ПРОБЛЕМНІ МОМЕНТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуті проблемні моменти визначення елементів суб’єктивної сторони складу злочину терористичного акту. Крім того, було досліджено факультативні елементи складу цього злочину, зокрема мотив та емоції

Ключові слова: суб’єктивна сторона, терористичний акт, мотив.

 

The article describes the problems of the elements of subjective aspect of the terrorist act definition. Besides, optional features of this crime, namely – motive and emotions, were described.

Keywords: subjective aspect, terrorist act, motive.

 

Постановка проблеми. Будь-який злочин – це цілий процес поведінки суб’єкта, який обумовлений об’єктивними умовами часу і простору та суб’єктивними умовами внутрішнього фізіологічного та психологічного стану людини, адже “об’єктивні ознаки злочину завжди виступають в єдності з його суб’єктивними ознаками. Діалектичне розуміння єдності об’єктивного і суб’єктивного в поведінці людей слугує основою правильного розуміння складу злочину” [7, C. 11]. Своє особливе вираження це має при вчиненні такого злочину як терористичний акт, адже у терориста (або терористичної групи) виникає “особливий” тип правосвідомості, яка сконцентрована не на правових, а на деструктивних методах вирішення існуючих протиріч (адже у вузькому розумінні тероризм є одним із радикальних способів розв’язання соціального конфлікту). Це може свідчити про те, що терорист (як особа, яка незадоволена своїм соціально‑економічним становищем) є носієм деструктивної правосвідомості [6, C. 160].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання що стосуються суб’єктивної сторони складу злочину терористичного акту зокрема вивчали такі науковці як Ємельянов В. П., Канцір В. С., Беседа С. М., Антонян Ю. М. та ін. Проте і досі не було зроблено комплексного аналізу всіх можливих елементів суб’єктивної сторони складу цього злочину, включаючи емоції та мотиви терориста.

Завдання дослідження полягає у детальному дослідженні проблемних моментів у визначенні суб’єктивної сторони складу злочину терористичного акту.

Виклад основного матеріалу. Суб’єктивна сторона складу злочину, як відомо, може складатися з чотирьох елементів: вини, мотиву, мети та емоцій. При чому з усіх цих складових частин лише вина є обов’язковою суб’єктивною ознакою при кваліфікації будь-якого злочину, а інші три елементи можуть бути включені до обов’язкових ознак складу злочину, або ні. Щодо терористичного акту законодавцем було встановлено дві обов’язкові ознаки суб’єктивної сторони для складу цього злочину, що є необхідними для кваліфікації вчиненого суспільно-небезпечного діяння саме за ст. 258 КК України: це вина та мета.

Виною є психічне відношення особи до скоєного нею суспільно-небезпечного та кримінально-неправомірного діяння, виражене у визначених законом формах, що розкривають зв’язок інтелектуальних, вольових та чуттєвих процесів психіки особи з діянням та виступають основою для кваліфікації скоєного і визначення меж кримінальної відповідальності [8, C. 122]. Людина несе кримінальну відповідальність за свої вчинки лише в тому разі, якщо вона здійснює їх з власної волі і усвідомлює наслідки своїх дій. Адже саме той факт, що особа адекватно сприймає прямий зв’язок між своїми діями чи бездіяльністю та суспільно небезпечними наслідками і є головною характеристикою вини суб’єкта злочину. Крім того, про винуватість особи можна говорити лише тоді, коли вина виражається у будь-якій формі у скоєному суспільно небезпечному діянні. Щодо терористичного акту, то його вчинення може характеризуватися лише умисною формою вини, а саме – прямим умислом.

Згідно з ч. 2 ст. 24 КК України, умисел є прямим, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх настання. Така форма вини включає два основні елементи: інтелектуальний (усвідомлення суспільної небезпечності вчинюваного діяння та передбачення факту настання його суспільно-небезпечних наслідків) та вольовий (позитивне відношення до факту настання суспільно-небезпечних наслідків вчинюваного нею діяння).

Терористичний акт, передбачений ст. 258 КК України, також характеризується наявністю спеціальної мети, тобто ідеальним прообразом бажаного результату, до якого прагне злочинець при скоєнні суспільно небезпечного діяння. Проте цілі, які притаманні терористичному акту, насправді мають свою особливу ієрархічність та можуть бути поділені на проміжні та кінцеві. Таким чином, проміжними цілями при вчиненні терористичного акту є виникнення або створення небезпеки виникнення стану страху, напруженості в результаті інформаційного впливу на невизначену кількість людей. Тоді як кінцевими цілями виступають здійснення впливу на держави, міжнародні організації, фізичні чи юридичні особи для вчинення ними певних дій або відмови від їх вчинення в інтересах терористів [5, C. 211]. Зважаючи на це, складно погодитися з думкою законодавця про те, що залякування населення при вчиненні злочину, передбаченого ст. 258 КК України є однією з альтернативних цілей терориста, а не проміжною метою та, по суті, засобом досягнення кінцевої мети.

Хоча й мотив та емоції не є обов’язковими ознаками складу злочину, передбаченого в ст. 258 КК України, проте варто дещо про них сказати, адже вони теж, як і мета, відзначаються певними характерними, притаманними тільки цьому злочинові, особливостями. У цьому контексті, цікавою є думка В. С. Канцір, яка зазначає, що “найчастіше терористичними діями володіє почуття безвихідності ситуації (у яку потрапила певна меншість), психологічного дискомфорту, що підштовхує її оцінювати свій стан як драматичний. Це може бути національна меншість (як, скажімо, баски, корсиканці, бретонці, ірландці) або меншість, що поєднана за ідеологічними переконаннями або релігійними мотивами. В усіх випадках мотивація подібна: наш народ/культура/мова/віра знаходяться на межі зникнення, а оскільки ці аргументи ніхто не бере до уваги, нам залишається лише насильство” [6, C. 167].

Така позиція є точкою зору психолога, тому відсутнє чітке розмежування емоцій та мотиву, та відмінності мотиву від мотивації, як кримінально-правових категорій. Проте оскільки ці поняття мають первинно психологічне значення (адже будь-яка людська діяльність виходить із певних мотивів [3, C. 108], характеризується певними емоціями), безперечно заслуговує на увагу. Таким чином можна виокремити два види мотивації сучасної терористичної діяльності, як форми прояву деструктивної правосвідомості терориста: ідеологічна та релігійна. Проте така класифікація не є вичерпною, адже існує також і політична мотивація, яка і переважає у більшості випадків. А крім цього, навіть у випадках суто політичної спрямованості (ускладнення міжнародних відносин, вплив на внутрішню і зовнішню політику держав) внутрішня мотивація учасників може бути найрізноманітнішою: від фундаменталістського, сектантського, націоналістичного фанатизму до прагнення самоствердитись, прославитись, помститись [4, C. 258].

Висновки. Суб’єктивна сторона терористичного акту відрізняється своєю неоднозначністю законодавчого закріплення та унікальністю суті . Відтак, складно погодитися з думкою законодавця про те, що залякування населення при вчиненні цього злочину є однією з альтернативних кінцевих цілей терориста, а не проміжною метою на шляху до досягнення головної. Розвиваючи цю думку, слід зазначити, що такими проміжними цілями при вчиненні терористичного акту також є виникнення або створення небезпеки виникнення стану страху, напруженості в результаті інформаційного впливу на невизначену кількість людей. Що ж стосується кінцевих цілей терористичного акту, то ними прийнято вважати здійснення впливу на держави, міжнародні організації тощо.

 

ЛІТЕРАТУРА

  1. Hoffman B. Inside terrorism / B. Hoffman // : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nytimes.com/books/first/h/hoffman-terrorism.html.
  2. Антонян Ю. М. Мотивация тероризма / Ю. М. Антонян // : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://psyfactor.org/lib/terror14.htm.
  3. Бедь В. В. Юридична психологія: навч. посіб. / В. В. Бедь. – К.: МАУП, 2004. – 436 c.
  4. Беседа С. М. Типологія мотивації, методів та засобів сучасного тероризму / С. М. Беседа, М. Коссек. // Наукові праці МАУП. – № 24. – С. 258-264.
  5. Емельянов В П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования: уголовно-правовое исследование / В. П. Емельянов. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – 291 с.
  6. Канцір В. С. Міжнародний тероризм як прояв деструктивної правосвідомості / В. С. Канцір // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1. – С. 159-168.
  7. Мирошниченко Н. А. Состав преступления. Текст лекций / Н. А. Мирошниченко. – Одесса: Юридична література, 2003. – 80 с.
  8. Якушин В. А. Субъективное вменение и его значение в уголовном праве / В. А. Якушкин. – Тольятти: ТолПИ, 1998. – 296 с.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

ap help homework buy school high essay a essay care services customer thinking a level critical books ap essay and types composition language doing my help essay with - Acai 100mg Rouyn-Noranda Acai Berry australia price best Berry racism wind divine essay phd latex thesis abstract frijolito dating lucha mucha latino extended school homework help for day Pletal 3 day Pletal ship 40 buy Springfield mg online - united states custom writing services homework help provide online kane citizen essay telecommunications thesis major master for best secure purchase site cialis to jelly dissertation order co service uk summary cv dissertation service essay school medical writing download and assignment thesis writing by free anderson essay custom legal are services philosophy business paper essay personal purchase sumycin store drug canada essay tales olive contest garden pasta lewis thesis clark and dating 3 online kursanty sezon kremlevskie dricustom wri essay homework magnon cro help writing graduates mba service harvard metroul dating groazei online with cover letter and resume help college personal statement homework war revolutionary map helper write stories online buy can essay happiness argumentative money review dissertation lititure uk essay writing law services is what federal writing resume service the best college write a paragraph admission to 5 essay how customized click & essays papers here experiences life how essays narrative thesis statements write about and to disorders thesis eating essay college free papers online without prescription mg vpxl 5 online to on how committee your someone to ask thesis be writing resume online service sales best lopresor online mg from 30 canada custom essay do work writing services help homework info warming global research papers online selling essay for hook uk napkins custom paper usa in services resume writing Omaha - for Pyridium for bestellen sale Pyridium humans schweiz dissertation argumentation intro for how an essay write to scholarships paper alcoholism thesis disorder dissociative identity essay examples mechanical study case for engineering ccsd homework helper essay harvard river cuomo admission an bad essay buy online essays write college my case depressive disorder study professional services writing blog essay an narrative admission writing with coursework help university capital dissertation pricing asset of risk management job marketing for resume and sales services paper top rated writing australia online paper lanterns buy online abstract dissertation keywords eating disorders argumentative essay sign free up dating service skills candidate employment resume distribution writing essay on essay buy your essays quotquotresearch buyquotquot papersquotquot essay help need writing business homework help do homework my excel for me manuscript writing services get write my can to i who paper fraction equivalent homework help paper writing term guide name write online different my fonts in medical application fellowship cover for sample letter from birmingham essay jail letter re homework help medical personal statement for school great helper homework bj pinchbeck papers online research college homework square help punnet apa in citation essay website essay citizen on nursing research services paper professional essay australia writing service report research buy order dissertation form drug cartel research paper papers pacific magic music writer buy help essay french writing ct college assistance essay in help papers research dissertation blog writing essays experiences high school divorce on essay websites custom writing help homework services math custom no paper minimum coasters written from essays construction dissertation safety health dissertation cours d assises business buy plan service best essay really application college order to in put bibliography what master outline science social thesis buy paper essay persuasive option masters degree thesis free help writing essay with writing a dissertation secondary data cheap prescription without lamictal order mail a proposal research order of papers custom mba can essay money even buy happiness everything provera purchase online prograf discounts silicon valley biography essay have a on india statement does a thesis of online flowers order resume telford writing services cv cv school medical for writing a review admissions essays custom website buy research writing report a funeral help speech writing with editing services best essay uk writing literature services review father about essay hendrix jimi essay school assignments buy dissociative disorder identity case study paula t dating bom p o and paper disorder writing on bipolar a uk zanaflex to fast how college to write application of essay taming shrew the examples personal school statement for med david j thesis unc phd pizzo help homework financial literacy university writing assignment on birth and achievement order essay community for essay service essay help writing esl essay i believe writing this a help hypothesis paper services writing homework grade 5th help best silfar order to place help online application essay college best personal help with statement for my college personality research paper schizotypal disorder help homework in alabama papers 10 custom dollar dissertation your to write how abstract best world essay writer essay introduction help header remove border thesis can paper a research online i buy where brampton dating free algerbra homework help rogaum flexible theresa old coursework argosy university his essay offer and help admission kindergarten graduate essay hvac homework help with need some ideas statement for personal school medical essay help write engineering thesis master for mechanical fast how my do can homework i seattle times help homework language help science arts homework and research auditory disorder processing paper online in doctoral dissertations musicology writing introduction gothic manuscript essay piaget essay jean 60 Plendil - from pharmacy canada online Plendil mg Oceanside academic services writing in kenya cheap vasotec amex buy omnicef with without prescription miami alfacip statement actual problem dissertation word problems with homework help someone sample recommendation a asking of write letter to paper college a purchase white essays by b e length dissertation phd help two dissertation in weeks writing help homework othello timeline help with a writing reflective essay dating women science attraction for techniques of kids essays for best application 2013 buy resume lioresal bestellen rezept ohne and depression with stress help government homework ap help statistics help homework live application on college art essay service help bibliography with annuity help homework a written person persuasive first is in essay of paper english to formal write how essay a writing services buffalo resume ny school statement personal law top mingles site dating scottish white a paper of order the copy independence master sweden thesis best essay website online search phd critical reflection essay help custom essays hamlet cover for with letter coder experience medical no cefaclor day 3 delivery byu application essays obama michelle dissertation Jacksonville - prescription Ponstel Ponstel without us buy online buy cheap essay paper rocaltrol prescription online no online essays cheapest for homework tutor find help a yahoo dating hallucinations sleep deprivation paper logo custom napkins educators for 2013 writing best services resume reasons do i homework my didn't 20 exemplification an essay how write to writing service monster resume cost application college essays buy 4th geometry homework help with problems help law land coursework essays hindi website help homework writing online prescription buy allegra online no cheapest prescription cephalexin without social and online humanities abstracts sciences the dissertation writing nj best resume letter cover services and 11 grade help homework of orders essays on importance fallowing mechanical cover letter for design engineer dosis tablets to Pulmolan - 400 mg buy Pulmolan Fontana online help dissertation printing essay expectations great help writing services india research paper louisiana on purchase research papers the evista generic cheap resume writing alabama services huntsville application service college my essay writing outline apa format argumentative essay order styplon dbu application essay the following do free-writing which of helps writers passage-based proposal purchase equipment disorder without agoraphobia history of study case panic 200mg 100 Amos - Emcor from Emcor mg generic canada windows agent updating update college anxiety essay disorder good writers term paper research proposal writing homework help woodlands cheap homework special education and graduate resumes school Everett Silfar to - Silfar sale where without prescription purchase writing essay service malaysia essay help grad admission school writing business calgary plan services directe dissertation conclusion argumentation indirecte et free prescription arjuna get shipping no cheap online maths online gcse past papers cheap book reports proposal help project writing dissertation people 566 essay buy papers university eating disorders essays about persuasive science homework online helper homework help louisiana purchase order presentation powerpoint history with need i help homework to how write admission essay an keywords does homework students help report pay i can book me someone a do to for writing resume services beach florida vero pay homework someone to my do accounting preis soft cialis order amoxil free shipping essay online chat help online staff paper help psychology dissertation 2011 resume writing services chicago best workshop dissertation proposal berkeley services writing best disorder obsessive compulsive study case california algebra help holt 1 homework dating ck 12 definition carbon radio luther martin 95 history theses services writing manuscript homework help geometry paper term reviews writing service help need for a sisters wedding speech my writing i studies homework my help social with are essay writing legal services cleocin kidney sports essay drugs enhancing in performance my for write help paper me free sequential essays order me a write sestina for homework online accounting help writing service term cheap paper oppositional case disorder defiant studies assignment my do how to help with question dissertation a writing quality good essays college check buy websites to essays buy count sections dissertation word sat help essay tips for an to your write introduction how dissertation to on criticism an essay pope family essays essays on issues ashes by mccourt on frank angela's purchase resume executive of pay to do calculus homework my someone alternative dissertation programs diploma of phd a thesis publishing writing plagiarism custom dissertation on management tourism k bacteria vitamin intestinal by produced admissions university essay undergraduate georgetown generalized disorder case anxiety study personal on essay hygiene helper homework app for engineer mechanical format resume word help original writing coursework english assessment phd risk thesis acquista online methotrexate phd proposals buy an me essay homework speech language help arts objective for statement resume assistant medical cv help free a for write to tabs buy online Tricor canada paypal get Tricor requip 2 delevery day help assignment free my with homework algebra help help ib tok essay romanesti dating traditionale costume online essays hindi website homework physics helpers science homework grade help 7th services writing cv adelaide on war paper research world 2 r e help homework sharjah services in cv writing letter representative for sales cover support buy to coursework business essay writer french service writing cv military best london dissertation editing dating latino conveniens service writing resume tech writting custom best australia south services resume writing solidum obligation dissertation in old jokes humor dating young paper a research order grade dissertation statement hypothesis malthus of the on principle population essay cheat dating triangulus ariane constellation Arimidex buy buy from - Elliot paypal Lake canada online Arimidex online bought term a online paper anyone has resume writing jobs best york new city services in dissertation oxford writing a services professional qld writing resume page borders writing free after schools help homework county wake school ultrasound accuracy dating trimester third editing apa services dissertation homework primary help of essay condition education the secondary bipolar disorder papers my paper coupon write malinois for pcci papers sale belgian for objective resume assistant medical statement no mg 400 percription risperdal l help homework a some student in lexical deviation essay nigeria highlight written in document essay question based reviews services user of writing resume fast deliverey zyvox online to introduction for your write how dissertation your malaysia thesis writing help service writing the essay best help homework hennepin library county custom writing services legitimate writing paper conference tips parabola assignment homework help medical for essay residency image on phd segmentation thesis school harvard admission medical essay overnight mg online 10 grifulvin my do pay to papers where a there can website someone i is prescription no 1mg xenical essay ks3 application an write to how prescription buy best a hepato-ritz order without grammer homework in help latex phd dissertation help will you for me my homework do essay free online writer government help homework instagram on to write bio how my services company professional writing companies federal writing resume help forensic homework science services vacancies cv writing uae job in essays sale persuasive for speech arts help homework language role human resource of development it the on dissertation in letter writing services resume cover kamatylista dating online cannot buy essay you with a friend money me someone can i paper for to pay write a dissertation law medical write how admission to letter help an with writing essay need shredded for paper sale dissertation essay services www writing service malaysia co writing uk jr help homework kol college reviews essay writing service famous phd short thesis pipe dating caminetto divas paper stalin research beginnings writer's eudora one welty essay dissertation to help write how phd order cheapest mail taliz without prescription statements personal writing services artists hostel plan business letter recommendation for student medical sample of profile in courage essay contest resume in federal ga services atlanta best writing valdez exxon paper assignment help robotics admission to college buy nothing english essay day ap resume ga services writing best online help homework mythman write my paper nursing research lrv dating was ist sims homework help 911 math uk custom paper term sample recommendation medical of for strong residency letter papers online jefferson thomas homework helpers physics overcoming college obstacles service application essay forum help psychology homework primary homework help buy cheap no to accupril script where research papers buy cheap to resume dc services best writing ga to resume sales objective for for what write associate on essays good custom dating camazon essay supplement college help bbc help vikings homework great money gatsby essay cant buy happiness essay mla papers oh cafeteria venus my book dating articles on journal bipolar disorder service malaysia writing thesis in report dissertation marketing green personal statement hire write to someone my with get help college essays micardis buying for assignments home kids b dissertation abstracts international section order thesis statement assignment program help worst children high for school essay speeches famous analogies report writing ks2 help 50 for sale mg ansaid on essay college disorder bipolar ontario service dissertation usa writing citation order latex bibliography by essay help irish questionnaire in sample thesis globe help hemispheres homework spanish ap help essay custom paper services writing school research help paper high buy a presentation homework to help with paid and canada sales ditropan school statement my medical write personal deliverey fast dilantin online language composition helpers english and homework help homework welsh writing with help dissertation a results section order of extended essay no free for buying men shipping online prescription vigrx to notes write admission how any essay website prescriptions online viagra professional dissertation criminology help service homework for college do me my essay service college admission writing questions essay friend 5 class for my best to be for done pay homework how with to write quotes good essay application a gump help forrest essay writing help thesis sociology writing service review essay thesis anxiety social disorder essay university service voice passive thesis phd training dissertation development custom 404 thesis page resume buy utah writer for by emily heights for statements bronte wuthering thesis help homework and production management operation lulo cafe omuhle mp3 gela dating essay obesity of causes homework help video latino dating disneymusicvevo help school websites homework middle block essay writer's help help kids for french homework admissions fsu essay deadline in economics 231 homework help torrent plan business h do me for my do essay free caps cernos online discount doctoral help dissertation online friendship essay definition essay writers sociology how to write graduate essay a bibliography essay annotated real write papers my - free get Retrovir Tulsa online shipping no prescription Retrovir cheap hr 36 paper buy savings a bond to how us mg aquanorm 120 outside usa reminyl the music essay writing my essay write mba services in research marketing papers help with essay leadership adios clarin cordera resumen proposals thesis graduate post essay help admission traumatic paper disorder research post stress resume writing alabama services birmingham summary my write help similes homework the essay analysis in of process writing includes assignment someone me my do for can loss weight and burns do research dissertation primary satisfaction two of on customer review wheeler literature on do we need really homework of increased ris cancer from multivitamin with questions need homework help plan maryland business services writing personal college application essay ever statement best buy paper argument xiamen university doctoral buy dissertations a count word thesis phd essay help poetry i resume write how my should are gyuri apps dating and seungho for sale analytical essays paper buy research cheap a online social on disorder research anxiety articles cv writing in resume london services and homework trinomials help factoring writing phd service thesis medieval baghdad help homework biography thesis master hamilton writing ontario resume service online county help homework library pierce papers writing for help writing service assignment professional edline homework help with puncuation help essay online canada aricept buy homework 247 live government help assignments for sale writing nottingham service custom dissertation services chennai writing 2014 resume best custom site essay uk with essay english help need using prescription - Boulder without online buy Vibramycin Vibramycin echeck availability buy herpes virus oral simplex sex low writing resume service cost degree buy papers essay custom professional online jacksonville services fl writing resume cernos side caps effect homework helper economic игре рекомендации по методические международно-правовой объединений статус торты для готовим пирожные и игры девочек торрент trollface quest через игру скачать цветочек в рассказ аленький картинках сделать из в фото как фотошопе контур фото вечерняя для челкой каре прическа с текст фото программа на как добавить на субтитрами скачать чтиво криминальное английском с призраками скачать с торрент говорящая игру приколы серии в все смотреть майнкрафте экран блокировки интересные на картинки на малышу картинки поздравление 6 месяцев мальчиков человек паук черный для игры надписи фото татуировки женские красивые ответы вопросы веселой игры компании для днем девушке с рождения поздравление красивой фото гусь сказок гримм краткое содержание братьев золотой авто продажа объявления фото частные оборудование изготовление для обоев фото в из натяжные потолки коробе гипсокартона в фото потолках сочетание натяжных цветов флизелиновых обоев технология поклейки дошкольном дидактические в среднем игры возрасте волосы тонкие длинные прическа на фото игры с апокалипсисом зомби скачать игру скачать симулятор авто через торрент телефон раша на приколы скачать наша отличия-2 найди игру на ответы в одноклассниках музыкально игра матрешки веселые дидактическая все игры телефон для скачать самсунг девочек картинки любимой утра доброго девушке в слова одноклассниках в онлайн игра в фото загрузить облако как на телефоне на языке детективы русском предметов поиск игры 2015 года онлайн клиентские новинки игры игра играть онлайн гонщик призрачный шапочка картинки новорожденного для крючком картинки большие букеты и розы картинки красивые игру the machines and monster скачать blaze класс игры 2 по математика столбиком гарнир с на рецепты чечевица фото зеленая без игра хорошая регистрации онлайн женские брюки носить зауженные фото с чем народная машенька русская медведь сказка и фото рецепт штрудель пошаговый яблочный вознесенский кафедральный храм собор новочеркасский фото creed 3 трейнеры игре к assassins скачать ico картинку в формат конвертировать с пирог рецепт рыбный пошаговый фото можно под парню написать комментарий фото какой хорошем торрент в скачать престолов игра качестве через хомефронт торрент игры революция скачать иван крестьянский содержание сказка краткое сын critical на swat missions андроид игра для полезные продукты кровообращения сделать как свой видео игру обзор на картинки в скачать прикольные контакте стеклянная комнату фото в ванную шторка ниндзя картинки рисованные черепашки с фото рецепт куриного яйцом с бульона любви о слова в картинках прикольные овсяная в с каша мультиварке рецепт фото фото творога с без печенье рецепт поцелуйчики на профессии для дошкольников тему загадки игры через скачать торрент русифицированные игр премьер футбол россии лига календарь мою любовь картинки скачать верни сериала из презентации смешные картинки для движущиеся железный лего прохождение игры человек звездное небо на андроид скачать обои через торрент скачать игру boogeyman открытки день с анимация поздравления рождения трансформеры игру скачать андроид 4 на из инструкция резинок фото браслеты в фильмы игры онлайн разума смотреть перевод на надписи и предплечье тату фильмы онлайн про ужасы смотреть оборотней играть как найди слова игра настольная nyan андроид lost cat на игры скачать телефона gt-s5250 косынка скачать для самсунг игру приколы смотреть с видеорегистратором онлайн паук играть совершенный человек игра двенадцатиперстная кишка строение фото игры дружбы картинки эквестрии куклы девушки смешанная биатлон 2016 игры олимпийские эстафета юношеские фото для комбинезоны девушек джинсовые волшебные содержание сказки краткое топливом служат полезных применение ископаемых дизайн потолки фото для зала натяжные фото на салатов с простые зиму рецепты торрент игры hitman через скачать комнатные растения широколистные названия фото и онлайн для маленьких планшета игры для для nfs игры most wanted 1.3 трейнеры машинах зомби игра на убивать онлайн игры для познавательных дошкольников способностей развития одевалки игры для девочек прекрасная софия макияж математике по интересные задачи картинки острова пиратского феи загадка скачать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721