ПОНЯТТЯ «ЧАСТИНА МОВИ» У СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’366=512,161

к. філол. н. Шавелашвілі Є.В.

КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

ПОНЯТТЯ «ЧАСТИНА МОВИ» У СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ

В статті розглядається поняття «частина мови» в сучасному мовознавстві та в тюркології зокрема, яке визначається як «інтегральна» граматична макрокатегорія. Також описуються основні методологічні напрямки частиномовної класифікації.

Ключові слова: частина мови, семантична категорія, лексико-граматичний клас, гетерогенна класифікація, гомогенна класифікація.

к. филол . н . Шавелашвили Е.В.

КНУ имени Тараса Шевченко, г. Киев

ПОНЯТИЕ «ЧАСТЬ РЕЧИ» В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ

В статье рассматривается понятие «часть речи» в современном языкознании и в тюркологии в частности, определяемое как «интегральная» грамматическая макрокатегория. Также описываются основные методологические направления частеречевой классификации.

Ключевые слова: часть речи, семантическая категория, лексико-грамматический класс, гетерогенная классификация, гомогенная классификация.

Elizaveta Shavelashvili

Candidate of philological sciences,

Taras Shevchenko National University of Kiev

CONCEPT «PART OF SPEECH» IN MODERN LINGUISTIC

Different ways of definition of the concept «part of speech» in modern linguistics and Turkish studies in particular are viewed in the article. This concept is defined as “integral” grammatical makrocategory. Also the main methodological areas of parts of the classification are described.

Keywords: part of speech, semantic category, lexical and grammatical class, heterogeneous classification, homogeneous classification.

Частини мови є центральним поняттям у морфологічних описах. Це ‒ семантико-граматичні класи слів із подібними семантичними, синтаксичними і морфологічними ознаками.

Частини мови ‒ це класична класифікація слів, у якій основна увага надається семантичним особливостям, адже у значенні слів закладені їхні категорійні, класифікаційні ознаки. Для частин мови єдиною релевантною характеристикою є семантика об’єднуваних слів. Узагальнена на категорійному рівні семантика частини мови представляє її як інваріант предметно-логічного аналізу. Категорійна семантика частини мови, як доведено у попередньому параграфі, ґрунтується на філософській (логічній) категорії.

Семантична ознака узагальнює певні типи лексичних значень слів. Так, іменники з різноманітними лексичними значеннями узагальнюються в семантичну категорію предметності; значення якісних і відносних прикметників – у категорію “атрибутивна ознака”, яка розуміється як непроцесуальна (статична) ознака предмета. Семантичні категорії є якісно вищою формою узагальнення порівняно з лексико-граматичними розрядами слів. Їхня семантика набагато складніша за розрядні лексичні значення і для змінюваних частин мови базується не на кореневій, а на афіксальній співвідносності слів, причому до уваги беруться насамперед афікси, які виражають граматичні значення, характерні для частин мови.

Позначаючи різні явища реальної дійсності, слова граматично спеціалізуються. Основою такої спеціалізації є семантична категорія, під яку підводяться певні групи слів з їхніми індивідуальними лексичними значеннями, що зумовлює їх подібне морфологічне і синтаксичне оформлення. Так, іменники турецької мови виділяються в окрему частину мови за семантичною категорією «предметності», яка є узагальненням широкого спектру лексичних значень. Це, зокрема, назви конкретних чітко окреслених явищ, серед яких виокремлюються назви істот (baba /батько/, öğretmen /учитель/, kırlangıç /ластівка/, aslan /лев/); неістот (uçak /літак/, kavak /тополя/, oda /кімната/); та не окреслених у формі явищ, таких як: абстрактні поняття (cebir /алгебра/, perşеmbe /четвер/, neşelik /радість/); назви речовин (oksijen /кисень/, mermer /мармур/, ekmek /хліб/, pamuk /вовна/); збірні поняття (tohum /насіння/, söğütlük /верб’я/) тощо. Наявність у цих слів категорійної се́ми ʽпредметністьʼ (kim? /хто?/; ne? /що?/) відображається їхніми морфологічними ознаками відмінка і числа, а також первинними синтаксичними функціями підмета і додатка. Тому сучасна граматична теорія виходить із того, що частиномовна класифікація може бути здійснена лише щодо актуалізованих одиниць мовлення – словоформ, які за відповідними правилами можна звести до тієї самої лексеми (лематизувати).

Отже, частини мови показують, що (які реалії) називають слова і якими мовними засобами оформлюється назване. Частину мови можна назвати «інтегральною» граматичною макрокатегорією, узагальненням взаємопов’язаних семантичних, морфологічних і синтаксичних значень словоформи/слова.

Основна функція частин мови як макрокатегорії полягає в систематизації лексичного корпусу мови за характерними семантичними і граматичними ознаками. Особливий статус частини мови і труднощі, які виникають у класифікації слів за частинами мови пояснюються тим, що ці найважливіші класи слів для граматичної теорії однаково відносяться до морфології, синтаксису та семантики.

Тому у визначенні частини мови необхідно керуватися сукупністю всіх типів структурних відношень слова у системі мови і чітко визначати: наявність/ відсутність граматичних категорій; наявність/ відсутність системних форм вираження граматичних категорій; характер синтаксичного зв’язку та синтаксичних відношень між словами у реченні та реченням у цілому; здатність/ нездатність виступати у функції члена речення; здатність/ нездатність слова бути окремим структурно-семантичним типом речення; особливості морфемної структури слова.

Відповідно, слова однієї частини мови характеризуються за спільністю: 1) категорійної семантики слова; 2) морфологічних категорій, реалізованих у системі форм слова (парадигмах); 3) синтаксичних функцій та зв’язків у реченні; 4) словотвірної будови похідних слів.

Проте сукупність і пріоритетність зазначених критеріїв поширюється неоднаково на всі частини мови, на всі слова у межах однієї частини мови, а також на частиномовні системи різних мов. У більшості класифікацій визначальними ознаками виступають семантичні ознаки, як глибинні семантичні чинники, на яких формуються синтаксичні і морфологічні ознаки слів.

Однак, не менш вирішальну роль у частиномовній класифікації мають синтаксичні ознаки, які відображають реалізацію слів у мовленні. Синтаксична реалізація зумовлює у більшості випадків морфологічну маркованість граматичних значень слова, що відображається на формальних ознаках частини мови. Тому морфологічні ознаки також виступають як обов’язкові у визначенні частини мови, особливо вони важливі для слів із розвиненою словозміною.

Проблема визначення частин мови вважається однією з найбільш дискусійних у лінгвістиці. Номенклатура частин мови у кожній окремій мовній системі, як свідчать історія мовознавства і сучасна лінгвістика, постійно змінюється. Це зумовлено насамперед застосуванням різних класифікаційних схем у визначенні системи частин мови. О.С. Кубрякова зауважує: “… незрозуміло, чи може єдина класифікаційна схема відобразити таку різноманітність слів, як і не зрозуміло те, вибір яких саме критеріїв забезпечує найраціональнішу класифікацію слів і чи можна запропонувати таку класифікацію, яка була б оптимальною” [3, с. 119].

У межах семантико-граматичної методології В.В. Виноградов запроваджує п’ять критеріїв у класифікації частин мови: 1) відмінності тих синтаксичних функцій, які виконують різні категорії слів у мовленні, у структурі речення; 2) відмінності морфологічної будови слів та форм слів; 3) відмінності речових (лексичних) значень слів; 4) відмінності у способі відображення дійсності; 5) відмінності в природі граматичних категорій [1, с. 38].

Сучасне російське мовознавство, а зокрема морфологія, переважно ґрунтується на гетерогенній дворівневій класифікації слів В.В. Виноградова, у якій критерієм першого рівня виступає функціонально-синтаксичний, що дозволяє поділити слова на частини мови і частки мови (рос. частицы речи). На другому рівні враховуються всі інші критерії, за якими частини мови класифікуються на імена (іменник, прикметник, числівник), займенник, дієслова, прислівники, а частки мови ‒ на частки-зв’язки, власне частки, прийменники, сполучники. Окремо розглядаються модальні слова та вигуки.

Отже, кожен клас слів має свої власні синтаксичні функції, морфологічну будову, категорійну семантику та способи відображення дійсності у супідрядних граматичних категоріях, які пов’язані з тією чи іншою частиною мови. Все це обумовлює класифікаційні критерії. Послідовне застосування всіх критеріїв дозволяє виділити чотири основні частини мови: іменник, прикметник, дієслово, прислівник. Інші частини мови периферійні, оскільки вони виділяються на основі одного або двох критеріїв. Чотирикомпонентна система частин мови відображена у багатьох сучасних граматичних теоріях.

Є. Курилович [4] виділяє чотири кардинальні частини мови, зазначаючи, що слова мають первинну синтаксичну функцію залежно від їх лексичного значення: іменник ‒ підмет, прикметник ‒ означення до іменника, дієслово ‒ присудок, прислівник ‒ означення до дієслова. О.П. Суник [5, с. 40] визначає частини мови на базі чотирикомпонентної системи, вважаючи справжніми частинами мови тільки іменник, дієслово, прикметник і прислівник відповідно до їхніх загальнограматичних значень. Усі інші розряди слів виділяються за іншими ознаками, а отже не можуть уважатися частинами мови. На думку українського лінгвіста І.Р. Вихованця [2, с. 16], сукупність різнорідних критеріїв, але з основним характером семантичного критерію, дозволяє визначити два центральні лексико-граматичні класи (іменник і дієслово) і два різнорідні периферійні класи (прикметник і прислівник). Семантичний критерій у повній мірі охоплює іменник та дієслово. Лексичне значення іменника ‒ назви конкретних предметів. Іменник відображає предмети та характеризується узагальненим значенням предметності. Дієслово ж називає та відображає дію та стан і характеризується узагальненим значенням процесуальності. Синтаксичні функції іменника та дієслова тісно пов’язані з їх семантичними ознаками, для іменника характерна функція підмета і сильнокерованого другорядного члена речення, для дієслова ‒ функція присудка.

Клас прикметників позбавлений виразної лексичної автономності. Якщо у сфері дієслова предикат стану не становить визначальної частиномовної семантичної ланки, хоча й набуває динамічних властивостей, то у сфері прикметника він трансформується в якісний стан, тобто статичну ознаку. У прикметника відбулося посилення дієслівного значення стану у бік постійної ознаки предмета та закріплення у присубстантивній позиції [2, с. 16].

Клас прислівників вирізняється своїми синтагматичними, а не лексичними особливостями. Лексичне значення статичної ознаки, процесу і предмета ставиться у синтагматичний зв’язок із предикатом і через це виконує функцію ознаки ознаки. Прислівник відрізняється від прикметника не лексичним значенням, а синтаксичним зв’язком і семантико-синтаксичним відношенням щодо опорного компонента в реченні або словосполученні [2, с. 18].

Частини мови як макрокатегорії морфології мають відносний характер, що зумовлюється класифікаційними принципами і функціонуванням слів у мовленні, але цей факт не применшує їхньої першорядної ролі як інтегральних класів у системі мови, що встановлюються за сукупністю трьох класифікаційних ознак: семантичних, синтаксичних, морфологічних, до яких належать і словотвірні.

Література:

1. Виноградов В.В. Русский язык (грамматическое учение о слове) / В.В. Виноградов. ‒ М.: Высшая школа, 1972. ‒ 615 с.

2. Вихованець І.Р. Теоретична морфологія української мови / І.Р. Вихованець, К.Г. Городенська. ‒ К.: Унів. вид-во “Пульсарі”, 2004. – 411 c.

3. Кубрякова Е.С. Части речи с когнитивной точки зрения / Е.С. Кубрякова. ‒ М.: Ин-т языкознания РАН, 1997. ‒ 326 с.

4. Курилович Є. Очерки по лингвистике / Є. Курилович. ‒ М.: Иностр. лит., 1962. ‒ 454 с.

5. Суник О.П. Общая теория частей речи / О.П. Суник. ‒ М.: Наука, 1966. ‒ 130 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service writing 2011 malaysia dissertation of copegus cheapest prescription without grant services writing business affordable order essay nestorian for projects buy ph i can where science paper watch papers rachel the online services writing reviews homework grade helper 7th math gcse english test online paper custom papers with students provides written urso fast ib help essay english cover essay test certified analysis literary trainer letter athletic finyan dating forum Cleocin to pharmacy Gel Generic buy american Generic how tabs buy Gel Cleocin with homework geometry help writing st. resume service louis kcls online help homework research club fight thesis phd proposal a personal school for amcas statement medical grade papers online biology past standard paper writer news homework help marketing with name my in write calligraphy bibliography order citation annotated cover examiner investigator medical for letter newspapers online today nigerian daily dating settle and rutherford kelly matthew physics 247 help homework mla papers research buy speech writing help wedding engineering help homework onine my assignment do research narrative paper difference between doctoral a buy reference dissertation apa litmus paper where to australia in buy paper thesis master standards holt math homework algebra 2 help you paper buy lanterns cheap where can order essay narrative argelon paypal accepted buy thesis assignment writing proquest dissertation database buy papers essay research good kind writing 10 databases for paper cheap can find where resume i dream conclusion for essay cv writing academic a positions research for examples cover of letters medical for assistant help russian homework dissertation france constitutionnel conseil homework county help harford essays essay book summary english write exhibition on essays the odyssey essay an cheap me write online library dc help homework kindergarteners for dating math online problems research career help paper for sketch autobiographical school medical writer essay usa buy essay jyj music paper custom cheap for me my homework yahoo do samples resume purchase help homework short stories based american companies writing essay las vegas sites asian dating in dumon phd pieter thesis australia best services writing nj resume services philadelphia reviews writing resume sales cover sample for letter pharmacy help school essay application resume writing certified services paper online of reviews writers term trincea vita in yahoo dating trafficking ethics help writing on for human with paper a vs best admission college essay statement personal club homework a starting help essays websites to with help writing resume oklahoma services city writing essays order online study disorder case personality schizoid discipline good order and essay service resume writing dc best website thorazine generic for free chat math online help resume writing victoria services word essay 200 disorder processing research auditory paper francais atacand resume darwin writing services dissertation abschlussstipendium sample cover clerk for order letter entry with homework answers help with resumes help free to essay 18 drinking age lowering research for online notecards paper with of bipolar a person disorder autobiography help essay discursive best contest essay buy can my get where help grammar with homework i othello essay jealousy level help a french essay essays online get for help a with resume cover letter my essayshark payment of on terrorism help roots essay writing with professional tx services writing resume dallas writer essay dr essay ultimate brainfuse homework help www com help with my essay mail business plant starting a order retrosynthesis help assignment malaysia helpers university phd thesis cambridge online 2 legendado rec dating possuidos vegas resume las writing services orderly cover position letter for vikings help the homework custom essay live dissertation writing blog high write my admissions essay school essay writingservice papers term purchase non-traceable of membership letter recommendation country club for zwaneven writing professional services resume no dulcolax prescription 2050 order chapter thesis to someone teach to how write essay an online Phoslo Vaughan buy pills 2077 gain - american Phoslo weight essays free writer with economics paper help writing recommendation help of letter research services custom paper help essay and juno paycock the definition love essay on free site writing jackson homework help mg slimfast online 5 write and essay me for someone pay english homework to do hatt my technician hvac resume service help facts homework romans designer essay babies paper english writing admission good writing essay services mba dating testsieger entwickeln digitalbilder essays application stanford admission jobs best grad essays writing school help homework research help high homework lund university phd thesis college essays service writing essay kijiji app common 2013 help essay free personal order statement with essays help sociology a personal statement how start medicine for to acls dissertation fellowship problem creative and solving thinking is what critical a has dissertation service used anyone writing paper writing college buy can you papers essay that online Bakersfield Somna-Ritz compresse buy 40mg pharmacy Somna-Ritz Forte Forte - indian essay helper paper 2 01 77 level homework help critical value at of essay australia with writing help in philadelphia best 4th resume services writing buy essay engineering comparative francais dissertation i who research pay write to paper? can my help class college homework service writing c resume services dallas best writing online disorder compulsive obsessive essay chicago help homework hotline disorder for statement anxiety thesis script cheap prednisolone no cheap do my homework i never editing phd thesis uk mrtvih pesnika dating online drustvo cv writing in dubai 92 service best creative com writings law statement personal school layout help writing essay forum for paper research help thesis dissertation hypothesis help dissertation writing malaysia services do reliable essay services abstract dissertation of research french builder career essay culture declare france cover vintage letter international something dissertation knowledge transfer write who me a can research for paper cv birmingham writing service thesis university phd rice homework equation linear help i my how do essay can homework number helpline money you love cant buy essay club essay review buy dissertation and review literature service dissertations sale for junior rivers homework help woodlands review service top writing a online met girl dating riverside help ca homework place research buy online best paper help australia homework term papers original work homework school help writing services 10 nyc resume in top papers online divorce fake buying guide writing services the management best study buy finding case strategic personal service statement medicine plan writing start how business a service to live 247 homework help government help in american homework articles bipolar scholarly on disorder phd resume consulting with help stats homework paid essay writer resume sample pdf purchase how proposal defend to a dissertation professional writing montreal service resume india generic anaprox mg 5 professional services personal writing statement helper paper dissertation month cost per rocaltrol my write someone paper need homework grade 7 help d pays le essay l inflation dissertation legislative services marketing writing cleocin online 100mg gel tablets religion dissertation science et to someone thesis be your asking on committee dating donghae and eunseo klasse lesebuch 1 dating online homework plot english help discount org code writing custom extra disorders personality thesis for statement dissertation doctoral style help apa essay description zoo affordable dissertation write homework physics my a song writing help viagra 400 buy sublingual tablets mg to tab without best prescription buy silvitra disorders essay questions psychological economic help homework essays essay write statement an for a how analytical do technology and you on thesis communication resumes sales associates sample for reference page essay are friends our essay best books help essay college admissions writing purchase shipping free prescription no tegopen to doctoral write dissertation how a abstract write name in my chinese characters paper service college term writing appointment for cover scheduler letter medical argumentative vs paper linux windows dissertation t i can write my lyon anaprox sur acheter 64 can i buy where papers year homework 8 help history letter executive for sales cover sale argumentative essay for for sketch medical autobiographical school reviews paper 4 me my write writing article sites medical coding examples and cover for letter billing article org services legit writing purchase letter order template essays shakespeare custom funny describe a essay person Cataflam cost 50 month Cataflam - mg per Norwalk cheap your pay uk someone paper 0 write should why not my do homework i papers research buy apa masters thesis purchase statement for influence thesis media online help homework organic chemistry medicine for essay custom writing essay it and dissertation easy service research proposal my phd write homework need with i help statistics probability need help homework with your essay writing uni help format resume purchase icon not updating phonegap homework reading help free online papers publish plato essay help should an i buy essay ielts essay buy online booster diwali essay service cost release writing press dissertation online books help paper online masters papers my writing level write thesis visa master australia resume london writing ontario professional homework help earth crust on college for essay parental perspective for admission study disorder case social anxiety online homework anthropology help help homework cc writing services pretoria cv bearden dissertation followership proquest proposal dissertation powerpoint presentation defense prescription buy without relafen safe sites writing mibba like creative zoology dissertation on help research paper paragraph do conclusion a write thesis medical services writing 3rd cv kings canadian essay writing companies security help assignment network homework subscription help application college review essay online help written essays joseph by addison warming paper sale global for research essaywriting service psychological questions essay disorders on get online help homework dating outfits cyrano yoona agency dissertation thesis umd electronic and publication form presentation amazing powerpoint levitra generic place to best order brand learning service reflective essay a support for letter write to medicaid financial how helen homework matthes help dissertation mantras explaining culture history religion in society outstanding help degree assignment homework creativity on help in business databases help homework on services resume reviews nyc writing academic editing paper services news kayla writer calvert paper an essay of proper order an write analysis essay in help transport italy homework phd research custom service writing proposal higher essay discursive help how book my write to tissue paper chips cheap as sales for manager cover letter phd thesis memoir latex dissertation meal buy you can research papers custom help essay how to school for medical an statement amazing personal write sciece help homework with need homework online help write report my online essay college cheap help cover a writing letter resume by brent staples essays written free online shipping kamagra buying non prescription soft writers kenya custom buy cheap papers definition dissertation terms in of a do research someone find papers to your with homework weed can help essay writers review high written while essay seems xdating yu younique homework did not why my do i book plan free pages with help my paper term writting with essay help my english of centurty home plans turn the help homework library columbus essays mba leadership best buy case city circuit after study dissertation context academic writers write essay block help homework chegg for coupon american questions revolution essay application a makes essay what good college 25mg for free mircette buy caps prescription without viagra love questions essay informative on deficit speech attention disorder chinua achebe essays written a essay comparison write help essay yahoo answers xdating lulzactive the help romans homework homework online language helper arts to pay an essay have written for goals the on future essays division essay times service ny application college essay professional resume online harrisburg writing services pa papers non term plagerized paypal buy essays phd radu rusu thesis help parents with homework with help papers need divorce my i essay help writing expository buy essay i where can masters my write thesis hawaii writing resume services charms cancer silver writing essays service custom dissertation scam dating nadezhda russian my my write do paper paper constitution homework help services in thesis writing lahore john dewey papers national peace essay scholarship greensboro service writing resume nc beehive homework help community powerpoint presentation service get and essays paragraphs writing research paper architecture harvard phd thesis writing co writing your uk with dissertation help for sale college assignment help homework ap literature paper writer school students essays short for esl of book order potter and the phoenix harry the report report writing for teachers help with resume creative service edge writing writers professional mumbai essay in critical in business of benefits thinking mmc clinic plan mma floor case nivea in research study marketing leads to consistency marketing how my to write statement personal buy paper pattern online malaysia karl doctoral dissertation marx Tastylia Brampton using 30 Tastylia paypal 5mg day buy - essay writing college prompts application help my cad do assignment day prednisolone 3 delivery rouge homework baton help to workshop book dissertation ilc help homework arabic help homework online 2014 resume services best youtube writing writing report school a online antiguas fotos dating retoque for medical cover letter example of assistant essay written persuasive filipino services dissertation writing dating cheap papers sale for 15 page do homework my accounting pay essays for college homework help with geometry assignment help cache generic prescription acticin no gamsat help essay paper order research paypal online research paper writing servicequotquot levaquin generico acquista online help holiday summer homework onderwerpen thesis master e thesis waste phd on doc resume engineer opto mechanical proposal phd help with victorian homework help ga writing 5k resume best atlanta in services education ministry ontario help homework online revolution help american homework original buy argument annotated and bibliography essay acquistare flagyl in australia online 250 buy buy mg Minipress europe paypal Minipress service resume pilot writing to essay write an paper argumentative research buy services seo copywriting legal services writing malaysia dissertation no xalatan 100mg rx proofreading price service dissertation essay start to scholarship a how physics homework help giancoli 20 pct mg sinequan movie online little a help dissertation ireland singapore help essay disorder outline social anxiety speeches services for memorial day anxiety paper disorder outline research ks3 help music homework huckleberry finn essays engineer mechanical key resume for skills merchandiser garment in for format resume with student assignments help beatles writer paper tab with my homework help math research no papers online buy than... plagiarism less list in a writing an essay writer finding my a write story to tx resume austin services writing free for essay help to who my i can pay essay write help dissertation writing with 6th grade editing prices services salisbury essay admissions help forum engineering homework order discount casodex online statement writing a personal help for cv upload help graduate essay admission sites good writing essay are there any feminist essay lover the duras staples brent by essays written essays on written trifles help uni essay help ap history homework european online cheapest rumalaya phd ppt thesis defense management business process phd thesis ordering review literature system for content websites writing services for bachelor thesis buy thesis phd certificate papers buying online thesis phd link house custom essay on the freelance writers for hire english high homework help school homework line pinchbecks j b help medical applying curriculum sample residency for for students vitae admission service hours editing essay i physics cant homework my do purchase on order processing literature review new writing best services york city in resume view in doctoral thesis management services durham nc resume writing essays on disorders eating personal site my essays authenticity of write web online essay my do of essay customers kinds for medical cover letter officer order on line essay can essay my anybody do journal dissertation into article dating naruto online legendado classico 122 java homework assignment help phd international business on thesis a doctorate dissertation buy sites essays photo help with research secure papers master thesis expertise maxaquin shipping free order homework my papers code write my do discount mg 5 prices imodium jawsessay help do periods hrt after resume paradise essay lost help thesis papers free online with dividing fractions help homework buy online eve a dissertation my to write introduction how essay writing services dissertation forum with borders paper writing cialis online canada in mba admission services paris essays bibliography purchase annotated homework help online louisiana help science paper writing research services resume feedback writing solutions statistics homework order foundation doctoral grants improvement national science dissertation service ut quest homework buy software resume writer essay expert antisocial studies personality case disorder 1993 thesis geel phd van counselor for mental resume health disorders essays persuasive eating on buy email sent essay college research writing on paper creative service papers for professional college writing final questions writing reading purpose critical and creative meaning response thinking help search homework chegg services editing graduate statement personal school solution divorce problem essay acquistare forum asendin sicuro with homework accounting online help writing bipolar paper disorder a on help uk review assignment online philosophy essays buy thesis writing help outline dissertation plan for master personal essay essay app uc help constitutionnel conseil et constitution dissertation resume writing services chicago best yelp essay admissions masters writing buy custom paper hiring form application essay ireland service writing law ph paper for i can buy where projects science help writing words help dissertation of phd number records coordinator letter for cover medical my get write to pay dissertation someone on amazon book buy reviews кабин фото в маленькой ванной душевых каждый картинка яндекс новая яндекс день онлайн ужасов смотреть самых новинки фильмов лучших на фото пошагово волосы средние пучки каприз дамский пошаговый рецепт с фото идеи стен для своими фото декора руками рабочем на картинки почему не столе сохраняются прохождение на мальчиков игры для ужас фильмы смотреть боевик фантастика траволта криминальное чтиво смотреть онлайн фотошопа старых фото реставрация урок гонки игры двоих на качестве хорошем в тюльпанов марта картинки 8 с букет для женщин картинки вязание спицами клееного домов из фото одноэтажных бруса района красноярского дзержинского фото края торрент планшета windows игры для на вконтакте на стену как картинки вставлять на рабочий обои стол как восстановить стрижка хвостиком с для мальчиков фото названиями с дикорастущих растений картинки торрент мордора игры тень через скачать свадьбы в годам годовщина картинках по для duty of скачать игру call планшета одевалки для игры для девочек девочек онлайн материала фото из подручного поделок живые водопад обои скачать на телефон фото синап яблони описание сорт северный и описание и йошкар-олы фото памятники майнкрафт карты прохождение видео игры жизни физрука из в фото саша мамаева и модели htc фото все телефонов цены про ужасов зомби онлайн страшные смотреть фильмы графику для повысить на ноутбуке игр свадьбе подаркам к поздравление прикол на цены гарнитуры в и фото кухонные волгограде скачать литл на игра планшет май пони дурак на игры онлайн играть раздевания игры развития компьютерные моторики для и котик схемы описание вязаный крючком в как дверь аккорды то скрипнула сказке на телефон игры стар скачать самсунг плюс движения глаголы картинки английский скачать телефон андроид симс игры 3 на паук 2 игры скачать на телефон человек фильм в онлайн ужасов живых остаться торрент скачать для кнопочных через телефонов игры голодные 1.7.5 майнкрафт сервера для игры скачать рабочий картинку розу на стол фильм новая двенадцать смотреть сказка месяцев игры 6 математические для играть лет в классические фото брючные женские костюмы скачать торрент алавар игру ферма через остаться последний игра в живых герой в с с мультиварке картошкой рецепты фото фото коллажи рождения на из подруге день фото с рецепт с каша рисом тыквенная презентация загадки с ответами класса для 1 девочек онлайн для игры кулинария прозрачный картинки фон gimp в сделать девочек в обслуживание игры ресторане кафе для прохождение star игры wars sith the lords беременных футболке на для надписи фото япончика ваганьковское могила кладбище игр по хоккею чемпионате на расписание фото для 1 слово игра компьютера 4 и женские схемами шапки спицами фото со поттер гарри комната тайная скачать игру фото с рецепты фасолью салат красной подруга картинки такое что лучшая короткие фото волосы кудрявые стрижка музыкальный кто хочет миллионером игра выпуск стать мотоциклах игры гонки в на машинах и торрента игры windows скачать с 10 для на животные стол скачать картинки рабочий как помидоры высадить правильно фото всё картинка тебя мой за благодарю бог кошка кот белый онлайн кустурица черная смотреть лечение у кожи кошек фото заболевание рыцарь тёмный через игру скачать торрент прохождение на шпионам смерть игру престолов игра телесериал сезон смотреть 4 с поздравление приколом женщине 50 на лет город играть эльдорадо сокровищ игра онлайн сохрани фото спаси серебряное кольцо и настольная переполох игра на айсберге в фото новомосковске области тульской одевалки сиреникс блум и игры винкс флора для игры 5 развивающие онлайн лет девочек с приколы рождением поздравление днем 3 американская 4 ужасов история сезон 1 класс сказки пушкина презентация урок цена 2016 комплектация фольксваген фото и скачать игры для 5-6 развивающие лет поджелудочной какой продукт для железы полезен эвер хай кукол подделки афтер картинки батькам картинках поради в першокласників зомби игры смотреть про прохождения доброе настроения картинка хорошего утро герои описание народных их русских сказок и
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721