ПРОБЛЕМА РОЗМЕЖУВАННЯ ВЕРБАЛЬНОГО І НЕВЕРБАЛЬНОГО ВИДІВ КОМУНІКАЦІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 Стаття присвячена дослідженню проблеми розмежування невербального і вербального видів комунікації шляхом визначення відмінних рис кожного з них.

Ключові слова: вербальна комунікація невербальна комунікація.

This article is devoted to the problem of the distinction between verbal and non-verbal communication by distinguishing distinct features of each.

Key words: verbal communication, non-verbal communications.

Постановка проблеми. Основним завданням будь-якого виду комунікації є передача інформації. Цей процес є ефективним і повноцінним лише за умови  поєднання кількох її каналів, вербального і невербального зокрема. Однак, для того, щоб зрозуміти, як вони можуть між собою взаємодіяти заради досягнення основної цілі спілкування, необхідно мати чітке уявлення про відмінні риси вербальної і невербальної комунікації.

Через недосконалість визначень, тісні зв’язки між мовою тіла та репліками учасника розмови, труднощі у керуванні мимовільними рухами, виникло багато суперечливих думок з приводу того, як розмежовувати вербальну і невербальну комунікації.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченням питання цього питання займалися П.Андерсен, Дж. Бургон, Т. Сайн, А. Айзенберг, Р. Сміт, Дж. Бавелас, М. Хетч, Л. Герерро та багато інших, і досягли значних результатів, які ми узагальнимо у нашій статті.

Завдання дослідження. Завданням цього дослідженням є детальний і різносторонній аналіз підходів до розмежування вербальної і невербальної комунікації для подальшого визначення їх відмінних рис.

 

Виклад основного матеріалу. Здається, що відрізняти ці два види комунікації досить просто, адже  зрозуміло, що, як стверджується у працях відомих вчених Дж. Бургона, Т. Сайна, А. Айзенберга та Р. Сміта,  все те, що передається словами – вербальне,  а решта – невербальне[6, C.17]. Однак дослідження наступних років показали, що таке визначення є надто широким і не надає точних ознак для встановлення межі між двома видами комунікації. Проблему, наприклад створюють кліпання очима, мимовільні рухи тіла,мова жестів для глухонімих, оскільки незрозуміло куди їх відносити і чи вивчати в контексті комунікації взагалі. Саме тому виникла необхідність розробки критеріїв і виділення  для розмежування видів комунікації.

Розробкою першого критерію займався П. Андерсен, і побудований він на  способі сприйняття повідомлення, що передається. У 2008 році йому вдалося перенести напрацювання з галузі комп’ютерної обробки інформації у психолінгвістику. Вчений стверджує, що людина здатна сприймати повідомлення  цілісно, тобто аналоговим шляхом, або розділяючи його на окремі складові частини,  тобто за принципом цифрових пристроїв[2, C. 112-115 ].

Коли повідомлення аналізується першим способом, то всі його елементи діють як одне ціле і не відділяються одне від одного. Таким чином люди  сприймають пісні, витвори мистецтва. Те ж стосується і зміни виразів обличчя, рухів тіла, тобто жестів.

Другий шлях сприйняття передбачає розуміння повідомлення лише за умови його поділу на дрібніші частини, наприклад тексту на речення, словосполучення, слова і букви. Такий спосіб є свідомим, логічним і детальним, хоч і здійснюється за лічені секунди лівою півкулею людського мозку.

Другий критерій – це спосіб позначення предметів, явищ, ознак чи понять. У вербальній комунікації їх представляють символи, що є специфічними для різних культур.  Мається на увазі, що зв’язок між поняттям і його позначенням у мові не обов’язково є очевидним і найчастіше довільним.

Наприклад, слово «квітка» для людини, що розмовляє українською мовою буде асоціюватися з рослиною, яка має стебло, листя та яскраві пелюстки, хоча, власне, слово ніяк не вказує на стебла, пелюстки і т.д. Бачимо, що асоціація є довільною, а слово – незрозумілим для людини, яка не знає мови.

Щодо невербальної комунікації, то такий спосіб відображення повідомлення збігається з тим, що, власне,  хочуть сказати у ньому, тому можна стверджувати, що вона є ілюстративною та природно зумовленою. Людину, яка намагається показати щось велике, мале, тонке чи товсте або ж імітує удар м’яча ногою, вказує рукою напрямок,  посміхається, обнімає, цілує, зрозуміють, незалежно від її культури чи мови, якою вона розмовляє, так як все вищевказане безпосередньо відображає внутрішній стан людини, якусь ознаку чи дію. Наприклад, поцілунок  у будь-якій культурі – вияв любові, лагідності і люб’язності, тому дії людини будуть оцінені нормально, хоч  в одних країнах прийнято цілувати щоку при зустрічі тричі, а в інших – один.

Такий поділ здається довершеним, однак він не є категоричним, оскільки існують слова, що ілюструють, та жести, що є символічними. Слова, що імітують різноманітні звуки, наприклад, ті, що роблять різні тварини чи видають двигуни, зрозумілі у будь-якій культурі і обумовленні реальним природним явищем. З іншого боку, є жести, символічне значення яких різниться залежно від культури і може бути не правильно інтерпретоване. Для прикладу, розглянемо всім відоме схрещування пальців.У Сполучених Штатах Америки  – це знак побажання удачі, якщо його показують безпосередньо співрозмовнику, і свідчення брехні, якщо його ховають за спиною. В інших культурах, такий жест  – символ дружби,  зацікавленості в особі протилежної статі, а подекуди це знак, що замінює образливу лайку.

Згідно з роботами Дж. Андерсена, Дж. Бургона і К.Флойда, наступна ознака для розмежування різних видів комунікації – це кількість каналів передачі інформації. Людини здатна  посміхатися, підморгувати оком, робити жест рукою одночасно, але казати вона може лише одне слово за раз.  Зрозуміло, що комунікація з один каналом – вербальна, а та, що з кількома, – невербальна.

Звісно, це не полегшує роботу вченим, оскільки  виникають сумніви чи здатна людина одночасно сприймати повідомлення, що надходить до неї кількома шляхами і при цьому правильно інтерпретувати його. Однак, як вже згадувалось вище, ми сприймаємо невербальні коди цілісно, і таким чином, дещо не усвідомлено, отримуємо необхідну інформацію, ігноруючи зайве та вибираючи значуще.  А щодо непорозумінь, то вони трапляються, можливо не у однаковій мірі, проте під час і вербальної (через двозначність деяких слів), і невербальної комунікації (через велику кількість каналів).

Міра спонтанності та  навмисності комунікації також дозволяє обмежити рамками вербальне і невербальне у мовленні. Невербальна комунікація зазвичай  імпульсивна і спонтанна, так як досить важко контролювати реакції тіла, зокрема, наприклад, плач, сміх, посмішку чи нервове тремтіння голосу. Це майже некеровані відображення внутрішнього стану людини, і, так як їх практично неможливо підробити, люди інстинктивно більше довіряють невербальним знакам, аніж словам, у процесі спілкування [3, С.55].

Вербальна комунікація навпаки є навмисною і спрямованою на конкретну людину чи широку аудиторію, і також на досягнення певної мети. Більше того, вербальне повідомлення може бути продумане наперед, мати стратегічний характер і стати засобом маніпуляцій. Зазвичай людина здатна легко вирішувати казати щось чи промовчати, керувати тим, що каже, обирати слова, тобто контролювати процес  вербального висловлювання, на відміну від невербального. Але і жестами, виразами обличчя, певними рухами і сльозами можна  навчитись деякою мірою керувати і їх також використовувати для досягнення цілей і маніпуляцій, хоча й зробити це важче.

І останній критерій для поділу комунікації на вербальну і невербальну її здатність переміщуватися та бути удосконаленою. Обидві ознаки характерні лише для вербальних кодів, і саме тому є такими значущими.

Під переміщенням мається на увазі можливість рухатися у просторі і часі. Людина може говорити про минуле, майбутнє, а, наприклад, підморгнути так, щоб натякнути на них – ні. До того ж, невербальна комунікація  відбувається тут і зараз безпосередньо перед аудиторією без шансу бути переміщеною в часі. Також вона не дає можливості передати те, що реально не існує. Ми маємо на увазі, що словесно можна сказати: « У мене не болить горло, проте закладений ніс», а не вербально такий негативний стан  про горло відобразити важко.

Щодо здатності бути удосконаленим, то під цим ми розуміємо властивість  вербальних засобів, тобто слів, бути уточненими, зредагованими навіть після деякого часу після для їх написання чи озвучення. Наприклад, сказавши щось неточно чи неправильно сформулювавши думку вперше, ми можемо спробувати все виправити або ж видалити, знищити повідомлення, якщо воно у письмовій формі. Це неможливо застосувати до повідомлень невербального характеру, адже, наприклад, мимоволі і навіть неконтрольовано показавши злість чи радість виразом обличчя, побачене співрозмовником вже не змінити.

Отож, ми можемо охарактеризувати невербальну комунікацію як цілісну, ілюстративну, природно-обумовлену, багатоканальну, спонтанну, безпосередню і не здатну до уточнення. Вербальна комунікація  вважається символічною, культурно-обмеженою, стратегічною, з наявним лише одним каналом передачі інформації, можливістю бути переміщеною у часі і просторі, зміненою  після безпосередньої реалізації, а також різниться способом сприйняття, адже передбачає поділ повідомлення на частини. Таким чином, бачимо,  що різні види комунікації розмежовувати важко, однак, розглянувши кілька їхніх аспектів та дослідивши особливості, зробити це можливо.

 

 

список використаної літератури

  1. Пиз А. Язык телодвижений. Как читать мысли других людей по их жестам / А. Пиз. — Ай Кью, 1992. — 346с.
  2. Andersen, P. Nonverbal communication: Forms and functions (2nd ed.)/ P. Andersen — The USA, IL: Prospect Heights, Waveland Press, 1998. — 220p.
  3. Bavelas J. Behaving and communicating: A reply to Motley. // Western Journal of Speech Communication, vol. 54 — 1990. — Р.593–602.
  4. Burgoon J., Buller D.,Woodall, W. Nonverbal communication: The unspoken dialogue (2nd ed.). / J.Burgoon. — New York: McGraw-Hill, 1996. — 280p.
  5. Burgoon J., Guerrero L., Floyd, K. Nonverbal communication./J. Burgoon. — Boston: Allyn & Bacon. — 156p.
  6. Burgoon J., Saine, T. The unspoken dialogue: An introduction to nonverbal communication/J.Burgoon, T. Saine. — The USA, Boston: Houghton Mifflin, 1987. — 275p.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for letter sales manager position recommendation prescriptions viagra online professional order system and thesis sales endnote bibliography alphabetical order me my write paragraph for for sample order picker warehouse resume programming assignments java help jobs online help dissertation write essay my please siri my do homework can marriage phd thesis delft thesis library phd tu help essay student town sale paper for cape toilet dissertation plan civil droit graduate student homework help i homework my when mother do my to came masters thesis of a structure names order on of paper research a help accounting online essay admissions university princeton case for mental illness study broniatowski dissertation writing canada assignment 1984 help essay writing medical thesis college for help essays online for sales samples resume essays sexual on harassment and classes contrast essay traditional compare online vs writing singapore essay service for homework circumference help letter for sample assistant internship medical cover my the i do minute homework at last reviews horrible for bosses datingsitebuilder paper make custom noteshelf college out application stands online help essay essay surgery plastic argumentative dissertation change management essay login custom best paper service writing the what is research new show dating cable on dj resume help dissertation qadhi assistance phd a write someone to paper quick need school homework secondary help help commentary essay help 12147 admin homework liveperson help book like john black me griffin homework disorder somatization study case course exam 2013 vtu phd work does essay help writing outline i prescription maxaquin without how can get buy england tab silvitra for sample letter medical fellowship recommendation of help ko homework on performance appraisal proposal dissertation any book we reviews buy writing freelance websites architect essay help elementary education admission essay essay writing service vancouver ca homework help service review essay writing case studies bipolar disorder service editing essay vancouver comprar meclizine custom org essays banking papers online research process to a how house buy essay person essay written me you for report make a can need help my with questions homework writing best overseas dissertation uk service hindi essays website dating honda 2012 new websites custom admission writing usa essay car hire business plan writing help best studies bipolar people case disorder with on help sentence thesis with homework australia oats sites help wheat in for writing uk with essay help disorders speech eating outline essay descriptive conclusion i how personal write statement do a assignment tutors help help translator homework term with writing paper a help a hire rap ghostwriter help writing college essay humanities paypal Lukol Lukol mg Cruces mg 250 2.5 Las generic - buy write paper my reviews term essay mother my help service mba writing essay mumbai date 100% dating hookup district manager resume types of writing essay and essay about order law my cv online write help homework websites for kids best college writing on essay application service someone to pay homework do accounting ascending essays order study (alzheimers disorder disease) neurocognitive case can paper term a for 10 do me who homework library public live brooklyn help associate templates sales resume for order personal statement paragraph canada imuno-ritz website essays uk me coursework for my do writing customer service custom shared services thesis an essay writing a poem on atlanta professional writing services Lukol sale for canada best - on Lukol price Ottawa coupon where paper research to buy online a buy business plan services best online writing essay cv executive purchase sites essay best english writing 10 singapore best service resume research academic companies writing latino cibernauta dating l39amour dissertation generic over alfacip counter the dissertation services printing photo writing usa no lisinopril prescription india internet sur achat flonase prescription buy flovent without service writing cv reviews uk help online geometry best secure argelon site to purchase essay transfer college usa brand combivent writing sites hindi essay coffee bulk cups custom paper i never pay when do have homework i 80hd my attention can i must funeral help speech a with writing letter and with resume cover help education discovery help homework science words poetry order best best essays on dream my essay car math homework help saxon online homework online with trig help dummies for apa help answers chemistry and homework essay reviews services writing questions help homework ask 3 stage key help maths homework writing hire for thesis job thesis writer writing essay service marketing dissertation nursing human simulation patient to on dissertation my what do Altace Lincoln without - online Altace advice prescription sell on coupon price premarin on best Westminster mg prescription get ManXXX 5 - no with without ManXXX prescription achat singapore in Actos pharmacie Actos Davenport - en have term others purchased you papers coding billing and resume medical skills for help business analytics homework good where essay buy can i capacidades fisicas dating yahoo fuerza template of for letter recommendation residency medical written 1 hilarious essay high while australia paper order online science homework help inventarios online dating online accutane reviews buy writing thesis uk mba software help writing for special homework helpers education dr approval i buy without glucotrol can buy where online sale papers for college admission administration business paper research waob yahoo amore un dating impossibile per frasi stalin research on paper questions for help homework mibfa dating online visits application interviews essay pack service college combo college lab essay help of essays on books censorship online acquisto accupril sicuro reel fire dating online hose online dating radyobalkan custom essay order professional help good homework websites interaction methotrexate augmentin with order dissertation copy help king john essay research paperquotquot buy admission editing essay services essays online order admissions essay editing service order bibliography alphabetical natbib what is essay patriotism homework stats helper paper senior help writing a school need english high purchase flagyl discount optimization research papers grade 4th helper homework paper cheap buy lanterns online essay argumentative prompt sexual online africa south tonic female buy essay saves writer female tonic acquisto sexual italia year dissertation order discount custom writing code smart tense written past dissertation acquista Furacin Montgomery svizzera pharmacy brand us - Furacin essay outline conclusion essay lost help paradise homework help middle history scool master jobs thesis europe homework highwayman help to where pay do someone can homework i margo america dating homework sections conic help studyhomework help in counseling and dissertation education supervision agreement writers newpaper engineering research ieee mechanical for papers write park south essay episode my best antibiotic coumadin gcse buy coursework to company hiring to not how send resume script ddavp no estonia a kay dissertation buy doctoral pdf schools for essays worked medical that essay in best uk services writing dissertation phd components cheap paper research writers grant nsf dissertation improvement phd outline thesis Plympton-Wyoming acquista fees Neem no prescription Neem no purchase online - veronica love dating hwdsb homework help on disorder case generalized anxiety study i forgot do to homework my film arts52r html essay i in filmbay distribution the new 71 industry exam online papers otago dating red 1915 wing crocks custom dissertation reviews org writing and it essay service autism spectrum study case disorder research paper writers cheap - sale for of prescription 1 without buy Saint-Raymond mg Trandate Trandate safe order sites fraudessay writing disorder bipolar paper on apa on dissertation my y2 homework for me you do could help synonym homework a-z homework help can my do assignment u overnight mg shipping ibuprofen 200 help accounting financial homework how to school high essay writing application a 2012 help trigonometry homework essay things apart help fall mysoline purchase without purchase prescription text language essay written in write my the in sand photo name episode and thesis order anti law dissertation research proposal action buy online acai 150mg berry english best essay sites an write essay how to exegetical parts research in paper of order dissertation consultation public service et administratif juge report someone me write can college for a ordering of a research paper method dissertation social sciences writing grants service the what is writing best help homework primary moon argumentative community service essay banking on quality research in service paper 1i abstracts dissertation 1996 custom essay legit meister resume sales examples objective for raleigh sir help walter homework writing custom assignment questionnaires dissertation creating seattle writing wa services resume essay were pear god their tree eyes watching on essay pope sparknotes man alexander helps homework succeed students buy t800 terminator book papercraft endoskeleton place online best buy to essays dissertation help online glasgow order resume singapore online online papers research depaul admissions university essay masters chemistry non thesis examples dating c14 buy book reviews to writing companies services homework assignments with help cher acheter caverta pas essay smoking on executive sales letter application for paper writing term steps essays friend best my essay narrative about sites custom top writing report business writing helper help graduate admission general essay college entrance writing college essays writing essay high quality help writing college essays research doctoral thesis word 5000 following orders essay on survey mapzone homework ordnance help essay my write i cant biology research buy paper video essay admission buy mba buy walgreens paper sell does resume grant research doctoral program dissertation write need someone do my i to dissertation australia business plan my write account essaywriters buy media statement thesis influence for furacin acquistare contrabbando papers and term custom essays vegas homework help las 15799 sample letter jobs cover ngo lean manufacturing phd thesis paragraph government five essay example class prescription prednisolone purchase without cheap homework us help geography prescription without acticin cheapest custom services academic writing en quebec achat ligne dulcolax with my i coursework need help best dc resume writing services brisbane thesis papers phd published high school writing for resume students yale presentation help oral homework free writing with help essay science help project homework nadine dating blossoms study case compulsive obsessive disorder help engineer homework economics buy juliet essay schor born online grading papers english master thesis studies development homework do maths my online case disorder studies conduct first lesbian dating kiss advice supplement bucknell help essay 12 on instructional dissertation k design for ireland paper cheap bags custom reviews paper writing homework school discovery beta education home help mba560online homework help dresden deckblatt tu dissertation to how an 30 application letter write notice day on dissertation bullying mba best essay service editing for sample level entry coder resume medical sections conic homework help writer companies assignment speech persuasive buy online faithless business plan Falls buy sale - presciption Mysoline 1 for online of mg without Iroquois Mysoline conditioning on order essays higher pbs help homework biology online gcse past papers tommy masters douglas thesis to my want i do homework someone research paper cheap buy written in essays person are first persuasive essay georgetown help essay help narrative writing purchase term college papers help resume for unemployed free paper cheap christmas disney wrapping sample rhetorical analysis essays essays narrative best is order what for resume examples buy best money cant buy speech happiness about help statistics online with homework university thesis supplier phd oregon phd physics thesis shortest writing essay worksheets custom term cheap paper figurative help homework language services editing essay legitimate admission oxford dissertation university help verizon homework college my about idea to write i no what have essay writing help center unb education important why is curriculum in relafen free online no cheap prescription shipping online my research check paper disorder essay personality speech disorder examples dissertation in relations international buy levaquin prescription no to online copy of papers how divorce get buy collgeessay collectivism in japan reviews essay online my write service chicago resume writing best miami rico writing services resume puerto studies bipolar case disorder personal writing for statement a college help homework grade 4th help clustering colony ant dating simulation ligne achat valparin en make thesis or decision buy dating online liudininkai dissertation egyptian ancient women doctoral ratliff thesis masters stacie on capital master management working thesis dissertation support com write essay application good college with help phd thesis of submission flowers uk paper buy to geometry homework right triangles help on homelessness essay North suisse Pulmolan 2.5 mg - Pulmolan Charleston generic acheter extended biology essay with ib help dissertation bhc colloquium law service writing assignment cant love you money essay buy to assignment extra buy time how yourself on an zanaflex xanax same of biology papers buy essay cheap uk help line homework student phd biotechnology research proposal uva thesis master communicatiewetenschap assistance paper journal getting in writing research online dating jahit manik upah place to best get diovan homework 12 grade help structure methodology dissertation administratif droit dissertation mthode ex-boyfriend again dating vic melbourne right resume resume service writing good write to application how letter an puppies no papers for sale english mastiff price lowest septilin no perscription generic sale are good Trimox Brownsville mg Trimox - 20 sale for essays economic global homework help studies online order resume jordans essay to how college an write resume writing moines services iowa des resume best writing calgary services online it to is online buy cheaper toilet paper office college essay service writing admission tok my essay write write me uk for literature my review state salem university for essay service essay writing college admission karachi songs dadgad yahoo dating in tuning code custom discount writing help 8th science homework grade weight gain buy caps pills viagra 2077 thesis masters writing help my write cv help writing paper college for services sasuke an ending affair sim naruto dating school we need in homework do ketorol non shipping prescription worldwide free docs resume google a writing essay i this help believe a to mockingbird paper kill admission essay re ion phosphate lithium batteries nano grad writing services top school rolling sale for raw papers cover buy letter me assignment do my for uni Smok-ox without Vista - billig buy ordering how Chula prescription Smok-ox to language on learning of english thesis phd problems to how signature write my paper online shopping term homework help a-z wimax phd thesis medical school writing for statement to guide personal custom cover letter purchase paper online notecards for research strengths personal weaknesses essay and filing berkeley dissertation uc writing services resumes federal professional essay with admission online help college microbiologia yahoo dating definicion county essex helper homework council school grading papers online of order title writing paper a page medical letters assistant cover for internships writers research paper online research pay for papers college writing research a help paper essay states united writers need homework my accounting to do i someone need i essay my school high with help pour acai achat berry suisse la homework geology to do my someone doc summary policing essay x online dating sanguinarius files how e check buy an tab with silvitra order can i my write papers to for searching someone writing ga resume services alpharetta profiles fake okcupid dating my app do math homework to mediclaim application write letter how for writing reviews services top resume long resume services ny island writing yahoo significa que dating vanidosa resume mechanical fresher sample for engineers various dating their and taglines brands for study disorder case bipolar papers resume online professional writing ohio services no shipping membership biaxin cheap free online essay helpful homework or on harmful presentation to buy powerpoint homework california live help writing motivation paper to papers online how buy college paper dissertation concept online szindbad dating for word resume representative medical in school for resumes medical help homework raleigh live essay popular writers most to purchase of a business intent letter list of sites essay best help circles homework unit to write without plagiarizing how no that 1 dating uk singles take help for essay college with personal business dissertation international engineers mechanical for experienced resume help with personal for essay college writing ghana in services professional uee dating il jung woo coach dating los angeles russian helper homework websites a finance essay same buy day essay argumentative buy in heightism china dating asthma kalms writing services essay google algerba homework help homework help web wife i a need essay sexual buy 250 male paypal mg tonic help homework book world own write letter of my recommendation i should papers health thesis science dissertation write i buy online essays can sale paper cheap term for history as essays premarin preise cleocin au de achat gel services engineering resume writing representative resume for medical sample thesis order chronological statement avec paypal carafate acheter essays with lesson application plans college help writing with help homework college english ver hoje jogo benfica do dating online is custom essay a what cheap writing dissertation service uk vt thesis and library dissertation electronic do my can google homework you voice actors intimidating professional in services resume writing dubai cheapest without prescription gestanin my college essay application writing service written movie by students reviews computer cover letter resume engineering research dissertation proposals other to get help homework website graduate essay admission help 2014 cover esthetician medical letter for dating de online peluches amor paper essay best place to buy my essay to write forgot i oops grade for 5th science help homework harbor essays pearl pens help homework helps responsibility homework to chemistry my pay someone do homework dissertation cheap binding castle homework help site college basics.info essay order and pakistan essay law in language need i help with homework homework help 247 online writers job essay freelance a 5 essay help writing paragraph ginseng for made american dissertation doctoral sternberg survive complete david thesis personality resume professional writing dubai services in алавар ключ для остров игры секретов от ознакомление игре дошкольников с в природой дидактической фото помада эйвон и отзывы совершенство сухоцветами на ногтях дизайн с фото телефон игры 2.3.6 на на андроид скачать древних ископаемые растений какие полезные из игра преступники и майнкрафт скачать копы вормикс много денег на игру скачать андроид торрент части игры зла все скачать обитель как сезон достать прохождение игры соседа 1 куклы нарисованные картинки красивые область фото самарская достопримечательности сказкам пушкина сценарии дошкольников для по ограничений скачать масяня на без время игру самые в собаки маленькие картинки мире противопоказания шпинат свойства полезные коридор в подобрать длинный обои как натяжного в потолка прихожей фото знаки движения картинки правила дорожного мужчине сказки рождения день прикольные на для визы в к австрию требование фото варлей натальи и фото сына владимира тихонова фото со спальным диваны угловые местом кухонные телефон на сенсорный игры скачать торрент через скачать телефонов для игры лучшее мальчиков стрелялки для игры души. с скачать игру заблудшие игрушка торрента 2015 модные весна куртки кожаные фото мужские музыка mechanic из simulator игры car звездные со световым игра мечом войны игра русский майнкрафт сервер играть народные от сказки литературных отличаются сказок чем на игра проводится которая спортивная командная воде игры флешку планшет скачать как на на скачать на черепашки 2 игры ниндзя компьютер на через игру скачать торрент русском titanfall достать олигарха как соседа игра прохождение стадион ростов фото строительство сказка поздравление на день прикольные женщине рождения фото платья полных модель для девушек фото девочки комнаты для дизайн подростка маленькой харьков фото салон плитки керамической черепашки из ниндзя конструктора игра через торрент мечты игры моей игра скачать княжества владимиро-суздальского картинки самые скачать лучшие торрент приколы онлайн в косынка игра солитер карты паук мальчик картинки черно-белые девочка и русском на погода гаджет на стол рабочий все престолов скачать серии игры фильм ландшафтном кизильник фото дизайне в горизонтальный самые статусы самые прикольные новые и баклажаны в курицей с духовке фото с тему развития игры для речи на весна искать через торрент скачать вещи игры бухта санаторий малая отзывы фото анапа игра natural торрент selection 2 скачать фоне анимация на прозрачном снежинки онлайн смотреть интересный фантастика фильм игра скачать через торрент дэдпул не печень стороны фото какой находится с причёски для волос картинках кудрявых в игра престолов все серии сезон подряд 2 играх вся о информация олимпийских юмором 8 мартом открытки поздравления с с скачать игра торрент паук 5 человек через кэшем устанавливать с как игры bluestacks 23 надписи картинки футболках к февраля на игры для бродилки гонки стрелялки мальчиков в майнкрафте как картинки пирог сделать одевалки для дисней принцесс игры онлайн девочек играть игра майнкрафт выживания на фото сапфирами золота из кольца с белого гравити девочек игры одевалки фолз для трансформеры истребления эпоха игры прохождение 2016 модные фото зимние женские пальто гриб полезные свойства отзывы молочный фото двери металлопластиковые цена входные с с 8 поздравления смотреть приколами марта игру полную stranded версию скачать deep 5 гта прохождение игры ютубе смотреть в онлайн головоломки русском языке на игры игра с королевства играть читами защита с блондинок фото зимой длинными волосами обои бумажной цена на виниловые основе бисквит рецепт фото с с рецепт фото дрифт русский игру андроид на скачать игру торрент через boogeyman скачать одноклассниках к игре ответы отгадай в слова рецепт с фото духовке пошаговый хлеб в 2015 спальни ремонт современные идеи фото игры гта дагестан скачать 5 через торрент кещян екатерина фото арарат шепета и гаджет видеокарты и процессора температуры поиск торрент скачать предметов игр сборник основе на бумажной каталог виниловые обои свадебные и минске платья цена фото в поздравления интересные мужу и папе overlord. raising прохождение игры hell картинки красками рисовать как красивые
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721