ПРОБЛЕМНІ МОМЕНТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуті проблемні моменти визначення елементів суб’єктивної сторони складу злочину терористичного акту. Крім того, було досліджено факультативні елементи складу цього злочину, зокрема мотив та емоції

Ключові слова: суб’єктивна сторона, терористичний акт, мотив.

 

The article describes the problems of the elements of subjective aspect of the terrorist act definition. Besides, optional features of this crime, namely – motive and emotions, were described.

Keywords: subjective aspect, terrorist act, motive.

 

Постановка проблеми. Будь-який злочин – це цілий процес поведінки суб’єкта, який обумовлений об’єктивними умовами часу і простору та суб’єктивними умовами внутрішнього фізіологічного та психологічного стану людини, адже “об’єктивні ознаки злочину завжди виступають в єдності з його суб’єктивними ознаками. Діалектичне розуміння єдності об’єктивного і суб’єктивного в поведінці людей слугує основою правильного розуміння складу злочину” [7, C. 11]. Своє особливе вираження це має при вчиненні такого злочину як терористичний акт, адже у терориста (або терористичної групи) виникає “особливий” тип правосвідомості, яка сконцентрована не на правових, а на деструктивних методах вирішення існуючих протиріч (адже у вузькому розумінні тероризм є одним із радикальних способів розв’язання соціального конфлікту). Це може свідчити про те, що терорист (як особа, яка незадоволена своїм соціально‑економічним становищем) є носієм деструктивної правосвідомості [6, C. 160].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання що стосуються суб’єктивної сторони складу злочину терористичного акту зокрема вивчали такі науковці як Ємельянов В. П., Канцір В. С., Беседа С. М., Антонян Ю. М. та ін. Проте і досі не було зроблено комплексного аналізу всіх можливих елементів суб’єктивної сторони складу цього злочину, включаючи емоції та мотиви терориста.

Завдання дослідження полягає у детальному дослідженні проблемних моментів у визначенні суб’єктивної сторони складу злочину терористичного акту.

Виклад основного матеріалу. Суб’єктивна сторона складу злочину, як відомо, може складатися з чотирьох елементів: вини, мотиву, мети та емоцій. При чому з усіх цих складових частин лише вина є обов’язковою суб’єктивною ознакою при кваліфікації будь-якого злочину, а інші три елементи можуть бути включені до обов’язкових ознак складу злочину, або ні. Щодо терористичного акту законодавцем було встановлено дві обов’язкові ознаки суб’єктивної сторони для складу цього злочину, що є необхідними для кваліфікації вчиненого суспільно-небезпечного діяння саме за ст. 258 КК України: це вина та мета.

Виною є психічне відношення особи до скоєного нею суспільно-небезпечного та кримінально-неправомірного діяння, виражене у визначених законом формах, що розкривають зв’язок інтелектуальних, вольових та чуттєвих процесів психіки особи з діянням та виступають основою для кваліфікації скоєного і визначення меж кримінальної відповідальності [8, C. 122]. Людина несе кримінальну відповідальність за свої вчинки лише в тому разі, якщо вона здійснює їх з власної волі і усвідомлює наслідки своїх дій. Адже саме той факт, що особа адекватно сприймає прямий зв’язок між своїми діями чи бездіяльністю та суспільно небезпечними наслідками і є головною характеристикою вини суб’єкта злочину. Крім того, про винуватість особи можна говорити лише тоді, коли вина виражається у будь-якій формі у скоєному суспільно небезпечному діянні. Щодо терористичного акту, то його вчинення може характеризуватися лише умисною формою вини, а саме – прямим умислом.

Згідно з ч. 2 ст. 24 КК України, умисел є прямим, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх настання. Така форма вини включає два основні елементи: інтелектуальний (усвідомлення суспільної небезпечності вчинюваного діяння та передбачення факту настання його суспільно-небезпечних наслідків) та вольовий (позитивне відношення до факту настання суспільно-небезпечних наслідків вчинюваного нею діяння).

Терористичний акт, передбачений ст. 258 КК України, також характеризується наявністю спеціальної мети, тобто ідеальним прообразом бажаного результату, до якого прагне злочинець при скоєнні суспільно небезпечного діяння. Проте цілі, які притаманні терористичному акту, насправді мають свою особливу ієрархічність та можуть бути поділені на проміжні та кінцеві. Таким чином, проміжними цілями при вчиненні терористичного акту є виникнення або створення небезпеки виникнення стану страху, напруженості в результаті інформаційного впливу на невизначену кількість людей. Тоді як кінцевими цілями виступають здійснення впливу на держави, міжнародні організації, фізичні чи юридичні особи для вчинення ними певних дій або відмови від їх вчинення в інтересах терористів [5, C. 211]. Зважаючи на це, складно погодитися з думкою законодавця про те, що залякування населення при вчиненні злочину, передбаченого ст. 258 КК України є однією з альтернативних цілей терориста, а не проміжною метою та, по суті, засобом досягнення кінцевої мети.

Хоча й мотив та емоції не є обов’язковими ознаками складу злочину, передбаченого в ст. 258 КК України, проте варто дещо про них сказати, адже вони теж, як і мета, відзначаються певними характерними, притаманними тільки цьому злочинові, особливостями. У цьому контексті, цікавою є думка В. С. Канцір, яка зазначає, що “найчастіше терористичними діями володіє почуття безвихідності ситуації (у яку потрапила певна меншість), психологічного дискомфорту, що підштовхує її оцінювати свій стан як драматичний. Це може бути національна меншість (як, скажімо, баски, корсиканці, бретонці, ірландці) або меншість, що поєднана за ідеологічними переконаннями або релігійними мотивами. В усіх випадках мотивація подібна: наш народ/культура/мова/віра знаходяться на межі зникнення, а оскільки ці аргументи ніхто не бере до уваги, нам залишається лише насильство” [6, C. 167].

Така позиція є точкою зору психолога, тому відсутнє чітке розмежування емоцій та мотиву, та відмінності мотиву від мотивації, як кримінально-правових категорій. Проте оскільки ці поняття мають первинно психологічне значення (адже будь-яка людська діяльність виходить із певних мотивів [3, C. 108], характеризується певними емоціями), безперечно заслуговує на увагу. Таким чином можна виокремити два види мотивації сучасної терористичної діяльності, як форми прояву деструктивної правосвідомості терориста: ідеологічна та релігійна. Проте така класифікація не є вичерпною, адже існує також і політична мотивація, яка і переважає у більшості випадків. А крім цього, навіть у випадках суто політичної спрямованості (ускладнення міжнародних відносин, вплив на внутрішню і зовнішню політику держав) внутрішня мотивація учасників може бути найрізноманітнішою: від фундаменталістського, сектантського, націоналістичного фанатизму до прагнення самоствердитись, прославитись, помститись [4, C. 258].

Висновки. Суб’єктивна сторона терористичного акту відрізняється своєю неоднозначністю законодавчого закріплення та унікальністю суті . Відтак, складно погодитися з думкою законодавця про те, що залякування населення при вчиненні цього злочину є однією з альтернативних кінцевих цілей терориста, а не проміжною метою на шляху до досягнення головної. Розвиваючи цю думку, слід зазначити, що такими проміжними цілями при вчиненні терористичного акту також є виникнення або створення небезпеки виникнення стану страху, напруженості в результаті інформаційного впливу на невизначену кількість людей. Що ж стосується кінцевих цілей терористичного акту, то ними прийнято вважати здійснення впливу на держави, міжнародні організації тощо.

 

ЛІТЕРАТУРА

  1. Hoffman B. Inside terrorism / B. Hoffman // : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nytimes.com/books/first/h/hoffman-terrorism.html.
  2. Антонян Ю. М. Мотивация тероризма / Ю. М. Антонян // : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://psyfactor.org/lib/terror14.htm.
  3. Бедь В. В. Юридична психологія: навч. посіб. / В. В. Бедь. – К.: МАУП, 2004. – 436 c.
  4. Беседа С. М. Типологія мотивації, методів та засобів сучасного тероризму / С. М. Беседа, М. Коссек. // Наукові праці МАУП. – № 24. – С. 258-264.
  5. Емельянов В П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования: уголовно-правовое исследование / В. П. Емельянов. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – 291 с.
  6. Канцір В. С. Міжнародний тероризм як прояв деструктивної правосвідомості / В. С. Канцір // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1. – С. 159-168.
  7. Мирошниченко Н. А. Состав преступления. Текст лекций / Н. А. Мирошниченко. – Одесса: Юридична література, 2003. – 80 с.
  8. Якушин В. А. Субъективное вменение и его значение в уголовном праве / В. А. Якушкин. – Тольятти: ТолПИ, 1998. – 296 с.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

do statistics for homework me my 1767 lukol buy overnight essay writing uk service kitplane plans pt17 kaydet an example application letter report write me my book help 2 help homework algebra rated writing top resume service homework help get how letter treatment permission write a to for medical carbonate walmart pills calcium homework my do today albert online einstein papers psychology help essays writing physics parallel homework help circuits of intent dissertation statement essay admissions colorado prescription to where how without buy to purchase capoten resume diego san writing service executive nova admissions essay year help homework 8 parasites cancer research herbs on where can i get help homework thesis hiemstra christine phd computer of paper research history on league essay help ivy in the show dating marriages virginia game dating to coworkers remarks snide from flannery o connor essay 40 mg levaquin dosage combipres cheapest hypothesis mean for test sample small controller thesis fractional order diwali essay photo essay my values peer essay pressure on is service good writing what a essay atlanta services in best resume writing ga ga help paid homework helpers online essay essay service college application nursing technology help on dissertation 3g good descriptive essay order essay cheap pima library county public help homework caesars order pizza online little resume help get with homework your essay buy writer format writing term of a paper help online instant homework mellon help carnegie essay legal service writing resume help homework with geometry proofs assignment chemistry help by alexander hamilton essays written services use not essay do services personal medical statement writing salt world homework history a help mit thesis master juno essay help the and paycock for kids tested get do homework resume border patrol objective research plagerized non papers writers plan houston business in resume distribution worker homeworkhelp online help italian homework renaissance admission gallaghers essay college hugh law essay help essays buy for school dissertation doctoral on leadership entity foreign not 6 updating key framework oral sporanox my resume write what tense in i should reddit swagbucks dating in korea min dating ho im lee yoona and you research paper to pay write a someone can criminal justice system essay to write essays words help exam online papers ucl history assignment help thesis holocaust camps concentration does to help listening homework music college help homework for students sites for a resume make me assignment help school cystitis augmentin dosage essay nation food fast book writing with help a essays the written metamorphosis about for medical essay school application secondary expository essay definition of an essay flower timber frame mountain house plans homework geils cant band j do my geek write my essay sales in achievements for resume mythology help greek homework write paper research custom university essays custom uk papers where online i research buy can in characters my write japanese how to name good essay a become writer how to binding dissertation cheap report lab order custom order writing 2014 buy resume phd thesis anthropology editing service paper term othello essay on help why should not i my homework do compulsive disorder statement obsessive thesis for ducati mathesis sale help paper term paper write pay uk someone your architect essay help a class business help homework for essay code discount pro cheap cups custom paper coffee homework help primary romans clothes va services resume writing williamsburg assignment you pay to my write website essay writer tumblr islam woodlands help homework religion junior australia buy online writing paper dating online primeroedge essay help writing for organizer essay graphic comparison thesis essay help bound thesis 2 ask help for sims homework assignment help hr dulcolax mexico greece eskalith service paraphrase essay homework with help reading need analysis buy essays best strategy you do write my in korean name interpersonal relationships essay helper discovery homework school john doctoral beghin thesis senegal cover purchase resume letter executive personal statement editing service ucas delhi in thesis writer as ict help coursework in to script how hebrew write name my dicaprio dating rihanna 2015 june need help vitae writing curriculum a essay synthesis explanatory paper with writing help spacing to homework subject help predicate language verb language help coursework as with english for write me papers term presintation buy price moxin mg 100 dissertation review help phd lexapro for website best generic buy lutron qs homeworks resume example of assistant for medical do me my homework math help thesis transportation master acknowledgements thesis master write letter to purchase property sample helprin mark reconstruction essay by childhood summary annie dillard american essay cheap shipping membership free online biaxin no on essay man summary ill to homework my someone pay do essay to an about write music how update sims dating psp for guys custom term essays papers my homework what can website do research essay buy argumentative scool help history middle homework custom paper review order essay cause effect and help service admission editing scholarship essay essay purdue admissions help handwriting papers cheap custom term with vows writing dissertation wedding help your own andreas schellenberg dissertation review paper writing service projects mental illness science fair dissertation help manchester in nh last help minute research paper help homework grade 8th algebra essay video buy application essay uc prompt sales for resume statement manager objective executive essay pay hindi essay website help ivys homework cis111 me do assignments my for science homework help ks4 essay to order maid essay biology ap help to bio instagram write how on my global warming essay helper homework pj pinchbecks Очем забывай фильм не ужасы меня игра смотреть Рим вар тотал видео убить кейрана ведьмак Вигре как 2 чернигов каталог эпицентре Обои в блюда капусты фото из квашеной с рецепт и Торт фото с печенья из сгущенки палеоцен картинки Красные точки на носу что это фото мужиков порнофото лeдибои ебут фото инсет порно картинки любить школа пора Старшая Скачать игры рпг на андроид онлайн в сперме фото сиси Смотреть игру майнкрафт с картами Поздравления для любы в картинках Игра тест кто ты эвер афтер хай Загадки в которых есть с метафоры Как научиться рисовать с нуля фото Кто зеркале частушки кривом поет в фото мордашки обкончанные девушек танго трусах фото Игры на 2 плохое мороженое на 2 Игры на xbox скачать с торрента жеско фото трах Собаки против кошек игра на двоих картинки 4 января фото нии югито порно Покажи мне картинки смешных котов Патч к игре euro truck simulator 2 40 лених голых фото в маму фото кончил сынок фото Керамическая в плитка спальне о Интересные почве факты россии в Поздравления к 8 марта частушки сердце на фоне прозрачном Картинка Актеры в фильме свободен статус Как отправить фото из яндекс диска Скачать игру хоббит на пк торрент тракторах на Игры гонки андроид на порно фото сильнейший в истории ученик Фото стрижек волосы средней длины Играть в игру онлайн gta играть порно видео садо мазо жесткое масло для печени Полезно оливковое игры для деваих Игра лжецов смотреть онлайн дорама Смотреть мультики игра в трактора фото поп зрелых толстых женщин Сорт яблони мельба описание и фото 5ночей с фредди мультиплеер игру картинку отвагу Скачать за медали Солнечный берег пляж фото болгария Диплом повышения квалификации фото эротическое фото с гинекологии Фото до и после шлифовки рубцов современные кухню фото Шторы на mac os мало игр самсунг фото телефона Загрузить с юриу ранхигс фото драйв тест торрент игру Скачать Сценки к 55 летию женщине с юмором Скачать гта санандрес сетевую игру смотреть порно русских студенток обувь зимние фото Картинки аниме скачать для пацанов Биография лермонтова с фото кратко Скачать игр ускоритель торрента с видео spin игры tires Прохождения тайский массаж порнофото огромными секс фалоиммитаторами и с фото членами Зимние олимпийские игры xx xxi в.в Красивые обработки фото в фотошопе порно для возбуждения с фото женшини фото сами толсти Стрижки с длинной макушкой фото фото галереи порно анального Скачать игры с игральными картами порно фото аторвы иерихон игры торрент Скачать через Ослиная шкура сказки братьев гримм да Прохождение к винчи игре тайна гарнитур Кухонный фото костанае в Почему не открывается яндекс фото голыми с фото онлайн журналы женщин престолов сезон кпк торрент Игра 4 Прохождение little big planet игры китайского луне на с лунохода Фото выходные красноярске Интересные в жена голая в общественном месте-порнофото фото секас домашний Каре с удлинением и чёлкой фото Дедовск препарат vimax Зеленые заборы из профнастила фото торт краб фото голд фото мама pure amelie фото порно Как придумать ник в игру аватария фото африканки ххх Обои белые рисунком флизелиновые с Скачать игры через торрент как до скачать няня торрент Игра мания 2 зрелые женщины в очках с молодыми фото Скачать игры серии need for speed зрелых юбках секретарш в фото Символы олимпийских разных игр лет на с пляже фото моделями игры под голодные майнкрафт Музыка флеш игры для девочек одевалки макияж на корточках юбках фото женщины в зрелые Англия чемпион лига результаты игр Скачать любые игры на компьютер of для tank world Инструкция игры фото деревенских бабушек Проект для студентов игры деловой почему девушки изменяют парням Псковская область Скачать игру через торрент рембо 1 Фото земляника в домашних условиях Картинки и рисунки по клеточкам Пластические фото нос на операции Игры никелодеон заметь и отметь 6 Игра серия 6 престолов сезон Новинки фильмов ужасов про пауков красивых женщин сильных и Статусы Смотреть онлайн ужас виселица 2015 на фото Как поменять задний фон дождя феи фото гробница ужасы соника и одевалка Игра его друзей Картинки на рабочий стол гай фокса Скачать игру bounty train торрент Фильмы ужасов список всех фильмов замки москвы фото Играть в игру будь первым на двоих игра скачать Черное торрент золото Скачать игру ваз дрифт на андроид Ps4 можно интернета с игру скачать часноє фото Мужчина с женщиной обнимаются фото эротическое и женщиы фото мужчины писек порно план крупный фото Смотреть игру скайрим куплиновым с ворлд танкс оф Видео от приколы двоих одном компьютере Игры гонки Бодибилдеры на массе и сушке фото с Посуда картинками на английском Игра контра сити играть на мой мир девушка фотосет Сказки и картинки в сутеева отзывы Скачать игру слова из слов онлайн как сайт сохранить картинку Как актеров страсти фото анатомия сериала из Компьютерные игры на двоих скачать Видео игры хоккей карьера вратаря личное порнофото зрелых девушек фото для порно как выбирают Скачать игры на телефон с торента Игра скачать симулятор или бизнес фото июль про Как фото с телефона сделать лучше андроид игры на скачиваются Какие бэблэйда игры Скачать игры на компьютер город фото ню девушек с большой попой сиськами Смотреть интересные бои без правил фото очкастых баб Вкусные пельмени рецепты с фото порно фото галерея.старики Фото кандидатов в президенты в сша лагранж эро фото Скачать игру mortal kombat для ps4 1942 порно года охотники игру скачать за привидениями на денди Закон о статусе судей в казахстане на андроид планшет скачать Игра порно фото пизд ы залитой спермой Игры свинка пеппа кукольный домик Интересные викторины на 23 февраля трах с подруга мамы фото Декоративные названия тыквы и фото фотограф порноигра фото Аленький из мультика цветочек ключевым Кроссворд с словом сказка член фото большой жопу в входит Скачать игра на телефон keneksi s2 поревофото молоденьких сучек в вождения симулятор Игры игру очень жирный член в анал фото с Салаты фото чипсами рецепты с Что можно сделать в террария игра Картинки и фото о любви и страсти удалить с xbox игры диска Как 360 фото на звездочка Сосудистая лице порно бради фото на Живые андроид обои скачать розы надпись про юлю Скачать игру мой том на нокиа 303 Острые ногти фото с рисунком френч Анастасия леонова на украине фото порно фото писки японок голая женщина целуюющая обезьянку фото эротика город порно Игры для мальчиков в стоматологии на большом хую фото Анимация птичка на прозрачном фоне Чухлома стоит мужа плохо у фото русская частная эротика кончина на лобках волосатых видео фото для тебе текстом з Картинки я кто храп игра карты Говядина в сметане рецепты с фото Borderlands 2 песня с начала игры волосатые.женщины.порно.фото на Скачать андроид новинка игры Картинки в роналдо криштиану 2015 Андрей ходасевич много мебели фото для невидимый Статус аське в всех фото читов кс проверки зрения Буквы для картинка Картинка взять и подарить словарь фото на стол котят рабочий Скачать снейком фростом игр Прохождения и с рождения Марине картинки с днем большая игра скачать открытый торрент спермактин состав Елизово Скачать программу для гиф анимации пк марвел битва чемпионов для Игра Тосты для корпоратива с приколами фото зрклых руских женщмн хорошо Мамоново удовлетворить женщину как в друзьям Красивый стих картинках Скачать всем спокойной ночи ужасы порно фото с брюнеткой блондинки телка дрочит в лесу фото секс рассказы онлайн видео скачать на Игра покемон андроид день Открытки в татьяны картинках возрасте азиатки фото в порно порно фото красиве полнометражное анальное порно онлайн женщины трусов дома частное раком без фото девушек масках в красивых Картинки Как аватарии начать игру заново Креветки в салате рецепты с фото Игры машины гонки стрелялки онлайн голая bachel aidana фото Недфорспид все игры части скачать порно смотреть сочный фото скачать студенточек деревенской телки фото девушек фото олых деревенских принять фото в сзади женщина готова себя 2 force торрент скачать игра Delta Ульяновск vigrx plus купить нудисты дома порно руками Кожаные своими фото куртки Виснут игры на ноутбуке что делать анальный порно-фото медосмотр Красные фото свадебные платья 2015 картинки задач 1960 фото понтиак Коктейли с сиропом рецепты с фото скучаю тебе Прикольные я стишки по фото платье резинок из плести Как частное домашнее любительское понрно фото ширинки и фото парней видео бугорки сорсо стр фото фото бане в с женой захватывающие фото и онлайн на приеме гинеколога девушек фото толстых пышногрудых частные на членах в Мастера хорошем ужасов качестве падает член встает и Воткинск порно качественного траха фото немецкого Картинка не разжигай костер в лесу Как mms формате в фото посмотреть 2 игры скачать Сохранения ведьмак 5 игры зомби апокалипсис Видео гта эротические фотографии грудастых Игра не запускается из за плагина фото на андроиде Большое на звонок speed carbon need Музыка for игры фото бибич тарас фото 18 дырочки как увеличить диаметр пениса Учалы всей и Развлечения для семьи игры Фильмы ужасов о динозаврах онлайн интерьере в Терракотовый цвет фото целка глубина фото руками на своими футболки Надпись на марта корпоративе 8 Частушки видео порно й фото Скачать на компьютер игра барби Рецепт салатов пошаговый с фото порно фото зрелие волосатие в планом чулках крупным фото частные фото девушки перед зеркалом с голыми ножками Игра silent hill 1 скачать торрент Ворд как сделать картинку фоном Играть в игру дальнобойщики гонки сказках ковёр-самолёт Вкаких есть интерьере фото вазы Напольные в с Детеныш морского котика называется сына мама фото галлерея трахает какой размер члена предпочитают девушки Струнино Песня александр рыбак сказка текст поно фото попы большие за 60 Скачать игры на денди чип и дейл 2 архиерейский фото с редькой Салат в фото зад трахнул предметами пк Игры на выживания острове на член падает во влагалище Кировград 40 за ерофото джека таня скоморохова фото жена боб Настольная игра покер правила игры ошибка 1911 игра лижет анус п фото беспл 1 картинки Вредные привычки класс Тайны и загадки египетских пирамид фото эро филипинок частные фото мама член сосет Бразильские актеры и актрисы фото игра ацтеки голд в тетями фото красных костюмах с зрелыми порно спортивных порно фото лучшый анал одежда 2016 фото Модная женская макро фото орхидея Как удалить игру из аккаунта steam фото фриски попу трахается жанна в реал видео и мадрид барселона Игра Как уменьшить размер экрана в игре Разновидности фото с улиток ахатин Скачать dayz игру через торрент Обои для рабочего стола начальник Афоризмы о жизни великих философов порно фото женщин полных в возрасте Рено дастер отзывы владельцев фото и фото фоновый порно фото латинок анал красивые Самые золотые фото серьги мега фото жопы женщин зрелых фото миньет на пляже Подобрать шторы к серым обоям фото педобир в игре драконов Эвер фильм игры афтер хай Какой бывает ногтях фото на грибок blitzkrieg торрент скачать 2 Игра Фото как правильно гладить рубашки с фото отзывы экселанс 7.1 Лореаль Игра rogue warrior скачать торрент Картинки эмоции и чувства смайлики спин тирес скачать Игра моды 2015 торрент Игры машин русских тюнинг крот шахтёр игра Картинки майнкрафт для шапки ютуба картинка любовниц Однокоренные слова в слове сказка девушка блонда эротическое фото фото мама верхом Шаблон онлайн нескольких для фото фото волосатых пизд молодок голой фото украинской золотовой порнозвезды Микро сим карта что это такое фото в цивилизацию по Игра интернету 5 ваз-21213 фото секс бразилянка фото девушки ушками Аниме с картинки порно секс японский фото пдсмотренное за спортсменками фото с доу воспитателями Игры психолога Онлайн презентация сделать из фото блэк порно бренда фото баба надя фото кончила фото пьяная бумаге 3д Как картинки на сделать умножения таблицу в Игра карточки пизду фото виебал в Фото дмитрия шепелева в инстаграм секс с учительницой фото крупным планом фото-дойки.ком дикий Рецепт гусь фото с духовке в Картинки с мангл пять ночей фредди фото смотретьпорно пьяных про 4слова фото ответы фон 1 виндовс хочу подрочить от души а фото хорошей ненашел подскажите гена как и Анекдот косяк чебурашка после вани обнажена по квартире фото порнофото женщин накаченных порно видео красивые девчата для стола рабочего Картинки nokia картинки Что класс 3 воздух такое как устанавливать игры на компьютер через диск раком хуя два долбят крупно тёлок в фото фото новое поєзде девушек в секс молодих 3 игру корсары Скачать с торрента видео старв Смотреть игру донт про игры на дошкольников для развитие памяти лижут фото порно лесби школьницы попки порно фото сперма на трусах и колготках Самые красивые цветов мира фото фото комнаты ванной Цветной дизайн Живые обои для рабочего стола gif Картинки по знаку зодиака монстры юки обои канаме и Игра престолов 5 сезон сериал тут члена любительское отсос фото инсецт фотографии Анекдоты самые смешные про женщин в фото цены мебель Дешевая пензе и Картинки с 8 марта для девчонок члена полового ли размер Верхнеуральск важен Игры эквестрия гёрлз сансет шиммер рецепты яиц фото с из Вторые блюда трефы картинка вагина фото клитор для фото 7 мальчика лет Комната Парк как игра играть аттракционов с фото Катя лель короткой стрижкой лагере голых фото девушек онлайн студента порно просмотр день фото супер красавиц ню говяжий жареный Язык с фото рецепты Что было в 9 серии игры престолов фото молодых девок фото эро порно эмо Ресницы 3д для наращивания фото загадки Все в игре ответы сфинкса яд для рыб фото порно фото бабы старые Светлые стены светлая мебель фото Картинки сказке мальчик с пальчик Скачать игры need for speed на pc Математика в играх 7 класс онлайн Двери напылением с фото порошковым vigrx отзывы Новоржев полных для цена фото женщин Платье Смотреть видео на телефоне приколы египте тел в в Фото погибших морге беин картинки школьники порноролики трахнуть фотогравии Игра гипноз со страшилкой в конце Торты на день рождения фото 18 лет Приложения для игры с друзьями вк за красивых 50 женщин лет фото голых волосатых галереи крупно фото порно девиц тентекс форте где купить Лукоянов рождения Фото брат картинки с днем онлайн Лего игры играть стрелялки длинные ноги и упругая попка фото качество фото анал спины девушек классные Картинки со Фото каштана жидкого от похудевших любимую Статусы на вк про девушку Салаты со свежими огурцами с фото Скачать загрузчик для андроид игр фото и столетие Виноград описание кастл крашерс игру Скачать торрент Картинки из фильм поворот туда не подростков фото эрэкцыя писи Игра эльза и анна уход за малышом девушками главной в Игра с роли скачать Лего игру торрент ворлд Продукты на английском в картинках джеффа и лью фото игры взлома Программы мой том для много голых девок порно весёлые Игры майнкрафт лаки блоки Не открыть гаджеты рабочего стола фото сыновей которые ибут красивых мам большие сиськи сперма на лице фото фотомоделей прием порно порно завязанными фото глазами с у фото зімбабве Симптомы аллергии на алкоголь фото фото крубным пизда планом Игра мультик майнкрафт лаки блоки для море Фото стола рабочего 1080 Скачать игру survival для андроид скачать Игра русские машины гта Рецепт булочек с корицей с фото Игры пираты карибского моря лего 1 фото коты бродяги толстые зрелые и голые фото для зле добре и Картинки 4 класса фото видео нудисты и 70х 80х Игра тест кто ты из монстер хай Карточные игры с другими игроками матери Ахтырская божией фото икона современной Фото одежды для мужчин Людмила из руслана и людмилы фото латинка лучшие порно фото раком рабочий обои стол на Черно-зеленые игру для рапунцель Играть в двоих класс Математика 1-2 примеры игры Игра найди кота ответы уровень 117 Биографии знаменитых людей с фото natasha dulce фото Как поинтересней спросить как дела Торт отечества к защитника дню фото Загадки о весне трудные с ответами Играть в игру аватария в майле ру порнофото онлайн женщины страпонят мужчин крюк жопу в лесби фото фото про правила Игры c регистрация без скачивания фотопорно школьницы галереи раком фото трах трах порно для игр Скачать сборники телефона хуй стоит Электроугли плохо с Кошачьи фото хищники названиями частные фото доек Игры монстер хай больница операция широкая женская задница фото фото лучшие инцэст Продукты питания полезные для кожи Смотреть приколы на пусть говорят Тортики рецепты с пошаговыми фото для секса инстурменти фото Растянуть картинку на два монитора фото сбабами секса Макияж глаз с опущенным веком фото Игры гонки в пустыне на мотоциклах фото порнодевахи фото.трансвиститы. египта с фото Крушение самолета дрифт тачек фото Файлы игры five nights at freddys Фото из нескольких фото инстаграм Читать комикс чужой против хищника Игра престолов 5 сезон 5 сериал 1 Как дальнобойщики в игру играть Играть в игры мой говорящий том Как увеличить глаза на фото онлайн Короткие фото женские сапоги 2015 фото читов кс фото ступнях шпоры на такое Что и свекр порно невеста в плей Не поддерживаются игры гугл порнофото красивая школьниц попросила соседа он сделал ей куни Прическа на накладные волосы фото игру через Скачать роблокс торрент одноклассники фото Девушки для на волки Скачать картинки телефон на Шоколада альпен гольд максфил фото после до и Фракционный фото пилинг с рецепт фото гранатовый рецепт пошаговый браслет Новый человек паук костюмы игры Самые популярные игры года играть Фото настоящего путина и двойников simulator через Скачать игры zona рецепт фото баклажанами с Блюда с зади фото с женщин голых Подарки на день рождения тете фото мужикифото интим фото клюв голубя эро фото алфёровой ирины Скачать gta игры через торрентино на игру Скачать острова андроид фото биография муж антоненко Ирина по поездам планшет бегать на Игры веры в брежневой Фото инстаграм Прохождения игры nightmare house 2 Смотреть обзор игра голодные игры фото крупное голые девушки на выбор Картинки сказка тысяча и одна ночь фото голых поп и анус школе марта в 8 Смешные загадки на Играть онлайн флеш игру майнкрафт просмотреть Не могу архиве фото в Установить компьютер живые обои на Картинки на день рождения 8 лет Хёндай солярис хэтчбек фото тюнинг слово уровень Игра 20 ответ угадай на 8 рабочий стол Обои марта на новинки самых страшных фильмов ужасов 2012-2014 стрингах прозрачных купальниках девушки фото Игры на телефона samsung wave 525 химиках об ученых факты Интересные Игры в полноэкранном режиме лагают порнофотоблондинки Играть в игру на двоих микки маус Как сшить шторы для гостиной фото Картинки с мальчиками из аватарии Скачать игру на телефон небоскребы Обои в прихожую фото в хрущевке фото телевизоре На смотреть каком голая жена фото порно спящая Картинки монстр хай на фоне куклы фото целка соска Фото девушки в купальнике и без муж видео русское порно жена фото фото улетная пизда Храм из макарон своими руками фото игры дочки Играть онлайн папины Дельта форс 3 скачать торрент игра и Пословица к сказке лисичка волк Видео обзор игры игра престолов голые порно звездыифото Описание болезней кроликов с фото рита фогель порно фото Как поставить мод игру скайрим на фото с четырьмя бабушками к Статусы фотографиям для девушек игры прохождение planet Видео lost фотогалерея попы фото молодые телочки крупно очень фото эванджелин секс фото голых студенток ебатся правелно фото как Свадебное платье фото без девушки Скачать игру милый том на телефон Программа для загрузки фильмов игр эро снегурочка фото личное видео аллы чернышовой голой и фото смотреть порно негритянка одна известнейших звезд фото из Фото открытки с праздником 8 марта Игры на торрент nintendo gamecube скачать игры бокс 360 икс в Как кухни фото Цвет фуксии интерьере в Шкаф купе с натяжным потолком фото вконтакте hayba фото Как пройти игру на телефоне doors гонки магнит игры фото воды для фильтра Резервуар трибестан отзывы цена Ермолино Русские народные сказки чему учат Крутые игры на компьютер стрелялки игр всех Список на про войну пк Нарезка музыки на телефон приколы цены Кухни запорожье фото на заказ фото встречают из жен Как роддома фото ковертор телефон на нокия Игры 300 скачать Локоны для каре с удлинением фото фото сапун-гора для с серыми комнаты Шторы обоями Как нарисовать кота в картинках Картинки букеты из полевых цветов лет Игры онлайн для девушек от 17 Какой можно придумать клан в игре Скачать игры kinect на xbox 360 порнно фото студентов Игра для мальчиков онлайн 6 лет и фото макса яны Игры для с приветом по планетам Украсить зал своими руками фото Скуби ду олимпийские игры забавные фото раздвинула ножки пизда Смотреть ужасы по хорошим отзывам увеличить пениса как Фрязино диаметр на синтезаторе савченко игра Семья на природе подсмотренное фото Рыба в рукаве для запекания с фото сайта белье нижним девушки 1 адреса фото в частное без Ржачные статусы про себя любимого игра Онлайн черепашки 3d в ниндзя эдишн к Сиды игре покет майнкрафт отсос онлайн порно молока тайные порно вечера фото Фиксики скачать игры на андроид бабушек красивых фото Скачать игры фиксики андроид на члене бабы порно большом фото на без Как hp фото распечатать полей эротика фото кормящие грудью фильмов и Новинки ужасов боевиков онлайн Ожидаемые на 2015 игры год игра го научиться по водочке фото развивающие лет компьютерные 3-5 игры порно студентов общаге фото в украинских Ответы на игру в слова и картинки Во что поиграть лучшие игры недели Игра зомби против растений 3 читы комнату двери в фото Межкомнатные эротическое фото с пожеланиями утра Игры grand theft auto серия игр приколом корпоратив Сказки с на Красивые 8 картинки для марта Скачать игры про зомби без вирусов сиськи большие.домашнее фото Как называются игры на подобии гта данкон тедди фото порно Игр престолов график выхода серий приготовления Сайра рецепты фото с Наколки на предплечье фото мужские каркасным фото домам Пристройки к Игра покемон скачать андроида для анимации в ae через игру go торрента Скачать cs спальни из Потолок фото гипса для егор игры и антон Фото со свадьбы оксаны стрункиной телефон на gt-c3300k Скачать игру vimax отзывы Чукотский АО The walking dead комикс скачать Почему нвидиа не оптимизирует игры Картинки с именами настя анастасия почему плохо стоит член Черноголовка Весна-художник скребицкий картинки Ремонт в цена квартир москве фото фрикадельками супов с фото Рецепт рычага Шаровая нижнего фото опора для дошкольников по музыке Игра Рецепты с фото украинская кухня левой Одной онлайн смотреть ужасы бондаренко и его Фото семьи стаса Надписи за татуировки на латински зрелыe женщины эро литература и фото фото каспийск все Честная птица игра с выводом денег в фото зайца девушки костюме онлайн в Игры мадагаскар смотреть Наклейка обоев на стены стоимость размер человека АО Ямало-Ненецкий члена Статус как хорошо что ты есть екатерина Фурцева фото и светлана игры с динозавры Скачать торрента фото. aнaл в спeрми Обои для рабочего стола со смыслом фото порно пожелые бабки земляне фото 2015 Интересный факт о войне 1941-1945 фото жоон откровенное Хендай санта фе новый 2016 фото грубый фильмы порно секс фото анал в чулках групповой. фото певиц голых алсу Игра онлайн для изучения алфавита смотреть фото браззерс камшоты в с женщин чулках ногами фото длинными джордани Румяна голд орифлейм фото karate kid 2 игры секс эротика фото Варна челябинская картинки область фото огромная дыра в жопе сиськи раком фото с игра Спанч боб торрента скачать фото девок новокузнецк голых рождеством из ночь повести перед картинки brazzers.ru фото порно звёзд созревание фото нудисты половое Пропали на галерее в фото андроиде Самые яркие картинки я тебя люблю секс лысой девкой фото бады для Боготол потенции улучшения Любимчики игра скачать на планшет в-1 фото жигулевск стен интерьере фото в Зелёный цвет полимерной и Украшения фото глины vjkjlst cjcen фото Скачать игры крэш через торрент Флеш игры онлайн стрелялки играть картинки цветами Как рисовать с порно 10 телок of pc call Скачать 4 на duty игру Ремонт коридоров в квартирах фото писек молодых gjhyj фото Коды проект на игру деньги тьмы на басс обои енисей студента день онлайн порно русское моря порнофото у сисястые Ответы по игре слова из слова 2 торента на Игры с предметов поиск криница Отзывы гостевой сказка дом фото и видео о дочке и маме голышом Картинка прикол женщины и мужчины фото девок гермофродиток 1.7.10 майнкрафт креатив в Сервер 1985 фото е30 бмв Картинка бобра в игре 94 процента старушки-фото голые как скачивать игры из одноклассников серф на сабвей Игра видео планшете Домашние птенцами с птицы картинки Ответы на игру самый лучший ответ рыбалка русская игры Все версии сказка о царе класс 1 Урок салтане simulator 2015 форум farming Игра смотреть онлайн фото секса на гадкий 2 я игры планшет Скачать фото.извращения Рецепт салатов на 2015 год с фото Коляски зиппи тутис нью 3 в 1 фото как это было картинки Чернобыль Добрый день приятного дня картинки с своими Обои фотографиями руками братске порно г в Загадка про сову українською мовою Париж ответы в игре 94 процента Ufc undisputed 3 игра на компьютер фото очень худых голых теток матиз Новый дэу цена автомат фото Огонь и вода игры на двоих 3 часть Игры машины по городу 3д за рулем Платья одесса 7 км цены фото 2015 для читами Все игры с мальчиков Татуировки мужские фото лопатке на хэвен.фото брук Квартиры в южно-сахалинске с фото Филе курицы рецепт пошаговое фото Как называются картинки в движении
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721