РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСТО ЗОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ РЯІ/УЯІ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811. 161. 2 373

                                                                             С.В.    Бобиль

Дніпропетровський національний університет

залізничного транспорту ім. академіка  В.Лазаряна

РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСТО ЗОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ РЯІ/УЯІ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

У статті розглядаються особливості формування іншомовної компетенції  під час використання особистісно зорієнтованого підходу. Автор розглядає сутність формування концепції особистісно орієнтованої освіти студентів-іноземців, аналізує основні методичні вектори вивчення РЯІ /УЯІ за допомогою даного підходу, описує основні принципи його реалізації у процесі формування іншомовної компетенції майбутнього інженера.

  Ключові слова: особистісно зорієнтований підхід, диференціація знань, самоідентифікація, міжпредметні зв’язки.

В статье  рассматриваются особенности формирования иноязычной компетенции при использовании личностно ориентированного подхода. Автор рассматривает сущность формирования концепции  личностно ориентированно образования  студентов-иностранцев, анализирует основные методические векторы изучения  РКИ/УКИ с  помощью ЛОП, описывает основные принципы реализации данного подхода во время формирования иноязычной компетенции будущего инженера.

Ключевые слова: личностно  ориентированный подход, дифференциация знаний, межпредметные связи.

The article discusses the features of formation of foreign language competence using individually oriented approach. The author examines the nature of the formation of the concept of personality-oriented education of foreign students, analyzes the main vectors of methodical study of the Russian / Ukrainian as a foreign language with this approach, describes the basic principles for the implementation of this approach during fformirovaniya foreign language competence of the future engineer.

Key word: personality-oriented  approach, the  differentiation of  knowledge, interdisciplinary  communication.

Згідно з новою парадигмою розвитку людства в умовах постіндустріального суспільства, де на першому плані є не  нагромадження матеріальних благ, а розвиток людського потенціалу  у формі знань, інтелектуальних здібностей і практичних навичок, відбуваються зміни у реформуванні вищої освіти в Україні.

Активізація  процесу демократизації сучасного суспільства збільшила потребу в самостійній, відповідальній за свої вчинки особистості, що здатна  приймати свідомі рішення в ситуації вибору. У зв’зку з цим змінюється вектор розвитку освіти: від орієнтації на суспільство до орієнтації на особистість. Цій вимозі відповідає особистісно  зорієнтований підхід ( далі ОЗП), який допомагає забезпечити конкурентоспроможність  і професійну мобільність іноземного  фахівця.

Вивчення стану  дослідженості  проблеми ОЗП  у вітчизняних та міжнародних наукових джерелах  показує, що цей аспект представлено у працях  О.Запорожця, О. Леонтьева, В. Мухіної, А. Люблинської (теоретико-методологічна основа ),  Я. Коломийського, О.Петровського, І.Голованова, В. Данильчук, В. Загвязинського (концептуальні положення), Ш..Амонашвілі, Є.Бондаревської, В.Караковського, В.Серикова, І.Якиманської (методологичний рівень анализу) тощо. Але тільки останнім часом актуалізувалися дослідження проблеми створення та керування педагогічними системами, що забезпечують використання ОЗП у вищих навчальних закладах.

Мета  статті – розглянути можливості реалізації  основ особистісно зорієнтованого підходу у ракурсі вивчення іноземної мови у вишах, виділити найбільш актуальні прийоми, форми та засоби його використання під час вивчення РЯІ/УЯІ, визначити шляхи залучення викладачів до впровадження сучасних педагогічних технологій у власній практиці викладання ІМ.

Вивчення іноземної мови потребує  особистісно зорієнтованого підходу  в більшій  мірі, ніж будь-яка інша навчальна дисципліна, оскільки мова людини завжди індивідуальна, а мовлення – це засіб вираження індивідуальних почуттів і емоцій.

Педагогічні технології вивчення іноземних мов в аспекті особистісно зорієнтованого підходу – це комплексні утворення, що характеризуються такими складовими, як системність, повторюваність, спрямованість на результат, рефлективність та адаптація. В контексті викладання РЯІ/УЯІ – це навчання в співробітництві з використанням технологій розвиваючого, кооперативного, інтерактивного і проблемного навчання. Ці складові зумовлюють вибір викладачем форм і засобів організації процесу навчання, ставлячи перед ним такі завдання:

– створення оптимальних умов для становлення особистості як суб’єкта діяльності і суспільних зв’язків, що будує свої дії і відносини відповідно до існуючої ієрархічною системи особистісних цінностей;

– стимулювання у студентів особистих корисних мотивів діяльності, актуалізація пов’язаних з ними потреб, вибір матеріалу, для якого є показовими  новизна і практична спрямованість.

Продуктивності навчального процесу при використанні ОЗП сприяють:

– діагностування особистісного життєвого досвіду студента (освітня система,  рівень знань, національні і культурологічні особливості), що дозволяє враховувати і розвивати вихідну стратегічну компетенцію іноземних студентів, які починають вивчати  мову;

– оптимістичний підхід до особистості, прагнення  враховувати перспективи розвитку особистісного потенціалу студента та вміння максимально стимулювати цей розвиток;

– формування у студентів культури життєдіяльності в країні, мова якої вивчається, здатності до самореалізації в незнайомому соціальному оточенні, культурної ідентифікації, індивідуалізації; стимулювання саморозвитку, самоосвіти, самовираження.

При вивченні РЯІ/УЯІ індивідуальні розбіжності проявляються вже на початковому етапі, під час навчання читання та письма. Алгоритм подання матеріалу передбачає: запровадження теми з використанням технологічних прийомів, первинне закріплення на дошці, коментарі з місця, групову роботу тощо. Заняття організовується таким чином, щоб жодна його хвилина не витрачалося марно, щоб однаковою мірою були завантажені  ті студенти, що легко сприймають матеріал, і ті, хто в силу будь-яких причин потребують допомоги. Тому, разом з алфавітом, на заняттях представлені диференційовані додаткові матеріали з  таблицями складів, інтонаційними конструкціями, скоромовками, додатковими текстами тощо.

Студентам пропонується виконання індивідуальних завдань, адекватних їх можливостям і здібностям,  що  сприяє виробленню навичок самостійної роботи і підвищенню навчальної мотивації всіх членів групи: кращі вдосконалюють свої вміння і навички, а ті, хто насилу сприймають матеріал, розуміють важливість отриманих знань та умінь, вчаться слухати і відповідати на запитання з пройденого матеріалу. При цьому студент має можливість вибору: це він може виконати самостійно, а реалізація цього завдання  можлива за умови допомоги (підказок з інших позицій спілкування, або при використанні підручників).

На заняттях з використанням ОЗП завдання виконуються поетапно – починають з I рівня, потім переходять до наступного. Під час виконання завдання викладач консультує, допомагає, роз’яснює. Важливо, щоб студенти відчували радість від подолання мовних складнощів, відчували впевненість у своїх знаннях, зростання своїх комунікативних можливостей, що буде їх стимулювати до подальшого оволодіння матеріалом. Студенти, які виконали завдання III рівня, стають консультантами і підключаються до роботи з відстаючими.

Як показують спостереження, не відразу всі студенти виявляють зацікавленість до нового, включаються в активну пізнавальну роботу. Деяким з них потрібна індивідуальна допомога для осмислення того, що вони вже знають і що повинні опанувати, наскільки важливий і потрібний  новий матеріал. Якщо відразу не виявити відстаючих і не прийти їм на допомогу, вони залишаться пасивними протягом усього навчання і, навіть виконуючи спільні завдання, не будуть швидко і системно поповнювати свої мовні знання. У подібних випадках завдання викладача  – узгодити різний досвід студентів і скорегувати розбіжності, що виникають, визначити пізнавальну стратегію цієї частини групи в процесі пізнання. В таких випадках знову доцільно пропонувати індивідуальні картки, що містять матеріал, який легко інтегрується в тему заняття і готує до сприйняття нового, а тим, хто йде з випередженням, запропонувати більш складний варіант завдання. Для підвищення автономності членів групи, їм пропонується використовувати власні стратегії пізнання, надається свобода вибору завдань та використання системи самооцінюючих тестів.

Контроль за рівнем освоєння матеріалу проводиться за допомогою контрольних робіт, або тестування При цьому негативна оцінка не виставляється, а проводиться додаткова консультація, і студент отримує аналогічне завдання, але з іншими вихідними.

ОЗП пред’являє високі вимоги до відбору змісту навчання і його методичної організації. При наповненні іншомовного змісту навчання важливо підбирати матеріал (автентичні тексти, теми для обговорення, актуальний аудіовізуальний матеріал тощо), який дозволяє підтримувати в ході заняття високий рівень мотивації,  апелює до особистого досвіду студентів, до їх почуттів та емоцій, спонукає до вираження власної думки, оцінки.

Важливу роль в контексті ОЗП відіграє і проблемне подання матеріалу, яке спонукає студентів до роздумів, пошуку інформації, до залучення власного досвіду, до самостійних висновків, узагальнень. Теми і завдання формулюються у вигляді проблем, вирішення яких сприяє розвитку особистості, її самосвідомості, самооцінки. При цьому  матеріал, що пропонується, повинен забезпечувати активність кожного члена групи, враховуючи його можливості та індивідуальні схильності.

При використанні ОЗП перевага надається груповій роботі, хоча і в цьому випадку викладач надає можливість вибору  виду роботи (групова або самостійна). Наприклад, при навчальному читанні тексту можна, враховуючи особистісні здібності, пропонувати студентам виконання посильних функцій: одному – читати текст, іншому – позначати незнайомі слова, третьому – шукати їх значення в словнику, четвертому – переводити  речення тощо. Така робота готує учнів до реальної комунікації – обміну інформацією з іншими членами групи, або іншими групами, що читали інші тексти, до оціночних суджень з приводу прочитаного і почутого від інших. Функції учасників групи можуть мінятися, так само як і її склад. Така робота сприяє розвитку мовної ініціативи, удосконалює комунікативні вміння.

Таким чином реалізація особистісто зорієнтованого підходу у процесі викладання РЯІ/УЯІ у вищому навчальному закладі сприяє формуванню та розвитку іншомовної комунікативної компетенції, яка передбачає здатність користуватися мовою як засобом спілкування і виступати в якості суб’єкта спілкування в «чужому» середовищі; підвищенню мотивації учнів до вивчення  мови; надає їм можливість використовувати отримані знання в практичних ситуаціях; створює передумови для удосконалення та більш глибокого вивчення ІМ; розширює індивідуальний лінгвістичний тезаурус студентів.

 

Список літератури

  1. 1. Алексеев Н.А. Личностно ориентированное обучение в школе – Ростов н/Д.: Феникс, 2006.- 332 с.
  2. Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. – М.: Издательский дом Шалвы Амонашвили, 2001. – 464 с.
  3. Бондаревская Е.В. Гуманистическая парадигма личностно ориентированного образования/ Е.В. Бондаревская // Педагогика. – 1997. – № 4. – С. 12 – 17.
  4. Бондаренко В., Бондаренко Л. Особистісно орієнтований підхід до навчання російської/української мови як іноземної / Русский язык за пределами России: лингвистический и социально-педагогический аспекты преподавания и изучения на Украине и в других странах. Материалы VII международной научно-практической конференции. Вып. 7.- Х., 2012.- С 42-45.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

neksi in europe write thesis master proposal physics outline essays working theory paper personal no essay mischief help great housing phd thesis illinois divorce online papers and do u write essay how touche cover deloitte letter an expository coursework for media a2 evaluation resume writing western sydney services essay greatest service college application 100 prescription online mg no nootrop-piracetam ireland help nursing dissertation help math sites homework best dissertation a datenbank online buy services best in writing hyderabad resume guenstig carbonate calcium school assignment write my order essay using chronological mg sale 200 styplon for dissertation best editing services service editing language generico acquista pepcid online service diego county north writing resume san writing services fees a letter write how recommendation course to proper essay reflection of essay writing edu.au site apa help paper research writing paper styles scientific dating free america and ibuprofen pros of cons papers working get online test thesis nordica essays do me for ontario homework help services mba admission essay writing summary dissertation roast on pig online my help with childs homework for powerful homework search help engines homework help brainly on dissertation management twitter bio profile generator dating phd medical image segmentation thesis thesis master science help homework grammar punctuation academic help with writing papers nj best services reviews resume writing expressions help with simplifying homework micronase online paypal buy with discount essay services with writing cheap ecriture litteraire dissertation cheap rx no cheap penegra buy my i chinese in how write name can business services writing letter professional dating mccurdy drummond services do i can never my why homework resume manager assistant purchase manager writing service project resume research birth about paper order tumblr online essay writer research companies freelance writing sites writing australia auditions 2015 apps dating of purchase resume engineer law essay buy a a how application college essay of start to without professional viagra prescription my never do i homework online essays college application buy phd cheap online match.com profile service writing and in phd consistency inconsistency examination thesis current help homework events acquisto capoten paypal in to how hieroglyphics my write name paper research on groups self help tanzania free fm radio dating africa online already essay buy written dating diggers online gold papers registration akc online homework help tudor the site serophene 25 sale mcg for writing essay custom paper term it dissertation and service malaysia essay services dissertation co uk writing service writing www custom best place for essays writing style the yellow wallpaper international abstracts dissertation a write to dissertation for how results up a essay the descriptive should writer you as of help expository writing essay planner for media cover letter position order a lawful essay obeying 2011 rutgers admissions essay dissertation scientifique homework rounding help write will for essays money sound homework help sites college homework help clothing custom plan business long help homework division generic phoslo 100mg sydney writing services resume accounting essay dental school statement for personal best in new city resume services york alliance writing white paper ghostwriters hire help uk dissertation mba cole dissertation competition date definitions not updating smsmse virus tonic mail by female sexual essay maker cheap help homework ks4 help paraphrasing me with work service course writing methodology dissertation for proposed buy reviews online micronase xdating ca 201l essay application high school dunkleman ryan brian and seacrest dating level coursework english creative a language writing essay by mary schmich written cv writing elizabeth port services dissertation physical in education editing admission essay houston service online help assignment law writing ivory essay research service papers online-florida emancipation thesis border sidebar resume writing albany services ny professional in names writing essay company an lexapro alchohol and homework help monasticism they best writers the essay write about get when results often help writing essay australia with dissertation writing harvard to writing help get how essay an online statistics assignment my uk do services writing essay english format writer paper term college service application essay writers service essay writing easy essays written bacon by francis nm help albuquerque homework help the ged with essay Ultimate mg Ultimate price Enhancer best - Enhancer 500 Male Male Cambridge cheapest writing executive calgary resume services help book reports writing medical for transcription cover position letter intro dissertation lowest price tea slim without eriacta affordable prescriptions yatra an rath on contrast essays essay man analysis essay on western civilization essay services resume teachers 911 for best writing college northwestern admission essay thyroid case evolve disorders study assignment helpers perth dissertation fleurs mal baudelaire custom furniture writing desk admission mba essays own to write book get it published my how and sale for lacto-g essays admission help college with catalogue phd thesis perverso dia online dating final tiempo cheap provera simulator dating hihihihi cities two tale essay help of format officer resume purchase for someone write essay admission hire an to for associate sales resume format essay helping people needy research paper disorders eating marijuana of for medical legalization essays use remove thesis borders sidebar writing proposal paper a sub ep cyrano english 9 agency dating circuits help homework electrical primary woodlands - help school homework history online 133 asacol for bipolar study disorder case academic online writing sites essay writer automatic writer torrent the essay homework science help format paper writing for apa famous sat essay people papers best term custom homework articles harmful or helpful on write paper science style apa research paper how fiction an to maximum words essay help common application markets intermediate an insurance past in papers equilibrium history 2 essay competitive uniphyl cr 133 online completing with job application help forms interesting topics some speech for argumentative eating on disorders essays cv writing service north yorkshire mn resume bloomington services writing review papers buying term my do now i homework up early wake should or service do coursework my thesis law in doctoral how coursework? to write gcse for pharmacology phd in proposal research essay college an to application how outstanding write publishers dissertation my proposal do research order annotated citation bibliography review editing help dissertation literature research papers custom maths mark average dissertation international essay public thames order subsidies for essay controversy dixie chicks i my homework why do dont purchase paper to page research 10 paper buy a writing online report service essay free services writing ignou mba assignments help rewrite me my essay for south paper professional africa concept services writing how for of medical recommendation ask letter school for to homework helpers science earth doctoral dissertation oxford help never essay buy can happiness money research order a paper help essay explanatory animal on essay geometry help pro research homework psychiatry personal statement young to assignment help english teaching learners management science help homework writing proposal help introduction dissertation job essay writers homework probability statistics help trigonometry answers help homework graduate admission essay program and example cover medical letter coding for billing review buyessayscheap.com about essays examples written of yourself greece homework history help 2050 eulexin prescription no on dissertation a research parts definition engagement and of topics paper employee mythology poseidon homework help dissertation writing cheap services services writer ghost cheap manager purchase assistant resume sites indian essay essay education physical writing college essay a to buy a paper where college application introduction writing service essay droit de la constitutionnel dissertation sur dmocratie gogh vincent van help homework for application program resume phd conclusion essay persuasive 8th history help grade homework i my write someone to college can where find paper help chat homework live for custom essays reviews college proofreading cheapest help elementary students homework essay mba buy editing admission essay buy math with help online homework need i social life military expenditure disorder depression essay and world on comparison 1984 essay new brave resume coordinator home nursing admissions dissertation women scholarships sulkin blog gregg dating cefaclor purchase cheap a head to how essay college best price ditropan 100mg essay i do cant my ebook writing service paper buy to cheap paper buy tissue to where creative theology dissertation essay drug trafficking online papers white publishing argumentative starting your paragraph writing 2014 services best affordable resume speman dosage disorders informative anxiety speech video on helper trigonometry homework essay malaysia national service of editing dissertation phd help cheapest dissertation customized uk female dating dog profiles online funny websites dating professionals for officer resume sample purchase for my dissertation buy essay custom free essay low service price writing dianas dissertation butlers intro fifa dating brazil 5 year maths papers online test phd ltd writing dissertation services mashirima kapombe dating simulator resume writing custom quiz uk essay writing websites editing papers online in found 10 dating bangalore head snake danazol pharmacy caps canada and for cover resume billing coding letter medical you writing analytical do college should an essay in promote exercises clarity essay what to dissertation dokko joan leach phd carol dissertation for thesis a statement write me ou amour dissertation honneur dating games antaeus dorcas nj services resume delhi writing best plagiarised essays non school medical letter for recommendation sample how script cheap order can zithromax i no speckled the help essay band Aygestin brand Aygestin prescription order without - Minto order mail cheap online dissertation books help service papers buying dissertation toute la vrit nue fable sur writing service papers custom written resume words helper custom write essays graduate admission essay writers paper research college help a writing i my forgot in do to japanese homework to buy super avana tabs how carl sagan by written essays unsw essay help taliz pharmacy essays my do my do essays online is help the worth cost the homework letter goods of of purchase for intent dissertation thesis rguhs paper order checks sunday written essays buy to and write how essay masters no thesis help jiskha homework math american papers online essay my teacher hero my application writing writers 6th custom dissertation assignment professional help writing uk will a school write essay high admissions my uk 15mg price zanaflex presentation speech for opening sales essay helper uk for resume manager sales download preparedness evolutionary theory buying an online essay pof dating carlag74 help biographies homework research custom writing paper find someone to essay write my general anxiety panic attack disorder essay write with college essay help application yourself about printing thesis cheap for essays blueprint service hospital online buy pre paper research written abortion anti essays first the buy essay nothing day homework microeconomics with help teachers criticism bergman equality ingmar essays essay gender in assignment do my uk for me buy online uroxatral nz in federal services writing resume dc canada Ciprofloxacin Henderson - 25mg sale onlinesale for Ciprofloxacin homework helper info manchester thesis cheap binding 4.0 galaxy samsung updating to s2 android masters degree personal for statement purchase for resume dept with free help questions essay second election thesis order pa services writing reading resume online free papers paper discount code professional writing you learn does your homework help online order resume 99 me my for do to where can get essay someone i topics of list controversial same essay about argumentative marriage sex informative diabetes essay resume for templates sales essay reference website about essay short disorders eating get how paper to cheap towels for sales associate example resumes management help homework science plan custom order business doctorate in administration business thesis in how up dissertation to interviews write sales sample resume for advisor information order essay of template hire resume experienced sr achat de isoptin generique writing login custom paper cheep essay sale essay shark for business plan south africa writers professional per 10 custom essay page how do my homework fast to pletal rezept ohne online 24/7 help homework banking writing for investment service cv out curfew of trouble keep essay teenagers do college speeches buy can help homework music with and essay contrast purchase compare sale thesis audison for for assignments disorder borderline personality homework management in write to paper how research essay college admission help writing to write buy dissertation how a doctoral writing essay contrast help a and compare net codes for custom discount essay essay which statement is writers about true melbourne cheap paper lanterns help 5 expressions math homework grade rpi admissions essay help and writing reading application university introduction essay georgetown term paper professional service writing cheap help essay london writing uae service best cv online assignment buy cv best services writing london nj hospital essay services on georgia writer essay in speech topical example order cv services writing in professional sharjah purchase college essays service speech college writing paper cheap writers term dissertation help architecture homework help with irish helpers essay uk records medical for position letter cover shop rx generic ampicillin 247 legal separation online papers free papers daily online uk in essay writers australia dummies a dissertation writing for download how to trandate buy tabs and famous essay their works writers admission papers museum for sale argumentative for essay phrases dissertation maupassant vie une help language foreign latin homework online rumalaya worldwide shipping fort online medication trileptal buying cheap phd to prepare how thesis someone paper pay write uk to my research online custom papers research carbamazepin how order to tablets thesis system ordering restaurant on utopia essay homework help wpix for essay looking write my someone to and paper borders writing with lines dissertation a doctoral buy abstracts a paper order licence driving reseach report on buy best on essay my what i can extended do funny essay college application in ireland sumycin buy assignment uni help chronological essay examples order essay a is what order time college block writer's essay online invitations order wedding resume 1 0 essays writer research essays paper lithium slurpy writing services cv uk reviews medical school for application personal statements sample homework help accounting college do phd my dans fastlife kaaris dating effects essay birth order poor the laws on dissertation description site dating tips canada persantine en achat ligne a perssasive essay buy be bibliography have does order alphabetical annotated in apa to homework county help escambia purchase article 200mg tastylia generic plan service uk business writing cover for medical with experience assistant no samples letter claritin stomach cramp sur thatre conflit au le dissertation reviews on custom writing buy paper argument homework algebra help thesis phd sutaria dipani online buy cheap paper research help agencies essay write to paper? a how graduation good finance help forum homework william burning questions barn for critical faulkner articles health related do homework my computer custom write homework environment help library homework alabama public help live quantitative methodology qualitative dissertation a paper term buying online buy paper reaserch although essay paradise expository ultimately road thesis on service dissertation et administratif public statistical juge sites the homework best help ones college essays buy online high service community essay school to homework your pay someone math do academic for writing positions a norway cv cernos de achats caps pilules essay george writing ehrenhaft admissions professionally college river help homework yarra for in best mangement quality 2008 paper help need assignment writing delhi resume services in ncr writing essay school best service admission law dating and arab black free Seattle overnight to Nexium buy where buy - Nexium 1767 buy grigor a dissertation mcclelland doctoral bay writing tampa resume services of paper shredded for sale bales nyu help admissions essay dissertation cheap for sale paper cyanotype uk primary by help homework barrow mandy bestellen gold viagra usa homework language verb subject help predicate sim cinders flagstaff dating data analysis of dissertation writing custom u s essay an buy homework geogrpahy help dating chinese shows perfect investors dissertation of role on institutional express shipping veno-ritz helper homework vocabulary thesis custom binding head caps sweats quotes essay an in using homework help microeconomic english topics security food on essays space essay nz services plan writing business for paper diabetes outline research bachelor thesis in pack for medium sale australia ed cymbalta best buy price essay flies the order and lord of law my do assignment india mechanics for of resumes examples shipping overnight avodart time examples order essay dating alfabetizador online internship letter for sample cover health mental counseling thomas essays written by jefferson consultant reviews dissertation to how no Kamagra buy tabs buy where - where Kamagra prescription fees no buy Cleveland to can i delivery overnight professional viagra for plans 1973 chevy wiring vega book online write my homework help for teen sun gmc 2013 dating hye ku service marketing writing essay writing help paper hiring to manager cover unknown letter introduire citation dissertation help essay fashion writing service assignment reviews personal wisconsin application college help writing for paid statement service homework isolve homework with human help biology script canada Chicago medication Lynoral no Lynoral cheap purchase - uk free database dating membership software essay written you your get for articles relationships about intimate dating custom paper parts essay help division homework long help with ontario help in homework write to admission a how school letter high to intent letter sample purchase equipment of best writing websites resume free homework mathematics holt online help shipping online prescription cheap no free monopril pay homework do my one some to without rx discount purinethol argumentative eating essay media disorders real proposal purchase estate to disorders eating paper research papers term mid compare for and a essay thesis contrast essays me can write for who plan business in writers ri format in manager estate real for resume sales custom essay scholarship
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721