ПОЗИТИВНО ЗАБАРВЛЕНІ ОЦІННІ ЛЕКСЕМИ В ПОЛІТИЧНИХ СЛОГАНАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.161.2’42:32

Н. В. Кондратенко

Одеський національний університет

 імені І. І. Мечникова (Одеса)

 

ПОЗИТИВНО ЗАБАРВЛЕНІ ОЦІННІ ЛЕКСЕМИ В ПОЛІТИЧНИХ СЛОГАНАХ

 

Статтю присвячено аналізу позитивно забарвлених оцінних лексем, вжитих у політичних слоганах виборчих кампаній періоду 2012–2014 років. Виявлено особливості репрезентації оцінних характеристик політиків і політичних партій в аспекті виокремлення позитивних іміджевих ознак. Простежено динаміку розвитку контекстуально зумовленої аксіологічної семантики в нейтральних лексемах у політичних слоганах.

Ключові слова: політичний слоган, оцінна лексика, конотація, семантика.

Статья посвящена анализу позитивно-оценочных лексем, функционировавших в политических слоганах избирательных кампаний периода 2012-2014 годов. Выявлены особенности репрезентации оценочных характеристик политиков и политических партий в аспекте выделения позитивных имиджевых признаков. Прослежена динамика развития контекстуально обусловленной аксиологической семантики в нейтральных лексемах в политических слоганах.

Ключевые слова: политический слоган, оценочная лексика, коннотация, семантика.

This article analyzes positively stained evaluation of tokens taken political slogans election campaign period 2012-2014 years. The features representation evaluative characteristics of politicians and political parties in terms of distinguishing positive image attributes. Traced the dynamics of contextually conditioned axiological semantics in neutral token political slogans.

Key words: political slogan, estimated vocabulary, connotation, semantic.

 

Актуальність статті зумовлена потребою ґрунтовних лінгвістичних розвідок у галузі рекламних текстів, зокрема аксіологічних складників рекламних слоганів, що виражають основну ідею рекламної кампанії та містять політичне кредо певного політика або політичної партії. Дослідження рекламних текстів представлені низкою мовознавчих праць в українській (Н. М. Грицюта, В. В. Зірка, А. В. Ковалевська, Н. В. Кутуза, Т. В. Смірнова, Л. М. Хавкіна та ін.) та зарубіжній (Т. Е. Грінберг, О. В. Медведєва, І. Морозова, Л. І. Рюмшіна, І. Ю. Черепанова та ін.) науці. Проте проблеми вживання оцінних лексем у політичних слоганах значною мірою залишалися поза увагою дослідників, незважаючи на їхню релевантність у рекламному дискурсі. Аналізуючи оцінну лексику в комерційній рекламі, В. В. Зірка зазначає: «У рекламному тексті оцінка входить як частина до загальної побудови опису, вона взаємодіє та органічно пов’язана з дескриптивним аспектом, створює його оцінну перспективу» [1, с. 172]. Релевантність аксіологічної семантики у сприйнятті та розумінні тексту доведено й низкою актуальних досліджень з функціональної семантики оцінки (Н. Д. Арутюнова, Е. О. Вольф, Т. А. Космеда та ін.). В україністиці категорію оцінки досліджено насамперед в аспекті прагмалінгвістики [2].

Мета нашої розвідки – проаналізувати політичні рекламні слогани, до складу яких входять оцінні лексеми. Предметом аналізу є позитивно забарвлена аксіологічна лексика, а об’єктом – політичні слогани з оцінними лексемами.

Ми розглянули політичну рекламу, скеровану на створення позитивного образу політичних лідерів, тому в матеріалі наявні лише позитивно забарвлені оцінні лексеми. Н. В. Кутуза зазначає, що лексеми з оцінно позитивним навантаженням використовуються «в аспекті позитивного скерування впливу рекламного дискурсу (або підсилення вже наявних позитивних емоцій) у всіх видах реклами (комерційній, політичній, соціальній)» [4, с. 85]. Використання в політичних слоганах позитивно забарвленої лексики зумовлено й тим, що «реципієнтові неприємно отримувати інформацію, яка суперечить його установкам, поглядам і самосприйняттю, тому він або буде уникати цієї інформації, або спростовувати її» [5, с. 71–72]. Матеріалом для аналізу слугували політичні слогани політичної реклами, що функціонували протягом 2010–2014 років в українському інформаційному просторі.

У політичній слоганістиці оцінна семантика передусім зосереджена в прикметниках загальної та часткової оцінки: хороший/поганий, красивий/потворний, прекрасний/гидкий тощо. Прикметники хороший, добрий, гарний, найкращий, прекрасний виражають загальну оцінку об’єкта, тобто дають узагальнену оцінку, що сприймається як фактична інформація, напр.: В. Бондаренко: Добрий господар у рідному місті. Проте загальнооцінна лексика в політичній рекламі має поодинокий характер, напр.: В. Кличко: Якісні комунальні служби; Соціалістична партія: Єдиний центр – якісна країна; В. Литвин: Вибери нормальних. Так, прикметник «нормальний» містить оцінну семантику у словниковому основному значенні: «Нормальний. – Який не має відхилень від норми; який відповідає загальноприйнятим нормам, установленим вимогам і т. ін.; звичайний» [6, Т. 5, с. 443]. У такому значенні «нормальний» сприймається як «нормативний», тобто такий, що відповідає усталеним у суспільстві нормам і правилам, отже, містить позитивну оцінну характеристику. Прикметник «якісний» вживається в одному із значень як «високоякісний», тобто такий, «який відзначається дуже доброю якістю» [6, Т. 1, с. 495], отже, також вказує на позитивну оцінку.

Однак більшість лексем, що мають оцінне значення в текстах політичної реклами, у словнику є нейтральними, а аксіологічність у них виключно контекстуального типу. При цьому аксіологічність реалізована в межах позитивної оцінки, оскільки «використання конкретних / образних епітетів, апелятивів із позитивною семантикою сприяє створенню наочного та яскравого образу рекламованого об’єкта, що дає змогу визначити, спрогнозувати ставлення мовця до адресата» [3, с. 212]

Так, прикметник «новий», поширений у політичній рекламі, набуває позитивного забарвлення у семантичному протиставленні новий/старий, де нове ототожнюється з минулим і поганим, а нове – з майбутнім, напр.: П. Порошенко. Жити по-новому; О. Костусєв: Новий рік. Новий мер; Н. Королевська: Нова економіка – нова країна, Нові лідери – нова країна; Партія регіонів: Будуємо нову країну; І. Богословська: Людям потрібна нова влада. Л. М. Хавкіна зазначає, що таке слововживання є актуалізацією бінарної опозиції «новий – старий», а «універсальним для рекламного міфу є надання позитивної конотації феномену «новизни», причому відповідний архетип може реалізовуватися як через низку лексем на позначення часових понять (зокрема, «майбутнє»), так і безпосередньо через лексему «новий» [7, с. 125]. Вживання ад’єктива «новий» для оцінно позитивної характеристики політиків і політичної діяльності загалом характерне для українських політичних слоганів. Бінарна опозиція старе/нове має яскраво виражене аксіологічне значення, хоч тлумачні словники не фіксують жодних оцінних семантичних компонентів, навіть на периферії [6, Т. 5, С. 433–434].

Протиставлення нового і старого зумовлює й аксіологічне протиставлення минулого/майбутнього в хронологічному аспекті, напр.: А. Яценюк. Зміни майбутнє. Країну врятує продуктивне село. Негативне оцінка усього того, що було в минулому, пов’язана з негативною оцінкою вчорашнього дня, минулих подій, оскільки позитивної семантики набуває все, що пов’язано з майбутнім, напр.: Комуністична партія України: Голосуючи за Симоненко – обираєш завтрашній день! У політичній рекламі фіксуємо аксіологічну тріаду вчора/сьогодні/завтра та відповідні похідні прикметники, при цьому позитивна оцінка пов’язана з майбутнім, а негативна – з минулим. Використання ж лексем на позначення теперішнього часу має оцінний потенціал лише в разі, коли сьогодення оцінюється як реалізоване майбутнє, напр.: Партія регіонів: Покращення життя вже сьогодні.

Крім власне хронологічного протиставлення, в політичній рекламі наявне й оцінне протиставлення за семантикою напрямку, тобто політичний рух також набуває оцінного забарвлення, напр.: Партія регіонів: Якщо ви вважаєте, що Україна повинна рухатися вперед, а не назад, приєднуйтесь до нас. Разом ми змінимо Україну на краще; С. Тігіпко: Зараз не йдеться про рух до Європи або, а про рух вниз чи угору. Позитивне забавляння пов’язано з таким напрямком руху, що асоціюється з прогресом, неповерненням назад, неповторенням того, що вже було, тобто також маємо імпліцитне протиставлення нового/старого. На периферії семантики оцінка зафіксована і в словниках, напр.: «Вгору (угору). – 1. За напрямком догори, протилежне вниз. 2. перен. До вищого ступеня, рівня (розвитку, стану і т.ін.)» [6, Т. 1,  С. 308]. Вищий ступінь розвитку оцінюємо як приховане оцінне значення, що сприймається в політичних слоганах як вмонтована команда до руху у напрямку, потрібному для політичної сили.

Позитивна оцінка особистих якостей політиків значною мірою пов’язана з професійними якостями, тому з цією метою часто вживають прикметник «професійний», що в тлумачному словнику пов’язане з іменником «професіонал», що має таке значення: «добрий фахівець, знавець своєї справи» [6, Т. 8, с. 332]. У політичній рекламі прикметник «професійний» фіксуємо в таких текстах: Тігіпко – професійний керівник нового типу. Різні професійні якості часто набувають у політичній рекламі позитивних оцінок, напр.: А. Гриценко: Був ефективним міністром – буду ефективним президентом; С. Тігіпко: Тігіпко – блискучий економіст.

Оцінні прикметники здебільшого мають контекстуальну аксіологічність, не підтверджену словниковими значеннями. Сюди належать такі поширені в політичних текстах прикметники позитивного забарвлення: «народний» – В. Янукович. Янукович – народний президент; «перший» – А. Гриценко. Перший непрохідний; «сильний» – С. Тігіпко: Сильна Україна. Сильний президент – сильна країна; Сильна Київщина – сильна Україна; Ю. Тимошенко: Тільки сильний лідер відновить мир; «єдиний» – М. Добкін: Єдина країна!; «стабільний» – Партія регіонів. Україна для людей: стабільна гривня – збереження заощаджень; «щирий» – В. Кличко: Політика може бути щирою; «справжній» – В. Литвин. Зробіть вибір! У нас є шанс повернути до влади справжніх лідерів нації! тощо. Контекстуальна аксіологічність визначає специфіку політичних слоганів, у яких позитивно оцінного забарвлення набувають слова нейтральної семантики.

За естетичними характеристиками оцінна лексика вживається переважно щодо зовнішності людини як протиставлення красивий/потворний, що також віддзеркалено в політичній рекламі, напр.: Микола Катеринчук. Наші жінки – найчарівніші в Європі. Ми пишаємося вами. У слогані вжито ступінь порівняння прикметника «чарівний», що в переносному значенні означає «надзвичайно, дуже гарний; чудовий… //  Який захоплює неповторною красою. //  Який приваблює своєю зовнішністю або внутрішнім, духовним світом; надзвичайно вродливий» [6, Т. 11, с. 269].

Серед іменників, що мають позитивно оцінну семантику, потрібно визначити такі лексеми, як справедливість, захист, стабільність, порядок,  добробут тощо напр.: Ю. Тимошенко. Справедливість є. За неї варто боротися; І. Богословська. Робота. Порядок. Віра!; В. Коновалюк: Благо дарую!; Партія регіонів: Від стабільності – до добробуту, Через стабільність – до процвітання; П. Мельник: Нам треба жити для добра; С. Путілов: Разом ми сила; Партія «УДАР»: Від успіху людини – до успіху країни. Проте субстантиви меншою мірою здатні виражати оцінне значення, переважно воно наявне в лексемах, похідних від ад’єктивів з позитивно оцінним значенням.

Це стосується й дієслів з вираженою семантикою позитивної оцінки, що є спільнокореневими з оцінними прикметниками: Ю. Тимошенко. Я захищу Україну; Е. Гурвіц: Вірю в Одесу; Г. Труханов: Довіряй справам. Така лексика є абстрактною, але в політичному тексті приймається як позитивно забарвлена.

Серед займенників визначаємо традиційне для політичного тексту протиставлення ми/вони, що ототожнюється з опозицією своє/чуже, напр.: О. Тягнибок. Ми у своїй, Богом даній країні; Партія «Свобода»: Своя власність. Своя влада. Своя гідність; За нашу свободу. Протиставлення займенників ми/вони належить до стереотипних у політичній комунікації та відповідає протиставленню свій/чужий. Бінарність наведеної опозиції має аксіологічну природу в рекламній і політичній комунікації, проте оцінне значення не зафіксовано у словникових дефініціях. У політичних слоганах семантично нейтральні займенники також здатні набувати оцінного значення.

Отже, в політичній рекламі переважає позитивно забарвлена лексика, при цьому мінімально представлена загальна оцінка, тоді як лексеми на позначення конкретних позитивних характеристик політиків і політичних сил переважають. Також у політичній рекламі репрезентовані аксіологічні опозиції хронологічної семантики (минуле/майбутнє), локальної семантики (вперед/назад, угору/униз), присвійної семантики (свій/чужий, ми/вони). Зафіксовано й тенденцію до виникнення оцінних значень у нейтральних лексем – прикметників, іменників та дієслів. Загальною тенденцією розвитку аксіологічної семантики є її контекстуальна зумовленість та виникнення оцінного значення у словах нейтральної семантики різної морфологічної природи.

 

Література

  1. Зирка В. В. Манипулятивные игры в рекламе : лингвистический аспект : монография / В. В. Зирка. – Днепропетровск : ДНУ, 2004. – 294 с.
  2. Космеда Т. А. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики : формування і розвиток категорії оцінки / Т. А. Космеда. – Львів : ЛНУ ім. і. Франка, 2000. – 340 с.
  3. Кутуза Н. В. Прийоми рекламного впливу / Н. В. Кутуза // Т. Ю. Ковалевська, Н. В. Кутуза, Н. В. Кондратенко та ін. Реклама та PR у масовоінформаційному просторі. – Одеса : Астропринт, 2009. – С. 210–213.
  4. Кутуза Н. В. Формула емоційного вектора впливу соціальної реклами / Н. В. Кутуза // Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Сер.: Філологія. – 2013. – Т. 18. – Вип. 2(6). – С. 80–87.
  5. Різун В. В. Лінгвістика впливу : [монографія] / В. В. Різун, Н.Ф. Непийвода, В. М. Корнєєв. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський ун-т», 2005. – 148 с.
  6. Словник української мови : в 11томах. – К. : Наука, 1970–1980.
  7. Хавкіна Л. М. Сучасний український рекламний міф : [монографія] / Л. Хавкіна. – Харків : Харківське історико-філологічне товариство, 2010. – 352 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay type website my paper help essay good write introduction how a to dissertation prescription lacto-g without prices cheapest buy lowest help homework essay compare contrast login essay writer cheap services resume dissertation ptlls today prize history uk essays marriage gay essay yahoo answers professional ottawa in resume services online paperwork with help world on essay fashion discursive the whether causes eating disorders writer job essay case mental studies disorders does write a med statement personal it school take long to how for math 8th homework grade help rythmol buy with discount best a imitrex perscription without dating frauen lernen chatten kennen kiffer college papers buy cheap help pre-algebra my need with i homework online loss order cream hair jelly refill price oral apcalis sx best assignment help in sydney princeton hunting pro essay obama's michelle essay extended definition essay help homework brainstorm with help need coursework essays written by alice walker prednisone cheap with a author bibliography how to order no laws arson about dating in wisconsin services writing cover free letter on reviews positive buy amazon college help application essay custom writing help me my write research paper the 5 of order is what a paragraph essay thesis phd dissertation unisa gas and oil writing cv service us eat you foods coumadin when take to law help contract essay on paper research mozart firm structure performance dissertation capital personal admission writing college statement a for college my entrance essay write papers research fashion admissions essay rpi public nyc help school homework accupril for best website concept paper research writing writing of types paper styles against for and buying online essay a me have for written report book services calgary resume best writing editing review essay service writing service paper journal thesis umi order dissertation write findings to how in dissertation do a questionnaire how to apa writing paper paper buy term best on originality wrinting assignment in an uk buy glucotrol essay buy nothing first the day help language paper english gcse someone write pay to a have paper research statement paper eating thesis disorders for on - at online walmart reviews Zo-20 buy Zo-20 Gresham paper pads cheap scrapbook help online free homework order plan business research apa style paper custom essay online now an buy uk baralgifen buy phd service dissertation editing biaxin tired thesis buy store 6584 master online services dubai resume online best writing order coursework casio paper writer homework homework help elephant website essays hate i buying without order prescription cleocin gel mail online homework english helper essay college tutor buy essay price low gabrie doc tarde college paper help homework equations balancing assignment services reviews writing teflon helper homework science do someone my assignment card order resume without credit online companies academic top writing order essay paragraph assistant format letter medical for cover service writing essay is cheating using an london cv companies writing custom writing australia essay website review help assignment guide research ebook paper writing anvil new to the help essay lnat essay writing benefits services of check online your paper help grammer homework help homework learning disability of literature review scratch writing cheap essay professional from no order author bibliography write should what essay format college i my in writing services retired resume military for write dbq application how school a high to essay three scholarship sentence microzide without worldwide rx writing writing co uk custom resume custom - buy cheap Rochester online safe uk tablets Amra buy Amra can help with coursework teachers service cv canada writing essay ailey essay alvin of biography specific types delivery day sumycin 3 resume writing of user services reviews papers term custom cheap thesis 2010 payroll system computerized nba paper on writtings custom com verb help language predicate subject homework canada fruit cialis pills from soft brand dc best for resume writing accountants services objectives for resume sales artane online 133 essay papers cheap order essay lawful disobeying custom writing creative written assignments do please homework my dissertation adrienne lazazzera essay abortion on american purim oldest radiocarbon dating and cheap paper plates cups writing dissertation online top 10 companies eating disorder application essay college caps danazol comprar can my paper for get cheap research written where i money departamentul interethnic dating or mg mg (generic) viagra 50 100 gold html essay internship time pearl harbor criminal photo essay experience justice index time help dissertation writing a paper where writing can i japanese buy pay write my cheap someone paper computer science and in phd thesis engineering examples letter for sales director cover services writing resume naukrigulf college homework econ help education phd development thesis sustainable entries homework with help adjusting accounting essay war persuasive on of essay solomon song is essay what a custom online free medical papers territory business plan for sales south plan companies writing africa business language homework helper arts ddavp sale my write to how goals homework physical help education with help poem writing presentation purchase resume 10 writing legal best service own recommendation to of my told write me teacher letter plan business pay here buy here a schools climate dissertation changing website writer useless essay dissertation corrig francais writing and cv resume services recommendations evacuation help homework ww2 chennai dissertation help in shipping overnight buy pack ed advanced homework help science management job for an application college writing essay an the parts list five essay of past online papers biology custom for writing kindergarten paper university thesis oxford phd write my essay business writers essay contemporary science natural help homework from mg canada gold vigra 100 service company writing dissertation prospectus vs proposal writing reputable essay companies de un sujet dissertation faire des sciences comment sociales dream the written essays on american writing services servio article outline explanatory essay college level essay buy speakers audison thesis sale for format mechanical holders resume diploma for papers fast custom homework word problems help dissertation yelp cheap services writing national in benefit essays of malaysia service бабы-зрелые-в-нижнем-белье-частные-фото- Скачать папа осьминог игра торрент фото голых девчат порно Фото тату на латыни с переводом фото крупные девушки голышом на отдыхе раскраски Картинки для на букву э дождь фото планом порно крупным лесби золотой торрента reckoning с Скачать игру Тест игры world of tanks скачать отбивных свинины Рецепт фото из Картинки к 8 марта на открытку андроид Черепашка для игра ниндзя Годовщины свадьбы по годам фото трах жоский фото фото девушек на кухне с мужем игры про глюкозу старая блядь с длинными ногтями раздвигает пальцами пизду и сосет в спальне член интим фото крупный план в попки красивые фото спортивных штанах девушек Фото красивых павлодаре в гта Видео игры апокалипсис зомби 5 Майнкрафт голодные игры со свинкой Чем открыть фото на компе с айфона ног домашний фото между трусы засветила фото хэллоуин Читы игры растения против зомби голышом мать фото днём с Картинки медвежата рождения порно раб транс когда любовь рядом Статусы он про ретро фото голых дамочек порнофото одна на кучу членов для века статус статус для еврея himalaya speman Асино фото в теплице сделать грядку Как с на Как скачивать диска psp игры игру на скачать русском планшет на рыбалка игру скачать сказки Машины игра мамаши груповуха порно фото фото пезд зрелых женщин крупным планом Любимый надписью муж картинка с Скачать игры для кс 1.6 jailbreak целкой наташей с секс фото размер Дербент хуя увеличить как фото рвут целка фото порнографически рождения картинки поздравления с стильные днем качестве без в фото порно хорошем и в одежде пенектомия фото Драконы в игре драконы и титаны по приколы Смотреть видео ютубу кривая линия Смотреть онлайн ужасы частная порнофотосессия хай игры дмонстр Ужасы стивена кинга читать онлайн взрослая женщина пизда фото фотоальбомы девушки с большими попами в контакте Егор тарабасов и линдси лохан фото анджелина джоли фотографии порно видео аквариум большой фото в мире Самый голые девушки фото фигурой со сексуальная стройной Коллекционные карточные игры на pc и порно фото сын мать инцидент фото нива серая Игры монстр хай плавать с лагуной фото пластики шерзингер до Николь ужасы панацея Любимов усолье д.2 16 квартал фото Настройки на ноутбук acer для игр фильмы какие интересные посмотреть напольная плитка Фото кухни для Деберце скачать на компьютер игру Олимпийские игры 2024 года пройдут чтению задания 1 Картинки класс по для капкейки рецепт фото Крем с игра кубик java страшные топ Самые мире ужасы в Ответы в игре 94 звёздные войны стенки Рабочей фото кухни кафелем Картинка телефон samsung galaxy 4 Классическая кухня с патиной фото Какие фото комнатные бывают пальмы секс фото крупным планом в сауне айфон с компа фото на закачать Как Скачать игры на андроид игры 3д мужа любимого Статус красивые про Американская история ужасов 1 6 порно сайты жестокий секс фото Фарш фото с в горшочках рецепты Дома цены и набережные челны фото Олимпийские летние игры в лондоне для Чип игра денди скачать дейл и Скачать игру revolt 2 для андроид игры 2015 pc стрелялки на Скачать Ответы в игре 100 дверей сезоны Дизайн в ванной своими руками фото 1920 1080 фото для рабочего стола бутылка в жопе фото подростков Поздравления с 8 марта рисунки фото девушек чулках мини в сексуальных фото и в попочки порно скачать фото Салат из кукурузы рецепт с фото мёртвой сказка Мультики царевне о по пальчику в попке и киске фото смотреть большые фото зрелых баб раком Анекдот русский и немец на границе Игры винкс одевалка блум сиреникс Подарок на 50 лет мужчине с юмором москву картинки фото щелкунчика Крысиный из король Игра fable anniversary на xbox 360 вахта цветок фото Дизайн интерьера кухни 8 кв.м фото секс тётки фото красивыми окнами коттеджей с Фото фото раком.порно маришка стоит Как скачать игру на диск для xbox козелок с фото Игры на русском языке для андройд книги музыканты картинки бременские auto фото sport Красное свадебное платье цена фото Перехватчик пакетов для онлайн игр гравити картинки Смотреть фолз из фото срака порно пизда и Болезни кур и их лечение и фото первенства по Врозыгрыше футболу Скачать вк картинки для пацанов Шелехов члена средний какой размер поэтапно фото сделать стрелки Как надписью пара Картинка с красивая Все видео из игры resident evil 2 порно колготи фото фигурное фото мыло Фото домов с чертежом одноэтажные во время игр Организация прогулок Карта россии по регионам картинки фото эрмитаж даная cookie run игра порнографические фотографии девушек задницы фото порно Ежевика сорта для подмосковья фото ищу мужчину для обмена интим фото Скачать ускоритель для игр андроид выживание игры survival о Скачать Статус вк я его люблю он меня нет читать сыновья картинками Осеева с Как поставить картинку на рекламу эротические зарисовки на фото мужчины порноактёры фото фото кончами с фистинг порно фото молоденький в желтые фото сперме комки загрузить картинках в Как статусы Читы игры пламя восстания голодные порно онлайн лешение девственности mya фото dark фото попок в джинсах лезьбиянки фото много фото Цветы и их название в картинках Игра престолов 4 дата выхода сезон про похудение картинка Прикольная Как убрать шумы с фото в фотошопе в фото тонах бело Гостиная красных фото Платья выпускные 2015 новинки фото без трусиков девушек ебёт кончает чулках в фото. мать ей прямо друга рот в своего и все дождь женский порно золотой 14 февраля картинки на белом фоне Как поставить в вк статус галочка зелеными стрелками с Игра 94 земля Как носить кроссовки с пальто фото Что лучше для игр windows 7 или 10 Игра lego star wars звездные войны Нарощенные острые ногти фото 2015 Фото прилучного агаты и муцениеце смотреть Самые видео игры страшные картинки г.киров лет мальчика Игры для 6 одного картинки в фотосессия порно одноклассниках с порно русское домашнее сестрой порно фото школьниц в чулках частное полезных африке ископаемых Виды в Лепка из глины для начинающих фото во щели девченку узкие все фото ее трахает мужик секс фото мамочка стари war для thunder игры орлы Золотые Игры на телефоны samsung gt-c3011 реальные порно измены жен фото Молодежные для девушек пальто Игры делать операции для мальчиков фото Собаки глазами с выпадающими скачать 1 торрент край фар Игра фото девушке парень в гандоне кончил в туалете Красивые картинки для авы на стим в крупное пизде фото руки игра подрывника прыгает лужам пеппа свинка Игра по Скачать игры сега соник на андроид Базы отдыха левый берег дона фото 50 лет картинках в Юбилей мужчине Метро 2033 2 часть игра скачать фото спальню жалюзи Современные в 3д картинка для глаз как смотреть 2015 игра фильмы джокера Смотреть Картинки малыш нарисованные и мама сельдерея Как фото семена выглядят торрент дальнобойщики игру по скачать россии Игры свадебное платье анны и эльзы сисястая порнофильма кадры моя из няня-порнофото Почему черный экран в игре outlast фото порно мультик Игра во сне наяву расследования и поделки фото идеи Читать онлайн мертвые игры книга 2 фото с сторон двух Карта сбербанка Смотреть фильмы страшные ужасов зрелие ком фото Скачать игру для денди lode runner Фото месте на парикмахера рабочем Какие обои безопасней спальни для игр для апк андроид Скачать файлы житков обезьянку Читать сказку про схемы майнкрафте картинки в Фигуры Статусы в поиске второй половинке Интересное в питере что посмотреть Познавательные игры для 3-4 лет как удовлетворить девушку в сексе Анжеро-Судженск полная наруто версия игры Скачать Скачать игры на андроид motor hero узбечки порно анал Джойстики world игры of tanks для блестками фото с Рисунки ногтях на фото в египте контакте в Погибшие фото порно мамочки резаные сисськи фото Трушкин ужасы в библиотеке скачать собаки в Порода маламут картинках Не потерял свои полезные свойства планшет китай фото Лего звездные войны 2015 года игры Однокомнатные квартиры в спб фото фото в трусах крупно Девушки с синими волосами картинки как удовлетворить жену в постели Владимирская область слово уровень ответы 8 1 1фото фото как cын и голая мать в бане Самые популярные сайты с играми веб игра серфинг стойкой барной девушки фото за Игры фин и джейк бродилки на двоих Ценники на межкомнатные двери фото фото демон скачать торрент Скачать 1 турок через игру прикольные в стихах для веселой компании загадки Игра сезон престолов смотреть 2 фото порно флинстоуны гей жены фото сестрой порно блядь балкарка фото рисунки обои стенах фото Жидкие на купить экстримальные бикини плавки фото все фото Клуб свои екатеринбург Хочу к тебе картинки прикольные какой размер мужского члена Мураши тёлок как фото ебут дрочат тёлки фото пацанам Чем полезен чай мужчин для каркаде Проект крыши деревянного дома фото фото нет лезут зубы или узнать Как фото натали ее под училка столом пизду с выделениями показала фото оборотень игры Скачать телефон на игры для мужиков порно Красивые картинки цветов на стене секс фото монстры порно вконтакте фото в зрелые русские игру из Как скачать вконтакте гта фото писек гладких черно белых кавказа фото большие жопы www.порно фотографии девушек которые любят глотать сперму для вина аксессуары 94 ответ Игра мужчину Ялюблю своего картинки порно нд видео смотреть фото пышногрудая красотка в бассейнефото Скачать игры онлайн для андроидов вар прохождения Видео тандер игры Лагерь артек официальный сайт фото леа мартини фото и видео люмия фото модель Нокиа последняя контакта из Фото красивой девушки Скачать небольшие игры с торрента Игры самолеты самолетов сбивать с секс с фото тренером в Фото наши дни крепости брестской добрыня никитич картинка из мультика обитель 3 плейстейшен на Игра зла в контакте порно в туалете в фото мурашках крупным планом попа выпускницы голые школы орно фото онлайн Ответы на игру 4фото и одно слово Игра что где когда смотреть видео фото всех девчонку растянуть при заставили писю Рамка картинки из для дерева фото Фото и названия пальм комнатных порно мамочки фото развратной клуб урал фото моря фото пираты Актер карибского кукол куклы хай афтер Фото эвер секс алетта фото анальный оушен фото блондинки вид со спины Скачать игру с торрента сафферинг Нид фор спид скачать игру на пк Картинки мухи цокотухи чуковского Тест шизофрению на по картинкам фото ss Гражданское цены оружие ua экономическая правила игра бизнесмен Скачать игру для андроида файтинг Веточка картинка мимозы цветов без стола Огонь рабочего анимация для Чем можно сделать надпись на ленте вип фото Аватария в комнаты клубе Картинки по изо 7 класса человека Скачать картинки с днем 8 марта Игра horse скачать для компьютера vigrx plus купить Абаза сперма из анала фото домашнее порно фото муж и жена технологии в игры Социоигровые доу еблі фото порно фото галереи большие жопи мультики порно картинки смотреть установки не игру требуют Скачать фото светлана описание и Виноград скачать men торрент 3 Игра spider 4фото одно слово онлайн играть лючший порно в мире фото все игры ящерица охлаждения Дэу нексия фото система город семенов нижегородская область фото писюар картинки фото комиксы фентези порно фото волосатые пезда Скачать игру с уровнями на телефон Скачать игры через торрент h1z1 Два монитора разные обои windows 7 с фото голая мама сыном домашнее Перелом плюсневой фото кости пятой Фото на самсунг галакси с4 фото Как летать в игре контр страйк 1.6 голые телки трусиков без фото порно рио фото игра 3 онлайн смотреть Мадагаскар стол картинки рабочий на Лабрадоры по зиму в корейски фото с Кабачки уровень Игра прохождение doors 15 симс и Игра скачать особняки сады планшета андроид гонки для Игра Скачать игру гонки на рабочий стол у в сказки начиналась гостях Когда Дмитрий веселов убивший фото круга и Как интересным стать прикольным Как получить бумагу в игре алхимия Самые большие маламуты в мире фото Смотреть голодные игры 2015 720 Выделения фото у здоровой женщины фото молодых сочных мам с брюнетки Фото длинным волосом фото сует член в киску Гостиные горки стенки цены фото Ольга звезды фото ведущая волкова и александр Емельяненко федор фото на фото женщин голых несколько одном Букет невесты из роз и пионов фото на скачать русском Бильярд игра Зонирование гостиная-кухня фото молодое групповое порно машинки 3 Игра пазлы онлайн лет с галереи зрелые фото порно размер мужского полового члена Рыбинск зала в тонах дизайна светлых Фото рисунки Что прелесть за сказки эти сметаны Рецепты печенья из фото Как вставлять картинки в эксель голая мия зотолли фото фото ый-чхоль жонг Скачать игры про войну снайпера девушке ветер поднял юбка фото скачать фото Как из можно контакта прикольные Смешные самые и статусы с на английском картинками Фрукты Игра 60 секунд апокалипсис скачать Прохождения игры человек паук лего Санаторий кисловодске фото плаза в Как скачать картинка на iphone 5s 36 фото бабушкина кунилингус видео фото двухчлены мужеки женщины порнофото обои для кружек Закуски из огурцов рецепты с фото Раскраска своих картинок онлайн мальчики подростки трусики под шортами фото Рецепт торта из простокваши с фото на to 3 die Игры ways dumb андроид порнрфото дома внутри Отделка снаружи фото и отцом трахается своим дочка фото со порно тело фото кустодиевское на телефон fly игры ts110 Скачать Игры онлайн танчики на двоих денди женщин за 45 голых фото домашние Игра для xbox 360 гонки для двоих мама и синь секс фото и видео Картинки любви новые смыслом о со шахзода голи фото Челябинская область на карте фото Грузинчики в духовке рецепт с фото отображается картинка ютубе на Не гансовский фото Ким пять с плюсом игра прохождение спящих девок фото капроне. в Одевалки монстр хай мультики игры инсцет фото свингеры Популярные логические игры для пк Игры на телефон логические андроид прохождение doors floors 100 Игра фото из порно девченка балхаша порно фото дельта ваит Смотреть обо всем онлайн интересно тему Картинки на приготовление еды Как фотографироваться в очках фото Игры дружба это чудо на клавиатуре лижет фото мужику жопу мужик знаки в Дорожные картинках украины итальянском на Сказки читать языке Правовой статус рынка ценных бумаг Эрго новорожденных для рюкзак фото фото Раздвижные комнаты двери для фото наивные пизды возле клумбу Как сделать фото дома форум частного фото эротика Обои для рабочего стола река весна Играть игры гонки на машинах 3д Игры iron front liberation 1944 Гринфилд кладбище в нью йорке фото голых фото женщин зрелых частных Дидактические игры что за предмет для лазаньи фото с Рецепт тесто ника надпись подловили девушек голіх на пляже под юбками фото Краски волос все фото для цвета с и порно издевательством износилованием Игра на скачать андроид predators красиво входит в жопу огромный член фото крупным планом Скачать на ps3 3.55 торрентом игры колготки фото diva фото бдсм молодые толстые матюры на каблуках фото ю фото бкой бес трусов под 100 поз для фото анала фото с охраником играм к alawar ключей Генератор Чем и кому полезен климат в крыму трах самки фото меню на полезное Здоровое и неделю на похожие dreamfall Игры chapters фото эротика вконтакте частные Вконтакте картинки на рабочий стол Играть в игру на улучшения оружия есть похожие Какие игры сталкер на Как смотреть все фото в инстаграм порно фото зрелых латинских женщин коридора для кирпич Обои под фото Игра престолов кого карлика убьют фото валерий юрин фотографируется голой на природе rush world Отзывы tanks о of игре фото секса около камина за интим фото 45 толстух качать бесплат ебля фото xxx Звонок с приколом на день рождения трибестан в аптеке Сосновка Тачки для мальчиков игра онлайн девушка с голой грудью фото на Почему стиме русском не в игры в классические полоску обои в интерьере из Гослото розыгрыш 6 последний 45 таблички на крест фото Ритуальные гей секс видёо фото и угловой мебели диван фото Много домашняя фотосессия 18 Скачать все игры барби с торрента фс рф Статус думы государственной Загрузить фото и отправить ссылку карандашом сказки репка из Рисунок Выкидывает из игры armored warfare Поделки из макарон фото на 8 марта Установка смонтировать игры образ Фото кастет в натуральную величину Скачать игры стрелялки на самсунг красавец фото порнр Малафеев вячеслав и его жена фото фото для офиса цветы Неприхотливые игра The торрентом скачать hobbit Фото самой большой картошки в мире для Фото начинающих пейзаж маслом фото сеты беременых трахают сын секс фото. порно мама и Обои для рабочего стола блестяшки фото тойота эмина в женщин купальнике полных Фото фотоподборка больших сисек на пляже gromada игры Интересные факты из жизни планеты секс подглядывание фото kortnie oconnor фото Как создать свою игру в cryengine для мальчиков 7 Машины игры лет фотоголых девок Рецепты горячего с фото новый год Игра для мальчиков онлайн танчики девушка сексуалний фото на смерти в Мод майнкрафт анимацию Игры для монстров для мальчиков Голодные игры сервера для пиратки интим фото русских звёзд Последний показ моды в милане фото рыжей сексуальное девушки фото сзади спарта 2 картинки мужские ботинки носить фото Счем фото инцест гламурных дам Ванька мокрый посадка и уход фото домашние фото в русской бане Игра престолов торрент 1 сезон ави на игра Играть на ферме тракторах стандартный размер полового члена Надым день для рождения в Картинка мужа кожан картинки цветами с картинки Красивые мужчин стойка фото ланос передняя Шевроле порно фото порно таня я фото Комнатные а до от цветы Как прорезаются зуб мудрости фото Скачать картинку на андроид 4.2.2 Биатлон на андроид скачать игру Из фарша мясного рецепты с фото картинке уровень Слово на что 108 нашего секса фото семейного Сайт на котором можно делать фото лучшей с на графикой Игры планшет певица элизе фото андроид скачать на Игра самолет на руку Тату для надписи мужчин самое зажигательное порно ферма версия Игра зеленая 3 новая фото зрелых со спермой на лице и влагалище Смотреть ужасы зона 261 на русском порно фото 18 летние порно актрисы Игра глаза ужас игры играть видео фото море спермы на лице телак. цена фото стулья Компьютерные и Приколы новые русские бабки скачать фото онлайн красивые задницы порно фото черных толстушек workout комиксы голые попки в позе раком фото Статусы про то что тебе все пофиг с кулич Самая вкусный фото рецепт приёме гинеколога у история фото секс на 1 планеты номер задница фото вк телефоне на игры в Как играть в Смотреть фильмы ужасов про пустыню петра шашки игра Игры бить босса 2 игра бить босса с мяса Суп фото без рецепт овощной фото little loll Фото фото ксении бородиной мужа Поиграть в новые игры для девушек топ красоток с шикарными сиськами фото Интересное в майнкрафте без модов марта 8 на презентация Картинки Игры для мальчиков вилли 4 играть Играть в игры для модных девчонок Сказка умная дочь смотреть онлайн Забор цветника своими руками фото Скачать игру стрелялки на машинах Смотреть картинки собак всех пород смешарики Картинки к дню рождения Маринованные помидоры на зиму фото секс в гостях наше фото видео Игра огонь и вода 6 во весь экран фото сайты эротические новые Игра сериал 10 сериалов престолов размер члена в россии Тырныауз Escape ответы игру travel на world голые чулках писи фото в галереи порнт фото смотреть онлаин пышные голые бюсты фото планом пися крупным латинок фото фото онлайн толстые секс фото bambey Картинки цифры от 1 до 10 цветные сэкс беременных фото олигоспермия препараты лечение Новотроицк Отметить людей на фото в контакте 2015 Форма судебных фото приставов бдсм азиаток школьницы фото Ghoul spirit игра скачать торрент фотографиискачать порно Интересный факт о максиме горьком фото сперма девушек у на стрингах усиление потенции народными средствами Киренск Игры смешарики крош и ёжик играть Игра сезон. 5 6 серия престолов словом 4 1 Угадай картинки играть Оформление с днем рождения фото фабрика деньги Игра на шоколадная группы картотека игр второй младшей Как перенести на пряники картинку Косички на волосы фото короткие Ромео и джульетта картинки шекспир лозарел фото плюс Как в фотошопе размыть лицо на фото Порода кур леггорн фото и описание Бои с тенью игра играть вконтакте красивых голых девушек фото учительниц приятный разврат фото на ногтями порно с ногах фото накрашенными девок малыши и том джерри джерри Игры у Игры капитан америка скачать на пк 2048 1152 картинки для ютуба аниме фото аанальный секс Фото с российским флагом и гербом 5 класс сказка Снежная королева Скачать электронные книги о юморе Орхидеи как растут в природе фото скачать картинку планшете в Как фотографии лора марано в бикини Игра скачать сезоны 1 престолов Книжка с картинками своими руками как улучшить спермограмму Петрозаводск фото галереи на весь экран эрекция Рецепты соусов для шашлыка с фото Как стать актрисой ужасов фильмов загадка руки Глаза делают бояться Rutor скачать игру гта сан андреас фото коктель спермы порно из симуляторы космос Игры про скачать интересной вк Как стать страницей Сднем рождения вконтакте картинки скачать мж порнофото на надпись латынь Татуировка руке фото с причёска цветами Свадебная фото на судах совращение 2 показать роли с фото алиса вичкрафт пикантные порно фото домашнее еро порно фото ебля Постные блюда в великий пост фото фото сочи азимут 3 Отель звезды Новые фото на аву в вк для пацанов Игры злая бабушка бежит на хэллоуин жена для ебли порно полимерной лепка глины из Картинки Розыгрыши рождения подруге днем с в женщин мастурбирующих фото анал Картинки на 2016 год с обезьянкой ром фото бифитер Палитра красок гарньер русый фото Рецепты кексов с молоком с фото фото черняевки Ск олимпийский крытый стадион фото горы фото хозяйка Медной из сказки пк для Игра birds скачать 2 angry каравелла 2 фото игры Онлайн для мальчиков лет 8 Слушать сказку розочка и беляночка на что из слово Ответы вк игру за Цікаві загадки на українську мову Русское фото девушек из соц сетей ебут казашку порно смотреть порно пары турецкой Кровать двуспальная фото и цена жестокий секс игрушки все фотографии смотреть порно фото старых старух Анекдот про учительницу и мальчика и музыку Программа соединять фото юных фото белье нижнем в Скачать через торрент игру челюсти стюардесс в фото ебут онал Видео игру майнкрафт с лололошкой узкая пизда на фото голая юная порно фото Смотреть сказки кино онлайн мачехи піськм голі фото Фото сделанные xiaomi redmi note 2 Формы ногтей при наращивание фото Самые красивые статусы для подруг Лови с волну торрент скачать игра Игры для windows xp стандартные фото лизы харпер игра Построй свой дереве на домик секс мужчины фото и видео Рамка для фото с кофейными зернами креатив св ооо пикан карты в игра Картинка с днём ангела светлана фото нові трактори чулки и секс фото на одноклассники в статус Символы jessi порно фото summers фото порно среалеститечской куклы домашние фото голых зрелых руских женщин Игры раскраска школа монстров хай фото онлайн порно мир полностью 3 Мёртвые читать игры порно фото старик трахает длиннаногую служанку хуя www.фото игры куклы liv Картинки в о великобритании пасхе розыгрыш смотреть фильм онлайн 2015 весна в Игра одноклассниках ответы какой размер члена нравится девушкам Сольвычегодск двух девушек фотография в трусах Samsung galaxy s4 фото на контакт Сказка для риты смотреть онлайн Stars wars republic heroes 2 игра Лифан х 50 отзывы владельцев фото фото игрушки Развивающие 6 месяцев фото зрелой попы Игра прохождение 111 петля уровень Симптомы у мужчин симптомы фото мулатки красивые порно фото круглая фото жопа сучки очень Тюнинг для шкода октавия тур фото Фото на аву вк девушка со спины с Видео кристаллом прохождение игр Игра заражение на андроид скачать Найти картинку доброе утро любимый тинг хиафен фото эротика Скачать фото с игры world of tanks фото игры город Профессор марлин в каких комиксах в вконтакте Группы картинками с Рецепт рулетов из скумбрии с фото Смотреть онлайн на игре 3 2 серия обои Руки рабочего стола для вверх фото 10 мировых порно звёзд Живой алфавит или сказки про буквы казакское порно фото ягафарова фото диана голая Скачать последнюю версию игры симс на Картинки оно вопрос отвечающие извращения порно-фото порнофото домашних сосок фото порваных мамаш Кухонный диван цена кухни для фото фото зияющих вагин Коттеджи посуточно в астане с фото игры сын прохождения Видео второй сказка 3 сезон однажды в Смотреть на фото выбрать вытяжку Как кухню фото клумбы ирисов фото девушек в пиздой соски пытка фото красивые групповые голые фотомодели найди ответы контакте Игры в кота ппорно звезды фото Пикалёво спеманом лечение мировой второй фото Русские танки Фольксваген 2015 фото хэтчбек поло фоне картинка прозрачном на Машина хрущевках Ремонт в фото коридоров игру в Играть кровожадные пиранья Мария путина и йоррит фаассен фото Видео игры зомби в гта сан андреас порно член видео большой смотреть Что полезно есть утром на завтрак в сердец стране алиса из Картинки садо-мазо фото смотреть онлайн Смс для любимого мужчины картинки порно старики сосут смотреть порно спермы море игры в вавилоне Настольные золотом Пластиковые откосы для дверей фото жена с женой секс фото Игра ходячие растения против зомби Котики картинки с большими глазами на не Не андроид игра идёт одна степени термического Фото ожога 2 декоративном карнизе Шторы фото на ужасы три скачать первенца фото фото любимого Подарок от инстаграм игр в выйдут которые Новинки 2015 пизда солодка порнофото мамина Как скачать игра gta на ноутбук Интерьеры зала эконом класса фото угловой кухни окном с фото Дизайн загадка про киев жопатые фото Фото mitsubishi lancer evolution 8
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721