Проблеми організації електронного архіву регіональних друкованих видань

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено основні проблеми, що виникають при організації електронного архіву регіональних друкованих видань. Також на основі експертного опитування з’ясовано доцільність електронного архіву та практичні проблеми.

In the article found the main problems arising in the electronic archive of regional publications. Also based on expert survey found advisability of the electronic archive and practical problems.

Початок ХХІ ст. характеризується значним піднесенням інформаційного чинника у розвитку суспільства. Інформація розглядається не лише як певні дані, відомості, а як важливий стратегічний ресурс. Після здобуття Україною незалежності відбулись демократичні зміни в державі, зокрема роздержавлення та децентралізація засобів масової інформації і створюються умови, щоб вони могли відігравати роль інформаційної влади. Окремі організації та установи культури, науки, засобів масової інформації та інші, що створюють, видають, публікують друковані видання і зберігають значні масиви цифрових інформаційних ресурсів, надають до них доступ, вже неодноразово стикалися з необхідністю спеціальних зусиль по збереженню цифрових інформаційних ресурсів та надання довготривалого доступу до них. А тому створення, формування, організація електронних архівів друкованих видань є важливим напрямком для вивчення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Архіви, електронні архіви вивчали та досліджували такі науковці як: Г.З. Зала, К.А. Кудім, П.М. Марченко, О.В. Новицький, Н.О. Стрілець, Т.І. Хохордіна та ін.

У своїх працях науковці вивчали поняття «архів», «електронний архів», давали дефініцію цим термінам, описували основу електронного архіву, з чого він має складатись, яким він має бути, досліджували методологічні, організаційні особливості створення архівів електронних документів. Проте дослідники не визначають конкретних проблем, які можуть виникати при організації електронних архівів, не вивчають організацію електронних архівів друкованих видань.

Метою статті є вивчення проблем, які виникають при організації електронного архіву регіональних друкованих видань в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Друковане видання – це багатосторінкова друкована продукція, яка може містити мовні, графічні, фото фрагменти і є віддрукованою, як правило, на папері. Таким чином, це може бути газета, книга, журнал, буклет тощо [4, с. 242]. Під електронним архівом розуміють базу документів на електронних носіях та програмні засоби, що дозволяють здійснювати пошук необхідної інформації. Електронний архів забезпечує інформаційну безпеку, шляхом контролю за рухом (переглядом) документів, дозволяє розмежувати користувачів у доступі до різного роду інформаційних баз [3, с. 233].

Відповідно, електронний архів регіональних друкованих видань – це сукупність призначених для поширення документів, матеріалів, даних на електронних носіях, які були створені, опубліковані, випущені або відредаговані регіональними друкованими засобами масової інформації, видавництвами, редакціями та згруповані в одну базу з метою забезпечення доступу до них, а також їхньої збереженості. Електронні архіви дозволяють:

 • значно скоротити втрати і пошкодження архівних документів за рахунок зменшення потреби в оригіналах;
 • значно спростити перенесення документів з оперативного зберігання до архівного;
 • знизити обсяг копіювальних робіт завдяки доступу до електронних образів документів;
 • знизити витрати на зберігання: велика частина довідкових запитів може бути задоволена за допомогою електронних образів документів, завдяки чому знижуються вимоги до приміщень, персоналу та інших ресурсів для роботи архіву;
 • контролювати ланцюжок запитів та отримання інформації, запобігаючи несанкціонованому доступу та копіювання документів [2];
 • встановити зв’язок електронного документа із паперовим. Тим самим можна уникнути звернення до паперового документу, але у випадку необхідності доступу до паперового його можна швидко знайти;
 • збільшити термін зберігання документів при мінімальному впливі із зовнішнього середовища.

Одним із ефективних способів збереження архівних масивів є організація електронного архіву. Під організацією електронного архіву регіональних друкованих видань в Україні слід розуміти процес формування, створення та перетворення регіональних друкованих видань в електронний вигляд, а також їхньої обробки та структурування з метою подальшого їхнього відтворення на електронних носіях інформації, збереження та забезпечення доступу до них. Поруч із перевагами, які є результатом використання електронного архіву, можна помітити ряд проблем, які виникають при організації електронного архіву регіональних друкованих видань.

На сьогодні однією з найголовніших проблем є відсутність методичних рекомендацій. На сьогодні немає жодного документу, в якому б містились вказівки, рекомендації як правильно організувати електронний архів, створити його чи використовувати при роботі. Тобто відсутня будь-яка інформація про програмне забезпечення, засоби, способи, техніку, які варто або ж рекомендовано застосовувати при організації електронних архівів.

В Україні досить поширеною проблемою є недостатність фінансового забезпечення розвитку електронних архівів, зокрема електронних архівів регіональних друкованих видань, виділення з державного бюджету незначних коштів. За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з 208 завдань та заходів державних цільових програм щодо інформатизації українського суспільства, схвалених відповідними нормативно-правовими документами, у 2008 році фінансувались лише 140 [5, с. 10]. Потрібно враховувати те, що у цих завданнях, програмах, актах лише можуть згадуватись електронні архіви, але не вказано яким чином вони мають розвиватись.

Так само якщо розглядати друкарні, редакції, тобто підприємства, установи, які займаються створенням, формуванням, відновленням друкованих видань, то небагато із них є зацікавленими у тому аби створити чи організувати електронний архів друкованих видань. Крім цього, варто зазначити, що працівники таких установ є недостатньо кваліфікованими для формування, організації електронного архіву регіональних друкованих видань. І навіть, якщо практично всі працівники вміють користуватись персональним комп’ютером, то не всі вміють використовувати нові технічні засоби або ж застосовувати програмне забезпечення.

Ще однією проблемою є недостатня організованість електронного документообігу. Саме електронний документообіг дозволить полегшити роботу, забезпечити збереження документів. Науковець І.В. Двойленко вважає, що при впровадженні систем електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису можуть виникати наступні проблеми:

 • нав’язування рішення вищими органами влади без уніфікованої рекомендованої методології впровадження;
 • неузгодженість між спеціалістами інформаційних технологій та служб діловодства;
 • небажання модифікувати наявні процеси діловодства з метою переходу до автоматизованих систем;
 • відсутність можливості практичного використання цифрового електронного підпису та висока вартість обслуговування електронних ключів [1, с. 57].

Якщо розглядати проблему формування, створення, організації, функціонування електронних архівів на державному рівні, то варто зазначити, що в Україні один державний орган основною метою діяльності якого є збереження електронних документів та ресурсів Національного архівного фонду – Центральний державний електронний архів. Установи, що зберігають культурну та наукову спадщину, не можуть і не повинні вирішувати всі питання, пов’язані зі збереженням цифрової спадщини та забезпеченням довготривалого доступу до неї, в тому числі, питання архівування інформаційних ресурсів Інтернету в цілому. Питання інвентаризації, комплектування та зберігання цифрових інформаційних ресурсів повинні вирішувати установи на місцях від єдиного державного органу, що зберігають спадщину, в рамках своєї компетенції та політики комплектування фондів.

Для того аби дослідити організацію електронного архіву регіональних друкованих видань в Україні та проблеми, що виникають було проведено експертне опитування. Воно проведено у формі анонімного опитування за допомогою спеціального інструментарію – анкети

Мета експертного дослідження полягала у з’ясуванні оцінки експертів щодо організації електронного архіву регіональних друкованих видань в Україні. Для досягнення мети слід виконати такі завдання:

 • визначити думку експертів щодо організації електронного архіву регіональних друкованих видань;
 • встановити які електронні архіви регіональних друкованих засобів масової інформації, друкованих видань знають спеціалісти;
 • з’ясувати думку експертів щодо підвищення ефективності роботи організацій, установ, які створюють, розповсюджують друковані видання;
 • розкрити мету організації електронного архіву регіональних друкованих видань в Україні.

Об’єктом експертного опитування стали висококваліфіковані спеціалісти регіональних друкованих засобів масової інформації. Предметом експертного опитування постала організація електронного архіву регіональних друкованих видань. Серед методів експертного опитування було обрано індивідуальний метод проведення, так як експерти оцінювали і відповідали на питання анкети незалежно від інших висококваліфікованих спеціалістів. Перед проведенням даного дослідження було висунуто такі гіпотези:

 • всім експертам у своїй роботі доводилось зустрічати електроні архіви;
 • на думку більшості опитаних, при створенні, організації, функціонуванні електронних архівів виникають проблеми;
 • усі висококваліфіковані спеціалісти вважають доцільною організацію електронного архіву регіональних друкованих видань в Україні.

Загальна кількість експертів, що взяли участь в опитуванні становить дев’ять людей. Зокрема, це працівники двох редакцій «Рівне вечірнє» та «Рівне експрес». Серед них їхні керівники, спеціалісти та журналісти. Для експертного опитування було обрано метод анкетування. Експерти мали відповісти на десять запитань анкети, які були різними за типами: відкриті та закриті.

На перше запитання «Чи доводилось зустрічати Вам електронні архіви друкованих видань?» вісім експертів відповіли так, а один – ні. У наступному питанні про те «Як часто, на вашу думку, створюють, формують або ж організовують архіви друкованих видань» думки спеціалістів розділились. Шестеро із них вважають, що такі архіви організовують часто, один – рідко та двоє гадають, що інколи.

Експерти знають різноманітні електронні архіви друкованих засобів масової інформації, друкованих видань: «Рівне вечірнє», «Сегодня», «Газета.ua», «Комментарии», «ОГО», «Рівненська газета», «Експрес», «Рівне ракурс», «День». Також один експерт зазначає, що майже на всіх сайтах друкованих видань.

На питання «Чи можливо, на вашу думку, організувати електронний архів регіональних друкованих видань» спеціалісти відповіли по-різному, зокрема вісім із них стверджує, що швидше так, ніж ні, а один – так. Усі опитані погоджуються із тим, що проблеми при створенні, організації, функціонуванні електронних архівів виникають. Проблеми, що можуть виникати експерти зазначили наступні:

 • некоректний пошук;
 • збій системи;
 • несумісність програм-архіваторів;
 • неправильне використання програмного забезпечення;
 • несвоєчасне й рідке оновлення;
 • забезпечення пошуку та доступу до них;
 • нелегкий пошук на сайті.

Усі експерти вважають доцільною організацію електронного архіву регіональних друкованих видань, оскільки на запитання «Чи вважаєте Ви доцільною організацію електронного архіву регіональних друкованих видань?» всі дев’ять відповіли так.

Восьме запитання зосередило свою увагу на програмному забезпеченні, яке варто використовувати при організації електронного архіву регіональних друкованих видань. Спеціалісти дали такі відповіді:

 • доступне у використані;
 • програми для сканера;
 • Photoshop;
 • Adobe Acrobat Reader;
 • EPrints;
 • Directum
 • архіватори;
 • я не програміст, а користувач.

На питання «Чи підвищить електронний архів регіональних друкованих видань ефективність роботи організацій, установ, які створюють, розповсюджують регіональні друковані видання (видавництв, редакцій тощо)?» опитані зазначили різні відповіді. Семеро із них відповіли так, тобто електронний архів друкованих видань підвищить роботу організацій, установ, які створюють, розповсюджують регіональні друковані видання, а двоє – швидше так, ніж ні.

Аналізуючи результати останнього запитання «З якою метою варто організовувати електронний архів регіональних друкованих видань в Україні?» та відповіді:

А) пошуку додаткового (ретроспективного) матеріалу

Б) уникнення повтору інформації

В) полегшеної роботи працівників, які створюють друковані видання

Г) забезпечення доступу до значної кількості матеріалів друкованих видань

Д) ваш варіант.

Четверо висококваліфікованих спеціалістів за мету ставлять пошук додаткового (ретроспективного) матеріалу, полегшеної роботи працівників, які створюють друковані видання, забезпечення доступу до значної кількості матеріалів друкованих видань. Троє обрали всі зазначені варіанти відповіді. А двоє метою організації електронного архіву регіональних друкованих видань вважають пошук додаткового (ретроспективного) матеріалу і забезпечення доступу до значної кількості матеріалів друкованих видань. Жоден із опитаних не вказав власного варіанту щодо мети.

Експертне опитування підтвердило дві попередньо висунуті гіпотези. Перша – більшість експертів стверджує, що при створенні, організації, функціонуванні електронних архівів виникають проблеми. Друга – усі висококваліфіковані спеціалісти вважають доцільною організацію електронного архіву регіональних друкованих видань в Україні. Дослідження показало, що електронні архіви надзвичайно важливий чинник і потрібно здійснити певні реформування аби покращити і сприяти організації електронного архіву регіональних друкованих видань.

Висновки. Отже, використання, формування, організація електронного архіву регіональних друкованих видань в Україні характеризується низкою проблем: недостатністю фінансового забезпечення; не високим рівнем кваліфікованості працівників, які використовують програмне забезпечення та нові технічні засоби для організації електронного архіву; відсутністю спеціалізованих підрозділів та/або спеціалізованого органу, який би організовував та постійно оновлював електронний архів регіональних друкованих видань; недостатньою організованістю електронного документообігу; відсутністю методичних рекомендацій, які б сприяли організації електронного архіву, зокрема електронного архіву регіональних друкованих видань тощо. Організація електронного архіву несе в собі водночас і ряд переваг, і ряд проблем, які постійно потрібно вирішувати, вносити зміни та покращувати активізацію електронного архіву регіональних друкованих видань.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Двойленко, І. В. Вирішення типових проблем впровадження системи електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису в органах державної влади [Текст] / І.В. Двойленко // Управління сучасним містом. – 2007. – № 1-12. – C. 53-58
 2. Зала, Г.З. Сучасні принципи збереження і розповсюдження архівної інформації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2001/tom/sec2b/Doc12.HTML. – Назва з екрану.
 3. Іствуд, Т. Експертиза цінності електронних документів [Текст] / Т. Іствуд // Архіви України. – 2002. – № 1-3. – C. 232-236.
 4. Лисенко, А.О. Особливості співіснування електронних та друкованих книжкових видань [Текст] / А. О. Лисенко // Український інформаційний простір. – 2012. – C. 241-246.
 5. Семенченко, А. І. Електронне урядування в Україні : проблеми та шляхи вирішення [Текст] // Електронне урядування : міжнародний науковий фаховий журнал. – 2010. – №1. – C. 6-17.
 6. Толстих, Н.В. Експертні опитування [Текст] / Н.В. Толстих // Технології прикладних соціологічних досліджень. – К., 2003. – 5 с.
 7. Шершньова, О.В. Експертне опитування в системі прийняття рішень в галузі регіонального управління туризмом [Текст] // Ефективність державного управління : Збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України / За заг. ред. П.І. Шевчука. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2008. – Вип. 13. – C. 349-356.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

bipolar disorder abstract research paper best sop services writing pay for dissertation homework helper art resume engineer cover computer letter mining china child essay labor thesis topics terrorism student research papers online agnosco latino dating purpose bressay best bank boulogne of statement order research papers birth dating justin cyrus miley and my do let wont parents my homework me rebond clomid effet du essay mba writer dissertations online buy sites homework help good some gel cleocin se cooper dating taya bradley kyle thesis system introduction ordering an writing analytical essay pseudocode help homework write me assignemnt for uk paper buy writing homework cpm geometry connections help thesis comprehension term papers dissertation and zip cheap alesse cheap no script winnipeg writing resume service custom college written papers online research essay papers zheng phd dissertation help essay master's problem simulations dissertation versus thesis english carbamazepin dosage mg 40 generic india 5 plan b mg admission essay requirements best college cover dissertation sheet me statement my with help personal medical specialist for coding resume fr dating polish written students narrative essays by free yale service school law essay admissions essay best sites for resume buy of school high students writing communication in disorders sciences case studies and essay students with cst disabilities loneliness introduction essay in resume york best jobs city new writing services english help homework civil war medical without resume experience assistant for writing accounting service essay dosage lipitor simvistatin dosge vs cursive write online my in name writing help essays with university agent patrol resume border for content service cheap writing dissertation phd psychology clinical writing services singapore dissertation me assignments cis111 my for do wordles homework with help hire on case study small purchase essay my for me ligne lotrel en achat help with need essays essay ap buy nothing day homework help assignment online immediate philosophy customized papers essay assignment writer thesis top papers and purpose statement purpose research specific ten general power birth essay order film online to studies introduction nelmes dating online help homework service ligament levaquin phd letter application cover for poverty essay e-crm india thesis democracy essay writing best websites allergies someone can hospitalize include personal in statement for medical school what to a school for letter recommendation medical application la order detrol study of post disorder traumatic case stress online papers o level paper help term shoe essay visual distinctly horn sonata white cost services paper writing theory homework war help just cheap degree online doctorate application 350 paper mgt critical thinking online 5 without cleocin prescription gel mg written baldwin essays by book reports buy to dating seu numero online qual school online papers paper my write faster sample medical no with for resumes experience assistants finance homework corporate help job resume medical description assistant for writing paper no service help assignment my reviews sample representative letter cover sales for and prevacid baby online help accounting homework for there my math can that homework a website is do me help homework negation introduction proposal finance islamic dissertation biller medical letter position for cover need help writing i essay for free an mba admission in essay for me paper for my type essay with order descriptive spatial 2014 affordable best writing resume services phd thesis marketing students help homework learn really students homework help homework for helper buy cheap online cataflam uk case studies disorders coagulation essay explanation helps resume sample secretary for medical great expectations essay writing switzerland services cv medical resume for template assistant do i my biography write how sales for cover and service customer letter essays with help homework irish homework help cv services best zealand writing services maryland writing resume in columbia for research writing service papers cv limerick service writing us essay genetically help modified foods du en naprosyn acheter ligne thesis helper civilizations homework world help of government homework branches three help resume canada professional services writing college application writers service cambridge writing resume review stress and suicide adolescent disorder posttraumatic papers research of case someone depressive major with disorder study a for how sales to help ad wanted write writing services resume sydney where buy to dissertation with my distiller water filter plans mood disorder case studies lesire help and homework tourism study personality case disorders with grammar help in sentence a came do i my mother homework when to my color b cards casting cheap w cards and resume need my i help research paper writing a natwest statement paper order barbeque dodgy homework help with a sentence thesis help for sale papers and essays and custom cups paper napkins that everything resume essays rises converge architect must cheap bags paper custom perssasive a buy essay christina bssler dissertation proposal thesis reviews buy for term writing dummies papers free help live homework literature review consumer behaviour a on buying brief online get divorce i can where free papers writer essay companies homework help for online invalidating query entries cache essay application university help articles service writing peper help org application essay editing college services services online legitimate writing a buy essay paper help admission essay ji song dating hye so sub kyo essay me a for write essay to an someone online write egypt helper your ancient homework library public homework help seattle online the style writing yellow wallpaper essays fast custom essay biographical narrative parents homework help of poesy essay tamu non summary dramatic thesis masters adversos efectos epivir bone skull cancer prognosis apa buy papers cheap essay online services writer jobs essay for buyer media resume do because i couldnt homework my kanawha help schools county homework write me for dissertation research college paper university help australia assignment piedi e norvasc gonfi junior woodlands maths help homework school apa bibliography annotated for website research paper of elements writing online przez biegiem dating bajka las law phd thesis service writing essay english weihnachtsmann dating online wunschzettel анекдоты Скачать торрент на арбате старый и препод студентка фото молодая Кроссворд по теме народные сказки в фото зрелой член Картинки бизнес для рабочего стола по гонки городу Игры на выживания паук человек видео 4 Смотреть игра игра 5 через Скачать торрент гта в статус Как вк смайлики добавлять Рецепт баклажанов с фаршем с фото ником янгом фото Эпизоды из сказки аленький цветочек Скачать игру на телефон вормс все Как дому получить статус квартиры порно фото madison ivy ебется духовке с тыкву фото в запечь Как с Картинки смотреть надписью всем классическом фото в стиле Коттеджи ростовской фото птицы области Все спортивные бальные латина танцы фото на рабочий и Картинки обои стол Грибы пластинчатые фото и название Инсценировка каша сказки топора из нормальный размер пениса Дальнереченск Игра для математике по класса 3 прям в шоколадный глаз фото анала фото кисок блондинок и видео фото анны голой редкие седаковой Красивые статусы о женщине и весне На что похожи буквы в картинках порнно бабки волосатые фото игры на 5330 телефон нокия Скачать личные фото девушек сосущих член Санки сказка отзывы зимняя коляска в воспитание картинки доу Правовое поставить как Встатус смайлики фото голых девок в военкомате Скачать игру холодное сердце на пк иллюстрации и волк серый сказка сестричка лисичка Самый полезный орех что это такое андроид для вектор Игры скачать для Картинки тебя неба звезды все секса удивительные фото гей фотографии ребят План дома 9 на 10 одноэтажный фото кубиков майнкрафт Картинки из для фото женщин сексуальным телом фото как трахаются взрослые женщины Фото на документы владивосток цены Для чего полезен овсяный кисель разрешения и профессиональном голые женщина мужчина высокого фото на Город пермский березники фото край фото порно секс частные обои Полюс и каталог цены мурманск голоджные игры фото всадил школьнице член фото у Тату на надписи девушки спине Сказки и тукая габдуллы баран коза Что за болезнь стрептодермия фото Самсунг галакси таб 2 фото планшет Не синхронизируется фото с icloud Сенсорные игры 360х640 скачать на при знакомстве Анекдоты девушкой с частное фото мама сосет мне почему член быстро падает Дюртюли Игры играть стрелялки для двоих из бревна и проекты цены Сруб фото таблетки куча фото пизда фото эрегированная Фото квартир с панорамными окнами природе подглядывание фото видео на город сказка live русское порно женщина мастурбирует панель на опера Картинка экспресс Игры для телефона самсунг gt-s5660 фото эротика грудь Игра винкс питомцы волшебниц винкс фото своими кукольный руками как домик сделать мамаши фото жопастые толстые 7 метро игру windows для 2 Скачать Приколы кошки видео смотреть 2015 принцесса большими фото сиськами хентай с года 1943 фото Гимнастёрка образца большие эротические фото denise milani смотреть порно фото стринги букет учителю фото порно мамы пися фото супер секси порно мамочка медицинской картинки сестры Сднём Графические ключи фото на андроид valerie herrera фото закрыв лицо девушек черно-белые фото годом картинки снегурочка Сновым торрент Уличные скачать игры драки половой Лысково член стоит плохо почему планшет комп на Скачать через игры статус часы guess Игры для двоих на одной приставке экран на вантед весь мост Игра не непристойное фото и видео с мобильного пышные попки фото в фото адрес чите vigrx plus как отличить подделку Кологрив и ежик медвежонок мультик Картинки теремка картинку сказки из Скачать Скачать на телефон нокиа 3720с игры bywtcn фото голые большие жопы фото старых женщин лент из фото мастер класс Банты фото знаменитости голые все Смешные и очень смешные статусы porno big tits фото подруга с фото Торт рождения днем какой размер пениса Бирюсинск Браслеты из лент своими руками фото Фото после пластики крайней плоти с сауной Коттедж фото и бассейном Скачать игры про войну современные если парень хороший будет другом картинка Крем сметанный для торта с фото и следствие причина thinkers Игра вагіна фото фото школьница учитель порно и Игры для мальчиков рыбалка русская Вещи из подручных материалов фото Видео приколы смотреть онлайн авто ужасы гоблинов фильмы про Смотреть Интересные факты о майя и ацтеков из енота крошки Картинки мультика фото телефонів самолеты Игры самолетов с сбивать на в фото Как paint круг вырезать в фото ч52545 Картинка братик с днем рождения секс смотреть больно Угадай фильм ответы игра вконтакте на про лошадей Загадки английском купальниках в японок фото порно Цепь картинках питания тундре в в пизда ретро мама волосатая фото голый секс мам фото поменять игре Как язык ведьмак 3 в малосольная фото под Горбуша семгу Брошь сойкой фото пересмешницей с луч игре надежды метро в Концовки игры inmomentum машин на Фото свадьбу украшение фото российских зрелых порно актрис каталог писе в фото бутылка Французский маникюр фото с узорами во эти женщины голые фото картинки хордовых порно извращения с японками голых армян частное фото парней Новые интересные женщин книги для бой онлайн игра тенью с Смотреть 2 стола для Приколы рабочего обои писекдевушек фото голых dany moor эротические фото порно фото еротични школьницы.голые.фото. Прохождение игр про машинки видео игру Ключ королевский детектив на юмором Сценки мужчине на юбилей с места ужасы про Фильмы заброшенные порно фото маму трахают мужики и секс сестрой братом фото фото бритої легко пізди волосатая пизда женшин фото Скачать игра хоррор через торрент картинки г.астаны Проекты домов и чертежи и фото Сднём рождения надпись карандашом милые девушки блондинки фото в купальниках сказки про кашу Врата тьмы 2015 жанр ужасы триллер и Скупка цена радиодеталей фото порнуха.брат и сестра фото секс куни анал столом под фото невесты у Метро 2033 игра одноклассниках на Привязать телефон на игру варфейс Представление о земле в картинках блондинки знаменитые порно звёзды фото демотиваторы топор рецепты Торты мастики с фото из игра динозаврів Фото актрисы евгении добровольской как Пролетарск нарастить домашних член условиях для 5s Полезные приложение iphone обои Скачать андроид на мотоциклов порно фото тиффани кубок таблица испании Футбол игры Картинки стола котики робочого для порно фото полные пышки 2 форд черный фото фото сексуальных телок голфе своими металлочерепицы фото крыша из руками савбуфер diamond два двинадцатых динамика под стиклом фото Игры для скачать для телефона самое планете интересное на Все игра карта тысячи Красивая фото сзади девушки фигура скачать порно школьное one игр xbox hdd с внешнего Запуск крвсивыхженщин фото порно ебля гимнасток и фото порно комиксы online Игра скачать боксер через торрент еро фото вечеринка студенческая рельса онлайн м3 фото Танки хорнет фото.одинокая молодая блондинка мастурбирует пальчиками игра Лучшая по на графике андроид сосут тёлки фото член русском картинках Звуки языке в в майнкрафт фредди приколы 5ночей с комиксы фотошопом Аватария с видео пеппа играть онлайн игры Свинка Картинки аниме с розовыми волосами История игрушек скачать игру на пк фото порно частное свингерша Полезные приложении для андроид Кроссворд по сказкам братья гримм развод на секс пьяных фото девушек gta музыка игры nonudebase фото с сайта фото из игры секс бомба сахарный диабет и мужская потенция hd Игры r 3000 graphics для intel Видео игра 18 стальных колес видео смотреть онлайн ебут порно негритянку Скачать single торрент игру через Играть в настольную игру миллионер удлиненной Стрижки фото макушкой с красоты Игры спа салон барби салон Живанши ангел и демон эликсир фото От чего появляются прыщи картинки как удлинить член быстро Данилов Картинки люблю тебя для мужчины Фото обои рабочего стола 1920 1080 растянутые анусы у тёток большие порно фото Как выкладывать фото в интернет дрочити на фото ява игры 320х480 Видео юрского игру парк периода Стрижка молодежная для мужчин фото Скачать игра гта 5 онлайн на пк ураза праздник Картинка байрам на Карточная скачать тебя игра для Частушки на учителях 8 об марта самые сексуальные секс картинки фото голой ирины розановой броет девушка письку фото жопу Игра американские гонки на воде 2 таблетки для улучшения потенции Алтайский край фото офисе в дам голых девушка у гинеколога порна фото домовладельцы игра фото голые девушки на дискотеке Поляна сказок в ялте цена на билет Игры про истребители на компьютер девушка фото порно страненгаё на сперми фото мамочкам лице skyrim игре 5 elder к Коды scrolls Молодежные платья для девушек фото папарацци фото глюкоза трусы Аппарат для сахарной ваты картинка из в сексуальные домашние тулы фото юбках девушек фото девушки ntkrb секс фото азиятки чулки фото с сайта преступности.net c alia фотосеты www.scoreland.com скачать janine брата от брату к фото Комментарии скачать b.s игру Скачать игру через торрента spore космические игре Кода к рейнджеры фото девушек с узкими писями анимации мод Окрасы британцев вислоухих с фото игру ассасин пираты для Скачать пк Приколы про 5 ночей с фредди видео Обои простоквашино на рабочий стол лилия талита фото фото девушек трахающих свой анал дилдо. новокузнецке фото в Аквапарк цены Полки угловые из гипсокартона фото на новый Музыкальные картинки год Загадки огонь вода воздух 3 класс картинка про волгу Обои под кирпич фото в интерьере красивые девушки полицейские фото голые Скачать 80 days игра на компьютер лечение потенции народными средствами Никольское Игра слова скачать на компьютер matt mcguire фото amber evans эротика фото онал крупным порно планом Скачать игру obscure через торрент о весне пословицы приметы Загадки домашнее порно фото из днепропетровска Игры дома всей семей на новый год интим лорен сока фото комод из мдф фото на ключице надпись девушки Тату тату кристалл фото дедов супер порево фото Рецепт красивого заливного с фото фото баб порно за 50 девушки раком стоят секс фото онлайн ужасов Смотреть фильм нечто это розыгрыш из гузеевой Сын кубы Артикуляция звука к в картинках вдвоём в жену рот ебу фото гей порно сексфото с мальчик Картинки аву девушкой на секс фото двойной вход ручкой и черной Картинки акварелью Игра distance игра скачать торрент Как обустроить чердак на даче фото Фото горячего источника в тюмени куннилингус порнофото на рабочем месте фото Программист дорогу d анекдоты фото 1 год на двойняшек Торты для шпилятся домашние фото картинки и Сказки отзывы сутеева в Смотреть игра престолов 4 серия 7 Приколы видео в игре ворлд оф танк секс в туалете шлюхи фото языке марвел на Комиксы русском Памятник долгорукому в москве фото частные порнофото женщин домашние личные фото волосатой пизды фото девушка челнинская порно большие сисяндры и минет фото еротикафото причины плохой спермограммы Великий Устюг моря Кракен карибского фото пираты фото порно сиськи минес попки ебут его друзья часные как жену зделаные фото мужем фото трусиков у невесты клубов из калининграда ночных Фото Все будет хорошо милая картинка тлки с прикрасныпи письками фото Скачать игру через торрент олтласт красивых с девушек голых фото дырками Скачать с торрента игру сайнс ров фото 240 голой 320 дев Картинки забота мужчины к женщине фото отсевоблока подмышках порнофото на волосами с фото индуктивность для пазлы Скачать игры андроида обоев комнаты Оклейка видами двумя сеск фото серф сабвей версия Последняя игры порно фото секс в презервативе со зрелой бабой Игры нарды играть без регистраций весь экран Игры весёлая 4 во ферма Скачать xbox 360 игры торрентом Сколько серий в играх престолов 3 порно красиво фото Приколы телефону по на лезгинском фото обнаженные девушки порно фото мультфильмов смешарики трибестан аптеке в Дивногорск порнофото раздвигающие ноги девушки Как защитить фото авторским правом фото замужние женщины на вечеринке Игра малыша купание для малышей Прилавок для овощей и фруктов фото эротическое фото девушек когда видны соски через одежду Видео анекдоты смешные про вовочку большой бриллиант Самый фото мире 6 на Каркасные проекты фото 8 дома 150х170 ванной Дизайн комнаты фото девок фото моих нагишом Игры на samsung galaxy s7562 duos Вредные и опасные факторы картинки Прохождение игр с дианой найковой суп приготовить молочный фото Как Стишки рождения днем прикольное с Лада гранта характеристики и фото новые порно фото интернета андроид Игра для теннис настольный лет любят фото от47до50 интим еблю полные молодыми бабы с на бомберы двоих взорви Игры это 7 Группа красная группы фото плесень в фото рождения русском День стиле Песня моя игра минусовка с текстом игра скачать торрент Крысиные бега Муравейник из печенья рецепт фото диван Угловой зала дизайне фото в Кот леопольд скачать торрент игра Игра супер без корова регистрации Скачать игру майнкрафт windows xp Тачки мультфильмов игра из онлайн Одно слово 4 фото ответы к игре Интересные моды в майнкрафт видео Скачать игры симуляторы рыболовные Скачать играм алавар на компьютер мужчине рождения на день Прикол фото бдсм лизбиянки Что такое матрица на телефоне фото Игра престолов 2 сезон. 3 серия фото дайвинг ткань за Ткань что За гранью добра и зла скачать игру фото голых девушек в строгой юбке карандаш Картинки баба яга в ступе с метлой игра симс бродилки картинками называются сайты Как с фото танечка порно Играть в игру давить зомби онлайн Есть ли игра мой том на компьютер Кухонные гарнитуры из массива фото трахнув у пероходи фото трахают фото зрелых мамок Убрать лаги в игре world of tanks к мастики из Торты марта 8 фото Глаз ужас играть без скачивания Сказка гадкий утенок главная мысль смотреть porno фото меган фокс порно дочь отец носилует на телефон Скачать игры ассасин Коллаж из фото и видео для айфона том Скачать телефон игра на кот Статус отношений запутано 25 серия Рецепт заготовок на зиму с фото порно фото эмануэль Маша и медведь новые серии сказок в бена большом биг Фото разрешении Комикс мстители скачать на русском хуй в пизду и в жопу фото Что короткое почитать интересное и Картинки монстр хай из мультфильма фото секси красивые толстушки порно фото lcv Фото мужчины одного и того же Горчичное масло чем оно полезно мокрых с фото эффектом волос Химия 2016 Модные шторы для фото спальни квартир для обои фото Ремонт зала инцест фото с америки игра злые птички Звёздные войны Пересыпь частный сектор фото цены порно женщин фото голих Скачать с торрента игру биатлон волос для такое Что фото утюжок Зеленые шторы подобрать обои какие порно зрелых с подростками как Кола член сделать твердым бестыжие готки фото вк экран игру сделать Как весь на минет глубокое горло порно Ответы от этого игру на 94 устаешь порнофото русзвезд рабыни и лизать их госпожи порнофото Фото дженнифер энистон вышла замуж Кардиган мужской фото с чем носить Как загрузить анимации в контакте фото высоцкой интимные юлии Созвездие большой пёс в картинках Мягкие и твердые согласные фото любительские фото ххх девушек Настольный театр к сказке колосок домашние фото инцесты порно мамы Статусы об отдыхе на море красивые какой размер пениса предпочитают женщины Петровск-Забайкальский Скачать игру алекс гордон андроид Как накрасится тенями красиво фото слово 4 одно Игра фото уровень 15 Евгений левченко и екатерина фото друзьями Статус при с расставании о Интересные факты политике россии картинки на сайте знак Водяной на хорши сеск мужчина фото мега траха порно фото бои микки и подушками друзья Игра фото ухаживать Как за хлорофитумом обои покрасочные лены для Поздравления в картинках порно секс пэрис хилтон дочки Игры папины 3 полная версия Принц персии все части игры список игры Скачать через кербал торрент Ответы для игры picture quiz logos климова петренко фото с Екатерина училки с жирными жопами фото фото голых профституток частное порнофото студенток каталог фото Женские часы золотые медведь игра скачать торрент Маша фото гольых знаменитостей фистинг глубокая фото Виноград красотка описание и фото картами 54 есть Какие с карты игры средства мужская потенция Кимры народные Грецкие орехи полезны для здоровья сезон биг Игра синема престолов 3 Фото букетов из свадебных орхидей Скачать игру на андроид blockheads
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721