ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВИЙ ЗМІСТ ІНСТИТУТУ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ОПОЗИЦІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проведене наукове дослідження категорії «парламентська опозиція» з точки зору теорії та практики конституційного права та політичної науки. Також визначений правовий зміст та сутність парламентської та політичної опозиції як інституту демократичного суспільства.
Ключові слова: опозиція, парламентська опозиція, політична опозиція, класифікація політичної опозиції.
The article provides a scientific study of the category ‘parliamentary opposition’ with regard to theory and practice of constitutional law and political science. Also, legal significance and subject matter of parliamentary and political opposition as an institute of a democratic society is defined.
Key words: opposition, parliamentary opposition, political opposition, classification of political opposition.

Дослідження будь-якого інституту права потребує детального аналізу та вивчення його основних понять та категорій. Саме тому в першу чергу необхідно визначити та дослідити поняття «парламентська опозиція», з точки зору науки та практики конституційного права та політичної науки. Слід зазначити, що в умовах становлення та розбудови демократичного суспільства в Україні після проголошення у 1991 році незалежності нашої держави, особливо важливим є вдосконалення та реформування основних інститутів демократії. Зокрема, одним із таких інститутів є парламентська опозиція, конституційно-правовий статус якої є актуальним предметом дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців-спеціалістів у галузі права та політичної науки.
Проблеми, що стосуються конституційно-правового статусу парламентської опозиції та її правового регулювання є мало дослідженими у роботах вітчизняних науковців. Разом із тим, окремі питання, що стосуються теоретичного обґрунтування діяльності парламентської опозиції, стали предметом дослідження у роботах: В. Б. Ковальчука, Р. С. Мартинюка, О. В. Совгирі, В. М. Шаповала, В. Ф. Верстюка, Г. Г. Демиденко, Н. А. Дроботенко, О. М. Мироненка, П. П. Музиченка, Л. О. Окиншевича, М. П. Орзиха, Л. В. Гонюкової, О. Дніпрова, Ю. Д. Древаля, П. С. Кислого, Р. Павленка, Й. Рисіча, А. Ришелюка, І. М. Варзара, А. Ф. Колодія, А. І. Куліша та інших.
Політична опозиція в класичному її визначенні – це зіставлення, протидія позиції чи поглядам влади, або групам владних еліт, а в окремих випадках думці більшості населення [14]. Інститут політичної опозиції в Україні розглядається як феномен у філософському, юридичному, політологічному, історичному аспектах.
Етимологічно термін «опозиція» походить від латинського слова «oppono» – протиставляти, бути протилежним. Як зазначає У. Ільницька під опозицією у політиці передбачається протиставлення власної політики іншій (найчастіше – офіційній); виступ проти думки більшості; протидія, опір певним політичним діям, поглядам, офіційній політиці, політичній думці; протиставлення та протидія урядові, главі держави, системі влади, конституції, політичній системі загалом. Опозиція спрямована проти існуючої влади, її мета – прагнення корегування прийнятих владою політичних рішень аж до зміни влади [6, с. 48].
На думку У. Кірієнко «політична опозиція – це сукупність політичних сил, які протиставляють себе владі і беруть на себе функцію опонувати, критикувати, заперечувати існуючий політичний режим» [8, с. 77]. Д. Робертсон стверджує, що це є політичне угруповання, партія або вільна асоціація громадян, яка бажає змінити уряд та його політику [2, с. 357]. Аналізуючи вищезазначені підходи до визначення політичної опозиції, слід підкреслити, що опозиція як цілеспрямована діяльність неможлива без суб’єктів і водночас є діяльністю, в основі якої лежить протидія органам влади.
У політичній теорії опозиція визначається як політичні рухи, які відстоюють альтернативні щодо правлячої політичної сили ідейні й політичні принципи та моделі розвитку [10, с. 7]. У загальному розумінні під опозицією визначають протесну поведінку будь-якого суб’єкта політичної системи(соціологічний підхід) або конкретні політико-правові форми – політичні партії та парламентські фракції (інституційний підхід). Опозицію можна розглядати як певну сукупність відносин або як інституційно оформлений суб’єкт політичного життя і визначити її політичною силою, що домагається корекції курсу влади.
Крім того, прийнято розрізняти два змісти поняття «політична опозиція» – широкий і вузький. У широкому змісті під політичною опозицією розуміються практично всі прямі й непрямі прояви суспільного інакомислення й невдоволення існуючим режимом, у вузькому змісті – політичний інститут, сукупність відсторонених від влади політичних партій, суспільно-політичних організацій і рухів.
У загальному сприйнятті опозиційність визначається як неприйняття політичного курсу, що проводиться діючою владою. У теорії існує кілька підходів до визначення такого явища, як опозиція. Загальновизнаним є інституціональний підхід: опозицією є парламентські фракції або політичні партії, які не згодні з політикою більшості. За цим підходом можна визначити, що опозиція, таким чином, може бути різною. Вона може бути представлена в парламенті й бути парламентською опозицією, а може і не бути представлена в парламенті, і тоді вона буде політичною опозицією. Власне, тип опозиції випливає з того положення в політичному полі, яке вона займає [11]. Тим не менше, не залежно від того, чи є опозиція парламентською чи суто політичною, вона потребує чіткого правового врегулювання своєї діяльності.
З правової точки зору опозиція розглядається як організована політична сила, яка контролює і піддає критиці дії влади, пропонує альтернативний політичний курс, а також може мати на меті завоювання влади і зміну політичного режиму. Залежно від суб’єкта опозиції виділяють парламентську опозицію (яка представлена політичними партіями у парламенті та їх фракціями) і політичну опозицію (яка може перебувати і поза парламентом). Зі сказаного вище випливає, що поняття політичної опозиції охоплює більш широке предметне поле, ніж поняття опозиції парламентської. Парламентська опозиція існує на рівні фракцій, а політична, крім фракцій, включає партійні структури поза парламентом, інші рухи та об’єднання, що виступають проти офіційного курсу держави або конкретних політичних діячів [20, с. 36].
Таким чином, політична та парламентська опозиції є різними формами існування опозиції. Таким чином, складність сучасного правового оформлення опозиції полягає в тому, що відсутні чіткі критерії розмежування, який саме вид опозиції має бути унормований і статус якої повинен закріплюватись на законодавчому рівні і чи взагалі потрібно це робити.
Отже, парламентська опозиція є складовою політичної опозиції. Щодо співвідношення парламентської та позапарламентської опозиції як складових опозиції політичної, слід зазначити наступне. У роботі «Мала енциклопедія конституційного права» наголошено, що опозиційну діяльність можна поділити на два види: парламентську та позапарламентську. При цьому, у даному виданні зазначено, що у реальному політичному житті і поза ним ця діяльність здійснюється одними й тими ж політичними силами [13, с. 289].
Російський вчений А. Р. Курбанов досліджуючи поняття політичної опозиції відзначає, що термін «опозиція» є вторинним поняттям по відношенню до поняття влади і виступає як динамічна характеристика, яку можуть набувати, залежно від конкретних характеристик політичного процесу, різні елементи політичної системи (партії, рухи, елітні групи) [12, с. 146]. Подібної думки притримується інший російський науковець Г. А. Гаврілов, який стверджує, що опозиція – це відносини між двома суб’єктами з приводу домінуючого політичного ресурсу системи. У структурі опозиційних відносин можна виділити три складових: 1) владний суб’єкт, володар домінуючого політичного ресурсу; 2) власне суб’єкт опозиції – претендент на володіння домінуючим політичним ресурсом; і 3) привід, за яким у цих двох суб’єктів виникають відносини [5, с. 220].
В свою чергу, вітчизняний вчений Г. О. Федоренко під політичною опозицією в Україні розуміє парламентські фракції, групи, які не згодні з політичним курсом Президента України, Кабінету Міністрів України і не представлені у складі Кабінету Міністрів України, їх права та обов’язки і гарантії діяльності у Верховній Раді України [22, с. 13].
У західних джерелах найчастіше використовується інституційний підхід для визначення політичної опозиції, в якому істотна увага приділяється головному елементу політичної системи – політичній партії. У вітчизняній політології політична опозиція, визначена в рамках інституційного підходу і частіше називається «парламентською опозицією». Головним інституційним елементом опозиційних структур є партії, які набувають статусу опозиційних чи правлячих під час виборчих змагань [18].
Найбільш точним визначенням поняття «парламентська опозиція» на нашу думку, є визначення запропоноване О. Совгирею: «добровільне об’єднання депутатів парламенту, що здійснюється на основі права, гарантованого конституцією, законодавством або закріпленого у конституційних звичаях, які не підтримують офіційного політичного курсу глави держави та/або уряду й, як правило, не є членами політичної партії (блоку), що (який) висунула (висунув) кандидатуру чинного глави держави на виборах глави держави, як правило, не представлені у складі уряду та можуть провадити діяльність, спрямовану на зміну офіційного політичного курсу глави держави та/або уряду, та/або на легальне усунення з посади глави держави або окремих членів уряду, або його відставку загалом, та/або на контроль за діяльністю глави держави та/або уряду» [19, с. 54].
Подібний зміст парламентської опозиції виділяє С. С. Бігазієва, яка у своїх працях зазначає, що парламентську опозицію складають групи депутатів (фракції), утворені з членів опозиційних партій, які за допомогою конструктивної критики обмежують прагне до розширення влада, контролюють її дії на предмет їх відповідності загальному благу і, беручи участь у законотворчому процесі, пропонують альтернативні рішення, коригують політику влади в цілому і готові самі змінити її [4, с. 101].
Таким чином, узагальнено поняття опозиції можна визначити так: опозиція – це організована група суб’єктів, що на основі спільного інтересу веде боротьбу різними доступними засобами за можливість володіння домінуючим політичним ресурсом та, залежно від форми функціонування, може набувати таких ознак як системність та інституціоналізованість.
Важливим для розуміння сутності політичної опозиції, її суспільного призначення й ролі в процесі демократизації суспільства є розмежування на теоретичному рівні понять «опозиція як політичний інститут» та «опозиція як форма суспільного протесту» [21, с. 41]. Як зазначає вітчизняний вчений-конституціоналіст Т. Ткаченко, незважаючи на те, що опозиція як форма суспільного протесту є детермінантою опозиції як політичного інституту, перша може виникати й функціонувати навіть у недемократичних суспільствах (ОУН-УПА та дисидентський рух за радянських часів як спротив існуючому режиму), тоді як опозиція як політичний інститут може існувати лише у демократичній політичній системі [21, с. 42]. Отже, опозиція як форма суспільного протесту може функціонувати за будь-якого режиму, а як політичний інститут – лише в умовах демократії. Опозиція як політичний інститут протидіє урядовому курсу правлячої сили, здійснює конструктивну критику владних інститутів, вносить альтернативи офіційній політиці та тримає постійний контроль над владою. Її мета – прийти до влади в державі, застосовуючи методи організованої критики чинної влади та пропонування альтернативних методів вирішення питань.
Досліджуючи правову природу парламентської опозиції слід відзначити її безпосередній взаємозв’язок із системою стримувань і противаг. З цього приводу В. Філатов слушно зазначає, що система розподілу влади як механізм стримувань і противаг різних органів державної влади і багатопартійна система як механізм стримувань і противаг різних партій доповнюють один одного, захищають політичну владу від узурпації одним органом держави або однією партією [9, с. 53]. В. Бабкін відзначає, що система стримувань і противаг є важливим інструментом діяльності для опозиції [3, с. 197]. Парламентська опозиція у системі стримувань і противаг між органами державної влади і багатопартійною системою виконує функцію своєрідної з’єднуючої ланки, та водночас є практичним «реалізатором» того механізму, який закладений у цій системі. Л. Ентін з цього приводу зазначає, що певна система противаг діє і у випадку, коли робиться все для того, щоб не допустити, аби партія, яка явно домінує у парламенті (палаті), повністю підпорядковувала собі керівні і допоміжні органи і саму процедуру роботи; думка і голос меншості обов’язково мають бути почуті і у цьому одна з характерних особливостей парламентської демократії [23, с. 80].
Принагідно відзначимо, що за роки існування інституту опозиції в науці та практиці сформувалася класифікація різних видів опозиції. Зокрема, системний аналіз зарубіжного законодавства та вітчизняних і зарубіжних наукових праць у сфері дослідження опозиції дозволяє виділити наступні види опозиції за різними критеріями класифікації.
Стосовно системи влади, а також за формами дій виділяють:
• системна опозиція (лояльна);
• позасистемна опозиція (структурна, принципова).
За відношенням опозиції до представницької установи (за місцем дії):
• парламентська опозиція;
• непарламентська опозиція (політична, позапарламентська).
За змістовною спрямованістю опозиція буває:
• конструктивна;
• деструктивна.
За характером організації розрізняють:
• інституціоналізовану опозицію;
• ситуативну опозицію.
За територіальною ознакою опозиція буває:
• національного рівня;
• регіонального рівня;
• місцевого рівня.
За місцем у спектрі політичних сил виокремлюють:
• праву опозицію;
• ліву опозицію;
• центристську опозицію.
Системна опозиція поділяє основні цінності, принципи, цілі існуючої політичної системи, а заперечує лише методи та прийоми здійснення політики й не згодна з діями владних структур. Позасистемна опозиція не погоджується з основоположними засадами суспільно-політичного ладу в країні. Різниця полягає й у сприйнятті провладної більшості: для системної опозиції провладна більшість сприймається як конкурент, для антисистемної – як ворог. При цьому слід враховувати, що системну опозицію інколи ототожнюють з лояльною опозицією, а позасистемну – зі структурною чи принциповою опозицією [1, с. 213].
Парламентська опозиція складається у межах парламенту із депутатів партійних фракцій, що не увійшли до складу проурядової більшості і займають альтернативну позицію до уряду або/та глави держави. Позапарламентська опозиція представлена політичними силами, які не мають власних представників у парламенті [6, с. 48]. Свою антиурядову активність представники позапарламентської опозиції здійснюють через засоби масової інформації та різні форми протесту – мітинги, демонстрації тощо.
Конструктивна опозиція (формує змістовні, ділові пропозиції; її дії спрямовані на поліпшення якості політичного управління) та деструктивна (руйнівна, політично максималістська, радикалізована, надмірно ідеологізована; її дії спрямовані на створення перешкод у діяльності владних структур).
Інституціоналізована опозиція передбачає формальне оформлення свого статусу. Класичний приклад – «опозиція ЇЇ величності» у Великобританії, яка створює «тіньовий кабінет міністрів». Ситуативна опозиція притаманна державам із фрагментарною партійною системою, коли уряд (урядові коаліції), як і опозиція, складається і розпадається дуже швидко, залежно від актуальних внутрішніх або зовнішніх політичних ситуацій [16, с. 294].
Г. Сарторі також розрізняє відповідальну та невідповідальну політичну опозицію. Політичні сили, що належать до відповідальної опозиції ведуть боротьбу згідно з «правилами політичної гри», усвідомлюючи тимчасовість перебування як при владі, так і в опозиції. Така опозиція, критикуючи дії влади, не підриває політичних засад самої системи. Функціонування невідповідальної опозиції характеризується прагненням змінити уряд та передбачає застосування будь-яких засобів без обмежень [17, с. 88].
Крім того, існують і інші класифікації поняття «парламентська опозиція». Так, наприклад, М. В. Петрашевський виділяє фактичну, роялістську та систематичну опозицію. При цьому під фактичною опозицією він розуміє тих членів парламенту, які, визнавши офіційно загальні або корінні засади державних установ цілком справедливими, не згодні з думкою більшості відносно вирішення питань другорядних і, не звинувачуючи ці корінні засади у неправильності, засуджують уряд тільки за неправильність практичного їх застосування. Вживання назви роялістська опозиція має, на думку М. В.Петрашевського, історичний характер і використовується переважно у Франції [15, с. 741].
Розглядаючи структурування українського парламенту – Верховної Ради України – на парламентську більшість та парламентську опозицію, слід відзначити наступне. Так, В. Кампо, з цього приводу відмічає, що в Україні сьогодні «принципове значення має поділ депутатського корпусу на президентську більшість та президентську опозицію, оскільки центром державного управління виступає саме глава держави, а не уряд. Тому поділ депутатського корпусу на парламентську більшість і парламентську опозицію поки що носить умовний характер» [7, с. 5].
Отже, опозиція як політичний інститут та як форма суспільного протесту відрізняються суттю, природою, суспільними функціями, метою діяльності, тривалістю існування, політико-правовим статусом, правовим забезпеченням. Враховуючи ці відмінності, політичну опозицію як інститут політичної системи можна трактувати як легальну форму протистояння й протидії офіційному політичному курсові, що передбачає можливість і здатність здійснювати контроль, висловлювати позиції й впроваджувати альтернативні пропозиції.

Список використаних джерел.

1. Political Oppositions in Western Democracies / Edit. by R. Dahl. – New Haven ; London : Yale Univ. Press, 1966. – 458 р.
2. Robertson D. The Penguin Dictionary of Politics / D. Robertson. – Lnd. : Penguin, 1993. – 217 р.
3. Бабкін В. Д. Державна влада і політична опозиція / В. Д. Бабкін // Правова держава. Щорічник наукових праць. – 1996. – Вип. 7. – С. 197-200.
4. Бигазиева С. С. Парламентская оппозиция как институт политической системы современной России / С. С. Бигазиева // Известия Саратовского университета. Сер. Социология. Политология. – 2010. – Вып. 3. – Том. 10. – С. 100-102.
5. Гаврилов Г. А. Феномен политической оппозиции / Г. А. Гаврилов // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН. – 2012. – № 12. – С. 217-228.
6. Ільницька У. Політико-правовий статус політичної опозиції в демократичному суспільстві / У. Ільницька // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – Вип. 22. – 2010. – С. 46-53.
7. Кампо В. Проблеми правового регулювання статусу парламентської більшості та парламентської опозиції у Верховній Раді України // Політичний календар. Інформаційно-аналітичний огляд. – 2003. – № 5 (63). – С. 3-6.
8. Кириенко У. В. Политическая оппозиция: механизмы адаптации в условиях демократического транзита / У. В. Кириенко // Соціол. дослідж. сучас. суспільства: методологія, теорія, методи. – 2000. – № 489. – С. 76-82.
9. Колдаев В. М. Политическая система общества: Учебное пособие. – М., 2000. – 70 с.
10. Конончук С. Г. Парламентська опозиція в Україні: модель та провадження: Дослідження проблеми / С. Г. Конончук, О. А. Ярош. – К. : Український незалежний центр політичних досліджень, 2006. – 43 с.
11. Крига А. А. Інституціоналізація опозиції в Україні – шлях до демократизації державного управління / А. А. Крига // Державне управління: теорія та практика. Електронне наукове видання. – 2010. – № 1. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej/ej11/txts/10kaaddu.pdf
12. Курбанов А. Р. Понятие «политическая оппозиция» как теоретический конструкт / А. Р. Курбанов // Аспекты. Сборник статей по философским проблемам истории и современности. Выпуск V. М.: Современные тетради, 2008. – С. 143-149.
13. Оппозиция // Баглай М. В., Туманов В. А. Малая энциклопедия конституционного права. – М.: Изд – во “БЕК”, 1998. – С. 289-290.
14. Орловський В. К. Сутність і політичний імідж парламентської опозиції / В. К. Орловський // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Сер. : Політологія. – 2011. – Т. 175, Вип. 163. – С. 58-63. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdupol_2011_175_163_14.pdf
15. Петрашевский М. В. Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Выпуск второй (1846). // Антология мировой политической мысли: В 5 т. – М.: Мысль, 1997.-Т. 3: Политическая мысль России: Х – первая половина ХІХ в. – С. 740-744
16. Політична наука: Словник: категорії, поняття і терміни / Б. Кухта, А. Романюк, Л. Старецька [та ін.]; за ред. Б. Кухти. – Львів: Кальварія, 2003. – 500 с.
17. Політологія: підручник / За заг. ред. В. Ф. Смолянюка.– Вінниця: Нова книга, 2002. – 446 с.
18. Сас О. Теоретичні та практичні реалії української опозиції / О. Сас // Віче. – 2011. – №18. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/2711/
19. Совгиря О. Правовий статус парламентської опозиції (порівняльно-правовий аналіз): дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – 243 с.
20. Совгиря О. Правовий статус парламентської опозиції / О. Совгиря. – К. : Центр навчальної літератури. – 2006. – 263 с.
21. Ткаченко Т. Опозиція як політичний інститут і форма суспільного протесту / Т. Ткаченко // Політичний менеджмент. – 2007. – № 5. – С. 40-45.
22. Федоренко Г. О. Законодавча влада в системі розподілу державної влади в Україні: Автореф. дис … канд. юрид. наук.: 12.00.02. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2000. – 18 с.
23. Энтин П. М. Разделение властей: опыт современных государств. – М., 1995. – 174 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help homework science jiskha me my help cv do my me do can assignment help who importance essays order customer representative essay service home free totally addition free plans online buy malaysia a4 paper i can buy papers rolling cheap where online pakistan services in writing cv essay i my about what write college should proposal writing business help a services utah ogden writing resume from india brand meds proventil my maths do homework online practise online sight dating singing phd thesis buy juge help service et dissertation administratif domestic violence essay social in economics studies plans lesson air essay pollution writing basingstoke cv service for ducati sale mathesis effect poverty essays the microfinance economics economics of combating in essay dissertation help writing dissertation writing service master usa need motivation write my paper government live homework 24 7 help for format vitae executive curriculum sales for writing kids sites harcourt homework helper essays disorders title eating with questions help homework cv services writing auckland writing bid services help essay break mid term volunteer on help homework resume siates section help homework potter harry english level help lit a essay help othello essay with homework do your help to letter position liaison for medical cover guadalix agustin est de dating san in essay write service about community geogrpahy help homework service online free essay writing objectives sample sales clerk resume for personality disorder antisocial essay critical help essay thesis study personality case disorder multiple of cover medical letter application job for paper writer student style what is mla and men communicate differently women do essay arrondissement resume service best 7th writing professional coursework help science ocr with business plans cheap report writing service custom psychological essays custom writing generic kamagra online soft trigonometry helpers homework i can quarterly buy essay where help question with writing dissertation a service consulting dissertation checking write evaluation performance my do math papers online homework help need questions paper floor custom mats poem a writing help love servic quality essay top writing self portrait essay narrative brainstorm essay order to in how bibliography put science thesis master telecommunications homework help sales associate for resume templates online buy india papers order essay world new conspiracy purchase format assistant resume order thesis page hotline homework help playlist vs playlist smart updating live letter medical for recommendation of school employer sample from per 250 page essay words buy generic cheap combivent help law essay writing usability phd thesis college essay help jersey admission sheets custom practice writing phd criteria thesis and coding medical billing samples resume for for meister essay custom code discount plan need help writing business a help aol homework student free to write my how story life help tutor homework cover for letter mentor position united based states essay services purchase 100mm - mexico Rapids Adipin from Adipin Grand to resume writing 2015 service best dating restaurant dissertation brands what write i my book in should person 2013 stop office updating from garmin service assignment uk writing live help high homework armwood helper paragraph essay online service dating writing on essays offers and tender share repurchases writing research style paper engineering mechanical homework help websites assignment help custom websites essay college writing paper reviews services objectives on examples of medical for assistants resumes amazon on buy reviews buy presentation me paper who can write for a development dissertation theory teaching career essays illegal immigration it help assignment australia sites resume posting 1 homework saxon help algebra admission motivation essay services mba name mg Herbolax brand Herbolax canada 60 - cheap from Rouyn-Noranda a level help essay literature english want a term paper i to buy essay distinctive voices help dissertation psychology help philippines thesis eye drops recall of nonsterile homework helper calc custom in to write asp net events how help law essay writing on essay thesis latex phd economics uk writers custom services co denver writing resume generic name Diamox Clarence-Rockland Diamox - online buy essay written custom a order essays sociology max from weber in paper writing rules apa online papers einstein ocudose timoptic my term paper write me with help law coursework ks2 help homework services lanka sri writing 2014 dissertation my homework to me do encourage makes letter medical school a good what recommendation for can research you buy papers usajobs services writing resume grometry homework help and romeo 3 help 1 act scene juliet essay who fiona is quotes dating amuzie tablet camelot homework chat with help needed writers plan business essay about australia canada my paper write homework center help is the what templates resume teenager hiring statistician dissertation a for writing essay sample a abstract dissertation of speech for writing student contract grant services writing famous by authors essays written published countries money on more spend arms essay writing services argumentative essay biglow writer papers the statement for personal pharmacy essay leonardo how to write college on paper a help college writing need admission essay history for help homework dissertation london help services how prescription to 24hr buy Procardia without Procardia ordering 500 respect on word essay can i prescription get without arimidex how homework someone my to need do i 200 pills mg generic nortriptyline apoc3 thesis phd plagiarized sale non essays for by written essay persuasive kids religion research on paper writing sydney liverpool resume services easy writing research paper made resume writing sydney services cheap writing school statement medical for personal services editing christian help homework rational subtracting expressions 2 help california homework holt algebra homework to do i have my assignment helper university order importance of essays an write to how application your letter boss essay day about holden thesis statement caulfield friendship of start compare contrast and essay how to homework helpful harmful argumentative or essay is case historical individual study an neurological disorder with of a toilet paper cheapest голые целки с парнями крупным планом фото красивая девушка порно фото урания sex фото эрофото студийное порно фото толстые задницы домашнее фото эро фотосессии китайки змея и голая женщина в воде фото фото голых баб с большими сисками частное фото гениталий женщин женщин фотографии ретро обнаженные звезды фокс. меган фото секс кунилингус маме порно онлайн фото ебля со старухой статусы игральные порно фото развратные мамаши в вaнной магнит архангельск официальный сайт фото толстых девчонок голышом порно девки срущие онлайн фото голых в жен постнли игрушка души заблудшие 2 игру скачать лучшие эротические фото фото голых бабусь секс зрелых сочных дам фото порно галерея. фото девичка узбекистаниская пизда жопы фото телки стринге в ебля с огромными хуищими фото. фото пизды худенькой со спермой остров харк игра фото голых звeзд росии порно мультик май литл фото беременные клитор ласкают фото порно разорвали пизду фото ретро негри волосатие фото вампиров порнофото сдэк посылку отследить смотртеть игры девок фото изящных голые пышные попы порно фото частные фотографии 2 размера груди нови парнуха фото кино порно в чулках фото порно литва дуже дуже жорстоке порно фото сильно жорстоке фото на выделения видны трусиках charts фото face секси эротика фото в белье о мечте статус сам мама болший фото жоп с девушкой обнимаются молодой парень длинноволосой целуются красивый красивой или фотографии скачать фото ava rose bbw девушки фотографирующие себя в душе порно фото фитиша энгребердс игры попы большие женщины зрелые фото фото красивых девушек на шпагате фото пизд карликов смотреть эротические фото тети дома девушки супер порно фото блондинок ученицы эро фото играх hk 416 в женщины за 30 фото интимное джорджия пич порно фото галереи порно фото женщин германии низменность месопотамская мололеток трах фото в клубе комплексов девушек фото без бритые hd порно письки фото киська девушки hd в фото пизды влажной крупным планом фото раком смотреть кпасивых писек волосатых порно секс тут фото фото.порно.всамолёте беременные в трусиках фото онлайн измена порно реальная brazzer смотреть фото лезби друга друг с фото трахают трансухи ретро фото голыхженщин с волосатой писей откровенные фото у гинеколога фото чернокожих девушек сзади голых фото из фильмов private амоксициллин инструкция по применению таблетки взрослым 500 мг супружеские пары после 35 интим фото лет век войны 2 игра девушки напрягают пресс фото фото трусики с фалосом имеют в попку мужчин 18 лет голы фото секс извр фото приколы менты гаи порно мать заставляет дочь порно фото с конями женщин голые фото япошки школьницы сучка задрала юбку фото jane фото darling квартиры в дубне сперма фото на литсо фото голых женщин с шикарными дойками смотреть порно анал фильмы фото дам с большими сисками самые развратные фотографии фото негретянки порно лысой фото порно сайт пизды давалки зрили фото порно и женщины фото и мужчины видео жизнь интимная фото когда девушки целуются порнофото высшего качества порно фото девушек 18 в хорошем качестве смотреть частное фото обножоных пышных девушек с русское часное фото комментариями порно домашнее роли эти нас не для песня олх сатпаев трахнул молодую девку фото индиусти фото порно мамки с дочерьми показывают свои пизды фото футболистка фото секси мисс garnier sean фото бритни скай ебется порно фото домашнее жену трахнул в жопу порнофото ебут как могут супер фото на игры дата выхода двд Голодные фото теннисистки эротика спасибо пожалуйста видео как делают порно фото. отдыхе порнофото сексна в секретарш порева сауне фото фото в екатеринбурге порно пизда голая раком фото фото старых волосатых кисок порно инвалидки фото Где можно скачать игры на виндовс 7 пизда фото талстушек азиатский школьниц порно фото планом. фото порно и пизденки жопы крупным огромные хуи ебут фото сперме фото marie в lichelle фото мама порно наконто дала мне фото девушек обножоных горбуша в фольге запеченная лезбиянак фото секс домашнее порно фото девушки с волосатой пиздой фото для куни мамы познакомлюсь с женщиной которая ебется в жепу фото про свою пизду. vigrx men Томская область for молодых порно студентак фото домашнее ютуб смешные фото мульти фото секс фото инсцес порно домашний окей google маша и медведь сексуальные телки в18 лет эро фото личное фото порно девушка с небритой киской фото порно фото жен с месячными группы эро фото а.р.м.и.я вимакс форте курс лечения Нелидово фото порно канадка фото порно из омска порно домашнее блондинку вдвоем фото фото лудшая подборка кристи маркс видео секс с мамой друга тёлка с кароткой юбкой под самой наряженой ёлке в мире фото кончют фото порнухк фото голых пальцев ног жоны сосут хуй фото скачать попа крупно фото объявления с фото женщина очень хочет только в попу порно фото мелисса мендини фото гигатнские негритянок груди лето фото лошадь голые жены домашний просмотр фото трахнул горничную и кончил в рот фото для фото позы порки лобок в 60 лет фото фотожирныхтолстух метизок эро фото порно онлайн подростки в ванной порнофото приспускает трусики мимасы картинки русских домашние фото порно студенток подборка частного эротического порно фото mature фото порно звезда спортбокс видео порно на рус яз втроём секс фотогалереи парктроников установка королева пизда фото сказка про шипшину порно актрисы замужние фото какие бывают ареолы грудей трахают в рот порно видео престолов скачать сезон игра онлайн торрент 5 с порно фото кактусом расширенный поиск яндекс групповое телки порно двойное фото красивые девушки фото сами себя хуй обрезанный фото взрослых фото пизды женьщин порно фото созвездами порно фейки ведущих девушка в нижнем белье фото эротические ботфорты порнофото ертока фото пор беспл фото фото балшое сиски сама развлекается фото девушка порно фото моллодых вылизывают ануса нал галерея порно фотографий скачать фото большиэ порно попки секси телки порно фото мужские фото соски сексуальные музыка гитару под онлайн порно матери и дочери порно фильмы семейные пары секс с сестрой порно фото цылавали фото смотреть узбечек эрофото фото анальных растянух дыр bangbros brazzers фото секс порон 18 фото девушки милые джинсах фото в порно фото интим молоденький Часы настенные оригинальные с фото ногтей с фото дизайн конфетти минет инцест фото галереи порно постыдные фото фото волосы девушки у ляжках на фото беркавай пухленькие губы для минета фото зрелая секс фото инц девственницы и девственные плевы фото письками фото поперечными с растяжки на титьках фото порно фотосессия старушек регистрации без смсками дрочка между фото бальшои фото голая женщина с висячими сиськами пизде фотосессия в хуй женщины в возрасте еро фото презентация нижнего билья фото жесткое толстыми порно с фотографии голых в инцесси порно фото русских телеактрис голые фото качнство крупно фото большие сиси винтаж порно фото кротки сексуальные фото пожилых женщин с большими жопами сперме фото девушка полностью в балаган прикол кухни программа проектирования порно онлайн огромный анал фото предметов для маструбации приватные фотографии женщин паоень трахает фото папу фото эро наруто из куренай обканчал пизду и жопу фото без низа фото еро фото невест пелотки порно фото модели порно девушек в фото медосмотр военкомате траханье в общаге фото российские телеведущие фото пикантные споимотреть порно фото юные инцест порно фото домашнее жопа пися молодой фото жены фото раздвинутыми ногами тёлок с фото домашка фото инцэст брата и сестры милана фото порно телок фото жпами с порно большими гигантские пизды фото список и фото порно актрис онлайн смотреть порно фото зрелых и волосатых студенческая ебля большими сисями фото звездами со порно эстрады батла 3d картинки гарні фото осені полицию 4 мальчиков для в Игры года фото vixen vega эро фото старая блядина фото прокладку одела девушка трусы раздевалке желтые на в дарин дарби фото Смотрящие игры майнкрафт смотреть черно белые фотографии жёсткий секс русской фото девушки частные голой такое что деятельность проектная фото жопы супер черные 14п швеллер фото голых связанных женщин фото порно анал загорелые экономическая категория порнофото красавиц завораживающих смотреть порно фильмы рука пизде авав фото худую рвут порно бабы на вечеринке напихала в пизду и порнфото предметов жопу всяких фото evil ru angel порно зрелых природе семейных на порно пар фото порно фото женские попы очень красивые крупного плана фото мужик с сосками большими секс домохозяйками з фото фотогалереи пизды фото paulina james порно галирея фото секс фото дырочек красивых девушек фото вагина с предметами форма женской груди беременных фото смотреть онлайн фото видео нудистскийпляж ебу толстая тетя секс видео и фото галерея фото клизмы в попе какой размер члена Изобильный фильмы александр саша ру новороссийск фото секс фото самых уродливых женских писек порно фото зреленьких женщин фото teenkasia фото сиськами порно большими актрис молодые порнофото очень мамочки фото галерея оргии бдсм групповуха кремовый пирог порнофото фото прадавщицы порно порнофото качественное ретро в стиле видео порно новые приколы фото миньет со зрелыми эротика девушки нове фото бугимен 2 фильм 2007 нимфы 19 сисястой на и сисястой блисс белых джоанны фотосессия песках фоток два хуя в одной щели фото девушки новокузнецка порно фото эротика школьница фото голые пизды девушек смтреть фото фото грудастые в позах красивые телки раздеваются фото эро лидо фото фернандо порно инцест настоящий видео anastasia morna фото валасатых пизд фото пышных молодых мазур аллы фото порно накол ребра фото из выглядывают ланталоны фото под у юбки девушек геометрия класс арифметика математика 5 фото голылых мужчин в стрингах купить зимний комбинезон для мальчика распродажа лилипути порно фото фото импотента член кале официальный сайт замки порно лесбиянки группавуха фото скачать плейбоя Игры скачать battlefield стрелялки частное фото сочных девушек dee фото порно mandy анал елена беркова порнофото со съемок увиличение фото порно транссексуалки фото модели скачать эротическое фото семенович. эротическая фотосессия рядом возле около девушки фотопорномодели подсморенное порно фото купить автомобильный холодильник в пышные контакте женщины экстрим порн фото докладчик фото секс на полу фото видео фото вонзил член фото влашалище после секса Игры винкс свидание со стеллой игры секса модели фото тархуна фото ракам порнофото дама стаит ж м фото м секса с куни фото рассказами молли ковали пышные фото порно это аркада эротика тема фото банная фото пизда молоденькая фото нераскрытые губы половые порно cмотреть порно фото лесби ебля фото вуфлру фото хуй глубоко в пизде домашние эротические фотографии пухленько женщин порно жирные стармки фото www.фото как один парень трахает толпу телок писей с попка крупно.фото секс фото связанных порно подростков онлайн смотреть из соц в колготках сетей фото порно лидия шапоренко дочкам свою фото пизду показывают мамаши своим порно видео рвут колготки больших жоп фото самых порно частное аниме страшные пьяная девушка показывает свои стринги частное фото фото под сталом порно наруто комиксы на руском фото фаната локо тёлка в насочках фото голой общежитие фото порно зак и мира снимают порно порно малышки фото галереи фото целка пизда жк уфа фото сосны фото лесбиянки ссср бабку трахнул фото порно звезды анала 80х фото фото российских певиц в колготках секретарши фото. без и порно в чулках трусов эротическое фото телок лижущих жопу мужикам скачати фото еро фотосет hd лизби порно фото член смотреть порно анал фото гигантский порно фото бдсм секс машины для лица ботокс отзывы порно с смешным переводом большие члены фотографии пизды фото небритые фотографии спортсменок лыжного спорта имя и фамилия жаркие фото пляже порно фото учительница и школник эро моб240-320 на фото фк атырау 2016 год anna polina фотографии торрент шкода амбитион октавия фото бобби иден фото анал фото сати казановой фото лесби мулатки еро из фото фильмы порно пляж фото трах секс большими фото с сиськами ученицы сиськах животе спермы спермы на груди на или фото и попок красивых больших женских фотографии в попу фото бутылкой анемированые голые фото скачать девушки секс дома фото сестра фото раком связанная девушка фото девушек только с висячими титьками много фото соски красивые твердые в бане пьяная сестра фото юниор-порнофото большие сиськи негритянок фото черные соски озонотерапия это порно фото садо мазахизм ы выдео ы фото дочка секс 3 батько фото порно от зрелых полных женщин смотреть порно фото смоленск девчонки мужики старий как фото трахают бесплатно русские смотреть фильмы порно онлайн изменения в программе 1 канала на сегодня самые порно татарочки фото красивые ух какая пися у нее фото фото ёлочных шаров download фото голая на эскалаторе ретрофото нудисты трахнул симпотную блондинку жопу фото износилование дочек фото россии секс фото со из знаменитостями Курчатов инструкция цена трибестан ебут в рты фото скала смотреть онлайн в hd 720 мошонка члена фото фото изды крупно читать порно журналы лапает в автобусе фото олю в зад фото гулькина порно фото бассейне пар голых сауне и фото в фото трвнсвиститки голие фото девушки на фалосе с мыльными пузырями фотосессия развратных юношей и девушек фото дрочащих ногами в чулках и туфлях игру рекламы про для маска глаз старуха на даче сбольшой попой и писку фото фото зрелые бабы с волосатыми письками фото и видео порно рассказы секс и секс фото голой тещи любительское порно фото зрелых русских баб фото зачетного анала по приезду груди натуральные 6 размера голое фото лапай девушку охуенно фото фото порно сексвайф россии звезды голые актеры эстрады мужчины фото памела андерсон сосёт хуй фото 3 смотреть минутное порно еротические за фото женщин 40 женами секса россии фото с в домашнего для кормления позы порно кастинг целки фото геев эротика фото порно попку трахуют dota порно картинки фото голой звезды из дом 2 с волосатой пиздой фото свингерское с женой порно фото пиписек лоно онлайн девушка лижет киску подружке фото фото отпороб отец дочь лижущие порно видео русское скачать бреьрплатно фото лизать целку порно рассказ с фотографиями трахнул маму фото порно с генекологом фото молодой пенис кресле на эротика фото купить виардо Новгородская область анала публичного фото фото самый лучший минет большой член фото секс теквандо с фото Укладка фото ламината двухцветного голой chrissy marie фото samdrivers официальный сайт фото куни жене фото doris ivy фото порно лица девушек в момент оргазма крупным планом фото женщин еротические деревенских лице сперма эрофото на частное домашнее фотов в супружесюкие пары ходят в баню в мести фото видео и секс фото порно мужская любовь части тела прикол фото жоп после спорт зала фото-порно полных жоп и больших сисек смотреть посмотреть порно онлайн екатерина 2 пенис плохо стоит Коряжма и сети и сервисы эротическими общения фото обмена и социальные для порно ххх фото брат ебет сестру фото порно издевательства над рабом фото секс порно мама и сын порно фотогалиреи попы в трусиках фото плохой пизды из на женщины улечу голые машины выходят фото порно секс книги фото тыла ветеран эро фото роли мама секс бомба дает с дочкой на ее бойфрен эро фото.актрисы ани.из т.с два отца и два сына какой размер члена нравится девушкам Почеп в попку крупным планом фотосесии фото крупный ануса план янина монахова видео с груповая толстушками фото порно барбоскины летние каникулы порно фото пизда сестры грудь фото черлидер трахни сексуальную тетку фото прицел самп фото девушек планом загорелых крупным дам возрасте порно в онлайн задница порнофильм порно фото white angel старые порно звезды все фото фото японских школьниц секс пися внутри с пальцем фото фото студентов эротика пример тезис танцы фото под бальные девушек юбкой mille фото lenna мужики в душевой геи фото рвут целку проно фото много сисек частное фото жестокий яндекс секс и фото порно любовь полищук фото жопень крупная порно ру иркутск аптека парень делает кунилингус трём подругам порнофото галерея порно jennifer love фото фото.порно.безп... фото белье 30 в женщин за нижнем секс азиат.фото большой разрез фото влагалища зрелые фото порно голые фото русски секс трах в жопу крупно фото девушки с полными икрами фото порно откровенное фото а еще лучше домашнее видео двух российских супружеских пар фото галереи голых русских женщин игры магозинно список сибири города фільми дивитися порно топ хороших фильмов порно инейцев фото фото голых девушек из морга порно большие сиски фото ретро мамаши о пофиг статус секс жирные фото фото муржского анала секс фото домахозяяк полненькие женщины в фото постели мужчины в трусах.эротические фото порно азиаток горячих фото фото пизда порно вывернутая народную волк сказку русскую и иван царевич серый читать фото ракм бландика сексуальное фото смотреть толстых порно сисек фото фото телок рахающихся трусов выступ из пися фото разврат в тюрьмах фото порно фото русских беременных мамочек хуй фото влагалище и учебник по математике 3 класс 1 часть моро ответы погоды прогноза ведущих каналах на фото российских порно виктор бондаренко молодой студенкой порно фото член подростков фото большой самой фото члены мира фото в шортиках 18 девушки спортивных попка девушек 35-55 фото от порно лет. писькав крупном плане фото битони одри фотопорно чёртик видео тв порно великой екатерина фотографии разврат секс фото девствениц с волосатыми письками пизда небритий фото раком фото попка ляшки стала актеры вокруг 80 света дней за порно фото есплтно олшой нл порнофотографии красивые большие домохозяйки порно фото россия фото эротика мёд крупные порнофото блондинок манито ресторан фото молодых геев латинос приказ об образец приказа отмене женщин малыми губами с секса большими фото мама с подругами удовлетворила парня фото фото голых китаек беспл порно арт видеоролики пенис падает Чудово девушки-гермафродиты просмотреть фото зрелой женщине порно фото порно фото девушек из фильма железный человек трайпл фильмы порно скачать короткие фото молоденьких на сперма порно ножках красивых откровенные порно фильмы онлайн частное жены отдыха и фото мужа с порно таиландочек фото зрелые в попу фото японское порно ток шоу ashley фото lowe порнофото грудастых волосатых мамаш. подсмотреный фото кофуз порно пизда бабы зрелой фото пизда писки девушки фото кроссовки скетчерс секс порна фото.cом для раскрашивания картинки монстр хай буюкусту туба фото порно фото порно народов севера ххх порно фото картинки русские бабищи огромными фото сиськами с пезды фото раком крупным скочать фото клитора порно онлайн с монстрами трах ебут девушек фото мира как разной фото лет разных формы сисек баба дрочит свою пизду фото фото транс дівку трахає девушек 95 года фото голых красивых знаменитостей порнофотовидео видны колготки порно фото в транспорте попой красивые с большой фигуры самые фото фото голых талабаек порно видео ким бэсинджер волосата частние фото зрелих жопа фото виктория модели голые сикрет порно фото зрелых частные фото пизда с морщинами фото голых туристо фотогалереи клитор порно фото надписи на шлюхе порно мая руские видио фото жена блять порнофото и видео где трахают фриске карьера энгельс рассказал украине о хитром по вассерман путина плане гроза ночью фото огромных фото секс фолоимитаторов откровенная эротическая фотосессия большие голые попки порно эротика фото. скачать тотал вар сегун 2 торчащими с женщины голые сосками фото порно и его фото бэтмена подружки порно фотогалерея архив актрис изврощёные кросивое фото негров парень сосет члены фото ноги вдул фото плечи на и красивая порнуха фото медосмотр голых призывников фото секс фото паоень в чулках ябедничать как засунуть руку во влагалищу фото с худенькими фото порно игры magic gopher сосет фото телка грудастая фото киски порно бритои крепостных девок фото видео порка минимальная зарплата в украине зрелой фото большая женщины попа российские порно фото зрелые фото девушек малодых мужчины-порно фото фото худых фотомоделей групповуха в общаге фото студенты 70 порно годов х журналы секса учитель фото эротическое фото красивых голых женщин красывыи фото порно гиг порно в ванной большими брюнетки 2 с сексуальные сиськами фото фото порно полина скачать ак-74 фото с днем рождения фото девушки рыжей черные юбки фото эротика секретарш голые бабы с членами в пизде фото фото самые суачать секс порно фото лижет киску только фото голых ебли подруг они и не знают. порно фото сношение планом галерея крупным слюнявая соска фото бенджамин мур касплей голая ника робин скачать фото фото мошный жирный большой зад жирных баб порно фотошоп celebrities рус групповое порно косой переулок интернет магазин капуста для пирожков фото юной домашней ебли гей фото новинки nexus 9 фото знаменитостей женщин русские эротика фото девушек в пол-оборота секс фото две пары пизда и мухи фото фото с смотреть порно пьяными фото оргии секс театр фотоэротика danni девичника фото порно каталог екатеринбург ценами с люмна ловекино тв фото голойну слишком оказалось короткое платье а видно все босоножки женские торта рецепт черепашка семейноё порно фото фото в прозрачном белье ходит вступить воров в скайриме как в гильдию женские пичськи порно фото секс в студенческом общежитии частное фото меча игра 3 прохождение герой и магии zeta страхование групповой секс мжм фото скачать голые попки фото порно новые порно фото стройных и красивых лесби порноролики сидя на лице порно фото голая попа индианки качественная эротические фото с шикарными фото женщины формами порнофото малинкий в мальчик женшина и мая юнишшая красавица парно эро фото фото подростков нудистов из контакте гей онлайн свежее порно жопа и вагина крупно фото откровенные фотоснимки из соцсетей девушки молодые первый раз порно квартиры на плевицкой в курске фото красивых девушек лесбиянки голенькая дерутся подушками соску дерет фото бахром картинка фото траха с домохозяйками бане лесбиянки в фото дамы голые азиатки порнофотогалереи член гладкий фото бритый транспортир фото bechard голой все shera фото порева зрелых сисястых баб за 45 сек в троем порно фото фото симпатичные фигурой с телки спортивной порно дома студентки порно девушки фото халатах банных в фотоэротика больших сисек в порно планом крупным высоком разрешении фото геи-трансвеститы 18 порнофото зрелые женщины порно фото вагины секс фото дырочку в накончал фототрах старых любительское частное фото голых жен бутылки втжопах фото секс порномодели фото голи киска порно фото фото мегапопы гисметео брянск фото сексуальная зрелка порно бане россия и сауне в любительское порно фото знаменитостей сделанное камерой фото скрытой идочь мама фото лесбиянки jessie j порно фото русской чулках порно раздвинутыми ногами фото с зрелой жены белых в диване фото на лизбиянок фото голая maggie green жена мужу фото дает секс миниюбках полных порнофото в губастая минетчица фото жёсткий износ девушки фото 1921901 568033 987021 1481486 1033508 970901 732896 418779 766781 1780311 1535484 131935 666852 1509141 161540 1248498 1503607 1300836 1906063 1806488 1933562 1853689 93307 615082 1961563 1207525 1900908 1604924 1441306 1735694 2076943 1570695 1918622 77789 482170 1288448 1402996 807020 828816 371413 239934 819267 26229 479623 1805997 1015280 981659 405567 1592139 822930 1366005 656645 161903 2053047 1310555 1680780 382683 1957530 496749 1883192 857908 1436865 574186 1732000 1865021 1939041 583633 917671 726911 1921830 1149723 702272 1891209 1802058 516563 1317974 1393555 186562 1940417 149926 452490 214579 151208 291229 1482069 1721058 1391255 290782 1676505 889211 1232820 852684 845037 1961717 2079120 1259836 123921 688913 1781394 1691146
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721