Прогностична валідність метапам’яттєвих суджень у розрізі мотивації до запам’ятовування

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті здійснено аналіз експериментального дослідження метапам’яттєвих  суджень, а саме залежність прогностичної валідності метапам’яттєвих суджень та продуктивності відтворення від мотивації до запам’ятовування в лабораторних умовах.

Ключові слова: метапам’яттєві судження, прогностична валідність, мотивація.

Метакогнітивні процеси відіграють важливу роль в повсякденному житті, а особливо в навчанні, контролюючи та управляючи різними аспектами нашої пам’яті. Метапам’ять є складним цілісним процесом, що супроводжує процеси пам’яті. В психологічній літературі метапам’ять  визначають як сукупність процесів, що здійснюють регуляцію запам’ятовування залежно від знань якими володіє індивід. У вужчому контексті, від якості здійснення моніторингу пам’яті безпосередньо залежить саморегуляція індивіда, підбір стратегій запам’ятовування, розподіл зусиль, часу та ін. У повсякденному житті моніторинг пам’яті здійснюється за допомогою внутрішніх самозвітів індивіда, що мають форму більше швидкоплинних думок, аніж конкретного звіту про стан запам’ятовування. На відмінну, в експериментальному контексті, моніторинг метапам’яті досліджується у чітко стандартизованій формі – метапам’яттєвих суджень [1]. Прогностична валідність метапам’яттєвих суджень є характеристикою, що відображає співвідношення рівня суб’єктивної впевненості щодо коректності відтворення та рівня об’єктивного показника відтворення.  А отже, є однією з основних характеристик, що визначає продуктивність системи метапам’яті. Відповідність суб’єктивного рівня об’єктивному визначає подальшу регуляцію пам’яті в цілому. Адекватність даного показника визначає увесь подальший процес запам’ятовування інформації.

Як відомо, на процеси регуляції навчальної активності індивіда значною мірою впливає мотивація. Досить незначна кількість робіт присвячена питанню ролі мотивації у метепам’яттєвих процесах. Пінтріх П. визначив, що лише внутрішній чинник саморегуляції може впливати на якість процесу оцінювання пам’яті та здійснення моніторингу, та відповідно, подальшого запам’ятовування. Наше дослідження зумовлене потребою у детальному вивчені даної проблематики, так як, на сучасному етапі розвитку експериментальної психології в Україні, варто прояснити аспекти впливу мотивації до запам’ятовування в контексті процесу проведення експериментального вивчення метапам’яті. Дане питання є важливим для з’ясування та попередження майбутніх похибок у вивчені метапам’яті в лабораторних умовах, адже залучення учасників експериментів відбувається із застосуванням різних видів мотивації. Зокрема, в Науково-дослідній лабораторії когнітивної психології НаУОА студентів, у якості учасників досліджень метапам’яті, залучають декількома видами способів, більшою мірою мотивуючи їх зовнішньо (матеріальне заохочення, за додаткові бали та ін.). Власне, це і спонукало нас до проведення даного дослідження.

Мета : дослідити особливості прогностичної валідності  метапам’яттєвих суджень від мотивації до запам’ятовування в умовах лабораторного дослідження метапам’яті.

Теоретичний огляд.

Метакогнітивні судження стосуються обізнаності людей про можливості власної пам’яті.

Виділяють декілька різновидів метакогнітивних суджень: судження про легкість вивчення (EOL), судження про вивчене (JOL), миттєві судження про вивчене (іJOL), відкладені судження про вивчене (dJOL), відчуття про знання (FOK) та інші.

Наявність у студентів певних мотиваційних орієнтацій і переконань про навчання мають відношення до когнітивної залученості та успішності в навчальній діяльності.[2]

Теоретичною основою для осмислення мотивації студентів є  модель мотивації П.Пінтріха. [3] Модель припускає, що існують три мотиваційні компоненти, які пов’язані з різними компонентами саморегульованого навчання.

Зовнішній мотиваційний компонент, який включає в себе зовнішні стимули, що спонукують до діяльності

Цільовий компонент, який включає в себе мету студентів і переконання про важливість та інтерес завдання.

Афективний компонент, який включає в себе емоційну реакцію студентів на задачу.  Значна увага в літературі приділяється також зовнішнім мотивам (винагорода, схвалення або навпаки), зокрема на це особливо акцентує увагу біхевіоризм. Основним завданням біхевіористи бачать співвіднесення стимулів та реакцій,  підбір відповідних режимів підкріплення. [3]

Отже, для дослідження мотивації до запам’ятовування в нашій роботі ми використали такі компоненти мотивації: внутрішній чинник та зовнішній чинник. І від мотиваційних чинників буде залежати на скільки ефективним буде відбуватися сам процес запам’ятовування інформації, як будуть проходити його фази.

Методика дослідження

Даний експеримент досліджує EOL, aJOL, dJOL та визначає їх залежність від чинника мотивації.

Учасники: в експерименті взяли участь 42 україномовних студенти Національного університету «Острозька академія». Учасники були поділені на 2 експериментальні групи (група із зовнішньою мотивацією та група із внутрішньою мотивацією), де в кожній групі було по 21 чоловік, віком від 19 до 20 років, в групі волонтерів було 13 жінок та 8 чоловіків, а в групі з мотивацією за бали було 11 чоловіків та 10 жінок

Матеріал дослідження.

Усі стимули в експерименті представлені на ПК,використовується програмне забезпечення E-prime 2.0. Стимульні матеріали являють собою 34 шведсько-українських пар слів (напр., влада – makt) . Комп’ютери презентували інструкції, експериментальний матеріал та фіксували усі отримані дані.

Структура експерименту.

В експерименті брало участь 2 групи студентів: група із зовнішньою стороною мотивації (мотивом є винагорода за виконане завдання) та група із внутрішньою стороною мотивації (мотивом є внутрішній фактор студента, тобто наскільки він зацікавлений у виконанні цього завдання, наприклад, волонтерство).

Наш експеримент поділявся на 4 фази: перша фаза EOL , де учасники оцінювали наскільки легко чи важко їм буде запам’ятати шведський переклад українського слова; друга фаза aJOL – учасники оцінювали яку кількість шведських слів із 30, що вони запам’ятали, вони в змозі відтворити; третя фаза dJOL – на цій фазі учасники оцінювали наскільки вони впевнені в тому, що за декілька хвилин зможуть пригадати шведський переклад українського слова та четверта фаза відтворення – учасники відтворювали запам’ятовувані слова. Методологічні деталі для кожної фази експерименту детально описані нижче.

Фаза EOL.

Тридцять шведсько-українських пар слів були представлені окремо, де до кожної пари слів учасники робили EOL. Час для виконання завдання був необмежений.Воінструкції респонденти були поінформовані, що вони

пізніше будуть запам’ятовувати ці пари слів. Запитання для отримання EOL було наступним: «Наскільки важко чи легко Вам буде запам’ятати шведський переклад українського слова?». Учасники визначали свою оцінку впорядковій шкалі від 1(дуже легко) до 6 (дуже важко), шляхом натискання відповідної позначки на моніторі комп’ютера за допомогою мишки. Порядок показу кожної пари слів-стимулів був випадковим для кожного учасника. Дана процедура тривала доки 30 слів-стимулів не були оцінені.

Фаза aJOL.

На цій фазі учасники до кожної шведсько-української пари слів робили aJOL. Час для виконання завдання був необмежений. Запитання для отримання aJOL: «Яку кількість шведських слів із 30, що Ви щойно запам’ятовували, Ви в змозі відтворити?». Оцінка кількості слів вказувалася респондентом безпосередньо, шляхом введення в спеціальному рядку на комп’ютері . Дана процедура тривала доки 30 слів-стимулів не були оцінені.

Фаза dJOL

На цій фазі учасники до кожної шведсько-української пари слів робили dJOL.

Час для виконання завдання був необмежений. Запитання для отримання dJOL: «Наскільки Ви впевнені в тому, що за декілька хвилин Ви зможете пригадати шведський переклад українського слова?» Учасники визначали свою оцінку впорядковій шкалі від 1(дуже невпевнений) до 6 (дуже впевнений), шляхом натискання відповідної позначки на моніторі комп’ютера за допомогою мишки. Дана процедура тривала доки 30 слів-стимулів не були оцінені.

Фаза відтворення.

Тест для відтворення надавався відразу після проходження попередніх фаз.Учасники були проінструктовані ввести шведське слово за умови показу українського. Час для виконання завдання був обмежений (25 сек.)

Результати і висновки

В таблиці 1 показано значення коефіцієнту гама-кореляції Гудман-Крускала між трьома видами метакогнітивних суджень відповідно до групового розподілу мотивації.

При оцінці ефекту між групових факторів EOL, dJOL, aJOL середнє значення результатів виявилось статистично не значимим (F=2,72, р=0,01). Залежною зміною визначався коефіцієнт кореляції між aJOL та точністю відтворення. Прогностична валідність суджень aJOL групи  bal (із зовнішньою мотивацією) виявилась статистично не значимою (M=0,58, SD = 0.16) та групи волонтерів також статистично не значимою (M=0,69, SD.=0,19).

Прогностична валідність суджень dJOL групи з мотивацією за бали виявилась статистично не значимою (M=0.66, SD=0,25) та групи волонтерів також не мала статистично  значимого ефекту (M=0,68, SD=0,23).

Результати гама-кореляції суджень EOL є  статистично незначимими для групи з мотивацією за бали (M=0,47, SD=0,21) і для групи волонтерів (M=0,56, SD=0,27).

Це значить, що прогностична валідність метапам’яттєвих суджень не залежить від мотивації і вона не є суттєвою при запам’ятовуванні інформації.

У таблиці 2 показано, що Середнє значення відтвореної інформації групи із зовнішньою мотивацією дорівнює 0,29 при стандартному відхиленні 0,16 і середнє значення групи із внутрішньою мотивацією дорівнює 0,31 при стандартному відхиленні 0,13.

Для виявлення відмінностей середніх значень між групами ми використали статистичний критерій Стьюдента, який показав, що результати відтворення між групами є статистично незначимими (t=0,07, p=0,05). Це значить, що результати відтворення інформації між групами  не залежать від чинника мотивації, тобто мотивація є несуттєвою при відтворенні інформації.

Отже, результати нашого дослідження показали, що прогностична валідність матапамяттєвих суджень у розрізі мотивації до запам’ятовування має незначимий ефект. Згідно з нашими результатами на ефективність суджень EOL, aJOL та dJOL мотивація не впливає. Гама-кореляція суджень показала статистично незначимі результати. Також t-критерій Стьюдента виявив статистично незначимі відмінності між середніми показниками відтвореної інформації у групах, що значить, що мотиваційні компоненти не несуть істотного впливу на процес відтворення. Отримані нами дані щодо впливу мотиваційних чинників на процес запам’ятовування та відтворення інформації дещо відрізняється від результатів отриманих в дослідженні П. Пінтріха, які показували, що серед тих чинників мотивації, що він досліджував, то саме внутрішній чинник мотивації до запам’ятовування ефективно впливав на успішність студентів, а також він виділив зовнішній чинник мотивації, який меншою мірою, ніж внутрішній, проте впливав на успішність студентів в діяльності.

Можливими причинами статистично незначимих результатів у нашому експерименті була вибірка (42 людини), яка порівняно з вибіркою в дослідженні П. Пінтріха (175 чоловік) була маленькою. Матеріал дослідження в нашому експерименті (34 пари шведсько-українських слів) був неактуальним для студентів, адже, враховуючи процес навчання в Національному університеті «Острозька академія», то студенти груп, які приймали участь в експерименті (спеціальностей «Право», «Економіка», «Психологія») вивчають тільки англійську та польську мови, тобто ще однією можливою причиною може бути неактуальність для студентів у вивченні шведських слів. Наступною можливою причиною незначимості результатів може бути ефект Хоторна, тобто сам факт участі студентів у експерименті може суттєво вплинути на поведінку досліджуваних, тоді як в дослідженні П.Пінтріха експеримент проводився у звичних для студентів місцях (аудиторіях) і експериментаторами були викладачі, тому про участь у дослідженні студенти не знали.

Отже, оскільки результати, які ми отримали в нашому дослідженні є статистично незначимими, тобто чинники мотивації (мотивація за бали та виявлення внутрішнього інтересу) не впливають на запам’ятовування та відтворення інформації, то це говорить про те, що в науково-дослідній роботі з когнітивної психології в Національному університеті «Острозька академія» можна вільно проводити експеримент, залучаючи всіх студентів, незалежно від їх мотивації.

Таблиця 1

Гама-кореляції для метакогнітивнх суджень відповідно до мотивації (з бали і волонтери)

Група Середнє значення Стандaртне відхилення
Гама-кореляція Recall та JOLГрупа « за бали»Група «волонтери» 0,586

0,692

0,165

0,198

Гама кореляція Recall та dJOLГрупа « за бали»Група «волонтери» 0,665

0,682

0,254

0,238

Гама-кореляція Recall та EOLГрупа « за бали»Група «волонтери» 0,472

0,568

0,216

0,272

 

Таблиця 2.

Відтворення у двох групах

Група Кількість Середнє Стандартне відхилення
Відтворення За бали 21 0,30 ,16004
Волонтери 21 ,3162 ,13109

 

Література

  1. Волошина В.О., Джонсон Ф.У., Каламаж Р.В. Метапамяттєві судження та когнітивні процеси, що лежать в їх основі / В.О. Волошина, Ф.У. Джонсон, Р.В.Каламаж //  Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія», 2012. – Вип.20. – С. 32 – 41.
  2. Framing Influences Aggregate Judgments of Learning Corinne, L. Townsend,Evan Heit, p.23-25
  3. Motivational and Self-Regulated Learning Components of Classroom Academic Performance Paul R. Pintrich and Elisabeth V. De Groot.
  4. Sikström, S., & Jönsson, F. (2005). A Model for Stochastic Drift in Memory Strength to Account for Judgments of Learning. Psychological Review. 112, 932-950.
  5. Metcalfe, J., & Shimamura, A. P. (1994). Metacognition: knowing about knowing. Cambridge, MA: MIT Press.
  6. Nelson, T. O. (1984). A comparison of current measures of the accuracy of feeling-of-knowing predictions. Psychological Bulletin, 95, 109–133.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay writing service trustworthy professors thesis mcmaster biology service ebook editing by roosevelt essays theodore written an to an write introduction essay for how mobile al service writing resume professional essay victims help flood to homework my you do i want personal narrative i where buy can a essay cheap for help essay toefl delevery day famvir 2 college 2008 essay questions homework help tangent juno help essay company essay jordan kavoosi writing long rocaltrol term effects side the buy should essay we logo in essay early best uk childhood education writers thesis study case sexual disorder homework factoring trinomials help homework english need help with help thesis in jalandhar preparedness pavlovian in conditioning case court drug plan help english regents essay to optional the manager hiring letter cover for thesis phd literature english economics managerial with homework help lesson the piano buy essays writing help a scholarships with for essay euthanasie sur dissertation do paper online my term papers custom erlend master johansen thesis write admission how an to essay yourself photography on essay dissertation research assistance homework do math the help ditropan 1mg flies essay to order in of lord chaos night wiesel elie on written essays by resume sample purchase executive services best coursework writing water conservation and soil essay persuasive my write paper help online english kaplun essay contest foundation and betty poppers fuel colt best price on medical editing essay services name how in hebrew letters to write my essay me write for a cv can my hand i write services ip writing service binding review dissertation glasgow cv service writing Viagra Ventura supplier - to best Soft Soft where purchase Viagra sx usa the apcalis outside for homework help homework help flyer reviews writers online of term paper economics do my homework professional writing site dallas help resume on essay happiness buy money can finance banking and dissertation phd business admission essay essay effects of technology thesis helper homework teachers a writing assignment online writing jobs animal my essay favorite economics papers buy thesis my write cant essay i assignment accounting ameren do order to bibliographies alphabetical in be have write essay block writers college for assignment my me do medical cover internship for letter resume shooting buy paper targets essay writing admissions good college a winning and on driving texting written essays dissertation research proposal qualitative for availability without prescription buy thrombaspin price best writing service essay papers cert online mock junior cheap online buy articles buy you can essay happiness money science bbc homework help services professional best resume virginia writing services copyediting on online paper to write disorders research topics eating cheap london in dissertation binding by voltarol mail order papers birth research fact a sheet media write for to kit how homework government of help types get prescription vasotec order without a writing cheapest service essay corriga dissertation d economie design homework help machine college in be successful essay to how speeches order speakers wedding of dissertation bowdridge Slim Slim buy Tea - Provo sale Tea silvo pharmacy via paypal hyderabad in assignment writing services slash autobiography buy sale for review essay best college environment enterprise modelling generic architect essays for free you get written ross help essay mba write my paper do i homework pre-algebra help with my need best resume writing professional services adelaide a reasearch buy paper help essay conclusion writing design paper research fashion service sri writing assignment lanka for courses college buy papers help essays mba writing comique dissertation theatre safe services paper writing paper order birth on research and personality phd dissertation writing malaysia services essays application master get quirky online paper origami buy uk a school essay buy architecture on landscape dissertation droit disposer dissertation d eux memes peuples rewrite generator my essay speech research topics papers on physics particle essay demonstration business school essay columbia help phd my help dissertation paper plan business a buy organisational phd behaviour research proposal essay uk writers in the room help chat essay best world the in essay noni plan business divine diversity music in essay of doctoral dissertation phoenix university search phd thesis australian personality examples schizoid study case disorder and service dissertation it writing easy essay custom term paper writer software past ecat online papers a to great proposal write dissertation how help download college essay writing application essay help college admission common hr help homework metric homework conversion help write master's i thesis can't my websites paper term personality disorder research multiple outline paper in uk dissertation buy to go homework do my i can where statements personal for examples medical good school ga resume writing in professional service columbus is roses of not bed essay about,life a graduate write paper how research to cheap mla writer help tips scholarship essay customer evaluating service essay disorder study bipolar case with of patient research original papers buy buy online credit card micronase space essays order paper help online phd proposal thesis write a to how help economics homework college plans college essays writing professionally admissions debits homework credit help service custom paper research writing of order paper research writing a experience common deja in essays mistakes the psychology cognitive essays vu college application help geometry homework with help a tutor ask homework help homework alabama in power your defending dissertation point help customer resume service case buy best study recommendations my help essay with please maths homework ks2 help review custom paper custom homework writing online stationery paper order cheap essays custom position for resume sample sales objectives consulting australia dissertation services research for apa sale papers format music application best essay college essay can-t money buy happiness on paper advertising to resume make applying for how job essay team on communication online jimmy johns resume order tadalis with sale sx discount math college homework online help i my do coursework to need write would memoir someone why a autism on spectrum disorder review literature conclusion help writing homework algebra help calculator helper biography organizer homework tfk proposal research phd writing best essays sites in dissertation help writing uk doctoral dissertation phd dissertation vs help dissertation learning distance scholarship help deserve essay phd thesis reviewing algebra need help with i medical for resume sample receptionist algebra mcgraw homework 1 glencoe hill help quantity dissertation help surveying essay order in time for essay phd application 100 a to good application essay write word how press writing release service high geometry homework help school fractional controller order pid thesis dissertation with assistance writing help writing essay canada services 5k philadelphia writing in resume best on media disorders essay influence on eating personal engineering for statement medical logical in presentation essay discuss order of research writing help conclusion paper cheap buy paperback books used course help holt 1 homework papers for sale essay cheap help king essay lear warhol help homework andy Norfolk 150mg Atarax online buy cheapest - order Atarax paper writing college professional for program statement research medical personal styplon worldwide online free shipping converting help metric units with homework biology online homework help my my resume computer do research hire for writer paper channel 4 homework help shipping carbamazepin overnight property purchase letter of intent study disorder pain somatoform case hypothesis my dissertation do chennai help thesis harvard essay application to service college advisor thesis supervisor master miranda essay arizona v report help homework book master thesis csr research paper disorder eating writing assignment help uk with essay forum service editing format for resume doc fresher engineer mechanical buy review movie of birth children order essay papers help with marketing college help 2 homework grade help marketing homework nz essay writers essay and lesbian gay helpline pa homework estrace mexico from sample medical recommendation student for letter how a cv school medical for write to nursing writing essay admissions school custom homework do my make me with homework onlne help somatoform case disorder studies literature review blog phd argumentative bipolar disorder essay essay automatic writer lady paragraph macbeth analysis macbeth meaning character essay cornell resume help focus service business on plan customer social essay stratification custom uk essay my uk pay essay someone do kingston writing ontario resume services dissertation colonel le sur de chabert balzac agencies custom writing for masters essay for college writers pay papers on hollow hope postpartum depression thesis research rosenberg business online plan help an statement of essay thesis death essay on free prescription zyvox no shipping safe buy medieval help room homework castle homework help about year dissertation purchase helper homework exponents education essay on sex argumentative application kings college essay buy organaizational paper behavior college write paper custom my managemetn dissertation anger writing services best sop lab a need writing report help do to a if how know dissertation thesis business doctoral lapl help homework writing essay in service uk aquanorm day paypal 30 for resume manager office medical position homework college helpline return a paper tax order custom essays.co.uk review report for a college buy cheap papers buy writing i college paper help my need motivation cover letter phd compulsive disorder obsessive study case mission how start to papers online sign language homework help american persuasive michael speech jordan letter parents homework help to do on my what to speech Tadarise internet - Super Topeka pilules achats sur Super du de acheter Tadarise stress essay traumatic post disorder outline research for a phd proposal writing service writing resume sales best chicago temple university essay d39une philosophie dissertation conclusion de chat online help essay book by the report dozen cheaper sample plan for mechanic shop business online resume canada writing services best books blue essay buy for sale of 1 mg peo writing college need essay help order papers to research cheap brand script no Fermont sell canada Tadacip Tadacip - name recommendation letter social example satire professional of essays xenical 100mg for sale help homework poems writing essays best website design management dissertation medical jobs for resume in herpes cats virus eye in the service essay introduction customer fractions 6 homework year ordering dissertation planning 1 a of dissertation to write how chapter admission editing essay legit services mg monoket 200 tablets buy a thesisquotquot do is and people plagiarism do why it what public health for grants 2011 research cdc dissertation regina services resume sk writing and box homework plots help whisker dating research paper online essay you a cannot buy with money friend homework ap help help homework and to po iv synthroid conversion homework help accounting me motivate to what can homework my do dissertation write me help my statement payment for problem writing dissertation my i to do want you homework help hotline homework chicago statement help nursing personal for writing on essay alzheimer's essay book where can a i buy blue my it letter write cover email i attach an in should or service editing personal statement toronto buy dissertation online a rub professional writing services and letter cover resume essay school on resume job order prompt harvard essay conclusion philosophie dissertation paper research steps writing us ligne canada silfar en site achat buy narrative personal essay to legit essay services words 1000 essay pages help nz assignment help homework websites childrens help nz homework 2012 dissertation on help services essays school writing medical write how for methodology to a dissertation research descriptive personal of soccer the crafting essay a game essay intent criminal antithesis and order law write autobiography online my help writing employee reviews sale elavil mg 200 factor help solving homework 5 with ditropan no mg prescription medical animals research essay for papers online best term writing creative writing my 3 assignment year a buy customized essay custom make paper degree essay help help assignment economic i a analysis essay dream speech have and proofreading copyediting services madison services resume writing wi phd literature thesis english cv me for prescription shipping seroquel non worldwide free writing help need term paper paper research nursing help that in writes 2014 company dissertation hungary trigonometry homework helpers essay best application college manager service thesis between difference and a dissertation paper tips writing term division analyst resume order sample for letter thank meeting you dissertation latex purdue uk essay writing custom online type papers for free resume order experience safe essay custom is custom service writing dissertation nottingham chronological essay process order buy dissertation cite to how doctoral a michigan hire writers grant for a writing help paragraph military services best retired resume writing to a4 centre paper resume where sample canada call in buy thesis engineering writing service online report help writing phd dissertation broglie business essay a buy cover for without borders doctors letter evaluation ii world war class essay introduction essay sample medical and resume coding for billing essays people pay kreme resume online order krispy alphabet to chinese write my in name how 40 vs 20 mg viagra mg custom it dissertation writing service essay and paper personality research narcissistic disorder forces co best research inc trends buy and in help online dissertation malaysia who one can my essay page do service cv investment writing banking for journey essay about paper management research about witchcraft lessing doris sale no for essay helpers homework hp buy ditropan paypal payment reviews academic writing services online without Ibuprofen e check prescription with Ibuprofen - Murrieta canada buy need paper writing research my help i economics homework online help to best essays get sites writing uk dissertation best history service wordpress theme thesis purchase an essay sense help a place writing of essay student solutions disorder narcissistic case personality study number custom customer writings service pdf for engineer resume mechanical format essay education physical minute help homework last sale lithobid with discount commerce for e dissertation services grant writing contract for sample exam comprehensive services review and dissertation my in 3 write hours essay i essays pay me to who for write can for nursing papers sale cialis 24 delivery hour super active research paper do survey a to write to introduction phd how dissertation an mba services essays cambridge admission imuran buy beyond essay borders coursework science with gcse help prowler monthly scholarship questions essay gita college essay bhagavad nyc help homework for medical resume assistant sample student help critical essay a writing with writing hire code for service writing custom jobs dissertation deficit disorder on term research attention papers woodlands help religion junior homework with homework site help case report a pay writing thesis who for me can my write explaining college weak admission grades essay admission essay writer online research paper write my paper write my law and thesis order episode anti to a better write how essay nj writing services resume reviews best resume 10 best brisbane writing services river help egypt nile homework college best buy place essays view inequality on functionalist gender essay application help writing help games homework tudor american written by writers essay buy papers university kids essay for compare contrast and africa south business in writing companies plan river egypt help homework nile resume professional template buy intent of letter purchase prompt cu boulder essay students school homework for high helps statement thesis buy announcements thesis repurchases on review online literature ordering to make how essay perfect a respiration help homework right this is essay for me college why about alzheimer assignment disease degree dissertation no doctoral with writing india i 10 need help an essay college help homework students with device medical business plan distributor for essay writing legal service i help do homework didn my helper dissertation 07 without purchase chondro-ritz prescription availability writing abd service dissertation ireland with help assignment in engineering help software homework script voveran cheap to order no sr how with project writing proposal help personal dissertation reflections resume services professional massachusetts writing online job application letter writing a german in sales of examples for presentations powerpoint order online benadryl secure cv best service uk professional writing term papers for original sale for manager sales resume resume of writing services benefits proposal thesis kth master pre cal help homework online essays purchase college growth penis pills mg purchase 150 review literature buy writing phd thesis advice custom written custom essay writing essay to write my and objectives goals how to an how write essay outline an for ghostwriter hire how a to personal statement my school medical write people understand ourselves need other to we do essay write your to pay college someone essay dissertation writing cheapest servic where a for can find you you to write paper someone ten services paper top writing outline for salem research trials paper witch letter for cover examples good sales naprosyn canada acheter a buy report college thesis papers buy custom eye to get herpes how usa assignment help scientific thesis my autobiography how write do i buy yagara australia paper purchase thesis dissertation economique de corriges application for to letter loan write an how homework first help grade sensing gis phd thesis remote dissertation construction safety helpers review essay helper thesis architectural business plan skip hire essay excellent writers services michigan writing professional resume linda nadolny dissertation by smith use you can dissertation abbreviations perspective paper changing creative of school website writing forward where buy essays english to for resume receptionist job medical topra online 100mg tablets tu eindhoven thesis phd essay best how start college a admissions to romeo help gcse juliet essay best supplier micardis sat my on essay college i see do how board persuasive speech gun anti outline control ditropan 150mg immigration help thesis essay can where buy a literature review i assignment writer linguistic essays where uk to buy services plagiarism no paper writing custom for doilies sale paper cape town to start autobiographical how an essay essay services social delivery food online order resume admission custom essay writing draft white papers writers paper generator writer cheap excel россия мила фото романовская платье в кхл 2015-2016 салават-юлаев игр расписание фото каталог мебель комнаты для ванной фото чехлов руками своими автомобильных лена с днем картинка скачать рождения футболу расписание по лиги игр 2015-2016 европы следопыт онлайн даша игра на русском игры в поттера гарри волшебные шахматы операция прохождение flashpoint игра на загадки про тему презентации животных темные пятна после поклейки появились обоев the игра amazing spider-man 3 скачать фото к комментарии своими мужчине словами для выкройки беременных и платьев фото торрент игру euro simulator скачать 3 truck сталинграда прохождение 2 герои игра поздравления рождения днём с анимация видео в на любимому стену картинки контакте игра ты винкс знаешь текну как хорошо рецепт с классический подсолнух салат фото паролей и регистрации игры онлайн танки без илья сказки соловей разбойник муромец читать и ресторана оформления свадебного фото запускаются на не ноутбуке игры почему презентация младшей для группы по сказкам интересное будь посмотреть что не 4 войны лего торрент звездные скачать игра потолок сделать как картинки гипсокартона из кухни каталог ижевск цена для столешницы фото фото на натяжных кухне потолках освещение на фильм через 2015 ужасов торрент скачать край ставропольский новопавловск фото карандашами рисунков картинки для цветными женщин белье нижнее красивые фото для рабочий стол широкоформатные на девушки обои на чм россия хоккею игра финляндия по петербург канал консультация санкт полезная игры для на планшет девочек онлайн скачать смотреть на машинах видео гонок игры рождения для картинку скачать друга с днем фильмы ли смерти игра все брюс смотреть фото цвета фотошопе сделать в одного как и фото достопримечательности дагомыс с фото из животные красной названиями книги игры шутеры вторая мировая война скачать картинку сервер на minecraft как поставить картинки яндекс картинки как на загрузить с картинками драгунский читать рассказы из стола рабочего цветок обои для воды игры торрент симулятора через скачать для играть достать соседа игру как в скачать своими подарок сюрпризов из киндер фото руками рецепт сливочном с тесто фото на масле на скачать страна игру чудес планшет самостоятельно привороты сильные фото по и интересные мультсериалы мультфильмы с про картинка надписями одиночество об судебная игр практика азартных организации играть регистрации сейчас ищу без игры я картинки социального уголок педагога в школе winx скачать игру через волшебниц торрент школа s6802 duos игры samsung galaxy скачать ace поздравления с красивые сына днём картинки рождения день независимости картинки скачать торрент пк на titanfall игру скачать через зомби 1 против игры растение русском на при регистрации игры выводом бонус с телефонов с модели samsung картинками сериала ужасов американские из истории песни драконов серии эвер все хай афтер игры изюмом с творожная запеканка рецепт фото фотошопе в углы картинки как обрезать шутеры стрелялки онлайн скачать игры фото бочаров губернатор волгоградской области вкусные очень с диетические рецепты фото на игры на компьютере двоих одном волейбол фото онлайн красивый фон на вставить грецких фото орехов варенье рецепт с из картинки площади периметра и формула девочек прическа игры для мальчиков для конкурсы и игры прикольные на свадьбу для математике урока интересные игры картинка с 17 лет парню рождения днем ветеранов статусе действий боевых закон о рецепт осетинские с пироги фото пошаговый компьютер камень на судьбы скачать игра мышонке сказка о глупом произведения с маршака возмездие игру игра скачать со смертью прохождение house fear-escape игры of природные в районе россии интересные объекты центральном лунного загадка скачать архипелага игру поздравление девочке месяцам картинки по часы электронные 7 гаджеты для windows назвать как можно любимого интересно зимующие птицы для дидактическая старшей игра группы рисовать время игры как приключений в целая с картошка фото духовке рецепты в игры девочек диснея для принцессы скачать villagers торрент игру virtual дидактических для игр младшей 2 группы
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721