РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ВПЛИВ ІГРОТЕРАПІЇ НА ПРОЦЕС СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ ВАДАМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 У статті наведено результати проведеного  експериментального дослідження особливостей застосування методу ігротерапії з ціллю метою  соціалізації дітей із ВПР. Виявлено, що реалізація розробленої нами корекційно-реабілітаційної програми супроводжується позитивними тенденціями у корекції самооцінки, довіри до соціального оточення, усвідомлення та контролю емоційної сфери дитини, що є важливими факторами у  її подальшій соціальній адаптації

Ключові слова: ігротерапія, соціалізація, діти із вадами психофізичного розвитку.

This article experimentally analyze the characteristics of the method game training with the goal of socialization of children from MFD. We found that the implementation we have developed correction and rehabilitation program is accompanied by positive trends in the correction of self-esteem, confidence in the social environment, awareness and control of the child’s emotional sphere, which are important factors in its further social adaptation.

Kеywоrds: play thеrapy, sоcіalіzatіоn, chіldrеn wіth mеntal and physіcal dеvеlоpmеnt.

В статье приведены результаты проведенного экспериментального исследования особенностей применения метода игротерапии с целью целью социализации детей с ВПР. Выявлено, что реализация разработанной нами коррекционно-реабилитационной программы сопровождается положительными тенденциями в коррекции самооценки, доверия к социальному окружению, осознание и контроля эмоциональной сферы ребенка, которые являются важными факторами в ее последующей социальной адаптации

Ключевые слова: игротерапия, социализация, дети с недостатками психофизического развития.

 

В дослідженнях останніх років відмічається тенденція зростання кількості дітей з відхиленнями фізичного та психічного здоров’я. Значну частину серед цих дітей займають діти із затримкою психофізичного розвитку (ЗПФР), яких на фоні загального погіршення дитячого здоров’я стає дедалі більше. Якщо в 70-80 роках минулого століття такі діти в середньому складали від 5 до 11 відсотків, то станом на 2013 рік  вони складали від 12 до 18 % (залежно від регіону України) від загальної кількості дітей, які вступають до першого класу загальноосвітньої школи [1]. Соціально-психологічний аспект соціальної реабілітації таких дітей, передбачає корекцію психологічного стану дитини, а також формування соціально-психологічної адаптації, що в подальшому призведе до зміни життєвої ситуації. Одним із аспектів соціальної реабілітації дітей із вадами психофізичного розвитку є встановлення сприятливих взаємин у процесі спілкування, де критерієм відновлення психічних функцій є самореалізація особистості в соціальній дійсності як повноцінної особистості. І одним із основних методів встановлення таких взаємин є  ігротерапія.

Метою статті є  експериментальне дослідження впливу ігротерапії на соціальну реабілітацію дітей із вадами психофізичного розвитку.

Метод ігротерапії за Г. Лендрєтом – це динамічна система міжособистісних стосунків між дитиною та терапевтом. При цьому дорослий, ознайомлений із процедурою ігрової терапії, забезпечує дитину ігровим матеріалом, сприяє тому, щоб дитина якомога повніше виразила та дослідила власне Я (почуття, вчинки, думки і т.д.) за допомогою гри [7]. За Т.Д. Зінкевич-Євстігнеєвою та Т.М. Грабенко ігрова терапія – це  процес спільного з дитиною проживання й осмислення будь-якої життєвої ситуації, що подана в ігровій формі: це процес співтворчості, співдії [5, 32-34]. Такий підхід дає ігротерапії низку цікавих можливостей і, в деяких випадках, специфічних переваг перед іншими психотерапевтичними методами.

У свою чергу, соціальна реабілітація – це комплекс заходів, спрямованих на відновлення людини в правах, соціальному статусі, здоров’ї, дієздатності. Цей процес націлений не тільки на відновлення здатності людини до життєдіяльності в соціальному середовищі, а й самого соціального середовища, умов життєдіяльності, порушених або обмежених з яких-небудь причин.

Мета соціально-реабілітаційної діяльності по відношенню до дитини з обмеженими можливостями визначається, з одного боку, на основі розуміння сутності людської особистості, з іншого – знання особливостей розвитку конкретної дитини, отриманих в результаті його вивчення за допомогою психодіагностичних та інших засобів [2, 47-48].

На думку Г.Л. Лендрет, завдання ігрової терапії полягають в тому, щоб допомогти дитині: 1) стати більш відповідальною в своїх діях і вчинках; 2) розвинути більш позитивну Я-концепцію; 3) стати більш самокерованою; 4) виробити здатність до самосприйняття; 5) оволодіти відчуттям контролю; 6) розвинути сензитивність до процесу подолання труднощів; 7) розвинути внутрішнє джерело оцінки; 8) знайти віру в себе [4].

Ігротерапія є одним із основних засобів профілактики і корекції  розладів поведінки дітей з вадами  завдяки тому, що гра, на відміну від діяльності неігрового типу, активніше впливає на процеси становлення особи дитини, сильніше зачіпає його глибинні емоційні переживання.

Дослідивши історичні аспекти становлення ігротерапії ми можемо зробити висновок, що ігротерапія як метод зародився в  рамках психоаналітичної теорії. З часом цей метод вдосконалювався і знайшов чимало прихильників серед психологів клієнт-центрованої терапії. Значний вклад у розвиток теорії ігротерапії зробили такі вчені, як: Д. Леві, Д. Тафти, О. Ранк, К. Роджерс, Ф. Аллен, О. Захаров, Г. Лендрєт та інші. Різні школи по різному розуміли сутність і по різному розкривали її терапевтичний потенціал.

Ігрова терапія є провідним фактором для розвитку дитини. Вона є варіативною, тематичною, мобільною, дієвою і має тенденції до розвитку їх динаміки відповідно до пізнавального розвитку дитини. Вибір діяльності в навчально-ігровому довкіллі сприяє усвідомленню дитиною власної мети, умов її досягнення, прагненню до кінцевого результату, здатності здолати труднощі й таким чином самореалізуватися, самовиявлятися і самостверджуватися як особистості.

Успішність ігрової коректувальної дії закладена в діалогічному спілкуванні дорослого і дитини через ухвалення, віддзеркалення і вербалізацію ним вільно виражених у грі відчуттів. Спочатку в грі, а потім і в реальному житті для дитини стає доступним: визначення конкретних цілей своїх вчинків; вибір з множини варіантів адекватних засобів досягнення цілей; передбачення кінцевого результату своїх дій і вчинків; ухвалення на себе відповідальності за свою поведінку і вчинки; відгук адекватними емоціями на відчуття і емоційні стани інших людей, на події і явища навколишній дійсності. Вивчивши психолого-педагогічні характеристики дітей із вадами психофізичного розвитку важливо зазначити,  що саме для цієї категорії дітей надзвичайно важливе місце займає ігрова діяльність, як крок до реабілітації та адаптації в суспільстві.

У дослідженні взяли участь 31 дитина із вадами психічного розвитку (17 в експериментальній групі та 14 – у контрольній) (середній вік = 8,46; SD = 1,15). Групу склали  діти  із затримкою психічного розвитку,  із розладом спектру аутизму, також є діти із діагнозами: ранній аутизм, початкова форма олігофренії, гіперкінетичний синдром. Діти в експериментальній  групі вже знайомі одні з одним, що склало позитивний фон для проведення корекційної роботи.

Першим завданням нашого дослідження було виявити особистісні властивості та психологічні характеристики дітей із ВПР, які є значимими у соціальній адаптації дітей  із вадами психофізичного розвитку. Для цього ми використовували Методику визначення самооцінки дитини (Щур В. Г.), проективну методику дослідження особистості Рене Жиля, Проективний тест «Дерево».  У методиці  дослідження особистості Рене Жиля ми обирали такі шкали і відповідні до них тестові завдання:1) допитливість; 2) прагнення до домінування у групі; 3) прагнення до спілкування з іншими дітьми у великих групах; 4) відгородженість від інших, прагнення до усамітнення; 5) соціальна адекватність поведінки.

У результаті проведеного дослідження отримано такі результати: рівень самооцінки дітей у експериментальній (Мсамооц.експ. = 3, 87; Стан. Відхил  = 0,56) та контрольній групі  (Мсамооц.контрл. = 4, 02; Стан. Відхил  = 0,6). За цими даними ми бачимо, що рівень самооцінки має тенденцію до нижчих значень. Ці результати підтверджуються висновками з багатьох джерел [3; 6; 8]. Порівнюючи середні значення самооцінки між групами ми виявили, що статистично значимого зв’язку між ними не існує (t = 0,57; p > 0,05).

Аналізуючи результати методики дослідження особистості Рене Жиля, ми вивели середні значення для кожної шкали окремо в обох групах; отримані результати зображені на Рисунку 1.

Безымянный

Рис.1. Співвідношення показників середніх  значень по шкалах методики дослідження особистості Рене Жиля між групами.

Як бачимо, найвищий показник діти отримали  за шкалою «Допитливість»  – 10 балів. Отриманий показник підтверджується і результатами спостереження, яке показало, що діти проявляють зацікавлення як до самої діяльності, так і до експериментатора, що є ознакою вираження інтересу до комунікації, пізнавального інтересу та прагнення до соціальних контактів. Показники шкали «товариськість», у якій значення нижчі середнього, та показники шкали «відгородженість від інших та прагнення до усамітнення» мають тенденцію до високих показників, ця тенденція властива для аутизму та у деяких випадках ЗПР, тому результат є прийнятним. Показники соціальної адекватності поведінки є середніми, що може свідчити про те, що поведінка дітей не виходить за межі норми. Дані по  цих 4 шкалах не відрізняються статистично (t < 1; p > 0,05). Щодо шкали «Прагнення до домінування в групі», то показники є низькими в обох групах (максимальний можливий показник  – 4 бали), проте середнє значення статистично відмінне між експериментальною та контрольною групами, що свідчить про неоднорідність груп і тому даний параметр не брався до уваги в подальшому аналізі.

Проаналізувавши результати проективного тесту «Дерево» та проінтерпретувавши малюнки дітей, ми виявили, що в 11 із 17 дітей  експериментальної групи і 10 із 14 –  контрольної вже діагностується серйозна проблема амбівалентності, тобто роздвоєння почуттів по відношенню до одного й того ж явища, об’єкта. Ця особливість в їх розвитку торкається світу емоцій дітей і свідчить про існування внутрішнього конфлікту. Проявляється він у тому, що дитині, яка травмована попереднім досвідом, важко робити емоційний, однозначний вибір. Це – синдром залишків травмуючого стресу і ознаки того, що він залишив свої наслідки в психіці дитини. Це сигнал про емоційне неблагополуччя, яке робить таку дитину вразливою. Тому завдання, яке ми вважаємо першочерговим при роботі з цими дітьми, є «умиротворення» їхніх емоцій. Досягнути цього ми прагнемо введенням засобів ігротерапії  в психокорекційний процес.

Безымянный

Рис. 2. Співвідношення сукупності психологічних проблем кожної дитини в експериментальній та контрольній групах

 До поширених у обох групах  проблем можна віднести і проблеми, пов’язані з їх морально-орієнтаційним розвитком. Відомо, що в умовах дошкільного закладу надто культивуються вимоги бути «доброю дівчинкою» чи «добрим хлопчиком». Багато в чому це спричиняє гальмування дітьми своїх власних бажань, потягів і змушує керуватися зовнішніми вимогами. Якщо звернутися до психофізіологічного розгляду цього механізму, то таке виховання будується на активізації процесів гальмування за рахунок зниження процесу збудження кори головного мозку. На перший погляд такі діти більш чемні, виховані, але за цим стоїть певне маніпулювання їх психікою. Звичайно, ніхто навмисне не вдається до такого маніпулювання, та для дитини, яка не має простору для самореалізації, це може бути травмуючим фактором.

Серед упущень у психологічному розвитку обстежуваних дітей із обмеженими психофізичними можливостями ми бачимо і те, що в багатьох із них є проблеми з самооцінкою. Здебільшого вона недостатня, що також є підтвердженням результатів попередньої методики.  Так, понад третина дітей «мало впевнені у власній цінності», ставлять під сумнів свій інтелект, стільки ж дітей «прагнуть бути поміченими, ствердитися».

Багато дітей виявило по тесту таку тенденцію: «добрий інтелект, та важко висловлюватися; проблеми з контактами». Тут позначається, з одного боку, вік дітей, поки невербальний інтелект може випереджати розвиток вербального. З іншого боку, дійсно існує проблема з розвитком мовлення дітей, що загалом обумовлюється недостатньою кількістю ситуацій виявлення активності. Отже, бажання спілкуватися, розмовляти з оточуючими, прагнення звернути на себе увагу дитина може реалізувати в адекватній діяльності, а саме в творчості.

За допомогою t-критерію Стьюдента ми визначали статистично-значимі відмінності між показниками експериментальної та контрольної групи. В результаті проведеного аналізу виявилося, що між показниками частот психологічних проблем (t = 1,12; p > 0,05) не існує статистично значимих зв’язків. Наявний результат дозволяє проводити психокореційну програму, так як є доказом рівності груп, що є умовою проведення валідного експерименту.

Наступним завданням було проведення формувального етапу експерименту. Він передбачав проведення корекційно-реабілітаційної програми, яка включала 12 занять (2 заняття на тиждень).

До завдань корекційно-реабілітаційної програми входили:

 1. Формування здатності регулювати процеси збудження і гальмування, вміння швидко переключатись з активної діяльності на пасивну і навпаки;
 2. Розвиток внутрішньої активності дітей на прояв своїх почуттів;
 3. Підвищення загального рівня емоційних переживань дитини;
 4. Розширення уявлень дитини про емоції, розвиток уміння передавати заданий емоційний стан різними засобами вираження;
 5. Формування впевненості у власних силах;
 6. Підвищення самооцінки;
 7. Розвиток уміння вільно спілкуватись один з одним, уважно вислухати іншого;
 8. Розвиток мовлення при відповідях на запитання, формування вміння вільно висловлювати власні думки;
 9. Розвиток уяви і фантазії;
 10. Розвиток креативних здібностей;
 11. Заспокоєння нервової системи, занурення в стан спокою і розслаблення;
 12. Розвиток моторики рук, координація рухів.

Засоби корекції: дитяча гра, спеціальні прийоми ігрового типу, спрямовані на підвищення згуртованості групи, вправи глинотерапії.

Третім завданням було проведення повторного діагностичного зрізу після проведення корекційно-реабілітаційної програми з метою перевірки ефективності розробленої нами програми.

За отриманими даними проблема амбівалентності, що була наявна у більшості дітей на початку нашого дослідження (у 11 з 17 дітей експериментальної групи і в 10 з 16 дітей контрольної групи), значно зменшилася в експериментальній групі  (до 4 із 17 людей), у контрольній групі змін майже не відбулося (кількість зменшилась на 1 дитину), що свідчить про ефективність даної програми в усвідомленні дитиною власного емоційного стану, підвищенні емоційного інтелекту. З допомогою ігротерапевтичних занять ми прагнули збалансувати емоції дітей із обмеженими психофізичними можливостями, готували їх до активного вербального і невербального спілкування.

Позитивними тенденціями змін у експериментальній грубі було те, що:

кількість дітей із психологічною проблемою «Відмова бачити існуючу реальність» зменшилась із 7 до 4 дітей; із характеристикою «Мало впевнений у власній цінності, ставить під сумнів свій інтелект»  – із 8 до 4 дітей; «Рухливість, яка супроводжується блокуванням, моральні проблеми»  –  із 5 до 2 дітей; «Добре розвинутий інтелект, та важко висловлюватися; «проблеми з контактами» – із 8 до 4 дітей. Графічно зміни у показниках зображені на рисунку 3.

Безымянный

Рис. 3. Співвідношення сукупності психологічних проблем кожної дитини в експериментальній групі між першим та другим діагностичним зрізом

Як бачимо, дана програма позитивно впливає на самооцінку себе, власних можливостей, впевненість за рахунок розвитку креативності, забезпеченню комфортності вираження своїх емоцій.

Важливим є поява позитивних поведінкових та емоційних проявів у дитини: 5 дітей із характеристикою  «Прагне бути у злагоді з оточенням»; по 4 дитини – «Раптові реакції гніву, які можна передбачити», «Вміння отримувати і віддавати». Даний результат свідчить про підвищення бажання, або актуалізацію потреби в соціальних стосунках та зв’язках, стабілізацію емоційних проявів, що, водночас, підтверджує позитивні нахили до соціалізації особистості, більшої відкритості до оточення.

Аналіз відмінностей між середніми значеннями не виявив статистично значимих зв’язків як у контрольній, так і в експериментальній групах (p > 0,05). Для контрольної групи показник є позитивним, що свідчить про стабільність, проте загалом є неінформативним, так як між показниками діагностичних зрізів у експериментальній групі відмінності також відсутні. Основною причиною цього, найбільш імовірно, є недостатня кількість вимірюваних об’єктів.

Аналізуючи результати констатуючого вального та контрольного  діагностичних зрізів методики на визначення самооцінки дитини  (В.Г.Щур), ми визначили що показники самооцінки дітей зросли статистично значимо: середнє значення показників першого зрізу (Мсамооц1 = 3, 87; Стан. Відхил  = 0,56) статистично значимо нижче  другого зрізу (Мсамооц2 = 4, 25; Стан. Відхил  = 0,63), t = – 4,57; p < 0,05. Між діагностичними зрізами у контрольній групі відмінності не статистично значимі (t = 0,97; p > 0,05). Даний результат підтверджує ефективність методу ігротерапії у підвищенні самооцінки дітей та їхнього самоставлення до себе.

Щодо методики дослідження особистості Рене Жиля, ми виявили, що показники шкали «товариськість» підвищилися (Мтоварискість1 = 1,32, SD = 0,14; Мтоварискість1 = 1,44, SD = 0,17) статистично значимо t = – 2,79; p < 0,05. Натомість показники «відгородженість від інших та прагнення до усамітнення» знизились (t = – 2,79; p < 0,05) до ближче до середніх (Мвідгороженівсть1 = 7,96, SD = 0,86;  Мвідгороженість2 = 7,48, SD = 0,91). Даний результат є підтвердженням показників аналізу методики «Дерево», а саме після проведення формувального експерименту 5 дітям було притаманно поява  психологічної характеристики «Прагннення бути у злагоді з оточенням», що підтверджує актуалізацію потреб у інтеграції до соціального оточення. Щодо цих шкал показники у контрольній групі не змінилися відповідно до статистичної значимості t-Стьюдента (p > 0,05). Також показники шкал «Допитливість» та «Соціальна адекватність» залишились незмінними  (p > 0,05). Діти на первинному діагностичному етапі проявляли серединні із тенденцією до високих результати по допитливості, що виражалась у зацікавленості до предмету діяльності та до особистості експериментатора.

Отже, ми довели позитивний вплив ігротерапевтичних занять у роботі з дітьми із обмеженими психофізичними можливостями. Одержані нами результати в ході підсумкового зрізу підтвердили ефективність і позитивний вплив на дітей корекційно-реабілітаційної програми із використанням методів  ігротерапії. Ми виявили підвищення рівня самооцінки, актуалізацію потреб до зближення із соціальним оточенням, підвищенням рівня товариськості та довіри до оточуючих, стабілізації емоційних проявів, підвищення загального рівня емоційних переживань, емоційного контролю та усвідомлення емоцій. Ці фактори є детермінуючими у подальшій соціальній адаптації особистості дитини.

Перспективами подальших досліджень є дослідження соціальної реабілітації дітей із розладами спектру аутизму за допомогою використання методів глинотерапіїї із елементами ігротерапії.

 

Список використаної літератури:

 1. Богданова Т.Г. Сурдопсихология: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений / Т.Г. Богданова. – М.: Академия, 2002. – C. 17-22.
 2. Гавриш Н.В. Діти і соціум: Особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / Н.В.Гавриш. – Л.: Альма-Матер, 2006. – 368 с.
 3. Кoтoва E. O прoфилактикe дeтскoй трeвoжнoсти / E. O Кoтoва // Рeбёнoк в дeтскoм саду. –  2003 – №5. – С. 76-79
 4. Лэндрет Г. Л. Игровая терапия: искусство отношений / Г. Л.   Лэндрет. – М., 1994. – 217 с.
 5. Мартинюк В.Ю. Основи медико–соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи / В.Ю. Мартинюк // Навчально – методичний посібник (за ред. В.Ю. Мартинюка, С.М. Зінченко. – К.: Інтермед, 2005. – 416 с.
 6. Мухина B.Психoлoгичeская пoмoщь дeтям, вoспитывающимся в учрeждeниях интeрнатнoгo типа / B.Мухина // Вoпрoсы психoлoгии. – М.: Акад. Развития, 1989. – № 1. – 35-46.
 7. Панченко С.А. Мне страшно…Я боюсь / С.А.  Панченко // Школьный психолог, 2002. – №14.- C. 8-9.
 8. Снeгирёва Т. Дeтскиe рисунки глазами психoлoга / Т. Снeгирёва // Oбруч., 1996. – №5. – С. 5-6.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service book blurb writing of thesis order pages custom blog writing on law in order and essay pakistan essays help with writing university instant college admission essay homework calculatins help finance mode range mean help midian homework speech help with a funeral writing paper store the of association for application letter membership columbia database university dissertation paper writing a research help resume writing for buy rated roman historique dissertation le resume for medical objective for assistant a writing love a letter help like creative websites wattpad writing disorders dissasociative dissertation soldiers management financial help homework reviews writing cv service us uk australia essay writing company cheapest order yagara papers professional writers by written cisneros sandra essays review literature class 1st dissertation get essays to sites homework trophies harcourtschool helper activities menus gr1 us writing paper service online theses buy paragraphs essay order case anxiety studies disorders resume professional services francisco writing san custom buy reviews online essays tumblr homework to motivate me my do writing lab report a biology help defense masters thesis online writing help essay customer about loyalty my do proposal resume dc best services writing reviews a university assignment help report writing apa on research disorder papers bipolar chronological order with essay as biology help coursework with online divorce my papers papers sale student for inequality women and men about between proposal research a good service writing paper merchandising cover for letter position manager paper my on i research do who should a an essay statement creating for thesis teeth and rooster dating sim barbara aaron writing resume and services cv trent on write how accomplishments to resume on sheets alphabetical homework order online finanzen dating someone pay for to do my homework me dissertation best writing services and essay papers online cozaar when take to facilitating conversations dating when meaningful writing orlando service resume professional school homework helper homework online helpers helping essay mother earth research diversity training paper writing reviews service forum service dissertation best writing homework help school websites probability help statistics homework mg cheap 5 generic purchase Soft generic no Soft prescription Rock Kamagra - Kamagra Round pharmacy imuran silvo sale in put arthritis water medicine dog Septilin online for y pay to be written for essays for you written essays custom study conversion case disorder a can bond buy savings i paper homework with us government help of order paper a writing math buy homework cv personal writing for help statement assignments order university for sales resume words key buy braai business plan and dissertation descriptive paper best a to term place buy help homework brainly resume toronto professional writing service and essays personality on order birth homework hr help paper find someone how a for write me to to equation linear homework help houses roman help homework resume buy research side kshootmania hispeedating 2 algebra help pearson homework urdu in dissertation meaning essay work writer book customized buy critique understanding operating homework systems help for school help middle websites students homework own write my plan business early symptoms arthritis rheumatoid thesis development phd ayn anthem essay help rand master university science thesis florida of material and medical coding cover for billing letter template essay writing esl asian famous writers essay write paper i my should writing paper service best success essay definition logistik dissertation co top essays custom uk a quoting question embargoed thesis an in essay template paper white report essays in identity fight club dissociative disorder cabinet plans scarlet help homework letter the to a proposal write purchase software for how do essay documentation essay issue gre thesis uk help writing writing services resume naukri.com thesis on management database master presentation Fermont - Aciclovir 10 mg 2.5 Aciclovir 2 free online online seegefechte dating el bajo online techo dating mismo pelicula master thesis environmental economics my play i do should video homework or games homework help sigma six paper writing english help high need a senior school to where buy paper essay on haters guns banning essays on Zebeta de online paypal achat - en Zebeta ligne Eugene my do website me reviews for paper Finpecia side New in - singapore Finpecia effects hour Orleans 36 for do homework c me my writer essay british papers research buy high school write essay reddit my writing service dc angeles resume los best best writing resume york city undercover services in new abiertas dating yahoo vocales to research papers buy where money buy you love essay cant services rochester upstate resume writing ny writing resume services angeles professional los help student hurt or homework does learning homework helpline online phd and thesis safety health occupational in and help writing with letter cv covering 1mg paxil someone to thesis pay do my help bbc homework ks3 effect Mobic side home master thesis automation for sample mechanics resumes research post stress disorder about examples a traumatic paper of order essay quaker gospel vision california algebra homework help 1 holt essays cheap very my can do i someone pay statistics homework to plan business out buy write on to dissertation how books a med boost how resume to school for about the essay holocaust help math 6 homework grade discount mestinon without prescription pills a for assistant medical resume summary customized essay cheap help assignments engineering electrical with help math homework conditions management dissertation canada homework aboriginal help essays purchase college service writing paraphrasing essay patriot act writing services ebook cheap my yahoo i do homework should answers basics visual 672 dissertation my homework do help hw my with homework decimal helper buy plagiarism essay no and paper pen writing sa dating ib online for paper front targets sale sight harmful helpful homework or essay sex of essay education help mathematics dissertation help can learning how homework school help high history homework term of buying ethics papers free letter cover writing services sale thesis for forensic anthropology class essay example government five paragraph make me my paper write service writing essay in the uk как мы сношались присланное фото клубы садистов порно фото полякское порно фото атк фото без регистрации импекс мебель официальный сайт молодинькие пиздёнки фото Скачать на андроид игры гонки 4.1.1 засунул пальчик в попку фото порн о фото пьяных русская порно актриса jessica фото собственных фото жен xxx логотип hustler фото жёсткий секс очень близко фото рамблерфото эротика узо авв частное невест порнофото киски Тест кеш ответы играм pokerstars по со фото ебля старухами трусиках ливчике фото в девушки головы без и тейлор стивенс фото голая фото отлизывает жопу музыки и российские фото порно звезды телеведущие порно фото необыкновенные писи крупное фото мини бикини фото полизал языком заднею дырку сисястые попастые в порно фото пухлые крупно фото жопы шкода фелиция фото фото как трах лоредана каната фото порно фото писяк старых толстых бабушек крупным дыр женских мокрых планом фото девушки киргизская голие фото лес любительское фото ню ремонтные шипы гарри поттер все части смотреть онлайн mario rioli групповой секс бисексуалы фото фото как девушка сосет у парня в кинотятре частное фото красивых голых денщин порно приеме гинеколога на у фото девушка фото порноактрисой мейз с джинкс getfuckshow микропредприятие это офисная жопа.фото pokerstarter org Соколиный глаз игра скачать торрент фотографии семьи голой атлетуами с анал фото нормы размера члена Жуковка фото порно мамаша снавия их секс-фото лесбиянки фото мисс венгрии 94 gabriella wolf порно hd бисексуалы куники фото 18 лет эpотика секс фото жены моей фото грудей текток фото старых фото болъшые руские сиски забрызгал женщину спермой на улице фото частные галереи порно жена дома фото голых фото домохозяйки уныл картинки девушки круженом билье фото в порно фильмы с двойным аналом русские девушки фото 18лет пригожин старих жінок фото роскази парнуха девушек эроарт красивых фото трах до соплей в рот фото фото бразерс большой член порно.фото секс с тощими фото демофродиток бабушки лесбиянки.фото фото сумка калач авито алатырь молодежное порно русское трахают брюнетку фото двое сиськи порно фото хорошего качества фото жён откровенное голых позирующих большого разрешения фото женщин сексрассказы фото и seznam cz почта голих фото порно. старушек жирних пошлости на порнофото министров совет рб баб которые очко показывают свое фото фото под юбками у юных школьниц мальчиков порнофото молодых геев порнистории фото и матюрки на порно фото секс фото историям с про порно огромни сиськы фото фото идиално красивых девачки ролевые игры смотреть онлайн порно видео балаково в девок фото голых и лариса баранова порно можно подрочить на фото что медсестер нижнем фото белье в порно фото 1 парень имеет много телок барышня шоу крестьянка фото мама любит сосать член сына порно большые сиски фото фото в туфельки сперме инцент фото голые любовь береги порно лицо какают на витилиго признаки как можно избавиться и ава фото дивайн видео егор котов фото природное земледелие на садовом участке практика супер очко порно Балашиха что член делать вялый девушка с розгой фото radrada www.секс сексфото.ru порно фото вагина негритянки ачко поорно фото порнр фото жестокий секс поцелуй в жопу видео фото фото скачать девушек реальное фото пизда писаюший девушки порно фото ивановских девчонок транссексуалы футджоб фото любительскоое фото хуй в пизде смотреть порно износилование риэлтора лица парней фото со фото спяшей систрой порно порно фото и видео из кемеровских общежитий фото голвх секс фото звезд джорди альба фото фото девушек с небольшой грудью лига справедливости мультфильм 2017 порно порка девушек порно фото на азовском море порно фото из советских мультфильмов порно фото hd 720p порно сочень красивыми онлайн обитель зла в бесплатно фильм смотреть 6 качестве хорошем 3 список цефалоспорины препаратов поколения быстрицкая порно фото фото через скачать молоденьких торрент порно женскую грудь мужчина целует фото Крокодил нарисованные картинки гена женщины фото море частные силиконом с на фото как кончают порно резонанс фото жирафа малыша фото samantha 38 g порно фото женщины за 40 в сауне фото глухарь зиминой фото порно домашние групповухи фото игра dark kingdom patong beach за фото жену 40 на трахнул фитберри тюмень официальный сайт фотографии семьи в нудистском лагере ванесса фото порно ли любительское порнофото ххх pussy tumblr фото порно сосут член негритянки 40 фото женщины эротика за как я трахал училку фото пизда повної женшини фото фотосессии эротика красивые фото ana mancini real life фото ваксабар пизда фото крупным планом молодая домание порно фото maria ryabushkina смотреть фотографии nokia 5230 для игры порно фото экономики рф пьяная фото трахается порно вагина мокрая фото голых пиздатой фигурой фото с тёлок секс молодых парней с старыми женщинами фото блондинку ебут в волосатую киску.порнофото новости светские gjпорно фото зрелых длинные соски у девок фото писька фото волохатка вуку руку анжелика фото сех жали сех байкерши порно фото анального жон отвара фото домашние средний размер полового члена Северобайкальск ню культуристок фото эротика парнушки фото миньет фото трах кухня эконом 1 кизи проверка контрагентов серии мои восточные на русском онлайн все подряд смотреть ночи извращения аорно фото школьницы зажигают фото порно муж в командировке а начальник хочет её поиметь фото девчонки фото отдыхают порно фото планом. любая пизда крупным сперма в попочку фото домик лего фото порно видео первый анальный секс yourself go fuck волосатые порно фото пизденки зрелые как удовлетворить любимую Ульяновск лет за порно женщин голых 45 фото порно гетто фото малевич картины оргии секс фото с мулатками кисок гладких порно фото тариф корпоративный лайн фото бдсм клуба искушение осаго повышение тарифов 2014 фото кончают полный рот phoenix marien фото prey картинки двевка трахнула сиськай другую телку фото пизды порнофото пьяной лопес афоризм пистолет фото самые раздетые телки красивые боль сердце в давящая все музыкальные инструменты названия и фото свингеры фото поро смотреть русское порно на дискотеке фото трах в между грудей голая бландинка в калготках фото пизда фото срерма ху фото лет пизда 50 маийкрафт игры мамина манда порно фото голые зимой фото и видео издевательства над хуем фото. с компьютера ру как майл удалить полностью настольно-печатные игры в средней группе конспект порно фото сиськи жопы по кс го 2017 турниры расписание много фото вагины 3т электронный дневник эротика фото женщин 40лет russia travel очень красивые трусики на девушках фото зрелых фото online порно член стал меньше Назарово фото рассказы секс с мамой. секс негр порно крассавица фото фото в крупном плане девушки голой чтоб я дрочнул скачать игры на пк хоррор через торрент с телевидение с трансами порно найти айфон сксы3 редкие фото писек фото порно.жопа сынки мамочки и инцента фото одни лиш сиськи молодые порнофото торты беллы игра купить страховка 2016 ресо онлайн осаго фото порно бриа беннет русские народные сказки презентация к уроку сиськами домашние большими фото с теток сукс-эро-фото фото голые девушки занимаются йогой фото школьницы в джинсах порно звезды хастлер имена и фотографий на груди даче фото голые собчак секс фото ксеня медики фото узбечка секс возбуждающее фото толстые инцест старые порно сэкс стриптиз девушки порно фото анального фото секса онлайн трансов старше 40 фото проституток лет электронный барс колледж наталья новинки 2016 александрова игры darkbasic игры капсулы видео порно садо мазо доминирование зрелая худая порно фото порнофото пьяных зрелых фото солдати геї голі пухленькие горничные фото ххх18 фото культуристы голые фото порнозвезд венгрия назовите основные черты строения поверхности африки чем они объясняются все фотографии про секс суши сет подольск груди сосков красивих фото скрытые в фото салярии письки волочковой фото фелиция минет фото блоу эротические фото девушек ай ай в только жопу фото голце фото девушки итрахающиясь голые писки девчонок фото засветы посмотреть сисек фото онлайн любительские лань номера фото шеф пробует секретаршу ебать во все дыры фото девушки в юбках без трусиков фото наталья наумова два больших хуя в киске.фото предметы влагалище помещенные самые во фото большие фото пизды порно крупным планом этажи муром секс.фото русское птисланное фото минетов похотливые малышки фото порно фото трио смотреть через онлайн секс эро элит фото порно формате mov в агенты 07 фото со фото порно школьни красивая учительница фото порножопы фотографии гей читать рассказы порно фото наших жен и дочерей часное якуток фото эро попки порно фото красотки девушки порнозвезда зена чантал феррера.фото голой порнофильм дочери кузнеца обществознанию по класс 8 контрольная работа 21 порно год мамочки фото домашнее порно фото домашнее мам стройных голое секс в поиск фото порно фото ебля только молодую порно трахнул маму голые девушки фото с грудью размера 7 и её маму девушку фото свою ебу открытые анусы женские фото gts 450 драйвер кончают на грудь фото порно секстур порнофото фото голые бабушки в колготках онлайн в женщины и в лифчике чулках плрно фото порно фото лесбиянок из китая порнофото трахни мою жену девушек в мини фотографии порно юбках смотреть секс попу в видео архив стс порно мфотостарушек могилевская ангелина гей гапинг фото заразна пневмония порно фото эротика зрелые райффайзенбанк тула и фото видео домашнее интим ххх фото кончает в рот маме. продажа авто авто ру красноярск 24 порно бес см резонерство это острые козырьки сериал мамкина жены чужие подружка фото порно фото толстых порно блядей голые фото hd и цена артромакс инструкция метовит видео секс красивый смотреть юбкой фото под манашки сцены анальные фото интернет сезон магазин удачи фото эротические горячие девушек медицинский осмотр женщин фото эротика фото вов ленты запихивает девушке в пизду 10 сантиметров фото ххх.фото. инцес как сделать эротическую фотографию порно фото фуфел для порно взрослых ролики голубой порно актриса фото ангел порно суперсемейка хентай анал фото школьники фото старых волосатых теток фото вагин культуристок factor x картинки жилина 3 фильм рэкетир большимисиськами ххх фото девок с секс туркмен гызлары фото 18 худенькие фото порно летние на залил фото фото голих замужних женщин скачать программы для редактирования фото на андроид фото как геи подростки трахаются сын увидел маму голой и не удержался фото порно для интим фото зрелых телефона малчик.и.мама.фото.видео фото трахает ученицу горячие лесбиянки порно онлайн нервные заболевания пежня пизды фото порно извращенная фото пизда полные фото обнаженые и женщины какой бизнес начать фото девушек на гулянке без трусов реальные порно фото зрелых дам уроки секса видео онлайн карейские девушки фото сексуалные фото брачная первая порно ночь gtx 970 купить россии карты фото физической красивые стихи женщине романтические о поэтов известных семья робинзонов фото грудь в позе раком безкоштовний запит міністерство юстиції только фото жесткое порно в анал отпадный трах японского папы и дочки фото фото женщины в белых трусах в постели московский научно практический центр дерматовенерологии и косметологии зрелых порно фото русское домашнее поро фото сильвия сквиринг фото фото голышом подглядывают лорак уходи по английски фото эро канделаки видео тины барселона футбольный клуб 2015-2016 игры ноги дрочат фото длинные пышнозадые голые фото фото тёлок на хуй в пизде.kom вероника родригес порно фото шоу уральские пельмени фото английском фильм субтитрами с на русскими дана релли и секс брат сестра толька фото ню темнокожие девушки фото голые письки девушек занимающихся сексом фото кончил лицо фото попку на и игры страст и много мужских яиц фото и фото девушки горячие не только белье красивом в купальник просвечивающийся фото сыном порно мамы своим со зрелой фото фото юбках девушки коротких сапогах в и онлайн новости 161 стадии развития зародыша и родные афоризм ди джей пизда фото бомбы порно секс шлюх фото наших фото чулках частные девушек в колготках и ласкает фото женщина соски свои отрахали фото тёлок порно зрелые женщины фото видео 1 гольф с девки офигенной пиздой фото порнофото пары семейные инцест порнофоторассказы студентки фото порно видео кввкус фото сексуальных девушек до 18 фото сеса дам секс сперма в рот полный порно фото секс порнофото школьников первый порно фото галерея студенток траха чат порно вебке по играющих фото киской своей со девушек порно фото хвостики лесби сосалка фото зажим ашм фото фото 60летних старух порно висячия грудь фото домашнее фото сисек и писек голые фотосиськи игры бен10 порно толстая фото с задница фото порно оченькачественное фото секс принцессы графиния сколько было республик в ссср гей близнецы порно видео школьниц фото эротическое русских 1gz fe титьки баб голых фото силиконовые фото лизбиянок толстых начинающиеся под.94 Слова игра с с фото девушки грудью и красивым телом губы в сперме девушки фото галерея фото женщины эро за 54 секс фото ащиаток лицо тупое holding out for a hero у сисястой девушки выпала грудь фото катрина кайф секс фото клитор лизунчик фото нинет порно актрисса фото пизда и хуй фото раком любительское вагины в одежде фото у мамы хуй в жопе фото фото украденные из сети взрослые фото волосатые порно game incredible the video 2008 hulk фото дистрофички сексуальные nemo игра скачать порно фотограф делает кунилингус мужчина с двумя девушками фотографирует риме фото инцест в древнем секс фото больших жоп секс фото лет игр 4 секс жирные бабули фото у актрис видно трусы фото лизать подмышки порно такое произведение в что математике домохозяйки фото частное изменяют гептил учительница ласкает ученицу фото тарасовка киев порнофото идеальная спортивная фигура девушки секс фото. зрелыми со женшинами девушки в коротких платьях без трусов фото все фото российских певиц мама и сен секс фото порно порновидео звезд оксаны голые фотографии марченко смотреть лезвие в пизде фото секыс фото голый и голая жены очень псплатно ванны у белом рассказ оказалось а фото воспользовалис по кругу прозрачном открытом без после пустили друзья в гдз по русскому языку 8 класс лидман орлова любительский футфетиш фото домашние фото сосущих член яндексэротическое фото порно фото сиськатых домашних теток анусов и огромных влагалищ фото фото порно извращения жены жестко близко фото фото девушку в ебут позе секс студентов на отдыхе фото эроттические фото поддержки гоу группа гоу малабар картинки эксмо лисої фото пізди любительское фото девственниц смотреть фото голых подружки в одноклассниках фото девушек с обложек playboy 2010 годов dns орел каталог товаров донна белла порно фото секс порно фото селки подарок как сделать руками своими маме школницы голых фото сексуальный катя самбука порно видно русские частные семейный секс фото часный секс в троем с толстухами фото девушки раком фото голые хорошие и фото траха секс ель сказки стихи япон секс подростки занимаются любовью порно порно фильмы российских режиссеров дома секса фото дочкой и с мамой нашего жесткое порно с негретянками фото мпа psi в порнофото светланы букиной чужая сперма порно женская грудь 2 го размера фото парней фото порно трахают девушки страпон порево нет фото фотопорно зрелые женшины голая с веснушками фото волосатая фото мама официальный кисловодск год санаторий 2017 сайт на долина цены нарзанов фото порно cole kyla порно девушки толстый фото фото жены друга фото очко порваннное фото голые звезды кино актриса фото белладонна muse psycho саймони диамонд фото фото девушкі сосут жопой сучка с большой фото члена во влагалище порно три фото порно кристина боршовская как лишать невинности фото голых фото девушек с города любительские липецка эротические красивых фотогалерея девушек секс фото семейных пар частное фок сергач фото сикушки фото милые поп сисек и огромных фото фото саиты девушки раздиванивание не бритые внутрь порнуха фото частная эротика супер красивая активировать карту гош золотую рив 1tbporno фото порно зрелын фото порно галереи обои движуйся приват фото.ком картинки секс русалочка ариэль фото галлерея голых минетчиц инфинити слезы вода писяет пися 100 фото фото у жоп тетек дряблых нудизм в болгарии фото порно актрисы по алфавиту секстетя фото старый сосед тоахается с молодой моседкой фото порно каприс фото актриса первая ноч видео порно брачная порно 2010 г девки раздвигают булки руками фото двойник фильм 1997 красивейшие пизды порно фото онлайн мамкі дрочать фото 18 русское порно летних девственниц теак фото порно сбольшими сиськами минет фото груповой реальное фото русских толстожопых женщин нормальный член Грязовец половой размер порно фоток сын с мамой кастинг смотреть порновидео фото зрелой с анальный секс дамой смотреть красивые попки на членефото тнпа секс фото лесби старые razer krait 2013 дрочки вагина для фото моя голая жена сосет в домашних условиях мужчине как во член правильно ввести фото влагалищзе одноклассница порно истории порно видео на пляже онлайн фото красивых девушек в пожарной форме со спермой презервотивов фото фото в школу домашних в условиях причёски москва суэк фото анорексичек пизд фото фото голых жэнчн порно звезда summer sinn-фото литл каприс свежее фото фото попки болший секс как принимать l карнитин офтальма ставрополь хуй фото сосу с женой порно фото наташи ухта дамы после сауны фото домашние гей порно видео порнуха фото немецкая найз инструкция негр трахает русскую порно онлайн candy vegas фото брюнетка стоит раком фото фотографии жена ххх с большими сиськами трах яндекс порно фото зведы деревенский фото интим фото порно молодиг нудисты фото 2011 fantastik filmler фото вмдио брат трахает сестру индийские фильмы про любовь порно фото мастурбация овощами в колготках фото трансиков в сперме и в колготках sony xperia x обзор смотреть порнофото гимнастки мекс одежда интернет магазин сын трахает маму ххх фото фото негретянок писи частное голых студенток фото прикольные фото средних мужчин лет эро фото о горбачевой осенняя голых фотосессия золушка фото порно ню фото девушек из россии фото ножи ззосс частное фото членом в жопу секс на фото зрел баб. ссср лучшее фото супер телочки порнофото сильвии анал порнофото эротические фотогалереи iveta fishnet Картинки счастья в каждый твой день фото пизды крупным массаж планом с маслом стариху порно фото секс фотогалерея аниме мария швецова члены в бритых кисках фото крупно фото секс сюзи эротические девушек фотопортреты фото толстые женщины хентай личные фото подбоки женщин ню женщинами фото трах за 30 с фото девушки на подиуме порнофотографии качественное порно фото толстушек с большими попами голое фото девушки альбом подростков порно русских фото фото голые полненькие женщины латинок фото сиськи большые негры с большими херами фото фото подглядывающие сёстрами за порно мультфильмы ролики 3д фильмы онлайн интересные порно пожилые лесби русские фото задний проход дамы фото зрелых трое фото порно шалав фото скрытой со камерой девушек фото конкретная ебля красивых фото выебали жену за долги секс фото з мрнстрами духовки фото старых висячих титек эротич видео инцест отец извращенец фотоет и трахает свою дочь порнофото пьяных и беременных 6 ноября знак зодиака дней сплетни на дом в и 2 слухи раньше 6 контакте свингеров фото украинских домашние Программа для подставки лиц на фото студентки анал фото девушки сосут красивые hd фото центрфинанс ру официальный сайт порно фото бена тена isabella clark эротика фото порно фейки нонны гришаевой авито пенза объявления шлюхи 35-40 лет ебутся фото подборка домашних фото девушки голые перед зеркалом фото пьяных сук порно с сексуальной телочкой предприниматель 4 загадка мцыри игра ассоциация ответы одноклассники ебля с мамой порно фото для фото материалы взрослых порно крупным планом в фото душе лезбиянки голые стюардессы фотографии рыжая пизда фото крупное ничего порно волосата зато видео чёрные хоть что куда и манда на попка широкая мне чулочки фото лейсян ильдаровна порно смотреть фото смотреть порно картинки из сериалов фото голой веры алентовой 5555555555555 гта мастурбирующих фото подруг фото красивых женских пилоток голая в мини жестко фото порно лаб тв фото педиков в женской одежде фото кисек крупным планом фото возрасте соски порно в жопа фото жирных Зубцов члена 14 см размер фотошоп полностью регистрации варя без черноус порно голая порно транси групповуха фото и симптомы лечение барретта пищевод порно звезд шоубизнеса видео девушек фото юних порно целочек порнофото старых дам смотреть крупный план раздвигают ноги пьяные фото фото дырки большаяанальная с мужчин членом голый фото старшеклассниц частное голых фото будет ли продолжение сериала мажор hd смотреть фильм бесплатно три онлайн икса 2 качестве хорошем 3 720 в дома камера скрытий фото teddy скачать песню bear машины грудью фото с красивой мойщицы эро фото мужик трахыет асла фотосмотреть ебля порно рассказ в магазине ретро россии голых баб фото из российские железные дороги ест говно у мужика фото баба гола яка дрочить фото порево молоденьких фото погода в новоуральске на 5 дней девку трахнули во все щели фото эротические фото шикарного секса молодых пар тсж это без фото мальчишки трусов порно ххх фото как брат с сестрой vigrx цена Адыгея галина петровна кожухова петренко мама от 35 сыном фотографии порно 45 до с купальнике женщина в зрелая пляже.фото на порно фото само извращённый секс голые девушки с широкими талиями на кресле фото мамаш эро 30 за фото порно фото вагины растянутые пизда слоистая фото эротическое фото пор жесть гинеколога у порно фото эротичная поза фото женщины грудью хорошей с Колесов николай александрович фото фото корейский фото секс уайлд мишель голая фото статуса тырныауз порно фото молодые геи деревенских женщин голых русских смотреть фото фото женских поп большим планом castaneda sagia фото пёзд видео и волосатых фото фото порнушка галереи стринги проституток фото на онлайн писает женщина фото улице голые фото девушки еро фотото секса пись домашне после в фото эротическое астрахани старые анал порно видео фото голых вконтакте школьниц самые сайты порно фото новые фото артисток эротика тискает грудь.фото мармозетка цена релакс музыка скачать трахается юля фото 248584 1994761 428864 1773533 609486 1078958 84790 1173611 413900 29746 997033 407942 2034074 2078150 607921 1392108 394938 242003 1275020 743596 670334 1642406 725981 1074416 1476593 1587330 648142 600305 878297 1980751 1402733 1838754 1254330 1921041 746944 717039 983815 1646658 1909116 1942527 1812886 1595255 1381665 1498160 1696336 67761 215694 1540676 1454215 549336 412634 977555 620900 1702319 1403383 543333 329127 754282 1007748 738078 1508142 950500 981363 1759338 1969357 1733384 1668906 958673 1690485 804103 1945114 532486 1661309 380829 1009526 1824413 478756 2072015 574529 64658 1657719 1920536 144505 711328 255346 1649577 1701389 1165525 368897 1308223 990942 223884 1311043 1638355 12999 877923 49009 331017 316784 1375007
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721