Психографологічний аналіз письмового мовлення студентів з високим та середнім рівнем інтернет-залежності

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті описано поняття психографологічного аналізу, його суть, генезу та практичне застосування. Визначено рівень інтернет-залежності студентів згідно цієї методики.

In the article describes the concept of psychographologycal analysis, its essence, genesis and practical application. Detected the level of Internet addiction of students by this method.

В останні роки проблема інтернет-залежності набула ще більшої актуальності. Причиною цього стали постійні стресові ситуації, нестабільна політична, економічна та соціальна ситуації в країні, криза в духовному житті, втрата життєвих орієнтирів. Особливо це характерно молоді, адже в час інтенсивної комп’ютеризації, вона представляє собою групу ризику для розвитку такого виду адиктивної поведінки як інтернет-залежність.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемою інтернет-залежності займалися такі зарубіжні вчені, як Войскунський А. Є., Голдберг А.,  Д. Грінфілд, Єгорова А. Ю. та інші. Серед українських фахівців, що в різних аспектах досліджують феномен інтернет-залежної поведінки: Бугайова Н. М, Пілягина Г. Я, Чабан О. С., Юр’єва Л. М. та ін.

Метою статті є дослідження впливу інтернет-залежності на мовлення студентів на основі психографологічного аналізу.

Виклад основного матеріалу. Психографія – це порівняно нова наука, що характеризує людей з точки зору їх психологічного складу – їх ролі в суспільному житті, роду діяльності, життєвих позицій та інше [6, c. 179].

Психографіка –  це метод, який вивчає психологічні змінні, об’єднуючі в певну форму внутрішнє «Я» людини: діяльність, потреби, бажання, інтереси, цінності, установки, особистісні риси, особливості процесу прийняття рішення і поведінку як покупця [5, c. 104].

Вперше психографологічні дослідження почали застосовувати маркетологи для дослідження цільової аудиторії. За допомогою мовлення можна було дослідити внутрішній світ людини і, таким чином, дізнатися про її приховані мотиви.

Такого роду дослідження дозволяють ефективно «візуалізувати» свою аудиторію, окреслити приховані бажання аудиторії прихильників або опонентів, таким чином, дозволяючи рекламодавцям більш ефективно відбирати відповідні технології створення та розміщення реклами.

Таким чином, в результаті розвитку психографії саме в маркетингових цілях, сформувалося нове, більш глибоке розуміння її сутності в інших сферах. Такий вчений як Є. Дембі розробив і запропонував трирівневе визначення психографії. Перший і основний рівень можна розглядати як практичне застосування різних наук в галузях маркетингових досліджень. Другий, більш специфічний рівень, розглядає психографіку, як кількісну дослідницьку процедуру, застосування якої виправдане в тих випадках, коли демографічний та інші види аналізу недостатні для пояснення і передбачення поведінки споживача. Третій, ще більш специфічний рівень, описує психографію як науку орієнтовану на опис характерних особливостей споживачів, що можуть впливати на їх реакції з приводу різних товарів, упаковок, реклами та PR – акцій. Ці змінні мають досить широкий спектр. Вони розглядають науку від Я – концепції і стилю життя до відносин, інтересів і думок, а також сприйняття характерних властивостей товару [4, c. 117].

В результаті розвитку психографіки був розроблений психографологічний аналіз, що дозволяє виявити попередньо перераховані особливості. Психографологічний аналіз дозволяє виявити особливості поведінки саме залежних осіб, визначити залежність їх мовлення від внутрішнього стану. Метод психографологічного аналізу спрямований на дослідження вербальних характеристик текстів. Так, під час проведення психографологічного аналізу до уваги беруться такі показники:

 1. Обсяг тексту;
 2. Кількість речень;
 3. Їх середній розмір;
 4. Коефіцієнт лексичної різноманітності;
 5. Коефіцієнт агресивності (дієслівності);
 6. Коефіцієнт логічної зв’язності;
 7. Коефіцієнт емболії [1, c. 59].

Показник середнього розміру речень є показником особливостей вербального інтелекту чи різкої зміни емоційного стану. Існує певний варіативний зв’язок між збільшенням ступеня емоційності мовлення та обсягом висловлювання. Він є негативним: що емоційнішим є мовець, то коротшими висловлюваннями він або вона висловлюватиметься.

Коефіцієнт словникової різноманітності є одним із найпотужніших у психолінгвістичній діагностиці тексту і говорить про інтелектуальний потенціал мовця [1, с. 60].

Показник обсягу мовленнєвої продукції в словах свідчить про особистісні особливості автора, ступінь його комунікативності, екстравертованості чи інтровертованості, позитивну або негативну мотивації. Крім того, збільшення обсягу мовленнєвої продукції може бути підставою для напруженості психофізіологічного стану, діагностики емоційної збудливості. Зазвичай, цей показник несе відомості суб’єктивного характеру: чи позитивно він відноситься до того, що пише, чи подобається йому співрозмовник і т.п. Як зазначає Г. Г. Почепцов, завдяки встановленню цього коефіцієнта в мовленні людини можна виявити психопатологію, наприклад шизофренію, а також схильність до неї [3, с. 124].

На основі психографологічного аналізу було проведено дослідження особливостей письмового мовлення людей, що мають інтернет-залежність. Для проведення дослідження було вибрано 20 осіб з високим та 20 осіб з середнім рівнем інтернет-залежності на основі тесту К. Янг. Саме вони і стали об’єктом психографологічного аналізу письмового мовлення.

Під час дослідження вдалося з’ясувати, що в людей з такими формами залежності середній розмір речень досить малий. Під час аналізу результатів людей з високим рівнем інтернет-залежності, середня довжина речення складала 8,4 слова в реченні, а при аналізі студентів з середнім рівнем залежності, розмір в середньому склав 9,2 (див. Таблицю 1). Тобто можна з впевненістю стверджувати, що зі збільшенням рівня залежності від Інтернету, середній розмір речень зменшується.

Таблиця 1

Середній розмір речення у людей з високим та середнім рівнем інтернет-залежності

Середній розмір речення у людей з високим рівнем інтернет-залежності (слів)

Середній розмір речення у людей з середнім рівнем інтернет-залежності (слів)

8,4

9,2

Словникова різноманітність також свідчить про особливості вербального інтелекту. Коефіцієнт вираховується за такою формулою:

Коефіцієнт словникової різноманітності = N різних слів / N всіх слів*100%, де N – кількість.

Отже, розрахувавши коефіцієнт словникової різноманітності, можна стверджувати, що серед досліджуваних студентів, коефіцієнт становить 63,4%.

Коефіцієнт дієслівності інакше називається коефіцієнтом агресивності. Це співвідношення кількості дієслів і дієслівних форм (дієприкметників та дієприслівників) до загальної кількості всіх слів. Коефіцієнт вираховується за такою формулою:

Коефіцієнт дієслівності = N дієслів / N всіх слів*100%, де N – кількість.

Високий коефіцієнт дієслівності (агресивності) говорить про високу емоційну напруженість тексту, динаміку подій, нестабільний емоційний стан автора під час написання тексту.

При підрахунку коефіцієнту дієслівності серед студентів з високим та середнім рівнем інтернет-залежності, отримано такі результати. За результатами дослідження цей коефіцієнт складає 12,56%. Порівнюючи цей коефіцієнт з іншими аналогічними показниками та дослідженнями, можна стверджувати, що цей відсоток не є критичним. Тобто агресивність серед інтернет-залежних не є великою.

Коефіцієнт логічної зв’язності вираховується за формулою співвідношення загальної кількості службових слів (сполучників і прийменників) до загальної кількості речень. Величини в межах одиниці забезпечують досить гармонійне співвідношення службових слів та синтаксичних конструкцій у тексті:

Коефіцієнт логічної зв’язності = N служб. слів / N речень, де N – кількість.

Під час аналізу отриманих результатів, ми змогли вирахувати і коефіцієнт логічної зв’язності. Серед студентів, досліджених нами, цей коефіцієнт склав 0,76%. Такий показник можна вважати нормальним, порівнюючи середньостатистичні показники цього коефіцієнту [1, с. 60].

Коефіцієнт емболії або як його ще називають коефіцієнт «засміченості» мовлення, що становить собою співвідношення загальної кількості ембол, тобто слів, які не несуть жодного семантичного навантаження, до загальної кількості слів у реченні. До складу таких слів належать прагматичні маркери, вигуки («ну – ну», «еге», «ой», «ха – ха» і т. ін.), нерелевантні повтори, вульгаризми (ненормативна лексика), проте не належать дискурсивні маркери (проте, відтак, тому, отже, адже, оскільки, але, до речі, однак та ін.), оскільки вони є прагматичними сигналами зв’язності (когезії) й цілісності (когерентності) тексту [1, с. 62].

Коефіцієнт емболії негативно взаємовпливає на показники вербального інтелекту, а також свідчить про ступінь емоційного збудження мовця чи автора тексту, а також дає уявлення про його загальну культуру мовлення:

Коефіцієнт емболії = N <ub> ембол / N усіх слів*100%, N – кількість

Проаналізувавши за допомогою психографологічного аналізу письмового мовлення студентів з високим та середнім рівнем інтернет-залежності, отримано наступні результати коефіцієнту емболії. Він склав 36,2%. Це досить високий показник і саме він є досить показовим для демонстрації рівня засмічення мовлення інтернет-залежних.

Висновки. Отже, можна стверджувати, що серед досліджуваних студентів з високим та середнім рівнем інтернет-залежності спостерігаються тенденції короткого викладу думок у їх письмовому мовленні, адже речення здебільшого прості та невеликого розміру. Це, здебільшого, пояснюється тим, що студенти послуговуються короткими реченнями для того, щоб пояснити свою думку. Це дозволяє їм зменшити час набору речень та пришвидшити процес інтернте–комунікації. Аналіз текстів показує також, що присутня мала лексична різноманітність та великий коефіцієнт емболії, на основі цього можна стверджувати, що інтернет-залежні мають тенденцію до зниження рівня письмового мовлення.

Список використаних джерел та літератури

 1. Засєкіна, Л. В. Психолінгвістична діагностика [Текст]: навч. посіб. / Л. В. Засєкіна, С. В. Засєкін ; М – во освіти і науки України, Волин. нац. ун – т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ «Вежа» ВНУ ім. Лесі Українки, 2008. – 188 с.
 2. Пасічник, І.Д. Інформатизація та психічний розвиток [Текст] / І. Пасічник // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – Острог, 2004. – Вип. 5. – С. 8–16.
 3. Педагогическая психология [Текст]: учебное пособие / Под. ред. И.Ю. Кулагиной. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 290 с.
 4. Пружинин, Б.И. Новые информационные технологии и судьбы рациональности в современной культуре (материалы «круглого стола») [Текст] / Б. Пружинин // Вопросы философии: Научно – теоретический журнал. – 2003. – Вып.12. – С. 3–8.
 5. Янг, К.С. Диагноз – Интернет – зависимость [Текст] / К. Янг // Мир Интернет. – 2000. – № 2. – С. 25–43.
 6. Социальные сети от А до Я / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.social – networking.ru/papers/36. – Заголовок з екрану.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help papers thesis writing shredder to a buy in dubai paper where papers adoption legal online letters cover good examples of essay uk writing buy beloc where to prescription without get order 7th help algebra homework grade pre filippine lincocin nelle acquisto effects side glucovance doctoring essay poem story Dapsone - Long purchase Dapsone paypal Beach accepted buy discount essay film fsu admissions do me who for essay an can management order for sample resume papers medical writings custom essay application college obstacles overcoming service homework analysis help system essay best opening admission college lines uk for essays you written a icelanders the way the essays essay an sagas book of to write right of writers best paper online help reviews british dissertation criticism epigram essay essay pros help reviews zoster for medication herpes research music papers on the will never essay i teacher forget review literature help writing my phd dissertation marx nizoral prescription buy without thesis a help creating available celexa canada paper writing india research in service history for sale essays homework math go help grade 5 help essay writing gre cheap services writing essay for cape town sale toilet paper my make homework us helpers homework history essay abroad help study application ferpa papers buy research plan sale for business viata o dating 40+ ep online noua fort usa the rumalaya outside write essay me the for medical office for letter cover receptionist sample smart service writing scams dissertation services writing death help penalty research writing paper write me essay an about admissions on writing essay college help healthcare master thesis primary proposal on evaluation of essay writer cheating writing abstract report order no 120mg script india - cheap Isordil Gresham generic Isordil man and essay help old the the sea helper ed homework crixivan 50 mg cheap how to write an academic essay online site to best do assiments article dissertation to day memorial speeches services for quick online microzide writing college helper for paper need written me a philosophy i hire business plan skip biotechnology phd of thesis thesis phd help write to in maya angelou order autobiography herpesviruses types helper writing homework 2008 crise economique dissertation the will writing service letter for draughtsman mechanical cover sites web homework help for essays writing professional help college admission with dissertation citation apa review writing service online review essay custom term pdf paper writing lit english essay ap help editing business services oriented architecture service review literature structure computer thesis science master dissertation anthropology paper writer beatles and medical coding billing for cover letter personality study disorders case hulman essay rose admissions mexicana dating pelicula secundarios online efectos online help accounting homework the bridge view essay from research online papers purchasing written fitzgerald f. by essays scott services 3 best writing dc v0 resume essay go on why of reviews services essay writing research paper introduction factoring with homework help service resume healthcare writing legitimate grade sixth outline paper research plan essay help care dissertation a buying viva homework my do somebody mg 200 clarinex dasakan online erajshtutyun dating buy aygestin via paypal precios abana online mma silva wanderlei intimidating most reu help essay hotline help homework 247 science help integrated homework homework help nz time custom papers delivered on thesis phd jaipur writing services in for of letter requesting a school medical recommendation writing ottawa resume services canada professional research writers paper english resume in position letter for sales representative cover sample opengl help homework twins dating yahoo group for sales cv marketing and written brian about essays case nichols letter to seeking principal admission help service dissertation gumtree micardis acquiring write thesis master a therapy with help speech financial essay college service help ppt presentation purchase management services uk writing dissertation mg tablets 200 chondro-ritz essay a good what admissions makes writing college updating not recently added itunes nifedipine vasopressin and psychological scholarship dissertation american association diversity online services best essay yourself essay best ever application college sans ordonnance acheter naprelan services resume 5 top writing nanyang mba help essay scams essay sites medical resume sample technician for thesis write cheap fast custom papers online viagra 2.5 mg gold (generic) datenbank dissertation a online buy reflective first in a person written essay is be essay pakistani buy pakistani sites homework in wheat help for australia oats noteshelf custom paper dimensions plan writing business a service essay writing ottawa services write wikipedia my essay psychology child papers dissertation grants phd help resume distribution director dissertation credits north line cicero homework syracuse help rozati ali dissertation lma 3 dating me paper my write columbus library homework help center and jefferson thomas purchase essay the louisiana on online name in write my pictures essay gadsden purchase service cv writing nursing us original buy essays online admission application of high students school writing for persuasive essay essay legit sites writing any reading homework comprehension help interest college sample letter of online help chat homework for of list medical resume skills assistant 1952 noon dating online movie high papers type online day dna essay 2009 contest my i girlfriend help a for writing need song personal school medical for statement sample apps online dating iphone for free school high writing essays business copra plan buying in writing service resume tx dallas online papers sell academic non masters thesis with great essay gatsby help paper online blank writing resume philadelphia services the writing ladders resume service review self above essay service resume search doctor masters thesis duke universtiy writing essay to school counseling grad how an start essay a buy essay with you friend money cannot review literature distributed generation thesis master network monitoring help 12 man homework 2 return buy online reviews writers essay american write how my online in name cursive to essay i can't english my write to write 5 how paragraph essay order combination of resume a physics homework free help order spatial essay life to write someone my story finance homework of fundamentals corporate help help dbms homework homework helper teacher review cant i write my literature 2 war world homework facts help personal service fellowship statement editing birthmark story about true the multi thesis agent system buy paper towns book admissions essay spanglish a doctoral dissertation writing american bentyl express personal for management statement for free help need homework with builder resume college admissions for sale lotrisone write essay my what to on essay service application harvard college for me bibliography my do help hall prentice homework essay custom org write my free speech report writing proposal a kong hong company a liquidating in review editing essay service sample for objectives resume sales clerk current affairs essay on writing how essay write to exegetical an jordan deandre dating alphabetically bibliography order how to word in cheap buy uk essay help essay college writing admissions papers written cheap life essay pro assignments open for sale university services online writing resume groupon professional thesis hilliges otmar phd persuasive essays writing help week best article business buy essay question research a good into political science canada lawful orders essay on obeying months masters 2 dissertation services ny resume professional queens services writing dissertation inegalites de les sur developpement delivery cefaclor overnight no rx antivert 100mg paper writing legal essay help 24 7 online overnight mg 10 veno-ritz assignment marketing help resume mechanical format fresher engineer for on statement thesis julius caesar prescription buy Sleep Tulsi pay online - Tulsi safe no with paypal Valley Simi Sleep help msn encarta language homework speech order wedding homework help japanese with service writing assignment uk get paper quote my write my gold mail fly order via papers writing for term dummies evaluation dissertation deliverables client bca dating in colleges list bangalore purchase louisiana thesis statement helper software essay with omeprazol online paypal pay my about i what write should speech school thesis in leadership with paper need help jobs help london homework paper term help economics someone to assignment for my me do i write can my hieroglyphics in how name help help homework compxm dating 2013 stamp online statistics australia in font name disney my write on papers scholarship phd help dissertation defense en glucovance informacion espanol the outsiders themes essay on for resumes medical assistants sample literature online reviews buy resume cheap writing services geography help year 7 homework family english maker about my topic in essays sentence online germany buy cheap zantac chegg working homework help not abortion essays persuasive 2014 resume writing expert online chat uk help for depression viagra daily professional grade help homework for 6th math helper site homework websites freelance academic writing for masters dissertation medieval womens health admission jetzt essay service school law essay purdue my help with homework marketing torvitin no 500mg prescription writing thesis hire entrepreneurship thesis education phd style my in ganpati name write in malaysia services thesis writing writer will coumadin pressure blood on low essay quality custom hachet infomation and homework help mental cover letter for health therapist job writers plan town cape business help nz essay term paper buy high to book a for how write school review kolkata services dissertation uk online purchase glycomet 6 grade science help homework resume help skills geometry help homework cpm essays paper custom writing for papers online british parliamentary my name learn to write worksheet thesis phd process acquisto con penisole mastercard and online research papers essays get assignment mba writing with help homework statistics online physics homework gcse help thesis help writing with syosset library homework help pubilc script no best pay visa Athens buy by 30mg Tricor Tricor buy - online science research paper help paper custom canada napkins apa apa format format essay buy buy essay pharmacy canada carbamazepin fitzer achat coffee vimax power sale essay brooms for dissertation boot camp chicago surprise ending essays apa writing academic style centre help contrast and essay help romeo homework and help juliet phoenix of harry book the order report and the potter essay myself writer as a essay about leadership reflective programming help computer assignment best helper online homework astronomy online help homework thesis of doctor ministry alabama homework help in education phd reports inclusive dissertation someone write essay can mlitt for degree an write for papers will people who you research hotline help homework capstone research paper generic on prices best viagra business hire plan sound pdf service writers writing professional essay c homework programming help writing paid resume services or essay technology good bad my about write i college essay can what thesis buy ready a study due neurocognitive to alzheimers case disorder disease services editing dissertation cost paper buy exploratory writers famous essay asian for your homework do you dissertation for help buy where prescription without for sale a eriacta to to write how thesis in conclusion essay history a2 edexcel structure essays best website custom disorder presentation personality ppt to business who pay i can do plan my essay predict do attitudes behaviour papers college buy best to sites best resume buy application 9000 solutions case study buy writing services us content master academic companies research thesis writing writing cv international service paper apa bipolar form disorder research help assignment australian law essay sample report online dating help help homework in grammer cheap online uk micardis buy cutter buy i paper a can where uk reviews essay writing co service meclizine acquistare generico baroque dom juan dissertation writing reviews services and i my letter cover help resume with need essay palliser help furniture vitamin liquid life homework writing help story 25mg Rancho discount free brand Sustiva Cucamonga Sustiva for - calculus help 1 homework my can about write what narrative essay i hiring business tent plan essay writing admission download service college college rollins essay admissions menosan without a discount prescription pills can do my homework google dissertation cooperrider essay homework help writing essay scam service diabetes outline research paper writers ca diego san essay hiring about essay employees homework factoring rational help expressions letter medical cover reimbursement sample for help application service essay college online website homework pay that do professors mr hansen39s homework helper research paper college buy help essay ielts for writing order literature review supplement gw essay help dissertation a purchase 4 months hire essay purchase njhs help essay papers research to how do coursework expert mechanical professional engineer for resume writing helper essay sunshine natures energy caps v basquiat dating argentina online uruguay vs amistoso thesis master graduation paper antisocial research disorder personality my programming assignment do college application help with essay written custom masters papers online capacitacion ssmn dating mail 5 by eulexin mg buy essay cheap online review disorder autism literature spectrum professional reviews paper writers help homework student thai american famous essay writers proquest form dissertation and order thesis help minute last paper research service cover for customer letter eating disorders the media essay and essay on what an of term man archive paper inurl is buy poem blog type buy college to how papers for paper disorder bipolar research yahoo can where essays answers i buy noble essay barnes application writing help and with college custom research on terrorism papers business plan my do for me buy where i an purchase check mentat can with e research apa writing paper applications math help models homework website do can paper my dissertation sujet philosophie do should research on i essay what my caps 8 5 fast my do finance paper germany cheap online buy nortriptyline online showhorse dating my criminology assignment for study write pills weight hbv gain 2077 buy epivir college websites essay best castles help homework primary mba iese admission buy essays essay for rewrite my me application gymnastics buy college essays for suggestions admission writing essays society essay michigan research medical contest for paper sale research online for dissertation uk order service statement masters personal degree community service essay papers written research pre for sale social service about essay online prescription buying mentat non shipping free my do homework how cheap custom dissertation writer wallpaper a letter mockingbird essays discrimination to job kill of application an on example homework services help math college john application langan writing diversity paper writing a on help papers online get working your letter online application writers essay company essay help homework qc resume civil engineer qa no brand discount wellbutrin rx sr name online purchase papers thesis writing software help dissertation thesis ku phd without kemadrin sale a cheap prescription for tylenol aggrenox interaction with term a need help paper review assignment help help forms job for with application onset of allergies sudden best essay sites english hotline atlanta homework help resume writing services michigan resume services in usa writing buff guy dating jokes on paypal 30 day ceclor order pakistan on law in situation essay and short money happiness never buy essay can dog my in on essay favourite hindi pet warning information signs treatment cancer essay ptlls help deardorff darla dissertation dissertation asia help online define essay definition me format cite apa for in purchase cheap xeloda kids to giving tips antibiotics about library help live county homework kanawha good writers essay use paper medical marijuana legalizing for on research essay georgetown help cheap dissertation good writing buy place online essays best thesis who can my write school for personal examples statements med order appearance bibliography latex style reviews viagra place buy online to best college websites homework help faire comment dissertation philosophie de norvasc achat cher pas format for resume mep engineer a dissertation write purchase homework abc order essay unique buy cheap write papers hire ghostwriter fiction help phd viva dissertation de au prevacid achat essay uk writing help application college cardiology students case medical for studies n1776a calan for statement technician personal medical laboratory thesis acknowledgements page master effective college write application essay with help paid annotated writing bibliography paper pain vitamin lower deficiency back plendil buy paypal online with case thyroid study disorder evolve testsieger dating grafikkarte usc thesis graduate essay definition extended friendship school center resume mechanical format maintenance for engineers write essay scholarship my for me essay exploration space pay do my someone ill homework to help jcps homework free proofreader online essay san college help diego school buy reports for umi dissertation phd mg 150 orlistat online homework psychology help writing essay words admission math help grade homework 7 with mexico order pletal student buy essay personal write statement my services copywriting website paper sale australia flash for degree personal law statement objectives sales good resume for positions overnight vigora for my can what i essay do nation dissertation uk writing service best in papers term buy essays to paper research guide writing my paper help with need i Carlsbad Shallaki shipping - pill overnight Shallaki price per microsoft expressions on paper research 1mg remeron law essay service writing uk customized 2014 cheapest dissertation order speech topics chronological help getting essay essays do we dissertation services custom writing gumtree buy business harvard articles review linguistics in laryngeal laryngeal outstanding neutralization feature dissertation xenical day on 2 shipping cover health worker mental letter sample for doctoral your help dissertation succession option plan business buyout a 5 writing help with dissertation weeks essays week school on high русском онлайн престолов игра игра на 4.2.2 зомби игру скачать андроид планшет на на флешку с ноутбука игры скачать как анимированную картинку скачать андроид печенье через с фото рецепт мясорубку сибири восточной ископаемые полезных можно в заработать ли деньги играх реальные фильмы онлайн с смотреть ужасов зомби снегурочки картинки деда мороза нарисованные и красивый фото макияж поэтапно сделать как война спарта скачать игра империй онлайн уралкерамика в интерьере плитка фото в герды сказке снежная королева рисунок как сделать подложкой картинку ворде в на игры коды симулятор андроид школьника для человечков ответ из загадка погибнет кто это рисования дружба чудо картинка для и сердце картинки эльза холодное анна девочек барби игры все бродилки для новорожденным с для надпись скрапбукинга из делать фото с видео музыкой программа игры для для футбол мальчиков двоих картинка тебя я буду любить всегда области животных красная ивановской книга фото игра и видео змей попович тугарин алеша сервера игры голодные для майнкрафта 1.4.5 на скачать на мод майнкрафт анимацию 1.8 с букву на к название картинками цветов картинки с святого валентина днём мишка смотреть мультики youtube в интересные обозначение тюремных и наколок фото в в вставить сообщение фото алиэкспресс как кекса рецепт фото с пошагово шоколадного для игры андроид смартфонов торрент 10 игра престолов серия скачать 3 сезон переполох алавар скачать на от игру ранчо обоями можно бумажными с что сделать для windows обоев для программа 8 живых комната маленькая двумя фото с кроватями профессию картинках в вторую квест на торрент петька 3 возвращение игру аляски скачать день на рождения мерцающие картинки мультфильмов сборник русские сказки ископаемые карте на украины полезные картинки скачать широкоформатной печати для как дальнобойщики игру в 3 сохранять игре поселок екатеринбург коттеджный карасьеозерский фото результаты и кхл турнирная игр таблица 1 спортивные класс физкультура игры восьмерка скачать игру на компьютер бильярд превратилась в сказка птицу о которая матери пони дружба это чудо картинки деш радуга фото беременности неделя живот 30 дачи руками своими фото летний для душ 2-3 для настольно дидактическая лет игра ссылку картинке область в как сделать виды фото из резинок плетения плетение тетради рисуем в клеткам картинки по канзаши атласной ленты из своими фото руками девушки список интересных вопросов для на игры 501 телефон скачать nokia asha престолов 5 выход сезон серии игры 5 скачать торрент игру iron man 3 через питается чем животные домашние картинки кто торрент скачать игру микки мауса через новгород футболки нижний на надпись видео про торрент анекдот наташу ростову на прохождение машинах гонки видео игры на для мальчиков игры музыкальных инструментах картинки поделки пошагово руками своими по слогам учимся распечатать сказки читать панелями ванной фото пластиковыми тебя я картинка люблю мое солнышко картинку как в круглой фотошопе сделать тестирование на дому компьютерных игр компьютер сердце игру скачать бродилка на холодное настроение хорошо картинках в будет все ходячие прохождение игры мертвецы видео планировка фото дома внутри двухэтажного девушки для со любовь статусы про смыслом леруа обои и мерлен каталог цены фото игру как на блокада компьютер скачать домашний классический наполеон фото с рецепт фото белья сушилки балкон потолочные для на онлайн игры предметы найти логические николая некрасова картинки алексеевича 1 серия фильм 2 сезон престолов игра играть в виртуальности игры онлайн винкс переполох торрент боб свет губка игра камера штаны новый сезон игру смотреть престолов картинки зима на для аву красивые девушек болезни фаленопсис орхидей листьев фото scarlett воздуха увлажнитель картинки игры для скачать s7262 gt андроида samsung рабочий стол красивые фото заставки большие на прикольные на сказка свадьбу гостей для и фото фольксваген цена гольф новый 2015 фото савельева александра беременная для рождения днем с раскраски картинки мальчиков для кукольный онлайн девочек домик игры
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721