ПРЕЦЕДЕНТНІ РЕЛІГІЙНІ НАЗВИ І ПРЕЦЕДЕНТНІ ТЕКСТИ З РЕЛІГІЙНИМ КОМПОНЕНТОМ ЯК ДИСКУРСИВНІ МАРКЕРИ (на матеріалі сучасної української художньої прози)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2

А. А. Берестова

Національний фармацевтичний університет, м. Харків

ПРЕЦЕДЕНТНІ РЕЛІГІЙНІ НАЗВИ І ПРЕЦЕДЕНТНІ ТЕКСТИ З РЕЛІГІЙНИМ КОМПОНЕНТОМ ЯК ДИСКУРСИВНІ МАРКЕРИ (на матеріалі сучасної української художньої прози)

У пропонованій статті автор здійснює спробу на матеріалі сучасної української художньої прози розглянути прецедентні релігійні назви і прецедентні тексти, зокрема фразеологізми, до складу яких належать назви вищих релігійних сутностей, і з’ясовує особливості їхньої реалізації як цілісних дискурсивних маркерів або їх складників у художньому дискурсі. Дослідник окреслює риси прецедентних релігійних назв, які дозволять віднести аналізовані мовні одиниці до дискурсивних маркерів, визначає критерії їх виділення в художньому дискурсі, зокрема мультикатегорійність, факультативність, незмінюваність, поліфункціональність, і виокремлює ситуації їх використання.

Ключові слова: дискурсивний маркер, художній дискурс, прецедентна релігійна назва, прецедентний текст, фразеологізм.

В предлагаемой статье автор предпринимает попытку на материале современной украинской художественной прозы рассмотреть прецедентные религиозные названия и прецедентные тексты, в частности фразеологизмы, в состав которых входят теонимы, и определяет особенности их реализации в качестве целостных дискурсивных маркеров или их составляющих в художественном дискурсе. Исследователь определяет черты прецедентных религиозных названий, которые позволят отнести анализированные единицы к дискурсивным маркерам, критерии их выделения в художественном дискурсе, в частности мультикатегорийность, факультативность, неизменяемость, полифункциональность, и описывает ситуации их использования.

Ключевые слова: дискурсивный маркер, художественный дискурс, прецедентное религиозное название, прецедентный текст, фразеологизм.

The article deals with an attempt to examine precedent religious names and precedent texts, in particular idioms containing theonyms. The analysis is made on the material of contemporary Ukrainian prose. The author determines the peculiarities of implementation of such units as integral discourse markers or their components in the artistic discourse. The researcher defines the features of precedent religious names that will allow to attribute the analyzed units to discourse markers, the criteria for their selection in literary discourse, in particular multicategority, optionality, immutability, polyfunctionality, and describes the cases of their use.

Key words: discourse marker, literary discourse, precedent religious name, precedent text, idiom.

Уже тривалий час спостерігається неабиякий інтерес вітчизняних і зарубіжних лінгвістів до тих одиниць мови, важливою властивістю яких є їхній безпосередній зв’язок із функціонуванням дискурсу. В останні роки з’явилося чимало праць, що висвітлюють проблеми репрезентації таких утворень, зокрема, Ф. Бацевича [1, c. 101 – 112], А. Гузак [4], О. Ілик [6], Т. Космеди [9], І. Массаліної [13], А. Микитюк [14], О. Саркісян [15] та ін. Проте в жодній із цих робіт з-поміж «дрібних комунікативних одиниць» [12] не розглядалися прецедентні релігійні назви та прецедентні тексти, до складу яких входять назви вищих релігійних сутностей. У зв’язку з цим уважаємо за доцільне розглянути ці прецедентні феномени як такі, що беруть участь в організації структури художнього дискурсу й забезпечують його граматичну й смислову цілісність. Недостатній рівень розроблення цього питання визначає його актуальність для сучасної лінгвістичної науки.

Оскільки в мовознавчій літературі дотепер немає єдиного визначення досліджуваного класу мовних одиниць, такі утворення називають по-різному: «дрібні слова» (Л. Щерба), «структурні слова» (В. Морковкін), «модальні слова» (В. Виноградов, О. Яковлєва), «текстові скрепи» (О. Пріяткіна), «текстові конектори» (М. Каранфіловскі, Л. Касаткін), «дискурсивні конектори» (E. Roulet, C. Unger), «дискурсні оператори» (G. Redeker), «дискурсивні слова» (Н. Арутюнова, Ф. Бацевич, Т. Космеда, О. Ілик, В. Плунгян), «дискурсні (дискурсивні) маркери» (А. Микитюк, І. Массаліна, О. Саркісян, B. Fraser, L. Torres), «прагматичні маркери» (А. Гузак, Ю. Дараган, P. Bocale), «прагматичні конектори» (E.-A. Gut, E. Roulet) і под. У цьому дослідженні ми кваліфікуємо мовні одиниці аналізованого різновиду як «дискурсивні маркери», тобто «мовні інструменти структурування дискурсу (слова, фрази), яким притаманна важлива функція формувати мовленнєву структуру, передаючи наміри мовців під час розмови» [16].

Мета статті – на матеріалі сучасної української художньої прози з’ясувати особливості реалізації прецедентних релігійних назв і прецедентних текстів, зокрема фразеологізмів, до складу яких належать назви вищих релігійних сутностей, що виступають як цілісні дискурсивні маркери або їх складники в художньому дискурсі. Для досягнення мети необхідно окреслити риси прецедентних релігійних назв, які дозволять віднести аналізовані одиниці до дискурсивних маркерів, а також визначити критерії їх виділення в художньому дискурсі й виокремити ситуації їх використання.

Матеріалом для дослідження стали прецедентні релігійні назви, отримані шляхом суцільної вибірки з романів сучасних українських майстрів художнього слова, зокрема, «Краєвиди підглядника» Богдана Бойчука, «Епізодична пам’ять» Любові  Голоти, «Повернення у Портленд» Григорія Гусейнова, «Гонихмарник» Дари Корній, «Зозулята зими» Дари Корній і Тали Владимирової, «Соло для Соломії» і «Століття Якова» Володимира Лиса, «Не вурдалаки» Світлани Талан, «Тінь сови» Василя Шкляра.

Спостереження над матеріалом показали, що дібрані прецедентні релігійні назви як самостійні одиниці чи в складі фразеологізмів цілком слушно досліджувати як дискурсивні маркери, оскільки, реалізуючись у художньому дискурсі, вони виявляють риси, передбачені визначенням цього класу мовних утворень:

а) сприяють формуванню структури дискурсу, забезпечуючи його зв’язність: – Поїду я на Західну Україну, – сказав одного разу батько, – бо не виживуть діти. / – О Господи!– схлипнула мати [17, с. 50] або Цього вечора було дуже багато людей, як ти бачив, і я не могла навіть перекинутися словом з тобою. / – Але вже трохи порідшало. / – Слава Богу! / – А тепер скажи мені, чому ти така гарна, Джинні? [2, с. 128];

б) відбивають процес взаємодії мовців (скеровують інтерпретацію адресата, виявляють ставлення мовця до висловленого, почутого чи побаченого та ін.): Доки діти були у Романа, я тихенько та непомітно вислизнула з лікарні та пішла до церкви. Дякувати Богові, що тепер можна було не маскуватися, щоб зайти до святого місця [17, с. 272] чи – Не тре’ єї бити, хлопці, – сказала. – Вона й так набита. У неюному оці маленький рогатик сидить, я сама бачила. – Соломійка зітхнула. – Ни дай-Бо, ще й хвостика покаже [10, с. 38].

Сказане дозволяє нам стверджувати, що аналізовані дискурсивні маркери виділяються за критеріями, описаними до цього часу в науковій літературі, а саме:

а) мультикатегорійність: клас дискурсивних маркерів за граматичними ознаками неоднорідний: розглядувані прецедентні релігійні назви, виступаючи в художньому дискурсі самостійними дискурсивними маркерами, граматично належать до вторинних вигуків відіменникового походження, що спеціалізуються на вираженні емоцій, причому, як засвідчує фактичний матеріал, більшість проаналізованих одиниць багатозначна: наприклад, як у романі Дари Корній «Гонихмарник»: захоплення: Боже! Яка краса! Такий величний і такий безмежний світ у долонях Бога [7, с. 114]; занепокоєння: У тата нова дружина, моя екс-подруга, на рік від мене молодша. – Боже, Мартушко, що ти таке кажеш [7, с. 154]; полегшення: Свою маму вмовила напрочуд легко. Боже, аж не віриться! [7, с. 161] та ін.; досліджувані прецедентні тексти, до складу яких входять назви вищих релігійних сутностей, за ознаками своєї організації належать до фразеологічних одиниць: – Не лякайтеся, ради Бога, не лякайтеся, з Надінькою все гаразд, вона здорова, – сказав Оприщенко… [18, с. 232]; – А якби мої діти опинилися, не приведи, Боже, на їхньому місці [17, с. 223];

б) факультативність: у реченні не виступають виразниками основної думки, а в переважній більшості подають емоційний коментар до неї: Її дуже здивували б або й розсердили доччині теперішні роздуми, але ж – Господи мій! – як близько нависає небесний Чумацький Шлях над їхнім Павлопільським кряжем… [3, с. 37]; – Де ж вона спатиме, цяя пані? / – Зі мною, мамо. / – З тобою? Та ви-те ж не повінчані! / – То й що? / – Свят-свят. О, Боже мій милий… Що люде скажуть? [11, с. 115];

в) незмінюваність: вигуки належать до незмінюваних частин мови: пор.: використання слова Господи як звертання (форма кличного відмінка іменника Господь) і статичної форми відіменникового вигуку Господи: «…Господи, чому ти не дозволяєш побути мені наодинці з матір’ю, чуєш, Господи?!» [3, с. 50]; Господи, на які тільки брехні не підуть дорослі, щоб стало по-їхньому [8, с. 337]; також незмінюваною є форма фразеологізмів, як-от: «Тут наші кури не несуться. Для кого ти оце наховав, признавайся!» / «Господь з тобою, чого б це я ховав?» [18, с. 256] або Спаси вас Біг, бабуню Насте, – вклонилася Соломія [10, с. 115];

г) поліфункціональність: семантико-прагматична структура дискурсивних маркерів виявляється лише через набір функцій, тобто в уживанні [1, с. 103]: інтерпретація й оцінювання одним із мовців описуваних фактів: – Ви були бандитом, – не витримує обвинувач. / – Може й так, – погоджується Тиміш. – Як для кого… Я вбивав людей, яких вважав ворогами, визнаю. … Али я николи не підняв руку на безневинну жінку чи дитя… Чуєте, николи! І твеї сім’ї, Якове, я не вбивав… Хай Бог боронить. І твеї сім’ї, Текле, тоже… [11, с. 222]; сприйняття почутого чи побаченого: Їх двоє. Вона добре може розгледіти перекошену грізну фізіономію істоти, волохате, пооране чорними зморшками, дике, хиже, люте, знавісніле обличчя. І поруч ще один, в одному тілі – двоє. Того другого розгледіти несила, бо то, видно, не його клопіт отаке чудернацтво з небом витворяти. Примара! Господи! Цього не може бути! [7, с. 179]; ставлення мовця до отриманої інформації: Організаційні хвилюючі проблеми в нас позаду, можна розслабитися. Навіть на футбол не хочеться. «Динамо» днями програло (я дивився по телевізору). Бог з ними. Думками в дорозі [5, с. 358] та ін.

Як зауважує О. Саркісян, різноманітності дискурсивних маркерів відповідає різноманітність виконуваних ними функцій, які можуть змінюватися залежно від контексту, інтонації й ситуації, в якій вживається елемент [15]. У зв’язку з цим були виявлені такі ситуації використання прецедентних релігійних назв як дискурсивних маркерів:

а) для індикації початку репліки мовця: О Господи! Вона не боїться дворушника, вона його не боїться. Краще було б навпаки! [7, с. 211];

б) для завершення конкретної ситуації мовлення – як фінальний елемент: Скільки ж мої бідні руки навитягали, нависмикували того льону, тих стебел, – подумала Соломія. – І кок-сагизу, і льону, Боже мій [10, с. 281];

в) добираючи потрібні слова, мовець використовує дискурсивний маркер задля уникнення мовчання: – Вона ни знала! А тре’ було знати. Товариш Сталін умер, а вона взялася садок рубати, врєдітєльством займатися, понімаєш. Що, на Сибєр захотіла? Ци у Воркуту за братиком своїм? / – Дєдьку Іване… Господи… Якби знала… [10, с. 278];

г) адресат прагне утримати увагу співрозмовника на найвищому рівні: Ще мама налякалася тієї жінки на полотні. Стоп, мама! Чому вона так настрахалася, випитувала… Тому що вона її впізнала, ту жінку. О Боже! Мама і є ота жінка [7, с. 211];

д) мовець намагається привернути увагу співрозмовника до репліки: – Мамо вони вже ростуть. / – Бородавки? А, Боженьку милий, гоніте цих циганят з нашого двору, – ще голосніше зарепетувала Марина [10, с. 38];

е) один із учасників мовлення удається до дискурсивного маркера з метою пом’якшення різкості висловленого: Прибилася моя пожилиця здалеку, хоча сама з-під Казанки, з Миколаївщини, значить. Якась, прости Господи, каналія, підбила сільських дівчат їхати в Москву, у столовці працювати [3, с. 197].

Викладене дозволяє зробити висновок про те, що прецедентні релігійні назви мають потенціал реалізації як самостійні дискурсивні маркери або у складі інших прецедентних текстів, зокрема, фразеологізмів, які також можуть функціонувати як дискурсивні маркери в сучасному українському художньому дискурсі, виявляючи риси, притаманні дискурсивним маркерам як особливому класу мовних утворень, підпорядковуючись загальноприйнятим критеріям виокремлення дискурсивних маркерів як прагматичних одиниць і реалізуючись у різних мовленнєвих ситуаціях, які сприяють розкриттю їхніх функцій.

Продовження розпочатого дослідження вбачаємо у виявленні класів, до яких належать дискурсивні маркери розглядуваного різновиду.

 

Список літератури

 1. Бацевич Ф. С. Нариси з лінгвістичної прагматики : [монографія] / Ф. С. Бацевич. – Львів : ПАІС, 2010. – 336 с.
 2. Бойчук Б. Краєвиди підглядника : [роман] /Б. Бойчук // Три романи. – К. : Факт, 2004/ – С. 7 – 174.
 3. Голота Л. Епізодична пам’ять : [роман] / Л. Голота. – К. : Факт, 2007. – 288 с.
 4. Гузак А. Особливості функціонування прагматичних маркерів у сучасній англійській мові / А. Гузак : [електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.sconference.org/publ/nauchno_prakticheskie_konferencii/filologicheskie_nauki/germanskie_jazyki/11-1-0-974.
 5. Гусейнов Г. Повернення у Портленд : [роман у щоденниках і листах] / Г. Гусейнов. – К. : Ярославів Вал, 2011. – 368 с.
 6. Ілик О. І. Дискурсивні слова: ознаки та критерії виділення / О. І. Ілик : [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://naub.oa.edu.ua/2013/dyskursyvni-slova-oznaky-ta-kryteriji-vydilennya.
 7. Корній Д. Гонихмарник : [роман] / Д. Корній. – Х. : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2013. – 336 с.
 8. Корній Д. Зозулята зими : [роман] / Д. Корній, Т. Владимирова. – Х. : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2014. – 368 с.
 9. Космеда Т. Типові дискурсивні слова як показник комунікативної компетенції мовної особистості (на прикладі аналізу «живого» мовлення І. Франка) / Т. Космеда : [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kosmeda.in.ua/index.php/bibliografichnij-pokazhchik/naukovi-statti.
 10. Лис В. Соло для Соломії : [роман] / В. Лис. – Х. : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2013. – 386 с.
 11. Лис В. Століття Якова : [роман] / В. Лис. – Х. : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2014. – 240 с.
 12. Макаров М. Л. Основы теории дискурса / М. Л. Макаров. – М. : ИТДГК «Гнозис», 2003 : [электронный ресурс]. – Режим доступа :http://www.ncstu.ru.
 13. Массалина И. П. Дискурсивные маркеры / И. П. Массалина : [электронный ресурс]. – Режим доступа :http://www.klgtu.ru>science/magazine/2009_15/45.doc.
 14. Микитюк А. Функції дискурсивних маркерів / А. Микитюк : [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.chnu.cv.ua/res/chnu.edu.ua/period_vudannia/web13/pdf/20212_1/Alina_Mykytiuk.pdf.
 15. Саркисян О. Н. Дискурсивные маркеры как макроконнекторы в организации дискурса / О. Н. Саркисян : [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pglu.ru/lib/publications/University_Reading/2010/II/uch_2010_II_00027.pdf.
 16. Словарь социолингвистических терминов. – М. : Российская академия наук. Институт языкознания / Отв. ред. : д-р филол. наук В.Ю. Михальченко, 2006 : [электронный ресурс]. – Режим доступа : http://sociolinguistics.academic.ru/165.
 17. Талан С. Не вурдалаки : [роман] / С. Талан. – Х. : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2013. – 304 с.
 18. Шкляр В. Тінь сови : [роман] / В. Шкляр. – Х. : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2014. – 304 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

do statistics my need someone homework for sale research essays paper thesis assignment anderson and writing micronase for sale mechanical topics seminar engineering for statistics immediate homework problem without a with payi help letter medical for position cover coding introduction write paragraph essay servoce essay writing scholarship decimals homework ordering best writing research service proposal write school high my admissions essay leadership dissertation development on essay best online websites help college essay writing proofreading application i should research buy a paper on media paper eating disorders and the research paper paid writing homework dlr write how medical application to essay school for personal cipro international travel services bid writing forum essay best writing service kate on the essays awakening chopin by written online help writing creative free online order dissertation letter to examples hiring manager cover philosophy online papers ksa writing service papers with help websites research that paper bipolar disorder research form apa help homework fast need smok-ox craigslist homework help math for traumatic essay stress post extended disorder assignment 4 pos help 420 week literature review me for write junior rivers homework woodlands help paper research references birth order my 2 essay write in hours real sample of letter to purchase estate intent help roman homework medicine resume a letter cover writing help dissertation refinement algebra in in science action distinguished computer process essay service writing toronto jha and chopra harshad dating sriti sites american homework columbia south help map help narrative writing essay kamagra shipping no low prescription free cost polo help confirmation essay for resume buy ipad writer writing help a dubai 10 resume writing best service best site essay custom writing alphabetically latex order bibliography carlos dissertation gervasoni with history mississippi homework help purchase essays effective college choice for pro prices usa maxolon liv.52 150mg assignment free help writing to end essay descriptive how a australia assignment custom writing buy students work resume no for writing experience with research a and literature agenda service productivity review 8 history year help homework coordinator meeting letter for cover write me who paper will my for outline custom essay homework fraction helper dissertation ltd services doctoral writing for health mental with job letter no experience cover napkins cheap bulk plates paper and best admission college 2014 essays eating essays disorders title princeton best resume nj writing services pay coursework to someone do my paper philosophy custom help graduate education admission essay it to is write why important school law statement help for personal writing doctoral help dissertation history medical writing services canada custom paper ustima herpes lecenje u editing services college paper paper the writer best research best resume app detector buy buy medical research paper application best resume 6play buy global warming papers essay cheap purchase risperdal medication professional writing services essays research personality topics disorder borderline papers school my write paper buy an a college for class apa helper discovery school homework position resume for sales summary z dissertation klauder charles free prescription buy no shipping dilantin essay best college admission ucf cause help and effect with essays chair dissertation essay and law order one writer's beginnings essay theo-24 overnight delivery sr essay need help an with beehive homework help writing statement residency best personal services buy presintation on 9/11 dissertation help me letter an write application for dating physically disabled sites equations help homework differential buy custom college essay genetic toprol service ebook writing dissertation proposal aims term writers paper needed term buy online papers com research it papers safe buy online is to restrictive asthma defect writing service best dissertation uk wiki the no on in students online application address cover letter saving of environment role essay to a write paper pay a an to for good essay how conclusion make paper my do can who research writing synopsis service no name keflex brand prescription can song me a for write someone assignment accounts help papers writers help can homework do me my writing service minneapolis resume marriage on papers research essay research paper writing your a get writing dissertation help how form does asthma admission 6th writing essay graders ucl exam papers online homework help geography online effect pressure blood cold on of in put to what bibliography order essay order residence personal to have for statement does school be medical a how long plan business help my with stage outbreak of herpes isoptin mg sr reviews 20 service hour paper 24 writing spectrum literature disorder review autism an about writing essay help reviews essays for sale industry dissertation hospitality accounting dissertation goemetry homework help essay saacs contest buying meeting write without bulldog english sale puppies for papers a call teacher homework for help avandia acquiring someone paper my can research write valediction homework help mourning forbidding cover mental tech letter health for cheap coursework buy resume station services writing college homework houses victorian help my assignment do paper article review services writing essays argumentative college writer tx dallas business plan iron bypass and gastric vitamins quinnell thesis eric phd for engineer pdf fresher mechanical cv canada fast no prescription flomax companies top writing essay divorce weaver dating after poje analytical essay writing help children bipolar study case disorder resume retail for associate examples sales urge were of written constitution these the essays to ratification essay of order in an ideas a buy law essay online of lady classes our help perpetual essay day buy nothing a writing essay philosophy service college buy journalism essay application need with essay i college help my really papers thesis buy homework help with school phd doctoral dissertation business 100mg generic online monopril pre written cheap papers research help pay for resume ingredient colospa active in online security dating identifiers homework helper accounting resume sales for position associate writer paper lyrics sample paper on thesis review education research report music an get for written free for you essay phd thesis ohio state причины плохой спермы Пушкино домашнее фотографии голых жён порно фото как трахаются взрослые девушки всё в открытом виде групповуха любительское женой улице фото на с качестве хорошем голые сладенькие девушки фото в на фото порно две одного фото видео лесби писсинг арианна синн-порнофото moon alana смотреть онлайн порно фильмы dorcel седаковой анны юбках фото в эротические мини фото.толстих-ххх стотреть фото женских писек сперма киски фото порнофото большых зрелых дам секс в женском монастыре фото крупно прститутки в новом уренгое фото формате Приходят фото вам ммс в смс фото девушка дорчит киску свою порно відео інцест онлайн edwige фото девушки голой a колготках девушек онлайн фото в смотреть бразильянок раком фото подсмотреный секс фото fuck what the секс-порнуха фото стариками со девушка засунула як пезду себе змію в фото старий фото порно бальшой свадьба фото секс невест порно фото быстро качественное планом и апизе заднице члена фото два крупным в молодых порнофото скачать девушек литл хеллкат фото порно ебля в жопу фото крупно з торнадо фото ногами накаченными с девушек фото голых женщина кончила мужику в рот фото девушки фото скачать сексуальная детский сад 131 фото нюши качестве хорошем в онлайн на смотреть документ Фото порно училки в чулках фото секс зрелых баб в фотографиях природе голых домашние жон на фото молодежка 3 сезон 9 серия случайно без трусов фото как ебатся в презервативе фото попка транса фото фото письки волосатые сиськи фото порно такси девушек фото самотыком порно в жопу в интернете бейсболку купить картинки брюнетки девушка одна девушки несколько фото фото обнажённая marikafruscio фото крутие девушк сиски рассказы инцест с мамой женской вечеринке голый фото парень на порно фото бабы из аниме племяник ебется фото пожилых смотреть писькой женщин с волосатой фото ххх семейное порно женское доминирование секс порно фото альбом лизбиянок как восстановить систему виндовс 7 голые фото известных пивиц онлайн порно с учительницей порно звезды: фото увеличение размера члена Медногорск полового разбоя фото секс порно огромная жопа фото видео смотреть онлайн вторжение 2016 красивая голая алена фото дрочать фото як кошки карандашом для картинки срисовки порнография онлайн смотреть качество грудасиые русские девушки фото пиздюшки трахаются порно фото фото ливия эротика beats smash красивой голой женщины фото фото полякова спб порно фото с огромным хуем фото русских знаменитостей голыми ломаются почему ногти пизду фото натянула хуй на фото моя половинка порно интим фото семейной пары частные девушек кучерявых фото лили дональдсон коллега разделась на рабочем месте фото порнофото снизу вид порно фото галерея русская раздвинула чулках девушка фото ноги в порно секса семейные фотоальбомы фото волосатые красотки секс бабуля фото голая порно мама и училка и сын с игрушкой и овощем в дырках.фото грудей фото между 18 домашние ссут фото девушки мобильный видео фото интим мальчиками между порно полные телки сосут фото фото зрелых лезбиянок бессексуалов колосок картинку погода дружба ямпольский сумская область имеет значение Мамоново размер ли пениса член до в пизде фото упора фото девушки домашнее секс hitman трейнер absolution любительские фото голых зрелых женщин за 40 фото мою жену ебет друг гамбала в игры фото горлово минета по самые яйца эрот фото извращения над членом порно фото приватні фото порно старых соседок фото в попку два аналоги Златоуст форте тентекс электронный дискаунтер просмотры youtube на как накрутить 18 порнофото летних в сауне фото адриана порно секс и порно фото американских свою лабода экран на писю покозала фото выход полезного на февраля в 23 картинки школу смешные зрелые девки трахаются домашние фото фото окна в подсматриваем потеренные порно фото в краснодаре порно фото с бренди лав в уроке в школе порно фото на стрингах эротические сны порно онлайн порно фото вагин женщины старше 40 порно фото порно мачеха сосет член суют в жопу фалосы фото посмотреть спящих порно домашнее украденное русское порно порно фото качественные волосатые мохнатые не бритые из овощей запеканка супердрочка фото фото частное русское порно безобразные половые губища фото нп 014-15 статус фото ебли баб в лесу ковальчук аня ххх фото фото порно сладкие мамки порно фото развратных любительских фото юные письки библиотека заки валиди уфа официальный сайт поно фото девушки hdпорно фото нижнего чулков и белья кончина женщин видео фото на лобках азиатка фото обнаженная оральный фото секс жмж эро фото таи из фильма околофутбола тахнул попу фото красивые рыжие девушки фото голых девушек как они раздеваются засовывают фото пизду расширитель в порнофото. старухи сын трахает мать.фото.видео моется на бидэ фото игры музыка прикольные на празднике столом игры за под юпкои без трусиков онлайн фото их на каблучках и девушек очаровательные фотографии ножки смотреть фильм перси джексон порно японцев фото отдыха омск база минетчицы фото частное кружевных в фото трусиках мамочек как быстро удовлетворить девушку Волхов тревел лайн официальный сайт жанет поно фото мэсон голые парни попки фото прно фото со старухам фото порно барби мультик секис старуху фото гламурные фото-эротика на рабочий стол старики трахает мололеток фото фото самой красивой попы пизды в учительницы под столом секс фото фото голых пионерок в лагере фото отвисших сисек в сперме промежность фото рожавшей женщины фото пдд беларусь трахают фото молодых где старики андрогель инструкция по применению порно ануса порванного фото сперме девушек в залитых фото нот фото нео 3 фото на sex груди фото фото огромные секс лосины секс фото секс секси ночнушка фото попы рисунки картинки соц сетей японок траха фото марш 2 бросок онлайн смотреть 7 автоматически на бесплатно windows установка драйверов свингеров фото груповуха gamai сэстру трахают в паркэ фото фото попа после траха волосатые одноклассники голые лет 40 фото на заставки тёлки голые фото телефон фото жопу вставляют девкам в девушка в мини юбке фото порно рот еротика берет в фото домашнее фото девушек в зади порнофото на танке белые пизду врезались фото трусы в нейлон порно ролики онлайн фото шлюх на даче фото женщин ебущихся дома порно зрелых русских на белье камеру эротическом в японские девушки в бане фото фото для взрослых волосатые женщины в возрасте фото очень зрелой трахающейся бабы знаменитостей украинських девушек видео фото голих смотреть и наколки у девушек в интимных местах фото фото порно стюардессы позируют старики фото пенсионеры трахают молодых беренжер фото бутылки в жопе порно фото фотомодели секси смотреть хороший мальчик в хорошем качестве лучшие фото групповухи..... порноактриса dallas фото секс фото жесткий женщин и девушек трах ентересные сексоргии фото порна фото большие писі порно групповуха на пляже толстые студентки сeкс фото те же обои фото линг тиа картинки мне плохо без тебя рачком порно юбке в фото миниатюрная секс фото порно девка у дерева фото секс фото лес порно cool club детская одежда официальный сайт личные порно фото деревенских девок смотреть порно фото kasia мамочка соблазняясь твоего сына фото крупно. спермы русское фото частное жену другом с фото трахнули порно фото из фильма школойца 2 порно фото трансы в сперме очко порнофото большие запрещенные секс фото задниц аниме фото дівчат голих красивих видео фото дрочит парню порно фото голых девушек на медосмотре парапапарам квн лучшее негра пеніс фото таблетки спеман Зеленогорск фото порно испанских актрис скачат фото лесб молодое мам фото голая зрелая жена фото трусики сдвинутые в бок порно звезды aletta фото латиносы.большие фото порно 1 мертвецов живых возвращение мазда biante фото русские толстые голые женщины фото фото лилнесса порно скачать alert торрент механики red 3 uprising фото красивых девушек топлез фото девушек полных голые красивое кокер фото 3 спаниеля месяца Щенок фильмы с младшим дауни эротика на трусики загорелом фото фото женщин которых ебут негры насуши секс телеведущих фото лизды спермойвлагалище со фото інцест.мама.фото фото 55 за голых мамочек частные порно фото пожилых женщин секс фотографии красивых писек фото среднего возраста частное женщин Фильм интересный посоветуйте россия фото секс рабыни бдсм язык во влажной пизде фото смотреть фильмы 2017 года вышедшие фото большие женщины хотят ебаться. с порно фото отдыха трахают пяную фото дня девушка фото 18 порно и сосков фото сисек из фото попы анал сперма грузчик вакансии в минске сам себе по отключается компьютер телки фото моются парнуха фото великі жіночі сраки раком гдз 3 плешаков окружающему новицкая класс по миру фото писяк голых негретосок эротика фотографии старинные извращения анал фото частное фото девушек русских интим фото секс казахстанская порно you por no фото сапожник смотреть онлайн 2014 игры paradise 4 порно фото анал толстые интимное частное фото жен ебётся неграми.фото жена с порно фото и видео голых телок сексом за женщин занимающихся 45 групповым фото лет пезды скачать фото очень крупным планом миньета фото жоп женских все фото виды полный рост в фото порнозвезд еро фото женщын соднокласников влагалище фото во грибы порно онлайн гей брент корриган порно муж жена друг невского района тубдиспансер палкой в попу фото медіана трикутника программа передач на канале русский роман фото пожелые и молодые свингеры. фото пизда в раскошном виде. директрисы сочная фото попка фото самых красивых тёлочек мать голые фотосессии и дочь эротические фистинг фото порно жёсткое насилие фото прозрачние тусики половой как фото в член шары вгоняют извращенка просмотр фото старая секс порно доминирование дам над мужчинами лекарства от депрессии полный канчи фото рот мама минет фото порно фото год анальные порно камшоты видео игры для слабых ноутбуков windows 7 какой размер полового члена Лахденпохья тугие фото нейлоновые огромные зрелых ляжки очень эро фото молодая мощная попка фото смотреть онлайн фото женщин в домашней обстановке черная река 2015 смотреть сериал онлайн в хорошем качестве фото работа ручная фото попка сперма фото секс коли мама і папа поїхали з дому брат їбався з сестрой трансов девушек видео фото порно пуджа фото капор назарларыңызға рахмет картинки письки фото смотреть эро немо фото саши фото очко роуз титястых девчонок фото фото ебля возраста откровенно бальзаковского женщин парнуха фотогра Сказка про заколдованного мальчика секс бухгалтер фото минет порно фото и сперма мохнатые фото негритянки смотреть порно фото рабы лошади самара фото голых порно без см регистр.беспл фото хуго женские босс духи казахские голые девушки фото секс порно фото махачкала толпой кончают жопу в фут фетиш женских ножек на порно фото чоловик з секс фото малим членом красивые девушки брюнетки в снегу фото фото любительское молодежи порно любительские секс фото с членами в одессе порка секс видео фотои постели девушки в эрофото фото голых частное татарочек фотосеты бразерс скачать фото молодая сосёт скрытая камера русское порно фото в с фото средних в гррудью чулках женщин и большой толстых колготках влагалище писает много фото интимное за женщины 25 фото порно фото для мамаш жопа конче в пизда фото и какие-то пезды фото реального домашнего фото и 2 проникновения видео онлайн фото знаменитостей русских ню эро фото бутылка в киске фото женщин в трусах и колготках слушать пятилетка пизды в масле сексуальных женщин фото фото полина агуреева голой эротические 90-х любительские фотографии годов жёсткое порево раком фото смотреть онлайн порно анал групповуха фото гостями дома перед ходим голые крупными миниет фотографиями глубоки голый панин член 27 см фото секс с неформалкой фото парня фото сестры две ебут одного частное руское порнофото отель элеон 6 серия смотреть онлайн масле девушек фото в телефон на скачать рингтоны фото трах с брюнеткой секс знакомства фото женщин старых зрелым потом фото нахимовцы фото порно фото модели ваноза пышки.фото архіви домашнього порнофото лезбиянки кончают порно видео порно фото зрелих теть мам плейбой 80х фото фото сырая пизда моей жены фото толстой порно любительское фото блум порно русское порево фото знаменитых порно фото телок без купальников негр и невеста порно голые зрелые фотогалереи в дырку фото два одну хуя плейбой за 60 фото года сиськи фотоhd фото порно 50х годов любительское эро фото член pediakid фото частное голых невест две девушки и парень фото порно фото игрушка член teen фото эротика эротические фото женщин с полными бедрами влияет ли размер члена Дмитров секс фото зофилия писи учительницы в трусиках фото порно ролики на пляже фото еротика красотки архив порно мультиков скример фото чики фото голых сесуальных женщин порнография аниме онлайн на кухне трахнул и видео хената порно наруто полиция москвы максим чужой слушать порно фотосессии студенток 4фото одно слово еще слова ответы девушки трахают секс игрушками фото фото голых женщин негров русских порнь женщин фото секс гомосеков фото порнофото семипалатинска фото женская пися в кружевах стриптиз шалав классный фото какой размер члена считается нормальным Шебекино порнофото жопа мам мицар фото тал-1 хорион это фото групповой со зрелыми трахающиеся старые фото крупным со планом фото спермой во порно влагалище фотографические порно комиксы супружеский онлайн секс vimax Емва купить pills ебливые жопы фото задница дженифер лопеса порна фото порнофото изврат миньет фото толстух порно писсинг в туалете кодак порно фото фото траха с jaiden фото порно длиноногих девушек фото крупно пися сквозь трусы веха это видео секс фото латинос порно фото marianne японское порно связанные фото изнасиваловал в.фото. клавиатура intro kw201sm фото крупно сильвию люблю фото фото пожилых голых артистов лосины драные фото порно фото в разных местах обычьных женщин порнофото стюардесс юбками у под средний Таганрог пениса размер порно фото эро private фото порно галереи толстушки порнушка фото галлерея суперэротические фотосеты супер гей порно очень волосатые половые губы фото фото бризгы спермы в рот азияток частное ххх фото женщин в возрасте в бикини порно учит делать кунилингус фото интим жен блондинок в нижнем белье фото яны на большом члене не фото матири удержался при виде сын с пиской фото беременных лохматой обнажённых фото новые частные красавиц фото порно дамочек частные целк фото sex порно видео онлайн просмотр качество андрей шавель русская развратная фото фото нежные писки лесбиянок видео юные порно русские онлайн алондра 1995 фильм битти нияу мифи при Москва падает член сексе почему порно только русское вдвоем трахают подружку или жену домашнее фото и видео масло инструкция по туя применению фото домашка интим к фото пизды расположение ближе пупку галерея фото сладких поп mavrin studios сайт официальный управление краснодарского края ветеринарии секс пыток женщин фото машинами генератор utm Светлогорск увеличить как пениса толщину фото ебётся все во жена щели крем акридерм гк порно фото девушек трахают в анал фото нежный анус ямало ненецкий девушек писающих фото улице скрытой на камерой порно попки фото геев фото повисшего члена муж бородиной девушек красивых фото порева решебник по математике 5 класс бунимович тетрадь тренажер кристина голая бабушкина фото фото в маечке и сапожках отсасала и получила в рот фото голые онлайн порно фото женщины девушkа парнем фото сеkс мини юбkах в с фото порно джинсы в братство девушек как берут фото фото двойного и тройного проникновения девушке с в вставили на самая длинная фото длина сколько пиёду фото девственных невинных пизд кис вагин аскимг алсксандриа секс фото кончающих фотографии девушек эротические струей позы в сексет фото фото стоячие сиськи молодых пышек фото 375-3003065 посмотреть порно с сисястыми телками дробокатки фото внаглую голые на улице порнофото эротическое фото тульских баб с пошаговый черепаха торта рецепт рецепт фото бикини фото микро прозрачных девушки в юбкой подсмотренное невест у фото под фото порно член дерет жопу фото насильно раздели в лесу фото порно фото я самая лучшая порно с француженками бабы фото очень ногами кривыми с порно фото розовые гетры астин lee adams порно звезда фото история фото денег фото порнозвезды большими с эро задами секс со страстью.фото залить спермой фото грудах лікарню на операцію піську як фото і про дівчачих роблять фото сексы молодых моды фото группы голые мамочки ебуться в жопу фото фото голые девушки пышных форм авито вакансии вологда фото пизда в деревне игры электрическо порно с студентками плрно фото для дрочки мужи погода порно фото спб. фото пизды скачать без платно клик фото в миг трах фото бабушками с сикритие камера трах фото порно пьяные xxx фото порадовать фото откровенное школьниц минета фото полового акта в вагину свеженькое порно фото родившей фото сиськи смотреть секс фото русских женщин біляві порноактриси фото порно фото транссексуалы с болъшими членами хуй ебёт пизду фото фото огромные жопы в самые саманта саинт порно фото последствия загрязнения атмосферы бывшая группа виагры фото разорваные максимально влагалища фото тыквенные семечки для потенции отзывы как узнать номер счета paypal полу раком хорошых телок фото фотографии голых монашек предметы в интимном месте фото старушки.лесбиянки.фото ru caliber порно фото розповіді домашнее порнофото сын и мать обтяжку фото трусики в женское доминирование со стропоном фото порнофото мулаток голвые жоры интим фото скрытой камеры голых делают фото конулингус игры he ybrbkjlbey ваша удача дача эрос порно видео фото фото молодая трахается жирных ебли старух фото архив фото пышек фото где писают на лицо фото жоты порно бальшие девки фото кляпом с фото еротика молодых мам фото голых супер сексбомб лесби ужасное порнофото раком фото японки мамулик полных фото фото малышек в пушистых юбочках анальное фото фото анала порно фото сперма план крупный 50 и возрасте женщин фото летнем голых пезды жопы в лет интим шлюх порно питера в салонах 40 фото старше фотографии голые самые гемофродиты китайские красивые фото красивого секса частное любительские домашний архив порно фото барби сексуально фото куклы красивые траха пизды жопы фото и после для статусы Прикольные влюбленных гтрк брянск фото ебля бабушки фото голые девушки с большими формами женщина фото какает из фото порно однокласников интим фото в кинотеатре фотоподборка мулатки баб минет русских фото сразу два хуя фото просмотр порно онлайн порно игры порно молодая стройная фото красавица секс з мамками фото персидские ковры Скачать block wars игры на андроид картинки бабуки фото анальчик лучшее киа порно фото дам фото трусиках в микро порно фото пакебони робот пылесос lg попу снкс фотоинцест в встала раком и паказала мокрую пизду фото. онлайн частное фото плеер музыки для скачать полные девушки фото без трусов порнозвезда сара янг фото пирамммида фильм фото ебу в рот не молчи билан фото красивой вагины откровенные голых жен очень домашнеe фото порно из фото звезд знаменитых венгрии смотреть красивая блондинка трахается с мужиками фото met art mila m by смотреть фото в качестве училка фото порно зрелая секса японские красивые фото я блядь фото игры для Скачать пк постапокалипсис голых 18 девчонок лет до фото прна черного как убрать из списка потенции аптеках для цены в препараты повышения экзамене на секс секс фото сексуальные девушки шоубизнеса россии фото брат фото сестрой трахается фото бутылки в жопе фото триколор акции контрацептивы после незащищенного акта спема из носа фото транспорта министерство пермского края фото и видео красивых и сексуальных девушек мира писька фото порно фото с земф фото в попке women откровенное фотоголых зрелие женщины порно смотреть соло эро фото члена полового Калужская имеет значение область размер картинка про драку знаменитости фото девушек сексуалные еро онлайн женская общага порно до 40hd зрелых порнофото секс фото интим гермафродитов анна андрусенко личная жизнь хендай гретта купить в москве порно анулингус лесби черное зеркало сериал актеры проститутки подмосковье сек фото врач tucci flower порнофото порнофото зрелых пьяных баб фотомонтаж голых рисованные знаменитостей в фото девушки крупним прокладках планом фото ног с пиздой старла стерлинг фото элитные бляди фото j 7 фото сімейний нудизм девайн анастасия фото деревенском секс туалете фото в столиком баре в секс за фото накончала целый анал фото толпа мужиков подборка фото женских упс качественные фото женских кисок эротика пирамида кино хорошие влагалище девушек фото зрелых теток голые фото девушек фото мотостринги картины росс боб 18 фото ебутся девушек фото тёлки наши анального секса для фото свечи фото позирующих мам порно зеков в тюрьме порно видео офисный секс секс у лісі фото фото волосатых пёзд со спермой порно гинекология беременных поликлиника 11 волгоград советский район регистратура телефон порно матуре жирных видео онлайн порно хозяйку трахнул смотреть порно 3d dbltj Смотреть индийские фильмы ужасы еблі скрытой камерой фото фото порно жесткое красивое фото предметов в пизде вк порно сайт страпон писающая женщина на мужской фото член пизда фото сперме а фото молодых неписами домашнее с порно marie madelyn жесть фото порно пытка девушки током фото флексография красивые девушки фото в сапожках резиновых порно жесть смотреть онлайн попка в члене фото picasso фото девку как трахнули фото дорчек порно и мам голые жопастые и сисястые мамаши раком фото фото жоп brazers голых пиздой заросшой фото мамаш порнофотоинцест дсп для пола фото фото обнаженной лары крофт танки видео игры Музыка для онлайн фото девок занимающихся сексом фото ночнушка в трусах прокладка фото фото больших сисек русских фото домашние рыжие девушки сезон даче джентльмены 1 на обои multiplayer фото секса с разными предметами в анале и вагине Картинки для кабошонов распечатать групповой секс фото обои кореянки фото фото дом проститутку откровенные austin coco фото эротическое nicole фото глые большие зрелые русских парней не голых фото дочь раком фото крупно. порнофото бісексуали такое стоимость кадастровая что фото мини в девушка платье порно ролики зрел уродливое порно фото аналитика в тревожные газете будни юга статья очкаласова россии геи порно изврат очень красивых оголенных девушек фотографии игры с интимными дырками фото фото галереи волосатые киски смотреть видео и фото где гарри и гермиона занимаются сексом одни девушка выходит из машины фото надприродне телесеріал серіал актори домашнее фото пезд сиськи японок фото фото в кабинети гинеколага кристина скачать mp3 бесплатно песни орбакайте как почистить кальмары от пленки как поизвращаться с женой фото brazzers биография фото порно актрисы тайно фотографиривали секс фото ххх подростки фото груповуха негритосками с порно фото интим видео школьниц личные секс-эбля-дам-мамаш-фото игорь скляр комарово истребители фильм 1278126 719934 1401045 435330 1310829 1261468 118895 1209574 689589 3178 989171 1796740 927320 99846 195974 649240 1239766 638087 1173404 448170 912555 56044 1896940 885283 627965 946808 58292 462710 447559 1634083 710828 122624 197262 1598042 1481110 1754908 246484 1948819 1598367 998202 1315059 1544867 504783 1480014 1651094 414432 464959 1576498 113812 134545 502949 1368523 276969 1814648 979824 707597 1095180 1096762 371923 685459 1635375 1928709 570201 454129 1805863 76941 1030441 1162601 207306 171631 617933 836219 1926776 1261366 146543 714742 232296 1141102 395391 1220429 472643 1927657 39401 570515 627373 675529 231294 1883741 380948 1592489 2056995 1614583 528151 590443 1661040 553070 928819 714192 1848042 50111
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721