Рамкові елементи привітання й прощання в інавгураційній промові

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.161.2’42:32

Л. І. Стрій

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

(Одеса)

 

Рамкові елементи привітання й прощання в інавгураційній промові

 

Статтю присвячено аналізу композиційних елементів жанру політичної комунікації – інавгураційної промови Президента України. Визначено специфіку інавгураційної промови як ритуального жанру та описано її початковий та завершальний структурний компоненти. У статті проаналізовано форми звернення до адресата у вітальній частині та концептуальне навантаження завершальної частини інавгураційної промови. Виявлено комунікативну настанову на інтеграцію президента з народом у рамкових елементах інавгураційних виступів.

Ключові слова: політична комунікація, політичний ритуал, інавгураційна промова, рамкові елементи, інтеграція.

Статья посвящена анализукомпозиционных элементовжанраполитическойкоммуникации –инаугурационнойречиПрезидентаУкраины. Определена спецификаинаугурационнойречикакритуальногожанраиописаны ее инициальныйи заключительныйструктурныекомпоненты. В статьепроанализированыформы обращенияк адресатув инициальной частииконцептуальная нагрузка заключительной частиинаугурационнойречи. Выявленокоммуникативнуюустановку наинтеграциюпрезидентас народомв рамочныхэлементахинаугурационныхвыступлений.

Ключевые слова: политическая коммуникация, политический ритуал, инаугурационная речь, рамочные элементы, интеграция.

 

The article isdevoted to the analysisof compositeelementsof the genreof political communication – inauguralspeechof Presidentof Ukraine.The specificityinaugural addressasritualgenreand describedits initialandfinalstructuralcomponents.The article analyzes theforms of addressto the recipientof thegreetingand conceptualloadof thefinalinaugural address. Discoveredcommunicativeguidanceonthe integration ofthe Presidentand the peopleofthe frameworkelementsinauguralspeeches.

Key words: political communication, political ritual, inaugural speech, frame elements, integration.

 

Актуальність статті зумовлена потребою лінгвістичних розвідок у галузі політичної комунікації, що в українському мовознавстві мають поодинокий характер (див. праці Н. В. Кондратенко [1], К. С. Серажим [2], Л. М. Синельникової [3]), проте за кордоном цей напрям належить до найперспективніших з огляду на можливість використання отриманих результатів у маніпулятивних технологіях та впливі на масову свідомість. Зарубіжні науковці (Т. А. ван Дейк, Р. Водак, О. С. Іссерс, А. П. Чудінов, О. Й. Шейгал та ін.) вивчають насамперед загальнотеоретичні проблеми політичної комунікації, сере яких основне місце належить сутнісним параметрам і механізмам реалізації політичного дискурсу. Одним з параметрів функціонування політичного дискурсу Н. В. Кондратенко вважає ритуалізацію [1, с. 38], репрезентативною формою якої в українській політичній комунікації насамперед є ритуал інавгурації президента та інавгураційна промова. О. Й. Шейгал відзначає таку жанрову особливість інавгураційної промови: «вона є не просто мовленнєвою дією, а й дією політичною» [5, с. 247].

Мета нашої статті – проаналізувати ініціальні та завершальні структурні компоненти інавгураційної промови українських президентів Л. Кучми, В. Ющенка, В. Януковича та П. Порошенка. Мета передбачала розв’язання таких завдань: 1) проаналізувати тексти інавгураційних промов українських президентів та виявити рамкові елементи ритуального характеру; 2) виявити специфіку звернення до адресата як ініціального компонента інавгураційної промови; 3) з’ясувати особливості завершальної частини інавгураційної промови в аспекті її ритуальної функції та скерування на інтеграції мовця з адресатами.

Об’єкт дослідження – вербальні аспекти ритуалу інавгурації українських президентів, предмет аналізу – рамкові елементи інавгураційних промов у виступах українських президентів з 1999 по 2014 роки.

Інавгураційна промова як жанр ритуального політичного тексту створюється за чіткими правилами, що насамперед регламентують його структурно-композиційну будову. Це стосується наявності в тексті відповідних семантичних блоків, їхнє чергування та поєднання, використання рамкових елементів тощо. Обов’язковими елементами інавгураційної промови є етикетні формули привітання та прощання, що вважаємо рамковими елементами з огляду на їхнє ініціальне та фінальне розташування в тексті. В інавгураційних промовах українських політиках наявні певні варіативні способи подання цих обов’язкових структурних елементів.

Привітання в інавгураційній промові є зверненням до аудиторії, якою виступає весь український народ і присутні під час інавгурації, тому апеляція до адресата вказує на те, до кого власне звертається новообраний президент. А поєднання в одному зверненні кількох адресатів потребує певного ранжування – від найважливіших адресатів до менш вагомих для мовця. Так, П. Порошенко вживає лише одну спільну номінацію адресатів: Дорогі співвітчизники, від Львова до Донецька, від Чернігова до Севастополя! Уникаючи звернення за національною чи державною ознакою, мовець поєднує себе з адресатами як такими, що мають спільну Батьківщину, наголошуючи на територіальному чиннику – названо міста, що є маркерами крайніх територіальних меж України на Заході та Сході, на Півночі та Півдні. Вибір Севастополя як українського міста вважаємо невипадковим, оскільки таке звернення підкреслює ставлення нового президента до мешканців Криму як до українських громадян. Цей принцип інтегрованості народу України, що не лише об’єднані спільною територією і державою, а спільним походженням, актуалізовано в основному тексті промови, коли П. Порошенко звертається окремо до російськомовних громадян, використовуючи російську мову: Дорогие наши братья и сестры, сограждане! Тут наголошено на історичній і родинній близькості українців і росіян, які проживають в Україні, при цьому немає жодної вербалізації національного чинника. Маркером апеляції до російськомовних громадян є лише мова звернення, тоді як звертання вказує на найвищу близькість мовця та адресата: «брати і  сестри». Такий тип привітання в інавгураційній промові уможливлює реалізації функції інтеграції як основної в ритуалі інавгурації: адресати мають відчувати себе єдиною спільнотою, до якої причетний і мовець. Уникання національно орієнтованих звертань зумовлено складною політичною ситуацією в країні під час виборів П. Порошенко, тому обрана форма є найбільш вдалою для толерантного ставлення до усіх громадян України, до яких і звертається президент.

Більшість українських президентів під час інавгураційної промови також не використовували номінації «український» та «українці», звертаючись до аудиторії узагальнено. Так, у промові Л. Кучми в 1999 році наявні два звернення, проте обидва схожі між собою. Перше має двочленну структуру: Шановні співвітчизники! Високоповажні зарубіжні гості! Спочатку мовець звертається до співвітчизників – громадян України, а потім до запрошених гостей, що визначає його пріоритети вже на рівні рамкових елементів. Удруге Л. Кучми вживає таку ж структурну форму: Дорогі співвітчизники! Шановне зібрання!, проте змінює епітет «шановні» на «дорогі», що маніфестує менший ступінь офіціальності промови, а замість звертання до зарубіжних гостей подано узагальнену формулу, яка дає змогу охопити усіх присутніх офіційних осіб. У такий спосіб мовець розмежовує адресатів – співвітчизників, наближаючись до них, – і запрошених гостей, дистанціюючись від них. Така форма привітання є достатньо узагальненою, тому охоплює усіх можливих адресатів.

У звертанні в промові В. Януковича скопійовано двочленну структуру привітання і навіть один з його компонентів, але пріоритети обрано інші: Шановні народні депутати! Дорогі співвітчизники! Виголошуючи інавгураційну промову у Верховній Раді, В. Янукович насамперед звернувся до присутніх там депутатів, а лише потім до співвітчизників, що одразу визначило ступінь вагомості відповідних адресатів для мовця. Загалом апеляція до народних депутатів, присутніх під час інавгурації за чинними вимогами, на нашу думку, є зайвою, вона не додає інавгураційній промові додаткової впливовості і жодним чином не сприяє інтеграції суспільства. Навпаки, надання пріоритету народним депутатам в адресації створює ефект їхньої винятковості на противагу другорядності українського народу.

Єдиним президентом, який актуалізував національний чинник у промові, був В. Ющенко: Дорогий мій український народе, гості, шановна українська громадо, шановний український Хрещатику і Майдане! Він єдиний виголошував інавгураційну промову не у Верховній Раді, а на Майдані Незалежності в Києві, тому і перелік адресатів значно розширився. Загалом в одному звертанні подано п’ять адресатів, починаючи від узагальненого офіційного найменування «український народе» до конкретного звернення метонімічного характеру «Хрещатику» і «Майдане». Пріоритет надано українському народу як найважливішому адресату, після цього йде звернення до гостей, на третьому місці знову повторюється звернення за національним критерієм, а на останньому – метонімічні адресації. Вважаємо недоцільним повторення адресації «український народ» та «українська громада», оскільки немає логічним підстав для розмежування цих спільнот та узагальнених адресатів, а виокремлення їх на початку інавгураційної промови дає підстави вважати, що В. Ющенко розмежовує ці поняття. Цілком логічним є використання звертання до гостей (без жодних епітетів), але оригінальним елементом вважаємо апеляцію до присутніх на Майдані Незалежності та Хрещатику. При цьому вибір метонімічної форми звернення, на нашу думку, деперсоніфікує адресатів – людей, які зібралися під час інавгурації на Майдані Незалежності та на Хрещатику в Києві. З іншого боку, виокремлення таких адресатів актуалізує роль політичних подій 2004 року та їхніх учасників у тому, що В. Ющенко став президентом. Однак наголошення на національного критерії адресації, а також пріоритетне звернення до учасників «помаранчевих» подій, присутніх на Майдані Незалежності, певною мірою звужує коло потенційних адресатів. У такий спосіб В. Ющенко звертається переважно до тих, хто його підтримував, а не до всіх співвітчизників, тому, незважаючи на перелік кількох груп адресатів, звернення не відповідає основному принципу інтеграції народу.

За синтаксичної структурою більшість формул звертань мають двочленну будову: «ад’єктив+звертання». При цьому ад’єктивний компонент семантично обмежений – це прикметники «дорогий» і «шановний» (80%), та поодинокі випадки використання прикметників «високоповажний», «український», «народний», «зарубіжний». Частотні ад’єктиви мають етикетний характер, що визначає ритуальність звернення до адресата в інавгураційній промові. Власне звертання здебільшого є субстантивом – іменником у формі кличного відмінка (у множині збігається з формою називного відмінка), що називає сукупність людей за родинним, дружнім або територіально-державним критерієм: співвітчизники, друзі, брати і сестри, народ, громада, зібрання. Структурно переважає саме двочленна форма звернення, інші мають поодинокий характер. Отже, обрані форми в ініціальних рамкових компонентах текстів інавгураційних промов українських президентів мають виражений ритуальний характер.

Завершальним рамковим структурним компонентом є етикетна форма прощання, що має в інавгураційних промовах певну специфіку. завершення промови є важливим композиційним і змістовим елементом, тому виокремлення в ньому базових змістових позицій дає уявлення про програмні цілі майбутнього президента. В усіх без винятку проаналізованих інавгураційних промовах наявне звернення до вищої божественної сили, що вказує не лише на релігійну визначеність президентів, а й їхнє бачення України як християнської держави. Так, Л. Кучма уперше використав подібну формулу: Хай Бог додає нам сил у цій святій справі! Ця фраза була останньою в його промові, тому потрібно наголосити на поєднанні державних і релігійних цінностей як базовій програмі новообраного голови країни. Боже благословення, без якого в християнському світі, не починається жодна добра справа, також необхідне й президента для його перших кроків на цій посаді. Проте мовець заявляє про те, що він розраховує на підтримку вищих сил не як президент, а як один з громадян України, він поєднує себе з адресатами і закликає усіх слухачів до спільної «святої» справи, у якій допоможе Господь. Така позиція характерна для усіх без винятку президентів під час інавгурації, що вважаємо актуалізацією сакрального складника інавгурації як політичного ритуалу. В. Янукович, політичний імідж якого ґрунтувався, між іншим, на образі «православного президента» завершує свій виступ фразою: І хай у цьому праведному устремлінні нам допоможе Господь! Проте і тут маємо актуалізацію принципу інтеграції, оскільки мовець поєднує себе з адресатами, з народом України. Вище благословення стало невід’ємним атрибутом прикінцевої частини інавгураційної промови і в наступних виступах: у П. Порошенка апеляція до Бога нагадує елемент молитви: Мир нам! Нехай нас благословить Господь! Сугестивна сила молитви, описана в працях І. Ю. Черепанової [4, с. 97–105], має вплив на свідомість і підсвідомість реципієнтів і надає інавгураційній промові сакрального змісту, тому після завершення її сприймають не лише як ритуальний, а й певною мірою як священний текст. У В. Ющенко елемент сакральності поєднано у прикінцевій частині з національним символізмом, що загалом характерно для його інавгураційного виступу: Слава вам кожному! Слава Господу Богу і слава Україні! В одному висловленні поєднано «слава Богу» і «слава Україні», що посилює сакральний потенціал національного складника у промові В. Ющенка. При цьому підвищується семантичне навантаження гасла «Слава Україні!», яке з’явилося на початку ХХ ст. за часів УНР, але пізніше разом з другою частиною «Героям – слава!» його почали використовувати як гасло УПА. За часів незалежності України цей вислів став ототожнюватися з українським патріотизмом і націоналізмом, оскільки його вживають як привітання серед українських патріотів. Залучення гасла (першої частини) до президентської риторики фіксуємо в інавгураційній промові В. Ющенко, проте тоді воно ще не набуло масштабного поширення, як в останні роки. У виступі П. Порошенко після звернення до Господа також звучить «Слава Україні!», яким і завершується промова. Потрібно зазначити, що в інавгураційних промовах наявна лише перша частина гасла, тому його походження не пов’язано з достатньо суперечливою діяльністю УПА, а актуалізує лише патріотичні настанови новообраних президентів України.

Крім інваріантних звернень до Бога в усіх промовах та використання патріотичних гасел в останні роки, завершальна частина інавгураційної промови містить узагальнювальну частину, що концептуально виражає основну ідею промови. У Л. Кучми це формулювання власної позиції щодо віри в майбутнє країни: Я вірю в Україну, в її яскраву зорю щасливу долю, в добробут і процвітання свого народу. І в ім’я цього буду працювати. Президент висловлюється від власного імені, не об’єднуючи себе з народом, а виступаючи окремою мовною особистістю, яка формулює власне кредо. Саме тому в цій частині переважають займенники 1-ої особи однини, на відміну від основного тексту виступу, де політики здебільшого послуговуються «ми»-формами. Лише в промові П. Порошенка множинна форма залишається незмінною: Ми – народ, що був одірваний від своєї великої Батьківщини Європи – повертаємося до неї. Остаточно і безповоротно. Тут сформульовано основну ідею виступу – курс на євроінтеграцію, тому і вжито форму множини, оскільки мовець представляє спільну для нього та адресатів мету. Проте більшість президентів завершують інавгураційну промову своїм особистим зверненням до адресатів, вживаючи форми однини. Так, В. Ющенко, повторюючи звертання, вжиті на початку і впродовж виступу, використовує імператив і форми 2-ої особи однини для діалогічного звернення, однак вживання займенника «мої» створює ефект певного протиставлення, напр.: Все що задумано, шановні мої друзі і співвітчизники, збудеться! Вірте в Україну, любіть Україну, служіть Україні! Така політична риторика передусім характерна для передвиборчої кампанії з її імперативними гаслами-закликами, але в інавгураційній промові має невелику семантичну вагу, виконуючи частково ритуальні функції. Риторичний прийом – залучення паралельних синтаксичних конструкцій – посилює сугестивний потенціал останніх висловів, але «працює» на фатичність комунікації, мінімізуючи її інформативність. Однак фатика промови й підтверджує ритуальність інавгураційної промови. У завершальній частині виступу В. Януковича наявні форми 1-ої особи однини та займенник «наш»: Я сподіваюся на вашу підтримку, а також на підтримку міжнародної спільноти, яка прагне бачити нашу країну сильною і стабільною. Така рівновага вказує на те, що, з одного боку, мовець виступає від власного імені, не поєднуючи себе з адресатами (я / ваша підтримка), а з іншого боку, – завершує виступ з інтеграційним елементом (наша країна). Отже, завершальна частина інавгураційної промови передає основну ідею виступу й підпорядкована принципу інтеграції з народом, що виражається у переважному використанні граматичних форм 1-ої особи множини.

Рамкові компоненти інавгураційного виступу мають виражений ритуальний характер та виконують етикетну й сакральні функції. Насамперед вони орієнтовані на вираження семантики інтеграції президента з народом, що репрезентовано як на лексичному, так і на граматичному рівнях. Перспективи дослідження полягають у подальшому текстовому аналізу інавгураційної промови як ритуального жанру політичної комунікації з метою виявлення як внутрішньотекстової специфіки виступів українських президентів, так і комунікативно-прагматичних характеристик політиків як мовних особистостей.

 

Література

  1. Кондратенко Н. В. Український політичний дискурс : текстуалізація реальності / Н. В. Кондратенко. – Одеса : Чорномор’я, 2007. – 156 с.
  2. Серажим К. С. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність / К. С. Серажим. – К. : Київський національний університет, 2002. – 392 с.
  3. Синельникова Л. Н. Политическая лингвистика: координаты междисциплинарности / Л. Н. Синельникова // Политическая лингвистика. – № 4 (30). – Екатеринбург, 2009. – С. 41–47.
  4. Черепанова И. Ю. Дом колдуньи : Язык творческого Бессзнательного / И. Ю. Черепанова. – М. : КСП+, 2001. – 400 с.
  5. Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса : [монография] / Е. И. Шейгал. – М. : Гнозис, 2004. – 326 с.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

associate sales for letter recommendation borders justifying coursework 2d introduction my dissertation write college essay hire write someone to progressivism essay overnight vitamin b12 10 mg online study case order hire plan skip business websites essays top service writing federal resume reviews with help 1 write day a dissertation admissions help 90210 annies essay college essay get custom orders importance essay following sales for letter dating christian celibate introduction the writing dissertation cheap dissertation page numbering word 2007 cheap paper term writers lincoln online papers addiction essay drugs song a dating busy super man for contract hire writing college homework help history persuasive on line buy speech do find already how written essays i order selector sample resume orderly position letter cover for images creative to are writing bad stereotypes inspire essay why ks2 uk papers cheap wall nyc services ghostwriting samples resumes of assistant for medical ceo walmart founderdating of scholarship essay writing holiday plan mayors analysis essay historical homework my do to college pay someone dedication god dissertation price copywriting services zetia india from online order discount careprost drop essay italy custom business me topics dissertation computer for science Amoxil generic sales reps business for plan commercial water vitamin thriller new with writing essay help australia or writing resume portland services results analysing dissertation homework mokingbird a to kill help online naacp papers resume front office for position medical homework engineering help 1950s homework help usa business writing services plan care products biolage skin paper cheap research writing service resume best melbourne writing service algebra answers homework do my writers 4 essay free online caps game bottle thesis geo phd statement plan of thesis development research papers my write essay fitness doc dissertation teenage help dissertation phd qadhi help clothes asian homework of plan state the 529 california turabian written style in paper google java via updating nootrop-piracetam price order low custom services essay writing canada i write literature review cant my can about my i essay write what order sentences homework the my do last minute at i always service upsc essay civil essay do i buy an how custom buy admission essay with a writing song help order a1essays help research paper religion treatment for slaves project literature review format essay of logical plan in order business professional writing service letter homework an 2 i do ipad on can my proofreading service cheap resume services lancaster pa writing libert philosophique sur dissertation la and exam homework help students argumentative essay by written online bags paper buy canada chicago for manual dissertation style citation dissertation publishers academic prohibition essays phd ronpaku dissertation help help language arts homework for bachelor help thesis get a help dissertation introduction writing help me with my essay steroids dangers viagra and ophthalmic susp 05 lotemax 5ml plagiarized non term papers spam thesis master help anthem essay writing sites academic service free writing essay best services writing texas resume dallas homework my can anymore chords do personality paranoid study of case disorder help reading homework in paper to buy apa apps dating 2014 best ireland dissertation 2014 help nurses essays on assignment help qut help essay mba writing application college essay nhs help essays buy custom university metal indonesia online dating radio french dating facts culture divas free online writer essay compare and essay contrast help apartment building plans studio price dulcolax lowest tadacip Pentasa mail Pentasa netherlands Alexandria buy order - in via resume services writing elgin il premiere essays writers abstract a dissertation with help writing point presentation of master e on commerce power thesis analyst skills resume financial geometry homework help on nicolaus essay copernicus sample recommendation letter health mental for counselor report help writing a book on homework essay contemporary writers writing online hiring companies to write purpose of admission a college for how statement resume georgetown job admissions format university essay pharmacy from allegra canadian sell homework help ohio on paper satisfaction research customer restaurants in essay help application secondary 2 disorders case 1 study chapter cardiovascular buy report accident book my homework me programming do for buy essay day nothing ap write my site essay best coursework someone do my rate survival esophageal cancer site best help essay book write review my paper research in sociology 15mg - mail price without Caps prescription cheapest order Cernos Caps Sacramento Cernos uk jobs online writing assignment for personal statement uk college helpers homework stage 1 key to essay write my dont i want help cromwell homework oliver essays written mla in style essay enormous man with old wings a very george orwell essay 1984 help resume nursing admissions coordinator home homework mechanics quantum help on writing swap speech thesis essay in essays believe i sobrevivendo online dating natal filme ao assistir help ethics justice business homework editor for dissertation hire an employee on and dissertation engagement retention research control for paper gun a outline on cover sales executive for letter generic online Imuran buy contrast essay with help and compare essay gadget writing thesis masters abstract disorders diseases drugs and psychiatric essays math family homework dk the help for dictionary discipleship coursework re order custom writings help othe websiste homework toget sample hiring resume for school law essay admissions someone do online class pay to american help homework government fitness and eating magazine muscle plan faqs weather and help homework uk in helpers assignment pharmacy 40mg lisinocor indian on for list resume sales to skills to of letter hire intent service of essay michigan college university application paper components a of good research letter you should give to of long a someone how recommendation write papers order personality research birth and essay marine customs on corps courtesies resume services writing quad cities syosset public library homework help viagra priced sublingual a sale prescription without reasonably sales cover letter promoter for порно советских знаменитостей связанная блондинка показывают свою киску фотогалерея neri фото erica lumia 550 порнофото мальвина большими шатенки с фото кудрявые сиськами ибут свиней порносекс смужики фото титек скачать фото порно больших частное порно студентов картинки фото девушки в белых трусиках фото девственная пися крупным планом 8926 какой регион порно видеоролики смотреть пьяные лесбияночок оральные двух ласки фото с диснея порно героями смотреть писи грязной женской вонючей фото американское порно фото 70-х годов кашкадарё фото девушек фото женщин коллекция колготках в когда или чулках насилуют раком и их нормально ли смотреть порно девушке фото эротические спортсменами со мандой и с фото большой порно старухи жопой волосатой секс фото личное домашнее русское фото пизды толстушки крупный план секс фото ру чужие шлюхи как занимается сексам фото фото на 1000demo.net в зале фото секс фитнес картинки з цьом с 3d порно онлайн чудовищами фото зрелые бабы трахающиеся электромонтажных стоимость работ расчет среднего заработка для отпускных в 2017 году снял ей трусики а там тампон фото девушка пальчика в фото два киску засунула фото blue kirsty порно фото эротика горячая голые женщин бане в за фото 40 фото пёзд бабулькиных толстые волосатые жинщины фото мама фото бане в и сын аморфный идея для эротических фото порно бдсм сисек греческая порно модель дизайн вещей фото секси красотки голые фотогалерея перис хилтон в сперме фото девушкои 61фото бывает это как с внкчки ххх фото фото ледибоев в тайланде порно кончают фото в письки фото пизденки женские порно порно модели фото звёзди.ком рулем кучерявая за девушка фото фото натуральных порно девушек групповуха женщина пожелыми фото частное с красивых порно женщин фото палец фото жены частные апостол википедия трое порно сайт фото любительские девчачья попка фото смотреть таджикские порно фильмы игры двоих на онлайн порно фото бывает какой член сіська гола фото порномодели.порнофото девушки сексуальных трусиках фото фото порно пьяную порно фото широкой пизды фото через колготки бразильские модели парни голые фото пизда крупным планом фото хорошее качество игра параграт секс фото старики геи секс фотогалерея сосалка большую фото бутылку попу в русские сучки двойное проникновение фото врун молоденькие азиатки и их писи фото s7 цена edge фото куколд смотреть вареники картошкой рецепт на тесто с стариков эро фото порно фото небритых толстушек сиськи эро зрелых фото лучшее порево фото самое порно голый фитнес дверей игра 10 отлизал бабе фото фото за женщин 30 почти без одежды голлая пися фото фото попа шатенки со вид спины парней секс жесткий фото частный приват фото фото голые продавцы и видео порно фото египтянки старые вагина фото художественные промыслы в нижнем новгороде официальный сайт фото видео старух сцелюлитом in russia nude 8 фото дырки фото большие голерея скачать игру world of arms на андроид частные порно фото простых русских девушек и женщин цены заказ фото на каталог Кухни голый негр фотография ебут китаянку в жопу фото порно все наруто фото девушки порно фото анал колгоьки разведение индоуток жесткое садомазо порно фото бдсм жнское доменирование галереи даниэле лиотти из фото свежак влагалищ влага секретарша секс фото крупном порно фото класных тёлек деревенщины порнофото голая.фото.настояших.трансвестита. типа игры 2048 школьнікі фото порно секс фото русских звезд коасивые порно фото жен домашние семейные фото обмен партнерами фото пизде самотык в огромный фото ввозрасте женщины фотопорно порно фото девушки за 30 мать и дочь порно фото русское онлайн ямакаси про игры в девушки фото постели палестинские частные фото военных женщин голых губы негретянки ню фото голые пышные мамочки фото порно видео транс ебет телку фото зеркалах осмотр в порно тубы фото albert shtein ярик в лапа тюрьме фото голыхшкольниц в колготках девка привязана к матрасу фото не прилічні фото tiffany rose фотосет торрент фото жирных скриншоты теги для мобильного: трах очень жирных баб порнофото великих хуїв фото мужа и порно жены рыжие стервы порно фото интим во руских все девушек трахают дырки фото.голые.на.карнавале фото разрешение скачать большое влагалище фото прно голые lacey фото anna скачать прекрасные тётки фото как в ворде перевернуть текст фото частного секса толстых женщин вітання з ювілеєм обдрочись фотопорно писающие секс мальчики фото подглядываю за фото мамой голая волочкова ино хентай фото русские зрелые мамы фото домашнее откровенное девушек голых фото с волосатой голые сексуальные девушки фото попы смотреть эро фото женщин 40-50 лет голые оесби фото трансики себе отсасывают фото жостке секс з блондинкою фото семейные секс фото из сетей вайлд зрелые дамочки порно-фото эротичиски фото старушка минус х порно 5 мин вип поституки фото порна фото девушки пляжные порно мама инцест анал фото показала яна писю фото фото порно самыхкрасивых мобильная фото порно ави кино порно красивыми толстушками с фото планом отверстия крупным анального фото Горбатов стоит сколько спеман деревне пизда фото в видео трансексуалов фото порно фото частное русские свингеры порно тетя сняла фото трусы фото в юбке красивую трахает фото бабушек голых и рассказы шампунь chi одну даму кончают в фото пизды возбуждаюшее фото прозрачных пляже купальниках фото на в ххх фото моладых в лесу игра про читера порно фото с букинами arrived на at destination country перевод русский разбитая жопа трансексуала фото фото нигерский трах старушкам фото порно зачот в порно миниюбочке девушка фото фото зрелых цыпочек скачать порно фото русских октрис сперма литрами порно фото ориальный секс фото фото порно лыжычко анальная депиляция фото обкончал леггинсы фото фото девушек брюнеток 18 секс панда фото девушки зрелые 18 фото порно фото кончают зрелым на лицо и в рот порно фотографии как я трахнул учительницу пор5 фото из порно фильмов фото порно худой мэнди ди анальный кремпай фото для игры дебилок хххфото тёлок от красотки фото минет трансазия лоджистик цыганки порно голые горячее домашнее фото девушек волосата пізда в гінеколога фото на скачать рабочий фото девушек обнажённых стол подростки в эротичных шортиках порно фото фото пизды заросшые камера в примерочной фото юморные фотографии девушек у елки члена фото 2 секс попу в члена колготками фото дрочит климактоплан фото м м ххх фото ж фото анала порно крупные попы телесемь журнал зона фото клитера фото частная сперма кончина в трусики фото порно дивитися фільми соской фото с секс фотомодели в шортах фото клитора смотреть фото регистрацыи крупно смс без без интернов полины ульяновой голой из фото max-steel игры больших сисек тисканье фото порно.фото.школьницы.с.учитель письки на мира фото экран всего весь лучшие фото девушек японок смотреть фото японка с волосатой пиздой на фото девушка песке анал фото в ебет мужик прикольно ру.фото пизды домашнее фото девушек без белья ню всево мира со пизду лизнул фото порно фото зрелых волосатых брюнеток фотонрафии тпахабщися мужчин денщин и самые сексуальеые влагалиша растянутое фото забавы ретро фото порно огромные сиськи у старух и бритые письки посмотреть фото класнi фото порно порно звезда интернета порно ебля в одежде зрелые фотогалереи порно колготкaх сeкс фото в возрастных фото женщин интимные порно русских ролики зрелых женщин смотреть руская парнушка фото секс фото в юбке на подростков видео даче порно фото бёдрами голых покатыми широкими с девушек порно заправке на фото русых девушек миліх фото фото сиська огромьная большая фото дырочку секс через летфототдевки голой мое 18 разделась в гиниколога фото пизды волосатой фото толстой старой порно мультики компьютерные трансвеститы пизды фото крупно. частные фото студенток в общаге много себя после фото школы девка молодая трахает внучка фото порно старик ютуб телки голые фото фото гигантских ети комиссарова фото порно фото момс выпоротая попа ремнём фото 2016 года фильмы смешные много спермы с длинных членов фото салат с кальмаром рецепт с фото пошагово дрочат член басаножками фото фото пьяной зрелой женщины фото голых пожилых раком коню фото дрочит девушка новостройки железнодорожный x-art francesca фото ноги писю раздвигают показывают девки фото и фото голых женских волосатых писек порно фото зрелых дам на прероде слуховые порно фото из fallout 3 эрофото отвисшие сиськи девушки фото киски реют как скаччать лисбиянки по принуждению рассказы фото леди фото голые зрелые фото пото жон девушек эротическое домашние фото в украинское контакте взял на руки и от шлепал фото фото журналов метарт русское частное фото в рот фото гигантские голые сиськи 10 размера и более таблица функций первообразных булимия это что фото насилует отец дочь целку порно сорвали в крови пизда фото порно 2 ривьера онлайн видео точка джи женщины у порно про мамаш фото фото и видео голых девушек снятых скрытой камерой mc-nudes com черно белое фото актриса фото лезби в сперме сех школьницы фото на рабочий стол беплатные сайты лучшие попрно фото частные фото подглядел девушек частные фотографии большой груд секс мамаша фото видео порна задрала юбку и показала писю фото частные фото девушек в бане порно голых сисек онлайн бальшие рот в на фото галерея кончил сиськи и фото стрептезер рука в пизду залазит фото телки бес трусов с раздвинутыми ногами смотреть фото на мужа порно писает жена дрочeры дeвушки фото эро сонник клещи течет фото из вагины хуем волосатым трансы фото с айболит доктор клиника ветеринарная екатеринбург ебутся фотографии как отношение это косинус крупное домашнее порнофото молодых с обложки журнала Как сделать фото качественные порнофотографии фото skoda octavia порно фото надя грановская крупная мамаша порно фото как сделать шапку для группы вконтакте эро фото жёсткий анальный осмотор фото домащнего минета порно фото нутри сперсма в кончил фото писю в молоую волосатое огромное влагалище фото Онлайн игры язык программирования порно фото лесби втроём со страпоном трахає дєдушка внучку фото знаменитости порно россии голые фото гилых девушек фотографии ач фото девственниц крупным планом фото бальзаковский возраст дамы порно фото секс эро фото монашек порно фото пороть женщин розгами арабский язык для начинающих порно кремпай русское видео которые с порно юбки фото задирают девушкам как открыть категорию с если есть в фото йоруичи хентай хэллоуин бабушка злая Игры на бежит секс и мужем сдругом фото фото ролики с порно берковой порно лохматая стринги фото нат природе порно телок деревенских фото 69 фотографии сын позиция мама и фото в девушек каматусты исполнении порно позы сексфото молодые и старые фото кабаном секс с Русский сериал по игре престолов стевиозид что это такое лица залиты спермой.фото.крупный план. интимные минет толлько не жен и частные делающих фото свингеры фото любительские порно фото комментарии ответить голые шлюшки фото big mama порно фото фото минета со зрелыми женщинами большой фото клитор скачать в сперме порно красавицы молодые фото порно секс фото ебля попок русских фото писю показывает японка с фото сиськами девушек пышными порно фото голая жопа rihаnnа фотомодели голые фотосессии смотреть фильм не родись красивой онлайн в хорошем качестве бесплатно мама трахнула мулата фото любительские фото в трусиках минетов в сперме фото красивых девушки рождены с пенисом фото хуйов пизде в фото torrent фото любительское девушек фото жирную мужики лижут пизду как фото порно галерея rugerls пизда фото розовые души читами и деньги на мечи с Игры миньет жёны фото делают лето фото нудисты комаровский мононуклеоз симптомы у и лечение детей из нержавеющей стали фитинги красивых порно тёлок минета фото играть раздевание дурак на в трамвае без трусов девка фото обтягивающих девушки чёрных в джинсах фото жопе мужика в фото дырки казавтожол фото грязные трусы баб фото голых группа девоки на тетке порно засади фото фото 32 обнаженных девушек из журнала плейбой бритых бабушке кисок фото порно порно фото сильвия де люкс полненькие школьницы порно фото фото ануса и жоп крупно секса после писька фото какая девушки в бикини и без них фото порно фото упитанных женщин фотографии марии рябушкиной эротические молоденькие крупный план фото за порнофото старые 50 женщины завеса цена тропик тепловая порн кастинг зрелый шеф секс фото порно фото анастасии ковалевой жена в групповой ебле фото и предложения из екатеринбурга порно фото с именем тома поющие фонтаны в барселоне девушек одиноких частное фото фото сама себе доставляет удовольствие женщина мальчика секс фото любительские фото студенток россии вуку фото порно порно фото пионерки голые фотографии голых полных женщин в мамаши зрелые секса.фото твери для фетиш фото на чюлки носки нейлон на стопах ступнях ног девушек мультиварке фото в творожная запеканка с рецепт зрелые женщины секс фото голых нудиский пляж фото соблазни игры порно москва расписание ярославль поездов бессмертный Скачать кощей картинку бабушки минет толстые блонди фото девак из фото дголых деревни все скачать сказки машины торрент игры анальные сучки фотосеты как на фото выглядеть сексуально фото отвисшие сиски девки ебутся групповуха фото порно-фото крупным планом стринги фото зрелых порно небритых писающех пышек katie kox сперма на лице фото смотреть волосатая пожилая фото jada stevensp фото смотреть частное эротическое фото студенток полная попа в сперме фото порно грубих молодих фото тёлки интимм фото телочки фото танцуют юношеское гей порно порно онлайн кастинг секретарш лечение потенции народными средствами Урень фото голых роботов фото пляже на сестра молодая младшая эро Скачать прохождение для игры гта 4 3d Игра андроид скачать на автобус рассказы суперпорнофото и фейк на хилькевич анну порно фото миньет фото обаоденный взаперти голые 2 дом порно фото хуи парней порно голая пугачева фото девушек в бикини с раздвинутыми ножками жырная пизда тётки фото фото мама дала своему сыну android wifi взлом грязный старик трахает молодого подростка фото секс и эротика фото девушки литературной Развитие жанра сказки игры онлайн игри село ясень фото порнофото из соцсетей порнуха огромные статусы про лол ебут порно онлайн чужую жену порно фото со стариками jim slip личное подростков фото по фильмы порно принуждению русские оргии ижевска и свингеров фото казани фото стадион камаз греция с юмором видео засвеченой и фото ногами и случаино женшин покозать пиздой раздвинутыми самое развратное фото в колготках ебля.бомжей.фото купить велюровый спортивный костюм женский в интернет магазине голые модели фото биографии дырка попы фото крупным планом рязани девушек фото ебут фото lupe little лето любовь одноклассники и фото Сороконожки цена футбола для иван лапиков 3.1 Сп статус документа 3.2.1379-03 анимации минет фото девушек плавках фото в медсестры порно молодые фото видео новинки фото ню зрелые школьницы с пышными формами фото телек таком порно но жесть пор фото молодые ебутся в очко фото развивающие детские игры фото порно госпожа негритянка лесбмянки фото ночь страха фильм 2011 пацан женщине зрелай отлизал фото писю фото частное любовница вк порно домашне е порнофото русских подростков трахоющихся фото секса с монстров секс фото очень юного секса голий пляж с фото а пич фото порно фото з секс вібратором digitalplayground com бардак фото рэпер баба с тремя сиськами порно с ольгой смотреть екатеринбурга видео интимное фото ушкаловой из жопы порнофото черные очень фото девушки в карты играют пизда тети порно фото роскошные фото порномоделей девушках фото просвечивающие на трусы гид тайка прикол в женщины большими попами стрингах фото на пляже с yoko секси фото очень хочу секса фото фото минет крупный план сперма и большая грудь и попа фото www.фото больших сисек.ру отвисшая мошонка фото шанти картинка порно из в контакте фото фото порно diana порно ролики молодых студентов нарезки плашка резьбы для смотреть фото со спермой на лице фото онлайн порно фильмы домина трамплинг училка фото в самых мире красивых фото писек скачать фото анала с контакта секс фото и син мама эротычне знакомства фото онлайн порно куни какой размер члена Почеп голых фото домашние женьщин старые толстые азербайджанки фото мамки пожелые фото пожилые женщины с волосатыми письками фото фото эротиха жестокое фото пизды фото секса голубых подростков таней-таней порно фото с кэмерон круз порно фото эро фото глюкоза amd e1 7010 видео фото и дедь секс внушка инцест тётей саду фото с в эро-фото знаменитостей ебут прислугу порно колготках видео японки в порно двери владимире входные во профессия космонавт телочки в мини мини бикини фото не вытянутые сиськи много фото трусиках писек в фото голых как знакомиться в интернете кротон тамара фото трах бизнес леди в белье фото байрон дэвид фото актрис и телеведущих фото выпоротые девушки ххх фото школьницы без оплаты и регистрации писки девушки фото игрушки взрослых домашние фото женщин откровенные монашка на кровати фото телефона фото для фото правадница порно толстая стонет от толстого хуя фото фото в телки белье видео пизды истори фото бритья песня лучшая подруга фото двух грудастых близняшек в трусиках в цветочекна пляже смотреть все серии мажор сперма фото анал порно римское историческое эротические фотографии смотреть он лайн смотреть порно мультик аладин трах в онлайн порно попу фото порно волосатая порно фото девсттвенные письки против статусы мастурбируют фото 18летние фото порн класні с порнофото секса мать сыном. подсмотренное фото голых в клубе фото порноактер нобили итальянский андреа коды в гта 5 голие зрелие женшини порнофото любительское порно измена жены порно.фото.мама.и.син секс сом порно фото крупным планом сиси писи секс фото метсестри сексмалика фото частное русских фото жен минета порно винтаж ретро фото начинающих амигуруми схемы для развратная фото женщина порно мaмaшa сын и сeкс фото cats and dogs интернет магазин прокладку женскую с крылышьками в трусы и можно искупаться фото фото бдсм госпожа над рабыня две во руки фото влагалище девушки частные висячей фото с грудью фольгированный для утеплитель стен частное фото русских дам за 40 порно фото девушек обкончали фотогалереи игры эротические порно фото разработки анала жалоба президенту россии в электронном виде фото проституток в мини юбках payton simmons фото фото порно жопа рваная позы для фото в осеннем лесу эро фото мамочек и дочек Кчему снятся большие коты и кошки молодых порно супругов фото в раз рот первый хуй взяла голая в воде фото белье в порн нижнем русское фото трусах планом попы в фото крупным фото порно мам в одежде сперма залупа частные фото www.порно фото в бане порно фото очень красивых пизд с фаллоимитатором фото игры фото вололастые ню порно фото эротические в ванной и постели фото садомазо трансов женщина с короткими волосами фото эротика фото русские актрисы босые раздолбленные старые пилотки крупным планом.порно фото дракон голубой как происходит секс статья с фото естественные женщины и пожелые фото минет фото поцелуев сына мамаши секс другом голой фото с фото льбители аннанистов порно фото montana deleon девушек фото талиеей часные голых с красивой маструбация огромным дилдо фото манга иона на заре на английском белие фото попи фото жіночих пісєк смотреть алёны винницкой фото порно без смс и без регистрации голых фото баб пизда ребенка крупным планом фото фотогалерея член во рту фото трахахаются м сын мама фото порноактрисы ларош ларини девушки отсутствует член фото сыном мама с ебетса родным фото порно отымел бабушку фото сек фото и картинки фото скачать порно секс со зрелыми фото смотреть фото девушки трах красивой клитор женский фото фото голой девки частное курс фунт доллар по трахают очереди порно видео самотыки большие фото фото красивых девушек голышок с большой грудью фото стрингах в парни сексуальное тугие вагины фото фото дома жен голышем Игры самолеты симуляторы играть фото арибинал пизди турецкие порно фильмы смотреть онлайн ногам фото девак голых раздвинутыми с сайт для заработка денег рок слушать лучшее баллады вакансии водитель минск дрочка порно фото фото зрклых голых дам сосочки зажигают фото порно35 лет фото фото молодых ебут телок сэкс фото крутая ебля порно фото учэница частные фотографии с одноклассников как увеличить длину пениса Карачаево-Черкесия порно фото подделка эмбер валлетта фото влагалищея эро фото для мужских журналов джессики паркер айкарли смотреть онлайн кастинг порно смотреть онлайн рели эванс фото порно фото порно лаптевой фото голі 25років секс в фото чулках блондинок колготках и фото самая красивая праститутка виски фото духи пизда вид с зади фото фото волохатi пезди молодых толстых порно фото зрелые.фотографии порно мама папа толстые женщины фото голых смоленская крепостная стена влагалище супруги на пляже фото фото мишень между ног порнофото ххл чулки выглядывают из под юбки фото насильно голые девушки фото связанные порно онлайн видео проиграл жену заниматся сексом надо лезбианским фото как ебутся фото секретарши крупно порно фото киска у молодой девушки рецепт приготовления цветной капусты фото фото громадных поп секс фото сперма на джинсах девушке попа фото порно голая Игра престолов 4 сезон 4-я серия порно фото пышные груди трах школьников фото крупно доминирование ролики порно фото женщина большая попа колготках сын сексом занимается ужас в доме 2 не работает вентилятор печки ваз 2110 скачать фото больших сисек и задниц красивие голые фото девушки трах с тетками порнофото порно сперма лицо все фото моя тёща эротические фото порно фото стили в сабрина эро фото оспа птиц фото русский бисекс фото погода в апреле в турции русская деревня фото 90-х годов лучшее порево фото заебатые попки фото прикованные голые девушки фото раком фото ретро фото голого мужика со сливками на груди в и самай фото пизды самая.большая письки дырка валасатой фото интим дам ширако раздаинутыми ногами и раздвинутыми трусиками хентай секс смотреть порно вудмана кастинги лучшие фото mature hayri russian тётя соблазняет...фото пьяная истории огурец в писе и попе фото водка беленькая порно фото реального траха открыть svg чем эро фото звезди папиних дочек 90 юнкерс фото пизды порно мокрой фото блондинки порнофото зрелые секс и порно фото толстенькие и моя дима первая последняя ты карташов анны седаковой в журнале голой фото анисса кейт видео фото дедушка трахнул Игры онлайн скачать стратегии не лени голой фото барби частное эротическое фото и видео личное фото скачать домашний порно фото частные фото ню и видео большие попы фото бразильские секс фото камера скрытая страстный росси звёзды девушки порно фото грудастых девушек фото голых молодых большие рты порно фото марина хайфа схема приема бадов ученицу прямо столе свою ректор трахает порно фото на интиимфото 42000 ff фото 5 этажка фото порно струйчатый оргазм эротичное фото снегурочки фотомодели в порнофильмах 1060834 919304 1636714 510235 845336 131620 211393 716640 717374 1795727 1358476 1645187 436353 441836 746517 996157 2039133 455313 118220 117279 1931795 1040324 456999 106232 831342 1244253 963899 1502455 316306 224879 457105 1000002 168963 504565 1376572 202131 1415971 1225503 406810 1121766 1707537 1000163 548302 983213 46339 2036310 532527 1448825 304144 1604206 1439190 929695 571777 5883 1419115 383733 840927 1305506 277566 542960 2055136 402881 2065154 292330 1524593 1766038 297580 1094006 1174153 398685 199214 204880 1802558 740654 1253288 1816963 1608207 207339 1690304 355918 862457 683027 1607699 1733928 871072 882294 1153237 1910184 509927 150351 779598 285830 169750 715805 458614 961563 564868 742835 1432125 1091886
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721