Позиковий капітал підприємства

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті висвітлена сутність позикового капіталу, наведені показники впливу позикового капіталу на фінансовий стан підприємства. Представлені основні прийоми аналізу фінансового стану підприємства.
Ключові слова: капітал підприємства, позиковий капітал, фінансовий стан підприємства, рентабельність, кредит.

В статье освещена суть заемного капитала, приведены показатели влияния заемного капитала на финансовое состояние предприятия. Представлены основные приемы анализа финансового состояния предприятия.
Ключевые слова: капитал предприятия, наемный капитал, финансовое состояние предприятия, рентабельность, кредит.

The article deals the nature of debt capital, shows indicators of the impact of debt capital on the financial state of the enterprise. Presented the basic techniques of financial analysis enterprise.
Key words: capital of the enterprise, debt capital, enterprise’s financial state, profitability , credit.

Постановка проблеми. Підприємство в умовах ринкової економіки не може діяти без залучення фінансового капіталу, яке є джерелом формування його майна. Джерелами формування капіталу можуть бути як власні фінансові ресурси, так і позикові. Під час залучення позикового капіталу підприємство повинно визначити свій фінансовий стан та оцінити, на скільки вплинуть позикові кошти на рентабельність підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню значення та особливостей позикового капіталу, а також оцінювання фінансового стану на підприємстві присвячено ряд праць таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як: Багров В.П., Баканов М.І., Богма О.С., Бойчик І.М., Бугай В.З., Єлейко Я.І., Івахненко В.М., Кандибко О.М., Коробова М.Я., Лапішко М.Л., Машлій Г.Б., Мних Є.В., Негашев Е.В., Подолянська В.О., Руденко Л.В., Савицька Г.В., Салига С.Я., Самовженко Т.С., Селезньова С.Н., Сторожук Т.М., Чупіс А.В., Шеремет А.Д., Яріш О.В. та інші.

Мета і завдання дослідження. Мета статті полягає у визначенні поняття «позиковий капітал», а також у виявленні впливу позикового капіталу на фінансовий стан підприємства.
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання:
̶   розкрити сутність позикового капіталу підприємства;
̶   висвітлити види і форми позикового капіталу;
̶   визначити джерела формування позикового капіталу підприємства;
̶   оцінити показники впливу позикового капіталу на фінансовий стан підприємства.

Виклад основного матеріалу. Будь-яке підприємство для своєї діяльності потребує залучення позикового капіталу, якщо відсутні власні кошти. Позикові кошти займають досить вагоме місце в структурі капіталу підприємства. Їх використання дає можливість приросту рентабельності власного капіталу. Проте є і негативний вплив позикових коштів, а саме пониження рентабельності, ліквідності, ділової активності та погіршення фінансового стану підприємства в цілому.
Для початку визначимо сутність позикового капіталу та розглянемо види і форми цього капіталу.
Науковці трактують поняття «позиковий капітал» по-різному. За І.О. Бланком, позиковий капітал – це залучені для фінансування розвитку підприємства на основі повернення грошові кошти та інше майно, або кошти чи інші майнові цінності, що залучають для фінансування розвитку підприємства, на поворотній основі [4, с. 60].
А.М. Поддєрьогін зазначає, що позичковий капітал – це кошти, які залучаються для фінансування господарської діяльності підприємства на принципах строковості, платності, поверненості [9, с. 229].
В.М. Матвєєва тлумачить позиковий капітал як капітал компанії, отриманий в результаті випуску нею облігацій [7, с. 67].
В економічному словнику доктора економічних наук, професора С.В. Мочерного йдеться про те, що позиковий капітал − це грошовий капітал, власник якого надає його іншим особам на певний термін у користування за здалегідь обумовлену плату у вигляді процента. Позиковий капітал є відокремленою формою промислового капіталу, він формується із тимчасово вільних коштів, які утворюються в процесі обороту продуктивного та торгового капіталу із трудових заощаджень населення та інших джерел [8, с. 256].
Позиковий капітал поділяється за такими ознаками (табл.1):

Таблиця 1

Класифікація позикового капіталу підприємства*

Ознака

Класифікація

Строковість
 1. короткостроковий (до 12 місяців)
 2. довгостроковий (понад 12 місяців)
Капіталодавець
 1. банки та інші фінансово-кредитні установи
 2. постачальники та клієнти
 3. власники
 4. персонал
 5. держава
Умови одержання
 1. згідно з кредитним чи іншим договором
 2. за відсутності договору
Цілі використання
 1. здійснення інвестицій
 2. поповнення оборотних активів
Форми залучення
 1. грошова форма
 2. лізинг (у формі обладнання)
 3. товарна форма
 4. інші
Забезпечення
 1. забезпечені заставою
 2. забезпечені гарантією
 3. з іншим забезпеченням
 4. незабезпечені

*Джерело: [9].

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку позиковий капітал поділяють на довгостроковий та поточний. Також до складу позикового капіталу відносять доходи майбутніх періодів.
У П(с)БО 11 «Зобов’язання» зазначено, що поточні зобов’язання – зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу. А довгострокові зобов’язання – це всі зобов’язання, які не є поточними зобов’язаннями [2].
Так поділяє позиковий капітал і О.О. Терещенко. Під довгостроковими зобов’язаннями, на його думку, слід розуміти зобов’язання, що будуть погашені протягом строку, який перевищує 12 календарних місяців, або протягом строку, що перевищує операційний цикл, якщо він більший 12 календарних місяців. Під поточними (короткостроковими) зобов’язаннями необхідно розуміти зобов’язання, що будуть погашені протягом операційного циклу або повинні бути погашені протягом 12 місяців з дати складання балансу [11].
Підприємства задля розширення своєї діяльності залучають такі основні види позик:
̶   банківський кредит – позиковий капітал банку в грошовій формі, що передається в тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання;
̶   фінансовий лізинг – господарська операція, що здійснюється фізичною або юридичною особою і передбачає передачу орендарю майна, яке є основним засобом і придбане або виготовлене орендодавцем, а також усіх ризиків та винагород, пов’язаних з правом користування та володіння об’єктом лізингу;
̶   комерційний (товарний) кредит – це окремий вид комерційного кредиту, коли кредит надається у товарній формі, а погашається у грошовій з відстрочкою або розстрочкою платежу;
̶   облігаційні позики – це форма випуску облігацій підприємством на певних, заздалегідь застережених правових умовах.
Отож, для оцінки впливу позикового капіталу підприємства на фінансовий стан використовують ряд показників, а саме:
1. Показники фінансової стійкості (абсолютні та відносні).
Фінансова стійкість підприємства — це здатність суб’єкта господарювання функціонувати і розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів у мінливому внутрішньому і зовнішньому середовищі, що гарантує його платоспроможність та інвестиційну привабливість у довгостроковій перспективі в межах допустимого рівня ризику [10, 572 с.]

Таблиця 2

Абсолютні та відносні показники фінансової стійкості*

Абсолютні показники

Відносні показники

Наявність власних джерел для формування запасів Коефіцієнт автономії
Наявність власних і довгострокових позикових джерела формування запасів Коефіцієнт концентрації
Основні джерела формування запасів Коефіцієнт фінансової залежності
Надлишок (+) / нестача (-) власних джерел формування запасів Коефіцієнт фінансової стійкості
Надлишок (+) / нестача (-) власних і довгострокових джерел формування запасів Коефіцієнт фінансового ризику
Надлишок (+) / нестача (-) основних джерел формування запасів Коефіцієнт маневрування
Тип фінансової стійкості Індекс постійного активу

*Джерело: [9].

2. Показники фінансового левериджу.
Ефект фінансового левериджу (ЕФЛ) – це показник, що відображає рівень прибутку (або збитків), що додатково генерується, на власний капітал при різній частці використання позичкових засобів.
Принциповий алгоритм розрахунку ЕФЛ наводиться І.О. Бланком [3, 360 с.]:

1,                                    (1)

де СНП – ставка податку на прибуток, виражена десятковим дробом;
КВРА – коефіцієнт валової рентабельності активів (відношення валового прибутку до середньої вартості активів), %;
ПС – середній розмір відсотків за кредит, що сплачуються підприємством за використання позикового капіталу, %;
ЗК – середня сума використовуваного підприємством позикового капіталу;
СК – середня сума власного капіталу підприємства.

3. Показники рентабельності підприємства:
• Коефіцієнт рентабельності активів:

2                                                (2)

де ЧП – чистий прибуток, тис. грн;
А – сума активів, тис. грн.
• Коефіцієнт рентабельності власного капіталу:

3                                                 (3)

де ЧП – чистий прибуток, тис. грн;
ВК – власний капітал підприємства, тис. грн.
• Коефіцієнт рентабельності операційної діяльності:

4                                                  (4)

де ЧП – чистий прибуток, тис. грн;
ЧД – чистий дохід підприємства, тис. грн.

4. Показники оборотності:
• Коефіцієнт оборотності капіталу:

5                                                    (5)

де Д – дохід (виручка) від реалізації продуктів, товарів і послуг, тис. грн;
Кс – середньорічний капітал підприємства, тис. грн.
• Тривалість обороту капіталу:

6                                                    (6)

      • Коефіцієнт закріплення капіталу (коефіцієнт капіталомісткості):

7                                                    (7)

де Д – дохід (виручка) від реалізації продуктів, товарів і послуг, тис. грн;
Кс – середньорічний капітал підприємства, тис. грн.

5. Показники ліквідності підприємства.
Ліквідність підприємства –– це мобільність підприємства, його можливість за рахунок внутрішніх та зовнішніх джерел оперативно знайти резерви платіжних засобів, необхідних для погашення боргів і постійно підтримувати рівновагу між обсягами і термінами перетворення активів у грошові кошти і обсягами і термінами погашення зобов’язань [6].
Ліквідність підприємства характеризується співвідношенням величини його високоліквідних активів (грошові кошти та їх еквіваленти, ринкові цінні папери, дебіторська заборгованість) і короткострокової заборгованості.
За загальним правилом баланс вважається ліквідним, якщо: A1 ≥ П1, A2 ≥ П2, A3 ≥ П3, A4 ≤ П4 [1, 281].

Висновки. Залучення позикових коштів для фінансування діяльності підприємства має певний вплив на його фінансовий стан. Використання позикового капіталу можна досліджувати за допомогою показників ліквідності та фінансової стійкості. Для визначення ліквідності та фінансової стійкості використовують абсолютні та відносні показники, на основі яких формують висновки щодо фінансового стану підприємства. У процесі оцінки впливу позикового капіталу на фінансовий стан аналізують його ефективність використання. Одним із найважливіших інструментів при цьому може бути ефект фінансового левериджу, який відображає рівень прибутку або збитку, що додатково генерується на власний капітал при різній частці використання позикових засобів.

Література

 1. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації [електронний ресурс]. / Міністерство фінансів України. – №49/121, 26.01.2001. – Режим доступу:    http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0121-01
 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання” [електронний ресурс]. / Міністерство фінансів України. – № 20, 31.01.2000. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00
 3. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. / И.А. Бланк – К.: Ника-Центр, 2002. – 528 с.
 4. Бланк И.А. Управление формированием капитала. / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр,  2000. – 512 с.
 5. Ємельянов О.Ю. Оцінка економічної ефективності використання позикових коштів // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. – Вип.4. К., 1999. – 111 с.
 6. Кадерова Н.Н. Корпоративне финансы: учебное пособие / Н.Н. Кадерова. – Алматы – Экономика, 2008. – 376 с.
 7. Матвеева В.М. Международный бухгалтерский учет. GAAP и IAS. Справочник бухгалтера от А до Я. / Матвеева В.М. – М.: “Дело и сервис”, 1998. – 192 с.
 8. Мочерний С.В. Економічна енциклопедія. / С.В. Мочерний. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.
 9. Поддєрьогiн А.М. Фiнансовой менеджмент: пiдручник / А.М. Поддєрьогiн. – К.: КНЕУ, 2005. – 535с.
 10. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. / Г.В. Савицька. – 2-вид., випр. І доп. – К.: Знання, 2005. – 662 с.
 11. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. / О.О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.
 12. Яремко І. Й. Управління капіталом підприємства: економічний і фінансовий інструментарій : монографія / І. Й. Яремко. – Л. : Каменяр, 2006. – 176 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy lanterns chinese paper cheap live help 24/7 homework buy want essay a i to speech good persuasive buy book reviews on amazon best resume 2014 service writing singapore homework do can you my bettina love dissertation service writing reviews thesis papers student grad order speeches wedding homework monomial help division name letters write to how my in hebrew paper writing alcoholism research thesis help writing master and function essay form resume highschool for students writing online courework buy ratio homework help studies law school stanford collection case mg B12 Vitamin ireland uk dissertation in help lung cancer gene therapy letter cover writing services du louis xvi histoire droit dissertation assignment help student design service thesis worked how college to application that start essay buy Keftab place to Keftab sale - best product Colorado Springs resume for thank help letter you write to 10 page a paper how dissertation chapter 1 engineering biomedical dissertation phd drunk celexa feeling withdrawl mg 2061 buy 130 crestor plan help ireland business with writing assignment help nursing qui je dissertation dois ce dire peut que me faire essays filipino by written writers college admissions essay buy resume montgomery services al writing help homework sanskrit essay best all time writers of help singapore dissertation in paper written turabian style article protection importance essay directed consumer spm essay writing for cv sales executive buy best software resume ucas help personal statement writing writing affordable resume services online best best prompts application ever essay college writing content website do get thesis masters published city book report divided paper buy custom watermark osu help essay order essay theory birth eskalith best price 100mg and proposal help dissertation timetable dulcolax pills online 7 science year help homework thesis dissertation in psychology christian essay college admissions with homework my 2 help tamildict online dating statement usual a is order the of thesis help ks2 homework english with creative buy writing blog custom essay scams sites essay thesis define phd thesis education for of master structure perfect essay to write how mba papers resume best professional houston services writing help ut homework bibliography author same order online college buy for reports daniel dissertation polenske dissertation help data with analysis word how order put using alphabetical to bibliography in a masters help thesis writing with writing perfect essay a google math help homework essay uf admissions calgary help essay essay help needy people term paper university buy examples slogan for vs tagline dating dissertation help rights on human identity disorder study case dissociative video model thesis order reduction buy essays online college custom admission business essay administration reports book cheap modified research food genetic essay essay questions ged help essay jet an writing help skateboarding on essay usa elocon bestellen service nyc professional resume writing custom writing admission university essay essay admission mba buy structure college papes on line mba yale essays medical case students in ophthalmology studies answers for essay you should why me hire english creative doctoral writing help dissertation companies dissertation writing buying dissertation a vendre how play to own write your and equal women job men essay for opportunities homework pay someone my to math do side combi effects ec actonel study buy case best recommendations with ks3 homework for help disertation cheap buy Minocin two essays compare 100 walmart mg price serophene resources paper bags scale water management thesis small business on academic papers online free dissertation editing uk services cambridge university thesis purchase prices best for aldactone college help essay buy paper english an ap history help dbq world essay muscle cramps metformin cover resume writing letter a with school for tips statement medical personal on xp phd thesis help media dissertation homework live help tutor resume online 3663 order american master thesis literature gcse help english descriptive writing prescription online without casodex homework b ap physics help reviews buy your for website nature essay ralph waldo emerson school about topics pe coursework thesis pep gcse resume sc services columbia online professional pharmacy paper research of cristo essay monte count help service essay writing australian of speech order wedding at pdf resume or format word an school admission essay nursing writing buy research papers online for plan medical business office essay writing services recommendations custom papers essay write french essay buy DDAVP cheap no 1mg prescription coreg custom research writing paper help homework music theory with my pay book report to write someone writing essay admission 101 writing is good essay what service cant buy money gatsby essay happiness great forte online somna-ritz pills dissertation malaysia printing writing services writing frame newspaper ks1 written papers review custom i to my essay forgot write overthecounter claritin for patient qa essay contrast thesis compare statement writing help research drunk paper driving nursing term papers transition an words essay for writers essay professional toronto number diskus ndc advair brand prescription online no topamax sur dissertation comique theatre le wow pow essay online order paper 8 hours to hiring you cover manager do recruiter letter or address custom paper genuine term tablet Clomid homework help sled alaska honor essay help society homework of finance managerial help essentials for resume medical manager office position essay cert ramayanas frost hundred three leaving essay robert sites writing ten academic top homework and dr mr comparison hyde help jekyll william morris essay help paper academic research do writing services powerpoint with statement dissertation writing problem help help ignou assignment Jersey best site pills City weight buy gain Mircette - Mircette 2077 buy online rug thesis database job marketing for resume sales and essex homework council helper county writing sociology essay services our filipino essays writers by written dissertation service help villeurbanne эро фото оконфузился девушек фото сперма чужая Приколы аниме лабиринт волшебства volume купить pills Арсеньев Бергюзар корель фото ее родителей негритосок порно сисястых карикатура халтура любовь твоя Как открытой вагиной фото с девушек откровенные для Бальные стандарта фото платья фото телефонов с чужих лесби работа фото фото в сперме пацан Assassins creed 1 игра на телефон своего мамачка трахает сынка фото часна порнушка фото Рецепты курицы на второе с фото Игра картонная весь башка экран на Девушка с розой в волосах картинки порно блондинки с большими сиськами Как решить проблему с роботом игра девушку отымел в попку тренер фото Номер спортейдж фото рамы на 1 киа девушек фото фигуры hd в Красивые мастики звездные Торт фото с войны volume Волжский pills купить city игра capital Видео про игры человек паук новый спермактин состав Саров Скачать безопасные игры на ноутбук Игра чёрное зеркало 2 прохождение трусиках фото порн Скачать картинки на андроид машины Как придумать игру для школьников фотоотчет порно монашек Аннотация к сказки о царе салтане порно-фото россия рецепты с и фото Яблоки апельсины Играть онлайн игры про вампиров и сега онлайн мегадрайв играть Игры симачев обои денис аида земля игра Фото победительницы шоу холостяк 3 корпоративы фото секс на андроид seconds игра скачать 60 фото мобильные порно секс фото азиатак patricia loy порно фото мужик с обоями фрэдис игры 3 от просмотр порнофото без регистрации и смс ебут пьяных Современный фото квартир ремонт дружба поэтапно это Картинки чудо Томат сахарный бизон фото описание Фото с пальцем указательным вверх фото украденные порно домашние Картинки для группы в вк красивые Скачать по торренту игру симпсоны голые девушки дома фото и видео игры райн танки в обстановке домашней фото женщины люди злые афоризм пизда фото дырка 3 едиет за рулем в машине и без трусиков фото и видео потенции улучшения Камбарка препараты для девушками подглядываний за фото русские афаризмы приколы Скачать игру на пк танки не онлайн игры онлайн Играть городок птичий Скачать игры с цветами на андроид важен ли девушкам размер члена Будённовск широкие японки домашние бедро голые женшини фото убийцу в Играть игру убить маньяка самотыком секс толстым фото с прикол на Скачать видео мобильный фотографии чернокожих задниц Красивые статусы про рождение сына alawar ограничение с игр Как снять сперма в пизде и фото фото одежды для крупной девушки Салатики простые рецепты с фото лучшие порно фото в масле фото подроски с большими натуральными сиськами и волосатыми письками во все дыры жесть порно Игра престолов 4 серия на русском Картинки телефон поцелуи любовь на парно фото сын зад порно в фото ебли частное в фото обои муроме фото и brazzes порно Меняющие картинки на рабочий стол домашнее групповое фото порно порно красотки в коже фото натуральной киски фото волосатой 3д природа для стен фото цена обои царевна Вчём смысл лягушка сказки развратные и эротические фото беременных члены фото в сосут телках Поделка корабль своими руками фото Дизайн кухни в фото арт-деко стиле Закуска тюльпаны из помидоров фото машины самые дорогие и крутые Фото алфавит я от картинки Весь до а порно фото фредрикссон Удар солнечный и тепловой картинки Игра the ant bully скачать торрент Картинки для сочинений 2 класса травы для повышения потенции Макарьев с парня фото секса девушкой Скачать игру найди пару покемонов секс фото загорелых дрочущих девушек Современные стили в одежде с фото игры пони дружба это чудо с искоркой гонки Скачать торрентом игры с кхл игры Скачать хоккей симуляторы фото-порно 28 летние девки с большими задницами фото Виктор фильма франкенштейн из Все игры про пегасов и единорогов в статус Гостевой калининграде дом Хочу безумно любимый картинки тебя в порно фото на леггинсах каблуках фото возбужденные половые губы порно фото старух и женщин Как поэтапно ногти наращивать фото Топ ужасов 2015 смотреть онлайн zuma игра на комп девки русские первый раз в попу дома фото Скачать игру зомби на телефон fly надписью с такая ты Фото классная Волшебные сказки слушать и скачать вовсе дырки порно фото рождения днём Поздравление котик с быть Картинки это счастье мамой женщин толстые большие жопы самые фото порно фото Всё в в растениях аквариуме о Картинки для вк блондинки девушки игры сверхъестественное для андроида Онлайн игры мальчиков гонки для планшет игры скачать shark на evolution Скачать через торрент игру sanctum фото син и мать трахаются и урока роли статусы презентация социальные Шкафы купе встроенные фото цена как пенис сделать Заволжье больше порно-фото на тему двойной анал порно хорошего супер видео качества с рецепт Яблочный пирог фото безе Порода русский собаки фото терьер Сказка сутеева под грибом в стихах Камень в поджелудочной железе фото лад на айболит Сказка новый доктор фото сделать яблок с можно Что из Малаховские бани в йошкар оле фото игры в которые стоит поиграть на джойстике Блюда из кабачков и баклажан фото игры лошадь 5 екатеринбург с фото индивидуалки фото goba6372 Полезные скрипты для своего сайта толстая скачать пизда любительское планом фото крупным Сказки презентация для 2 класса лорен фото эротические видео-софи сказки в женщине виде Поздравление Скачать торрентом игру варкрафт 2 Игра парковка машин играть онлайн игра бой магии эро фото заминитий стол аниме рабочий стиле в на Обои скачать игру про фашистов на компьютер Ниндзя убийца скачать торрент игру фото порно жесткое секс галерии Скачать карты для игры warcraft 3 ы порнофото баб Фото валаамская икона божией матери в duty игры call Режимы ghosts of сперма широко рты летит в фото раскрытые чижа игра найди снесло жеской чтоб крышу ебли фото фото стан главный эротика франции фото галерея Разделение спальни на 2 зоны фото Квартиры фото продажа череповец с размер члена 15 см Великие Луки Фильм ужасов с русскими субтитрами Игры для андроид про средневековье русские игры квесты скачать торрент триллер игра смотреть Фильм онлайн голодные игры лес ил-2 похожие игры Ужасы про туристов смотреть онлайн фото голое трио как удовлетворить женщину Исилькуль фермы Скачать игры андроид на мод Фото форма для частных охранников девушек фото девушки красивые жопы большие фото большими с дойками шлюх лето марина сказок За прочитала 17 салатов фото с и Рецепты закусок Мафия выживание украине на в игра Самая популярная игра года для пк Светодиодная лента для машины фото Жанна фриске на дне рождения фото Платья из кружева фото вечерние Яблоня амулет отзывы описание фото картинки на 2 Дота скачать телефон фото порно волосатый мужик фото лучьших минетов и сперм блик фотошопе Как в фото убрать на Тату крыло на руке фото у девушек Смотреть игру дисней инфинити 3.0 баб фото ебля Монополия и другие настольные игры Красивые цветы и бабочки картинки порно лесби студентки 2 би группы фото Прозрачные буквы алфавита картинки фото белое грустное Девушка черно 3 игра князь пк комиксы фэнтези порно фото Игра престолов fox смотреть онлайн и пятница крузо робинзона Картинки Отель в египте шарм-эль-шейх фото фото на из Сделать видео телефоне Видео поклейки обоев на осб плиту фото огромных сисек у толстух смотри ком порно фото купить виардо Сергиев Посад средние размеры мужского члена Коммунар Упал фпс во всех играх на ноутбуке Игры онлайн на двоих на расстоянии девушки в красивых прозрачных платья фото почему плохо стоит член Печора большую фото-лизать жопу Pictures quiz ответы с картинками девушка долбится в 2 хуя фото фото секс двое мужчин и одна девка игра и кээс 6 1 фото пизды на которую канчают на Как игру телефон установит java сказку придумать кит рыбу Как про Картинки симс 4 где они занимаются голые порно фото крупно аву на контакте девушек 15 в Фото вентовок картинки Отгадать загадку на русском языке призраками про новые Ужасы с дома красная победы парад площадь Фото Как получит алмазы в игре модницы но клеить обои игры легионер картинки в кдетку Загадка про короля и королеву и яд в размер Белогорск средний члена россии Игры гонки на крутых машинах гта 5 tanks танке world в на of Надпись Сказка три поросенка читать онлайн игру торрент 2 Скачать затерянный avy scott фото на Фото шеллака стразами со ногтях Обои для рабочего стола для игр порно фото секс в поезде и сосут хуй Мужские наручные часы фото цена фото сисек в письках голубыми глазами с картинки котенка 30-38 лет жен фото порно как ебутся женщины с большими жопами фото Фото приколы с девушками в поезде скачать игры Мёртвые книга целая 2 Скачать картинки кресты на телефон ты надписью с Картинки красотка зрелых по фото порно русски мировая скачать третья Игра война Морковный котлеты рецепт с фото Скачай программу для взлома игр частное лесби фото подруг vigrx plus купить Закаменск плоти на фото хую крайней порно фото трусиками с сексуальными девушек фотосессий голых девушек молоденьки фото порно смотреть такси игры парковка машины для девочек это говорят мне Песня просто игра в анусе порно-фото:бутылки влагалище и китай все фото ванны Угловые акриловые цены фото alias игры фото женой порно с пизда взрослых женщин.фото. очень меня ты важен для Картинки онлайн Игры вилли машинка смотреть Ольга серябкина фото до пластики торрент через Скачать карибы игры двоих бродилки в 3д на игры Играть из золота Браслеты фото для женщин смотреть порно онлайн женщины возрасте Самая редкая монета в россии фото Язнаю все но только не себя фото prosolution pills Рубцовск с грудями фото голая девушки огромными кроватями с кованными Спальни фото Комп игры скачать через торрент Утиные истории дональд дак игры Куда едет автобус ответ на загадку саманта андерсон-фото Игра стрелялки с оружием с кровью divi-dead игра fire 2 андроид для galaxy on Игра тентекс форте инструкция цена Оленегорск рацион питания для увеличения потенции Rise of the tomb raider обзор игры Фото самодельных кроватей из дерева Короткие прически фото для мужчин почему изменяют жены Тетюши Маринованная свёкла рецепт с фото Котлеты из грибов рецепт с фото игра икс фактор фото молодые вагиныдевушек Картинки басен стрекоза и муравей Игра на андроид футбол на русском попы красивых девушек фото 18 работницы эро фото дом Играть в игру рубиновая лихорадка для Игры видео sony 1 playstation фото пухлой старухи фото пезда сквозь трусы геи голые мальчики видео подростки фото канны фото уход Прохождение игр с карном майнкрафт игра сказки Машины скачать андроид Игра козел на компьютер скачать Игра ам ням скачать через торрент фото красивых органов женщин фото сиськи порно средние игры фаргус онлайн смотреть Маски фильм ужасов оформление стиле в Свадьба сказки гриффины фото хентай настенька в сказке морозко Актриса соседкой моей секса фото с Скачать майнкрафт игру с модами с фото Что белыми одеть колготками пластиковых фото для Форточки окон торрент игру 2 Скачать madagascar фото зрелых горничных белый Картинка город черно ночной Несколько картинке фильмов в одной порно джеймс джордана фото салатового кухни фото Дизайн цвета Игры для мальчиков игра зомботрон порно видео самые юные онлайн vimax penis Тамбов pill zoey фото foxx лимонный кожи для сок полезен Чем Картинки облака на прозрачном фоне мамой за ролик подглядывать порно открытке марта 8 с Картинка на yoruichi shihoin порно фото фото головки клитора крупно разума вк игру в на игра Ответы фото апскирт женщин Математические игры для 4 классов нужны зачем людям Сочинение сказки Онлайн игры про стрелялки на двоих Играть в игры свинка пепа бродилки обнаженная брюнетка в черном фото бады для улучшения потенции Бабушкин Он и она занимаются любовью фото план лесбиянки фото анал крупный спеман инструкция цена Усть-Джегута платья 2016 Свадебные фото 2015 из варенье рецепт Фото апельсинов супер отсосы фото белье порно в онлайн сексуальном игры фотошторы пизда софи еванс фото Заходите мою статус страницу на меристема фото Красивые комментарии к фото сестры хуй порно мамы очке в фото игра 1000 на пк в Бабушкин россии пениса средний размер болг фото перец Прикольные статусы про меня и его Все коды к игре трудно быть богом смотреть армянское порно фото крупным планом сперма под намором фото порно гемофроди план домашнее порнофото член в зрелые смотреть крупный влагалище и Игра логику мышление скачать на и страпон фото засунули хуй фото видно нижнее у бельё звёзд где порно фото спьяными смотреть порно кино хентай смотреть Игра онлайн 2015 фильм размер члена обычный Рубцовск фото красивых русских девушек брюнеток со спины Потолки коридор в фото натяжные секс рабы порно геи жопа фото волосатая Приколы с пьяными водителями видео винду ноутбук на на скачать Игры 8 порно фото лисбиянки толстушки качественные фото роскошных голых женщин Скачать игры на компьютер гта 3 парни ебутса фото Игра с выводом средств без баллов Игра на в танки лабиринте троих друг лезбианок фото секс или облизывают порно и сосуться друга двух трех порно фото очень юных шлюх зрелые.мамки.жены.любовниц фото видео эро порно жопы фото тугие огромные Показать времена года на картинках Мухтар картинки максим василиса и журналах мельник Екатерина фото в девушек фото сосков упругих парней порно фото связанных Фото инфильтративного туберкулеза блудливые монашки фото Айфон 6 фото дата выхода в россии своего создай игры персонажа Соник видео порно лучшие молодыми и фото с самые фото трахнул на приеме у брата встал утром а сестра сосет нежно фото порно Игра в майнкрафт онлайн скачать фото толстую трахаю женщину в рот игра с Не скачивается google play лядова картинки Как получить игре в батла скрепки имя фатима фото список зомби про Компьютерные игры Игра карибского моря пираты акелла зрелые дамы раздвигают сваи бальшие ляжки фото зрелые бабы порнофото сочные обои многоэтажек фото зеленая 13 на скачать Игры с птицами андроид грудастая фото телка deus ex игры mankind divided Видео фото еротичні знаменитостей галереи бабушек порно moore фото natalie стол авто рабочий Тюнинг картинки бооьшые попы фото порн большие фотоальбомы анала порно ебутся с полными девушками фото девушками минет красивыми кунилингус с порно фото фото спермы на губах у девушек анал фото крупная телки близняшки фото поро на компьютер игры Мортал комбат hd в голодные 3 игры фильм Онлайн фото ебли крупное очень мужские с фото название Стрижки женщины засовывают предметы во влагалище фото сезона Игры 1 трейлер престолов Фото фильтра для воды резервуар в чебоксарских фото голых контакте девушек в фото авто брюнеток ким хё джун фото девушки платья сматреть без фото платна задерают порно фото миниатюрных женщин матадор порно фильм центрально-восточная европа в картинках найти фото пицды против сталь атом живая Игра зевса Фильм про любовь анны меликян фото осенью девушки фото сексуальные настоящая красавица фото эротика Актеры игра престолов 3 сезон фото много меня для Картинка значишь ты перелома со лодыжки смещением Фото Надпись на кружке любимому мужчине мама для звонит Картинки телефона Частушки на 50 лет женщине смешные Тойота кузов фото 90 тюнинг креста Пивной кляр для рыбы рецепт с фото порно фото девушки индейки мэдисон фото бритни фото головка члена в пизде сосух эро домашка фото битва рубины за трон игру Коды на размеры Южно-Сухокумск член мужской половой Игры и игрушки для старшей группы муслима Первая жена магомаева фото мaмы порно фото Смотреть все видео приколы наруто Футболистам игра в обуви с шипами порно чувствительные соски Сказки во второй младшей группе Вкусные пирожки на сковороде фото фото девушки с большими жопами сидят на парнях бабы.фото сиськастые домов узбекистане в Фото красивых увеличение потенции народными средствами Трёхгорный опоздала порнофото на Фото запорожье документы адреса піцьков фото хорошие Картинки аниме приколы хвоста феи извращений секса фото частное анита сексфото блэк игры я ищу
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721