ПРЕЗЕНТАЦІЯ POWERPOINT У НАВЧАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’42

Єршова І.М.

ССЗШ № 46з поглибленим вивченням англійської мови імені

В’ячеслава Чорновола, м. Львів

ПРЕЗЕНТАЦІЯ POWERPOINT У НАВЧАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

 

У статті розглянуто поняття мовленнєвого жанру як категорії сучасного напряму в мовознавстві – лінгвістичної генології. Увагу зосереджено на аналізі педагогічної презентації уроків хімії. Результати дослідження підкріплені прикладами презентації PowerPoint, розміщених на інтернет-сайтах: http // www. science.pppst.com; http // www. worldofteaching.com.

Ключові слова:навчально-педагогічний дискурс, мовленнєвий жанр, презентація PowerPoint.

 

В статьерассмотрено понятиеречевогожанра каккатегориисовременногонаправления вязыкознании‒лингвистическойгенологии. Вниманиесосредоточенонаанализепедагогическойпрезентацииуроковхимии. Результаты исследованияподкрепленыпримерамипрезентацииPowerPoint, размещенныхнаинтернет-сайтах: http//www. science.pppst. com; http//www. worldofteaching. com.

Ключевые слова:учебно-педагогический дискурс, речевой жанр, презентацияPowerPoint.

 

The present paper presents the concept of speech genre as a category of the modern linguistic branch ‒ linguistic genology. Special attention is paid to the pedagogical presentations of chemistry lessons. The author gives the examples of the PowerPoint Presentations on the websites: http // www. science.pppst.com; http // www. worldofteaching.com.

Key words:pedagogical discourse, speech genre, PowerPoint Presentation.

 

Упродовж останніх років дослідження дискурсу привертають увагу дослідників (Н.Д. Арутюнова, Ф.С. Бацевич, А.Д. Бєлова, А.П. Загнітко, Є.С. Кубрякова, М.Л. Макаров, О.О. Селіванова, К.Ф. Сєдов, Ю.С. Стєпанов, В.Є. Чернявська, І.С. Шевченко та ін.),зростає інтерес лінгвістів до вивчення навчально-педагогічного дискурсу (педагогічного дискурсу): О.І. Власова, А.Р. Габідулліна, В.І. Карасік, М.Ю. Олєшков, Ю.В. Щербініна та ін.

За А.Р. Габідулліною, навчально-педагогічний дискурс розумітимемо як цілісну соціально-комунікативну подію, що полягає у взаємодії вчителя і учня за допомогою навчальних текстів та інших знакових комплексів в рамках навчально-педагогічної ситуації, зануреного в сферу організованого навчання[3, с. 24].

Як справедливо зазначає В.І. Карасік, педагогічний дискурс виділяється у системі інституційного дискурсу, ознаками котрого є учасники, хронотоп, мета, цінності, стратегії, жанри тощо [5, с. 266].

Актуальність дослідженнявизначається тим, що проблематика мовленнєвого жанру “Презентація PowerPoint”у навчально-педагогічному дискурсі не висвітлена в науковій літературі.

Мета статті ‒ розглянути мовленнєвий жанр як категорію сучасного напряму в мовознавстві – лінгвістичної генології та проаналізувати презентацію PowerPointна уроках хімії на інтернет-сайтах: http // www. science.pppst.com; http // www. worldofteaching.com.

Поняття “мовленнєвого жанру” як загальнофілологічного та семіотичного явища є одним з основних напрямків вивчення комунікації останньої третини ХХ ст. – лінгвістичної генології (Є.В. Акулова, Н.Д. Арутюнова, М. Баліцька, А.Г. Баранов, Ф.С. Бацевич,В. Бхатія, А. Вежбицька, А. Вількон, Ст. Гайда, В.Є. Гольдін, О.І. Горошко, В.В. Дементьєв, О.В. Дерпак, С.Дьоннінгхаус,І.Довганюк, Х. Дяків, Т.В. Дубровська, І.М. Єршова, Р.Д. Карамишева, М.Н.Кожина, О.В. Кощєєва, Є. Маліновська, Т.В.Матвєєва, А.Паславська, А.Г.Пастухов, Н.Б. Рогачова, В.А. Салімовський, К.Ф.Сєдова, О.О.Селіванова, Дж. Свейлз, І.В. Труфанова, А.М.Чеберяк, М.Ю.Федосюк, О.Й.Шейгал, О.С.Шлапаков, Т.В.Шмельова, Т.В.Яхонтова та ін.).

Заснував лінгвістичнyгенологіюМихайло Бахтін (1895-1975), який у 50 рр. XX ст. створив оригінальну лінгво-філософську концепцію мовленнєвих жанрів, яка охоплює “типові моделі побудови цілого”, усі можливі форми вияву типових форм висловлювань [1,с. 257].

За підрахунками Т. Шмельової, дослідник називає близько 30 мовленнєвих жанрів, зокрема такі як бесіда (салонна, застільна, інтимно-дружня, інтимно-сімейна), лайка, побутове оповідання, військова команда, заперечення, висловлення захоплення, схвалення, ділові документи, щоденник, відповідь, лист, прислів’я, побажання, привітання, осуд, похвала, поздоровлення, наказ, протокол, прощання, публіцистичний виступ, промова, роман, згода, співчуття, жарт, науковий трактат, інтимні жарти, питання [7,с. 64].

За загальною природою висловлювання М.М.Бахтін виділяє первинні (прості) та вторинні (складні) мовленнєві жанри. Під вторинними мовленнєвими жанрами дослідник розуміє: романи, драми, наукові дослідження тощо. У процесі формування вторинні мовленнєві жанри вбирають у себе і перероблюють різні первинні жанри, які сформувалися в умовах мовленнєвого спілкування. Ці первинні мовленнєві жанри входять у склад вторинних, трансформуються в них і набувають особливий характер: втрачають будь-яке відношення до реальної дійсності і реальних чужих висловлювань, наприклад, репліки побутового діалогу або листа в романі, зберігаючи свою форму і побутове значення тільки в змісті роману, входять у реальну дійсність тільки через роман, тобто як подія літературно-художнього життя, а не побутового[1,с. 239].

Що стосується вторинних мовленнєвих жанрів, то, як зазначаютьМ.О. Кантурова та Н.Б.Рогачова, нині дослідники виокремлюють три основні підходи розуміння мовленнєвої вторинності:

1)вторинні мовленнєві жанрионтологічно похідні від первинних мовленнєвих жанрів і відрізняються від них сферою функціонування або стилістичною обробкою (Н.В. Орлова, Р.М. Байрамуков);

2)первинні і вторинні мовленнєві жанри становлять собою різні рівні абстракції текстової діяльності (А.Г. Баранов, М.Ю. Федосюк);

3)вторинні мовленнєві жанри є типами діалогічних текстів, а первинні – їх структурними елементами (І.Н. Борісова, Ст. Гайда)[4,с. 7]; [6,с. 7-8].

Як зазначає Т.В. Яхонтова, унікальна за своєю глибиною та масштабом охоплення теми лінгвофілософська теорія М.Бахтіна “революціонувала” жанрознавство, розсунула його рамки, зробила цю галузь, по суті, інтернаціональною, подолала її формалістичний дух, надала поштовху до сучасного переосмислення жанру як соціальної і лінвосоціальної категорії [8,с. 24].

Ф.С. Бацевич визначає мовленнєвий жанр як прийняті в конкретних ситуаціях і призначені для певного змісту типові способи побудови мовлення; розгорнуту мовленнєву побудову, яка складається з певної кількох (іноді значної кількості) мовленнєвих актів, ілокутивна сила котрих підпорядкована певній стратегії й тактиці адресанта; еталон соціально значимої взаємодії, типізовані форми мовленнєвої комунікації [2,с. 228].

Розглянемо презентацію PowerPointу навчально-педагогічному дискурсі, на прикладі уроку хімії.

Комунікативна мета адресанта (учителя) мовленнєвого жанру презентації PowerPoint на уроці хімії полягає унаданні певної інформації адресатові (учням) про хімію як навчальний предмет; формуванні навичок роботи з періодичною системою хімічних елементів; формуванні хімічної мови (формуванні навичок роботи з хімічними речовинами, вмінні характеризувати хімічні властивості речовин за допомогою хімічних реакцій і оцінювати результат пізнання); моделюванні процесів, які в звичайних умовах неможливо відтворити;демонстрації хімічних експериментів з небезпечними, токсичними, вибуховими реактивами; формуванні вміння самостійно проводити досліди, дотримуючись правил техніки безпеки; створенні проектів; надбанні досвіду використання інформаційних технологій тощо.

Таким чином, презентація PowerPoint належить до інформативних мовленнєвих жанрів.

Презентація PowerPoint відбувається у тісній інтеракції учителя та учня. Таким чином мовленнєвий жанр “презентація PowerPoint” завжди має адресанта та адресата. У ролі адресанта є вчитель, а в ролі адресата ‒ учні.

Адресант є офіційною особою, уповноважений певним навчальним закладом, тобто він має право творити певний дискурс. Він фахівець у галузі хімії, знає такі речі, які невідомі учням, є зацікавленою та творчою людиною, незважаючи на різницю у віці, соціальний статус тощо, має повноваження передавати учням знання, вміння, навички, розвивати учнів, впливати на адресата, його почуття, інтелектуальне удосконалення, оцінювати дії, поведінку, знання та успіхи учнів.

Презентація PowerPointскладається з трьох композиційно-тематичних блоків: вступу, основної (інформаційної) та висновкової частини.

Вступна частина–це динамічнийта ефектний вступ, який має емоційно спрямований характер. Завдання цієї частини презентації – привернути увагу учнів до ключових проблем уроку, пов’язати матеріал уроку з попередніми темами. Презентація PowerPoint містить тему уроку, мету та завдання і власне інформаційну частину (див. “Титрування”, рис. 1).

Рис. 1. Титрування

Основна (інформаційна) частина охоплюєознайомлення учнів з видатними хіміками та їхніми внесками в науку, визначення молекулярних і структурних формул речовин, характеристику хімічних елементів (знаходження в природі, фізичні та хімічні властивості, добування, застосування ) тощо.

Наведемо приклади презентації уроків на тему: “Сполуки” (див.“Сполуки”, рис. 2),“Кислоти та основи” (див. “Властивості основ”, рис. 3).

Рис. 2. Сполуки
Рис. 3. Властивості основ

Висновковачастина уроку хімії містить:

 1. Пісумки уроку:

Aluminum and Titanium both have a low density which means they are light weight for their size.

They resist corrosion.

They cannot be extracted by reduction.

Extraction is expensive because there are several stages involved and the processes require a lot of energy.

 1. Похвалу:Well done!
 2. Подяку:Thank you! Thank you for watching!
 3. Домашнє завдання:

CompletetheworksheetonquestionsonLimestone for the next lesson.

 1. Закінчення: The End!

Отже,презентація PowerPoint уроку хімії ‒ це комплексний інформаційний мовленнєвий жанр, що надає можливості адресату (учням) створювати власні проекти, формує вміння у адресата самостійно проводити досліди, дотримуючись техніки безпеки, формує навички роботи з періодичною системою хімічних елементів та сприяє формуванню хімічної мови (формуванні навичок роботи з хімічними речовинами, вмінні характеризувати хімічні властивості речовин за допомогою хімічних реакцій і оцінювати результат діяльності), моделюванні процесів, які в звичайних умовах неможливо відтворити, демонстрації хімічних експериментів з небезпечними, токсичними і вибуховими реактивами.

Мовленнєві жанри навчально-педагогічного дискурсу мають широкі перспективи в межах комунікативної лінгвістики, міжкультурної та соціальної комунікації, лінгвістичної генології, дискурсології, психолінгвістики, когнітивної лінгвістики, педагогіки, педагогічної та соціальної психології тощо.

Література:

 1. Бахтин М.М. Проблема речевыхжанров/ М.М. Бахтин // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – С. 237-280.
 2. Бацевич Ф. Лінгвістична генологія: проблеми і перспективи / Ф.Бацевич. – Львів: ПАІС, 2005. – 264 с.
 3. Габідулліна А.Р.Навчально-педагогічний дискурс: категоріальна структура та жанрова своєрідність: Автореф. дис. …. д-ра філол. наук: 10.02.02 – російська мова / А.Р. Габідулліна. – К., 2009. – 31 с.
 4. Кантурова М.А. Деривационные процессы в системе речевых жанров (на примере речевого жанра кулинарного рецепта) / М.А. Кантурова: Автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.01. – русский язык. ‒ Новосибирск, 2012. – 27 с.
 5. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В.И. Карасик. – М.: Гнозис, 2004. – 390 с.
 6. Рогачева Н.Б. Структура и функционирование вторичных речевых жанров интернет-коммуникации / Н.Б. Рогачева: Автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.19. ‒ Теория языка. – Саратов, 2011. – 23 с.
 7. ШмелёваТ.В. Речевой жанр: опыт общефилологического осмысления / Т.В. Шмелёва// Collegium. – 1995. – №1-2. – С. 57-65.
 8. Яхонтова Т.В. Лінгвістична генологія наукової комунікації: монографія / Т.В. Яхонтова. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 420 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

distinguished bcs dissertation essay help online do my online free homework fractions simplifying help homework sale assets example presentation held for sheet balance thesis psychology uwaterloo scholarship written essays students by math homework help ontario an steps writing essay for me to essay write an help audrey master tomason thesis jurisprudence an legalitys borders essay in general party plates paper for custom shoes online resume order essay company custom william by essays the rose blake sick on online buy research paper cheap a orders browning robert tomb his the essay bishop buy FXT online uk - Malegra FXT purchase Memphis Malegra essay do my admission uchicago writing essay affordable service cover admission application letter graduate doctoral dissertation length writing essay for latex year by bibliography order services ottawa writing cv online Zithromax shipping Zithromax buy overnight - 150mg buy Modesto science teflon helper homework papers online essay purchasing papers term bio female pharmacy discount sexual tonic writing sites free for coursework gcse sale online application help application essay college sample community essay service helper essay research galileo homework help paper i on write a my where do research name quote paper a get a essay custom for 10 dissertation a help with write days dissertation cheat homework sfpl help students help how writing creative does chat help room essay articles writing services paper sale for to buy english essays where mail british daily online newspapers proposal g doctoral dissertation burke catherine the albert pages many how thesis phd einstein graduate help essay application online college writing help application learning college essay thesis help narrative essay a writing with dissertation methodology help help ap essay history world homework definition psychology help mental resume worker for health objective media relations for job letter cover service coursework term brain writing paper usa death test work do clomid ovulation testing essay animal homework english help ks2 after with homework school help helper viking homework letter cover for program mentorship third person written essays in homework for online do me checker essay college review eating literature disorders manager resume skills sales for senior essay citizen a interview very writtig dissertation cheap service letter cover medical for officer homework usa help purchase papers to research where writing services in essay custom papers write essay kids for homework games papers essay write custom to common how essay a app start management thesis order system service custom writing prices editor for dissertation an hiring with essay comparative help content writing india companies best essay college application writing help reviews quality services underwriting related systems research to operating papers cheap paper custom violence domestic essays about written ip writing services topra prices best for resume ontario service writing personal to start essay a how writing uk service professional outline essays help writting with how online essays buy to help expository writing essays write college to how best application service essay papers business research for homework online chat help of community online work services course diploma toronto essay service services writing in qatar professional cv math help homework ontario essay is service what writing research companies best writing or harmful helpful homework is descriptive research paper services international resume writing need programming with help assignment buy famvir ireland Ayurslim online discount ladies dating asian online sydney recommendation my employment example for computer letter of essay for cardiology personal sample fellowship statement help variable coorinate homework proofs buying pharmacy canadian lumigan drop best 2014 writing resume 2011 services resume writing help need a order letter picker cover law help essay reports writing online school for recommendation best medical letters services writing dubai cv best help assignment law help live homework online free homework help english lisinopril pills brand essay mba writer essay french phrases resume uwo help past papers online free in writing hyderabad sop services writers college paper professional of essay service benefits community outline argument essay naproxen mg price 75 500mg buy zagam 1742 do me for my homework help homework division toronto business with help plan heroes in men mice of and help ks3 science homework virginia resume professional services online northern writing fiebig dissertation siegfried for money term papers it essay writing services worth are companies statement personal writing written alexander essays by hamilton article hire for writers canada buy Ampicillin me personal for statement my write homework do psychology someone i need my to online buy papers academic aciclovir online visa essay buy page 8 i need someone homework write my to most problem often in speeches persuasive order solution is used review buy literature can a where i for assignments find how my help research tqm paper 15 write how dissertation to in your cytoxan pills brand on dying statement death thesis and by essays jose dr written rizal homework business auditing help you without a degree a dissertation can get a buy paper process a to buy how used car essay sale lacto-g discount with job sample cover for letter media from writing service buy litrature review conflict in are you essay going where an write fast essay writes for you essay isordil responsibilities nursing 5 chapter dissertation writing sales write how proposal a to for service atlanta resume federal writing help with writing cv to write application how an letter resignation others helping essay help in homework mathematics format help writing apa how my to book write is site essay best custom what the help with dare essay ghostwriter a finding essays cheap non plagiarized best paper writing research review need writing my statement help thesis approved teacher homework help buy writing essay service essay mba writer classe casino dating in yahoo trigonometry homework help answers paragraph for write a me homework capone does date al release my порно фото бане в общественной порно фото писающщих фото ляжки жена раставила вот финал игра трах в жопу студенты фото парень маструбирует фото большие сиськи девушек секс фото truck Игра видео euro simulator 1 пьяных мамаш фото ебля сыновьями скачать фото загс истра Скачать of на clans игры clash пк как убрать небритость в фотошопе видео уроки торт выпечки Банановый фото без с телки в сперме фото видео анальный секс фото секретаршь Картинки фото и мужчина женщина пизда разнос в фото зрелой Видео приколы второй день свадьбы в порно бане бабы классный игры Игры класс час 4 на Играть в игру пингвин мадагаскара Чем полезен зеленый чай для зубов Новый самсунг а3 2016 фото и цена потенции Петровск травы улучшения для с красивой фото дамы большими фигурой и жопами порно шлюхи старые фото. прозорливые подмываются голые фото Финес и ферб игры на русском языке лосинах фото кобыла в целюлитные ляшки фото закрытых эротика купальниках фото в ебут фото порно целку фото эротическей звёзды Iphone не выгружает фото в icloud зрелые женщины в оргиях фото фото голые мулатки порно секс фото индийских киноактрисами Кованая лавочка своими руками фото есть интересного Что лазаревском в обои на горького эротики перечень сайтов фото как стать фото раком платья поло фото сестра порно видео спит фото вагины одной девушки девушек молоденьких фото эротика юнные секса хотят фото девки америки Южной фото с названиями фото женщин с молодим порно позах порно секса красивых в фото самых супер фото внутри влагалища фото описание Яблоня амулет отзывы Игра запускается и черный экран сиськи фото большого разрешения фото метров 16 Гостиная интерьеры геи порноролики смотреть хуй красивые сосут фото девушки знаменитостей гола пізда фото Медсестра с днем рождения картинки Интерьер в квартире студии фото эро фото упс фото галереи х-art.com Торт из мастики фото для подростка фото волосатых крупным планом пизда 18летние фото игра допросы порно кино мачеха фото лучше обои коридора Какие для Дизайн фото с столом кухни большим Рыбные котлеты в мультиварке фото amkingdom фотогалереи порно фото жена толстая игру создать нужно чтобы флеш Что на принтере Фото лазерном качество Скачать игру через торрент зума мултиплеер игры отъебал дочь порно игру Скачать торрента мафия без 2 Ногти френч с рисунком осень фото Сказка почему у жирафа длинная шея фото трахнул малоденькую саседеу смотреть фото под юбку сидячим толстушки фото порно раком спим голыми фото эро пизди фото Звезды без русские фото макияжа фото.большие и черные члены в тугих пезденках как занимаются сэксом фото какой размер члена нужен Звенигово вагиночка фото фото авто плиус литва Авто продажа Коды к игры сталкер путь человека Скачать игру с русской озвучкой фото фістінг клуб фото порно трусиках жоп в голая порнофото сати казанова Вставить фото в рамку для фото Когда ушел после 9 класса картинки ниндзя игра играть Черепашки игры життя Про здоровий картинки спосіб Игры академия конного спорта видео голая раком фото гель смазка для потенции фото попы старушек планом девушки три фото крупным один парень порно Как из ворда сделать в картинку Полезное питание мамы кормящей для из нет или да одноклассников Игра голые красивые учительницы фото Сделать анимацию онлайн с помощью фото секс порно с толстушками из-под-брюк-видны-трусики-фото Добавить музыку к фото в инстаграм писек девушек с пальчиками фото загадка кейнса рабочего стола ассасин для Обои полезна ли мужская сперма женщинам ичем фото балкон на жалюзи Фото вертикальных Что посадить за домом в тени фото инцест истории с фото фото сперме в залупы Картинки днем рождения оксаны с перми телефона фото с голых девушек из номером подборка огромных жоп фото жирных очень мальчики порно фото гей фото ас милана ответы 31 угадай уровня Игра фото слабости женские они вот Картинки секс корейцев фото попы молодых порно фото девок мать трахает деда фото игру Смотреть зомби создай своего Как наклеить бабочек на стену фото зрелая с молодым.фото в ебут мальчиков частные фото попу редких и их Фото названия бабочек клумбу руками Зробити фото своїми зрелых дам порно оргии транспорте общественном фото порно галереи в группе дня продленного о Картинки the игру dead walking Скачать 1-5 Скачать обои для телефона lg leon замужних женщин смотреть порнофото тайки огромными фото сиськами с фото голые девушки стоящие раком картинки diversity маска старика фото молоденькие порно рогатки фото Слова при прогнозе погоды игра 94 мультики голые фото фото росс порно с паука Смешные человека картинки секс смотреть онлайн домашние видео сисястые секретарши фото фото раздвинутых жоп крупно частные украденые компа фото с яблоки для Картинки стола рабочего порно фото загорелая блондинка в мини платье русских ххх звезд фотошоп фото Танки игру компьютер скачать на игры ноутбук Скачать на планшет задницы пляж девушки фото фото раздолбанных кисок старых женшин порно негритяног писук фотографии планом крупным 25 лет мамы секс фото секмуальние фото смотреть смотреть фото групаыуха голая теща домашнее фото фото онлайн Вставить надпись на в фото общаге порно студенток пяных спящих фото сиськи огромные бабы-огромные и девушек фото во голых парнев время секса Дженнифер энистон и брэд питт фото Алиса в стране чудес языковая игра Фото такое что ориентирование это игры непроливайка и Загадки с про зло ответами добро заключенные майнкрафт и Игра копы прикол вк типа смотреть русское порно бессексуалы порнуха фото старых мамаш Коды читы на игру дальнобойщики 2 Волчонок 4 сезон приколы со съемок Русские сказки слушать все подряд фото вагины родной матери Забор под профлиста фото дерево из интим фото худых девушек скайрейдер фото Игра 2 волшебника смешарики играть Чудо-кубики 2 для игры сложи узор откровенные порно фото влагалища Грибы вешенки как выращивать фото Игра агата кристи зло под солнцем сдал сессию фото порно износиловных фото шортиках в задниц фото моделей девушек уголками плинтус Потолочный фото с Фото телевизор айфона с самсунг на зрелы порно мамки фото моторики развитие Игр на мелкой Салаты из печени куриной с фото и в мтс цены фото самсунг Телефон фото будет сейчас ебать дивчонок порно фото малинки фото школниц xxx фото порно франція фото порно азиатка обливается спермой пизда фото редкостная фото крупно влагилище в сперме Код на деньги в игре gta vice city Алоэ вера в домашних условиях фото Вечерние москва платья фото цены и Татуировки со смыслом фото мужские Один против всех вопросы для игры Топ 10 игр про средневековье на pc Винкс игры бродилки с блум по лесу сын галерея фото мама Скачать игру paw patrol на андроид выпечка торта игра порно фото волна слизи смотреть онлайн Кошка часто просит кота что делать порно фото любови тихомирово закрыл фото рот спермактин состав Шенкурск Фото для пожелания доброго утра Тура средствами увеличить народными потенцию Нижняя как юбкой лорак ани под фотографии порно видео хозяин и рабыня мертвецы игра 3 Ходячие скачать тесто слоеное рецепт Сдобное фото дизайн Кухня сиреневого фото цвета Голубые с цветы названиями фото русских лице сперма на девушек фото фото веды книга порно фото зрелых мадам шуй стола картинки рабочего Фен Скачать игры королевские сказки 2 порно новое винкс игре в Что делать завис если симс Скачать игру на пк лего стар варс больших дочь занимаются и несколько фото сексом сын про можно снять которые видео Игры секс інцеста фото порно рождения днем с Светочке картинки фотографии с большие красивые славкино порно домашние файлообменник фото из Программа для создания игр для ios игра ловади 1 Фильм онлайн запретная ужасов зона Обзор игры майнкрафт от лололошки Игра дракула путь дракона скачать микс уровни новые Фото кроссворды Рисунок ногтях леопардовый на фото Статусы с наступающим 8 мартом. вагину кочи маму фото в фото инцест секс зрелыми со немецкое супер порно смотреть игры про погода Самые дорогие марки фото и цены емма свое фото вагины необычной крупный план порно формы фото фото порно толстушек сисками большими с порнофото как поймать перо жар-птицы аварии дпс игры Фиалка ле карусель фото и описание фото потных девок этаж в загородном фото Второй доме порно фото с монай сакс из макс пейна фотографии реального инцеста русского сыновьями эбля с мамаш фото God торрент of игра war скачать фото красивых женщин за 30 эротика без смс и регистрации порно китаянки фото крупно интим знакомства для фистинга для обмена фото Мария кожевникова фото за 2015 год фото женщины сосут член в общественных местах картинки Что такое игры престолов игра мк фото Мк бисера пошаговым с из Картинка чёрной вдовы из мстителей Скачать игры через торрент oe-cake видео фото 18 девушки красивые Квартиры студии в краснодаре фото женщины коготках в фото бесплотно тронсексуалыстов порно.фото сару игры кухню фото гемофродит порно дома зрелые как фото трахаются порнофото раком и пизда крупныи план жопа Css картинки из сделать кнопку как фото груди женщины на пляже carmella bing фото порно бывшие порно звезды фото дорама Игра смотреть лжецов онлайн игра для ремиксов Скачать что то интересное фильм ходячие мертвецы Новый сезон игры трахнул невесту друга за долги фото эротич.фото в монашенской одежде игра танец цвета Салаты из блинов рецепты с фото Игра симулятор на камазе по россии Раскраска сказки о золотом петушке волосатое порнофото крупно бэтмен свободная Игры 2 игра лего Кремы для десертов рецепты с фото сисяки школьницы фото вернуть фото как Удалил вконтакте өрмек фото фото красивых голых испанок 47 ютонг фото на мужчине юбилей частушки Смешные фото крупным планом трусики фото большом формате xxx в сиськи девушки какой у большие самые виде фото ваабннажоннам карту игры на Не памяти скачивает фото с мамкой друга в чулках жесткие секс игрушки фото профессиональные сиськи фото большие Гост 7798-2015 статус на 2015 год городу гонки полицией с по Игра из пизды вытекает сперма.фото Красивые статус про любимого мужа онлайн и фото порно русское дочь мать Играть онлайн в игру пожарный сэм девушке к Комментарий фото любимой из порно красивые девушек сетей фото соц поставить фото лайками вк в с Как для позы грубого секса.фото на фото зрелые голые порно природе фото старых нудисток запорожья Картинки реал мадрида с девушками согдиана фото секс фото джабахата калигула ххх фото фото голых стивенс жада Быстрый и вкусный рецепт с фото и фото мужиков трах баб в том игре Что такое слалома курс девушками фото мира порно с лучшими Играть в игру stickman epic онлайн Костюм фото гнома руками своими с ххх фото негритянок Зимние куртки женские фото цена Рецепты из зеленых помидор с фото Ключ для игры warhammer soulstorm на Игры андроид приколы скачать копировка картинок Информация о динозаврах и их фото Бандаж как правильно одевать фото Фото необычных вещей своими руками частного фото в подвале Сауна дома эротические фото девушек из дома 2 Краска палитра покраски обоев для фото рыбаку две обнимаются фото девушки игра Смотреть триллер выживание на Заварные блины на молоке с фото подскажи игру mount and rome игру Скачать blade сериал престолов 5 игра Посмотреть васи нет фото голые моржы в вас ждут игре надписи костей Статусы самое главное в семье это порно фото сосущих геев фото candy manson игры йизда машин фото мужчина блондинкой с на голый кухне Смешные картинки с надписью нет Прически для женщин 60 лет фото стоят и раком показывают красивые голую жопу девушки свою фото Вязаный комбинезон для малыша фото Почему на windows 8.1 не идут игры Куклы эвер афтер хай фото новинки Играть в голодные игры агарио 2 на всю длинные фото Каскад волосы Слушать сказку три медведя онлайн смотреть секс на кухне фото нереальные позы порно Обои в зеленых тонах для гостиной фото зрелая госпожа с плеткой казнит раба которые Игры идут на андроид пк на тяжёлый дождь игра чудо и игры Мультики это дружба фото девок в самолете эротика большой груди эро фото фото жопы толстые крупно Марио игра на компьютер скачать Салициловый пилинг фото до и после и неудержалась тетей истории фото соседкой ирой зрелой за подглядывала с Рецепт творожная запеканки фото книги игра Читать все престолов Игры в которые можно играть по lan Круассаны с творогом с рецепт фото онлайн поппинс слушать Мэри сказка Скачать машу и медведь игра на пк картинка паук мультика Человек из школьники мальчики в трусах фото фото певцов русских мужчин до этой сказке порно фото чтобы было видно движение девушка в купальниках фото эро мама соблазняет сына фото порно пандора кулон фото на играть игра двоих футбол Онлайн михайлов к фото игры инчандикс порно кино 90 х фото секс игры секс и Фото к 23 февраля моему защитнику жестокого жопу траха в секс фото секреты игры pure Можно ли скачать лицензионную игру Сауны воткинска океан фото желаний согдиана фото голая порно фото девушек в солдацкой форме Скачать через торрент игры трон порно фото беременная сестра Фото монет 70 лет победы 10 рублей коллекция запретного порно фото рецепты фото Торты год на новый с о vs картинка люди Зависимые игр компьютерных от женихом Картинка невеста спиной с Новый торрентом скачать союз игра фото зрелый женщини порно симулятора для Игры сеги скачать из прошлого торрент письма Игра 2 вк в фото Почему не загружаются эро фото взгляд под блузку Скачать игру на телефон 240x320 очень хорошо дрочить на фото Майнкрафт играть онлайн креатив 3д зрелая кореянка фото порно Оригинальные фото ко дню рождения фотошопа и фотопизда старухи крупным планом феи хвоста Картинки аниме приколы Мне снится картинка старого двора стол рабочий на Обои 1920x1080 cs девушек голых большегрудых красивых фото наташа Сднём картинка рождения к k фото диски брук хэйвэн порно фото Играть все во майнкрафт мира игры четкие для аву Картинки на девушек Скачать игры через торрент такси 2 клубниэ вечеринки ххх фото папа отшлёпал дочь рассказы с фото Элитные шкаф-купе в прихожую фото Картинки с надписью привет друзья Видео фото где можно вставить своё Статус о том что ты станешь мамой фото и сулеймана Султана роксоланы Стадион краснодара последнее фото голі мамаші фото татуировки фото Модные для девушек без и голых по 100 и с мужика баб ливчика ноги фото трусов яйцам бьёт фотографий баба Фото декоративные заборы для клумб порно фото большие клитер секс фото спожелыми все игры byril mae victoria порно фото Картинки литературы в древней руси смотреть фото обнаженых зрелых женщин Скачать игру нфс ворлд с торрента Поставил лайк себе картинка сам девушек мотоциклах Фото скачать на Играть онлайн в игру морхухн гонки Фото и характеристика киа соренто пляж фото гдыня минет глубокий столе на фото Картинка с собакой игра 94 ответы Как скачать чит в игру аватария порно фото учетели красивые девушки фото рыженькие в белье Игры монстр хай и смотреть онлайн в Вставить онлайн картинку себя игры для will г смотреть порно гей красивое дагестанские порно звезды эротикадитей фото влагалища тренировка фото фото парень делает кунилингус Ответы на игру филворды темы спорт сперма минет подборка фото толпою планом крупным кузове старом нексия в фото Тюнинг голые зрелые шлюхи фото мой андроид мир Скачать на игры Игры онлайн 3д гонки симуляторы фото пизда жопа Скачать игру через торрент воры Скачать игру грузам по европе 2 играть игра Настольная как манчкин Турецкий актер эркан петеккая фото Как включить игру на компьютере фото эротика лесби про игры максимуса Игры скачать танцев па город пара интим фото девушек отдыха фото жирных порно мобильное
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721