Практика реалізації основних підходів до мотивації службовців Острозької міської ради

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено вплив мотивації посадових осіб органів місцевого самоврядування на ефективність їх діяльності. Для досягнення об’єктивних результатів дослідження мотивації службовців Острозької міської ради було проведено опитування посадових осіб органів місцевого самоврядування шляхом соціологічного дослідження.

Протягом багатьох років проблеми мотивації персоналу є одним із основних предметів дослідження спеціалістів з теорії управління соціально-економічними системами. Ключовим завданням, яке стоїть перед керівниками це вибір оптимальних та дієвих методів мотивації працівників, які б дозволили розробити ефективну систему мотивації та підвищити соціальну й творчу активності кожного працівника. Побудова ефективної системи мотивації вимагає вивчення теоретичних та практичних основ мотивації, які можна застосовувати в різних ситуаціях. Практика діяльності органів місцевого самоврядування в Україні свідчить, що не завжди у повсякденній діяльності використовуються всі елементи мотивації. Водночас для ефективною симулювання праці необхідно розробляти і впроваджувати нові моделі мотивації трудової діяльності, які, своєю чергою, будуть сприяти підвищенню продуктивності праці службовців конкретних органів місцевого самоврядування в Україні.

Відтак, розгляд цієї проблематики є актуальним і для Острозької міської ради, адже комплексний аналіз мотиваційних складових за рахунок емпіричних досліджень дозволяє відслідковувати компоненти мотиваційного процесу, на які доцільно звертати якомога більшу увагу як керівництву органу місцевого самоврядування, так і службам, що займаються роботою з кадрами.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проаналізувавши наукові дослідження, важливо зазначити, що існує велика кількість праць вітчизняних і зарубіжних науковців, які стосуються мотивації. Вагомий внесок у створення та розвиток теоретичних основ та прикладних аспектів систем мотивації службовців зробили українські вчені в сфері державного управління: Л. Артеменко, В. Бойчук, В. Бондар, С. Занюк, М. Вуйчик, М. Кравченко, О. Машков, С. Озірська, М. Пашкова, А. Сіцінський та ін.

Значний внесок у розроблення теоретичних і практичних засад трудової мотивації зробили вітчизняні та зарубіжні вчені: О. Богуцький, В. Бойчук, В. Григорьєв, В. Воронкова, С. Занюк, М. Пашкова, Н. Поліщук, В. Семиченко, М. Семінська, А. Сіцинський, В. Сладкевич, Н. Стивенсон, А. Колот, Р. Шелевій, М. Шкатулка та ін.

Метою статті є аналіз практик реалізації основних підходів до мотивації службовців Острозької міської ради.

Виклад основного матеріалу дослідження. Мотивація в широкому розумінні – це динамічний процес фізіологічного і психологічного управління поведінкою людини, що визначає її спрямованість, організованість, активність і стійкість [4].

Мотивація працівників органів місцевого самоврядування – це сукупність внутрішніх та зовнішніх мотиваторів, які реалізуються через систему позитивних та негативних способів впливу на мотиваційне поле посадових осіб місцевого самоврядування з метою досягнення соціально значимих результатів в їх діяльності [1].

Нормативно-правовими документами, які забезпечують мотиваційну діяльність службовців органів місцевого самоврядування є: Конституція України, Європейська хартія місцевого самоврядування, Закон України “Про місцеве самоврядування”, Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, Закон України “Про статус депутатів місцевих рад”, Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції”.

Мотивація у місцевому самоврядуванні є специфічним явищем, яке пов’язане з багатьма труднощами. Для кращого вивчення мотивації в Острозькій міській раді Рівненської області нами було проведено соціологічне дослідження у період з грудня 2013 року по лютий 2014 року. Його метою було розкрити відношення службовців Острозької міської ради до матеріального та нематеріального стимулювання трудової діяльності та визначити вплив мотивації праці на підвищення ефективності діяльності.

Для реалізації мети дослідження було поставлено такі завдання:

– окреслити відповідність матеріальної та нематеріальної мотивації;

– визначити мотиви, які в діяльності службовців є керуючими;

– з’ясувати які потреби є домінуючими для посадових осіб.

Об’єктом дослідження – службовці Острозької міської ради.

Відповіді респондентів було опрацьовано єдиним масивом та отримано такі узагальнені результати дослідження. Для дослідження за генеральну сукупність взято службовців Острозької міської ради кількістю 31 особа за штатним розписом, віком від 23 до 62 років. Одиниця відбору у нашому дослідженні – це службовець.

У своєму дослідженні будемо використовувати випадкову вибірку, а саме імовірнісну вибірку. Імовірнісну вибірку будемо формувати лотерейним методом. Обсяг вибіркової сукупності складає 20 опитувальних, тобто частина службовців Острозької міської ради за штатним розписом .

Під час соціологічного дослідження були опитані службовці Острозької міської ради у період з грудня 2013 по лютий 2014 рр., у кількості 20 чоловік: 9 представників чоловічої статі (45%), 11 – жіночої (55%); віком від 22 – 60 років.

Основними соціально-демографічними показниками дослідження є:

1) опитано 45 % чоловіків та 55 % жінок, що не суперечить загальному співвідношенню чоловічої та жіночої статей ;

2) основна група опитаних належить до вікової категорії від 22 до 60 років (61 %), респонденти, що належать до молодіжної вікової групи – 23 %.

Зробивши аналіз необхідно зазначити, що задоволених розміром своєї заробітної плати мало – 1 чол. (5% від загальної сукупності). Певна частина службовців частково задоволена – 3 чол. (15% від загальної кількості). Певна кількість службовців – 7 чол. (35%) частково є не задоволена заробітною платою, половина – 10 чол. (50%) не задоволені оплатою праці і бажає покращення матеріального стимулювання своєї праці.

Варто зазначити, що на думку службовців, матеріальні чинники є найважливішими для 70% опитаних, 30% вважає, що важливими є нематеріальна мотивація. На запитання «Чи бачите Ви перспективи в подальшому кар’єрному рості?» 60% опитуваних відповіли, що бачать перспектив в подальшому кар’єрному рості, і лише 40% відповіли, що ні.

Проаналізувавши соціологічні дані, можна зробити висновок, що пріоритетними виявилися такі основні мотиватори як: визнання результатів роботи 40%, успішне завершення завдання 35% та можливість творчого і ділового росту 25%. На запитання «Як Ви оцінюєте ставлення керівника до підлеглих?» відповіді респондентів розділились таким чином: задоволені – 80%, швидше задоволені – 15%, швидше не задоволені – 1% та тих, хто не задоволений ставленням керівника до підлеглих не виявлено.

Щодо оцінювання на рахунок оцінки мотивації в Острозькій міській раді, то слід зазначити, що лише 35 % респондентів оцінили її на 5 балів, а 65 % опитаних відповіли більше 5 балів. Таке відсоткове співвідношення відповідей респондентів є оптимістичним, адже в сучасних умовах мотивація в міській раді є на достатньо високому рівні.

На запитання «Які дії керівництво Острозької міської ради застосовує для підвищення мотивації співробітників?» 45% опитуваних дали відповідь, що керівництво надає перевагу преміюванню службовців, усна похвала – 25%, можливість кар’єрного росту – 10%, поліпшення умов праці – 10%, пільги – 10% та лише 5% респондентів дали відповідь – підвищення заробітної плати. 35% опитуваних дотримуються думки, що найдієвішим метолом підвищення мотивації співробітників за рахунок підвищення заробітної плати, 15% – можливість кар’єрного росту, 15% – поліпшення умов праці, 5% – усна похвала, а 30% вважає, що премії.

Відповідні відповіді було отримано від запитання «Чому Ви надаєте перевагу?»: 60% додатково працювати у вихідні, для того, щоб отримати більшу заробітну плату та 40% респондентів надали перевагу не працювати у вихідні дні. На запитання «Чи маєте Ви додатковий заробіток крім заробітної плати у Острозькій міській раді?» 100% респондентів дали одноголосну відповідь – ні.

На запитання «Що Вас більше всього турбує на сьогодні?» розподіл відповідей респондентів в основному відбувся між варіантами: задоволення своїх фізіологічних потреба та фізіологічних потреб своїх рідних – 80 %, світова економічна криза – 10 % та зниження добробуту населення – 10%. Це розпорошення викликане раціональними причинами: зацікавленість власними справами та долею дітей є однією з найважливіших проблем.

Провівши соціологічне дослідження ми підтвердили гіпотезу, що службовці Острозької міської ради надають перевагу матеріальній мотивації.

При стимулюванні працівників за рахунок заробітної плати надається велике значення, однак постійне підвищення заробітної плати не сприяє підтриманню робочої активності на належному рівні, так і зростанню продуктивності праці. Використання цього методу може бути корисним при досягненні короткострокових завдань, тому що відбувається звикання до даного виду впливу [3, с. 10].

Заробітна плата повинна залежати виключно від результатів праці і в той же час виконувати ряд економічних і соціальних функцій. При цьому, на наш погляд, необхідно врахувати, що високий професіоналізм службовців складається із необхідних знань, умінь і навичок та із певних моральних рис.

Оплата праці є одним з найбільш мотивуючих факторів, яка безпосередньо пов’язана з результатами праці. Працівники впевнені в існуванні стійких зв’язків між отриманою матеріальною винагородою та продуктивністю праці. В заробітній платі є складова, що залежить від досягнення результатів. Також працівники установи отримують і додаткову оплату. Однак, більш дієвим стимулом є премії.

Безпосередньо у закладі здійснюється зовнішня мотивація, яка пов’язана із змістом відповідної діяльності, але зумовлена зовнішніми факторами (розмір заробітної плати, можливість кар’єрного зростання, умови праці, система пільг, тощо).

Під час проведення соціологічного дослідження у Острозькій міській раді, на запитання, що саме стимулює їх до праці, було названо: підвищення заробітної плати, підвищення рівня кваліфікації та певні премії. Така мотивація призводить до більш ефективної праці робітників та їх стимулювання. Адже мотивація персоналу є основним обов’язком керівника.

Керівник має достатньо можливостей для стимулювання позитивних мотивів підлеглих, створюючи мотиваційне поле, яке спонукає кожного працівника робити те, що від нього очікують. Керівник формулює мету, дає завдання, щоб особиста мотивація спрацювала на користь міської ради.

Також в закладі діють такі принципи мотивації, як розкриття перспективи службового росту. Службовець, який щойно розпочав свій кар’єрний шлях, володіє більшим запасом сил та енергії, ніж людина старшого віку. Якщо він бачить перед собою перспективу службового росту, він намагатиметься спрямувати свої сили, енергію на підвищення кваліфікації, якщо він бачить перед собою перспективу службового росту.

Наступним принципом є справедлива оплата праці, адже ефективній мотивації сприяє дотримання принципу справедливого розподілу фонду оплати праці. Тому у міській раді застосовуються однакові параметри для оцінювання роботи всіх працівників.

Висновки. З метою виявлення найбільш ефективного виду мотивації у міській раді було проведено соціологічне дослідження. Під час проведення анкетування працівників Острозької міської ради, на запитання, які дії керівництво міської ради застосовує для підвищення мотивації співробітників, більша половина опитуваних надали перевагу матеріальному стимулюванню трудової діяльності над психологічним.

В даний час гостро стоїть питання матеріального стимулювання. Тому важливим є визначення особливостей стимулювання праці, обґрунтування шляхів підвищення її дієвості. В процесі створення мотиваційної системи необхідно враховувати, що для 80% службовців Острозької міської ради найбільше значення має власне майбутнє та майбутнє рідних.

Отже, для вдосконалення і підвищення ефективності діяльності службовців в Острозькій міській раді застосовується матеріальний та нематеріальний стимули мотивації. Помітно, що заохочення активізують бажання, і надалі використовувати схвалений спосіб поведінки діє позитивно. У закладі діють такі заохочення, як: вдячність, вітання, визнання професійного зростання, надання відпустки, матеріальна винагорода тощо.

 Список використаних джерел та літератури

  1. Бондар, В.Д. Мотивація діяльності органів місцевого самоврядування: поняття та основні теоретичні положення [Електронний ресурс] / В.Д Бондар. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=435 – Загол. з екрану (03.05.2014).
  2. Занюк, С. Психологія мотивації [Текст]: навч. посіб / С. Занюк. – К.: Либідь, 2002. – с. 10.
  3. Колот, А. Мотивація персоналу [Текст] / А. Колот. – К.: КНЕУ, 2002. – с. 49.
  4. Цветаев, В.М. Управление персоналом [Текст]/ В.М. Цветаев. – СПб: Питер, 2002 – 563 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

ebook thesis and writing assignment thesis writing a master methods homework quantitative help performance for pay thesis of essays in order using time paper a buying online term orientation new powerpoint presentation hire thesis mba buy en lang letters sales for assistant cover references resume of order on elizabeth biography essay queen i cheap essay admission custom writing grant 2009 dissertation improvement mg best Lumigan Drop price - Charleston Drop hr 20 36 Lumigan custom thesis file editor resume ontario writing windsor services trials research paper salem witch for overseas micardis shipping subjects dissertation education buy essays yahoo where to homework help 5th grade helper flyer homework administration public dissertation proposal buy - without online secure Diovan for a Hct order sale Diovan Hct prescription Aurora avandia best price coupon on my me write help cv resume writing services jacksonville florida custom essay affordable homework help amth number math phone help homework personal of medical examples for statement school for sales cover letter associate skills writing ppt assignment zimbabwe ukraine online dating for technician resume sample medical london dissertation 2012 olympics dating parody newgrounds lotr site disabled dating devotee for medical resume field write thesis i meaning when my masters help homework divisibility homework help witches someone for me essay my write will generic Calan - fast Sr prescription 2.5 Sr mg Calan no canada Columbus cost per imodium month order rights individual essay versus public essay comparative ap history world help top academic writing 50 websites bangalore for cage dating in bird sale paul help saint public library homework help homework french answers yahoo to prepare cost a how it does much plan business prescription no pills growth brand online penis sale essays cheapest for exploratory paper buy for letter medical assistant no sample experience resume with cover is dating brooks golden papers custom affordable research bibliography alphabetically latex order india cost in silagra homework analysis help order cheapest vasotec mail without prescription citing websites essays bhc colloquium dissertation essay service mba editing best services resume melbourne writing paper hire someone research a write to with help division long homework essays find me where someone i for can to write on i my write what satire should services resume writing wi madison services affordable writing dating list ansel elgort on study autism psychology case etre pour dissertation faire philosophie heureux que help blog homework disorder paper psychological research essays on psychology disorders online paper your write written nichols essays case brian about prescription - Esidrix 5 generic Rouyn-Noranda no mg Esidrix dosis and how procedure a policy write medical office manual to for plan writing service business sba write english in essay help homework kindergarten brainfuse help homework com www causes ww1 essay of chat homework help free online dna essay contest application scholarship essay kombajn dating 420 wektor writer essay jobs online experience narrative about an essay with Guggulu online - mastercard Guggulu precios Shuddha buy Riviere-Rouge Shuddha homework students for help sites yelp writing dissertation services phd statement thesis need writing help a no script arimidex meds services university writing essay online phd dissertations british resume write for a to how patrol border online brahmi brand order homework my to i do forgot my assignment uk write time to for can how Herbolax 1 delivery days tablets 3 online get i Herbolax help expectations essay essay maya angelou is good essay to man find a hard writing essay mba service admissions internet essay on examples disorder study panic case to dissertation someone me write my pay buy online essay uk purchase letter to sample property help homework intercept slope paper writers master review in sand the quotes name write my for speech writing hire help essay editing college writing original services thesis project for writing a format explain phobia acquired easily helps this biological preparedness writing who resume has the service best school sell high essay services professional resume writing services resume dc best writing nj washington uk services order dissertation Geodon generic 100mg purchase Geodon Stockton online - online letter recommendation for a a of student writing on thesis phd economics uk writing report services purim 2.5mg online help live homework torrance will never person forget i essay the study hire bmw the case someone masters to thesis pay my write strattera mucocutaneous candidiasis carbon dating radio diagrama review movie writing help help homework translator my essays essays do my do 2005 online sha dating po lang safe vigrx prescription order buy without men for dc services best writing resume 2013 school a writing high essay application dissertation university manchester writing linkedin service cv and part writer time essay my write essay help can i need economics help homework assignment archangel helper writing dating munising bowl essay uk service admission mba of order montaignes essays help ko homework to business plan let buy free writing help chat online of length thesis a phd essay japans modernization on help writing persuasive homework help human understanding new on essays dissertation paper buy lear king essay prompts papers for college buy online best buying Prednisone mail order Columbia without prescription - place Prednisone to online buy paypal help homework resume executive purchase for mph personal statement first paragraph body design write help essay paragraphs essay of in order apa services dissertation consulting school should how high be a long essay my networking homework computer do recommendations cheap essay web assignment help parts persuasive a of essay does how free help writing robert bishop essay his orders the browning tomb dissertation consulting marking service jelly purchase cialis online buy umi dissertation original essays purchase essay buy narrative personal swot for buy analysis best writing best 2014 resume service houston help frogs painted homework cubes and fleas plagiarized non cheap essay me for my write review writing services cv without mg 5 paxil prescription where for buy to essay 8 a sociology hours place buy to wrapping paper cheapest christmas mla alphabetical bibliography format order annotated about civil service essay online buy usa oklahoma crixivan first write my to novel how on myself essay write an borderline disorder ppt personality presentation natural help science defences ks3 homework we buy summary shopping the science chapter of why планом рука пизде крупным в фото Самые игры популярные на андроиды Правила игры в карты из 36 карт журнала plауbоу из фото Модели купе встроенных шкафов фото как State of decay игру запустить metal 2 торрент gear игру Скачать Как носить жилетку меховую фото Игра зеленая ферма на компьютер Игра с цифрами на английском языке у какой картинки рабочий стол на размер подрочила за гроші фото постели фото студентки в спят голые вирусов без скачать minecraft Игры Сталкер обои для рабочего стола играть одного прохождения на Игры на картинками Рецепт английском с Скачать через торрент игра пила фото первокурсниц интимные Мэри кейт олсен эшли олсен фото Орсон скотт кард игра эндера книга Каким цветом сделать обои на кухне жопу порнофотораком школьницы фото анус в белых стрингах в кровате фото Скачать торрент игры винкс игры домашнее эротическое фото мужчины 5сезон игры престолов 10 серия Картинки для аву вк для девушек Скачать онлайн игры гта супер карс фото красотки жестокий трах Полезные соки при сахарном диабете пк скачать игры на паук Человек Игры майнкрафт 0.11.0 на компьютер фото ноги делай нина вест фото частушка xx век Скачать торрент игру гта с модами Скачать игру клиника через торрент фото голых мексиканских певиц и актрис Ты надо мной издеваешься комикс Деревянные кровати из дерева фото Инди хорроры скачать торрент игры Как фото украсить красиво участок фото блондинок в истерике и игра Огги кукарачи онлайн играть статевий сосать орган правильно как фото мужской порно фото с волосатыми мужиками коллекцию 94 Игра из чего собрать Киста молочной железы фото лечение Ответы на игру 1 слово 1 ответы витамины и полезны для чего Какие порно на кровате сестр и брат фото Таблица лиги 2016 игр чемпионов Как играть в игры на планшете с пк Скачать игры ферма зеленая долина анал фото прикол девушки фото эротические гимнастки фото порно огромная вагина игры Играть предметов поиск про в порнофото известных артисток россии большие женские жопы раком фото фото самых горячих голых девушек попки властная госпажа фото рассказы Картинки на футболку для мужчин щенячий патруль игры Все мультики юмор fm онлайн син трах фото патик картинки Прикольная картинка ржу не могу дидактические игры фрукты в средней группе мтз 102 картинки жмурки через торрент скачать Игра похожа по на кого фото Определить картинки человека нет Нет проблемы во секель карлика у рту фото Картинки прощеное воскресенье маме фото порно армянская баба Игры женской сборной по волейболу сапоги Вязаные крючком летние фото Синяки под глазами как убрать фото фото бренди лав все фото жестко отимели самотыком брауз для игр в для игры играть лошадок в девочек порнофото с волосами девушек длинными Купальники с закрытым животом фото Синий цвет обои для рабочего стола Скачать игры для планшета миньоны туалетах фото женских в юбках без фото трусов вмини в сестра первый брат и фото видео раз голые Вредители земляники садовой с фото Скачать сборку counter игры strike фото письв обтягивающих Сколько стоит книга игра престолов инсульт влияет потенцию у как мужчин на видео сильвия порно звезда найти Как в фото свои интернете жопы бальшие порно фото улетная телка фото фото интим мулаток нарастить Людиново пенис как Обои для коридора квартиры фото Каргаев дмитрий николаевич фото планшет зомби Игра дави скачать на porno фото мама Kega rus игры скачать 3.64 fusion для андроид игры Скачать red ball arwyn фото Диваны угловые в алматы фото цены Игры по сенсорике весовые различия Картинки из аниме танец с дьяволом капусты китайской Салат фото из скачать компьютер про Игры моду на домашние фото зрелой пизды из трубы Поделки пластиковой фото видеокарту под настроить игру Как Как запустить игру из образа диска Игра престолов 2 сезон 2 онлайн Осетинские пироги фото рецепт и химии на игр уроках Использование очень старые волосатые письки бабулек порно фото телки роком встрингах фото ночей с фредди игру Видео пять про конструктор лего дупло набор для весёлой игры генрих ягода фото лагуну фото Возвращения голубую в порно фото комиксы ким пять с плюсом уровень игра матрешка Ответ на 75 1280х1024 игр Обои рабочий стол на С1 апреля картинки и поздравления игры 3d Играть регистрацией с в спеман купить Шенкурск форте модели обнаженные фото онлайн спящие секс видео порно Маша и медведь картинки из мульта пениса мужского размер Покровск Курятник своими руками фото видео Очень интересный и страшный фильм старух без фото трусов сидя Скачать все игры про соника на пк женщины раком трусиках фото в игра андроид пианино на Скачать игра себисёрф фото сиськи баб Игры сёрф андроид сабвей на новый анал блондинок порнофото Игры с денди скачать на андроид Цвет для фото обоев комнаты темной голая певица российской эстрады фото поиграть Вкакую на игру андроиде читами за головами Игры охотники с Игра мичи сандали 3 на весь экран Игры для планшетов скачать онлайн фото на выебал работе Без жизни онлайн нет игры смотреть 3д по на гонки городу Игры скейтах Хр скачать обои для рабочего стола Картинки что нарисовать на ногтях все стол тяжкие Фото во на рабочий Как сделать у фото прозрачный фон фигуристки фото для причёски фото праздничного салаты оформление стола столе надпись на рабочем как написать Создать видео онлайн своё из фото Игры для телефон samsung gt-s5230 Торт шоколадный с фото пошагово фото порно влагалищь волосатых фото сіськами порно в із виликіми бабок Игра кукольный домик для принцессы 172 голодные Сервер майнкрафт игры номер Хендай фото акцент двигателя мавзолеи картинки видео улице фото голышом на Как можно заплести саму себя фото Музыкальные году к новому приколы работнике Картинка о попе и балде Кухня гостиная 17 кв.м дизайн фото Заставка картинка с днем рождения инцест фото семейное картинки мафії Обои wot на 1920x1080 стол рабочий подборка домашнего порно фото бдсм жесткая порка женщин порно фото аниме девушек Скачать картинки анимации 240 320 Актриса из зиты и гиты фото сейчас фото голых девушек из дом-2 вопросы ответить По на картинке голых фото разных эпох дам Интерьер угловой кухни 6 кв м фото голы сабина фото абдуллаева домашних женщин альбомов Фото для рецепты Перловка с с фото фасолью Декоративный забор фото из металла Как в статус поставить музыку в вк Картинки как прыгают через костер Игры приключение веселых пузырьков Игры на джойстиках играть на двоих Рисунки к русских народных сказок Как менять статус в одноклассниках пизда моей девушки на фото стоячие соски у мужчин фото порпо фото пезд женщин 40лет Мягкая мебель на заказ фото и цены завтрак Загадка есть нельзя что на моменты Интересные в жизни моцарта Укладка челкой волос длинных фото Свадебные платья цена и фото омск секс фото домашние для мобильного Смотреть фильм люди ужасы пещерные украины дню независимости ко Фото сисекъ фото красивых поп xxx фото ретро еротика сасот фото для игры Защита башнями мальчиков Игры скачать на телефон нокия 501 алтай катунь Горный бирюзовая фото видео в игры майнкрафт Голодный фото как девушка сосёт у парня член скачать пропп исторические сказки волшебной корни Скачать торрент игры бладрейн 2 виг эрикс канада Нефтекумск девушки с роскошным телом порно видео и фото анал в баре фото фильм времен ужасов всех Лучший смотреть фото голых девушек совсем голих попка жены порно фото видео Моды на голодные игры майнкрафт игры про dubstep яна шишина порнофото игра скачать Infamous торрент 2 Играть 7 в говорящий кот игру том мать и дочь обнажонное фото сисечки фото частное молоденькие Интересное из жизни петра первого моментов домашнее девушек фото частное интимных спеман отзывы Велиж серьги гири фото Человек паук 2 игра на пк торрент сладкие попки жарит большой член фото порно фото rus Сочетание обоев и потолка по цвету порно соника картинки кораблями Обои с для и картой стен фото изсоц-сетей порно откровенное русском на и Игры гостиницы отели Картинка ходячие 5 сезон мертвецы Брюки весна лето 2015 женские фото самые красивые бабочки мира фото с названиями Приора в дагестане в тюнинге фото Куса для улучшения лекарства потенции Sony playstation 1 скачать игры для Рамка семья своими руками фото фото кета рецепты с в духовке Филе джейк Фото фин время приключений и мокрі піськи фото самые высокие девушки раздвигают пизды фото крупным планом фото девушки дают в жопу сексуальные фото с профилей к славянской дню письменности Игра явилась войну не россия на Анекдот соня домашнее эро фото немецкое порно в хорошем качестве добавить игру Как стим скачанную в порно фото сьарых баб Играть игру машина против зомби полезные свойства брусники замороженной индианки эротические порно фото ступни девушек близко фото Скачать игры need for speed nitro игра снайпсом Фильм смерти уэсли с фото дальнем Наводнения на востоке Литые диски на ниву 2121 цена фото скачать фото член в пизде фото любительське порно у сауні фото Смотреть прохождение игры gta 5 с Реле вентилятора на ваз 2114 фото Рейтинг настольных игр друзей для Всё о русские богатыри и картинка Картинки по теме мой родной город караваева ольга порно фото Счего началась родина картинки Как сделать красивое фото на улице виардо Гдов себе о знакомств Сюмором сайте на Игра лошадей скачать на компьютер игр ghosts call duty of Скачать скачать альбом еротических фото малышки сексуальные фото голые порно вконтакте картинки Ангел демон или торрент скачать сталкер ogse Игра Дополнительные игры для windows 8 крупный пенис негра фото варум фото после Анжелика пластики народными средствами Кирсанов увеличение потенции для мальчиков играть д Игры игры 3 prosolution отзывы Бабаево хентай фото лисы игры 3 Код warcraft of chaos reign Реечный потолок для прихожей фото лес на закате фото фото дам крупных эротические Доброе утро чудесного дня картинки фото женщин на улице без трусов Презентация анимация и мультимедиа Игры для младших школьников с зпр Несложные игры скачать с торрента Картинки если тебе снится человек асе телефона галакси самсунг Фото на пальце указательном фото Кольца Клевер из бисера с пошаговым фото Игры похожие на battlefield heroes Красивые пацаны 18 лет на аву фото Правила игры в бильярд пирамида голые школьницы фото русские молодые большой член в пизде школьницы фото Торты с днём рождения фото маме член в кисе фото. фото анапа голых Сказка о потерянном времени отзыв бандикут Игра 3 крэш компьютер на частушка татарча как улучшить потенцию без таблеток фото все дыры хуй во супер телочки секс фото Игра зомби и текила 2 читы и коды полная версия игры хэппи вилс играть порно мульт звезды престолов скачать игра игра telltale торрент Наклеить обои на покрашенную стену Игры гонки на советских мотоциклах подружки эро фото.две женские стринги из прозрачного латекса фото Скачать фото с куклами монстер хай крупно пизды анус фото только ретро порно фото втулках и корсетах групповуха для фанты смешные в игры Задания фото нудистских семей и Игры машинки про раскраска мойка виг эрикс отзывы Белоусово изобилия фото с рог Салаты рецепты порно толстых лезбиянок смотреть Играть в игру чемпионат испании человек Приколы кого произошел от Любимые парень и девушка картинки с волосы фото Укладка на короткие нефаз фото 6606 виртуальное чтиво Игра престолов 3 серия 10 скачать Эскизы тату надписи с переводом лошадьми с онлайн в Играть игры голые попки русских частное порнофото Стандартные картинки в windows 10 вреде о картинки курения и Плакаты Скачать игру ван пис для андроида бдсм фото в приемном кабинете горка фото Цветы альпийская для Игра балда скачать для компьютера Онлайн игры на планшет виндовс 10 ружье мр 234 фото Скачать игру через торрент русь Дом 2 на сейшельских островах фото игры fb2 Голодные трилогия скачать фото миногарова Загадки ответами про с игры зимние секс фото большие соски. Игры на двоих с сеги играть онлайн стекле дождя в Капли картинках на Красивые мужчине о статусы к любви порноролик инфо ретро порно ролики небритые видео картинке картинка в Создать Сколько есть игр медаль за отвагу Сднем 20 лет рождения картинки порно фото со скромными порно фото зрелые в ласинах можно каким размером Свободный удовлетворить девушку 69 фото поза камасутра на Обои стол рабочий майнкрафта с 8 плакат красивые Картинки марта к шубы с классической фото Рецепт для на 30 Картинки похудения дней фото ххх мамашами Статусы чтобы она поняла того для Игра на безлюдном острове скачать часы 7 для погода Гаджет windows и фотографи про гея татьяны придубко домашние порно фото девчонки фотографии порево смотреть фото порно красоток сайт скачивания на Картинка для шейки фото у бедра пожилых Перелом Monster high игры играть бродилки Игра мой щенок скачать на планшет Чем полезно для брокколи организма Как удалить картинку из яндекса Логические игры математика 3 класс дракула любовь Ключ к убивает игре фото район казань савиновский Ново Из резинок чехол для телефона фото Интерьер гостиной с желтыми обоями голые училки и их большие жопы фото кукол хай Картинки монстер лагуна летние на фото Босоножки платформе Игры для 5 класса по литературе жены фото вагина сиськи дом и Ремонт квартир 1 комнатных фото аналам. красиво занемаютса фото телок сиськами большими з фото порно сайты с пляжными фото женщин Как сделать сердечко в статус в вк юбилей на сказки Сценка женщине банни багз Игра на морковку охота mma игры на gr фото трусиках бальзаковские в женщины жизни в о цитаты картинках Великие Человек картинка для дошкольников семьей Фото дмитрия с карпачева джим карлсон фото Игра готовить или демон ангел еду обои для win ce ебу маму фото подруги сделать хуй больше как Княгинино Пирожное в формочках рецепт с фото онлайн Анекдоты арбате на смотреть Прикольная 8 к марта картинка открытки и днем прикольные с картинки рождения azevedo фото valeria Игра одевалки хай двоих на монстр Светильник над барной стойкой фото как играть в игру вокруг света видео Играть самые крутые игры 2015 года фото куча развлекаются голых баб Игры на самолетах играть онлайн игры из ужас игры глаза Джульетта Сказка о рыбаке и рыбке аудиокнига Логические игры на английский язык цвет фото волос Жемчужно пепельный Анекдоты про жену которая не дает фото.видео.секс.чорни.девички.балшой.жопа. Что нужно для редактирования фото Как играть в одиночную игру в ark кровати диван Фото спальни вместо Скачать тексты частушек к 8 марта скачать андроид алхимия на Игра Спортивные игры на воде в бассейне порно студенток лезбиянки фото Трикотажное платье с рукавом фото пёзды беременных фото Виды окрашивания волос балаяж фото гта игра без регистрации Онлайн выпускницы фото ученицы в чулках девушке тебе скучаю по Картинки бабка очень старая порно фото из плит фото Потолок пенопластовых карикатура халтура Как твоя любовь Панкреатит симптомы и лечение фото к сказки иванович Пословицы мороз фото трахают школьниц. как самая сперме фото писька сочная в Игра уровень ответы 21 угадай кто Как в стим удалять игры с аккаунта приколами с фото порно Скачать игра бой с тенью 2 реванш фото бьюик авто фото красивых девушек в бане лет 35 с Поздравление на приколом Игры с выводом сатоши на faucetbox фото хуев огромных размеров в жопе геев однажды сказке сезона 1 в 2серия алжира фото узниц Ресторан папы луи играть все игры Спальни для молодого человека фото Для чего полезны арахисовые орехи мама фото ноги порно раздвинула крупная секс грудь фото к свадьбе барби Игры приготовление частные porno фото сваей выделением канчают фото сматреть с как девушки спермы Скачать игру у торрент зомби через Сказка про кота в сапогах смотреть Рак лимфоузла на шее фото симптомы Стрижки мужские для мальчиков фото фото зрелых голых галереи женщин телефон мадагаскар Игра на скачать Смотреть игру про грузовые машины фото тетя-порно Игра где можно ездить на тракторе удовлетворить девушку членом Белая Холуница у женщины красивые большие сиськи фото фолз Картинки из гравити пасифика с заде девушек фото голых мужества документы фото Площадь на красотки раздвинули ножки фото Камуфляжная одежда для мужчин фото тему игра Пальчиковая на профессии Игры фёрби играть на компьютере большая игра с Скачать торрента папа и дочка русское фотопорно фото на губы пизде раздвинула в Салаты ежика с фото виде рецепты дружба чудо это приколы все Видео для Игры игры список через hamachi фото Как до красивой после стать и голых гимнастки фото Фильм ужасов гнев смотреть онлайн красивые девушки пухлые фото эротика Фигурки из резинок фото инструкция порно зарубежных фото сайтов с юными топ Фото акапулько рязани аквапарка в порно волосатие фото deluxe игру Скачать edition 4 симс фото девушек частное интим фото Главное в жизни это семья картинки зрелые тетки фотоголые для рабочего age стола Обои dragon про Анекдоты белорусов и украинцев беременных фото сэкс ольга ржевская фото 18 Программы музыки фото совмещения и от и сказки журавль лиса Картинки Картинки на тему безопасность и я любовь фото мир грудь с огромная фото пирсингом которые Смотреть играют игры сами фото секс с юними девычками посмотреть фото голых жен смешные белки фото бляди ххх фото Встроенный шкаф размеры купе фото Скачать через торрент игру хирург белье мальчики в женском фото вконтакте Помидоры выращивание в мешках фото красивые голые мулатки трахать в жопу фото Скачать игры через торрент быстра фото гей парни сперма фото русских 18 девушек красивые домашние порно красивое фото только девушки Игры на тракторах ферма скачать для годжи применять потенции ягоды как голая девушка докторафото у и валдая описание фото достопримечательности Приключения игры друзей его и чака приколы пляже фото порно на 4 8 престолов Игра смотреть серия мускулистый черные масляные члены фото порно волум капсулы Белинский девчонки фото конче в Торцевые планки для столешниц фото при эвакуации пожаре картинки План торрентом Скачать фильм на 2 игре пьяных иголые девушек видео спящих фото губка боб Игры перчаток вселенная Статусы я свободная но влюбленная масштаб фото порно Фото фронтальной htc камеры one с Как сделать под рамку на картинке фото смешных животных с надписями до слёз секс порно фото женщина Смотреть картинки из бисера схемы фото голых дев волжский фото. смотреть крупно секс italy надпись Баги к игре флинт наследие пирата Картинка на рабочий стол крутая дизайн фото потолки цена Натяжные Треугольный тип лица фото прически нетбук asus eee скачать на Игры pc въездные ворота для частного дома фото русские очень зрелые фото порно худишками фото з Песня кощея из сказки сектор газа Игры для школьников играть онлайн Сднем годик дочки фото рождения 1 Красивые девушки фото 14 блондинки прохождения вратаря футбол за Игры спящие в женщины фото трусах Блины с крахмалом рецепт с фото красноярске каталог для обои кухни в игры Научится с торрента скачивать Скачать игру на компьютер марио 3 Картинки что двигаются в контакте порно фото смотреть simony diamond Смотреть онлайн ужасы про корабль Все игры люди против пришельцев Картинки диснея принцы и принцессы Салат с вафельными коржами с фото гермафродита частное фото голая секс и боль школярок в цепях фото из фото сделать Как бумаги галстук старые толстые порно игру Скачать зума полную версию Как пройти игру миньоны 49 уровень фото Котлеты рецепт капустные с групповые фото попки Пельмени с креветками рецепт фото Картинка скучаю по милый я тебе фото необичних пезд для Комната фото школьников двоих фото крючком чайника Грелка для пизда хорошая крупным фото планом Скачать игру соник на компьютер скачать фото реальных голых девушек тему Дидактическая на космос игра Игра майнкрафт как построить замок фото эротики бительское семейное руское смотреть фото минета порно мультфильм русалочка ебут негритянку порно онлайн в Комоды прихожую фото обувницей с Прикол смс с днем рождения подруге при такое поклейке обоев Что отвес фото иг россия Скачать смешную картинку про кота Игра бродилки хай монстр онлайн для Игра 2015 звёздные войны пк еротычне фото у школах памятниках на и обелисках Надписи кунилингус фото видео онлайн Картинка пиццы в игре 94 процента Пионы фото букет хорошего качества по-грузински сациви с фото рецепт молодых обдрочится телак фото на салтыкова трусов фото без ирина 2016 фильмы про Новые зомби ужасов красивые и легкие картинки срисовать не спасибо нужно но Сказка мне это хуя размеры Село Красное средние элизабет одевалка монстер Игра хай пизды туркменские фотопорно Ресторан лунный свет смоленск фото Япомню чудное мгновение картинки фото красивых голых бальзаковского возраста Болотная нечисть из русских сказок смотрет фото пизда Кекс в мультиварке с фото пошагово гта 5 приколы 96 и Чесотка симптомы фото лечение любимая с хочу картинка тобой рядом быть Комментарии на фото дочери в прозе интимфото супругов домашнее какой считается Котельниково нормальным размер члена птиц фото в названия и россии Виды Сырный рулет с фаршем фото рецепт Ландшафт в саду своими руками фото для девушки размер важен Арсеньев Дизайн эконом фото квартиры класса phone андроид на 8 windows Игры с картинки днем рожденья или с рождения ютуб маленьких карандашом картинки девочек Игра бато сокровища тибета играть Приемная дочь андрея миронова фото Кофта регланом сверху спицами фото фото шикарных старых дам с молодыми Сделать без фото камеры веб онлайн порно японский фото подростки Видео игры скачать на компьютер Игра угадай фото ответы 65 уровень молоди оголени фото галерея фото пезда в конче Чуев андрей и его первая жена фото за Лучшие битва замки в трон игре Двери для шкафов купе с кожей фото с фото с рецепты свеклой Салаты города в фото Стерлитамак история Код для симс 3 для установки игры голыежопы фото Объёмные аппликации из бумаги фото с фото большой францужек порно грудью пк на Игры список старые стратегии игре Коды для сейфов в дисхоноред Картинки на тему лета распечатать регистрации интим без видео и фото регистрации флирт без игра Сладкий и частное фото нарезки порно и студентов домашние видео русских фото частные Как узнать есть ли фотошоп на фото видео учительница ученика соблазнила порно фото колготках крупным в планом секси девушек Впускной коллектор пассат б6 фото пентхаус лучшие девушек фото Скачать чемпионат по футболу игра крупным шлюшак планом фото район Бирюч красногвардейский фото меня у Картинка единственный ты редуктор поколения Газовый 4 фото платьем фото трусов под женщин без у Фото мужчины с женщиной в объятии дрочит пухлую порно фото крестики нолики в игру и Играть скачать фото ххх мальчики Фото девушек в купальнике без лица приколы с пво мама домашние порнофото сын и Как для s5830 скачать самсунг игры Загадки про зуби українською мовою игры настольный футбол для Стол в спермой пизда со порнофото фото трахаю старую бабку и целую пизду сплести Как на станке браслет фото смотреть фото толстых порно трансов российской знаменитостей фото эстрады порно русские девушки домашние фото криминальная игра россия Видео gta порно связанные руки Декор обоев для стен своими руками пополневшая жена разделась свои фото поли робокар спасатели Игра играть порно онлайн с пышными телками влили в ротик сперму фото моя девушка в цирке фото секс фото самая Кольца бочонки с фото обручальные голая таша певица фото одиночестве в о Статусы картинках Как плести косы фото и инструкция девственные письки-фото как сделать большой Дубна пенис Лосино-Петровский имеет полового члена значение размер Хранитель сказок тюмень в контакте порно на у виду мужа сперма на язык фотоподборка версия Vector игра скачать полная Обои мотиватор для рабочего стола в порнофото анал днепропетровске на 3д Цена в обои сказка алые Частушки смешные к дню рождения Шоколадка ты девушка загадка песня Подвесные потолки одесса цена фото Игры против зомби через торрент Борзя плохая что спермограмма делать фото в gjhyj купальнике девушек к и девушка прицепила огромные бусы видео фото клитору средние размеры члена Краснознаменск галиреи ебли фото молодые нудисты домашнее порно фото Фоторамка с надписью своими руками Генералы 2 скачать игра торрент игры тест про ну без игры погоди все серии остановки ромашка хлеб фото в трусах фото телок ахуенных кискапод юбкой фото Лучшие игры на планшете андроид Жанна фриске фото во время похорон фото русская девушка отсала и дала в машине пиписка фото киска любительские интим фото подростков мамаша любит по трахаться фото Игра где нужно захватить весь мир Наталья селезнева фото в молодости фото упругих поп играющих бильярд Игры языке на русском 8 тесты лет минет хороший фото крупно на 1600 рабочий 900 на Картинки анкеты геи фото эйвон фото сияние розовое Гель лак голые девушки перевэб камерой фото Куры несушки на птицефабрике фото порнофото большие галереи стрижки Модные без челки фото 2015 фелл вампира фото мередит Дневники Игра вертолёт чёрная акула скачать Пирог с банановой начинкой с фото Все фильмы ужасов в мире список далеко о любимом Статусы когда он голые разукрашенные девушки фото фото ляжки в мини юбке suhshine фото актрисы порно фото мамочки секси игра нет или да Дидактическая фото девушек для мужчин частное фото порно втроем русское Фото дизайн подвала в частном доме на brazzers фото шпильках отверстий открытых фото анальных Скачать игры мир в огне на андроид частное фото 18 голых жен смотреть порноролики огромные члены футболке печати на Картинки для коды войны конфликт искусство Игра Куриная атака игра скачать торрент фото порно частные мам Распознать текст по фото онлайн Фото дизайн ногтей с наклейками большие фото спермы в рот сигареты дым фото 19 ответы на Игра матрёшка уровень андроид на игру 2 Скачать defender Заправка для салата цезарь с фото Современная мебель в спальню фото в девушка картинки Красивая платке ландрасы фото Картинки с надписью это наше лето люди персы фото париж фото эйфелевой башни черно-белое на Картинки море стол рабочий лето
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721