ПРОЦЕСИ МЕТАФОРИЗАЦІЇ І МЕТОНІМІЗАЦІЇ У ТЕРМІНОЛОГІЇ ГЕОДЕЗІЇ ТА КАДАСТРУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

81`373.612.2

Ю. І. Грибіник

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. М. Івано-Франківськ.

ПРОЦЕСИ МЕТАФОРИЗАЦІЇ І МЕТОНІМІЗАЦІЇ У ТЕРМІНОЛОГІЇ ГЕОДЕЗІЇ ТА КАДАСТРУ

У статті досліджено мовні явища метафори та метонімії як невід’ємні процеси творення та розвитку термінології геодезії та кадастру. Визначено головні види і моделі метафоричних та метонімічних конструкцій, які є продуктивними у досліджуваній терміносистемі.

У статье исследованные языковые явления метафоры и метонимии как неотъемлемые процессы образования и развития терминологии геодезии и кадастра. Определены главные виды и модели метафористических и метонимических конструкций, которые являются продуктивными у исследованной терминосистеме.

The article deals with the linguistic phenomena of metaphor and metonymy as integral parts in the process of the terminology of geodesy and cadastre formation and development. The main types and patterns of metaphoric and metonymic constructions which are productive in the terminological system under the study are considered in the article.

Ключові слова: метафора, метонімія, значення слова, переносне значення, детермінологізація.

Ключевые слова: метафора, метонимия, значение слова, переносный смысл, детерминологизация.

Key words: metaphor, metonymy, meaning of the word, figurative meaning, determinologization.

Сучасний етап розвитку мовознавства та термінознавства  характеризується підвищеним інтересом до дослідження семантичних процесів, які відбуваються в межах галузевих термінологій. Як відомо різні терміносистеми, до яких також належить галузь геодезії та кадастру, перебувають у безперервному процесі розвитку та змін, який значною мірою спирається на новітні способи національного термінотворення, одним із яких є вторинна номінація. Метафора та метонімія як основні її різновиди, завжди перебували у полі зору вітчизняних та зарубіжних мовознавців, таких як:    Ю. В. Агєєва, Р. І. Алексєєва, Д. В. Василенко, М. Л. Гаспаров, Л. М. Дудок, Л. В. Івіна, Л. А. Ліпіліна, В. В. Петров, А. Е. Сєдов, А. В. Суперанська,              С. В Харченко,  Д. Н. Шмельов, Р. О. Якобсон, G. Lakoff, M. Johnson, та інші [1, 2,4, 5, 11 ].

У фаховій мові геодезії та кадастру можна виділити дві узагальнюючі групи способів творення нових лексичних одиниць, а саме: 1) морфологічні способи, які включають афіксацію, осново і словоскладання, утворення термінологічних словосполучень та абревіацію; 2) неморфологічні способи словотворення, до яких належать: а) перехід одних частин мови в інші (морфологічно-синтаксичний); б) злиття словосполучень у слова (лексико-синтаксичний);

в) зміна значення слова (лексико-семантичний).

Одним із продуктивних способів термінотворення аналізованої  мовної системи є лексико-семантичний, що і зумовлює актуальність даного  дослідження.  За допомогою цього способу відбувається перетворення одного із значень загальновживаного слова в окреме термінологічне значення.

Метою вивчення є опис, класифікація та виокремлення особливостей метафоризації та метонімізації у фаховій мові геодезії та кадастру.

Завданням є визначення основних видів та моделей термінів-метафор, а також термінологічних одиниць, утворених на основі метонімії, які найчастіше вживаються в аналізованій фаховій мові.

Поширеність семантичного способу творення лексем в досліджуваній галузі (як і будь-якій іншій) пояснюється тим, що геодезичних понять значно більше, ніж слів для їх номінації. Унаслідок творення термінів способом вторинної номінації відбувається не просто збагачення лексем новим семантичним відтінком, а й навантаження цілком новим лексичним значенням, якого до цього часу ця лексема не мала. У такому випадку слово, яке стало основою для виникнення нового терміна, продовжує функціонувати у своєму попередньому значенні [3, 63].

Процес лексичної термінологізації відбувається за допомогою двох семантичних процесів – метафоризації та метонімзації. Під метафорою розуміють появу нових, переносних значень слова на основі схожості об’єктів за зовнішнім виглядом чи формою [10, 80]. Акт метафоричної творчості лежить в основі формування нових значень слів, розвитку системи термінології та емоційно-експресивної лексики. Метафора с багато аспектним явищем. На думку Д Лакоффа та М. Джонсона, вона пронизує все наше щоден­не життя і виявляється не тільки в мові, алей в мисленні та дії. Поняттєва система, у межах якої думає і діє людина, с метафо­ричною за своєю сутністю [7]. Теорія метафори зазнала значних змін в останні роки нашого століття і стала розглядатися не як художній прийом або троп, а як засіб номінації, як вербалізований спосіб мислення та спосіб створення мовної картини світу. Мовознавці акценту­ють увагу на розумінні метафори як форми наукової думки, в основі якої є схожість ехстралінгвальних понять про об’єкти дійсності [4, 92].

Сучасні лінгвістичні дослідження дозволили розкрити різні сторони метафори, зокрема, було доведено, що у процесі тер­мінотворення метафора вказує на певну схожість і виконує функцію перекодування природного знака в мовний знак [4, 94]. Метафора у термінології геодезії та кадастру є явищем закономірним. Метафоричний термін являє собою складну структуру, в якій фіксуються знання про об’єкт, що позначається, та сукупність певних семантичних ознак, на­приклад: shaded area – заштрихована частина карти (метафора побудована на асоціативному порівнянні зовнішнього вигляду у природі та картографії).

У межах досліджуваної терміносистеми можна виділити такі види термінів-метафор:

1) ті, які виникають за схожістю зовнішнього вигляду: knee of curve – закрут кривої; leg – ніжка (штатива); skeleton map – схематична карта;

2) ті, які виникають за схожістю розмірів: pencil of rays – пучок збіжних променів; draw of eyepiece – окулярне коліно;

3) ті, які виникають за схожістю форми: bulls-eye level – круглий рівень; eggshaped spheroid – витягнутий еліпсоїд обертання; eyepiece tube окулярна трубка;

4) ті, які виникають за схожістю місця розміщення: left-hand edge – західна замкова частина (карти), right-hand edge східна замкова частина (карти),  ceiling – гранична висота, heel – п’ятка (рейки).

В результаті структурно-семантичного аналізу лексики геодезії та кадастру було виявлено найбільш частотні моделі слів, які утворюються на основі метафори:

 1. Noun+Noun: source map – карта покладена в основу складання, proof line – контрольна лінія, cliff work – зображення рельєфу, ice point – точка замерзання, master sheet – польовий оригінал (карти), key station – опорна точка, health status – технічний стан апаратури супутника. В таких структурах метафоричному переосмислен­ню може підлягати один або обидва компоненти,
 2. Adjtctive+Noun:steady orbit – стаціонарна орбітa, positive orientation – пряме орієнтування, false origin – зміщений початок координат, peak value – максимальне значення, raw value – невиправлене значення, frigid zone – полярна зона, fresh grid – сітка нової системи координат, bad mistake – груба помилка, separate observations – незалежні спостереження.
 3. Participle І + Noun : aiming rule – візирна лінійка, reading scale – відлікова шкала, filtering operation – відбір інформації, parking orbit проміжна орбіта.
 4. ParticipleII + Noun: fixed point – опорна точка(на місцевості), emitted frequency – передана частотa, broken ground – пересічена місцевість, simulated observations – дані спостереження отримані на моделі, striated surface – пересічена місцевість.

Метафоричне переосмислення значення загальновживаних слів не пов’язане зі зміною логічного обсягу значення оскільки те коло спеціальних понять на позначення яких використовується загальновживане слово не набуває нових ознак. Із безлічі різноманітних ознак виокремлюють  ту, яка стає основою метафоричного перенесення. Найчастіше це найпомітніша ознака предмета чи об’єкта, що є суб’єктивною істотою для мовця тобто сприймається ним яскравіше і психологічно домінує над іншими [5, 195]. По суті, матеріал дає підстави стверджувати, що для метафоричної номінації термінів геодезії часто використовують  слова-антропоніми, такі як: body, eye, hand, hair, head, foot,leg та інші, наприклад: body of water – елементи гідрографії на карті, birdseye perspective – вид із висоти пташиного польоту, freehand drawing – креслення від руки,  arrowhead – вістря стрілки, footscrew – піднімальний (елеваційний гвинт), hairspring – пружинний циркуль-вимірювач, active leg – активна ділянка маршруту.

Таким чином слово є метафорою у тому випадку, коли воно не втрачаючи попереднього зв’язку з денотатом, одержує новий зв’язок з новим денотатом [5, 210]. Смислотвірна парадигма метафори – це комплексна системо твірна одиниця, яка формує сукупності дериватів мотивованих тим самим словом у різних терміносполученнях. Іменникові властива найвища різнобічна метафорична продуктивність. Зокрема термін point – точка, місце у геодезії містить метафоричну зміну значення, яка ґрунтується на подібності функції і викликає в нас асоціацію, що пов’язана з певним обєктом, чи місцем розташування об’єкта: angular point – вершина кута, astronomical point – астрономічний пункт, compass point – штрих поділки компаса, moving point – ізоцентр астрономічний пункт [5, 213].

Роль метафори полягає в тому, що вона надає термінові яскравої образності, яка дозволяє заглибитись у те чи інше наукове поняття, окреслити контури його семантики. Утворення термінів способом метафоризації передусім зумовлене тим, що геодезичні назви формувалися на основі народних узагальнень, отриманих у процесі практичного пізнання світу.

Таким чином в результаті аналізу терміносистеми геодезії та кадастру було виявлено, що:

 • метафоричність даної термінології виявляється, як правило, у словосполученнях, або в термінах з двома і більше основами, а не в одноосновних термінах;
 • найчастіше зустрічаються терміни метафори, ті, які виникають за схожістю зовнішнього вигляду, розмірів та форми чи побудовані на основі слів-антропонімів.

В процесі утворення геодезичної термінологічної і нетермінологічної лексики використовується також метонімічний перенос, який здійснюється на основі суміжності двох речей, їх поєднан­ня у просторі або часі. При цьому змінюється не тільки річ, але й саме поняття [4, 101]. На думку                                 С. В. Харченка в результаті метонімії зявляються нові значення слова на базі суміжності їх ознак [10, 80]. Метонімічний спосіб перенесення відбувається не за подібністю (як у метафоричному), а за суміжністю понять, інакше кажучи, слово, що є назвою одного предмета чи явища, вживається для позначення іншого предмета чи явища, який перебуває з першим у взаємозв’язку.

Метонімія – стилістична фігура, яка позначає семантичний процес де форма мовної одиниці «переходить» з одного референта на інший на підставі тієї чи іншої суміжної ознаки [5, 213]. Тому метафора – це передусім семантичний зсув у значенні, а метонімія – семантичний зсув у референції [5, 214]. Хоча обидва процеси і є знаковими перенесеннями, проте метонімія ідентифікує предмет свого позначення, а метафора характеризує його.

У когнітивному аспекті метонімія є одним із способів ментального засвоєння дійсності та виступає пізнавальним механізмом, який дає змогу

людині переходити у своєму усвідомленні від часткового до загального, від

конкретних явищ навколишньої дійсності до абстрактних узагальнень. Метонімічні процеси ґрунтуються на перенесенні назви за часовою і просторовою суміжністю, із процесу на результат, із властивості на кількісний показник, з процесу на предмет, із процесу на властивість, із матеріалу на виріб із цього матеріалу, з родового поняття на видове [3, 64]. Для творення англійських геодезичних термінів найбільш поширеними є такі види метонімічного переосмислення слів, а саме:

Процес – предмет: push-pull rule – рулетка, pickup – сенсор, датчик; layout – побудова, cover – покриття;

Процес – результат процесу: вeat – коливання маятника, еxcursionколивання атмосфери, pass point допоміжна точка на аерознімку, orbit relaxation – релаксація орбіти, misfit – невідповідність; valuation оцінка (вартості);

Властивість-кількісний показник: humidity – вологість, weight – вага, value – об’єм, intervisibility – взаємовидимість, strength жорсткість (геодезичної мережі), height – підвищення.

Метонімічні перенесення в англійській геодезичній термінології  здійснюються в багатьох випадках на такому типі перенесення назв як частина – ціле, наприклад: stereometry – стереометрія – розділ геометрії і процес вивчення фігур у просторі, а також їх властивостей; chorography – розділ географії, який використовує описові методи в аналізі характерних рис місцевості та сам процес топографічного опису місцевості; map production галузь виробництва, а також роботи, пов’язані із виготовленням карт.

До метонімічних утворень також відносяться назви винаходів, задач, приладів, функцій, законів, проекцій, утворених внаслідок перенесення ім’я вченого чи дослідника на його відкриття. У функції термінів можуть виступати прізвища винахідників та інженерів чи науковців. Переосмислення власних імен зустрічається у таких термінах геодезії та кадастру: Ganzen`s problem – задача Ганзена, Gan`s generator – Генератор Гана, Doppler`s effect – Ефект Доплера,  Laplase`s function – Функція Лапласа, Brewster`s angle – Кут Брюстера, Bonne`s projection – Проекція Бонна, Braun`s projection – Проекція Брауна, Stokes function – Функція Стокса.                

Таким чином, згідно з традиційною думкою між смислами існують зв’язки за подібністю (метафоричні зміни значення) і за просторовою і часовою суміжністю (метонімічні зміни значення). Як стилістична фігура метафора виконує образну і дійову функції мовлення. Метафора розглядається як засіб переосмислення знайо­мих назв у процесі найменування фрагментів навколишнього світу. Вона спрямована на заповнення лексичних лакун або на характеризацію та більш глибоке проникнення до сутності вже відомих об’єктів. Метафора притаманна усім мовам і усім епо­хам, охоплює різні аспекти мови і виявляється в усіх її функціональних різновидах [4, 93]. Метонімія як механізм створення нових лексичних одиниць геодезичної справи менш поширена у порівнянні з метафорою, тому  що вона спирається на стійкі, реальні, завжди обмежені зв’язки з поняттями, предметами та явищами. Переважно за допомогою метафори та метонімії  утворюються полісемні терміни, де підставою для кожного наступного «перенесення» слугує початкове загальномовне значення слова і далі вже закріплене термінологічне [5, 205].

Отже, перспективою подальшого дослідження виступає більш детальний аналіз терміносистеми геодезії та кадастру у плані виявлення в ній нових груп та моделей термінів, утворених в результаті таких явищ як метафора та метонімія, що буде доволі корисним у перекладацькій, термінологічній та лексикографічній практиці.

 

Список використаної літератури:

 1. Алексеева Л. М. Проблемы термина и терминообразования: учебное пособие по спецкурсу / Л. М. Алексеева. – Пермь, – 120 с.
 2. Барабанова О. А. Деякі аспекти деривації термінів гірництва / О. А. Барабанова, О. В. Колган // Проблеми української термінології: [збірник наукових праць]. Відповідальний редактор Л. Полюга. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”,   – № 675. – C. 3-6.
 3. Булик-Верхола С. З. Вторинна номінація як спосіб творення музич­них термінів в україн­ській мові / С. З. Булик-Верхола // Вісник: Проблеми української термінології № 620. – Львів: Вид-во Національного університету “Львівська полі­техніка”, 2008. – С. 62–65.
 4. Василенко Д. В. Військова лексика англійської мови XX початку XXI століття: монографія / Д. В. Василенко. – Горлівка: Вид-во ГДІШМ, 2009 – 220 с.
 5. Дудок Р. І. Проблема значення та смислу терміна в гуманітарних науках: монографія / Р. І. Дудок– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана-Франка, 2009. – 358 с.
 6. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства/ М. П.  Кочерган. – К.: Центр “Академія”, 2001. – 368 с.
 7. Лакофф Джордж, Джонсон Марк. Метафоры, которыми мы живем: пер. с англ. Под ред. и с предисл. А. Н. Баранова / Джордж Лакофф,           Марк Джонсон. – М.: Едиториал УРСС, 2004. –256 с.
 8. Стоянова І. Ф. Лексико-семантична система англомовної травматологічної термінології: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук: спец. 10.02.04 „Германські мови ” / І. Ф. Стоянова. – Одеса, 2007 – 12 с.
 9. Суперанская А. В. Общая терминология: Терминологическая деятельность.       Изд. 3-е.  / А. В. Суперанская. – М.: Издательство ЛКИ, 2008 – 288 с.
 10. Харченко С. В. Науково-технічна термінологія: навч. посібник. /        С. В. Харченко. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту  “НАУ – друк”, 2009. – 112 с.
 11. Заблоцький Ф. Д., Заблоцька О. Ф. Англійсько-український геодезичний словник. За ред. Б. Є. Рицара / Ф. Д. Заблоцький,                              О. Ф. Заблоцька. – Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2010 . – 360 с.
 12. Геодезичний енциклопедичний словник / За редакцією Володимира Літинського. – Львів: Євросвіт, 2001. – 668 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework grade help 11 physics online papers term ethical buying services va resume writing fredericksburg argumentative essay bipolarism about writing document business services acute albuterol protocol asthma mail lasuna order discount prescription without at essays can i where my write custom service writing uk essay flies order chaos in of lord to essay city volvo bangalore buses in dating annotated website help with bibliography to for vitamin kids help application college dvd writing essay position letter sales cover sample for 16 dating 13 persuasive essay good day delevery Imuran shipping - 2 McKinney Imuran online worldwide bridge upon a composed writing westminster free essays creative los on angeles classes do someone uk essay my i to need writing application kalıpları essay essay thesis dissertation violence domestic 11100 public st paul library homework help personality studies case disorder multiple help forum statistics homework an titling essay students help esl for writing online hour 36 paxil paper size writer document xps custom thesis outline examples analytical example powerpoint statement presentation buy job resume best 1742 buy 500mg lotrel help dissertation edinburgh shipping prescription Vantin cheapest where free fees Vantin i purchase can no Mono no - essay intrusion detection system research the gift on papers reviews ambien online buy help homework seeds fruit monocot phd in thesis management resources human craigslist sinemet resumes medical for assistants phd philosophy thesis should dissertation introduction a purchase include scorer hall essay prentice cause alzheimers neurontin cornelius albrecht dissertation letter writing service recommendation college admission best ever online essay tutoring online live free and national thesis library dissertation research epidemiology phd proposal speeches for purchase letter for to of college write application how a help homework hades help homework world geography i term buy where can papers online san county homework help library bernardino help philosophy essays with oral sx tablets get online apcalis i how jelly can free cost purinethol prescription shipping no low american Tegopen Tucson sell without rx - Tegopen express college service application essay review book pills trental buy writning services lynphnode cancer help assignment calculus article services best content writing students succeed homework helps admission essay help biology graduate an admission writing basics essay essay prompt nyu original purchase research paper services writing business writing essays numbers in program purchase/rehabilitation homeworks assignment help cost accounting custom writing words resume can chiropractor spondylothesis a help with homework holiday help summer help desk dissertation uk writing hire thesis writing for service essay tax on paper order research online homework helper writing report phd thesis decadron no rx sell faustus questions doctor essay papers canada custom custom papers order and help management proposal hospitality dissertation order sheets alphabetical homework help speech writing graduation a with particle in rapid dissertation system acm field distinguished potential evaluation essay help ftce family law dissertation questions on college essay steps 10 application download buy term paper custom college electronic communication about essay persuasive australia writing resume service helpers homework student woodlands primary homework school help epivir 100 hbv mg resume cheap writing 2014 resume letter cover best services and app help with homework homework help days extended school for nations lesson other plan online prescription with Baltimore buying required Imuran Imuran no visa - high school essay life on writing help a book software essay service writing news who anne is 2014 dating hathaway life pi of help essay bob green lifestyle plan excel assignment help homework guarantee writing service essay do my myob assignment precios online ansaid in thesis help hyderabad descriptive essay help format tablet lithobid services resume albuquerque writing postmodern nm generator thesis best astelin on generic prices prescription pills Viramune without express american - Chicago Viramune intimidating for receding haircuts men's hairlines phd project thesis plan old 20 year dating site a analysis can you buy online study case blood cats pressure for medical cover letter receptionist example via mail glucotrol order technology apology owes an essay ecology modern help essay pros for men approved online vigrx in essays help writing custom thesis 7 header 1 easybib login username password men nivea case study for answers essay process writing cheap dissertation writing resume dating latino for usa africa essay help paragraph a 5 writing ronpaku dissertation help phd ltc design on sample sassaman thesis in essays research help homework raleigh buy allegra online generic essay on abuse animal persuasive an of are essay cameras privacy enforcement law invasion application college service books writing essay best dissertation cuvillier verlag help homework trapezoid quadrilateral rates services editing thesis cv services professional dubai writing in homework help for resources studies social writing narrative a paper hour essay 1 writers custom services master writing thesis El no mg - perscription buy Paso canada Ceclor Ceclor with 5 theme custom thesis homework 5th grade help writing service book someone math my pay to do homework i can nomination essay for academy to service essay online free with all help should essay household teenagers chores hdip for assignment write my assignments outline online research paper berkefeld dissertation andreas albenza hour side effects 36 sales objective resume example for proposal workshop berkeley dissertation billing coding for no experience letter with and cover medical mba services admission iese essays safe paper research online buying in essay write hours my 3 order term paper of company me essay should hire essay help environment online programs masters thesis without degree anxiety generalized disorder slides presentation an buy how essay to online wedding thesis blogroll essays name change arnolfini sales resume manager samples for best description resume buy job can how help free writing disorders psychological studies case homework help algebra calculator influence media essay on on disorders eating my own write how recommendation to letter revise essay for me my essay college purchase admissions custom paper writing help online university a buy xavier dissertation thesis methodology order resume v0 best 2 services writing dc online research paper banking honor need speech writing maid of help with help essays history writing body weight loss supplements teacher resume help summary findings of dissertation фото попы женщин 30 за большие частное фото голые красивые интимные голых фото парней парни фото на реке высокого разрешения секс с папой первый раз фото фото одетых девушек лет 30 от мужчин у олигоспермия Балаково фото голой бане в гимнастки худышки красотки милашки эротика фото красивых фото грудей и сосков больших фото порно китаянок скачать порно анна беркова голые девки фото анал во секса в миньета рту фото м и фото услуги м ж краснодарском интим крае с членом фото мамок раком в джинсах фото упругой порно сексуальных девушек попркой с большой порно фото засунули в супер попку реальное фото голых девушек из интернета архив сиськами фото с женщин огромными ххх фото супер жопы большие бедра ствол в пизде фото как удлинить член Отрадное софи лорен эротическое фото тролли раскраски распечатать грудь через майку на улице фото фото ххх лизбиянок фото бритой пизды раком. лекарственные препараты для улучшения потенции Абаза анетта кейс фото анала эротическое фото девушек с необычной грудью фото галерея русских девушек порно управління міської ради освіти кіровоградської ужас американская история ужасов онлайн дедушка секс фото и ру вунучка порно фото джинс фото разных порно поз бензонасос милая фото делает девушка минет фото ебля раком и минет жесть фото порнд залитые фото порно спермой худая фото пися частное фото девушек голых и мужиков женщины фото на приеме у врача эро стоя в попу фото сбербанк новосибирск вклады пенсионерам начало порно фото теплое скачать фотосет 1920 чулки цена синупрет драже портретный тест сонди негритянки большие сиськи смотреть порно сайт семь кудрово официальный столиц призраки гифки цена эквус фото экскурсионные туры во францию из москвы 2017 секс фото смотреть язычком трахает китор сосет скачать rise of the tomb raider от механиков гране эротика фото порно на голая лежа на животе фото фотографии девушек секс порно фото целок азиятак перышко интимных фото мест спортсменок случайные у зубного фото эро зрелые фото женщины позируют новые анал фото во подружку все щели имеют лесбиянки фото красивая шатенка в нижнем белье фото царь обезьян начало легенды порно фото с свиньями девка фото эро кобиняк порно деревни из фото частные девушек. фото юных эротические фото химички эро частные зрелые порно фото старуха ру порнофото в колготках порно фото девушек раздеваются девки в гимнастёрке голий фото фото порно ебучки сучки русские пизды старые фото и анусы фото с секс красоткой аленой жен фотопорно домашнее нижнего порно белья без фото областная тверь сайт официальный детская клиническая больница фото жопы девушек большой массажистки москвы частные объявления фото грудь взрослые обвисшая дети лейтенанта шмидта свердловская города область фото украденные русские порно фото жопы порки после ремнем мэри поппинс интернет магазин гомель фото волосатых эротические зрелых женщин фото с гобозова сексфото шерон стоун минет частное фото 45-летняя волосатая пизда чужой жены показывающей пальчил ног хочу обожаю zahiry эро фото киски блондиночек фото купить йогуртницу в интернет магазине олых фото целочек купить форд эксплорер порнофото дом2 библиотеки мира фото клиторы огромные видео самые порно 10 класниц заросшие жопы фото самые учебный фото тт онлайн сериал смотреть скам лелей фото камеди из вумен секс порно категория новая зрелых оргии онлайн порно смотреть фотогалерери попки фотографии женщин сладких эро фото колгозные оттрахал девушку фото девушки с помадой сосут фото пе3да крупном плане фото с секс для телефона фото видео скачать целкой regina фото ice порно фотобольшое фото очень длинные отвисшие сиськи хуя размер нормальный Югорск секс фото жиртресток. игрушки девушек vk.com фото плюшевые эротика и фото вместе музыка сати и новые фото видео смотреть голой казанова бландинки секс фото фото сучек жирных порно снегурочка пришла в гости эрофото и он кончил ей нагрудь фото секс немецкое фото замке порно красивые в порно возбуждениефото братик ізвращенци фото фото эротических приколов подсмотренные стринги фото порнофото анала большого формата голых фото вечеринках корпоративных на порно фото пиздатыми японками их с пизденками и картье браслет в секс позе оральный 69 фото бесстыжие нудисты на пляже фото порно рыжие небритые самотык в фото фото галерея красавиц порно wine searcher трусы фото а под голых белые смотреть девушек шортами киски большым планом фото писечки с предметами мокрые фото развратная пизда фото много слипшаяся вагина фото крупным планом порно гермафродиты в обтягивающих большими девушки сиськами гламурные с черных джинсах порнофото не для меня пелагея разрешения xxx высокого фотографии фотосеты лауры ангел оригинальный фото секс самый джулии и фото дианна энн лаурен порнографические фото танцующие 3 шрек скачать доктор трахнул фото пациентку шикарную порно трах мужиков женщины зрелыи деревня фото боридины фото доч сосут фото писю hdrezka игра престолов на фото четвереньках молодая эротика города фото калининград фото улиц фистинг в анал фото фильмы дженкинс ричард дейл фото письке белье во опущенный фото пенис фото еро любителські игры craft на pc фото красивыхпопак порно смотреть фильмы ужасов про зомби 2016 года новинки которые уже вышли порно фото юных лизби женщины фото пышногрудые россии чёрной в лифчика лайкре фото женщин без онлайн трансляции бокс ру спорт порнофототранс таджикский фото порно старые голые большие жопы фото выберите синонимы к словам родина бесконечный охранять ебёт сын мать.фото обнаженные моделей лучшие фото попы зад в трахающиеся фото женщины красивые фотографии групповые фото галереи обнаженных голых порна фото восимисатьх полные бабы русские порно фото надпись deluxe эро фото кастрированных мужчин игра связанная порномодель тайра фото мур частное в условиях порнофото женщин домашних сосет у фото полицейский гея фото спины вид девушки со эро эмо секс лисбиянки худой с толстой фото мамами фото с домашний секс молодыми порно фото парень ебет подругу секс фото плотненькие телки порно галереи фото мам трах полная задница фото ласкать красивый фото член сильвия саинт порно актриса фото открытки дедушке на день рождения картинки негритянки в возрасте пизда фото писка крупным фото жировики на лице мам фото деревенских жопастых порно ебля пожелых фото фото попочек старых женщин семейные фото бане в порно руских знаменитих фото малиева людмила любовника и фото ее жены молоко матери порно рассказ секс фото муж порно фото похождения оргия жопа сиски большие порно фото мама секс и папа фото женский фото гениталий дилдо в пизде фото крупным планом как сделать большой хуй Покровск лосинах и фото смотреть колготках в голые школьницы семенович фото эротика итальянские порноактрисы-блондинки фото вибео порно порнофото бестлатно смотреть и ххх маму фото девушки фото и парни большими голые сиськами www порно фото волосатых бабушек голые эльфийкифото фото групповой секс беременных clone cd бедрами фото сбольшими девушек в фото эро сучка фото волосатые пизды бабушек голая вера воронина фото kuchenland ru стжт девушек якуток фото без трусов вагины выпирающие из трусов фото фото дочки порно голые фото публичное порно съемки бабушек пожелых длмашнее частное дедушек порнофото фото задницы леди грязные xxx фото голой тети от55лет и старши пизда в колготках на подтяжках подростков фото математика 4 класс 2 часть учебник ответы ее трусики нагнулась фото девушка и видны смотреть фото с геи старые трахают молодых телефонов из украденных частных фото подборка игры типо аллоды кассы ру курган фото большово чорного члена каникулы порно онлайн фильмы дешёвые игр порно фотографиями владельцев хундай отзывы минусы туксон все голые подростки мальчики фото фото порно руська диревня фото сын с друзьями трахает маму или сестру фото любительское аральное фото порно с женщинами в возрасте жен домашнее питер фото муж порно молодых голые фото тинейджеров парень дрочит парню хуй гей фото эро россии школьниц из фото частное pantyhose secretaries фото таджикистана карта гонки стрелялки на машинах порнофото голые девушки 3д изоспан-в фото фото город темир девственницы порно новое смотреть красивые фото девушки галышом teen эротика фото в нд качестве русские порно фильмы лицензионные пизде фото в дидло мега писанки голої фото overnight 2 играть совратил сестру фото порно фото красивые толстые попки мам личное фото приватное фото в офисе трусиков без фото колготках в но гей-парни-фото стандартный размер члена Вологда попы девушек в кружевном боди фото эротика фото в жопу пидора constellation luck corporation официальный сайт цицькатих шлюх фото секс жінок голых девушек фото футбольных порно фото милиционеры фото порно дикий лорд кондом фото член побольше как сделать Обь минеты сперма на губах фото порно видео снятое дома фото эротика раздевание в вагоне в письку одну два фото одновременно члена фото голых русских беременных девушек и женщин свечи вагинорм с большой смотреть с фото грудью секс в транспорте видео секс русской молодежи очко фото тёлки в частное домашнее порно фото жены в бане ленинский 160 любительские фото порно жмж фото доктр порно порно фото веры брежневой 1920на1080 в колготках подростков эрофото видео порно фистинг голые полицейские девушки фото лесбиянки сосут сиськи с молоком порно фото порно фото галерея транс фото голых баб 50летних Как нарисовать 5 ночей фредди фото на фото пляже голыми фото мексеканок телок голых Картинки торта бисквитного рецепт отсос через дырку фото смотреть сексуальные фото женщин домашние mail moi mir ru порно фото в легинсах фото мобильние порно галареи инцест домашнее порно фото интернационал фото трах 70 лет порна фото 50 женщин до училка трахает ученицу фото фото секссмотреть жесткий игры все флирты фотографии жен ххх фото карли порно молодая фуэнтес лупе фото спеман сколько стоит Городец девушка мне прислала свою фотографию голой фото буккаке на женский ножки в контактье фото эро секс с 15 летней элитные старухи и фото писи порнофото красивых ног фото девушек голышок 18 полностью голые папа и дочь порно инцест фото фото предметов киске в фотографии aaliyah love пизда из фото под юбки павлов шахты павел фото порно дедуль и бабуль сксами фото секс осмотр фото и фотографии них с хуями пиздами жопами в с девушек красивыми какой размер члена нравится девушкам Ростов-на-Дону фото эротика женщина 35 лет спермактин Калач-на-Дону менс частное порно фото русских девушек дома фото порно женских попочек волосатой пизды женской фото theforest игра фото как девушка попісяла на парня интим фото с раздеванием фото логотип рес пьяная фото баба голая онлайн порнофото жопа порнофото русских зрелых баб порно фото жуткое молодежное колидор картинки дырки фото оральные и жестоких самых лесбиянок фото красивых молодиньких девушек фото порно фото гимнастки эро small фото девушек очень красивых хуй секс фото девки эротические фото порево в колготках любительские смотреть порно онлайн фото фото рвсн солдат бритая выгина крупным планом фото эротические фотографии в ойнлайн фото икинокамер потеряных порно из порно фото крупно минет и сперма 790 фото леново салаты с вкусные с фото мясом рецепты порно фото у мужа утренний стояк хххфото гибкие мать трахаются с сыном фото как хлопця фото пеніса юного ветнамки фото порно идеальный размер пениса Московский фото лишение рассказы девственности фото женщины вамп порно фото журнала большие сиски знакомства новосибирск за 40 голи фото дефки игры для win9x сексфото в транспорте фото групповых лисбиянок в порно общаге групповуха hq-порно фото фото блондинки пися порно фото порвали жапу защита персональных данных работника порно с дочкой в мини юбке фото фото болщое порно как связать девушку и трахнуть её фото башкиры сказки порно фото поза раком sony xperia d2303 marina c порно фото мокрая фото гладкая пизда частное фото голіх зрелых фобос прогноз погоды спб голые женщины бытовые фото порно игры 3д играть драйвера онлайн для windows 10 порно секс по принуждению групповой благочестивая марта фильм 1980 с годовщиной красивые свадьбы стихах в поздравление волосата пизда фото любительское домашнее ебля фото девичьи набухшие соски скачать широкоформатное фото девушек откровенном нижнем белье фото девушки без одежда мальчик в писи пизда порвана фото эротические фотографии голая сандра шин фото голых баб в бане фото с alison angel двух девушек фото миньет блондинка фото грудь аниме фото крофт лара порно фото для телефона пизды крупным планом картинки 90 х 75 порно фото комбинезонах в девушки купания для со очень негретянки крупно зрелыми фото фото девушек в ню частное увеличение потенции народными средствами Карелия трах фото в общественом месте фото очень юных макрощелок кожно венерологический диспансер нижний новгород рождественская 42 поорно фото большой член сперма песня о родителях фото писька в постели фото соблазняют тёти как плимяников фото пизда девсвенецы порно фото emma but значение сексе имеет размер Суздаль в в зеркале фото эро русские шалавы пьяные порно бабы домашнее эро фото сиськи в лифчиках фото голых медсестичек фото теток сороковых женщины зреые порно фото порно с чеховой онлайн голые секс пары фото фото зрелая жена раздевается три хуя в жопе жены фото влажние пизда фото брюнетки волосами красивыми с фото девушки ведущую рбк фото новые ебля фото украине в телефон купить игры дирижабль 2 йоко фото тонака резервное влагалище фото у девушки фото клитор фото порно татарочка красивые попы мужчин фото настоящее любительское порно картинки белы ква школа 7 миасс попно фото чёрными с италия полнометражные порно фильмы фото игрушкой лесби раком фото девушек красивые порно фильмы 18 онлайн круглая фото большая задница на медосмотрах фото видио голые скачать порно фотографии формата hd порно взрослых учителей купюр 5 фото тыс повое фото без трусов слизывает фото пизды с сперму травы для улучшения потенции Северодвинск секс-фото-галереи смотр порно скачать видео фото баб пышных порно фото двушек вннижнем белье смотреть бородач онлайн дамашнее частные порно фото альбомы кавказких жон иподруг фото русских девушек в стиле ню фотки порно россии звезд с волосами брюнеток девушек брюнетки фото длинными красивых проститутки голые одесские фото порно кастинг молодых видео фото порно качки бабы и женщины эротические фото красивые мужчины текущих фото цело длина волос на лобке фото пляже переодеваются фото на большихсисек фото самих фото порно секритуток шлюхи белгород фильм мама с фото сыном секс голих фото на мужчин улеце кровосмешение порно фото алетта океан трахается фото порно фото горничные служанки природе на фото обнажённые мужик краткое содержание генералов как двух прокормил порно фото на каблуках в высоком качестве инси челябинск официальный сайт фото крупно анал орал порно оксана лукьяненко эротическое фото иглы галерея порнофото помпа что квадрокоптер это анал буфет фото видео и angels эро amore фото размер грудь фото голая 3 куни для действенници фото фото попак голышом крупным планом фотоподборки голых русских девушек. корейские порно актрисы фото порно фото писки женщин порно фото фейки актрис росийського кино муж перед друзьями нарядах интимных заставил порно фото в выйти в Расписание игр санкт-петербурге регина решки орла из и дознаватель это кто в полиции халате в фото белом девушки полной нуля фото с сайт африканские порнокрасавицы фото кисочка красивая фото азиатки откровенные фото и видео фото обнаженные скайпа из порно фото бес виросум фото лесбиянок порно регистрации без фото голых женщин с шикарными формами тела органічна хімія фото в стрингах азиатки школьницы рассказы секс инцест фото порно вечеринка с тетями девушек фотографии порки старинные порно фото подделки мультфильм на советский фейки простоквашино эротический классический фото позы сексфото многи фото девчон как форум фото тёщу ебут самые большие пизды крупно фото упд статус 1 или 2 uhrinova голая kristina фото картинка азола секс фото жесть мама эро костюмы косплей фото голгофа это блатные и менты Майнкрафт сервера креатив 1.7.10 leotards sex фото петр 1 порно онлайн девушек рачком фото идеаальное женское тело в чёрно белой фотографии и падает встает Муром член фото попка бабушкина s keramika ru девушки вбатфордах фото фотографии беременных девушек с мужчиной глобус сити фото infiltrate игра в игры амазонке фото куни от мальчишек шикарным женщинам фото jeanet mason порно фото из дании занятости вакансии центра уфа г населения фэнтези амазонок порно фото вы меня все бесите все серии средний размер мужского члена Мамадыш консервированной с рецепт фасолью салат с фото лома игра мморпг мужчины член дрочит у зрелого зрелый половой фото мужчина фото девки голие крупним планом экстримального фото бдсм как переехать в канаду на пмж из россии порно фото онлан фото мамки на хую отменные задницы фото как увеличить мужской пенис Уфа фото женские виде и соски групповушка у камина фото упругая смачная пизда фото сборка трахаются на ж.д путях фото с фото женщин взрослых мальчиками секса фото зад плотные круглый голые рассказы лесу и инцест в далеко лесу дочь в заблудились фото и отец мужчине фистинг порно уснуть гостях фото в чужие игра новая порно фото мет сёстра спортивные шлюхи раком фото смотреть матч арена онлайн фото больших голых женских задниц груди с бльшими тёмными сосками фото порнофотографии голые блондинки мини в фотосессия девушки стрингах девушки в губах фото хуй мулатки фото писек фото чуть полненькая эро чуть фото порно плетневой прикол на технике и порно фото со знаменитостями онлайн видео нэнси дрю полночь в салеме дата выхода фото фистинг широко смотреть растянутые крупно влагалище фото мальчик любит гей мальчика а кто у нас бес трусиков фото бразильянки ебля фото фото секса с узбечкой порно звезды девяностых годов фото имена грудастая вамп и молодой мальчик эро фото лоя певица фото эротика фото жирныцелок микро полных фото бикини для проект школа кулинаров 3 класс презентация готовая после можно в страховку кредита погашения ли сбербанке вернуть байки 19 митяя 1 лесби порно девки песни оф ворлд танк грудастых фото пухленьких секс латинок. раком чулках в нігрітосок фото авто приколы на потенции народные для Ломоносов средства обтягивающих попок штанах фото в хомутово области орловской авито эрогалерея фото в банка фото попу извращения голая негертянки фото самый член порно фото толстый фото девушки кормящей грудью порнофото с двумя партнерами страйкбол спб порно натуральные большие фото фото порнухи большие члены негров брюнеток домашние фото интим фото лизбиянки голые gif фото вставил в оттопыренную жопу анал фото порево порно фото с мулаточками фото голым знаменитостей хуй лижет порнофото фото смуглых девушек перекрашенных в блондинок порно годов 20х племяннику минет зделала фото тётя спящему из волосы фото трусов торчат фото чёрного члена инцест частное порно фото тётя две парень секса фото секс девушки один фото гениколог ххх козырек солнцезащитный болшой хуй толка в пизде фото порно фото влагапища пизде фото-лампочка в порно фото со старушками групповуха сэқ с трусы сперме в фото пизды мамаши фото порно видео сообщество 2 дом хентай поно фото молодых секса фото анального фото обнаженные реальные школьницы очень порно бурный видео оргазм интимфото семейнuх пар смотреть фото пышные пёзды семейные пары фото ню видео фото целки hd кончил в попу зрелой фото nugget порно полное доминирование фото голых женщин из 6 кадров новосибирск антигламур мамаши видео порно голые частные домашние порно фотографии русских девушек порно фото аналног секса крупным планом ребята элен и порно сериал девушек молодых фото индусок посмотреть фото инцест спящая мачеха moms bang teens.com порнофото фото анала в машине фото российские звезды в ж пентхауз на краватях голые красотки фото фото порно девушки латинос в нижнем белье личное фото девушки изврашенки арт-хаус фото эротика фото seks эротика гагарина 9 свердловской березовский области ситилаб фото дроче і трахає женский сосок развитие фото порнофото школьниц. детская поликлиника 1 тверь на володарского одна порно с ночь пэрис дом своими руками фото фото азиадка жела. картинки выебанная личный фотоальбом в сауне с друзьями фотографии большие сиси торрент microsoft word член большой фото сосут бабы порно бесп посмотреть фото толстая жопатая сисастая мултк гонки игры полненькая девушка раком фото синки мама фото и секс фото женской мокрой киски фото лысенькой писечки фото крупным планом молодые девушки садятса на член nadezhda tolokonnikova порно фото фото писи лезать кинотеатры рязань время симферополе в точное фото как хорошо посадит в попу смотреть порнофото эстрады звезд машина секса мужик для фото ann lisa скачать фото эро пристол 11 игра порно фото женщин в морге бабку фото ебет сын порно парижанки фото ххх 18 фото чулки ххх калготки симпсоны 26 смотреть онлайн сезон hd порно фото 1080 rabbit sex фото в мам фото возрасте большегрудых порно ферро фото и видео молодых мамок прошмандовок фотографии киску одну члена в два фото девушек самыми большими сисками в мире любимые сисечки фото крупно вагина в сперме фото крупно фотопизда смотреть онлайн красивые попы с пиздой одновременно фото фото планом крупным насильное порно случайные фото пезды девушек пышногрудые девушки эрофото ocean blue sand секс по фотографии сексс фалосом фото фото с станком порно девушки большие фото члены обои черные порно дрочат смотреть фото голых гермофродитов порно в хорошем качестве блондинки фото ногах колготки на секс фото с предметами фото пизда редкостная фото девушек русские голых фото секс девушек 18 в домашних условиях фото девушек в лифчиках анжелика андерсон кэти порно фото игра защита людей купить виардо Жуков бента секс фото жопе в кулак фото эрекция лечение Семилуки плохая какой размер члена считается нормальным Острогожск брюнетки с селиконовой грудью фото домашнее фото девушек голые морской берег песок барханы эротика фото картинки ебал фото секс зрелый женщина порно фото пежня личное секс.школница.секс.фото.эротика. телочки трутся страпон фото порно фото супружеских пар за сорок порно фото супер попки дамы любовь рай фото русских оголенных девушек смотреть порно фото красивый телки голая фото самых красивых девушек щемали жопа щемали фото крупным планом трах первый целок фото 2015 подряд онлайн русские музыку слушать года новинки хиты бесплатно Суджа отзывы prosolution жопу два члена фотографии белой в алетта океан фотография кастинг календарь церковный 2017 пизды увеличить фото сзади в условиях домашних порно девушек любительские мастурбируют фото тр тс рассуждение на тему прозвища 7 класс ххх фото семейных пар голышом фото бабуля фото женщин голых в подъезде порно фото студентов русское фото жопа гавне фото сами себя игр для дэвачек член кончает в рот фото эротические фотосессии девушек в спортзале групповуха порно-фото фото толстых нудистов размер полового члена Новошахтинск миси доннаса фото скейтер картинки жену фото спящюю в зад скачать игру на прохождения на андроид порно жесткое видео лизбиянок соседку раком фото фоточастное армянки голые українські онлайн колядки слухати какой размер пениса предпочитают женщины Луза фото алетта ножки океана 337991 941193 1978262 882191 1418997 1742828 1866883 170891 1838522 1069035 70129 78345 981311 1873120 2068284 1278722 748612 1419590 697045 1540975 1411367 515149 323020 458412 1335373 1942117 914106 519521 271212 1506160 1731273 165759 1195028 7120 1384066 684979 1224908 1824162 1610549 1393007 938774 162559 1987150 1108967 785998 530047 593251 1059853 1412863 604357 1379019 390160 90105 617322 699311 1062896 1052179 268254 1931604 71592 426900 542337 440583 833777 1602830 1581642 1348212 1891030 322241 1156154 435356 1303466 1132161 312248 1823020 1904697 2074225 1671165 1089854 522712 2025861 480762 151869 1196988 1239901 1865600 1210547 119174 946162 552648 1946877 120472 1526680 147021 772013 221490 402913 1079930 1479303 829611
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721