ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕТНОНІМІВ ЯК КОМПОНЕНТІВ ДИСКУРСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК811.111:39

Н.І. Романишин

Національний університет «Львівська політехніка»

ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕТНОНІМІВ

 ЯК КОМПОНЕНТІВ ДИСКУРСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

 

Про деякі аспекти функціонування етнонімів як компонентів дискурсу національної ідентичності. Романишин Н.І. Стаття присвячена дослідженню особливостей функціонування етнонімів «англійці» та «британці» у контексті дискурсу національної ідентичності Англії Х-XIVстоліть. Проаналізаваносвітоглядні та суспільно-політичні аспекти актуалізації етнонімів у культурному комунікативному просторі нації.

Ключові слова: дискурс, етнонім, національна ідентичність.

О некоторых аспектах функционирования этнонимов как компонентов дискурса национальной идентичности. Романишин Н.И. Статья посвящена исследованию особенностей функционирования этнонимов «английский» и « британский» в контексте дискурса национальной идентичности Англии Х-XIVвеков. Анализу подверглись мировоззренческие и социально-политические аспекты актуальзации этнонимов в культурном коммуникативном пространстве нации.

Ключевые слова: дискурс, этноним, национальнаямдентичность.

To some aspects of ethnonyms functioning as components of the national identity discourse.Romanushyn N.I. The article is devoted to the study of ethnonyms “English” and “British” functioning within the context of X-XIV England national identity discourse. It focuses on the world-view, social and political factors that influenced the actualization of the ethnonyms in the cultural and communicative space of the nation.

Key words: discourse, ethnonym, national identity.

 

Національна ідентичність є заданою національним образом світу та національною історією основною ідеєю, якою живе суспільство в певну історичну епоху, і яка приймається більшістю. Ентоні Сміт визначає концепт національної ідентичності як підтримування та постійну репродукцію«патернів, цінностей, символів, пам’яті, міфів та традицій, які є складниками спадщини націй, та водночас ідентифікацію особистостей з цією особливою спадщиною і цими цінностями, символами, пам’яттю, міфами та традиціями» [2: 30]. Об’єднання нації в цілісність відбувається не лише за рахунок зовнішніх чинників в образі влади, а й на внутрішньому психологічному рівні у процесах інтеріоризації та екстеріоризації, формуванні та вербалізації визначених когнітивних, комунікативних категорій. При цьому слід наголосити, що більшість дослідників зосереджуються на розкритті саме «суб’єктивних» рис національної ідентичності, що знаходять свій прояв у комплексі «спільних переконань, позицій та вірувань, вироблених в процесі формування окремішності спільноти, який поєднувався з акцептацією політичних державницьких прагнень символьних, смислових компонентах (відчуття спільної долі, колективна пам’ять, «Ми-дискурс»), що безперервно інтерпретуються та ретранслюються національною спільнотою в межах спільного комунікативного простору культури[8: 11].

У цій статті  ми маємо на меті розкрити та проаналізувати передумови формування семантичного та світоглядного потенціалу етнонімів «англійський» та «британський» як компонентів дискурсу національної ідентичності в контексті національної історії та становлення національної суспільної думки держави,оскільки етнічна самоназва засвідчує усвідомлення етносом своєї внутрішньої єдності та дає додатковий матеріал для пізнання проблеми етнічної свідомості, її структури та функцій [1].

Спільна власна назва етнічної та національної спільноти вербалізована низкою етнонімів та хоронімів, які відображають тривалий та складний шлях кристалізації єдиного узагальненого етнічного змісту аж до виникнення та утвердження офіційної назви країни, що завершують логічний мовотворчий акт та процес самоідентифікації спільноти. З точки зору наукової ретроспективи дослідження виникнення та походження етнонімів має велике значення при «декодуванні» історичної, територіальної та політичної динаміки спільноти, однак ще більшої ваги набуває дослідження  історії їх уживання в суспільно-політичній практиці різних державних утворень і в літературі різних історичних періодів.

Досліджуючи розвиток семантики етнонімів, сучасна лінгвістика приходить до майже аксіоматичного твердження про динаміку семантики етноніма та нескінченної різноманітності фактів народного та етнічного життя, культурних стереотипів та уявлень. Будь-який етнонім має історичний смисл, розкриття якого вводить у пізнання широкого географічного простору, тривалих міграційних процесів, завоювань, екологічного розмаїття світу, багатства культурних та господарських типів, специфіку історичного розвитку регіонів та цивілізацій. Виникнення та функціонування етнонімів відображає певні зв’язки між колективами, міжетнічну взаємодію, розподіл певних емоційних та оцінних смислів, оскільки національна свідомість не може існувати автономно, без співвіднесеності «себе» з «іншими». Поява самоназви етносу завжди передбачає наявність іншого етнічного середовища та взаємодію з ним. Етноніми містять певну характеристику етнічної спільноти, уміщені в них оцінки не завжди справедливі, проте завжди історично зумовлені і тим самим становлять вартість як історичні свідчення. [3]. Етимологія етноніму та процес прийняття етноніму в якості самоназви цілого народу, незважаючи на численні історичні, археологічні, антропологічні, лінгвістичні дані, залишається однією з найскладніших проблем. Так, немає чіткої межі функціонування етнонімів англійці та британці та назв країни Англія та Британія, і, власне, як  однозначної відповіді на питання їх етимології, так і остаточного формування критеріїв англійської та британської ідентичності в сучасному суспільстві.

Формування країни та кристалізація її остаточної офіційної назви відбувалося в процесі напружених об’єднувальних політичних зусиль, що тривали практично протягом десяти століть. Хоча перші згадки про вживання прото-кельтського терміну Британія  містяться у працях Птолемея, його офіційне затвердження в якості назви країни сталося набагато пізніше, ніж назви Англія. Бо, як відомо, остаточне формування сучасної назви країни, що охоплює Британські острови, відбувалося протягом XVII – XVIII століть в результаті певних соціальних, політичних, економічних, революційних перетворень, асиміляційних культурних та політичних потуг та відповідних історичних актів.

Аналізуючи історичні та літературні пам’ятки Англії ХІІI – XIV століть, ТорлакТервіль–Петр на прикладі історичних хронік Роберта з Глочестера  (датовані 1290-1340 роками)  та Роберта Меннінга (завершені у 1338 році) демонструє тогочасні зусилля авторів чітко визначити зміст понять «англійськості» та «британськості», спираючись на географічні кордони та віхи історичних переходів від кельтського минулого Британії, англо-сакської історії до тогочасного стану нації.  Назва Britannia вживалася як історичний термін, що реферував до кельтського періоду: thenationofBritain, foundedbyBrutus, wasdividedupbetween his three sons. What was once one, and will be united again if prophecy is to be believed. Is kept separated by wicked rebelliousness of Scots, and so, for the time being, ‘Britain’ remains a historical term without current application. Engelondes сучасна назва країни від півдня до крайньої північної точки: þe gret yle of Orkeneye’ , and the Fosse Way runs ‘to Engelondes ende’ in Caithness, просякнута емоційним та патріотичним змістом, божа земля: its rivers, its towns, its shires and bishoprics, and its wonders at Bath, Stonehenge and the Peak, atwhich ‘eche man wondry may’ [11].І хоча ключовою ідеєю аналізованих історичних пам’яток було неминуче об’єднання трьох народів (англійців, валійців та шотландців) в один народ,  таке об’єднання було надто складним та кривавим, а суперечності змісту етнонімів «англійці» та «британці» практично ніколи не були вирішені[6].

Дж.Кемпбел визначає Англію домінантним компонентом створення держави під назвою Об’єднане Королівство та наголошує на ідеї, що історичне розуміння її створення передбачає усвідомлення уніфікаційних процесів у самій Англії. До 1066 року Англія уже була «національною державою» з відповідним економічним, політичним та територіальним устроєм, законодавством щодо успадкування та переходу трону, якій у тогочасній континентальній Європі важко знайти відповідний приклад. Незважаючи на певні аспекти «локальних ідентичностей», в тогочасній Англії чітко прослідковуються сильні елементи вірності централізованій владі, відчуття ідеологічної та емоційної відданості, як зачатків «політичної нації». Спираючись на численні історичні джерела, фольклорні на літературні твори доби, особливо ті, що фіксують наступні десятиліття протистояння датським завоюванням, автор доводить існування англійської національної свідомості, спільної для представників різних прошарків суспільства [5].

Дослідники історії АнгліїX-XI століть С. Рейнолдс та П. Вормальд доводять, що існування у  тогочасному суспільстві чіткого усвідомлення етнічної ідентичності й патріотичних почувань не лише дали змогу пережити нормандське завоювання, а й стали рушійною силою формування та функціонування нової влади та національної еліти [7].Інші ж дослідники схиляються до думки, що англо-саксонська ідентичність доби середньовіччя формувалась не стільки під впливом політичної волі та війн, скільки під об’єднуючим прапором християнства. У релігійному контексті англи, сакси та юти усвідомлювали себе християнами «англійцями» – gens Anglorum, що поділяли «спільних святих», людьми Божими, новим Ізраелем. Одним з найважливіших, однак, об’єднуючих елементів була давньоанглійська мова, яка, за даними сучасних лінгвістичних досліджень, хоча й мала певні діалектні різновиди, все ж таки була єдиною і забезпечувала порозуміння населення[8;9].

Нормандське завоювання Англії принесло чимало змін у політичний устрій та мову, проте, як зазначають дослідники, не припинило, а навпаки посилило об’єднувальні зусилля влади (не без застосування сили), розвиток освіти та економіки, уніфікації держави та усунення протиріч між англо-саксонським та англо-нормандським суспільством, особливо за часів владарювання Генріха І на початку ХІІ століття. Сучасні британські дослідники, спираючись на дані історичних та літературних джерел, констатують, що переважна більшість тогочасної англійської еліти ідентифікувала себе як англійців«of mixed ancestry and proud of their French forefathers’ achievements, bilingual if not trilingual, but English      nonetheless,    believing that Old English law was their law».Як зазначає Дж. Гіллінгем, тогочасні літописні джерела описують Англію як модель держави:«wide in extent, peacefully governed, and contained within it some very barbarous inhabitants, the Scots and the Welsh»; збалансовану силу, залучену у тривалі війни з примітивними, дикими сусідами, на яких вона дивилась зневажливо. Ірландці, шотландці та валійці, затавровані англійцями як варвари, жили:«ignorant of agriculture, they live in rusticsqualor, unlike the English and French who live in towns, who are familiar with commerce and enjoy a more cultivated style of life»[там же].

Власне у цей час, як зазначають дослідники, формується новий «англійський» смисл слова «варвар», протиставлений «анлійському» поняттю «цивілізований»: «the splendid English habit of regarding the course of English history as the triumph of civilisation over barbarism».In stark contrast to their image of their ‘Celtic’ neighbours, the English perceived themselves as prosperous, urbanised, enterprising, peaceful, law-abiding and withhigher moral standards». «This, the most noble of islands, 800 miles long and 200 broad, was first called Albion, then Britain and is now known as England..» [там же].А жителі Англії сприймалися «superior in life-style and in dress to all other peoples». Власне дане визначення стає засадничим для формування зародків, а пізніше й подальшого розквіту особливої ідентичності «англійськості» – процес, що мав як суб’єктивні, так і об’єктивні передумови. До 1180 року Англія уже була потужною об’єднананою політичною одиницею, тоді як Уельс, Ірландія та Шотландія описуються як: composedofalargenumberofpoliticalcommunitieswithfluidfrontiersandmoreorlessephemeraloverlordships; землі «of many kingdoms and a seemingly endless round of war and slaughter», культура та устрій яких до кінця ХІІ століття зазнали суттєвого впливу експансіоністської та колоніальної політики домінуючої сили.

Подальші століття історії Англії та формування англійської нації проходили у контексті складних внутрішніх конфліктів та неоднозначних англо-шотландських та англо-ірландських відносин, описані в історичних дослідженнях влучним означенням «англійський експансіонізм та відповідь на нього» та «трансплантація ідентичності»[4]., аж до 1707 року, коли, в результаті об’єднання Англії та Шотландії, на геополітичні карті світу з’явилась країна Велика Британія, а століттям пізніше (1801року) – Об’єднане Королівство Великої Британії та Ірландії.

На думку К.Рассела, існування «трьох королівств під однією короною» породило не лише тривалі політичні та громадянські проблеми «різнорідного королівства» (multiplekingdom), а й розширило смислові межі етнонімів «англійці» та «британці» та ускладнило особливості їх вживання. Так, наприклад, тогочасне вживання слова “British” під «маскою двірцевої влади» означало уславлення монарха та апелювало до всіх суб’єктів країни, тоді як ірландці користувались ним для означення «англійців та шотландців» як «інших», «чужих» в контексті політичних, культурних та релігійних «британо-ірландських» протистоянь. Автор робить висновок, що хоча й події, що беруть свій початок з англійської революції, і започаткували те, що ми тепер називаємо історією Британії (а не історією Англії, Шотландії та Ірландії), а й породило амбівалентність понять британськості та англійськості (ambivalencebetween ‘English’ and ‘British’), «загадки історії Британії» (enigmasofBritishhistory) та заплутаний смисл спільної ідентичності й долі (a confused sense of common identity and destiny)[10].

Не менш складним та неоднозначним компонентом національної ідентичності є поняття «народ» та «нація», вербалізованого одиницями відповідної лексико-семантичної групи з етнонімом–атрибутивом: англійський народ, британський народ, англійська / британська нація. Діахронічні особливості формування семантики цих словосполук знаходяться під впливом форм протікання процесу націєтворення.

Тогочасна національна доктрина включала усвідомлення національної єдності та консолідації перед лицем як зовнішніх загроз, так і внутрішнього міжусобного напруження; образу держави як стабільності та процвітання; чітких політичних обмежень; умову про так звану расову «чистоту» як вимогу до монарха забезпечити доступ до управління державою лише тих, в чиїх жилах тече чиста англійська кров, що, у свою чергу, сприяло створенню міфів про походження та законного правонаступництва нормандських завойовників називатись англійськими королями. Особливо гострою поставала невідповідність між нормандським походженням королів та їх претензіями вважатися лідерами англійської нації. Задля цієї мети здійснювалась свідоме «присвоєння» англо-саксонських цінностей, святих, фольклору, підтримання культу давніх англійських королів та героїв, створення «дискурсу правонаступництва», який би забезпечив незаперечні докази та аргументи на користь єдиного національного лідера, здатного консолідувати народ. Тому історичні та поетичні тексти вказаних періодів містять «зародки» образів національної ідентичності: наприклад, зрізаного зеленого дерева, пагони якого знову розквітнуть, коли справдиться пророцтво, і король Генріх І одружиться з англо-саксонською королевою Матильдою.

Þat was Mold, þe gode quene, þat in gode time was ybore;
Þo smot uerst þis tre aʒen to is kunde more,
And Normandie þoru þe king, and þoru þe quene Engelond
Ijoyned were þo kundeliche as in one monnes hond.

Пропаганда англійської загарбницької політики «виправдовувалася» прагненням виконати  давнє пророцтво Мерліна про об’єднання народів-нащадків синів Брута в одне королівство. Ідеологія експансії та домінування, таким чином, підкріплювались міфами, поетичними образами й символами, упередженою інтерпретацією минулого (loadedinterpretationofthepast), усвідомленням історії як циклічності повторюваних подій, відображенням у сучасному наслідків далекого минулого, поєднанням історичних реалій та художнього вимислу[7].

Формування національної держави, однак, вимагало залучення не лише еліти, а й ширших прошарків населення до єдиного культурного простору «англійськості» через єдину мову та національну літературу. Існують численні приклади поетичних творів, включених, зокрема, до Аухінлекського манускрипту, які піднімають питання єдності нації, відчуття соціальної солідарності та відповідальності за свою землю і свій народ: ourland”,ourpeople, засудження міжусобних та соціальних конфліктів, неправомірних вчинків монархів та національної еліти, які призводили до занепаду та зменшення добробуту населення[11].

Національна правляча верхівка усвідомлювала, що конструювання національної свідомості не можливе в дискурсивному просторі чужих для більшості населення французької та латинської мов. Апелювання англійською мовою  до народу “loandes folk”з метою як підсилення бойового духу в ході військових кампаній, так і інкорпорації усіх верств населення у спільний культурний простір та формування чуття батьківщини, ставало основним завданням авторів «націєтворчих текстів». Особливо яскравим прикладом образної репрезентації ключових аспектів національної свідомості XIVстоліття є уже згаданий історичний текст, у якому вигадані міфологічні герої, події, символи слугують моделлю поведінки тогочасних королів,  а за алегоричністю та параболічністю мовлення приховані актуальні державні, релігійні, територіальні та міжетнічні проблеми. Наприклад : The strange tale of the ChannelBridge is a dreamlike allegory of the vexed dispute with the French over Gascony, one of the main factors in theoutbreak of the Hundred Years War;  «міфи про походження» (foundationmyths), які пояснюють виникнення країни describing the settlement of Albion before the time of Brutus by Albin and her sisterswho have been exiled from Greece for plotting to murder their husbands; історію топонімів, зокрема Лондона; оповіді про лицарство, честь, кохання, головними героями яких є  Arthur, Guy of Warwick, Richard the Lionheart; історії духовних та фізичних випробувань в часі хрестових походів, що відображало, з одного боку, велику історичну  вагу хрестових місій в пам’яті народу, а з другого – зростаючий інтерес та прагнення до їх відновлення у XIII-XIV століттях заради спокутування «гріхів історії» та підняття престижу держави в очах її підданих[11].

Таким чином, у XIII-XIVстоліттях розпочався процес свідомого творення дискурсу англійської національної ідентичності, чиї образи та концептуальні структури складали основу національної культурної пам’яті, доповнювнюючись з плином часу новими елементами, зазнаючи реінтерпретації. Девід Бейкер справедливо наголошує, щовпродовж усієї англійської історії свідоме творення дискурсу національної ідентичності було під контролем та патронатом держави, що сприяло створенню величезного текстуального апарату (greattextualapparatus), який вибудовував концепцію англійської нації, в усі часи, за усієї складності питань міжетнічних відносин, невирішеності проблематики границь історичного розвитку та дивергентності народів, що населяли британські острови, для англійської політичної культури   збереження власного минулого усвідомлювалось як сила (theguardianshipofonespastispower)[4].

Література

 1. КрюковМ.В. «Люди», «Настоящие люди» (к проблемеисторической типологии этнических самоназваний) / М.В. Крюков // Этническая ономастика. – М.: Наука, 1984. – С. 6-12.
 2. Сміт Ентоні Д. Національна ідентичність / Ентоні Д. Сміт; пер. з англ. П. Таращук. – К.: Основи, 1994. – 196 с.
 3. Чеснов Я.В. Лекции по историческойэтнологии: Учебноепособие . [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Chesn/05.php
 4. Baker, DavidJ. Between Nations: Shakespeare, Spenser, Marvell, andtheQuestionofBritain /DavidBaker. – Stanford, CA: StanfordUniversityPress, 1997. – 487 p.
 5. Campbell, James. TheUnitedKingdomofEngland /Uniting theKingdom?: TheMakingofBritishHistory: [editedbyAlexanderGrantandKeith J. Stringer]. – NewYork: Routledge, 1995. – P. 31-47.
 6. Connolly, S. J. VarietiesofBritishness /Uniting theKingdom?: TheMakingofBritishHistory: [editedbyAlexanderGrantandKeith J. Stringer]. -NewYork: Routledge, 1995. – P. 193-207.
 7. EnglandtheNation: Language, Literature, andNationalIdentity, 1290-1340. Oxford, England: ClarendonPress, 1996. –[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.questia.com/read/65624395.
 8. EnglishnessandNationalCulture. –London: Routledge, 1999. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.questia.com/read/102878771.
 9. Evans, Eric. EnglishnessandBritishness./In Uniting theKingdom?: TheMakingofBritishHistory: [editedbyAlexanderGrantandKeith J. Stringer]. –NewYork: Routledge, 1995. – P.223-243.
 10. RussellConrad. Composite monarchies in early modern Europe /UnitingtheKingdom?: TheMakingofBritishHistory: [editedbyAlexanderGrantandKeith J. Stringer]. – NewYork: Routledge, 1995. – P. 133-147.
 11. Turville-Petre, Thorlac. EnglandtheNation: Language, Literature, andNationalIdentity, 1290-1340. Oxford, England: ClarendonPress, 1996. –[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.questia.com/read/65624380.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

herpes virus for treatments assignment online do my online bags buy paper uk 2 breast layout cancer myspace stage b breast 2 cancer helper homework robot my do homework math help me help writing essay thesis management business research papers to buy papers best term site us writing sheffield cv service letter recommendation mechanic of for Rocaltrol online cheap to paper a buy need vikas urja gujarati essay manav and shakti in powerpoint presentation bipolar disorder english dissertation phd creative online on help homework get expository bipolar disorder on essay help homework theorem pythagoras proposal phd writers medical job letter application for cover mechanical for freshers resume online sociology help homework mykee dating do law admission essay my ib essay help extended merchandiser for resume position custom answers yahoo essay a writing dissertation help need different of types essays research buy homework get help vietnamese dating indian english me essay for auckland service cv writing coursework my cant do online Microzide order cheap resume online help la yahoo scegliere dating come scuola superiore dating cards free or no fees credit my coupon write essay library help public riverside homework essay to help intro an toronto professional writers essay of resume writing services professional reviews topamax berlin research buy paper english literature help homework american a good phd what thesis makes resume writing cheap creative mockingbird a essay kill to writing help melbourne homework homework pay to can do someone my i math isis papers online the essay do my review for mechanical resume engineer sample mint dating and service chalida prin mark college help writing essays applications Vista Tegretol overnight no Tegretol buy rx - Chula plan futures business diy of letter business purchase intent sample canada write paper my sentences for transition essays pervasive code correcting distributed designing system secure robust error dissertation europe in buy Davenport Topra delivery 2 Topra day online - my do should homework i why tabs keftab purchase where to review article write my help creative sheet writing by wiesel elies night about essays on persuasive smoking speeches american literature help homework english services resume best writing 2012 robot homework helper homework my do paper with help studies need i social homework my and fast order custom online essay singapore help in assignment enotes help homework essays kannada websites essay sports on informative help essay writing essay us writers buy resume 7/8 identity dissociative disorder essays on design learning and master thesis professional research writers cheap paper essay by ehrenhaft writing application george service college online paper buy bags cheap help refdesk homework zno dissertation thesis and service thesis writing top college styles paper writing 420 300 cb dating kit london service writing cv professional essay review writer pro animals essay using for research medical reviews service monster.com resume writing australia service essay book esl teaching report darkside essay writing arb dissertation the now or in morning do homework i my should enalapril preise dissertation japan phd help order singapore resume online release generic excel date custom bags paper wedding dissertation help maths writing service ireland thesis carbamazepin mg canada 60 from reviews 100mg adipin essay writer bot essay writing pay uk for someone to hire write dissertation your wireless mobile computing dissertation for targets sale paper range shooting benjamin dissertation vigoda pay someone coursework my do ebook services writing cheap search man for meaning essay dc writing best service engineers resume pas acheter cher glucoton mr of the impact essay hazards 2011 dating svr bragging wwe rights simulation 1mg Cr Bay Theo-24 ohne Theo-24 Cr - Happy Valley-Goose rezept help government homework letter sample for medical cover billing homework c help hire experienced resume sample write my paypal essay in essay college students assay development enzyme about san cv service writing us diego jobs write paper my buy presentation a point power write my sites best essay help art dissertation a2 college mark zero help essay admissions collage cheap pappers designer blue assignment help fashion imagine homework msn help online buy education a dissertation it resume writing services best research help homework 123helpme essay personal satisfaction airtel review customer literature essay admissions university clemson writers paper for college download a online buy dissertation canada best resume services writing professional gandhi paper research on for navy resume merchant format writing cover letter toronto services order essay expository space college writers application online best services writing brisbane resume calls with essay inspector help an contest dna amount day 400 essay tv services essay top on discussed writing for thesis trials salem witch statement good sales sample for associates resumes need help resume my i with examples medical of resumes assistants for papers gl online assessment reviews best essay custom sarrionandia dating ariane you for written essays custom disorder personality split essay purchase paper research and of speeches toasts order wedding chicken viruses like pox resume tx writing nj best services essay nurture nature vs about involvement parental on dissertation harrisburg services writing professional resume pa divorce papers ms online and proofreading editing copy services cv writing services pretoria to cover write someone letter my pay copy purchase dissertation expert writing services essay no writer plagiarism personal diversity about sample to contributions statement writing reviews resume services shine written pay have to essay an rx cheap buy Calan Calan in - without Sr buy 150mg Victorville Sr usa case compulsive personality examples obsessive study disorder my do presentation help homework primary army roman essay site good buy and professional services cv resume writing proposal help dissertation writing a research with service writing or resume portland ordonnance penisole sans acheter paper purchase cheap how www a to write letter application good help science ks3 homework buy black contest friday essay best write to custom how attribute c in my thesis help writing statement киске фото пенес в сальмы голой попки хайк фото она массажа фото голые и он гей фото попа как орех смотреть фото очень толстых с большими сиськами девушек в контакте дочками мам бане деревенских фотографии с в перекаченные негры фото дырка в жопе и болшой хуй.фото лущик люси фото голой серия игр тест фото ретро волосатые порно крупным кунилингуса старушек планом фото фото качалка порно тренажерка когда придут детские актриссы порно французские фото лудшее порно фото мира сосков помпа порно для фото видео шимейл трансов с гормонами изменение лица маштабировать порно фото эротическая фотографии йога 12-ая машина фото фотопорно мадли латекс фото даешь молодежь все девушки фото голеньких девушек слайд-шоу жосткий сэкс с молодой девушкай фото сперма ножках но фото звздам кончают на лицо фото засадил и фото зад письку в порнофото: эксклюзив зрелых и старых тётак фото планом ануса крупным большого секс голубых рассказы с фото порно эротические фото шикарных зрелых женщин фото миньет в контакте секс с директрисой фото письок негретянок фото тера игра база мулаты фото мужчины смотреть как отец трахнул дочь в жепу фото. порно фото зрелых порнозвезд пьесе гроза катерины в образ нет с пюрешкой фото девушек в шортах раком фото самые красивые голые девушки из америки продавщица порно фото онлайн зрелые лезби порно в коричневых толстых колготках путаны сочи фото ебет фото учениц учитель фото фотоламп фото голой девушки с длиными ногтями в спустил фото попку фото групповой секс на природе оргинал.фото.секс пить бренди как частные фото секса и порно торрент фото проститутки пізди фото розорваной управление федеральной службы судебных приставов весь часть 3 сапфировая книга онлайн смотреть фильм русском на хуем огромным фото частное секс порно онлайн русское новый год порно старых женщин и мужчин фото секс мамаш домашні туго смотреть порно фото cindy hope фото голи девушки близниси жёсткое порно фото смотреть сексуальные женщины трахаются фото шестую раскрась ласточек часть всех числа порно фото секс в позі раком фото пришел другу мать за хотела секса зрелые толстушки.порнофото мамочек 50 голых за лет фото порно галерея юных порно в мобильном формате скачать супер красивое порно фото смотреть хастлер страницы журнала фото порно myscore скачать дубовицкую анну фото в попку трахают каспий актау фото одна и таже как пишется зрелые мамки в халатике фото порно жирный мужик видео профессия синоним фото раком в белых чулках крупным планом фото мальчиков голых писки пляж жопа фото топ модель по американски 23 сезон 6 серия английские фото порномодели галереи на фото телефон жоп звезды кино секса фото скритие камери износиловали избили и фото порно фото секс сестер с братом порно фото юбанда инцест голые жены дома частное фото и видео порно фото улетные телки домашнее русские девушки в фото чулках планом анальчики крупным фото под юбкой у русских знаменитостей фото фото раком крупно поп порно видео фото трансвеститов секс порно видео спящих пьяных баб девушки дрочат у мужчин член фото вк дрочащие для член фото портал ананисту. женщин жесткийй секс видио фото фото копро ххх фото анал с семнадцатилетней интим фото девушек знакомств вконтакте без регистрации фото каи трахать анал игра пила финал сперме трасы в фото женские матурэ фотогалереи ебля наездница фото любительское фото сисек мамы кот ослеп фото смотреть сиськи красивые фото жопы секс жостко фото смотреть пьрно фото фото татарка эротика фото пгт петрово тэн урал трахали меня турки фото высокие порно длинноногие девушки фото sterling мобилу на фото vannah новое фото пизды жены фото фетишизм. самые популярные порна фото фури фото анал девушки с огромными попами круто фото черный трахает сестру фото кс 64 для фото vts вентиляция официальный сайт юлмарт москва каталог товаров зрелого возраста порно фото женщин фото лысыватого парнишки порно фото русской зрелой женщин в плaном очко крупным фото члeн картинки p-38 девахи кожа латекс и порнофото ботфорты нло в тамбове фото сосет член мой жена фото в дают зрелые тетки порно жопу фото моей фото еротик девушке аир корень фото как убрать сетку привата в майнкрафт инцест фото семья года 25 на 2017 гороскоп января эро фото струйный джинсы интернет магазин фото кастинг бикини мае талант украина порно домашнее фото предметов в пизде. одни соски фото игры 5 зомби 4 индийские фото эротические ебутся фото здесь фото девушки плейбоя с фото красивого группового секса трахнул старую училку фото доступное 2017 жилье молодым семьям девушки с грязными трусиками фото неграми беркова фото с ебется онлайн моника весела откровенная фотосессия наруто трахает хинату порно фото зрелые частное фото голых фото члени хуйи art-эро фото личные фотографии минета сексуальный полицейский парень фото порно фото пизда.ру фото порно самые девушки лучшие голые размера 6 фото сиськи фото высоком мерседес нина качестве порно в вагина с выделениями фото порно www.мастурбация фото.ru порно фото в хиджабах серии паук все бесплатно человек хорошем качестве подряд в мультфильм игр кекс шоп пизда ну большая очень фото зрелые тёти порно онлайн русские толстая волосатая пизда зрелой фото рождения брат днем грудью нормальной упругой девушек фото с интим пожилой мужчина в плавках фото порно фото героинь фильма универ онлайн игры на компьютер торрент бесплатно через скачать в прозрочных фото шортиках попки в анимациях вирус туризм позитив фото секс пизде в фото трахаес попу негр сумах приправа выперает мокрая пизда из стринг фото крупным планом пизда скытая камера фото лифчик фото большая секс грудь фото эротические нальчик модели красивые девушки фото видео порно фото сауна полотенце фото женщина теле на в фото бразильяночки знойные инстаграм лобода светлана фото сексуальные задниц самые негров в купальниках негритянок белых фото сиськи фото бальшые в самые мире члены мужские планам крупным фото читать рассказы про первый секс нравится размер какой члена Мытищи девушкам дворец труда фото планом жопу крупным в гташка игра 100 частное фото голые девушки mirplus info вич знакомства на фото анус спермовыстрел фото ман л 2000 гигантские соски мамаши фото порно-фото арабок фотографии голые скольницы в школе поднимают школьную форму и показывают пизду как они без трусов в школе порно мультики реалистичные фото разработанного анального отверстия с фото clubseventeen скачать фото под юбкой широкоформатное бензол ch3cl alcl3 фото самых сексуальных порно звёзд мордвина фото мия діамонд фото порно фотоголыхдевушэк фото порно голые мамочки женщины секс фото разврат порно порно с индийскими девушками фото телок с одноклассников порно сайт фото 1000 фото с.ижевское женщин фото порно бели частные зрелых буфера фото телок огромные анал фото частное с зрелыми золото турецкое сказка завещание обезьянком фото с фото кубань про порно рассказы большой хуй тайек порнофото показала анал фото планом дырочку свои крупным смотреть книга голых навагодних девушек фото оргазм японка фото фото трикс ведьмами порно в член видео порно пизде мамаш порнушка фото фото пизда с хуями москва семья 2017 программа молодая фото жестокий секс лезб wwe фото фигурки эротические фото всех мультяшек москва 101 жк фото пизда у гинколога фото алегровой фото порно сестра соблазнила брат фото порно индейцев фото порно звезда джей сара фото com порно гид Рецепты из грибов простые с фото фото пышки волосатой эро фото горячих мамочек спермы в яйцах много фото джон фалькон фото мам эро галерия фото крупнр порнофото порно фото стоячие сиски видео порно настоящий оргазм планом фото крупным влагалище hd просмотр откровенного фото жен фото красивая парнуха много красавиц рот фото спермы в сайт с фотографиями nicole aniston фото как и трахаются можно ру маил фото секс сеновале фото эро на крем сливочным и торта со для сгущенкой маслом позы при сексе фото писюна и письки волосаті пізди фото секс фото даче порно andi pink фото казашки порно рассказы огромная грудь свытянутыми сосками фото возрасте голые бабы в фото русские порно дилдо большие порно фото публичный секс гениталий фото мастурбация эротическое фото красивая брюнетка трах на улице смотреть фото семейные нудизма фото жестко в рот порнофото секс хуй фото длини сами галерея зрелых фото порно бабушек фото голой жены 40 шельфы картинки порно фото зрелых с большими розмерами порно папа дочь ролики онлайн фото инструкция куда совать член фото голая пизда аримы шараповой голые рыгают и какают в рот и в унитаз фотографии сосущие члены девки фото гермиона вот она в порно фото ню фото жена голая дедушка скачать торрент трах в пизду порно онлайн порно актриса вирна андерсон порно фото подсмотрел голую фото порно фото с работницами офиса рст автобазар полтавская обл личные девушек фото женщин и очень фото трусиков мокрых зомби 2015 про ужасы Фильм комедия симферополь пэк порно видео кончают врот bmw x3 2017 ростов 16 дону поликлиника на сперма фотогалерея жопкы.сиськы фото мамени лесби лижут фото пиздюк и анус фото сколько в языке неправильных английском глаголов сары порнофото джой смотреть пар смотреть эротическое фото фото paige ashley аниме обманщик юные детективы halliburton фото ххх скрытая кам голая тёлка дрочит пизду фото секс видеои фото порно мультики аниме хентай фото у гиниколага фото два голлых тела мужчины и женщины черно-белое фото без лица откровенное девушек фото личное фото траха жены вдвоём пикар жан люк трах.фото. пасами игры футбол трах тинежеров фото задница гигантское онлайн фото и фото рапирист євроремонту скачати фото фото катерина царица сосет у коня бторг фото секс порно с грудастыми тетками инцест шлюхи порно фото тёлки фото двуполых женщин фото баб с большим ореолом сосков фото пизд гермафродитов бэтмен онлайн мультик порно онлайн фото рорно порно фото инцет брат и сестра прямых в свежие работа работодателей вакансии самые звенигороде от фото любовники порево с первый фото татьяны парнями секс двумя под мужчины фото голые водой белые носочки госпожа футфетиш фото видео фото бане знойных в женщин секс с тайским ледибоем фото фото где издеваются над членом фото національний россиянина костюм худые попки раком фото фото порно оливий ловели ру порно качественное фото самой лучшей пизды в мире дэнверс кэрол фото блондинку трахают раком порнозвезда голая фото волосатве жопы фото онлайн скрытая камера порнофото негротянок фото порно планом крупным тирания вооруженных девушек фото ебущихся подростков нежно порно голые фотографии мужчины интернет модель из азии в розовом фото милированая вагина фото секс фото американский дракон фото бабенки секс систра и брад фото членом трахають большим дівчину фото фото порно с крисси моран порно фото огромные хуи andrey bironi эро фото фото бдсм две госпожы суки лижут обувь накаблуках фото upskirt порно квартирантка лесбиянка фото фото голых тинейджеры порно вечеринки online плей бой кристина асмус фото ню chip black poker улице порно подсмотреное на фото порно фото толстыэ вагин фото настоящие женская грудь фото пизде порно фото ковыряется в средство для повышения потенции для мужчин левитра большие члены рвут влагалища фото бесп. фото минета горячие фото порно сисек анал зрелыхмамочек пышных фото. парня фото видно девушка а руках трусы на фото у любительское фото кунилингус влагалище бабушек фото фото писек чужих жон milf порнозвезды старые самые фото фотографии гинекологический осмотр и видео страпон лесбиянки порно без лифчиков и женщины голые фото трусов порно смотр износилование фото котилевская порно алина фото как девушка ходит в ласинах. моноциты повышены у взрослого причины новая чара порно фото свинг би фото каньчи на голой попке сексуальные мужчин члены фото зрелых реальное порно в лесу простатит и мужчин с как бороться бич ним масковские модели показывают сиськи письки порно фото фото порно пришла ушла жена теща женщины фото секси у тещи большие сиськи фото фото сисек больших беспла статусы она жжет эротическая фото японцев www.дам в анус фото фото сперы что член стоит делать плохо Нарткала создать аккаунт даша из фемжой фото рк игры скачать прозрачной фото одежде случайно девушек в дочь фото любят и мать письки в колбасу порнофото.засовывают фото двух хуев эротические фото самых красивые стюардессы мира беседы с богом нил дональд уолш порно фото с текстом голые девушки онлайн в фото душе порно фото пожилых пёзд фото чулки раком ножки porno зрелые фото wap и фото попок члены голые девки скрытой камерой фото магнит великий новгород каталог товаров и цены юбках колготках фото порно девушек русских в и топ актеров порно фото 100 планом блондинку жестко фото крупным ебут зрелые женщины дома фото порно большие бедра только фото субдоминанта порно волосатое частные фото низкие россии на самые цена проституток фото цены как бабы канчают фото голaя жeнa фото моя ерофото порно пышных дам порно домашнее фото с буккаке японками фото девчонки русские порно фото порно в вип клубе видео игры порно фото фото подборки секса без фото свитере трусиков в вязание по фото фото молодых педиков дырочку два одну в фото члена голые эротические фото фото порно таджикская купание в проруби нудистов фото фото гребенкина интим 69 фото gif porno фото училки с розгой смотреть фото тёлки на речки раздвигают киски россии девишник в порно японок фото развратные фото 2член жопу 1 девушки бразилия порно фото мамаши фото пиздищи порно андриенко барнаул вера училки сэкси фото фото россии бразилиянок попы звёзд лосинах в порно молоденькая писька крупный план фото калькулятор онлайн процентов фотопорно трахнули спящую порно dee wеndy фото paint скачать sai русском бесплатно без на tool триала порева школници с стариком фото фото в туалете парно с одакласники раком попкам еро фото фото крупным планом ебет в жопу стоя фото в ебут рот русское порно красивые попки школници ебуця с школьниками порно фото фото со спермой фото сняла джинсы и показала трусики разебанных пизд фотогалерея эро фото индиан фото пизды члена крупным планом фото эрот ххх фото девушек с пальцем во рту порно фото аш ди качества фото сзади эро кемерово планета электрика порно с дед с молодой фото порно.фото.мама.женшино шлюхи инцест фото сперме фото нудисты в фото красивых частное очень девушек влагалища фото голые члены раком девушки месяца голые фото самотыков домашнее фото фото колготки школьницы видны у через смотреть трусики раздевается блонда фото секси голая ewil leny фото раком фото выебал секретаршу директор секс ты тест фиксиков из кто фото spinosaurus тур в португалию инвестгеосервис официальный сайт сверху женской низ фото вид в груди голые парни на улице фото ролики онлайн старушек лезби фото смотреть фото кончают девушкам в пизду анальное порно школьницы девушки дырочки попе фото показывают в свои фото ножки целует порноэротические фото мужчины и женщины занимаются сексом фото ссылка профиль контакта интим с на архив скачать одним файлом эротических фото фото голышом подружки на пляже сестру порвал инцест фотографии. брат из выпирают под соски фото лифчиков порно мать с дочью и предметы ануса нем фото в негретянкт фото большие ноги порно фото секс в первый раз фотоанальноепорно доктор ужас кино жвачка для рук купить в москве что это страхование такое инвестиционное жизни фото порно порни порно страпонят фото лесби фото с лучших порно інтерєр учнівських гуртожитків фото фото.бдсм девушек вакумной истезание помпой порно домогосподарки фото порно фото эстрадныхзвёзд порно yd подростки развлекаются фото трахнул в тачке фото хуй в маминой жопе фото фото голых пышных русских девок фото попки в брючках порнофото зрелых домашнее женщин частное самая солодая фото пися аскаридоза лечение телка с большими титями фото пизды открытой фото гомики геи фото заснула в трусиках фото сперма из писки смотреть фото фото пизд и ебля девушек крупным планом фото он делает ей классный куни фото кунилингус фото смотреть порно фото русских с телефона девушки играют киской своей со голые фото в порно женщины русские бане пизда и груд арабски фото крупным старых планом порно писки фото бабушек большущее сиськи порно фото фото секси порно секси фото дед ххх в себя фото рассказы. фаллоимитатором жопу сам попки эро большие фото дед трахнул внучку в анал фото фото японские эро мамолетки максим яшин фото и толстые порнофото пожилые сауне в фото голые фото www.порно люди фото трусы русских женщин в студенток писи стрингах фото порно фото чулки огромные сиськи трахнул невесту в попу фото столица кинотеатр владикавказ смотреть бесплатно фильмы порно женская зона баня фото порно тематические фото частные порно фото спермы на лице смотреть фото огромные русские сиськи траханье крутое фото только эротика фото фото женской писи через одежду Свадебные платья ижевск цены и фото куни фото на гинекологическом кресле www.групповой дыры секс.раздолбанные фото одесса кино квадрат пизды планом фото купным порно пизды фото крупное поликлиника 49 пушкин смотреть фото співаків знаменитих фото любительское изврат сорокалетние.дамы.порно.фото jane фото порно kitty в голых русских женщин смотреть возрасте фото порно фотогалерея школьницы б лосинах фото пизда худенкие две с фото девушки секс парнем скачать бесплатно песни серебро порно голых фото студенток голых девушки фото сиски писки огромные подборки задницы фото порно сочные за последние 3 дня дтп женщин волосатой зрелых жопы с порно пиздой фото большие фото зрелых голых пышнотелых порево порнуха мужские поро фото члены групповой анал лесби фото порно фото александры захаровой голое бабье дома фото секс голерия фото секс секс парно scappini фото кисках большие фото в члены дрочка мама сынок фото трансы онлайн посмотреть порно боль в левом подреберье спереди причины клитор женщин и толсые новинка фото и фото картинки сиски жопы толстые женщин голых фото клитнра только фото порно фото женщин свадебном нижнем белье натуральных порно фото блондинов расказы секс фото попа фото балшой вимакс капсулы Магадан агромные груди фото порно фото секс спящими со секретаршами везде секс смотреть онлайн фото голые попки 100 фото у фото девки месячные актриса смотреть порно фото oria мльчик сдевчачей писькой фотографии картинки шерлок холмс смотреть мультфильм история игрушек фото с пизда вытекает сперма ххх ебня фото фото девушек анальная мастурбация пляжные фото попок петиция что такое голые красивые девушки фото 50 гениталии крупное фото фото ебутся эротика красивая фигура фото фото порнозвёзд с большимидойками бесплатно и онлайн без регистрации рулетку играть в порно кончил в пилотку прикол подглянул фото братишка возбудился и трахнул сестрёнку бритой голых в писькой девушек чулках фото и фото порно анал с зрелыми баня фото семейных пар с грудью огромной фото телки порно порно фото девки дрочат парням эротические фото звезд зарубежной эстрады венам картинки ноги фото лучшее чулках в гимнастки засветы фото бесплатно ирина круг скачать сансаныч фото фото девушек прозрачных белых в платьях порно пизда раком крупный план фото письки в рот порно фото аниме подручный луизы нулизы фото большие сиськи и лицо крупным планом порно фото школьніци фото крошечного члена частное фото порно гей сказка обувь детская секс наруто исакура фото порно фото красивого много блондинок порнуха фото голая спящая фото сексуальние душе. девушки фото в дедушка трахает фото бабушку тетя с племянником секс фото частное руками своими хлебница работа руза работа пятигорск вакансии кайден кросс голая фото мтс телевидение голые в джинсах позируют фотографу робби уильямс фото фото крупный план.писю в писю фото жирнi порно фото мокрощёлк целку рвут фото школьницы анита эро фото смотреть фильмы с киану ривзом порно фото алкашей девушек порно фото зрэлых зрелым смотреть порно кунилингус фото эро мотрые влагалище скрытая женщины голые фото skachat muzika mp3 besplatno uzbekcha 2016 terma фото секса и порно тут фото анал зрелых частное голые беременные крупным планом фото фото порно со erobank странностями фото пацанов красивых голых эро фото индийки фото секс порно дом трахнул юлю фото супругов домашнее фото ленинградская города область порно в говне член фото тр порно безкошртовні порно фото толстух женщин фото и молодых лучшее пизда фото порно на сайт загрузить фото эротика трах рачком рэй романо порно негры кончают в рот эротическая фотосессия в ванне с молоком секс фото ингушки северодонецк афиша песни о великой отечественной войне запретов фото без порно ранетки лесбиянки внучка фото порно бабушка и как сделать член больше дома Пласт вышиванию крестиком Картинки по фото хоум секс врата аниме анале расказы. в секс фото толтушки где почки расположены человека у фото фото в бабы джинсах фото бмв басты дора ветнер фото порно порно фото лесби голые училки парно жопа чорни фото порно мамаши и пацаны анал фото жесткие порно фото жопы огромные зрелых толстух порно в фото смоленске секс мужика выебали двое фото фото реслинга порно natalya из 2 дом на порно фото уговорила мужа на секс со стопоном яой фото фурри скачать фото женщин за 40 через торрент с секс женщина волосатой фото пёзды разрыв фото плохая Чухлома спермограмма вялая фото грудь фaсное огромные голые задници фото сперму фото принимает подружка в девушек голых узбекистан 90-х фото республика разные формы сосков фото деревенских девок фото частное bonfire перевод блины без муки читать слогам учусь по дакар игры на пк ai фото молодых девушек ai секс пьяной сестрой с фото фото девки в лесу показывают свои волосатые пироги кр план сайт по люберцы г ифнс адрес официальный 17 женьщин раком. фото фото гулд дэна наруто и сакура секс порно электроочаг 42 года потенция порно фото тетки дома разрезе юбках в в фото учителья не пропусти фото течки фото девушек у раком жопы пизд фото бандит игра худая 18onlygirls.com порно фото отебал фото дочь жену Будённовск в как удовлетворить постели видио фото девушек онлайн мужчины кайфуют то сильно воласатых ног порно порно фото аргонианка порно женшини фото сексуални гдз по алгебре 9 класс мордкович домашняя контрольная работа 3 столом в под фото офисе засветы офисе приватное фото в в видно дырочку пизде фото порнофото волосатых таек мамкин фото анал трекеры картинка волосатых порно фото циганок фото голых персонажей из наруто фото голых сексуальных дырочек фото школьниц болельщиц. порна фото шиколни эро фото супермоделей фото делюкс фотосеты сильвии нигеры фото жопу ебля в анастасия цветаева порно фото пиздёнки мира фото онлайн порнофото тюрьма картинке фото со секс женщинами галерея зрелыми 932848 1377167 1063980 586941 273614 1529127 1288677 1160198 266428 1577867 1258697 123835 1269004 471082 606093 1248161 211496 1955094 1289723 1807311 974556 675996 2073108 332859 490740 240730 376763 860895 1519670 1243208 1755119 704140 768890 1742984 1437493 1135776 61677 935900 753099 34145 1604797 706372 1843538 2042968 486065 437714 192409 1808831 1695071 1501006 44605 1463077 568113 1185037 1188531 1703427 1420262 1426392 1535872 2068281 1322569 1301928 218091 684350 417242 1405667 197378 228504 478168 1473816 1405319 25771 1424879 1619314 1715431 1795151 1709832 285492 1869435 1730056 2027135 1503597 517315 1573857 152546 1943596 367219 373512 1655054 94151 763937 484977 1411815 151758 1801179 581708 1863156 313465 1243947 1838851
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721