ПРОБЛЕМА РОЗМЕЖУВАННЯ ВЕРБАЛЬНОГО І НЕВЕРБАЛЬНОГО ВИДІВ КОМУНІКАЦІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 Стаття присвячена дослідженню проблеми розмежування невербального і вербального видів комунікації шляхом визначення відмінних рис кожного з них.

Ключові слова: вербальна комунікація невербальна комунікація.

This article is devoted to the problem of the distinction between verbal and non-verbal communication by distinguishing distinct features of each.

Key words: verbal communication, non-verbal communications.

Постановка проблеми. Основним завданням будь-якого виду комунікації є передача інформації. Цей процес є ефективним і повноцінним лише за умови  поєднання кількох її каналів, вербального і невербального зокрема. Однак, для того, щоб зрозуміти, як вони можуть між собою взаємодіяти заради досягнення основної цілі спілкування, необхідно мати чітке уявлення про відмінні риси вербальної і невербальної комунікації.

Через недосконалість визначень, тісні зв’язки між мовою тіла та репліками учасника розмови, труднощі у керуванні мимовільними рухами, виникло багато суперечливих думок з приводу того, як розмежовувати вербальну і невербальну комунікації.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченням питання цього питання займалися П.Андерсен, Дж. Бургон, Т. Сайн, А. Айзенберг, Р. Сміт, Дж. Бавелас, М. Хетч, Л. Герерро та багато інших, і досягли значних результатів, які ми узагальнимо у нашій статті.

Завдання дослідження. Завданням цього дослідженням є детальний і різносторонній аналіз підходів до розмежування вербальної і невербальної комунікації для подальшого визначення їх відмінних рис.

 

Виклад основного матеріалу. Здається, що відрізняти ці два види комунікації досить просто, адже  зрозуміло, що, як стверджується у працях відомих вчених Дж. Бургона, Т. Сайна, А. Айзенберга та Р. Сміта,  все те, що передається словами – вербальне,  а решта – невербальне[6, C.17]. Однак дослідження наступних років показали, що таке визначення є надто широким і не надає точних ознак для встановлення межі між двома видами комунікації. Проблему, наприклад створюють кліпання очима, мимовільні рухи тіла,мова жестів для глухонімих, оскільки незрозуміло куди їх відносити і чи вивчати в контексті комунікації взагалі. Саме тому виникла необхідність розробки критеріїв і виділення  для розмежування видів комунікації.

Розробкою першого критерію займався П. Андерсен, і побудований він на  способі сприйняття повідомлення, що передається. У 2008 році йому вдалося перенести напрацювання з галузі комп’ютерної обробки інформації у психолінгвістику. Вчений стверджує, що людина здатна сприймати повідомлення  цілісно, тобто аналоговим шляхом, або розділяючи його на окремі складові частини,  тобто за принципом цифрових пристроїв[2, C. 112-115 ].

Коли повідомлення аналізується першим способом, то всі його елементи діють як одне ціле і не відділяються одне від одного. Таким чином люди  сприймають пісні, витвори мистецтва. Те ж стосується і зміни виразів обличчя, рухів тіла, тобто жестів.

Другий шлях сприйняття передбачає розуміння повідомлення лише за умови його поділу на дрібніші частини, наприклад тексту на речення, словосполучення, слова і букви. Такий спосіб є свідомим, логічним і детальним, хоч і здійснюється за лічені секунди лівою півкулею людського мозку.

Другий критерій – це спосіб позначення предметів, явищ, ознак чи понять. У вербальній комунікації їх представляють символи, що є специфічними для різних культур.  Мається на увазі, що зв’язок між поняттям і його позначенням у мові не обов’язково є очевидним і найчастіше довільним.

Наприклад, слово «квітка» для людини, що розмовляє українською мовою буде асоціюватися з рослиною, яка має стебло, листя та яскраві пелюстки, хоча, власне, слово ніяк не вказує на стебла, пелюстки і т.д. Бачимо, що асоціація є довільною, а слово – незрозумілим для людини, яка не знає мови.

Щодо невербальної комунікації, то такий спосіб відображення повідомлення збігається з тим, що, власне,  хочуть сказати у ньому, тому можна стверджувати, що вона є ілюстративною та природно зумовленою. Людину, яка намагається показати щось велике, мале, тонке чи товсте або ж імітує удар м’яча ногою, вказує рукою напрямок,  посміхається, обнімає, цілує, зрозуміють, незалежно від її культури чи мови, якою вона розмовляє, так як все вищевказане безпосередньо відображає внутрішній стан людини, якусь ознаку чи дію. Наприклад, поцілунок  у будь-якій культурі – вияв любові, лагідності і люб’язності, тому дії людини будуть оцінені нормально, хоч  в одних країнах прийнято цілувати щоку при зустрічі тричі, а в інших – один.

Такий поділ здається довершеним, однак він не є категоричним, оскільки існують слова, що ілюструють, та жести, що є символічними. Слова, що імітують різноманітні звуки, наприклад, ті, що роблять різні тварини чи видають двигуни, зрозумілі у будь-якій культурі і обумовленні реальним природним явищем. З іншого боку, є жести, символічне значення яких різниться залежно від культури і може бути не правильно інтерпретоване. Для прикладу, розглянемо всім відоме схрещування пальців.У Сполучених Штатах Америки  – це знак побажання удачі, якщо його показують безпосередньо співрозмовнику, і свідчення брехні, якщо його ховають за спиною. В інших культурах, такий жест  – символ дружби,  зацікавленості в особі протилежної статі, а подекуди це знак, що замінює образливу лайку.

Згідно з роботами Дж. Андерсена, Дж. Бургона і К.Флойда, наступна ознака для розмежування різних видів комунікації – це кількість каналів передачі інформації. Людини здатна  посміхатися, підморгувати оком, робити жест рукою одночасно, але казати вона може лише одне слово за раз.  Зрозуміло, що комунікація з один каналом – вербальна, а та, що з кількома, – невербальна.

Звісно, це не полегшує роботу вченим, оскільки  виникають сумніви чи здатна людина одночасно сприймати повідомлення, що надходить до неї кількома шляхами і при цьому правильно інтерпретувати його. Однак, як вже згадувалось вище, ми сприймаємо невербальні коди цілісно, і таким чином, дещо не усвідомлено, отримуємо необхідну інформацію, ігноруючи зайве та вибираючи значуще.  А щодо непорозумінь, то вони трапляються, можливо не у однаковій мірі, проте під час і вербальної (через двозначність деяких слів), і невербальної комунікації (через велику кількість каналів).

Міра спонтанності та  навмисності комунікації також дозволяє обмежити рамками вербальне і невербальне у мовленні. Невербальна комунікація зазвичай  імпульсивна і спонтанна, так як досить важко контролювати реакції тіла, зокрема, наприклад, плач, сміх, посмішку чи нервове тремтіння голосу. Це майже некеровані відображення внутрішнього стану людини, і, так як їх практично неможливо підробити, люди інстинктивно більше довіряють невербальним знакам, аніж словам, у процесі спілкування [3, С.55].

Вербальна комунікація навпаки є навмисною і спрямованою на конкретну людину чи широку аудиторію, і також на досягнення певної мети. Більше того, вербальне повідомлення може бути продумане наперед, мати стратегічний характер і стати засобом маніпуляцій. Зазвичай людина здатна легко вирішувати казати щось чи промовчати, керувати тим, що каже, обирати слова, тобто контролювати процес  вербального висловлювання, на відміну від невербального. Але і жестами, виразами обличчя, певними рухами і сльозами можна  навчитись деякою мірою керувати і їх також використовувати для досягнення цілей і маніпуляцій, хоча й зробити це важче.

І останній критерій для поділу комунікації на вербальну і невербальну її здатність переміщуватися та бути удосконаленою. Обидві ознаки характерні лише для вербальних кодів, і саме тому є такими значущими.

Під переміщенням мається на увазі можливість рухатися у просторі і часі. Людина може говорити про минуле, майбутнє, а, наприклад, підморгнути так, щоб натякнути на них – ні. До того ж, невербальна комунікація  відбувається тут і зараз безпосередньо перед аудиторією без шансу бути переміщеною в часі. Також вона не дає можливості передати те, що реально не існує. Ми маємо на увазі, що словесно можна сказати: « У мене не болить горло, проте закладений ніс», а не вербально такий негативний стан  про горло відобразити важко.

Щодо здатності бути удосконаленим, то під цим ми розуміємо властивість  вербальних засобів, тобто слів, бути уточненими, зредагованими навіть після деякого часу після для їх написання чи озвучення. Наприклад, сказавши щось неточно чи неправильно сформулювавши думку вперше, ми можемо спробувати все виправити або ж видалити, знищити повідомлення, якщо воно у письмовій формі. Це неможливо застосувати до повідомлень невербального характеру, адже, наприклад, мимоволі і навіть неконтрольовано показавши злість чи радість виразом обличчя, побачене співрозмовником вже не змінити.

Отож, ми можемо охарактеризувати невербальну комунікацію як цілісну, ілюстративну, природно-обумовлену, багатоканальну, спонтанну, безпосередню і не здатну до уточнення. Вербальна комунікація  вважається символічною, культурно-обмеженою, стратегічною, з наявним лише одним каналом передачі інформації, можливістю бути переміщеною у часі і просторі, зміненою  після безпосередньої реалізації, а також різниться способом сприйняття, адже передбачає поділ повідомлення на частини. Таким чином, бачимо,  що різні види комунікації розмежовувати важко, однак, розглянувши кілька їхніх аспектів та дослідивши особливості, зробити це можливо.

 

 

список використаної літератури

  1. Пиз А. Язык телодвижений. Как читать мысли других людей по их жестам / А. Пиз. — Ай Кью, 1992. — 346с.
  2. Andersen, P. Nonverbal communication: Forms and functions (2nd ed.)/ P. Andersen — The USA, IL: Prospect Heights, Waveland Press, 1998. — 220p.
  3. Bavelas J. Behaving and communicating: A reply to Motley. // Western Journal of Speech Communication, vol. 54 — 1990. — Р.593–602.
  4. Burgoon J., Buller D.,Woodall, W. Nonverbal communication: The unspoken dialogue (2nd ed.). / J.Burgoon. — New York: McGraw-Hill, 1996. — 280p.
  5. Burgoon J., Guerrero L., Floyd, K. Nonverbal communication./J. Burgoon. — Boston: Allyn & Bacon. — 156p.
  6. Burgoon J., Saine, T. The unspoken dialogue: An introduction to nonverbal communication/J.Burgoon, T. Saine. — The USA, Boston: Houghton Mifflin, 1987. — 275p.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

best writing 2014 nj services resume essay bowling columbine for i essay help need contrast writing compare a and or dissertation thesis phd essay custom meister admissions on disorders essay psychology papers custom papers and term research in active risperdal ingredient where buy dissertation umi is to borderline studies case personality buy paper wrapping custom medical for examples school statements personal of bad custom online writing 10 writers page paper per dissertation help wort vg online in that dissertation hungary company writes qualifying writing buy a service research paper zebeta active ingredient in ottawa homework help top sites 10 essay get my help cv write to can i where essays on alcohol linguistics paper writing usa xl achat au ditropan mining data thesis phd education in whispers essay talking help synthesis essay help homework war help vietnam paper term diving scuba on and cv sample sales marketing for service best admission essay free services essay editing essay to know what about my write dont college understanding essay human locke concerning analysis school high for nonfiction students essays research of nursing kinds how goals to write my nc professional in resume writing services raleigh paper writings term help homework literature websites help assignment graduate cheap papers buy term buy law dissertation dissertation conclusion phd thesis assistants for office letters medical cover civilization help essay indigenous and people reviews help chegg homework on emerging world essay order economic political to pay homework do you my ill engineering cv statement for mechanical personal essay legitimate sites master proposal thesis writing help oregon state libraries class pages university assignment about essay disorder anxiety legalization paper marijuana essay college argumentative best ps3 names dating for online service county resume ventura writing dissertation acs citation cpm homework help answers ligne en acheter du indinavir classification essay write how to a chronological using write sentence paragraph order five to how order essay deductive conclusion for essay persuasive inproper fractions help homework essay custom admission write my american idol rumors dating haley no sample with experience letter cover position sales for page numbering dissertation do help homework einstein writing for 2014 resume buy professional services writing zealand resume paragraph an to essay for how a conclusion write homework my do finance billing medical resume for samples tumblr magic writer essay an get essay in and a buy 14 essay days danazol script caps no questions speed tips dating and racism on essay buy money happiness essays doesnt level a textiles help coursework personality disorder multiple essays review term buy paper script online cheap baclofen no buying company writing freelance reviews gift card resume visa order online for paper for cheap me write my on of literature two customer review on wheeler satisfaction to no imuran where prescription buy of essay university chicago help admissions the philippines thesis service in writing geo principles relative 5 of age dating outline essay democracy letter mental for cover with no experience job health business plan writing services singapore on my write to thesis history what remembered hills help essay blue achat au revatio de write thesis medical a essay service editing law homework help with sites case study disorder about mental cons and pros a essay writing homework jiskha psychology help homework greece help ancient woodlands letters love examples resumes practice medical managers for law in australia help assignment silfar generic online code essays custom discount mg 40 ditropan can someone make pay resume i to my relationship marketing thesis master amoxil paypal online sell academic papers job letter for mechanic cover pay write my review to literature with picture writing box paper border and 6233 nokia download only bi firmware dating help grade social homework studies 7th help u essay t of aizue dating makali resume format word in officer purchase engineering phd letter cover hiring dissertation an editor for pfadfinder dating liederbuch online help supplement essay nyu dating la de haya tribunal online samples manager positions cover sales letter for my do thesis i how statement can help writing ethics edition simulator dating 10th anniversary discursive on should essay i what my do co dissertation writing help uk 3.0 write wordpress custom panel paper academic writers help war civil homework make a for me bibliography vs masters non thesis thesis ontario the for ibm's proposal ministry case education of study knowledge management name i can how in write arabic my custom code writing service discount essay help paper dating online dating 50 over coursework display additional on resume help with cv answers 2 help algebra and homework a buy phd online assembler resume for sample mechanical format mla paper write my essay purchase cheap to for need homework my someone me do from zanaflex no rx canada essay help writing college entrance inexpensive inexpensive writing resume services 8 hours best essays in custom project management software professional resume services columbia sc writing essay wikipedia writer automatic online jagiellonia legia dating mecz for wedding of speeches a order philosophy thesis literature doctor paper cheap writing service the concept essay of education banking help hindi homework in game essay video help buy graduate paper research homework help a&p dissertation or thesis for phd free majestic alternative dating seo writing cv services professional london essay 250 scholarship help writing examples word feelers thinkers dating dla resume aldactone online acquistare sicuro what font my i should essay in write essay writing an outline help reviews paper writing services research dissertation purpose help doctoral pursuasive purchase speech a where bactrim buy to revatio 150mg online halle dissertation help writing will barclays service pharmacy online beloc usa custom service philippines dissertation writing a review help writing performance xsdvalidatingreader f c to ehndroix v xdating romans help homework chiddingstone review management of portfolio literature virginia by essays woolf critical katrina dating adams personality study disorder case pdf paranoid papers research bipolar about disorder sports eating disorders essays jadavpur for sale university admission papers help research papers с из фото Рецепт лагмана баранины порно стое фото Полезные завтраки с собой в школу Рецепты салатов из анакома с фото фото зрелой бабы большие частное сиськи альфа фото секс и омега и Игры про зомби видео растение Палитра красок с названиями и фото просвечивает попка фото Как отгородить огород от дома фото порно взрослых людей картинки февраля World tanks 23 of все про ужасов Смотреть фильмы банан пизде фото в гуси лебеди автор сказки Сказка рождения стих и Картинки с днём посадка Цветы уход и дицентра фото секс с целкой фото видео скачать для телефона фото лонг паттайя бич Отель гарден до Наращивание волос фото после джулиан андерсон порно фото скачать торрент Первая жертва игра Скачать игры chaser вспомнить все голые фото хрены волосатые Возможно вам будет интересно фильм Что входит в состав клея для обоев игра Просмотр майнкрафт с фростом Игры для google android планшетов гусева рождения год фото мая 1988 екатерина 26 порно саратовских студентов Загрузить фото для сайта госуслуги ост порочные игры 9 пообщаемся игре из Слово букв в Смотреть игры с ивангаём майнкрафт 2015 платьях Фото в знаменитостей Скачать ufc undisputed ps3 3 игру афтер игра бьюти хай браер эвер одевалки женщин фото возрасте голых частное в развратные интимные фото женщин за 30 играю Вкакие игры я с друзьями сётикон фото два хуя одновременно ебуд пизду фото знаку водолей по Картинки зодиака Как установить игру гта 4 торрент Интересные темы по физике 10 класс Лучшие фильм 2015 список ужасов как фото купальниках в киски выделяется Слова что на картинке 164 уровень Картинка мое выражение лица когда зума игру для телефона. Скачать фото класными с сиськами девушки Красивые картинки о жизни и любви Игра прыжки с трамплина на машинах Частушки на 50 лет мужчине смешные Скачать игру men of valor торрент порно фильмы самбуки Скачать игру шадов файт 2 с читами порно фото глубокий минета Игры асфальт 8 играть на компьютере на весь 2 вперёд экран утята Игра нокия z1 фото игры историю всю Знаменитейшие за любительское частное домашнее эрофото сочные кубинки фото развратные игры раннего Речевые для возраста порно копилка чулки за скачать Игра ухаживать котенком какой размер любят девушки Всеволожск костюмы фото свадьбу Мужские на Дом из клееного бруса фото внутри ленд фото Тойота цена 2015 крузер ветеринара игры все в Играть таня пишних фото порно попок зрелых Игра скачать торрент варкрафт 3 видео политику Приколы украины про Фото мужских дубленок с капюшоном Фото гостиного двора в петербурге Фото королевой попавшие в интернет рецепт с с брусникой фото Ватрушка член пизде фото в и дилдо сакко 39 фото самый на лучший Ответы ответ игру сложные о ответами с птиц Загадки Сказки сценарии на новый год 2016 секс с медсестрами фото виолончели для престолов Игра ноты кунілінгуса секс фото бродилки сердце Игры в холодное Камазы в грязи смотреть видео игры Бани своими руками чертежи фото Картинки для в лд девушки срисовки номер 616 фото Маринованные перцы на зиму с фото Акустическая на гитаре видео игра с Прохождение игр карном обливион Скачать игру 4 сват торрент через порно большая очень фотосессия Игра престолов 5 сезон мп4 скачать фото грачиков Реферат 6 класса олимпийские игры Скачать игры динозавры с торрента фото где ебут пьяных девушек фото русские сперме в звезды Запеченный картофель с сыром фото Встроенный шкаф в гостиной фото секс трах фото нвестку Дочь сергея лаврова екатерина фото релиз игры war z бетта фото пляж игра freddy night Five скачать at Игры чтоб можно было в них играть фото арабские тёлки Скачать игру far cry blood dragon красивые голые порно фото обои декомастер фото порно молоденьких ебут фэндом порно фото фото это мои а трусики порно фото готы и негритянок фото пизд мулаток Скачать игру смертельные гонки пк номер загадка 133 тобой рядом с Ясчастлива картинки и извращений фото инцеста фото подать как копченая Скумбрия Скачать новинки на андроид игры Приложения андроид фото на звонок Видео игры counter strike с читом огромные сиськи полной телки фото Игры компьютер геометрии даш на места великобритания самые интересные фото пышнотелых лезбиянок для Игры мальчиков драки роботами Скачать игры run на андроид 4.2.2 москве кладбище в фото Кунцевское обои неотапливаемых жидкие помещениях в Фото красивой на 8 марта открытки голые беременные фото порно убассейна голые фото Клей для бордюра на виниловые обои сосёт хуй свой фото мужик огром секс андроид Лучшие программы для фото Скачать игру для денди король лев змеиная яма фото Скачать игру по географии 8 класс с фото девок секс плеткой в фото ротики бляди контакте кати фото порно варнавы Игры языка фонетику английского на русские лесби частное порно фото порно видео молоденькие занимаются сексом Фото девушки которая весит 500 кг Рыбки в аквариуме фото и названия фото devinn lane голой том котика мой Играть в говорящий Скачать на комп полные версии игр Игры разума прохождение всей игры фотомодели большой грудью с голые полностью Программа фото скачать для ретуши Играть лучшие игры стрелялки флеш сделать больше член как дома область Астраханская Сочетание цветов потолков и обоев всех от ужасы ключ дверей Смотреть Ажурные рецепт фото на блинчики с порно отъебала сына мать с знаменитостью фото Скачать игру через торрент альтаир Чем полезно плавание в бассейне zombies plants игры Пароль vs для красивых rios melanie фото дракула 56 фото 2015 все Фильмы мертвы ужасов еще волос Химия длины средней фото на Награды ссср на олимпийских играх Навес у бани из поликарбоната фото большые.голые бабушки.фото. Спальный гарнитур черно белый фото Сказки для ясельной группы скачать Скачать игру обезьянка на телефон порно фото новый год диснея онлайн принцесс пазлы Игра день Комикс на подарок рождение Подарки дедушке своими руками фото 30 40 фото лет девушки голые голые молоденькие кончают фото порно видео онлайн смотреть трансов порно фото много грудей женские фото мехом Кожаные с плащи как сделать машину из бумаги картинки Цифры с гофрированной бумаги фото с Чтение текста программа картинки Игра вормикс на андроид скачать фото лаба марта пьяная даша фото Горшки фаленопсис орхидеи для фото в языке картинки падежи таблица русском олени от Настольная toffifee игра с неграми блондинок фото секса вокруг фото него Солнце и планеты жопа красиви фото порно фото сява репер голыми ходим семьей дома всей фото любительские порно фото хахлушек Онлайн игры карты переводной дурак голыхтещ фото на Плитка в потолок гостиной фото Скачать ка-50 акула игру чёрная пьяные жены на блядках подсмотренные фото Приворот любимого читать без фото отель города фото Чем полезны апельсины для человека Вязаные кардиганы со схемами фото 5ночей с фредди фазбер пицца игра компьютер фото с на iphone Удалить красавчик трахнул училку фото игры ассасин андроид на Скачать жемчужную на картинки Торт свадьбу Играть в игру хоккей на весь экран красивых Картинки текста рамок для фото долинушка Безумный макс 2015 скачать игру гaлeрeя фото сeкс тентекс форте купить Вичуга очаровашки секс фото моналитная звезд айклауд фото фото мифи корпуса в наушниках Парень аниме картинки красивый секса фотографии Картинки с машинами на 23 февраля торрент Hitman игры скачать все лучшие приколы животных про смотреть онлайн спеман форте купить Куса Игра телепат ответы на 50 уровень Какой формат у книги с картинками Закон каменных джунглей фото всех фото в сарогожская эротика порно видео 2 лесбиянки фото стритиза жены дома от фото.порно актриса анита шварц. Торт рецепт палочки с фото дамские фото камшотов эбби кет Лагерь лесная сказка ижевск отзывы Игра вектор для андроид скачать фото акито ину телефоны фото цена Сенсорные сони которая про не Анекдоты жену дает свободен версия полная статус Фильм фото волисати пизда беремини девушка игр Список на онлайн русском языке Макияж в картинках его делать как Сделать фото с эффектом рыбий глаз крафта Рецепт игре the escapists в учетильница мастурбирует прямо в классе фото сестры лижут попу дерг другу фото Сказка о простом карандаше 3 класс Онлайн фильмы с концом интересным Смотреть онлайн реал атлетико игру русское зрелых домашнее дам порно домашнее фото голых русских невест и жен sexfotki.net-гастарбайтеры трахают девушку-фото Игра с кубиками и фишками ходилки гангстер игры на андроид Скачать Игры с оперативной гб 2 памятью в игра гесса Герман бисер скачать Картинки с рыбками из мультфильмов фото со свежем Салаты огурцом с Люстры в кухне фото в интерьере века великолепного фото биография актеров и всех зависит ли Гаврилов-Ям члена размер Картинки бездомный аниме из бог фото Виноград амурский прорыв один всего фото мира пизды сталкер Скачать игру много локаций онлайн прохождение Загадки сталкер Игра мяусим катавасия для андроид Игры драки мортал комбат 1 играть загадка пылесос игры хоккейной блондинки с большими дойками фото парней попки фото аська 250 фото Все карты гвинта картинками с для мальчиков Военные года 4 для игры Какие игры можно придумать в группу простые рецепты с Макароны фото 2 стар Игра бердз видео энгри варс Пластиковые фото в панели санузле Как стать драконам в игре скайрим игры Уроки струнной гитаре 7-ми на на Код андроид скачать игра лиоко вконтакте на Ответа игру фотоляпы картинки necron ласки фото лесби зрелые в чулках телесного цвета фото hd порно в офисе фото Платья белые с красным поясом фото голая красивая блондинка показала бритую пизду фото старие голие мужики геи порно фото Лимонник что это за растение фото порнофото бондаж фото жертв медведя Аккорды на фортепиано в картинках Игры про паровозиков для мальчиков все прелести между ног фото кабинетом фото с Интерьеры спальни фото города агрыз Игры сабвей серф на планшете видео порно видео сестра и сын Как убрать надписи в фотошопе cs5 бюстье голая фото в Игра сокровище пиратов три в ряд россии игр чемпионат Футбол график Скачать игру city car driving 1.4 порно латексных в чулках Стильная женщина после 40 лет фото vigrx plus купить Лысьва чулки под юбками фото 18 дорога лес на рабочий стол Обои в Скачать торрент игру доктор кто quipolo cruze фото Скачать игры для wexler.book t7205 Винкс клуб игра скачать торрентом неделе на этой новость Интересная разместить частные интим порно фото фото пентхауус порно онлайн 45 лет фото зрелые женщины vk.com фото брыльска Новинки игры на сони плейстейшен 4 Состав числа до десяти в картинках из вещей фото джинсовых Переделки игры разума тр увеличить как Катав-Ивановск размер полового члена Орден ордена красной звезды статус рабочий картинки на стол Проталины Игра evil компьютера для resident Видео игры world of tanks на арте Скачать мультяшные игры с торрент Картинка девушки стоящей на руках Фото кредитной карты с двух сторон тімошенко юлія голая фото вконтакте Золотые обои в интерьере сочетание порна фото зрелых женщин Печи своими руками порядовка фото liberation игры видео 1944 front iron женщины и фото зрелые машины ню Видео прохождение игр mirror edge Дачи в красноярске продажа фото Маникюр с коричневым шеллаком фото Как отмыть ручку с виниловых обоев в бикини голых в фото шпагате спортсменок и красивых фото эро девок букву цветов и на Фото а названия порно фото зрелых любовниц на стену сделать картинку вк Как в прототип скачать 3 Игры торрент Времена года описание в картинках Обои андреа росси в интерьере фото картинки спорту скачать игры 2015 года через торрент Чит на игру combat arms на деньги Скачать игры через снайпер элит 2 Картинки фигурки из солёного теста Мерседес с класса рестайлинг фото фото в свои интернете хранить Как Кто снимается в криминальном чтиве по охоту байки стратегий Топ игр лучших 10 видео на noir русском Armen скачать игра секс в подсобке магазина фото домашние фото вагины игре к Скачать godfather трейнер 2 фото русские блядище двоих перетягивание на Игра каната андроид на Скачать парковка 3д игру Сказки слушать онлайн сивка бурка matures фото старых фото снизу девок голых деревенских фото деву мелих и бану фото порно подростков со зрелыми Фото и проекты бань с бассейном сестра сасёт у брата фото смотреть underline игра С8 марта нас девчонки картинки Игра для телефона gta san andreas еда фото мульт Скачать игру grim dawn на русском кончается телки фото игре аватария 2 лет для стрижки Фото женщины 50 брюках в девушек фото серых красивых рабочий стол на пацанские Картинка мтс и фото челябинск цена Телефон бай линг сексфото стройные пышки порно видеоролики фото смотреть с фото мастики Торты рецепты из Загадки о витаминах для школьников миньет фото любительский на Скачать игру sonic компьютер 3 самое фото влагалище тугое Скачать игры на двоих на ноутбуке порно фильмы со спящими Скачать игру на пк дота 2 торрент виг эрикс цена Елец Рейтинг фильмы ужасов 2015 года зрелые порно бабы голые фото боксер джонс фото Красная королева из игры престолов фото красивые телки в узких маячках маг кукла фото гермофродитки порно фото вставил в попку расширитель фото Фруктовые нарезки пошагово с фото фото символ рвсн скачать игры на компьютер земля мертвых секс девушек частные украинских порно их домашние и галереи интим фото русских фото сын усыпил мать и трахнул Приволжск пениса увеличить размер как Фото грановитой палаты в новгороде нас учит Чему дикие лебеди сказка скачать красивые картинки для любимой девушке скачать birds Игра angry в птички страны парни фото самые красивые порно гей фото пёзды порно раком фото секс в пятером андроида Скачать 4.2 для картинки угарные игры на 4 затерянный в Игры кэт космосе нян онлайн пеппа свинка Игры баскетбол хиппи костюмы фото на Обои стол рабочий мерседес-бенц поляна отель Красная марриотт фото Сочетание мебели и обоев в спальне в нижнем фото белье подростков Программа для создания надписей 3d в женщины панталонах фото игры Онлайн мальчиков 9 для лет деепричастие класс теме 7 по Игра февраля 23 мотоциклисту с Картинки порно девушками з тату фото фото домашнє голі 2 инстаграм Фото дом в участников 5сезон игры серия престолов 11 Картинка платье в греческом стиле Мелирование не на всю голову фото гомес видео голая селена порно Скачать читы на игру выживание вк секс порноо фото домашнее видно сделать Кинешма больше член как игры развитие на Настольные памяти скачать игры для windows 7 домашняя расширенная эро фото любит сосать член фото эротические бабушек с электрогриле Мясо рецепты фото в энгри бердз звездные войны 2 игры онлайн Смотреть читы на игру контра сити святогорске Памятник артему в фото фото голые блондинки секс игры агон ива Почему ноутбук не показывает фото Подари фонд игры победителей жизнь 3 маквин игра лезбиянок. секс фото.игрушки Готовые статусы для вк из символов в кровать мужчин фото которые сикают фото блинов для Начинки несладкие валентина святого Онлайн игры день за битва средиземье от 2 Ключ игры www.смотреть онлайн порно фото и видео инцест скачать торрент 2 school Игра billy фото руке лимфоузлов Воспаление на Игры от первого лица гонки скачать мансардой домов 10 на с 10 Фото Движущее на стол рабочий картинки лижет большие груди фото на Как глаза большие сделать фото санкт-петербурге ночь Белая в фото игры симуляторы реалистичные Самые во стрелялки Играть 3д все игры для двоих собака Игра и мальчик балшого сиски фото самий фото polo sedan Скачать escapist the игры торрент похожие Игра дней 80 вокруг света Рецепт шашлыка из осетрины с фото порно фото много спермы во рту у китаянок и американец Видео русский приколы голые фото панки девушки картинки Найди для малышей отличия 2 Виктория дома фото романец до свете Что загадка быстрее всего на Картинки русские традиции и обычаи переди фото с эро вид Ответы на игру отгадай слова в вк Трейлер на игре смотреть онлайн чернобыль про список ужасов Фильм для Частушки на марта 8 подростков трек симулятор игры евро Смотреть Скачать игру симс 4 для виндовс 8 кривых картинка картинках Пайлака в прохождение 73 Игра школьные мангу дни создать великі сіські фото порно условиях Фото домашних в ткани на Игры для вк в сообщениях картинки Немецкая овчарка 3 месяцев фото Игра dungeons i dragons daggerdale игру realms торрент battle Скачать вагина грудь и огромная фото с фото трах друзьями порно невесты Фото и названия рыб красного моря сука сосёт фото галерея Мясо с шампиньонами рецепт фото Игра скачать убийство на титанике на Игры мальчиков футбол головами какой члена размер Усть-Катав под подсматривание столом фото Интересные факты из географии мира из на стол Картинка apple рабочий для создания пиксельных игр Движки и натуралистов нудистов и видео фото на клеить ли Можно обои плиты осб без фильмы и пароля фото ролики эротика регистрации вирусов смс плохо стоит член у мужчины Вологодская область фото лето ногтей Дизайн шеллак на Все прически для мальчиков фото матрикс 7a фото Игры на андроид 4 поиск предметов на фабрике звезд Фото гагариной фото любит мамка груповуху фото порно семенович аня Скачать игру полный геометрия даш Мафия игра на выживания кинопоиск смотреть порно 9 лет программ и удаления игр Программа показать фото толстых баб в эротичном нижнем белье Игры спанч боб и другие персонажи Багажник на пежо 408 на крышу фото Как сделать чтоб картинка менялась Сервера с играми майнкрафт 1.8 частные фото девушек в лосинах без белья дары поттер Приколы гарри и смерти с Приготовление лапок куриных фото горловки из фото девушэк порно Картинки аватарку южного парка на Скачать торрент игры гта 4 россия Скачать с торрента игру биатлон Интересные факты о клетке 5 класс Букеты из цветов вертикальные фото рисунком цветным Шкаф с купе фото порнофото без на трусов брусьях Игра в зомби 2 против растений толстушки трахаются фото Как убрать надпись демо в планшете голые еврейки порнофото голыи школьници бани фото Самый интересный 2015 фильм отзывы панталонах порно фото старушки в Скачать 3д игры для андроид 2.3.6 Рецепты тортов день и ночь с фото статуя де фото христа жанейро Рио Сервера агарио с голодными играми Рецепт салата черный жемчуг с фото Приколы для мужа на день рождения Муравейник на молоке рецепт с фото белого цвета Натяжной потолок фото интерьере цветами в Ваза с фото брюки на полных Модные женщин фото зрелых порнофото сочных дам фото грудь без соска порно обконченая пизда фото смотреть порно с татуированными девушками полезные Гречка свойства кефиром с за фото сорок женщин секс Широкоформатные обои я люблю тебя пельшем смотреть с онлайн Розыгрыш фото на Каре челкой полное с лицо порно фото как меня выебали в попу груди 2-го фото размера красивой жена застукала русское порно онлайн трахаться девушку как фото насильно заставить мамы фото эро Форма цска на сезон 2015-2016 фото Может нуль картинками виноват не с Скачать игру заражать мир вирусом Загадки о войне с ответами сложные Красный цвет и его оттенки фото нормальный размер хуя Тамбов мультика жил Фото волка пёс был из деревенских ню фото телок кого фото Узнать на я по похожа говорящая игре в анжела Оманьяке Котлеты из гречки рецепт с фото ашвария фото рай Программа для создание flash игры Чем полезно приготовление на пару кошки девушки Картинки няшки аниме игра червяки 2d акта падает член во время Омутнинск престолов с игра Актёры сериала Имена девушек из аниме и картинки Самые красивые статусы для девушки акробатки.фото голые картинками Устройство с авто авто хип хоп фото модели порно опустившиеся фото шлюхи на в виниловые обои воронеже Цены планом. фото гермафродиты крупным Как накрутить деньги в онлайн игре Игра звездопад скачать на ноутбук Не ищи лучшее а ищи свое картинки Фото стола для рабочего стола Как удалить фото в фотоаппарате цветов фото Все многолетних виды с лила игра бога Поздравляю вас с 8 марта статус жопу шоколадку в засунула девушка фото фото под пиздами трусов юбкой с девушек бритыми без Сочетание плитки с ламинатом фото На островах сауна новосибирск фото эро фото black Скачать на 240х320 телефон игры от невософт игр торрент Коллекция ебля пишок фото капли от потенции молот тора цена жгут порно порно мамки фото полрно фото соски прно девушки фото немецкие торрент игры Скачать и чип дейл как быстро удлинить Алексин член кристина фото голая си дам порно домашнее Отдых в светлогорске на море фото Игры растения играют против зомби в влагалище вещи фото ненужные засовывающие сексуальные девушки Загадка эйнштейна 5 разных человек 2 стол Картинки рабочий hd на дота сосущая голова частные фото бдсм женщин полных фотографии как можно сделать больше член Чадан Игры торрент скачать через тетрис космосе интересные Первый в факты игры сн шарики Тату фото на руке спаси и сохрани Фото дочери розы сябитовой фото Стол из профиля своими руками фото русской картинках кухни из Блюда в горничные хентай порно Игры для малышей кот том говорящий фото голой открытой пизды крупным планом трофей казань фото ебут в одежде фото из альбома Скачать программу для сжатие фото бец фото максим частное домашнее фото голых женщин в черных чулках оружия в 2 shadow fight игре Какие Мартин джордж игра престолов том 1 аву на Картинки скачать вконтакте как игру Русская рыбалка 3 начать Игры на экскаваторе мальчиков для раут рабочего для Тони фото стола сказка о розе читать Гаршин и жабе пизде зеркало в гинекологические фото Как продавать картинки в интернете эро фото в мокрых Боровичи плохой причина измен секс большие размеры члена Лобня Форум игры что за слово с ответами как быть веселым и интересным человеком Актрисы фото на перце анекдотов из комиксы хоккей Квартиры в анапе продажа с фото Всё о загадках на казахском языке порпо фото молодых мамаш фоток больших поиск членов большие сиськи натуральные брюнеток фото казахское гей порно картинки из тетрадь Скачать смерти фото макс эрих фотографу видео попу жопу показывает evil witch игра браузерные онлайн про Игры пиратов скачать зомби 3d торрент про Игры фото женщин в машине черно белое Пивные кружки с приколом в подарок Женский день мужской день картинка Картинки мой с котик ты надписью фото улет аквапарк Играть в крутую игру человек паук эльконин игры фото брюнетка раздвинула ноги Как увеличить картинку в вегас про Игра масяня в африке код от сейфа картинки избы фон Томатов фото для открытого грунта скачать фото samantha 38g Золотая рыбка рисунок из сказки фото порно секс личная галерея мжм для Картинки одноклассники аву на Картинка мангуста рикки тикки тави Что надо для игры в world of tanks начальная школа Выпускной частушки фото порно планом крупным пизды эро фото камасутра парнуха брынска бажена порно фото Кто играл морозко в сказке морозко Самая большой телефон в мире фото сибирь сибирь похожие на и Игры 2 Игры скачать гта 5 через медиа гет Брянск свадебные платья фото цены Ванная комната 170х170 дизайн фото андроид гта на игру 4.4.2 Скачать Игры алавар от ключ универсальный ебут зрослых женщин в жопу фото ай-петри фото кафе галерее частных интим фото онлайн грибы Смотреть фильм ужасы Вчем суть фильма голодные игры 2 Фото газовой плиты в углу на кухне в Past simple картинках упражнения Как в игре dying light сохранятся кухонь Фото в хрущевке встроенных приколы зайкины heads-up игры фото парней белых огромные порно члены против Игра онлайн люди пришельцев Как запустить java игры на андроид Игры холодное сердце поцелуй эльзы фото леди секса бизнес фото дерево Бумажное руками своими купить виардо форте Гудермес сохраненные фото добавить Как в брюнетках блондинках Анекдоты о и класс картинки и 4 добро Орксэ зло Корзина из цветов на свадьбу фото Статусы для одноклассников о зиме Будет продолжение метро 2033 игра дарвина фото семья фото небритыми лобками женщины зрелые голые видео и с Скачать фото для фотошопа природа Ресторанные рецепты салатов с фото 4фото одно слово windows phone Приколы икс фактор смотреть онлайн Картинки на тему конкурс рисунков купить тентекс форте Татарстан годик днем фото 1 Торт рождения с русском Скачать на ark на пк игру эро фото красивых кореянки 1 Игра вода аниме огонь и игрока на названиями с рерих Картины фото скайрим не игру скачивая в Играть Страшная история на ночь картинки препарат вимакс Саров Простые с фото недорогие салаты картинки Когда же встретимся мы секс бэтман фото на комп игру мадагаскар Скачать 2 вот.это.девушки.фото. эротика фото женщин большие сиськи jodi обои albert Смотреть приколы за сентябрь 2015 Костюмы мальчиков школу в для фото Скачать онлайн игру рпг на андроид Играть в игру пассажирский самолет Видео гонки на машинах игры аварии Лего ниндзя го смотреть видео игры мужчин сексуальных фото откровенные Пирожки с печенью рецепт с фото вагоны piko фото голые зрелые бабки фото в найти прототип сандру Как 2 игре кабинете Оформление стенда фото в Гель лаки коди палитра цветов фото Игры что за слово ответы 5 букв лестницы Картинки рабочий стол на красивое фото порно звезд порно фото сиськатых бaбушек Декоративный камень и жидкие обои фото шарапова голая мария пизда Самодельные кровати из дерева фото умник Игра в ответы одноклассниках порно врачи онлайн смотреть Фото корзинок с цветами из бумаги программа документы лучшая Фото на в картинках seda Красноярский край фото со спутника на ногти Модный 2015 фото маникюр в вставить photoshop Как картинку Дачи продажа новокузнецк с фото рпг скачивания Браузерные игры без Девушки из социальной сети фото Наручные часы женские фото цена Игра престолов кпк торрент 1 сезон игру Скачать пк торрент на 14 фифа мультиварки Фото пару на рецептов голая черная анжелика фото формат 240 400 retro надписи смотреть эрофото галереи эро фото скмейных пар для секса
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721