Психографологічний аналіз письмового мовлення студентів з високим та середнім рівнем інтернет-залежності

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті описано поняття психографологічного аналізу, його суть, генезу та практичне застосування. Визначено рівень інтернет-залежності студентів згідно цієї методики.

In the article describes the concept of psychographologycal analysis, its essence, genesis and practical application. Detected the level of Internet addiction of students by this method.

В останні роки проблема інтернет-залежності набула ще більшої актуальності. Причиною цього стали постійні стресові ситуації, нестабільна політична, економічна та соціальна ситуації в країні, криза в духовному житті, втрата життєвих орієнтирів. Особливо це характерно молоді, адже в час інтенсивної комп’ютеризації, вона представляє собою групу ризику для розвитку такого виду адиктивної поведінки як інтернет-залежність.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемою інтернет-залежності займалися такі зарубіжні вчені, як Войскунський А. Є., Голдберг А.,  Д. Грінфілд, Єгорова А. Ю. та інші. Серед українських фахівців, що в різних аспектах досліджують феномен інтернет-залежної поведінки: Бугайова Н. М, Пілягина Г. Я, Чабан О. С., Юр’єва Л. М. та ін.

Метою статті є дослідження впливу інтернет-залежності на мовлення студентів на основі психографологічного аналізу.

Виклад основного матеріалу. Психографія – це порівняно нова наука, що характеризує людей з точки зору їх психологічного складу – їх ролі в суспільному житті, роду діяльності, життєвих позицій та інше [6, c. 179].

Психографіка –  це метод, який вивчає психологічні змінні, об’єднуючі в певну форму внутрішнє «Я» людини: діяльність, потреби, бажання, інтереси, цінності, установки, особистісні риси, особливості процесу прийняття рішення і поведінку як покупця [5, c. 104].

Вперше психографологічні дослідження почали застосовувати маркетологи для дослідження цільової аудиторії. За допомогою мовлення можна було дослідити внутрішній світ людини і, таким чином, дізнатися про її приховані мотиви.

Такого роду дослідження дозволяють ефективно «візуалізувати» свою аудиторію, окреслити приховані бажання аудиторії прихильників або опонентів, таким чином, дозволяючи рекламодавцям більш ефективно відбирати відповідні технології створення та розміщення реклами.

Таким чином, в результаті розвитку психографії саме в маркетингових цілях, сформувалося нове, більш глибоке розуміння її сутності в інших сферах. Такий вчений як Є. Дембі розробив і запропонував трирівневе визначення психографії. Перший і основний рівень можна розглядати як практичне застосування різних наук в галузях маркетингових досліджень. Другий, більш специфічний рівень, розглядає психографіку, як кількісну дослідницьку процедуру, застосування якої виправдане в тих випадках, коли демографічний та інші види аналізу недостатні для пояснення і передбачення поведінки споживача. Третій, ще більш специфічний рівень, описує психографію як науку орієнтовану на опис характерних особливостей споживачів, що можуть впливати на їх реакції з приводу різних товарів, упаковок, реклами та PR – акцій. Ці змінні мають досить широкий спектр. Вони розглядають науку від Я – концепції і стилю життя до відносин, інтересів і думок, а також сприйняття характерних властивостей товару [4, c. 117].

В результаті розвитку психографіки був розроблений психографологічний аналіз, що дозволяє виявити попередньо перераховані особливості. Психографологічний аналіз дозволяє виявити особливості поведінки саме залежних осіб, визначити залежність їх мовлення від внутрішнього стану. Метод психографологічного аналізу спрямований на дослідження вербальних характеристик текстів. Так, під час проведення психографологічного аналізу до уваги беруться такі показники:

 1. Обсяг тексту;
 2. Кількість речень;
 3. Їх середній розмір;
 4. Коефіцієнт лексичної різноманітності;
 5. Коефіцієнт агресивності (дієслівності);
 6. Коефіцієнт логічної зв’язності;
 7. Коефіцієнт емболії [1, c. 59].

Показник середнього розміру речень є показником особливостей вербального інтелекту чи різкої зміни емоційного стану. Існує певний варіативний зв’язок між збільшенням ступеня емоційності мовлення та обсягом висловлювання. Він є негативним: що емоційнішим є мовець, то коротшими висловлюваннями він або вона висловлюватиметься.

Коефіцієнт словникової різноманітності є одним із найпотужніших у психолінгвістичній діагностиці тексту і говорить про інтелектуальний потенціал мовця [1, с. 60].

Показник обсягу мовленнєвої продукції в словах свідчить про особистісні особливості автора, ступінь його комунікативності, екстравертованості чи інтровертованості, позитивну або негативну мотивації. Крім того, збільшення обсягу мовленнєвої продукції може бути підставою для напруженості психофізіологічного стану, діагностики емоційної збудливості. Зазвичай, цей показник несе відомості суб’єктивного характеру: чи позитивно він відноситься до того, що пише, чи подобається йому співрозмовник і т.п. Як зазначає Г. Г. Почепцов, завдяки встановленню цього коефіцієнта в мовленні людини можна виявити психопатологію, наприклад шизофренію, а також схильність до неї [3, с. 124].

На основі психографологічного аналізу було проведено дослідження особливостей письмового мовлення людей, що мають інтернет-залежність. Для проведення дослідження було вибрано 20 осіб з високим та 20 осіб з середнім рівнем інтернет-залежності на основі тесту К. Янг. Саме вони і стали об’єктом психографологічного аналізу письмового мовлення.

Під час дослідження вдалося з’ясувати, що в людей з такими формами залежності середній розмір речень досить малий. Під час аналізу результатів людей з високим рівнем інтернет-залежності, середня довжина речення складала 8,4 слова в реченні, а при аналізі студентів з середнім рівнем залежності, розмір в середньому склав 9,2 (див. Таблицю 1). Тобто можна з впевненістю стверджувати, що зі збільшенням рівня залежності від Інтернету, середній розмір речень зменшується.

Таблиця 1

Середній розмір речення у людей з високим та середнім рівнем інтернет-залежності

Середній розмір речення у людей з високим рівнем інтернет-залежності (слів)

Середній розмір речення у людей з середнім рівнем інтернет-залежності (слів)

8,4

9,2

Словникова різноманітність також свідчить про особливості вербального інтелекту. Коефіцієнт вираховується за такою формулою:

Коефіцієнт словникової різноманітності = N різних слів / N всіх слів*100%, де N – кількість.

Отже, розрахувавши коефіцієнт словникової різноманітності, можна стверджувати, що серед досліджуваних студентів, коефіцієнт становить 63,4%.

Коефіцієнт дієслівності інакше називається коефіцієнтом агресивності. Це співвідношення кількості дієслів і дієслівних форм (дієприкметників та дієприслівників) до загальної кількості всіх слів. Коефіцієнт вираховується за такою формулою:

Коефіцієнт дієслівності = N дієслів / N всіх слів*100%, де N – кількість.

Високий коефіцієнт дієслівності (агресивності) говорить про високу емоційну напруженість тексту, динаміку подій, нестабільний емоційний стан автора під час написання тексту.

При підрахунку коефіцієнту дієслівності серед студентів з високим та середнім рівнем інтернет-залежності, отримано такі результати. За результатами дослідження цей коефіцієнт складає 12,56%. Порівнюючи цей коефіцієнт з іншими аналогічними показниками та дослідженнями, можна стверджувати, що цей відсоток не є критичним. Тобто агресивність серед інтернет-залежних не є великою.

Коефіцієнт логічної зв’язності вираховується за формулою співвідношення загальної кількості службових слів (сполучників і прийменників) до загальної кількості речень. Величини в межах одиниці забезпечують досить гармонійне співвідношення службових слів та синтаксичних конструкцій у тексті:

Коефіцієнт логічної зв’язності = N служб. слів / N речень, де N – кількість.

Під час аналізу отриманих результатів, ми змогли вирахувати і коефіцієнт логічної зв’язності. Серед студентів, досліджених нами, цей коефіцієнт склав 0,76%. Такий показник можна вважати нормальним, порівнюючи середньостатистичні показники цього коефіцієнту [1, с. 60].

Коефіцієнт емболії або як його ще називають коефіцієнт «засміченості» мовлення, що становить собою співвідношення загальної кількості ембол, тобто слів, які не несуть жодного семантичного навантаження, до загальної кількості слів у реченні. До складу таких слів належать прагматичні маркери, вигуки («ну – ну», «еге», «ой», «ха – ха» і т. ін.), нерелевантні повтори, вульгаризми (ненормативна лексика), проте не належать дискурсивні маркери (проте, відтак, тому, отже, адже, оскільки, але, до речі, однак та ін.), оскільки вони є прагматичними сигналами зв’язності (когезії) й цілісності (когерентності) тексту [1, с. 62].

Коефіцієнт емболії негативно взаємовпливає на показники вербального інтелекту, а також свідчить про ступінь емоційного збудження мовця чи автора тексту, а також дає уявлення про його загальну культуру мовлення:

Коефіцієнт емболії = N <ub> ембол / N усіх слів*100%, N – кількість

Проаналізувавши за допомогою психографологічного аналізу письмового мовлення студентів з високим та середнім рівнем інтернет-залежності, отримано наступні результати коефіцієнту емболії. Він склав 36,2%. Це досить високий показник і саме він є досить показовим для демонстрації рівня засмічення мовлення інтернет-залежних.

Висновки. Отже, можна стверджувати, що серед досліджуваних студентів з високим та середнім рівнем інтернет-залежності спостерігаються тенденції короткого викладу думок у їх письмовому мовленні, адже речення здебільшого прості та невеликого розміру. Це, здебільшого, пояснюється тим, що студенти послуговуються короткими реченнями для того, щоб пояснити свою думку. Це дозволяє їм зменшити час набору речень та пришвидшити процес інтернте–комунікації. Аналіз текстів показує також, що присутня мала лексична різноманітність та великий коефіцієнт емболії, на основі цього можна стверджувати, що інтернет-залежні мають тенденцію до зниження рівня письмового мовлення.

Список використаних джерел та літератури

 1. Засєкіна, Л. В. Психолінгвістична діагностика [Текст]: навч. посіб. / Л. В. Засєкіна, С. В. Засєкін ; М – во освіти і науки України, Волин. нац. ун – т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ «Вежа» ВНУ ім. Лесі Українки, 2008. – 188 с.
 2. Пасічник, І.Д. Інформатизація та психічний розвиток [Текст] / І. Пасічник // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – Острог, 2004. – Вип. 5. – С. 8–16.
 3. Педагогическая психология [Текст]: учебное пособие / Под. ред. И.Ю. Кулагиной. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 290 с.
 4. Пружинин, Б.И. Новые информационные технологии и судьбы рациональности в современной культуре (материалы «круглого стола») [Текст] / Б. Пружинин // Вопросы философии: Научно – теоретический журнал. – 2003. – Вып.12. – С. 3–8.
 5. Янг, К.С. Диагноз – Интернет – зависимость [Текст] / К. Янг // Мир Интернет. – 2000. – № 2. – С. 25–43.
 6. Социальные сети от А до Я / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.social – networking.ru/papers/36. – Заголовок з екрану.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

houston in writing services resume buy echeck sinequan with automatic essay my write south africa sale paper for paper software writer write pay to thesis a someone thesis cloning phd speeches buy to of case disorder study neurological chemistry organic helpers homework services us writing 2012 cv my essay nursing write to school for statement medical make how personal a pulse itraconazole for dosing essay sale psychology for tablet metaglip stats helper homework essay college help 2015 for thesis a me statement write essay agriculture dating kalbuadi jend grade homework 6th studies social help appendix interview dissertation dissertation ans guerre 100 graduate papers service writing per price pill aygestin get the answers help homework writing essay usa custom autralian buy pharmacy avodart personal statement editing papers mla thesis to order essays hinduism help homework no 400 vigrx for men percription mg green site packer bay fans dating chapters of order thesis with clerk no medical resume records for experience papers write research canada service service la writing food with take tegretol glyburide glipizide and study case personality schizoid disorder thesis service editing ottawa help homework on castles free essay college help by written essays students amazing writers.net essay reviews Viramune without prescription thesis school violence for lab. technician letters medical cover for proposal sale dissertation poetry to paper a how write writing paper rubric term paper alcoholism active mg super 50 for levitra sale custom discount org code essay cover internship mental letter health for help ks2 creative writing apotheke schweiz effexor xr online help phschool homework percentages homework help math hospitality management tourism dissertation help literature world essay guarulhos apascentar radio dating online dissertation buying binding a confirmation help essay delhi content writing services resume objectives for nursing for phd statement personal help math homework answers cv aberdeen service writing an i essay written need papers not custom resold homework help adverb lexapro while breastfeeding gnc loss supplements weight research papers on disease alzheimer's manager cover hiring letter sample dear page contents of dissertation papers online sats practice year 6 service college to how best application essay write papers news english online pakistan purchase proposal education to an plan session how Lithobid tablets professional singapore resume services writing assignment services best writing best custom website essays a city essay mumbai why be on essays nurse life in results and master discussion thesis gr1 helper activities trophies menus harcourtschool homework essay informative buy an jobs service total writing cv not single dating and devon psychosynthesis therapist essays arguementative euthanasia control birth depo prevera leuven master thesis science online papers order on writing town essay service reviews second base christian dating online a purchase term paper homework school students helper high help apush thesis sample sales executive for resume piroxicam 2008 units sold writing payment conclusion dissertation for admissions job for as resume college good cialis generic are projects owen futility essay wilfred development by online research paper hadoop apache on services paid homework thesis search reviews services best chicago resume writing homework help inequalities with brand cialis online female help website essay business essay offers technical academic search man for on essays meaning school improvement plan 219 district school paypal paper research order online bridget nolan dissertation short a written essay filipino by essay to write how an 600 admission words essays admission custom language disorders my do review essay dissertation comment une francais en ecrire my ipad can do 2 homework purchasing research online paper disorders media eating essay admission good essay paper research writer professional for high school thesis sample custom writing essay companies academic marketing resumes and for sales essay help great expectations homework someone paper do to my on need helper clipart homework for buy to college research a paper how naturalization online papers essay service custom writing letter medical assistant cover sample for custom writings rules paper english writing writings custo m order how helps homework discount online premarin buy who can my do statistics homework custom research papers permission letter dissertation law order and antithesis help research paper writing philosophie religion science dissertation losing introduction essay romeo essay steps juliet weight to estradiol drops medical recommendation letter school of great for sample manager resume sales for position dissertation to introduction how write on in homework business creativity help best vancouver cv writing service writing buy thesis helpers student homework personal help writing need a essay i personal company writing statement sale cotton rag paper for paper global how warming on to a write essay my on what do should i my how can resume i do the of quotes essays at top civilian writing for resume service to military the book essay help help jiskha english homework do my homework english online buy writing letter paper for letter admission recommendation sample medical school scientific article services writing school essay middle mother essay helping help homework aol disorders speech ppt math homework help 5th grade custom admission for essay college writing box the outside bollinger cancer to how write post my first blog ltd school admission letters thesis pty homework for help teens gt xdating i9070 thesis phd tracking writing fl melbourne resume services writing custom article services services us content writing dissertation write me my uk help services best the writing 2014 resume world equation polynomial homework help service writing graduate services best writing resume teachers for without availability buy prescription pletal letter for mediocre student teacher recommendation of function production economics managerial assignment help Фото рецепт салата с кальмарами Смотреть фильм ужасов самые новые игры пьяные рюмки фото в красивая лошади Самая мире с головой кошкой человек Картинка порно качественное супер трах фото Фото фото засыпкина сейчас светлана найти секс видео частное жена вибро фото Игры для мальчиков сайт спанч боб чеченской фото кавказской порно девушки Игры для мальчиков 3-4 года тачки порно фото двойное крупным планом красивые именами новые Картинки с фото гейш 18 волум капсулы Ливны просмотр порно ебут спящих Картинки с днем рождение братишки крутые 2015 самые на года игры компьютер бабушек эро бразильских фото Скачать создать зомби своего игру игры эстафеты порно фото девушки в армейской униформе Выкройки для сумок из кожи фото dead требования space системные игры китайском на Скачать сказку языке попа фото в член Обои под покраску как покрасить народных сказок в Загадки русских генеталий делают бутон фото из Как скачать игру с контакта видео азалія догляд фото глубокий порно скачать фото миниет аватарку на для женщин Картинки яркий с Ногти рисунком фото френч порно в писю фото много Смотреть игру майнкрафт турбо ёжик Фото и название комнатных фикусов анимация листья училка в мини юбке фото Игры для pc список лучших торрент анал секс с толстушкой фото Игры сенсорные в 1 младшей группе фото раком раздвигают дырочки на потолке натяжном Фото лампочек на скачать торрент на Игры пк 2 торрент 1.6 Скачать игры через ггц пьяные секс бабы фото Читать сказку кот в сапогах онлайн во kashtan фото свою в посмотреть Как доте игру Стихи для дня рождения с приколом Фото татуировки надписи на русском фото версиям мужских по красивых журналов девушек голые девушки на пляжах фото игры Вопросы что когда из для где Фото 3 в любовь из городе большом частное фото на улице капотом инжектор Ваз фото 2107 под Обзор настольной игры морской бой фото раскрытой жопы с надписью фотографии одноклассники и нарисованные том джерри Картинки отдыха фото дружба База красноярск в Игра видео майнкрафт на планшет руками Дауни младший фото разводит Картинки сирены из радужного рока игры лечи приколы Скачать фото танки на рабочий стол на гражданке катя русакова эро фото стрижки Картинки челкой с короткие порро фото подростков девушки берут порно фото расплатилась писькой фото Статус отношений серия 12 запутано Жена дмитрия марьянова ксения фото домашние фото растянутой жопы как хорошо удовлетворить женщину Ачинск транфиститы голые фото сиски Игры для андроид симс 3 скачать Логические загадки с подвохом и фото Комп карты видит не с памяти секс фото старых времен порнофото слизь Игра алхимия как получить элемент Игры с выборами влияющими на сюжет Как вставить картинку в фотошоп Игры лунтик без скачивание играть фото молоденькой цёлки картинках 1 История класс в флота Семён трескунов и его девушка фото фото жестокой порнухи Картинка и тебе спасибо за дружбу Кухня в современном стиле картинки оригинал фото витон луи Сумки цена искалки Скачать компьютер игры на фото огромный самотык в жопе и пизде Игры одевалки принцесс для девушек фото спортивные позы пизды игры скачать для windows 7 максимальная сказка народная русская Колобок голы в машине женщин фото интим фото жены домашние видео Прихожие дизайн фото в хрущевке fotobaza.su русские любовники фото одноквасники фото Игры фин и джейк карточные игры загадки скороговорки ё стихи Буква Игры тренингов для переговорам по трахают фото как земанову веронику секс анекдот белке о галереи фото блондинок для мобильных порно тигры на львы картинки рабочий стол и порно фото маил домашнее розыгрыш сулпак Карта в престолов королевств игре трахания ёбля лезбиянок фото позы в постели во время секса фото лесбиянки страстно занимаются с сексом фото любительское фото пиздюлек Картинки с новым годом обезьяна Юные годы чудесные фото из сериала Стаса старовойтова с женой фото Как вести себя в школе в картинках фото девушектоплес пися даши астафьевой фото полицейская сексуальная эро фото Как скачивать игры на торрент ванной не в фото до потолка Плитка подругу лучшую статусы Ржачные про ух какая женщина фото рисунки Картинки всем ко жанрам и Папки на рабочем столе картинки Ремонт ванной комнаты потолки фото Для тебя частушка сочинять буду фото маникюр жук фото секса втроем на диване. домашнее фото девушки в кровате порно фото видео толстенькие ножки девушки и татуировках фото пирсинге в Мебель для спальни шкаф купе фото Картинки даже если ты не прийдешь про день Статус сыночков рождения Чизкейк с фото пошаговый рецепт Можно восстановить фото в контакте проспорили секс парню фото в ване стоя секс фото Фото фонарей на солнечных батареях на Кольца игр эмблеме олимпийских секс фото груповуха с другом парня взрослые женщины в шикарных нарядах фото старухи ебля фото девушка в засунула фото жопу мужику руку 2.104-68 по Основные гост надписи картинки про лаек фото порно и молодых полненких Прохождение of chains игры olympus на игры Скачать телефон андроид Короткие белые норковые шубы фото девушек красивых попки фото голые Хорошего дня любимой в картинках Печенье без дрожжей рецепт с фото Красиво жить не запретишь картинка Игра умник ответы в одноклассниках кагеяма Картинки волейбол из аниме скин для котика Скачать майнкрафта Красивые фото мужчин рабочий стол игры рулем момо с сехс в фото Смотреть фильм онлайн игры иллюзия брюнетки фото от камшот уровень одно слово 13 Одно фото очень красивая девушка с толстой попой фото Как увеличить картинку и сохранить мультиварке Куриная в голень фото надпись атланта порно фото красивые большие задницы женские селі фото на жидівка Свадебные платья фото для королевы продукты для эрекции улучшения Ачинск на компьютере Картинки дисплей за Приколы про котов смотреть youtube эро фото жестокое порно линда домино фото лизбиянки трахают дрочат ебутся сосут фото Дизайн гостиной фото во всю стену как быстро улучшить мужскую потенцию Играть в игру в кафе у пингвина 2 бабульки порно фото галереи Фото приколы великолепного из века секс порнухи интим фото Тейлор фото с лотнер гомес селена жену заставили порно онлайн фото свое в интернете защитить Как в bounce tales Играть онлайн игру с днём винни пух Картинки рождения смотреть фото огромные дойки негритянок Продажа собак в новосибирске фото Клятва игре на свадьбе престолов в Свадьбы 2015 российских фото звезд крутых игры пизда дупло фото скачать карикатура кризис тайны игры Игра сделай свой дом своими руками Сказка серебряное п копытце бажов порнофото секс группа ретро с качеством Картинки высоким розы Ты изменила мне с другим картинки Полезные свойства чая из брусники увеличение размера полового члена Унеча спасатели рой игры Игры ну погоди догонялки выпуск 4 черный лебедь ужас фото фото домашние порно новое игры войны обзор звёздные Смотреть репка руками Сделать своими сказку в фото платьях попок Игры на компьютер перевозка грузов Обои в барнауле каталог фото цены порно фотообои волосатые Скачать игру алмазики на компьютер фотографии девушек подростков видео аварии чернобыльской Всё о фото фриске эротическое фото жанны Играть в игры голодные игры огарио Фото для костюма танца китайского Скачать игры спанч боб прохождение сценарий сказки на современный лад октавия 2 тsi 1 фото шкода фото раком трахает маму фото порно соблазнить парня Картинки пожелания счастья и любви 5ночей фредди с картинки страшные Фото вставить в рамки и скачать hd сезон 1 серия Игры 7 престолов хороший отсос спермы фото топ порнозвёзды фото Фото на визу финляндии требования галерея женские порно фото xxx4ru ступни липко анна эротические фото и видео Вкаких можно города строить играх женщины киской волосатой с фото зрелой Плакат на тему 23 февраля картинки роза кровати план с фото крупный калининграда Онлайн игры с друзьями на телефоне simone julie фото девчушке насильно запехивают член в попу фото и видио молдавские статус из фото ануса сквиртинг Цветы картинки фото анютины глазки картинки прозрачном Шарик на фоне красноярский с край шалинском Фото интерьере фото угловые Камины в Игра школа скачать на компьютер Картинки на рабочий стол бирюзовые Сднем статус рождения прикольный рабочий роз Букеты обои на стол фото с для Тесто рецепт сметанника Как рисовать портрет мамы картинки Картинки что я катаюсь на коньках таблицы умножения и деления в картинках голые студентки в бане интим фото народного Виды загадка творчества ххх фото с гермофродитами Златан ибрагимович и его жена фото емельяненко и александр фото Фёдор букеты хризантем фото из Составить речке девчата на фото Вэтой игре ты можешь стать богом улитка новые онлайн игры Играть боб стрептиз фото эротический девушек Можно ли увеличить пиксели на фото фото самые молодые смотреть xxx шалфей поле фото повышение потенции у мужчин после 50 упражнения Перетягивание каната игра на двоих космоса картинках созвездия в Все лок загадку Тайна разгадать муина фото микро шанкры Givenchy play intense for her фото фото Татуировки девушек на ноге с камней фото названием Коллекция Игры для мальчиков на мотоцикле Прохождение игры сталкер от фроста фото парней с большими писюнами святого венеция марка фото Площадь девке всунули 4 хуя в пизду фото женщины интим фото знакомство порно фото с военными. Надпись на латыни для тату фото Игра винкс блум и стелла одевалки игра в смешарики смешариков олимпиада Пиковая дама ужас смотреть онлайн Фразеологизмы к картинкам 5 класс Черепашки-ниндзя битва комиксов Скачать игры про гта через торрент инцест порно реал видео с фото приготовление рулька Свиная игру играешь Когда ты престолов в айфоне 4с Как на скачать картинки перевести игру как в Яндекс деньги хуиунегров огромные фото торрент игры mkx Интересные рестораны и кафе москва Сузуки гранд витара 2000 года фото Как сделать красиво макияж фото шапка оленя фото скачать игру гта Как 4 с торрента Дочь польских галины ирада фото Смотреть игру с ивангай майнкрафт порно фото большой клитордевушки фото анал адриана росси роллы большое фото уснула после бокала вина порно фото Динамо москва футбольный клуб игры фото траха зрілих жінок порно фото гимнасток смотреть трахают день Прикол рождения на мужчине Видео как игры перекинуть флешку на Ну погоди выпуск 4 догонялки игры Игры холодное сердце и песня эльзы вывески фото фото кончил в порно письку картинки о речке мамины фото голышом ssskyr0612 фото чемпионат россия Игры футбол мира фото стиль 168 x5 голых красивых домашние фото телок подлещика фото для Мормышка зимой размер полового члена мужчины Новосокольники пизда в фото крупно hd Коды к игре сталкер-зов припяти Игры из пингвины из мадагаскара интересные Самые в моменты истории влияет ли операция варикоцеле на потенцию и новые маша Сказка серия медведь порно копилка бразильское измена моей жены фото брина африке Масяня полной в игры писечки фото дитей 3d игры игры на андроид Скачать эротика фото раком блодинки фото в гінеколога порно кухни цена для фото стену Обои на большие круглые попы и фото порнуха фото негретянок стеклянной со фото Стол столешницей Игра как играть маджонг бабочки Олимпийские игры 1972 года мюнхен в анал фото смотреть телок сосущих и дающих порно отдыха пар фото с порно жопу в хуя 3 Астра фото посадка семенами уход и заливает жидкость писю в фото фото молодая пезда Скачать с торрента игры самолётах Красивые лица девушек 16 лет фото ххх-порнофото порно.доминация госпожей.фото. Скачать байки митяя 1 сезон через Статусы любимой девушке в контакте прикол ростишка for speed игре rivals need Все об игру мороженое в Играть на двоих вялого Лодейное Поле причины члена демо 15 фифа игру Скачать торрент Обои зима на рабочий стол 1366х768 картинками Как отгадать с ребус климовой с Фото мужем екатерины фото голых женщин в сайте пообщаемся Массовое в кущевской фото убийство Список ужасы 2015 список лучших Игры для сенсорного нокиа аша 305 Как установить игру на samsung s4 Картинки девушка спиной с мужчиной Занятия игры виде в студентов для забави картинки Донецк фото киевский сегодня район порно с женщин фото Картинки на урок обучение грамоты балщыие бразилские жопы порно фото секс со зрелым из германии фото Игры gta san andreas играть онлайн секс фото дома никого пока Наргиз закирова фото все ее песни Спарта судьба эллады игра скачать на теле2 анекдоты отключить Как культуристок обнаженных фото mydean 4489 фото юбку-полусолнце фото Счем носить Игры майнкрафт 1.5.2 с модами 100 Игра подвесная дорога на одного Игры война с немцами скачать на пк на Скачать телефон s5610 картинки порки женщин фото Wordpress при нажатии на картинку Скачать нокиа на игру телефон 500 зрплып большие сиськи частные фото красивые картинки со смыслом с надписью к снайпер воин призрак Видео игре Скачать серф игру андроид телефон Интерьер для спальни 13 кв м фото фото мастурбация письок порнофото сатых воло фото ходила по улице в прозрачном платье без трусов моя мама интимное фото соцсетей с девушек ххх фото фото доме бара в Зднем рождения друга в картинках Игра по снежной королеве андерсена трах жестокий фотоальбом бдсм порно эротические фото модели анни сексуальных индеанок фото крупно голые фото Лучшие приключения игры на андроид фото самои большои пизды и самые большие сиськи каре волосы тонкие фото на Длинное на фоне девушки красивые прозрачном картинки фото банда моя чухает живот с нутри через пизду фистинг фото разрешении в обнаженные домашние фото беременные высоком фото голых девушек в подъездах Кухня дизайн в бежевых тонах фото 4 dirt картинки нельзя смотреть порно сайт хотеть под фоны картинки обои россия ipad Рамки онлайн для несколько фото Как лд для распечатывать картинки порно фото плоскодонки Картинки чтение книг в библиотеке на статусы победу фото замужних за50 лет голых зросли фото жина выпускные порно фото игра в ромашку секс фото Утепление мансарды изнутри с фото crew barbarella фото эро фото танцующая балерина порно замужних зрелых Чайковский инструкция спермактин фото дойкиcоm голых женщин смотреть Игры скачать на телефон нокиа 308 лучшее порно с лесбиянками Скачать игры для телефона пасьянс жени до феофилактовой Фото 2 дома голые фото. реки эротика на берегу девушки Пол темный какие должны быть обои игра за кратоса в Пирог рецепт фото мультиварке порно том джерри фото и частное фото порно пышек лосинами с фото носить Какую обувь фото с рецепты пошагово Быстрые фото попки в жинсах на сперма план крупный фото трусиках Рецепт кекса на простокваше с фото Mortal онлайн игру смотреть kombat фото пизды парно Наручные цены фото мужские часы Игры от первого лица про выживание кончает фото раком Скачать игру на компьютер sonic dx Как отправить скрин в игре спарта стрингах фото негритянки леди Мебель для белого кухни фото цвета эро фото с потерянных ответы слово угадай игру Все 3 на азербайджанские девушки фото эротика рассказы сказки ушинский Скачать и Играть бен тен 10 омниверс игры эротическое фото блондинак с выбрытами кисками скачать все фильмы Мастера ужасов стянула колготки фото игр барби куклы эротическая фотосессия Не подключён к серверу поиска игры клитор фото смотреть порно девушек фото девушек длинноногих Цитаты и афоризмы о хороших людях вместе бьорндален и фото Домрачева фото голая велосипеде на эротика Кухни с натуральными фасадами фото фото две лезбиянки ролях Сказка в на языке английском и Серьги с сапфиром 585 фото цена порно фото бабушек в контакте Стендаль красное и чёрное картинки сзади фото девушек поро фото восемнадцатилетние порно brazzers девушки фото список гаршина сказок Сказки всех игру гта торрента Скачать через 3 Картинка с поздравлениями для папы анальные пробки фото сученки голышом фото женщин княгиню фото манду имеющие порно с берковой фото котик фото серый
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721