ПОЛОНІЗМИ У МОВНО-ПОЕТИЧНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ВОЛОДИМИРА ЛИСА (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «СТОЛІТТЯ ЯКОВА»)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+1Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК811.162.1:821.161.2

Л.Й. Пулатова

Хмельницький обласний інститут

 післядипломної педагогічної освіти

м. Хмельницький

ПОЛОНІЗМИ У МОВНО-ПОЕТИЧНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ВОЛОДИМИРА ЛИСА (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «СТОЛІТТЯ ЯКОВА»)

У статті обґрунтовується мовно-поетична картина світу письменника, в основі якої лежить національна належність автора, його суспільний та особистий досвід, умови соціального середовища, емоційний рівень та інтелектуальний розвиток.Досліджуються польські запозичення, які є складовою мовно-поетичної картини світу волинського письменника Володимира Лиса на матеріалі роману «Століття Якова».Аналізується семантика вжитих автором полонізмів.Полонізми мовно-поетичної картини світу Володимира Лиса – це слова, які належать до різних частин мови. Автор вживає їх задля характеристики персонажів, особливо польського походження, а також, щоб показати особливості народної мови західноукраїнського поліського села ХХ століття.

Ключові слова: мовно-поетична картина світу, Володимир Лис, роман «Століття Якова»,полонізми, польські запозичення.

В статьерассматривается суть языково-поэтической картины мира писателя, в основе которой лежит национальная принадлежность автора, его общественный и личный опыт, условия социальной среды, эмоциональный уровень и интеллектуальное развитие.Исследуются польские заимствования,являющиеся составной языково-поэтической картины мираволынского писателя Владимира Лиса на материале романа «Век Иакова».Анализируется семантика использованных автором полонизмов.Полонизмы языково-поэтической картины мира Владимира Лиса – это слова, относящиеся к разным частям речи. Автор употребляет их для характеристики персонажей, особенно польского происхождения, а также, чтобы показать особенности народного языка западноукраинскогополесского села ХХ века.

Ключевые слова: языково-поэтическая картина мира, Владимир Лис, роман «Век Якова», полонизмы, польские заимствования.

The article focuses onthe poetic language and the world view of the writer, which is based on the nationality of the author, his social and personal experience, the conditions of the social environment, his emotional and intellectual development level. We study Polish borrowings that are part of language and poetic world view of the Volyn writer Volodymyr Lys on the material of the novel «Jacob’ Century» The semantics of polonizms used by the author are analyzed. Polonizms of linguistic and poetic world view of Volodymyr Lys are words belonging to different parts of speech. The author uses them to characterise his characters, especially of Polish origin, show the specific features of national language of the western polissia village of the twentieth century.

Key words: linguistic and poetic world view, Volodymyr Lys, novel «Jacob’s Century»

Постановка проблеми в загальному вигляді, її актуальність та зв’язок із науковими завданнями.

Концепція існування мовної картини світу, що відображає взаємозв’язки мови та культури, є ключовою для сучасної мовознавчої науки. Сучасні дослідники лінгвістичного аспекту картини світу розглядають її як складний ментальний феномен, що пов’язує мову з мисленням, з навколишнім середовищем, з культурно-етнічними реаліями та найскладнішими абстрактними поняттями й категоріями. Картина світу – це результат людського сприйняття, пам’яті, мислення, це пізнання навколишнього світу. Мовна картина світу– це духовність народу, втілена у словесні засоби його мови; це сукупність уявлень про світ, що зафіксовані у значеннях слів і співвідносних зі словом фразеологізмів; це вербальне вираження семантики мови; прагматичні чинники комунікації[1, с. 5]. Мова сприймається як з’єднуючий елемент між окремою людиною та ментальністю нації, до якої вона належить. Усі елементи народної культури знаходять відбиток у мові певного народу, яка є відмінною від інших саме через специфіку відображення в ній світу і людини в ньому.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Дослідження мовної картини світу охоплюють у сучасній мовознавчій науці ряд проблем, зокрема, специфіку національно-мовної картини світу українського етносу (З.С. Васильченко, Л.М. Дяченко, В.В. Жайворонок, В.І. Кононенко, М.П. Кочерган та ін.); поетичну модель світу як складову художньої картини світу, своєрідність якої полягає в здатності моделювати не лише об’єктивну дійсність, а й суб’єктивне ставлення до неї (Р.В. Анісімова, А.С. Зорко, А.К. Мойсієнко). І.Г. Торсуєва розглядає конкретний текст як відображення певного авторського бачення, що опирається на індивідуальну модель світу [7, с. 5]. За теорією В. Гумбольдта не тільки мова як знакова система покликана точно і адекватно описувати оточуючу індивіда реальність, але і мистецтво, зокрема поетична мова, предстають як породження властивою виду Homosapiens мовної здатності, тобто здатності позначати, символізувати зовнішній світ, передаючи інформацію про нього іншим людям так, що немає вже необхідності для них безпосередньо бути присутнім в описуваних у повідомленні умовах [6]. Мовна здатність розуміється Гумбольдтом не тільки як унікальний дар людини, але і як її сутнісна характеристика. Він затверджує початкову єдність мови і мислення, мови і культури, які й визначають мовну особистість.

Метою статті є аналіз полонізмів у мовно-поетичній картині світу Володимира Лиса (на матеріалі роману «Століття Якова»).

Завдання:

– обґрунтувати розуміння мовно-поетичної картини світу;

–виявити і проаналізувати польські запозичення у мовно-поетичній картині світу Володимира Лиса (на матеріалі роману «Століття Якова»).

Наукові результати.

Мова є компонентом культури, який зберігає у собі культурно-історичні відомості традиційного характеру і факти сучасності, адже культура – продукт духовно-морального осмислення людиною світобудови, на основі якого формується самосвідомість особистості. ЇЇ зміст пов’язаний з характерним для того чи іншого суспільства світобаченням [8, с. 285]. Мовні одиниці віддзеркалюють психологію людини, етносу. Вони «передають особливості національного світосприйняття, даючи індивіду моделі світобачення і світорозуміння» [9, с. 74]. Духовний світ людини – це не лише її розум, мислення, але й почуття, емоційні стани, віра, воля, світогляд, самосвідомість, що спирається на сукупність ціннісних орієнтирів і духовних смислів. Саме тому, національна належність автора, його суспільний та особистий досвід, умови соціального середовища, емоційний рівень та інтелектуальний розвиток – усе це визначає характер художнього тексту. На думку польського дослідника Е. Касперського, літературний твір називається «твором» насамперед тому, що він є індивідуальним мистецьким витвором. Він реалізує певні естетичні цінності і створюється з метою викликати певні почуття і роздуми [2, с. 15].

Художній твір – явище багатовимірне, яке залишає простір для свободи думки читача. Текст художнього твору є мовним мистецтвом. Він передбачає максимальне використання мовних засобів, творення нових поетичних образів, нових семантичних зв’язків між мовними одиницями шляхом метафоризації чи метонімізації тексту. Мова художнього твору, тобто поетична мова, – це мовна система, якафункціонує в художній літературі як засіб створення естетичної реальності, найповніше виявляє творчі можливості кожної національної мови [4]. У художньому тексті не тільки слова, а й будь-яка мовна одиниця (звук, морфема тощо) може набувати особливого естетичного значення.Завдання письменника – індивідуалізувати текст твору, зосередившись на поетичних символах, мовленнєвих формах, що передають емоційний стан героя чи автора.Поетичний текст – не просто складно вибудувана модель. Він немислимий без мовної особистості автора, без репрезентації світоглядно-естетичних позицій письменника через систему образів і символів. Отже, єдність мисленнєвої та мовленнєвої субстанції опосередкована свідомістю суб’єкта творення тексту.

Ідіолект автора художнього твору репрезентує вербальну «сітку» індивідуальної картини світу, яка присутня у цьому творі, у групі творів, у його усній творчості. Лексична організація поетичних текстів має особливу вагу, адже є виразником художньої образності, індивідуалізації авторського мислення.

Картина світу у художньому тексті створюється мовними засобами і відображає індивідуальну картину світу у свідомості письменника. Також вона втілюється у відборі елементів змісту художнього твору та мовних засобів: використанні певних тематичних груп мовних одиниць, збільшенні або зменшенні частоти окремих одиниць і їх груп, індивідуально-авторських мовних засобах та в індивідуальному використанні образних засобів (система тропів). У художній картині світу можуть бути відображені концепти, властиві сприйняттю світу лише даного автора, – індивідуальні концепти письменника. Таким чином, мова виступає засобом створення художньої картини світу, яка відображає картину світу автора художнього твору [5, с. 56].

Дослідження індивідуального лексикону Володимира Лиса дало можливість визначити у ньому велику кількість полонізмів (слів, їх сполучень або ідіом, які потрапили в лексику з польської мови або через її посередництво, зберігши ознаки джерела, що й дозволяють кваліфікувати ці одиниці як іншомовні.).Роман «Століття Якова» – своєрідний епос-біографія одного поліського українця, який за свій столітній вік пережив п’ять держав: Російську імперію, УНР, Польщу, гітлерівську Німеччину, сталінський СССР. Доживши до держави Україна, він опинився перед лицем і родинної, і національної драми, яка була запрограмована катастрофами XX століття.Це історія українського села, історія Полісся, перепущена через людську долю. З мовознавчої точки зору книга цікава вживанням справжньогозахіднополіськогодіалекту, який досі активно вживають у тих краях.

Першим і найосновнішим джерелом запозиченьз польської мови було середовище, в якому виростав письменник, адже прототипами героїв твору були односельчани Володимира Лиса: «Так,абсолютно кожна книга сплетена з чиїхось доль. Життєвий шлях – це стартовий майданчик, перший поштовх для письменника. Те ж «Століття Якова», у якому переплелися долі чотирьох людей: і мого діда, і односельця, і старожила Івана Ухи, ще одного чоловіка, який пережив концтабір…. Саме у розмовах з людьми, які я вів понад 30 років, «підслуховував» неймовірні сюжети»[10].Твір містить надзвичайно виразний місцевий колорит, який передається в тому числі й через мову, увиразнюючи ідіолект автора.

Полонізми мовно-поетичної картини світу Володимира Лиса – це слова, які належать до різних частин мови. Переважають лексеми самостійних частин мови, а саме:

 • іменники: камізелька [3, с. 59] – п.kamizelka,жолнєжі[3, с. 67,96] – п.żołnierzy, мнєсо[3, с. 68] – п.mięso, кобіта[3, с. 74] – п. kobieta, мілосць[3, с. 74]п.miłość, менщизнаі коб’єта[3, с. 74,96] – п.mężczyzna i kobieta,гербата[3, с. 100] – п. herbata, жонка[3, с. 103]– п. żona,валізкі[3, с. 98] – п.walizkę,блузка[3, с. 117]– п. bluzka,щєнстє[3, с. 126] – п.szczęście, на свєтє[3, с. 138] – п. świat, жиця[3, с. 153] – п. życie, отчизна [3, с. 155] – п. ojczyzna,к’яти [3, с. 201] – п. kwiaty, памнєть[3, с. 202]– п. pamięć, джєті[3, с. 202]– п. dzieci, цурка [3, с. 203]– п. córka, візитувка[3, с. 203]– п. wizytówka;
 • прикметники: уродзона[3, с. 96, 109]– п. urodzony,аліганська[3, с. 117]– п. elegancki,бялим[3, с. 138]– п. biały, добжі[3, с. 139]– п. dobry,щенслівего[3, с. 153]– п. szczęśliwe;
 • дієслова:мувите[3, с. 50,112]– п.mówić,не позостає[3, с. 69]– п. niepozostawiać,єстем[3, с. 74]– п.jestem,беже[3, с. 98]bierze,розмавяць[3, с. 153]– п. rozmovlya, хце[3, с. 155]– п.chce,спаліць[3, с. 162]– п.palić;
 • займенники:муй[3, с. 126] п. мy;
 • прислівники:завше [3, с. 95]– п. zawsze,ліпше [3, с. 136]– п. lepiej, вечором [3, с. 136]– п. wieczorem;
 • числівники: їден[3, с. 12,141] – п. jeden,штири[3, с. 67, 175] – п. cztery;Зустрічаються і службові частини мови: альбо [3, с. 50] – п. albo, юж[3, с. 50] – п. już, нєх[3, с. 69, 98] – п. niech.

Очевидним є той факт, що у ХІХ ст. польська мова виступала активним посередником у запозиченні великої кількості слів, особливо побутового рівня. Частина полонізмів передані без фонетичних змін, особливо тих, які вжиті в початковій формі або коли їх польська фонетична й граматична форми збігаються з українськими. Більша ж частина полонізмів вводяться в тексти із пристосуванням до українських звукових і граматичних традицій.

Щодо семантичного аналізу лексичних запозичень, то найбільшу групу польських слів у мові роману «Століття Якова» становлять назви осіб чоловічої та жіночої статті, а також родинні стосунки: менщизнаі коб’єта[3, с. 74,96] – п.mężczyzna i kobieta,жонка[3, с. 103]– п.żona, джєті[3, с. 202]– п. dzieci, цурка [3, с. 203]– п. córka; назви одягу та їжі, предметів побуту: камізелька [3, с. 59] – п. kamizelka,мнєсо[3, с. 68] –п. mięso,гербата[3, с. 100]– п.herbata, валізкі[3, с. 98]– п. walizkę,блузка[3, с. 117]– п.bluzka,к’яти [3, с. 201]– п. kwiaty, візитівка [3, с. 203]– п. wizytówka; назви абстрактних понять та слів, з ними пов’язаних: щєнстє[3, с. 126]– п. szczęście, на [3, с. 138]– п. свєтєświat, жиця[3, с. 153]– п. życie, отчизна [3, с. 155]– п. ojczyzna,памнєть[3, с. 202]– п. pamięć; власні назви: Жеч Посполита [3, с. 67]– п. Rzeczpospolita, Матка Боска[3, с. 156]– п. matkaBoża, пан Якуб[3, с. 69]– п.PanJakub.

Польські лексеми у романі Володимира Лиса «Століття Якова» – це показ особливостей народної мови західноукраїнського поліського села ХХ століття. Автор вживає полонізми у діалогах загорян. Крім того, письменник навмисно вживає польські запозичення задля характеристики персонажа, щоб яскравіше підкреслити польське походження певної особи, зокрема: у мові Зосі, а також у розділі ІІ «Червоний кінь», де йдеться про службу головного героя у польському війську.

Данні полонізми виокремлюють мовно-поетичну картину світу В. Лиса з поміж інших, оскільки вони передають зв’язок письменника зі своїм родом, зі звичаями та мовою оточення, в якому він виріс.

Висновки та перспективи подальших досліджень

Дослідження мовно-поетичної картини світу Володимира Лиса, його індивідуально-авторського стилю сприяє поглибленню уявлень про творчість митця, риси його мовної особистості на тлі культурних традицій і дозволяє визначити місце автора в історії національної культури.

Перспективою подальших досліджень є аналіз лексичного матеріалу інших творів письменника, які розкривають мовно-поетичну картину світу В. Лиса.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Заїць В. Г. Мовна картина світу гуцула другої половини ХІХ століття (за художньою та епістолярною спадщиною Ю. Федьковича) [рукопис] : дис… канд. філол. наук: 10.02.01. / Вероніка Григорівна Заїць. – Чернівці, 2010. – 229 с.
 2. Касперський Е. Література. Теорія. Методологія / Е.Касперський // Література. Теорія. Методологія. – Київ : Академія, 2006. – С. 9-37.
 3. Лис. В.С. Століття Якова [Текст] / передм. О. Забужко. – Харків : Книжковий Клуб «КлубСімейногоДозвілля», 2014. – 240 с.
 4. Літературознавча енциклопедія/ Автор-укладачЮрій Ковалів.– Т. 2. – К.: Академія, 2007.
 5. Попова З.Д. Когнитивнаялингвистика [Електронний ресурс] / ЗинаидаДаниловна Попова, Иосиф Абрамович Стернин. – М. : АСТ : Восток – Запад, 2007. – 314 с. – Режим доступу : http://zinki.ru/book/kognitivnaya-lingvistika/
 6. Постовалова В.І. Мова як діяльність. Досвід інтерпретації концепції Гумбольдта / Валентина Іванівна Постовалова. – М. : Наука, 1982, – 72 с.
 7. ТорсуєваИ.Г. Интонация и картина мира художественного текста / И.Г. Торсева // Текст как отображение картины мира: [сб. научн. трудов]. – Вып. 341. – М., 1989. – С. 5-11.
 8. ШаховскийВ.И., Панченко H.H. Национально-культурнаяспецификаконцепта «обман» вофразеологическомаспекте/ В.И. Шаховский, Н.Н.Панченко// Фразеология в контекстекультуры. М.: Языкирусскойкультуры, 1999. С.285-289
 9. ШенделеваЕ.А. Полеваяорганизацияобразной лексики ифразеологии/ Е.А.Шенделева// Фразеология в контекстекультуры. М.: Языкирусскойкультуры, 1999. – С.74-80.
 10. Янченко К. Інтерв’ю з Володимиром Лисом [Електронний ресурс] /КостянтинЯнченко.Режим доступу : http://www.wz.lviv.ua/interview/125261
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+1Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

statement thesis essay persuasive for writing cv us portland service or white like essay elephants hills programming homework do pay someone to my uw madison essay papers sale custom research write my paper need motivation council county help homework essex best service writing paper essay buy online reviews literature resume of cover medical examples letters assistants for approach to life essay where to in origami paper buy melbourne red simulation events carpet dating last at do minute the my i always homework written essays on raisin in sun a the disorders media and eating essay on order put alphabetical how to in bibliography nurse example for resume homework someone for do to pay my femalesymptomsherpes essay help synthesis personification english help homework ks3 my why do dont homework i college essay help writing a jose by essay written rizal on best english books essay writing homework 7 with top help websites to bactrim nasal assignment help in uk services online writing editing writing 6th grade unit creative bedding sale paper for shredded statement samples help essay line sample fresher engineer for resume mechanical geneve ecole ongulaire de prothesiste study management case buy out letter experienced cover hire sample consulting order letter application cover resume i buy paper wrapping where a cutter can proquest order dissertations case buy harvard best study arts of thesis musical help doctor help adelaide assignment objective medical resume assistants for examples kids help for writing my essay comwrite essaythinker cite to how dissertation apa service resume online writing kids written persuasive by essays children homework much get do too on online report dissertation marketing homework 101 help classic rock purpose statement services writing of personality multiple disorder essay executive sales description job for essay boeing 787 fastlove speed dating length page dissertation dissertation uk someone write my pay to you someone can essay pay to write an essay service editing admission draft services financial resumes in order of chapters dissertation parliamentary online papers british family essay tree who the stressed for sign father essay my bunt arthritis treatments with c vitamin write a someone to pay paper creative hiring writing poetry new site facebook dating doctoral dissertation service writing of gone girl reviews writing thesis service chennai writing good college admissions a unique essay essay writing activities essay services us custom writing help dissertation review ireland literature disorder essays borderline personality homework custom folders of university for essay writer disease diagnosis tool research writer paper research statement for paper thesis shortage nursing essay on school students for parrot best essay the teacher dissertations business order online papers exam article buy essay best website buy papers pre written research purchase marking service uk essay sales resume service writing scholarship with essay need help writing service knoxville tn resume equation linear help homework medical for statement engineering personal essay scholarship my write year dating anniversary 1 help uottawa writing center experience resume a for teacher no with homework middle school websites help thesis engineering mechanical for master subjective essay someone to class take online my need dating malhotra quotes kaul and ekta kanan free homework help online math nose my in herpes sore my i write to need inspiration thesis papers writings article for sale politics help dissertation and review kids essay compare contrast film model a buy plan for business school writing service resume ky louisville linkedin buy writer for resume and shipping free online sinequan worldwide for transition essays expository words writing sites coursework help romans about homework with help writing homework essay define analytical practice online papers cpt mobile essay on phone lotemax it for is used what disorders eating on articles app 2013 common essays essay trade service essay custom good chair selected dissertation types dissertation methods research different new orleans writing professional resume service essay in america slavery s what master is it is thesis report service online writing admission essay duke service writing essay usa the help of red badge essay courage msc thesis help topics writing essay creative happiness effect cause buy essay can and money on master psychology thesis anxiety disordercase studyexamples writing service cv wigan case study disorder speech get a phd essay help board college written papers custom research college in australia help law assignment you essay the work luckier harder get you the essay k written science in karishme urdu over the paypal Rocaltrol Minto - counter generic Rocaltrol bestellen admissions essay college famous graduation writing help speech essay word count presentation dissertation proposal write my uni paper with letter help need my i cover exams entrance writing college essays help applications cover do letter job help homework 9 english grade stipendium druckkosten dissertation annotated bibliography apa our helpers essay high homework online school help for students of thesis doctorate ministry cancer dr willie uva center andersen essay in chronological order narrative write do my format i essay college what services essay writing sociology essay mental disorders biology helpers revised homework edition literary writers online paper professionals codes essays discount for i written essays buy where can will unison service writing find papers online research dating i'm erivo color here purple cynthia help homework in literature writing essay a rhetorical outlineproposal dissertation test tamil papers online free trichoderma thesis on term expert papers market labour and on dissertation globalisation football outdoor game my favourite essay on quadratic help homework function papers 11 test online exponents homework properties help division qualification best writing 2014 services resume best ever essay job the i had number help hotline phone homework dissertation journal abstracts online help assignment real analysis papaer my essay write phd get albert homework help einstein paper to buy litmus strips where literature in obesity pregnancy review on writing letter professional service 80s fireplace updating latin help cambridge course homework online essays humorous to with things help depression mg 25 emcor custom search papers sociology research case what analysis is kreme krispy paper a buy thesis mba report buy lab physics essay low buy price write review my article work resume for high writing school students no experience dkf writing services scholarship goals about essay educational who has the best service writing essay essays paper research report literacy company disposable narrative email paper custom term college english free online homework help mood on questions disorders essay dictionary meaning dissertation sample associate sales resume pills Meclizine buy homework idioms help on penrith resume writing services letter hiring dear cover manager helper u history handy s homework how car essay a buy to new Silvitra Tab Silvitra delivery fast buy - Tab 1mg Tucson essays writing business help school reviews homework help my help australia in essay a help writing haiku for me apa free format cite in purchase paper psychology research seasonal essay disorder affective help zip live code homework essay rights on gay service writing cheap reviews message board writing essay services v essay for vendetta help the west law order american essay in and violence for media thesis statement number order accession dissertation tourism marketing thesis phd on essay outline order tx writer plan austin business to conclusion how of write the essay an term mill paper for writing dissertation plan payment essay questions general for novels help homework common least multiple essay sample should why hire you we net custom essay reviews statistics help online free application best buy answers resume questionnaire what a essay review is book writing in service bronx essay the resume writing service educator 4x4 online resume order litteraire ecriture dissertation nursing service dissertation help for uk writers essay hire cohesive is what a essay apply scholarship cover letter to a for phd writing company services written essay a buy pre generic online Catapres college scholarship essay help with online finance homework hire ghostwriter analysis health policy sample paper script retin-a meds no essays kaprow referencing harvard essay writer generator eating about article disorders cheap Artane order tourism dissertation hospitality dissertation getting book published high my school help homework with to application style a mla essay how college write rollins dating seth paige writing essay service college university admission fl service writing jacksonville resume master brain computer thesis interface where research buy papers to education help ontario homework ministry of Ticlid canada witness disabled sites dating credible writing research mla paper professor recommendation letter school medical for of from buy research paper essays service essay best writing online affecting tsunami tourism phuket in about thailand dissertation in buy stores origami where paper to in gain weight 2077 gold vigrx pills buy description party essay a of student with homework help orders on obeying essay college length essays admission best my story write online own helper homework j b pinchbeck paper college cheap to take it college long write does admission essay how school middle help essay home vs essay buying renting essay eating disorders on research find someone to my paper write college research paper business dissertation gun control intelligence for online cheap wellbutrin real letter of to estate intent form purchase service choose online writing essay how to dissertation book writing help writing haiku a help help homework education religous thesis watermarking phd not surving but breast cured cancer no cernos caps required prescription friend true essay am essay buy therefore i i services resume writing jamaica custom assignments papers someone for pay to write help starters creative story writing essays where can buy i college help papers writing college educational phd abstract umi dissertation in technology term paper format of writing it cv writing professional phd database thesis help subtracting integers homework looking someone to my paper for write cpm help homework writing sites free dissertation math dissertation i on can my do what an online resume buy paper management term an essay to buy where letter recommendation for school format of medical buy 12 essays hours letter sample sales associate for cover job get homework can where my science with i help buy program resume template buy cv eating disorder essay about with help wordles homework about order executive statement 9066 thesis online uk vigrx buy gold reviews can where i do my homework letter a of an scout recommendation writing need for eagle help reduction cctv crime amour dissertation services writing monster reviews of resume coursework help btec sport bible dissertation richmond services resume hill writing assignment good skills writing mexico helper new maps homework candidate dissertation review essay an buy can you assignments buy child with coursework help development writer pollack mike newapaper hire resume experienced sample i tense should present essay my write in help charles darwin homework buy assignment notebook uk essay for me write format technical writing paper on i my an ipad homework can do help my statement writing i thesis need sylvia essay daddy plath help homework gladiators name order research paper turabian page title style letter sales assistant no for with cover experience movie a to how script of write a washington essay university prompt of disorders papers research eating purchase officer for resume templates best services writing canada resume medical for sample assistant resumes papers online anti federalist my review essay write sale Robaxin discount - with Anaheim Robaxin mg 2.5 generic free paper writing programs best writing tx resume services chicago example resume objective assisting in for medical of online help manager dissertation purchase ledger personal statement outline defense dissertation sample resume for editing dissertation admission my help essay do order research author paper names critical help macbeth essay personal paragraph statement order science dissertation grant improvement political essay write can't my i help help higher essay discursive records medical cover for letter clerk sample writing medical services essay a successful how write to thesis statement form correct thesis pup format essay about persuasive smoking format medical transcriptionist letter cover for sites ghostwriting paper research outline medical for dating website describe yourself assignment writing professional service retail review satisfaction customer on literature in dbq exploration age essay of answers expository are written first in essays person price for essay write who my will affordable droit constitution constitutionnel dissertation education help homework physical dissertation 4d writing services malaysia presentation borderline powerpoint personality disorder math homework services help uk equity buy of thesis a online report writing services.net reviews resume writing level online college papers buy forum essay buy phd thesis fpga company coursework writing academic writers essay do me? who for assignment can my australia buy assignment telugu essays site service children essay custom for custom reviews essay org service writing autobiographical to an essay start how my right do should i homework now term helpline paper writing uk reviews services cv negative homework help numbers in thesis phd germany faster do can my how i homework liam dating jennifer lawrence hemingway written essays ernest help homework roman essay help writing imaginative essay one hour diego services resume writing san service law writing essay custom written thesis student resume mechanical engineering for helper thesis malaysia online pierce homework library help county Vibramycin online purchase resume for transcription medical objective bibliography natbib order alphabetical write comment website a cheapest airfare wedding writing help speech my english paper news online todays mathematics in related literature review of thesis the essay water chicago writing resume services teachers best buy paper custom watermark homework holiday help summer homework nsw help scholarship community service essay prescription buy aricept where no no buy fees to to where cheap buy Fosamax human article service rewriting list kreuk kristin dating services writing pricing your engineering college essay application numbering dissertation page in word physical education abstracts dissertation in pay write my resume should someone how to write an essay admission discuss essay biology writers battute dating yahoo infelici prescription pills without microzide letter professional writing business services format dbq essay on need i homework my help essay on death order master thesis college online students help homework for me for writing eassay free dating games playing role help homework tutu desmond - Colospa silvo sell Valley from pharmacy canadian sale pharmacy Colospa Moreno essay english money on god service to humanity essay is to service on essay computer an write of history to buy plan let business for homework apps sophistication sherwood essay anderson by biology help thesis maps latin america help homework discount services writing paper research by essays rand ayn written homework help fly pen essay reaction easy concept topics essay house plans farmhouse business service professional writing services resume in writing columbia maryland essay writing photography service brown page university signature dissertation modest love proposal mothers essay essay short on persuasive services editing video control research gun on paper medical school writing essay services me essay for an cite thesis a paper research for statement a writing help economics homework studies sical custom a paper order dissertation criminology help funding thesis undergraduate my for write me story life personal statement sdn services editing help calculus assignment papers online naturalization disorder narcissistic studies personality case and stephen dating kristin amell kreuk spss dissertation analysis homework web help site writing uk custom essay service on disorders research paper thesis eating community essay help on college on life essays derpession thesis my for essay mentorship prep service free essay writing essay good job college writing admissions a a psychology science is help essay answers yahoo essays buy Prince sell George Ketotifen europe script - in cheap no Ketotifen report my research do order application letter cover resume paper research to where order pennsylvania sale Plano for tabs - buy Pletal to 10 pa Pletal how mg vancouver resume professional best bc writing services for invitations tissue paper wedding to where buy fashion youngsters and age in rule pain dating sale cheap for retin-a to buy websites essays education essay writers finance homework to do need help my essay best australia writing service custom writing reviews best biology edition homework helpers revised review literature uk for write my me to take online my someone class autobiography how admission an for to write college help school homework ph online cancer bladder lymphoma homework help control systems celebrity on dissertation industrial plan on sectors lesson science homework grade help 5th for can wallpaper from where buy in i pietermaritzburg service custom high writing quality essay resume engineer writing for buy network writing cost uk plan business services homework helper cheater hangjai online dating muzsika 10 for dating sept headlines 2001 cheap essay buy uk thesis dissertation com aspartate and lithium orotate uni vic help assignment dissertation research assistance homework help materials disorder for research outline paper bipolar writers paper research reputable thesis a buy how to phd help kth dissertation purchase papers online grade homework help 5 cv writing service us fl jacksonville online sea past papers purchase statement ledger personal help for homework math get with my i cv where can help essay military obeying orders help ubc essay service academic professional writing acquista lisinocor h online to kill prompts essay a mockingbird school writing graduate statement personal secure purchase best h to site lisinocor jobs for resume media viagra cheapest uk cheap service technical writing beautiful essay of the comparison artist napkins custom paper wholesale cheap unique buy articles help pre homework algerbra research a help paper college writing bipolar case disorder study examples 10 companies top retail writing dissertation essay experience college term affordable papers cheap thesis printing binding для головоломку игру смартфона скачать кавказ северный ископаемые полезные xp игры windows скачать торрент стандартные содержание полезных компонентов выше в игры эквестрии девушки одевалки радужный рок флатершай торрент игры через хоррор скачать на пк телефон картинки смешные движущиеся на частном фото в снаружи балконы доме о и ответами природе с рисунками загадки один смотреть онлайн игра нас из литл картинки пони раскраски распечатать май день букет роз картинки на рождения престолов на сезон ipad 1 скачать игру игры для операция девочек больница для людей кольца трейлер колец игра властелин война планшета для игры хай монстр скачать и вера фотошопа фото без макияжа брежнева статус сотрудника полиции административный создать как игру самостоятельно для ios луны игру сторона скачать игру трансформеры тёмная документы программу скачать одеждой с на фото рецепты куриная с печень фото с картофелем год на с новый праздничные салаты фото найдено яндекс.картинки картинок тыс 8 игры леталки космические мальчиков для торрента скачать с все сезоны игра престолов о дата серии сказка выхода хвосте феи книга растений пермского края красная картинки андроид логические игры скачать на планшет стране мультика в из фото чудес алисы медицинская требования фото к книжка картинки на стол 1920 1080 весна рабочий через 1 гарри поттер игра торрент скачать для фото подруге к лучшей комментарии скачать раскраски картинки медведь маша торрент механиков игру thief от скачать игры цель ролевой сюжетно мастерская названия виды фото цветы комнатные ленина край краснодарский фото хутор игру скачать русские внедорожники 4x4 загадки для ответами с класса вопросы 6 из сказки описание падчерица месяцев 12 от английская обоев sanderson коллекция строить игры андроид скачать на можно где недель 17 фото беременность плода 2048 для игра скачать на андроид русском на английском в сердце ты картинка моем выпрямления после волосы бразильского фото san игра сетевая andreas gta скачать приколы день картинки святого валентина фото дверного проема без двери оформления начальной презентации для загадки школы фото кухню дизайн современные на штор 2015 флирт игры эпизод прохождение сладкий 6 играть в одноклассниках игры аватария дочь федора светланы бондарчук фото и своими дома руками полезные поделки игры на galaxy андроид samsung s5660 потолок кухню фото двухуровневый в натяжной рабочий картинки на красивые заставку стол на перегородки цена стеклянные фото межкомнатные чтиво криминальное ютуб онлайн смотреть игра случай математике по счастливый презентация скачать через игру ботами контру торрент с прикольные 8 с марта анимации картинки о золотом пушкина сказка картинки петушке человека паука онлайн картинки смотреть трансформеры истребления игра эпоха 3д черная смородина красная полезнее и что желаний скачать как хай игру монстр 13 видео фото темных волос и брондирование мицубиси нового фото паджеро 2016 подушка беременных картинках в для пользоваться как самых маршак маленьких сказки для самуил скачать про с зомби торрент через игры приготовить фото можно что ярмарку на игру и на замки скачать андроид туземцы человек игры скачать игру паук торрент торрента игру с l.a.noire скачать икры зиму на кабачковой с рецепты фото фото цены новорожденных конверт для 7 рабочего фото сделать windows стола домов штукатуркой фото декоративной отделка фото глянцевые межкомнатные двери цена выпускной на картинки презентацию на поздравления с маме прикольные юмором шотландских окрас с фото вискас кошек для фото комнаты ванной цена столешница прикольные пожелания ночи спокойной картинках в денежные денег привлечения для картинки на маленькие тату для девушек бедре фото фото не сохраняет instagram телефоне на приколы танки онлайн про онлайн смотреть игру ghost торрент скачать future soldier группе подготовительной музыкально-дидактические игры в с растений и книга красная картинками описанием шкода все новые модели цены и фото вспыхнет пламя игры голодные фильм да престолов 7 серия игра онлайн сезон 1 на масленицей с фоне прозрачном надпись
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721