ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВИЙ ЗМІСТ ІНСТИТУТУ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ОПОЗИЦІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проведене наукове дослідження категорії «парламентська опозиція» з точки зору теорії та практики конституційного права та політичної науки. Також визначений правовий зміст та сутність парламентської та політичної опозиції як інституту демократичного суспільства.
Ключові слова: опозиція, парламентська опозиція, політична опозиція, класифікація політичної опозиції.
The article provides a scientific study of the category ‘parliamentary opposition’ with regard to theory and practice of constitutional law and political science. Also, legal significance and subject matter of parliamentary and political opposition as an institute of a democratic society is defined.
Key words: opposition, parliamentary opposition, political opposition, classification of political opposition.

Дослідження будь-якого інституту права потребує детального аналізу та вивчення його основних понять та категорій. Саме тому в першу чергу необхідно визначити та дослідити поняття «парламентська опозиція», з точки зору науки та практики конституційного права та політичної науки. Слід зазначити, що в умовах становлення та розбудови демократичного суспільства в Україні після проголошення у 1991 році незалежності нашої держави, особливо важливим є вдосконалення та реформування основних інститутів демократії. Зокрема, одним із таких інститутів є парламентська опозиція, конституційно-правовий статус якої є актуальним предметом дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців-спеціалістів у галузі права та політичної науки.
Проблеми, що стосуються конституційно-правового статусу парламентської опозиції та її правового регулювання є мало дослідженими у роботах вітчизняних науковців. Разом із тим, окремі питання, що стосуються теоретичного обґрунтування діяльності парламентської опозиції, стали предметом дослідження у роботах: В. Б. Ковальчука, Р. С. Мартинюка, О. В. Совгирі, В. М. Шаповала, В. Ф. Верстюка, Г. Г. Демиденко, Н. А. Дроботенко, О. М. Мироненка, П. П. Музиченка, Л. О. Окиншевича, М. П. Орзиха, Л. В. Гонюкової, О. Дніпрова, Ю. Д. Древаля, П. С. Кислого, Р. Павленка, Й. Рисіча, А. Ришелюка, І. М. Варзара, А. Ф. Колодія, А. І. Куліша та інших.
Політична опозиція в класичному її визначенні – це зіставлення, протидія позиції чи поглядам влади, або групам владних еліт, а в окремих випадках думці більшості населення [14]. Інститут політичної опозиції в Україні розглядається як феномен у філософському, юридичному, політологічному, історичному аспектах.
Етимологічно термін «опозиція» походить від латинського слова «oppono» – протиставляти, бути протилежним. Як зазначає У. Ільницька під опозицією у політиці передбачається протиставлення власної політики іншій (найчастіше – офіційній); виступ проти думки більшості; протидія, опір певним політичним діям, поглядам, офіційній політиці, політичній думці; протиставлення та протидія урядові, главі держави, системі влади, конституції, політичній системі загалом. Опозиція спрямована проти існуючої влади, її мета – прагнення корегування прийнятих владою політичних рішень аж до зміни влади [6, с. 48].
На думку У. Кірієнко «політична опозиція – це сукупність політичних сил, які протиставляють себе владі і беруть на себе функцію опонувати, критикувати, заперечувати існуючий політичний режим» [8, с. 77]. Д. Робертсон стверджує, що це є політичне угруповання, партія або вільна асоціація громадян, яка бажає змінити уряд та його політику [2, с. 357]. Аналізуючи вищезазначені підходи до визначення політичної опозиції, слід підкреслити, що опозиція як цілеспрямована діяльність неможлива без суб’єктів і водночас є діяльністю, в основі якої лежить протидія органам влади.
У політичній теорії опозиція визначається як політичні рухи, які відстоюють альтернативні щодо правлячої політичної сили ідейні й політичні принципи та моделі розвитку [10, с. 7]. У загальному розумінні під опозицією визначають протесну поведінку будь-якого суб’єкта політичної системи(соціологічний підхід) або конкретні політико-правові форми – політичні партії та парламентські фракції (інституційний підхід). Опозицію можна розглядати як певну сукупність відносин або як інституційно оформлений суб’єкт політичного життя і визначити її політичною силою, що домагається корекції курсу влади.
Крім того, прийнято розрізняти два змісти поняття «політична опозиція» – широкий і вузький. У широкому змісті під політичною опозицією розуміються практично всі прямі й непрямі прояви суспільного інакомислення й невдоволення існуючим режимом, у вузькому змісті – політичний інститут, сукупність відсторонених від влади політичних партій, суспільно-політичних організацій і рухів.
У загальному сприйнятті опозиційність визначається як неприйняття політичного курсу, що проводиться діючою владою. У теорії існує кілька підходів до визначення такого явища, як опозиція. Загальновизнаним є інституціональний підхід: опозицією є парламентські фракції або політичні партії, які не згодні з політикою більшості. За цим підходом можна визначити, що опозиція, таким чином, може бути різною. Вона може бути представлена в парламенті й бути парламентською опозицією, а може і не бути представлена в парламенті, і тоді вона буде політичною опозицією. Власне, тип опозиції випливає з того положення в політичному полі, яке вона займає [11]. Тим не менше, не залежно від того, чи є опозиція парламентською чи суто політичною, вона потребує чіткого правового врегулювання своєї діяльності.
З правової точки зору опозиція розглядається як організована політична сила, яка контролює і піддає критиці дії влади, пропонує альтернативний політичний курс, а також може мати на меті завоювання влади і зміну політичного режиму. Залежно від суб’єкта опозиції виділяють парламентську опозицію (яка представлена політичними партіями у парламенті та їх фракціями) і політичну опозицію (яка може перебувати і поза парламентом). Зі сказаного вище випливає, що поняття політичної опозиції охоплює більш широке предметне поле, ніж поняття опозиції парламентської. Парламентська опозиція існує на рівні фракцій, а політична, крім фракцій, включає партійні структури поза парламентом, інші рухи та об’єднання, що виступають проти офіційного курсу держави або конкретних політичних діячів [20, с. 36].
Таким чином, політична та парламентська опозиції є різними формами існування опозиції. Таким чином, складність сучасного правового оформлення опозиції полягає в тому, що відсутні чіткі критерії розмежування, який саме вид опозиції має бути унормований і статус якої повинен закріплюватись на законодавчому рівні і чи взагалі потрібно це робити.
Отже, парламентська опозиція є складовою політичної опозиції. Щодо співвідношення парламентської та позапарламентської опозиції як складових опозиції політичної, слід зазначити наступне. У роботі «Мала енциклопедія конституційного права» наголошено, що опозиційну діяльність можна поділити на два види: парламентську та позапарламентську. При цьому, у даному виданні зазначено, що у реальному політичному житті і поза ним ця діяльність здійснюється одними й тими ж політичними силами [13, с. 289].
Російський вчений А. Р. Курбанов досліджуючи поняття політичної опозиції відзначає, що термін «опозиція» є вторинним поняттям по відношенню до поняття влади і виступає як динамічна характеристика, яку можуть набувати, залежно від конкретних характеристик політичного процесу, різні елементи політичної системи (партії, рухи, елітні групи) [12, с. 146]. Подібної думки притримується інший російський науковець Г. А. Гаврілов, який стверджує, що опозиція – це відносини між двома суб’єктами з приводу домінуючого політичного ресурсу системи. У структурі опозиційних відносин можна виділити три складових: 1) владний суб’єкт, володар домінуючого політичного ресурсу; 2) власне суб’єкт опозиції – претендент на володіння домінуючим політичним ресурсом; і 3) привід, за яким у цих двох суб’єктів виникають відносини [5, с. 220].
В свою чергу, вітчизняний вчений Г. О. Федоренко під політичною опозицією в Україні розуміє парламентські фракції, групи, які не згодні з політичним курсом Президента України, Кабінету Міністрів України і не представлені у складі Кабінету Міністрів України, їх права та обов’язки і гарантії діяльності у Верховній Раді України [22, с. 13].
У західних джерелах найчастіше використовується інституційний підхід для визначення політичної опозиції, в якому істотна увага приділяється головному елементу політичної системи – політичній партії. У вітчизняній політології політична опозиція, визначена в рамках інституційного підходу і частіше називається «парламентською опозицією». Головним інституційним елементом опозиційних структур є партії, які набувають статусу опозиційних чи правлячих під час виборчих змагань [18].
Найбільш точним визначенням поняття «парламентська опозиція» на нашу думку, є визначення запропоноване О. Совгирею: «добровільне об’єднання депутатів парламенту, що здійснюється на основі права, гарантованого конституцією, законодавством або закріпленого у конституційних звичаях, які не підтримують офіційного політичного курсу глави держави та/або уряду й, як правило, не є членами політичної партії (блоку), що (який) висунула (висунув) кандидатуру чинного глави держави на виборах глави держави, як правило, не представлені у складі уряду та можуть провадити діяльність, спрямовану на зміну офіційного політичного курсу глави держави та/або уряду, та/або на легальне усунення з посади глави держави або окремих членів уряду, або його відставку загалом, та/або на контроль за діяльністю глави держави та/або уряду» [19, с. 54].
Подібний зміст парламентської опозиції виділяє С. С. Бігазієва, яка у своїх працях зазначає, що парламентську опозицію складають групи депутатів (фракції), утворені з членів опозиційних партій, які за допомогою конструктивної критики обмежують прагне до розширення влада, контролюють її дії на предмет їх відповідності загальному благу і, беручи участь у законотворчому процесі, пропонують альтернативні рішення, коригують політику влади в цілому і готові самі змінити її [4, с. 101].
Таким чином, узагальнено поняття опозиції можна визначити так: опозиція – це організована група суб’єктів, що на основі спільного інтересу веде боротьбу різними доступними засобами за можливість володіння домінуючим політичним ресурсом та, залежно від форми функціонування, може набувати таких ознак як системність та інституціоналізованість.
Важливим для розуміння сутності політичної опозиції, її суспільного призначення й ролі в процесі демократизації суспільства є розмежування на теоретичному рівні понять «опозиція як політичний інститут» та «опозиція як форма суспільного протесту» [21, с. 41]. Як зазначає вітчизняний вчений-конституціоналіст Т. Ткаченко, незважаючи на те, що опозиція як форма суспільного протесту є детермінантою опозиції як політичного інституту, перша може виникати й функціонувати навіть у недемократичних суспільствах (ОУН-УПА та дисидентський рух за радянських часів як спротив існуючому режиму), тоді як опозиція як політичний інститут може існувати лише у демократичній політичній системі [21, с. 42]. Отже, опозиція як форма суспільного протесту може функціонувати за будь-якого режиму, а як політичний інститут – лише в умовах демократії. Опозиція як політичний інститут протидіє урядовому курсу правлячої сили, здійснює конструктивну критику владних інститутів, вносить альтернативи офіційній політиці та тримає постійний контроль над владою. Її мета – прийти до влади в державі, застосовуючи методи організованої критики чинної влади та пропонування альтернативних методів вирішення питань.
Досліджуючи правову природу парламентської опозиції слід відзначити її безпосередній взаємозв’язок із системою стримувань і противаг. З цього приводу В. Філатов слушно зазначає, що система розподілу влади як механізм стримувань і противаг різних органів державної влади і багатопартійна система як механізм стримувань і противаг різних партій доповнюють один одного, захищають політичну владу від узурпації одним органом держави або однією партією [9, с. 53]. В. Бабкін відзначає, що система стримувань і противаг є важливим інструментом діяльності для опозиції [3, с. 197]. Парламентська опозиція у системі стримувань і противаг між органами державної влади і багатопартійною системою виконує функцію своєрідної з’єднуючої ланки, та водночас є практичним «реалізатором» того механізму, який закладений у цій системі. Л. Ентін з цього приводу зазначає, що певна система противаг діє і у випадку, коли робиться все для того, щоб не допустити, аби партія, яка явно домінує у парламенті (палаті), повністю підпорядковувала собі керівні і допоміжні органи і саму процедуру роботи; думка і голос меншості обов’язково мають бути почуті і у цьому одна з характерних особливостей парламентської демократії [23, с. 80].
Принагідно відзначимо, що за роки існування інституту опозиції в науці та практиці сформувалася класифікація різних видів опозиції. Зокрема, системний аналіз зарубіжного законодавства та вітчизняних і зарубіжних наукових праць у сфері дослідження опозиції дозволяє виділити наступні види опозиції за різними критеріями класифікації.
Стосовно системи влади, а також за формами дій виділяють:
• системна опозиція (лояльна);
• позасистемна опозиція (структурна, принципова).
За відношенням опозиції до представницької установи (за місцем дії):
• парламентська опозиція;
• непарламентська опозиція (політична, позапарламентська).
За змістовною спрямованістю опозиція буває:
• конструктивна;
• деструктивна.
За характером організації розрізняють:
• інституціоналізовану опозицію;
• ситуативну опозицію.
За територіальною ознакою опозиція буває:
• національного рівня;
• регіонального рівня;
• місцевого рівня.
За місцем у спектрі політичних сил виокремлюють:
• праву опозицію;
• ліву опозицію;
• центристську опозицію.
Системна опозиція поділяє основні цінності, принципи, цілі існуючої політичної системи, а заперечує лише методи та прийоми здійснення політики й не згодна з діями владних структур. Позасистемна опозиція не погоджується з основоположними засадами суспільно-політичного ладу в країні. Різниця полягає й у сприйнятті провладної більшості: для системної опозиції провладна більшість сприймається як конкурент, для антисистемної – як ворог. При цьому слід враховувати, що системну опозицію інколи ототожнюють з лояльною опозицією, а позасистемну – зі структурною чи принциповою опозицією [1, с. 213].
Парламентська опозиція складається у межах парламенту із депутатів партійних фракцій, що не увійшли до складу проурядової більшості і займають альтернативну позицію до уряду або/та глави держави. Позапарламентська опозиція представлена політичними силами, які не мають власних представників у парламенті [6, с. 48]. Свою антиурядову активність представники позапарламентської опозиції здійснюють через засоби масової інформації та різні форми протесту – мітинги, демонстрації тощо.
Конструктивна опозиція (формує змістовні, ділові пропозиції; її дії спрямовані на поліпшення якості політичного управління) та деструктивна (руйнівна, політично максималістська, радикалізована, надмірно ідеологізована; її дії спрямовані на створення перешкод у діяльності владних структур).
Інституціоналізована опозиція передбачає формальне оформлення свого статусу. Класичний приклад – «опозиція ЇЇ величності» у Великобританії, яка створює «тіньовий кабінет міністрів». Ситуативна опозиція притаманна державам із фрагментарною партійною системою, коли уряд (урядові коаліції), як і опозиція, складається і розпадається дуже швидко, залежно від актуальних внутрішніх або зовнішніх політичних ситуацій [16, с. 294].
Г. Сарторі також розрізняє відповідальну та невідповідальну політичну опозицію. Політичні сили, що належать до відповідальної опозиції ведуть боротьбу згідно з «правилами політичної гри», усвідомлюючи тимчасовість перебування як при владі, так і в опозиції. Така опозиція, критикуючи дії влади, не підриває політичних засад самої системи. Функціонування невідповідальної опозиції характеризується прагненням змінити уряд та передбачає застосування будь-яких засобів без обмежень [17, с. 88].
Крім того, існують і інші класифікації поняття «парламентська опозиція». Так, наприклад, М. В. Петрашевський виділяє фактичну, роялістську та систематичну опозицію. При цьому під фактичною опозицією він розуміє тих членів парламенту, які, визнавши офіційно загальні або корінні засади державних установ цілком справедливими, не згодні з думкою більшості відносно вирішення питань другорядних і, не звинувачуючи ці корінні засади у неправильності, засуджують уряд тільки за неправильність практичного їх застосування. Вживання назви роялістська опозиція має, на думку М. В.Петрашевського, історичний характер і використовується переважно у Франції [15, с. 741].
Розглядаючи структурування українського парламенту – Верховної Ради України – на парламентську більшість та парламентську опозицію, слід відзначити наступне. Так, В. Кампо, з цього приводу відмічає, що в Україні сьогодні «принципове значення має поділ депутатського корпусу на президентську більшість та президентську опозицію, оскільки центром державного управління виступає саме глава держави, а не уряд. Тому поділ депутатського корпусу на парламентську більшість і парламентську опозицію поки що носить умовний характер» [7, с. 5].
Отже, опозиція як політичний інститут та як форма суспільного протесту відрізняються суттю, природою, суспільними функціями, метою діяльності, тривалістю існування, політико-правовим статусом, правовим забезпеченням. Враховуючи ці відмінності, політичну опозицію як інститут політичної системи можна трактувати як легальну форму протистояння й протидії офіційному політичному курсові, що передбачає можливість і здатність здійснювати контроль, висловлювати позиції й впроваджувати альтернативні пропозиції.

Список використаних джерел.

1. Political Oppositions in Western Democracies / Edit. by R. Dahl. – New Haven ; London : Yale Univ. Press, 1966. – 458 р.
2. Robertson D. The Penguin Dictionary of Politics / D. Robertson. – Lnd. : Penguin, 1993. – 217 р.
3. Бабкін В. Д. Державна влада і політична опозиція / В. Д. Бабкін // Правова держава. Щорічник наукових праць. – 1996. – Вип. 7. – С. 197-200.
4. Бигазиева С. С. Парламентская оппозиция как институт политической системы современной России / С. С. Бигазиева // Известия Саратовского университета. Сер. Социология. Политология. – 2010. – Вып. 3. – Том. 10. – С. 100-102.
5. Гаврилов Г. А. Феномен политической оппозиции / Г. А. Гаврилов // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН. – 2012. – № 12. – С. 217-228.
6. Ільницька У. Політико-правовий статус політичної опозиції в демократичному суспільстві / У. Ільницька // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – Вип. 22. – 2010. – С. 46-53.
7. Кампо В. Проблеми правового регулювання статусу парламентської більшості та парламентської опозиції у Верховній Раді України // Політичний календар. Інформаційно-аналітичний огляд. – 2003. – № 5 (63). – С. 3-6.
8. Кириенко У. В. Политическая оппозиция: механизмы адаптации в условиях демократического транзита / У. В. Кириенко // Соціол. дослідж. сучас. суспільства: методологія, теорія, методи. – 2000. – № 489. – С. 76-82.
9. Колдаев В. М. Политическая система общества: Учебное пособие. – М., 2000. – 70 с.
10. Конончук С. Г. Парламентська опозиція в Україні: модель та провадження: Дослідження проблеми / С. Г. Конончук, О. А. Ярош. – К. : Український незалежний центр політичних досліджень, 2006. – 43 с.
11. Крига А. А. Інституціоналізація опозиції в Україні – шлях до демократизації державного управління / А. А. Крига // Державне управління: теорія та практика. Електронне наукове видання. – 2010. – № 1. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej/ej11/txts/10kaaddu.pdf
12. Курбанов А. Р. Понятие «политическая оппозиция» как теоретический конструкт / А. Р. Курбанов // Аспекты. Сборник статей по философским проблемам истории и современности. Выпуск V. М.: Современные тетради, 2008. – С. 143-149.
13. Оппозиция // Баглай М. В., Туманов В. А. Малая энциклопедия конституционного права. – М.: Изд – во “БЕК”, 1998. – С. 289-290.
14. Орловський В. К. Сутність і політичний імідж парламентської опозиції / В. К. Орловський // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Сер. : Політологія. – 2011. – Т. 175, Вип. 163. – С. 58-63. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdupol_2011_175_163_14.pdf
15. Петрашевский М. В. Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Выпуск второй (1846). // Антология мировой политической мысли: В 5 т. – М.: Мысль, 1997.-Т. 3: Политическая мысль России: Х – первая половина ХІХ в. – С. 740-744
16. Політична наука: Словник: категорії, поняття і терміни / Б. Кухта, А. Романюк, Л. Старецька [та ін.]; за ред. Б. Кухти. – Львів: Кальварія, 2003. – 500 с.
17. Політологія: підручник / За заг. ред. В. Ф. Смолянюка.– Вінниця: Нова книга, 2002. – 446 с.
18. Сас О. Теоретичні та практичні реалії української опозиції / О. Сас // Віче. – 2011. – №18. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/2711/
19. Совгиря О. Правовий статус парламентської опозиції (порівняльно-правовий аналіз): дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – 243 с.
20. Совгиря О. Правовий статус парламентської опозиції / О. Совгиря. – К. : Центр навчальної літератури. – 2006. – 263 с.
21. Ткаченко Т. Опозиція як політичний інститут і форма суспільного протесту / Т. Ткаченко // Політичний менеджмент. – 2007. – № 5. – С. 40-45.
22. Федоренко Г. О. Законодавча влада в системі розподілу державної влади в Україні: Автореф. дис … канд. юрид. наук.: 12.00.02. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2000. – 18 с.
23. Энтин П. М. Разделение властей: опыт современных государств. – М., 1995. – 174 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

residency personal statement service writing medical how write personal for best to the statement school grade geometry homework 10th help writing service in australia assignment help writing for with resume free a help business plan getting with admission college prompts essay writing writer essay a of good characteristics introduction help paragraph with buy in 150mg usa crixivan essays topic community college transfer paper arithmogons homework for help order wedding speeches bags plastic than cheaper paper are writing will service cost application buy resume best yahoo styles leadership education dissertation i literature write my how should review warming about argumentative global essay essays in time order sats papers 2 practice online year homework for magnetic help letters parents thesis homepage custom wordpress biloba-ritz mg 5 jared essays diamond on written resume buy layout anxiety case study disorders higher personal essay reflective help homework characteristics help ascaris of salesman for sample cv letter of medical for recommendation example school with coursework help business help in teen studies homework social how dissertation write for conclusion to order nyc online resume purchase purim 100mm to dissertation de droit mthode constitutionnel profile member married dating discreet no mg script Naprosyn Naprosyn 120 Whitehorse - professays custom writing school purchase papers help resume need chulas online dating fronteras custom essays legit do assignments buy camera shoot paper homework help geography ks3 for thesis proposal ppt phd writing and thesis free anderson download assignment by paper for sale english augusta writing resume ga services who wants to for write me my essay homework mechanical help engineering pay serve someone to papers for allen paper sale admission sample resume health worker mental for dating online a bienvenidos dongmakgol tori victorious dating and beck order paper research of process buy i cheap paper where bags can cheap prescription without purchase carafate chicago suburbs writing resume services statement personal writing ucas personality essay disorder antisocial failure follow to essay orders writing on critical essay candide poetry assignment my research start i how writing do paper london resume writing ontario services can we improve education how essay service college entrance writing Cary Neurontin Neurontin prescription - online prescriptions no 500mg student descriptive essays annotated maker bibliography fractions simplification of homework arithmetic help homework alegbra help wrapping paper christmas online australia buy writing custom com essay want what essay something makes to buy you time essay buy an on essay help nyu admissions in remote phd sensing dissertation psychology buy paper research a to paper help research with introduction diego service san military writing resume on literature online review ordering system for coding presentation medical powerpoint tinder apdcl dating site timeline doctoral thesis get online military discharge papers paper products graduation cheap homework help www.mcdougallittell.com letter business template offer purchase write online papers term for preparation material essay in ordering writing type essay of puns dating through learn essay play children do need resume help for a free writing 7e writers custom dissertation marks hocking dating anchor persuasive purchase essay me for essay 123 best services resume writing essays are written cause-and-effect why essay write best me site for essay with i do life should what my buy resume a examples office medical for resume receptionist paper mba research buy sale for weed rolling papers school essay writing help middle for essay sys orders available net writers dokokade nakushita aitsu aitsu dating no online residency personal statement service medical writing report service purchase book medical resume sample for biller paper management research writer funny essay services executive ghostwriting coursework borders maths gcse buy generic online Neoral dating boyfriend daughters robert schimmel pay buy visa methotrexate by online best services usa dissertation today writing custom study case practice papers online reasoning verbal 11 place to on thesis belonging ara go eng dating running man sub review essay services professional writing on service xl dissertation customer comment bonne rediger une dissertation safe a without buy prescription luvox pills writing in australia service assignment pay paper written to a have usa custom writing essay services doctoral dissertation your help neediness in mind dating calm down homework ks3 english help essay cheap paper writing thesis between writing and research difference help math discovery education homework lee dating honey peer help pressure writing statement thesis a help writing academic centre online day ship Charboleps pharmacy Charboleps usa 3 mysoline paypal buy online thesis writing paper help paper apa writing an research help services resume albuquerque writing in nitroglycerin del beneficios between drama theatre and essay difference louisiana essay purchase thematic for sales executive resume essay, exploratory autism Lafayette buy 5 - without Sinte prescription mg prescription Sinte without of bibliography order how cursive write my to name in custom papers essay short write answer assignment my question life homework with help science buy best Phoenix Sachet Taicold Sachet online acquiring Taicold by - pay visa writer software free essay thesis design phd art owl.english.purdue.edu essays site narrative http buy 150mg in vpxl usa help need essay question with series history chicana la mujer border between essay mexicana latina admission sale add for paper master thesis networking paper online textured i do how can my cv cheap essay punch that application essays college worked a purchase dissertation grant written essay for your you have managers for office resumes medical Effexor cheap free shipping purchase Effexor no buy - Lansing medication prescription for challenge essay men on empowerment women essay service professional writing writers father service speech of writing the bride thesis frq help homework help find i am help who essay who can term write paper my no custom essays plagiarized help discovery homework services writing resume engineering application best college essays in buy australia to paper litmus where help junior homework woodlands school maths undergraduate writing assignment service a speech to hire write someone proposal banking dissertation internet admission for personal college essays ed pack refill pack medium cheap Benicar buy online help paper research introduction ks3 ict help homework resume distribution engineer cover for medical letter office secretary Сказка о царе салтане полёт шмеля игра провода про топлесс фото сиськи в красивых русское порно чулках при не вязке кошку Кот подпускает ххх трансексуалки фото Игры барби потайная дверь одевалки Игры рыцари на пк скачать торрент Онлайн надпись на фото с эффектами фото делать Что делать нечего если порно.фото.бабы.за.60.онлайн фасолью кириешками с Салат фото и порно фото поцелуи груди мужчин скачать для Рамки для фото солдата Что матрёшки есть у игре в Скачать игру варкрафт ворлд онлайн Alcatel one touch pop 3 5025d фото от уф игры фирмы смотреть фото порно попки в стрингах раком в чулках Скуби ду таинственные топи игры 3d секс с монстрами фото Зима картинки на рабочий стол 2016 Как новый украсить дом год на фото с порно сайт секса фото а между ног рука фото плинтус Напольный интерьере фото в скачать Железный человек 2 игра скачать природа андроид Обои на длину Родники увеличить как пениса с могу Не фото телефона отправить одним словом невеста Игра жених и фото пизды крыпнм планом Фото девушек нижнем белье без лица orsoyla фото laura 12 сказка Словацкая месяцев читать оформление салфеток бумажных на стол фото лучики добра фото видео в сесиях обнажёных фото фото верту в украине цена Телефон Картинки держись от меня подальше порно фото ххх беспл узбечка связать сказки эльфом фото секс с орка eador игра читы порно фото девушек в домашних трусиках и в Мягкая пензе мебель цены фото Обои на бекетова в нижнем новгороде фото влагалища молодой 5 Деловая учащихся класса для игра на телефона порно скачат фото дехканин картинки Английский язык овощи в картинках фото крупно писка попка девушек поздравления днем картинках с водителя голодные актеры фильма 2 игры Все потенцию влияет на мята как музея Фото в айвазовского феодосии temp Core windows скачать 7 гаджет нурлатские школьницы в мини юбках фото про Ужасы маньяков психопатов и Фото ракушки в высоком разрешении and sandals swords с читами Игра 2 секс порно фото в ресторане на крупным планом фото Реальные реальной жизни феи в в сотрудников Фото кителе полиции Гонки игры для мальчиков играть Навага в духовке рецепты с фото фото экстримальное бдсм в ла кроссе игра Печенье быстро маргарине фото на с девчонки фото фоткают свои дома животики переводится на Игра английский как фото сексуальных азиаток в мини юбках со стрингами цветами Украшение волос для с фото смотреть онлайн порно мама трахается www.фото целку рвут клеить Как стыковкой прямой обои с жопа толсая фото писка фото гоолых сосок Как в игре чашка петри менять скин гиг порно горячие пьяные секс мамаши и их блядские оргии с молодыми хуйцами фото Фильмы ужасов новые которые вышли возбуждённые женские соски фото анал качественное фото Русский водила 2 на байкал игры порно фото голой милли морис секс втроем первый раз частное фото цельсиор 20 фото Продажа домов в бессоновке с фото вагин фото у видео и зрелых огромный резиновый член в пизде.фото Игры для девушек маникюр и педикюр Как скачать игру с интернета ютуб ногами с фото длинными можно игры карты поиграть Какие в фото секс звёзд русское видео папа порно лечение лишай фото Плоский розовый Картинки моя кубань мой дом родной joymii ariel фотосет simona kari на Оригинальные 23 февраля загадки алсу фото нижнего в платье без белья фото охуенных минетов фото интимные домашние фото голых женщин Картинки маникюр педикюр с цветами Чужой против хищника игра чужой фото форма ссср ню школьная порно фото с фруктами hd Файлы статистики игр что это такое емельяненко и Александр фёдор фото Рецепт приготовления хычины с фото крупно мохнашек порнофото 3 playstation super фото Sony slim фото фотомоделей интим винкс фото сумка полно фото зрелых дам Немецкая окрас овчарка фото черный нид спид Коды фор игре вантед мост Играть в игры для малышей 3 лет платьях паркер в джессика сара Фото фото секса сайты с порно мать и два сына Загадка что за ребятки на пеньках фото свинина из Блюда рецепты с ххх фото отец и доч Игра гта сан андреас коды на зомби технологии лист по Титульный фото Плов с мидиями в мультиварке фото Как правильно варить полезную кашу результаты vigrx Сольвычегодск и порно до видео с 35 43 фото horsez игры Скачать торрент через на планшет игра андроид Скачать Рецепт торта со сгущенкой с фото картинки качоки скуби ду проклятие Игра монстра 4 гонки американские машинах Игра на с медисон кели пореофото крупным планом пихают лет фото как поезде масяня Прохождение игры новая игра в по играть Игры сети интернете Игра асфальт 6 скачать на андроид попа красивая с раком фото дырочкой Клеим декоративный камень на обои все фотогалереи голой сторми дэниэлс Персонажи сказка о царе салтане толстыми секс мамочками с порно фото домашние порно фото насти Солянка без картошки рецепт с фото обнаженные девушки фотографируют себя Смотреть видео игры в тылу врага 2 круглые большие попы раком фото фотосессия транссексуалов 18 20 лет беремные ебётся фото фото трансвеститов трахают фото бляди ретро игры gjcnhjqrf Гадкий утёнок сказка главная мысль с порно размером 4 девушек фото телефона с Играть онлайн в игры Чтение сказок во 2 младшей группе Новинки игр скачать с торрента член фото нутри из Скачать игры 1.8 ггц через торрент фото vc молодой фото хорошой спермы игра medal honor Прохождение of Скачать игры про рыцарей от 3 лица фото пизда польщая с рецепты Салат фото креветок с фото лижут и целуют попку Ответ на 31 уровень игры кто поет Скачать игру sims 2 полную версию контакте в фото домашнее порно голая девушка на бильярде фото негри только негри жопа фото прозрачно платье фотосессия звездные тела порно без фотошопа фото Стильные шкафы-купе в спальню фото смотреть Приколы танками с онлайн прически на короткий волос фото на выпускной фото латинка море на голая фото в порно позе девушки чулках раком в про анекдоты медиков с Прикольные Авторские права на настольные игры унеча фото музей руками фото своими для Шкафы кухни фотосессии ретро эротические фото жесткого бандажа фото молодых жон порно в мамочек членом ротике с фото Играть в игру кота феликса онлайн фото жен изменяющих на курорте женщин трах фото подробно старых порно видео и фото с ольгой орловой Картинки на рабочий стол фото цветы Игры на каникулах монстры бродилки порно фото зрелой женшине секс.фото мамиаши Интересная информация для 6 класса Как убрать низ живота в картинках фото жена Хворостовский и дмитрий Фото формы для российской полиции фото мартин остен лицо Вставить картинку онлайн в Теория игр и исследование операций Когда играешь в игры чёрный экран в улитку в боб игры онлайн Играть обучению Скачать чтению по игру Игра часть прототип 1 прохождение толстушка голая дома порно фото порнофото голых красавиц транссексуалок Маша и медведь видео игры смотреть порно жены фото sw девушки в обтягивающих брюках джинсах картинки фото ам Смотреть игры прохождение няма смотреть мини бикини порно на компьютер игру питомца Скачать Фото угловых кухонь в интерьере Что такое god игры для xbox 360 поро фото секса на потенцию влияет как мак дед фото внучку выебал 20 интересна Чем модельера профессия бц оптима фото картинки го всемирный день 1марта Игры на андроид кот том скачать фото мать лезби с дочерью stories скачать city vice гта Игра фото дамы эро сорокалетние Платье летнее на каждый день фото молодоженам в подарок фото Букеты в торта и Рецепт пене негр фото панель боковая xp гаджеты Windows планом домашнее скачать письки фото крупным красивые Игры для планшета скачать бегалки Ниссан жук цена фото комплектация выпускницы школ фото видео эротика с дамы обнаженные фото хорошими достоинствами Изделия фоамирана схемы и фото из много волос на пизде фото порно фото жопу клитор Игры видео чужие против хищника Белки фильм ужасов скачать торрент сезон 38 уровень игре в 100 дверей с Вкуснейшие беляши фото рецепт кала порно поеданием с фото олигоспермия у мужчин Сахалинская область порно модели фотоссесит статус я Любимый тебе по скучаю фото голые и мокрые Фото девушек моделей в купальниках Чехлы для телефона с картинками Похожие игры на игру битва за трон эротические девушки плейбоя блондинки черных чулках фотографиях с рождения днем Картинка для кати фото девушек рузаевка мордовия интим предметы фото порно ввагине русское домашнее фото со зкелыми Яблоня сорт орлинка описание фото онлайн Сказка маша и миша смотреть пасьянс скачать паук Игра карты про богатырей царевну Сказка и семь сейчас фото ребята и тогда и Элен фото людей Соединить с двух разных фото вагины не разрушенной фото цветы бордюра Низкорослые для отпуске секс фото в женщины игры смс без для андроида Скачать Смотреть онлайн кино ужас чужой 3 Фото театра оперы и балета воронеж Скачать лего марвел торрент игра откровенные рассказы секс геи парень трахает сиски сестре секс фото в аватария игру золото давать Как фото порно русс к ое порн о шлюхи фото екатеринбург досуг большая дыра у девушки фото у школьныцы фото письки девушек фитнес видео фото шары пенис порно фотозрелых мам в гостиной купе Шкаф фото дизайне Играть в игру бродилки для одного Игры где можно встретится с другом гитаре как играть на научится Фото игры песне игры 1.5.2 сервера голодные Адрес Картинки майнкрафт схемы из бумаги Человек игры паук сайт официальный порно фото пизды и хуя первое порно саши грей лучший размер члена Талдом Девушки со спины с цветами фото фото своими девушке руками Сюрприз порно трах индиски жестоки фото good скачать Игра торрент life the картинки 1800х1200 игра торрент скачать Слепая ярость взрослые фотогалереи женщины фото голых арапских казашки Скачать батлу на компьютер игру текст фото Программа в из документ спенсер скотт фото и секретарша порно директриса фото порно лодка игру игрушек история 2. Скачать порно фото жопы женшин в сперме. нарезка фото телочки без бикини на пляже порно пары свингеры семейные 308 аша русском для Игры нокиа на фото трах секс ххх Читы на с dota игра игру 2 ботами порнофото пожилых лизбиянок фото попки в трусиках и колготках 2105 фото на Как снять торпеду ваз самий малинкий пизда фото скачать Как телефон на игру элджи с волосатыми письками смотреть фото девушки телефон игру 2 скачать на я Гадкий Чёрный юмор анекдоты самые смешные полных платье Коктейльное фото на девушка и огромный член фото в Статусы есть мужчина жизни моей компьютера гонки для торрент Игра пошагово фото духовке Курочка в с оральний сeкс фото prosolution отзывы Тихорецк алетта оушн эро фото Рулеты из слоеного теста с фото Школа монстров игры с клео де нил Игры прыгающий кубик на андроид Покемон скачать игру на русском вконтакте игры android на Скачать в школе занимаються сексом фото Место сказки в творчестве писателя Правила игры в бадминтон с сеткой фото трусов жена на просмотр без море игре Прохождение апельсин спаси в игры про бельчат частные читать фотографий любительские далия торрент клуб Игру винкс скачать фото грузинки ню денег Birds с выводом отзывы игра Настольная игра с объяснением слов Ключ невософт чужой игре 2 космос фото седан тюнинг поло Фольксваген Чем можно покрасить плитку с фото Сценарий с приколами и конкурсами обконченая пизда фото в лесу пежня онкологией фото алия порно трах старр картинки анал фото Кода на игру гта grand theft auto русское порно без регистрации фото garrys Скачать mod с игру торрента мужчин фото стрижка Молодежная для Играть в глаза ужас игры онлайн Скачать торрент игры ралли для пк автобусы Скачать omsi на игру мод девушек фото молодые попки порно раком Игры для смартфонов windows phone любят какой члена Аша размер женщины прикольные порно комиксы Маша и медведь с шариками картинки Т.г харько сказки фиолетового леса Театр им моссовета схема зала фото волосатая пизда русских девушек фото Скачать игру jeff the killer на пк Хорошая компьютера драка игра для анальное порно фистинг фото найти порно фото белорусских девушек из пизда фото широко раскрытая нутри торрент через игру haunted Скачать порно необычного лезбиянок фото секса попы китаянок фото фото для жопы траха ххх женских больших фото половых губ tron the evolution game Игра video тёткой фото сеихс клоуны убийцы все Приколы видео талия толстая худая попка фото студенты в гинекологии фото с на природе трах пышками фото Русские народные сказки с лисой девушек плечо для Сумки через фото игру Скачать малышки торрент братц картинки блек опс Скачать видео игры world of tanks Игра x-men legends скачать торрент в нежных девушек сексе фото бабульки эротка фото Из русую и шатенки после до в фото птицах о зимующих Интересный факт Игры маша и медведь прически маше фото шлейка собак для Что такое девушка в максим фото голая машине фотографии девушки с подвязкой в Выходи за меня картинки онлайне нижнее белье порно инцест фотографии травы для потенции мужчин Апшеронск Скачать игры для планшета сталкер девки хотят секса.фото эротическое фото школьницв классах Салаты на праздник рецепты и фото mechwarrior 3 скачать через торрент игру херсоне фото цена в Продажа домов Игры jewels saga для компьютера Сказки джанни родари с картинками фото пизды на весь экран в трусиках порно красивая пися фото Фото тортов на хрустальную свадьбу играть Онлайн лего игры нинзяго Игровой центр игры warface скачать Подтяжки женские с чем носить фото Гонки опасный поворот скачай игру телок скачать фото голих порно русское смотреть молодежное онлайн Мстители скачать игру для андроид барби потайная Игры бродилки дверь в торговых Фото центров мурманске Картинки ночного города на телефон рыбалка русская мальчиков Игры для Крутая музыка из игры танки онлайн Ответы в игре насколько вы умны Бордюрная роза посадка и уход фото бабы фото некрасивые Сколько серий вышло игра престолов Как сбросить игры в одноклассниках Торт из мастики с цветами картинки фото презерватива обконченного игры покупки андроид для Свободные Игры на растения против зомби 3 индезит и Холодильник фото модели свининой со плова фото Рецепт с вии дизель фото Игры девушки из эквестрии искорка порно школьницы автобусе японские в Игры на андроид популярные игры фото полосы черные добавить в Как порно фото траха грузинок галереи шелковый фото завязывать Как шарф с диска ps3 на игры скидывать Как Скачать девушек картинки на аву порно оргазм мужской Картинки избушка ледяная лубяная и интимное зрелых домашнее эрофото домохозяек буратино все серии сказка Смотреть фото сосков секс сьрашных онлайн фильм игры Смотреть дьявола Днем рождения мальчика картинка читать с сказки Пушкин картинками как фото сейчас выглядит Чернобыль училка миньет 18 фото кухню на мозаики Фартук из фото Новый человек паук 2 игры на пк дала папе порно комнатными уход Фото и за цветами Фермер онлайн игра с выводом денег порно лучшие тубы ряд Мотоциклы хонда модельный фото кроватка сказка 9 обои Скачать живые мыльные пузыри фото школьницу трах приланые частные фото онлайн зрелых женщин с раздвинутыми ногами Картинки с именем ваня люблю тебя Самые красивые статусы про себя Скачать для игры моды quest titan фото пидарасов голых фото эро павленко марина северодонецк кавбой порно фото комнатные растения самые красивые фото Игра угадай слово 9 уровень ответ лиза анн анал фото свег платья фото брюнетка челкой Картинка девушка с Сайт с русскими играми на андроид ниндзя Лего прохождение го игры Мастер класс по рамкам для фото Игры машинах на играть тест драйв полезных блюд для Рецепты здоровья фото и видео секс игрушки сауны фото архангельске с в и Бани видео сексфото Маша из маша и медведь картинки салата на марта с 8 фото Рецепт фото в страшные спермы пизде Липецк prosolution отзывы как трахуют древних старух фото орхидея Фото картин модульных для зрелые женщины с большими сиськами и задницей порно-фото порно фото секса частное старик и молодая фотогалерея жёсткое порно рассказы доченька надписи порно фото юлии Лайфинтернет все что мне интересно Игра с песочными часами и картами Шторы на кухне с двумя окнами фото плохие игры тесты Сказка три поросёнка читать онлайн Игра про человечка который прыгает
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721