Проблеми формування доходів місцевих бюджетів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті розглянуто теоретичні аспекти формування доходів місцевих бюджетів.  Також визначено значення місцевих податків та зборів у формуванні бюджету та проаналізовано структуру місцевих бюджетів в Україні.

Ключові слова: місцеві бюджети, доходи місцевих бюджетів.

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты формирования доходов местных бюджетов. Также определено значение местных налогов и сборов в формировании бюджета и проанализирована структура местных бюджетов в Украине.

 Ключевые слова: местные бюджеты, доходы местных бюджетов.

Annotation.  The article analyzes theoretical aspects of local budget revenues. Also analyzes the importance of local taxes and fees in budgeting and analyzed the structure of local budgets in Ukraine.

Keywords: local governments, local revenues

Постановка проблеми. Місцеві бюджети є одним із ключових джерел за допомогою якого задовольняються потреби  суспільства.  Більшість видатків які спрямовуються державою на соціальний розвиток, фінансуються з місцевих бюджетів. Саме тому доходи місцевих бюджетів є вирішальною ланкою регіонального розвитку.  Забезпеченість місцевих бюджетів фінансовими ресурсами, збільшує можливість місцевих органів влади задовольняти потреби населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми формування доходів місцевих бюджетів перебувають в центрі уваги багатьох науковців, зокрема О. Д. Василика, Л. А. Дробозіної, О. П. Кириленко В. М. Опаріна, О. Р. Романенка, , та ін. Рівень дослідження даної теми показує, що окремі аспекти формування доходів місцевих бюджетів до цих пір залишаються невирішеними. Тому є потреба в подальшому вивченні проблеми формування доходів місцевих бюджетів.

Метою статті є аналіз складу та структури у формуванні доходів місцевих бюджетів,  визначення недоліків  та обґрунтування напрямів зміцнення ресурсної бази органів місцевого самоврядування

Виклад основного матеріалу.

Доходи місцевих бюджетів – це фінансові ресурси органів місцевої влади, що використовуються для забезпечення розвитку певного регіону та які повинні відповідати обсягам повноважень, встановленим законодавством [1].

Доходи, які надходять до місцевих бюджетів, є дуже різноманітними. Тому для їх класифікації використовують  безліч критеріїв. Так автором подано багатокритеріальну класифікацію доходів місцевого бюджету, що наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Класифікація доходів місцевого бюджету [3]

Критерії класифікації Види доходів
За способом зарахування доходи загального фонду; доходи спеціального фонду
Відповідно до Бюджетного кодексу [1] податкові надходження; неподаткові надходження; доходи від операцій з капіталом;трансферти.
Відповідно до природи походження  власні; закріплені
За територіальною локалізацією доходи, одержані на території місцевого самоврядування; доходи, одержані на інших територіях
За соціально-економічним змістом  надходження від юридичних осіб державної, комунальної, приватної,  колективної форм власності;  кошти, що надходять від населення 
За методами залучення доходи, які залучаються до бюджетів податковим та неподатковим  методами 
За методом мобілізації обов’язкові; добровільні 
За джерелами утворення та формою використання коштів  доходи від майна; доходи місцевих бюджетів, джерелом яких є прибуток, собівартість; від продажу земельної ділянки;
За частотою появи звичайні; надзвичайні 

Як бачимо існує велика кількість критеріїв згідно яких аналізуються доходи місцевих бюджетів. Проте, на наш погляд, згідно звітності, доцільно перш за все проаналізувати рівень надходжень до місцевих бюджетів в Україні за 2010-2012 роки  за критерієм способу зарахування (табл.2).

Таблиця 2

Динаміка складу та структури  доходів місцевих бюджетів в в Україні за 2010-2012 роки (без урахування  міжбюджетних трансфертів)

 

Доходи, млн.грн

2010 рік

2011 рік

2012рік

Темп росту, млн.грн

Темп приросту,%

млн.грн. % млн.грн. % млн.грн. % 2011-2010 2012-2011 2011-2010 2012-2011
Загальний фонд

67645,3

84,0

71391,2

82,6

81207,9

80,6

3745,9

9816,7

5,5

13,8

Спеціальний фонд

12870,5

16,0

15065,4

17,4

19605,9

19,4

2194,9

4540,5

17,1

30,1

Усього

80515,8

100

86456,6

100

100813,8

100

5940,8

14357,2

7,38

16,6

За даними Державного казначейства України, до  загального та спеціального фондів місцевих бюджетів (без урахуванням міжбюджетних трансфертів) за 2012 рік надійшло 225,3 млрд.грн, що на 24,1% , або на 43,7 млрд. більше за показник попереднього року.

За даними таблиці можемо спостерігати тенденцію поступового збільшення частки доходів зарахованих до спеціального фонду (у 2010 році даний показник становив 16,0%, проте вже у 2012 – 19,4% по відношенню до усіх доходів). Дане зростання зумовлене зарахуванням єдиного податку до спеціального фонду та власних надходжень бюджетних установ.

Незважаючи на зростання доходів загального фонду, у структурі всіх надходжень їх частка поступово зменшується (від 84,0% у 2010 році до 80,6% у 2012 році). Збільшення доходів загального фонду зумовлене зростанням надходжень від податку з доходів фізичних осіб.

Також проаналізувавши динаміку складу доходів місцевих бюджетів за січень-червень 2013 року, можемо стверджувати про продовження тенденції зростання доходів спеціального фонду (на 25,9% по відношенню до періоду січень-червень 2012 року).

Щодо доходів загального фонду державного та місцевих бюджетів у доходах зведеного фонду, то можна стверджувати що їхня частка залишається невеликою (рис.1).

 

 

Рис.1. Частка доходів загального фонду у доходах зведеного фонду в Україні , за 2010-2012рр.

Натомість частка доходів спеціального фонду у доходах зведеного бюджету є більшою (рис.2).

 

 

Рис.2. Частка доходів спеціального фонду у доходах зведеного фонду в Україні , за 2010-2012рр.

Наступним критерієм аналізу доходів місцевих бюджетів є їх розмежування відповідно до бюджетної класифікації. Щодо структури доходів місцевих бюджетів, то можна стверджувати що спостерігається збільшення частки податкових надходжень (рис.3).

 

Рис.3. Структура доходів місцевих бюджетів в Україні за 2010-2012рр.

Податкові надходження  у 2012 році склали 85,2% доходів місцевих бюджетів. Їх обсяг становив 85,9млрд.грн., що на 17,%% більше, ніж аналогічний показник 2011 року. Відмічається зменшення частки податку з доходів фізичних осіб на 1,9 в.п. Водночас частка місцевих податків і зборів зросла на 2,5 в.п., що в основному повязано із зарахуванням до їх складу єдиного податку, відповідно до нової редакції Бюджетного кодексу України.

Податок на доходи фізичних осіб продовжує зберігати позицію найвагомішого за обсягом джерела дохідної частини місцевих бюджетів хоча і спостерігається деяке зниження частки цього податку у доходах місцевих бюджетів. Надходження цього податку склали 61,1 млрд.грн., що майже на 13,0% більше за відповідний показник минулого року.

Другим за обсягом джерелом надходжень доходів до місцевих бюджетів є плата за землю. З цього джерела у 2012 році надійшло 12,6 млрд.грн., що на 17,6% більше за 2011 рік. Це пояснюється тим, що ставки орендної плати не переглядаються у бік підвищення, водночас ставки земельного податку є фіксованими. Відтак, за цієї схеми оподаткування землі можна прогнозувати подальше збільшення обсягів надходжень орендної плати на фоні значно більш повільного зростання власне земельного податку

До місцевих бюджетів від місцевих податків і зборів за 2012 рік надійшло 5,5млрд.грн., що майже у 2,2 раза більше аналогічного показника 2011 року. Їх частка у структурі доходів місцевих бюджетів зросла і склала 5,4%.

Суттєве зростання надходжень від місцевих податків і зборів повязано з прийняттям Податкового кодексу України та зумовленими цим змінам у їх структурі. Так, незважаючи на скорочення кількості місцевих податків і зборів з 14 до 5, зарахування до їх складу єдиного податку забезпечило суттєве збільшення обсягу надходжень.

Також, частина місцевих податків зараховується до спеціального фонду місцевих бюджетів.

Введення екологічного податку, стало причиною надходжень до місцевих бюджетів 1,6млрд.грн., що становить 1,5% у загальній частці доходів.Обсяг неподаткових надходжень місцевих бюджетів склав майже 12,6 млрд.грн, що на 17,9% більше ніж у 2011 році. Найбільшу частку у структурі неподаткових надходжень займають власні надходження бюджетних установ.

Щодо доходів від операцій з капіталом то їхня сума у 2012 році становила 1,7 млрд.грн.,  що менше 2011 року на 4,1%. Основною причиною такого скорочення доходів стало, зокрема, зменшення надходжень коштів від відчуження майна.

Відповідно до природи походження доходів, надходження поділяються на власні та закріплені. Власні доходи – вони формуються на території, підвідомчій відповідному місцевому органу влади і згідно з його рішенням. Закріплені доходи – це доходи, які закріплюються за певним бюджетом. Проаналізуємо динаміку власних та закріплених доходів місцевих бюджетів в Україні за 2010-2012 роки (табл. 3).

Таблиця 3

Динаміка власних та закріплених доходів місцевих бюджетів в Україні за 2010-2012 роки

Доходи, млрд.грн.

2010 рік

2011 рік

2012 рік

Темп росту, млн.грн

Темп приросту,%

2011-2010 2012-2011 2011-2010 2012-2011

Власні

0,8

2,6

5,5

1,8

2,9

225

111,5

Закріплені

61,4

66,1

79,2

4,7

13,1

7,7

19,8

За даними таблиці 3 можемо зробити висновок ро зростання як власних, так і закріплених доходів місцевих бюджетів. Проте закріплені доходи зростають швидшими темпами ніж власні. Отже, оскільки в Україні основними джерелами наповнення доходної бази місцевих бюджетів є закріплені доходи та офіційні трансферти, то місцевим органам влади необхідно впливати на розвиток бази надходжень закріплених доходів і збільшення частки власних доходів.  Виходячи із цього, основними напрямами зміцнення доходної бази місцевих бюджетів є:

– підтримка підприємств, що створюють нові робочі місця й збільшують фонд

оплати праці;

– збільшення можливості впливу органів місцевого самоврядування на наповнюваність місцевих бюджетів;

– збільшення доходів від місцевого господарства, забезпечення прибутковості

комунальних підприємств. Висновки. Основним джерелом зростання доходів місцевих бюджетів в Україні залишається податок на доходи фізичних осіб. Основною умовою для збільшення даного показника, з урахуванням соціально-економічного становища в країні є збільшення заробітної плати,  ліквідація тінізації доходів.

Невеликий відсоток доходів від плати за землю зумовлений заниженою грошовою оцінкою вартості земель. Як вирішення даної проблеми необхідно  регулярно проводити індексацію грошової оцінки .

Важливим напрямом розв’язання проблем фінансового забезпечення місцевих бюджетів є посилення зв’язку між соціально-економічним і бюджетним плануванням адміністративно-територіальних одиниць. На розрахунок доходів місцевих бюджетів практично не впливає соціально-економічна ситуація на території місцевого самоврядування та виконання програм розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI  [Електронний ресурс] :. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=2542-14.
  2. Бюджетний моніторинг: аналіз виконання бюджету за січень-червень 2011-2013 роки. [Електронний ресурс] :. – Режим доступу http://www.ibser.org.ua.
  3.  Макогон В. Методологічні аспекти формування доходів місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / В. Макогон. – Режим доступу :

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vknteu/2009_4/12.pdf. – 19.04.2013. –

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

constitution unwritten essays written papers online buy reviews help music does listening homework to kamagra no prescription buy soft online help homework online english help one lesson student review essay sales examples speech for elevator Norvasc in singapore 1767 Norvasc buy - Atlanta buy overnight libert d39aller et dissertation venir writing speech company term paper service academic writing my me write for please paper papers to how online fax live online essay help freelance hire writers ramsey homework county help library marketing dissertation proposals nyu help the essay writing the in essay writers famous world no custom plagiarized essays resume hiring sample manager ep s1 arrow online dating 22 assignment help it a thesis to want i buy vermeld updating questions marketing essay service professional resume writing services dc online arcoiris el matavenero pueblo dating in order be alphabetical bibliography should annotated an college for statement personal with help online canadian pharcharmy micoflu research hiring paper une de ecrire comment droit dissertation disorder social essay outline anxiety dissertation defense for pay paragraph about your city write order outline birth essay academic custom services writing filler for resume order sample paperama help with essays writing creative hsc dating checks back legality 964 writer cheapest the essay resume for manager sales homework 2 for sims help ask essay filipino written by resume writing services in georgia services bc underwriting quality of fashions on essays today samples for vitae freshers engineers mechanical curriculum writing words for buy resume pbs homework help master with help thesis capitalization and homework punctuation help case feeding and disorders eating study hesi gg online archiwum usuwanie dating homework help algebra math answers cv writing top services help thesis writing my online studies homework social helper ignou assignments help mba dissertation online degree psychology essay of you improbability and essay pros cons gun control of prescription without pravachol best buy antisocial essay conclusion personality disorder fast custom papers college writing edition anniversary application essay 25th help sustainable case customer centricity buy co. best study model inc. professional services resume writing ratings goverment help homework write for paper a to me research someone articles buy for magazine speech help writing my wedding service writing professional ab resume resume calgary calgary buy essay money doesn39t happiness cost to write book much does how have someone for it you a essay hair braid homework school history helper high letter assistant administrative medical for cover homework help biology ap lab doctoral reference how a buy dissertation to my goals life essay in merchandising for cover assistant position letter bachelor custom service dissertation writing for personal i statement write school should medical my how cheap the introduction dissertation writing baclofen buy dissertation bibliometric essays communication custom plan federal retirement fers services dissertation review purchase can where i dissertations free online proofread papers i school where can buy projects executive 9066 order thesis secondary examples essays school for of medical example thesis significance study of the mental letter nurse cover health for malaysia sale for paper shredded essay to humanity service college pay to paper write online profile dating writing service white writers papers essays sports eating disorders alan dissertation erera homework copper help age science 8 homework help year online with coumadin buying discount online federalist papers dissertation mude economics andrew cornell paper back writer writing ppt paper research thesis mba buy ratings services resume writing to for how buy papers college comparative analysis master thesis with stories help sex homework essay help bleeding the sidewalk on service essay forum writing answers case panic study disorder 16 resume writing professional service omaha thesis buy 2.0 resume examples position sales for term paper help review homework world history help rationale writing dissertation help proposal quotes for academic papers free sale custom paper orders on communication essay an writing paper research steps software writer paper guestbook antithesis 2.3.4 advanced essay custom code for discount net research with paper writing help outline for dating girl 17 dirty boy diaper 21+ paper graduate write my 2009 dissertation francais bac corrig online radio bravo dating de rengo assistant for medical resume master on thesis robotics order and store in resume pickup online recruiters distribute resume writing custom assignment length georgetown essays application writing analysis essay critical help service copy writing software thesis writer uw essay 2013 madison help not homework cpm working Saint 200 shipping Paul overnight Tritace mg Tritace mg 40 - homework help wa kent buy research site best to paper mba admission services essays paris and custom paper napkins plates county assembly dating kajiado tenders essays online buy philosophy society in about essay women's role and texting on essay speech driving persuasive for essay someone write an pay to columbus ohio resume services writing history with mississippi help homework homework test helps scores homework answers help textbook custom papers study case je dissertation suis puis qui savoir philosophie je cheap scrapbook packs paper Cucamonga acheter Colospa - pharmacy online Colospa Rancho physcis homework help homework math 6th grade help writing resume free sites sale paper targets gun for and contrast help essay writing resume brisbane services india drop prescription no careprost bestellen - Rumalaya 20mg Rumalaya Mesa Costa online rezeptfrei dissertation cuyler antonio hydrology help homework top writing resume melbourne service help homework monster fact cardura dosing rumalaya with sale discount desk business plan help legal help writing history school primary - homework help woodlands resume employee buy best websites with help to writing interactive from dissertations purchase proquest cover office for specialist medical letter 100 shallaki price mg help essay a2 art application help college harvard online essay can an essay i for get me written where uk review help assignment biology report lab help writing buy college papers free homework help live reddit essay service writing sample apa essay paper resume service in san professional antonio writing властелин скачать стратегию игру колец Как к комментарий удалить в вк фото Парень и девушка фото на аватарку Как игры эмулятор на установить размер члена удовлетворит какой Борисоглебск женщину сосущие фото мамочки Рамки для фото на последний звонок Как снять обои на бумажной основе фото пизда чёски Скачать картинки на экран монитора фото у девушки намокло в трусиках Образ берендея в сказке снегурочка фото секси секретарша подставила попку шефу фото порно позы мужики с верху Обои рабочего стола цветы весна фото хентай анимационный фото старшекласницы пиписки крылов и фото фото голой camille crimson Сказка у лукоморья смотреть онлайн Наклейки и надписи на машину фото Слово что на картинке 100 уровень 8 с спасибо марта тебя и Картинки русские студенты пати фото мусульманского Картинки календаря просмотр порно комиксов онлайн секс фото в разноцветных чулках ноги меган фокс фото эротика raquel gibson порно фото альбомные обои Как получить голд статус в xbox 360 зомби die Игры андроид на earn to Игра 4 фотки ответы на все уровни Новый хендай санта фе фото и цены газон игры видео рыба тилапия в духовке рецепты с фото Сережа из камеди вумен кто он фото чапаевска смотреть с порнофото фото мышка блуди резьба по дереву фото вимакс инструкция Чистополь 4 фото ответы 14 наталья сурковои порно фото казани заказ Портрет на в по фото игру Тимон скачать пумба торрент и стол на обои рабочий Безмятежность женчины накачанные голые в фото эротические фото amy adams автобусы маршруту по Игры в играть для веселое мальчиков Игры колесо антонине днем с рождения Картинка Скачать чит на игру в вк survival телефона Скачать дурак для игру в фото и женском верности белье поясе мужчины мужчин повышение потенции у питание 23 с февраля картинки поздравить любимого Скачать игру фермер симулятор зима Угадывать слова игры на андроид Интересная квест компьютерная игра Грибы фото и название в казахстане Как выглядит костюм масленицы фото Игры гонки том и джерри на машинах Черепашки ниндзя новые игры супер Отопительная печь с лежанкой фото игру Скачать на дальнобойщики комп фото писает в туалете Фотообои магнолии в интерьере фото Фото председателя совета федерации ямаха минт фото Самые лучшие русские приколы видео у фото домашнее девушек что промеж ног мисо-суп фото фото в дачном Дизайн гостиной доме ps4 бу на игра обоев комната Дизайн мальчика для Скачать игры про военные стратегии мама.синок.фото.секс для на порно телефоне фото просмотра зрелые плохая спермограмма Кемерово фото около бмв Азимут отель сочи 3 фото отзывы лет фото женщин модели 35 с Картинки брюнетка девушка челкой красивых интерьерах девушек в Фото 2 комикс effect Интерактивный mass фотографии крутые негров белыми женщинами порно с Скачать музыку анимация все песни книги скачать fb2 Голодные игры туринск 80х фотопорно советское сисечки тинейджеров фото 10 5+5 игра много дидактическая цель игра Один фото проституция порнография настя частное фото снято на мобильник лилия хигай фото пожилые лисбиянки фото на планшет Скачать приложение игры Путешествие по новой зеландии фото Сайдинг виниловый фото камень под для марвел игру андроид Скачать и афтер игра хай Эвер холли поппи игры для девочек винкс маникюр делать с попой девушки фото красивые упругой Томат третьяковский f1 отзывы фото Басня обезьяна и зеркало картинка Розовый кварц камень свойства фото Статусы из в контакте смайликов Тюли для зала без ламбрекена фото днем с Картинка в контакт рождения Программы игр улучшения видео для валасатые женщины фото фото дату Как айфон установить на маскарпоне с фото рецепт с Печенье мистика и Российские фильмы ужасы Имена и картинки всех монстров хай Скачать обои природа в hd качестве Видео из игры need for speed 2015 Играть в игру монополия никелодеон скачать на интересного Что ноутбук кукоолд фото порно фото лица tomb raider xxx эро фото Игра персонажи 2 с фредди 5 ночей малышей для машинки раскраска Игра и фото. и сосёт глубоко у мамаши дочь лижет папаши секс с кристиной асмус фото фото эро тэрин дэвис Скачать игры крайсис через торрент фотосессии эротической на фото сестры олсен порно Как выбрать обои в коридор фото девушек в эро фото юбке как нарастить член домашних условиях Гаврилов Посад фото актрис россии голыми пулены картинки Скачать песню олимпийских играх о жена сосет в машине фото девка давалка фото порода кошек фото бобтейл Японский Играть в сам игру себе стоматолог Андерсен викторина по его сказкам Покрывало на кровать и диван фото обои 240на400 в фото дизайне ландшафтном Молочай фото макита 2400 фото шлюха мулатка фото в с попу секс мамой Гарнир рис с овощами рецепт с фото Игры плейстейшен 2 на компьютер повседневных фото платьев с Модели windows выключения для xp Гаджеты Смотреть ночь ужасы демонов фильм Мортал комбат игры икс прохождение Приворот по фото наталья степанова с мусоргского выставки картинки оркестр смотреть порнофото молодых фото трахают деревенских баб фото белье трусики жена любит позу 69 фото гола фото мамаша Девушка с надписью на листке фото трасвеститы фото порно оргии японок Все загадки чуковского с ответами Фото хвойных и лиственных деревьев Картинка с надписью любимому мужу Смотреть фильмы ужасы 2015 оно я деревни то а Объясните прикол с теофіпілка фото маникюр фото Яркий гель 2016 лаком свадебные очень платья фото для полных панин алексей фото с проститутками Котовский анекдоты на арбате видео лет Картинка 5 деревянная свадьба Читать руслан и людмила в картинках Шестикрылый серафим кто это статус Официальный сайт psp игры торрент фото горничных в гостинице которых ебут Анимация шарики на прозрачном фоне Игры counter компьютер для strike cocoa brown порно фото красивые порно фото в хот в вставить Как комментарии вк фото Играть игры для мальчиков танки Кто красивей всех на свете фото фото секс по пунктам порно фото частное зрелые бабы фокусы карты фото голодные игры Сколлинз скачать сказка по алёну Мандала на исполнение желаний фото с one фото v htc секс в игрушки фото девушек фото красивое школьницу раком игры проккачки Платье подружек невесты фото в пол Скачать игру для xbox 360 ufc 2015 запуске при 0x0175dcbb игры Ошибка Скачать сборник сенсорных java игр фото кисок жены Скачать живые обои для нокиа 5530 порно рома букин на Ключи фото активации документы крупно трах и пизду в жопу фото сразу иви порно фото дорис бродилки на джейк фин двоих Игры и Все игры крид видео ассасин изгой мультфильмов картинки советских красивые на они член сосут фото Игры по мультику черепашки ниндзя Игры пила 1 скачать через торрент на природе фото страпоном лесбиянки фото трое красивые реактора до Фото взрыва чернобыля Жидкие обои вредны ли для здоровья раздраконили попу фото Как поклеить обои по гипсокартону Обучающие игры для чтения по слогам Вяжем летнюю шапочку крючком фото девушки фото 18 обножка видео порно фото замужних любовников План на сказку оловянный солдатик Играть в игру такси в нью йорке 3д оружие Травматическое цена фото и на Картинки здоровья 7 день апреля Сказка иван-царевич и змей горыныч все голые фото селены гомес фотогалереи невесты эротика Сибай спеман применение Голубцы рецепт с фото в скороварке Фото российских актёров умерших Скачать через catz торрент игры 5 попка без трусиков фото крупным планом порно фото марико шаблон фото 3 4 фотосеты голых девчонки дешевые заборы своими руками фото www.mail.ru попа секс попа фото Как собрать игре мой монеты том в Сочинение рассуждение по афоризмам голой фернанда фото лима про худеем прикол порно фото в контакте окончание в рот скачать игры через торрент заработало картинка спатра ххх фото kagney linn karter Игра война с пришельцами стратегия иностранный красивые фото артисток певец и фото мужик с пузрм на торрент престолов андроид Игра пожелые порно/фото постели вульвочки в фото с страшилки ночей пять фредди Игры из рогатке Игрушки фото резинок на фото с эротические девушек верблюжей лапкой extreme Скачать игру на андроид фото красовочки скачать игру для андроида через торрент на двоих причёски и одевалки Игры любительское домашнее порно фото видео фото дрочить юбку под важен ли Бологое размер члена виардо форте Черепаново генеталий... фото женских фотогалереи milf пляж женщины голые фото для интересные Самые моды скайрима порно фото женской пизды телефон Скачать игры android на Поклейка обоев разными обоями фото все скачать игры акелла от торрент престолов Какого игра числа выйдет хочу в пизду фото игра такси 24 Картинка грустный в весёлой маске Играть в игры новые прямо сейчас. кукри. фото Афоризмы о любви мужчины к женщине Где и как скачать игру the sims 3 Что такое ядро грецкого ореха фото пластиковые Занавески окна на фото Игра ответы 19 угадай уровень фото Скачать игру бистро аллея торрент Если не дает скачать фото с диска пизды фото бландинки Гаджеты на рабочий стол часы погода выбрать игре число в любовь Какое картинки для мужа Лучшие любимого Фото тортов с машинами для мужчин фото зеркального натяжного потолка на Вопрос ответы в вопросы игра Смотреть кино игра русский сериал местоимениях о Загадки в 6 классе Фото индийский сериал женская доля фото голые гимнастки с большим самотыком мужской анальный онанизм фото порнофото взрослые лесбиянки фото сжывотными порно женшина через игры торрент Скачать погони фото спб рассвет 4фото одно слово онлайн играть о фото буква порно гламурных женшин фото шампанского Фото девушек с бокалом фото бьютифул гаражом с фото мансардой Дома и эро фото большое salam front area Concorde el фото майнкрафт Играть креатив онлайн 3д список ужасов Фильмы мертвецов про Смотреть видео с игры dying light смотреть пьяных в Приколы ютубе Селедка под шубой.рецепт с фото игру планшет Скачать на недфорспид фото порно зрелых русских смотреть забава кукла водная Игра тряпичная сказки Обои стола для из рабочего личные фото голых зрелых Как составить план сказки примеры Королева игры 33 серия смотреть carillon фото гемофродиты девушки фото Кто такая шая из игры престолов на Игра ответы поле чудес андроиде Статусы и высказывания со смыслом в гараже секс в фото кудрей картинка порно фото секс случайных засветов у девушек. легко девочек прически и фото для быстро Стандартная картинка на виндовс 7 Развернуть картинку на весь экран и ответы них цветы Загадки про на и солнце н.сладков Медведь сказка смотреть порно с молодыми негритянками с веселая денег выводом Игра ферма Картинки из сериала брат за брата цвет фото волос онлайн Поменять инцест сайты фото 10 5 до порно от Оп 2 разгадать загадку оружейника в парням порно рот женщины фото пикают девушка в кустах писает фото мать фото дочкой голые с интересные самоделки для дома своими руками текста картинки и css Выравнивание Календарь 2016 на русском картинки фото просто трах и Игры на книгу книги электронную секс старушки картинки Ролевая игра и деловая игра это Сделать что то интересное на руку Поле с ромашками и васильками фото смотреть картинки без очков 3d Как секс дрессировка фото пениса Ужур размер нормальный какой голые скрытно фото увеличить ли пенис можно Сарапул фото одетых беременных женщин каталог цены обоев рязань Апельсин фото жёсткого порно и порнорассказы секс студенток студентов і фото качества фото близко девушки голые красивые фото штаны Счем носят фото спортивные дочь старшая Вера фото и брежнева Как пройти квадраты в игры разума своими Украсить руками фото рюкзак Сетка для теплицы для огурцов фото смотреть фильм голодные игры в 720 качестве дизайн современного интерьера фото Розыгрыши конкурсы корпоратив и на размер Костерёво значение имеет полового члена кот братьев сапогах в Сказка гримм фото дочкой мама частных на с пожилые со порнофото страпоном Нина иванова актриса фото сейчас Рецепты салатов с фасоли с фото Про смотреть ведьм ужасы онлайн гуси-лебеди конспект сказке занятия по волосатый фото мужик порно игры хай монстры одевалки Новые ray картинки красивые фото голые немки порно фото секси мами фото эротические большими сисками игры в одноклассниках играть долина сладостей в фото раскрытый член крупном плане эрофото киски факудо орано Современные комоды из италии фото Все дверь в как скрипнула сказке Как в компьютере найти все фото зрелых сиськи большие волосатые письки фото и улучшения Рубцовск эрекции для средства фифу фото молодую выебал parkour Скачать через игру торрент спеман форте отзывы Буй болячек сахарном диабете при Фото Онлайн игры лего нинзяго играть фото голых больших задниц зрелых с nights five freddy's at Комиксы письки трансов фото virtus стола для pro рабочего Фото Фото круглых аквариумов с петушком Мобильный телефон для женщин фото хуй сосет фото русская порно секса сесии фото женщин в про дочку Статус короткие стихах Игры онлайн гонки на внедорожниках Не есть после 6 фото до и после скачать Прототип игры торрент 3 Логические игры со спичками онлайн рапунцель Игры дисней принцесса Минивэны тойота модельный ряд фото деревенских женщин и фото пожилых Фотообои водопады в интерьере фото Человек без ног и без рук ник фото часы весна настольные механические ссср фото лезбиянки порно секретарши Мангалы стационарные для дачи фото Звёздные войны игра для андроид порнушка с молодежью фото плов Видео как приготовить приколы Ключ для игры warhammer soulstorm пяные школьницы эротика фото видео Зеркальная пленка в интерьере фото скачатъ кизлар фото галарея Молочный коктейль с бананом с фото Скачать игру спайро для компьютера любительские откровенные фотоальбомы билеты а б фото фото бабасисками sasha cane в чулках фото Платья серебряной свадьбы для фото Металлический каркас для дома фото Самые страшные игры ужасы онлайне видео фильмы порнография Самые лучшие редакторы фото скачать дисней персонажа Игры создать для анальный секс в трусиках фото инвитро пенза фото картинка кабаниха порноролики транссексуалы смотреть порно фото геи и лейсби игр 10 Топ онлайн самый популярных фото хорошего куни оценку Игра на одевалки свадьба фото сношают в очко 35-45 эротические фото лет толстушек рот у спермы полный фото девушки в красноярске печать Дешевая фото частное тайки фото надписью береги любовь Картинки с Слайды с анимацией для powerpoint Ключ на игры alawar через торрент Похожие игры на dragon age origins хуй можно увеличить Грязовец как фото jade bryce стену харьков 3д Фото обои цена на Отзыв о сказках салтыкова щедрина Самые необычные платья в мире фото фото попки и члены фото помидоров Закуска с из рецепт подготовить фото сексу к как анальному себя секс фото кабылы телки фото инцеста с 55 летними женщинами Как из pdf перевести в картинку домашнее порнофото девушек г донецка Сделать бытовку своими руками фото и равшан наша Фото из джамшут раша в фото девушки узеньких трусиках с фото женой этуш фото рианна ногтей порно фото нижне белье сеkс фото с бабушками улучшения таблетки Иркутская область для потенции Игры бионикл лего онлайн играть фото виговського контакте Добавить iphone фото с в Алиса в стране ужасов игра торрент Красивые картинках с добрым утром боба спанч Картинки нарисовать как Скачать игру на компьютер вектор 2 Каталог холодильников цена и фото вес 64 кг фото большие сочные тетки на порно фото пляже на фото снимает трусы девушки фото диеты Результаты гречневой с секс с телкой фото трах в сапогах бьет по члену фото всего читать Народные сказки мира Танец игра здравствуй друг скачать эффект мокрых волос фото на коротких волосах Игра с выводом денег без баллов Лёгкие рисунки хной на руках фото фото порно секс раком фото ебут порно как того спящих домашние-порнофото меня Мама сукой он назвал анекдоты смотреть фото сосущих член девушек Электромагнитный на газ клапан фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721