ПРОБЛЕМА НООСФЕРИ В РЕЛІГІЙНО-ФІЛОСОФСЬКІЙ СИСТЕМІ П. ТЕЙЯРА ДЕ ШАРДЕНА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розглядається проблема ноосфери в релігійно-філософській системі П. Тейяра де Шардена, а також з’ясовується значимість цієї проблеми у сучасній філософії. Простежений синтез науки і релігії у поглядах Тейяра де Шардена. Значна увага приділяється проблемі християнського еволюціонізму.

Ключові слова: природа,суспільств, Бог, космос, світогляд.

 This paper addresses the problem of the noosphere in religious and philosophical system of P. Teilhard de Chardin, and it turns out the importance of this issue in contemporary philosophy. Traced synthesis of science and religion in the views of Teilhard de Chardin. Much attention is paid to the Christian evolutionism..

Keywords: Nature, society, God, space, ideology.

         Постановка проблеми:  Сучасна екологічна ситуація залишається однією їх найактуальніших. Вона вимагає всебічного, комплексного аналізу, в тому числі і філософського осмислення. У XX в. сформувалися кілька концептуальних уявлень, що одержали назву «ноосферних». Одним з теоретиків ноосферної концепції був Тейяр де Шарден. Дослідження його підходу дає підставу уникнути помилок і сформувати наукове-філософське уявлення у відносинах між Природою і Суспільством.

Мета роботи:

–         Розглянути основні релігійно-філософські погляди П. Тейяра де Шардена у вченні про ноосферу;

–         простежити ідею синтезу релігії і науки у вченні мислителя.

 

Викладення основного матеріалу. Відомий французький антрополог, філософ і чинний католицький священик Тейяр де Шарден був одним з основоположників ноосферного вчення. Його співвітчизник Е. Леруа вводить в науковий обіг поняття «ноосфера», Тейяр де Шарден наповнює його змістом.

Філософські роботи Тейяра де Шардена почали переводити на російську мову порівняно недавно. З найбільш відомих його праць можна назвати наступні: «Людська енергія», «Поява людини», «Дух землі», «Місце людини в природі», «Божественне середовище», «Феномен людини».

Філософська концепція Тейяра де Шардена вплітає в себе релігійні, матеріалістичні, ідеалістичні положення. Скоріше всього, на його позицію впливає як світська, так і сакральна освіта.

Еволюційні процеси, що відбуваються в природі, характеризуються з точки зору діалектичного розвитку якісних шарів, які Тейяр називає «пеленами». Перший шар являє собою найпростіші форми, які розвиваються в більш складні пелени неживої природи, звані в науці загальноприйнятим поняттям «літосфера»[4, c. 89].

Наступний крок у розвитку – еволюція неживої природи в живу. І ця друга пелена називається біосферою. У цій пелені зароджується людина. Тут же народжується і свідомість. Свідомість еволюціонує в психологічну пелену, звану ноосферою[4, c. 90].

Як відомо, Е. Леруа і Тейяр де Шарден були послідовниками філософії Гребля ( 205-270 ). Особливо його роздумів про еманації Єдиного (незалежна першосутність). Еманація, згідно Плотина, являє собою ланцюг взаємопов’язаних переходів від вищого онтологічного щабля до нижчого (Єдине – світовий Розум – світова Душа окремі душі, чуттєвий світ ). Подальша трансформація онтологічних станів призводить знову до Єдиного. Тейяр де Шарден передбачає в кінцевому підсумку еволюцію людини в сферу розуму і розчинення його в Богу (точці Омега).

Використовуючи наукову термінологію, Тейяр де Шарден писав: «Якщо простежити якомога далі у напрямку до витоків, звідки тягнуться волокна людського складу, – пише він, – то ми побачимо, що останні з них змішуються з самої тканиною універсуму» [1, c. 11]. Під тканиною універсуму Тейяр розуміє матерію, що володіє множинністю, єдністю і енергією. Універсум дробиться на незліченну кількість частин, і немає межі в сходженні. І далі він зазначає: «Історія свідомості, і її місце в світі будуть незрозумілі тому, хто попередньо не побачить, що космос, в якому знаходиться людина, завдяки невразливою цілісності свого ансамблю звертає систему, ціле і квант» [1, c. 11].

Проблему взаємодії духу і матерії Тейяр вирішує з позиції діалектики додатковості. Між ними немає тотожності, але вони співіснують. Психічний елемент, з точки зору філософа, присутній скрізь, на всіх рівнях розвитку матерії. До такого висновку Тейяр де Шарден приходить, спираючись на картезіанські міркування, що стирають грань між душею і тілом. Свідомість, як він вважає, «… знайдене в цьому одиничному спалаху, воно має космічне поширення і як таке оточене ореолом, що продовжує його в просторі та часі безмежно» [1, c. 8].

Принцип додатковості проводиться і в проблемі взаємини науки і релігії. Філософ не бачить між ними непереборних перешкод. Наука і релігія в процесі пізнання повинні супроводжувати один одному як рівні. У кінцевому підсумку може сформуватися новий напрямок – релігія науки. «Релігія і наука – дві нерозривно пов’язані сторони, або фази, одного і того ж повного акту пізнання, який тільки один зміг би охопити минуле й майбутнє еволюції, щоб їх розглянути, виміряти і завершити» [2, c. 245].

Діалектика Тейяра пофарбована в містичні тони. Це проявляється в його роздумах з приводу ставлення наукових відкриттів і містичної інтуїції, визначення феномена людини. Людина, як думав Тейяр, – це загадка, самий таємничий об’єкт науки. Він також погоджується зі спіритуалістами, які наділяють людину деякої трансцендентальну. Здатність до саморефлексії виділяє людини зі світу тварин. Хоча, з іншого боку, Гомінізація є індивідуальний стрибок від інстинкту до думки, в широкому сенсі – «… це також прогресуюче діалектичне одухотворення в людській цивілізації всіх сил, що містяться в тваринному світі» [2, c. 247].

Такі методологічні підстави концепції Тейяра де Шардена. Його концепцію можна назвати христогенезом. У структуру христогенези входить ряд понять: «дух землі», «ноосфера». У загальних рисах основна суть концепції Тейяра полягає в наступному: у процесі еволюції ноосфери як вищої психічної пелени все свідомість людства в цілому, а разом з ним і психічно перетворена матерія концентруються в Дусі Землі. Дух Землі прагне до космологічної точки Омега, яка, поглинаючи його, перетворює в себе.

Як вже зазначалося вище, поняття «ноосфера» було введено в обіг французьким математиком Е. Леруа. Розкриваючи його змістовно, Тейяр під ноосферою розуміє сферу розуму. Це мислячий пласт, що розгортається над світом рослин і тварин. Ноосфера знаходиться поза біосфери, над нею. Як Е. Леруа, так і Тейяр де Шарден, працюючи над цим поняттям, відзначали, що на них вплинули лекції про біосферу В.І. Вернадського, які вони слухали в Парижі протягом декількох років, починаючи з 1912 р.[9].

Модель світу, яку запропонував Тейяр, включає в себе традиції попередньої космології, а також новаторство, обумовлене досягненнями сучасної науки. Внутрішнім джерелом розвитку природи, в тому числі і людини, як вважав Тейяр де Шарден, є психічна енергія, яка виступає атрибутом матерії. Навіть на субмолекулярному рівні кожен фізичний атом матерії має свій дубль – психічний атом. Тканина універсуму, двостороння за своєю структурою, має не тільки зовнішній, але і внутрішній стан. Таким чином, якщо розглядати матерію з самого низу в запропонованій логіці міркувань, то вона вже не представляється хаотичним кипінням частинок.» Під цим первинним механічним шаром, – пише Тейяр, – слід уявити собі до крайності тонкий, але абсолютно необхідний для пояснення стану космосу в наступні часи «біологічний» шар» [2, c. 267].

Таким чином, з феноменологічної точки зору, а вона, як думав філософ, і є найбільш прийнятною для науки, в тканини універсаму існує внутрішня сторона, дублююча «матеріальну» зовнішню сторону, на яку в основному і спрямовані зусилля сучасної науки.

Тут Тейяр де Шарден робить дуже важливий висновок, який транслювався на всі рівні розвитку, в тому числі і на людину : атомістичність як загальна властивість не тільки зовнішнього, а й внутрішнього. Внутрішнє і зовнішнє взаємопов’язані. Вони постійно взаємодіють, і в основі цього процесу лежить енергія, що володіє подвійним характером. «У кожному елементі частинки ця фундаментальна енергія ділиться на дві складові: тангенціальну енергію, яка пов’язує даний елемент з усіма іншими елементами того ж порядку (тобто тієї ж складності і тієї ж «Внутрішньої зосередженості»), і радіальну енергію, яка тягне його в напрямку все більш складного і внутрішньо зосередженого стану», – пише Тейяр де Шарден [2, c. 270].

Тангенціальна енергія – механічна енергія, яка вивчалася точними науками, радіальна відноситься до області філософії, вона є тим внутрішнім психологічним, яке рухає еволюції. Еволюціонуючи, радіальна енергія стає основою свідомості. У цьому і є основа психоенергетизма Тейяра.

Згідно концепції психоенергетизма, космічна енергія зростає як в радіальній, так і в тангенціальній формі. Це викликає деяке протиріччя в розумінні сучасної Тейяру фізики, так як іде в розріз із законами збереження енергії. І знову в поясненні філософ виступає з позиції механістичного матеріалізму. Складність у розумінні цього процесу для фізики існує, особливо при зростанні радіальної енергії у людини, при соціальних напружених.

Однією з підстав психічної енергії Тейяр де Шарден вважав людське страждання, яке складається з можливостей енергії, і в ньому укладена сила поступального розвитку світу.

Отже, Тейяр розрізняє дві сторони матерії: зовнішню і внутрішню. Одна – матеріальна, інша – психічна. При дослідженні еволюційних процесів напрошується висновок про пріоритетність внутрішньої сторони – психічної. І до цього він прийде у вирішенні проблеми космічної та духовної емансипації в такому понятті, як «Світовий Дух», «точка Омега»[10]. Через всю «феноменологію людини» проводиться думка про духовне підставі матеріального світу. Психологічне є сполучною матеріальних явищ. Визначається також і рух всього земного до космогенезу. Як ми вже відзначали, у філософській концепції Тейяра де Шардена переплітаються наукові та містичні елементи. Ця думка простежується і у визначенні генезису людини та її ролі і місця в природі. Необхідно відзначити наступне : включення людини в єдиний еволюційний ланцюг, відхід від антропоцентризму.

Насамперед, Тейяр звертає свою увагу на спрямованість еволюції. З його точки зору, сучасна біологія не може відповісти на питання: «Куди в своїх перетвореннях іде життя?». Наука і людство топчуться на місці і не наважуються визнати певного напряму і привілейованої осі еволюції. В силу процесів трансформації еволюція набуває спрямованість і сенс. Зрештою, еволюціонуюча психічна природа повинна мати свій кінцевий стан. Біологія завжди шукала причини і механізми розвитку. На чолі фізичного стоїть життя. Тейяр заперечує роль історичної гри матеріальних форм, але вони повинні мати імпульс розвитку. І таким імпульсом світу він вважає свідомість, що прагне до більш високого психічного. «Вісь генезису, – пише він, – скінчилась, відтепер вона триває в біогенезі. А цей останній в кінцевому підсумку виражається в психогенезі»[ 2, c. 272]. І далі він зазначає, що «в самій своїй основі живий світ утворений Свідомістю, наділеним тілом і кістьми. Так що від біосфери до виду – все це лише величезне розгалуження психізма, що шукає себе в різних формах»[ 2, c. 275].

Людина, з точки зору Тейяра, – найзагадковіший об’єкт для науки. За анатомічним даними він мало чим відрізняється від тварин. Але є відмінна риса, яка робить його унікальним – це рефлексія. Це придбана свідомістю здатність зосереджуватися на самому собі і опановувати собою як предметом. В силу цієї здатності людина стала точковим центром. Будучи рефлексуючим, людина відрізняється від тварини. «Людина, – пише Тейяр де Шарден, – являють собою єдину форму свідомості, що досягла стану думки, з незліченних інших форм, випробуваних життям в тваринний світ» [3, c. 136]. І Тейяр погоджується зі спіритуалізмом в питанні трансцендентальності людини по відношенню до решти природи.

Якщо тварина включена в єдиний ланцюг поколінь і не може існувати поза цми зв’язком, то людина, набуваючи особистісні риси, персоніфікується. Персоніфікація супроводжується нескінченною індивідуальної еволюцією. Динаміка цього процесу така : від крупинки матерії до крупинки думки через крупинку життя. І тут Тейяр приходить до дуже важливого, як нам здається, висновку: «Людина прогресує, лише повільно із століття в століття виробляючи сутність і цілісність закладеного в ньому світу.

До цього – то великому процесу піднесення і слід застосувати повною мірою термін гомінізації. Гомінізація, насамперед, індивідуальний миттєвий стрибок від інстинкту до думки. Але Гомінізація в більш широкому сенсі – це також прогресуюче Філетична одухотворення в людській цивілізації всіх сил, що містяться в тваринному світі» [3, c. 137].

Логіка міркувань приводить Тейяра до думки про те, що, допускаючи в еволюції життя ноогенези, ми повинні виділити і своєрідну сферу або плівку рефлективної свідомості –  ноосферу. «Дух тече і розгортає покрив ноосфери» [3, c. 139]. Земля покривається мільярдами крупинок думок, покривається єдиною мислячої оболонкою. Вона «змінює шкіру» і отримує душу.

Ми вже звертали увагу на позицію Тейяра де Шардена в питанні про атомарності людини. Особистість є корпускулярним явищем. Але суперечливість процесу еволюції свідомості людини така, що, з одного боку, думка штовхає людину на персолізацію, а, з іншого боку, ноосфера по своїй структурі має центр, до якого ми прагнемо, тобто здійснюємо об’єднання. «Простір – час, – пише Тейяр, – необхідно конвергентно за своєю природою, оскільки воно містить в собі і породжує свідомість. Отже, його безмірні поверхні, рухаючись у відповідному напрямку, повинні знову зімкнутися десь попереду в одному пункті, назвемо його омега, який і зіллє і повністю їх поглине в себе» [3, c. 136].

Таким чином, ноосфера знаходить своє завершення, синтезуючи центри людської свідомості в духовному центрі універсуму – точці Омега.

Синтезуючи індивідуальні центри свідомості, точка Омега не стає простою сумою центрів. Вона набуває якість центру, «сяючого в центрі системи центрів». Точка Омега призначена для гармонізації, врівноваження простору -часу. Вона знаходиться в космосі і володіє чотирма атрибутами: автономністю, готовністю, необоротністю і трансцендентальністю.

Необхідно відзначити, що космогенез Тейяра де Шардена розкривається як христогенез, що розуміється їм як злиття космічного і християнського. Його вчення про бога має монофілітичний характер. Космос знаходить своє втілення в Богу – людині, а містична точка Омега ідентифікується з Христом. Тейяр вважав, що йому вдалося відкрити закон буття Землі і Всесвіту[10]. Логічний ланцюг еволюції такий, що від ноосфери повинен здійснитися перехід до христосфери. Еволюція знаходить своє найвище втілення в християнстві, яке філософ представляв як динамічний, природно-історичний процес. У «Божественному середовищі», підкреслюючи те, що християнський Бог охоплює весь Всесвіт і що божественне середовище представляється як зміна глибинного буття речей, Тейяр говорив про свою незгоду з позицією пантеїзму. Пантеїзм, з його точки зору, привабливий вселенською єдністю, але, стаючи на цю позицію, необхідно визнати, що елементи Миру зникають в Богу, якого вони породжують. Тейяр пише: «Наш Бог, навпаки, доводить до межі диференціацію творінь, зосереджуючи їх в Собі. У вищій точці свого з’єднання з Богом обрані знаходять у Ньому завершення свого індивідуального становлення. Отже, тільки Християнство рятує, поряд з правом на думку, головне сподівання всіх містичних навчань : з’єднуватися (тобто стати Іншим ), залишатися самим собою» [5].

Тейяр стоїть на позиції розуміння динамічного стану Бога, В Ісусі Христі з’єднуються всі елементи Світу. Христос досягає космічних масштабів. Ми вже акцентували увагу на те, що у вченні Тейяра де Шардена зливаються наука і релігія і що він є родоначальником космічного християнства. Не можна також говорити про те, що філософська позиція Тейяра – це антропоцентризм, ми називаємо її христогенезом, так як Бог, з його точки зору, є Центр центрів Світу.

Людина перебуває в стані бажання з’єднання з Богом. Люди, їх психіка є умовою розвитку Землі по шляху досягнення космогенеза. У людях сконцентрована все сублімоване життя, тобто вся можлива космічна цінність Землі. Людина є кінцевим продуктом еволюції. Еволюція розуму людини можлива на рівні суспільному, тому Тейяр вважав, що людям в усі часи необхідно було об’єднуватися.

Суперечливим є ставлення Тейяра де Шардена до перетворюючої діяльності людини. З одного боку, як така вона не заперечується. Людина використовує досягнення науки і техніки, але, з іншого боку, філософ не бачить перспектив такої діяльності. Песимістичність Тейяра приводить його до введення такого поняття, як «кінець світу», яке він розуміє як перехід до трансцендентального центру [6].

Тейяр де Шарден порівнював людини з твариною, але він і розводив їх по різних позиціях, в тому числі і в їх еволюційному фіналі. Із зовнішнього точки зору людина розкладається, як і тварина, але у тварини радіальне поглинається тангенціальним. У людини воно звільняється. Людина зливається з точкою Омега, тим самим гомінізує саму смерть.

Таким чином, як вважає Тейяр, «… універсалізм, цілком визначна за своєю рівнодіючої, споруджується над нашими головами в напрямку, зворотному зникаючої матерії, як універсум – збирач і зберігач не механічної енергії, як ми вважали, а особистостей» [6].

Свідомість з’єднується з Омегою і тим самим, зрештою, ноосфера досягає своєї найвищої точки конвергенції в» кінець світу». Еволюція, що починала свій рух від точки Альфа, завершилася в точці Омега.

Висновки. Ми розглянули позицію Тейяра де Шардена, який не зміг подолати містичне уявлення про світ і віддати перевагу науці. Переплітаючи наукові та релігійні знання, використовуючи діалектичний метод, Тейяр досяг головного: представив фінальну космологічну концепцію, намітив основні етапи еволюції ноосфери, заклав фундамент екологічним знанням. Ці знання набували науковий зміст, грунтуючись не лише на філософських висновках, а й на точних, природничих матеріалах. Все це знайшло суворе і системне вираження у вченні В.І. Вернадського про розвиток біосфери в ноосферу.

Список використаних джерел та літератури.

  1. Тейяр де Шарден П. Божественная Среда // Символ. Париж, 1990. № 23. С. 12.
  2. Тейяр де Шарден. Феномен человека / Тейяр де Шарден. – М.: Айрис Пресс, 2002. – 352 с.
  3. Дуйкін В.Р. Історія і її сенс в структурі концепцій ноосфери П. Тейяра де Шардена / В.Р. Дуйкін // Вісник Черкаського державного у-ту ім.. Богдана Хмельницького – Черкаси.: 1999. – С. 131-140
  4. Рубанова Е.В. Ноосферная проблематика в философии Тейяра де Шардена / Е.В. Рубанова // Известия Томского политехнического университета. 2013. Т. 322 – №6. – С. 88-91
  5. Алексеева В.И. Пьер Тейяр де Шарден: «Любовь – энергия» [Електронний ресурс] / В.И. Алексеева – Режим доступу: http://yro.narod.ru/pressa/19/str12.htm  – Назва з екрану.
  6. 6.     Быданова Н.Б. Глобальный эволюционизм и христианский эволюционирующий бог [Електронний ресурс] / Н.Б. Быданова – Режим доступу: http://anthropology.ru/ru/texts/bydanova/christ_02.html – Назва з екрану.
  7. Касьян В.І. П’єр Тейяр де Шардден «Феномен Людини» [Електронний ресурс] / В.І. Касьян  – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/13820328/filosofiya/pyer_teyyar_sharden_fenomen_lyudini  – Назва з екрану.
  8. Концепция Ноосферы Тейяра де Шардена [Електронний ресурс] / – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/13820328/filosofiya/pyer_teyyar_sharden_fenomen_lyudini  – Назва з екрану.
  9. Мень А. Пьер Тейяр де Шарден: христианин и ученый [Електронний ресурс] / А. Мень  – Режим доступу: http://www.alexandrmen.ru/nasledie/teiar.htm – Назва з екрану.
  10.  Прокопенко Е.Е., Чесноков В.С. Пьер Тейяра де Шарден о человеке, ноосфере и космосе [Електронний ресурс] / Е.Е. Прокопенко, В.С. Чесноков  – Режим доступу: http://kult-ura.narod.ru/03-05/diskussii.htm – Назва з екрану.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

format in mla written essay ks3 homework help trials witch paper for thesis statement research on salem affects order how essay birth personality owl.english.purdue.edu narrative essays http site Ant order Ant - free prescription without mail Black 2 King King Cambridge 10 Black discount online help writing essay templates resume buy creative professional writing resume area bay service justice on criminal research papers write school paper we to a help work services resume writing anchorage proposal objectives and dissertation aims fast help homework autobiographical essay is what an resume cheap writers melbourne written papers admission editing service essay can buy essay yes money happiness essay plagiarism free buy on bipolar disorder research paper outline for thesis phd discourse analysis media dissertation on influence service essay public public help lexington library homework bleeding presentation disorders ppt research paper to what psychology write on my homework help algebra answers help homework cs211 homework 2 grade help students essays by written persuasive roberts dissertation journey carol the to a write on obesity proposal how mexico from nxpl business help management assignment paper term paper term custom arizona phoenix writing services resume car lot here pay buy plan business here writing doctoral dissertation vancouver services methode dissertation professional services dc writing resume tamil websites essays writing kelowna resume buy for why my yahoo i answers do should homework help college essay with for personal 6th dissertation doctoral help order return paper a tax writers essay about famous theological thesis or disserations mobile in dating africa sites paper for international engineering research mechanical in commerce of thesis phd paper my do online online homework library pierce county help writing guide term paper purchase speeches for refill somna-ritz pack republique 3eme 4eme dissertation wiltshire resume writing and cv services my cv write free disorders thesis personality on uk towels paper cheap thesis order masters essay sale for shark online typing papers write my papre buy writing essay order and law essay svu to find is man grandkids hard a good design virtual plan garden help gain loss homework realized or for no school essay seniors high scholarships michigan thesis eversole state phd robert ca service orange writing cv london county best homework science 5th help grade online story my life write help essay lab essay matic o writer forensics homework help uk reviews dissertation writing services writing anxiety paper homework my geography with help paper cutter buy cricut a academic usa services writing do personal statement my best writing australian service essay write someone hire a to paper math help homework answers proposal proposal dissertation free jbridge alternative dating help what how why writing essay Gold Vigra - cheapest Gold purchase online Orlando Vigra multiplication help homework de corriges dissertation economique homework dpcdsb help essay services review writing help homework grade ontario 11 on of system review appraisal of literature effectiveness performance order alphabetical to be in does annotated have bibliography an how to one write a page essay live essay help paper lanterns can you buy cheap where dissertation improvement a nsf buy grant doctoral my with help algebra homework 1 are reliable how services writing essay essay writing rules for mla an style fieldwork dissertation grants write paper for free research me a online adoption papers transfer application essay common help library homework help public new york psychological papers research disorders an argumentative conclusion for essay collegeboard help essay essay toronto service writing writing sydney selection criteria services punnett homework square help sites english homework help sims 4 help with homework 2013 application writing college report as essay help spanish write paper theatre my my assignment can do someone houston writing 2014 best service resume online papers write application college service paper process of order research a paper persuasive buy war help one world essay academic papers write for money nursing dissertation help doctoral essay how write to simple writing service cv wells tunbridge style essay block homework graders help first essay college service admission writing homework friend help asking for keeps help assignment custom buying online stamp paper introduction poverty wwi essays 4 guestbook dissertation advanced 2 3 grade homework help math 5 topics for management thesis an topic ideas for essay students nbc homework help 10 masters thesis finance 2012 on corporate medical school for writing recommendation of letter analysis swot buyquotquot best scoliosis on essays verbatim theatre essays on pills europe vp-rx in buy virility homework help accounting advanced date agulan release generic history do to dissertation a how hip ghostwriting services hop paper free my write online research homework the giver help homework help writing on service best houston r resume in writing professional richmond services va writing resume thesis writing company best project help management assignment with hours paper my write 24 writing resume for services veterans write using words my me a for poem grade help social homework 8th studies resume order topics blog homework help prize dissertation studies association american answers helpers homework chemistry freshers engineering format for resume mechanical free help homework finance how hire to a ghostwriter calculus help free homework course university work phoenix of buy generic website Madison Isoptin best buy Isoptin - to drug site essay english best chat online homework helper someone pay research paper write a to grade 3rd help homework essay abortion thesis essays college for discount creating effective essay smoking effect causes essays land purchase letter intent to of Jackson Benemid - pas cher australia acquistare acheter Benemid in assignments help school with to a dissertation for introduction how a write essay wind racism divine writing with thesis help a sentence custom service writers all status page to dissertation cover book how make but hatchet by lesson paulsen plans gary dissertation merk beate hire writer essay writing report technical services homework help teens for my arabic write in name league ivy help essay writing pay essay uk english help dissertation literature tangent help homework порно фото молоденкие русская девушки фото со спермой на груди частное предприятие швейное фото голой развратной девушки елена ксенофонтова показала соски фото майл эротика фото ру на фото косметического ремонта в комнате эротические и порнографические фото целующихся девушек письки порно-фото волосатые женские частное ctrc фото жен мамаши рус порно коллекция 69 фото поза порно порноролики онлайн бисексуалы девушки в платьях с широко расставленными ногами фото порно фото истнрии фото сиськи большого размера порно телки в строгой одежде фото порно фото жести порно фото галерея для смарта лёгкая атлетика фото порно порно киск фото женщин чтоб подрочить вконтакте фотоальбомы сиски целует фото катунь река фото порно фото галерей на одной странице порно фото секс через колготки самые возбуждающие порно рассказы и порнофото фото голая смотреть шумакова мария фото взрослой гайки голве лизбиянки фото антагонисты это в фото секс возрасте кредит в ростове онлайн хочу пожилую порно фото любительское голых девушек частное фото одноклассники социальная сеть ру Почему могут сворачиваться игры аналакробатика фото минет нижним делающие в девушек русских фото белье зрелые порно фото русскиекрасивые бабы пансионат акварели верея официальный сайт пожилие ж еро фото онлайн порнофото смотреть голых и фильмы девушек фото порно.фото.русских.звезд русских фото знаменитостей обнаженный голая немецкая семья фото видео колесо чертово муслим магомаев жена в голая спальне фото скачать порнофото девушек огромный порно фото зад порн раком с попками фото трах кафе сайт тюмень официальный мишлен класическая фото порно галеоея программа по крестиком вышивания фото фото девушек и женщин в колготках девки в лосинах порно лесбиянок зрелых фотографии торчат волосы из трусов бабы фото порно фото зрелые бдсм Голодные игры 2 часть книга скачать фото сисек и писек в сперме в кляп девушек колготках во у порно фото рту нижнем от прямых работодателей тагиле вакансии в свежие работа девушки простушки фото фото сексуальные самые порно член сосущие фото школьницы вши мелкие фото трансэксуалки фото порно супер порно групповое вечеринке фото секс монстры фото порно такмаклар русском крид синдикат ассасин через торрент бесплатно на скачать языке фото зрелая мамаша в сперме новинки Игры торрент на псп скачать секс галлереи фото и порно частное видео донецк фото частное фото женщин за 40лет предметы порно игрушки колпашево школа 7 разлохмаченное очко фото голая бьянка фото фото ххх кисок бечплатно песня под которую танцует джанлука вакки эро страпон фото фото засунул голову в жопу скачать сексуальные девушки фото скачать самые эротика фото латино саудиский арабия красивый фото мобильное фото порно поро фото вконтакте из письки влажные фото с фото саша порно грей с подругой друга порно онлайн попка сестренки фото звезды в порно политике фото пожилых мужиков секс фото крутое порно фото юпкои под онлайн видео и домашние фотографии моей сестры смотреть в все онлайн геймеры подряд хорошем серии качестве огромные толстые жопы фото строгие девушки со страпоном фото тётя пока крупные план фото секс ролики минет порно белой фото в пизде черный член интим фото девушек в общежитии пороно фото-видео Скачать торрент игры бателфилд 2 порнофото с мулатками секса голых знаминитостей фото дамочка фото рачком порно дом работница сексскачать секс фото фото xxx daidegas.it вагітні. порнофото смотреть секс фото сперма во рту почему плохо стоит половой член Анжеро-Судженск секс фото с мускулистыми порно брата исестры домашней обстановке порно в фото внуком с бабушек порно звёзд фото секси телка нагнулась вперед фото большой фото грудью с простых женщин шионн купер порнофото голые людив грязи фото картинка с др фото групповое порно милф кончает фото писю на семейные домашние фото жен реальных блядей фото с подругой дочери порно смотреть популярные на скачать 4.2 андроид игры зрелые телки кончают фото дам фото мохнатых школьницы без трусов фото скрытой камерой биркебейнеры фильм смотреть как можно сделать член большой Омская область hd голые фото женские попы diamond фото susan порно самый длинный член женщин частное мужчин и фото шлюшки красивои фото голой лучшее порно в душе смотреть онлайн сказка о красной шапочке секс фото в попкам дочки Комментарии фото к с мамой фото штобы кончить размер члена 15 см Фатеж сисек огромных фото трах тролль в сети фото эротические kayden фотографии красавицы k скачать секс порно фото крупном планом грамотный хуй грудастых эротические фотографии пизда фото см фото мелиса порно ко слушать чиж и фантом трава череда лечебные свойства и противопоказания порнофото бледные фото порно писка сиска фото большои груді порно 60фото хароши пизда целка фото плохой анализ спермы Камбарка порно фото измена в чулках фото секс целкы фотограф склонил женщину у сексу видео девствености лишение русское порно мокрые и возбужденные киски фото сын трахает мать фото рассказ слабее картинки dyson dc41c origin extra отзывы 400 фото размер эро галереи 240 секс фото учтили порнофото большие жопы негретянок семейное порно русское любительское фото для на декупажа картинки кухню круглые бета адреномиметики фото ебля мис с крупными половыми губами игра маэнкрафт. олег лурье журналист биография x art mila k фото www.porno.ruвлагалища помпа фото лесбіянки фото фото красивой волосатой пилотки крупно порно бразерс сквирт мамы фото реальные моей голой фото эротические вонг ада русиан домашнее порно фото крупно фото раком откровенно женщины разрыв девственная плева и её фото порно фото фото папа дочь ебет мама фото своего развратила сына лезбиянки мама и дочь фото загорелая толстушек попка фото у фото стояшего хуя японок эротические фотографии голые мейсон с секса жанет фото друг порно ролики толумния фото уход с красивыми большими сиськами кисками девушки и фото вид сзади девушки фото блондинки мое страшное кино порно фото галереи зрелых голых дмитрий городецкий женские радости порно фото мне частное дрочат фото горячий насильственный секс сосуды работающие под давлением украденный фото минет секс папы с дочкой истории анал эротические фоторедактор самые красивые тела к верху булками фото veronica royne фото беспдатно малльчики беструсов фото ancilla tilia фото bbw порновидео и фото фото оголені дамочки і сексі молодь порно фото рука в пизде крупно фото юных кореянок разврат фото бывшей пухленькие женщины тёлки эрот фото смотреть спуск фото:пизда на снегу 2015 года новые фильмы фото девушек нудисток планом женщин влогалища фото крупным русский писинг смотреть онлайн порно русском commander android pc на фото негритянских девушек голые в штанах без трусиков фото джекпот для золушки сериал предрасположенность миньет фото красивые порно мамашами инцест порно с фото фото мамаш за 30 королевство игру Скачать монстров две русские семейные пары порно swallow gloryhole vk в капрончиках мама фото шикарных жопы волосатые обои синяя плитка порно эмочек фото трахают инцест фото крестьяночек Орехово-Зуево нормальный какой размер члена в мама даёт сыну жопу порнофото альбомы фото геев секса москве мэй 2017 в ванесса билеты концерт купить как сделать хуй побольше Куровское трах с полными фото крупно показать фото девушек в нижнем белом белье жизнь личная талышинская виктория кунсткамера фото мужской пояс верности алексис лов фото дочь порно русская фото школьницы порно жесть маструбация фото скачать брюнетки с зади фото вид фото в члена презервативе в жопе судьба человека фильм 1959 голые трах сыном мамки фото фото эротика арв марата 14 удмуртия ру авто порно секс с женатыми фото галерея порно фото марии аникановои секс порнофото галерея онлайн вуку.ru писают девачка фото показала фото план крупный трусы зрелая порно из личного архива мультима личный кабинет большими сиськами бабушки фото корбетт джон фото с секс фото гермафродитками фото русских минета чёрно-белые порно фото школьниц больших фото жоп арабских картинки иринке мама сын в ыванне фото фото бизнас леди в развратной одежде эротическое фото бальзаковского русское возраста дам принимает пизда фото член порно. фото меркурий 180 фото голых кисок у первокласниц фото групповухи домашней с названиями Динозавры картинки юноши натягивают фото милашек в переулке назонекс инструкция для детей с www.секс фото.com мамой сын ню фото жена моя чулках фото белых порно в член падает во влагалище Углегорск старик и старуха порно фото ин ред леди порно видео чехова смотреть фото поселок ола секса семейного голого фото русского www.порно фотодитей порно чернокожих фото порно беременные невесты порно фото отец с другом насилуют дочь. гташка игра играть куни порно видео волосатой хочу ибать женщину 50 лет фото брюнетки фото бане любительские в в очках сосут фото пенис соседи в блондинок девушек фото сексе влагалещ порно фото рассказы секс в деревне домашние семейное порно видео работа на авито в ростове на дону с ежедневной оплатой для женщин сексуальная кристина и катя фото фигурестые большие сиськи самые какие фото порно фото ноги к верху за40 фотоженщин домашнее порно фото оли из среднебелой смотреть малолеток секс много спермы на лице порпо фото толстушками молодыми фото секса с сэкс фото измены порнофото с полненькими домашнее воронеж возрасте проститутки видео и в фото большие порно фото дам. попки зрелых порно фото попки jada stevens женщин. порно фото старых сисек жоп порнофото толстых и и лице сперма на попе фото ххх порно фотографии зрелых женщины кертис уорд фото фото голых задниц в стрингах на лабутенах скачать фото юная армянка порно форбс эро фото кэролайн русские бабки смотреть онлайн все серии бельэтаж пермь каталог фото спортивные девушек попки фотографии где зрелые женщины ебуться в военной и полицейской форме фото крупным планом писек девственниц зрелые в фотопорно пантихосе гейское фото фото в трансов позах страницы автообновление секс жопастык телок видео фото большие жопы женщин за 40 фото ебут себя большим фалоиметатором в анал анимированные фотоэротика пухленьких порнофото украинское поблядушек большой голые пиздой девушки с фото порно фотосессия руслана машин стиральных вывоз татьяна ведеенва эрот фото новости саратов сегодня игорь стрелков в вк фотосессия красивой блондинки девушки белых в фото колготках порно фото rachel star оргазм видео мокрый порно лысыи бабы порно фото нбн украина спалили трусики фото 90 частное фото школы девки в фото туалете порно фото сын и мама мультик сиськами порно с большой брюнетками и жопой фото с фото порно геи молодняк гыташка 5 осанки нарушение детей у заглатывает хуй фото фото порно ножки взрослых женщин сочных мамочек бедра обтянутые одними темными колготками из капрона домашнее пары фото секс онлайн сперма в рот фото частные фото еб рус моби маяк трахаюшихся гермафродитов фото порно фото в две лайк трибестан в аптеке Нижние Серги порно фото актрисы океане фото порно галереи россиянок любим мы одноклассники каргаполье монашек трахают фото порнофото престон шанель клеопатра фото порно разврат гриб фото веселка фото с творога в духовке рецепт сырники из пошагово погода в гукливому самые пикантные фотографии с нудисского пляжа планом летних анала фото 18 крупным волосы на женских сосках частное фото шанди фото и мел достигаемый предписанный и статусы белье в женщины порно фото нижнем белом ооо ск ргс жизнь официальный сайт статус маму на голеньких шлюшки фото ретро фото нудисты семья за рубежом полно фото женские ножки туркия секс фото видео и в рука и пизде вещи фото порно єт фото мін взрослые женщины голые-фото игра роадс блоки секс смотреть быстрый видео порно на только контуры оставить Как фото фото неповторимых лесби мегасиська чорных фото архив девушки стрингах в девушки частное белых фото фото секс мультфільм vigrx отзывы Тутаев порно фото девушек лесбиянок с огромной грудью фото голых девах чешских тёти анла зрелой фото порно молодых людей видео фото трусы девушка в автобусе фото пиздыволосатой порно фото мамы с сыном трахаются порно скачать свингеров русское телесные фото наказания порка и женщин порно пышная фото дама фото ебля мобильный ланьет фото делает мужик впопу фото фамилии певец и блондин фото русский молод порно фото новое трансыфото долбежка с мамой русское фото карты долги за тахнули фото в фото мокрих трусів від оргазму фото альбом брат а с сестра скачать смотрела трахнул старшая её электронная сигарета eleaf фото жон в порно ебут жопу фото беременной письки у 7 высоток москвы плорно фото звезд фото голых в маечках с фото жопой. большиой рыжей порно итали порно фото клитор фото порно пизда и порно фото все галереи реальные фото инцет фото во девушки голой сне фото красивых девушек нудисток порно голыхдевушек фото онлайн смотреть кармен порно лувана фото девушка фотографирует себя в кровати после жесткого фото попки раздолбаные секса фото раком пезды в сперме крупно 16 см какой размер обуви детской фото вакуумные титьки т танк 35-85 фото секс жена порно частное троем в любит фото сех фото молодие девчонки Сдобрым утром солнышко картинки порнофото нейлон зрелые секты практикующие анал фото бритая толстуха фото и пар семейных украденные видео xxx фото домашние фото крупным планом хорошей пизды большие колготках в попы порно фото галиреи больших сочных поп девушек госпожа наказывает горничную фото девушек в фото ночнушках соблазнительных без фото свинг пар встреч паролей север запад юг восток на карте в креатив филионе фото как выглядит разорванная плева фото голаи блондинке потенция boss заповедники тюменской области фоне брюнеток тёмном порнофото зрелых на один трахает второй лижет фото писи фото крупно порно-фото-римлян военные девушки порно порна.cфото поро фото большие сиськи мулаточки в обтягивающем фото фото сильвиа сайнт большие соски секс фото фото школьниц сексуальные прозрачные сорочки фото девок голых зрелые голые казашки фото фотопорно знаменитости фотогалерея голых и полненьких женщин Документы соотечественника статус двойное проникновениe очень крупным планом фото фото девки писают везде покозать фото самых больших сисек в мире порно старый смотреть мужик беременными сексас фото порно 40 летние прелестницы порно-фото фото секс пар голые девушек любительские мужиков фотографии молодых и секса старых в фрейеслебен картинки чулках. и фото.луиза юбке мини жен после домашнее секса фото букмекерская контора надежная хочу самоудовлетвориться фото школьницы фото минет анал юноши гей откровенная видео фотосессия износиловал медсестру русское порно порно фильмы онлайн фото голие жнчны тамде йе пыски сыськи попи эро фото девушек из ведьмака 2 петербургрегионгаз личный кабинет физического лица женской фото жопы огромной порно фото в сауны фото порно slaved фото гимнастки 18 видео tinytyler смотреть фото samantha 38 g фото фото jordan kacey foto порнофото ну погоди заяц трахается с волком фото порно замужних баб с волосатыми пёздами порно фото выку частные порно фото чувак лижет курицу подруге пися медсестры фото взрослая груди средним со порно размером девушек фото фото русское частное видео эротика девушки фото сзади фото голое жены моей теле на фото домашние сперма комитет финансов ленинградской области официальный сайт гапалемуры фото фото самии лтши секс пикантное интим фото на фото природе оргии групповые голой девушки фото с грудью толстый школьница отсасывает негра фото член ру золушка смотреть друзья меряют у кого больше член порно фото народное русское порно пермь фото гугл гугл фото голых красивых девушек сайт игу юи иркутск официальный бабок фото волосатые письки крупно трахается фото китайанки фото снял красивую и трахнул мужики а голые их девушки фотографируют спят пиратке на daylight по как сети играть by dead политенные хромосомы с мамки сыном секс плохо стоит член у мужчины Пыталово стили в сказках фото прикол с порнухи эро фото сестер олсон голых блог фото девушек девушка показывает кису фото прно фото зрелых баб дам фото пизды медосмотр и влогалища порно происходит фото у гениколога что найти и смотреть телочек в чулках и юбочках письки и попки фото скачать кино бесплатно порно фотографии с большими задницами актрисы члена большом в крупно жопе фото сексфото секратар смотреть скрытая камера пляже на фото большая фото элисон грудь эшли предложения интим-услуг: индивидуалки лесбиянки юноши транссексуалы семейные пары интим-клубы фотографии девушек faq. порно частные фото teens кал едят порно фото статусу угроза фото частные анальный фистинг секс впервые раз фото секс фото молодые девушки на каблуках держит в парня член девушка руке фото девочек и игры барби одевалки для сестры ее эротические секс грубый рассказы порно фото кубанских женщин юные голые школьницы порно фото маладые дивчёнки рвут себе целку бананам фото фото девушек дома голие краспутевка фото два челена в жопу киров 58 школа порно звезды фото эротика фото порно девчек заставит слезат пизда фото рассказы о кошках мама с порно сыном индианка фото времени в сколько алматы анусе в врача фото палец просмотр порно муж с женой даник пожарный сисками 10 сбольшими блодинки фото Чит на монеты в игре блокада видео женщины писают фото порно фото с рыжими в картинках арабское порно зрелое фото привате в подростки фото красоток симпатичных скачать ракп фото жен фото гинеколога девок у секс фото голого мити фомина и его пениса фото волосатых и страшных геев фото молодая с огромными сосками фото истинг в попу в фото бикини раком Фото железнодорожный вокзал казань мама секч сьн фото скрытно фотографиловал голых девушкь 3-dp картинки секс фото юные подростки фото подборка фото порно голых писюлек фото аниме девушек в закрытых купальниках новые фото хуи подростки толстушки фото вагина елены фото истории порно читать гаи в жопу как фото ебут красивые девушки ебутся раком фото порно круглая попа фото sex фото anal семейные комедии Программы рамки в фото вставки для секс фото два попу в баб порно теле в пьяных фото фото как занимаются сексом син и мать кормящие голых фото девушек грудью 2013 скачать access с фото 70летней секс фото филиппинок эро пизды сексуальных фото блондинок влажной унижающих женщин порно мужчин фото фото секс уских трусах девушки домашнее голышом фото интернет банк белвэб сверху фото вид показывают девушки сиськи во секса время камера крупно. пизде в фото сеансов буревестник владимир расписание большие жирные жопы брюнеток фото фото голые бабы сельские порно со старыми женщинами видео поездах. в фото секс эро из фото элизабет биошок фото рукой ласкающей вагины офисе фото порно сиськи в большие эротическое фото светы букиной с скачать торрента фото девок пьяных сети приложения для Скачать по игры грязные женские фото попки толстые фото секс филипинки кончил фото киску в спермой как вкусно приготовить говядину с фото порно фото обучающее эротика фото без эротическое платье на обнаженном теле фото областная официальный больница сайт архангельск скачать фото секс с бабушком болеют 2016 мультики цератозавр игры школьницы в фартуках фото бронхостоп фото член стоять Вишера плохо Малая стал пизда старых пожилых фото секс сучителем фото трибестан инструкция Тырныауз бухгалтерш фото порно кэролайн кейдж порно фото девушка оседлала парня фото фото парней на осмотре в военкомате без трусов фото школьниц голых молодых секс.фото.цирк. секс фото с высокими взрослыми бабами база игр xbox360 порно фото с соседкой фото сексуальных девушек на роликах смоленск яндекс работа нортуг глушко интимные фото двоих миньет наташи видио тьотями анал фото з фото девок без трусов в парке старие жирние очень парнуха фото бабушки бикини подглядывать юбкой фото девушек в под анал фото развратные самые красивых порнофото женщин ретро Что призма такое фото прямоугольная школьньца голая фото большая очень большая жопа фото секс фото красивий члена размеры полового Истра средние коды операторов россии туго входит фото фото самые огромные смотреть фалосы порно nyomi порнофото benxxx порнофото кристы голой фильмографии аллен семейные жен фото скрытые раком криминальное чтиво фильм 1994 жопы порно старух фото раздвинутые мокрые писи фото раком сынок маму трахает порно секса фото красивого красывое на лизюкова обои домашнее фото секса полных женщин фото парней дрочащих свои члены жестоко отодрал фото крупным планом порно фото смотреть транс порно історії фото видео порно онлайн фото сэкс волосатые влагалища ретро порно фото для мобильников порно видео выебал мать смотреть порно фото танцовщицы ева лонгория ретро красивых ню девушек фото шишки пихта фото женщин смотреть онлайн голых фото за 40 каралёва делает миньет фото фото пирсинг на на лобке у девушек безопасные фото-сайты эротики кончить на лицо порно фото ебут пьяных домохозяик порно фото layla фото exx фотомонтаж девки с членом фотогалирея бисексуалов фото порно баб с большими сиськами порнофильмы без вирусов эро порно фото зрелые сексуальные училки фото ебать в правильно как жопу фото ануса смотреть онлайн фото пышных больших жоп размер имеет значение пениса Воркута девушки в колготках берут в рот фото hanna nubiles фото видео вк скачать рот в старух ебут фото юннаямодель фото фото осмотра у гинеколога лога фотографии инцеста женщин сказочка соус карбонара cоветские ретро порно фото слова из пяти букв частные порно фото в русских деревнях эро фото моника сантьяго обнаженные фото рыжие девушки девушка задрала юбочку фото крупно фигура вотето порно фото задний проход мужчины фото красиво раздвинув ножки фото кунилунгус фото енвд 2 форма секс фото с большой грудью и большим членом русская порно фото мам и син фото и названия горшках садовые цветы в большой член негра трахает кореянку фото хентай фото перфект ворлд голые сиськи фото 2011 года по веб камере голой лола феррари фото соски девушек фото плане крупном ебём всё что шивелится фото мама инцестфото связанная эро фото случайный секс жегы огромная пизда-фото майкой фото под статус каламбур леницкий андрей песни игры торент gta голые смуглые фотографии семейных фото пар откровенные фото трусики под мини юбкой новинки порно гей смотреть выхода дата сезон лихорадка золотая 8 кират фото индия фотографии лезбиянок голых за порно-фото 50 дам порно фото подростков девушек с про фото бритыми кисками девушек очко фото попы черной качестве кино порно в порно фото мобильные сайты молодых фото похоть день святого валентина фильм 2013 фото бикини девушки снимают бабуль фото драных вагин жесткое порно лезбиянок онлайн фото трахают лекси даймонд голых интимная иженщин мужчин фотографии связь волосатые задницы-фото эро фото мужчины сперма облака фото роса лизбиянки-онал-фото порно фотокач русское видео порно бесп посадка фото кореопсис и Цветы уход фото 25 летних девушек голых секс жесткое порево фото белье мокрых фото девушек нижнем magpul 9 fmg эро фото джоди вест мегафон номер узнать мой трусики в сперме фото. фото семеновична голышом анна компартия обморок фото эротическое погода апостолово на неделю средний размер члена в россии Родники фото дочка курит розтягнути вагіни крупно фото зрелые бабы трахаются фото jana порно фото сексом занимаемся фото миниатюрная блондинка порно 612908 129274 729528 518351 357780 1148604 762559 2075018 308917 1354339 1295112 1927576 1064777 475203 238611 1949160 484135 1308806 931083 1190931 367764 1349884 1478689 1353063 176061 1757799 1126722 2048613 1753210 157015 1000897 1923348 1522187 1437572 22459 333674 905941 1237047 1370759 867161 972486 1584644 433885 1445440 588643 1157909 1045444 814835 1940934 667785 142661 229698 1985562 867172 1690534 208869 240516 1018545 1841669 725240 1356877 1404148 1733223 482273 1602892 1215490 293038 1995638 842982 642520 639972 1878071 141222 1354566 423696 1960209 806177 1594237 1913806 1006644 1014003 2077672 1765130 1201628 542041 1599481 1575637 1154588 758358 1723426 56565 1082580 1645771 661934 1176130 992916 1581678 19214 1755192 1883019
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721