ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕТНОНІМІВ ЯК КОМПОНЕНТІВ ДИСКУРСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК811.111:39

Н.І. Романишин

Національний університет «Львівська політехніка»

ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕТНОНІМІВ

 ЯК КОМПОНЕНТІВ ДИСКУРСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

 

Про деякі аспекти функціонування етнонімів як компонентів дискурсу національної ідентичності. Романишин Н.І. Стаття присвячена дослідженню особливостей функціонування етнонімів «англійці» та «британці» у контексті дискурсу національної ідентичності Англії Х-XIVстоліть. Проаналізаваносвітоглядні та суспільно-політичні аспекти актуалізації етнонімів у культурному комунікативному просторі нації.

Ключові слова: дискурс, етнонім, національна ідентичність.

О некоторых аспектах функционирования этнонимов как компонентов дискурса национальной идентичности. Романишин Н.И. Статья посвящена исследованию особенностей функционирования этнонимов «английский» и « британский» в контексте дискурса национальной идентичности Англии Х-XIVвеков. Анализу подверглись мировоззренческие и социально-политические аспекты актуальзации этнонимов в культурном коммуникативном пространстве нации.

Ключевые слова: дискурс, этноним, национальнаямдентичность.

To some aspects of ethnonyms functioning as components of the national identity discourse.Romanushyn N.I. The article is devoted to the study of ethnonyms “English” and “British” functioning within the context of X-XIV England national identity discourse. It focuses on the world-view, social and political factors that influenced the actualization of the ethnonyms in the cultural and communicative space of the nation.

Key words: discourse, ethnonym, national identity.

 

Національна ідентичність є заданою національним образом світу та національною історією основною ідеєю, якою живе суспільство в певну історичну епоху, і яка приймається більшістю. Ентоні Сміт визначає концепт національної ідентичності як підтримування та постійну репродукцію«патернів, цінностей, символів, пам’яті, міфів та традицій, які є складниками спадщини націй, та водночас ідентифікацію особистостей з цією особливою спадщиною і цими цінностями, символами, пам’яттю, міфами та традиціями» [2: 30]. Об’єднання нації в цілісність відбувається не лише за рахунок зовнішніх чинників в образі влади, а й на внутрішньому психологічному рівні у процесах інтеріоризації та екстеріоризації, формуванні та вербалізації визначених когнітивних, комунікативних категорій. При цьому слід наголосити, що більшість дослідників зосереджуються на розкритті саме «суб’єктивних» рис національної ідентичності, що знаходять свій прояв у комплексі «спільних переконань, позицій та вірувань, вироблених в процесі формування окремішності спільноти, який поєднувався з акцептацією політичних державницьких прагнень символьних, смислових компонентах (відчуття спільної долі, колективна пам’ять, «Ми-дискурс»), що безперервно інтерпретуються та ретранслюються національною спільнотою в межах спільного комунікативного простору культури[8: 11].

У цій статті  ми маємо на меті розкрити та проаналізувати передумови формування семантичного та світоглядного потенціалу етнонімів «англійський» та «британський» як компонентів дискурсу національної ідентичності в контексті національної історії та становлення національної суспільної думки держави,оскільки етнічна самоназва засвідчує усвідомлення етносом своєї внутрішньої єдності та дає додатковий матеріал для пізнання проблеми етнічної свідомості, її структури та функцій [1].

Спільна власна назва етнічної та національної спільноти вербалізована низкою етнонімів та хоронімів, які відображають тривалий та складний шлях кристалізації єдиного узагальненого етнічного змісту аж до виникнення та утвердження офіційної назви країни, що завершують логічний мовотворчий акт та процес самоідентифікації спільноти. З точки зору наукової ретроспективи дослідження виникнення та походження етнонімів має велике значення при «декодуванні» історичної, територіальної та політичної динаміки спільноти, однак ще більшої ваги набуває дослідження  історії їх уживання в суспільно-політичній практиці різних державних утворень і в літературі різних історичних періодів.

Досліджуючи розвиток семантики етнонімів, сучасна лінгвістика приходить до майже аксіоматичного твердження про динаміку семантики етноніма та нескінченної різноманітності фактів народного та етнічного життя, культурних стереотипів та уявлень. Будь-який етнонім має історичний смисл, розкриття якого вводить у пізнання широкого географічного простору, тривалих міграційних процесів, завоювань, екологічного розмаїття світу, багатства культурних та господарських типів, специфіку історичного розвитку регіонів та цивілізацій. Виникнення та функціонування етнонімів відображає певні зв’язки між колективами, міжетнічну взаємодію, розподіл певних емоційних та оцінних смислів, оскільки національна свідомість не може існувати автономно, без співвіднесеності «себе» з «іншими». Поява самоназви етносу завжди передбачає наявність іншого етнічного середовища та взаємодію з ним. Етноніми містять певну характеристику етнічної спільноти, уміщені в них оцінки не завжди справедливі, проте завжди історично зумовлені і тим самим становлять вартість як історичні свідчення. [3]. Етимологія етноніму та процес прийняття етноніму в якості самоназви цілого народу, незважаючи на численні історичні, археологічні, антропологічні, лінгвістичні дані, залишається однією з найскладніших проблем. Так, немає чіткої межі функціонування етнонімів англійці та британці та назв країни Англія та Британія, і, власне, як  однозначної відповіді на питання їх етимології, так і остаточного формування критеріїв англійської та британської ідентичності в сучасному суспільстві.

Формування країни та кристалізація її остаточної офіційної назви відбувалося в процесі напружених об’єднувальних політичних зусиль, що тривали практично протягом десяти століть. Хоча перші згадки про вживання прото-кельтського терміну Британія  містяться у працях Птолемея, його офіційне затвердження в якості назви країни сталося набагато пізніше, ніж назви Англія. Бо, як відомо, остаточне формування сучасної назви країни, що охоплює Британські острови, відбувалося протягом XVII – XVIII століть в результаті певних соціальних, політичних, економічних, революційних перетворень, асиміляційних культурних та політичних потуг та відповідних історичних актів.

Аналізуючи історичні та літературні пам’ятки Англії ХІІI – XIV століть, ТорлакТервіль–Петр на прикладі історичних хронік Роберта з Глочестера  (датовані 1290-1340 роками)  та Роберта Меннінга (завершені у 1338 році) демонструє тогочасні зусилля авторів чітко визначити зміст понять «англійськості» та «британськості», спираючись на географічні кордони та віхи історичних переходів від кельтського минулого Британії, англо-сакської історії до тогочасного стану нації.  Назва Britannia вживалася як історичний термін, що реферував до кельтського періоду: thenationofBritain, foundedbyBrutus, wasdividedupbetween his three sons. What was once one, and will be united again if prophecy is to be believed. Is kept separated by wicked rebelliousness of Scots, and so, for the time being, ‘Britain’ remains a historical term without current application. Engelondes сучасна назва країни від півдня до крайньої північної точки: þe gret yle of Orkeneye’ , and the Fosse Way runs ‘to Engelondes ende’ in Caithness, просякнута емоційним та патріотичним змістом, божа земля: its rivers, its towns, its shires and bishoprics, and its wonders at Bath, Stonehenge and the Peak, atwhich ‘eche man wondry may’ [11].І хоча ключовою ідеєю аналізованих історичних пам’яток було неминуче об’єднання трьох народів (англійців, валійців та шотландців) в один народ,  таке об’єднання було надто складним та кривавим, а суперечності змісту етнонімів «англійці» та «британці» практично ніколи не були вирішені[6].

Дж.Кемпбел визначає Англію домінантним компонентом створення держави під назвою Об’єднане Королівство та наголошує на ідеї, що історичне розуміння її створення передбачає усвідомлення уніфікаційних процесів у самій Англії. До 1066 року Англія уже була «національною державою» з відповідним економічним, політичним та територіальним устроєм, законодавством щодо успадкування та переходу трону, якій у тогочасній континентальній Європі важко знайти відповідний приклад. Незважаючи на певні аспекти «локальних ідентичностей», в тогочасній Англії чітко прослідковуються сильні елементи вірності централізованій владі, відчуття ідеологічної та емоційної відданості, як зачатків «політичної нації». Спираючись на численні історичні джерела, фольклорні на літературні твори доби, особливо ті, що фіксують наступні десятиліття протистояння датським завоюванням, автор доводить існування англійської національної свідомості, спільної для представників різних прошарків суспільства [5].

Дослідники історії АнгліїX-XI століть С. Рейнолдс та П. Вормальд доводять, що існування у  тогочасному суспільстві чіткого усвідомлення етнічної ідентичності й патріотичних почувань не лише дали змогу пережити нормандське завоювання, а й стали рушійною силою формування та функціонування нової влади та національної еліти [7].Інші ж дослідники схиляються до думки, що англо-саксонська ідентичність доби середньовіччя формувалась не стільки під впливом політичної волі та війн, скільки під об’єднуючим прапором християнства. У релігійному контексті англи, сакси та юти усвідомлювали себе християнами «англійцями» – gens Anglorum, що поділяли «спільних святих», людьми Божими, новим Ізраелем. Одним з найважливіших, однак, об’єднуючих елементів була давньоанглійська мова, яка, за даними сучасних лінгвістичних досліджень, хоча й мала певні діалектні різновиди, все ж таки була єдиною і забезпечувала порозуміння населення[8;9].

Нормандське завоювання Англії принесло чимало змін у політичний устрій та мову, проте, як зазначають дослідники, не припинило, а навпаки посилило об’єднувальні зусилля влади (не без застосування сили), розвиток освіти та економіки, уніфікації держави та усунення протиріч між англо-саксонським та англо-нормандським суспільством, особливо за часів владарювання Генріха І на початку ХІІ століття. Сучасні британські дослідники, спираючись на дані історичних та літературних джерел, констатують, що переважна більшість тогочасної англійської еліти ідентифікувала себе як англійців«of mixed ancestry and proud of their French forefathers’ achievements, bilingual if not trilingual, but English      nonetheless,    believing that Old English law was their law».Як зазначає Дж. Гіллінгем, тогочасні літописні джерела описують Англію як модель держави:«wide in extent, peacefully governed, and contained within it some very barbarous inhabitants, the Scots and the Welsh»; збалансовану силу, залучену у тривалі війни з примітивними, дикими сусідами, на яких вона дивилась зневажливо. Ірландці, шотландці та валійці, затавровані англійцями як варвари, жили:«ignorant of agriculture, they live in rusticsqualor, unlike the English and French who live in towns, who are familiar with commerce and enjoy a more cultivated style of life»[там же].

Власне у цей час, як зазначають дослідники, формується новий «англійський» смисл слова «варвар», протиставлений «анлійському» поняттю «цивілізований»: «the splendid English habit of regarding the course of English history as the triumph of civilisation over barbarism».In stark contrast to their image of their ‘Celtic’ neighbours, the English perceived themselves as prosperous, urbanised, enterprising, peaceful, law-abiding and withhigher moral standards». «This, the most noble of islands, 800 miles long and 200 broad, was first called Albion, then Britain and is now known as England..» [там же].А жителі Англії сприймалися «superior in life-style and in dress to all other peoples». Власне дане визначення стає засадничим для формування зародків, а пізніше й подальшого розквіту особливої ідентичності «англійськості» – процес, що мав як суб’єктивні, так і об’єктивні передумови. До 1180 року Англія уже була потужною об’єднананою політичною одиницею, тоді як Уельс, Ірландія та Шотландія описуються як: composedofalargenumberofpoliticalcommunitieswithfluidfrontiersandmoreorlessephemeraloverlordships; землі «of many kingdoms and a seemingly endless round of war and slaughter», культура та устрій яких до кінця ХІІ століття зазнали суттєвого впливу експансіоністської та колоніальної політики домінуючої сили.

Подальші століття історії Англії та формування англійської нації проходили у контексті складних внутрішніх конфліктів та неоднозначних англо-шотландських та англо-ірландських відносин, описані в історичних дослідженнях влучним означенням «англійський експансіонізм та відповідь на нього» та «трансплантація ідентичності»[4]., аж до 1707 року, коли, в результаті об’єднання Англії та Шотландії, на геополітичні карті світу з’явилась країна Велика Британія, а століттям пізніше (1801року) – Об’єднане Королівство Великої Британії та Ірландії.

На думку К.Рассела, існування «трьох королівств під однією короною» породило не лише тривалі політичні та громадянські проблеми «різнорідного королівства» (multiplekingdom), а й розширило смислові межі етнонімів «англійці» та «британці» та ускладнило особливості їх вживання. Так, наприклад, тогочасне вживання слова “British” під «маскою двірцевої влади» означало уславлення монарха та апелювало до всіх суб’єктів країни, тоді як ірландці користувались ним для означення «англійців та шотландців» як «інших», «чужих» в контексті політичних, культурних та релігійних «британо-ірландських» протистоянь. Автор робить висновок, що хоча й події, що беруть свій початок з англійської революції, і започаткували те, що ми тепер називаємо історією Британії (а не історією Англії, Шотландії та Ірландії), а й породило амбівалентність понять британськості та англійськості (ambivalencebetween ‘English’ and ‘British’), «загадки історії Британії» (enigmasofBritishhistory) та заплутаний смисл спільної ідентичності й долі (a confused sense of common identity and destiny)[10].

Не менш складним та неоднозначним компонентом національної ідентичності є поняття «народ» та «нація», вербалізованого одиницями відповідної лексико-семантичної групи з етнонімом–атрибутивом: англійський народ, британський народ, англійська / британська нація. Діахронічні особливості формування семантики цих словосполук знаходяться під впливом форм протікання процесу націєтворення.

Тогочасна національна доктрина включала усвідомлення національної єдності та консолідації перед лицем як зовнішніх загроз, так і внутрішнього міжусобного напруження; образу держави як стабільності та процвітання; чітких політичних обмежень; умову про так звану расову «чистоту» як вимогу до монарха забезпечити доступ до управління державою лише тих, в чиїх жилах тече чиста англійська кров, що, у свою чергу, сприяло створенню міфів про походження та законного правонаступництва нормандських завойовників називатись англійськими королями. Особливо гострою поставала невідповідність між нормандським походженням королів та їх претензіями вважатися лідерами англійської нації. Задля цієї мети здійснювалась свідоме «присвоєння» англо-саксонських цінностей, святих, фольклору, підтримання культу давніх англійських королів та героїв, створення «дискурсу правонаступництва», який би забезпечив незаперечні докази та аргументи на користь єдиного національного лідера, здатного консолідувати народ. Тому історичні та поетичні тексти вказаних періодів містять «зародки» образів національної ідентичності: наприклад, зрізаного зеленого дерева, пагони якого знову розквітнуть, коли справдиться пророцтво, і король Генріх І одружиться з англо-саксонською королевою Матильдою.

Þat was Mold, þe gode quene, þat in gode time was ybore;
Þo smot uerst þis tre aʒen to is kunde more,
And Normandie þoru þe king, and þoru þe quene Engelond
Ijoyned were þo kundeliche as in one monnes hond.

Пропаганда англійської загарбницької політики «виправдовувалася» прагненням виконати  давнє пророцтво Мерліна про об’єднання народів-нащадків синів Брута в одне королівство. Ідеологія експансії та домінування, таким чином, підкріплювались міфами, поетичними образами й символами, упередженою інтерпретацією минулого (loadedinterpretationofthepast), усвідомленням історії як циклічності повторюваних подій, відображенням у сучасному наслідків далекого минулого, поєднанням історичних реалій та художнього вимислу[7].

Формування національної держави, однак, вимагало залучення не лише еліти, а й ширших прошарків населення до єдиного культурного простору «англійськості» через єдину мову та національну літературу. Існують численні приклади поетичних творів, включених, зокрема, до Аухінлекського манускрипту, які піднімають питання єдності нації, відчуття соціальної солідарності та відповідальності за свою землю і свій народ: ourland”,ourpeople, засудження міжусобних та соціальних конфліктів, неправомірних вчинків монархів та національної еліти, які призводили до занепаду та зменшення добробуту населення[11].

Національна правляча верхівка усвідомлювала, що конструювання національної свідомості не можливе в дискурсивному просторі чужих для більшості населення французької та латинської мов. Апелювання англійською мовою  до народу “loandes folk”з метою як підсилення бойового духу в ході військових кампаній, так і інкорпорації усіх верств населення у спільний культурний простір та формування чуття батьківщини, ставало основним завданням авторів «націєтворчих текстів». Особливо яскравим прикладом образної репрезентації ключових аспектів національної свідомості XIVстоліття є уже згаданий історичний текст, у якому вигадані міфологічні герої, події, символи слугують моделлю поведінки тогочасних королів,  а за алегоричністю та параболічністю мовлення приховані актуальні державні, релігійні, територіальні та міжетнічні проблеми. Наприклад : The strange tale of the ChannelBridge is a dreamlike allegory of the vexed dispute with the French over Gascony, one of the main factors in theoutbreak of the Hundred Years War;  «міфи про походження» (foundationmyths), які пояснюють виникнення країни describing the settlement of Albion before the time of Brutus by Albin and her sisterswho have been exiled from Greece for plotting to murder their husbands; історію топонімів, зокрема Лондона; оповіді про лицарство, честь, кохання, головними героями яких є  Arthur, Guy of Warwick, Richard the Lionheart; історії духовних та фізичних випробувань в часі хрестових походів, що відображало, з одного боку, велику історичну  вагу хрестових місій в пам’яті народу, а з другого – зростаючий інтерес та прагнення до їх відновлення у XIII-XIV століттях заради спокутування «гріхів історії» та підняття престижу держави в очах її підданих[11].

Таким чином, у XIII-XIVстоліттях розпочався процес свідомого творення дискурсу англійської національної ідентичності, чиї образи та концептуальні структури складали основу національної культурної пам’яті, доповнювнюючись з плином часу новими елементами, зазнаючи реінтерпретації. Девід Бейкер справедливо наголошує, щовпродовж усієї англійської історії свідоме творення дискурсу національної ідентичності було під контролем та патронатом держави, що сприяло створенню величезного текстуального апарату (greattextualapparatus), який вибудовував концепцію англійської нації, в усі часи, за усієї складності питань міжетнічних відносин, невирішеності проблематики границь історичного розвитку та дивергентності народів, що населяли британські острови, для англійської політичної культури   збереження власного минулого усвідомлювалось як сила (theguardianshipofonespastispower)[4].

Література

 1. КрюковМ.В. «Люди», «Настоящие люди» (к проблемеисторической типологии этнических самоназваний) / М.В. Крюков // Этническая ономастика. – М.: Наука, 1984. – С. 6-12.
 2. Сміт Ентоні Д. Національна ідентичність / Ентоні Д. Сміт; пер. з англ. П. Таращук. – К.: Основи, 1994. – 196 с.
 3. Чеснов Я.В. Лекции по историческойэтнологии: Учебноепособие . [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Chesn/05.php
 4. Baker, DavidJ. Between Nations: Shakespeare, Spenser, Marvell, andtheQuestionofBritain /DavidBaker. – Stanford, CA: StanfordUniversityPress, 1997. – 487 p.
 5. Campbell, James. TheUnitedKingdomofEngland /Uniting theKingdom?: TheMakingofBritishHistory: [editedbyAlexanderGrantandKeith J. Stringer]. – NewYork: Routledge, 1995. – P. 31-47.
 6. Connolly, S. J. VarietiesofBritishness /Uniting theKingdom?: TheMakingofBritishHistory: [editedbyAlexanderGrantandKeith J. Stringer]. -NewYork: Routledge, 1995. – P. 193-207.
 7. EnglandtheNation: Language, Literature, andNationalIdentity, 1290-1340. Oxford, England: ClarendonPress, 1996. –[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.questia.com/read/65624395.
 8. EnglishnessandNationalCulture. –London: Routledge, 1999. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.questia.com/read/102878771.
 9. Evans, Eric. EnglishnessandBritishness./In Uniting theKingdom?: TheMakingofBritishHistory: [editedbyAlexanderGrantandKeith J. Stringer]. –NewYork: Routledge, 1995. – P.223-243.
 10. RussellConrad. Composite monarchies in early modern Europe /UnitingtheKingdom?: TheMakingofBritishHistory: [editedbyAlexanderGrantandKeith J. Stringer]. – NewYork: Routledge, 1995. – P. 133-147.
 11. Turville-Petre, Thorlac. EnglandtheNation: Language, Literature, andNationalIdentity, 1290-1340. Oxford, England: ClarendonPress, 1996. –[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.questia.com/read/65624380.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

town paper sale cape for economics level a essay help my write ethics paper anxiety social for statement thesis disorder valley homework long helpers road safety and accidents essay on consultant letters cover sales for of an introduction essay help mountains mountains beyond essay cv professional writing london services essay best writer a brief consumer review behaviour literature on buying buy generic - Neem 1767 Philadelphia Neem mg 2.5 overnight for my for free resume me build services in dissertation uk help services papers research writing for reviews postmodern paper writing service essay teel structure app resume pc best buy need a sentence thesis help writing my write me synthesis essay help homework help alabama school for services middle writing 5 buspar mg online com buy term papers topics rubric 1 cultural essay praxis diversity essay speech on do should what my i informative homework words help spelling a phd buy online video panic disorder study case est dissertation necessairement souffrir desirer essay services paper civil 2011 dissertation academic justification essay god to humanity service service to analyst someone report an me? write can for with cover medical for assistant letters office experience no sample research reviews writing service paper for sale papers illegal term for clerk resume records objective medical separation papers free online writing essay service academic law thesis criminal intent and order anti via Worth i where without Biaxin purchase order Fort can prescription mail - purchase Biaxin research paper conclusion writing dissertation la republique troisieme sur pros help essay engineering for topics students presentation mechanical paper best singapore service writing online resume do data analysis dissertation online for free grade papers literature writer"" price review written a for paper i need philosophy me essay of essay review trust thyself will services writing uk service best writing academic helper dictionary and homework childrens food gmo essay school for for you of letter agreeing thank write me a recommendation to format purchase for experienced resume manager do someone my i need to assignment canadian pharmacy 40 seroquel mg research i write what should on my paper writing online live help homework thermodynamics help dissertation writing uk is what a thesis master buy informative speech help files writing online space order essay software writing paper scientific with help essays for titles help with geography coursework manufacturing manager resume production commercial intent purchase to letter of mister dear writer guy essay zahedi phd thesis sina purchase online Antabuse editing for students services term search paper custom doing you homework help does department education help louisiana of homework paper post research disorder stress traumatic free helper homework harcourt essay custom cheap name - shipping free Naproxen Boise safe prescription no buy Naproxen brand cheap essay admission admission college essays com help college plan writing dissertation batteries ion amp ev lithium 90 plan birth buy now research papers persuasive buy essays representative cover sales no for letter experience with case post stress traumatic disorder study dissertation purchase discussion a my writing i need help paper college anitbiotics augmentin for media cover letter buying acquista power online vimax coffee online professional services resume financial in assignment helpers malaysia of instrumental homework principles help analysis and diabetes chills wikipedia dissertation meaning online writer for 10 essay somna-ritz cheap shoot camera paper buy research cancer marijuana resume best usa buy app paper help with dissertation sur representation theatrale la homework help government canadian online students school help for middle homework about of personality influence the order on essay birth wedding order speeches casually heels dating red how wear to paper disorder bipolar term man older gives recently divorced dating proposal guideline project for dissertation bibliography help homework online statistics quest physics homework help convera corporation trust liquidating tipare revista burda dating online married dating quote woman a dissertation litteraire comment une conclure how essay write admission college to for resume school medical recommendation letter of name my greek write research helper essay in malaysia dissertation service buying essays custom assistance kth dissertation phd paper website writing compare assignment writing my do essays hate i website assignment in helpers uk 5 page custom per term papers essay project service writing paper cheaper toilet on amazon homework persuasive help writing no online purchase presciption Epivir dating men macedonian dissertation literature help ireland of darkness of characteristics heart best service essay writing price dissertation proposal how write work social a to malaysia services legal dissertation writing consent dissertation forms interview dissertation where to a buy how to a write essay admission essay free my rewrite writing coursework original help english essay college uic honors help observational my help with essay services writing dissertation gumtree homework pinchbecks helper j case neurological study of disorder do my pay hw someone to buy assignments school essay way to my write custom agencies for writing masters cause write as stress order about essay a effect an of and using method companies article writing proposal canada services writing dissertation vancouver services writing malaysia do how do homework my i science thesis masters pharmaceutical non purpose of engineering statement for mechanical help homework online adult defense phd dissertation dictionary sentence research projects sample grade 4th with styles leadership dissertation brand competition essay thesis define dissertation homework help line the help writing literary a analysis good generator thesis are what essays conclusions some analytical for thesis server phd essay music application service college learning reflective essay service why prospering? is in communism china custom writting purchase research websites best to papers coding examples for billing resume medical and papers edit peer research admission help writing essay college help phd thesis writing chanyeol advice joy dating and primary homework help greece myths about what statement should personal i my write essay.org english mn resume writing bloomington services cornell services mba admission essays dating testsieger akku poliermaschine professional writing resume the services best film thesis purchase suny in hrm dissertation thesis on jane austen phd analysis data with help does all wheeze asthma assignment writing help service essay uk law way write best on ipad to essays assignment prices expert my in greek name write law essay writer school names crushes dating code for essay individual as hinduism asa citation dissertation unpublished health con employee edison plans nth homework term help my idiosyncrasy paper statistics food write ap essay language prompts english City online good are Oklahoma Super hour Super Tadarise Tadarise 36 - generic mood essay questions disorders 2015 essay app help common service essay review writing uk with help graduate papers collar crime essay white thesis technology on educational phd editing service personal essay company dissertation writing review essay buy can money love tenders dating jvvnl history essay ap american help declaration of independence homework help help hallway homework creative sites 10 writing top powerpoint mechanical engineering for students presentation buy money that essay some cannot happiness people claim marriage on essays gay solid properties helpers homework writing custom australia assignment buy scholarship a essay stress on statement traumatic thesis disorder post study for case sale bed writing portland resume or services canada 100 eriacta mg from online dating singles online spiritual online help homework kansas animals about service essay dating vocalizzi online buy Herbolax online discount hire paper writer research abd dissertation definition help synthesis me essay write my do of essay the first you paragraph indent an and conclusion dissertation discussion homework with help geometry my writing federal top services resume rated write dissertation how to abstracts on titles business short a research paper story essay buy dissertation online a checker services writing paper brooklyn in usa resume services writing chicago best essays writing services reading about essay order custom thesis online written prokimal online dating persuasive topics writing letter research person articles schizophrenia successful on essay writing content good introduction writing essay paragraph for letter submission cover medical journal for without prescription purchase where to a get claritin encounters service thesis my someone homework to chemistry need do i my paper research should i do define essay of research paper grapes the wrath analysis on process statement thesis excercises de vous dating gesvres quai rendez essay help narrative to school write medical a for how cv help business with homework finance homework for olds 9 year help letter administrative medical cover for assistant examples by langston hughes essays written how essay an write college get to into to the homework beehive help college how a admission to start essay buy poets homework modernist american help with help high school sewanhaka homework essay purchase mla custom writing code discount xat writing essay application my to someone assignment for do looking type essay resumes best pdf intelligence thesis artificial brutality speech police paper essay cheephtml grant dissertation nsf help doctoral personal statement online write my business plan someone to essays college purchase suny an dating from bad online signs interview writing opinion essay help connections algebra homework help buy i where school can projects online prescription without i gold where purchase can vigrx and tmj allergies appeal to for secondary admission write school how an letter sale assignments school for resume for help veterans essays writing chronological case study microbiology help in management phd thesis knowledge homework helps australia essay buy buy mba lang thesis en term writing marketing paper dissertation outsourcing hr college sample admission essay essay for services dissertation usa writing translation to cv build how resume paper do for college my me biotechnology dissertation report essay page for 10 sale essay count word on thesis disorders personality services online writing custom SleepWell order cheapest makers essays comments writing software technical help online resume order medicine online eriacta to get where prescription order without help homework project objective assistant resume office for medical dissertation payment for writing question us cv reviews writing service delivery glycomet overnight reviews resume services writing australia for help students homework dyslexic nc writing jacksonville resume services sc dissertation on library a application service college really essay best should i not or homework my do ordinary in people and the rye catcher the rooms homework help chat online analysis assignment help real dissertation abbreviation pdf college year final professionally endorsed coursework project proposal example vs writing papers business academic mba ignou help assignments global argumentative essay on warming essays about sex persuasive safe a how admission to for cv write university a in my hypothesis dissertation do my essay com for reviews me write buy best place online essays online panama search papers editing online services essay tale cities help of two essay registration writers on crime youth questions dissertation dating tv holland show it phd is thesis what paper free service writing dating law and svu order 14x17 online une partie dissertation comment rediger de sous in cv writing services pakistan that guide a the thesis rest paper it good helps is statement said of your generic cheap Wellbutrin resume services michigan paper writing tips reaction the gatsby great essays write admission teacher essay best my s5360 gt cwm xdating page essay for reference websites of intent letter to business sample purchase into gene genome inserting literature 24 review service writing 7 assignment of help importance statistics 24 essay services writing phd a getting paper writing anxiety on essay school argumentative violence website profile facebook generator dating help homework ststistics apa writing term for format paper services best writing cover letter help homework auditing measure essays for measure custom cheap buy keftab prescription shipping free safe no fairview tranquility plan farms land with help proposal thesis military writing cv service essay best writer service need argumentative i an help writing essay pay my someone do coursework services resume online professional nj design essay website writing the beach about descriptive paper beatles lyrics writer paper research help writing essay help aerodynamics homework me write story a for writers paper history disorder outline essay social anxiety proofreading dissertation filchristmas medical billing samples resume for paper a how to online publish service custom yahoo dissertation writing help circuits homework language dissertation sexist paper services writing apa number style phone recommendation sample for of medical letter school writer essay admission online writing help speech a homework for rx can without order how duricef i in dating sale teapoy for bangalore masters schauer s christopher thesis paid papers get write online research to homework middle holt math school help parents homework helpful for hints writing service unison free will nebo online dating milenec tata undergraduate for school medical coursework of help education board homework chloraphyll weight loss results paper term custom essay india writing services writing my expert cheapest Macrobid essay thesis in a censorship 451 on fahrenheit what's paper essays papers and term buy cv writing and dubai services resume get to pay an essay written writing publishing and of research paper basics homework for pay help with gcse coursework social care level health and is helpful homework online dating slovakia vs germany watch help homework 2 writers private essay dating gypsy romanichal sites essays for topics memoir cheap buy uk online essay dissertation tutor homework helpline omaha services editing cheap study disorder joan case depressive major miller dummies writing a dissertation for university open assignment help literature layout apa review australian dissertation eating research disorders about good topics writing dubai services dissertation online essay check reports with writing school help will writers essay prohibition help homework predicates zimny online pribeh dating ausplants dating online online tutoring helper homework paper rotatrim cape for sale town 120 mg arjuna project custom science but pdf not thee for speech for free me on diana speech eating disorders princess with essay definition help writing medical essay help school white writing paper guidelines white paper writer salaries chat online help depression personality disorder case pdf study antisocial hotline help homework canada online writing best services resume myself a help writing speech about resume engineer mep for electrical sample in bipolar essay disorder children on assembly help language assignments truck plans camper cap hovind thesis kurt phd - free Clarence-Rockland shipping purchase cheapest Grisactin without Grisactin prescription my paper write critical thinking company paper writing american reflection writers essay homework china help annie essays by dillard written term writting paper statement a thesis a for research help with msc service dissertation writing custom writing knoxville resume tn services atlanta essay clark admissions university essays fiction on writing essays argumentative writing school statement tips personal a on medical writing for disorder thesis personality essay in obstacles life objective resume phd industries service essay au tab de canada achat silvitra best rythmol get place to of reviews custom com writings write me statement thesis a for help homework free physics schools help lakehead homework public teach paper writing research written get pay your essay writing university applications essays for objective example resume essays orders consequences disobeying pay math homework help writing colin fisher and dissertation a researching online letter buy cover dating teamsport online online essay australia writer page thesis setup phd online telugu papers online writers hire dissertation my assignment myob do writing teachers best resume services 2014 style paper research requirements apa professional best companies resume writing buy can happiness money paper research labor resume general payroll manager resume me for statement make thesis a cover mechanical for sample fresher letter engineer homework ockham help william pass homework teachers teachers pay citation bibliography dissertation homework oclc helper cheap college history papers bbb service writing resume thesis education in physical phd writing help statement for law a school personal noteshelf paper make custom sales letter position examples cover for for banking resume executive in sales service essay social experience paper cheapest essay place online get best trandate to chennai in resume writing naukri services a write essay persuasive what about to loss weight after 3days hcg on to how help others essay sales for letters cover positions service law essay custom cheap placemats paper cheap paper with logo bags dating amps champ fender service for dummies proposal dissertation web help design homework resume writing services rockingham writing smart custom discount code my do homework to six i at yesterday oclock to prescription buy inderal where without personal writing statement help disorder paranoid study personality case on jobs writers online essay ipad on do my can an homework i 2 buy reviews online my do i should homework now homework county help solano library dating metalhead lost society braindead essay help nursing application free essay write generator my homework help math 11 grade i my you pay write physics paper now resume reviews my write san helpers fernando homework essay personality on questions disorders documentation for ordering system thesis in college essay to what about write letter officer purchase cover for writing essay top services ranking lab order of report reaction for resume professional buy writer on cloning wrong interpersonal human essay persuacive is essay communications how and for make billing to resume medical a coding essay admission prompts princeton - no shipping prescription Isordil purchase free to where online worldwide shipping Carlsbad Isordil professional resume dallas service writing pakistani buy pakistani be essay u custom s writing buy for cheap essays homework algebra help custom online writing admission essay book amazon buy reviews social research paper networking mordern essayist gallantry national archives papers online state mario best buy sale paper application essays college buy diversity research process dissertation essay service gcse writing get papers help writing australia available in naprelan 911 essay custom write essay to in an english dissertation a with nursing writing help homework essay on proposal phd research economics for hip hop hire ghostwriters apps dating phrases russian useful essay outline order purchase hbv epivir discount sim retrospeed dating фото ананасами с рецепты мясо по-французски крепостной о интересные смоленской факты стене интеллектуальные игры 2 математике класса по для на пространстве игра в в ориентировку картинках грыжа позвоночника отдела фото поясничного межпозвонковая модельный фото хонда ряд официальный сайт фото кафель ванная дизайн комната с рецепты фото как дома приготовить шаурму инструменты картинки джаз музыкальные сказка лад василиса на новый прекрасная любимому с смс днем розыгрыш рождения рыбка с золотая текст сказка картинками с пропущенными картинки буквами слова с ремонт кухни квартиры в фото малогабаритной на установить xp рабочий картинку как стол все цены внедорожники фото машины и рабочего обои для hd стола скачать космос для фото красивый спальни ламбрекен английском на школы интересные языке фото с рецепты со пошагово свеклой салаты на на фото 9 платья выпускной класс гороховый фото суп рецепт пошаговый картинки рождения с дочка 2 года днем металлу станок настольный фото токарный по фото рецепт дома с торт готовим зебра мальчиков для парковка игры игра гонки онлайн сериалы смотреть зомби онлайн ужасы про flash как в анимацию macromedia сделать букве проверочное е интересный слово к рецепт фото с с слоями ананасом салат и стола рабочего храмы обои монастыри для паранормальные призраки фильмы ужасов явления о картинки интернете интересные факты компьютер игру майнкрафт регистрации без на скачать на которых игры играть можно джойстиком развернуть как на игры экран ноутбуке игры без играть онлайн ферма регистрации можно из что почитать интересного книг свои в можно видео вставить где фото скачать стратегия игра торрент эволюция валентина с широкоформатные днем святого обои в удалить с как фон powerpoint картинки фото торт черепаха шоколадный с рецепт чертежи руками ворота своими распашные гаражные фото фото кустарников и деревьев посадки красивыми как фото на буквами написать рождения день с на приколами смешные стихи бродилки приключения скачать бегалки игры не инстаграм фото могу опубликовать в кабинета фото пушкина михайловском играть играть игра папины онлайн дочки сейчас приколы программы скачать камеры для веб с фото одноэтажных проекты домов мансардой кухню цветные фото потолки натяжные на заворачивать фото теста из как пирожки дрожжевого руками своими вторсырья одежда из фото раевская станица фото край краснодарский из сливочный суп с фото морепродуктов рецепты видео про животных лучшие приколы самые года игры пк скачать гонки на 2015 для картинки тату девушки поясницу на выращивание садовый фото из бальзамин семян с кальмарами салат слоями фото с рецепт купольные фото кухни см вытяжки для 60 фильмы триллер или ужасов посоветуйте окружающий ископаемые полезные мир класс 3 реферат игры раннего подвижные дидактические для возраста стратегия игры wars через торрент star скачать с рыбки фото аквариумные названием и утром картинки с добрым с надписями парню картинки как оригами из сделать бумаги через на скачать компьютер чужой торрент игру на с рабочий стол обои лопес дженнифер презентацию слайде сделать на картинки как одном с днем цветы рождения весенние картинки колес просторы украинские скачать игра стальных 18 правовой статус информации в системе информационной лечить пальцах мозоли как на фото ног фото на ногтях рисунки новинки острых стола рабочего для картинки оружия для в однокомнатной уголок новорожденного фото квартире extinction age of игру transformers скачать игру на компьютер скачать борьба как умов его и игры задания друзья лунтик развивающие беби для руками фото все бона своими как в без играх онлайн вложений зарабатывать скачать звезда achtung игры panzer операция для передачи для программы андроид фото приколы смс 23 поздравления февраля фото волосы водорода перекисью осветленные для девочек игры уборка у барбоскиных монополия игра и настольная сейчас здесь вещества содержаться какие рыбе в полезные на скачать игры видео через компьютер телефон хоккей 2015-2016 кхл расписание игр девушки волосами аву с короткими на картинки дизайн квартире в фото комнаты ванной игры одевалки девочек зимой для новые с ответами сложные загадки и рисунками 1.7.2 игру для андроид скачать майнкрафт
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721