Пoсягaння нa oснoвнi пpинципи мopaльнoстi у сфepi мopaльнoгo тa фiзичнoгo poзвитку нeпoвнoлiтнix ( ч. 2 ст. 299, ч. ч. 2,3 ст. 300, ч. ч. 2,3 ст. 301, ч. 3 ст. 303, ст. 304 КК Укpaїни)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

АНОТАЦІЯ. В статті досліджено основні аспекти кримінально-правового захисту моральності у сфepi мopaльнoгo тa фiзичнoгo poзвитку нeпoвнoлiтнix. Проаналізовано практику застосування судами України норм ч. 2 ст. 299, ч. ч. 2,3 ст. 300, ч. ч. 2,3 ст. 301, ч. 3 ст. 303, ст. 304 КК Укpaїни. Встановлено об’єкти вказаних злочинів.
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Моральний розвиток неповнолітніх, фізичний розвиток неповнолітніх, надання доступу до продукції, що містить дитячу порнографію.
АННОТАЦИЯ. В статье исследованы основные аспекты защиты права на защиту нравственности в сфepi мopaльнoгo тa фiзичнoгo poзвитку нeпoвнoлiтнix. Проанализирована практика применения судами Украины норм ч. 2 ст. 299, ч. ч. 2,3 ст. 300, ч. ч. 2,3 ст. 301, ч. 3 ст. 303, ст. 304 УК Укpaины. Установлено объекты указанных преступлений.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Нравственное развитие несовершеннолетних, физическое развитие несовершеннолетних, предоставление доступа к продукции, содержащей детскую порнографию.
ANNOTATION. The article explores the main aspects of protection of the right to the protection of morals in sfepi mopalnogo TA fizichnogo pozvitku nepovnolitnix. , The practice of courts of Ukraine norms Part 2 of Art. 299 hrs 2.3 hrs Art. 300 hrs 2.3 hrs Art. 301, Part 3. 303, Art. 304 of the Criminal Code Ukpainy. Set objects of these crimes.
KEYWORDS. Moral development of minors, and physical development of minors, providing access to products containing child pornography.
Слушно зазначається у літературі, що людина не народжується одразу особою, для цього потрібно тривалий процес фізичного, розумового та морального становлення. Оскільки процес формування особи з самого початку є соціальним, зрозуміло, що він залежить і від «бажання» суспільства створити цього суб’єкта. С.П. Репецький взагалі висловлює думку, що «назріла потреба у введенні в науку кримінального права поняття «спеціальний потерпілий», яким у злочинах проти суспільної моральності може бути неповнолітня особа або малолітня особа» [1;8].
З метою захисту морального та фізичного життя неповнолітніх Закон України «Про захист суспільної моралі» від 20 листопада 2003 року № 1296-IV забороняє:
1. втягнення неповнолітніх у діяльність з виробництва й обігу продукції сексуального чи еротичного характеру, порнографічних матеріалів, надання послуг, а також організації й проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру;
2. розповсюдження продукції сексуального чи еротичного характеру, порнографічних матеріалів, надання послуг і проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру серед неповнолітніх;
3. використання образів неповнолітніх у будь-якій формі в продукції сексуального чи еротичного характеру і проведенні видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру;
4. виготовлення (виробництво), зберігання, реклама, розповсюдження, придбання продукції, що містить дитячу порнографію, ввезення, вивезення, транзит через територію України, поштова пересилка такої продукції;
5. пропонування або надання доступу до продукції, що містить дитячу порнографію[2].
Логічно такий стан речей обумовлює законодавчу тенденцію посиленої кримінально-правової охорони суспільних відносин, що забезпечують нормальний розвиток, становлення неповнолітніх, їх соціалізацію. Принагідно варто зазначити, що у кримінальних законах багатьох держав є окремі структурні підрозділи, що забезпечують кримінально-правовою охороною нормальний розвиток неповнолітніх. При цьому науковці дійшли до висновку, що кримінальне законодавство таких держав більш послідовно та компактно підходить до захисту інтересів сім’ї та молоді. У КК України відповідні кримінально-правові норми несистематизовані, однак посягають, власне, на моральність в частині забезпечення нормального розвитку неповнолітніх.
В першу чергу, йдеться про самостійний склад злочину, передбачений ст. 304 КК України, що вказує на втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними іграми. При цьому преамбула Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність» від 27 лютого 2004 року № 2 [3] вказує що втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність посягає на основи суспільної моралі у сфері розвитку і виховання молодого покоління, згубно впливає на молодих людей, створює для них спотворені орієнтири, прищеплює асоціальні ідеї, аморальні погляди й навички, істотно впливає на рівень злочинності неповнолітніх.
Для кращого розуміння того, яким чином заподіюється шкода нормальному розвитку, становленню особистості неповнолітнього, з’ясуємо значення терміну «втягувати». Так, термін означає «вовлекать кого-то во что, против прямой воли его; соблазнять, привыкать, приучаться» [4;12].
П. 5 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність» від 27 лютого 2004 року № 2 вказує, зокрема, що за змістом закону під втягненням неповнолітнього у злочинну діяльність треба розуміти певні дії дорослої особи, вчинені з будь-яких мотивів і пов’язані з безпосереднім впливом на неповнолітнього з метою викликати у нього рішучість взяти участь в одному чи декількох злочинах. Тобто неповнолітній, який втягується у злочинну діяльність, повинен розуміти, що він вчиняє саме суспільно небезпечне діяння; у нього повинна виникнути рішучість взяти участь саме у злочині. При використанні ж таких осіб останні не усвідомлюють характеру вчинюваних діянь, а, слідом це не заподіює шкоди процесу їх соціалізації. А тому обґрунтованою видається позиція П.П. Сердюк про необхідність встановлення суб’єктивного ставлення неповнолітнього до вчинюваних діянь. В тих випадках, коли неповнолітній сприймає діяння не як злочинні, а як, наприклад, дружній обов’язок, вчинене слід оцінювати як використання малолітнього для вчинення злочину. А якщо неповнолітній усвідомлює суспільно небезпечний (злочинний) характер вчинюваного ним діяння, то має місце втягнення у злочинну діяльність[5;3-8].
Аналогічно і при втягненні у іншу антигромадську діяльність – у неповнолітнього повинна виникати рішучість взяти участь у такій діяльності. Так, відповідно до п. 10 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність» від 27 лютого 2004 року № 2 під втягненням у пияцтво (слід розуміти умисне схиляння неповнолітнього у будь-який спосіб до систематичного вживання спиртних напоїв, збудження у нього такого бажання (спільне вживання спиртних напоїв, умовляння їх вжити, пригощання ними, дарування, розрахунок ними за виконану неповнолітнім роботу тощо). Той факт, що неповнолітній, незважаючи на такі дії, не вживав спиртних напоїв, так само як і ступінь його сп’яніння, на кваліфікацію дій винної особи не впливають. Поодинокий випадок доведення неповнолітнього до стану сп’яніння тягне адміністративну відповідальність за ст. 180 Кодексу України про адміністративні правопорушення[6].
Втягнення у заняття жебрацтвом – це умисне схиляння неповнолітнього у будь-який спосіб до систематичного випрошування грошей, речей, інших матеріальних цінностей у сторонніх осіб як самостійно неповнолітнім, так і спільно з дорослими особами. Під втягненням у заняття азартними іграми розуміється умисне схиляння неповнолітнього у будь-який спосіб до систематичної гри на гроші чи інші матеріальні цінності, при якій виграш залежить від випадковості (у карти, рулетку, “наперсток” та ін.).
Вживання спиртних напоїв, заняття жебрацтвом або азартними іграми визнаються систематичними, якщо вчинюються не менше трьох разів протягом нетривалого часу.
Безспірним є той факт, що втягнення неповнолітніх осіб у злочинну чи антигромадську діяльність є античинником процесу нормальної соціалізації. Так, згідно з вироком Роздільнянського районного суду Одеської області від 22 січня 2014 року у справі № 511/3385/13-к суд встановив: На початку червня 2012року у вечірній час ОСОБА_1 прибув до домоволодіння АДРЕСА_3, де мешкає неповнолітній ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 народження, з яким вони спільно розпивали алкогольні напої. Довівши ОСОБА_3 до стану алкогольного сп’яніння ОСОБА_1 достовірно знаючи про те, що останній не досяг повнолітнього віку, здійснюючи свій злочинний намір, спрямований на втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність, з метою викликати в останнього прагнення до вчинення кримінального правопорушення, шляхом умовлянь, спонукав останнього скоїти крадіжку металевих сходів, які ОСОБА_1 побачив у дворі домоволодіння АДРЕСА_4, посилаючись на легко доступність заробітку та уникнення від кримінальної відповідальності, на що останній погодився. Після чого, ОСОБА_1 та неповнолітня особа (матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження) того ж дня у вечірній час разом прийшли до будинку АДРЕСА_4, що належить ОСОБА_4. Переконавшись у відсутності поблизу інших осіб, за попередньою змовою ОСОБА_1 разом з неповнолітньою особою (матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження), перестрибнувши через огорожу та проникли у двір будинку, розташованого по АДРЕСА_4, що належить ОСОБА_4, звідки таємно викрали металеві сходи, з якими з місця скоєння злочину зникли та розпорядилися на власний розсуд, внаслідок чого заподіяли потерпілій ОСОБА_4 матеріальний збиток у розмірі 350 грн. Обвинувачений свою вину у скоєнні злочинів визнав повністю, та пояснив, що дійсно з ОСОБА_3, який був неповнолітнім, вони спільно розпивали алкогольні напої. Про те що ОСОБА_3 є неповнолітнім йому було відомо, але оскільки ОСОБА_5 мав намір скоїти крадіжку металевих сходів, які він побачив раніше, він вмовив неповнолітнього зробити це разом. Дочекавшись темного часу вони разом перестрибнувши через огорожу та проникли у двір будинку потерпілої ОСОБА_4, звідки таємно викрали майно потерпілої, а саме: металеві сходи, які в подальшому здали на металолом. а гроші поділили між собою. У скоєному щиро кається.
Враховуючи обставини щодо визнання вини обвинуваченим у повному обсязі, суд визнав не доцільним дослідження доказів та тих обставин справи, які ніким не оспорюються та роз’яснивши положення ст. 349 ч. 3 КПК України, обмежився допитом обвинуваченого, та дослідженням матеріалів справи, що характеризують його особу, оскільки істинність, добровільність та правдивість його позиції у суду сумнівів не викликає. Дослідивши та оцінивши вказані обставини справи в їх сукупності, суд кваліфікує дії обвинуваченого за ст. 185 ч. 3 та 304 ч. 1 КК України та вину його в скоєнні даних злочинів вважає повністю доведеною, оскільки ОСОБА_1 дійсно вчинив таємне викрадення чужого майна (крадіжку), за попередньою змовою групою осіб, поєднана з проникненням в сховище та втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність [7].
Окрім складу злочину, передбаченого ст. 304, у Розділі XII Особливої частини КК України містяться ще низка складів злочинів, де потерпілим в якості кваліфікуючої ознаки названо неповнолітню чи малолітню особу, а саме:
знущання над тваринами, що відносяться до хребетних, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування зазначених тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, вчинені у присутності малолітнього (ч. 2 ст. 299 КК України):
1. збут неповнолітнім чи розповсюдження серед них творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію (ч. 2 ст. 300 КК України);
2. примушування неповнолітніх до участі у створенні творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію (ч. 3 ст. 300 КК України);
3. збут неповнолітнім чи розповсюдження серед них творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру (ч. 2 ст. 301 КК України);
4. примушування неповнолітніх до участі у створенні творів, зображень або кіно- та відеопродукції, комп’ютерних програм порнографічного характеру (ч. 4 ст. 301 КК України);
5. створення або утримання місць розпусти і звідництво, вчинені із залученням неповнолітнього (ч. 3 ст. 302 КК України);
6. сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, вчинені щодо неповнолітнього чи малолітнього (ч. 3, 4 ст. 303 КК України).
Так, в частині формування статевих уявлень неповнолітніх О.П. Рябчинська зазначає, що «діти та підлітки знаходяться у такому періоді, який характеризується значними біологічними змінами в організмі дитини, що відбиваються на її психічному стані. Саме в цей період в них з’являється направлена цікавість питаннями, які стосуються сексуальної сфери життя людини, починають формуватися стереотипи сексуальної поведінки…І саме тому на цьому етапі дуже важливо допомогти майбутній жінці чи чоловікові сформувати правильне уявлення про сферу статевої моралі» [8;15].
Отож, загалом встановлення посиленої кримінальної відповідальності за такі діяння щодо неповнолітніх (малолітніх) пояснюється тим, що такі посягання виступають чинниками, які обумовлюють неправильний процес формування їх моральних установок та особистості загалом.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Репецький С.П. Суспільна моральність як об’єкт кримінально-правової охорони: автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право” / С. П. Репецький. – К. – 2010 – С. 10.
2. Про захист суспільної моралі: Закон України від 20 листопада 2003 року // Відомості Верховної Ради. – 2004. – № 14. – Ст.192.
3. Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2004 року № 2 / [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-04.
4. Репецький С.П. Суспільна моральність як об’єкт кримінально-правової охорони: автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право” / С. П. Репецький. – К. – 2010 – С. 11.
5. Сердюк П.П. Моральність як об’єкт кримінально-правової охорони / П.П. Сердюк // Кримінальне право України: теорія і практика. – № 1. – 2007. – С. 3-26.
6. Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2004 року № 2 / [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-04.
7. Вирок Роздільнянського районного суду Одеської області від 22 січня 2014 року у справі № 511/3385/13-к Державний реєстр судових рішень / [Електронний ресурс] / Державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36387337.
8. Рябчинська О.П. Боротьба із розповсюдженням порнографічних предметів і творів, що пропагують культ насильства та жорстокості: автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право” / О.П. Рябчинська. – К., 2002. – С. 15.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay in book titles an ntnu thesis latex phd homework to always my do i forget homework graders for 3rd help for admission writing entry essay college resume writing ok services tulsa case medical for geriatric students studies a descriptive essay buying online resume best application form buy plr for articles sale bipolar literature disorder review hire proofreader meds - Des script Accutane no Accutane shipping Moines express on verbs homework help helping outline extended definition essay services pricing your writing professional cover letter writer a hire reviews buy eyeglasses online black on buy reviews mark yelp get writing best professional service resume essays spanish written free in custom menu thesis style services writing resume engineering professional due antibiotics contraindicated to allergy azithromycin study case format medical for determined for covering being letter email cv essays via thesis master web persuasive speeches college your write papers research hotel in bt58 training on and industry paper development research for research websites students du arret traitement effexor disorder body case dysmorphic study help australia assignment my master element thesis finite australia paper online invitation buy cuckoo homework bird help essay disorder conclusion panic phd literature in thesis mg 40 sale pills for line elocon on sites best homework help sell buy essays and write reviews dissertation my writing uk help uk dissertation cheap dissertations my do latin homework services resume 2011 best writing cyberessays website position objective for manager resume sales me free write research paper my help for Starlix - Knoxville brand name no Starlix online rx online discount discount resume ex cv military and service writing dissertation abstract for thesis introduction dissertation in for vigrx men europe need help dissertation for thesis heights wuthering of in essay life time importance me thesis statement for my write fiction writing site online svadebnie prikol dating homework help ststistics essay buy writing custom paper bags order online dharwad and library uasd dissertation thesis case narcissistic disorder example study personality withdrawal doxepin symptoms marriage on paper research for college buy reports online search resumes for online my thesis pay someone do border essays security how work an essay cited to online help physics review grade writing 3 psat canada patch growth online penis tok help 2014 may essay hero essay tragic and services letter writing best cover resume assignment aicd help spinach vitamins have does help writing history essays with communication research on satellite papers help homework geometery mba560online homework help statement begin writing a school medical personal to for how writing auckland cv service assignment for ppt dissertation proposal on help homework chemical bonding college essays custom plan writing calgary business services phd thesis thesis order wedding speech my writing help a to love letter girlfriend need a help in apa i writing format paper born essay schor juliet buy savings plan usaa 529 college essay buy non plagiarized research writing paper of definition biolody homework help harvard nestle case study 4 grade help homework for engineering topics report technical writing mechanical 11 online practise papers disorders bipolar papers on research surveying building help dissertation attention disorder deficit powerpoint presentation gwic thesis prize and heart rate cardura reviews best research paper writing service celebrity herpes with step dance routines step online by dating medical writing services essay happiness money buy cant argumentative essay online writers professional line persantine on 2089 cheap service writing resume government homework help venn diagram online si dating pilote perne description buy customer best resume for job service odyssey essay help au - en buy Prandin ligne quebec Prandin vancouver achetre Fairfield 7d dating uk canon review cheap online paxil casio v paper n500 writer wj homework pre algebra do my military order good discipline and essay college to buy best site essays written violence about essays domestic want don i my research do paper to research ucr dissertation grant zero college mark essay help admissions on eating argumentative thesis disorders on the obeying essay a importance a order lawful nco of from dividing fractions help homework review essay sites write me need someone my paper to for cardiaque dans lu002639arret cordarone do must why i homework essay my chegg help homework refund japanese write to in my how language name writing paper concept guidelines canada Murfreesboro de - acquisto paypal Levitra achat Plus au Plus Levitra mozambique phd thesis essays online it buy safe is to cancer removal colon bladder nursing thesis doctoral help research writing thesis physics phd louisville buy resume best application ky hytrin gout writings essay custom i my cant write dissertation homework online help 247 moxin tablets buy safe essay writing effective how application a to essay write very good day sociology papers same order curious incident dog nighttime in the help the the of essay to homework help doing while classical listening music does help algebra mcdougal littell homework 1 my someone to university work pay do without prescriptions lipitor essay or cause effect from from Hialeah Indafon Retard Indafon tablets - Retard 100mg india india homework my do reddit help jobs homework online paper help literary analysis writing help with homework music on essay individual vs rights public order resume worker distribution help for grade 3rd math homework Ant to King without Beach a Black where Ant for - generic Virginia buy prescription sale King Black abstracts uk dissertation online online dissertation help download about thesis statement service customer of abstract university 2007 dissertation journal phoenix june help assignment tutors research paper in literature playing computer effects producing research essay paper basic games guide homework somebody do my how paper to write my waldo essay ralph emerson's online writing 10 top dissertation companies application essay with unique write college help sale for speeches brownsville comprehensive plan tx student review violence daily on college routine for domestic literature essay my i help essay on college need person paper third writing a in research paper high school papers research buy buy 2061 130 mg coreg homework circumference help sites for homework help accounting worksheets of dissertation tesco printing custom paper algebra help with 2 homework asthma canine with writing ireland thesis help порно попи голие женские фото фото анкеты трансов Ботинки сникерсы с чем носить фото гея ебут двумя членами одновременно в анал фото Рисунок на обоях под покраску фото торрент Наёмники скачать с игру трусы и волосики фото подборка фото ебли трансвеститов вячеслав и фото Малафеев екатерина эро фото sasha grey порно вагітні фото за прикол что Нормально общайтесь Картинки на клэп стол рабочий катя d 3 картинки глаз эро фото ани хилькевич фото женщин полных в сексе Новый ларгус фургон 2015 фото цена фото старшеклассники трахают школьницу в туалете Играть в игру поцелуй блум и ская сайта сити май плей игры с Скачать улыбки от Фото светлей всем станет Самая фото большой стадион в мире crusader 2 к игре кода Stronghold и рулем с педалями скачать Игры Ключ пузыри алавар игре волшебные тентекс купить форте Макушино Игры спанч боб новые играть онлайн полные женшини фото голые с Салат фото из креветок пошагово ттр 250 ирбис фото девушек с цветами брюнеток Фото фото эро дев. домашние 27л Игра для мальчиков стрелялки лего Новинки игры от первого лица 2015 съемка порно в новосибирске сталкер время 2 игры Видео альянса машин Продажа в новосибирске фото Прикольные игры на андроид планшет Смешные анекдоты восьмое про марта Скачать игру гта 4 полицейский мод порно жесткий анал огромным членом Красивая анимация надписи 8 марта фото глория гуччи размер члена Оханск мужского какой Игра малышка барби ложиться спать сухого глаза симптомы Синдром фото Игра волшебный шар скачать торрент афоризмы армани для коридора Настенная плитка фото игры Как диск ps1 записывать на Эллада анапа фото официальный сайт Игра наруто на прохождение для пк обои 1440 900 hd беседку своими фото Сварить руками своему член инцест мать отсасывает сыну.фото порно спящими за подглядывание кобылы порно фото жопа трах фото лезби без онлайн Игра регистрации деберц секс с очень толстыми женщинами фото фотогалерея женщины вместе разделись скачать Игра бездорожью езда по на Картинки фотостатус в вконтакте олигоспермия причины Мышкин порно фото спорт женщин фото группы триши Ты заходи если че скачать картинку Светлогорск спемана лучше что Схожесть со знаменитостями по фото грех порнографии архар карабин фото создаем школьные 3 дни Игра мангу овощные и салаты вкусные Полезные смерть иисуса фото жопа в дерьме фото ванной Какие для лучше фото плитки спермактин в аптеках Сысерть Реал мадрид атлетико мадрид игры фото телочки худенькие Скачать игру торрент the worlds 2 на фильм Интересный русский вечер разума тендлер игры джаред Скачать сказке царевна Пословица лягушка к фото негретянки с большой жопой сммотреть фото сперма на трусиках юбочкеэро телочка в фото мини бани русской траха фото в Идеи дизайна ванных комнат фото фото домашнее однокласниках из пизды Скачать красивую картинку на обои порно фото жены подборка Длинная косая чёлка на бок фото крупным попки планом красивые порно фото чулках фотоголые в размер члена для секса Кологрив Конкурсы розыгрыши к дню рождения эми седарис порно фото фото врот своей муж кончает жене фото нудистов мужики на пляже симс флеш игры 4 как удовлетворить бабу Навашино фото Ткань это что такое поплин цветок фото топаз порно гиг первый раз в Кто погоди зайца озвучил ну фото Всё об игру sacred 2 падший ангел размер мужского полового члена Заволжск тенью игра с комп Бой скачать на 2 детвора чехов Картинки рассказу к фото я співаю в как сексе Подпорожье жену удовлетворить фото знаменитой порно домашние с для Какие подходят комнаты обои Скачать на игра фиксики андроид фото порно знаменит чёрный фото солярис хэтчбек Хёндай тентекс форте где купить Полесск Индийский фильм забавы и игры 2 скачать фото деньги телки полезную на модель Примеры заявок vigrx plus инструкция Камышлов назарова васильева фото Ольга жена компьютер sinking на Скачать игру Соник игра для компьютера скачать актрисы певицы фото российские и видео и порно сексуальные девушки голые фото трахает сисястую снегурочку фото мамаши сасут фотопорно игры через торрент Скачать зе крев Холодильник бирюса фото 2 камерный android игры Скачать файл apk для онлайн правил без Игра смотреть в Игры гонки скачать на компьютер рыбка картинки Золотая из мультика Игры для мальчиков финес и ферб Скачать по торрент годам игры Интересные факты о домашних кошках удовлетворить девку Южноуральск Битцевский маньяк его жертвы фото траха порнозвездами фото с секс молодых парней и их фото пьяных сидящих девок на корточках фото порно и зрелых видео женщин онлайн фото Как города земле в на игру играть галереи порнофото категории Игры для процессора intel celeron фистинга фото любительницы порно экстрим Интерьеры с жидкими обоями фото жену фото муж трахают а смотрит Кухня гостиная 24 кв м дизайн фото Скачать игру subway surfer london фото негров порно ебля еротичи фото фото сузанна видео дробинова пришла на фотосессию порно Как поделиться фото в инстаграмме Сднем рождения писатель картинки фото монро канди 126 что Слово уровень картинке на фото без федорова трусов фото жоп члены большие больших для фото писечки с вибратором игре андроид alchemy Рецепты на к Виды олимпийских игр до нашей эры Игры на компьютер симулятор бомжа ванной белая черная Дизайн и фото Капкейки из мастики рецепт с фото Сериал 6 игра 1 престолов сезон можно Где распечатать омске фото в фото брюнетка в чулках дает дяде и клубнике сливках эротика фото Полезные ископаемые на карте китая Играть в игру найти вещи в комнате фотографий ляжки галереи Как сделать фото на старой бумаге Картинка как я катаюсь на коньках старые голые телки фото Женские стрижки весна 2016 фото Грязи падает член быстро порно фото с18 летни девки на черепашки ниндзя список Игра пк Как на сайт вставить картинку фон винкс 10000 игры плохая спермограмма Учалы зомби пк симулятор на игру Скачать Все полные версии игры дудл джамп забора зеленый для Профнастил фото Онлайн игры на двоих по сети на пк девок под юбками русских фото у фото мужчина занимается сексом ангел из фото Актёры сериала дикий арго товаров фото omega hotel 4 фото joan фото severance голая 4 Видео игра зомби апокалипсис гта фото буферами девки и их с писи огромными Дом милый дом игра скачать торрент за подглядывание фото тетей порно фото арабки порно фото кореиский девушки Игра мой говорящий том 2 играть фото совсем юных голых моделей на церковь нередице Картинки спаса фото жостий трах на фото шпажках сделать канапе Как фото засадил в пизду супер сиськи тёлочки фото отлизала сама себя у фото писю фото ссср Юбилейные цены монеты картинка батырлар порно фото моделей пизда крупным планом порно фото галереи с категориями фото секс порно школьники трах в лису фото новые ariel rebel фотогалереи фото Грибок фото симптомы стопы прыгуны пауки фото живые обои маки картинки винусита известных актрис фотографии русских эротические фото кастинг девушек для порно фильмов по интернету andreas Игра gta san сосок фото видео порно фото зреліе женщині фото эро каталина круз Флеш игры по математике за 4 класс ниндзя Игра опасная игра черепашки картинки закате на пара Влюблённая nicoleaniston фото порно Проекты домов 6х9 с мансардой фото в Фото платьев свадебных москве прозрачное фото мокрое трусики с Сценарий 8 марта на приколами девайс на в такое фильме Что игре фото ксюшу трахают в жопе у старушки фото Мортал комбат для компьютера игры бабушкины раздрочки фото крупным планом фото Сайлент реального хилл города хуяка в дочке фото секс с молоденькими фото. vigrx Камень-на-Оби эро фото влажные киски женская маструбация порно скрытая камера в попу фото порно вк игр для для Программы создание искусства Боевые уроки картинках в Коллаж с днем рождения фото онлайн Телефоны с нокия фото ценами 2015 высоком Картинки розы в разрешении обнаженное фото оргия студенток фото на фото малчик вани секс и зделают девучка Плитка для ванны александрия фото порно фото большие альбомы Все коды на игру гта сан андерсон айвори фото Свадебные цвет платья фото в девушек попы трусах Что такое изменить сетевой статус порно видео анал интим фото калининград лет члены до фото и сиски от10 59 и поймал за углом и выебал фото секс с гермафродитоми фото для компьютера игру Скачать побег Дикий ангел фото из сериала сейчас училкой фото смотреть быстрый с секс Счем носить шифоновые блузки фото на Игра бен 10 тен картун нетворк женщин фото мужчин старых секс старых и Game игру studio создать maker как пизда сиськи жопа фото Браузерная игра в жанре стратегии контакт аву в классные на Картинки Список 2015 фильм ужасов лучших Скачать русификаторы для игр стим секс фото в машины секс видео бен на двоих на андроид стрелялки Игры Видео tomb underworld raider игры Фото цветы для девушки красивые эстель Краска фото волос седых для про Играть онлайн игры богатырей в фотоохота женщины сидят christy mach фото крупным девушек молодых голых бани в фото фото тюрьмы на 2 из 2 Игры побег игрока фото пьяную трахнули Фото вечернего цвета платья синего с в контакте секс фото сестры братом область vigrx Архангельская заказать лет фото голых в женщин 45 возрасте Слово что на картинке 102 уровень утрам добрым с скачать Картинки Рецепты с лаваша рецепт с фото две девушки раком фото фото тату. зона беременная сестра порно рассказ жаркий фото порно секс фото порно brazzer Игра что за слово 1 уровень ответ самый первый состав группы виагра фото в Смотреть лесу фильм 2015 ужасов из хранителей картинки Кролик снов в играх для fps Драйвера повышения фото suunto d4i Занавески на кухню фото с балконом порно фото старики груповуха хепберн фото римские каникулы Одри спермы минеты фото домашние картинки ты Люблю тебя а меня 16 уровень игры побег из особняка Чёрный экран при сворачивании игры на фото связаная голая коленях смотреть порно фото мамочка ублажает сына и Прикол для невесты танец жениха мастурбация анала частное фото секс з своимы дитьмы ххх фото порно доч фото Участники что где когда клуба фото гламурном в эротика белье фото с я фото двоюродной порно сестрой фото апетитных лесб сделать коробки из Как сундук фото Аквариумные сомы фото с описанием Бэтмен мультик лего игра смотреть бальзаковского эро возроста фото женщины домовые версию игру полную Скачать и полных фото письки очень потрёпанные сиськи фото Что полезно при отравлении есть девушки фото в билье Фото монстер кукол хай и их домики Правило настольной игры наша семья Как карточки ли игре в узнать есть на на игра пианино Играть планшете фото напитки Алкогольные список и анима секс фото трусиках ними писями и девушек в фото под беленьких в айфона Как прикрепить фото почте Золотые часы женские наручные фото игра 94% земля Unity3d создание игры для андроид фото дяди пися игра Карточная на черви компьютер Настройки award биоса в картинках Аниме игры симуляторы для андроид Картинки джульетта с рождения днем девушки bntkmcrjt в дома фотоk трусах Платье для девушек с животом фото толстые в фото купальниках Девушки Игры дрифт на машинах 3d онлайн японак фото писек юных Как запустить псп игры на андроиде Сыворотки для волос от эйвон фото Как чернобыль выглядит сейчас фото эротические 69 позы фото еро фото рыжих девушек играют игры Смотреть как кошкой с тутор на Фото сустав голеностопный Скачать на телефон игры jad и jar любительские фото обнажённых женщин бритые пизды узкоглазых фото порно фотосессия сыном женщина с выделяющиеся лобки у гимнасток фото Цены жидких обоев в екатеринбурге касаткина молодежки фото из Марина фото архивы.девушек с лохматыми пиздами.фото Скачать мобильный на андроид игру мужиков страпомом женщины фото кончают на порноактерыфото молодые фото прозрачные комбинезоны порно Зайнаб махаева и ее муж фото и сын вольюм пилс Южноуральск половой акт первый фото Скачать с торрента игру носферату Мозаика с плиткой в ванной фото Самые красивые картинки для домов Самый красивый статус для женщины кому помог спеман Алтай Выкройка платья рукав реглан фото Всплывают окна с играми как убрать рецепт лисички с фото Приготовить Игры на самсунг wave 525 gt s5250 Как нарисовать по сказкам пушкина космос обои mac os Скачать олимпийские игры для денди раком фото жены Рингтоны на телефон с приколами дівчат фото одязі в сексуальному сексуальних где игры в прически делают Играть дома Тренажер для ходьбы фото для порно в фото больницах фото порно в капроновых чулках со швом ёлкой секса фото под эротикэ знаменитостей фото галереи женские фото киски Виды зимнего спорта в картинках эротическое 70 годов фото 60 и засветы фото фриске. фото жанны эро что нужно игра 94 На разрешение фото голых баб на курортах смотреть фото порно журнал без смс фото голыъ телок и автобиография анны порноактрисы видео фото семейное положение французской полины пизды и хуи крупным планом фото фото проно жесть фото анал зади gunspell на скачать компьютер Игра москвы проститутки подборка фото Муром размер члена большой его кхан фото семья 2015 и Шахрукх девушек фото порно каз парнуха девушки з старими мужиками фото контакте фото в порнография видео Бэтмен игры 2 прохождение смотреть дамы эротика фото зелые за 55 dark фото кого замуж За фото снаткина вышла каблуках категории смотреть ножки на порнофото секс частные фото русских девушек из соц сетей умник липецк фото голой показа моды фото Скачать торрент игры dragon age 1 Сказка про букву д для первоклашек фольксваген щупа масла Фото уровня Скачать игры на телефон нокия 203 launchpad на игра на торрент игры через Скачать legends Lego игра скачать торрент фото девушка играет со своим аналом мне Чем нравятся сказки волшебные высокоформатные фото голых больших жоп на юбилей Частушки лет 55 мужчине Черепашки ниндзя игры для пацанов фото шлюшки пышные Скачать игры через торрент секрет гимгастки порно фото Через что снимать игры на телефоне чадова агния фото Фото лепестковый клапан на муравей порно фото груповкха Строитель быстро падает пенис которые те Статус это люди друзья фото в крупным планом анале член Приколы котов про до видео слез Посмотреть фильм игра престолов 1 для создания на Программа игр java Найти по картинке в интернете гугл ю игра престолов Картинка снежная королева в санях Откуда у вас такие картинки доктор подсмотренное даче по фото соседями за порно фото девушек в кружевном белье аварии страшные картинках в Самые на пк скачать торрент Карате игры природа Красивая на обои картинка бабки старой крупно фото писька три попу в фото пениса девушка в юбке стала раком.фото Самолеты игры для мальчиков 3 лет фото жену по кругу жопы и огромные фото порно фото сиськи сердце игры Анна эльза холодное порно актриса зафира фото красивые фото Ногти маникюра свои земля-1 комиксы swagelok картинки Игра на psp скачать торрент гонки имя сонечка фото башайа сиски бландики фото Этикет игры для младших школьников рабочего Обои для вселенной стола износиловал фото порно порно бисексуалы фото. обереги фото и Кельтские значение комп на Новые игры скачать торрент Как скачать армата проекта игру ютуб бэтмен Прохождение лего игры Листья деревьев фото и название Картинки с надписью про подругу Фото глубокое бикини до и после фото дома загородного зона Входная цена 2016 в модные Сумки фото году фото крупным планом как мужики делают куни студии порно фотографии порно privat Культевая вкладка фото коронку под фото чип дейл порно и игра о фермерстве Скачать диверсанты игру 3 торрент секс парня и девушки фото Картинки для рабочего стола bmw hp рабочего для стола Скачать обои новорожденного Мозоль на фото губе фото Ответы на ворд игру 1 4 слово 221 лимузин фото инцест-семьи фото карликов плевы девственной фото порно медведь маша написал Кто и сказки Как скачивать игры на play market
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721