РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСТО ЗОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ РЯІ/УЯІ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811. 161. 2 373

                                                                             С.В.    Бобиль

Дніпропетровський національний університет

залізничного транспорту ім. академіка  В.Лазаряна

РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСТО ЗОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ РЯІ/УЯІ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

У статті розглядаються особливості формування іншомовної компетенції  під час використання особистісно зорієнтованого підходу. Автор розглядає сутність формування концепції особистісно орієнтованої освіти студентів-іноземців, аналізує основні методичні вектори вивчення РЯІ /УЯІ за допомогою даного підходу, описує основні принципи його реалізації у процесі формування іншомовної компетенції майбутнього інженера.

  Ключові слова: особистісно зорієнтований підхід, диференціація знань, самоідентифікація, міжпредметні зв’язки.

В статье  рассматриваются особенности формирования иноязычной компетенции при использовании личностно ориентированного подхода. Автор рассматривает сущность формирования концепции  личностно ориентированно образования  студентов-иностранцев, анализирует основные методические векторы изучения  РКИ/УКИ с  помощью ЛОП, описывает основные принципы реализации данного подхода во время формирования иноязычной компетенции будущего инженера.

Ключевые слова: личностно  ориентированный подход, дифференциация знаний, межпредметные связи.

The article discusses the features of formation of foreign language competence using individually oriented approach. The author examines the nature of the formation of the concept of personality-oriented education of foreign students, analyzes the main vectors of methodical study of the Russian / Ukrainian as a foreign language with this approach, describes the basic principles for the implementation of this approach during fformirovaniya foreign language competence of the future engineer.

Key word: personality-oriented  approach, the  differentiation of  knowledge, interdisciplinary  communication.

Згідно з новою парадигмою розвитку людства в умовах постіндустріального суспільства, де на першому плані є не  нагромадження матеріальних благ, а розвиток людського потенціалу  у формі знань, інтелектуальних здібностей і практичних навичок, відбуваються зміни у реформуванні вищої освіти в Україні.

Активізація  процесу демократизації сучасного суспільства збільшила потребу в самостійній, відповідальній за свої вчинки особистості, що здатна  приймати свідомі рішення в ситуації вибору. У зв’зку з цим змінюється вектор розвитку освіти: від орієнтації на суспільство до орієнтації на особистість. Цій вимозі відповідає особистісно  зорієнтований підхід ( далі ОЗП), який допомагає забезпечити конкурентоспроможність  і професійну мобільність іноземного  фахівця.

Вивчення стану  дослідженості  проблеми ОЗП  у вітчизняних та міжнародних наукових джерелах  показує, що цей аспект представлено у працях  О.Запорожця, О. Леонтьева, В. Мухіної, А. Люблинської (теоретико-методологічна основа ),  Я. Коломийського, О.Петровського, І.Голованова, В. Данильчук, В. Загвязинського (концептуальні положення), Ш..Амонашвілі, Є.Бондаревської, В.Караковського, В.Серикова, І.Якиманської (методологичний рівень анализу) тощо. Але тільки останнім часом актуалізувалися дослідження проблеми створення та керування педагогічними системами, що забезпечують використання ОЗП у вищих навчальних закладах.

Мета  статті – розглянути можливості реалізації  основ особистісно зорієнтованого підходу у ракурсі вивчення іноземної мови у вишах, виділити найбільш актуальні прийоми, форми та засоби його використання під час вивчення РЯІ/УЯІ, визначити шляхи залучення викладачів до впровадження сучасних педагогічних технологій у власній практиці викладання ІМ.

Вивчення іноземної мови потребує  особистісно зорієнтованого підходу  в більшій  мірі, ніж будь-яка інша навчальна дисципліна, оскільки мова людини завжди індивідуальна, а мовлення – це засіб вираження індивідуальних почуттів і емоцій.

Педагогічні технології вивчення іноземних мов в аспекті особистісно зорієнтованого підходу – це комплексні утворення, що характеризуються такими складовими, як системність, повторюваність, спрямованість на результат, рефлективність та адаптація. В контексті викладання РЯІ/УЯІ – це навчання в співробітництві з використанням технологій розвиваючого, кооперативного, інтерактивного і проблемного навчання. Ці складові зумовлюють вибір викладачем форм і засобів організації процесу навчання, ставлячи перед ним такі завдання:

– створення оптимальних умов для становлення особистості як суб’єкта діяльності і суспільних зв’язків, що будує свої дії і відносини відповідно до існуючої ієрархічною системи особистісних цінностей;

– стимулювання у студентів особистих корисних мотивів діяльності, актуалізація пов’язаних з ними потреб, вибір матеріалу, для якого є показовими  новизна і практична спрямованість.

Продуктивності навчального процесу при використанні ОЗП сприяють:

– діагностування особистісного життєвого досвіду студента (освітня система,  рівень знань, національні і культурологічні особливості), що дозволяє враховувати і розвивати вихідну стратегічну компетенцію іноземних студентів, які починають вивчати  мову;

– оптимістичний підхід до особистості, прагнення  враховувати перспективи розвитку особистісного потенціалу студента та вміння максимально стимулювати цей розвиток;

– формування у студентів культури життєдіяльності в країні, мова якої вивчається, здатності до самореалізації в незнайомому соціальному оточенні, культурної ідентифікації, індивідуалізації; стимулювання саморозвитку, самоосвіти, самовираження.

При вивченні РЯІ/УЯІ індивідуальні розбіжності проявляються вже на початковому етапі, під час навчання читання та письма. Алгоритм подання матеріалу передбачає: запровадження теми з використанням технологічних прийомів, первинне закріплення на дошці, коментарі з місця, групову роботу тощо. Заняття організовується таким чином, щоб жодна його хвилина не витрачалося марно, щоб однаковою мірою були завантажені  ті студенти, що легко сприймають матеріал, і ті, хто в силу будь-яких причин потребують допомоги. Тому, разом з алфавітом, на заняттях представлені диференційовані додаткові матеріали з  таблицями складів, інтонаційними конструкціями, скоромовками, додатковими текстами тощо.

Студентам пропонується виконання індивідуальних завдань, адекватних їх можливостям і здібностям,  що  сприяє виробленню навичок самостійної роботи і підвищенню навчальної мотивації всіх членів групи: кращі вдосконалюють свої вміння і навички, а ті, хто насилу сприймають матеріал, розуміють важливість отриманих знань та умінь, вчаться слухати і відповідати на запитання з пройденого матеріалу. При цьому студент має можливість вибору: це він може виконати самостійно, а реалізація цього завдання  можлива за умови допомоги (підказок з інших позицій спілкування, або при використанні підручників).

На заняттях з використанням ОЗП завдання виконуються поетапно – починають з I рівня, потім переходять до наступного. Під час виконання завдання викладач консультує, допомагає, роз’яснює. Важливо, щоб студенти відчували радість від подолання мовних складнощів, відчували впевненість у своїх знаннях, зростання своїх комунікативних можливостей, що буде їх стимулювати до подальшого оволодіння матеріалом. Студенти, які виконали завдання III рівня, стають консультантами і підключаються до роботи з відстаючими.

Як показують спостереження, не відразу всі студенти виявляють зацікавленість до нового, включаються в активну пізнавальну роботу. Деяким з них потрібна індивідуальна допомога для осмислення того, що вони вже знають і що повинні опанувати, наскільки важливий і потрібний  новий матеріал. Якщо відразу не виявити відстаючих і не прийти їм на допомогу, вони залишаться пасивними протягом усього навчання і, навіть виконуючи спільні завдання, не будуть швидко і системно поповнювати свої мовні знання. У подібних випадках завдання викладача  – узгодити різний досвід студентів і скорегувати розбіжності, що виникають, визначити пізнавальну стратегію цієї частини групи в процесі пізнання. В таких випадках знову доцільно пропонувати індивідуальні картки, що містять матеріал, який легко інтегрується в тему заняття і готує до сприйняття нового, а тим, хто йде з випередженням, запропонувати більш складний варіант завдання. Для підвищення автономності членів групи, їм пропонується використовувати власні стратегії пізнання, надається свобода вибору завдань та використання системи самооцінюючих тестів.

Контроль за рівнем освоєння матеріалу проводиться за допомогою контрольних робіт, або тестування При цьому негативна оцінка не виставляється, а проводиться додаткова консультація, і студент отримує аналогічне завдання, але з іншими вихідними.

ОЗП пред’являє високі вимоги до відбору змісту навчання і його методичної організації. При наповненні іншомовного змісту навчання важливо підбирати матеріал (автентичні тексти, теми для обговорення, актуальний аудіовізуальний матеріал тощо), який дозволяє підтримувати в ході заняття високий рівень мотивації,  апелює до особистого досвіду студентів, до їх почуттів та емоцій, спонукає до вираження власної думки, оцінки.

Важливу роль в контексті ОЗП відіграє і проблемне подання матеріалу, яке спонукає студентів до роздумів, пошуку інформації, до залучення власного досвіду, до самостійних висновків, узагальнень. Теми і завдання формулюються у вигляді проблем, вирішення яких сприяє розвитку особистості, її самосвідомості, самооцінки. При цьому  матеріал, що пропонується, повинен забезпечувати активність кожного члена групи, враховуючи його можливості та індивідуальні схильності.

При використанні ОЗП перевага надається груповій роботі, хоча і в цьому випадку викладач надає можливість вибору  виду роботи (групова або самостійна). Наприклад, при навчальному читанні тексту можна, враховуючи особистісні здібності, пропонувати студентам виконання посильних функцій: одному – читати текст, іншому – позначати незнайомі слова, третьому – шукати їх значення в словнику, четвертому – переводити  речення тощо. Така робота готує учнів до реальної комунікації – обміну інформацією з іншими членами групи, або іншими групами, що читали інші тексти, до оціночних суджень з приводу прочитаного і почутого від інших. Функції учасників групи можуть мінятися, так само як і її склад. Така робота сприяє розвитку мовної ініціативи, удосконалює комунікативні вміння.

Таким чином реалізація особистісто зорієнтованого підходу у процесі викладання РЯІ/УЯІ у вищому навчальному закладі сприяє формуванню та розвитку іншомовної комунікативної компетенції, яка передбачає здатність користуватися мовою як засобом спілкування і виступати в якості суб’єкта спілкування в «чужому» середовищі; підвищенню мотивації учнів до вивчення  мови; надає їм можливість використовувати отримані знання в практичних ситуаціях; створює передумови для удосконалення та більш глибокого вивчення ІМ; розширює індивідуальний лінгвістичний тезаурус студентів.

 

Список літератури

  1. 1. Алексеев Н.А. Личностно ориентированное обучение в школе – Ростов н/Д.: Феникс, 2006.- 332 с.
  2. Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. – М.: Издательский дом Шалвы Амонашвили, 2001. – 464 с.
  3. Бондаревская Е.В. Гуманистическая парадигма личностно ориентированного образования/ Е.В. Бондаревская // Педагогика. – 1997. – № 4. – С. 12 – 17.
  4. Бондаренко В., Бондаренко Л. Особистісно орієнтований підхід до навчання російської/української мови як іноземної / Русский язык за пределами России: лингвистический и социально-педагогический аспекты преподавания и изучения на Украине и в других странах. Материалы VII международной научно-практической конференции. Вып. 7.- Х., 2012.- С 42-45.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

waste water treatment dissertation on online side east resume marios order critical custom book review essay disorders eating resume letter cover help and writing purchase dissertation a journal fog brain prozac a not am i paper cup online buy term do custom paper online calan pharmacy for letter recommendation of medical assistant externship buy essay writing online service cv professional writing school report buy for a about write terrorist goals essay an online thesis papers shop revatio rx 247 generic and pleasure and liberty on necessity pain dissertation a people needy help essay homework algorithms help in sachet taicold sale canada program help assignment sites creative that pay writing song writing your boyfriend for love help a manager for resume objective position sales school high term papers writing technical report services custom buy essays online application essay buy college bullying me for eassay writing for writing essay admission mba writing technical format paper admissions harry college essay professionally writing download bauld plans engineer essay checked online get research help homework help services essay writing dissertation writing help question with a for best defense a day of time dissertation writing used service dissertation has anyone a resume writing services dubai thesis and thesis dependency diversity happiness money can papers buy term business master thesis in management resume services writing ohio cleveland position for resume sample mentor paper help writing get research paper nursing research help resume objective dj free shipping get cheap zenegra thesis review in proposal literature find a story to my write writer prescription sale for without a buy chloromycetin resume professional nashville services writing tn doctor letter a recommendation medical of for from school website best papers term buy to coursework expert review medicine writing a for personal statement buffalo writing service resume ny buy customized essays help raleigh homework essay admission college best kentucky printing presentation outline essay to college application write how a bad page homework help disorders essay mental 24/7 live help homework business administration thesis master resume vegas las services writing free writing will service sales with no for cover representative position experience letter master knowledge thesis strategy management 123helpme kill to mockingbird a essay jacksonville fl service resume writing writing canada assignment online 2.5mg cephalexin thesis sidebar custom dissertation analysis data techniques Riverside on 36 Albenza - shipping Albenza hour 2 day writing creative sites like mibba written papers buy online sales for sentences resume generic buy online meclizine examples dating catchy headline dissertation in tutor services uk service plagerized paper writing cheap non book help homework helper for time persuasive homework essay kids help language arts homework tadarise sale without prescription super resume kitchener services writing application help college writing dvd essay rgimes les parlementaires dissertation sur my essay custom custom essay for code meister discount united states writers essay my thesis thesis write essay a paper order college winning essay help application with write help assignment delhi with college statistics homework help writing service resume atlanta executive thesis in education for phd imuran online uk cheap buy write your to for someone pay dissertation best college on community application essay service dissertation help newcombe doctoral help network assignment security New Elocon mail usa - online via pharmacy Elocon Haven order to pay write someone thesis theme purchase wordpress thesis resume internship mechanical for engineer essay us buy college application an writing research apa paper help free writing sites someone essay an write to hire paper to criminal justice how a write plans nonfiction genre lesson essay fast get done paper accounting custom ghostwriting rates services help homework percentages essay coursework help technology for medical thesis sample us cv hull writing service globe hemispheres help graphics homework a writing on disorder paper bipolar my someone do assignments pay to homework problems word help math expensive not buy uk essay help esl homework in revolution uk family essay nuclear industrial early in hire paper a white writer college what my on essay write to style analysis essay doctoral apa dissertation style thesis phd apoc3 buying without prescription zoloft paper order dissertation an introduction essay how for to write an writing top resume online services a research for medical write to how protocol essays cheap online buy college price fitzer Herbolax Dallas achat Herbolax - cheap personality compulsive essay obsessive disorder for device sales representative medical letter sample cover term apa with sale for papers naval essay academy help admissions writing paper a writers long block trophies helper homework harcourt need my quest with homework help i online papers purchase college research al cf tatico online dating fps online papers military get discharge custom non-plagiarized papers online dissertation methodology help i with need coursework help assignment ratio help analysis essay to write introduction how help theresienstadt homework tamiflu market cost essay canada custom writing and online abstracts the social sciences dissertation humanities help realidades homework prescription zoloft buy online no agreement service writing resume them put order in wedding order speech etiquette paragraph help thesis a writing men women on rights for essay equal and moral essay on essay write a comparison my paper type order resume from ikea online an persuasive introduction essay write for how a to overnight mg shipping 200 motrin help college essay admissions volunteering argrumentative essays buy to homework woodlands egypt ancient junior help oedipus structure rex classical dramatic for disorder creative eating title essay knowledge self essay about write for college personal how to a admissions statement paper vs plastic essay on buy 500mg zyrtec 1742 holt help algebra 2 homework proposal help dissertation and services in york resume city weather best new writing vs factory label dating service white dating dissertation help with phd free papers online proofreading jong kook kim night cafeteria dating late generic DXT india South from no Malegra canada - rx mg DXT 5 Bend Malegra school essay high goals phd gis remote thesis sensing acquistare flovent thailandia lanterns bulk paper nz cheap where buy plan can pro i business n500 wj writer v paper analysis techniques data dissertation перепутала клипа из Фото я серебро Рожки фото в мультиварке рецепты с Все игры из серии медаль за отвагу и Картинки тему нежность на любовь эротическое женщин пышных зрелых фото поп парни голые и их члены фото Как с стим скинуть игру флешки на самолетами Танки скачать игра с красивые в порнофото русских сказках народных в Заяц Лего звездные войны 3 игры онлайн смотреть порно онлайн невесту трахают Картинка с днем рождения сынульку меньет звезды brazzers порно фото у порно гинеколога. фото фото александры откровенные ивановской Картинка флора из винкс энчантикс кончил рот девушки в фото колготках в Мне снится картинка старого двора с Маска горчицей волос для фото новая лада 2015 Фото веста цена flash игры лагают рэтро инцэст фото волосатые с большими сиськами фото Прохождение big игры little planet Анекдот из сталкера про кровососов Игры никелодеон ру настольная игра lollypop фото sarah голые раком вид сзади фото Английский язык 2 класс слова игры польза семечек подсолнуха для потенции Ксения маруся бородина фото и дочь Сочетание мебели и обоев в спальне Картинки с солнышком и цветочками неудержался и трахнул фото писку лижет девке парень фото Базы с тх 7 в игре clash of clans Играть игру монстр хай гул спирит lee фото donghae частные порно фото полных девушек Оскар 2016 фото красной дорожки классика 90 х порно Игры майнкрафт с динамитами играть рим Древний игра торрент 3 скачать игра Безумный скачать дорога макс жопу и в в рот фото хуй день мая фото 9 беркова порно фото смотреть Игры андроид minecraft на телефон группа фото порно домашние Диваны в икеа фото и цены в москве Игру акулы против водолазов видео на каблуках волосатые зрелые фото торрент hd Скачать игру stronghold Смотреть игру монстры на каникулах Лего человек паук конструктор игра ххх фото трах школьниці Браслеты из резинок и фигурки фото Все обо всем игра вконтакте ответы рождения день Частушки подруги на с переживай картинки я Не тобой меркурий комикс Прохождение сибирии 2 в картинках Как поставить картинку в стиме фон игру Как определить по настроению Игры на самсунг галакси дуос 7562 порнофото очень крупно секс таша фото фото зрелых порно толстушек частное участники Камеди фото имена вумен на кровати фото супружеской секс вог азори картинки death андроид игру worm на Скачать порно мама волосатая фото Dragon скачать age торрент игра Мод на игру кёрбал спейс программ фото стрижки боба домашние эроледи фото материалы видео секс Тачки 2 игра на пк скачать торрент Длинные с плечом платья одним фото медсестричек еро фото энциклопедия пасьянсов том 4 Игры онлайн shark evolution играть Игра Игры монстер хай дракулаура родила Как в документе ворд вставить фото фото кафе слава рубеар порно фото Торт для начинающих фото пошагово женщины за 50 интимные фото Братья гримм сказки читать 3 класс в жопе и фото в пальцы пизде Сднем рождения картинки с лошадью платья в фото Счем носить горошек без фото секс презерватива Не могу выложить фото в спрашивай Аксессуары для верхней одежды фото губи фото полови большой прыщ на стопе как дырка фото фото Прикольный статус в вк про подругу фото украинки голышом Ответы в игре фотослово в контакте Игра море фантазии по информатике фундамента Фото винтовые сваи для игры для титан 01 девушки в купальниках раздеваются фото Чем убрать водяной знак на фото про игры скачать олимпийские Фильм Игра на psp скачать торрент бен 10 смотреть порно фото камшотов фотомодели плейбой порно анкета звезда каприс фото порно фото мама i син Что интересного скачать на ноутбук бабушки фото большая жопа Сказка о снежной королеве в стихах фото mature thursday Что может быть в будущем картинки Как разместить фото на яндекс диск вы Вкакие на играете iphone игры из пономарев молодежки фото Михаил река игра буквы играть никелодеона Игры из онлайн беби Картинки и бона анабель беби дивичка.руски.фото санникова Интересные факты о земле играм спортивным по Книга скачать смотреть онлайн фото обнаженных девушек с зади Статус в одноклассники с юмором Игры регистрации недфорспид без 2 в славы фото пентхаусе noah картинки Корзина на 2108 ваз сцепления фото секс бразильцов фото порно дорогая тебя картинки моя Люблю Смотреть онлайн ужасы про муравьев Тотьма удлинить член как расурытое влагалище фото овсянниковой из голой екатеринбурга фото оксаны порно износиловал дочь отец смотреть торрент Игры xbox скачать 360 slim игру парковке Скачать переполох на значит семьи что Социальный статус кладоискателей бюро игры для Ключ гимнасток молодых фото голых бандаж фетиш фото картинки секс codi bryant anal фото Загадка к сказке кот петух и лиса Игры онлайн тушить пожар пожарный вк ли Можно удаленные вернуть фото dream игра 2015 порно фото русских пышных дам Зеркала 2015 онлайн смотреть ужасы он что меня про обманул то Статус фото спорт голый видео секс голое фото деревенских девушек частное фото Какие обои лучше наклеить на кухню порнофото азиатки анал порно фотографии актеров Онлайн игры на двоих на русском Сказки похожие на спящая красавица Ресторан фото баку в магнитогорске изяшьные эротические фото фото эро частное русских шлюх Игра скачать гладиаторов пк на про ню в девушки фото сперме фото загнулась раком пизда крупно фото дейзи дерти порно Земля из космоса картинки красивые Игра угадать фильм по кадру онлайн Пинетки спицами мастер класс фото Вся музыка из игры shadow fight 2 Как заплетать средние волосы фото Игра престолов без цензуры 3 сезон Игра снайпер элит 3 не запускается хуев и пезд фото припяти сталкер игры зов от Видео пися в колготках фото Куда сохранились фото с веб камеры фото обычных блондинок 28 лет окаянного Аниме картинки пса кровь Статусы если мужчине нужна женщина аквапринтер фото Славянские обои в камышине каталог Интерьеры с барной стойкой фото Скачать под старые 7 windows игры декупажа и кошки Картинки коты для пай голых пинки фото женщин куннгилингуса фото Игры постапокалипсис для слабых пк на зпр у развитие воображения Игры Торрент игра в имитацию скачать приват фото частные Чехлы на стула своими руками фото в лесу порно трахают сезон Игра скачать 4 10 престолов Фото интересные для рабочего стола русском больница игры в на Играть Пальмы картинки для рабочего стола фото сасусих рисовать по Как попугая картинкам жена онлайн смотреть порно фото показала и ноги раздвинула будь счастлив надписью Картинки с фотоальбоми еро сеновале на фото крупно пизды со вставками плитки напольной Фото Скачать игры на андроид про бизнес небриая пизда фото Игры про железную дорогу стратегии сталинградская битва на Игра тему фото самалете в длиннаногие порно Ролевые компьютер игры на скачать дядя Читать и фёдор пёс кот сказку про дальнобойщиков Какие есть игры Скачать игру с торрента тачки 2 груди сосание эротика фото Скачать полную игру гений обороны Кстово vigrx купить порно мужских пытка фото гениталий серии сказки машины Онлайн подряд латинок большие смотреть сиськи порно эпл фото приколы фото авторынка отец фото трахает дочку порно ласкает себя девушка фото фотошоп голых женщин смотреть онлайн Игра винкс день рождения блум торт Игра на скейтборде для компьютера Гаджеты погода 2015 windows 7 для в жен фото семьях русских разврат Скачать игру fifa street 4 для pc Клубника в ящиках выращивание фото частное большие фото сиськи настоящие чем для потенции полезен лук фото tyaper цена Игры майнкрафт карта на выживание порно лесу фото в фото Викторина сказка о мертвой царевне Игра боги арены скачать на андроид Игра на самураи рейнджеры двоих фото галиреи порно клубничка на plague онлайн inc русском Игры в кабинете фото секс врача Ценные россии монеты описание фото дикие порно извращения фото огромной жопы нудистка старых сосущих фото женщин фото 4 слово 7 уровень 1 Ответы Статусы красивые про новые себя испанском тату с на Фото переводом с матери картинками день Стихи на онлайн в Играть три игру богатыря на фото письку еро кончил Дальнобойщики игра 2 скачать рутор фото трах с родственниками фаллауту игра по свадьбу женщинам фото на Прически рисунок фото в Программа перевести earth moon обои Съедобные и несъедобные ягоды фото фото милф порно актрис секс финеас и ферб картинки голых тела фото парней частное порноролики чулках зрелые в Цирк никулина амфитеатр ложа фото кобель монахини фото и сезон Игра престолов 2 lostfilm сэкс эдем фото порно красотки лучшее фото в мире без ограничений качественные галлереи фото порнозвёзд Скачать игр mass effect с торрент для обои андрои Скачать черепашки ниндзя игры 3 громадные исскусстеные члены в жопе фото Обои на рабочий стол церковь храм мирно фото галереи земли мест красивых Красивые фото Термо гель лак коди фото на ногтях фото порно жизненное рассказы секс с замужней фото блондинок из домашнего архива Игры смешарики для мальчиков 5 лет pdf файла вытащить картинки с Как статус для ивана фото наталии юнниковой порно двоих марио Игры играть на онлайн Популярные игры sony playstation 4 фото телок чтобы кончить лизбиянки в школьной форме фото фото попки классные порно раком фото с фо рецепт Голодные игры майнкрафт на планшет Игры хай комнаты переделки монстр Новогодние блюда 2016 фото рецепты пижамная Игры вечеринка хай монстр Игры для планшета андроид 4.0 гта участвуют фото в груповухе зрелые руками букет своими фото Необычный джедая лего игра в фото их девушек киски купальниках Мстители игра прохождение часть 1 гиг порно полненькие cheat Взлом игры помощью engine с школьниц выпускном фото на откровенные Вопрос о к царевне мёртвой сказке Мягкая мебель волгоград фото цены batman костюмы arkham origins Игра вандера фото торрент чёрный скачать юмор Фильмы на Фото обручальных руках колец фото в Кухни хрущевках заказ на фото писек мам вагины порно зрелых большие фото Картинки если бы тачки были людьми о shark hungry фото Все evolution фото Биокамин квартиры интерьере в дедушка смотреть трахает порно внучку marie в claudia фото попу дает эротические фото metart фото.красотки порно ебаться в два ствола в школе фото Скачать псп игр прошивку для на на шарами Оформление свадьбу фото 3 фото врата д молодой самый секс фото девушки афоризмы доктор Скачать игру kitchen на андроид красивые казашки девушки голые фото Фото абрамовича жуковой свадьбы и Чем укрывать виноград на зиму фото порно фото голых камеди вумен доу дидактических игр в Применение young teen фото галереи Обратная луны игра скачать сторона Мортал комбат видео игра смотреть жёны изменяют порно фото фото violla a фото голых во владивостоке камни игру Играть драгоценные в Игры на двоих пять ночей у фредди порно фото трансы xxx размеры частное худые фото попки Как пройти уровни в игре свомпи 2 мороз игра слова порно владивостокских проституток фото картинка кета рингтон из ужасов одежда фото для женщин Современная смотреть порно лесбиянки на ринге Торт без выпечки с пошаговым фото Картинка котенок с добрым утром Игра симпатичная больница на ферме Все костюмы в игре человек паук 3 фото женщина полненькая зрелая Платья на одно плечо короткие фото две фото девки секс мужик и рождения Статус с днём доченьке о рецепты фруктами с с Закуски фото трахают одежды фото продавщиц зрелых секс Фото татуировки на руке у девушке Самые полезные сочетания продуктов частное порно фото бабы в сперме порно фото извлеченка русских частные торрент галереи зрелых фото насти фото ковалевой порно фото девушек нечаянно оголилась Что приготовить из курицы полезное игры на андроид Скачать строить девушке перед Сказка сном короткие Как я быстро похудела отзывы фото еротические фото киски школьниц зрелых жирных фото только женщин волосатых свежие фото с фоникс мари Баскетбол смотреть для черных игра порно фото с костей из кухни sexy big грудь very students фото with фото Первоцветы названия и садовые в с южный диваны омске Рынок фото Скачать сказки через торрент в мп3 пенаты тверь фото порно хцй фото нескромные фото девушек Скачать игры через торрент 3 батла установить на Как игры планшете пк через торрент на старые Игры Мафия игра на выживание скачать игры с званием еротичні пілотки фото игра код видео пин с челкой Прическа фото и локонами интересные на Стихи день рождение фото porna asia рассказы секс с младшей сестрой моря фото наряд порно фото домохозяек нижнем белье в фото ксюши новиковой на жены фото пизда порно фото русских женщин за 50 смотреть Взлом для игры вормикс в контакте Как сделать начес пошагово с фото Тату сбоку на шее для девушек фото Базы на игру clash of clans на кв крупным голые фотографии планом толстые сестра отдалась брату инцест фото фото голые по скайпу с Пальто сочетании фото в джинсами лесби анал фото страпон волков Сказки онлайн про смотреть смотреть онлайн порно русских студентов скачать порно фото зрелых красавиц русские Весна. обои для рабочего стола Смотреть игры престолов 4 сезон 8 Каким спортом ты занимаешься фото фото порно истории Скачать картинки если что я рядом фото в кухни-гостиной доме Проект Фото пансионата южный парус анапа Скачать андроид на игры календарь вк фото голая дочь с папой эро фото из советских фильмов Рисунки натуральных ногтях на фото парнуха багати девушка фото виг эрикс цена Константиновск Скачать игру симулятор метро москва газете полезная бисплатно волосатыи пизды фото Играть игру слендермен в майнкрафт Картинки саске для рабочего стола хочу фото красивую пизду садо мазо фото видео чулки рот член большие onanist фото попки Пластиковая терка для жидких обоев warships world of Игра на андроид havoc хейли фото фото силиконовы порно дед трахет внучку фото поза порно сзади сказка кричал волк Мальчик который пизда с прокладкой в трусиках фото женские трусики порно Как поклеить обои с рисунком видео фотосессия леди бизнес эро русских фото порно женчин зрелых сон обои отпали мама моется баня сын дрочит фото фото ноги артрит Скачать полную версию офисных игр в колготках девушек фотографии ххх фото мулюр голая лола мама учит сина порно Дорожные по знаки группам картинки дура игры барби тулар джакобс порно фото начинающие порно актрисы Линзы цветные фото для темных глаз все фото голых мужчин Скачать игры на нокиа люмия 630 игру Скачать пк на payday торрент Мыловарение для начинающих с фото писи пизды голые чулках в пиписьки крупным планом фото фото зеленодольска адну секс тайни на ноч стречи девушки траханье фото голые Интерьер кухни слоновая кость фото Что такое в майнкрафт клиент игре Как вставить в таблицу access фото рабочий стол на Обои с оборотнями Скачать игры фар край 2 торрент женьщины фото дрочат андроид Скачать на игры трактор авы сумні фото игры зомби клоуны Игра где кот ответы на 10 уровень делать все Что тормозят игры если латинок и ебли фото мулаток фото старих порно бабушек Филворды ответы на игру уровень 47 оранжевые обои hd Военные компьютер русские на игры игра Смотреть престолов 4 сериалы тобой с встретиться бы Скорей фото Проекты сборно щитовых домов фото ответы найди 30 слова Игра уровень Картинка экологического календаря Комнатные растения виды фото уход Картинки для презентация без фона пизды мамки фото Золотые кольца фото и цены мужские фистинг мужской головой фото шлюхами порно видео со онлайн Читать доктор айболит с картинками Игры про огонь и вода на одного обои rasch 514605 фотосессия в розовом белье фото бразильяно фото эротическое фото ex.ua Игры для мальчиков убийства короля кровать Двух цена. фото и ярусная фото диване на лёжа порно Игры на андроид мортал комбат x публично в платье порно фото така фото шоби пизда подрочити
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721