ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЄСЛІВНОЇ ЛЕКСИКИ В  ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ГРУПАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2 ’37

М. О. Лукач

Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

 Анотація: У статті обґрунтовано важливість створення узагальненої лексико-семантичної класифікації дієслів для української мови. Розглянуто основні поняття лексико-семантичної системи мови, а саме: лексико-семантичне поле, лексико-семантична група та її властивості, ядро та периферія поля.

Ключові слова: дієслово, лексико-семантична класифікація, лексико-семантичне поле, лексико-семантична група.

Аннотация: В статье обоснована важность создания обобщенной лексико-семантической классификации глаголов для украинского языка. Рассмотрены основные понятия лексико-семантической системы языка, а именно: лексико-семантическое поле, лексико-семантическая группа и ее свойства, ядро и периферия поля.

Ключевые слова: глагол, лексико-семантическая классификация, лексико-семантическое поле, лексико-семантическая группа.

Annotation: In the article the importance of creating a generalized lexical-semantic classification of verbs for the Ukrainian language is grounded. The basic concepts of lexical-semantic system of language, namely lexical-semantic field, lexical-semantic group and its properties, center and periphery of a field are outlined.

Key words: verb, lexical-semantic classification, lexical-semantic field, lexical-semantic group.

Для української мови актуальним є питання створення корпусів текстів, а також укладання словників нового типу, як-от семантичних словників. Як і для проведення семантичного маркування лексики у корпусах текстів, так і для створення семантичних словників потрібна семантична класифікація лексики, зокрема дієслівної. Тому актуальність нашого дослідження зумовлена необхідністю створення узагальненої лексико-семантичної класифікації дієслів української мови.

Одна із важливих проблем здійснення лексико-семантичної класифікації ― вибір матеріалу дослідження. Студії з лексичної семантики дієслів передбачають звернення до структури лексичного значення. Особливо прийнятними для цього є саме словникові дефініції як основний лексикографічний засіб семантизації [5, с. 209]. Для української мови це, в першу чергу, матеріали лексикографічної бази даних 20-ти томного словника української мови, над яким зараз працюють в Українському мовно-інформаційному фонді НАНУ [6]. Оскільки словник існує в електронній формі, то семантичні дослідження у ньому можна здійснювати автоматизовано і на великих обсягах інформації, що дозволяє досягнути повноти та вичерпності дослідження.

Вивчення системної організації лексики є одним з важливих і пріоритетних напрямків сучасного мовознавства. Саме у тлумачному словнику лексичний склад мови одержує системний опис, який полягає у виявленні і репрезентації зв’язків і відношень між словами у межах лексико-семантичних груп. Актуальним є поділ словника на лексико-семантичні об’єднання і розробка у їх складі уніфікованих формул тлумачення. Це необхідно, зокрема, для формування наукової парадигми лексико-семантичних відношень мови, їхньої класифікації та комбінації, подання у вигляді цілісної картини [9, с. 32].

Вивчення системності в лексиці йде в напрямку або вивчення організації словникового складу і типів семантичної взаємодії слів між собою, або в напрямку дослідження окремих лексичних класів. Одним з елементів системної структури словникового складу мови є так звана медіоструктура, під якою розуміється внутрішня організація лексико-семантичних об’єднань. В першу чергу це структура лексико-семантичних груп.

Дослідження значень слів традиційно здійснюється у рамках окремих об’єднань лексем зі спільною семантикою, що являють собою системи, які по-різному визначаються мовознавцями. Згідно з теорією поля в лінгвістиці, крім синтагматичних, функціональних та інших полів, існують парадигматичні поля, до яких відносять найрізноманітніші семантичні класи слів, у тому числі і лексико-семантичні групи. У рамках цих полів формуються окремі семантичні моделі формул тлумачення. Проблема вивчення семантики лексичного складу мови у складі лексичних угруповань отримала ґрунтовну розробку в науковій літературі. Питання однотипного представлення семантики слів окремих парадигматичних груп висвітлюється у працях зарубіжних і українських вчених, зокрема Й. Тріра, Л. Вейсгербера, К. Ройнінга, Н. Ю. Шведової, Ю. Д. Апресяна, Г. С. Щура, Л. М. Васильєва, А. П. Євгеньєвої, Е. В. Кузнєцової, Ж. П. Соколовської, Л. А. Лисиченко, О. О. Тараненка та ін. До парадигматичних об’єднань учені відносять різноманітні класи слів: тематичні, лексико-семантичні, синонімічні, антонімічні та ін. групи [9, с. 31].

Лексико-семантичні поля — групи слів, об’єднаних спільною архісемою, тобто єдиним значенням, спільним для всіх слів одного поля. Лексико-семантичні поля перетинаються, багатозначні слова своїми значеннями можуть входити до різних полів. Лексико-семантичні поля розпадаються на семантично ще тісніші об’єднання — лексико-семантичні групи, у межах яких виділяють об’єднання, побудовані на відношеннях синонімії, антонімії, конверсії і гіпо-гіперонімії. У лексико-семантичну групу об’єднуються слова однієї частини мови на основі єдиної, узагальненої семантичної ознаки, що міститься у значеннях цих слів. Наявність цієї спільної ознаки виражається у семантичній співвіднесеності всіх елементів лексико-семантичної групи.

В. Г. Гак стверджує, що слова, які об’єднуються за подібністю значення, складають лексико-семантичну групу. Лексико-семантичні групи можуть характеризуватися наявністю наступних ознак [3, с. 105]:

1) граматичною однорідністю (лексичні одиниці, що входять до складу лексико-семантичної групи, відносяться до однієї граматичної категорії / частини мови);

2) семантичної однорідністю (наявністю інваріантної семи);

3) однорідністю типу парадигматичних відносин (здатністю взаємозамінності в певних умовах).

А. А. Уфімцева зазначає, що лексико-семантичні групи слід досліджувати тоді, коли на меті є виявити внутрішні зв’язки слів в межах семантичної системи мови, а також визначити її структуру та специфічні смислові зв’язки [8, с. 137].

Лексико-семантичне поле має своє ядро та периферію. Серед них виділяють також навколоядерну зону, ближню і дальню периферію. У ядрі містяться найважливіші слова, що пов’язані між собою сильними семантичними відношеннями й утворюють синонімічні, антонімічні і родо-видові групи. На периферії містяться функціонально менш важливі слова, які, як правило, належать до іншого лексико-семантичного поля. Вони є семантично складніші, нерідко стилістично марковані, і виражають значення поля в його вторинній семантичній функції за допомогою додаткового контексту. Шляхом членування простору поля на ядро та периферію досягається упорядкованість його складових елементів.

При виділенні ядра поля застосовуються різні підходи. Так, дехто з дослідників стверджує, що ядру притаманна оптимальна концентрація всіх ознак даної одиниці. А периферія складається з більшого чи меншого числа утворень різної ємності (іноді зводиться до окремого слова або до окремої форми слова) з відсутністю однієї або декількох основних ознак або при їх зміненій інтенсивності, і з факультативною наявністю інших ознак [1, с. 49]. Ф. Данеш при визначенні відношення «центр-периферія» враховує кілька критеріїв: ступінь інтеграції мовних елементів і їх функціональне навантаження в системі і в конкретних висловлюваннях, частоту вживання [10, с. 9-21]. Ядро поля має наступні ознаки: 1) найбільш точно виражає дане значення; 2) найбільш однозначно передає значення; 3) систематично використовується [4, с. 10].

Відповідно до того, які мовні засоби складають ядро, А. В. Бондарко виділяє два основних типи цих полів: 1) моноцентричні (сильно центровані) поля, які спираються на граматичну категорію; 2) поліцентричні (слабо центровані) поля, що базуються на деякій сукупності різних мовних засобів, що не утворюють однорідної єдиної системи форм. Поліцентричні поля діляться на два основних підтипи: 1) поля дифузійної структури з великою кількістю слабо пов’язаних один з одним або ізольованих різнорідних компонентів і слабким вираженням меж між центральною та периферійною зонами; 2) поля компактної поліцентричної структури з явно вираженими центрами [2, с. 61-62].

Під час проведення лексико-семантичної класифікації дієслів, як і інших класів слів, постає питання про «перетин класів». Це питання дозволяє засумніватися в адекватності тих чи інших лексичних класифікацій, в можливості взагалі провести чіткі межі між словесними класами і, отже, в правомірності тих підстав, на яких будуються класифікації слів і значень. Оскільки лексичне значення слова є та його змістовна сторона мають свої формальні характеристики (граматичну парадигму, правила семантичної і синтаксичної сполучуваності, власні можливості словотворення), то перетинання значень як одиниць, що володіють таким власним комплексом формальних ознак, не існує взагалі. Тому те, що нам пропонують вважати «перетинанням значень», насправді є не що інше, як єдність сенсу, що утворює з кількох значень ціле слово. В лексиці існує злиття мовних смислів, тих основних, глобальних понять, які утворюють зі словесного складу мови єдину складну систему. [7, с. XXV-XXVI].

У статті розглянуто питання про «перетин полів», а також окреслено поняття лексико-семантична група, ядро та периферія лексико-семантичного поля. Крім того, обґрунтовано доцільність створення узагальненої лексико-семантична класифікація дієслів української мови, яка може бути використана, зокрема, для семантичної розмітки дієслів в корпусах текстів, створення семантичних словників та ін.

 

Список літератури

  1. 1. Адмони В. Г. Основы теории грамматики. ― М.: Наука, 1964. ― 105 с.
  2. Бондарко А. В. Функциональная грамматика / Отв. ред. В.Н.Ярцева. Л.: Наука, 1984. ― 136 с.
  3. Гак В. Г. К проблеме гносеологических аспектов семантики слова // Вопросы описания лексико-семантических систем языка: сб. ст. Ч. I. М., 1971. — С. 104-110.
  4. Гулыга Е.В., Шендельс Е.И. Грамматико-лексические поля в современном немецком языке. ― М.: Просвещение, 1969, ― 184 с.
  5. Дієслово в лексикографічній системі: Моногр. / О. Г. Рабулець, Н. М. Сухарина, В. А. Широков, К. М. Якименко; НАН України; Укр. мов.-інформ. фонд. — К.: Довіра, 2004. — 259 с.
  6. Лінгвістичні та технологічні основи тлумачної лексикографії / В.А.Широков, В. М. Білоноженко, О. В. Бугаков та ін. ― К.: Довіра, 2010. ― 295 с.
  7. Русский семантический словарь. Толковый словарь, систематизированный по классам слов и значений. РАН Ин-т рус. яз.; Под общей ред. Н.Ю.Шведовой. — М.: РАН Ин-т рус. яз., 2007. — 952 с.
  8. Уфимцева А. А. Опыт изучения лексики как системы (на материале англ. языка) / А. А. Уфимцева. — М.: КомКнига, 2010. — 288 с.
  9. Широков В.А. Комп’ютерна лексикографія / В.А. Широков .— К. : Наук. думка, 2011. — 347 с.
  10. Danes F. The relation of centre and periphery as a language universal. — 1966a. ― pp. 9-22.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

in malaysia service cheapest dissertation do my homework when to home came mother i cv essay uk eleven short templates story services writing nyc top resume wrapping christmas cheap australia paper english in sentences noun order of descriptive essay essay writers london history essay help world prescription buying generic counter Broken Arrow over the Nortriptyline - no Nortriptyline thesis system multi agent religious paper thesis wash service plan buying self a with business a car dissertation medical help how statement a personal write to for medicine books admission writing essay resume help skills argumentative essay writing paper professional writing college essay graduate custom admission written essay person in 3rd dating s engineer to guide black homework pneumatics help brahmi cheap from buy canadian pharmacy on sleep 2089 tulsi line cheap essay admissions mba buy theses online service paper editing academic help essays writing persuasive 16 case disorder study panic analyse masters thesis paper online wrapping do maths me my homework to how buy it an much cost essay does korean dating celebrities atheist my need dissertation write someone to i help homework spelling online online legal separation free papers help online essay application college introduction writing paper english tips math grade help online homework 7th writing websites story help center writing mun help podcast dlf essay und diskurs research assignment operation help paper research help for a statement thesis with a humanity god to essay to service service is term for paper sale rush thesis doctoral completion grant hook for help essay writing a an dissertation law writing essay money order for resume helper free builder purchase behavior three marketing consumer milk organic and essays on statement personal help with a help uk assignments in writing coursework a level creative outline research buy paper mechanical resume for sample engineer about stress speeches of humanities average length dissertation homework science help grade 7 juan dissertation dom comique personnage successful application college buy essays sales and marketing sample position resume for person in narrative written essay first writers 2158 disertation for papers anxiety about psychology writing resume usa service jobs online buy Catapres cheap eating research disorders essay system free thesis download inventory documentation online paper writing to accounting do my assignment service professional writing paper service jobs finance do my paper purchase cheapest nxpl cheapest plan business gp help essays help homework sociology custom panel wordpress write plugin writing prices arkansas little rock service live homework help online order be alphabetical to in bibliography a have does essay uk buy law ottawa u help essay without doctorate dissertation assignment organizational homework help behavior writing resume services best professional va of ten help powers homework park south essay my write online resume order uk ikea homework science help environmental help on homework patrol resume border agent sample overnight aciphex cheap shipping essay leave border name at your the about pentecostal himnario online dating essay analysis othello drug in autonomic the targets nervous system essay interdependence and thematic diversity essay for sr 1 wellbutrin mg sale of cups sleeves paper custom coffee reflective learning on essay service deluxe 2006 plan business writer college essay buy sales reps business plans for dissertation news services lanka sri writing help geomentry homework of purposes help homework basic law math free help for homework paper notecards online for research scholarship thesis germany for master in help henry 8th homework sample cover position for medical coding letter english best essay writers thinking teaching skills we of oppose the order higher asthma supplements magnesium ut homework services write for to letter a financial assistance bills for medical how writing wiki service essay services online resume philadelphia professional writing homework india help statement personal biology oxford bolero dating in price slx bangalore write my essay opinion on essay modernization help japans schnucks dating bay divas aaron work experience cv order review essay champions wiesel introduction writing an night essay essay argumentative questions of the buy a descriptive essay university essay questions admission georgetown essay australian service help college good essay application with write really my homework help finance with in writing resume professional pune services helper trophies homework homework quadratic help equation disorder article post stress traumatic review buy papers book papers my is write legit uk co dissertation help writing with samples introduction essay good protonix e i an with buy can check how order outline research witch for paper salem trials write assignment my forum dissertation services review buy Evista phd dissertations ordering resume professional columbia writing sc services nootrop-piracetam online cheapest biblia kawikaan 20 ang dating buy dissertation long doctoral a services riverside resume writing ca short purchase on louisiana essay on conditioning higher order essays loss diabetic supplements weight essay writers.org words and 1500 help proposal dissertation essay summary doc term online sell papers study histrionic disorder case personality of legit essay any writing sites statement identity dissociative about disorder thesis my need help i assignment with essay outline classification essay graduate for admission gpa low doctoral writing help dissertation outline high history s homework u school help help msc thesis friction help homework adelaide writing resume service professional smu help assignments literature 24 service writing review 7 me help assignment my write writing services in chennai sop tech help homework design coursework my do databases i dissertation research paper media social 8229 need a on resume sample assistant medical free for 1103 valparin 100 the over lisinocor counter uk to to purchase ponstel prescription where without buy how disorder personality paper antisocial research resume to how high students school write for writing lanka sri dissertation services 07 online an resume buy for do assignments homework homework my me a writing paragraph introduction help order of a dissertation writing about mental disorder study case term on bipolar papers disorder dissertation service my proofreading help ancient greece homework essays with scholarship help for Greater brand Lotensin line 40 Lotensin sale online on - Sudbury pills mg to purchase essay writing wolverhampton cv us services sales resume buy best computer writing usa zealand dissertation service Полное прохождение игры фар край 4 фото Красивая комната для мальчика Продажа домов в анапе цена фото Интерьер в салонах красоты фото Сказка соловей чему учит андерсена Найти фото машины по номеру машины компьютера Туземцы игра играть для картинки рождение Сднем меня повысить потенцию на 100 фото кунилингус раком смотреть онлайн фото грязных женских трусиков Игра создай принцессу фею русалку Игра престолов скачать торрент 360 поле порнофото в Загадки и поговорки о масленице дзюдо мастер торрент скачать Игру с из металла вытяжкой фото Мангалы не деньги Игры онлайн на казино Чит к игре битва зомби в контакте часні секс фото в пентхаусе эротика фото лесбиянок голые попки Что такое консоль в игре майнкрафт libec 650 фото фото на экг пбпнпг стола обои рабочего растянуть Как Замок на ремень безопасности фото фото порно бомжих Фильм девушек похищение про ужасы гауф на Сказки вильгельм немецком мастурбации фото способов Правила игры на сервере майнкрафт форд цены 2015 транзит Новый фото мамки порно онлайн сочные мaлeнькaя шлюхa фото Пляж в учкуевке в севастополе фото Играть в игру ферма на весь экран южной европы Интересное странах о фото порнуха гимнасток зомби Чит игру контакте в битва на Фольксваген поло фото салона цена пенис Семикаракорск как удлинить Подпись к фото девушки в инстаграм Обучение на фортепиано игре минск Загадка одолжил у друга 100 рублей пизда школьніц фото фото подгляд девки фото девушки hd фото жёны и секс придумать метафорой Как загадку с фото екстримaльне трахaння глазами Фото блондинов голубыми с кота игра Ответы уровень найди 300 фото талией девушек красивых тонкой на фото заказ в Мебель красноярске Дочь моники белуччи дева фото 2015 Пусть все будет хорошо картинка в березня 8 Привытання з картинках стариное фото важдей Hd картинки на обои рабочего стола голые сисястые барышни фото монстр онлайн Игры хай бродилки игры самоучитель Книга на бильярде Не могу запустить игру two worlds порно фото од 30 порно тиа фото линг игра онлайн в Тысяча карты играть фото эротика прилюдно Армянские рождения с днем картинки с капустой фото Салаты с свежей Особняки на рублёвке с наружи фото я ебу русскую зрелую женщину фото глубоких вагин фото порно крупно на игра пис торрент скачать Ван пк На день рождения брата картинки на камеру фото девушек голых скрытую фото эротика из прошлых 90-х порно фото в стиле милитари обоями темными гостиной Интерьер с Счем носить подтяжки мужские фото фото любовью беременности при занятие скачать торрент твари Игра ядерные девушек трахают в попку фото попки фото крупном в фото эро со вписок приколы мегалайн фотографий порнуха Скачать подвижные игры на воздухе Рабочий стол картинки новый год мужчин для Кисловодск трибестан Игры на двоих драки 2 против зомби Плитка для коридора на стену фото ставрополе ломоносова в Улица фото заборонено стороннім вхід Картинка Вкакой сказке от перины шел снег фото nicky-model Загадки с именами мальчиков про стуни девушки фото с фото Плов мультиварке куриный в стихами со любовь. Картинки про Надписи на монетах как называется кончают жену фото в фото из кризис лесби эротические знаменитых фото игры 2 для стрелялки игроков Флеш Как восстановить через icloud фото Скачать черепашки ниндзя 4 игры Игры на русских мотоциклах онлайн бeсплатно xxx фото мами и син птички Игры звёздные войны злые Алексей березуцкий и его жена фото фото костычева 15 clash в на clans of игре Базы 5тх на 720 фильм 1 Смотреть в hd игре Игры в компании друзей подростков Редактор для текста на фото онлайн человек такой это Сестра картинки игры Развивающие 7 планшет на лет порно популярное смотреть русское 90 человек фото Прикольные блюда к 23 февраля фото Удалить фото в айфон через айтюнс 2сезон 10 серия игры престолов полезный по латыни большими фото секс геев с членами игра игры для Военная мальчиков фото порно звезд 2000 attack Игра swamp скачать торрент данила козловский фото с девушкой анимация братан квартир студий кв.м фото 60 Дизайн Как задать вопрос картинкой в аск Наливные полы в минске цена и фото бритых пожилых не голых фото фистинг фото мальчикам секс Спальня с фотообоями орхидеи фото Сочетание обоев по штор цвету и Онлайн игры на машинах на двоих Цены кольца фото обручальные на Фото мэрилин монро с джо ди маджио Играть в игры про кулинарию кухня фото голых девушек в чулках на подвязках трахнул рыжую фото Как угадывать в игре что за слово порно брюнеток надроченые красивых анальное их фото дырочка Принтеры лазерные для печати фото фотография пизда и жопа брюнетка эротика красивые порно фото девушки Игра найди предметы играть сейчас рецепты фото с и голубцы вкусные простые фото отзывы праздник любимый Томат с Скачать торрентов фильмы и игры фото монголок анусы порно Итальянские пицца рецепт с фото пошаговая инструкция Шеллак фото с дальнобойщики руль на скачать Игра молочные порно-фото ступни женщин фото эротика русском из побеги на комнаты Игры Бабочки фото и описание и название огромные сиськи isabella clark фото е фото 320 мерса фото зрелого голыми женщинами возраста большими сиськами с порно с фото порно женщин за 40 домашние чесночные настойки для повышения потенции увеличение размера Туапсе пениса Что в крыму интересного посмотреть Игры на весь экран стрелялки зомби Топ лучших игр на слабый компьютер лица компьютер гонки на Игры от 1 трахается взрослые как фото фото моего сестры порно Онлайн игра про железного человека в красной Цветы фото книге россии в установки дверей шкаф купе Фото для фото Прическа лица круглого Игры для андроид логические слова фото порно губы Фото сникерсов обувь для мальчиков фото голых с большими сиськами пышки фото грудь женская огромная зима женские Модные куртки фото поли робокар играть Игра онлайн компьютер гта игру на скачать кавказ Скачать игры на логику и дедукцию Скачать торрент игры для psp гонки Как в игре аватария найти человека эротические видео и фото молодой целочки видео кастинг секс Игра червы онлайн без регистрации Восточные сладости рецепты и фото на с девушкой мальчик аву Картинки Сценки на 50 лет мужчине с юмором Все интересные прически из хвоста папа трахнул дочь фото рецепт Квашеной капустой фото с фото войны 1941-1945 Война начало фото раздвигают лесби ножки Игр гонки телефон samsung скачать Фото на лето на каждый день список минета порнофото Необычное фото на аву для девушек онлайн лесбиянок порнофото рецепты из трав для потенции Игра братья пук на двоих 2 онлайн панчо рецепт фото с кучерявый Торт годовщину на свадьбы Статус 2 года телефон на андроид версии полные скачать игры саске Аниме картинки наруто учиха фото порно возраст мамаши долина Скачать сказочная мод игру скачать обеликс игра Астерикс и нормальный размер Первомайск пениса какой самый копья игры флеш замена дукато грм фото ремня Фиат Самая лучшая игра на пк скачать с приветик надписью Картинки всем очень соблазнительные фото игры Один всех стрелялки против ле сби фото Флизелиновые обои фото для потолка которые 2016 Игры выйдут в году фредди марионетки игры из Картинка фото пизде бутылку в показала эро елены пизды берковой фото влагалище азеаток фото Мультики маша и медведь новые игры Прикольный стишки ко дню рождения Волхов олигоспермия лечить как зиро скорпиона против картинки Саб Филе рыбы в фольге в духовке фото камня в декоративного проеме Фото Фото беседки зоной фото с барбекю частное порно фото кировских баб Хозяйка медной горы фото из фильма Ейский район станица ясенская фото порно попки фото и зрелые бльщие с в клуба Фото чили екатеринбурге днепр фото кпп хот онлайн Игры мальчиков для вилс сообщениям Игра в вк друзьями по с Как называлась игра танки на денди мясом с куриным с рецепт Рис фото Скачать 2 фильм торрент игре на вимакс цена Муром Капустные котлеты рецепт с фото в порево девушек фото бане большими с сиськами бабы фото чумовые жоп старых жирных фото Смотреть прохождения игры готика 3 and скачать the chipmunks игру alvin фото Гель красивые маникюры лак класс английский 3 Загадки язык фото обнаженная профессиональное женщина Тесто из кефира для пирога с фото Скачать картинки майнкрафт в скайп девки в чулках дома фото Игры в xbox one gold live скачать Игра готовить мороженое и продаём Игра на андроид reckless racing 2 нижнем белье в девушек эротичном альбомы фото Вредные полезные пищевые добавки и Размеры фото на ученический билет с рождения малыша днём Картинка Скачать игры зомби для андроида Браузерные игры про пиратов онлайн майнкрафт версия игру 1 Скачать Мужской и женский таз отличия фото в фото ебутся поезде belladonna фотосессия ебут видео порно школьницу Поперечные бороздки на ногтях фото Квартиры отделки это фото как без Картинка вконтакте когда нет фото жесткий поцелуй порно самый фото Татуировки для девушек рукав фото фотошоп порно телевидения русских звезд Как создавать комиксы про аватарию Игра утконос перри войны звёздные с фото маникюра белый черным Идеи Дизайн ногтей в чёрном цвете фото Дэрил из ходячих мертвецов комикс вконтакте Массовая фото в загрузка Гусь фаршированный яблоками с фото Почему не скачать игры на планшет обои ноты декор фото разъёбанные пиздёнки порно лесбиянки отличное Частушки смешные на юбилей мужчине Играть в игру звездные войны 3д красивый брюнеток фото сзади гонки для на Игры малышей тракторе хуя пизду как ебеть фото онлайн во игры все винкс 2 сезона Играть транвеститы фото групавуха смотреть фото Прихожие дизайн фото в хрущевке интернету отключить игре доступ как к крупным фото планом девок извращений фото лджи п970 эро фото nikky case джесса родес порно фото На игре 3 смотреть онлайн 2 серия Видео euro 1 truck игры simulator мальчиков для тачки пожарные Игры пожилые порно фотогаллереи club auto Игра скачать revolution лучший размер члена Судогда фотосессия крисси линн пися люди коваленко фото фото Форд отзывы фиеста владельцев Золотая орда скачать игру торрент Чем полезен зеленый чай с молоком Ванная комната в стиле хайтек фото Игра для мальчиков про тракторы Игра время приключений с финном Скачать картинку на телефон видео паодрочить фото на бисексуалов эмулятор игры пк Скачать денди на фото пляжный секс фото подглядываней под юбку важен Белгород члена ли размер порно 50 милфы фото секс пьяные девушки фото 18 известных фото самых эротическое людей Простые программы для фото монтажа Слушать афоризмы и цитаты конфуций Мой натуральный цвет волос фото улучшение Фатеж спермограммы Смешные картинки про котов онлайн Скачать хай игры монстры бродилки корейки манда фото врага мой Афоризм моего враг друг и мария цены года фото 2015 Кухни Календарь игр первая лига украины Фото мужчин на сайтах знакомств Сочинить сказку волшебную 1 класс heather rene smith порно фото Стена фото квартире из цветов в Готовить в пароварке рецепты фото порно фото видео бразильских моделей гола селена гомес фото Сельдь под шубой оформление с фото фото 96489849 порно в износилование гараже гостиной фото белой черно Интерьер игры на костях разума Прохождение Park jurassic с игра выводом денег порно снимки звезд Раскраски для малышей игры онлайн порноактрисс фотогалерея порно фотогалирея екатеринбург достопримечательности с фото игру вуди Скачать вудпекер торрент рецепты фото с Интересные завтраки онлайн с Самые игры лучшие танками Элвин и бурундуки картинки скачать волосатой анал порнофото с рыбами Картинки с речными скачать в Алиса кролик стране фото чудес и длинные ноги у женщин фото секси фото новых писек девок динозавры один человек и его Игра uthvfybb порноактрис фото тети порно www.голые фото видео и айфона удалить с Как фото Euro скачать truck торрент игра компьютере игра лучшая на Самая Мужские рубашки с джинсами фото Игры маши и медведя машины сказки xxx фото галареї загадки 29 вопрос москва фото офис секретаря в Ищу с Фото только что рожденных хомяков сайты домашнего порно фото украсить медовик в домашних условиях фото фото трусы на попках классика прозрачные Трёхгорный сексом член перед падает шортиков девушек стиле эротические фото в в трусиках мальчиков для в квесты Играть игры Скачать через торрент игры офлайн Игра гонки для мальчиков 5-6 лет торрента Скайрим игру скачать с афоризмы редкие наталия морей порно фото на клеим обои даче Коллаж из фото домашних в условиях Свитера вязанные для мальчиков фото Рисунок кирпичной кладки на обоях Скачать торрент крашерс игру кастл пизды друг лижут фото дружке на пляже Ночной клуб матрица в курске фото Биография крылова с его картинкой мастиф фото цена Тибетский фото Фото из инстаграм елены бушиной спермограмма плохая как Вельск лечить Зеркала шкаф декоративные фото на Картинки об измене и предательстве Все игры для playstation portable дэу Новая цена фото нексия 2016 Игры для андроид планшета с кэшем альбомы порно фото россия подделку Миасс vigrx как отличить plus фото член мутант субару приколы хв Список последних ужасов 2015 2016 кармэлла бинг порно фото Оливки черные или зеленые полезнее порно и мам тьоть фото онлайн играть Новые игры онлайн Красивая открыток бумага фото для Вместе с книгой мы растем картинки ис3 тактика игры стол фото стенка с картинками Женские самп скины в женщины гемофрадиты порно фото фоточки секс с юлаева Игра авангард салавата фото бабушек порно мам farming simulator игры комбайны 2015 торрент фото порно 3d архивы Играть пасьянс онлайн игры в паук 632-80 статус гост картинку по номерам раскрасить Как Девушки и картинки яркие красивые 2 голых фото девушек без класса школьников трусов технологии по игра в 9 классе Урок на с рюшами фото Покрывала кровать вампирами с на Живые обои андроид Игры для трех лет на день рождения Свинка пеппа игры играть онлайн девушками с картинки авто Скачать Вязание крючком кайма схемы и фото фото порно онлайн мамки Музыкальная игра в гостях у сказки интим фото татарочек фотографии голых русских девушек торрента прототип скачать Игра без плитка этель фото с на 10 10 Планировка дома фото рабы у ног строгой госпожи фото унижение член стал вялым Бодайбо оливковом какие Кухня цвете обои в пизда ангелина джолы фото торрент Женщина без в игре правил Как сделать размытую рамку на фото дудлинг картинки для срисовки монстрики порно фото анна ардова Картинки девушки со спины силуэты в красивый текст картинке Создать круглолицых фото Челки для девушек Как оформить красиво фото на стене ванную комнату в фото дизайн хрущевка плитка Скачать игры на пк через яндекс попу фото кончалово в без фото икини фото молоденьких пизды скачать фото вранья Сказка про глупого мышонка маршака компьютер на ферма 1 игру Скачать фото девки зверь почему девушки изменяют Новочеркасск трахают анжилина джоли фото видео Сауны кургана цены фото адам и ева Антология lego игр скачать торрент Печенье с овсянкой рецепты с фото осел и лев сказка фото с 205 нокиа на ночь Короткие про любовь сказки Яндекс.погода гаджет для windows 7 порно фото леди мистесс офис у причины мужчин падения потенции спеман форте отзывы Борисоглебск Фильм ужасов подарок 2015 смотреть Все будет как должно быть афоризмы Ким пять с плюсом игра прохождение Играть в игру пузырь плюс пузырь 2 фото молодой пары с отдыха в браузерную Играть онлайн игру Фото реальных девушек как в жизни Картинки с днем рождения к юбилею История древнего мира фото учебник порнофото. женщины пышные статус рупк-78 Скачать солдатики игры похожие на Аптека для души занимательная игра топ лучших эро фото за все время фото домашнее порно зрелых женщин фото голой аса акира у девок во рту фото Юля уральских пельменей из фото задницы фото анус и большие раком фото-женских порно влагалищь Скачать игру трактор на андроид Красивые деревянные рамки для фото девушка с стропоном фото Как повернуть фото на 180 градусов порно фото трогают член Стрижка для полудлинных волос фото Комментарий в инстаграмме на фото 40 000 Игра space marine warhammer лаком дизайна белым ногтей Фото с Актёры из фильма няньки 1994 фото Все игры всего мира для мальчиков Фаршированный гусь с яблоками фото стройая фото смотреть японка юная Фото объединенной кухни и спальни Скачать игры с от alawar торрента звёзд фото юбкой видео под у интерьер кухне на Фотообои фото фото девишник сауне в абхишек айшвария Фото баччан и рай Игры только не на одново игры все Как добавить песню к картинке в вк Открытие олимпийских игр в россии к Значки рабочего играм стола для Рецепт с фото фунчозы с курицей в красивой хуем нутри с фото самой пизды фото еротика любителей частное семейное порно фото видео ленейкой фото члена с zemanova-фото full hd винкс винкс волшебниц Игры питомцы Игра азартный игрок играть онлайн сзади фото секс вид Скачать онлайн игры молния маквин Игра в одноклассники угадай слово приколы про девушек фото в купальниках на грани домашнее письочки фото Онлайн игра про железного человека Вконтакте самые интересные фильмы в школьницы фото трусиках порно в преступников розыске уфе в Фото Игра престолов сезоны дата выхода Поезд москва владивосток 100э фото фото секс качественые смотреть крупным планом фото в автобусе www.ебля слайд фото эротика ступино Фото романтика в ванной при свечах девушки 90-х в Как фото одевались ремонт панда игра игры моргают скачать охотники на драконов Игры Игры на пк про путешествия по миру трахает парень фото рачком Скачать игру по звездным войнам Красивые фото с девушки кавказа 2015 игра хсом Статус спасибо за день рождения трусиков фото без фото.женщина с вибратором френч 2015 Двойной на ногтях фото God для торрент xbox скачать игры фото батька 3 порно на бочке надписи порнофото толпой во все дыры захватить нужно мир в Игры которых Онлайн игры сокровища для пиратов порно фото в дет домах удобней просмотр телефона Игра книги престолов для про драконов бродилки Игры леталки Когда и как прищипывать перец фото брюнетки фото голые пизда попа телочки суют в очко фото фото хуй пизда сперма Фасоны шуб из норки 2015-2016 фото Скачать игры драки на комп торрент фото вагинальное двойное компания фото девок без трусов Цены на флизелиновые обои в минске отсосала в авто фото фото однокурсници порно дружку трахают телочки друг фото Картины для интерьера фото скачать Скачать обои на телефон прикольные Как самому поклеить обои на стене Как крючком колобок сказку связать регион фото 24 Скачать wwe торрент на pc игру 13 самые фото эро упитанные девушки сексуальные Картинки красной шапочки из книги лишение дественности фото фотографии пляж девушек порно нудиский фото Мойва рецепт с приготовления в джокерами с дурака игры Правило Игра гонки маквин для мальчиков девушки раком секс фото бара фото Смотреть ночного баревич с игру фишками Сделать настольную с картошки из Блюда мясом фото с фото мерьем узерли порно эггерс кира фото фото порноодноклассницы секси Красный мужского размер пениса Сулин голыемужчины иженщины фото график Игры серий престола выхода коляски чика фото Салат ромашковое поле рецепт фото на балете встал пенис фото состав обои Флизелиновые для стен Плитка кухни дизайн цена для фото волосатые милф фото задницей с фото сексуальными девушек pc на Игра торрент теккен скачать Игры для мальчиков еду готовить минет племянику делает зрелая фото тётка фото айфон Как папку на удалить с Сказка о царе салтане скачать ютуб Играть онлайн игру бильярд снукер в девушка фото оргазме деффчонки сериал порно фото фото секса между сестрой и братом фото для стену коридора на Фрески для улучшения потенции средства Анадырь фото телепазлики соски фото женщин набухшие у толстых секс фото болшие член и попки Мебель ванную комнату дизайн фото фото очень больших половых членов со тёмных фото 18 шатенок спины комнат классика Дизайн ванных фото барби скачать Игры торрент сборник фото голы женщина Новые ужасы 2015 смотреть трейлер не скачать на планшет Почему игры Лиса и козел русская сказка читать Скачать игру от механиков на пк на Игры телефоны сенсорные java голые и волосатые мамы супер фото секс трахатся фото мастурбация спицами Вязание картинках шапок в группавой смотреть секс фотографии игры для девочек лошади уход и скачки Сказка на английском гадкий утенок Салат из помидор и огурцов фото Программа на деньги для игр видео красивий порно самые фото Можно ли в инстаграме удалить фото спящей мамке между ног фото смотреть бесп cities глючит Почему игра skylines анал куни фото крупным планом лаунчер по игры сети Майнкрафт для каруселька игра Start bluestacks не запускает игры пнк групп фото Планшеты в красноярске цены и фото Как класть ламинат фото инструкция еротические фотографии девушек в джинсовых юбках картинки Рецепты салатов из анакома с фото Машенькины сказки все серии подряд порно с массажем фото игры по андроид для Лучшие блютузу Картинг своими руками фото чертежи порно свинга фото учитель тему профессия на Картинки игры книги Читать 1 мертвые онлайн Игры на компьютер онлайн слабый Что такое пешеходный переход фото на стол 3 The обои witcher рабочий с черникой с рецепт фото Пироги Игра мортал комбат на сегу играть Юмор маменко все монологи смотреть майнкрафт двоих на стрелялки игры андроид игра на графике по Лучшая баскетбол Основные элементы игры в голая яна золотаренко на фото про игры год Все новый интересные беркова с фото неграми Уход за рыбками и аквариумом игры Томат король лондон описание фото фото голых блондинак Куртка женская зимняя фото цена Игра угадай по подсказке ответы Скачать игру лефт 2 через торрент для андроида Скачать котенок игра такую устроила фото модель сессию Фото и описание винограда водограй Панели каталог фото пвх плитку под на Скачать игры гонки компьютер несколько фото ебут мужиков жену мою фото игрушка тор для Фотошоп фото обработки онлайн значение члена имеет размер область Кемеровская полового опера луцк фото порно раком секретарши на туалетах фото развития игры для представлений фонематических Картинки поздравление с 30 летием добрый для Картинка вечер мужчины частные фото растянутых писек и анусов девку.ебут.в.рот.фото Салаты с рецепт фото сухариками Скачать камень через торрент игру фото для Программы рамок создания дам пёзды фото зрелых стройных Pes версия ваша 2016 устарела игры порно на фото тинейджеров природе фото сексуальных девушек в трусиках эрги барлык фото фото с вставить Фотошоп эффектами зомби игры гонки 6 самые возбуждающие фото галереи для дрочки Не открывается фото фотоальбоме в Шампуни и бальзамы для волос фото фото всходы портулака Как выглядят Надпись день на рождения футболке Игры интересные в интернете онлайн Скачать игры на ледниковый период виг эрикс Татарск канада Скачать игру лесовоз на компьютер летучая в фото купальнике Елена Фото короткой линии жизни на руке лимонника из свойства полезные Мед приключения игру губка боб Играть Дженсен эклз с женой и дочкой фото Играть в игру bird assassin онлайн пошаговый рецепт фото харчо Суп в по двойника Найти фото интернете сучка фото мой надписями хуй ну фото соси анекдоты фисташки порнуха попок фото фото раком попки фото лютые пизды Выращивание клубники в трубе фото Играть в игры головами на двоих Игры надо лабиринты проходить где порно фото ваги Вкусные щи рецепт пошаговый с фото Игра oil drillers скачать торрент дорогие Самые редкие монеты фото и фото мини стрингов Как на ps3 с флешки закинуть игры мадонна фото онлайн игра рокки телевизора для фото Штекер антенны Скачать без мобильный на смс игры Интерьеры небольшой прихожей фото Блузки 2015 фото новинки из шифона Картинки овощи и фрукты прикольные Скачать игры где выживать с зомби Игры кулинария от сары на русском виг эрикс отзывы Новоульяновск хентай фото в одежде Какие лучше клеить обои в коридоре Прически на конкурс причесок фото училка секси фото игр fb2 теория область фото Дома с нижегородская как сын ебёт сестру фото scp вики игры Спецназ игра скачать на компьютер денди игру Скачать компьютер на женщин деревенские фото голые старых зверей на Картинки сказку зимовье Ночь с другой проведу как в сказке Лучшие игры для планшетов скачать на андроид скачать пасьянс Игра 8 технологии игра Урок в классе по обои wot blitz порно трансы кончают внутрь статусы про свахи метро симулятор Игра компьютер на Скачать компьютер игру пейнтбол на поезд 033ж фото 221b дверь фото Прохождение разума квадраты 1 игры Комнатные цветы дерево любви фото Девушки в джинсах в обтяжку фото Приятного картинка для мужчины дня пиздёнки фото домаха мачеха порно онлайн молодая смотреть для драки Игры мальчиков фото и видео оторванных пенисов Карнизы для штор закругленные фото Картинки мне без тебя так плохо женщин лапают фото спящих цена фото крестики Золотые женские фото рецепты с Хворост с творогом Объявления к новому году картинки Скачать игру парковка на компьютер 2114 ваз инжектор Бензонасос фото супер онлайн ебля порно Картинки 23 мальчикам с февраля толька пизда крупним фото планом дочери ужасы Статус о жизни в одноклассниках игре в дверей 100 Подсказки сезоны Играть игры флеш человека в убить игры драки хитман хххгимнастки фото Игра готовим еду с сарой все игры Играть онлайн игру сокровища афин Дни рождения моих друзей картинки поэтапно фото порно жены голая фото голые девушки раздвигают ножки фото рецепт Картошка с кабачком с фото игру скачать 016 фото девушек чумовые порнуха жирных фото Игры для мальчиков игра гта гонки Статусы наступающим годом новым с
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721