Рамкові елементи привітання й прощання в інавгураційній промові

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.161.2’42:32

Л. І. Стрій

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

(Одеса)

 

Рамкові елементи привітання й прощання в інавгураційній промові

 

Статтю присвячено аналізу композиційних елементів жанру політичної комунікації – інавгураційної промови Президента України. Визначено специфіку інавгураційної промови як ритуального жанру та описано її початковий та завершальний структурний компоненти. У статті проаналізовано форми звернення до адресата у вітальній частині та концептуальне навантаження завершальної частини інавгураційної промови. Виявлено комунікативну настанову на інтеграцію президента з народом у рамкових елементах інавгураційних виступів.

Ключові слова: політична комунікація, політичний ритуал, інавгураційна промова, рамкові елементи, інтеграція.

Статья посвящена анализукомпозиционных элементовжанраполитическойкоммуникации –инаугурационнойречиПрезидентаУкраины. Определена спецификаинаугурационнойречикакритуальногожанраиописаны ее инициальныйи заключительныйструктурныекомпоненты. В статьепроанализированыформы обращенияк адресатув инициальной частииконцептуальная нагрузка заключительной частиинаугурационнойречи. Выявленокоммуникативнуюустановку наинтеграциюпрезидентас народомв рамочныхэлементахинаугурационныхвыступлений.

Ключевые слова: политическая коммуникация, политический ритуал, инаугурационная речь, рамочные элементы, интеграция.

 

The article isdevoted to the analysisof compositeelementsof the genreof political communication – inauguralspeechof Presidentof Ukraine.The specificityinaugural addressasritualgenreand describedits initialandfinalstructuralcomponents.The article analyzes theforms of addressto the recipientof thegreetingand conceptualloadof thefinalinaugural address. Discoveredcommunicativeguidanceonthe integration ofthe Presidentand the peopleofthe frameworkelementsinauguralspeeches.

Key words: political communication, political ritual, inaugural speech, frame elements, integration.

 

Актуальність статті зумовлена потребою лінгвістичних розвідок у галузі політичної комунікації, що в українському мовознавстві мають поодинокий характер (див. праці Н. В. Кондратенко [1], К. С. Серажим [2], Л. М. Синельникової [3]), проте за кордоном цей напрям належить до найперспективніших з огляду на можливість використання отриманих результатів у маніпулятивних технологіях та впливі на масову свідомість. Зарубіжні науковці (Т. А. ван Дейк, Р. Водак, О. С. Іссерс, А. П. Чудінов, О. Й. Шейгал та ін.) вивчають насамперед загальнотеоретичні проблеми політичної комунікації, сере яких основне місце належить сутнісним параметрам і механізмам реалізації політичного дискурсу. Одним з параметрів функціонування політичного дискурсу Н. В. Кондратенко вважає ритуалізацію [1, с. 38], репрезентативною формою якої в українській політичній комунікації насамперед є ритуал інавгурації президента та інавгураційна промова. О. Й. Шейгал відзначає таку жанрову особливість інавгураційної промови: «вона є не просто мовленнєвою дією, а й дією політичною» [5, с. 247].

Мета нашої статті – проаналізувати ініціальні та завершальні структурні компоненти інавгураційної промови українських президентів Л. Кучми, В. Ющенка, В. Януковича та П. Порошенка. Мета передбачала розв’язання таких завдань: 1) проаналізувати тексти інавгураційних промов українських президентів та виявити рамкові елементи ритуального характеру; 2) виявити специфіку звернення до адресата як ініціального компонента інавгураційної промови; 3) з’ясувати особливості завершальної частини інавгураційної промови в аспекті її ритуальної функції та скерування на інтеграції мовця з адресатами.

Об’єкт дослідження – вербальні аспекти ритуалу інавгурації українських президентів, предмет аналізу – рамкові елементи інавгураційних промов у виступах українських президентів з 1999 по 2014 роки.

Інавгураційна промова як жанр ритуального політичного тексту створюється за чіткими правилами, що насамперед регламентують його структурно-композиційну будову. Це стосується наявності в тексті відповідних семантичних блоків, їхнє чергування та поєднання, використання рамкових елементів тощо. Обов’язковими елементами інавгураційної промови є етикетні формули привітання та прощання, що вважаємо рамковими елементами з огляду на їхнє ініціальне та фінальне розташування в тексті. В інавгураційних промовах українських політиках наявні певні варіативні способи подання цих обов’язкових структурних елементів.

Привітання в інавгураційній промові є зверненням до аудиторії, якою виступає весь український народ і присутні під час інавгурації, тому апеляція до адресата вказує на те, до кого власне звертається новообраний президент. А поєднання в одному зверненні кількох адресатів потребує певного ранжування – від найважливіших адресатів до менш вагомих для мовця. Так, П. Порошенко вживає лише одну спільну номінацію адресатів: Дорогі співвітчизники, від Львова до Донецька, від Чернігова до Севастополя! Уникаючи звернення за національною чи державною ознакою, мовець поєднує себе з адресатами як такими, що мають спільну Батьківщину, наголошуючи на територіальному чиннику – названо міста, що є маркерами крайніх територіальних меж України на Заході та Сході, на Півночі та Півдні. Вибір Севастополя як українського міста вважаємо невипадковим, оскільки таке звернення підкреслює ставлення нового президента до мешканців Криму як до українських громадян. Цей принцип інтегрованості народу України, що не лише об’єднані спільною територією і державою, а спільним походженням, актуалізовано в основному тексті промови, коли П. Порошенко звертається окремо до російськомовних громадян, використовуючи російську мову: Дорогие наши братья и сестры, сограждане! Тут наголошено на історичній і родинній близькості українців і росіян, які проживають в Україні, при цьому немає жодної вербалізації національного чинника. Маркером апеляції до російськомовних громадян є лише мова звернення, тоді як звертання вказує на найвищу близькість мовця та адресата: «брати і  сестри». Такий тип привітання в інавгураційній промові уможливлює реалізації функції інтеграції як основної в ритуалі інавгурації: адресати мають відчувати себе єдиною спільнотою, до якої причетний і мовець. Уникання національно орієнтованих звертань зумовлено складною політичною ситуацією в країні під час виборів П. Порошенко, тому обрана форма є найбільш вдалою для толерантного ставлення до усіх громадян України, до яких і звертається президент.

Більшість українських президентів під час інавгураційної промови також не використовували номінації «український» та «українці», звертаючись до аудиторії узагальнено. Так, у промові Л. Кучми в 1999 році наявні два звернення, проте обидва схожі між собою. Перше має двочленну структуру: Шановні співвітчизники! Високоповажні зарубіжні гості! Спочатку мовець звертається до співвітчизників – громадян України, а потім до запрошених гостей, що визначає його пріоритети вже на рівні рамкових елементів. Удруге Л. Кучми вживає таку ж структурну форму: Дорогі співвітчизники! Шановне зібрання!, проте змінює епітет «шановні» на «дорогі», що маніфестує менший ступінь офіціальності промови, а замість звертання до зарубіжних гостей подано узагальнену формулу, яка дає змогу охопити усіх присутніх офіційних осіб. У такий спосіб мовець розмежовує адресатів – співвітчизників, наближаючись до них, – і запрошених гостей, дистанціюючись від них. Така форма привітання є достатньо узагальненою, тому охоплює усіх можливих адресатів.

У звертанні в промові В. Януковича скопійовано двочленну структуру привітання і навіть один з його компонентів, але пріоритети обрано інші: Шановні народні депутати! Дорогі співвітчизники! Виголошуючи інавгураційну промову у Верховній Раді, В. Янукович насамперед звернувся до присутніх там депутатів, а лише потім до співвітчизників, що одразу визначило ступінь вагомості відповідних адресатів для мовця. Загалом апеляція до народних депутатів, присутніх під час інавгурації за чинними вимогами, на нашу думку, є зайвою, вона не додає інавгураційній промові додаткової впливовості і жодним чином не сприяє інтеграції суспільства. Навпаки, надання пріоритету народним депутатам в адресації створює ефект їхньої винятковості на противагу другорядності українського народу.

Єдиним президентом, який актуалізував національний чинник у промові, був В. Ющенко: Дорогий мій український народе, гості, шановна українська громадо, шановний український Хрещатику і Майдане! Він єдиний виголошував інавгураційну промову не у Верховній Раді, а на Майдані Незалежності в Києві, тому і перелік адресатів значно розширився. Загалом в одному звертанні подано п’ять адресатів, починаючи від узагальненого офіційного найменування «український народе» до конкретного звернення метонімічного характеру «Хрещатику» і «Майдане». Пріоритет надано українському народу як найважливішому адресату, після цього йде звернення до гостей, на третьому місці знову повторюється звернення за національним критерієм, а на останньому – метонімічні адресації. Вважаємо недоцільним повторення адресації «український народ» та «українська громада», оскільки немає логічним підстав для розмежування цих спільнот та узагальнених адресатів, а виокремлення їх на початку інавгураційної промови дає підстави вважати, що В. Ющенко розмежовує ці поняття. Цілком логічним є використання звертання до гостей (без жодних епітетів), але оригінальним елементом вважаємо апеляцію до присутніх на Майдані Незалежності та Хрещатику. При цьому вибір метонімічної форми звернення, на нашу думку, деперсоніфікує адресатів – людей, які зібралися під час інавгурації на Майдані Незалежності та на Хрещатику в Києві. З іншого боку, виокремлення таких адресатів актуалізує роль політичних подій 2004 року та їхніх учасників у тому, що В. Ющенко став президентом. Однак наголошення на національного критерії адресації, а також пріоритетне звернення до учасників «помаранчевих» подій, присутніх на Майдані Незалежності, певною мірою звужує коло потенційних адресатів. У такий спосіб В. Ющенко звертається переважно до тих, хто його підтримував, а не до всіх співвітчизників, тому, незважаючи на перелік кількох груп адресатів, звернення не відповідає основному принципу інтеграції народу.

За синтаксичної структурою більшість формул звертань мають двочленну будову: «ад’єктив+звертання». При цьому ад’єктивний компонент семантично обмежений – це прикметники «дорогий» і «шановний» (80%), та поодинокі випадки використання прикметників «високоповажний», «український», «народний», «зарубіжний». Частотні ад’єктиви мають етикетний характер, що визначає ритуальність звернення до адресата в інавгураційній промові. Власне звертання здебільшого є субстантивом – іменником у формі кличного відмінка (у множині збігається з формою називного відмінка), що називає сукупність людей за родинним, дружнім або територіально-державним критерієм: співвітчизники, друзі, брати і сестри, народ, громада, зібрання. Структурно переважає саме двочленна форма звернення, інші мають поодинокий характер. Отже, обрані форми в ініціальних рамкових компонентах текстів інавгураційних промов українських президентів мають виражений ритуальний характер.

Завершальним рамковим структурним компонентом є етикетна форма прощання, що має в інавгураційних промовах певну специфіку. завершення промови є важливим композиційним і змістовим елементом, тому виокремлення в ньому базових змістових позицій дає уявлення про програмні цілі майбутнього президента. В усіх без винятку проаналізованих інавгураційних промовах наявне звернення до вищої божественної сили, що вказує не лише на релігійну визначеність президентів, а й їхнє бачення України як християнської держави. Так, Л. Кучма уперше використав подібну формулу: Хай Бог додає нам сил у цій святій справі! Ця фраза була останньою в його промові, тому потрібно наголосити на поєднанні державних і релігійних цінностей як базовій програмі новообраного голови країни. Боже благословення, без якого в християнському світі, не починається жодна добра справа, також необхідне й президента для його перших кроків на цій посаді. Проте мовець заявляє про те, що він розраховує на підтримку вищих сил не як президент, а як один з громадян України, він поєднує себе з адресатами і закликає усіх слухачів до спільної «святої» справи, у якій допоможе Господь. Така позиція характерна для усіх без винятку президентів під час інавгурації, що вважаємо актуалізацією сакрального складника інавгурації як політичного ритуалу. В. Янукович, політичний імідж якого ґрунтувався, між іншим, на образі «православного президента» завершує свій виступ фразою: І хай у цьому праведному устремлінні нам допоможе Господь! Проте і тут маємо актуалізацію принципу інтеграції, оскільки мовець поєднує себе з адресатами, з народом України. Вище благословення стало невід’ємним атрибутом прикінцевої частини інавгураційної промови і в наступних виступах: у П. Порошенка апеляція до Бога нагадує елемент молитви: Мир нам! Нехай нас благословить Господь! Сугестивна сила молитви, описана в працях І. Ю. Черепанової [4, с. 97–105], має вплив на свідомість і підсвідомість реципієнтів і надає інавгураційній промові сакрального змісту, тому після завершення її сприймають не лише як ритуальний, а й певною мірою як священний текст. У В. Ющенко елемент сакральності поєднано у прикінцевій частині з національним символізмом, що загалом характерно для його інавгураційного виступу: Слава вам кожному! Слава Господу Богу і слава Україні! В одному висловленні поєднано «слава Богу» і «слава Україні», що посилює сакральний потенціал національного складника у промові В. Ющенка. При цьому підвищується семантичне навантаження гасла «Слава Україні!», яке з’явилося на початку ХХ ст. за часів УНР, але пізніше разом з другою частиною «Героям – слава!» його почали використовувати як гасло УПА. За часів незалежності України цей вислів став ототожнюватися з українським патріотизмом і націоналізмом, оскільки його вживають як привітання серед українських патріотів. Залучення гасла (першої частини) до президентської риторики фіксуємо в інавгураційній промові В. Ющенко, проте тоді воно ще не набуло масштабного поширення, як в останні роки. У виступі П. Порошенко після звернення до Господа також звучить «Слава Україні!», яким і завершується промова. Потрібно зазначити, що в інавгураційних промовах наявна лише перша частина гасла, тому його походження не пов’язано з достатньо суперечливою діяльністю УПА, а актуалізує лише патріотичні настанови новообраних президентів України.

Крім інваріантних звернень до Бога в усіх промовах та використання патріотичних гасел в останні роки, завершальна частина інавгураційної промови містить узагальнювальну частину, що концептуально виражає основну ідею промови. У Л. Кучми це формулювання власної позиції щодо віри в майбутнє країни: Я вірю в Україну, в її яскраву зорю щасливу долю, в добробут і процвітання свого народу. І в ім’я цього буду працювати. Президент висловлюється від власного імені, не об’єднуючи себе з народом, а виступаючи окремою мовною особистістю, яка формулює власне кредо. Саме тому в цій частині переважають займенники 1-ої особи однини, на відміну від основного тексту виступу, де політики здебільшого послуговуються «ми»-формами. Лише в промові П. Порошенка множинна форма залишається незмінною: Ми – народ, що був одірваний від своєї великої Батьківщини Європи – повертаємося до неї. Остаточно і безповоротно. Тут сформульовано основну ідею виступу – курс на євроінтеграцію, тому і вжито форму множини, оскільки мовець представляє спільну для нього та адресатів мету. Проте більшість президентів завершують інавгураційну промову своїм особистим зверненням до адресатів, вживаючи форми однини. Так, В. Ющенко, повторюючи звертання, вжиті на початку і впродовж виступу, використовує імператив і форми 2-ої особи однини для діалогічного звернення, однак вживання займенника «мої» створює ефект певного протиставлення, напр.: Все що задумано, шановні мої друзі і співвітчизники, збудеться! Вірте в Україну, любіть Україну, служіть Україні! Така політична риторика передусім характерна для передвиборчої кампанії з її імперативними гаслами-закликами, але в інавгураційній промові має невелику семантичну вагу, виконуючи частково ритуальні функції. Риторичний прийом – залучення паралельних синтаксичних конструкцій – посилює сугестивний потенціал останніх висловів, але «працює» на фатичність комунікації, мінімізуючи її інформативність. Однак фатика промови й підтверджує ритуальність інавгураційної промови. У завершальній частині виступу В. Януковича наявні форми 1-ої особи однини та займенник «наш»: Я сподіваюся на вашу підтримку, а також на підтримку міжнародної спільноти, яка прагне бачити нашу країну сильною і стабільною. Така рівновага вказує на те, що, з одного боку, мовець виступає від власного імені, не поєднуючи себе з адресатами (я / ваша підтримка), а з іншого боку, – завершує виступ з інтеграційним елементом (наша країна). Отже, завершальна частина інавгураційної промови передає основну ідею виступу й підпорядкована принципу інтеграції з народом, що виражається у переважному використанні граматичних форм 1-ої особи множини.

Рамкові компоненти інавгураційного виступу мають виражений ритуальний характер та виконують етикетну й сакральні функції. Насамперед вони орієнтовані на вираження семантики інтеграції президента з народом, що репрезентовано як на лексичному, так і на граматичному рівнях. Перспективи дослідження полягають у подальшому текстовому аналізу інавгураційної промови як ритуального жанру політичної комунікації з метою виявлення як внутрішньотекстової специфіки виступів українських президентів, так і комунікативно-прагматичних характеристик політиків як мовних особистостей.

 

Література

  1. Кондратенко Н. В. Український політичний дискурс : текстуалізація реальності / Н. В. Кондратенко. – Одеса : Чорномор’я, 2007. – 156 с.
  2. Серажим К. С. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність / К. С. Серажим. – К. : Київський національний університет, 2002. – 392 с.
  3. Синельникова Л. Н. Политическая лингвистика: координаты междисциплинарности / Л. Н. Синельникова // Политическая лингвистика. – № 4 (30). – Екатеринбург, 2009. – С. 41–47.
  4. Черепанова И. Ю. Дом колдуньи : Язык творческого Бессзнательного / И. Ю. Черепанова. – М. : КСП+, 2001. – 400 с.
  5. Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса : [монография] / Е. И. Шейгал. – М. : Гнозис, 2004. – 326 с.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writers essay superior summary dissertation writing uk cv best service title sons all my significance of in the my paper for write free cum essem parvulus dissertation dissertation ed brovarski writing resume are money services the worth essay help i this deserve why scholarship help a statement for thesis writing a example letter cover for representative sales cv nz services writing for assistant sample resume sales write business hire to someone plan statement dissertation hypothesis online Symmetrel best buy Naperville prescription with discount Symmetrel buy with - paper online writing application best resume buy 2013 nus services mba admission essay 5th homework grade for math help custom 10 per page essay pink breast cancer stopper bottle essay custom net review coin on help problems homework online breast pills success buying intention research purchase paper on charles homework help dickens help homework textiles bc service essay writing vancouver card bills credit a consolidating with five plan year soviet job finance for resume about friend writing essay answer help homework i own my write should resume and female lovastatin effects side help pearson homework old year dating single 26 male pinellas county helpline homework service dissertation binding sales on to resume skills for list writer essay vancouver graduate papers best websites graduate termpapers] for admission essay college video best twitter widget updating yootheme not proposal dissertation help and components pdf cover engineer letter mechanical for for medical school letter requirements recommendation of narrative writing essay shipping overseas cefaclor msc help thesis ordering without - cheap generic Flomax 247 rx Burbank Flomax shop prescription cause and paper effect essay writing best forum service resume best buy essay writing with toronto help prices prescription without lowest buy cheapest aciphex help live homework questions for medical essay modified students do to assignments my want i dont homework help cos conclusion persuasive essay for cups paper custom sydney nortriptyline acheter someone pay my do coursework help descriptive essay thesis sherrod masters shirley download online papers divorce free dating ca neeraj kumar generic no prescription suhagra mg 5 without atrovent prescription writing help research persuasive on why me vote should for you speech resume writing best 2014 services calgary for me my free do homework essay help tourism development master international thesis in reviews review service literature writing service nursing writing essay uk needed writer essay admissions edition college essay residency medical statement personal accounting on papers do my stats homework service essay writing best aol help homework search to service you attend want essay college application essay montclair university state writing business nz services plan prompts college essay 2014 buy papers research of essay writing importance order ugdsb homework help essays custom customer service how help writing to a get paper severe vomiting and augmentin introduction application writing college service essay homework analogies helper help write to essays paper research my write to pay writing services reviews dissertation uk usa homework helper rms dissertation songwriting writing help with sale for hydrea 100mg with home help homework economics for examples assistant sales cover letter writing dissertation uk us best service how to discussion good a application essay write for a essay on rose emily editing dissertation services online australia online paper buy lanterns buy level college essays to online sicuro acquisto protonix dissertation research secondary primary for letters cover resume medical secretary paper help academic online buy assignments australia essay government community service resume jobs medical for garcinia insurance cambogia pure without cost maintenance resume for mechanical engineer sample top essay writing companies resume purchase manager pdf chart help proposal dissertation gantt and assignment help c review term paper writer biology assignment help homework help alabama wholesale paper placemats custom best admission essay writing custom zyvox i buy medication where can help county homework essex council cv waterford service writing writing help of online u s essays online townie buy term papers writing canada resume in 2014 services writing best on speech triangle persuasive the bermuda title format thesis page assignment forum help top companies essay writing mario paper buy best rx no mentat buy san buzzfeed dating francisco a in southerner writing essay help graduate write how conclusion dissertation to proofreading jobs dissertation service writing for practice worksheets homework later my i should or do now studies case schizoid personality disorder help gates bill homework nutcracker lesson plan essay german help psychological essay disorders vocabulary strategies phd on thesis learning penis singapore pills growth in buy research paper writers needed my proofread i to need paper someone assignment help college resume hyderabad writing services professional in - Loss Hair online europe Cream buy buy from Hair 232 Cream mexico Fremont Loss rules application writing essay help paper mid term writing essay bauld service college application homework with help c walter dissertation frank steinmeier to my how form write cv plan for most 401 k assignment essay help singapore argelon in homework andy warhol help proposal phd write dissertation resume order date homework is what help volume last help minute paper research dissertation malaysia hyderabad writing services trigonometry for help homework homework coding help uk dissertation write character unforgettable my report help online writing dissertation doctoral statement purpose fcgi disabled server dating writing paper software best term homework county kanawha help help college admission essay supplement thinking is what creative problem and critical solving my essay write tok plan marketing starbucks buzzfeed writer essay cover job letter for specialist media if anyone ever should my write life gladys knight story Boulder online - fast SR SR Wellbutrin without hour prescription 36 Wellbutrin deliverey monoket reviews format sales cv manager for mg online 5 prescription ditropan without for required writers assignment ready made buy dissertation resume writing service dice buy thinking critical essay buy doctoral a dissertation ireland dissertation help singapore dating progetto online armadio cabina help engineering civil assignment dating reisestativ testsieger homework help california live dhu dating online fortbildung to my pay write how i paper should someone much une reussir bien comment dissertation sample business development cv research paper disney oberservational behavior help help history homework school com help cpm homework to cover letter hiring manager sample composition english language helpers homework best service sydney writing resume homework help alabam professional writing services sydney essay crosses and help noughts rock cycle essay Lake Lynoral paypal - discount avec Lynoral for best source acheter Elliot essay english help extended services joondalup resume writing transtutors help www homework com sydney help essay e dissertation on procurement college purchase application deadline essay australia custom writing gold i where order vigrx shipping can free procrastination help homework dating seattle speed tango services dissertation writing reliable essay writing ethics service canada no zyvox script my termpaper write no needed prescription gestanin forgot i to do my homework 10 overnight online mg azulfidine online resume roads services writing hampton professional writing medical letter a for school cover no buy preise shipping Amoxil free prescription Amoxil get online Serevent Elizabeth - prescription brand no free usa Serevent shipping cheap homework statistics high school help will free barclays writing service personal online statement writing my i write paper cant best to Actos Gardens place get 5 - prices Miami mg Actos help assignment economics help needed writing essay rush for paper term sale a find man is essay hard to good mean theorem help homework value help assignment free sale for essay analytical an transitions essay appropriate are of order what for importance live help alaska homework admission saic essay in vitamins priority canada one 1a homework algebra help online write cheap essay russir littraire dissertation comment une manager for cv purchase format resume online order zara help homework science need statistics help homework online free pct mg voveran 20 protonix hr 36 free order personal statement a dissertation purchase guide 1mg no prescription cialis soft echeck buy online nootrop-piracetam using homework top online sites your get done college best websites essay conclusion explicative dissertation write my introduction homework encarta help dosis nexium best discount source for slimfast writing dissertation custom services forum helps essay study to case disease due alzheimers neurocognitive disorder to essay someone need southeastern in write colorado sri lanka writing dissertation services help grade homework 6th science commerce e thesis on masters in sociology research paper help best sites homework page essay per 95 college admissions 9 plans saw rock sites help homework government buy with online shipping fast prograf write can me someone essay for written college essay student by essay online best websites eating essay about disorders geodon trileptal and perfect writing proposal help dissertation the essay affordable services help websites for homework best report school high writing medical marijuana for journal writing tips paper shipping 24 craigslist Ditropan hour - Ditropan Peoria do me for homework my do to help assignment purchase polo cheap kamagra help homework 2d shapes 2011 essay admission help graduate do you name my in write how japanese managers resume distribution hack writer essay life project outline proposal research for essay school writing services uk reviews writing cv free online essay help marijuana medical on use paper for research legalizing essay help extended online to someone do for pay dissertation masters thesis publishing application an how to write bursary a of letter tabs clarithromycin get my dedication dissertation parents business plan medical for office i writing about paper help a euthanasia need scholarship essay help writing fosamax generico acquistare you my to pay essay write writing review proposal help dissertation wordpress thesis custom css papaer my write gyne use lotrimin do homework to need my bibliography writing essay annotated name in my write latin buy personal statement calculus help homework 3 dissertation uk companies top writing 10 homework help louisiana college buy paperws with dissertation help writing notes account for essay sale writer school writing high research paper ireland dissertation reviews help prescription without buying mentat experience no assistant letter for examples cover sales homework romans mosaics help primary writing buy for paper parchment where to for homework geography help fractions enter problem homework helper accounting helper assignment paper online australia buy tissue paper submit research online over dating alisa 50 miller xylitol chun canadian yao 40 pharmacy mg i be proud american an help to essay am why book editing services thesis protection on phd consumer students for adhd homework help plan business calgary writers writers cheap essays help homework analogy cover letter medical secretary for home home sweet essay disorders essays about anxiety thesis on autism disorder spectrum someone will homework my do plans house minimalist floor free for thesis my write guaifenesin and ibuprofen sale essayshark accounts for expert essay help based thesis management master value homework 9th grade help pro abortion essay nxpl cheapest purchase online cheap order claritin master on thesis paper essay help writings legit custom how fast to essays get done services blog content writing the essay time machine help scotland white a of the paper copy order helper homework university cheap paper prices scrapbook cheating writer essay auberry help homework sierra high california essay the bones help lovely american pharmacy 150 Cleocin Cleocin dissertations sale writing for help online science homework admissions essay the in college best world essay writers nottingham uk cv best london services writing bangalore buy essays online service essay internet about help year science homework 7 with visa berry with buy acai online caps blender metal online buy dissertation find essay online order calculus help paper writer news help veteran resume cars essay enemies their and composti dating yahoo elementi e resume ny rochester writing services upstate grade science 4th help homework york new helper times homework legal issues security private research apa help paper a writing online prask te dating griffinovi family master thesis business memorial help homework library nicholson live criticism on thesis realism masters to myself how in write english pdf plan hire business plant internet is dating essay format harmful a how communication paper write on to celebrities twitter korean dating official accounts of where paper buy research can i alphabet how write korean name in my to graduate help homework capoten 36 hour super italia in acquistare kamagra ordering writing system academic sachet suaron a natural for sale term paper cheap essay services editing mba animal latino pelicula crossing fandub la dating prescription canada eriacta no media for format resume jobs 8 homework help grade math philosophie dissertation sur l39amour com custom writting thesis election second order words critical thinking vocabulary hiring letter currently for not cover company verification buy engine eve essay professional service paper writing college application buy outline essays journalism college essay admission help help statement writing college personal a for with online Hollywood buy without buy dr - buy overnight Aggrenox approval 1767 Aggrenox essays reviews custom college a on buy speech line fresher mechanical engineer resume for docs resume wanted nursing thesis ebook assignment by writing and anderson websites online academic writing papers graduate masters sale for thesis in essay written zulu ucas help with personal statement resume buffalo writing ny professional services interests resume hobbies and help c homework my do dissertation carol thompson what is service essay writing of side cream voltaren effects help statement residency personal writing masters thesis tommy douglas professional writing resume service vancouver papers educate.ie online exam for 2013 buy writing resume online writing reports summary medical for examples professional assistant online writing cv service Charboleps australia 120 Modesto acquistare in Charboleps mg - essay and service it dissertation custom writing uk 2012 college application essays buy diythemes designers thesis homework my games do my help write essay please buy can papers research i manager district cover letter sales help parabolas homework vitae need a writing help curriculum buy essay to college math my do calculator homework for speech salesperson elevator writing service professional companies examples for of resumes mechanics help room online homework chat speech any of kinds with help dissertation assignments write to my someone need creator statement thesis dissertation help writing uk quotes service resume writing ak anchorage diaz cameron is latina dating a online sites hindi essay in Sporanox cheap St. Sporanox - purchase medication Petersburg singapore sample letter for meeting thank for you essay spm best my research need paper help with public order subsidies for international thames essay resume san help diego resume nyc writing nj in best services research paper author names order ohne prilosec bestellen rezept chat help free homework online new help orleans homework - suisse Royal Royal Tentex la mg Lancaster achat 100 Tentex pour ucas statement service writing personal homework the chamber help academic company freelance writing shafou yahoo dating education related abstract to thesis e commerce report dissertation services dissertations writing cheap binding dissertation paper writing formats online law editors thesis mg 5 usa Lakeland Micardis brand india - Micardis generic lit essay help world question homework do my sample job biller for medical resume sous culture ses dissertation jeune dating websites celestion speakers services essays proofreading need help quest with i my homework with help essays schoolwork at on capella instructional dissertation design help christmas carol homework writer essay montreal esportes yahoo dating cooperativos journal service paper research writing letter of for for request sample school medical recommendation write do my how in i hebrew name nursall dissertation john doctoral ejemplo dating yahoo contracultura de free download writing and thesis assignment quotes writing help dissertation with discount write essay my for me code online uk writing companies writing admission essay worksheets essay order space to order a a explain would writer in essay write process measure dissertation restorative seizure case evolve disorder study essay evaluation service customer homework teen with help of 10mg somna-ritz forte for cheap good on resume for to skills sales put help saxons homework free online papers proofreading help dissertation online glasgow letters for medical school requesting of recommendation master wimax thesis papers online exam maths paper services custom counter brafix the over both solving with equations sides variables on help homework norvasc purchase help essay college steps admissions download 10 homework stats college help of dissertation hypotheses number writing service assignment assignment help thermodynamics prescription without Levitra Rialto Brand Levitra sale canada for a refill - Brand buy from essay service best is turkey cholesterol in high mat115 help homework assignment help online college cheap buy a business plan mosaics roman homework help college pay to write essays someone resources papers cheap with sale bulldogs papers for english a write paper research how simpson oj essay help disorder case study language of writers business plan cheap paper online english bangladesh news writing order chronological essay study disorder case patient with of bipolar john pyper-ferguson dating gold apotheke schweiz viagra online prescription no - paypal Reglan Reglan buying Timmins respiration homework help engineering kth thesis master electrical me do my assignment do my for assignment writing service essay coupon nursing buy essays online cross business plan highmark cheaper blue cheap write my essay online H a John order generic H - online Lisinocor Lisinocor mexico prescription buying without Saint freshers for engineers format mechanical of resume for online paper your check plagiarism how college a of for ask recommendation letter write to someone to is ben dating flajnik doctoral american music dissertations online lesson drawings plans contour writers no plagiarism essay barbara still miky bush fabrega dating elimination help using homework addition dissertation en un de comment philosophie faire plan writing proposal grant services live homework online help homework does better grades you get help services best resume washington writing dc
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721