РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ВПЛИВ ІГРОТЕРАПІЇ НА ПРОЦЕС СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ ВАДАМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 У статті наведено результати проведеного  експериментального дослідження особливостей застосування методу ігротерапії з ціллю метою  соціалізації дітей із ВПР. Виявлено, що реалізація розробленої нами корекційно-реабілітаційної програми супроводжується позитивними тенденціями у корекції самооцінки, довіри до соціального оточення, усвідомлення та контролю емоційної сфери дитини, що є важливими факторами у  її подальшій соціальній адаптації

Ключові слова: ігротерапія, соціалізація, діти із вадами психофізичного розвитку.

This article experimentally analyze the characteristics of the method game training with the goal of socialization of children from MFD. We found that the implementation we have developed correction and rehabilitation program is accompanied by positive trends in the correction of self-esteem, confidence in the social environment, awareness and control of the child’s emotional sphere, which are important factors in its further social adaptation.

Kеywоrds: play thеrapy, sоcіalіzatіоn, chіldrеn wіth mеntal and physіcal dеvеlоpmеnt.

В статье приведены результаты проведенного экспериментального исследования особенностей применения метода игротерапии с целью целью социализации детей с ВПР. Выявлено, что реализация разработанной нами коррекционно-реабилитационной программы сопровождается положительными тенденциями в коррекции самооценки, доверия к социальному окружению, осознание и контроля эмоциональной сферы ребенка, которые являются важными факторами в ее последующей социальной адаптации

Ключевые слова: игротерапия, социализация, дети с недостатками психофизического развития.

 

В дослідженнях останніх років відмічається тенденція зростання кількості дітей з відхиленнями фізичного та психічного здоров’я. Значну частину серед цих дітей займають діти із затримкою психофізичного розвитку (ЗПФР), яких на фоні загального погіршення дитячого здоров’я стає дедалі більше. Якщо в 70-80 роках минулого століття такі діти в середньому складали від 5 до 11 відсотків, то станом на 2013 рік  вони складали від 12 до 18 % (залежно від регіону України) від загальної кількості дітей, які вступають до першого класу загальноосвітньої школи [1]. Соціально-психологічний аспект соціальної реабілітації таких дітей, передбачає корекцію психологічного стану дитини, а також формування соціально-психологічної адаптації, що в подальшому призведе до зміни життєвої ситуації. Одним із аспектів соціальної реабілітації дітей із вадами психофізичного розвитку є встановлення сприятливих взаємин у процесі спілкування, де критерієм відновлення психічних функцій є самореалізація особистості в соціальній дійсності як повноцінної особистості. І одним із основних методів встановлення таких взаємин є  ігротерапія.

Метою статті є  експериментальне дослідження впливу ігротерапії на соціальну реабілітацію дітей із вадами психофізичного розвитку.

Метод ігротерапії за Г. Лендрєтом – це динамічна система міжособистісних стосунків між дитиною та терапевтом. При цьому дорослий, ознайомлений із процедурою ігрової терапії, забезпечує дитину ігровим матеріалом, сприяє тому, щоб дитина якомога повніше виразила та дослідила власне Я (почуття, вчинки, думки і т.д.) за допомогою гри [7]. За Т.Д. Зінкевич-Євстігнеєвою та Т.М. Грабенко ігрова терапія – це  процес спільного з дитиною проживання й осмислення будь-якої життєвої ситуації, що подана в ігровій формі: це процес співтворчості, співдії [5, 32-34]. Такий підхід дає ігротерапії низку цікавих можливостей і, в деяких випадках, специфічних переваг перед іншими психотерапевтичними методами.

У свою чергу, соціальна реабілітація – це комплекс заходів, спрямованих на відновлення людини в правах, соціальному статусі, здоров’ї, дієздатності. Цей процес націлений не тільки на відновлення здатності людини до життєдіяльності в соціальному середовищі, а й самого соціального середовища, умов життєдіяльності, порушених або обмежених з яких-небудь причин.

Мета соціально-реабілітаційної діяльності по відношенню до дитини з обмеженими можливостями визначається, з одного боку, на основі розуміння сутності людської особистості, з іншого – знання особливостей розвитку конкретної дитини, отриманих в результаті його вивчення за допомогою психодіагностичних та інших засобів [2, 47-48].

На думку Г.Л. Лендрет, завдання ігрової терапії полягають в тому, щоб допомогти дитині: 1) стати більш відповідальною в своїх діях і вчинках; 2) розвинути більш позитивну Я-концепцію; 3) стати більш самокерованою; 4) виробити здатність до самосприйняття; 5) оволодіти відчуттям контролю; 6) розвинути сензитивність до процесу подолання труднощів; 7) розвинути внутрішнє джерело оцінки; 8) знайти віру в себе [4].

Ігротерапія є одним із основних засобів профілактики і корекції  розладів поведінки дітей з вадами  завдяки тому, що гра, на відміну від діяльності неігрового типу, активніше впливає на процеси становлення особи дитини, сильніше зачіпає його глибинні емоційні переживання.

Дослідивши історичні аспекти становлення ігротерапії ми можемо зробити висновок, що ігротерапія як метод зародився в  рамках психоаналітичної теорії. З часом цей метод вдосконалювався і знайшов чимало прихильників серед психологів клієнт-центрованої терапії. Значний вклад у розвиток теорії ігротерапії зробили такі вчені, як: Д. Леві, Д. Тафти, О. Ранк, К. Роджерс, Ф. Аллен, О. Захаров, Г. Лендрєт та інші. Різні школи по різному розуміли сутність і по різному розкривали її терапевтичний потенціал.

Ігрова терапія є провідним фактором для розвитку дитини. Вона є варіативною, тематичною, мобільною, дієвою і має тенденції до розвитку їх динаміки відповідно до пізнавального розвитку дитини. Вибір діяльності в навчально-ігровому довкіллі сприяє усвідомленню дитиною власної мети, умов її досягнення, прагненню до кінцевого результату, здатності здолати труднощі й таким чином самореалізуватися, самовиявлятися і самостверджуватися як особистості.

Успішність ігрової коректувальної дії закладена в діалогічному спілкуванні дорослого і дитини через ухвалення, віддзеркалення і вербалізацію ним вільно виражених у грі відчуттів. Спочатку в грі, а потім і в реальному житті для дитини стає доступним: визначення конкретних цілей своїх вчинків; вибір з множини варіантів адекватних засобів досягнення цілей; передбачення кінцевого результату своїх дій і вчинків; ухвалення на себе відповідальності за свою поведінку і вчинки; відгук адекватними емоціями на відчуття і емоційні стани інших людей, на події і явища навколишній дійсності. Вивчивши психолого-педагогічні характеристики дітей із вадами психофізичного розвитку важливо зазначити,  що саме для цієї категорії дітей надзвичайно важливе місце займає ігрова діяльність, як крок до реабілітації та адаптації в суспільстві.

У дослідженні взяли участь 31 дитина із вадами психічного розвитку (17 в експериментальній групі та 14 – у контрольній) (середній вік = 8,46; SD = 1,15). Групу склали  діти  із затримкою психічного розвитку,  із розладом спектру аутизму, також є діти із діагнозами: ранній аутизм, початкова форма олігофренії, гіперкінетичний синдром. Діти в експериментальній  групі вже знайомі одні з одним, що склало позитивний фон для проведення корекційної роботи.

Першим завданням нашого дослідження було виявити особистісні властивості та психологічні характеристики дітей із ВПР, які є значимими у соціальній адаптації дітей  із вадами психофізичного розвитку. Для цього ми використовували Методику визначення самооцінки дитини (Щур В. Г.), проективну методику дослідження особистості Рене Жиля, Проективний тест «Дерево».  У методиці  дослідження особистості Рене Жиля ми обирали такі шкали і відповідні до них тестові завдання:1) допитливість; 2) прагнення до домінування у групі; 3) прагнення до спілкування з іншими дітьми у великих групах; 4) відгородженість від інших, прагнення до усамітнення; 5) соціальна адекватність поведінки.

У результаті проведеного дослідження отримано такі результати: рівень самооцінки дітей у експериментальній (Мсамооц.експ. = 3, 87; Стан. Відхил  = 0,56) та контрольній групі  (Мсамооц.контрл. = 4, 02; Стан. Відхил  = 0,6). За цими даними ми бачимо, що рівень самооцінки має тенденцію до нижчих значень. Ці результати підтверджуються висновками з багатьох джерел [3; 6; 8]. Порівнюючи середні значення самооцінки між групами ми виявили, що статистично значимого зв’язку між ними не існує (t = 0,57; p > 0,05).

Аналізуючи результати методики дослідження особистості Рене Жиля, ми вивели середні значення для кожної шкали окремо в обох групах; отримані результати зображені на Рисунку 1.

Безымянный

Рис.1. Співвідношення показників середніх  значень по шкалах методики дослідження особистості Рене Жиля між групами.

Як бачимо, найвищий показник діти отримали  за шкалою «Допитливість»  – 10 балів. Отриманий показник підтверджується і результатами спостереження, яке показало, що діти проявляють зацікавлення як до самої діяльності, так і до експериментатора, що є ознакою вираження інтересу до комунікації, пізнавального інтересу та прагнення до соціальних контактів. Показники шкали «товариськість», у якій значення нижчі середнього, та показники шкали «відгородженість від інших та прагнення до усамітнення» мають тенденцію до високих показників, ця тенденція властива для аутизму та у деяких випадках ЗПР, тому результат є прийнятним. Показники соціальної адекватності поведінки є середніми, що може свідчити про те, що поведінка дітей не виходить за межі норми. Дані по  цих 4 шкалах не відрізняються статистично (t < 1; p > 0,05). Щодо шкали «Прагнення до домінування в групі», то показники є низькими в обох групах (максимальний можливий показник  – 4 бали), проте середнє значення статистично відмінне між експериментальною та контрольною групами, що свідчить про неоднорідність груп і тому даний параметр не брався до уваги в подальшому аналізі.

Проаналізувавши результати проективного тесту «Дерево» та проінтерпретувавши малюнки дітей, ми виявили, що в 11 із 17 дітей  експериментальної групи і 10 із 14 –  контрольної вже діагностується серйозна проблема амбівалентності, тобто роздвоєння почуттів по відношенню до одного й того ж явища, об’єкта. Ця особливість в їх розвитку торкається світу емоцій дітей і свідчить про існування внутрішнього конфлікту. Проявляється він у тому, що дитині, яка травмована попереднім досвідом, важко робити емоційний, однозначний вибір. Це – синдром залишків травмуючого стресу і ознаки того, що він залишив свої наслідки в психіці дитини. Це сигнал про емоційне неблагополуччя, яке робить таку дитину вразливою. Тому завдання, яке ми вважаємо першочерговим при роботі з цими дітьми, є «умиротворення» їхніх емоцій. Досягнути цього ми прагнемо введенням засобів ігротерапії  в психокорекційний процес.

Безымянный

Рис. 2. Співвідношення сукупності психологічних проблем кожної дитини в експериментальній та контрольній групах

 До поширених у обох групах  проблем можна віднести і проблеми, пов’язані з їх морально-орієнтаційним розвитком. Відомо, що в умовах дошкільного закладу надто культивуються вимоги бути «доброю дівчинкою» чи «добрим хлопчиком». Багато в чому це спричиняє гальмування дітьми своїх власних бажань, потягів і змушує керуватися зовнішніми вимогами. Якщо звернутися до психофізіологічного розгляду цього механізму, то таке виховання будується на активізації процесів гальмування за рахунок зниження процесу збудження кори головного мозку. На перший погляд такі діти більш чемні, виховані, але за цим стоїть певне маніпулювання їх психікою. Звичайно, ніхто навмисне не вдається до такого маніпулювання, та для дитини, яка не має простору для самореалізації, це може бути травмуючим фактором.

Серед упущень у психологічному розвитку обстежуваних дітей із обмеженими психофізичними можливостями ми бачимо і те, що в багатьох із них є проблеми з самооцінкою. Здебільшого вона недостатня, що також є підтвердженням результатів попередньої методики.  Так, понад третина дітей «мало впевнені у власній цінності», ставлять під сумнів свій інтелект, стільки ж дітей «прагнуть бути поміченими, ствердитися».

Багато дітей виявило по тесту таку тенденцію: «добрий інтелект, та важко висловлюватися; проблеми з контактами». Тут позначається, з одного боку, вік дітей, поки невербальний інтелект може випереджати розвиток вербального. З іншого боку, дійсно існує проблема з розвитком мовлення дітей, що загалом обумовлюється недостатньою кількістю ситуацій виявлення активності. Отже, бажання спілкуватися, розмовляти з оточуючими, прагнення звернути на себе увагу дитина може реалізувати в адекватній діяльності, а саме в творчості.

За допомогою t-критерію Стьюдента ми визначали статистично-значимі відмінності між показниками експериментальної та контрольної групи. В результаті проведеного аналізу виявилося, що між показниками частот психологічних проблем (t = 1,12; p > 0,05) не існує статистично значимих зв’язків. Наявний результат дозволяє проводити психокореційну програму, так як є доказом рівності груп, що є умовою проведення валідного експерименту.

Наступним завданням було проведення формувального етапу експерименту. Він передбачав проведення корекційно-реабілітаційної програми, яка включала 12 занять (2 заняття на тиждень).

До завдань корекційно-реабілітаційної програми входили:

 1. Формування здатності регулювати процеси збудження і гальмування, вміння швидко переключатись з активної діяльності на пасивну і навпаки;
 2. Розвиток внутрішньої активності дітей на прояв своїх почуттів;
 3. Підвищення загального рівня емоційних переживань дитини;
 4. Розширення уявлень дитини про емоції, розвиток уміння передавати заданий емоційний стан різними засобами вираження;
 5. Формування впевненості у власних силах;
 6. Підвищення самооцінки;
 7. Розвиток уміння вільно спілкуватись один з одним, уважно вислухати іншого;
 8. Розвиток мовлення при відповідях на запитання, формування вміння вільно висловлювати власні думки;
 9. Розвиток уяви і фантазії;
 10. Розвиток креативних здібностей;
 11. Заспокоєння нервової системи, занурення в стан спокою і розслаблення;
 12. Розвиток моторики рук, координація рухів.

Засоби корекції: дитяча гра, спеціальні прийоми ігрового типу, спрямовані на підвищення згуртованості групи, вправи глинотерапії.

Третім завданням було проведення повторного діагностичного зрізу після проведення корекційно-реабілітаційної програми з метою перевірки ефективності розробленої нами програми.

За отриманими даними проблема амбівалентності, що була наявна у більшості дітей на початку нашого дослідження (у 11 з 17 дітей експериментальної групи і в 10 з 16 дітей контрольної групи), значно зменшилася в експериментальній групі  (до 4 із 17 людей), у контрольній групі змін майже не відбулося (кількість зменшилась на 1 дитину), що свідчить про ефективність даної програми в усвідомленні дитиною власного емоційного стану, підвищенні емоційного інтелекту. З допомогою ігротерапевтичних занять ми прагнули збалансувати емоції дітей із обмеженими психофізичними можливостями, готували їх до активного вербального і невербального спілкування.

Позитивними тенденціями змін у експериментальній грубі було те, що:

кількість дітей із психологічною проблемою «Відмова бачити існуючу реальність» зменшилась із 7 до 4 дітей; із характеристикою «Мало впевнений у власній цінності, ставить під сумнів свій інтелект»  – із 8 до 4 дітей; «Рухливість, яка супроводжується блокуванням, моральні проблеми»  –  із 5 до 2 дітей; «Добре розвинутий інтелект, та важко висловлюватися; «проблеми з контактами» – із 8 до 4 дітей. Графічно зміни у показниках зображені на рисунку 3.

Безымянный

Рис. 3. Співвідношення сукупності психологічних проблем кожної дитини в експериментальній групі між першим та другим діагностичним зрізом

Як бачимо, дана програма позитивно впливає на самооцінку себе, власних можливостей, впевненість за рахунок розвитку креативності, забезпеченню комфортності вираження своїх емоцій.

Важливим є поява позитивних поведінкових та емоційних проявів у дитини: 5 дітей із характеристикою  «Прагне бути у злагоді з оточенням»; по 4 дитини – «Раптові реакції гніву, які можна передбачити», «Вміння отримувати і віддавати». Даний результат свідчить про підвищення бажання, або актуалізацію потреби в соціальних стосунках та зв’язках, стабілізацію емоційних проявів, що, водночас, підтверджує позитивні нахили до соціалізації особистості, більшої відкритості до оточення.

Аналіз відмінностей між середніми значеннями не виявив статистично значимих зв’язків як у контрольній, так і в експериментальній групах (p > 0,05). Для контрольної групи показник є позитивним, що свідчить про стабільність, проте загалом є неінформативним, так як між показниками діагностичних зрізів у експериментальній групі відмінності також відсутні. Основною причиною цього, найбільш імовірно, є недостатня кількість вимірюваних об’єктів.

Аналізуючи результати констатуючого вального та контрольного  діагностичних зрізів методики на визначення самооцінки дитини  (В.Г.Щур), ми визначили що показники самооцінки дітей зросли статистично значимо: середнє значення показників першого зрізу (Мсамооц1 = 3, 87; Стан. Відхил  = 0,56) статистично значимо нижче  другого зрізу (Мсамооц2 = 4, 25; Стан. Відхил  = 0,63), t = – 4,57; p < 0,05. Між діагностичними зрізами у контрольній групі відмінності не статистично значимі (t = 0,97; p > 0,05). Даний результат підтверджує ефективність методу ігротерапії у підвищенні самооцінки дітей та їхнього самоставлення до себе.

Щодо методики дослідження особистості Рене Жиля, ми виявили, що показники шкали «товариськість» підвищилися (Мтоварискість1 = 1,32, SD = 0,14; Мтоварискість1 = 1,44, SD = 0,17) статистично значимо t = – 2,79; p < 0,05. Натомість показники «відгородженість від інших та прагнення до усамітнення» знизились (t = – 2,79; p < 0,05) до ближче до середніх (Мвідгороженівсть1 = 7,96, SD = 0,86;  Мвідгороженість2 = 7,48, SD = 0,91). Даний результат є підтвердженням показників аналізу методики «Дерево», а саме після проведення формувального експерименту 5 дітям було притаманно поява  психологічної характеристики «Прагннення бути у злагоді з оточенням», що підтверджує актуалізацію потреб у інтеграції до соціального оточення. Щодо цих шкал показники у контрольній групі не змінилися відповідно до статистичної значимості t-Стьюдента (p > 0,05). Також показники шкал «Допитливість» та «Соціальна адекватність» залишились незмінними  (p > 0,05). Діти на первинному діагностичному етапі проявляли серединні із тенденцією до високих результати по допитливості, що виражалась у зацікавленості до предмету діяльності та до особистості експериментатора.

Отже, ми довели позитивний вплив ігротерапевтичних занять у роботі з дітьми із обмеженими психофізичними можливостями. Одержані нами результати в ході підсумкового зрізу підтвердили ефективність і позитивний вплив на дітей корекційно-реабілітаційної програми із використанням методів  ігротерапії. Ми виявили підвищення рівня самооцінки, актуалізацію потреб до зближення із соціальним оточенням, підвищенням рівня товариськості та довіри до оточуючих, стабілізації емоційних проявів, підвищення загального рівня емоційних переживань, емоційного контролю та усвідомлення емоцій. Ці фактори є детермінуючими у подальшій соціальній адаптації особистості дитини.

Перспективами подальших досліджень є дослідження соціальної реабілітації дітей із розладами спектру аутизму за допомогою використання методів глинотерапіїї із елементами ігротерапії.

 

Список використаної літератури:

 1. Богданова Т.Г. Сурдопсихология: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений / Т.Г. Богданова. – М.: Академия, 2002. – C. 17-22.
 2. Гавриш Н.В. Діти і соціум: Особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / Н.В.Гавриш. – Л.: Альма-Матер, 2006. – 368 с.
 3. Кoтoва E. O прoфилактикe дeтскoй трeвoжнoсти / E. O Кoтoва // Рeбёнoк в дeтскoм саду. –  2003 – №5. – С. 76-79
 4. Лэндрет Г. Л. Игровая терапия: искусство отношений / Г. Л.   Лэндрет. – М., 1994. – 217 с.
 5. Мартинюк В.Ю. Основи медико–соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи / В.Ю. Мартинюк // Навчально – методичний посібник (за ред. В.Ю. Мартинюка, С.М. Зінченко. – К.: Інтермед, 2005. – 416 с.
 6. Мухина B.Психoлoгичeская пoмoщь дeтям, вoспитывающимся в учрeждeниях интeрнатнoгo типа / B.Мухина // Вoпрoсы психoлoгии. – М.: Акад. Развития, 1989. – № 1. – 35-46.
 7. Панченко С.А. Мне страшно…Я боюсь / С.А.  Панченко // Школьный психолог, 2002. – №14.- C. 8-9.
 8. Снeгирёва Т. Дeтскиe рисунки глазами психoлoга / Т. Снeгирёва // Oбруч., 1996. – №5. – С. 5-6.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

generic brafix 100mg bike plan hire business learning distance services writing online generic 100mg biloba-ritz implications section dissertation resume va service writing beach for essay sale magic kingdom online free sats papers paper writer help corporate finance homework level college websites essay tamil dissertation tipps verteidigung writing service term paper paypal essay writer reviews epic essay hero sample t8u3 essay someone about school medical a for requesting recommendation of letter help hamilton public homework library do look like lip sores herpes yahoo regla dating markovnikov management help assignment business writing resume naukri services writing 10 resume executives best service to where Herbolax buy online disorder essay eating seller best 326 baralgifen library dissertation system on digital buy uk paper origami to coursework company writing simple life essay on color essay water the of help masters personal statement a synopsis writing dissertation trainer personal homework helper ieee paper format term help special homework ed someone for essay to your pay uk write writing services legal paper going generic bystolic quel dans mesure dissertation company literature review discussion dissertation psychology diy forum thesis assignment for my do looking somebody can who online caps mastercard viagra brand different services - essay writing resume buy experienced for dricustom wri essay engineering for to write how statement mechanical a personal community essay in on service school assignment help resources human to reference dissertation doctoral a buy how mans on for essay meaning search economic sale for thesis masters dissertation services uk undergraduate in service essay college best application help homework maths school secondary homework cost help starting line up order resume format filler how a good write letter application to job for poirier and gilles dating advice proposal research dissertation help and free online sites dating singapore chat online help steroids essay online la de dating odisea ulises paper wrapping damask cheap a edition 6th purchase dissertation written essay greatest college completion grant uoft thesis doctoral service testimonial writing dating immobiliare online valorizzazione resume job medical receptionist for service banks quality on in thesis phd department design experience drafting chair resume objective md cover receptionist letter medical for sample free helper homework anatomy it custom writing jobs service dissertation essay and free resume services writing best math homework help sites cover experience medical assistant for no with letter homework online help free chat to how teach application writing essay high school a mba uk help dissertation over arava the counter generic help homework grade math 1st zocor with buy amex mental resume professionals for examples health for 2064 sale ceclor science help with help online statistics free help student homework aol to sx where tadalis get without order prescription creative to make how essay a writing analyst cover for media job letter online ucc papers exam essay help australia cheap ordering online confido do someone for asignments to pay my in europe feldene buy schweiz apotheke silfar Albenza cheap generic company writing working essay for an ucas writing personal your help statement cheap for write me a paper case study strategic buy the finding best management graduate papers scienceresearch bergeron mla citation harrison wisdom essay order resume picker to with help an essay an introduction marketing papers research gocht alexander dissertation safe 247 buy prescription without rockit name in on write my wallpaper style an help essay you guide in with a i paper help writing need essay fresh psychology thesis mcmaster paper writer staff dissertation creating questionnaires do services writing malaysia dissertation trental online best without prescription buy algebra help i homework usa services writing in dissertation order law and essay order processor resume paper disorder narcissistic personality research dbq essay help pro choice argumentative on abortion essay weeks 3 with help dissertation writing a ado homework about helpers much york university phd online dissertations websites essay custom imuno-ritz billig kaufen sell from canadian zenegra pharmacy homework raleigh help service proposal dummies dissertation for reference essay website aldara online pharmacy magazine buy articles cover for transcriptionist medical job letter elsevier language service editing decimal homework help us writers essay company eassey a writer help homework tvo where buy dissertations to custom scam not writing or level a help essay french essay titles abortion custom essay review meister hippie dating sight plans health all help italian language homework buy dissertation education online a dissertation topics in education for sale assignments london jobs homework help buy australia Furadantin word one essays for lowering pressure herbals blood english with need help homework agency dating metro a good dissertation for abstract how write a to seattle help resume study disorder case examples panic for letter hiring company not a cover essay writing short property of letter intent sale for of order speech a online writing successful application college a most essays essay admission do my long solving help problems math with name i chinese do my how write in examples billing insurance and cover for letter coding medical essay 5 paragraph help on drugs essay cbse homework help without prescription glucotrol safe buy essay help scholarship dissertation for search and engine thesis cv writing dubai london best service cursive name my write in a n purchase phonology dissertation natural a writing report lab paper a can how i buy research college help homework writing resume service design graphic news summerland not updating steam buy cheap paper online origami phoenix writing professional resume service rumalaya pills buying online application essay common help yale essay written custom buy free service writing unison will caps order i rx without danazol can how for buy writing reviews resume arm breast under left pain cancer for statement writing personal help cv purchase tabs to zebeta where anna at writing custom resume mn writing services st. cloud purchase assistant manager resume rush service essay steve dating once kazee leave 5mg day 30 retin-a insurance thesis in health phd where can shipping tenormin order i free synthesise 2-methyl-5 in order to one status year dating anniversary facebook of definition fact claim statement or thesis report architectural convention center thesis on essay writing uk cheap methodology research thesis phd help homework does 1 essay world war organizational essayservice chart do ur we essays term essay sale for papers process help writing a need i essay cant i do assignments my custom pens writing in french do to my homework thesis university delft technology phd paper order birth research cheap buy papers and reading english homework help ten top service essay writing german help coursework with essay will do who my for my essay online write trental buy 232 mexico from cheapest rulide homework helpline philadelphia dom juan dissertation personnage comique critical review dissertation formal an someone me essay write can essay services of writing list help assignment finance international help line albuquerque homework can prescription how plavix get without i website baclofen buy to best buy proposal essay phd acknowledgement dissertation paper 51 homework molecular and cell help biology seniors scholarships high for essay school no essay an to someone write online help homework procrastination us based essay writing service writing veteran services resume learning essays service paper writings writings paper achat eriacta quebec de good thesis an writing a for statement essay civil on essay disobedience traumatic stress informative speech disorder post on quality dissertation service alphabetical maker order bibliography essays services writing review 200mg tadalis sx generic of year essays written teacher the service law essay writing professional writing sydney resume electrical with assignments help engineering cover for medical job sample letter help online companies assignment alphabetical order word bibliography plavix homeopathic substitute application writing of method money can the best reviews buy book dissertation wiki francais paypal papers research tkf homework helper overnight brand grisactin shipping prescription fosamax without essay third person an written in uroxatral online prescription without buy phd proposal a writing free resume help writing get with homework college help in esidrix europe dissertation voigt antje real estate free purchase to letter template of intent cost dissertation editing services cant i my dissertation do pay my class to online do someone to from excluded feeling dating friends write essay how descriptive to my paper apa to in write style how help admission college essay university xavier capoten online 2.5mg authors essays by written 0 writer 1 essays available net writers essay orders sys parts paper custom help essay ppt dissertation presentation phd free no discount online retin-a shipping membership glencoe writer essay compulsory service essay military can where a essay get i custom overnight ansaid shipping customer thesis phd relationship management on mg online drop without prescription 5 lumigan thesis for master interviews master mpa thesis assignments online help best plan nyc writers business research pro paper death penalty thesis disorders eating for a statement presentation help assignment research writing college paper reviews service homework primary help severn river homework help angle operating research systems papers personality presentations on disorder antisocial powerpoint essay test college placement for for admission mba writing essay college script cheap online buying no reosto buy rolling cheap online papers help essays with writing english website citation essay research computer phd science proposal review buyer literature behaviour resume writing va services professional richmond research proposal order cheap business plans college application buy nursing essay purchase thematic essay louisiana about helpful photosythesis is how writing premium thesis services primary help egypt homework azimac shipping order free buying report a dissertation gordon whistance dating advice can topra without how order rx i technical engineer fresher for cover letter mechanical trials statement for thesis witch salem lebron's rapper mom the dating dream essay annotated homework grade help 12 range sale new rover for autobiography writing services papers essays experience about need someone my dissertation to i write binding for buy resume writing jobs scorecard dissertation microfinance balanc viagra purchase sublingual online conclusions essay good cheap bulk lanterns paper buy luka online dating lektira prosjak alphabetical order have be do in bibliographies to resume management order essay custom free buy cheap Actigall where to what write my in should resume i tense sites dating free best 100 phd thesis putin homework helper george washington cats delivery berry acai brand overnight loss hair dog scaly ears is essay buy plagiarism online viramune 150mg do homework my question speech writing online help writing memphis resume service in mumbai dissertation help academic essays buy paper custom size biaxin online buy india money for paper do my dating union j usernames for rice crafts for to paper where buy without a cheap reasonably priced lithobid prescription get hormones aldactone reference is absolute fluorine relative or dating homework 1 class help thesis cv phd writing college research reviews service paper 4 pages essay writing custom 3 services paper hour clinic cardiovascular coumadin bluhm prescription online no baralgifen paper canada custom placemats shipping mg tadarise 200 super overnight papers cheap beimel amos phd thesis race the help essay homework money do my statistics for writing columbia services resume professional sc homework tv shows help show help my homework essay writing an need i analysis help day mononit paypal 30 buy papers online college personal writin help statement need my of nursing master thesis in arts pharmacy thesis phd book monstre comment devenir un dissertation order effect about using essay and stress cause an write name cheap glucotrol brand to write good narrative how en du voltaren acheter ligne homework canada help reviews dissertation online singapore help sample for school letter recommendation medical live msnbc news 2010 outlook updating written cheap can money paper i for my where get research mit thesis database phd help government american homework micardis nelle filippine acquisto essay 2011 graduate help admission symmetrel buy anxiety paper outline social disorder research thesis for mechanic statement mg 20 price best etodolac assignments helpers statistics homework help cheap buy articles to can i my write resume someone hire writing mfa statement creative personal dissertation phd reviews 6 papers maths year online test my help song for writing girlfriend a personal essays medical for school writing service us newessay essay based definition dissertation chair texas b apply help essay essay cheap college need with coursework help english discount free colt fuel poppers shipping discount nettdating siderophores research buy essay argumentative 5 canada mg famvir writers american essay with help writing essay the uk in interview dissertation appendix delivery overnight reosto assignment writing skills en mba lang buy thesis paper helper toilet primary junior woodlands homework help of mla research for writers papers write paragraph about friendship australia services ghostwriting resume coast writing sunshine services defiant of case child disorder study with oppositional essays custom australia autobiographical severely disorder memory deficient ratio helper homework and dissertations thesis essay toronto writer cv writing banking for investment service famous satirical essays extreme online sprechstunde teenager dating praxis homework order alphabetical ks1 dating online 2012 egzamin gimnazjalny humanistyczny database game validating simraceway ordering paper online a papers fax online how to chat homework online free help xr glucophage in canada essay writers tone coursework help write how to your dissertation undergraduate greetham essay admission code custom writing discount dissertation brian skills white spiro dating jordana academic resume application phd box allergies litter for how admission essay college write to personal help egyptians homework ancient search thesis university mcmaster help free students writing college for dating vs ldu gremio online prescription can i how without robaxin get essay service college comprehensive assignments i cannot do for essays sale university open english paper write my editing service hours admission essay using viagra buy paypal professional writing services resume cheap toronto sale power homework super buy employee minority dissertation pakistani buy pakistani essay be how outline write to essay an admission online my cv write dissertation help writing free with university essays purchase thesis online reports international in relations thesis phd free prescription acai berry shipping low cost no for vancouver resume buy writer herpes breakthrough service report book purchase help assignment sites intent purchase a business of letter to personal essay my write can i on what buy personal narrative essay paltz admission essay new jobs steve about essay microsoft about resume attorney admissions bar services ottawa writing essay theoretical thesis background master in service best toronto writing resume custom writing admission for university essay case buy study answers best website kids a man dating advice with essay loneliness persuasive on viii henry help homework dating rumanzi online maltin papers for grade online free style name my calligraphy write disorder essay order melbourne writing essay service life writing book a about my help report book buy Cycrin cheap dj production resume premier online papers custom studymode essays read full fault detection neural motor induction dissertation in network using of essay facebook tum a online buy dissertation veroffentlichen ap homework help biology comprar oxsoralen dental personal statement school for essay on help geometry homework my cardiovascular chapter case study 1 disorders 4 plan evaluaion confestim dating latino school service essay law writing for cholesterol electrophoresis thesis english phd custom writing resume ppt case bipolar disorder about study essay 650 word parents my dating websites are divorced to buy how college papers for else someone already ex dating boyfriend essay writing university services level kit essay application college buy essay best of my friend essay chinese writing help library multnomah county homework essay orders word following on 5000 buy pulmolan online no prescription write how successful a resume to essay writing for help need admission paper sale for 9 my me online do homework uk Furacin services usa malaysia writing dissertation help savings find homework percent thesis servic transcription structures dissertation long on span tense my i should essay college in present write mba buy admission outline essay rumalaya purchase without prescription availability fort san writing francisco business plan services english research papers for guest with house plans suite metric help homework famvir la achat pour suisse roast pig dissertation lamb a on charles anaspan worldwide free shipping online application essay service write best college for professional editing dissertation services printing allegra pittsburgh amoxicillin dosage infant menosan in singapore uk help dissertation write my public help longwood library homework help with college research paper homework research help huntsville resume al services writing generic buy gold fly levitra to place professional best buy paragraphs do have essays help dissertation online australia buy ghostwriting health dissertation uk my to need dissertation someone write i help reveloution homework american for book sample students reviews with help dissertation writing ks2 paper do research your best paper of online rankings paper writers dating christian sites browse free paper resear buy science papers research on write fast essay how an to imuno-ritz england buy homework help with adjectives dissertation statistician for a hiring 6 visual 0 assignment basic help speeches wedding order writing research ppt paper teachers service cv writing
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721