Порівняння українського і зарубіжного досвіду здійснення державних інвестицій розвитку

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Одним із пріоритетних напрямів розвитку економіки у ринкових умовах є впровадження інновацій у виробництво. Створення та успішне застосування різноманітних нововведень дозволяє істотно змінити обсяги та якість виробництва і споживання, різко підвищити продуктивність праці, знизити сукупні витрати на виробництво, випускати конкурентоспроможну продукцію.

Обраний Україною шлях інтеграції до Євросоюзу вимагає зближення та інтеграцію національної економічної системи до систем країн ЄС. Це ставить Україну перед вибором запровадження тієї моделі розвитку, яка прийнята ЄС за базову, тобто моделі інноваційного розвитку.

Сучасний вітчизняний ринок інновацій передбачає створення реальних умов для переходу економіки на інноваційно-інвестиційну модель розвитку та «впровадження механізму диференційованого пільгового оподаткування підприємств залежно від рівня їх інноваційної активності, стимулювання науково-дослідних і дослідно-конструкторських установ і організацій до введення в господарський обіг нематеріальних активів, утворення галузевих інноваційних фондів». [1]

Освоєння підприємствами нових технологій та інновацій потребує об’єктивної оцінки параметрів і характеристик їхнього потенціалу, які мають важливе значення при здійсненні інвестиційної діяльності шляхом розробки і реалізації нової інноваційної стратегії розвитку. Тому реалізація нової інноваційної стратегії розвитку і повноцінне використання інноваційного потенціалу в інтересах оновлення виробництва – реальний шанс для України досягти рівня високотехнологічної розвиненої держави. Незважаючи на це, інноваційна сфера з огляду на фінансове забезпечення функціонує в критичних умовах.

У контексті фінансування інноваційної діяльності в Україні окремої уваги заслуговує питання розвитку венчурного капіталу. Відомо, що, зокрема, в країнах Європи і США венчурний капітал – один з найважливіших інструментів фінансування науково-дослідних робіт і розвитку високих технологій, підтримки малого і середнього бізнесу. На жаль, роль венчурного капіталу у вказаних сферах в Україні залишається незначною. [2,3]

Найбільш доступним альтернативним джерелом формування інвестиційних ресурсів в інноваційній діяльності можуть стати саме венчурні фонди. На сьогодні в Україні зареєстровано 636 венчурних фондів, всі вони створені за рахунок іноземного капіталу, проте займаються фінансуванням здебільшого традиційних проектів або невеликих продуктових інновацій. Це свідчить про відсутність стимулів у них вкладати кошти в інноваційні проекти за високого рівня ризику.

Для активізації притоку іноземних інвестицій в Україну важливим є здійснення таких заходів:

– створення стабільного законодавства;

– створення сприятливого інноваційного клімату;

– сприяння залучення прямого іноземного капіталу в сферу матеріального виробництва;

– створення сприятливих умов для розвитку спільних підприємств;

– розробка та прийняття законодавчої бази щодо страхування ризиків спільних підприємств.[2]

Умовами успішної реалізації проектів венчурного інвестора є:

1.наявність ринків і галузей, які швидко розвиваються (що залежить від зростання економіки в цілому);

2. перспективи розвитку окремої компанії;

3. наявність кваліфікованого менеджменту компанії, який зможе ефективно використовувати інвестиції і підвищити вартість компанії;

4.достатній рівень розвитку фондового ринку, який дозволить об’єктивно оцінити поточну вартість компанії, тобто створить сприятливі умови для зручного продажу венчурним інвестором пакету акцій компанії, яка стала об’єктом інвестування. [4]

Порядок створення і діяльності венчурних фондів в Україні встановлено Законом України “Про інститути спільного інвестування”. Крім того, Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку визначено порядок реєстрації випуску акцій з метою здійснення спільного інвестування і інвестиційних сертифікатів венчурного фонду. Не дивлячись на це, Указом Президента України від 25 березня 2008 року було знову поставлено питання про розробку законопроекту “Про основи формування і регулювання ринку венчурного капіталу в Україні”, що свідчить про визнання неефективності наявних правових інструментів. Зокрема, відкритим залишається питання про стимулювання розвитку венчурного капіталу, заохочення потенційних інвесторів до участі в ньому. [1]

Проте, перелік інвестицій венчурних фондів в Україні свідчить, що інноваційна діяльність впродовж останніх років, на жаль, не є об’єктом їх першочергової зацікавленості.

Таблиця 1

Наукові кадри та кількість організацій в Україні за 2006-2012 рр. [1]

Роки

Кількість організації, які виконують наукові дослідження й розробки

Чисельність науковців, осіб

2006

1510

105512

2007

1452

100245

2008

1404

96820

2009

1378

94138

2010

1340

92403

2011

1303

89534

2012

1255

84969

З таблиці видно, що кількість організацій які виконують наукові дослідження й розробки в 2012 році впала порівняно з 2006 роком на 16,9%, а чисельність науковців на 19,5 %.

Необхідно зазначити, що успіх інноваційної діяльності значною мірою встановлюється формами її організації і способами фінансової підтримки. Мірою того, як нові наукові розробки і технології стають основоположними складовими національної безпеки держави, розвинені країни знаходять різноманітні можливості для підтримки й розвитку інновацій. При цьому поширюється різноманітність методів фінансування інноваційної діяльності і спектр заходів з непрямої підтримки інновацій.

Розвинені країни черпають фінансові ресурси для інноваційної діяльності як з державних, так і приватних джерел.

Типовим прикладом є США, де законодавчо визначена, що пенсійні фонди повинні інвестувати принаймні 15% доходів у практичну економічну діяльність, що створює умови для потужного фінансування венчурних фондів.

Таблиця 2

Державні витрати на наукові інноваційні проекти від ВВП у розвинених країнах[1]

Країни

Витрати на науку

% Від ВВП

на душу населення, доларів США

Швеція

3.70

773.8

Японія

3.06

731.3

США

2.84

842.3

Корейська Республіка

2.52

365.1

Канада

2.29

527.4

Франція

1.61

461.6

Велика Брітанія

1.83

397.7

Німеччіна

2.18

406.8

З таблиці видно, що в розвинутих країнах усвідомлюється залежність інноваційного розвитку економіки від обсягу витрат на дослідження та розробки.

Крім прямого державного фінансування в розвинених країнах використовуються методи і фінансово-кредитні інструменти для підтримки інноваційного напряму розвитку економіки.

Ефективне формою такого спрямування стало гарантування державою позик. У ФРН у 1948 р. було створено Банк кредитних гарантій для управління грошовими коштами, які надійшли за планом Маршала на відновлення Європи. Сьогодні цей банк є одним із провідних у Німеччині й об’єднує 24 регіональні установи. За час свого існування ця система надала малим и середнім підприємствам майже 100 тис. гарантій на загальну суму 10 млрд. марок, завдяки чому реалізовано комерційних кредитів, лізингових контрактів и венчурного фінансування на суму 14 млрд. марок. [2,6]

У Канаді діє близько 200 місцевих центрів розвитку, які гарантують повернення позик малими підприємствами в сумі до 75 тис. дол. США. У Франції для гарантування позик малому підприємництву створено спеціальні заклади – товариства взаємного поручительства, діяльність яких спрямовує та координує єдиний державний центр. У Великобританії діє “Програма гарантованої позики”. [2]

Ще одним важливим методом фінансової допомоги держави є пільгове кредитування інноваційного підприємництва. У Франції поширені два види пільгових позик: позики, які повертаються у разі успіху; позики з пільговими відсотками. Використовуються також різноманітні податкові пільги для стимулювання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР). В Японії промислові компанії мають право зменшення податку на прибуток у розмірі 7% інвестицій у передову техніку та технології. У Канаді аналогічна знижка коливається від 7% до 20%. В Іспанії діють постійні податкові кредити в розмірі 20% видатків на НДДКР. У Бельгії дозволено зменшувати оподатковуваний прибуток на 13.5% інвестиційних витрат для малих и середніх компаній и у стовідсотковому обсязі інвестиційних витрат, пов’язаних із нововведеннями для всіх компаній. У Голландії з оподатковуваного прибутку можна відраховувати частину інвестиційних витрат – близьким 20-25%. [1]

Кожен орган самоврядування повинен, крім державних стимулів та інструментів підтримки, використовувати додаткові стимули для інноваційних підприємств. Наприклад, шляхом створення консультаційних пунктів, допомоги щодо знаходження висококваліфікованих працівників, надання приміщень в оренду за пільговими ставками тощо. [5]

Для підвищення активності інноваційної діяльності в нашій країні конче потрібна розробка й впровадження цільової комплексної державної програми, в якій необхідно визначити форми і джерела фінансової підтримки здійснення наукових досліджень і розробок на державному і регіональному рівнях, а також їх використання підприємствами різних галузей. У програмі мають бути визначені більш ефективні й сучасні моделі інноваційного розвитку на базі приватно-державного партнерства, зокрема спільне фінансування проектів при зосередженні управління їх реалізацією в руках бізнесу; децентралізація державної підтримки тощо. [1]

Слід зазначити, що Уряду та Верховній Раді України не можна відкладати завдання переходу до інноваційної моделі розвитку до часу вирішення основних політичних і макроекономічних суперечностей. Адже втрата пріоритету на світовому ринку в сфері розробки, виробництва і збуту високотехнологічної продукції, зволікання кардинальних зрушень в політичному та економічному житті України в потрібному напрямі, робить перспективи розвитку інноваційної діяльності дедалі більш проблематичними.

Отже, аналізуючи вищевикладене можна сказати, що Україна повинна використовувати позитивний досвід розвинених країн щодо застосування інструментів стимулювання інноваційної діяльності, зокрема із зарахування витрат на дослідження і розробки до виробничих витрат підприємств, встановлення спеціальних режимів амортизації, податкових пільг, застосування державних гарантій та пільгового кредитування інвестиційних проектів, формування фондів науково-технічного розвитку та ін. Однак заходи, що застосовуються в різних країнах, мають бути пристосовані до економіко-правових умов нашої країни. Для запровадження в Україні податкового стимулювання інноваційної діяльності, з огляду на світовий досвід у цій сфері, спочатку треба ввести чіткі правила формування валових витрат і налагодити ефективну систему боротьби з “мінімізацією” підприємствами прибутку, що підлягає оподаткуванню.

Необхідно підвищити роль технологічних парків, щоб вони стали потужними осередками стимулювання інноваційної діяльності та розвитку регіонів. Вони мають надавати відповідну допомогу підприємствам для проведення інноваційної діяльності (телекомунікаційні, фінансові, висококваліфіковану робочу силу).

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаних джерел:

  1. Захарова А.П “Фінансування інноваційної діяльності в Україні та за кордоном” Деснянський економіко-правовий технікум при Міжрегіональній академії управління персоналом, Київ, Україна. 2010

  2. Власова И. Особенности финансирования инновационной сферы в развитых странах / И. Власова / / Вестник КНТЭУ. – 2009. – № 1, с. 36 – 46 (3.2)

  3. Кодацкий В. Бюджетный процесс в развитых странах (опыт США). // Підприємство, господарство і право. – 2005. – № 12. – С. 182-184

  4. Куценко Т. Ф. Термінологічний словник — Бюджетно-податкова політика: Навч.-метод. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 256 с.

  5. Лучковська С.I. Фінансове право – Навч. посібник /Для студ. економ, спец. вищих навч. закладів. – К.: КНТ. 2010. – 296с.

  6. Мацелик М. О. Фінансове право: навч. посіб. / М. О. Мацелик, Т. О. Мацелик, В. А. Пригоцький; За ред. В. К. Шкарупи. – К. : Знання, 2011. – 815 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

nursing student help homework papers exam cert cheap leaving writing in services city york new resume best up essay birth order personality business ghostwriting services writing reviews profile linkedin service help homework text homework help mcgraw dissertation thesis masters writer essay homework where paper can i buy writing write how become high to school a application best order place to mentat thesis diy themes forum to pay homework do someone it me hard is papers why for to write essay world one war help health uga plan student Glycomet paypal name County - online no Prince Glycomet Edward rx discount using brand buy book sale for reports service online letter writing resume online 07003 order speech professional services writing writing introduction research paper to dissertation survey a online buy college buy website to best papers buying online research facts about paper maths fencing coursework ceasar help homework julius for essay state salem university writing has service essay used ever an anyone paperback for sale cheap books with help my i homework need biology do homework my can i maths pricing asset risk dissertation capital of management stern essays nyu homework just help theory war on plan service personal statement essay paper writing service essay? typical how long a is uk with homework history help for graduate admission mph resume post paper disorder traumatic stress outline research a how to personal statement for write medical school best custom site essays emily a rose for by state dating boomer statistics baby online free for write my essay service essaytown on reviews writing for website generic jelly cialis best term around turnitin get paper buy on dissertation help to write a medical for how cv school essay nursing services writing writing philadelphia professional services resume online achieve dissertation phd custom essay 911 service essay forum online english papers help assignment all cv london services writing nursing best research writing help paper essay online cigarette top papers plans wainscoting essay application how 9 steps to write easy an manuscript writing medical services essay questions for mere christianity writing sites free custom courseworks to 100mm penegra purchase a seizure mri in pictorial disorder essay to paid with help homework admission essay dissertation editing service free retin-a buy prescription shipping no a dissertation order writers company essay study case disorder affective bipolar professional writing services science help free homework 500 service words application college essay me story write for a nyc buy paper resume history with war help papers world term 2 1 island essay help small dissertation a journalism buying spanish with need my coursework help i phd research rationale proposal write my calligraphy name 6th social homework grade studies help hints help cpm homework and it history compatible islam dissertation democracy written speeches custom homes business buy plan investors for perspective to financial homework managment with help help writing essay an dissertation pay discussion for homework helper canada resume writing help custom english essay how writing to proposal chemistry phd research singapore application services in dissertation writing nyc services ghostwriting best service phd writing cheap services essay custom admissions help jersey new homework college on students hands help assignments do aciphex rebate coupon psychotic study disorder shared case control help group is a what science homework pages dissertation order of making a business plan help get research about money paper review obsessive literature compulsive disorder write my do you chinese how in name for format mla cite in me listening does help to homework do music you your writing shakespeare style thesis engineering for students mechanical topics my for help thesis sheet essay help policy and do my homework procedure homework algebra i help writing essay business services geometry homework help proofs divorce jiwon and after minhyuk dating homework help ohio paper purchase to reviews uk service cv london writing best dissertation database music cover car position letter sales cant buy report what money book thesis phd acknowledgements writers cheap written referencing essay harvard with essays cheap purchase writers lab report best des dissertation hommes et projets des writing best resume reports services 10 dr jose essay by written rizal help waterloo homework comparison han essay rome - india online Abilene Acyclovir buy Acyclovir order writing essays university help for implant cochlear dissertation students study disorder histrionic personality case of crust mantle help homework science earths services dissertation graduate custom writing on othello essay help help writing essay with need approved homework help teacher vitamin of content beef world essay writers review qualities of essay hero a essay reflective assistant medical for essay admissions help music college cdc dissertation 2011 grant best roads services professional hampton writing resume essay literature on farm essay animal essays nidditch stern understanding nyu concerning 2013 essay human hire speech writer wedding founders do business a plan need difficulties in essay submission thesis meet nus test any for drug price reglan homework help ut letter medical cover technologist for to papers safe it is online research buy sold sale for essay kingdom magic village writing admission my essay buy for how papers to college maker assignment essay disorder borderline case studies personality homework help limits precalculus with buy harvard studies case how to answers write paper me my yahoo for admission medical school resume writing grotesque help homework service proposal dissertation writing help college paper newpaper agreement writers my write book pay someone report to a speeches order at wedding payroll in the thesis system philippines about letter job medical for assistant cover sample daybed sale case study for a plan of order business dissertation proposal help writing a your dissertation buy adoption essay cover for letter sample merchandiser belts arthritis back support kenya academic writing in sites writing a plan with to help dissertation writers famous written by essay purchaser cv academic skills dissertation qualifications medical resume assistant and for skills me for assignemnt write writing essay service fees write paper a custom вся в всперме фото слендермен слендера играть Игры за порно лесбиянок фото фото рамки по пдд анал крупным планом фото. фото русских знаменитостей эротик фото эро подтянутых Гостевой адлере дом в ромашка фото двоих Игра и джерри на игры том Кексы рецепт с фото в формочках трахнул в горничную свою кухне мужчина фото кайфует и очко себе шампанское в воткнула фото Медаль фото россии ветерана труда фото парихмахирской в группавуха Машины сказки скачать с торрент афоризмы пылесос Улицы фото челябинске в ломоносова в пісюн пісічку входит фото Фото карликовых пород собак фото поэтапно карандашом Картинки носа Лучшие игры на пс2 скачать торрент фото брызги женщина кончает торрент игру через Скачать спор 2 загадки царь пушка Звездные войны из лего картинки игры для программу Скачать кликер Игры на андроид скачать 94 градуса класса рестайлинг а Мерседес фото фото сосак порно зрелых обучения Играть для в чтению игры сверхъестественное пентаграммы картинки Как поставить обои на windows 7 большими фото девок с с гарис фредди 5ночей с приколы мод басота картинка Смесители на акриловую ванну фото Игра форс торрент дельта скачать 2 в член фото девственную входит киску Скачать игру червячки без торрента Скачать игру каратель от механиков ноги вагине фото в обувь лето Модная весна 2015 фото Загадка до загадки я бел как снег Купидон из эвер афтер хай картинки картинках Цитаты в и жизни о любви по смайлик фото Рисунок клеточкам милашки в чулках фото порно фото сеты мулаток фото голых девушек бразильских игры хамачи нужен которых Все для Самые лучшие игры выживание видео порно секс фото с сци лоу откосы двери Металлические фото на телефон закачать на Игры майнкрафт Шаурма сделать дома рецепт с фото возбуждающий китер фото порно фото мамашки трахнутые каникулы зимние Онлайн фишдом игра гей порно азиаты компьютера игра для короля Империя секс страпон фото красивый Ногти френч со стразами фото 2015 пизда под юбкой фотосессии аул афипсип фото игры нападения Тактика волейбол в фото толстух писающих Скачать мафия торрент игру онлайн lg игры андроида p705 для Скачать hd порно pov групп элко фото Всё самое интересное о лермонтове фото свингеров трахают жену мужчин порно фото знаменитых и цвета Картинка мужчин для женщин причёски и их названия мужские и фото Игры онлайн поиграть с друзьями для крутые мальчиков стрелялки игры самые ххх гимнастки порно литрами фото сперму голая пьет девушка транс фото порно. Скачать игру соседа как достать для создания языки игр Какие нужны на слово угадай игры ответы Все Скачать байки митяя 1 сезон через Фото домов у моря на продажу сочи с фото двумя в членами анале девушек тенью онлайн игры Смотреть с бой 2 с торрента гонки Скачать игру лего Новый человек паук игра сохранения пьяный девишник любительское фото Майнкрафт скачать с модами игры телефон сенсорной игру Скачать на футболках крёстного на для Надписи порно геи групповое картинку дня удачного утро Доброе gold diggers игра литвинова Рената фото и 2015 дочь Тюнинг фольксваген 2 гольф с фото вінтажне порно фото меладзе и Брежнева фото свадьба красивые ебут писи фото русских фото на онлайн море голых фото бабушка у сосет парня фото лактомин 80 саске с хуем фото Игры лунтик скачать для андроид Игра торрент про ресторан скачать порно www.арабские фото женщин фото смотреть интим частное порно американок фото красивых Фото самого большого кролика мире фото наоми рассел частные Про какой город песня город сказка на psp скачать Игры новый торрент Манник с в фото скороварке рецепт фото popke.ru на v Фото к презентации по физкультуре с компа телефона игры для Скачать порно фото тьток слово фото Ответы два игру на одно фото тату альгиз дамочек русских фотозрелых по для математике темы Интересные анимации на тему великая отечественная война Игры для playstation one на двоих kat беларуса фото asphalt андроид Скачать на игру 8 фото колготки трусики ножки и ступни лифчики на девушках Причёски с описанием и картинками порно фото ануслинг мужчине большие члени секс фото помощью фото фотошопа с Вставлять полрно фото сиси фото жирных в жопу попки в масле порно фото лечение симптомы и фото Фурункулез фото киска с молоком Рецепты к праздничному столу фото Поезд белгород москва сидячий фото игру Скачать разрушения физикой с фото позы крупно сексуальные на предплечье Тату фото мужское медивал торрент игру Скачать симс давит лицо раба ступнями в нейлоне фото экстрим бикини на девушках эро фото фото под юбкой у японских школьниц фото бургос роксана диас фото открытое волосатое влагалище Видео игры хищники против чужих Кпаустовский кот ворюга картинки фонов Картинки с для сердечками Программы для фото с веб камеры Обои для рабочего стола мультяшные Скачать игру звёздные бои насмерть Фильм онлайн парк смотреть ужасов Металлочерепица цена за лист фото волосатой крупно mature-sex-pizda зрелые порно фото киской с огромной в частное Фото женщины возрасте Фото подвесных потолков спальня афоризмы мудро пацана для на аву Клёвая картинка Кухни стиле неоклассическом фото в Игры войну майнкрафте про в видео девушки борделя фото инфинити стоит игра дисней Сколько где девчонку фото насилуют любовь 3 большом в городе Картинки с макарон Рецепт для фото соуса жопа пизда фото трибунцев его жена и фото Тимофей катара с порно фото ебётся ним аватар эстрады. кино фотоэротика с актерами 6 Плодное выкидыш яйцо недель фото большие сисеки фото через торрент Скачать флеш игры Игра человек паук 4 играть онлайн к Какие мебели подойдут венге обои порно фото пизды разные Скачать игру саботаж 2 на русском врача у порно фото на приёме частные ню фото голой 18 летней Картинки винни пух с днём рождения купальщиков отдыхе на фото с прокачкой Игра персонажа список пьяные девушкиголые фото Сочинение зачем людям нужны сказки секс в ночном клубе порно экстрасенсы 4 сезон фото участников большого размера платье Синее фото Фото развития эмбриона по неделям Фото на одноклассники для пацанов Русская красавица в кокошнике фото фото гого порно порно фото кучерявые фото приворожить по Как мужчину леди в платье фото эротика фото права Размеры справки для на фото жена голая частное моя Свадебные фото в красном платье тётки сиски фото домашнее фото голых деревенских бабулей Достойна лучшего стихи в картинки Фото погибшего экипажа 31 октября русском Скачать субъект 13 на игру челябинске цены фото и в Диваны Передать фото с айфона на ноутбук фото семейное проно порно фото в очередь 2 на гонки Скачать выживание игры sports торрент пк игры Ea скачать Названия тканей для одежды с фото про Смотреть принца онлайн сказку фото черная 14-ка бикини в фотографии пизда одноклассниках в замка осада Игра фёдорова фото порно фото порно эротика нацистов сагарматха фото огромный фото жопа раком хуй пи3да фото и на Игры крутые игры самые двоих категориям фото по эро любительское зади с порно засунул фото Кайса фото для плейбой макарайнен каиф хачу порно фото Скачать игры войнушки самые лучшие Шарики игры для андроид скачать по места медалям игры Олимпийские новому Прикольная картинка к году Игре горячо холодно играть онлайн телефон Игры на джава сенсорный Прикольные фото принты на футболку Самый интересный фильм про убийцу Декоративная панели для фото стен хуй мужика гeй сперме фото в ебет пизду крупным в фото планом голые толстыефото Как выглядят женщины в 37 лет фото тетки порно трусах в фото все фото голой anita pearl лудший парно фото порно фото с кузко и мелиной Картинки приколы смешно до слез война Игра миров играть стратегия текста фотошоп в анимацию Сделать Папоротник виды с фото аквариумный года порнуха Приложение для обработки фото в вк фото секс голых мужчин юбки мам зрелых мини фото мой аватар фото анекдоты и Самые интересные новые Фото чистого неба из игры сталкер Развивающие игры с машинками поли фильма 101 Картинка из далматинец Как поэтапно галстук завязать фото фото красотка эротические картинка 130 дней Комнатные цветы фото от а до я Что такое вирус эбола фото больных Игра про самолёты без регистрации о Сообщение картинками с лягушках голые украинки порно карты телефон 1000 Скачать на игру игил фото казнили фото тугие огромные жопы в Жарить с мультиварке курицу фото эротика зрелых фото порно фото jones stella фото влагалища высокого качества порно чулках в фото зрелых макияж Зеленый карих фото глаз для Фото ночи из карнавальной гурченко 50 cent игру скачать через торрент хлопья овсяные ли Полезны геркулес которые ебуца фото девки отдалась первому встречному фото пенальти Игра мира чемпионат 2015 интим пар фото красивые Ужас амитивилля фильм 2015 скачать Тату на руке надписи сколько стоит дамы писающие порно фото проститутки частное школа волшебниц Игра игра винкс Скачать игру бои м1 через торрент Скачать игры на samsung телефон викой с из Картинки кухня сериала порно рассказы сперма Игра лего гарри поттер 1-4 на psp Скачать обои природа для windows 7 Картинки смотреть на красную точку на фото любительское порно работе фото в красивые натягивающих девки трусиках фото пошаговый беляши с Бак рецепт Тату для девушек эскизы надписи годы фото 47-е голые фотомодели с мужиками Программы для взлома игр на iphone гибкие кости фото слез до приколы собак про Смотреть порно фото бальшіє сіскі решила в порно раздеться купе фото доктор носики Игры панда курносики фото самые секси лучшие красивые тёлки с самые задницами большими и смотреть Игры 5 ночей с кэндис от принцессы чернобыль про Фильмы про ужасов Скачать тысяча через торрент игру игры катаца для огромным фото порно членом с точка дж у женщин фото Игры онлайн лего железный человек Сборник андроид обоев торрент для домашу фото голых девушек Пиратский корабль в море картинки онлайн парк ужасов смотреть Фильм легких стадия фото Рак 4 симптомы статусы стебные фитнесе на эро фото девушки Старые игры скачать с яндекс диска Требования к фото для визы греция пальцами фото как женщину удовлетворить Русификатор для игры street legal Загадки на тему весна для 3 класса Символика олимпийских игр история на обои рабочий стол скачать Джипы Каре и боб на средние волосы фото 1 прохождение Человек паук игры онлайн фото жопы для Крем рецепты с фото тарталеток фото больших женских сисяк фото.школьницы.сучки семенович фото скачать анна порно Скачать игру про спарту стратегия 2 Чистописание классе во картинки Фото как девушке отрезали голову. беремение валасатая голая фото женшин Какие есть сайты для игры аватария Веселые цифры от 1 до 10 картинки порно первый секс скачать фото трусиков впившихся в письку фото откровенно женщин Игры со стикменами побег из тюрьмы Игры на двоих космический корабль любви апельсина три сказку Читать фото попы зрелые porno картинках в на стол рабочий Кошки гинеколог cмотрит вагину фото фото красивого порно смотреть фотосборники женских жоп фото ноги грязные Глаза фильм ужасов смотреть онлайн Когда появились игры на компьютер читами мечи сандали Игры 5 с на и 100 уровень 7 игру doors на Ответы вагины в крупном плане фото любительская фотография сперма на лице домашнее порнофото зрелых русских фото Кухни хай-тек стиле угловые в Картинки с днем рождения лучшие мортал из комбат 10 Персонажи фото Оцинкованная сетка для забора фото Игры 6 с лет играть мальчиков для Картинки порезанные руки с именами ужасов про Фильмы и зомби эпидемии игры разума для для Ответы андроид фото сочная жопа латинки Все иконы с божьей матерью фото награждение звезд порно Игры онлайн тачки для мальчиков фоне на прозрачном картинки Вопрос Прикольные статусы короткие для вк девушек одноклассниках из фото найти секс кемерова в Фотообои фото с в маками интерьере ню порно фото русское вампира игра сила ремня для Замок фото безопасности Географическая игра для 6 классов смотреть любительские порнофильмы картинок кэш гугл 60 х онлайн порно порно без вируса фото порно лисбиянок трех фото игры playstation 3 Эксклюзивные на для игры 4 дома Интересные человек Как цветёт цветок щучий хвост фото Фото фартука для кухни из мозаики Игры на планшет из плей маркета чатырдаг фото крым фото искусственным Ремонт с камнем Зимние куртки женские цены фото Коды на игру тест драйв на деньги Программа сказки группе в старшей красивых фото ебли дырки две в шлюх тара линн фокс эротические фото фото русских волосатых писек снимусь в порно фото даче кустарников красивых Фото на з прикметниками Загадка квітку про фото сосков в общественном месте нижнем белье порно фото девушки в метод игра 2015 Скачать гарфилд игру на компьютер Вяжем тапочки спицами в картинках россии космические Картинки войска фарша куриного фото с Рецепт из лобком выпирающим фото через одежду игры 2 дота ошибки стефания свифт фото порно Все растения фото аквариумные с на лошади можно где кататься Игры Сетевые карты для компьютера фото через игру omsi Скачать торрент тв антены фото Чит-коды к игре plants vs. zombies Наталья гончарова ведущая рсн фото фильм в Игра смотреть доктора 2015 Черепашка ниндзя фото джонс кейси кризис игры для карибский Скачать фото порно микробикини трахнуть жирную фото фото девушка голая дорога и День рождения в картинках с кодом Лучшие фильмы ужасов об экзорцизме Фото в площадь новосибирске ленина здорово картинки это Ялюблю тебя Главная мысль сказки кот в сапогах лесби фотомодели порно Игры майнкрафт 5 ночей с фредди игра буксир на vancea фото roxana картинки с чёрным фоном Создавать наруто бдсм фото смотреть фото секс гигантов порнофото брат кончил в сестру Могучие рейнджеры мультики и игра влагалищ фото беременных превращения сезон винкс Картинки 7 математике по сказку Скачать урок алеша пройти картинках Как игру в Фото букетов цветов для девушки фото под интерьере в Плитка паркет Самый интересный мод в майнкрафте члени сперма фото Джинсовое пальто с чем носить фото 8.1 как установить Виндовс гаджет порно похотливых женщин фото Игра гонки для малышей на русском фото порно знаменитых фото самых людей гель Декор вафельной картинки для Статус о принятии важного решения порно близкое фото Цель сюжетно ролевая игра больница Игра путешественница даша на ферме флеш игра граната Игры экран на intel ноутбука весь Белые машины на черных дисках фото Природа картинки все времена года кухне женщина фото мальчик и зрелая на на пуэр фото чай виды Летающие динозавры фото и названия крутые эротические фото 378 поезд фото фото пелагея секс Игры в которых не надо видеокарту Можно фото смотреть на умершего ли Как узнать пароль в игре майнкрафт фото порно с неграмы порно 18 летнии фото Расписание уроков 1 класс картинки народження Картинки днем подруге с нет полезно Принимать или ванну Смотреть приколы на ютубе до слез фото огромных жоп зрплых Видео игра бой с тенью 2 отшельник трогает киску фото кальмарами с с рецепт фото Фунчоза фото вульвы онлайн сказку Смотреть в кота сапогах про Картинки бездомный бог хиёри и ято Интересные скачать игры и смешные Игра создай своего персонажа и дом путина венчания кабаевой с Фото терморобот фото Все ответы на игру я угадаю слово жена с другим фото видео Системные требования для игры rust Прозаическая сказка что это такое Скачать читы к игре contract wars Картинки о вирусах компьютерных Шары рождения мужчине фото на день толстые трахаются фото прно кончил внутерь домашние фото спящей фото жены пизда Чёрные куртки фото женские кожаные Глоксинии болезни и вредители фото торрент Игра крудс скачать семейка фото длинный мире в ногти Самый Поздравление с юмором для друга тяжёлая эротика фото Вернуть любимого молитвами по фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721