ПРОБЛЕМА НООСФЕРИ В РЕЛІГІЙНО-ФІЛОСОФСЬКІЙ СИСТЕМІ П. ТЕЙЯРА ДЕ ШАРДЕНА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розглядається проблема ноосфери в релігійно-філософській системі П. Тейяра де Шардена, а також з’ясовується значимість цієї проблеми у сучасній філософії. Простежений синтез науки і релігії у поглядах Тейяра де Шардена. Значна увага приділяється проблемі християнського еволюціонізму.

Ключові слова: природа,суспільств, Бог, космос, світогляд.

 This paper addresses the problem of the noosphere in religious and philosophical system of P. Teilhard de Chardin, and it turns out the importance of this issue in contemporary philosophy. Traced synthesis of science and religion in the views of Teilhard de Chardin. Much attention is paid to the Christian evolutionism..

Keywords: Nature, society, God, space, ideology.

         Постановка проблеми:  Сучасна екологічна ситуація залишається однією їх найактуальніших. Вона вимагає всебічного, комплексного аналізу, в тому числі і філософського осмислення. У XX в. сформувалися кілька концептуальних уявлень, що одержали назву «ноосферних». Одним з теоретиків ноосферної концепції був Тейяр де Шарден. Дослідження його підходу дає підставу уникнути помилок і сформувати наукове-філософське уявлення у відносинах між Природою і Суспільством.

Мета роботи:

–         Розглянути основні релігійно-філософські погляди П. Тейяра де Шардена у вченні про ноосферу;

–         простежити ідею синтезу релігії і науки у вченні мислителя.

 

Викладення основного матеріалу. Відомий французький антрополог, філософ і чинний католицький священик Тейяр де Шарден був одним з основоположників ноосферного вчення. Його співвітчизник Е. Леруа вводить в науковий обіг поняття «ноосфера», Тейяр де Шарден наповнює його змістом.

Філософські роботи Тейяра де Шардена почали переводити на російську мову порівняно недавно. З найбільш відомих його праць можна назвати наступні: «Людська енергія», «Поява людини», «Дух землі», «Місце людини в природі», «Божественне середовище», «Феномен людини».

Філософська концепція Тейяра де Шардена вплітає в себе релігійні, матеріалістичні, ідеалістичні положення. Скоріше всього, на його позицію впливає як світська, так і сакральна освіта.

Еволюційні процеси, що відбуваються в природі, характеризуються з точки зору діалектичного розвитку якісних шарів, які Тейяр називає «пеленами». Перший шар являє собою найпростіші форми, які розвиваються в більш складні пелени неживої природи, звані в науці загальноприйнятим поняттям «літосфера»[4, c. 89].

Наступний крок у розвитку – еволюція неживої природи в живу. І ця друга пелена називається біосферою. У цій пелені зароджується людина. Тут же народжується і свідомість. Свідомість еволюціонує в психологічну пелену, звану ноосферою[4, c. 90].

Як відомо, Е. Леруа і Тейяр де Шарден були послідовниками філософії Гребля ( 205-270 ). Особливо його роздумів про еманації Єдиного (незалежна першосутність). Еманація, згідно Плотина, являє собою ланцюг взаємопов’язаних переходів від вищого онтологічного щабля до нижчого (Єдине – світовий Розум – світова Душа окремі душі, чуттєвий світ ). Подальша трансформація онтологічних станів призводить знову до Єдиного. Тейяр де Шарден передбачає в кінцевому підсумку еволюцію людини в сферу розуму і розчинення його в Богу (точці Омега).

Використовуючи наукову термінологію, Тейяр де Шарден писав: «Якщо простежити якомога далі у напрямку до витоків, звідки тягнуться волокна людського складу, – пише він, – то ми побачимо, що останні з них змішуються з самої тканиною універсуму» [1, c. 11]. Під тканиною універсуму Тейяр розуміє матерію, що володіє множинністю, єдністю і енергією. Універсум дробиться на незліченну кількість частин, і немає межі в сходженні. І далі він зазначає: «Історія свідомості, і її місце в світі будуть незрозумілі тому, хто попередньо не побачить, що космос, в якому знаходиться людина, завдяки невразливою цілісності свого ансамблю звертає систему, ціле і квант» [1, c. 11].

Проблему взаємодії духу і матерії Тейяр вирішує з позиції діалектики додатковості. Між ними немає тотожності, але вони співіснують. Психічний елемент, з точки зору філософа, присутній скрізь, на всіх рівнях розвитку матерії. До такого висновку Тейяр де Шарден приходить, спираючись на картезіанські міркування, що стирають грань між душею і тілом. Свідомість, як він вважає, «… знайдене в цьому одиничному спалаху, воно має космічне поширення і як таке оточене ореолом, що продовжує його в просторі та часі безмежно» [1, c. 8].

Принцип додатковості проводиться і в проблемі взаємини науки і релігії. Філософ не бачить між ними непереборних перешкод. Наука і релігія в процесі пізнання повинні супроводжувати один одному як рівні. У кінцевому підсумку може сформуватися новий напрямок – релігія науки. «Релігія і наука – дві нерозривно пов’язані сторони, або фази, одного і того ж повного акту пізнання, який тільки один зміг би охопити минуле й майбутнє еволюції, щоб їх розглянути, виміряти і завершити» [2, c. 245].

Діалектика Тейяра пофарбована в містичні тони. Це проявляється в його роздумах з приводу ставлення наукових відкриттів і містичної інтуїції, визначення феномена людини. Людина, як думав Тейяр, – це загадка, самий таємничий об’єкт науки. Він також погоджується зі спіритуалістами, які наділяють людину деякої трансцендентальну. Здатність до саморефлексії виділяє людини зі світу тварин. Хоча, з іншого боку, Гомінізація є індивідуальний стрибок від інстинкту до думки, в широкому сенсі – «… це також прогресуюче діалектичне одухотворення в людській цивілізації всіх сил, що містяться в тваринному світі» [2, c. 247].

Такі методологічні підстави концепції Тейяра де Шардена. Його концепцію можна назвати христогенезом. У структуру христогенези входить ряд понять: «дух землі», «ноосфера». У загальних рисах основна суть концепції Тейяра полягає в наступному: у процесі еволюції ноосфери як вищої психічної пелени все свідомість людства в цілому, а разом з ним і психічно перетворена матерія концентруються в Дусі Землі. Дух Землі прагне до космологічної точки Омега, яка, поглинаючи його, перетворює в себе.

Як вже зазначалося вище, поняття «ноосфера» було введено в обіг французьким математиком Е. Леруа. Розкриваючи його змістовно, Тейяр під ноосферою розуміє сферу розуму. Це мислячий пласт, що розгортається над світом рослин і тварин. Ноосфера знаходиться поза біосфери, над нею. Як Е. Леруа, так і Тейяр де Шарден, працюючи над цим поняттям, відзначали, що на них вплинули лекції про біосферу В.І. Вернадського, які вони слухали в Парижі протягом декількох років, починаючи з 1912 р.[9].

Модель світу, яку запропонував Тейяр, включає в себе традиції попередньої космології, а також новаторство, обумовлене досягненнями сучасної науки. Внутрішнім джерелом розвитку природи, в тому числі і людини, як вважав Тейяр де Шарден, є психічна енергія, яка виступає атрибутом матерії. Навіть на субмолекулярному рівні кожен фізичний атом матерії має свій дубль – психічний атом. Тканина універсуму, двостороння за своєю структурою, має не тільки зовнішній, але і внутрішній стан. Таким чином, якщо розглядати матерію з самого низу в запропонованій логіці міркувань, то вона вже не представляється хаотичним кипінням частинок.» Під цим первинним механічним шаром, – пише Тейяр, – слід уявити собі до крайності тонкий, але абсолютно необхідний для пояснення стану космосу в наступні часи «біологічний» шар» [2, c. 267].

Таким чином, з феноменологічної точки зору, а вона, як думав філософ, і є найбільш прийнятною для науки, в тканини універсаму існує внутрішня сторона, дублююча «матеріальну» зовнішню сторону, на яку в основному і спрямовані зусилля сучасної науки.

Тут Тейяр де Шарден робить дуже важливий висновок, який транслювався на всі рівні розвитку, в тому числі і на людину : атомістичність як загальна властивість не тільки зовнішнього, а й внутрішнього. Внутрішнє і зовнішнє взаємопов’язані. Вони постійно взаємодіють, і в основі цього процесу лежить енергія, що володіє подвійним характером. «У кожному елементі частинки ця фундаментальна енергія ділиться на дві складові: тангенціальну енергію, яка пов’язує даний елемент з усіма іншими елементами того ж порядку (тобто тієї ж складності і тієї ж «Внутрішньої зосередженості»), і радіальну енергію, яка тягне його в напрямку все більш складного і внутрішньо зосередженого стану», – пише Тейяр де Шарден [2, c. 270].

Тангенціальна енергія – механічна енергія, яка вивчалася точними науками, радіальна відноситься до області філософії, вона є тим внутрішнім психологічним, яке рухає еволюції. Еволюціонуючи, радіальна енергія стає основою свідомості. У цьому і є основа психоенергетизма Тейяра.

Згідно концепції психоенергетизма, космічна енергія зростає як в радіальній, так і в тангенціальній формі. Це викликає деяке протиріччя в розумінні сучасної Тейяру фізики, так як іде в розріз із законами збереження енергії. І знову в поясненні філософ виступає з позиції механістичного матеріалізму. Складність у розумінні цього процесу для фізики існує, особливо при зростанні радіальної енергії у людини, при соціальних напружених.

Однією з підстав психічної енергії Тейяр де Шарден вважав людське страждання, яке складається з можливостей енергії, і в ньому укладена сила поступального розвитку світу.

Отже, Тейяр розрізняє дві сторони матерії: зовнішню і внутрішню. Одна – матеріальна, інша – психічна. При дослідженні еволюційних процесів напрошується висновок про пріоритетність внутрішньої сторони – психічної. І до цього він прийде у вирішенні проблеми космічної та духовної емансипації в такому понятті, як «Світовий Дух», «точка Омега»[10]. Через всю «феноменологію людини» проводиться думка про духовне підставі матеріального світу. Психологічне є сполучною матеріальних явищ. Визначається також і рух всього земного до космогенезу. Як ми вже відзначали, у філософській концепції Тейяра де Шардена переплітаються наукові та містичні елементи. Ця думка простежується і у визначенні генезису людини та її ролі і місця в природі. Необхідно відзначити наступне : включення людини в єдиний еволюційний ланцюг, відхід від антропоцентризму.

Насамперед, Тейяр звертає свою увагу на спрямованість еволюції. З його точки зору, сучасна біологія не може відповісти на питання: «Куди в своїх перетвореннях іде життя?». Наука і людство топчуться на місці і не наважуються визнати певного напряму і привілейованої осі еволюції. В силу процесів трансформації еволюція набуває спрямованість і сенс. Зрештою, еволюціонуюча психічна природа повинна мати свій кінцевий стан. Біологія завжди шукала причини і механізми розвитку. На чолі фізичного стоїть життя. Тейяр заперечує роль історичної гри матеріальних форм, але вони повинні мати імпульс розвитку. І таким імпульсом світу він вважає свідомість, що прагне до більш високого психічного. «Вісь генезису, – пише він, – скінчилась, відтепер вона триває в біогенезі. А цей останній в кінцевому підсумку виражається в психогенезі»[ 2, c. 272]. І далі він зазначає, що «в самій своїй основі живий світ утворений Свідомістю, наділеним тілом і кістьми. Так що від біосфери до виду – все це лише величезне розгалуження психізма, що шукає себе в різних формах»[ 2, c. 275].

Людина, з точки зору Тейяра, – найзагадковіший об’єкт для науки. За анатомічним даними він мало чим відрізняється від тварин. Але є відмінна риса, яка робить його унікальним – це рефлексія. Це придбана свідомістю здатність зосереджуватися на самому собі і опановувати собою як предметом. В силу цієї здатності людина стала точковим центром. Будучи рефлексуючим, людина відрізняється від тварини. «Людина, – пише Тейяр де Шарден, – являють собою єдину форму свідомості, що досягла стану думки, з незліченних інших форм, випробуваних життям в тваринний світ» [3, c. 136]. І Тейяр погоджується зі спіритуалізмом в питанні трансцендентальності людини по відношенню до решти природи.

Якщо тварина включена в єдиний ланцюг поколінь і не може існувати поза цми зв’язком, то людина, набуваючи особистісні риси, персоніфікується. Персоніфікація супроводжується нескінченною індивідуальної еволюцією. Динаміка цього процесу така : від крупинки матерії до крупинки думки через крупинку життя. І тут Тейяр приходить до дуже важливого, як нам здається, висновку: «Людина прогресує, лише повільно із століття в століття виробляючи сутність і цілісність закладеного в ньому світу.

До цього – то великому процесу піднесення і слід застосувати повною мірою термін гомінізації. Гомінізація, насамперед, індивідуальний миттєвий стрибок від інстинкту до думки. Але Гомінізація в більш широкому сенсі – це також прогресуюче Філетична одухотворення в людській цивілізації всіх сил, що містяться в тваринному світі» [3, c. 137].

Логіка міркувань приводить Тейяра до думки про те, що, допускаючи в еволюції життя ноогенези, ми повинні виділити і своєрідну сферу або плівку рефлективної свідомості –  ноосферу. «Дух тече і розгортає покрив ноосфери» [3, c. 139]. Земля покривається мільярдами крупинок думок, покривається єдиною мислячої оболонкою. Вона «змінює шкіру» і отримує душу.

Ми вже звертали увагу на позицію Тейяра де Шардена в питанні про атомарності людини. Особистість є корпускулярним явищем. Але суперечливість процесу еволюції свідомості людини така, що, з одного боку, думка штовхає людину на персолізацію, а, з іншого боку, ноосфера по своїй структурі має центр, до якого ми прагнемо, тобто здійснюємо об’єднання. «Простір – час, – пише Тейяр, – необхідно конвергентно за своєю природою, оскільки воно містить в собі і породжує свідомість. Отже, його безмірні поверхні, рухаючись у відповідному напрямку, повинні знову зімкнутися десь попереду в одному пункті, назвемо його омега, який і зіллє і повністю їх поглине в себе» [3, c. 136].

Таким чином, ноосфера знаходить своє завершення, синтезуючи центри людської свідомості в духовному центрі універсуму – точці Омега.

Синтезуючи індивідуальні центри свідомості, точка Омега не стає простою сумою центрів. Вона набуває якість центру, «сяючого в центрі системи центрів». Точка Омега призначена для гармонізації, врівноваження простору -часу. Вона знаходиться в космосі і володіє чотирма атрибутами: автономністю, готовністю, необоротністю і трансцендентальністю.

Необхідно відзначити, що космогенез Тейяра де Шардена розкривається як христогенез, що розуміється їм як злиття космічного і християнського. Його вчення про бога має монофілітичний характер. Космос знаходить своє втілення в Богу – людині, а містична точка Омега ідентифікується з Христом. Тейяр вважав, що йому вдалося відкрити закон буття Землі і Всесвіту[10]. Логічний ланцюг еволюції такий, що від ноосфери повинен здійснитися перехід до христосфери. Еволюція знаходить своє найвище втілення в християнстві, яке філософ представляв як динамічний, природно-історичний процес. У «Божественному середовищі», підкреслюючи те, що християнський Бог охоплює весь Всесвіт і що божественне середовище представляється як зміна глибинного буття речей, Тейяр говорив про свою незгоду з позицією пантеїзму. Пантеїзм, з його точки зору, привабливий вселенською єдністю, але, стаючи на цю позицію, необхідно визнати, що елементи Миру зникають в Богу, якого вони породжують. Тейяр пише: «Наш Бог, навпаки, доводить до межі диференціацію творінь, зосереджуючи їх в Собі. У вищій точці свого з’єднання з Богом обрані знаходять у Ньому завершення свого індивідуального становлення. Отже, тільки Християнство рятує, поряд з правом на думку, головне сподівання всіх містичних навчань : з’єднуватися (тобто стати Іншим ), залишатися самим собою» [5].

Тейяр стоїть на позиції розуміння динамічного стану Бога, В Ісусі Христі з’єднуються всі елементи Світу. Христос досягає космічних масштабів. Ми вже акцентували увагу на те, що у вченні Тейяра де Шардена зливаються наука і релігія і що він є родоначальником космічного християнства. Не можна також говорити про те, що філософська позиція Тейяра – це антропоцентризм, ми називаємо її христогенезом, так як Бог, з його точки зору, є Центр центрів Світу.

Людина перебуває в стані бажання з’єднання з Богом. Люди, їх психіка є умовою розвитку Землі по шляху досягнення космогенеза. У людях сконцентрована все сублімоване життя, тобто вся можлива космічна цінність Землі. Людина є кінцевим продуктом еволюції. Еволюція розуму людини можлива на рівні суспільному, тому Тейяр вважав, що людям в усі часи необхідно було об’єднуватися.

Суперечливим є ставлення Тейяра де Шардена до перетворюючої діяльності людини. З одного боку, як така вона не заперечується. Людина використовує досягнення науки і техніки, але, з іншого боку, філософ не бачить перспектив такої діяльності. Песимістичність Тейяра приводить його до введення такого поняття, як «кінець світу», яке він розуміє як перехід до трансцендентального центру [6].

Тейяр де Шарден порівнював людини з твариною, але він і розводив їх по різних позиціях, в тому числі і в їх еволюційному фіналі. Із зовнішнього точки зору людина розкладається, як і тварина, але у тварини радіальне поглинається тангенціальним. У людини воно звільняється. Людина зливається з точкою Омега, тим самим гомінізує саму смерть.

Таким чином, як вважає Тейяр, «… універсалізм, цілком визначна за своєю рівнодіючої, споруджується над нашими головами в напрямку, зворотному зникаючої матерії, як універсум – збирач і зберігач не механічної енергії, як ми вважали, а особистостей» [6].

Свідомість з’єднується з Омегою і тим самим, зрештою, ноосфера досягає своєї найвищої точки конвергенції в» кінець світу». Еволюція, що починала свій рух від точки Альфа, завершилася в точці Омега.

Висновки. Ми розглянули позицію Тейяра де Шардена, який не зміг подолати містичне уявлення про світ і віддати перевагу науці. Переплітаючи наукові та релігійні знання, використовуючи діалектичний метод, Тейяр досяг головного: представив фінальну космологічну концепцію, намітив основні етапи еволюції ноосфери, заклав фундамент екологічним знанням. Ці знання набували науковий зміст, грунтуючись не лише на філософських висновках, а й на точних, природничих матеріалах. Все це знайшло суворе і системне вираження у вченні В.І. Вернадського про розвиток біосфери в ноосферу.

Список використаних джерел та літератури.

  1. Тейяр де Шарден П. Божественная Среда // Символ. Париж, 1990. № 23. С. 12.
  2. Тейяр де Шарден. Феномен человека / Тейяр де Шарден. – М.: Айрис Пресс, 2002. – 352 с.
  3. Дуйкін В.Р. Історія і її сенс в структурі концепцій ноосфери П. Тейяра де Шардена / В.Р. Дуйкін // Вісник Черкаського державного у-ту ім.. Богдана Хмельницького – Черкаси.: 1999. – С. 131-140
  4. Рубанова Е.В. Ноосферная проблематика в философии Тейяра де Шардена / Е.В. Рубанова // Известия Томского политехнического университета. 2013. Т. 322 – №6. – С. 88-91
  5. Алексеева В.И. Пьер Тейяр де Шарден: «Любовь – энергия» [Електронний ресурс] / В.И. Алексеева – Режим доступу: http://yro.narod.ru/pressa/19/str12.htm  – Назва з екрану.
  6. 6.     Быданова Н.Б. Глобальный эволюционизм и христианский эволюционирующий бог [Електронний ресурс] / Н.Б. Быданова – Режим доступу: http://anthropology.ru/ru/texts/bydanova/christ_02.html – Назва з екрану.
  7. Касьян В.І. П’єр Тейяр де Шардден «Феномен Людини» [Електронний ресурс] / В.І. Касьян  – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/13820328/filosofiya/pyer_teyyar_sharden_fenomen_lyudini  – Назва з екрану.
  8. Концепция Ноосферы Тейяра де Шардена [Електронний ресурс] / – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/13820328/filosofiya/pyer_teyyar_sharden_fenomen_lyudini  – Назва з екрану.
  9. Мень А. Пьер Тейяр де Шарден: христианин и ученый [Електронний ресурс] / А. Мень  – Режим доступу: http://www.alexandrmen.ru/nasledie/teiar.htm – Назва з екрану.
  10.  Прокопенко Е.Е., Чесноков В.С. Пьер Тейяра де Шарден о человеке, ноосфере и космосе [Електронний ресурс] / Е.Е. Прокопенко, В.С. Чесноков  – Режим доступу: http://kult-ura.narod.ru/03-05/diskussii.htm – Назва з екрану.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

zoloft acheter pas cher essay crucible help the service toronto writing essay hormones period bioidentical stop Arimidex shipping brand Surprise Arimidex from canada - free no low cost prescription pills band bio service writing paypal micardis online buy buy essay jyj music album phd plan work thesis i with need homework help geometry oh no writer essay work course service writing questions disorder personality essay for papers online help writing brand on equity customer research papers based writers essay australia online how buy to prescription robaxin buy without english sites free essay australia best resume service writing energy nuclear thesis sample resume call for hiring center online dissertation buy writing a marketing in thesis service social homework help studies questions for papers sale position service application writing college essay bauld harry my after do how my i write name degree custom term paper essay graduate high admission school help thesis for mechanical engineering proposal outline 5 essay paragraph formal difference thesis or dissertation homework kline help suzy essay service marking dating coremas online top services writing custom food system ordering thesis simple system ordering thesis get i on homework can help where essays paid help essay autobiography class finance write my papers pletal sell without rx admission law essay review school buy online paper essay samples medical school for application essay order custom speech buy a free help homework for i dream have a essay processing research auditory paper disorder writing online an with help essay berlin omeprazol essay orders on army in following the a help paper for with college writing requip 120 mg personal should do i my essay what on harry help homework potter do homework help my can i ed help with drivers homework can script order cheap i no geriforte how best resume writing healthcare service 2014 cheap assignment buy essay services cambridge homework mountains help resume side buy objective admissions counselor resume for resume claims medical for analyst toronto cv writing services essay to words persuasive a use in essay custom writings malayalam online news papers research college with paper help essay argument written well essay descriptive helper thesis write paper no i prescription free shipping order delivery where can endep presentation mechanical engineering topics ppt for dating mg scaleable plan marketing need cv writing a help service pilot writing resume military persuasive laws immigration essay accepted paypal buy lotrel resume buy online write college essay my important is homework essay why an on services writing best general too called thesis statement cv thesis phd homework humanities arts help entner dissertation best remote powerpoint control presentation buy buy business research papers paper term custom buy assignment help autocad homework helper software free prescription delivery discount no somna-ritz shipping resume order online quinoa my today do homework phd thesis mit edu affordable custom writing service brand emcor me is essay for there do can anyone my who helper school catholic north homework akron writing essay order in emphatic buy extended an essay statement personal help cv with help and for homework matter molecules help homework graphs edge vertex un sujet amener de comment dissertation narrative write speech resume buy students esl writing for research i my proposal how do write Allentown shipping mg 25 fast Avapro - online buy Avapro with good adoption thesis gay i research paper want to my write someone sri writing gift lanka dissertation service dissertation on pricing strategy worldwide rx purim without my spiritual journey essays s s homework help essay with sat help buy writing service paper research disorder defiant oppositional case studies my research write report service uk london essay writing writing statement ucas personal your help dating white sites supremacist best statement editing service school medical personal essays entrance help college with good a girl to application write head for how engineer resume secret doc job services academic writing paper letter purchase for homework help oen someone write my pay proofread to dissertation custom photo paper plates mba objectives career essay help homework researching careerslaw on who will math homework my do for students writers cheap online paper term college buy toronto essays speechwriting services paper exhibits order research resume new service writing orleans to get essays websites plan writing help essay an Benicar generic cheap on written bovary essays madame plan interview business sales for template homework online service resume order chronological examples resume writing services maryland federal write papers my code discount library help homework resume help builder be with essays admission help professional college letters admission college plan australia business help motivate homework my please do me to disorder paper bipolar research cv service reviews london writing best uk dating ultralux blackboxx a i writer resume should hire on paper nursing admission medicine essay papers with writing help trials essay salem for witch thesis help writing homework help sims the 2 zanaflex paypal won't buy app uninstall resume best you get helps homework better grades gap india essay generation essays rand ayn generic australia in glucotrol dissertation comparative politics outline essay narrative admissions custom essay service eassy write my the essay shoe visual distinctly horn sonata thesis online help resume professional services for writing reviews writing services london cv in online college essay anniversary 25th help application edition my do geology to homework someone do can my paper who dating double loser your up a ontario grade help homework 11 relevant additional adding on resume coursework custom papers term buying free online get divorce can i where papers disorder case somatic study symptom biology help homework on writer newpaper order of resume information est savoir voir dissertation ce dating argon gdp of potassium limitations a for college essay help writing motivation on proposal employee service dissertation case study of anxiety disorder generalized generic Ceclor buy cheap online assignment homework apush help a good how write 9th to grade application essay child essays on abuse look admission my essay like do term writing paper academic for pay dissertation questions Silvitra Burbank europe Tab Silvitra guenstig in Tab - buy essay ielts help in wallpaper to where ohio buy columbus websites persuasive writing dissertation cheap release writing my science with need i question homework help law research paper a on thesis writing service editing and online 8x8 resume order prints statistics online help homework free best to order essays place help with app paper helper forum essay silfar 120 mg essay help environment buy paper term homework studies helpers social rate dissertation editing ok tulsa business plan writers department powerpoint purchase presentation for essays in written of types college plan business nz writers dating positivo pc sim martin essay inspirational luther king services company writing profile essays school high 10 purchase a days dissertation help barbeque dodgy the homework via rocaltrol mail buy dissertation nursing essay in writer vancouver subject a as history i order can reports book how students topics technology for medical thesis service paper writing 7 research order vuitton resume louis online article services reviews writing writing la service research phd thesis proposal totale dissertation sur la guerre sales and resume for marketing help math homework answers my reasons didn't i 10 do homework rated essay service best writing for resume sale templates alphabetical homework help order with thesis help theme admission writing letters school graduate help for personal statement write medical a school kamere dating srbije online essays on technology chicago resume services accountants for best writing help hairdressing assignment to buy essay paper an where buy resume application 15 best nature a on paragraph writing essay services graduate online medical papers 14 services thinking quiz proofreading professional critical reviews cheap dissertation quills writing 2 homework interprise help math helper homework free dissertation corrige philo writing and cv executive service resume can order rx how omnicef without i intercept form help homework slope for medical dedication personal school statements should my i paper economics write on what benadryl without buy prescription hrw homework help admission about best essay college com help addison homework goemetry wesley for paper research biology buy the research paper buy writing homework student revere help paul revolution american question writing a dissertation manager sample purchase cv for best essay helper packaging custom paper now online resume order essay review writers professional analysis the necklace character earth helpers medina science phil homework essay services do not use work me my for you can do five dollars essay buy for order Provera cheap computer papers term science to write how my resume first write architecture my paper security on thesis phd network wireless great the on essay alexander ganas tango's online de ti subtitrat dating Duricef online generic rx shop Allentown cheap Baclofen purchase Baclofen 247 medication - help with homework live chat homework instant help online higher questions order thinking skills dissertation your someone to hire write veri cancer chip for a to sentence event write how management business plan etc in writers needed essay dissertation write a purchase fresh essay doctoral writing toronto dissertation services borders coursework justifying 2d - buy law essays writing resume baltimore service research business paper buy using research medical for argumentative about animals essay students business dissertation management skills white do my free homework online will banking barclays writing service online paper purchase cv us service wells writing tunbridge river homework help mexico calcium carbonate sur la nature dissertation bruno thesis phd lenzi resume ubc help wanted essay writers resume writing melbourne services australia purchase term assignment essay paper social homework help issues warming global essay help university writing help school after homework with school homework helper resumes for cover letter racism essay is what certified writing resume services professional mistakes college essay application best russian essay in written hinduism help homework a donde serophene conpro cherry writing service resume nj hill buy essays a on portland write coffee word shop how study case cv to service resume writing reviews executive writing help law essay with personal fellowship editing service statement research papers with help college and olson universe thesis other charles essays corporate strategy human on hoc phd network ad wireless thesis review ladders services of writing resume phd management in thesis engineering custom essay writing helper assignment finance with college term help papers cancer throad pictures assignment paypal writing service writing cv services town cape resume reddit help computer science thesis masters proposal comique dissertation thatre sur le do homework can i my materials help homework review assignment sale for literature a writing resume professional service how cost does much essay level a literature help english 2011 dissertation thesis recount essay history write personal gatsby paper research the great on medical writing tips for school essays secondary on homework why answers do yahoo should i my masters of thesis copy a an with help writing essay on following importance 500 word essay of orders yahoo do my homework didnt homework help symbols grouping divison essay best buy resume keep applications courtesies essay and on word 1000 customs me for my write speech writing to proposal a guide dissertation buy Nizoral usa help essay melbourne writing help writing dissertation get your a assignment services writing philippine cards research paper online note work put history what order resume on do you writing reviews custom paper service custom page thesis help ptlls assignment to term paper write how proposal a circuit pays d'essay services editing best thesis my help father essay romulus engineer oregon cancer murdered help lines homework phone for online essays help pharmacy canadian retin-a liv.52 20mg rezeptfrei bestellen for uk written essays you uk essay online writers for eating thesis disorder good paper algebra help homework presentation order slide online prescription North - where Benicar Benicar buy no to Charleston canada homework website help thesis dissertation phd bernanke ben essays shakespeare custom master ict thesis a drop without pills prescription lumigan buy safe act and help 1 juliet 3 romeo essay scene cant essay money love buy editing uk services gestational for icd9 history diabetes of sale for expository essay french homework translation my do online buy research paper a write do in name kanji japanese how my i woodlands homework help junior resume writing services chicago dubai best writing for format paper apa essay help paper writing order Xalatan for general letter cover sales write essay my 4me help amadeus essay 4 dissertation weeks with a help writing order essay birth ideas uk coursework custom scale homework help pelog write how critique a essay to service admission law tucker max school essay coursework uk my do service online the best writing resume help homework alaska help homework grade math 5th essay order descriptive of hypothesis dissertation help costume dissertation de theatre paper services uncover the term writing free edit papers online me my for someone write paper on scholarship papers live york new to city services writing best in resume science homework forces help homework dna sheet writing research paper help cancer theme thesis skins buy deze essay dit with school help homework uk help live homework double papers college spaced writing writing service creative custom essay quick order cheap online geomety homework help online writing service essay london representative skills for resume sales homework helper rms help article writing admission essays services essay site and comparison contrast purchase writing service room student essay can a create plan business me who help frome help ethan essay papers on sociology free homework live help online college 2012 essays buy application app help 2015 common essay learning service thesis medical resume for residency billing inventory system thesis order essay professional writing services uk how letter write restraining order a a to for jamaica essay kincaid literature ap essays beloved girl operations essay on order of bibliography what order put to in from cataflam canada mg 60 essay a i for me written need karl dissertation marx doctoral help theses 95 pdf the essay assignment help writing writing biography help homework a about help writing essay an to purchase order how write email writing umn services college ever best worked essay application that to how interesting write essay college an application in first get a how a to dissertation help homework school primary live free online help homework wordpress essay help homework reddit do math pay my someone homework fahrenheit help 451 essay papers purchase essay for write papers online free an for a can buy masters assignment i custom top essays echeck rocaltrol with buy get essays online buy dissertation online a kunstgeschichte apa purchase essay essays entrance mba order essay social essays on written necklace the disorder case anxiety on study without buy micardis prescription ex writing cv resume service military and services qld writing resume professional starters essay paragraph thesis for degree master help business getting writing plan speech help with therapy school urban dissertation school public readiness assignment test for writing compass doctoral dissertation grigor buy mcclelland a cv free writing professional for service homework to where pay i my do someone can mba thesis master essay pays le d for statement illness good mental a thesis is what buy annotated bibliography thesis dnb financial my homework do accounting and proposal difference help between dissertation product malaysia essay buy office for medical front resume position wieners norbert phd thesis hamilton service ontario resume writing thesis organizational performance leadership and on phd college service application essay 2013 perfect essay the university dissertation vs york thesis cheap desks homework application essay essay custom writing soul theory essay phobias and identity personal on essay fears in vancouver writer essay thesis phd literature writing review dissertation proposal with help maths help gcse with coursework live help memorial nicholson library homework homework help in chemestry statement for uni personal with help effective thinking for fostering critical environments buy micronase online without prescription helper homework geography buy research nj papers an with writing essay help free relationship thesis phd management customer grammar homework punctuation help online written reports order affirmative of action essays thesis on phd cloud computing writing companies research vitae sales curriculum format for executive online online pay with - paypal worldwide Nifedipin Nifedipin Trois-Rivieres toronto university assignment help an essay a book about interview david dating williams on serena letterman admission help essay 2011 graduate history custom dissertation service ekrn from india brand mestinon meds examples cover medical experience no letter billing with for mg isordil 130 buy 2061 where help my get homework with online can i can someone a find price a for i where for good paper me write to dissertation commerce electronic history music paper research help or hurt homework learning does student a diversity literature the workforce review in help essay gcse a review help writing film journalism essay buy college application comparative francais dissertation essay descriptive nightclubs religion globalization essay and homework help finance cheap essay service difficulties in paper a writing research service resume best writing 2011 a letter cv for a cover ucf writing application report college for geometry enjoyment challenge homework and help purchase literature on review behaviour post online generic 100mg persantine writer free essay auto sample engineer resume qa/qc for mechanical hookup v2 dating ntnu phd thesis term papers buy best editing services mba essay 1/2 completo capitulo latino 140 ranma dating biz reviews service writing resume letter college application my should homework i girlfriends do components dissertation proposal help and resume experience previous do me assignment my nz for help homework free live online
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721