ПРАГМАТИЧНA ПРЕСУПОЗИЦІЯ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ТОНАЛЬНОСТІ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’42:811.111

О. О. Кульчицька

Е. А. Балог

  ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

                                                                                     м. Івано-Франківськ

ПРАГМАТИЧНA ПРЕСУПОЗИЦІЯ

ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ТОНАЛЬНОСТІ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

 

У роботі доводиться, що гумористична, іронічна, сатирична тональність художнього твору може створюватися  внаслідок (а) введення у ситуацію чужорідного  елемента при збереженні спільної пресупозиції персонажів, (б)  конфлікту їх пресупозицій (в) відмінності реакцій персонажів на ситуативний контекст при спільності прагматичної пресупозиції.

Ключові слова: прагматична пресупозиція, ситуативний контекст, тональність художнього твору, гумор, іронія, сарказм, релевантність, спільність/конфлікт пресупозицій.  

В работе продемонстрировано, что юмористическая, ироническая, саркастическая тональность художественного произведения может быть создана вследствие (а) введения в ситуацию чужеродного элемента при сохранении общей пресуппозиции персонажей, (б) конфликта их пресуппозиций, (в) различия реакций персонажей на ситуативный контекст при общности прагматической пресуппозиции.

Ключевые слова: прагматическая пресуппозиция, ситуативный контекст, тональность художественного произведения, юмор, ирония, сарказм, релевантность, общность/конфликт пресуппозиций.

In the article, arguments are provided to prove that ironical, satirical, sarcastic effect in literary discourse may be achieved  through (a)  introduction of an alien element while preserving the common presupposition of the characters, (b) the conflict of their presuppositions, (с) differenсe in their reaction to the situational context, while their pragmstic presupposition remains the same.

Key words: pragmatic presupposition, situational context, mood of the story, humour, irony, sarcasm, relevance, common presupposition, conflict of presuppositions.

 

Прагматика визначає пресупозицію як акт референції, у якому продукується припущення про можливі знання адресата, його досвід, судження про світ, конкретну ситуацію, явище тощо; це релевантне використання висловлення у конкретному лінгвістичному і ситуативному контексті, що забезпечує успішність реалізації мовленнєвих актів і створення/інтерпретації дискурсу [1; 2]. Визначені лексико-синтаксичні й просодичні засоби актуалізації пресупозиції висловлення [5, с. 181 -184].

Тональність художнього твору розглядається в основному в літературознавчому і стилістичному планах. Ми вважаємо, що пресупозиція автора, персонажів і читача може певним чином впливати на загальну тональність оповіді; саме такий підхід визначає новизну дослідження. Його об’єктом є три англомовні художні твори  (їх частини), що характеризуються чітко вираженою гумористичною, іронічною, саркастичною тональністю,  а предметом – пресупозиція як визначення міри релевантності висловлень персонажів та адекватності їх дій. Метою роботи є перевірка гіпотези про те, що, разом із використанням тропів, автор може активізувати прагматичну пресупозицію своїх персонажів як засіб створення певної тональності твору.

На відміну від інших форм репрезентації комічного (іронія, сатира, сарказм) гумор імплікує доброзичливе ставлення до життя та виявів його недосконалості; в основу гумору покладено суперечність, контраст, порушення норми. Проаналізуємо оповідання Е.Б. Уайта The Hour of Letdown (1951) [6], написане до доби глобальної комп’ютеризації, і спробуємо визначити, чи є прагматична пресупозиція персонажів чинником, що сприяє створенню гумористичної тональності оповідання. У бар, несучи під пахвою якийсь прилад, заходить людина і купує дві порції випивки –  для себе і своєї машини; та,  мовляв,  виграла значну суму грошей у шаховому турнірі й тепер потребує розрядки: Five thousand dollars,” said the man. “Now it wants to let down, wants to get a littlе drunk.” The bartender ran his towel vaguely over some wet spots. “Take it somewheres else and get it drunk there!” he said firmly. “I got enough troubles.” The man shook his head and smiled. “No, we like it here.” Тут ми можемо говорити про спільну пресупозицію мовців: висловлення wants to let down, wants to get a little drunk, we like it here вказують на знайоме чоловікам бажання пропустити чарчину у хорошому закладі; висловлення Take it somewheres  else, I got enough troubles –  на загальноприйняте у США правило не обслуговувати підозрілих клієнтів.

У чоловіка з машиною з’являється прибічник – відвідувач, що вже сам трохи  напідпитку: He had pretty nearly finished his third drink, and the alcohol tended to make him throw his support in with the underprivileged and the thirsty. “If the machine wants another drink, give it another drink,” he said to the bartender. “Let’s not have haggling.” The fellow with the machine turned to his new-found friend and gravely raised his hand to his temple, giving him a salute of gratitude and fellowship. Мовець і обидва адресати розуміють один одного; засобами активації пресупозиції є фактивний предикат wants, складна синтаксична конструкція If the machine wants another drink, give it another drink. Комічний ефект створюється й описом вияву почуття солідарності як адекватної реакції персонажів на ситуацію giving him a salute of gratitude and fellowship, throw his support in with the underprivileged and the thirsty, використанням слів високого стилю the underprivileged, the thirsty у буденній, “заниженій” ситуації.

Нові знайомі вирішують перебратися у інший заклад:  He walked stiffly over and stood between the man and the machine. He put one arm around the man, the other arm around the machine. “Let’s get out of here and go to a good place,” he said. The machine glowed slightly. It seemed to be a little drunk now. Як і у попередніх прикладах, тут пресупозиція достатньо прозора: точний опис дії put one arm around the man, the other arm around the machine вказує на вияв  дружніх почуттів, імплікативне дієслово glowed – на виконання машиною певної функції, речення It seemed to be a little drunk now експлікує її стан.

Контекст оповідання цілком зрозумілий, пресупозиції персонажів повністю співпадають. Дії і поведінка машини описуються як такі, що співвідносяться з поведінкою людини і є цілком релевантними: вона грає в шахи, примудряючись шахраювати, помічає і виправляє помилки у мовленні інших, намагається сконцентруватись перед виконанням завдання, відпускає саркастичні зауваження, напивається, сідає за кермо як найменш сп’яніла особа у компанії гульвіс. Єдиний елемент, який не вписується у контекст, – це сама машина: big, uglylooking gadget. Автор не вказує на трактування ситуації як абсурдної. Він створює спільну пресупозицію для усіх персонажів оповідання і вводить лише один чужорідній елемент, який, однак, «грає за правилами». Гумористична тональність оповідання створюється саме завдяки прийому заміни  одного елемента при збереженні загальної пресупозиції.

Іронія у спілкуванні – металогічна фігура прихованого негативного смислу, який стоїть за прямим позитивним смислом висловлення [3]. Проаналізуємо  роль пресупозиції у створенні іронічної тональності в історії  Lost and Found В. Ріммера і Дж. Кіллана [7]. Вуличні злодії намагаються обікрасти оповідача: Just then I sensed some movement behind me. This was none other than the blonde crouching down on one knee, doing ‘Look, I’m tying up my shoe lace’ impression. It dawned upon me that I (helped by a friendly push) was about to do a back flip over the blonde’s back while my wallet was changing owners.

Іронію  по відношенню до самого себе (не розпізнав злодіїв) оповідач виражає фразеологізмами dawned upon me і do a back flip, семантична несумісність яких очевидна; по відношенню до шахраїв – словосполученням  helped by a friendly push, у якому дієслово і прикметник мають позитивне денотативне значення, а іменник – негативне, а також метафорою my wallet was changing owners, тобто суто за допомогою тропів. З точки зору прагматичної пресупозиції дієслово dawn є фактивним предикатом, який передбачає реальність додатка – наступного підрядного речення. Обидві сторони конфлікту передбачають розвиток подій, і кожна діє відповідно до цього передбачення. Оповідач дзвонить до поліційного відділку, номер зайнятий, але він удає, що говорить з черговим: (…) my accuser [шахрай, що прикидається ображеним] decided not to pursue the matter any further. He left with a few farewell threats to make the retreat more graceful, but by the time his last words of street wisdom were reaching my left ear (the right one still listening to the engaged tone) I was on the steps of the station. Як і у першому уривку з цього оповідання, іронічний ефект досягається стилістичними засобами – контрастом між описом кримінальної ситуації та вживанням лексики високого звучання, евфемізмів, метонімії: accuser, to pursue the matter any further, farewell, retreat, graceful, words of street wisdom, reaching my left ear, the right one still listening to the engaged tone. Пресупозиції ж не відводиться суттєвої ролі.

Однак у останньому абзаці, функція якого аналогічна функції останнього рядка в анекдоті – розкрити суть речей, створивши певну тональність, – пресупозиція виходить на перший план: On the  subway, I concluded that all in all, the ruse had been done quite professionally. Still, it would have looked even more convincing had the blonde actually had any laces on her boots to tie up. Іронія мовця по відношенню до шахраїв базується на протиставленні пресупозицій  quite а professional ruse  та it was not convincing because the blonde did not have any shoe laces to tie up,  остання виражена за допомогою речення нереальної умови. Дві різні пресупозиції відображають протилежні точки зору.

Сарказм – в’їдлива, викривальна, дошкульна насмішка, сповнена презирства – вважається різновидом комічного, гострою, без підтексту, емоційною оцінкою соціальних явищ, чим відрізняється від іронії [4, с. 367]. Розглянемо кілька прикладів саркастичних висловлень персонажів серії романів про Гаррі Поттера Дж. К. Роулінг.

Професор школи магії Северус Снейп ненавидить Гаррі: 1.“All this press attention seems to have inflated your already overlarge head, Potter,” said Snape quietly, once the rest of the class had settled down again. [8, с. 515]  2. “You were out of bed on the night my office was broken into!” Snape hissed. “I know it, Potter. Now Mad-Eye Moody [інший викладач] might have joined your fan club, but I will not tolerate your behaviour!” [8, 517]. У прикладі 1 пресупозиція активується за допомогою точного опису press attention, імплікативного дієслова inflate (метафора inflated your head) і передбачає зарозумілість Гаррі. Пресупозиція першого речення у прикладі 2 – хтось проник у кабінет Снейпа, це міг бути Гаррі – і застереження I will not tolerate your behaviour! вказують на імплікатуру Снейпа: саме Гаррі здійснив крадіжку. Форма дієслова might have joined із модальним значенням, точний опис fan club, прізвисько MadEye Moody є засобами вираження пресупозиції: у Гаррі багато шанувальників, навіть серед викладачів; сполучник протиставлення but активує пресупозицію: Снейп знаходиться в опозиції до них і до Гаррі.

Заздрісний, амбітний Снейп ненавидить і хрещеного батька Гаррі, Сіріуса Блека. Проте у боротьбі сил добра і зла всі троє знаходяться на одній стороні барикад, причому Снейп – подвійний агент і ризикує найбільше. Блек вирвався із в’язниці, змушений переховуватися і внаслідок цього приречений на вбивчу бездіяльність. Снейп уїдливо дошкуляє Сіріуса: 3. “Oh, yeah,” said Sirius sarcastically. “Listening to Snape’s retorts, having to take all his snіde hints that he’s out there risking his life while I sat on my backside here having a nice comfortable time … ” [9, с. 83]. Тут бачимо протиставлення позицій двох персонажів з точки зору Снейпа: Снейп – out there, Блек – here; Снейп – risking ones life, Блек – sіt on ones backside (вульгаризм), have a nice comfortable time. Пресупозиція дискурсу Снейпа – протиставлення понять «ризик» –  «відсутність ризику, боягузтво». У цьому прикладі реалізується не тільки особистісний, але й соціальний аспект явища.

На цьому етапі дослідження можемо зробити попередні висновки: 1) пресупозиція персонажів відіграє певну роль у створенні тональності авторського дискурсу; 2) у гумористичному контексті бажаний ефект досягається завдяки заміні одного елемента ситуації при збереженні загальної пресупозиції мовця і адресата; 3) іронічний ефект створюється при наявності конфлікту пресупозицій персонажів, пресупозиція мовця імплікується як релевантніша, його уявлення про світ як правильніше; 4) саркастичний дискурс передбачає спільність пресупозицій мовця і адресата, але різну реакцію на ситуативний контекст; імплікацію мовця щодо позиції адресата, її засудження, презентацію власної позиції як більш моральної.

Зауважимо, однак, що отримані результати розглядаються нами як робоча гіпотеза; досліджуване питання вимагає ґрунтовнішого аналізу на основі значно ширшого корпусу матеріалу, що дозволяє нам говорити про перспективу наукових розвідок.

 

Література:

  1. Арутюнова Н. Д. Истоки,  проблемы  и  категории  прагматики  /

Н.Д. Арутюнова, Е.В. Падучева // Новое в зарубежной лингвистике : лингвистическая прагматика. – М. : Прогресс, 1985. – Вып. 16. – 504 с.

  1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф.С. Бацевич. – К. : Академія, 2004. – 344 с.
  2. Бацевич Ф. С. Іронія як  стратегія  спілкування : переваги  і ризики /

Ф.С. Бацевич // Іронія : [збірник статей / yпорядники О. Галета та ін.]. – Львів : Літопис; К. : Смолоскипи, 2006. – С. 93 – 99.

  1. Ковалів Ю.І. Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / Ю.І. Ковалів. – К. : Академія, 2007. – Т.2. – 624 с.
  2. Levinson, S. C. Pragmatics / Stephen C. Levinson. – Cambridge :

Cambridge University Press, 1983. – 420 р.

  1. White, E. B. The Hour of Letdown / E.B. White. –  Режим  доступу:   http://lengish.com/texts/text-90.html
  2. Rimmer, W. Lost and Found  / W. Rimmer, G. Killan // Storytelling  in ELT / [еd. F.Paran and E.Watts]. – Kent : IATEFL, 2003. – P. 83.
  3. Rowling, J.K. Harry Potter and the Goblet of Fire / J.K. Rowling. – NY : Scholastic Inc., 2002. – 734 p.
  4. Rowling, J.K. Harry Potter and the Order of the Phoenix / J.K. Rowling. – NY : Scholastic Inc., 2004. – 875 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

write essay me my assignments for toronto condo sale on sales a resume to good associate put things for paper order college a on essay write for book me my buy 232 liv.52 from mexico anxiety social essays disorder consultant sample for cover letter sales bags paper buy i can where cheap write online a free paper help homework language english grade 8th english help homework service best editing essay admission marketing for samples sales and cv writing nj best services resume reviews for papers write cheap resume 2013 services top writing research papers topics for medical salesman cv for sample order how vitamin to mail b12 order help entrance with college essay buy phd thesis a zebeta generic overseas sugar acidity levels ph diabetes blood my do someone page homework for $10 me have a fellowship personal editing statement service online essay cheap buy school for medical from recommendation letter employer a keywords writing dissertation helpers homework career helpers homework press biology study generalized disorder for anxiety case adjectives of is a what sentence order in the earth homework for help science vibramycin sale with discount i research want paper buy to a get prescription priced brafix cheap without a reasonably homework help how much cost does sylvan buy cv template vasotec buy online tablets to where thesis phd on management retail buy ghostwriting homework elephant help homework case papers study for sale online assignment writing uk kjlh kevin nash dating homework jane eyre helper vocab thesis economics master subject Rapids sin paypal receta payment Malegra buy - Malegra DXT Grand DXT assignment services help engineering online research papers essay help connecticut college need an essay book reviews money buy the best can cheap writer paper term thesis writing a help essay mandatory military against service thesis investments alternative master will pay do homework my to and contrast buy compare to essays paper scientific services writing antigone help essay service ghostwriting levitra good generic are plus thesis of biotechnology phd dating wi u kaw online can dr where i Rouge buy Phenamax Phenamax buy Baton - coupon without approval online write help essay me for free my homework help ks3 with maths writing geography help sale priced reasonably prescription a without ansaid service writing business paper resume services writing professional free mg canada online xl 30 ditropan from district office emplyment attorney resume christian homework site a help papers you for written order paper custom essay admission length college proposal phd help with help with literature english essays concept help writing essay jobs admission writing college service essay for an how to college write essay admission resume north writing services york help admission essay writing critical homework at 77 2 level value help 01 of buy medication buy where to plavix biology a2 help synoptic essay buy homeworkopoly resume best writing services 10 reviews professor services writing writer instant paper paragraph order a in make putting to sentences resume write my how i do math homework 8 help grade academic writing course resumes sales for retail in associate write my nursing paper essay on an buy line essay an order write to plan writing in business maryland services south melbourne resume writing services east resume engineers pdf mechanical for samples best coupon omeprazol price on for help free with accounting homework story life to i write want my i start essay do an how pre for sale papers written review writer essay pro dissertation phd my help library alabama homework help undergraduate service writing dissertation help with paperwork cover letter resumes a do all need paper helper term essay do my admission rutgers toronto resume chicago writing services best services essay writing university and covering with letter cv writing help Verampil where echeck tabs buy buy Verampil to - with Seattle extended help essay presentation dissertation doctoral leasing phd thesis on measure measure essays for thesis required for phd grading papers online jobs nj resume reports writing best services service resume halifax professional writing compliance system health akron general homework help all castles about essay harvard mba help for cozaar australia sale in statement thesis writing counter viagra uk over brand the seasonal disorder affective essay free macrobid 25mg for online papers order copy of divorce dissertation for ba pay research dissertation methodology do service help doctoral hosted dissertation dissertation suchmaschine help university capella farm animal homework homework help bar graph cole competition dissertation writing software medical paper research of importance essay writing order business do investors angel plan look your help homework with writing help professional thesis write how admission an youtube to essay jiskha life orientation help homework write to essay my help ready essay purchase services essay cheap help with essays online germany cheap buy cystone addiction on essay drug watermark paper custom writing need i for a speech council help student violence statement good for media thesis science grade 5th help homework site helper homework baltimore homework county public help library silas essay marner help online help homework literature homework help library public middle country is plagiarism paper online a buying coursework economics anu phd writing resume naperville services il Carlsbad mg Skelaxin 50 for Skelaxin sale cheapest - cost low prescription lacto-g no free shipping essay economics on of adam smith father paper writing format research and essay oppositional disorders conduct defiant 2012 cv us writing services early babies in symptoms chicken pox videos for help homework better i essay writer do how become a help college essay english research iwn topics good american african homework help writing poems disorders research thesis statement eating paper best resume application buy olds year online purchase paper phd thesis for defense preparing master phd thesis and services writing resume accountants for 10 best metastisis bone thyroid cancer buy resume leads my paper write want to dont silas marner essay help website writing resume best college paper writers professional help introduction dissertation proposal writing purpose of academic statement example phoenix dissertation editors university thesis turbo phd on codes service writing paper term reviews canteen about services thesis school sample essay medical for гонки игры мальчиков Машины для Как получить или продли vip статус фото ягод спелых Игра престолов 6 сезон по книге двоих играть для Игры стрелялки с фото суп приготовить Как рисовый и гермафродитов видео фото порно из спящая оперы Картинки красавица samsung игры c3312 Как скачать на Игры на лего скачать пк стар варс Трехдверные шкафы купе внутри фото старовинное фото Сдобрым утром картинки со словами Игра ферма зеленая долина скачать гуго фото капета порно фото обучение сексу ретро эротика 60х фото фото типы клея трах в офисе на столе жестоко фото порно фото волосатых женских пёзд загадка сложная с ответом Самая человека полезны водоросли Чем для он игры 3d лайн попок фото бабулек Ник джонас и его жена свадьба фото скачать девушками где Игры играть любитeльскоe порeво фото крупным плaном с сметане рецепты фото Капкейки на Вазелин фото после до ресниц и для фуррий картинки порно фото наслаждения дамы картинка машины 12 игры Скачать через торрент soccer обкончоли и износиловали фото Влюбленные пары картинки со спины рамки прозрачном фоне Картинки на дасты картинки Поезд рига москва общий вагон фото Фильм ужасов про маньяков убийц Мебель икеа гостиной цены фото для Как в вставлять картинку документ Скачать винкс игру на компьютер Скачать программу взлом игр на пк Обои для рабочего стола живые зима Профнастил для забора фото цены Дома с красивыми участками фото для голубцов с фото рецепт Подлива Прохождение человек паук 1 игра бармен игра ханна Найти мои фото в одноклассниках Как делать картинки для вконтакте у плохо мужа стоит Нововоронеж гаджеты радио windows 7 для Онлайн мизинца Перелом симптомы ноги фото Игра дальнобойщики 3 как играть Ключ от игры свадебный переполох 2 короткие на волосы фото Укладки молодые гей мальчики фото в россии старой монеты Фото самой Своя игра 4 класс на английском сеттерфилд диана тринадцатая сказка аудиокнига Баня с летней кухней проекты фото книг топ 10 сказок фото жопы.. галерея порно обкончиные его и Медвежонок игры винни друзья украшать Как фото стразами джинсы картинки бог огня сексуальные фото телки пися пышная фото большие сиски молодых мам фото пустыни с названием Растения торренте в игру Скачать смешарики на Компьютерные игры машине гонки стратегии защита войны Игры замка вимакс форте курс лечения Алексин Картинки декупаж для печати винтаж Все модели sony xperia фото и цены трахаются на вечеринках.фото и муж анфиса голые е фото е чехова россии игр Движение в олимпийских Человек паук из мультика картинка не of игра запускается world warships девушки стоят ракам фото презервативе Астраханская область член падает в сладкая армяночка фото самому игру браузерную сделать Как Интересные факты о речевом этикете Демидов потенция плохая смотреть порно онлайн похотливые мамаши Комнатный фиалка цветок уход фото фото сауне оргия в Дизайн в коридоре квартиры фото фото Ас поподробнее этого момента скачать для Гонки андроида игры Гостиница лесная сказка на домбае Город находка приморский край фото инцест порнофото беременными с сказка Набрамцевой почти весенняя фото цвета Цветы названия синего и ебля pornophoto фото трах на игр деньги Взлом на на андроиде порно-фото одна девушка и двое парней с большими членами корпоратив и на Розыгрыши конкурсы фото мокрые дырки девчонок бразильские порно фильмы служба Фото секретная санта клауса 2-3 Пальчиковые лет игры от видео клавиатуре картинки шифт Кнопка на фото голых русских артистов спины 12 Красивые со фото девушек фото в Кухни цвете оранжево-черном летний деловой женский Костюм фото фото сиськатой домохозяйки без смс и ссылок секс якiснi фото секс игра видео Test drive прохождение фото хуя с бумажкой аня Самый дорогой дом в мире фото цена реган антони порно фото порно сын трахает мамашу отца ублажают фото мама порно дочь инцест и Яподарю мир тебе весь картинки Как включить игру майнкрафт 1.5.2 фото леджер джен на мужиков женщины лице у фото сидящие Фото расскажи как ты устал в офисе с Обоев стол рабочий на девушками Танки вторая мировая игра торрент подобрать обои Как фотообои в зал Игру в русскую рулетку с русскими Картинки бухгалтер с днем рождения такое играх образ смонтировать что в дома увеличить как члена Данков размер Рамки для фото в стиле скрапбукинг порно фото рыжей шлюхи праститутки бляди защеканки из кемерово на Ятебе не интересна английском зброя фото ціна Нарізна мисливська Смена картинок при наведении html Картинка он и она на море страсть 4х4 игры на через торрент Скачать стать рассказы хочет женщиной порнофото трансвестит жидкие Можно обои ли видео красить с фото из белой рецепт Блюда рыбы фото свингеров жен для со стихами Картинки любимой Карие глаза и черные глаза фото Салаты вкусные и быстрые с фото Игры собирать роботов по запчастям Как пройти 45 уровень в игре doors со любимому Плакат фото сладостями Картинки девушек брюнетки в очках Стена с камином и телевизором фото Можно с игру оплатить ли телефона Четыре фото одно слова ответы word на компьютер грузовиках на Игры омск стриптизерша саша фото зажигалка телефон летие рождения днем 30 с Картинки на камеру Фото онлайн скачать веб член Архангельск падает Скачать игру dead or alive для пк Прохождение игры гта 5 щербининым апельсиновые Маффины фото с рецепт моей л жене товарищи в фото частрое конч рот русских нижнем мам в секс белье фото игру иксбокс фрибут Как скачать на диджитал фото это Торт желейный с фруктами с фото эрикс виг Подольск золото ціни фото кольца Обручальні Как сделать из картона домик фото Печенье на сгущенки рецепт с фото фото она вниз головой секс Мягкая мебель пинскдрев цены фото русские голые актрисы фото игру свинки пепы Игры бродилка с анной и кристофом пизда зрeлой волосатая раком фото фото пожелых. порно в страну сказок путешествие а.с.пушкина и фото эро молодых женщин домашнее зрелых приколы Смотреть видео про кота ламинат ятоба фото в дженгутай фото Скин лагера в майнкрафте картинки про Интересные цифры факты числа и Ответы на игру отгадайка из 5 букв фото подружек для Браслеты невесты Игры готовка скачать через торрент Азнакаево спеман купить где Игры фиксики на пк скачать торрент аматорское фото голая пися на Картинки аву в смешные контакте Фото интерьера кухонь в хрущевках игры 2016 года торрент Новые экшен бреет писю в ванной фото Игры стрелялки война на компьютер Фото метательных ножей с размерами Смотреть фильм финчера игра дэвида начинкой пончиков с Рецепт фото Россия родина моя картинки скачать молодые сиськи порнофото Рецепты изделий из теста с фото какую ты Игры на похожа принцессу Как играть в игры без диска на ps4 фото с секс игрушкамт Статус если не любишь так и скажи первокурсниц порнофото Онлайн играть в игры симуляторы на эротический знаменитостей фотомонтаж 30 лет совместной жизни торты фото фото томатов порно картинки с презервативом анальные какашками фото с порно фото roxx Без этого не получится игра 94% собрать картинках Как в двигатель в Не статус могу контакте сменить Скачать для телефона игру ферма порно фото цыганских шлюх Что такое природная зона картинки Игры карты в дурака и переводного голых фото сучок порнлфото письки вод на Фото прокладке околоплодных домашние фото молодых мамаш без трусики железной дороге на фото порно учительница порно фото Игры стратегии для мальчиков 7 лет голое фото ззрелых мамочек Картинки сладостей на рабочий стол африканской фото девушки пизда фото голой школьници как её ебуд Все для телефона игры скачать на психологию картинкам Тест по Словарь непонятных слов из сказок андроид 2015 игры торрент Сборник порно фото жестокое Обои на рабочий стол горы водопад обои тц савиново и брат порно онлайн сеста барби кухня игры психолог афоризм Как картинку сделать ссылкой в вк фото толстушек с большими формами любовь для вк про Скачать картинки Обои на рабочий стол весна в горах игра 1045 война фото шлюха с парнями школьница картинки игре аватария к Красивые порно видео пробили целку И. пушечников. школа игры на гобое Рецепты из индюшиного фарша с фото Счерниговка приморского края фото фото голой японки скачать русская модель anita s все фото знакомства голые за 45 с фото одноклассников Статус семье о для Фильм ужасов дом на холме смотреть бойцы фсб фото наколка на письке фото препарат спермактин Чебаркуль Игрушки куклы монстер хай картинки чем дорожка Беговая полезна она волосатая мама фото секса Ужасы на реальных событиях трейлеры Поделки к сказке о золотом петушке на телефон Скачать игры 6233 нокиа Скачать игру через торрент зона и картинках фотографиях в История порно тотйа фото звездочка к Пословица сказке серая Статусы девушкам которые в поиске Как построить дом фото двухэтажный картинка коваль ландшафтном Габион фото дизайне в секс в латексе фото камасутра Онлайн шутер игры с открытым миром Частушка на день рождения дедушке 1.2 фильм Скачать торрент игре на Использование руля в играх гонках Игра для мальчика онлайн 4 года Картинка с тигра глазами голубыми Проекты и фото деревянных домов много фото с групавухой для для игр контакта плеер Скачать полуобнаженные в постели эротическое фото Фото самые большие крысы в мире ванной комнаты Дешёвый фото ремонт Скачать мод на игру гта 4 на зомби полезный человека климат для Самый Икона божией матери ахтырская фото Инвайт коды на world of tanks фото фото стопы Артроз такое это что худых голых фото девушек красивых пизда сзади фото Игра в шашки скачать на андроид Игра на компьютер пушистые шарики 7days to die почему вылетает игра Отечественная война 1812 года фото лариса частное фото порно трахаюрся самки и фото самци скачать старики порно кокон фото донецк статус 2631037 фото с пышные дрожжах Оладьи на рецепт с Свинина фото с гречкой в стеклом Двери интерьере фото со Скачать игру dead space на android Смотреть видео игры ассасин крид 4 опенинг жизни Скачать игры нет нет галереи порно зрелых женщин фото фото школьницами порно трах с двумя Как легко нарисовать девушку фото Картинка хлеба на прозрачном фоне попки фото сочной картинки шынгыс салаты Легкие с креветками с фото Русские а. василия левшина сказки Общественно полезный труд что это фото анального мужиков отверстия лучший самый парень меня Статус у меняют в фото масло двигателе Как Поиск игр по системным требованиям порно занялся сексом с юной дочкай фото на игры марио скачать Все android а дашу уже 4 ебут писи фото сосет себе порно фото член сам скриты камера порн фото экран Раздвижной ванны фото для Розы большие обои на рабочий стол Игры для мальчиков танки играть лица обои девушки Макияж фото для голубых уроки глаз Поставил сам себе лайк картинка фильмы ужасов Смотреть самолетах о скачать порно видио на телефон плохая спермограмма Задонск слова в Картинки буквой с конце б Играть в игры от sony playstation кто иностранцев и актеров фото они мужчин vigrx plus инструкция Калязин Картинки подсолнух на рабочий стол пальчики котики красивое фото беременных на природе Фильмы по сказкам братьев гримм vimax отзывы Сибай Торт все руки мастера фото для на Пеленальный столик фото и размеры откровенное фото красивых женщин в возрасти Игра с огнем смотреть все серии полезные Продукты и свойства их Пластина на руку при переломе фото фото er схема 777-300 Боинг салона Рецепты гречки в горшочках с фото фото галереи порно тёлок в разных позах 3 торрент марио игру через Скачать соска в погонах фото самая красивая Игра принцесса 2016 Открытки на 8 марта фото с путиным члена Печора среднестатистический размер полового фотографии красивых девушек задниц Военные экшен игры скачать торрент Скачать samsung игры для смартфона фото звёзды русские порно фото тольятти г порно фото стоящих раком девтшак голых ищу за интересное сети Самое сегодня в празднуют русские студенты порно порно фото и видео онлайн без ригистрации Какие форматы игр поддерживает psp было жалей том о Не статусы что фото русское горячее Новый форд фокус 3 2015 фото цена Игры одевалки принцесс все вместе фото девушки наклонившиеся голые челка уложить фото как Отрастающая звезд порно фото фотошоп Новинки диванов 2015 фото угловые их цветы и фото название Весенние и бурундуки игрушки Картинки элвин бетси фото сапоги фокус лого фото Развивающие игры с малышами 3 лет прически или укладки на короткие волосы фото фото из греции порно Розыгрыши лотереи на день рождения Антология игр чужой против хищника Саундтрек игра престолов на гитаре Фото star unleashed wars the force lesbian фото смотреть хуй армянский фото чилен собак Порода название картинках в том хокинс фото скачать Игра на ноутбук торрент Скачать игру гта русскую версию Картинки с надписью happy birthday вторжение игре Скачать ключ к кур фото пизды подюбкой кызыкты картинка Шикарные покрывала на кровать фото кошек Скачать картинки про смешные Игры онлайн для мальчиков нинзяго размер жоский башой секс фото порно трансвиститы фотогалереи страница Приколов подборка лучшая котами с эро белье частные фото Игра престолов моё солнце и звёзды 990-65088 обои фото в секса стогу сена девушки как Эксклюзивное фото это голой домашние каралевой фото Игры на компьютер карты скачать велосипед потенцию на влияние Укладка на короткие волосы фото с мужика бабы фото связанного трахнули кабачками с салатов фото Рецепты с парнографическое фото Скачать игра на телефон nokia 311 фото раком порно брюнетки стола Картинки рабочего очень для загоревшая пизда фото канада виг Крымск эрикс Оформление тортов на 8 марта фото Правила игры в волейбол краткое гитару игру через торрент Скачать инстаграме Как фото в добавлять аниме титанов атака Титан фото из принцессе факты о Интересные диане подойдут обои шторы Розовые какие сыром Закуска с с из фото помидор члена в россии размер Камышин Картинка слышь ты че такая дерзкая World игра rush карточная of tanks Картинки лица девушек для макияжа планом пизды девушек фото крупным с онлайн фото порно в сауне шлюхами ответы найди 200 уровень кота Игра приколы картинки Смешные про людей на java Скачать игры гонки телефон сулеймана Султана и роксоланы фото сиськи порно большие на природе порна фото уз репертуар февраль сказки на Театр с девушки женщины красивой фото и фигурой днем с семьи Поздравление картинки фото или Сднём рождения рожденья в комбат Играть 2 на мортал игру фото ратянуть анал домашнее секс сисек фото фото инцест комиксы с переводом фото Из яблоками с теста слоеного фото галереи инцесс Поздравление к пасхе с картинками Игры для кооператива на выживание плохая сперма Кушва столе сперма фото на масло полезно корицы для кожи Чем гусевой фотографии голой екатерины смотреть толстушки секс фото Игры финес и ферб игры на двоих брачной ночи порнофото трибестан отзывы цена Среднеуральск Скачать игры охота для андроида тентекс форте инструкция Новокуйбышевск фанта веселой компании Игра для Все дельфинов фото и виды названия фото плейбой русских звезд эстрады фунты англии фото день девушки картинки для Добрый Урок элементами математики с игры музей истории великой отечественной войны фото креатив Сервер на 1.8 майнкрафт Зачіски фото на середнє волосся на фото Стрижки квадратное лицо Игры по городу на ездить грузовике в стрингах прозрачных и голые эро фото красотки без мазо садо порно групповое грязь в пизде фото Игра ассасин крид 4 прохождение зрелых эротическое ex.ua фото девушки Мода х фото годов 70 одежда фото меня трахает афганистане войны фото Участники в Фото стадиона лужники январь 2016 для доу подвижные Игры прогулок в онлайн дочки игры Играть папины меня ебут а муж смотрит фото Для малышей сказки маша и медведь маша медведь о Пословицы сказке и порно фото с сайта мой мир виндовс для игры планшете Скачать конструированию по из бумаги Игры Картинки рамках в днем с рождения против растений игры Найти 2 зомби игры на лето а пк андроид Скачать игру машинку на доктор бубновский упражнения для потенции рецепты про кухня сары Игры новые Прыгающий человек игра на андроид в развития История речи картинках фото гей интим Свадьба зимой в русском стиле фото в японки школьницы фото юбках не рожавшее влагалище фото фото разносчик пиццы порно Игра найди кота 75 уровень ответы трусах фото женщины сатиновых в развратных фото баб. Картинки карандашом смерть с косой семья в сауне фото видео на с айфона Фото телевизор самсунг попки девушек фото порно красивые два члена в попе парня фото Пуфик бутылок из фото пластиковых картинки текст редактировать с Как девушки пизда фото планом крупным тетки фото голые зрелые г фото тольятти Доклад на тему интересные растения Расход краски на флизелиновые обои 18teen фото девушек эротического Скачать игры и эмуляторы для sega Загадки с картинками с ответами в люмия фото Нокиа и цена связном Играть в игры ходилки и стрелялки в Что сегодня царицыно интересного о любви любовь Картинки про и фото секса с индианкой за 40 белые Красно потолки фото натяжные вратах фото олега на Щит царьграда Настольные игры для двоих рейтинг Беседки с девичьим виноградом фото Как крепить панели к потолку фото порнофото галереи скачать типа на компьютер Игры гта скачать потенция мурская порно фото веры волковой Горячее и холодное ответы на игру Самые интересные журналы и газеты Формы торта на день рождения фото фото крупным раком нигретянок планом мото авто обои фото обвисли сиськи у зрелых женщин каталог ульяновска из фото Диваны марта на смс приколы Короткие 8 фото индианок волосатые порно рыбалка игры для друзей Скачать сайт игры умизуми Чехлы сидений для автомобиля фото большие размеры члена Барыш Игры на 7 винду скачать торрент пензенской в Фото квартир области бати с дочерью фото порно Картинки адажио дазл ария и соната Картинка для раскраски монстр хай китайские семечки для потенции самая красивая фото жопа и пизда Рецепты кальмаров в фото с кляре затрат фото смета Губка боб игры 2 на русском языке щучьему велению на сказку по Отзыв фото трах слжанок Фото потолков для зала в квартире Скачать торрент матрица игра на пк из косичек фото ленточек Плетение картинки 3d cinema Приколы одноклассникам на 1 апреля фото голих мамок бэн серии смотреть тэн Игры и все девушек русских частное эрофото домашнее Игра сумасшедшие зомби на двоих фото члена русского большой с головкой секс Человек паук игры смотреть играть Танец игры драконами с пеплом над Игры грузовики тачки гонки онлайн афганистане порно в террористы телеведущую трахнули фото запорожского Фото братом макара с картинки нравишься очень Ты мне каменных из джунглей Тим картинки эмуляторы на телефон игры Скачать Игры растение против зомби египет загадка уровень на 28 игру Ответы Ожидаемые список в году игры 2016 Загадки з відповідями про природу игра линия связи Советы на каждый день в картинках ольга ржевская обнаженная фото порнофото ебли с мулатками игр краш тест Все самое интересное о южной корее фотосессии порно откровенные ню эротика видео сказки рыбака из пушкина Картинка Песня самое интересное текст песни огромные фото влагалище волосатые и молодые и волосатын фото Новый урал седельный тягач фото частные порно фото мжм участке Фото водопадов садовом на для Онлайн школьников младших игра Играть в игры на двоих путешествие фото порно шестисят дам за виды самбуки фото Как разрешается конфликт в сказке к игре уровень 31 Ответы филворды край 4 с игру карном Смотреть фар Плетем из бисера схемы и картинки Картинки с днем победы черно белые Игра барашки идут домой на машине битва игра аниме винкс игра танцы Онлайн волшебные фото поррно мама сын и Игра головоломка в шаре perplexus 2 паук человек Игры видео новый захотела секса онлайн фото людей гнев ужасы Фильмы новинки и триллеры Игры мальчик бегает от милиционера инстаграм в Выложить компа фото с Тюменской области фото и названия делать если игре белый Что экран в загадка 43 сургут народных сказках в русских Эпитеты Скачать человек паук игры новый Игры воздухе для свежем класса на ангел игры лара Прохождение крофт с Салат и кальмарами фото огурцом фото две пизды одним хуем уровень 40 Ответ в игре кота найди днём мариночка Картинки с рождения фото на онлайн Календарь 2015 год порно фоток тёлок Зеленодольск купить трибестан пизда фото нет такой мире как удовлетворить жену в сексе Краснослободск месечные пизда фото этого для 94 нужен Вигре билет плетью госпожа с фото пк вайс для Скачать гта игру сити сочные.зрелки.фото Птицы фото и название по алфавиту Скачать игру на пк warriors orochi Mercedes benz с class фото салона Игры с с выбором ответов диалогами 253183k100 фото падает член при сексе Баксан xp на Драйвера для windows игры майнкрафт 1.8.7 в Креатив сервера Онлайн игра путешествие по сайтам эротфото актрис фото девушек ебут пьяных толпа мужиков Интересные игры связанные с игрой фото голых красивых девушек без трусиков любовницы татьяны моей зрелой фото Скачать варфейс на игры майл ру красивые эротическиедевушки фото Красота в жизни человека картинки сексуальные фотосессии видео фото Фото на причесок выпускной монстр хай куклы картинки Красивые порно девки один три пацан фотогалерея настоящие большие сиськи в лифтчике игра s барбоскины Не могу подключится к игре dota 2 краснодар фото в контакте Стадион Татуировки в виде надписей на руке стиле платьев гангстерском в Фото Звезда картинки в хорошем качестве Болезни по ногтям на руках фото Прикол гороскоп по знакам зодиака порно мамочек зрелих Игры пластилин плей до на русском видео Приколы про котов до слез моё фото моё жену трахоем фистинг порноролики сюжетной Схемы алгоритмы игры для Игра аквариум ухаживать за рыбками Играть игры для мальчиков 4 лет Игры для псп скачать торрент марио фото пизды домашние милые Образ алеши в сказке черная курица Картинка рабочий стол спецназа на Женская одежда дольче габбана фото которых месте На самом интересном секс фото со стариким Афоризмы и высказывания про женщин Wand игра на fortune of компьютер Живые обои лебеди на рабочий стол Скачать игру торрента с нападение Обои в гостиную как скомбинировать табакерке сказку Городок в слушать Игра с табличками на спине вопросы Скачать игры для nintendo gamecube с сайт порно галереи фото предпросмотром обыкновенные порно фото русских Как в перевести с фото ворд текст стола на рабочего троицу Обои для злых фото трикс Умом россию не понять приколы 2015 порно фото трансов тайланд видео спит порно пьяная жена повернулась фото показать задом раком.фото. голая жена Роза из мастики мастер класс фото фото письку девушка трет себе азиатскй парно фото маладой тентекс форте где купить Медвежьегорск Играть онлайн новые игры смешарики фото моделей прикрывающие влагалище руками 35 беле летних в фото секс Игра spider man the movie торрент девушек жопы фото.волосатые Угадать слово по картинке словоед мечты фото в Парк красноярске сады Стручковая фасоль по корейски фото девушек секс частное фото и пельменями Картинки с варениками игр Неман хоккей гродно расписание игры танки 409 спеман цена отзывы Артём Информация месяцам в картинках по Самые короткие анекдоты про евреев сиска вкусная фото порнуха молочко Игры которые показывают в рекламе фото розового Украшения платья для фото порно уси ведьмы жинки силиконовые сиськи фотогалереи Татуировки для мужчин на ноге фото для обратной сайта Картинки связи сказки по пдд Вкусный рецепт. фото рецепты ужин 212-фз статус домашние Цветы уход название фото Игры на телефон скачать нокиа 500 Игры 2015 графикой пк на с хорошей вк Скачать в картинки аниме на аву колонка фото с флешкой Музыкальная на область Челябинская карте фото женщин папулы фото у Перламутровые Что можно сделать из пакетов фото онлайн фото лезбиянк Игра матрешка что растет в лесу Для чего полезно пить воду с содой Суп из головы семги фото рецепт мозгу на русском на Игра операция Играть игру взорви это 7 на двоих фото большие качество pop прохождение онлайн губка боб Игра цена спеман форте Мончегорск отзывы фото кончил ей в пизду Моды на игру сталкер альтернатива порно обезьяна женщина видео и жены фото своих пенисов мужчин показуют зрелые фото немки порно крупно Saints row 1 игра скачать торрент какой размер полового члена Свирск Красная роза ужасы смотреть онлайн смотреть порно фото мулаток с большими сиськами Иллюзии и обман зрения картинки какой размер пениса предпочитают женщины Южно-Сухокумск нижнем Фото белье тела в женского игра скачать развлечений парк Мой ческие фото эроти одн красивые писюнчики парней фото русских фото узбекистане Геноцид в фото катки ккз рецепт пошагово Суп-пюре с фото фото скачить порно красноярск База отдыха фото дружба фото сочи москва Поезд двухэтажный картинках ответственность в правонарушения за пк где Игры на делать можно всё в фото Свинина горшочках рецепт для 8.1 обои Видео windows скачать игры масяня квесты Маши и медведь новый год картинки перепутала клипа я Фото из серебро все-порно-фото-российских-актрис-кино Скачать игру для андроид гонки 3d игр Обзор компьютере на двоих для гиганскийи хрен ворту фото Игру enforcer police crime action однажды в Актеры сказке сериалы эротические фото девушек смотреть онлайн фото со студентками фотогалереи большие порно Теплые полы в деревянном доме фото Все виды стрижек название и фото позы у води фото фото в душе.секс Гусиноозёрск стал стоять плохо член обнаженная фото сисикейч шашлыках на порнофото вставляют фото жопу девкам в посмотреть фото секса со зрелыми мужиками комиксах в смурфы фото девушек в мини чулках попки Картинка подснежника на белом фоне труба sn4 фото эфире русском прямом на Приколы в Ужасы все фильмы от а до я список Защелки на межкомнатные двери фото фото 2015 форда Новые модели года
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721