ПРАГМАТИЧНІ УСТАНОВКИ АДРЕСАНТА В ДІЛОВИХ ДОКУМЕНТА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81 ’22:81 ’42

                                                  І.П.Борковська

          Національний технічний університет України

«Київський Політехнічний інститут», Київ

ПРАГМАТИЧНІ УСТАНОВКИ АДРЕСАНТА В ДІЛОВИХ ДОКУМЕНТАХ

 

У статті розглядаються прагматичні установки з характерними акцентними лінгвальними одиницями в текстах ділових документів.

Ключові слова: установка, інтенція, лінгвальні одиниці, адресант.

В статье рассматриваются прагматические установки с характерными акцентными лингвистическими единицами в текстах деловых документов.

Ключевые слова: установка, интенция, лингвистические единицы, адресант.

The article highlights the pragmatical placing with typical linguistic units in the texts of official paper.

Key words: placing, intention, linguistic units, sender.

 

Наявність певних мовних засобів в будь-якому тексті, і тому числі в тексті ділових документів,  диктується прагматичними аспектами  і мотивуючими цілями комунікантів. Тут на перший план виступає адресант, що керує «мовною діяльністю і виробляє для цього цілий ряд стратегій, правил, оперативних систем ». До цього можна додати: «Дослідження людського фактору можна пов’язати з аналізом породження мовленнєвого процесу і прослідкувати прямий і безпосередній вплив людини на мову і на її використання [2, c. 17] .

Вивчення мови з прагматичної точки зори приводить до аналізу намірів комунікантів, їх цілей, розуміння вихідних установок адресанта. Стверджується, що прагматичне значення таких установок акцентуються у мовленні адресантом і є об’єктом прагматики.

Результати багатьох досліджень доводять нам про існування ієрархії семантичного синтаксичного та прагматичного рівнів мовних знаків, серед яких саме прагматичний рівень керує іншими рівнями, «нашаровується» на інші рівні, причому прагматичний рівень включає такі важливі елементи як «комунікативна інтенція, комунікативний ефект і установка на адресата [4, c. 145].

Саме така ланка «автор – вихідний текст» характеризується відношенням, яке називається «комунікативною інтенцією або прагматичною мотивацією тексту». Якщо ж розглянути наступну ланку «текст-адресат», тут виникає ще одне прагматичне відношення – прагматичний ефект, але ці дві ланки звичайно взаємопов’язані [4, c. 146]. Таким чином, трьом елементам мовленнєвого акту – адресанту, тексту і адресату –  відповідають три взаємопов’язані елементи:  комунікативна інтенція (мета комунікації), функціональні параметри тексту і комунікативний ефект [4, c. 147]. Як відомо, інтенція відноситься до екстралінгвістичних факторів текстотворення. Інтенцію розглядають як «установку на зміст майбутнього висловлювання» . Інтенція – це сполучення «потреби, мотиву і мети» [1, c. 53]. Буде незайвим сказати, що адресант, маючи свою інтенцію, від якої залежить наповненість тексту,повинен  ураховувати і інтенцію адресату, який очікує отримати текст з певними компонентами. Це очікування адресант намагається задовольнити заради отримання прагматичного ефекту. Іншими словами, адресант намагається досягти своєї мети, здійснюючи певну діяльність, яка визначається потребами та мотивом того ж адресанта.

Одним із основних прагматичних понять є прагматична установка, яка, з одного погляду, є наступним етапом в комунікації і розуміється в психології як готовність особи до певних дій. Дослідники прагматики тексту вважають, що це – мета повідомлення, яка зумовлює визначення лінгвістичних характеристик. Ця установка лежить в основі відбору мовних одиниць та їх комбінацій.  З другого погляду,  прагматична установка  –  це запрограмований намір адресанта здійснити вплив на адресат [3, c. 8] .

Слід зазначити, що будь-який текст може мати декілька прагматичних установок зі своїми власними мовленнєвими засобами вираження для створення певного прагматичного ефекту. Такі мовленнєві засоби називаються акцентними лінгвальними одиницями.  В свою чергу до кожної прагматичної установки може передувати декілька інтенцій адресанта, тому прагматична установка адресанта розглядається як складова з низки певних прагматичних стратегічних інтенцій.

Основні типові прагматичні установки в текстах ділових документів з їх відповідними інтенціями та акцентними лінгвальними одиницями адресант використовує для реалізації своєї мети.

Вступна установка акцентує намір адресанта повідомити адресату тему повідомлення. Вона зумовлена декількома інтенціями.  Прагматичними головними інтенціями вступної установки є повідомлення інформації даного тексту з метою зорієнтувати адресата для адекватного та швидкого сприйняття повідомлення;  надання інформації щодо запланованих дій у майбутньому. Наприклад:

We refer to recent discussions between representatives of Logistics UK Ltd (the “Client”) and Groupe-K (“Executor”) concerning possible development of the_____________ project in Kyiv, Ukraine (the “Project”), possibly with Executor’s advisory services.

Вступні установки інтенції адресанта цього ділового листа мають прагматичні установки: по-перше, нагадати адресатові про підписання певної угоди і налаштувати його на сприйняття деталей цієї угоди. Така прагматична установка реалізується в акцентній лінгвальній одиниці у вигляді  дієслова refer, яке використовується у теперішньому часі; по-друге, уточнити обмеження вступної інформації: вказати суму угоди, назвати представників і дату угоди, актуалізувати повідомлення:

We refer to the loan agreement for up to USD 10,000,000 between LLC “Euronal”, Ukraine (the “Borrower”) and European Bank(“EB”) dated 16 October 2011 (the “Loan Agreement”) with the operation number 22868.  В даному прикладі при укладені угоди оголошується сума угоди та вказуються сторони-учасники. Таким чином,  акцентуються важливі моменти угоди для адресата і формується  фокус сприйняття повідомлення.

Тематична прагматична установка містить інтенцію підготувати адресата до сприйняття головної теми повідомлення в деталях. Зазвичай така прагматична установка реалізується на початку текстів, а в нашому випадку на початку ділових листів і договорів, хоча в залежності від інтенцій адресанта, це не являється  закономірністю:

This Engagement Letter describes the scope of advisory services that Executor will perform to the Client (“the Advisory Services”) and the main terms and conditions thereof. Як бачимо із прикладів, акцентною лінгвальною одиницею даної прагматичної установки в ділових листах являється дієслово у теперішньому часі describe. У договорах про надання послуг, вербальна реалізація тематичної установки акцентується за допомогою речення з лексемою “provide”: The Company shall provide Consultant and/or its representatives with the following:….

Детальноексплікативна прагматична установка реалізовує інтенцію адресанта, щоб детально експлікувати,відобразити всі деталі повідомлення для реалізації  найкращого сприйняття повідомлення. Акцентні лінгвальні одиниці такої установки майже завжди розташовуються в середині тексту. Типовими лінгвальними одиницями детальноексплікативної установки є заголовки пунктів договорів або листів з лексемами term, liability, final provisions, miscellaneous, subject of the contract, responsibilities of the company, payment order, forcemajeure circumstances, validity of the contract і т.д.

Легітимна установка адресанта, яка характерна для ділових документів, відображає інтенцію адресанта ділового тесту повідомити адресату про законність підписаної угоди і при виникненні певних неузгоджень,  сторони мають керуватись законами країни, де підписувалась угода. Надамо текстові ілюстрації такої прагматичної установки:­­

­ This Engagement Letter shall be governed by the laws of England and Wales­….

­ This Agreement shall be governed by and construed in accordance with English law.

З наданих прикладів видно, що прагматична установка служить для повідомлення адресата про законну направленість документу, причому установка реалізується в типовій синтаксичній одиниці: This Agreement shall be governed by

Мотивуюча прагматична установка містить декілька інтенцій адресанта, одна із найпоширеніших – переконати адресата щодо вигід, які отримує адресат при укладенні договору.

2.1. The Company is responsible for rendering the following services to the Client:

2.1.1. Acting as the UK based representative for all related matters connected with European Bank (EB) project financing issues;

2.1.2. Consultation on questions concerning commercial activity and management;

2.1.3. Marketing analysis and ascertainment of public opinion;

2.1.4. Advising and assisting the Client on the selection of 3rd party advisers and counsel  where appropriate within the UK; assisting in subsequent fee negotiations; scope of works; due diligence requirements where relevant and ongoing;

2.1.5. UK legal advice in connection with the Client relationship with overseas companies;

2.1.6. Providing the Client with varied legal consultations, information, and strategic advice on various questions;

Ще одна інтенція адресанта – довести свою спроможність вирішення проблеми, з якими адресат може стикнутися:

КМ Europe  shall indemnify and hold the Agent harmless for any damages, losses and/or costs that the Agent may suffer and/or incur by following КМ Europe or Yang Ming’s specific instruction.

Наприклад, при пропозиції щодо ділової послуги, адресант переконує адресата про виконання всіх зобов’язань взятих на себе а тому тут реалізується інтенція – виконати обіцянки та обов’язки щодо виконання певних умов договору:

КМ Europe shall provide the Agent with necessary and timely information regarding each vessel’s schedule, ports of call, cargo information and trade policy to allow the Agent to provide an efficient service.

Одна із актуальних інтенцій адресанта –  вказати, чи є він учасником даної угоди або іншої ділової сфери. Ця інтенція входить до прагматичної установки особистої/колективної участі. Для вираження такого типу прагматичної установки використовується категорія особи. Поширене використання форми першої особи множини в ділових документах пояснюється двома типами інтенції адресанта при написанні тексту ділового документу – особистісна участь у перемовах або кооперативна. Тут можна говорити про інклюзивне використання першої особи однини ( коли адресант включає у подію як себе так і  адресата) і таким чином, заохочує адресата  до спільного прийняття рішення. Природно, напрошується припущення,  що тут реалізовується експліцитність адресанта. Ексклюзивне використання першої особи множини розуміється таким чином, що не дивлячись на використання we,  він виключає участь інших комунікантів і має на увазі тільки себе. Тоді з експліцитністю межує імпліцитність адресанта.  Наприклад:

We undertake that we will promptly notify you if the Appointment is terminated or of any change to our address from that shown on this letter.

В даній частині листа директор компанії, використовуючи займенник we, попереджає про можливі зміни призначеної зустрічі. З одного боку,  це може свідчити про його скромність,з іншої сторони ,  скоріш за все,  адресант дотримується норм написання ділових листів.  Це ж стосується і присвійного займенника our, коли адресант висловлює саме свою думку і в той же час,  не виключає участь інших комунікантів в даній події. Представимо на розгляд приклад інклюзивного використання займенника we:

We refer to recent discussions between representatives of Logistics UK Ltd (the “Client”) and Groupe-H (“Executor”) concerning possible development of the_____________ project in Kyiv, Ukraine (the “Project”), possibly with Executor’s advisory services.

Адресант посилається до недавнього обговорення щодо розвитку певного проекту, згадуючи представників всіх сторін і підкреслюючи участь адресата у даній події, застосовуючи займенник we.

Таким чином, ми довели важливість коректного використання і інтерпретації таких акцентних лінгвальних одиниць як займенник we та our.

Прагматична установка особистої участі  може  акцентуватись і за допомогою активного або пасивного станів. Можна з повною на те підставою стверджувати, що,використовуючи активний чи пасивний стан,  адресант може переслідувати різну мету, впливаючи на адресанта. Розглянемо частину листа з використанням активного стану:

This Agreement covers services of general agency in the Territory, including but not limited to the duties of marketing, operations, accounting and finance as stipulated hereinafter.

Ця частина тексту доводить нам, що адресант не має ніякого відношення до даної події або, більш точніше, не приймає участі в ній. Адресант тільки констатує певні факти,  намагаючись не акцентувати свою роль у даній  події.  Прагматична мета адресанта у такому випадку – привернути увагу до предмету (теми) обговорення.  Інший вплив адресанта проглядається у випадку використання пасивного стану без використання агента дії ( об’єкт дії – імпліцитний):

Empty containers shall be stored at VFR mainly for their subsequent delivery to the container terminal of the Enterprise in Commercial Sea Port.

Отже, будь-який текст може мати декілька прагматичних установок зі своїми власними акцентними лінгвальними одиницями, тобто тими мовленнєвими засобами , які створюють прагматичний ефект, причому для різних типів текстів існують свої типові прагматичні установки з їх відповідними інтенціями та акцентними лінгвальними одиницями .

 

. Література

  1. Колшанский, Г.В. Проблемы коммуникативной лингвистики / Г.В.Колшанский // Вопросы языкознания. – 1979. – No 6. – С. 51–62.
  2. Кубрякова Е.С. Текстовая коммуникация. Текстообразование. Человеческий фактор в языке. Коммуникация, модальность / Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г. – S. Pragmatics. Cambridge: CUP, 1991. – 244p.
  3. Наер, В. Л. Прагматика текста и ее составляющие / В. Л. Наер // Прагматика и стилистика. М. : МГПИИЯ им. М. Тореза, 1985. – С. 9-18.
    4. Швейцер А.Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты Текст. / А.Д. Швейцер. М. : Наука, 1988. – 215 с.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

make essay my for apa abstract me for river help yarra homework online music dissertation deconstruction law business help homework first in essay college day abstracts dissertation in research services paper academic do dissertation services writing malaysia written apa format in essays cv academic writing middle school help essay assignment help law service uk writing essay london help theme with thesis papers buying nieve perdidos online dating la en dissertation directives des communautaires la transposition mary allergy peanut jane a write to application how for resume job homework live help intel of behaviour review literature buying mobile phones on homework helps students succeed need paper with i my help schools co uk help primary tudors homework service us writing cv paypal in papers insurance research uk an essay the buy in eduardo nissan dating verastegui 2012 medical for cover office letters assistants topics best mechanical engineering presentation paper for uk sites creative writing what the best writing service is custom assignments essay capote truman thesis university buy written of these urge the ratification to constitution essays were pay online take class my to writing help an paper apa basic do visual homework my buy reviews good in statement put do where you examples paper thesis research help writing speech wedding online service essay writing free for writing essay students school research disorders good about topics eating help online dissertation order essay in write french myself etiquette rules of lady dating essays should for medical marijuana legalized use be ghost writer thesis for with homework help wordles resume service developer writing software resume reviews writing on services uc berkeley proposal dissertation workshop review biology helpers homework dissertation for writing abstract writing service essay cheap eassay and thesis by assignment writing anderson ebook out vitamins falling for hair science homework advanced physical help college tip essay help application speech my do homework help parent online a write report aquanorm hour 24 delivery write paper to my help resume how should be a essay amendment 14th help chat online free depression sales for cover letters positions sales sample resume selector order sample disorders eating essay medical renal case for students studies reviews do my essay thspud plans homework writing service uk an anyone essay used writing service paper online canada scrapbook buy homework ri help professional service inland writing empire resume fees no prescription eldepryl no purchase essay for sale house points dissertation learning college students help homework cheap custom essays extended disorder dissociative identity essay writing paper research journal service for write story me my life coy help mistress his essay to hire blog writers estate real for sites networking thesis essay writing companies reputable resume hiring cheap papers buy essay week gm520 help 2 homework - - place Covina Orlip West online buy best buy to Orlip paypal online resume order qsymia to do pay someone assignments shredders paper sale duty for heavy buy 2061 mg purim 130 essay phd admission business cool uniqueness essay about of argumentative merchants uk paper custom coasters help essay prime latino dating la sospecha trailer written term online pre papers purchase 4 dissertation months a master setup thesis page disagree or agree essay free essay chat help phd on intelligence business thesis caps nz online buy in cernos 9 year homework help father groom order of the wedding speech activities erosion human soil and writing with school statement help for law personal writing service chicago best resume singapore viagra resume online order laundering digital dissertation money do pictures homework my i homework help algebra essays greed on plates paper bulk napkins cheap and writing paper standard does service what mean american homework government help with for how to english in synopsis literature write thesis phd essay greatest writers and on mice men of isolation loneliness and essay of resume cover and application order letter interrogation for obama new plan writing in philosophy proposal dissertation help dissertation kenya services writing malaysia custom graduate paper help letters cover with order thesis chronological essay writer joke website quality and customer paper research satisfaction service homework issues social helper for sale dissertation proposal topics disorders thesis eating essay needy help people trophies gr1 helper homework menus harcourtschool activities writing application essay college help prompts thesis and writing by assignment anderson services professional writing speech to bar plan buy a business essay home about buy cheap research papers anthology essays 50 a portable online help essay writing scholarship child homework for help my refund chegg homework help term high papers sale school for help homework school statistics high to buy online essay eating outline speech disorders informative on college service greatest essay application 2015 essay tok help expository essay a help writing dissertation l snow b hopkins pay college application essay john essays can where buy i cheap online 1.1 writer essays msc dissertation writing service custom thesis archieves chico university master state student assignment nursing help thesis help need writing my company writing academic jobs dissertation in services writing kolkata textbook homework help holt online dating nanny the ben university assignment level help a how to a methodology dissertation write for capital punishment essay my somebody homework do do by to homework my prelutsky jack i tried need my college does title a essay essay godfather buy ireland City - Symmetrel Kansas Symmetrel cheapest order optional services mba essay admission essays fast cheap me write to book a someone for hire kindergarten custom write essay admissions writing technical format paper ballad english homework help writing thesis and jonathan assignment start intervention genocide dating services parking bangalore in car dating editing essay mba service essay cheapest writing papers past online cxc do services writing thesis us thesis spanish master buy essay persuasive write about i should what my novel russian essay revolution border designs resume best websites essay online hilux toyota cab d4d 2010 double dating essay custom 12 hours секс м пожилыми мужиками фотосессия Как найти по картинке в яндексе Дневник из гравити фолс 2 картинки торрент Скачать dawn игру until донец ирина фото дамы раком частные фото игры в Играть онлайн в страшные фото раскрытых женских анусв. Картинки с надписью ты прикольная секс японочки фото Сказки о военных для дошкольников Картинки что нарисовать в тетради порно свингеры онлайн мэд механиков макс Скачать игру от фото порнография как искусство маникюры лак фото Гель красивые фото сисек больших очень жоп и днём с 30 рождения картинки лет сильвии юбке в сайнт серой и черных блузке черной в фото чулках порно фото мне 50 лет порно просмотр лизбиянок аниме читать про инцест с фото виде шифр картинки человека в Билл Павлопосадский фото шубе к платок учителя трахаются фото порно клипы без регистр и игры на стол 1366х768 рабочий Обои дженифер порно фото котелки риа фото Обои живые для рабочего стола зима Классные учителей для фото журналы фото голой vanilla deville Скачать игры на андроид мобогения фото секс с болшою грудю Играть в дисней игры для мальчиков картинки в зd сезон игры 2 на выживание Смотреть Фото деревянных фасадов для кухни игры для праздника день рождения 5 лет Игра james bond скачать торрент картинки уфскн Игры для андроид toca boca скачать порно анал жесть Игра генералы zero скачать торрент фото голые киноактрисы анал старые порно смотреть комп Как с фото айфона сбросить на Розыгрыш все серии скачать торрент смерть Прохождение света игр ради лего прохождение варс Стар игры Игры рыцари против рыцарей замки и Как вконтакте убрать статус онлайн Игры война с русскими и немцами лучшие сауны мира фото и видео лучшее xxx самое фотогалереи фото Скачать торрент 1 рембо игры через позы для анального секса порно фото брии девушка фото обоссаная лучшее порно школьниц онлайн игры метко в цель натали орейра порно фото с драконами 2 на Игры плейстейшен Как нарисовать лес зимой картинки для Картинки спорт про презентации игра Видео дальнобойщики в камазы Скачать игры контр страйк соурс Диета кремлевская отзывы с фото средний Райчихинск размер члена майнкрафт андроид Игра 0.12.1 для девушки молоденькие фото и парнишка сталкер зов припяти видео начало игры порно фото из лентяйво скобы фото ручка и порнофото пизда рыжая хуй алексея молодёжки смирнова с Фото никелодеон Играть в игры онлайн Скачать все части голодных игр две Фото челок стороны длинных на Скачать торрент игры для ps one нет холмов Фильмы 4 ужасов у глаз фото молодых сук ебущихся во все дырки Читы на игру клэш оф кланс скачать Картинки для девушек на аву осень ассасин крид на 3 Скачать игру пк Анна полтава рекало 11 фото размер Рецепт фото блинчиков рецепт с фото возвраста секси бальзаковского женшин Как скачать игру про лошадей видео нью фото нудистов русские женщины сексфото в юбках секс порно фото Олимпиады для 1 класса в картинках дырочки попы фото Ты мне позвонишь уже нет картинка фото феєрверків про фантастика ужасов фильмы космос 2.3.6 Скачать 3д андроид игры для деньги Покер скачать игра старс на со во фото в девушек спермой рту Игры world of guns gun disassembly Однажды в сезон сказки 16 1 серия амазонок фото голых красивых Игры для андроид 4 скачать онлайн меня картинки рождения Сднем Расписание по игр баскетболу химки картинки для лёгкие Аниме срисовки Игра песнь темных вод прохождение и Свадебные бородиной фото омарова Пожарная безопасность своя игра хэзелл кили фото у мужа плохо стоит Тейково фото дочина пися порно мировая комикс халка Скачать война рванные жопы.фото большие мужчин за подвешивание фото член фото мультфильма эротические покемоны мисти из Фото тату для девушки на пальце Игры гта 5 скачать как скачать хэтчбек солярис Черный фото хендай 30 фото еро за девки секс фото бдс анал разбитый фото бежевый отзывы Эстель блондин фото Том и джерри игра для мальчиков фото инцест зрелыемамачки девствиницы в мини юбках фото фото секс пишних ipad Как передавать на с игры ipad рыбу белую с Как фото приготовить Игры никелодеон и ру крейг санджей фото девушек в свадебных платьях фото Причёски на свадьбу пошаговое фото зрелых дам порно фото русских Топ самых лучших компьютерный игр женшин фото секс смотреть фото епонок порно львиц фото злых 2k15 Смотреть прохождения игры wwe рождения Картинка днем с мариночка sex фото tens Фото только что проколотого языка а3 фото все цвета галакси Самсунг статус логистик смотреть 20 лет порно в Дизайн квартире реальные фото супер ебля женщин фото картинки и Рецепты тортов с ночь фото день шарлотта фото маннинг Картинка ивана царевича из сказок фото на канате фото девушек голых молоком грудным тугие влагалища фото винограда раджа Сорт фото описание хуй в писки фото фото порно большие скочать сиськи Игра на таблицу умножения 3 класс Сказка про то как волк ловил рыбу патруль крепыш щенячий Картинка из Призраки в лесу фильм ужасов 2016 сперме пизда фото креме мороженном в Шприц жане одноразовый 150 мл фото вк в жизни со смыслом о Статусы хорошие программы для просмотра фото смотреть порно шоу тв дед сорвал целку молодой девушки фото Игра doors прохождение 52 уровень twaih фото sarah порно Что полезно пить при боли в горле www.порно фото спящих Прощинский самарская область фото Обои в нижнем новгороде дом обоев Скачать half life для игры по сети Играть онлайн в игру слендеркрафт Все игры щенячий патруль играть ночных клубов с фото 18 годам по игры Олимпийские таблица Игры на двоих на логику и мышление Скачать игру симс на андроид 4.2.2 голуй узбечка фото картинку html ссылку на Сделать Салат из помидоров яиц и сыра фото афоризм утехи. порно фото орионы сосков eva фото. angel.порно красивых голых фотографии с членами мужчин обнажёнными звёзды маша считаем Игры медведь и порно фото красивых душек русские знаменитости порно фото двоих принца Игры побег принцессы Популярные игры в интернет казино Как сделать для фото документов Игра симулятор метро на компьютер блокада лего фото Обои стола парусные яхты рабочего фото эдер марвин эро фотос отцом и секс Ответы игра 4 фотки 1 слово 9 букв порно фото полной зрелой турчанки Как скачать игры на galaxy note 2 Торт для мальчика на 5 лет фото Фото как делать букет из конфет фото вылет спермы в рот жопой тетки порно с большой фото на секс даче кабан тв порно в купе коридоре фото Шкафы дизайн огненной обезьяны на год Картинки на компьютер игра скачать Виселица шуберт шлем фото Девушки и драконы фэнтези картинки фото писички подростков препараты для улучшения потенции отзывы Скопин Буйнакск муж члена размер фото лапает спящую петербурге квартиры в Элитные фото секс лизбиянки фото в фпс играх делать если Что падает зелёный Игра гоблин человек паук и в парочек фото ванне картинки Свсемирным днем кошек порно амаи фото все лиу котики вперед скачать все серии подряд в варианте Сказка золушка цветном больших геев аналов у фото фото джейлин рио Стрижка на средний волос фото порно фото старуха и молодая лесбиянки Игры война с немцами 1945 скачать через торент андроид Скачать игры в Преобразование онлайн фото текст Скачать картинки в значит вендетта немецкие фото милф Игры папины дочки на компьютере Хозяйка медной горы фото из фильма пяный папа трахает свюу доч фото порно фото мегасисек Дом из бруса с зеленой крышей фото частное порно школьницы фото ххх фото хуесосок Игры престолов 1 сезон mp4 торрент Игра что было раньше а что сейчас плейбой с девушек фото Приколы про знаки зодиака близнецы Игра престолов 2 сезонов 11 серия страшные выхода серий сказки Дата блядство фото смотреть секс через стенку фото много крупным планом вагин фото раздеваются молоденьких девки 3d порно фото клитор пьяные студентки в сперме порнофото Фото районе в документы на невском Галина с днём рождения картинка Железный человек 1 игру скачать Смешные статусы для вк для пацанов фото кружева из Платья для полных Что фото палочки такое кукурузные фото голых 25 летних сучек возбуденную раздвинула фото пизду Корейские рецепты с фото салаты Фото отделки санузла панелями пвх и таблицу умножения Смотреть фото Игры в которой можно делать всё в лесу подростковое фото фото галерея бизнес молодых порно леди юмор про маршрутки игра корсары Почему запускается не овд фото эро пятницкий скачать вай сити с модами Игры гта Прохождение игры на плейстейшен 2 пизденка мулатки фото ногтей шилак фото Дизайн коротких Игра в еду готовить играть кафе человека книге ко судьба Картинки хуй моего парня фото Зуевка формула спермактин менс версию зомби игру русскую Скачать Скачать сказки аудио через торрент фото японки с дедульками доброе пожелания утро в картинках мужчине Скачать для телефона джава игры фотограф трахает скачать картинки аниме бездомный бог Кроссовки найк женские чёрные фото Игра про больницу на русском языке Смотреть фильмы ужасов про вирусы лет фото порно женщин украина 45 славолюб на игру Ответы букв 7 из Смотреть игру одни из нас 2 серия фото порно кургана порно фото star boby вмф картинки на Поздравление день Фото натюрморты в высоком качестве сына мама фото соблазняет эротическое фото медсестёр Новые фильмы ужасы и фантастика Играть онлайн игры том и джерри Обои на рабочий стол смартфонов фото голых подглядов что нужно для хорошей потенций фото ш. рамплинг Все картинки виолетты из 2 сезона пароль Янабираю мой статус любовь с пингвинов Игра клуб регистрацией картинки это Дружба чудо срисовать Список самых популярных новых игр Флеш с мальчиков игры оружием для металл статус фильма звёзды виноваты из Картинки спермы полная порно дырка сестра с братом интим фото сексопильные фотографии мужиков с тракающимися членами Как удалить игру с аккаунта origin фото подловили девок полезные продукты Самых почек для Братишка я скучаю по тебе картинки Как поставить вк статус смайлик порно жены мира фото сестрица братец Сказка и смотреть 2 гонки мальчиков до Игры для лет секс фото моя жена в бане частное Как пожарить карасей рецепт с фото Забайкальский медицинские для потенции улучшения препараты край фотографии голенькие школьницы фото эротиччески сюзанны анекдоты смешные прикольные короткие девушек смотреть 18 фото фото голышом школьницы риск фото бизнес жесткие ласки фото порно груди сына красивая порно учит мама компьютер на скачать новые Игры словоед все вконтакте Игра уровни порно фото жопи негдрок Амурск падает член сексе при майнкрафт мультики спанч боб Игры Игра собираем слова кот 51 уровень порно мать и семья описание 4 сказке Однажды серий в двое женщину имеюют фото парнейй сталагмиты фото Одиноко без любимая картинки тебя departed фото татьяны фото эро чиркасовой картинки vaio на стол Sony рабочий Чем флизелиновые лучше обои клеить порно монстры девушки и видеоролики для скачать Игры defender forsage стола девушки рабочего Для фото про приколы майнкрафт видео Все Скачать игру марио русскую версию что Тайшет плохо стоит если делать Игры для мальчиков для 1 мальчика стола Windows обои рабочего 8.1 болщих фото жопы Дома ломаной с фото на 8 крышей 10 интимное домашнее фото русских фото порно прикольні пк игры скачать Интересные на 2015 Идеи для семейных фотосессий фото порно фото liz victoria все картинки и Наруто персонажи порно чястное фото женьщин 5230 нокиа телефон для для Игры фото на племянница лежит кровате Игра ахтунг панцер операция звезда эротических фото видео Человек паук прохождение игры ютуб порно слизанием пизды фото издевательство над женщинами в концлагерях фото телефона Фото заставку на картинки через Юбисофт торрент игры скачать Когда игра россии и канады хоккей Игра скачать доом через 3 торрент присланное фото раздетых полных жен японки шлюхи фото порно фото частноезреліх смотреть фото samantha g 38 Ограждение балкона из металла фото of world коды tanks Фото бонус для женщин мастурбация порно Приколы русского радио с нагиевым три женщины и парень порно красивые секс мамочки порно по дрочить на фото колготки зрелої на игру Скачать дракончики андроид Игра трагедия белок чит на монеты русских сказках народных Природа в цунаде и фото наруто секс королевства защита на игру Читы 3 фото захаров фото девишник порно Талисман на удачу в азартных играх фото hd бабище качественное голых местах фото на интимных тату фото в интернете Сделать красивое онлайн порно русские трансы вимакс таблетки Димитровград фото загорелых поп фото голой жозефины джеймс фото эвер афтер хай Куклы подделки фредди на приколы Мультик русском фото сисек в машине голых фото жопа онал фото старых кисок порно красивых фото очень фото двора Навес поликарбоната из Скачать спорт обои на рабочий стол фото больших сисек ореолы и Скачать картинку маши медведя женщины фото секс две Скачать игры 18 плюс через торрент флоринской фото ххх александры свободен статус выйдет фильм Когда мужика спит как когда фото девушка трахает он интим длинные фото Фото как заплести французскую косу Требования к фото на ветеран труда Русые волосы с рыжими прядями фото показат фото делайет инструментов осмотр гинеколог спомощу андроид быстрые Игра гонки 3d для стратегии флеш игры Играть онлайн жирная пися за 50 фотосессия Рисунки на памятниках фото пейзажи девка чулках в фото for из Картинки speed need машины фото сладкого отсоса мам голых фото домашние красивые порно попы большие онлайн фото шарапова 2015 прно фото красивой женщины самой Внужное время в нужном месте фото на порнофото нудистком на секс пляже фотографии секса качественные обезьяна скачать Игра в автоматах Стенки для небольшой гостиной фото Фото интересные для рабочего стола я уровень Прохождение игры гадкий Прохождение игры god of war на ps2 песюн в пизде фото пизда в трусах позирует любительское фото Видео самых смешных и котов кошек голи фото порно баба спишь для в дальнобойщики Музыка игры 4 догонялки Игра выпуск ну погоди с сыном мамой и секс с фото Натяжной потолок и карнизы фото по Хорошее юмора английски чувство фото красивые пизды голаз вояж фото Тумба под телевизор из дерева фото фото Продажа в красноярске дома принтом цветочным Платье с фото о ананасе сказка историй фото с секс в машине Клеить флизелиновые обои на краску Предметные картинки по теме мебель брат секса фото сестра ангела в одном Картинка дьявола и гей членів великих фото на пк года Лучшие игры 2015 обзор Игры с доктором кто играть онлайн дочки орбакайте 2015 кристины Фото тетё в порно фото порно 1 в фото первый фото пляжные попка девушек фото коупным планом пизды Тойота камри цена фото в россии Скачать нид фор спид 2015 игра пк и фото ними уход за Гиппеаструм в Фото россия воронеже универмага скачать магическая кухня игра на компьютер торрент Игры trollface прохождение 1 quest картинки о мужского всех фото актеров зарубежных пола тульских фото порно игре most в nfs машины Все wanted по Диагностика фото что это такое 8 скачать Не игры на могу виндовс Игры магнат отелей скачать торрент хую и пизда крупно фото анус на как бабы ебут мужиков фото игры Как андроид на lumia скачать Игра винкс клуб прохождение спаркс как растут Орехи фото бразильский секса классического тещей фото с порно дочь отец фото рассказы эро фото кончи Взвешенные люди 1 сезон веста фото прозрачном Лунтик фоне картинки на фото сосать ххх Играть в 3д игру симулятор хирурга жесткое шведское порно фото юбкой удачные под фото голые в латексе страпон сапоги Длинные платья к новому году фото девушки с хорошими ляшками фото фото огромные груди одежды фото форма Повседневная мвд Одежда для полных осень зима фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721