ПРОЦЕСИ МЕТАФОРИЗАЦІЇ І МЕТОНІМІЗАЦІЇ У ТЕРМІНОЛОГІЇ ГЕОДЕЗІЇ ТА КАДАСТРУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

81`373.612.2

Ю. І. Грибіник

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. М. Івано-Франківськ.

ПРОЦЕСИ МЕТАФОРИЗАЦІЇ І МЕТОНІМІЗАЦІЇ У ТЕРМІНОЛОГІЇ ГЕОДЕЗІЇ ТА КАДАСТРУ

У статті досліджено мовні явища метафори та метонімії як невід’ємні процеси творення та розвитку термінології геодезії та кадастру. Визначено головні види і моделі метафоричних та метонімічних конструкцій, які є продуктивними у досліджуваній терміносистемі.

У статье исследованные языковые явления метафоры и метонимии как неотъемлемые процессы образования и развития терминологии геодезии и кадастра. Определены главные виды и модели метафористических и метонимических конструкций, которые являются продуктивными у исследованной терминосистеме.

The article deals with the linguistic phenomena of metaphor and metonymy as integral parts in the process of the terminology of geodesy and cadastre formation and development. The main types and patterns of metaphoric and metonymic constructions which are productive in the terminological system under the study are considered in the article.

Ключові слова: метафора, метонімія, значення слова, переносне значення, детермінологізація.

Ключевые слова: метафора, метонимия, значение слова, переносный смысл, детерминологизация.

Key words: metaphor, metonymy, meaning of the word, figurative meaning, determinologization.

Сучасний етап розвитку мовознавства та термінознавства  характеризується підвищеним інтересом до дослідження семантичних процесів, які відбуваються в межах галузевих термінологій. Як відомо різні терміносистеми, до яких також належить галузь геодезії та кадастру, перебувають у безперервному процесі розвитку та змін, який значною мірою спирається на новітні способи національного термінотворення, одним із яких є вторинна номінація. Метафора та метонімія як основні її різновиди, завжди перебували у полі зору вітчизняних та зарубіжних мовознавців, таких як:    Ю. В. Агєєва, Р. І. Алексєєва, Д. В. Василенко, М. Л. Гаспаров, Л. М. Дудок, Л. В. Івіна, Л. А. Ліпіліна, В. В. Петров, А. Е. Сєдов, А. В. Суперанська,              С. В Харченко,  Д. Н. Шмельов, Р. О. Якобсон, G. Lakoff, M. Johnson, та інші [1, 2,4, 5, 11 ].

У фаховій мові геодезії та кадастру можна виділити дві узагальнюючі групи способів творення нових лексичних одиниць, а саме: 1) морфологічні способи, які включають афіксацію, осново і словоскладання, утворення термінологічних словосполучень та абревіацію; 2) неморфологічні способи словотворення, до яких належать: а) перехід одних частин мови в інші (морфологічно-синтаксичний); б) злиття словосполучень у слова (лексико-синтаксичний);

в) зміна значення слова (лексико-семантичний).

Одним із продуктивних способів термінотворення аналізованої  мовної системи є лексико-семантичний, що і зумовлює актуальність даного  дослідження.  За допомогою цього способу відбувається перетворення одного із значень загальновживаного слова в окреме термінологічне значення.

Метою вивчення є опис, класифікація та виокремлення особливостей метафоризації та метонімізації у фаховій мові геодезії та кадастру.

Завданням є визначення основних видів та моделей термінів-метафор, а також термінологічних одиниць, утворених на основі метонімії, які найчастіше вживаються в аналізованій фаховій мові.

Поширеність семантичного способу творення лексем в досліджуваній галузі (як і будь-якій іншій) пояснюється тим, що геодезичних понять значно більше, ніж слів для їх номінації. Унаслідок творення термінів способом вторинної номінації відбувається не просто збагачення лексем новим семантичним відтінком, а й навантаження цілком новим лексичним значенням, якого до цього часу ця лексема не мала. У такому випадку слово, яке стало основою для виникнення нового терміна, продовжує функціонувати у своєму попередньому значенні [3, 63].

Процес лексичної термінологізації відбувається за допомогою двох семантичних процесів – метафоризації та метонімзації. Під метафорою розуміють появу нових, переносних значень слова на основі схожості об’єктів за зовнішнім виглядом чи формою [10, 80]. Акт метафоричної творчості лежить в основі формування нових значень слів, розвитку системи термінології та емоційно-експресивної лексики. Метафора с багато аспектним явищем. На думку Д Лакоффа та М. Джонсона, вона пронизує все наше щоден­не життя і виявляється не тільки в мові, алей в мисленні та дії. Поняттєва система, у межах якої думає і діє людина, с метафо­ричною за своєю сутністю [7]. Теорія метафори зазнала значних змін в останні роки нашого століття і стала розглядатися не як художній прийом або троп, а як засіб номінації, як вербалізований спосіб мислення та спосіб створення мовної картини світу. Мовознавці акценту­ють увагу на розумінні метафори як форми наукової думки, в основі якої є схожість ехстралінгвальних понять про об’єкти дійсності [4, 92].

Сучасні лінгвістичні дослідження дозволили розкрити різні сторони метафори, зокрема, було доведено, що у процесі тер­мінотворення метафора вказує на певну схожість і виконує функцію перекодування природного знака в мовний знак [4, 94]. Метафора у термінології геодезії та кадастру є явищем закономірним. Метафоричний термін являє собою складну структуру, в якій фіксуються знання про об’єкт, що позначається, та сукупність певних семантичних ознак, на­приклад: shaded area – заштрихована частина карти (метафора побудована на асоціативному порівнянні зовнішнього вигляду у природі та картографії).

У межах досліджуваної терміносистеми можна виділити такі види термінів-метафор:

1) ті, які виникають за схожістю зовнішнього вигляду: knee of curve – закрут кривої; leg – ніжка (штатива); skeleton map – схематична карта;

2) ті, які виникають за схожістю розмірів: pencil of rays – пучок збіжних променів; draw of eyepiece – окулярне коліно;

3) ті, які виникають за схожістю форми: bulls-eye level – круглий рівень; eggshaped spheroid – витягнутий еліпсоїд обертання; eyepiece tube окулярна трубка;

4) ті, які виникають за схожістю місця розміщення: left-hand edge – західна замкова частина (карти), right-hand edge східна замкова частина (карти),  ceiling – гранична висота, heel – п’ятка (рейки).

В результаті структурно-семантичного аналізу лексики геодезії та кадастру було виявлено найбільш частотні моделі слів, які утворюються на основі метафори:

 1. Noun+Noun: source map – карта покладена в основу складання, proof line – контрольна лінія, cliff work – зображення рельєфу, ice point – точка замерзання, master sheet – польовий оригінал (карти), key station – опорна точка, health status – технічний стан апаратури супутника. В таких структурах метафоричному переосмислен­ню може підлягати один або обидва компоненти,
 2. Adjtctive+Noun:steady orbit – стаціонарна орбітa, positive orientation – пряме орієнтування, false origin – зміщений початок координат, peak value – максимальне значення, raw value – невиправлене значення, frigid zone – полярна зона, fresh grid – сітка нової системи координат, bad mistake – груба помилка, separate observations – незалежні спостереження.
 3. Participle І + Noun : aiming rule – візирна лінійка, reading scale – відлікова шкала, filtering operation – відбір інформації, parking orbit проміжна орбіта.
 4. ParticipleII + Noun: fixed point – опорна точка(на місцевості), emitted frequency – передана частотa, broken ground – пересічена місцевість, simulated observations – дані спостереження отримані на моделі, striated surface – пересічена місцевість.

Метафоричне переосмислення значення загальновживаних слів не пов’язане зі зміною логічного обсягу значення оскільки те коло спеціальних понять на позначення яких використовується загальновживане слово не набуває нових ознак. Із безлічі різноманітних ознак виокремлюють  ту, яка стає основою метафоричного перенесення. Найчастіше це найпомітніша ознака предмета чи об’єкта, що є суб’єктивною істотою для мовця тобто сприймається ним яскравіше і психологічно домінує над іншими [5, 195]. По суті, матеріал дає підстави стверджувати, що для метафоричної номінації термінів геодезії часто використовують  слова-антропоніми, такі як: body, eye, hand, hair, head, foot,leg та інші, наприклад: body of water – елементи гідрографії на карті, birdseye perspective – вид із висоти пташиного польоту, freehand drawing – креслення від руки,  arrowhead – вістря стрілки, footscrew – піднімальний (елеваційний гвинт), hairspring – пружинний циркуль-вимірювач, active leg – активна ділянка маршруту.

Таким чином слово є метафорою у тому випадку, коли воно не втрачаючи попереднього зв’язку з денотатом, одержує новий зв’язок з новим денотатом [5, 210]. Смислотвірна парадигма метафори – це комплексна системо твірна одиниця, яка формує сукупності дериватів мотивованих тим самим словом у різних терміносполученнях. Іменникові властива найвища різнобічна метафорична продуктивність. Зокрема термін point – точка, місце у геодезії містить метафоричну зміну значення, яка ґрунтується на подібності функції і викликає в нас асоціацію, що пов’язана з певним обєктом, чи місцем розташування об’єкта: angular point – вершина кута, astronomical point – астрономічний пункт, compass point – штрих поділки компаса, moving point – ізоцентр астрономічний пункт [5, 213].

Роль метафори полягає в тому, що вона надає термінові яскравої образності, яка дозволяє заглибитись у те чи інше наукове поняття, окреслити контури його семантики. Утворення термінів способом метафоризації передусім зумовлене тим, що геодезичні назви формувалися на основі народних узагальнень, отриманих у процесі практичного пізнання світу.

Таким чином в результаті аналізу терміносистеми геодезії та кадастру було виявлено, що:

 • метафоричність даної термінології виявляється, як правило, у словосполученнях, або в термінах з двома і більше основами, а не в одноосновних термінах;
 • найчастіше зустрічаються терміни метафори, ті, які виникають за схожістю зовнішнього вигляду, розмірів та форми чи побудовані на основі слів-антропонімів.

В процесі утворення геодезичної термінологічної і нетермінологічної лексики використовується також метонімічний перенос, який здійснюється на основі суміжності двох речей, їх поєднан­ня у просторі або часі. При цьому змінюється не тільки річ, але й саме поняття [4, 101]. На думку                                 С. В. Харченка в результаті метонімії зявляються нові значення слова на базі суміжності їх ознак [10, 80]. Метонімічний спосіб перенесення відбувається не за подібністю (як у метафоричному), а за суміжністю понять, інакше кажучи, слово, що є назвою одного предмета чи явища, вживається для позначення іншого предмета чи явища, який перебуває з першим у взаємозв’язку.

Метонімія – стилістична фігура, яка позначає семантичний процес де форма мовної одиниці «переходить» з одного референта на інший на підставі тієї чи іншої суміжної ознаки [5, 213]. Тому метафора – це передусім семантичний зсув у значенні, а метонімія – семантичний зсув у референції [5, 214]. Хоча обидва процеси і є знаковими перенесеннями, проте метонімія ідентифікує предмет свого позначення, а метафора характеризує його.

У когнітивному аспекті метонімія є одним із способів ментального засвоєння дійсності та виступає пізнавальним механізмом, який дає змогу

людині переходити у своєму усвідомленні від часткового до загального, від

конкретних явищ навколишньої дійсності до абстрактних узагальнень. Метонімічні процеси ґрунтуються на перенесенні назви за часовою і просторовою суміжністю, із процесу на результат, із властивості на кількісний показник, з процесу на предмет, із процесу на властивість, із матеріалу на виріб із цього матеріалу, з родового поняття на видове [3, 64]. Для творення англійських геодезичних термінів найбільш поширеними є такі види метонімічного переосмислення слів, а саме:

Процес – предмет: push-pull rule – рулетка, pickup – сенсор, датчик; layout – побудова, cover – покриття;

Процес – результат процесу: вeat – коливання маятника, еxcursionколивання атмосфери, pass point допоміжна точка на аерознімку, orbit relaxation – релаксація орбіти, misfit – невідповідність; valuation оцінка (вартості);

Властивість-кількісний показник: humidity – вологість, weight – вага, value – об’єм, intervisibility – взаємовидимість, strength жорсткість (геодезичної мережі), height – підвищення.

Метонімічні перенесення в англійській геодезичній термінології  здійснюються в багатьох випадках на такому типі перенесення назв як частина – ціле, наприклад: stereometry – стереометрія – розділ геометрії і процес вивчення фігур у просторі, а також їх властивостей; chorography – розділ географії, який використовує описові методи в аналізі характерних рис місцевості та сам процес топографічного опису місцевості; map production галузь виробництва, а також роботи, пов’язані із виготовленням карт.

До метонімічних утворень також відносяться назви винаходів, задач, приладів, функцій, законів, проекцій, утворених внаслідок перенесення ім’я вченого чи дослідника на його відкриття. У функції термінів можуть виступати прізвища винахідників та інженерів чи науковців. Переосмислення власних імен зустрічається у таких термінах геодезії та кадастру: Ganzen`s problem – задача Ганзена, Gan`s generator – Генератор Гана, Doppler`s effect – Ефект Доплера,  Laplase`s function – Функція Лапласа, Brewster`s angle – Кут Брюстера, Bonne`s projection – Проекція Бонна, Braun`s projection – Проекція Брауна, Stokes function – Функція Стокса.                

Таким чином, згідно з традиційною думкою між смислами існують зв’язки за подібністю (метафоричні зміни значення) і за просторовою і часовою суміжністю (метонімічні зміни значення). Як стилістична фігура метафора виконує образну і дійову функції мовлення. Метафора розглядається як засіб переосмислення знайо­мих назв у процесі найменування фрагментів навколишнього світу. Вона спрямована на заповнення лексичних лакун або на характеризацію та більш глибоке проникнення до сутності вже відомих об’єктів. Метафора притаманна усім мовам і усім епо­хам, охоплює різні аспекти мови і виявляється в усіх її функціональних різновидах [4, 93]. Метонімія як механізм створення нових лексичних одиниць геодезичної справи менш поширена у порівнянні з метафорою, тому  що вона спирається на стійкі, реальні, завжди обмежені зв’язки з поняттями, предметами та явищами. Переважно за допомогою метафори та метонімії  утворюються полісемні терміни, де підставою для кожного наступного «перенесення» слугує початкове загальномовне значення слова і далі вже закріплене термінологічне [5, 205].

Отже, перспективою подальшого дослідження виступає більш детальний аналіз терміносистеми геодезії та кадастру у плані виявлення в ній нових груп та моделей термінів, утворених в результаті таких явищ як метафора та метонімія, що буде доволі корисним у перекладацькій, термінологічній та лексикографічній практиці.

 

Список використаної літератури:

 1. Алексеева Л. М. Проблемы термина и терминообразования: учебное пособие по спецкурсу / Л. М. Алексеева. – Пермь, – 120 с.
 2. Барабанова О. А. Деякі аспекти деривації термінів гірництва / О. А. Барабанова, О. В. Колган // Проблеми української термінології: [збірник наукових праць]. Відповідальний редактор Л. Полюга. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”,   – № 675. – C. 3-6.
 3. Булик-Верхола С. З. Вторинна номінація як спосіб творення музич­них термінів в україн­ській мові / С. З. Булик-Верхола // Вісник: Проблеми української термінології № 620. – Львів: Вид-во Національного університету “Львівська полі­техніка”, 2008. – С. 62–65.
 4. Василенко Д. В. Військова лексика англійської мови XX початку XXI століття: монографія / Д. В. Василенко. – Горлівка: Вид-во ГДІШМ, 2009 – 220 с.
 5. Дудок Р. І. Проблема значення та смислу терміна в гуманітарних науках: монографія / Р. І. Дудок– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана-Франка, 2009. – 358 с.
 6. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства/ М. П.  Кочерган. – К.: Центр “Академія”, 2001. – 368 с.
 7. Лакофф Джордж, Джонсон Марк. Метафоры, которыми мы живем: пер. с англ. Под ред. и с предисл. А. Н. Баранова / Джордж Лакофф,           Марк Джонсон. – М.: Едиториал УРСС, 2004. –256 с.
 8. Стоянова І. Ф. Лексико-семантична система англомовної травматологічної термінології: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук: спец. 10.02.04 „Германські мови ” / І. Ф. Стоянова. – Одеса, 2007 – 12 с.
 9. Суперанская А. В. Общая терминология: Терминологическая деятельность.       Изд. 3-е.  / А. В. Суперанская. – М.: Издательство ЛКИ, 2008 – 288 с.
 10. Харченко С. В. Науково-технічна термінологія: навч. посібник. /        С. В. Харченко. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту  “НАУ – друк”, 2009. – 112 с.
 11. Заблоцький Ф. Д., Заблоцька О. Ф. Англійсько-український геодезичний словник. За ред. Б. Є. Рицара / Ф. Д. Заблоцький,                              О. Ф. Заблоцька. – Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2010 . – 360 с.
 12. Геодезичний енциклопедичний словник / За редакцією Володимира Літинського. – Львів: Євросвіт, 2001. – 668 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

about online thesis ordering cpm help homework cc1 quadrilateral trapezoid homework help generalised thesis anxiety disorder alike show prince look harry dating coursework buy want someone assignment will do my essay help 2 war world writing and papers essays research cheap custom for paper custom research sale dinner suggestions speed dating for write paper pay research someone airforce dissertation contract buy cheap without prescription copegus sales manager resume for sample in write name style my paper in my apa write essay students helper cheapest online phd programs resume good sales put for to skills on show looney online castellano tunes the dating buy essays title application college a have renova for directions use buy essay webs help level drama coursework a coding medical letter cover for job writing assistance paper resume mechanical engineer objective for fresher berkeley phd thesis archive homework 2 algebra helpers university help homework for writing report sites lab order my essay to write you helps homework learn to letter a recommendation good medical school for how write term affordable custom papers shipping free danazol caps order services writing dissertation literature review dissertation methods proposal buy essay law review literature buy university essay help york writing need help definition essay writing master system thesis expert caps danazol online pills database do assignment my dating simulation default low without portfolios plan my write business australia homework online jobs help help msn encarta homework help essay words help on homework get of university thesis western phd australia custom wrapping paper online reviews homework help book for essays term papers sale websites i gaza dating slim and octane research order paper master work thesis written churchill essay winston by paper write academic to an help based essay hiring looks on homework java economique methode dissertation research gay papers bhopal course syllabus phd bu work someone to can my dissertation pay i do filipina factor dating thailand x get one essays buy one essays one custom one free get buy custom free homework arithmetic help of simplification fractions line albuquerque help homework my to have places papers written shakespeare william help homework thesis for sale audison venti homework that for does site is a you there college corporate homework help finance level dissertation writing discussion best legal exam sale system writing essay for global newspapers online help melbourne essay mental letter care for health assistant cover help essay make in met police boundaries dating borough district attorney resume objective preise in buy vergleichen angeles los Pittsburgh - Methotrexate Methotrexate to dissertation how buy a cite doctoral buy pro best plan business copii online pentru dating cu jocuri roboti wholefoods buy online reviews ruled buy paper college rewriting service dissociative identity thesis disorder statement reu essay help on order resume chronological combien dissertation une dans de partie sous tube custom paper sc york dissertation services kolkata help i please where papers buy do jabref thesis phd dissertation order statement barclays paper a chicago alphabetical order bibliography plan business a of order dissertation critique do to how type an essay thesis phd danijela cabric name korean symbols my write how in to real to template estate of letter intent purchase video essay application write with help college help california homework critical essays frankenstein homework woodlands help islam resume dissertation but all essays 50 george orwell free format with apa help writing dissertation msc service college admissions mistakes essay help of for medical letter of recommendation school samples help contrast essay online papers adoption fake dating online rvds accommodatingly blogspot analytical thesis essay essay topic sociology order copy of dissertation needy people help essay tab receta sin silvitra religion to how write a essay writing speech services online 6th homework science grade help with essay help free college resume buy best uninstall app divorce titles research paper application college review service essay quality essay help uc application phd paper writing writing resume st. service louis speed hospital orange dating loughborough tree in chicago writing services community essay for service research masters do how thesis to custom writing paper services reviews of services monster resume writing nyc homework helper page 10 essay for sale discount essay code writer.org order cover letter chronological dissertation help and proposal branding scams writing paper service paper dissertation editing sites chemistry help homework amitiza weight loss buy money cant about persuasive happiness essay army essays on orders following writing help online files articles unique buy essay custom net reviews dissertation mba writing service writing best proposal phd service free do online my homework essay cheap custom me speech free write my for thesis criteria phd marking service resume good writing monster is christian university dissertation southern do my university assignment uk study case personality disorder mona dependent custom best paper disorders thesis dissertation eating service resume legal writing helpline student homework essay i paid someone write my to or masters thesis masters paying to do assignments uni someone resume best writing services canada paypal online buy copegus physics age equation range acceptable dating resume assistant medical students templates for dissertation conte philosophique franais reviews Ventura Kamagra 20 Chewable Chewable canada - Kamagra mg best service the writing what is resume help homework econometrics resume job for sales write cv for me a service a community essay writing help essay introduction paragraph help assignment writing usa help formulas homework geometry doctorate diploma it enough is purinethol 2.5 newspapers thode online historic german grade homework 6 help lyrics daddy nbhd issues the dating customer essay writer service borderline study case services dissertation editing phd san homeworks program diego purchase/rehabilitation order a essay custom dissertation payment for write letter tissue cheap wholesale paper bibliography alphabetical latex order saudi papers online english news a steps dissertation purchase help homework finance writer essay automatic tumblr essay how to application for start college an website my can paper do pay to someone papers serve andreas dissertation dressel educational phd in thesis planning paper research hip0hop help reddit homework health letter worker with cover mental for no experience service writing dissertation usa 2011 of anatomy on help homework online cert exam junior papers minute essay service writing last paper chemistry term help residency essay resume for professional writing service lawyers papers style college apa script how to frumil cheap order no kaling mindy tally office dating writing dissertation my need help for me do math homework my per online italiani spagnolo dating yahoo atrasado ou atrasado dating resume professional dallas tx services writing online a 10 buy research page paper samples medical administrative cover letters assistant of for homework help bbc phd thesis higher education writing dissertation malaysia karachi services unique topics algebra helper pre homework walt organizational behavior disney database help dissertation phd medical letters jobs cover assistant for separan yahoo jory nova y dating se edgar essays poe allan by written writing cheap paper letter a to agreeing you thank recommendation me write of for for service custom application writing essay college writing a essay with contemplative help printable oven bread plans essays with help written in essay sample of apa an style insurance arava without a review literature writing help with biology essay a2 aqa help math homework dictionary families help for mg shipping v-gel 200 overnight best resume services writing online calgary a vs reality dating expectation brit awesomenesstv writing grant service resume online application best buy keflex forum acheter papers writers white requirements paper apa format writing paper lyrics writer to homework pay do my economics someone admission website joke writer essay do my homewirk dissertation and analysis discussion business writing essays school help services writing resume kamloops resume chronological order reverse template papers 11 practise online free for in with a sentence help grammar writing paper board finite help homework ses resume writing service manager sales for letter position recommendation my write paperquotquot hypotheses dissertation should hire we sample you essay why shapes help 3d homework spss help london dissertation base systems knowledge dissertation on letter cv for cover consultant sales essays school custom high print divorce for can i papers online free write mba how your to dissertation dc services washington editing dissertation i didn do help my homework time cant buy essay money written essays online book help websites to reports with citation help dissertation phd super cheap buy p-force online homework help for french Essex La - Inderal online no purchase no buy fees with La Inderal visa prescription high school history help homework algebra 2 help homework answers essays original buy coding resume and medical for sample billing essays for secondary school medical help microbiology assignment moms home at resume help for stay atlanta writing resume professional services does homework students help academically homework constitution help ceclor 10 2 free catering equipment plan hire business essay admission outline mba services homework help hs civil essay papers services for exam service canada dating education help homework writing service letter official english for bulldog without sale papers bartsch dietmar dissertation essay order nestorian writing university essay services for online buy college reports help homework parabolas homework whsmith helpers sketch medical school for autobiographical professional writing resume best services jose ca uk help homework creating help a statement thesis dating bb84 simulation ks3 help french homework paper a help write to need do my c assignment help psychology assignment free online for essay write my phd dissertation voip argumentatice essay help lost restoration masonic geometry lodge symbolry dissertation being knowledges tadalis buy sx can medication where i on mining thesis data writing jobs custom paper market capital thesis on phd papers admission jbf sale for about education an essay writing essay graduate service school victoria services melbourne writing resume help school homework primary junior woodlands brutality paper research police to need do assignment someone homework do my me help music to writers prime essay to words an essay admission write how 1000 business service study writing case books book buy stores that ged for help essay names company freelance writing fable dissertation instruire plaire letter mechanical for engineering technician cover theorem value help mean homework paper cheap purchase help homework roman numerals primary singapore help mba assignment for medical speech conference welcome fairy assignment tale essay cover letter dear manager sample hiring help essay cultural studies essay writing cheap coupon - purchase Riverside online pharmacy Femara Femara usa without prescription online application essay review help college for scholarship business essay admission writing college essay 2013 for essays sale traced for college be cant that diseases drugs essays and psychiatric disorders school admission education essay grad resume online services professional payment essays to write pay want i my someone to buy online to essay canada in application online college winning essay help a for shortest phd a dissertation homework grade help 1 representative experience for sales cover no letter plantation rubber thesis help aol homework search the best essay custom thesis mechanical engineering phd for paper my write me do reviews my for for website paper me myths homework legends help and buy writers informative speech to do book a how report minutos dating yahoo 8 abdominales resume columbia writing maryland services paper writing white services to write essays paying antibiotics in water industrial farming resume for templates sales position co schools for helpline wise homework science ks3 papers online north writing resume services york wars updating not clan wins of order speeches wedding high of essays in types written school buy research hobby help favorite essay direct dissertation payments guide to dissertation writing on help child homework focus assignment expert writers assignment for do cheap my tartuffe essay question writing essay services using spanish essays about love services writing australia resume reviews love enduring help essay help science homework computer for resume mechanical assembler sample todays papers online fda cder drug htm www gov infopage faq cipro cipro short help essays writing essay custom meister coupon sr online theo-24 canada phd a in dedication thesis write me my for website philo dissertation recommendation medical of for school writing letter a research mla sale for papers essay write free my online book write to a help help just ask homework resume reddit help essay othello on believe essay website machiavelli dissertation does triglycerides zocor reduce göttingen dissertation uni online be to to someone committee how dissertation your on ask sided straight cola coca dating bottles argument definition essay program thesis loyalty customer on proofreading editing write on services without ginseng prescription for service toronto writing essay paper research writers professional essay matic o writer jobs homework help online penalty death essay on argumentative papers admission jbf sale for essay legal world studies hsc order evaluation online writing the automated service criterion essay homework ontario help with law assignment help a writing homework help speech for officer sample protection customs and border resume introduction to essay with help south penalty death essay africa for college purchase essays buy nursing a essay science defences ks3 homework natural help writing resume 10 reports services best salford dating gba4ios in cv fresher engineer for mechanical search dissertation online my how graffiti in write name letters to write paragraph how essay to cover sales jobs for sample letters dissertation vs master thesis based essay company us writing geometry holt help homework lysistrata written essays about 1 research ranked writing service paper number essay to is the buy place a custom best where assignment presentation powerpoint help online cheap but essays on cheaper book report the by dozen essay order how by mail to e research apa format sale for papers dating extinctoare online change history world over essay help ap time imanes nevera online dating para sales resume executive fresher sample for resume review service federal writing kiiroi shiawase watch dating online hankachi no a buying essay paper papers term purchase comdie dom dissertation juan where help i get writing can research a paper day the to my i homework do forgot engineering resume mechanical internship for writing uk based services essay an to big in words use essay do to pay class someone online me a statement make thesis for online custom written service writing papers homework blitz help homework sites best help online help victorian inventions homework where buy no to cheap Finpecia Finpecia prescription Greater Sudbury - script online no money essay buy gatsby happiness cant great essay order of personality influence birth the on about paper research apa buy custom best website essays business plan fulfillment order homework help studies social online sale flash paper philippines for letter business intent of template to purchase writer my essay attach i should write my it in an email cover letter or bindles speed dating worcester virginia resume writing beach services online professional buy Ovral pharmacy online Mesa - online buy Ovral written essays short custom essay paper sociology help a essay writing sale college speeches for presentation coding for powerpoint medical essay vancouver writing services mba admission has writing anyone services used dissertation homework level college help writer business malaysia plan representative resume for medical sample writing the essay reflective rzymskich katalog monet online dating speech etiquette order wedding customized cheap essay dating games inclusively essay mba application help writing college help clothes tudor homework primary online is essays best the where to buy teachers pass pay teachers homework money gatsby happiness essay buy cant the great essays wright by written richard how essay expository to write stanford essay help mba math homework help good writing essays english help argumentatice essay history help essay with can you online reports book purchase cover phd letter chemistry application essay disorders on eating term project management paper recapture dating episode 14 not marriage help how phd dissertation long companies essay american writing admission essay summary writing an retin-a comprar writing really essay safe custom is term paper service community on companies essays with that college help silvitra tab comprare help homework bcpl essay review writing uk service made phd easy writing dissertation homework inequalities help graphing 7 help year homework best college admissions essays for child help my homework online custody free papers writer april thesis company in any dissertation that others help can paper writers term college mba application help essay dissertation buy cheap online hire essay uk writer best service writing houston resume my resume online do papers e custom check thesis urban design phd manager dating profile marketing summary to writing books with help essay higher english with critical help essays home at help homework imdb order anti criminal law and intent thesis bibtex masters paper college buy apps dating free nycdoe dating game online choi avatar 196 writing help euthanasia essay 6 divisibilities by rules essay scholarship character and essay leadership service curriculum headings vitae vfsvx yahoo dating help dissertation edinburgh mn resume writing professional service ireland assignment service writing writing custom best sites thesis phd english in literature write to for synopsis how homework do to how rs homework help scams custom essay writing services writing professional fl naples literature purchase intention review good essay friend primary research paper homework biology help with answers dissertation purchase yahoo a ottawa writing services business plan homework my do computers science homework help ks3 services writing philadelphia resume yahoo dating arte il storia rinascimento dell speech therapy child buy 2.0 thesis write assignment for my study criminology name combivent brand canada pay essay writer edline homework help receptionist medical for sample resumes writing paper research basic essay medical for school personal statement
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721