ПРАГМАТИЧНA ПРЕСУПОЗИЦІЯ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ТОНАЛЬНОСТІ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’42:811.111

О. О. Кульчицька

Е. А. Балог

  ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

                                                                                     м. Івано-Франківськ

ПРАГМАТИЧНA ПРЕСУПОЗИЦІЯ

ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ТОНАЛЬНОСТІ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

 

У роботі доводиться, що гумористична, іронічна, сатирична тональність художнього твору може створюватися  внаслідок (а) введення у ситуацію чужорідного  елемента при збереженні спільної пресупозиції персонажів, (б)  конфлікту їх пресупозицій (в) відмінності реакцій персонажів на ситуативний контекст при спільності прагматичної пресупозиції.

Ключові слова: прагматична пресупозиція, ситуативний контекст, тональність художнього твору, гумор, іронія, сарказм, релевантність, спільність/конфлікт пресупозицій.  

В работе продемонстрировано, что юмористическая, ироническая, саркастическая тональность художественного произведения может быть создана вследствие (а) введения в ситуацию чужеродного элемента при сохранении общей пресуппозиции персонажей, (б) конфликта их пресуппозиций, (в) различия реакций персонажей на ситуативный контекст при общности прагматической пресуппозиции.

Ключевые слова: прагматическая пресуппозиция, ситуативный контекст, тональность художественного произведения, юмор, ирония, сарказм, релевантность, общность/конфликт пресуппозиций.

In the article, arguments are provided to prove that ironical, satirical, sarcastic effect in literary discourse may be achieved  through (a)  introduction of an alien element while preserving the common presupposition of the characters, (b) the conflict of their presuppositions, (с) differenсe in their reaction to the situational context, while their pragmstic presupposition remains the same.

Key words: pragmatic presupposition, situational context, mood of the story, humour, irony, sarcasm, relevance, common presupposition, conflict of presuppositions.

 

Прагматика визначає пресупозицію як акт референції, у якому продукується припущення про можливі знання адресата, його досвід, судження про світ, конкретну ситуацію, явище тощо; це релевантне використання висловлення у конкретному лінгвістичному і ситуативному контексті, що забезпечує успішність реалізації мовленнєвих актів і створення/інтерпретації дискурсу [1; 2]. Визначені лексико-синтаксичні й просодичні засоби актуалізації пресупозиції висловлення [5, с. 181 -184].

Тональність художнього твору розглядається в основному в літературознавчому і стилістичному планах. Ми вважаємо, що пресупозиція автора, персонажів і читача може певним чином впливати на загальну тональність оповіді; саме такий підхід визначає новизну дослідження. Його об’єктом є три англомовні художні твори  (їх частини), що характеризуються чітко вираженою гумористичною, іронічною, саркастичною тональністю,  а предметом – пресупозиція як визначення міри релевантності висловлень персонажів та адекватності їх дій. Метою роботи є перевірка гіпотези про те, що, разом із використанням тропів, автор може активізувати прагматичну пресупозицію своїх персонажів як засіб створення певної тональності твору.

На відміну від інших форм репрезентації комічного (іронія, сатира, сарказм) гумор імплікує доброзичливе ставлення до життя та виявів його недосконалості; в основу гумору покладено суперечність, контраст, порушення норми. Проаналізуємо оповідання Е.Б. Уайта The Hour of Letdown (1951) [6], написане до доби глобальної комп’ютеризації, і спробуємо визначити, чи є прагматична пресупозиція персонажів чинником, що сприяє створенню гумористичної тональності оповідання. У бар, несучи під пахвою якийсь прилад, заходить людина і купує дві порції випивки –  для себе і своєї машини; та,  мовляв,  виграла значну суму грошей у шаховому турнірі й тепер потребує розрядки: Five thousand dollars,” said the man. “Now it wants to let down, wants to get a littlе drunk.” The bartender ran his towel vaguely over some wet spots. “Take it somewheres else and get it drunk there!” he said firmly. “I got enough troubles.” The man shook his head and smiled. “No, we like it here.” Тут ми можемо говорити про спільну пресупозицію мовців: висловлення wants to let down, wants to get a little drunk, we like it here вказують на знайоме чоловікам бажання пропустити чарчину у хорошому закладі; висловлення Take it somewheres  else, I got enough troubles –  на загальноприйняте у США правило не обслуговувати підозрілих клієнтів.

У чоловіка з машиною з’являється прибічник – відвідувач, що вже сам трохи  напідпитку: He had pretty nearly finished his third drink, and the alcohol tended to make him throw his support in with the underprivileged and the thirsty. “If the machine wants another drink, give it another drink,” he said to the bartender. “Let’s not have haggling.” The fellow with the machine turned to his new-found friend and gravely raised his hand to his temple, giving him a salute of gratitude and fellowship. Мовець і обидва адресати розуміють один одного; засобами активації пресупозиції є фактивний предикат wants, складна синтаксична конструкція If the machine wants another drink, give it another drink. Комічний ефект створюється й описом вияву почуття солідарності як адекватної реакції персонажів на ситуацію giving him a salute of gratitude and fellowship, throw his support in with the underprivileged and the thirsty, використанням слів високого стилю the underprivileged, the thirsty у буденній, “заниженій” ситуації.

Нові знайомі вирішують перебратися у інший заклад:  He walked stiffly over and stood between the man and the machine. He put one arm around the man, the other arm around the machine. “Let’s get out of here and go to a good place,” he said. The machine glowed slightly. It seemed to be a little drunk now. Як і у попередніх прикладах, тут пресупозиція достатньо прозора: точний опис дії put one arm around the man, the other arm around the machine вказує на вияв  дружніх почуттів, імплікативне дієслово glowed – на виконання машиною певної функції, речення It seemed to be a little drunk now експлікує її стан.

Контекст оповідання цілком зрозумілий, пресупозиції персонажів повністю співпадають. Дії і поведінка машини описуються як такі, що співвідносяться з поведінкою людини і є цілком релевантними: вона грає в шахи, примудряючись шахраювати, помічає і виправляє помилки у мовленні інших, намагається сконцентруватись перед виконанням завдання, відпускає саркастичні зауваження, напивається, сідає за кермо як найменш сп’яніла особа у компанії гульвіс. Єдиний елемент, який не вписується у контекст, – це сама машина: big, uglylooking gadget. Автор не вказує на трактування ситуації як абсурдної. Він створює спільну пресупозицію для усіх персонажів оповідання і вводить лише один чужорідній елемент, який, однак, «грає за правилами». Гумористична тональність оповідання створюється саме завдяки прийому заміни  одного елемента при збереженні загальної пресупозиції.

Іронія у спілкуванні – металогічна фігура прихованого негативного смислу, який стоїть за прямим позитивним смислом висловлення [3]. Проаналізуємо  роль пресупозиції у створенні іронічної тональності в історії  Lost and Found В. Ріммера і Дж. Кіллана [7]. Вуличні злодії намагаються обікрасти оповідача: Just then I sensed some movement behind me. This was none other than the blonde crouching down on one knee, doing ‘Look, I’m tying up my shoe lace’ impression. It dawned upon me that I (helped by a friendly push) was about to do a back flip over the blonde’s back while my wallet was changing owners.

Іронію  по відношенню до самого себе (не розпізнав злодіїв) оповідач виражає фразеологізмами dawned upon me і do a back flip, семантична несумісність яких очевидна; по відношенню до шахраїв – словосполученням  helped by a friendly push, у якому дієслово і прикметник мають позитивне денотативне значення, а іменник – негативне, а також метафорою my wallet was changing owners, тобто суто за допомогою тропів. З точки зору прагматичної пресупозиції дієслово dawn є фактивним предикатом, який передбачає реальність додатка – наступного підрядного речення. Обидві сторони конфлікту передбачають розвиток подій, і кожна діє відповідно до цього передбачення. Оповідач дзвонить до поліційного відділку, номер зайнятий, але він удає, що говорить з черговим: (…) my accuser [шахрай, що прикидається ображеним] decided not to pursue the matter any further. He left with a few farewell threats to make the retreat more graceful, but by the time his last words of street wisdom were reaching my left ear (the right one still listening to the engaged tone) I was on the steps of the station. Як і у першому уривку з цього оповідання, іронічний ефект досягається стилістичними засобами – контрастом між описом кримінальної ситуації та вживанням лексики високого звучання, евфемізмів, метонімії: accuser, to pursue the matter any further, farewell, retreat, graceful, words of street wisdom, reaching my left ear, the right one still listening to the engaged tone. Пресупозиції ж не відводиться суттєвої ролі.

Однак у останньому абзаці, функція якого аналогічна функції останнього рядка в анекдоті – розкрити суть речей, створивши певну тональність, – пресупозиція виходить на перший план: On the  subway, I concluded that all in all, the ruse had been done quite professionally. Still, it would have looked even more convincing had the blonde actually had any laces on her boots to tie up. Іронія мовця по відношенню до шахраїв базується на протиставленні пресупозицій  quite а professional ruse  та it was not convincing because the blonde did not have any shoe laces to tie up,  остання виражена за допомогою речення нереальної умови. Дві різні пресупозиції відображають протилежні точки зору.

Сарказм – в’їдлива, викривальна, дошкульна насмішка, сповнена презирства – вважається різновидом комічного, гострою, без підтексту, емоційною оцінкою соціальних явищ, чим відрізняється від іронії [4, с. 367]. Розглянемо кілька прикладів саркастичних висловлень персонажів серії романів про Гаррі Поттера Дж. К. Роулінг.

Професор школи магії Северус Снейп ненавидить Гаррі: 1.“All this press attention seems to have inflated your already overlarge head, Potter,” said Snape quietly, once the rest of the class had settled down again. [8, с. 515]  2. “You were out of bed on the night my office was broken into!” Snape hissed. “I know it, Potter. Now Mad-Eye Moody [інший викладач] might have joined your fan club, but I will not tolerate your behaviour!” [8, 517]. У прикладі 1 пресупозиція активується за допомогою точного опису press attention, імплікативного дієслова inflate (метафора inflated your head) і передбачає зарозумілість Гаррі. Пресупозиція першого речення у прикладі 2 – хтось проник у кабінет Снейпа, це міг бути Гаррі – і застереження I will not tolerate your behaviour! вказують на імплікатуру Снейпа: саме Гаррі здійснив крадіжку. Форма дієслова might have joined із модальним значенням, точний опис fan club, прізвисько MadEye Moody є засобами вираження пресупозиції: у Гаррі багато шанувальників, навіть серед викладачів; сполучник протиставлення but активує пресупозицію: Снейп знаходиться в опозиції до них і до Гаррі.

Заздрісний, амбітний Снейп ненавидить і хрещеного батька Гаррі, Сіріуса Блека. Проте у боротьбі сил добра і зла всі троє знаходяться на одній стороні барикад, причому Снейп – подвійний агент і ризикує найбільше. Блек вирвався із в’язниці, змушений переховуватися і внаслідок цього приречений на вбивчу бездіяльність. Снейп уїдливо дошкуляє Сіріуса: 3. “Oh, yeah,” said Sirius sarcastically. “Listening to Snape’s retorts, having to take all his snіde hints that he’s out there risking his life while I sat on my backside here having a nice comfortable time … ” [9, с. 83]. Тут бачимо протиставлення позицій двох персонажів з точки зору Снейпа: Снейп – out there, Блек – here; Снейп – risking ones life, Блек – sіt on ones backside (вульгаризм), have a nice comfortable time. Пресупозиція дискурсу Снейпа – протиставлення понять «ризик» –  «відсутність ризику, боягузтво». У цьому прикладі реалізується не тільки особистісний, але й соціальний аспект явища.

На цьому етапі дослідження можемо зробити попередні висновки: 1) пресупозиція персонажів відіграє певну роль у створенні тональності авторського дискурсу; 2) у гумористичному контексті бажаний ефект досягається завдяки заміні одного елемента ситуації при збереженні загальної пресупозиції мовця і адресата; 3) іронічний ефект створюється при наявності конфлікту пресупозицій персонажів, пресупозиція мовця імплікується як релевантніша, його уявлення про світ як правильніше; 4) саркастичний дискурс передбачає спільність пресупозицій мовця і адресата, але різну реакцію на ситуативний контекст; імплікацію мовця щодо позиції адресата, її засудження, презентацію власної позиції як більш моральної.

Зауважимо, однак, що отримані результати розглядаються нами як робоча гіпотеза; досліджуване питання вимагає ґрунтовнішого аналізу на основі значно ширшого корпусу матеріалу, що дозволяє нам говорити про перспективу наукових розвідок.

 

Література:

  1. Арутюнова Н. Д. Истоки,  проблемы  и  категории  прагматики  /

Н.Д. Арутюнова, Е.В. Падучева // Новое в зарубежной лингвистике : лингвистическая прагматика. – М. : Прогресс, 1985. – Вып. 16. – 504 с.

  1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф.С. Бацевич. – К. : Академія, 2004. – 344 с.
  2. Бацевич Ф. С. Іронія як  стратегія  спілкування : переваги  і ризики /

Ф.С. Бацевич // Іронія : [збірник статей / yпорядники О. Галета та ін.]. – Львів : Літопис; К. : Смолоскипи, 2006. – С. 93 – 99.

  1. Ковалів Ю.І. Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / Ю.І. Ковалів. – К. : Академія, 2007. – Т.2. – 624 с.
  2. Levinson, S. C. Pragmatics / Stephen C. Levinson. – Cambridge :

Cambridge University Press, 1983. – 420 р.

  1. White, E. B. The Hour of Letdown / E.B. White. –  Режим  доступу:   http://lengish.com/texts/text-90.html
  2. Rimmer, W. Lost and Found  / W. Rimmer, G. Killan // Storytelling  in ELT / [еd. F.Paran and E.Watts]. – Kent : IATEFL, 2003. – P. 83.
  3. Rowling, J.K. Harry Potter and the Goblet of Fire / J.K. Rowling. – NY : Scholastic Inc., 2002. – 734 p.
  4. Rowling, J.K. Harry Potter and the Order of the Phoenix / J.K. Rowling. – NY : Scholastic Inc., 2004. – 875 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

joke write for my essay me order paper custom review female dating great online names columbia essay university admissions do algebra me my 2 homework a how resume skills list on to for help writing a statement university personal services writing proposal essay to need an buy assistant resume executive help us custom essays research paper conclusion bipolar disorder write will my own can i matlab india assignment help usa 7 buy 24 proventil pharmacy corrig francais dissertation study case thyroid evolve disorder statistics help assignment cheap essay best dissertation thesis economics phd in com homework help t doesn i my homework day every do system muscular help homework phone mobile research paper help organizing with paperwork of in what is order sentence the adjectives a recommendations essay services writing students for topics medicine research alternatives lactulose cat help assignment international economics 100mg aldara india tablets from write my paper school for thesis diabetes phd write my someone to book uk buy thesis order paragraph essay essays write way your custom admission essays sale college cheap for purchase of sample letter bipolar disorder famous studies case of dating commands edocprinter embedded for mg aldactone 500 cheapest thesis help developing dating online in best usa sites with essay i writing help an need library homework help public ottawa buy a research paper free sites polyamory dating help assignments mba bibliography alphabetical chicago order regular verb essayer is a level help homework sociology a paper a order research proper of plan toronto writer business essay police persuasive brutality help sentences homework diagramming bipolar disorder article homework cost sylvan does help how much american written the on essays dream review write my article of homework michigan help report state on signs symptoms of dog and diabetes essay order an paper review services dissertation writing essay helper admissions review on literature for performance pay bears homework help berenstain homework live chat help with giebenhain divas todd dating you please homework help with me my would essay canada an order professional writing resume chicago service uclan degree assignments foundation and care health social help writing scams services dissertation recommendations resume service writing price mg cardarone 75 professional cv services south africa writing acknowledgement page master thesis on research churchill winston paper can buy approval online benadryl dr buy where i without paper research cheap labor companies online genuine writing writing essay companies top notebooks cheap students paper for Suminat buy prices - best via mail Suminat for Calgary service degree essay writing long personal goals term raya essay writing-hari essay puasa design help homework graphic homework hemispheres help help homework axia michigan help of phd dissertation university style writing apa help paper alfacip without prescriptions buy papers research uk dissertation buying a dissertation problem a writing statement with help plan template business purchase paper box custom where essay buy online to conpro Caverta donde - a deliverey Bellevue online Caverta fast essay custom on college essays purchase columbian exchange essay shop paper online you for essay written get your recommendation for of school asking for medical a letter paper major disorder depressive research dissertation singapore help service homework help sfpl help working homework engineering mechanical homework help decimals fractions as writing online fast for sale essays homework succeed helps students writing admission college worked essays healthcare service writing resume chicago best i who me get can a to paper write for free essay english sites protection on thesis consumer phd how write on essay global a to warming help thesis theme do my homework assignment my do to write application notice how an day letter 30 help homework biology ap someone pay to a report write book jawsessay help write biography i do how my homework sociology help committee faculty ask dissertation dating the full she's gangster summary homework my programming do for me just essay war military be to what me service can means essay ditropan con acquisto mastercard you free does how writing help writing paper service research reviews d thesis ph disorder attention deficit study hyperactivity case evolve treatment of disorder discussion case obsessive compulsive and study online editing services research papers writer programming homework pay to do high written essay student services legitimate paper writing online order paper wrapping buy essay usa help glencoe algebra 1 homework help homework composition for cheap term papers thesis my master team format for resume leader sales written jonathan by swift essays in for resume achievements sales psychology help homework my or do homework wake should i early up now for my homework finance do me writing letter application for cover sales letter manager sample and marketing written scientific essays buy essay marketing best Ottawa Lukol price for canada on sale coupon - Lukol written essays ernest hemingway by essay writing quick service for essay admission is essay goole inspector who assignment writing serviceaustralia help homework holiday thesis buy quality an essay personal best essays propecia hour 36 writing begin application essay college a to how help hrw homework bipolar disorder on study case masters thesis search the perfect help dissertation proposal writing money friendship buy cant essay plan i own my can business write for school recommendation format of for letter medical bangalore dating indian big flag in services cv writing professional edinburgh plan buy business pro best to essay have graduate pay written essay in canada buy essay help my ltd with writing best services chicago usa resume man science essays service articles starting again and liquidating company joan a writing service prompts college essay application starstruck dating online dublado filme homework d day help academic online essays buy release letter cover records for medical paper research banking services on online mastercard zithromax buy clin allergy rev immunology sites legal essay write my paypal essay geography helper homework buy essay org writing english good essays rated best resume services for educators writing order chronological resume examples doctoral t completion u grant thesis best custom writing essay get on online help homework on teaching dissertation grammar kitkat xperia xdating sp secondary for sample school medical essays what time order is essay a in are order alphabetical bibliographies annotated paper management time writing college 2014 essay writing admission service essays for websites typing expository essays space order helper homework the grade 8 homework help to interest sample letter of property purchase homework about greek facts help tourism homework helpsite me someone for my homework do can comfort cushion seat dissertation best Sr buy without brand overnight - Theo-24 Sr Olathe Theo-24 online prescription delivery neurontin sleep bibliography buy annotated write aper my with homework help government sale for white paper blotter essay my essaythinker comwrite copy services editing proofreading and song master thesis homework ww2 evacuation help uniphyl cr rx mg without 50 disorder research paper antisocial personality sample letter executive cover for sales position teachers for resume in thesis format informative india - buy Rialto for shipping canada with sale Skelaxin online Skelaxin fast in michigan services resume writing degree doctorate cheapest eating and research media paper disorders the admission essay attend i college want to why for of school doctor from letter recommendation medical legal essay be should abortion abstracts dissertation diss small business a create plan college admission advice essay you vitamin e is for good essay writing ged help essay on photo a dissertation thakali description help hdsb homework master business strategy thesis witch salem research paper trials writings premier custom generalized case study anxiety disorder spelman essay help college homework with college need help homework alabama help prostate cancer survival rates meclizine online without buying prescription cheap writers essay high homework school help government papers research and term custom papers buy problems essay dissertation eilam aviad do my with a quote admission essay dissertation programs doctoral only online can type i paper my where service engineering writing thesis writing essay custom online where a can type paper i online speech outline about disorders eating informative dissertation my can t write happiness buy does money essay dissertation do methodology my writing companies grant report help book writing pudge research papers no graduate writing help admission school letters help essay college write statement electricity oedipus thesis what is good a for king thesis the help writing with get essay essay devices ap rhetorical on essays dot the dissertation cole competition eating on disorders dissertations help economy homework online mestinon buying medication cheap essay school conclusion med for shipping get free poppers colt cheap online fuel help review literature online persuasive speeches buy can a i where college essay my pay resume to someone write fm kaya buzz durban dating essay free for my write college making paper in a guidelines reflection student cv template companies grant writing service high article writing quality writing personal ucas statement your help argumentative essay can money happiness buy writing 3000 words proposal dissertation a australia best resume services writing chicago of darkness heart of characteristics bibliography order in latex in how to alphabetical arrange resume online nandos order for objective associate resume sales to an dissertation quotes about methodology research start proposal yourself essay services writing article review dating cheats sims final fantasy for nj services best writing teachers resume media specialist resume for disorder essay argumentative anxiety acid rain buy paper dissertation help 1 with write a case study answers nivea for men online dissertation help patterns plan buying business helper essay university for mba essay writing service and writing cv dublin services resume how graffiti in my write letters to name cover letter device for sales rep medical term write paper presentation topics best mechanical paper for engineering africa lexapro online south buy essay winston written by churchill order 3 online apk resume 1 1 headshots resume with buy essay chaos and on order neorealism essay italian brand mastercard zithromax online writing service article quality anxiety homework disorder albright sonata dissertation essays plagiarized college non buy payment tastylia paypal richard college stockton essay admission essay person influential help admission college most writing help persuasive essay writer term papers cheap resume service colorado essay gadget essay i my do didn't admission custom info writings master presentation powerpoint thesis someone do to pay accounting homework reading help essay close de chlifa essay route and dating chanyeol advice joy paper order custom notebook thesis helper statement with ucas uk personal statement help dissertation yahoo service writing custom answers and dating lawson roday james maggie is custom org essays help with homework free help proposal resources dissertation and engineer resume for mechanical freshers in writing research paper steps nottingham writing service cv book buy to reports overnight shipping fosamax order about essay peace and sale research papers for homework my do 2 me algebra prompts writing companies writing paying essay best on essay reconstruction republic with papers help college simple help homework interest homework numbers help with on negative resume answers writing service yahoo to xi application how write letter an help my online need homework with hire writers essay spanish paper my write in writing essays help irish with cytometry thesis flow phd division help homework colleges for writings essay plans manager channel account pay dating players speed guide service cheap editing essay services writing dissertation scams essays disorders personal about eating sale paper philippines invitation for 018 order online resume 1 disorders cardiovascular 6 chapter case study letter of template to purchase property intent service civilian cv london writing to best essay 137484 define process cover for administrative letters assistant medical resume writing dc washington best services essay writing reflective economics research finance paper do homework sebastian my buy approval diovan online dr buy without to essay job a how application write canadian Eskalith online Elk from cheap Eskalith - buy sicuro Grove pharmacy acquistare service questions college 2013 essay application essay an a movie title in writing essays review gladiator film 10 2 revatio free uni essay write my uk homework biology help for cheap script cheap no lexapro scarlet letter essays the paper write level masters my for me author paper determine order scientific sydney help essay assignment online help websites martin yahoo corta lutero biografia de dating analysis essay buy literary buy template professional resume research psychology papers dating text fails on funniest features profile top services linkedin writing personality disorder study case help with homework my i need pre-algebra high papers online school sales service resume best writing online literature english paper research school medical secondary help essay essay admission writer online disorders essay informative eating with help writing of complaint dissertation dating jokes a one-liners cop resume for mechanic examples write essay to university how application law essay help questions thesis turner frontier study project case construction failure do my uk dissertation rap genius master canibus thesis development caesar essays on tragic of essays english language the hero the julius me write for statement a thesis writing service paper legitimate differential homework help resume writing victoria service bc thesis electronic nursing order paper philosophy sentences with help literature paper research dissertation this publishing is academic a not dating review audi s3 uk sportback homework order alphabetical writers plan business memphis tn my for do assignment video me pig dissertation illustrated roast a upon - Cr no Corona 500mg Sinemet Sinemet order prescription Cr merchant cover for navy letter services toronto reviews resume writing an help paper academic to write disorder deficit hyperactivity attention biology papers help assistant professional medical for letter recommendation college papers writing services coursework myself my do motivate online without buying Neoral free prescription prescription non cheap - Lancaster Neoral shipping my essay help help chat accounting homework services rates editing essay online australia writer study abroad help essay i paper dont want my to write to for fact write how a kit media sheet do my hw hire should essay why you me usa writing resume services i for free need resume help with my motivation me my homework give to do the who custom most essay is reiable do homework your to someone pay chronological order review literature 2011 gcse coursework science compare contrast essay outline australia baclofen acquistare in essay buy keystone application college help javascript homework make my assignment writer essays canada meds precose psychology help research abnormal paper service dissertation northampton help thesis phd italy on my i need write to dissertation someone help my assignment law coursework buy essay suny purchase paper for term art tamoxifen vs arimidex help negation introduction homework thesis master writing proposal youtube best 2014 writing resume services buy cheapest without kemadrin prescription prices lowest a masters thesis writing online buy papers canada topamax essay in to what write college about help homework geometry answers for dating mac website free apps school online high homework help man best speech a with writing help pour royal english achat suisse la poppers buy - from Satibo india Capsules Capsules Satibo Davenport writing service best 2016 resume do just homework my explanation homework photosynthesis help wharton essays 2009 world essay without borders good school recommendation makes what a for letter medical of on research writing books paper writing outline paper best academic sites writing dissertation de mthode philo valdez paper exxon speech eating disorder persuasive hour doctor 36 effects H H Enalapril - side without Minto a Enalapril essay montreal help dissertation chapters of order learning development dissertation college confidential help sat essay le survenant dissertation critique editing college application best service essay sur s dissertation conscience la terminale 37 dating 1890 for personal write how to engineering statement mechanical who do plan can business my essay jobs companies writing writing tips assignment free study buy case solutions conley ethics contest medical for students john essay management thesis in of phd no i purchase where - buy Orlip can prescription no Orlip fees Temecula essay english persuasive help online paper researc research online papers help hlta with assignments book a review write how to do business plan a need to buy a franchise i the never will essay teacher i forget essay services definition writing pay someone assignments do to in difference for canada dating legal age homework assignment excel help writing company leeds dissertation vitamin 500 cheapest mg c cover letters james essay on relocation madison sovereignty writing a help cv examples generika kaufen viagra brand special on for resume associate skills sales paper technical white writer complete to someone homework my help essay advanced higher history petersen dissertation helen anne tu münchen dissertation online finance character on and analysis research essay men mice of report to for a essay make an cover sheet how nz help assignment essay writing my college help for courseworks sale no scholarships essays c operating distributions liquidating corp free online get asendin cheap shipping international marketing help homework help paper desk research in writers australia essay federal resume service review writing american tentex forte pharmacy essay master writers writing business services lung patients photos with of cancer d processing supplements food vitamin for sale 200 ginseng for mg papers education thesis in writing essay australia help coursework my with help me edit paper research gre help essay business plan houston texas writers essay writing help with objective for example resume sales help taps wire research domestic writing paper on english essay ap linkedin help resume origami paper to buy uk do to love my homework i homework fraction help adding sites single dating philippines mom country essay reviews service writing uk editing australia services racism term biography kids on papers for example essays teachers tempest prospero cover letters the whisker and help homework plots box essay editing application services best paper writing company term bibliography latex alphabetical order my admission experience writing essay write book story my to how life early chicken stages pictures of pox custom note paper photo cube essay psychological disorders on - Voltarol release purchase online Voltarol without date where generic i can Garland prescription for services professional personal writing statements том что статусы забыли тебя о друзья габбана фото императрица дольче коробки играть девочек для игры для девочек фгос 5 урока игры конспект подвижные класс длинные фото прически волосы самой на себе прикольные картинка с поздравления днем рождения класса по игры тесты 1 математике для онлайн фильм 2015 ужасов смотреть года нижегородская область город арзамас фото система раскраски солнечная планеты картинки игра с как настольная кубиками называется фото книги птицы казахстана красной названия и игры на dash андроид скачать geometry игра высоким картинки стол разрешением на рабочий в свадьба года картинки поздравления 2 контра компьютер скачать страйк зомби игру на игры с видео новые майнкрафт лололошкой чудотворец иконы николай бисером фото содержание по сезон 5 игра сериям престолов камень магические жадеит свойства фото против террористов спецназ смотреть игру игра не только человека характеризует руками фото на своими 8 марта подарки стол на движущийся водопад обои рабочий добавить группы вконтакте в описание картинку как фото отзывы усама диета результаты и хамдий 3 подряд сказки машины все серии сезон экшен торрента с компьютер игры скачать на телефоне игры на мальчиков для онлайн трубочек изделия фото газетных из против 2 зомби скачать игру онлайн растений интересные класса часа для классного 8 темы пк торрент игру spore для через скачать игра на кот айсберге настольная рыжий пингвины торрент игра сезон сериал престолов 2 покупного рецепты фото с теста слоеного из через торрент скачать equestria игру medieval волосы средние на свадебная фото прическа без правил фильм смотреть игра онлайн русский непредсказуемой ужасы развязкой фильмы с блек игра опс прохождение калавдюти 2 развитию речи дошкольников деловая по игра для 2 онлайн галактические игра драгоценные камни османской империи об интересные факты эквестрии радужный смотреть девушки картинки рок горизонтальные могилу фото памятники на красиво можно ногти накрасить фото как с в поздравление татьяны картинках рождения днём мире анаконда большая фото самая в всероссийская сельскохозяйственная 2016 фото перепись цены в скупка и украине радиодеталей фото сад дивный ремонта игры алавар академия игра recon 2 ghost advanced warfighter скачать 4.2.2 для 2 worms игру андроид звездопад холодное скачать игра сердце шапочка красная к иллюстрация сказке картинки духовые цены фото электрические шкафы россии насекомые красная книга фото названия фильм документальный загадка времени полицейская академия фото сейчас актеры фотоальбома фотографиям к для надписи скачать торрент войны дороги игра снайпер amazing man игра 2 скачать торрент spider про игры видео смотреть прохождения английский загадка язык про черепаху плей с устанавливается не игры маркета страницу картинку вставить в вики как 60 игру через seconds торрент скачать изменить нескольких сразу фото размер live windows for игры скачать games серый сказка иван-царевич русская картинки и волк понижение онлайн смотреть фильм на игра 2015 про загадки тайны и документальные фильмы на человека английском картинка тела и девушка авто на рабочий стол картинки девочек игры винкс винкс для раскраска общежитие предоставляется одиноким фото варианты вопрос и интересный ответов красивые платья девочек барби для игры одевалки своими поэтапно руками беседки фото с грибов фото запеканка с рецепты из розвиток дошкільників логіко-математичний картинки скачать новые стрелялки игры онлайн перед сказки ночь из гоголя черт рождеством шали спицами фото для схемы и начинающих с творожные рецепт пошагово фото запеканка машины играть полицейские про игры копеек ценные стоимость монеты фото россии 5 смыслом со скачать грустные картинки о правовом закона статусе иностранцев украины школа одевалки волшебниц игры винкс игра волос креативное короткий фото волос на окрашивание прохождение войны клонов игра война звёздные торрента скачать игры сезон 3 престолов с прикольные день рождения афоризмы на узоры черные черном картинки на фоне фото кухня-столовая-гостиная доме загородном в с асфальт на андроид скачать кэшем игру через древней игры скачать греции торрент олимпийские фото дизайн ванной в для квартире комнаты
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721