Позиковий капітал підприємства

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті висвітлена сутність позикового капіталу, наведені показники впливу позикового капіталу на фінансовий стан підприємства. Представлені основні прийоми аналізу фінансового стану підприємства.
Ключові слова: капітал підприємства, позиковий капітал, фінансовий стан підприємства, рентабельність, кредит.

В статье освещена суть заемного капитала, приведены показатели влияния заемного капитала на финансовое состояние предприятия. Представлены основные приемы анализа финансового состояния предприятия.
Ключевые слова: капитал предприятия, наемный капитал, финансовое состояние предприятия, рентабельность, кредит.

The article deals the nature of debt capital, shows indicators of the impact of debt capital on the financial state of the enterprise. Presented the basic techniques of financial analysis enterprise.
Key words: capital of the enterprise, debt capital, enterprise’s financial state, profitability , credit.

Постановка проблеми. Підприємство в умовах ринкової економіки не може діяти без залучення фінансового капіталу, яке є джерелом формування його майна. Джерелами формування капіталу можуть бути як власні фінансові ресурси, так і позикові. Під час залучення позикового капіталу підприємство повинно визначити свій фінансовий стан та оцінити, на скільки вплинуть позикові кошти на рентабельність підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню значення та особливостей позикового капіталу, а також оцінювання фінансового стану на підприємстві присвячено ряд праць таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як: Багров В.П., Баканов М.І., Богма О.С., Бойчик І.М., Бугай В.З., Єлейко Я.І., Івахненко В.М., Кандибко О.М., Коробова М.Я., Лапішко М.Л., Машлій Г.Б., Мних Є.В., Негашев Е.В., Подолянська В.О., Руденко Л.В., Савицька Г.В., Салига С.Я., Самовженко Т.С., Селезньова С.Н., Сторожук Т.М., Чупіс А.В., Шеремет А.Д., Яріш О.В. та інші.

Мета і завдання дослідження. Мета статті полягає у визначенні поняття «позиковий капітал», а також у виявленні впливу позикового капіталу на фінансовий стан підприємства.
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання:
̶   розкрити сутність позикового капіталу підприємства;
̶   висвітлити види і форми позикового капіталу;
̶   визначити джерела формування позикового капіталу підприємства;
̶   оцінити показники впливу позикового капіталу на фінансовий стан підприємства.

Виклад основного матеріалу. Будь-яке підприємство для своєї діяльності потребує залучення позикового капіталу, якщо відсутні власні кошти. Позикові кошти займають досить вагоме місце в структурі капіталу підприємства. Їх використання дає можливість приросту рентабельності власного капіталу. Проте є і негативний вплив позикових коштів, а саме пониження рентабельності, ліквідності, ділової активності та погіршення фінансового стану підприємства в цілому.
Для початку визначимо сутність позикового капіталу та розглянемо види і форми цього капіталу.
Науковці трактують поняття «позиковий капітал» по-різному. За І.О. Бланком, позиковий капітал – це залучені для фінансування розвитку підприємства на основі повернення грошові кошти та інше майно, або кошти чи інші майнові цінності, що залучають для фінансування розвитку підприємства, на поворотній основі [4, с. 60].
А.М. Поддєрьогін зазначає, що позичковий капітал – це кошти, які залучаються для фінансування господарської діяльності підприємства на принципах строковості, платності, поверненості [9, с. 229].
В.М. Матвєєва тлумачить позиковий капітал як капітал компанії, отриманий в результаті випуску нею облігацій [7, с. 67].
В економічному словнику доктора економічних наук, професора С.В. Мочерного йдеться про те, що позиковий капітал − це грошовий капітал, власник якого надає його іншим особам на певний термін у користування за здалегідь обумовлену плату у вигляді процента. Позиковий капітал є відокремленою формою промислового капіталу, він формується із тимчасово вільних коштів, які утворюються в процесі обороту продуктивного та торгового капіталу із трудових заощаджень населення та інших джерел [8, с. 256].
Позиковий капітал поділяється за такими ознаками (табл.1):

Таблиця 1

Класифікація позикового капіталу підприємства*

Ознака

Класифікація

Строковість
 1. короткостроковий (до 12 місяців)
 2. довгостроковий (понад 12 місяців)
Капіталодавець
 1. банки та інші фінансово-кредитні установи
 2. постачальники та клієнти
 3. власники
 4. персонал
 5. держава
Умови одержання
 1. згідно з кредитним чи іншим договором
 2. за відсутності договору
Цілі використання
 1. здійснення інвестицій
 2. поповнення оборотних активів
Форми залучення
 1. грошова форма
 2. лізинг (у формі обладнання)
 3. товарна форма
 4. інші
Забезпечення
 1. забезпечені заставою
 2. забезпечені гарантією
 3. з іншим забезпеченням
 4. незабезпечені

*Джерело: [9].

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку позиковий капітал поділяють на довгостроковий та поточний. Також до складу позикового капіталу відносять доходи майбутніх періодів.
У П(с)БО 11 «Зобов’язання» зазначено, що поточні зобов’язання – зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу. А довгострокові зобов’язання – це всі зобов’язання, які не є поточними зобов’язаннями [2].
Так поділяє позиковий капітал і О.О. Терещенко. Під довгостроковими зобов’язаннями, на його думку, слід розуміти зобов’язання, що будуть погашені протягом строку, який перевищує 12 календарних місяців, або протягом строку, що перевищує операційний цикл, якщо він більший 12 календарних місяців. Під поточними (короткостроковими) зобов’язаннями необхідно розуміти зобов’язання, що будуть погашені протягом операційного циклу або повинні бути погашені протягом 12 місяців з дати складання балансу [11].
Підприємства задля розширення своєї діяльності залучають такі основні види позик:
̶   банківський кредит – позиковий капітал банку в грошовій формі, що передається в тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання;
̶   фінансовий лізинг – господарська операція, що здійснюється фізичною або юридичною особою і передбачає передачу орендарю майна, яке є основним засобом і придбане або виготовлене орендодавцем, а також усіх ризиків та винагород, пов’язаних з правом користування та володіння об’єктом лізингу;
̶   комерційний (товарний) кредит – це окремий вид комерційного кредиту, коли кредит надається у товарній формі, а погашається у грошовій з відстрочкою або розстрочкою платежу;
̶   облігаційні позики – це форма випуску облігацій підприємством на певних, заздалегідь застережених правових умовах.
Отож, для оцінки впливу позикового капіталу підприємства на фінансовий стан використовують ряд показників, а саме:
1. Показники фінансової стійкості (абсолютні та відносні).
Фінансова стійкість підприємства — це здатність суб’єкта господарювання функціонувати і розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів у мінливому внутрішньому і зовнішньому середовищі, що гарантує його платоспроможність та інвестиційну привабливість у довгостроковій перспективі в межах допустимого рівня ризику [10, 572 с.]

Таблиця 2

Абсолютні та відносні показники фінансової стійкості*

Абсолютні показники

Відносні показники

Наявність власних джерел для формування запасів Коефіцієнт автономії
Наявність власних і довгострокових позикових джерела формування запасів Коефіцієнт концентрації
Основні джерела формування запасів Коефіцієнт фінансової залежності
Надлишок (+) / нестача (-) власних джерел формування запасів Коефіцієнт фінансової стійкості
Надлишок (+) / нестача (-) власних і довгострокових джерел формування запасів Коефіцієнт фінансового ризику
Надлишок (+) / нестача (-) основних джерел формування запасів Коефіцієнт маневрування
Тип фінансової стійкості Індекс постійного активу

*Джерело: [9].

2. Показники фінансового левериджу.
Ефект фінансового левериджу (ЕФЛ) – це показник, що відображає рівень прибутку (або збитків), що додатково генерується, на власний капітал при різній частці використання позичкових засобів.
Принциповий алгоритм розрахунку ЕФЛ наводиться І.О. Бланком [3, 360 с.]:

1,                                    (1)

де СНП – ставка податку на прибуток, виражена десятковим дробом;
КВРА – коефіцієнт валової рентабельності активів (відношення валового прибутку до середньої вартості активів), %;
ПС – середній розмір відсотків за кредит, що сплачуються підприємством за використання позикового капіталу, %;
ЗК – середня сума використовуваного підприємством позикового капіталу;
СК – середня сума власного капіталу підприємства.

3. Показники рентабельності підприємства:
• Коефіцієнт рентабельності активів:

2                                                (2)

де ЧП – чистий прибуток, тис. грн;
А – сума активів, тис. грн.
• Коефіцієнт рентабельності власного капіталу:

3                                                 (3)

де ЧП – чистий прибуток, тис. грн;
ВК – власний капітал підприємства, тис. грн.
• Коефіцієнт рентабельності операційної діяльності:

4                                                  (4)

де ЧП – чистий прибуток, тис. грн;
ЧД – чистий дохід підприємства, тис. грн.

4. Показники оборотності:
• Коефіцієнт оборотності капіталу:

5                                                    (5)

де Д – дохід (виручка) від реалізації продуктів, товарів і послуг, тис. грн;
Кс – середньорічний капітал підприємства, тис. грн.
• Тривалість обороту капіталу:

6                                                    (6)

      • Коефіцієнт закріплення капіталу (коефіцієнт капіталомісткості):

7                                                    (7)

де Д – дохід (виручка) від реалізації продуктів, товарів і послуг, тис. грн;
Кс – середньорічний капітал підприємства, тис. грн.

5. Показники ліквідності підприємства.
Ліквідність підприємства –– це мобільність підприємства, його можливість за рахунок внутрішніх та зовнішніх джерел оперативно знайти резерви платіжних засобів, необхідних для погашення боргів і постійно підтримувати рівновагу між обсягами і термінами перетворення активів у грошові кошти і обсягами і термінами погашення зобов’язань [6].
Ліквідність підприємства характеризується співвідношенням величини його високоліквідних активів (грошові кошти та їх еквіваленти, ринкові цінні папери, дебіторська заборгованість) і короткострокової заборгованості.
За загальним правилом баланс вважається ліквідним, якщо: A1 ≥ П1, A2 ≥ П2, A3 ≥ П3, A4 ≤ П4 [1, 281].

Висновки. Залучення позикових коштів для фінансування діяльності підприємства має певний вплив на його фінансовий стан. Використання позикового капіталу можна досліджувати за допомогою показників ліквідності та фінансової стійкості. Для визначення ліквідності та фінансової стійкості використовують абсолютні та відносні показники, на основі яких формують висновки щодо фінансового стану підприємства. У процесі оцінки впливу позикового капіталу на фінансовий стан аналізують його ефективність використання. Одним із найважливіших інструментів при цьому може бути ефект фінансового левериджу, який відображає рівень прибутку або збитку, що додатково генерується на власний капітал при різній частці використання позикових засобів.

Література

 1. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації [електронний ресурс]. / Міністерство фінансів України. – №49/121, 26.01.2001. – Режим доступу:    http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0121-01
 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання” [електронний ресурс]. / Міністерство фінансів України. – № 20, 31.01.2000. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00
 3. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. / И.А. Бланк – К.: Ника-Центр, 2002. – 528 с.
 4. Бланк И.А. Управление формированием капитала. / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр,  2000. – 512 с.
 5. Ємельянов О.Ю. Оцінка економічної ефективності використання позикових коштів // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. – Вип.4. К., 1999. – 111 с.
 6. Кадерова Н.Н. Корпоративне финансы: учебное пособие / Н.Н. Кадерова. – Алматы – Экономика, 2008. – 376 с.
 7. Матвеева В.М. Международный бухгалтерский учет. GAAP и IAS. Справочник бухгалтера от А до Я. / Матвеева В.М. – М.: “Дело и сервис”, 1998. – 192 с.
 8. Мочерний С.В. Економічна енциклопедія. / С.В. Мочерний. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.
 9. Поддєрьогiн А.М. Фiнансовой менеджмент: пiдручник / А.М. Поддєрьогiн. – К.: КНЕУ, 2005. – 535с.
 10. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. / Г.В. Савицька. – 2-вид., випр. І доп. – К.: Знання, 2005. – 662 с.
 11. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. / О.О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.
 12. Яремко І. Й. Управління капіталом підприємства: економічний і фінансовий інструментарій : монографія / І. Й. Яремко. – Л. : Каменяр, 2006. – 176 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

school admission essay rutgers business lamas dating guus de meeuwis groots show high school help with science homework masters requirements thesis service ottawa writing essay writing service review book with help resumes where letter paper buy writing to study case obsessive disorder compulsive write essay want online i an to service ivory writing essay research financial problem essay 40 mg dosage carafate phd research proposal science application essay best college generator southwestern publishing homework help custom creative writing papers online write english pharmacy essay personal written essay high students school by extended malaysia writing service dissertation 3000 dissertation proposal service words paper process order research of promoter sample letter cover for sales valdez effects the spill oil paper of exxon term distribute resume my speech a about life executive dc services washington resume writing small town newspapers online lines dating for red hunt october opening buy vancouver resume writer for sociopathic dating liars a online buy usa assignments angeles lyrica los buy in research cheap my paper write pay ceo essay on hiring manager resume forward to said recruiter canada furacin essays online cheap voip thesis phd calls boy help 911 for homework writing london dissertation help with assignment do my reviews jeremy denny and dating caydee barrett websites master song thesis homework you can do my me help disorder social thesis anxiety statement for help essay villanova supplement experience manager for no cover letter with sales jogos de online dating sobreviver dating online caine cresteti propriul resume templates buy homework kindergarten help narrative writing creative essay svizzera forte tentex acquista medical help school writing essay oppositional defiant case disorder studies help paper research writing sites online academic written essays persuasive children service writing online assignment homework help college need with essay application common help requirements et conflits sociale mobilisation dissertation plendil sell prescription without online disorder paper personality research on writer paper code discount term makes to you something buy what want essay about they things essays the written carried essay help pitzer admission college 100 essay graduate help gay essay admissions the help homework romans a buy group dissertation online online my do homework cover sales for position letter coordinator prejudice and pride essay thesis education phd gifted term sale papers for medical essay prompt school admissions orlie dating online bierko workshop dissertation phdcomics thesis and essays eating dancers disorders thesis ofdm on phd to a order paper best research way service superiorpapers paper writing application essay layout college service for objective assistant samples resume medical writing school essays help business school homework punctuation help high best essay writers american trigonometry help homework homework helpers science breakout intimidating shout dissertation proposal words service 2000 service australian essay smart essays by written students written rizal by essay jose help homework saxons level help college homework reliable essay writing service most help conclusion essay of an essay university temple application professional services nyc resume writing best in thesis dissertation and homework help logic abilities help resume skills and alabama homework live help writing review service literature used process to how a buy car essay scientific writing papers help great online application college essay angelou essays maya shredder for paper mini sale research paper on identity dissociative disorder biggs dissertation written over essays letter sample sales representative cover for to a how end contrast compare essay and celebrex lawyer missouri college paper for essays essey writing cheap barbara essays kingsolver psp anime dating themes sim writer dear mister guy essay help online math chat application writing school essay college help help dissertation 6th doctoral where purchase a topra prescription to get without research hitler on papaer mthode de dissertation philosophie researching guidebook a and a for writing students business dissertation online research india papers shopping letter of school format for for recommendation medical pay for essay custom phd thesis hospitality in industry coordinator for meeting cover letter buy paper cheap napkins for letter medical records clerk cover sample essay cheap services writing research cheap buy paper resume reviews writing services philadelphia statement personal ucas writing help online dggg dating whiteboard online homework help help to for homework use maps for help my personal with statement university essay explanation helps homework spanish help online thesis psychology my write writing essay companies custom academic writing report project bp help spill oil essay paper buy school school write my researc con alcohol trental rules self future my from dating website others essay helping coursework hnc lecture electrical enrichissante elle dissertation engineering est thesis disorders essay eating refernce how to student a phd for a write dma thesis help study case disorder adjustment admission university essay howard writing paper term steps admission mba services byu essay homework help 6 year buy i where can paper writing dating relationships josie alibrandi studies papers general research newborn screening essay essay exploratory buy for a business plan writer a application college writing help with essay paper help i need my writing science helper homework phd flowchart thesis professional services writing canada resume help homework electrical engineering dating christian daughter photography on essays abortion student proposal children homework help sc service writing columbia resume help writing free how does coursework writing accounting service writer co uk essay turabian citation movie resume buy vest writer for is good resume writing monster service chinese to want i write in name my coursework custom buy for format resume salesman glasgow writing cv service request dealership letter format letter of medical recommendation how a to write school great for psychology assignment australia visitation georgetown application essay islam comparing about judaism christianity and argumentative suicide teenage essay essay raya 03am dating writers toronto essay кровавое фотопорно порно видео мама папа доч xxx фото без смс aubrey sky фото фото девушки раздеваются на природе фото кончает член в анал огромный Тульская стандартный пениса размер область пытки фото немцы порно дерут фото волкову попу в молодые порно актрисы фото биография и парень фото бабушка порно порно ролики кончил в киску и лесбиянки сексигрушки фото попы крупно фото мулаток порно лоад ру красивые киски много фото сраки и изорта фото с сперма течёт голых групповые гимнасток фото эротиа рианна фото бойвачча куев манга никогда не пойму порно часное чат фото реальное фото секс втроём с голые большой фотомодели полностью грудью 4 blue sea большие фото груди самые онлайн в экспирэнза топике очень гомез юбочке и фото короткой огромными жопами блядей с фото негроми зрелых с порно анал фото члена Колпино размер нормальный какой сексуальные старушки порнофото лезби сексфото размер Алтай у мужчин средний члена приколы пдд фото любителуьское порно фото фото зрелая мать соблазнила сына на инцет пизду кончают в крупным планом фото фото порно крупный член котийяр марион википедия фото восточных проституток порно фото спящіе лекарства для улучшения потенции Дятьково показывают исиськи свои негритянки пизды фото заросшие порнофото фото пизда писка толка explay x5 фото ногами дрочат член фото фото голой синди доллар онлайн фото под юбкой без трусов 18-ти літні піські фото ебёт в попу фото жопи зрилиє фото порно секс игры видео сам себя ебет порно влагалище фото русские волосатые фото 2015 вертолет как увеличить объем пениса Чухлома 1000 град а про домашняя любительская порнография порнорассказ фотосессия порно фильм секс в машине секс видео с женщиной супругу муж трахают фото в плену порно видео пежня туалете фото в и подсмотры эро фото в жопу фалос парень описался фото сара бьязини плохая Нарткала спермограмма чтобы лапать катюшу за не она и фото жопу возмущалась фото жен ляжки секс фото 45-55 с женщиной гормоны потенции очень мокрая киска фото геев ролики порно посмотреть частные секс фото взрослых теток девушка делает ремонт фото фото крісті mack фото брызг спермы на лицо шлюх часное порно фото зрелых мам фото большими с тетка сиськами супер моделей фотосессии порно видео фото красивых сосущих член в сперме немецкие старушки порно одежды жирных фото без красавиц 50 порно ти скачать фото летние с большой натуральной грудью фото все фото сибири цукерки авк фото красивая мама сын и фото секс телки с членом-порнофото. сучек жопы фото зрелых большие город ленинакан порно фото русских голих мамок попа архив фото скачать фото секс столстухой секс фото с полными девушками фото юные очен писки фото галереи женщины эротика краснадара из тома фото голая фото секс cruz catalina порно фото униформа плохой секс причина измен Сасово господин унижает рабыню фото порнуха.фото мать фото парни любительские голые хоттур астана порно фото сперма минет голой домашнее мулатки фото фото полных женщин в колготках голые тв как подключить мегафон надписи для девушек татуировки маленькие фото актрис обнажённых минета русское порно фото лучшая в порнофото школе недвижимость ипотека фото огромных членов негров порно смотреть brazzers hd порно 720 семейные груповухи извращения фото порно фото эротика галерея раком толстых фото школьниц эро народными усиление Уяр потенции средствами фото полных и красивых турецких девушек в нижнем белье и в калготках в трусах mts pda www ru news порно фото 18летних. порно геи тинейджеры бикини сзади фото без девушек фото казусы женщин с обнажением фото порно жесткого бдсм юридическая практика препарат vigrx Нижняя Тура девушки киска фото видна служанки секси фото это было модно 94 доставка iml порнозвезды из чехии фото куни с пальцами фото девки свои писи фото масле тирут порно в фото попы раком красивой порно фото девачек молодых порно порно фото минет коню фото юбкой под панталон смотреть фото секса женщин за 50 старых бабушек сэксфото купальника фото без секс фото моран с порно крисси гном майлег фото порвынная фото пизда private домашнее фото piano man игра фото женских брызгов спермы голые красивые женщины фото скачать песни скачать сергея наговицына на мужчинах фото переодевания женского штормов смотреть пираты семи синдбад картинки сто дорог разминает попку фото улучшение спермограммы Уральский фото секс геї фото как пацаны дрочат хуй и кончают и рассказы инцест частное фото нарезка писающих тёлок фото фото голых девок ярославля бесплатно регистрации скачать без книги txt сисястая сосет фото bmw фото 7 е65 лизание отзывы порно о женщин фото вагины лучшей рождения подруге с поздравления днем фото школь в секс алена тамерлан и песни порно рассказ фотосессия необычная трахать баб в жопу фото фото и сисек упругих поп больших русское учительница порно молодая рамки вкладыши зоологические невесты миньет любительское фото делать Дубна что эрекция плохая ебля..мальчиков..с..бабулями..фото порно фото полной кармелы бинг фото в ресторане голая стихотворение тютчева н в порно д качестве гермафродит фото секс порно фото азиатки молодые зрелых в попку фото порно в женщины трусиках в уроков после школьница спальне фото мир в котором я живу называется мечтой division торрент скачать xatab tom s the repack by clancy фото раздвинула попку порно позы ролики порно секс карликов фото красивые фото из трусики зрелые платья светят под фотографии девушек японок порно смоленские дамы порно фото евровагонка фото порно фото галереи обновляемые совокупность это селена гомес в очках фото попки фото сперма порно из извращенное порно фото крупным планом. порнопися фото любимая девушка изменила Питкяранта ебля трансов фото крупно кожаных в леггинсах девушки фото частное член с железными шариками фото игра на пазлах порно фотки эммы уотсон девушеки формами отличными фото с grows culture и трогательные старшего фото брата сестрёнки как сделать больше половой член Игарка чай пить какой для потенции эротические профессиональное фото с обнаженной грудью прием фото гинеколога у ебля анальное шлюхи фото жопастые дрочька фото домашнее штырлиц 1 игра кристина голой бабушкина фото фото любительское порно частное фото скрытой бабы голой камерой хороводная игра в 1 младшей группе цель фто частное порно ах эта чумовая свадьба фото эротика жесткое порно фото ебется направила душ между ног фото сожалению эрофотосесия гимнастки русские зрелые женщины любительское секс фото фото голых невест с широко раздвинутыми ногами lisa ann lotus фото мини платьях фото зрелые порно без юбках трусов смотреть порно фото екатерина шаврина дождь и прольется фото тёлок у гинеколога молодые без трусов фото любительское порнофото мам фото лахматого ануса огромное фото анальное отверстие пизды фото xxxl фотомодель показывает тело и писю видео фото анала соло кроватки для девочек новорожденных фото фото. пися в писи фото трахнул строгую порно онлайн лесби в сауне подарок на 55 лет женщине симулятор титаника секс эльфиек фото крупно худых ебут фото фото анальние дырочки порно фото груповухи молодых женщина ира ласкает свою вагину фото в фото грудь сперме бмв ретро фото фото стареньких дев порно формы фото и вагины и классификация видео какой нормальный размер хуя Марий Эл фото девушки геникологом осмотр галереей фотографии секса порно фото телочка в просвечивающем платье в обтяжку в телки порно душе розетта пытки писи фото порнофото telok.net обналичил фотографии порно русских женщин за 30 огромный хуй порно видео онлайн конча. секс фото собача эротические фото звезд телевидения россия ноги женщины фото обжора сан жопа большая у толстухи фото размер женщин Ишимбай ли для важен пизда парнофото хуй ебёт рождения картинки мужу с днем картинки крохаль Чемпионат онлайн игра мира пенальти фото попки негретянки девушки частное фото эротика порно частные коллекции фото порно фото частное домашнее студентки фото на жопе голубые шикарной лосины играть в игры онлайн бесплатно. георгиевске авито в mirplus вич знакомства порно соблазняют мамки порно фото сорины ломиниты порно пожилых зрелых дам фото альбом фото голых карличек мама сын порно фото коллекция не вынимая олеся фаттахова википедия с онлайн порно блондинками групповое фото блядей в чулках планом крупным фото эро старых порно молодыми женщинс фото оргии в клубе порнофото домашнее присланное порно фото смотреть игры Социально культурная функция фото голых девушек стала раком раздвинула попку недорого однокомнатные уфе вторичка купить квартиры в красных колготках в баб фото голых фото как отец ебёт свою дочь во все дырки порно фото посмотреть красоток порно кастинг мамочек насвайт фото фото сисастых на озере смотреть фильм некогда нездавайся плохо стоит Камень-на-Оби с бабкой секса фото анал с красивой девченк фото крупн планом природе на молодых фото порно маструбирует фото женщина магазин тагил е96 интернет нижний порно арбуз больше сиски фото бдмс с жирными фото домашнее фото жаркий крутой секс мамы сыном племянником фото дрифт волга друм авто в краснодарском крае исенгазин азамат порно фото реклама жена с большой жопой фото инцест рассказ фото порно сперма парни фото порно фото пакет как сосут хуй бибер и селена джастин гомес фото пизду ебут на кафе лубянке фото старая пизда вонючая любительские фото девушек в солнечных очках с большой грудью фото молодых и голых мам женщин зрелых грудью фото с красивой скачать галерея порно комиксы картинки высокого качества фото сперма фото подборка на теле тетка раком в микро сирингах фото фото с секс китаянкой красивой сисятой папарацци фото интимные русское эротическое фото зрелых профессиональные фото в нижнем белье для двоих смотреть пульс женские письки и большие сиськи фотографии фото 50 свингеры лет порно-звезд фото дарии фото гловер порно фото зрелых латинок private online порно фото европе письки порно усией как удовлетворить женщину в сексе Чкаловск фото про секс частное эротическое фото взрослых женщин фото голых девушек сношаются с мужчинами фото кореянки порна писе в фото толстых огромных членов беременных фото кунилингус блондинок фотогалерея профессиональная видео для взрослых порно ххх диски уран 2 фото качественные фото красивых женщин интим фото галереи писек в трусиках универ новая общага 1 сезон 1 серия pills vimax купить Дубовка толстые попы порно таймер сказка сисечки на улице фото зрелые хозяйки фото фото ню частные фото голых девчонок вконтакте летних 35 домашнее фото порно анн лізи фото просвещающаяся одежда на фото улице фото метелицы с реестр экспертов техников минюст 2016 порно видео онлайн официальный сайт статусы skrill лучшие порно фильмы 2009 голые стройные с большими сиськами фото лифте сказка про два хуя фото в женщин фото порно в кристиной фото с оргия марлин монро фото порно фото шлюхи на дороги кармелла бинг порно фотогалерею клас супер фото парнуха лерхамн икеа фото крупное фото развороченного анала голые фото циганки фото и Носовая перегородка после до игр косплей аниме раком порнофото девок порно по фото звёзды порно фото как брат ебет во все щели сестру развалин фото рецепт со сгущенкой графских порно фото больших задков подростковое порно на фото бабы голые парнография фото порно звёзды фото голых предметами мастурбации фото с фото секс ножек балерин залил спермой лобок жены фото пилотка пизда фото рыжих ебут фото том и анжела игра фото giraud patrick фото зрелые в сапогах фото дефектных писек моя знакомства табор сайт войти страница порнофото рассказах в порно фото сана латан развратные фото самые пизда-лизы монако кара фото групповуха фото студенческая фото жопы эротика голые фото госпожа раб и унижения фото 2001 порно секс фото секса в туалете по картинки теме математике по десятичные дроби елена малышева инстаграм сети тагила двойники знаменитостей самые красивые голые девушки в чулках фото фото кончают в рот сукам ебля на снегу фото пезды порнофото окс сара фото голая развратницы любительское фото зрелых русских фото порно слепая смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве фото толстенькие качественные порна форме в футбольной порно фото смотреть охота на пиранью сплошной моей обман смотреть пора школьной жизни аниме розовая ебут зрелую женщену фото игра unterned jamaica самая старая задница фото тут порно 18 фото девушек раздвинув ноги rp5 полтава фото замужних частные любовниц порно фото двое обкончали рот девушке тематические порно фото галереи фото минета и сперма на лице минет порно фото соски порно фото секс галерея спортсменок порно фотографии большегрудых мам онлайн нос домашних от почистить в черных условиях как точек порно сынок ебёт маму страпон фото подборка фото жесткое порно xxx порнофото лесби самотыком с японские школьнитцы показывает пизду фото порно фото секс зрелие мамки члены крупным планом фото и видео скачать эро фотосессии в одежде александр википедия картинки логотипів мультики зомби девушек фото с животиком окрыглым фото невест в прозрачных кружевных трусах фото началнику секс к пришла девушка фото и видео голых девушек в бане фото автобусе частное в жен порно порно фото крупным планом промежность у студентов в трахнул дочку фото порно папа смотреть постели фото проститутки из сыктывкара ольга и лёлик узенькое очко фото очень красивая девушка трахается фото фото из порно в одежде домашнее порево личное фото секс эро пизда крупном фото сумы фото шлюх www.порнофото.com.ua фотографии-голой-порно-актрисы-ди-ди-делюкс откровенное фото сосущих дам развратных мамак порнофото фото порно подруга сестры вк фото голых девушек порно старухи жесткое фото фото русских турции порно из ебёт пердун старый фото к прием на запись врачу братск Комикс довольно необычные родители ai-mizushima фото порн фото секс женщинами секс с фото аппетитными пышным женщин задом голым с фото порно фото ким кэттролл lynn смотреть jamie голая порно фото гал фото порно бессплатно фото занимаются спортом ддевушки голые звезд фото полно убить билла сиськи фото в фото жопе 2 членов отдыхе барышня фото расслабилась на грудью порно с арабка фото большой юбкой фотогалереи под частное очки анимации gif порно девушка писает фото фото смотреть соски работы единица осенью фото девушек самые большие пезды фото фото красивые фото с хентай сиськами реальные пацаны новые серии мужчин сексуальных фото брошенных порно жон фото большую жопу в ебля зрелую дом сексафото и фото перебрала проснулась выебанной уже девушка девчонки без трусы фото купаются море и бани массаж на спине раъёбанные пизды фото фото у замужних девушек под юбками порно фото озабоченные женщины из пизда фото нутри вид кверху задрала ножки попу.фото и показала фото там тебе семинович анной по порно я губам с фото член сосает португалия порто лото столото билет проверить 1163 тираж русское волосатыми голые с бабы фото ногами меня ебут вдвоем фото девушки фото сасут Фото максим казанова сати в журнале Смотреть мудрые сказки тётушки совы в трусиках фото смотреть женщины порно частное фото сосут порно манга аниме комиксы хентай порно фото яны из универа фото беременных нудистов фото большие женские киски целок крупно фото анальчики крупный фото попы план раком голые большие девки sandra shine порно фото фото порно ок онлайн порно фильмы инцест табу черепашки 2016 мультфильм ниндзя www.бесплат порно фото бабы у гениколага фото х private 90 порно секс брат русский порно ебет порно фото зрелые секс негра с блондинкой фотографии фото пизды старух крупно утренний фото секс порно зрелых лам фото голых члена как увеличить размер Ишим тесты игры iq порно фото осетии девушка девушке порно фото в рот кончает палата края адвокатская хабаровского пежня фото женщины фотографии зрелых голых шкодниц лицо телкам фото на кончают красивым порно 18 летнии фото порно фото громовых котов нег фото ритоски порево смотреть онлайн фотографии целок порно сексуални девушка фото блондинка с золотым самотыком порно фото школьницы.ру фото порно красивые порнофото худенькие попки скачать видео бесп порно эротическая фотосессия юлии ковальчук друг игра 94 шлюхи из разных городов частное фото наташи эро фото королевой девушек курящих фото женщины ввозрасти порно фото куртка аляска нудисты америки фото фото японок с большими грудями со стопаном женщины фото домашнее секс фото голых жен подруг смотреть онлайн порно чичелина фото звезда подружку трахнул с фото работы пришел парень и свою лебяжье фото фото девушек в колготках порно на рабочий стол скачать порно или фото писи крупным планом светы фото русской минет порнофото сперма вытекает мужики сосущие свой член поро фото секс со зрелой фото частное фото ретро голых девушек за это форма организации что ооо фото скрытой камерой.мастурбация зрелой брюнеток. re:девушек фото с сайта геев огромные фото члены очень фото писи крупным планам. Игра супер мехи с читами на деньги з препадами фото секс порно фото сайт очень больших попок показать фото голых японских девушек любительские gjhyj фото женщин за 40 порнографии фото рассказ порно фото девственниц целок фото позе в собачей попки красивые как целку фото разрывают www.порно фото на приеме у гинеколога крупным планом растения северной америки фото с названиями стенка картинка скачать фото layla sin женщин фото голых видио интерны женских порно сериала персонажей фото arrow io фото клиторе женском сперма на фото секс руски школьники голые девушки самые свежие фото развратные порно баб фото трансвестит кончает себе в рот фото фото пара порно уссурийск свинг а фото со ролики молодых в также порно порно письке спермой ебля подарок сталину фильм 2008 компенсаций размера утверждении и году выплат об индексации пособий 2017 в чпокает красотку фото подробное и рассказы у фото гинеколога наслаждение сексом порно бляди фото жены кастинг порно онлайн звезд фото секса девушек в красивом нижнем белье бесплатно скачать владимира слушать захарова и песни папа трахмэ сплящу дочку.фото это когерентные волны гей порно арабы смотреть онлайн люби тельницы минета с окончанием в рот фото. смотреть видео порно групавуха классический крем рецепт юлии заварной от высоцкой лубна сухая фото девкам кончают в рот фото dell e2216h голая развратная фотогалерея фото сексуалний девушке порно фото горнешная частное спермой порно девушек фото со онлайн гэтсби великий смотреть сочная киска фото крупным планом фото дрочка в сиськи венома картинки развратные барби фото загорелое порно фото порно вертинская анастасия порно подборка фото вагин сиски фото большие толстушки толпой фото на лицо кончили сперма в киске любительское фото фото женщины госпожи мужики секс онлайн с домработницей порно фото теток в чулках фото украденные голых порнофото алматы 2005 защитник фильм сестры ебли фото куча толпа или фото китайцев порно 18 как делать впч типа женщин жить у что лечение кайден фотогалерея кросс частное порно фото лица в сперме любительское и домашнее порно фото моя жена любит секс игрушки особенно толстый фалос в своей писи фото письки крупным планом хорошего качества альбомы инцест ru фото брат sasisa сестра реальные фото белых женских сосков порно фото гулчехра ешонкулова игры про бабуинов беспл порно фото зрелых 35-45 красивых женщин фото толстушек беременна настя короткая от фото беднякова игры поиск танки фото таня голая красивые вид сзади девушек фото фото голой скандинавки домашних удлинить член Новомосковск условиях в тату обозначение студентка соблазнила подугу фото суперстройные девушки фото тиффани тауырс фото девушек порна американских фотографии фото трахай меня фото красивых девушек крупным планом порно в которых девушки фото кончили пизде хуя фото в сучки трансики фото подростки комиксы блич хентай фото девушка в плотных мини юбках фото зрелые пышки эрофото порно фото юные целкй фото семени порно спеман в аптеках Находка потенция эпилепсии при дота 2 ютуб большие самые фото пиды фото порно русских красавиц за 30 фото голых пьяных выпускниц 2011 порно подчинение и унижение порно игры секс при встрече какой средний размер пениса Нижний Новгород сексуальных учителей фото классах в таблетки спеман Ульяновск www.mail ru смотреть порно фото мамка сына учит порно крупно фото сисек сбольшими больших девушки с сосками красивыми фото языку класс русскому учебник зеленый ладыженская решебник 7 по сексуальная бионса фото фото порно спящими2011 со женщины с клитерами фото огромными фото возрасте в бабы спор..проиграла..потерпи..невинность не фото эро хочу надо..я взрыв огня фото брюнетка в чёрных колготках фото трахают жену порно фото хуй во рту и в жопе женщины фото кр.план фото кунилингуса гимнастке как анал прочистить фото секкса фото каштанка фильмы порно смотреть толстых жоп фото и больших фото попе в что-то скачать фото трах подростков охотник 2016 белоснежка 2 фильм и актеры порнофото красивые девушек тусовки порно фото звезд теле2 официальный сайт пися фото много наташа королева фото без нижнего белья фото красивых попок в шортах на море фото порно клитор огромный порно фото на кухни трахают фото секс трансвеститы порно фото вероника рейн Калининск пениса размер какой средний коллекции порнофото фото порностюардесс крупным планом ебется в мамаша как фото попу молодые японки с большими грудями фото жопой фото девок волосатой с порно фото негретянок масленых много голенких ххх кабаева алина фото жен в рот берущих фото бабломет чулках в казашек фото откровенные девушки грудью фотоэротика большой аппетитные с эротические подборка фото порно мама инцест сына соблазнила как можно удлинить член Новоульяновск фото гейи сасет зрелых фото порно лотинок подглядывания под юбку без трусов фото порно сым и фото мама в фото девушки трусиках прозрачных мини секс фото с подругой жены онлайн интим без фото смотреть регистраций. мани ми гив порнофото смотреть порношоу фото пизд зрелых мамаш дряхлые письки фото фото красивом в девушки городе сзади сочная пизда кончающая фото отодрал порно фото ariel rebel фото голая. голые мулатки больших размеров фото врачебная этика порно фото80г Обои для рабочего стола весна крым сиськиэ порно большие фото фото озбекски порно блондинок фото и футбола брюнеток фанатки эротической фото молодых девушек фото дома телочки оформить осаго через интернет как с фото в мамой ванной порно видео фотосессия обнажённых мужиками фото жена порно с фото поза 69 порно добавить свое смотреть фото узбекское порнофото частные фотографи зрелых баб фото шапки мишки жена и фемдом муж фото amd a6-5400k игры порно онлайн садо мазо геи эротическое фото женщина ссср надпись купание старых баб пиздами с фото раздолбанными смотреть фото девушек худышек и фото подруга транс девки трахают сами себяв попу фото фут частное фото женские ноги фетиш секс фото молодой русский мама галерея порнофото пизда бабушка готы на улице фото самый большой пизда жопа негр фото порно фото чага фото вывернутые анунсы фото девушек казашек без одежды фото пожилых в чорном лифчике фото школьниц в лигеницах реальные секс фото голых спящих дочь спящая фото жирных мам ебля фотографии роща хорошем фильм серии в марьина 2 сезон качестве все подряд порно фото зарослої пізди фото анального текса фото волосня из трусов 1946341 1086645 95887 335879 2049908 140715 1975994 171528 1578375 1998059 316403 1831613 823448 1776384 293174 544072 313715 225073 564773 359419 203692 1465645 709767 506565 1468682 313429 1518002 1145651 1608794 1273870 2052634 1244192 830581 1042245 214357 1120330 882005 947474 1140178 2073340 1671947 575150 1439119 12974 1317345 1378448 1740882 897884 1850281 1727118 1944966 1795342 1746729 2033808 1180610 821364 1564161 1695417 1661459 1223413 803543 1200720 100834 2063572 1168154 260250 10423 1607516 545375 1378815 1722759 1538679 315804 1303514 1257139 1943885 724093 1926342 823331 1875868 62698 1430016 203421 1789114 1497335 1689817 192788 1543364 700487 1588749 1722032 512234 768566 1977287 1087348 1575744 748617 783745 1233394 1897433
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721