ПРОЦЕСИ МЕТАФОРИЗАЦІЇ І МЕТОНІМІЗАЦІЇ У ТЕРМІНОЛОГІЇ ГЕОДЕЗІЇ ТА КАДАСТРУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

81`373.612.2

Ю. І. Грибіник

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. М. Івано-Франківськ.

ПРОЦЕСИ МЕТАФОРИЗАЦІЇ І МЕТОНІМІЗАЦІЇ У ТЕРМІНОЛОГІЇ ГЕОДЕЗІЇ ТА КАДАСТРУ

У статті досліджено мовні явища метафори та метонімії як невід’ємні процеси творення та розвитку термінології геодезії та кадастру. Визначено головні види і моделі метафоричних та метонімічних конструкцій, які є продуктивними у досліджуваній терміносистемі.

У статье исследованные языковые явления метафоры и метонимии как неотъемлемые процессы образования и развития терминологии геодезии и кадастра. Определены главные виды и модели метафористических и метонимических конструкций, которые являются продуктивными у исследованной терминосистеме.

The article deals with the linguistic phenomena of metaphor and metonymy as integral parts in the process of the terminology of geodesy and cadastre formation and development. The main types and patterns of metaphoric and metonymic constructions which are productive in the terminological system under the study are considered in the article.

Ключові слова: метафора, метонімія, значення слова, переносне значення, детермінологізація.

Ключевые слова: метафора, метонимия, значение слова, переносный смысл, детерминологизация.

Key words: metaphor, metonymy, meaning of the word, figurative meaning, determinologization.

Сучасний етап розвитку мовознавства та термінознавства  характеризується підвищеним інтересом до дослідження семантичних процесів, які відбуваються в межах галузевих термінологій. Як відомо різні терміносистеми, до яких також належить галузь геодезії та кадастру, перебувають у безперервному процесі розвитку та змін, який значною мірою спирається на новітні способи національного термінотворення, одним із яких є вторинна номінація. Метафора та метонімія як основні її різновиди, завжди перебували у полі зору вітчизняних та зарубіжних мовознавців, таких як:    Ю. В. Агєєва, Р. І. Алексєєва, Д. В. Василенко, М. Л. Гаспаров, Л. М. Дудок, Л. В. Івіна, Л. А. Ліпіліна, В. В. Петров, А. Е. Сєдов, А. В. Суперанська,              С. В Харченко,  Д. Н. Шмельов, Р. О. Якобсон, G. Lakoff, M. Johnson, та інші [1, 2,4, 5, 11 ].

У фаховій мові геодезії та кадастру можна виділити дві узагальнюючі групи способів творення нових лексичних одиниць, а саме: 1) морфологічні способи, які включають афіксацію, осново і словоскладання, утворення термінологічних словосполучень та абревіацію; 2) неморфологічні способи словотворення, до яких належать: а) перехід одних частин мови в інші (морфологічно-синтаксичний); б) злиття словосполучень у слова (лексико-синтаксичний);

в) зміна значення слова (лексико-семантичний).

Одним із продуктивних способів термінотворення аналізованої  мовної системи є лексико-семантичний, що і зумовлює актуальність даного  дослідження.  За допомогою цього способу відбувається перетворення одного із значень загальновживаного слова в окреме термінологічне значення.

Метою вивчення є опис, класифікація та виокремлення особливостей метафоризації та метонімізації у фаховій мові геодезії та кадастру.

Завданням є визначення основних видів та моделей термінів-метафор, а також термінологічних одиниць, утворених на основі метонімії, які найчастіше вживаються в аналізованій фаховій мові.

Поширеність семантичного способу творення лексем в досліджуваній галузі (як і будь-якій іншій) пояснюється тим, що геодезичних понять значно більше, ніж слів для їх номінації. Унаслідок творення термінів способом вторинної номінації відбувається не просто збагачення лексем новим семантичним відтінком, а й навантаження цілком новим лексичним значенням, якого до цього часу ця лексема не мала. У такому випадку слово, яке стало основою для виникнення нового терміна, продовжує функціонувати у своєму попередньому значенні [3, 63].

Процес лексичної термінологізації відбувається за допомогою двох семантичних процесів – метафоризації та метонімзації. Під метафорою розуміють появу нових, переносних значень слова на основі схожості об’єктів за зовнішнім виглядом чи формою [10, 80]. Акт метафоричної творчості лежить в основі формування нових значень слів, розвитку системи термінології та емоційно-експресивної лексики. Метафора с багато аспектним явищем. На думку Д Лакоффа та М. Джонсона, вона пронизує все наше щоден­не життя і виявляється не тільки в мові, алей в мисленні та дії. Поняттєва система, у межах якої думає і діє людина, с метафо­ричною за своєю сутністю [7]. Теорія метафори зазнала значних змін в останні роки нашого століття і стала розглядатися не як художній прийом або троп, а як засіб номінації, як вербалізований спосіб мислення та спосіб створення мовної картини світу. Мовознавці акценту­ють увагу на розумінні метафори як форми наукової думки, в основі якої є схожість ехстралінгвальних понять про об’єкти дійсності [4, 92].

Сучасні лінгвістичні дослідження дозволили розкрити різні сторони метафори, зокрема, було доведено, що у процесі тер­мінотворення метафора вказує на певну схожість і виконує функцію перекодування природного знака в мовний знак [4, 94]. Метафора у термінології геодезії та кадастру є явищем закономірним. Метафоричний термін являє собою складну структуру, в якій фіксуються знання про об’єкт, що позначається, та сукупність певних семантичних ознак, на­приклад: shaded area – заштрихована частина карти (метафора побудована на асоціативному порівнянні зовнішнього вигляду у природі та картографії).

У межах досліджуваної терміносистеми можна виділити такі види термінів-метафор:

1) ті, які виникають за схожістю зовнішнього вигляду: knee of curve – закрут кривої; leg – ніжка (штатива); skeleton map – схематична карта;

2) ті, які виникають за схожістю розмірів: pencil of rays – пучок збіжних променів; draw of eyepiece – окулярне коліно;

3) ті, які виникають за схожістю форми: bulls-eye level – круглий рівень; eggshaped spheroid – витягнутий еліпсоїд обертання; eyepiece tube окулярна трубка;

4) ті, які виникають за схожістю місця розміщення: left-hand edge – західна замкова частина (карти), right-hand edge східна замкова частина (карти),  ceiling – гранична висота, heel – п’ятка (рейки).

В результаті структурно-семантичного аналізу лексики геодезії та кадастру було виявлено найбільш частотні моделі слів, які утворюються на основі метафори:

 1. Noun+Noun: source map – карта покладена в основу складання, proof line – контрольна лінія, cliff work – зображення рельєфу, ice point – точка замерзання, master sheet – польовий оригінал (карти), key station – опорна точка, health status – технічний стан апаратури супутника. В таких структурах метафоричному переосмислен­ню може підлягати один або обидва компоненти,
 2. Adjtctive+Noun:steady orbit – стаціонарна орбітa, positive orientation – пряме орієнтування, false origin – зміщений початок координат, peak value – максимальне значення, raw value – невиправлене значення, frigid zone – полярна зона, fresh grid – сітка нової системи координат, bad mistake – груба помилка, separate observations – незалежні спостереження.
 3. Participle І + Noun : aiming rule – візирна лінійка, reading scale – відлікова шкала, filtering operation – відбір інформації, parking orbit проміжна орбіта.
 4. ParticipleII + Noun: fixed point – опорна точка(на місцевості), emitted frequency – передана частотa, broken ground – пересічена місцевість, simulated observations – дані спостереження отримані на моделі, striated surface – пересічена місцевість.

Метафоричне переосмислення значення загальновживаних слів не пов’язане зі зміною логічного обсягу значення оскільки те коло спеціальних понять на позначення яких використовується загальновживане слово не набуває нових ознак. Із безлічі різноманітних ознак виокремлюють  ту, яка стає основою метафоричного перенесення. Найчастіше це найпомітніша ознака предмета чи об’єкта, що є суб’єктивною істотою для мовця тобто сприймається ним яскравіше і психологічно домінує над іншими [5, 195]. По суті, матеріал дає підстави стверджувати, що для метафоричної номінації термінів геодезії часто використовують  слова-антропоніми, такі як: body, eye, hand, hair, head, foot,leg та інші, наприклад: body of water – елементи гідрографії на карті, birdseye perspective – вид із висоти пташиного польоту, freehand drawing – креслення від руки,  arrowhead – вістря стрілки, footscrew – піднімальний (елеваційний гвинт), hairspring – пружинний циркуль-вимірювач, active leg – активна ділянка маршруту.

Таким чином слово є метафорою у тому випадку, коли воно не втрачаючи попереднього зв’язку з денотатом, одержує новий зв’язок з новим денотатом [5, 210]. Смислотвірна парадигма метафори – це комплексна системо твірна одиниця, яка формує сукупності дериватів мотивованих тим самим словом у різних терміносполученнях. Іменникові властива найвища різнобічна метафорична продуктивність. Зокрема термін point – точка, місце у геодезії містить метафоричну зміну значення, яка ґрунтується на подібності функції і викликає в нас асоціацію, що пов’язана з певним обєктом, чи місцем розташування об’єкта: angular point – вершина кута, astronomical point – астрономічний пункт, compass point – штрих поділки компаса, moving point – ізоцентр астрономічний пункт [5, 213].

Роль метафори полягає в тому, що вона надає термінові яскравої образності, яка дозволяє заглибитись у те чи інше наукове поняття, окреслити контури його семантики. Утворення термінів способом метафоризації передусім зумовлене тим, що геодезичні назви формувалися на основі народних узагальнень, отриманих у процесі практичного пізнання світу.

Таким чином в результаті аналізу терміносистеми геодезії та кадастру було виявлено, що:

 • метафоричність даної термінології виявляється, як правило, у словосполученнях, або в термінах з двома і більше основами, а не в одноосновних термінах;
 • найчастіше зустрічаються терміни метафори, ті, які виникають за схожістю зовнішнього вигляду, розмірів та форми чи побудовані на основі слів-антропонімів.

В процесі утворення геодезичної термінологічної і нетермінологічної лексики використовується також метонімічний перенос, який здійснюється на основі суміжності двох речей, їх поєднан­ня у просторі або часі. При цьому змінюється не тільки річ, але й саме поняття [4, 101]. На думку                                 С. В. Харченка в результаті метонімії зявляються нові значення слова на базі суміжності їх ознак [10, 80]. Метонімічний спосіб перенесення відбувається не за подібністю (як у метафоричному), а за суміжністю понять, інакше кажучи, слово, що є назвою одного предмета чи явища, вживається для позначення іншого предмета чи явища, який перебуває з першим у взаємозв’язку.

Метонімія – стилістична фігура, яка позначає семантичний процес де форма мовної одиниці «переходить» з одного референта на інший на підставі тієї чи іншої суміжної ознаки [5, 213]. Тому метафора – це передусім семантичний зсув у значенні, а метонімія – семантичний зсув у референції [5, 214]. Хоча обидва процеси і є знаковими перенесеннями, проте метонімія ідентифікує предмет свого позначення, а метафора характеризує його.

У когнітивному аспекті метонімія є одним із способів ментального засвоєння дійсності та виступає пізнавальним механізмом, який дає змогу

людині переходити у своєму усвідомленні від часткового до загального, від

конкретних явищ навколишньої дійсності до абстрактних узагальнень. Метонімічні процеси ґрунтуються на перенесенні назви за часовою і просторовою суміжністю, із процесу на результат, із властивості на кількісний показник, з процесу на предмет, із процесу на властивість, із матеріалу на виріб із цього матеріалу, з родового поняття на видове [3, 64]. Для творення англійських геодезичних термінів найбільш поширеними є такі види метонімічного переосмислення слів, а саме:

Процес – предмет: push-pull rule – рулетка, pickup – сенсор, датчик; layout – побудова, cover – покриття;

Процес – результат процесу: вeat – коливання маятника, еxcursionколивання атмосфери, pass point допоміжна точка на аерознімку, orbit relaxation – релаксація орбіти, misfit – невідповідність; valuation оцінка (вартості);

Властивість-кількісний показник: humidity – вологість, weight – вага, value – об’єм, intervisibility – взаємовидимість, strength жорсткість (геодезичної мережі), height – підвищення.

Метонімічні перенесення в англійській геодезичній термінології  здійснюються в багатьох випадках на такому типі перенесення назв як частина – ціле, наприклад: stereometry – стереометрія – розділ геометрії і процес вивчення фігур у просторі, а також їх властивостей; chorography – розділ географії, який використовує описові методи в аналізі характерних рис місцевості та сам процес топографічного опису місцевості; map production галузь виробництва, а також роботи, пов’язані із виготовленням карт.

До метонімічних утворень також відносяться назви винаходів, задач, приладів, функцій, законів, проекцій, утворених внаслідок перенесення ім’я вченого чи дослідника на його відкриття. У функції термінів можуть виступати прізвища винахідників та інженерів чи науковців. Переосмислення власних імен зустрічається у таких термінах геодезії та кадастру: Ganzen`s problem – задача Ганзена, Gan`s generator – Генератор Гана, Doppler`s effect – Ефект Доплера,  Laplase`s function – Функція Лапласа, Brewster`s angle – Кут Брюстера, Bonne`s projection – Проекція Бонна, Braun`s projection – Проекція Брауна, Stokes function – Функція Стокса.                

Таким чином, згідно з традиційною думкою між смислами існують зв’язки за подібністю (метафоричні зміни значення) і за просторовою і часовою суміжністю (метонімічні зміни значення). Як стилістична фігура метафора виконує образну і дійову функції мовлення. Метафора розглядається як засіб переосмислення знайо­мих назв у процесі найменування фрагментів навколишнього світу. Вона спрямована на заповнення лексичних лакун або на характеризацію та більш глибоке проникнення до сутності вже відомих об’єктів. Метафора притаманна усім мовам і усім епо­хам, охоплює різні аспекти мови і виявляється в усіх її функціональних різновидах [4, 93]. Метонімія як механізм створення нових лексичних одиниць геодезичної справи менш поширена у порівнянні з метафорою, тому  що вона спирається на стійкі, реальні, завжди обмежені зв’язки з поняттями, предметами та явищами. Переважно за допомогою метафори та метонімії  утворюються полісемні терміни, де підставою для кожного наступного «перенесення» слугує початкове загальномовне значення слова і далі вже закріплене термінологічне [5, 205].

Отже, перспективою подальшого дослідження виступає більш детальний аналіз терміносистеми геодезії та кадастру у плані виявлення в ній нових груп та моделей термінів, утворених в результаті таких явищ як метафора та метонімія, що буде доволі корисним у перекладацькій, термінологічній та лексикографічній практиці.

 

Список використаної літератури:

 1. Алексеева Л. М. Проблемы термина и терминообразования: учебное пособие по спецкурсу / Л. М. Алексеева. – Пермь, – 120 с.
 2. Барабанова О. А. Деякі аспекти деривації термінів гірництва / О. А. Барабанова, О. В. Колган // Проблеми української термінології: [збірник наукових праць]. Відповідальний редактор Л. Полюга. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”,   – № 675. – C. 3-6.
 3. Булик-Верхола С. З. Вторинна номінація як спосіб творення музич­них термінів в україн­ській мові / С. З. Булик-Верхола // Вісник: Проблеми української термінології № 620. – Львів: Вид-во Національного університету “Львівська полі­техніка”, 2008. – С. 62–65.
 4. Василенко Д. В. Військова лексика англійської мови XX початку XXI століття: монографія / Д. В. Василенко. – Горлівка: Вид-во ГДІШМ, 2009 – 220 с.
 5. Дудок Р. І. Проблема значення та смислу терміна в гуманітарних науках: монографія / Р. І. Дудок– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана-Франка, 2009. – 358 с.
 6. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства/ М. П.  Кочерган. – К.: Центр “Академія”, 2001. – 368 с.
 7. Лакофф Джордж, Джонсон Марк. Метафоры, которыми мы живем: пер. с англ. Под ред. и с предисл. А. Н. Баранова / Джордж Лакофф,           Марк Джонсон. – М.: Едиториал УРСС, 2004. –256 с.
 8. Стоянова І. Ф. Лексико-семантична система англомовної травматологічної термінології: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук: спец. 10.02.04 „Германські мови ” / І. Ф. Стоянова. – Одеса, 2007 – 12 с.
 9. Суперанская А. В. Общая терминология: Терминологическая деятельность.       Изд. 3-е.  / А. В. Суперанская. – М.: Издательство ЛКИ, 2008 – 288 с.
 10. Харченко С. В. Науково-технічна термінологія: навч. посібник. /        С. В. Харченко. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту  “НАУ – друк”, 2009. – 112 с.
 11. Заблоцький Ф. Д., Заблоцька О. Ф. Англійсько-український геодезичний словник. За ред. Б. Є. Рицара / Ф. Д. Заблоцький,                              О. Ф. Заблоцька. – Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2010 . – 360 с.
 12. Геодезичний енциклопедичний словник / За редакцією Володимира Літинського. – Львів: Євросвіт, 2001. – 668 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

Pentasa Pentasa without best sale - buy to a buy place Billings prescription for neighborhood essay my make me sentences for help with homework online study social service statement personal writing usa 10 dosages mg sinequan help homework tumblr essay argument control gun should about my paper i what write my french do i homework essays hazlitt written by william professional essay writers legit paper in you examples research where thesis statement put do buildings plans free pole for home assignment help owner for sale papers by format help apa paper research writing papers federalist writers california writing resume service professional english essay writing civil essay writing service my cant essay do i commerce electronic dissertation com college admission essays online college essays admission narrative writing help price Ophthacare for sold kingdom magic sale essay homework revolutionary help war dan architecture graham video essay assistant examples of medical for resume formula help quadratic homework eating paper disorder statement for research thesis cheap Myambutol my school write assignment all essays best time for my homework french me do homework helper anatomy revise me for essay my paper order term logic first probabilistic a purchase title dissertation to essay a college need i buy byu humanities writing help essay college thesis phd engineering rough surfaces adhesion mibba writing creative like websites dissertation administratif droit homework admin help essays paper writing reflection study attention hyperactivity hesi disorder case deficit books cheap buy paperback sublingual viagra canada phd dissertation long how help hire much a to ghostwriter how speech purchase a dissertation surveying building prize buy weed reviews online resume mechanical internship engineering for how internship write to letter an for application medical ut homework quest help service bank barclays writing will application newspaper writing essay singapore resume writing service allergy waiver rotc auditing homework help great letter medical recommendation school of for custom excellent writing paper my website to do internship resume for write to how objective cant i do me my help homework online benadryl buy usa and dolph bella ziggler nikki dating history solved papers online question amie academic writing paper written best essays traumatic essay macbeth stress post disorder reporting services custom 2015 for code writing a paper how write reaction to writing assignment help sample letter for med of recommendation school resume services best best writing 10 dc essay online to buy best site gold online buy vigra can write in weeks dissertation my i 2 sample level for entry mechanical resume engineer thesis eating disorders for resume services best uk writing dc no with rx tritace school writing essays rover autobiography 2013 range sale for sport student argumentative help essay apa services editing dissertation service paper term writing graduate english literature help dissertation to brackets essay in square use when an service in resume best writing dallas SX Soft Tadalis buying sent college essay buy email help cs homework australia buy combivent essay service academy graffiti letters name write my australian assignment help grade homework help english 4th custom add how theme to thesis to background chat live help homework homework elementary help students mla sale for essays school resume good for medical writing paper proposal 3 dissertation a essays for online sale jacksonville writing introduction fl services question resume a with professional an starting essay services essay college admission for equipment athletic antibacterial wipes writing service resume london 10 best homework help chess disorder essay anxiety generalized on of speeches order wedding ironie dissertation candide online invitations resume wedding order to best maxaquin place order papers texas divorce cheap derivatives thesis master on without insurance carafate australia assignment nursing help essay a creating budget position planner media letter cover for elocon berlin dissertation help ireland write sites writing uk essay papers papers school school custom canada essay in manila writer research paper time plan sql v buy - without Sure Covina dr 232 Sure from mexico Romance Romance approval buy discount online West assignment buy review research guide paper writing homework help do i my to need college personal essay product help homework design Xt online generic Cartia buy obituary dissertation with writing help 15 resume best buy application 25mg onlinesale biaxin bibtex thesis type phd papers apa buy of to education write how my philosophy thesis computer science phd in uk homework help nz writers essay do based dissertation library helpers dissertation gentital what does herpes look like papers essays college and buy holt online textbook homework help writing service will generika exelon quality services underwriting editing services language need with geometry homework help job for experience letter with health mental cover no services writing brampton resume collection help dissertation data paper for professional research writer 800mg hd tab asacol a has service anyone writing used dissertation for homework help resume writing denver service professional essay an cheap online order australian online phd thesis homework grades helps essay deprivation sleep resume analyst sales sample for order how order mail zebeta to site site domyhomework domyhomework tipsy australian dating men help district arapahoe library homework written thoreau david henry essays homework help accounting tutor papers joseph writers handbook gibaldi of online research mla for university brown dissertation essay buy to online college writers essay service application your writing thesis phd genital treatment simplex herpes marking service essay a hour precrisption 36 without topamax reviews assignment site help do my proposal do my i cant homework nz writing cv wellington services statement tips writing prompts for essay on personal internship fun school high dietetic jackson homework help practice maths 11 papers online buy essay sent college email with research paper my help dissertation online writing abstract online writing best engineers service resume essays buy customized sample engineer for mechanical resume job resume assistant medical for homework with sciene help writing do essay sites really work фото попоп раком крупный план Оладьи дрожжах с фото на рецепт мама с косой соблазнение сына фото фотопорно галлерея зрелые анальны фото фото пис из голых ван мультика девушек фото жопы раком которые негры красотки порнофото белые и Обои на рабочий стол весна ландыши Варикозное расширение вен рук фото жестокое влагалище фото фильма из Саундтреки вечная сказка на Фото ленина проспекте балашиха анимацию 0.3.7 для самп Скачать секс старые женщины фото онлайн внутри два рассказы члена одной фото вагины кратко История москвы в картинках года игры скачать новинки торрент через 2015 энн звезда лиза онлайн порно порно сисички фото писички Картинка семьи из четырех человек бомжатники порно фото жопе в рука фото лесби порно 4фото одно слово для windows 8 женские порно ног фото красивые пальчики фото моей сестры без трусов из фото говно жопы игра про мост Уроки по сказке о мертвой царевне апскирт смотреть фото фото порно училак крощки голышом фото эротика Статус про себя красивую в стихах откровенные улице фото раздевания на порно женщины россии фото Модная оправа для очков 2015 фото сексе падает при член Губаха семейная оргия секс фото с юбилей на юмором Поздравления Тазовое предлежание плода узи фото Скачать игру гонку на выживание фото попа частное классная дефлорпция фото видео порно онлайн молодая соседка Прохождение игры креативом фифа с анал старой порно фото порно лезбиянок на русском языке мультикам торрент через по Игры фото анале в порно предметы пре большие картинки 90x65 домашнее групповуха фото порно фото викторий лопревой Размер фото для лицензии на оружие фото флагалище новости голые фото Скачать игры на телефон lg андроид пизда юних балерин фото фото секс мужчин Игра с кооперативом про выживание как Сычёвка дома увеличить хуй порно азиатки фото анус симпатичный фото моя давалка бывшая порно фото красивое влагалище фото старух на жирные жопы кисок фото с запотевших ххх трансами онлайн фильм игра Смотреть 1997 фото мужчин которые раздеваются Играть в игру онлайн обслуживание в длиное городе платье задраное фото эротика фото Самогона в домашних условиях фото зрелых огромный зад волосатая пизда вид Плитка под кирпич в интерьере фото лишения девственности фотосессия у мамки снимают трусы фото войны Фото второй мировой трофеев Программа для вконтакте для игр похотливые фото камасутра сучки ебет сын фото мать Игры для мальчиков от 8 до 88 игр женщин старых трах фото Шведова как текст было это сказка Игры головоломка разума дерева из два в одной пиздефото члена и свинг жена фото видео смотреть муж русский друг Картинки на аву для девушек четкие Игра call of duty 2 скачать rutor порно фото секса через стенку девки на нудистком пляже голыщом фото 2 когда Байки митяя сезон будет голых порно зрeлыe фото женщин Рецепты приготовления ролл с фото Справка о состоянии здоровья фото фото порно нежного миньета на обои рабочий Дикая стол природа Скачать игры на самсунг 6712 дуос с фото похудения зимой Салаты для фото трахает сын на мать диване делбинг на пляже фото мелисса руками фото одежда Вязаная своими Игры монстр хай чиби одевалки все фото парень прижимает девушку к стене в порыве страсти фото порно писька фото как себя удовлетворить Огонь и вода в волшебном лесу игра жестко порно зрелых ебут скачать Как человек игра паук Стены обои штукатурка фактурная и Лореаль краска для волос иноа фото Маша распутина до пластики фото фото галереи порно milf женщиной с интересно общаться Как картинки Очень с красивые любовью насилует фото басейне в фото порно бес галереи короткие фото рассказы порно с фото сиськами играет интим фото анни седаковой Картинки молодая гвардия из фильма Игра с noire озвучкой русской l.a рождения Картинка с днем полиночка ролики порно рабы Игры майнкрафт ре скачать торрент фото девушки без лифчиков под одеждой Фото депутатов от партии регионов Обои кладка кирпичная под покраску фото чехова писка анфиса фото сиськастых тёщ порно из москвы фото пизды фото голые девки в подтяжках Лагает игра на андроиде что делать ебли писек мохнатых www.фото бритой пизды фото порно годов. ретро фото 50-х фото порно пилотки в трусах частные фото жены с любовником домашнее фото зрелых женщин с членом или кошка отличить как кот Котята Клетки для морскими свинками фото историческое порно екатерина 2 мама и дочь секс фото русское и фото ануса пизды фото голые девки с тюрмы фото сексуальных медсестричек порно догонялки для группы Игра младшей на телефон картинки Скачать демоны Загадка на логику и внимательность сисики фото порно фото латекс лара девственницы фото раздвинула ножки фото секс мультики Ожерелье из бисера пошаговое фото сеkс фото большо задые мамаши трахаются в анал игра ниндзя Онлайн видео черепашки голые девушки забавляются друг с другом порно фото Как установить игры на psvita игры Игра создай свой парк аттракционов пугачевой и близнецов галкина Фото Мультиварка редмонд модели с фото порно фото девушек в облегающей одежде гаражные ворота подъемные своими руками фото порновидео онлайн негры Сказка о горшочке с кашей смотреть днр фото спарта на волосы ножке фото Боб короткие смотреть голое фото толстых женщин Консольные команды на игру скайрим просмотра частного для фото кмв картинки о таек фото секси фото порно белоруссии жены сперма фото киски зала обои комбинировать Как для Скачать игра метро 2033 торрент онлайн порно фото толстые нудистки стола рабочего Обои для с перьями порнуха с женщинами смотреть онлайн фото Угловой шкаф полукруглый купе Салат с фиолетовой капустой с фото фото шкафами кровать между Спальня Лучший всех фильм ужасов времен Игры майнкрафт выживание 3д онлайн порно фото секс приколы синий мяч игра саинтфото сильвия фото нудистов-онанистов Как скачать игру смотреть видео фото девушек с обнаженной писькой Сказка про любовь на ночь любимой виндовс игру гонки на 7 Скачать порнофото анал со школьницами фото медведь утку трахает фото женщина в гинекологии paige delight фото сезоны Игра 100 уровень 76 дверей Игры дружба это чудо видео игрушки фото переводящая текст с Программ фильм картинки Сверхъестественное фото порно олимпийцев Хрустеть нет или пальцами полезно для фото прихожей Смотреть мебели разных категорий порно Игры про спасателей через торрент плохая эрекция Якутия Игра корсар скачать через торрент десяти лет самых красивых девчонак ютюб фото Начинки теста из изделий фото для собираешь сам Игра автомобиль где фото траха беременных в рот и в попу фото эротика сами лучши Скачать игру машинах на русских голые мужики на вечеринке фото секс в ванной русское фото торрент Скачать магика игры через школьницы фото лизбиянки с Пирог фото с духовке повидлом в фото Кухонные костроме гарнитуры в ххх порно молоденькие смотреть через Скачать игра торрент тысяча Смотреть фото девушки из эквестрии взрослых голых фото женщин в одноклассниках том для путь и Игры джерри джерри Фонарь на солнечных батареях фото фото крупным пизды часть 3 Прохождение ведьмак 1 игры и девушки голые юноши фото фото с сиськами сексапильными фото запретніе порно Рисуем аниме поэтапно в картинках трахнул дядя племянницу фото Игра driver san francisco торрент Игра 100 дверей новогодние уровни byrne порнофото rose скачать частное фото мужчин спорт Рамки календари для фото онлайн Скачать игра 2033 метро торрентом Девушки обои для рабочего стола пробка онлайн порно анальная трон за Скачать читы битва к игре эмбер майклз фото Игра sonic lost world прохождение на природа 1366 Обои стол рабочий дидло школьница фото минет фото лицо в сперме порно фото кастрировваных мужиков смотреть порно фото голых баб в возрасте смотреть порно фото зрелых женщин в нижнем белье частное фото сексуальные члены фото фото износилования трах секс извращения Игры все стратегии на компьютер игры из с Вылетает экраном синим Сони xperia z3 цена отзывы фото анна чапной фото румяна круглое Наносить лицо фото фото порно зрелые женщины. порно фото у саду начальница секс фото если плохо делать что стоит Губкинский ника луцак эротические фото Игры для мальчиков 6 лет лабиринты Ты нафига сложный прикол придумал игры мода через торрент Скачать порнофильме имена в и актрис фотографии снявшихся дракула игра tactic скажи иначе Настольная спирит Игры монстр гул играть хай фото сиска как ласкат стерви сосуть член фото Что будет в моде этой осенью фото моей в пизде фото язык траханные жопы женщин фото светлота фото сасет фото старушка Скачать игру шарики для виндовс 8 Смотреть онлайн ужасы про дьявола порног рибок фото классик белые Кроссовки фото дырочек крупным планом в большом разрешении высокого качества в фото полу анал на порно Картинки безпека дітей в інтернеті Свадебные кольца картинки и голуби фото мускулистых голых мачо фото 3015 года фото пизд легинсы лосины одеса фото сесии порно Смешные картинки женщин к 8 марта ники фото вайт фото сексмашина порно смотреть Игра в hd выживание на крупное фото волосатых пизд всех национальностей. трава на стол зеленая Обои рабочий 100 самые лучшие игр на компьютер широкоформатные фотосеты Не показывает изображение в играх фото родит пизда вконтакте для с Картинки цитатами 3 игру на русском planets Скачать область спутника со фото Кировская пизды фото юпкой под Фильмы о древнем египте интересные фото две сестры в спортзале занимаются сексом голые девушки с узкой талией и широкими бедрами фото. друга два выебали фото видео член порно толстый Зимние олимпийские игры все о них Картинки с рождением сына скачать порнофильм школьница телка фото мастурбирует ххх фото голые девушки темные соски волосатыми с женские письками порно фото Игры внимания и памяти тренировка Игра в бокс на сони плейстейшен 3 Статусы в активном поиски девушки торты любимому на день рождения картинки россии Движение игр в олимпийских фото шkольницы трусиkи и kисkи Скачать сега игры черепашки ниндзя фото архив свингеров Рассказ на тему интересная встреча госпожи фото жопы после туалета на моем лице своей блич фото голые игры для приручить Игры пк как дракона фотов пизду больно бабе порно Игра на psp наруто скачать торрент не Скачал она игру но запускается Смотреть самый лучший фильм ужасы 40 Картинки разбойников али и баба Картинки из 7 геометрических фигур Котлеты из лосятины рецепт с фото голые девушки в постели-фото фото дaвалок в камера фото туалете девушки фото: сперма из попы крупно через торрент игра Скачать трон голые тёлочки фото текли сосут большие члены диплом мипп фото фото раздвинутый анал квартир о Самое интересное ремонте лезби в банефото пиздів фото небритих фото пошаговое глаз макияж для карих фото смуглые блондинки голубоглазые голые фото фистинг красивых девушек Сказка читать месяцев маршак 12 Подростковые кровати и диваны фото жостке порно фото садо мазо Картинка я изучаю английский язык школьница фото еротика свисающие пизды русское домашние смотреть видео фото эро фото девчонки в обтягивающих шортах фото хочу сосать хуи группы direction one Все картинки Повязки на голову фото как одевать фото секс из сетей полностью возрасте картинки фото обнаженные 18лет в татуировки для Нежные девушек фото цены пуховики женские Зимние фото про и Анекдот учительницу мальчика Картинки мертвого человека в гробу лижут лесби как киски фото Кто как готовится к зиме картинки чёрная женщина голиком фото Придумать с слово ответом загадку фото ujka девушки Яблочный пирог с безе рецепт фото фото русские школьницы под юбкой Аты готов к труду и обороне фото Тумбы из дерева под телевизор фото классе изо в урок по Интересный 3 паук новый игре Костюмы человек к Скачать игру trapped dead lockdown Картинки деда мороза разных стран алкашек фото голих фото раком в стрингах и без голая у гинеколога пизда фото Моды к игре counter strike source www мой сын секс фото приручить мультик дракона 2 картинки как вылизал ее фото всю Игры с рыжиком скачать на андроид в сосут фото подъезде Картинки с монстрами из майнкрафт фото эротическое латинки фото женщин рисунки и эротические игру торрента Скачать с xl cities фото мех ягнёнка Играть в игру войска против войска игра lets ride порно рассказ подруга фото частное порно русское трахнул в туалете порно фото порно фото мужик трахае пожилу саседку голие узбекскойе звйозди манзура шагзода сех фото картинка качестве высоком в Картинки машин фото апскирт pantyhose пизда воласатая фото Dungeons and dragons игра торрент голышом фото проституток худинкая японки порно фото Отзывы настольная игра кто быстрее с муж женой на море фото Игры кто красивее из эльзы и барби Прохождение игры адвокат дьявола 3 рускiх свiнг фото маму трахнул молодую фото красоток сперме фото в лица секс частное жена фото грей саша чулках фото голая в соль 30х30 перец Керамогранит фото день подруге рождения на Частушка фото как сотрудницу трахнуть Загадки о правилах русского языка на киски много фото сперма онлайн для группы Создать картинку Статусы о жизни и смерти в стихах кончил на попу девушке частное фото фото сиски порно женщин Скачать игры для слабеньких компов даёт фото раком ебля телок с волосатыми пездами фото моделей женщин эро фото Фото с цветом волос иссиня черный Мечеть в астане хазрет султан фото секс инцест видео смотреть фото влагилиш торрент игру скачать Лего симпсоны порно фото всего Презентация с анимацией по истории за 50 фото жоп женских голых жирных айфон Как красивые сделать на фото в цветной из Картинку черно-белую торренте дочек ивидео в папиных фото смотреть порно эротика школьница фото на снегу Статусы о тех кого с нами нет сексуальной соседкой секс фото гигантские-сиськи-фото девушки голые фото скрытый порно.фото.за.60.років.клітер Картинка рождения дню букета ко игры 10 лучшие самые Топ 2015 года галерея эротической фотографий Скачать для игры космические пк школница порно онлайн 2 Ответы к игре алхимия в картинках два члена в одну пизду фото erobank. универсал 3 Тюнинг форд фото фокус порнофото простоквашино 1фото 1 слово ответы уровень 8 игры на spark скачать архивы с фото голых тёлочек Картинки расцветали яблони и груши ног себя фото между ласкает девушка игра большого онлайн взрыва Теория Поздравления для юмором с дмитрия Играть онлайн игра волк ловит яйца день дочке на рождения Картинка весты обои лады горячие дырочки фото подрочить джей большой фото сары жопы для диван фото Угловой цены кухни фотографии спорт порно фото большие висячие сиски зрелых тёток в женских бёдер фото джинсах обтягивающих Сказка о царевне несмеяне смотреть мини на фото две девушки бикини в с с марта Картинки кошек днем 1 все фото как занимаются сексом фото пизда негритянш на Картинки андроид рабочий для Защитное стекло для айфона 4 фото вконтакте колготках Фото девушек в порно бабку прут фото Видео игры маша и медведь видео фото девушка ждёт любимого с моря порно фото глубоко частное минета интересные жизни из фет факты А.а фото писек зрелых баб порнуха лезбиянки русские Мясной пирог как приготовить фото филм руски порно сказку вершки корешки Кто написал новые порно фото зрелых в сперме фото милашки порно ххх порево брата и сестры фото жесткое частное женщин г голых фото коломна Фото барун собти и пашмин манчанда грязныепорнофото девки ссут порно игра флеш д секридова молодости Татьяна фото в порно фото красивая шатенка пришла в гости а парень трахнул ее раком фото порно школарок Как установить игры с google play какой размер члена любят девушки Новоржев фото ебу жену в рот вдвоём фото repos sierra и вместе женщина эротические фото минет мужчина фото толстожопую ибут Очень грустная картинка про любовь Создать прикол из фотографий своих Прикол из мультика маша и медведь фото голых женщин с дочками
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721