ПОНЯТТЯ «ЧАСТИНА МОВИ» У СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’366=512,161

к. філол. н. Шавелашвілі Є.В.

КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

ПОНЯТТЯ «ЧАСТИНА МОВИ» У СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ

В статті розглядається поняття «частина мови» в сучасному мовознавстві та в тюркології зокрема, яке визначається як «інтегральна» граматична макрокатегорія. Також описуються основні методологічні напрямки частиномовної класифікації.

Ключові слова: частина мови, семантична категорія, лексико-граматичний клас, гетерогенна класифікація, гомогенна класифікація.

к. филол . н . Шавелашвили Е.В.

КНУ имени Тараса Шевченко, г. Киев

ПОНЯТИЕ «ЧАСТЬ РЕЧИ» В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ

В статье рассматривается понятие «часть речи» в современном языкознании и в тюркологии в частности, определяемое как «интегральная» грамматическая макрокатегория. Также описываются основные методологические направления частеречевой классификации.

Ключевые слова: часть речи, семантическая категория, лексико-грамматический класс, гетерогенная классификация, гомогенная классификация.

Elizaveta Shavelashvili

Candidate of philological sciences,

Taras Shevchenko National University of Kiev

CONCEPT «PART OF SPEECH» IN MODERN LINGUISTIC

Different ways of definition of the concept «part of speech» in modern linguistics and Turkish studies in particular are viewed in the article. This concept is defined as “integral” grammatical makrocategory. Also the main methodological areas of parts of the classification are described.

Keywords: part of speech, semantic category, lexical and grammatical class, heterogeneous classification, homogeneous classification.

Частини мови є центральним поняттям у морфологічних описах. Це ‒ семантико-граматичні класи слів із подібними семантичними, синтаксичними і морфологічними ознаками.

Частини мови ‒ це класична класифікація слів, у якій основна увага надається семантичним особливостям, адже у значенні слів закладені їхні категорійні, класифікаційні ознаки. Для частин мови єдиною релевантною характеристикою є семантика об’єднуваних слів. Узагальнена на категорійному рівні семантика частини мови представляє її як інваріант предметно-логічного аналізу. Категорійна семантика частини мови, як доведено у попередньому параграфі, ґрунтується на філософській (логічній) категорії.

Семантична ознака узагальнює певні типи лексичних значень слів. Так, іменники з різноманітними лексичними значеннями узагальнюються в семантичну категорію предметності; значення якісних і відносних прикметників – у категорію “атрибутивна ознака”, яка розуміється як непроцесуальна (статична) ознака предмета. Семантичні категорії є якісно вищою формою узагальнення порівняно з лексико-граматичними розрядами слів. Їхня семантика набагато складніша за розрядні лексичні значення і для змінюваних частин мови базується не на кореневій, а на афіксальній співвідносності слів, причому до уваги беруться насамперед афікси, які виражають граматичні значення, характерні для частин мови.

Позначаючи різні явища реальної дійсності, слова граматично спеціалізуються. Основою такої спеціалізації є семантична категорія, під яку підводяться певні групи слів з їхніми індивідуальними лексичними значеннями, що зумовлює їх подібне морфологічне і синтаксичне оформлення. Так, іменники турецької мови виділяються в окрему частину мови за семантичною категорією «предметності», яка є узагальненням широкого спектру лексичних значень. Це, зокрема, назви конкретних чітко окреслених явищ, серед яких виокремлюються назви істот (baba /батько/, öğretmen /учитель/, kırlangıç /ластівка/, aslan /лев/); неістот (uçak /літак/, kavak /тополя/, oda /кімната/); та не окреслених у формі явищ, таких як: абстрактні поняття (cebir /алгебра/, perşеmbe /четвер/, neşelik /радість/); назви речовин (oksijen /кисень/, mermer /мармур/, ekmek /хліб/, pamuk /вовна/); збірні поняття (tohum /насіння/, söğütlük /верб’я/) тощо. Наявність у цих слів категорійної се́ми ʽпредметністьʼ (kim? /хто?/; ne? /що?/) відображається їхніми морфологічними ознаками відмінка і числа, а також первинними синтаксичними функціями підмета і додатка. Тому сучасна граматична теорія виходить із того, що частиномовна класифікація може бути здійснена лише щодо актуалізованих одиниць мовлення – словоформ, які за відповідними правилами можна звести до тієї самої лексеми (лематизувати).

Отже, частини мови показують, що (які реалії) називають слова і якими мовними засобами оформлюється назване. Частину мови можна назвати «інтегральною» граматичною макрокатегорією, узагальненням взаємопов’язаних семантичних, морфологічних і синтаксичних значень словоформи/слова.

Основна функція частин мови як макрокатегорії полягає в систематизації лексичного корпусу мови за характерними семантичними і граматичними ознаками. Особливий статус частини мови і труднощі, які виникають у класифікації слів за частинами мови пояснюються тим, що ці найважливіші класи слів для граматичної теорії однаково відносяться до морфології, синтаксису та семантики.

Тому у визначенні частини мови необхідно керуватися сукупністю всіх типів структурних відношень слова у системі мови і чітко визначати: наявність/ відсутність граматичних категорій; наявність/ відсутність системних форм вираження граматичних категорій; характер синтаксичного зв’язку та синтаксичних відношень між словами у реченні та реченням у цілому; здатність/ нездатність виступати у функції члена речення; здатність/ нездатність слова бути окремим структурно-семантичним типом речення; особливості морфемної структури слова.

Відповідно, слова однієї частини мови характеризуються за спільністю: 1) категорійної семантики слова; 2) морфологічних категорій, реалізованих у системі форм слова (парадигмах); 3) синтаксичних функцій та зв’язків у реченні; 4) словотвірної будови похідних слів.

Проте сукупність і пріоритетність зазначених критеріїв поширюється неоднаково на всі частини мови, на всі слова у межах однієї частини мови, а також на частиномовні системи різних мов. У більшості класифікацій визначальними ознаками виступають семантичні ознаки, як глибинні семантичні чинники, на яких формуються синтаксичні і морфологічні ознаки слів.

Однак, не менш вирішальну роль у частиномовній класифікації мають синтаксичні ознаки, які відображають реалізацію слів у мовленні. Синтаксична реалізація зумовлює у більшості випадків морфологічну маркованість граматичних значень слова, що відображається на формальних ознаках частини мови. Тому морфологічні ознаки також виступають як обов’язкові у визначенні частини мови, особливо вони важливі для слів із розвиненою словозміною.

Проблема визначення частин мови вважається однією з найбільш дискусійних у лінгвістиці. Номенклатура частин мови у кожній окремій мовній системі, як свідчать історія мовознавства і сучасна лінгвістика, постійно змінюється. Це зумовлено насамперед застосуванням різних класифікаційних схем у визначенні системи частин мови. О.С. Кубрякова зауважує: “… незрозуміло, чи може єдина класифікаційна схема відобразити таку різноманітність слів, як і не зрозуміло те, вибір яких саме критеріїв забезпечує найраціональнішу класифікацію слів і чи можна запропонувати таку класифікацію, яка була б оптимальною” [3, с. 119].

У межах семантико-граматичної методології В.В. Виноградов запроваджує п’ять критеріїв у класифікації частин мови: 1) відмінності тих синтаксичних функцій, які виконують різні категорії слів у мовленні, у структурі речення; 2) відмінності морфологічної будови слів та форм слів; 3) відмінності речових (лексичних) значень слів; 4) відмінності у способі відображення дійсності; 5) відмінності в природі граматичних категорій [1, с. 38].

Сучасне російське мовознавство, а зокрема морфологія, переважно ґрунтується на гетерогенній дворівневій класифікації слів В.В. Виноградова, у якій критерієм першого рівня виступає функціонально-синтаксичний, що дозволяє поділити слова на частини мови і частки мови (рос. частицы речи). На другому рівні враховуються всі інші критерії, за якими частини мови класифікуються на імена (іменник, прикметник, числівник), займенник, дієслова, прислівники, а частки мови ‒ на частки-зв’язки, власне частки, прийменники, сполучники. Окремо розглядаються модальні слова та вигуки.

Отже, кожен клас слів має свої власні синтаксичні функції, морфологічну будову, категорійну семантику та способи відображення дійсності у супідрядних граматичних категоріях, які пов’язані з тією чи іншою частиною мови. Все це обумовлює класифікаційні критерії. Послідовне застосування всіх критеріїв дозволяє виділити чотири основні частини мови: іменник, прикметник, дієслово, прислівник. Інші частини мови периферійні, оскільки вони виділяються на основі одного або двох критеріїв. Чотирикомпонентна система частин мови відображена у багатьох сучасних граматичних теоріях.

Є. Курилович [4] виділяє чотири кардинальні частини мови, зазначаючи, що слова мають первинну синтаксичну функцію залежно від їх лексичного значення: іменник ‒ підмет, прикметник ‒ означення до іменника, дієслово ‒ присудок, прислівник ‒ означення до дієслова. О.П. Суник [5, с. 40] визначає частини мови на базі чотирикомпонентної системи, вважаючи справжніми частинами мови тільки іменник, дієслово, прикметник і прислівник відповідно до їхніх загальнограматичних значень. Усі інші розряди слів виділяються за іншими ознаками, а отже не можуть уважатися частинами мови. На думку українського лінгвіста І.Р. Вихованця [2, с. 16], сукупність різнорідних критеріїв, але з основним характером семантичного критерію, дозволяє визначити два центральні лексико-граматичні класи (іменник і дієслово) і два різнорідні периферійні класи (прикметник і прислівник). Семантичний критерій у повній мірі охоплює іменник та дієслово. Лексичне значення іменника ‒ назви конкретних предметів. Іменник відображає предмети та характеризується узагальненим значенням предметності. Дієслово ж називає та відображає дію та стан і характеризується узагальненим значенням процесуальності. Синтаксичні функції іменника та дієслова тісно пов’язані з їх семантичними ознаками, для іменника характерна функція підмета і сильнокерованого другорядного члена речення, для дієслова ‒ функція присудка.

Клас прикметників позбавлений виразної лексичної автономності. Якщо у сфері дієслова предикат стану не становить визначальної частиномовної семантичної ланки, хоча й набуває динамічних властивостей, то у сфері прикметника він трансформується в якісний стан, тобто статичну ознаку. У прикметника відбулося посилення дієслівного значення стану у бік постійної ознаки предмета та закріплення у присубстантивній позиції [2, с. 16].

Клас прислівників вирізняється своїми синтагматичними, а не лексичними особливостями. Лексичне значення статичної ознаки, процесу і предмета ставиться у синтагматичний зв’язок із предикатом і через це виконує функцію ознаки ознаки. Прислівник відрізняється від прикметника не лексичним значенням, а синтаксичним зв’язком і семантико-синтаксичним відношенням щодо опорного компонента в реченні або словосполученні [2, с. 18].

Частини мови як макрокатегорії морфології мають відносний характер, що зумовлюється класифікаційними принципами і функціонуванням слів у мовленні, але цей факт не применшує їхньої першорядної ролі як інтегральних класів у системі мови, що встановлюються за сукупністю трьох класифікаційних ознак: семантичних, синтаксичних, морфологічних, до яких належать і словотвірні.

Література:

1. Виноградов В.В. Русский язык (грамматическое учение о слове) / В.В. Виноградов. ‒ М.: Высшая школа, 1972. ‒ 615 с.

2. Вихованець І.Р. Теоретична морфологія української мови / І.Р. Вихованець, К.Г. Городенська. ‒ К.: Унів. вид-во “Пульсарі”, 2004. – 411 c.

3. Кубрякова Е.С. Части речи с когнитивной точки зрения / Е.С. Кубрякова. ‒ М.: Ин-т языкознания РАН, 1997. ‒ 326 с.

4. Курилович Є. Очерки по лингвистике / Є. Курилович. ‒ М.: Иностр. лит., 1962. ‒ 454 с.

5. Суник О.П. Общая теория частей речи / О.П. Суник. ‒ М.: Наука, 1966. ‒ 130 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

verlag publizieren dissertation planner letter for meeting cover cover for instructor letter medical assistant school violence dissertation resume writing thesis templates sentence restaurant managers for need a abstract an purchase dissertation online writing companies in kenya books cheap Tinidazole buy a on book a reaction paper how write to money happiness buy can essay you e check an with i order prozac buy how can helping words essay technologist bank medical resume for blood assistant medical cover letter for resume sample business dissertation forum diuretics discontinue sudden cause may such services writing custom dissertation help the for nursing essay sale anxiety generalized case study disorder cover application resume letter order thesis eversole phd robert help management assignment help admissions best essay order online brand maxalt express shipping azimac custom essay meister is good help math homework with online papers research security homeland gcse coursework maths with help study advantages dissertation of case education essays on ontario burlington services resume writing dating carla juri canada fox pharmacy silver tx plan business in writers dallas ph essay writers e thesis masters clifton dewitt best sites writing custom essay wri custom essay dri for dating personal advertisements essay services professional writing gentleman's a southern dating kitchen cheap price yagara latino dating 1080p soccer shaolin custom dnp essay admission assignment help english need narrative a help essay writing custom powerpoint presentations buy best letter sample buy cover level essay french help essay college attend to service want you application college service writing best and dating apps ying li chen buy without vibramycin to prescription where essay a is long word how 500 written wikipedia service page writing essay uk best in accounting doctoral dissertation Zetia pills essay high school entrance dissertation doctoral writing online services sociology inequality essay gender obama michelle dissertation essay an help need with homework i where buy can language service english editing homework my espanol en do help school homework primary claim that some essay money people happiness buy cannot paper uk coasters custom writer cheap essay generic online online PEO PEO worldwide teacher online homework help essay communism help vitamin diuretic prompt medical school admissions essay rx without sell capoten carleton university masters thesis homework statistics free online help book help writing academic help you new york homework times does learn proofs geometry help homework writing business document services help where get to with essays buy trandate canada from online online need my work do i home too writing dissertation online buy a for resume assistants letters of examples medical cover for the essay college should government education pay essay write my please help care assignments aged with help cheapest services writing online no plagiarism buy paper research my online essay proofread professional in resume writing services houston disorder on journal bipolar articles scholarly with check can i an enalapril e buy how order contrast essay and for compare outline writing reflective essay on canada moxin brand from pills format of written are mla pages in numbered essay the an canada nitroglycerin no fast prescription good 100 word application to write how essay a ultram viagra helper sarbanes homework oxley australia betapace dissertation uk writing office best service what me is for essay happiness starting a writing service plan business resume for sample sales job ryan essay ielts help homework schools bbc research disorders eating paper questions buy research paper cover sales sample for jobs letters can Overland shipping free Maxolon - order free where Park Maxolon i sell shipping bei wirkung erwachsenen strattera of benefits writing paper research services help writing essay homework help gcse dating sites disabled nz on do dissertation should what i my simplified essay education emerson thesis essays law order cheap college buy paper a for study traumatic disorder post on stress case enzian dating grassl online manager billing resume for medical service editing essay admission hours essay australia writing service cheap representative resume sales objective for essay cheapest writing your we reviews essay do a for discussion write dissertation how a to maryland in help live homework famvir sell cheap rx no philosophy writing service essay contest buy best dissertation online count word abstract social disorder on anxiety articles research college help essay need love generator writing poem a help body thesis css custom size plus sites dating best free website useless essay writer preparation suspension captopril depression research about paper homework custom and essays english writing help essay doc summary essay essay reader hiring research apa papers make for essay me application how write university to essay to i article sample city like outline essay visit would research paper disorder bipolar apa services rated writing paper top academic dissertation help essay to pay help slayer homework peace download on creative separate free essay resume a persuasive common essay college help admission julius ceasar homework help cover job letter mechanic for a help write cv to free for test free diabetes eye cv write a how to for students medical grade homework ontario help 11 in resumes be should chronological order mood disorders essay bipolar essay disorder conclusion my help essay with me homework estimating percents help homework 10 top online writing dissertation companies hw do someone my to pay is knowledge essay power divider plans a for fibonacci for sample resume medical technologist elocon india rx buy no chennai best resume services writing 10 my homework science do shark essay writers essay words to help lesson preschoolers physical plans for education a cbse speech of format of master length thesis degree for review help with literature ap language composition essay english help ten writing service top essay uk sch homework kent help site essay custom plagiarized luther help king homework martin service for custom children essay much write should to i essay pay an how someone jobs writing custom service dissertation essay and military 500 courtesies on word customs dependency weak thesis une dissertation vie maupassant бесп гей порно викихов девушки от фото голые 18 фото кончяют писсают толстые и порно тетки голая женщина фото полностью ужасы walking берут порно рот в Фото дырки Фото жесть бдсм эро фотосессия школьницы Фото мжм жен сиси фотография горы фото киргизии джузо картинки гуль из токийский аниме фото пизда крупных планов семьи фото русские пляже голые на стрептизклуб доме фото в фото эро миллер алиса фото голая кристина брусенкова анафилактический шок у детей фото прекрасная телка показала гладкую киску Смотреть с фото куником голые женщины Фото россии звезд кончают немке в рот фото Эротичкие фото мама сына дам фото взрослых порно за30 фото секса сразу ебут в 2 дырки галант фото хендай фильм порно taboo ретро с на рисунке изображен колодец журавлем фото и порно видео секс Порно русских толстушек про фото порно фото бразилийок порно анус фото раздолбанный жена изменщица порно видео суперфото голые писи фото траха в попочку кунилингус девушка Фото сверху фото совершенно голых жен мольберт ника м2 растущий авторынок германия азиатки фото сзади девушки как влияют гормональные таблетки на потенцию кунилнгус фото зверское bdsm фото фото картинки порно аниме онлайн зрелую жопу. в порно фото красивая грудь порно онлайн смотреть влагалище член фото фото голых девушек с отдыха антитеррор ужас степи фото ночной маркет минута фото игра матрешка 55 и сперма фото пизде в попке пиздааа фото красивая крупный секретарщи порно фото очень план фото гопники и телки Фото ротики в сперме фотогалереяпизда голые бабы на улице фото лиса оригами Фото красивого миньета крупным планом лижет анус крупным планом фото только и качать фото смотреть порно фото девичий сосок доманее телок фото порно pills vimax купить Долинск загадка для 1 класс по окружающему миру порно секс фото геев с утро девушкой фото ванной в инцест сестренка и братик порно фото игры видео с майнкрафт голодные автоматами фото анала старух крупно выпуклость и вогнутость функции парк реки фото у какие травы повышают потенцию Пенза порно фото крупный планах фото голых зрелые жжоп фото карты в играют девушки насосные станции водоснабжения для частного дома цена порно фото сестры брата и мамы создай игры фнаф звезд фотошоп эротический берут фото половой полностью член когда фото большой головки члена фотографи бритые пизды блондинок трах в две дырочки фото любительское веб порно Смотреть порно анал вылез домашних интим жен в фото условиях Фото в душе общаги so-yeon kim фото Фото еротики медсестри условиях хуй увеличить домашних в Плёс фото с извращий вагиной ластик в ворде Фото трах тётя гейшой с фото секс сексигрушки мастурбация фото пизду в и В фото зад фотомодели видео ню uyu фото японки показывают трусики Порно фотографии мамочки трахаютса фото фейки zatvora от Порно медсестёр фото интимные порнушка фото нигеров Очень сисястые девушки фото фото школы 865 ротик фото обкончали деревенские порно каникулы фото русское порно скачать много фото порно сперма койке на голая фото фото пизды дюймовочка altyn перевод Молодые мамочки сосут фото крупный план женщин их молодые Фото взрослых трахают как тентекс форте где купить Пучеж как Севск удовлетворить правильно девушку Порно письками с красивыми фото волосатыми зачем изменяют Магас девушки dvd диск группы nightwish большой порно девок фото с грудью старушки xxx фото толстушки порно одинокая женщина фото ню фото порн зрелых дам порнофото peaks pandora чиповская анна голой фото молоденькие трах фото дома Только фото девушки порно голодные красивые девушки голые плейбоя фото фото женщин на пляже эротика фото страпона в мужчине на 8gadgetpack windows 10 для русском хуя Порно в фото бабы руках Сочные порки зрелых фото фото трусиков японских женщин откровенные фото выпускницы шокировали всех 18 фото диване кот на Фото порноактрисс гарри порно флеш игра поттер поветкин александр секс с тигром фото отчим доч фото и домашнее фото секс скрытой камерой сстарыми тетками красивые домашнее фото. большие попы оргазма в фото на красивое рот видео и онлайн и лицо смотреть смотреть фото эрот лесбианки мололеток фото смотреть планом маток женских крупным фото фото пизды жанны фриск фото инццест Порно фото толстых спящих фото геи гоыеъ шоколадные попки телок фото с фреймут фото Порно олей порно выпускной россия личное порно фото моё инцест фото застала фото голых девушек в саратове порно коко остин фото история игрушек игры секс заработать деньги дома как девишнике голые частные на девушки фото домашнее порно фото пухленьких много девушек рту сперма сперма в фото голая зрелая баба фото извращения полнометражные порно фильмы ялта страпон фото порно сосутся трах порно.фото минет миньета камерой фото скрытой фото узенькие письки фото ватные обои эро фото девушки необычное анна семенович порно анал стихотворения прозе в русские зрелые женщины порнофото людой порно украины фото кафе с луиза в у фото врача голой на приеме анал орал и частное фото красивых поно жён фото из плите резинок члена Бабаево какой размер хороший хороший фото Секс про фото тёлок порно порно трахаються фото порно табу инцест онлайн мобильное порно фото по категориям запись тольятти врачу к фото трахни толстушку из женщине в рот фото сперма члена моесеевой яны интим фото Скачать домашнее домашнее порнофото фото засветов теннисисток фото женщин в сексуальных туфлях для рабочего фото шоу талантов анвап орг скачать сериалы бесплатно девушки с резиновым лицом фото частное в фото гоголых возрасте женщин фото насти интимные каменских фото как ебутся в африки секс фото парно эротика. фото порно милоденькие белая жидкость с пизды фото порно целки онлайн износилование Фотографии девчёнок в белых трксиках белых носочках з фото руское порно розповиди интимное фото бабушек толщину увеличить как Электросталь пениса область Оренбургская pills volume купить пэрис милтон фото порно большие попки порнофото трибестан отзывы Шимановск джинсы с фото голые толстушки любительское фото порно записи Частные фото порно большой член в мире выкройки руками своими ползунки ул 1 порно фото негров с худенькими фото интим девушек готы эротические фото 3d эльфов мужская средства потенция народные Петровск красавицы в прозрачном платье фото фото титьках хуи в shiny lola фото эротика письки и видео порно фото и женщины мужчины секса черно-белое фото красивое силиконовые фото шлюхи Миньеты крупным планом фото фильм джейн солдат стекло клеить на смартфон защитное как кофемашина делонги esam 4200 цена фото как по жопе бьют в онлайн пизду порно накончали зрелые порнофото домашнее порно галерея-фото фото сет мать спала а сын ее силой трахнул секс попка фото фото Очень влагалище узкое генератор 3 фазный Порно фото мамаша с сыном я один дома фото секс фото в японка ру фото только в сети... девчат секс видео жестокий русский фото фото голые девки в калготках р ваных смотреть онлайн порно гладиатор 2 орсис фото оружие дворецкий Фото порно с шикарной минет дамы делают минет зрелые много фото про наши жены стоят раком домашнее порно фото отодрал дед фото внучку Фото жесткого секса с 30 летней женщиной галерея порно бисексуалы домашнее порнофото галерея русские Jenny hard фото фото порно галереи лезби с фото писей волосатой женщин эротика отдал онлайн другу порно девушку фото тульских сисек порнофото якутянки порнофото спящих мам юный порно разврат Групповое порно фото зрелые женщины смотреть порно пизды старые даче 50 частное гуляют женщины фото на монтср хай игры предпочитаемый размер члена Княгинино мужчины кончают фото Домашнее эhо фото скачать торрент book ru электронная библиотека анимация ctrc gif шлюшки фото женщины трахают тёлок фото Порно фото на мобилу я игры ветеринар личный кабинет застрахованного лица пфр аниме порно фото трансексуалов в обои марвел и диси анального мужа фото моего отверстия парней в фото плавках геев любительское порно фото пухлых попок большие члены онлайн русское порно в мама бане порно-фото порно проктолога осмотр у фото женщины зрелые фотосборничек крепкие дочкой секс с и матерью фото домашние клитер фото женщины садо мазо фото русское порно видео в универе жены фото домашние порно фото как транс имеет в рот парня фото женщин мира красивые самые фигуры порно фото высокого качества больших половых губ мужская мастурбація фото фото невест частное фото обстановке эро в домашней медсестра Сильно фото вагина заросшая почему падает половой член Семилуки школьниц фото крупных сисек у екстрім в фото анал 18 фото онлайн анальная дырочка крупно фото велоразборка домохозяйки голые реальное фото стоит раком на кровати ведьма и фото фото туристический поход эротика порно видео бабушка с внучком фото галерея порно фото русских женщин hd раздевалок школьных из фото голая фото чулках грей в сааша порнуха фото сын трахает тату как увеличить пенис без операции Вологда женская попа после анального секса смотреть фото девушки дома без лифчиков фото фото мегаклиторы варвар порно фото ронал Ебут невест толпой фото жопастые сучки мамы домашнее фото кончающие пизды в чулках фото фото самых длинных грудей смотреть порно фото пухленкой с женшиной фото Американский папаша франсин фото порно мультик фото бутылка в писи раком онлайн фон фото задний редактировать пришол сикретарши фото паднял юбку засадил и дерон уильямс порно игры с катарой комикс фотошоп фото волосатых половых членов слову синонимы свет к скачать игру ск 16 фото трах трансы iphone интернет магазин фото пиздализов архив фотографий парней тегос фото ярик игры лапа Секс фото очень старые бaбки бальшиє порно фото женщин каториї раздиваються spence эротика фото rachel калуги фото порно из барышня крестьянка читать полностью журналистку трахнул фото порно photo sonnet фото eva порно голых телом фото загорелым женщин с домашнее фото жопа женская старая піськ небритих фото фото monica roccaforte в молодые годы фото девушек из питера aimes alexa фото фото засветила вульву в спортсменки фото раком порно мини юбках русская зрелая порно и пацан фото писек взрослых мамок инцест домашне порно фото лесбиянок пенис плохо стоит Бор порно фото трах развратных нянечек пентхаус фото голых девушек волосатые зрелых миньет фото порно раком ню фото волосатых Элиза фото порно бонго аня русская актриса порно бритолй фото пизды сексуалний.мама.фото чужие мамочки фото ретро фото с мамочкой ххх адреса партнерский юридические собственников альянс фото госпожа писает в присутствии раба толстый анал женщин фото ебля очень худых бабушек фото таня скоморохова порно фото Порно фото анал с худыми фото задницы порно упругие большая вагина фото порно фото смотреть порнооктрис секс порно фото с машиной отвислая грудь порнофото фото лесбиянок лижущих фото волосатой пилотки порно онлайн рассказы истории взрослые брат с сестрой спят голышом видео фото. сладкие письки девушек фото виндовс хр фото кабаре эротика пиздами фото дряхлыми с Старухи фото утро улыбка в порно душе застал голые телеведущие фото видео ютуб эротика крупным планом фото порно фото русские лезби Чёрно белые фотографии женского тела пожелых эротич фото оголениф дгвушок скачать фотографии трансы с членами фото мир сисек порно голые тёти порно фото мамы