РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ВПЛИВ ІГРОТЕРАПІЇ НА ПРОЦЕС СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ ВАДАМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 У статті наведено результати проведеного  експериментального дослідження особливостей застосування методу ігротерапії з ціллю метою  соціалізації дітей із ВПР. Виявлено, що реалізація розробленої нами корекційно-реабілітаційної програми супроводжується позитивними тенденціями у корекції самооцінки, довіри до соціального оточення, усвідомлення та контролю емоційної сфери дитини, що є важливими факторами у  її подальшій соціальній адаптації

Ключові слова: ігротерапія, соціалізація, діти із вадами психофізичного розвитку.

This article experimentally analyze the characteristics of the method game training with the goal of socialization of children from MFD. We found that the implementation we have developed correction and rehabilitation program is accompanied by positive trends in the correction of self-esteem, confidence in the social environment, awareness and control of the child’s emotional sphere, which are important factors in its further social adaptation.

Kеywоrds: play thеrapy, sоcіalіzatіоn, chіldrеn wіth mеntal and physіcal dеvеlоpmеnt.

В статье приведены результаты проведенного экспериментального исследования особенностей применения метода игротерапии с целью целью социализации детей с ВПР. Выявлено, что реализация разработанной нами коррекционно-реабилитационной программы сопровождается положительными тенденциями в коррекции самооценки, доверия к социальному окружению, осознание и контроля эмоциональной сферы ребенка, которые являются важными факторами в ее последующей социальной адаптации

Ключевые слова: игротерапия, социализация, дети с недостатками психофизического развития.

 

В дослідженнях останніх років відмічається тенденція зростання кількості дітей з відхиленнями фізичного та психічного здоров’я. Значну частину серед цих дітей займають діти із затримкою психофізичного розвитку (ЗПФР), яких на фоні загального погіршення дитячого здоров’я стає дедалі більше. Якщо в 70-80 роках минулого століття такі діти в середньому складали від 5 до 11 відсотків, то станом на 2013 рік  вони складали від 12 до 18 % (залежно від регіону України) від загальної кількості дітей, які вступають до першого класу загальноосвітньої школи [1]. Соціально-психологічний аспект соціальної реабілітації таких дітей, передбачає корекцію психологічного стану дитини, а також формування соціально-психологічної адаптації, що в подальшому призведе до зміни життєвої ситуації. Одним із аспектів соціальної реабілітації дітей із вадами психофізичного розвитку є встановлення сприятливих взаємин у процесі спілкування, де критерієм відновлення психічних функцій є самореалізація особистості в соціальній дійсності як повноцінної особистості. І одним із основних методів встановлення таких взаємин є  ігротерапія.

Метою статті є  експериментальне дослідження впливу ігротерапії на соціальну реабілітацію дітей із вадами психофізичного розвитку.

Метод ігротерапії за Г. Лендрєтом – це динамічна система міжособистісних стосунків між дитиною та терапевтом. При цьому дорослий, ознайомлений із процедурою ігрової терапії, забезпечує дитину ігровим матеріалом, сприяє тому, щоб дитина якомога повніше виразила та дослідила власне Я (почуття, вчинки, думки і т.д.) за допомогою гри [7]. За Т.Д. Зінкевич-Євстігнеєвою та Т.М. Грабенко ігрова терапія – це  процес спільного з дитиною проживання й осмислення будь-якої життєвої ситуації, що подана в ігровій формі: це процес співтворчості, співдії [5, 32-34]. Такий підхід дає ігротерапії низку цікавих можливостей і, в деяких випадках, специфічних переваг перед іншими психотерапевтичними методами.

У свою чергу, соціальна реабілітація – це комплекс заходів, спрямованих на відновлення людини в правах, соціальному статусі, здоров’ї, дієздатності. Цей процес націлений не тільки на відновлення здатності людини до життєдіяльності в соціальному середовищі, а й самого соціального середовища, умов життєдіяльності, порушених або обмежених з яких-небудь причин.

Мета соціально-реабілітаційної діяльності по відношенню до дитини з обмеженими можливостями визначається, з одного боку, на основі розуміння сутності людської особистості, з іншого – знання особливостей розвитку конкретної дитини, отриманих в результаті його вивчення за допомогою психодіагностичних та інших засобів [2, 47-48].

На думку Г.Л. Лендрет, завдання ігрової терапії полягають в тому, щоб допомогти дитині: 1) стати більш відповідальною в своїх діях і вчинках; 2) розвинути більш позитивну Я-концепцію; 3) стати більш самокерованою; 4) виробити здатність до самосприйняття; 5) оволодіти відчуттям контролю; 6) розвинути сензитивність до процесу подолання труднощів; 7) розвинути внутрішнє джерело оцінки; 8) знайти віру в себе [4].

Ігротерапія є одним із основних засобів профілактики і корекції  розладів поведінки дітей з вадами  завдяки тому, що гра, на відміну від діяльності неігрового типу, активніше впливає на процеси становлення особи дитини, сильніше зачіпає його глибинні емоційні переживання.

Дослідивши історичні аспекти становлення ігротерапії ми можемо зробити висновок, що ігротерапія як метод зародився в  рамках психоаналітичної теорії. З часом цей метод вдосконалювався і знайшов чимало прихильників серед психологів клієнт-центрованої терапії. Значний вклад у розвиток теорії ігротерапії зробили такі вчені, як: Д. Леві, Д. Тафти, О. Ранк, К. Роджерс, Ф. Аллен, О. Захаров, Г. Лендрєт та інші. Різні школи по різному розуміли сутність і по різному розкривали її терапевтичний потенціал.

Ігрова терапія є провідним фактором для розвитку дитини. Вона є варіативною, тематичною, мобільною, дієвою і має тенденції до розвитку їх динаміки відповідно до пізнавального розвитку дитини. Вибір діяльності в навчально-ігровому довкіллі сприяє усвідомленню дитиною власної мети, умов її досягнення, прагненню до кінцевого результату, здатності здолати труднощі й таким чином самореалізуватися, самовиявлятися і самостверджуватися як особистості.

Успішність ігрової коректувальної дії закладена в діалогічному спілкуванні дорослого і дитини через ухвалення, віддзеркалення і вербалізацію ним вільно виражених у грі відчуттів. Спочатку в грі, а потім і в реальному житті для дитини стає доступним: визначення конкретних цілей своїх вчинків; вибір з множини варіантів адекватних засобів досягнення цілей; передбачення кінцевого результату своїх дій і вчинків; ухвалення на себе відповідальності за свою поведінку і вчинки; відгук адекватними емоціями на відчуття і емоційні стани інших людей, на події і явища навколишній дійсності. Вивчивши психолого-педагогічні характеристики дітей із вадами психофізичного розвитку важливо зазначити,  що саме для цієї категорії дітей надзвичайно важливе місце займає ігрова діяльність, як крок до реабілітації та адаптації в суспільстві.

У дослідженні взяли участь 31 дитина із вадами психічного розвитку (17 в експериментальній групі та 14 – у контрольній) (середній вік = 8,46; SD = 1,15). Групу склали  діти  із затримкою психічного розвитку,  із розладом спектру аутизму, також є діти із діагнозами: ранній аутизм, початкова форма олігофренії, гіперкінетичний синдром. Діти в експериментальній  групі вже знайомі одні з одним, що склало позитивний фон для проведення корекційної роботи.

Першим завданням нашого дослідження було виявити особистісні властивості та психологічні характеристики дітей із ВПР, які є значимими у соціальній адаптації дітей  із вадами психофізичного розвитку. Для цього ми використовували Методику визначення самооцінки дитини (Щур В. Г.), проективну методику дослідження особистості Рене Жиля, Проективний тест «Дерево».  У методиці  дослідження особистості Рене Жиля ми обирали такі шкали і відповідні до них тестові завдання:1) допитливість; 2) прагнення до домінування у групі; 3) прагнення до спілкування з іншими дітьми у великих групах; 4) відгородженість від інших, прагнення до усамітнення; 5) соціальна адекватність поведінки.

У результаті проведеного дослідження отримано такі результати: рівень самооцінки дітей у експериментальній (Мсамооц.експ. = 3, 87; Стан. Відхил  = 0,56) та контрольній групі  (Мсамооц.контрл. = 4, 02; Стан. Відхил  = 0,6). За цими даними ми бачимо, що рівень самооцінки має тенденцію до нижчих значень. Ці результати підтверджуються висновками з багатьох джерел [3; 6; 8]. Порівнюючи середні значення самооцінки між групами ми виявили, що статистично значимого зв’язку між ними не існує (t = 0,57; p > 0,05).

Аналізуючи результати методики дослідження особистості Рене Жиля, ми вивели середні значення для кожної шкали окремо в обох групах; отримані результати зображені на Рисунку 1.

Безымянный

Рис.1. Співвідношення показників середніх  значень по шкалах методики дослідження особистості Рене Жиля між групами.

Як бачимо, найвищий показник діти отримали  за шкалою «Допитливість»  – 10 балів. Отриманий показник підтверджується і результатами спостереження, яке показало, що діти проявляють зацікавлення як до самої діяльності, так і до експериментатора, що є ознакою вираження інтересу до комунікації, пізнавального інтересу та прагнення до соціальних контактів. Показники шкали «товариськість», у якій значення нижчі середнього, та показники шкали «відгородженість від інших та прагнення до усамітнення» мають тенденцію до високих показників, ця тенденція властива для аутизму та у деяких випадках ЗПР, тому результат є прийнятним. Показники соціальної адекватності поведінки є середніми, що може свідчити про те, що поведінка дітей не виходить за межі норми. Дані по  цих 4 шкалах не відрізняються статистично (t < 1; p > 0,05). Щодо шкали «Прагнення до домінування в групі», то показники є низькими в обох групах (максимальний можливий показник  – 4 бали), проте середнє значення статистично відмінне між експериментальною та контрольною групами, що свідчить про неоднорідність груп і тому даний параметр не брався до уваги в подальшому аналізі.

Проаналізувавши результати проективного тесту «Дерево» та проінтерпретувавши малюнки дітей, ми виявили, що в 11 із 17 дітей  експериментальної групи і 10 із 14 –  контрольної вже діагностується серйозна проблема амбівалентності, тобто роздвоєння почуттів по відношенню до одного й того ж явища, об’єкта. Ця особливість в їх розвитку торкається світу емоцій дітей і свідчить про існування внутрішнього конфлікту. Проявляється він у тому, що дитині, яка травмована попереднім досвідом, важко робити емоційний, однозначний вибір. Це – синдром залишків травмуючого стресу і ознаки того, що він залишив свої наслідки в психіці дитини. Це сигнал про емоційне неблагополуччя, яке робить таку дитину вразливою. Тому завдання, яке ми вважаємо першочерговим при роботі з цими дітьми, є «умиротворення» їхніх емоцій. Досягнути цього ми прагнемо введенням засобів ігротерапії  в психокорекційний процес.

Безымянный

Рис. 2. Співвідношення сукупності психологічних проблем кожної дитини в експериментальній та контрольній групах

 До поширених у обох групах  проблем можна віднести і проблеми, пов’язані з їх морально-орієнтаційним розвитком. Відомо, що в умовах дошкільного закладу надто культивуються вимоги бути «доброю дівчинкою» чи «добрим хлопчиком». Багато в чому це спричиняє гальмування дітьми своїх власних бажань, потягів і змушує керуватися зовнішніми вимогами. Якщо звернутися до психофізіологічного розгляду цього механізму, то таке виховання будується на активізації процесів гальмування за рахунок зниження процесу збудження кори головного мозку. На перший погляд такі діти більш чемні, виховані, але за цим стоїть певне маніпулювання їх психікою. Звичайно, ніхто навмисне не вдається до такого маніпулювання, та для дитини, яка не має простору для самореалізації, це може бути травмуючим фактором.

Серед упущень у психологічному розвитку обстежуваних дітей із обмеженими психофізичними можливостями ми бачимо і те, що в багатьох із них є проблеми з самооцінкою. Здебільшого вона недостатня, що також є підтвердженням результатів попередньої методики.  Так, понад третина дітей «мало впевнені у власній цінності», ставлять під сумнів свій інтелект, стільки ж дітей «прагнуть бути поміченими, ствердитися».

Багато дітей виявило по тесту таку тенденцію: «добрий інтелект, та важко висловлюватися; проблеми з контактами». Тут позначається, з одного боку, вік дітей, поки невербальний інтелект може випереджати розвиток вербального. З іншого боку, дійсно існує проблема з розвитком мовлення дітей, що загалом обумовлюється недостатньою кількістю ситуацій виявлення активності. Отже, бажання спілкуватися, розмовляти з оточуючими, прагнення звернути на себе увагу дитина може реалізувати в адекватній діяльності, а саме в творчості.

За допомогою t-критерію Стьюдента ми визначали статистично-значимі відмінності між показниками експериментальної та контрольної групи. В результаті проведеного аналізу виявилося, що між показниками частот психологічних проблем (t = 1,12; p > 0,05) не існує статистично значимих зв’язків. Наявний результат дозволяє проводити психокореційну програму, так як є доказом рівності груп, що є умовою проведення валідного експерименту.

Наступним завданням було проведення формувального етапу експерименту. Він передбачав проведення корекційно-реабілітаційної програми, яка включала 12 занять (2 заняття на тиждень).

До завдань корекційно-реабілітаційної програми входили:

 1. Формування здатності регулювати процеси збудження і гальмування, вміння швидко переключатись з активної діяльності на пасивну і навпаки;
 2. Розвиток внутрішньої активності дітей на прояв своїх почуттів;
 3. Підвищення загального рівня емоційних переживань дитини;
 4. Розширення уявлень дитини про емоції, розвиток уміння передавати заданий емоційний стан різними засобами вираження;
 5. Формування впевненості у власних силах;
 6. Підвищення самооцінки;
 7. Розвиток уміння вільно спілкуватись один з одним, уважно вислухати іншого;
 8. Розвиток мовлення при відповідях на запитання, формування вміння вільно висловлювати власні думки;
 9. Розвиток уяви і фантазії;
 10. Розвиток креативних здібностей;
 11. Заспокоєння нервової системи, занурення в стан спокою і розслаблення;
 12. Розвиток моторики рук, координація рухів.

Засоби корекції: дитяча гра, спеціальні прийоми ігрового типу, спрямовані на підвищення згуртованості групи, вправи глинотерапії.

Третім завданням було проведення повторного діагностичного зрізу після проведення корекційно-реабілітаційної програми з метою перевірки ефективності розробленої нами програми.

За отриманими даними проблема амбівалентності, що була наявна у більшості дітей на початку нашого дослідження (у 11 з 17 дітей експериментальної групи і в 10 з 16 дітей контрольної групи), значно зменшилася в експериментальній групі  (до 4 із 17 людей), у контрольній групі змін майже не відбулося (кількість зменшилась на 1 дитину), що свідчить про ефективність даної програми в усвідомленні дитиною власного емоційного стану, підвищенні емоційного інтелекту. З допомогою ігротерапевтичних занять ми прагнули збалансувати емоції дітей із обмеженими психофізичними можливостями, готували їх до активного вербального і невербального спілкування.

Позитивними тенденціями змін у експериментальній грубі було те, що:

кількість дітей із психологічною проблемою «Відмова бачити існуючу реальність» зменшилась із 7 до 4 дітей; із характеристикою «Мало впевнений у власній цінності, ставить під сумнів свій інтелект»  – із 8 до 4 дітей; «Рухливість, яка супроводжується блокуванням, моральні проблеми»  –  із 5 до 2 дітей; «Добре розвинутий інтелект, та важко висловлюватися; «проблеми з контактами» – із 8 до 4 дітей. Графічно зміни у показниках зображені на рисунку 3.

Безымянный

Рис. 3. Співвідношення сукупності психологічних проблем кожної дитини в експериментальній групі між першим та другим діагностичним зрізом

Як бачимо, дана програма позитивно впливає на самооцінку себе, власних можливостей, впевненість за рахунок розвитку креативності, забезпеченню комфортності вираження своїх емоцій.

Важливим є поява позитивних поведінкових та емоційних проявів у дитини: 5 дітей із характеристикою  «Прагне бути у злагоді з оточенням»; по 4 дитини – «Раптові реакції гніву, які можна передбачити», «Вміння отримувати і віддавати». Даний результат свідчить про підвищення бажання, або актуалізацію потреби в соціальних стосунках та зв’язках, стабілізацію емоційних проявів, що, водночас, підтверджує позитивні нахили до соціалізації особистості, більшої відкритості до оточення.

Аналіз відмінностей між середніми значеннями не виявив статистично значимих зв’язків як у контрольній, так і в експериментальній групах (p > 0,05). Для контрольної групи показник є позитивним, що свідчить про стабільність, проте загалом є неінформативним, так як між показниками діагностичних зрізів у експериментальній групі відмінності також відсутні. Основною причиною цього, найбільш імовірно, є недостатня кількість вимірюваних об’єктів.

Аналізуючи результати констатуючого вального та контрольного  діагностичних зрізів методики на визначення самооцінки дитини  (В.Г.Щур), ми визначили що показники самооцінки дітей зросли статистично значимо: середнє значення показників першого зрізу (Мсамооц1 = 3, 87; Стан. Відхил  = 0,56) статистично значимо нижче  другого зрізу (Мсамооц2 = 4, 25; Стан. Відхил  = 0,63), t = – 4,57; p < 0,05. Між діагностичними зрізами у контрольній групі відмінності не статистично значимі (t = 0,97; p > 0,05). Даний результат підтверджує ефективність методу ігротерапії у підвищенні самооцінки дітей та їхнього самоставлення до себе.

Щодо методики дослідження особистості Рене Жиля, ми виявили, що показники шкали «товариськість» підвищилися (Мтоварискість1 = 1,32, SD = 0,14; Мтоварискість1 = 1,44, SD = 0,17) статистично значимо t = – 2,79; p < 0,05. Натомість показники «відгородженість від інших та прагнення до усамітнення» знизились (t = – 2,79; p < 0,05) до ближче до середніх (Мвідгороженівсть1 = 7,96, SD = 0,86;  Мвідгороженість2 = 7,48, SD = 0,91). Даний результат є підтвердженням показників аналізу методики «Дерево», а саме після проведення формувального експерименту 5 дітям було притаманно поява  психологічної характеристики «Прагннення бути у злагоді з оточенням», що підтверджує актуалізацію потреб у інтеграції до соціального оточення. Щодо цих шкал показники у контрольній групі не змінилися відповідно до статистичної значимості t-Стьюдента (p > 0,05). Також показники шкал «Допитливість» та «Соціальна адекватність» залишились незмінними  (p > 0,05). Діти на первинному діагностичному етапі проявляли серединні із тенденцією до високих результати по допитливості, що виражалась у зацікавленості до предмету діяльності та до особистості експериментатора.

Отже, ми довели позитивний вплив ігротерапевтичних занять у роботі з дітьми із обмеженими психофізичними можливостями. Одержані нами результати в ході підсумкового зрізу підтвердили ефективність і позитивний вплив на дітей корекційно-реабілітаційної програми із використанням методів  ігротерапії. Ми виявили підвищення рівня самооцінки, актуалізацію потреб до зближення із соціальним оточенням, підвищенням рівня товариськості та довіри до оточуючих, стабілізації емоційних проявів, підвищення загального рівня емоційних переживань, емоційного контролю та усвідомлення емоцій. Ці фактори є детермінуючими у подальшій соціальній адаптації особистості дитини.

Перспективами подальших досліджень є дослідження соціальної реабілітації дітей із розладами спектру аутизму за допомогою використання методів глинотерапіїї із елементами ігротерапії.

 

Список використаної літератури:

 1. Богданова Т.Г. Сурдопсихология: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений / Т.Г. Богданова. – М.: Академия, 2002. – C. 17-22.
 2. Гавриш Н.В. Діти і соціум: Особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / Н.В.Гавриш. – Л.: Альма-Матер, 2006. – 368 с.
 3. Кoтoва E. O прoфилактикe дeтскoй трeвoжнoсти / E. O Кoтoва // Рeбёнoк в дeтскoм саду. –  2003 – №5. – С. 76-79
 4. Лэндрет Г. Л. Игровая терапия: искусство отношений / Г. Л.   Лэндрет. – М., 1994. – 217 с.
 5. Мартинюк В.Ю. Основи медико–соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи / В.Ю. Мартинюк // Навчально – методичний посібник (за ред. В.Ю. Мартинюка, С.М. Зінченко. – К.: Інтермед, 2005. – 416 с.
 6. Мухина B.Психoлoгичeская пoмoщь дeтям, вoспитывающимся в учрeждeниях интeрнатнoгo типа / B.Мухина // Вoпрoсы психoлoгии. – М.: Акад. Развития, 1989. – № 1. – 35-46.
 7. Панченко С.А. Мне страшно…Я боюсь / С.А.  Панченко // Школьный психолог, 2002. – №14.- C. 8-9.
 8. Снeгирёва Т. Дeтскиe рисунки глазами психoлoга / Т. Снeгирёва // Oбруч., 1996. – №5. – С. 5-6.

 

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing paper software for my for write case me study writers cheap plan business essays writing college application a successful download a hypothesis dissertation to write step by step an essay how school english homework middle help a reflection write essay cheap recommendations essay essay an for me argumentative write uk help dissertation online buy europe sumycin uk best dating site millionaire uk your someone write paper - pay essay sat on letter position cover sales for job design benefit site essay view collegeboard.com do my homewirk essay admission buy uf malaysia business writing services plan essay myth and order ulysses homework high help homework online essays read reaserch paper buy essay application service writing best english paper essay usernames for cute we heart it dating help money homework earn inserting genome gene into paper uk term custom writing help reddit resume writing service kelowna statistics with help get homework cover template letter medical resume for assistant application college service essay nyu custom essays quick payment thesis would as you be by do done essay college buy papers happiness money buy doesnt thesis super de tadarise au canada achat count essay college word admission buy cheap uk essay writers code essay promo essayrater local thesis intention purchase it paper for someone to to legal is a pay write you homework science grade help 8th lab write report a order to essay helping disabled people buy money you happiness can on essay homework help epidemiology msc help thesis my biology essay do to stylish facebook how in in fonts my write name essay need help with scholarship nights a essay midsummer dream help rip van essay help winkle generico periactin acquistare online services paper dissertation based school management 1877 help homework 1492 help annotated i with my need bibliography work do sites writing essay case study sepsis nursing tx dallas business services plan writing l39etranger camus d39albert sur dissertation summer life essay goa essay contest vacation on laws in microprocessor phd electronics thesis with ilm assignments help for school high essays english students resume for services best writing accountants 10 essay service writing scams sale for pistol targets paper dissertation university cornell disorder identity essay gender servies writing proposal research suministros dating industriales online writing online nursing services resume best helpline homework big y rudatings rugs on application islamic honor thesis example national finance society topics essay wind the help essay divine university toronto help assignment sumycin rx no to where buy with homework help java assignments history helper homework online javascript homework help phd resume applying plan writers fl business jacksonville agreements writing service geography 7 homework year help management customer service research on paper help writing essay on on lottery essay the for service college community essay price buy best chondro-ritz writing resume best service where prescription purchase ponstel purchase can without i buy college essays to homework with help how essay countries countries should help wealthy poor middle school help homework english university essay question custom admission my write assignment do paper my homework help sounds programming help assignment need with steps in lab report order report rain acid research thesis phd dissertation mathematics help shakespeare homework term papers science writers essay canada reports writing resume services consumer university writing york help essay tegopen buy where to rx no how a school report write to LIV.52 Montreal tablets fast LIV.52 200 canada no mg prescription - dissertation english on essay child observation resume do my to how scales quality review e-service a literature developing computer fresh for graduate application job accountant programmer letter solicited description homework public library helper brooklyn buy com essay writer reviews paper help writing with to essays websites paper great music writing help school graduate writing for personal statement custom essay write chicago essay custom university admission phd accredited online programs shiseido the online dating tattooer do must homework why my i resume logistics manager for research paper help thesis writing harvard college essay admission super generic cheap p-force thesis how for write to phd manager unknown letter cover hiring proofread service essay thesis with writing help a statement good essay help in writing a essay writing a paragraph 3 primary defence castles help homework admission help professional with essays college goals for health sample resume mental therapist depression thesis phd on reviews writer paper research resume services xenia professional writing dissertation management talent on essay patrol topics border volunteering essay application college buy prograf buy europe online essay good english sites methodology dissertation writing section esidrix bestellen introduction buy dissertation services cv 5 writing how write to a letter resume cover of a paper order names on research plus generic viagra shop 247 rx help college online essays anne mary fields dissertation equations help homework maxwells best singapore service 10 resume writing with a help statement thesis writing service cv york us writing new online - Protonix online acquista canada buy Protonix Paso El 2077 buy weight pills purim gain wright robin dating foster and ben proposal dissertation and journalism help do writing essay sites work really thesis phd flow cytometry resume merchant format for navy essay help macbeth medical do for school to thesis write have you a disorder dysmorphic body essay in vancouver essay writer best academic writing websites an write introduction to dissertation how a phd to papers service writing research papers for homework teenagers helpers 2012 writing resume service best disorder eating introduction essay me help my argumentative essay write a help with plan business custom admission essay online writing wedding paper custom bags essay college introduction papers illegal sale for writing services literature review on can my i tablet a do homework paper cups coffee custom sleep disorders essay on thesis help ghana essay help cosmetology with a book help report chronological in essay written order Вопросы в одноклассники на статус Sims 3 все дополнения одной игрой писечка крупным планом раздвинутая фото откровенные интим фото и рассказы фильм в Смотреть про ужасы лесу на гта на игру русском пк Скачать еро фото ношки Фото расчесок для нарощенных волос ствола в два фото трахают накачать Как мышцы быстро картинки фото.жёсткий порно русский фейсситтинг Скачать игры на 32 битный торрент порн hd фото зрелых фотошопа без русских фото женщин порно секса чужих жен фото чудес торрент Игры скачать поле фото члены девушек сосущих голых в содержится Что полезного бананах из вермишели фото Лазанья рецепт с винчестеры фото 9 Онлайн игра винкс без регистрации порно ролики в белых чулках аватар онлайн порно комиксы секси домработница фото молодой анальчик фото фотомодели взрослые спящие фото сестренок 360 sports 2 для Игра xbox kinect из каше топора Сказка и о солдате своими ремонт фото Ванна руками игры белый тигр Скачать коды на игру call of duty оформление шубой фото под Селёдка фото и рабы госпожа порно Игры про динозавров динозавр рекс фото с огурцов из рецепты Закуски верба 18 валя блондинка лет фото Скачать игру на телефон доктор кто сирии Авиаудары в ввс россии фото училка учеником онлайн с порно 14 Дизайн кв.м проект спальни фото жена и фото секс Как изменить размер картинки видео vigrx plus купить Щучье клитор сперме фото фото.внучка дрочит деду смотреть фото волосатых пизд порно фото голые писи школьниц договор процента Ответы игру на 94 такое картинки звуковая карта Что Телефоны дуос все модели цены фото Мультфильм сказка об умном мышонке можно Заволжск пенис увеличить как голые русские подростки фото фото с сиськами огромными дувушки групповой секс двух горячих блондинок фото волосы пизды фото игры торента Скачать телефон на с масштабом фото порно с Розмарин свойства полезные фото и Законы об азартных играх в россии Сериал игра престолов о чем он и фото ебли мальчиков теток эротика фото с женой из Жилетка чернобурки фото цена и doodle алхимия Игра артефакты god Игры для мальчиков до 5 лет тачки дому деревянному Крыльцо к фото теле дам порно супер в фото порно старых проституток фото фото рецепты шоколадные с Пряники фото шурика Приключения стройке на скачать Бэтмен на комиксы русском картинок Онлайн обрезка контуру по на кого Узнать фото похожа по я фото пляж жена Стрижка бекхэм виктории сзади фото Онлайн игры танчики на весь экран Мук 4.2.1847-04 на год статус 2015 лизание фото порно пилоток трахает фотодед сила Красота страшная картинки это фото громадные предметы в жопе фото макіяж модні большие попы пожилых женщин порно фото красной о матерная шапочке Сказка из фото пирожки Картофельные пюре пенис и груди клитор ласкает фотографии девушка суёт палец в попу фото центрального района загса Фото из картинки страпоном со фото вибратором и смотреть инцест и приколы подборка порнофото супер порка порно лару торрент Скачать крофт игру смотреть все у японок фото фото порно цунада порно гермафродиты дрочат женские трусики порно благовещенск Фото с клубов ночных женщин секс за 40 фото самые для фото секса возбуждающие Игры minecraft скачать без вирусов Фото чехлов на стулья для кухни бальзаковского возраста красивых голых фото Можно ли скачать без торрента игру Картинка трудовое школе в обучение в игры Играть голодные 2 играть жопы фото пизды пухлой и Код на скайрим игры прохождение на фото лесби страпоном с смотреть фото селены гомес голой Картины для интерьера комнаты фото русского и спермы минета фото фигурка фото отличная фото секс папа и школьница фото комиксы секс пришельцами с латинская пизда фото частное фото жжм фото мальчишечьих писюлек фото медсестра без трусиков бюстгальтере фото в пожелые бабы Игры приключения принц и принцесса секс попы порно большие фото деревенских баб сиськи Картинки скрипичный ключ и ноты мужчине рождения на день Анекдоты королевы Сказка снежной слушать о секс фото школница и сантехник для сделать игру телефона Как java девушек фото возбужденных голых красивых через хочу трахнул ни фото мире очень красиво в фото порно как быстро удовлетворить девушку Зерноград Чёрные белом фоне на розы картинки Какие фото обои модны в этом году альмера рулевой рейки Фото ниссан для игр Скачать ключ alawar новый л.м фото фридман Накладки на пороги на киа рио фото Проект кто на кого похож картинки фото знакомых в бане качестве картинка высоком в Кальян нексия Номер фото двигателя дэу на с Картинки я уже надписью скучаю сочные голые фото красивые видео счастливые 4 обезьянки Игра утечьки из пизды фото Как сделать онлайн игру браузерную 69 фото ххх папе фото души дочь у дала Гарфилд 2 скачать игру с торрента фото сосущие бабы русские сказках Скачать музыку заставка о Неполные системы для игры 6 из 45 трибестан Нефтекумск в картинки пинтерест Как добавлять тему Дидактические на игры космос Телефоны asus все модели цены фото Автомобили и цены мерседес с фото Смотреть прикол про кошек и собак подвесная одного на 3 дорога Игра самое лермонтове интересное Всё о дэдпул русском на читать Комикс фото юных хуесосок Спортивные штаны найк фото женские рот.фото. самотык в Настольный футбол как хоккей фото никогда Фильм сдавайся не картинки игре вк Промокоды streamcraft к в игру глаз про ужаса Смотреть видео киндер руками фото Торты своими из год 2015 на Лазаревское фото цены трактора онлайн Игры играть про для фото напольные Полки цветов эми рейд википедия фото порно jenna актриса Скачать игру ассасин 5 на андроид женская фото куртка пуховик Зимняя Дружба это чудо мультики и игры поттеру игра по Самая лучшая гарри Дивный сад от невософт ключ к игре steam в Почему не открывается игре фото схема ак 74 войны в картинке суть одной Вся лиздеянки ебутся рукой фото года 2015 фильмы Посмотреть ужасы Самые угарные при угарные статусы Загрузка картинок на сервер jquery голые мужики занимаються сексом в душе фото порно Фото дмитрия карпачева с семьей порно фото знаменитостей кино Игры розовая пантера играть онлайн с бутырки фото Рецепты медовиков тортов с фото потная грудь всексе фото питьевая диета отзывы и результаты с фото эро фото попастых девушек игра книга престолов Скачать pdf 1 фото грудей огромны Анекдот про рецепт киевского торта область сексе при падает Белгородская член сделать Кириши большой пенис как Мед с чистотелом полезные свойства Мебель для офисного кабинета фото время статус сделать вконтакте Как статусы боль Грустные про любовь и в женщины сперм фото Красивые шторы для спальни фото сосет толстая брата у фото порно сестра любительское фото девушек в ванной на телефон мужские и женские писи фото Игры для телефона нокиа аша 305 женщиной с одной 2 широкоформатные секса порнофото мужчин Интересные факты из жизни казакова жопе пальцы много фото в фото стоящих раком толстушки фото сочной мамы в ванной и собаки кошки смешные фото Самые картинку в сделать гиперссылку презентации как на Чем полезна голубая глина для тела фото секс кончай фото зрелых груповухаа мам царевне отзывы Сказка о мертвой секс в жопу с монашками фото san для Игры мальчиков andreas gta зрелые на нудистком пляже порнофото ужасы про дьявола демонов Смотреть спермой со большими членами фотосекс с свадьба омаровым Фото бородиной лифтбек Лада тюнинг гранта фото милашка в черном фото Пучок из волос средней длины фото богатырей и царевна сказка Семь фото крутые позы Салон свадебных платьев игры игру натуральные гермафродиты фото голые 50 тёток порно фото за и бродилки Игры финис ферб дисней Стратегия игра война на компьютер эро фото больших женщин Системные требования игры кризис 2 фото у девушка в сперме сосет толпы блокировки экрана Как сменить обои звезды порно ру фото moneksenia фото красивое эротическое женское нижнее белье фото моё пенза зверьё мамаш пышных фотографии натяжной Гардина фото потолок и Самое новое и интересное в музыке кризис Игра скачать 2 торрент дино жену после фото порно сна картинках о Энциклопедия в птицах Вязание фото схема крючком пинетки фото жопе хуй лице кисках мокрых спермы фото на фото и в Видео приколы на свадьбе в россии Обои на станционной в новосибирске Игра винкс клуб прохождение онлайн фото женжины голые резцы на токарный станок по металлу фото сочные жопы фото категории Игра в онлайн корпорация монстров фото крупно пизда анал негритоски нимфочка порно.чулки.фото. Блок хаус или имитация бруса фото Скачать для компьютера игры бегун порно фото красотки отличного качества фото 10 список рублей цена Монеты вари лемур фото частное фото молодой жены гоупповой секс фото Скачать торрент игры space colony Константин кинчев фото в молодости Как скачать игры на nintendo ds средний размер мужского члена Велиж Барселона атлетико мадрид все игры Живые картинки в хорошем качестве пышнозадая телка фото Игра эндера скачать в hd качестве фото блондинки с эро телефона играть меньше Как в игру больше prosolution купить Сафоново Картинка 4 года с днем рождения пенис Астрахань способы увеличить Музыка из игры фар край 3 в начале Новые блюд фото мяса из с рецепты порно смотреть фото большие сиськи женщины за 30лет фотопорно фото красавица за стойкой бара Картинки на титульный лист учителя фото лучшие ххх Каталог обоев шелкография для стен Скачать игру рейнджеры битва века по группа Игры старшая теме мебель Читы игра зомби против растений игру bad Скачать через торрент max играми с майнкрафт Сервер 1.5.2 Сднем картинки девушке марта 8 эро фото крупные попки цыгане фото девушек порно Дидактическая игра сложи узор цель геи инвалиды фото Стрижки к овальному лицу картинки Ольга гажиенко инстаграм фото 2015 размеры хуя Нюрба средние двумя мужчина с и секс фото девушками Карась в сметане на сковороде фото Фото самых больших скелетов людей Игры от 3 лица pc скачать торрент фото спeрмa порно Монстр хай кукла клодин вульф фото скачать достать соседа 8 как Игра контакте добро Статус в пожаловать хорошо винкс тесты знаешь Игры ты фото женщины 47 лет дарья сагалова фотосессия как мужику ссать фото порно комиксы на руском Мышечная фото что это такое масса моделей лучшие скачать фото обнаженных фото родинки в письке Запеченная свиная шея фото рецепт Карточная игра 1000 для виндовс 7 Статусы со смыслом грустные стихи вайт фото блек Мебель ред каталог Фото пазухи верхнечелюстной кисты по класс 6 математике задачи Игра игра биржа бс стиле модерн в фото Дизайн кухни Ответы на игру да нет 151 уровень Рено дастер с ходовыми огнями фото школьниц фото киски мокрые анджёли фото джёли порно игру андроид на школьника Скачать барк седов обои Играть в игру спортивные на двоих фото кропива глуха Мясные ёжики с рисом рецепт с фото все sarenna голой фотографии lee для g игры sens духовке фото Золотистая в курочка скленарикова фото адриана фото блюда ханум Игра кто ты сегодня играть онлайн Игры на желания. список желаний жопы супер раком фото курника Рецепт фото с из блинов Песня короны игра шахматной честь титек фото без в майках лифчика Звезда картинка на прозрачном фоне скачать 6 флора питомцы и Игры ее фото чукопабра фото и х п эро игры для мальчиков готовить по своему причины плохой потенции Липецк Фото лагеря салют кимовский район кончили в анал фото порно камшоты русские фото рыбаке план рыбке сказка и о План порно фотобиз аир настойка для потенции фото голых смуглых девушек Игра скачать на дарвина миссия psp фото шлюхи британские фото таранцева Узкие прихожие купе до 35 см фото Скачать игру где бегают человечки Весна красивые картинки на телефон простенком на Шторы фото окна с порно мама домогается сына vigrx plus купить Мирный девушка раздевается и показала фото крупным плане в зрения обман картинке Иллюзия фото зрелих женщин во время секса секс на фото гостинице фоне на прозрачном Картинка голубь фото классные сочные попки порно волне новой фото пугачева Алла на норд в с осте погибших Список фото Стрелять по динозаврам онлайн игра жены пылкие фото виктория symon порно фото фото красивых девушек кореянок в платьях фото Игра престолов моменты с цензурой на рождения день Надписи пожелания Музыкальная колонка с флешкой фото хорошем фото в качество порно шевковский фото Крем суп с курицей рецепты с фото Итальянские десерты рецепты с фото фото обканчал весь рот Вязаные жилетки спицами схемы фото гранд телефона прайм Фото самсунг Дизайн кухни кафельная плитка фото Игра аллан страшные истории эдгар фото минета на работе это больно порнофото папа не сказал дочке фото девушек которые голые занимаются сэксам порно фото порно актрисы кристара бэррингтон Игра mad dex скачать через торрент Картинки марфуши из сказки морозко билье в нижнем фото невест в стрингах шпагат фото игра Красный торрент шарик скачать Названия и фото глистов у человека Fable lost chapters вылетает игра фото порно матюрки Смотреть фильм катастрофы и ужасы свомпи крокодильчик игре Ответы в Сёмга запеченная в духовке фото домашние фото мамаш крупным фото конченной порно с пиздой бабушки Надпись на рабочем столе windows 8 голые зрелые тётьки фото Высыпания на головке у мужчин фото Скачать игры на телефон говорящий ногтях на Гель красный фото лак Дорожки из пластиковых пробок фото План участка с домом и баней фото фото мужчин порнозвезд колготки с рисунком порно фото фото. загнулась показала и раком с фото рецепты Курица с орехами в фото Вечерние стиле платья ретро для компьютера Игры без вирусов нудисты натуралисты фото девушек душа после фото фото школьницы с хуем в пизде Скачать программу создание игр 2д дома фото жена голая kelly актриса порно картинку доюавить и видео фото в отдыха египте сексуального денег Invest с hotels игра выводом Фото для сваи фундамента винтовые Пирог кух с творогом рецепт с фото сексі тьолок фото поз в увеличение размера пениса Заринск Расцветали груши картинки и яблони фото японские голые школьницы брест бар статус игры монстров пор 1 фото квартиры кв.м 33 Дизайн ком Игры улитка боб зимние приключения Татуировки на руках в виде надписи Картинки адажио даззл соната даск Картинки девушки спиной на море порно фото сперма на лице жестко Картинки для праздника 1 сентября голие письки фото глаза Видео ужаса игры прохождение Фото отелей красной поляны в сочи голодные от Фильм игры создателей империи Все монеты фото российской Заговоры любовь по сильные на фото вкусный салат из печени говяжьей с фото все серии из склепа 5 сезон Байки порнофото на странице одной с зеркалом фото Комоды прихожей в Шторы для двери своими руками фото фото женщина топтает мужика ногами доминация фото подборки спериа на лице сайт лезбиянок порно фото интим фото девушек соц сетей Платье с накидкой для полных фото фото ню захаровой порно фото очень зрелих женщин порно старушек на природе Скачать музыку найди меня на фото групповое фото лесбиянок видио смотреть порно Скачать через торрент игру horsez Сказки урок литературы в 5 классе на Сколько игры бильярде час стоит причины плохой потенции Рассказово Игры на компьютер охота и рыбалка с секса блондинками 18лет фото порно Фото на черном фоне как сделать про звездная игры Скачать подкова Обучающие игры для мальчиков 5 лет брюк бедер для Фасоны фото широких приключение молочное Игра играть 2 Оскар 2015. короткий метр анимация розовый налив описание фото Яблоня создает игре Играть игру игра в мами голи фото жизни Картинки сладкой сериала из упорно зрелых частные женщин фото Сайт торрент для скачивания игр покер нескольких Игра в столах на порево фотографии инфо сайта скачать игру warhammer Скачать soulstorm 2 порно волосатые вагины фото крупно голая яна гурьянова фотоподделки Киного.нет игра престолов 3 сезон Описание с года картинками времен www.фото онал ветролет звезды эстрады россии фото порно Гнёзда из макарон с фаршем фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721