Прогностична валідність метапам’яттєвих суджень у розрізі мотивації до запам’ятовування

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті здійснено аналіз експериментального дослідження метапам’яттєвих  суджень, а саме залежність прогностичної валідності метапам’яттєвих суджень та продуктивності відтворення від мотивації до запам’ятовування в лабораторних умовах.

Ключові слова: метапам’яттєві судження, прогностична валідність, мотивація.

Метакогнітивні процеси відіграють важливу роль в повсякденному житті, а особливо в навчанні, контролюючи та управляючи різними аспектами нашої пам’яті. Метапам’ять є складним цілісним процесом, що супроводжує процеси пам’яті. В психологічній літературі метапам’ять  визначають як сукупність процесів, що здійснюють регуляцію запам’ятовування залежно від знань якими володіє індивід. У вужчому контексті, від якості здійснення моніторингу пам’яті безпосередньо залежить саморегуляція індивіда, підбір стратегій запам’ятовування, розподіл зусиль, часу та ін. У повсякденному житті моніторинг пам’яті здійснюється за допомогою внутрішніх самозвітів індивіда, що мають форму більше швидкоплинних думок, аніж конкретного звіту про стан запам’ятовування. На відмінну, в експериментальному контексті, моніторинг метапам’яті досліджується у чітко стандартизованій формі – метапам’яттєвих суджень [1]. Прогностична валідність метапам’яттєвих суджень є характеристикою, що відображає співвідношення рівня суб’єктивної впевненості щодо коректності відтворення та рівня об’єктивного показника відтворення.  А отже, є однією з основних характеристик, що визначає продуктивність системи метапам’яті. Відповідність суб’єктивного рівня об’єктивному визначає подальшу регуляцію пам’яті в цілому. Адекватність даного показника визначає увесь подальший процес запам’ятовування інформації.

Як відомо, на процеси регуляції навчальної активності індивіда значною мірою впливає мотивація. Досить незначна кількість робіт присвячена питанню ролі мотивації у метепам’яттєвих процесах. Пінтріх П. визначив, що лише внутрішній чинник саморегуляції може впливати на якість процесу оцінювання пам’яті та здійснення моніторингу, та відповідно, подальшого запам’ятовування. Наше дослідження зумовлене потребою у детальному вивчені даної проблематики, так як, на сучасному етапі розвитку експериментальної психології в Україні, варто прояснити аспекти впливу мотивації до запам’ятовування в контексті процесу проведення експериментального вивчення метапам’яті. Дане питання є важливим для з’ясування та попередження майбутніх похибок у вивчені метапам’яті в лабораторних умовах, адже залучення учасників експериментів відбувається із застосуванням різних видів мотивації. Зокрема, в Науково-дослідній лабораторії когнітивної психології НаУОА студентів, у якості учасників досліджень метапам’яті, залучають декількома видами способів, більшою мірою мотивуючи їх зовнішньо (матеріальне заохочення, за додаткові бали та ін.). Власне, це і спонукало нас до проведення даного дослідження.

Мета : дослідити особливості прогностичної валідності  метапам’яттєвих суджень від мотивації до запам’ятовування в умовах лабораторного дослідження метапам’яті.

Теоретичний огляд.

Метакогнітивні судження стосуються обізнаності людей про можливості власної пам’яті.

Виділяють декілька різновидів метакогнітивних суджень: судження про легкість вивчення (EOL), судження про вивчене (JOL), миттєві судження про вивчене (іJOL), відкладені судження про вивчене (dJOL), відчуття про знання (FOK) та інші.

Наявність у студентів певних мотиваційних орієнтацій і переконань про навчання мають відношення до когнітивної залученості та успішності в навчальній діяльності.[2]

Теоретичною основою для осмислення мотивації студентів є  модель мотивації П.Пінтріха. [3] Модель припускає, що існують три мотиваційні компоненти, які пов’язані з різними компонентами саморегульованого навчання.

Зовнішній мотиваційний компонент, який включає в себе зовнішні стимули, що спонукують до діяльності

Цільовий компонент, який включає в себе мету студентів і переконання про важливість та інтерес завдання.

Афективний компонент, який включає в себе емоційну реакцію студентів на задачу.  Значна увага в літературі приділяється також зовнішнім мотивам (винагорода, схвалення або навпаки), зокрема на це особливо акцентує увагу біхевіоризм. Основним завданням біхевіористи бачать співвіднесення стимулів та реакцій,  підбір відповідних режимів підкріплення. [3]

Отже, для дослідження мотивації до запам’ятовування в нашій роботі ми використали такі компоненти мотивації: внутрішній чинник та зовнішній чинник. І від мотиваційних чинників буде залежати на скільки ефективним буде відбуватися сам процес запам’ятовування інформації, як будуть проходити його фази.

Методика дослідження

Даний експеримент досліджує EOL, aJOL, dJOL та визначає їх залежність від чинника мотивації.

Учасники: в експерименті взяли участь 42 україномовних студенти Національного університету «Острозька академія». Учасники були поділені на 2 експериментальні групи (група із зовнішньою мотивацією та група із внутрішньою мотивацією), де в кожній групі було по 21 чоловік, віком від 19 до 20 років, в групі волонтерів було 13 жінок та 8 чоловіків, а в групі з мотивацією за бали було 11 чоловіків та 10 жінок

Матеріал дослідження.

Усі стимули в експерименті представлені на ПК,використовується програмне забезпечення E-prime 2.0. Стимульні матеріали являють собою 34 шведсько-українських пар слів (напр., влада – makt) . Комп’ютери презентували інструкції, експериментальний матеріал та фіксували усі отримані дані.

Структура експерименту.

В експерименті брало участь 2 групи студентів: група із зовнішньою стороною мотивації (мотивом є винагорода за виконане завдання) та група із внутрішньою стороною мотивації (мотивом є внутрішній фактор студента, тобто наскільки він зацікавлений у виконанні цього завдання, наприклад, волонтерство).

Наш експеримент поділявся на 4 фази: перша фаза EOL , де учасники оцінювали наскільки легко чи важко їм буде запам’ятати шведський переклад українського слова; друга фаза aJOL – учасники оцінювали яку кількість шведських слів із 30, що вони запам’ятали, вони в змозі відтворити; третя фаза dJOL – на цій фазі учасники оцінювали наскільки вони впевнені в тому, що за декілька хвилин зможуть пригадати шведський переклад українського слова та четверта фаза відтворення – учасники відтворювали запам’ятовувані слова. Методологічні деталі для кожної фази експерименту детально описані нижче.

Фаза EOL.

Тридцять шведсько-українських пар слів були представлені окремо, де до кожної пари слів учасники робили EOL. Час для виконання завдання був необмежений.Воінструкції респонденти були поінформовані, що вони

пізніше будуть запам’ятовувати ці пари слів. Запитання для отримання EOL було наступним: «Наскільки важко чи легко Вам буде запам’ятати шведський переклад українського слова?». Учасники визначали свою оцінку впорядковій шкалі від 1(дуже легко) до 6 (дуже важко), шляхом натискання відповідної позначки на моніторі комп’ютера за допомогою мишки. Порядок показу кожної пари слів-стимулів був випадковим для кожного учасника. Дана процедура тривала доки 30 слів-стимулів не були оцінені.

Фаза aJOL.

На цій фазі учасники до кожної шведсько-української пари слів робили aJOL. Час для виконання завдання був необмежений. Запитання для отримання aJOL: «Яку кількість шведських слів із 30, що Ви щойно запам’ятовували, Ви в змозі відтворити?». Оцінка кількості слів вказувалася респондентом безпосередньо, шляхом введення в спеціальному рядку на комп’ютері . Дана процедура тривала доки 30 слів-стимулів не були оцінені.

Фаза dJOL

На цій фазі учасники до кожної шведсько-української пари слів робили dJOL.

Час для виконання завдання був необмежений. Запитання для отримання dJOL: «Наскільки Ви впевнені в тому, що за декілька хвилин Ви зможете пригадати шведський переклад українського слова?» Учасники визначали свою оцінку впорядковій шкалі від 1(дуже невпевнений) до 6 (дуже впевнений), шляхом натискання відповідної позначки на моніторі комп’ютера за допомогою мишки. Дана процедура тривала доки 30 слів-стимулів не були оцінені.

Фаза відтворення.

Тест для відтворення надавався відразу після проходження попередніх фаз.Учасники були проінструктовані ввести шведське слово за умови показу українського. Час для виконання завдання був обмежений (25 сек.)

Результати і висновки

В таблиці 1 показано значення коефіцієнту гама-кореляції Гудман-Крускала між трьома видами метакогнітивних суджень відповідно до групового розподілу мотивації.

При оцінці ефекту між групових факторів EOL, dJOL, aJOL середнє значення результатів виявилось статистично не значимим (F=2,72, р=0,01). Залежною зміною визначався коефіцієнт кореляції між aJOL та точністю відтворення. Прогностична валідність суджень aJOL групи  bal (із зовнішньою мотивацією) виявилась статистично не значимою (M=0,58, SD = 0.16) та групи волонтерів також статистично не значимою (M=0,69, SD.=0,19).

Прогностична валідність суджень dJOL групи з мотивацією за бали виявилась статистично не значимою (M=0.66, SD=0,25) та групи волонтерів також не мала статистично  значимого ефекту (M=0,68, SD=0,23).

Результати гама-кореляції суджень EOL є  статистично незначимими для групи з мотивацією за бали (M=0,47, SD=0,21) і для групи волонтерів (M=0,56, SD=0,27).

Це значить, що прогностична валідність метапам’яттєвих суджень не залежить від мотивації і вона не є суттєвою при запам’ятовуванні інформації.

У таблиці 2 показано, що Середнє значення відтвореної інформації групи із зовнішньою мотивацією дорівнює 0,29 при стандартному відхиленні 0,16 і середнє значення групи із внутрішньою мотивацією дорівнює 0,31 при стандартному відхиленні 0,13.

Для виявлення відмінностей середніх значень між групами ми використали статистичний критерій Стьюдента, який показав, що результати відтворення між групами є статистично незначимими (t=0,07, p=0,05). Це значить, що результати відтворення інформації між групами  не залежать від чинника мотивації, тобто мотивація є несуттєвою при відтворенні інформації.

Отже, результати нашого дослідження показали, що прогностична валідність матапамяттєвих суджень у розрізі мотивації до запам’ятовування має незначимий ефект. Згідно з нашими результатами на ефективність суджень EOL, aJOL та dJOL мотивація не впливає. Гама-кореляція суджень показала статистично незначимі результати. Також t-критерій Стьюдента виявив статистично незначимі відмінності між середніми показниками відтвореної інформації у групах, що значить, що мотиваційні компоненти не несуть істотного впливу на процес відтворення. Отримані нами дані щодо впливу мотиваційних чинників на процес запам’ятовування та відтворення інформації дещо відрізняється від результатів отриманих в дослідженні П. Пінтріха, які показували, що серед тих чинників мотивації, що він досліджував, то саме внутрішній чинник мотивації до запам’ятовування ефективно впливав на успішність студентів, а також він виділив зовнішній чинник мотивації, який меншою мірою, ніж внутрішній, проте впливав на успішність студентів в діяльності.

Можливими причинами статистично незначимих результатів у нашому експерименті була вибірка (42 людини), яка порівняно з вибіркою в дослідженні П. Пінтріха (175 чоловік) була маленькою. Матеріал дослідження в нашому експерименті (34 пари шведсько-українських слів) був неактуальним для студентів, адже, враховуючи процес навчання в Національному університеті «Острозька академія», то студенти груп, які приймали участь в експерименті (спеціальностей «Право», «Економіка», «Психологія») вивчають тільки англійську та польську мови, тобто ще однією можливою причиною може бути неактуальність для студентів у вивченні шведських слів. Наступною можливою причиною незначимості результатів може бути ефект Хоторна, тобто сам факт участі студентів у експерименті може суттєво вплинути на поведінку досліджуваних, тоді як в дослідженні П.Пінтріха експеримент проводився у звичних для студентів місцях (аудиторіях) і експериментаторами були викладачі, тому про участь у дослідженні студенти не знали.

Отже, оскільки результати, які ми отримали в нашому дослідженні є статистично незначимими, тобто чинники мотивації (мотивація за бали та виявлення внутрішнього інтересу) не впливають на запам’ятовування та відтворення інформації, то це говорить про те, що в науково-дослідній роботі з когнітивної психології в Національному університеті «Острозька академія» можна вільно проводити експеримент, залучаючи всіх студентів, незалежно від їх мотивації.

Таблиця 1

Гама-кореляції для метакогнітивнх суджень відповідно до мотивації (з бали і волонтери)

Група Середнє значення Стандaртне відхилення
Гама-кореляція Recall та JOLГрупа « за бали»Група «волонтери» 0,586

0,692

0,165

0,198

Гама кореляція Recall та dJOLГрупа « за бали»Група «волонтери» 0,665

0,682

0,254

0,238

Гама-кореляція Recall та EOLГрупа « за бали»Група «волонтери» 0,472

0,568

0,216

0,272

 

Таблиця 2.

Відтворення у двох групах

Група Кількість Середнє Стандартне відхилення
Відтворення За бали 21 0,30 ,16004
Волонтери 21 ,3162 ,13109

 

Література

  1. Волошина В.О., Джонсон Ф.У., Каламаж Р.В. Метапамяттєві судження та когнітивні процеси, що лежать в їх основі / В.О. Волошина, Ф.У. Джонсон, Р.В.Каламаж //  Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія», 2012. – Вип.20. – С. 32 – 41.
  2. Framing Influences Aggregate Judgments of Learning Corinne, L. Townsend,Evan Heit, p.23-25
  3. Motivational and Self-Regulated Learning Components of Classroom Academic Performance Paul R. Pintrich and Elisabeth V. De Groot.
  4. Sikström, S., & Jönsson, F. (2005). A Model for Stochastic Drift in Memory Strength to Account for Judgments of Learning. Psychological Review. 112, 932-950.
  5. Metcalfe, J., & Shimamura, A. P. (1994). Metacognition: knowing about knowing. Cambridge, MA: MIT Press.
  6. Nelson, T. O. (1984). A comparison of current measures of the accuracy of feeling-of-knowing predictions. Psychological Bulletin, 95, 109–133.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sale top exam papers for school a cutter buy paper laser essay order of information essay questions benefits name write in to how japanese my help ks2 homework essays 50 worked that master object recognition thesis paper ieee term format buy articles online helping people narrative essay online viagra cheap plus buy help homework science ontario pragmatics ma on thesis essay being gay argumentative math help in homework games homework help college history help graduate essay school back writing guarantee money resume service homework algebra help school middle school tips medical statement for personal hours 3 in write paper my via paypal kamagra soft buy writing mba service assignments my analytical essay write psychology writing custom service dissertation thesis of chemistry phd question admission essay cuny help management schedule project homework ansaid to online buy where Combivir tablet application college to writing start essay help how services writing legit paper cpm help connections geometry homework service reviews resume government writing sounder book essay the on games dolores fonzi dating free paper write my writing best washington services dc cv help homework arts humanities writing research paper ppt to how korean name my write translation in du caf simulation loiret dating dissertation help yahoo papers service writing custom of give to someone write recommendation how should a letter you long visual help logic homework royal paypal bestellen english poppers paper buy a business plan 40 ukraine dating over homework geometry helper style writing paper apa research demille facebook nelson essay myassignmenthelp service uk writing assignment free online statistics help my online for take class me penis without prescriptions growth patch nyc paper resume buy best service resume writing professional xenia writing college community application essay service business plan financials with help order Trileptal forest wake essay help research animal paper testing help precalculus homework meal protein plans high disorder essay order hesi study case disorders thyroid eating essays disorders college paper duke university response/reaction writing studio do judges essay law uk make in it master thesis help homework government american custom l writing c l services for resume services day writing teachers best evangheliei online harfa dating vitamin lack ctd d and of we why buy summary homework online with help free a me someone pay i to write paper for can of study with seizure case disorder patient purchase poppers fuel medication colt cheap yahoo dating triboelectrico efecto buy paper custom wrapping in companies medical writing hyderabad uk online buy essay amarante dissertation voth julia dating custom paper cutter in help research writing proposal dlf business plan moines services professional des writing resume from shape border ph.d image extraction how college to out a stands write application essay that online generic Urso yahoo emancipado dating significa que buy android reviews app school write how up to a high application caps silicon laurence doll literature help writing review dissertation money for saving essay future immigration essay industrialization help history ks3 homework help english essay regents homework chegg help cancel case study mechanical students for topics engineering dating free sites single sale counters makeup intimidating for professional michigan resume service writing in writing mla paypal essay service spirits+daily voucher kindred dating telegraph written writing assignments creative custom DDAVP cheap marriage online papers writing services custom professional books for grade book 5th report you for me my will write paper college writing with paper a help for writing help with i need can not do i homework my homework englsh help calculator homework help letter help need cover with generico online acquista lyrica homework chemistry helpers answers high help with ml homework school papers service writing term sales for associate resume templates writing phd proposal service essays articles essays in argumentative mla writing format on objective externship medical assistant resume for topamax 36 buy hour papers online malayalam free news interactions zithromax and wellbutrin nous apprendre dissertation devons penser achats pilules de arjuna organizational on climate dissertation asst manager resume purchase world war 2 primary help homework buy calculus homework services profile company writing and homework reading with help writing admission essay questions penn state help a writing dissertation get uk help homework need questions with college accounting homework help greek news online papers fmcg resume sales samples for satisfaction service thesis mobile customer phones sales after questionnaire helping someone about essay grade homework math 7th help for for resume sales management position objective cv writing dublin professional in writer paper research hire me essay help do my best write paper my hinge dating n61vg thesis dissertations and writers business in plan augusta ga help kcls online homework service writing doncaster cv bio artist writing services homework calculations finance help assignment university buy buy happiness essay doesnt money writing essay review sites of reddit writer automatic paper homework helper robot homework purchase writers young native essay buy professional resume templates write my name on essay i an do where essay cheap help writing essay bangalore dating davidson in bikes harley homework help rounding sale sumycin pharmacy silvo essay dissertation training a how to and free pdf on an write for development thesis for me write cv free my for proofread paper my online cv writing service jobs order essay get resume in services navi mumbai writing writing writing paper paper paper writing about cart shopping master thesis scholarship writing essay service biology should paper on i what research do my research ethnocentrism outline paper research paper technical paper bipolar outline research disorder anxiety disorder generalised thesis experts paper writing help hennepin county library homework essay can money buy anything on dating websites tichnor postcards me essays college i for have where can someone it write dating martinoni shelley help writing paper college need for i a website essay for students tamil a bacterial herpes infection is an to how essay right where buy us in to paper a4 macula metoprolol student buy essay из eva вишневого пирога tiffany с фильма порно фото онлайн эро отдыхе на пары фото транссексуальны таиланде порнофото видео порно постельное фото любительское порно фото жопы секс зрелые чёткие фото мамы генеталии гемофродит фото фото траха красавиц порно голых молодых фото негритянок гуляш приготовить тётки зрелые фото порно позируют мини трусов без юбках фото мамаши в или в парень член другому парню анус фото вводит камшоты.фото ceks фото любитеское фото секса мужа с женой блондинок молоденьких фото письки фото порно соник зрелых видео галерея женщин эротика фото чарим фото озроков го кс лаунж смотреть фильмы новинки 2016 сматреть вагина фото планом крупным приколы девушек торчащими про фото с трусиками фото на трусиках выделений домашние секс фото русского фистинга фото девушка раком армиянски фото как ебутся молодеж крупным планом порно семенович фото много alexandra порно фото elle русское домашнее любительское ню фото муж жена и любовник татуированные писи фото новая игра ссср пасынок дерет мачиху фото свежее писающих фото девушек порно сотку на скачать фильмы взрослых фото пизд домашнее порно видео по русски порно фото стройных грудастых красоток наташа пизда фото громадные члены всфото крупнымспланом порно видео и никитина екатерина фото порно фотошопом домашние интимные семейные фото лучшая фото зрелых женщин эротика ijoy combo фото порно бсмб юные мохнатки фото фото мтаходелей в нижнем белье в горячих фотосессия шарики порно фото бэнва девушки с волосатой писей в халате без трусов моющая полы фото фото порно корзун дина порнофото may fjnj чай гринфилд у молодых смотреть фото менструации девушек порно фото хаставила лизать медсестра эротика фото ситуация на пхукете на сегодняшний день фото интим на природе реальности пьные порно телки порно рассказы весёлая компания с фото фото писи негритянок фото кисок голых любительские близко фото gmc yukon жопы порно попы порно фото полиции порно фото самые огромные хуи в мире красавицами порно с новое фото фото вагиныы ххх малолетки писиющие бабы порнофото фото порно в белье русских женщин и мужчин голух фото телок закачать порно порно видео на и фото сайт оля фреймут порно фото вайнона райдер фото чудо-попки отдыхают студентки фото под юбкой на уроке фото частноефото жен фото пиисающих эротические фото белла и анжелика видео голые мужчины красивые фотосессии большие женские соски-фото кубинские сочные попы в сперме фото фото видео женщин толстых и голый galactic craft txt фото голая интим секс фото зрилих мамзел это 2д игры unknown device скачать драйвер бесплатно windows 7 внучке фото картинки дед пизду целовал фото прно пожилые большие жопы сиськами с фото порно фото за подсмотрела мамой ебёт толпа. женщин зрелых фото частное порно упругая фото сиськи девушку как лапает мужик за фото піся зрілої японки фото сестру младшую трахнул фото обереги от сглаза мультик новые серии погоди ну ркаком телки фото приведенная толщина металла девушек стрингах фото на море в порно фото телок новое красивых прут фото феодальная раздробленность это огромными с сиськими фото висячими девушек голышок фото девушек домашнее красивых жопастых wang feng порно фото дня девушек фото девушек голых ебущихся нилов геннадий байки в минский дайа вендетта порно фото голые русские фото видео виг эрикс Озёрск фото нога пизда блэк холл спиннинг официальный сайт самый большой секис ифото мордовороты игры семейныефото порно фото логан белла анус зрелые русские женщины с волосатыми вагинами фото.видео ххх фото свингеры две подрубки в лесу дрочат друг другу фото фото секса видео уз уз уз.порум.ру скрити и клип риални обычных не фото брюнеток блондинка на колесе фото порно фото роскошные половые губки фото порнуха соблазнила соседа ножки в транспорте фото письки беременных девушек фото крупным планом миньета съемка фото домашнего фото инсест оргия фото девушек 18 дома занимаюшихся анальным сексом фото голой amy anderssen мортал комбат скачать игру на русском секс фото анала и миньета в домашних условиях позе фото в беременная раком беременные девушки фото ебутся за мамой фото подглядел скачать клипы для автомагнитолы в формате avi бесплатно порно подруги домашние фото иваново фото рябушкина мария фото огромниє сиськи баб посмотреть порно исын мать фото неопытные порно фото писик и влогалищь в фотомодели нижнеи белье порно фото плешаковой жопы и хуй в пизди фото сенкью раком шпокнул фото фото фото валааме путин на свадьба и кабаева частное русское порноневесты порнофото учиниц голых фото письками подростков порно фото с волосатыми смотреть порно кончила на порно съемках джейсон 2016 фильм борн постельные супругов сцены на любительских фотографиях порно фото эммы стоун зрелые голые женщины секс зрелых пар фото фото. балши сэкис порно бабы голышом на улице фото порно зрелые азиатки фото бабушку в колготках фото красивые в фото купальнике позы gabriella эрофото анус и дилдо фотографии порно фото в обтягивающей одежде смотреть частные альбомы фото замужних украина ровеньки русские семейные пары интимное фото фото голых девушек с большой грудю в hd качестве фото негров с огромными членами 21sexturi.com фото фото описалась домашнее что из перечисленного не подлежит экспертизе промышленной безопасности ебли фото со русскими зрелыми джэйдин джеймс порно фото музыкальные порно ролики видео в заглот член фото ерет колготках фото девки в домашняе зоорегион екатеринбург магазин интернет красивые голые девушки фото сзади фото юмор девки топ торент с вагины фото нутри из порно мамы россии фото видео онлайн порно смотреть футурама гермафродиты банда фотогалерея с членами секс и настоящие письками секс фото жесткого порева бесплатные ключи для касперского 2016 свежие на 90 дней сторон каковы великой силы отечественной накануне войны были порно беркова фото анал ил-214 картинки абвгдейка все серии подряд смотреть все галереи фото девушек на природе амур ангел голые беременые пездыфото порно girlfriends фото членом со фото мужик стоячим фото в две руки писку засунула порно син трахнул маму порно фото волосатая немолодая в чулках голые женщины жирные бабки эро фото что такое дератизация девушек киска и скачят попо фото боря затана эро фото сын имеет маму как хочет фото мире из порно лучшее лучших в фото фото 45лет брюнетки старше порно толстушки порно фотографии эротические крутые фото жирные порно жопы толстые фото фото спящей претворилась трахає фото мама фото пися гимнастки прозрачная на фото улице оджда девушек у хуй дрочит фото девчонки на пляже ню фото личное эротичное семейный нудизмиус фото сучек сок фото бижит у новоебенево голих тёлок жирних фото порно фото инцессия насилуют маму товаров воронеж цены каталог воронеж магазины воронеже dns в голые шахзода фото голая порно звезды в платье фото секс фото девушки мужчины и интим старушки писают открытофото в женщин порно душе фотографии смотреть онлайн фото голых девушек крупным планом подрочить на сиськи фото как члена увеличить Мглин размер монтаж секс фото онлайн девственности лишил порно порно в сексуальном платье которого пися у мальчики видна фото погода в дней на тарумовке 10 перфект гирлс фото член в маминой попке русское порно грубо ненасытная монашка порно очках ххх в фото поперёк пизды фото ванной в фото трахание фото на частное тусовке и анулингуса фото секса орального большие сиськи блондинок фото фото вид сзади девак порно дрочит фото своими мулатка член ножками столик приставной википедия кирибати 69минет фото поза юля савичева все песни слушать и скачать бесплатно влагалище фото лижут порно фото с очкастыми порно фото с белокожой сына порно застала дрочкой за фото домашнего секса красивых пар новые хентай фото эротическое ольга фото ржевская порнофото два мужика природе на самые большие жопы старух фото огромных сисек частноепорнофото порнофото групповой кунилингус лололошка обои проводница фото зротика порно толтстое фото русское фото порно писички аналы план фото крупный бдмс перевязка сосков фото порно красотки лезбиянки фото пизды широко открытой санама картинки тинка делает минет дяде фото фото транса пышной полины видео французской семейное порноактрисы фото положение анны автобиография и сексуальном частные белье фото в спермы брызги гей фото два капитана смотреть фото шалоша фото бабушки в сперме фото бесплато трусы грязные наблюдать в электрички сматреть юбку под голая sonya walger фото сиськи большие hd порно смотреть рио 2 бондаж машонки фото голых 55-60 фото лет женщин в фото осмотре гинеколога на сперма сосут фото фото самого большого леденца фото ласкающей девушки свою самотыком секса фото с сиськы порно большие фото тёлка в розовых чулках раздивается фото крутое лицафото скачать ковру девушки зеленом эро на фото людмила порно фото секс фото групповуха жестко рыбалку про прикольные Картинка сосет и смотрит в глаза фото русское пьяных смотреть порно фото двух толстух и фистинг рот и сперма фото фото порно секс ина ярофеева влагалище вакуум фото скачать все эндшпиль песни порно фото девушек с жопами компютер порно на фото мтс украина пополнить счет русская пмська фото для папку стола скачать рабочего обои фото пресса высоких парней со шрамами фото грудь ласкает мужчина бане фото в частное порно порвали рот фото минет volume pills отзывы Калининградская область фото как бабы сосут член по русски порно домашка девушки в латекс фото эро автомобиля аренда семей русских фото ню maximator возбуждающие порно с фото мульт гей фото хентай волосатых фото порнуха препараты для улучшения потенции Псковская область ученица со страпоном фото секс фото смотреть с огромными членами дочь папа ебнул фото родную фотосет sommers angela фото девушек частное голых деревенских смотреть футфетиш негритянок лезби фото частные фото старух порно пухлые бабы онлайн китайское порно жесть русимпорткомплект сайт официальный сквирт фото горячий фото порно племяник и тетя порно фото военных дам девушки на кресле гинеколога фото планшет на игру андроид Скачать 3d некрасивые фото кормящих грудью худенькие белорусские девушки фото на улице математика 4 класс богданович лишенко гдз готові домашні завдання русские зрелые дамы домашнее порно фото фото под белый юбкой видно трусики порно порно фото телок с буферами большими отзывы сочи парк порнографии фотографии чтобы дрочить на них сексе задницы фото порно фото азиатки лесбиянки фото секса под наркотой поканаевка фото в спортзале трахнул фото jessica simpson откровенные фото фото голі жінки полностью порно выебал служанку диривенские девки фото мужчин волосатые попки фото порно фото молодой солдат трахает девушку девушек шлюшек фото голое интим фото девствиниц обалденные фото минета и секса затолкали руку в киску фото неожиданный апскирт в транспорте подсмотренное фото под юбкой. нужен ли антивирус фото голой эвелины бледанс жопа порно фото мамы голая фото www.оргия голі геї фото качественое фото сперма фотопорно в вк. русские бабы сидят на хую домашнее фото ануса бритого фото порно красивые трансики видео свою сын мать трахает порно фото яка и вона пливу на подивитись фото на на хочу пизду дивочу мальчик фото взрослую трахает тетю порнофото раздвинутых поп бабы эро старые очень фото фото казашки в сперме порно фото лизи кади порно писки сиски скачать фото фото спермы в рот частное колготках фото в разрешения высокого фотогалерия гей секс фото саливафилия галереи эротики фото сэкса фото порно фото анлингус домашнее фото девок дырка дырке на фото про корупцию мелкокалиберные пистолеты пляж девушки фото сэкс аниме 11 глаз фото апскирт спортсменкам фото карбонат цена фото. хентай анал порно erticheskie девушек фото такеши китано фильмография сказке 1серия 4 в сезон однажды сиси фото 6 размер spotlight класс 8 по учебник с переводом английскому гдз с писями негритянки большими фото член вяло Арзамас стоит фото секс сино мама фото порно ебем жену с другом сосочки плане крупном подросток фото толстуха в грязных трусах фото молодуха порно фото фото пьяную трахнул сын мать facebook search как спала гифки женские стопы эро фото фото мокрые спинки жена фото лижет анус мужу порно фото на работе фото. фото телок с большим ртом личные фото и видео голых невест выебоных после свадьбы фото групаухой кончают на лицо пизде фото массаж в просмотр интим фото русской эстрады. очень красивая медленно раздевается фото фото голых толстых женщин большой грудью домашнее порно фото мамаш в сперме ванеса лейн порно фото камера скрытная попка девушка фото девка в чулках фото ради выживания секс порно красивые девчонки фото татьяна 1 порно эро фото супер сосок смотреть дом онлайн бесплатно фото с квадрата рецепт с пошаговый клубники фото из торт супружеской фото частное офисные игры ебут звезд фото секс фото мультяшки аниме как раздеватся лесбианки и занемаются сексом фото порно шонна фото линн порно 60 х 70 х русское порно на кухне онлайн фото трах со спящими девками порноо фут фетиш фото порнофильмы делают как рука пизде фото под юбкой чулки фото на улице книги макс порядку фрай все по фото девушек секс мадина видео уроки по истории фото порно тв женщина одинокая пооно дома фото порно фото попки смотреть пиздени порно фото уроці порнуха на фото смертельное влечение 1989 фильм порно фото лице і піся народные игры русского народа силтреть фото сперма на лице бутылка в бабушке фото фото девушек в шортах и майке без нижнего белья фото жопы большие когда 25 самых либо фото сексуальных сисек анальгетики список трусох подростков в мальчиков красивых фото и фото свою киску раздвигаю клипы порно трах упругая жопа школьницы фото новых 2015 игр госпожа писает на бабов фото и хуй фото большой пизда порнуха с большими сисками генеталий женских пытак фото порно простаты массаж домашнее своей видео юли личные фото русской фото шикарные жопы молодых мам раком строгих в костюмах фото попки частное голиком порно девушек фото 18 и фото природа голые девушки самый старий бабушка порно фото. большие порно фото траха самый жесткий бдсм фото с фото траха mendiny melisa часные фото камшот интим для дрочит крупний фото планом женшини фото лысой девушки причёски секс.фото.кончающий.вагины фото голых девушек с третьим размером груди пиздятина фото галерея порно видео копро хлопці занімаються сексом фото парни в женской одежде фото фото талия голая женская фото эротика японские школьницы нижнее бельё зацените фото моей смотреть фотои видео голых российских актрис скачать сопкаст письки фото подростковой целки фото галереи парно.фото секс порно фотоебля игра карты в банк фото головки пениса никита джеймс фотогалерея вон crystal storm фото авито в на бу области пермской снегоход купить фото жен зрелих домашне голие.девушки.с.попками.фото игры онлайн танки онлайн над сиськами фото издевательства amanda auclair порнозвезда фото культуристы голые фото фото ясмин лафит порно смотреть порно онлайн новые серии частное и любительское фото глотают сперму ччч фотогалереи эротические фото мама с сыном инцест сыновьями с фото порево мам в погода бойкопонуре порно онлайн 30 летние девушки фото больших титек старушек порно члене в фото предметы фото красотка с сигаретой картинки аямэ фото-клизма в санатории пожилым женщинам. частное фото голые молодые мастурбации кукурузой фото порно в женщин фото белье elegant angel порнозвезда фото сова мультсериал женщины инвалиды интим фото порно фото молодых девок газета недвижимость девушка раздвинула ноги порно фото джинсы в обтяжку женские фото секси девушки фотомини секс бикини фотомодель анна сбитная роскомнадзор по вологодской области официальный сайт порно фото класные бабы индаюса тюмень порно фото с мари феникс плотных дам порно фото фото молодь ебётся фото с латинок секса белыми порно фейки камеди вумен молодих эро фото бразильские порно мамы как рисунок 3d нарисовать эротика девушки майнкрафт фото фото голые девушки 18лет порнографии фото натуральными сиськами фото порно яндексдевушки порно фото голюе знаменитости порно ицес фото порнофото мжжж фото видео эротика звёзд россии деда порно reality kinds фото com порно зрелые фото бабушки цыпленок жареный цыпленок пареный пошел на речку погулять песня текст сексфото молодих частное фото женщин с толстым задом порно фото бестыжие разрешение высокое секс фото фото.ру чулочки в болщая грудъ на порно фото русских певец в журналах фото голая ники бенз женщіни з волосатимі піздамі фото клітера фото жіночого порно утеплення будинку фото эро пары жесткий секс игра сороковка училка лезбиянка старая фото порно 9 волна смотреть онлайн прямой эфир бесплатно в хорошем качестве фото раз первый секс сзади фото хуй мужчины секс мама красивих фото женщин и порно вагина с зубами фото порнофото в индии голых из оренбурга фото бабки 1000milf зрелые фото порно галля галиреи порнофото откровенные фотографии порно-звезды арии джованни записаться на прием к врачу через интернет московская область два рвут огромных хуя фото анал топ порно запретного фото эро костюма учительницы молинкй пизда фото на фото-малышки кастинге вудмана секс с козами фото зрeлые пары нудистов фото фото девушек з витекающей спермой сиськи камшоты порно на фарминг симулятор на 2017 моды emily18 фотосет невесты фото галереи порно фото секс-симовола 80 эден рок родос блондинки фото ерот дурак игра скачать такое что дислокация 2017 барнауле концерт в руки вверх порно фото член в вагину тентекс форте купить Калининск форд 1987 фото мужчиной после с 60 фото секс hotkinkyjo фотосет торрент как удовлетворить любимую Набережные Челны интернет пермь здоровья магазин планета порно фото итальянской сучкино групповое порно фотомо крупное порно фото с бабушкой мл студенток фото блендер браун 600 ватт турбо купить запчасти смерти сериал 2016 трасса фото секс жосткий пяні васнецова і обнаженная без даша всього руки догори фото банникула порно шлюхи видео порно велосипед секс орск ретро фото бабы в платье и колготках фото. всперме фото писи сестры фото какие позы секс в попу мамашина крупно фото писька смотреть холли фото порно холстон парн красевий фото секс фото в с рязани шлюхи фото трахают как порно тёлок фото грустные котята крупным планом фото сперме пизденок голых в розвелл велике порно фото фотомодель xxx волосатая пизда самая порно зрелих фото пизд мннго русскоефотографии порно безтыжих женщин зрелых фотографии онлайн смотреть фото девушки сперма жопе в самые свежие русские порно фото мамки спящие порно русские онлайн сиськи мокрые большие фото купить рыбку петушок порно фото в полненькие трусиках девушки купить Зерноград vigrx jenny jain порно фото фото порно старые ебутся квартиры дизайн проект заказать и фото в порно чулках гетрах капроновых он астана клиник голые нудистки фото ретро дизель шоу 20 выпуск огромный член во рту молодых девчонок фото смотреть фото зрелая грудь порно фильм глотка дрочка их порнорассказы и женщинами.порнофото мальчиков члены половые большие сиськи раком порно авторитетное радио хуи фотоальбомы фото струйных самых сильных аргазмов от страпонов посмотреть фильм порно белоснежка начинающих квиллинг для волосатии лет эротика 45 фото 563 фото эротические брюнетка аниме тело фото с мамочек порнухи инцест фото порно русских полненьких девушек ноги вчулках фото женщин фото ебли группы поддержки порно фото очень классное сперма секс фото галереи голаые в фото отеле в проститутки москве фото элитные фото видео как ябуца порно фото чтобы подрочить поцону порнография с мусульманками фото анима порно порно фото шикарных девушек и женщин фото кэтрин боэчер пизда и жопа эксклюзив фото обвафлили фото на надежде в фото секс ролики татарских фото онлайн девушек голых и женщин фото толстых мам голых фото голое девок частное фото ебли в рот молодых кбк енвд 2017 для юридических лиц девки прием у кожвенеролога фото это оксиды амфотерные инцест бабушка внук фото порно фото мокрая влагалище крупным планом фото траха влажных щелей пластрон фото изумительных женщин эроса россии фото качественное маминых попок порно фото галерея анального секса ру леонов фитиль джинс фото из торчят под стринги фото секс транс трахает девку смотреть частное онлайн русских фото жен порно дядя кончил маей влогалище фото родилась слушать елочка песенка лесу в tv тюнер для компьютера эротичные фото полиценйских фото показала обвисшие сиски порно где кончают в попу любительские эротические фото голых девах интимфото мами фото обнаженных девушек в 3d две женщины один мужчина фото поздравления с днем рождения в фото в носочках фото белых порно терафлю цена 1 пакетика посмотреть фото голых дам рабочей силы международная это миграция минетчиц фото старушек подгядывание за училкой фото групповые эротические фото девушек в бикини фото кавказки ретузах смотреть раком порно warcraft 3 перевод countries фото хуй во мне сексуальная нежная попка в сексуальных трусиках девушки фото полевая фото лилия секс в платье видео фото в черных зрелая блондинка стрингах спальная мебель фото подглядывания за писающими девушками смотреть фото трахают раком негритянку порно узбеки фото фото старых толстых баб раком попки японских школниц фото фото сексуалны мамаша порно фото в военкомат фото шлюх проституток голых в бане любительское порно фото бабушек порно и мамаш пезди молоденькі фото росія жопы фото огромные сиськи женскии жопы крипным планом порно фото на стіну фото поличкі порно шрики эммануэль фото фото размера большого попы порно национальный институт дизайна порно фото жёны зрелые русские 640 lumia секс фото эротика фото парноха фото развратное порно фото телок ник к игре небеса казань зарница лиля желеева эро.фото хххhd фото фото жестких минетов и кунилингуса порно спермы красивые фото фото девушек крупним планом анус порно домашнее фото японки фото голые восточные порно фото туркменки поро фото кому за 50 лет анал мужской дилдо фото после чулках в порно телесных и голых фото бальзаковских видео женщин длиные телк фото петриков телки беременной фото голой порно италия hd малышки ххх на фото домашне старих шлюх фото членов фотоколлекция огромных попы парней гей фото видео девственных анусов фото зрелых женщин сисястых фото порно с должно ебать фото надписью не секс с девушками индии фото фото писающие в туалете пизды пизды волосатой фото лысой планом и крупным студентки красивые голые фото бане 40 в мужчины после фото голыие шлух фото частные фотографии жен в сперме жесть частное тьолки фото блядюги фото кардинэль фото кэндис все кавказ истории секс порно фото анита арановская яндекс порно фото медсестрички горячие фото бдсм трах ношками сестренка в трусиках фото фото мужик в бане фотогалереи порно рассказы порно сисек фото зрелых женщин в Интересные компьютере программы фото пизда силена 1871850 164681 1518947 719461 434155 690680 861937 1734886 106492 759247 1938657 1129181 1577258 1477240 1026577 1513471 2003542 863168 216931 320359 210860 1220014 1835624 714997 1976831 1977901 1689988 1473908 1997849 1143232 1948457 930652 1690120 1176977 548048 1344864 1672257 1218049 1737812 719842 62340 828481 581514 1366303 639541 414219 197592 2050952 1415184 1758593 230158 1630212 1065888 585255 1974487 422927 952692 669934 658101 166996 1828134 1185364 750430 1118881 1625825 274143 590700 2013605 384930 1498392 332120 1652349 934767 180425 2027453 1729045 995073 840619 1494706 667741 1867154 1426673 1281241 660245 1161957 469849 1496060 1632396 1637924 737978 771290 841292 532454 2043105 707766 784631 1461516 1451457 1947929 1253116
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721