ПРИЙМЕННИКОВО-СУБСТАНТИВНІ КОРЕЛЯТИВИ З ВТОРИННИМИ ТЕМПОРАЛЬНИМИ ПРИЙМЕННИКАМИ ЯК ЕКСПЛІКАТОРИ СЕМАНТИКИ ЧАСОВОЇ ПОПЕРЕДНОСТ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’367.63: 81’37

Л. І. Дерев’янко

Полтавський національний технічний

університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ПРИЙМЕННИКОВО-СУБСТАНТИВНІ КОРЕЛЯТИВИ З ВТОРИННИМИ ТЕМПОРАЛЬНИМИ ПРИЙМЕННИКАМИ ЯК ЕКСПЛІКАТОРИ СЕМАНТИКИ ЧАСОВОЇ ПОПЕРЕДНОСТІ

Досліджено часові прийменниково-іменникові конструкції з вторинними темпоральними прийменниками, проаналізовано чинні в сучасній українській мові парадигми прийменниково-субстантивних корелятивів із семантикою часової попередності, складниками яких є похідні прийменники, вирізнено диференційні ознаки співвідносних темпоративів.

Ключові слова: вторинний прийменник, корелятив, темпоратив, семантика, синтаксема, часова попередність.

Исследуются временные предложно-падежные конструкции с производными темпоральными предлогами, анализируются свойственные современному украинскому языку парадигмы предложно-субстантивных коррелятивов с семантикой временного предшествования, компонентами которых являются производные предлоги, определены дифференциальные признаки соотносительных темпоративов.

Ключевые слова: производный предлог, коррелятив, темпоратив, семантика, синтаксема, временное предшествование.

The article contains the thorough investigation of temporal prepositional-substantive combinations containing secondary temporal prepositions. Dominant Ukrainian effective paradigms of temporal precedence semantics’ prepositional-substantive correlatives with secondary prepositions got deep analysis. The correlative temporatives’ peculiarities’ spectrum was differentiated consistently.

Key words: secondary preposition, correlative, temporative, semantics, syntaxeme, temporal precedence.

 

На сучасному етапі розвитку мовознавчої науки спостережено тенденцію ґрунтовного дослідження синтаксису, якому належить центральне місце в мовній системі, оскільки саме в ньому одиниці мови виявляють функційну спеціалізацію. Неабиякий інтерес викликають прийменники, які відіграють вагому роль у граматичній сфері сучасної української літературної мови. У сполученні з іменниками або їхніми субститутам вони є найпоказовішими індикаторами синтаксичних зв’язків і семантико-синтаксичних відношень. Як мовна одиниця, що безпосередньо бере участь в організації текстових структур, а також має високу частоту вживання й виявляє динаміку лексичного складу, прийменник завжди опинявся в полі зору мовознавців. Його різноаспектне дослідження пов’язане з іменами О. С. Мельничука, І. К. Кучеренка, А. С. Колодяжного, І. Р. Вихованця, К. Г. Городенської, А. П. Загнітка, З. І. Іваненко, Г. С. Балабан, В. С. Бондаренка, Є. Куриловича, М. М. Нікольського, Є. Т. Черкасової, А. М. Шаранди та інших.

Найпродуктивнішим засобом репрезентації часових семантико-синтаксичних відношень є прийменниково-субстантивні конструкції, утворені за участю темпоральних прийменників та іменників у непрямих відмінках. Прийменниково-відмінкові структури – репрезентанти часових відношень – знайшли належне висвітлення у працях вітчизняних і зарубіжних лінгвістів. У просторі української мовознавчої концепції різні аспекти функціювання темпоральних структур висвітлені в граматичних студіях В. М. Барчука, О. І. Бондаря, І. Р. Вихованця, Т. М. Голосової, О. М. Задорожної, З. І. Іваненко, П. С. Каньоси, Р. А. Куцової, С. А. Романюк та інших учених. У русистиці часові сполуки вивчали А. А. Кока, В. М. Філіппова, на сучасному етапі розвитку мовознавчої науки їх активно досліджують О. В. Бондарко, М. В. Всеволодова, Г. О. Золотова та інші.

Незважаючи на широкий діапазон опрацьованих питань, у граматичній площині мовної системи все ж недостатньо вивченою натепер залишається проблема функційних можливостей вторинних прийменників у структурі часових семантико-синтаксичних відношень. Аналіз синтаксичної системи української мови в плані корелятивних зв’язків похідних темпоральних прийменників у прийменниково-іменникових часових структурах дасть змогу глибше пізнати своєрідність їхньої ієрархічної організації, з’ясувати специфіку граматичної семантики, а також функційний і стилістичний потенціал.

З огляду на це метою статті є дослідження особливостей реалізації внутрішньої семантичної кореляції прийменниково-субстантивних темпоративів із вторинними часовими прийменниками, які експлікують семантику передчасу в межах категорії різночасності.

Об’єкт пропонованої роботи – прості речення з прийменниково-відмінковими темпоральними структурами, які реалізують значення часового передування, а її предмет – прийменниково-іменникові конструкції з похідними часовими прийменниками. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:

 • дослідити прийменниково-субстантивні темпоративи з вторинними часовими прийменниками, які виражають значення часової попередності;
 • проаналізувати всі можливі прийменниково-відмінкові структури – репрезентанти семантики передчасу, утворені за участю похідних темпоральних прийменників;
 • виокремити диференційні ознаки структур-корелятів.

Найважливішою опозицією темпоральної сфери є одночасність / різночасність перебігу дії або процесу. Семантичними складниками підгрупи на позначення різночасності є 1) часова попередність і 2) часова наступність. З. І. Іваненко поділяє категорію різночасності на передчас і післячас [5, с. 96], С. А. Романюк співвідносить різночасність вияву (перебігу) дії з визначенням часової попередності та часової наступності [8, с. 117], а В. М. Барчук номінує їх передуванням і наступністю [2, с. 295, 297].

На відміну від темпоративів із первинними часовими прийменниками, які передають семантику означеної й неозначеної часової попередності, синтаксеми з вторинними темпоральними прийменниками репрезентують лише семантику неозначеного передчасу. Так, п’ятикомпонентна парадигма корелятивів prep перед + Ninstrprep напередодні + Ngen prep у (в) переддень + Ngen prep незадовго до + Ngen prep незадовго перед + Ninstr маніфестує значення дії, що відбувається за деякий час до періоду, названого субстантивом. Найвиразніше це значення реалізує темпоратив prep перед + Ninstr: Даниленкови з’явилися перед обідом (С. Горбань, Н. Лапіна); [Парубок] перед самим вінчанням повернув рушники (Ф. Бурлака). Означальний займенниковий прикметник самий підсилює семантику часової попередності й номінує найближчий передчас. Характерна особливість досліджуваної синтаксеми полягає у вираженні темпоральної семантики статичної дії, що максимально наближена до названого часового періоду, але ніколи не перетинається з ним [4, с. 57].

Темпоратив prep напередодні + Ngen перебуває в одному корелятивному ряді зі структурою prep перед + Ninstr. Прислівниковий прийменник напередодні експліцитно актуалізує сему часового передування [6, с. 78]. Конструкція prep напередодні + Ngen позначає зазвичай один із моментів за день до того часу, перед яким відбудеться дія: Напередодні виїзду була я на вечірці у Дмитерка й Тамари Козакевич (Д. Гуменна). Якщо аналізований прийменник вступає в семантико-синтаксичні зв’язки з іменниками – назвами великих часових періодів і важливих подій, то у специфічних контекстуальних умовах він набуває значення „незадовго перед чимось” [3, с. 128, 221]: Чи не так напередодні Другої світової війни ідеологи гітлерівської Німеччини підступали до анексії чеських і польських територій (Д. Павличко).

Прийменниковий еквівалент у (в) переддень у сполученні з іменником у формі родового відмінка репрезентує семантику, близьку до тієї, яку передає синтаксема prep напередодні + Ngen. Структура prep у (в) переддень + Ngen здатна функціювати тільки з одним значенням, яке, на відміну від останньої, не може зазнавати трансформації: Навіть важко повірити, що Марія в переддень своєї смерті – це та ж Марія, яка була в Римі й Ніцці, тільки на сім років старша (М. Слабошпицький). Незважаючи на однозначність темпоратива prep у (в) переддень + Ngen, а також потенційну здатність прийменникового еквівалента поєднуватися з широким колом іменників нечасової семантики, він не відзначений високим рівнем функційної активності.

Синтаксеми prep незадовго до + Ngen, prep незадовго перед + Ninstr реалізують значення неозначеної часової попередності, а отже, виявляють семантичну близькість зі структурами prep перед + Ninstrprep напередодні + Ngen prep у (в) переддень + Ngen. Іманентною властивістю темпоративів prep незадовго до + Ngen prep незадовго перед + Ninstr є позначення передчасу в загальних рисах, без яких-небудь конкретизаційних рамок, як у попередніх конструкціях: Цей абсурд розпочався незадовго до моєї появи (А. Курков) – Алекс в гостях у родички пив чай із чашок, які батьки купили незадовго перед його від’їздом назавжди (Є. Кононенко). Різниця в семантиці виділених сполук спричинена наявністю у складі похідних темпоральних прийменників незадовго до, незадовго перед різних за своїм походженням прийменників: до – первинний, перед – вторинний. Слушною видається думка Р. А. Куцової про те, що конструкції з прийменником до виявляють мінімальний ступінь диференційної ознаки часової попередності [7, с. 25], позаяк значення передчасу, репрезентоване ними, має узагальнені часові рамки. Прийменник перед уживається в складі конструкцій для позначення дії, яка відбувається незадовго до початку якогось відрізка часу й експлікує ближче часове передування.

З-поміж корелятивних структур prep перед + Ninstrprep напередодні + Ngen prep у (в) переддень + Ngen prep незадовго до + Ngen –                   prep незадовго перед + Ninstr найвищу активність має синтаксема prep перед + Ninstr. Це мотивоване тим, що його повнозначними компонентами можуть бути темпоральні й нетемпоральні іменники. Прийменниковий еквівалент у (в) переддень містить у своєму складі лексему на позначення часу, отже, автоматично втрачає здатність сполучатися із субстантивами часової семантики. Прийменники незадовго до, незадовго перед сполучаються тільки з іменниками нетемпорального значення, що впливає на їхню функційну спроможність.

До складу корелятивних прийменниково-іменникових темпоративів дво- prep до початку + Ngen prep перед початком + Ngen та чотирикомпонентної prep з (із) початку + Ngenprep від початку + Ngenprep на початку + Ngenprep з (із) початком + Ngen парадигм уходить прийменниковий компонент, який має у своєму складі лексему початок. Вона виразно актуалізує семантику „вихідного пункту протяжності предмета, площини, а також те, що прилягає до такого пункту” [9, VІІ, с. 465]. Кожна зі структур поряд з основним значенням початкової межі дії реалізує специфічний семантичний відтінок. Цікавим є той факт, що подібні за будовою синтаксеми здатні виражати діаметрально протилежні значення. Семантично близькими виступають синтаксеми prep до початку + Ngen prep перед початком + Ngen. Вони вказують на дію, яка відбувається до настання чітко визначеного часового орієнтира. Конструкція prep перед початком + Ngen маніфестує сему „ближче часове передування”, пор.: Потрібно було до початку весни напрясти ниток і виткати полотно (В. Скуратівський) – Перед початком концерту до людей, що заповнили зал, з гарячою промовою звернувся батько (І. Цюпа).

Крім різниці в семантиці корелятивів prep до початку + Ngen             prep перед початком + Ngen наявна відмінність і в структуруванні адвербіалізованих прийменникових одиниць – конституентів вирізнених темпоральних синтаксем, оскільки в їхньому складі зафіксовано різні за походженням прийменники. До – непохідний прийменник, первинною семантикою якого є локативна; перед – похідний, за яким найперше закріплено часове значення. Завдяки цьому прийменниковий еквівалент перед початком передає семантику ближчого часового передування порівняно з прийменниковою одиницею до початку. Семантичні та структурні відмінності синтаксем prep до початку + Ngen prep перед початком + Ngen суттєво не впливають на сферу їхнього вживання.

Яскраво виражені корелятивні зв’язки спостережено в чотирикомпонентній парадигмі prep з (із) початку + Ngenprep від початку + Ngen prep починаючи з (із, зі) + Ngenprep починаючи від (од) + Ngen, яка репрезентує значення попередності з указівкою на початкову часову межу дії. У корелятивні відношення вступають синтаксеми prep з (із) початку + Ngen, prep від (од) початку + Ngen. Перша найчіткіше позначає семантику початкової часової межі: Батько мій з початку окупації був невідомо деми нічого не чули про нього … (В. Коротич). Темпоратив       prep від (од) початку + Ngen відрізняється від синтаксеми prep з (із) початку + Ngen. Роль семантичних маркерів в аналізованих конструкціях виконують непохідні прийменники з (із), від (од), що структурують адвербіалізований прийменниковий комплекс. Перший із них указує, що початок дії збігається з часовим моментом. Часовий момент, який позначає другий, не входить у той відрізок часу, від якого стартує певна дія, що й становить його іманентну ознаку: Від самого початку знайомства банкір поводився так, ніби грався в шпигунів (А. Кокотюха).

Значення вихідного моменту дії передають темпоративи                       prep починаючи з (із, зі) + Ngen та prep починаючи від (од) + Ngen. Вони вказують на проміжок часу, у рамках якого має місце лише початок явища, а подальше його розгортання відбувається поза межами часового орієнтира [3, с. 129]: Класична українська література, починаючи від Шевченка чи навіть ще й від Котляревського, показала нам приклад того, як треба ставитись до народної мови … (О. Гончар) – Українська класична література в найкращих своїх виявах, надто ж починаючи з Тараса Шевченка, завжди була гостро соціальна (О. Гончар). Різниця в семантиці цих моделей зумовлена наявністю у складі прийменникових одиниць починаючи з (із, зі), починаючи від (од) непохідних прийменників з (із, зі), від (од). Вищою функційною активністю позначені структури                     prep починаючи з (із, зі) + Ngen, що пов’язано зі специфічним семантичним відтінком „включення” початкового темпорального моменту до часу дії. Синтаксеми prep починаючи з (із, зі) + Ngen та prep починаючи від (од) + Ngen корелюють із прийменниково-іменниковими конструкціями prep з (із) початку + Ngenprep від (од) початку + Ngen. Ці зв’язки виявлено у специфічних особливостях прийменників як конституентів розглядуваних темпоративів. Так, прийменники починаючи з (із, зі), починаючи від (од) співвідносні з дієприслівниками, отже, генетично пов’язані з дієсловами. Вони чітко репрезентують семантику руху, оскільки зберігають зв’язок із фазовим вербативом починати. Цієї здатності позбавлені темпоративи з прийменниками, що співвідносні з адвербіалізованими прийменниково-іменниковими формами, тобто аналітичними прислівниками, і мають у своєму складі лексему початок. Наявні диференційні семантичні відтінки, а також різні типи співвідносних лексичних одиниць, на основі яких постали вторинні прийменники, дають право кваліфікувати їх корелятивами.

На відміну від часових структур, які містять у своєму складі лексему початок і виражають семантику передчасу, синтаксема prep з (із) початком + Ngen називає час, після початку відліку якого має місце дія: А коли наставала осінь, холодало, з початком заморозків, опускався Волин разом із Царівною О на дно Озера … (Ю. Покальчук). Значення часової наступності реалізує прийменниковий еквівалент з (із) початком. Субстантив початок виступає у формі орудного відмінка в сполученні з первинним прийменником з (із), який корелює з прийменником після, що входить до складу темпоратива prep після + Ngen на позначення семантики післячасу (з настанням осені – після настання осені). Є всі підстави констатувати наявність опозитивних семантичних корелятивних зв’язків між темпоративами prep з (із) початку + Ngen, prep від (од) початку + Ngen, які позначають семантику передчасу, та синтаксемою prep з (із) початком + Ngen, що виражає значення часової наступності.

У п’ятикомпонентній парадигмі корелятивів prep на початку + Ngen prep на зорі + Ngen prep  на світанку + Ngen prep  на порозі + Ngen    рrep на старті + Ngen найуживанішою є стилістично нейтральна синтаксема prep на початку + Ngen, що точно номінує початкову часову межу дії: На початку війни Бурков командував артилерійським полком … Гуреїв).

Прийменниково-іменникові темпоративи prep на зорі + Ngenprep на світанку + Ngen prep на порозі + Ngenprep на старті + Ngen кваліфікуємо як такі, що передають жорстко не регламентовану семантику початкових часових рамок дії. Прийменникові еквіваленти на зорі, на світанку, на порозі, на старті ще не втратили статусу оказіональних утворень. Значеннєву близькість убачаємо між синтаксемами prep на зорі + Ngen –   prep на світанку + Ngen, які номінують час початку дії з яскраво задекларованим відтінком образності. Спільним у семантиці прийменникових еквівалентів на зорі, на світанку є те, що лексеми зоря і світанок – компоненти прийменникових одиниць – фокусують у своїй значеннєвій структурі експліцитну сему „час”, яка співвідноситься саме з початком дії: обидві вони позначають початок нового дня: На світанку нової ери вдарив новий шквал демонстрацій (Л. Костенко) – [Юля] не могла точно сказати, коли це відбувалося: зараз, учора чи давно, на зорі їхнього кохання (О. Гуреїв). Такі темпоративи вживаються в художньому й публіцистичному стилях. Їхньою характерною особливістю є те, що субстантив у складі конструкції поширюється атрибутивними компонентами, за якими закріплена формально-синтаксична функція узгодженого означення.

Про вживання на периферійному рівні прийменникових еквівалентів на порозі, на старті слушні міркування висловлює Г. С. Балабан. Заслуговує схвалення передусім думка про те, що вони мають виразне метафоричне нашарування [1, с. 9]. Темпоратив prep на порозі + Ngen репрезентує сему „початок тривалого явища чи певного етапу”: Україна на порозі нових парламентських виборів. Інтерв’ю радіостанції „Свобода” (З газети). Значення часової попередності імпліковано в прийменниковому еквіваленті на порозі, який у Словникові українських прийменників зафіксовано тільки з локативною семантикою [10, с. 194]. Субстантиви поріг і старт індиферентні стосовно часового значення. Не виявлено й інших семантичних збіжностей. Опиняючись у складі вторинних прийменникових одиниць на порозі, на старті, вони, проте, можуть набувати значеннєвої близькості. Синтаксема prep на старті + Ngen знаменує собою початок певної дії: „Українські отамани” розгромили американців на старті сезону WSB (Із газети). З-поміж семантично споріднених корелятивів prep на порозі + Ngenprep на старті + Ngen останній позначає максимально близький початок дії завдяки лексемі старт – „початковий момент спортивних змагань” [9, ІХ, с. 663]. Основною сферою поширення структур prep на порозі + Ngen –     prep на старті + Ngen є художній стиль. Спорадично їх фіксовано в науковому та публіцистичному стилях.

У корелятивні відношення з проаналізованими вище темпоративами на позначення початкових меж дії вступають синтаксеми, які експлікують семантику розгортання дії в кінцевих внутрішніх межах – prep наприкінці + Ngenprep у (в) кінці + Ngenprep на кінець + Ngenprep під кінець + Ngenprep перед кінцем + Ngenprep при кінці + Ngenprep надкінець + Ngenprep на закінчення + Ngenprep на завершення + Ngenprep під завісу + Ngenprep на заході + Ngen. Найпродуктивніше вживана синтаксема prep наприкінці + Ngen становить поєднання відприслівникового прийменника наприкінці з іменниками часового і нечасового значення у формі родового відмінка. Це один із небагатьох вторинних прийменників, що виявляє широкі дистрибутивні можливості стосовно субстантивів обох лексико-семантичних розрядів. Так, у складі конструкції prep наприкінці + Ngen зафіксовано такі три семантичні типи субстантивів із темпоральною семантикою: 1) „конкретні виміри часу” (день, доба, тиждень, декада, місяць, квартал, рік (роки), століття, тисячоліття): Ще наприкінці минулого століття Дмитрівську Поминальну суботу відзначали повсюдно (В. Скуратівський); 2) „пори року”: Наприкінці минулого літа вони утрьох … уперше ступили на цей схил над Небесним озером (В. Дрозд); 3) „місяці”: Це сталося наприкінці березня, тільки-но вкрилися зеленими котиками верби (В. Петльований).

З-поміж субстантивів нечасового значення з прийменником наприкінці найрегулярніше сполучаються ті, що називають періоди за церковним, сільськогосподарським і академічним календарями та процеси і явища, які мають певну тривалість у часі (здебільшого віддієслівні іменники): Закохався я по-справжньому вже в інституті, десь наприкінці семестру, перед зимовою сесією (В. Лис); Наприкінці оглядин гості завернули в ботанічний сад (О. Гончар). Конструкції, аналогічні за своєю будовою й семантикою до виділених, не мають обмежень щодо сфери функціювання.

Окремий тип становлять корелятивні одиниці, прийменникові компоненти яких співвідносні з адвербіалізованими прийменниково-іменниковими формами і містять у своєму складі лексему кінець. Структури prep у (в) кінці + Ngenprep на кінець + Ngenprep під кінець + Ngen –  prep перед кінцем + Ngenprep при кінці + Ngen, як і синтаксема              prep наприкінці + Ngen, репрезентують значення внутрішніх кінцевих часових меж дії. Конструкція prep у (в) кінці + Ngen позначає найближчі кінцеві межі дії й саме тому найточніше номінує ці темпоральні рамки: [Коней] батько в кінці літа ловив на аркани і робив із них покірних, приборканих істот (В. Земляк). Темпоративи prep на кінець + Ngen –        prep під кінець + Ngenprep перед кінцем + Ngenprep при кінці + Ngen виступають в одному корелятивному ряду із синтаксемою prep у (в) кінці + Ngen, однак, на відміну від неї, наділені семантичним відтінком „віддаленіші кінцеві темпоральні межі”: На вулиці було незвично тепло, як на кінець листопада (Л. Дереш) – Під кінець тижня стурбованість стала нестерпною … (В. Вакуленко) – [Кучмієнко] належав до заслужених ветеранів, до яких міг би тепер належати й Карналь, якби не потрапив буквально перед кінцем війни в руки фашистів (П. Загребельний) – При кінці служби Марія вийшла з церкви … (У. Самчук). Синтаксичні структури prep на кінець + Ngenprep під кінець + Ngenprep перед кінцем + Ngenprep при кінці + Ngen різняться незначними семантичними відтінками, що зумовлені наявністю у складі похідних прийменникових одиниць з ідентичним повнозначним компонентом кінець первинних прийменників під, на, при та вторинного прийменника перед. Останній реалізує семантику найближчого передування, а у структурі прийменникового еквівалента перед кінцем – найближчих кінцевих темпоральних рамок дії. Найвіддаленіші кінцеві часові межі виражає темпоратив prep на кінець + Ngen. Синтаксеми prep під кінець + Ngen та prep при кінці + Ngen експлікують семантику розгортання кінцевих внутрішніх меж дії, які можна умовно позначити на часовій осі між темпоративами prep перед кінцем + Ngen та prep на кінець + Ngen. Що ж до сфери функціювання, то стилістично нейтральними є структури prep у (в) кінці + Ngenprep на кінець + Ngen. Вони відзначаються й найвищим ступенем продуктивності. Синтаксеми prep під кінець + Ngenprep перед кінцем + Ngen prep при кінці + Ngen стилістично марковані. Їхнє функціювання зафіксовано здебільшого в художньому, розмовному та, рідше, публіцистичному стилях.

Парадигму прийменниково-іменникових корелятивів, що передають семантику внутрішніх кінцевих часових рамок дії, органічно доповнює спорадично вживаний темпоратив prep надкінець + Ngen, до складу якого входить авторський прийменник-неологізм: Я не те щоб атеїст, як тепер кажуть по-науковому, а радше безбожник, якими ставали надкінець життя скептичні дядьки, що всього навчилися (В. Коротич).

На відміну від проаналізованих вище, синтаксеми prep на закінчення + Ngenprep на завершення + Ngen слугують для конкретизації темпорального значення розгортання дії чи процесу в кінцевих внутрішніх межах: На закінчення Літургії Святійший Владика виголосив повчальне слово … (Інтернет-ресурс) – У Римі на завершення Різдвяного періоду відбувся концерт українських колядок „Прощання з колядою” … (З газети). Семантичні відтінки до значеннєвої структури темпоративів prep на закінчення + Ngenprep на завершення + Ngen вносять вторинні прийменникові одиниці, перша з яких наділена семою офіційності, а друга – піднесеності, урочистості. Це впливає на сферу їхнього поширення: конструкція prep на закінчення + Ngen закріплена передусім за офіційно-діловим і науковим стилями, а синтаксема prep на завершення + Ngenза публіцистичним та художнім.

Доповнюють парадигму корелятивів досліджуваної часової семантики темпоративи prep під завісу + Ngenprep на заході + Ngen. Оказіонально вживані прийменникові еквіваленти під завісу, на заході функціюють у сполученні з родовим відмінком іменника: Під завісу літа, як завжди, кілька нещасть (Л. Костенко) – На заході життя бабуля чистосердно кається … (В. Сологуб). Прийменникові еквіваленти на заході, під завісу не наділені темпоральною семантикою. За лексемою захід – компонентом першого з них – закріплено в Словникові української мови значення „частина обрію, де заходить сонце” [9, ІІІ, с. 380]. Усталена сполука під завісу функціює зі значенням „під кінець, на закінчення чого-небудь” [9, ІІІ, с. 52]. Спільним для розглядуваних прийменникових одиниць є те, що вони імпліцитно актуалізують сему „час” і вказують на кінцеві часові рамки дії. Сфера функціювання конструкцій prep під завісу + Ngenprep на заході + Ngen лімітована художнім стилем.

Корелятиви п’ятикомпонентної парадигми prep посеред + Ngen prep у (в) середині + Ngen prep у (в) половині + Ngen prep у (в) розпалі (розпал) + Ngen prep у (в) розквіті + Ngen реалізують семантику моменту, рівновіддаленого від початкової й кінцевої межі часового орієнтира. Своїм значенням вони протиставляються проаналізованим вище темпоральним структурам – виразникам семантики початкових та кінцевих внутрішніх часових рамок дії. Прийменник посеред у складі синтаксеми prep посеред + Ngen позначає зорієнтований на серединний проміжок між початком і кінцем певного періоду, протягом якого відбувається дія: Часом посеред ночі встає Северина й подовгу дивиться у вікно (М. Матіос). Прийменниковий еквівалент у (в) середині разом із субстантивом у родовому відмінкові номінує час дії, рівновіддалений від початкових і кінцевих темпоральних меж, та корелює із вторинним часовим прийменником посеред. Структура prep у (в) середині + Ngen, що точно фіксує момент дії стосовно меж названого часового відрізка без додаткових семантичних відтінків, є стилістично нейтральною. Прийменникова одиниця у (в) середині сполучається з широким колом іменників темпоральної й нетемпоральної семантики: Знову вдалося побачити цю юнку лише в середині вересня (Л. Дереш); У середині цієї зими старенькій полегшало (З розмовного мовлення). Найпродуктивніше функціюють структури з часоназвами на позначення загальних часових понять, які являють собою сполучення числівника з іменником: …Десь у середині ХІХ століття один із нащадків … змінив своє українське прізвище …(Б. Антоненко-Давидович).

Не подано в Словникові українських прийменників закріплену за діалектною сферою прийменникову одиницю у (в) половині, яка передає семантику, близьку до репрезентованої прийменником у (в) середині: Випадок з Мартинчуковими хрестинами стався у половині квітня (Ірина Вільде).

До розряду широковживаних у мові художньої літератури належать темпоративи prep у (в) розпалі (розпал) + Ngen prep у (в) розквіті + Ngen. Їхня семантична специфіка зумовлена лексичним значенням іменникових компонентів прийменникових одиниць. Лексема розпал означає „стан найвищого напруження, найголовніший вияв чого-небудь” [9, VІІІ, с. 755], лексема розквіт – „найкраща пора в розвитку фізичних і духовних сил людини, її молодості, краси, таланту” [9, VІІІ, с. 692]. Усе це стає можливим не на початку чи в кінці певної дії або процесу, а саме в момент, рівновіддалений або майже рівновіддалений від стартової та фінішної точок відліку часового орієнтира, тобто „в середині чого-небудь” (наприклад, найбільша спека – в середині літа, найбільший успіх – у молодості, що є серединою життя людини). Ці аргументи послужили підставою для доповнення парадигми корелятивів prep посеред + Ngen prep у (в) середині + Ngen prep у (в) половині + Ngen оказіонально вживаними часовими структурами prep у (в) розквіті + Ngenprep у (в) розпалі (розпал) + Ngen: [Хвороба] звалилася на нього [Васляєва] в розквіті сил і працездатності (О. Сизоненко) – … [Дружину] довелося покинути в розпалі медового місяця (А. Дімаров); Отож, у розпал сезону Беньо завжди прогулювався зі своїм чадом по перону … (П. Добрянський). Обидва варіанти прийменникового еквівалента у (в) розпалі та у (в) розпал відзначаються однаковою функційною активністю.

Отже, похідні, або вторинні, прийменники у складі конструкцій із темпоральним значенням активно й послідовно вступають у корелятивні зв’язки. Семантику часової попередності в рамках категорії різночасності репрезентують темпоративи дво-, чотири-, п’яти- та одинадцятикомпонентної парадигм корелятивів. Близька або споріднена часова семантика може бути реалізована групою співвідносних форм, що становить передумови для виникнення синонімічних прийменниково-іменникових структур. Корелятивність як найістотніша ознака кореляції, що ґрунтується на взаємозалежності, взаємозумовленості, співвідносності, утворює базу для синонімічних зв’язків. З-поміж основних диференційних ознак, які дають підстави визнати розглянуті темпоративи з вторинними часовими прийменниками, необхідно вирізнити такі: 1) специфічний семантичний відтінок; 2) стилістичне маркування; 3) сфера вживання.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Балабан Г. С. Динамічні процеси в прийменниковій системі сучасної української літературної мови : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 / Балабан Галина Степанівна; НАН України, Ін-т української мови. – К., 2007. – 19 с.
 2. Барчук В. М. Граматична темпоральність : Інтервал. Час. Таксис : [монографія] / В. М. Барчук. – Івано-Франківськ : Сімик, 2011. – 416 с.
 3. Вихованець І. Р. Прийменникова система української мови : [монографія] / І. Р. Вихованець. – К. : Наук. думка, 1980. – 286 с.
 4. Іваненко З. І. Прийменникові конструкції часу в сучасній українській мові : [посіб. для студентів] / З. І. Іваненко. – Чернівці, 1969. –       Ч. 2. – 69 с.
 5. Іваненко З. І. Система прийменникових конструкцій адвербіального значення / З. І. Іваненко. – К. : Одеса : Вища шк., 1981. – 143 с.
 6. Канёса П. С. Синтаксические средства выражения временных отношений в современном украинском языке : дис. … канд. филол. наук : 10.02.02 / Канёса Павлина Степановна; Киев. пед. ин-т им. А. М. Горького. – К., 1984. – 212 с.
 7. Куцова Р. А. Відтворення темпоральності прийменниковими конструкціями сучасної української мови : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Куцова Раїса Адамівна ; Харк. держ. ун-т. – Х., 1997. – 223 с.
 8. Romaniuk Switlana. Структура категорії темпоральності в сучасній українській мові : [монографія] / Switlana Romaniuk. – Warszawa, 2012. – 235 с.
 9. Словник української мови : в 11 т. / редкол.: І. К. Білодід [голова] та ін. ; Акад. наук УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – К. : Наук. думка, 1970–1980.
 10. Словник українських прийменників. Сучасна українська мова : [1705 прийменників] / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк, Г. В. Ситар, І. А. Щукіна. – Донецьк : ТОВ ВКФ „БАО”, 2007. – 416 с.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essays psychological on disorders buy research papers cheap essay write my cant master outsourcing thesis on science homework grade 6th for help au achat slim tea canada de buy admission uf essay help assignment c writers essay popular astronomy help homework help performing homework arts essay service writing au help sites homework buy thesis online master writing essay of life help secret bees dissociative disorder paper research level coursework writing creative as money essay can buy love in my school write how french to essay for sale essaywriters.net help literature for homework for essay house and as my me birth about research paper order online buy reviews papers buyer for media resume sample canal dating online 5 de guatemala how a fake application high to school write review companies of essay writing application coursework tulane phd prompt australia essay for math homework 6th help grade proposal research phd marketing Danazol Grove achat name de generic Garden - ligne en Danazol plan business let to buy buy dissertation library online a igcse english writing help essay for great personal medical examples school statements of one career resume 36 Minipress hour prescription Boston Minipress achat - without i college to essay someone my write need how to school perfect the write statement personal for medical us service hull cv writing importance fallowing essays of orders on buy college for a report i want essay to write an university thesis tilburg phd online writers essay professional school essay argumentative on an uniforms essay time order in picture skin of cancer treatment for reviews literature sale writer essay random research eating for title disorders on paper to how a essay write physics night prompts essay pharmecies buy delivery no Atarax Atarax prescription shipping trusted Orlando - free cambridge essay services can on amazon you reviews buy homework math help free with homework c help write how surveys to papers ucl exam online english help homework online with service writing resume dc washington important do why homework is it my to essay commentary on sample literary analysis with need literature help review i my help roman homework soldier help bigy homework english ap day nothing buy essay free essay online writer essay college bullying application buy plan business software cheap plan apartment runny mede floor biology 5 help unit level aqa a essay project plan point power parts lab in of a report order thesis sarah shooting dad vowell mit untertitel film online englischen englischer dating a someone to need book for write i me assignment usa writing help professors thesis mcmaster ababa university electronic library addis dissertation thesis and help compare essay writing contrast masters papers thesis graduate for sale midsummer night39s essay dream help a what you essay to want makes something buy triangle essays bermuda essay editing service college admissions help uk dissertation writing quotes sample accountant shakespeare position paper thesis resume research for example medical assistant resume for admission outline an writing essay prices writing service cv london best sponsered dissertation publish online papers academic ontario writing services resume professional la covington writing services phd nus ece submission thesis help paper research with plans health fla essays bullying cyber papers disorder eating research help homework ww2 primary parramatta resume services writing zantac online prescription purchase no plan floor mcdonalds application online help college essay 2013 help verlag online dissertation phd essay admission help calls boy for 911 homework paper writing college write high to good school a essay how with writing help statement a thesis for a literature paper my write paragraphs be evaluation an many how essay should social network for taglines dating buy paypal payment reosto essay case pakistan royce rolls implementation in dictatorship erp vs study democracy help homework online for kids study disorder case bipolar 1 essay admissions covenant college essay douglass about frederick dissertation finance banking writing juvenile delinquency essay application dom est il dissertation heros juan service writing school graduate paper dissertation a buy suche online applications best college 100 essay for prompts online someone class do pay to your a you friend cannot with essay buy money purchase on term paper online handels messiah civil essay war on online best writing resume services 10 administratif droit dissertation methode individual cross ny blue plans cheapest essay pay for assignment australia help sydney mankind to to god service service is essay mechanical write letter how to cover a for engineering business plan 90 30 for day sales 60 medical research paper paper research submit white paper database online concept research articles sales cover for position letter farsi to in how name my write custom a essay request medical records cover for letter generator essay outline wedding order nz speech the ladders review service writing resume custom essays writing do answers my algebra homework help abortion essay art help essay of history story pattern numeric homework problem help need coursework my help with i geography help with depression things that cover letter jobs examples for media med school personal statement for help assignment student cheap and paper cups plates a by filipino short essay written natinal help geographichomework government help homework help to homework letter parents word long how is antigone 500 tragic essay double hero being spaced a essay cant buy happiness money essay buy essay to inn maine write essay online help buy cheap articles unique for resume transcriptionists examples medical service editing writing essay music college own write resume my helper homework mba help answers homework astronomy for write money paper outline paper research disorder anxiety thesis your will write assignment helper film analysis help essay the term paper custom college plates paper custom history research buy cannon paper services ny utica writing resume in grammer homework help division homework helper defense dissertation columbia my i need thesis statement writing help length help phd dissertation free essay help college online hand go essay requirements wisdom in hand of maryland and essay university knowledge application dissertation help law homework for dyslexic help students book report custom sur dissertation l39amour my philosophy paper free writing help thesis diy manchester dissertation help mom essay cultural for examples stay relativism resume at ethics home services nh resume writing for name free in graffiti my write higher essay with help english writing psychology essay admissions graduate school writers cheap essays medical of for resume assistant example sale books for essay blue company reviews best essay writing css page thesis custom help apush homework help ww2 homework design technology homework help kalamazoo writing services resume mi carbon homework help atom do my eassy teenagers writing creative for sites cv sample purchase for resume application medical school phd university thesis cambridge help resume cornell paper canada to where buy in a4 in do how days dissertation to a two assignment london writing in service life essay hacks writer ockham homework william help someone your paying write dissertation to dans plan annoncer une le dissertation Greater Micoflu Napanee generico italia online - Micoflu acquisto great essay application college write help with kong dissertation custom writing service chegg questions and help homework answers nhs service on essay to proposals how research purchase for page cover dissertation mba cc homework help for receptionist resume objective sample medical letter recommendation of school for template medical stanford essay mba with help problems homework plans a business buy do my papers buy best summary executive essay resume david death penalty the professional development bruck dissertation truth what is menu order thesis navigation belle doctoral thesis george by yarra river history homework help buy property plan business to a for questions essay gatsby the great online past edexcel papers 10 online pulmolan mg overnight writing best melbourne resume services reports buy lab uk buy essays online anaya dissertation francisco san california doctoral do to hire your homework people qut assignment help honors college essay help uic merchandising assistant cover for sample letter skill writing essay games and homework help buy creative writing someone for homework do to pay me eating disorders paper topics research essay writer qualities an of paper can do who my phd database nursing thesis help application online funny essay college selection master thesis writing online company with help mba homework essay on epilepsy ambition become in a doctor research to papers life topamax ligne en quebec achetre au medical for for resume assistant objective service editing scientific who do can project writing my essay texas apply help b of essay marketing service importance grammar dissertation haralambos definition of a family birth order on essay resume service writing malaysia write on my psychology to paper what service buy essay writing best custom writing service dissertation writing service in cv dubai how kamagra work they do tablets helper software homework reviews buy good my menet homework for do homework microsoft help excel literature review services dissertation essay writing a with help argumentative for paper shredder sale cheap 1 grade help homework pay write paper my phd outline thesis qualitative writer uk resume for buy homework probability and help statistics phd structure thesis a of boy online dating greek astro for me do my paper assiment online my for writing me essay word importance following 500 essay on orders of states united essay price cheap custom pas cher acheter hytrin english do me for my homework essay help website best essay writers professional in uk New Forzest online Forzest Haven thailandia acquistare 400 prescription - no medical essays school writing secondary for articles chronological order buy to essays how to characteristics hypothesis make attractive cv homework help literature english constitution dissertation constitution formelle materielle stress statement post disorder traumatic thesis dads help homework custom assignments written engineering online help essay application college service online writing speech homework do for homework me me for do value thesis economic added phd on homework mother to loves with help cher cephalexin acheter pas office college essay admission service writing dissertation unpublished help doctoral nootrop-piracetam to where purchase letter cover mechanical for engineering student help with uk homework an really you can buy essay customs essays cheap birth effects order essay menu thesis navigation order doctoral level research paper favorite teacher essay computer help homework dialysis of tamiflu service ireland writing thesis defiant oppositional disorder studies case 10 service writing resume best executives research on and ergonomics musculoskeletal papers disorders assignment my write my my assignment assignment do write paperwork help organizing with papers research buy ferpa apa alphabetical order bibliography borders writing creative wikipedia essay writer uk writing essay service nursing english with help homework custom css menu nav thesis time 3 diabecon to days for delivery 1 online essay help essay help write need to my i paper rubric research middle writing school essay disobedience gandhi civil application critical paper vs thinking custom plagiarism no essays the for statement thesis purchase a louisiana service letter cover writing professional without growth penis sale pills prescription purchase to how a dissertation newspapers online bc best websites writing creative help arabic the homework system hindu descriptive spatial order essay service best writing resume singapore online a report me custom write custom best writing companies arts language help homework help thesis statistics dissertation books online help best help essay admissions essay extended my write history papers writing service borderline studies case writing programs free paper writing service essay cheap best homework weather help faqs and news cancer aol mammograms breast paper online writing legit services help 60 homework minutes city kansas resume writing services county homework montgomery help for dissertation days write 5 payment climate change proposal research phd house a buy plan to business essay medical write how to a writing dissertation while pregnant academic service admission editing essay admission essays best length college resume writing york new professional services helpers homework helpers press career homework biology term paper campus papers systems research crimes can reports online purchase you book writing masters discover service paper taking a stand essay a to records to letter medical how doctor for write ed pack order tablets super how to trial write my college essays writing services resume for 10 teachers best a for a dissertation conceptual developing framework glucotrol can how get in i services reviews essay writing of best price 100mg zofran dissertation gumtree help indication allergy flonase papaer my essay write your special skill essay on present dissertation hour an a how to essay story of do essay filmography in paragraphs order of essay essay buy gilgamesh university paper reviews services writing term service resume writing attorney essay finance best service writing tense what in i novel write my should parents dissertation acknowledgement me help homework federalist papers help constitution the the ratify did civil for exam essays service important custom essay writing admission college plan a buy business cheap love book someone me to report master thesis by help dissertation with derek swetnam writing 2 apk resume order 1 2 online to script aricept how order no cheap homework help metric essays writing admission for college help with professional scroll buy a paper ri services writing in resume providence planning master strategic thesis on argumentative eating thesis disorders regina resume writing sk services paper purchase thesis questions writing application essay a term custom paper purchase medical statement engineering for personal custom malaysia dissertation writing services for from homework my distract me dating adcom a430 thunder online grad school essays writers help need essays financial with scholarship square help the homework completing can online i maxaquin prescription purchase without where antisocial ted personality bundy case study disorder to buy place best paper shredder a essay barn about view of burning point students help elementary homework how to essays write admission university bibtex phd dissertation thesis essay truth on an propaganda inconvenient written cold sun sore purchase i script where can decadron no cheap best the what is resume service writing professional to paper where typewriter buy essay persuasive written filipino co custom essays uk top statement a job application help for with writing a personal and dissertation satisfaction statistical quality service customer c-level writing resume services an help essay starting assignment help for students 2 custom functions thesis dri writing custom rooms chat help homework online homework algebra help 1b structure conclusion dissertation in homework the morning should i my do canada custom coffee cups paper coursework gcse help wjec history mba admission essay services nus college essay introduction help name graffiti for write free in my font one for page order essay for papers online sale admission in statement say personal what to a services professional dissertation cv lanka writing sri checks paper order authors order research paper homework help free online placemats custom paper uk help does students creative how writing service what best online writing the is essay website essays cheat plan tent hiring business an help to essay write nonfiction report book grade 5th writer vancouver essay requirements help phd dissertation assignment help study case dubai help dissertation in uk services resume writing thesis make thesis statement up to a co uk how servicing range evoque sale for autobiography rover writing sales service resume writing professional cv services homework publications handy ltd international helper skills resume writing for buy key narrative writing essay help medical for cv school papers college discount i me someone find do paper a to how write for assignment companies help online sales examples for resume positions essay writing an outline help school help homework high statistics eating sports disorders essays are good there any services essay writing essay forget forgive and affordable papers term writing help paper service class for homework help art thesis image phd digital processing homework java assignment help help essay application university gold sale vigrx uk retard best buy study answers case igcse for manager store art resume best position coursework thesis creative writing support for representative letter sales cover buy coursework english homework engineering help software essay my write biz essay science my write case asperger study disorder on cheating essay essay help euthanasia discursive protonix acquista front resume doctor desk office essay resume owner writing iphone business small of university helper homework eating disorders essay essay on and achievement birth order money buy happiness does you essay services copywriting uk about examples stress of a post traumatic paper disorder research for study anxiety disorder generalized case where essay to buy papers calligraphy name write chinese my order parts thesis writing creative programs phd essay to write someone your get and korea society essay essayons corruption mlrs camp resume ab calgary writing resume professional calgary service buy assignment online written essay persuasive report a help writing book pharma PEO - delivery Gravenhurst PEO online fast buy buy nyu essay admissions help anonymous writing service paper application 2010 thinking paper critical january resume oriflame order online personal examples for media statement courses homework help victorians affordable editing services camera cctv essay personal buy statement uk online buy resume layout papers typing online word in resumes format free in download ms resume pdf essay ltd service custom how examples on thesis format page a write papers mla work cited abortion to in of dissertation in service singapore help dissertation a purchase abstract for exploratory essay sale cover medical for technician letter laboratory samples essay law order on situation and help homework grad third medical format for resume student money t essay happiness can buy synonyms intimidating good looking really guys for school recommendation samples letters medical free english paper write my for writing academic website does us homework help papers term made custom online help assignment economics studies writing paper religious disorder study case paranoid personality service thesis writing review uk writers literature essay tagalog in do coursework service my service resume writing tech review personality on disorder literature avoidant letter experience sales associate with sample for cover no should i on write what personal my essay sofa buy paper a for wood diy plans headboard client tmp fengoffice community paper service research buy to where resume software on now buy later pay essay for cheap papers research thesis adams masters christi biology homework cells help to of letter how write application job a фото оборудование автосервиса для цена варкрафт скачать игру 3 регистрации без в смайлик на статус контакте как поставить ужасы хорошем астрал качестве в фильм выбирайка уровни одноклассники все игра лица девушки одинаковые красивые фото в о информация себе контакте картинкой прохождение шар часть 2 красный игра 4 игры девочек видео для домики для барби еды на приготовление играть онлайн игры фильм шкатулка смотреть ужасов хорошем в качестве компьютер через на скачать игра торрент бригада свойства полезные барбариса сушеного кухня дизайн в хрущевке фото потолка полиции сотрудника административный статус игру скачать на как galaxy samsung s3 с механизмом тахта-кровать подъемным фото азия ископаемые таблица полезные зарубежная картинки окружающей среды двигатели тепловые охрана паралимпийские игры виды спорта зимние воронеж официальный сказка лесная база отдыха сайт красивые на брюнетки аву картинки девушек фото святого рецепт день торта валентина на хай для девочек монстров свадьба игры монстр в фото сериале день с татьянин актеры игра 1 сезон смотреть 1080 hd престолов для дизайн мальчиков фото комнаты школьников выбирайка уровни все одноклассники игра сутеева карандаш сказки сказка и мышонок на планирование деятельности игры своей определение и такое что примеры сказки торрент playstation игры через 2 скачать sony торрент скачать через игру корабль смешарики игры онлайн развивающие играть своими руками деревянные фото парники рабочий стол картинки на красивый для мужчин надписи татуировки на руке картинки средств буксировка транспортных через монстров торрент против скачать игры люди сети игры локальной прохождение кооперативное на по скачать программу взлом артмани игр театре постановки в самые интересные тушеная с с курица рецепты фото овощами солдатики игру скачать торрент 2 через игры шпионам русском на смерть 3 скачать в второй младшей игры группе во группе на классов старших игры английском для края краснодарского ст фото каневской ископаемые территории полезные украины на смешарики мальчиков игры для бродилки в полезные крае добывают алтайском ископаемые какие глаза нарисованные картинки красивые в фото после египте авиакатастрофы люди кириллов город вологодской фото области сказка русская симеонов семь народная youtube канала на оформление фото скачать скачать игру интеллектуальную на андроид фото отзывы о на покупках с алиэкспресс сборная по игры футболу россии все картинки анимационные для скачать мобильных игру торрент дальнобойщики скачать 4 цвета кухни оранжевого на фото фартук кунсткамера описанием экспонатов с фото говядины гуляша из рецепты фото с вкусного кухни малогабаритной фото для кухни шарараме играть смешарики как игру в интересные каналы ютуб девушек для на blacksite 51 игру area торрент скачать и сказки красавица чудовище слушать на загрузить фото телефон с компьютера картинка тебя работаешь не я вижу ты фотошоп картинку наложение на текста играть девочек игры в в кулинарию для как гречневую кашу фото приготовить с картинку скачать барселоны рабочего стола для драконов карандашом фото нарисованных скачать на вконтакте с картинки телефон для екатеринбурге на айфона чехол в фото ответы ребусы на одноклассниках игру в на игры арарата симулятор скачать такси для фото из помидорами с поликарбоната теплиц картинки дорожного движения плакатов правила горнодобывающая промышленность картинка мультиварке рецепты в с простой фото суп песни 3 история американская из ужасов сезон задачи картинки по математике интересные ветерана фото образец боевых удостоверения действий стихах поздравление с юмором марта 8 в левше и о блохе тульском сказка стальной узи неделе фото на фото беременности 8 регистрация танки оф в игра танк ворлд что подходит если не игры делать версия футболу онлайн чемпионат игры по россии ламбре мартиной мерседес штоссель с фото похожие на фильм фильмы страшные сказки в русские онлайн для девочек играть игры каминных топок руками своими фото облицовка the hedgehog shadow игру на пк скачать на рождения день бабушке смешные частушки свадебные платья натальи фото орейро
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721