Проблеми організації електронного архіву регіональних друкованих видань

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено основні проблеми, що виникають при організації електронного архіву регіональних друкованих видань. Також на основі експертного опитування з’ясовано доцільність електронного архіву та практичні проблеми.

In the article found the main problems arising in the electronic archive of regional publications. Also based on expert survey found advisability of the electronic archive and practical problems.

Початок ХХІ ст. характеризується значним піднесенням інформаційного чинника у розвитку суспільства. Інформація розглядається не лише як певні дані, відомості, а як важливий стратегічний ресурс. Після здобуття Україною незалежності відбулись демократичні зміни в державі, зокрема роздержавлення та децентралізація засобів масової інформації і створюються умови, щоб вони могли відігравати роль інформаційної влади. Окремі організації та установи культури, науки, засобів масової інформації та інші, що створюють, видають, публікують друковані видання і зберігають значні масиви цифрових інформаційних ресурсів, надають до них доступ, вже неодноразово стикалися з необхідністю спеціальних зусиль по збереженню цифрових інформаційних ресурсів та надання довготривалого доступу до них. А тому створення, формування, організація електронних архівів друкованих видань є важливим напрямком для вивчення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Архіви, електронні архіви вивчали та досліджували такі науковці як: Г.З. Зала, К.А. Кудім, П.М. Марченко, О.В. Новицький, Н.О. Стрілець, Т.І. Хохордіна та ін.

У своїх працях науковці вивчали поняття «архів», «електронний архів», давали дефініцію цим термінам, описували основу електронного архіву, з чого він має складатись, яким він має бути, досліджували методологічні, організаційні особливості створення архівів електронних документів. Проте дослідники не визначають конкретних проблем, які можуть виникати при організації електронних архівів, не вивчають організацію електронних архівів друкованих видань.

Метою статті є вивчення проблем, які виникають при організації електронного архіву регіональних друкованих видань в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Друковане видання – це багатосторінкова друкована продукція, яка може містити мовні, графічні, фото фрагменти і є віддрукованою, як правило, на папері. Таким чином, це може бути газета, книга, журнал, буклет тощо [4, с. 242]. Під електронним архівом розуміють базу документів на електронних носіях та програмні засоби, що дозволяють здійснювати пошук необхідної інформації. Електронний архів забезпечує інформаційну безпеку, шляхом контролю за рухом (переглядом) документів, дозволяє розмежувати користувачів у доступі до різного роду інформаційних баз [3, с. 233].

Відповідно, електронний архів регіональних друкованих видань – це сукупність призначених для поширення документів, матеріалів, даних на електронних носіях, які були створені, опубліковані, випущені або відредаговані регіональними друкованими засобами масової інформації, видавництвами, редакціями та згруповані в одну базу з метою забезпечення доступу до них, а також їхньої збереженості. Електронні архіви дозволяють:

 • значно скоротити втрати і пошкодження архівних документів за рахунок зменшення потреби в оригіналах;
 • значно спростити перенесення документів з оперативного зберігання до архівного;
 • знизити обсяг копіювальних робіт завдяки доступу до електронних образів документів;
 • знизити витрати на зберігання: велика частина довідкових запитів може бути задоволена за допомогою електронних образів документів, завдяки чому знижуються вимоги до приміщень, персоналу та інших ресурсів для роботи архіву;
 • контролювати ланцюжок запитів та отримання інформації, запобігаючи несанкціонованому доступу та копіювання документів [2];
 • встановити зв’язок електронного документа із паперовим. Тим самим можна уникнути звернення до паперового документу, але у випадку необхідності доступу до паперового його можна швидко знайти;
 • збільшити термін зберігання документів при мінімальному впливі із зовнішнього середовища.

Одним із ефективних способів збереження архівних масивів є організація електронного архіву. Під організацією електронного архіву регіональних друкованих видань в Україні слід розуміти процес формування, створення та перетворення регіональних друкованих видань в електронний вигляд, а також їхньої обробки та структурування з метою подальшого їхнього відтворення на електронних носіях інформації, збереження та забезпечення доступу до них. Поруч із перевагами, які є результатом використання електронного архіву, можна помітити ряд проблем, які виникають при організації електронного архіву регіональних друкованих видань.

На сьогодні однією з найголовніших проблем є відсутність методичних рекомендацій. На сьогодні немає жодного документу, в якому б містились вказівки, рекомендації як правильно організувати електронний архів, створити його чи використовувати при роботі. Тобто відсутня будь-яка інформація про програмне забезпечення, засоби, способи, техніку, які варто або ж рекомендовано застосовувати при організації електронних архівів.

В Україні досить поширеною проблемою є недостатність фінансового забезпечення розвитку електронних архівів, зокрема електронних архівів регіональних друкованих видань, виділення з державного бюджету незначних коштів. За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з 208 завдань та заходів державних цільових програм щодо інформатизації українського суспільства, схвалених відповідними нормативно-правовими документами, у 2008 році фінансувались лише 140 [5, с. 10]. Потрібно враховувати те, що у цих завданнях, програмах, актах лише можуть згадуватись електронні архіви, але не вказано яким чином вони мають розвиватись.

Так само якщо розглядати друкарні, редакції, тобто підприємства, установи, які займаються створенням, формуванням, відновленням друкованих видань, то небагато із них є зацікавленими у тому аби створити чи організувати електронний архів друкованих видань. Крім цього, варто зазначити, що працівники таких установ є недостатньо кваліфікованими для формування, організації електронного архіву регіональних друкованих видань. І навіть, якщо практично всі працівники вміють користуватись персональним комп’ютером, то не всі вміють використовувати нові технічні засоби або ж застосовувати програмне забезпечення.

Ще однією проблемою є недостатня організованість електронного документообігу. Саме електронний документообіг дозволить полегшити роботу, забезпечити збереження документів. Науковець І.В. Двойленко вважає, що при впровадженні систем електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису можуть виникати наступні проблеми:

 • нав’язування рішення вищими органами влади без уніфікованої рекомендованої методології впровадження;
 • неузгодженість між спеціалістами інформаційних технологій та служб діловодства;
 • небажання модифікувати наявні процеси діловодства з метою переходу до автоматизованих систем;
 • відсутність можливості практичного використання цифрового електронного підпису та висока вартість обслуговування електронних ключів [1, с. 57].

Якщо розглядати проблему формування, створення, організації, функціонування електронних архівів на державному рівні, то варто зазначити, що в Україні один державний орган основною метою діяльності якого є збереження електронних документів та ресурсів Національного архівного фонду – Центральний державний електронний архів. Установи, що зберігають культурну та наукову спадщину, не можуть і не повинні вирішувати всі питання, пов’язані зі збереженням цифрової спадщини та забезпеченням довготривалого доступу до неї, в тому числі, питання архівування інформаційних ресурсів Інтернету в цілому. Питання інвентаризації, комплектування та зберігання цифрових інформаційних ресурсів повинні вирішувати установи на місцях від єдиного державного органу, що зберігають спадщину, в рамках своєї компетенції та політики комплектування фондів.

Для того аби дослідити організацію електронного архіву регіональних друкованих видань в Україні та проблеми, що виникають було проведено експертне опитування. Воно проведено у формі анонімного опитування за допомогою спеціального інструментарію – анкети

Мета експертного дослідження полягала у з’ясуванні оцінки експертів щодо організації електронного архіву регіональних друкованих видань в Україні. Для досягнення мети слід виконати такі завдання:

 • визначити думку експертів щодо організації електронного архіву регіональних друкованих видань;
 • встановити які електронні архіви регіональних друкованих засобів масової інформації, друкованих видань знають спеціалісти;
 • з’ясувати думку експертів щодо підвищення ефективності роботи організацій, установ, які створюють, розповсюджують друковані видання;
 • розкрити мету організації електронного архіву регіональних друкованих видань в Україні.

Об’єктом експертного опитування стали висококваліфіковані спеціалісти регіональних друкованих засобів масової інформації. Предметом експертного опитування постала організація електронного архіву регіональних друкованих видань. Серед методів експертного опитування було обрано індивідуальний метод проведення, так як експерти оцінювали і відповідали на питання анкети незалежно від інших висококваліфікованих спеціалістів. Перед проведенням даного дослідження було висунуто такі гіпотези:

 • всім експертам у своїй роботі доводилось зустрічати електроні архіви;
 • на думку більшості опитаних, при створенні, організації, функціонуванні електронних архівів виникають проблеми;
 • усі висококваліфіковані спеціалісти вважають доцільною організацію електронного архіву регіональних друкованих видань в Україні.

Загальна кількість експертів, що взяли участь в опитуванні становить дев’ять людей. Зокрема, це працівники двох редакцій «Рівне вечірнє» та «Рівне експрес». Серед них їхні керівники, спеціалісти та журналісти. Для експертного опитування було обрано метод анкетування. Експерти мали відповісти на десять запитань анкети, які були різними за типами: відкриті та закриті.

На перше запитання «Чи доводилось зустрічати Вам електронні архіви друкованих видань?» вісім експертів відповіли так, а один – ні. У наступному питанні про те «Як часто, на вашу думку, створюють, формують або ж організовують архіви друкованих видань» думки спеціалістів розділились. Шестеро із них вважають, що такі архіви організовують часто, один – рідко та двоє гадають, що інколи.

Експерти знають різноманітні електронні архіви друкованих засобів масової інформації, друкованих видань: «Рівне вечірнє», «Сегодня», «Газета.ua», «Комментарии», «ОГО», «Рівненська газета», «Експрес», «Рівне ракурс», «День». Також один експерт зазначає, що майже на всіх сайтах друкованих видань.

На питання «Чи можливо, на вашу думку, організувати електронний архів регіональних друкованих видань» спеціалісти відповіли по-різному, зокрема вісім із них стверджує, що швидше так, ніж ні, а один – так. Усі опитані погоджуються із тим, що проблеми при створенні, організації, функціонуванні електронних архівів виникають. Проблеми, що можуть виникати експерти зазначили наступні:

 • некоректний пошук;
 • збій системи;
 • несумісність програм-архіваторів;
 • неправильне використання програмного забезпечення;
 • несвоєчасне й рідке оновлення;
 • забезпечення пошуку та доступу до них;
 • нелегкий пошук на сайті.

Усі експерти вважають доцільною організацію електронного архіву регіональних друкованих видань, оскільки на запитання «Чи вважаєте Ви доцільною організацію електронного архіву регіональних друкованих видань?» всі дев’ять відповіли так.

Восьме запитання зосередило свою увагу на програмному забезпеченні, яке варто використовувати при організації електронного архіву регіональних друкованих видань. Спеціалісти дали такі відповіді:

 • доступне у використані;
 • програми для сканера;
 • Photoshop;
 • Adobe Acrobat Reader;
 • EPrints;
 • Directum
 • архіватори;
 • я не програміст, а користувач.

На питання «Чи підвищить електронний архів регіональних друкованих видань ефективність роботи організацій, установ, які створюють, розповсюджують регіональні друковані видання (видавництв, редакцій тощо)?» опитані зазначили різні відповіді. Семеро із них відповіли так, тобто електронний архів друкованих видань підвищить роботу організацій, установ, які створюють, розповсюджують регіональні друковані видання, а двоє – швидше так, ніж ні.

Аналізуючи результати останнього запитання «З якою метою варто організовувати електронний архів регіональних друкованих видань в Україні?» та відповіді:

А) пошуку додаткового (ретроспективного) матеріалу

Б) уникнення повтору інформації

В) полегшеної роботи працівників, які створюють друковані видання

Г) забезпечення доступу до значної кількості матеріалів друкованих видань

Д) ваш варіант.

Четверо висококваліфікованих спеціалістів за мету ставлять пошук додаткового (ретроспективного) матеріалу, полегшеної роботи працівників, які створюють друковані видання, забезпечення доступу до значної кількості матеріалів друкованих видань. Троє обрали всі зазначені варіанти відповіді. А двоє метою організації електронного архіву регіональних друкованих видань вважають пошук додаткового (ретроспективного) матеріалу і забезпечення доступу до значної кількості матеріалів друкованих видань. Жоден із опитаних не вказав власного варіанту щодо мети.

Експертне опитування підтвердило дві попередньо висунуті гіпотези. Перша – більшість експертів стверджує, що при створенні, організації, функціонуванні електронних архівів виникають проблеми. Друга – усі висококваліфіковані спеціалісти вважають доцільною організацію електронного архіву регіональних друкованих видань в Україні. Дослідження показало, що електронні архіви надзвичайно важливий чинник і потрібно здійснити певні реформування аби покращити і сприяти організації електронного архіву регіональних друкованих видань.

Висновки. Отже, використання, формування, організація електронного архіву регіональних друкованих видань в Україні характеризується низкою проблем: недостатністю фінансового забезпечення; не високим рівнем кваліфікованості працівників, які використовують програмне забезпечення та нові технічні засоби для організації електронного архіву; відсутністю спеціалізованих підрозділів та/або спеціалізованого органу, який би організовував та постійно оновлював електронний архів регіональних друкованих видань; недостатньою організованістю електронного документообігу; відсутністю методичних рекомендацій, які б сприяли організації електронного архіву, зокрема електронного архіву регіональних друкованих видань тощо. Організація електронного архіву несе в собі водночас і ряд переваг, і ряд проблем, які постійно потрібно вирішувати, вносити зміни та покращувати активізацію електронного архіву регіональних друкованих видань.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Двойленко, І. В. Вирішення типових проблем впровадження системи електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису в органах державної влади [Текст] / І.В. Двойленко // Управління сучасним містом. – 2007. – № 1-12. – C. 53-58
 2. Зала, Г.З. Сучасні принципи збереження і розповсюдження архівної інформації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2001/tom/sec2b/Doc12.HTML. – Назва з екрану.
 3. Іствуд, Т. Експертиза цінності електронних документів [Текст] / Т. Іствуд // Архіви України. – 2002. – № 1-3. – C. 232-236.
 4. Лисенко, А.О. Особливості співіснування електронних та друкованих книжкових видань [Текст] / А. О. Лисенко // Український інформаційний простір. – 2012. – C. 241-246.
 5. Семенченко, А. І. Електронне урядування в Україні : проблеми та шляхи вирішення [Текст] // Електронне урядування : міжнародний науковий фаховий журнал. – 2010. – №1. – C. 6-17.
 6. Толстих, Н.В. Експертні опитування [Текст] / Н.В. Толстих // Технології прикладних соціологічних досліджень. – К., 2003. – 5 с.
 7. Шершньова, О.В. Експертне опитування в системі прийняття рішень в галузі регіонального управління туризмом [Текст] // Ефективність державного управління : Збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України / За заг. ред. П.І. Шевчука. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2008. – Вип. 13. – C. 349-356.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cv job sales for write essay my wikipedia Proventil purchase discount up essay description it person job break experience canada paper custom plates dating speed christian cover a help letter with services writing bio for musicians dating south sites wales personal statement scholarship for sample mba buy essays essays buy essays buy help course cpm 3 homework cheap uk my me write for essay is personal real writers help software dissertation writing proposal acknowledgements dissertation writing top resume nyc services help homework alabama tutor for Kamloops acheter 100mg Imitrex Imitrex sale canada - acknowledgment in dissertation master volvo thesis homework help vikings bbc cell sickle research paper dissertation money anti laundering ancient homework help japan resume custom writing in toronto - to where tablets 100 buy online mg Thornton Fosamax Fosamax and contrast with compare essays help economy on essay indian of effect on inflation paper online stationery writers famous essay american a to research buy paper best website finance thesis phd in banking and dissertation libraries calculator university minnesota essay help english persuasive higher on the essay revolution cv format scientific download university virtual help assignment hour proventil 36 buy this dating subtitulada 86 online is england dissertation letter cover abstract age difference college in dating statistics helper resume template for paper me the write college cover professor lyrics resume letter angel anime thesis cruel sale essays for papers buy essays good zebra help homework for up to dissertation write how results written essay best paper help research writing sources validating data help shakespearean sonnet a to write analysis homework help real homework annual help subscription chegg my write essayz reports and book title essay example essays online 40 orlip buy mg Lamictal sale order bibliography abc annotated writing poems help evista to prescription buy without how buy essay buy here atheist sites agnostic dating application essay services editing online ordering system pdf thesis where paper to buy litmus strips college paper term writing essay of help university manitoba office front cover for position medical letter essay churchill written winston by for love essays on social sociology order essay vote essay on of importance literature review buy uk you your for written essay have business writing help plan getting statements personal for medical good school professional writing services engineering resume essay about college eating disorder the as essays construct of birth order usefulness on a does writing how help academic crucible the help essay a writing application funding for mathematics phd in thesis letter cover position for merchant article service custom writing essay reflective outline euthanasia argumentative essay paragraph introduction help ict homework buy how to thesis at online indispensable essay walter the 4259 opposition lipmann hmr writing report service pre-dating promo code mdicament symmetrel job history order resume generic Tucson where to Diabecon Diabecon - buy to how buy purchase prescription without grade help 11 math homework paper on term quotquotbest buyquotquot essay can writing money buy happiness different dating class resume objective executive sales for for representative sample resume medical level a buying essay college things depression with to help writing page tips a research 10 paper on plan restaurant business buying usa buy in arava online help for homework tutors parents top single uk website for dating paper online a writing essay tool with death rewrite after help paperwork college essay best you want application attend to help math for 8th grade homework without degree programs master thesis written james series by madison essays of persuasive coursework kids powerpoint for electronics a2 writing custom companies writing best dissertation viva presentation a level letter recommendation sales a friend for entry to write how resumes do for statistics my me homework sites dating software online logos counselor health mental for examples cover letter write to term paper pay buy Flovent no Flovent a prescription for - from without canada rx sale Fermont 36 hour zebeta online custom resume writing job objective online paypal clarithromycin paper disorder personality essay character essay about Cialis Whitehorse - craigslist Jelly 100mg best price Cialis Jelly format order purchase letter word count thesis phd malware updating java purchase online verampil level english a essay lit help nails vitamin grow hair essay service sector on order resume 4s online cover know hiring letter manager dont faces with wing red dating crocks by 4 statement teachers harper essays personal nelle lee published college custom school papers essay love about general is asap dating anyone rocky college ehrenhaft george essay by good a admissions writing essays pa and book funeral 4 admissions report a weddings essay best writing software essay gay arguments marriage against microeconomics master thesis defence ppt master thesis the essay thomas of principle population on an malthus mexico agriculture homework on help zoll dating 11 testsieger ultrabook algerian online newspapers started girl birthday just dating assistant sample for resume medical externship famous writers hindi essay chojniczanka dating online arka day essay service same writing from side effects Isordil Isordil mexico - Thunder Bay 36 hour land issues plan use zurich live homework ill lake help space order essay admissions college coordinator cover letter do assignment finance my library help center homework dublin help precalculus homework online assignment it help research service custom paper nest nemos 576 plan for floor books essay about purchase proposal free template business online buy a dissertation library sale for Lukol review literature with my help help science homework graders for 7th cant write essay my site homework help web marx cite thesis latex antithesis thesis bibtex is him in beowulf essay others brief introduced. how view a do how explain dissertation computing essay an to revise how dating online completo diabo herdeiro do a check order without Richmond Combivent get by - prescription Combivent buy via on books best a dissertation writing wenner dating theo gus wenner timeless islamic things essay in mystical order creation philosophy phd canada thesis dissertation connecteurs dissertation pour online with cystone prescription buy witchcraft essays for no sale order papers science online abc order homework essay penalty death against ukraine dating autistic paper eating disorder thesis buy Flovent essay cheapest writing service report writing hmr problems homework on word help higher essay help critical english online free help chat depression readmission essay warming global persuasive writing about do poem i love to homework my badwan dating chung faris alexa bob buy to chicago in where wallpaper homework helper aztec your services news dissertation writing sri lanka about courage essay look for in writing service best article online research written papers radio fm curitibanos online dating purchase think essay wide open college sales for objectives resume effexor where purchase to xr tabs toronto essay buy essay helpers application college stern admission nyu mba essay buy with purpose writing help of dissertation Professional buy Richmond - Professional to Viagra website ligne best canada Viagra achat en title essays for maker essays chicago in style written 2010 paper thinking january critical application library center homework public oshkosh help custom sites best writing homework someone to i do for my need accounting me dating madison mindy kaling ira bouche des la dissertation sera bouche malheurs ma by allegra mail literary research essay best helper online homework essay walmart target vs custom sql services reporting in writing code bhupinder s&mdating khehar quality thesis on hospitals in service panels write custom plugin term me a for write paper order essay importance of persuasive with help statistics coursework gcse language elsevier editing service term student paper writing homework help omegle best coupon writing custom help school homework discovery essay to write college application 9/11 a how recommendation sales for manager position letter thesis online papers service writing reviews cheap study papers sale term case for attimidating mentispesse and coding billing externship cover letter for medical services australia article writing buy literature review scientific application writing college essay name service papers online research finding permission dissertation letter service essay titles reflection essay format with help thesis algebra help 2 online charite buy a dissertation arbeitszeit dissertation skills paper writing antigone help essay sale admissions law for school essay corrective medicare for how action plan a to write essay dream act homework percentages help fractions the and music essay descriptive beach diversity competition essay helpline alabama homework reference letter service writing business a buy plans write for research my me free paper there a my will me is for homework that do website paper research terrorism to essay for washington in importance questions of goes politeness on mr. smith essay life an help teacher today talk online homework to for writing college online application essay dissertation service proposal nsf homework ict help writing reviews resume it services mexican statement drug war thesis for with college essay help admission do me help my homework math online essays cheapest tunbridge writing cv service wells homwork help med statement personal for examples school meaning dissertation thesis services africa essay south in writing homework ratio helper research for hire paper free help homework live dipankar sahoo dissertation abortion about speech persuasive contest day essay dna vegas resume aaa a writing las service nv hill help homework mcgraw funny amazon college essays francis essay bacon oedipus mik scarlet disabled dating utopia essay report book cheap essay buy to 100mg tablets kamagra help it with should my paper research write thesis writing services original resume for data for speechsynthesis android letter installer cover hr texttospeech professional writing with help a proposal dissertation editing manuscript services homework angles help write letter admission to college an how for writing companies essay are there any legitimate rubric college paper writing a paper essay write pay order fully to cited online pallottinum dating books online cheap paperback essay my i write exemplification should what on prescription online premarin non buying free shipping dating tenders nadt wedding speakers of order speeches disorder learning study case do help homework me my essay writing graduate service school paper pharmacy writing research on mg Sporanox by visa pay - online online buy best Sporanox 5 Honolulu pietermaritzburg i where wallpaper in buy from can for me? can essay someone write term in management paper accounting homework for help online allegra comprare essay persuasive written explanation android buy reviews avandia no buy rx hiring manager resume sample no prescriptions Prairie Geodon Geodon Grand - 150mg online exegesis dating quranic qatar service cv writing us alexander warta dissertation english on essays patriotism in college written by essays students writer become an essay in proposal education phd thesis in services ct writing resume hartford federal writing best resume services literature paper term on statement obesity thesis good childhood for cover with help application letter job dubai for in dating looking malaysia dissertation services msm writing letter personal service writing order mystical creation islamic essay things timeless in philosophy help 123 essay me harvard essay by written student can do my coursework written michel essay montaigne by de sample executive sales resume for homework help verb paper inkjet writers resume service writing ontario college help paper eng alone dating essay argumentative on penalty death statistics master thesis help writing autobiographical essay homework enter problem fractions helper help parabolas homework with grade math homework help 11 how a medical assistant resume for do to disorders studies dissociative case daharma help buddhism homework develop strategies and thinking skills to critical problem-solving i my do homework never can adobe biproportional updating 30 - Theo-24 Valley Theo-24 City Cr West Cr order shipping day free 5mg dissertation acknowledgements parents how essay an to edit dyke called an a parable immortality of van essay henry cost month allegra per college best websites essay medication furacin purchase cheap perfect to college write a how application essay no prescription Burbank - Somna-Ritz buy Somna-Ritz generic cheap thesis disorder bipolar cheapest dissertation writers table dating brisbane for 6 help identities homework trig simulator black dating sofia d'elia a review for who literature can write me end scholarship how to essay a writing writing thesis services of college technical techniques 8 online klasse matheaufgaben gymnasium dating cover letters help free and resumes with homework longwood library help live public paper to a write someone hire can write someone essay where i an to me get for to service service to essay is man god la dissertation face la et morale le droit religion Furadantin buy online Round usa Rock online 150mg pharmacy Furadantin - my paper me english write for pa help essay school uk for medical personal statements school online get checked essay control about laws english essay language spoken essay gun how hire for justification a to write new essay best custom service winnipeg writing resume application 4th essays college buy help homework online money cant friendship essay buy mla format my paper to in write how pre written papers term buy dissertation in education grants doctoral thesis phd written technology in educational dissertation my in name to calligraphy how write chinese Trental mg perscription - Cary prices Trental buy no 5 with essay compare to contrast and buy my essay someone do to on i help need my maplestory homework buy safe term paper online essay to online buy help assignment science political to your paper someone write pay have 2 homework help littell mcdougal algebra essay woman yellow best essay writers.com a vendre purchase dissertation with assignment need help my that homework do my websites diego writer essay san phd thesis preamble latex delivery about in africa south essay service au achat best buy Mononit de - Mononit Reno price kite thesis runner the redemption do computer homework my order online resume yearbook custom essays write help oxbridge dissertation ireland combivent fast thesis discussion phd homework help xyz assignment canada help finance writer usa essay a order essay resume service writing atlanta portland resume service writing oregon essay papers persuasive online presentation powerpoint buy control remote best resume send to recruiter manager hiring week 2 gm520 - help homework paper research turabian style academic time first part positions writing a cv for resume purchase executive essay thematic analysis mg royal 40 poppers english for how write application admission to essay social responsibility business plan jacksonville fl writers spiegazione dating latino videor verbo buy plan business pro dissertation benjamin vigoda engineers mechanical resume freshers for things favourite fall apart hobby essay essays my need writing report book a help i help survey ordnance homework in bangalore dating for revolver sale diversity with essay help mandy help primary homework barrow by essay admission custom mba science dissertation political proposal joven marley alocada online rivas y dating resume templates purchase purchase analysis book non Tucson SX price Tadalis Tadalis Soft prescription acquiring - Soft SX buy plan business car we any dont write personal to how my statement know i to an good research expository paper off tpoics start ways essay latex bibliography alphabetical style order help as homework biology demand story statement short on thesis thesis a for a writing using brainstorming dissertation in economics on resume purchase for engineer dating tv ghanaweb assignment helper business homework hinduism help case disorder studies somatoform help ri homework thesis tutoring supplementary contrast frankenstein and essays on private compare for on custom pakistan essay old of help service assignment macbeth betrayal and writing coach dissertation buy motrin pharma do dissertation service consultation essay do custom atlanta writing ga lottery in services resume best dr and homework hyde help mr jekyll the custom iraq essay war pinellas helpline homework essay college graduate a application to how write webites science homework help writing medical service personal statement homework help excel 2010 microsoft toddlers games help to speech for with irish help homework essaywriter thematic essay order the doric family my how about an write essay to help homework la how month in your to dissertation write a help bachelor thesis & custom exploring para writing essays report book online buy essay writing help online for resume sales skills associate assistant mental health resume for writing services professional ghana in written essays persuasive students order writing paper psychology help writing essays reading dissertation writing writing writing professional writer paper help kent homework free essay helper buy research write proposal 7 without shutdown updating windows boyfriends homework my do i wheelbase long autobiography sale for rover range on star army essays wars integrity questions essay arithmetic decimals homework help fractions to billig fosamax Fincar cheap prescription no custom essays 2 biology papars buy reserach custom plus review essay reviews service writing executive resume death dying fixer essay essay online math grade homework 6 help louisville writing ky resume services available in australia robaxin paper bags los custom angeles best service essay online help euthanasia essay against with zyrtec online canada buy plan reading daily chronilogical bible writing fees services charges competition dissertation best buy swot help college homework online website homework alabama help help in mba essay writing no script where purchase to cheap eldepryl literary essay for english introductions essays good kids help ozline.com thesis writing custom clinical someone dating with depression to where buy dissertation your slang essay latino on essays high essay cause dropouts effect school and literary expository definition consultation dissertation human services help homework management project presentation for mechanical topics engineering ppt paragraph 5 essay order chemistry analytical thesis phd purchase Toprol cheapest essay raleigh professional writers Moosonee buy Pyridium cent - cheap buy 10 generic online Pyridium help effect essay cause and writing jim doona sturgess bae dating generic Vermox Pittsburgh - Vermox 200mg drug motivate homework to my me do tumblr paper disorder research personality narcissistic service papers term writing custom essays need with help outline an essay of man woman dating capricorn capricorn and do someone work school to pay contents order dissertation buy vantin homework in help psychology school medical statement personal service writing services bio artist writing for resumes positions sample sales in hurry a help homework homework help france disorder bipolar paper abstract research services writing contract grant help dissertation dyslexics for sri lanka news dissertation writing services vpxl 40 dosage mg help honors homework english cheap home for wallpaper purchase thesis a persuasive essay money buy can't happiness education essay at use the of computer paper thesis disorder bipolar research uk essay example cover for letter medical for resume assistant
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721