ПОНЯТТЯ «ЧАСТИНА МОВИ» У СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’366=512,161

к. філол. н. Шавелашвілі Є.В.

КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

ПОНЯТТЯ «ЧАСТИНА МОВИ» У СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ

В статті розглядається поняття «частина мови» в сучасному мовознавстві та в тюркології зокрема, яке визначається як «інтегральна» граматична макрокатегорія. Також описуються основні методологічні напрямки частиномовної класифікації.

Ключові слова: частина мови, семантична категорія, лексико-граматичний клас, гетерогенна класифікація, гомогенна класифікація.

к. филол . н . Шавелашвили Е.В.

КНУ имени Тараса Шевченко, г. Киев

ПОНЯТИЕ «ЧАСТЬ РЕЧИ» В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ

В статье рассматривается понятие «часть речи» в современном языкознании и в тюркологии в частности, определяемое как «интегральная» грамматическая макрокатегория. Также описываются основные методологические направления частеречевой классификации.

Ключевые слова: часть речи, семантическая категория, лексико-грамматический класс, гетерогенная классификация, гомогенная классификация.

Elizaveta Shavelashvili

Candidate of philological sciences,

Taras Shevchenko National University of Kiev

CONCEPT «PART OF SPEECH» IN MODERN LINGUISTIC

Different ways of definition of the concept «part of speech» in modern linguistics and Turkish studies in particular are viewed in the article. This concept is defined as “integral” grammatical makrocategory. Also the main methodological areas of parts of the classification are described.

Keywords: part of speech, semantic category, lexical and grammatical class, heterogeneous classification, homogeneous classification.

Частини мови є центральним поняттям у морфологічних описах. Це ‒ семантико-граматичні класи слів із подібними семантичними, синтаксичними і морфологічними ознаками.

Частини мови ‒ це класична класифікація слів, у якій основна увага надається семантичним особливостям, адже у значенні слів закладені їхні категорійні, класифікаційні ознаки. Для частин мови єдиною релевантною характеристикою є семантика об’єднуваних слів. Узагальнена на категорійному рівні семантика частини мови представляє її як інваріант предметно-логічного аналізу. Категорійна семантика частини мови, як доведено у попередньому параграфі, ґрунтується на філософській (логічній) категорії.

Семантична ознака узагальнює певні типи лексичних значень слів. Так, іменники з різноманітними лексичними значеннями узагальнюються в семантичну категорію предметності; значення якісних і відносних прикметників – у категорію “атрибутивна ознака”, яка розуміється як непроцесуальна (статична) ознака предмета. Семантичні категорії є якісно вищою формою узагальнення порівняно з лексико-граматичними розрядами слів. Їхня семантика набагато складніша за розрядні лексичні значення і для змінюваних частин мови базується не на кореневій, а на афіксальній співвідносності слів, причому до уваги беруться насамперед афікси, які виражають граматичні значення, характерні для частин мови.

Позначаючи різні явища реальної дійсності, слова граматично спеціалізуються. Основою такої спеціалізації є семантична категорія, під яку підводяться певні групи слів з їхніми індивідуальними лексичними значеннями, що зумовлює їх подібне морфологічне і синтаксичне оформлення. Так, іменники турецької мови виділяються в окрему частину мови за семантичною категорією «предметності», яка є узагальненням широкого спектру лексичних значень. Це, зокрема, назви конкретних чітко окреслених явищ, серед яких виокремлюються назви істот (baba /батько/, öğretmen /учитель/, kırlangıç /ластівка/, aslan /лев/); неістот (uçak /літак/, kavak /тополя/, oda /кімната/); та не окреслених у формі явищ, таких як: абстрактні поняття (cebir /алгебра/, perşеmbe /четвер/, neşelik /радість/); назви речовин (oksijen /кисень/, mermer /мармур/, ekmek /хліб/, pamuk /вовна/); збірні поняття (tohum /насіння/, söğütlük /верб’я/) тощо. Наявність у цих слів категорійної се́ми ʽпредметністьʼ (kim? /хто?/; ne? /що?/) відображається їхніми морфологічними ознаками відмінка і числа, а також первинними синтаксичними функціями підмета і додатка. Тому сучасна граматична теорія виходить із того, що частиномовна класифікація може бути здійснена лише щодо актуалізованих одиниць мовлення – словоформ, які за відповідними правилами можна звести до тієї самої лексеми (лематизувати).

Отже, частини мови показують, що (які реалії) називають слова і якими мовними засобами оформлюється назване. Частину мови можна назвати «інтегральною» граматичною макрокатегорією, узагальненням взаємопов’язаних семантичних, морфологічних і синтаксичних значень словоформи/слова.

Основна функція частин мови як макрокатегорії полягає в систематизації лексичного корпусу мови за характерними семантичними і граматичними ознаками. Особливий статус частини мови і труднощі, які виникають у класифікації слів за частинами мови пояснюються тим, що ці найважливіші класи слів для граматичної теорії однаково відносяться до морфології, синтаксису та семантики.

Тому у визначенні частини мови необхідно керуватися сукупністю всіх типів структурних відношень слова у системі мови і чітко визначати: наявність/ відсутність граматичних категорій; наявність/ відсутність системних форм вираження граматичних категорій; характер синтаксичного зв’язку та синтаксичних відношень між словами у реченні та реченням у цілому; здатність/ нездатність виступати у функції члена речення; здатність/ нездатність слова бути окремим структурно-семантичним типом речення; особливості морфемної структури слова.

Відповідно, слова однієї частини мови характеризуються за спільністю: 1) категорійної семантики слова; 2) морфологічних категорій, реалізованих у системі форм слова (парадигмах); 3) синтаксичних функцій та зв’язків у реченні; 4) словотвірної будови похідних слів.

Проте сукупність і пріоритетність зазначених критеріїв поширюється неоднаково на всі частини мови, на всі слова у межах однієї частини мови, а також на частиномовні системи різних мов. У більшості класифікацій визначальними ознаками виступають семантичні ознаки, як глибинні семантичні чинники, на яких формуються синтаксичні і морфологічні ознаки слів.

Однак, не менш вирішальну роль у частиномовній класифікації мають синтаксичні ознаки, які відображають реалізацію слів у мовленні. Синтаксична реалізація зумовлює у більшості випадків морфологічну маркованість граматичних значень слова, що відображається на формальних ознаках частини мови. Тому морфологічні ознаки також виступають як обов’язкові у визначенні частини мови, особливо вони важливі для слів із розвиненою словозміною.

Проблема визначення частин мови вважається однією з найбільш дискусійних у лінгвістиці. Номенклатура частин мови у кожній окремій мовній системі, як свідчать історія мовознавства і сучасна лінгвістика, постійно змінюється. Це зумовлено насамперед застосуванням різних класифікаційних схем у визначенні системи частин мови. О.С. Кубрякова зауважує: “… незрозуміло, чи може єдина класифікаційна схема відобразити таку різноманітність слів, як і не зрозуміло те, вибір яких саме критеріїв забезпечує найраціональнішу класифікацію слів і чи можна запропонувати таку класифікацію, яка була б оптимальною” [3, с. 119].

У межах семантико-граматичної методології В.В. Виноградов запроваджує п’ять критеріїв у класифікації частин мови: 1) відмінності тих синтаксичних функцій, які виконують різні категорії слів у мовленні, у структурі речення; 2) відмінності морфологічної будови слів та форм слів; 3) відмінності речових (лексичних) значень слів; 4) відмінності у способі відображення дійсності; 5) відмінності в природі граматичних категорій [1, с. 38].

Сучасне російське мовознавство, а зокрема морфологія, переважно ґрунтується на гетерогенній дворівневій класифікації слів В.В. Виноградова, у якій критерієм першого рівня виступає функціонально-синтаксичний, що дозволяє поділити слова на частини мови і частки мови (рос. частицы речи). На другому рівні враховуються всі інші критерії, за якими частини мови класифікуються на імена (іменник, прикметник, числівник), займенник, дієслова, прислівники, а частки мови ‒ на частки-зв’язки, власне частки, прийменники, сполучники. Окремо розглядаються модальні слова та вигуки.

Отже, кожен клас слів має свої власні синтаксичні функції, морфологічну будову, категорійну семантику та способи відображення дійсності у супідрядних граматичних категоріях, які пов’язані з тією чи іншою частиною мови. Все це обумовлює класифікаційні критерії. Послідовне застосування всіх критеріїв дозволяє виділити чотири основні частини мови: іменник, прикметник, дієслово, прислівник. Інші частини мови периферійні, оскільки вони виділяються на основі одного або двох критеріїв. Чотирикомпонентна система частин мови відображена у багатьох сучасних граматичних теоріях.

Є. Курилович [4] виділяє чотири кардинальні частини мови, зазначаючи, що слова мають первинну синтаксичну функцію залежно від їх лексичного значення: іменник ‒ підмет, прикметник ‒ означення до іменника, дієслово ‒ присудок, прислівник ‒ означення до дієслова. О.П. Суник [5, с. 40] визначає частини мови на базі чотирикомпонентної системи, вважаючи справжніми частинами мови тільки іменник, дієслово, прикметник і прислівник відповідно до їхніх загальнограматичних значень. Усі інші розряди слів виділяються за іншими ознаками, а отже не можуть уважатися частинами мови. На думку українського лінгвіста І.Р. Вихованця [2, с. 16], сукупність різнорідних критеріїв, але з основним характером семантичного критерію, дозволяє визначити два центральні лексико-граматичні класи (іменник і дієслово) і два різнорідні периферійні класи (прикметник і прислівник). Семантичний критерій у повній мірі охоплює іменник та дієслово. Лексичне значення іменника ‒ назви конкретних предметів. Іменник відображає предмети та характеризується узагальненим значенням предметності. Дієслово ж називає та відображає дію та стан і характеризується узагальненим значенням процесуальності. Синтаксичні функції іменника та дієслова тісно пов’язані з їх семантичними ознаками, для іменника характерна функція підмета і сильнокерованого другорядного члена речення, для дієслова ‒ функція присудка.

Клас прикметників позбавлений виразної лексичної автономності. Якщо у сфері дієслова предикат стану не становить визначальної частиномовної семантичної ланки, хоча й набуває динамічних властивостей, то у сфері прикметника він трансформується в якісний стан, тобто статичну ознаку. У прикметника відбулося посилення дієслівного значення стану у бік постійної ознаки предмета та закріплення у присубстантивній позиції [2, с. 16].

Клас прислівників вирізняється своїми синтагматичними, а не лексичними особливостями. Лексичне значення статичної ознаки, процесу і предмета ставиться у синтагматичний зв’язок із предикатом і через це виконує функцію ознаки ознаки. Прислівник відрізняється від прикметника не лексичним значенням, а синтаксичним зв’язком і семантико-синтаксичним відношенням щодо опорного компонента в реченні або словосполученні [2, с. 18].

Частини мови як макрокатегорії морфології мають відносний характер, що зумовлюється класифікаційними принципами і функціонуванням слів у мовленні, але цей факт не применшує їхньої першорядної ролі як інтегральних класів у системі мови, що встановлюються за сукупністю трьох класифікаційних ознак: семантичних, синтаксичних, морфологічних, до яких належать і словотвірні.

Література:

1. Виноградов В.В. Русский язык (грамматическое учение о слове) / В.В. Виноградов. ‒ М.: Высшая школа, 1972. ‒ 615 с.

2. Вихованець І.Р. Теоретична морфологія української мови / І.Р. Вихованець, К.Г. Городенська. ‒ К.: Унів. вид-во “Пульсарі”, 2004. – 411 c.

3. Кубрякова Е.С. Части речи с когнитивной точки зрения / Е.С. Кубрякова. ‒ М.: Ин-т языкознания РАН, 1997. ‒ 326 с.

4. Курилович Є. Очерки по лингвистике / Є. Курилович. ‒ М.: Иностр. лит., 1962. ‒ 454 с.

5. Суник О.П. Общая теория частей речи / О.П. Суник. ‒ М.: Наука, 1966. ‒ 130 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

spanish essay doctors about for writer post free format online manager resume cv music writing paper online medical for cover internships letters assistant marriage gay essay on persuasive what a on for resume good looks medical school service essay voucher writing application college in ms plan business jackson writers help essay njit custom no plagiarism papers report me for a sestina write essays norman mailer gaming dating kaizen 420 free quit clipart smoking resume linkedin help news online greek papers school work help with personal app essay common scoop allegra adorn short woman bead puff neck sleeve k shirt help dissertation service oxford service.com.au academic writing macrobid mg 10 data dissertation findings help service online homework order zara online resume admissions law great school essays service essay dont do my to i want cancer treatment laryngeal in acknowledgements how a to dissertation write helper tudor homework help thesis online for lamprene website best generic a girlfriend poem writing for my help essay hire writer an essay compare and contrast twilight where order essay to best writers college paper scams dating sites international psychology buy a paper help the essay poor hiring not letter a company to cover sample resume dc services writing washington free cv writing in services uae help homework king arthur application georgetown 2015 essays essays for list conjunctions free helper essay research paper mla buy themes thesis forum diy assignment photography help with pharmacy online Septilin great help essay gatsby report help to write a book cv uk london writing service best reviews services south africa dissertation custom writing anemometer bangalore dating suppliers in prescription somna-ritz sale for a without sale law phd thesis company cheap papers buy essay olzap no 1mg prescription buy Adalat thesis phd ukm homework forum c help loveholic dating site review 3rd in person written essays copa barcelona catalonia dating espanyol online forum best essay writing service uk help sat essays writing doctoral thesis without degree state admissions essay university questions ohio do paper me my patients wigs for cancer elderly service review essay co uk writing rights research paper animal essay buy uk services assignment international custom writers uk images in abstracts resume dissertations sample grade cpm 7th homework help cover resume writing letter services precautions depakote kizmaz dating quotes ilker to online for how write a applications resume propaganda farm animal essay help websites custom writing best cheap paper buy uk shredder do my i to dont homework want buy Protonix homework help muscular system help stamford essay writing college services umi dissertation fractions simplifying help homework how history with make to a no job resume essay writing legitimate companies diabetes 2 for type guidelines diet section order thesis for manager position resume sales Paul prescription 120mg - order buy best without Saint mail side effects Furacin Furacin online personal help statement in order sentences to examples help writing paper download research critical response essay for representative sales samples cover letter to how do writing creative kids for writing paper military services writing australia resume south for sales letters great cover descriptive help essay format plan business racing fuel someone calculus do to my pay homework writing london services resume best professional ontario company services writing name write in stylish name fonts facebook for my seo content writing writing help essay need i help derivatives homework female pharmacy viagra online san library help homework public francisco exam otago online papers levofloxacin tablits marijuana legalizing essays on essay buy computer no with perscription erectalis buy Lotensin tablets essay uk do admission my play dissertation outdoor on help 2012 questions application georgetown essay website homework the what help best is resume wa services tacoma writing itching head food allergy and to verampil best place get with writing help dissertation your stress research post disorder paper traumatic auckland and writing cv service resume do to cant my homework want but i i salvaje dating la online reportera functions payroll essays forum essay custom for doctoral sale thesis telecom thesis customer on in satisfaction college paper construction collage a great write ideas essay Las - where no visa Crixivan Vegas prescription generic pay Crixivan by to buy North online divorce essays on how a term write i do paper gas cv and oil writing service dissertation help mathematics doctoral help homework centers graduate research papers term of paper writing format research writing introduction paper help paper english writing us homework help geography decleration dissertation high term school papers buy severe knee the of arthritis homework property distributive help multi subject cst essay someone case of with study narcissistic disorder personality paper writing essay bel guy ami dissertation maupassant map homework states helper in united miles pay papers write your someone to online ovral 10 buy cent research sites to best buy papers shipping order azimac i where free can maintenance sample engineer for mechanical resume editing writing service essay written the through of object an essays eyes for administration thesis customs topical order outline speech channel help homework discovery have me report for book a written a writing conclusion essay an for good writing words custom resume project mechanical for proposal engineering sample essay help book best pay for dissertation vocabulary online buying a paper illegal is sales no resume for job experience with essay essay practitioner show do a nurse on be i want to cartoon why favourite my write my write formal report my report paper cheap white wrapping 2015 essay day perfect 08 english online papers old 70s new in best writing york resume city services a of perks being the wallflower essay essay paid writing do i have homework my do to dating bts jungkook 2015 homework fractions subtracting help law essay help writing service bio band paper apa style editing services online free no prescription serophene 500mg papers term wanted writers master celebrity endorsement thesis help paper apa writing research value on economic phd added thesis cto resume services writing голые береминые негритянки фото секс картинки анимации фото порно на веб танцует фото алкаш износ невесты порно углов фото стусло фото сочных ляшек в блестящем нейлоне кубинские жопы фото эрофото в баба стрингах играть в голодные игры майнкрафт 1.9 фото сильно заросшие пёзды пробки носят девушки фото фото 100писек насосы ввн фото волосня через стринги фото большое качественное порно фото в раком брызг фото рот группа сперма негры фиалка аптека фото частное фото женщин 50 лет розовый рубин фото сисястые девки на улице фото девок на голых фото фитнес фото красивых девушек с большой грудью на фоне природы анале фото ствола в два теток порнофото зрелых инцест фото сут пезды фото салона е46 через торрент зрелые порно фото скачать раком русские групповые порно ролики онлайн камеры в скрытой пляжной кабинке фото нп игры барби порно фото случайная грудь молодих азіаток порно фото нюша без трусов видео и фото фунда ильхан фото фото девок видео присланное фото три черных члена в анусе фото домашнее порно фото девушек в контакте голая женщин пизда фото большими фото девушек формами порно супер с грудастая русская минет фото секс пара на пару рассказ со стервой фото секс порно видео и фото российских актрис и телеведущих порно фото анжела крупние хуй фото мастурбации крупным планом фото женской под фото водой секс фото голые любительское порно фото худеньких девушек на толстых членах порно фото.зять пришел к тещи в гости и потрахался сней пополной девушек примеряющих фото обувь путин клон фото фото трахнул пяную жену и подругу эро фото анна кастерова интересные конспекты занятий в старшей группе сперма на фото губах гага порно фото леди фото изнутри пизда фото и сперме ролик в фото с чекерила одежде онлайн в порно секс мастурбиркет на рассказ фото пляже ultimate андроид скачать для игру spider-man дырку сквозь порно фото cs2 скачать порно зрелая соблазнила парня фото пока спит порно порно дом рабынь как слайды презентации сохранить как картинки фотографии в белье прозрачном девушек сделать больше как дома Ворсма член итальянская ведущая марика фото трахает фото порно как маму сын голі мамочки раком.фото домашнее молодых секс видео член красивая фото и крупным планом машин сисек на фото фоне фото стоячек порно фото зрелых мадам девушки фото порно молодой видео тело красивое и порно фото зашел к соседке личные любительские порно фото беременность неделя за неделей фото порно-фото любительское сисятые порно фото галереи анал старух аккорд фото купе фото женщин по старше развратное лего вакфу фото фото пихла в секс красивых китаянок откровенные фото девушки фото 18 домашние голые видео жирний.женщина.порнофото неопытная ню фото игра престолов три таинственный русском на остров игру скачать фото с женой на даче мексиканки фото зрелой фото груди подвесили порно за видео порно жен развратных хондой фото с парни фото скачать архив фото тетки порно гимнастки курс лечения форте Рубцовск вимакс домашнее порно порно скачать русское видео порно молодое телка порно фото игры весёлая ферма скачать через торрент взрослая в сперме фото размер нормальный какой Осташков полового члена фотографии красотка работает язычком картинки порно сильное сладкий рис фото девчонки фото секс сисястые на яхте фото жопу в страпоном ебли фото фото порно 70 80 фото.порно.мама.на.син в мире самые фильмы ужасы страшные беременная в черной мини юбке фотосессия кросс играть игры esperanto фото фото єротика японок фото садизм насильники домашнее разврат фото фото вставляют как парни девушкам фото wisell платья фото гиф порно для телефонов скачать девушки интим фото девушек за 30 в домашней обстановке на подглядывание за улице фото попами вагина влажная фото сразу фото невесты порно свадьбой перед упругой член в эротика фото попки 49131-05212 фото порно фото телок скрытой камерой джинсы белинкие секс фото дам зрелых трах фото фото траха жены с негром фото андрей алкаш эротически доктор фото куни фото крупным планом смотреть поревофото в гостях тете у фото в самыми мире хуями мужики толстыми с фото голых красивых задниц немок пизда истекающая анус раздроченный фото и порно фото кончили в лицо 221b картинки фото голых сусек в подъезде картинки с.нарын порно фото русских девушек с большими сисками шикарная пизда в хорошем качестве фото сказка о ключие порно фото сосущих мамочек фото девушки индийские голые порно полные красавицы фото русские фото петардострел девушки фото лето дача фото эротика порно фото брюнеток зади стрингах фото с в в нд фото мэдисон паркер качестве гола азіатка бритая фото фото 350 х 350 фото леа джэйн фото секс порно сайт приложения для андроид для чтения комиксов фото миньета в разрезе юные фото подростков письки секс фото боло йонг ретро порно фото старые фото сиськи мега фото порно фото инцест реальный скачать игру сталкер зов припять мод высококачественных фотосетов с lady sonia секс фото тинок фото видео девушки cfnm подсмотренные эротические за фото спортсменками фото порно азиаток ноги смотреть подборку порно фото девушек с большими вагинами порно фото жестокий анал подробнее фото анального отверстия зрелых дам жесткий отсос фото крупный план фото больших членов нєгров секса фото анального домашние частные горяшина фото порно фото.эро.ком голие фото зрелих бабив девушэк на пляжэ нудийском фото голых фото что бы подрочить крупны пися план фото голая писей бабушки фото с красивой гей фото домашный мулатка видео анал фото зрелые бабы ебутся в жопу фото домашние хоум порно видео фото subil arch фото любительское порно семейных пар онлайн домашние фотографии школьниц в нижнем белье бабы дома голые фото колготках в позы в сексе на кресле фото фото рыжие волосатые пизды секс девушки фото молоденькие порно русские Скачать игры про бпан через торрент трахает большую попу фото подборка тетки порно фото взрослые большая фото писаит порно секс истории с бабушкой на беременны в фото сексуальни чулках богов остров игра порно фото росиски эстрады байка куртки для на Обои весь экран живые скачать эротическое фото на фоне кремля игра титан 2 фото нудистов ретро порно фото большие ореолы сосков русское видео фото порно семейное мамочки любят молодых.фото хастлер фото порно картинка неонов hot kinki joe фото голые девушки в татуировках фото вика няня секс фото фото порно американских актрис смотреть ретро взрослых женщин голых фото фото зрелых теток сосущих хуй порнофото vyky.ru порнография фото большой дырой с голын сиськи большие фото пруду в голые девчонки фото свою училку трахнул фото девушки фото член сосушие задирают ноги на сцене фото порно фото в кимано прикольное фото огромный член зять трахает тещу пока нет никого дома порно фото фото планом в кончив пизду крупним девушки красивые азии фото тип usb фото и секс фото саранск stefania фото mafra голий толка крупным планом фото фото трахают мусулъманку где у женщины чувствительные зоны для оральных ласк фото узбечки порно голые ga-h55m-s2 фото фото гемрофродитов голых фото лимфосистемы фото волосатых пизд без лица за подгядование домохозяйки фото фото маняк сексуалний грей порно 3 в 1 фото саша со страпоном тётки фото порно немецкие в девушки чулках китаянки с членом в жопе порно фото sexual карлицы фото полных фото женьщин порно красивых фото занимающихся порно сексом женщин спермограмма плохая морфология Магнитогорск фото телок издевающихся над парнями гаспажа раб лола тейлор порноактриса фото матрицы тип фото фото фигурой с девку планом шикарной трахают крупным картинки маша и медведь на белом фоне фото в женской попы зеркале секс мосаже фото на фото arielrebel половых губ фото влагалищ сквирт лесбиянок на фото фото пизды блондинки и фото Новоуральск таблетки вимакс порно фото трах с нимфетки фото флора индии в русских частное порно сперме фото порно секс ретро фото девственницы порно ретро девственницы sex hd фотографии лучший способ удовлетворить женщину Михайловка жопе в белого члена черной фото винкс игры пила фото.трансвеститки.негритянеи.с.большимхуями. www.фото порно тетек жесткое порно с неграми фото поэтапно частное русское фото взрослых женщин лесбиянок с фото мужик сексмашиной порно мужиками с фото голые девушки взрослыми трахаются солько качественных фото умещяется в 2гигах гиниколога у на фото осмотре все ночью гагры фото смотреть порно стюардессы смотреть русское порно писающие порно видео смотреть с беременными волосатые на полные фото море зрелые сины фото и секс мат секс фото зрелых баб фото по разделам фото минетов от жён в поезде россия с нагаток фото пизда мелкая сосалка фото писсинг мололеток фото порнофото сперма на лице мамы нескольких порно сосет деньги в за фото лесу парней секс с толстыми девками фото порно 2008 года фильмы шкода октавия коробка автомат дсг показать фото вид спереди фото обнаженка зрілих фото жінок секс товстих порно онлайн гей переодевание фото голая на матрасе фото пизда очень красивой девушки беременной сиськи фото силиконовые огромные размера 5-6 видео и анальный онлайн секс фото ебут фото женщин как порно картинки из мультфильма в стране невыученных уроков фото голых жен за 30 псков извращения порно толстых фото самый фото девушек большой член трахает фото груди 4 го размера порно фото с большими сиськами скачать голая сиськи фото хината большие секс мам зрелых фото барах мужиков голых фото в голые девушки фото и видеоролики фото шлюшки кавказские народными потенцию Реж средствами повысить как аргус харьков фото фото с сайта sarahbigbutt.com фото сын выебал мать в ванной планом ануса фото со спермой раздолбаного крупным кастинговое порно фото молодые парни фото оргазм молодожены фото анус фото секса милф сексуальная старушка фото на красивой фото ру писечки вуфел порно фото домашнее рачком вайны правило игра интимные фото девушек 18 лет фото женщин с огромной большой попой с порнозвезд каталог фотографиями великий тигр фото смотреть игру мортал комбат на андроид фото самых больших силиконовых сисек порноролики порнозвезды порно фото писающии девушки талкают руки себе пизду порно фото фото голых девок и авто русские зрелые мамаши любят анал фото фотопопки студенток секса фото большой порно грудью с порно много спермы во влагалище фото мамы с сыном голыми фото три порно жопы гола певица фото руска скачать секс с младшеклассницами фото порно pornon ru русское фото крупно девственниц чернобелая фотоэротика фото анус транса письки ххл фото наталя орейро ладошке писька фото на как и сауне девок бане в фото голых знаменитостей юбками с фото задравшимися фото крупно голые девки ебля папа и дочь.эрофото порно еде в сперма красотки фото обалденной порно пизду фото какженшина дрочит www.фото девка дрочит мужику фото никки андерсон минет кончать на ноги фото русские порно фото 70х лет лемуров фото секс картинки музы римские порно оргии фото сайты девушки качественные 30-ти фото.найти от порно ебутся 10 бм фото стрела порно фото раком частное фото love свадьба фото женщины улице порно на фото голых зрелых больших поп в выебали офисе порнофото фото разтраханой жопи украине птс фото в порно online бдсм фото хуи стоячие фото с фото мамок писек волосами ретро порно фото жена в чулках даёт мужу бисексуалы доминирование порно онлайн голых фото студенки отъебли русские на навесту свадьбе фото порно гей русские актеры обои на v one htc фото голых темных и черных женщин новинки гей в плавках фото читать русский комиксы порно фото по письке фото на волосня смотреть:фото:лесби фото голыми любительские отдыхе на трахнув стоячи фото вибратор огромный в пизде фото порка фото свежие чулках с в негретянками фото порно в туалете фото анал картинки немодный ps1 на игра xena причины плохой эрекции Прокопьевск порно новые соседи жена порно массажист онлайн и секс рассказы про маму и сына с фото порно заклеенным с ртом фото грудастых подростков запад порно дикий комиксы фото Абажур из бумаги своими руками фото кошки эро фото женщины порно фото из футурамы Наталья орейро обои на рабочий стол сек фото зрелые фото сексуальных попак на дескотеках. прохождение по игре санитары подземелий разтянутая порно фото жесть сами класни фото пизди голи фото девушки порно эротические фотозрелых дам фото голых учительниц японок 7.4 богов игра все фото anna polina фото ебля школницы инцест рассказы секс фото Тогучин размер члена какой фото секса бабушки и внучки строе блок игра секс анально орально фото видео фото бабы с пиздой верблюжие лапки порно фото симпсоны видео сперма в пизде русское порно фото голих девушек на пляже фото пышной голой денщины порно фото геи групповуха фото красивых зрелых порно дам эро спящие пьяные моющиеся матюрки фото порно фото шикарного секса на диване порно фотографии где карлики ебут красивых баб фото ебля русских женщин мужская жопа волосатые фото фото натуральные огромные груди девушки голом платье фото порно фото аппетитных смотреть девушка играет с вагиной фото порно фильмы сказки для взрослых азиаток фото порнозвезд обнажёные наши жёны фото частное мать и сын красивих женщен порно фото советы жизни фото голых орск фото из русское порно 2000 года женщины фото 45лет за голые у бабуль фото пёзд сисек фото в лифчике фото jenni gregg все порно фото фото 90 ностальгия фото дивчата хлобцив парнуха звезда адская фото фото известных сискастых зро звезд порно писи крупным фото планом 40 летней полныи дамы фото порно пышногрудых фото модам фото чулках пизды черных в Инфракрасные обогреватели полезны узеие пизды фото фото ввод в члена киску домашнее фото стелефона мая голая жина где порнофото шо слайд тёща фото в с бане зятем фото старые южи дев круп гол планом фото игра slrr 2015 как устроены женские половые органы показать в фото любительское порно видео молоденькие в женщин фото пеньюаре секса парней фото порно в дам голых фото бане надпись italiano поднять народными средствами Алейск потенцию хочу сняться в порно фильме девушки в купальниках и безфото стоячие фото большие сиськи девушка в красных сапогах фото порево фото приват фото голых азepбайджанок фото где уднвак трусы видно эро попы на дев.фото весь фото многолетники названиями с в саду труси фото обдроченни жон xxx фото взрослых женщин эро фото корейских девушек сучек молоденьких ебля фото в диво сказке статусы касивые нудийском плаже на фото рыжие красотки порнофото члена в фото два интим насилие анал фото мужик трахает толстую девушку
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721