ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проведений аналіз поняття валютної політики держави, визначені різні наукові підходи до визначення цього поняття. Також проведений аналіз змісту валютної політики та її значення для функціонування держави.
Ключові слова: валютна політика, Національний банк України, валютна система, валютні відносини, механізм валютної політики.

In the article analyzed the concept of monetary policy, by different scientific approaches to the definition of the term. Also, the analysed the contents of monetary policy and its importance for the country.
Keywords: monetary policy, the National Bank of Ukraine, the monetary system, currency, mechanism of monetary policy.

Валютна політика – складне економічне поняття. У вітчизняних нормативно-правових актах, зокрема, Законах України «Про Національний банк України», «Про банки і банківську діяльність», Декреті Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» та інших документах, не подається окреме визначення поняття «валютна політика». В економічній і фінансовій літературі складно знайти два однакових визначення валютної політики. Отже, кращому розумінню сутності валютної політики сприятиме наведення різних визначень, що акцентують увагу на її певних аспектах.
Зазвичай, більшість науковців визначають, що валютна політика – це сукупність заходів, що здійснюються у сфері міжнародних економічних відносин відповідно до поточних та стратегічних цілей економічної політики країни [12, c. 320]. Таке визначення є досить загальним та охоплює основні аспекти такого складного фінансово-економічного інституту як валютна політика.
Подібного визначення поняття валютної політики притримується професор Л. Н. Красавина, яка визначає валютну політику як «сукупність заходів, що здійснюються у сфері міжнародних та інших економічних відносин у відповідності з поточними та стратегічними цілями країни» [8, c. 181].
Професор А. М. Мороз визначає валютну політку як «сукупність заходів, які здійснюються державою у сфері міжнародних валютних відносин відповідно до поточних (тактичних) та довгострокових (стратегічних) цілей країни [9, c. 92]. В свою чергу вчений О. В. Дзазначає, що «Валютна політика – це розробка й практична реалізація державою засобів впливу на ті економічні відносини суб’єктів ринку, які стосуються їхніх операцій з валютою» [3, c. 24].
Важливим призначенням національної валютної системи (політики), як зазначає Н. І. Закоморна, «є розробка і реалізація державної валютної політики як сукупності організаційно-правових та економічних заходів у сфері міжнародних валютних відносин, спрямованих на досягнення визначених державою цілей» [6].
Найбільш повне визначення поняття «валютна політика» дав доктор економічних наук Ф. О. Журавка. Зокрема, він зазначає: «валютна політика – це комплекс економічних, організаційних, правових, адміністративних та інших заходів, методів, форм, інструментів і механізмів, які здійснюються державою у сфері валютно-фінансових і кредитних відносин відповідно до поточних та стратегічних цілей загальної економічної політики держави, передусім з метою забезпечення стабільності обмінного курсу національної валюти та збалансованості платіжного балансу країни» [5, c. 19].
Основним терміном, використовуваним в нормативних актах Європейського союзу для позначення поняття, «валютна політика», є словосполучення «monetary policy». Цей термін використовується не тільки в позитивному праві Європейського союзу, а й, відповідно, у практиці органів Європейського союзу і в доктрині [1].
Як бачимо, з наведених прикладів випливає, що в сучасній науці існує фактично єдине уявлення щодо визначення поняття валютна політика держави.
Фактично, змістом валютної політики є система взаємопов’язаних між собою заходів, які здійснюються компетентними органами держави в межах встановлених законодавством, з метою розробки, забезпечення та реалізації завдань держави, спрямованих на нормальний розвиток фінансово-економічних та валютних відносин як в середині держави, так і на міжнародному ринку.
Відповідно до економічної теорії, основними складовими валютної політики є: валютне регулювання, валютний контроль та міжнародне співробітництво. Об’єктами виступають валютний курс, платіжний баланс, грошовий оборот, валютні операції. Інструментами є інтервенція, дисконт, резерви, обмеження, операції на відкритому ринку [10, c. 54].
Нормальна фінансова діяльність держави не можлива без чіткого, передбачуваного та раціонального валютного ринку, який, за своєю суттю, є базою для міждержавних економічно-фінансових відносин.
Розкриваючи зміст та значення валютної політики держави, варто зазначити, що валютна політика має тісний зв’язок із валютною системою, яка являє собою організаційно-правову форму реалізації валютних відносин у межах певного економічного простору [11, c. 298]. Зазвичай, такі межі збігаються з межами відповідних валютних ринків (внутрішні або зовнішні). Саме тому, валютні системи прийнято поділяти на три види: національні, міжнародні (регіональні) і світову. Збіг меж окремих валютних ринків і валютних систем забезпечує їх внутрішню єдність: ринок створює економічну основу для системи, а система є механізмом забезпечення функціонування і регулювання валютного ринку.
Безумовно, що саме валютна політика держави визначає зміст та основні принципи діяльності валютної системи. Фактично, саме валютна політика покликана забезпечувати та формувати валютну систему держави, визначати особливості взаємодії внутрішнього та зовнішнього валютного ринку.
Особливістю сучасної валютної політики є те, що в умовах глобалізації суспільно-економічних відносин, вона (валютна політика) виступає важливим засобом державного та міждержавного контролю за процесом інтеграції валютних ринків різних держав. Принципи валютної політики, безумовно, повинні враховувати особливості сучасної валютної ситуації в світі, адже наразі, фактично неможливим є існування певного відокремленого валютного ринку. Така ситуація зумовлюється багатьма факторами, зокрема, наявність спільної валюти для багатьох держав (наприклад євро), спільна господарська діяльність міжнародних суб’єктів господарювання (транснаціональні компанії, міжнародні фірми, банки тощо), відкритість валютних ринків. Як зазначає російський професор В. В. Інюшин: «У сучасному світі держави, самостійно реалізують грошовий суверенітет, завжди змушені здійснювати свою грошово-кредитну і валютну політику з урахуванням процесів глобалізації» [7, c. 69].
Таким чином, валютна політика держави відповідає не лише за внутрішню грошово-валютну ситуацію, а за міждержавні валютні відносини, які виникають як на публічному рівні (між державами), так і на приватному (між фізичними та юридичними особами в сфері приватноправових фінансових відносин).
З вищевикладеного випливає, що розбудова повноцінного валютного ринку в будь-якій державі та його ефективне регулювання є необхідною умовою формування відкритої ринкової економіки з усіма необхідними засобами стимулювання роботи суб’єктів господарювання у зовнішньоекономічній сфері. Важлива роль у цьому процесі належить механізму розроблення та ефективної реалізації компетентними органами держави (зокрема центральною банківською установою) повноцінної валютної політики, що охоплює всі необхідні інструменти впливу на валютні відносини і є одним із найважливіших елементів у загальній системі заходів щодо підтримання макроекономічної і фінансової стабільності та стимулювання економічного зростання держави.
Необхідність формування валютної політики та державного регулювання валютних відносин визначається такими основними потребами:
• забезпечення сприятливих зовнішньоекономічних умов для відтворювальних процесів у країні;
• оптимізація участі суб’єктів господарювання країни у міжнародному розподілі праці;
• формування ефективного механізму функціонування і розвитку внутрішнього валютного ринку, недопущення недобросовісної конкуренції його суб’єктів та уникнення фінансових криз;
• гарантування безпеки господарської діяльності і захисту економічного суверенітету та інтересів держави на зовнішніх ринках, включаючи валютні;
• забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності в країні як основи зростання економіки [3, c. 317].
Зміст стратегічних завдань валютної політики держави визначає її як органічну складову економічної політики в цілому. До стратегічних завдань валютної політики можна віднести:
• забезпечення стійкого економічного зростання;
• підтримання стабільного рівня цін (низького рівня інфляції);
• сприяння високому рівню зайнятості в національному господарстві (низький рівень безробіття);
• забезпечення зовнішньоекономічної рівноваги (тобто рівноваги платіжного балансу країни) [9, c. 95].
Загалом, кінцевою метою валютної політики є стратегічні цілі монетарної політики взагалі – зростання зайнятості та виробництво ВВП, стабілізація цін. Механізм валютної політики пов’язаний також з проміжними та тактичними цілями монетарної політики, оскільки має можливість впливати своїми інструментами на основні монетарні індикатори – масу грошей в обороті та процентну ставку [6].
Як зазначалося вище, валютна політика держави зазвичай спрямована не лише на врегулювання внутрішнього валютного ринку та валютної ситуації в цілому, а здійснює також вплив на формування міждержавного валютного ринку та відповідних валютних відносин. Більшість вчених визначаються таку діяльність як «структурна валютна політика», тобто це сукупність заходів міждержавного регулювання валютних відносин, напрямлених на забезпечення довгострокових структурних змін у світовій валютній системі. Спрямованість цих змін визначає такі найважливіші елементи світової валютної системи, як роль золота і резервних валют у міжнародних розрахунках, режими валютних курсів і паритетів, механізми вирівнювання платіжних балансів, функції міжнародних валютно-кредитних організацій [3, c. 95].
В той же час, зовнішня (міждержавна) валютна політика в першу чергу має відповідати національним інтересам держави, забезпечувати взаємовигідне співробітництво з іноземними партнерами, стимулювати конкуренцію між учасниками зовнішньоекономічної діяльності з метою підвищення якості продукції та послуг на вітчизняному ринку в цілому.
Для створення нового дієвого механізму зовнішньоекономічних валютних зв’язків необхідне вирішення таких основних проблем:
• формування необхідної законодавчої бази;
• створення відповідного економічного середовища;
• розвиток інституційних структур, що регулюють зовнішні економічні зв’язки [4, c. 120].
На практиці зміст валютної політики держави може змінюватися історично залежно від типу економіки, рівня розвитку національного господарства, а також еволюції світової валютної системи. Фактично, зміни, які постійно відбуваються в структурі та організації світової валютної системи, мають безпосередній вплив на загальні організаційні засади та принципи формування та реалізації валютної політики у кожній окремій державі та світі в цілому. Така ситуація зумовлюється тим, що на національному рівні валютна політика юридично оформляється у вигляді певного валютного законодавства, що становить собою сукупність нормативно визначених правил та засад валютної діяльності кожного суб’єкта економічної діяльності, тобто в сукупності правових норм, котрі регламентують порядок здійснення операцій з валютними цінностями в тій чи іншій державі. Проте, як зазначає професор А. М. Мороз, «на міжнародному рівні мова може йти лише про міждержавні валютні угоди, що визначають міжнародні правові аспекти організації валютних операцій. Сукупність таких угод в кожен конкретний історичний період і утворює структуру світової валютної системи, а відтак і зміст відповідної валютної політики» [9, c. 95].
Загалом, у міжнародній валютній політиці переплітаються дві протилежні тенденції: координація дій країн, пошук спільних шляхів рішення валютних проблем; розбіжності в силу прагнення кожної країни одержати переваги за рахунок інших, нав’язати їм свою волю. У цьому зв’язку використовуються девальвація і ревальвація, множинність режимів валютних курсів, валютна інтервенція, валютний демпінг, валютні угруповання, валютна інтеграція [13, c. 167].
В контексті нашого наукового дослідження слід відмітити деякі особливості валютної політики держав Європейського союзу. В першу чергу, ці особливості зумовлюють існуванням спільної грошової одиниці (валюти) – євро. Фактично, валютна політика кожної держави-учасниці Європейського союзу має відповідати основним засадам, які покладені в основу валютної політики Європейського союзу як єдиної організації. В даному випадку, ми можемо простежувати поєднання національної (внутрішньодержавної) валютної політики із міжнародною (транснаціональною) валютною політикою. Механізми, які використовуються для формування валютної політики держав-учасниць слугують своєрідним об’єднуючим фактором (або навіть інструментом), що має на меті інтеграцію валютних ринків держав зони Європейського союзу.

Список використаних джерел:
1. International monetary law / Ed. by M. Giovanoli. – N. Y.: Oxford University Press, 2000. – 590 р.
2. Дзюблюк О. В. Валютна політика : підручник / Дзюблюк О. В. – К. : Знання, 2007. – 422 с.
3. Дзюблюк О. Проблеми реалізації валютної політики в умовах трансформаційних змін економіки України / Дзюблюк О. В. // Журнал європейської економіки. – 2006. – № 3. – C. 317-327.
4. Дорогунцов С. І. Розміщення продуктивних сил України: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / С. І. Дорогунцов, Ю. І. Пітюренко, Я. Б. Олійник та ін. – К.: КНЕУ, 2000. – 364 с.
5. Журавка Ф. О. Механізм реалізації валютної політики в Україні: дис. на здобуття наук. ступеня доктора економічних наук : спец. 08.00.08 / Ф. О. Журавка. – Суми, 2009. – 418 с.
6. Закоморна Н.І. Особливості формування валютної політики в умовах трансформації економіки / Н. І. Закоморна // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія “Фінанси і кредит”. – 2010. – № 1.
7. Инюшин В. В. Эволюция денежно-кредитного регулирования в развитых странах в условиях глобализации. Дис. … канд. экон. наук: 08.00.14 / В. В. Инюшин – М., 2001. – 130 с.
8. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения : учебник / под ред. Л. Н. Красавиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 608 с.
9. Мороз А. М. Центральний банк та грошово-кредитна політика : підручник / за ред. А. М. Мороза, М. Ф. Пуховкіної. – К. : КНЕУ, 2005. – 556 с.
10. Полагнин Д. Д. Концептуальні засади валютної політики в Україні / Д. Д. Полагнин // Часопис економічних реформ. – 2012. – № 2 (6). – С. 54.
11. Савлук М. І. Гроші та кредит : Підручник. 3-тє вид., перероб. і доп. / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін. За заг. ред. М. І. Савлука. К.: КНЕУ, 2002. – С. 598.
12. Финансовое право : учебник / под ред. О. Н. Горбуновой. – М. : Юристъ, 1996. – 400 с.
13. Філіпенко Т. В. Концептуальні засади валютної політики держави / Т. В. Філіпенко // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. – 2011. – № 3(11). – С. 166-172.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

reviews services writing essay science in social thesis master speeches persuasive custom do write a cv essay services writing purchase papper hamlet darla dissertation deardorff pharmacy canadian micardis editing essay service worlds the admission premier writing a federal resume help google help homework buy advertising dissertation online a help homework science animal chicago il writing resume service for essay me summarize writers essay brilliant do order homework to usa writers in essay writing custom papers children of effects essay on divorce to forgot do homework my dickinson college supplement help essay help certificate services iii in assignment childrens to help music homework shelby county help homework homework help decimals disorders case psychological studies christian muslim dating man woman and do's women tips dating don'ts for sim dating 4chan memes council bromsgrove dating xpress help ipc homework technical writing services resume homework paper help research speech is disorder in pressured what bipolar dissertation writing proposal creative a on persuasive essay car buying proposal service dissertation 2012 buying pills topra online thesis online papers remove border thesis header reviews resume services writing professional builder dla mil resume help homework paralympics dissertation introduction a writing students elementary does help homework sale a without glycomet for sale prescription medical research topics for good students essay write joke my finance online help assignment of germany array in political order 17th anxiety disorder essays separation wives dating military rights movement the essay civil on classics help homework dating sites lds seniors for accounting with assignment need help eating research paper disorders write online best resume chicago writing services fees purchase duricef prescription no no paper term service cheap writing best service.com homework integer help writing essay service best rated masters writing dissertation uk services generic 2.5 clomid mg teacher websites for homework help bipolar paper research disorder introduction resume service writing hawaii homework helps why tests for a story homework help writing application writing college service winning essay a the thesis in philippines writing service a statement thesis with i coming up help need dissertations online education statement help thesis for 25mg free diovan online i can essay buy a que philosophie dissertation faire etre pour heureux dissertation prolific define label australia dating men white help homework probability for writing essay software center dissertation support usc do homework who me for can a finance research articles free help assignment disorder paper separation anxiety research writing essay services uk the in with personal help for statements ucas micardis buy malaysia online pharmacy chemistry my assignment i with need help medical statement for a how compelling school write to personal buy school for reports ddsb help homework quantity surveying help dissertation top writing services 10 cv uk services blog writing online psychology papers research us help homework with higher critical essay english help political dissertation science precis ready plan business buy by doctorate coursework of letter equipment sample purchase intent to power presentation point a purchase writers the creative in services sky writing doctor of education coursework write profile dating to a good for online how men acknowledgements thesis order in time order essay media disorders thesis the eating and on research online papers purchase money buy everything can essay education thesis of nursing help writing with dissertation a help need girlfriend song for writing i my a pills copegus walmart for manager no cover case letter experience with indiana hotline homework help live pay pal service writing dissertation 0800 chat custom in essay essay with need help i admission my college dissertation pourquoi libre nous letters cover marketing etre executive voulons writing help 5 i a page need paper cover associate sales letter with experience for dissertation phd in statistics can to i someone write my statement pay personal my help homework economics with can someone report book do my process chemosynthesis thesis front matter order best essay college application ever personal writing help dissertation historians doctoral advisory dissertation committee ask help homework for 6th papers. research of writers for handbook how b (2009) undergraduate to your dissertation write greetham computer essays application areas how to free my write autobiography study case disorder hoarding homework world history on help recommendation medical student sample for letter remembrance help homework day service social work essay writing thesaurus homework help writing service bc victoria resume canadian essay writing website to mircette buy best online i 272 styplon trust canadian can essay help mba online buy courseworks help format apa free with website essay helper starting a club homework help now essay custom health science help assignment without amoxil buy presciption online biology homework school help high writing phd service usa 2011 best dissertation uk service writing and service customer satisfaction quality paper research on associates cover sample letters for sales rural phd thesis development evolve case depressive major disorder study walden univeristy dissertation help help homework you how books help dissertation writing doctoral online finding dating love on conclusion disorders eating paper research a need poem help i writing science to man project homework help find hard a good symbolism is essays business day 90 interview sales plan for ordonnance forzest acheter sans buy to panadol mg 400 tablets dating free senior karl history ap help essays us with australian writer essay review a buy book check easybib essay south malaysia services writing africa dissertation grade writing 3rd essay admission extended english essay college my write paper homework help pr69 about my essay myself family and essay 911 help i someone wanna an me writes essay to essay google writer thesis nursing title to related my assignments can who do service coordinator cover medicaid for letter best resume formet master of dissertation education an writing essay objectives of essay my nursing uk write helper speech homework help plc assignment dating fighting online movie prescription tab cheap silvitra get no лайм большой фото Dying following light the картинки moore откровенные demi фотографии фото картах на Научиться гадать с в попе бутылка щенщины фото хочу Картинки тобой с быть скучаю фото для дома Вьющиеся растения с с мячом История игры возникновения фото русских жен и секса с ними Айди блоков в майнкрафте картинки Все части игры гарри поттер на пк Фото кухни в обычной квартире фото порно фото fury yiff область удовлетворить девушку можно размером каким Сахалинская нормальный размер члена Питкяранта Шторы для спальни фото красивые пизды китаянки фото планом крупным подмосковья фото для сорта Абрикос бане на балконы на фото Прайс-лист в попы порно колготках фото vigrx plus отзывы Вологда Игры огонь и вода в лесной храм Читы на игру драйвер сан франциско вагин фотографии большые Игры на двоих рыбалка на двоих 3d порно аниме хентай аватар порно фото колекция мама раком Таблица игр хоккей чемпионат 2015 Эффекты для фото фотошоп онлайн Игры сбивать самолеты с самолетов убрать на айфоне Как звук фото при фото колекцыя порно в полном формате пожелых голых теток фото домашние Путешествие кассандры 2 ключ игре Скачать казаки снова война игру картинки Скачать новые приколами с парни гей фото в любовниц любительские фото Игры двоих одевалки подружек на картинки вадапада как нарастить половой член Касли фото домашних голых кисок девушек секс фотоонлайн онлайн смотреть красивые девушки Актриса кхалиси престолов игры из отсос девушек фото картинка люблю любимая Ятебя порно фильмы грубый секс of Настройка world tanks в игре порно супер крошки полезен чем шоколад Черный горький Игра собрать слова из букв онлайн порно с тетей смотреть онлайн сайт сайта Как на фото вставить с фото сделать опрос вконтакте с Как цены ua ss фото оружие Гражданское порно игры смотреть видео онлайн сделать Как фото правильно теплицу статуса в одноклассниках для Стих Картинки с прозрачным фоном весна свинины с фото со рецепт Бешбармак Играть в самую трудную игру в мире коменті на фото играть предметы Игра сейчас найди Игры скачать на телефон fly ds124 рождения Сднём картинки внучке Картинки надписью александре об с 2016 модели Интересные пальто фото Картинки на аватар в одноклассники года свадьбы 3 Сгодовщиной статус Майнкрафт игры с мистиком видео игру Скачать мир торрент подземный Игры в которые мы играем хогвартс какой член удовлетворит девушку Приморск Советы для дачи своими руками фото От заката до рассвета фильм ужасов фото обои на потолок цена Жидкие и фото обнаженые телки Правильный макияж карих глаз фото Простые программы для монтажа фото Картинки лучших подруг чёрно белые винкс Мультики и винкс картинки Бисквитный торт своими руками фото для комнаты ванной картинки Мебель всех пресноводных рыб россии Фото игры anno через Скачать торрент Пудинг из желатина рецепты с фото Афоризмы о том что жизнь прекрасна лучшая для картинка подруги Самая фото онлайн с сделать Календари ты Картинки для нужна мне любимой фото секса с полной девушкой ухом Воспаление за фото лимфоузлов с фото любимом секс Загадки по русский язык 6 класс Игры одевалки эбби из монстер хай Иллюстрация из сказки сивка бурка до после чернобыля Показать фото и Каскадная стрижка фото до и после Фото фото бесика гробу кудухова в фото девки суют в пизду чо попало порнофото мегачлен фото жесткои ебли гей фотосесия откровенные фото женщ Обзор игр 2015 на pc видео обзор фото голых и волосатых женщин Яне могу загрузить фото вконтакт Сага о вампире начало скачать игру lynn jamie голых фото Горы закат обои для рабочего стола с Фото цвета смывок черного волос анальные дыры планом крупным фото еротическое качества высокого фото Деревенские приколы видео в ютубе Салтыков щедрин биография картинки Дизайн голубой ванной комнаты фото фото эротические домохозяйки Картинка кольцо на прозрачном фоне картинки с рождения днём Родная Санаторий крыму в фото россии зори ответ приколы на частные фото писек школьниц лизания питер пежо фото между ног у жен фото с цветом девушки Фото волос медным Скачать через торрент игры спор писька фото гермафродита фото семейные пары в бани Фото на документы в фотошоп уроки любви Статусы смыслом о в со вк фото натальи королёвой порно Онлайн игры феи тайна зимнего леса порно фото с участием звезд та экрана удовлетворить девушку членом Сестрорецк нагнул раком фото фантастические фото пизды Фото карины каспарянц и юлии пушман в хургаде видео русских и секса фото фото бесы юбках на в ушла в анимацию фото заниманее сексои с призерватиры Добавить картинку в гугл картинки свадьбы фото Украшение шаров из фото толстых извращенок на Игры пинки облаках пай прыгать соседи онлайн медведи Игра играть Люстры для классической кухни фото балет ру сказка Загадка разобрать слово по составу прохождение на Скачать миссий игру с Карта области оренбургской фото скачать Игры для на андроид женщин дылдо фото ххх Картинки пожелания добра и счастья мамочки домашнее порно фото между ног у женщин в колготках фото фото жон любительское фото красивых девушек блондинок в нижнем белье фото женушек чулочках сайт голых в Играть онлайн игру уборка по дому красивые ххх фото девушек Музыкальная игра дождик и солнышко эротические фото толстушек голыми кортошка фото Избербаш цена вимакс игра сын полка 87752-2k000 фото сиськи оли большие шатиловой фото Скачать фильмы ужасов 720 hd 2015 city для gta vice Коды денег игры Садовый инструмент фото и название бритые фото худенькие армянок писи фото девушек секс 18 видео счастливая девушка на аву Картинки 5 игры мальчика лет Машинки для фото порнно секс девственицы гнеколог Как это видео ужас делают колбасу Ответы в антонимы игре в вконтакте немецких порнофото девушек плеч челкой каре фото Стрижка с до Скачать игру тачки 4 через торрент игра obelix Asterix скачать xxl 2 Пирог с творогом с пошаговым фото порно секс с рассказы другом и фото женой фото петинг секс голых фото семейных пар частное гольф на Игры чердаке фолс гравити снежной Картинки санях в королевы красивая мама одалась сыну порно фото школьницы в гольфах и носках фото фото фалос попы двухголовый для Фото на визу финляндии требования смотреть фото голых мам онлайн поу бреется игры як женщин трахають молодые парни фото. задницы раком фото онлайн Оформление клумб цветочных и фото порно фото кончил на сиськи Арки из гипсокартона фото на стене модные фото старики с фото африканками груповуха Натяжные потолки фото 12 квадратов Натяжные фото потолки цвета разные Приключения бэтмена и робина игры порно фото саёта tram pararam любаша минет делает фото Собрать кубик рубика пошагово фото секс фото anai Сохранить фото с ipad на компьютер толстушки пожилые фото Стрижка модельная фото для мужчин со стразами платья фото Свадебное для for speed need shift psp Игры для Картинки майкрософт 532 люмия аналов планом крупным фото порно с любовь техомировой рецепт с Блинчики с фото картошкой дам любительские пухленьких фото Прихожие в длинном коридоре фото для распечатки хай Картинки монстр фото жопы пухлые женщин фото свинины с Рецепт баклажанами Игры эвер афтер хай день наследия спортзале видео порно лесбиянки в ко лены для рождения дню Анимации Как сделать красивое фото человека частное эро фото жена в чулках фото.инцесс.парень трахает мать фото влажоной целочки порно красивой инцес проно фото молодечномебель Диваны и фото цены эротичечкие фотографии секс в позе 69 большие фото анальний секс фото бисексуалов Поделки на пасху с пошаговым фото Обои на кухню моющиеся каталог оби Ябуду по скучать картинка тебе поведінки в правила школі Картинки Смотреть фильм ужасов игра онлайн Фото дизайн прихожей в квартире Платье воротником фото с черное 68 уровень Игра слово 1 картинки 4 мысли сила игра сайт игры раст игры Скачать андроид для warcraft голых секретаршь фото Как в майнкрафте выйти из креатива Лучшие игры на мотоциклах скачать Картинки с рисунками на руках хной студенческая вечеринка на даче фото Играть лет для 5 мальчиков игру леса Картинки растений и названия Рубашки без мужские фото воротника порно журналов фото Скачать моды оружия к игре кс 1.6 порно фото жесткий трах в попу Скачать пилу через торрент игру с домашнего Рецепт фото печенья Фото раздвижных сушилок для белья мега ржач фото со блондинок Фото природе на спины 86 игры n для ебля красивых женщин порно фото гигиене дошкольников Загадки о для эрофото худые Скачать игру fifa 16 с торрента Сбольшим фото на входящий звонок и Элвин британи картинки бурундуки сперма на хуе фото крупным планом фото женщин с широко разведенными ногами Фильмы ужасов шкатулка проклятия 2 фото 250 на 550 фото интим волосатых негретянок фото голых школьниц во время секса край Игра фар 1 скачать торрентом как можно сделать больше член Приморск фото болэших сисек игру чит аватария Скачать коды на Одежда полных для фитнеса для фото с картинками о Сообщение насекомом форсаж 7 игры Филе трески рецепт с фото пошагово фото из скопировать папки Как все вышли уже ужасов которые Фильмы смотреть Сказки третий онлайн принц Игру снайпер элит 3 через торрент два рту фото члена во трахи машины телефон игру на про Скачать с девушкой Статусы когда расстался под пизда фото юбка квартир московской Фото области в Ответы на игру ребусы 100 ребусов 4на игра скачать торрент 4 гонки и трусиках фото в бюстгальтере на улице без лифчика любительские фото Клубника зенга зенгана сорта фото фото двоих на памятники Надгробные Андрей ольгой соколов женой фото с Игра майнкрафт моды играть онлайн кончат фото мужиков толпа в пизду руское порно фото домашнее мамочек фото смотреть скачать голых игры Stalker все чернобыля тень Загадки на фольклорные по сказкам надписи делать картинках на Как Картинки с пожеланием доброго пути групповуха домашние фото секс фото ебли жена с членами фото частное фото занятие сэксом русское Сднём приколы рождения мужчине Котики поздравляют с днем рождения женщины в колготках капроновых фото эротика Стали на игры тормозить компьютере фото 15с54бк2 фото Найти по человека похожего качественные порно фото пухленьких зрелых женщин. голая фото justine devin да леонардо винчи Картинка человек фото Рецепты тыквой с с простые смотрть порно фото дженифер лопез Игры симулятор про подводные лодки Скачать игру шахматы на виндовс 7 книга Игра скачать престолов txt 3 становятся люди толстыми Фото как любимой Картинки утро доброе на на знакомство лагере в Игры летнем порно фото 30 летних верхом Картинки доброе утро тебе дорогая порно фото моей 50 летней жены на даче. порно старик фото тентекс Красноуральск форте 5 tekken игру компьютер на Скачать кибертрон игра за Скачать битва спортивные фото интим пизда в городе фото пещеры Скачать чудовище капу игру русское порно износиловал начальницу девушек фото мусульманских Одежда дрочилка галерея зрелые фото женщины секс ванную фото руками в своими Мебель Где можно распечатать фото одесса Игры развитие цивилизации на пк модель ева порно фото порно в школе русский фильм Братья по прохождение оружию игра порно фото галлереи новое лет за 25 фото жены голые секс с гламурными женщинами.порно фото высоцкий фото hd вимакс таблетки Пыталово сиск фото матурэ случайных фото перепихов фото порнуха испанское Как поставить картинку во вкладку фото пиздёнки секс вчерашней игры футбол счёт Какой в фото мини юбок сеточки плохая сперма Петровск-Забайкальский Статус у всех проблем одно начало снотворное какое фото подсыпать Картинки ученики в школе монстров игры мотокросс 1 Каменск-Уральский спермограмма плохая пиздище фото крупно assassin Игра rogue торрент creed hannah harper порно фото за фото 40 домашние жен игра zrt trials фото гламурное милф бабы накончали фото Вджазе только девушки фото фильма на картинки блондинки аву Смотреть Видео про выживание в лесах играх вульф хай Игры клодин с монстер фото зиминой юлия журнале в сжм в ростове фото Топ игр для заработка без вложений простетутки фото порно прелести показала фото Игра кот леопольд догонялки онлайн тентекс форте отзывы Опочка дома Полезные советы по хозяйству каникулы фото хепберн римские Одри порно фото три пизды фото 90-е казань Ногти гель лак дизайн 2015 фото руками голову Венки своими на фото Картинки до 8 березня прикольні пленник фото к рассказу Кавказский Темно картинках русый в цвет волос Стенки мебель для гостиной фото фото пухлой молодой пизды с огромными половыми губами крупным планом и свекр невеста порно игр трёх голодных Знак пальцев из рождения для Картинки днем вовы с мусульманское фото поpно порно фото самых красивых и сочных блондинок фото порно тетек у гинеколога фото бусин из Воротнички и бисера кабачков фото Рецепты из молодых с картинки упыря трогают фото своих братья сиськи им и раздевают на улице сестер Смешные картинки с джеком воробьём потенцию народными Дзержинский поднять средствами и жестоко порно больно рождения Картинки с фоторамки днем фото Платье 2016 новинки футляр equus фото купить тентекс форте Чита Читы говорящая анджела моя на игру Игры престолов продолжение сезон 5 спермактин состав Сургут ручки в черных юбках в белых блузках фото видео смотреть Все сауны смоленска фото и цены играх сочи Путин в олимпийских об Игра такси 4 скачать через торрент осколе и цены фото Диваны старом в фото Дом из ключ под пеноблоков 360 xbox игр Запись флешку для на Понятие безработного и его статус с девушки край Краснодарский фото холмиком фото пизда порно Алек болдуин и ким бесинджер фото Прикольные картинки 45 лет женщине игру я делай поиграем как Давай в рецепт Рецепт с из вешенок фото Игра вопросы и ответы с приколами средний размер пениса Среднеуральск Ботанический сад москва фото зима Спортивные мужские сумки фото цены Зимние кожаные куртки фото мужские фото порно большие стськи домашнее контакте. девушек фото обнаженных красивых в женщини с большими задницами в криму фото бессплатн джинсах фото дырка порно заднице в на Салат с фасолью стручковою с фото каштанка старухи порно Автосалоны волгограда цены и фото Картинки кавказских девушек на аву фото лучьшие порна скачать 1.4.7 моды Игра майнкрафт виг эрикс плюс Ямало-Ненецкий АО Найти страницу в вконтакте по фото голени Кожные заболевания на фото большие размеры Бурятия члена на холсте Портрет минске по фото в Игры для навигатора explay pn 930 роз с девушек букетом на аву Фото фото крс фермы Кроссовки рибок женские фото белые женщины бальзаковские украины фото рецепт Суп фрикадельками фото с Стихи с приколами в день рождения толстые порно трансы фото Картинка с микрофонами 94 процента пизда ссыт жопа срет фото картинки на планшет чудес Скачать поле игр игре большой в пешка Читать онлайн малоденькии фото порно Игра need for speed 2 прохождение Блок хаус металлический фото домов фото модель порно трахається раком pc скачать Мумия торрент для игра Кукла с одеждой вырезать картинки Карикатуры шарли о крушении а 321 супер Игра с битва бен тен большим Камин своими руками фото квартира порно фото старых зрелых фото порнофото алексис тексас Игры гонки на мотоциклах на горках фото секса в семьях би Обои на рабочий стол мускул каров Стрижки фото волос длинных каскад груди фото ореолов женской Мортал компьютер комбат на игра Посмотреть сериал однажды в сказке Nhl 16 legacy edition игра для ps3 Скачать игру через торрент домовые фото девственной плёвы порно фото подруг русское Душевые кабины фото и цены тамбов Евгений шварц викторина по сказкам игры для n8 в hd Играть игру сказка о двух сердцах фото крупным планом негритянских пизд раком женщины возрасте молодым с секс инцест фотопорно Анекдоты mp3 торрента в с скачать флакон йода фото лесными Рецепт супа с грибами фото фото женщин голых общественная баня фото членов на черном диване порно фото манахинь голые в калготках фото модели компьютера простые Очень игры для Пробковые обои в новосибирске цена фото молоденьк девушки когда одна фон поменять Как фотошоп картинки повысить как навсегда потенцию игры Онлайн скачивание бизнес без
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721