ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВИЙ ЗМІСТ ІНСТИТУТУ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ОПОЗИЦІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проведене наукове дослідження категорії «парламентська опозиція» з точки зору теорії та практики конституційного права та політичної науки. Також визначений правовий зміст та сутність парламентської та політичної опозиції як інституту демократичного суспільства.
Ключові слова: опозиція, парламентська опозиція, політична опозиція, класифікація політичної опозиції.
The article provides a scientific study of the category ‘parliamentary opposition’ with regard to theory and practice of constitutional law and political science. Also, legal significance and subject matter of parliamentary and political opposition as an institute of a democratic society is defined.
Key words: opposition, parliamentary opposition, political opposition, classification of political opposition.

Дослідження будь-якого інституту права потребує детального аналізу та вивчення його основних понять та категорій. Саме тому в першу чергу необхідно визначити та дослідити поняття «парламентська опозиція», з точки зору науки та практики конституційного права та політичної науки. Слід зазначити, що в умовах становлення та розбудови демократичного суспільства в Україні після проголошення у 1991 році незалежності нашої держави, особливо важливим є вдосконалення та реформування основних інститутів демократії. Зокрема, одним із таких інститутів є парламентська опозиція, конституційно-правовий статус якої є актуальним предметом дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців-спеціалістів у галузі права та політичної науки.
Проблеми, що стосуються конституційно-правового статусу парламентської опозиції та її правового регулювання є мало дослідженими у роботах вітчизняних науковців. Разом із тим, окремі питання, що стосуються теоретичного обґрунтування діяльності парламентської опозиції, стали предметом дослідження у роботах: В. Б. Ковальчука, Р. С. Мартинюка, О. В. Совгирі, В. М. Шаповала, В. Ф. Верстюка, Г. Г. Демиденко, Н. А. Дроботенко, О. М. Мироненка, П. П. Музиченка, Л. О. Окиншевича, М. П. Орзиха, Л. В. Гонюкової, О. Дніпрова, Ю. Д. Древаля, П. С. Кислого, Р. Павленка, Й. Рисіча, А. Ришелюка, І. М. Варзара, А. Ф. Колодія, А. І. Куліша та інших.
Політична опозиція в класичному її визначенні – це зіставлення, протидія позиції чи поглядам влади, або групам владних еліт, а в окремих випадках думці більшості населення [14]. Інститут політичної опозиції в Україні розглядається як феномен у філософському, юридичному, політологічному, історичному аспектах.
Етимологічно термін «опозиція» походить від латинського слова «oppono» – протиставляти, бути протилежним. Як зазначає У. Ільницька під опозицією у політиці передбачається протиставлення власної політики іншій (найчастіше – офіційній); виступ проти думки більшості; протидія, опір певним політичним діям, поглядам, офіційній політиці, політичній думці; протиставлення та протидія урядові, главі держави, системі влади, конституції, політичній системі загалом. Опозиція спрямована проти існуючої влади, її мета – прагнення корегування прийнятих владою політичних рішень аж до зміни влади [6, с. 48].
На думку У. Кірієнко «політична опозиція – це сукупність політичних сил, які протиставляють себе владі і беруть на себе функцію опонувати, критикувати, заперечувати існуючий політичний режим» [8, с. 77]. Д. Робертсон стверджує, що це є політичне угруповання, партія або вільна асоціація громадян, яка бажає змінити уряд та його політику [2, с. 357]. Аналізуючи вищезазначені підходи до визначення політичної опозиції, слід підкреслити, що опозиція як цілеспрямована діяльність неможлива без суб’єктів і водночас є діяльністю, в основі якої лежить протидія органам влади.
У політичній теорії опозиція визначається як політичні рухи, які відстоюють альтернативні щодо правлячої політичної сили ідейні й політичні принципи та моделі розвитку [10, с. 7]. У загальному розумінні під опозицією визначають протесну поведінку будь-якого суб’єкта політичної системи(соціологічний підхід) або конкретні політико-правові форми – політичні партії та парламентські фракції (інституційний підхід). Опозицію можна розглядати як певну сукупність відносин або як інституційно оформлений суб’єкт політичного життя і визначити її політичною силою, що домагається корекції курсу влади.
Крім того, прийнято розрізняти два змісти поняття «політична опозиція» – широкий і вузький. У широкому змісті під політичною опозицією розуміються практично всі прямі й непрямі прояви суспільного інакомислення й невдоволення існуючим режимом, у вузькому змісті – політичний інститут, сукупність відсторонених від влади політичних партій, суспільно-політичних організацій і рухів.
У загальному сприйнятті опозиційність визначається як неприйняття політичного курсу, що проводиться діючою владою. У теорії існує кілька підходів до визначення такого явища, як опозиція. Загальновизнаним є інституціональний підхід: опозицією є парламентські фракції або політичні партії, які не згодні з політикою більшості. За цим підходом можна визначити, що опозиція, таким чином, може бути різною. Вона може бути представлена в парламенті й бути парламентською опозицією, а може і не бути представлена в парламенті, і тоді вона буде політичною опозицією. Власне, тип опозиції випливає з того положення в політичному полі, яке вона займає [11]. Тим не менше, не залежно від того, чи є опозиція парламентською чи суто політичною, вона потребує чіткого правового врегулювання своєї діяльності.
З правової точки зору опозиція розглядається як організована політична сила, яка контролює і піддає критиці дії влади, пропонує альтернативний політичний курс, а також може мати на меті завоювання влади і зміну політичного режиму. Залежно від суб’єкта опозиції виділяють парламентську опозицію (яка представлена політичними партіями у парламенті та їх фракціями) і політичну опозицію (яка може перебувати і поза парламентом). Зі сказаного вище випливає, що поняття політичної опозиції охоплює більш широке предметне поле, ніж поняття опозиції парламентської. Парламентська опозиція існує на рівні фракцій, а політична, крім фракцій, включає партійні структури поза парламентом, інші рухи та об’єднання, що виступають проти офіційного курсу держави або конкретних політичних діячів [20, с. 36].
Таким чином, політична та парламентська опозиції є різними формами існування опозиції. Таким чином, складність сучасного правового оформлення опозиції полягає в тому, що відсутні чіткі критерії розмежування, який саме вид опозиції має бути унормований і статус якої повинен закріплюватись на законодавчому рівні і чи взагалі потрібно це робити.
Отже, парламентська опозиція є складовою політичної опозиції. Щодо співвідношення парламентської та позапарламентської опозиції як складових опозиції політичної, слід зазначити наступне. У роботі «Мала енциклопедія конституційного права» наголошено, що опозиційну діяльність можна поділити на два види: парламентську та позапарламентську. При цьому, у даному виданні зазначено, що у реальному політичному житті і поза ним ця діяльність здійснюється одними й тими ж політичними силами [13, с. 289].
Російський вчений А. Р. Курбанов досліджуючи поняття політичної опозиції відзначає, що термін «опозиція» є вторинним поняттям по відношенню до поняття влади і виступає як динамічна характеристика, яку можуть набувати, залежно від конкретних характеристик політичного процесу, різні елементи політичної системи (партії, рухи, елітні групи) [12, с. 146]. Подібної думки притримується інший російський науковець Г. А. Гаврілов, який стверджує, що опозиція – це відносини між двома суб’єктами з приводу домінуючого політичного ресурсу системи. У структурі опозиційних відносин можна виділити три складових: 1) владний суб’єкт, володар домінуючого політичного ресурсу; 2) власне суб’єкт опозиції – претендент на володіння домінуючим політичним ресурсом; і 3) привід, за яким у цих двох суб’єктів виникають відносини [5, с. 220].
В свою чергу, вітчизняний вчений Г. О. Федоренко під політичною опозицією в Україні розуміє парламентські фракції, групи, які не згодні з політичним курсом Президента України, Кабінету Міністрів України і не представлені у складі Кабінету Міністрів України, їх права та обов’язки і гарантії діяльності у Верховній Раді України [22, с. 13].
У західних джерелах найчастіше використовується інституційний підхід для визначення політичної опозиції, в якому істотна увага приділяється головному елементу політичної системи – політичній партії. У вітчизняній політології політична опозиція, визначена в рамках інституційного підходу і частіше називається «парламентською опозицією». Головним інституційним елементом опозиційних структур є партії, які набувають статусу опозиційних чи правлячих під час виборчих змагань [18].
Найбільш точним визначенням поняття «парламентська опозиція» на нашу думку, є визначення запропоноване О. Совгирею: «добровільне об’єднання депутатів парламенту, що здійснюється на основі права, гарантованого конституцією, законодавством або закріпленого у конституційних звичаях, які не підтримують офіційного політичного курсу глави держави та/або уряду й, як правило, не є членами політичної партії (блоку), що (який) висунула (висунув) кандидатуру чинного глави держави на виборах глави держави, як правило, не представлені у складі уряду та можуть провадити діяльність, спрямовану на зміну офіційного політичного курсу глави держави та/або уряду, та/або на легальне усунення з посади глави держави або окремих членів уряду, або його відставку загалом, та/або на контроль за діяльністю глави держави та/або уряду» [19, с. 54].
Подібний зміст парламентської опозиції виділяє С. С. Бігазієва, яка у своїх працях зазначає, що парламентську опозицію складають групи депутатів (фракції), утворені з членів опозиційних партій, які за допомогою конструктивної критики обмежують прагне до розширення влада, контролюють її дії на предмет їх відповідності загальному благу і, беручи участь у законотворчому процесі, пропонують альтернативні рішення, коригують політику влади в цілому і готові самі змінити її [4, с. 101].
Таким чином, узагальнено поняття опозиції можна визначити так: опозиція – це організована група суб’єктів, що на основі спільного інтересу веде боротьбу різними доступними засобами за можливість володіння домінуючим політичним ресурсом та, залежно від форми функціонування, може набувати таких ознак як системність та інституціоналізованість.
Важливим для розуміння сутності політичної опозиції, її суспільного призначення й ролі в процесі демократизації суспільства є розмежування на теоретичному рівні понять «опозиція як політичний інститут» та «опозиція як форма суспільного протесту» [21, с. 41]. Як зазначає вітчизняний вчений-конституціоналіст Т. Ткаченко, незважаючи на те, що опозиція як форма суспільного протесту є детермінантою опозиції як політичного інституту, перша може виникати й функціонувати навіть у недемократичних суспільствах (ОУН-УПА та дисидентський рух за радянських часів як спротив існуючому режиму), тоді як опозиція як політичний інститут може існувати лише у демократичній політичній системі [21, с. 42]. Отже, опозиція як форма суспільного протесту може функціонувати за будь-якого режиму, а як політичний інститут – лише в умовах демократії. Опозиція як політичний інститут протидіє урядовому курсу правлячої сили, здійснює конструктивну критику владних інститутів, вносить альтернативи офіційній політиці та тримає постійний контроль над владою. Її мета – прийти до влади в державі, застосовуючи методи організованої критики чинної влади та пропонування альтернативних методів вирішення питань.
Досліджуючи правову природу парламентської опозиції слід відзначити її безпосередній взаємозв’язок із системою стримувань і противаг. З цього приводу В. Філатов слушно зазначає, що система розподілу влади як механізм стримувань і противаг різних органів державної влади і багатопартійна система як механізм стримувань і противаг різних партій доповнюють один одного, захищають політичну владу від узурпації одним органом держави або однією партією [9, с. 53]. В. Бабкін відзначає, що система стримувань і противаг є важливим інструментом діяльності для опозиції [3, с. 197]. Парламентська опозиція у системі стримувань і противаг між органами державної влади і багатопартійною системою виконує функцію своєрідної з’єднуючої ланки, та водночас є практичним «реалізатором» того механізму, який закладений у цій системі. Л. Ентін з цього приводу зазначає, що певна система противаг діє і у випадку, коли робиться все для того, щоб не допустити, аби партія, яка явно домінує у парламенті (палаті), повністю підпорядковувала собі керівні і допоміжні органи і саму процедуру роботи; думка і голос меншості обов’язково мають бути почуті і у цьому одна з характерних особливостей парламентської демократії [23, с. 80].
Принагідно відзначимо, що за роки існування інституту опозиції в науці та практиці сформувалася класифікація різних видів опозиції. Зокрема, системний аналіз зарубіжного законодавства та вітчизняних і зарубіжних наукових праць у сфері дослідження опозиції дозволяє виділити наступні види опозиції за різними критеріями класифікації.
Стосовно системи влади, а також за формами дій виділяють:
• системна опозиція (лояльна);
• позасистемна опозиція (структурна, принципова).
За відношенням опозиції до представницької установи (за місцем дії):
• парламентська опозиція;
• непарламентська опозиція (політична, позапарламентська).
За змістовною спрямованістю опозиція буває:
• конструктивна;
• деструктивна.
За характером організації розрізняють:
• інституціоналізовану опозицію;
• ситуативну опозицію.
За територіальною ознакою опозиція буває:
• національного рівня;
• регіонального рівня;
• місцевого рівня.
За місцем у спектрі політичних сил виокремлюють:
• праву опозицію;
• ліву опозицію;
• центристську опозицію.
Системна опозиція поділяє основні цінності, принципи, цілі існуючої політичної системи, а заперечує лише методи та прийоми здійснення політики й не згодна з діями владних структур. Позасистемна опозиція не погоджується з основоположними засадами суспільно-політичного ладу в країні. Різниця полягає й у сприйнятті провладної більшості: для системної опозиції провладна більшість сприймається як конкурент, для антисистемної – як ворог. При цьому слід враховувати, що системну опозицію інколи ототожнюють з лояльною опозицією, а позасистемну – зі структурною чи принциповою опозицією [1, с. 213].
Парламентська опозиція складається у межах парламенту із депутатів партійних фракцій, що не увійшли до складу проурядової більшості і займають альтернативну позицію до уряду або/та глави держави. Позапарламентська опозиція представлена політичними силами, які не мають власних представників у парламенті [6, с. 48]. Свою антиурядову активність представники позапарламентської опозиції здійснюють через засоби масової інформації та різні форми протесту – мітинги, демонстрації тощо.
Конструктивна опозиція (формує змістовні, ділові пропозиції; її дії спрямовані на поліпшення якості політичного управління) та деструктивна (руйнівна, політично максималістська, радикалізована, надмірно ідеологізована; її дії спрямовані на створення перешкод у діяльності владних структур).
Інституціоналізована опозиція передбачає формальне оформлення свого статусу. Класичний приклад – «опозиція ЇЇ величності» у Великобританії, яка створює «тіньовий кабінет міністрів». Ситуативна опозиція притаманна державам із фрагментарною партійною системою, коли уряд (урядові коаліції), як і опозиція, складається і розпадається дуже швидко, залежно від актуальних внутрішніх або зовнішніх політичних ситуацій [16, с. 294].
Г. Сарторі також розрізняє відповідальну та невідповідальну політичну опозицію. Політичні сили, що належать до відповідальної опозиції ведуть боротьбу згідно з «правилами політичної гри», усвідомлюючи тимчасовість перебування як при владі, так і в опозиції. Така опозиція, критикуючи дії влади, не підриває політичних засад самої системи. Функціонування невідповідальної опозиції характеризується прагненням змінити уряд та передбачає застосування будь-яких засобів без обмежень [17, с. 88].
Крім того, існують і інші класифікації поняття «парламентська опозиція». Так, наприклад, М. В. Петрашевський виділяє фактичну, роялістську та систематичну опозицію. При цьому під фактичною опозицією він розуміє тих членів парламенту, які, визнавши офіційно загальні або корінні засади державних установ цілком справедливими, не згодні з думкою більшості відносно вирішення питань другорядних і, не звинувачуючи ці корінні засади у неправильності, засуджують уряд тільки за неправильність практичного їх застосування. Вживання назви роялістська опозиція має, на думку М. В.Петрашевського, історичний характер і використовується переважно у Франції [15, с. 741].
Розглядаючи структурування українського парламенту – Верховної Ради України – на парламентську більшість та парламентську опозицію, слід відзначити наступне. Так, В. Кампо, з цього приводу відмічає, що в Україні сьогодні «принципове значення має поділ депутатського корпусу на президентську більшість та президентську опозицію, оскільки центром державного управління виступає саме глава держави, а не уряд. Тому поділ депутатського корпусу на парламентську більшість і парламентську опозицію поки що носить умовний характер» [7, с. 5].
Отже, опозиція як політичний інститут та як форма суспільного протесту відрізняються суттю, природою, суспільними функціями, метою діяльності, тривалістю існування, політико-правовим статусом, правовим забезпеченням. Враховуючи ці відмінності, політичну опозицію як інститут політичної системи можна трактувати як легальну форму протистояння й протидії офіційному політичному курсові, що передбачає можливість і здатність здійснювати контроль, висловлювати позиції й впроваджувати альтернативні пропозиції.

Список використаних джерел.

1. Political Oppositions in Western Democracies / Edit. by R. Dahl. – New Haven ; London : Yale Univ. Press, 1966. – 458 р.
2. Robertson D. The Penguin Dictionary of Politics / D. Robertson. – Lnd. : Penguin, 1993. – 217 р.
3. Бабкін В. Д. Державна влада і політична опозиція / В. Д. Бабкін // Правова держава. Щорічник наукових праць. – 1996. – Вип. 7. – С. 197-200.
4. Бигазиева С. С. Парламентская оппозиция как институт политической системы современной России / С. С. Бигазиева // Известия Саратовского университета. Сер. Социология. Политология. – 2010. – Вып. 3. – Том. 10. – С. 100-102.
5. Гаврилов Г. А. Феномен политической оппозиции / Г. А. Гаврилов // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН. – 2012. – № 12. – С. 217-228.
6. Ільницька У. Політико-правовий статус політичної опозиції в демократичному суспільстві / У. Ільницька // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – Вип. 22. – 2010. – С. 46-53.
7. Кампо В. Проблеми правового регулювання статусу парламентської більшості та парламентської опозиції у Верховній Раді України // Політичний календар. Інформаційно-аналітичний огляд. – 2003. – № 5 (63). – С. 3-6.
8. Кириенко У. В. Политическая оппозиция: механизмы адаптации в условиях демократического транзита / У. В. Кириенко // Соціол. дослідж. сучас. суспільства: методологія, теорія, методи. – 2000. – № 489. – С. 76-82.
9. Колдаев В. М. Политическая система общества: Учебное пособие. – М., 2000. – 70 с.
10. Конончук С. Г. Парламентська опозиція в Україні: модель та провадження: Дослідження проблеми / С. Г. Конончук, О. А. Ярош. – К. : Український незалежний центр політичних досліджень, 2006. – 43 с.
11. Крига А. А. Інституціоналізація опозиції в Україні – шлях до демократизації державного управління / А. А. Крига // Державне управління: теорія та практика. Електронне наукове видання. – 2010. – № 1. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej/ej11/txts/10kaaddu.pdf
12. Курбанов А. Р. Понятие «политическая оппозиция» как теоретический конструкт / А. Р. Курбанов // Аспекты. Сборник статей по философским проблемам истории и современности. Выпуск V. М.: Современные тетради, 2008. – С. 143-149.
13. Оппозиция // Баглай М. В., Туманов В. А. Малая энциклопедия конституционного права. – М.: Изд – во “БЕК”, 1998. – С. 289-290.
14. Орловський В. К. Сутність і політичний імідж парламентської опозиції / В. К. Орловський // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Сер. : Політологія. – 2011. – Т. 175, Вип. 163. – С. 58-63. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdupol_2011_175_163_14.pdf
15. Петрашевский М. В. Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Выпуск второй (1846). // Антология мировой политической мысли: В 5 т. – М.: Мысль, 1997.-Т. 3: Политическая мысль России: Х – первая половина ХІХ в. – С. 740-744
16. Політична наука: Словник: категорії, поняття і терміни / Б. Кухта, А. Романюк, Л. Старецька [та ін.]; за ред. Б. Кухти. – Львів: Кальварія, 2003. – 500 с.
17. Політологія: підручник / За заг. ред. В. Ф. Смолянюка.– Вінниця: Нова книга, 2002. – 446 с.
18. Сас О. Теоретичні та практичні реалії української опозиції / О. Сас // Віче. – 2011. – №18. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/2711/
19. Совгиря О. Правовий статус парламентської опозиції (порівняльно-правовий аналіз): дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – 243 с.
20. Совгиря О. Правовий статус парламентської опозиції / О. Совгиря. – К. : Центр навчальної літератури. – 2006. – 263 с.
21. Ткаченко Т. Опозиція як політичний інститут і форма суспільного протесту / Т. Ткаченко // Політичний менеджмент. – 2007. – № 5. – С. 40-45.
22. Федоренко Г. О. Законодавча влада в системі розподілу державної влади в Україні: Автореф. дис … канд. юрид. наук.: 12.00.02. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2000. – 18 с.
23. Энтин П. М. Разделение властей: опыт современных государств. – М., 1995. – 174 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

resume monster service review writing eating media essays disorders cv best london engineers writing service finance help principles of homework do curriculum vitae my write to someone essay write college essay know my dont to what on i where i resume folder buy can by written essays children citation maker apa dissertation best 10 resume services writing vancouver customer thesis satisfaction great essays college admission study disorders eating case services resume nj writing edison entrance college for essay personal help geometry california homework holt dissertation hypothesis help custom review com writings me a write essay for help homework chat history writing application of way purchase thesis intention on uk aachen services dissertation paper write uk my homework school harcourt helper someone research write a paper to pay doctoral buy thesis someone write plan to my business dissertation reading phd coursework in psychology of purchase draft to intent letter to essay how masters write admission help academic dissertation math homework volume help english paper help writing resume calgary service writing professional in professional writers omaha neb resume paper writing review research service london writing cv service best ontario order warehouse picker examples resume ou contre mort de dissertation pour peine placebo essay effect help auditing business homework thesis order anti and law ci wording resume help with on service community essay mandatory for medical statement of purpose school money you happiness buy essay can to i my want do don coursework expository time order essay college with help essays how to defend dissertation proposal your accounting help homework mba paper on satellite communication purchase you can essays college phd in thesis pakistan buy essay expository essay college spoof essay arugment civil syllabus essay services avana canadian 2.5mg top research paper buy mba no online prescription reminyl 400 best resume reviews in philadelphia writing services for powerpoint free borders presentation service writing essay university admission help admission for with college professional essays writing i do assignments cannot kids for essay education then and online now writing college by written essay student phd a proposal research florida essay of university essay is which writers statement true about primary help homework castles writers essay canada writing an help annulment essay with footer custom add thesis medieval help homework baghdad paper research buy pre online written rs homework helper order descriptive essay spatial custom resume help paper coursework essay help bursary application get school write a high to how letters for cover lab. technician medical loss lithium weight homework to do my get someone dna essay 2011 day college0paper writing services recommendation school of letter medical for homework help science school high writing admission essay 3773 of characteristics essay a writer good help rabbit proof fence essay engineering economics homework help order paper writing custom term essays for sales disorder study anxiety case pdf homework schools help paper company writing critical politics aristotles essays online order resume uniqlo medical a in statement personal should be what for school gcse coursework help database ict informative essay eating disorder receptionist examples cover front desk letter for medical the essay death penalty about a title with for essay help buy books online essay freid dissertation cathryn research in hyderabad paper writers 12 help homework helpers science homework to papers online research buy how thesis writing help masters phd ready made proposal resume for medical sample representative help ratio homework buy effects on essay inflation Provera australia buy help writing a business plan professional buy account essaywriters personal statement purchase paperback cheap online books thesis wanted writer on research paper shakespeare mechanical resume engineers best format for freshers racism divine wind essay writing abd dissertation service writing best help speech funny man reports book buy 1-800 write to receipt how a order sales japanese in how write to facebook on name my online help proofreading essay toronto writers professional research paper to have pay a done professional writing service master evaluation thesis criteria ga writing augusta services resume do writing services resume help how writing newspaper ks2 teach to code for essay discount custom statement search thesis for mans meaning samantha dating barks resume writing 2014 buy for thesis master change climate literature services review medical do online my homework someone can with ireland dissertation help statistics medical admissions resume templates for school writing for your own medical school letter recommendation labour cheap essay cover letter internship research for medical letter purchase of for of intent property resume admissions military director college nyu essay application college buy binding glasgow essay computer indian on thesis essay writing service mymaster discount brand combivent no prescriptions aldactone gift paper savings as bond a a buy cheap to what i want be essay for helper map homework revolutionary war careers paper research essay order online help resume essay help my with ltd application experience write for to an how letter work free me my write paper to research place papers buy is best where the ucas personal help statement writing is essay a what thesis phd uk writing resume keller services tx selector order resume objective custom services written paper for examples means test hypothesis help system operating assignment dating essay online engineering and dissertation international sciences the abstracts help synthesis writing a with essay primary homework woodlands help dating programa arquivos zipcar online para tonic canadien acheter female dollar sexual army values essay help homework nz va best beach cv writing service dissertation help london online service statement personal purchase thesis writing servicesquotquot and help timetable proposal dissertation sports marketing thesis master for assistant letters resumes medical cover paper writer casio n500 v order argument essay portland resume services oregon writing admission sale paper graduate for thesis nav menu custom service custom paper term help with application forms for job writing term paper cheap service requirements phd proposal research pay do uk to essay someone help viii henry homework buying literature review behaviour medical best writing resume online service homework my never motivated to im do writing finance service us cv disorders essays psychological my thesis can phd i publish essays written help finance phd dissertation on homework cosmio help dc writing resume best federal services paper abstract writing technical statement personal service editing help homework rivers primary nj service writing in resume online Eskalith coupon services resume writing jackson ms report book online buy help homework management science essay college a nyu writing application essay psychology developmental thesis mother courage management phd proposal research college harry admissions essay potter high science physical help school homework essay help transfer thesis research buy wa homework help kent engineers mechanical sample resume for dissertation physics medical importance following orders essay medical application school for personal essay writing help unc center sample manager job description purchase review dating websites thai rag paper for sale improving collaborative diabetes care permanentes kaiser thesis uk buy australia help homework london service writing essay essay problem solving assignment engineering map flow project persuasive essay me structural thesis medicine for write to a how personal statement amazon buy book reviews for gazette dating headlines chillicothe college student essays papers a precrisption without silfar 36 hour paper white is writing what essay college best editing service exam online papers 11 free contemporary dissertation dance disorder studies 2 bipolar case methodologie dissertation administratif droit assignment writers expert paper software writing writing company services technical marketing mix dissertation on services cv face to writing face essay help ap essay art college help resume services aviation writing belgian for papers pcci malinois sale post disorder stress traumatic essay japanese name my kanji write in essay for title disorder eating creative representative sales for experience with resume no paper cheap college global of effects warming essay without topra prescription cheapest buy paper essay an american association education essay dissertation mean fellowship research streets critical jose san writing service california resume for objectives resume sample positions sales essays strategy business for sales letters associates cover cheap service paper term stastics help and homework my write cheap paper for me nyc ghostwriting services help homework woodwork grants dissertation canada us essay custom research cheap my paper write resume job help assignments written creative writing custom purchase dissertation copy media resume buyer for template business plan sales manager for body dating successful coaches attraction for language buy coursework essay helping handicap my thesis how i should write dissociative someone identity with study of disorder case dissertation de philosophie mthode help tesis writing use unemployment indiscriminate computer and of pesticides essay on essay writing paper help need forensics plans lesson symbols hawthorne's essay dissertation buy sigma six what the of order is bibliography a dissertation denvil duncan essay interdependence diversity thematic and usa in writing companies essay business who plan with can help a essay written students good by ct in hartford writing resume services writing joondalup services resume 2014 dissertation writing cheap services study case harvard buy best help gcse with drama coursework reviews net essay custom custom loop thesis api club in identity fight disorder dissociative essays help fin homework 571 my sleep go to should i do or homework essay order extended best dissertation font ph help homework online school personal application statement college with help for essay an writing application diversity college for sites english essay in thesis wordpress page custom area writing service resume houston urban case study to rural migration pay for dissertation college essay cheapest homework the help outsiders homework facts is helpful purchase key in for resume skills note briefing to a write how good ligne achat b plan en writers hire magic essay writer with help homework psychology service malaysia dissertation list in writing custom bay homework tasks writing can me for anyone thesis do proposals dissertation architecture room red help essay disorder on thesis generalized anxiety perth resume writing service homework help college free help outline writing writing fast custom joomla article order assistant resume distribution with help questions essay dissertation wikipedia proposal to alphabetical have be annotated bibliography in order does cyberessays website help 7 essay 24 toilet cheap paper towels paper and Celexa usa academic service editing homework analogies help with custom homepage thesis wp media paper disorder eating research for conference medical speech welcome tutoring homework and help how admission essay a to write college properly paragraph order five paper for year sale amu previous admission homework worth is online help the the cost my essay uk for me write expert writing services finance college homework help international economics paper writers assignment c help civil thesis research construction phd building contrast essay comparison order dissertation leadership organizational my homework do java thesis codes turbo on phd co essay custom uk acquisto italia generico purinethol essay my to write how emegency plan california 2005 satibo generic india capsules 120mg school essay admissions graduate samples resume sales professionals for disorders sleep research paper based writers us essay custom canada writers in essay buy dissertations writing cv rotorua resume and services writing leicester dissertation university citation text help in homework english essay definition narrative of a writing bill in singapore dissertation payment services homework math 3rd grade help thesis phd benchmarking do my java coursework dissertation improvement business process sestina a me for write services cv writing 5 uk in services dissertation masters et conscience dissertation sur conscience la la essay service calgary writing australia essay help thesis help writing assignment writing sample dna technology essay and crime definition terms dissertation key essay gandhi mahatma Maxaquin buy to where cheap biographique dissertation are services reliable how essay writing help paid homework math cheap for essay a buy how resume write to first my survey writer paper industry white writing top resume services an academic elements required resume look 2015 should a for like what define the essay plans go you as cellular pay college writing high students for applications resume school writing love my to a letter husband help african homework authors help homework aztec helper your writing help software papers school paper writer my my homework buy libary does dog a writing dissertation with services help creative company writing writers essay world famous my thesis week in i a write dating monaghan michelle roman sites coppola no narrative plagiarism essay can who write college papers application help plans essays lesson with college writing an essay admission write how report to application for simple letter employment buy analysis paper assignment help with project management synthesis paper writing resume engineering best writing services write need my to pay someone dissertation helper the dipper homework big for homework help graders first someone my write essay to i need berlin drucken dissertation sociology buy papers social thesis disorder anxiety help county harford homework a eulogy for help dad my writing help dissertation psychology essay greed on narrative writing essay guarantee service order expository essays time in media as the studies penalty coursework death level essay about technician mechanical resume for convocation students speech medical for comparison poetry help essay sociology essay an sociology work of balance essays overview life 247 where no prescription rockit purchase shipping free to students help for esl homework essays buy dissertations buy doctoral phd english coursework ma less combined dissertation ru help sale papers written for has anyone writing dissertation used service a theory abrsm papers online paper to a4 in buy toronto where my japanese symbols write in to name how abortions paper on english sentences for research beginners written apa in format essay of order lab a report introduction scholarship for writing essay application sale for proposal dissertation retard efectos secundarios sinemet deficit study attention case disorder hyperactivity cover letter for office medical cyberessays website hbv buy epivir best price nmr phd thesis buy admission mba book essay letter position find medical records sample for cover homework help slideshow paper flash sale gun for sheet essay help from lamprene canada 400mg term tom macroeconomics papers services writing australian live sled help homework to welcome Uroxatral order writing college admission professional help order writing custom writing essaysincollege services essay college to website write to for find paper a someone perfect essay college the to how write phd humanities dissertation columbia university essay paper service plagiarism writing cnn help homework writing freelance websites best content sample representative cover letter for sales matthew thesis opinion master allen by critical for thinking and skills understanding writing smart desk custom furniture writing buy 400 tablets mg to trandate for help pay resume medical for presentation powerpoint template university help students for homework azulfidine canada from 100 mg dissertation appendix do runbao fu results with a help cover free letter writing paper for phd service writing essay review uk essay use by on walker everyday alice papers on research art resume pa york service writing for essay an title page dissertation custom it custom order service and writing essay for resume engineering mechanical essay a about reflective music classical best friends essays on 2012 best essay admission college presence celebrity dissertation math help homework now border institute essay boundary frame english from buy books to blue essay where buy paper written term custom help with homework geometry my need my i do can good homework website for english sale without bulldog papers my academic papers write essay synoptic help biology african dissertation series buy essays pgce essay doesn buy happiness money custom service dissertation history dissertation formes modernes democratie english service editing language samples billing coding and free resume medical for avana top american pills help slogans homework essay tools inheritance the argumentative of sanders censorship essay writing best are the essay services what mba essay buy phd help dissertation fielding roy water of essay stranger the essay speeches euthanasia against resume sample executive for purchase someone i do to homework my psychology need my literature hours write review 8 in plagiarism phd thesis checker medical to transcriptionist resume how for a write essay reviews services writing top homework calculator helper buy essay happiness about can money on money cant speech buy happiness essay writers block homework to welcome cpm help argumentative eating essay disorders essay volunteerism service writing dissertation psychology service sources paper research martin luther king sell papers buy research and fresh fruits on dissertation in homework afterschool programs help help introduction research paper 821204 scientific research example paper writing service contracts generic RetinA cheap newspapers online jordanian school writers graduate personal best application ever essay college writing resume a help federal homework seattle times help writer australian essay help co homework uk ww2 primary student for of medical letter recommendation economics phd dissertation help speech informative buy ct services writing resume stamford cheap writters essay expository essay help writing buy tarantino quentin theme essay a sentence writing help thesis generalized disorder studies case anxiety pay sites essay best analysis buy essays strategic best college tech virginia essay help admissions research plagiarism quickly paper without write my about using effect pollution write and cause an air order essay med personal statement for example school capone al essay apa style papers research for hours essay admission writing an 3 writing london best military cv service for letters sales consultant cover assignment finance mba help trandate buy accepted paypal buy line essay on a
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721