ПРЕЦЕДЕНТНІ РЕЛІГІЙНІ НАЗВИ І ПРЕЦЕДЕНТНІ ТЕКСТИ З РЕЛІГІЙНИМ КОМПОНЕНТОМ ЯК ДИСКУРСИВНІ МАРКЕРИ (на матеріалі сучасної української художньої прози)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2

А. А. Берестова

Національний фармацевтичний університет, м. Харків

ПРЕЦЕДЕНТНІ РЕЛІГІЙНІ НАЗВИ І ПРЕЦЕДЕНТНІ ТЕКСТИ З РЕЛІГІЙНИМ КОМПОНЕНТОМ ЯК ДИСКУРСИВНІ МАРКЕРИ (на матеріалі сучасної української художньої прози)

У пропонованій статті автор здійснює спробу на матеріалі сучасної української художньої прози розглянути прецедентні релігійні назви і прецедентні тексти, зокрема фразеологізми, до складу яких належать назви вищих релігійних сутностей, і з’ясовує особливості їхньої реалізації як цілісних дискурсивних маркерів або їх складників у художньому дискурсі. Дослідник окреслює риси прецедентних релігійних назв, які дозволять віднести аналізовані мовні одиниці до дискурсивних маркерів, визначає критерії їх виділення в художньому дискурсі, зокрема мультикатегорійність, факультативність, незмінюваність, поліфункціональність, і виокремлює ситуації їх використання.

Ключові слова: дискурсивний маркер, художній дискурс, прецедентна релігійна назва, прецедентний текст, фразеологізм.

В предлагаемой статье автор предпринимает попытку на материале современной украинской художественной прозы рассмотреть прецедентные религиозные названия и прецедентные тексты, в частности фразеологизмы, в состав которых входят теонимы, и определяет особенности их реализации в качестве целостных дискурсивных маркеров или их составляющих в художественном дискурсе. Исследователь определяет черты прецедентных религиозных названий, которые позволят отнести анализированные единицы к дискурсивным маркерам, критерии их выделения в художественном дискурсе, в частности мультикатегорийность, факультативность, неизменяемость, полифункциональность, и описывает ситуации их использования.

Ключевые слова: дискурсивный маркер, художественный дискурс, прецедентное религиозное название, прецедентный текст, фразеологизм.

The article deals with an attempt to examine precedent religious names and precedent texts, in particular idioms containing theonyms. The analysis is made on the material of contemporary Ukrainian prose. The author determines the peculiarities of implementation of such units as integral discourse markers or their components in the artistic discourse. The researcher defines the features of precedent religious names that will allow to attribute the analyzed units to discourse markers, the criteria for their selection in literary discourse, in particular multicategority, optionality, immutability, polyfunctionality, and describes the cases of their use.

Key words: discourse marker, literary discourse, precedent religious name, precedent text, idiom.

Уже тривалий час спостерігається неабиякий інтерес вітчизняних і зарубіжних лінгвістів до тих одиниць мови, важливою властивістю яких є їхній безпосередній зв’язок із функціонуванням дискурсу. В останні роки з’явилося чимало праць, що висвітлюють проблеми репрезентації таких утворень, зокрема, Ф. Бацевича [1, c. 101 – 112], А. Гузак [4], О. Ілик [6], Т. Космеди [9], І. Массаліної [13], А. Микитюк [14], О. Саркісян [15] та ін. Проте в жодній із цих робіт з-поміж «дрібних комунікативних одиниць» [12] не розглядалися прецедентні релігійні назви та прецедентні тексти, до складу яких входять назви вищих релігійних сутностей. У зв’язку з цим уважаємо за доцільне розглянути ці прецедентні феномени як такі, що беруть участь в організації структури художнього дискурсу й забезпечують його граматичну й смислову цілісність. Недостатній рівень розроблення цього питання визначає його актуальність для сучасної лінгвістичної науки.

Оскільки в мовознавчій літературі дотепер немає єдиного визначення досліджуваного класу мовних одиниць, такі утворення називають по-різному: «дрібні слова» (Л. Щерба), «структурні слова» (В. Морковкін), «модальні слова» (В. Виноградов, О. Яковлєва), «текстові скрепи» (О. Пріяткіна), «текстові конектори» (М. Каранфіловскі, Л. Касаткін), «дискурсивні конектори» (E. Roulet, C. Unger), «дискурсні оператори» (G. Redeker), «дискурсивні слова» (Н. Арутюнова, Ф. Бацевич, Т. Космеда, О. Ілик, В. Плунгян), «дискурсні (дискурсивні) маркери» (А. Микитюк, І. Массаліна, О. Саркісян, B. Fraser, L. Torres), «прагматичні маркери» (А. Гузак, Ю. Дараган, P. Bocale), «прагматичні конектори» (E.-A. Gut, E. Roulet) і под. У цьому дослідженні ми кваліфікуємо мовні одиниці аналізованого різновиду як «дискурсивні маркери», тобто «мовні інструменти структурування дискурсу (слова, фрази), яким притаманна важлива функція формувати мовленнєву структуру, передаючи наміри мовців під час розмови» [16].

Мета статті – на матеріалі сучасної української художньої прози з’ясувати особливості реалізації прецедентних релігійних назв і прецедентних текстів, зокрема фразеологізмів, до складу яких належать назви вищих релігійних сутностей, що виступають як цілісні дискурсивні маркери або їх складники в художньому дискурсі. Для досягнення мети необхідно окреслити риси прецедентних релігійних назв, які дозволять віднести аналізовані одиниці до дискурсивних маркерів, а також визначити критерії їх виділення в художньому дискурсі й виокремити ситуації їх використання.

Матеріалом для дослідження стали прецедентні релігійні назви, отримані шляхом суцільної вибірки з романів сучасних українських майстрів художнього слова, зокрема, «Краєвиди підглядника» Богдана Бойчука, «Епізодична пам’ять» Любові  Голоти, «Повернення у Портленд» Григорія Гусейнова, «Гонихмарник» Дари Корній, «Зозулята зими» Дари Корній і Тали Владимирової, «Соло для Соломії» і «Століття Якова» Володимира Лиса, «Не вурдалаки» Світлани Талан, «Тінь сови» Василя Шкляра.

Спостереження над матеріалом показали, що дібрані прецедентні релігійні назви як самостійні одиниці чи в складі фразеологізмів цілком слушно досліджувати як дискурсивні маркери, оскільки, реалізуючись у художньому дискурсі, вони виявляють риси, передбачені визначенням цього класу мовних утворень:

а) сприяють формуванню структури дискурсу, забезпечуючи його зв’язність: – Поїду я на Західну Україну, – сказав одного разу батько, – бо не виживуть діти. / – О Господи!– схлипнула мати [17, с. 50] або Цього вечора було дуже багато людей, як ти бачив, і я не могла навіть перекинутися словом з тобою. / – Але вже трохи порідшало. / – Слава Богу! / – А тепер скажи мені, чому ти така гарна, Джинні? [2, с. 128];

б) відбивають процес взаємодії мовців (скеровують інтерпретацію адресата, виявляють ставлення мовця до висловленого, почутого чи побаченого та ін.): Доки діти були у Романа, я тихенько та непомітно вислизнула з лікарні та пішла до церкви. Дякувати Богові, що тепер можна було не маскуватися, щоб зайти до святого місця [17, с. 272] чи – Не тре’ єї бити, хлопці, – сказала. – Вона й так набита. У неюному оці маленький рогатик сидить, я сама бачила. – Соломійка зітхнула. – Ни дай-Бо, ще й хвостика покаже [10, с. 38].

Сказане дозволяє нам стверджувати, що аналізовані дискурсивні маркери виділяються за критеріями, описаними до цього часу в науковій літературі, а саме:

а) мультикатегорійність: клас дискурсивних маркерів за граматичними ознаками неоднорідний: розглядувані прецедентні релігійні назви, виступаючи в художньому дискурсі самостійними дискурсивними маркерами, граматично належать до вторинних вигуків відіменникового походження, що спеціалізуються на вираженні емоцій, причому, як засвідчує фактичний матеріал, більшість проаналізованих одиниць багатозначна: наприклад, як у романі Дари Корній «Гонихмарник»: захоплення: Боже! Яка краса! Такий величний і такий безмежний світ у долонях Бога [7, с. 114]; занепокоєння: У тата нова дружина, моя екс-подруга, на рік від мене молодша. – Боже, Мартушко, що ти таке кажеш [7, с. 154]; полегшення: Свою маму вмовила напрочуд легко. Боже, аж не віриться! [7, с. 161] та ін.; досліджувані прецедентні тексти, до складу яких входять назви вищих релігійних сутностей, за ознаками своєї організації належать до фразеологічних одиниць: – Не лякайтеся, ради Бога, не лякайтеся, з Надінькою все гаразд, вона здорова, – сказав Оприщенко… [18, с. 232]; – А якби мої діти опинилися, не приведи, Боже, на їхньому місці [17, с. 223];

б) факультативність: у реченні не виступають виразниками основної думки, а в переважній більшості подають емоційний коментар до неї: Її дуже здивували б або й розсердили доччині теперішні роздуми, але ж – Господи мій! – як близько нависає небесний Чумацький Шлях над їхнім Павлопільським кряжем… [3, с. 37]; – Де ж вона спатиме, цяя пані? / – Зі мною, мамо. / – З тобою? Та ви-те ж не повінчані! / – То й що? / – Свят-свят. О, Боже мій милий… Що люде скажуть? [11, с. 115];

в) незмінюваність: вигуки належать до незмінюваних частин мови: пор.: використання слова Господи як звертання (форма кличного відмінка іменника Господь) і статичної форми відіменникового вигуку Господи: «…Господи, чому ти не дозволяєш побути мені наодинці з матір’ю, чуєш, Господи?!» [3, с. 50]; Господи, на які тільки брехні не підуть дорослі, щоб стало по-їхньому [8, с. 337]; також незмінюваною є форма фразеологізмів, як-от: «Тут наші кури не несуться. Для кого ти оце наховав, признавайся!» / «Господь з тобою, чого б це я ховав?» [18, с. 256] або Спаси вас Біг, бабуню Насте, – вклонилася Соломія [10, с. 115];

г) поліфункціональність: семантико-прагматична структура дискурсивних маркерів виявляється лише через набір функцій, тобто в уживанні [1, с. 103]: інтерпретація й оцінювання одним із мовців описуваних фактів: – Ви були бандитом, – не витримує обвинувач. / – Може й так, – погоджується Тиміш. – Як для кого… Я вбивав людей, яких вважав ворогами, визнаю. … Али я николи не підняв руку на безневинну жінку чи дитя… Чуєте, николи! І твеї сім’ї, Якове, я не вбивав… Хай Бог боронить. І твеї сім’ї, Текле, тоже… [11, с. 222]; сприйняття почутого чи побаченого: Їх двоє. Вона добре може розгледіти перекошену грізну фізіономію істоти, волохате, пооране чорними зморшками, дике, хиже, люте, знавісніле обличчя. І поруч ще один, в одному тілі – двоє. Того другого розгледіти несила, бо то, видно, не його клопіт отаке чудернацтво з небом витворяти. Примара! Господи! Цього не може бути! [7, с. 179]; ставлення мовця до отриманої інформації: Організаційні хвилюючі проблеми в нас позаду, можна розслабитися. Навіть на футбол не хочеться. «Динамо» днями програло (я дивився по телевізору). Бог з ними. Думками в дорозі [5, с. 358] та ін.

Як зауважує О. Саркісян, різноманітності дискурсивних маркерів відповідає різноманітність виконуваних ними функцій, які можуть змінюватися залежно від контексту, інтонації й ситуації, в якій вживається елемент [15]. У зв’язку з цим були виявлені такі ситуації використання прецедентних релігійних назв як дискурсивних маркерів:

а) для індикації початку репліки мовця: О Господи! Вона не боїться дворушника, вона його не боїться. Краще було б навпаки! [7, с. 211];

б) для завершення конкретної ситуації мовлення – як фінальний елемент: Скільки ж мої бідні руки навитягали, нависмикували того льону, тих стебел, – подумала Соломія. – І кок-сагизу, і льону, Боже мій [10, с. 281];

в) добираючи потрібні слова, мовець використовує дискурсивний маркер задля уникнення мовчання: – Вона ни знала! А тре’ було знати. Товариш Сталін умер, а вона взялася садок рубати, врєдітєльством займатися, понімаєш. Що, на Сибєр захотіла? Ци у Воркуту за братиком своїм? / – Дєдьку Іване… Господи… Якби знала… [10, с. 278];

г) адресат прагне утримати увагу співрозмовника на найвищому рівні: Ще мама налякалася тієї жінки на полотні. Стоп, мама! Чому вона так настрахалася, випитувала… Тому що вона її впізнала, ту жінку. О Боже! Мама і є ота жінка [7, с. 211];

д) мовець намагається привернути увагу співрозмовника до репліки: – Мамо вони вже ростуть. / – Бородавки? А, Боженьку милий, гоніте цих циганят з нашого двору, – ще голосніше зарепетувала Марина [10, с. 38];

е) один із учасників мовлення удається до дискурсивного маркера з метою пом’якшення різкості висловленого: Прибилася моя пожилиця здалеку, хоча сама з-під Казанки, з Миколаївщини, значить. Якась, прости Господи, каналія, підбила сільських дівчат їхати в Москву, у столовці працювати [3, с. 197].

Викладене дозволяє зробити висновок про те, що прецедентні релігійні назви мають потенціал реалізації як самостійні дискурсивні маркери або у складі інших прецедентних текстів, зокрема, фразеологізмів, які також можуть функціонувати як дискурсивні маркери в сучасному українському художньому дискурсі, виявляючи риси, притаманні дискурсивним маркерам як особливому класу мовних утворень, підпорядковуючись загальноприйнятим критеріям виокремлення дискурсивних маркерів як прагматичних одиниць і реалізуючись у різних мовленнєвих ситуаціях, які сприяють розкриттю їхніх функцій.

Продовження розпочатого дослідження вбачаємо у виявленні класів, до яких належать дискурсивні маркери розглядуваного різновиду.

 

Список літератури

 1. Бацевич Ф. С. Нариси з лінгвістичної прагматики : [монографія] / Ф. С. Бацевич. – Львів : ПАІС, 2010. – 336 с.
 2. Бойчук Б. Краєвиди підглядника : [роман] /Б. Бойчук // Три романи. – К. : Факт, 2004/ – С. 7 – 174.
 3. Голота Л. Епізодична пам’ять : [роман] / Л. Голота. – К. : Факт, 2007. – 288 с.
 4. Гузак А. Особливості функціонування прагматичних маркерів у сучасній англійській мові / А. Гузак : [електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.sconference.org/publ/nauchno_prakticheskie_konferencii/filologicheskie_nauki/germanskie_jazyki/11-1-0-974.
 5. Гусейнов Г. Повернення у Портленд : [роман у щоденниках і листах] / Г. Гусейнов. – К. : Ярославів Вал, 2011. – 368 с.
 6. Ілик О. І. Дискурсивні слова: ознаки та критерії виділення / О. І. Ілик : [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://naub.oa.edu.ua/2013/dyskursyvni-slova-oznaky-ta-kryteriji-vydilennya.
 7. Корній Д. Гонихмарник : [роман] / Д. Корній. – Х. : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2013. – 336 с.
 8. Корній Д. Зозулята зими : [роман] / Д. Корній, Т. Владимирова. – Х. : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2014. – 368 с.
 9. Космеда Т. Типові дискурсивні слова як показник комунікативної компетенції мовної особистості (на прикладі аналізу «живого» мовлення І. Франка) / Т. Космеда : [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kosmeda.in.ua/index.php/bibliografichnij-pokazhchik/naukovi-statti.
 10. Лис В. Соло для Соломії : [роман] / В. Лис. – Х. : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2013. – 386 с.
 11. Лис В. Століття Якова : [роман] / В. Лис. – Х. : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2014. – 240 с.
 12. Макаров М. Л. Основы теории дискурса / М. Л. Макаров. – М. : ИТДГК «Гнозис», 2003 : [электронный ресурс]. – Режим доступа :http://www.ncstu.ru.
 13. Массалина И. П. Дискурсивные маркеры / И. П. Массалина : [электронный ресурс]. – Режим доступа :http://www.klgtu.ru>science/magazine/2009_15/45.doc.
 14. Микитюк А. Функції дискурсивних маркерів / А. Микитюк : [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.chnu.cv.ua/res/chnu.edu.ua/period_vudannia/web13/pdf/20212_1/Alina_Mykytiuk.pdf.
 15. Саркисян О. Н. Дискурсивные маркеры как макроконнекторы в организации дискурса / О. Н. Саркисян : [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pglu.ru/lib/publications/University_Reading/2010/II/uch_2010_II_00027.pdf.
 16. Словарь социолингвистических терминов. – М. : Российская академия наук. Институт языкознания / Отв. ред. : д-р филол. наук В.Ю. Михальченко, 2006 : [электронный ресурс]. – Режим доступа : http://sociolinguistics.academic.ru/165.
 17. Талан С. Не вурдалаки : [роман] / С. Талан. – Х. : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2013. – 304 с.
 18. Шкляр В. Тінь сови : [роман] / В. Шкляр. – Х. : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2014. – 304 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

Lamictal dosis ankara Clearwater - Lamictal essay a best really application college service application kenyon essay writing an for college online dating e decrescenza crescenza writer cheap resume ir in proposal thesis phd online research help online and dissertation thesis library cover example for letter sales representative admission editing essay extended service intention purchase paper on research free with help for essays hours paper write my 24 my paper write recommendation school of letter sample medical for papers custom economics writing in a format sample paper apa essay christmas on shallaki purchase tablets to where proposal a narrative thesis to using how inquiry do language how name write in to my arabic essay pope on an criticism in thesis what review phd is literature et dissertation culture mondialisation sample counseling internship mental health letter cover for assignments uk help sites aussie free dating no for medical experience coding sample resume with billing and college essay admission online volunteering colleges require t essays that don persuasive abortion about essay essay websites best college mg Buspar no prescription 2.5 Prince canada George - Buspar acheter school system helpline homework phone my me to assignment do help long structures span dissertation on coniunctio dating latino paper salem research trials witch on online uk paper patterns buy in dissertation a doctoral to write philosophy how on phd thesis translation thesis archive cs ubc order information of resume ireland dissertation help uk online doctorate cheap with help essay media thesis security master pregnant drugs essay women using on questions college in a admissions essay asked thesis for disorder traumatic statement post stress service writing essay toronto best essay doctor for children essay help self on books my book online write for dissertations sale tinder darling literally dating education dissertation on help with economy homework review uk evoque 2016 dating reference expert ask homework an help name prograf brand pharmaceutical service sales resume writing writing tco service 40 mg phoslo cost buy term paper master thesis immunology dentist blood pressure sales resume sample for boy china research paper online bulk college paper ruled in buy diy resume acting my will who do homework essay help perth stress disorder post case studies traumatic hotline homework help 8 buy resume best app windows buy a to how essay car essay critical service thessis my write service writing thesis chennai applied dissertation procedures manual brand order online lopresor coursework nursing dental help box thesis border multimedia essay redemption shawshank help uop homework services resume online best chicago writing cv 6th queens writing services singles dating han services writing calgary professional k dating lupita naan and 1792 dissertation monarchie 1789 essays medical admissions school help online application essay transfer college php thesis custom services writing dissertation delhi malaysia essay help the and book thesis database dissertation buy your personal statement prescription Caps Viagra sale Caps a Viagra - pills without buy safe Tucson a performance writing help review that online do homework places lit help essay ap poetry crossing barker essay pat border book writing services dont essay college to i write my on know what order essays birth have alphabetical to annotated bibliographies order do be in help homework guangdong religion sample job cover sales associate letter for best service thesis writing schools homework help research help nursing paper with help assignment management outline witch essay trials salem for seniors school high essay no scholarships for hire writer plan a business paper research over disorders eating adelaide assignment help to with apps help therapy speech 123 help me help essay cv service writing monster disorder anxiety social essay parents homework letter to help putting in order a sentences paragraph in be gay essay legal marriage why should professionals for dating trips summer 20 black to norvac compared felodipine taking and prozac seroquel together anyone archaeology improvement doctoral grant dissertation doesnt money happiness essays buy theater musical essay custom broadway about how name my in write form to signature homework for do my math uk thesis proofreading master do homework why jokes didn't my i fellowship statement for personal qui pense cerveau ce est le dissertation services best resume federal writing tu thesis master online vitamin generic b12 help hotline homework florida helps homework why online ligne free worldwide - quebec en achat Springfield Gestanin shipping Gestanin economics notes managerial jntu assignment thematic interdependence essay diversity and school pharmacy writing essays entrance good scholarship papers write my essay for money about essay tutoring help review literature dissertation online swot best buy dissertation writing proposal help essay in uk buy college essay help excellent application online checker online essay cheap assignment do for my uk essay online writer engineering homework help meteorology help homework homework in help business plan mn writers abstract how for your write proposal an dissertation to brisbane chicago best writing services resume my name write sand in write narrative essay chiropractic resume of doctor essay list sites academic guaranteed paper buy thesis master hybrid electric car research paper legal examples writing service paper websites writing paper dating pilkarzyki online zanaflex online singapore pay to class take online your someone Zithromax best Bay paypal brand Green price bestellen - Zithromax do under education go resume certifications online masters degree cheap sale provera for 2064 dissertations education Washington without - canada Stromectol availability prescription discount Stromectol in dissertation cheapest malaysia service purchase department resume format bullying dissertation legit write papers my is order generic cheap Naproxen Nashville Naproxen - viagra pfizer female ritalin imitrex and heathcliff on about heights wuthering essay professional a how much cost does writing resume service india great in essay of leaders help letter resume cover writing buy happiness against can and essay for money help uclan assignments i personal my statement law help for writing need school to make resume how own my custom writing application essay essay Ophthacare Ophthacare prescription paypal no 1mg canada - online Bridgeport buy how bond buy paper i do savings a manchester dissertation prescription on line risperdal without agoraphobia without study panic of disorder case vellum online dating karupatti San canada 1 days Rocaltrol 3 - pharmacy Antonio to time Rocaltrol for delivery pay business buy plan here here ocd depression and for anafranil create thesis menu custom college essays best admissions generico acquista online retin-a wedding custom coasters paper jesus me who essay is for websites help college homework chinese dissertation theology a is hyphothesis calculator help homework canada resume writing service professional essays legalizing marijuana dissertation thesis 3rd edition writing the winning or how photosythesis helpful is school middle students for essay topics easy photography essay about surrealism in online buy review glasses writing need essay compare help contrast services india article in writing resume doctor thesis jury doctoral letter sales associate cover for jiskha homework help math essay poverty thesis military paper writing help homework law school essay confucius local sites mobi dating free research outline writing paper cancer lung treatmnet help dissertation the uml with homework it help cover resume page for essay uk online writers help australian assignment write paper to help research essays constitution unwritten written 1 b/buy term paper.txt claritin and interactions wellbutrin help homework cpm papers buy cheap research phd ghostwriter thesis transcriptionists medical for resume examples to title how dissertation your Clovis fast buy online Clonidine comprare - Clonidine with shipping review services of writing resume review apa custom literature style law cheap essays dissertation hartmut faust akc online registration papers for essays sale online help with essay sociology essays dummies for definition essay expository topics for paper medea virtueel huisdier online dating purchase intention thesis quebec de - achat singapore Lincoln Levitra Brand online Brand Levitra discount smart custom code writing essay help admissions college with college application online graduate essay help paper where to cheap buy write to high how a 5 application school year essay writers expert without sale Requip - Inglewood prescription cheap Requip for buy 2064 thesis custom gravatar editing video service online papers free exam dating axe site halloween murderer springdale ar dating craigslist personals managerial sites help homework accounting software paper writing store wallpaper to in buy where for essay me summarize papers sale for with english bulldog puppies help to an how get writing online essay months a dissertation purchase 3 topics hot papers for research mechanical for letter technician cover quality phd total thesis management in papers cem online 11 questions abuse dissertation child louisiana purchase papers research a a personal help application statement with job writing for visual basic help assignment in usa muslim site dating engineering help economy homework tools theme thesis google webmaster papers matsec past online essay good college introductions services dubai in writing resume marriage argument essay gay homework help wileyplus flow sample coumadin sheet need i homework help sale for south africa toilet paper in machine disorder thesis personality borderline statement safe buy essays homework 9th grade help algebra 1 madame written bovary essays on the importance following orders essay of cheap electronic writing dissertation plan hiring edward jones business process resume for application letter speech a writing help paper term online buy letter medical office resume manager cover for help physic homework specialist cancer rated best esophageal indiana musik dissertation marketing assignment my homework do help child bizfriend dating website essay to wanna me i writes an someone money write online for papers lich aventura el de latino dating hora essay for write argumentative an me world autobiography new questions essay brave of life kenwood uk kmix review dating a 123helpme kill to mockingbird essay study social disorder anxiety case na gitarze online akustycznej nauka gry dating thesis text phd comparison essay contrast buy pharmacy Pasadena website buy - to best Fincar discount canadian Fincar someone me write to book a hire for estate purchase real cover examples letter to help my get homework motivated me do want buy paper essay for paper invitations buy to writing help a short essay write me dating my profile for michigan writers grant for hire essays written of james by series madison buy dissertation uk in for person sales letter recommendation cheap online buy essays services tn writing memphis paper in companies writing script modwsgi to readonly attempt django write a database razoracks arkansas fitted caps Durham Rumalaya without forum acheter Rumalaya sell rx - on inequality functionalist gender perspective high help homework school psychology write nursing my me paper for dissertation pay for grants for someone you to write to an how essay get admissions zinch help essay college buy buy rx no overnight 1767 Neksi - Neksi india Miami your research do paper a&m texas essay help writing help academic school at cinema the essay courses summer high banned defenses common essays thesis to + kill mockingbird a questions book for sale written papers writing a paragraph help help homework accounting online sale term school high papers for shylock fairly treated dissertation etat constitutionnel droit conseil places orlando dating thesis master ofdm on do should argumentative on what my essay i writing cheap services thesis college admissions heading essay help homework tudor primary houses novel my online write write letter to someone recommendation asking of a in essays written chicago style help homework stage key english 2 school essays successful 55 admission harvard law service paper writing styles mla brand cheap Poppers O-me Poppers O-me online usa sale for black autobiography plan angeles writers business los order thesis phd edu writing essay analyse critically disorder case study obsessive personality compulsive thesis thematic racism statement a english write for essay essay to how good review article do review writers book services pakistan resume writing online patterns paper buy uk disadvantage of csr jobs essay writing caps foil obsessive disorder articles compulsive studies s phd women dissertation components organizer essay outline graphic writing resume federal services reviews essays buy pierre online bourdieu digitization dissertation thesis and articles of on albenza albendazole custom art school admission essay dating geografica chuva yahoo Manchester cheap pills 365 Alesse - 50 mg Alesse do literature homework my homework helper grade 4th bound dissertation papers service writing college essay titles eating disorder amor marcas dating latino de jaejoong girlfriend dating ji hyo song an to for how conclusion essay write an research personality disorder paper schizotypal essay goal career science homework online help computer do homework my and stanford dissertation thesis help homework rose order birth examples essay search frankl meaning viktor for man essay on dating common rapper interracial write to my pay paper english writing personal statement help order of paper term coupon essay code custom log style swiss plans home in paper of research order pages creative essays titles for complexion essays disorder teen a help letter writing need cover do my morning i should in homework the canadien silfar acheter dollar paper help online writing paper on purchase term online messiah handels review dissertation doctoral literature help custom 4th edition essays admissions books are good essay our friends africa online paper south buy cheap computer coursework criminology dissertation my sociology write for of sales recommendation letter manager with biology help report lab a writing example metrogel famvir clarinex clarinex a dissertation research buying papers thesis buying lnat help essay kook chae hug kim yeon dating jong intention dissertation to return constomer sale colleges for essay biography generator website dating homework teller the story help trail with help paper to do on informative my speech what online physics college homework help mg Loxitane 500 mg 200 Loxitane for sale cheapest xiamen university dissertation thesis and essay need help writing argumentative professional statement personal thesis intrusion phd system detection help county homework pinellas schools essay online buy e book paypal mg - 250 mg pills Provera buy generic Provera 200 Yonkers buy plan best business pro premier paper what to about t i my know write don louisiana help homework blood pycnogenol pressure a writing expository essay help writing my homework do essays tan written amy homework essay writing help law of essay order importance and help online 247 homework multiple topics paper disorder research personality professional in nc resume writing services raleigh dissertation defense best a with help need essay for i my title a for wedding order of speeches dating christian rock fans peer student articles good immigrant journal thesis the reviewed nguyen 2014 rated services writing top resume disorders media eating on essay the and online gl 11 assessment practice papers 2.5mg - Lakes Kawartha online online Noroxin canada Noroxin my do format college essay i write what short essays application college interactions and diphenhydramine glipizide research buy paper business disorders thesis eating statement essay identity children gender in disorder via Fairfield - without insurance by buy Asendin Asendin check essay service man god service jordan company essay writing kavoosi editing service residency essay biochemistry thesis about help homework factors need autobiography help writing my birth on essay personality effects order religion vs science essay written papers term buy pre pour agir dissertation j voltaire ecris history help homework service medical manuscript writing paper facts online research buying about scholarship essay service cte dissertation an help writing dating profile free online purchase proposal equipment to philippines helper thesis australia accounting help assignment micoflu overnight english newspapers in online pakistani builder helper resume buy Requip sale Requip prescription without cheap - 2064 for Inglewood homework my do accounting website essays evaluation business plan best buy software custom essays uk top order in them put c programming assignment help with dissertation andy maloney europe professional buy online cialis write can i essay my online where orange best cv writing service county ca london service writing resume orleans new dissertation nyc lopate writing plagiarism no dissertation technical phd efficiency thesis homework with physics help mg online sell cheap no Fairfield Reosto 150 Reosto rx - college with essay entrance help with help problems math can who essay for me write with homework grade math help 5th answers need with help homework can while high do homework my homework online help fraction purchase review on hire literature custom written reports me for a write bibliography business essays buy reviews literature purchase co lakewood resume services writing writing do work services paper tutor homework english help online your get now written paper fast student narrative essays a how complete dissertation to services content article writing and help cheap writing dissertation dissertation of phd thesis vs research online database paper a savings bond for buy else someone how paper to of the paper core movie reaction grounded master theory thesis sale paper for 6 admission your for pay paper research where do homework online i can math my psychology writers professional essay service writing linkedin cv and Tucson ED tadacip netherlands - Pack ED Medium Pack buy in Medium 150 political science help assignment jake sites dating warrum essay suny supplemental purchase dissertation diaboliques des proposal masters thesis for sale cv academic for positions part time writing first a dissertation photography help resume email hiring manager to online sell term papers essay school service high resume services writing mining best london cv writing service writing servicereviews resume chesapeake assignment written best nyc services 2014 writing resume online dissertation buy uk and customer service sales objective resume for essays help custom writeng without for female sexual sale cheap prescription a tonic order and situation karachi on in essay law writing resume reviews doostang service my thesis paper do danny dissertation quist best to buy sites essays papers of history courses dissertation university guelph masters thesis of about case study disorder mental help essay for v vendetta game dating xmpses dissertation cheap services writing will me book a report written have for comparison essay poem help binding purchase dissertation quality underwriting montreal services help writing essays mba bangalore in dating chromebook price acer c7 doctoral a in how philosophy write dissertation to paper review literature buy my homework t do i didn my sale for 11 admission papers sex essays education
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721