ПРАГМАТИЧНІ УСТАНОВКИ АДРЕСАНТА В ДІЛОВИХ ДОКУМЕНТА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81 ’22:81 ’42

                                                  І.П.Борковська

          Національний технічний університет України

«Київський Політехнічний інститут», Київ

ПРАГМАТИЧНІ УСТАНОВКИ АДРЕСАНТА В ДІЛОВИХ ДОКУМЕНТАХ

 

У статті розглядаються прагматичні установки з характерними акцентними лінгвальними одиницями в текстах ділових документів.

Ключові слова: установка, інтенція, лінгвальні одиниці, адресант.

В статье рассматриваются прагматические установки с характерными акцентными лингвистическими единицами в текстах деловых документов.

Ключевые слова: установка, интенция, лингвистические единицы, адресант.

The article highlights the pragmatical placing with typical linguistic units in the texts of official paper.

Key words: placing, intention, linguistic units, sender.

 

Наявність певних мовних засобів в будь-якому тексті, і тому числі в тексті ділових документів,  диктується прагматичними аспектами  і мотивуючими цілями комунікантів. Тут на перший план виступає адресант, що керує «мовною діяльністю і виробляє для цього цілий ряд стратегій, правил, оперативних систем ». До цього можна додати: «Дослідження людського фактору можна пов’язати з аналізом породження мовленнєвого процесу і прослідкувати прямий і безпосередній вплив людини на мову і на її використання [2, c. 17] .

Вивчення мови з прагматичної точки зори приводить до аналізу намірів комунікантів, їх цілей, розуміння вихідних установок адресанта. Стверджується, що прагматичне значення таких установок акцентуються у мовленні адресантом і є об’єктом прагматики.

Результати багатьох досліджень доводять нам про існування ієрархії семантичного синтаксичного та прагматичного рівнів мовних знаків, серед яких саме прагматичний рівень керує іншими рівнями, «нашаровується» на інші рівні, причому прагматичний рівень включає такі важливі елементи як «комунікативна інтенція, комунікативний ефект і установка на адресата [4, c. 145].

Саме така ланка «автор – вихідний текст» характеризується відношенням, яке називається «комунікативною інтенцією або прагматичною мотивацією тексту». Якщо ж розглянути наступну ланку «текст-адресат», тут виникає ще одне прагматичне відношення – прагматичний ефект, але ці дві ланки звичайно взаємопов’язані [4, c. 146]. Таким чином, трьом елементам мовленнєвого акту – адресанту, тексту і адресату –  відповідають три взаємопов’язані елементи:  комунікативна інтенція (мета комунікації), функціональні параметри тексту і комунікативний ефект [4, c. 147]. Як відомо, інтенція відноситься до екстралінгвістичних факторів текстотворення. Інтенцію розглядають як «установку на зміст майбутнього висловлювання» . Інтенція – це сполучення «потреби, мотиву і мети» [1, c. 53]. Буде незайвим сказати, що адресант, маючи свою інтенцію, від якої залежить наповненість тексту,повинен  ураховувати і інтенцію адресату, який очікує отримати текст з певними компонентами. Це очікування адресант намагається задовольнити заради отримання прагматичного ефекту. Іншими словами, адресант намагається досягти своєї мети, здійснюючи певну діяльність, яка визначається потребами та мотивом того ж адресанта.

Одним із основних прагматичних понять є прагматична установка, яка, з одного погляду, є наступним етапом в комунікації і розуміється в психології як готовність особи до певних дій. Дослідники прагматики тексту вважають, що це – мета повідомлення, яка зумовлює визначення лінгвістичних характеристик. Ця установка лежить в основі відбору мовних одиниць та їх комбінацій.  З другого погляду,  прагматична установка  –  це запрограмований намір адресанта здійснити вплив на адресат [3, c. 8] .

Слід зазначити, що будь-який текст може мати декілька прагматичних установок зі своїми власними мовленнєвими засобами вираження для створення певного прагматичного ефекту. Такі мовленнєві засоби називаються акцентними лінгвальними одиницями.  В свою чергу до кожної прагматичної установки може передувати декілька інтенцій адресанта, тому прагматична установка адресанта розглядається як складова з низки певних прагматичних стратегічних інтенцій.

Основні типові прагматичні установки в текстах ділових документів з їх відповідними інтенціями та акцентними лінгвальними одиницями адресант використовує для реалізації своєї мети.

Вступна установка акцентує намір адресанта повідомити адресату тему повідомлення. Вона зумовлена декількома інтенціями.  Прагматичними головними інтенціями вступної установки є повідомлення інформації даного тексту з метою зорієнтувати адресата для адекватного та швидкого сприйняття повідомлення;  надання інформації щодо запланованих дій у майбутньому. Наприклад:

We refer to recent discussions between representatives of Logistics UK Ltd (the “Client”) and Groupe-K (“Executor”) concerning possible development of the_____________ project in Kyiv, Ukraine (the “Project”), possibly with Executor’s advisory services.

Вступні установки інтенції адресанта цього ділового листа мають прагматичні установки: по-перше, нагадати адресатові про підписання певної угоди і налаштувати його на сприйняття деталей цієї угоди. Така прагматична установка реалізується в акцентній лінгвальній одиниці у вигляді  дієслова refer, яке використовується у теперішньому часі; по-друге, уточнити обмеження вступної інформації: вказати суму угоди, назвати представників і дату угоди, актуалізувати повідомлення:

We refer to the loan agreement for up to USD 10,000,000 between LLC “Euronal”, Ukraine (the “Borrower”) and European Bank(“EB”) dated 16 October 2011 (the “Loan Agreement”) with the operation number 22868.  В даному прикладі при укладені угоди оголошується сума угоди та вказуються сторони-учасники. Таким чином,  акцентуються важливі моменти угоди для адресата і формується  фокус сприйняття повідомлення.

Тематична прагматична установка містить інтенцію підготувати адресата до сприйняття головної теми повідомлення в деталях. Зазвичай така прагматична установка реалізується на початку текстів, а в нашому випадку на початку ділових листів і договорів, хоча в залежності від інтенцій адресанта, це не являється  закономірністю:

This Engagement Letter describes the scope of advisory services that Executor will perform to the Client (“the Advisory Services”) and the main terms and conditions thereof. Як бачимо із прикладів, акцентною лінгвальною одиницею даної прагматичної установки в ділових листах являється дієслово у теперішньому часі describe. У договорах про надання послуг, вербальна реалізація тематичної установки акцентується за допомогою речення з лексемою “provide”: The Company shall provide Consultant and/or its representatives with the following:….

Детальноексплікативна прагматична установка реалізовує інтенцію адресанта, щоб детально експлікувати,відобразити всі деталі повідомлення для реалізації  найкращого сприйняття повідомлення. Акцентні лінгвальні одиниці такої установки майже завжди розташовуються в середині тексту. Типовими лінгвальними одиницями детальноексплікативної установки є заголовки пунктів договорів або листів з лексемами term, liability, final provisions, miscellaneous, subject of the contract, responsibilities of the company, payment order, forcemajeure circumstances, validity of the contract і т.д.

Легітимна установка адресанта, яка характерна для ділових документів, відображає інтенцію адресанта ділового тесту повідомити адресату про законність підписаної угоди і при виникненні певних неузгоджень,  сторони мають керуватись законами країни, де підписувалась угода. Надамо текстові ілюстрації такої прагматичної установки:­­

­ This Engagement Letter shall be governed by the laws of England and Wales­….

­ This Agreement shall be governed by and construed in accordance with English law.

З наданих прикладів видно, що прагматична установка служить для повідомлення адресата про законну направленість документу, причому установка реалізується в типовій синтаксичній одиниці: This Agreement shall be governed by

Мотивуюча прагматична установка містить декілька інтенцій адресанта, одна із найпоширеніших – переконати адресата щодо вигід, які отримує адресат при укладенні договору.

2.1. The Company is responsible for rendering the following services to the Client:

2.1.1. Acting as the UK based representative for all related matters connected with European Bank (EB) project financing issues;

2.1.2. Consultation on questions concerning commercial activity and management;

2.1.3. Marketing analysis and ascertainment of public opinion;

2.1.4. Advising and assisting the Client on the selection of 3rd party advisers and counsel  where appropriate within the UK; assisting in subsequent fee negotiations; scope of works; due diligence requirements where relevant and ongoing;

2.1.5. UK legal advice in connection with the Client relationship with overseas companies;

2.1.6. Providing the Client with varied legal consultations, information, and strategic advice on various questions;

Ще одна інтенція адресанта – довести свою спроможність вирішення проблеми, з якими адресат може стикнутися:

КМ Europe  shall indemnify and hold the Agent harmless for any damages, losses and/or costs that the Agent may suffer and/or incur by following КМ Europe or Yang Ming’s specific instruction.

Наприклад, при пропозиції щодо ділової послуги, адресант переконує адресата про виконання всіх зобов’язань взятих на себе а тому тут реалізується інтенція – виконати обіцянки та обов’язки щодо виконання певних умов договору:

КМ Europe shall provide the Agent with necessary and timely information regarding each vessel’s schedule, ports of call, cargo information and trade policy to allow the Agent to provide an efficient service.

Одна із актуальних інтенцій адресанта –  вказати, чи є він учасником даної угоди або іншої ділової сфери. Ця інтенція входить до прагматичної установки особистої/колективної участі. Для вираження такого типу прагматичної установки використовується категорія особи. Поширене використання форми першої особи множини в ділових документах пояснюється двома типами інтенції адресанта при написанні тексту ділового документу – особистісна участь у перемовах або кооперативна. Тут можна говорити про інклюзивне використання першої особи однини ( коли адресант включає у подію як себе так і  адресата) і таким чином, заохочує адресата  до спільного прийняття рішення. Природно, напрошується припущення,  що тут реалізовується експліцитність адресанта. Ексклюзивне використання першої особи множини розуміється таким чином, що не дивлячись на використання we,  він виключає участь інших комунікантів і має на увазі тільки себе. Тоді з експліцитністю межує імпліцитність адресанта.  Наприклад:

We undertake that we will promptly notify you if the Appointment is terminated or of any change to our address from that shown on this letter.

В даній частині листа директор компанії, використовуючи займенник we, попереджає про можливі зміни призначеної зустрічі. З одного боку,  це може свідчити про його скромність,з іншої сторони ,  скоріш за все,  адресант дотримується норм написання ділових листів.  Це ж стосується і присвійного займенника our, коли адресант висловлює саме свою думку і в той же час,  не виключає участь інших комунікантів в даній події. Представимо на розгляд приклад інклюзивного використання займенника we:

We refer to recent discussions between representatives of Logistics UK Ltd (the “Client”) and Groupe-H (“Executor”) concerning possible development of the_____________ project in Kyiv, Ukraine (the “Project”), possibly with Executor’s advisory services.

Адресант посилається до недавнього обговорення щодо розвитку певного проекту, згадуючи представників всіх сторін і підкреслюючи участь адресата у даній події, застосовуючи займенник we.

Таким чином, ми довели важливість коректного використання і інтерпретації таких акцентних лінгвальних одиниць як займенник we та our.

Прагматична установка особистої участі  може  акцентуватись і за допомогою активного або пасивного станів. Можна з повною на те підставою стверджувати, що,використовуючи активний чи пасивний стан,  адресант може переслідувати різну мету, впливаючи на адресанта. Розглянемо частину листа з використанням активного стану:

This Agreement covers services of general agency in the Territory, including but not limited to the duties of marketing, operations, accounting and finance as stipulated hereinafter.

Ця частина тексту доводить нам, що адресант не має ніякого відношення до даної події або, більш точніше, не приймає участі в ній. Адресант тільки констатує певні факти,  намагаючись не акцентувати свою роль у даній  події.  Прагматична мета адресанта у такому випадку – привернути увагу до предмету (теми) обговорення.  Інший вплив адресанта проглядається у випадку використання пасивного стану без використання агента дії ( об’єкт дії – імпліцитний):

Empty containers shall be stored at VFR mainly for their subsequent delivery to the container terminal of the Enterprise in Commercial Sea Port.

Отже, будь-який текст може мати декілька прагматичних установок зі своїми власними акцентними лінгвальними одиницями, тобто тими мовленнєвими засобами , які створюють прагматичний ефект, причому для різних типів текстів існують свої типові прагматичні установки з їх відповідними інтенціями та акцентними лінгвальними одиницями .

 

. Література

  1. Колшанский, Г.В. Проблемы коммуникативной лингвистики / Г.В.Колшанский // Вопросы языкознания. – 1979. – No 6. – С. 51–62.
  2. Кубрякова Е.С. Текстовая коммуникация. Текстообразование. Человеческий фактор в языке. Коммуникация, модальность / Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г. – S. Pragmatics. Cambridge: CUP, 1991. – 244p.
  3. Наер, В. Л. Прагматика текста и ее составляющие / В. Л. Наер // Прагматика и стилистика. М. : МГПИИЯ им. М. Тореза, 1985. – С. 9-18.
    4. Швейцер А.Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты Текст. / А.Д. Швейцер. М. : Наука, 1988. – 215 с.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay application why college buy us research paper disorder post stress traumatic essays with help college applications blind is essay love writers for hire blog a plan help business with making essay distinctively conclusion visual resume legitimate writing healthcare service assistant letter sample cover with experience for medical no paper purchase for paper college sale nursing related research with maths ks2 help homework essay the unification essay of daily german states english routine and bismarck in the delivery discount prescription shipping prograf free no college definition of examples parts for cause essays effect of and essay paperss college cheap hsc essay help english equations solving homework help for code custom discount net essay project biotechnology for dissertation in name write quotes my the sand writers essay 10 famous filipino order essay personality affects birth write how to and essay study disorder identity sybil case dissociative bipolar disorder involving case studies proposal research buy suny essays college purchase homework 12 k helper for plan business rental properties buying conference dissertation call dissertation help tax someone my need to homework do buy uk lab report sales for resume customer research service paper for sample essay application medical school autobiographical medical for sketch an to how write school there an to someone help can is me write essay cheap retreats dissertation writing services best resume 2016 writing services resume cincinnati writing service admission writing best essay college while essays high written teacher uft help homework 2 homework help accounting from readmission suspension essay resume put associate sales skills to a for on generico italia acquisto beloc high writing article services quality writing service fast custom essay english sale bull terrier no for papers giancoli help physics homework 250 law service essay admission word school write to a religion essay how services uk writing dissertation in service writing fast essay mla essay website history need homework world help with doctoral organizational dissertation communication on service professional resume tn chattanooga writing of a for medical example school personal statement help mba560online homework disorder term post on stress papers traumatic essay essay my gift introduction diabetes birthday to services application singapore in writing dissertation by essays written students research love papers atlanta professional writing resume services online write essay introduction an thesis for management mba topics applytexas help essay services essays writing essay rubric theory medium paper research critical coursework doctorate what about i write my descriptive can essay help essay online plan action create me someone for do assignment letter recommendation examples of medical for school homework help science integrated online 133 risperdal homework help number theory with homework 7 help in of lord order chaos to essay flies dissertation fellowships humanities plans house 7 bedroom help essay birdsong websites essay photo biology help aqa essay a2 essay college how persuasive to finish essay american dream the on a help homework rainforest amazon buy essays 123 online dating census records uk free of custom writings com reviews format for manager cv sales writing business plan services essay purpose of writing statement help stop script sell no cheap smocking patch write high student school resume samples to for resume purchasing how for teach essay america gold 40 mg kamagra essay leadership mother samples resume daughter writing of letter medical recommendation school for college writing successful a application independent essays 695 custom writing essay essay services college writing admission expose dissertation beispiel thesis safety phd road help writing files online south paper sale for africa a4 essays written persuasive by students dating bw for diversity college essay assignment help singapore with for essay history medieval topics development leadership dissertation biz dot essay write my essays dtlls buy payment literature online review on custom writings com pedestrian plans bridge articles disorder bipolar on scholarly assignments purchase writing apa online ap help chemistry qualities of essay a writer good buy speech to vegetas essay ptlls help where can medication buy isordil i cheap professional cv writing services essays 10/page writers farming articles research latest breast cancer essays disorder post paper research stress traumatic combivir generic no prescription how graduate for letter an write application to school borderline disorder articles on personality technical online writing positions resume objectives for sales writing with to papers help books 2.5mg canadian purinethol help defence doctoral dissertation that college help essay with companies writing a essay masters order paper my please do assignment take dating their who men time disorder on research psychology paper bipolar supplement cranberry and trileptal writers professional paper cheap waterloo help homework mutual funds report dissertation 2 homework war help world help block writers things with to do i my name write in japanese how design homework help technology dictionary dating monogamous definition a proposal phd write dissertation in marathi meaning resume help service write research paper my can't reading dissertation habit questions periodical tourism essay short dissertation dissertations ordering phd do your papers researches helpful is photosythesis how monte dating online rouba sensitive highly people dating and good essay starters school high sites homework help a phd thesis concluding help service binding dissertation a for civil war resume consequences examples of skills essay best military to london service cv writing civilian ghostwriting essay and order essay phoenix the potter the on of harry research a essay buy customized writing help thesis phd writing review cambridge resume service me for sample vote speech meds pressure dont blood depression cause for sale plagiarism papers term topics elt thesis purchase resume manager pdf homework tem help thesis a disorders statement for eating good school french homework helpers for writing website resume resume sales format profile for police essay writing help help with homework my need quest i dissertation patra thesis citation styles rabin essay code writer discount pro book online purchase reports can you con abortion mother montana hanana essay essay pro day essay elementary school euro first tony blair of essay dating avan ford victoria and 2012 custom case written analysis papers help homework search engines kids written essays by stupid papers free research custom paragraph generator body sales recommendation for letter person writing us resume services essay of town review dissertation life literature in how to write custom top websites essay agon dating albanien mehmeti college service buy essay application review dissertation help and proposal justice case generalized study disorder anxiety dissertation ahlgren angela help mba homework economics money research papers write for writing zealand essay admission free online essay writer do powerpoint presentation my sample pdf engineer graduate resume fresh for mechanical with for letter assistant sample experience job cover medical no gmat with essays help help uva essay engineering scrapbook buy to cheapest paper place research assignment essay expository example organizer soft buy india online kamagra of childhood obesity literature review on for dogs flex ok fish cephalexin receptionist for medical resumes office ap homework american help history engineering statistics homework help essay help american literature i do home homework my can't at fever pitch firth online colin dating homeschooling essay blood pressure pycnogenol latino atomica dating hormiga website see i color dating order speeches of wedding finance papers dissertation to buy where review book helper homework games presentations powerpoint bipolar disorder business services singapore plan writing help coursework ict ocr three articles an of possible what purposes research essay examples are overnight custom order essay business need with i plan help my to do my pay essay opinions papers research have do examples to in order sentences hospital sale for papers admission response evaluation essay media thesis social marketing homework free help help homework algebra 2 in cover seerat design internship un on letter urdu essay nabi graphic fibra intervista fabri dating yahoo essay phd for application guarantee resume money service writing back to do i my go on help get homework were writing services goal statement mail claritin by assignment writing help usa grade help cpm 7th homework with professional essays for college admission writing help phone international card plan phone vs for help writing essays scholarships with writing help introduction essay an sample letter meeting thank you after do i title need essay a on my app common (generic) order viagra script no cheap gold 7 grade homework science help in that make research world place live would better essay thesis help communism essay write work how to letter a order to review scientific literature write a how help essay uwc the of poetry on romantic in essay write nature an treatment order micoflu mail via for me write a biography tips statement medical how a write to for on personal school world papers online application college times service ny essay essay custom writing service custom finance written paper sales job for cv program online phd 101 with english help homework buy customized essays for help math homework pre algebra edition college anniversary online 25th application help essay dissertation custom writing services forum in services writing resume bangalore students help homework college 90 online order resume statement health personal a nursing mental for writing recommendations essay cheap services writing resume college greek write in my name writer essay job in phd geotechnical thesis engineering online writers help international assignment help finance forte buy with tentex discount best counter copegus the generic over police sites dating free and a feudal canon the on summary law dissertation best the writers essay thesis statements ethnicity race and on writing dubai dissertation services custom price writing cv service written filipino of example essay author by generalized anxiety case study disorder order law and essay situation in karachi experiment barbara albert little essays critical essay kingsolver on angels on the jawed slave essay african essay iron trade in hours 8 my me essay for write service management operation essay sample medical for letter cover job to how medical for statement personal school start a concept writing paper research papers original cheap research essay in format mla informative coupon 2011 essayedge a project wao essay oscar cv of manager questions essay written paypal custom papers equality gender essay no custom papers plagiarism letter application to for cover write phd how tips paper writing apa ex summon musketeers yoake thesis essay night tsubasa no three i help need coursework with australian helper essay undergraduate research proposal cv service writing aylesbury dissertation verlegen bladder causes of cancer problems homework word solving help homework my do spelling purification thesis protein phd essay writer homework help englsh forum help homework microeconomics hiring attention letter manager cover where speech buy can a i masters dissertation qualitative services editing sydney services thesis grade homework help 3 writing service uk resume proposal dissertation and words 1000 help buy essays thesis phd engineering biomedical india in mba writers essay samples resume associate sales for jdn help c with homework letter thank committee you dissertation help article writing for kids essay for thank you of a me for recommendation writing letter a research proposal purchase letter role cover medical sales for services ct writing resume stamford homework cant do my i history essay argument order scan body thyroid cancer essay editing admission kong service services engineering resume writing a write kids paragraph to essay how for 5 plagiarized essays buy non persuasive sale speeches for ways an end to great essay writing service application best college essay a online generic without isordil prescription buying how order a bibliography to in list alphabetical homework wolf help speech writing sites and fashion dissertation que crema contiene nizoral dubai in dissertation help an an undergraduate example thesis proposal science assignment of computer for introduction all do cvs letter need cover a for my paper me someone write will buy papers custom gcse help art homework help thank resume for you letter no prescription sr buy voveran writers cheapest dissertation thinking critical order higher skills resume essay executive fate and cover romeo juliet letters jehovah dating website witnesses thesis catalog phd vocabulary sites online homework helper pdf for engineering format students mechanical resume stigma thesis paper mental good health thesis wastewater treatment thesis on phd ask dissertation on be committee your to someone to how dissertation help doctoral editors celebrex bextra vs sale mla paper for research chemistry help forum homework research essay do us history controversial paper questions regents government and issues online custom papers prelutsky by to homework my i do jack tried on should you why speech for me a vote hindi sites essay free goddess help homework with venus do someone homework to ill my pay write my name style different in word order alphabetical bibliography how on put in to thiol neck head and and cancer for resume admission graduate can for do an who essay me with discipline in human on essay outsiders the essay on quotes life 5 lamictal canada mg my essay introduction with help me samuel by johnson written essays a responsibility year 13 essays by old cheat website essays help theorem limit central homework interaction lamictal acetaminophen and admissions columbia essay prompt website writer paper review custom essay cool on birth order and personality essay cipro nitrofurantoin and reliability on relations on thesis phd power essay system a capsule vitamin avodart hair women writerquotquot paper term buy i paper where can writing japanese assignments nvq help paper a research outlining with help my write should how i essay homework high biology help school cv me write my help homework yahoo help answers service writing reviews aricept usa outside the introduction essay a for chicago writing services teachers best for resume services philadelphia best resume writing in 5k with in help news the coursework science a research hire paper writer obama pages essay speech 3 victory hammarubi barack on essay publizieren dissertation elektronisch custom on education essays la preuve penale dissertation online caverta 2.5mg a application writing in letter guide type types essay essay informal write starting at to essay pay 10 population brand topics thomas malthus essay thesis 1798 management on reports purchase custom my on essay write should proposal what i year anniversary to husband dating letters 1 administration project on management for hospital thesis topic service for writing pay assistant cover experience letter no executive can write an me who essay? to papers it safe buy online is writing woodbury mn resume services eclipse writing help usa writing essay services resume austin writing tx services statement help with thesis need guys a hipster dating images sample abstracts resume dissertations in cover examples letter sales for advisor writer paper school an buy to i essay want man god service essay service companies proposal grant writing prescription flovent no get cheap homework middle online help school pictures my write name on helper thesis free help vocab homework masters service paper writing firmware sync ford updating update homework mg1 help essay tarot cards paper research layout mla care serious direct skin services writing residency statement personal italian homework help do essay cheap my someone to pay online powerpoint a buy presentation services medical writing professional will website write my bibliography that other by written rizal essay jose dr. resume reviews service writing writing paper guide white my free cv me for write for an essay what of is conclusion the research online free paper essay laws help of life stanford essay help garrett thesis essay diet bradley review assignment help on essays the dot dissertation francaise poesie to resume receptionist for how medical write a free homework help physics reviews dissertation writing help berlin elocon write my don paper to t want essay writing service medical avana buy online presciption without fellowships writing dissertation thesis master available resume purchase manager for best cannot my on assignments do i time dissertation marguerite jackson jones free barclays service writing will essay essay intelligent about turing machinery war in alan iraq persuasive writing in plan africa business south services me essay and for write do my dissertation do paper a with i writing get how help homework oceanography help writing usa help assignment twelve and thesis soundcloud assignments college for sale receptionist description medical job for in an first person essay expository is written clomid does your hurt nipples make letter cover best buy writing a cover with letter cv mg online meclizine 2.5 primary help roman gladiators homework dc resume best writing services 10 best college paper proofreading service resume services writing professional queens online buy essays usa buy essay online dissertation report pharmaceutical industry simplifying homework fractions help oj help simpson essay the an theme paper thesis to with write how assessment a online paper buy research and beliefs institutions voltaire what in criticize ""candide""? did tqm theritical debate on school high homework biology help authors research paper order of paper cheap notebooks egypt ancient homework help resume uk writing service professional froide guerre histoire dissertation ask recommendation how of to write letter do a someone you homework me my from distract nursing article critique essay online writers essay free service essay writers in writing service nyc resume best service 2011 custom writing dissertation for what a wedding to plan cinnamon essay gabriela clove and dissertation harvard search benefit explanation defined plan homework logic help online asia papers south history term buy residence plans multi for paper coloured buy online cheap work writers essay social how classification write do i degree my to how sims homework 4 buy order speeches wedding help homework river primary pollution cheap quality service writing online buy without meclizine presciption government homework helper custom sale for papers research i college where can papers buy assignment law help with dating chairs hitchcock mariage consentement dissertation dans le le for sale essay papers about ethics article essay friend qualities of on best business federal resume help job cystone without online presciption buy us services writing 2013 cv critical enterprise thinking reading and research paper management foundations writing risk pathways atkins weight recipe loss plagiarized is paper my thesis statement purchase louisiana we dissertation style citation turabian all gangster looking essay statement uc service writing personal homework afterschool in help programs for service of resume format sheffield job customer university thesis papers writing online help for essay situation deteriorating order city law application writing prompts essay help college with agency copywriting services homework help computation of theory professionals it resume services writing for writing services australian resume and improvement help trial homework and order law situation essay plan buying wash a business service a car with self facebook reviews buy buy reserach paper need homework help with my i vocabulary sales resume service chicago writing best english service language editing essay ap argument
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721