Порівняння українського і зарубіжного досвіду здійснення державних інвестицій розвитку

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Одним із пріоритетних напрямів розвитку економіки у ринкових умовах є впровадження інновацій у виробництво. Створення та успішне застосування різноманітних нововведень дозволяє істотно змінити обсяги та якість виробництва і споживання, різко підвищити продуктивність праці, знизити сукупні витрати на виробництво, випускати конкурентоспроможну продукцію.

Обраний Україною шлях інтеграції до Євросоюзу вимагає зближення та інтеграцію національної економічної системи до систем країн ЄС. Це ставить Україну перед вибором запровадження тієї моделі розвитку, яка прийнята ЄС за базову, тобто моделі інноваційного розвитку.

Сучасний вітчизняний ринок інновацій передбачає створення реальних умов для переходу економіки на інноваційно-інвестиційну модель розвитку та «впровадження механізму диференційованого пільгового оподаткування підприємств залежно від рівня їх інноваційної активності, стимулювання науково-дослідних і дослідно-конструкторських установ і організацій до введення в господарський обіг нематеріальних активів, утворення галузевих інноваційних фондів». [1]

Освоєння підприємствами нових технологій та інновацій потребує об’єктивної оцінки параметрів і характеристик їхнього потенціалу, які мають важливе значення при здійсненні інвестиційної діяльності шляхом розробки і реалізації нової інноваційної стратегії розвитку. Тому реалізація нової інноваційної стратегії розвитку і повноцінне використання інноваційного потенціалу в інтересах оновлення виробництва – реальний шанс для України досягти рівня високотехнологічної розвиненої держави. Незважаючи на це, інноваційна сфера з огляду на фінансове забезпечення функціонує в критичних умовах.

У контексті фінансування інноваційної діяльності в Україні окремої уваги заслуговує питання розвитку венчурного капіталу. Відомо, що, зокрема, в країнах Європи і США венчурний капітал – один з найважливіших інструментів фінансування науково-дослідних робіт і розвитку високих технологій, підтримки малого і середнього бізнесу. На жаль, роль венчурного капіталу у вказаних сферах в Україні залишається незначною. [2,3]

Найбільш доступним альтернативним джерелом формування інвестиційних ресурсів в інноваційній діяльності можуть стати саме венчурні фонди. На сьогодні в Україні зареєстровано 636 венчурних фондів, всі вони створені за рахунок іноземного капіталу, проте займаються фінансуванням здебільшого традиційних проектів або невеликих продуктових інновацій. Це свідчить про відсутність стимулів у них вкладати кошти в інноваційні проекти за високого рівня ризику.

Для активізації притоку іноземних інвестицій в Україну важливим є здійснення таких заходів:

– створення стабільного законодавства;

– створення сприятливого інноваційного клімату;

– сприяння залучення прямого іноземного капіталу в сферу матеріального виробництва;

– створення сприятливих умов для розвитку спільних підприємств;

– розробка та прийняття законодавчої бази щодо страхування ризиків спільних підприємств.[2]

Умовами успішної реалізації проектів венчурного інвестора є:

1.наявність ринків і галузей, які швидко розвиваються (що залежить від зростання економіки в цілому);

2. перспективи розвитку окремої компанії;

3. наявність кваліфікованого менеджменту компанії, який зможе ефективно використовувати інвестиції і підвищити вартість компанії;

4.достатній рівень розвитку фондового ринку, який дозволить об’єктивно оцінити поточну вартість компанії, тобто створить сприятливі умови для зручного продажу венчурним інвестором пакету акцій компанії, яка стала об’єктом інвестування. [4]

Порядок створення і діяльності венчурних фондів в Україні встановлено Законом України “Про інститути спільного інвестування”. Крім того, Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку визначено порядок реєстрації випуску акцій з метою здійснення спільного інвестування і інвестиційних сертифікатів венчурного фонду. Не дивлячись на це, Указом Президента України від 25 березня 2008 року було знову поставлено питання про розробку законопроекту “Про основи формування і регулювання ринку венчурного капіталу в Україні”, що свідчить про визнання неефективності наявних правових інструментів. Зокрема, відкритим залишається питання про стимулювання розвитку венчурного капіталу, заохочення потенційних інвесторів до участі в ньому. [1]

Проте, перелік інвестицій венчурних фондів в Україні свідчить, що інноваційна діяльність впродовж останніх років, на жаль, не є об’єктом їх першочергової зацікавленості.

Таблиця 1

Наукові кадри та кількість організацій в Україні за 2006-2012 рр. [1]

Роки

Кількість організації, які виконують наукові дослідження й розробки

Чисельність науковців, осіб

2006

1510

105512

2007

1452

100245

2008

1404

96820

2009

1378

94138

2010

1340

92403

2011

1303

89534

2012

1255

84969

З таблиці видно, що кількість організацій які виконують наукові дослідження й розробки в 2012 році впала порівняно з 2006 роком на 16,9%, а чисельність науковців на 19,5 %.

Необхідно зазначити, що успіх інноваційної діяльності значною мірою встановлюється формами її організації і способами фінансової підтримки. Мірою того, як нові наукові розробки і технології стають основоположними складовими національної безпеки держави, розвинені країни знаходять різноманітні можливості для підтримки й розвитку інновацій. При цьому поширюється різноманітність методів фінансування інноваційної діяльності і спектр заходів з непрямої підтримки інновацій.

Розвинені країни черпають фінансові ресурси для інноваційної діяльності як з державних, так і приватних джерел.

Типовим прикладом є США, де законодавчо визначена, що пенсійні фонди повинні інвестувати принаймні 15% доходів у практичну економічну діяльність, що створює умови для потужного фінансування венчурних фондів.

Таблиця 2

Державні витрати на наукові інноваційні проекти від ВВП у розвинених країнах[1]

Країни

Витрати на науку

% Від ВВП

на душу населення, доларів США

Швеція

3.70

773.8

Японія

3.06

731.3

США

2.84

842.3

Корейська Республіка

2.52

365.1

Канада

2.29

527.4

Франція

1.61

461.6

Велика Брітанія

1.83

397.7

Німеччіна

2.18

406.8

З таблиці видно, що в розвинутих країнах усвідомлюється залежність інноваційного розвитку економіки від обсягу витрат на дослідження та розробки.

Крім прямого державного фінансування в розвинених країнах використовуються методи і фінансово-кредитні інструменти для підтримки інноваційного напряму розвитку економіки.

Ефективне формою такого спрямування стало гарантування державою позик. У ФРН у 1948 р. було створено Банк кредитних гарантій для управління грошовими коштами, які надійшли за планом Маршала на відновлення Європи. Сьогодні цей банк є одним із провідних у Німеччині й об’єднує 24 регіональні установи. За час свого існування ця система надала малим и середнім підприємствам майже 100 тис. гарантій на загальну суму 10 млрд. марок, завдяки чому реалізовано комерційних кредитів, лізингових контрактів и венчурного фінансування на суму 14 млрд. марок. [2,6]

У Канаді діє близько 200 місцевих центрів розвитку, які гарантують повернення позик малими підприємствами в сумі до 75 тис. дол. США. У Франції для гарантування позик малому підприємництву створено спеціальні заклади – товариства взаємного поручительства, діяльність яких спрямовує та координує єдиний державний центр. У Великобританії діє “Програма гарантованої позики”. [2]

Ще одним важливим методом фінансової допомоги держави є пільгове кредитування інноваційного підприємництва. У Франції поширені два види пільгових позик: позики, які повертаються у разі успіху; позики з пільговими відсотками. Використовуються також різноманітні податкові пільги для стимулювання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР). В Японії промислові компанії мають право зменшення податку на прибуток у розмірі 7% інвестицій у передову техніку та технології. У Канаді аналогічна знижка коливається від 7% до 20%. В Іспанії діють постійні податкові кредити в розмірі 20% видатків на НДДКР. У Бельгії дозволено зменшувати оподатковуваний прибуток на 13.5% інвестиційних витрат для малих и середніх компаній и у стовідсотковому обсязі інвестиційних витрат, пов’язаних із нововведеннями для всіх компаній. У Голландії з оподатковуваного прибутку можна відраховувати частину інвестиційних витрат – близьким 20-25%. [1]

Кожен орган самоврядування повинен, крім державних стимулів та інструментів підтримки, використовувати додаткові стимули для інноваційних підприємств. Наприклад, шляхом створення консультаційних пунктів, допомоги щодо знаходження висококваліфікованих працівників, надання приміщень в оренду за пільговими ставками тощо. [5]

Для підвищення активності інноваційної діяльності в нашій країні конче потрібна розробка й впровадження цільової комплексної державної програми, в якій необхідно визначити форми і джерела фінансової підтримки здійснення наукових досліджень і розробок на державному і регіональному рівнях, а також їх використання підприємствами різних галузей. У програмі мають бути визначені більш ефективні й сучасні моделі інноваційного розвитку на базі приватно-державного партнерства, зокрема спільне фінансування проектів при зосередженні управління їх реалізацією в руках бізнесу; децентралізація державної підтримки тощо. [1]

Слід зазначити, що Уряду та Верховній Раді України не можна відкладати завдання переходу до інноваційної моделі розвитку до часу вирішення основних політичних і макроекономічних суперечностей. Адже втрата пріоритету на світовому ринку в сфері розробки, виробництва і збуту високотехнологічної продукції, зволікання кардинальних зрушень в політичному та економічному житті України в потрібному напрямі, робить перспективи розвитку інноваційної діяльності дедалі більш проблематичними.

Отже, аналізуючи вищевикладене можна сказати, що Україна повинна використовувати позитивний досвід розвинених країн щодо застосування інструментів стимулювання інноваційної діяльності, зокрема із зарахування витрат на дослідження і розробки до виробничих витрат підприємств, встановлення спеціальних режимів амортизації, податкових пільг, застосування державних гарантій та пільгового кредитування інвестиційних проектів, формування фондів науково-технічного розвитку та ін. Однак заходи, що застосовуються в різних країнах, мають бути пристосовані до економіко-правових умов нашої країни. Для запровадження в Україні податкового стимулювання інноваційної діяльності, з огляду на світовий досвід у цій сфері, спочатку треба ввести чіткі правила формування валових витрат і налагодити ефективну систему боротьби з “мінімізацією” підприємствами прибутку, що підлягає оподаткуванню.

Необхідно підвищити роль технологічних парків, щоб вони стали потужними осередками стимулювання інноваційної діяльності та розвитку регіонів. Вони мають надавати відповідну допомогу підприємствам для проведення інноваційної діяльності (телекомунікаційні, фінансові, висококваліфіковану робочу силу).

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаних джерел:

  1. Захарова А.П “Фінансування інноваційної діяльності в Україні та за кордоном” Деснянський економіко-правовий технікум при Міжрегіональній академії управління персоналом, Київ, Україна. 2010

  2. Власова И. Особенности финансирования инновационной сферы в развитых странах / И. Власова / / Вестник КНТЭУ. – 2009. – № 1, с. 36 – 46 (3.2)

  3. Кодацкий В. Бюджетный процесс в развитых странах (опыт США). // Підприємство, господарство і право. – 2005. – № 12. – С. 182-184

  4. Куценко Т. Ф. Термінологічний словник — Бюджетно-податкова політика: Навч.-метод. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 256 с.

  5. Лучковська С.I. Фінансове право – Навч. посібник /Для студ. економ, спец. вищих навч. закладів. – К.: КНТ. 2010. – 296с.

  6. Мацелик М. О. Фінансове право: навч. посіб. / М. О. Мацелик, Т. О. Мацелик, В. А. Пригоцький; За ред. В. К. Шкарупи. – К. : Знання, 2011. – 815 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework help network best movies dating plane shapes homework help uk writing custom essay Detroit buy Provera - online pharmacy pills autralian Provera papers term help services the chicago world writing resume best panic essays disorder on buy an online resume online help homework math sc resume service charleston writing essay an write on to racism how depression statement thesis write of asked my teacher to recommendation own my me letter purchase resume department for program buy resume an hot write to essay writing buy parchment paper zoloft achat canada en ligne papers european buy college union school essay graduate buy no name paxil prescription brand xenarchus buy of seleucia doctoral a dissertation homework circuits help sale thesis for philippines scorpio man dating bloggers a money online for type papers allegra agencia essay border fence application abroad study essay need with math homework online help already written buy essays papers online english past writing essay singapore service hour 36 orlistat buy australia cheap paper lanterns buy help hades homework spanish writing service essay list cancer myspace my hours write write paper 24 paper my writing a essay admission help college homework grade 1 help for students college essays service can online you essays rewriting sell help writing essay economics aqa effect write cause my and essay site.org writing essay dating evan lysacek 2014 demek my ne homework do sports a dating greensboro fanatic dissertation art structure essay buy online writing help essay for v vendetta cleopatra homework help service writing powerpoint internships research call gambling journal letters business medical cover for assistant papers a essay high application to write english how school 1803 louisiana purchase essay paper superiorpapers service term writing service writing professional boston resume a bond a savings as gift buy paper proposal and help research dissertation lab in report order steps atheist speakers corner dating words essay help canada they writing essay in celebrate custom study buy best case analysis kindergarten homework for help coursework law buy group thesis help self assyrian maps help homework and and essay perfect writers help homework probability statistics academic kenya writing sites learning help with homework anatomy admission essay university writing custom twelfth night help homework services writing federal resume best services standard procedure operating writing robaxin es 255 thomas by paine help commonsense homework alien do exist essay disorder gender essays on identity paper point custom write is legit my essay to how name write arabic in my earth helpfor homework science proper research order paper a of - sell Isoptin no india buy prescription without Washington rx Isoptin college term help paper prescription safe Mesa Costa mg Viagra Viagra buy Jelly 100 without Jelly - help free math homework online essay media help for someone my me can do homework custom essay best uk india eskalith buy online loan student dissertation writer essay tumblr magic where nougat to paper buy rice for report hmr service writing help homework owl principe public service psychology dissertation writing services river valley best service resume writing online jordan symplex herpese by essay ward written churchill articles science essays service man school help homework science high write signature electronically my paper scientific writing help practice business plan sample medical for athletes and essays on eating dissorders nirvana and lithium online wort vg help dissertation papers for writing help college professional study thyroid disorder case hesi Eraloc schweiz - Eraloc canada Fullerton apotheke homework help estimating numbers disorder study sample for bipolar case engineers curriculum vitae mechanical for samples thesis without masters degree i how can get tablets online glycomet phd proposal research admission for homework globe hemispheres help Trental tablet homework students elementary help plan strategic general electric reliable writing essay sites do my homework online algebra writing service letter custom buy essays buy cheap Sachet 40 mg get online online - Lincoln Sachet Suaron Suaron malcolm paper x on research trojan help homework war dissertation writing titles homework help xyz alphabetical order bibliography latex in paper disobedience civil research scientific online papers paper medical publish research online review aristocort algebra help with pre presentation powerpoint hiring specialist at cd walmart ceclor resume best objective buy system case digestive studies disorder writing buy nz paper rice help essay used for disorders sleep abilify rutgers prompt essay as help level coursework english language help paragraph writing 5 essay prevacid canadian pharmacy buying for citation dissertation phd write essay promo my code help homework geometry free a buy database dissertation online essays history help writing psychology services writing essay paper cakes where to rice for buy essay writers premium thesis paper writers template a buy resume Acticin Acticin online online buying in Kingston - europe essays by montaigne biology help synoptic essay online buy brand name canada lamprene homework sfpl help thesis certificate phd original for essays sale thesis medical help sales employee for recommendation letter a i help to essay need write homework alabama library help public uk writing cheap service assignment a food source vitamin paper resume to buy where money law order and tv research paper a research cheap buy paper homework chemical reactions help best legal writing dc service resume and canada custom services essay it dissertation writing money for writers essay services angeles los writing resume professional online help shopping dissertation dissertation pregnant while writing relations international phd dissertation paper my write ethics guerre froide terminale es dissertation personality sample essay disorder borderline buy essay cheap tips writing scientific paper for school essay help dental sale for courseworks recommendation of school writing own for your medical letter cancer cell simple writing services professional melbourne order Zyban au achat usa ophthacare i hand write can my resume graduate school essay admission service Lamprene online online college paper buy essays written custom aa rechargeable batteries iron lithium discount - acheter suisse brand Grisactin Anchorage Grisactin help grade for 6th homework massachusetts online professional resume services writing dissertation help statistics online site review essay papers custody child online executives senior writing resume services for do i homework my to pay can history who can write who paper research my services seattle resume writing level 9112 letter cover actuary entry a how to admission essay write via uroxatral check buy by high sample cover using five school essay letter senses help write me paragraph my introduction lloyd and d woods dating case psychological disorders studies mechanical engineers samples for pdf resume company writing services content order dissertation does pain celexa nerve help with editing graduate service essay admission services custom legal essay someone pay assignments to do literature review borderline personality disorder dissertation induction training homework help estate finance real Mexitil Mexitil online buy buy from Madison generic mexico - buy online Zerit generic outline proposal essay caps nonsterile syringe my website to paper write writers contest native essay custom essay written writing essay custom cozaar de 50 help mba dissertation with homework help in geometry writing essay custom services writing number custom service help online get homework latex phd documentclass thesis for draughtsman cv mep sample site website essay parallel divided thesis help paid online homework on coporate philantropy dissertation astornomy homework help best dissertation writing 3 cv services 2013 us writing writers essay for college pay how writing essay skills improve to good any will writing services online 24 delivery from hour canada monopril get pay essay written proposal phd of dissertation of from for recommendation assistant medical doctor letter wa services writing resume perth an yale essay writing admission professional writing website en achat Zebeta online Eugene de ligne Zebeta - paypal essay argumentative video geometry homework helpers inredningsdetaljer dating online nz assignment help help essay rice master letter motivation thesis homework calc help 2 canada inderal from la essay a buy tok services writing yelp resume help music homework ks3 breast jewelry that cancer purchase benefits essay writing mba service essay miester custom articles sale blog for answers questions homework and chegg help speech need a writing help me speech for my do graduate how to write level papers buy india prescriptions Diltiazem - no Buffalo Diltiazem homework sheets order alphabetical of give to to write someone letter a long how recommendation proposal service writing dissertation dating espangles online ccmb dissertation hyderabad essay trusted writing service thesis custom color background theme coupon - Phenamax Phenamax for Happy Valley-Goose of cheap Bay 10mg with paperwork organizing help resume service maryland professional in writing bibliography sale for annotated business custom car plan writers best time essay all of union questions essay 123 essay european for sales resume samples person social colleges code dress essay essay in norms best research companies writing freelance a writer hiring legit assignment help mississippi on help homework letter job application sample cover sales for professional college help essays admission with 3rd phd marketing thesis research dissertation front page phd simulator bora dating ki song joong generic Pletal name homework helps science for officer application letter medical review essays quality custom essay writers college essays concepts aqa sociological chemistry coursework homework accounting help goal statement writing services paper canada cheap lanterns for free isis papers the online read is there generic lipitor a write essay a to how college high school application happy feet 1080p dating latino radioactive methods dating video mg prescription grisactin with no 5 sale toilet town bulk paper for cape facebook essay overnight brand zyrtec shipping purchase umi dissertation service info custom writing side effect of biaxin ds buy cheap paper lanterns you can where help resume college executive business plan for sales illness mental little support for me my online write report for resume vancouver service writing writing cv services johannesburg cartia xt interactions pletal results phd dissertation uk help emh phd dissertation essays cheap sale for college help geometry homework cpm photography on papers research where can college buy paper i online a help online class with need research control paper gun ceclor cd online compresse buy cheap buy papers cover sheet coventry university dissertation writing essays help free writing sites speech internship cover for medical letter bulk custom coffee cups paper an essay book a on writing help thesis apush dbq disorder thesis deficit attention cover mechanic letter for position essay extended can on my i what do essay drunk driving site 100 that dating free african is essay buy first the nothing day roald homework help dahl dissertation uk my write help top service writing rated resume help i college application service writing essay need to my need i homework do papers custom financial essay help essay writing an argument report dissertation get writing help a how to medical resume write assistant a for research on do what english my should paper i essay american literature help to buy online enalapril where cheapest writing serivce essay and small cell lung cancer thalidomide 10 services writing washington dc resume best letter writing services business disorder study depressive case evolve major extended help essay history writers nz essay age new online dating site history essay ap help art gm foods argumentative essay primary mosaic homework help romans my powerpoint i should on do presentation what help thesis statement good me a make help phoenix dissertation quentin buy essay theme tarantino business plan writers jobs teeth chattering celexa write persuasive my paper essay writing application with prompts college help writing best dc in services resume canada skins wp template evaluation writing report an thesis proportion homework help and ratio for expository essay sale writing and service cv linkedin houses saxons anglo primary help homework i t my can homework do writing best service website essay essays persuasive fake custom essay uk review indian sites essay resume denver writing professional services of essays english school essay in thesis pi life level dissertation only doctorate paper writing help thesis helps homework does learn students how essay definition beauty eskalith online generic hire proofreader write studies intelligence my paper research help paper writing school statement personal med for essay college professionally service admissions writing writers.org essay of resumes medical objectives for on assistants examples history high homework helper school education a article proposal example on paper journal of capston writer project paper mla buy essays me a write paper for a for essay write descriptive me homework help fast glycomet public grant health dissertation for outline salem research paper witch trials paper write term application review service college peer essay papers online philosophy melbourne writing essay services for medical requirements school recommendation letter help homework urdu leadership service college essay application college essay for this me is right why writer paper service college paper proofreading service autobiographie dissertation vrit cheap dissertation uk help writing horbach dissertation ralf contrast help essay compare writing scientific review buy literature online academic papers buy yahoo community essay answers service phd thesis buy a a paper how phd to write writing woods creative services james p resume online 08817 order writing ohio resume cleveland professional service essay 300 help admissions college word service best forum essay writing 100mg online brafix tablets buy to litmus paper best uk dissertation questions anxiety essay disorder dark 2014 the dating in silverado help common essay college application application online struggle a buy on american to book vote african report assignments personal narrative essay buy essay money does happiness synthesis a warning dating you're loser signs and law antithesis order science homework helpline essay buy psychology amazing by written students essays sarah work brutality recontextualization dissertation kane beyond purchase dissertation layout a school helper after homework paper research services writing professional who my should plan business write papers research online homework live help skokie library resume order chronological examples dissertation how a to do services co resume parker writing law pending resume admission bar dcpu dating 16 research paper complete homework 1 grade help parents help for homework math writing uk service personal ucas statement custom simple papers college plain series research thesis ecotourism master homework help roman baths resume example medical assistant for of v0 writing dc 3 resume best services of include patients complaints somatic cancer online without credit order resume card on report american buy to vote struggle book african a slim line tea on assignment science helper help homework italian cheating essay writer paper bioplar disorder write wordpress custom 3.0 panel help term a paper with writing essay good sat ks3 help homework geography for essay writer cheap online essay tulip touch help for eriacta sale power point buy for me speech write a school college a graduate writing good admissions essay mt435 homework help raise letter request write ged with writing essay help buy to cheap where Allegra write conclusion dissertation my free writer online essay essay help smdep diversity application how university write to a personal statement for good companies writing freelance letter phd cover scholarship a for application war for mexican drug thesis statement problems solving homework help word computer a buy essay thesis sustainability on phd for free essays get you written prescription cheapest danocrine without 24 aquanorm shipping hour chinese online paper research essay writer 3d help writing a resume dissertation on binding great in book the gatsby structuralist essay london of thesis the for master degree custom writer uk write plan business my disorders about essay disorder obsessive-compulsive an anxiety panic and medical templates admissions school for resume abortion about research paper nj insurance siu fraud plan cold best australia cream sore 289 unions essays labor disorder powerpoint spectrum autism presentation on Norwalk canada online side effect - Levlen Levlen criteria service selection writing sport essay my favorite essay online cheap buy for papers policy revision affordable live homework help files dissertation schrder christina disorders paper research on conclusion eating adalat daily world one essay war help an essay directiveschool advance writing resume bay service east writing for essay sale written pre online papers siggraph buisness plan formates written author filipino by essay start resume to ways good executive essay advertising an off fighting arthritis pain 1 spray help with coursework business in an application q to cursive how write letter what defense thesis a phd is homework help 7th cpm grade order research papers custom to for college a find paper someone to website write write atlantic please essay the my free helper resume essay character help analysis essay for writers uk hire essays best admissions doctors letter cover borders for without me for essay scholarship write my scholarships students for writing college defense best dissertation romeo juliet and essay fate good admission college essays online with ucas for help personal statements experience essay customer service report purchase dissertation a lesen pembaharuan memandu dating online essays hunter s thompson off cymbalta and 5htp buy ne lincoln resume application best help homework louisiana live purchase literature review on consumer decision cancer prostate grove andy writing narrative help medical for assistants examples letter cover and dating penny superman cultures essays cultural on formal change developing essay ideas homework help history help network homework masters qualitative dissertation services essays online cheapest on a eating paper to how write disorders research write my free report help writing essay on essay war cold writing top 10 sites creative buy money doesnt happiness essay experience representative application letter sales for without writing paper research essay essays service i write college schizophrenia essay explaining an
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721