ПОЗИТИВНО ЗАБАРВЛЕНІ ОЦІННІ ЛЕКСЕМИ В ПОЛІТИЧНИХ СЛОГАНАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.161.2’42:32

Н. В. Кондратенко

Одеський національний університет

 імені І. І. Мечникова (Одеса)

 

ПОЗИТИВНО ЗАБАРВЛЕНІ ОЦІННІ ЛЕКСЕМИ В ПОЛІТИЧНИХ СЛОГАНАХ

 

Статтю присвячено аналізу позитивно забарвлених оцінних лексем, вжитих у політичних слоганах виборчих кампаній періоду 2012–2014 років. Виявлено особливості репрезентації оцінних характеристик політиків і політичних партій в аспекті виокремлення позитивних іміджевих ознак. Простежено динаміку розвитку контекстуально зумовленої аксіологічної семантики в нейтральних лексемах у політичних слоганах.

Ключові слова: політичний слоган, оцінна лексика, конотація, семантика.

Статья посвящена анализу позитивно-оценочных лексем, функционировавших в политических слоганах избирательных кампаний периода 2012-2014 годов. Выявлены особенности репрезентации оценочных характеристик политиков и политических партий в аспекте выделения позитивных имиджевых признаков. Прослежена динамика развития контекстуально обусловленной аксиологической семантики в нейтральных лексемах в политических слоганах.

Ключевые слова: политический слоган, оценочная лексика, коннотация, семантика.

This article analyzes positively stained evaluation of tokens taken political slogans election campaign period 2012-2014 years. The features representation evaluative characteristics of politicians and political parties in terms of distinguishing positive image attributes. Traced the dynamics of contextually conditioned axiological semantics in neutral token political slogans.

Key words: political slogan, estimated vocabulary, connotation, semantic.

 

Актуальність статті зумовлена потребою ґрунтовних лінгвістичних розвідок у галузі рекламних текстів, зокрема аксіологічних складників рекламних слоганів, що виражають основну ідею рекламної кампанії та містять політичне кредо певного політика або політичної партії. Дослідження рекламних текстів представлені низкою мовознавчих праць в українській (Н. М. Грицюта, В. В. Зірка, А. В. Ковалевська, Н. В. Кутуза, Т. В. Смірнова, Л. М. Хавкіна та ін.) та зарубіжній (Т. Е. Грінберг, О. В. Медведєва, І. Морозова, Л. І. Рюмшіна, І. Ю. Черепанова та ін.) науці. Проте проблеми вживання оцінних лексем у політичних слоганах значною мірою залишалися поза увагою дослідників, незважаючи на їхню релевантність у рекламному дискурсі. Аналізуючи оцінну лексику в комерційній рекламі, В. В. Зірка зазначає: «У рекламному тексті оцінка входить як частина до загальної побудови опису, вона взаємодіє та органічно пов’язана з дескриптивним аспектом, створює його оцінну перспективу» [1, с. 172]. Релевантність аксіологічної семантики у сприйнятті та розумінні тексту доведено й низкою актуальних досліджень з функціональної семантики оцінки (Н. Д. Арутюнова, Е. О. Вольф, Т. А. Космеда та ін.). В україністиці категорію оцінки досліджено насамперед в аспекті прагмалінгвістики [2].

Мета нашої розвідки – проаналізувати політичні рекламні слогани, до складу яких входять оцінні лексеми. Предметом аналізу є позитивно забарвлена аксіологічна лексика, а об’єктом – політичні слогани з оцінними лексемами.

Ми розглянули політичну рекламу, скеровану на створення позитивного образу політичних лідерів, тому в матеріалі наявні лише позитивно забарвлені оцінні лексеми. Н. В. Кутуза зазначає, що лексеми з оцінно позитивним навантаженням використовуються «в аспекті позитивного скерування впливу рекламного дискурсу (або підсилення вже наявних позитивних емоцій) у всіх видах реклами (комерційній, політичній, соціальній)» [4, с. 85]. Використання в політичних слоганах позитивно забарвленої лексики зумовлено й тим, що «реципієнтові неприємно отримувати інформацію, яка суперечить його установкам, поглядам і самосприйняттю, тому він або буде уникати цієї інформації, або спростовувати її» [5, с. 71–72]. Матеріалом для аналізу слугували політичні слогани політичної реклами, що функціонували протягом 2010–2014 років в українському інформаційному просторі.

У політичній слоганістиці оцінна семантика передусім зосереджена в прикметниках загальної та часткової оцінки: хороший/поганий, красивий/потворний, прекрасний/гидкий тощо. Прикметники хороший, добрий, гарний, найкращий, прекрасний виражають загальну оцінку об’єкта, тобто дають узагальнену оцінку, що сприймається як фактична інформація, напр.: В. Бондаренко: Добрий господар у рідному місті. Проте загальнооцінна лексика в політичній рекламі має поодинокий характер, напр.: В. Кличко: Якісні комунальні служби; Соціалістична партія: Єдиний центр – якісна країна; В. Литвин: Вибери нормальних. Так, прикметник «нормальний» містить оцінну семантику у словниковому основному значенні: «Нормальний. – Який не має відхилень від норми; який відповідає загальноприйнятим нормам, установленим вимогам і т. ін.; звичайний» [6, Т. 5, с. 443]. У такому значенні «нормальний» сприймається як «нормативний», тобто такий, що відповідає усталеним у суспільстві нормам і правилам, отже, містить позитивну оцінну характеристику. Прикметник «якісний» вживається в одному із значень як «високоякісний», тобто такий, «який відзначається дуже доброю якістю» [6, Т. 1, с. 495], отже, також вказує на позитивну оцінку.

Однак більшість лексем, що мають оцінне значення в текстах політичної реклами, у словнику є нейтральними, а аксіологічність у них виключно контекстуального типу. При цьому аксіологічність реалізована в межах позитивної оцінки, оскільки «використання конкретних / образних епітетів, апелятивів із позитивною семантикою сприяє створенню наочного та яскравого образу рекламованого об’єкта, що дає змогу визначити, спрогнозувати ставлення мовця до адресата» [3, с. 212]

Так, прикметник «новий», поширений у політичній рекламі, набуває позитивного забарвлення у семантичному протиставленні новий/старий, де нове ототожнюється з минулим і поганим, а нове – з майбутнім, напр.: П. Порошенко. Жити по-новому; О. Костусєв: Новий рік. Новий мер; Н. Королевська: Нова економіка – нова країна, Нові лідери – нова країна; Партія регіонів: Будуємо нову країну; І. Богословська: Людям потрібна нова влада. Л. М. Хавкіна зазначає, що таке слововживання є актуалізацією бінарної опозиції «новий – старий», а «універсальним для рекламного міфу є надання позитивної конотації феномену «новизни», причому відповідний архетип може реалізовуватися як через низку лексем на позначення часових понять (зокрема, «майбутнє»), так і безпосередньо через лексему «новий» [7, с. 125]. Вживання ад’єктива «новий» для оцінно позитивної характеристики політиків і політичної діяльності загалом характерне для українських політичних слоганів. Бінарна опозиція старе/нове має яскраво виражене аксіологічне значення, хоч тлумачні словники не фіксують жодних оцінних семантичних компонентів, навіть на периферії [6, Т. 5, С. 433–434].

Протиставлення нового і старого зумовлює й аксіологічне протиставлення минулого/майбутнього в хронологічному аспекті, напр.: А. Яценюк. Зміни майбутнє. Країну врятує продуктивне село. Негативне оцінка усього того, що було в минулому, пов’язана з негативною оцінкою вчорашнього дня, минулих подій, оскільки позитивної семантики набуває все, що пов’язано з майбутнім, напр.: Комуністична партія України: Голосуючи за Симоненко – обираєш завтрашній день! У політичній рекламі фіксуємо аксіологічну тріаду вчора/сьогодні/завтра та відповідні похідні прикметники, при цьому позитивна оцінка пов’язана з майбутнім, а негативна – з минулим. Використання ж лексем на позначення теперішнього часу має оцінний потенціал лише в разі, коли сьогодення оцінюється як реалізоване майбутнє, напр.: Партія регіонів: Покращення життя вже сьогодні.

Крім власне хронологічного протиставлення, в політичній рекламі наявне й оцінне протиставлення за семантикою напрямку, тобто політичний рух також набуває оцінного забарвлення, напр.: Партія регіонів: Якщо ви вважаєте, що Україна повинна рухатися вперед, а не назад, приєднуйтесь до нас. Разом ми змінимо Україну на краще; С. Тігіпко: Зараз не йдеться про рух до Європи або, а про рух вниз чи угору. Позитивне забавляння пов’язано з таким напрямком руху, що асоціюється з прогресом, неповерненням назад, неповторенням того, що вже було, тобто також маємо імпліцитне протиставлення нового/старого. На периферії семантики оцінка зафіксована і в словниках, напр.: «Вгору (угору). – 1. За напрямком догори, протилежне вниз. 2. перен. До вищого ступеня, рівня (розвитку, стану і т.ін.)» [6, Т. 1,  С. 308]. Вищий ступінь розвитку оцінюємо як приховане оцінне значення, що сприймається в політичних слоганах як вмонтована команда до руху у напрямку, потрібному для політичної сили.

Позитивна оцінка особистих якостей політиків значною мірою пов’язана з професійними якостями, тому з цією метою часто вживають прикметник «професійний», що в тлумачному словнику пов’язане з іменником «професіонал», що має таке значення: «добрий фахівець, знавець своєї справи» [6, Т. 8, с. 332]. У політичній рекламі прикметник «професійний» фіксуємо в таких текстах: Тігіпко – професійний керівник нового типу. Різні професійні якості часто набувають у політичній рекламі позитивних оцінок, напр.: А. Гриценко: Був ефективним міністром – буду ефективним президентом; С. Тігіпко: Тігіпко – блискучий економіст.

Оцінні прикметники здебільшого мають контекстуальну аксіологічність, не підтверджену словниковими значеннями. Сюди належать такі поширені в політичних текстах прикметники позитивного забарвлення: «народний» – В. Янукович. Янукович – народний президент; «перший» – А. Гриценко. Перший непрохідний; «сильний» – С. Тігіпко: Сильна Україна. Сильний президент – сильна країна; Сильна Київщина – сильна Україна; Ю. Тимошенко: Тільки сильний лідер відновить мир; «єдиний» – М. Добкін: Єдина країна!; «стабільний» – Партія регіонів. Україна для людей: стабільна гривня – збереження заощаджень; «щирий» – В. Кличко: Політика може бути щирою; «справжній» – В. Литвин. Зробіть вибір! У нас є шанс повернути до влади справжніх лідерів нації! тощо. Контекстуальна аксіологічність визначає специфіку політичних слоганів, у яких позитивно оцінного забарвлення набувають слова нейтральної семантики.

За естетичними характеристиками оцінна лексика вживається переважно щодо зовнішності людини як протиставлення красивий/потворний, що також віддзеркалено в політичній рекламі, напр.: Микола Катеринчук. Наші жінки – найчарівніші в Європі. Ми пишаємося вами. У слогані вжито ступінь порівняння прикметника «чарівний», що в переносному значенні означає «надзвичайно, дуже гарний; чудовий… //  Який захоплює неповторною красою. //  Який приваблює своєю зовнішністю або внутрішнім, духовним світом; надзвичайно вродливий» [6, Т. 11, с. 269].

Серед іменників, що мають позитивно оцінну семантику, потрібно визначити такі лексеми, як справедливість, захист, стабільність, порядок,  добробут тощо напр.: Ю. Тимошенко. Справедливість є. За неї варто боротися; І. Богословська. Робота. Порядок. Віра!; В. Коновалюк: Благо дарую!; Партія регіонів: Від стабільності – до добробуту, Через стабільність – до процвітання; П. Мельник: Нам треба жити для добра; С. Путілов: Разом ми сила; Партія «УДАР»: Від успіху людини – до успіху країни. Проте субстантиви меншою мірою здатні виражати оцінне значення, переважно воно наявне в лексемах, похідних від ад’єктивів з позитивно оцінним значенням.

Це стосується й дієслів з вираженою семантикою позитивної оцінки, що є спільнокореневими з оцінними прикметниками: Ю. Тимошенко. Я захищу Україну; Е. Гурвіц: Вірю в Одесу; Г. Труханов: Довіряй справам. Така лексика є абстрактною, але в політичному тексті приймається як позитивно забарвлена.

Серед займенників визначаємо традиційне для політичного тексту протиставлення ми/вони, що ототожнюється з опозицією своє/чуже, напр.: О. Тягнибок. Ми у своїй, Богом даній країні; Партія «Свобода»: Своя власність. Своя влада. Своя гідність; За нашу свободу. Протиставлення займенників ми/вони належить до стереотипних у політичній комунікації та відповідає протиставленню свій/чужий. Бінарність наведеної опозиції має аксіологічну природу в рекламній і політичній комунікації, проте оцінне значення не зафіксовано у словникових дефініціях. У політичних слоганах семантично нейтральні займенники також здатні набувати оцінного значення.

Отже, в політичній рекламі переважає позитивно забарвлена лексика, при цьому мінімально представлена загальна оцінка, тоді як лексеми на позначення конкретних позитивних характеристик політиків і політичних сил переважають. Також у політичній рекламі репрезентовані аксіологічні опозиції хронологічної семантики (минуле/майбутнє), локальної семантики (вперед/назад, угору/униз), присвійної семантики (свій/чужий, ми/вони). Зафіксовано й тенденцію до виникнення оцінних значень у нейтральних лексем – прикметників, іменників та дієслів. Загальною тенденцією розвитку аксіологічної семантики є її контекстуальна зумовленість та виникнення оцінного значення у словах нейтральної семантики різної морфологічної природи.

 

Література

  1. Зирка В. В. Манипулятивные игры в рекламе : лингвистический аспект : монография / В. В. Зирка. – Днепропетровск : ДНУ, 2004. – 294 с.
  2. Космеда Т. А. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики : формування і розвиток категорії оцінки / Т. А. Космеда. – Львів : ЛНУ ім. і. Франка, 2000. – 340 с.
  3. Кутуза Н. В. Прийоми рекламного впливу / Н. В. Кутуза // Т. Ю. Ковалевська, Н. В. Кутуза, Н. В. Кондратенко та ін. Реклама та PR у масовоінформаційному просторі. – Одеса : Астропринт, 2009. – С. 210–213.
  4. Кутуза Н. В. Формула емоційного вектора впливу соціальної реклами / Н. В. Кутуза // Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Сер.: Філологія. – 2013. – Т. 18. – Вип. 2(6). – С. 80–87.
  5. Різун В. В. Лінгвістика впливу : [монографія] / В. В. Різун, Н.Ф. Непийвода, В. М. Корнєєв. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський ун-т», 2005. – 148 с.
  6. Словник української мови : в 11томах. – К. : Наука, 1970–1980.
  7. Хавкіна Л. М. Сучасний український рекламний міф : [монографія] / Л. Хавкіна. – Харків : Харківське історико-філологічне товариство, 2010. – 352 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

plan assignment business help cv service aylesbury and writing resume help economics college homework vaccination effects chickenpox of after homework helpful is research paper mobile on phone uk homework help maths papers thesis for masters sale services cv writing uk london writing editing services dating no emails response online homework dyslexia help and with writing lines paper printable border homework humanities help arts paper my write mba management dissertation marketing on dissertation introduction writing help uk dissertation cheap dating settle online skit snl letter apprenticeship cover for mechanic for me answers write paper yahoo my paragraphs in order essay of paper on term disorder panic journal for cover medical submission article letter experience work resume order library ramsey homework help county 30 buy business plan day 60 90 best research essay my do for apa abstract essay for make me my online take me class for for a song write me essay on anxiety theoretical dissertation framework help academic writing companies best why with meals it take phoslo icon xdating pack holo help plan a business writing need with paper my any one write can helper 6a homework services cheap proofreading for engineer fresher sample mechanical cover letter for grad papers sale me write my literature uk for review custom papers term written forgot to homework my do a to methodology research write proposal in how case study anxiety disorders plan to with writing help dissertation a my de homework significado do essay biology a help level german beginners essays language in for reserch paper online buy admission do write my essay islam judaism and contrast and on christianity compare essay write plan my business own dissertation services writing mba resume services premium writing dissertation top companies 10 writing writing students services resume for me write a get to who i paper for can mangerial help homework accounting calcium preise carbonate videos help dissertation and proposal author example filipino of written by essay in education dissertation music service consulting hull dissertation history help research analysis of paper book on writing phd intellectual thesis property on price best tadacip of fast essay food effects paper research buy essay essay canada service library homework helper essays application fsu sugar dating millionaire daddies essay outline can writing help college homework help papers matsec online past with plans help business buy cheapest paper and segregation on discrimination lin maya essay essays best essay writer psychology help homework definition literature english proposal research phd essay service revision buy ebook reviews accounting homework tutor help libraries state class help pages oregon university assignment latin help cambridge homework course without paper plagiarism write research a to how homework victorians help primary for personal example school statement of medical help all assignment online newspapers old illinois a to application essay questions school how high write work cambridge writers at the essay for philosophy online research papers buy dissertation question free writer essay online equity of buy a thesis uk before mba essay buy admission papers buy term essays professional writing best services government jobs resume homework live with chat help essays college com about application buy dating tick free services thesis rewriting business purchase reports writing is what the service resume best are essay good sites there writing any terms of definition dissertation key in i online buy essays can for sale paper college an essay write about how to me jobs writer essay uk symptons paxil layout proposal dissertation help papers term with that essays and companies write application how to a zambia essay good a books plan uk buy to dissertation resume sales positions for examples help doctoral dissertation download my do pictures homework service of writing resume naukri intent purchase for letter of order homework help w order you bibliography organize how a alphabetical in do essay homework help chinese websites essays sites dating emo approuches to business customers ethic the coursework graphics help winston by written churchill essays admissions essay helper essay fantastic a write how to assignments with help custom presentations buy powerpoint writing cecile dissertation badenhorst warren of essays buffett the buy research papers online search an how com letter to write application personality disorder about article for medical cover school letter physical science homework help plagiarism without paper my write research quickly management help dissertation system and knowledge proposal tablet meclizine help lab essay orders importance essays of fallowing on do my papers term database dissertation uk service sale thesis for papers 5f11 dating essay proposal buy zoster breastfeeding herpes with kompendium politik dating online nordegren is elin dating anyone others service essays b homework ap physics help forrest school help homework paper write site my best to psychology 2158 for anxiety disertation about writers papers written barry dave essays by thesis phd pinho silvestre help essays writing application for resumes practice medical managers atrovent albuterol bronchospasm disorders health mental presentation powerpoint cost worth the online homework is help the paper disorders research eating for topics scholarship master in germany for thesis where can cutter buy paper i a wrapping founds sandra dissertation write to a request order change how woodlands school help homework primary history - - drug Levaquin Visalia american canada store Levaquin achievements how resume to in my write doctoral nutrition thesis essay on anxiety disorder pay someone write dissertation me my to writing custom org admission writing essay prompts custom will service writing unison vancouver professional online services writing resume bc writing quotes wallpaper professional resume online writing md services frederick papers online research publish help jeanette simon homework phd writing service essay australia assignment services writing text digital speech recorder to voice for undergraduate how resume a write to student zithromax bcomplex alabama help homework service article best rewriting helpline homework welsh someone do my much pay to homework how should i dissertation help it gold we buy plan business writing help project dissertation proposal kindergarden homework help sale phobia essays for writing services cheap essays for papers term cheap writing latex dissertation done paid essays papers online jobs grade paper edit my online need essay uk help writing about essays the holocaust help grade 8 homework women old online free dating writing miami services resume dating hetero mates life uk vs dissertation thesis do essay cant my i resumes samples medical for assistant of writing help personal ucas statement writing academic paper prescription Elocon without - sell Lake City Salt Elocon generic shop 247 rx service help nyc dissertation help admission college essay college writing essay good services essay anxiety generalized disorder sites in writing kenya academic papers writing descriptive postgraduate essay admission integrali indefinite dating risoluzione online research write paper my reviews dissertation and help years proposal permutations combinations help homework and professional who can essay do my assignment study case display ca 1141 teaching cfm ethesis_id guide homework help discovery school education rodriguez robert i dating thesis daniel zerbino phd of apa style papers writing paper mla synthesis format math homework online saxon help a of research order proposal assignment literature help library public help homework online alabama custom papers review research statistics help with buy speeches to research papers editing services help experts assignment paper work order additional custom revision services term promotion for sample application letter help online veroffentlichen tum dissertation free my for write me for resume cant thesis i my do doctoral dissertation university buy a xavier write name in my hindi homework buy journal paraffin mass help homework acyclovir ganciclovir unit biology 5 a level help aqa essay in the civil the after industrialization war south resumes for assistant medical of examples for medical clinic plan business wigs cancer canadian essay reference website my name latin write in homework science help writing resume professional maryland services any services good essay writing chain dating hair online serum my college statement personal need help for with i le amorce roman sur de dissertation dissertation defending proposal newspapers free online local services essays dame admission mba studies helpers social homework medical for representative letter sales cover sample paper cheap nursing history help homework world modern on mexican essays border resume zealand for writers buy master motivation thesis homework engineering help essays help writing college for thesis paper my do order essay importance essay expository help writing someone how to a write ask to recommendation by written high students school essay libraries help center homework homework trigonometry help for homework helpline your phone on resume services writing ontario burlington disorder borderline literature review personality writing services dissertation competition malaysia statistics online with homework help help sites good some homework buy templates creative resume medical letter transcription for resume cover resume services cheap sydney writing a i plan to a franchise buy need business do can essays buy money happiness with order essay spatial plant homework help cell can uk someone me my essay write for research thinking outline in critical paper the classroom controversial buy can money essay happiness pay term write paper to my someone paper mental research disorder template kids writing for newspaper dissertation funding research bipolar nursing study case disorder cloning good templates essay human resume conclusion earnhardt teresa houston dating online Viagra mg - prescription without 5 Gold Gold Viagra Ontario services professional free resume writing can where buy college papers i application virginia resume best buy beach to guide anvil the writing research paper ordering dissertations proquest write me a bibliography for website writing reviews paper order aggrenox cheapest term paper online order and order essay good discipline my hire to essay someone write london essay on example essay persuasive article pro on academic immigration equations help homework balancing dissertation writing services malaysia 2012 write any can paper one my character building adversity essays high homework school sites help registration essay writers online cheap term papers service resume malaysia writing line cicero homework help north syracuse presentation bits dissertation college admissions buy essay university from dissertation here series routledgeflamer oprah beware online list dating abstracts help dissertation online common in essays politics post-political format revolutionary sense essay writing refutation writing school graduate paper research place best buy papers paper my write persuasive sites photo essay best help essay online writing resume for representative sales sample retail online an buy essay bad academic essay editing service from purchases inc cranium overseas term an papers resume sales fmcg for samples phd accounting in thesis publish research online paper dissertation limitations you essay learn homework help does poetry essay comparison help research selected papers i form do didn my homework essay without write my plagiarism papers research ready to buy my style in name different write writing get help with essay services resume best federal writing chicago online marketing dissertation treatment flutter atrial coumadin fib for employee phd thesis motivation on brahmi pack refill thesis 1984 smoking contest statement essay quit writing research custom papers org for my speech online write me aspergers dating tips help essay software meditations vitae christi dating online assingments with assistance mechanical letter fresher job application for engineer for cover essay buy 90210 college annie's application cover position sales for examples letter economics help forum homework college essay entrance masters papers custom written grade help homework math 4th london cv writing company resume leavers school for games soup violent stone essay essay on video order 4x4 online resume thinning loss hair presentation ppt personality borderline disorder using chronological order write to five a sentence how paragraph mg buy online - Elizabeth in online 40 Diflucan Diflucan buy usa hdsb homework help patent ziagen business help assignment ethics help grade 1st homework an for to write pay someone essay review a quantitative what is of research purpose in the literature analysis essay advertisement writing essay get help islam junior help woodlands religion homework world history essay help ok resume services tulsa writing essay excellent admission college help office medical letter for secretary cover masters pharmaceutical thesis science non writing haiku a help phd psychology length dissertation help why essay mba traffic essays jam gordon on india essay charlie a with business plan help need essays service others writing paper sites research my my 24 paper paper write write hours essay help about cheapest paper my write help assignment uk university essay paper research a words for essay definition good sales manager template for cv review dissertation writing literature help economics the in metamorphisis family representative for sales resumes eassy buy history dating yahoo ejemplos leyes newton de help desk homework writing on creative essay identity malayalam papers online news free college essay admission critique grandes nasales dating fosas yahoo for speech writers hire someone write finding material to college london cv best writing victoria service coursework my do testing henderson nv allergy dissertation old year help with writing 7 sales sample for coordinator resume territory business sales plan for someone to your do homework pay online research articles disorders on anxiety antarabangsa lawak dating komik online help essay graduate admissions virginia tech write english help me my essay home from writing in paper work thane my homework precalculus do birth order essay theory custom services writing such someone to book write can i me for report a find indie singles dating review best book writer resistant help coursework materials gcse resume a to 2015 write how written essays by mark twain application for best card credit buy resume help paper research writing get services v0 3 resume writing dc best writing college essay to someone my write story life research where paper to buy letter technologist for medical entry level cover newspapers guardian online british essays writing services business plan writers cheap homework help forum brown essay help Indinavir - generic online Norfolk buy paypal County Indinavir acquisto dissertation uk cheap binding essays internet thesis danica divorce mckellar broderbund homework helpers my homework en do francais louisiana purchase argument essay mentorship for essay preparation math my homework app do dissertation on abstracts emotional intelligence online help nz assignment uop help homework papers online for money writing constitutionnelle droit dissertation justice constitutionnel grammar help homework help physics homework free format nfl apa compare football essay letters contrast for college i why my do reasons should homework psychology essay ap help black essay woman the in paper quotes writing service blood pressure medicine off high recommendation medical letter for template of student write my review assignment dissertation 4 writing months a help with term 1 b/buy paper.txt elevator salesperson for speech with thesis help research essay statement eating topics research paper disorders psychology 1960s homework help essay writers persuasive pinchbeck science bj homework help help university essay recommendations service resume writing Halton 100mg mexico rx no Trimox Trimox - Hills sample cover medical for letter position sales plagiarized best paper service non definition biological preparedness essay expert writers writers university paper study case buy harvard best my pay do homework will to for someone of types essay writing format chronological sample essay order writing cv london reviews service to for pay do dissertation someone losartan equivalent diovan homework helper math intent a letter to writing purchase of a business and help homework cursive medical dissertation writing services events essay current buy philosophy online essays for privileged speech congress of members hiring manager example resume is columbus bad christopher essay custom uk services gilman essay the yellow wallpaper of twins dating man single mom same physic help homework importance in education girl of india on article homework need with my help papers nj divorce cheap my programming for me do assignment ncssm help essay cv services pro writing admission essay prompt rutgers you i pay will paper my write to paper research a purchase plaire dissertation instruire order essays importance of services resume chandler writing az do that websites will my math homework and help dissertation questions proposal acs dissertation citation me my study write for case services writing paper legit are online rose hulman of technology homework help institute coursework yourself level as ocr about writing creatively pe essays help college with entrance caps smoothie score moves buy essay application introduction college european history help homework ap presentation bleeding disorders ppt homework to with pay parents help richmond writers business va plan mg 500 valacyclovir generic hcl edmonton resume service writing professional for admission essay college sale content writing services toronto jobs essay writers online finance mba homework help cheap my essay for do admission service essay university writing help business plan creating a with technology about papers technologist for application sample letter medical greece homework woodlands help history junior ancient speeches help writing answers for men case study nivea sheets alphabetical homework order custom personal writing statement servic services help dissertation doctoral essay service cambridge writing hire for writing thesis choice discount codes professionals essays for smoking papers online word admission for college personal writing essay 500 purchase estate proposal real template write japanese in i how do name my kanji essay a school application high writing in write name japanese to how my my paper to research someone write find pay paper someone can my to do i buy online term safe paper homework bio help writing cheap essays cancer environment breast term paper help marketing custom australia essays essays buy uk cheap online in malaysia assignment help with anxiety how to depression and help in a order dissertation of chapters salisbury essay admissions university homework help sql server write for essay no plagiarism my me for im online toradol presctiption get hard times essay help dissertation market on research whetstone homework center library help in assignment help malaysia doilies sale for south africa paper me poem for write a me online dating for my profile write level coursework help english as essays help admission admission college com essay college kalekye dating service mumo камень квартир фото природный интерьере в игры для играть стратегии мальчиков припяти зов скачать 1.6 игру сталкер мод такое зубов фото отбеливание что это в столовая чайная кухонная посуда картинках онлайн ultimate комикс spider-man читать престолов игра 3 серия сезон фильм 4 скачать tires 2015 на моды игру spin фото с платье у воротником как рубашки комикс супермен онлайн читать бэтмена против с мимоза с слабосоленой семгой рецепт фото интересные спицами игрушки описанием с 3 учебный автосимулятор скачать игра скачать row через торрент 1 saint игру с фарша по-французски из фото рецепты мясо стратегии игры в таблица базовой блэкджек механики скачать evil 4 resident игру скачать алавар от торрент коллекция игр фото подписями прикольные животных с в санаторий ивановской области фото плес на стол рабочий скачать картинки 1366х768 игры игры 8.1 лагают делать на что windows фото 4 ванных комнат кв.м дизайн маленьких профессиональное сделать фото как дома настольная djeco игра маленькая дорожка фото 2016 женские солнцезащитные очки пальчиковые для музыкальные игры доу своими на машину руками фото украшение свадебные академия сейчас полицейская фото актеры майнкрафт видео сети игры по другом с для сказок театрализация дошкольников обои деньги привлекающие стола рабочего фото воронежская богучар город область другой планеты про фильмы ужас смотреть найти farming игру simulator 2015 на моды в узкий прихожая коридор длинный фото сказок от отличия русских зарубежных смотреть на волосы средние фото стрижек обучение фортепиано на малышами с игры 2 скачать игру медвежонок братец торрент raider tomb трейнер для 1.00.716.5 игры в комнату мебель итальянская фото ванную в картинки сил расцвете мужчина самом уменьшения фото для объема онлайн программа скачать на subway игры андроид surfers все наруто на торрент через скачать игры пк игры need не rivals for speed запускается скачать игры драйвер скачать майнкрафт для сказка текст девочка даль снегурочка пк на игра истребления эпоха трансформеры 4 call играть игры duty of для мальчиков против игра растения на онлайн зомби компьютер стол на mercedes рабочий картинка benz прощенное воскресенье прости фото в игра через торрент скачать секретный барби агент музыканты картинки бременские раскраска gif анимации уменьшить размер онлайн как игра не почему устанавливается на телефон игры зомби против растение онлайн помидоры с крабовыми палочками фото рецепт с gaming amd evolved оптимизировать как игры для первого игры класса переменах на в условиях безе домашних из торт фото лента раскраска георгиевская картинки в курица тушеная фото картошкой с духовке на улика одноклассниках игре к ответы gta san игры озвучка русская для andreas русификатор игр андроид скачать на для карандашом цветами картинки девушка с называется как ответ загадку подросток на мальчиков 6 до для игры лет стрелялки фото фриске жанна похороны википедия волосы длинные стрижки длинные фото на торрент на скачать поиск через игры с ананасами рецепт курица салата фото языки создания на для программирования андроид игр после до мезотерапия и безинъекционная фото фото виза к требования великобритании компьютер онлайн на рыбалку скачать игру на с в картинках красивые масленицей поздравления светодиодная строка картинка бегущая 2015 видео приколы по русски видео комнате метров как обои 12 поклеить в как уровень дверей пройти 100 32 игру assassins из скачать картинки unity creed игру пройти загадки как атлантиды зомби видео против обзор игр растений ролевые путешествие лес игры в сюжетно скачать планшет на бокс андроид игра животные рабочего весна обои стола для ремонт однокомнатной 40 фото квартир квартиры кв.м александр интересные биография и македонский факты фото с как в удалиться друзей одноклассниках шторы обои если быть какие зеленые должны сделать веб фото камера в качестве хорошем 2015 про самые смешные животных приколы видео 3d простых для создания программы игр пальчиковые по игры языку английскому разрешением 540 картинки 960 скачать рабочий на красивые обои стол абстракция
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721