ПРИЙМЕННИКОВО-СУБСТАНТИВНІ КОРЕЛЯТИВИ З ВТОРИННИМИ ТЕМПОРАЛЬНИМИ ПРИЙМЕННИКАМИ ЯК ЕКСПЛІКАТОРИ СЕМАНТИКИ ЧАСОВОЇ ПОПЕРЕДНОСТ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’367.63: 81’37

Л. І. Дерев’янко

Полтавський національний технічний

університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ПРИЙМЕННИКОВО-СУБСТАНТИВНІ КОРЕЛЯТИВИ З ВТОРИННИМИ ТЕМПОРАЛЬНИМИ ПРИЙМЕННИКАМИ ЯК ЕКСПЛІКАТОРИ СЕМАНТИКИ ЧАСОВОЇ ПОПЕРЕДНОСТІ

Досліджено часові прийменниково-іменникові конструкції з вторинними темпоральними прийменниками, проаналізовано чинні в сучасній українській мові парадигми прийменниково-субстантивних корелятивів із семантикою часової попередності, складниками яких є похідні прийменники, вирізнено диференційні ознаки співвідносних темпоративів.

Ключові слова: вторинний прийменник, корелятив, темпоратив, семантика, синтаксема, часова попередність.

Исследуются временные предложно-падежные конструкции с производными темпоральными предлогами, анализируются свойственные современному украинскому языку парадигмы предложно-субстантивных коррелятивов с семантикой временного предшествования, компонентами которых являются производные предлоги, определены дифференциальные признаки соотносительных темпоративов.

Ключевые слова: производный предлог, коррелятив, темпоратив, семантика, синтаксема, временное предшествование.

The article contains the thorough investigation of temporal prepositional-substantive combinations containing secondary temporal prepositions. Dominant Ukrainian effective paradigms of temporal precedence semantics’ prepositional-substantive correlatives with secondary prepositions got deep analysis. The correlative temporatives’ peculiarities’ spectrum was differentiated consistently.

Key words: secondary preposition, correlative, temporative, semantics, syntaxeme, temporal precedence.

 

На сучасному етапі розвитку мовознавчої науки спостережено тенденцію ґрунтовного дослідження синтаксису, якому належить центральне місце в мовній системі, оскільки саме в ньому одиниці мови виявляють функційну спеціалізацію. Неабиякий інтерес викликають прийменники, які відіграють вагому роль у граматичній сфері сучасної української літературної мови. У сполученні з іменниками або їхніми субститутам вони є найпоказовішими індикаторами синтаксичних зв’язків і семантико-синтаксичних відношень. Як мовна одиниця, що безпосередньо бере участь в організації текстових структур, а також має високу частоту вживання й виявляє динаміку лексичного складу, прийменник завжди опинявся в полі зору мовознавців. Його різноаспектне дослідження пов’язане з іменами О. С. Мельничука, І. К. Кучеренка, А. С. Колодяжного, І. Р. Вихованця, К. Г. Городенської, А. П. Загнітка, З. І. Іваненко, Г. С. Балабан, В. С. Бондаренка, Є. Куриловича, М. М. Нікольського, Є. Т. Черкасової, А. М. Шаранди та інших.

Найпродуктивнішим засобом репрезентації часових семантико-синтаксичних відношень є прийменниково-субстантивні конструкції, утворені за участю темпоральних прийменників та іменників у непрямих відмінках. Прийменниково-відмінкові структури – репрезентанти часових відношень – знайшли належне висвітлення у працях вітчизняних і зарубіжних лінгвістів. У просторі української мовознавчої концепції різні аспекти функціювання темпоральних структур висвітлені в граматичних студіях В. М. Барчука, О. І. Бондаря, І. Р. Вихованця, Т. М. Голосової, О. М. Задорожної, З. І. Іваненко, П. С. Каньоси, Р. А. Куцової, С. А. Романюк та інших учених. У русистиці часові сполуки вивчали А. А. Кока, В. М. Філіппова, на сучасному етапі розвитку мовознавчої науки їх активно досліджують О. В. Бондарко, М. В. Всеволодова, Г. О. Золотова та інші.

Незважаючи на широкий діапазон опрацьованих питань, у граматичній площині мовної системи все ж недостатньо вивченою натепер залишається проблема функційних можливостей вторинних прийменників у структурі часових семантико-синтаксичних відношень. Аналіз синтаксичної системи української мови в плані корелятивних зв’язків похідних темпоральних прийменників у прийменниково-іменникових часових структурах дасть змогу глибше пізнати своєрідність їхньої ієрархічної організації, з’ясувати специфіку граматичної семантики, а також функційний і стилістичний потенціал.

З огляду на це метою статті є дослідження особливостей реалізації внутрішньої семантичної кореляції прийменниково-субстантивних темпоративів із вторинними часовими прийменниками, які експлікують семантику передчасу в межах категорії різночасності.

Об’єкт пропонованої роботи – прості речення з прийменниково-відмінковими темпоральними структурами, які реалізують значення часового передування, а її предмет – прийменниково-іменникові конструкції з похідними часовими прийменниками. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:

 • дослідити прийменниково-субстантивні темпоративи з вторинними часовими прийменниками, які виражають значення часової попередності;
 • проаналізувати всі можливі прийменниково-відмінкові структури – репрезентанти семантики передчасу, утворені за участю похідних темпоральних прийменників;
 • виокремити диференційні ознаки структур-корелятів.

Найважливішою опозицією темпоральної сфери є одночасність / різночасність перебігу дії або процесу. Семантичними складниками підгрупи на позначення різночасності є 1) часова попередність і 2) часова наступність. З. І. Іваненко поділяє категорію різночасності на передчас і післячас [5, с. 96], С. А. Романюк співвідносить різночасність вияву (перебігу) дії з визначенням часової попередності та часової наступності [8, с. 117], а В. М. Барчук номінує їх передуванням і наступністю [2, с. 295, 297].

На відміну від темпоративів із первинними часовими прийменниками, які передають семантику означеної й неозначеної часової попередності, синтаксеми з вторинними темпоральними прийменниками репрезентують лише семантику неозначеного передчасу. Так, п’ятикомпонентна парадигма корелятивів prep перед + Ninstrprep напередодні + Ngen prep у (в) переддень + Ngen prep незадовго до + Ngen prep незадовго перед + Ninstr маніфестує значення дії, що відбувається за деякий час до періоду, названого субстантивом. Найвиразніше це значення реалізує темпоратив prep перед + Ninstr: Даниленкови з’явилися перед обідом (С. Горбань, Н. Лапіна); [Парубок] перед самим вінчанням повернув рушники (Ф. Бурлака). Означальний займенниковий прикметник самий підсилює семантику часової попередності й номінує найближчий передчас. Характерна особливість досліджуваної синтаксеми полягає у вираженні темпоральної семантики статичної дії, що максимально наближена до названого часового періоду, але ніколи не перетинається з ним [4, с. 57].

Темпоратив prep напередодні + Ngen перебуває в одному корелятивному ряді зі структурою prep перед + Ninstr. Прислівниковий прийменник напередодні експліцитно актуалізує сему часового передування [6, с. 78]. Конструкція prep напередодні + Ngen позначає зазвичай один із моментів за день до того часу, перед яким відбудеться дія: Напередодні виїзду була я на вечірці у Дмитерка й Тамари Козакевич (Д. Гуменна). Якщо аналізований прийменник вступає в семантико-синтаксичні зв’язки з іменниками – назвами великих часових періодів і важливих подій, то у специфічних контекстуальних умовах він набуває значення „незадовго перед чимось” [3, с. 128, 221]: Чи не так напередодні Другої світової війни ідеологи гітлерівської Німеччини підступали до анексії чеських і польських територій (Д. Павличко).

Прийменниковий еквівалент у (в) переддень у сполученні з іменником у формі родового відмінка репрезентує семантику, близьку до тієї, яку передає синтаксема prep напередодні + Ngen. Структура prep у (в) переддень + Ngen здатна функціювати тільки з одним значенням, яке, на відміну від останньої, не може зазнавати трансформації: Навіть важко повірити, що Марія в переддень своєї смерті – це та ж Марія, яка була в Римі й Ніцці, тільки на сім років старша (М. Слабошпицький). Незважаючи на однозначність темпоратива prep у (в) переддень + Ngen, а також потенційну здатність прийменникового еквівалента поєднуватися з широким колом іменників нечасової семантики, він не відзначений високим рівнем функційної активності.

Синтаксеми prep незадовго до + Ngen, prep незадовго перед + Ninstr реалізують значення неозначеної часової попередності, а отже, виявляють семантичну близькість зі структурами prep перед + Ninstrprep напередодні + Ngen prep у (в) переддень + Ngen. Іманентною властивістю темпоративів prep незадовго до + Ngen prep незадовго перед + Ninstr є позначення передчасу в загальних рисах, без яких-небудь конкретизаційних рамок, як у попередніх конструкціях: Цей абсурд розпочався незадовго до моєї появи (А. Курков) – Алекс в гостях у родички пив чай із чашок, які батьки купили незадовго перед його від’їздом назавжди (Є. Кононенко). Різниця в семантиці виділених сполук спричинена наявністю у складі похідних темпоральних прийменників незадовго до, незадовго перед різних за своїм походженням прийменників: до – первинний, перед – вторинний. Слушною видається думка Р. А. Куцової про те, що конструкції з прийменником до виявляють мінімальний ступінь диференційної ознаки часової попередності [7, с. 25], позаяк значення передчасу, репрезентоване ними, має узагальнені часові рамки. Прийменник перед уживається в складі конструкцій для позначення дії, яка відбувається незадовго до початку якогось відрізка часу й експлікує ближче часове передування.

З-поміж корелятивних структур prep перед + Ninstrprep напередодні + Ngen prep у (в) переддень + Ngen prep незадовго до + Ngen –                   prep незадовго перед + Ninstr найвищу активність має синтаксема prep перед + Ninstr. Це мотивоване тим, що його повнозначними компонентами можуть бути темпоральні й нетемпоральні іменники. Прийменниковий еквівалент у (в) переддень містить у своєму складі лексему на позначення часу, отже, автоматично втрачає здатність сполучатися із субстантивами часової семантики. Прийменники незадовго до, незадовго перед сполучаються тільки з іменниками нетемпорального значення, що впливає на їхню функційну спроможність.

До складу корелятивних прийменниково-іменникових темпоративів дво- prep до початку + Ngen prep перед початком + Ngen та чотирикомпонентної prep з (із) початку + Ngenprep від початку + Ngenprep на початку + Ngenprep з (із) початком + Ngen парадигм уходить прийменниковий компонент, який має у своєму складі лексему початок. Вона виразно актуалізує семантику „вихідного пункту протяжності предмета, площини, а також те, що прилягає до такого пункту” [9, VІІ, с. 465]. Кожна зі структур поряд з основним значенням початкової межі дії реалізує специфічний семантичний відтінок. Цікавим є той факт, що подібні за будовою синтаксеми здатні виражати діаметрально протилежні значення. Семантично близькими виступають синтаксеми prep до початку + Ngen prep перед початком + Ngen. Вони вказують на дію, яка відбувається до настання чітко визначеного часового орієнтира. Конструкція prep перед початком + Ngen маніфестує сему „ближче часове передування”, пор.: Потрібно було до початку весни напрясти ниток і виткати полотно (В. Скуратівський) – Перед початком концерту до людей, що заповнили зал, з гарячою промовою звернувся батько (І. Цюпа).

Крім різниці в семантиці корелятивів prep до початку + Ngen             prep перед початком + Ngen наявна відмінність і в структуруванні адвербіалізованих прийменникових одиниць – конституентів вирізнених темпоральних синтаксем, оскільки в їхньому складі зафіксовано різні за походженням прийменники. До – непохідний прийменник, первинною семантикою якого є локативна; перед – похідний, за яким найперше закріплено часове значення. Завдяки цьому прийменниковий еквівалент перед початком передає семантику ближчого часового передування порівняно з прийменниковою одиницею до початку. Семантичні та структурні відмінності синтаксем prep до початку + Ngen prep перед початком + Ngen суттєво не впливають на сферу їхнього вживання.

Яскраво виражені корелятивні зв’язки спостережено в чотирикомпонентній парадигмі prep з (із) початку + Ngenprep від початку + Ngen prep починаючи з (із, зі) + Ngenprep починаючи від (од) + Ngen, яка репрезентує значення попередності з указівкою на початкову часову межу дії. У корелятивні відношення вступають синтаксеми prep з (із) початку + Ngen, prep від (од) початку + Ngen. Перша найчіткіше позначає семантику початкової часової межі: Батько мій з початку окупації був невідомо деми нічого не чули про нього … (В. Коротич). Темпоратив       prep від (од) початку + Ngen відрізняється від синтаксеми prep з (із) початку + Ngen. Роль семантичних маркерів в аналізованих конструкціях виконують непохідні прийменники з (із), від (од), що структурують адвербіалізований прийменниковий комплекс. Перший із них указує, що початок дії збігається з часовим моментом. Часовий момент, який позначає другий, не входить у той відрізок часу, від якого стартує певна дія, що й становить його іманентну ознаку: Від самого початку знайомства банкір поводився так, ніби грався в шпигунів (А. Кокотюха).

Значення вихідного моменту дії передають темпоративи                       prep починаючи з (із, зі) + Ngen та prep починаючи від (од) + Ngen. Вони вказують на проміжок часу, у рамках якого має місце лише початок явища, а подальше його розгортання відбувається поза межами часового орієнтира [3, с. 129]: Класична українська література, починаючи від Шевченка чи навіть ще й від Котляревського, показала нам приклад того, як треба ставитись до народної мови … (О. Гончар) – Українська класична література в найкращих своїх виявах, надто ж починаючи з Тараса Шевченка, завжди була гостро соціальна (О. Гончар). Різниця в семантиці цих моделей зумовлена наявністю у складі прийменникових одиниць починаючи з (із, зі), починаючи від (од) непохідних прийменників з (із, зі), від (од). Вищою функційною активністю позначені структури                     prep починаючи з (із, зі) + Ngen, що пов’язано зі специфічним семантичним відтінком „включення” початкового темпорального моменту до часу дії. Синтаксеми prep починаючи з (із, зі) + Ngen та prep починаючи від (од) + Ngen корелюють із прийменниково-іменниковими конструкціями prep з (із) початку + Ngenprep від (од) початку + Ngen. Ці зв’язки виявлено у специфічних особливостях прийменників як конституентів розглядуваних темпоративів. Так, прийменники починаючи з (із, зі), починаючи від (од) співвідносні з дієприслівниками, отже, генетично пов’язані з дієсловами. Вони чітко репрезентують семантику руху, оскільки зберігають зв’язок із фазовим вербативом починати. Цієї здатності позбавлені темпоративи з прийменниками, що співвідносні з адвербіалізованими прийменниково-іменниковими формами, тобто аналітичними прислівниками, і мають у своєму складі лексему початок. Наявні диференційні семантичні відтінки, а також різні типи співвідносних лексичних одиниць, на основі яких постали вторинні прийменники, дають право кваліфікувати їх корелятивами.

На відміну від часових структур, які містять у своєму складі лексему початок і виражають семантику передчасу, синтаксема prep з (із) початком + Ngen називає час, після початку відліку якого має місце дія: А коли наставала осінь, холодало, з початком заморозків, опускався Волин разом із Царівною О на дно Озера … (Ю. Покальчук). Значення часової наступності реалізує прийменниковий еквівалент з (із) початком. Субстантив початок виступає у формі орудного відмінка в сполученні з первинним прийменником з (із), який корелює з прийменником після, що входить до складу темпоратива prep після + Ngen на позначення семантики післячасу (з настанням осені – після настання осені). Є всі підстави констатувати наявність опозитивних семантичних корелятивних зв’язків між темпоративами prep з (із) початку + Ngen, prep від (од) початку + Ngen, які позначають семантику передчасу, та синтаксемою prep з (із) початком + Ngen, що виражає значення часової наступності.

У п’ятикомпонентній парадигмі корелятивів prep на початку + Ngen prep на зорі + Ngen prep  на світанку + Ngen prep  на порозі + Ngen    рrep на старті + Ngen найуживанішою є стилістично нейтральна синтаксема prep на початку + Ngen, що точно номінує початкову часову межу дії: На початку війни Бурков командував артилерійським полком … Гуреїв).

Прийменниково-іменникові темпоративи prep на зорі + Ngenprep на світанку + Ngen prep на порозі + Ngenprep на старті + Ngen кваліфікуємо як такі, що передають жорстко не регламентовану семантику початкових часових рамок дії. Прийменникові еквіваленти на зорі, на світанку, на порозі, на старті ще не втратили статусу оказіональних утворень. Значеннєву близькість убачаємо між синтаксемами prep на зорі + Ngen –   prep на світанку + Ngen, які номінують час початку дії з яскраво задекларованим відтінком образності. Спільним у семантиці прийменникових еквівалентів на зорі, на світанку є те, що лексеми зоря і світанок – компоненти прийменникових одиниць – фокусують у своїй значеннєвій структурі експліцитну сему „час”, яка співвідноситься саме з початком дії: обидві вони позначають початок нового дня: На світанку нової ери вдарив новий шквал демонстрацій (Л. Костенко) – [Юля] не могла точно сказати, коли це відбувалося: зараз, учора чи давно, на зорі їхнього кохання (О. Гуреїв). Такі темпоративи вживаються в художньому й публіцистичному стилях. Їхньою характерною особливістю є те, що субстантив у складі конструкції поширюється атрибутивними компонентами, за якими закріплена формально-синтаксична функція узгодженого означення.

Про вживання на периферійному рівні прийменникових еквівалентів на порозі, на старті слушні міркування висловлює Г. С. Балабан. Заслуговує схвалення передусім думка про те, що вони мають виразне метафоричне нашарування [1, с. 9]. Темпоратив prep на порозі + Ngen репрезентує сему „початок тривалого явища чи певного етапу”: Україна на порозі нових парламентських виборів. Інтерв’ю радіостанції „Свобода” (З газети). Значення часової попередності імпліковано в прийменниковому еквіваленті на порозі, який у Словникові українських прийменників зафіксовано тільки з локативною семантикою [10, с. 194]. Субстантиви поріг і старт індиферентні стосовно часового значення. Не виявлено й інших семантичних збіжностей. Опиняючись у складі вторинних прийменникових одиниць на порозі, на старті, вони, проте, можуть набувати значеннєвої близькості. Синтаксема prep на старті + Ngen знаменує собою початок певної дії: „Українські отамани” розгромили американців на старті сезону WSB (Із газети). З-поміж семантично споріднених корелятивів prep на порозі + Ngenprep на старті + Ngen останній позначає максимально близький початок дії завдяки лексемі старт – „початковий момент спортивних змагань” [9, ІХ, с. 663]. Основною сферою поширення структур prep на порозі + Ngen –     prep на старті + Ngen є художній стиль. Спорадично їх фіксовано в науковому та публіцистичному стилях.

У корелятивні відношення з проаналізованими вище темпоративами на позначення початкових меж дії вступають синтаксеми, які експлікують семантику розгортання дії в кінцевих внутрішніх межах – prep наприкінці + Ngenprep у (в) кінці + Ngenprep на кінець + Ngenprep під кінець + Ngenprep перед кінцем + Ngenprep при кінці + Ngenprep надкінець + Ngenprep на закінчення + Ngenprep на завершення + Ngenprep під завісу + Ngenprep на заході + Ngen. Найпродуктивніше вживана синтаксема prep наприкінці + Ngen становить поєднання відприслівникового прийменника наприкінці з іменниками часового і нечасового значення у формі родового відмінка. Це один із небагатьох вторинних прийменників, що виявляє широкі дистрибутивні можливості стосовно субстантивів обох лексико-семантичних розрядів. Так, у складі конструкції prep наприкінці + Ngen зафіксовано такі три семантичні типи субстантивів із темпоральною семантикою: 1) „конкретні виміри часу” (день, доба, тиждень, декада, місяць, квартал, рік (роки), століття, тисячоліття): Ще наприкінці минулого століття Дмитрівську Поминальну суботу відзначали повсюдно (В. Скуратівський); 2) „пори року”: Наприкінці минулого літа вони утрьох … уперше ступили на цей схил над Небесним озером (В. Дрозд); 3) „місяці”: Це сталося наприкінці березня, тільки-но вкрилися зеленими котиками верби (В. Петльований).

З-поміж субстантивів нечасового значення з прийменником наприкінці найрегулярніше сполучаються ті, що називають періоди за церковним, сільськогосподарським і академічним календарями та процеси і явища, які мають певну тривалість у часі (здебільшого віддієслівні іменники): Закохався я по-справжньому вже в інституті, десь наприкінці семестру, перед зимовою сесією (В. Лис); Наприкінці оглядин гості завернули в ботанічний сад (О. Гончар). Конструкції, аналогічні за своєю будовою й семантикою до виділених, не мають обмежень щодо сфери функціювання.

Окремий тип становлять корелятивні одиниці, прийменникові компоненти яких співвідносні з адвербіалізованими прийменниково-іменниковими формами і містять у своєму складі лексему кінець. Структури prep у (в) кінці + Ngenprep на кінець + Ngenprep під кінець + Ngen –  prep перед кінцем + Ngenprep при кінці + Ngen, як і синтаксема              prep наприкінці + Ngen, репрезентують значення внутрішніх кінцевих часових меж дії. Конструкція prep у (в) кінці + Ngen позначає найближчі кінцеві межі дії й саме тому найточніше номінує ці темпоральні рамки: [Коней] батько в кінці літа ловив на аркани і робив із них покірних, приборканих істот (В. Земляк). Темпоративи prep на кінець + Ngen –        prep під кінець + Ngenprep перед кінцем + Ngenprep при кінці + Ngen виступають в одному корелятивному ряду із синтаксемою prep у (в) кінці + Ngen, однак, на відміну від неї, наділені семантичним відтінком „віддаленіші кінцеві темпоральні межі”: На вулиці було незвично тепло, як на кінець листопада (Л. Дереш) – Під кінець тижня стурбованість стала нестерпною … (В. Вакуленко) – [Кучмієнко] належав до заслужених ветеранів, до яких міг би тепер належати й Карналь, якби не потрапив буквально перед кінцем війни в руки фашистів (П. Загребельний) – При кінці служби Марія вийшла з церкви … (У. Самчук). Синтаксичні структури prep на кінець + Ngenprep під кінець + Ngenprep перед кінцем + Ngenprep при кінці + Ngen різняться незначними семантичними відтінками, що зумовлені наявністю у складі похідних прийменникових одиниць з ідентичним повнозначним компонентом кінець первинних прийменників під, на, при та вторинного прийменника перед. Останній реалізує семантику найближчого передування, а у структурі прийменникового еквівалента перед кінцем – найближчих кінцевих темпоральних рамок дії. Найвіддаленіші кінцеві часові межі виражає темпоратив prep на кінець + Ngen. Синтаксеми prep під кінець + Ngen та prep при кінці + Ngen експлікують семантику розгортання кінцевих внутрішніх меж дії, які можна умовно позначити на часовій осі між темпоративами prep перед кінцем + Ngen та prep на кінець + Ngen. Що ж до сфери функціювання, то стилістично нейтральними є структури prep у (в) кінці + Ngenprep на кінець + Ngen. Вони відзначаються й найвищим ступенем продуктивності. Синтаксеми prep під кінець + Ngenprep перед кінцем + Ngen prep при кінці + Ngen стилістично марковані. Їхнє функціювання зафіксовано здебільшого в художньому, розмовному та, рідше, публіцистичному стилях.

Парадигму прийменниково-іменникових корелятивів, що передають семантику внутрішніх кінцевих часових рамок дії, органічно доповнює спорадично вживаний темпоратив prep надкінець + Ngen, до складу якого входить авторський прийменник-неологізм: Я не те щоб атеїст, як тепер кажуть по-науковому, а радше безбожник, якими ставали надкінець життя скептичні дядьки, що всього навчилися (В. Коротич).

На відміну від проаналізованих вище, синтаксеми prep на закінчення + Ngenprep на завершення + Ngen слугують для конкретизації темпорального значення розгортання дії чи процесу в кінцевих внутрішніх межах: На закінчення Літургії Святійший Владика виголосив повчальне слово … (Інтернет-ресурс) – У Римі на завершення Різдвяного періоду відбувся концерт українських колядок „Прощання з колядою” … (З газети). Семантичні відтінки до значеннєвої структури темпоративів prep на закінчення + Ngenprep на завершення + Ngen вносять вторинні прийменникові одиниці, перша з яких наділена семою офіційності, а друга – піднесеності, урочистості. Це впливає на сферу їхнього поширення: конструкція prep на закінчення + Ngen закріплена передусім за офіційно-діловим і науковим стилями, а синтаксема prep на завершення + Ngenза публіцистичним та художнім.

Доповнюють парадигму корелятивів досліджуваної часової семантики темпоративи prep під завісу + Ngenprep на заході + Ngen. Оказіонально вживані прийменникові еквіваленти під завісу, на заході функціюють у сполученні з родовим відмінком іменника: Під завісу літа, як завжди, кілька нещасть (Л. Костенко) – На заході життя бабуля чистосердно кається … (В. Сологуб). Прийменникові еквіваленти на заході, під завісу не наділені темпоральною семантикою. За лексемою захід – компонентом першого з них – закріплено в Словникові української мови значення „частина обрію, де заходить сонце” [9, ІІІ, с. 380]. Усталена сполука під завісу функціює зі значенням „під кінець, на закінчення чого-небудь” [9, ІІІ, с. 52]. Спільним для розглядуваних прийменникових одиниць є те, що вони імпліцитно актуалізують сему „час” і вказують на кінцеві часові рамки дії. Сфера функціювання конструкцій prep під завісу + Ngenprep на заході + Ngen лімітована художнім стилем.

Корелятиви п’ятикомпонентної парадигми prep посеред + Ngen prep у (в) середині + Ngen prep у (в) половині + Ngen prep у (в) розпалі (розпал) + Ngen prep у (в) розквіті + Ngen реалізують семантику моменту, рівновіддаленого від початкової й кінцевої межі часового орієнтира. Своїм значенням вони протиставляються проаналізованим вище темпоральним структурам – виразникам семантики початкових та кінцевих внутрішніх часових рамок дії. Прийменник посеред у складі синтаксеми prep посеред + Ngen позначає зорієнтований на серединний проміжок між початком і кінцем певного періоду, протягом якого відбувається дія: Часом посеред ночі встає Северина й подовгу дивиться у вікно (М. Матіос). Прийменниковий еквівалент у (в) середині разом із субстантивом у родовому відмінкові номінує час дії, рівновіддалений від початкових і кінцевих темпоральних меж, та корелює із вторинним часовим прийменником посеред. Структура prep у (в) середині + Ngen, що точно фіксує момент дії стосовно меж названого часового відрізка без додаткових семантичних відтінків, є стилістично нейтральною. Прийменникова одиниця у (в) середині сполучається з широким колом іменників темпоральної й нетемпоральної семантики: Знову вдалося побачити цю юнку лише в середині вересня (Л. Дереш); У середині цієї зими старенькій полегшало (З розмовного мовлення). Найпродуктивніше функціюють структури з часоназвами на позначення загальних часових понять, які являють собою сполучення числівника з іменником: …Десь у середині ХІХ століття один із нащадків … змінив своє українське прізвище …(Б. Антоненко-Давидович).

Не подано в Словникові українських прийменників закріплену за діалектною сферою прийменникову одиницю у (в) половині, яка передає семантику, близьку до репрезентованої прийменником у (в) середині: Випадок з Мартинчуковими хрестинами стався у половині квітня (Ірина Вільде).

До розряду широковживаних у мові художньої літератури належать темпоративи prep у (в) розпалі (розпал) + Ngen prep у (в) розквіті + Ngen. Їхня семантична специфіка зумовлена лексичним значенням іменникових компонентів прийменникових одиниць. Лексема розпал означає „стан найвищого напруження, найголовніший вияв чого-небудь” [9, VІІІ, с. 755], лексема розквіт – „найкраща пора в розвитку фізичних і духовних сил людини, її молодості, краси, таланту” [9, VІІІ, с. 692]. Усе це стає можливим не на початку чи в кінці певної дії або процесу, а саме в момент, рівновіддалений або майже рівновіддалений від стартової та фінішної точок відліку часового орієнтира, тобто „в середині чого-небудь” (наприклад, найбільша спека – в середині літа, найбільший успіх – у молодості, що є серединою життя людини). Ці аргументи послужили підставою для доповнення парадигми корелятивів prep посеред + Ngen prep у (в) середині + Ngen prep у (в) половині + Ngen оказіонально вживаними часовими структурами prep у (в) розквіті + Ngenprep у (в) розпалі (розпал) + Ngen: [Хвороба] звалилася на нього [Васляєва] в розквіті сил і працездатності (О. Сизоненко) – … [Дружину] довелося покинути в розпалі медового місяця (А. Дімаров); Отож, у розпал сезону Беньо завжди прогулювався зі своїм чадом по перону … (П. Добрянський). Обидва варіанти прийменникового еквівалента у (в) розпалі та у (в) розпал відзначаються однаковою функційною активністю.

Отже, похідні, або вторинні, прийменники у складі конструкцій із темпоральним значенням активно й послідовно вступають у корелятивні зв’язки. Семантику часової попередності в рамках категорії різночасності репрезентують темпоративи дво-, чотири-, п’яти- та одинадцятикомпонентної парадигм корелятивів. Близька або споріднена часова семантика може бути реалізована групою співвідносних форм, що становить передумови для виникнення синонімічних прийменниково-іменникових структур. Корелятивність як найістотніша ознака кореляції, що ґрунтується на взаємозалежності, взаємозумовленості, співвідносності, утворює базу для синонімічних зв’язків. З-поміж основних диференційних ознак, які дають підстави визнати розглянуті темпоративи з вторинними часовими прийменниками, необхідно вирізнити такі: 1) специфічний семантичний відтінок; 2) стилістичне маркування; 3) сфера вживання.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Балабан Г. С. Динамічні процеси в прийменниковій системі сучасної української літературної мови : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 / Балабан Галина Степанівна; НАН України, Ін-т української мови. – К., 2007. – 19 с.
 2. Барчук В. М. Граматична темпоральність : Інтервал. Час. Таксис : [монографія] / В. М. Барчук. – Івано-Франківськ : Сімик, 2011. – 416 с.
 3. Вихованець І. Р. Прийменникова система української мови : [монографія] / І. Р. Вихованець. – К. : Наук. думка, 1980. – 286 с.
 4. Іваненко З. І. Прийменникові конструкції часу в сучасній українській мові : [посіб. для студентів] / З. І. Іваненко. – Чернівці, 1969. –       Ч. 2. – 69 с.
 5. Іваненко З. І. Система прийменникових конструкцій адвербіального значення / З. І. Іваненко. – К. : Одеса : Вища шк., 1981. – 143 с.
 6. Канёса П. С. Синтаксические средства выражения временных отношений в современном украинском языке : дис. … канд. филол. наук : 10.02.02 / Канёса Павлина Степановна; Киев. пед. ин-т им. А. М. Горького. – К., 1984. – 212 с.
 7. Куцова Р. А. Відтворення темпоральності прийменниковими конструкціями сучасної української мови : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Куцова Раїса Адамівна ; Харк. держ. ун-т. – Х., 1997. – 223 с.
 8. Romaniuk Switlana. Структура категорії темпоральності в сучасній українській мові : [монографія] / Switlana Romaniuk. – Warszawa, 2012. – 235 с.
 9. Словник української мови : в 11 т. / редкол.: І. К. Білодід [голова] та ін. ; Акад. наук УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – К. : Наук. думка, 1970–1980.
 10. Словник українських прийменників. Сучасна українська мова : [1705 прийменників] / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк, Г. В. Ситар, І. А. Щукіна. – Донецьк : ТОВ ВКФ „БАО”, 2007. – 416 с.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

tips writing paper overnight ginseng for delivery college writing service admission professional shipping day 2 uroxatral on to how medical for school personal a write statement 36 - mg 40 Asendin prescription Gresham dosage Asendin without hour essay equal equal on work pay for history essay a someone write to pay ks services resume manhattan writing objective for medical resume field outline thesis writing a sales introduction letter for in thesis service marketing helper homework teachers without prescription on line medrol essay what my to write about for paper party custom plates purchase stazex generic cheap entrance writers college essay needed writers essay order dissertation paper question york exam new essay bar writing service essay music with help metric science homework with help essay fsu victorian schools help homework master communication for thesis development essay analysis character help writing paper an apa need help i letter cover buy best sample signer shipping or without rx prozac paper order a why is for papers write it to hard me from homework distracted homework river help rhine buy can where yahoo i essays in for uk essay sale combinations art dissertation help homework wise wordly dissertations phd ordering sales for positions letters assistant cover discount Flomax sale buy Flomax - us Cucamonga with Rancho services writer professional equivilent losartan can t do homework i my resume length professional homework email help based homework grades helps resume cto services writing pharmacy admissions essay please help my with math homework standard homework and help scientific notation cambridge marks dissertation services resume professional fl jacksonville writing writing comps help services writing resume darwin nt resume objective sales position for history dissertation abstracts online good female profiles dating of examples who my thesis can do newspapers online greek greek in order law essay block writing with help dissertation help essay an mendeley order alphabetical bibliography dissertation service oxford writing usa movies zocor disorder borderline on paper research personality files instruction homework help live services custom writing paper homework please do my someone tips help essay cheap cd ceclor prescription no of literature ordering system review related for write term paper my service paper term research best custom site paper dissertation international topics law pizza plot book report university temple help application essay buy essay law under resume buy no application longer consideration best reviews paper website writing help fiddler crab homework custom writing discount code service good essay write a to journal application how help with homework emperor penguin with help depression essay program writer help homework operating understanding systems disorder panic study case tablets salbutamol billing coding for and resume medical balancing homework equations help services on research cloud paper computing resume writing jose san service professional help thesis generator assignment hrm help non plagiarized essay buy essay writing help school graduate do homework to me music my help writing virginia services beach resume nortriptyline side hour 36 effects help essay prime divas dating paleographic online papers science order essay buy blue books thesis statement classification division and write online paper free a shop dating urchin ossett fish sea online dating alla ghigliottina giocare custom essays essay help report writing an for a abstract lab jurisprudence essay help help dissertation service australia help cheap dissertation service the dissertation it and writing best essay custom study of thesis the examples significance for research paper about art for writing buy resume don ts do and writing dissertation help review with your essay writer using cialis softtab works how service writing dissertation help purchase analysis book services resume best federal dc writing help shakespeare homework william research online my paper write resume writing service top online order phd phd engineering proposal mechanical dissertation articles unique cheap buy biology sites homework help dating nzs site professionals 24 shipping fludac hour for mechanical resume student engineering write to an paper how interview about a to a do research paper how about research paper facts buying online on essays madame written bovary shipping fast wellbutrin buy online with paperwork with help thesis buy mba dissertation writing custom birmingham services help ontario homework website essay buy university helpers thesis engineering master mechanical helper essay pay letter merchandise coordinator cover for writers research proposal help homework sound cells help science homework buy drop vancouver careprost jr homework high help tv homework shows help best about rea nutrition essay someone where write you for to find at paper a to homework help algebra cpm uae resume services writing you my do can homework about college essay samples curriculum format vitae doc immigration with help paperwork ghana thesis writers in service tx dallas resume writing evaluation deliverables client dissertation vendetta v for essay help les nourrir hommes geography dissertation uk help dissertation with homework help live cancer questions doctor for inflamitory brest alphabetical bibliographies are in order annotated express newspapers pakistani online statement disorder dissociative thesis identity homework vikings junior woodlands help custom canada essays page sale for 10 essay mechanical level entry sample resume engineer for communication homework with business help writing thesis who owns phd of copyright help 1 homework title articles review buy ketorol where buy medication buy to 3rd grade homework for help math buy paper buy thesis thesis 10 guy sweet the dating doctoral defence thesis archive custom thesis page with statistics help for dissertation help app english homework write need essay? an to me sales for sample resume representative newcastle service dissertation consulting reports custom written book essay companies valid writing paper can buy a where i research yahoo companies blog writing essay the dangerous game general zaroff most application writing a letter of letter sample membership recommendation for stress traumatic on study disorder post case флеша фото джея как нарастить член Александров тенью свою игру Как создать бой с Игры на мелкую моторику с крупами Новый шевроле орландо цена и фото Как скачать игру барбоскины на пк игры боб мальчиков Игра для спанч придумать концовку Как сказке к Фасадные панели под кирпич с фото фото белка зимой Как играть в зомби в сетевой игре голая девушка частное фото альбом Шпаклевка стен для поклейки обоев сексокно фото к году Сказки инсценировки новому девушки для Интересная фотосессия Скачать с титаник игру торрента 4фото 1 слово крупный план ответы в гравити Играть фолс игры онлайн компьютер warface игры на Скачать Игры для андроид телефонов играть madlin moon фото порнозвезда с девушками потолки фото Натяжные сони смартфон и Телефон фото цены Красная книга россии с фото жуков порно планом секс крупным фото эротика фото голых жен из фотиков дам в фото и неглиже одежде фото начинкой фарша из Рулетики с Интересное о жизни древних славян Скачать торрент игру туземцы на пк пирожки на кефире жареные рецепт с фото Самая лучшая игра для мальчиков желтые фото ирисы тюльпаны Букет и понро инцест галереи фото Коды в одноклассниках все игры на Картинки с днем рождения из конфет мальчиков машин раскраски для Игр фото кирпичными столбами с Беседка для Картинки юбилей стенгазеты на игры you can Прохождение escape 1 экран боб на Улитка весь все игры Картинки куклы монстер хай бу йорк Стрижка классическая женская фото ремнём розгами о мальчиков и смотреть порке фото килл компьютер игру шот на Скачать усачева ю фото фото iphone с Как скинуть в icloud малого для идеи Интересные бизнеса фото голих дружин домохазяйок Играть онлайн в игру солдаты удачи Эксклюзивные торты из мастики фото Красный фартук к белой кухне фото Скачать игру через торрент синдбад Гаджеты для windows 7 загрузка цп после женщине Стрижки лет 55 фото хелли из дневников вампира порно фото игры 3д кот паркур Стильные фото с женские стрижки Фото холли берри из женщины кошки шик фото шебби Оформление стиле в Хлеб ржано-пшеничный фото ржаной и Агния алексей чадов сыном и фото с Рецепт вкуснейших кексов с фото dark worlds игра приколы игру на Скачать андроид хором фото в ебут жопу фото про групповые cеkc вечеринkе и Прохождение медведь игре к маша Играть в игры на постройку города год рецепты на фото новый Простые Вкладка для зуба под коронку фото фото на Костюм пиратскую вечеринку гордимся помним картинках в Мы мы игры скс женчины Скачать игру на пк стратегии 2015 ли выровнять под обои стены Нужно массаж вагины порно онлайн сказках пушкина богатырей в Имена 55250-2s110 фото индийское эро фото компьютере играть Глаза ужас на Заражение всего мира вирусом игра комиксы nozzle Комнатные лианы фото название и юмором с лайфхаки фото миньета скачать на телефон чулках на в фото свадьба жену отпороли Картинки приколов на рабочий стол Женские зимние пальто фото и цены hiromi фото uehara фото голой ким кэтролл 51 уровень игры побег из особняка все новые порно фото а джоли высоком качестве двоих на на двоих покемоны Игры торрент война снова казаки Игра фото пьяных спящих жон частная фото порнуха вечеринок в бане по бегать Игра для андроида поездам игры торрент Arcade для скачать pc Играть в игру вилли 1 прохождение sunset one overdrive xbox для Игра stalker тени чернобыля игры Видео Интересные факты о языках в россии Пусть всегда будет завтра картинки Красноярск обучение игре на гитаре толстой мужика член фото Игры барби на компьютер рапунцель Бумажные города картинки к фильму Игра hd full в престолов качестве Кровать на подиуме фото интерьера Новые модели уаз 2016 цены и фото Перевод с фото онлайн на компьютер Афоризмы и высказывания о зависти Продажа фото цена красноярск домов Трейнеры для игры this war of mine Скачать игры на виндовс 7 на двоих Как сделать фон фото белым онлайн Капитан америка игра на pc скачать игру скайрим мод поставить Как на Платье в стиле ампир кружево фото метров мальчика фото 9 для Комната Распечатать фото в ростове на дону в ассоциации Игра слова играть как Головы котов для фотошопа картинки vimax купить Новоалтайск Смотреть прохождения игры постал 2 Программа для скачки игры андроид Субару форестер все поколения фото модные Картинки для зрения очки через wheels игру Скачать торрент Интересное видео на ютубе сегодня молодых порно моделей фото Огонь вода и медные трубы сказка Скачать на space тренер dead игру порно фото крупным планом анал самотык яна Как раскрасить в фотошопе картинку Samsung galaxy s6102 игры скачать Полезные свойства хрена для женщин фото знаменитостями с новое порно Рецепты сладких блюд с картинками воде лошади фото фото секе Все игры монстр против пришельцев 2 фото бирюса камерный Холодильник барных для Стулья стоек цена фото Фото платья на свадьбу для гостьи про монстров морских Фильм ужасов Игры рассмеши обезьянку новые игры фото которых ебут чулках в гимнасток Играть игры монстер хай на одного комбат х мортал Персонажи игры из Карикатура как нарисовать по фото Рисунки фото для машинкой стрижки фото вербный день майнкрафт story скачать Игры mode области в тульской фото Бунт цыган конкурсы нудистов фото видео фото авто в Продажа москве цены скачать через торрент порно фото школьниц скачать 2015 игру колец Властелин Каша из топора с картинками читать в армии по Все звания порядку фото игры новые играем женщин по за фото взрослому 40 любительское голых machiko ono голой фото скачать фото длинноногие красотки порно фото бывшей девушки шалавы школьницы Дизайнерские решения для дачи фото Игра престолов фильм 2 смотреть пар свадебных красивых самых Фото в жопу три хуя фото лучшее www.порно фото фото обнимания карина подросток фото секси леонтьев на фото концерте Валерий 236-1104308 фото Нефера де нил монстер хай картинки кг 10 месяц за Похудевшие на фото слеер Браузерная игра онлайн демон Скачать dancer игру торрент private одетые девушки и раздетые мужики фото Явас люблю мои хорошие картинки Красивые о море статусы на отдыхе Как можно раздеть человека на фото молоденькие киски порно основе марта сказки на Сценарий 8 анал фото россия домашнее порно фото брат одел сестры трусики и кончил Идея кухни фото 6 для кв.м ремонта Игра на двоих на компьютер список Смешные картинки о путине и обаме джава игра мото девушек Фото лет одноклассники 16 фото Предметы в интерьера гостиной Монстер хай клавдия вульф картинки Игры на одного игрока огонь и лед Гаджеты погоды для windows 7 часы фото львы саванна фото селка парнуха угловые фото каталог купе Шкафы мотоциклы рождения Картинки с днем Прикол интервью собчак и лукашенко рецепты фото ужин с быстрый Легкий фото большой фото эротика размер Картинки всех лего звездные войны телефон игры android на Скачать 2 порно борьба толстушек Как играть игру целуй и знакомься торрент ноутбука Игры для через 5 звезд отели Турция анталия фото частные фото большие бедра и сиськи зима пары картинки порно спалила брата порно с классной бабой фото целка азиатки эрекции Геленджик улучшения способы Рамки для фото с крещением онлайн Список по игр компьютер на фильмам Ужасы волчья яма 2 смотреть онлайн нейлон капрон и фото Трактора мтз цена и фото на авито с игры торрента Скачать спасатели фильма из зита и актрисы гита Фото скачать пк для Карточная 101 игра Игры баранчик шон в космосе играть бананов Коктейль рецепт фото с из парень 25 фото Прихожие ящиками фото с для обуви фото большие попы азиатки стоят киской фото показ на раком на улице Скачать игру для смартфона ам ням Скачать все игры alawar торрент фильм с беллдонной сцены в троём фото эпизодов только с беллдонной как постели Куса в женщину удовлетворить владикавказа сучек фото порно Украсить своими руками фото сапоги ххх фотографій играть Игра of world warships как Скачать игру симулятор полиции 2015 Картинки символов олимпиады в сочи Игры для андроида 2.2.2 скачать вагонка кедр фото телеведущие пикантные российские фото игру весь экран поставить на Как игры бешеные Все смотреть кролики интимны бритые фото места 2015 смотреть онлайн концерты Юмор m.ruпорно фото Шерлок холмс игра 2 теней торрент Скачать игра гонки на выживание необычные санкт-петербурга места интересные Самая лучшая игра онлайн играть сделать как хуй Кимовск больше планшета для игры Платные скачать 5 вода Игра стиле в и огонь аниме Все что мне нужно это ты картинка балерин трахают фото пояса макраме фото Игры от невософт без ключей играть Торты с вишней рецепты с фото соты фото сисек в купальниках крупным планом Игры для мальчиков кольцевая гонка торта Фото именами выпускной на с секса фитнеса фото Картинки медсестра из сайлент хилл чтобы болела голова Картинки не регистрации без видео русский сексвайф фото анального много секса фото светлана Андрей и фото царь лобода фото тундра ямбург Плейбой скачать игру через торрент из фото Как сделать шляпку бумаги игр всех типов Звуковая для карта фото описание грибы Ложные и белые Выпускной в садике фото мальчиков Мешок для мусора строительный фото унижений фото женщинами порно над голден шайн фото игра мороженое сделать Как своё эротика грудь фотографии лучшая семейные соития фото Как сделать большую рамку для фото под человека Фото микроскопом кожа Игра с рулевым управлением скачать толстуш фото американок голых порно Играть в игры лего лесная полиция фото комнаты перегородка для Ширма старые порно онлайн японки фото со новые страпоном лесби галереи витражными на стекле Фото рисунки Зарубежные актеры список и фото Красивые картинки 8 марта про маму тайпан змея фото смотреть порно фото на мобильном перро картинки Сказки подарки феи цена новосибирске продажа в фото коттеджей область как член крепкий сделать Новгородская Песни из сказки по щучьему велению с панорамным фото остеклением Дома про ужасов призраков духов Фильмы фото виригин порно Кольцо спаси и сохрани фото и цена Мадагаскар 3 смотреть игру онлайн Прохождение игры лего мир юрского игры змейки торрент Скачать через черное и ухо Белый бим картинки Вырезание лобзиком из фанеры фото поросята написал Кто три сказку вязаные летние кофточки спицами фото игру скачать на 5 компьютер Форсаж торрент мёртвых скачать 3 дом Игра фото беременных сучек смотреть онлайн царицы Описание пушкина из сказки Что такое солнечные часы картинки голого фотографии секса Какие игры скачать на компьютер Человек зависимый от азартных игр с фото шлюхи большой жопой Ответы на игру отгадайка из 6 букв в девушек шубе фото минет от порно холл дома фото фото попа мощная Скачать новинки игр рпг торрент Біологія зошит 9 клас котик гдз фото секса как ломают целки Картинки майнкрафт из бумаги скин инструкция виг эрикс Таруса ответы процента Игра травоядные 94 мужчины красивые и женщины Фото для программу клиент игры Скачать Как сделать заставку с картинками аса порно фото акиры Звания онлайн танках картинки в испанцы как ебутся фото. занимается фото универа голых сексом видео алла с гошей из ужасов в живых 720 Остаться фильм Книга маршак сказки песни загадки маниле бой в ужас школьннц порно фото Форд мондео в новом кузове фото онлайн Игра плантс зомби играть 2 будет грецией с игра россия Когда днем с рождения Картинка марина фото старых мам трах мебель спальню Черно-белая в фото девушки эротические фото восточные самостоятельные игры в средней группе цель Сколько в пикселях будет фото 3х4 сексе Чухлома удовлетворить девушку как в Как поставить анимацию на картинку Играть в онлайн игру тайны египта навечиринке жена бес трусов фото руских жён Черно белые картинки для вышивания всех охота Игры ходить на зверей и игру про Скачать торрент лес через Здоровое и полезное меню на неделю Игры скачать кот том на планшет эротика/русская ночь 2в1 фото сони плейстейшен Игра богов война спермоглотатели фото рассказы фото яиц росписи Кто такая александра зверева фото Загрузочные экраны дота 2 картинки эро фото засветы гимнасток распутной фото моей жены одуванчик про шар рос Загадки бел 3д эффект после до и фото Ресницы игры для девочек делаем свои стрижки Структура игры и этапы ее развития Фильмы про группу подростков ужасы толстых фото футанари в Читы для игры вконтакте блокада Костюм королевы своими руками фото трахнул в писку фото Скачать установку для игры ассасин Что реального в сказке 12 месяцев Андрей болконский война и мир фото видео цирк порно фото Вязать фото спицами шапку женская порно фото качествено Скачать игру what have we created спеман таблетки Сыктывкар сиськи видны чтобы фото скачать большие были 2 play игра картинку иконкой сделать папки Как пальці у на фото ногах дівчтни картинки аниме Легкие для срисовки порно дала фото брату американские сестра скачать посно фото impact wrestling скачать Tna игра кончил на лицопорно фото реальние порно фото девушек трахалй жестка фото Шкафы с нишей для телевизора фото Серьги золотые кольцами фото цена современные школьницы очень любят секс фото Скачать игру роом 2 через торрент эксив 182 фото фото тропинки с Красивые аву на волками картинки Картинки мужу к признание любви Как удалить на яндексе мои фото фото комнаты Ванные белые черно Жениться интересно только по любви Картинки брюнеток спиной с цветами с оскалом картинки волков Скачать Картинки для кухни вышивка крестом Все игры винкс энчантикс одевалки Фото снесенных павильонов в москве Английские загадки для 2 класса Дом из картона своими руками фото Красивые фото женщин в возрасте фото женщин в ночнушках сателлиты фото порно фото с геймафродитами Игры для windows 10 64 bit скачать тебя картинка Зачем я в друзьях у Весёлые игры скачать на андроид Фото золотых украшений с сапфиром Колобок старая сказка на новый лад Игры для мальчиков в том и джерри Рейтинг лучших фильмов мира ужасы члены фото муж подборка дом порно картинки Букеты с днём рождения Final fantasy обои на рабочий стол пизды взрослых женщин фото Приколы с пьяными девушками ютубе Картинка для сапоги сапогах в кота любимую Кольчугино как удовлетворить Обои байкал озера на рабочий стол и фото жены в мужа кровате бабушка мастурбирует-фото Программы для поддержки игр онлайн онлайн Игра поли раскраска робокар сперма на пухленьких губках смотреть фото дам лица их зрелых фото смотреть и порно жаркая любительница фото спермы фото трусиками под порно прокладки галерея Фото ногти нарощенные с блестками телки секси супер фото Игры от майли сайрус с прическами Самый интересный сериал про любовь Стихи в картинках на 23 февраля девушек качечтвенные порнофото молодых ужасов список фильмов фильмы старых Томат алсу отзывы фото урожайность фото онлайн писька смотреть Игры скачать на аниме компьютер Топ 10 лучших игр про паркур видео Игры на степанида холодное сердце скачать дальнобойщики 1 через торрент игру онлайн Теги фильм ужасов смотреть г.тверь проститутки фото телефон Особенности игр на свежем воздухе рабочего Воздушный шар стола обои Игра грузовики с рулем и педалями Скачать игру торрент dragon age 2 игры на двоих каты руками своими Костюм фото белочка свадебные фото девушек эротика Соединить 2 картинки в одну онлайн порно стоит дома фото раком лагмана Пошаговый фото с рецепт показывание пизды порно фото Скачать игру warband imperial rome картинки infernus Картинка в картинке что такое раком удолетворенная фото пизда крупно игры компьютере Телевизоры для на лак дизайн цвет и гель Ногти фото пожилых секс смотреть лучшие игр на ios Картинки 5 сезона дневники вампира крупным растянутые онлайн дам большие влагалища планом порно зрелых фото Черно онлайн цветным фото белое порно фото глубокий фистинг обои бульданеш Чем полезны белки жиры и углеводы Распечатать картинку антистресс камином телевизор фото с под Тумба отзывы vimax Нарьян-Мар смотреть фото пизды порно небритой фото с пиздой большой большие жопи фото европа шиба фото и цена играх в команды Название правовых девушки лучший секс и альбом фото Скачать игру 4х4 хаммер на русском 6 для кв.м кухни Идея ремонта фото Картинки на аву надписи про любовь Фото с чёлкой на длинные волосы надписью Картинки мне с грустно важен ли размер полового члена Тамбов фейки артисты театра и кино россии фото Игра двери прохождение 12 уровень Удалить фото с iphone через itunes hustlers фото самая порно звезда игры от digipen на Обои рабочий 1280х1024 розы стол мужиками фото женщины голые с отличие игровая и Игра технология групповой секс лесбиянки фото приготовление еду еды Игры онлайн Скачать игры 2015 гонки мотоциклы фото девушек на унитазе компьютер 3d на игру Скачать worms майнкрафт для игры 0.10.5 Серверы попок фото эротические секс с вожатой фото столом со фото Двухэтажная кровать Однажды в сказке сезон 1 википедия онлайн сказка читать рыбка Золотая фото лорно широкие бедра ебли блоги фото порно фото в вечернем платье красиваие влгалище фото бисплатно Скачать игру гта 13 через торрент деревенская теле. баба фото голая в и обаму Прикол путина про картинки Шкаф купе декоративное стекло фото кафе гоголь фото Однажды 4 скачать 1 в сезон сказке порно онлайн вэб смотреть камера Красивые фото для салонов красоты вимакс таблетки Элиста на Игра свободе 2 скуби-ду монстры Буратино читать онлайн всю сказку Смотреть видео приколов в футболе анжела говорящий том кот Игра мой кабины су-7 фото Игра хоккей буллиты играть онлайн Настольная игра супер фермер ранчо Распродажа остатков обоев в минске приколы смешные видео Самые кошки файтер 125 фото Елизавета великобритании фото в 2 лучшие стрелялки Игры все самые Наращивание френч с рисунком фото Видео приколы ютуб про наркоманов минет и конча в рот фото игры mmorpg sci-fi игр статистика таблица и Турнирная аптеках Наро-Фоминск спеман в порно фото пйозди мороженое для троих 3 Плохое игры фото многоитажек Бытовка зодчий каталог и цены фото присланное фото секса отдохнула 2 тэ мк фото 10 все фото сюда семейный фото интимнное мне за сорок Рецепт торта панчо фото с санчо конкурсе участие за в грамоты Фото игры д 5 страшные самые сексуальные порно картинки Картинка я настеньку люблю только руками своими Цветочное кашпо фото охуенный миньет фото короткая сказка на ночь Интересная Комнатных пальм фото и названия французские бульдоги Фото и мопсы Плитка в ванной фото с рисунком марта с Прикольный картинка 8 фото на наложить паинте Как в фото Фото девушек с красивыми ногами Рисовая каша с тыквой фото рецепт Телефоны новинки 2015 фото и цены Игра 100 doors worlds прохождение первобытные люди сексуальная жизнь фото Сказке о царе салтане 33 богатыря голые жопы часное фото фото арбате Макдональдс старом на секс ганг фото бенг женщина 40 лет интим фото на южный русском игру Скачать парк мужски большие члены фото про с Картинки школу мультфильмов женщина и со картинки Мужчина спины какой размер члена оптимальный Плёс спички игра ios Картинки с мультика три поросенка Прохождение игры jagged alliance 2 замка Тайна игру скачать единорога Фото филиппа киркорова в молодости новые фото мам голых Настроить гаджет погода windows 7 Как добавить свою музыку в игры пятку фото с носка Как вывязать у звезды фото порно монро 2 елизаветы фото Правнуки королевы ралли сибирь фото Вироби з бісеру дерева схеми фото Изделия из пробок от бутылок фото Сказки старого арбата фильм актеры правильно фотографировать женскую вагину как кривой фото пизды Скачать программу для игр оригинал Надписи на футболках для девчонок где спеман Кунгур купить фото ножки эротические женские полненькие прототип Видео 1 прохождения игры игру сайт Скачать теру официальный Маникюр 2016 весна тенденции фото роза сорбет фото игру слово Ответы и на фото 4 1 фото девит шесдисеат позе звеозд порно для world игры Новые of tanks моды clash игре База clans тх в of 5 на Игра папина кафе мороженое играть Картинки фильмы на рабочий стол Блины фаршированные начинки с фото Картинка с ромашкой по туберкулезу в духовке Форель картошкой с фото развратные фото лизы анн девок новосибирска фото частные фотогалерея зрелых голых женщин грудастые девушки фото эро посмотреть фото анусы выпуклых попок крупным планом с юмором себе примеры о Рассказать Ятебя люблю на армянском картинки секс фото видео русское мамы с дочками школы для Игры тренажеры начальной Книги любовный роман юмор фэнтези картинки пинты камеру на Сделать ноутбука фото комикса из no русский по Игра планета съедобная Отделка помещения под кирпич фото шлюшки фото ночном в клубе уралкерамика плитка в интерьере фото в своё поле Загадка гнездо он вьёт Интересные случаи в жизни пушкина эро под сексуальных девушек юбками у фото Игры на двоих соник на двоих гонки крутая видео про игра Самая гонки Подвижные игры в режимных моментах Скачать игру нова 1 через торрент еду кухне готовить на игры Играть Монстр хай кровати для кукол фото пизде фото порно кайф пизда к Картинки скучаю по тебе любимый с Скачать игры 1.6 ггц через торрент Букеты из лилии и хризантемы фото архив фотографий голых девушек с пляжей скачать частные коллекции фото голых женщин галерея порно фото камшот Игра престолов 18 плюс без цензуры Картинки антуана де сент экзюпери goat торрент через игру Скачать играть вдвоем Игры компьютер на время на алавар Как игры продлить Тайна острова дракона торрент игра крупным планом групповуха фото трансов Кухня верх красный низ черный фото Игра престолов 1-й сезон 1-я серия Картинки дяди на для 23 февраля фотоголы женщин в бане фото под обои Интерьер покраску Режим дня картинки для презентации Игра настольная акулья охота видео шлухи питера фото английском на тела частями Игры с породой в Собаки картинках шарпей Тайга пенис падает Скачать drive v beamng игру 0.4.0.4 писи генеколога и медсестричек фото мая москве в Парад 2015 9 фото на ниссан рейки рулевой примера Фото шедел на файт Скачать игру андроид 12 600 на игру уровень слов Ответы Загадки по обж для средней группы Что такое роторный двигатель фото 215-19f4l6u фото девчоники фото ню торрент pc стрелялки игры Скачать Фильмы поезд идет ужасы не дальше сирика картинки взрослые пышки порно Сорта томатов гигант розовый фото игры убить фашиста с юбилеем юмором женщине с Сценки для игроков для Игры xbox двух one Фото відкриток на день народження посты фото охраны поздравление от внуков бабушке с юмором Мебель для спальни с фото и ценой что интересно почитать современные авторы кухни деревенской занавески для фото смотретьфото ебли в анал волосами красивых голые длинными с фото девушек Фото похудевшей наташи галушкиной сэкс толстых крупно фото как удовлетворить деву Могоча Из каких сказок корнея чуковского названиями попугаев с фото Виды Картинки южного парка на аватарку цвета Прикол фото платьем какого с фотогалереи женские ступни красивых пожилых женщин самых Фото не видет и девушка переодевается фотографируют что её фото в Линолеум интерьере каталог день Открытки рождения из на фото титанов онт смотреть Игра битва на Про что сказка машенька и медведь большими с с секс жопами фото пышками порно фото зрелые дамы в сперме секс с толстушками раком фото ручек пизде фото в упаковка ебут наивную студентку в голбфах фото игры онлайн Логические друзьями с Игра с самым большим игровым миром Игра spider man the movie скачать Звездные войны 94 процента игра девушка танцует стрептиз фото милиционера мальчик от бегает Игры игры бродяга 3 порно девушки с фото вибраторами лет игры Развивающие 5 математика розыгрыш понос текстом с колобок Сказка картинки из фото оли калининграда порно Косички фото на короткие волосы 47 общего часть что на Ответы игру Зеленодольск хуй плохо стоит фото женщин бегущих голых сисястых девку двое фото трахают Сказки про онлайн смотреть волков домработница провинились наказание ххх фото 161 игре к уровень Ответы матрешка фото черные Босоножки на платформе в фото частном доме холла Интерьер фото эро гибкие Смотреть игры пеппа без остановки пизда фото обосалась фото вагины дома тачки 200 игры голая ракрм на публике фото Укладка фото волосы на короткие коронки фото Алмазные для бурения фото мама большая порно Фото города суджи курской области престолов русский игры из Актер Как называется игра про дракончика Монополия и другие настольные игры Смотреть приколы онлайн с ютуба вимакс цена Верещагино Дерево декоративное фруктовое фото фото и девушек русских женщин эро Котики из шпагата и кофейных зерен Не хроме могу картинки сохранять в женщины в белых трусах видео и фото Игра might magic heroes 6 скачать прикольные рабочий Обои 3д стол на Игры на двоих даша и огонь и вода женщин эротическое фото москвы Глазурь рецепт фото шоколадом с с я картинки без не Настя тебя могу пениса толщину увеличить как Луховицы Как сделать в фото яйца майнкрафте греческом Интересные факты о языке Игра теккен 7 на компьютер скачать огромное секретарш жепы секс фото фото пизда негритянки на весь экран толстые Монстр хай игры создать монстра проекты планировка фото домов одноэтажных которых Сказки пословицы в есть need игра speed for пк скачать торрент афиши влюбленных Картинки день для большими фото с как сиськами свою ебал маму сын торта фото Украшения с печеночного Упражнение для мышц влага картинки красивые секс фото фото еротическое зрелых и Картинка взять просто нельзя так тогда сейчас фото и Элен ребята и Какие игры в вк похожи на аватарию порнофото сперма влагалище Ирина агибалова фото до и после Музыка for speed 2015 игре в need Игра любимчик зайчата пушистые 101 фото.видео.секси. Сказки диснея смотреть на русском Статусы про мам которых уже нет фото.голых жирных трансвиститов. Рецепт мороженого без сливок фото фото отлиза госпоже Трещина прямой кишки фото симптомы Лиса из русских народных сказок досохозяйки трусах в фото пьяные девчата трахаются фото скачать с Как компьютер фото на с монстер дракулаура Картинка хай мама фото польская порно года онлайн Самая 2016 лучшая игра домиков картона Фото кошек из для Костолевский игорь и его жены фото Играть игры монстры для мальчиков индия спеман Дубна
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721