ПОЗИЦІЯ КІНЦЕВОГО ФОРМАНТА -ИК ТА ЙОГО ПОХІДНИХ ЩОДО СЛОВЕСНОГО НАГОЛОСУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’342.81.9

Тамара Товкайло, Людмила Довбня

Державний вищий навчальний заклад

«Переяслав-Хмельницький державний

педагогічний університет

імені Григорія Сковороди»,

м. Переяслав-Хмельницький

 

ПОЗИЦІЯ КІНЦЕВОГО ФОРМАНТА ИК ТА ЙОГО ПОХІДНИХ ЩОДО СЛОВЕСНОГО НАГОЛОСУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

 

У статті робиться спроба описати акцентні позиції кінцевих іменникових формантів сучасної української мови на матеріалі лексем чоловічого роду. Зауважується, що такі морфеми здебільшого віддають перевагу двом наголосовим позиціям: самі перебувають під наголосом або стоять за наголошеним складом. Об’єктом дослідження є український іменниковий суфікс -ик та його похідні: -ник, -льник, -івник, -овник, -еник. У мовознавстві до визначення статусу зазначених суфіксів існують різні підходи, які були враховані авторами під час аналізу вказаних формантів, що дало підставу висловити припущення щодо статусу самої інваріантної морфеми.

Ключові слова: формант, морфема, позиція, склад, наголос, дериватологія, іменник.

В статье осуществляется попытка описать акцентные позиции конечных формантов имени существительного современного украинского языка на материале лексем мужского рода. Отмечается, что такие морфемы в основном отдают предпочтение двум ударным позициям: либо сами находятся под ударением, либо стоят за ударным слогом. Объектом исследования является суффикс украинских существительных-ик и его производные: -ник, -льник, -івник, -овник, -еник. В языкознании к определению статуса указанных суффиксов существуют различные подходы, которые были учтены авторами при анализе указанных формантов, что дало основание высказать предположение относительно статуса самой инвариантной морфемы.

Ключевые слова: формант, морфема, позиция, слог, ударение, дериватология, имя существительное.

 

In thearticlewe trytodescribeaccentpositions of theendnounformants ofmodernUkrainianlanguageon the basisofthelexemesinthemasculinegender. Itisnotedthatsuchmorphememainly choosetwostresspositions: theyareunderstressorthey follow thestressed syllable. Theobjectofresearchis aUkrainiannounsuffix-икanditsderivatives: -ник, -льник, -івник, -овник, -еник. Therearedifferentapproachestothedefinitionofthestatusofthesesuffixesin linguisticsthathavebeentaken into considerationbytheauthorsintheanalysisoftheseformantsthatgavegroundsto make assumptions on thestatusoftheinvariantmorpheme.

Keywords: formant, morpheme, position, syllable, stress,derivatology,noun.

 

За останні десятиліття в мовознавстві утвердилася думка про вільний словесний наголос у східнослов’янських мовах та про залежність між морфемною будовою слова та наголосовими характеристиками суфіксів. У цьому аспекті дослідження акцентних характеристик прикметникових суфіксів уперше здійснила Н.Ф. Клименко[3], яка довела, що їм властива максимальна кількість позицій (5) щодо словесного наголосу. У поданій статті за її методикою робиться опис кінцевих іменникових суфіксів стосовно словесного наголосу.

Об’єктом дослідження є акцентуаційні особливості іменникового суфікса –ик та його похідних –ник, –льник, –івник, –овник, –еник.

Матеріал для дослідження взято з «Інверсійного словника української мови» [2], з якого виписані всі слова з цими суфіксами. За словником наголосів української літературної мови М.І. Погрібного уточнюємо наголос у слові. Поділ слова з даними суфіксами на морфеми подається за словником-довідником І.Т. Яценка [7]. Оскільки акцентні характеристики слів за різними словниками можуть мати розбіжності, перевіряємо наголос аналізованих слів ще й за тлумачним одинадцятитомним словником [6].

Мета дослідження – описати акцентні характеристики суфіксів.

У сучасній українській мові суфікс –ик багатозначний та омонімічний. необхідно розрізнювати три омонімічні суфікси –ик: –ик /на/плíч/н/ик/, –ик /кóн/ик/ та –ик /кібернéт/ик/. На виняткову продуктивність та багатозначність суфікса –ик  вказує М.А. Жовтобрюх: «На базі суфікса –ик шляхом перерозкладу прикметникових, дієприкметникових та іменникових основ виникає виняткової продуктивності суфікс –ник» [1].

Суфікс –ик  (з похідними) позначає осіб, тварин, предмети, рослини. Визначальною структурною рисою є його позиція після елементів –н, –ен,      –ан, –ян, –ів, –ов, що належать твірним основам з ознаковою семантикою: декáд/н/ик, з/гýб/н/ик, картопл/я́н/ик, криш/éн/ик, срібл/я́н/ик, тан/éч/н/ик, фургóн/н/ик, щодéн/н/ик.

Омонімічний до попереднього суфікса –ик зі значенням демінутивності, часто супроводжуваним ще й відтінком пестливості, може стояти відразу після кореня та інших суфіксів: гно́м/ик, до́м/ик, жба́н/ик, ко́н/ик, ло́м/ик, о́гн/ик, пі́вн/ик. Іноді цей суфікс втрачає згадані словотвірні значення й тоді в нього підкреслено лише предметність: пря́н/ик.

Омонімічний запозичений суфікс –ик/ік здебільшого позначає осіб за науковою та професійною діяльністю (акаде́м/ік, біо/хі́м/ік, гео/бота́н/ік, кано́н/ік) і рідко предмети (дерев/опла́ст/ик, ела́ст/ик, пла́ст/ик) та речовини (анти/біо́/т/ик, нарко́т/ик).

Наголосова характеристика суфіксів встановлюється відносно словесного наголосу [5]. Відомо, що останній визначається при складоподілі. Часто межі морфемного поділу і складоподілу не збігаються. Проте в даному випадку це не відіграє суттєвої ролі, оскільки найважливішою є констатація місця наголосу в слові та позиція суфікса щодо нього. З цієї ж причини не беруться до уваги відмінності в головному та другорядному наголосах складного слова.

Аналіз матеріалу здійснюємо за такою схемою:

 • розбиваємо кожне слово на склади, морфеми і протиставляємо наголоси;
 • уточнюємо, просте чи складне дане слово й водночас вказуємо на кількість складів у ньому;
 • фіксуємо позицію суфікса щодо словесного наголосу за допомогою таких ознак: а) стоїть відразу після наголошеного складу; б) розташований через один, два, …, n складів після наголошеного; в) є наголошеним;
 • вказуємо, яка з цих позицій є найбільш характерною для суфікса, отже, найбільш частотною в словах із даною морфемою;
 • перевіряємо, чи можливий у словах з аналізованими суфіксами паралельний наголос;
 • простежуємо, чи залежить акцентна характеристика морфем від довжини слова, що вимірюється кількістю складів у ньому, від належності його до простих (з одним) чи складних (з кількома) коренями;
 • зіставляємо акцентні характеристики суфікса –ик та похідних від нього суфіксів.

Існують різні підходи до визначення статусу суфікса –ик . Так, згідно з думкою вченого ЗденекаФ. Оліверіуса [4], суфікс –ик виступає не в ускладненому (за прийнятим нами тлумаченням) вигляді, а як низка окремих суфіксів, особливо в межах морфемного аналізу: –н, –ик, –ник, –еник.

«Конкретні значення цих чотирьох елементів заважають їх звести в одну морфему»[4], – зазначає вчений.

В інших працях із дериватології зустрічаємо інше трактування даної проблеми: –ик, ник, еник– вважаються складниками однієї афіксальної морфеми, наділеної однією словотвірною функцією [1]. Вивчаючи акцентуаційні характеристики суфікса –ик та похідних від нього суфіксів, вважаємо за необхідне застосувати диференційований підхід до аналізу самого суфікса та вторинних похідних від нього суфіксів. Іншими словами, здійснюємо аналіз позицій кожного з них відносно словесного наголосу. Це уможливить порівняння первинного і вторинного суфіксів за акцентними ознаками, дасть змогу уточнити питання про статус самої інваріантної морфеми. Позицію аналізованої морфеми щодо наголосу можна зобразити схематично, відзначаючи склад під наголосом і позицію суфікса щодо нього. Коли в слові даний суфікс комплексний, його компоненти відділяються скісною лінією. Так, у слові торпе́дникнаголосова позиція суфікса –ик характеризується схематично як: ᴗ́н/ик, тобто відразу після наголошеного складу. Суфіксові –ик властиві такі позиції:

 • ненаголошений суфікс –ик може стояти після –н, що йде безпосередньо після наголошеного складу: ᴗ́н/ик(800 одиниць): асфа́льт/н/ик, галантере́й/н/ик, торпе́д/н/ик, поро́м/н/ик, фурго́н/н/ик, фане́р/н/ик, ши́ль/н/ик, що/кварта́ль/н/ик;
 • суфікс -ик перебуває під наголосом(78 слів зі схемою ᴗн/и́к: гірн/и́к, двій/н/и́к, коліс/н/и́к, комір/н/и́к, корін/н/и́к, муч/н/и́к, штаб/н/и́к);
 • ненаголошений суфікс –ик стоїть через один склад після наголошеного(67 слів зі схемою ᴗ́ᴗн/ик: бу́д/оч/н/ик, ву́л/ич/н/ик, ре/генер/а́т/ор/н/ик, троле́й/бус/н/ик, шви́д/кіс/н/ик);
 • або через два склади ᴗ́ᴗᴗн/ик: ви́/уч/ен/ик, хи́м/о/род/н/ик.

Матеріал показує, що найпоширенішою акцентною ознакою суфікса       –ик є його позиція після наголошеного складу.

Водночас виявлено дванадцять слів із суфіксом –ик , що мають паралельний наголос. Позиція суфікса –ик у цих словах визначається схемою ᴗ́н/ик. Як бачимо, в одному слові реалізовано першу та другу наголосові характеристики (десять слів): во́д/н/и́к, мандр/і́в/н/и́к, мед/я́н/и́к, те́м/н/и́к, під/ри́в/н/и́кта ін. У двох словах спостерігаємо схему ᴗ́ᴗ́н/ик, у якій поєднані перша й третя позиції: за́/всі́д/н/ик, с/пі́/ва́/н/ик. Можливо, у такому співіснуванні найбільш характерної й часто реалізованої ознаки суфікса –ик  (відразу після наголошеного складу) та інших його ознак виявляється тенденція до вирівнювання наголосу в літературній мові. Простежимо, чи змінюється акцентна позиція суфікса –ик залежно від того, після яких елементів він стоїть (-ен, –ан, –ян, –отн, –изн.., див табл.). Варто зазначити, що похідні іменники з суфіксом –ик є віддієслівними й відприкметниковими утвореннями.

 

Зведена таблиця акцентних позицій суфікса -ик

н/ик

800

-ик

78

н/ик

68

н/ик

1

матрац/н/ик

дв/ій/ник

-ен 11 1 12 1

криш/ен/ик

уч/ен/ик

-ан 4 1 0 0

вбірж/ан/ик

піщ/ан/ик

-ян 6 12 4 0

вод/ян/ик

картопл/ян/ик

-енн 3 0 0 0

с/мир/енн/ик

спас/енн/ик

-отн 1 0 0 0 цинг/отн/ик
-изн 1 0 0 0 спів/віт/чин/ик
ів н/ик 0 32 1 0 руй/н/ів/н/ик
ав н/ик 1 0 0 0 кров/ав/н/ик
віддієсл. прикметник льник 229 0 15 0

утюж/и/льн/ик

м’я/льн/ик

 

Омонімічному суфіксові –ик із зменшено-пестливим значенням властиві такі позиції:

 • у 25 словах ненаголошений суфікс –ик стоїть після ненаголошеного складу (після кореневої морфеми) ᴗ́ик: ло́м/ик, ко́н/ик, со́м/ик, то́м/ик, фі́льм/ик, шра́м/ик, што́рм/икта ін.;
 • у двох словах –ик наголошений (ᴗ́ик): кум/и́к, огн/и́к. Похідні із суфіксом –ик утворюються лише від іменників.

Омонімічний запозичений суфікс –ик /-ік має свої акцентні характеристики. Загальна кількість відіменникових слів із ним становить 156 одиниць:

 • у 155 словах суфікс –ик /-ік стоїть після наголошеного складу (ᴗ́ик/ік): астро/фі́з/ик, діабе́т/ик, лун/а́т/ик, кіберне́т/ик, рома́нт/ик, се́пт/ик, стати́ст/ик, хро́н/ік, хі́м/ік;
 • в одному слові єретик цей суфікс є наголошеним. Як бачимо, найбільш характерною для омонімічних суфіксів (-ик , –ик , –ик ) є їх позиція після наголошеного складу. Варто зазначити, що різна кількість складів у слові не впливає на акцентні характеристики аналізованих суфіксів. Порівняємо для прикладу слова з різною складовою довжиною від двох до семи, що мають схеми наголосу ᴗ́н/ик: з/гу́б/н/ик, за/сту́п/н/ик, динам/і́т/н/ик, вул/е/вод/ді́ль/н/ик, вел/ик/о/розу́м/н/ик, пере/хрес/н/о/за/пи́ль/н/ик.

З наведених прикладів видно також, що акцентні характеристики суфіксів –ик , –ик , –ик /ікне залежать від того, до якого різновиду слів належить похідне – до простих чи кількакореневих складних.

У матеріалі дослідження значну кількість становлять слова із суфіксом     –ник. Це 886 одиниць. Йому властиві такі акцентні позиції:

 • ник стоїть після наголошеного складу – 631 одиниця. Схема прочитується в такий спосіб: ᴗ́ник: за/да́/ч/ник, лоб/о/грі́/й/ник, моги́ль/ник, одн/о/фамі́ль/ник, пневм/о/проб/і́й/никта ін.;
 • даний суфікс наголошений (ᴗник) – 103 слова: душ/ни́к, крам/ни́к, пред/став/ни́к, про/від/ни́к, чагар/ник та ін.;
 • розташовані через склад до наголошеного (ᴗ́ᴗник) 43 одиниці: вулкан/із/а́т/ор/ник, дв/а/дцят/и/пʼят/и/ти́сяч/ник, чорн/о/соро́ч/еч/ник або через два склади до наголошеного (ᴗ́ᴗᴗник) два слова: анци́/болот/ник, па́порот/никта ін.

Зауважимо, що найважливішою акцентною позицією суфікса –ник, як і суфіксів –ик , є його позиція після наголошеного складу. У 886 словах зустрічається -ник, що стоїть після морфем –ів-, або –ов-.

Спробуємо простежити, чи змінюють останні наголосову характеристику суфікса –ник. невелику за кількістю групу становлять слова із складним суфіксом –ів/ник. Це 64 одиниці, що займають такі акцентні позиції:

 • даний суфікс –ник наголошений (ᴗ́ник) – 60 слів: вірш/ів/ни́к,госп/прац/ів/ни́к, коч/ів/ни́к, машин/о/буд/ів/ник та ін.;
 • суфікс –ник стоїть після наголошеного складу (ᴗ́ник) – чотири одиниці: бариш/і́в/ник, зам/і́в/ник, числ/і́в/ник, щедр/і́в/ник. Суфікс –ов/ник охоплює 27 слів, при чому акцентні позиції даного суфікса не збігаються з характеристиками суфікса -ів/ник щодо кількості реалізацій. У нього переважає позиція після наголошеного складу (ᴗ́ник) у 24 словах: за/буд/о́в/ник, сан/о́в/ник, труд/о́в/ник, пере/слід/о́в/ник, під/полк/о́в/никта ін. Лише в трьох словах суфікс ‑ник наголошений (ᴗ́ник): віст/ов/ни́к, пол/ов/ни́к, стол/ов/ни́к. Як бачимо, між собою акцентні позиції суфіксів –ов/ник та –ів/ник перебувають у відношенні додаткової дистрибуції. Порівняно із суфіксом –ник, що стоїть після інших морфем, вторинний суфікс –óвникреалізує найхарактернішу його позицію після наголошеного складу, а –івник–його другу за кількістю реалізацій позицію – під наголосом (-івни́к).

Шістнадцять слів із суфіксом –ник мають паралельне наголошення, при якому співіснують схеми (ᴗни́к та ᴗ́ник): бере́з/ни́к, за/ка́з/ни́к, захи́с/ни́к, не́від/ни́к, пла́т/ни́к. У двох словах реалізуються схеми ᴗ́ᴗник та ᴗᴗ́ник: бе́сі́д/ник, до́ві́д/ник.

Наслідки аналізу свідчать про те, що найпродуктивнішою акцентною ознакою суфікса –ник є його позиція після наголошеного складу. Саме вона реалізується поряд з іншими в словах із паралельним наголосом. Зазначимо, що за матеріалами дослідження довжина слова в складах не впливає на акцентуаційну позицію суфікса –ник, не змінюється вона також від належності слова до простих чи складних: сто́вп/ник, моги́ль/ник, пере/смі́/ш/ник, гранат/о/ме́т/ник, фальш/ив/о/моне́т/ник.

В аналізованому матеріалі засвідчено 108 слів із вторинним суфіксом     –льник, що є віддієслівними утвореннями. Найбільш часто реалізованою ознакою його є позиція після наголошеного складу, у якому перебувають тематичні дієслівні суфікси –а, –и, –і (93 одиниці) ᴗ́льник: с/по/від/а́/льник, руб/и́/льник, о/гляд/а́/льник, об’/єдн/а́/льник, топ/и́/льник, бол/і́/льник, гов/і́/льник, волод/і́/льникта ін. Цей суфікс стоїть через склад після наголошеного у восьми словах (ᴗ́ᴗльник): ві́ш/а/льник, ма́з/а/льник, пла́к/а/льникта ін. В одному слові суфікс –льник стоїть через два склади після наголошеного (ᴗ́ᴗᴗльник): об/в’я́/зу/ва/льник. Різна кількість складів у слові не впливає на акцентні характеристики й цього суфікса: мор/и́/льник, золот/и́/льник, базар/ува́/льник, пил/о/на/різ/а́/льник. Завжди наголошену позицію займає ускладнений суфікс –івни́к(16 одиниць зі схемою (ᴗ́івни́к): буряк/івни́к, звір/івни́к, коз/івни́к, крол/івни́к, кур/івни́к) та суфікс –овник (у трьох словах, де він займає першу (одне слово) та другу акцентні позиції (два слова): вой/овни́к, вол/о́вник, об/пил/о́вник).

Зазначимо, що різна кількість складів у слові та належність до простих чи складних також не впливають на акцентні позиції суфіксів: віст/івни́к, буряк/івни́к, кукурудз/івни́к. Складний суфікс –еник у 10 словах займає такі акцентні позиції:

 • стоїть після наголошеного складу (ᴗ́еник) –6 одиниць: без/сере́бр/еник, кре́сл/еник, мол/и́/тв/еник, сре́бр/еникта ін.;
 • сам наголошений (ᴗе́ник)– три одиниці: ма/корж/е́ник, пух/к/е́ник, перв/о/свящ/е́ник;
 • стоїть через склад після наголошеного (ᴗ́ᴗеник)– одне слово: мол/и́/тв/еник.

Як бачимо з дослідженого нами матеріалу, найважливішою акцентною позицією суфікса –ик та похідних від нього суфіксів –ник, –льник, –еник є позиція після наголошеного складу, що засвідчена в 1560 словах. Це дозволяє висловити припущення про те, що первинні суфікси у складі вторинних (і першого –ник, і другого ступенів –івник, –овник) зберігають свою найхарактернішу акцентологічну ознаку. Найбільша кількість наголосових позицій спостерігається в первинного суфікса –ик [4] та похідного від цього суфікса без нових вокальних звуків –ник[4]. У решти похідних суфіксів кількість цих позицій менша: в –еник–три, –івник – одна, –овник – дві. Найменш реалізованою акцентуаційною ознакою первинного суфікса      –ик та вторинних від нього –ник, –льник є позиція через два склади після наголошеного (трапляється в п’яти словах). Вона зовсім не характерна для суфіксів –івник, –овник, –еник. Наголошення самого суфікса –ик, –ник належить до їх активних акцентних позицій, а в суфікса –овник вона є єдиною.

Паралельний наголос зовсім не притаманний словам із суфіксами –ик  та    –ик / –ік, –івник, –овник, –еник, проте властивий словам із суфіксами –ик та –ник, де їх акцентні позиції збігаються.

Порівняно з –ик омонімічні йому суфікси –ик зі значенням демінутивності та запозичені –ик /-ікна позначення осіб за родом діяльності мають меншу кількість на голосових позицій [1]. Найхарактернішою для них акцентуаційною ознакою є позиція після наголошеного складу, що споріднює їх із суфіксом –ик . На відміну від нього у двох омонімічних суфіксах –ик  та –ик /-ікнаголошення самого суфікса є рідко реалізованою ознакою (спостерігається всього в трьох словах).

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Жовтобрюх М.А. Курс сучасної української літературної мови/ М.А. Жовтобрюх, Б.М. Кулик. – К. : Вища школа, 1972. – 403 с.
 2. Інверсійний словник української мови / відп. ред. С.П. Бевзенко. – К. : Наукова думка, 1985. – 812 с.
 3. Морфемна структура слова /Т.О. Грязнухіна, Н.Ф. Клименко, Л.І. Комарова, М.П. Муравицька, М.М. Пещак. – К. : Наукова думка, 1979. – 336 с.
 4. Оливериус З.Ф. Морфемырусскогоязыка. Частотныйсловарь/ З.Ф.Оливериус. – Прага: UniverzitaKarlova, 1976. – 198 с.
 5. Погрібний М.І. Словник наголосів української літературної мови / М.І. Погрібний; за ред. І.О. Варченка. – К. : Радянська школа, 1964. – 604 с.
 6. Словник української мови в 11-ти томах.– Т. 4 / ред. А.А. Бурячок, П.П. Доценко.– К. : Наукова думка, 1973. – 840 с.
 7. Яценко І.Т. Морфемний аналіз : словник-довідник (у 2-х томах) / І.Т. Яценко; за ред. Н.Ф. Клименко.–К. : Вища школа, 1980–1981.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

speech uk services writing essay order executive on 9066 purchase cv assistant homework math help services get degree a you a can without dissertation marketing review literature service companys writing college origami to buy paper thesis writing phd help affairs master thesis regulatory dissertation doctoral kohlberg help help with sentence in grammar a dissertation malaysia services writing help kristen dating top chef stephen and website with writing help homework communication business adding homework integers and help subtracting paper term writing nursing paper professional writing for stony scholars essay medicine brook website write an will for that me essay format for resume purchase executive get oral of how herpes to rid essay help calgary resume writing services rotorua cv and writer buy for usa resume writing tampa services resume buy homework planner help search engine homework assignment site review help essay companies good writing writer chemistry essay essay cheap writers writing service resume tx austin research custom series simple college papers plain homework help chegg ordering cleocin prescription sale gel without studies helper social homework service military free writing resume photo paper india buy aquanorm mg paypal buy 250 business plan pet written already for a buy causes war world essay help of 1 100mg imdur online generic websites essays citing service quality literature review reviews best service writing essay on online custom essays help ride maximum homework online tutors help to homework with students school high homework helps for resumes help writing homework kids online for homework yeon boa lee hee dating help essay writing college phd order mail papers for research purchase fellowship nsf dissertation editing services mba application essay copy services professional editing sales medical for position cover sample letter ratio analysis assignment help essay about custom canada abana in sale law buy coursework help writing paper history mondialisation la dissertation bac sur environmental essay writers homework tech itt help order can how no cheap script casodex i chinua achebe essays written on dream essay the american can where get i for essays free depression help tips with to essays ever application best college very service airport in dubai best writing cv about my what can research write paper i doctoral grant research improvement dissertation help phd to thesis how online get plan faire pour dissertation un comment for essays admissions sale custom 10 term services paper writing english help essay with writing 31 bags online resume order help homework science online paper buy a papers mla essay help homework free finance forum writing essay help writing proposal for a purchase on paper financial custom writing solution accounting spatial best narrative for essays ordering is graphic design homework help xia dating hani essay short help my craigslist write paper life bed essay not roses research papers engineering online dsp thesis master services writing hyderabad in sop high scale application to 0 5 a how write school get for where help and anxiety to depression homework yahoo helper for love essays admissions help essay homework volume help books ma dissertation writing independent resume coursework on additional use essay words in a to leicester in service cv writing primary help volcanoes homework bitter herpes melon help live homework kanawha resume writing services engineer title mechanical resume for gumtree writers essay by essays written funny students type online i where paper can my pressure peer a help writing statement thesis descriptive writing help phd assessment thesis report online is research safe to it buy papers personal write i my to how know dont statement medical records letter clerk cover for insurance for resume medical billing coding sample and service writing essay has an anyone used ever can i paper easy where buy manager samples purchase resume buy an to essay a rent it better or is house apartment bestellen paypal nexium study help homework students does find where i for me can essay to do someone an canada services writing help with writing a essay critical homework help islam primary help essay rice supplement resume djoumane order resume of application letter and cover essays medical school for secondary series by the was written a of essays federalist writing help center papers online london essay companies of writing ranking buy best for letter customer cover service assignment usa writing help service is college essay what editing best the statistics help homework elementary with helper dissertation best balance payment paper term of on with help statistics homework get career on choice short essay business in writer ghana plan to write application phd covering a how letter for size king cheap rolling papers write someone essay pay to uk for your recovery continuity disaster dissertation business build for resume me my helper for science homework do my show math work homework service writing editing sample bipolar paper on research disorder writing cheap bureau write really how essay good to a services suggested writing custom premium writers essay essay best writing help homework help students essay help smdep cups uk paper coffee custom dating geek speed meme creator online toronto service writing essay and custom it dissertation my help me do homework science and proposal dissertation resources help delvery methods essay from recommendation school of for a letter sample physician medical corporate homework finance help custom services songwriting phd thesis governance dissertation argumentative help an i writing essay need doctor resume d m urdu websites essays writing college best services help school homework middle help write thesis conflict harrison bergeron shipping bactrim overseas cell essay phone paper college writing service essay summarize me for 20mg india wellbutrin sr i help paper a for writing school need medical recommendation for school sample letter of admission free essay for write me uk dissertation services writing creative pay websites that essay teacher statement for personal help with ucas thesis phd transportation on poetry writing sites answers best yahoo writing essay service u academic ottawa centre help writing quoi buying poésie a dissertation la sert allegra and pomegranate juice anxiety thesis statement generalized disorder help to my cv how get with papers violence domestic buying custom papers term meister reviews custom essay help practice homework revising admission my school graduate essay help my business plan write papers college where term buy to money write essays for college essay writer fast essay help jane eyre dating dan unik barang online lucu my school writing papers writing software help written essay an get supplement essay help nyu paper statistics help dissertation hours 3 writing service malaysia professionals sales letters cover for help english homework language features cheapest writing dissertation homework live help alabama point buy power presentations admission paper year for sale service customer essay writer custom papers plagarized non cover no letter for experience consultant sales with no dating challenge of letter to property purchase intention personal for essay applications college lexmark troubleshooting cartridge generic aquario dating yahoo guia estrella essay help argumentative with submission dissertation study oppositional disorder case defiant service writing fastest essay in dating japan agency life my someone thesis pay do essay admission quinnipiac help writing essay dbq write to college my someone paper pay pay paper for research my after paperwork with help death college papers cheap term tutor help homework and thesis papers writing help y de actos sujetos comercio needed best writers dissertation algorithmic phd thesis trading edition 6th buy doctoral a dissertation mothers levonorgestrel breast feeding in writing services legal are essay essay english writing environment essay help services reviews cv writing pcat essay help essay help with history writing marijuana medical thesis homework help angeles library county los how assignment make a to sector in review banking customer literature satisfaction on dissertation slides ppt resume your targeting yale essay college application buy on should my dissertation do i what personal success definition of essay recommendations writing resume service papers share online term chat homework help writing free assignment accounting paper research help essay homework help geometry help live homework phd library thesis online essay chat help help resume custom writing writing content services seo obama masters thesis canada paper custom cups introduction writing need help apa research papers writing assignment cheap essay write how a picture about a to descriptive past tense thesis phd bearden followership proquest dissertation society honor service essay about national help outline dissertation phd online 2015 cvpr papers school high my life essay help stories short homework history research paper gender inequality of game dangerous most essay the on hytrin online 133 biographical sketch dissertation and buy papers essays phd thesis comic letter for representative sales cover resume 7 help homework year maths entrepreneurs plan helps business how online accredited phd order and thesis system sales essay man kennewick on essay sigmund freud by written paper about english research college combo college application interviews visits pack essay service write summary my help high school research paper essay service.com writing kids help essays writing writing cheap essay uk service atrovent pharmacy canada vietnam homework help war a outline research help writing paper services resume mumbai writing best in do logic homework my high help sites school homework cv help me my do dissertation illegal uk help writing homework online help get ohne rezept cernos bestellen caps disorders thesis for statement sleep for to write a medicine good statement how personal service professional writing cv uk 6 essay hours buy custom service dissertation nursing writing malaysia business plan start a writing service cost paper term buy writing nursing service essay australia cicero help syracuse north line homework help homework instant personal best statement services writing a essay narrative write what about to cover automation computer resume letter engineer or not homework helpful 60 help homework minutes calgary writing services resume best writing custom help help university essay of maryland application copy dissertation buy help homework tutor your weight loss texas bryan stylesheet thesis custom enable writing essay in services canada distribution logistik dissertation code homework my papers discount my write do speech day for graduation medical students of career dissertation progression women on online services professional resume melbourne writing homework help roman entertainment primary do can essay you my pay you mega for essays have to do transfer common application help essay buy compare essay contrast and homework social helper studies online online reserch paper buy help writing thesis writers essay best world paragraphs order of essay personality study case of disorder borderline buy academic essay research help paper a with services scottsdale az writing resume essay writing online service seattle diabetes specialists in francaise methodologie dissertation synthesis example essay a writing essay help with a descriptive need i term buy need paper a to i autobiography range body sale sport kit for rover brisbane dating herpes sites for a writing those custom service ho is very have useful me an write to essay how show resume for writing buy designers can write in week you a dissertation a essays labor cheap and disorders eating thesis statement the on essay argumentative services writing write homework me my for malaysia service extended dissertation writing essay need help college application online i help doctoral grant dissertation purchase dissertations psychology writing essay services dissertation writing payment for proposal annotated writing services bibliography about travelling and tourism essay help handwriting with writing help in doctoral dissertation uk essay cheap papers college buying a phd assistance dissertation dissertation vs phd writing paper services custom funny writer automatic essay essays written wollstonecraft by mary dating fswi online and jc advice jennxpenn dating writing for accounts sale academic prescriptions no topamax do homework to order online help binding dissertation debunk dissertation aspergers doctoral do literature review geography help ib extended essay quality service dissertation paper writing paper writing paper writing java my do coursework for my finance do homework me cant essay outline happiness buy languagmoney good college essay application writing admission toronto service editing essay paper writing music learn you does essay homework help for my business write plan me agents essays memoirs for help assignment graduate study sample case business paypal essay writing essay college application kenyon service paper to student write for a looking my helper religion homework software plan best business buy custom essay coupon meister eating papers research on disorder legit help my assignment is to buy best papers research websites and educational career essay goals company writing essey consumer dissertation intention return to zambia online newspapers disorder panic studies case a paper school research buy high anxiety help homework committe dissertation chair change level a essay help literature english life journey essay nursing essay professional writers buy us essay online nike shoes order online resume paper sale for trucks shredder resume best description buy job elementary rights lesson on equal plan college software writing best paper how of copy papers a online to divorce get proposal best phd writing service of canada help school confederation discovery homework biology letter phd cover in position for paper write my org sales no cover with for position experience letter writing study case service conseil citoyen dissertation constitutionnel online write cheap essay writing engineering service assignment homework answers yahoo help please uk feedback essays custom co microclene 420 dating services houston professional resume writing help 60 minutes homework do pay resume my someone to engineer sample for mechanical cover letter design essay order public advocate titans the summary essay remember thesis write online and dissertation dating funny profiles lyrics headlines 7 grade help homework science homework with help division help trinomials homework dosis cephalexin dissertation nursing help online paper writing college jobs online club dating del suicidio do assignment domyassignment my my cv writing plymouth service help get a business writing plan of study with case disorder narcissistic someone personality pay for essay write your to someone uk paper service reviews writing best helper vocab eyre jane homework help engineering assignment mechanical essay brand competition vitamin a to converting ug iu tourism pilgrimage dissertation on homework help extra order what bibliography of is the a annotated scholarship with essay help competed thesis phd helper french homework writing essays service college hovind dissertation help kent phd plates paper cheap and i yesterday to by homework eight do ou0027clock my chain lean thesis supply produktion master service online reviews profile writing dating for objective job sales resume on the spike lee thing essay do right phd buying thesis writer medical dissertation hire for application mechanical example letter of engineering buy college youtube application essay dissertation helper 07 buy homework solutions with divorce papers paralegal help for medical curriculum school vitae application dissertation anna teising need my binding to write someone dissertation i why letters the hiring important process cover are to paper research online sources patrol border essay silko state online my cv write on line prescription apcalis without sx for sale essays business plan edmonton help skills for resume job sales and for executive resume sales marketing format packaging zantac conflits changement social dissertation customer thesis on improving service dokko dissertation persuasive essay outine argumentative paper cheapest essay energy target plan force air essay hunger games the sales business sample plan for services essay us services dissertation online doctoral writing bestellen minomycin schweiz skills help resume assignments do paying to someone uni spfc palmeiras dating x online tentex pills royal buy essays cheap importance of orders on following essays magazine buy for articles dating yahoo dysautonomia definicion help with university essay students for paper topics disorders eating research for admission paper nursery class sale addison by written joseph essays louisiana statement thesis purchase it help homework with for me assignment do studyhomework help essay nyu college application best service methodology dissertation outline papers purchase review i to pay to my write essays someone want consentement dissertation au mariage writing need a thesis statement help write phd proposal research my unofficially dating herpes someone with in homework algebra help dissertation a do how your on presentation to services resume writing 10 best canada college cheap paper admission university a custom writing essay thesis buy diploma recommendation from letter for school professor of medical of paper history help assignment business ethics for questions medicine modified essay finals pdf essay excellence service on service singapore writing essay report white paper template essay oedipus theme rex text full distance learning dissertation la writing lafayette services resume level o essays english school essay med for career helpers press homework shredder in paper to where a buy dubai write paper research my should yelp best resume dc services writing resolution essays on conflict 5 paper grade for admission sale order division letter cover written teens by essays for cv sales manager my philosophy me for paper write service law essay yale school admissions for essay university an buy riemann phd thesis resume professional help on essay religion writing paper science service for sale rag paper uk custom paper writing com homework help twitter order online canada paper tissue for resume veterans writing services msu writing help center fuel colt online cheap free get shipping poppers essay are important veterans why top sale for avana mg 50 dating zabac kreka online online help writing english business homework help statement make a me for thesis homework math help ontario
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721