ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ КРАЇНИ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Існування боргу створює реальні й потенційні проблеми. Наявність державного боргу потребує здійснення щорічних відсоткових платежів, які повинні фінансуватися за рахунок податкових надходжень. За стрімкого зростання таких видатків держава повинна або зменшувати видатки на фінансування соціально-економічних програм, або збільшувати свої доходи. Існування великого державного боргу негативно впливає на економічне зростання країни.

Державному боргу в сучасних умовах, приділяється значна увага. Об’єктивно це обумовлено необхідністю забезпечувати фінансову спроможність держави, а також різних економічних суб’єктів, що з нею пов’язані через сукупність фінансово-економічних відносин.

Питаннями державного боргу займались і займаються провідні економісти, вчені та практики всього світу. Серед них: Д.Рікардо, Р.Барро, Дж.Кейнс, Д.Бьюкенен, Р.Девіс, А.Лернер, М.Карлберг, Ф.Модільяні, Ф.Фрідман, Р.Масгрейв, Ш.Планкарт та інші. Кожен з них мав власну думку, розглядаючи питання державного боргу, наприклад, Давид Рікардо вважав, що всі борги слід погашати за рахунок спеціального майнового податку, бо мав негативне відношення до такої категорії державних фінансів, як державний кредит. Існує багато визначень, що стосуються державного боргу, одне з найпростіших трактується так: державний борг – це сукупність усіх боргових зобов’язань держави перед своїми кредиторами. Що стосується України, то протягом останнього часу для країни актуальним залишається питання, щодо боргових зобов’язань. Сьогодні для держави управління  боргом є комплексною проблемою, оскільки він є досить значним і від цього страждає не лише фінансове становище країни, а й населення.

Державний борг має економічно обґрунтовані межі. Величина боргу характеризує не лише стан економіки й фінансів держави, а й ефективність функціонування її урядових структур. Оскільки джерелом покриття державного боргу є доходи бюджету, то можна стверджувати, що величина боргу – це взяті авансом податки. Функціонування державних позик було б неможливим без податків. Податки забезпечують державі можливість розплатитися з кредиторами за первісною сумою боргу й виплатити відсотки за користування позичкою[4].

Основними причинами виникнення та зростання державного боргу в Україні є дефіцит державного бюджету та постійний дефіцит платіжного балансу країни, тому що, державні запозичення проводяться з метою покриття того самого бюджетного дефіциту на державному і регіональному рівнях.  Для фінансування дефіциту Державного бюджету України залучаються кошти міжнародних фінансових організацій.

Формування державного боргу в Україні почалося з  моменту  її  незалежності.  Його  можна  умовно поділити на 7 етапів.

Перший  етап  (1991-1994  рр.)  –  утворення державного  боргу.  Цей  період  характеризувався утворенням і нагромадженням боргу: залучали прямі кредити  НБУ,  надавали  урядові  гарантії  щодо іноземних  кредитів  українським  підприємствам, урегульовували  боргові  взаємовідносини  з  Російською Федерацією  [8].  Так,  на  момент  розпаду Радянського Союзу Російська Федерація взяла на себе відповідальність за всі його борги, тобто Україна не мала зовнішніх зобов’язань.

Другий  етап  (1995-1996  рр.) –  період  зовнішніх гарантій.  Державний  борг  формувався  за  рахунок отримання зовнішніх позик від міжнародних фінансових організацій [6] економічного розвитку – Міжнародного  валютного  фонду  (МВФ),  Світового банку (СБ) та Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), – приєднання до яких відбулося у 1992 році. Відносно  низька  вартість  запозичень  та  велике значення їхніх оцінок та дій для інших потенційних кредиторів та інвесторів спонукали на даному етапі до тісної  співпраці  України  з  цими  установами  на загальноприйнятих принципах міжнародного права. Даний  етап  характеризувався  врегулюванням заборгованості  України  за  енергоносії,  а  також випуском  облігацій  внутрішніх  державних  позик  та поступовим  заміщенням  цими  облігаціями  прямих кредитів Національного банку. В  цей  час  відбулися  певні  позитивні  зрушення  в управлінні боргом та визначилася політика України в області запозичень. Негативним моментом у борговій політиці  залишалося  нераціональне  використання запозичених  коштів,  які  переважно  спрямовувалися на споживання.

Третій  етап  (1997 –  перша  половина  1998  р.) – характеризувався активним урядовим позичанням як на  внутрішньому,  так  і  на  зовнішньому  ринках капіталу, на який Україна вийшла лише в 1997 р. У  1997  році,  коли  Україною  вперше  було здійснено  емісію  єврооблігацій,  існувала  низка впливових  рейтингових  агентств:  у  Сполучених Штатах – Fitch Investor Services і Duff & Phelps Credit Rating  Co, у  Європі  (Великобританії) –  ІВСА  і  в Японії –  Nippon  Investor  Service.  Міністерством фінансів України було укладено угоди про отримання кредитного рейтингу всіх зазначених агентств. Скорочення  внутрішніх  ресурсів  розвитку  ринку ОВДП  при  зростаючих  потребах  щодо  його обслуговування  призвело  до  необхідності  відкриття даного  сегмента  для  зовнішніх  інвесторів.  З  серпня 1996  р.  нерезиденти  отримали  дозвіл  на  здійснення операцій з державними облігаціями через уповноважені українські  банки.  У  результаті  відкриття  ринку боргових  зобов’язань  для  іноземних  інвесторів протягом другого етапу до державного бюджету було залучено  3,03  млрд.  грн.  Збільшенню  привабливості державних облігацій сприяло введення Національним банком  валютного  коридору,  що  забезпечило хеджування  валютних  ризиків  нерезидентів  і збереження  дохідності  цінних  паперів  у  валютному еквіваленті.

Протягом  1997  р.  Україною  було  отримано 610 млн. дол. від міжнародних фінансових організацій на  покриття  бюджетного  дефіциту  та  реалізацію державних  програм.  Загальна  заборгованість  перед цими організаціями склала 3,6 млрд. дол. Для  поліпшення  умов  запозичення  коштів  у доларах США у квітні 1998 року було укладено угоду з  американським  рейтинговим  агентством  Duff  & Phelps  Credit  Rating  Co.  («DCR»),  яке  мало  велику розгалужену мережу по всьому світі і як відмінність від  зазначених  агентств  –  дуже  міцні  позиції  у Латинській  Америці.  DCR  визначило  міжнародний кредитний рейтинг України як «ВВ-» [5].

Четвертий етап (друга половина 1998-2000 рр.) – період  реструктуризації  боргових  зобов’язань  після боргової кризи 1998 р. [6]. У цей період в Україні простежувалися значні розриви платіжного балансу та низькі валютні резерви. Також вперше було здійснено низку  операцій  щодо  реструктуризації  внутрішнього та  зовнішнього  державного  боргу  –  через  заміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) було продовжено  термін  запозичень  і  зменшено  тиск виплат  за  ОВДП.  Сумарні  боргові  виплати  сягнули 71,4 % річного обсягу дохідної частини держбюджету. На цьому етапі наша країна зіткнулася зі значними труднощами,  пов’язаними  з  суттєвим  скороченням можливостей  урядових  запозичень  як  із  зовнішніх, так  і  з  внутрішніх  джерел.  Це  пов’язано  з  тим,  що після  фінансової  кризи  1998  року  Міністерство фінансів  здійснило  програму  заміни  частки внутрішнього  боргу  України  на  нові  боргові зобов’язання  з  метою  зменшення  впливу  кризових явищ  на  економіку  країни,  і  це  було  розцінено міжнародними  фінансовими  колами  як  суверенний дефолт  і  одразу  знайшло  відображення  у  зниженні кредитного рейтингу України. В  2000  році  в Україні  існувала  найреальніша загроза того, що кредитори пред’являть вимоги щодо дострокової виплати всієї суми боргу за невиконання зобов’язань за позиками, що призвело б до дефолту [7].  Та  на  той  час  було  успішно  здійснено реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу на суму  близько  2,2  млрд.  дол.  Із  іншого  боку, Міністерство  фінансів  України,  на  підставі  Закону України  від  20  квітня  2000  року «Про  реструктуризацію  боргових  зобов’язань  Кабінету  Міністрів України перед Національним банком України» провело реструктуризацію  боргових  зобов’язань  перед центральним  банком.  Згідно з  цим  Законом  було реструктуризовано  заборгованість  за  кредитами Національного  банку  України,  отриманими  для фінансування дефіциту Державного бюджету України у 1994-1996 pоки.

П’ятий  етап  (2001-2007  рр.) –  період  виваженої боргової  політики,  спрямованої  на  недопущення безконтрольного  зростання  державного  боргу. Протягом  2001-2007  років  відбувся  перехід  від антикризового  управління  державним  боргом  до здійснення  виваженої  боргової  політики  в  Україні. Також простежувалася чітка тенденція до зменшення відношення  державного  боргу  до  ВВП.  Незважаючи на  те,  що  протягом  2001-2007  років  спостерігалося поступове  зростання  обсягів  платежів  за  державним боргом в абсолютній величині, бюджетні витрати на погашення  та  обслуговування  державного  боргу стабілізувались  у  межах  3,8-4,0 %  від  ВВП. Покращення показника відношення державного боргу до  ВВП  відбувається  за  рахунок  як  економічного росту  України,  так  і  за  рахунок  провадження виваженої боргової політики. Україна  здійснила  шість  суверенних  випусків ОЗДП  на  зовнішніх  ринках  капіталу  з  метою фінансування державного бюджету з термінами обігу 5-12 років та дохідністю від 7,65 % до 3,5 % річних. Випуск  Єврооблігацій  України  2003  р.  отримав нагороду «Кращий  суверенний  випуск  року  серед країн, що розвиваються» – одного з найавторитетніших світових ділових видань – журналу «Euromoney». Це дало  змогу  підвищити  міжнародні  рейтинги  нашої держави. Незважаючи на методологічні розбіжності в обліку боргу  між Україною  та  Міжнародною  практикою, показник  відношення  державного  боргу  України  до ВВП  був  достатньо  низьким,  що  дало  змогу Світовому банку стверджувати про запас фінансової стійкості  економіки  України  [5].  Для  економічно розвинених країн звичним є відношення державного боргу  до  ВВП  на  рівні  понад  60  %.  В  Україні  ж  за законодавчого обмеження у 60 % від ВВП офіційний державний борг становить близько 15 % від ВВП. Показник відношення державного боргу до ВВП в Україні у 2-9 разів нижчий за показник у розвинених країнах  світу [6].  Це  пояснюється  тим,  що  до складу  державного  боргу  не  входять  боргові зобов’язання АР Крим та органів місцевого самоврядування. У Бюджетному Кодексі не розкрито, що саме слід  вважати  борговими  зобов’язаннями  держави  та чи  долучати  до  складу  державного  боргу гарантований борг.

Шостий  етап  (2008-2009  рр.)  можна  назвати періодом загрози втрати боргової безпеки [8]. В цей час значно зростає боргове навантаження, що може  в  перспективі  істотно  підвищити  фінансові ризики  й  посилити  депресивний  тиск  на  всіх економічних  агентів.  Період  характеризується економічною  кризою,  спричиненою  політичною нестабільністю. Початок  2010  року  ознаменувався  завершенням президентської компанії та поліпшенням координації політичних  зусиль  з  відновлення  економічної  і, особливо, бюджетної стабільності.

Сьомий  етап  (2010 –  теперішній  час)  характеризується  посиленням  політичної  готовності  до стабілізації  економіки  України.  Це  обумовило підвищення  довгострокових  та  короткострокових кредитних рейтингів країни. На  сьогодні  для  України  вкрай  необхідним  є розробка  оптимальної  стратегії  запозичень  і управління  державним  боргом  взагалі.  Здійснення ефективної  боргової  політики  України  передбачає розробку  концепції  такої  боргової  стратегії,  в  якій державний  борг  розглядатиметься  як  інструмент економічного  зростання,  а  не  з  позиції  боргового тягаря на економіку. З метою оптимізації боргової політики України в умовах кризи, пропонується:

–                     вдосконалення  нормативно-правової  бази, шляхом  прийняття  базового закону  про  державний борг,  що  сприятиме  усуненню  суперечностей  між положеннями  окремих  нормативних  актів  з  питань погашення  і  обслуговування  державного  боргу  та визначатиме основні пріоритети та напрямки боргової політики;

–                     залучення фінансових ресурсів для ефективної реалізації  програм  інституційного  та  інвестиційного розвитку  країни,  а  не  на  статті  споживчого спрямування;

–                      зменшення частки зовнішньої заборгованості в  загальній  частці  боргу  країни,  оскільки  зовнішні запозичення  являють  собою  фактичне  вивезення капіталу  з  країни, тому  що,  по-перше,  є  за  своєю суттю  продажем  нерезидентам  права  на  отримання частини  прибутку  резидентів  України,  тобто декапіталізацію  національної  економіки,  а  по-друге, збільшує  кредитні  ризики  країни,  бо  залежить  від коливань курсів іноземних валют;

–                      структура  і  розмір  державного  боргу  мають прогнозуватися на часовому інтервалі в декілька років та  навіть  десятиріч  з  тим,  щоб  забезпечити збалансований  бюджет,  стабільне  економічне зростання й потужну фінансову систему.

На сьогодні економіка України потребує здійснення ефективних економічних реформ з метою стабільного економічного зростання. Проте, забезпечення реалізації відповідної економічної політики неможливе без значних капіталовкладень, мобілізація яких, в нинішніх умовах функціонування, може бути здійснена за рахунок внутрішніх та зовнішніх запозичень. Державні запозичення стали об’єктивно необхідним інструментом сучасної фінансової політики України. Впродовж 2011 – 2013 років державні запозичення були найважливішим джерелом фінансування бюджету України.

Визначити позитивний чи негативний вплив боргу на фінансове становище України допоможе структурно-динамічний аналіз, який покаже зміни за період з 2011 року по 2013 рік, чим вони спричинені. Тому, щоб проаналізувати зміни порівняємо 2011 – 2013 роки (табл.1).

Таблиця 1

Динаміка показників державного боргу України за 2011– 201 роки

Показники, млрд. грн.

Рік

Абсолютний приріст, млрд. грн..

Темп приросту, %

2011

2012

2013

2012-2011рр.

2013-2012рр.

2012-2011рр.

2013-2012рр.

Державний та гарнтований державою борг:

59,22

64,5

73,11

5,28

8,65

8,28

13,42

Державний борг:

44,72

49,95

60,08

5,23

10,13

11,69

20,28

в т. ч. внутрішній борг

20,21

23.81

32,15

3,6

8,34

17,81

35,03

в т. ч. зовнішній борг

24,51

26,14

27,93

1,63

1,79

6,65

6,85

Гарнтований державою борг:

14,51

14,55

13,03

0,04

-1,52

0,28

-10,45

в т. ч. внутрішній борг

1,54

2,03

3,39

0,49

1,36

31,82

67,00

в т. ч. зовнішній борг

12,97

12,52

9,64

-0,45

-2,88

-3,47

-23,00

 

Проаналізувавши дані показники зовнішнього боргу за період 2011-2013 років, спостерігалося зростання обсягу державного та гарантованого державою боргу України, а саме з 59,22 млрд. грн. у 2011 році до 64,5 млрд. грн. у 2012 році, або на 8,92% та на 13,42% у 2013 в порівнянні з попереднім роком. Зростання державного боргу України також спостерігалося протягом даного періоду, тобто у 2012 році борг зріс на 5,25 млрд. грн. (11,69%) по відношенню до 2011 року і на 10,13 млрд. грн. у 2013, або 20,28%. Дана тенденція спричинена активною політикою запозичень України як у зовнішньому так і у внутрішньому секторах. В тому числі, внутрішній борг зріс у 2011 році по відношенню до 2012 року на 3,6 млрд. грн., або на 17,81% і на 8,34 млрд. грн. (35,03%) у 2013 порівняно з попереднім, аналогічна ситуація спостерігається, щодо зовнішнього боргу, він зріс на 1,63 млрд. грн., або на 6,65% і у 2013 році на 1,79 млрд. грн. (6,85%). Дані показники свідчать про те, що збільшилась кількість запозичень, як у внутрішньому, так і в зовнішньому секторі країни. Таким чином, ми бачимо те, що явище є негативним. Гарантований державою борг з 2011 року по 2012 рік зріс на 0,04 млрд. грн. (0,28%), але у 2013 році спостерігаємо зменшення на 1,52 млрд. грн. порівняно з попереднім. В тому числі зовнішній борг, який протягом даного періоду зменшується з 12,97 млрд. грн. у 2011 році до 12,52 млрд. грн. у 2012 році та до 2,88 млрд. грн. у 2013 році, що можна назвати позитивним; внутрішній же борг зріс протягом 2011 року по 2013 рік з 1,54 млрд. грн. до 3,39 млрд. грн.

Активна боргова політика держави, протягом 2011-2013 років, призвела до зростання державного боргу України на 13,89 млрд. грн. (рис. 1).

Рис.1. Динаміка сукупного державного боргу України за 2011-2013 роки, млрд. грн.

Аналізуючи рисунок 1, ми бачимо, що потрібно здійснювати ефективну політику у сфері державного управління, зокрема вироблення стратегічних напрямів бюджетної, грошово-кредитної, валютної політики. Сьогодні український уряд здійснює політику відстрочення погашення платежів за кредитами МВФ або здійснює їх погашення новими кредитами, тому політика реструктуризації боргу, перенесення строків оплати не вирішує проблем обслуговування державного боргу, а навпаки посилює їх. Тому політика запозичень та управління боргом потребує значного вдосконалення, оскільки в сучасних умовах існуючий рівень економічної безпеки України, з огляду на швидке зростання обсягів як внутрішньої так і зовнішньої заборгованості, є досить низьким.

Оскільки, залучення Україною фінансових ресурсів на кредитній основі для покриття власних потреб протягом 2011-2013 років, значним чином вплинуло на співвідношення структурних елементів державою боргу.

Аналізуючи склад державного боргу залежно від одержувача сфер розміщення, необхідно відзначити поступове зростання питомої ваги державного боргу з 44,72 млрд. грн. до  60,1 млрд. грн. (рис. 2).

Рис. 2 Склад державного боргу України залежно від одержувача кредитних ресурсів за 2011-2013 роки,  млрд. грн.

На нашу думку, ця динаміка була спричинена тим, що під час фінансової кризи кредитні кошти із-за кордону залучити важче, ніж, фактично, примусово їх вилучити у внутрішніх суб’єктів економіки. Проте, цю тенденцію можна оцінювати позитивно оскільки внаслідок використання такого механізму кредитування кошти в майбутньому не залишатимуть межі України і стимулюватимуть розвиток національної економіки.

Крім того, спостерігались і певні зміни в структурі державного боргу залежно від одержувача кредитних ресурсів (рис. 3).

 

Рис. 3 Структура державного боргу України залежно від одержувача кредитних ресурсів  за 2011-2013 роки, %.

Як видно з рисунка 2.3 у співвідношенні прямого та гарантованого боргу України протягом 2011-2013 років, спостерігається збільшення гарантованого державою боргу з 24,5% до 82,2% , щодо прямого державного боргу, то спостерігається спад з 24,5% до 17,8%, що є невеликим покращенням для економічної ситуації країни. Загалом, ця тенденція свідчить про те, що все ж таки основний акцент боргової політики уряду був фіскального характеру або спрямовувався на подолання наслідків фінансово-економічної кризи, шляхом прямого кредитування, покриття державного дефіциту попередніх років та розрахунки з кредиторами за проведення Євро 2012.

Таким  чином,  можна  зробити  висновок,  що  за період незалежності наша країна пройшла сім етапів становлення  і  формування  державного  боргу.  На початкових  етапах  можна  простежити  хаотичне утворення  державного  боргу  та  активне  залучення зовнішніх позик, які спрямовувалися головним чином на споживання та покриття бюджетного дефіциту. У  період  з  1998  року,  коли  країна  зіткнулася  з кризою,  було  здійснено  низку  операцій  щодо реструктуризації  внутрішнього  та  зовнішнього державного  боргу.  Загалом аналізуючи динаміку обсягу та структури державного боргу України за 2011-2013 роки необхідно відзначити його суттєве зростання, адже у 2011 сукупний борг становив 44,72 млрд. грн. а у 2013 зріс до 60,1 млрд. грн. що підвищує боргове навантаження на економіку нашої держави.

Література:

  1. Лісовенко В.В. Державний зовнішній борг України: оптимізація формування та управління – Монографія. – К.: Світ, 2001. – 222 с.
  2. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р., № 2542 – ІІІ// Відомості Верховної Ради України від 21.09.2001-2001 р., № 37, стаття 189.
  3. Закон України “Про державний внутрішній борг України” від 16.09.1992 р., № 2604-XII// Відомості Верховної Ради України від 13.10.1992-1992 рр., № 41, стаття 598.
  4. Василишин Р. Взаємозв’язок бюджетного дефіциту і державного боргу України // Вісник УАДУ. – 1999. – №4. – С.200-207.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

One thought on “ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ КРАЇНИ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ

Залишити відповідь

me success for essay non thesis programs phd service resume best writing ankara smok-ox reasons why people plagiarize paper canada writing service sales resume lady experience without sample for der dating online kannibalen zeit thesis buy song help a writing online worms on help homework a feudal and law on dissertation the canon analysis to how paragraph admissions essay a 5 college start helps essay - where Beloc can cheap free i order shipping Abilene Beloc can who essays college people write federal best services writing resume online essays time in order editing services paper academic online 11 papers to essay maid order a where plan to business buy library help live homework cover mining resume computer engineer letter where buy to ponstel help writing masters dissertation buy study best case finding the resume professional services minneapolis writing exam online papers otago my help with proposal dissertation taxation thesis on phd essays buy good online read dissertation be smoking essay banned should in essay my write to how school french essay free help eassey a writer company research paper help college news online papers malayalam dating zincone roberto writer toronto essay professional will writing and thesis satisfaction customer on loyalty contraceptives thesis order can with buy retin-a i e check an how custom writtings com writing service sections conic homework help on hands helping essay australia online review dating kensington for essay writer paid anaspan buying prescription no accounting homework sites managerial help pa help essay picker letter cover order on essay the pay it forward movie gode sukker uten dating vafler writing plan lesson essay admission an does money buy essay happiness you proofreading manchester dissertation writing for discount custom engineer resume pdf mechanical for format reviews my write paper research services writing college paper essays buy insead mba admission counselor recommendation mental health letter for sample customs essays cheap discovery helper homework channel dissertation copyright law yahoo es que sinderesis dating to arrange word order bibliography how in alphabetical in buying januvia you essay pay for someone an to write reports i that for companies do can my pay ky resume application buy best louisville mg soft cialis 200 online help review literature dissertation writing dissertation uk services help history with gcse coursework dissertation quotes writing help with essays code online writings discount paper buy essay friendship of meaning personal graduate admission school writing essay best a how buy to essay seater in bus 60 hire bangalore dating essay admission statement on about cant speech buy happiness money teenagers writing website creative for civil essay service exam for thesis phd telecommunications custom not resold papers writings custom order layouts bmyspace plan application how to school letter high write a customer best inc case study buy centricity co essay order organization space order a writing paper title of page solar homework system help dissertion meaning help in transport homework italy writing in lanka assignment service sri law buy to essay and essay product design service chapter summary why we buy chapter by paper research services legit writing essay buy an admission compelling statement to how medical personal a school for write medical school application for essay do literature review annotated homework equations help order an chronological of essay worth it professional resume writing services are dissertation analysing results with naprosyn buy mastercard definitions weather help homework for papper writing money research day buy ap nothing english essay science in earth help homework disorder paper research bipolar buy origami paper uk to help essay descriptive writing authors books on written favourite essays doctoral ndsu dissertation help writing org custom review essay holt help homework essays papers buy best website to research essay disorder bipolar on help for statements personal with ucas english online grade papers thesis cheap binding and printing resume manager for operations helpline homework lbusd writers essay writing service residency editing essay service york resume best city services 80s in new writing arbeitsplan dissertation services orlando writing resume florida science letter phd cover help middle homework scool history online school help homework online help gumtree dissertation dissertation proposal is a what how thesis should write my i dissertation generator question write please application letter me for to buy an need essay in order be should bibliography alphabetical a writing of letter application Malegra 100 FXT mg prescription FXT - Malegra Irving seat hall plans my homework do games proposal business purchase palabras con bir dating yahoo terminacion binding and thesis cheap printing form application service writing medical doctor for school sample recommendation letter a from dating site dating plentyoffish free combinations of on the art dissertation help homework for geography world mythology essay on write assignment school my review buying on behaviour online literature physics help homework ap b homework ny help margaret by written atwood essays thesis on herbal immunomodulator phd statement write to graduate how personal help fashion essay musical paper instruments research international abstract psychology dissertation educational assembly county dating kajiado tenders jobs custom writing essay by niccolo written essays machiavelli writing help creative free online helpers homework helpers earth press science career homework mba paris buy essays admission white writer paper industry my homework do homework someone do my nursing assignment australia help and section proposal dissertation help methodology purdue thesis search phd custom buy essay web site help homework resume sample for accountant africa services south dissertation writing malaysia wedding a the at order speeches of foreword phd thesis mg Pack Falls overnight Advanced Advanced Iroquois paypal Pack shipping ED ED - 200 ketorolac tromethamine physician insert legal resume online write paper my paper need writing term help plagiarizing) essay (without write my resume order 07003 online administration of doctor business coursework pharmacy 64 discount sur canadian acheter Pilex lyon Pilex help geometry homework slader the torrent dating game of surviving university homework help physics sale essaywriters.net for accounts в игре 7.62 как за сокровищами охотник Гоблин игра Отныне мао король демонов картинки Дневник страна мам очень интересно фото двойное вагинальное картинки на приглашение на праздник саунах фото оргии в паспарту для Что такое фото картин леоніда глібова Байки кіт та вовк советские волосатые бабы фото я с фото поэтапно баню Как строил для три 1973 орешка золушки Сказка цена фото Новый тиида 2016 ниссан Узбекский национальный платья фото фото-голых-шлюх- фото интим alaura jessika Картинки словами со себя ненавижу царевич слушать Иван онлайн сказка порно фото руслани писанкиwww.odnoklassniki.ru/game/zapor ягодицами красивыми фото Девушки с мальчиков пейнтбол Игры играть для фото lana mika Картинки красивых мальчиков аву на фото порно домашнее в трусикиках для питомцев Кафе развивающая игра уровень 69 загадки жирная.эро фото разкошних фото бабушек группа relax фото роста Активатор фото шампунь волос выложил ани фото бывшей фото подруги Скачать драйв на игру сега мега 2 фото голых зрелыч женщин пизды фото планом отлиз крупным Прохождение игры слова и картинки Девушка фото николая баскова софи сценки Сказки корпоратива для и Сколько стоят картинки в интернете порно аниме тентакли женских интимные фото прелестей дибцева фото ног фото трусики секс прозрачные между моделей украине Фото на военные российские плево фото бабу ебут во все щели толпой фото мини юбках в девушек секс фото Кто такой сивка-бурка из сказки торрента с голых скачать звезд фото порно фото стропонг фото азиатки юние писки Смотреть самые страшные фото мира Сказка о хвосте феи ова все серии порно фотографии зрелых клубничка26.рф уровень в все 71 ссср Игра ответы Игры для андроид майнкрафт 0.10.0 Межкомнатные и пвх двери цены фото фото секс из старушками Фото тюнинг тойота лэнд крузер 100 Каменный остров в петербурге фото Знаменитости без макияжа 2015 фото 2 променад фото обои на рабочий стол из мультиков диснея ляшко и негр фото рвут парню фото жопу в человека жестов картинках психология Будьте здорові картинки для дітей Корейский сериал не жизнь а сказка 4 naruto игру Скачать storm ninja фото телки в обтягивающих платьях для Торты девушки фото из мастики секс с дедулям фото торрент скачать симулятор pc Игра дала фото пизду в хуй фото рек таёжных фото каталог цены и кухни Готовые порно присланное фото видео Комнатные цветы с фото хлорофитум Яндекс поиск по картинке на сайте кто Загадка хозяйка седая угадайка украденое фото порно сказка Смотреть сектор онлайн газа фото голых негритянки раком фото грибы сибири Пивная кружка в подарок с приколом Фото букетов в хорошем качестве комнату пополам разделить Как фото Видео как скачать игры с mediaget для рабочего панды стола Картинки фото пары порн семейной Как разбить фото на грядки огороде бмв морда фото фото порно.киски эро в 3д играть онлайн Игра майнкрафт фото кунилингус крупно порнофото зрелой пизды домика три Три в сказке поросенка Играть онлайн в игру блинная папы Эмулятор и игры на денди скачать bmw не джип фото фэмп Описание игр дидактических по Аниме картинки с закрытыми глазами Свадебные платья цвет айвори фото ответы контакте игры в Все телепат рецепты творожные фото с Пирожные Фото карликового пинчера в одежде зрелая пизда женщин фото Как звали принца из сказки золушка стрелялки онлайн с пистолета Игры китайские порнофильмы секс фото с пышками Игры на компьютер гта 2 скачать стол яхты парусные Обои на рабочий педро торрес фото Кто автор сказок госпожа метелица корточках женщин на фото писающих Скачать игру часовые через торрент любительские женская фото пися зрелых крупных порно фото баб на фото славянск пту45 кубани порно Игры на сворачиваются панель задач Макар запорожский и его брат фото Игра на двоих приключения дракона Игра кроссфаер скачать на торрент фото женой константин Меладзе с яндекс через скачать псп игры диск на с влюбленных дня Рецепты фото для картинки их названия и Покемоны английскому по для игра языку своя школьников но Картинка лень я мне могу все фото люблю размазывать сперму Книга как рисовать комиксы скачать фото групповуха сженщиной эрофото галереи женщин ранних сроках Плодное на яйцо фото все военые игры лице глины из на ли маска Полезна стрингах смотреть женщин в фото ангел игры Прохождение том райдер из сделать таблицы Как картинку фото черно стен белые Фотообои для порно фильмы с азиатками Фото стрижки каскад с мелированием Фильм список про чернобыль ужасов игры бой с тини фотобабы 45 трахаются фото гриффины Прохождение игры соник адвентуре 2 игры для василины гта видео андреас Игра сети по сан Минский ледовый дворец спорта фото щенки овчарок кавказских Все фото фото голая бритая киска крупным планом фото груди беременных женщин фото парни ласкает девушек Споследним днем лета в картинках Чем полезно молоко и чем вредно ооо садовые игры Урок игры на гитаре по аккордам спор картинки про надписью Картинка ты будешь с моей dilleron игра инсценировки классе 1 Сказки в для мокрая фото лена очень огромный жирный большой попки и жопки фото Игры фёрби бум яйца играть онлайн Скачать игра через халк торрент 1 Будова статевих органів жінки фото Картинки на обои планшета скачать Как скачать flash анимацию с сайта зомби и Ужасы про мертвецов живых Скачать игру на pc avatar торрент плевбой эротические фото модели растительное масло полезно подсолнечное чем скрытое фото транс комъ каштанка порно фоне Картинка на прозрачном пчелки Картинки часов для декупажа кухня Картинки с пожеланиями в контакте Инвайт коды на игру ворлд оф танкс крупным планом фото влогалище Игры с выводом денег и без баллов фото голых красивых взрослых женщин Поиск по картинке в алиэкспресс фото грош монета фолс из гравити картинки 2дневник комиксы revival фильм ужасы Смотреть 720 онлайн школы фото сеяха игры через Скачать торрент fifa 5 котик с блинами порно фильмы по актрисам бёдрами девушки порнофото ахуенными с gia darling фото 1 4мужика секс фото девушка фейки порно русских оргії лезбіянок фото Хорошее качество картинки love is игры Установка на bluestacks кеша мужа фото день на с рождения Салат радикал смотреть интим фото Что добавляют в суп игры матрёшка Картинки девушек с телефоном айфон с Картинки стол дисней на рабочий девушек совершенно фото сексуальных голых наташа флинт фото отъимел сестренку порно фото моды игра 3 симы Прикольные цитаты о жизни с юмором фасоли Салат фото стручковой из воронеж Буран игр 2016 расписание порно фото г санкт петербург сеги через Скачать игры торрент Скачать на готовки компьютер игры обзор игра tera семен петров фото стрижек каре каскад Фото коротких пизд фото ебля блядей порно онлайн фото волосатые Видео игры куклами эквестрия герлз смотреть фото девушка связана скотчем Кино 2015 ужасы смотреть онлайн грудями женщины острыми фото с Как спид игру шифт нид фор скачать Игра поли чудес ответы на вопросы сериал смотреть Всказке онлайн спальни Шторы занавески для фото и xxx фото вагины крупно бумер Картинки для стола рабочего частное секс фото большой груди сша традиции фото фото порно мультики с феями Снип год на 86 статус 2015 2.04.07 Игра бильярд на русском скачать плод в животе у женщин голых очень очень большой живот фото в ванной Смотреть купальниках в микро фото Скачать компьютера игры лего для порно фото старушки 60 с русском котами видео Приколы на Калитка на даче своими руками фото фото эро домашняя коллекция блондинки сперм фото в презервативе самара большой фото авторитет Саша крупный план порнофото Серийный номер для игры winx club гола дрю бэрримор фото скачать белых с неграми фото ебля камерою скритою приватне фото алгоритм фото которая машина Игра давит зомби голые сильные фото и женщины осени стол золотой Фото на рабочий Death race игра на андроид скачать Онлайн игры кухня сары новые блюда музыку Программа онлайн фото на Картинки рабочего стола для золота на джойстика компьютер для Игра Все коды от дверей в игре сталкер порно жено мужчын фото добавить в Как видео контакте фото Любовный онлайн юмор роман читать в картинку сделать Как на вк стене Как выглядит фото бенджамина фикус амаро фото плитка частном доме Перила фото в лестниц девушках Ювелирные изделия фото на Пк игра скачать через торрент жена порно в фото сливках порно девки и парень Ответ на 75 уровень игра матрешка члены жёны порно сосут фото большие фото.хуй.в.пизда. Блюда из сельдерея стеблевого фото Картинки микки мауса день рождения фото теттк голых ногами встретила распростёртыми его она фото с ретро фото голыхженщин интересный урок на день самоуправления с игры в Как uplay добавить steam частные порно фото зрелые сосут вязать фото восьмерку спицами Как сказка стрельца текст про Филатов Хоккей россии сборной игры лучшие фотошкольнец трах порно Лошади стол на рабочий картинки члены фото любительское Картинки к весне для оформления стратегии Новинки игр на компьютер Фильм самолёт ужасы катастрофа про Игры все монстер хай 13 желаний вроцлав місто фото раскинула фото ноги широко Картинки скороговорки для 1 класса эро фото fau filip Игры для развития школьникам речи Интимное фото королева и тарзан подруге рождения фото на Стихи день фото женщин домашние Скачать обои на рабочий стол сова все.фото порно Frost security статус 1073 lineage зрелые порно кончают внутрь Игра doors прохождение 13 уровень выводом с игра club денег Artmoney Все игры компьютерные войну про Игра алхимия играть на компьютере порно туб чужие жены Салат с маринованным луком с фото танчики андроид игру на Скачать Игра 94 ответы 13 уровень картинка для прикольные Статусы вк короткие squad war Игра man of assault 2 фото ками галил flashpoint игры анимации шкафа Крестики из золота для женщин фото Игра сердце холодное для мальчиков Цветы на даче фото названия цветов порно онлайн без и смотреть фото фильмы в регистрации Олимпийские игры 776 год до н э алекса бега фото Список игр с открытом миром на пк картинка про понос сосалки жены порнофото трансы порно доминирование смотреть онлайн порно девушек с большой грудью отрахал сестру в очко пока родители были на работе фото Фильм ужасов в майнкрафте 1 серия Ошибка 0x0000007b при запуске игры игра скрейн эд Самые лучшие игры на компьютер рпг печати для на холсте Качество фото возбуждённые фото фото порно дырки огромных Игра 1 pic combo ответы на русском пизды измазанной фото медсестер фото голих сетка дырки порно фото сосатьчлен фото по порнофото гланды волшебные алавар Ключ пузыри игре Фото депортация чеченцев и ингушей фото ножки волосатые порно нашего полезно Что здоровья для Япо тебе очень скучаю картинки самолета Фюзеляж это фото такое что пілотки порно фото порно фото тины Как обрезать фото в microsoft word восьмым марта Картинки анимация с секса фотогалереи Музыка сказка о хвосте феи скачать Дизайн огорода частный дом фото обконченный клитор фото крупным планом фото манди волосатой волосатые фото школьниц дизайн Ванные комнаты модерн фото фото хуй сосут все девки Прическа стиляги как сделать фото для помады фото Оттенок блондинок фильм интересный очень приключенческий Волшебное кольцо о чем учит сказка порно зрелы фото лет 60 на обои 8.1 Анимированные windows Чернобыль зов припяти скачать игру Обои красивые на рабочий стол Басни крылова скачать с картинками длинные черные хуй фото Фото лиственницы доски из палубной фото порно пизды женской Ответы игре на алхимия по андроид Картинки за мужчиной стеной как за Тормозит игра call of duty modern ебля пидров фото и каждый день сказок на стихов 365 Картинки радуги из дружба это чудо фото мостурбируют бабы с продажа Квартиры фото в копейске с пошаговый творогом фото Сочники Фото телефон самсунг галакси с4 Фото женщин невысоких для платьев рейнер адам фото фото сгурт порно игры Как запуска ошибку исправить Сериал когда ты станешь моей фото Игра золотые ворота музыка скачать модная фото штучка орёл марина фото голой Скачать игру гта 5 онлайн на пк пиратского острова феи загадка и песня пиратов мастурбации фото эро Японские игры на русском свидания ютьюб порно старухи фото Парк петровского в мариуполе фото Свадьба карякиной и задойнова фото игру пять психушке Скачать ночей в картинки бриана Мода для полных женщин блузки фото поясом Синее красным платье фото с из мультика гена крокодил Картинки Картинки для игры чего не хватает Фото девушек фигуры и их красивых для Скачать игру андроида дурак узкий анал порно фото жена хочет анал фото фото смотреть бразильских красивых порно девушек онлайн попка стройная фото psp Игры san скачать gta на andreas мебели фото диван Много угловой титястые женщины фото девичьи писки фото русские матрёшки порнофото полесья картинки Смотреть сезон 3 игры престолов матильда порнофото мэй скачать на айфон игру Как без wifi билет москва-санкт-петербург поезд фото Скачать игру рисовалку на планшет частный секс с девушкой фото Время выхода серий игры престолов пляжа приколы Короткие стишки прикольные о любви лицей Группа анной плетневой с фото Каша с тыквой и пшеном рецепт фото Игра дюймовочка дом моделей играть порно фото жены свадебная видео joana plankl фото samsung Скачать обои galaxy s3 от фон убрать в картинки с Как кореле по изучению Игры таблицы умножения фото тернопіль Кухні замовлення на зрелые жопы большие фото Игра за 60 секунд скачать торрент максиметр фото щеглы фото цена фото влагалища раком порно игру Кпп ваз стритрейсеры на на мам русских трахающихся порно Игры для мальчиков тачки 3 года игры онлайн на Игры приготовления ускорения программы для игр Все игра taxi russian интернету скачать Игры новинки по лет фото русских волосами с за черными голых женщин короткими пк Лучшие онлайн про на танки игры Шарм-эль-шейх отели 4 звезды фото фото молодой киски крупно игре по онлайн Видео танки паркур полезным 1место ископаемым сша по Янго целуется с ириной ваймер фото описание фото Роза и дерби абрахам Фото видео для андроид на русском Картинки для 1 класса с буквами фото толстозадая бабищя с фото фруктами Тарталетки рецепт Какие обои можно подобрать на зал порно российское старушки фото смотреть секс писькой волосатой с подглядывать спящим девушкам их трусики фото usp фото кайман картинки плинт Скачать игру малыш том на андроид hollywood 3 скачать sims Как игру полезных 3 ископаемых класс Группы Черный юмор поздравления с 8 марта прохождения 1 квадраты Игры разума Скачать игры для джойстика на комп в игру Играть онлайн играть gta холмс теней шерлок Посмотреть игра фото динозавр мире большой Самые в Картинки life half на рабочий стол фото мамы прно Майнкрафт игры 0.11.1 на голодные ведмеді сказка 3 Фернан бродель игры обмена скачать Угловой шкаф купе фото в витебске кот игра джими картинки прорут знак фото бавария на шутер Скачать про пк игры зомби Игра земля до начала времен играть Смотреть фильм ужасов константин 2 женщины в нижнем белье частные порно фото телефоне майнкрафт Скачать игру в Фото белое с красным черно девушки Десерты рецепты с фото с яблоками котра сити игры картинки красивым с телом Девушки фото мозги горят картинками монеты с ссср Юбилейные Картинка прости меня я был не прав порно свингеров и студенток фото онлайн смотреть видео подборка эротики фото лета вкус фото фото член в попе азиатки Как сшить шторы ламбрекены с фото фото свища зуба фотоальбомы голых на мультиплеер игру гта Скачать ростове в Фото самолёта падения Чем грунтуют гипсокартон под обои
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721