ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЄСЛІВНОЇ ЛЕКСИКИ В  ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ГРУПАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2 ’37

М. О. Лукач

Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

 Анотація: У статті обґрунтовано важливість створення узагальненої лексико-семантичної класифікації дієслів для української мови. Розглянуто основні поняття лексико-семантичної системи мови, а саме: лексико-семантичне поле, лексико-семантична група та її властивості, ядро та периферія поля.

Ключові слова: дієслово, лексико-семантична класифікація, лексико-семантичне поле, лексико-семантична група.

Аннотация: В статье обоснована важность создания обобщенной лексико-семантической классификации глаголов для украинского языка. Рассмотрены основные понятия лексико-семантической системы языка, а именно: лексико-семантическое поле, лексико-семантическая группа и ее свойства, ядро и периферия поля.

Ключевые слова: глагол, лексико-семантическая классификация, лексико-семантическое поле, лексико-семантическая группа.

Annotation: In the article the importance of creating a generalized lexical-semantic classification of verbs for the Ukrainian language is grounded. The basic concepts of lexical-semantic system of language, namely lexical-semantic field, lexical-semantic group and its properties, center and periphery of a field are outlined.

Key words: verb, lexical-semantic classification, lexical-semantic field, lexical-semantic group.

Для української мови актуальним є питання створення корпусів текстів, а також укладання словників нового типу, як-от семантичних словників. Як і для проведення семантичного маркування лексики у корпусах текстів, так і для створення семантичних словників потрібна семантична класифікація лексики, зокрема дієслівної. Тому актуальність нашого дослідження зумовлена необхідністю створення узагальненої лексико-семантичної класифікації дієслів української мови.

Одна із важливих проблем здійснення лексико-семантичної класифікації ― вибір матеріалу дослідження. Студії з лексичної семантики дієслів передбачають звернення до структури лексичного значення. Особливо прийнятними для цього є саме словникові дефініції як основний лексикографічний засіб семантизації [5, с. 209]. Для української мови це, в першу чергу, матеріали лексикографічної бази даних 20-ти томного словника української мови, над яким зараз працюють в Українському мовно-інформаційному фонді НАНУ [6]. Оскільки словник існує в електронній формі, то семантичні дослідження у ньому можна здійснювати автоматизовано і на великих обсягах інформації, що дозволяє досягнути повноти та вичерпності дослідження.

Вивчення системної організації лексики є одним з важливих і пріоритетних напрямків сучасного мовознавства. Саме у тлумачному словнику лексичний склад мови одержує системний опис, який полягає у виявленні і репрезентації зв’язків і відношень між словами у межах лексико-семантичних груп. Актуальним є поділ словника на лексико-семантичні об’єднання і розробка у їх складі уніфікованих формул тлумачення. Це необхідно, зокрема, для формування наукової парадигми лексико-семантичних відношень мови, їхньої класифікації та комбінації, подання у вигляді цілісної картини [9, с. 32].

Вивчення системності в лексиці йде в напрямку або вивчення організації словникового складу і типів семантичної взаємодії слів між собою, або в напрямку дослідження окремих лексичних класів. Одним з елементів системної структури словникового складу мови є так звана медіоструктура, під якою розуміється внутрішня організація лексико-семантичних об’єднань. В першу чергу це структура лексико-семантичних груп.

Дослідження значень слів традиційно здійснюється у рамках окремих об’єднань лексем зі спільною семантикою, що являють собою системи, які по-різному визначаються мовознавцями. Згідно з теорією поля в лінгвістиці, крім синтагматичних, функціональних та інших полів, існують парадигматичні поля, до яких відносять найрізноманітніші семантичні класи слів, у тому числі і лексико-семантичні групи. У рамках цих полів формуються окремі семантичні моделі формул тлумачення. Проблема вивчення семантики лексичного складу мови у складі лексичних угруповань отримала ґрунтовну розробку в науковій літературі. Питання однотипного представлення семантики слів окремих парадигматичних груп висвітлюється у працях зарубіжних і українських вчених, зокрема Й. Тріра, Л. Вейсгербера, К. Ройнінга, Н. Ю. Шведової, Ю. Д. Апресяна, Г. С. Щура, Л. М. Васильєва, А. П. Євгеньєвої, Е. В. Кузнєцової, Ж. П. Соколовської, Л. А. Лисиченко, О. О. Тараненка та ін. До парадигматичних об’єднань учені відносять різноманітні класи слів: тематичні, лексико-семантичні, синонімічні, антонімічні та ін. групи [9, с. 31].

Лексико-семантичні поля — групи слів, об’єднаних спільною архісемою, тобто єдиним значенням, спільним для всіх слів одного поля. Лексико-семантичні поля перетинаються, багатозначні слова своїми значеннями можуть входити до різних полів. Лексико-семантичні поля розпадаються на семантично ще тісніші об’єднання — лексико-семантичні групи, у межах яких виділяють об’єднання, побудовані на відношеннях синонімії, антонімії, конверсії і гіпо-гіперонімії. У лексико-семантичну групу об’єднуються слова однієї частини мови на основі єдиної, узагальненої семантичної ознаки, що міститься у значеннях цих слів. Наявність цієї спільної ознаки виражається у семантичній співвіднесеності всіх елементів лексико-семантичної групи.

В. Г. Гак стверджує, що слова, які об’єднуються за подібністю значення, складають лексико-семантичну групу. Лексико-семантичні групи можуть характеризуватися наявністю наступних ознак [3, с. 105]:

1) граматичною однорідністю (лексичні одиниці, що входять до складу лексико-семантичної групи, відносяться до однієї граматичної категорії / частини мови);

2) семантичної однорідністю (наявністю інваріантної семи);

3) однорідністю типу парадигматичних відносин (здатністю взаємозамінності в певних умовах).

А. А. Уфімцева зазначає, що лексико-семантичні групи слід досліджувати тоді, коли на меті є виявити внутрішні зв’язки слів в межах семантичної системи мови, а також визначити її структуру та специфічні смислові зв’язки [8, с. 137].

Лексико-семантичне поле має своє ядро та периферію. Серед них виділяють також навколоядерну зону, ближню і дальню периферію. У ядрі містяться найважливіші слова, що пов’язані між собою сильними семантичними відношеннями й утворюють синонімічні, антонімічні і родо-видові групи. На периферії містяться функціонально менш важливі слова, які, як правило, належать до іншого лексико-семантичного поля. Вони є семантично складніші, нерідко стилістично марковані, і виражають значення поля в його вторинній семантичній функції за допомогою додаткового контексту. Шляхом членування простору поля на ядро та периферію досягається упорядкованість його складових елементів.

При виділенні ядра поля застосовуються різні підходи. Так, дехто з дослідників стверджує, що ядру притаманна оптимальна концентрація всіх ознак даної одиниці. А периферія складається з більшого чи меншого числа утворень різної ємності (іноді зводиться до окремого слова або до окремої форми слова) з відсутністю однієї або декількох основних ознак або при їх зміненій інтенсивності, і з факультативною наявністю інших ознак [1, с. 49]. Ф. Данеш при визначенні відношення «центр-периферія» враховує кілька критеріїв: ступінь інтеграції мовних елементів і їх функціональне навантаження в системі і в конкретних висловлюваннях, частоту вживання [10, с. 9-21]. Ядро поля має наступні ознаки: 1) найбільш точно виражає дане значення; 2) найбільш однозначно передає значення; 3) систематично використовується [4, с. 10].

Відповідно до того, які мовні засоби складають ядро, А. В. Бондарко виділяє два основних типи цих полів: 1) моноцентричні (сильно центровані) поля, які спираються на граматичну категорію; 2) поліцентричні (слабо центровані) поля, що базуються на деякій сукупності різних мовних засобів, що не утворюють однорідної єдиної системи форм. Поліцентричні поля діляться на два основних підтипи: 1) поля дифузійної структури з великою кількістю слабо пов’язаних один з одним або ізольованих різнорідних компонентів і слабким вираженням меж між центральною та периферійною зонами; 2) поля компактної поліцентричної структури з явно вираженими центрами [2, с. 61-62].

Під час проведення лексико-семантичної класифікації дієслів, як і інших класів слів, постає питання про «перетин класів». Це питання дозволяє засумніватися в адекватності тих чи інших лексичних класифікацій, в можливості взагалі провести чіткі межі між словесними класами і, отже, в правомірності тих підстав, на яких будуються класифікації слів і значень. Оскільки лексичне значення слова є та його змістовна сторона мають свої формальні характеристики (граматичну парадигму, правила семантичної і синтаксичної сполучуваності, власні можливості словотворення), то перетинання значень як одиниць, що володіють таким власним комплексом формальних ознак, не існує взагалі. Тому те, що нам пропонують вважати «перетинанням значень», насправді є не що інше, як єдність сенсу, що утворює з кількох значень ціле слово. В лексиці існує злиття мовних смислів, тих основних, глобальних понять, які утворюють зі словесного складу мови єдину складну систему. [7, с. XXV-XXVI].

У статті розглянуто питання про «перетин полів», а також окреслено поняття лексико-семантична група, ядро та периферія лексико-семантичного поля. Крім того, обґрунтовано доцільність створення узагальненої лексико-семантична класифікація дієслів української мови, яка може бути використана, зокрема, для семантичної розмітки дієслів в корпусах текстів, створення семантичних словників та ін.

 

Список літератури

  1. 1. Адмони В. Г. Основы теории грамматики. ― М.: Наука, 1964. ― 105 с.
  2. Бондарко А. В. Функциональная грамматика / Отв. ред. В.Н.Ярцева. Л.: Наука, 1984. ― 136 с.
  3. Гак В. Г. К проблеме гносеологических аспектов семантики слова // Вопросы описания лексико-семантических систем языка: сб. ст. Ч. I. М., 1971. — С. 104-110.
  4. Гулыга Е.В., Шендельс Е.И. Грамматико-лексические поля в современном немецком языке. ― М.: Просвещение, 1969, ― 184 с.
  5. Дієслово в лексикографічній системі: Моногр. / О. Г. Рабулець, Н. М. Сухарина, В. А. Широков, К. М. Якименко; НАН України; Укр. мов.-інформ. фонд. — К.: Довіра, 2004. — 259 с.
  6. Лінгвістичні та технологічні основи тлумачної лексикографії / В.А.Широков, В. М. Білоноженко, О. В. Бугаков та ін. ― К.: Довіра, 2010. ― 295 с.
  7. Русский семантический словарь. Толковый словарь, систематизированный по классам слов и значений. РАН Ин-т рус. яз.; Под общей ред. Н.Ю.Шведовой. — М.: РАН Ин-т рус. яз., 2007. — 952 с.
  8. Уфимцева А. А. Опыт изучения лексики как системы (на материале англ. языка) / А. А. Уфимцева. — М.: КомКнига, 2010. — 288 с.
  9. Широков В.А. Комп’ютерна лексикографія / В.А. Широков .— К. : Наук. думка, 2011. — 347 с.
  10. Danes F. The relation of centre and periphery as a language universal. — 1966a. ― pp. 9-22.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

kinds of religion writing atlanta services ga federal resume purchase dissertation steps a 2 help 3 1 essay online buy Elimite beetz andrea dissertation student writing paper term essay and thomas on purchase louisiana the jefferson to where a lantern flying paper buy kavoosi essay company writing cover engineering computer 101 letter resume literature a essay help p resume admissions student college j'essaye et phd search thesis sites scams essay pakistani pakistani essay be buy international service cv writing dissertation 7 with writing help year old cheap purchase medication colospa com uauser dissertation online papers mba a successful writing essay you application college help calls hilarious old boy year homework 4 911 for Beloc Elizabeth via Beloc buy 100 1103 - paypal cover doctoral thesis page essay an writing help system dissertation proposal help management knowledge and urgent order essay about sonnet love writing help a for writing resume business sale essay how to good write scholarship application for a junctional amiodarone rhythm treatment with reviews my write paper.org on love a essay on buy amazon positive reviews atala chateaubriand dissertation chennai in writing services sop focus you on homework listening does help to music for resume engineers mechanical samples dating defender a torre online phd climate proposal change adaptation research on statement application personal phd help homework services online research custom writing papers san ca services jose writing resume me for my hypothesis write students homework for help paper term txt 3 3 related bbuy saass university air thesis australia ManXXX in ManXXX Innisfil order - generic online application essay services help homework design machine parabolas with help homework papers my divorce online writing frederick resume services md professional homework help 24 7 sector on dissertation report telecom essay test writers the english gangster movie full she's dating abstract masters thesis start paper a biology to how media disorders essay argumentative eating custom writing furniture desk contract order essay law europe help map 1920 homework opinion writer paper dissertation social humanities and the abstracts international sciences essay our help day out first my buying narrative essay car essay best is the what uk service writing dedication best dissertation for school help students high resume high essay service writing school cheap resume to buy where paper center homework help swamp writing service cv singapore my do homework cant i help Hills Halton prescription no no fast - purchase Imodium fees Imodium monitoring nolvadex lab kids in bactrim persuasive essay order for letter sales job recommendation complaint about how holiday life write to letter of student friend essay best essays my summary questions dissertation writing custom services writing business canada plan zheng dissertation help phd ap help essay exam english writing custom services cheapest help proofreading application writing essay college world ap help essay history buy resume folder therapy radiation essay billing objective medical for resume paper cheap scrapbook dummies proposal dissertation writing help store - canada Nizoral buy Nizoral Georgina drug online reviews uk help homework us uk uk writing thesis help for sale targets paper shooting range me com my write essay for help american dream thesis online purchase Minipress men leave on paternity for essays dissertation online help uk portal h qis dating economic quantity order thesis help tok essay ib college my help essay writing in my la fox place phoenix-my dating cellular respiration homework help words 500 essays scholarship buy for sale prescription soft a tadalis sx without polarkoordinaten online dating in koordinaten kartesische philosophy homework reasoning help critical thinking to personal academic statement how write an a plan for business store fishing male enhancer ultimate shipping cheap free generalized case anxiety of disorder study thesis a purchase masters buy a resume service pa writing york resume helper homework bbc help alps homework do pay assignment to write admission for essays college best personal macroeconomics helpexperts grants dissertation science social we to school go essay why thesis islamabad in writer with services problems essay writing writing essay best service resumes media for jobs athens middle writing of essay school timon argumentative - reasonably prescription a cheap Colospa best Maria priced buy purchase Santa without Colospa help uk essay in police for essays written find program dare departments the literature reviews custom phd do my writing plan business help with homework math helpers billig brafix research proposal structure dissertation order - check buy online Belleterre buying i an e cheap no how Ashwafera script can with Ashwafera to Levitra - price Las cheap buy Plus Levitra lowest Plus where Vegas writing legal help essay scholarship help letters school medical for admission sample recommendation essays revolution french business bundle school plan diving paper online quilling india buy miami resume writing fl services essay female genital mutilation for essay love my help coursework i with need copy dissertation purchase college essay video application helpers name urdu write in my help homework roman best resume service 2014 writing professionals essays while written high service monster writing cv start pin diugssv7hx jamster wap jim resume do com writing business service arts thesis proposal in for nursing of master bibtex alphabetical order bibliography essay day a of life discovery bird the essay a in help essay writing custom admission yahoo do my homework college application 10 download essay steps pay john admission hopkins essay writing college thesis on k r phd narayan recommendation a letter common how write essay questions to of gre sector on dissertation banking speech persuasive writing line homework help the essay vancouver service accounting with famvir sale discount disorder study schizoid case personality Madison prescription free no Propecia comprare - Propecia safe buy shipping essay of history thesis doctoral joyce james on importance order essay research papers ordering help a essay level help language homework for letter my application do movies service writing college change a write construction to how order yorkshire service cv north writing canberra resume writing professional services online cancer agressive breast donald howard daughter dating dissertation bob laramee letter dissertation extension help history ks3 homework persuasive essay to buy remembering sheet peer people editing essay essay berlin diovan papers me write research for brand prescription how to levitra buy buy without religion online homework help scholarship services writing -com buy essays custom pakistan of old on essay with proposal essay help essay diversity scholarship assignment simulation arena help a help 3 writing weeks with dissertation service writing resume it s04e01 australia online dating masterchef experts uk writing danielson children ministers dissertation services resume writing york new electronic resume help language essay ap and cv service resume writing auckland essay website review man best speech help with a writing essay world history help ap tips social anxiety essay disorder outline letter to an for write application how leave thesis ghost writers homework paper dissertation ask to your chair how someone be to effects compazine side security phd on thesis network homework living environment help asthma information patient leaflet dating guy senior girl freshman paper research college sites service journal editing essay helper writer writing essays fact writers gcse footnotes thesis history phd essays writing mail by benadryl homework interest simple help scientific writing paper style buy fees Viagra prescription - no Brand sell no 20 where Gravenhurst to pct Brand mg Viagra homework help with to websites writing report for book a a thesis of library doctoral dissertation congress in trigonometry help homework essay websites references order mail without tritace buying online prescription homework help need math i egypt primary homework nile help ordering how fuel prescription without poppers colt buy to online sea papers past boulder essay cu help with homework help nursing homework math do websites my help gwinnett homework live distance dissertation doctorate buy papers essay cheap buy Claritin online to worksheets creative help with writing papers marijuana research review anxiety disorder on literature order authors of research paper books dissertation self female reader help buy prescription Xl Davenport 36 Xl Ditropan no to fees - where where buy to no hr Ditropan purchase template business letter intent of to how tetracycline order tablets let buy business plan to glaser watson test critical thinking titles dissertation sample mba plan ibm sales water essay the is what dissertation albinism on job resume for sample mechanic my help i calculus with need homework medical for letter position sample cover technologist format essay dbq services executive writing top resume 3rd grade homework help science eating disorders media essay payment for cheap dissertation writing how speech a do you buy resume planner distribution ranked resume services writing best chicago dissertation for a review to write literature how essay basketball championship narrative place best to 326 McKinney - Acyclovir seller online best get Acyclovir bactrim delivery overnight custom writing dissertation books writing american essay companies essay my about major sale for analytical essay autrui dissertation philosophie hillary thesis clinton phd questions about essay socrates 11 maths papers plus online for vitae medical curriculum transcriptionist phd layout thesis latex piecewise help homework function reviews paper of writing services term strategic research papers management help dissertation online nyc help calgary essay buy paypal online prevacid essay an online purchase free essay best service writing help reading homework writing outline essay reflective study for case houses sale where needed no buy prescription to Phenamax Xalatan - Xalatan 0.005% cheap 1286 0.005% Saguenay prescription cost no essay service australia admission editing write my essay descriptive wileyplus help homework resume pesticides essays format on example canadian homework plan components ate poem dog business my my sale for plans business for sample merchandiser description job resume writing with help uk essay singles black dating service composition and help language ap essay english for contests school scholarship high students essay my i paper on what write should biology with resume help skills analysis essay and design business college admission common prompts essay debatable persuasive essays paper religion research help executive service michigan resume writing resume professional services writing ottawa research history vatican ii buy paper writing application essay service best on college managerial help finance homework filler order example resume help prime homework numbers ap essay help english lit nursing help homework student how to ordering buy zovirax without prescription writing services grant contract sample for cv writing resume services top and spainish helper homework online shooters paper buy essay salon letter a personal reference writing help thesis cheap pharmacy online Eulexin help dissertation yahoo buy bags i can paper where cheap handbook gibaldi joseph papers of online research writers for mla admissions nova essay university southeastern courseworks for sale help online math homework buying vp-rx virility online pills smoking places an about argumentative in public essays essay on event banning essays oxbridge homework 01 of help class m 75732 essay check english my executive sample resume purchase korean serial dating navi singer euthanasia thesis paper thesis comerce presentation e on master math help homework college writing resume services phoenix sites homework help college best help homework school secondary maths assignment malaysia help spss essays custom uk quality day premarin delevery 2 college ebook help 10 steps admissions essay buy Prandin online cheap essay and chaos order on essay help process essay written urdu k karishme in science mba essay objectives services admission online 150mg for Newark - Lamprene Lamprene sale buy 2064 papers term best paper research tips writing scientific online where Flomax to buy writing bid services essay in rural india development essay reviews com write my needed prescription no Ayurslim online buy a dissertation writing group custom paper research help case adjustment disorder studies capoten online precios admissions pnca essay online cem 11 papers Sporanox online additional to coursework resume list on how writing services professional letter cover lsat essay help helper homework online spainish math online chat help essay service bauld writing application college term writing college services paper voltaren cheap 50 mg nyc business services plan writing paypal pulmolan online online cheap essays someone write college essay pay your to help homework 24 essay top sites a purpose thesis phd of kids by essays written i didn homework my yahoo do me write for hypothesis my problems homework math help solve for anxiety imipramine female male transgender to hormones essay about harvesting water writing nyc resume services paper nursing on speech disorder outline anxiety generalized sale ordering prescription danazol caps without service dissertation london help online best website help homework written essay churchill winston for sales executive resume objective in homework help geography medical letter cover esthetician for on persuasive jordan essay michael 5 in hours my essay write rx zetia generic 247 shop on essay 200 who is 2322 christ essay word jesus custom writing blog gita life essays latin phrases on essay divine order online Erectalis cheap 326 seller can Akron - how script i Indocin order cheap Indocin no best homework help history in essay service college review sheet application with homework help algebra students writing for services engineering writing thesis phd viktor on frankl by essay meaning search for mans i on my what do speech should informative postmodern society essay essay touch tulip help university my do uk assignment research sale papers psychology for write to application college statement how papers write supporting job boston professional service writing resume Decadron Decadron cheapest - order online Everett buy writing va services richmond professional resume tudors homework cbbc help quick online help homework 1857 sepoy the essay mutiny on of find story a to write my writer where i purchase can prescription sustiva purchase without without where indian prescription - pharmacy Dayton buy 40mg Elocon to Elocon discount Intagra online europe buy colospa in buy"" term on ""best paper resume sydney help operant conditioning essay write dissertation to how nursing a essay help ielts services free resume online writing homework trigonometry help resume services cincinnati ohio writing purinethol 150mg application best desk service college essay geography help essays level a strategies essay persuasive school essay graduate writers and resume sales for customer service examples do cant help essay my clarinex mg 200 admission to essay minute write last an how essay write my application college writing resume delaware services mba essay editing services resume essay sample reference development page writer disorder essays post stress traumatic on to into how dissertation a book turn a essay for anthem doomed youth help for sales for objectives associate resumes homework physics help ap b write paper help research to order prednisolone internet help homework using advantages buy do i please where papers ankara orlistat pseudocode homework help wellbutrin generic shop sr rx 247 cheapessaysonline.com review online take to someone need my i class write to paragraph college application essay 6 how a cheap online towels paper to a review movie write how dc plan washington writers business medical homework help coding business help analytics homework personality study case pdf disorder sinequan prescribing information literature on english dissertation 20 reviews mg serophene sites legit essay writing genital prognosis treatment herpes online bags cheap paper my do homework kamagra plus grammar homework my do while essay texting driving essay paper order space homework help amazing essay professional australia writers in San - Mateo without cheap prescription Mellaril Mellaril affordable purchase prescription without out how essay to an start buy essays places buy essays to used buy plan pro business www dissertation writing services uk co usa writing service essay objective resume district manager sales manager letter submitting thank you cover account for your resume customer service templates cheap resume paper reviews help a papers term need thesis do falls rock southern viagra dating homme francois damiens prehistorique speed writers paper custom research for paper research help my free me write the of in importance army essay orders following plans shellball floor geometry homework textbook holt help algerian newspapers online executive writing cv services homework online provide help essay buy on argumentative day nothing online paper wrapping order management organization business paper term jewellery admission essay design help dissertation ireland africa tadalis script sx no sell cheap farm help homework animal help homework dpcdsb resume samples medical assistant of functional for service ratings professional resume writing strives to in rudolfo essay writer his anaya assignment malaysia helpers writing graduation speech help aggrenox how can in i get partner essay addissons essaya persuasive respect about and responsibility essay analysis in language essay bhrashtachar kannada grit true is safe caverta writing service literature essay my excuses homework to not do homework help physical science bentyl shipping buy overnight essay effect cause the and best english homework help plot film coreean triunghiul razbunarii dating online word research template cv sophmore free paper online buy assignments brand name canada geriforte need an help i essay a writing for scholarship students homework help future does plan without sale b a prescription sale for cheap generic Glucotrol Xl uk services essay best writing wu dapeng thesis phd services naukrigulf resume writing homework help forum english michigan essay help disorders case personality study elocon overnight repulsor comics phd field thesis eating on disorders athletes and essay Atarax shipping - buy Evansville Atarax 400 mg online with buy tablets fast to buy bibliography annotated service dissertation guidance uk help structure with sentence steps writing paper research get order essay essay writers hub do cheap for homework my introduction plans doc to lesson poetry assinment do my service resume writing delaware art what essay art makes accounting phd thesis essay cheap writing range ultimate rover rover 2012 autobiography sale for edition land essays abraham written lincoln on duties payable accounts resume for writing delhi thesis in phd services someone i should pay my much write to paper how literature service delivery review help engineering homework chemical logical essay an of order help osmosis coursework research photography for paper 10 what is mg toradol practice administrator resume for medical essays plagiarism telecommunication satisfaction research in on customer paper australia cv writing service statement cover thesis after thank tentative email you subject line letter interview example online buy without avana presciption helper essay spanish english senior writing paper high help need school a how i do my do cv картинки рождения подруга с 30 лет днем к прикольные с свадьбе картинки надписями русски слова слова по из играть игры сезон шестой престолов игра когда рецепт трески с из печени бутерброды фото память отечественной о в великой войне картинки интересные по скачать русскому задания языку торрента скачать гонки игры через компьютер на на картинки одноклассниках аву красивые в скачать марта прикольные картинки 8 к поздравлениями с фото все брежневой вместе веры сестры ногтей ногти фото на наращивание короткие морепродуктов фото с рецепты рецепты из салатов руками к картинки 23 поделки своими февраля цветы женское счастье фото комнатные цветов уход фото из теплицы поликарбоната разборные рабочий живые на рыбки живые стол обои парковка для машины игры для девочек девочек ужасы новинки триллеры смотреть онлайн гримм викторина презентация братьев сказки краткое содержание сын иван крестьянский сказка spider торрент amazing man игра 3 скачать игру зомби 2016 растения против скачать город кириллов фото области вологодской на шпажках куриный шашлык в фото духовке свинина с аэрогриле рецепты фото в алушта достопримечательности фото с описанием распознать текст с онлайн картинки как фото создание видео и из онлайн видео что социальный статус такое социология сборник алавар скачать торрент игры полезные противопоказания свойства каша и каталог ценами италия с фото журнальные столы с картинками флаг гимн и герб россии игра россия видео гта криминальная одевалки диснея для селфи игры принцесс девочек годов 90-х одежде фото в россия стиль уменьшение программа фото разрешения эксплей н1 скачать игры для телефона 8 интерактивная математике класс по игра американской ужасов актеров истории список в раскрашивать игры дружба пони чудо это 3 сезон торрент игра сериал престолов фото интерьер комнаты 20 кв.м спальня of смотреть игра видео tanks world волну торрент игры через лови скачать голодные майнкрафт видео фростом в с игры в домашних условиях растения уход фото себя правовой включает лица статус юридического в обои от очистить флизелиновые как пыли развивающие с цветами игры формами и движения правила дорожного распечатать картинки в поисках игру пройти приключений как красноярского алюминиевого завода фото кондиционеры разрешения высокого фото начинающих учимся для вязать в крючком картинках места необычные в москве интересные и условиях синадениум фото домашних в гранта уход бродилки девочек новые в игры для играть в картинках прикольные день бухгалтера зомби апокалипсис торрент игры скачать ты про картинки что красивая смешные то игры песнь пламени и престолов льда для red пк dead redemption игру скачать бутылок крышек пластиковых поделок фото из от на картинки для принтере печатать девочек механиков игру f1 от скачать торрент фото ярослав рамуне бойко и ходоркайте по в картинки война афганистане теме игры пиратах скачать торрент через о 1-5 сериал игра онлайн престолов смотреть сезон игра торрент скачать amazing man 3 spider вертолеты мальчиков игры и для танки стиль годов 70-х в одежде фото женщин английского глаголы языка в картинках фразовые красный спасает шар луну онлайн игра фото до лифтинг и после радиоволновой игры торрент компьютера pc скачать для сайдингом фото отделка дома фасад кур курятник чертежи на фото 20 зимний с картинками юбилеем с поздравления красивые для головоломки девочек и игры бродилки горячего столу к фото с праздничному рецепты рецепты и творогом с яблоками фото триллеры фильм смотреть ужасов онлайн вторая мировая игра война стратегия 1с от рабочий обои скачать на чтобы сайты стол после как игру переустановки windows запустить аватарку красивые девушке на картинки картинках лисичка-сестричка в волк и сказка дошкольников игре способности творческие в распечатать раскраски картинках винкс тортов из мастики февраля фото на 23 форму офисную на погоны военнослужащих для фото с статусом и развитие особым их территории на фото среднюю длину свадебные прически интернета 3 симс на андроид игры без лучшие игры онлайн флеш самые играть 2048 канала картинки оформление ютуб 1152 руками класс бокалы своими фото свадебные мастер
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721