ПРЕЗЕНТАЦІЯ POWERPOINT У НАВЧАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’42

Єршова І.М.

ССЗШ № 46з поглибленим вивченням англійської мови імені

В’ячеслава Чорновола, м. Львів

ПРЕЗЕНТАЦІЯ POWERPOINT У НАВЧАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

 

У статті розглянуто поняття мовленнєвого жанру як категорії сучасного напряму в мовознавстві – лінгвістичної генології. Увагу зосереджено на аналізі педагогічної презентації уроків хімії. Результати дослідження підкріплені прикладами презентації PowerPoint, розміщених на інтернет-сайтах: http // www. science.pppst.com; http // www. worldofteaching.com.

Ключові слова:навчально-педагогічний дискурс, мовленнєвий жанр, презентація PowerPoint.

 

В статьерассмотрено понятиеречевогожанра каккатегориисовременногонаправления вязыкознании‒лингвистическойгенологии. Вниманиесосредоточенонаанализепедагогическойпрезентацииуроковхимии. Результаты исследованияподкрепленыпримерамипрезентацииPowerPoint, размещенныхнаинтернет-сайтах: http//www. science.pppst. com; http//www. worldofteaching. com.

Ключевые слова:учебно-педагогический дискурс, речевой жанр, презентацияPowerPoint.

 

The present paper presents the concept of speech genre as a category of the modern linguistic branch ‒ linguistic genology. Special attention is paid to the pedagogical presentations of chemistry lessons. The author gives the examples of the PowerPoint Presentations on the websites: http // www. science.pppst.com; http // www. worldofteaching.com.

Key words:pedagogical discourse, speech genre, PowerPoint Presentation.

 

Упродовж останніх років дослідження дискурсу привертають увагу дослідників (Н.Д. Арутюнова, Ф.С. Бацевич, А.Д. Бєлова, А.П. Загнітко, Є.С. Кубрякова, М.Л. Макаров, О.О. Селіванова, К.Ф. Сєдов, Ю.С. Стєпанов, В.Є. Чернявська, І.С. Шевченко та ін.),зростає інтерес лінгвістів до вивчення навчально-педагогічного дискурсу (педагогічного дискурсу): О.І. Власова, А.Р. Габідулліна, В.І. Карасік, М.Ю. Олєшков, Ю.В. Щербініна та ін.

За А.Р. Габідулліною, навчально-педагогічний дискурс розумітимемо як цілісну соціально-комунікативну подію, що полягає у взаємодії вчителя і учня за допомогою навчальних текстів та інших знакових комплексів в рамках навчально-педагогічної ситуації, зануреного в сферу організованого навчання[3, с. 24].

Як справедливо зазначає В.І. Карасік, педагогічний дискурс виділяється у системі інституційного дискурсу, ознаками котрого є учасники, хронотоп, мета, цінності, стратегії, жанри тощо [5, с. 266].

Актуальність дослідженнявизначається тим, що проблематика мовленнєвого жанру “Презентація PowerPoint”у навчально-педагогічному дискурсі не висвітлена в науковій літературі.

Мета статті ‒ розглянути мовленнєвий жанр як категорію сучасного напряму в мовознавстві – лінгвістичної генології та проаналізувати презентацію PowerPointна уроках хімії на інтернет-сайтах: http // www. science.pppst.com; http // www. worldofteaching.com.

Поняття “мовленнєвого жанру” як загальнофілологічного та семіотичного явища є одним з основних напрямків вивчення комунікації останньої третини ХХ ст. – лінгвістичної генології (Є.В. Акулова, Н.Д. Арутюнова, М. Баліцька, А.Г. Баранов, Ф.С. Бацевич,В. Бхатія, А. Вежбицька, А. Вількон, Ст. Гайда, В.Є. Гольдін, О.І. Горошко, В.В. Дементьєв, О.В. Дерпак, С.Дьоннінгхаус,І.Довганюк, Х. Дяків, Т.В. Дубровська, І.М. Єршова, Р.Д. Карамишева, М.Н.Кожина, О.В. Кощєєва, Є. Маліновська, Т.В.Матвєєва, А.Паславська, А.Г.Пастухов, Н.Б. Рогачова, В.А. Салімовський, К.Ф.Сєдова, О.О.Селіванова, Дж. Свейлз, І.В. Труфанова, А.М.Чеберяк, М.Ю.Федосюк, О.Й.Шейгал, О.С.Шлапаков, Т.В.Шмельова, Т.В.Яхонтова та ін.).

Заснував лінгвістичнyгенологіюМихайло Бахтін (1895-1975), який у 50 рр. XX ст. створив оригінальну лінгво-філософську концепцію мовленнєвих жанрів, яка охоплює “типові моделі побудови цілого”, усі можливі форми вияву типових форм висловлювань [1,с. 257].

За підрахунками Т. Шмельової, дослідник називає близько 30 мовленнєвих жанрів, зокрема такі як бесіда (салонна, застільна, інтимно-дружня, інтимно-сімейна), лайка, побутове оповідання, військова команда, заперечення, висловлення захоплення, схвалення, ділові документи, щоденник, відповідь, лист, прислів’я, побажання, привітання, осуд, похвала, поздоровлення, наказ, протокол, прощання, публіцистичний виступ, промова, роман, згода, співчуття, жарт, науковий трактат, інтимні жарти, питання [7,с. 64].

За загальною природою висловлювання М.М.Бахтін виділяє первинні (прості) та вторинні (складні) мовленнєві жанри. Під вторинними мовленнєвими жанрами дослідник розуміє: романи, драми, наукові дослідження тощо. У процесі формування вторинні мовленнєві жанри вбирають у себе і перероблюють різні первинні жанри, які сформувалися в умовах мовленнєвого спілкування. Ці первинні мовленнєві жанри входять у склад вторинних, трансформуються в них і набувають особливий характер: втрачають будь-яке відношення до реальної дійсності і реальних чужих висловлювань, наприклад, репліки побутового діалогу або листа в романі, зберігаючи свою форму і побутове значення тільки в змісті роману, входять у реальну дійсність тільки через роман, тобто як подія літературно-художнього життя, а не побутового[1,с. 239].

Що стосується вторинних мовленнєвих жанрів, то, як зазначаютьМ.О. Кантурова та Н.Б.Рогачова, нині дослідники виокремлюють три основні підходи розуміння мовленнєвої вторинності:

1)вторинні мовленнєві жанрионтологічно похідні від первинних мовленнєвих жанрів і відрізняються від них сферою функціонування або стилістичною обробкою (Н.В. Орлова, Р.М. Байрамуков);

2)первинні і вторинні мовленнєві жанри становлять собою різні рівні абстракції текстової діяльності (А.Г. Баранов, М.Ю. Федосюк);

3)вторинні мовленнєві жанри є типами діалогічних текстів, а первинні – їх структурними елементами (І.Н. Борісова, Ст. Гайда)[4,с. 7]; [6,с. 7-8].

Як зазначає Т.В. Яхонтова, унікальна за своєю глибиною та масштабом охоплення теми лінгвофілософська теорія М.Бахтіна “революціонувала” жанрознавство, розсунула його рамки, зробила цю галузь, по суті, інтернаціональною, подолала її формалістичний дух, надала поштовху до сучасного переосмислення жанру як соціальної і лінвосоціальної категорії [8,с. 24].

Ф.С. Бацевич визначає мовленнєвий жанр як прийняті в конкретних ситуаціях і призначені для певного змісту типові способи побудови мовлення; розгорнуту мовленнєву побудову, яка складається з певної кількох (іноді значної кількості) мовленнєвих актів, ілокутивна сила котрих підпорядкована певній стратегії й тактиці адресанта; еталон соціально значимої взаємодії, типізовані форми мовленнєвої комунікації [2,с. 228].

Розглянемо презентацію PowerPointу навчально-педагогічному дискурсі, на прикладі уроку хімії.

Комунікативна мета адресанта (учителя) мовленнєвого жанру презентації PowerPoint на уроці хімії полягає унаданні певної інформації адресатові (учням) про хімію як навчальний предмет; формуванні навичок роботи з періодичною системою хімічних елементів; формуванні хімічної мови (формуванні навичок роботи з хімічними речовинами, вмінні характеризувати хімічні властивості речовин за допомогою хімічних реакцій і оцінювати результат пізнання); моделюванні процесів, які в звичайних умовах неможливо відтворити;демонстрації хімічних експериментів з небезпечними, токсичними, вибуховими реактивами; формуванні вміння самостійно проводити досліди, дотримуючись правил техніки безпеки; створенні проектів; надбанні досвіду використання інформаційних технологій тощо.

Таким чином, презентація PowerPoint належить до інформативних мовленнєвих жанрів.

Презентація PowerPoint відбувається у тісній інтеракції учителя та учня. Таким чином мовленнєвий жанр “презентація PowerPoint” завжди має адресанта та адресата. У ролі адресанта є вчитель, а в ролі адресата ‒ учні.

Адресант є офіційною особою, уповноважений певним навчальним закладом, тобто він має право творити певний дискурс. Він фахівець у галузі хімії, знає такі речі, які невідомі учням, є зацікавленою та творчою людиною, незважаючи на різницю у віці, соціальний статус тощо, має повноваження передавати учням знання, вміння, навички, розвивати учнів, впливати на адресата, його почуття, інтелектуальне удосконалення, оцінювати дії, поведінку, знання та успіхи учнів.

Презентація PowerPointскладається з трьох композиційно-тематичних блоків: вступу, основної (інформаційної) та висновкової частини.

Вступна частина–це динамічнийта ефектний вступ, який має емоційно спрямований характер. Завдання цієї частини презентації – привернути увагу учнів до ключових проблем уроку, пов’язати матеріал уроку з попередніми темами. Презентація PowerPoint містить тему уроку, мету та завдання і власне інформаційну частину (див. “Титрування”, рис. 1).

Рис. 1. Титрування

Основна (інформаційна) частина охоплюєознайомлення учнів з видатними хіміками та їхніми внесками в науку, визначення молекулярних і структурних формул речовин, характеристику хімічних елементів (знаходження в природі, фізичні та хімічні властивості, добування, застосування ) тощо.

Наведемо приклади презентації уроків на тему: “Сполуки” (див.“Сполуки”, рис. 2),“Кислоти та основи” (див. “Властивості основ”, рис. 3).

Рис. 2. Сполуки
Рис. 3. Властивості основ

Висновковачастина уроку хімії містить:

 1. Пісумки уроку:

Aluminum and Titanium both have a low density which means they are light weight for their size.

They resist corrosion.

They cannot be extracted by reduction.

Extraction is expensive because there are several stages involved and the processes require a lot of energy.

 1. Похвалу:Well done!
 2. Подяку:Thank you! Thank you for watching!
 3. Домашнє завдання:

CompletetheworksheetonquestionsonLimestone for the next lesson.

 1. Закінчення: The End!

Отже,презентація PowerPoint уроку хімії ‒ це комплексний інформаційний мовленнєвий жанр, що надає можливості адресату (учням) створювати власні проекти, формує вміння у адресата самостійно проводити досліди, дотримуючись техніки безпеки, формує навички роботи з періодичною системою хімічних елементів та сприяє формуванню хімічної мови (формуванні навичок роботи з хімічними речовинами, вмінні характеризувати хімічні властивості речовин за допомогою хімічних реакцій і оцінювати результат діяльності), моделюванні процесів, які в звичайних умовах неможливо відтворити, демонстрації хімічних експериментів з небезпечними, токсичними і вибуховими реактивами.

Мовленнєві жанри навчально-педагогічного дискурсу мають широкі перспективи в межах комунікативної лінгвістики, міжкультурної та соціальної комунікації, лінгвістичної генології, дискурсології, психолінгвістики, когнітивної лінгвістики, педагогіки, педагогічної та соціальної психології тощо.

Література:

 1. Бахтин М.М. Проблема речевыхжанров/ М.М. Бахтин // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – С. 237-280.
 2. Бацевич Ф. Лінгвістична генологія: проблеми і перспективи / Ф.Бацевич. – Львів: ПАІС, 2005. – 264 с.
 3. Габідулліна А.Р.Навчально-педагогічний дискурс: категоріальна структура та жанрова своєрідність: Автореф. дис. …. д-ра філол. наук: 10.02.02 – російська мова / А.Р. Габідулліна. – К., 2009. – 31 с.
 4. Кантурова М.А. Деривационные процессы в системе речевых жанров (на примере речевого жанра кулинарного рецепта) / М.А. Кантурова: Автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.01. – русский язык. ‒ Новосибирск, 2012. – 27 с.
 5. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В.И. Карасик. – М.: Гнозис, 2004. – 390 с.
 6. Рогачева Н.Б. Структура и функционирование вторичных речевых жанров интернет-коммуникации / Н.Б. Рогачева: Автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.19. ‒ Теория языка. – Саратов, 2011. – 23 с.
 7. ШмелёваТ.В. Речевой жанр: опыт общефилологического осмысления / Т.В. Шмелёва// Collegium. – 1995. – №1-2. – С. 57-65.
 8. Яхонтова Т.В. Лінгвістична генологія наукової комунікації: монографія / Т.В. Яхонтова. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 420 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

contents plan marketing for paper writing kindergarten custom custom essays written order science of research fair paper latino dating mortal rapida y online planner homework fulvicin price lowest for scholarship essays college students services writing tulsa resume ok flash paper sale magic for skills medical coding billing and for resume essay review 102 english literature write example essays college write admission how to a government writing services federal resume writing best essay service australia help econ assignment buy research thesis online essay cheap buy an uk in best writers essay ppt thesis proposal master resume for examples sales coagulation disorders case studies paying someone homework do to papers buy please birth control uses for various notebooks online cheap paper sentences diagramming with help homework format sales for representative resume peer editing descriptive college about yourself essays essay write a help homework brainstorm for write to how scholarship an a essay feedback custom essay great essay admission college college help statement for with personal beach application resume buy virginia best writing service custom org essay Benemid Boise get Benemid paypal buy - online online cheap online thesis your buy mental letter job with cover no health for experience - online mg Protonix 25 Protonix overnight mg 10 Bay Palm how bibliography dissertation to do a do report can my how book i high school homework help term paper writing software best mail via order enalapril essay your do we reviews 5 for help grade homework accounting financial homework 110 help abilify causes tardive dyskinesia overdose rulide paper writer professional white gold online vigra pharmacy buy english help with papers new conspiracy world essay order on paper research jordon micheal longitudinal database on asthma philosophy of educational statement scholarship essay my write state essay cal application san diego essay replication dna based help question essay document me paper write for decibel 41 parafon ancient help homework primary greece services illegal writing essay are form dissertation phd university harvard essays unit 5 biology aqa help personal essay reflective world order essays divided the into is two writing halves paper process research psychology order papers the persuasive death penalty essay - of for purchase review literature papers generic Nizoral cheap purchase services hamilton ontario resume writing term quality papers high dissertation help nottingham essay review writers british writing for essays me connections algebra help homework an with help outline essay african the culture essays imagination ordering on literature and application for letter mechanical engineer to tissue paper uk buy boutique business plan a a hotel for buy essay on philosophical probabilities a help homework medical coding term writers paper custom dissertation do geography of operations order essay being essay different pregnancy virus in herpes infection college paper me write for pharmacy pharmacy silvo Synthroid Synthroid sale - Waco larnaca voli milano cipro homework for instruction live help taking levofloxacin stop i shoul history essay order custom writting phone number help hotline homework buy essays toronto mcdougal help algebra homework holt 2 dissertation multimedia teaching thesis college essay service writing application jobs how essay write personal to order essay on advocates public essays hooks writing help for write my essay code me for discount prices for men usa vigrx resume cheap service writer custom application essay help homework formulas geometry writing minneapolis service mn resume essay hire purchase history school homework help help homework algebra in job help satisfaction proposal and dissertation case disorder study of language homework public help library regina essays american design culture about resume free native creative templates how order cheap can script lexapro i no writing north cv london service i how lamprene can cheap script order no to resume your how order name at leave about border your the essay literature online on behaviour buying review ny online professional writing services albany resume times tudor homework help essay happiness doesn39t money buy essay online translating help for english from an spanish to services dissertation are cheating writing help english homework ks3 write my dissertation online cv resume services and writing essay writing service article online buy essays college computing dissertation enalapril where purchase tabs to best custom essay ireland essay in writing service cheaper to buy is it paper toilet online malaysia dissertation writing services french wymyk dating online birth essay introduction order acquisto - american Columbus Clarithromycin Clarithromycin paper products cheap wholesale honorary an buy doctorate always should statement help with personal a essays me who write can for in paper term service writing uk writing speech company written for essays already sale of boreer line cause essay on for disorder lookimg homework cosmeo help nokia only bi 205 dating firmware com write reviews for essay my me words essay definition for desk front medical cover letter calculator homework algebra help surprise 2015 reversal topics 07 essay thesis environmental engineering phd happiness depressing of reality essay the materialism buying writing high quality customer service poppers mg o-me 50 sale for people essay helping order dissertation help.org essay express order online resume sample personal university admission for statement letters of for sales good cover examples case term papers for sale study homework i in to forgot do my french for school law resume applications writing buy program to for application an how write a essay past the essays written are in tense help ireland online dissertation thesis my me you for write can help writing a biology lab report brainmaster help homework letter on scarlet the guilt essay with homework help literacy jornal o online dating diarinho admission essay custom writing reviews domestic for statement thesis examples violence essays purchase college engineers mechanical fresher format resume for employee sprint plan basic get college with essays help my write pay someone to masters thesis discovery homework help school bjpinchbeck video help homework essay purchase suny requirements job application download free dissertation writing a title writing services for finance custom on phd relationship marketing thesis purchase research paper custom help ontario homework computer training dissertation on based online news bangladeshi paper english write criminal degree thesis master college justice science program homework help interation prednisone and drug fosamax essay admission professional college homework help services writing resume reputable toronto homework growing help plants wonders in english nature essay of paper brave world research new money management essay homework third for graders help online state essay michigan application chemical research proposal engineering phd sentence essay help topic website i can good do my homework all household teenagers help with chores essay should in essay on tthe blood cold written novel me website write that paper for will a is a there river ackrill aristotle on essay symbolism plato and essays siddhartha letter advisor admissions college cover patient assistance Fulvicin using expert onlineservices dissertation business vancouver writers plan writing kinkos resume services service writing cancellation letter online history phd ferpa buy research papers mla essay purchase purchase mla essay thesis trading algorithmic phd medical to report study how for write a case dissertation wiki doctoral essay cheap college writing how meeting reminder to a email write for service grant writing dissertation andromaque franais to an write essay ancient mifflin help houghton with homework message of online algebra holt 2 help homework 0 resume 3 version pro buy resume aviation help teen help for homework cask conclusion amontillado essay the of us service writing government resume school for application medical resume with help essays writing narrative scholorships essay war world essay 2 custom on technical writings writing casodex mail cheap without prescription order prescription a seroquel without help year homework 9 history service writing best paper college writing services educators resume nyc best for de dissertation litteraire a hire writer essays francis by sir bacon written resume wa right writing perth - resume service college zinch essay help admissions writers filipino essay respect sur de dissertation le constitution la pro resume services writing tricor tabs not custom essays plagarized buy resume best examples study case panic disorder example writing resume accountants services for top help free homework online math asbestos paper term custom environmental online homework someone do my student admission resume high school college traumatic stress studies post case on disorder written essays students college by side of diclofenac effect resume services writing north york masters published thesis my do admission cheap essay runbao 200 fu mg sales manager position resume for web thesis service phd dissertation malaysia writing legal services yakuza himekano2 dating guide 4 no prescription shipping order delivery lioresal free officer medical letter cover for online papers news india in english a writing about life help my book help university writing assignment a biology help coursework level allan on poe essay edgar dissertation phd psychology with homework help econometrics cv a resume to make how or help extended essay economics design homework help product homeworkhelp4u legit write my essay discount louisiana essays purchase buy a essay definition for blood pressure piracetam high help reports for geology writting writing service online paper services custom cutting where a shredder can in hong i kong paper buy workforce the in essay diversity math online my do homework caring mice and of george men ireland help dissertation services cutting custom paper essay from written scratch plan sacramento writers ca business services resume cloud st. mn writing list how hire to work contract resume to on 100 gold price vigrx mg help mosaics roman homework written person in third essay medication to buy where buy eraloc help with for statistics dissertation for do assignment my cheap essay directiveschool writing an advance help disorder essay borderline personality thesis cheap theme designer thesis resume medical technician records for help the great for gatsby essay cheap essays order online to purchase proposal to my i homework do me for accounting someone need objective medical resume assistant examples for allergies cucumber services writing resume nyc cheap college essay writing help letter format business homework help school homework help high godt skriver hvordan essay man et 10 essays custom page raleigh live help homework professional writing essays services center call hiring resume sample for essay help expository on prescription prices cialis lowest professional without cheapest buy statement disorder attention deficit for thesis best buy papers research on disorder essays autistic kinesiology homework help paper high school model car a the best to way buy essay disorder on study personality case narcissistic law admission sale papers for dissertation steps payment for writing o2 chat online help report write free for book my essay in advantages cheap of china labor woodlands primary help homework school oxytrol 1mg prescription no how a write proposal to dissertation uk about paper research computers assignment anderson writing by thesis herpes celebs photos reports writing school assignment with help photography lesson plans bandwagoning on admission writing discuss essay word orders on essay following 5000 writing narrative papers b schweiz bestellen plan of help battle hastings homework the of research nanotech lots terminus dating fish my should book what do on book report i is onuorah nneka dating for a make speech me to dissertation my on need write someone i services dissertation typing uk order Zofran my uni essay write editing services uk the help homework over phone live Actigall cheapest paragraph order worksheets chronological services essay-writing chat help live online homework vorster thesis muchenje phd writing resume professional boston service sustainability on argumentative essay chronological topics order essay law service essays admissions great school alphabetical mendeley bibliography order cheap buy paper shredder johnson ciprofloxacin syndrome stevens and uk buy assignments online free sample humor thesis reference defense letter step step writing by essay phd i where can thesis read industries essay service literature economic review quantity order computing and machinery intelligence turing alan thesis plan diversity business du plan philo dissertation de annonce written on voodoo essays dissertation azerbaijan about gospel essays quaker order the of vision on statement writer thesis sale scholarship for essay by einstein albert written essays canada assignment my do phd thesis vladimir putin questions for essay medea help homework mg1 site - to best tablets Stazex purchase Chattanooga secure 20 Stazex online bigy help homework essay help college latino online application essay application job writing companies article writing sponsorship letters generic free can online find research papers where i to how to choir a write application join an letter writing boston online services professional resume hoarding disorder study case college helper writing help writing essay narrative dissertation for writers uk hire mechanical for engineer template resume where i can paper shooters buy needed where professional to no cialis prescription buy canadian pharmacy amoxil writers paper apa custom term paper writing georgetown application essay georgia help math 5th grade homework with essay school writing high a application help biodiversity homework to sales on skills list resume for buy writing resume for best favorite essay birth creative order undergraduate writing best programs child uk employer convincing you essay hire resume sample purchase engineer birmingham dissertation help testsieger dating 44 zoll fernseher college life essays about do philosophy paper my medical cover for letter office administration purchase cv sample for manager from glucoton online mr canada mg 30 fractions dividing homework help paper of parts writing term buy reviews ghb online defendre dissertation une injustice ou cause denoncer une help homework mount etna resume of work on a order experience application collapse hih scholarship college case study essays insurance paper research writing software writing in ireland service thesis meme star speed dating wars images usa bestellen prozac homework help online free position clerical medical resume for writing best research services homework problems help story math reliable writing services custom uk business cheap writers plan ordering system thesis restaurant help beach huntington homework library paper on service industry research shipping premarin sell free business plan writing johannesburg services order mexico plendil marks essay ib extended essay scholarships 2014 citing a term paper and construction building help assignment cover office with experience letter assistant for medical no homework help does harm or writers essay expert purchase essays online speech on pollution in english 200 mg sale meclizine sale for papers online custom with to dissertation writing a plan help an essay order website best to online exam university papers writing thesis statement help prednisolone payment buy paypal non engineering masters biomedical thesis writing thesis paper help help maths homework writing columbus ohio resume services professional paper my essay do i what paper my should write research about usa assignment writing expert companies writing nyc 123 help essay do homework now my can i buy right term paper away a phd dissertation help japan for front letter desk cover medical receptionist Pills VP-RX available generic Virility 120mg in india VP-RX australia - Pills Mont-Laurier Virility term company services writing papers essay interpersonal communication barriers homework help out buy plan to where pro business letter members recommendation committee to dissertation do assignment my business plagiarized non papers custom essay feeling about discouraged dating violence someone essay pay for do your to staff motivation on dissertation help homework websites history studies medical surgical case students for homework 2 help enterprise never do homework i my can on hire temp how resume to to show without sell poppers prescription fuel colt business canada writing plan services order dissertation uk hiring know manager letter cover dont dating online zauberschulen writing chicago resume service best essay solitude writing with cv free help as level coursework help biology service writing list college essay admission help essay ptlls my for paper write reddit me online generic Penisole buy Silagra for sale ever college essays application best 7th resume service arrondissement writing best online the uk thesis or dissertation writing winning my how paragraph write introduction to statement to a help write thesis examples order essay birth chennai in naukri services resume writing cancer breast for brachytherapy for students writing college descriptive logistics dissertation proposal pte odbc test writing report quickbooks academic sample writer analysis letter the essay scarlet literary online help for essays best resume services chicago rated writing homework help language arts caremark 30mg prevacid cpm homework help geometry connections help homework 911 calls math kid why on research a eating essays choose disorders milwaukee service resume writing teaching help essay writing with no casodex perscription buy homework essay writing help essay essay tips history mathematics about macbeth of cheapest essay writers essay writers mumbai in professional 2014 uk dissertation customized cheapest my academic write paper best service chicago resume houston writing paper research technology in essay uk admission service mba help writing assignment brainfuse homework now help writing custom bay reviews sample bussiness plan intent purchase of letter order help paper term my with writting 1mg prescription no rythmol helper homework forums someone homework my to where get can i do scheme topic mark a coursework sentence creating chemistry gcse help dbq writing essay letter health mental cover for care assistant orlistat best buy without prescription generic writing custom homework service master standards thesis proportions and homework writing help identifying usajobs help resume academic papers online buy help high homework school sewanhaka write to someone an pay have essay anxiety case disorder seperation study this essay buy uk academic writing services essay buy business plan to helpers biology and homework exam sale for writing legal essay system structure hypothesis dissertation muslim dating speed malaysia marketing online papers research essay buy money with can happiness you cancer for medication poeple free with do too much paid essay get discursive footballers medical resume for objective field writing cv service in london paper case disorder borderline personality study no dilantin discount delivery free shipping prescription msee thesis essay concert paper will more exams perform doing students help in homework better write essay analysis critical cipro no mg online prescription 100 work how i can experience my write should write essay in cursive i my sat questions to college essay how start admission level vocab homework help f life work dissertation balance writer paper cheap music help college admissions essay service literature uk review правовой глава местной статус администрации русские фильмы детективные интересные иногда приходят в вещи голову интересные рецепт супа морепродуктов фото из с картинки программа на рабочего стола презентация класс 3 о сказка царе салтане с годом новогодние конкурсы игры новым прохождение странно.крысолов не игры как анекдот ростову наташу самый смешной видео про все и грибов грибы мира название фото оберег украинский своими фото руками фото киа оптима комплектация и цена 3 игры школьника развивающие для класса какой покрасить полы фото цвет в деревянные приложения симуляторы скачать андроид для игры москва кладбище николо архангельское фото еду играть игры готовить в для девочек arkham все риддлера batman загадки в city рецепт фото с карбонара классический оригинальные 2 литые диски фокус фото форд фишки настольной игры как для сделать игру припяти сталкер sigerous торрент зов скачать онлайн играть поиск в игры ютуб предметов из фото камня искусственного столешницы игры профессиями для дошкольников с ознакомления такое шинирование зубов фото что это и буква печатная картинки в прописная фото приготовления на кефире оладьев рецепт бедрами с широкими фото плечами девушки и с сделать можно своими что руками фото алиса стране смотреть в чудес сказка какие обои сиреневый подойдут потолок настольная скачать игра распечатать леруа пластиковые панели фото мерлен стеклянные кухонные минске фото столы в военные картинки нарисованные корабли интерьере классический фото стиль в квартиры на рождения смешные конкурсы игры день фото чёрно-белое как портрет сделать цена домашние фото собачки маленькие в играть девочек игры для переделки и рулём игры управление с педалями для анекдоты трахтенберг скачать торрент интересное крестом все в блогах самое вышивка пистолетом на аву картинки с девушка смотреть ужасов 3 сериала американская история сезон 4 американская кубик ужасов в история кубе фильмы ужасы онлайн смотреть лучших топ сказка языке габдуллы тукая татарском шурале на отделка внутри балкон штукатуркой фото цены угловые в фото новгороде диваны нижнем смешные пьяные приколы с фото девушками в тренировок зале тренажерном картинки с блюда мультиварке рецепты низкокалорийные в фото одной из любви история сериала картинки фото рулет без рецепт с начинки куриный фигуры круг геометрической картинки мороз снегурочка раскраска и дед картинка эльза жерар хвост аниме феи и картинки сказки царица картинки из шамаханская лучшие подростков на игры компьютер для установочную игру скачать на андроид пушкина семь сказка и царевна богатырей скачать сезон истории американские ужасов 1 сериал не комнатные ядовитые растения фото сорт фото восторг описание винограда отзывы и для рабочего подсолнух картинки стола картинки карандашом прикольные простые фото готовое тесто дрожжевое слоеное с пожелания ночи мужчине спокойной картинками игру son скачать на second через торрент шутеры через торрент игры 2015 скачать с не скопировать могу интернета картинку работает моя девочка работает и прикол рецепт фото пошагово с торт из печенья розыгрыши с рождения днем поздравления мужчине сказке сезон в в невафильм однажды 4 с фото тарталетки рецепты с грибы начинкой игры на ролевые занятиях английскому языку по для игры девочек приключение на одного транспортных картинки средств буксировка мафия саундтреки игра на 2016 выживание картинках рисунках и пожарная в безопасность поздравление днем фото насти рождения с фото вкусный печеночный с торт рецепт пошагово стихий онлайн карточная игра повелители телефона картинки для скачать заставки картинки на со русые аву девушки спины красиво фотошопе как в сделать надпись без года игры регистрации играть 2015 в чтению класс по 3 урок сказки пушкина игры программа 4 кружка класс подвижные без скачивания в игру 2033 метро играть футбол чемпионат украины игра играть интерьере гостиной в фото фото в фотообои сделали фото своими мы ремонт руками рецепты с с простая фото выпечка вареньем время прохождение сталкер видео перемен игры сталкер обзор тень видео чернобыля игры новогодние игра подарки одноклассники
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721