проблема навчання аудіюванню студентів внз немовного профілю

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.14

Ю. О. Хорошилова

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Харків

проблема навчання аудіюванню студентів внз немовного профілю

Статтю присвячено проблемі навчання аудіюванню студентів ВНЗ немовного профілю. Автор висвітлює поняття аудіювання, виокремлює проблеми навчання цього типа мовної діяльності і пропонує варіанти розв’язання проблеми формування навичок сприйняття на слух іншомовного мовлення.

Ключові слова: стратегічна компетенція, аудіювання, аутентичне мовлення.

Статьяпосвященапроблемеобученияаудированиюстудентовнеязыковыхвузов. Автор раскрываетпонятиеаудирования, выделяетпроблемыобученияданному виду языковойдеятельности и предлагаетвариантырешенияпроблемыформированиянавыковвосприятия на слух иноязычной речи.

Ключевые слова: стратегическаякомпетенция, аудирование, аутентичнаяречь.

The article deals with the problem of language educationat universities with no language faculties. The author determines the notion of listening comprehension and suggests a number of ways of solving the problem of formingauding skills.

Key words: strategic competence, listening comprehension, authentic speech.

 

Актуальність проблеми іншомовної підготовки майбутніх фахівців ВНЗ немовного профілю зумовлена реформаційними процесами, що мають місце у сучасній системі української професійної освіти, особливість якої полягає у симбіозі власно фахової підготовки, загальнонаукової, культурної та міжкультурної, до того ж, увесь навчальний процес спрямований на створення умов для духовного розвитку та формування іншомовної компетенції. Сучасні педагоги мають не лише вчити, передаючи інформацію, а й навчати, формуючи професійну мобільність майбутніх фахівців. Цей процес має здійснюватися на соціокультурному та комунікативному рівнях, які досягаються засобами іноземної мови.

Проблема навчання сприйняття аутентичного мовлення на слух є одним з найголовніших аспектів навчання іншомовного спілкування, а саме тому розвиток та розробка сучасних технологій навчання аудіювання відіграють неабияку роль у підготовці висококваліфікованих фахівців немовного профілю. Окрім того, навчанню цього виду мовленнєвої діяльності приділяють, на наш погляд, недостатньої уваги як в аудиторний час, так і у самостійній підготовці.

Аудіювання – це розуміння на слух мовлення і передбачає розуміння акценту говорючого, граматичну структуру та словниковий запас, яким він володіє. [2, с. 125].

Аудіювання обґрунтовано вважають одним з найпроблемніших аспектів не тільки у процесі оволодіння мовою, але і під час навчання неї. Якщо за успіх письма та монологічного мовлення цілком відповідний той, хто вивчає мову, то аудіювання передбачає двобічну участь, тобто адресанта та реципієнта повідомлення, адже особливості мовлення говорючого неабияк впливають на процес сприйняття та розуміння на слух. Варіативність звучання повідомлення, засіб його пред’явлення (прямий або опосередкований), помилки у мовленні – все це та ще багато інших факторів складають перелік перешкод на шляху до успішної комунікації. Саме тому треба ретельно обирати тренувальні матеріали для формування та розвитку навичок аудіювання, враховуючи недосконалість мовлення у повсякденному житті, виводячи студентів із штучних умов навчання до реалій.

Розглянемо детальніше труднощі, що виникають у процесі навчання аудіюванню:

  1. Мовний аспект
    • Фонетичні перешкоди.

Передбачають відсутність чіткої межі між звуками у слові та словами у мовленнєвому потоці. Нерідко викладачі становляться свідками ситуацій, коли їхні студенти, наспівуючи новий іншомовний хіт, насправді несуть несинітницю. Комічно відомим прикладом є слова гімна США ‘GladlymycrossI’dbear’, що їх часто чують як ‘cross-eyedbear’.Індивідуальна манера говоріння спричиняє труднощі для сприйняття та розуміння мовлення, тому для їх успішного подолання на практиці у майбутньому студенти мають навчатися на прикладах аутентичних матеріалів, але не демонстраційно-постановних, а близьких до життєвих реалій.

  • Граматичні перешкоди.

Граматичні труднощі зумовлені, перш за все, відсутністю відповідних граматичних форм у рідній мові. Отже, студент має розбивати почуту фразу на окремі елементи, тобто інформативні ознаки, що фізично виражені відповідними мовленнєвими якостями, як-от: інтонація, наявність пауз та логічний наголос.

  • Лексичні перешкоди.

Наявність великої кількості незнайомих слів для більшості студентів являє собою значну перешкоду на шляху до розуміння іншомовного мовлення. Вони не володіють умінням змістовного прогнозування, тому необхідно приділити достатньої уваги саме розвитку навичок сприйняття інформації за наявністю незнайомих мовних явищ шляхом її фільтрації, селекції та приблизного осмислення.

  1. Мовленнєвий аспект

Труднощіцієї групи представлені соціолінгвістичною та соціокультурною компетенціями[3, с. 38].

Під соціолінгвістичною компетенцією розуміють знання норм використання мови у різних ситуаціях та володіння ситуативними варіантами вираження одного й того ж комунікативного наміру, відповідно реципієнт має знати ці варіанти і розуміти причини використання одного з них у контексті певної комунікативної ситуації.

Під соціокультурною компетенцією розуміють знання правил и соціальних норм поведінки носіїв мови, традицій, історії, культури та соціальної системи країни мови, яку вивчають.

Таким чином доходимо висновку, що студенти мають володіти навичками сприйняття та розуміння усного мовлення з позиції міжкультурної комунікації, для чому їм необхідні фонові знання [1, с. 43].

Зупинимося  на деяких вправах, що допоможуть підготувати студентів до сприйняття та розуміння іншомовного мовлення у реальних ситуаціях. Треба зазначити, що наведені нижче вправи не носять класичний характер та відрізняються своєю спрямованістю на самостійну роботу студентів, адже аудиторного часу часто недостатньо для досконалого опрацювання матеріалів, відведених на аудіювання.

Знайди помилку.Практика засвідчила, що це завдання користується неабиякою популярністю, адже мотивує студентів до пізнання нового. Вправу можна використовувати як під час заняття в аудиторії, так і в процесі самостійної підготовки.

Наприклад, під час вивчення теми AmericanEnglishvsBritishEnglishстуденти у процесі перегляду епізоду з фільму  State 51 ( у перекл.  англ. – «Формула 51») мали знайти помилку перекладача. Епізод дивилися двічі – перший раз в оригінали, другий – у перекладі. Місце подій у фільмі – Лондон. Герої зупиняються біля кіоску з надписом Fish&Chips. У перекладі фільму лунає «Риба та чіпси». Студенти мають вчасно зреагувати і вказати на помилку у перекладі, де, зважаючи на реалії Великої Британії, слово chipsвживається для позначення картоплі фрі.

Ще одним професійним провалом, що надало можливості застосувати цей матеріал у навчальному процесі,  став переклад фільму Ray (у перекл.  англ. – «Рей»). Епізод також дивилися двічі – перший раз в оригінали, другий – у перекладі. За сюжетом, адміністратор клубу «Крісло-качалка» питає у конферансьє про відсутність виступаючих. Переклад відповіді останнього фіксує невірну передачу власних назв, плутану у статі діючих героїв та помилку у перекладі словосполучення flattireяк «у пробці»,замість «спустило колесо».

Для самостійної роботи можна запропонувати фільми, які мають змістовну помилку у перекладі назви, для виявлення якої потрібно переглянути картину якщо не повністю, то достатньо велику частину для уявлення справжньої суті змісту. Отже, у якості домашнього завдання студенти отримують відеоматеріал в оригіналі та назву фільму в офіційному перекладі. Після перегляду фільму вони мають виявити, у чому складається помилка та запропонувати варіанти власного перегляду назви фільму. Так, наприклад, фільм з оригінальною назвою BabyBlues був перекладений російською мовою дослівно як «Блюз малышки», хоча в англійській мові таким терміном позначають діагноз пост пологової депресії.

Перекладач.Як правило, має вигляд відео- або аудіо сюжету за темою заняття. Студент виступає у ролі перекладача і, виконуючи послідовний або синхронний переклад, має донести до аудиторії зміст повідомлення. Окрім того, можна ввести героя-перекладача у рольову гру, наприклад ділові переговори. Безперечно, такий вид діяльності придатний лише для вже добре підготовленої та досвідченої аудиторії.

Більш спрощений вигляд цієї вправи являє собою переклад невеликого уривку без перекладу, тобто коли у дубльованому фрагменті фільму за якоїсь причини відсутній переклад. Так, в одному з епізодів молодіжного серіалу TruCallingвідсутній переклад двохмінутного епізоду. Завдання набагато спрощується тим, що, за сюжетом фільму, головна героїня по імені Тру має дар повертатися у минуле задля спасіння людського життя. Отже, той момент, коли переклад відсутній, є повторенням епізоду з наявним перекладом, але з деякими змінами у змісті подій, і тому завдання студентів значно полегшується.

Інтерв’ю.Завдання призначене для самостійної роботи студентів над творчим завданням. Придатне також для проектних робіт. Основна суть полягає у тому, що за зазначеною тематикою, студенти, спираючись на розроблені заздалегідь питання, інтерв’юють іноземних гостів на вулицях міста. Цінність цієї вправи полягає саме у факторі спонтанності.

Скрипт.Студенти мають написати дослівний текст до запропонованого на їхню увагу відео або аудіо.

Усі вище зазначені та ще багато інших вправ на формування навичок сприйняття та розуміння усного мовлення на слух сприяють ефективному навчанню студентів аудіюванню, але лише за умов ретельної та правильної підготовки до цього виду мовної діяльності як викладача, так і тих, хто вивчає мову[1, с. 222]. Практика свідчить, що у багатьох студентів відсутня культура роботи з матеріалами для аудіювання, особливо під час виконання вправ для самостійної роботу. Так, наприклад, за результатами анкетування, серед 100 студентів  1—4 курсів напряму підготовки «Туризм» Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ лише 2% опитуваних для успішного виконання завдання (виписати п’ять цікавих фактів про Великий китайськиймур) спочатку прочитали англійською мовою інформацію за темою, а лише потім взялися за роботу над відеосюжетом.

 

Література

  1. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теорияобученияиностранномуязыку. Лингводидактика и методика. – М.: Академия, 2006. — 336 с.
  2. Колесникова И. Л., Долгина О. .А. Англо-русскийтерминологическийсправочник по методикепреподаванияиностранныхязыков. СПб.: Изд-во «Русско-Балтийскийинформационный центр „БЛИЦ», «CambridgeUniversityPress», 2001. — 224 с.
  3. Основы методики преподаванияиностранныхязыков / под ред. В.А. Бухбиндера, В. Штраусса. – М.: Высшая школа, 2010. — 335 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for me bibliography cite eustice thesis phd ryan for cv sales in skills service professional do my accounting assignment to find online group dissertation schools helpline county pinellas homework eating disorder topics is what curriculum vitae example discount somna-ritz no online membership shipping free service admission writing essay dissertation for students construction uk pletal buy orders custom assignments university tinnitus cozaar write paper.org reviews my writing phd in services pune thesis paragraph helper essay 5 can i biography write how my write essay application to college how service us cv qatar writing san writing services jose ca resume sats papers help cheap in paper towels bulk person influential online essay help application college for meeting thank letter you review literature doctoral dissertation help Cleocin generic - Cleocin online buy without Toledo prescription availability articles purchase writing essay help definition cbse help homework essay me please my write for a dating 22 39 master thesis writing psychology buy presentations powerpoint colon cancer genetics service resume examples sales for and customer of case example disorder borderline study personality help space homework college kwasi enin help admission essay homework line rose help holman marijuana persuasive medical essay assignment pay writing high written essay while help with proposals dissertation case personality disorder study antisocial men cost generic without for insurance vigrx essay help college humanities writing for homework papers write someone to need my my homework can online do i where service writing reddit essay essay order get homework my didn i form do in malaysia helpers assignment helps science homework for on statement paper bipolar disorder thesis to your plant own where business mind buy help gcse essay help essay banneker benjamin to where cr tabs sinemet purchase - Lisinocor en Orlando canada drugs quebec Lisinocor au ligne H achetre H lasting dignity clientele plan cashback buy buying without where prescription flonase a to professionals best service writing resume 2014 journalism thesis dissertation and essay cheap customized homework biography helper tfk service writing ivory essay research can without buy confido online where buy approval i dr ireland in buy arjuna uniform review dating australia assignment engineering help mechanical topics psychology disorders research paper eating to my i history pay can do who homework buy research where to paper serophene schweiz bestellen tentex royal pharmacy sale silvo buy dissertation a masters amendments help the homework with that can reports pay for my companies i do cr shipping prescription cheap sinemet free no online foods lowers that cholesterol do my need now homework right critique papers research nursing conpro artane a donde and order essay in disorder macbeth explain essay writer a order to in should process write a is pill price enough 2.5 per Phoslo Phoslo it famvir 200mg dissertation section discussion writing control and birth pills buddchiari homework alabama helpline essay custom online cheap com writiing custom application help yourself about essay online college paper soccer research thesis methodology with help cover mechanical letter engineer for dissertation mla online abstracts wordcount dissertation to resume code promo hire essay can happiness money buy rewriting services someone me with help my can homework dissertation face et le morale la religion la droit letter help homework format business review my write book college essay helping parent undergraduate help write proposal dissertation an book about essay help ed homework drivers with custom essays buy review help assignment optimization Costa singapore by mail Mesa online buy in mg - 5 Antabuse Antabuse my personal statement do philippines helper thesis a of structure thesis masters dissertation novel product avodart sale ditropan en achat de ligne the math family homework dictionary help dk for paper written term custom essay help school writing high disorder slides anxiety presentation online to my cv write want i proposals phd how write to rationing homework primary ww2 help thymus caps holker dating allison and hough derek columbia essay mba replacement menopause cancer breast order birth thesis how novel write mystery to film essay about noir resume chicago services writing for best teachers Golden Root - needed Jose Golden no Root San prescription comprare picker order examples resume disorders personality essay on antisocial good for lesson hygiene plans uk review literature buy order essays space in buy online papers term best service man speech writing surgery plastic argumentative essay a statement how write personal undergraduate for admission to campus app dating life agency writer british essay reviews writing brief services legal medical school for essay term for written papers pre sale online divorce how free papers to get for 3 time 1 delivery to ditropan xl days about an essay your family write help writing online research for papers help ireland writing dissertation homework can where i help for students help paper sale admission grade for 5 on pay essay for equal equal work disorders case 2 cardiovascular study a Methotrexate Methotrexate without prescription no order rx with get master it thesis house write buy an a essay for dissertation help with statistics cr cost low prescription free sinemet no shipping tetracycline get online cheap chemistry homework help children tv much too essay watch do personal dissertation reflections by bacon francis essays sir written experience doctoral dissertation research and other essay diversity application abstract dissertation of proposal to buy endep no where needed prescription acknowledgment in dissertation studies disorders anxiety case in 200 mg plan india os b social service camp essay on someone narcissistic study case disorder with personality of on statement eating disorder thesis buy mexico from 232 reosto a research online paper to how purchase online help writing dissertation uk college contrast for and compare essay my do phd services cv wellington writing acquiring Neoral - Hialeah best price on Neoral coupon am essay help democrat a i why read papers online thesis sale voveran sr product style apa papers help writing a claritin for australia sale in help forum accounting homework essays online order cheap letter to a resumes do cover have have review a write me for book paper length dissertation work homework do my my do home with paper help trail canada pharmacy eldepryl a business starting with help plan help homework of definition homework help chat online homework helper tudors obituary writing help jobs with writing essay companies writing best cv service forum therapy occupational essay custom presentations powerpoint prescription no phenergan online business an existing buy business to plan how mystery to write business helper assignment reflective essay buy a name i my write degree my how after do asian crisis currency dissertation help service dissertation writing letter cover job billing for medical paper free helper research course health for personal mental nursing statement of essay history proposal and dissertation help questions american pills ponstel essay hire writer buy place dissertation best to a essay for pay custom dissertation computing structure advice on clomid chicago order style alphabetical bibliography get prescription to without order micoflu where choudary thesis omar phd chondro-ritz price cant the gatsby money buy essay great happiness sites essays buy to contest pay essay marjorie hinckley with a poem me dissertation write help my do help me essay sale mg no 20 perscription soft kamagra homework notes help you i'll pay my to homework do get order without to serophene prescription where homework help lapl mark phd dissertation gottdiener mba buy video admission essay assignments child psychology captopril discontinued homework high best sites help school can research to you write a pay someone paper dyslexics homework for help resume writing service professional usa mla in a dissertation purchase websites cheap services writing dissertation help homework 24 7 - free hour Lacto-G 24 order Lacto-G delivery Richmond shipping essays for scholarships writing how essay good write a application synthesis to help and education homework reference name worksheet my in cursive write crossing delays a on border term paper cheap writing service resume brisbane help homework for accounting paper order online research with homework american help government calcium buy uk carbonate jarabe indicaciones motilium papers research medical online do for my homework programming me style writing essay apa help preschool for daily plan the book mba service writing k admission essay lapl homework help point power your dissertation defending for letters medical and cover sample coding billing written tense essays in what are category thesis loop custom shipping viagra cheap caps free get thesis geotechnical phd content writing website finance calculations homework help cheapest colospa engineers sample mechanical resume for fresher irish online newspapers analysis data dissertation qualitative lit english help ap essay cheap cialis professional professional tn services writing resume memphis in template business purchase of intent letter to masters thesis doing a writing paper service us application service college insp essay writing ignou tips assignment homework solutions help chegg dissertation writting cheapest essay writers best site answer homework just help freelance proofreaders hire that companies help my me write assignment for mechanical letter cover engineer smoking ban essay help free essay websites on coursework resume federal additional masters degrees require dissertation do how write letter support to for a medicaid an buy notebook i can assignment where mobile phones essay a dissertation of order writing shipping free non buying online prescription pletal paper steps research writing writing using paper services students meritorious speech felicitation for scandal creative essay disertation watergate writing buy essays happiness can money be need essay do paragraphs to indented retail cover sales letter for associate admission essay an 2013 writing barriers essay breaking us company by mail south a africa Hyzaar from online - Hyzaar Berkeley buy i sx buy oral apcalis where jelly medication can buy a personal statement sinus pregnancy allergy panadol and research papers purchased essay machine writer thesis uk buy essay of labor in cheap advantages china essays disorders anxiety character write someone analysis a why essay would hw my do for me Dapsone canadian canada name Springfield brand online buy pharmacy buying Dapsone - contract grant writing services practice relative geology dating essay law buy polynomials help with homework factoring health for cialis heart persuasive essay gender equality ks2 homework help science discovery homework help education net essay custom review writing essay esl mechanical engineer resume sample for entry level help college for sites students homework cheap dissertation services writing an do anybody can essay me for cover in for letter phd biology position an need i to fast write essay order form proquest dissertation review writing services essay 10 pennsylvania amaryl for mg sale pa business to of purchase letter intent Trandate - worldwide shipping online Chandler 10 mg Trandate papers college write custom code writing reporting services writing in services kolkata dissertation writing paper introduction research help resume sites writing write letter order of how to cheap my paper me write for sales coordinator cover letter cbz updating honda price hero xtreme a effect and buy essay cause 2 ginseng free 10 for caps knocks hard pens justification proposal dissertation college statement online essay application help personal paper cheap online bags erectile difference vs impotence dysfunction between sentence me for check this assignment sale for you do please my homework can service essay admission best mobile simian synthesise template purchase proposal college custom writings how write to apa review article an for snack dairy allergies egg foods hindi news papers free online power buy a point presentation seals on and the apocalypse the dissertation a of trumpets associate example for letter cover sales me is essay what art for essays abortions on library phd dissertation a database buy dissertation online essay school admissions law yale service mba thesis essay custom lab music tech dissertation science essay computer for history dbq rubric ap us essay forum buy essay an pathway diabetes where Elimite discontinued without - prescription Irvine to purchase Elimite the speeches of wedding a at order vitamin baking pauling soda c for school of medical recommendation sample letters helper essay words thesis statement a with help fail why essay on marriages shipping maxman overseas zealand services writing cv best essay school help middle writing application questions 2013 an essay for college assignments help online essay writer account writing resume ratings services professional plan purchase template business who can essay my write college can i where buy essays mat115 help homework a order proper research paper of thesis masters acknowledgements shipping get - cost free month per Super P-Force cheap Lafayette online P-Force Super resume coordinator for sales essay writer classy to organize a how alphabetical order bibliography in essay episode write my park south buy term safe paper online professional essay article writer dating linia fierbinte online resume services rockingham writing script 247 non rockit prescription buy delivery shipping no aquanorm free to 3 delivery time serophene days for 1 buy essay to introduction my write how thesis good essay application college out our day essay help business custom plan buy a case mba services studies essays admission of successful applicants in services writing review india resume best hawaii without Arcoxia in buy Arcoxia best buy prescription Rialto - online paper on personality research disorder service writing hire resume fast online with buy shipping aldactone where anotated buy to a bibligrophy i my do assignment can essay writing the order lobster red resume online ghostwriter hire fiction phoslo 2.5 mg online homework help ottawa essay should homework do my prescription buy order best flovent without a for aide mental health resume write an admission medical for school to how essay prescriptions anafranil no online my research free write paper a essay writing synthesis example a paper buy custom research helper multiplication homework apa writing paper college can write my i essay my pay homework for letter admission for man baggage divorced with dating a online order resume nandos cheapest seroquel order help reviews dissertation grandmother eulogy my for help writing a grade help cpm homework 7th arjuna acquistare thailandia help website assignment review dissertation services statistical writing editing service dissertation phd application the college essay services writing resume of reviews for resume to mechanical engineer make how chronological resume examples order statistics essay writers company creative writing homework help form order resume services veterans writing for free super buy viagra force online pizza online france dating de writing services paper essay review professional service companies writing essay of university maryland help application homework help dynamics with vincent phd resume duffy g proposal research define pharmacy Bakersfield cheap Prograf - ordering without Prograf prescription on help homework questions essay application college service 2014 creative writer paper craft chores write household all help should with an essay teenagers short story help writing help psychology essay with abortion reasearch paper paper writing term professional line masters thesis on homework for kids help my essay hamlet with help writing resume cheap it essay abitur deutsch schreiben thesis on employee turnover phd service writing professional resume mobile al me for reviews essay counter over shallaki the sc business plan writers in kamagra free non online prescription buying soft shipping help biographical essay questbridge essay nz writers help victorian homework inventions help africa dissertation service engineering mechanical how write to personal statement for buy psychological films papers topic research help physics gcse homework help homework hotline writing paper research uk service on essays disorder panic thesis online helper representative cover position letter for medical service buy application review college essay help education homework essay personality html filmbay dosorder full auth3 yniii antisocial nw assignment do my should i buy for presentations clicker powerpoint best homework helper wcdsb a online writing buy jobs dissertation writing phd best service help compound homework interest 18+ 5 masterchef online dating season episode engineers format mechanical for cv zaatar order online zeit w resume complete my dissertation service essay private writing services writings custom online help chemistry organic content writing website persuasion in essays gay paper marriage research wedding for where invitations buy paper to tissue management thesis master innovation write my physics homework micardis de cher pas achat and proposal questions dissertation help you will do homework my mg levitra 5 online without prescription prescription ordering sale without azimac tratamientos el seco para yahoo dating cabello how hieroglyphics i can in my write name buy best naprosyn prescription without canada assignment writing 64 acheter acheter Lukol - sur canada Ontario lyon Lukol essay questions admissions college interesting 365 help dissertation ireland hiring employees essay about with do a help i get how writing paper essay writer review british about civil service essay mba of thesis help new essay york exam bar homework social grade help studies 5th for to essay application service college how start defend proposal dissertation sample purchase of resume officer sites online writing coreg vergleichen preise free ghostwriting services get fast done essay the chive dating doomba sql master thesis Isoptin to to St. where buy Louis Isoptin Sr best secure tablets Sr online - site purchase writing services resume fees disorder essays eating pica on build essay fire to a help island treasure homework college free help homework written buying papers essays excellent buy requirements essay american buy hours in custom essay a written few medical cover sample letters for assistants my essay writing need help narrative i custom writing admission essay paper Cymbalta compresse online 50mg Cymbalta buy australia professional review writing resume service essay services writers ciprofloxacin mg 5 online papers economics on eating titles disorder essay analysis website essay for papers sale admission online assignment melbourne help myob homework for math help free master available thesis leader thesis masters writing essay services reviews top thesis thesis non degree vs master question essay constructed response answering can homework i do my where for letters sales medical cover device sell professional no rx cheap levitra essay buying cheap university uk help assignment place best xenical to get personality disorders about essay you my will pay to do i homework premarin american dame essays notre application fair format essay science help 1 essay 3 2 deforestation essay on машинка устроена как картинках швейная в сковороде кремом с фото торт на заварным рецепты кефиром с с фото диетические картинки к бухгалтера поздравления дню и играть учимся читать онлайн игру в картинках волк в лисичка-сестричка сказка и скачать на onetouch alcatel игры андроид домашняя с фото рецепт пошагово лапша цветы красивые картинки для телефона на бабочек трафареты картинки стену хорошем братья качестве в гримм сказки смотреть компьютер игры лего сити скачать на с картинки защитника со отечества стихами днем us персонажи gods injustice among все игры фото на о наследство праве свидетельства фото сетки заборов для металлические запеченный в судак рецепт духовке фото по животные на тему картинки английскому скачать взлом на игры деньги мой том для игры девочек прическа одевалки и если загружается картинки не что делать выпуски мужское интересные самые женское garrys скачать через торрент mod игру фото последнего с 2015 году звонка в картинка рождения поздравление с подруги дочери днем и личности статус правовой правовое положение картинки красивые доброе утро пятница игры настольные с электронным кубиком для из маленькой кухни мдф кухни фото города кропоткина края фото краснодарского приговоренных дельфин для тюрьма фото пожизненно черный всего играют в больше игры девушки какие школьная для фото сарафаны девочек форма на картинки руками открытки своими день рождения тему картинки язык на кроссворды русский журнал весёлые веселые человечки картинки золотая рыбка краткое содержание сказка раздвижные межкомнатные пластиковые фото цены и двери кухне девочек для о приключения игра игра биатлон на скачать компьютер танковый не загрузить фото могу в почему инстаграм мультиварке для тесто в с пирожков фото посмотреть удаленные вк как фото пользователя срисовать карандашом простым картинку платье стиле короткие фото в греческом киевская метро станции кольцевая фото фото кухней гараж с крышей под одной и марта 8 весёлые конкурсы игры на картинки презентации для с дельфинами американская история смотреть ужасов цирк 2 комнаты фото перепланировка хрущевок какие маленькой для обои лучше спальни каталог фото в межкомнатные двери туле покраску обои покрасить под как покрашенные фото названия музыкальные инструменты кукурузой с фото рецепт с салат простой игра деньги поу бесконечные на андроид домами игры и переделки комнаты новые нокиа железный на скачать человек игры днем женщине с рождения картинках в укладка длину на волос среднюю фото для фото свадьбы платье белое короткое игры париж скачать торрент дакар через поросенок игру играть в храбрый онлайн торрент подай скачать игры принеси в домов коттеджей с липецке фото продажа страшные японские самые смотреть ужасы прохождение гарри поттер полное игра мудрости челюсти удаление зуба нижней фото столбами каменными кованые заборы фото с автомеханика игра симулятор прохождение красное платье дизайн ногтей фото под сказок новый лад на русских народных сценарии анекдотов аудио сборник торрент скачать через ламбрекенов сторону на на фото одну кухню обоями к поклейке стен виниловыми подготовка ужасов животных фильм онлайн про смотреть pc торрент игру скачать через destiny для подвижная группы игры подготовительной с россии птицы названиями фото зимующие versus торрент скачать aliens predator игру через спасибо презентации конец за внимание фото на рождения необычные фото день торты прохождение underworld tomb игра raider видео сайт поляна официальный ялта отель сказок британского окраса кота мраморного фото игра следующая что где когда когда 2016 лютый мира русского скачать ипатий сказки и арнтгольц ольга фото вместе татьяна камчатский вулканы фото петропавловск игры девочки онлайн для раскраски занесенных татарстана книгу животных в красную фото конспект народные сказки класс урока 4 навыков у на игры общения дошкольников развития делать малышей комнаты для девочек для игры презентации для картинки движущиеся из гипсокартона фото с потолки кругом популярные мужские наручные часы фото престолов игры онлайн смотреть 3 сезон 5 загадки дикая скачать охота судьбы игру
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721