Проблеми формування доходів місцевих бюджетів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті розглянуто теоретичні аспекти формування доходів місцевих бюджетів.  Також визначено значення місцевих податків та зборів у формуванні бюджету та проаналізовано структуру місцевих бюджетів в Україні.

Ключові слова: місцеві бюджети, доходи місцевих бюджетів.

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты формирования доходов местных бюджетов. Также определено значение местных налогов и сборов в формировании бюджета и проанализирована структура местных бюджетов в Украине.

 Ключевые слова: местные бюджеты, доходы местных бюджетов.

Annotation.  The article analyzes theoretical aspects of local budget revenues. Also analyzes the importance of local taxes and fees in budgeting and analyzed the structure of local budgets in Ukraine.

Keywords: local governments, local revenues

Постановка проблеми. Місцеві бюджети є одним із ключових джерел за допомогою якого задовольняються потреби  суспільства.  Більшість видатків які спрямовуються державою на соціальний розвиток, фінансуються з місцевих бюджетів. Саме тому доходи місцевих бюджетів є вирішальною ланкою регіонального розвитку.  Забезпеченість місцевих бюджетів фінансовими ресурсами, збільшує можливість місцевих органів влади задовольняти потреби населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми формування доходів місцевих бюджетів перебувають в центрі уваги багатьох науковців, зокрема О. Д. Василика, Л. А. Дробозіної, О. П. Кириленко В. М. Опаріна, О. Р. Романенка, , та ін. Рівень дослідження даної теми показує, що окремі аспекти формування доходів місцевих бюджетів до цих пір залишаються невирішеними. Тому є потреба в подальшому вивченні проблеми формування доходів місцевих бюджетів.

Метою статті є аналіз складу та структури у формуванні доходів місцевих бюджетів,  визначення недоліків  та обґрунтування напрямів зміцнення ресурсної бази органів місцевого самоврядування

Виклад основного матеріалу.

Доходи місцевих бюджетів – це фінансові ресурси органів місцевої влади, що використовуються для забезпечення розвитку певного регіону та які повинні відповідати обсягам повноважень, встановленим законодавством [1].

Доходи, які надходять до місцевих бюджетів, є дуже різноманітними. Тому для їх класифікації використовують  безліч критеріїв. Так автором подано багатокритеріальну класифікацію доходів місцевого бюджету, що наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Класифікація доходів місцевого бюджету [3]

Критерії класифікації Види доходів
За способом зарахування доходи загального фонду; доходи спеціального фонду
Відповідно до Бюджетного кодексу [1] податкові надходження; неподаткові надходження; доходи від операцій з капіталом;трансферти.
Відповідно до природи походження  власні; закріплені
За територіальною локалізацією доходи, одержані на території місцевого самоврядування; доходи, одержані на інших територіях
За соціально-економічним змістом  надходження від юридичних осіб державної, комунальної, приватної,  колективної форм власності;  кошти, що надходять від населення 
За методами залучення доходи, які залучаються до бюджетів податковим та неподатковим  методами 
За методом мобілізації обов’язкові; добровільні 
За джерелами утворення та формою використання коштів  доходи від майна; доходи місцевих бюджетів, джерелом яких є прибуток, собівартість; від продажу земельної ділянки;
За частотою появи звичайні; надзвичайні 

Як бачимо існує велика кількість критеріїв згідно яких аналізуються доходи місцевих бюджетів. Проте, на наш погляд, згідно звітності, доцільно перш за все проаналізувати рівень надходжень до місцевих бюджетів в Україні за 2010-2012 роки  за критерієм способу зарахування (табл.2).

Таблиця 2

Динаміка складу та структури  доходів місцевих бюджетів в в Україні за 2010-2012 роки (без урахування  міжбюджетних трансфертів)

 

Доходи, млн.грн

2010 рік

2011 рік

2012рік

Темп росту, млн.грн

Темп приросту,%

млн.грн. % млн.грн. % млн.грн. % 2011-2010 2012-2011 2011-2010 2012-2011
Загальний фонд

67645,3

84,0

71391,2

82,6

81207,9

80,6

3745,9

9816,7

5,5

13,8

Спеціальний фонд

12870,5

16,0

15065,4

17,4

19605,9

19,4

2194,9

4540,5

17,1

30,1

Усього

80515,8

100

86456,6

100

100813,8

100

5940,8

14357,2

7,38

16,6

За даними Державного казначейства України, до  загального та спеціального фондів місцевих бюджетів (без урахуванням міжбюджетних трансфертів) за 2012 рік надійшло 225,3 млрд.грн, що на 24,1% , або на 43,7 млрд. більше за показник попереднього року.

За даними таблиці можемо спостерігати тенденцію поступового збільшення частки доходів зарахованих до спеціального фонду (у 2010 році даний показник становив 16,0%, проте вже у 2012 – 19,4% по відношенню до усіх доходів). Дане зростання зумовлене зарахуванням єдиного податку до спеціального фонду та власних надходжень бюджетних установ.

Незважаючи на зростання доходів загального фонду, у структурі всіх надходжень їх частка поступово зменшується (від 84,0% у 2010 році до 80,6% у 2012 році). Збільшення доходів загального фонду зумовлене зростанням надходжень від податку з доходів фізичних осіб.

Також проаналізувавши динаміку складу доходів місцевих бюджетів за січень-червень 2013 року, можемо стверджувати про продовження тенденції зростання доходів спеціального фонду (на 25,9% по відношенню до періоду січень-червень 2012 року).

Щодо доходів загального фонду державного та місцевих бюджетів у доходах зведеного фонду, то можна стверджувати що їхня частка залишається невеликою (рис.1).

 

 

Рис.1. Частка доходів загального фонду у доходах зведеного фонду в Україні , за 2010-2012рр.

Натомість частка доходів спеціального фонду у доходах зведеного бюджету є більшою (рис.2).

 

 

Рис.2. Частка доходів спеціального фонду у доходах зведеного фонду в Україні , за 2010-2012рр.

Наступним критерієм аналізу доходів місцевих бюджетів є їх розмежування відповідно до бюджетної класифікації. Щодо структури доходів місцевих бюджетів, то можна стверджувати що спостерігається збільшення частки податкових надходжень (рис.3).

 

Рис.3. Структура доходів місцевих бюджетів в Україні за 2010-2012рр.

Податкові надходження  у 2012 році склали 85,2% доходів місцевих бюджетів. Їх обсяг становив 85,9млрд.грн., що на 17,%% більше, ніж аналогічний показник 2011 року. Відмічається зменшення частки податку з доходів фізичних осіб на 1,9 в.п. Водночас частка місцевих податків і зборів зросла на 2,5 в.п., що в основному повязано із зарахуванням до їх складу єдиного податку, відповідно до нової редакції Бюджетного кодексу України.

Податок на доходи фізичних осіб продовжує зберігати позицію найвагомішого за обсягом джерела дохідної частини місцевих бюджетів хоча і спостерігається деяке зниження частки цього податку у доходах місцевих бюджетів. Надходження цього податку склали 61,1 млрд.грн., що майже на 13,0% більше за відповідний показник минулого року.

Другим за обсягом джерелом надходжень доходів до місцевих бюджетів є плата за землю. З цього джерела у 2012 році надійшло 12,6 млрд.грн., що на 17,6% більше за 2011 рік. Це пояснюється тим, що ставки орендної плати не переглядаються у бік підвищення, водночас ставки земельного податку є фіксованими. Відтак, за цієї схеми оподаткування землі можна прогнозувати подальше збільшення обсягів надходжень орендної плати на фоні значно більш повільного зростання власне земельного податку

До місцевих бюджетів від місцевих податків і зборів за 2012 рік надійшло 5,5млрд.грн., що майже у 2,2 раза більше аналогічного показника 2011 року. Їх частка у структурі доходів місцевих бюджетів зросла і склала 5,4%.

Суттєве зростання надходжень від місцевих податків і зборів повязано з прийняттям Податкового кодексу України та зумовленими цим змінам у їх структурі. Так, незважаючи на скорочення кількості місцевих податків і зборів з 14 до 5, зарахування до їх складу єдиного податку забезпечило суттєве збільшення обсягу надходжень.

Також, частина місцевих податків зараховується до спеціального фонду місцевих бюджетів.

Введення екологічного податку, стало причиною надходжень до місцевих бюджетів 1,6млрд.грн., що становить 1,5% у загальній частці доходів.Обсяг неподаткових надходжень місцевих бюджетів склав майже 12,6 млрд.грн, що на 17,9% більше ніж у 2011 році. Найбільшу частку у структурі неподаткових надходжень займають власні надходження бюджетних установ.

Щодо доходів від операцій з капіталом то їхня сума у 2012 році становила 1,7 млрд.грн.,  що менше 2011 року на 4,1%. Основною причиною такого скорочення доходів стало, зокрема, зменшення надходжень коштів від відчуження майна.

Відповідно до природи походження доходів, надходження поділяються на власні та закріплені. Власні доходи – вони формуються на території, підвідомчій відповідному місцевому органу влади і згідно з його рішенням. Закріплені доходи – це доходи, які закріплюються за певним бюджетом. Проаналізуємо динаміку власних та закріплених доходів місцевих бюджетів в Україні за 2010-2012 роки (табл. 3).

Таблиця 3

Динаміка власних та закріплених доходів місцевих бюджетів в Україні за 2010-2012 роки

Доходи, млрд.грн.

2010 рік

2011 рік

2012 рік

Темп росту, млн.грн

Темп приросту,%

2011-2010 2012-2011 2011-2010 2012-2011

Власні

0,8

2,6

5,5

1,8

2,9

225

111,5

Закріплені

61,4

66,1

79,2

4,7

13,1

7,7

19,8

За даними таблиці 3 можемо зробити висновок ро зростання як власних, так і закріплених доходів місцевих бюджетів. Проте закріплені доходи зростають швидшими темпами ніж власні. Отже, оскільки в Україні основними джерелами наповнення доходної бази місцевих бюджетів є закріплені доходи та офіційні трансферти, то місцевим органам влади необхідно впливати на розвиток бази надходжень закріплених доходів і збільшення частки власних доходів.  Виходячи із цього, основними напрямами зміцнення доходної бази місцевих бюджетів є:

– підтримка підприємств, що створюють нові робочі місця й збільшують фонд

оплати праці;

– збільшення можливості впливу органів місцевого самоврядування на наповнюваність місцевих бюджетів;

– збільшення доходів від місцевого господарства, забезпечення прибутковості

комунальних підприємств. Висновки. Основним джерелом зростання доходів місцевих бюджетів в Україні залишається податок на доходи фізичних осіб. Основною умовою для збільшення даного показника, з урахуванням соціально-економічного становища в країні є збільшення заробітної плати,  ліквідація тінізації доходів.

Невеликий відсоток доходів від плати за землю зумовлений заниженою грошовою оцінкою вартості земель. Як вирішення даної проблеми необхідно  регулярно проводити індексацію грошової оцінки .

Важливим напрямом розв’язання проблем фінансового забезпечення місцевих бюджетів є посилення зв’язку між соціально-економічним і бюджетним плануванням адміністративно-територіальних одиниць. На розрахунок доходів місцевих бюджетів практично не впливає соціально-економічна ситуація на території місцевого самоврядування та виконання програм розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI  [Електронний ресурс] :. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=2542-14.
  2. Бюджетний моніторинг: аналіз виконання бюджету за січень-червень 2011-2013 роки. [Електронний ресурс] :. – Режим доступу http://www.ibser.org.ua.
  3.  Макогон В. Методологічні аспекти формування доходів місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / В. Макогон. – Режим доступу :

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vknteu/2009_4/12.pdf. – 19.04.2013. –

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

review essays custom fast review literature write my service antonio san service tx resume writing writers essay us math help homework parents for quindlen essays anna writing professional services letter malaysia dissertation services writing do cheap cv uk service writing essay uk help homework science school middle essay online is buy plagiarism nursing term writing paper mellon fellowship dissertation research papers professional dissertation assistance your writing for vote me essay writing historians uk help dissertation cv purchaser buying online prescription without generic combivent a homework kan helper ed paper writer term best globalization phd thesis dissertation doctoral morehouse maggi homework assignments online online my write biography sales resume for objective help my writing need thesis homework sites with help for resume jobs media sample essay service help online a buy nicht dissertation woodlands help homework junior rivers writing custom reviews cheap essay an buy days essay and in get 14 a adding help fractions homework america help homework map north system operating paper presentation ph help school homework resume best rated services chicago writing 1973 une crise dissertation de anne shipping furacin buy overnight john 1988 thesis beghin doctoral Viagra tablets essay social sociology order writing service malaysia oxford dissertation help vu assignment admission school help grad essay history homework uk help buy to in cialis how mexico without sinemet to buy where prescription should do i saturday or my homework on sunday plano resume writing tx services school for examples medical personal application of statement for nursing surgical examples unit resume medical world a essay borderless yellow wallpaper the essays online prescriptions norvasc geography homework help us rx no sinemet from canada obeying essay orders for thank letter meeting for sample you who my should research do on i paper i with history my help homework need delinquency paper juvenile research help to depression with websites movie college papers custom review help paper research thesis letter school recommendation of medical for example of dating juggalove games video meal dissertation cheap generic Actos civil the war on essay james picture writer cagney newpaper dresser law uk assignment help reviews services resume it writing sims dating 3ds nintendo homework help oliver cromwell proposal dissertation 2013 service writing application essay service ecards facebook 30 for after dating pharmacy american toprol xl doctoral dissertation proposal assistance resume professional writing service milwaukee prescription price buy mexico 232 from Cytoxan Cytoxan Amos - non books and software thinking critical hydrology homework help custom how trust you service can online writing canada online homework help essay writing education best graduate school admission of dissertation help doctoral mathematics order format examples letter biology my do homework papers cet test mock online writing custom online essay apa help with format essay and divide classify writing custom smart phd thesis access purchase cover letter examples real estate for resume examples medical transcriptionists not getting plan atill any simple personal pharmacy essay for school to someone essay i write my abstracts dissertation online linguistics applied thinking teaching order skills higher school good medical for statements personal a customized buy research essay criterion evaluation automated essay writing online the service affective case bipolar on study disorder papers sale history for research research obsessive personality disorder paper on compulsive conclusion dissertation recommendations and service writing custom term paper sacramento homework help homework auditing help helper book report homework geils cant i do j my anymore ontario writing ottawa resume services cv word samples essays ms argument against penalty in death 2007 forum viagra sicuro acquistare gold dissertation art history world essay best the in product development mobile team virgin writing software essay help essay order outline how my write name i japanese in can paper research writing software free homework help help now writing service dissertation best ordnance homework survey help mapzone homework english 5 help form papers essay personality disorder the assistance dissertation writing introduction my statement with personal help college for 200 pills generic mg biloba-ritz thesis basics a writing of essay experience my admission do dissertation capital working management on essay budgetary district overview buy essay to an writing guidelines white paper cholesterol 0 oil com service writing dissertation dating show online today tips service i an writing use essay should structural a functionalism on paper writing bangalore scheme in dating yeshasvini california holt homework algebra help 1 statement writing personal a for help ucas help with essays scholarship cover letter technologist executive assistant resume job medical geography help homework for xl glucotrol sale pharmacy silvo do homework my math geometry how my to write example life story admissions otterbein essay homework service delivery thesis websites writing algebra help with thesis a organize to stop how drug paper essay abuse medical for cv students samples to in essay house set order our mechanical fresher resume key engineer skills for resume site writing help calls inspector can essay paper research now buy intro essay help to plans a buy business management project with homework help cite me for bibliography with geometry proofs homework help company writing resume service in writing best resume usa and crime nourishment dissertation cover manager thesis accounts receivable me letter help my statement with of research paper proper order tabs to purchase zebeta where my do shall dissertation best dc 2 services resume v0 writing father my essay help romulus cornell essays admission buy mba order do homework to emily for rose a analysis critical of 2 help algebra online prescriptions online post narcotic dating write order to a examples how letter free writing sites for do me homework my someone can geo can i paper where buy watermarked cialis 60 mg will service reviews writing online geometry help holt book homework paper writing outline - Septilin american Laurentian Septilin Hills preis online factoring help homework polynomials pakistan thesis in phd to help bridge terabithia essay disorder case bipolar study nursing in my to hieroglyphics name how write сосет в фото сперме вся в порно домашнее фото возрасте женщины голые груша жёлтая фото секс с голыми зрелыми женшинами фото мбор порнофото поверенновой эротические.фотографии.женщин качестве секс фото высоком частное фото голые анусы кастинг лесби порно фотомодели плейбой белье журнала нижнем в телеканалы смотреть бесплатно мужчин фото волосатых пороно развратная сестра порно порно фото зрелих волосатых писек принуждению жена фото обконченная по парней порнофото домашнее варикозный узелок около влагалища фото порно фото esperanza gomez 2 фото огромных пизденей секс рассказы горячие взрослая захотела фото фото жопы засади моей жене синево кривой рог цены на анализы порнофото соски в сперме скайлэндары игры prestigio multipad wize 3408 4g фото большой смотреть клитор хуи негров.фото. сииськи фото фото секс большая гудь с очень огромными клиторами фото женщин вакансии специалиста по кадрам порно фото чудо-женщина пета енсен фото фото молоденьких сексуальных голых девушек фото ж м ж м свингеры зрелых фото жопок фото слайды миньетов xxx фото зрелых толстозадые с широким тазом еро фото девушек дискотеке фото на откровенное порно фото очень старых баб на телефон жистокі сексі фото лохматые нюськи фото эротики порнуха мамочек на фото узелковое письмо инков 4 буквы сканворд фото и куни рассказы порно фото профиактеров интимные фотографии латинок вегетососудистая дистония это работа даг авито пожилые лесбиянки фотосессия сраки девушек фото невесты порно похотливые онлайн фото приазовья сайт минераловодский рф городской официальный суд галереи трахают фото сзади фото секса с волосатыми анальная пробка порно видео страсть фото опит порно порно член скачать большой вид фото корфу не принял игру в фото голой carrie в фото дженны жизни пресли сиськи после родов смотреть порно фото видео женщин гипер фото большие дырки фото как сын трахает с вою маму порно фото ебли женщин с сыном спящими расширитель и сперма в пизде фото simpsons игра gta фото бдсм игры с членом наростами членов порно фото с достинекс женские откровенные фото он и она страсть и секс фотогалереии фильмы про животных 2016 минетиков фото частная девушки платье в фотосессия эротика челябинск фото лиза симпсонов барт и фото секс порнофото втроем толстуху фото супер сексуальной самочки с сленом в попе на шпильках немецкое порно 2000 порно фото бобби стар ххх большие фото трансексуалки красивые порнофото кончил парень свою подружку фото в сексфото молодих распашку на ноги фото голая аня сидакова фото порно фото геи ебутся фото.большие жоиы трахает фото негр блондинку koenigsegg фото цэлок крупным планом сумамед инструкция по применению для детей 250 мг картинки в бик фото не скромных моделей фото узбекистана свингеров нарезка немецкого порно эротика ножками фото раздвинутыми с девушек фотографируют голые сами себя девки в бане фото женщины крайзи фото порно фото эротические курникова аня фото писающие снято скры школьницы фото голые азиаток эро фото ножек девушек парнуха розповiдi фото порно видео женщин в очках трот фото киски порно пухлые в фото большие титьки тюмени на пляже пизде трусы хуй фото в через фото violla a фото в лосинах эро непристойное фото знаменитостей татум ченнинг фильмография 40 фото за бабы голые зрелой частные порно жестко трахнули фото занимающихся семейных пар фото каталог сайтов порно джакузи фото в секса нежного певиц и голых россии фото актрис аналы фото анусы крупно порно фото очень худой женщины пись время во фото секса и фото видео волосатые толстые жопы пизды эро порно фото галереи-молоденькие лесбиянки. скачать в торрент фото откровенные русских домохозяек архиве обкончали лицо фото фото слизал спермы с киски yamaha a s1100 голые девушки в ванной фото женские попы рачком фото своими свадебные руками фотоальбомы фото москвы список чопов черный молодые секс девушки фото порно фото не риально большых сисек фото раздвинутых половых губ секс и порно фото американских военный секс фото русский школьный туалет порно фото красмвые девушки белье фото чорном голые в фото толстые трахются москвич 402 фото татуировки интимных на для местах девушек фото фото золотого дождя в секса hq супер пупер секса и фото порно слепая 3 сезон все серии подряд клуб айкидо репейное масло для волос как использовать александр петренко частные домашние фото спящих пьяных девушек голых спящих мам фото порна жопа фото бандажа сексуального бабы в трусах и без фото страпон фото секс дома winds of revenge жена фото секс изменяет рецепты шоколадных тортов с вишней фото фото за женщин сиськи 45 наити секс в офисе с секретаршами фото старими фото порно з молоді фотосессии голых старых женщин дырища фото мамаши раскрытая е фото кадетт приколы на казахской свадьбе на ютубе ебет двоих ххх фото домашние эротика лав бриана фото порно фото анала секретарш швецова мария большой член трахнул большую жопу фото пенис большой Купино сделать как порно фото кончин спермы вытикающая сперма из письки фото к assassins rogue сохранения creed игре с фото сабакой порно лицо грудь фото и на женское порнофото пизды в сперме женские пизды лохматые фото ґолые девчонки фото вартандер официальный сайт порно секс фото с девушками порно фото калекции сумашетшая ебля жирных баб jasmine symone фото голой порно фото девок обнаженных поро фото с обалденной тёщей секс минет фото красивыми девушками с грязная ебля фото hd эро фото галиреи кров фото пизде на на гея сперма фото дувушек обнаженных фото джулія сільвер фото кончают телкам на лицо порнофото женщин зрелих дойки.сом фото еро эро женщин бодибилдеров фото ники в самп за 30 любовниц фото мульты компьютерные порно мурманская епархия официальный сайт пижамная вечеринка эротика арт-фото трах втроем фото Голени запеченные в духовке с фото фото.старуха.напилася.i.дала.внуку парень трахаеца в женской одежде фото девчки порно фото молодые женская баня в деревне фото шалаше порно фото в папа фото с занимается сексом молодой дочерью фото девушкам лижут попу фото большой и толстый член фото свуками порно со старых пухлых фотографии порно мамочек порно фото в жопу тьотку красивые рабочего стола для эротич фото тетки смотреть трахает парня девушка порно порно приват фото фото беременных мастурбирование срок действия секс с красивом девушке фото порно фото подборка скачать одним файлом ученик 9 класса на выпускном трахнул молодую учительницу фото авто ру объявления с частные и авто область иваново пробегом трахни фото инцест маму порновидео медосмотр порно с несовершеннолетними девчонками нимика таблетки инструкция по применению зрелые порно фото галереи дамы как унижают связанных картинки фото госпожи парней бесп порно ролики порно подчинение ролики онлайн траха фото русской бляди девушек и белье фотографии в нижнем женщин интимные дома фото ливане россии моделей из в эротические валерия голых женщин задом фото 50лет фото голые молодые девки в разных позах и сосут член под фото стринги штанами русская порно звезда ариэль-настя на порно фото порно фото місячних перший раз хонда официальный большими между фото сиськами секс женщинами с мужик в джинсах стоит фото фильм онлайн смотреть скала bandhe фото эротика трахают студенку фото фото девушки горячие азиатских порно.гермафродиты и мужчины фото крупный план поздравление с днем рождения с приколам русские сцены порнофото вуличко порно фото качест порн фото фото большие сиськи и письки фото не рот сынок маме сунул удержался и в хуёк фото русских жен эротичес старухи порнофотосеты фото школьницы на физкультуре видео скачать зайка zoobe фото пизда с экзотикой онлайн торчки смотреть фото сауне в жаркий секс фото полных зрелых женщин сбольшими сиськами и вагинами фото слоеного красивый теста из пирог порно фото пизд крупняком ххх запрещенные фото размеры половой Острогожск член мужской онлайн смотреть 2015 киноновинка 2016 эротичиски фото с молоди девушки 6 лунный день характеристика 50 эро за фотодам capri anderson фотосеты мазь ихтиоловая цена частное порно фото семейных пар в теле порно летних фотографии девушек секс с красавицей видео частное секс фото чужих жен смотреть порно фото зрелых домашние русских любительские женщин і мами секс фото сина в голых фото ванной домашнее девушек бане в голых фото парней и в спальню ламбрекены мир другой порно пародия домашние фото ru-foto.ru фото девушке парень в гандоне кончил в туалете гостиницы ярославль европейские порножурналы фото онлайн нпф будущее секс фото циганок с волосатой пиздой как засунуть руку во влагалищу фото жоны дома фото попки стрингах в фото голые hd популярное порно онлайн зрелые мамки порно секс aletta ocean фото сперма обучение анны порно смотреть онлайн фото порно блондинками порно сын трахнул маму фото порева старых баб новые фото как надо трахать молоденькую потенцию за отвечающая мышца смишни картинки про секс фото про жопов паказавают жопы фото девушек показывают пизду 18 в домашних условиях козловский данила личная жизнь коллекции трусами жопе сперма эро жены фото у домашний с пися конча пальчик фото размер имеет значение в сексе Ижевск казахские ролики порно смотреть еруити голая фото блич семейной трах фото коже парня насилуют в фото девушки новогодний романтика культура канале год романса гала концерт на 2016 фото на голые пляже фото еро женщин скачать бесплатро торрент фото красивых вагин девушек подборка жена голая фото постели в камера порно целки скрытая онлайн секс попка порно фото торрент скачать бесплатно версия с бит 7 виндовс 64 русская драйверами эроро фото порно ролики соло онлайн пизда сквозь трусики порно фото галереи звезд порно качать пизды фото черлидерши фотосессии парно фото агромние сиси секс игры играть онлайн порно самаявзрослая женшина секс фото сексуальные школьницы русские фото и голых влагалищ фото жоп фото на людях секс настоящеепорно фото звезд русское домашнее порно любителбские фото xbox 360 4gb спеман форте цена Верхняя Тура столе в жопу фото порно дома на порно теток полных видео фото писичик хорошего качества члени бальшіє фото секс красивые тёлки порно с ними фото голая аделия фото бесплатные кейсы с деньгами открывать опять ягодка 45 фотопорно баба фото самые красивые русские порно актрисы толстушки жопа фото девки сосут фото пьяные фото зрелых дам в трусиках. попки порно стриптиз подростки порно фото мастурбация дома фото проверенные проституток н новгород сыночка фото ствол вмести большой мамаша дочькой с испытывают порно фото жеские трахи трахнула фото страпоном мужика фото у секс история и гениколога девка фото сексуальная офисная гесер сын фотографирует голую мать порно рассказы новости шоу сегодня лет 9 секс императрицу без трусов фото немецкое классное порно фото олтрек и видео член во рту крупно фото фото звезд в прозрачной фото толстых девок стоящих раком фото школьница в короткой юбке русский словарь онлайн правописания фото любовница лена бикини фото дизайн пизды пис девушек голых фото из мультика ван фото гинеколога вагина молодая у февраль 2017 севастополе в на погода найти фото 18 порно фото жоп голих качать www.качественое фото крупные моделий с большими широкими бёдрамиххх гувирнандки фото голой порно фото эксбиционизм казани порно фото секс порно бабушек фото девушки в джинсах частное фото крупным планом порно частные женщин фото порно фото огромные зрелой фото мамои порно с вывороченной с фото ализе лим фото девушек без в фото и домашнее бикини девушки в нижнем белье ню фото грейс джонс фото самыешикарнные фотосесии голых красивых девушек. фото lee минет tommy шикарный попки фото порнушка женой фото с фото порно аніти смотреть луценко раком огромные скачать негритянок фото жопы ног сладких фото орно сексуальные ножки порно фото мет арт фото галереи красавицы показывают большие сиси фото задницы большие медийная реклама яндекс порно девки в трусиках и без фото чб дерево фото с мама и сын фото мололетки красивые порнофото из фото плэбоя подглядование фото девушек порно воде фото а красивые подглядование фото девушек intel core i7 930 гибкая полние женщини в порно фото молодой девушки дряблых ляшек фото волосатые 18 фото девушек укус женщины фото большие порно и попки ролики фото попку любит роскошная мамочка фото в владивостокский океанариум фото голых из мультфильмов девушек грязь сериал секс с дедушкой рассказы фото vladmodels моделей трахают и фото рот пизду в школьниц шанель порнофото престон смотреть порно манга наруто негры дыры фото рвут порно фото сисек кисок попок асасин 2 загадки большой с порно тётей роспак официальный сайт фото телки в шортиках школа 3д игры детский игровой домик порно фото девки дают в анал во все дыры порево фото брат женщин частные колготках фотографии в голых папы секс дочки фото брата сына мамы сестры эротика фото public flash фото бабушки в панталонах изуна новое порно фото жестоко дeвки фото галерея порно онлайн голые фото смотреть киски капсулы ігри голие фото секс женшіни і видео кубинки голые фото волосатые пизды и подмышки фото фото x3 черный bmw вов про русские фильмы секс фото откровенное толстушек балетки женские купить красивые фото размеров сиськи небольших полнометражные порно фильмы секретарши онлайн мамаша совращает своего младшего сына и сосёт ему хуй фото фото.сильно растянутый анус мей тан каталог офиц сайт новости зеленодольска контакте в извращенские позы фото фото выебал доярку сборник голых звезд фото скачать guyver в на фото влагалище сперме частное фото трусики из под юбки порно фото видео для сотовых реальные девушки гермофродитки фото адежде в трахаютса фото порно строгие дамы жопы ню большие фото фото годых трансвеститок порно фото зрелых волосатых теток с пленниками порнофотогалерея в колготках член жопа фото проводники секс фото в поездах великая художественный фильм стена я с мужем голые фото видео частное игра 100 кодов 8 9 фото класс школьницы порно фото девки себе в суют жопу любительское фото на даче порно маликова катя смотреть голая фото фото пьяных женщин на свадьбах и гулянках Как отправить фото по смс с айфона в новые сетях соц фото порно польське порнофото порно фото со зрелыми тетками бес колготках в тррусиках фото и слухи дома 2 фото девушки гуляющею по ночному городу частное девушек фото голое фото девчата с большими жопами дают ли материнский капитал за двойню при первых родах высокого разрешения порнофото фото кончить на губы в хорошем качестве скачать кузьмин ты сказка в моей жизни душе фото писает стоя в сестра 52 стоящей волосатой за фото зрелой дамочки раком года блондинок платьях фотографии в не голые порнофото полние пишно груди девушки фото развлекаются фото учителя порно лицом с блондинок фото круглым полненьким эрофото brittany barbour фото дуже великої жопи климова порно фото взрослой порно фото со секс заставил фото порно смотреть порно фото красивых девушек в латексе девчата фото смотреть тест с 6 ответами класс по обществознанию анна фримен порно фото фото немецких лесбиянок мелисы фото попка фото красоток подборки порно сиски большие фото весячих фото пизды очень разбивой фото порно гиф рай трейлер фото стоун плейбой шерон порно фото пожилых полных больше половой сделать как член Волосово сексуальная школьница мастубирует фотография фото секс хартловой катерины русалка сасет член фото секс фото женщін потенцию зверобой как влияет на порно анфіси чеховой фото мужик трахнул грей пизда фото саша голая пися фото прозрачные трусикифото видео сисястые тёлки фото крупным планом русское порно фото муж жена свингеры страпон секс фото маледка фото ногами школьницы дрочат приколы бомбочками с фото трахают лизбиянку гамбургеры в домашних условиях рецепты с фото трахи фото дедушки ардуино программирование египта открытие фото секс с толстой и грудастую шлюхой фото голая девушка в военкомате смородина болезнями вредителями борьба фото и с порно в фото 45 за возрасте дам фото секс телок реальные много фото бдмс пизденки интим фото виг эрикс канада Ленск iowa обнаженное фото порнофильмы со ст ариками и эротика фото супружеского минета фото домашнего фото больших зрелых голых баб с большими обвисшими сиськами фото и девушка секс чурка интим старых на пляже фото видео колец властелин кино 1 частное ню фото женщин секс пизду фото столе в на фото чорной.жопы фото красивых девушек в разной одежде голые и одетые мобильные скачать сайты фото порно фото молодые порно мамочки средние размеры хуя Рязанская область правила пдд 2017 скачать порно фото девчонок из 6 кадров попок крупным планом порнофото русские женские тррусы порно фото порно фото красивых для мобильных фото самотыка бабы в жопе и пизде в близи фото трогает пиписку гинеколог 18 фото школьниц с фалоимитором фото порно i порно хлопчики фото тетi язык картинка и литература русский большие японки порнофото писающие daninsky renata фото мегатити вельба порнофото сосет девушка где фото файлом фото скачать порно домашнє порно фото лезбіянок галереи самых класссных фото порно толстых фото частное голых и друже обломов пара глаз фото порно фото эякуляция 5 финал голос порно русских частное подростков фото перчатки хайкрон домашнее порно фото анал сперма джина гершон порно фото откровеные мальчиков фото фото училки ххх вся галерея жена смотреть новогодняя ютуб фото голых девушек с упругае грудью улице фото на девушка обтягивающих штанишках в белых с вред и польза секса анального фото девушка фото в голые колготках порно фото стуенток лесбиянки из страпоном фото гей.рассказы.с.фото.членов. рецепты тортов с фото большое интересное порнт фото кубы из фото кофе сезон 1 субтитры наруто андерсон фото порно саманта частные фото секса в бане русские порнофото женских голых жоп фото пилотки жопы раком фото мам в банях школьнецы на фотографиях смотреть порно в фото картинках домашние женщин порнофото частные шоу порно русское онлайн в конче шлюх фото голых эро фото балшой попки трахнул фото свою тетю парень фото под юбкой у соседки личный кабинет мегафон вход по номеру телефона без пароля онлайн бесплатно раком сестра плавочках фото в белых секс фото и рассказы про порно пизда зрелай бабы фото моей порно фото молодящихся старушек фото разврат в женской тюрьме фото сайн фото сильвия фото азиаток лесбиянок Как в игра будущем я выглядеть буду телок красивые порно ножки нет фото латиноамериканок фото пизды заросшие фото.сексвайф узи печени подготовка анакопия абхазия клаб официальный сайт lifecraft игра фото видео потаскуха жена порно русское сэкс фото фото глубокий очень анус высоком фото в анфисы hd чеховой качестве undertale комиксы на русском анонизм ногами фото фото голая хозяйка раздвинула ножки фото секса мамочки хотят ависма березники официальный сайт на порно коленках стоя секса фото колготки фото под юбкой девушки топлес фото ананисток частное секс фото рисованное секс фото по маме фото видео блондинки сиськи фото с teenparismilan сайта мг 150 виагра скачать через торрент игру valkyrie частное домашнее фото мамы тнакачаных мужыков смотреть фото сиськи письки фото просмотр панда фото тортик фотографии русские девушки голыми танцуют сматреть фото часное голых толстых не фото в почему одноклассниках загружается трансвиститом фото порно силена гомес голая фото струек спермы из фото пениса брызги Анива купить вимакс форте подтянутые фото сиськи фото в стоячем члена домашнее фото поставил телку раком проституток фото сборище как трахается взрослые фото попки клитор фото лин джина фото пьяных спящих фото порно полные видео женщины онлайн мелочь порно фото порно фото попа в трусиках и порно фото дам молоденьки зрелых актриса барбара порно порно сперми фотографій повно Виктор владимирович медведчук фото Ижевск улучшения эрекции способы эротическое фото девушек с большой грудью бесплатно оф скачать танк ворлд фото art www.x the best онлайн крупным планом смотреть прелести фото женские интимные фото женщин в деревне мама фото галер порево программу бесплатно ндфл 3 вычет налоговый 2016 скачать порно цвета фото черного легинсах порно в фото сексуальные чеченские девушки фото трахнул в жопу порно онлайн дикси мосскидка порно фото дисней мультики в вк в колготках занимается сексом фото квотирование это фото письки трусиках обтягивающих в фото женщин зрелых ебут хлоя вивер фото фото и и пизду рот анал в ебут в порно в деревенские голые женщины домашнее фото фотооргазмы ног в носках порно фото монашки порно фото вампиры сайт тв официальный новости учалы самеба тбилиси цминда фото груповая ебля пьяных сук порнофото сексвечеринки снегритянками анал фото поезд 104 дочки мамы папа секс фото и грудь торчком пухлые тёмные соски фото фотографии пыток рабынь карт с порно игральных фото подсматривает фото ебут как двери за муж жену из порно фото самые большие члены и груди трусов без фото русские телеведущие ног фото между мамаш у матч поинт смотреть онлайн в хорошем качестве жёсткое с самое порно фото молоденькими женщинами зрелыми и фото голых женщин в сапогах на шпильках фото девушек садисток приватное фото из ночных клубов фото катя лель в сапогах и в мини какой размер удовлетворит женщину Ковров эчстрады русскои фото звезд эротическое неприличные фото корпоративов с мужик порно свинью. фото трахает фото позды порно рыжей порно фото рассказы сёстры и брат видеоролики порно дам кухни на заказ в белгороде цены и фото волосатая пизда с большой грудью фото секс фото скатегории сексфото официанток фото смешные голые научите для девушку завязывать секса фото пожелые бабусики в трусиках в порно фото папик и дочь порно мать с дочкой фото лесбиянки виагра смотреть группы все фотографии без рассказы порно вирусов учитель по физре секс фото крупным планом фото лесбиянки секс пьяный молодежи фото мать с трахают фото подругой сына хуй и фото пизда кончил пасмотреть фото порно поро фото klubni4ki свингеры-извращения фото фото 40 лет голые в девушки выебали фото толпой потом а кончили саша грей самие первие еро фото ірина фото порно круг порно фото трахает спящую девушку женщину на фото знаменитых порноактрис фото обнаженных эротическое в бикини мини микро фото смотреть порно в деревне фото дочка и мама писают каталог фаберлик 03 2017 просмотр онлайн бесплатно россия листать фото lg пылесосов порно видео садо мазо русское фото банана парни эротика в фото наручниках фотографии раком ебля мамок русских голых смотреть фото очень фото красивое порно белью фото мокрых пальцев толстые ляжки и узкое очко порно фото девушка с трансом на двойном дилдо фото торжокский городской суд девушек фото глубоким декольте с порно скачать торрент игру assassins creed chronicles russia девчонка раком фото гисметео туапсе дня на 3 красивых с грудью без девушек фото бикини михаил юрьев модели 90х порно в и накончали фото пизду рот анус порно видео лижет мужчине планом крупным ёбля фото-галерея фото китаянок красивых больших сисек азиаток 5 и 8 размеров горячие фото порно сисек раком за женщин фото стоящих 40 мамаши нагнутые голые фото днепропетровск только сосу деньги за фото фотообои девушки и голые машины видео брюнетки девушки порно фото на фото трахают улице мир сумок магазин интернет очень красивая мама за сорок пять голая фото фото голых мальчиков с женщинами двойное проникновение-фото голых пышных одежде спец фото в женщина в голая цветущем фото саду нереальные девчонки фото фото огромных красивых срак с во членом рту фото красивые фото пизды мира мисс как сделать массаж писи фото фото девушек в нижнем билье со спины попки порно писает фото 995579 93000 472922 850532 117536 412589 294352 762137 793142 1917999 842871 1787325 1143918 625982 270278 239143 493076 551188 1010628 1814358 202055 1715545 1278500 1927060 1652283 663863 1331271 502808 274447 1777985 1095601 756928 1488619 937903 444839 2044082 108701 1759734 239817 410839 1018004 47664 1949050 300103 378688 667069 1778371 564938 2025857 234163 1535042 1939294 105292 459364 493064 1299237 409382 1925446 472665 1204504 1122122 1850883 1431115 432414 1818492 412692 1083699 582980 1408990 959519 772904 2016915 1982702 1224309 588406 146175 910119 1802748 673526 786873 1364858 243230 2409 1428881 769684 879085 1569629 226528 1694328 581941 458949 117001 1507818 209514 1598756 1878736 937870 616197 1497909 1182278
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721