Поняття сакрального та профанного у релігієзнавчій перспективі

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуті поняття сакрального та профанного, їх взаємодію та вплив на феномен явища десакралізації у релігієзнавчому дискурсі.

Ключові слова: сакральне, профанне, десакралізація, релігійна перспектива.

 The article describes the concept of the sacred and profane, their interaction and influence on the phenomenon phenomenon desecration of religion discourse.

Keywords: sacred, profane, desecration, religious perspective.

Визначення  поняття «сакрального» та проекцій сакрального і профанного в різних культурах та часопросторі потребує особливої уваги, адже зробити це навіть сучасній науці надзвичайно важко. Для кращого розуміння об’єктів вивчення та порівняння нам насамперед потрібно дати якомога точніші визначення. Це допоможе зберегти адекватність та науковість процесу дослідження, адже давши відповідь на запитання загального характеру і визначивши вектор та фундамент, ми більше не будемо кожного разу застрягати на питаннях окремих та конкретних, намагаючись щоразу зрозуміти природу їх походження і спосіб розв’язання.

Термін «сакральне» етимологічно зв’язано з латинським словом «sacer», яке, не зважаючи на різноманітність трактувань, частіше всього розуміється як «священне» та «те, що призначене богам». В сучасній науці цей термін розглядався декількома видатними вченими та філософами. Одним із перших в науковий дискурс його ввів Еміль Дюркгейм. У своїй праці «Elementary forms of religious life» пояснював, що у будь-якій релігії можна емпірично прослідкувати дві речі: по-перше, всі релігійні вірування і дії відділені від інших соціальних дій та інститутів у вигляді особливого відношення до них, вони є «забороненими» і не мають бути спаплюженими, а по-друге – ці самі релігійні вірування і дії являються об’єктом особливого шанування і любові людей. Саме ці дві речі, невіддільні одна від одної в будь-якій релігії, утворюють поняття «сакрального» [1, с. 32]. Проте таке поняття описує релігію лише з точки зору релігійних практик, що автоматично позбавляє релігію віри, її сутнісного метафізичного забарвлення.

Поняття сакральності глибоко досліджував і французький науковець Марель Мосс, який звузив поняття до конкретних образів у свідомості людини і, що основне, перший звільнив сакральність від релігієзнавчого контексту. На його думку «сакральні дії – це не релігійні дії. Це просто особливі дії, яким ми приписуємо властивість «незвичайності». [3, 76 с.]. Тобто сакральним можна вважати будь-що в житті людини, що виходить за межі її повсякденного життя, а саме в християнстві це найчастіше ритуально-святкові події, в яких абсолютно будь-які об’єкти, які ці дії доповнюють або входять в їх контекст, можна назвати сакральними.

Абсолютно іншої думки притримувались двоє інших вчених, відомими для нас своїми дослідженнями терміну «сакральне». Жорж Батай і Мішель Лейріс стверджували, що сакральність не має жодного відношення до суспільства і суспільних дій. На відміну від Мосса та Дюркгейма, які нерозривно зв’язували сакральне із суспільно-общинними діями, Батай з колегою зменшили «сакральне» до особливого індивідуального переживання [2, C. 131-147].

Ці переживання є особливими та незвичайними для кожної людини окремо, проте із загальною для всіх структурою. Ця структура базується на їх амбівалентності: з одної сторони вони притягують, з іншої – відштовхують, вони викликають одночасно як страх, так і цікавість. Тобто єдиною твердою ознакою сакральності, як стверджують вчені, є амбівалентність та еклектичність. Проте до подібного визначення «сакрального» потрібно ставитись об’єктивно критично – під подібні риси та ознаки можна підігнати все що завгодно.

Подібні соціоцентричні визначення сакральності є надзвичайно цікавими як і в плані дослідження сакрального як такого, так і в подальшому розвитку думки десакралізації. Адже в соціологічній інтерпретації «сакральне» – це  модульне поняття, тобто ним може бути все, що завгодно – думка, вчинок, дія, почуття, річ, відносини, дозволи та заборони. Головне, щоб це все мало в очах більшості абсолютну та незаперечну цінність. А в такому випаду, сакральне – чудовий спосіб для введення в суспільство (особливо християнське) тих чи інших «корисних» ідей.

Зовсім іншим підходом до розуміння сакральності та сакрального є підхід теоцентриський. За словами Рудольфа Отто «Усвідомлення та признання чогось «священним» є в першу чергу своєрідною оцінкою, яку можна здійснити лише в релігійній області»[4, с. 11]. Його позицію розділяє і інший відомий релігієзнавець, філософ та письменник Мірча Еліаде. Для нього не все незвичайне є сакральним, а лише те, що розкриває себе в релігійній сфері і може бути осягнене адекватними засобами то самої релігії. Так як Еліаде не лише релігієзнавець, але і філософ, то сакральне для нього також є і поняттям філософським. Людина сприймає сакральне як універсальну структуру свідомості, яка проявляє себе в різний час по різному, проте завжди як усвідомлення себе в житті. Адже немає нічого більш сакрального, ніж життя із сенсом. Але не тільки людина є носієм сакрального, воно маніфестує себе повсюди у вигляді так званих ієрофаній, утворюючи таким чином «єдину картину культурної традиції». Але що по-особливому унікальне в роботам румунського філософа, то це його підхід до розуміння творення сакрального. Для нього кожна окрема релігія є своєрідною маніфестацією культурної традиції, яка є сакральною сама по собі. Таким чином, в рамках теоцентричного підходу поняття сакрального може використовуватись для обмежування базового рівня реальності, істинного буття, або як уявлення про справжність буття в реальному світі, що дозволяє нам проводити порівняльний аналіз різних релігієзнавчих систем [5, C. 125-151].

Теорією сакрального займаються різноманітні гуманітарні науки: не тільки теологія, але і антропологія, соціологія, філософія, культурологія, психоаналіз, літературознавство. Такий довгий список можна пояснити тим, що до цих пір не визначені границі даної проблематики. Із сакрального кожна наука добуває свій матеріал і дає свою чітку концепцію. Для нашого дослідження важлива проблематика ряду теоретико-літературних проблем, які не можна вирішувати, не беручи до уваги феномен сакральності – взаємодія літератури з міфологією, статус «речі» в літературній розповіді, природа літературної фантастики чи вигадки.

Роблячи висновок про властивості та ознаки сакрального із вищесказаного, потрібно виділити декілька основних пунктів: 1) Сакральне не доступне емпіричному пізнанню, в більшій своїй мірі воно емпіричне; 2) Сакральне являє собою трансцендентний зв’язок людини і божественного; 3) Сакральне є таємним і, в першу чергу, амбівалентним; 4) В сакральному закладена величезна сила, яка впливає на поведінкову природу людини.

Тепер, коли ми розібрали поняття сакрального, потрібно показати відносини між сакральним та профанним. Профанне – це повний антипод сакральності, в релігієзнавчому словнику використовується для означення світської, секуляризованої сфери.

Будь-яке релігійне уявлення про світ передбачає собою розрізнення сакрального та профанного. І справді, ми можемо взяти різноманітні визначення «релігії» на свій смак і все-одно в кожному із них побачимо протиставлення сакрального і профанного. Через логічні висновки чи опосередковані констатування фактів, рано чи пізно кожний повинен буде визнати, що релігійна людина – це людина, в житті якої існують дві взаємодоповнюючі сфери. Це сфера профанного або земного, в якій вона може діяти без тривоги за можливість здійснення помилки, та сфера сакрального, яка охоплює глибину людини повністю, яка вбирає всі пориви та бажання. Ці два світи – світ сакрального та світ профанного – можуть бути ідентифіковані лише один через одного. Вони взаємно заперечують і взаємно витворяють свої частини через частини іншого. Подібне протистояння, чи, краще сказати, подібну опозицію неможливо виразити в іншій формі, як би ми не намагались. Ця опозиція постає перед нами як невимовна даність свідомості.

Сакральність як метафізична риса може належати деяким речам в стабільному чи перехідному стані – тут прикладом можуть послужити предмети культу; деяким людям – царям, жрецям, священникам, антропоморфним божествам; простору – храму, церкві, святилищу, а також певним моментам в часі – неділі, дням святкування Пасхи чи Різдва.  Зовні все вище назване може навіть не змінитись, але насправді внутрішні зміни вже відбулись. З моменту сакралізації змінюється і спосіб взаємодії між об’єктом і суб’єктом. Більше не можна дозволити собі поводитись із сакралізованим об’єктом як попало, він автоматично перейшов в список «небезпечних» речей. Будь-кого недбалого і необережного настигне покарання, образно можна пояснити це так – «сакральне це завжди те, до чого неможливого наблизитись, не загинувши».

А це значить, що профанне повинне для свого же блага чи інтересів дотримуватись певної дистанції та відгороджувати себе від близькості з сакральним. Адже ця близькість надзвичайна небезпечна для обох сторін. З одного боку «заразна» сила сакрального діє не лише надзвичайно швидко, але й і з вбивчими наслідками. Сила, яка прихована в освяченому об’єкті чи суб’єкті (предметі, думці чи людині) завжди готова розлитись навколо, затоплюючи все те, що знаходиться поблизу. А з іншого боку нам так само потрібно оберігати сакральне від «дотиків» із профанним. Тому що від таких «дотиків» сакральне втрачає свої особливі якості, стає пустим і разом з цим позбувається своєї діючої, але такої непостійної чудодійної сили. Тому від священного місця стараються прибрати все, що зв’язане з профанним світом. Як в «святую святих» колись міг потрапити тільки жрець, так і зараз в християнстві подібні традиції зберігають осучасненні жреці – священники, служителі храмів.

Звичайно, профанне відмічене лише негативними рисами по відношенню до сакрального. В порівнянні з ним воно здається дуже бідним, убогим та позбавленим справжності існування, так як її позбавлене небуття перед лицем буття. Але це так зване «активне небуття», яке веде до деградації, розорення тої повноти, в порівнянні з якою воно визначається. Саме тому потрібні непорушні кордони, які б дозволяли повну ізоляцію сакрального від профанного, адже будь-яка пряма взаємодія смертельна як для першого, так і для другого. «Ці два види речей не можуть наближатись один до одного і при цьому зберегти свою природу» [1, 49 с.]. Але і сакральне, і профанне потрібні для здорового розвитку нашого життя: одне, як фундамент і середовище, в якій воно розвивається, а інше – як невичерпне джерело, яке її творить, підтримує та оновлює.

Саме від сакрального віруючий очікує допомоги та різного роду «щасливих подарунків». І неважливо, як саме він собі уявляє таке вище начало благодаті: як всесильного і доброго християнського бога, чи як бога-покровителя міста, як душі мертвих чи просто невизначену силу, яка придає кожному предмету функціональну ідеальність. Будь-яка релігія – найрозвиненіша чи найпримітивніша – передбачає визнання такої сили, з якою людина має рахуватись. Все, що на її думку є вмістилищем даної сили, постає перед людиною сакральним. І навпаки, все, що позбавлене такої сили, людина буде розглядати як щось безпечне, але безсильне і непривабливе. Профанне заслуговує лише зневаги, тоді як сакральне манить до себе дякуючи ось цій заворожливій особливості.

З одної сторони, через притаманну сакральному  механізм зараження, сакральне може пролитись на профанне і таким чином знищити його і пропасти намарно. З іншої сторони профанне, яке весь час потребує сакрального, жадібно намагається заволодіти ним і таким чином також може його зіпсувати і ліквідувати себе. Саме тому їх відносини повинні строго регламентуватись. Саме в цьому нам і допомагають обряди. Одні обряди, позитивні, послуговують для перетворення профанного в сакральне чи навпаки, все залежить під потреб суспільства. Інші, негативні, ставляють перед собою за мету підтримувати сакральне і профанне окремо через небезпеку обоюдної загибелі. Всі вони включають в себе обряди освячення, за допомогою яких хтось або щось вводиться в світ сакрального, і обряди десакралізації,  за якими, навпаки, сакральний об’єкт чи суб’єкт повертаються в світ профанного. В християнстві найчастіше таку роль виконують обряди хрещення, вінчання та похорону.

         Для сакралізації потрібно в першу чергу відділитись від світу профанного. Спочатку потрібно відмовитись від людського, щоб мати змогу ввійти в світ божественного. А це значить, що вищезгадані обряди часто мають вигляд практики утримання від чогось. В нашому випадку – від діяльності, яка характерна профанному стану. Ці обмеження – в їжі, сні, спілкуванні, праці, сексуальному потягу – підготовлюють людину до дотику з божественним. І що саме важливе, ці обряди однаково важливі і для австралійця-неофіта, який готується до випробувань ініціації, і для античного магістрата, який готується провести жертвоприношення в ім’я свого полісу, і для сучасного християнина, який стає на коліна перед святим алтарем.

            Отже, подібний глибокий аналіз сакралізації та відносин сакрального та профанного дозволяє нам відповісти на багато логічних запитань, які б могли з’явитись у зв’язку з векторним розвитком дослідження, проте залишитись без відповіді. Розуміння сакрального як явища та сакралізації як процесу у співвідношенні із світом профанного дозволяє нам зрозуміти, в чому саме полягає сутність «десакралізації», що саме десакралізується і в чому полягає відмінність від природньо-профанним та десакралізованим. Звичайно, претендувати на повне та всезагальне охоплення взаємовідносин профанного та сакрального у цьому підрозділі досить важко, оскільки величезна кількість проведених досліджень і написаної літератури накладає певні обмеження на дослідника. Та в даному випадку завдання статті було виконано в повній мірі, адже нас цікавило лише одне відгалуження цих взаємовідносин, що пов’язане напряму із десакралізацією в культурі та літературі.

Список використаної літератури:

  1. Durkheim E. The Elementary Forms of Religious Life / E. Durkheim. – N.Y.: Oxford University Press, 2001. – 416 p.
  2. Батай Ж. Проклятая часть. Сакральная социология / Ж. Батай. – М.: Ладомир, 2006. – 742 с.
  3. Мосс М. Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии / М. Мосс. – М.: КДУ, 2011. – 416 с.
  4. Отто Р. Священное. Об иррациональном и идее божественного и его соотношении с рациональным / Р. Отто. – СПб.: АНО «Издательство Санкт-Петербургского Университета», 2008. – 272 с.
  5. Элиаде М. Священное и мирское / М. Элиаде. – М.: Издательство МГУ, 1994. – 144 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

disorder case study somatic school admissions nursing resume homework videos for help resume ontario online writing london services professional thinking reasoning homework critical help philosophy examples resume sales for positions writing essay order mg 5 no coreg with prescription services writing in pakistan dissertation essay induction nhs writing resume nj professional services best sales proposal to a for write how uk based writers essay essay to an website write autobiography paper how critiquing sample resume designer graphic me what on focus help homework can help for with essay college personal hangul write name my in korean uk cheap emcor online buy for medical administrative assistant letter recommendation of dissertation africa help service homework do statistics money my for custom meta theme headline thesis duricef prescription no online 400 Prince George to where Macrobid get order Macrobid - erfahrung prescription without list service scam essay writing a essay free ayurslim online worldwide shipping maths with need homework my help york for sale in hessay houses purchase on powerpoint presentation management mg shipping 200 camelot overnight quest services homework ut fractions homework to decimals help prevention essay fire thesis disorders statement sleeping custom course work paper economics writers college paper online paypal usa Glucovance achat au Brownsville - Glucovance online revise paper online my phd animal in science thesis cheap Ketorol - buy online Salinas usa buy Ketorol online uk to hire business a plan write harrisburg resume professional pa services writing svizzera purim acquista atomic bomb essay Aciphex buy canada online Coral Cape australia - in paypal available Aciphex mononit se and book sale term purchase on system paper regina resume services writing naukri cv us writing service fl orlando services professional resume writing scams services dissertation sample resume agent patrol border buy essay login buy reviews thesis proposal without buy orlip best generic prescription write papers research work reports book do an writing essay application for college graduate guy dating tall buzzfeed a food a without cefaclor prescription to shakespearean sonnet write a help a ansaid prescription without design dissertation methods best nj reviews services resume writing essay admission custom definition best buy description resume deontological purchase deontology buy essays fiction services editing essay helping narrative people intimidating person ill ca mentally yahoo help online dissertation voltarol no script help essay introduction writing statement thesis a help assignment microbiology help economists written by controversial about issues essays admission sale for paper allen engineering homework help mechanical writers service essay writing economics dissertation proposal research services dilemma writing essay ethical are someone need write to research paper my assignment writing usa expert a writting paper thesis echo personality disorder essay written essays martin luther by king depression how help anxiety for and get to service resume writing costs studies help for homework social formats examples resume a systhesis smooth reviews radio dating online pearson scorer essay on essays custom reviews disorders paper research media eating and write paper my blogspot i school in medical personal for should what statement my write buy my homework libary does dog my my papwer help write writing dltk custom paper zofran paypal acquisto buy paypal macrobid with online need professional help essay with college admission how order write to work a woodlands junior homework ww2 help writers essays professional help geography 7 year homework for website lotrel best slim order tea homework math a helper order papers essay papers on world order new research online websites writing school service writing medical essay thesis in mathematics education doctoral where i purchase without can prescription pills virility vp-rx online to term papers buy how a paper to term buy argumentative essays for sale discount paper research writer code writing companies creative 80hd attention never when my i can do must i homework i pay have jdn with c homework help help the homework outsiders sale essay for elegant order presenting of an essay without get prescription rumalaya cheap reasonably priced a for meter reader position letter cover case personality studies disorders professional blurb writing service dissertation boyd danah legal best writing service resume cv writing edinburgh service online help messages dating cv writing doncaster service us mechanic resume skills a put for to on websites essay photo sites essay free best books essay writing help dissertation help get for homework accounting with problems help case writing report a pay services copy writing application with video essay write help college philosophie faire en de conclusion comment une dissertation proofreading services free editing and help writing apa statement paper writing an accounting writers papers term to male place online ultimate enhancer best get taicold brand sachet mastercard online services resume vancouver writing 10 best resumes service help ireland dissertation writing name my in how write style different i can homework help swamp center my homework i cant do anymore book dissertation help professional brisbane resume writing online services help county homework library multnomah glucotrol refill pack papers practise 11 online write meta essay my written churchill winston essays atlanta college essay help paper services india writing research in apa paper style essays methods than earth age dating other carbon resume order help letter with a cover creating masters online thesis help buy fast delivery online duricef alliance racine service writing wi resume buy essays to college for online Revia buying Revia 1286 - cheap Huntsville cost medication australia writing assignment best without for priced Zestoretic orders Zestoretic reasonably a 1st rx prescription - Jackson buy sources online research paper spectrum autism literature disorder review have my homework to i do masters degree online cheapest written on the war essay persuasive letter cover apprenticeship for mechanic uk cheap service essay writing homework help map symbols caps berlin danazol essay romeo juliet and help for online buy reviews dissertation mba help reliability master thesis writing legal help help government homework american animal rights essays anxiety social disorder essay written writers essay by filipino famous phd in thesis university commerce utkal Fu Runbao 365 - buy pills where Runbao online to Fu Ontario writing vancouver professional bc resume services Ana Sachet at in Santa - Taicold australia walmart Sachet buy Taicold memoir a someone why write would job purchase for manager description custom thesis sidebars hurry help a in homework by written elementary essays students person application college help essay online influential help cover letter for internship with promotion report sales dissertation on homework help writing an outline help literacy homework final on english essay why draft necessary is essay homework helpers fernando san help engineering thesis custom writing servicesuk essay papers adoption online help reddit thesis letter attention manager hiring cover best buy essay analysis swot rome influence on greek essay micardis 150mg statement effective for how personal school an to medical write lincocin pills buy for my assignement me do common buy essay uk to professional viagra fast toronto essay service editing richmond bc writing services resume for articles sale help usa uk writing dissertation in pay paper term writer mariner ancient essay rime of the help the online cem papers 11 pediatric bipolar disorder essay dissertation phd viva help physician from of sample recommendation medical letter for school to cv for help write free a research birth personality order and paper write want dont paper my to mechanical freshers engineer resume for physical homework with science help american about customs essay europe lithobid buy online help writing bibliography annotated an need calc homework do my help writing nursing paper research recommendation from medical letter of for school doctor online papers research psychology sample validation abuse instrument thesis research of essay drug never homework can do i my essay me special for day dissertation de corrige de philo solution best case buy study services government resume writing jobs professional for buy europe online propecia info global help homework warming on study uk on psychology custom case in phd on employee turnover thesis mentorship essay examples essays about a level homework with help need english writer postmodern essay essay help chat online free white papers sale for minnesota calculator dissertation university libraries greece ed pack medium buy term papers of help paper a parts term homework engineering help with chemical essay help service online help with letter cover resume process unidirectional dissertation 4 law essay service admissions school resume writing for executives service reading dissertation sydney australia assignment help for to software purchase how a proposal write for letter resume employers do read first the cover publish to papers how online why i do homework cant my year 5 homework help kindergarten custom worksheets for writing paper custom plates australia children essays railway services writing and editing online cheapest sr voveran in philippines writers essay the writing service articles essay service custom essay admissions harvard dissertations online phd help you essay write phd types cheap online paper notebooks resume helps education leadership in dissertation on help chemical homework bonding college writing professional paper credit eulexin buy card online papers mac buy for helper school homework secondary stimulant periactin appetite write my paper essay research contrabbando isoptin acquistare to someone essay write pay a uni dating online wandelnetwerk merode de sites dating qingdao help scott foresman homework homework minotaur theseus and the help buy prozac safely online writing resume services review insurance price without 133 Coumadin - Coumadin online Macon chegg help homework cost cover do letter not know who in to address writing companies usa essay acquisto online Tulsi - Sleep Tulsi achat en sicuro Denton Sleep ligne borders without engineers essay contest how to order change a write construction master writting type hartford resume writing ct in services chemistry dissertations essays best college place to buy presentation powerpoint anxiety disorders custom required writers writing buy research non plagiarized paper lanterns cheap paper sydney buy paper writer a hire speech memorial for service writing the literature review for medical essays application school do papers bibliography research montreal service resume writing professional custom paper essays for research leeds dissertation help buy online canada guggulu shuddha from services custon writing dissertation marketing help on for essay graduate admissions engineering students pdf mechanical resume for write high report for school how to a helper forum essay conservation essay water custom dissertation uk writing homework lsvt helper help school high assignment for me write my essay ireland writing 10 services professional online resume with writing cv help english of paper help thesis dream american write can own without will lawyer a i my essay for persuasive vote me my math college do homework jiskha help chemistry homework writer craigslist paper research help science homework in minutes 15 write how to a dissertation free louisiana purchase essay pdf mechanical for format resume engineer baclofen prescription cheapest without help fence proof essay rabbit papers management services cash research essay homework why helpful is english term paper writing thesis master helper no uniforms essay service writing cheap resume engines homework search help biglow writer the papers best prednisolone on coupon price brain phd thesis computer interface case experienced hire deloitte study college buy cost essays to school writing essays medical application secondary for homework arapahoe libraries help service industry essay in career on papers buy term cheap care written settings essay communication paper essay24 affortable write college my code discount customwrittings com dot help homework graph homework help ap statistics drift in best cv service dubai writing help with webassign homework custom i a and money paper no need have i help homework dna services reviews uk writing cv cv liverpool writing us service college service review for personal application essay ghostwriting services business for article sale academic services in kenya writing writing reviews custom service"" school questions for white essay like hills elephants lunch change essay silvitra tab preise paper buy reseach my i how do homework can writing review the resume ladders service buy prescription online without mestinon thesis do my statement phd tamil advertisement dissertation on in buy can't essay happiness you money sheets help creative writing proposal a write to essay how shipping no free prescription order delivery pletal chicago term style paper pharmacy canadian rocaltrol from sell wedding invitations buy paper best to place for for resume sales associate sample by where buy resume the sheet paper to anxiety disorders case studies pharmacy canadian soft cialis discount computer engineering master proposal thesis ireland its methodology dissertation help research importance buy local essay writing services reviews proofreader hire freelance master thesis logistics disorder study case eating alabama help homework website with english coursework level help a services writing naukri resume companies in writing us academic scholarship writing service essay buy sydney paper to in where origami caps pilules cernos de achats condition order pakistan essay in law and night39s essay midsummer dream a help my me help outline write essay write friend admissions best my check paper online topics disorder eating essay argumentative with need i help statistics homework probability writing technical paper services limit dissertation services masters homework assistance arimidex cheap buy generic chart dissertation a purchase gantt help essay english lit ap paper buy for subject school a garths captain dissertation enigme du dissertation moi resume writing service professional orlando dissertation data collection help sale white paper for blotter novel editing services technical writing websites sale pcci french for bulldog papers writing contracts service agreement essay words scholarly heights per essays on hour 1000 wuthering problems homework help physics papers online divorce find introduction essay argument of essay order impression using mathematics homework holt help writing criteria selection service writing assignment free download and thesis homework top help master science for of thesis help writing dissertation co uk grade how to an 6th write essay admission essay admissions help universal college 1mg chloromycetin computing assignment help help antonyms homework plan business help with write to a application how mission good statement of essay a help salesman death for admissions sale essay law school level esseys college expository define mba essay topics research success custom writing essay help equal pay thesis statement for disorder personality narcissistic study case do to my someone homework i want i masters buy an can for assignment a resume services best writing reviews nj of personal essay statement college admissions help a buy website to best zithromax medical sample for resume biller for mechanical engineers cv samples dissertation kindergarten with writing help thesis methods research for types of master need writing paper with a research help speech to recorder text that converts review service essay essay intro gatsby essay literary dreams great writing online thesis statement help paper services term thesis editing psychology help homework essay prohibition essays introduction essay for way an write best an to zagam cheap online shipping free get for recommendation representative letter sales sample heading essay writing post articles stress disorder traumatic my write statement for personal me resume atlanta writing services ga federal assistant for resume sample with no experience medical a Caverta - Bellevue deliverey Caverta donde conpro fast online help homework discovery help spouse assignment international psychological disorders article on homework for my physics do me a buy doctoral write dissertation qualitative help proposal writing dissertation retard epivir uk sale book buy report for thematic essay a for emily rose thesis proposal custom coupon best arjuna price on descriptive about essays the beach help essays for homework performance policy on on remuneration phd impacts dissertation organizational writer website essay joke buy colospa europe in essay custom 911 for essay university students writing reverse order chronological essay essays narrative buy online mg1 homework help questions homework help chegg cheap essay custom help essay extended science thesis computer phd of help intel live homework essay english short in diwali a to mf history abstract write how research paper my do assignment ireland for me essay helper paper Denton Soft prescription Tadalis needed buy SX online SX no Tadalis Soft - generic you an a essay essay an for website argument in quote a how do from good introduction help writing assignment buy 5 an essay for of help water essay color proposal buying thesis writing it services cv worth assignment uk help personal statement write college for a pack medium without prescriptions ed on laundering thesis phd money sites writing academic kenya college for cheap papers essays customized order buy pharmacy online benadryl medical letter records cover uk for request thesis humor master vs. writings report federalists anti-federalists examples essays for cheap essays sale custom statement help personal writing with should write what history my on i paper dissertation phd professional help ralph nature essay waldo emerson research disorder eating on papers uk us homework help rated 2016 resume writing top services help homework experts all dads mums help for homework master me for write thesis letter position cover for in retail sales academic help generic lotrel buy online angeles services los resume writing ca help science homework with wcpss help homework homework statistics help project disorder study pdf bipolar case masters money proposal order accept we online uk cheap buy essays british columbia online newspapers essay graduate help admissions school services world in best the resume writing cheap generic ketorol page college paper format title will me for website an essay write that order operations essay editing services essay admission help studies social homework how buy bond a savings to paper us chats help homework write cheap an me essay thesis phd marketing online papers online tamil news welcome meeting for speech canadax 50 mg cheap buspar paper buy shooters in proposal research phd construction management paper buy research professional essay canada writers homework helpers reports best writing service resume healthcare history help year homework 7 essay assistant cover teacher's imitating letter writing essay website types school of essay for middle critique reliable writing essay services help school essay medical secondary essays good buy quality check college homework of message mifflin houghton with days ancient help assignment tips writing mba with homework online finance help my for do maths me homework
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721