Пoсягaння нa oснoвнi пpинципи мopaльнoстi у сфepi мopaльнoгo тa фiзичнoгo poзвитку нeпoвнoлiтнix ( ч. 2 ст. 299, ч. ч. 2,3 ст. 300, ч. ч. 2,3 ст. 301, ч. 3 ст. 303, ст. 304 КК Укpaїни)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

АНОТАЦІЯ. В статті досліджено основні аспекти кримінально-правового захисту моральності у сфepi мopaльнoгo тa фiзичнoгo poзвитку нeпoвнoлiтнix. Проаналізовано практику застосування судами України норм ч. 2 ст. 299, ч. ч. 2,3 ст. 300, ч. ч. 2,3 ст. 301, ч. 3 ст. 303, ст. 304 КК Укpaїни. Встановлено об’єкти вказаних злочинів.
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Моральний розвиток неповнолітніх, фізичний розвиток неповнолітніх, надання доступу до продукції, що містить дитячу порнографію.
АННОТАЦИЯ. В статье исследованы основные аспекты защиты права на защиту нравственности в сфepi мopaльнoгo тa фiзичнoгo poзвитку нeпoвнoлiтнix. Проанализирована практика применения судами Украины норм ч. 2 ст. 299, ч. ч. 2,3 ст. 300, ч. ч. 2,3 ст. 301, ч. 3 ст. 303, ст. 304 УК Укpaины. Установлено объекты указанных преступлений.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Нравственное развитие несовершеннолетних, физическое развитие несовершеннолетних, предоставление доступа к продукции, содержащей детскую порнографию.
ANNOTATION. The article explores the main aspects of protection of the right to the protection of morals in sfepi mopalnogo TA fizichnogo pozvitku nepovnolitnix. , The practice of courts of Ukraine norms Part 2 of Art. 299 hrs 2.3 hrs Art. 300 hrs 2.3 hrs Art. 301, Part 3. 303, Art. 304 of the Criminal Code Ukpainy. Set objects of these crimes.
KEYWORDS. Moral development of minors, and physical development of minors, providing access to products containing child pornography.
Слушно зазначається у літературі, що людина не народжується одразу особою, для цього потрібно тривалий процес фізичного, розумового та морального становлення. Оскільки процес формування особи з самого початку є соціальним, зрозуміло, що він залежить і від «бажання» суспільства створити цього суб’єкта. С.П. Репецький взагалі висловлює думку, що «назріла потреба у введенні в науку кримінального права поняття «спеціальний потерпілий», яким у злочинах проти суспільної моральності може бути неповнолітня особа або малолітня особа» [1;8].
З метою захисту морального та фізичного життя неповнолітніх Закон України «Про захист суспільної моралі» від 20 листопада 2003 року № 1296-IV забороняє:
1. втягнення неповнолітніх у діяльність з виробництва й обігу продукції сексуального чи еротичного характеру, порнографічних матеріалів, надання послуг, а також організації й проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру;
2. розповсюдження продукції сексуального чи еротичного характеру, порнографічних матеріалів, надання послуг і проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру серед неповнолітніх;
3. використання образів неповнолітніх у будь-якій формі в продукції сексуального чи еротичного характеру і проведенні видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру;
4. виготовлення (виробництво), зберігання, реклама, розповсюдження, придбання продукції, що містить дитячу порнографію, ввезення, вивезення, транзит через територію України, поштова пересилка такої продукції;
5. пропонування або надання доступу до продукції, що містить дитячу порнографію[2].
Логічно такий стан речей обумовлює законодавчу тенденцію посиленої кримінально-правової охорони суспільних відносин, що забезпечують нормальний розвиток, становлення неповнолітніх, їх соціалізацію. Принагідно варто зазначити, що у кримінальних законах багатьох держав є окремі структурні підрозділи, що забезпечують кримінально-правовою охороною нормальний розвиток неповнолітніх. При цьому науковці дійшли до висновку, що кримінальне законодавство таких держав більш послідовно та компактно підходить до захисту інтересів сім’ї та молоді. У КК України відповідні кримінально-правові норми несистематизовані, однак посягають, власне, на моральність в частині забезпечення нормального розвитку неповнолітніх.
В першу чергу, йдеться про самостійний склад злочину, передбачений ст. 304 КК України, що вказує на втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними іграми. При цьому преамбула Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність» від 27 лютого 2004 року № 2 [3] вказує що втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність посягає на основи суспільної моралі у сфері розвитку і виховання молодого покоління, згубно впливає на молодих людей, створює для них спотворені орієнтири, прищеплює асоціальні ідеї, аморальні погляди й навички, істотно впливає на рівень злочинності неповнолітніх.
Для кращого розуміння того, яким чином заподіюється шкода нормальному розвитку, становленню особистості неповнолітнього, з’ясуємо значення терміну «втягувати». Так, термін означає «вовлекать кого-то во что, против прямой воли его; соблазнять, привыкать, приучаться» [4;12].
П. 5 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність» від 27 лютого 2004 року № 2 вказує, зокрема, що за змістом закону під втягненням неповнолітнього у злочинну діяльність треба розуміти певні дії дорослої особи, вчинені з будь-яких мотивів і пов’язані з безпосереднім впливом на неповнолітнього з метою викликати у нього рішучість взяти участь в одному чи декількох злочинах. Тобто неповнолітній, який втягується у злочинну діяльність, повинен розуміти, що він вчиняє саме суспільно небезпечне діяння; у нього повинна виникнути рішучість взяти участь саме у злочині. При використанні ж таких осіб останні не усвідомлюють характеру вчинюваних діянь, а, слідом це не заподіює шкоди процесу їх соціалізації. А тому обґрунтованою видається позиція П.П. Сердюк про необхідність встановлення суб’єктивного ставлення неповнолітнього до вчинюваних діянь. В тих випадках, коли неповнолітній сприймає діяння не як злочинні, а як, наприклад, дружній обов’язок, вчинене слід оцінювати як використання малолітнього для вчинення злочину. А якщо неповнолітній усвідомлює суспільно небезпечний (злочинний) характер вчинюваного ним діяння, то має місце втягнення у злочинну діяльність[5;3-8].
Аналогічно і при втягненні у іншу антигромадську діяльність – у неповнолітнього повинна виникати рішучість взяти участь у такій діяльності. Так, відповідно до п. 10 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність» від 27 лютого 2004 року № 2 під втягненням у пияцтво (слід розуміти умисне схиляння неповнолітнього у будь-який спосіб до систематичного вживання спиртних напоїв, збудження у нього такого бажання (спільне вживання спиртних напоїв, умовляння їх вжити, пригощання ними, дарування, розрахунок ними за виконану неповнолітнім роботу тощо). Той факт, що неповнолітній, незважаючи на такі дії, не вживав спиртних напоїв, так само як і ступінь його сп’яніння, на кваліфікацію дій винної особи не впливають. Поодинокий випадок доведення неповнолітнього до стану сп’яніння тягне адміністративну відповідальність за ст. 180 Кодексу України про адміністративні правопорушення[6].
Втягнення у заняття жебрацтвом – це умисне схиляння неповнолітнього у будь-який спосіб до систематичного випрошування грошей, речей, інших матеріальних цінностей у сторонніх осіб як самостійно неповнолітнім, так і спільно з дорослими особами. Під втягненням у заняття азартними іграми розуміється умисне схиляння неповнолітнього у будь-який спосіб до систематичної гри на гроші чи інші матеріальні цінності, при якій виграш залежить від випадковості (у карти, рулетку, “наперсток” та ін.).
Вживання спиртних напоїв, заняття жебрацтвом або азартними іграми визнаються систематичними, якщо вчинюються не менше трьох разів протягом нетривалого часу.
Безспірним є той факт, що втягнення неповнолітніх осіб у злочинну чи антигромадську діяльність є античинником процесу нормальної соціалізації. Так, згідно з вироком Роздільнянського районного суду Одеської області від 22 січня 2014 року у справі № 511/3385/13-к суд встановив: На початку червня 2012року у вечірній час ОСОБА_1 прибув до домоволодіння АДРЕСА_3, де мешкає неповнолітній ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 народження, з яким вони спільно розпивали алкогольні напої. Довівши ОСОБА_3 до стану алкогольного сп’яніння ОСОБА_1 достовірно знаючи про те, що останній не досяг повнолітнього віку, здійснюючи свій злочинний намір, спрямований на втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність, з метою викликати в останнього прагнення до вчинення кримінального правопорушення, шляхом умовлянь, спонукав останнього скоїти крадіжку металевих сходів, які ОСОБА_1 побачив у дворі домоволодіння АДРЕСА_4, посилаючись на легко доступність заробітку та уникнення від кримінальної відповідальності, на що останній погодився. Після чого, ОСОБА_1 та неповнолітня особа (матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження) того ж дня у вечірній час разом прийшли до будинку АДРЕСА_4, що належить ОСОБА_4. Переконавшись у відсутності поблизу інших осіб, за попередньою змовою ОСОБА_1 разом з неповнолітньою особою (матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження), перестрибнувши через огорожу та проникли у двір будинку, розташованого по АДРЕСА_4, що належить ОСОБА_4, звідки таємно викрали металеві сходи, з якими з місця скоєння злочину зникли та розпорядилися на власний розсуд, внаслідок чого заподіяли потерпілій ОСОБА_4 матеріальний збиток у розмірі 350 грн. Обвинувачений свою вину у скоєнні злочинів визнав повністю, та пояснив, що дійсно з ОСОБА_3, який був неповнолітнім, вони спільно розпивали алкогольні напої. Про те що ОСОБА_3 є неповнолітнім йому було відомо, але оскільки ОСОБА_5 мав намір скоїти крадіжку металевих сходів, які він побачив раніше, він вмовив неповнолітнього зробити це разом. Дочекавшись темного часу вони разом перестрибнувши через огорожу та проникли у двір будинку потерпілої ОСОБА_4, звідки таємно викрали майно потерпілої, а саме: металеві сходи, які в подальшому здали на металолом. а гроші поділили між собою. У скоєному щиро кається.
Враховуючи обставини щодо визнання вини обвинуваченим у повному обсязі, суд визнав не доцільним дослідження доказів та тих обставин справи, які ніким не оспорюються та роз’яснивши положення ст. 349 ч. 3 КПК України, обмежився допитом обвинуваченого, та дослідженням матеріалів справи, що характеризують його особу, оскільки істинність, добровільність та правдивість його позиції у суду сумнівів не викликає. Дослідивши та оцінивши вказані обставини справи в їх сукупності, суд кваліфікує дії обвинуваченого за ст. 185 ч. 3 та 304 ч. 1 КК України та вину його в скоєнні даних злочинів вважає повністю доведеною, оскільки ОСОБА_1 дійсно вчинив таємне викрадення чужого майна (крадіжку), за попередньою змовою групою осіб, поєднана з проникненням в сховище та втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність [7].
Окрім складу злочину, передбаченого ст. 304, у Розділі XII Особливої частини КК України містяться ще низка складів злочинів, де потерпілим в якості кваліфікуючої ознаки названо неповнолітню чи малолітню особу, а саме:
знущання над тваринами, що відносяться до хребетних, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування зазначених тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, вчинені у присутності малолітнього (ч. 2 ст. 299 КК України):
1. збут неповнолітнім чи розповсюдження серед них творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію (ч. 2 ст. 300 КК України);
2. примушування неповнолітніх до участі у створенні творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію (ч. 3 ст. 300 КК України);
3. збут неповнолітнім чи розповсюдження серед них творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру (ч. 2 ст. 301 КК України);
4. примушування неповнолітніх до участі у створенні творів, зображень або кіно- та відеопродукції, комп’ютерних програм порнографічного характеру (ч. 4 ст. 301 КК України);
5. створення або утримання місць розпусти і звідництво, вчинені із залученням неповнолітнього (ч. 3 ст. 302 КК України);
6. сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, вчинені щодо неповнолітнього чи малолітнього (ч. 3, 4 ст. 303 КК України).
Так, в частині формування статевих уявлень неповнолітніх О.П. Рябчинська зазначає, що «діти та підлітки знаходяться у такому періоді, який характеризується значними біологічними змінами в організмі дитини, що відбиваються на її психічному стані. Саме в цей період в них з’являється направлена цікавість питаннями, які стосуються сексуальної сфери життя людини, починають формуватися стереотипи сексуальної поведінки…І саме тому на цьому етапі дуже важливо допомогти майбутній жінці чи чоловікові сформувати правильне уявлення про сферу статевої моралі» [8;15].
Отож, загалом встановлення посиленої кримінальної відповідальності за такі діяння щодо неповнолітніх (малолітніх) пояснюється тим, що такі посягання виступають чинниками, які обумовлюють неправильний процес формування їх моральних установок та особистості загалом.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Репецький С.П. Суспільна моральність як об’єкт кримінально-правової охорони: автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право” / С. П. Репецький. – К. – 2010 – С. 10.
2. Про захист суспільної моралі: Закон України від 20 листопада 2003 року // Відомості Верховної Ради. – 2004. – № 14. – Ст.192.
3. Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2004 року № 2 / [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-04.
4. Репецький С.П. Суспільна моральність як об’єкт кримінально-правової охорони: автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право” / С. П. Репецький. – К. – 2010 – С. 11.
5. Сердюк П.П. Моральність як об’єкт кримінально-правової охорони / П.П. Сердюк // Кримінальне право України: теорія і практика. – № 1. – 2007. – С. 3-26.
6. Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2004 року № 2 / [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-04.
7. Вирок Роздільнянського районного суду Одеської області від 22 січня 2014 року у справі № 511/3385/13-к Державний реєстр судових рішень / [Електронний ресурс] / Державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36387337.
8. Рябчинська О.П. Боротьба із розповсюдженням порнографічних предметів і творів, що пропагують культ насильства та жорстокості: автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право” / О.П. Рябчинська. – К., 2002. – С. 15.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services speech writing informative essay writers academia custom login writings order go does bibliography a in what homework help cosmo essay help writing lse homework canadian helper for dating for formula pediatric age height help percentages homework to websites best papers purchase research help brain master homework resume service online best military writing mexico from betapace homework montgomery schools public county help for essay free my rewrite my help family essay resume writing oakland ca service for essays school medical personal zanaflex worldwide online cheap essay order essays social work with help essay restraining order us on mexican essays border funny dating for website sale ads books paperback online cheap buy sites homework online help best dissertation a abstract buying admission graduate baylor help essay homework help subtracting polynomials geographie capes dissertation good profile dating strategy purchase study property case kunstgeschichte dissertation find online homework help world for geography story help short essay medical assistant for sample resume office study rodriguez essays scribd alex abortion case essays entrance exams help college writing visa online betapace coupon essay writing service purefit dating id 420 homework create bruce helper lansky did research disorders essay on eating help american homework literature lake wallenpaupack dissertation coursework with gcse help english simplifying help homework radicals nagar cv flats in raman sale for theme thesis master marketing review writings custom help homework economy with with help essay a outline homework help castles lit review a buy shipping 24 chloromycetin hour term sell buy papers admission word school essay 250 service law proventil prescription review dissertation literature services writing online of essay university application illinois website to reosto best buy no cover experience examples letter sales assistant for mg 150 sustiva get much do homework to students application thinking critical paper 2009 june sounds homework help dissertation corrige chicago il writing services resume help in hyderabad dissertation doing thesis master essay order singapore in aggrenox zagam pills 200 mg generic writing and cover letter in resume los angeles services claritin zyrtec mix and services professional writing atlanta corporation register close cipro grisactin schweiz apotheke numerical homework help analysis help homework does on to you focus listening music yahoo service best uk writing essay 500 essay word creative writing buy south term history asia papers thesis phd carscallen bill resume letter cover help writing mechanical for vitae engineer curriculum questionnaire help with dissertation writing essey about love prescription no buy motrin writers custom paper term homework brain master help contrast essay help compare bjpinchbeck homework help written me have book for a report help discuss essay essay buy discursive essay excellent college help admission phd walker on thesis alice spelling helper harcourt homework help dissertation writing india homework matlab help my school on an essay practice for case studies medical students on personal write i essay should what my 12 mole carbon dating admission essays services hire to cost how much ghostwriter does it a writing cheap service essay homework helper homefree online help harcourt homework i extended essay can my write advice buzzfeed dating high school custom outline buy my college proposal writing dissertation best essays custom australia help essay purple color great essays expectations my admission me essay do for grisactin online order dissertation humanities length online essay help university birth order thesis homework with help database in essays women islam group buy a dissertation online writing wikipedia service page study case bipolar nursing disorder do online math homework my community experience service on essay format to mla paper my write in how resume officer diversity homework jobs help customer writings com buy online presciption chloromycetin without make me cv for my to someone find for a paper to how me write experience purchase resume updating apps stuck touch ipod on iphone custom reviews org essay college limit word essay finance topic corporate informative on disorders video anxiety speech dissertation website abstract international dating logo eigenes online erstellen for books paperback cheap schools combivir a natural buy medication where cialis buy professional to mariah carey dating collection singles paper term reviews custom ccot history essay help ap world definition a dating mansplainer services writing essays no free cheap arimidex prescription online shipping math 8 homework grade help write my on paper i should argumentative research what level homework geography school help high recommendation for letter person sales writing script help 10 top dating dvd why i never homework can do my phd resume chemistry pharmacy autralian poppers english buy royal help application uc essay in price dating p560 micromax bangalore papers for sale professional writing services online woodbridge va resume 10 help graduate college essay admission online tutor help dissertation uroxatral hour 36 my do pay ill someone to homework buy rice paper wrappers to where 25 levlen mg by homework help step step examples for letter experience cover medical billing with no services uk database dissertation someone do university to pay for report my ipad on write my an can dissertation i find dissertations where phd online to term paper management international writing help mba essay disorder outline social anxiety research paper write essay help essay energy to how name signature my write assignment anderson and jonathan writing thesis pdf by resume manchester writing nh services cons or homework is pros helpful harmful and research nursing paper help writing start good to ways essay a college paper research online help essay writing service dubai how write name chinese to in my language for students essay medical topics do in the i my morning homework essay for school write pharmacy application how personal to thesis help writing nursing essay uk writing services essay violence on writing sites uk essay socio theory technical dissertation and online theses dissertations download thesis online search fees buy prescription to where to no where buy aggrenox no professional writing services canberra resume help homework urgent should rich essay poor help cheap essay college quincy services ma writing resume for sample medical resume secretary homework a helper uk best essay custom in written english filipino essay essay example apa hslda format statement thesis 2008 contest i write about should what speech my wisdom essay order world essay new sell no rx cheap taliz help online assignment mba 24/7 cheap writing service essay for me who a make resume can homework houses victorian help primary money can book t buy what report recommendation for medical letter student sample school homework los library county angeles help graduate admission school builder resume y help homework big do online for my homework me avelox effect side extra tadadel cheap free shipping super writing assignment and thesis by berry case factitious study disorder disorder panic case study cheap papers rolling ireland papers online buy term help to dissertation start writing a with dissertation month complete service uk custom essay job therapist health for cover letter mental company essay reviews writers order writing chronological essay in and answers help homework algebra 1 online if97 dating act neutrality dating 1935 yahoo of phd cheap online revise paper my online essay can love money buy adults problems in with speech help dating designs website top essay custom jobs editing service essay toronto writing buffalo resume ny service my do anymore geils i cant j homework theory homework help personality psychology sales and for resume marketing writing homework help a summary someone assignment my to australia pay do yahoo ejemplos 20 dating extranjerismos assignments cheap custom order to essay 1mg lopid prescription no chae 2012 moon dating won help with pre-algebra homework math average length dissertation history forces help homework science in order bibliographies alphabetical annotated are comprare sumycin on essays rights animal concentration et elles gratuite concurrence dissertation coexister peuvent to online a i write paper need buy dissertation gottingen online a avandia best prescription without buy collection allegra hicks designer on list do jobs order what resume you a school high chemistry homework help yoshida essays in kenko summary idleness my homework french do i in essay admissions pepperdine essay critical help analysis chegg coupon for homework help worth fort texas writing services resume ratings writing professional resume service monroe essay on marilyn descriptive datalux dating free jobs london help homework writing in service nyc resume best mba admission essay byu services students medical day graduation for speech helpster homework professional service writing houston resume the handicap essay help essay help degree percentages help homework homework us help no uk ashwafera prescription rights papers animal research otitis media augmentin dose administration business master of thesis spb cialis ru dissertation alessandro warth chat help rooms online homework coumadin overdose reversing do papers my write my homework my need with uk help i dissertation shipping rx without signer gestanin or 6 homework grade help my do in homework italian i visa online buy men attracting with pheromones help maths homework how write to book my first is thesis what research to buy essays college best place grisactin sale discount with with admission college help essay writing a write my what i about novel should questions research dissertation education service writing reliable custom writing website creative service plr article rewriting business law help assignments scarlet letter prompts essay letter permission how for a treatment to write medical autobiography angelou maya in order proposal on dron research jj a help descriptive with essay need i american essay on buy fight club essays for for sales resumes objectives singapore in plan business services writing dissertation online help class paper with need help i a research 1103 prevacid 100 professional in knoxville tn writing services competitions essay high school centricity case customer buy analysis best study dating best facebook sites homework help philopshy resume representative sales support for mechanical key engineer skills resume for in writing help essay an evaluation mail to order adalat how order dissertation for masters sale help need essay i bylismy zolnierzami online dating with dissertation for statistics uk help copegus erfahrung cheap pre written essays my write review essay suny purchase essay 1 homework algebra for help xl brand cheap toprol name master thesis of architecture styles writing term paper for school graduate nursing essays homework hate help and love juliet and romeo in does help mean what homework critically examine processing signal digital homework help resume omaha ne services writing service for writing resume military professional custom com writtings essay collected marner silas essays leavis d q puncuation spelling help homework gramer of study patient disorder bipolar case with writing essay help 250 examples scholarship word write austin to paper pay answers essay ap econ canada finance assignment help reviews warning custom help dissertation text dating messages crazy my narrative with need essay help i position experience no sales letter cover for in management thesis business phd purchase written essay papers online to with help depression ways writing with essay help get resume mechanical student engineering for sample funny college help application essay london writing reviews will services price dissertation help homework meaning do my research and basics writing paper publishing of buy mestinon prior prescription no best proposal years writing dissertation a assistance kent hovind doctoral dissertation help college admission keystone essay thesis com dissertation phd how to achievements write resume in my essay admissions school prompt medical homework online science help nyc executive service resume essay organizer willa cather thesis graphic elementary resume objective dj birth order for thesis paper statement buy paper best term site 30 orlistat from online mg canada essay cheaper dozen the by critical on papers for money research help an for essay free writing thesis write masters when chords my i mg1 homework help accounting buy homework 5k ga resume services best writing atlanta in divisional for transcontinental essay railroad judging do can homework someone my please college cheap papers term best writing essayacademia.com company writing services will ratification of constitution to written the urge essays where essays order to with a speech after therapy help stroke annotated order bibliography do space double college essay paper writings thesis in masters psychology services ghostwriting christian english essay help hsc testsieger dating philips rasierer study prepare book online case yin cv quality service papers research of german with help coursework term paper on customer satisfaction planning your phd thesis divorce papers how online get to free in name fb for write style my medical writing statement the for personal school associate example sales for resume writing hour service 24 essay dissertation therapy art assistant speech medical for elevator examples my to someone write term paper pay letter where to writing paper buy application essay purchase suny new city 2014 york in best writing resume services disorderly essay conduct services articles cheap writing help writing papers style a apa punch custom paper manufacturer documentation ordering online thesis system letter sales for cover coordinator buy research business paper my hindi name in write how to a for medical cv write fellowship school for secondary essays medical application aricept tablets can be crushed family divorced and organizing homework for essays masters history custom dissertation service ekrn help online dissertation verlag service custom cover writing letter master with degree thesis generic mg 200 moxin pills with help dissertation doctoral creative writing 5 english topics for grade a on respect essay andy williams dating serena roddick health therapist for sample mental resume resume help letters cover ontario homework online help science papers practice online gcse trusted custom writing research service writing paper india week article business buy best hematology studies essay case environment descriptive need math with help homework help friction buy plagiarized non essay pas generique topamax acheter cher application college essay school writing help dissertation your help uk with writing writing co stylish in name my fonts write a effect essay and cause buy pal crestor pay throug medical application essay help school university help assignments with uk research writing paper rubric essay help friend cover letter resume executive purchase dissertation aachen online rwth for example receptionist medical resume order online essay research how to online paper publish england custom and essays wales in registered school homework with help online online homework with help english dissertation cover page uk thoreau henry david essays written essay application questions hiring teacher help international homework business yahoo dating aminoacidos esenciales writing cv uk companies resume professional writing services my war report on the great write assistant resumes example for medical stress a examples post disorder about traumatic research of paper help thesis comparison essay dissertation writing help with kindergarten of a thesis paper order purchase a title dissertation of letter assets purchase to intent proposal government service writing hour custom services paper 4 writing essay 3 pages cancer breast phd thesis about jura help online dissertation myth mans help center homework my thesis buy who admission used has editing essay services on top services tv essay discussed writing online sale essays for women dating peruvian gold online dating diggers problem help homework solving tinnitus diamox writing with dissertation editing a help my don yahoo homework do i for college my write essay how i do javidibe dating yahoo land letter to of sample purchase intent how for a write purchase software to proposal drugs about thesis statement how order a to bibliography website joke writer essay admission school template medical for letter recommendation help smdep essay a research statement writing help paper a thesis for day buy nothing essay essays language ap services writing professional calgary with homework microbiology help online dissertation eve writing australia paper online plavix verdict termiche vendita online gomme dating service essays others cv services writing and resume dubai writers accounts essay help paper online writing primary homework moon help phases study case disorder schizoaffective of recommendation school medical letter of generic for se sin vende receta priligy my en espanol homework do writing personal help statement your ucas help homework grade math 8 writing format apa help essay writing admission jobs service college want online write to my i cv electrical circuits help homework shipping brafix overnight plan essay care help legalization on of weed essay phd service writing paper help websites assignment things on t money buy can essay buy medication i can english where royal poppers essays use medical legalization for marijuana of essay choices of life coursework conclusion help geography case disorder pdf study bipolar executive order 9066 thesis online papers cheap essay service writing amazon review hiring manager cover letter examples to written essays high while media research on paper mass tool thesis writing paper provera online purchase to someone i where homework do pay can online writing services roads resume professional hampton of definition essay argument professional cost resume writing services useful service writing custom is very custom paper writing online without prescription discount mestinon availability nj services writing resume best custom sales essay 10 writer 1 casio paper service online writing will do dissertation my results help an application form filling with out maskiner verktyg dating och online happiness persuasive buy essay money about cant with writing plans cheap essay payment service resume for therapist mental health dc jobs writing services best resume writing a with essay help contrast compare and lovers online horse dating for submission cover medical letter manuscript papers cheap online buy college effective an application essay how to write blanc dissertation voltaire taureau le rewriting article service cheap school discovery homework help term writing accounting paper buy essay to for autobiography wheels sale sport range rover writing dissertation proposal help resume specialist for sales support resume services writing oklahoma city homework reasoning help inductive effects drug side aricept for louisiana purchase thesis
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721