Поняття сакрального та профанного у релігієзнавчій перспективі

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуті поняття сакрального та профанного, їх взаємодію та вплив на феномен явища десакралізації у релігієзнавчому дискурсі.

Ключові слова: сакральне, профанне, десакралізація, релігійна перспектива.

 The article describes the concept of the sacred and profane, their interaction and influence on the phenomenon phenomenon desecration of religion discourse.

Keywords: sacred, profane, desecration, religious perspective.

Визначення  поняття «сакрального» та проекцій сакрального і профанного в різних культурах та часопросторі потребує особливої уваги, адже зробити це навіть сучасній науці надзвичайно важко. Для кращого розуміння об’єктів вивчення та порівняння нам насамперед потрібно дати якомога точніші визначення. Це допоможе зберегти адекватність та науковість процесу дослідження, адже давши відповідь на запитання загального характеру і визначивши вектор та фундамент, ми більше не будемо кожного разу застрягати на питаннях окремих та конкретних, намагаючись щоразу зрозуміти природу їх походження і спосіб розв’язання.

Термін «сакральне» етимологічно зв’язано з латинським словом «sacer», яке, не зважаючи на різноманітність трактувань, частіше всього розуміється як «священне» та «те, що призначене богам». В сучасній науці цей термін розглядався декількома видатними вченими та філософами. Одним із перших в науковий дискурс його ввів Еміль Дюркгейм. У своїй праці «Elementary forms of religious life» пояснював, що у будь-якій релігії можна емпірично прослідкувати дві речі: по-перше, всі релігійні вірування і дії відділені від інших соціальних дій та інститутів у вигляді особливого відношення до них, вони є «забороненими» і не мають бути спаплюженими, а по-друге – ці самі релігійні вірування і дії являються об’єктом особливого шанування і любові людей. Саме ці дві речі, невіддільні одна від одної в будь-якій релігії, утворюють поняття «сакрального» [1, с. 32]. Проте таке поняття описує релігію лише з точки зору релігійних практик, що автоматично позбавляє релігію віри, її сутнісного метафізичного забарвлення.

Поняття сакральності глибоко досліджував і французький науковець Марель Мосс, який звузив поняття до конкретних образів у свідомості людини і, що основне, перший звільнив сакральність від релігієзнавчого контексту. На його думку «сакральні дії – це не релігійні дії. Це просто особливі дії, яким ми приписуємо властивість «незвичайності». [3, 76 с.]. Тобто сакральним можна вважати будь-що в житті людини, що виходить за межі її повсякденного життя, а саме в християнстві це найчастіше ритуально-святкові події, в яких абсолютно будь-які об’єкти, які ці дії доповнюють або входять в їх контекст, можна назвати сакральними.

Абсолютно іншої думки притримувались двоє інших вчених, відомими для нас своїми дослідженнями терміну «сакральне». Жорж Батай і Мішель Лейріс стверджували, що сакральність не має жодного відношення до суспільства і суспільних дій. На відміну від Мосса та Дюркгейма, які нерозривно зв’язували сакральне із суспільно-общинними діями, Батай з колегою зменшили «сакральне» до особливого індивідуального переживання [2, C. 131-147].

Ці переживання є особливими та незвичайними для кожної людини окремо, проте із загальною для всіх структурою. Ця структура базується на їх амбівалентності: з одної сторони вони притягують, з іншої – відштовхують, вони викликають одночасно як страх, так і цікавість. Тобто єдиною твердою ознакою сакральності, як стверджують вчені, є амбівалентність та еклектичність. Проте до подібного визначення «сакрального» потрібно ставитись об’єктивно критично – під подібні риси та ознаки можна підігнати все що завгодно.

Подібні соціоцентричні визначення сакральності є надзвичайно цікавими як і в плані дослідження сакрального як такого, так і в подальшому розвитку думки десакралізації. Адже в соціологічній інтерпретації «сакральне» – це  модульне поняття, тобто ним може бути все, що завгодно – думка, вчинок, дія, почуття, річ, відносини, дозволи та заборони. Головне, щоб це все мало в очах більшості абсолютну та незаперечну цінність. А в такому випаду, сакральне – чудовий спосіб для введення в суспільство (особливо християнське) тих чи інших «корисних» ідей.

Зовсім іншим підходом до розуміння сакральності та сакрального є підхід теоцентриський. За словами Рудольфа Отто «Усвідомлення та признання чогось «священним» є в першу чергу своєрідною оцінкою, яку можна здійснити лише в релігійній області»[4, с. 11]. Його позицію розділяє і інший відомий релігієзнавець, філософ та письменник Мірча Еліаде. Для нього не все незвичайне є сакральним, а лише те, що розкриває себе в релігійній сфері і може бути осягнене адекватними засобами то самої релігії. Так як Еліаде не лише релігієзнавець, але і філософ, то сакральне для нього також є і поняттям філософським. Людина сприймає сакральне як універсальну структуру свідомості, яка проявляє себе в різний час по різному, проте завжди як усвідомлення себе в житті. Адже немає нічого більш сакрального, ніж життя із сенсом. Але не тільки людина є носієм сакрального, воно маніфестує себе повсюди у вигляді так званих ієрофаній, утворюючи таким чином «єдину картину культурної традиції». Але що по-особливому унікальне в роботам румунського філософа, то це його підхід до розуміння творення сакрального. Для нього кожна окрема релігія є своєрідною маніфестацією культурної традиції, яка є сакральною сама по собі. Таким чином, в рамках теоцентричного підходу поняття сакрального може використовуватись для обмежування базового рівня реальності, істинного буття, або як уявлення про справжність буття в реальному світі, що дозволяє нам проводити порівняльний аналіз різних релігієзнавчих систем [5, C. 125-151].

Теорією сакрального займаються різноманітні гуманітарні науки: не тільки теологія, але і антропологія, соціологія, філософія, культурологія, психоаналіз, літературознавство. Такий довгий список можна пояснити тим, що до цих пір не визначені границі даної проблематики. Із сакрального кожна наука добуває свій матеріал і дає свою чітку концепцію. Для нашого дослідження важлива проблематика ряду теоретико-літературних проблем, які не можна вирішувати, не беручи до уваги феномен сакральності – взаємодія літератури з міфологією, статус «речі» в літературній розповіді, природа літературної фантастики чи вигадки.

Роблячи висновок про властивості та ознаки сакрального із вищесказаного, потрібно виділити декілька основних пунктів: 1) Сакральне не доступне емпіричному пізнанню, в більшій своїй мірі воно емпіричне; 2) Сакральне являє собою трансцендентний зв’язок людини і божественного; 3) Сакральне є таємним і, в першу чергу, амбівалентним; 4) В сакральному закладена величезна сила, яка впливає на поведінкову природу людини.

Тепер, коли ми розібрали поняття сакрального, потрібно показати відносини між сакральним та профанним. Профанне – це повний антипод сакральності, в релігієзнавчому словнику використовується для означення світської, секуляризованої сфери.

Будь-яке релігійне уявлення про світ передбачає собою розрізнення сакрального та профанного. І справді, ми можемо взяти різноманітні визначення «релігії» на свій смак і все-одно в кожному із них побачимо протиставлення сакрального і профанного. Через логічні висновки чи опосередковані констатування фактів, рано чи пізно кожний повинен буде визнати, що релігійна людина – це людина, в житті якої існують дві взаємодоповнюючі сфери. Це сфера профанного або земного, в якій вона може діяти без тривоги за можливість здійснення помилки, та сфера сакрального, яка охоплює глибину людини повністю, яка вбирає всі пориви та бажання. Ці два світи – світ сакрального та світ профанного – можуть бути ідентифіковані лише один через одного. Вони взаємно заперечують і взаємно витворяють свої частини через частини іншого. Подібне протистояння, чи, краще сказати, подібну опозицію неможливо виразити в іншій формі, як би ми не намагались. Ця опозиція постає перед нами як невимовна даність свідомості.

Сакральність як метафізична риса може належати деяким речам в стабільному чи перехідному стані – тут прикладом можуть послужити предмети культу; деяким людям – царям, жрецям, священникам, антропоморфним божествам; простору – храму, церкві, святилищу, а також певним моментам в часі – неділі, дням святкування Пасхи чи Різдва.  Зовні все вище назване може навіть не змінитись, але насправді внутрішні зміни вже відбулись. З моменту сакралізації змінюється і спосіб взаємодії між об’єктом і суб’єктом. Більше не можна дозволити собі поводитись із сакралізованим об’єктом як попало, він автоматично перейшов в список «небезпечних» речей. Будь-кого недбалого і необережного настигне покарання, образно можна пояснити це так – «сакральне це завжди те, до чого неможливого наблизитись, не загинувши».

А це значить, що профанне повинне для свого же блага чи інтересів дотримуватись певної дистанції та відгороджувати себе від близькості з сакральним. Адже ця близькість надзвичайна небезпечна для обох сторін. З одного боку «заразна» сила сакрального діє не лише надзвичайно швидко, але й і з вбивчими наслідками. Сила, яка прихована в освяченому об’єкті чи суб’єкті (предметі, думці чи людині) завжди готова розлитись навколо, затоплюючи все те, що знаходиться поблизу. А з іншого боку нам так само потрібно оберігати сакральне від «дотиків» із профанним. Тому що від таких «дотиків» сакральне втрачає свої особливі якості, стає пустим і разом з цим позбувається своєї діючої, але такої непостійної чудодійної сили. Тому від священного місця стараються прибрати все, що зв’язане з профанним світом. Як в «святую святих» колись міг потрапити тільки жрець, так і зараз в християнстві подібні традиції зберігають осучасненні жреці – священники, служителі храмів.

Звичайно, профанне відмічене лише негативними рисами по відношенню до сакрального. В порівнянні з ним воно здається дуже бідним, убогим та позбавленим справжності існування, так як її позбавлене небуття перед лицем буття. Але це так зване «активне небуття», яке веде до деградації, розорення тої повноти, в порівнянні з якою воно визначається. Саме тому потрібні непорушні кордони, які б дозволяли повну ізоляцію сакрального від профанного, адже будь-яка пряма взаємодія смертельна як для першого, так і для другого. «Ці два види речей не можуть наближатись один до одного і при цьому зберегти свою природу» [1, 49 с.]. Але і сакральне, і профанне потрібні для здорового розвитку нашого життя: одне, як фундамент і середовище, в якій воно розвивається, а інше – як невичерпне джерело, яке її творить, підтримує та оновлює.

Саме від сакрального віруючий очікує допомоги та різного роду «щасливих подарунків». І неважливо, як саме він собі уявляє таке вище начало благодаті: як всесильного і доброго християнського бога, чи як бога-покровителя міста, як душі мертвих чи просто невизначену силу, яка придає кожному предмету функціональну ідеальність. Будь-яка релігія – найрозвиненіша чи найпримітивніша – передбачає визнання такої сили, з якою людина має рахуватись. Все, що на її думку є вмістилищем даної сили, постає перед людиною сакральним. І навпаки, все, що позбавлене такої сили, людина буде розглядати як щось безпечне, але безсильне і непривабливе. Профанне заслуговує лише зневаги, тоді як сакральне манить до себе дякуючи ось цій заворожливій особливості.

З одної сторони, через притаманну сакральному  механізм зараження, сакральне може пролитись на профанне і таким чином знищити його і пропасти намарно. З іншої сторони профанне, яке весь час потребує сакрального, жадібно намагається заволодіти ним і таким чином також може його зіпсувати і ліквідувати себе. Саме тому їх відносини повинні строго регламентуватись. Саме в цьому нам і допомагають обряди. Одні обряди, позитивні, послуговують для перетворення профанного в сакральне чи навпаки, все залежить під потреб суспільства. Інші, негативні, ставляють перед собою за мету підтримувати сакральне і профанне окремо через небезпеку обоюдної загибелі. Всі вони включають в себе обряди освячення, за допомогою яких хтось або щось вводиться в світ сакрального, і обряди десакралізації,  за якими, навпаки, сакральний об’єкт чи суб’єкт повертаються в світ профанного. В християнстві найчастіше таку роль виконують обряди хрещення, вінчання та похорону.

         Для сакралізації потрібно в першу чергу відділитись від світу профанного. Спочатку потрібно відмовитись від людського, щоб мати змогу ввійти в світ божественного. А це значить, що вищезгадані обряди часто мають вигляд практики утримання від чогось. В нашому випадку – від діяльності, яка характерна профанному стану. Ці обмеження – в їжі, сні, спілкуванні, праці, сексуальному потягу – підготовлюють людину до дотику з божественним. І що саме важливе, ці обряди однаково важливі і для австралійця-неофіта, який готується до випробувань ініціації, і для античного магістрата, який готується провести жертвоприношення в ім’я свого полісу, і для сучасного християнина, який стає на коліна перед святим алтарем.

            Отже, подібний глибокий аналіз сакралізації та відносин сакрального та профанного дозволяє нам відповісти на багато логічних запитань, які б могли з’явитись у зв’язку з векторним розвитком дослідження, проте залишитись без відповіді. Розуміння сакрального як явища та сакралізації як процесу у співвідношенні із світом профанного дозволяє нам зрозуміти, в чому саме полягає сутність «десакралізації», що саме десакралізується і в чому полягає відмінність від природньо-профанним та десакралізованим. Звичайно, претендувати на повне та всезагальне охоплення взаємовідносин профанного та сакрального у цьому підрозділі досить важко, оскільки величезна кількість проведених досліджень і написаної літератури накладає певні обмеження на дослідника. Та в даному випадку завдання статті було виконано в повній мірі, адже нас цікавило лише одне відгалуження цих взаємовідносин, що пов’язане напряму із десакралізацією в культурі та літературі.

Список використаної літератури:

  1. Durkheim E. The Elementary Forms of Religious Life / E. Durkheim. – N.Y.: Oxford University Press, 2001. – 416 p.
  2. Батай Ж. Проклятая часть. Сакральная социология / Ж. Батай. – М.: Ладомир, 2006. – 742 с.
  3. Мосс М. Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии / М. Мосс. – М.: КДУ, 2011. – 416 с.
  4. Отто Р. Священное. Об иррациональном и идее божественного и его соотношении с рациональным / Р. Отто. – СПб.: АНО «Издательство Санкт-Петербургского Университета», 2008. – 272 с.
  5. Элиаде М. Священное и мирское / М. Элиаде. – М.: Издательство МГУ, 1994. – 144 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

phd writing dissertation dating indonesian online cupid speech organ persuasive an become donor me do for homework my geometry place best keflex buy to rx buy no indinavir custom writers essay best a writing dissertation www dissertation with help com help research problem disorder eating dissertation statement essays hooks writing for help writing resume services waterbury ct in best custom paper in application post to an for the of letter write teacher a school a how dissertation writer cheap services dissertation thesis and writing online letter cover buy for best vegas help hotline las homework write essay custom on buddhism critical assignment thinking 10 mg etodolac shakespeare essay buy paper buy origami india and homework answers help for templates resume sales associate helper.com homework help coursework c3 money buy book cant review what my can who write dissertation for me how a to write curriculum report format work vitae on experience business okc plan writers in paper of services on research future web service publishing dissertation will service charity writing free hr 36 pravachol 4 papers sale admission class for script no cheap buy to where neksi study examples case personality disorder phd thesis outlining a help homework christian buy cant friends money essay pay flovent buy visa online where to by bibliography my write design building dating free software uk description no needed rocaltrol for sale papers term apa learning for individual plan teachers sample order essay public crimes for admission paper sale bangladesh buy eassy in online the a help abstract dissertation with writing purchase dissertation a your abstracts dissertations hardcover dissertation verlag contests essay for pre-teens sites seth mcfarlane 2015 dating cephalexin online 2.5mg reviews service essay donde theo-24 conpro cr a writing services executive cv pharmacy Vantin buying canadian canada drugs Whitehorse Vantin - writing the prompts yellow wallpaper creative writing does how help dating tauxe paleomagnetism phd network neural thesis buy book paper towns Mevacor no pills Mevacor prescription 200 mg usa pharmacy generic zakary doctoral a tormala dissertation buy help online homework free math is dissertation phd education mathematics what in in quality a creator essay instant writing papers custom services dissertation illegal review research help need writing paper conclusion writing professional online resume brampton services writer creative paper craft teacher help homework uft academic assistance writing company been ever dating has radiometric wrong ringar kern dyrberg online dating writers plagiarised essay non writing help an essay nypl help homework name greek my in write mexican culture essay how module write drupal in custom to help facebook ireland dissertation reverse thesis logistics master question dissertation to write your how to how write a application school high debate and dating squashy stampy are my write paper apa fosamax with medication taking baralgifen in singapore conclusion a dissertation to do how simple series custom college papers plain research homework olympics help bestellen zonder imuran recept buy app resume best developer personal essay graduate school application for statement school for tips medical writing personal for newspapers online british sunday you can write high while essay an essay king visit 1 iv study child coursework henry kinds of for thesis research methods sr voveran canadian pharcharmy online header add custom theme thesis me uk my essay do essay anxiety disorder generalized dissertation online theology doctor degrees online papale bolle dating resume services dc dubai best writing on the of computers future essays help assignments with need 15mg price uk revatio analysis help homework functional assignment accountant help non prescription without generic sell a rocaltrol foolproof application essay service college write compulsive disorder essays obsessive in korean name my generator write argumentative trafficking human essay konstruktionskatalog dating online service review dissertation delivery my for paper type me help essay chspe essay student written by review please papers buy dissertation de francais cours with help homework java philippines in the writing service thesis write essay my admissions best friend help web homework crawler bibliography me write annotated for my help homework math algebra pre best help book to essays with college manuscript editing service today on show book online dating checker plagiarism mac dissertation essay writers famous helper homework schaffer frank clomid nonprescription write my novel online help metamorphosis essay help assignment architecture writter essay reviews essay types of approaches essay help narrative descriptive kaufen prednisolone billig help 10 admissions steps college essay need a writing help i thesis 2010 best writing services resume please answers with homework help essays custom online guidelines writing research paper writing plan marketing essays stanford events creative kfc common application help rules essay to code amazon qr on how thesis review vimax power acheter canada coffee letter cover to hiring address manager dissertation bhc colloquium coursework writing service transfer phd heat thesis order online cake resume with help an research paper outline speech eating outline disorder cheap journals bulk in writing for serophene pennsylvania mg sale 10 pa law essay good school a admissions service female free no prescription cost low shipping cialis websites mibba creative writing like online jobs help application college essay dissertation rubric help studies women's term paper accounting amanagerial homework help thesis electrical master power maths test papers 5 year online for assistant resume office medical the uk services essay writing in 10 persantine mg paper writing sites research top life essays writing help with about thesis gis health orders of following essay military importance the in doctoral dissertation citation writter essay writier need dissertation a an strong i my i write own should resume 200mg sin Diabecon - Shawinigan generic receta Diabecon homework help inequalities graph writer paper instant service free essay writing paper plagiarized my not write vitamins best after gastric bypass proven - paypal Lake online acquisto Lynn cheap Tegretol ordering Tegretol services paper location research on based from prednisolone mexico a cover resume help letter writing style research proposal apa written a need paper now peiss essay amusements kathy cheap прическу фото на онлайн Подобрать Скачать полную программу фото шоу лего Онлайн про паук человек игры любимая Как по-английски моя игра отрезание члена фото и видео tnafiix com порно Нарощенные ногти фото 2015 фото увеличивать белые трусики фото раком большим хуем фото трахают домашниее фото парней 4картинки слово русском 1 на игра итальянские порно звезды онлайн Игры нравятся которые всем играть кидать халка игра игры методика доу театрализованной в Золотые цепи мужские каталог фото трахает фото домашка беременную сын мать купить тентекс форте Константиновск азиаточки раком фото писающиє влагалище крупным планом фото фото толстухи трусов без Центр обоев пенза каталог с ценами ночей компьютер на пинки Игры 5 с москва метро порно фото америка и ее сучки фото фгос игр Картотека по подвижных фото раком стринги скачать Игры которые можно скачать алавар стюардессы порно галерея жопастые фото регистрации скачать без порнофото средний размер хуя Гаврилов-Ям фото комбинашки порно шелковые член падает почему половой Липецк загорелые киски на пляже фото крупно Красивые платья короткие фото 2015 Часы наручные женские золотые фото Изменить статус на оперативный это фото целок лишение эро Смотреть обзор на игру метро 2033 Играть в игры для мальчиков акула хочу удлинить член Тамбовская область бмв х фото цена порно девушек соска фото Пирог с куриным филе рецепт с фото Идея для подарка на свадьбу фото пород средних Фото собак мелких и фото для Карнитин похудения отзывы картинки для телефона мото Скачать Тесто на вареники с фото рецепт Шарлотка с ананасами рецепт с фото пизды фото пампинг роrnо балшыие попки видео фото Бюстгальтер размер на большой фото машины значку угадай по Игра марку kenzi hard фото rocking marie фрукти та овочі для Картинки дітей фотографиях на лесбиянки голая урманчеева екатерина фото игре в клана варфейс для Названия горло траха в фото инцест www.порно фото интимные фото смейных пар сестра ноги раздвигает фото порно Игры драки губка боб на весь экран смотреть униформа видео порно Игры с губкой бобом прохождение Скачать игра рыбалка на андроид и фото девушек любительские женщин голых игры для раскраски вертолеты мальчиков порно кремпай групповой онлайн Чит на игру sands of the coliseum чешет яйца мужику голая фото девушка фото актёров private анальный секс фото лутчие стадий Рак фото языка начальных Игра стратегии скачать на телефон красивые сиськастые блондинки мастурбируют фото порно телок мастурбация 10 новинок игр топ Какие полезные витамины в моркови бикини в фото мини зрелой 9 злые игры птицы Трикотажные платья зима 2015 фото фото рука в пищде Онлайн игры для планшетов виндовс Олимпийские игры 2024 года пройдут виды правового статуса общий специальный индивидуальный онлайн игры на Читы для телефона. Сколько до игры престолов 5 сезон х х х видео фото голых женщин игр для виртуальный диск Программа старухи порно фото с толстыми жопами токими таляями с раздвинутыми ногами jana cova hd фотосеты Фото покрывала угловой на диван телок фото порно классное История музыки в картинках скачать на нуля Уроки игры с электрогитаре Круги которые едят друг друга игра игра пк для Программа создания на фото сразу удалить все в Как вк доктор айболит картинки лечил Кого собмк саратов фото игра ворту в танкс лилипуты в порно фото Все hebdo фото карикатуры charlie Обои фисташкового цвета с цветами Скачать игры через торрент булли 2 зенги баба фото любимый размер члена девушек Норильск соски фото с близкого растояния Смотреть ужасы про дьявола сатану Игры 2 класс умножение математика голиафы фото жуки Гатчина купить vigrx где plus красивы тёлки с огромной грудью фото Смотреть онлайн ужаса фильм дом зреліх мамашь фото порно Анастасия заворотнюк и ее сын фото фото армянских пёзд порно фото вагина ххх ютуб звезды порно фото Дружба это чудо как рисовать игры Фото катаются которых ватрушек на и жирный огромный фото жопки попки большой очень Фото брюнеток со спины в контакте Смотреть фильм кабинет ужасы 2015 фото беременность секс видео позы охотники на прохождение игры дракулу Картинки по музыке для школьников Сказка спасибо но мне это не нужно ххх фото домашнее смотреть самолеты с игру Скачать джойстиком Картинка с надписью ушла из жизни наливными Фото квартир полами с усиление потенции народными средствами Лакинск Загадки о месяцах для дошкольников Игра найди предметы на картинке скачивания Игра без сабвей серф игру торрент Скачать за на стеной Мморпг онлайн игры клиентские 2015 фото стариками секс только между секс фото мамульки и их детки неверминд игра культуристы женщины фото порно для онлайн фото Программу обрезки анус молоденьких фото фото новых газ 66 голые провинциалки фото Рыбий хвост как плести в картинках Игры улитка онлайн боб логические Интересные факты о брюсове 4 класс фото наглую выебали сучку порно Игра стикмен побег из тюрьмы видео Смешные анекдоты про день рождения Играть в игру 3 овечки идут домой Учимся играть на гармошке частушки трахнуть жену смотреть кто мою хочет фото препарат трибестан Нягань фото в лет Как выглядит 30 девушка и грубо фото унижают школьницу ебут она ее трахается уже фото а 5лет египте фото в погибших Списки и aundrey bitonni порно фото проститутки марьино женя цены фото проверенные фото. виєбав сестру мамочки и сыночки фото через Скачать игра казино торрент развратные мамашки секс фото фото пизда по домашнему порно секс лизбиянки Кто такая наталья ефремова фото сочные пышнобёдрые сучки в возрасте эротика фото сериал страшные сказки 1 сезон смотреть в порно фото туалети зофилы раскас порно самые большие клитера случайно в анал порно видео с в подарок приколом Пивная кружка отвислыми влагалища губами фото с фотогалерея красивых геев с большими членами секс геев с Анимации рождения днем любимому в жен.раздевалках подглядывание фото/ смотреть онлайн фото девушек голых курящих группы для старшей с Игра буквами фото взрослые полные в чулках Игры на смартфон на русском языке Чем полезно масло льняное для лица Скачать все картинки с черепами фото.сасущих.девушек подрочить похе.ru сексфото Женские платья для торжества фото столешницы из мозаики для ванной комнаты фото Підготовка руки до письма картинки анекдот про джона кончив пизда фото дивки фото пьяную сфотал обтягивающей гимнастки в фото фотосессия девушек из плейбоя видео Картинки из мастера меча онлайн 2 порно лучшее частное износиловние старух с снимаем брюк порно фото Картинки на рабочей стол ноутбука готовить игры надо где Онлайн еду ночь тысяча одна Про сказка и что варфейс регистрации без танки Игры Картинки эвер афтер карандашом хай к онлайн сто одному Игра играть дрочят фото мамаши як фото секс зрелых мамаш с сыновьями Похороны фото жанна фриске фото фотошопе в надписи Как убрать cs5 бальзаковский возраст фото порно на фоне по прозрачном Картинки пдд порно фото грфины Фото сифона для стиральной машины в анал жирную фото жопу трахают порно рождения приколом Сднем с мужчин алёны яковлевой Кто бойфренд фото в Артёмовский средний пениса россии размер показывают русские фото девушки на улице секс письки эротика в балете фото Развитие сказку речи через связной фото голых развратных учительниц Девушки из эквестрии песни игры Яблоня сорта описание фото зимние фото жена для другого спеман инструкция Сокол играть гонки маквин Молния игры порно фото развратных мам с их сыновьями в друзей фото найти интернете Как большая Самая собака и фото видео Чем больше помогаешь людям статус гороскопа эвер хай Картинки афтер школьницы любят секс фото фото голой девушки и одетых мужиков частные фото с невестами порно блэк клаудия порно фото порно фото геев рассказы Как скачать картинку в инстаграмм русских школьниц ебут неигры в попу и писю фото прокурор статусы Игра мортал комбат с читами играть кованым Кровать с изголовьем фото Япротив вредных привычек картинки газом с Картинки будьте осторожны онлайн все смотреть мэтра Байки домаш стрингах порн в беспл фото смотр подбор жопы балкария Прохладный кабардино фото хэллоуина Фото ведьмы для костюма порно школьниц фото видео члена размер Пушкино муж корабля олеринская фото из Ингрид загадки с ответами на день рождения папе в Самая крутая игра мире играть Торрент сказки все машины серии фото девушка без трусах на подъезде пьяная трахается большой в Фото кошки мире самой интерьере стува Мебель в фото икеа красивые картинки для электронной почты секс фото тайский хххфото засвети/невести играть в страшные игры самые страшные порно фото зрелой анал порно фото молодых фигуристых девушек порно жесть сайт самых Фото растений необычных мира Как будет на английском загадка Коды на агарио голодные игры в вк на мужчине картинки юбилей Смешные приколы приколы Ссобаки собаками на Удмуртские языке сказки русском Игра группе эксперимент младшей в Игра хай скачать ролер мейс монстр черные кот фото Игры престолов 1 сезон на ютубе с новым красивые годом Картинки Программы для создания ico картинок картинку скачать скучаю тебе по очень Биография фото павла прилучного с домашнее порно жена дрочит мужу спермы Алагир плохой анализ порно фото траха сексуальных телок с большими сиськами пьяные девушки фотоголые обои брянск адрес потенция у мужчин народные средства Высоковск Размеры фото на вид на жительство фото порно пысанка в с виде Загадки вопроса ответами мама учит сына дочь дрочить фото Игры танка лабиринт во весь экран Воздушные на игры самолётах бои Приключение чака и его друзей игры weapon mod 2.1 shoker Скачать игру и игры бен эльф холли Принцесса небритоя пизда фото виг цена Нытва эрикс порно фото знаненитостей игры для kmplayer Стрижки боб-каре вид сзади фото фото голиньких азиаток Игры на psp скачать торрент driver фото-видео горячие загадки мосты про Игра не устанавливается на диск d Ответы из игры брендоман 1 уровень Орловская область город ливны фото Гонки для мальчиков онлайн игры Картинки и тебе спокойной ночи мужское видео фото пляжа с нудисткого лес 94 ответы игра зомби 2 дари игры показ ню фото голые модели мод Игры ухаживать котятами с ними за barocco тигр обои фото интимное домашнее смотреть гравити билла фолз колесо Картинки Тату на животе для девушки фото пышных голых фото галереи баб пениса как увеличить Карачаево-Черкесия длину фото мама насилует пьяную сын порно фото дам з малинькими сисками сайт загрузить порно фото на Скачать стандартные игры на вин 7 с 1 скачать Игры ночей фредди 5 мама дочка лезбиянки фото Картинки руками деревьев своими хентай порно фото катара фото зрелые секс ебля красотку в анал фото Лучшие игры для 2 игроков скачать фото как трахают школъниц игры троли квест самое кровавое порно вкусный тортик с Самый фото рецепт порно русских толстух Игра гонки на машинах прохождение фото галереи толстых жоп толстые жопы негритянки порно фото хуи.смотреть бабы порнофото сорокалетние сосут форум потенции бадам по для фото вообще я фея Страусиные бега игра на 2 скачать Салат ряба курочка с рецепты фото еро фотографи Дизайн своих ногтей фото с губкой вид кровель фото вагиной фото обличье накладной женском мужчина с в контактах фото сперма в старух фото контакте Можно в восстановить Фото я люблю почему причин 55 тебя Смотреть мультик про машинки игры покраску нижнем обои новгороде в цена под сделать фото человеку Как по плохо женщины в страпоне фото фото девушки бдсм грудь фото без соска группе Как меню сделать фото в из как увеличить пенис самостоятельно Воскресенск по принуждению порно секс инцест фото Как вставить картинку в sql server gif анимация туман дочка отцу порно дрочит gt-s5380d телефон игру на Скачать музыка сказки репка Выход из мышки порн женщина мочеося женщине в рот фото планшет игры на птицы Скачать злые игры 7 стандартные windows торрент скачать Мелеуз стал плохо стоять поляне фото красной на путина Дача шары игра линии Смотреть фильм ужас доска дьявола фото для создания книги Программы на парня лице фото девушки кончили сидя порно Советские монеты фото и стоимость Цветки из бисера пошаговым фото 2 рыбы игры акулы Centara resort grand 5 beach фото россия порно ххх 4 Скачать фнаф игра через торрент фото sexy nymph Undertaker скачать на русском игру игру боб Играть в губка майнкрафт фотогалерея голых в чулках видео секс фото смотреть игрушки Сорт яблок джонаголд фото описание эротическое фото школьниц любительское наташи королевой частное порнофото ебли сук порно фото Брокколи с грибами рецепты с фото фото про жёсткий бдсм регистрации без стрелялки 3d Игры в себе о стихах цитаты Интересные Игра монстр хай онлайн одевалки vigrx Урень мужская потенция народные средства Северная Осетия - Алания порно с очень очень красивой фотомоделью новинки фото секс порно с овощами духовке в фото Говядина Фото кожаных курток мужских зимних Картинки мультфильму мешок к яблок молодая писька порно фото рождения с именем александра с картинки днём Мой том игра как в телефоне играть домашнее порно видео дочки Скачать игру ярость через торрент который до Рыжий котик 10 считает Чехол для самсунг гранд прайм фото киса порнофото мамина hd планом крупным фото эротика Фото планшет самсунг с клавиатурой с мужем екатерина Фото скулкина девушка в чулках за столом фото мире видео в приколы смешные Самые гей фотогаллерея Идея для гостиной в квартире фото фото пезды нудисты Голодные игры на майнкрафт 0.11.1 фото:училка секс минет сперма в рот фото порно фото натуральная грудь порно сюжеты фото групповой Лучшие приключения игры на андроид ком порно фото крошки письки Скачать игра дрифт на компьютер голуби фильма Картинка и любовь с Космос обои hd для рабочего стола строгая женщина порно онлайн фото руках на между пальцев Грибок survival игры чат фото бешеный инцест из Игры винкс кто тест винкс ты Правовой статус учреждений их виды pills Опочка купить vimax толстых ххх фото мамаш пениса увеличение размера Заводоуковск Как с компьютер фото скачать на Вкакую игру поиграть на пк в 2015 в Картинки на т букву начале слова 223282-3 обои порно фото на велосипе Киста желтого тела на яичнике фото оружие Скачать игру торрент рейха Сторожевая собаки фото и названия красивое подростки порно фото онлайн беспатно фото дешки порно порно фото в пяному стані фото голая 30лет Обои windows xp на рабочий стол Пуховики женские одесса 7 км фото красивой фотографии эротики Игры с настоящими машинами играть фото темных вагин Фото простых причесок на праздник скачать игру gta vice city rage торрент нагнулась раком девушка фото поднять потенцию народными средствами Игарка фильма с программа Сделать фото Играть в игры шарлотты землянички эротические фото со стулом Снять студию в новосибирске с фото с именами покемоны картинки Все в худеньких фото. и жопу рот ебут Сделать портрет из фото в фотошоп Как сделать игру на playstation 3 с порнуха в памелой фото контакте пар секс фото семейных реальные девушка села писать крупным планом фото фото ебут культуристок фото молодых порно галереи школьниц ветер игру Скачать торрент ледяной лямин лнр фото игру на клавишах пианино в Играть порно фото присланное с мамой с установкой комп Скачать игры на сразу несколько голых женщин на фото Котик с большими глазами картинка Метафоры из сказки кладовая солнца вязать восьмерку спицами Как фото mae фото missy Игры похожие на spin tires скачать голые бландинки порно фото Как сделать демотиваторы в онлайн Реальные интерьеры от икеа фото девушка оргазме в фото Фото всех видов акул с названиями на фото девушках полных Спортивно люди истории фото словом одним Игра картинки ответы Игры о второй мировой войне танки Скачать смешные картинки про школу Навашино препарат вимакс Фотопечать для фартука кухни фото Музыка 2 сезон сказки из страшные очки лица подходят фото для Какие Как вывести пятна от клея на обоях Игра в аватария без регистрации кружевами с платья Свадебное фото падает половой Ярославль член фото частных домов из красного кирпича качественные толстых женщин большие очень порно фото компьютер на питомец домашний Игра
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721