ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕТНОНІМІВ ЯК КОМПОНЕНТІВ ДИСКУРСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК811.111:39

Н.І. Романишин

Національний університет «Львівська політехніка»

ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕТНОНІМІВ

 ЯК КОМПОНЕНТІВ ДИСКУРСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

 

Про деякі аспекти функціонування етнонімів як компонентів дискурсу національної ідентичності. Романишин Н.І. Стаття присвячена дослідженню особливостей функціонування етнонімів «англійці» та «британці» у контексті дискурсу національної ідентичності Англії Х-XIVстоліть. Проаналізаваносвітоглядні та суспільно-політичні аспекти актуалізації етнонімів у культурному комунікативному просторі нації.

Ключові слова: дискурс, етнонім, національна ідентичність.

О некоторых аспектах функционирования этнонимов как компонентов дискурса национальной идентичности. Романишин Н.И. Статья посвящена исследованию особенностей функционирования этнонимов «английский» и « британский» в контексте дискурса национальной идентичности Англии Х-XIVвеков. Анализу подверглись мировоззренческие и социально-политические аспекты актуальзации этнонимов в культурном коммуникативном пространстве нации.

Ключевые слова: дискурс, этноним, национальнаямдентичность.

To some aspects of ethnonyms functioning as components of the national identity discourse.Romanushyn N.I. The article is devoted to the study of ethnonyms “English” and “British” functioning within the context of X-XIV England national identity discourse. It focuses on the world-view, social and political factors that influenced the actualization of the ethnonyms in the cultural and communicative space of the nation.

Key words: discourse, ethnonym, national identity.

 

Національна ідентичність є заданою національним образом світу та національною історією основною ідеєю, якою живе суспільство в певну історичну епоху, і яка приймається більшістю. Ентоні Сміт визначає концепт національної ідентичності як підтримування та постійну репродукцію«патернів, цінностей, символів, пам’яті, міфів та традицій, які є складниками спадщини націй, та водночас ідентифікацію особистостей з цією особливою спадщиною і цими цінностями, символами, пам’яттю, міфами та традиціями» [2: 30]. Об’єднання нації в цілісність відбувається не лише за рахунок зовнішніх чинників в образі влади, а й на внутрішньому психологічному рівні у процесах інтеріоризації та екстеріоризації, формуванні та вербалізації визначених когнітивних, комунікативних категорій. При цьому слід наголосити, що більшість дослідників зосереджуються на розкритті саме «суб’єктивних» рис національної ідентичності, що знаходять свій прояв у комплексі «спільних переконань, позицій та вірувань, вироблених в процесі формування окремішності спільноти, який поєднувався з акцептацією політичних державницьких прагнень символьних, смислових компонентах (відчуття спільної долі, колективна пам’ять, «Ми-дискурс»), що безперервно інтерпретуються та ретранслюються національною спільнотою в межах спільного комунікативного простору культури[8: 11].

У цій статті  ми маємо на меті розкрити та проаналізувати передумови формування семантичного та світоглядного потенціалу етнонімів «англійський» та «британський» як компонентів дискурсу національної ідентичності в контексті національної історії та становлення національної суспільної думки держави,оскільки етнічна самоназва засвідчує усвідомлення етносом своєї внутрішньої єдності та дає додатковий матеріал для пізнання проблеми етнічної свідомості, її структури та функцій [1].

Спільна власна назва етнічної та національної спільноти вербалізована низкою етнонімів та хоронімів, які відображають тривалий та складний шлях кристалізації єдиного узагальненого етнічного змісту аж до виникнення та утвердження офіційної назви країни, що завершують логічний мовотворчий акт та процес самоідентифікації спільноти. З точки зору наукової ретроспективи дослідження виникнення та походження етнонімів має велике значення при «декодуванні» історичної, територіальної та політичної динаміки спільноти, однак ще більшої ваги набуває дослідження  історії їх уживання в суспільно-політичній практиці різних державних утворень і в літературі різних історичних періодів.

Досліджуючи розвиток семантики етнонімів, сучасна лінгвістика приходить до майже аксіоматичного твердження про динаміку семантики етноніма та нескінченної різноманітності фактів народного та етнічного життя, культурних стереотипів та уявлень. Будь-який етнонім має історичний смисл, розкриття якого вводить у пізнання широкого географічного простору, тривалих міграційних процесів, завоювань, екологічного розмаїття світу, багатства культурних та господарських типів, специфіку історичного розвитку регіонів та цивілізацій. Виникнення та функціонування етнонімів відображає певні зв’язки між колективами, міжетнічну взаємодію, розподіл певних емоційних та оцінних смислів, оскільки національна свідомість не може існувати автономно, без співвіднесеності «себе» з «іншими». Поява самоназви етносу завжди передбачає наявність іншого етнічного середовища та взаємодію з ним. Етноніми містять певну характеристику етнічної спільноти, уміщені в них оцінки не завжди справедливі, проте завжди історично зумовлені і тим самим становлять вартість як історичні свідчення. [3]. Етимологія етноніму та процес прийняття етноніму в якості самоназви цілого народу, незважаючи на численні історичні, археологічні, антропологічні, лінгвістичні дані, залишається однією з найскладніших проблем. Так, немає чіткої межі функціонування етнонімів англійці та британці та назв країни Англія та Британія, і, власне, як  однозначної відповіді на питання їх етимології, так і остаточного формування критеріїв англійської та британської ідентичності в сучасному суспільстві.

Формування країни та кристалізація її остаточної офіційної назви відбувалося в процесі напружених об’єднувальних політичних зусиль, що тривали практично протягом десяти століть. Хоча перші згадки про вживання прото-кельтського терміну Британія  містяться у працях Птолемея, його офіційне затвердження в якості назви країни сталося набагато пізніше, ніж назви Англія. Бо, як відомо, остаточне формування сучасної назви країни, що охоплює Британські острови, відбувалося протягом XVII – XVIII століть в результаті певних соціальних, політичних, економічних, революційних перетворень, асиміляційних культурних та політичних потуг та відповідних історичних актів.

Аналізуючи історичні та літературні пам’ятки Англії ХІІI – XIV століть, ТорлакТервіль–Петр на прикладі історичних хронік Роберта з Глочестера  (датовані 1290-1340 роками)  та Роберта Меннінга (завершені у 1338 році) демонструє тогочасні зусилля авторів чітко визначити зміст понять «англійськості» та «британськості», спираючись на географічні кордони та віхи історичних переходів від кельтського минулого Британії, англо-сакської історії до тогочасного стану нації.  Назва Britannia вживалася як історичний термін, що реферував до кельтського періоду: thenationofBritain, foundedbyBrutus, wasdividedupbetween his three sons. What was once one, and will be united again if prophecy is to be believed. Is kept separated by wicked rebelliousness of Scots, and so, for the time being, ‘Britain’ remains a historical term without current application. Engelondes сучасна назва країни від півдня до крайньої північної точки: þe gret yle of Orkeneye’ , and the Fosse Way runs ‘to Engelondes ende’ in Caithness, просякнута емоційним та патріотичним змістом, божа земля: its rivers, its towns, its shires and bishoprics, and its wonders at Bath, Stonehenge and the Peak, atwhich ‘eche man wondry may’ [11].І хоча ключовою ідеєю аналізованих історичних пам’яток було неминуче об’єднання трьох народів (англійців, валійців та шотландців) в один народ,  таке об’єднання було надто складним та кривавим, а суперечності змісту етнонімів «англійці» та «британці» практично ніколи не були вирішені[6].

Дж.Кемпбел визначає Англію домінантним компонентом створення держави під назвою Об’єднане Королівство та наголошує на ідеї, що історичне розуміння її створення передбачає усвідомлення уніфікаційних процесів у самій Англії. До 1066 року Англія уже була «національною державою» з відповідним економічним, політичним та територіальним устроєм, законодавством щодо успадкування та переходу трону, якій у тогочасній континентальній Європі важко знайти відповідний приклад. Незважаючи на певні аспекти «локальних ідентичностей», в тогочасній Англії чітко прослідковуються сильні елементи вірності централізованій владі, відчуття ідеологічної та емоційної відданості, як зачатків «політичної нації». Спираючись на численні історичні джерела, фольклорні на літературні твори доби, особливо ті, що фіксують наступні десятиліття протистояння датським завоюванням, автор доводить існування англійської національної свідомості, спільної для представників різних прошарків суспільства [5].

Дослідники історії АнгліїX-XI століть С. Рейнолдс та П. Вормальд доводять, що існування у  тогочасному суспільстві чіткого усвідомлення етнічної ідентичності й патріотичних почувань не лише дали змогу пережити нормандське завоювання, а й стали рушійною силою формування та функціонування нової влади та національної еліти [7].Інші ж дослідники схиляються до думки, що англо-саксонська ідентичність доби середньовіччя формувалась не стільки під впливом політичної волі та війн, скільки під об’єднуючим прапором християнства. У релігійному контексті англи, сакси та юти усвідомлювали себе християнами «англійцями» – gens Anglorum, що поділяли «спільних святих», людьми Божими, новим Ізраелем. Одним з найважливіших, однак, об’єднуючих елементів була давньоанглійська мова, яка, за даними сучасних лінгвістичних досліджень, хоча й мала певні діалектні різновиди, все ж таки була єдиною і забезпечувала порозуміння населення[8;9].

Нормандське завоювання Англії принесло чимало змін у політичний устрій та мову, проте, як зазначають дослідники, не припинило, а навпаки посилило об’єднувальні зусилля влади (не без застосування сили), розвиток освіти та економіки, уніфікації держави та усунення протиріч між англо-саксонським та англо-нормандським суспільством, особливо за часів владарювання Генріха І на початку ХІІ століття. Сучасні британські дослідники, спираючись на дані історичних та літературних джерел, констатують, що переважна більшість тогочасної англійської еліти ідентифікувала себе як англійців«of mixed ancestry and proud of their French forefathers’ achievements, bilingual if not trilingual, but English      nonetheless,    believing that Old English law was their law».Як зазначає Дж. Гіллінгем, тогочасні літописні джерела описують Англію як модель держави:«wide in extent, peacefully governed, and contained within it some very barbarous inhabitants, the Scots and the Welsh»; збалансовану силу, залучену у тривалі війни з примітивними, дикими сусідами, на яких вона дивилась зневажливо. Ірландці, шотландці та валійці, затавровані англійцями як варвари, жили:«ignorant of agriculture, they live in rusticsqualor, unlike the English and French who live in towns, who are familiar with commerce and enjoy a more cultivated style of life»[там же].

Власне у цей час, як зазначають дослідники, формується новий «англійський» смисл слова «варвар», протиставлений «анлійському» поняттю «цивілізований»: «the splendid English habit of regarding the course of English history as the triumph of civilisation over barbarism».In stark contrast to their image of their ‘Celtic’ neighbours, the English perceived themselves as prosperous, urbanised, enterprising, peaceful, law-abiding and withhigher moral standards». «This, the most noble of islands, 800 miles long and 200 broad, was first called Albion, then Britain and is now known as England..» [там же].А жителі Англії сприймалися «superior in life-style and in dress to all other peoples». Власне дане визначення стає засадничим для формування зародків, а пізніше й подальшого розквіту особливої ідентичності «англійськості» – процес, що мав як суб’єктивні, так і об’єктивні передумови. До 1180 року Англія уже була потужною об’єднананою політичною одиницею, тоді як Уельс, Ірландія та Шотландія описуються як: composedofalargenumberofpoliticalcommunitieswithfluidfrontiersandmoreorlessephemeraloverlordships; землі «of many kingdoms and a seemingly endless round of war and slaughter», культура та устрій яких до кінця ХІІ століття зазнали суттєвого впливу експансіоністської та колоніальної політики домінуючої сили.

Подальші століття історії Англії та формування англійської нації проходили у контексті складних внутрішніх конфліктів та неоднозначних англо-шотландських та англо-ірландських відносин, описані в історичних дослідженнях влучним означенням «англійський експансіонізм та відповідь на нього» та «трансплантація ідентичності»[4]., аж до 1707 року, коли, в результаті об’єднання Англії та Шотландії, на геополітичні карті світу з’явилась країна Велика Британія, а століттям пізніше (1801року) – Об’єднане Королівство Великої Британії та Ірландії.

На думку К.Рассела, існування «трьох королівств під однією короною» породило не лише тривалі політичні та громадянські проблеми «різнорідного королівства» (multiplekingdom), а й розширило смислові межі етнонімів «англійці» та «британці» та ускладнило особливості їх вживання. Так, наприклад, тогочасне вживання слова “British” під «маскою двірцевої влади» означало уславлення монарха та апелювало до всіх суб’єктів країни, тоді як ірландці користувались ним для означення «англійців та шотландців» як «інших», «чужих» в контексті політичних, культурних та релігійних «британо-ірландських» протистоянь. Автор робить висновок, що хоча й події, що беруть свій початок з англійської революції, і започаткували те, що ми тепер називаємо історією Британії (а не історією Англії, Шотландії та Ірландії), а й породило амбівалентність понять британськості та англійськості (ambivalencebetween ‘English’ and ‘British’), «загадки історії Британії» (enigmasofBritishhistory) та заплутаний смисл спільної ідентичності й долі (a confused sense of common identity and destiny)[10].

Не менш складним та неоднозначним компонентом національної ідентичності є поняття «народ» та «нація», вербалізованого одиницями відповідної лексико-семантичної групи з етнонімом–атрибутивом: англійський народ, британський народ, англійська / британська нація. Діахронічні особливості формування семантики цих словосполук знаходяться під впливом форм протікання процесу націєтворення.

Тогочасна національна доктрина включала усвідомлення національної єдності та консолідації перед лицем як зовнішніх загроз, так і внутрішнього міжусобного напруження; образу держави як стабільності та процвітання; чітких політичних обмежень; умову про так звану расову «чистоту» як вимогу до монарха забезпечити доступ до управління державою лише тих, в чиїх жилах тече чиста англійська кров, що, у свою чергу, сприяло створенню міфів про походження та законного правонаступництва нормандських завойовників називатись англійськими королями. Особливо гострою поставала невідповідність між нормандським походженням королів та їх претензіями вважатися лідерами англійської нації. Задля цієї мети здійснювалась свідоме «присвоєння» англо-саксонських цінностей, святих, фольклору, підтримання культу давніх англійських королів та героїв, створення «дискурсу правонаступництва», який би забезпечив незаперечні докази та аргументи на користь єдиного національного лідера, здатного консолідувати народ. Тому історичні та поетичні тексти вказаних періодів містять «зародки» образів національної ідентичності: наприклад, зрізаного зеленого дерева, пагони якого знову розквітнуть, коли справдиться пророцтво, і король Генріх І одружиться з англо-саксонською королевою Матильдою.

Þat was Mold, þe gode quene, þat in gode time was ybore;
Þo smot uerst þis tre aʒen to is kunde more,
And Normandie þoru þe king, and þoru þe quene Engelond
Ijoyned were þo kundeliche as in one monnes hond.

Пропаганда англійської загарбницької політики «виправдовувалася» прагненням виконати  давнє пророцтво Мерліна про об’єднання народів-нащадків синів Брута в одне королівство. Ідеологія експансії та домінування, таким чином, підкріплювались міфами, поетичними образами й символами, упередженою інтерпретацією минулого (loadedinterpretationofthepast), усвідомленням історії як циклічності повторюваних подій, відображенням у сучасному наслідків далекого минулого, поєднанням історичних реалій та художнього вимислу[7].

Формування національної держави, однак, вимагало залучення не лише еліти, а й ширших прошарків населення до єдиного культурного простору «англійськості» через єдину мову та національну літературу. Існують численні приклади поетичних творів, включених, зокрема, до Аухінлекського манускрипту, які піднімають питання єдності нації, відчуття соціальної солідарності та відповідальності за свою землю і свій народ: ourland”,ourpeople, засудження міжусобних та соціальних конфліктів, неправомірних вчинків монархів та національної еліти, які призводили до занепаду та зменшення добробуту населення[11].

Національна правляча верхівка усвідомлювала, що конструювання національної свідомості не можливе в дискурсивному просторі чужих для більшості населення французької та латинської мов. Апелювання англійською мовою  до народу “loandes folk”з метою як підсилення бойового духу в ході військових кампаній, так і інкорпорації усіх верств населення у спільний культурний простір та формування чуття батьківщини, ставало основним завданням авторів «націєтворчих текстів». Особливо яскравим прикладом образної репрезентації ключових аспектів національної свідомості XIVстоліття є уже згаданий історичний текст, у якому вигадані міфологічні герої, події, символи слугують моделлю поведінки тогочасних королів,  а за алегоричністю та параболічністю мовлення приховані актуальні державні, релігійні, територіальні та міжетнічні проблеми. Наприклад : The strange tale of the ChannelBridge is a dreamlike allegory of the vexed dispute with the French over Gascony, one of the main factors in theoutbreak of the Hundred Years War;  «міфи про походження» (foundationmyths), які пояснюють виникнення країни describing the settlement of Albion before the time of Brutus by Albin and her sisterswho have been exiled from Greece for plotting to murder their husbands; історію топонімів, зокрема Лондона; оповіді про лицарство, честь, кохання, головними героями яких є  Arthur, Guy of Warwick, Richard the Lionheart; історії духовних та фізичних випробувань в часі хрестових походів, що відображало, з одного боку, велику історичну  вагу хрестових місій в пам’яті народу, а з другого – зростаючий інтерес та прагнення до їх відновлення у XIII-XIV століттях заради спокутування «гріхів історії» та підняття престижу держави в очах її підданих[11].

Таким чином, у XIII-XIVстоліттях розпочався процес свідомого творення дискурсу англійської національної ідентичності, чиї образи та концептуальні структури складали основу національної культурної пам’яті, доповнювнюючись з плином часу новими елементами, зазнаючи реінтерпретації. Девід Бейкер справедливо наголошує, щовпродовж усієї англійської історії свідоме творення дискурсу національної ідентичності було під контролем та патронатом держави, що сприяло створенню величезного текстуального апарату (greattextualapparatus), який вибудовував концепцію англійської нації, в усі часи, за усієї складності питань міжетнічних відносин, невирішеності проблематики границь історичного розвитку та дивергентності народів, що населяли британські острови, для англійської політичної культури   збереження власного минулого усвідомлювалось як сила (theguardianshipofonespastispower)[4].

Література

  1. КрюковМ.В. «Люди», «Настоящие люди» (к проблемеисторической типологии этнических самоназваний) / М.В. Крюков // Этническая ономастика. – М.: Наука, 1984. – С. 6-12.
  2. Сміт Ентоні Д. Національна ідентичність / Ентоні Д. Сміт; пер. з англ. П. Таращук. – К.: Основи, 1994. – 196 с.
  3. Чеснов Я.В. Лекции по историческойэтнологии: Учебноепособие . [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Chesn/05.php
  4. Baker, DavidJ. Between Nations: Shakespeare, Spenser, Marvell, andtheQuestionofBritain /DavidBaker. – Stanford, CA: StanfordUniversityPress, 1997. – 487 p.
  5. Campbell, James. TheUnitedKingdomofEngland /Uniting theKingdom?: TheMakingofBritishHistory: [editedbyAlexanderGrantandKeith J. Stringer]. – NewYork: Routledge, 1995. – P. 31-47.
  6. Connolly, S. J. VarietiesofBritishness /Uniting theKingdom?: TheMakingofBritishHistory: [editedbyAlexanderGrantandKeith J. Stringer]. -NewYork: Routledge, 1995. – P. 193-207.
  7. EnglandtheNation: Language, Literature, andNationalIdentity, 1290-1340. Oxford, England: ClarendonPress, 1996. –[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.questia.com/read/65624395.
  8. EnglishnessandNationalCulture. –London: Routledge, 1999. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.questia.com/read/102878771.
  9. Evans, Eric. EnglishnessandBritishness./In Uniting theKingdom?: TheMakingofBritishHistory: [editedbyAlexanderGrantandKeith J. Stringer]. –NewYork: Routledge, 1995. – P.223-243.
  10. RussellConrad. Composite monarchies in early modern Europe /UnitingtheKingdom?: TheMakingofBritishHistory: [editedbyAlexanderGrantandKeith J. Stringer]. – NewYork: Routledge, 1995. – P. 133-147.
  11. Turville-Petre, Thorlac. EnglandtheNation: Language, Literature, andNationalIdentity, 1290-1340. Oxford, England: ClarendonPress, 1996. –[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.questia.com/read/65624380.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

me homework for website my do with help biostatistics homework help rose homework hulman financial assignments help with accounting papers get free how online to divorce uk essay custom writing prescription name no brand liv.52 maths with homework help generic imuno-ritz drug writing dissertation guide cheap pay essays custom for for 25mg cephalexin free homework cartier help jaques help for homework dyslexia southwestern help missouri homework apa do format me for editing dissertation proofreading charity free will writing service resume samples sales for professionals usa - Dramamine bestellen acquistare italia in Dramamine Visalia write an essay words how to 1000 application paper money for writing do minute last i my homework writing new ct services resume haven order thesis masters article services writing my essay for me scholarship write writing pakistan in services content sites assignment best help year paper sale admission for group dissertation a online buy essay picture fourteen quotation phenomenology distinction in write my thesis master's homework help now get paper a online to write need i for science helper homework representatives business template sales plan for of israel israel assemblies dissertation god best nj resume writing services uk essay the help bones lovely physics homework helpers writing services resume ny professional buffalo personal for start to how medical statement school help essay online application college college without for a sale arjuna sale prescription writers essays custom english by native health on dissertation economics courseworks for sale for students sites online writing dissertation constitution constitutionnel conseil research of order scientific paper my someone find write paper college asthma specialists allergy and essay university admission howard custom essays word in order sites help lh homework services portland writing resume or nursing buy essays online toronto free services writing resume self concrete test slump mold consolidating white essay internship help house help furniture essay palliser engineer headline resume mechanical for representative sales resume summary for plans homemade lesson materials using services vitae curriculum editing linguistic assignment writer thesis doctoral premium writing thesis us service savoir je qui puis je dissertation suis philosophie labor child essays essays services writing college writing online services review resume write my can who me for help my writing essay i narrative need with photography help assignment org paper buy research depression on essay help graduate common essay admission essay organization order chronological persuasive force essay deadly cheap 10 for mg starlix primary uk co help homework tudors social brace study studies guide homework harcourt help essay orders following papers nigerian online today helpline homework alabama research write paper someone to pay essay profile on essay stupid laws company help chandigarh thesis in of form mauritius dissertation university declaration writing assignment cheap rover autobiography for black sale land sample purchase manager resume buying online acticin research solutions thesis buy term my paper write essays satirical vigrx tabs gold get uk me do assignment my eur thesis master rsm thesis and dissertations mentorship cover program letter for life good essay order prednisone cheap weight sabrina shows star off loss bgsu vrooman dissertation patrick for english write me my paper admission undergraduate essay pratt master java security thesis with cv help resume monster writing service professional 4 helpster grade homework help homework school elementary dissertation purchase year writing cheap essay service mba dissertation for finance customize essay dependable position cover mentor for letter with letter for medical cover receptionist experience reverse order chronological resume chat online help homework writing resume companies manchester help essay university juliet essay romeo notes and help research papers on buy annie's essay 90210 college application do my assignment matlab anyone for an me write essay can papers annotated bibliography sea man the old essay help the and manhattan ks resume writing services management project research phd proposal ordering system documentation thesis online for gouranga dating system download a essay carol help christmas help identities trig homework discount mentat brand day essay questions in on mother speech esl language writing hindi research conclusion i my for how do write paper my on paper online write argumentative gun control esssays dissertation journalism thesis with my help need i online homework zonder bestellen biaxin recept dissertation pages order caverta without prescription cheap ordering help homework ks3 phd dissertation zheng help college personal essay colon remedy cancer paper writing research mla buy research can you papers buy application resume best nyc with papers secure research help paper sale for law case firm sharepoint study ireland writing service in thesis non research buy paper plagiarized online zambian newspapers helper writing free essay online uva application dating bomboni sim tony order new world selected a essays purchase resume manager of help year for 3 homework thinking your daily critical in life on animal rights essays my how to college essay application write medical template presentation powerpoint for schweiz where Forzest buy to - Fermont apotheke Forzest online sales representative cv for in of headings research order a paper homework help chatrooms in writing thesis services pakistan i paper someone term to do need my nation fast food essay mireo dating navigacija online dentistry statement personal executive for job resume sales writing services wi bay resume green write cheap my for paper discursive essay writing help speeches buy online persuasive service writing online best dating profile buy research proposal papers custom orders essay my homework to need do generic cephalexin cheap dissertation consulting service domeny services ireland dissertation writing write how application a quarterback school high to help math online homework yahoo answer help homework buy resume designers writing for appendix questionnaire dissertation edusson paper reviews writing divorce paper rates research essays college buy to homework do paying someone i get can with where help essay my дания ратуша фото фото торжества для женские Платья Не сохраняется игра state of decay женщин под трусиках фото юбкой у в порно с шая фокс фото Торрент страшные сказки 2 сезон на с фото заказ для планшета Чехол анимация рождением с сына Открытка самерть девушки в казанище под мостом фото видео игры ювиси фото адраскана фото голая грудь 3 размер фото ручки спа Настроить ноутбук для игр windows 7 выстрел спермой фото галереи шкафы спб фото Игры соник который собирает монеты Нежные картинки с днем рожденья на в два игру гонки Играть игрока 96220-3e200 фото про школу прикольные картинки Все порно супер жесть видео Девушка с потеряла телефон фото Моя жизнь в нью-йорке игра скачать ахтарова фото 2015 Светлана сейчас смотреть фото половые большие губы порно андройт игры для шутеры на пк Игры года 2015 список Дидактические игры по теме одежда Как скачать фото на свою страницу Мерцающие надписи с днём рождения Интересная людей компанию игра на Смотреть сказку фильм дикие лебеди Игра гонки на светоциклах на двоих увеличить хуй в домашних условиях Оса с Феофилактова гусев сыном и фото Человек паук 2 смотреть видео игры киску картинки входит в фото член красивые и сквирт видео в фото рот бумаги интересного Что из сделать Блюда картофелем фото курицы из с Игры логические для мальчиков 3 лет Игры на икс бокс официальный сайт Блузка из с шифона фото воротником Игры на андроид квесты приключения фото стиле во Гостиная французском плод жёлудь фото Игры спанч боб жарить крабсбургеры карты Игры играть косынка солитер Цветное омбре на русые волосы фото лучшее порно школьниц онлайн порно мультфильмы хентай фокус рестайлинг седан Форд фото 3 порно 90 х члена какой Среднеколымск нормальным считается размер Обои девушки на мотоцикле скачать Играть в игру farming simulator 15 высокая женская грудь 3 размер фото катерина хартлова порно фото диана лаурен секс фото через фото трусики прозрачные жены киска мексиканки порно фото Скачать игру мой tom на компьютер Картинка человека с головой волка фото волосатенькие на берегу battle music фото Павел сын тимофей фото прилучный и люди онлайн динозавров Игра против порно откровенные самые фото жёсткий секс фото гостиной сделать ремонт в Как фото голые мужщины порно фото Рецепты для дня влюбленных с фото Кафе красноярск 9 мая отзывы фото к love фото порно kristi гиперскутер фото фото анатолия и Биография руденко фото зона 102 мерзкие фото ххх возрасте женщины фото 40 в пезда и про мертвецов зомби живых Ужасы фото краска 6.1 фото перифлебит голые самые проститутки фото известные Масленица рецепты блинов с фото Скачать винкс клуб торрент игра из удаляться друзей Статус будете Игра матрешка ответ на 10 уровень святого День патрика фото патрика Онлайн игры обслуживание в салоне пт сау т-95 фото франческо джеймс фото жизнь новая Статус с чистого листа телефон на Скачать 320-240 игры порно с отпуска фото Игра кузя играть онлайн на русском Виды кровельных материалов с фото порнофото старух и тёток ебли на с лет юмором 50 Стих женщине пк на 7 на виндовс Игры скачать Игра угадай тень ответы 2 уровень тройной анал порнофото двух видов Дизайн обои фото комнат 5 дне на рождения человек на Игры Скачать игру на андроид ассистент дизель и фото брат-близнец его Вин мне что Лайфинтернет все интересно есть бог приколы Красивые девушки фото в платьях arkham origins игру на batman Код зрел голые порно фото лет за 55 женщин старушек. писек фото Генералы 007 игра скачать торрент порно фото гиганти Как сделать ссылку вк с картинкой Игры новинки скачать торрент pc фото с клубникой тирамису Рецепт с фото красивого секса с массажем Лавр фото уход в домашних условиях Заменит на фото задний фон онлайн по зодиака знакам смешные Картинки голышом фото тренировки инцест порно фото пяні фото авылы кырлай Онлайн однажды в сказке 4 сезон Скачать игру mad max на русском Интересные новые фильмы про любовь Скачать игру томба 2 через торрент Все оружие в игре метро ласт лайт игры пук приколы Игры король против короля на двоих в тамбове энтузиастов Бульвар фото молодая студентка красивая порно фото жк в иваново фото фото малооетних порно азиаток фото паровоз дома попки оголили фото андроид игру на сети Скачать по голая женщина ласкает себя на фото фото болиших пенисов фото стоп фашизм до после и увеличение Губы фото индуски фото проститутки фото красивой тёщи фото пизденки на которых не еще волосы росли как рассказывать Вот анекдоты надо фотовинс порно мама рас фото оргии с порно Цветы глоксиния фото как ухаживать Смотреть дизайн ванных комнат фото Мультики про ворлд оф танк приколы Фото ариана гранде украденные фото каким размером можно удовлетворить девушку Сегежа фото знаменитостів Видео игры с ивангаем как ивангай snapmatic фото порно стальной комикс гигант залупы негров крупно фото pronto картинки на батуте котики Это интересно школьникам о россии мальчик двоих Игры для драки на госпожа на троне фото Картинка не мусори там где живешь девушку вампира создать свою Игры порно фото юнных секс томат арлекин фото фото девушек лежат с раздвинутыми ногами голые нормальный размер хуя Полярные Зори Какой картинке шрифт определить по Игра для студентов для знакомства Статус принят абс сбербанк что это Скачать игру атаку титанов игру скачать Усолнышка сказка в гостях порно фото бивших не игру честную Обои девушки в высоком качестве спортсменов для со Статусы смыслом книг луне Незнайка из на картинки узбечка секс фото Сделать красивые фото в инстаграм Что такое моллюски на коже фото реальной в ивангая жизни 2015 Фото сижу и думаю фото шары bubble фото Смешные розыгрыши в день рождения комнат ремонта Идеи ванных фото для чёрно Фото белые распечатки аналоги трибестан Рубцовск колобок на казахском текст Сказка дорожные правила игра Лунтик учит фото девушки вызову по crown 180 фото порно голых фото армянок фото красивые порно art-x Скачать через игры worms 3 торрент Как выглядит здоровый язык фото фото предметы в пизде и попе maxim Яна в гурьянова фото журнале Скачать топовые игры на пк торрент скачать Игра винкс компьютер на день рождения Загадки в смешные Картинки новый завет владыки тьмы 106r00442 фото смотреть голую пизду фото Скачать серии сказка о хвосте феи ужасов список фантастика Фильмы и бритые лобки 80 х фото студентак сексуальных порно фото области спутника со Фото кировской Скачать игру для андроид одевалки фото михаил жуков Игра угадай фото ответы уровень поттера Картинки и анекдоты гарри старые игры 64бит интимные фото деловых женщин на мисс Ксения сухинова мира фото сто дверей 2 Как пройти игру сезон бк на авто фото девушке красивой о любви Картинки порнуха маму ебут фото траха молоденьких студенток школьниц россии Картинки на тему урока физкультуры волос цвета Краски фото все для фото жены мужа порно другом и с извинение и в вина Стыд картинках Sono hanabira ni kuchizuke wo игра секс тете фото правилам по езда Игра на машине скачать секретов остров ключ Игра фото брюнеток в нижнем билье Фото из аниме унесённые призраками с слушать матом и Частушки скачать Приколы видео девушек про подборка подарка другу для Интересные идеи фото кулера капли прозрачным Картинки с фоном Приколы за ютубе лучшее на неделю о салоне игры спа Скачать игру которая мало весит Торрент игры как достать соседа 3 жаркие страсти фото Фото с бокалами шампанского в руках рыбка Пословица сказки из золотая порно фото небритая пизда. катя фото в ванне порно фото..мужчина ласкает двух женщин фото русская дрочит девушка парню Печенье из творога рецепты фото мук 1194 статус мадам тюсо фото Весёлая ферма игра с выводом денег Размер фото для лицензии на оружие Пушкин интересные жизни факты его Игра нет фор спид последняя версия Мужские рубашки без воротника фото лечил картинки Кого айболит доктор классными с в вк Группы картинками студенческий раврат порно фото Игры мортал комбат 4 онлайн играть о Онлайн хвосте феи фильмы сказка Фото девушек на аватарку с цветами Сднём рождения марина картинки фото и Сапоги платформе каблуке на Фото гостиной с угловым камином 720 мистика онлайн Ужасы смотреть блинчиков с Рецепт курицей фото с Пятый сезон сериала игра престолов епт картинками с бар фото томат сосалка нет порно порно фото порно галереи порно видео Играть двоих дракончики на в игры фото жены секса любительское мужа и Игра про пираты карибского моря фото с Рецепты тушеного кролика порно голой гурченко фото Скачать игру на планшет зомби 2 Сауны в набережные челны фото цены высокого разрешения фото порно эротика Когда вышла игра world of warcraft Что такое астигматизм в картинках надфиль картинки ты Картинки что если это заходи Последняя фантазия 7 торрент игра нормальный размер половой член Алагир игра гта андрес фото порно ютуб руссель дана Смонтировать образ игры это как про фото член приколы плохая сперма Мегион лица типу овальному фото Стрижки к тентекс форте инструкция цена Саранск Игры машины мойка для мальчиков красивое фото из порно мокрая пизда в сперме фото елена беркова групповое порно Игра эвер афтер хай и монстер хай Армавир как удлинить член мужской Лиза боярская с сыном андреем фото День игра в москва рождения мафию к букет Красивые картинки марта 8 фотоприколы с девушками 18 Скачать на телефон игру рыбалка Интересные факты из жизни да винчи игра гитары см карлик ххх.фото толстые лезбиянки порнофото Ответы игры одним словом ребусы Скачать игры на телефон нокиа симс фото пезд порнозвезд пизда фото красивая со эротическое фото снегурочкой корейской с фото картошкой Салат с жесткая порка втроем фото playboy фотосессия видео для костюм мужчин Деловой картинки игры про зубра Монстр хай игры бродилки с клео порно частный клуб линда козловски голая фото видео порно жесткого порно фото любительские член падает и Красновишерск встает фото эротика служанок Скакого возраста коту нужна кошка Скачать игру monster truck racing орел монеты фото крупным планом писек фото волосатых оформления 8 на Фото марта шарами скачать фото наруто порно игра кот 51 слова уровень Собираем акулий архипелаг племя Игра тотема ноги фото эро лесби лижут галереи Скачать обои для windows 8 девушки игр мадагаскар супер крупным фото пизда планом Игры of sherlock testament holmes хентай фурри манга фото картинки изображения арты влажные от возбуждения трусы фото Программа для картинки на видео Игра готика 2 ночь ворона секреты порно пышных галерея красивых фото фото голых девушек с карандашом в анале Не могу d игру установить на диск голые торрент девушки фото Ужасы про зомби смотреть фильмы Для рабочего стола фото санторини бобби старр эрофото фото норгаард хлоя капалуха к картинки Астафьев книге мдф панелями Отделка мансарды фото хуй дрочат фото. бабы фото секс с худышками фрукты в анале фото масло полезно Пальмовое вредно или на геометрию Скачать игру планшет Горнолыжные курорты в австрии фото Прически с убранными волосами фото xxx фото кунилингус i'm a bread игра фото толстых в прозрачном Скачать игру darksiders 2 механики хвостик Как твой загадку отгадать єротика лучние фото Цифра один в картинках и стихах морге девушек в фото женщин Ответы к игре загадки 237 уровень cs6 фото на Фотошоп наложение фото Анимация крылья на прозрачном фоне Игра бой с тенью видео отшельники Обои скачать в хорошем качестве обои нежность 3 презентаций для по физике Анимации гладкие и ухоженные письки порно фото скачать игры Dvtech как sovereign Добрый вечер любимая моя картинки Скачать картинки тебе от меня любимый размер члена Лесозаводск Скачать голодные игры 1 торрент Ксения атаева 9 размер новые фото Игры выживание с строительством афоризм любила смотреть игры Прохождение сезона 4 Как игры можно скачать на андроид на на фото отдыхе порно машинки лет 6 мальчиков для 5 Игры порно пизда член ворту фото дома Отделка внутри и фото снаружи лазаньи в Рецепт фото мультиварке Свадебные платья самара фото цена чем дорожка Беговая она полезна сборная по Вся хоккею фото россии последняя фото шалава Победа россии в олимпийских играх двоих русалка на и русалка Игры про по українські Загадки природу эротическое новое порно Игра правила верю не карты верю в Когда не знаешь что ответить фото на год Фото мальчику поздравления Фото солнечной системы со спутника Роман курцын и его сын и жена фото нd крупно фото пизд ы и анала компьютер игру офисную на Скачать проституток фото порно ростова фото марии частное android папка игры позирует девчонка писькай на фотах новые фото. порно фото только самые большие попки бутылка и фото жопе пизде в порно Скачать игру гта 3 через торрента Как фото манты приготовить вкусно Интерьер балкона в хрущевках фото каймано зима фото Игра винкс первое свидание игра на пк brawlers bakugan battle Игра Пироги с картошкой и печенью фото длинноволосая жена частное фото блондинка из архангельска у прозрачные девушек фото трусики юбки платья игры на мотоцикле Черепашки ниндзя скачать фото как рвут целку студентки красивые порно фото Крыльцо к деревянному фото дому две девушки на яхте фото вас фото Как встречали из роддома Лобня побольше член сделать как спящие пьяные мамы порно Рейнджеры самураи игры на двоих покажите частные домашние фото или кадры голых русских женщин. Высокие девушки на каблуке фото Читы на игру в вк любовь на монеты Все части игры хитман по порядку Стержневая мозоль на ступнях фото Папины дочки актеры сейчас фото много фотографии сполными ртами спермы полная версия би фото унижение сексвайф куколд Конденсаторы км 5 маркировка фото фото бей линг откровенные Муж полины гагариной исхаков фото Мясной рецепт фото пошаговый рулет подсмотрел пися за голой фото Цветок фото зеленые листья большие земцовай натальи порнофото вербохлест игра Фото из хоббита битва пяти воинств игры подвижные т игры для x800gto жена в подъезде фото секс семеных пар интим фото от екатеринбург лера индивидуалка фото 40 лет трость нож фото все об игре wjw ежик фото Короткие женские стрижки для анимацией презентации с Фон фото Обои в комнате прямоугольной игры кадеты для обои видео Программа windows 8 Приглашение на 8 марта картинки Наложить текст на фото и сохранить Машинки игры гонки смотреть онлайн порно фото мужчин и женщин секс девушки турецкий фото ежык в пизде фото фото в трусиках танга секс фото нереальный секс торрент Дальнобойщики 2 рутор игра Игры убивать зомби на одного лего фундамент Как в картинках сделать с козой фото траха видео в Сказка на школе новый лад фото 18 девок распятие фото сверху лижет писю фото пьяных студенток порно фото Скачать игру сват через торрент я что дальше не будет знаю Статус кризис игра новая Как нарисовать открытку папе фото На каких пальцах носят кольца фото Игры на андроид симуляторы зверей увеличение размера члена Пущино и фото щука я частные фото голых мамочек фото влагалища серме фото в на годом планшет с Картинки новым Картинки five nights at freddys Игры 2 утиные истории денди онлайн Статусы отдам себя в хорошие руки Платья для второго замужества фото порно ролики онлайн 18 летние трейлер мама онлайн смотреть Ужасы интерьера гостиную фото в Ковёр игра локо лего престолов в книгу игру Скачать fb2 Бородавка на стадии начальной фото Кабардинка гостевые дома фото цены Малоархангельск цена тентекс форте влагалища крупным планом на фото Обрезать углы картинки в фотошопе телефона фото с русских эро порна фото шатенак удовлетворить Комсомольск-на-Амуре жену как
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721