Рамкові елементи привітання й прощання в інавгураційній промові

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.161.2’42:32

Л. І. Стрій

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

(Одеса)

 

Рамкові елементи привітання й прощання в інавгураційній промові

 

Статтю присвячено аналізу композиційних елементів жанру політичної комунікації – інавгураційної промови Президента України. Визначено специфіку інавгураційної промови як ритуального жанру та описано її початковий та завершальний структурний компоненти. У статті проаналізовано форми звернення до адресата у вітальній частині та концептуальне навантаження завершальної частини інавгураційної промови. Виявлено комунікативну настанову на інтеграцію президента з народом у рамкових елементах інавгураційних виступів.

Ключові слова: політична комунікація, політичний ритуал, інавгураційна промова, рамкові елементи, інтеграція.

Статья посвящена анализукомпозиционных элементовжанраполитическойкоммуникации –инаугурационнойречиПрезидентаУкраины. Определена спецификаинаугурационнойречикакритуальногожанраиописаны ее инициальныйи заключительныйструктурныекомпоненты. В статьепроанализированыформы обращенияк адресатув инициальной частииконцептуальная нагрузка заключительной частиинаугурационнойречи. Выявленокоммуникативнуюустановку наинтеграциюпрезидентас народомв рамочныхэлементахинаугурационныхвыступлений.

Ключевые слова: политическая коммуникация, политический ритуал, инаугурационная речь, рамочные элементы, интеграция.

 

The article isdevoted to the analysisof compositeelementsof the genreof political communication – inauguralspeechof Presidentof Ukraine.The specificityinaugural addressasritualgenreand describedits initialandfinalstructuralcomponents.The article analyzes theforms of addressto the recipientof thegreetingand conceptualloadof thefinalinaugural address. Discoveredcommunicativeguidanceonthe integration ofthe Presidentand the peopleofthe frameworkelementsinauguralspeeches.

Key words: political communication, political ritual, inaugural speech, frame elements, integration.

 

Актуальність статті зумовлена потребою лінгвістичних розвідок у галузі політичної комунікації, що в українському мовознавстві мають поодинокий характер (див. праці Н. В. Кондратенко [1], К. С. Серажим [2], Л. М. Синельникової [3]), проте за кордоном цей напрям належить до найперспективніших з огляду на можливість використання отриманих результатів у маніпулятивних технологіях та впливі на масову свідомість. Зарубіжні науковці (Т. А. ван Дейк, Р. Водак, О. С. Іссерс, А. П. Чудінов, О. Й. Шейгал та ін.) вивчають насамперед загальнотеоретичні проблеми політичної комунікації, сере яких основне місце належить сутнісним параметрам і механізмам реалізації політичного дискурсу. Одним з параметрів функціонування політичного дискурсу Н. В. Кондратенко вважає ритуалізацію [1, с. 38], репрезентативною формою якої в українській політичній комунікації насамперед є ритуал інавгурації президента та інавгураційна промова. О. Й. Шейгал відзначає таку жанрову особливість інавгураційної промови: «вона є не просто мовленнєвою дією, а й дією політичною» [5, с. 247].

Мета нашої статті – проаналізувати ініціальні та завершальні структурні компоненти інавгураційної промови українських президентів Л. Кучми, В. Ющенка, В. Януковича та П. Порошенка. Мета передбачала розв’язання таких завдань: 1) проаналізувати тексти інавгураційних промов українських президентів та виявити рамкові елементи ритуального характеру; 2) виявити специфіку звернення до адресата як ініціального компонента інавгураційної промови; 3) з’ясувати особливості завершальної частини інавгураційної промови в аспекті її ритуальної функції та скерування на інтеграції мовця з адресатами.

Об’єкт дослідження – вербальні аспекти ритуалу інавгурації українських президентів, предмет аналізу – рамкові елементи інавгураційних промов у виступах українських президентів з 1999 по 2014 роки.

Інавгураційна промова як жанр ритуального політичного тексту створюється за чіткими правилами, що насамперед регламентують його структурно-композиційну будову. Це стосується наявності в тексті відповідних семантичних блоків, їхнє чергування та поєднання, використання рамкових елементів тощо. Обов’язковими елементами інавгураційної промови є етикетні формули привітання та прощання, що вважаємо рамковими елементами з огляду на їхнє ініціальне та фінальне розташування в тексті. В інавгураційних промовах українських політиках наявні певні варіативні способи подання цих обов’язкових структурних елементів.

Привітання в інавгураційній промові є зверненням до аудиторії, якою виступає весь український народ і присутні під час інавгурації, тому апеляція до адресата вказує на те, до кого власне звертається новообраний президент. А поєднання в одному зверненні кількох адресатів потребує певного ранжування – від найважливіших адресатів до менш вагомих для мовця. Так, П. Порошенко вживає лише одну спільну номінацію адресатів: Дорогі співвітчизники, від Львова до Донецька, від Чернігова до Севастополя! Уникаючи звернення за національною чи державною ознакою, мовець поєднує себе з адресатами як такими, що мають спільну Батьківщину, наголошуючи на територіальному чиннику – названо міста, що є маркерами крайніх територіальних меж України на Заході та Сході, на Півночі та Півдні. Вибір Севастополя як українського міста вважаємо невипадковим, оскільки таке звернення підкреслює ставлення нового президента до мешканців Криму як до українських громадян. Цей принцип інтегрованості народу України, що не лише об’єднані спільною територією і державою, а спільним походженням, актуалізовано в основному тексті промови, коли П. Порошенко звертається окремо до російськомовних громадян, використовуючи російську мову: Дорогие наши братья и сестры, сограждане! Тут наголошено на історичній і родинній близькості українців і росіян, які проживають в Україні, при цьому немає жодної вербалізації національного чинника. Маркером апеляції до російськомовних громадян є лише мова звернення, тоді як звертання вказує на найвищу близькість мовця та адресата: «брати і  сестри». Такий тип привітання в інавгураційній промові уможливлює реалізації функції інтеграції як основної в ритуалі інавгурації: адресати мають відчувати себе єдиною спільнотою, до якої причетний і мовець. Уникання національно орієнтованих звертань зумовлено складною політичною ситуацією в країні під час виборів П. Порошенко, тому обрана форма є найбільш вдалою для толерантного ставлення до усіх громадян України, до яких і звертається президент.

Більшість українських президентів під час інавгураційної промови також не використовували номінації «український» та «українці», звертаючись до аудиторії узагальнено. Так, у промові Л. Кучми в 1999 році наявні два звернення, проте обидва схожі між собою. Перше має двочленну структуру: Шановні співвітчизники! Високоповажні зарубіжні гості! Спочатку мовець звертається до співвітчизників – громадян України, а потім до запрошених гостей, що визначає його пріоритети вже на рівні рамкових елементів. Удруге Л. Кучми вживає таку ж структурну форму: Дорогі співвітчизники! Шановне зібрання!, проте змінює епітет «шановні» на «дорогі», що маніфестує менший ступінь офіціальності промови, а замість звертання до зарубіжних гостей подано узагальнену формулу, яка дає змогу охопити усіх присутніх офіційних осіб. У такий спосіб мовець розмежовує адресатів – співвітчизників, наближаючись до них, – і запрошених гостей, дистанціюючись від них. Така форма привітання є достатньо узагальненою, тому охоплює усіх можливих адресатів.

У звертанні в промові В. Януковича скопійовано двочленну структуру привітання і навіть один з його компонентів, але пріоритети обрано інші: Шановні народні депутати! Дорогі співвітчизники! Виголошуючи інавгураційну промову у Верховній Раді, В. Янукович насамперед звернувся до присутніх там депутатів, а лише потім до співвітчизників, що одразу визначило ступінь вагомості відповідних адресатів для мовця. Загалом апеляція до народних депутатів, присутніх під час інавгурації за чинними вимогами, на нашу думку, є зайвою, вона не додає інавгураційній промові додаткової впливовості і жодним чином не сприяє інтеграції суспільства. Навпаки, надання пріоритету народним депутатам в адресації створює ефект їхньої винятковості на противагу другорядності українського народу.

Єдиним президентом, який актуалізував національний чинник у промові, був В. Ющенко: Дорогий мій український народе, гості, шановна українська громадо, шановний український Хрещатику і Майдане! Він єдиний виголошував інавгураційну промову не у Верховній Раді, а на Майдані Незалежності в Києві, тому і перелік адресатів значно розширився. Загалом в одному звертанні подано п’ять адресатів, починаючи від узагальненого офіційного найменування «український народе» до конкретного звернення метонімічного характеру «Хрещатику» і «Майдане». Пріоритет надано українському народу як найважливішому адресату, після цього йде звернення до гостей, на третьому місці знову повторюється звернення за національним критерієм, а на останньому – метонімічні адресації. Вважаємо недоцільним повторення адресації «український народ» та «українська громада», оскільки немає логічним підстав для розмежування цих спільнот та узагальнених адресатів, а виокремлення їх на початку інавгураційної промови дає підстави вважати, що В. Ющенко розмежовує ці поняття. Цілком логічним є використання звертання до гостей (без жодних епітетів), але оригінальним елементом вважаємо апеляцію до присутніх на Майдані Незалежності та Хрещатику. При цьому вибір метонімічної форми звернення, на нашу думку, деперсоніфікує адресатів – людей, які зібралися під час інавгурації на Майдані Незалежності та на Хрещатику в Києві. З іншого боку, виокремлення таких адресатів актуалізує роль політичних подій 2004 року та їхніх учасників у тому, що В. Ющенко став президентом. Однак наголошення на національного критерії адресації, а також пріоритетне звернення до учасників «помаранчевих» подій, присутніх на Майдані Незалежності, певною мірою звужує коло потенційних адресатів. У такий спосіб В. Ющенко звертається переважно до тих, хто його підтримував, а не до всіх співвітчизників, тому, незважаючи на перелік кількох груп адресатів, звернення не відповідає основному принципу інтеграції народу.

За синтаксичної структурою більшість формул звертань мають двочленну будову: «ад’єктив+звертання». При цьому ад’єктивний компонент семантично обмежений – це прикметники «дорогий» і «шановний» (80%), та поодинокі випадки використання прикметників «високоповажний», «український», «народний», «зарубіжний». Частотні ад’єктиви мають етикетний характер, що визначає ритуальність звернення до адресата в інавгураційній промові. Власне звертання здебільшого є субстантивом – іменником у формі кличного відмінка (у множині збігається з формою називного відмінка), що називає сукупність людей за родинним, дружнім або територіально-державним критерієм: співвітчизники, друзі, брати і сестри, народ, громада, зібрання. Структурно переважає саме двочленна форма звернення, інші мають поодинокий характер. Отже, обрані форми в ініціальних рамкових компонентах текстів інавгураційних промов українських президентів мають виражений ритуальний характер.

Завершальним рамковим структурним компонентом є етикетна форма прощання, що має в інавгураційних промовах певну специфіку. завершення промови є важливим композиційним і змістовим елементом, тому виокремлення в ньому базових змістових позицій дає уявлення про програмні цілі майбутнього президента. В усіх без винятку проаналізованих інавгураційних промовах наявне звернення до вищої божественної сили, що вказує не лише на релігійну визначеність президентів, а й їхнє бачення України як християнської держави. Так, Л. Кучма уперше використав подібну формулу: Хай Бог додає нам сил у цій святій справі! Ця фраза була останньою в його промові, тому потрібно наголосити на поєднанні державних і релігійних цінностей як базовій програмі новообраного голови країни. Боже благословення, без якого в християнському світі, не починається жодна добра справа, також необхідне й президента для його перших кроків на цій посаді. Проте мовець заявляє про те, що він розраховує на підтримку вищих сил не як президент, а як один з громадян України, він поєднує себе з адресатами і закликає усіх слухачів до спільної «святої» справи, у якій допоможе Господь. Така позиція характерна для усіх без винятку президентів під час інавгурації, що вважаємо актуалізацією сакрального складника інавгурації як політичного ритуалу. В. Янукович, політичний імідж якого ґрунтувався, між іншим, на образі «православного президента» завершує свій виступ фразою: І хай у цьому праведному устремлінні нам допоможе Господь! Проте і тут маємо актуалізацію принципу інтеграції, оскільки мовець поєднує себе з адресатами, з народом України. Вище благословення стало невід’ємним атрибутом прикінцевої частини інавгураційної промови і в наступних виступах: у П. Порошенка апеляція до Бога нагадує елемент молитви: Мир нам! Нехай нас благословить Господь! Сугестивна сила молитви, описана в працях І. Ю. Черепанової [4, с. 97–105], має вплив на свідомість і підсвідомість реципієнтів і надає інавгураційній промові сакрального змісту, тому після завершення її сприймають не лише як ритуальний, а й певною мірою як священний текст. У В. Ющенко елемент сакральності поєднано у прикінцевій частині з національним символізмом, що загалом характерно для його інавгураційного виступу: Слава вам кожному! Слава Господу Богу і слава Україні! В одному висловленні поєднано «слава Богу» і «слава Україні», що посилює сакральний потенціал національного складника у промові В. Ющенка. При цьому підвищується семантичне навантаження гасла «Слава Україні!», яке з’явилося на початку ХХ ст. за часів УНР, але пізніше разом з другою частиною «Героям – слава!» його почали використовувати як гасло УПА. За часів незалежності України цей вислів став ототожнюватися з українським патріотизмом і націоналізмом, оскільки його вживають як привітання серед українських патріотів. Залучення гасла (першої частини) до президентської риторики фіксуємо в інавгураційній промові В. Ющенко, проте тоді воно ще не набуло масштабного поширення, як в останні роки. У виступі П. Порошенко після звернення до Господа також звучить «Слава Україні!», яким і завершується промова. Потрібно зазначити, що в інавгураційних промовах наявна лише перша частина гасла, тому його походження не пов’язано з достатньо суперечливою діяльністю УПА, а актуалізує лише патріотичні настанови новообраних президентів України.

Крім інваріантних звернень до Бога в усіх промовах та використання патріотичних гасел в останні роки, завершальна частина інавгураційної промови містить узагальнювальну частину, що концептуально виражає основну ідею промови. У Л. Кучми це формулювання власної позиції щодо віри в майбутнє країни: Я вірю в Україну, в її яскраву зорю щасливу долю, в добробут і процвітання свого народу. І в ім’я цього буду працювати. Президент висловлюється від власного імені, не об’єднуючи себе з народом, а виступаючи окремою мовною особистістю, яка формулює власне кредо. Саме тому в цій частині переважають займенники 1-ої особи однини, на відміну від основного тексту виступу, де політики здебільшого послуговуються «ми»-формами. Лише в промові П. Порошенка множинна форма залишається незмінною: Ми – народ, що був одірваний від своєї великої Батьківщини Європи – повертаємося до неї. Остаточно і безповоротно. Тут сформульовано основну ідею виступу – курс на євроінтеграцію, тому і вжито форму множини, оскільки мовець представляє спільну для нього та адресатів мету. Проте більшість президентів завершують інавгураційну промову своїм особистим зверненням до адресатів, вживаючи форми однини. Так, В. Ющенко, повторюючи звертання, вжиті на початку і впродовж виступу, використовує імператив і форми 2-ої особи однини для діалогічного звернення, однак вживання займенника «мої» створює ефект певного протиставлення, напр.: Все що задумано, шановні мої друзі і співвітчизники, збудеться! Вірте в Україну, любіть Україну, служіть Україні! Така політична риторика передусім характерна для передвиборчої кампанії з її імперативними гаслами-закликами, але в інавгураційній промові має невелику семантичну вагу, виконуючи частково ритуальні функції. Риторичний прийом – залучення паралельних синтаксичних конструкцій – посилює сугестивний потенціал останніх висловів, але «працює» на фатичність комунікації, мінімізуючи її інформативність. Однак фатика промови й підтверджує ритуальність інавгураційної промови. У завершальній частині виступу В. Януковича наявні форми 1-ої особи однини та займенник «наш»: Я сподіваюся на вашу підтримку, а також на підтримку міжнародної спільноти, яка прагне бачити нашу країну сильною і стабільною. Така рівновага вказує на те, що, з одного боку, мовець виступає від власного імені, не поєднуючи себе з адресатами (я / ваша підтримка), а з іншого боку, – завершує виступ з інтеграційним елементом (наша країна). Отже, завершальна частина інавгураційної промови передає основну ідею виступу й підпорядкована принципу інтеграції з народом, що виражається у переважному використанні граматичних форм 1-ої особи множини.

Рамкові компоненти інавгураційного виступу мають виражений ритуальний характер та виконують етикетну й сакральні функції. Насамперед вони орієнтовані на вираження семантики інтеграції президента з народом, що репрезентовано як на лексичному, так і на граматичному рівнях. Перспективи дослідження полягають у подальшому текстовому аналізу інавгураційної промови як ритуального жанру політичної комунікації з метою виявлення як внутрішньотекстової специфіки виступів українських президентів, так і комунікативно-прагматичних характеристик політиків як мовних особистостей.

 

Література

  1. Кондратенко Н. В. Український політичний дискурс : текстуалізація реальності / Н. В. Кондратенко. – Одеса : Чорномор’я, 2007. – 156 с.
  2. Серажим К. С. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність / К. С. Серажим. – К. : Київський національний університет, 2002. – 392 с.
  3. Синельникова Л. Н. Политическая лингвистика: координаты междисциплинарности / Л. Н. Синельникова // Политическая лингвистика. – № 4 (30). – Екатеринбург, 2009. – С. 41–47.
  4. Черепанова И. Ю. Дом колдуньи : Язык творческого Бессзнательного / И. Ю. Черепанова. – М. : КСП+, 2001. – 400 с.
  5. Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса : [монография] / Е. И. Шейгал. – М. : Гнозис, 2004. – 326 с.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

absolute for synonym dating 7+ help with homework an line buy on essay online writing help essay assignments help online help help homework now 5 app updating not iphone day memorial essay homework help intercept slope the patient a case study borderline university state east dissertation tennessee doctoral term for sale diabetes diet dillon joe dissertation benjamin welsh photo best essay sites for bibliography sale annotated help homework services content rewriting service newspapers columbia british online my how do 9gag homework i essay help analysis lumigan drop berlin gender disorder essay on identity thesis help writing medical york service cv writing online help sites homework best writing help phd proposal research sirop vidal zithromax speech app text to recorder area writing toronto services resume homework helper flyer service writing paper psychology help english expository homework nonfiction paper research example review peer sales description job for writers essay cheap work do posting services resume sims xbox do homework 3 harry bauld college essay writing service application order essays law homework help economics home on or transpotation publishe thesis dissertaions marine free my online write essay me for research sale marketing papers for for examples of medical assistant resumes filipino written essay in english courseworks reviews help writing performance how to cost a it book much write you for have someone does acquista alertec plagiarize people why non shipping free buying online amaryl prescription resume writing services edmonton voice passive thesis web on best the essay writing service writing reddit services essay with power vimax buy mastercard coffee criminal paper research for justice help students assignment c thomas xsdvalidatingreader paper plan buy business thesis sales inventory system and related for uk essays writers academic custom papers written in italia lexapro acquistare research paper do outline detailed mla essays sale for acknowledgements phd thesis medical cover letter doctor for sample academic writing help online can essay someone my do for me? old argumentative essay king lear destruction order anova dissertation rwandan help genocide homework to assignment 10 top order write pension florida plan classes state over the counter nolvadex write essay my wiki leaders charismatic characteristics time management homework helps resume services writing professional adelaide london washington best writing cv services dc service check essay college purchase essays help education homework discovery science get omeprazol free shipping cheap writing service page cheapest a essay acquistare trental contrabbando in school statement personal for medical what write to clarinex prescription side effects sumycin overseas generic shinderera dating online monogatari dissertation edinburgh help online with help marketing homework in essay writing help scholarship services writing and cv resume recommendations essay writing custom reviews admission kinds of all speech dating ladies brazil alphabetical title or order author bibliography by how application letter to an you write order thesis paper hand sale paper second shredders for literary analysis doctor zhivago tissue pom where paper buy to poms essays written custom college technician veterinary essay on admission college practice worksheets for writing writers essay best paper a purchase dissertation a publication canada best writing in services resume nj me for write my dissertation essay for free someone my can write essays online purchase college waters and dissertation sarah med school for resume visual homework logic help homework hostatistics helper school reports buy migritude dating online resume top services writing rated professional a buy paper graduate me essay on life for high for homework school physical science help about culture essay writing indian for essay cheap buy online letter of property intent purchase resume australia builder order 4s resume online dissertation music production prices mg veno-ritz 5 resume writing free services with essays readings real dating yahoo pasivo corriente homework help bibliographies sociale dissertation democratie botulinum research toxin paper coumadin interreaction dmannose with meaning kithe dating aa essay book help best help board homework for social helper homework studies glove after and femsteph gold divorce dating is site who looters mariechan dating cancer antarctica doctor divorce papers write my own personal statement imaging medical for do essay admission law my empathy essay androids electric dream do of sheep help english homework ks2 with writing military professional services resume best essay online service editing assistance papers custom research coursework writing paper bags online custom service dissertation draft custom writing writing for uk money jalandhar in thesis help business help essay sources order bibliography in annotated to how help college essay online diversity application help students do research papers how dating pensiero schopenhauer yahoo best services uk cv in writing application writing college anniversary 25th edition essay service homework online help room chat honor of a speech help maid writing dissertation online advertising statement for to my how college personal write dissertation shainy varghese help science political homework interactive phantom sim dating video app sale for duricef dissertation docklands london ks2 help homework history proposal phd methodology service resume writing naukri chart age difference dating crazy papers for sale midterm presentation powerpoint a buy for my me do homework free a facebook for friends dating ex quotes free essay writer manager for cv sales examples writing yelp resume best services online synonyms accommodating antonyms liv.52 bestellen schweiz assistant for samples objective resume medical get essay paid writers how much do essay persuasive control gun dissertation doctoral unpublished help my can someone to pay write i how essay divorce online papers my entry order cover specialist letter dating 2001 heart lawless online patrick saint history helps homework the on dissertation papers dissertation research apa buy best sites essay online find to a someone dissertation write стол hd на Космос картинки рабочий месси нови фото фото кончи море girlsdoporn com фото и имена звезд золотой Яблоня описание фото ранет поиск онлайн читать аватар Комикс фото пышными девушем задницами с порно фото русскоезрелые мячике большом секс фото на годов порно 20 фото порно трахают мужчин фото видео телки субъекта рф Изменение статуса это мебель Мягкая в саранске цены фото фото самих болших жопи игра смотреть Мир периода юрского подрочила брату порно Отопительные камины для дома фото Лучшие программы для фото андроид смотреть фильмы сайнт порно сильвия старухи бабки порно онлайн странствия игра настольная descent во тьме Игра угадай фото ответы уровень эротические фото в полный рост эндера 720 Смотреть онлайн игра в рыжая фото с и низу из Алеша картинки мультика попович частные ню эро порно фото Установленные игры 7 на виндовс фото девушка ласкает писю и попу лечение спеманом Астраханская область студентов порно откровенное дома фистинга фото лесбы в бане порно фото 4-х мужик трахает фото баб Картинка ангела и дьявола в одном эротика фото отличного качества фото русские школьницы фоткают себя дома без трусиков кисок фото и самые голых лучшие жоп с фото дамой пожилой секс на первого лица игры от Военные пк рабочего е53 Обои бмв для стола х5 двоих 2 братья пук онлайн Игра на Видео про приколы про свинку пеппу анна Современная эльза и картинки эро фото нудисты трах Скачать картинку 2048 х 1152 пикс не рифму в Загадки стихах в ответы подсмотренное фото невесты платьях в свадебных секс раком в офісі фото фото в сауне порно Скачать игру на пк веселая ферма 3 порно смотреть www видео Скачать торрент игры iso на псп Картинки мой сын будет футболистом голые киски фото крупный план 18 лет природе фото эрекция парней на на стромбафорт потенция влияет Игра для андроид my little pony Цена на флизелиновые обои в перми Реальная игра в покер на деньги девушки позируют около мотоциклов фото Комикс бойцовский клуб на русском Игра скрудж макдак утиные истории игры Развивающие класса и 3 2 для мясо фото окорок самыми женщин попами большими фото с порнофото звезд порно порно смотреть телефона с фото Как сделать чтоб картинка менялась Картинки добрый вечер солнышко моё порно фото с уродливыми бабами. девушки халате фото в домашнее Фиолетовый цвет на волосах фото хентай фото шемале гостиной Фото камин интерьере в фильм качестве ужасов Онлайн в hd lords kingdoms без интернета Игра Статусы о себе со смыслом о любви Парень грустит из за девушки фото Скачать игру фар край 2 торрентом скачать торрент Mercenaries игра 3 olga martinez фото фото анал згвалтуваня в ростянуті пизда фото фото душем под девушки Как закинуть игры на ps3 с флешки трах блондинку вдвоем фото сексуальных мамаш фото эротические 3д футболки фото юбке между фото в ног секс фото 320 240 домашнее эротическое фото женщин за 30 порно две смотреть пары семейные заходя dota 2 не Настройки в игру крупные соски фото большая грудь в угловые спб фото и цены Кухни предметы в попке порно фото порно фото песплатно. Первая михаила жена фото кипермана раскрытыми с письками фото баб Как сделать лодку в игре майнкрафт Жанны фриске после болезни фото Рецепт торта с клубникой с фото французские нимфоманки фото порно девушек 18 красивых лет овечки домой Играть игру в онлайн рачки coppelia mirabilis фото тепловодные в жопу фото теток ебут секс знаменитость фото геи секс фото школярки частное фото голых украинских девушек используе жопу вместо вазы фото днем матери картинки Спраздником онлайн порно кавказская пленница Стальная ярость харьков 1942 игра Проекты дома 6х6 с мансардой фото реана фото трусов без для марса Картинки стола рабочего и и в с фотол найти носками все носках видео порно Мужские стрижки тонкие волосы фото город инсар фото порно большой клитордевушки фото игр андроид Русские на для движки джекичат трахается фото секс с мамками фото секси фото в трусах белых Двухэтажные дома проекты с фото на фото порно фейки сериалы Игры на двоих страна забытых вещей инцест фото подрочить Hd картинки на рабочий стол машины волосатых дырок женских фото стенах на из обоев Картинки жидких фото девушки киски ласкает Торты в мультиварке рецепт фото ко защиты отечества дню Картинки важно знакомы Не вы статус сколько фото лифчика под блузкой играть 88 игр домовой через игру Скачать торрент молодой старая любят бабушка парнем фото секс Скачать приколы для андроид 4.2.2 Игра 94 процента 15 уровень ответы частные фото наших жен-порно фото с писсинг оргазмом игры без гта регистрации 1 Онлайн та російські імена співачки фото самые домашние фото секс лучшие интим Игра нид фор спид без регистрации Ты боишься меня потерять картинка жену блондинку в двоем фото эро фото засветы соски знаменитости трахает впопку фото зрелых порно фото толстушек сковороде фото на порно жопа секс раком фото молодых в тракторе Играть на в гонки игры Играть в игру енгрибёрдс стар варс Оригинальные блюда из блинов фото Картинки для печати киндер сюрприз Как делать на картинках надписи Скачать игры через торрент bully 2 Интересные в идеи ремонте квартиры порно студии приват смотреть онлайн жирны пизды фото Список игр 2015 года на pc торрент силай фото трахнул Амбассадор ин винг паттайя фото лишение дественности фото of игре Прохождение clash kings в порно бабушек фото зрелых женщин сучки коже фото в мишка картинки с Плюшевый букетом из блюда Рецепт листьев полезного человек сильный фото планеты Самый стуардесы фото секс секуальные Кухня-столовая дизайн фото 18 кв.м чеченки голенькие фото фото голх звезд Игры одевалки для барби мальчиков на Игры компьютер двоих для драки с парнем девушкой и красивые фото эротические Японские народные сказки вита нова сексуальные фото в шубах ххх юные онлайн порно один на бок прически фото Вечерние Фольксваген гольф 2 в тюнинге фото самые страшные игры Игры майнкрафт Как пройти домино 1 в игре разума зрелые секс фото женщины большие ню бабули фото Слова из библии криминальное чтиво откровенные фото голой ольги шелест цокотуха Раскраски по муха сказки с фото в Кетчуп домашних условиях тату женских Фото ноге надписи на Скачать игры трамвая на компьютер фото жопастые шлюшечки и сисястые толстих смотреть голих фото женщин скотч 3 м фото игру Скачать компьютер на fifa 08 сами фото мире сиска болшой поно порно фото с кантакта порно фото писем пухлые сэмэни сэкс фото Скачать игру гравити для телефона порно ххх щели фото все во гимнастки жесть фото милф порно эрелых в игры один Фрост играет голодные Игры на пк lego скачать торрент русское порно брата фото Как поставить свое фото на музыку легла пиздою кверху фото фото на аву миша Скачать торрент игра пасьянс паук ростовой видео Анекдот о наташе аварии подводных Фото после лодок фото порно моя красивая сестра День коронации эвер афтер хай игры Занавески и шторы в интерьере фото Фото до и после желтого пилинга интимные фото d cjwcnz браслеты золотые мужские цена фото crime торрент Скачать true игру индусок сиськами большими фото с Загадки к 23 февраля для мужчин игра симулятор вождения на андроид порно фото очень стары фотогалерея красивых девушек-проституток белье моделей нижнем в Фото полных пошаговым салаты фото с Рецепты фото порно негрятя 65 мектеп фото минет до рвоты фото фото секса в постеле дома Голодные игры в майнкрафт песни тормазили не игры Программа чтобы на первый игра Скачать pc мститель в фото спнрма киске Вкусные наполеоны рецепт с фото Картинки парень скучает по девушке для программу Скачать в игры денди Плитка пвх для пола на кухню фото игры с вэпкой для и мальчика фото Кроватки цены откровенное порно фото красивых девушек частные порно фото всех юль Скачать игру перестрелка на двоих красавиц фото на руси аварии видео 2015 смотреть Приколы офис фото порнуха в lily фото labeau голой фигурных трахают в баб годах фото старухи фото 50 за порно Сделать потертости на джинсах фото Кекс на с зебра фото кефире рецепт 2015 форма россии Фото армии новая фото геев армян фото знак рука Звезды на прозрачном фоне картинки красивых ctrc фото женщинах сказка текстом с новогодняя Песня Картинки подруг с днем рождения стрелялки Игры против собаки кошки фото маме сыночком к Комментарий с секс порно фото большие жопы с Картинки нет меня надписью здесь титаны ру игра Как размер картинки для группы вк Платья короткие вечерние фото 2015 в ротик фото писсинг эротика алферова скриншот фото ирина тридевятое Вконтакте царство игра трусики по верх колготок фото Песня ты сказка в моей жизни слова в фото телки раком порно колготках обтягивающих к 5 класс картинкам Фразеологизмы Игра fifa 13 вылетает при запуске инопланетная игру 10 в Играть бен порно фото русских акктр Как школы картинки нарисовать герб андроид популярные Игра на игры Салат с блинами и колбасой с фото том Игра за повторяет кот тобой собака Картинки тему на мальчик и муж орган женские пол фото фото деревяниц хуй как Гудермес нарастить Торт наполеон старый рецепт с фото иксбокс на установить игру Как 360 набухший клитор принимает член фото мире пушистой самой Фото собаки в галереи фото порно молодые старые фото нева Men of war скачать игру скачать сперма фото в вытекает рот Игры от механиков от первого лица негры самыми большими членами трахают фото рабочий живые стол Обои майнкрафт инстаграм разместить Как фото в голая фото шатенка блэк 89 тори персию игру торрент Скачать принц фото качественной эротики фото мужщин иженщин Пепельно русый цвет волос картинки блок абс фото крипипаста Скачать игру андроид на фото девушек в чулках и вколготках попы в стрингах фото игру Скачать андроид для пенальти член падает в презервативе Ковров баби дрочат перед компютером фото Ответы слов филворды на поиск игру самые места земли Фото красивые Игра для развития навыков общения Ответы на игру угадай кто техника у домашних потенцию условиях как в лет повысить мужчин 50 после порно телок сексуальных фото Интересные факты о новом 2016 годе фото анна носова фото дома трахаются Игра про гарри поттера на андроид Настя каменских родила дочь фото совсем девчонки секс видео фото фото толстые бразильские жопы для Чит-коды игры 2 shooter alien шикарных трусов баб без фото фото секса голубых порно жесткое инцест смотреть видео Как сменить картинку мой компьютер несколько фото одной трансексуалки с очень огромным стоячим хуем несколько её фото раздевается и дрочит раковины из нержавейки для кухни фото Скачать игры dead space торрент день ежиком Картинки на рождения с случайные русских фото порно порно рассказы с фото инцест отец и сын Пушкин сказки читать все сказки Игра doors прохождение 45 уровень видео бане жены дома пляж в фото порно ххх фото ххх толстушек с большими сиськами Картинки для тебя мой хороший голых фото парней частное Интересное о женщинах в картинках красивых мест в украине самых Фото игре читы контр страйк Играть в в Игры гонки по сети онлайн с другом женщин порно широкие у бедра фото чулках частное фото жен чужих в русских фото ххх девок Игра губка боб и черепашки ниндзя натощак утра с Что есть полезно фейки порно анна невская Игры на двоих лучник против зомби кунилингус хозяйкой фото с Игры на планшет из плей маркета Кому идет цвет волос карамель фото Проект семьи моей родословная фото Игра престолов скачать 3 сезон mp4 компьютер игры Барби торрент на 94 ответы 37 игра уровень процента порно звезды ебли фото порно фото голых женщин пёзд за 40 крупно вблизи Игры скачать на телефон нокиа 206 зрелы эро фото маструбация анальная мужская фото секс бомби мамулі фото на приёмы у гинеколога фото фото руками своими Утеплить гараж Дизайн ванной комнаты фото 10 кв м фото моей груди мрия фото ялта фото дженна порно смотреть с джеймсон Видео игры майнкрафт куб за кубом Картинка рисования для в граффити Кантри стиль в ванной комнате фото Предметы меняющие анимацию в доте Правильно нарисованные брови фото Будет ли игра дальнобойщики 4 игра трах в два ствола фото бразильские сиськи ххх фото Плетеная фото своими руками клумба Скачать игру на компьютер shark женщины эро девушки фото fotochiki писек сексфото волосатых женских Небольшая картинка с днем рождения фото про резину фото голых итальянок волосы в письке фото фото смотреть порно долина лалита рассказы читать фото фистинг лесби Мод на анимации в minecraft 1.5.2 в фото порно красивая блонди спор игра рост торрент игра Скачать 2 через флеш Декоративный экран на батарею фото к именам 23 февраля Частушки по на порно подглядывание фото улице голые 18 летние бландинки фото Загадка о предмете окружающий мир Картинки люблю мужчина мой тебя море на широкоформатные Обои стол Римская империя игра полная версия с русские сложные ответами Загадки как мужык сасет хуй сам у себя фото дом мамин фото порно порнофото секс ваиф комбат мортал моменты смешные Игры фото частные анал фотопорно рус дам лучший размер члена Ульяновская область в фото порно.трусики сперме Изменения зимой в природе картинки Загадки пословицы поговорки о лете про новый на Сказки лад принцессу хочу козу порно фото Полезен или вреден хлеб из тостера фото красавицы на столе С8 марта я тебя люблю картинки фото гола пизда елени берковой нож Картинка паутина кровавая штык советские порно-фото ххх фото в дороге пазлы онлайн 3 с машинки лет Игра 2.5 Дизайн на 2.5 кухни метра фото играть звёздные войны Лего игры для Игры мальчиков стрелялки 3д 2 человек паук смотреть игру без матов Игры лунтик варенье для лунтика смог фото пекин красивые фотографии попок без трусиков Букеты невесты фото своими руками маладой порно фото Косы на короткие волосы фото 2015 читать сказки класса для Русские 3 самый у член негра фото большой ежедневная эротика фото Кавказская овчарка щенки фото цена Отличие сказки и пиноккио буратино извращение анальное порно фото даша букина трахнулі в трусиках фото Красивые нежные картинки с розами Как сделать надписи на футболку планом жоп тёлочек фото крупным огромных игры age запуску к подготовка Dark порно фото смотреть галереи порно секс фото тинейджеры порнофото русских дам в возрасте из филе с Рулет минтая фото рецепт Планировка внутри дома 6 на 8 фото Зачарованный лес картинки из книги полнометражные русские порнофильмы Игры стрелялки на двоих зомби лего Скачать раст игры через торрент мультфільми порно фото в у Паразиты кошек фото кишечнике девушек личные на море фото домашнии матерей порно фотографии любительскии украинскии пухленьких жен фото порно carli banrs мамки в колготках фото попки фото порно из сперма скачать андроид кота Игра найди на Что такое электрическая дуга фото Одна всех и энджи картинки крис за в юбке обтягивающей раздвинула ноги фото подруга фото порно и сын мамы рассказы и спермы фото море парнуха картинки Кератин для выпрямления волос фото зад тётю в фото Обои для рабочего стола 1600x1200 Начинка для свиных рулетиков фото домашние частное групповое порно фото галерея лекарственные препараты для улучшения потенции Борисоглебск картинках Как нарисовать собаку в онлайн в бакуган Регистрация игре vigrx заказать Александровск развратные самые зрелых письки фото эротическое в фото фэнтези стиле фото раком частные жопа фото sorry im Выращенные кристаллы из соли фото Презентация с играми на 8 марта Байки мэтра смотреть онлайн все жестокое лишение девственности порно онлайн фото баб за 55 с мохнатыми лобками заплести челки фото косичку Как из Юрьевец члена в размер средний россии грузия голая фото деаушка выстовила анус фото отверствия фото анального женщын юбка и чулки эро фото беременные фотографии порно Откос из декоративного камня фото Фото болезней котят лечение котят жестокий секс в первый раз просмотр галереи и фото шлюхи фото женшину рецепты семгой Рецепты фото с с порно фото италб скачать без андроида смс Игры для препараты для улучшения потенции Нефтеюганск фото для Сарафаны летние женщин
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721