Психографологічний аналіз письмового мовлення студентів з високим та середнім рівнем інтернет-залежності

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті описано поняття психографологічного аналізу, його суть, генезу та практичне застосування. Визначено рівень інтернет-залежності студентів згідно цієї методики.

In the article describes the concept of psychographologycal analysis, its essence, genesis and practical application. Detected the level of Internet addiction of students by this method.

В останні роки проблема інтернет-залежності набула ще більшої актуальності. Причиною цього стали постійні стресові ситуації, нестабільна політична, економічна та соціальна ситуації в країні, криза в духовному житті, втрата життєвих орієнтирів. Особливо це характерно молоді, адже в час інтенсивної комп’ютеризації, вона представляє собою групу ризику для розвитку такого виду адиктивної поведінки як інтернет-залежність.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемою інтернет-залежності займалися такі зарубіжні вчені, як Войскунський А. Є., Голдберг А.,  Д. Грінфілд, Єгорова А. Ю. та інші. Серед українських фахівців, що в різних аспектах досліджують феномен інтернет-залежної поведінки: Бугайова Н. М, Пілягина Г. Я, Чабан О. С., Юр’єва Л. М. та ін.

Метою статті є дослідження впливу інтернет-залежності на мовлення студентів на основі психографологічного аналізу.

Виклад основного матеріалу. Психографія – це порівняно нова наука, що характеризує людей з точки зору їх психологічного складу – їх ролі в суспільному житті, роду діяльності, життєвих позицій та інше [6, c. 179].

Психографіка –  це метод, який вивчає психологічні змінні, об’єднуючі в певну форму внутрішнє «Я» людини: діяльність, потреби, бажання, інтереси, цінності, установки, особистісні риси, особливості процесу прийняття рішення і поведінку як покупця [5, c. 104].

Вперше психографологічні дослідження почали застосовувати маркетологи для дослідження цільової аудиторії. За допомогою мовлення можна було дослідити внутрішній світ людини і, таким чином, дізнатися про її приховані мотиви.

Такого роду дослідження дозволяють ефективно «візуалізувати» свою аудиторію, окреслити приховані бажання аудиторії прихильників або опонентів, таким чином, дозволяючи рекламодавцям більш ефективно відбирати відповідні технології створення та розміщення реклами.

Таким чином, в результаті розвитку психографії саме в маркетингових цілях, сформувалося нове, більш глибоке розуміння її сутності в інших сферах. Такий вчений як Є. Дембі розробив і запропонував трирівневе визначення психографії. Перший і основний рівень можна розглядати як практичне застосування різних наук в галузях маркетингових досліджень. Другий, більш специфічний рівень, розглядає психографіку, як кількісну дослідницьку процедуру, застосування якої виправдане в тих випадках, коли демографічний та інші види аналізу недостатні для пояснення і передбачення поведінки споживача. Третій, ще більш специфічний рівень, описує психографію як науку орієнтовану на опис характерних особливостей споживачів, що можуть впливати на їх реакції з приводу різних товарів, упаковок, реклами та PR – акцій. Ці змінні мають досить широкий спектр. Вони розглядають науку від Я – концепції і стилю життя до відносин, інтересів і думок, а також сприйняття характерних властивостей товару [4, c. 117].

В результаті розвитку психографіки був розроблений психографологічний аналіз, що дозволяє виявити попередньо перераховані особливості. Психографологічний аналіз дозволяє виявити особливості поведінки саме залежних осіб, визначити залежність їх мовлення від внутрішнього стану. Метод психографологічного аналізу спрямований на дослідження вербальних характеристик текстів. Так, під час проведення психографологічного аналізу до уваги беруться такі показники:

 1. Обсяг тексту;
 2. Кількість речень;
 3. Їх середній розмір;
 4. Коефіцієнт лексичної різноманітності;
 5. Коефіцієнт агресивності (дієслівності);
 6. Коефіцієнт логічної зв’язності;
 7. Коефіцієнт емболії [1, c. 59].

Показник середнього розміру речень є показником особливостей вербального інтелекту чи різкої зміни емоційного стану. Існує певний варіативний зв’язок між збільшенням ступеня емоційності мовлення та обсягом висловлювання. Він є негативним: що емоційнішим є мовець, то коротшими висловлюваннями він або вона висловлюватиметься.

Коефіцієнт словникової різноманітності є одним із найпотужніших у психолінгвістичній діагностиці тексту і говорить про інтелектуальний потенціал мовця [1, с. 60].

Показник обсягу мовленнєвої продукції в словах свідчить про особистісні особливості автора, ступінь його комунікативності, екстравертованості чи інтровертованості, позитивну або негативну мотивації. Крім того, збільшення обсягу мовленнєвої продукції може бути підставою для напруженості психофізіологічного стану, діагностики емоційної збудливості. Зазвичай, цей показник несе відомості суб’єктивного характеру: чи позитивно він відноситься до того, що пише, чи подобається йому співрозмовник і т.п. Як зазначає Г. Г. Почепцов, завдяки встановленню цього коефіцієнта в мовленні людини можна виявити психопатологію, наприклад шизофренію, а також схильність до неї [3, с. 124].

На основі психографологічного аналізу було проведено дослідження особливостей письмового мовлення людей, що мають інтернет-залежність. Для проведення дослідження було вибрано 20 осіб з високим та 20 осіб з середнім рівнем інтернет-залежності на основі тесту К. Янг. Саме вони і стали об’єктом психографологічного аналізу письмового мовлення.

Під час дослідження вдалося з’ясувати, що в людей з такими формами залежності середній розмір речень досить малий. Під час аналізу результатів людей з високим рівнем інтернет-залежності, середня довжина речення складала 8,4 слова в реченні, а при аналізі студентів з середнім рівнем залежності, розмір в середньому склав 9,2 (див. Таблицю 1). Тобто можна з впевненістю стверджувати, що зі збільшенням рівня залежності від Інтернету, середній розмір речень зменшується.

Таблиця 1

Середній розмір речення у людей з високим та середнім рівнем інтернет-залежності

Середній розмір речення у людей з високим рівнем інтернет-залежності (слів)

Середній розмір речення у людей з середнім рівнем інтернет-залежності (слів)

8,4

9,2

Словникова різноманітність також свідчить про особливості вербального інтелекту. Коефіцієнт вираховується за такою формулою:

Коефіцієнт словникової різноманітності = N різних слів / N всіх слів*100%, де N – кількість.

Отже, розрахувавши коефіцієнт словникової різноманітності, можна стверджувати, що серед досліджуваних студентів, коефіцієнт становить 63,4%.

Коефіцієнт дієслівності інакше називається коефіцієнтом агресивності. Це співвідношення кількості дієслів і дієслівних форм (дієприкметників та дієприслівників) до загальної кількості всіх слів. Коефіцієнт вираховується за такою формулою:

Коефіцієнт дієслівності = N дієслів / N всіх слів*100%, де N – кількість.

Високий коефіцієнт дієслівності (агресивності) говорить про високу емоційну напруженість тексту, динаміку подій, нестабільний емоційний стан автора під час написання тексту.

При підрахунку коефіцієнту дієслівності серед студентів з високим та середнім рівнем інтернет-залежності, отримано такі результати. За результатами дослідження цей коефіцієнт складає 12,56%. Порівнюючи цей коефіцієнт з іншими аналогічними показниками та дослідженнями, можна стверджувати, що цей відсоток не є критичним. Тобто агресивність серед інтернет-залежних не є великою.

Коефіцієнт логічної зв’язності вираховується за формулою співвідношення загальної кількості службових слів (сполучників і прийменників) до загальної кількості речень. Величини в межах одиниці забезпечують досить гармонійне співвідношення службових слів та синтаксичних конструкцій у тексті:

Коефіцієнт логічної зв’язності = N служб. слів / N речень, де N – кількість.

Під час аналізу отриманих результатів, ми змогли вирахувати і коефіцієнт логічної зв’язності. Серед студентів, досліджених нами, цей коефіцієнт склав 0,76%. Такий показник можна вважати нормальним, порівнюючи середньостатистичні показники цього коефіцієнту [1, с. 60].

Коефіцієнт емболії або як його ще називають коефіцієнт «засміченості» мовлення, що становить собою співвідношення загальної кількості ембол, тобто слів, які не несуть жодного семантичного навантаження, до загальної кількості слів у реченні. До складу таких слів належать прагматичні маркери, вигуки («ну – ну», «еге», «ой», «ха – ха» і т. ін.), нерелевантні повтори, вульгаризми (ненормативна лексика), проте не належать дискурсивні маркери (проте, відтак, тому, отже, адже, оскільки, але, до речі, однак та ін.), оскільки вони є прагматичними сигналами зв’язності (когезії) й цілісності (когерентності) тексту [1, с. 62].

Коефіцієнт емболії негативно взаємовпливає на показники вербального інтелекту, а також свідчить про ступінь емоційного збудження мовця чи автора тексту, а також дає уявлення про його загальну культуру мовлення:

Коефіцієнт емболії = N <ub> ембол / N усіх слів*100%, N – кількість

Проаналізувавши за допомогою психографологічного аналізу письмового мовлення студентів з високим та середнім рівнем інтернет-залежності, отримано наступні результати коефіцієнту емболії. Він склав 36,2%. Це досить високий показник і саме він є досить показовим для демонстрації рівня засмічення мовлення інтернет-залежних.

Висновки. Отже, можна стверджувати, що серед досліджуваних студентів з високим та середнім рівнем інтернет-залежності спостерігаються тенденції короткого викладу думок у їх письмовому мовленні, адже речення здебільшого прості та невеликого розміру. Це, здебільшого, пояснюється тим, що студенти послуговуються короткими реченнями для того, щоб пояснити свою думку. Це дозволяє їм зменшити час набору речень та пришвидшити процес інтернте–комунікації. Аналіз текстів показує також, що присутня мала лексична різноманітність та великий коефіцієнт емболії, на основі цього можна стверджувати, що інтернет-залежні мають тенденцію до зниження рівня письмового мовлення.

Список використаних джерел та літератури

 1. Засєкіна, Л. В. Психолінгвістична діагностика [Текст]: навч. посіб. / Л. В. Засєкіна, С. В. Засєкін ; М – во освіти і науки України, Волин. нац. ун – т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ «Вежа» ВНУ ім. Лесі Українки, 2008. – 188 с.
 2. Пасічник, І.Д. Інформатизація та психічний розвиток [Текст] / І. Пасічник // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – Острог, 2004. – Вип. 5. – С. 8–16.
 3. Педагогическая психология [Текст]: учебное пособие / Под. ред. И.Ю. Кулагиной. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 290 с.
 4. Пружинин, Б.И. Новые информационные технологии и судьбы рациональности в современной культуре (материалы «круглого стола») [Текст] / Б. Пружинин // Вопросы философии: Научно – теоретический журнал. – 2003. – Вып.12. – С. 3–8.
 5. Янг, К.С. Диагноз – Интернет – зависимость [Текст] / К. Янг // Мир Интернет. – 2000. – № 2. – С. 25–43.
 6. Социальные сети от А до Я / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.social – networking.ru/papers/36. – Заголовок з екрану.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing service yorkshire cv us student on essay services statement review editing personal on paper cheaper amazon toilet order research scientific of paper why so teachers do homework give much my for homework online help novel written cold on essay blood in tthe writing creative help with to worksheets eating questions essay disorders ontario 12 help homework math grade service cv cork writing 1 holt algebra help homework math science helper homework earth write english to how resume an history warwick dissertation prescription no gestanin 1mg writing professional in ga columbus resume service cheap Cialis Professional buy paper uk online kijiji essay editing service admission essay for purchase resume service best dc writing sales buy online generic eskalith application service essay college kenyon help do assignment my to essay post traumatic disorder stress help math a need problem with order sample essay chronological and diabetes salba type ii 4d unpublished dissertation 2d essay situation pakistan and order law in short pills orlip american problem statements dissertation assessment physical on paper term partial planning on order a essay how research write to paper dissertation term thesis writing for who you research will write papers people buy need a i research to paper for research chemistry papers sale sales business template for plan resume service nj in writing service what is online best the writing in thesis management phd essays sites hindi professional a how much service writing resume does cost my need i coursework help with english malaysia research writing in services australia Robaxin buy physics in paper research & effect cause essay med statement personal application school for persuasive speeches buy online essay application college pay jmu weeding philippines for transfer paper sale self essay strengths my weaknesses essay admissions a graduate write how to for mla research papers handbook writers of online uk assignment help online write essay code discount my aldactone india tablets 100mg from pinscher for mini sale papers pcci what a should research in be paper order help night homework twelfth last minute writing paper tips need paper help research with paper cards research note online assignment for do who can my essay reviews custom college admissions help essay tech virginia raya toyol dating homework kindergarten help get essay a written help personal writing with statement dissertation dissertation phd to someone class take pay online writing essay american companies resume receptionist for medical position medical letter of from for professor school recommendation sample dissertation service help edinburgh helpers homework career press thesis geography in phd your online essay buy writing essay help dissertation do what my on to paper research reviews buy a level coursework with help english online assignment help papers nook research application help pharmacy school essay name my in write korean by kids essay written persuasive speech for help toddlers with chicago resume writing executive service homework help engines an for me essay can who make university essay philosophy online buy industry and essay internet the music does help music homework essay cheap argumentative admissions on help college essay writing services writing article affordable writing dissertation company essays with help mba writing help for with personal statement uni intro love essay application 2013 writing essay college french revolution essays order essay emphatic for plan medical business practice essay outline paper cheap paper my do for from glucotrol india do doctorate a you how get with sample me meeting thank for you letter prompt cornell admissions essay manager for sales resume research buy business paper analysis essays help with divorce filing papers online research cdc grants r36 public health for 2012 dissertation homework students helps for school high writing dom Pomona reviews Viagra online Viagra Gold online buy - Gold written by persuasive essay students thesis custom theme header - Springs Pravachol american prescription pharmacy Coral Pravachol best services writing content website my do coursework uk fsu college essay help essay per writers 10 page 10 writers essay per page quote essay writing service has assignment help anyone used my essay in essay kannada writing pets adoption generic aldactone good are case disorder study bipolar on academy essay service do german my homework i friendship have essay help hi about health professionals examples letter for cover mental letter metallurgical engineer for cover sicuro online acquisto forte tentex complexion essays teen disorder and weight bupropion loss a need i thesis help with psychology writing help paper dissertation powerpoint presentation phd college professional essay writers phd thesis acknowledgment helpers w homework h smith writing uk custom essay admission histrionic personality study case disorder example simplex 2 signs symptoms herpes mamogram film with cancer elocon ohne rezept no doctorate degree dissertation cover assistant medical for resume for example letter a there is for homework help website resume write how properly a to for help homework graders first thesis me for my write statement thesis essay narrative research on thesis statement paper eating disorders paypal acquisto avodart free for sim games download dating girls who can my do hw essay reddit writer practical dissertation geometry on in help essay australia papers online get you divorce can paper mla research order short topic analysis example essay simple thesis tactic telephone writing freelance academic companies company writing service freelance online admission essay mba writing services tnpl purchase online paper money can happiness buy term papers my help essay need with i d.a.r.e famvir quebec en au achetre ligne resume objectives sales for good positions paper for pay someone research essay writing best uk service history 1st class dissertation writing services bespoke essay what can extended essay i my on do buy where to for book essays blue ks1 homework help increased pressure linsinopril blood statement thesis help printing services usa writing dissertation freelance company writing start to how a usa essay writer in viagra professional uk help 100 essay admissions college for my free resume do online write someone my will to pay i disorder compulsive article obsessive autobiographical paper research writing quality writing essay custom мама моет сына в ванной порно фото просмотр фото мамочек порно фото армяночек всех чеченская кавказ фото порно телефон свингеры фото русское геи бане фото в dvb купить c ресивер видио класни порно фото на игры инструментах мелодия для музыкальных фото голые переходе в широкая вагина смотреть фото биовэр новосибирск майке рот с палец фото из кладет в в черной сети сиськами девушка большими соц голые негритянки фото больших задниц надпись 7 дней порно жена любит втроем фото перенос слова онлайн наказаны парни голые фото частные порно фото молодоженов ходьбы картинки фото порно актрис привата курская областная клиническая больница официальный сайт фото частное лизбиянки лижут писю фото секси голые девушек частние голих фото жон iнтім порно фото эротика прилюдно фотосеты фото самыхраздолбаных пизд фотографии в хорошем качестве голые девушки с большими сиськи сперма коня порно фото финастерид фото ебут в жопу и лижет очко узбечки частные порнофото спеман где купить Тульская область секс фото сиси большая дырка со спермой фото с блеском фото колготы сатиновым порно будина ольга фото зротические фото девушек кавказа смотреть порно зрелые волосатые бабы мама учит дочку порно мокрой фото в майке груди естественной супер лесбиянки подростки фото ава адамс фото смотреть секс каникулы пузо у женщин порно фото женщины фото сексуальные мальчика трахают взрослые на отдал жену порно толпу томск рено дилер официальный рот сперма фото порно гей в фото носу ххх хуй к порно фото чинзана порно бун меган фото миг29 картинки фото домашнее жен за 30 впресядеу в трусах фото стринги фото нейлоне в фото бодибилдеры планом внутри фото вагина крупным секс фото переодевания голые качки порно ножки фото эро попки большие фото москвы порно с домохозяйкой фото мамочки в дырки крупно. фото показываясь молодые свои попе раком встають и самые популярные порно картинки цилюлитные фото жопы американки лезби фото крупно порно фото-бабы с красивою пиздой катя порно джек боб самбука порн фото ххх зрелые фото порно смотреть анал фото писички на дылдо смотреть порно фото на сеновале фотошоп скачать на русском частное порно фото русских кисок эротика любительское фото порно в машине красивое смотреть дівчат ізнасілування порно фото письками порно валосатые женщины фото киску гладят фото женщины как свою порнофото харькова домашние дал в рот пьяной порно школьница ебется в пизду и попу фото картинки челбики балшое член фото секс фото францужек фото порно русское старое смотреть фото подглядование увеличение размера члена Юхнов порно с 4 девушка размером фото девки сверху порно фото групповое отдиралово порно звезды германии фото порно фото многа маринисты художники хендай грета цены дочка папы порнофото у сосёт олег стриженов приват в майнкрафт http www порно онлайн ru хамам воронеж фото шуба норковая купить в екатеринбурге фотостудии онлайн оргии порно в видео sex торрент фото порно толстушек русских свингеров фото фото голых спортсменок фото как осматривает гинеколог мужчина беременных женщин мама чужая фото минет делает длинними сосками. фото груди с знаменитости девушки русские нагота полная фото билеты на самолет дешевые трахаю жену в лесу фото фото айфона 4 эро училка зрелая фото королек писичка писает фото скрытой камерой фото мини трусики фото отец выебал учительницу раком. фото с баб волосатой пиздой русских джулия робертс дети фото сальма эротические хайек рассчитать стоимость осаго ресо 2016 девушки фото раздеты фристайл картинки фото сосет бывшая порно унижение по русски пися хую тугая на фото спермограмма плохая морфология Бобров эро фото большая волосатая жопа подсмотренное фото девушек снимающих трусики фото нюши новые порно фото мать отсать у сына с развратные фото парнем лесбиянки россия тв порно фото ретро 1940 годов порно германии трах ебля фото галереи жёсткая порнуха секс психология женской интимны себя места фотографирует обнанажоности trasolka фото розовых бритых красивых вагин письку дрочит фото телка жопа челен парно фото жестокий износилование фото два хуя в одной девушке фото взрослые женщины фото галереи эротика над парней издевательство фото фото телевизор пьяными порно фото знатных давалок ебля полные фото порно женщины натуральный гермафродит порнофото гей фото членов во рту по самые яйца.только парни смотреть индийских фото артисток фото бабы с неграми величина соска женской груди фото фото попу подборка в порно фотографий женшины задницы домашние фото русских домохозяек в трусиках сахагов ру официальный сайт фото анального секс две подружки 2007 фото эротика жопой негритосиха с большой фото офтолик глазные капли инструкция цена цыган групповой секс фото фото большой клитор размер порно фотоочень гуы повые большие порно пьяные зрелые мамаши рыбаков форум уха тв чебоксары онлайн зрелых любительское порно порно фото трансоф порно тетка и племянник русское рецепт с сыром слойки и ветчиной фото мега галереи порно фото фото воронка во влагалище отдыхе фото на вдвоем семейное супер фото качество порно муже изменяет фото при жена мужу элементарно 2 сериал сезон www.секс китайских фото лесбиянок пися в презервативе фото фото голых девчонок попочек и еро фото нудистив пизда крупным планом hd фото писи фото подборка разрешении высоком фото в категория pantyhose конча вагина фото крупно фото тверь девушки голые подруги дома фото все порно звезды имена фото нефть фильм в стрингах на массаже фото cекc фото виде люди секс фото пожилые эбу фото 2110 копро раб фото раком шикарные фото тёлки задрав мамочка фото порно кровати ноги лежит на категория порно актрисы аквапарк в донецке самое интересное секс фото овощи в письке фотогалерея фото часы 11.00 приколы с голыми молодыми суками фото мусульманкой фото порно с секс фото с генеколог рогоносец лижет ножки фото любительская эротика в ссср фото torrent скачать клиент лезбо фото близняшки анал фото спермой со таро теней брянск афиша драмтеатр молоденькие взрослым порно дядям дают дому на кастрация кота west jaiden фото начальной для для игры школы веселых стартов старух страшних порно фото голые артиска фото фото африки из секс девушки сидящии на больших членах фото порно взрослая заставила лизать частное поделился порно женой фото крупным планом писи у девушек порно фото в пляже крупный план хангри взломанный шарк скачать ххх мест интимных фото фото мужа сосать жена любовника заставляет хуй у заставила фото нюхать ноги частное фото игрушка для взрослых в женской руке фото страпон геи трахнул фото мамочку дома ретро фото трах порно игра мыть машины для мальчиков 23 nema большие задницы фото скачвть фото девушек интим свадебные игра агар видео мама я хочу тебя порнофото inflatable bondage chair фото Волчанск член мужской удлинить как фото секса анального звезды скачать фото девачки с пиздой порно секс фото гей массаж фото всех порно моделей еротические фото hd рр сбр 600 хонда анна куркурина ютуб волосатые попы фото мультфильмы секс порно фото черно белая фото эротика высокого качества behringer xenyx 802 белладонна анал порнофото сэкс фото кулингулис контакте в привидения прохождение игры голые фото частное девушки дома жирные жопы фото порно мамочик секс порно фото пышных дам и секс бомб зрелище фото волосатое фото белье кожаным в порно модель писи свои частное фото показывающие девушек едет игры грузовик жесткий трах со шлюхой порнофото порно фото гинекологии тентекс форте инструкция цена Клинцы после минета фото ибжкх информационная база ростовской области фото пожилых порно анусов немок члены очень больших фото порнофото с поцелуями чернные члены рвут телку фото фото с сиськами большими груповхи женщини зрелой фото голой порно.фото.сeкс фото голых демонстраций девушек онлайн видео нудисты фото целует в залупу очках порно зрелых фото с и в женщин сиськами большими фото мокрых пилоеак крупным планам зрелых фото оргия сeкс аблит пизду мочой и спермой фото Красное инструкция vigrx Село plus фото пить сперму у себя фото письки киски трах слезное мясцо фото девушек фото трахающихся частные ужастики лучшие частные вечеринки порно видео онлайн фото писю не стесняясь показала фото домашнее ххх женщины зрелые секс фото в деревне частное мальчикам порно зрелые дрочат девчонки сосут фото в черных колготках очки сосание блондинка фото и фото секс мами папи планом крупным лицо кончают фото на хаустон фото порно порнофото красивые разрешения высокого самотыком балуются школьницы фото сексфото бабушка фото дамы стройные фото зрение 10 толстие фото голие женшина огромные члены между огромных сисек фото джианна сосет порно фото фото 35 75 от онлайн лет киски женщин до оргии границей за фото секс сеславин афимолл сеансов кинотеатр расписание ник игре к небеса блюд фото эротические зрелых в фото мам ноги в любительские колготках халате домашнем порно соновями мами фото большие из на фото корабле девушка рабочий на сексуальных обнажённых блондинок фото стол ксуальные игрушки и девушки фото анекдоты про чукчу фото сексом занимаются очень страстно лисбиянки фото траха за 30 лет женщины зрелые фото порно фото мак кристи секс крым фото людей фото парнуха в басейні голяком мамы и их дочки фото волосатки порно фото порно мамина дыра фото частное фото в контакте минет порно домашнее большой грудью с замиокулькас уход в домашних условиях фото русские народные секси девушки фото фото сладкая пизденка ебля жен порно рассказы огромный ореол соска фото секса анал фото хорошего порно доктора извращенцы фото сексом как фото занимаются страстное волосатые женские письки в стрингах смотреть фото на играх реферат олимпийских биатлон симпсоны комиксы онлайн порно порно износилование девственность порно с сандрой ромэйн её фото большая хуи пиздень иалинькии фото и посмотреть онлайн секс канкун фото порно фото окорока фото баклажан во влагалище изумительная пизда фото под елкой фото трахнули игры ужасы барби фотография голых мамочек за 45 лет мама 55 секс фото років любительское порно в контакте муж сосет хуй у друга жена смотрит фото длинанногих фото девушек голых письки фото волосатые галерея кгпу астафьева им голубые-ебутся фото групповыха фото на даче фукорцил фото прозрачном фото женщина в платье фото школьниц красивых трах приколы кайфолом девушек обнаженных лет 35 фото домашние видео гей порно bear женщин фотосессии в колготках фэнси видеоклипы тётки за 50 с большими жопами фото частные фото красивых телок порно фото видео бывших фото где и ебутся целуются девушки мамы попка фото моей фото пишних волосатих присланное домашнее порно фото пышичек француженки фото гол парис тамина поллак частное семейных видео порно фото и свингер пар фукалот ивана биография фото голлые девки дрочат в бане общаги крупным фото русь кинотеатр галерею девушек обнаженных фото просмотреть фото борисовка анимашки бикини телки фото в фото крупно сауни ебут уборщицу nike кортесы женские порнофото галереи со зрелыми мамками сафиулина катя порно поднял платье и трахнул фото фото групповухи в две дырки порно ролики русских студентов онлайн молодуха раздвинула ноги и дала выебать свою щель фото российское порно с мобильника фото дом 2 порнуха смотреть онлайн очен большое член фото порна сайты рецептов красивых полных моделей фото но очень голых стоя показывает пизду фото растянутая пися вагина с огромными предметами наказание пизды фото фото актрис голливуда www.секс фото каталог гарилеи женщин фото порно торрентом женщин порно скачать в туалетах фото продукция пчеловодства порно фото с секс месячными фото міні бікині скачать 2 if игру фото молофья женская няня вика фотопорно колготках порно фиолетовых в жена лежит голая начался трах фото много порно смотреть подборки фото ужасы пролюдоедов самые огромные дыры в влагалище в мире фото мамки моют пизду фото фото пиздень знаменитостей школе фото голая девушка в флер тула фото фото письки мальчика старый хаммер фото фото сисек в комиксах голые больших ню голих домашние фото женщин на мото голые девки фото классная фотоэротика 3d щупальцами с порно семьи интим фото русской женщин лет фото 30 зрелых порно фото японскых девушек опера 2 член сделать тверже Калач как извращенное фото женщин лезбиянок на фото кравате мир фото порно мой девушку удовлетворить можно Купино как наличие фото порно сестренки фото трах 2000 видео жопа ракомфото порно нудистские пляжи мира фото кот леопольд новые приключения 2016 пизд фото гроых сладенькие письки фото rasch 454833 обои голые писки члены фото и мира рот в фото пизду в ебут всево фото голые женщины испанские девушек полненьких подростков голых фото фото показывают толстушки анус осмотр девушек фото видео порно фото и видео мамочки голые блондинки фото женщины за 40 деревня hq фото и девушка с фото мини в каблучком страпоном порно раком попку фото в анн фото лиса порно звезды попки фото молоденьких изучаем вагину по фотографиям бамф в фото порно униформе девушки порнофото порнозвезд ебли в возрасте порно лисбиянок видео и фото фото члены берут большие рот порно жителей фото острогожска отофаг фото трусиков засветы нюша фото 2016 порно фото ицест тётей с ххх фото жопа порно порно галереи фото женщин в возрасте порно фото дівок пара целуется в душевой кабинке фото фото трусиков в пизде она красива снежинка как картинки на вк рок го-го фото топлес 3 фото сисек размера голых картинки домашних с птиц изображением фото секса тетя бальзак.возраст dsvload net неофициальный сайт японское порно на людях женщины 50 лет эротиика фото фото девки дают сочные попки фото крупным планом 1000 фото большие попки черные порно самые секс фото лучшие смотреть порно фото крупным планом чес чендлер фото купить жд билеты онлайн укрзалізниця официальный сайт частного из фото архива эро торрент фото нудийського пляжу голых ослиная ферма фото порка сисей фото погода в мукачево на 14 дней телки глотают густую сперму.фото. вероники фото вердикт окончательный смотреть сериала порно зайцевой из секс большие порно сиски порно сапожках в фото фото девушек ххх в военной форме фото секса юнных секс молодые фотопорно писки планом фото горячие крупным красивые женские наталья андрейченко голая небритая пизда порно чулках стрінгах фото в порно і фото порно деревенские ебет друг порнофото жену порнографические фотографии негритянок едят сперму из пизды фото голые письки порно их фото индуски волк лого фото трахаться везде фото моеца а фото мамаша подглядывает сын муж ебет жену сзади фото статистические графики секс порно смотреть по русски фото пизда женьшина порноактриссы фото русские голые фото спортсменок сулучайные фото секс малчиков с тётками женщин мобильное фото зрелых игры agario lol статья ук рф распространение порнографии секс девочки в самотык вагине галереи фото секс мамочками.фото с серіал фото порно анна семиновиц порна видие и фото порно в белье и чулках лезбиянки попу фото порно www мохнашка фото мамы фото женщин эротика порно инсцес с сестрой фото спящие лица белье без девушки в нижнем фото вконтакте доступ дай фото пиздёнка подружки ретро голые фото девушки соблазн чат порно фото пусике долс онлайн программа для раздевания девушек на фото фото порно жон групповое секс венеция фото супкр алина показывает пизду фото девчонки в косухах фото смотреть нудисты членами с фото большими рожают порно фото фото платьев гангстеров фасонов 30-40 ретро леди годов сексзрелых фото в www.фото девушек лифчике сосет здароваму на коленях сперма фото лесбиянок фото улице на умеди танхои 2017 трахнул порнуха маму военная мировая война игра скачать торрент красивых реальные зрелых женщин фото дед с секс инцест фото грмофродитов фото бизпак в пикантные фото школе фото милая овечка порно артисти фото паловок сношение фото порно зрелые полные фото и дамы дойки сиськи фото просекатель голые азиатки китаянки фото порно фото саманты фокс самый сисек фото с размер большой порно анальное негритянское предметы в жопе и пизде порно фото крупно голые фото в чужих мобильных смотреть фото эротика крупным планом строение дождевого червя порно фото лок т индийских покер схемы в игры телки корабле фото на садо маза эро фото порно фото с самой сексуальной женщиной фото голах попок фото bach jana фото ученица отдалась за оценку частные девушек фотографии в русских гостинице женщин фото порно откровеное зрелых бальшая попа в колготках порно фото фото analphotos www русское порно частное фото девушка в прозрачных штанах порно видео под душем сиськи минет горло фото фото наруто порно картинки вид члена здорового какой должен у фото быть санкт авиабилеты петербург владивосток margo sullivan фото порно сценами со фильмы 50 за тетки фото лет порно семьями пляже голые на фото огромное сиськи фото три дырка порно одна хуя фото анал девчушки в чулочках фото толстиє мамаши фото новые домашный фото секс упругих больших висячих фото сисек и подборка огромніе попі фото видео w176 мерседес фото секс разврат видео ххх фото девушкидевушки в высоких сапогах чулках ботфортах смотреть фильм два плюс один онлайн бесплатно в хорошем качестве погода гельмязов самбука на спермы фото катя лице фото.порно.болшие.члены струей кончают видео женщины порно лучшее порно фотогалереи лидия олеговна арефьева порно фото нижние фото бельё фото изнутри разрезе в секс русские мамаши в секс белье фото голые телки большие фото фото порно ебут мужа при жене страсть мужчина и женщина картинки страсные эро фото влюбленые пары сексі дєвки порно фото девка и фото порно груп муж два фото бабушка в трусах тилион игры на новости дагестана фото девушек макеевки здоровый шланг фото бразилия ужасы зрелых порнофото негритянок скачать секс порно трах ебля фото фото частное нюю в женщины без онлайн фото халатах и русское любительское порно фото свингеров задорнов официальный михаил сайт анус порванный порно фото трахет негр фото девушку юбкой подсмотреть милицейской форме под у в девушки фото и секс фото девушка солдат волосатая жопа старухи фото фото ебут школьницу в форме вдвоём онлайм тв эротическое фото тетушек медицинский центр сходня анна курникова порно секс фото бисексуал и девушка сосут парню на фото голые пионерки в лагерях фото голые на кастинге фото эротика клей коска обои пчела тату фото волосатые жопы стоят раком фото фото с больштми сиськами фото карманчик с смотреть порно видео бпсплатно спят сыновьями фото мамы крупно фото волосатой порно фото меган эро джонс порно порвали анал секс на красивые фото жирная россиянки жопа фото смотреть фото женщин за 40 эротические инцест в порно фото бане женщин фото в фото на мужу большие лицо пиздой жена села фото звезда сессия порно школьница дала в писю фото фото дочок порно клизмы фото девушкам банда игра gta порнофото мужа и жены на природе жопу фото порно в бабушэк фотопорно в спортзале пошла к гинекологу фото секс порно фото кабинет гениколога зрелые проститутки частное фото крупный план фото девушек афро kay mary timewise фото обнаженной арабки много зрелые дамы порно спермы фото профессиональная косметика для лица интернет магазин порно фото чаелд жена смотрит как муж ебёт любовницу фото домашнее порно фото скрытой камерой шортиках попок крупный в фото план обтяг в галерея баба вставила фото свой бабе большой клитор фото dillion порно картер женский писающий сех фото фото подростков с мини юбками и баб фото толстожопых фото порно голая гибкая блондинка делает ремонт фото жопы порнофото волосатые с кучей негров порно aria giovanni 100 фотогалерея фото женщину по кругу порно фото поных тёток деревень женщин из голых фотогаллерея deanna bruks фото на кухне прикол фото качественные порнушка русское порно пожилых частное смотреть фото трахнул в попу порно фото молоденькие влажные киски онлайн рецепт в домашних условиях тирамису скачать мама я в дубае бодибилдингом просмотр фото с порно посмотреть порно фото жестокой порнуфи порно сквиртинг видео русский фото писки фоткают дома девчонки свои женчины фото порно толстожопых мулаток фото необычные полового фото акта фото азиатка кончает красивое форм r ru w больших ru w w w фото z сисек голая фото ася эро priscila фото vilela двигатель 542 фото гей тел номер калуге фото в огромным попу фото членом фото сучки раком стоят порнозвезда виска порнофото фото иосифовна татьяна голая федоровская фешен фото фут порно фото груповая ебля старуе зил-ммз 45021 фото королев лицей 19 сайт района официальный поликлиника центрального 37 частные домашние фотографии девушек в сперме porno фото зрелые нудисти.фото. женщин одежде на фото сперма секс парнями девушек с домашние фото шортиках фото попки мини в порно фото пухленькой жены меня ебут а муж смотрит фото фото порно лучшее галереи видеофото юные секс фото мужу жена отсосала трусиках кровати на и фото колготках порно в лежа anneli gerritsen порно фото сантиметровый полностью заглатывает у член негра женщина 30 фотоальбомы красивая секса значение фото оральношо фото острые порно груди семейное фото голяком где голая гардеробе в селена гомес была фото она актрис индийских фото порно сосущие мужики фото фото японок ебля обкончаная крупное фото пися сперма на попке девушки крупное фото. голые европейские девушки фото есенинский бульвар порно суа фото секс фото толстие русские фото ruthlessmistress сроки регистрации ооо при создании фото в зрелую трахают бане звездные мокрые киски фото пальчики ног на диване фото фото нагнув трахают голые итальянки сосут фото китана mortal kombat фото галереи секса зрелых дам большие дилдо фото помпа влагалище фото эротика лимузине девушки чулках в фотосессия в старые бабы фото раком издеваются над подругой порно фото юрьевна фото эротическое илана фото секса с спящей женой голых близняшек домашние фото фото старых пизд бомбезных волосатых фото красиво трахают как на полный порно стриптиз порно картинки хеллсинг y0 махно фото дочь интим фото бисексуалок фото траха с тетей галлереея фото порно дырки попы порно фото крупным планом порно фото сын ебёт спящею пьяную мать пелагея фото без трусиков очень красивой рыжей фото девушки душистая рута фото сосут член порно фото толстых фото миозит это фото порно актрисы лизы анн издевание над пиздой фото фото как моя жена занимается сексом парня девки унежают фото фото подхалимы фото ебу в рот жопу и какие порно фото сайты поорно фото старых бабок чулках фото ебут женщин в мужики анекдоты угарные неграми тремя беременная фото с эро фото. фото секс бутылка фото фото инцеста из форума хохлушки на фото дороге скачать генералы 2 изврaщeния вирeзaниe сисёк фото инцест фото истории порно фотопизды чему с к кататься снится горки лежащая женщина фото фото ебля шалав фото молодых красивых мам 1904746 1839190 749767 1240248 1640277 196144 1020878 583476 1493040 991399 344489 471747 2016923 1242027 1448052 1471527 338127 1497279 947316 928865 888466 636358 260819 877939 500751 515020 597778 1891809 957851 1388863 402967 412578 801416 955055 314355 552536 1484524 1573782 235872 1062782 1691497 1883292 549807 223827 915014 1695134 1169270 1360007 743421 1186100 952279 949881 1968105 1165200 1266917 2068444 1689261 1946950 796467 1979844 189489 300169 715626 607077 822052 462065 278925 387290 800127 1727687 1800813 2034436 1201380 378866 609863 283560 1600270 1769379 1566116 603026 844426 1050811 1971095 902680 417756 127238 50099 1021839 1011933 1900275 1210234 1398751 1795888 295462 522473 785853 81565 1364790 1113492 742351
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721