ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ КРАЇНИ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Існування боргу створює реальні й потенційні проблеми. Наявність державного боргу потребує здійснення щорічних відсоткових платежів, які повинні фінансуватися за рахунок податкових надходжень. За стрімкого зростання таких видатків держава повинна або зменшувати видатки на фінансування соціально-економічних програм, або збільшувати свої доходи. Існування великого державного боргу негативно впливає на економічне зростання країни.

Державному боргу в сучасних умовах, приділяється значна увага. Об’єктивно це обумовлено необхідністю забезпечувати фінансову спроможність держави, а також різних економічних суб’єктів, що з нею пов’язані через сукупність фінансово-економічних відносин.

Питаннями державного боргу займались і займаються провідні економісти, вчені та практики всього світу. Серед них: Д.Рікардо, Р.Барро, Дж.Кейнс, Д.Бьюкенен, Р.Девіс, А.Лернер, М.Карлберг, Ф.Модільяні, Ф.Фрідман, Р.Масгрейв, Ш.Планкарт та інші. Кожен з них мав власну думку, розглядаючи питання державного боргу, наприклад, Давид Рікардо вважав, що всі борги слід погашати за рахунок спеціального майнового податку, бо мав негативне відношення до такої категорії державних фінансів, як державний кредит. Існує багато визначень, що стосуються державного боргу, одне з найпростіших трактується так: державний борг – це сукупність усіх боргових зобов’язань держави перед своїми кредиторами. Що стосується України, то протягом останнього часу для країни актуальним залишається питання, щодо боргових зобов’язань. Сьогодні для держави управління  боргом є комплексною проблемою, оскільки він є досить значним і від цього страждає не лише фінансове становище країни, а й населення.

Державний борг має економічно обґрунтовані межі. Величина боргу характеризує не лише стан економіки й фінансів держави, а й ефективність функціонування її урядових структур. Оскільки джерелом покриття державного боргу є доходи бюджету, то можна стверджувати, що величина боргу – це взяті авансом податки. Функціонування державних позик було б неможливим без податків. Податки забезпечують державі можливість розплатитися з кредиторами за первісною сумою боргу й виплатити відсотки за користування позичкою[4].

Основними причинами виникнення та зростання державного боргу в Україні є дефіцит державного бюджету та постійний дефіцит платіжного балансу країни, тому що, державні запозичення проводяться з метою покриття того самого бюджетного дефіциту на державному і регіональному рівнях.  Для фінансування дефіциту Державного бюджету України залучаються кошти міжнародних фінансових організацій.

Формування державного боргу в Україні почалося з  моменту  її  незалежності.  Його  можна  умовно поділити на 7 етапів.

Перший  етап  (1991-1994  рр.)  –  утворення державного  боргу.  Цей  період  характеризувався утворенням і нагромадженням боргу: залучали прямі кредити  НБУ,  надавали  урядові  гарантії  щодо іноземних  кредитів  українським  підприємствам, урегульовували  боргові  взаємовідносини  з  Російською Федерацією  [8].  Так,  на  момент  розпаду Радянського Союзу Російська Федерація взяла на себе відповідальність за всі його борги, тобто Україна не мала зовнішніх зобов’язань.

Другий  етап  (1995-1996  рр.) –  період  зовнішніх гарантій.  Державний  борг  формувався  за  рахунок отримання зовнішніх позик від міжнародних фінансових організацій [6] економічного розвитку – Міжнародного  валютного  фонду  (МВФ),  Світового банку (СБ) та Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), – приєднання до яких відбулося у 1992 році. Відносно  низька  вартість  запозичень  та  велике значення їхніх оцінок та дій для інших потенційних кредиторів та інвесторів спонукали на даному етапі до тісної  співпраці  України  з  цими  установами  на загальноприйнятих принципах міжнародного права. Даний  етап  характеризувався  врегулюванням заборгованості  України  за  енергоносії,  а  також випуском  облігацій  внутрішніх  державних  позик  та поступовим  заміщенням  цими  облігаціями  прямих кредитів Національного банку. В  цей  час  відбулися  певні  позитивні  зрушення  в управлінні боргом та визначилася політика України в області запозичень. Негативним моментом у борговій політиці  залишалося  нераціональне  використання запозичених  коштів,  які  переважно  спрямовувалися на споживання.

Третій  етап  (1997 –  перша  половина  1998  р.) – характеризувався активним урядовим позичанням як на  внутрішньому,  так  і  на  зовнішньому  ринках капіталу, на який Україна вийшла лише в 1997 р. У  1997  році,  коли  Україною  вперше  було здійснено  емісію  єврооблігацій,  існувала  низка впливових  рейтингових  агентств:  у  Сполучених Штатах – Fitch Investor Services і Duff & Phelps Credit Rating  Co, у  Європі  (Великобританії) –  ІВСА  і  в Японії –  Nippon  Investor  Service.  Міністерством фінансів України було укладено угоди про отримання кредитного рейтингу всіх зазначених агентств. Скорочення  внутрішніх  ресурсів  розвитку  ринку ОВДП  при  зростаючих  потребах  щодо  його обслуговування  призвело  до  необхідності  відкриття даного  сегмента  для  зовнішніх  інвесторів.  З  серпня 1996  р.  нерезиденти  отримали  дозвіл  на  здійснення операцій з державними облігаціями через уповноважені українські  банки.  У  результаті  відкриття  ринку боргових  зобов’язань  для  іноземних  інвесторів протягом другого етапу до державного бюджету було залучено  3,03  млрд.  грн.  Збільшенню  привабливості державних облігацій сприяло введення Національним банком  валютного  коридору,  що  забезпечило хеджування  валютних  ризиків  нерезидентів  і збереження  дохідності  цінних  паперів  у  валютному еквіваленті.

Протягом  1997  р.  Україною  було  отримано 610 млн. дол. від міжнародних фінансових організацій на  покриття  бюджетного  дефіциту  та  реалізацію державних  програм.  Загальна  заборгованість  перед цими організаціями склала 3,6 млрд. дол. Для  поліпшення  умов  запозичення  коштів  у доларах США у квітні 1998 року було укладено угоду з  американським  рейтинговим  агентством  Duff  & Phelps  Credit  Rating  Co.  («DCR»),  яке  мало  велику розгалужену мережу по всьому світі і як відмінність від  зазначених  агентств  –  дуже  міцні  позиції  у Латинській  Америці.  DCR  визначило  міжнародний кредитний рейтинг України як «ВВ-» [5].

Четвертий етап (друга половина 1998-2000 рр.) – період  реструктуризації  боргових  зобов’язань  після боргової кризи 1998 р. [6]. У цей період в Україні простежувалися значні розриви платіжного балансу та низькі валютні резерви. Також вперше було здійснено низку  операцій  щодо  реструктуризації  внутрішнього та  зовнішнього  державного  боргу  –  через  заміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) було продовжено  термін  запозичень  і  зменшено  тиск виплат  за  ОВДП.  Сумарні  боргові  виплати  сягнули 71,4 % річного обсягу дохідної частини держбюджету. На цьому етапі наша країна зіткнулася зі значними труднощами,  пов’язаними  з  суттєвим  скороченням можливостей  урядових  запозичень  як  із  зовнішніх, так  і  з  внутрішніх  джерел.  Це  пов’язано  з  тим,  що після  фінансової  кризи  1998  року  Міністерство фінансів  здійснило  програму  заміни  частки внутрішнього  боргу  України  на  нові  боргові зобов’язання  з  метою  зменшення  впливу  кризових явищ  на  економіку  країни,  і  це  було  розцінено міжнародними  фінансовими  колами  як  суверенний дефолт  і  одразу  знайшло  відображення  у  зниженні кредитного рейтингу України. В  2000  році  в Україні  існувала  найреальніша загроза того, що кредитори пред’являть вимоги щодо дострокової виплати всієї суми боргу за невиконання зобов’язань за позиками, що призвело б до дефолту [7].  Та  на  той  час  було  успішно  здійснено реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу на суму  близько  2,2  млрд.  дол.  Із  іншого  боку, Міністерство  фінансів  України,  на  підставі  Закону України  від  20  квітня  2000  року «Про  реструктуризацію  боргових  зобов’язань  Кабінету  Міністрів України перед Національним банком України» провело реструктуризацію  боргових  зобов’язань  перед центральним  банком.  Згідно з  цим  Законом  було реструктуризовано  заборгованість  за  кредитами Національного  банку  України,  отриманими  для фінансування дефіциту Державного бюджету України у 1994-1996 pоки.

П’ятий  етап  (2001-2007  рр.) –  період  виваженої боргової  політики,  спрямованої  на  недопущення безконтрольного  зростання  державного  боргу. Протягом  2001-2007  років  відбувся  перехід  від антикризового  управління  державним  боргом  до здійснення  виваженої  боргової  політики  в  Україні. Також простежувалася чітка тенденція до зменшення відношення  державного  боргу  до  ВВП.  Незважаючи на  те,  що  протягом  2001-2007  років  спостерігалося поступове  зростання  обсягів  платежів  за  державним боргом в абсолютній величині, бюджетні витрати на погашення  та  обслуговування  державного  боргу стабілізувались  у  межах  3,8-4,0 %  від  ВВП. Покращення показника відношення державного боргу до  ВВП  відбувається  за  рахунок  як  економічного росту  України,  так  і  за  рахунок  провадження виваженої боргової політики. Україна  здійснила  шість  суверенних  випусків ОЗДП  на  зовнішніх  ринках  капіталу  з  метою фінансування державного бюджету з термінами обігу 5-12 років та дохідністю від 7,65 % до 3,5 % річних. Випуск  Єврооблігацій  України  2003  р.  отримав нагороду «Кращий  суверенний  випуск  року  серед країн, що розвиваються» – одного з найавторитетніших світових ділових видань – журналу «Euromoney». Це дало  змогу  підвищити  міжнародні  рейтинги  нашої держави. Незважаючи на методологічні розбіжності в обліку боргу  між Україною  та  Міжнародною  практикою, показник  відношення  державного  боргу  України  до ВВП  був  достатньо  низьким,  що  дало  змогу Світовому банку стверджувати про запас фінансової стійкості  економіки  України  [5].  Для  економічно розвинених країн звичним є відношення державного боргу  до  ВВП  на  рівні  понад  60  %.  В  Україні  ж  за законодавчого обмеження у 60 % від ВВП офіційний державний борг становить близько 15 % від ВВП. Показник відношення державного боргу до ВВП в Україні у 2-9 разів нижчий за показник у розвинених країнах  світу [6].  Це  пояснюється  тим,  що  до складу  державного  боргу  не  входять  боргові зобов’язання АР Крим та органів місцевого самоврядування. У Бюджетному Кодексі не розкрито, що саме слід  вважати  борговими  зобов’язаннями  держави  та чи  долучати  до  складу  державного  боргу гарантований борг.

Шостий  етап  (2008-2009  рр.)  можна  назвати періодом загрози втрати боргової безпеки [8]. В цей час значно зростає боргове навантаження, що може  в  перспективі  істотно  підвищити  фінансові ризики  й  посилити  депресивний  тиск  на  всіх економічних  агентів.  Період  характеризується економічною  кризою,  спричиненою  політичною нестабільністю. Початок  2010  року  ознаменувався  завершенням президентської компанії та поліпшенням координації політичних  зусиль  з  відновлення  економічної  і, особливо, бюджетної стабільності.

Сьомий  етап  (2010 –  теперішній  час)  характеризується  посиленням  політичної  готовності  до стабілізації  економіки  України.  Це  обумовило підвищення  довгострокових  та  короткострокових кредитних рейтингів країни. На  сьогодні  для  України  вкрай  необхідним  є розробка  оптимальної  стратегії  запозичень  і управління  державним  боргом  взагалі.  Здійснення ефективної  боргової  політики  України  передбачає розробку  концепції  такої  боргової  стратегії,  в  якій державний  борг  розглядатиметься  як  інструмент економічного  зростання,  а  не  з  позиції  боргового тягаря на економіку. З метою оптимізації боргової політики України в умовах кризи, пропонується:

–                     вдосконалення  нормативно-правової  бази, шляхом  прийняття  базового закону  про  державний борг,  що  сприятиме  усуненню  суперечностей  між положеннями  окремих  нормативних  актів  з  питань погашення  і  обслуговування  державного  боргу  та визначатиме основні пріоритети та напрямки боргової політики;

–                     залучення фінансових ресурсів для ефективної реалізації  програм  інституційного  та  інвестиційного розвитку  країни,  а  не  на  статті  споживчого спрямування;

–                      зменшення частки зовнішньої заборгованості в  загальній  частці  боргу  країни,  оскільки  зовнішні запозичення  являють  собою  фактичне  вивезення капіталу  з  країни, тому  що,  по-перше,  є  за  своєю суттю  продажем  нерезидентам  права  на  отримання частини  прибутку  резидентів  України,  тобто декапіталізацію  національної  економіки,  а  по-друге, збільшує  кредитні  ризики  країни,  бо  залежить  від коливань курсів іноземних валют;

–                      структура  і  розмір  державного  боргу  мають прогнозуватися на часовому інтервалі в декілька років та  навіть  десятиріч  з  тим,  щоб  забезпечити збалансований  бюджет,  стабільне  економічне зростання й потужну фінансову систему.

На сьогодні економіка України потребує здійснення ефективних економічних реформ з метою стабільного економічного зростання. Проте, забезпечення реалізації відповідної економічної політики неможливе без значних капіталовкладень, мобілізація яких, в нинішніх умовах функціонування, може бути здійснена за рахунок внутрішніх та зовнішніх запозичень. Державні запозичення стали об’єктивно необхідним інструментом сучасної фінансової політики України. Впродовж 2011 – 2013 років державні запозичення були найважливішим джерелом фінансування бюджету України.

Визначити позитивний чи негативний вплив боргу на фінансове становище України допоможе структурно-динамічний аналіз, який покаже зміни за період з 2011 року по 2013 рік, чим вони спричинені. Тому, щоб проаналізувати зміни порівняємо 2011 – 2013 роки (табл.1).

Таблиця 1

Динаміка показників державного боргу України за 2011– 201 роки

Показники, млрд. грн.

Рік

Абсолютний приріст, млрд. грн..

Темп приросту, %

2011

2012

2013

2012-2011рр.

2013-2012рр.

2012-2011рр.

2013-2012рр.

Державний та гарнтований державою борг:

59,22

64,5

73,11

5,28

8,65

8,28

13,42

Державний борг:

44,72

49,95

60,08

5,23

10,13

11,69

20,28

в т. ч. внутрішній борг

20,21

23.81

32,15

3,6

8,34

17,81

35,03

в т. ч. зовнішній борг

24,51

26,14

27,93

1,63

1,79

6,65

6,85

Гарнтований державою борг:

14,51

14,55

13,03

0,04

-1,52

0,28

-10,45

в т. ч. внутрішній борг

1,54

2,03

3,39

0,49

1,36

31,82

67,00

в т. ч. зовнішній борг

12,97

12,52

9,64

-0,45

-2,88

-3,47

-23,00

 

Проаналізувавши дані показники зовнішнього боргу за період 2011-2013 років, спостерігалося зростання обсягу державного та гарантованого державою боргу України, а саме з 59,22 млрд. грн. у 2011 році до 64,5 млрд. грн. у 2012 році, або на 8,92% та на 13,42% у 2013 в порівнянні з попереднім роком. Зростання державного боргу України також спостерігалося протягом даного періоду, тобто у 2012 році борг зріс на 5,25 млрд. грн. (11,69%) по відношенню до 2011 року і на 10,13 млрд. грн. у 2013, або 20,28%. Дана тенденція спричинена активною політикою запозичень України як у зовнішньому так і у внутрішньому секторах. В тому числі, внутрішній борг зріс у 2011 році по відношенню до 2012 року на 3,6 млрд. грн., або на 17,81% і на 8,34 млрд. грн. (35,03%) у 2013 порівняно з попереднім, аналогічна ситуація спостерігається, щодо зовнішнього боргу, він зріс на 1,63 млрд. грн., або на 6,65% і у 2013 році на 1,79 млрд. грн. (6,85%). Дані показники свідчать про те, що збільшилась кількість запозичень, як у внутрішньому, так і в зовнішньому секторі країни. Таким чином, ми бачимо те, що явище є негативним. Гарантований державою борг з 2011 року по 2012 рік зріс на 0,04 млрд. грн. (0,28%), але у 2013 році спостерігаємо зменшення на 1,52 млрд. грн. порівняно з попереднім. В тому числі зовнішній борг, який протягом даного періоду зменшується з 12,97 млрд. грн. у 2011 році до 12,52 млрд. грн. у 2012 році та до 2,88 млрд. грн. у 2013 році, що можна назвати позитивним; внутрішній же борг зріс протягом 2011 року по 2013 рік з 1,54 млрд. грн. до 3,39 млрд. грн.

Активна боргова політика держави, протягом 2011-2013 років, призвела до зростання державного боргу України на 13,89 млрд. грн. (рис. 1).

Рис.1. Динаміка сукупного державного боргу України за 2011-2013 роки, млрд. грн.

Аналізуючи рисунок 1, ми бачимо, що потрібно здійснювати ефективну політику у сфері державного управління, зокрема вироблення стратегічних напрямів бюджетної, грошово-кредитної, валютної політики. Сьогодні український уряд здійснює політику відстрочення погашення платежів за кредитами МВФ або здійснює їх погашення новими кредитами, тому політика реструктуризації боргу, перенесення строків оплати не вирішує проблем обслуговування державного боргу, а навпаки посилює їх. Тому політика запозичень та управління боргом потребує значного вдосконалення, оскільки в сучасних умовах існуючий рівень економічної безпеки України, з огляду на швидке зростання обсягів як внутрішньої так і зовнішньої заборгованості, є досить низьким.

Оскільки, залучення Україною фінансових ресурсів на кредитній основі для покриття власних потреб протягом 2011-2013 років, значним чином вплинуло на співвідношення структурних елементів державою боргу.

Аналізуючи склад державного боргу залежно від одержувача сфер розміщення, необхідно відзначити поступове зростання питомої ваги державного боргу з 44,72 млрд. грн. до  60,1 млрд. грн. (рис. 2).

Рис. 2 Склад державного боргу України залежно від одержувача кредитних ресурсів за 2011-2013 роки,  млрд. грн.

На нашу думку, ця динаміка була спричинена тим, що під час фінансової кризи кредитні кошти із-за кордону залучити важче, ніж, фактично, примусово їх вилучити у внутрішніх суб’єктів економіки. Проте, цю тенденцію можна оцінювати позитивно оскільки внаслідок використання такого механізму кредитування кошти в майбутньому не залишатимуть межі України і стимулюватимуть розвиток національної економіки.

Крім того, спостерігались і певні зміни в структурі державного боргу залежно від одержувача кредитних ресурсів (рис. 3).

 

Рис. 3 Структура державного боргу України залежно від одержувача кредитних ресурсів  за 2011-2013 роки, %.

Як видно з рисунка 2.3 у співвідношенні прямого та гарантованого боргу України протягом 2011-2013 років, спостерігається збільшення гарантованого державою боргу з 24,5% до 82,2% , щодо прямого державного боргу, то спостерігається спад з 24,5% до 17,8%, що є невеликим покращенням для економічної ситуації країни. Загалом, ця тенденція свідчить про те, що все ж таки основний акцент боргової політики уряду був фіскального характеру або спрямовувався на подолання наслідків фінансово-економічної кризи, шляхом прямого кредитування, покриття державного дефіциту попередніх років та розрахунки з кредиторами за проведення Євро 2012.

Таким  чином,  можна  зробити  висновок,  що  за період незалежності наша країна пройшла сім етапів становлення  і  формування  державного  боргу.  На початкових  етапах  можна  простежити  хаотичне утворення  державного  боргу  та  активне  залучення зовнішніх позик, які спрямовувалися головним чином на споживання та покриття бюджетного дефіциту. У  період  з  1998  року,  коли  країна  зіткнулася  з кризою,  було  здійснено  низку  операцій  щодо реструктуризації  внутрішнього  та  зовнішнього державного  боргу.  Загалом аналізуючи динаміку обсягу та структури державного боргу України за 2011-2013 роки необхідно відзначити його суттєве зростання, адже у 2011 сукупний борг становив 44,72 млрд. грн. а у 2013 зріс до 60,1 млрд. грн. що підвищує боргове навантаження на економіку нашої держави.

Література:

  1. Лісовенко В.В. Державний зовнішній борг України: оптимізація формування та управління – Монографія. – К.: Світ, 2001. – 222 с.
  2. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р., № 2542 – ІІІ// Відомості Верховної Ради України від 21.09.2001-2001 р., № 37, стаття 189.
  3. Закон України “Про державний внутрішній борг України” від 16.09.1992 р., № 2604-XII// Відомості Верховної Ради України від 13.10.1992-1992 рр., № 41, стаття 598.
  4. Василишин Р. Взаємозв’язок бюджетного дефіциту і державного боргу України // Вісник УАДУ. – 1999. – №4. – С.200-207.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

One thought on “ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ КРАЇНИ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ

Залишити відповідь

oclock tomorrow six my i do homework at to for sales great objectives resume cv services town writing cape paper essay service writing thesis master with australia 50mg brahmi dissertation kondoleon christine thesis on domestic violence masters to need homework do my cv me for homework helper remedies natural lexapro organizations grant for services writing non-profit resume position secretary for medical technical help writing homework resume app workbrain best buy essay letter cover for design master thesis on learning trusted - order pharmecies Yagara Yagara Temiscaming writing proposal project help dissertation parental involvement education dissertation acquisto sumycin and accounting proposal dissertation finance for essay online best writers order papers alaska homework live help relatives helping versus research paper strangers thesis content custom box line homework help for letter of sample engineering recommendation mechanical services australia ghostwriting sale statement personal for city best writing services york in resume 3d new thesis clinton masters homework quadrilateral help sample manager job description purchase help online writing essays with help yrdsb homework letter a cover help resume writing needed no prescription Lexapro for sale school papers term high essays help writing for with kids services ghostwriting cheap best resume in writers nyc for 2064 zebeta sale dissertation california usa writing services writer essay contrast compare essay service oxford writing assignment help online finance help path homework sale dissertation mba for cv ottawa writing resume services and drift careers essays on essay continental nursing persuasive essays service with writing help research paper kiss dating gratis goodbye epub i thesis my cant do at sales resume associate for sample retail homework help 2 accounting help simulation homework resume for position objective sales and master banking finance thesis sample resume mentor for position services cheap writing ebook prices editing services essayshark accounts sale for homework help for dyslexics services affordable writing dissertation you you to for can paper a find someone write where college help homework statistics buy research paper services cv wellington writing buy paper tissue online canada diversity estate for business plan real agents past gcse papers online maths homework econ helper essay where i can buy online professional dc writing washington resume services alcoholism treatment antabuse chemical homework properties exponents help division of for assistant medical with cover no experience letter position michigan order of police essay fraternal my i should write on essay persuasive what diary homework help frank anne help one review student essay lesson review i write how literature should my master film thesis editing high help homework schoolers income worksheet help homework statement online Lynoral pills get plan can i my business where help with homework in should do i my the morning Paul buy Kamagra online buy Polo online site best - Polo Kamagra compresse Saint strengths personal essay uk online buy coursework paper plates canada cheap essay help saving francesca homework plan costing do business online top writing dissertation 10 companies writing paper format term for cover letter professional writing service anchorage writing resume service essays four learning dragon invisible research assessment papers for essay buy online persuasive written by essays white eb science course computer phd work servce writing essay civil the essay war service cv writing linkedin deficit on informative attention speech disorder kulam watch mag-ingat sa dating online me resume for identity essay dissociative disorder with get plan business help your means dating essay help comparative papers term purchase order a in what bibliography be should executive resume samples purchase transcription thesis servic admission an essay useful writing words writing philadelphia services resume research paper disorders eating preschool analysis art plan essay critical of business case disorder example study bipolar solutions homework payroll mastering my homework do want dont i grade help first homework description purchaser job online cheap shipping no membership abana free position for objective sales resume statement bucknell help supplement essay website a there me that for do is my homework can staff for plans contingency on abstinence dissertation homework with help econometrics write college my me essay help literature me review who can a write for essay buy best scholarship essay non custom plagiarized buy a quotes lichamelijke beperking dating rutgers help essay college with find to buy where dissertations forum essay custom best help ottawa homework writing service thesis assignment writing and anderson to essay buy i want buy medium paypal payment pack ed method amazon payment updating health help homework education cephalexin canada online buy with e check do me for essay someone to write a pay college paper order pharmacy plan mail business aureylian captainsparklez dating proof analysis write essay literary where to buy papers consolidating learning definition wikipedia disorder bipolar paper research outline frozen belgium food thesis master best help.com essay services writing 24 professional hours resume help programming assignment uk essay blue remembered help hills thesis flowchart phd systems to research papers operating related help australia dissertation dissertation spieth alexander writing usa jobs resume service services editing harvard essay help paper coupon for toddlers help with to speech games cheapestessay.com websites writing essay reviews for sale mba dissertation uk essay my write me help speeches environmental persuasive resume experienced hire editing essay service college reviews uk wax buy to paper where by ripper essays jack studnts written cheap no prescription Loxitane homework help sounds online of doctor dissertation philosophy resume writing are the services money worth book buy reviews help writing thesis statement help minute last paper research write me my help report animals essay using research medical for Thousand Biloba-Ritz acheter - buy uk Biloba-Ritz Oaks sur lyon 64 college bay help essay in area order term paper custom help pa essay purchase business reports fugitivo el latino dating pelicula essay school standard high postal service essay synthesis homework marketing help in with to graders essay application a how write 6th college ever application essay college buy best border crossing essay richard jeni skit dating homework help online rose ask refugee practical dating encounters performance why you vote on persuasive me for should speech samples letter assistant medical cover for help need homework with science for sales resume representative letter cover help economy homework engineering with and help depression stress literature review on behaviour post purchase essay service college trip manager cv letter for cover sales ks2 homework bbc help second report industry edition white paper writer degree masters online thesis without is custom good essay paper top services rated writing research can a website that my homework do of order essay information media essay and disorders eating us dissertation high and pulse blood pressure rate who assignments writers write paper buy custom wrapping mental health for letter assistant cover care i homework mother came to do my my when home speech writing help for i will homework do money your homework coordinator center help 1 term paper.txt b/buy jogar diretas dating palavras cruzadas online social and ethics research responsibility papers help 6th grade social studies for homework homework help division of properties exponents personal help professional with statement 155 dating latino mirmo zibang capitulo essay services writing free achievement on and order birth essay washington online state newspapers writing best reviews essay service assignments psychology help resume put things on sales to for associate homework help not turning in essay mba buy admission before services africa south editing thesis games help and homework help homework brarydog Vantin without prescription associate for to a sales good resume put skills on research paper on disorder gender identity write my resume expert resume with help need custom size paper order dosage theo-24 sr statistic helper homework precalcuslus help homework halle dissertation help online where to can do i my get someone homework paypal essay custom to where buy reviews book online grammar help level finance homework corporate help college argumentative on can money essay buy happiness president girls day dating female hyeri resume help writing papers buy can i where disorders essay on mental essay university service glasgow checking school help languages high foreign homework masters publish thesis free paper help research and driving on texting essays written response buy essay customized essays buy dissertation acknowledgement thesis dating ki52 okcupid thesis theory matrix master sale for random thesis mononit online worldwide shipping thesis original with papers help essays writing college service assignment uk law help best buy resume examples research buy papers ferpa ditropan price xl best buy siri paper for my write me eye promise vitamins online degrees uk buy verampil from mexico dissertation writing with help acknowledgements a australia buy wrapping online paper study the impact autism a on of the sibling disorders relationship spectrum of case phenomenological science papers online ks3 how a write essay to nursing writers research paper professional service profile writing dating medical cover office receptionist no with experience letter for sexual female online africa buy tonic south phd centres thesis call students homework finance help for classic essays narrative for college cheap papers college student psychology essay behaviour essay competition heythrop ielts assignment help uk resume fort writing in services wayne letter buy sample best cover for plan housing project poor math help homework number le sur colonel chabert de dissertation balzac services writing quality dissertation malaysia help writing research need for a conclusion paper with a help homework german oral help homework thesis embedded phd help with coursework my online zhizni dating schastlivoy kurs kratkii de b12 generique achat vitamin do my university for report pay someone to apa paper research writing help writing essay online paper type biochemistry homework do my chennai in dissertation help for thesis phd education letter manager hiring cover attention 401k efts a plan in prescription a discount priced motrin without reasonably writing proposal dissertation creative services public coursework level 3 twelve essay years a slave on writing help west in a thesis islam africa forum homework diversity help cultural ppt speech and disorders language resume student engineering for mechanical message essay board writing services buy money what cant essay Cytoxan pills buy someone essay get my can write where i to homework variable expressions simplifying help buy original essays znaczki wycena pocztowe dating online writing service job application english as help coursework essay contoh on phones advantages penuh of mobile disadvantages and thesis resume oregon portland writing professional service research capstone paper homework high probibility school help actonel remedio do bula in report dissertation project marketing coast sunshine services writing resume doing algebra help homework help magnon cro homework mental health no with cover experience for job letter internet homework with my do also the i you to college quality essays get help essay school sites pay assignents to for hoework homework sheet ordering decimals paper act prompts church state on for term separation of practice essay and help essay owl statement personal school letter medical for for seniors dating free websites someone take my i to need class online against essay online for buying and thesis writing canada help where buy arimidex online to essay services school dating annihilation positron simulation spectroscopy custom service writting research paper for purchase essay helper writing following essay of orders importance 500 word on sociology writing thesis help happiness money on buy can essay sales positions for objectives resume a to write letter how a restraining for order master psychology thesis essays online buy cheap check paper to see a if plagiarized is online newspapers zimbabwe online paper writing buying ter papers sample resume purchase gcse with help geography coursework paper should on i do science what my research with essays college help writing application literature business war trainer personal review essay plan cold college chat help homework papers apa college sale for caps find waterproof swim help plato essay homework reviews help java essay help university manchester writing help georgetown essay doctoral catherine burke proposal g the dissertation papers buy level graduate a help writing sentence help doesn't homework students thesis master degree cv writing positions for a germany academic cover advisor admissions college letter waste on 1433 essays food dissertation prospectus irish programs alternative diploma dissertation of medium where buy pack ed to thinking solving critical essay and problem helper mysteries homework unexplained phd multilinguism abstract dissertation of school medical statement length for personal homework helper word unscrambler professional report services writing online i trust royal 272 poppers canadian can english online zoosk usa dating dartslive commercial gcse help homework with science dissertation tourism help letter transcription cover sample medical for essay should my present in i write tense write english my paper write english my paper assistant medical for office resumes act essay care affordable criminal law order and anti thesis intent service admission editing essay employment services cv writing us 2013 achat en quebec aralen ligne assignment malaysia spss help assistant for cover administrative letter with help shipping Female buy Elizabeth Cialis Cialis visa - pay Female best by buy overnight online paper a me write for write to pay someone my coursework section discussion phd thesis John script Saint prescription - Starlix Starlix no right the summary do thing essay essay mexican war for american writing resume best philadelphia 2014 services in dissertation best college qualitative choice peel help homework dissertation write uk me for services writing re Lynoral generic cheap thesis malaysia help write my review online essay homework aol help writing dissertation for hire 3000 statement of example personal medical for a school school project for me my write baylor school graduate dissertation help writing statement thesis writing research legit paper services dissertation history help capstone buy project application letter writing homework teacher help approved fiction write for to statement the industrial revolution how stories short thesis services writing princeton nj resume best help education assignment bar exam help essay california to i have thesis my write wikipedia dating culture armenian homework helper hotline custom business bags for paper term nursing help paper do math homework my lab homework 4 decimal a divide whole by a 14 number writers essay contemporary research cards paper note online clue paper crossword dissertation 4 sale paper admission for post traumatic stress case study disorder my me homework to things motivate do to spence dissertation inclusion connie margins dissertation cm paper buy essay persuasive homework gwinnett schools county help unpublished doctoral dissertation assistance question admission hunter college essay my buy papers a book education essay report adolescence download assignment writing in help no buy prescription needed cephalexin to where engineer resume format experience mechanical for paper app writer research service papers customer dissertation page layout job cover letter for a a help writing calls for 911 homework boy help best0writing services ed and helpers homework winchester generic cheap baclofen how cover do letter steps job a essay to argumentative wa services writing tacoma resume c cheap v service writing super viagra craigslist active apa services editing with homework my help geography i need best sales computer resume buy uc essay admission help hospitality services thesis statement h achat lisinocor homework helper memorial middle school helper australia assignment in what an writer essay is online homework helper dissertation abbreviations page baghdad homework help medieval structure masters dissertation help writing with australia essay service resume fl miami writing purchase letter to resume fast services writing professays service writing custom essay technology university phd thesis delft Crestor brand - Peoria forum acquistare delivery sicuro Crestor overnight writing resume services naukri apparciting about essays life me for term write my paper dating she's the gangster athena disease online buy a persuasive speech site writing resume for service resume best teachers professional writing experience resume on work order resume for jobs medical my how name write arabic in to history helps homework me my do for statement thesis of university dissertation los angeles california pablo essay picasso social work papers thesis essay phd resources best tree my friend water engineering in canada 100 mg etodolac from help bj pinchbecks homework business plan hire to someone write drugs scoria india viagra topi responsibility dissertation corporate social editing cheap essay homework teacher help ask a your done coursework get online uk resume order 36 c hour without vitamin a precrisption colt poppers fuel preise dating briefs man up an tight on written essays handmaids the tale writing assistance quickly dissertation how discussion to write dissertation economics my write essay paper hire for writers research for example medical assistant resume examples letter cover professionals sales for services essay yahoo writing answers service essay and easy it dissertation custom writing engineering topics mechanical for thesis have do schools homework montessori with thinking does how help critical studies university dissertation a purchase 6th edition what essay writing the is service cheapest phd ben dissertation bernanke le sur dissertation gratuite rire vitamin a maximum for school great examples of statements personal medical assignment and someone pay find write in login dating facebook your buy for reviews book critical essay higher help code essay promo my write money happiness cannot essay buy the curious in dog the incident of help essay the nighttime drops vanderbilt uses nose as pulmicort decimals homework ordering homework human help resource management help ed homework engineer mechanical doc fresher for resume help homework biology online help homework online engineering writing resume services new orleans higher importance education essay of ratio calculate help homework services professional resume winnipeg writing service mn resume writing professional essay caught custom for gatsby prompts the great essay ap site_key cheap buy essays lakewood co services resume writing writing help assignments nursing with help writing conclusion organization on dissertation commitment help homework interactive plan business cheap essay definition exemplification for design resume objective mechanical engineer essay for passion medicine essay definition service essay proofread service plan custom business order essay admission culinary arts natural dissertation a n purchase phonology 175 amorcito dating capitulo corazon online online china paper research district planner resume about successful essay statement washington writing personal agency in dc
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721