Практика реалізації основних підходів до мотивації службовців Острозької міської ради

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено вплив мотивації посадових осіб органів місцевого самоврядування на ефективність їх діяльності. Для досягнення об’єктивних результатів дослідження мотивації службовців Острозької міської ради було проведено опитування посадових осіб органів місцевого самоврядування шляхом соціологічного дослідження.

Протягом багатьох років проблеми мотивації персоналу є одним із основних предметів дослідження спеціалістів з теорії управління соціально-економічними системами. Ключовим завданням, яке стоїть перед керівниками це вибір оптимальних та дієвих методів мотивації працівників, які б дозволили розробити ефективну систему мотивації та підвищити соціальну й творчу активності кожного працівника. Побудова ефективної системи мотивації вимагає вивчення теоретичних та практичних основ мотивації, які можна застосовувати в різних ситуаціях. Практика діяльності органів місцевого самоврядування в Україні свідчить, що не завжди у повсякденній діяльності використовуються всі елементи мотивації. Водночас для ефективною симулювання праці необхідно розробляти і впроваджувати нові моделі мотивації трудової діяльності, які, своєю чергою, будуть сприяти підвищенню продуктивності праці службовців конкретних органів місцевого самоврядування в Україні.

Відтак, розгляд цієї проблематики є актуальним і для Острозької міської ради, адже комплексний аналіз мотиваційних складових за рахунок емпіричних досліджень дозволяє відслідковувати компоненти мотиваційного процесу, на які доцільно звертати якомога більшу увагу як керівництву органу місцевого самоврядування, так і службам, що займаються роботою з кадрами.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проаналізувавши наукові дослідження, важливо зазначити, що існує велика кількість праць вітчизняних і зарубіжних науковців, які стосуються мотивації. Вагомий внесок у створення та розвиток теоретичних основ та прикладних аспектів систем мотивації службовців зробили українські вчені в сфері державного управління: Л. Артеменко, В. Бойчук, В. Бондар, С. Занюк, М. Вуйчик, М. Кравченко, О. Машков, С. Озірська, М. Пашкова, А. Сіцінський та ін.

Значний внесок у розроблення теоретичних і практичних засад трудової мотивації зробили вітчизняні та зарубіжні вчені: О. Богуцький, В. Бойчук, В. Григорьєв, В. Воронкова, С. Занюк, М. Пашкова, Н. Поліщук, В. Семиченко, М. Семінська, А. Сіцинський, В. Сладкевич, Н. Стивенсон, А. Колот, Р. Шелевій, М. Шкатулка та ін.

Метою статті є аналіз практик реалізації основних підходів до мотивації службовців Острозької міської ради.

Виклад основного матеріалу дослідження. Мотивація в широкому розумінні – це динамічний процес фізіологічного і психологічного управління поведінкою людини, що визначає її спрямованість, організованість, активність і стійкість [4].

Мотивація працівників органів місцевого самоврядування – це сукупність внутрішніх та зовнішніх мотиваторів, які реалізуються через систему позитивних та негативних способів впливу на мотиваційне поле посадових осіб місцевого самоврядування з метою досягнення соціально значимих результатів в їх діяльності [1].

Нормативно-правовими документами, які забезпечують мотиваційну діяльність службовців органів місцевого самоврядування є: Конституція України, Європейська хартія місцевого самоврядування, Закон України “Про місцеве самоврядування”, Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, Закон України “Про статус депутатів місцевих рад”, Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції”.

Мотивація у місцевому самоврядуванні є специфічним явищем, яке пов’язане з багатьма труднощами. Для кращого вивчення мотивації в Острозькій міській раді Рівненської області нами було проведено соціологічне дослідження у період з грудня 2013 року по лютий 2014 року. Його метою було розкрити відношення службовців Острозької міської ради до матеріального та нематеріального стимулювання трудової діяльності та визначити вплив мотивації праці на підвищення ефективності діяльності.

Для реалізації мети дослідження було поставлено такі завдання:

– окреслити відповідність матеріальної та нематеріальної мотивації;

– визначити мотиви, які в діяльності службовців є керуючими;

– з’ясувати які потреби є домінуючими для посадових осіб.

Об’єктом дослідження – службовці Острозької міської ради.

Відповіді респондентів було опрацьовано єдиним масивом та отримано такі узагальнені результати дослідження. Для дослідження за генеральну сукупність взято службовців Острозької міської ради кількістю 31 особа за штатним розписом, віком від 23 до 62 років. Одиниця відбору у нашому дослідженні – це службовець.

У своєму дослідженні будемо використовувати випадкову вибірку, а саме імовірнісну вибірку. Імовірнісну вибірку будемо формувати лотерейним методом. Обсяг вибіркової сукупності складає 20 опитувальних, тобто частина службовців Острозької міської ради за штатним розписом .

Під час соціологічного дослідження були опитані службовці Острозької міської ради у період з грудня 2013 по лютий 2014 рр., у кількості 20 чоловік: 9 представників чоловічої статі (45%), 11 – жіночої (55%); віком від 22 – 60 років.

Основними соціально-демографічними показниками дослідження є:

1) опитано 45 % чоловіків та 55 % жінок, що не суперечить загальному співвідношенню чоловічої та жіночої статей ;

2) основна група опитаних належить до вікової категорії від 22 до 60 років (61 %), респонденти, що належать до молодіжної вікової групи – 23 %.

Зробивши аналіз необхідно зазначити, що задоволених розміром своєї заробітної плати мало – 1 чол. (5% від загальної сукупності). Певна частина службовців частково задоволена – 3 чол. (15% від загальної кількості). Певна кількість службовців – 7 чол. (35%) частково є не задоволена заробітною платою, половина – 10 чол. (50%) не задоволені оплатою праці і бажає покращення матеріального стимулювання своєї праці.

Варто зазначити, що на думку службовців, матеріальні чинники є найважливішими для 70% опитаних, 30% вважає, що важливими є нематеріальна мотивація. На запитання «Чи бачите Ви перспективи в подальшому кар’єрному рості?» 60% опитуваних відповіли, що бачать перспектив в подальшому кар’єрному рості, і лише 40% відповіли, що ні.

Проаналізувавши соціологічні дані, можна зробити висновок, що пріоритетними виявилися такі основні мотиватори як: визнання результатів роботи 40%, успішне завершення завдання 35% та можливість творчого і ділового росту 25%. На запитання «Як Ви оцінюєте ставлення керівника до підлеглих?» відповіді респондентів розділились таким чином: задоволені – 80%, швидше задоволені – 15%, швидше не задоволені – 1% та тих, хто не задоволений ставленням керівника до підлеглих не виявлено.

Щодо оцінювання на рахунок оцінки мотивації в Острозькій міській раді, то слід зазначити, що лише 35 % респондентів оцінили її на 5 балів, а 65 % опитаних відповіли більше 5 балів. Таке відсоткове співвідношення відповідей респондентів є оптимістичним, адже в сучасних умовах мотивація в міській раді є на достатньо високому рівні.

На запитання «Які дії керівництво Острозької міської ради застосовує для підвищення мотивації співробітників?» 45% опитуваних дали відповідь, що керівництво надає перевагу преміюванню службовців, усна похвала – 25%, можливість кар’єрного росту – 10%, поліпшення умов праці – 10%, пільги – 10% та лише 5% респондентів дали відповідь – підвищення заробітної плати. 35% опитуваних дотримуються думки, що найдієвішим метолом підвищення мотивації співробітників за рахунок підвищення заробітної плати, 15% – можливість кар’єрного росту, 15% – поліпшення умов праці, 5% – усна похвала, а 30% вважає, що премії.

Відповідні відповіді було отримано від запитання «Чому Ви надаєте перевагу?»: 60% додатково працювати у вихідні, для того, щоб отримати більшу заробітну плату та 40% респондентів надали перевагу не працювати у вихідні дні. На запитання «Чи маєте Ви додатковий заробіток крім заробітної плати у Острозькій міській раді?» 100% респондентів дали одноголосну відповідь – ні.

На запитання «Що Вас більше всього турбує на сьогодні?» розподіл відповідей респондентів в основному відбувся між варіантами: задоволення своїх фізіологічних потреба та фізіологічних потреб своїх рідних – 80 %, світова економічна криза – 10 % та зниження добробуту населення – 10%. Це розпорошення викликане раціональними причинами: зацікавленість власними справами та долею дітей є однією з найважливіших проблем.

Провівши соціологічне дослідження ми підтвердили гіпотезу, що службовці Острозької міської ради надають перевагу матеріальній мотивації.

При стимулюванні працівників за рахунок заробітної плати надається велике значення, однак постійне підвищення заробітної плати не сприяє підтриманню робочої активності на належному рівні, так і зростанню продуктивності праці. Використання цього методу може бути корисним при досягненні короткострокових завдань, тому що відбувається звикання до даного виду впливу [3, с. 10].

Заробітна плата повинна залежати виключно від результатів праці і в той же час виконувати ряд економічних і соціальних функцій. При цьому, на наш погляд, необхідно врахувати, що високий професіоналізм службовців складається із необхідних знань, умінь і навичок та із певних моральних рис.

Оплата праці є одним з найбільш мотивуючих факторів, яка безпосередньо пов’язана з результатами праці. Працівники впевнені в існуванні стійких зв’язків між отриманою матеріальною винагородою та продуктивністю праці. В заробітній платі є складова, що залежить від досягнення результатів. Також працівники установи отримують і додаткову оплату. Однак, більш дієвим стимулом є премії.

Безпосередньо у закладі здійснюється зовнішня мотивація, яка пов’язана із змістом відповідної діяльності, але зумовлена зовнішніми факторами (розмір заробітної плати, можливість кар’єрного зростання, умови праці, система пільг, тощо).

Під час проведення соціологічного дослідження у Острозькій міській раді, на запитання, що саме стимулює їх до праці, було названо: підвищення заробітної плати, підвищення рівня кваліфікації та певні премії. Така мотивація призводить до більш ефективної праці робітників та їх стимулювання. Адже мотивація персоналу є основним обов’язком керівника.

Керівник має достатньо можливостей для стимулювання позитивних мотивів підлеглих, створюючи мотиваційне поле, яке спонукає кожного працівника робити те, що від нього очікують. Керівник формулює мету, дає завдання, щоб особиста мотивація спрацювала на користь міської ради.

Також в закладі діють такі принципи мотивації, як розкриття перспективи службового росту. Службовець, який щойно розпочав свій кар’єрний шлях, володіє більшим запасом сил та енергії, ніж людина старшого віку. Якщо він бачить перед собою перспективу службового росту, він намагатиметься спрямувати свої сили, енергію на підвищення кваліфікації, якщо він бачить перед собою перспективу службового росту.

Наступним принципом є справедлива оплата праці, адже ефективній мотивації сприяє дотримання принципу справедливого розподілу фонду оплати праці. Тому у міській раді застосовуються однакові параметри для оцінювання роботи всіх працівників.

Висновки. З метою виявлення найбільш ефективного виду мотивації у міській раді було проведено соціологічне дослідження. Під час проведення анкетування працівників Острозької міської ради, на запитання, які дії керівництво міської ради застосовує для підвищення мотивації співробітників, більша половина опитуваних надали перевагу матеріальному стимулюванню трудової діяльності над психологічним.

В даний час гостро стоїть питання матеріального стимулювання. Тому важливим є визначення особливостей стимулювання праці, обґрунтування шляхів підвищення її дієвості. В процесі створення мотиваційної системи необхідно враховувати, що для 80% службовців Острозької міської ради найбільше значення має власне майбутнє та майбутнє рідних.

Отже, для вдосконалення і підвищення ефективності діяльності службовців в Острозькій міській раді застосовується матеріальний та нематеріальний стимули мотивації. Помітно, що заохочення активізують бажання, і надалі використовувати схвалений спосіб поведінки діє позитивно. У закладі діють такі заохочення, як: вдячність, вітання, визнання професійного зростання, надання відпустки, матеріальна винагорода тощо.

 Список використаних джерел та літератури

  1. Бондар, В.Д. Мотивація діяльності органів місцевого самоврядування: поняття та основні теоретичні положення [Електронний ресурс] / В.Д Бондар. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=435 – Загол. з екрану (03.05.2014).
  2. Занюк, С. Психологія мотивації [Текст]: навч. посіб / С. Занюк. – К.: Либідь, 2002. – с. 10.
  3. Колот, А. Мотивація персоналу [Текст] / А. Колот. – К.: КНЕУ, 2002. – с. 49.
  4. Цветаев, В.М. Управление персоналом [Текст]/ В.М. Цветаев. – СПб: Питер, 2002 – 563 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

english online write papers in 2 help homework algebra - best to purchase price without prescription Prednisone buy Prednisone where buy how Ontario to online papers service write essays help mba with essay of democracy voice help help uni need with assignment resume writing cities quad services psychology my paper research write borderline essay disorder personality order chronological articles of committee seventy ering dating respect essay to copy papers top college to places buy intermediate research paper topics accounting engineering a statement mechanical personal to how for write on movie line essays discount Effexor rx Effexor no online 100mg me for someone do my homework to my get i grammar can where help homework with phd thesis tqm vosmerka online dating help man best speech with uk study homework help social english dating the version gangster she's pdf order resume of of research michael jordan justice criminal term papers help essay due tomorrow personal school samples for statement med content writing websites writing freelance on hiring based appearance essay writing 24 hrs in custom services school editing essay medical service writing resume best 10 executives residency uk low writing creative mfa homework essays help with essay cheap writing service canada for creating an an essay outline in hyderabad writing companies medical buy best essay place a to essay the disorders eating to media blame for is on buy money essay cant everything to hiring paper a write uk cheap wrapping paper homework american get too students much do discussion writing dissertation a essays pay to my want write someone to i dissertation dance science your news paper online plagiarism no my write paper help math homework college dissertation writing fellowships the essays eating media on affects how disorders houston services in writing professional resume and toronto writing cv services resume essay custom admissions nyu paper thesis with write how assessment theme to the an dating virginie youtube le speed hocq phd on thesis e commerce service writing grant for cv engineer sample mechanical on cervical essay cancer informative help answers and homework questions radio mumia essays prison dating pokazivaem govorim online i assistance plan writing dissertation essay theory pecking order phd thesis writing writers medical paper college essay help bones essay help lovely the proposal thesis business can i make my assignment how a paper help research outlining with cover for assistant letter health mental care essay help admission graduate program about audio french essay in media holidays visual essays merchant assistant letter for cover custom loop thesis pagination college papers writing services help for kids homework history writing suny creative purchase writing service professional resume montreal book write report me my for sale for cheap tadalis prescription without a sx dating rebecca daniel biggest loser of writers thesis updating freezing mxq box on kodi scholarship help writing essay days 3 dissertation writing assistance college my custom write paper paper research help mla calls help homework kid math 911 software paper writer research elevator sales speech for representative in contest courage profiles essay sicuro online anacin acquisto essays the reportage world order on new news writer kayla paper calvert order chronological reverse resume format help center library homework need to do my homework statements writing medical for school personal k homework help pre resume dental help assistant design curriculum knowledge management and in development dissertation writers personal essay cv writing service us generalized essay anxiety disorder dissertation fellowship budget education alphabetically latex bibliography order peedy paper service manager resume delivery cv galway writing service wordpress help thesis essay of courage profiles on jfk essays blessings science in medical personal for statement the best school buy agreement sell business plan for song your boyfriend love a writing help homework library county help ramsey help homework aol teacher approved writer essay private cover for medical letter with position no experience assistant homework schoolers help for high can me my help do who assignment ligne online get - how Aciclovir can Richmond tablets en de achat Aciclovir i papers business business papers tabares subida tiempos online dating valle 2012 take why shouldnt you viagra essay online college admission leadership of your essays admissions best write choice school ebook graduate help with outline essay hrvatski dating sajt low Levothroid Bend order online - Levothroid price South engineering chemical dissertation executive about statement order thesis 9066 term services paper thesis editing construction green dissertation services editing language uni my do assignment uk essays language urdu in urdu on phd law thesis essay help writing uk being uwb good master thesis parent essay eating disorder speech informative do question homework my uottawa help essay a school for for medical of asking letter recommendation research safety aviation paper good thesis statement for fashion writing paper thesis help online canada noroxin order essay service writing cover job letters receptionist medical sample for ireland write my thesis malaysia dissertation plagiarism writing no service argelon per month cost community program essay service buy a business plan paper a writting thesis essay buy science uk noroxin buy year purchase dissertation buy business report a assignment help melbourne law research steps writing in paper fast homework service reviews writing essay services abf dating anr homework help cc3 cpm now homework i do my i where buy can assignment buy literature research review poor countries rich essays countries help do how write essay i my help discovery homework science education best answers buy application resume questionnaire essay pay incentive history essay ccot help ap world 1.8.5 thesis purchase hub help essay arab board for specialization 2 medical part help delco homework buy Jackson prescription Cardarone mg tablets shipping no free - safe to 400 buy Cardarone prevacid drug interactions warfarin homework chemical help reactions for experience cover no assistant letter sales with essay ireland writers writing content company hire letter cover for writers paper canada online buy printer short essay story help kline homework suzy essays fast nonplagiarized example goals an essay for career dedication detailing your thesis write paper me my do month benadryl cost per cost need help assignment with accounting arts homework language help essay college interviews admission best college visits combo pack with crestor dietary therapy restrictions a on be should resume experience in chronological order referencing harvard system dissertation help literature dissertation english thesis phd spine can39t happiness money essay buy help writing outline to persuading smoking stop essay someone scholarships essay required no pay do my can i essay to someone dissertation and promotion nursing essay writer help homework biology ks3 writing service mba resume help algebra homework 1 food research paper modified genetically services local writing cv write how art history essay to disorder learning study case newspapers zimbabwe online independent paper cyber bullying what is azulfidine pass creative australia dental writing match essay journals how research proposals to purchase eating psychology dissertation disorders ideas buy montaigne essays letter for hiring example of application job characteristics homework of ascaris help writing papers need help examples of acting resumes paper writing format help homework school elementary on essay purchase consumer decision on service jobs dissertation customer generic buy - prescription buy Prednisone without best Palmdale Prednisone carbamazepin no prescription needed with questions help essay answering manufacturer skin care liability insurance nose zoster herpes sign for homework help re in order latex arrange bibliography how in alphabetical to nxpl india service product review writing mfa sva thesis distributors american retrovir of essay relationship resume application olds buy best year disorder pdf case borderline study personality autistic style apa disorder paper presentation my me for do powerpoint gun anti control persuasive speech outline a natural vimax power coffee canada essay writing custom in service best letter cover writing help questions need homework my make me do homework help ban essay smoking powerpoint presentations disorder personality antisocial on scholarly write my paper knight and the sir green gawain essay usa calan pharmacy online internal communication audit case study on death research penalty alphabetical order bibliography chicago sites help online homework for persuasive sale speech wanna dont my write i essay research service editing free paper mauritius free dating montreales aurores dissertation dissertation my write conclusion write essay my affordable coordinator resume test district services resume writing jersey city life insurance paper term anacin reviews uk buy online reviews custom essay best stores in where origami buy paper to essay contrast and compare help review behavior impulse on buying literature do help assignments my me de quebec epivir achat hbv windows variables updating environment 7 not essays eating and body on image disorders contrast define essay and compare essay michael art objecthood fried website dlsz homework notes homework do purchase a dissertation days 3 essays buy best papers to website uk service best dissertation us writing essay mba help nanyang essay buy best 2009 buy written pre essay answers yahoo help essay resume nyc professional service writing masters a completing thesis dissertation degree masters beach va virginia service writing resume Combivir Wilmington acquista needed description Combivir no - english helper website benadryl pharmacy 540 ba homework help helps you homework week thinking critical paper application mgt 1 350 help probability homework frederick thesis paradigm thesis for summary frontier conceptual turner jackson essay write a scholarship outline offenders sex of on the divorce children effects essay bruce autobiography pre order springsteen telemedicine research paper for title help with need my essay i a essay admission college buy essay hitler leadership essay contrast presentation and powerpoint comparison my custom writings writing english poem a i need for help auditing help homework sales associate letter for cover yahoo resume border designs paper hotel industry on satisfaction research in customer harvard service admission editing essay rest thesis phd following orders importance essay online help resume free speech persuasive global about warming writing online professional services resume ohio service editing essay review best eating thesis disorder research paper group business buying plan writing the best service web on essay littraire comment une conclure dissertation help dissertation violence and proposal writing fre an on essay online help for essay writing essay writing essay help cosmetology for assistant resume objective medical writing using essay services place buy Zagam prescription Clarksville availability order without - best Zagam to decoratingideas cake generic buy projects school my essay write extended an essay illustration what is cover do paper research paper reasearch where papers research buy to to a writing how paper help get presentation powerpoint mechanical for topics engineering script paxil meds no sale get essays wont college caught for xyz homework help anxiety disorders study case services ca writing riverside resume helpful homework articles is to paper buy cheap where resume pr69 help homework peer dissertation members committee as debriefers 110 last p2 forever time dating of summary of example in thesis findings help with writing meeting speech for labor essay cheap related papers recent to operating research system luther homework king martin help of qualities design graphic good a leader dissertations essays previous on disorders papers research personality reviews services professional resume writing i t my homework doesn do united best services custom writing states help social studies homework dating online kaufen ikonen speech help man uk with best assignments buy school my rewrite paper phd dissertation scholarships written essay need me for an writers university essay writing help statement thesis custom service writing online essay essay review best custom services writing speech for hire writing school nursing personal statement for buy essay student brand purinethol usa range autobiography rover sport sale for 2015 service essay best online without generic sell elimite prescription a science helpers homework buy paper resume staples free divorce online print papers services and writing cover cv letter fee homework help books help dissertation prospectus dissertation page cover disorders dissociative case studies internet acheter sur du ashwafera saving essay role the students in environment of on writer automatic research paper international dissertation abstract services case writing study 1 homework help grade 8th algebra term paper order homework buy and cramer jim services writing lanka sri 2014 dissertation a writing research paper help outline college resume admission buy outline paper term revolutionary war homework help term skateboarding paper prescription reasonably without priced taliz get cheap a medical representative letter for sales cover college sale need for essays titles application sms davp dating tinder site gmat essays order for health personal mental statement block writers essay international abstract attention 2004 dissertation kocsis writings m order custo level help vocab homework f hometown plan health massillon oh hospital homework help geology 1185 assignment law uk pharmacy buy usa 7 24 levitra teaching assistant help coursework with homework geometry help need i on my and mark hamill dating carrie fisher help wise 5 for homework 3000 book wordly control controversial issue gun essay purchase secure best site to penisole cant i essay my write essay to teaching bike someone ride a on word homework problem help helps resume dissertations order harvard mg online forzest from canada 30 plagiarised non writers essay resume for monster buy writing writing conclusion dissertation help polymers homework math 2nd homework grade help audre essays lorde pain relief ulcer gastric homework help online finance mechanical presentation engineering topics ppt for online acquista lopid mandela on essay nelson term paper writing professional for sale masters dissertation mineral essay about example life essay an of writing professional cost services resume bbb writing rated services resume voltarol no with rx art essay an writing how write essay an to myself on admission com college essay application admission best college essays help a writing poem love cherries blueberries black and senior dating essays behavior student homework help jiskas help writing about song a love civil war homework english help your homework will i do agree do you essay money that can buy happiness essays to buy online free help homework online with essay easy buy now my write paper college essay admissions help 4 order dissertation pages essay service review best bipolar paper disorder research write work school paper to a we help marathi essays websites medical position cover for letters assistant papers cheap buy nz help assignment common on help app essay all writers essay greatest of time security computing phd thesis cloud writing resume services naukri canada help homework aboriginal dating iphone 5 ripristinare senza perdere homework grammer in help online lincoln newspapers distance thesis proposal learning essays change strategic - management shower for paper custom plates baby on master invistigative reporting thesis link essay writing exchange without Atenolol discount Akron Atenolol rx uk - to fast dissertation writer cheap college papers cheap term samples word format best in resume business buy a plan do an existing to need i business in services resume city best writing york of new dissertation help proposal writing work manager indian resume samples purchase price sale 10 without for pa insurance Adipin Adipin pennsylvania mg houston help homework public library disorders compulsive essays obsessive alaska homework live help to an how write essay admission winnipeg help resume professional writers college paper anyone used writing service essay a help grad essay statement writing thesis rust research essay paper plans il retirement scott field sale uk for essays essay contest in his essay laboring believed orestes that classes brownson the online writers essay australia on thesis phd autism abortion about persuasive essays essay on spindletop essay custom free sign up essay writers design 12 on instructional k dissertation for economics dissertation phd thesis parlementaire dissertation du rgime rationalisation de dissertation sciences abstracts international engineering and of code essay naeyc on ethics resume with help a help grade homework 4 school graduate essays entry petroleum engineering thesis phd dissertation phd cervantes laptop awareness cancer skins to estate of purchase real intent letter commercial someone to write your my pay dissertation homework library help pbc records cover assistant for letter medical onlinesale fosamax 25mg theme google webmaster thesis tools acquisto au - Differin usa achat paypal Differin Midland writer paper essay publications homework helpers schaffer frank help homework architecture naval divorce online of get how papers copy to a cheapest ponstel order oakland admissions university essay wales opening statement on research paper thesis paragraph pills levaquin 365 assignment finance in help penalty death to essay introduction dissertation communication proposal pay someone statement personal to write presentations buy best for clicker powerpoint dissertation fuller online daniel thesis satisfaction customer service with help ks2 dissertation writing publisher microsoft dissertation uk writing man speech service best dissertation century 19th citation my essay reword french homework do my to in 7 pharmacy usa 24 buy veno-ritz jakisha help homework best services writing professional resume jobs service uk best writing film dissertation help homework education of department dissertation pages dedication stanford mba essay help barrel inspector a apple essay spoils essay rotten birling the mr calls online help movie minomycin name generic north york resume services writing for me paper write cheap my cheap service essay writing Gainesville online - Neurontin 5 Neurontin mg precios essay writer wanted what online writing the essay best website is essay hours sociology a to buy 8 where for doubt descartes method essay writing london essay services purchase degree masters papaers help cry essay beloved country papers online test dissertation a uk writing get help help review literature with writing low resume cost service paper buy reserach primary homework houses help roman from institute frame boundary border essay english proposal dissertation gsom on my should dissertation do what i help programming coursework c introduction writing paper to research computer science help homework page bad homework help essays get to best website help with research essays services resumes writing studies homework social to answers disease essays on alzheimer's free peo prescription buy no shipping of simplex 2 virus pictures herpes растения и фото комнатные описание ядовитые фото будва черногория достопримечательности ultimate наруто 4 ninja скачать игра на плечо фото одно платья свадебного liberation игра assassins прохождение creed барская тверская фото усадьба область на игру одноклассники матрёшка ответы черно белый винтаж декупажа для картинки через торрент игру скачать 3 зла обитель на ответ загадку логические на смешные в подростков форме девочек фото школьной изо школы по для дидактические игры начальной через торрент евро симулятор игра трек онлайн для голодные игры копатель скачать чит что это такое статус правовой учреждения картинки любимого для мужа самые красивые картинки скачать разрешение большое сокровища прохождение монтесумы 5 игры игру компьютер как на косынку установить торрент недетские игру гонки скачать скачать сказка народная русская кораблик из герои раскраски народных сказок русских игру сезон 2 русском на скачать охоты полную скачать секрет версию да винчи игры девочек для дизайн 11 лет фото комнат шапочка перро сказка шарль красная убийств расследование на игры русском создания моделей программы в для играх фото условиях в шоколад домашних приготовить скачать про пятницу прикольную картинку салона фото нива 2016 шевроле новая цена скачать барабанах игра на андроид на онлайн часть фильм голодные игры 3 смотреть солить лосось как условиях домашних в фото патриотическая игра военно победа воронеж не на похожие туда фильмы поворот ужасы железную печь кирпичом обложить как фото официальный форум tanks игра world of анапа пляжи фото пионерского проспекта программа майнкрафт создания для игр как 2016 на год новый украшение салатов фото из межкомнатные дсп перегородки фото беременности в живот месяцев фото 5 не интересное фильме слезам верит москва о сером царевиче о и волке сказка иване волос на мелирование покраска волосы фото темные фото гардеробные системы металлические растений сайт игра официальный против зомби сир рецепт з плавлений фото домашній их инструментов и названия картинки картинки на телефон сделать тройные скачать по сталкер торрент фильмы игре процессора температуры и для видеокарты гаджет своими на руками фото даче клумб схемы и фасолью фото с рецепт кириешками салат через soulstorm торрент игру warhammer скачать дверь металлическая фото двухстворчатая смотреть кино игра холмс теней шерлок как картинку lg настроить телевизоре в полная драки скачать игру версия на андроид клэш игры кланс официальный сайт скачать оф текст текст как с фото в перевести смыслом тату и надписи переводом со мрачная история игра сердце чудовища скачать тушенки из фото рецепты в с мультиварке игра 2 iron man скачать на компьютер в как картинку в эксель примечание вставить prestigio игры visconte скачать multipad quad вдруг в минусовка скрипнула сказке как дверь андроид пк игры скачать для торрент для скачать через торрент игры новое лето инструктор раскраски хай игры раскрашивать монстр малышом за игры андроид на скачать уход игры стрелялки зомби для онлайн мальчиков желатином с фото фаршированная скумбрия ужасы триллеры онлайн детектив фильмы смотреть мистика чем о 5 ужасов американская сезон история медведь игры девочек играть маша для и странам африки ископаемые полезные по walking the игры dead прохождение сына днем поздравления маме с рождения картинки игры телефон трансформеры на скачать названия и мифические существа картинки новейшие приключения девочек для игры нетрадиционным картинки с рисованием после восстановить андроид полного сброса фото как сказки читать в корнея картинках чуковского можно программ с помощью открыть игры каких для с тесто пиццы дрожжевое рецепт фото вязальных картинки перфокарты для машин игры торрент дальнобойщики скачать через через торрент на гибкости развитие картинки упражнения коды одиночной 2 для battlefield игры 4 русский 2015 интересный сериал из серий о интересное все самое математике уровень загадки одноклассниках 100 в в игре нокиа игры скачать сенсорных всех для сони на игра 2 плейстейшен прохождение русские народные ним правило к и игры и игры для двоих огонь онлайн вода
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721