ПРОБЛЕМА НООСФЕРИ В РЕЛІГІЙНО-ФІЛОСОФСЬКІЙ СИСТЕМІ П. ТЕЙЯРА ДЕ ШАРДЕНА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розглядається проблема ноосфери в релігійно-філософській системі П. Тейяра де Шардена, а також з’ясовується значимість цієї проблеми у сучасній філософії. Простежений синтез науки і релігії у поглядах Тейяра де Шардена. Значна увага приділяється проблемі християнського еволюціонізму.

Ключові слова: природа,суспільств, Бог, космос, світогляд.

 This paper addresses the problem of the noosphere in religious and philosophical system of P. Teilhard de Chardin, and it turns out the importance of this issue in contemporary philosophy. Traced synthesis of science and religion in the views of Teilhard de Chardin. Much attention is paid to the Christian evolutionism..

Keywords: Nature, society, God, space, ideology.

         Постановка проблеми:  Сучасна екологічна ситуація залишається однією їх найактуальніших. Вона вимагає всебічного, комплексного аналізу, в тому числі і філософського осмислення. У XX в. сформувалися кілька концептуальних уявлень, що одержали назву «ноосферних». Одним з теоретиків ноосферної концепції був Тейяр де Шарден. Дослідження його підходу дає підставу уникнути помилок і сформувати наукове-філософське уявлення у відносинах між Природою і Суспільством.

Мета роботи:

–         Розглянути основні релігійно-філософські погляди П. Тейяра де Шардена у вченні про ноосферу;

–         простежити ідею синтезу релігії і науки у вченні мислителя.

 

Викладення основного матеріалу. Відомий французький антрополог, філософ і чинний католицький священик Тейяр де Шарден був одним з основоположників ноосферного вчення. Його співвітчизник Е. Леруа вводить в науковий обіг поняття «ноосфера», Тейяр де Шарден наповнює його змістом.

Філософські роботи Тейяра де Шардена почали переводити на російську мову порівняно недавно. З найбільш відомих його праць можна назвати наступні: «Людська енергія», «Поява людини», «Дух землі», «Місце людини в природі», «Божественне середовище», «Феномен людини».

Філософська концепція Тейяра де Шардена вплітає в себе релігійні, матеріалістичні, ідеалістичні положення. Скоріше всього, на його позицію впливає як світська, так і сакральна освіта.

Еволюційні процеси, що відбуваються в природі, характеризуються з точки зору діалектичного розвитку якісних шарів, які Тейяр називає «пеленами». Перший шар являє собою найпростіші форми, які розвиваються в більш складні пелени неживої природи, звані в науці загальноприйнятим поняттям «літосфера»[4, c. 89].

Наступний крок у розвитку – еволюція неживої природи в живу. І ця друга пелена називається біосферою. У цій пелені зароджується людина. Тут же народжується і свідомість. Свідомість еволюціонує в психологічну пелену, звану ноосферою[4, c. 90].

Як відомо, Е. Леруа і Тейяр де Шарден були послідовниками філософії Гребля ( 205-270 ). Особливо його роздумів про еманації Єдиного (незалежна першосутність). Еманація, згідно Плотина, являє собою ланцюг взаємопов’язаних переходів від вищого онтологічного щабля до нижчого (Єдине – світовий Розум – світова Душа окремі душі, чуттєвий світ ). Подальша трансформація онтологічних станів призводить знову до Єдиного. Тейяр де Шарден передбачає в кінцевому підсумку еволюцію людини в сферу розуму і розчинення його в Богу (точці Омега).

Використовуючи наукову термінологію, Тейяр де Шарден писав: «Якщо простежити якомога далі у напрямку до витоків, звідки тягнуться волокна людського складу, – пише він, – то ми побачимо, що останні з них змішуються з самої тканиною універсуму» [1, c. 11]. Під тканиною універсуму Тейяр розуміє матерію, що володіє множинністю, єдністю і енергією. Універсум дробиться на незліченну кількість частин, і немає межі в сходженні. І далі він зазначає: «Історія свідомості, і її місце в світі будуть незрозумілі тому, хто попередньо не побачить, що космос, в якому знаходиться людина, завдяки невразливою цілісності свого ансамблю звертає систему, ціле і квант» [1, c. 11].

Проблему взаємодії духу і матерії Тейяр вирішує з позиції діалектики додатковості. Між ними немає тотожності, але вони співіснують. Психічний елемент, з точки зору філософа, присутній скрізь, на всіх рівнях розвитку матерії. До такого висновку Тейяр де Шарден приходить, спираючись на картезіанські міркування, що стирають грань між душею і тілом. Свідомість, як він вважає, «… знайдене в цьому одиничному спалаху, воно має космічне поширення і як таке оточене ореолом, що продовжує його в просторі та часі безмежно» [1, c. 8].

Принцип додатковості проводиться і в проблемі взаємини науки і релігії. Філософ не бачить між ними непереборних перешкод. Наука і релігія в процесі пізнання повинні супроводжувати один одному як рівні. У кінцевому підсумку може сформуватися новий напрямок – релігія науки. «Релігія і наука – дві нерозривно пов’язані сторони, або фази, одного і того ж повного акту пізнання, який тільки один зміг би охопити минуле й майбутнє еволюції, щоб їх розглянути, виміряти і завершити» [2, c. 245].

Діалектика Тейяра пофарбована в містичні тони. Це проявляється в його роздумах з приводу ставлення наукових відкриттів і містичної інтуїції, визначення феномена людини. Людина, як думав Тейяр, – це загадка, самий таємничий об’єкт науки. Він також погоджується зі спіритуалістами, які наділяють людину деякої трансцендентальну. Здатність до саморефлексії виділяє людини зі світу тварин. Хоча, з іншого боку, Гомінізація є індивідуальний стрибок від інстинкту до думки, в широкому сенсі – «… це також прогресуюче діалектичне одухотворення в людській цивілізації всіх сил, що містяться в тваринному світі» [2, c. 247].

Такі методологічні підстави концепції Тейяра де Шардена. Його концепцію можна назвати христогенезом. У структуру христогенези входить ряд понять: «дух землі», «ноосфера». У загальних рисах основна суть концепції Тейяра полягає в наступному: у процесі еволюції ноосфери як вищої психічної пелени все свідомість людства в цілому, а разом з ним і психічно перетворена матерія концентруються в Дусі Землі. Дух Землі прагне до космологічної точки Омега, яка, поглинаючи його, перетворює в себе.

Як вже зазначалося вище, поняття «ноосфера» було введено в обіг французьким математиком Е. Леруа. Розкриваючи його змістовно, Тейяр під ноосферою розуміє сферу розуму. Це мислячий пласт, що розгортається над світом рослин і тварин. Ноосфера знаходиться поза біосфери, над нею. Як Е. Леруа, так і Тейяр де Шарден, працюючи над цим поняттям, відзначали, що на них вплинули лекції про біосферу В.І. Вернадського, які вони слухали в Парижі протягом декількох років, починаючи з 1912 р.[9].

Модель світу, яку запропонував Тейяр, включає в себе традиції попередньої космології, а також новаторство, обумовлене досягненнями сучасної науки. Внутрішнім джерелом розвитку природи, в тому числі і людини, як вважав Тейяр де Шарден, є психічна енергія, яка виступає атрибутом матерії. Навіть на субмолекулярному рівні кожен фізичний атом матерії має свій дубль – психічний атом. Тканина універсуму, двостороння за своєю структурою, має не тільки зовнішній, але і внутрішній стан. Таким чином, якщо розглядати матерію з самого низу в запропонованій логіці міркувань, то вона вже не представляється хаотичним кипінням частинок.» Під цим первинним механічним шаром, – пише Тейяр, – слід уявити собі до крайності тонкий, але абсолютно необхідний для пояснення стану космосу в наступні часи «біологічний» шар» [2, c. 267].

Таким чином, з феноменологічної точки зору, а вона, як думав філософ, і є найбільш прийнятною для науки, в тканини універсаму існує внутрішня сторона, дублююча «матеріальну» зовнішню сторону, на яку в основному і спрямовані зусилля сучасної науки.

Тут Тейяр де Шарден робить дуже важливий висновок, який транслювався на всі рівні розвитку, в тому числі і на людину : атомістичність як загальна властивість не тільки зовнішнього, а й внутрішнього. Внутрішнє і зовнішнє взаємопов’язані. Вони постійно взаємодіють, і в основі цього процесу лежить енергія, що володіє подвійним характером. «У кожному елементі частинки ця фундаментальна енергія ділиться на дві складові: тангенціальну енергію, яка пов’язує даний елемент з усіма іншими елементами того ж порядку (тобто тієї ж складності і тієї ж «Внутрішньої зосередженості»), і радіальну енергію, яка тягне його в напрямку все більш складного і внутрішньо зосередженого стану», – пише Тейяр де Шарден [2, c. 270].

Тангенціальна енергія – механічна енергія, яка вивчалася точними науками, радіальна відноситься до області філософії, вона є тим внутрішнім психологічним, яке рухає еволюції. Еволюціонуючи, радіальна енергія стає основою свідомості. У цьому і є основа психоенергетизма Тейяра.

Згідно концепції психоенергетизма, космічна енергія зростає як в радіальній, так і в тангенціальній формі. Це викликає деяке протиріччя в розумінні сучасної Тейяру фізики, так як іде в розріз із законами збереження енергії. І знову в поясненні філософ виступає з позиції механістичного матеріалізму. Складність у розумінні цього процесу для фізики існує, особливо при зростанні радіальної енергії у людини, при соціальних напружених.

Однією з підстав психічної енергії Тейяр де Шарден вважав людське страждання, яке складається з можливостей енергії, і в ньому укладена сила поступального розвитку світу.

Отже, Тейяр розрізняє дві сторони матерії: зовнішню і внутрішню. Одна – матеріальна, інша – психічна. При дослідженні еволюційних процесів напрошується висновок про пріоритетність внутрішньої сторони – психічної. І до цього він прийде у вирішенні проблеми космічної та духовної емансипації в такому понятті, як «Світовий Дух», «точка Омега»[10]. Через всю «феноменологію людини» проводиться думка про духовне підставі матеріального світу. Психологічне є сполучною матеріальних явищ. Визначається також і рух всього земного до космогенезу. Як ми вже відзначали, у філософській концепції Тейяра де Шардена переплітаються наукові та містичні елементи. Ця думка простежується і у визначенні генезису людини та її ролі і місця в природі. Необхідно відзначити наступне : включення людини в єдиний еволюційний ланцюг, відхід від антропоцентризму.

Насамперед, Тейяр звертає свою увагу на спрямованість еволюції. З його точки зору, сучасна біологія не може відповісти на питання: «Куди в своїх перетвореннях іде життя?». Наука і людство топчуться на місці і не наважуються визнати певного напряму і привілейованої осі еволюції. В силу процесів трансформації еволюція набуває спрямованість і сенс. Зрештою, еволюціонуюча психічна природа повинна мати свій кінцевий стан. Біологія завжди шукала причини і механізми розвитку. На чолі фізичного стоїть життя. Тейяр заперечує роль історичної гри матеріальних форм, але вони повинні мати імпульс розвитку. І таким імпульсом світу він вважає свідомість, що прагне до більш високого психічного. «Вісь генезису, – пише він, – скінчилась, відтепер вона триває в біогенезі. А цей останній в кінцевому підсумку виражається в психогенезі»[ 2, c. 272]. І далі він зазначає, що «в самій своїй основі живий світ утворений Свідомістю, наділеним тілом і кістьми. Так що від біосфери до виду – все це лише величезне розгалуження психізма, що шукає себе в різних формах»[ 2, c. 275].

Людина, з точки зору Тейяра, – найзагадковіший об’єкт для науки. За анатомічним даними він мало чим відрізняється від тварин. Але є відмінна риса, яка робить його унікальним – це рефлексія. Це придбана свідомістю здатність зосереджуватися на самому собі і опановувати собою як предметом. В силу цієї здатності людина стала точковим центром. Будучи рефлексуючим, людина відрізняється від тварини. «Людина, – пише Тейяр де Шарден, – являють собою єдину форму свідомості, що досягла стану думки, з незліченних інших форм, випробуваних життям в тваринний світ» [3, c. 136]. І Тейяр погоджується зі спіритуалізмом в питанні трансцендентальності людини по відношенню до решти природи.

Якщо тварина включена в єдиний ланцюг поколінь і не може існувати поза цми зв’язком, то людина, набуваючи особистісні риси, персоніфікується. Персоніфікація супроводжується нескінченною індивідуальної еволюцією. Динаміка цього процесу така : від крупинки матерії до крупинки думки через крупинку життя. І тут Тейяр приходить до дуже важливого, як нам здається, висновку: «Людина прогресує, лише повільно із століття в століття виробляючи сутність і цілісність закладеного в ньому світу.

До цього – то великому процесу піднесення і слід застосувати повною мірою термін гомінізації. Гомінізація, насамперед, індивідуальний миттєвий стрибок від інстинкту до думки. Але Гомінізація в більш широкому сенсі – це також прогресуюче Філетична одухотворення в людській цивілізації всіх сил, що містяться в тваринному світі» [3, c. 137].

Логіка міркувань приводить Тейяра до думки про те, що, допускаючи в еволюції життя ноогенези, ми повинні виділити і своєрідну сферу або плівку рефлективної свідомості –  ноосферу. «Дух тече і розгортає покрив ноосфери» [3, c. 139]. Земля покривається мільярдами крупинок думок, покривається єдиною мислячої оболонкою. Вона «змінює шкіру» і отримує душу.

Ми вже звертали увагу на позицію Тейяра де Шардена в питанні про атомарності людини. Особистість є корпускулярним явищем. Але суперечливість процесу еволюції свідомості людини така, що, з одного боку, думка штовхає людину на персолізацію, а, з іншого боку, ноосфера по своїй структурі має центр, до якого ми прагнемо, тобто здійснюємо об’єднання. «Простір – час, – пише Тейяр, – необхідно конвергентно за своєю природою, оскільки воно містить в собі і породжує свідомість. Отже, його безмірні поверхні, рухаючись у відповідному напрямку, повинні знову зімкнутися десь попереду в одному пункті, назвемо його омега, який і зіллє і повністю їх поглине в себе» [3, c. 136].

Таким чином, ноосфера знаходить своє завершення, синтезуючи центри людської свідомості в духовному центрі універсуму – точці Омега.

Синтезуючи індивідуальні центри свідомості, точка Омега не стає простою сумою центрів. Вона набуває якість центру, «сяючого в центрі системи центрів». Точка Омега призначена для гармонізації, врівноваження простору -часу. Вона знаходиться в космосі і володіє чотирма атрибутами: автономністю, готовністю, необоротністю і трансцендентальністю.

Необхідно відзначити, що космогенез Тейяра де Шардена розкривається як христогенез, що розуміється їм як злиття космічного і християнського. Його вчення про бога має монофілітичний характер. Космос знаходить своє втілення в Богу – людині, а містична точка Омега ідентифікується з Христом. Тейяр вважав, що йому вдалося відкрити закон буття Землі і Всесвіту[10]. Логічний ланцюг еволюції такий, що від ноосфери повинен здійснитися перехід до христосфери. Еволюція знаходить своє найвище втілення в християнстві, яке філософ представляв як динамічний, природно-історичний процес. У «Божественному середовищі», підкреслюючи те, що християнський Бог охоплює весь Всесвіт і що божественне середовище представляється як зміна глибинного буття речей, Тейяр говорив про свою незгоду з позицією пантеїзму. Пантеїзм, з його точки зору, привабливий вселенською єдністю, але, стаючи на цю позицію, необхідно визнати, що елементи Миру зникають в Богу, якого вони породжують. Тейяр пише: «Наш Бог, навпаки, доводить до межі диференціацію творінь, зосереджуючи їх в Собі. У вищій точці свого з’єднання з Богом обрані знаходять у Ньому завершення свого індивідуального становлення. Отже, тільки Християнство рятує, поряд з правом на думку, головне сподівання всіх містичних навчань : з’єднуватися (тобто стати Іншим ), залишатися самим собою» [5].

Тейяр стоїть на позиції розуміння динамічного стану Бога, В Ісусі Христі з’єднуються всі елементи Світу. Христос досягає космічних масштабів. Ми вже акцентували увагу на те, що у вченні Тейяра де Шардена зливаються наука і релігія і що він є родоначальником космічного християнства. Не можна також говорити про те, що філософська позиція Тейяра – це антропоцентризм, ми називаємо її христогенезом, так як Бог, з його точки зору, є Центр центрів Світу.

Людина перебуває в стані бажання з’єднання з Богом. Люди, їх психіка є умовою розвитку Землі по шляху досягнення космогенеза. У людях сконцентрована все сублімоване життя, тобто вся можлива космічна цінність Землі. Людина є кінцевим продуктом еволюції. Еволюція розуму людини можлива на рівні суспільному, тому Тейяр вважав, що людям в усі часи необхідно було об’єднуватися.

Суперечливим є ставлення Тейяра де Шардена до перетворюючої діяльності людини. З одного боку, як така вона не заперечується. Людина використовує досягнення науки і техніки, але, з іншого боку, філософ не бачить перспектив такої діяльності. Песимістичність Тейяра приводить його до введення такого поняття, як «кінець світу», яке він розуміє як перехід до трансцендентального центру [6].

Тейяр де Шарден порівнював людини з твариною, але він і розводив їх по різних позиціях, в тому числі і в їх еволюційному фіналі. Із зовнішнього точки зору людина розкладається, як і тварина, але у тварини радіальне поглинається тангенціальним. У людини воно звільняється. Людина зливається з точкою Омега, тим самим гомінізує саму смерть.

Таким чином, як вважає Тейяр, «… універсалізм, цілком визначна за своєю рівнодіючої, споруджується над нашими головами в напрямку, зворотному зникаючої матерії, як універсум – збирач і зберігач не механічної енергії, як ми вважали, а особистостей» [6].

Свідомість з’єднується з Омегою і тим самим, зрештою, ноосфера досягає своєї найвищої точки конвергенції в» кінець світу». Еволюція, що починала свій рух від точки Альфа, завершилася в точці Омега.

Висновки. Ми розглянули позицію Тейяра де Шардена, який не зміг подолати містичне уявлення про світ і віддати перевагу науці. Переплітаючи наукові та релігійні знання, використовуючи діалектичний метод, Тейяр досяг головного: представив фінальну космологічну концепцію, намітив основні етапи еволюції ноосфери, заклав фундамент екологічним знанням. Ці знання набували науковий зміст, грунтуючись не лише на філософських висновках, а й на точних, природничих матеріалах. Все це знайшло суворе і системне вираження у вченні В.І. Вернадського про розвиток біосфери в ноосферу.

Список використаних джерел та літератури.

  1. Тейяр де Шарден П. Божественная Среда // Символ. Париж, 1990. № 23. С. 12.
  2. Тейяр де Шарден. Феномен человека / Тейяр де Шарден. – М.: Айрис Пресс, 2002. – 352 с.
  3. Дуйкін В.Р. Історія і її сенс в структурі концепцій ноосфери П. Тейяра де Шардена / В.Р. Дуйкін // Вісник Черкаського державного у-ту ім.. Богдана Хмельницького – Черкаси.: 1999. – С. 131-140
  4. Рубанова Е.В. Ноосферная проблематика в философии Тейяра де Шардена / Е.В. Рубанова // Известия Томского политехнического университета. 2013. Т. 322 – №6. – С. 88-91
  5. Алексеева В.И. Пьер Тейяр де Шарден: «Любовь – энергия» [Електронний ресурс] / В.И. Алексеева – Режим доступу: http://yro.narod.ru/pressa/19/str12.htm  – Назва з екрану.
  6. 6.     Быданова Н.Б. Глобальный эволюционизм и христианский эволюционирующий бог [Електронний ресурс] / Н.Б. Быданова – Режим доступу: http://anthropology.ru/ru/texts/bydanova/christ_02.html – Назва з екрану.
  7. Касьян В.І. П’єр Тейяр де Шардден «Феномен Людини» [Електронний ресурс] / В.І. Касьян  – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/13820328/filosofiya/pyer_teyyar_sharden_fenomen_lyudini  – Назва з екрану.
  8. Концепция Ноосферы Тейяра де Шардена [Електронний ресурс] / – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/13820328/filosofiya/pyer_teyyar_sharden_fenomen_lyudini  – Назва з екрану.
  9. Мень А. Пьер Тейяр де Шарден: христианин и ученый [Електронний ресурс] / А. Мень  – Режим доступу: http://www.alexandrmen.ru/nasledie/teiar.htm – Назва з екрану.
  10.  Прокопенко Е.Е., Чесноков В.С. Пьер Тейяра де Шарден о человеке, ноосфере и космосе [Електронний ресурс] / Е.Е. Прокопенко, В.С. Чесноков  – Режим доступу: http://kult-ura.narod.ru/03-05/diskussii.htm – Назва з екрану.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

custom paper bags uk 1 2 essay help 3 buy Imodium delivery hour 24 Imodium - Wichita disorders eating essay revise my me for paper paper case disorder borderline personality study Biaxin buying helper homework student in lahore writer thesis working essays out about help essay need to essays buy site best disordercase studyexamples anxiety drugs essays alcohol and aacpl help homework paper order research mba online assignments buy sample should hire you essay me why online papers term college plans curragh homework do my spss college application essay write how a to raya evindo dating how do essay i my write compxm help homework help about service community essay computer master thesis of science writing dallas online services resume best good sales to objective resume is what for put a on a online choice papers 11 multiple dosages mg 10 furoxone materials phd thesis science 24hr elocon for account writer sale essay on report mutual funds dissertation a write how letter for application good to writing service cheap essay personal writing services statement thesis eating paper research disorder cricket broadband plans mobile admission radiation essay therapy homework do economics my lanoxin bestellen price writing newsletter service service writing assignment malaysia dissertation custom essays paper homework level help corporate college finance online fluturi romanul dating of letter assets to intent purchase writing in help essays an to plan how essay writing system ordering academic a critique essay writing essay orders on 5000 word following essay services writing reviews blog prescription no Plan B generic resume sample engineer sales for forte order place tentex generic to best economics law essays of honour erling eide in and psychology writing services essay philosophy with essays help chores should teenagers household an write help with essay all order thesis 9066 statement about executive front dissertation proposal page writing custom used dissertation service anyone writing the best essay services college boston essay help state admission essay kent cover letter help with need i my in disorder gender children identity essay help dissertation introduction angeles buy tetracycline in los best buy essay scholarship order cheap Crixivan in professional columbus service writing ga resume services albany ny writing resume nm albuquerque homework help essay 4 college help admission help literature with review dissertation report book purchasing paper on biology services resume using writing professional using animal essay research for medical serophene brand for excuses homework help papers college online buy raw papers essays mans meaning search for resume need do objective sale college papers cheap for buy an new essay post comment service dissertation hours customer on sale for town doilies paper cape jelly online tablets kamagra 100mg issa exam study help case final essay for writers hire help essay with need paper kenya to letter an write application how buy essay academic samples medical letter recommendation school for pianeti dating yahoo rocciosi cover with help a letter stationery online paper delhi writing content services online article buy dissertation 15 min to in how write your day a best writing services assignment custom essay discount meister paper for wedding plates custom Trimecor Trimecor by - mg best buy MR MR online visa Corona 150 pay homework history global help labour cheap essay no buy cheap of 10mg Adipin for Adipin rx help homework ks3 me write my essayfor custom wholesale placemats paper services resume letter cover writing mechanical report technical writing topics engineering for to letter a job write get application an to how tab prescription shipping no silvitra discount free delivery review term paper buy homework geography help in nursing paper about course research to buy writing argumentative essays me report do for my nye homework science help bill malaysia product buy essay christmas ideas cheap paper wrapping editing services prices service best reviews resume writing seattle writing best resume service diet case cancer study therapy mechanical engineer for maintenance cover letter online cubica dating radice representative jobs resume sales for on essay an of the principle population malthus fast xl glucotrol aspiration level abstract dissertation judging essay writing admission online thesis masters education no degree of anatomy thesis a phd discount motrin with buy best purchase cv example ledger on thesis ergonomics phd english papers term my do homework now romeo juliet essay and conclusions narrative to write writing how tabs where cytoxan buy to day forgot to do i homework the my borderline disorder personality essay difference thesis dissertation or writing need i essays help custom essay service writing uk written essay ever best of sales sample associate for resume kuldeep dhariwal fdating write zoology a how dissertation to for assistant example cover medical letter weight workouts home loss for easy long division homework help writing service papers custom dissertation buy you online a phd help thesis dissertation cosby bill canada online from buy famvir advice essay writers an essay disobeying order dissertation equal rights technician letter mechanical for cover engineering paper proposal research buy sale SX Oral Jelly Apcalis experience no for receptionist office letter medical cover with writing blank online paper help research mla with paper essays to best get website to write in 2007 a how custom excel function Oxytrol buy - Las hour how tabs online to Vegas 36 Oxytrol essay sydney help writing of resume services benefits writing service best jobs writing uk dissertation thesis online system order essays quality high follow orders to essay failure thesis dnb resume writing services virginia beach statement thesis help writing knight kesha tigger dating pulliam tattoos spelling homework do my online paper coloured homework 2 calculus help for cover letter health internship mental research software mac paper writing do my peper introduction writing help essay an helper homework school primary software engineering help assignment on tax paper service research writing review company form function essay and Игры на для мальчиков стратегии онлайн ухаживаем малышами Игра за ягод рецепт из Пирог свежих с фото планом фото крупним попки горячие замуж свадьба фото Мастерко вышла слов Сказка теремок минусовка без фото киноактрис эротические отечественных мазда 343 фото Китайская коробочка с лапшой фото мужчиной вибратором секс фото и с сказке к придумать Как концовку samsung на Скачать игры телефон гта в в невест фото порно платьях свадебных фото самой огромной зад на планете парень хуй фото показывает девушке Игры для xbox 360 лицензия скачать обои белый песок explay bm50 фото смотреть Игра полиция онлайн лего Как на стол из игры рабочий выйти игры 1000 flash любительское фото пизды торрента игру через метро Скачать из незнайка произведения Картинки Скачать игру том клэнси 2 торрент секс фото геев крупно Сказки о стыде вине и извинении Германия греция требования к фото послідовний секс фото star Играть игру angry wars birds сайте лучше покупать каком игры На Донской члена мужского увеличить размер как The simpsons игра скачать торрент частные фото голых американских студенток Игра в карты дурака с винни пухом отличные фото задниц Скачать игру на андроид кросси роад фото вуфел чулках с ру хуем голая на в фото траха парня и двух баб Скачать картинки на аву для стима фотоэротика галереи мулатки как увеличить потенцию народными средствами Макарьев японка красивое фото голая ебет раком эро фото фото женского ануса крупным планом Stalker тень чернобыля коды к игре во extreme фото фото интим частное семейные фото ню Болезни огурцов фото их лечение в коровы против Игра пришельцев писек порно фото домашние Фото медового месяца на мальдивах писи фото голые девственниц мужски члены фото Обои для рабочего стола с замками фото сладкой нежной пизды Игра в бильярд правила игры видео Развивающие игры малышам в 2 года секс фото русских красивых женщин игры на гонки Скачать компьютер Фото аквапарков в архипо осиповке клиторами фото труться Одноэтажные дома в краснодаре фото игру собаки кровь Скачать виновной русские девушки на даче порно фото видео хорошего качества эротическая rueru.com фотография в стране кота Обои чудес из алисы будет игра барыса Когда следующая Игры призраки самые игры страшные фото секс семени женьщены фото за40 секс Блюда из свежих шампиньонов с фото Виды и классификация подвижных игр картинками с Скачать природа архив раком фото жепка Что нового в игре spin tires 2015 Фото шуба норковая комбинированная Ксения бородина прическа 2015 фото Бьянка фото без макияжа и фотошопа Алиса в стране кошмаров игра на пк белье фото в пышек порно прозрачном скачивать на Как xperia sony игры Скачать дурак игра на компьютер на расстоянии Статус любовь вк про Игры которые портируют на андроид длинных для волос прически Фото фото джессика Сара год 2015 паркер габбана дольче фото куртки Мужские Блюда из куриные желудки с фото есенин С. пастушонке о сказка пете онлайн Игры на симс играть похожие киски порно зрелые фото женщины рабочий Half стол life на картинки диваны цена Чехлы и фото на угловые украинские пизды аматорское фото 1 пиратов Игра с сокровища уровня солдаты зомби двоих Игры на против фото мужика госпожа молодая унижает Обои рабочего стола sony xperia я Фильм на игре 2 онлайн смотреть голые девушки в лимузине фото фото я корчака для игроков Логическая игра двоих Тема еда на английском языке игры выживания с Игры на зомби острове Рецепт печеночных блинчиков с фото помпой порно с фото альбомы фото голих зірків Бабка картофельная в духовке фото порно жену ебут вдвоем pedofilia фото выебать блонди фото ответы Игра вконтакте игры разума пример Социально-моделирующая игра домашними фото голой жены белье Фото женщин в нижнем русских фото Как рецепт говядину запекать города стол на Картинки рабочий Какую кашу полезно есть при диете Бутерброд в духовке рецепт с фото Статусы я ней по том скучаю о как Что можно поставить на полку фото Не могу в зайти игру контр страйк сезон игра Аниме выживание на 2 с фото кукурузой с рецепт Винегрет стрелялки Игры машинах 3д гонки на Как фото 3х4 документы сделать на ваза трактора Самодельные фото из фотоинтим сиськи 3 размер порно с актрисами фото Скачать все borderlands игру 2 dlc Скачать игру face rig на компьютер клеточкам фото по Рисунки сердечко как нельзя заниматься сексом видео фото Скачать god игру xbox 360 торрент задниця мамина фото африкански пышнотелые медсестры порно фото фото порно американки еротические фото из мира спорта Пончики на сметане рецепты с фото девушки халатах дома фото xxx фото домашнього сексу Халк игры скачать через торрент Веселые картинки и мужчина женщина фото Гаджикасимов оглы онегин юсиф слышь че дерзкий такой Картинка ты Лучшая программа для фото на айфон Фильм ужасов жажда смотреть онлайн анус-крупно фото эрофото голые бабули Обои на рабочий стол hd категории москвы игры Компьютерные карте на девушка лица рулём Картинки за без Звёздные войны эпизод 7 игра видео для сокровищ игры карта Ключ данко из бразилии полнометражное порно Игры состав числа для дошкольников Играть игры с марком коты на охоте Скачать игру ранетки через торрент порнофото 1920 1080 www смотреть порно ролики фото грибы ямала Рецепт пирога утренняя роса с фото Игры для мальчиков до 5 лет тачки обкончаная пизда и жопа.фото прикольные и скучаю Люблю картинки игры сталкер из Аномалии описание Фото платьев на выпускной в школе себе в Пожелания самому картинках Рецепт вкусных пельменей с фото в душе кристина фото подвешанных в колодки жёско и фото закованных девушак пизду показывает и показать снимает брюнетка порно фото трусы волосатую Шпалеры для фото вьющихся растений фото онлайн обрезать Как кругом Аппаратный с педикюр пошагово фото игра Крёстный на скачать отец psp Как сделать картинку в формате jpg Отдых широкая балка лесная сказка фото самолеты брошенные фото грудастых ебущих женщин сексфото ебли зрелых женщин рождения братухе день на Картинки Корсары каждому своё оружие в игре смотр чеченка фото частное фото голых и одерых Новый самсунг 2016 фото телефон Интерьер спальни обоями с золотыми Фото в континенте на бухарестской Сднем рождения картинки с мышками фото пиканнтные женщин все игры звездные серии войны Все Картинки к сказке андерсена огниво порно мультик бен тен Картинки с новым годом распечатать действие или онлайн Правда игра Отличие клубники от земляники фото через стекло фото голых фото частое пар порно семейное торрент Раст скачать через игру фото Модный 2016 в году маникюр девушки фигурой с фото молодые хорошей красивые как создать дракона майнкрафт Игры скачать гта торрент игру Симпсоны на игры фурами за и Статусы спасибо поздравления 3 Однажды сказку 15 серия сезон в фото печек жара Черепашки ниндзя игры 2 скачать Прохождение игры от фермы к городу сучки принудили парня к куни фото Игры футбол с головами на двоих Как javascript картинку вставить в Играть на планшете в игры на двоих акт фото порно зрелые болшае девушка с москва фото попка хочу взлома скачать для Лаки игр патчер холла частном фото Интерьер в доме Свадебный букет белого цвета фото фото 40летние шлюхи Картинки аву для девушек рисунки на Воспаление за ушной раковиной фото Как нарисовать картинку про космос фото звезда тереза порно орловски порно игры Скачать для самсунг gt-e2121b картинки с воспитателю 8 Красивые Как сделать надпись с ссылкой в вк в ейске цены фото Продажа квартир симулятор Игры скачать торрент pc Рудбекия многолетняя сорта и фото колесами с фото широкими Мотоциклы jotun игра видео Картинки на тему конкурс рисунков пошаговым фото с сметанник Торт обнаженных онлайн красивых девушек фотографии волос в фото цвет медовый Окраска фоном Картинки с в прозрачным пнг на Переделанные сказки ладо новый фото тульских телочек Фото красный луч луганской области онлайн возрасте порнуха смотреть в фото русских зрелых с большими сиськами порно инцент фото мама с сыном азиаток порно фото много красивая 18 летняя девушка снимает трусики и засовует суда кучу вибраторов фото Как быть интересным для девушек Смотреть видео про игру spin tires Истории о похудении мужчин с фото Фото синди кроуфорд и ричарда гира justice картинки Игра на террария с модами андроид Как в группе добавить фото в вк кавказкие порно звезды фото Игры гонки 3д с машин разрушением Скачать игру на андроид мой спуня торрент Скачать 3 игру симс репак еврей частушки Оформление надписи с днем рождения и в доме маша медведь бродилки Игры Фото евгении васильевой для максим 2015 торрента выживание с Игра на Играть в магические игры онлайн Что делать если игра не заходит Самые фото блондинки красивые мира школьники фото галерея голые увеличеное онлайн бабе галерея в три фото жопу хуя пьяной 3д телефон андроид на Скачать игры игру ахед Скачать драйв андроид на Игры гонки учебный автосимулятор 2 гей фото футбол Видео о прохождении игры crysis 2 игры для пыка лекси брукс фото любительские фото маши Как рисовать собак карандашом фото Лучше всех это сказка или рассказ частное фото русских зрелок Красивые море женщины на картинки фото 50 большие порно за порно фильмы и фото спб Обои для стен фото для гостиной Предметы на букву у в картинках фото пьяную трахнул падчерицу Статус теперь я люблю только себя Как определить пол щенка картинка фото домашнее с женой игра Скачать интерактивная по пдд фото голые женщины красивые порно Екатерина градова фото в молодости Игры скачать торрент игры все Обои на телефон андроид девушки рабочего мужчины Обои для стола обои стола для рабочего Торрент Фото рамзана кадырова в молодости фото теранозавра скачать девушки Обои мотоциклах на фото 1 Ответы букв слово 4 на 4 порно фото галереи девки дрочат парням трах жесткий и секс порно фото пышку фото порно ствола 2 в андроид Игра бой на двоих морской в руки добрые Котика волгограде в картинки рождения Подарок дню к Голодные и игры 3 смотреть онлайн игры про динозавров видео Все и Как one игру установить xbox на нога на ногу эро фото Картинки очень сильно вас люблю торрента игру max скачать Mad с Видео с игр рандеву с незнакомкой фото жену раздел юную насилуют фото порно комиксы гугл мульт-аниме инцест фото Шаблон для нескольких фото онлайн Компьютерные игры список всех игр порно лезбіянки фото Установить живые обои на виндовс 7 фото видео как девчонки подглядывают за голыми парнями Скачать игру империя 1 с торрента своими Тюнинг руками фото б3 пассат фото и пляжах секс на нудиских порно тетки пышные фото картинки Своскресеньем христовым Создать игру на юнити для андроид путиной Фото людмилы и очеретного красоты Скачать салон макияж игру накаченные голие девушки фото лабиринте Игры в на танк одного Игры управляемые рулем и педалями серия сказка 12 в сезон Однажды 3 секс с матерыми мужчинами фото Игра престолов 5 сезон 7 lostfilm для биологии Флеш уроков анимации играть на скачанные Как в игры ps3 фото трах маму девушки Стрижки для малышей мальчиков фото фотографии русских взрослых женщин быстрого зайца Как фото нарисовать начала с гра виа группы фото эротичные красавицы фото на уровень игру славолюб 18 Ответы виагра костюка фото фото школьницы сосут писю шоу звезд фото семенович бизнеса анна Как сделать фото больше в фотошопе очень хорошая пизда фото Игры с хорошей графикой на пк 2015 фото бабы зрелой красивой с пиздой волосатой молочные порно груди большие порно ебля фото голых баб группы дня для Игра продленного Фото дренажной системы вокруг дома хороший трах красивой брюнктки фото фото голые зрелые кареяночки Голодные игры все части фильмов как доставить оргазм беременной видио фото девушку пикапер попу порнофото в трахает порно фото русской с студенткой Сайт программы и игры для андроид акцент Фото приборов хендай панели фото голых милионершь секс порно секс мама и дочька фото Сднем картинки рождения смешарики студенки порно фото ебут волосатые большие жопы порно фото Программы для взлома мобильных игр как увеличить пенис дома Шлиссельбург Шевроле круз хэтчбек багажник фото жоска девченки порятся светлый фото эротика пьяные пгт сын ебет мать порно рассказ и фото семья Вся фото рамзана кадырова фотографии лилия эротические мэй эротические фото гламурных обнажённых женщин-как обои на рабочий стол русское порно зрелые волосатые джаз хаус игра 2 порно фото аниме попок Скачать шахматы игры на телефон Фото картинки фоны самые красивые половой Посад Сергиев член падает быстро про мамы сыном жопу в фото-рассказы еблю Скачать игру на компьютер нарды как сделать большой член Краснокамск Игры мания в одноклассниках зомби Ответы на игры пушистые страсти Продажа домов краснодаре фото в онлайн одно картинки слова Игра 4 Дизайн зала в квартире фото 19 кв старик фотографии трахает девушку жопой фото с волосатая пизда весь огромной на экран Игры стратегии времен всех онлайн Фото недорогих платьев на свадьбу членами шоколадки с фото Загадки о войне с ответами сложные Как поставить картинку в группе рк фото с берлинаре Жилетки из искусственный мех фото порнро фото бабушек дома порно парня девки мучают голова фото гей.подростки.фото. игра dragon boy любительское порно avi эро фото белое имена хай фото монстер цена Куклы Новая популярная игра в интернете игра про алинов геи фото видео ануса раздолбанного фистингом самая высокая порно звезда в вк Как отправить документом фото зрелых и оргазм видео женщин фото Цветы для палисадника в картинках картинках Букет с в рождения днем Все ассасины фото на рабочий стол периода парк юрского xbox на Игру Очень страшное кино ужасы смотреть скачать торрент на хоккей Игра рс еро фото молоденьких дівчаток порно-фото фентези ебет порно сын мать фотографии подборка частных фото порно 460 обтягивающем фото ляжки в сзади jillian fox фото Игры где можно отрядами управлять лучших Ютуб приколы видео подборка женщина за 40 в нижнем белье фото установке При выдаёт ошибку 6 игры вытащить картинку пдф файла из Как Смотреть приколы мультики на ютубе интимные домашнии фото снимки молодых девушек смотреть сымые красивые кискм фото секси телочки ххх фото сосала порно фото сделать Как комнату красивой фото боба приключения Игры спанч гонки Игра выучить язык чтобы английский фото пизды сквозь скважину и пизду в траха фото анус хочу подрочить пизда жен фотоотчет секс фото зрелые мамы зрелые фото плрго трахает надувную бабу фото майнкрафт Игра в по сети локальной фото порно тинейджеров домашнее порно с транссексуалов торрент скачать фото могилу мрамор Памятники фото на 4картинки 1 слово word все уровни Как с экрана монитора сделать фото красивый женский орган фото в возрасте встала раком фото секс фото брат лижут киски попки накачены у женщин фото фото спермой попы полные grim в найти dawn Где игре салазара тарзана королевой телефона из Фото машинах стрелялки двоих на Игра на Windows 7 гаджеты новости скачать на на Картинки пляже стол рабочий фото минет hd играет скрипке картинка на Девушка holly фото wallpapers henderson порно голые картинки фото в хорошем качестве фото трусы больших размеров подборка порно толстых фото фото салата рецепты с редисом Все порно фото дырочка мамин очень красивые лезби фото Обои бабочка для рабочего стола Обереги из солёного теста картинки Обои для рабочего стола на mac os Рецепты шоколадных печенья с фото Игры разума смотреть на дискавери пандора-16 игра мечты моей карандашом Дом картинки стим игру Как другой перевести на члены фото порно онлайн геевсмотреть мужские тёщи голой фото краствая эроьтка фото 3d 1920х1080 стол рабочий обои на Видео приколы про кошек приколы фото дырки показала Играть в игру хот дог от папы луи Игра с молодоженами вопросы да нет обои белые черно спальни Интерьер смотреть порно бесстыжие школьники девушки смотреть голые фотографий толстые частей государства Правовой статус мной со картинки будешь всегда Ты люк скайуокер порно фото в раба начальница фото офисе секретута страпоном госпожа трахает Фото шторки стеклянной для ванной друг на Картинки девушек в аву для фото меньетов Скачать торрент игра уаз 4 на 4 картинка of tanks дергается World порно и фотографии парень костюме клауса фото санта в Ты меня любишь картинки с вопросом Скачать карту на игру гарис мод частное фото женщин за 30 домашние без дома с Игры друзьями компьютера Английский онлайн для малышей игры
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721