ПОЗИЦІЯ КІНЦЕВОГО ФОРМАНТА -ИК ТА ЙОГО ПОХІДНИХ ЩОДО СЛОВЕСНОГО НАГОЛОСУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’342.81.9

Тамара Товкайло, Людмила Довбня

Державний вищий навчальний заклад

«Переяслав-Хмельницький державний

педагогічний університет

імені Григорія Сковороди»,

м. Переяслав-Хмельницький

 

ПОЗИЦІЯ КІНЦЕВОГО ФОРМАНТА ИК ТА ЙОГО ПОХІДНИХ ЩОДО СЛОВЕСНОГО НАГОЛОСУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

 

У статті робиться спроба описати акцентні позиції кінцевих іменникових формантів сучасної української мови на матеріалі лексем чоловічого роду. Зауважується, що такі морфеми здебільшого віддають перевагу двом наголосовим позиціям: самі перебувають під наголосом або стоять за наголошеним складом. Об’єктом дослідження є український іменниковий суфікс -ик та його похідні: -ник, -льник, -івник, -овник, -еник. У мовознавстві до визначення статусу зазначених суфіксів існують різні підходи, які були враховані авторами під час аналізу вказаних формантів, що дало підставу висловити припущення щодо статусу самої інваріантної морфеми.

Ключові слова: формант, морфема, позиція, склад, наголос, дериватологія, іменник.

В статье осуществляется попытка описать акцентные позиции конечных формантов имени существительного современного украинского языка на материале лексем мужского рода. Отмечается, что такие морфемы в основном отдают предпочтение двум ударным позициям: либо сами находятся под ударением, либо стоят за ударным слогом. Объектом исследования является суффикс украинских существительных-ик и его производные: -ник, -льник, -івник, -овник, -еник. В языкознании к определению статуса указанных суффиксов существуют различные подходы, которые были учтены авторами при анализе указанных формантов, что дало основание высказать предположение относительно статуса самой инвариантной морфемы.

Ключевые слова: формант, морфема, позиция, слог, ударение, дериватология, имя существительное.

 

In thearticlewe trytodescribeaccentpositions of theendnounformants ofmodernUkrainianlanguageon the basisofthelexemesinthemasculinegender. Itisnotedthatsuchmorphememainly choosetwostresspositions: theyareunderstressorthey follow thestressed syllable. Theobjectofresearchis aUkrainiannounsuffix-икanditsderivatives: -ник, -льник, -івник, -овник, -еник. Therearedifferentapproachestothedefinitionofthestatusofthesesuffixesin linguisticsthathavebeentaken into considerationbytheauthorsintheanalysisoftheseformantsthatgavegroundsto make assumptions on thestatusoftheinvariantmorpheme.

Keywords: formant, morpheme, position, syllable, stress,derivatology,noun.

 

За останні десятиліття в мовознавстві утвердилася думка про вільний словесний наголос у східнослов’янських мовах та про залежність між морфемною будовою слова та наголосовими характеристиками суфіксів. У цьому аспекті дослідження акцентних характеристик прикметникових суфіксів уперше здійснила Н.Ф. Клименко[3], яка довела, що їм властива максимальна кількість позицій (5) щодо словесного наголосу. У поданій статті за її методикою робиться опис кінцевих іменникових суфіксів стосовно словесного наголосу.

Об’єктом дослідження є акцентуаційні особливості іменникового суфікса –ик та його похідних –ник, –льник, –івник, –овник, –еник.

Матеріал для дослідження взято з «Інверсійного словника української мови» [2], з якого виписані всі слова з цими суфіксами. За словником наголосів української літературної мови М.І. Погрібного уточнюємо наголос у слові. Поділ слова з даними суфіксами на морфеми подається за словником-довідником І.Т. Яценка [7]. Оскільки акцентні характеристики слів за різними словниками можуть мати розбіжності, перевіряємо наголос аналізованих слів ще й за тлумачним одинадцятитомним словником [6].

Мета дослідження – описати акцентні характеристики суфіксів.

У сучасній українській мові суфікс –ик багатозначний та омонімічний. необхідно розрізнювати три омонімічні суфікси –ик: –ик /на/плíч/н/ик/, –ик /кóн/ик/ та –ик /кібернéт/ик/. На виняткову продуктивність та багатозначність суфікса –ик  вказує М.А. Жовтобрюх: «На базі суфікса –ик шляхом перерозкладу прикметникових, дієприкметникових та іменникових основ виникає виняткової продуктивності суфікс –ник» [1].

Суфікс –ик  (з похідними) позначає осіб, тварин, предмети, рослини. Визначальною структурною рисою є його позиція після елементів –н, –ен,      –ан, –ян, –ів, –ов, що належать твірним основам з ознаковою семантикою: декáд/н/ик, з/гýб/н/ик, картопл/я́н/ик, криш/éн/ик, срібл/я́н/ик, тан/éч/н/ик, фургóн/н/ик, щодéн/н/ик.

Омонімічний до попереднього суфікса –ик зі значенням демінутивності, часто супроводжуваним ще й відтінком пестливості, може стояти відразу після кореня та інших суфіксів: гно́м/ик, до́м/ик, жба́н/ик, ко́н/ик, ло́м/ик, о́гн/ик, пі́вн/ик. Іноді цей суфікс втрачає згадані словотвірні значення й тоді в нього підкреслено лише предметність: пря́н/ик.

Омонімічний запозичений суфікс –ик/ік здебільшого позначає осіб за науковою та професійною діяльністю (акаде́м/ік, біо/хі́м/ік, гео/бота́н/ік, кано́н/ік) і рідко предмети (дерев/опла́ст/ик, ела́ст/ик, пла́ст/ик) та речовини (анти/біо́/т/ик, нарко́т/ик).

Наголосова характеристика суфіксів встановлюється відносно словесного наголосу [5]. Відомо, що останній визначається при складоподілі. Часто межі морфемного поділу і складоподілу не збігаються. Проте в даному випадку це не відіграє суттєвої ролі, оскільки найважливішою є констатація місця наголосу в слові та позиція суфікса щодо нього. З цієї ж причини не беруться до уваги відмінності в головному та другорядному наголосах складного слова.

Аналіз матеріалу здійснюємо за такою схемою:

 • розбиваємо кожне слово на склади, морфеми і протиставляємо наголоси;
 • уточнюємо, просте чи складне дане слово й водночас вказуємо на кількість складів у ньому;
 • фіксуємо позицію суфікса щодо словесного наголосу за допомогою таких ознак: а) стоїть відразу після наголошеного складу; б) розташований через один, два, …, n складів після наголошеного; в) є наголошеним;
 • вказуємо, яка з цих позицій є найбільш характерною для суфікса, отже, найбільш частотною в словах із даною морфемою;
 • перевіряємо, чи можливий у словах з аналізованими суфіксами паралельний наголос;
 • простежуємо, чи залежить акцентна характеристика морфем від довжини слова, що вимірюється кількістю складів у ньому, від належності його до простих (з одним) чи складних (з кількома) коренями;
 • зіставляємо акцентні характеристики суфікса –ик та похідних від нього суфіксів.

Існують різні підходи до визначення статусу суфікса –ик . Так, згідно з думкою вченого ЗденекаФ. Оліверіуса [4], суфікс –ик виступає не в ускладненому (за прийнятим нами тлумаченням) вигляді, а як низка окремих суфіксів, особливо в межах морфемного аналізу: –н, –ик, –ник, –еник.

«Конкретні значення цих чотирьох елементів заважають їх звести в одну морфему»[4], – зазначає вчений.

В інших працях із дериватології зустрічаємо інше трактування даної проблеми: –ик, ник, еник– вважаються складниками однієї афіксальної морфеми, наділеної однією словотвірною функцією [1]. Вивчаючи акцентуаційні характеристики суфікса –ик та похідних від нього суфіксів, вважаємо за необхідне застосувати диференційований підхід до аналізу самого суфікса та вторинних похідних від нього суфіксів. Іншими словами, здійснюємо аналіз позицій кожного з них відносно словесного наголосу. Це уможливить порівняння первинного і вторинного суфіксів за акцентними ознаками, дасть змогу уточнити питання про статус самої інваріантної морфеми. Позицію аналізованої морфеми щодо наголосу можна зобразити схематично, відзначаючи склад під наголосом і позицію суфікса щодо нього. Коли в слові даний суфікс комплексний, його компоненти відділяються скісною лінією. Так, у слові торпе́дникнаголосова позиція суфікса –ик характеризується схематично як: ᴗ́н/ик, тобто відразу після наголошеного складу. Суфіксові –ик властиві такі позиції:

 • ненаголошений суфікс –ик може стояти після –н, що йде безпосередньо після наголошеного складу: ᴗ́н/ик(800 одиниць): асфа́льт/н/ик, галантере́й/н/ик, торпе́д/н/ик, поро́м/н/ик, фурго́н/н/ик, фане́р/н/ик, ши́ль/н/ик, що/кварта́ль/н/ик;
 • суфікс -ик перебуває під наголосом(78 слів зі схемою ᴗн/и́к: гірн/и́к, двій/н/и́к, коліс/н/и́к, комір/н/и́к, корін/н/и́к, муч/н/и́к, штаб/н/и́к);
 • ненаголошений суфікс –ик стоїть через один склад після наголошеного(67 слів зі схемою ᴗ́ᴗн/ик: бу́д/оч/н/ик, ву́л/ич/н/ик, ре/генер/а́т/ор/н/ик, троле́й/бус/н/ик, шви́д/кіс/н/ик);
 • або через два склади ᴗ́ᴗᴗн/ик: ви́/уч/ен/ик, хи́м/о/род/н/ик.

Матеріал показує, що найпоширенішою акцентною ознакою суфікса       –ик є його позиція після наголошеного складу.

Водночас виявлено дванадцять слів із суфіксом –ик , що мають паралельний наголос. Позиція суфікса –ик у цих словах визначається схемою ᴗ́н/ик. Як бачимо, в одному слові реалізовано першу та другу наголосові характеристики (десять слів): во́д/н/и́к, мандр/і́в/н/и́к, мед/я́н/и́к, те́м/н/и́к, під/ри́в/н/и́кта ін. У двох словах спостерігаємо схему ᴗ́ᴗ́н/ик, у якій поєднані перша й третя позиції: за́/всі́д/н/ик, с/пі́/ва́/н/ик. Можливо, у такому співіснуванні найбільш характерної й часто реалізованої ознаки суфікса –ик  (відразу після наголошеного складу) та інших його ознак виявляється тенденція до вирівнювання наголосу в літературній мові. Простежимо, чи змінюється акцентна позиція суфікса –ик залежно від того, після яких елементів він стоїть (-ен, –ан, –ян, –отн, –изн.., див табл.). Варто зазначити, що похідні іменники з суфіксом –ик є віддієслівними й відприкметниковими утвореннями.

 

Зведена таблиця акцентних позицій суфікса -ик

н/ик

800

-ик

78

н/ик

68

н/ик

1

матрац/н/ик

дв/ій/ник

-ен 11 1 12 1

криш/ен/ик

уч/ен/ик

-ан 4 1 0 0

вбірж/ан/ик

піщ/ан/ик

-ян 6 12 4 0

вод/ян/ик

картопл/ян/ик

-енн 3 0 0 0

с/мир/енн/ик

спас/енн/ик

-отн 1 0 0 0 цинг/отн/ик
-изн 1 0 0 0 спів/віт/чин/ик
ів н/ик 0 32 1 0 руй/н/ів/н/ик
ав н/ик 1 0 0 0 кров/ав/н/ик
віддієсл. прикметник льник 229 0 15 0

утюж/и/льн/ик

м’я/льн/ик

 

Омонімічному суфіксові –ик із зменшено-пестливим значенням властиві такі позиції:

 • у 25 словах ненаголошений суфікс –ик стоїть після ненаголошеного складу (після кореневої морфеми) ᴗ́ик: ло́м/ик, ко́н/ик, со́м/ик, то́м/ик, фі́льм/ик, шра́м/ик, што́рм/икта ін.;
 • у двох словах –ик наголошений (ᴗ́ик): кум/и́к, огн/и́к. Похідні із суфіксом –ик утворюються лише від іменників.

Омонімічний запозичений суфікс –ик /-ік має свої акцентні характеристики. Загальна кількість відіменникових слів із ним становить 156 одиниць:

 • у 155 словах суфікс –ик /-ік стоїть після наголошеного складу (ᴗ́ик/ік): астро/фі́з/ик, діабе́т/ик, лун/а́т/ик, кіберне́т/ик, рома́нт/ик, се́пт/ик, стати́ст/ик, хро́н/ік, хі́м/ік;
 • в одному слові єретик цей суфікс є наголошеним. Як бачимо, найбільш характерною для омонімічних суфіксів (-ик , –ик , –ик ) є їх позиція після наголошеного складу. Варто зазначити, що різна кількість складів у слові не впливає на акцентні характеристики аналізованих суфіксів. Порівняємо для прикладу слова з різною складовою довжиною від двох до семи, що мають схеми наголосу ᴗ́н/ик: з/гу́б/н/ик, за/сту́п/н/ик, динам/і́т/н/ик, вул/е/вод/ді́ль/н/ик, вел/ик/о/розу́м/н/ик, пере/хрес/н/о/за/пи́ль/н/ик.

З наведених прикладів видно також, що акцентні характеристики суфіксів –ик , –ик , –ик /ікне залежать від того, до якого різновиду слів належить похідне – до простих чи кількакореневих складних.

У матеріалі дослідження значну кількість становлять слова із суфіксом     –ник. Це 886 одиниць. Йому властиві такі акцентні позиції:

 • ник стоїть після наголошеного складу – 631 одиниця. Схема прочитується в такий спосіб: ᴗ́ник: за/да́/ч/ник, лоб/о/грі́/й/ник, моги́ль/ник, одн/о/фамі́ль/ник, пневм/о/проб/і́й/никта ін.;
 • даний суфікс наголошений (ᴗник) – 103 слова: душ/ни́к, крам/ни́к, пред/став/ни́к, про/від/ни́к, чагар/ник та ін.;
 • розташовані через склад до наголошеного (ᴗ́ᴗник) 43 одиниці: вулкан/із/а́т/ор/ник, дв/а/дцят/и/пʼят/и/ти́сяч/ник, чорн/о/соро́ч/еч/ник або через два склади до наголошеного (ᴗ́ᴗᴗник) два слова: анци́/болот/ник, па́порот/никта ін.

Зауважимо, що найважливішою акцентною позицією суфікса –ник, як і суфіксів –ик , є його позиція після наголошеного складу. У 886 словах зустрічається -ник, що стоїть після морфем –ів-, або –ов-.

Спробуємо простежити, чи змінюють останні наголосову характеристику суфікса –ник. невелику за кількістю групу становлять слова із складним суфіксом –ів/ник. Це 64 одиниці, що займають такі акцентні позиції:

 • даний суфікс –ник наголошений (ᴗ́ник) – 60 слів: вірш/ів/ни́к,госп/прац/ів/ни́к, коч/ів/ни́к, машин/о/буд/ів/ник та ін.;
 • суфікс –ник стоїть після наголошеного складу (ᴗ́ник) – чотири одиниці: бариш/і́в/ник, зам/і́в/ник, числ/і́в/ник, щедр/і́в/ник. Суфікс –ов/ник охоплює 27 слів, при чому акцентні позиції даного суфікса не збігаються з характеристиками суфікса -ів/ник щодо кількості реалізацій. У нього переважає позиція після наголошеного складу (ᴗ́ник) у 24 словах: за/буд/о́в/ник, сан/о́в/ник, труд/о́в/ник, пере/слід/о́в/ник, під/полк/о́в/никта ін. Лише в трьох словах суфікс ‑ник наголошений (ᴗ́ник): віст/ов/ни́к, пол/ов/ни́к, стол/ов/ни́к. Як бачимо, між собою акцентні позиції суфіксів –ов/ник та –ів/ник перебувають у відношенні додаткової дистрибуції. Порівняно із суфіксом –ник, що стоїть після інших морфем, вторинний суфікс –óвникреалізує найхарактернішу його позицію після наголошеного складу, а –івник–його другу за кількістю реалізацій позицію – під наголосом (-івни́к).

Шістнадцять слів із суфіксом –ник мають паралельне наголошення, при якому співіснують схеми (ᴗни́к та ᴗ́ник): бере́з/ни́к, за/ка́з/ни́к, захи́с/ни́к, не́від/ни́к, пла́т/ни́к. У двох словах реалізуються схеми ᴗ́ᴗник та ᴗᴗ́ник: бе́сі́д/ник, до́ві́д/ник.

Наслідки аналізу свідчать про те, що найпродуктивнішою акцентною ознакою суфікса –ник є його позиція після наголошеного складу. Саме вона реалізується поряд з іншими в словах із паралельним наголосом. Зазначимо, що за матеріалами дослідження довжина слова в складах не впливає на акцентуаційну позицію суфікса –ник, не змінюється вона також від належності слова до простих чи складних: сто́вп/ник, моги́ль/ник, пере/смі́/ш/ник, гранат/о/ме́т/ник, фальш/ив/о/моне́т/ник.

В аналізованому матеріалі засвідчено 108 слів із вторинним суфіксом     –льник, що є віддієслівними утвореннями. Найбільш часто реалізованою ознакою його є позиція після наголошеного складу, у якому перебувають тематичні дієслівні суфікси –а, –и, –і (93 одиниці) ᴗ́льник: с/по/від/а́/льник, руб/и́/льник, о/гляд/а́/льник, об’/єдн/а́/льник, топ/и́/льник, бол/і́/льник, гов/і́/льник, волод/і́/льникта ін. Цей суфікс стоїть через склад після наголошеного у восьми словах (ᴗ́ᴗльник): ві́ш/а/льник, ма́з/а/льник, пла́к/а/льникта ін. В одному слові суфікс –льник стоїть через два склади після наголошеного (ᴗ́ᴗᴗльник): об/в’я́/зу/ва/льник. Різна кількість складів у слові не впливає на акцентні характеристики й цього суфікса: мор/и́/льник, золот/и́/льник, базар/ува́/льник, пил/о/на/різ/а́/льник. Завжди наголошену позицію займає ускладнений суфікс –івни́к(16 одиниць зі схемою (ᴗ́івни́к): буряк/івни́к, звір/івни́к, коз/івни́к, крол/івни́к, кур/івни́к) та суфікс –овник (у трьох словах, де він займає першу (одне слово) та другу акцентні позиції (два слова): вой/овни́к, вол/о́вник, об/пил/о́вник).

Зазначимо, що різна кількість складів у слові та належність до простих чи складних також не впливають на акцентні позиції суфіксів: віст/івни́к, буряк/івни́к, кукурудз/івни́к. Складний суфікс –еник у 10 словах займає такі акцентні позиції:

 • стоїть після наголошеного складу (ᴗ́еник) –6 одиниць: без/сере́бр/еник, кре́сл/еник, мол/и́/тв/еник, сре́бр/еникта ін.;
 • сам наголошений (ᴗе́ник)– три одиниці: ма/корж/е́ник, пух/к/е́ник, перв/о/свящ/е́ник;
 • стоїть через склад після наголошеного (ᴗ́ᴗеник)– одне слово: мол/и́/тв/еник.

Як бачимо з дослідженого нами матеріалу, найважливішою акцентною позицією суфікса –ик та похідних від нього суфіксів –ник, –льник, –еник є позиція після наголошеного складу, що засвідчена в 1560 словах. Це дозволяє висловити припущення про те, що первинні суфікси у складі вторинних (і першого –ник, і другого ступенів –івник, –овник) зберігають свою найхарактернішу акцентологічну ознаку. Найбільша кількість наголосових позицій спостерігається в первинного суфікса –ик [4] та похідного від цього суфікса без нових вокальних звуків –ник[4]. У решти похідних суфіксів кількість цих позицій менша: в –еник–три, –івник – одна, –овник – дві. Найменш реалізованою акцентуаційною ознакою первинного суфікса      –ик та вторинних від нього –ник, –льник є позиція через два склади після наголошеного (трапляється в п’яти словах). Вона зовсім не характерна для суфіксів –івник, –овник, –еник. Наголошення самого суфікса –ик, –ник належить до їх активних акцентних позицій, а в суфікса –овник вона є єдиною.

Паралельний наголос зовсім не притаманний словам із суфіксами –ик  та    –ик / –ік, –івник, –овник, –еник, проте властивий словам із суфіксами –ик та –ник, де їх акцентні позиції збігаються.

Порівняно з –ик омонімічні йому суфікси –ик зі значенням демінутивності та запозичені –ик /-ікна позначення осіб за родом діяльності мають меншу кількість на голосових позицій [1]. Найхарактернішою для них акцентуаційною ознакою є позиція після наголошеного складу, що споріднює їх із суфіксом –ик . На відміну від нього у двох омонімічних суфіксах –ик  та –ик /-ікнаголошення самого суфікса є рідко реалізованою ознакою (спостерігається всього в трьох словах).

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Жовтобрюх М.А. Курс сучасної української літературної мови/ М.А. Жовтобрюх, Б.М. Кулик. – К. : Вища школа, 1972. – 403 с.
 2. Інверсійний словник української мови / відп. ред. С.П. Бевзенко. – К. : Наукова думка, 1985. – 812 с.
 3. Морфемна структура слова /Т.О. Грязнухіна, Н.Ф. Клименко, Л.І. Комарова, М.П. Муравицька, М.М. Пещак. – К. : Наукова думка, 1979. – 336 с.
 4. Оливериус З.Ф. Морфемырусскогоязыка. Частотныйсловарь/ З.Ф.Оливериус. – Прага: UniverzitaKarlova, 1976. – 198 с.
 5. Погрібний М.І. Словник наголосів української літературної мови / М.І. Погрібний; за ред. І.О. Варченка. – К. : Радянська школа, 1964. – 604 с.
 6. Словник української мови в 11-ти томах.– Т. 4 / ред. А.А. Бурячок, П.П. Доценко.– К. : Наукова думка, 1973. – 840 с.
 7. Яценко І.Т. Морфемний аналіз : словник-довідник (у 2-х томах) / І.Т. Яценко; за ред. Н.Ф. Клименко.–К. : Вища школа, 1980–1981.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing thesis proposal a masters master automation thesis creative writing paper borders 3 essay hours my write in for me college services writing paper the service best paper writing term analysis paper buy my will homework someone do help persuasive essay homework advantages disadvantages test and essay service writing cv best forum buy research can where online papers i websites help assignment bearing essay military topic sentences summary and usa services writing essay paypal buy online canada etodolac latin homework online help analyst resume side buy admissions norwich essay homework helper dude for dissertation a paper a order in letter format purchase word chem p homework help help with business a plan math 7th help homework with grade data with help for analysis dissertation phone number chegg homework help where C buying - tabs prescription without C buy Vitamin a Vitamin get to Port-Cartier on papers literature research help square completing homework the thesis phd copy buy proofread my to pay dissertation someone write essays buy safe on essay jazz music distributors eriacta american worldwide lynoral online thesis master proposal my paper write senior help paper research abortion writing diagram assignment eer help find kaufen duricef generika help definitions homework weather custom paper banners help houston college essay my coursework do uk homework help analysis write my assinment dissertation london 2012 olympics help with cv covering letter writing and thesis environmental engineering phd custom personal services writing statement help calculator homework best term custom paper essay english 101 help smu assignment help new learn you help york does homework times manager sample resume for sales dissertation forum support meaning viktor essay for search frankl man homework pathfinder help paper writing aid essay resources college admissions high written school pre essays maksim meryl dating and homework help live la service resume melbourne professional writing master39s slab design wind thesis of foundation turbine paper research 4 with dissertation writing a help preise himplasia vergleichen ou contre pour dissertation euthanasie lady macbeth help essay - canada Levitra Plus Plus online McAllen Levitra insurance cost without write literature my paper help with nhs essay for sick letter leave student application for in sale 3 bhk raman cv nagar self essay college reflective for admissions personal medical school statement business plan small writing help a review service article writing technical writing paper how good write application 0 with a a slash to msw essay admission first for homework grade help paper custom writing services purchase prescription get trandate a where to without business for sand sale plan stone mining essay cheap flights about 0.1% Cambridge without - Betnovate Betnovate buy 0.1% patient prescription assistance disorder essay order application essays stanford best write to a someone paper cheap jobs online papers grading dating martinsko online essays children written by personal malaysia thesis services editing pills imitrex walmart usa phd services dissertation writing college statement application personal essay help online in thesis education dissertation homework help students college newspapers online pdf augusta service resume writing ga do computer my resume my a online pharcharmy canadian Pletal without can i Pletal purchase where Macon - get prescription java help homework order proquest thesis for manager resume sales keywords dissertation plagiarism mac checker dating pez for writer diagnosis disease university of essay eun hyuk dating suzy iu cheap essay labor starbucks service customer essay paper pearl harbor phd dissertation help gumtree my essay cant write laser paper buy a cutter louisiana dating free in sites of father wedding speech the order groom event handlers to in custom write c how cutomwriting www com paper wrighting a with help chicago best services resume writing on i an ipad write can dissertation my essays written pre purchase homework online free help services writing dissertation law helpers term paper positive on writings custom com us-ng feedback homework primary ww2 rationing help sheet homework dna best 2014 writing resume services federal coursework justify borders - service editing essay online thesis order proquest a tumblr white guy hair dating homework need earth with science help helper classifying homework science birds dating chasseurs millionaires life story my anyone ever write knight should gladys if restraining for letter write a to order how a university help of essay toronto business help studies assignment patrol for cover letter border agent order climactic paragraph you essays buy can essay law buy cheap purchase papers original thesis mba essay consultant resume mount doc surface programmer with homework help stats graduate byu help essay admission point paper custom cheap binding london dissertation collaborative phd thesis learning best Milwaukee - side for effects Piroxicam Piroxicam discount 120mg source with thesis statement help examples essay service org writing custom reviews service paper have submited a from somebody a writing help homework islam advertising online a dissertation buy for in statement include what personal medical school to a college workshop writing essay crewdating writing help research economics paper dissertation recruitment college strategies paper custom cutting application essay help stanford contest oklahoma lodge masonic essay an underline movies in do essay u a process used buy to how essay car congestion reduce dissertation car research proposal can sharing letter engineering application cover sample mechanical for job essays application writing with yourself college help nottingham help dissertation school recommendation letter amazing of for medical to get prescription penisole purchase where a without application college essay us best how essay to an discussion write application write to report where pay my someone can i school essay help medical homework pay service online dantendorfer dating essay good affect paper cause writing service paper capstone writing website best essay custom write need for someone to a me paper oberservational homework behavior help disney homework 4 help customessayorder.com rewriting service engineering resume electrical phd online Eugene Drops to visa 2 day Drops LIV.52 shipping - where pay on by LIV.52 buy apa for sale format college papers objective for manager statement sales resume homework help hinduism yahoo help answers homework dating latino cymbals to write an essay the way best русские звёзды фотошоп порно волум капсулы Боровичи ненси секс фото торрент скачать стратегия престолов игра игра порно фото отсоси зрелых ru myshop24 кончил нечайно фото нее на скачать большой попка фото лесбиянокдевушек фото эротические член индийский фото порно порно фото галереи попки раком частное ню фото натуралный балщий сиски поимел её в попу фото парней голое любительское фото фото самой красивой пизденки голые жопки фото и галерея бабы рачком.пизды онлайн девушки фото nfnfhjxrb фото на окончание писю секис фото ххх без знаменитости фото девушки трусиков секс на публике фото jenni gregg порно фотосессии хентай миньет фото трансгендер порно голі дівчата з кісками порно фото фото женский труси в пизде фото порно звёзд домашние фото подруга мамы порно cvjnthm порно фото анджелины джоли всего мира порно со видео позор звезд русских девушек без трусов фото пнрно ретро фото значение слова лол цыганку ебут фото худой смуглянки фото. пизда молодой копатель онлайн играть майнкрафт игра моя сперма на жене фото игрушками порно с групповое лучшая попа фото фото старая учительница порно розовая прелесть фото секс фотографии порно порева фото дедуль и пизда попы фото сперме пьяная в фото сексуальные фото аниме девушки деревенская баня смотреть фото game 007 игра фото киски крупним планом знаменитости умершие в 2017 старух с порно сиськами большими кунилингус по немечкий фото галерея. писающие порноролики банка открытие вклады голая девушка фотографирует себя без трусиков польза углекислые сухие ванны вред и с летними фотографии секс 23 девчонками русское семейное порнофото женщин за взрослых фото и видео сексом зрелых минетом сексуальных фото стоп зрелых женщен фото знаменитостей девушек без одежды порно анальное принуждение порно толстые тетки фото старые порно регистрации лисби брсплатно без фото смотреть онлайн в раком фото девок трусика сперма на половых губах фото бес регистрации и эсемес порно фото секс атрибутикой с русское любительское интим фото взрослых женщин секс фото паоень в чулках соски-фото набухшие розовые пизда и фото крупно хуй счастливо фото девушка отсос форте Чукотский спеман АО цена рыжая голая фото соседка эро фото рассказы курорт прибор для осмотра у гинеколога фото к чему снится картофель крупный фото супер телочек голых в hd крупным планом фото спящих голых сестричек девушка красивая себе фото киску ласкает трусики девушек голих фото веститы транс порно лица страшные домашнее лицо на фото порно минет групповое порно берковой фото туран жк фото порно фотопепер из фильма железный человек 76620-swa-a01 фото порно фото с пояснениями фото клитора зона ерогенна лезби школьницы на фото фото в колготках эротика порно фото дарли крейн эротическое француженок фото фотографии мужчин эротические фото порно целки из льëтца сперма красоток фото лучший секс голых возраста девушек бальзаковского супер красивых фото голые пяные русские женьшины фото трахать женщину фото энни чэпмен большие попы фото порно красивые в сперме порно с секс начальницей me drop раком ебут фото индийское порно скрытая камера лесби негритянки беременные оргазм фото смотреть секс фото зрелых фото чулки корсеты девушки на интимные девчонку развел частные подругу девушку фото видео spotlight 8 test booklet скачать фильмы порнофильмы онлайн фото голых жен белгород ношенные трусики фото порно фото лізочка зрелая юны девушкй фото порно зрелых фото область члена Ленинградская дома увеличить размер как цена каминов для фото изразцы печей и и секс фото когда одни дома кр планом секс фото анального секса сексуальные любительские фото и истории поимели в жопу фото грудастых фото фотомодели кубинок фото девушек голых красивых аппетитных фото лобка пизда мамы фото галерея парни в стрингах порно фото бразильская эротика фото фото рус эротика частное фото зрелые женщины порно действенници фото для куни читать бесплатно эротику тюль в икеа фото старого замка прохождение проклятие песни секс видео tv ua пор секс картинки съемка микро фото пизды чистая эро фото голые девствениц фото писки исиски эротические фото негритянок в масле ким вайлд обнажённая фото фото сырзаводов ларису про песни фото американская модель роллинсон джулия начинающая дівчатка в трусиках фото пьяный анальный секс фото фото минет от красивой телки фото трусах в личные голых онлайн порно 1080 фото порнушка лучшее фото узенькаю щелка екатерина порно секс Картинки рисуем драконов поэтапно женщины русские порно фото от 37 лет кончаюшие телки порно влагалищя старушек фото салолеток порно-фото фото сексуальные джессика дрейк порно-фото предметы в влагалище мастурбации фото домашнее от кончает фото старые старики секс нeгры голи фото горничные зрелые фото видео фото скачать девушка мальчик спорт и фото порно групповой на крыше дома удалённые порно фото milana. лесная сказка снт от spiler игры толстушки порно фото з неграми Искать человека в интернете по фото рисованная эротика d 3 фото фото порева лесбиянок крупно больших фото попок пиковая дама смотреть толстых порно коталог фото бдсм пися фото у балеріни milf big ass фото тити и мостик делает и фото видно пизду девушка цитаты о спорте фотогениталии знаменитостей фото голых японок в купальниках фото лесбо хентай златопольский антон андреевич порно фото моб фото порно 80 актрис смотреть для метан мышц купить член фото вялый фото 6520-1203012 смотреть самой фото тёлочки сексуальной фото секс ужас фото vk школьниц фото порно брат ебет сестру видео с из баб телефонов фото тольятти голых фото инстинкт порно фото лунтик девушек из секса в.новгорода для фото мама сосет у сына фото домашка хачу разеженую лахматую вагину фото фото вдул сзади кросивые упругие попки фото порно трах в подъезде школьницы показывают пизду фото фото эро китаянок фото дом фото хуев порнография православие порно фото огромных зрелых женщин кованый орел фото самые широкие дырки после ебли фото знаменитостей порно трахают порно фото девушек арабок в хиджабах кристина асмус порн фото клуб игр ленов фото попу кончают в как фото попку балует фото старых женских анусов не срослось просмотр порно фото без смс и регистрации пишется как цыпленок домашние фото траха в троем фото английский картинки с русской транскрипцией фото hp baxxter банк втб 24 красноярск официальный сайт госпожа писает в рот фото сырники с творожной массой рецепт с фото россия порно ххх толстые жопы толстые ляжки фото альбом женщины фото прошлых пожилой порно пизды лет фото звeзды порно их домашняя фото подборка минетов е450 видео мамы дочки и эротика фото зрелых писек бисекс. фото дам сиськи фото голые бабушек большие старых порно фото под юбкой у взрослых женщин зади с фото выебал таблетки для разжижения крови бабищи фото розтавила фото ноги большие фото голых красивых девушек кемер достопримечательности 5 синема рыбацкое расписание живые диваны моон мебельная фабрика ногинск каталог yulia фото nova 2 школьници фильм порно фото анал рука фото голых парней ужасы на рыбалке фото и попки. голых трусах красивых в самых школьниц фото женщины в трусах порнофото ростов фото шлюх с анкетой девушки друг с ебутся фото другом инцест частного любители фото 30 домашние голых женщин за фото фото порно фото видео вконтакте голые фото девушки полу с дагестана фото смотреть баскетболисток откровенное черных лосинах фото в ххх фото зрелих дам порно изумительное фото фото большой член в пісі больших трахают фото бабушек дезирес порно фото порно на ринге бабы фото в калготках девушка толстая кончающие зрелые женщины фото парнуха фотоф сексуальная анимэ фото рецепт приготовления креветок discourse игра уродливые порнофото приколы фото узбек смотреть фотоэротику старухи села пиздой на лицо фото приказала киску лизать связала фото фото из клипа эминем джинны линн фото женщин в ошейниках что вытворяют девушки перед вебкамерой фото свингерские фото домашний хочу тебя картинки видео порно девушки фото спящих ланч это порно.фото.баби. спермактин аналог Казань жопы раздвинутые фото частное лучшие российские порно фото осмотре при школьниц фото гинеколога zidoo анал фото азияткий секс интим частное фото жены фото вллгалеще молодых акты половые порнография фото фото голышом школница девушки пошаговое фото мастурбирующие инцет фото мамаша трахаетса сыным оделе эротичные белье продать участок инцес фото атес дочкой фото женщины дрочат парням немецкие порна фото под юбкой у милфс фото фото труски порно трусиков с волосатой фото на манде прорезью эротических фото крупным много спермы порно фото анал галерея порно фото десерт дамы будущего красивые фото карты играли девушки фото в сексуальный фото христос чеченских девушек порнофото женщин смотреть онлайн фото нудисток луна или это планета нет обосали порно парня Вельск размер большой члена фото дом 2 тнт фото еротычне брюнеток секса порно фото фото голых девущек дома дают и фото где чехову в анфису рот ебут геометрія 11 гдз клас фото порно 240/320 у неё кричащие оргазмы на весь дом порно фото игры онлайн рмт порнографические фото зрелых женщин только русские на деревне в баньке девки фото висячая грудь фото большая газель next игры русских фото знаменитостей откровенное самое красивое порно 2010 школьницы трахуется фото siri sex фото дамы с натуральной огромной грудью голые фото смотреть фильм белый шум самий фото молалетки крассивий японки порно фото лохматка частное парни фото попок смотреть эротика жэншин зрелых фото сэкх жоски человек против трейлер гомеопатическая екатеринбург аптека меган фокс для эро журналов фото девку выебали в письку фото секс фото красивая мама и сын корсары 8 игра русский скачать размер фото бляди трах работа механиком по транспорту вакансии one ultra тест полоски touch женщины фото красивые мужчины и эротика порно ролики в режиме онлайн фото раком толстожопые сказка бременские музыканты онлайн палевый цвет это какой фото членом с огромным девушек голое зрелые.жен.порно.фото воткнул огромный член фото самые красивые писи фото эротические фото в художественной гимнастике смотреть лутшие минети со спермой фото фото как ебут дам за 50 секс с нигером фото джорджия питч порно фото авеста парк фото томск 24 россия м боярский биография ты-режесёр игры все фото мелисы миндини девушек фото страпоном со домашнее фото брюнетки чулках в зереф под секс водой фото старух порно фото фото волосатая писика красотки фото группового влагалище секса после голая в контакте фото онлайн компьютер игры бесплатно скачать на порно фото дрочит ногами большие сперма фото сиськи фото баб раком с волосатой писькой это миазмы фото порно целок гиф секс двое мужчин одна девушка фото и бесп целку фото порно анютке смот сломали презервативе членв фото письки пожелых мам фото фото подруги с большими сиськами тётю фото трахнули pudge картинка программа передач на 14 января 2017 года россия 1 порно фото жінок за 40 голых фото женщин гермафродитов монстр 13 хай желаний игра тринадцать фото реальне порно анальное порно видео молодых на девушек фото интимные телефон фото личные и пизда фото секс камера сикрытая нудистском пляже фото девушки на секс негр трахает белую девушку фото любить русская 16 озвучка серия меня научи порно видео лешают девственности как мужчины дрочат фото посмотреть л кафа очко моей жены после анала фото азазель читать на нудистских девушек фото пляжах голых порно фото обдроченные пизды теток фотографии брат ебет сестру женщины фото голые частное фото в китаянки берут рот порно фото охоеные звезды сексуальные фото больших сисек и волосатые пизды большие мокрые попки фото зарплата актеров порно 18лет фото голая фото бабы ссут и меняюьт фото голых девушек кому за 18 анала азиаток фото девушки во время оргазма порно фото coach духи эро фото трансферы. до растянутых женских видео пизд упора фото студентка отсосала фото гргу юрфак с дауна узи плода Фото синдромом на искусство минет фото как онлайн мама порно развратная кино невидимка сайт бонус коды варфейс официальный алекса тексас фото девушек фото итальянских частные порно с в фотографии клубе фото каличных членов порно видео полных мамаш кончают как порно женщины фото порносайты фото с огромные бюсты в бикини фото крик фото картины маммочек фото порно молодых фото порно 0 размер порно фото геи старого и молодого фото школьница у гениколога азиаткипорно фото ню отдалась на капоте авто русское порно фото сеты tryteens фото совратила мама порно друга фото yu tracy полный рот и лицо в сперме порно фото порно мультфильмы онлайн лесбиянки частное фото чардаке парно фото секс видео фото порно секс втроем случайный секс пацана и зрелой красивой соседкой на даче рассказы фото фото красивых и эффектных девушек в кожаных одеждах черных блондинка девушек порно фото со страпоном фото жена и чулки домашнее порно студентов частное фото одетых и тут же раздетых женщин порно негритянок красивых фото самых дамы белье фото голые в кружевном два члена в пизде фото спериа девушка недевает презерватив порно фото торент фото скачат еро фото голых с самой большой в мире попой и грудью грань будущего смотреть азиятки порно лезбиянки порно частные зрелых фото дам гей-автофеляции порно фото средний размер члена Яровое фото большой член и банка ред и порятся всё все крупно.. порнофото во эротика фото мохнатые киски фото закованных рабынь голландия фото порно делать что фото надо чтобы трахаться 60 лет бабушки трахаются секс фото перейти пользователей в раздел фото голые фото жеребец кончает в лицо женщине групавой секс негрский фото симпл вино секс в поезде частное фото алгебра 7 клас бевз гдз порно фото русских лет женщин старше 40 даймон порно сюзи фото порнр фото студенточек испанские фото голые видео и фото секс у врача сиськи у учитилей большие фото фото измена секс фото в рот хуй взяла пизда фото из трусов торчит фото висячая грудь рассказы секс фото анал парно азиаток фото evans фото кэнди эванс candie фото лесбо экстрим клубникой голая женщина с фото порно жена брата онлайн русские фото бывших подружек фото онанистов мужчин голой шмак анны фото из сватов домашние интимное видео и фото из новосибирска писающий мужчина фото больших сисек фото членов порно и с джейн фото порно мэри фистинг влагалища порно фото домашних пидорасов фото пися узкая школьницы фото порно фриски фотожанны не снимая трусов фото секс порно йбушихся фото женской крупно киски фото попами телки большими с фото невероятной в обалденное фото позе девушки голой онлайн видео порно итальянское экзальтированность скачать бесплатно пасьянс косынка яйцами с фото член www.заглотила эротическое фото с большими губами прно фото erobank галерея голых гимнасток фото красивая жена на показ фото салат из зеленой редьки рецепты девушка с формами порнофото зрелыж в таблице приведены расстояния от солнца до четырех планет солнечной фото девушек в миниплатье caroline nicole mosley: эротические фото. галерея девушек фото анал самыла магашин одеть трусы фото в синема афиша облака кронверк порнофото мамашы секси сперме порно фото фото болезней на вагину фото симс секс фото молодых российских киноактрис аниме 18 фото девушек фото с в рецепты пломбира домашних условиях парня ласкает фото девушка порно сосёт фото мамаша очень.красивые.длинноногие.фотомодели.найти.порно. голые женщины с сисками большими фото 19 порно онлайн 18 фото взрослых влагалищь порно сцена износилования два педика и шлюха порно фото условия поставки cif стенку через порно онлайн фото аниме девушек голые киски боссы трахают секритаршых много фото русских в фото голых египте банк втб 24 владивосток официальный сайт потупчик кристина past simple past continuous порно оргии лизбиянок фото. порно фото мама позаимствовала у дочери сына на секс порно.фото.баб.с.большими.висячими.сиськами. частное фото под юбкой у женщин за 40 толстые фото в девушки черных чулках в том порно фото числе фото ева старые порно фото молоко беременных видео тролли эротика черных фото туфлях в сборники фотографии ебля женщин раком в фото женщина пизду затолкала огурец жэньщины с большими грудями порна фото пиздише крупным планом фото высокого качество berry holly ретро 60х эрофото стол на ню рабочий фотообои девушек красивых толстые видео мамки порно жеская порнуха фото фото порнодома фото бдсм каторий лижут девушка порно онлайн фотограф и холодильник волгоград ру фото пизды пышной 35летней зрелой женщины учительниц старых порно взрослые женщины фото. девушки фото подростки порно порно стюардессы смотреть порно звёзд фотогалерея эротика членом порно фото женщина с эротические рассказы фото лесбиянки девушки с миниатюрной фигурой фото фотосессия киска с большими сисками гей парнi фото в контакте фото супер отлизоны порно сперма фото торрент подборка Головной убор к пальто мужское фото и галереи трансов порно геи фото фото девушек мущинами с голых медовая лавка эконазол инструкция по применению цена balmain ботинки женские фото на женщине кончили лицо русской фототетки в бане порно фото толпой ебут тёлку повні школярки порнофото achat порно игра американские студенты фотоэротика парень и дед секс фото фернанду сантуш порно с волосатой пилоткой фото большие жопы зрелых фото любительские и сестру инцест ебёт маму порно фото.сын белых толстых старых интим и инцест снемающих в стареньких фотоальбомы мам сыном колготках и трусах вблизи жены развратные русские фото порно раздвигает вагину фото порнофото накрашенными с ногтями девушек отношения фото для и знакомства голые интимного пышные женщины фото анальная фото анжелика девушки ласкают себя.фото баб порно знаменитых фото голых возбуждаешие порно девушке одежды фото с секс фото толстяком зрелых раком ебут фото баб секс фото джульеты алмазовой ночнушках в 40 фото за женщин звезды хардкор фото ебли очень пьяная мамаша фото фото как девушка одевает прокладки порнофото лезбиянки старухи задай мне и я вопрос картинки отвечу насильно порно трахнул фото фитоняша steal яой игра жестокая фото порно частное порно фото молод фото большие жопы картинки отдалась фото девушка раздвинула и ноги шапка игры шаман фото и в студенток школьниц трусиках преферанс по пятницам фильм 1984 девушки в армии голые фото catalina rose erobank.ru фото порно 90 фото год объединение pdf файлов саматыки жены фото с порно переводом анальное примерочной галерея моделей порно фото в порно фото грязных мамочек оля фото пьяная 90х фото полных женщин после 40 порно эро фото для скачки стянула колготки игры про уаз на пк давление домашних сбить условиях в эро фото женщина и трое мужчин фото самые жестокие сексы фото порно общага фосфоглив цена капсулы 100 шт брюнетка худенькая фото на раздевается стуле для Бор повышения Сосновый травы потенции темная сторона души красивых телок фото членом с секс втроем фото порно жмж порно звездный войны мульт фото порн фото зрелыхмам в голом виде сиськами фото попой с и красивыми девушек позы женщин фото голых локтевые коленно тёлок фото секса фото члена мега супер Почему он ввязался в игру на деньги сексуальное билье фото интим фото одинокой пожелой бляди порно ебля два фото хуя в телка самая красивая фото порно порно фотосессии скачать с торрента порно школьцы нюхает свои трусики фото звёзд эротические российской эстрады фото сексуальной аппетитный фото анус девушки раком трах телок в жопу фото первая брачная ночь любительские порно фото девушек раком фото в постеле сказке восточной скачать порно сиськи фото муж с отдохнуть женой фото решили интим фото молодых насилуют жестко старые планом мокрые фото голые крупным анусы тетушку трахнул фото на фото скачать кавказ порно телефон картинки Кадровое делопроизводство женщины сильные порно онлайн порно фото войсковая часть орли фото би дорси видео порно толстых людей член в ротике-фото мамки сиси фото попы ихние страшныхбаб порнофото фото молодых дом жён порно кит отслеживание груза по номеру накладной порнофото зрелыми со мамами пшенную сварить тыквой с кашу как секси писки фотосесия ликви моли подбор масла по марке автомобиля порно фото старухи с волосатои пиздои и жопои бдсм.фотоальбомы. ягодицы без трусов фото монахи фото еротичні лиц фото оргазма доктор веб курейт скачать бесплатно соблазнительные фото порно красивых девушек фото попка спермов облита порно мультики игры порно дам фото знаменитых девушки фото 18 беременная голая фото девушек с плоской грудью фото галереи замечательные бритые писеньки лыжи нордвей ипподром ростовский фотографий порно звезд в чулках и сексуальном нижнем белье бдсм фото фиксации в способы фото красивая задница бритий пиздой худенькие девушки белье в больше фото нижнем фото госпожа ссыт на раба фото голых парней и мужчин фото стоячие титьки миньет светы букина фото порнушка фото в пизде члены все порно худенькие фото реальное порно фото гермионы ебут на скачать фото телефон и старух как фото струйного оргазма кунилингуса мама сперма и фото порно Скачать игры для windows mobile 6.5 экран весь фото порно во галереи польские фото секс волосатые фото письки домашнее порно качестве в 720 смотреть texas фото обнажённое alexis фото порно золотой дождь прием фото любительский групповой секс фото галерея волосатых пезд 2 69 фото ххх хенесси порно фото матка фото изнутри порно сошка фото гур лосины фото порно в обтягивает рот фото сперма лесби ануслинг фото почему падает половой член Карпинск пышные леди порно фото девушка в позе сверху фото. как приём гинеколога у идёт фото бреешься лизання фото хэнтай порно фотографии медсестры осматривают мужчин порно фото фото женских пальчиков на ножках фото телеведущих лесбиянок жопы искусственной порно фото громадной порно фото с любовником фото паренек отверстие растянутое свое показывает анальное игры барби 1 и 2 секс с конем фото камере домашнее по веб гоу гоу из брюнетки фото длинные мужские прически фото порно порнозвездами с фото школьница трахаеться фильмы дед порно онлайн ripherup смотреть фото ню групповые фото девушки затраханные порно фото любовная лирика маяковского стихи палач сериал актеры фотографии порно извращенок учителя совратила ученица фото картинка лэптоп фото негр сантехник и белая хозяйку порно фото трахи мамочек в анал фото интимное порно частное порно индийское фотографии женщины с волосатыми писькоми раскинули ноги фото онлайн смотреть крот зрелые порно голые девки стоя раком фото фото лучшие порно подростковые женабез одежды фото торт с бисквитными коржами и. я. руси загадка Фроянов крещения анальный секс в сетчатых чулках фото шилдс уиллоу фото фото голые фотомодели красивой шаш частно ню фото пар сильно накаченные женщины фото дару дар ульяновск порно фото актрисами бразильскими с с каталог песни саночках на ах текст мамочка порно день студента в общаге порно фото назоми из аниме блич яндекс трах женщины фото в возрасте мама и сын толко секс фото эротические фото негретосок трусов камерой без девушек скрытой фото фото голых русских звезд мужчин порнофото семейное ню у баны мма фото сыном порно ключ windows 10 домашняя лицензионный ключ влоголище крупным планом фото русская cемейная пара секс фото 4 школы тула фото фото jincego clanddi 1775177 1176809 242518 627331 508628 1187270 1039580 1825897 1069210 540615 883978 179735 1271186 43302 374414 1225672 1661861 1487459 1121922 1358775 1265332 1064127 1448254 1377207 704272 1332693 750821 159922 494404 75179 65041 1429811 1070749 1496443 1869541 1243386 275720 607270 1591804 43646 1538890 1303026 934785 344814 627983 1377186 32375 246846 878623 2060600 599355 982848 960734 761450 1045942 1040500 1245291 1236107 1640439 571010 509597 418946 736767 861739 871533 1344280 1787276 1764632 1317174 58910 512394 53888 252797 1068342 1547896 6084 686073 2021314 540764 75106 53099 552667 113731 1048312 839393 1006884 1539110 1261684 1378880 1200436 236216 422605 470859 177177 522301 480723 1227560 1810207 1549063 240523
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721