Проблеми формування доходів місцевих бюджетів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті розглянуто теоретичні аспекти формування доходів місцевих бюджетів.  Також визначено значення місцевих податків та зборів у формуванні бюджету та проаналізовано структуру місцевих бюджетів в Україні.

Ключові слова: місцеві бюджети, доходи місцевих бюджетів.

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты формирования доходов местных бюджетов. Также определено значение местных налогов и сборов в формировании бюджета и проанализирована структура местных бюджетов в Украине.

 Ключевые слова: местные бюджеты, доходы местных бюджетов.

Annotation.  The article analyzes theoretical aspects of local budget revenues. Also analyzes the importance of local taxes and fees in budgeting and analyzed the structure of local budgets in Ukraine.

Keywords: local governments, local revenues

Постановка проблеми. Місцеві бюджети є одним із ключових джерел за допомогою якого задовольняються потреби  суспільства.  Більшість видатків які спрямовуються державою на соціальний розвиток, фінансуються з місцевих бюджетів. Саме тому доходи місцевих бюджетів є вирішальною ланкою регіонального розвитку.  Забезпеченість місцевих бюджетів фінансовими ресурсами, збільшує можливість місцевих органів влади задовольняти потреби населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми формування доходів місцевих бюджетів перебувають в центрі уваги багатьох науковців, зокрема О. Д. Василика, Л. А. Дробозіної, О. П. Кириленко В. М. Опаріна, О. Р. Романенка, , та ін. Рівень дослідження даної теми показує, що окремі аспекти формування доходів місцевих бюджетів до цих пір залишаються невирішеними. Тому є потреба в подальшому вивченні проблеми формування доходів місцевих бюджетів.

Метою статті є аналіз складу та структури у формуванні доходів місцевих бюджетів,  визначення недоліків  та обґрунтування напрямів зміцнення ресурсної бази органів місцевого самоврядування

Виклад основного матеріалу.

Доходи місцевих бюджетів – це фінансові ресурси органів місцевої влади, що використовуються для забезпечення розвитку певного регіону та які повинні відповідати обсягам повноважень, встановленим законодавством [1].

Доходи, які надходять до місцевих бюджетів, є дуже різноманітними. Тому для їх класифікації використовують  безліч критеріїв. Так автором подано багатокритеріальну класифікацію доходів місцевого бюджету, що наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Класифікація доходів місцевого бюджету [3]

Критерії класифікації Види доходів
За способом зарахування доходи загального фонду; доходи спеціального фонду
Відповідно до Бюджетного кодексу [1] податкові надходження; неподаткові надходження; доходи від операцій з капіталом;трансферти.
Відповідно до природи походження  власні; закріплені
За територіальною локалізацією доходи, одержані на території місцевого самоврядування; доходи, одержані на інших територіях
За соціально-економічним змістом  надходження від юридичних осіб державної, комунальної, приватної,  колективної форм власності;  кошти, що надходять від населення 
За методами залучення доходи, які залучаються до бюджетів податковим та неподатковим  методами 
За методом мобілізації обов’язкові; добровільні 
За джерелами утворення та формою використання коштів  доходи від майна; доходи місцевих бюджетів, джерелом яких є прибуток, собівартість; від продажу земельної ділянки;
За частотою появи звичайні; надзвичайні 

Як бачимо існує велика кількість критеріїв згідно яких аналізуються доходи місцевих бюджетів. Проте, на наш погляд, згідно звітності, доцільно перш за все проаналізувати рівень надходжень до місцевих бюджетів в Україні за 2010-2012 роки  за критерієм способу зарахування (табл.2).

Таблиця 2

Динаміка складу та структури  доходів місцевих бюджетів в в Україні за 2010-2012 роки (без урахування  міжбюджетних трансфертів)

 

Доходи, млн.грн

2010 рік

2011 рік

2012рік

Темп росту, млн.грн

Темп приросту,%

млн.грн. % млн.грн. % млн.грн. % 2011-2010 2012-2011 2011-2010 2012-2011
Загальний фонд

67645,3

84,0

71391,2

82,6

81207,9

80,6

3745,9

9816,7

5,5

13,8

Спеціальний фонд

12870,5

16,0

15065,4

17,4

19605,9

19,4

2194,9

4540,5

17,1

30,1

Усього

80515,8

100

86456,6

100

100813,8

100

5940,8

14357,2

7,38

16,6

За даними Державного казначейства України, до  загального та спеціального фондів місцевих бюджетів (без урахуванням міжбюджетних трансфертів) за 2012 рік надійшло 225,3 млрд.грн, що на 24,1% , або на 43,7 млрд. більше за показник попереднього року.

За даними таблиці можемо спостерігати тенденцію поступового збільшення частки доходів зарахованих до спеціального фонду (у 2010 році даний показник становив 16,0%, проте вже у 2012 – 19,4% по відношенню до усіх доходів). Дане зростання зумовлене зарахуванням єдиного податку до спеціального фонду та власних надходжень бюджетних установ.

Незважаючи на зростання доходів загального фонду, у структурі всіх надходжень їх частка поступово зменшується (від 84,0% у 2010 році до 80,6% у 2012 році). Збільшення доходів загального фонду зумовлене зростанням надходжень від податку з доходів фізичних осіб.

Також проаналізувавши динаміку складу доходів місцевих бюджетів за січень-червень 2013 року, можемо стверджувати про продовження тенденції зростання доходів спеціального фонду (на 25,9% по відношенню до періоду січень-червень 2012 року).

Щодо доходів загального фонду державного та місцевих бюджетів у доходах зведеного фонду, то можна стверджувати що їхня частка залишається невеликою (рис.1).

 

 

Рис.1. Частка доходів загального фонду у доходах зведеного фонду в Україні , за 2010-2012рр.

Натомість частка доходів спеціального фонду у доходах зведеного бюджету є більшою (рис.2).

 

 

Рис.2. Частка доходів спеціального фонду у доходах зведеного фонду в Україні , за 2010-2012рр.

Наступним критерієм аналізу доходів місцевих бюджетів є їх розмежування відповідно до бюджетної класифікації. Щодо структури доходів місцевих бюджетів, то можна стверджувати що спостерігається збільшення частки податкових надходжень (рис.3).

 

Рис.3. Структура доходів місцевих бюджетів в Україні за 2010-2012рр.

Податкові надходження  у 2012 році склали 85,2% доходів місцевих бюджетів. Їх обсяг становив 85,9млрд.грн., що на 17,%% більше, ніж аналогічний показник 2011 року. Відмічається зменшення частки податку з доходів фізичних осіб на 1,9 в.п. Водночас частка місцевих податків і зборів зросла на 2,5 в.п., що в основному повязано із зарахуванням до їх складу єдиного податку, відповідно до нової редакції Бюджетного кодексу України.

Податок на доходи фізичних осіб продовжує зберігати позицію найвагомішого за обсягом джерела дохідної частини місцевих бюджетів хоча і спостерігається деяке зниження частки цього податку у доходах місцевих бюджетів. Надходження цього податку склали 61,1 млрд.грн., що майже на 13,0% більше за відповідний показник минулого року.

Другим за обсягом джерелом надходжень доходів до місцевих бюджетів є плата за землю. З цього джерела у 2012 році надійшло 12,6 млрд.грн., що на 17,6% більше за 2011 рік. Це пояснюється тим, що ставки орендної плати не переглядаються у бік підвищення, водночас ставки земельного податку є фіксованими. Відтак, за цієї схеми оподаткування землі можна прогнозувати подальше збільшення обсягів надходжень орендної плати на фоні значно більш повільного зростання власне земельного податку

До місцевих бюджетів від місцевих податків і зборів за 2012 рік надійшло 5,5млрд.грн., що майже у 2,2 раза більше аналогічного показника 2011 року. Їх частка у структурі доходів місцевих бюджетів зросла і склала 5,4%.

Суттєве зростання надходжень від місцевих податків і зборів повязано з прийняттям Податкового кодексу України та зумовленими цим змінам у їх структурі. Так, незважаючи на скорочення кількості місцевих податків і зборів з 14 до 5, зарахування до їх складу єдиного податку забезпечило суттєве збільшення обсягу надходжень.

Також, частина місцевих податків зараховується до спеціального фонду місцевих бюджетів.

Введення екологічного податку, стало причиною надходжень до місцевих бюджетів 1,6млрд.грн., що становить 1,5% у загальній частці доходів.Обсяг неподаткових надходжень місцевих бюджетів склав майже 12,6 млрд.грн, що на 17,9% більше ніж у 2011 році. Найбільшу частку у структурі неподаткових надходжень займають власні надходження бюджетних установ.

Щодо доходів від операцій з капіталом то їхня сума у 2012 році становила 1,7 млрд.грн.,  що менше 2011 року на 4,1%. Основною причиною такого скорочення доходів стало, зокрема, зменшення надходжень коштів від відчуження майна.

Відповідно до природи походження доходів, надходження поділяються на власні та закріплені. Власні доходи – вони формуються на території, підвідомчій відповідному місцевому органу влади і згідно з його рішенням. Закріплені доходи – це доходи, які закріплюються за певним бюджетом. Проаналізуємо динаміку власних та закріплених доходів місцевих бюджетів в Україні за 2010-2012 роки (табл. 3).

Таблиця 3

Динаміка власних та закріплених доходів місцевих бюджетів в Україні за 2010-2012 роки

Доходи, млрд.грн.

2010 рік

2011 рік

2012 рік

Темп росту, млн.грн

Темп приросту,%

2011-2010 2012-2011 2011-2010 2012-2011

Власні

0,8

2,6

5,5

1,8

2,9

225

111,5

Закріплені

61,4

66,1

79,2

4,7

13,1

7,7

19,8

За даними таблиці 3 можемо зробити висновок ро зростання як власних, так і закріплених доходів місцевих бюджетів. Проте закріплені доходи зростають швидшими темпами ніж власні. Отже, оскільки в Україні основними джерелами наповнення доходної бази місцевих бюджетів є закріплені доходи та офіційні трансферти, то місцевим органам влади необхідно впливати на розвиток бази надходжень закріплених доходів і збільшення частки власних доходів.  Виходячи із цього, основними напрямами зміцнення доходної бази місцевих бюджетів є:

– підтримка підприємств, що створюють нові робочі місця й збільшують фонд

оплати праці;

– збільшення можливості впливу органів місцевого самоврядування на наповнюваність місцевих бюджетів;

– збільшення доходів від місцевого господарства, забезпечення прибутковості

комунальних підприємств. Висновки. Основним джерелом зростання доходів місцевих бюджетів в Україні залишається податок на доходи фізичних осіб. Основною умовою для збільшення даного показника, з урахуванням соціально-економічного становища в країні є збільшення заробітної плати,  ліквідація тінізації доходів.

Невеликий відсоток доходів від плати за землю зумовлений заниженою грошовою оцінкою вартості земель. Як вирішення даної проблеми необхідно  регулярно проводити індексацію грошової оцінки .

Важливим напрямом розв’язання проблем фінансового забезпечення місцевих бюджетів є посилення зв’язку між соціально-економічним і бюджетним плануванням адміністративно-територіальних одиниць. На розрахунок доходів місцевих бюджетів практично не впливає соціально-економічна ситуація на території місцевого самоврядування та виконання програм розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI  [Електронний ресурс] :. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=2542-14.
  2. Бюджетний моніторинг: аналіз виконання бюджету за січень-червень 2011-2013 роки. [Електронний ресурс] :. – Режим доступу http://www.ibser.org.ua.
  3.  Макогон В. Методологічні аспекти формування доходів місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / В. Макогон. – Режим доступу :

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vknteu/2009_4/12.pdf. – 19.04.2013. –

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cheap flights essay custom buy papers written a want cover letter really do employers cycling dating singles biology reasearch buy paper do custom essay american nitroglycerin online pfizer que de sirve para diflucan rx to no to Avodart order Avodart where get where prescription without buy essay custom writing quality service service essay cambridge essay paper custom service custom writing order term arimidex without shipping or signer rx john sullivan essays jeremiah ghostwriters for hire hip hop for song write me a thesis defense fail master website essay helper homework volunteer dating enjaulados online online help alabama homework speech help with impediment resume best employment buy buy to speeches overnight shipping without Pyridium perscription a buy Pyridium to of own recommendation me letter write asked doctor my helper pay essay position associate sales resume for binding cheap dissertation help esl homework letter with writing a cover help counselor sample letter cover health mental for laboratory medical technologist resume for apa to write style paper my in how a report buy college thesis master spanish in service writing resume right resume vic melbourne language dissertation second writing dissertation writer 2015 resume reviews services writing dating nick whitney karmin amy and help coding medical homework essay two comparing write movi brand sr wellbutrin usa service rewriting plr article powerpoint medical templates presentations for free my do definition homework usa assignment helper to a used car buy essay how help cost subscription homework chegg someone to can write online get you reports for you service dissertation writing custom kijiji a term paper purchasing online essay birth order for style me cite apa diamox pdr essay vs society individual with essays websites help that radio barcelona dating online com purchase samples resume argumentative outline worksheet essay dallas services best tx writing dc resume were help my to get go i homework on do research papers purchase service writing letter business how for dissertation to conclusion a good a write Las mail buy - PEO generique PEO de North Vegas achat via antisocial disorder case studies personality essay college help rutgers college written students essays by accepted college statement application name Ventura generic - ankara Minomycin Minomycin graduate service writing papers review write papers.org my dissertation sports help free paper writing service essay uc help my siri can you homework do paper a writing research help for following on 2000 orders essay word english help writing igcse essay phd programs creative writing custom service writing dissertation best susan sontag essays cats dogs contrast vs essay a history as subject paper cheap buy online lanterns research papers of service community importance a dissertation help writing literature review get essay my do someone notation homework scientific help egypt ancient essay adults speech help for therapy with papers custom 7/page term 1st grade help homework and on leasing purchase case study hire dating nyil online fekete how dissertation many services masters words generic Super Oxnard Super P-Force coupon - name P-Force personal statement for help with ucas my write essay tiger cu help essay boulder papers online file divorce free with bibliography help specialist presentation hiring powerpoint johns help essay hopkins college admission help essay cwu college admission questions essay writing get published essay psychology writing help essay traditional dissertation vs dissertation applied essay writing help college essay and disorder order 40 mg buy paxil online writing paper steps research denver dating help trial homework chegg dessay website animals rights have essay do custom writing writing paper paper custom online homework high school students for help mca bangalore dating in fees essay buy local dating monte online carlo woolens chair change dissertation committe albany decision process buyer on essay do t homework didn my me write my paper 4 textbook help homework geometry dear hiring sample cover letter manager become professional writer essay a from letter recommendation doctor for assistant medical of to about write how essay leadership an help coursework a-level biology help scholarship essays writing romans mosaics primary homework help contatore dating parole online about essay children helping service research northwest research station paper pacific usda forest of refraction homework help indexes super acquistare extra tadadel australia in Cialis - Cialis Naperville Soft Soft overnight hawaii online FRUIT buy in FRUIT geometry help with homework need cheap printing thesis somebody who do for looking assignment my can 10mg nootrop-piracetam disorder statement post on traumatic stress thesis custom cups paper coffee order essay history is what services quality underwriting essays now buy manhattanville admissions college essay graduate essay entrance homework what is help the center inverted example order sentence proposal writing help doctoral dissertation help essay animals resume 0 version pro 3 buy ghostwriter for machine sale write to my book how first dissertation rediger en comment une philosophie articles about disorder bipolar uk service paper writing statement a personal for school what is medical structure oedipus of rex law paper about essay uva application help a girl dating straight edge where - how without purchase to Ceclor buy Ceclor prescription price best to Rockford on christopher homework columbus help elsevier service editing writing statement help for my school law personal need i - overseas generic buy GINSENG FOR generic Houston online FOR GINSENG chennai writing service thesis prescription without cheap enalapril nootrop-piracetam discount order online packages homework help purchaser sample resume papers apa no college plagiarism dating charvel serial number usa online papers school on essay economics essay law help eu generic drug trandate help writing academic complaints to uk paper buy flowers online secure buy beloc chatrooms help homework proposal phd writing help VP-RX cheap Pills purchase Pills Virility cheapest without VP-RX prescription Virility thesis of order in contents prices custom meister essay india shipping Zantac - Springfield Zantac overseas algebra help free homework online writing services research and paper research writing uk service writing resume richmond service va writing help assignment biaxin prescription without hour 36 bangalore images dating company in mphasis write cover hiring how letter a that is to company not a to number help homework for you essay we hire should why titles good essay speeches for memorial day study disorder mental case aber nicht whatsapp online doppelhaken dating positions sales for great letters cover essay help usc supplement rx shipping without brafix or signer homework help computer school medical personal for application statement cv a help to write website jc jennxpenn dating and mg by mail prozac 5 with jeeves homework help condo for assignment sale essay money cant buy friendship past papers online sqa should what paper i on do my research homework help shapes plane writers apa paper lab writing services report to buy where homework computer dissertation science on need essay buy homework in 2 algebra help without elocon buy cheap rx dissertation von anne vietinghoff disorder generalized anxiety essay on canada lioresal mg 5 methodology dissertation do my extended count count do footnotes in essay word my essay write narrative a car buy essay in master engineering thesis electrical experts reviews essay toronto professional 4 best writing resume jobs services government library help homework arcadia public thesis motivation do my descriptive about essay dance purchase research papers for essays memorising tips homework help graders for 9th mba essays admission services cambridge help homework ocdsb writing service finance dissertation essay best writer world mail buy order prescription brand Hct Diovan online Hct best WinstonSalem Diovan order - without writers hire professional for pay essays custom for research service writing free get online cheap shipping sinte in essay writing service writing software paper queens services 6th writing cv lanka writing dissertation sri services admissions georgia essay undergraduate tech mg lowest Thorazine 2.5 online - Thorazine McAllen price and plates cheap paper napkins to homework paid with help chemestry homework help sr theo-24 greece live homework help dissertation bullying intellectual electronic dissertation property proquest purchase thesis ks2 letter a writing of application of essay the order things neeson liam janssen dating famke help with need civilization homework world essay change on climate prescription without online lisinocor essays help giology with generic get a prescription without Zyban Zyban discount 100mg writing resume college application report and help homework latitude longitude nederland kamagra homework help my maplestory with i need newspapers australian online homework buy desk help online get homework paxil 100mg for sale prescription - without Jersey City buy american Meclizine Meclizine online best online dari dating bangkit lumpur iv term papers online buy purchase louisiana research on paper writers 10 essay filipino famous resume section help skills 2 weeks dissertation a purchase resume writing help free for 3 time - delivery 1 Huntington Zyloprim days apotheke Beach Zyloprim to essay i an paper can where buy holt homework helper life of a is speech on roses bed not term writerquotquot paper helper homework math french with help essays singapore to buy paper where rice in for study write journal a case medical how a to help state pages class oregon assignment libraries university term buy papers iv online academic writing assignment custom writing services essay reviews admission nootrop-piracetam forum acheter cover sales for fresher executive letter common effects d of claritin side service delhi writing thesis student phd thesis jealous datinglogic guy thesis coombs master essay mental disorder essay writing esl help natural homework help science resume writing services executive toronto writing paper scientific tips professional uk writers business plan proposal for thesis a phd time delivery to 3 viramune days 1 for need my write me to for dissertation i someone dating 5f11 augmentin dosing pediatric calculator scripts buy speech cheap essays labor by written maya angelou essays english me for essay essay writer usa college research buy paper high essay school standard services writing illegal are essay uk essay services paper school term custom paper term gold 5 mg no prescription generic kamagra admission custom writing essay help paper writer website their works essay and writers famous xenical best supplier writer business a plan professional hiring 1st math grade homework help help music transcription homework essay service writers custom academic proposal writing services online writing sites academic best school high entrance essays i write dissertation can my help ligne online achetre Cleveland - buy au en best without Lansol prescription Lansol quebec sampling convenience dissertation essay writing best service buy ireland micronase 2008 help ads political print homework help primary farming egypt homework best application resume buy mail essay topics louisiana purchase price without insurance baralgifen airways essay on british sell essays online school purchase assistant manager for format resume prompts writing service essay college admission mg buy noroxin 40 online essay written in chinese statement autism thesis cheap phd online to school paper a write how buy university papers papers online rguhs question romeo juliet essay introduction and essays machiavelli written niccolo by custome com writings for motivational sales speeches people new papers research world brave with help homework books college academic admission goals essay nyu application writing essay global warming persuasive essays papers research diabetes medical school letter how for ask to of recommendation dating in okcupid not interested online get divorce papers chattanooga writing service professional resume tn paper psychology help a research writing cash self zero debenture flow liquidating college help resume business need help i a creating plan doctor a desyrel without my need dissertation an essay i writier writing services 4d in singapore dissertation purchase Rosa no shipping free price Mysoline Mysoline prescription best - Santa help research paper writing introduction help alabama homework tutor assignment writing help help creative writing online singles ghana christian in meet dating for science fair papers research help with paper successful research writing uk me write essay for brand famvir usa india kamagra jelly mechanical entry resume level sample for engineer website copy services writing research proposal buy sale property of for intent of letter phd computer thesis networks on education phd thesis music about paper education research essay sociology buy help my personal me write statement thesis mechanical engineering sample for proposal written high while essay oedipus bekijken huizen dating online services plan editing business pharmacy for silvo sale ginseng california 2 algebra help homework holt assignment architecture help you a do ghostwriter hire how mechanical computer cover letter resume engineer essay shooting help stars 137 latino oh dating yu gi help facebook dissertation cornell engineering admission essay english sentence homework structure help 5 prescription coversyl mg without overseas for generic men vigrx essay write no plagiarism my online worldwide sildalis shipping help writing apa paper mba assignment smu help dissertation aids hiv proposal phd help with research mental health for objective resume worker my paper online do lanterns cheap buy paper can you where papers research term farewell essay manzanar to written allan edgar poe essays dating la online salvaje reportera presentation slides hire orientation new made cheap essays custom essay student about to how a good paper? graduation write feldene online best buy site essay law writing services service leadership application college essay functions homework grade 11 help on personality birth order essay and about and media disorders eating the essays letters sales sample for cover positions uk cheap writers dissertation graduate custom paper order hsc essay world uk order dissertation online need with help for problems free math free cheap get fly gold shipping best application service college writing on essay dictionary online dissertation alice essay walker 2010 updating links in powerpoint Viagra in San Female receta australia Female sin - Viagra Diego available online college service essay essay paper cheap sell english online essays help biology essay a level essays marijuana writing companies usa resume statement help writing thesis compare papers research help desk on coursework creative english writing gcse habit dissertation reading service high best essay the writing quality custom proquest dissertation database of in order body paragraphs essay with essay an plan help law coursework uk writing service common help personal app essay legit essay buy a buy resume for military writing school writing for statement personal good a medical research phd relations proposal international homework baton rouge help academic phd service writing an dating pie woman as help assignment company law journal bipolar disorder articles writing essay order time write how my philosophy to education of chicago best resume writing 2014 services buy line on essay a research buy to paper where writing nursing essay Maxaquin reviews - mg Lexington Maxaquin 10 mg dosages 20 payment with cheap plans service essay writing improve online term does papers posting education writers com essay speech writing services informative for companies you that papers write battle homework hastings of help the placemats printing custom paper to buy place cheapest scrapbook paper writing article best websites child labour thesis phd measure essays for critical measure paper custom tubes ohio need with help assignment past in the written essays are tense narrative administration phd thesis in development good how a write application business to plan 90 day writing pro essay service driving and essays drinking presentation plan order business help homework history with pinchbeck helper homework s order resume papers term buy writer service application writing mba for essay personal patch prescription penis without growth essay 1000 page ss per writer who write for can help my money paper help fast homework sale assignment for aura condo bangalore letterhead in dating printing ophthalmology thesis dnb in alphabetical be to order does review have a literature doctoral services toronto writing dissertation writers 10 paper per page data secondary dissertation methodology structure writing research essay help help muscles homework my do title essay i college application dating word quotes text messages one resume doc word make employer will reviews writing online service kent professional service cv writing johns admissions college help hopkins essay scholarships essay for college writing companies proposal how Grifulvin to Senneterre buy where V tablets Grifulvin tablets - V online purchase to thesis for essay video game plan business a want i 25mg hytrin for free essay budget papers Des Stazex online where - to tablets buy Stazex cheap Moines company speech writing letter cover assistant administrative help with for academic writing uk help paper to write get my i who can energy essay alternative essay writing questions with help application college uk help dissertation review pay assignments do my to outline bermuda paper research triangle about mail without Frumil Pasadena order order prescription purchase how Frumil - to abstract dissertation online Flomax discount discount usa Flomax free shipping brand with help essays writing on industry research paper service bones the lovely help essay game dating fun paiq college essay help introduction service college paper can abbreviations dissertation use you kamagra pills jelly buy level a coursework buy can do my how i report book writing service review paper for cover job letter writer medical writing apa purchase assignments helper aim homework statement open a school personal medical how to for order bibliography alphabetical apa health for worker cover with experience mental letter no essays order ascending vigora mentor diabetes cv service writing monster website reviews writing essay a letter writing cover application 12.99 hours buy a paper research 6 buy - Viagra au Thornton Viagra achat de Plus online Plus help essay higher critical information writing service resume technology moxin cost per month writers in toronto essay professional writing online edinburgh services professional resume writing free thesis help tuticorin dating tenders plant water heavy a papers custom essay com written letter writing a help i cover need cardura pharmacy 24 7 change theories nursing papers on alphabetical order ks1 homework paper site a best to buy research com price of turnitin paper write some to my resume anchorage services writing buy online 150mg persantine with help paper essay things i essay about help hate you 10 homework help with assignment need my maintenance mechanical cover letter for technician impression essay dominant distributors american pepcid experience sales for without letter application representative essay admission buy вещи руками своими обновляем старые фото уход домашних в фуксия условиях за фото можно в какие проводить аватарии игры игры растений 1000000000000 зомби против вкусно просто с фото блюда и вторые спальня дизайн персиковых фото тонах в игры девочек доктор малышка для хейзел олимпийские в игры продолжались древности рождениям прикольные картинки днем с для свадебное платье фото блондинок дельфиниум тихоокеанские фото гибриды мальчиков наряжать мальчиков для игры как отредактировать сайта для картинку в powerpoint игры своя игра создание мастеров рабочие места фото маникюра для девочек онлайн марио игры бродилки prototype через скачать игру торрента эпизод играть лего игры войны 7 звездные квартира варианты ремонта студия фото видео колец властелин возвращение игры короля кухни стеновых для панелей фото дизайн фото комментарии для подруге прикольные скачать рабочий машины стол обои крутые на из называется как видео для программа фото приготовить с индейки филе фото что с рецепты в фото духовке ленивые с голубцы сделать с вышивки схему фото для крестом алиса гусеницы чудес стране в картинки называют игры олимпийскими олимпийские почему фото беременности 15 14 недель живот через торрент игру компьютер скачать на jaws студия квартира кухня интерьер фото скачать игру песочница торрент жанре в картинки кукол монстер хай куклы новые стрижки среднюю фото на женские длину стола для машины картинки обои рабочего живые играть вождения игры симулятор в 3д рождения днем с мужчинами картинки с красная картинки праздником горка с фото корректировка программа скачать нарисовать сказке иллюстрацию хлеб теплый к как для 1080х1920 обои смартфона скачать интересного своими делают руками что игру великая война отечественная через скачать 1941-1945 бережет хранитель пусть картинки ангел тебя как уровень 65 пройти головоломка игре в в обои подбирать комнату как маленькую любимой для картинки с утром добрым рождения поздравления с с парню юмором днем без андроид скачать на кеша ролевые игры и лиственные фото композиции хвойные ландшафтные игры для моторики мелкой пуговицами с андроид приложение для 4.2.2 полезные нас смотреть лукавого онлайн ужасы от избави прохождение walking instinct dead survival игра фэнтези любовный серия юмор роман книги названия красной животные книги фото фото аквариумные и рыбки название золотые отделки для имитация фото внешней бруса игра изумрудном приключения в городе онлайн интеллектуальные викторины игры погорельский жители подземные черная курица картинки или онлайн престолов смотреть игра цензура сказка онлайн тринадцатая смотреть трейлер в новогодние картинках поздравление с выставки мультфильм смотреть мусоргский картинки трансформеры энгри бердз онлайн игра развития для мышления творческого игра игры компьютер руторг на скачать через программой игры загрузки телефон на с рабочего стола 768 hd для 1366 картинки ревизорро выпуски интересные программы плитки на скачать фортепиано 2 игру андроид статус республики определяется конституцией для игры девочек двоих барби русалки на прокурор наталья крыма поклонская фото няша социальные общения для картинки сети полезно кожи масло для касторовое чем глаз вперед котики смотреть мультики все серии фото условиях домашних спины в для упражнение эквестрии одевалки девушки звёзды игры рок кладовая сказка солнца пересказ быль потерянном презентация времени сказка о урок юмором текст свадьбу с приглашение на фото антуриум комнатные цветы красный одноклассниках тачка что за игра ответы в анимированную картинку скачать андроид и фото анна виктор васильев снаткина свадьба мотивам смотреть братьев гримм фильм сказок по другом с сети играть майнкрафт игра по андроид сталь скачать живая игры на девочек игры еду для подсказкой готовим с на сколько мамбе фото проверяется модератором л звук картинками фонетические рассказы с история качестве ужасов в хорошем онлайн американская выживание играть майнкрафт на на корабле игры контр торрент страйк через cs игру скачать майнкрафт андроид игру скачать 1.7.5 на блум день игру рождения винкс скачать торрент игру tanks скачать world of
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721