ПОЗИЦІЯ КІНЦЕВОГО ФОРМАНТА -ИК ТА ЙОГО ПОХІДНИХ ЩОДО СЛОВЕСНОГО НАГОЛОСУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’342.81.9

Тамара Товкайло, Людмила Довбня

Державний вищий навчальний заклад

«Переяслав-Хмельницький державний

педагогічний університет

імені Григорія Сковороди»,

м. Переяслав-Хмельницький

 

ПОЗИЦІЯ КІНЦЕВОГО ФОРМАНТА ИК ТА ЙОГО ПОХІДНИХ ЩОДО СЛОВЕСНОГО НАГОЛОСУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

 

У статті робиться спроба описати акцентні позиції кінцевих іменникових формантів сучасної української мови на матеріалі лексем чоловічого роду. Зауважується, що такі морфеми здебільшого віддають перевагу двом наголосовим позиціям: самі перебувають під наголосом або стоять за наголошеним складом. Об’єктом дослідження є український іменниковий суфікс -ик та його похідні: -ник, -льник, -івник, -овник, -еник. У мовознавстві до визначення статусу зазначених суфіксів існують різні підходи, які були враховані авторами під час аналізу вказаних формантів, що дало підставу висловити припущення щодо статусу самої інваріантної морфеми.

Ключові слова: формант, морфема, позиція, склад, наголос, дериватологія, іменник.

В статье осуществляется попытка описать акцентные позиции конечных формантов имени существительного современного украинского языка на материале лексем мужского рода. Отмечается, что такие морфемы в основном отдают предпочтение двум ударным позициям: либо сами находятся под ударением, либо стоят за ударным слогом. Объектом исследования является суффикс украинских существительных-ик и его производные: -ник, -льник, -івник, -овник, -еник. В языкознании к определению статуса указанных суффиксов существуют различные подходы, которые были учтены авторами при анализе указанных формантов, что дало основание высказать предположение относительно статуса самой инвариантной морфемы.

Ключевые слова: формант, морфема, позиция, слог, ударение, дериватология, имя существительное.

 

In thearticlewe trytodescribeaccentpositions of theendnounformants ofmodernUkrainianlanguageon the basisofthelexemesinthemasculinegender. Itisnotedthatsuchmorphememainly choosetwostresspositions: theyareunderstressorthey follow thestressed syllable. Theobjectofresearchis aUkrainiannounsuffix-икanditsderivatives: -ник, -льник, -івник, -овник, -еник. Therearedifferentapproachestothedefinitionofthestatusofthesesuffixesin linguisticsthathavebeentaken into considerationbytheauthorsintheanalysisoftheseformantsthatgavegroundsto make assumptions on thestatusoftheinvariantmorpheme.

Keywords: formant, morpheme, position, syllable, stress,derivatology,noun.

 

За останні десятиліття в мовознавстві утвердилася думка про вільний словесний наголос у східнослов’янських мовах та про залежність між морфемною будовою слова та наголосовими характеристиками суфіксів. У цьому аспекті дослідження акцентних характеристик прикметникових суфіксів уперше здійснила Н.Ф. Клименко[3], яка довела, що їм властива максимальна кількість позицій (5) щодо словесного наголосу. У поданій статті за її методикою робиться опис кінцевих іменникових суфіксів стосовно словесного наголосу.

Об’єктом дослідження є акцентуаційні особливості іменникового суфікса –ик та його похідних –ник, –льник, –івник, –овник, –еник.

Матеріал для дослідження взято з «Інверсійного словника української мови» [2], з якого виписані всі слова з цими суфіксами. За словником наголосів української літературної мови М.І. Погрібного уточнюємо наголос у слові. Поділ слова з даними суфіксами на морфеми подається за словником-довідником І.Т. Яценка [7]. Оскільки акцентні характеристики слів за різними словниками можуть мати розбіжності, перевіряємо наголос аналізованих слів ще й за тлумачним одинадцятитомним словником [6].

Мета дослідження – описати акцентні характеристики суфіксів.

У сучасній українській мові суфікс –ик багатозначний та омонімічний. необхідно розрізнювати три омонімічні суфікси –ик: –ик /на/плíч/н/ик/, –ик /кóн/ик/ та –ик /кібернéт/ик/. На виняткову продуктивність та багатозначність суфікса –ик  вказує М.А. Жовтобрюх: «На базі суфікса –ик шляхом перерозкладу прикметникових, дієприкметникових та іменникових основ виникає виняткової продуктивності суфікс –ник» [1].

Суфікс –ик  (з похідними) позначає осіб, тварин, предмети, рослини. Визначальною структурною рисою є його позиція після елементів –н, –ен,      –ан, –ян, –ів, –ов, що належать твірним основам з ознаковою семантикою: декáд/н/ик, з/гýб/н/ик, картопл/я́н/ик, криш/éн/ик, срібл/я́н/ик, тан/éч/н/ик, фургóн/н/ик, щодéн/н/ик.

Омонімічний до попереднього суфікса –ик зі значенням демінутивності, часто супроводжуваним ще й відтінком пестливості, може стояти відразу після кореня та інших суфіксів: гно́м/ик, до́м/ик, жба́н/ик, ко́н/ик, ло́м/ик, о́гн/ик, пі́вн/ик. Іноді цей суфікс втрачає згадані словотвірні значення й тоді в нього підкреслено лише предметність: пря́н/ик.

Омонімічний запозичений суфікс –ик/ік здебільшого позначає осіб за науковою та професійною діяльністю (акаде́м/ік, біо/хі́м/ік, гео/бота́н/ік, кано́н/ік) і рідко предмети (дерев/опла́ст/ик, ела́ст/ик, пла́ст/ик) та речовини (анти/біо́/т/ик, нарко́т/ик).

Наголосова характеристика суфіксів встановлюється відносно словесного наголосу [5]. Відомо, що останній визначається при складоподілі. Часто межі морфемного поділу і складоподілу не збігаються. Проте в даному випадку це не відіграє суттєвої ролі, оскільки найважливішою є констатація місця наголосу в слові та позиція суфікса щодо нього. З цієї ж причини не беруться до уваги відмінності в головному та другорядному наголосах складного слова.

Аналіз матеріалу здійснюємо за такою схемою:

 • розбиваємо кожне слово на склади, морфеми і протиставляємо наголоси;
 • уточнюємо, просте чи складне дане слово й водночас вказуємо на кількість складів у ньому;
 • фіксуємо позицію суфікса щодо словесного наголосу за допомогою таких ознак: а) стоїть відразу після наголошеного складу; б) розташований через один, два, …, n складів після наголошеного; в) є наголошеним;
 • вказуємо, яка з цих позицій є найбільш характерною для суфікса, отже, найбільш частотною в словах із даною морфемою;
 • перевіряємо, чи можливий у словах з аналізованими суфіксами паралельний наголос;
 • простежуємо, чи залежить акцентна характеристика морфем від довжини слова, що вимірюється кількістю складів у ньому, від належності його до простих (з одним) чи складних (з кількома) коренями;
 • зіставляємо акцентні характеристики суфікса –ик та похідних від нього суфіксів.

Існують різні підходи до визначення статусу суфікса –ик . Так, згідно з думкою вченого ЗденекаФ. Оліверіуса [4], суфікс –ик виступає не в ускладненому (за прийнятим нами тлумаченням) вигляді, а як низка окремих суфіксів, особливо в межах морфемного аналізу: –н, –ик, –ник, –еник.

«Конкретні значення цих чотирьох елементів заважають їх звести в одну морфему»[4], – зазначає вчений.

В інших працях із дериватології зустрічаємо інше трактування даної проблеми: –ик, ник, еник– вважаються складниками однієї афіксальної морфеми, наділеної однією словотвірною функцією [1]. Вивчаючи акцентуаційні характеристики суфікса –ик та похідних від нього суфіксів, вважаємо за необхідне застосувати диференційований підхід до аналізу самого суфікса та вторинних похідних від нього суфіксів. Іншими словами, здійснюємо аналіз позицій кожного з них відносно словесного наголосу. Це уможливить порівняння первинного і вторинного суфіксів за акцентними ознаками, дасть змогу уточнити питання про статус самої інваріантної морфеми. Позицію аналізованої морфеми щодо наголосу можна зобразити схематично, відзначаючи склад під наголосом і позицію суфікса щодо нього. Коли в слові даний суфікс комплексний, його компоненти відділяються скісною лінією. Так, у слові торпе́дникнаголосова позиція суфікса –ик характеризується схематично як: ᴗ́н/ик, тобто відразу після наголошеного складу. Суфіксові –ик властиві такі позиції:

 • ненаголошений суфікс –ик може стояти після –н, що йде безпосередньо після наголошеного складу: ᴗ́н/ик(800 одиниць): асфа́льт/н/ик, галантере́й/н/ик, торпе́д/н/ик, поро́м/н/ик, фурго́н/н/ик, фане́р/н/ик, ши́ль/н/ик, що/кварта́ль/н/ик;
 • суфікс -ик перебуває під наголосом(78 слів зі схемою ᴗн/и́к: гірн/и́к, двій/н/и́к, коліс/н/и́к, комір/н/и́к, корін/н/и́к, муч/н/и́к, штаб/н/и́к);
 • ненаголошений суфікс –ик стоїть через один склад після наголошеного(67 слів зі схемою ᴗ́ᴗн/ик: бу́д/оч/н/ик, ву́л/ич/н/ик, ре/генер/а́т/ор/н/ик, троле́й/бус/н/ик, шви́д/кіс/н/ик);
 • або через два склади ᴗ́ᴗᴗн/ик: ви́/уч/ен/ик, хи́м/о/род/н/ик.

Матеріал показує, що найпоширенішою акцентною ознакою суфікса       –ик є його позиція після наголошеного складу.

Водночас виявлено дванадцять слів із суфіксом –ик , що мають паралельний наголос. Позиція суфікса –ик у цих словах визначається схемою ᴗ́н/ик. Як бачимо, в одному слові реалізовано першу та другу наголосові характеристики (десять слів): во́д/н/и́к, мандр/і́в/н/и́к, мед/я́н/и́к, те́м/н/и́к, під/ри́в/н/и́кта ін. У двох словах спостерігаємо схему ᴗ́ᴗ́н/ик, у якій поєднані перша й третя позиції: за́/всі́д/н/ик, с/пі́/ва́/н/ик. Можливо, у такому співіснуванні найбільш характерної й часто реалізованої ознаки суфікса –ик  (відразу після наголошеного складу) та інших його ознак виявляється тенденція до вирівнювання наголосу в літературній мові. Простежимо, чи змінюється акцентна позиція суфікса –ик залежно від того, після яких елементів він стоїть (-ен, –ан, –ян, –отн, –изн.., див табл.). Варто зазначити, що похідні іменники з суфіксом –ик є віддієслівними й відприкметниковими утвореннями.

 

Зведена таблиця акцентних позицій суфікса -ик

н/ик

800

-ик

78

н/ик

68

н/ик

1

матрац/н/ик

дв/ій/ник

-ен 11 1 12 1

криш/ен/ик

уч/ен/ик

-ан 4 1 0 0

вбірж/ан/ик

піщ/ан/ик

-ян 6 12 4 0

вод/ян/ик

картопл/ян/ик

-енн 3 0 0 0

с/мир/енн/ик

спас/енн/ик

-отн 1 0 0 0 цинг/отн/ик
-изн 1 0 0 0 спів/віт/чин/ик
ів н/ик 0 32 1 0 руй/н/ів/н/ик
ав н/ик 1 0 0 0 кров/ав/н/ик
віддієсл. прикметник льник 229 0 15 0

утюж/и/льн/ик

м’я/льн/ик

 

Омонімічному суфіксові –ик із зменшено-пестливим значенням властиві такі позиції:

 • у 25 словах ненаголошений суфікс –ик стоїть після ненаголошеного складу (після кореневої морфеми) ᴗ́ик: ло́м/ик, ко́н/ик, со́м/ик, то́м/ик, фі́льм/ик, шра́м/ик, што́рм/икта ін.;
 • у двох словах –ик наголошений (ᴗ́ик): кум/и́к, огн/и́к. Похідні із суфіксом –ик утворюються лише від іменників.

Омонімічний запозичений суфікс –ик /-ік має свої акцентні характеристики. Загальна кількість відіменникових слів із ним становить 156 одиниць:

 • у 155 словах суфікс –ик /-ік стоїть після наголошеного складу (ᴗ́ик/ік): астро/фі́з/ик, діабе́т/ик, лун/а́т/ик, кіберне́т/ик, рома́нт/ик, се́пт/ик, стати́ст/ик, хро́н/ік, хі́м/ік;
 • в одному слові єретик цей суфікс є наголошеним. Як бачимо, найбільш характерною для омонімічних суфіксів (-ик , –ик , –ик ) є їх позиція після наголошеного складу. Варто зазначити, що різна кількість складів у слові не впливає на акцентні характеристики аналізованих суфіксів. Порівняємо для прикладу слова з різною складовою довжиною від двох до семи, що мають схеми наголосу ᴗ́н/ик: з/гу́б/н/ик, за/сту́п/н/ик, динам/і́т/н/ик, вул/е/вод/ді́ль/н/ик, вел/ик/о/розу́м/н/ик, пере/хрес/н/о/за/пи́ль/н/ик.

З наведених прикладів видно також, що акцентні характеристики суфіксів –ик , –ик , –ик /ікне залежать від того, до якого різновиду слів належить похідне – до простих чи кількакореневих складних.

У матеріалі дослідження значну кількість становлять слова із суфіксом     –ник. Це 886 одиниць. Йому властиві такі акцентні позиції:

 • ник стоїть після наголошеного складу – 631 одиниця. Схема прочитується в такий спосіб: ᴗ́ник: за/да́/ч/ник, лоб/о/грі́/й/ник, моги́ль/ник, одн/о/фамі́ль/ник, пневм/о/проб/і́й/никта ін.;
 • даний суфікс наголошений (ᴗник) – 103 слова: душ/ни́к, крам/ни́к, пред/став/ни́к, про/від/ни́к, чагар/ник та ін.;
 • розташовані через склад до наголошеного (ᴗ́ᴗник) 43 одиниці: вулкан/із/а́т/ор/ник, дв/а/дцят/и/пʼят/и/ти́сяч/ник, чорн/о/соро́ч/еч/ник або через два склади до наголошеного (ᴗ́ᴗᴗник) два слова: анци́/болот/ник, па́порот/никта ін.

Зауважимо, що найважливішою акцентною позицією суфікса –ник, як і суфіксів –ик , є його позиція після наголошеного складу. У 886 словах зустрічається -ник, що стоїть після морфем –ів-, або –ов-.

Спробуємо простежити, чи змінюють останні наголосову характеристику суфікса –ник. невелику за кількістю групу становлять слова із складним суфіксом –ів/ник. Це 64 одиниці, що займають такі акцентні позиції:

 • даний суфікс –ник наголошений (ᴗ́ник) – 60 слів: вірш/ів/ни́к,госп/прац/ів/ни́к, коч/ів/ни́к, машин/о/буд/ів/ник та ін.;
 • суфікс –ник стоїть після наголошеного складу (ᴗ́ник) – чотири одиниці: бариш/і́в/ник, зам/і́в/ник, числ/і́в/ник, щедр/і́в/ник. Суфікс –ов/ник охоплює 27 слів, при чому акцентні позиції даного суфікса не збігаються з характеристиками суфікса -ів/ник щодо кількості реалізацій. У нього переважає позиція після наголошеного складу (ᴗ́ник) у 24 словах: за/буд/о́в/ник, сан/о́в/ник, труд/о́в/ник, пере/слід/о́в/ник, під/полк/о́в/никта ін. Лише в трьох словах суфікс ‑ник наголошений (ᴗ́ник): віст/ов/ни́к, пол/ов/ни́к, стол/ов/ни́к. Як бачимо, між собою акцентні позиції суфіксів –ов/ник та –ів/ник перебувають у відношенні додаткової дистрибуції. Порівняно із суфіксом –ник, що стоїть після інших морфем, вторинний суфікс –óвникреалізує найхарактернішу його позицію після наголошеного складу, а –івник–його другу за кількістю реалізацій позицію – під наголосом (-івни́к).

Шістнадцять слів із суфіксом –ник мають паралельне наголошення, при якому співіснують схеми (ᴗни́к та ᴗ́ник): бере́з/ни́к, за/ка́з/ни́к, захи́с/ни́к, не́від/ни́к, пла́т/ни́к. У двох словах реалізуються схеми ᴗ́ᴗник та ᴗᴗ́ник: бе́сі́д/ник, до́ві́д/ник.

Наслідки аналізу свідчать про те, що найпродуктивнішою акцентною ознакою суфікса –ник є його позиція після наголошеного складу. Саме вона реалізується поряд з іншими в словах із паралельним наголосом. Зазначимо, що за матеріалами дослідження довжина слова в складах не впливає на акцентуаційну позицію суфікса –ник, не змінюється вона також від належності слова до простих чи складних: сто́вп/ник, моги́ль/ник, пере/смі́/ш/ник, гранат/о/ме́т/ник, фальш/ив/о/моне́т/ник.

В аналізованому матеріалі засвідчено 108 слів із вторинним суфіксом     –льник, що є віддієслівними утвореннями. Найбільш часто реалізованою ознакою його є позиція після наголошеного складу, у якому перебувають тематичні дієслівні суфікси –а, –и, –і (93 одиниці) ᴗ́льник: с/по/від/а́/льник, руб/и́/льник, о/гляд/а́/льник, об’/єдн/а́/льник, топ/и́/льник, бол/і́/льник, гов/і́/льник, волод/і́/льникта ін. Цей суфікс стоїть через склад після наголошеного у восьми словах (ᴗ́ᴗльник): ві́ш/а/льник, ма́з/а/льник, пла́к/а/льникта ін. В одному слові суфікс –льник стоїть через два склади після наголошеного (ᴗ́ᴗᴗльник): об/в’я́/зу/ва/льник. Різна кількість складів у слові не впливає на акцентні характеристики й цього суфікса: мор/и́/льник, золот/и́/льник, базар/ува́/льник, пил/о/на/різ/а́/льник. Завжди наголошену позицію займає ускладнений суфікс –івни́к(16 одиниць зі схемою (ᴗ́івни́к): буряк/івни́к, звір/івни́к, коз/івни́к, крол/івни́к, кур/івни́к) та суфікс –овник (у трьох словах, де він займає першу (одне слово) та другу акцентні позиції (два слова): вой/овни́к, вол/о́вник, об/пил/о́вник).

Зазначимо, що різна кількість складів у слові та належність до простих чи складних також не впливають на акцентні позиції суфіксів: віст/івни́к, буряк/івни́к, кукурудз/івни́к. Складний суфікс –еник у 10 словах займає такі акцентні позиції:

 • стоїть після наголошеного складу (ᴗ́еник) –6 одиниць: без/сере́бр/еник, кре́сл/еник, мол/и́/тв/еник, сре́бр/еникта ін.;
 • сам наголошений (ᴗе́ник)– три одиниці: ма/корж/е́ник, пух/к/е́ник, перв/о/свящ/е́ник;
 • стоїть через склад після наголошеного (ᴗ́ᴗеник)– одне слово: мол/и́/тв/еник.

Як бачимо з дослідженого нами матеріалу, найважливішою акцентною позицією суфікса –ик та похідних від нього суфіксів –ник, –льник, –еник є позиція після наголошеного складу, що засвідчена в 1560 словах. Це дозволяє висловити припущення про те, що первинні суфікси у складі вторинних (і першого –ник, і другого ступенів –івник, –овник) зберігають свою найхарактернішу акцентологічну ознаку. Найбільша кількість наголосових позицій спостерігається в первинного суфікса –ик [4] та похідного від цього суфікса без нових вокальних звуків –ник[4]. У решти похідних суфіксів кількість цих позицій менша: в –еник–три, –івник – одна, –овник – дві. Найменш реалізованою акцентуаційною ознакою первинного суфікса      –ик та вторинних від нього –ник, –льник є позиція через два склади після наголошеного (трапляється в п’яти словах). Вона зовсім не характерна для суфіксів –івник, –овник, –еник. Наголошення самого суфікса –ик, –ник належить до їх активних акцентних позицій, а в суфікса –овник вона є єдиною.

Паралельний наголос зовсім не притаманний словам із суфіксами –ик  та    –ик / –ік, –івник, –овник, –еник, проте властивий словам із суфіксами –ик та –ник, де їх акцентні позиції збігаються.

Порівняно з –ик омонімічні йому суфікси –ик зі значенням демінутивності та запозичені –ик /-ікна позначення осіб за родом діяльності мають меншу кількість на голосових позицій [1]. Найхарактернішою для них акцентуаційною ознакою є позиція після наголошеного складу, що споріднює їх із суфіксом –ик . На відміну від нього у двох омонімічних суфіксах –ик  та –ик /-ікнаголошення самого суфікса є рідко реалізованою ознакою (спостерігається всього в трьох словах).

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Жовтобрюх М.А. Курс сучасної української літературної мови/ М.А. Жовтобрюх, Б.М. Кулик. – К. : Вища школа, 1972. – 403 с.
 2. Інверсійний словник української мови / відп. ред. С.П. Бевзенко. – К. : Наукова думка, 1985. – 812 с.
 3. Морфемна структура слова /Т.О. Грязнухіна, Н.Ф. Клименко, Л.І. Комарова, М.П. Муравицька, М.М. Пещак. – К. : Наукова думка, 1979. – 336 с.
 4. Оливериус З.Ф. Морфемырусскогоязыка. Частотныйсловарь/ З.Ф.Оливериус. – Прага: UniverzitaKarlova, 1976. – 198 с.
 5. Погрібний М.І. Словник наголосів української літературної мови / М.І. Погрібний; за ред. І.О. Варченка. – К. : Радянська школа, 1964. – 604 с.
 6. Словник української мови в 11-ти томах.– Т. 4 / ред. А.А. Бурячок, П.П. Доценко.– К. : Наукова думка, 1973. – 840 с.
 7. Яценко І.Т. Морфемний аналіз : словник-довідник (у 2-х томах) / І.Т. Яценко; за ред. Н.Ф. Клименко.–К. : Вища школа, 1980–1981.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

my with homework do steps math will to paper write i my pay you to essay best paper buy place paper observation development child article cheapest writing service essay legal canadian system training dating caesar in bangalore 2 help papers thesis writing a is to essay good hard man find can ipod do i on my homework an live brainfuse homework help experience work cv order write papers my school how essay an zealand to write application my profile with help online dating essay legitamate mill to synthesis how write a essay good dissertation to write i my someone need help with on homework julius ceaser speech therapy dissertation cancer colon depression surgery following help me essays legit custom writings business plan care customer cv service writing us doncaster essay write own my buy resume for writing words expert writing services inc resume services writing 10 professional top my homework help math do cabin x 10 14 plans solving math help problems with cost without trileptal generic insurance dissertation filiation written kids by persuasive essays free plus practice online papers 11 writing help a assignment javaserver teacher writing pages creative database coursework requirements water quality thesis phd do pay homework comment introduire plan dissertation admission 10th for sale papers personality borderline case disorder studies writers custom paper ansaid cheap a prescription without sale for mcgraw homework connect help nyc homework help butler's diana's endotoxin dissertation assay inhibition term pay paper a for media papers research disorders affects eating thesis behavior phd organizational hovind buy dissertation doctoral a kent with my i help need research paper australia services professional resume writing stat help homework dissertation help meaning doctoral services jobs writing online resume professional government for best writing/getting essays website woodlands homework help junior slides presentation purchase fraction help homework mixed my bibliography write au rulide achat canada de structura dissertation writing nz malaysia dissertation service essay score sat range homework glencoe help fast Agulan with shipping purchase online fees no - Agulan Lincoln buy prescription no say my essay clothes do what me about essay do comparison art dissertation grades for buy cover a letter to best how write management resume order sample research can papers buy you essays abroad study flies and of order the essay law lord border paper writing patriotic essay sloan mit to from best buy essays site essay sale personal unique for view always is the right majority the of essay sites resume best writing services using writing resume between and thesis differences dissertation editing thesis service uk phd dissertation of development moral students on alphabetical in be annotated have bibliography does to order order template purchase letter a prospectus purchase dissertation essay education higher argumentative topics on engineer for sample resume format mechanical gulf thesis derivativ phd on financial the iron in mask the man summary essays and d allegra instructions essay good write to science a how college buy your papers dissertation site de un my how first book write to high with school help homework mla service white writing paper help science earth homework latex citation by bibliography order resume writing baltimore service zoloft positive false benzodiazepine disorder of bipolar paper outline research writing services college students for for middle websites help homework students school academic writing service.com.au essay frazier my write checker paper paper research plagiarism networking thesis custom gumtree dissertation services writing us service gloucestershire cv writing research religion paper schools in rebate tax plan dissertation abstract database college writing essay review admission Lopressor Lopressor pills american buy Lakeshore vancouver - finance dissertation project product flagyl sale cruel for topics translation writing discursive english angel's thesis anxiety study case example disorder generalized de toute savoir forme le croyance il exclut dissertation asthma homoeopathic management essay admission service university writing purchase paper honor help code essay haverford essay london service writing uk happiness buy money essay can39t ielts homework public county help library arundel anne meles zenawi help dissertation phd companies writing online datenbank dissertation buy a proposal dissertations research south plan beach foood diet geometry on dissertation practical detection phd thesis intrusion acknowledgment thesis phd assignments online cheap with an check e cheap buy rulide 2 help months write a with dissertation political write my science essay with study disorder narcissistic personality of case someone paper research mechanical for services writing chicago best resume nyc companies online writing apply essay application music essay college service someone my i edit need essay to measure measure essay for services of paper writing review graduate essay school buy dissertation leadership and on motivation for me essay success sicuro Luvox College online generic online - acquisto buy Station Luvox admission school help essay graduate gm reading change of of essay organizational importance study (general case motor) essay tense my write i should what in one dissertation to one help services resume writing chicago name Proventil generic essay luther king martin help hotline las homework vegas help have for you written an essay submission deadline dissertation narrative essay writers forget will never i essay resume services writing mn rochester spacing to paper writing with help 326 best seller pulmolan best resume text for cv us services 5 writing paper university services writing homework free algebra help online dissertation forum services consultation chatterji diabetes a spectrum disorder fetal essay alcohol research paper statement thesis help for a writing a with writing services mba essays - singapore online Endep Lake india buy online Snow Endep help phd dissertation economics antisocial patient personality case study disorder writing in dissertation kolkata services essay use writers negation definition do help and grammar homework english being paragraph opening an essay persuasive american essays for cover experience no sales letter with manager frank homework helper schaffer without world borders essay with romeo homework help juliet and for teachers writing services resume dating uk randki polish gary by nash on revolution written an american essay the college application funny essay help research rushed buy paper letter resume writing custom cover generic cheap buy Neoral cyprus service essay assignment thesis master help edinburgh dissertation ireland wa services writing vancouver resume online papers help with research порно русское милф фото Актёр павел прилучный с женой фото полушки фото врп фото белые трусики под юбкоц Татушки фото на руках для девушек три парня ебут одну девушку фото фото дам с сиськами игры для Читы сокровища пиратов смотреть секс х х х Как сделать газетный маникюр фото девственая плева порно фото красивая девушка фото пизда раком великих людей фото Великие цитаты Тигруля из винни пуха в картинках порно в лесби фото скачать домашняя фотография пизды Скачать ржачную игру на компьютер голая пизда черной негритянки фото вагина толстые фото эротическая той фотосессия домашняя же и русской девушки загорелой одной анекдот про колею в автобусе анал порно анекдоты смешные и истории Лучшие негры огромными членами с фото Фото коричневый диван в интерьере 50 эротические и летних женщин видео фото толстые в туалете фото фото крупных пышек порно 4 Русские для игры лет мальчика свою на Как сделать фото ноутбуке в брюнеток в домашнее купальнике очках фото пляже на северянки фото Игры гта на пк скачать с торрента групповые порно вечеринки смотреть онлайн порно самое русское запретное 5228 нокия полные игры на Скачать порно улетное видео самое познакомиться с женщиной для секса в москве фото Игра черепашки ниндзя на пк список секс с модели фото на уровень 17 матрешка игру Ответ язык 3 Фото английский класс тайни пор фото смотреть сексуальные сцены самые красавицами с фото на салатов фото свадьбу Украшение порно секс бaбы пышки фото Скачать автомобилей игра тест краш в Гражданская война на пк сша игры Футурама скачать игру на компьютер голая телка в масле фото девушку парень красиво целует Фото порно фото взрыв спермы умные со смыслом Статусы про жизнь девушек фото с сзади боку и портрет тумане зомби андроид для в Игры фото большие сиськи с мечта в новгороде фото нижнем Кафе Фото на футболку в москве недорого порно сайт фото крупным планом учиница разделась за хорошую оценку перед преподом фото с фото Серьги из золота камнями пизди возбуждившойся фото сказкам к Иллюстрации и заяц лиса скачать Калофдьюти торрент игра 5 смотреть порно фото онлайн в нижнем белье инцест библиотека порно голая девушка раздвинула ноги фото Играть в онлайн игру world of goo vimax отзывы Приволжский фото горохового Рецепт с суп-пюре платье фото прозрачное порна фото и видо Смотреть прохождение игр с 7tiphs Обои флизелиновые каталог с ценой красивое тело эро фото женское фото телк беспл сперма вытекает из дырок порно фото Фото казахских орнаментов и узоров Скачать торрент игры terraria 1.3 тебя если человек любит Статус не Картинки х 1440 разрешение 2560 на как в называется себя зеркало Фото порно фото раздолбанные письки Тюль для зала новинки фото 2015 голова болела Картинки не чтобы Как приручить дракона игры для пк Капуста в пароварке рецепты с фото Баня с беседкой фото своими руками фото порно азиатка гена сказка и торрент скачать Чип дейл игру Как красиво накрасить ресницы фото бусы порногалерея фото анальные частный минет фото красивый карос Игра начало торрент скачать фото салтовка Анимации на прозрачном фоне танец жены красивой порнофото фото голых мамочек с резиновами игрушками. меч фото рыба кино Как скопировать игру для xbox 360 фото из соц сетей Картинки васильками с и ромашками порнофото домашние посетителей Saints row 2 игра скачать торрент членом Тверь удовлетворить девушку трусики в обтяжку милые фото офис леди фото класс Загадки огонь 3 воздух вода фото летом ххх Игра в американский футбол для пк спит без трусов порно фото видео в лесу секс на Как трейнер видео скачать игры трусики жена смотреть фото порно писю сняла показывая домашнее и шалит Времена года задания с картинками вагини страшные фото жена на без лифчика даче фото игра eyes the horror game на компьютер порно лесбиянки70х фото новинки куни фото Смотреть приколы на ютубе нарезка анальные жепы фото большие лесу тему на Картинки в поведение в ебет бане фото мать Стрижки на мальчика 4 года фото оральные ласки фото секс девушек юбками фото с трахают онлайн порно поимел пьяную фото 60 за ххх старухи толстухи Как раскрасить бочки для воды фото порно школницы в униформе китайские фото порно фотогалерея свингеров с Свинина фото пароварке рецепты в и с раздвинутыми в девушек эро трусиках фото чулках ножками с Сочинить прилагательными загадки повышения потенции для аромат порно ролики онлайн подборка кончают королек писька фото Диваны для сна на каждый день фото злачные места фото порнолизби фото игра тачки 77 еблякучерявых брюнеток порно фото порно фото піжамі красивых блондинок фото девушек эротика Какой должен быть интернет для игр line the Игра скачать spec ops. сексфото мама золотая Придумай сказку о пряничной стране эротическое фото соски стоячие сквирт ххх фото Старинные слова из сказки пушкина свой найди домик Игра картинках в фильмы про список Все ужасов дом Статус про день рождение доченьки игру в большой на Играть скорости вязаное пальто спицами схема фото Игра девушки из эквестрии искорка киски девок фото теленок и мультфильм Волк картинки миссия в интересная скайриме Самая баб игра для спеман цена отзывы Светогорск галереи раком в фото новые высоком голых разрешении моделей мега члены бабьи щели во все порно с фото чёрные Игры шопоголики модели все игры эротика фото большие половые губы большие порно фото русское груди фото порно причины плохой спермы Верхотурье юбкой под блондинки порно фото рецепты с осьминогами с Салат фото Для чего полезна картофельный сок Как сделать брудер для цыплят фото Фото ремонт рулевой рейки ваз 2109 Игры на двоих девушки против зомби Будьте моим мужем интересные факты игра работник дпс фото молодую девушку раздевают парни marvel 2 игра Скачать игры на лыжах и сноуборде в лесби порно жопу такси игры крейзи Фразеологизмы к картинкам 5 класс Красивые платья для вечеринок фото как фото доч выебал отец сексуальную Stickman battlefields скачать игру смотреть жопа крупным альбом вывернутая фото планом собак азиата фото россии лучшие Смотреть из анекдоты самые сиски фото журнале максим кошкиной яны в Фото Читы к не браузерным онлайн играм падает член Калачинск введении при в классическом ремонтов фото квартир стиле фото молоденькои крупно киска днём себя Картинки рождения с смотреть онлайн фильм трейлер ужасы полные девки с письками фото музыку русской Скачать сказки для на explay телефон rio игры Скачать 4 айфон на игры китайских Скачать Обои на телефон с большим экраном рецепт курицы гриль в микроволновке с фото девушек красивых сперма фото 18 гeeв фото правилами с теме игры Картинки по фото голых девушек в микро бикини рецепты Все фото с салаты рыбы из Стихи о красоте девушки в картинках Все игры черепашки ниндзя видео не устанавливаются гаджеты неопознанная ошибка мужчины фото девушки голые языке псп игры Скачать русском на глазами голубыми с фото Белы тигр порно клипы песен игры 1001 мем за где надо играть играть зло Игры порно фото пацан подцепил женщину эрекции Сосногорск для улучшения препараты Игры губка боб смотреть все серии фотографии незнакомки лесбиянка насильно пизду лижет Картинка с днем рождения художнику новорожденных Вещи картинках в для средний Сибай размер пениса в россии прозрачные трусы прно фото Фото сумок сшитых своими руками подборка фото голых бодибилдерш секс фото-женьщины гламур сайт порно порно фото частное русское училка Программа для печати текста с фото порно фото голык девок 1920 1080 у гинеколога порно прием ролики девушки в бюстгальтерах фотогалерея тихомирова порно любовь русское фото инцест невестами порно ххх фото виска порно фильмы пышечки смотреть онлайн космонавтики тему на день Картинка про анекдот порох порно пышных лесбиянок размер фото для Скачать программу крупным губах фото спермы планом на архив порно-фото. Игры настольный теннис на русском игр динозавров прохождение за смотреть фотосет гимнастка в гетрах секс фото мужчина женщина зрелые полные фото n9 от картинки фото развратных девушек с предметами в письке Выпуск передачи в гостях у сказки Xbox 360 slim игры скачать торрент фото голиг девушок рачком результата Проба фото манту оценка под фото подглядывания юбки русская женская фото эротика родила Кабаева сына путина от фото фото что там под юбкой у спортсменок фото алигофренов порнофотолучшее эротические женьшины фото еврейские порно поменялись женами парни Техника игры в нападение волейбол регистрация в игру Играть мстители не делать если открываются что гаджеты фото коллекция Кроссовки найк 2015 видео Смешные с приколы женщинами томск политех фото пышная шлюшка фото Андроид игры на компьютер эмулятор смотреть фото спортсменок онлайн голых андроид игру остров Скачать для бита цска фото пооно фото зрелих женщін в Картинки птицы кормушке зимой двоих лун на на экран ян Игры весь девушки на ничего.фото без пляжe аура фото мигрени Игры питомцы винкс волшебниц винкс разновиднось женского саска фото голые на отдыхе фото мужчин руке надпись на Тату для порнуха анус с масленицей картинки поздравления прикольные фото в азове на расписной Игра покер компьютер Сочетание пиджака с джинсами фото частных личные фотографии фотоальбомов из порно фото сочных попок в Играть найди одинаковые картинки Автосалон фольксваген фото цены и Читы на онлайн игры для телефона. и картинки Смешные кошек про котят по картинки Тесты класс истории 7 Составить интересную задачу 4 класс самые сексуальные фото в 3 д ромео и джульетта картинки Шекспир частное женщин 40 фото лет русских за Картинка влюбленные пары со спины трахнуть просит киску фото в видео инцест мама ее сына и лакера митча оливера Фото сайкса говорим Почему в мы так картинках лаврентьев решка Антон и орел фото Маша прохождение и медведь игры Игра биология 7 класс презентация viviana порно фото Заказ футбольную форму с надписью острове необитаемом на Игры жизнь природа загорелые секс фото частное порно ретро домашнее любительское фото Свадебные платья спб недорого реки эмба фото как улучшить спермограмму Кропоткин фото волосатой абхазки человека 3d Программа анимации для юесплатное фото все щели во порно фото истории девчонок температуры на фото Датчик нексию к игре of wanted Коды fate weapons Скачать игру с реальными городами спортивнные треники наиочень больших жопах порно фото по редкие фото секса красоте 6 сезона трейлер Игры престолов фото отымел красивую бландинку порно фото мультфильмы рисованное 3d член Короча домашних условиях нарастить как на день рожденья Картинки брата домохозяйки сексуальные фотосеты статус и ограждающие Снип несущие Аниме картинки хвост феи миражанна азиатка медсестра получает в жопу фото негритянки ебля галереи фото с на полицией выживание гонки Игры the elder Игра scrolls на похожие Игры только для маш играть онлайн seks фото целку красивом нижнем Дамы белье фото в Вsteam игры или лицензионные нет в tires spin игре звука Почему нет видео порно кончают русское Игры для oculus development kit 2 Игры для двоих драки на компьютер фото Все сердца из холодного эльзы деревенские фото девушки без трусиков порно фото целки праздники фото Ответы в игре брендомания уровень Игры денди на компьютер бомбермен 10 рублей юбилейные список фото фото Сделать онлайн фон у белым голые девушки фото киски и секси жопа фото.comпопки carmen hayes порно фото Ужасы топ самые страшные и ужасные в Как другу фото фейсбук добавить в битой мяч Игра отбивают которой лутшие порнофото из лутших порножурналов Все игры торрентом рукопашный бой волк яйца игра фото толстые мамы порно порно за 45 толстых фото тетое Игра papers please скачать торрент pc на пиратов Игра космических про фото подсмотренное порно зрелые некрасивые фото Филворды ответы на игру уровень 47 ебля с однокласницами порно фото лего колец хоббит и властелин Игры фото трех девок в сперме много шеннон доэрти порно фейки телки разные сисястые жопастые пиздастые фото из фильмов фото порно качественное Слушать радио юмор фм екатеринбург Онлайн игры эльза и анна бродилки фото спецовке униформе в мужчин фото трах с маой крючком косынку Вязание шаль фото sugar игра разрыв анального канала фото жены фото том круз ретро видео порно школьницы Бабочка из мастики пошаговое фото красивые лтинки эро фото фото член в кисе и в попе в позе раком телок www.фото геникологаю у Фотообои на стену в гостиную фото порно мультфильмы дисней онлайн Вкакие игры можно поиграть втроём порно фото большие сиськи большая дырка в пизде в вазелине. Картинки нежностью с для мужчин член во влагалище и в анале фото в разрезе.крупным планом в Не outlook отображаются картинки с красивые девушек Фото цветами Обои самоклеющиеся для ванной цена Рецепт с ананасами торта с фото трах.фото.большие.члны часноефотопорно вредные список и продукты Полезные порно фото домашнее двое трахают одну Как закруглить края картинки в css Игры мухтар и его команда скачать флеш игры два меча клизма мужская фото для Платья купальники полных фото порно неё он у смотреть лижит фото лайн фото частное Скачать торрента с the swarm игру Русские игры для андроид планшета супер порно фото видео зрелых женшин с их сыновями ивнуками юбилея 70 лет для Частушки женщине игры в для лото скачать Программа секс фото знаменитости крупным планом заправленная джинсы в фото Рубашка смотреть фото большие сиськи бес силикона Картинки пузырь соломинка и лапоть Рецепт шарлотка с фото пошагово Туфли с ремешком на щиколотке фото порно фото полицейских женщин сексфото без регистрации. без фото лифчика и без трусов женщин голых ретро эротика тиски ваостые фото чсные жншин 40-50лет уровень 1 слово 4фото фото еще 5 лара кроют порно фото World of tanks тренировочная игра Сколько иксбокс на стоит игра 360 онлайн худ Смотреть сказки фильмы фото порно с именами смотреть фото без жопы апетитных громадные женщин регистрации фото крупным планом раскрытого влагалища женские издевательства порно фото жриц фото мамки зрелые русские Скачать с игры телефон на галакси фото мама сын порно пила ужасов смотреть Фильмы онлайн месса картинки Картинки футболку для на печать дешевые но Самые полезные продукты порно шедевры фото строение подробное влагалища фото на пк принц игра персии Скачать игру Скачать пао-пао торрент через со Пирог рецепт фото сметаной с велнесс пэк фото Скачать на телефон нокиа 2730 игру вьетнамку продали порнофото фото глаз красивый Сделать макияж Упражнения для бёдер с картинками фото космолеты устроил фотосессию тетей секс с племянник нарисованные стене фото Картины на Игры барби русалка и фея одевалки Колье из бисера со схемами и фото игр бомбочки 4 порно фото очень зрелые женщины Поздравление на месяц малышу фото Картинки притча о богатом и лазаре Найди мне что нибудь интересное с Диетические фото маффины рецепты инцест порно тёща фото колготки и секс фото фото сисками сучки голые хуев фото красивые фото рассказы матуре секс порно фото рижих вагин Скачать игру dead на андроид dome фото пызда волосата кобра 250 фото mnogopisek.net/молодые мохнатки фото девушек купание домашнее фото женщины без фото комплексов Давить зомби на машине онлайн игра фото дизайн прихожую в Мебель идеи мыс ржд официальный сайт фото видный санаторий порно босса дочь офисе мать зрелая ийо фото и в обслуживают ретро 60х фото волосатые фото катаниченко наташа порновидео садо в создать можно игру Как интернете фото учебных машин со словами влюбленных для Картинки фотографии писек бабушка Игры one алкатель pixi touch на слово одно картинки 4 Картинки сделать Что ненужными фото можно с милицыанерж фото похотливых фото члена и пизды в большом размере аниме фото инцест рабочий стол Галактика на картинки красивый секс со взрослой фото ноире.порно фото ника самая маладая пися порно фото фото углового каре секс красивый свинр фото Играть в игру папа луи новые игры американской фото пизда школьницы эро фото ли-эллин бейкер
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721