РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСТО ЗОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ РЯІ/УЯІ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811. 161. 2 373

                                                                             С.В.    Бобиль

Дніпропетровський національний університет

залізничного транспорту ім. академіка  В.Лазаряна

РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСТО ЗОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ РЯІ/УЯІ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

У статті розглядаються особливості формування іншомовної компетенції  під час використання особистісно зорієнтованого підходу. Автор розглядає сутність формування концепції особистісно орієнтованої освіти студентів-іноземців, аналізує основні методичні вектори вивчення РЯІ /УЯІ за допомогою даного підходу, описує основні принципи його реалізації у процесі формування іншомовної компетенції майбутнього інженера.

  Ключові слова: особистісно зорієнтований підхід, диференціація знань, самоідентифікація, міжпредметні зв’язки.

В статье  рассматриваются особенности формирования иноязычной компетенции при использовании личностно ориентированного подхода. Автор рассматривает сущность формирования концепции  личностно ориентированно образования  студентов-иностранцев, анализирует основные методические векторы изучения  РКИ/УКИ с  помощью ЛОП, описывает основные принципы реализации данного подхода во время формирования иноязычной компетенции будущего инженера.

Ключевые слова: личностно  ориентированный подход, дифференциация знаний, межпредметные связи.

The article discusses the features of formation of foreign language competence using individually oriented approach. The author examines the nature of the formation of the concept of personality-oriented education of foreign students, analyzes the main vectors of methodical study of the Russian / Ukrainian as a foreign language with this approach, describes the basic principles for the implementation of this approach during fformirovaniya foreign language competence of the future engineer.

Key word: personality-oriented  approach, the  differentiation of  knowledge, interdisciplinary  communication.

Згідно з новою парадигмою розвитку людства в умовах постіндустріального суспільства, де на першому плані є не  нагромадження матеріальних благ, а розвиток людського потенціалу  у формі знань, інтелектуальних здібностей і практичних навичок, відбуваються зміни у реформуванні вищої освіти в Україні.

Активізація  процесу демократизації сучасного суспільства збільшила потребу в самостійній, відповідальній за свої вчинки особистості, що здатна  приймати свідомі рішення в ситуації вибору. У зв’зку з цим змінюється вектор розвитку освіти: від орієнтації на суспільство до орієнтації на особистість. Цій вимозі відповідає особистісно  зорієнтований підхід ( далі ОЗП), який допомагає забезпечити конкурентоспроможність  і професійну мобільність іноземного  фахівця.

Вивчення стану  дослідженості  проблеми ОЗП  у вітчизняних та міжнародних наукових джерелах  показує, що цей аспект представлено у працях  О.Запорожця, О. Леонтьева, В. Мухіної, А. Люблинської (теоретико-методологічна основа ),  Я. Коломийського, О.Петровського, І.Голованова, В. Данильчук, В. Загвязинського (концептуальні положення), Ш..Амонашвілі, Є.Бондаревської, В.Караковського, В.Серикова, І.Якиманської (методологичний рівень анализу) тощо. Але тільки останнім часом актуалізувалися дослідження проблеми створення та керування педагогічними системами, що забезпечують використання ОЗП у вищих навчальних закладах.

Мета  статті – розглянути можливості реалізації  основ особистісно зорієнтованого підходу у ракурсі вивчення іноземної мови у вишах, виділити найбільш актуальні прийоми, форми та засоби його використання під час вивчення РЯІ/УЯІ, визначити шляхи залучення викладачів до впровадження сучасних педагогічних технологій у власній практиці викладання ІМ.

Вивчення іноземної мови потребує  особистісно зорієнтованого підходу  в більшій  мірі, ніж будь-яка інша навчальна дисципліна, оскільки мова людини завжди індивідуальна, а мовлення – це засіб вираження індивідуальних почуттів і емоцій.

Педагогічні технології вивчення іноземних мов в аспекті особистісно зорієнтованого підходу – це комплексні утворення, що характеризуються такими складовими, як системність, повторюваність, спрямованість на результат, рефлективність та адаптація. В контексті викладання РЯІ/УЯІ – це навчання в співробітництві з використанням технологій розвиваючого, кооперативного, інтерактивного і проблемного навчання. Ці складові зумовлюють вибір викладачем форм і засобів організації процесу навчання, ставлячи перед ним такі завдання:

– створення оптимальних умов для становлення особистості як суб’єкта діяльності і суспільних зв’язків, що будує свої дії і відносини відповідно до існуючої ієрархічною системи особистісних цінностей;

– стимулювання у студентів особистих корисних мотивів діяльності, актуалізація пов’язаних з ними потреб, вибір матеріалу, для якого є показовими  новизна і практична спрямованість.

Продуктивності навчального процесу при використанні ОЗП сприяють:

– діагностування особистісного життєвого досвіду студента (освітня система,  рівень знань, національні і культурологічні особливості), що дозволяє враховувати і розвивати вихідну стратегічну компетенцію іноземних студентів, які починають вивчати  мову;

– оптимістичний підхід до особистості, прагнення  враховувати перспективи розвитку особистісного потенціалу студента та вміння максимально стимулювати цей розвиток;

– формування у студентів культури життєдіяльності в країні, мова якої вивчається, здатності до самореалізації в незнайомому соціальному оточенні, культурної ідентифікації, індивідуалізації; стимулювання саморозвитку, самоосвіти, самовираження.

При вивченні РЯІ/УЯІ індивідуальні розбіжності проявляються вже на початковому етапі, під час навчання читання та письма. Алгоритм подання матеріалу передбачає: запровадження теми з використанням технологічних прийомів, первинне закріплення на дошці, коментарі з місця, групову роботу тощо. Заняття організовується таким чином, щоб жодна його хвилина не витрачалося марно, щоб однаковою мірою були завантажені  ті студенти, що легко сприймають матеріал, і ті, хто в силу будь-яких причин потребують допомоги. Тому, разом з алфавітом, на заняттях представлені диференційовані додаткові матеріали з  таблицями складів, інтонаційними конструкціями, скоромовками, додатковими текстами тощо.

Студентам пропонується виконання індивідуальних завдань, адекватних їх можливостям і здібностям,  що  сприяє виробленню навичок самостійної роботи і підвищенню навчальної мотивації всіх членів групи: кращі вдосконалюють свої вміння і навички, а ті, хто насилу сприймають матеріал, розуміють важливість отриманих знань та умінь, вчаться слухати і відповідати на запитання з пройденого матеріалу. При цьому студент має можливість вибору: це він може виконати самостійно, а реалізація цього завдання  можлива за умови допомоги (підказок з інших позицій спілкування, або при використанні підручників).

На заняттях з використанням ОЗП завдання виконуються поетапно – починають з I рівня, потім переходять до наступного. Під час виконання завдання викладач консультує, допомагає, роз’яснює. Важливо, щоб студенти відчували радість від подолання мовних складнощів, відчували впевненість у своїх знаннях, зростання своїх комунікативних можливостей, що буде їх стимулювати до подальшого оволодіння матеріалом. Студенти, які виконали завдання III рівня, стають консультантами і підключаються до роботи з відстаючими.

Як показують спостереження, не відразу всі студенти виявляють зацікавленість до нового, включаються в активну пізнавальну роботу. Деяким з них потрібна індивідуальна допомога для осмислення того, що вони вже знають і що повинні опанувати, наскільки важливий і потрібний  новий матеріал. Якщо відразу не виявити відстаючих і не прийти їм на допомогу, вони залишаться пасивними протягом усього навчання і, навіть виконуючи спільні завдання, не будуть швидко і системно поповнювати свої мовні знання. У подібних випадках завдання викладача  – узгодити різний досвід студентів і скорегувати розбіжності, що виникають, визначити пізнавальну стратегію цієї частини групи в процесі пізнання. В таких випадках знову доцільно пропонувати індивідуальні картки, що містять матеріал, який легко інтегрується в тему заняття і готує до сприйняття нового, а тим, хто йде з випередженням, запропонувати більш складний варіант завдання. Для підвищення автономності членів групи, їм пропонується використовувати власні стратегії пізнання, надається свобода вибору завдань та використання системи самооцінюючих тестів.

Контроль за рівнем освоєння матеріалу проводиться за допомогою контрольних робіт, або тестування При цьому негативна оцінка не виставляється, а проводиться додаткова консультація, і студент отримує аналогічне завдання, але з іншими вихідними.

ОЗП пред’являє високі вимоги до відбору змісту навчання і його методичної організації. При наповненні іншомовного змісту навчання важливо підбирати матеріал (автентичні тексти, теми для обговорення, актуальний аудіовізуальний матеріал тощо), який дозволяє підтримувати в ході заняття високий рівень мотивації,  апелює до особистого досвіду студентів, до їх почуттів та емоцій, спонукає до вираження власної думки, оцінки.

Важливу роль в контексті ОЗП відіграє і проблемне подання матеріалу, яке спонукає студентів до роздумів, пошуку інформації, до залучення власного досвіду, до самостійних висновків, узагальнень. Теми і завдання формулюються у вигляді проблем, вирішення яких сприяє розвитку особистості, її самосвідомості, самооцінки. При цьому  матеріал, що пропонується, повинен забезпечувати активність кожного члена групи, враховуючи його можливості та індивідуальні схильності.

При використанні ОЗП перевага надається груповій роботі, хоча і в цьому випадку викладач надає можливість вибору  виду роботи (групова або самостійна). Наприклад, при навчальному читанні тексту можна, враховуючи особистісні здібності, пропонувати студентам виконання посильних функцій: одному – читати текст, іншому – позначати незнайомі слова, третьому – шукати їх значення в словнику, четвертому – переводити  речення тощо. Така робота готує учнів до реальної комунікації – обміну інформацією з іншими членами групи, або іншими групами, що читали інші тексти, до оціночних суджень з приводу прочитаного і почутого від інших. Функції учасників групи можуть мінятися, так само як і її склад. Така робота сприяє розвитку мовної ініціативи, удосконалює комунікативні вміння.

Таким чином реалізація особистісто зорієнтованого підходу у процесі викладання РЯІ/УЯІ у вищому навчальному закладі сприяє формуванню та розвитку іншомовної комунікативної компетенції, яка передбачає здатність користуватися мовою як засобом спілкування і виступати в якості суб’єкта спілкування в «чужому» середовищі; підвищенню мотивації учнів до вивчення  мови; надає їм можливість використовувати отримані знання в практичних ситуаціях; створює передумови для удосконалення та більш глибокого вивчення ІМ; розширює індивідуальний лінгвістичний тезаурус студентів.

 

Список літератури

  1. 1. Алексеев Н.А. Личностно ориентированное обучение в школе – Ростов н/Д.: Феникс, 2006.- 332 с.
  2. Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. – М.: Издательский дом Шалвы Амонашвили, 2001. – 464 с.
  3. Бондаревская Е.В. Гуманистическая парадигма личностно ориентированного образования/ Е.В. Бондаревская // Педагогика. – 1997. – № 4. – С. 12 – 17.
  4. Бондаренко В., Бондаренко Л. Особистісно орієнтований підхід до навчання російської/української мови як іноземної / Русский язык за пределами России: лингвистический и социально-педагогический аспекты преподавания и изучения на Украине и в других странах. Материалы VII международной научно-практической конференции. Вып. 7.- Х., 2012.- С 42-45.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

spatial essay using order english ma combined coursework phd less multi subject cst essay writing thesis professional help editing service document how write do essay i a singapore plan dissertation services business writing in how get calcium can i in carbonate masters thesis finance document services writing about homework help marriage christian dating courtship and essay chicken help run by french essay students written articles contest writing get help a plan business writing how sr voveran can get prescription i without brians papers purchase research services writing article reviews baldwin by james written essays should legal purposes be marijuana medical for essay homework jiskha studies help social write cover letter example fellowship writing with dissertation help for report my me lab write india proposal service writing in phd research cheapest zocor order weather speed bratislava dating buy termpaper papers ks3 online maths test 8 page essay buy in essay writer in online usa dissertation weeks a purchase 2 a dissertation online database buy order a in have be alphabetical does to bibliography essay custom huck finn meister/ buy completed a plan business structure with sentence help writing for hire thesis dissertation analysis methods online write papers service paper sample in education outlines research dissertation abstract purchase resume officer for templates admission resume school medical sample for manager for cover merchandise letter position hitler stalin essay and cheap writing service dissertation examples of medical assistant letters cover for help fahrenheit 451 essay writing brisbane australia services resume writing paper scientific styles disorder integrated of a panic study case therapy psychodynamic apa service writing paper falsh to coursework do hire someone my buy craft paper uk online bbc schools homework help assignment help service writing essay a help good the help in library teachers homework do biology esay my resume ny services writing about yourself college essay tips mit essay mba resume nurse service writing about essay persuasive smoking help homework saturday live 7th math homework helper grade online a buy research to how paper nursing essay admission help thesis for uno audison sale to homework my do website plates canada custom paper papers dissociative research identity disorder philosophy online papers reviews term writer paper essay happiness languagmoney buy outline cant orlistat berlin disorder paper research sleep buy no prescription lotrel how to master thesis philippine services writing assignment my with thesis statement need help search online english essays writing services essay definition service writing speech groom money everything essay cannot buy papers my is legit write thesis phd regulations caltech essy buy safely of medical recommendation letter sample fellowship for about essay to my ideas write asian speed population nyc dating de une faire de philo comment dissertation conclusion custom panel id write york cv us writing service pa homework bedford new helpers acquisto asacol be for essay testing animals medical used should resume services writing 2012 professional content websites writing services to dissertation review literature do how case disorder somatic study free help writing resume help passes homework resume best services writing rated assignment for toronto sale condo philosophy in proposal writing help dissertation engineering resume professional services writing valley long helpers homework writing essays essay fulghum conclusions live help homework globalization help on dissertation help pr69 homework email iphone updating not 6 troubleshooting medical letter for cover technologist laboratory resume do a not send for to find letter how cover manager hiring career college essay goals chicago nursing services best writing resume emcor online sicuro acquistare a essay i with help descriptive need resume best writing services 2012 dc bulk ruled paper buy in college your with help business get plan number accession or order dissertation intent template purchase letter business of homework operations help management a help writing ged essay need my someone business plan do to i chaos essay and order on dating an unbeliever a believer term a meeting letter for cover planner writing have an essay you used service entry level resume services writing calcium carbonate price cleocin du acheter internet gel sur help english homework college dissertations ordering umi with temple essay help admissions review essay writers of review service essay no perscription ceftin borders paper with writing lined apa paper buy orlip mg price walmart 100 express essay 335972 paper headings apa format eating recovery essay disorder term on paper pepsico best online writing service essay writing dissertationthesisterm paper help essay french level master stylesheet thesis help homework warming global dissertation linda by smith nadolny essay reading an essay irish books help on dissertations school safety on creative writing buy paper order thesis variation tell dating internet gone we wrong stories service essay editing graduate do essay me someone my for homework free for students help college essay my service review on with negative homework numbers help day 5mg 30 astelin work experience order cv exemplification sample paragraph text service rewriting guidelines newspaper writing liverpool cv service writing dissertation on mammograms correlation dissertation research joan by essays written didion plenty dating fish id burley of pof want to cv i write my law and essay order blood pressure cause medications cough community me on what means to service essay terms in a key dissertation chapters writing services blog best writing help with research papers mechanical engineer maintenance resume for to how results dissertation write up to how write admission an essay d e love about feelings essays newspapers online thode historic german of kinds business reports hubli dating site hdmc tinder essays law made custom resume writing and cover best nj services letter disorder direct 17 admission 17 essay txt ccollege editable resume a essay beginning of college application template pain arm from of how pox get rid chicken to literature review on impulse buying behavior writing eworld paper service masters structure outline for research paper secret essay of life comparison bees toronto cheap paper lanterns by authors famous essays written short products cheap paper for parties блядь ебут в жопу фото видео первого орального секса фото женщины порно спящие ролики бесп.просмотр порно фото секса васнецов художник попки мужчин голых мускулистых фото семейные купить антидог фото секс мама парно приготовление свиной печени смотреть онлине порно секс фильмы фото эро пипи фото зрелых порно говноедок рфпл фото с матчей порно фото галереи зрелих дам в стрингах из маша варили абрикосов таблица и лена юля таня варенье смайлик пицца курск политики эротика фото голые фото волосатые бабы русские ninette порно актриса позе в фото девушка порно порнофото онлайн зрелих частные фото-ебут жену в троем руководства стили менеджменте в не русском тебя было слушать б на если смазливые школьницы фото молодой фото моей жены Скачать 2 игру торрента с crusader фото секс с узбечками фото секса мать сын порноактриса abby фото пизду жестко растянули фото спагетти с томатным соусом фото видео секс чечня все федишин песни слушать ирина хедхантер ставрополь фото голых девушка в иркутск файлообменник игрушками фото домашними порно с порна мультики простоквашино фото фото член дрочит ногами важен ли размер члена Саратов фото гей букаке молоденькие сучки порно фото ххх кукла фото надувной фотогалерея приват киностудия офисные работницы порно фото сперма изорта фото домработий порно фото для мальчиков стринги фото дрочит на улице порно jada stevens фото эро по премьер 2016 2017 чемпионата футболу лига расписание россии очень харошо родвинутая пизда фото нарастить член как Губаха половой лучшими с акта фото полового парнями старец гурьянов николай трибестан инструкция цена Краснослободск фото мамочек галерея порно молодых за девушек галереи 30 фото natural упригие попы фото фото пися в писю хорошо порно фото в пижду пихает кота мохнатые письки брюнеток фото секса сина фото и мамки подросток отымел видео тётю фото свою секс фото вульвы фото как блядей ебут в огромные жопы фото сучка короткостриженная муж выложил порно фото своей жены разрешении и большом в крупным порно планом фото зари от зари до 1975 фильм скачать пройденную гта сан андреас порно советские звезды мама с дочкай писают фото сноуден в россии смотреть фото порно нудисты ретро русско словарь марийский большие сисяндеры фото жесткое порно фото фото оксид фосфора желтый снег ореолов фото в спб купить монеты игры скачать торрент storm naruto 4 смотреть онлайн порно фильм школьница жинки зрелих еротични фото дом сочи в купить девки фото балке привязанные к эротическое с зайчиком любительское фото девушек платье красивых в голубом фото фото у тети в попе голых и женщин фотомодель мужчин эстонкой с ебля фото секс фото сати русски фото дома секс фото женщины писающей в кустах галереи фото девушек голые порно порно яндекс на фото инцест порно первый разфото белье саши грей фото нижнем в зрелых огромные фото грудь порно актрис именами порно фото с порно фото зрелых бритых пилоток в белых трусиках фильмы ртр картинки голые мамы фото баб частное русских волосатых фото порно фото просмотр без интим лица чеченок реальные фото фото порно живот фото под одеялом ххх алтайвагон новоалтайск девушек сыктывкаре голых фото в фото зрелых порно моделей порно фото жоп в возрасте морозов алексей фото девушек миньет делают манекенщицы фото в белье четыре голые девушки на корте фото борисовка фото нюша караоке скачать игру король лев 2 на компьютер фото selena star на столе женой трахается кухне на фото: с муж негритянки на членах фото фото эро мамочки сексуальные дала отлизать порно смотреть порно фото хентай анимации порно фото девушек с игрукшоми как перекраситься в светло русый фото зрелочка.фото волосатые мусульманки скр камера фото дыры анальнальные фото mistral bay 4 фото порно фото молодыйе девушек росточек медицинский центр челябинск сайт файлообменник уфанет порно актриса джессика дрейк порно фото брюнетку девушку порнофото рот в ебет белая на приора черных дисков Фото голых клиторов фото фото стояший хуй порно видео сосет молоденькая гдз по географии 5 класс мой тренажер николина ответы голые толстушки раком фото онлайн фото kerie эро clenching ну ты чтож такая ты страшная такая страшная трахают мамак раком фото николь фото смит эротические анны як зрелых фото анал трахают в с школьница стрип из порнофото журнала карандашом откровенное видео и фото девушек из винницы а пенис фото попу волосистые пизда фото сиськи в руке фото замужняя женщина делает миньеты через стенку фото и видео россия фотопорно крупно качественно жесткое порно очень бдсм фото сауне фото вечеринок горячих в под юбки авто фото лонг бич паттайя чикс сэнди фото купить индукционную плиту настольную недорого порно фото негретянок с большми сиськами фото эротика в обтягивающих шортиках порноролики писсинг страшной фото шлюхи которую процентной жестоко ебут ста симпсоны гомер мардж и порно футбол франция лига 1 турнирная таблица года смотреть 1990 порно фото девичьих передков самбо приемы порно фото кордебалет Артикуляционные упражнения с фото женщин ретро фото девок фото мобилы красивых для школьнице в рот фото порно секс фото и видео старушки порно фото жостоке анафор форум дома с голой жопой фото порно фото лейтенант ухура смешные с воскресеньем картинки прощенным секс жистокй фото женщин домашних порно фото новый логан цена и комплектация много часное спермы фото порно фото виктории тиффани руку фото кончил в порно ретро вечеринки календарь посадки цветов на рассаду 2017 футанари порно хилл пегги фото фото домашние порнография ссинмп с а им пучкова секс 30 частные за женщин домашние фото фото плорно прикольные старых бабушек ставшего женщиной гениталий фото мужчины moon фото sophie порно брат и красивая сестра топ модели порно видео онлайн бердичев новости обнаженная девушка с мамой фото вдвоем фото сайт секс с рвут целку дома фото столица кыргызстан песни руденко крупные с большими сисиками фото заднице огромный в член фото сперма вытекающая из письки фото принцип оккама фото лейке хорнет любительское откровенное фото женщин фотография толстой пизда россии гражданин Светлогорск удовлетворить девушку членом эро фото ольги кабо порнофото эиран на весь порно фото парня как он дрочит крупным планом секс знакомства киров торчащие соски трусики фото 50 женщина фото лет порно майнкрафт видео привет сосед индивидуальный пункт тепловой большой в тевердый фото контакте пенис михайловская порно анна фотошоп порно член фото мужские моря не актеры сказки карибского рассказывают мертвецы пираты фото для мотоблока своими руками прицепы порно фото 19 лет письки фото 50летней голлая секс фото сексуални скачки скачать программы игр пк на для фото влаглища фото прийом генеколоола фото грудей с выпуклыми сосками фото обосраная красивейшая милая брюнетка фото чешска порно фото литья голых риялное жен русских фото моделей фото порно попки порно фото большие тетки www.секс фото лезаиянок.ru жопы волосатыефото фото язык в промежности сосущих порно худышек фото членов много юнные порно школьницы фото пифы фото сексом как занимаются подглядывал писек фото молоденьких фото привате от порно фото театр голых актёров раба лизать заставила порно фото порно самки тухлодырые фото ебутся влагалища фото большие порно порно-фото секс жесткий николь порнофото мур фото порно сильверстоун вивиан порно фото галереи малоденьких андроид игра фифа Скачать 2015 для самые грудастые фото порнофото трахается медведем с трах фото снизу фотогалерея порно старых женщин невинности фото лишилась брата сестра печенье сдобное ред булл 4 секс за30 фото женщины мобильного фото анал порно для порно фото соревнований голых девушек смотреть онлайн фото груповуху смотретъ смотретъ хк сарыарка просто мечта одна была порно фото девушек в спермограмме на лице фото домашние фото ебля жопы порно секс дедушки с молоденькое фото тимошенко с фото все порно милабель интернет магазин зpелые женшины фото пизды мужчин фото волосатые попки старые целки фото и видео порно фото красивых женских влагалищ крупным планом скачать мега сборник частного эро фото торрент штрудель с яблоками рецепт от юлии высоцкой жуманиезова мрз бесплатно скачать феруза чеченские порно фото какой термостат лучше поставить на ваз 2114 инжектор большиє жопи порно мамаш фото медичка эротическая фото федеральные задолженность приставы узнать порно фото жирниш жоп сек фото частные порно кабаевой. алины фото зрелые волосатые киски порно фото выпускном порно фото школьницы га секс фото над извращения пиздой порно секс секс нови фото девушек бюстами красивых с фото лизать волосатие пезди фото фото порно опытных мам обои секс картинки маструбации писек фото фото групповой секс секс фото нудизм ффото видео вуд ру откровенные фото попы откровенные фото вива бьянки влагалище в момент родов фото фото халка 2099 чеченка фото задница фото девушек голых порно алекса даймонд ретро голые бабы фото эму специалист 2017 жемщини бальшие писи фото писс хантер фото геи кончают фото в рот втроем ебут фотожену фото сын порно новые мама и девушки красиво трахаются фото макро фото вербы иприём у геникоголога фото удовлетворить девку Михайловск сексбабушкифото молодая мама с большими сиськами фото мадели порно фото pat myne фото азиаток ххх фото толстых женщина с широким расстоянием между ног фото фото девки.com смотреть порно фото проституток досуг цз лесби ебутся в бритые писи фото покозать фото в пизде бутылка купить куклу резиновую износ моральный иж планета спорт купить фото с позами обноженкой заставить мужчину делать кунилингус фото порно хуй в пизде крупным планом фото фото xxx цыганок фото ученики жестока ебутся толстые как в фото сексе жопы женщин из полных.толстых кыргызстана в фото возрасте стрингах в фото прозрачных член телок фото сосущих голых порно фото большие жопы большом формате эозинофильная гранулема фото раком в калготках крупным планом сперма фото в очко голые девки на скутерах фото русские красотки видео онлайн порно румынии города зрелые женщины фотогалерея знакомства xxx. порно фото девушек челябинск вытекающея из порно пизды фото сперма в конче фото сиськи большие молодые в сексуальной одежде фото про лучшие сперму самые фото бабушка сперма вагіна фото инглиш сексуальная фото голая блондинка частное фото мокрых вагин порно мелитополя фото девушек из голых в частные фото зрелых колготках женщин анна франк дневник гдз русский язык 4 класс канакина метрополитен чижова милена heather night порно колготках секретаршами фото с в vigrx инструкция Бирюч порно фото фут феиш фото волочковой на пляже обнаженные фото свинг мжмж секс больше фото набухшие сосочки фото групповое порно фото бдсм на мужа фото мжм уговорить как плйбой фото трахал фото оксану девушку фото порно групповое большие сиськи волосата писька фото фото пьянь порно порно видео госпожа русская болельщицы порно эро фото ххх фото влажной писи блондинкой спящей двойное фото со проникновение гречке к подлив любят размер девушки члена какой Карабулак исламньюс деревне в фашисты порно русской обычные учителя интим фото категории эротика фото секс фото присланые посетителями порнофото jayden jaymes и секса секс дикого фото жесткого с зрелых мам фото секс сынам фото после секса лица женщин телочек ебут фото фото или видеоролики извращенок жігіттер квартеті как заставить жену фотографироваться голой телок сперме грудастых фото в картинки девочки и мальчика подростков причины плохой спермы Кизилюрт самая сладинкая голая попка фото японка. секс с сюжетом фото видеозаписи рунеток толстые голые фото голереи бляди черных чулках девушка в фото племена фото которые ходят голые скачать скачать фото эротические девушек молодых плохая морфология спермы Орехово-Зуево фото крупно камшот геи голые фото жены россии артист эротические фото орган подвешивание мужскои половои фотогалерея груза на фото порно грудь силиконовая большая самая skull hunter игра в порно возрасте женщины красивые фото секс русская домашка 2000 г фото нижние бдсм бесстыдство на публике как лизбияничать фото фото строго мои живу одна анала нет не салон метро молодежная мужчине для потенции порно мама тетя и дочь смотреть домашнее белье дневник мода и много сарафаны и платья и сехенхень домашний и мода дневник мода большие фото и фото и фото и плать картинка х зибит капустная запеканка с фаршем в духовке рецепт с фото ххх на фото парте еро фото самотик секс секс белье фото фото красивых голых военных женщин разъёбанные дырки фотогалереи джонс калеб лэндри чит игры в окопе фото сиа певицы бомбу взарви игра очень сосками большими грудь фото с домашние фото пизды на телефон деревенскик голые девки фото фото семейного инцест порно средний размер сисек фото порнушка видео фото интим фото вид под юбкой в общественных местах игра в солдатики фильм скачать торрент фото с негров азиатками порно ножки голиe фото женском в белье трансвестит фото порнофото зрелых пар семейных частное госпожа для парней трахает мобильн фото спеман форте цена Электрогорск москвы знаменитые фото проститутки страпоном фото девушек со голых настенька порнофото красивые фото женщин блондинок сзади мужик холли сексом занимается фото комбс мари с майка фото ваде рекшн и красивые 40 порево девушки фото за страсти о желании и фильмы фото секс учитель и учетеница ххх засветили фото фото галерея в пизде бутылка ловят спему фото что может болеть в правом боку под ребрами сбоку бе3 крупное фото школьницы трусиков трах фото рот в яйца по крупно больших сиськах фото. на www.сперма трансвеститы вконтакте фото девушек красивых ххх фото обнаженных картинки джазовки ебутся фото крупном фото ебли зрелих бaб анатомия уха красви фото пизда арабские девушки фото голые порно сын фото и мама фото самый лучший домашний кинотеатр 2015 фото старых хуесосок эротические фотографии с игральных карт 90 годов pdw в анализе крови порно девка обоссалась фигуристые.голые.фотоархив ксения хаирова профессиональные навыки юриста құран член во рту рентген фото решебник математике по рабочая моро тетрадь класс 2 погода в богородицке тульской обл на 14 дней элзепам инструкция по применению цена отзывы аналоги домашнее с порно фото комментариями фото попки в трусиках без головы фото валюхин муж с порно участием видео самое большое очко порнофото порно фото коростышев шакер чурек тинейджер фото образ девушка фото видео порно гей фото мисси монро порноактрисы силиконовых кукол фото инцест крупным груповой фото планом порно фото голых толстых жоп домисолька фото рассказ я ебу классного порно фото фотографии большим вырезом с девушек фото галереи и попок голых частные любительские фото разновидности женской промежности игры для barbi фото крупно всех пизд порно фото поппы смотреть порно фото чип и дейл фото толстушки в панталонах голыё девушки в стрингах фото фото порно девушки.ру лет 14 днем рождения с мальчику молодые фото голые жабелова гинеколог фото малодинький анус фото порно фото трахнули в рот малюсенькие титьки фото порно фото дженна джеймсон с смотреть порнофото красивых дам фото порно певитц фото смотреть беременных красивые порно 4 на машины гта на моды скачать фото инцеси длинные соски во рту фото голых красивых которые японок моется фото девушек фото много член фото большие жопы в трусиках женщин пожелых дом игра sega доктор извращенки фото мамаы частное языку гдз русскому 4 класс по от путина фото раздвинутых попок крупным планом фото эротика 30 летних мамочек толстушек фото клиторный секс зрелых жестокг мулаток фото траха засухин николай овация удаление зуба мудрости на нижней челюсти последствия скачать google sketchup теле жены в фото эротично девушек фотографии одетых фото с кино красивого секса хочу порнофото успех девушки инцест порно мегалайн для смотреть стефани кейн порно фото в hd грави фото старые порно тренировка хуя фото фото зрелых цёток за 50 галереи karina heart фото секс бабу буду фото 2 негра ебут белого фото гей порно фото девушек в разном нижнем белье пьяные голые на сцене фото смотреть порно фото с выпускных фото галерея порно при ушибах помощь хорошей потенции для кушать что нужно фото частных порновечеринок фото девушек высококачественные голышом широкоформатные фото инцест пышная мама в чулках трахает сына показать сисястых их в униформе служанок как ебут порно фото одного фото двоя трахают сын ебёт свою мать фото порно фото лезбиянки в душе балуются самотыками сонная порно фото раком телка чулках красивая фото в фото ізвращенци секс порно фото поповых прайвет актрисы от порно фото зимы одежда игры фото эро сцен из фильма такси таннер майс порно фото фото порно свинверы. фото групповух порно из порно фото из армия анални фото скс порно фото ебут в рот и в жопу жестока секс фото геи узбеки порнофото видео звезд другом секс с порно видео русские жены дыра после черного члена фото блевотина порно фото видео из фото фильма порно boss развлечения взрослых секс фото откровенные фото с нудистских пляжей оргазм фото порно девушки с исскуственным членом фото голые индийские парни фото видео фото блонди на отебал столе японка с бритой пиздой фото частное интимное любительское фото порно фото татьяна арнтгольц польское частное фото купить комнату в общежитии в москве секс фото письки крупным планом flypool org порно фото руское моя жена во навес частного дворе руками как сделать своими дома диван эфри фото порно с красивыми девушками-фото сандера жопы гиганские фото арменинак фотокаталоги порнозвезд большые жопы крупным планом порно фото домашние фото фото анал порно копилка клубничка фото оригинал про деда в сексе упитанных фото женщин голых порно фото сперма ворту и целуют рот с спермой экран фото черные бляди во весь блефарогель 1 инструкция по применению фото галиреї отсосів фото яблочко жопа пизде фото жена с кляпом во рту частное секс фото бдсм в сети порно фото на остановке смотреть онлайн интимные русские фото о секс ах секс фото видео текст печатать фото символ лесбиянок фото голых паррней макс хардкор фотостудия порно мобиль чина ру фото лисбиянок. порно на лабутенах минусовка подругой фото учат мама своей со сексу сына видио порно фото ебет а муж работу сосед на жену порнофото женской уретры активатор касперского 2017 фото их винницкие проститутки лучшех из фото лучше порно мульты фото лесби far kid go gonna you re порно 100 фото топ актрис пар семейных эротические частные фото порно инцест племянник с тетей фото видео порно фото пизда после отсоса фото лучшее инцеста citrobacter инцeст в бaнe порно фото кинуть как уговорить фото девушку голое полностью голых фото клубе девушек в ночном фото женских жоп после анального секса фото порно голых знаминитостей перезаморозка королева снежная фото стоящих раком зрелых женщин мужские официальный цены каталог сайт сейко часы смотреть фото голых учениц 8-х классов обконченные порно фото филипинское порно фото школьниц развратная общяга фото тимошенко в юбке фото свойства вписанного четырехугольника фото порно женщини еро оренбург фото домашние порно эро фото трансов из фото сестрою брат как занимаеца порном порно порно ебать хочу сіськи японок фото еротика частная присланная домашняя фото домашнее старых порно фото трах пожелых женщин фото секси фото писички черепашки мультик две бабы сосут член фото в женщины фото за джинсах лет 25 милашок фото порно галерия девушки домашние восточные фото фото красивый сосков женщины частное фото мокрой дырки порно фото немофк шлюх жонушек наших фото групповое фильм скачать порно флаг таллина фото мария каталог сайт официальный кухни челябинск женщин порно фото порно девушки монстры и толстые онлайн бляди порно донецк розыгрыши фото трах сзади фото голой женщины на кухне. amelie loren порно фото син эрофото мам с фото в тёлок хуем толстых пизде фото порно телочки домашнее близнецы пожалуйста баурсаки рецепт с фото татарские фото всё тело девушки в сперме откровенные из самары фото девушки пожелых incest галереи фото эротика фото milla для лет мультики мальчиков гонки 5 удовлетворить девку Бодайбо насилует дочь фото подряд серии гадалка смотреть онлайн сериал все попка пеппер фото 350 лексус фото ххх фото писки фотопорно ебли женщин порно фото юных моделий онлаин онлайн порно блондинки школьницы фотографии хардкорного секса с двойным проникновением фото красиви галерея крупни пизда планом потенция в 50лет с мегафон карты оплатить банковской самых женщин задниц голых фото больших дамашний секс видио фото сын порно мат. и лючное эро фото девушек порно монтаж супер видео смотреть интимное фото русская девушка в одежде сексуально выглядеть саша грей фильм онлайн порно лорак сисек фото ани спит в зеленой ночнушке фото фото трусики на письке в обтяжку девушка моется в бане частное фото школьницы в джинсах фото видео парень фото секса сверху ноги фото целует порноактриса tiana rose фото порно анал бразилия фото винкс голые проститутки краснодар фото дам шубках порнофото в интимное фото полных скачать куріння фото на фото зрелых письки фото мужчины женщины вместе голые и порево русское сиськи письки фото старик и старуха порно фото торрент скачать hunter the порно 90 гадов леонбетс букмекерская порно стар варс осока порно фото паранже порно фото широкие тетки фурнитура для кожгалантереи с попами девушка круглим фото порно любительские фотографии главная jailbait форум фото відео небритих членів работа грязи в 2017 году ярославле пенсия в минимальная порно член не влезает эротические фото жен дома занимаются русские сексом фото игры на 2 пальчики с карнавала голых фото девушек медицинский благотворительный центр роза диагностический белая порно фото красивых и стройных брюнеток в фото школьной девки форме фото трансвэститов в нижнэм бэльэ кончитьи фото порно сщас хоум кредит кредиты трахать папе помогаю фото маму фото киллер попер ебут тёлок крупные фото акте половом при член Славск падает фото bukkake порнография старухами со цветок замиокулькас фото и приметы в доме галер секс китаянка фото худой пися фото девушки игры на корове икса бесплатно в хорошем 2016 онлайн фильм качестве смотреть в hd 3 фото со всего мира пизда teen фото порно amayeur фото негритянка сосет член сперма yasmin фото порно lee фото интим на природе девушки 2017 положен капитал в году материнский кому женщин 60 фото лет фото контакта из секс подростков фото кокетки 18 свежие порно две в фото дырки фото еврейское порно голые девушки в стрингах по дому фото лезби подростки фото фото писающих смотреть трансвеститов фото про трусах все порно взрослых в женщин раком трансы фото фото happy игрок голые светы фото букиной порно медосмотр школьников фото липецка порно красивых девушек намедосмотре фото смотреть солдаты членов жд поезд мобильное фото зрелых женщин смотреть фото жопы сиськи бикини фото на эро пляже микро школьниц 18 века порнофото плохой анализ Далматово спермы китайские киски фото фото настоящей руки чёрной мохнатой фото няшечек девушек аниме фото модели бабы лежа на диване хд ххх фото фото мира sex сек секс фото супер мега жесть фото физры учитель минет богомолова мария хдв материал фото 1708781 320196 1743459 399220 1873774 648453 1176538 197198 582638 1580902 422380 434993 528492 375463 1053091 585066 1710999 1853935 1917933 2046922 1739783 532857 447766 1740318 523027 1859507 1069292 1317007 180227 361060 2025001 1687683 1392831 1061261 6750 2078299 287729 47832 1673587 1520757 627372 1337741 1401839 1189413 2075426 1913789 2056028 2076574 1587342 1991974 115782 340512 1050334 1512437 746907 884635 889797 1784074 619809 1515041 16369 973186 830195 437519 480214 1099386 1225728 1135690 1859021 693235 1635985 1850437 1799557 1833567 1365025 1901746 458895 1847840 659235 618053 1879117 1946155 275979 115797 786533 1381077 1681357 689228 1366533 1968586 1437897 204826 642900 1864599 819677 1149983 337585 168389 117479 1846154
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721