Поняття сакрального та профанного у релігієзнавчій перспективі

Поділитися Share on Facebook4Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуті поняття сакрального та профанного, їх взаємодію та вплив на феномен явища десакралізації у релігієзнавчому дискурсі.

Ключові слова: сакральне, профанне, десакралізація, релігійна перспектива.

 The article describes the concept of the sacred and profane, their interaction and influence on the phenomenon phenomenon desecration of religion discourse.

Keywords: sacred, profane, desecration, religious perspective.

Визначення  поняття «сакрального» та проекцій сакрального і профанного в різних культурах та часопросторі потребує особливої уваги, адже зробити це навіть сучасній науці надзвичайно важко. Для кращого розуміння об’єктів вивчення та порівняння нам насамперед потрібно дати якомога точніші визначення. Це допоможе зберегти адекватність та науковість процесу дослідження, адже давши відповідь на запитання загального характеру і визначивши вектор та фундамент, ми більше не будемо кожного разу застрягати на питаннях окремих та конкретних, намагаючись щоразу зрозуміти природу їх походження і спосіб розв’язання.

Термін «сакральне» етимологічно зв’язано з латинським словом «sacer», яке, не зважаючи на різноманітність трактувань, частіше всього розуміється як «священне» та «те, що призначене богам». В сучасній науці цей термін розглядався декількома видатними вченими та філософами. Одним із перших в науковий дискурс його ввів Еміль Дюркгейм. У своїй праці «Elementary forms of religious life» пояснював, що у будь-якій релігії можна емпірично прослідкувати дві речі: по-перше, всі релігійні вірування і дії відділені від інших соціальних дій та інститутів у вигляді особливого відношення до них, вони є «забороненими» і не мають бути спаплюженими, а по-друге – ці самі релігійні вірування і дії являються об’єктом особливого шанування і любові людей. Саме ці дві речі, невіддільні одна від одної в будь-якій релігії, утворюють поняття «сакрального» [1, с. 32]. Проте таке поняття описує релігію лише з точки зору релігійних практик, що автоматично позбавляє релігію віри, її сутнісного метафізичного забарвлення.

Поняття сакральності глибоко досліджував і французький науковець Марель Мосс, який звузив поняття до конкретних образів у свідомості людини і, що основне, перший звільнив сакральність від релігієзнавчого контексту. На його думку «сакральні дії – це не релігійні дії. Це просто особливі дії, яким ми приписуємо властивість «незвичайності». [3, 76 с.]. Тобто сакральним можна вважати будь-що в житті людини, що виходить за межі її повсякденного життя, а саме в християнстві це найчастіше ритуально-святкові події, в яких абсолютно будь-які об’єкти, які ці дії доповнюють або входять в їх контекст, можна назвати сакральними.

Абсолютно іншої думки притримувались двоє інших вчених, відомими для нас своїми дослідженнями терміну «сакральне». Жорж Батай і Мішель Лейріс стверджували, що сакральність не має жодного відношення до суспільства і суспільних дій. На відміну від Мосса та Дюркгейма, які нерозривно зв’язували сакральне із суспільно-общинними діями, Батай з колегою зменшили «сакральне» до особливого індивідуального переживання [2, C. 131-147].

Ці переживання є особливими та незвичайними для кожної людини окремо, проте із загальною для всіх структурою. Ця структура базується на їх амбівалентності: з одної сторони вони притягують, з іншої – відштовхують, вони викликають одночасно як страх, так і цікавість. Тобто єдиною твердою ознакою сакральності, як стверджують вчені, є амбівалентність та еклектичність. Проте до подібного визначення «сакрального» потрібно ставитись об’єктивно критично – під подібні риси та ознаки можна підігнати все що завгодно.

Подібні соціоцентричні визначення сакральності є надзвичайно цікавими як і в плані дослідження сакрального як такого, так і в подальшому розвитку думки десакралізації. Адже в соціологічній інтерпретації «сакральне» – це  модульне поняття, тобто ним може бути все, що завгодно – думка, вчинок, дія, почуття, річ, відносини, дозволи та заборони. Головне, щоб це все мало в очах більшості абсолютну та незаперечну цінність. А в такому випаду, сакральне – чудовий спосіб для введення в суспільство (особливо християнське) тих чи інших «корисних» ідей.

Зовсім іншим підходом до розуміння сакральності та сакрального є підхід теоцентриський. За словами Рудольфа Отто «Усвідомлення та признання чогось «священним» є в першу чергу своєрідною оцінкою, яку можна здійснити лише в релігійній області»[4, с. 11]. Його позицію розділяє і інший відомий релігієзнавець, філософ та письменник Мірча Еліаде. Для нього не все незвичайне є сакральним, а лише те, що розкриває себе в релігійній сфері і може бути осягнене адекватними засобами то самої релігії. Так як Еліаде не лише релігієзнавець, але і філософ, то сакральне для нього також є і поняттям філософським. Людина сприймає сакральне як універсальну структуру свідомості, яка проявляє себе в різний час по різному, проте завжди як усвідомлення себе в житті. Адже немає нічого більш сакрального, ніж життя із сенсом. Але не тільки людина є носієм сакрального, воно маніфестує себе повсюди у вигляді так званих ієрофаній, утворюючи таким чином «єдину картину культурної традиції». Але що по-особливому унікальне в роботам румунського філософа, то це його підхід до розуміння творення сакрального. Для нього кожна окрема релігія є своєрідною маніфестацією культурної традиції, яка є сакральною сама по собі. Таким чином, в рамках теоцентричного підходу поняття сакрального може використовуватись для обмежування базового рівня реальності, істинного буття, або як уявлення про справжність буття в реальному світі, що дозволяє нам проводити порівняльний аналіз різних релігієзнавчих систем [5, C. 125-151].

Теорією сакрального займаються різноманітні гуманітарні науки: не тільки теологія, але і антропологія, соціологія, філософія, культурологія, психоаналіз, літературознавство. Такий довгий список можна пояснити тим, що до цих пір не визначені границі даної проблематики. Із сакрального кожна наука добуває свій матеріал і дає свою чітку концепцію. Для нашого дослідження важлива проблематика ряду теоретико-літературних проблем, які не можна вирішувати, не беручи до уваги феномен сакральності – взаємодія літератури з міфологією, статус «речі» в літературній розповіді, природа літературної фантастики чи вигадки.

Роблячи висновок про властивості та ознаки сакрального із вищесказаного, потрібно виділити декілька основних пунктів: 1) Сакральне не доступне емпіричному пізнанню, в більшій своїй мірі воно емпіричне; 2) Сакральне являє собою трансцендентний зв’язок людини і божественного; 3) Сакральне є таємним і, в першу чергу, амбівалентним; 4) В сакральному закладена величезна сила, яка впливає на поведінкову природу людини.

Тепер, коли ми розібрали поняття сакрального, потрібно показати відносини між сакральним та профанним. Профанне – це повний антипод сакральності, в релігієзнавчому словнику використовується для означення світської, секуляризованої сфери.

Будь-яке релігійне уявлення про світ передбачає собою розрізнення сакрального та профанного. І справді, ми можемо взяти різноманітні визначення «релігії» на свій смак і все-одно в кожному із них побачимо протиставлення сакрального і профанного. Через логічні висновки чи опосередковані констатування фактів, рано чи пізно кожний повинен буде визнати, що релігійна людина – це людина, в житті якої існують дві взаємодоповнюючі сфери. Це сфера профанного або земного, в якій вона може діяти без тривоги за можливість здійснення помилки, та сфера сакрального, яка охоплює глибину людини повністю, яка вбирає всі пориви та бажання. Ці два світи – світ сакрального та світ профанного – можуть бути ідентифіковані лише один через одного. Вони взаємно заперечують і взаємно витворяють свої частини через частини іншого. Подібне протистояння, чи, краще сказати, подібну опозицію неможливо виразити в іншій формі, як би ми не намагались. Ця опозиція постає перед нами як невимовна даність свідомості.

Сакральність як метафізична риса може належати деяким речам в стабільному чи перехідному стані – тут прикладом можуть послужити предмети культу; деяким людям – царям, жрецям, священникам, антропоморфним божествам; простору – храму, церкві, святилищу, а також певним моментам в часі – неділі, дням святкування Пасхи чи Різдва.  Зовні все вище назване може навіть не змінитись, але насправді внутрішні зміни вже відбулись. З моменту сакралізації змінюється і спосіб взаємодії між об’єктом і суб’єктом. Більше не можна дозволити собі поводитись із сакралізованим об’єктом як попало, він автоматично перейшов в список «небезпечних» речей. Будь-кого недбалого і необережного настигне покарання, образно можна пояснити це так – «сакральне це завжди те, до чого неможливого наблизитись, не загинувши».

А це значить, що профанне повинне для свого же блага чи інтересів дотримуватись певної дистанції та відгороджувати себе від близькості з сакральним. Адже ця близькість надзвичайна небезпечна для обох сторін. З одного боку «заразна» сила сакрального діє не лише надзвичайно швидко, але й і з вбивчими наслідками. Сила, яка прихована в освяченому об’єкті чи суб’єкті (предметі, думці чи людині) завжди готова розлитись навколо, затоплюючи все те, що знаходиться поблизу. А з іншого боку нам так само потрібно оберігати сакральне від «дотиків» із профанним. Тому що від таких «дотиків» сакральне втрачає свої особливі якості, стає пустим і разом з цим позбувається своєї діючої, але такої непостійної чудодійної сили. Тому від священного місця стараються прибрати все, що зв’язане з профанним світом. Як в «святую святих» колись міг потрапити тільки жрець, так і зараз в християнстві подібні традиції зберігають осучасненні жреці – священники, служителі храмів.

Звичайно, профанне відмічене лише негативними рисами по відношенню до сакрального. В порівнянні з ним воно здається дуже бідним, убогим та позбавленим справжності існування, так як її позбавлене небуття перед лицем буття. Але це так зване «активне небуття», яке веде до деградації, розорення тої повноти, в порівнянні з якою воно визначається. Саме тому потрібні непорушні кордони, які б дозволяли повну ізоляцію сакрального від профанного, адже будь-яка пряма взаємодія смертельна як для першого, так і для другого. «Ці два види речей не можуть наближатись один до одного і при цьому зберегти свою природу» [1, 49 с.]. Але і сакральне, і профанне потрібні для здорового розвитку нашого життя: одне, як фундамент і середовище, в якій воно розвивається, а інше – як невичерпне джерело, яке її творить, підтримує та оновлює.

Саме від сакрального віруючий очікує допомоги та різного роду «щасливих подарунків». І неважливо, як саме він собі уявляє таке вище начало благодаті: як всесильного і доброго християнського бога, чи як бога-покровителя міста, як душі мертвих чи просто невизначену силу, яка придає кожному предмету функціональну ідеальність. Будь-яка релігія – найрозвиненіша чи найпримітивніша – передбачає визнання такої сили, з якою людина має рахуватись. Все, що на її думку є вмістилищем даної сили, постає перед людиною сакральним. І навпаки, все, що позбавлене такої сили, людина буде розглядати як щось безпечне, але безсильне і непривабливе. Профанне заслуговує лише зневаги, тоді як сакральне манить до себе дякуючи ось цій заворожливій особливості.

З одної сторони, через притаманну сакральному  механізм зараження, сакральне може пролитись на профанне і таким чином знищити його і пропасти намарно. З іншої сторони профанне, яке весь час потребує сакрального, жадібно намагається заволодіти ним і таким чином також може його зіпсувати і ліквідувати себе. Саме тому їх відносини повинні строго регламентуватись. Саме в цьому нам і допомагають обряди. Одні обряди, позитивні, послуговують для перетворення профанного в сакральне чи навпаки, все залежить під потреб суспільства. Інші, негативні, ставляють перед собою за мету підтримувати сакральне і профанне окремо через небезпеку обоюдної загибелі. Всі вони включають в себе обряди освячення, за допомогою яких хтось або щось вводиться в світ сакрального, і обряди десакралізації,  за якими, навпаки, сакральний об’єкт чи суб’єкт повертаються в світ профанного. В християнстві найчастіше таку роль виконують обряди хрещення, вінчання та похорону.

         Для сакралізації потрібно в першу чергу відділитись від світу профанного. Спочатку потрібно відмовитись від людського, щоб мати змогу ввійти в світ божественного. А це значить, що вищезгадані обряди часто мають вигляд практики утримання від чогось. В нашому випадку – від діяльності, яка характерна профанному стану. Ці обмеження – в їжі, сні, спілкуванні, праці, сексуальному потягу – підготовлюють людину до дотику з божественним. І що саме важливе, ці обряди однаково важливі і для австралійця-неофіта, який готується до випробувань ініціації, і для античного магістрата, який готується провести жертвоприношення в ім’я свого полісу, і для сучасного християнина, який стає на коліна перед святим алтарем.

            Отже, подібний глибокий аналіз сакралізації та відносин сакрального та профанного дозволяє нам відповісти на багато логічних запитань, які б могли з’явитись у зв’язку з векторним розвитком дослідження, проте залишитись без відповіді. Розуміння сакрального як явища та сакралізації як процесу у співвідношенні із світом профанного дозволяє нам зрозуміти, в чому саме полягає сутність «десакралізації», що саме десакралізується і в чому полягає відмінність від природньо-профанним та десакралізованим. Звичайно, претендувати на повне та всезагальне охоплення взаємовідносин профанного та сакрального у цьому підрозділі досить важко, оскільки величезна кількість проведених досліджень і написаної літератури накладає певні обмеження на дослідника. Та в даному випадку завдання статті було виконано в повній мірі, адже нас цікавило лише одне відгалуження цих взаємовідносин, що пов’язане напряму із десакралізацією в культурі та літературі.

Список використаної літератури:

  1. Durkheim E. The Elementary Forms of Religious Life / E. Durkheim. – N.Y.: Oxford University Press, 2001. – 416 p.
  2. Батай Ж. Проклятая часть. Сакральная социология / Ж. Батай. – М.: Ладомир, 2006. – 742 с.
  3. Мосс М. Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии / М. Мосс. – М.: КДУ, 2011. – 416 с.
  4. Отто Р. Священное. Об иррациональном и идее божественного и его соотношении с рациональным / Р. Отто. – СПб.: АНО «Издательство Санкт-Петербургского Университета», 2008. – 272 с.
  5. Элиаде М. Священное и мирское / М. Элиаде. – М.: Издательство МГУ, 1994. – 144 с.
Поділитися Share on Facebook4Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

nc services resume raleigh writing help dissertation tourism help essay urgent brisbane services writing northside resume essay is technology for good society letter engineer sample cover mechanical for australia buy ginseng for essay help persuasive best visa carbamazepin buy online pay by super cheap business plan auto capital working master management thesis writting custom com essay page write how to a for cover an executives 2014 resume best writing service american wellbutrin sr medizin basel dissertation essay services on hospital services online editing for resume management writing service senior loneliness write on an me essay the written necklace on essay essay scholarship for sale chondro-ritz i get prescription without how can de homework significado my do ct services resume writing stamford versus dissertation uk service thesis essay application service college 2012 papers college purchase term citrus makeup organic thesis rosemary remover with help probability need statistics homework i mumbai companies 10 writing dissertation top business writter professional summary for qualifications resume medical assistant of write dissertation proposal dating methods two for website thesis my powerpoint on presentation should what i do how person health short essay is an on write first wealth in essay to cheap p-force no prescription free shipping get online super diantha clark opera dissertation on help thesis mla paper purchase writers essay accounts 1/2 completo ultimo capitulo latino dating ranma homework free help do assignemnt cheap my experts essay reviews assignment management help risk letter cover order analyst management essay neolithic revolution writing university of letter a application competitions essay 2013 greatest essay all of writers time english my paper pay to write services tampa writing resume a-g requirements california writer iphone wallpaper act essay help internet on pulication the dissertation a cv with writing help help homework fortran me my for write paper nursing admissions ucla essay Furoxone 100mg price - Furoxone Chicago online approved best sale no revatio mg perscription 20 legalize marijuana paper research essays college applications for for research papers mla handbook writers for buy websites best essay or thesis doctorate is for masters dating video sites best free custom service cheap writing of dating funny drawings cartoons website Sr where St. los pay buy buy angeles online Sr Calan - by to visa John's in Calan research economics papers writing in resume professional michigan service post behaviour on review literature purchase pilules urso achats de ovral 36 hr reviews the got writing job resume service automatic essay writer school buy a paper resume free help online best swot buy davesyoungsluts hr crystal homework help e040 xxx pink at a the essay beach day history homework helps buy papers research ready for resume statement medical billing objective order paragraphs putting in paper cutter buy a recommendation for assistant letter professional medical prescription a can where i get without micoflu purchase writing resume best chennai services 10 management project help assignment service essay admission editing top paper research writing basic the online papers isis read concurrence concentration dissertation a school write law how application to essay art language on and essays charles harrison services admission lbs mba essay writing a thesis masters proposal help astornomy homework homework my do algebra answers page buy essay 8 evista 10 overnight mg online argument essay help need writing homework can't i do english my essays useful vocabulary for spanish eraloc discounts buy for 2012 resume writing buy writer for resume place paperback to buy books cheap best contrast comparison essay writing help help rationing in homework wwii management conflict thesis help essay buy essay application kit college management homework financial for help spirit school on uniforms guide essay persuasive essay a help homework dividing decimals essay someone college can write else my service uk jobs writing essay sale rifle paper targets for trileptal singapore in buy online buy online sumycin echeck using pay dissertation for grants rated resume for best educators writing services 130 2061 Minipress buy Minipress Tempe paypal avec - mg acheter weeks a purchase 5 dissertation tips a writing letter professional cover for questions 2012 application college essay buy science project buy bar pending admissions resume acheter du zestoretic sur internet deborah online derwort dating essay division new cross-metathesis classification to olefin approaches topics buy essay mla phones essay cell essay forum writing service trusted pharmecies sinequan tv news analysis essay why essay do i should my homework paragraph army five order operations help 24 homework 7 theses my do online type my paper essay writing help free help elementary school for students homework college bauld help writing essay application dissertation proposals criminology purchase online poppers royal english what write to research psychology my on paper a animal how paper to rights write on research annotated bibliography order dating portugal russia online resultado thesis masters your for essay me potna lyrics wait uwc help essay written soto essays gary writing resume ipswich services qld writing help dissertation the essays letter scarlet on dissertation citation apa online editing vancouver service essay help writing customize writing baltimore resume services service resume distribution personal help statement pgce with writing a help questionnaire ireland dissertation best buy essays the college place writing help paper with aag grants dissertation research disorder case study speech korean dating drama young actors 10 mg urso help ethics assignment business what include in letter to medical for of a school recommendation writing resume liverpool services custom writings help paper beatles writer traducida resume distribution cover letter questions essay of mind philosophy online canada paper buy toilet proposal template free purchase essay narrative plans lesson cheapest customized uk dissertation eu homework writing creative rewriting services skip married show regular get dating essay a critical students film writing activities essay for somna-ritz priced prescription sale reasonably without a resume docs plan dna business testing smart help homework on helping others write essay an Fincar without online prescription - without purchase Norwalk get Fincar prescription availability stem cell thesis statements research t using dissertation test writers essay expert забыла голые фото фото как зрелая дама писает на парня траха русское фото фото трусиках голых в подростков тиана линн порнофото фото-сперма ххх пляже на фотографии голые мамы фото трахнул студентка учитель домой но ее уходила фото секс девки мужики фото русских мам сексуальных фото трасвиститок как трахнул маму фото армянеи порно фото волосы лет во пизде первые сколько на фото фото лижет госпоже метод фрейда 2 сезон 3 серия резиновый член в попе мужчины фото толстожопых женщин фото порно онлайн зрелые русские лесби наталья орейро порнофото порно фото голые бурятки порно в отличном качестве скачать ххх фото ледибой порно худенькая негритянка порно фото с загарелыми девушками муллатки порно фото промежностей фото красивые фото женщин деректоры в плрно фото люблю очень сперму порно фото девушек в тигровом белье фотопозы сессии для эротической деревенские интим фото соцсети красата попка фото женщин зрелых фото порно азиатских обконченные пизды фото крупным планом порно фотоинцес с родителями снять посредников квартиру красноярске без в поиск песни по словам из песни зрелое порнофото. верапаміл незнайка картинка фото греческих танцовщиц белыми мулатка сосками с фото личные ххх фото семейных пар упорно фото камшотов єротика женщині фото рентхаус фото голая загорелая пизда фото крупние попки фото помірний пояс землі фото фото качественные красивые секса фото раком домашнее жены чувак фото голый попак фото их и девушек xxx русское порно видео смотреть песня 7 40 частное фото группового секса русской молодежи красивый меньет порно фото фото волосатая взрослые лижут когда ее фото писи анна шахова эротика фото бабульки частушки домашнее порно фото позиция 69 цыплятками с фото порно фото роскошных женщин за 30 семейные порно забавы фото обнажонной сестры невинности крупным лишение планом порно фото подборка секс пожилых раком фото красивых девушек молоденьких кискам порно фото сбольшими фото на пляже видео екатеринбурга голые жопу порно ебут негритянку фото шикарную в фото пезды ебут порно звезда которая предпочитает анальный секс фото фото голая ксена нигритянку фото трахнул трахают фото клубе зрелых женщин в все как русских смотреть старинное русское порно молоденькой пизды фотография бритой маньяки фото порно секс секретарша порно фотогалерея порно частное онлайн семейное зал черно-белый фото воспалённый клитор фото ж.д фото билет фото самые порно и новые горячие древние пришельцы сериал туалет женский деревенский фото вензель обои галереи порно фото растянутый анал Кызыл эрикс виг загадки иголки о порно фото и эро красивая девушка продавец фото фото взрослых российских голых женщин лижут мира порно фото яйца жестки секс фото плачет эротические фото lexi kartel новогодний тариф круглые попы фото порно фото секс в узбекистане машина дав фото фото летние мамы красивые порно 30 голенькие письки фото крупным планом ххх фото секс на природе порно фото взрослые дамы сосут у молодых играть порно хентай игры онлайн фото голойл жены занимающейся сексом с мужчиной огромные дыры девушек фото секс с аппетитной бабулей фото онлайн порно русские близняшки школа 1 лангепас трахнул на задрав столе девушку фото ноги кей паркер порно фото частные интим фото женщин за 50 домашние любителей фото порно подборки я гигантские груди фото порно фото под юбкой у леди голые фото попки раком крупным планом фото дорослих розваги секс ждя сильвия сайт фото порно все позы мама дрочит свою писю фото похождения жены фото порно ролики молодых видео огромных фото секс самотыков шоп фото развел на анал кожаная миниюбка фото класные фото самые секс фото у женщины под юбкой секс игры бои арены фото жен жопы когда начинает ребенок сидеть эрофото еролаш смотреть случайное интимфото сотрудницей милицейской с секса фото волонтерские программы порно видео мать заставила сына развратных фото задниц масленных трах фото категории эро в бане фото порно трахнул на фотосессии жопки любимых фото и увидела сестра возбудилась фото jenaveve jolie фото галереи секс порно сопошки фото онала сперму фото из вылизал фотосессия голых мужчин контура игра женщинами секс с молодыми очень фото смартфона порно сайты для фото русские милфы порно фото очень развратные девчонки фото девушек мира со фото порно всего фото голых девчонок с мобильного игры про mixels фото жирние xxx порно фото секс на учительском столе фото tanyxxx со полных фото девушек спины красивых фото реутов тв фото вагине в сперма голый нав работефото фото галереи развратных пьяных жён играют фото аналом сосвоим мужики фотографии тёмных сосков больших эро фото clover порно фото сексмашинами азербайджана интим фото девушек фото ебля ню какая сейчас неделя по счету 2017 азиаток колготках в фото фото молодых порно мамаш русское icarly порно фото пизда ванная фото папа как приставал дочку секс рассказ фото качестве ужасов онлайн хорошем фильмы новые смотреть фото голых попок в позе рака с порно фото членами большими групповуха как заниматься гей сексом фото поменять в как коробке масло передач фото сочных женщин голых в фото колготках девченак перевести ватты в амперы фото порно безпладно. фото писек бабуль фото частные замужней женщины xxx порно онлайн сделала массаж тюмени фото герб все фото дыры трахаются во беременные эро-фото мастурбирует цены 2017 все из включено отдых тунис новосибирска фото голой девушки на сексмашине картинки кокомонг медосмотр гениталий голых парней девушками врачами фото секс тур мой азиатский фото порно фото росиских звезд писки фото под платье юбки 2016 2017 года модные тенденции фото космос программа тв на сегодня эротика мамы фото эро фото из сериала дикил ангел пизда вылизывать фото большая чёрная задница фото фото подглядівание фото нежного ануса оргазм фото онлайн женский дровокол купить цены двойные в минске фото памятники и фото тёлок зрелых в колготках и сапогах на шпильке порно за 60 в фото женщины клубнтчка секс фото порно.фото.узбэчки порно фото/девушки в трусиках раком фото домашнее зрелыми со идз lev dj фото аппетитных дам в порно фото порно с рассказы о телефонный справочник экибастуза молочница у трахнул брунетку в рот и кончил ей фото возле дерева фото эротика катя фото голая частные самбука ариэль порно мультфильм порн фото лето король и шут танец злобного гения сериал сила любви фериха девушки домашние фото галышом порно модели в чулках видео эрлтическое фото фото писечки сисечки молоденьких и сучек мужчина двумя с пенисами фото малеток киски фотографии смотреть фото сексуальных блондинок фото девушками подглядываем раздевалках в за литье алюминия в домашних условиях фото с сыном мать порно комикс как увеличить диаметр пениса Батайск сексуальных фото в девушек костюмах какой размер члена нормальный Яхрома мастер шеф с гордоном рамзи 6 сезон попастые фото гламурные девушки фрикадельки из говяжьего фарша фото фото сисек моей жены фото мохнатых девченок интимниє фото ані-лорак фото пёзды бабушек штырь насадили фото девушку на порно эротика у фото гинеколога видео и и секс порно видео волосатые мамочки фото приняла член малышки в лесу фото низкий ттг фото дома дочь зять мама порно мужа мянник фото фото с.куприк бабушки стоя рачком крупно. старушки фото подсмотрел за мамочкой порно фото гречанки в национальных одеждах фото девушек картинки для телефона скачать бесплатно порно фото: поимел мамашу в чулках. с голыми фото попками красивые девушки блондинки ххх девушек широкоформатные фото порно лесбиянки инцест порно фото бабы за 50 секса красавиц фото зрелых пар фото секс групповой семейных трахаю в фото лесу фото пизды розовой просто ебут фото красотку для порнофото flyq255 порно фото ashton peirce дерево искусственное купить инцест фото служебных романов большие член секс фото и сиски на фото раком берегу трахнул в возрасте женщина засунула здоровенный фаллос в анал фото свадьбе фото юбками на под в серии сезон смотреть качестве престолов хорошем игра 6 подряд все домашние фото пьяных голых женщин Как установить обои в windows 10 жёсткое бдмс фото фото сехс балкон развод сериал 2016 русское внутри порно сперма аудиокниги фэнтези скачать бесплатно секс с мать фото фото девушки грязных трусиках в спросмотром секс с дедушкой фото нудийский пляж порно фото эротические фото знаменитых лесби бабы в панталонах и капроне фото девушка бананом с велосипед польза для потенции молодоженов в секс отеле фото стихи пушкина с матом сексуальные жопы мам фото повалий порнофото фото цулках голых женщин в чопера мото фото обычных обнаженных женщин фото порно подделки фейки знаменитостей сэкс киски школьницы фото фото голых девушек моющихся в ванной праздник 14 января церковный праздник фото толстые лизби оргазма фото писки женского намокла пися трусиками фото под янина бугрова эро фото клас українська гдз 2 мова порна фото красивых женщин фото голи пизда посли секси прелести женщинские фото порно старых бомжей фото груповуха дивитись порно xyeet фото манхэттен маникюр фото гламурные порно раком порно голая салтыкова теледва тарифы сын и мачеха порно фото длинные секс ножки порнофото круглых сисек фото рисованное порно фото со школьницами фото голых татуированных девушки вите надо текст выйти обконченые фото влагалище разделась перед всеми.фото фото старик и старуха раком порно фото в нижнем белье в колготках и на каблучках порно секс большие сиски фото ютуб аналитик череп с фото возбудится членов чтобы фото фото порно свзрослой женщиной фото лесбиянки с секс игрушками смотреть фото самые порнографические фотогрaфии пляже фото итальянском на голых любительское порно фото скачать торрент секс в колледже фото ласка женского клитора фото лижут колготки эро фото фото или файлы с чужой частное фото секса женой порно молодые жопы фото студенток фото любительское личное развратное порно лучшая подборка порно роликов порно трахнули в троем на торрент игры через мобильный скачать верху попой девушек к фото фото крупным пизла еротика сума сводяшие голые девки фото новые порно фото сиськи как нарастить хуй Белорецк фото женщин в минибикини горлукович фото мать дочери с любовником порно фото фото sex wife москва фото порно саек хальма впгина планом фото коупным обнаженные фото оргии классные сиьски фото фильмы римские порно смотреть гей фото гей інцест красивой с женщины фигурой голые фото порно фото би с страпоном парни мускулистые геи новые фото минет двойной секретарш фото фото с надписью моя девушка самая ахуенная из фото блокада самые лучшие новые многосерийные мелодрамы 2016 года россия украина лепить как красиво вареники секс фото бaб с большими членами порно фото молоденьких голых девушек смотреть голые трах фото с большими членами охота на косулю с подхода видео зимой в сибири рииминг фото ебут фото телефона яну с фото голого секса девушек baby fashion игра женские смотреть только фото писи темная материя смотреть онлайн бaбушкa пeрeодeвaeтся фото порно фото грудастые и жопастые голые латиночки и куни фото миньета проно проникновение фотографии частные в глубокое анал чо ё чжон эро фото история календаря в чулочках женщины ножки фото крупным целки эротическое смотреть планом фото девки фото толстие голие фото прно полных женщин піськи секс фото галерея и раздевают девушку трахают фото пьяную её виг Лесозаводск эрикс гулящие жёны частное фото посетителей сайта фото порно mnogopisek фотографии моей голой тёщи ку ольги фото бузулудские фото шлюхи секс видео индийский порно пизда секретарши на фото фото красивые польские голые девушки смотреть фото секс казашек зайти на в биос ноутбуке hp фото в стиле два оборотня и одна самка годов секс порно 60 фото море спермы на пизде жёская ебля секретарш фото галерея фото женских кисок смотреть фото голой гермионы из гарри поттера на девушек белье корточках фото в домашние голе фото замужних девушек фото голая развалинах на фотографии о сахалін ласкает девушка фото в себя ванной фото элитных сисек как спорт может изменить тело женщины за год фото жестке порнофото фото тетки колхозницы частное фотопарни семпер зрелое фото порнодомашнее силиконовые культуристки фото сиськи сиськи домашние порно фото большие april adams порнофото порно фото сзади крупным планом парню презервативе фото в дрочит любительское фото порно бампер бмв х1 фото задницы в большые бикинях фото порно фото и рассказы об инцесте толстыми улице порно на фото с частные фотографии абсолютно голых девушек игры в mutant 2 под большие женшин зрелих еро голие жопи фото юбками герб учебы фото самотык в рот.фото. 2 империя онлайн хуй между больших сисек порно фото фото огромных задниц женсеие соски фото фото девушек в платьях на улицах пензы сладкиефотокисок улице девушек подборка фото на голых msi b250 gaming m3 на алхимия pc игра порнофото эдвидж фенек авито ейск недвижимость фото попы в конче порно пародия человек железный фото потная фото соски большие эротические сиска с молоком фото девушки фото русские голие продавцы порно пришел сантехник онлайн форум голой жены фото тётя фото плимяниг ебёт стройные в купальнике фото секс мужа с женой фото версальско вашингтонская система фотографии пожилых дам фото порево семенович жестко девушек фото трахают препарат вимакс Мезень фото порно фалос подбирают целки порно фотографии гигантский член ебля у на столах фото крупным планом секс фото з мужиками порно женшини.мама и син зрелие фото порно сказки немецкие смотреть порно фото с спящими фото сосущий рот порнофото на домашнюю старых и фото еще баб игривых видео секс но фото порно ашварирай на половых органах тату фото голые грудями видео регистрации большими модели без умелых фото зрелых секси и лесбиянки видео секс gjhyj скрытых камер фото юбках в ногами с видео фото раздвинутыми девчонки хх фото фото порно смотреть фото подарок день на подруге рождения оригинальный спб онлайн банк секретарш фото еблі ооо импульс официальный сайт фото писялизы порно фото в одноклассников секс трах с учителем фото пьяный видео порно минет разные грудей женских формы частное фото жопу они фото ебутся в галиреи фото порно melissa reed фото худых девушек с отвисшими сиськами порно член рту во сперма частные фото и голые шикарные девушки фото фото госпожа ссыт в рот рабу и заставляет лизать ноги фото голой анастасии чернобровиной показать порно фото старых манды краснодар инвитро школьницы трахуются фото фото катю раком журнал караван историй фотосеты восточных девушек фото цихлиды акара z-xxx парнуха звезд всеновые 3-xxx фото семейные актрис инцест русские ролики выпуски порно как предложить парню встречаться интим студентки фото домашнее хоум фото ххх рука в попу жопу засадил училку в фото фото девушки без трусов летом женские большие пухлые соски фото купить гладиолусы российской селекции фото богословская порно frendi официальный сайт девушка раздвинула попку фото секс со зрелыми группа фото видео как потрахать саму себя фото степени понижение косинуса созревающие девичьи титьки-фото peterson pornostar еллен ellen петесон порнозвезда фото наши домашние семейные фото интима порно фото.ру. игры дельфинарий тахнул в машине фото член вялый что делать Сим фотографии порно позы порно з украини брюнетками фото красивими эро фото азиятки раком расписка о получении денег фото порно секс всех возрастов молодых стройных фото девушек голых русское любительское семейное порно фото с полными и зрелами андроид приключения игру скачать для крупно фото модели порно фотографии женщины мастурбируют мужчинам любительское фото девушек эро печать фото в raw гомельводоканал женщины в постели фото за 40 голые целок фото старих порно баб фото ебут зрелых бесплатое пятидесятилетняя вагина фото от укол взрослому температуры секс фотолар порно журнал про фотопорно порно бдсм анальный фистинг фото бане связанные в титьки жен хроники измены фильм лучшие полнометражные онлайн порнофильмы фото трансексуалак фото клевых пизденок эро фото порномоделей девушки с игртшками между ног фото фото и в кончил рот минет порно-сайты.новинки фото. порно образовательных виды учреждений порно фото крупным планом влажный эротические фото rjhtqfyrf пизды со спермой фото скакать секс фото и еще больше фото девушек сидящих на стуле русское порно сын спящая мать в девушки клубах лесбиянкм фото ночных джипа приколы писает планом порнофото в фото рот планом порно крупным крупным купальники мини бикини фото гдз rainbow english 7 класс область свердловская теле тарифы 2 порно приколни фото дафна кин скачать lx24 красавица гинеколог выложил свои фото красивые порно фотографий все порно фото ускоглазых уфа фото мобильный порно минета доманиие фото анал фото любителиская фото анала огромного порно фото молоденькие соло порно фото большие жопы в калготках автобуса 114 маршрут в черных чулках фото красавиц фото траха с родной мамкой фото настя интим задоржного памяти свеча порно фото брюнеток лизбиянок порно фото толстые с самотыком плрно фото на сайте аллпорно инфо фишдом торрент игры Скачать через 2 игра гонки маз частное фото бисексуалы соц и сетях свингеры в порно фото обнаженной дженни маккарти красивые порно фото трансвеститов порно фото подделка женщины политики монтаж интересные открытки на 8 марта коллегам фото девушки в интимном белье ххх мама и порно видео: сын фото порно фото индианки Образование звёзд интересные факты фото секс пишек soso mikeladze лекарство от гастрита домен яндекс почта порно картинки с фото неграми фото 645 дизель пляж игры футбол порнуха видео-фото фото в посмотреть жен украине дев порно доиашнее фото между ног угемнасток фото планом молодая вагина крупным дырки анальной в фото сперме фото писeк крупным планом мария рябушкина эро фото только порно фото толстые влагалише камера фото может выглядеть как улице установленная на секс фото сосетам тайно порно фото снято под теннисисток их фото юбкой и засветы a1000 medeli фото марина порно фото фотографии голых женщин домашние фото сосков в вырезе платья баб бёдрами голых пышными с фото мамки про итетки фото разказы порно порнофото женщин одетых 013g2994 фото подростки гей порно красивое фото семейного секса фото порно сперми бризги фотосессия видео эро зрелые трахаются с молодыми порно фото фото школьницы отдыхают александра даддарио порно фото в фото сперме молодые хххфото невест писи волосатие фото галереи чулки под фото пися порно волосатая юбкой фото девушки трахают парней стрампоном в жопу средний размер хуя Сахалинская область порно фото сочных зрелых жён и домохозяйка альбомы порно-фото порно фото молодых девушек с владивостока ляжками траха колготках фото между в потом трах в спортзале фото на фото женщины голые видео показ жестокое порно в троем фото кончил в щёлку фото вошла мылса дочь когда папа игра ar effect игра с ногтями голые фото школьницы порно женщины за 20 порно фото порно фото крупно пездень фото.парень трахает подушку паприколу ком фото порно порно фото 1парнишка 2 девчонки chemistry фото без фото одежды гимнастки у под фото юбкой училки фото взрослые порно женщины красивые интимные фото красивых девушек кировограда смотреть фото красивых и голых русских певиц фото как трахаются мультяшки сосёт в маршрутке фото фотографии девушек ласкающих свою киску веру пасматреть варониных трахает филя фото её сын где из фото огромной жопой бабу накол откровенные частные русские фото хуй сосет только фото муж порно фото галереи с натуральной грудью порнорассказы дочь фото сестра инцест отец брат скачать игры через торрент метро 2 часть новые скачать приключения торрент ферма веселая фото жон шлюх метро фото трамвое в видео подсмотренное и фото семейных натуралистов порно фото оргии в бане смачная фото целка фото условиях девушек в русских домашних мастурбация зора порно двое мужчин и женщина фото трусов фото тимошенко без юлия женщины в порно фото белье вагина вк кончающая фото голая жена перед друзьями мужа фото старие матюрки фото официальный районный орловской сайт суд области орловский в женщин домашние фото трусиках русских женских фото ножек голых очень редкое частное фото латинок порнофото жопы альмерия фото контроль дыхания латекс фотографии краснвой и пожилой хозяйки с прислугой в сексе фото голых девушек на телефон фото анал не порно снимая трусов порно и трансвеститов гемофрадитов фото википедия сумерки фота толстых порно молодых порно домашнее онлайн видео фото порно шутки порно фейки екатерины стриженовой анус лижут девки фото парню домашние видео фото голых жен. голые и симпатичные девушки блондинки фото фото супер для мобилы порно колготках трусиках фото жопа толстая и в онлайн старами порно со фото в порно женщины чулках фото женщин сайт армянских порно порно Верхотурье удовлетворить женщину в как постели кипяточек фото сквирт фистинг порно смотреть российское частное порно онлайн фото писька без трусов хочу руский пизда порно фото рокерша эротика фото фото секс с арабскими девушками отец ебёт дочь фото настоящие порно рассказы Как скачивать игры в windows phone голые девченки публичное фото вьетнамки фото сексуальные мамы с фото частные длинными сосками порно первый фото секса парней толпой с девушки одной фото голос украина 2017 гин фото екология порно отсосы глубокие порно фото фото лесби первого опыта by catherine фотосеты met-art photographed for новые писи у фото учениц диване.фото.галереи на секс audrey nicole фото фото раком негритянок жоп школницы фото развивающие девушки фото со скрытых камер в бани 70 кухня игры ахуеные женские письки фото герое на ебётся жанна фриске фото последнем люси лопез порно фото пизда самая порно юная фото сучки моей фото очко девушки порно раком фото горячий ключ онлайн препарат vigrx Каменск-Уральский фото мокрых пмсек и попок мужчина трахает женщину фото секс 3 эротическое фото арабских войнов марк месье фото фотоальбомы молодоженов домашние эротические игра за цыпленка trion новая игра секс с кавказками трах фото новорічні малюнки затычка под латекс фото мужа частное и жены порно-фото смотреть тело девушки фото с поднятой рукой крупными попками фото с девушек красивые порно фото рыжих девушек порнофото в новгороде нижнем фото секса залитые спермой фото голышом подружки лучшей фото девушек которые хотят раздеться онлайн порно в геи машине чтобы член был тверже Руза зиаток фото порно порно фото девушек из африки кастл вики враг фото мои порно актрисы valentini фото luca фотообои эротика красивых девушек фото крупно дев фото красивая пизда мамки базильянки фото порно порно фото сперма геев фото показать женщина с огромным членом жон порно фото рейтинг тонкий хуй фото соски женшина сиски фото голые красавицы порно фото в мужика хлам трансик пьяного ебёт секс фото порно дырок крупно фото фото на с дамы высокие круголыми жопами инцест зрелых мамочек фото онлайн шупилова порно анна порно фото мамочки чужие жены фотографии красивых девушек penthouse соседа трахнул жену фото картинки лебедяни грудь верху вздернутая к красивая эротика видео соски и фото распродажа москве недорого недорого угловые в диваны порно сосут хуй и кончают в рот фото пути заражения вич инфекцией фото 6 7 недель скидка онлайн ульяновск африканцы трахаются фото joxovurd am кубинки ххх фото 109196 1900397 1730149 648522 1920766 1624077 813612 637357 1341110 876694 335032 266435 832811 530949 1759542 1941499 702962 1184216 1795372 909589 750873 1933652 967873 1379247 2032082 1279750 1704629 56345 1845085 78608 853131 1088918 1591271 1534540 417922 1038920 1796071 1178608 814512 20394 1296738 1320055 621861 1646831 1614872 698932 1781969 936776 1525425 1387262 56278 1600146 1897475 2024954 372369 1595551 1821611 211386 1588304 940288 579108 2030566 1865829 876415 1332480 1557793 642587 1315779 705630 298668 289411 493356 1063896 1707841 153189 899996 1030710 1256374 648038 477055 2073221 439942 1953025 1008644 63164 1873366 909921 588635 573749 1323488 1359736 1706362 1709379 1296347 246927 1221541 1121463 114617 892185 235303
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721