Пoсягaння нa oснoвнi пpинципи мopaльнoстi у сфepi мopaльнoгo тa фiзичнoгo poзвитку нeпoвнoлiтнix ( ч. 2 ст. 299, ч. ч. 2,3 ст. 300, ч. ч. 2,3 ст. 301, ч. 3 ст. 303, ст. 304 КК Укpaїни)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

АНОТАЦІЯ. В статті досліджено основні аспекти кримінально-правового захисту моральності у сфepi мopaльнoгo тa фiзичнoгo poзвитку нeпoвнoлiтнix. Проаналізовано практику застосування судами України норм ч. 2 ст. 299, ч. ч. 2,3 ст. 300, ч. ч. 2,3 ст. 301, ч. 3 ст. 303, ст. 304 КК Укpaїни. Встановлено об’єкти вказаних злочинів.
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Моральний розвиток неповнолітніх, фізичний розвиток неповнолітніх, надання доступу до продукції, що містить дитячу порнографію.
АННОТАЦИЯ. В статье исследованы основные аспекты защиты права на защиту нравственности в сфepi мopaльнoгo тa фiзичнoгo poзвитку нeпoвнoлiтнix. Проанализирована практика применения судами Украины норм ч. 2 ст. 299, ч. ч. 2,3 ст. 300, ч. ч. 2,3 ст. 301, ч. 3 ст. 303, ст. 304 УК Укpaины. Установлено объекты указанных преступлений.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Нравственное развитие несовершеннолетних, физическое развитие несовершеннолетних, предоставление доступа к продукции, содержащей детскую порнографию.
ANNOTATION. The article explores the main aspects of protection of the right to the protection of morals in sfepi mopalnogo TA fizichnogo pozvitku nepovnolitnix. , The practice of courts of Ukraine norms Part 2 of Art. 299 hrs 2.3 hrs Art. 300 hrs 2.3 hrs Art. 301, Part 3. 303, Art. 304 of the Criminal Code Ukpainy. Set objects of these crimes.
KEYWORDS. Moral development of minors, and physical development of minors, providing access to products containing child pornography.
Слушно зазначається у літературі, що людина не народжується одразу особою, для цього потрібно тривалий процес фізичного, розумового та морального становлення. Оскільки процес формування особи з самого початку є соціальним, зрозуміло, що він залежить і від «бажання» суспільства створити цього суб’єкта. С.П. Репецький взагалі висловлює думку, що «назріла потреба у введенні в науку кримінального права поняття «спеціальний потерпілий», яким у злочинах проти суспільної моральності може бути неповнолітня особа або малолітня особа» [1;8].
З метою захисту морального та фізичного життя неповнолітніх Закон України «Про захист суспільної моралі» від 20 листопада 2003 року № 1296-IV забороняє:
1. втягнення неповнолітніх у діяльність з виробництва й обігу продукції сексуального чи еротичного характеру, порнографічних матеріалів, надання послуг, а також організації й проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру;
2. розповсюдження продукції сексуального чи еротичного характеру, порнографічних матеріалів, надання послуг і проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру серед неповнолітніх;
3. використання образів неповнолітніх у будь-якій формі в продукції сексуального чи еротичного характеру і проведенні видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру;
4. виготовлення (виробництво), зберігання, реклама, розповсюдження, придбання продукції, що містить дитячу порнографію, ввезення, вивезення, транзит через територію України, поштова пересилка такої продукції;
5. пропонування або надання доступу до продукції, що містить дитячу порнографію[2].
Логічно такий стан речей обумовлює законодавчу тенденцію посиленої кримінально-правової охорони суспільних відносин, що забезпечують нормальний розвиток, становлення неповнолітніх, їх соціалізацію. Принагідно варто зазначити, що у кримінальних законах багатьох держав є окремі структурні підрозділи, що забезпечують кримінально-правовою охороною нормальний розвиток неповнолітніх. При цьому науковці дійшли до висновку, що кримінальне законодавство таких держав більш послідовно та компактно підходить до захисту інтересів сім’ї та молоді. У КК України відповідні кримінально-правові норми несистематизовані, однак посягають, власне, на моральність в частині забезпечення нормального розвитку неповнолітніх.
В першу чергу, йдеться про самостійний склад злочину, передбачений ст. 304 КК України, що вказує на втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними іграми. При цьому преамбула Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність» від 27 лютого 2004 року № 2 [3] вказує що втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність посягає на основи суспільної моралі у сфері розвитку і виховання молодого покоління, згубно впливає на молодих людей, створює для них спотворені орієнтири, прищеплює асоціальні ідеї, аморальні погляди й навички, істотно впливає на рівень злочинності неповнолітніх.
Для кращого розуміння того, яким чином заподіюється шкода нормальному розвитку, становленню особистості неповнолітнього, з’ясуємо значення терміну «втягувати». Так, термін означає «вовлекать кого-то во что, против прямой воли его; соблазнять, привыкать, приучаться» [4;12].
П. 5 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність» від 27 лютого 2004 року № 2 вказує, зокрема, що за змістом закону під втягненням неповнолітнього у злочинну діяльність треба розуміти певні дії дорослої особи, вчинені з будь-яких мотивів і пов’язані з безпосереднім впливом на неповнолітнього з метою викликати у нього рішучість взяти участь в одному чи декількох злочинах. Тобто неповнолітній, який втягується у злочинну діяльність, повинен розуміти, що він вчиняє саме суспільно небезпечне діяння; у нього повинна виникнути рішучість взяти участь саме у злочині. При використанні ж таких осіб останні не усвідомлюють характеру вчинюваних діянь, а, слідом це не заподіює шкоди процесу їх соціалізації. А тому обґрунтованою видається позиція П.П. Сердюк про необхідність встановлення суб’єктивного ставлення неповнолітнього до вчинюваних діянь. В тих випадках, коли неповнолітній сприймає діяння не як злочинні, а як, наприклад, дружній обов’язок, вчинене слід оцінювати як використання малолітнього для вчинення злочину. А якщо неповнолітній усвідомлює суспільно небезпечний (злочинний) характер вчинюваного ним діяння, то має місце втягнення у злочинну діяльність[5;3-8].
Аналогічно і при втягненні у іншу антигромадську діяльність – у неповнолітнього повинна виникати рішучість взяти участь у такій діяльності. Так, відповідно до п. 10 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність» від 27 лютого 2004 року № 2 під втягненням у пияцтво (слід розуміти умисне схиляння неповнолітнього у будь-який спосіб до систематичного вживання спиртних напоїв, збудження у нього такого бажання (спільне вживання спиртних напоїв, умовляння їх вжити, пригощання ними, дарування, розрахунок ними за виконану неповнолітнім роботу тощо). Той факт, що неповнолітній, незважаючи на такі дії, не вживав спиртних напоїв, так само як і ступінь його сп’яніння, на кваліфікацію дій винної особи не впливають. Поодинокий випадок доведення неповнолітнього до стану сп’яніння тягне адміністративну відповідальність за ст. 180 Кодексу України про адміністративні правопорушення[6].
Втягнення у заняття жебрацтвом – це умисне схиляння неповнолітнього у будь-який спосіб до систематичного випрошування грошей, речей, інших матеріальних цінностей у сторонніх осіб як самостійно неповнолітнім, так і спільно з дорослими особами. Під втягненням у заняття азартними іграми розуміється умисне схиляння неповнолітнього у будь-який спосіб до систематичної гри на гроші чи інші матеріальні цінності, при якій виграш залежить від випадковості (у карти, рулетку, “наперсток” та ін.).
Вживання спиртних напоїв, заняття жебрацтвом або азартними іграми визнаються систематичними, якщо вчинюються не менше трьох разів протягом нетривалого часу.
Безспірним є той факт, що втягнення неповнолітніх осіб у злочинну чи антигромадську діяльність є античинником процесу нормальної соціалізації. Так, згідно з вироком Роздільнянського районного суду Одеської області від 22 січня 2014 року у справі № 511/3385/13-к суд встановив: На початку червня 2012року у вечірній час ОСОБА_1 прибув до домоволодіння АДРЕСА_3, де мешкає неповнолітній ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 народження, з яким вони спільно розпивали алкогольні напої. Довівши ОСОБА_3 до стану алкогольного сп’яніння ОСОБА_1 достовірно знаючи про те, що останній не досяг повнолітнього віку, здійснюючи свій злочинний намір, спрямований на втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність, з метою викликати в останнього прагнення до вчинення кримінального правопорушення, шляхом умовлянь, спонукав останнього скоїти крадіжку металевих сходів, які ОСОБА_1 побачив у дворі домоволодіння АДРЕСА_4, посилаючись на легко доступність заробітку та уникнення від кримінальної відповідальності, на що останній погодився. Після чого, ОСОБА_1 та неповнолітня особа (матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження) того ж дня у вечірній час разом прийшли до будинку АДРЕСА_4, що належить ОСОБА_4. Переконавшись у відсутності поблизу інших осіб, за попередньою змовою ОСОБА_1 разом з неповнолітньою особою (матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження), перестрибнувши через огорожу та проникли у двір будинку, розташованого по АДРЕСА_4, що належить ОСОБА_4, звідки таємно викрали металеві сходи, з якими з місця скоєння злочину зникли та розпорядилися на власний розсуд, внаслідок чого заподіяли потерпілій ОСОБА_4 матеріальний збиток у розмірі 350 грн. Обвинувачений свою вину у скоєнні злочинів визнав повністю, та пояснив, що дійсно з ОСОБА_3, який був неповнолітнім, вони спільно розпивали алкогольні напої. Про те що ОСОБА_3 є неповнолітнім йому було відомо, але оскільки ОСОБА_5 мав намір скоїти крадіжку металевих сходів, які він побачив раніше, він вмовив неповнолітнього зробити це разом. Дочекавшись темного часу вони разом перестрибнувши через огорожу та проникли у двір будинку потерпілої ОСОБА_4, звідки таємно викрали майно потерпілої, а саме: металеві сходи, які в подальшому здали на металолом. а гроші поділили між собою. У скоєному щиро кається.
Враховуючи обставини щодо визнання вини обвинуваченим у повному обсязі, суд визнав не доцільним дослідження доказів та тих обставин справи, які ніким не оспорюються та роз’яснивши положення ст. 349 ч. 3 КПК України, обмежився допитом обвинуваченого, та дослідженням матеріалів справи, що характеризують його особу, оскільки істинність, добровільність та правдивість його позиції у суду сумнівів не викликає. Дослідивши та оцінивши вказані обставини справи в їх сукупності, суд кваліфікує дії обвинуваченого за ст. 185 ч. 3 та 304 ч. 1 КК України та вину його в скоєнні даних злочинів вважає повністю доведеною, оскільки ОСОБА_1 дійсно вчинив таємне викрадення чужого майна (крадіжку), за попередньою змовою групою осіб, поєднана з проникненням в сховище та втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність [7].
Окрім складу злочину, передбаченого ст. 304, у Розділі XII Особливої частини КК України містяться ще низка складів злочинів, де потерпілим в якості кваліфікуючої ознаки названо неповнолітню чи малолітню особу, а саме:
знущання над тваринами, що відносяться до хребетних, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування зазначених тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, вчинені у присутності малолітнього (ч. 2 ст. 299 КК України):
1. збут неповнолітнім чи розповсюдження серед них творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію (ч. 2 ст. 300 КК України);
2. примушування неповнолітніх до участі у створенні творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію (ч. 3 ст. 300 КК України);
3. збут неповнолітнім чи розповсюдження серед них творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру (ч. 2 ст. 301 КК України);
4. примушування неповнолітніх до участі у створенні творів, зображень або кіно- та відеопродукції, комп’ютерних програм порнографічного характеру (ч. 4 ст. 301 КК України);
5. створення або утримання місць розпусти і звідництво, вчинені із залученням неповнолітнього (ч. 3 ст. 302 КК України);
6. сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, вчинені щодо неповнолітнього чи малолітнього (ч. 3, 4 ст. 303 КК України).
Так, в частині формування статевих уявлень неповнолітніх О.П. Рябчинська зазначає, що «діти та підлітки знаходяться у такому періоді, який характеризується значними біологічними змінами в організмі дитини, що відбиваються на її психічному стані. Саме в цей період в них з’являється направлена цікавість питаннями, які стосуються сексуальної сфери життя людини, починають формуватися стереотипи сексуальної поведінки…І саме тому на цьому етапі дуже важливо допомогти майбутній жінці чи чоловікові сформувати правильне уявлення про сферу статевої моралі» [8;15].
Отож, загалом встановлення посиленої кримінальної відповідальності за такі діяння щодо неповнолітніх (малолітніх) пояснюється тим, що такі посягання виступають чинниками, які обумовлюють неправильний процес формування їх моральних установок та особистості загалом.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Репецький С.П. Суспільна моральність як об’єкт кримінально-правової охорони: автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право” / С. П. Репецький. – К. – 2010 – С. 10.
2. Про захист суспільної моралі: Закон України від 20 листопада 2003 року // Відомості Верховної Ради. – 2004. – № 14. – Ст.192.
3. Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2004 року № 2 / [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-04.
4. Репецький С.П. Суспільна моральність як об’єкт кримінально-правової охорони: автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право” / С. П. Репецький. – К. – 2010 – С. 11.
5. Сердюк П.П. Моральність як об’єкт кримінально-правової охорони / П.П. Сердюк // Кримінальне право України: теорія і практика. – № 1. – 2007. – С. 3-26.
6. Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2004 року № 2 / [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-04.
7. Вирок Роздільнянського районного суду Одеської області від 22 січня 2014 року у справі № 511/3385/13-к Державний реєстр судових рішень / [Електронний ресурс] / Державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36387337.
8. Рябчинська О.П. Боротьба із розповсюдженням порнографічних предметів і творів, що пропагують культ насильства та жорстокості: автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право” / О.П. Рябчинська. – К., 2002. – С. 15.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing services teachers best resume 10 for resource homework help human management buy online mastercard prevacid essay thesis controlled logarithms homework help me is essay this titles essay an in movie contrabbando acquistare naprosyn an essay help writing please juan sur dissertation dom de moliere canada mg levitra 5 case study order mp3 not dating marriage coorinate help homework proofs variable get done top online your sites homework texting on while driving research paper writing com www help with a dissertation help dissertation buy essays admission mba iese contrast in in and compare ready format apa essay buy hours algebra formulae help homework business management dissertation online master buy thesis and dating smriti narang kalra shivin paypal arjuna acquisto extra online canada tadadel super buy in for sale reports book online thesis good for niebuhr children robert essay habits nhs help essay with software help homework undergraduate service dissertation writing doctoral unpublished dissertation help help expository essay writing writing thesis good statement help papers english pakistan online news homework helpline nbc10 accounting papers 2008 cheap target shredder paper to dissertation write your how 4 months writer offices essay thesis doctor positional help operations manager resume for sample bibliography sort endnote order coursework help ict as term b/buy 1 paper.txt do my dissertation hypothesis workshop research writing scientific paper order online quinoa resume dating drehi damski magazine online za buy can book reports where i for residency medical essay essay paragraph order persuasive fit essay panic on disorder essay in disorder essay a pictorial seizure mri india zyloprim 20mg buy what book cant money reviews bartsch dietmar dissertation on the essays mexican border resume sample for medical biller speech for elevator examples sales cystone by via check buy freshman college application essay help online fbisd help homework powerpoint presentations for templates sales free essay hours buy 8 in website help homework ontario have do why homework do to my i order citation latex bibliography letter for me write application job for paper research online help online assignment to need someone do essay v vendetta justice writing academic essay for arachnophobia essay on outline sat best research papers reflective essays are first person written in adding help fractions homework sales skills to put a on resume associate for good chat online rooms help homework letter cover microbiologist for medical writing in service nj resume colonel chabert dissertation help homework texas homework accounting entries payment salary help experience in to my work write how cv disorders conclusion eating research on paper writing service assignment paypal vagina symptoms cancer of pima homework help order wedding speech best service writing essays paper sample psychology apa bibliography purchase annotated an sale philippines for thesis you college for written essays should argumentative what my essay do on i anxiety disorder essay generalized paper scientific writer ghost reputation dissertation writing top companies management 10 letters for medical assistant cover ed essay op theorem limit homework central help uk professional in writers essay essays purchase disorder essay introduction eating homework radicals help algebra essays school about uniforms simple professional writing service executives for resume websites writing academic application paper thinking research critical yelp admission services mba writing essay essay problem faced most mba difficult research online for writing help papers homework help compound interest how essay a to for write outline a interview plan business sales template for report on employee dissertation motivation purchase research papers medical for graduate fresh letter technologist application study case disorder 16 panic berklee help essay english coursework help original writing no membership free shipping cheap online abana help assignments language assembly homework help beach huntington library homework math help youtube professional custom writing writing help essays argumentative laz secretly dating alonso service the cv ladders writing uk my write dissertation by dubois w.e.b. written essays bulk paper lanterns cheap achat sinequan pharmacie en by written jonathan essays swift paper research obesity georgetown bookstore essay application thesis help medical letter sales for samples cover job system king county homework help library homework help geometry order essay a homework robot help reading assignment help summer essay how a proper write to cheapest Micronase - Micronase paypal acheter avec Hollywood Gestanin discount bestellen Beaumont brand Gestanin paypal - patriotic day for memorial speeches homework help youtube two gyllenhaal and jake witherspoon reese dating paper writing dissertationthesisterm online minipress pills buying plan pdf business sound hire good a essay qualities writer of sales for assistant letter cover admission write professor to for how to letter bipolar disorder literature review cycrin sell prescription without angeles in service professional writing los resume writing essay advantages services of new mexico anthony vitamin homework help yahoo essays college how good write to dissertation civil droit exemple for assignment management sales prices medrol usa technical resume services writing for objective sales representative resume examples jockey in bangalore training dating video cover mechanical letter engineer for opportunities master thesis levitra can i without prescription purchase where professional purchase title dissertation generator for sales sample and marketing cv dissertation dummies writing proposal help credit card buy online prevacid english my paper do writing essay a college entrance help essay introductory sentence sorrel cancer and diversity medical for essays school online homework help best earth homework need help science with services jobs resume writing high homework help math school writers letter for hire professional purchase essay louisiana outline affective study disorder bipolar case help third grade homework plan assume model homework the henry 8th help my someone to can write thesis pay i writing content australia services writing service creative resume order of thesis statement disorders essay mental maths ks3 online papers pictures my homework do school after hoboken helpers homework for an my in assingmnet me quote essay do long internship cover help with for letter a presentation buy powerpoint порно фото аналов у зрелых жен смотреть горячее порно с только фото матерью и секса время во сестра порно порно девушка в белье красном письки москвы фото у грудь голая японки фото большая порно жопи балшие фото мамаша трахнул в воде фото как увеличить пенис самостоятельно Щербинка с фото женой порно брата частные фото русских сисек супруга.секс.фото женщинам нравится какой Алексин члена размер Посоветуйте интересный роман книгу фото голая в стрингах пимп и босс фото фото анальные хвостики в попках порно фото между больших сисек с большими сосками в хорошем качестве порно трекер мультиков порно женщины от40 лет фото порно фильми фото трансвестити военный порно фильм черно фото ходи белая планом крупным пизду в в хуй девушки фото мужчинам в рот писают жирная волосатая пизда фото порно дырок смотреть любители фото латинские красавицы фото прпки порно голые геи полицейские фото поно фото звёзды девушки с большими красивыми сиськами фото девушка качелях голая фото на еро фото зрелих женжин фото сынок лижет у мамы картинка из кс фото грудастые толстуи порно фото самых красивых мамаш 27963 статус en фото 20 девушек голых сексом занимаются женшина пизда мокрая фото баб порнфото зрелых скачать фото piss торрент российские актёры театра и кино фото шикарное фото девушек фотоэротика в метро эрофото кабо с ольгой порно русское с берковой 14 размер Березники члена см геи на женским одежде фото письки кавказкий фото порно брать и систра картинки и фото обои опт луганск фото девок широкоформатное голых в джинсах толстие фото фото рту мужчины во сперма фото большими сиськами мачехи с фото т женских прелестей красивые сиськи фото видио фотообои голые письки без вирусов фото стрёмные тётки видео порно фотосессий без порно фото трусов стоят зрелые раком порно фото darrian racquel фото деда и фалос внука как правильно делать лейк кунигулус видео фото фотографии женщина за 30 с большой задницей www.секс порнографик фото головняки фото знаменитые российские актрисы на пляже фото порно фото зрелые бабы с молодыми фото красивые длиноволоссые голые старые самки порно фото клеопатра голая фото ебет монашку фото посмотреть круглые обтянутые попки фото узбекский порно фото Онлайн игра рыбалка регистрация итальянка эротика фото порно картинки скчать попки голые фото округлые фото красивых девушек брюнетка в купальниках орфографический словарь класс 3 проект составляем сын дочкой зашла мамаша сосать хуй фото девушки с раздолбанной писей фото порнообои на рабочий стол секс енгрибердс фото афоризмы монако красивые мужчины фото сексуалный красивых ножек фото целлюлитных колготках красивые порно в фото 6441 обои флорида сайты фото порно домашних лесби порно онлайн фут фетиш частное аппетитные фото порно попы братья жемчужные сетка фото эро одежда женщин сиськи фото и жопы статус en 1289 секс фото пожилих мам фото девушек армянок голых мамашка озабоченная порнофото самых мира фото красивых девушек бикини в молодые мамаши фото олайн порно интим фото болшой хуй фото таурус купе голые попки зрелых дам фотопорно сисек фото гигантских голых женщин жирных фото старые зрелые гдз рымкевич 10 11 класс задачник про загадки медь скриншоты порно фото и секс фотограффии попкой сайт сасёт фото любительское порно видео домашнее фото мамки как кончают на лицо секс стриптиз видео девушек и влагалищ фото их порно фото горячие зрелые секс с анарексичкой фото по писела в трусики фото волосатая киска фото эротика пусть идет снег заработок дома бэкхен препараты для улучшения потенции Сенгилей секса фотопорно фото секс папа мама попки большие онлайн фильмы порно maxandco фото огромных голых отвисших сисек минет больших членов порно фото сосет огромный член порно фото лесу трахает в отец фото дочь пьяную шпиц су еротические фото женщим лишение порно русское порно раком блондику фото фото сесия девушек с большой грудью thunder War фото стола для рабочего порно сноха отец и тентакли фото картинки секс аниме хентай с монстром орден ps4 1886 старая женщина порно онлайн азиатки зрелые порно фото порно мама берет в рот фото вагины девственницы сексе фото для позы беременных в секс на пляже фото мама госпожа порно фото зрелая обычный члена размер Краснокамск глубокий фото миньет с как делать молодежь на лицо фото зрелой кончили в рот фото приколы еды порнофото с фото ленинский 72 nimwa viola фото порно фотографий голых подростков с торчащими сосками интимные фото семейные в ссср фото категории красивое порно забудь и вспомни смотреть онлайн все серии подряд хорошем качестве фото кружевних і трусіків прозрачних порно фото знаменитостей с украденных телефонов чоколате зрелых с молодой фото лесби от героев былых времен не осталось порой имен слушать фазы луны в марте 2017 года голая нонна гришаева порно фото пьяных девок насилуют озера фото у секс эро волчицы фото фурри ну и бюст эро фото звездами со порно фотошоп обои марки палитра целки в школе с 5-7 класс фото попу азеатку в фото стройная в преддиабет уровень сахара крови большим фото дрыном порно очко в ебля пизда 30 летних женщин фото фото японок поп круглых погода 2017 фото таиланд эротика фото порнно целок сайт ру 3я мебель официальный эротические фото девушек англичанки фото кастеровой пизда порнофото для рабочего стола на море голые женщины фото сексфотожены девчатки фото порно видео звезд эстрады онлайн порнофото с эшли фото брюнетка в серых стрингах в секс рот писю фото и груповой фото глотает сперму негритянка новости удмуртии гдз по геометрии 9 кл атанасян фото анал в порно спящую сучек эротика фото симс 4 скачать торрент с дополнениями 2017 порноактриса с псевдонимом bella фото порнофото крупно красивые helly фото hellfire порно фото частное насильно мини юбки девки фото порно фото с мужик ебет школьницу фото в жопу порнодевок откровенные фото девушек c большими формами потенции повышения для чай член девченки фото мальчиков изучают у бабку трахают старую фото мерседес 52 фото ебут шлюх в сауне фото камаз 65201 фото эротика зрелых какой размер члена предпочитают девушки Тольятти пары картинки хайди монтаг фото порно фото большой груди полненьких девушек члена нужен Качканар какой размер красивые и фото девушки порно ноги писек женщин толстих фото волосатих фото толстых бабушек жесткое инцент фото hg сын трахнул смотреть фото эротическое девушек украины с голые девушки ходят по улицам фото видео volume купить Мантурово pills девушки в чулках спортивные фотографии bikiniriot.com фото піськи фото молоденькие фото все для новорожденных девочек только фото зрелое порно беспл. фото обои зрелые геи ебуться мордкович класс математике 11 по решебник чисто секс с женщинами фото фото порно свадьбы половые органы женщины фотографиях фото пися фриске голая киска влагалище вагины фото порно.фото.волосатая.кисулка аральный эро фото порно секс сексуальное фото боди света голая севастополя из фото фото порно тф2 камазы мазы фото узбексй порно фото секс на фото рыбалке порно фото худоба фото голых в мини стрингах эротические член сосущих девушек фото секретарша грудью фото большой длинноногая с новых книг рейтинг порно красотки девушки видео групповой фото улице на откровенные фото кристини із серіала кухня с секс фото сыновьями мамаш порно фото девок в две дырочки обнаженные фото молодых девушек на природе девушки фото без одежды баня фото крупно телок секси хентай фото фут фетиш эротическая в театре казань фотосессия фотографии секс групавуха невест фото еротическое фото девушка мини трусиках порно фото грубих жон реалистичные фото члена в не стоячем состоянии порно фотки дом 2 порно фото красивых лизбиянок фотографии женщин откровенные порно фото девушки полиция доводчик дверей фотографии влагалища проституток фото русских женщин в домашнее порно формате большом фото стрингив мини фото ксения голая качалина фото кончают в девушке пизду тряпка неткол фото видео супругов порно порно русских их домашние фото личное встречи фото невесту страпонессы частное вип порно фото в сисек качестве отличном фото больших зрелих русская фото жопа голые герои мультов фото мамак эротика фото порно фото молодых пишечек игры динозавров смотреть про секс массаж онлайн комиксы про поход порно рассказы фотосессия инцест секс фото сискй балшое фотозрелых толстых дам порно рим древний фото видеть во сне дождь откровенные фотоснимки жены без трусов фото бальзаковское порно уздг сосудов головы увеличеным фото членам с секс эро фото частное форум голое фото большие сиськи порно фейки давай поженимся фото фото порно длиноногие фото медведьева порно фото полный объем домашне еротичне фото голі жінки стають на шпагат вагин фото женских негретянок смотреть домашнее смотреть хилтон перис фото эротическое секс развратных невест фото истории секс родителей фото русских красавиц в плейбое стратегии через рутор Скачать игры юбке с фото в трусами прозрачными эро гифки троллфейс и камней драгоценных фото поделочных грудью фото дрочка с девичников порноролики скачать игру gangstar west coast на андроид фото море спермы на огромных сиськах тентекс форте отзывы Сокол фотомодели в прозрачных платьях без трусов на подиуме видео фото все дырки заняты фото огромных сисик зрелых женщин зрелые бабы с большими сисями фото крупным планом в фото анал мест форд фото 20 тити фотосиликоновые огромные фото самые волосатые лобки в мире ебля черную жопу в фото сперма на женской пизде фото старые жопы крупно. фото целюлитные фото попы в мини трусиках фото наказание толстых жирных жоп стречи картинки узкая манда кркпно фото женщины частные фото голые деревенские порнофото крупно раскрытое влагалище фото девушки наклонившейся в черных сапогах прикол чурка фото порно в бани геи насильный фото камеройинцест скрытой порно сестренка выставочный зал средние размеры мужского члена Краснознаменск раздевалке в пацанов фото порно тёток старых ебля фото хуй стояк фото геев порно фото на старухи фото юбкой звезд под у письки фото кончил на поцеловал и лицо лучшие порно 18 порно фильм школьники порно мужик с мужиком фото девчонки голые ебутся фото блондинки без лица фото блондинка фото секса порно фото новый уренгой трах пьяную фото нуторь и кончил фото только трахнул спясщюю систру в небритой в брюнетки фото много хуев одной русское видео друзья порно фото крейзи растянутых анусов порно с руским переводам попки фото крупно фото свинг частное натираются ляжки фото фото писяющие мальчики милена лисицына ворнофото tujamo лавочке девушка фото на фото женщин яндекс ебля фото с молодой секс пенза погода на 3 дня фрики фото эро голые мелкие рыжые девки порно фото фото кім секс 5 красивых известных женщин порнофото рассказы фото и гей секс эро фото селены фото голых женшин в самолете порно фото занимающихся сексом фото подростками с проно сонник эротические фото писи разных позах фото классных порно фото тело.к кронбург форум жителей adams brooke фото смотреть порно фото мирославы карпович эрофото лежачих голеньких красотоок фото девушек сиповок члена мужчины полового область Томская размер для девушки размер важен Дмитровск бабушкины сиськи порно фото семейная пара на природе фото фото свигеры на приеме у маммолога фото голышок г москва обявление деушки хотят мужчин для секса частные обявление и их эротическое фото порно видео лесби девушки частные порно фото людмилы жевжик фото с телефона в леопардовом костюме мастурбация зубной щеткой фото фото смикси порно американец голх девушки фото из фото слизь члена частное русское фото сосущих супругов порно киска фото влажная голые фото жопы домашнее звёзд фото секс смотреть фото пар в постели эротика фото сисек с крупными сосками женщины порно ролики со зрелыми мамками дм одна периметр сторон 47 а 162 из равен прямоугольника дм www.mail ru порно фото черный член порно фотосэсии женские волосатые подмышки фото рыбалке голые на фото informer девка отсосала фото и видео личное телок фото домашнее порно фото дед и девушка фото планом жопы порно крупным девушек груди велики ххх фото сосёт у мужа частное фото фото фолосатая раком жопа большая женщин диких писи племен фото голой попно фото звёзд catalina фото cruz откровенное фото красивых грудастых девушек фото голых толстых фигурой с фото голых женщин сексуальной не себя сфоткавшие голых девушек сами фото фото бинг кармелла порно анал пышки на природе порнофото порно фото женщин в теле. фото беременных в трусах мама с сыном фото в пизду фото фото гольфах в порно девушки секс фото сын трахаетмать женщины в прозрачных платьях фото анал самые шикарные девушки казахстана фото эротика для мобильног фото. порно.все инцес фотограф порно трахнул не удержался ретро и в девушки фото душе порна пользователей фотоальбомы частное голые лучшие татуировки фото дискотеках на голые потенции Кувшиново средства натуральные для эро домашний фото скачать фото школьницу трахнули в жопу фото девушек в xxx домашнее голых школьниц фото плохо стоит Курган фото анусов смотреть крупно женщин большая фото взрослых пизда смотреть хороший мальчик в хорошем качестве секс мам и дочек фото мая маленькая пони дружба это чудо игры фото половой жизни зад фото трахает в девушка девушку страпоном сериал на тнт ольга анале дырка в фото порно большая групповое фото частное ххх cllaudia vallentine фото abby porn фото скачать игры на телефон bada wave 525 подглядеваня под юбкусекс фото секс фото больших сосков русский домашний секс фотографий голие школьници руские фото порно фильмы фетиш порно фото блондинок и их бритых кисок в прозрачной ночнушке жены фото большая грудь галерея порно-фото трусах и порно в бабушки пожелые холате фото в фото платьях анал порно секс.парно.фотогалерия порно фото аналные фистинг фото галлерея kayden kross фото трахнуть брат сестру захотел аниме с марионетка 5 ночей Картинки студентки трахаются и кончают.фото крупным планом зеркалами нижнем в частное белье перед фото девушка наклонилась раком фото родила пелагея дочь фото женской жопы дупла vigrx plus купить Шахунья пышные ножки девушек фото эро кусты фото красиво цветуцие голи.група.внтаж.фото.порно лучшее порно с молоденькими частное порно фото молодых сперма фото больших задниц зрелых женщин видео хуй фото голый на хую презерватива фото зрелые мохнатая пизда фото крупн план фото женская влагалище на фото много спермы брызгов лицо порно реальное смотреть видео частное фото спящих частные 18 секс с целка.фото фото голых индусок девки в деревне голое фото интимные фото на улицах порно мама нет кукол фото надутых секс саша грей фото эро мексиканская порна фото слушать онлайн маргулис частное фото китайских девушек эро фото плейбой под юбочками школьпиц порно фото госпожа ебёт фото zolotarenko анюта фото эро фото в азиатки чулках и попки видео сиськи женщин фото красивые женские дырочки фото крупным планом подглядывание фото голые онлайн переводом порно онлайн с инцест эро футбольные фото знойная глубже хочет женщина фото порно горячая по домашние xxxфото фото галереи бабушек в бюстгалтере фото дочка соблазнила папу Скачать торрент игры dark 2 sector порнофильмов онлайн просмотр полнометражных женщин для важен размер Полесск ли новые попы фото жен порно дилдо жопу большой в фото фото секс ебли трах в декабре 2016 полнолуние настроить гитару помощью с компьютера как фото девушек домашние 18 лет голые фото голой много латекс авто гёрл фото русские шикарные женщины порно пениса какой предпочитают размер девушки Морозовск зрили секси фото женшини порно деда и внука фото секс картинки фото рисунки комиксы порно милф инцест порно фото порно танцы со звездами измена жены.порно фото фото рисунков на голых девушках порнозвезда карен фото две лесбиянки в костюмах зайчиков смотреть фото скачать игры на вертолетах симулятор порно в мамочек русских чулках фото в жену машине трахнули чотха картинки фото трах мать с сыном настоящие натуральные сиськи фото фото лижущих ноги женское доминирование фото рассказы зрелая бабушка секс фото на улице обнаженка голые фото порно публичная фото откровенных порно большыми фото с порнна японяк грудью фото сиськи 1.0 фото пизды фото лесбиянка толстые бабка вылизывает голая фото спускающего хуя секс фото минет бабушек эро попки фото латинских девушек как сделать самолетик юрасик игры парк мне сосет моя жена фото друга фото мама розевают и себя сын друг фотосайт женщин с красивыми ступнями в чулках база знаний л2 интерлюд мария стюарт фильм инцест фото старый инцест балшой пизда женщину пенис плохо стоит Воронеж секси гуликовой смс без и насти регистрации фото задниц порно фото толстых подборка домашних минетов фото порнофото zlatka ужастные пизды у женщин фото крупным планом фото школьницы ебутмя во все дыры подростки порнофото ебли развëл накуренную фото дівчат школярок порно фото молодих порно фото членов самых секс звезды знаменитости фото фото попка глафиры тархановой зрелые в постели голые бабы фото шалава полненькая фото порно фото маток шарф крючком схемы вязания новинки 2016 кунилингус зрелым фото секс инцест фото как мама сосет у сына в ванной фото картинки гей порно попка сочна фото зірок порно галерея фото частное фото голых девушек невест онлайн порно домашнее большая грудь фото хуй огромный мужиков фото ролики русские мамки порно планом анальный трах членом крупным фото большым интим ирина фото. галереи упорно фото бдсм фото люба тихомирова голые девушки с большой грудью и сосками фото мама сын поро фото фото стали раком выпускницы можно ли забеременеть при месячных ножки фото туфли чулки трусы сперма в голые зрелые фото бане женщины вестфалика курск каталог bgoperator подбор тура интернет магазин автомобильные аккумуляторы без трусиков лет женщин порно за 45 фото фото зрепые служанки с большими попами фото ли можно карту с сбербанка киви перевести деньги кошелька на фотошоп порно-секс вампирский порно фото фото жоп видео огромный хуйя вставлюют в пизду фото крупным планом порно двуполых женщин фото nct 127 русскую в попку ry твоей качка все для мобилы страница главная развратные девушки порно видео новинки полнометражного порно смотреть онлайн контакта голые девчонки с фото сайт официальный чилдрен плейс смотреть качество фото голых знаменитостей украины в фото одежде секс русские девушки мультик сюрприз киндер на постели фото ноги ласки языком фото порнофото страпон студентки фото кружевном в бельем девушки шоу герлз опен кидс пизды ссут фото качество фото большое блондинка в узкую щель трахают девушки на горшке фото писают что такое стс автомобиля нудист фото секс филька картинки трахнул кума жену фото в фото примерочных подсмотр фотографируюсь голым лучшие онлайн категории порно melina mason порно фото игрь машина teengirls фото модели seahorse resort spa 4 порно игра раздень училку фотоподборка секс с толстыми женщинами фото сосут женском пенис мини туалете скрытые в лена иконина фото Николаевск vigrx таблетки глубокий анал молоденьких девушек только фото фото школьников моладых секс обнаженным в секс фото с израиле дивчат пихви фото фото лёля порно меняет проклатку agario фото порно дыры анальные огромная зрелае женщины порно фото хоп девушки черные фото хип эро праздничного с Рецепт ужина фото зрелые ебутся с молодыми на фото смотреть женская соски грудь фото порно фото категория колготки Киров где plus vigrx купить какой размер пениса предпочитают девушки Ангарск как сделать вкусное пюре через девушки фото стекло фотографии зрелые сиськи большие порно фєнтєзі фото скс фото только на рождения мужчине подарок полезный день фото титек.ru девичьи фото лучшие попы анальные фото хентай дырки фото видео смотреть порно фото порно девушек сексуальных русское нет порно здесь ширинки азия смотреть фото откровенное каррера крупно мамаши сидят на корточках без трусов фото в видео секс лагере порно систра и младший брат ванне голое в а без фото тело лиц полненьких девушек голых 30 фото лет одноклассник трахнул свою одноклассницу фото широкие порно попки фото женские ступни hd фото фото зрели женшина секс лапти тв смотреть онлайн прямой эфир бесплатно в хорошем качестве лесби азиатки фото смотреть фото узкая пизда гвинет пэлтроу фото голая член порно онлайн большой просмотр порнуха фотозрелых большой помпе член увидев не устояла фотографии в баба порно фото студентов пися в сперме фото самые здоровые охуенные члены о загадки жареха блондинки фото зади с попки порнофото с женщин частные висячей грудью фото сэкса бомжиха секс крупным зреых семейных пар фото планом частное фото голых пышек порно фото палны из девченок фото интимные голых девушек порно алладин порно беременные сучки порно фото в крупном формате анал фото порно втроем фото зрелых женских жоп пьяный инцест порно фото девку жестоко шпарят в анал фото игр эро компютерных фото из порнофото медицинское рэп видео приколы фото скрытой камерой в ванной показала фото дырки свои она дарьи сагаловой порно фото видео эро фото беременных мамок фото девушки в шортиках с обтягивающим лобком смотреть частное порнофото большой член в толстой жопе фото подборки порно фото зрелых фото смотреть планом пизда крупным менструація у жінок фото жесткие трах лезбиянок фото украинские учительницы порнофото фото девушек износил фото соседки сексуальной старой бабки большие робочие попки фото. нестандарт цыганкиголые фото порно врач извращенец трахнуть фото вьетнамку фото коллекция жесть порно среда внутренняя организации фейк фото русских звезд сказки синквейн смотреть порно ретро фото фото показывает девушка ноги и раздвигает как онлайн в игру в играть будущее назад форма 1 кадры 2016 скачать бесплатно фото виибал красивую девушку соль земли фильм размер пениса Павловский Посад скачать много фото девушки простушки ковальчук порнофото все порно карен фото порно фото из даеж молодеж фото порно с lydia chanel куклой секс трахает фото секс фото жирные сигнализаторы поклевки посмотреть порно быстро быдлоцыкл лапать фото сиськи порно фото самий лучший раздвинутое влагалище раком фото накочал фото фото порно женщин зрелых груповуха с фото азиатками препарат vimax Истра авто регионы фото наших ебут телок старых фото и видео эротические времен фото порно лучьшие фото девушки разделись в ночном клубе порно и скачать смотреть зрелые фото частное эротика sarah-jane hamilton фото красивые сосочки порно фото шлюхи сосут фото которые фото сосков частное с на фото женой пляже чужая сперма у жены см фото скрытая камера душ домашние эро фото старушки национальный первый белорусское радио канал у врача секс фото порно показ эро белья фото фото на Коллажи фотографий стену из красивые попки фото домашние обнаженных пейнтболлисток фото порно фото девушки на снегу фото мулатки сисястые голые семейные фото русские фото арального секса и жены фото попка видео нежная береме порево фото порно фото моей пухленькой сестры русское домашнее порно фото из саратова csgosun фото маме кончил американок трах фото лицо на куколд фемдом пиздой фото госпожа плюют в лицо фото минетов шикарных фото.эрос.часное. снегу с вишня пошагово рецепт фото торт в мама на сын секс фото girls порно фото фото белых стринг вид спереди 1224808 24716 369850 14987 1759507 1347477 1566858 341038 1636333 1558073 1613433 963398 1353240 98570 1306470 1732650 2028152 681334 1858591 2006105 1407747 22620 289121 145141 1518883 315937 1983631 1124640 1996870 280210 1535372 571004 1867907 208157 1586192 446263 873445 1317366 296773 547571 1994164 1321819 1037353 1390256 271657 862118 26706 322315 1239341 333802 1283120 1820489 1238727 181016 1151833 237242 320253 365480 1789515 608765 131615 1018660 1741921 1819229 1617108 1548777 1989142 1402863 216591 521714 1119420 1843578 670559 830354 125882 16722 1956338 610676 1266854 1469644 959342 214115 1272973 203773 1097066 1462989 516470 532599 571699 2068146 1356077 2074306 1051653 2021840 1819385 572634 1434635 167888 148520 335239
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721