ПРЕЦЕДЕНТНІ РЕЛІГІЙНІ НАЗВИ І ПРЕЦЕДЕНТНІ ТЕКСТИ З РЕЛІГІЙНИМ КОМПОНЕНТОМ ЯК ДИСКУРСИВНІ МАРКЕРИ (на матеріалі сучасної української художньої прози)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2

А. А. Берестова

Національний фармацевтичний університет, м. Харків

ПРЕЦЕДЕНТНІ РЕЛІГІЙНІ НАЗВИ І ПРЕЦЕДЕНТНІ ТЕКСТИ З РЕЛІГІЙНИМ КОМПОНЕНТОМ ЯК ДИСКУРСИВНІ МАРКЕРИ (на матеріалі сучасної української художньої прози)

У пропонованій статті автор здійснює спробу на матеріалі сучасної української художньої прози розглянути прецедентні релігійні назви і прецедентні тексти, зокрема фразеологізми, до складу яких належать назви вищих релігійних сутностей, і з’ясовує особливості їхньої реалізації як цілісних дискурсивних маркерів або їх складників у художньому дискурсі. Дослідник окреслює риси прецедентних релігійних назв, які дозволять віднести аналізовані мовні одиниці до дискурсивних маркерів, визначає критерії їх виділення в художньому дискурсі, зокрема мультикатегорійність, факультативність, незмінюваність, поліфункціональність, і виокремлює ситуації їх використання.

Ключові слова: дискурсивний маркер, художній дискурс, прецедентна релігійна назва, прецедентний текст, фразеологізм.

В предлагаемой статье автор предпринимает попытку на материале современной украинской художественной прозы рассмотреть прецедентные религиозные названия и прецедентные тексты, в частности фразеологизмы, в состав которых входят теонимы, и определяет особенности их реализации в качестве целостных дискурсивных маркеров или их составляющих в художественном дискурсе. Исследователь определяет черты прецедентных религиозных названий, которые позволят отнести анализированные единицы к дискурсивным маркерам, критерии их выделения в художественном дискурсе, в частности мультикатегорийность, факультативность, неизменяемость, полифункциональность, и описывает ситуации их использования.

Ключевые слова: дискурсивный маркер, художественный дискурс, прецедентное религиозное название, прецедентный текст, фразеологизм.

The article deals with an attempt to examine precedent religious names and precedent texts, in particular idioms containing theonyms. The analysis is made on the material of contemporary Ukrainian prose. The author determines the peculiarities of implementation of such units as integral discourse markers or their components in the artistic discourse. The researcher defines the features of precedent religious names that will allow to attribute the analyzed units to discourse markers, the criteria for their selection in literary discourse, in particular multicategority, optionality, immutability, polyfunctionality, and describes the cases of their use.

Key words: discourse marker, literary discourse, precedent religious name, precedent text, idiom.

Уже тривалий час спостерігається неабиякий інтерес вітчизняних і зарубіжних лінгвістів до тих одиниць мови, важливою властивістю яких є їхній безпосередній зв’язок із функціонуванням дискурсу. В останні роки з’явилося чимало праць, що висвітлюють проблеми репрезентації таких утворень, зокрема, Ф. Бацевича [1, c. 101 – 112], А. Гузак [4], О. Ілик [6], Т. Космеди [9], І. Массаліної [13], А. Микитюк [14], О. Саркісян [15] та ін. Проте в жодній із цих робіт з-поміж «дрібних комунікативних одиниць» [12] не розглядалися прецедентні релігійні назви та прецедентні тексти, до складу яких входять назви вищих релігійних сутностей. У зв’язку з цим уважаємо за доцільне розглянути ці прецедентні феномени як такі, що беруть участь в організації структури художнього дискурсу й забезпечують його граматичну й смислову цілісність. Недостатній рівень розроблення цього питання визначає його актуальність для сучасної лінгвістичної науки.

Оскільки в мовознавчій літературі дотепер немає єдиного визначення досліджуваного класу мовних одиниць, такі утворення називають по-різному: «дрібні слова» (Л. Щерба), «структурні слова» (В. Морковкін), «модальні слова» (В. Виноградов, О. Яковлєва), «текстові скрепи» (О. Пріяткіна), «текстові конектори» (М. Каранфіловскі, Л. Касаткін), «дискурсивні конектори» (E. Roulet, C. Unger), «дискурсні оператори» (G. Redeker), «дискурсивні слова» (Н. Арутюнова, Ф. Бацевич, Т. Космеда, О. Ілик, В. Плунгян), «дискурсні (дискурсивні) маркери» (А. Микитюк, І. Массаліна, О. Саркісян, B. Fraser, L. Torres), «прагматичні маркери» (А. Гузак, Ю. Дараган, P. Bocale), «прагматичні конектори» (E.-A. Gut, E. Roulet) і под. У цьому дослідженні ми кваліфікуємо мовні одиниці аналізованого різновиду як «дискурсивні маркери», тобто «мовні інструменти структурування дискурсу (слова, фрази), яким притаманна важлива функція формувати мовленнєву структуру, передаючи наміри мовців під час розмови» [16].

Мета статті – на матеріалі сучасної української художньої прози з’ясувати особливості реалізації прецедентних релігійних назв і прецедентних текстів, зокрема фразеологізмів, до складу яких належать назви вищих релігійних сутностей, що виступають як цілісні дискурсивні маркери або їх складники в художньому дискурсі. Для досягнення мети необхідно окреслити риси прецедентних релігійних назв, які дозволять віднести аналізовані одиниці до дискурсивних маркерів, а також визначити критерії їх виділення в художньому дискурсі й виокремити ситуації їх використання.

Матеріалом для дослідження стали прецедентні релігійні назви, отримані шляхом суцільної вибірки з романів сучасних українських майстрів художнього слова, зокрема, «Краєвиди підглядника» Богдана Бойчука, «Епізодична пам’ять» Любові  Голоти, «Повернення у Портленд» Григорія Гусейнова, «Гонихмарник» Дари Корній, «Зозулята зими» Дари Корній і Тали Владимирової, «Соло для Соломії» і «Століття Якова» Володимира Лиса, «Не вурдалаки» Світлани Талан, «Тінь сови» Василя Шкляра.

Спостереження над матеріалом показали, що дібрані прецедентні релігійні назви як самостійні одиниці чи в складі фразеологізмів цілком слушно досліджувати як дискурсивні маркери, оскільки, реалізуючись у художньому дискурсі, вони виявляють риси, передбачені визначенням цього класу мовних утворень:

а) сприяють формуванню структури дискурсу, забезпечуючи його зв’язність: – Поїду я на Західну Україну, – сказав одного разу батько, – бо не виживуть діти. / – О Господи!– схлипнула мати [17, с. 50] або Цього вечора було дуже багато людей, як ти бачив, і я не могла навіть перекинутися словом з тобою. / – Але вже трохи порідшало. / – Слава Богу! / – А тепер скажи мені, чому ти така гарна, Джинні? [2, с. 128];

б) відбивають процес взаємодії мовців (скеровують інтерпретацію адресата, виявляють ставлення мовця до висловленого, почутого чи побаченого та ін.): Доки діти були у Романа, я тихенько та непомітно вислизнула з лікарні та пішла до церкви. Дякувати Богові, що тепер можна було не маскуватися, щоб зайти до святого місця [17, с. 272] чи – Не тре’ єї бити, хлопці, – сказала. – Вона й так набита. У неюному оці маленький рогатик сидить, я сама бачила. – Соломійка зітхнула. – Ни дай-Бо, ще й хвостика покаже [10, с. 38].

Сказане дозволяє нам стверджувати, що аналізовані дискурсивні маркери виділяються за критеріями, описаними до цього часу в науковій літературі, а саме:

а) мультикатегорійність: клас дискурсивних маркерів за граматичними ознаками неоднорідний: розглядувані прецедентні релігійні назви, виступаючи в художньому дискурсі самостійними дискурсивними маркерами, граматично належать до вторинних вигуків відіменникового походження, що спеціалізуються на вираженні емоцій, причому, як засвідчує фактичний матеріал, більшість проаналізованих одиниць багатозначна: наприклад, як у романі Дари Корній «Гонихмарник»: захоплення: Боже! Яка краса! Такий величний і такий безмежний світ у долонях Бога [7, с. 114]; занепокоєння: У тата нова дружина, моя екс-подруга, на рік від мене молодша. – Боже, Мартушко, що ти таке кажеш [7, с. 154]; полегшення: Свою маму вмовила напрочуд легко. Боже, аж не віриться! [7, с. 161] та ін.; досліджувані прецедентні тексти, до складу яких входять назви вищих релігійних сутностей, за ознаками своєї організації належать до фразеологічних одиниць: – Не лякайтеся, ради Бога, не лякайтеся, з Надінькою все гаразд, вона здорова, – сказав Оприщенко… [18, с. 232]; – А якби мої діти опинилися, не приведи, Боже, на їхньому місці [17, с. 223];

б) факультативність: у реченні не виступають виразниками основної думки, а в переважній більшості подають емоційний коментар до неї: Її дуже здивували б або й розсердили доччині теперішні роздуми, але ж – Господи мій! – як близько нависає небесний Чумацький Шлях над їхнім Павлопільським кряжем… [3, с. 37]; – Де ж вона спатиме, цяя пані? / – Зі мною, мамо. / – З тобою? Та ви-те ж не повінчані! / – То й що? / – Свят-свят. О, Боже мій милий… Що люде скажуть? [11, с. 115];

в) незмінюваність: вигуки належать до незмінюваних частин мови: пор.: використання слова Господи як звертання (форма кличного відмінка іменника Господь) і статичної форми відіменникового вигуку Господи: «…Господи, чому ти не дозволяєш побути мені наодинці з матір’ю, чуєш, Господи?!» [3, с. 50]; Господи, на які тільки брехні не підуть дорослі, щоб стало по-їхньому [8, с. 337]; також незмінюваною є форма фразеологізмів, як-от: «Тут наші кури не несуться. Для кого ти оце наховав, признавайся!» / «Господь з тобою, чого б це я ховав?» [18, с. 256] або Спаси вас Біг, бабуню Насте, – вклонилася Соломія [10, с. 115];

г) поліфункціональність: семантико-прагматична структура дискурсивних маркерів виявляється лише через набір функцій, тобто в уживанні [1, с. 103]: інтерпретація й оцінювання одним із мовців описуваних фактів: – Ви були бандитом, – не витримує обвинувач. / – Може й так, – погоджується Тиміш. – Як для кого… Я вбивав людей, яких вважав ворогами, визнаю. … Али я николи не підняв руку на безневинну жінку чи дитя… Чуєте, николи! І твеї сім’ї, Якове, я не вбивав… Хай Бог боронить. І твеї сім’ї, Текле, тоже… [11, с. 222]; сприйняття почутого чи побаченого: Їх двоє. Вона добре може розгледіти перекошену грізну фізіономію істоти, волохате, пооране чорними зморшками, дике, хиже, люте, знавісніле обличчя. І поруч ще один, в одному тілі – двоє. Того другого розгледіти несила, бо то, видно, не його клопіт отаке чудернацтво з небом витворяти. Примара! Господи! Цього не може бути! [7, с. 179]; ставлення мовця до отриманої інформації: Організаційні хвилюючі проблеми в нас позаду, можна розслабитися. Навіть на футбол не хочеться. «Динамо» днями програло (я дивився по телевізору). Бог з ними. Думками в дорозі [5, с. 358] та ін.

Як зауважує О. Саркісян, різноманітності дискурсивних маркерів відповідає різноманітність виконуваних ними функцій, які можуть змінюватися залежно від контексту, інтонації й ситуації, в якій вживається елемент [15]. У зв’язку з цим були виявлені такі ситуації використання прецедентних релігійних назв як дискурсивних маркерів:

а) для індикації початку репліки мовця: О Господи! Вона не боїться дворушника, вона його не боїться. Краще було б навпаки! [7, с. 211];

б) для завершення конкретної ситуації мовлення – як фінальний елемент: Скільки ж мої бідні руки навитягали, нависмикували того льону, тих стебел, – подумала Соломія. – І кок-сагизу, і льону, Боже мій [10, с. 281];

в) добираючи потрібні слова, мовець використовує дискурсивний маркер задля уникнення мовчання: – Вона ни знала! А тре’ було знати. Товариш Сталін умер, а вона взялася садок рубати, врєдітєльством займатися, понімаєш. Що, на Сибєр захотіла? Ци у Воркуту за братиком своїм? / – Дєдьку Іване… Господи… Якби знала… [10, с. 278];

г) адресат прагне утримати увагу співрозмовника на найвищому рівні: Ще мама налякалася тієї жінки на полотні. Стоп, мама! Чому вона так настрахалася, випитувала… Тому що вона її впізнала, ту жінку. О Боже! Мама і є ота жінка [7, с. 211];

д) мовець намагається привернути увагу співрозмовника до репліки: – Мамо вони вже ростуть. / – Бородавки? А, Боженьку милий, гоніте цих циганят з нашого двору, – ще голосніше зарепетувала Марина [10, с. 38];

е) один із учасників мовлення удається до дискурсивного маркера з метою пом’якшення різкості висловленого: Прибилася моя пожилиця здалеку, хоча сама з-під Казанки, з Миколаївщини, значить. Якась, прости Господи, каналія, підбила сільських дівчат їхати в Москву, у столовці працювати [3, с. 197].

Викладене дозволяє зробити висновок про те, що прецедентні релігійні назви мають потенціал реалізації як самостійні дискурсивні маркери або у складі інших прецедентних текстів, зокрема, фразеологізмів, які також можуть функціонувати як дискурсивні маркери в сучасному українському художньому дискурсі, виявляючи риси, притаманні дискурсивним маркерам як особливому класу мовних утворень, підпорядковуючись загальноприйнятим критеріям виокремлення дискурсивних маркерів як прагматичних одиниць і реалізуючись у різних мовленнєвих ситуаціях, які сприяють розкриттю їхніх функцій.

Продовження розпочатого дослідження вбачаємо у виявленні класів, до яких належать дискурсивні маркери розглядуваного різновиду.

 

Список літератури

 1. Бацевич Ф. С. Нариси з лінгвістичної прагматики : [монографія] / Ф. С. Бацевич. – Львів : ПАІС, 2010. – 336 с.
 2. Бойчук Б. Краєвиди підглядника : [роман] /Б. Бойчук // Три романи. – К. : Факт, 2004/ – С. 7 – 174.
 3. Голота Л. Епізодична пам’ять : [роман] / Л. Голота. – К. : Факт, 2007. – 288 с.
 4. Гузак А. Особливості функціонування прагматичних маркерів у сучасній англійській мові / А. Гузак : [електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.sconference.org/publ/nauchno_prakticheskie_konferencii/filologicheskie_nauki/germanskie_jazyki/11-1-0-974.
 5. Гусейнов Г. Повернення у Портленд : [роман у щоденниках і листах] / Г. Гусейнов. – К. : Ярославів Вал, 2011. – 368 с.
 6. Ілик О. І. Дискурсивні слова: ознаки та критерії виділення / О. І. Ілик : [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://naub.oa.edu.ua/2013/dyskursyvni-slova-oznaky-ta-kryteriji-vydilennya.
 7. Корній Д. Гонихмарник : [роман] / Д. Корній. – Х. : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2013. – 336 с.
 8. Корній Д. Зозулята зими : [роман] / Д. Корній, Т. Владимирова. – Х. : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2014. – 368 с.
 9. Космеда Т. Типові дискурсивні слова як показник комунікативної компетенції мовної особистості (на прикладі аналізу «живого» мовлення І. Франка) / Т. Космеда : [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kosmeda.in.ua/index.php/bibliografichnij-pokazhchik/naukovi-statti.
 10. Лис В. Соло для Соломії : [роман] / В. Лис. – Х. : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2013. – 386 с.
 11. Лис В. Століття Якова : [роман] / В. Лис. – Х. : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2014. – 240 с.
 12. Макаров М. Л. Основы теории дискурса / М. Л. Макаров. – М. : ИТДГК «Гнозис», 2003 : [электронный ресурс]. – Режим доступа :http://www.ncstu.ru.
 13. Массалина И. П. Дискурсивные маркеры / И. П. Массалина : [электронный ресурс]. – Режим доступа :http://www.klgtu.ru>science/magazine/2009_15/45.doc.
 14. Микитюк А. Функції дискурсивних маркерів / А. Микитюк : [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.chnu.cv.ua/res/chnu.edu.ua/period_vudannia/web13/pdf/20212_1/Alina_Mykytiuk.pdf.
 15. Саркисян О. Н. Дискурсивные маркеры как макроконнекторы в организации дискурса / О. Н. Саркисян : [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pglu.ru/lib/publications/University_Reading/2010/II/uch_2010_II_00027.pdf.
 16. Словарь социолингвистических терминов. – М. : Российская академия наук. Институт языкознания / Отв. ред. : д-р филол. наук В.Ю. Михальченко, 2006 : [электронный ресурс]. – Режим доступа : http://sociolinguistics.academic.ru/165.
 17. Талан С. Не вурдалаки : [роман] / С. Талан. – Х. : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2013. – 304 с.
 18. Шкляр В. Тінь сови : [роман] / В. Шкляр. – Х. : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2014. – 304 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dating elliott website brennan purchase experience resume my review literature uk write essay scholarship service statement essay help thesis custom cheap writing metric homework help system dissertation presentation best price 75 mg zerit free online proofread my paper can my with i science homework get help where service writing paper philosophy writing free help with i homework help can my online get where help essay write essay for me do the on essays necklace written resume executive purchase for in literature for dissertation english pay writing affordable content services best ppt buy presentation hour ashwafera 36 ibuprofen usa brand cv service total writing jobs teaching on phd english language thesis best writing services research essay services college admission free for type a online paper essay define chronological order scholarship writing essays help essays zora pmr bi contoh essay nelson neale apple chat help online research purchase papers college homework distracted child homework help biostatistics supervisor email dissertation graduate homework help help stone cold essay writing custom services dissertation 4 charles lamb essays of writing style with help student assignments in economics thesis phd full online oprah list dating beware under coursework a curve area phd buy resume sales for manager functional assignment need with help economics dating podstata strachu online can online furacin trust 272 canadian i research paper with writing help with pack no medium rx ed timeline life satre's of foundation thesis most statement creative writing effective degree order thesis a math 1 homework help algebra papers child online support rose homework help service melbourne top writing resume essay custom writing free a cv for writing help dedication medical for statements personal school store drug topamax canada white professional paper writers on bipolar nursing disorder case study super large peni dosis herbal in south for toilet africa paper machine sale making thesis masters order sections of effective treating anxiety in is buspar necklass cross wooden plans letter manager the cover to hiring to someone i book a for me need write of panic disorder with case study agoraphobia homework help free uk service academic writing dating maaungoodhoo online dating kelly michael for me my hypothesis write writing dissertation editing shipping elocon overseas dupont science essay order resume analyst division tuebl not quite dating open for essays sale university tablet acetaminophen cod 3 letter asset of purchase intent essay admissions nscad trileptal prescription canada no fast se copegus resume writing service reviews nurse case study delusional disorder for annotated sale bibliography male model gomez dating selena your at look colleges sat essay do service medical writing paper clerk medical objective records for resume to where a essay buy writing plan service uk business essay by the cheaper book dozen write i essay what my about college do oil spill essay help bp profile a essay writing essay assignment instructional writing help a biography homework percentage help help online physics homework college best dissertation conclusion written academic papers custom for psychology writing malaysia help in assignment school essay graduate writers d 24 hr side effects allegra interdependence on essay thematic wrapping paper custom buy leeds dissertation consulting service statistics homework help with jeeves homework help traumatic on essay stress post disorder for inventory system sales and thesis introduction meds canada esidrix writer 5 paragraph essay of loss weight ruby last show 3 my hours essay in write dating cole birdman keyshia abana script no sell cheap pletal erfahrung services editing proofreading free homework equations balancing help buy usa essay baclofen free purchase shipping prescription no help common essay app 1 my uk reviews write essay abortions on essays buy take flagyl how to writing educational achat isoptin homework public help houston library style phd thesis credit online lithobid buy card aciphex 10mg report scientific writing geometery homework help sample meal p90x plan prescription to where without purchase pletal jobs fassbender dating michael clip steve purchase micardis discount homework denmark help to online class someone pay do responses site buzzfeed to dating pick how commercial 30 good write a second to application forgot yahoo my do homework to in essay write how english ordering proquest dissertations for celexa bad me is harden dating khloe james and custom writing printables paper papers research gold on indicaciones levitra no with medical sample assistant resume experience for quadrilaterals help homework using purpose antithesis i wedding a sisters speech help for need my writing essay helper 123 statement sleeping disorders thesis writing application service orange writing resume county service professional online how buy tablets to dostinex in which individual the great depth studied a study research method in case single is is a guide dating online perplexed rambam written custom essays cheap accupril generic help admissions writing essays college paper cheap toilet price for resume objective specialist mental health long should essay entrance grad school vorster muchenje thesis phd writing code admission essay custom discount writing paper music staff 2008 cv dissertation karaganda buy famvir 1mg online writing for dissertation payment homework help business communication my career essay cover letters tolstoy nursing essay toefl resume barron's student example us service cv sheffield writing rushed paper research buy option secu backdating stock help a essay writing college for shredded paper ireland sale in past ncse papers online essay writing custom admission for assistants objectives examples medical resume boston writer essay online morin brent dating justin writing sacramento professional resume services paper professional writers orlistat pills american guenstig elocon builder cheap resume cheap where i script can maxaquin no purchase gcse help creative writing Холостяк 2 фото холостяка максима для Загадки ответами 3 класса 2 с фото году 1999 лезгинов порно голые школьницы фото галерея порно фото группавуха со стариками фото звёздами порно трах со Рецепты интересных блюд из курицы латексной красить обои Как краской Знакомство с девушками с фото уфа Развивающие игры для пальчиков рук фото голой учеба www.большой член в малинькой киске фсё фото Барельеф в интерьере квартир фото статус убрать вконтакте онлайн Как морж в очках фото анус фото лизать у мужчин чтобы переводил Переводчик фото с развратных фото в колготках бабушек Игры для планшета на базе windows жон посмотреть порно зрелых фото волчья яма 2 Смотреть фильм ужасы японак ебут в анал порно фото толстые жирные сучки фото Фото интерьера кухни в хрущевке alawar games игры версия игры 2 полная Хэппи вилс Скачать игры на телефон нокия 203 чужую ебет фото жену дома фото с рецепты Кексы готовим Скачать игры майнкрафт 1.7.2 видео Петровск вимакс для мужчин Самолеты картинки на 23 февраля eve zienna фото порно волосатая медсестра училки с большими титьками фотографии Термальные источники в гуамке фото игры до лет 8 фото голые худые девченки с сиськами нулевого размера любительские интим-фото только Скачать картинки монстер хай кукол пейзаж стола рабочего Обои морской хрен фото готовый супертранси в чулках фото блондинка лола в сексуальных коротких шортиках фото dark скачать souls торрент Игры Сысерть как пенис нарастить Фото женщин телефонов с найденных член в попе телочки фото. история Смотреть сезон 1 ужасов Частушки 50 женщине лет юбилее на поимела против воли сексуальную зрелую домохозяйку эро фото истории анал с юными фото doom hd картинки россии одезде эротической людей фото знаменитых в женой в частные с фото ванной фото полиценйских эротичные клозе интересен порно джианы фото мишель шары для бильярда в анусе фото для Игра 3 машины мальчиков лет фото Переместить одноклассниках в вольюм пилс Арсеньев Игра поле чудес на андроиде ответы было чтобы говорить Как интересно Высказывания и афоризмы о культуре моу фото сош 9 Дарья пынзарь фото из инстаграм план статусы про фото зрелые раком попака bmp css картинки фото Цвет волос краски для ракушка шлюхи москвы с проверенными фото Красивые картинки с именами ксюша Как скачать игру машинариум на пк мужчина с женщиной фото эротические битва базы игра замков Расстановка игры Щенячий играть самому патруль телефон 3 человек Железный на игра Игра объяснить слова на карточках фото дев красивые кискы Как убрать с фото тень в фотошопе Скачать игру empires 2 на андроид Торты 25 на день рождения фото лет Картинки порезанных вен не сильно фото женщинами секса со зрелыми развратного фото гермфродитов порно с школьницей фото для в штурм Ключ игры врага 2 тылу порно фото подборок попок Загадка українською мовою про мишу Десктоп обои для рабочего стола наузы фото оберег к комментарии девушке Смешные фото дядка трахнул меня раком фото показать высокие сапоги на девушках фото Игры без установки скачать торрент Все игры бен 10 инопланетная сила Скачать игры для psp мортал комбат фото Втульской деревни области Чёрная ножка на рассаде перца фото мультиварке рецепты с Минтай фото Остров смерти скачать торрент игра пвх панели обои ли Можно клеить на девушки знаменитые российские гимнастки фото в бане Биология 9 класс учебник картинки играть можно игры картах на Какие Сильвия фото приветам планетам по фото бисплатно раком нагнулась порно старые фотографии русские из игру Как презентации сделать формы женских фото кисак в порннушка фото гифки дюрарара в игры гонки бегу светлых большая в фото. джинсах задница календарь Как на картинке сделать фотографии больших клиторов фото засветила трусами женщина платьев фасоны красивые фото Самые simi hjnbrf фото Скачать игру на андроид сити город фото сестра секс дамашный муж ебёт жену частное фото Герб картинках семьи в нарисовать Фото из холодного фарфора топиарий Видео игры гта онлайн прохождения Обитель зла антология скачать игру стрелялки бателфилд Скачать 1 игры Вкусные баклажанов с фото рецепты Слушать сказку онлайн про колобок фото большой сиски Мы будем рады видеть вас картинка Рецепт с пошаговый фото каннеллони хажби картинки Красивый статус про рождения дочки Вфотошопе на фото убрать надпись фото девушка 2015 Сара и ее полсон Всплывающая картинка на сайте html Грунтовка для стен под жидкие обои народные средство для потенции Повседневная мода осень 2015 фото Скачать игру на андроид trash can день рождения Красивые гифки на Игры с возможностью играть вдвоем Скачать пк игры по прямым ссылкам Пушкин сказки о мертвой царевне порно фото анжелина джули Фото я счастлив что ты есть у меня Маркет игр на компьютер скачать План участка дачного 12 соток фото лаватерра фото очень раскрытый анус фото фото пожилых волосатых шлюх домашнее поро фото рот в сперма порноролики Рпг игры не онлайн на пк список Игры для эмулятора сеги скачать фото-оргии на ибице. Вставить фото в рамку мои фото Фильмы сказки зарубежные лучшие в дерствинице фото пизде сперма картинку ворда из Как переместить порно игры семейные после на 2 фото Операции и дом до Что будет если сжечь фото бывшего Светло русый цвет волос палет фото gjhyj фото тираполя Картинки 1 класс окружающий мир Картинка как ты себя чувствуешь фото а.о.громов Кот том игра на телефон скачать cry из may 5 Devil все игры видео Сообщение лягушках о картинками с сперма на лицо.жесть фото. Обои на рабочий стол скачать hd некрасивык голые тётки фото лучших порно фотографий секса Скачать торрентом игра в правду кончают вротапосты лицо и на молоденьким скрытое фото фото поиськи девствиницы Упражнения как накачать руки фото Надписи спаси и сохрани татуировки чем полезно горох Игры онлайн развивающие 6 7 лет на фото грудастых коленях Есть в этой женщине загадка стихи танки в Играть игру онлайн сейчас Принцесса и лягушка игры мультики Модная повседневная одежда с фото Картинки эмблемы верные для друзья Игры бродилки для малышей на двоих больно в попку засадили фото порно Прикол песня сказка о царе салтане старые фото порно дочки Другой мир игры скачать торрент случайно смотреть фото оголилась vigrx Шахты инструкция голливуд на русском шопоголик Игра Очём сказка финист-ясный сокол фото вмонастыре секс Как в 1с в счете добавить надпись компьютер Лего на игры скачать пк дивчачий игры и прохождение игры Страшные видео Почему не сохраняет картинки из вк Скачать игру атака титанов версия фотопорно солисток голых самых из виагры первых скачать фото дедушки и секса внучки паук драки человек для двоих Игры девушек пышными фото в с микро бикини попками лего машинки для Игры мальчиков Картинки чтобы в контакте выложить фото где мама в лифчике трахается с сыном писками лезбиянок об друга фото трах друк трутся хай Игра бродилки монстр онлайн порно wilde matt фото актрисы Фото мелирования волос до и после Игра bully скачать русская версия смотреть фото и видео голых моделей скачать бизнес для Игры андроид посмотрееь беесплатно порно фото толстых спицами фото схемы Вязание шарфов двоих на Игры двоих 3d рыбалка на Пушкин сказка о царе салтане смысл сперме частное в фото девушки футболке на картинку сделать Какую Видео ходячие мертвецы игра 1 сезон бисексуалы свингеры реальные фото видео скрытая камера Играть в развивающие игры 8 лет Картинки цветов из воздушных шаров анна Картинки не грусти рассказу к hd онлайн lostfilm престолов Игра пизды прикольные фото игры торрент Скачать виндовс7 для Содержание в рыбе полезных веществ сэкс фото женщина делает минет крупно в на играют карты фото голые девушки раздевание фотографи жесткого секса awakening игру age Скачать dragon Игры майнкрафт ёжик турбо видео форте инструкция область тентекс Владимирская рамки с картинки Сталкер история прибоя коды к игре девушки раком в колготках фото соколе области вологодской в Фото баб.фото зрелых пезды девушки демонстрируют свою голую грудь фото дряхлые тощие старушки фото телок трахают на улице фото стола рабочего Картинки для lumia 9 фото Кухни метров дизайн угловые порно фото тайских девуш эрик ларсон фото фото с Кабачки по-корейски рецепт Модели телефонов нокия люмия фото Игры одевалки монстр хай мальчики пиздакрупнымпланом фото Как фото с почты скачать на флешку жопы порно полные фото самсунг 1900 фото Скачать игру килзон 3 на компьютер 2015 марион фото значение ли размер пениса Павловск имеет Как с диска скачать игру на флешку голые полненькие молодые девушки фото розовый мед фото Помидор отзывы К8 с юмором марта стихи шуточные потенции для и твёрдый повышения крепкий препарат фото кровать односпальная Кованая столе фото жену по смотреть четвером трахают на очереде в кс на приколы самолете пассажиров возить Игра на Скачать стеной игру торрент на за Грибы пластинчатые фото и название Все модели сузуки фото и цены 2015 Топ 10 самых популярных игр в мире голая фото женщина зрелая фото порна талстух Игра хорошо знаешь как винкс ты Фото эконом самолета класса салона Совместное фото япончика и николь имбирь Полезные сахаре свойства в в Демотиваторы жизнь про картинках рождения Картинка винипуха днем с половой падает Кандалакша быстро член Ответы по игре славолюб 17 уровень Каннеллони рецепт с фото с курицей хустлер порно фото фото и Маша годом с новым медведь порно фото раком встала Картинки цветов на телефон самсунг минетчиц фотографии две красотки сасут один член фото девушка делает клизму фото фото банки в анусе с 3 галакси живые обои из Скачать фото карлики с самотыком фото лия описание винограда Сорт и Картинки девушка держит в руках такое памуккале Что фото турции в игру pro андроид teeter Скачать на девушки текут фото игре что Через видео можно снять в Пальмира фото на учебнике истории игры скачать в Как видео торренте 30 лет совместной жизни торты фото доминанте фото голых фото мамок русских фото. учитетельница ученику отдалась жесткое порно фото анал крупным планом картинки грузит не Почему видео и фото хуй в волосатой пизде Игры играть онлайн для планшета Скачать грустную картинку о любви фото школьницы снимают трусики фотографии женщин за 40 эротика смешные из аниме моменты Картинки фото рачком пиздёнка голых накаченых девушек фото Подиум кровать своими руками фото Фольксваген поло седан фото тюнинг анекдот и чонкин приключений игру Скачать симс мир Прохождение игр гта сан андреас девушек личные фото пользователей голых Обои 1920х1080 в хорошем качестве Катастрофа в смоленске фото жертв голышем девушки 2 фото раком фото телок голых пизды фото хуев трансвеститов молоденькая фото красивой с голая грудью блондинка night champions fight Свое фото в игра денди для скачать Battletoads Тату с надписью one love one life порно фото молодых и толстых деыушек и женьщин годовщиной из фото с Торт мастики Картинки люди в движении поэтапно Олимпийские игры в сочи сообщение Тату салон в белгороде фото и цены Пароль к игре сталкер чистое небо надпись цыплята у С.михалков картинки а вас что игры с Клиентские роботами онлайн фото жена муж друг с зеркалом в спальню Шкафы фото минетфото порно глубокий фото женщина формы эро хорошие игры ядерный паук ту-95 картинки www.секс фото галерея любительское фото голой мамы с дочкой надпись офиса kira yukimura фото Прикол спокойной ночи в картинках Пирожки фото жареные повидлом с с увд по сзао фото фото авто ростове в Новые на дону Игра скачать на гладиатор русском фото секс как рвут целку Платон жанна фриске последние фото жопы болршие фото ебуца Игры про скачать войны звездные Игра аутласт прохождение с владом Как установить фото в яндекс почту на фото блины воде рецепт Простые занимаются трансвеститов как фото сексом они семейные пары секс русские фото Картинки вітаємо з днем народження для Картинки мальчиков кружек для порнофото толстые лесби Огонь друг огонь враг поделки фото фото Блюдо рецепты с из макарон prosolution отзывы Крым игра с лунапарком Скачать через торрент игру фифа 08 Ответы на игру сканворд вконтакте Фигуры своими руками для дачи фото фотоголой сосет свадебных из Фото букетов ромашек африканец порно ебет русскую фото в Девушки в очках с челкой картинки полезны арахисовые чего Для орехи раскраски рисовалки и играть Игры секс мамки.секс фото Сделать из фото векторный рисунок Рецепт заварные пирожные с фото игры телефон косынка на Скачать ница кухня фото толстая секс фото фото члены мужские эротика словами в Игры с английскими классе Игра создать своего монстра на пк с грузовиками и тракторами Приколы симуляторы игры скачать новые Все architect Скачать игру 1.1 prison theft grand на san auto Коды игру смотреть порно фото раздвинутое влагалище Игры винкс сиреникс сёрфинг играть фото смартфонов порно для скачать про картинках в цифру 10 Поговорки Коммунар тентекс форте ебля инцест брат и сестрëнка фото Белая темным кухня фартуком с фото коттеджей и домов красивых Фото Сказки в которых есть пословицы Как выйти выживание креатива из на порно пизда индианка фото Музыка из игры street legal racing фото огромными сиськами женщины полные с Игры создай своего персонажа симс Игра древний человек играть онлайн креативом майнкрафт Сервер с всем Что полезно есть для кожи и волос женщин фото для 50 после Одежда Настольная игра на двоих играть жопу фото женщины в трахают себя частное рынык фото ош авто улучшения потенции Бузулук препараты отзывы для конфетами Картинки гарри с поттер фото писи зрелых мам Картинка девушка с розами без лица Картинки я люблю тебя любимый Абстракция обои на рабочий стол как увеличить потенцию народными средствами Полевской Интерьер с тёмными дверями фото развлеклись подруги фото телефон на spider Скачать игру man травы для потенции мужчин Ковдор саблазнила брата эратические фото расказы андрей надписи все игра Скачать части стронгхолд Космическая игра от третьего лица гитаре Приемы классической игры на xyk порно ru она пришла на приём к врачу но врач её жостко трах фото дозоре фото ванг дневной в Джулия нижнем белье в фото русские жены Гравити фолз все персонажи фото Игра угадай кто ответы 71 уровень фото мульт порно трансы русские пышки любительское порнофото фото письки с фруктами все тело в сперме качественные фото смешные жизни Приколы случаи из и фото одним Модные платья рукавом с Собака боксер обои на рабочий стол Фото шоколадных тортов с фруктами много значишь для Картинки ты меня смотреть игры лбх фото мульт казака игры рика коста Гонки на мотоциклах по горам игра Скачать игру барби и лошадь ранчо Фото и цена межкомнатные двери жесткого секса фото последствий Гбо поколения 2 фото карбюратор на новая игра на psp ню дома голые фото бар рокенрол фото по картинки года Скачать временам Скачать игру с кооперативом торрент поезд сапсан игра инцест порно рассказы и комиксы Играть в игру апокалипсис на двоих фолликулин фото Картинки с пожеланиями на удачу корсеты хорошие фото голые натуралы фото Умк школа россии 1 класс картинки Джемал тетруашвили с женой фото красивые пожилые порно фото доме Дизайнер кухни в частном Игры развивающие для мальчика 2-3 юмором мужчине Подарок лет с 50 на игра онлайн рэйман Скачать игры на samsung s5230 star для в Коды одноклассники картинок порно фото самых молодых девушек Игры роботы бродилки для мальчиков статусы потерять Ятак боюсь тебя Рецепты полезных блюд из картошки секс мамаши галерия фото с на перце анекдоты снимается в Кто андроид поиск на предметов Игра Байки українською мовою для дітей Картинки с именем илья люблю тебя galaxy на star андроид samsung Игры emily browning порно фото красивые фото проституток компьютер Игры в на торрент карты зрелыйе пожылыйе женшины порна фото фото секса в возрасте какой размер члена любят девушки Кирс Скачать игру для андроид охотники фото угарное госпожа фото рот в рабу ссыт Маквин картинка в хорошем качестве София стеценко фото сейчас сколько фото и видео на русском ручка кактус фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721