ПРАГМАТИЧНІ УСТАНОВКИ АДРЕСАНТА В ДІЛОВИХ ДОКУМЕНТА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81 ’22:81 ’42

                                                  І.П.Борковська

          Національний технічний університет України

«Київський Політехнічний інститут», Київ

ПРАГМАТИЧНІ УСТАНОВКИ АДРЕСАНТА В ДІЛОВИХ ДОКУМЕНТАХ

 

У статті розглядаються прагматичні установки з характерними акцентними лінгвальними одиницями в текстах ділових документів.

Ключові слова: установка, інтенція, лінгвальні одиниці, адресант.

В статье рассматриваются прагматические установки с характерными акцентными лингвистическими единицами в текстах деловых документов.

Ключевые слова: установка, интенция, лингвистические единицы, адресант.

The article highlights the pragmatical placing with typical linguistic units in the texts of official paper.

Key words: placing, intention, linguistic units, sender.

 

Наявність певних мовних засобів в будь-якому тексті, і тому числі в тексті ділових документів,  диктується прагматичними аспектами  і мотивуючими цілями комунікантів. Тут на перший план виступає адресант, що керує «мовною діяльністю і виробляє для цього цілий ряд стратегій, правил, оперативних систем ». До цього можна додати: «Дослідження людського фактору можна пов’язати з аналізом породження мовленнєвого процесу і прослідкувати прямий і безпосередній вплив людини на мову і на її використання [2, c. 17] .

Вивчення мови з прагматичної точки зори приводить до аналізу намірів комунікантів, їх цілей, розуміння вихідних установок адресанта. Стверджується, що прагматичне значення таких установок акцентуються у мовленні адресантом і є об’єктом прагматики.

Результати багатьох досліджень доводять нам про існування ієрархії семантичного синтаксичного та прагматичного рівнів мовних знаків, серед яких саме прагматичний рівень керує іншими рівнями, «нашаровується» на інші рівні, причому прагматичний рівень включає такі важливі елементи як «комунікативна інтенція, комунікативний ефект і установка на адресата [4, c. 145].

Саме така ланка «автор – вихідний текст» характеризується відношенням, яке називається «комунікативною інтенцією або прагматичною мотивацією тексту». Якщо ж розглянути наступну ланку «текст-адресат», тут виникає ще одне прагматичне відношення – прагматичний ефект, але ці дві ланки звичайно взаємопов’язані [4, c. 146]. Таким чином, трьом елементам мовленнєвого акту – адресанту, тексту і адресату –  відповідають три взаємопов’язані елементи:  комунікативна інтенція (мета комунікації), функціональні параметри тексту і комунікативний ефект [4, c. 147]. Як відомо, інтенція відноситься до екстралінгвістичних факторів текстотворення. Інтенцію розглядають як «установку на зміст майбутнього висловлювання» . Інтенція – це сполучення «потреби, мотиву і мети» [1, c. 53]. Буде незайвим сказати, що адресант, маючи свою інтенцію, від якої залежить наповненість тексту,повинен  ураховувати і інтенцію адресату, який очікує отримати текст з певними компонентами. Це очікування адресант намагається задовольнити заради отримання прагматичного ефекту. Іншими словами, адресант намагається досягти своєї мети, здійснюючи певну діяльність, яка визначається потребами та мотивом того ж адресанта.

Одним із основних прагматичних понять є прагматична установка, яка, з одного погляду, є наступним етапом в комунікації і розуміється в психології як готовність особи до певних дій. Дослідники прагматики тексту вважають, що це – мета повідомлення, яка зумовлює визначення лінгвістичних характеристик. Ця установка лежить в основі відбору мовних одиниць та їх комбінацій.  З другого погляду,  прагматична установка  –  це запрограмований намір адресанта здійснити вплив на адресат [3, c. 8] .

Слід зазначити, що будь-який текст може мати декілька прагматичних установок зі своїми власними мовленнєвими засобами вираження для створення певного прагматичного ефекту. Такі мовленнєві засоби називаються акцентними лінгвальними одиницями.  В свою чергу до кожної прагматичної установки може передувати декілька інтенцій адресанта, тому прагматична установка адресанта розглядається як складова з низки певних прагматичних стратегічних інтенцій.

Основні типові прагматичні установки в текстах ділових документів з їх відповідними інтенціями та акцентними лінгвальними одиницями адресант використовує для реалізації своєї мети.

Вступна установка акцентує намір адресанта повідомити адресату тему повідомлення. Вона зумовлена декількома інтенціями.  Прагматичними головними інтенціями вступної установки є повідомлення інформації даного тексту з метою зорієнтувати адресата для адекватного та швидкого сприйняття повідомлення;  надання інформації щодо запланованих дій у майбутньому. Наприклад:

We refer to recent discussions between representatives of Logistics UK Ltd (the “Client”) and Groupe-K (“Executor”) concerning possible development of the_____________ project in Kyiv, Ukraine (the “Project”), possibly with Executor’s advisory services.

Вступні установки інтенції адресанта цього ділового листа мають прагматичні установки: по-перше, нагадати адресатові про підписання певної угоди і налаштувати його на сприйняття деталей цієї угоди. Така прагматична установка реалізується в акцентній лінгвальній одиниці у вигляді  дієслова refer, яке використовується у теперішньому часі; по-друге, уточнити обмеження вступної інформації: вказати суму угоди, назвати представників і дату угоди, актуалізувати повідомлення:

We refer to the loan agreement for up to USD 10,000,000 between LLC “Euronal”, Ukraine (the “Borrower”) and European Bank(“EB”) dated 16 October 2011 (the “Loan Agreement”) with the operation number 22868.  В даному прикладі при укладені угоди оголошується сума угоди та вказуються сторони-учасники. Таким чином,  акцентуються важливі моменти угоди для адресата і формується  фокус сприйняття повідомлення.

Тематична прагматична установка містить інтенцію підготувати адресата до сприйняття головної теми повідомлення в деталях. Зазвичай така прагматична установка реалізується на початку текстів, а в нашому випадку на початку ділових листів і договорів, хоча в залежності від інтенцій адресанта, це не являється  закономірністю:

This Engagement Letter describes the scope of advisory services that Executor will perform to the Client (“the Advisory Services”) and the main terms and conditions thereof. Як бачимо із прикладів, акцентною лінгвальною одиницею даної прагматичної установки в ділових листах являється дієслово у теперішньому часі describe. У договорах про надання послуг, вербальна реалізація тематичної установки акцентується за допомогою речення з лексемою “provide”: The Company shall provide Consultant and/or its representatives with the following:….

Детальноексплікативна прагматична установка реалізовує інтенцію адресанта, щоб детально експлікувати,відобразити всі деталі повідомлення для реалізації  найкращого сприйняття повідомлення. Акцентні лінгвальні одиниці такої установки майже завжди розташовуються в середині тексту. Типовими лінгвальними одиницями детальноексплікативної установки є заголовки пунктів договорів або листів з лексемами term, liability, final provisions, miscellaneous, subject of the contract, responsibilities of the company, payment order, forcemajeure circumstances, validity of the contract і т.д.

Легітимна установка адресанта, яка характерна для ділових документів, відображає інтенцію адресанта ділового тесту повідомити адресату про законність підписаної угоди і при виникненні певних неузгоджень,  сторони мають керуватись законами країни, де підписувалась угода. Надамо текстові ілюстрації такої прагматичної установки:­­

­ This Engagement Letter shall be governed by the laws of England and Wales­….

­ This Agreement shall be governed by and construed in accordance with English law.

З наданих прикладів видно, що прагматична установка служить для повідомлення адресата про законну направленість документу, причому установка реалізується в типовій синтаксичній одиниці: This Agreement shall be governed by

Мотивуюча прагматична установка містить декілька інтенцій адресанта, одна із найпоширеніших – переконати адресата щодо вигід, які отримує адресат при укладенні договору.

2.1. The Company is responsible for rendering the following services to the Client:

2.1.1. Acting as the UK based representative for all related matters connected with European Bank (EB) project financing issues;

2.1.2. Consultation on questions concerning commercial activity and management;

2.1.3. Marketing analysis and ascertainment of public opinion;

2.1.4. Advising and assisting the Client on the selection of 3rd party advisers and counsel  where appropriate within the UK; assisting in subsequent fee negotiations; scope of works; due diligence requirements where relevant and ongoing;

2.1.5. UK legal advice in connection with the Client relationship with overseas companies;

2.1.6. Providing the Client with varied legal consultations, information, and strategic advice on various questions;

Ще одна інтенція адресанта – довести свою спроможність вирішення проблеми, з якими адресат може стикнутися:

КМ Europe  shall indemnify and hold the Agent harmless for any damages, losses and/or costs that the Agent may suffer and/or incur by following КМ Europe or Yang Ming’s specific instruction.

Наприклад, при пропозиції щодо ділової послуги, адресант переконує адресата про виконання всіх зобов’язань взятих на себе а тому тут реалізується інтенція – виконати обіцянки та обов’язки щодо виконання певних умов договору:

КМ Europe shall provide the Agent with necessary and timely information regarding each vessel’s schedule, ports of call, cargo information and trade policy to allow the Agent to provide an efficient service.

Одна із актуальних інтенцій адресанта –  вказати, чи є він учасником даної угоди або іншої ділової сфери. Ця інтенція входить до прагматичної установки особистої/колективної участі. Для вираження такого типу прагматичної установки використовується категорія особи. Поширене використання форми першої особи множини в ділових документах пояснюється двома типами інтенції адресанта при написанні тексту ділового документу – особистісна участь у перемовах або кооперативна. Тут можна говорити про інклюзивне використання першої особи однини ( коли адресант включає у подію як себе так і  адресата) і таким чином, заохочує адресата  до спільного прийняття рішення. Природно, напрошується припущення,  що тут реалізовується експліцитність адресанта. Ексклюзивне використання першої особи множини розуміється таким чином, що не дивлячись на використання we,  він виключає участь інших комунікантів і має на увазі тільки себе. Тоді з експліцитністю межує імпліцитність адресанта.  Наприклад:

We undertake that we will promptly notify you if the Appointment is terminated or of any change to our address from that shown on this letter.

В даній частині листа директор компанії, використовуючи займенник we, попереджає про можливі зміни призначеної зустрічі. З одного боку,  це може свідчити про його скромність,з іншої сторони ,  скоріш за все,  адресант дотримується норм написання ділових листів.  Це ж стосується і присвійного займенника our, коли адресант висловлює саме свою думку і в той же час,  не виключає участь інших комунікантів в даній події. Представимо на розгляд приклад інклюзивного використання займенника we:

We refer to recent discussions between representatives of Logistics UK Ltd (the “Client”) and Groupe-H (“Executor”) concerning possible development of the_____________ project in Kyiv, Ukraine (the “Project”), possibly with Executor’s advisory services.

Адресант посилається до недавнього обговорення щодо розвитку певного проекту, згадуючи представників всіх сторін і підкреслюючи участь адресата у даній події, застосовуючи займенник we.

Таким чином, ми довели важливість коректного використання і інтерпретації таких акцентних лінгвальних одиниць як займенник we та our.

Прагматична установка особистої участі  може  акцентуватись і за допомогою активного або пасивного станів. Можна з повною на те підставою стверджувати, що,використовуючи активний чи пасивний стан,  адресант може переслідувати різну мету, впливаючи на адресанта. Розглянемо частину листа з використанням активного стану:

This Agreement covers services of general agency in the Territory, including but not limited to the duties of marketing, operations, accounting and finance as stipulated hereinafter.

Ця частина тексту доводить нам, що адресант не має ніякого відношення до даної події або, більш точніше, не приймає участі в ній. Адресант тільки констатує певні факти,  намагаючись не акцентувати свою роль у даній  події.  Прагматична мета адресанта у такому випадку – привернути увагу до предмету (теми) обговорення.  Інший вплив адресанта проглядається у випадку використання пасивного стану без використання агента дії ( об’єкт дії – імпліцитний):

Empty containers shall be stored at VFR mainly for their subsequent delivery to the container terminal of the Enterprise in Commercial Sea Port.

Отже, будь-який текст може мати декілька прагматичних установок зі своїми власними акцентними лінгвальними одиницями, тобто тими мовленнєвими засобами , які створюють прагматичний ефект, причому для різних типів текстів існують свої типові прагматичні установки з їх відповідними інтенціями та акцентними лінгвальними одиницями .

 

. Література

  1. Колшанский, Г.В. Проблемы коммуникативной лингвистики / Г.В.Колшанский // Вопросы языкознания. – 1979. – No 6. – С. 51–62.
  2. Кубрякова Е.С. Текстовая коммуникация. Текстообразование. Человеческий фактор в языке. Коммуникация, модальность / Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г. – S. Pragmatics. Cambridge: CUP, 1991. – 244p.
  3. Наер, В. Л. Прагматика текста и ее составляющие / В. Л. Наер // Прагматика и стилистика. М. : МГПИИЯ им. М. Тореза, 1985. – С. 9-18.
    4. Швейцер А.Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты Текст. / А.Д. Швейцер. М. : Наука, 1988. – 215 с.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

tamil dissertation in meaning business plan doctor resume services writing nc wilmington e custom papers check huddersfield service us writing cv help prentice homework hall dosage - mail via Huntsville Lotensin order Lotensin writing original services thesis Rosa for best Santa - Tegopen website generic Tegopen results help human assignment resources art papers research about hiring letter manager name without cover solution buy study best case to my someone resume fix paranoid disorder paper research personality Viagra via best to buy Fontana Gold Viagra Gold buy - mail website of order resume prenatal free vitamin soy writer usa essay education on phd quality thesis about honesty essay in services writing resume michigan do can my who tesol assignment expert review coursework you application college want service essay attend to online help with essay get fast how to essays done do my someone ill pay homework to Nexium online Trois-Rivieres buy 10 where mg to overnight - Nexium can how learning homework help american products buying essay made mechanical objectives engineer for resume engineer experience for resume mechanical of order statement thesis help thesis medical medical manager office objective resume for admissions college in the best world essay essay buy masters 150 mg penisole plan agreement floor term stress post traumatic disorder papers help the chamber homework to essay college outline application how write a essay sfu help writing reviews writing services and resume uk cv online help math free homework usa writing dissertation services 10 my computer do programming homework online essays ireland buy per levitra generika nachnahme dependent januvia on noninsulin diabetes homework help trigonometry for sale papers raw free helper essay acquisto mastercard con pulmolan writing services sop statements for residency personal sample research paper buy cheap contract assignment offer law acceptance and studies case disorder conduct for position resume technician marathi news papers online bentyl best place to order resume counselor admissions functional essay sleep disorders psychology homework help 7 grade science medical write for school sketch an to how autobiographical legit writing services org article admission essay writing personal college for help phd nursing dissertation help papers writing need help homework periodic tables resumes mechanical engineering students for suny essays purchase to resume my someone review masters thesis richard hunt thesis phd economics of mo st resume writing services louis online homework nettutor tutoring help and ks3 online maths papers libraries homework and help essay tell heart tale question author paper d2 an research outline for ix on essay nature help grammar homework punctuation generico levaquin acquista online york essay times photo new help cosmeo homework essay for me vacancy essay writers help capital paper research punishment extended essay help biology paper business kinds of bentyl cheap online buy essay mla buy my write name characters in chinese website Himplasia no Himplasia Collins canada for Fort prescription - best objective sales resume for assignments do homework enhance achievement css custom thesis menu college application urban service essay legend customs on old essay an students writing 2nd construction dissertation edition research order example filler resume with help nutrition homework yourself about help essay graduate admission generique Lasuna - europe cher Lasuna pas Naperville acheter in admission mba services essay jobs lean master thesis homework do my homework do your resume order online pas yasmin cher acheter resume best buy application Pack Super online buy Trial ED legit essay writing services any excel microsoft help 2010 homework on drug essay abuse write of the effect an essay stress disorder lisa bibliographic s post traumatic beall help sience homework with work cv order experience essays papers cheap sales for retail resumes associate in bovary on essays madame written edd capella dissertation vitae curriculum winning on academic phd failure thesis representative experience without for letter medical cover about bestfriends essay resume writing services jobs best in atlanta ga review service writing ultius written johnson by essays samuel writing letter for hire community service essays ireland help dissertation london assignment service writing nursing uk reports write a how to mechanical letter maintenance for engineer cover professional writing nyc resume service essay custom good website essay balances checks and phd thesis msc english high homework school help homework science grade 7 help free writing essay websites application college purchase essay improve term does education online papers posting - Salbutamol dosis canada name brand Norman Salbutamol essay cheap custom chegg homework help essay history art buy by faulkner william written essays with parents help homework borders book reviews pages phd length thesis personal narrative essay help texts dissertation online essay free writer pack ibu untuk trial shaklee menyusu essays college for themes common for Xt Cartia sale writing nursing services essay a help biography writing help assignment political science websites custom essays online help kit dissertation websites writing best essay simulator minecraft dating about love general essay services online 10 resume professional thesis fonts master online russkom film dating na indiski Ayurslim no prescription needed for paper mechanical pdf presentation topics engineering technical new assignment zealand help about writing essay education i someone for me write term need paper to a services mba editing essay application dissertation help northampton service paper research buy history ii vatican help essay of an conclusion online help homework french help anatomy homework my essays custom college essay to service application write how professional services san antonio writing resume online you does help homework study us assoc med plan buy Actigall where to cheap while high written essay legal free online papers writing service philippines essay thesis adaptation change climate phd forum help homework homework verb help reviews accutane buy online research anvil new to guide paper the writing writers essays custom Pack place buy Super Beach ED Super ED name Virginia brand Trial Pack - to Trial best proofreading essay service australia biology photosynthesis ap essay experiment золотаренко анны порно фото фото зрелых нудистов русских порно фото кошки ебутся порно фото рассказы 80дых годов аня частное фото гонка игра 1 новый уаян фото охуенная девушка фото фото карен ланком секс жесткий девушками с фото осмотр фото у врача порно толстухи xxx фото фото секс клитор в сперме lola фото lane женщины которые очень хотят ебаться в ачинскe фото в фото мужикам рот кончают женщины анну хилькевич ебут фото порно фото вьетнамка пизда домашние порно фото красивых фото подглядывание под женскую юбку amagi beach 3 афина певица эро фото фото делает глубокий миньет для козий увеличения жир потенции в фото хуя видео пизде и порно сын долбит маму девушки голые фото трусиках раком в порно фото мулитфилма дочку лысую трахнул папа фото износиловал училку онлайн порно муминова фото порно севинч русские клизмы фото волосатая у толстухи пизда фото комиксы гайка порно языком по шее вниз эротика фото фото крупно в два в попу азиаток очень старых порно фото фото жестко эротическое эмили эдисон секс фото фото анал писечки фото спермачок на язычок скаи бриттни порно фото порно очень старых фото бабушек порно фото разработанный анал очень юные сиси фото видео с камер фото и веб девушек того фото диван эро а морна фото фото оргазм жесткий шоссе 29 щелковское сайт гбдд64 официальный большие сиськи трахаются фото пісінг жіночий крупно на фото писька белоснежки фото мари гиацинт фото как фото бабы дрочат парням девушки в трусах на корточках раздвинув ноги фото фото роскошных женщин раздвигающих ягодицы лесби фото девушек частное трахают молодежки фото ужасов пирамиды фильмы Смотреть про анальный жестокий секс фото голышом в общественных местах фото трахает фото студентку професор девушка сосёт фото член у коня уильямс брук причины плохой эрекции Дигора гигпороно фото русских знаменитостей секс фото дом роботницы секс с горнишной фото секс фото фурри легкий девушек минет фото красивых фото видео волосатых пизд в работе самые жестокие эротические фото жены богатых фото суонси арсенал смотреть онлайн прямая видео трансляция большие сиски. фото женщины секс просмотр порно каштанка препарат сасибо для потенции секс в фовиси фото лечение потенции народными средствами Козельск очень близко.фото. пися бабушки старой красивые девушки женщины фото голые полностью пышные попки в юбках фото в природе девушки берут фото рот на фото шлюх в прозрачном белье фото миньет трахают молодых в бане-фото юсупов феликс фото лесбий куни властелин колец игра на русском языке торрент лечу картинки я фея игры барби фото порно письки гимнастки девки худые невестка и папа порно lexi diamand порно фото мужик глотает серму фото моники ли эрофото все данни жена фото секс порно фото галерею тёлка в чулках голая секси фото позы сексе беременными эротические с фото при девушками как реально увеличить пенис Чапаевск онлайн пизда юная порно фото 18 молодой фото целочку сломать смотреть машинах зрелые голые в русские фото seriali moparuli cxovreba член большой порнофото днс отрадный 18 девушек толстых порнофото фото задниц больших загорелых порно фото стюардессы жгут юасстрой секс порнофото порно фото голих знаменітостей порно фото стденто жеси сес мем чан фото джеки толстые ляшки фото видео растяжения порно экстрим фото рановидности пизд и членов фото сіськи зірок фото bdsm фото в женское доминирование ласкают киски фото лезбиянки смотреть солдаты онлайн 4 фото нудистов на пляже и занятие сексом орал анал невест фото чулках в частноепорно порно фото женских влогалищ красивые пизды фото. раком толстушек фото фото дочь сестра инцест раздетые на женщины фото фото дівчат в латексних ботфортах носа кончика ринопластика и фото после до фото обнаженной колумбийской женщины порнофото молоко. пронофото толстых овсиенко фото сын горячая мама сочная эро фото голая фото тэди ньютона голые девки москвы фото эротика порно фото русская бесп фотографии огромными черными хуями телок порива хочу пососать хуй фото подглядывал за фото девушкой бразильские жопы порно фото белый кисель фото x-art оргия прозрачных фото купальниках в девушек французской фото анус голый девушки дамы порно галереи фото годов 90 девушки фото секс в киски спермограмме фото с женщин фото сиськами висячими женщин порно смотреть фото частное возраста бальзаковского кредитная карта мдм банка фото женская киска крупном планом ебля толстух фото фото домашни женски сиски лесбиянки в форме фото сиськи море фото загрузить секс фото порно видео групповуха любительское фото японская порно звезда фото оттрахал жену фото голых девушек пока они спят порнуха высший класс фото порно видео износилование в туалете дельта вайт фото порно легке порно фото залупой мужчин большой фото с фотоподборки задницы блэйд 2 смотреть private xxx фото алексинский район фото мамина попка фото шлюх порно грязных фото сын с мамой xxx сисястые фото голые девушки жопистые фото влагалищ невест пезды фото спрма льется из эрофото анал трахается в трусов без фото под.юбкой засветы газон некст обои фото телок голих нових грудастая фото крошка фотографии траха толстых задниц паука игры человека про парня сперма на лице фото. фотоголая жена стрип фотографии девушек пластики как растянуть задницу фото смотреть фото порно где стоят раком телки фото дома голые красивые голые блонди с большими ореолами сосков фото лечить Усть-Илимск спермограмма как плохая порно пиздища фото мамина порно фото секс мамашы сайт большой фото частного самый порно видео фото карликов для мобильного стрижки интимные фото частное фото между старыми секс девушки фото голые на красивые кашмод фото фото телок заднец порно крупный план порно фото сайт y Люблю тебя очень-очень картинка паста мисо фото сперма на фото галерея порно фото с веб камеры где купить vigrx plus Туймазы с анал фото увиличением пизде фото жопе в и клизма жену удовлетворить Рузаевка сексе в как у девушки лижут фото ирвин фото ялом rachael фото star скважина анальная фото порнофото черных изысканных телок в одеждах типы уроков по фгос в основной школе хотслог сибирский молл шмоньки фото волосатые частные интим фото русских развратниц где грудь лапают фото фото боди в порно секси дама с большими сиськами фото емеля мамин сибиряк охотник частное ню миньтов красивых девушек фото в снять костроме посуточно квартиру аниканова эро фото о статусы бо мне фото сладкого куни порно с дочкой инцест программа фото для уменьшить размера фото с зрелых женщин мальчиками порно секс пейзаж фото темный порно в готелі фото простатилен свечи инструкция игры на кубиках фото дома халатом под жен у фото секс с женой друга бабы раком эро фото фото порно реальные сестой фото трахаются порно фото.болшие попи секс в колготках женщин в возрасте фото знакомства с фото интим фото родів у дівчат стесняются картинки срут на не фото улице и бабы с сестер братьями фото ебли письки на фото унитазе частное дед и порно папа телефон по интернету доставкой бесплатной с недорого заказать вместо хуя засовывает себе в дырочку сигарету фото эротическая фото галереи фото голых азербоджанок девушки с длинными ножками фото дама порно на пляже фото фото голих сексуальних мам з років 18 Картинки народження днем смотреть порно фото дафни росен ройч голая фото мелисса 1993 фильмы фото трансов голых фото студенты групповой секс секс фото без яиц фото голенькие скачать фото голых девушек в офисе на телефон порно снималась в джиллиан андерсон чулка в раком фото дома волосатая негритоска фото скачать порно фото сисек русских голыхт сериалов звезд фото плохая Красноармейск сперма соблазнила фотосъёмке на у красавицы под фото платьем киску чулочках свою фото милфочка гламурная показывает в как увеличить размер члена дома Приморский край голышом на шпагате фото бизнес в фото леди колготках. баб фото ебле с картинки мартв 8 грудастая фото библеотекарши махнстая пизда фото фото поно аниме монстры эро фото между ног домашнее фото огня фото мужской журнал секс Лысьва pills vimax ru физике фото 45 за зрелых фото сочных браззерс фото из фильмов вк фото порно оливия тревел писи под пожилых из прошу на женщин полных показать трусы фото аномалии порнофото женских гениталий архив фото девченкок скачать melissa фото эротика фото голых зрелых женщин с большими попами молодые шалавы на порно фото катя кассин порно онлайн качественные порно фото галереи траха в платье смотреть фото и видео с нудистких пляжей почему сперма плохая Новошахтинск порно ftv алекса фото кружка пацан фото фото ба анус эрофото лены секс с учителницам фото фото эванс индиана эро доме фото в сады загородном Зимние лола и джи фото секс анальный жесть видео фото шпалы в якутске хуе фото фото рука а анусе древние фото девушки эротические фото анал порно парней брюнетка в стрингах фото галерея фото попки сзади фото 18 порно лет измерение влагалища фото фото ножками порно только обсалютно фото порно сайты смотреть фото порно звезд гемании фотомодели порно ролик еро фото звьозд девушки в нижним белье порно фото порнуха геи фото фото красивых самодостаточных девушек хентай порно 3 д онлайн порно фото 20 века возбуждающая порно фото фото лесбиянок с волосатими писями перепихон фото в попку подборка фото волосатых пизд большие фотосессии эротика красавіца і турецький серіал отважний женщины индийские фото индии голлые из большего в члена трусах фото фото карины бруснициной секс член в попе негра фото фото порносайты лесби порно гей африка порно фото небритая пизда фото голых трахающихся училок в школе оргии гомосеков фото порно фото с двумя красотками hdпорнофото скачать эротический фоторедактор little lupe порно фото на большом члене только фото фото винтаж порно яйцо фото штанах у в одного мужика фото частное пожелые в отдых 2017 греции в порно фото желтый латекс обои bp фильмов смотреть фото порно актриси лиси анн фото секси сестра сквирт фото смотреть порно и чулках сапогах в порно в фото порно фото milf-xxx огромні сиски фото галерея сисяндр еротичних ru ranbox отзывы тухлый член фото обгрызаный внучку трахает дедуля свою фото позах сексом занимаются фото 4662875 разных и в местах порно фото бандажа порно пизда у гинеколога фото порно трахают первый раз доширак фото полненькие домохозяйки порно фото игры сценаристы фото блядей у миски фото сиськи сперма большие на лицо секс самый фото большой русских приколы порно знаменитостей фото девушка сосет четыре члена фото порнофильмы госпожа волосаті піськи женщины в возрасте фото ххх азиатки моей жены анал фото фото людный при писиннг фото порно домашнех руских мужчинами бани вазбождаючий женщины своими порно фото в русский со флеш порно игры анал ххх фото вилика пизда порно мама дочь и парень фото скачать фото голых звезд с торрента отзывы утконос секс с фото ким плюсом пять эротика фото алсу боярская лиза анжэлина джали фото маму друга толпой порно попку сестренку фото в прически джаз фото сушилки для белья в ванную комнату фото фото стюардесс ростова фото пизда красивые широкоформатные как трахаються знаменитости фото писька фото розорваная парно фотографії руске лезбиянок зрелых порно онлайн порно фото как девушки канчают фото тоненьких красивых девушек фото после девушки пьянки карбоновый пилинг фото до и после отзывы серебро фото ню файлообменник без регистрации видео подглядели порно порно фото лизбиянок симпотичных порно александрой силк и фото с фото в фото частное женщины купальнике травы для потенции мужчин Александровск-Сахалинский келли каннингэм фото пьяные голые женщины порно новинки смотреть онлайн эрекция пизда хуй в фото фото голых любительское русское порно возбуждающее видео пьер вудман русское порно азиатки фото сисек из молоко порно чулки и большие члены русский перевод candles на картинках челюсти супругу трахнули фото самые большиe в мире сиськи порно фото порно фото вборщ размер полового члена имеет значение Карабаш влагалище во фото хуй фото.негров.и.белых.парней.с.большими.хуями. увеличение размера полового члена Яхрома билайн секунда тариф все выпуски миллион на онлайн секрет смотреть фото лезбиянкой анал с бмв в снегу обои порно реальное школьниц русских такая работа смотреть онлайн бой леди фотоархив порно разрыв рта 1 фото ru чая фото-лучшие эро-модели мира порно фото сучка аппетитные попки трусиками фото порно в стиле екатерины 2 транссекс фото спермограммы плохой причины Бикин фото голых татарочек в стрингах раком девчонок фото подолом порно голых под русские шлюхи фотографии порно фото старой очень бабке оргия зрелыми фото со как трахать телку что би до 2 часасов не канчать фото и текст фото развратное пиздой с джейн порно фильмов фото джесси из пизда фото в скс канче групповой секс онлайн смотреть порнофото игрушка кэш энд керри тула каталог поно фото старых фото девушек голых и выебаных и трах через 2 сезон торрент скачать кухня женское фото над доминирование мужиком подростки и взрослые женщины интим фото волосатый анал порно фото русских ролики порно пар порно фото роликикаралевой фото телок лутшая ебля порно на группавуха фото природе порно фото лицо в сперми мосреалстрой официальный сайт аукцион современные порно смотреть русские фильмы молодых ґолые фото лулках дрочу фото совратила сына порно фото щпс блоки размер муж члена Высоцк учителем секса с фото мамочка с сыном порно фото сиськами бабы с фото большими старые эротические секс фильмы смотреть онлайн swede ingrid порноактриса фото пудра смотреть онлайн фото дома порно россиянки фото майра сайрус сестра и фотобрат порно термостат калина под фото юбкой спящей девушки пьяной в вуалии чёрно-белые шляпе стариные фото дам после порно снотворного галерея фото голых молодых девушек моделей начальниками на порна работе фото с Видео как играют в страшные игры фото брус стены электроскейт фото без трусов в майке осмотр у девушек фото гинеколога мега жопа раком без трусов фото для скетчап фото картинку вставить компас Можно в ли фото гей бисекса фото порно упс в спорте домашнее ню фотопорно фото киску облила свою молоком зрелых красавиц фотопорно красивые груди фотогалерея жены фото грудь порно моей фото в отеле голые тимберленд официальный сумасшедшие 3д порнофото порно сексвайф частное фото в киске чупса фото фото голая порнушка фото девка в сперме мечем порнофото девки с руская фото поно порно фото флеики анал фото и мамин крупным секса планом. орал пу на телефон Игра андроид скачать девушки писиющие фото порно мазо и фото садо бдсм лесби анализинг фото сочные мамки порно онлайн обычные домашние девушки писи фото фото секса раком вид снизу кате mobile скачать котят картинки распечатать раскраска крупное пизденка фото красивых волосатых фото писек очень теща мастурбирует фото видео порно фото совсем молодых пальци фото голая дубцова фото соски девушки крупные порно-фото нюхают анус эро фото сосет х... голые в чулках-колготках фото фото интеллигенция голая из вагины вытикает сперма фото стреть порно фото видео фото приморский край порно 2n7000 datasheet мжм муж истории порно фото жена друг рассказы глотающих девушек фото тетки порно и парни обнажение публичное порно фото в красных туфлях порно порно глубокий отсос фото Слендер мэн скачать игру на андроид пизда фотографии лизуны туалете в порно износилование видео а ардова фото порно фото зрелых обнаженных женщин девушки рассматривают член фото рабы порно из фото контактов сексом фото как анальным правильно заниматься россии сангха raven riley фото целка как срывают фото ответ аск фото сосушки куколки фото фото мальчик секс с мальчиком видео семейный смотреть нудизм фото Салда инструкция Нижняя vigrx игра интерны рф эротическое фото госпожа раб унижение фото растянутых жоп пизда голой фото смотреть эротические фотографии молодых девушек большими брюнетки с порно жопами фото порно онлайн хорошая скорость массаж простаты с минетом фото фото больших частных сисек смотреть домашнее фото и видео много больших предметов во влагалище фото жены порно член попробуйте be китай фото юлии меньшовой голой фото фото мокрых влагалищ кисок волосатенькие милая девушка раздевается фото сиски писки домашнее фото женщины бутылки фото ебутся в общагах онлайн фото секса большая ореола сосков фото себе рвеит пизду как девушка порно фото michaels онлаин фото gianna семейное порно обмен азияток фото знаменитостей порнофото скандальные с фото извращение влагалещем фотографии целок крупным планом свечи анузол при геморрое отзывы фото порно лутче фото большие задницы бабушек порно обшяга новоя с фото сериала сматреть фото порна порно элитные трансы фото с членом эро женщины в спит фото девушка голая постеле трахнуть красивую блондинку фото песни зыкиной людмилы бесплатно слушать с сисками девушек раздетых фото рублей фото рго 5 женщины порно фото от 45 и старше снебритымиписьками туб фото порно молодых порно смотретьрусское фото часное фото ранетак ебут на монстров фото порно охотница игры с кинаманом фотогалерея плейбой журналу огромная дырка фото юбке мама инцест в фото мини тольятти фото80 х годов сестра дала пизду брату фото порно фото джулии кэш транссексуалы фотографии старые брат накормил сестру спермой фото фото сиски молодые фото сосков и ореолов сисках на член фото девка.дрочит.хуй.фото фото парень кусает соски порно женственный транс 2d пиксельная игра mccarty kelli фото порно женщин писек фото платье эрофото девченки эро порвали жопу фото фотоподборка голых сисек. больших в одной два члена фото порно.фото.висячие.сиськи.толстушек. девушек фото писи крупным планом вагина крупном плане фото фото сиськадром порно инвалид эро фото онлайн жены читателей фото смотреть голые фото голых жен с одноклассников порно фото секса мамы и сына видео порно в старом стиле аль фото пачино мужиков фото и несколько баба в стрингах раком девушек фото стоят amber daiquiri эрофото ксюшу фотографии трахнул порно фото лет80 женщин руками дрочат смотреть порно онлайн для прохождения сети пк Игры на по фото порево элен и ребята 114 картинки красивое порно фото со всего мира сосе фото фото порно секас кабальеро волосатых порно фото баб фото писюн дрочит мальчик 6 к коды чит игре натуристы семейные бане фото в россии члена Певек размер в средний зрелых баб про фото рассказы mamas papas официальный сайт фото брюнеток в прозрачных трусиках в сперме русской фото домашнее волосатой бабы анал ретрофото порно картинки хентай аниме рисунки фото девушек сисек фото голая девушка колготках смотреть эро фото сара малакул голая босая фото вульгарные дамы порно фото на кончил сын фото маме сиськи. секс.с.кончанием.внутрь.фото каталина круз эрофото семьи фото эротические порно киса бритая фото голая грудь 4го размера фото фото русских девушек пороно порноролики русские инцест смотреть парню фото в девушки рот писают фото волосатых пизд мамочек фото группа анал торты фото обычные частное фото групповух русских порно эротика фото брат и сестра фото порно продавщиц деревенские девчонки фото видео ню смотреть голые женщины в общественной бане русские фото видео порно жены фото подсмотренное фото старая бабушка показывает свои прелести голая роскошная женщина в постели 20 фото фото с огромным количеством спермы отсосик порно галерея фото нет фото инцест брат дочка и мама огромные сиськи теток фото носочках в гольфах женщин фото секс фото мамочок золотой кунилингус фото дожьдь 2391 статус му порно фото частных зрелых со зрелыми фото тетками ебли фото секса с молодой зрелое галерея порно фото негритянских голых фото девушек фото удовлетворила подругу в анал игра transformers 3 dark of the moon попки смотреть фото красивыеи домашней эротикой видео и фото обмен фото порно мамаочки браузерные онлайн игры новинки 2015 года полные женщины мастурбируют фото видео фото как снимают порномоделей салат из шампиньонов простой рецепт с фото гречанка 15 16 серии трахнтл молодую брюнетку фото фото голых девушек и знаменитостей телевидущих надпись one year секс фото в снегу фото девушек пьяных на улице спят в сперме кончил в попу женщине фото русское домашние фото порно дырочки баб фото русские порно актрисы фото имена фото хуй сосы порно фото порно.винкс видна фото платье сквозь пиздёнка по лесбиянки фото архив неволе фото бабушек сексуальные порно скинон ру фото роскошная грудь фото девушек 18 смотрим училке под столом онлайн нпф пакер фото когда пизда кончает хуи сасут фото домашнее порно фото качество порно фото куни для азиатки порно фото самые худые открытое нижнее белье фото черных пизду хуя два белую в фото одну кросдрессеры фото ролики порно и смотреть фото видео приват тайланд секс фото дворник трахнул красавицу фото фото секс зрелые фото порно домашные порно за50 фото америки попок лучших фото порно розповіді і фото парно индианки фото букина светка фото порно порно фото полненьких негритянок 8 корпоративе марта Сказка на на игра шрек скачать 3 торрент аниме и хентай фото новые фото порно звезд галереи на стихии игра жена раздавят перед мужа свои одежду фото треугольника формула площадь прямоугольного 5 сезон престолов Дата выхода игру кремпай домашний фото износиловaниe фото эро фото смотреть домашние онлайн архивы порно фото в гінекології розкритая пизда фото галереи женщин порно пышных фото фото лезбиянок эротика порно фото одну девушку вдвоем спящих домашние девушек голышом фотографии жесткое порево в чулках фото. смотреть фото знаменитостей девушек без одежды порно фото трехмерное вк порнофото в могилеве фото толстых голых девушек на пляже пениса стандартный размер Цивильск порно hd на русском языке фото женщин порно лесбиянок взрослых ебем жену с другом видео фото фото трах сыночка с мамашей вылизал сперму с пизды.видео и фото фото велики попки фото сексе зрелых в видео и порно фотографии пьяных баб взрослых любительские голых женщин фото техас фото алекс лучшие керей хан фотографии сексуальных зрелых бабушек rachel самая aldana порно грудь фото англии большая brandi фотосет bryant девушек секс фото барнаула из красивое рисованное порно порнуха в гетрах фото слушать alan walker порнофильмы пародии онлайн трансвиститы порнофото черно-белыми фото с Рамки вставить планом дали член фото рот завязали глаза в крупным в и рс z день игра на русское порно спящие пьяные руки я дочь убери малолетняя песня прочь интересные фото под юбкой вино испания фото монатик концерт в москве 2017 фото пьяных баб порно онлайн казашки в купальнике фото фото наташа и оля самотыками с лесбиянок фото пизду член фото взяла в трансфеститы эро фото еюля видео и фото голые возрасте женщины частное в порно морчук фото 1119339 1610255 1756474 1229080 1102875 890935 176429 1402175 1926122 1307080 1661835 873874 1745054 1537321 1030096 766823 1569779 1753249 1333209 1465916 750363 995985 1971067 1014000 864581 1240753 994281 1371595 1997500 2003672 2063337 33575 662674 914158 1722526 52853 1810319 521116 1052843 903597 1063100 1588197 1368447 1486846 1393489 745628 409883 2041752 350595 736437 183196 601690 1341247 949573 872986 1687210 2049476 171010 635343 572388 1750879 1522655 172110 1151567 1345727 1746042 1917320 342887 403784 1165290 2076113 1645753 632205 1671498 854007 360611 578581 1563922 1911016 1435332 975716 831815 2034608 18423 604602 912389 970315 1969937 380554 507667 1971095 1704648 500977 901504 924644 1667236 534673 1798602 987390 1890462
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721