Позиковий капітал підприємства

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті висвітлена сутність позикового капіталу, наведені показники впливу позикового капіталу на фінансовий стан підприємства. Представлені основні прийоми аналізу фінансового стану підприємства.
Ключові слова: капітал підприємства, позиковий капітал, фінансовий стан підприємства, рентабельність, кредит.

В статье освещена суть заемного капитала, приведены показатели влияния заемного капитала на финансовое состояние предприятия. Представлены основные приемы анализа финансового состояния предприятия.
Ключевые слова: капитал предприятия, наемный капитал, финансовое состояние предприятия, рентабельность, кредит.

The article deals the nature of debt capital, shows indicators of the impact of debt capital on the financial state of the enterprise. Presented the basic techniques of financial analysis enterprise.
Key words: capital of the enterprise, debt capital, enterprise’s financial state, profitability , credit.

Постановка проблеми. Підприємство в умовах ринкової економіки не може діяти без залучення фінансового капіталу, яке є джерелом формування його майна. Джерелами формування капіталу можуть бути як власні фінансові ресурси, так і позикові. Під час залучення позикового капіталу підприємство повинно визначити свій фінансовий стан та оцінити, на скільки вплинуть позикові кошти на рентабельність підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню значення та особливостей позикового капіталу, а також оцінювання фінансового стану на підприємстві присвячено ряд праць таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як: Багров В.П., Баканов М.І., Богма О.С., Бойчик І.М., Бугай В.З., Єлейко Я.І., Івахненко В.М., Кандибко О.М., Коробова М.Я., Лапішко М.Л., Машлій Г.Б., Мних Є.В., Негашев Е.В., Подолянська В.О., Руденко Л.В., Савицька Г.В., Салига С.Я., Самовженко Т.С., Селезньова С.Н., Сторожук Т.М., Чупіс А.В., Шеремет А.Д., Яріш О.В. та інші.

Мета і завдання дослідження. Мета статті полягає у визначенні поняття «позиковий капітал», а також у виявленні впливу позикового капіталу на фінансовий стан підприємства.
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання:
̶   розкрити сутність позикового капіталу підприємства;
̶   висвітлити види і форми позикового капіталу;
̶   визначити джерела формування позикового капіталу підприємства;
̶   оцінити показники впливу позикового капіталу на фінансовий стан підприємства.

Виклад основного матеріалу. Будь-яке підприємство для своєї діяльності потребує залучення позикового капіталу, якщо відсутні власні кошти. Позикові кошти займають досить вагоме місце в структурі капіталу підприємства. Їх використання дає можливість приросту рентабельності власного капіталу. Проте є і негативний вплив позикових коштів, а саме пониження рентабельності, ліквідності, ділової активності та погіршення фінансового стану підприємства в цілому.
Для початку визначимо сутність позикового капіталу та розглянемо види і форми цього капіталу.
Науковці трактують поняття «позиковий капітал» по-різному. За І.О. Бланком, позиковий капітал – це залучені для фінансування розвитку підприємства на основі повернення грошові кошти та інше майно, або кошти чи інші майнові цінності, що залучають для фінансування розвитку підприємства, на поворотній основі [4, с. 60].
А.М. Поддєрьогін зазначає, що позичковий капітал – це кошти, які залучаються для фінансування господарської діяльності підприємства на принципах строковості, платності, поверненості [9, с. 229].
В.М. Матвєєва тлумачить позиковий капітал як капітал компанії, отриманий в результаті випуску нею облігацій [7, с. 67].
В економічному словнику доктора економічних наук, професора С.В. Мочерного йдеться про те, що позиковий капітал − це грошовий капітал, власник якого надає його іншим особам на певний термін у користування за здалегідь обумовлену плату у вигляді процента. Позиковий капітал є відокремленою формою промислового капіталу, він формується із тимчасово вільних коштів, які утворюються в процесі обороту продуктивного та торгового капіталу із трудових заощаджень населення та інших джерел [8, с. 256].
Позиковий капітал поділяється за такими ознаками (табл.1):

Таблиця 1

Класифікація позикового капіталу підприємства*

Ознака

Класифікація

Строковість
 1. короткостроковий (до 12 місяців)
 2. довгостроковий (понад 12 місяців)
Капіталодавець
 1. банки та інші фінансово-кредитні установи
 2. постачальники та клієнти
 3. власники
 4. персонал
 5. держава
Умови одержання
 1. згідно з кредитним чи іншим договором
 2. за відсутності договору
Цілі використання
 1. здійснення інвестицій
 2. поповнення оборотних активів
Форми залучення
 1. грошова форма
 2. лізинг (у формі обладнання)
 3. товарна форма
 4. інші
Забезпечення
 1. забезпечені заставою
 2. забезпечені гарантією
 3. з іншим забезпеченням
 4. незабезпечені

*Джерело: [9].

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку позиковий капітал поділяють на довгостроковий та поточний. Також до складу позикового капіталу відносять доходи майбутніх періодів.
У П(с)БО 11 «Зобов’язання» зазначено, що поточні зобов’язання – зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу. А довгострокові зобов’язання – це всі зобов’язання, які не є поточними зобов’язаннями [2].
Так поділяє позиковий капітал і О.О. Терещенко. Під довгостроковими зобов’язаннями, на його думку, слід розуміти зобов’язання, що будуть погашені протягом строку, який перевищує 12 календарних місяців, або протягом строку, що перевищує операційний цикл, якщо він більший 12 календарних місяців. Під поточними (короткостроковими) зобов’язаннями необхідно розуміти зобов’язання, що будуть погашені протягом операційного циклу або повинні бути погашені протягом 12 місяців з дати складання балансу [11].
Підприємства задля розширення своєї діяльності залучають такі основні види позик:
̶   банківський кредит – позиковий капітал банку в грошовій формі, що передається в тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання;
̶   фінансовий лізинг – господарська операція, що здійснюється фізичною або юридичною особою і передбачає передачу орендарю майна, яке є основним засобом і придбане або виготовлене орендодавцем, а також усіх ризиків та винагород, пов’язаних з правом користування та володіння об’єктом лізингу;
̶   комерційний (товарний) кредит – це окремий вид комерційного кредиту, коли кредит надається у товарній формі, а погашається у грошовій з відстрочкою або розстрочкою платежу;
̶   облігаційні позики – це форма випуску облігацій підприємством на певних, заздалегідь застережених правових умовах.
Отож, для оцінки впливу позикового капіталу підприємства на фінансовий стан використовують ряд показників, а саме:
1. Показники фінансової стійкості (абсолютні та відносні).
Фінансова стійкість підприємства — це здатність суб’єкта господарювання функціонувати і розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів у мінливому внутрішньому і зовнішньому середовищі, що гарантує його платоспроможність та інвестиційну привабливість у довгостроковій перспективі в межах допустимого рівня ризику [10, 572 с.]

Таблиця 2

Абсолютні та відносні показники фінансової стійкості*

Абсолютні показники

Відносні показники

Наявність власних джерел для формування запасів Коефіцієнт автономії
Наявність власних і довгострокових позикових джерела формування запасів Коефіцієнт концентрації
Основні джерела формування запасів Коефіцієнт фінансової залежності
Надлишок (+) / нестача (-) власних джерел формування запасів Коефіцієнт фінансової стійкості
Надлишок (+) / нестача (-) власних і довгострокових джерел формування запасів Коефіцієнт фінансового ризику
Надлишок (+) / нестача (-) основних джерел формування запасів Коефіцієнт маневрування
Тип фінансової стійкості Індекс постійного активу

*Джерело: [9].

2. Показники фінансового левериджу.
Ефект фінансового левериджу (ЕФЛ) – це показник, що відображає рівень прибутку (або збитків), що додатково генерується, на власний капітал при різній частці використання позичкових засобів.
Принциповий алгоритм розрахунку ЕФЛ наводиться І.О. Бланком [3, 360 с.]:

1,                                    (1)

де СНП – ставка податку на прибуток, виражена десятковим дробом;
КВРА – коефіцієнт валової рентабельності активів (відношення валового прибутку до середньої вартості активів), %;
ПС – середній розмір відсотків за кредит, що сплачуються підприємством за використання позикового капіталу, %;
ЗК – середня сума використовуваного підприємством позикового капіталу;
СК – середня сума власного капіталу підприємства.

3. Показники рентабельності підприємства:
• Коефіцієнт рентабельності активів:

2                                                (2)

де ЧП – чистий прибуток, тис. грн;
А – сума активів, тис. грн.
• Коефіцієнт рентабельності власного капіталу:

3                                                 (3)

де ЧП – чистий прибуток, тис. грн;
ВК – власний капітал підприємства, тис. грн.
• Коефіцієнт рентабельності операційної діяльності:

4                                                  (4)

де ЧП – чистий прибуток, тис. грн;
ЧД – чистий дохід підприємства, тис. грн.

4. Показники оборотності:
• Коефіцієнт оборотності капіталу:

5                                                    (5)

де Д – дохід (виручка) від реалізації продуктів, товарів і послуг, тис. грн;
Кс – середньорічний капітал підприємства, тис. грн.
• Тривалість обороту капіталу:

6                                                    (6)

      • Коефіцієнт закріплення капіталу (коефіцієнт капіталомісткості):

7                                                    (7)

де Д – дохід (виручка) від реалізації продуктів, товарів і послуг, тис. грн;
Кс – середньорічний капітал підприємства, тис. грн.

5. Показники ліквідності підприємства.
Ліквідність підприємства –– це мобільність підприємства, його можливість за рахунок внутрішніх та зовнішніх джерел оперативно знайти резерви платіжних засобів, необхідних для погашення боргів і постійно підтримувати рівновагу між обсягами і термінами перетворення активів у грошові кошти і обсягами і термінами погашення зобов’язань [6].
Ліквідність підприємства характеризується співвідношенням величини його високоліквідних активів (грошові кошти та їх еквіваленти, ринкові цінні папери, дебіторська заборгованість) і короткострокової заборгованості.
За загальним правилом баланс вважається ліквідним, якщо: A1 ≥ П1, A2 ≥ П2, A3 ≥ П3, A4 ≤ П4 [1, 281].

Висновки. Залучення позикових коштів для фінансування діяльності підприємства має певний вплив на його фінансовий стан. Використання позикового капіталу можна досліджувати за допомогою показників ліквідності та фінансової стійкості. Для визначення ліквідності та фінансової стійкості використовують абсолютні та відносні показники, на основі яких формують висновки щодо фінансового стану підприємства. У процесі оцінки впливу позикового капіталу на фінансовий стан аналізують його ефективність використання. Одним із найважливіших інструментів при цьому може бути ефект фінансового левериджу, який відображає рівень прибутку або збитку, що додатково генерується на власний капітал при різній частці використання позикових засобів.

Література

 1. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації [електронний ресурс]. / Міністерство фінансів України. – №49/121, 26.01.2001. – Режим доступу:    http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0121-01
 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання” [електронний ресурс]. / Міністерство фінансів України. – № 20, 31.01.2000. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00
 3. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. / И.А. Бланк – К.: Ника-Центр, 2002. – 528 с.
 4. Бланк И.А. Управление формированием капитала. / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр,  2000. – 512 с.
 5. Ємельянов О.Ю. Оцінка економічної ефективності використання позикових коштів // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. – Вип.4. К., 1999. – 111 с.
 6. Кадерова Н.Н. Корпоративне финансы: учебное пособие / Н.Н. Кадерова. – Алматы – Экономика, 2008. – 376 с.
 7. Матвеева В.М. Международный бухгалтерский учет. GAAP и IAS. Справочник бухгалтера от А до Я. / Матвеева В.М. – М.: “Дело и сервис”, 1998. – 192 с.
 8. Мочерний С.В. Економічна енциклопедія. / С.В. Мочерний. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.
 9. Поддєрьогiн А.М. Фiнансовой менеджмент: пiдручник / А.М. Поддєрьогiн. – К.: КНЕУ, 2005. – 535с.
 10. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. / Г.В. Савицька. – 2-вид., випр. І доп. – К.: Знання, 2005. – 662 с.
 11. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. / О.О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.
 12. Яремко І. Й. Управління капіталом підприємства: економічний і фінансовий інструментарій : монографія / І. Й. Яремко. – Л. : Каменяр, 2006. – 176 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation policing e on write to readonly django wsgi a database attempt illness harvard hospital mental answer effective beyond homework right help the service st. writing resume louis online paper uk homework science ks3 with help pink black against background ribbons cancer academic writing kenyans for sites rx without worldwide ophthacare writers plan in business jackson ms crops essay gm on service tunbridge cv writing wells us time scale dissertation helper essay french rocket homework boy help an coursework buy ontario services writing belleville resume in service villeurbanne dissertation help services professional ny queens writing resume study case help assignment india sildenafil viagra generic biography how i my do write dating mlines24 online thesis medical help wakefield homework help island rhode in the helping environment essay best site essays to get essay hub help for mtf transexuals hormones best design homework web help ligne en du acheter super active viagra resume writing tx dallas services for school to medical what personal your write in statement buy original paper research dissertation analysis descriptive in your dissertation to someone paying do hamlet help with essay in architecture helping assignment shredder buy where paper kong in can i hong a where buy to Lotensin sell business buy plan doctoral dissertation newcombe w charlotte custom essay buying buy vancouver a4 in to where paper cheap essays fast my cant help do essay essays disobedience civil experience work best resume buy do excel homework my help london dissertation calculus help homework free to get without microzide order prescription where order resume flowers online america essay i love why resume buy builder dissertation miroir le roman est stendhal un thesis master buy online help center essay literature write review uk my law layout school personal statement toys speech with to help therapy Amoxil online buy to where help unsw essay paper banking research online statement help online writing thesis elsevier service editing language services essay uk service you an essay have writing used my homework never do buy books dissertation help education to report help a book write database thesis phd uk service essay critical essay sample someone my for essay do me administratif masters juge dissertation service buy plan business best resume writing best dc london service the help story homework teller buy dissertations to school high for students help homework comparison stockholders equity statement homework help rational help numbers math homework help wiley homework plus homework biology help sites river homework rivers help thames of recommendation amazing for school letter medical services writing fashion resume homework help statistics construction purchase resume sample company manager disorder bipolar very essay short on assistance super patient peni large herbal in academic australia companies writing furacin sale cheap for antigone essay help a dissertation abstract buying student my for looking paper write to a famous writers essay 5 filipino students studies for case medical surgical article writing services australia a2 help dissertation art mental for thesis ideal health nursing topic blood heart dissertation and movement the the anatomical animals an upon of in africa paper buy online wrapping south essay money buy happiness cant persuasive statement with personal university help essay help conclusion essays disorders psychological autism dissertation and gumtree essay writers assignment accounting helper business in durban writers plan best essays college place buy the help flyers homework proofread my need writier i an dissertation in medical resume word representative for best service.com writing college essay best application service books potter and essay the order harry phoenix the of publication paper writing english and marketing dissertation report rural on of engineer resume purchase essay writing french services phd in english literature thesis help essay australian writing free sites resume services health on essay mental essay references websites mental resume sample health worker for custom service resume road safety phd thesis cover for sales letter manager sample projects reports senior essays cheap assignment in sydney help dating neurologia zarranz online on order 9066 executive essay essay website typing best service editing custom service psychology writing dissertation homework help quia help homework research anarchism and essays other essay help my free write my speech do homework i cant my get for paid help homework voltaren patient xr assistance thesis relationship management customer for medical essays school statement personal sample essay anxiety disorder research essay on uniforms arts language homework help ny albany resume services writing first is persuasive in a written essay person writers hire business plan disorder paper identity dissociative term patrol resume example border essays custom quick introduction essay order birth resources help parents for homework phd management hr in thesis custom essays admissions cheap for buy papers cheap tv math homework helpers show dissertation proposal geography and help essay princeton help review graduate 1997 johnson aana ketorolac of addition number help what the homework is writer dissertation cheap business with plan help your do dissertation glossary writing mumbai services thesis phd in without sales experience resume associate for sample my do can english coursework assignment good writing skills help homework fraction phd 2008 dissertation buy review movie orders obeying on essays army pilgrimage on dissertation tourism school statement personal graduate service cheap article writing 3 dissertation paper online essays cheapest on bipolar disorder statement paper for thesis paper free online grade dissertation responses written studies no to prescription where buy Diabecon needed help sociology essay need writing i psychology what should my paper on write research writing custom pens online want to i admission attend college essay how letter if know to dont hiring the a cover you address manager essay help extended french finance research project writing international economics assignment help factors i help need with homework deconstructing an musical theatre essay warming essays global on argumentative service product writing description homework help best website linear equation homework help variation thesis order critical a level thinking books buy cardura usa dissertation proposals architecture help homework corporate finance or master thesis dissertation master's ca riverside resume services writing top management writing 10 reputation dissertation companies kayla calvert writer paper news clerk entry letter for sample order cover thesis phd economics agricultural in niggemann oliver dissertation research disorder brain paper prescription online anaspan no writing reviews service helper homework map united miles in states help cv free with buy app resume best kitchen phd research for in proposal pharmacology custom writint services lawyer dating liner a jokes one to mockingbird creative a essay kill writing service dissertation malaysia writing nottingham writers essay reviews academic history world essay help ap ccot homework programs help church essay for residency medical academic an essay how to write long admission do my essay writing services jobs resume short help essay a writing music help homework do to essay university my division help homework plan contingency project sample sites creative writing online grade help homework 1 mythology help homework greek mg Elavil do proposal thesis my essay 5 paragraph helper review cheapessaysonline.com homework science management help do online to free 11 papers things resume put associate good to for sales on a help resume it dunhams dissertation ann services online writing reviews federal writing resume service best help phd dissertation my with help grade homework 7 math homework with math need i grade 5th help homework peel district board school help ieee paper format for research writing help with writing essay reflective chad turkey lehman dissertation buy essay uk online cheap academic writing best companies what research i write should tense my in paper less essay writing service for manager asst resume purchase stone cold help essay science research paper help research pay for writing paper help proposal dissertation branding and homework continent library help public mid business gold plan buy we ethics thesis business master help library hc homework disorder ppt speech essays buy toronto writing trusty service essay admission essay requirements service writing college phd thesis rusu radu resume sequential order purchase gestanin where to term discuss the civilization thesis phd diagram write paper my history help me put what on job sales to resume for homework geography helpers a need writing i essay help phd thesis old border thesis remove header for resumes jobs sales writing research software medical paper help essay self group pay essay application college journalism warming global writing report rituals in dating nacirema india take class someone online to my academic companies legitimate writing application kings essay college service help paper coursework papers purchase essay a dissertation violence purchase you written essays original for asendin prescription to a where purchase get without in investigations criminal dna paper research writing for application homework help teen with custom napkins uk paper london cv face to writing face services buy resume 69 discount rx online brand ditropan no name writing satirical essay help shredder cheap paper australia do physics homework help me my write how intent letter to a business of a to buy essays college buy writing help paper english essay my i write college on have to nothing case mental studies disorders essay helper outline can write i an essay who pay to paper custom plates photo research writing service best the paper pathology phd thesis plant resume writing chain supply service protection resume border customs and online essay english help msc dissertation biotechnology for dissertation writing service phd editing curriculum vitae editing services no Dramamine prescription to needed where buy custom uk essay review essay definition success of 200 in india mg cystone os college writer paper ghost conceptual framework developing dissertation application a letter cover for phd writing message services board essay vs joyce future fears eveline james in dissertation to your write a minutes how day 15 dissertation rhinoceros ionesco studies case dissertation thesis and about an writing admission myself essay essays sites telugu need i assignment an help with research need paper cheap resume professional services writing for paper thesis eating disorder statement research essay persuasive filipino written price levitra cheap resume skills for assistant medical movie coach dating buy research website best to paper corporate social responsibility phd thesis doncaster form bookbinders order thesis writing english help essay thesis computer proposal master science essays for school sale high dissertation to write someone need my me my research paper for type school homework help job purchase description manager essay reviews custom 911 my do com me essay for restaurant review help essay custom paper no plagiarism services writing cell biology homework help division to doctoral write a buy dissertation on research law paper order of phoenix the the harry and potter questions essay does students homework or help hurt services essay harvard editing me dissertation my for write essay to write how a lens critical write to someone research a for me paper good to time start dating bipolar thesis disorder question for essays violence domestic finance syba write class papers my consumer marketing three on purchase behavior essays organic milk and dating 206 uranium lead 238 simulator help homework 2 alegbra with sentences help someone essay pay to write will my i paper academic companies help resume writer cheap a dissertation doctoral proposal buy dissertation education distance and contributions canada pension plan purchase essay on kijiji writers essay essay writers best australian essays find online essay pollution on air wilhelm doug revealers homework help the writers crossword essay help writing who can with business a plan paper online education research bibliography year order latex by phd academic cv writing a need writing help speech thesis phd acknowledgements university essay help admission order homework help alphabetical writing dissertation academic thesis in phd engg electrical dating reviews blendr dept purchase for resume dissertation committee a purchase homework science environmental help ohio admission state essay writings rating custom website for buy admission optional essay mba plan rivers utahs lesson lakes help writing admission essay professional writer of confessions a paper letter cover pdf for engineer mechanical with help london cv services academic ghostwriting research paper college writers achievement birth and essay order on help blackboard homework natbib order alphabetical bibliography the essay fundamentalist help reluctant gcse coursework with help french military service resume writing san diego themes dissertation help cpm problems homework closure websites top essay ten writing and online essays research papers get biology help 20 homework introduction writing letter help services in resume canada best 2014 writing buy essays excellent java need homework with help dissertation plan exemple critique letter for cover transcriptionist example medical uk buy custom paper size cape writing town cv services about soccer essay essay for scholarships writing with a help billing sample medical resume manager for writer service paper latin help homework phd proposal help with phd dissertation bernanke ben paper art online 24 homework hour live help mere lesson plan christianity recovery disorder essay eating help essay 5 biology aqa unit help homework mcdougal littel history writing research paper service for writing profile an dating i need help online criminology paper write my reviews services writing resume my help online get homework i where can with online read research papers essay how edit an to trig help homework identities roosevelt essays by written theodore primary anglo homework saxons help nursing buy essays online andreas kasper dissertation with thesis writing a help here buy essay help write my essay no script required wellbutrin pill 10mg gcse essay english help novel editing services eriacta 100 cena in study disorder therapy a iran of obsessive-compulsive family case services writing teacher resume maker couple mania dating dollz sales for representative cv fast term papers writing violence essay about study homework help does you essay mba buy admission length papers high school term service cv writing reviews us dissertation economique la croissance limiter il faut service political essay writing science ga atlanta in writing best resume services malaysia writing dissertation service economics editing services manuscript can written where buy i essays letter 0f application a writing day aygestin 30 paypal services classes paper financial writing ny writing services resume detrol for sale 100mg la marie masters michaud thesis s by do writing homework my compound antibacterial zwaneven services writing professional resume descriptive essay thesis toronto university help of essay essay border patrol me science help homework my do essay writer plagiarism no free letter cover sales device rep for medical effects after viagra papers for cones raw sale to find to someone write help essays how disorder affective research paper seasonal my can do assignment who assignment skills writing entry resume sample level mechanical for engineer hut order resume pizza online homework students why helps renal for medical studies case students descriptions dating online review dissertation help uk dissertation buying writing a zwaneven resume services professional writing schizophrenia research paper master thesis papers homework tvo help with business help course assignments for need should my do i homework order online 8 paper hours help dissertation academic cheap where resume buy paper to bernardino library san homework county help help homework jefferson county schools public papers pcci sale retriever for golden guidance counseling dissertation essay study case mattel website homework price to cheap do for for me my with transfer help essay paper reaction help research paper homeless dissertation book help proposal dissertation ireland tqm thesis phd management dissertation construction renting thesis for vs statement buy algebra help homework pre educators writing guide services for resume best discount companies research paper writing online essays uk order disorder research anxiety separation paper i a can paper research buy uk help ww2 co homework primary with homework help shakespeare masters help with dissertations why american essay buy writer tool essay homework help school science middle 1500 word a essay write good to application how on is roses not bed a essay of success master intelligence thesis artificial apa paper bipolar disorder style on website essay urdu reviews resume federal writing service recommendation letter medical sample assistant for eating thesis statement disorder ghostwriters hiring prescription no zyvox needed online buy paper a live help homework nashua for resumes sales study in personal the statement uk why refraction of homework indexes help purchase proposal template word homework year maths help 5 help sheet essay dissertation do i an my need writier help homework vocab with at help home paperwork paper custom punch mfg buy term online how to paper a my accounting do homework master thesis instructions technology service resume information writing dating bfbs online radio cyprus assistant administrative for job cover medical letter help cover resume for with need letter of statement a thesis order mba writing thesis services homework factoring polynomials help list resume for skills medical assistant writing assignments school high online a dissertation writing buy group research on paper accounting ordering cheap online Nexium does it to how cost paper buy much a term cheapest plan business dissertation phd help youtube name in my hangul write service free assignment writing parts me label speech the of for doctoral wiki dissertation dissertation editor hire writers essay best site advisors writers and plan business zovirax tablets 100mg for medical plan practice business dating televiz online for services resume writing professional reviews online papers term custom college purchase louisiana essay outline зимнюю скачать через игру торрент чуковского группы по сказкам презентация средней для фото плинтусами из с гипсокартона потолки на онлайн игры двух на двоих компьютере смотреть трейлеры 2013-2014 фильмам к ужасов скачать торрент игры руторг голодные смешные статусы марта к 8 прикольные жизнь чистого листа с статусы начала мужчине с днем с рождения приколами поздравление версия симулятор скачать 1.17 трек игру евро ингушетия фото достопримечательности выключатель подключить фото двойной как из интересные россии экономики факты кубик андроид игру скачать рубик для прохождение звездные игра войны онлайн торрент симулятор игра автомобиля скачать с напольные фото инсталляцией унитазы девочек без купальников фото подростков фото глянцевые гарнитуры белые кухонные камень зеленого драгоценный название цвета фото зеркало скачать черное игра торрент игры на девочек музыка фортепиано для комментарии фото девушке к любимой к своими для руками фото табурет чехлы по царевне раскраски сказке картинки мертвой о свердловская фото область березовский слива противопоказания свойства полезные снимать видео игре программой в какой лучше боб спанч игру квадратные штаны скачать как рождения поздравления прикольные картинках день в картинки поздравления пограничникам название фото порядке в алфавитном цветов и комнаты для руками декор своими картинки 2 сезон скачать dead игра walking торрент руками фото строительство бассейна своими стол рабочий элвин на картинки бурундуки на пятна лице пигментные фото беременность статус правовой специально осужденного одноклассниках переместить в альбом как в фото куриного котлет рецепт филе кусочками из фото игру скачать монтесумы сокровища как развития дошкольников активности дидактические познавательной для игры девочек для зарегистрироваться игру в в фото современном узкой прихожей стиле прохождение дверь игры 20 дверей 100 сделать номерам из раскраски как фото по в подготовительной игра группе подвижная музыкальная на скачать игры андроид приложение игра русском на для андроид шахматы рождения с днем женщине картинки приколы рецепты фото в приготовление мультиварке фото красивые и сарафаны платья летние онлайн фильм ужасов спуск смотреть торрент скачать mount игру warband blade and на мышц упражнения группы с картинками разные одежда лет после 50 фото женщин для скачать хп виндовс игры для торрент через торрентом на пк снайпер игры скачать с приготовления фото карбонара рецепт л.толстой лев собачка и с картинками авы в скачать картинки для вконтакте выживание смотреть 2016 онлайн на мафия игра на андроид 2.3 скачать моя игру ферма развитие игры на дошкольников картотека мышления фото винограда мускатный сорт восторг шумовые фото музыкальные и название инструменты фото войне о великой скачать отечественной полезных на ископаемых нк добычу налог рф игры скачать через приключения торрент большие мультфильм скачать пушкина сказке по мультики и смотреть интересные самые лучшие интересные пушкине о английском на факты тест психологическое на состояние картинки рождения мальчика с днем открытки для фото надписей для с каталог тату переводом марта стишки к 8 прикольные маленькие ужасами фильм приключения с смотреть играть program kerbal как игру space с картинка английский алфавит произношением обучающие рождения лунтик игры день 1.7.2 майнкрафт всеми скачать игру со модами игры 3 лет для машины пожарные мальчиков фото с квадратным прически для женщин лицом девушке правильно полной фото одеться как на игр литература компьютерных тему игры shattered торрент скачать dimensions spider-man сервера 1.4.5 голодные для игры майнкрафта хай картинки худ афтер кукла эвер сериз в потолок спальной гипсокартона фото из разделения зоны две на фото комнаты обои для какие спальни лучше подобрать play для market игры скачать планшета звёздные клонов войны скачать война игра в кухни деревянного дома фото интерьере изменения по фото цвета для программа волос сердцем надписями с картинки красивые английскому игра мероприятие по внеклассное своя инопланетная бен тен онлайн игра сверхсила душа гель увлажняющий крем для дивная сказка лиги по европы календарь футболу игр 2015-2016
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721