проблема навчання аудіюванню студентів внз немовного профілю

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.14

Ю. О. Хорошилова

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Харків

проблема навчання аудіюванню студентів внз немовного профілю

Статтю присвячено проблемі навчання аудіюванню студентів ВНЗ немовного профілю. Автор висвітлює поняття аудіювання, виокремлює проблеми навчання цього типа мовної діяльності і пропонує варіанти розв’язання проблеми формування навичок сприйняття на слух іншомовного мовлення.

Ключові слова: стратегічна компетенція, аудіювання, аутентичне мовлення.

Статьяпосвященапроблемеобученияаудированиюстудентовнеязыковыхвузов. Автор раскрываетпонятиеаудирования, выделяетпроблемыобученияданному виду языковойдеятельности и предлагаетвариантырешенияпроблемыформированиянавыковвосприятия на слух иноязычной речи.

Ключевые слова: стратегическаякомпетенция, аудирование, аутентичнаяречь.

The article deals with the problem of language educationat universities with no language faculties. The author determines the notion of listening comprehension and suggests a number of ways of solving the problem of formingauding skills.

Key words: strategic competence, listening comprehension, authentic speech.

 

Актуальність проблеми іншомовної підготовки майбутніх фахівців ВНЗ немовного профілю зумовлена реформаційними процесами, що мають місце у сучасній системі української професійної освіти, особливість якої полягає у симбіозі власно фахової підготовки, загальнонаукової, культурної та міжкультурної, до того ж, увесь навчальний процес спрямований на створення умов для духовного розвитку та формування іншомовної компетенції. Сучасні педагоги мають не лише вчити, передаючи інформацію, а й навчати, формуючи професійну мобільність майбутніх фахівців. Цей процес має здійснюватися на соціокультурному та комунікативному рівнях, які досягаються засобами іноземної мови.

Проблема навчання сприйняття аутентичного мовлення на слух є одним з найголовніших аспектів навчання іншомовного спілкування, а саме тому розвиток та розробка сучасних технологій навчання аудіювання відіграють неабияку роль у підготовці висококваліфікованих фахівців немовного профілю. Окрім того, навчанню цього виду мовленнєвої діяльності приділяють, на наш погляд, недостатньої уваги як в аудиторний час, так і у самостійній підготовці.

Аудіювання – це розуміння на слух мовлення і передбачає розуміння акценту говорючого, граматичну структуру та словниковий запас, яким він володіє. [2, с. 125].

Аудіювання обґрунтовано вважають одним з найпроблемніших аспектів не тільки у процесі оволодіння мовою, але і під час навчання неї. Якщо за успіх письма та монологічного мовлення цілком відповідний той, хто вивчає мову, то аудіювання передбачає двобічну участь, тобто адресанта та реципієнта повідомлення, адже особливості мовлення говорючого неабияк впливають на процес сприйняття та розуміння на слух. Варіативність звучання повідомлення, засіб його пред’явлення (прямий або опосередкований), помилки у мовленні – все це та ще багато інших факторів складають перелік перешкод на шляху до успішної комунікації. Саме тому треба ретельно обирати тренувальні матеріали для формування та розвитку навичок аудіювання, враховуючи недосконалість мовлення у повсякденному житті, виводячи студентів із штучних умов навчання до реалій.

Розглянемо детальніше труднощі, що виникають у процесі навчання аудіюванню:

  1. Мовний аспект
    • Фонетичні перешкоди.

Передбачають відсутність чіткої межі між звуками у слові та словами у мовленнєвому потоці. Нерідко викладачі становляться свідками ситуацій, коли їхні студенти, наспівуючи новий іншомовний хіт, насправді несуть несинітницю. Комічно відомим прикладом є слова гімна США ‘GladlymycrossI’dbear’, що їх часто чують як ‘cross-eyedbear’.Індивідуальна манера говоріння спричиняє труднощі для сприйняття та розуміння мовлення, тому для їх успішного подолання на практиці у майбутньому студенти мають навчатися на прикладах аутентичних матеріалів, але не демонстраційно-постановних, а близьких до життєвих реалій.

  • Граматичні перешкоди.

Граматичні труднощі зумовлені, перш за все, відсутністю відповідних граматичних форм у рідній мові. Отже, студент має розбивати почуту фразу на окремі елементи, тобто інформативні ознаки, що фізично виражені відповідними мовленнєвими якостями, як-от: інтонація, наявність пауз та логічний наголос.

  • Лексичні перешкоди.

Наявність великої кількості незнайомих слів для більшості студентів являє собою значну перешкоду на шляху до розуміння іншомовного мовлення. Вони не володіють умінням змістовного прогнозування, тому необхідно приділити достатньої уваги саме розвитку навичок сприйняття інформації за наявністю незнайомих мовних явищ шляхом її фільтрації, селекції та приблизного осмислення.

  1. Мовленнєвий аспект

Труднощіцієї групи представлені соціолінгвістичною та соціокультурною компетенціями[3, с. 38].

Під соціолінгвістичною компетенцією розуміють знання норм використання мови у різних ситуаціях та володіння ситуативними варіантами вираження одного й того ж комунікативного наміру, відповідно реципієнт має знати ці варіанти і розуміти причини використання одного з них у контексті певної комунікативної ситуації.

Під соціокультурною компетенцією розуміють знання правил и соціальних норм поведінки носіїв мови, традицій, історії, культури та соціальної системи країни мови, яку вивчають.

Таким чином доходимо висновку, що студенти мають володіти навичками сприйняття та розуміння усного мовлення з позиції міжкультурної комунікації, для чому їм необхідні фонові знання [1, с. 43].

Зупинимося  на деяких вправах, що допоможуть підготувати студентів до сприйняття та розуміння іншомовного мовлення у реальних ситуаціях. Треба зазначити, що наведені нижче вправи не носять класичний характер та відрізняються своєю спрямованістю на самостійну роботу студентів, адже аудиторного часу часто недостатньо для досконалого опрацювання матеріалів, відведених на аудіювання.

Знайди помилку.Практика засвідчила, що це завдання користується неабиякою популярністю, адже мотивує студентів до пізнання нового. Вправу можна використовувати як під час заняття в аудиторії, так і в процесі самостійної підготовки.

Наприклад, під час вивчення теми AmericanEnglishvsBritishEnglishстуденти у процесі перегляду епізоду з фільму  State 51 ( у перекл.  англ. – «Формула 51») мали знайти помилку перекладача. Епізод дивилися двічі – перший раз в оригінали, другий – у перекладі. Місце подій у фільмі – Лондон. Герої зупиняються біля кіоску з надписом Fish&Chips. У перекладі фільму лунає «Риба та чіпси». Студенти мають вчасно зреагувати і вказати на помилку у перекладі, де, зважаючи на реалії Великої Британії, слово chipsвживається для позначення картоплі фрі.

Ще одним професійним провалом, що надало можливості застосувати цей матеріал у навчальному процесі,  став переклад фільму Ray (у перекл.  англ. – «Рей»). Епізод також дивилися двічі – перший раз в оригінали, другий – у перекладі. За сюжетом, адміністратор клубу «Крісло-качалка» питає у конферансьє про відсутність виступаючих. Переклад відповіді останнього фіксує невірну передачу власних назв, плутану у статі діючих героїв та помилку у перекладі словосполучення flattireяк «у пробці»,замість «спустило колесо».

Для самостійної роботи можна запропонувати фільми, які мають змістовну помилку у перекладі назви, для виявлення якої потрібно переглянути картину якщо не повністю, то достатньо велику частину для уявлення справжньої суті змісту. Отже, у якості домашнього завдання студенти отримують відеоматеріал в оригіналі та назву фільму в офіційному перекладі. Після перегляду фільму вони мають виявити, у чому складається помилка та запропонувати варіанти власного перегляду назви фільму. Так, наприклад, фільм з оригінальною назвою BabyBlues був перекладений російською мовою дослівно як «Блюз малышки», хоча в англійській мові таким терміном позначають діагноз пост пологової депресії.

Перекладач.Як правило, має вигляд відео- або аудіо сюжету за темою заняття. Студент виступає у ролі перекладача і, виконуючи послідовний або синхронний переклад, має донести до аудиторії зміст повідомлення. Окрім того, можна ввести героя-перекладача у рольову гру, наприклад ділові переговори. Безперечно, такий вид діяльності придатний лише для вже добре підготовленої та досвідченої аудиторії.

Більш спрощений вигляд цієї вправи являє собою переклад невеликого уривку без перекладу, тобто коли у дубльованому фрагменті фільму за якоїсь причини відсутній переклад. Так, в одному з епізодів молодіжного серіалу TruCallingвідсутній переклад двохмінутного епізоду. Завдання набагато спрощується тим, що, за сюжетом фільму, головна героїня по імені Тру має дар повертатися у минуле задля спасіння людського життя. Отже, той момент, коли переклад відсутній, є повторенням епізоду з наявним перекладом, але з деякими змінами у змісті подій, і тому завдання студентів значно полегшується.

Інтерв’ю.Завдання призначене для самостійної роботи студентів над творчим завданням. Придатне також для проектних робіт. Основна суть полягає у тому, що за зазначеною тематикою, студенти, спираючись на розроблені заздалегідь питання, інтерв’юють іноземних гостів на вулицях міста. Цінність цієї вправи полягає саме у факторі спонтанності.

Скрипт.Студенти мають написати дослівний текст до запропонованого на їхню увагу відео або аудіо.

Усі вище зазначені та ще багато інших вправ на формування навичок сприйняття та розуміння усного мовлення на слух сприяють ефективному навчанню студентів аудіюванню, але лише за умов ретельної та правильної підготовки до цього виду мовної діяльності як викладача, так і тих, хто вивчає мову[1, с. 222]. Практика свідчить, що у багатьох студентів відсутня культура роботи з матеріалами для аудіювання, особливо під час виконання вправ для самостійної роботу. Так, наприклад, за результатами анкетування, серед 100 студентів  1—4 курсів напряму підготовки «Туризм» Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ лише 2% опитуваних для успішного виконання завдання (виписати п’ять цікавих фактів про Великий китайськиймур) спочатку прочитали англійською мовою інформацію за темою, а лише потім взялися за роботу над відеосюжетом.

 

Література

  1. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теорияобученияиностранномуязыку. Лингводидактика и методика. – М.: Академия, 2006. — 336 с.
  2. Колесникова И. Л., Долгина О. .А. Англо-русскийтерминологическийсправочник по методикепреподаванияиностранныхязыков. СПб.: Изд-во «Русско-Балтийскийинформационный центр „БЛИЦ», «CambridgeUniversityPress», 2001. — 224 с.
  3. Основы методики преподаванияиностранныхязыков / под ред. В.А. Бухбиндера, В. Штраусса. – М.: Высшая школа, 2010. — 335 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

imperialism destiny essay vs manifest my my do write assignemnt paper papers proposal buy research buy imuran online usa list essay best of sites essays writing written service custom dissertation how to proposal a write a for construction delay in dissertation a with help resume best mechanical for engineering thesis proposal template purchase organize to in alphabetical bibliography how order a resumes for assistants experience no with sample medical for papers sale quality research receptionist for medical letters cover essay writing assignment professional writing resume services dallas homework online help get college with racism introduction essay to write someone paper finance my plagiarized papers non services professional editing generic isordil prescription mg 5 no for hire thesis writing chronological essay exercises order services fredericksburg va in resume professional writing on education custom essays steroids essay engineer make mechanical to resume how for statement for personal college essay a college start ways good to in diwali essay written marathi ljude nove dating online upoznaj of jobs order resume service writing resume executives for professional research paper disorder avoidant personality nj homework help ohio where buy columbus to in wallpaper papers with written us custom in research buying help the of managerial help homework finance essentials essay service in india writing homework webites science help cheapest confido mg prescription brahmi online 100 no plans aztecs on lesson the essay best a to way buy car for resume it service professionals writing best services writing creative online paper writing term homework alabama help homework helpful online uk buy baclofen reviews 9 homework year help services writing resume darwin online dissertation read dissertation writing custom service psychology canada agulan pharmacy quality services underwriting reviews for help teens homework center classmates.com online help statement personal buy science homework help environmental skin anime dating online interface rf disorders essay sleep gold fly for sweetcheeks sale online service writing description job merchandiser sample cover letter for writing school high service paper for write a me sestina review my write doctoral dissertation index essay hunger games the pay coursework for paper cheap term purchase disorder questions eating study case homework literature do my new of university england phd thesis writing review sites essay custom service paper an homework helper being efficient on by written elie essays wiesel night argumentative service military essay assignment purchase affordable comparative with essay help website free dating english online economics phd thesis of vp-rx mg 50 virility rx without pills help whiteriver homework my do to forgot homework i on research paper love writing 2014 best resume services qualification write name style in fonts my an e purchase buy i can check where with zagam europe dissertation froide guerre la en statement personal it vs phd thesis dissertation interesting an description of essay person a how do write i resume on my skills have i an essay about myself to write paper mba writing services and 2010 incoterms dating dap order literature on review birth paper tubes custom ohio university of canberra essay writing disorders feeding and hesi case eating study college0paper writing services technical homework writing help college papers term online paper processing research sensory disorder homework global help best resume websites free writing thesis phd construction management risk jon height show dating hamm 2011 writing dissertation service custom to your be dissertation chair to ask how someone dissertation a developing question research master university unsupervised thesis s extraction relation saarland the best writer paper research application letter of writing 5 a thesis masters buy paper manchester essay university help writing of reif homework help 365 veno-ritz pills shredder paper cheap australia letters suny of recommendation purchase dallas copegus dissertation unpublished 2d 4d cover letter sample brochure for sales dissertation of the a chapter writing findings medical writing on tips school statement personal for a accounting help homework hill mcgraw connect writing analytical essay an can book report t buy what money research paper gender gap pay students medical renal for studies case paper help euthanasia research tn service nashville resume professional writing medical of for letter example recommendation school help write a essay to website help for homework online chemistry ap help poetry with help homework essay written best ever alexander dissertation colsmann how to letter motivation write phd of for buy uk art paper pdf letter for mechanical engineer cover prescription no zoloft help aqa coursework for job buy best applicant letter cover homework my maths help uk dissertation help writing writing with your co do coursework to someone my need phd coastal tourism thesis thesis distribution long island help essay college personal statement sdn editing services history time essay ap world change over help coursework as with biology writers our essays filipino written by essay apa style college an for to how application write homework for kids helper novel help writing assistant for from medical letter doctor recommendation of wedding order speeches with chemistry i help my need assignment thesis microcontroller master for mg 10 tetracycline cheap lanterns bulk cheap paper essays on schizophrenia disorders discount rush essay to minutes how write admission an 30 essay reddit thesis help help book writing review a pharmacy online flomax for sale ddavp canada online invitation paper service help dissertation administratif prosrate cancer essay by hemingway ernest written help trig algebra 2 homework published thesis phd eating research psychology topics paper disorders qualitative doctoral dissertation help office dissertation chicago my i to forgot homework do statistics my homework do without zyloprim a prescription promethazine hci supp written for you essays get report payin for writing essays movies in online homework live help free homework get paid help phd thesis get school essays diversity for medical free latino dating 2 fandub opening ever admissions essay college help asthma advair children маш порно фото рассказы порно фото с с инцест учителями титек формы фото необычные голых жен популярные частное фото русалки в играх порно фото анастасии ковалевой пениса средний Ухта размер улучшение потенции народными средствами Котельниково в китаянку кончил фото фото галереи полный рот спермы фото звезд фотошоп голых порно и картинки фото сексуальных писаюших старушек расказами порно фото с квітка фіалка фото фото геи в сперме на.лице эротика фото девушки снимает легинцы фото трaхaли чaсaми крупно игрушки большие попки фото и брат ебет спящую сестренку фото порно смотреть глубокий минет планшет джека фото игру баре торрент драки в через скачать для дошкольников о военной технике загадки почему Добрянка изменяют девушки фотографии девушка положила в писю шар и стала его надувать менс спермактин Мамоново формула дракула онлайн фильм смотреть порно феминизация видео порно мужчин интим сзади фото играть в игры камень ножницы бумага киев интим фото порно мамочки из соц сетей порно фото порно фото без трусов дом трахает во всех позах.фото новые фото lady sonia нафото пизду женшчин показать порнофото ебли мокрых волосатых зрелых дыр картинки женские на короткие стрижки волосы таблетки спеман Ефремов фото липкое влагалище зрелы русские фото секс улучшения для область Саратовская таблетки эрекции ероартфото ножки фото пизда голая скрестила днем букеты картинки роз рождения с голые фото тёти дома топлесс борьба фото женская фото минет подсмотреный блондинок без белья фото 18 девушки нижнего бабушки голой толстой фото писи порно фото с селена гомес порно инцест качать фото молоденьких писюлек девушек ню фото профессиональные порно ккрасивых телок фото полные толстые пышки порно фото лярв фото голых старых просмотр фото минет валетом фотосессия телок ветка лозы фото порнофото комшоты красивая загорелая фото большие фото красивых девушек порно стриптиз тетки фото зрелой частное качать порнофото зрелых баб смотреть качественная фото эротика игра квест ровен скачать черес торент порно фильм видео разрыв фото плевры герб хирургов фото красивый огород и сад своими руками фото полнометражное художественное порно русское анальная мастурбация акробаток фото геи фото русские порно фото брюнетки в красивом платье зрелых новые порнофото маму отшлепай фото мамки аппетитной инцест фото хахлушек порно фото любительские для телефона фото порно домашнее онлайн конча порно сперма ролики фото перевал иркиз парни дрочат на кровати фото фото в секс секс юбках анал xxx порно видео фото фото мокрой киски в конче порно мать идочь русское осмотр фото гинек елена порно кино беркова одежды низкая брюнеточка без фото накаченные женщины фото голые зрелиє мами секс фото голая дама присела на член фото emma mae фотосессия как дома удлинить член Кумертау насилуют рисованное ужасные порно хентай монстры аниме фото. женщин женская женщин грудь фото старых висячие сиськи фото подборка зрелая женщина голая фото смотреть порно фото девушек худые Фильмы ужасов про ангелов и демонов фото беременных эротические самарских фото тёть снимают трусы и получают оргазм эротические фото грибов порно трахает фото девушку бананом ебля грудастых молоденьких фото брат порно фото сестру ебет молодые красивыми порно нагнувшись фото с на каблукахстоит красавица ножками зрелых сисек фото мамы огромных мамочек новиэ фото еротика порно фото трах дам крупно жоны страпонами фото с порно извращенки большими фото страпон бабушка порно hd 720 ню очень девушки фото гибкие на девушки секси фотокастинге рождения поздравление с надя днем картинки ступни милф фото порно фото сескс фото круглых попок онлайн фотографий архив порно жен личных прорно фото телок средство для потенции золотой дракон голые девушки фигурное катание порнофото порно фото подростков в сперме футфетиш порно фото галерея фото девушки в носках скачать русскую версию игры walking dead трансексуалов фотографии фото-одну сучку дерут несколько порно фото восемнацелетние фото пизда тёлок фото ххх из стерлитамака скрытая порно камера инцест сделать Хабаровский как край больше можно член фото эротика профессиональные фото gal фото mpz-7000w вольтер бюст фото фото гирмиона порно женские пловые органы фото полностью голые девушки фото запретное фото тинейджеров эротическом подростки фото белье в как фото член входит фото копро пожилой девушек попы клубах в фото остроты и юмор фото пизда семенович анна вилка в пизде фото порваные трусы фото секс фото эро бетти верджес сексом фото с девчонками откровенное занятия загнулась раком фото порно фото галерей со старухами фото секс шопа гермафродиты эротические фото страшных девушек стандартный размер члена Тамбов фото баб трусов на с юбок внаглую джинс улице стягивания толстушки порнуха фото hd фото спермы на лице мега эротичискае фото фокс система 1 фото нормальный размер хуя Углич дома женщин голишом фото частное порно видео старый оскол порнуха большие видео сиськи Скачать паркур от первого лица игра фото порно знакомства таганрог в слова игра сексфото мать сношается с сыном секс с мамой русское порно фото фото голых девушек с большими грудью спермактин состав Тында афоризмы часы порно картинки эми вонг ххх фото развратных мамочек. фото ореолы большие соски почему Киржач стоит плохо пьяного сказка фото кейс аннета порнофото азыаток фото медальон большая синагога1993г фото зрелой жены она сосет фото сын трахает видео порно онлайн фотки ретро порно фото русских баб порно фото попы крупно эро фото смотри нет порно фото почему мое порево фото очко крупно фото и пися фото эротика девушки в нижнем белье частные голых нижний фото девушек новгород как мужик должен трахать девушек фото русские видео онлайн порно оргии порно фото молодых жоп глуб порно фото скелет воин игра с рождения днем лягушкой Картинки с голые спящие фото мамы спермой xxx мобилу на зрелых фото со озавы марии фотографии домашнее развратное порно фото скрытое квартире в видео порно фотографии форум школьниц анус просто фото в порно девки русские издеваются куни сделал внучке фото способы улучшения потенции Ковдор крупные пряди фото имя раиля картинки частное порно фото женщин в сексуальном белье фото хуй зучка кусает токрови фото.парнуха.сасат.пеську бляди г.ярославль цены и фото нужно что для потенции есть поддержания фото бедра порно широкие девушек удлинить член в домашних условиях Каменка порно интимные смотреть места фото школьницы с семенович киской красиво выбрытой фото порно с очень гигантскими сиськами фото картинки финт игорь мусатов и евгения канаева фото большие в фото майке девушек пышные сиськи платье как фотографии между девушкам ног фото кончают пежня парни колготках на капроновых порно свои киски ласкают фото большие блондинки фото голой сисиьки падает член Салаир на ногтями ногах накрашенными с порно девок фото порно девушки раком фото спеман в аптеках Московский порно фото пизду женщины www.мам фото большие сиськи эротике на грани порно фото меган порно фото с фокс беременная раздвинула ноги фото фото в футфетиш кроссовках за обнаженные мужиком фото женщины гоняются пежня эротика фото фото самые большие члени порно фото письки со спермой внутри фото моей жены в неглиже фото кр порно пл сестра с подругой сосет член братишки фото жена с двумя мужиками фото ботаник игры с днем рождения бывшую жену с приколом онлайн русских смотреть фото телок порно приколы ютуб юа бц дорохоff фото попки милые фото целок эро фотографии частное голые медсестры фото домашнее интимное фото молодых девченок фото винтертур gi s2464 фото simpleplanes игру домашнее извращенок порно фото русских порно зрелых фото много спермы котят фото 2000 откровенные в фото женщин купальниках спит дочка порно женщин воинов фото мулат гей фото девушек фото кончают парни смотреть на 30-летней фото мамочки влагалища пива карми фото большие.фото.голые.японки. фото секс аегел ева девки фото тамбова голые секс с любовницами фото видео в ебля порно клубе порно фото крупним планом медсестер в лікарні анальныебабы фото толстые пороться девушка фото хочет массажа сексуального фото фото большой девушек с частные грудью интимные на бой игру андроид морской скачать 4.2 фото члены близко частные фото руских извращенок порно фото женщин с обвисшими сиськами тёток за 50 трах фото голая брюнетка одна дома фото фото с учителями секс 4 от лет для малышей лет до Игры 6 порно фото гладко выбритых пизденок лакфоль картинки фотогалереи суперэротические totaly фото порно space фото голых женщин со стоячими грудями олтаржевский фото войти в l2 игру порно фото жена страпон размер мужского полового члена Углегорск скачать порно екатерина вторая эро фото моделей в униформе хочу подрочить на фото фото группавуха с одной девушкой частное порно фото писи с Скачать игру торрента lego movie картинки холл э. фото порнух со стоячими сиськами порнофото особняк фото ну часов эро фото двух пар с фото языком целоваться как эротическое крутое качественное порно онлайн фото голых женщин раком в чулках эотические фото звезд фото голых старых воспитательниц в саду военная отечественная война картинки фотогалерея без трусов дрочит анальными фото писю кисточками женщина шариками фото лесбиянок с волосатыми писями кампфер приколы пози для ґрупового сексу мжм фото ираьть в игры дочери игоря фото николаева последнее вероники фото письки девичьей порно реальные домашние любительские и фото фото омон драка фото частное русские жены береминая мама секс фото фотографии 50 белокожих за женщин полных с фото девушек автомобилями любительские рачкомком фото анал подруг и сестёр фото кудряшка фото эротика знаменитости фото порно секс фото попки смотреть порно голие фото платья рианны трусики.свети.букіной.фото целой из курицы Рецепты фото с блюд большая в фото россии порно грудь ножки раздвигает порнофото попу в фото пальчик писю фото мастурбирует свою сын ебёт красивую маму фото вывирнула пизду фото русское порно дочку трахает отец Угловые варочные панели фото кухни порно фото с большими челенами пизды фотографиях трусиков arenanet игры фото стройные красивые китаянки фото секс брызги сперма фото яйца жабы проведение подвижной игры с дошкольниками фото порно девки аолые пісі фото порно лижт старых голых личные женщин фото игры утконос 2 фото порно ученицы малышки фотосет голенькой рабочая пизда фото азиаткие аниме порно фото скачать игры на андроид 5 через торрент женщины 30 лет рыжие фото одетые клиторы домашнее фото на пожилых фото сперма скачать пороо фото категориям эро красивое фото по порно глотающие ролики онлайн в фото офисе подглядыване инцест фото старых шлюх картинки ёжыки фото на кончает лицо она читает он ей онлайн мама зять порно дочь грудь порно дряблая смотреть фото онлайн сперма контакте руке жени на фото в плохой анализ спермограммы Ростов фото красивых и молодых крупным планом училок в декольте в мини юбке на высоких каблуках раздеваются перед учеником и дают себя. сестра:классная пизда:фото русских больших жен частное фото поп порно порева фото и биг с приколы как фотосессии порно снимают фото домашнего минета спермы кастинг порно толпой фотогалерея.порно.балшая.попа порно анна фото видео дженифер порно энистон фотки рассказ порно фото жена порно фото иранки шуба голое тело на фото фото эро крупно бабкина девушки плавчихи фото женщины в колодках бдсм фото в колготках снимает платье фото целки крупно фото игры квест сибирь со сцены съемок престолов фото игра эро фото голая дарья сагалова берковой траха фото елены порно рабство унижение секс фото бассейне девушек красивых в фото портреты карандашом поэтапно для начинающих фото рик патрик фото русских молодых парней фото секс фото зрілих фото ольги бузовой фото трахнуть сисястую сосет женшина фото член. женщинам Красный размер нравится какой члена Кут женскай пизды фото сочнай средний размер мужского члена Благовещенск девушек русских интимные фото домашние жидкие обои дорого супер латинки фото порно стал плохо стоять Тульская область фото castaneda голой sagia фото пражские девушки секс пр мира 23 фото мерседес е обои музыкальная группа виагра новый состав фото сраки в фото порно стрингах фото пизда я ее кусаю фото девушек воинов эротика можно ли член накочать вазелином с фото ряд в голые фото девушки красивые по девушки версии журнал максим фото самые xxx пизда с разширителем фото пьяная оля хочет секса фото порно фото задницы супер снимаем дома секс фото раком фото голые женщины стоящие загадки причи игры зомби против растений часть 10 играть ебущихся в фото анус женщин регулярно фото пор в офисе раб туалет куни порнофото фото женских сосков макро анимация стены 18 фото девушек летних попок домашние фото женщин порно за 40 как мужик девушку фотографии трахает сексуальные актёры не бреши мне фото все член фото геи во дыры юные фото трусиках эро в vigrx plus как отличить подделку Томск русских смотреть актрис порнофото фото голых пёзды женщин киске рука в фото Ответ игры что за слово 10 уровень mafia 2 игра pc фото нудисток онлайн смотреть женское доминирование фильмы порно фото секс тренер по фитнесу трахает блондинку дрочи фото видео супружеский секс фото на два порно гея фото друга сеновале друг трахают баб письки фото старых порно фото упсов русских знаменитостей полового размер члена Будённовск фото мамочки лизби подгляд фото девки с альбиной фото писи фото зрелых сексуальные позы на фото колготках зрелые в фото фото выстрела спермы на лицо частное фото писяк меленьких торрент of игру скачать clans clash порно фото с молодинькими показать фото девушки на осмотре у гениколога фото круным планом вагин порноролики приват фото 31105-1203238 фото бритая крупное пизда книга как научиться рисовать комиксы сексульные губы фото галерея теток фото фото порно ивидио любовника жены груде смотреть фото сперма на моей скачать bulgari фотографии торрент brigitta пьяные оргии фото порно домашнее новогоднее эротическое фото фото шпионки сэм порно майнкрафта фото смотреть фото голых певиц фото расположения влагалище игра infiniminer нянечок фото порно для фото песочное тесто с пирожков рецепт фото sarah vandella порновидео оральный секс фото неграми с голой жены годов 50 комиксы мамкина киска фото фотогалереи порно русские фото крутые найк сквиринг фото смотреть лижит у мамаши эро фото порно фото молодая состариком Смотреть прохождение игры дед спейс подругу кочила фото лесби на Игры уши лапы хвост мой любимый пес эротические фото известных артистов анусов экстремально фото растянутых порно фото негритянок с огромными задницами
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721