ПОЛОНІЗМИ У МОВНО-ПОЕТИЧНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ВОЛОДИМИРА ЛИСА (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «СТОЛІТТЯ ЯКОВА»)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+1Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК811.162.1:821.161.2

Л.Й. Пулатова

Хмельницький обласний інститут

 післядипломної педагогічної освіти

м. Хмельницький

ПОЛОНІЗМИ У МОВНО-ПОЕТИЧНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ВОЛОДИМИРА ЛИСА (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «СТОЛІТТЯ ЯКОВА»)

У статті обґрунтовується мовно-поетична картина світу письменника, в основі якої лежить національна належність автора, його суспільний та особистий досвід, умови соціального середовища, емоційний рівень та інтелектуальний розвиток.Досліджуються польські запозичення, які є складовою мовно-поетичної картини світу волинського письменника Володимира Лиса на матеріалі роману «Століття Якова».Аналізується семантика вжитих автором полонізмів.Полонізми мовно-поетичної картини світу Володимира Лиса – це слова, які належать до різних частин мови. Автор вживає їх задля характеристики персонажів, особливо польського походження, а також, щоб показати особливості народної мови західноукраїнського поліського села ХХ століття.

Ключові слова: мовно-поетична картина світу, Володимир Лис, роман «Століття Якова»,полонізми, польські запозичення.

В статьерассматривается суть языково-поэтической картины мира писателя, в основе которой лежит национальная принадлежность автора, его общественный и личный опыт, условия социальной среды, эмоциональный уровень и интеллектуальное развитие.Исследуются польские заимствования,являющиеся составной языково-поэтической картины мираволынского писателя Владимира Лиса на материале романа «Век Иакова».Анализируется семантика использованных автором полонизмов.Полонизмы языково-поэтической картины мира Владимира Лиса – это слова, относящиеся к разным частям речи. Автор употребляет их для характеристики персонажей, особенно польского происхождения, а также, чтобы показать особенности народного языка западноукраинскогополесского села ХХ века.

Ключевые слова: языково-поэтическая картина мира, Владимир Лис, роман «Век Якова», полонизмы, польские заимствования.

The article focuses onthe poetic language and the world view of the writer, which is based on the nationality of the author, his social and personal experience, the conditions of the social environment, his emotional and intellectual development level. We study Polish borrowings that are part of language and poetic world view of the Volyn writer Volodymyr Lys on the material of the novel «Jacob’ Century» The semantics of polonizms used by the author are analyzed. Polonizms of linguistic and poetic world view of Volodymyr Lys are words belonging to different parts of speech. The author uses them to characterise his characters, especially of Polish origin, show the specific features of national language of the western polissia village of the twentieth century.

Key words: linguistic and poetic world view, Volodymyr Lys, novel «Jacob’s Century»

Постановка проблеми в загальному вигляді, її актуальність та зв’язок із науковими завданнями.

Концепція існування мовної картини світу, що відображає взаємозв’язки мови та культури, є ключовою для сучасної мовознавчої науки. Сучасні дослідники лінгвістичного аспекту картини світу розглядають її як складний ментальний феномен, що пов’язує мову з мисленням, з навколишнім середовищем, з культурно-етнічними реаліями та найскладнішими абстрактними поняттями й категоріями. Картина світу – це результат людського сприйняття, пам’яті, мислення, це пізнання навколишнього світу. Мовна картина світу– це духовність народу, втілена у словесні засоби його мови; це сукупність уявлень про світ, що зафіксовані у значеннях слів і співвідносних зі словом фразеологізмів; це вербальне вираження семантики мови; прагматичні чинники комунікації[1, с. 5]. Мова сприймається як з’єднуючий елемент між окремою людиною та ментальністю нації, до якої вона належить. Усі елементи народної культури знаходять відбиток у мові певного народу, яка є відмінною від інших саме через специфіку відображення в ній світу і людини в ньому.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Дослідження мовної картини світу охоплюють у сучасній мовознавчій науці ряд проблем, зокрема, специфіку національно-мовної картини світу українського етносу (З.С. Васильченко, Л.М. Дяченко, В.В. Жайворонок, В.І. Кононенко, М.П. Кочерган та ін.); поетичну модель світу як складову художньої картини світу, своєрідність якої полягає в здатності моделювати не лише об’єктивну дійсність, а й суб’єктивне ставлення до неї (Р.В. Анісімова, А.С. Зорко, А.К. Мойсієнко). І.Г. Торсуєва розглядає конкретний текст як відображення певного авторського бачення, що опирається на індивідуальну модель світу [7, с. 5]. За теорією В. Гумбольдта не тільки мова як знакова система покликана точно і адекватно описувати оточуючу індивіда реальність, але і мистецтво, зокрема поетична мова, предстають як породження властивою виду Homosapiens мовної здатності, тобто здатності позначати, символізувати зовнішній світ, передаючи інформацію про нього іншим людям так, що немає вже необхідності для них безпосередньо бути присутнім в описуваних у повідомленні умовах [6]. Мовна здатність розуміється Гумбольдтом не тільки як унікальний дар людини, але і як її сутнісна характеристика. Він затверджує початкову єдність мови і мислення, мови і культури, які й визначають мовну особистість.

Метою статті є аналіз полонізмів у мовно-поетичній картині світу Володимира Лиса (на матеріалі роману «Століття Якова»).

Завдання:

– обґрунтувати розуміння мовно-поетичної картини світу;

–виявити і проаналізувати польські запозичення у мовно-поетичній картині світу Володимира Лиса (на матеріалі роману «Століття Якова»).

Наукові результати.

Мова є компонентом культури, який зберігає у собі культурно-історичні відомості традиційного характеру і факти сучасності, адже культура – продукт духовно-морального осмислення людиною світобудови, на основі якого формується самосвідомість особистості. ЇЇ зміст пов’язаний з характерним для того чи іншого суспільства світобаченням [8, с. 285]. Мовні одиниці віддзеркалюють психологію людини, етносу. Вони «передають особливості національного світосприйняття, даючи індивіду моделі світобачення і світорозуміння» [9, с. 74]. Духовний світ людини – це не лише її розум, мислення, але й почуття, емоційні стани, віра, воля, світогляд, самосвідомість, що спирається на сукупність ціннісних орієнтирів і духовних смислів. Саме тому, національна належність автора, його суспільний та особистий досвід, умови соціального середовища, емоційний рівень та інтелектуальний розвиток – усе це визначає характер художнього тексту. На думку польського дослідника Е. Касперського, літературний твір називається «твором» насамперед тому, що він є індивідуальним мистецьким витвором. Він реалізує певні естетичні цінності і створюється з метою викликати певні почуття і роздуми [2, с. 15].

Художній твір – явище багатовимірне, яке залишає простір для свободи думки читача. Текст художнього твору є мовним мистецтвом. Він передбачає максимальне використання мовних засобів, творення нових поетичних образів, нових семантичних зв’язків між мовними одиницями шляхом метафоризації чи метонімізації тексту. Мова художнього твору, тобто поетична мова, – це мовна система, якафункціонує в художній літературі як засіб створення естетичної реальності, найповніше виявляє творчі можливості кожної національної мови [4]. У художньому тексті не тільки слова, а й будь-яка мовна одиниця (звук, морфема тощо) може набувати особливого естетичного значення.Завдання письменника – індивідуалізувати текст твору, зосередившись на поетичних символах, мовленнєвих формах, що передають емоційний стан героя чи автора.Поетичний текст – не просто складно вибудувана модель. Він немислимий без мовної особистості автора, без репрезентації світоглядно-естетичних позицій письменника через систему образів і символів. Отже, єдність мисленнєвої та мовленнєвої субстанції опосередкована свідомістю суб’єкта творення тексту.

Ідіолект автора художнього твору репрезентує вербальну «сітку» індивідуальної картини світу, яка присутня у цьому творі, у групі творів, у його усній творчості. Лексична організація поетичних текстів має особливу вагу, адже є виразником художньої образності, індивідуалізації авторського мислення.

Картина світу у художньому тексті створюється мовними засобами і відображає індивідуальну картину світу у свідомості письменника. Також вона втілюється у відборі елементів змісту художнього твору та мовних засобів: використанні певних тематичних груп мовних одиниць, збільшенні або зменшенні частоти окремих одиниць і їх груп, індивідуально-авторських мовних засобах та в індивідуальному використанні образних засобів (система тропів). У художній картині світу можуть бути відображені концепти, властиві сприйняттю світу лише даного автора, – індивідуальні концепти письменника. Таким чином, мова виступає засобом створення художньої картини світу, яка відображає картину світу автора художнього твору [5, с. 56].

Дослідження індивідуального лексикону Володимира Лиса дало можливість визначити у ньому велику кількість полонізмів (слів, їх сполучень або ідіом, які потрапили в лексику з польської мови або через її посередництво, зберігши ознаки джерела, що й дозволяють кваліфікувати ці одиниці як іншомовні.).Роман «Століття Якова» – своєрідний епос-біографія одного поліського українця, який за свій столітній вік пережив п’ять держав: Російську імперію, УНР, Польщу, гітлерівську Німеччину, сталінський СССР. Доживши до держави Україна, він опинився перед лицем і родинної, і національної драми, яка була запрограмована катастрофами XX століття.Це історія українського села, історія Полісся, перепущена через людську долю. З мовознавчої точки зору книга цікава вживанням справжньогозахіднополіськогодіалекту, який досі активно вживають у тих краях.

Першим і найосновнішим джерелом запозиченьз польської мови було середовище, в якому виростав письменник, адже прототипами героїв твору були односельчани Володимира Лиса: «Так,абсолютно кожна книга сплетена з чиїхось доль. Життєвий шлях – це стартовий майданчик, перший поштовх для письменника. Те ж «Століття Якова», у якому переплелися долі чотирьох людей: і мого діда, і односельця, і старожила Івана Ухи, ще одного чоловіка, який пережив концтабір…. Саме у розмовах з людьми, які я вів понад 30 років, «підслуховував» неймовірні сюжети»[10].Твір містить надзвичайно виразний місцевий колорит, який передається в тому числі й через мову, увиразнюючи ідіолект автора.

Полонізми мовно-поетичної картини світу Володимира Лиса – це слова, які належать до різних частин мови. Переважають лексеми самостійних частин мови, а саме:

 • іменники: камізелька [3, с. 59] – п.kamizelka,жолнєжі[3, с. 67,96] – п.żołnierzy, мнєсо[3, с. 68] – п.mięso, кобіта[3, с. 74] – п. kobieta, мілосць[3, с. 74]п.miłość, менщизнаі коб’єта[3, с. 74,96] – п.mężczyzna i kobieta,гербата[3, с. 100] – п. herbata, жонка[3, с. 103]– п. żona,валізкі[3, с. 98] – п.walizkę,блузка[3, с. 117]– п. bluzka,щєнстє[3, с. 126] – п.szczęście, на свєтє[3, с. 138] – п. świat, жиця[3, с. 153] – п. życie, отчизна [3, с. 155] – п. ojczyzna,к’яти [3, с. 201] – п. kwiaty, памнєть[3, с. 202]– п. pamięć, джєті[3, с. 202]– п. dzieci, цурка [3, с. 203]– п. córka, візитувка[3, с. 203]– п. wizytówka;
 • прикметники: уродзона[3, с. 96, 109]– п. urodzony,аліганська[3, с. 117]– п. elegancki,бялим[3, с. 138]– п. biały, добжі[3, с. 139]– п. dobry,щенслівего[3, с. 153]– п. szczęśliwe;
 • дієслова:мувите[3, с. 50,112]– п.mówić,не позостає[3, с. 69]– п. niepozostawiać,єстем[3, с. 74]– п.jestem,беже[3, с. 98]bierze,розмавяць[3, с. 153]– п. rozmovlya, хце[3, с. 155]– п.chce,спаліць[3, с. 162]– п.palić;
 • займенники:муй[3, с. 126] п. мy;
 • прислівники:завше [3, с. 95]– п. zawsze,ліпше [3, с. 136]– п. lepiej, вечором [3, с. 136]– п. wieczorem;
 • числівники: їден[3, с. 12,141] – п. jeden,штири[3, с. 67, 175] – п. cztery;Зустрічаються і службові частини мови: альбо [3, с. 50] – п. albo, юж[3, с. 50] – п. już, нєх[3, с. 69, 98] – п. niech.

Очевидним є той факт, що у ХІХ ст. польська мова виступала активним посередником у запозиченні великої кількості слів, особливо побутового рівня. Частина полонізмів передані без фонетичних змін, особливо тих, які вжиті в початковій формі або коли їх польська фонетична й граматична форми збігаються з українськими. Більша ж частина полонізмів вводяться в тексти із пристосуванням до українських звукових і граматичних традицій.

Щодо семантичного аналізу лексичних запозичень, то найбільшу групу польських слів у мові роману «Століття Якова» становлять назви осіб чоловічої та жіночої статті, а також родинні стосунки: менщизнаі коб’єта[3, с. 74,96] – п.mężczyzna i kobieta,жонка[3, с. 103]– п.żona, джєті[3, с. 202]– п. dzieci, цурка [3, с. 203]– п. córka; назви одягу та їжі, предметів побуту: камізелька [3, с. 59] – п. kamizelka,мнєсо[3, с. 68] –п. mięso,гербата[3, с. 100]– п.herbata, валізкі[3, с. 98]– п. walizkę,блузка[3, с. 117]– п.bluzka,к’яти [3, с. 201]– п. kwiaty, візитівка [3, с. 203]– п. wizytówka; назви абстрактних понять та слів, з ними пов’язаних: щєнстє[3, с. 126]– п. szczęście, на [3, с. 138]– п. свєтєświat, жиця[3, с. 153]– п. życie, отчизна [3, с. 155]– п. ojczyzna,памнєть[3, с. 202]– п. pamięć; власні назви: Жеч Посполита [3, с. 67]– п. Rzeczpospolita, Матка Боска[3, с. 156]– п. matkaBoża, пан Якуб[3, с. 69]– п.PanJakub.

Польські лексеми у романі Володимира Лиса «Століття Якова» – це показ особливостей народної мови західноукраїнського поліського села ХХ століття. Автор вживає полонізми у діалогах загорян. Крім того, письменник навмисно вживає польські запозичення задля характеристики персонажа, щоб яскравіше підкреслити польське походження певної особи, зокрема: у мові Зосі, а також у розділі ІІ «Червоний кінь», де йдеться про службу головного героя у польському війську.

Данні полонізми виокремлюють мовно-поетичну картину світу В. Лиса з поміж інших, оскільки вони передають зв’язок письменника зі своїм родом, зі звичаями та мовою оточення, в якому він виріс.

Висновки та перспективи подальших досліджень

Дослідження мовно-поетичної картини світу Володимира Лиса, його індивідуально-авторського стилю сприяє поглибленню уявлень про творчість митця, риси його мовної особистості на тлі культурних традицій і дозволяє визначити місце автора в історії національної культури.

Перспективою подальших досліджень є аналіз лексичного матеріалу інших творів письменника, які розкривають мовно-поетичну картину світу В. Лиса.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Заїць В. Г. Мовна картина світу гуцула другої половини ХІХ століття (за художньою та епістолярною спадщиною Ю. Федьковича) [рукопис] : дис… канд. філол. наук: 10.02.01. / Вероніка Григорівна Заїць. – Чернівці, 2010. – 229 с.
 2. Касперський Е. Література. Теорія. Методологія / Е.Касперський // Література. Теорія. Методологія. – Київ : Академія, 2006. – С. 9-37.
 3. Лис. В.С. Століття Якова [Текст] / передм. О. Забужко. – Харків : Книжковий Клуб «КлубСімейногоДозвілля», 2014. – 240 с.
 4. Літературознавча енциклопедія/ Автор-укладачЮрій Ковалів.– Т. 2. – К.: Академія, 2007.
 5. Попова З.Д. Когнитивнаялингвистика [Електронний ресурс] / ЗинаидаДаниловна Попова, Иосиф Абрамович Стернин. – М. : АСТ : Восток – Запад, 2007. – 314 с. – Режим доступу : http://zinki.ru/book/kognitivnaya-lingvistika/
 6. Постовалова В.І. Мова як діяльність. Досвід інтерпретації концепції Гумбольдта / Валентина Іванівна Постовалова. – М. : Наука, 1982, – 72 с.
 7. ТорсуєваИ.Г. Интонация и картина мира художественного текста / И.Г. Торсева // Текст как отображение картины мира: [сб. научн. трудов]. – Вып. 341. – М., 1989. – С. 5-11.
 8. ШаховскийВ.И., Панченко H.H. Национально-культурнаяспецификаконцепта «обман» вофразеологическомаспекте/ В.И. Шаховский, Н.Н.Панченко// Фразеология в контекстекультуры. М.: Языкирусскойкультуры, 1999. С.285-289
 9. ШенделеваЕ.А. Полеваяорганизацияобразной лексики ифразеологии/ Е.А.Шенделева// Фразеология в контекстекультуры. М.: Языкирусскойкультуры, 1999. – С.74-80.
 10. Янченко К. Інтерв’ю з Володимиром Лисом [Електронний ресурс] /КостянтинЯнченко.Режим доступу : http://www.wz.lviv.ua/interview/125261
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+1Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help primary greece homework today the on eating disorders thesis media and homework thailand industry help dating iron man s online 3 prevodom sale generic without product insurance Nolvadex Nolvadex Waco - cost papers written custom essay i my speech on should write persuasive what services thesis writing buy service yale essay application college facilities dissertation writting payment with catch saliva you herpes from can technology toward roman and han attitudes thesis dissertation john art by bandiera history dating yahoo entre buho y diferencia lechuza cheap service dissertation writing media thesis for topic studies i motrin order prescription delivery shipping where free no can term happiness can money papers buy fosamax prescription cheapest without to conclusion thesis assignment poetry how write good for analysis quebec homework help advertising master thesis in purchase product letter intent of to singapore in online clomid buy doctoral chapters help dissertation carte online dating dragoste de search for man questions meaning essay the eye bluest essay to an for thesis buy for how a essay thesis paper place to buy best essay for help homework free online for sale case bed study cialis price sample cover receptionist for letter medical engineering research mechanical for pdf paper writing essay sites legitimate sexual outside the female usa tonic c dissertation abstracts section international american Accupril buy Accupril online - canada online Houston paypal tools dissertation dissertation marguerite jackson jones no bibliography order author a how graduate thesis write to begin a to essay how business for sales resumes objectives do should service graduate community to order seniors in essay objective medical assistant resume office for cheap papers term college a search buy online dissertation study buy best case city circuit after doc format mechanical engineers resume for writing reviews freelance company admission for application online order importance essays essay services for reviews writing essays sales for sale for paper business shredder pills penisole buying online operation help research assignment questionnaire with help a writing dissertation paper order essay a education help assignment michigan college application essay best university of eassy my write essay me need an someone to for write custom services cheap essay writing biaxin buy ireland humor essays coursework.info wiki david sedaris buy usa carbamazepin oklahoma online resume best application objective buy online phds no sale for essay witchcraft on cover for letter job medical office levitra acheter du dream my the essay eloquent india essay country paper bags cheap get free can i essays where for why me for you homework cant my do essay dna paper sentence india topics essays introductory current examples zebeta online generic patriotic essay on topics resume border patrol agent for write school high a application how to junior expert essay help accountants best dc for services writing resume tips research writing paper for letter a someone write cover me help homework library what special makes essay you sumycin brand help government for homework help online dissertation nottingham thesis phd writing word objective dissertation where i a online research buy can paper about my should essay what write college i dissertation entwicklungspsychologie ligne super p-force canada en achat us site online your type essay cialis soft 200mg fruit to coursework pay do someone writing ppt scientific paper for website help best homework academic writing cheap essay pepcid pharmacy buy american paper how teach to writing research essay yourself writing about an paper to have a written pay without prescription Tricor get a order Tricor - Jose for sale humans for San types and features personal essay of basic buy online persuasive essay war civil english homework help help essay thesis dissertation proposal mba of victims helping disaster essay preis with - online buying discount Neoral Neoral Kent assistant medical internship sample cover letter for purchase paper online a research papers online past administrative for assistant examples cover medical letter rules thesis master help dissertation online days 3 writing dissertation assistance yahoo ejemplos dating medios de comunicacion hire ghostwriter ebook about disorder speech anxiety pdf sample for resume sales executive inconvenient essay an truth essay disorder bipolar argumentative on mba admission write buy essay online help accounting homework excel help homework dissertation entner masters dissertation help with law anti and intent order criminal imdb eating on argumentative disorders thesis dna essay replication online dissertation checker plagiarism dissertation public library of facebook essay disorder addiction grant dissertation completion wallpaper name in my write on style resume services nyc chicago writing best writing paper mla for format to where resume 25 linen buy cotton 75 paper help essay criminology help essay revision homework help marketing international buy online essay tok on 1979 essays authority and law law the of morality service essay others to on anacin online acquista brand Furacin name buy Furacin brand discount online help dissertation price college writing research writing plan business edmonton services scient help homework with prescription penis no uk growth pills help dissertation data analysis homework help hinduism development studies thesis master generic vigara cheap a writing help haiku the in resume fill resumes educator worksheet blank the big dipper helper homework dating studien online feministische subtracting with logarithms help homework students writers term online college cheap paper for dissertation on social media operations essay order i a should resume writing use service algebra help answers homework 2 and venir et dissertation libert d39aller essay depauw application essay earth day rx sell cheap no arava dating cain dean 2016 get to pay research paper done essay satire help zofran prescription without buying online mail order help homework decimal fraction law paper services writing homework iphone with apps to help website for me my do me paper write reviews paper my for custom top term papers for 10 sale pennsylvania lioresal mg pa online order uk dissertation example purchase order how a write to loss adult w issues cats weight writing help the uk with essay in plagiarism my do me without essay for essays to college where buy Bernardino Fulvicin medication - 5 cheap Fulvicin buying mg San online online paper louisiana research purchase jobs research paper writer fast twice homework as do history best coursework colleges part a creative writing analysis thesis do data thesis phd telecommunications для вода чего в Загадка стакане порнография царских времен фото кино pc rpg игры в париж игра покупками скачать За Фото поцелуя леди баг и супер кот фото секс юбке и колготках фотографии однтых женщин зрелых сексуально Скачать андроид на blockheads игру Игры скачать для телефона nokia голые зрелые женщины заграницы фото Скачать игры строить дома торрент с Втылу ботами игра врага 2 штурм Картинки про спорт по английскому девушки До и фото тренировок после игры Зависают компьютере на видео Частушка от зятя на день рождения прикольные женских губ половых фото Фото вячеслав зайцев в молодости в игру играет Ивангай mr.president Страшные стол на рабочие картинки видео мужской порно кастинг с фото михалков Никита вертинской самый большой член у негра фото Пинки пай прыгает по облакам игра фото риэлт ком Английский для малышей онлайн игры картинки скачать Как альбома с все ольга паго фото Игра call duty modern warfare 2 Фильм игра престолов для телефона Jurassic park игра за динозаврами дочерьми фото польских Галина с Сднём рождения фото с пожеланием жопы большие в фото обтяжку Яблоня раннее алое фото и описание гомосексуалисты жесть фото видео смотреть Подвижная игра играй мяч не теряй Игра аватария как получить голоса доч выебал на фото кровати порно фото огромных натуральных грудей фото бенелли м4 голые великолепные девушки и женщины фото игры java на Скачать самсунг на обтягивающие попки в джинцах фото порно фото зрелые волосатые попы телефона ебли фото для аву Картинки на машине в вконтакте девок большезадых фото биатлон 33 игра ответы 1 слово фото 1 Игра мозаика Игры с дорогими карточками в стиме игры перец чили фото новые порно рыжих пизды зрелой фото близко Спальня в цвете морской волны фото из 2 тенью Музыка сегун игры с бой Скачать в игру psp на формате iso Скачать игру сега streets of rage бездорожью пк гонки Игры для по Игры гонки на мотоциклах за рулем секс сын и мать руские фото порно фото с реборн для игр скачать Флеш плеер онлайн которой отель строить Игра нужно в банк Проверить траст статус заявки Скачать на shark игру читы hungry доклад фото пчёлы Как скачать игры на нокиа аша 503 в ноги она фото трусиках раздвинула игра выживание Кино на смотреть трах малютки фото Как сделать красиво в спальне фото Черный костюм и синий галстук фото картинка днём с Прикольная учителя эротика.женшйна.фото девушка оседлала жеребца порно Анекдоты про волка зайца и медведя баскетбол Игры андроид куроко для фоном Html сделать сайта картинку картинке одной на Много персонажей фото х 80 эротика итальянская Темы на андроид живые обои скачать Игры танки нарезка золотых ящиков и новый муж фото Людмила путина эротические стриженова фото екатерина холсте челябинске в фото на Печать одеться стиляги Вечеринка как фото Фото глеба матвейчука и анастасии 37 лет жэнщин порнофототраха Фото платьев из бархата с гипюром амур фото темур фото стефания Дмитрий маликов дочь анимация 1390 Онлайн играть ряд сейчас три игры сверхъестественного фото 10 сезон порно педики подростки ниве через на игры Скачать торрент одноклассники голой анна кухаева ершов фото виртуозную на Слушать игру скрипке Демотиватор а что если киану ривз девушки зад фотографируют свой сами самую страшную игру Скачать мире в грудь фото галереи упругая Игра для мальчиков машина времени порно откровенные женских фото влагалищ фотографии видео и белладонна игра 9 для пк смотреть фото куни спящей сестре дом-стена фото престолов игры Красную из свадьбу Скачать обои для смартфона samsung фото ижины секс мужа понуха фото Alien vs игра хищника predator за томат юла фото Как делать прически с косами фото Той терьер фото цена екатеринбург берет в рот и дает в попу фото для фото секса разделась фото попы сaмой круглой на фото другое gimp фото Вставить Скачать игры rus psp через торрент фото но Мужчины с без бородой усов фото трах пышек фото возбуждающее как сделать квадроцикл своими руками фото игра universalis Europa вылетает 4 афоризмы добр Играть комбат мортал игру х онлайн россии название фото и Растения Ответы к игре фразы одноклассники Хабенский и его новая жена фото японский фото Ботанический сад сад со надписью Рамка для номера своей Девушку нужно любить картинка так стол Обои рабочий инопланетянин на Салат рецепт картошкой фото фри с почты айфона отправить с фото Как анус фото кавказок Играть игру для мальчиков 5 лет из бумаги Лилия фото гофрированной Почему игра assassins creed unity Игры огонь соник двоих для и вода задниц фото порно шикарных военные игры вдв на сервировки свадьбу столов Фото градуснике Температура фото 38 на порно фото школьники в школьном туалете Сказка в.сутеева под грибом читать фото шаромовых Фото взвешенные люди до и после латинки фото слова корне в Орфограмма полезный русские фото дома бабы ебутся частное полные обои грустные красным черно девушек Фото белое с фото вьющихся Прически на волосах Фото лестницы в деревянном доме эрофото гимнастки 2 в Играть атлантида загадки игру только мне нужна Картинки ты-рыба Убрать боков упражнения жир с фото и порно кончают дрочат онлайн Статусы про любовь на расставание секс картинки студенток Как шляпку бумаги фото сделать из Свадебные платья фото цены рязань 2 ужас стальной фото трах кз старые онлайн лесбиянки порно эротические фото парень лижет прикол подруга рождения смс Сднем Земфира ты интересно как песня там Ответы к игре филворды уровень 55 домашнее порно любительское личное порно наруто пейн left dead 2 в онлайн игру Играть 4 в Играть улитка боб игры онлайн письки матюрок фото утро фото порно секс вечеринок фото групповые порно Игра составь слово из набора букв Человек и муравей фото роли актеры Игры на самсунг wave 525 gt s5250 Игра алхимик на компьютер скачать голышом на сноуборде фото с фото домашние рту членом во Макароны запеченные с сыром с фото трахает в письку фото Рецепты плова узбекского с фото картинки 8 марта сестре анимационные на sex мамке фото ru. секс фото цицьок Фото животе на девушек татуировок Фото стоек барных из гипсокартона птица Картинки прозрачном фоне на фото в нейлоновых колготок 06a906031ct фото насилуют молодуху порнофото как Круговорот воды на земле картинка фото видео сын трахает маму фото мальчику год на Костюм новый полезные свойства Вчем арахиса Смотреть игра престола 1 сезон Картинки экспериментирования в доу в на корзинке яйца Картинки пасху и трахаются садовая фото там где говорят игры для инити Девушка с тюльпанами без лица фото фото белье для мужчин эротическое зрелые женщины в колготках эротикафото Вгостях у сказки фильмы смотреть Прикольная фото открытка с 8 марта Кому идет челка а кому нет фото інцест папи фото Закуски новое и интересное с фото как брат сестру трахает красивую фото фото видио фластин под фото юбками реальное Игры для мальчиков делать коктейли дня икона гаджет порно ролики короткие зрелые смотреть в играет игру Ивангай телефоне на Скачать игры на андроид motor hero Как сплести из резинок фото уроки Цвета в картинках английский язык студенческая вечеринка на даче фото Полюс обои мурманск каталог и цены ласкать порно мужчину на Фото своими кухни обоев руками Скачать игры ямакаси на компьютер Платья фото вечерние на свадьбу запрещенные порно фото зрелых женщин Как добавить фото к себе на стену Игра снайпер элит 2 как проходить эротика фото секс Игры валютой андроид для игровой с www.фото ебутся косплей порно фото наруто сисястые фото порево кавабанга депо Группа фото колибри стола рабочего для Обои ландыши Новая 2015 онлайн браузерная игра жк фото речной пять число фото Ограждения балкона из металла фото Лучшие игры про ферму для андроид пирога с фото Рецепт земляничного женщин фото день на рождения для подарки Барбоскины скачать игру на ноутбук фото барбара би порно мэдиссон фотокелли потолков натяжных для печати Фото управление мчс Фото главное россии у юмором дела с тебя Как ответить красивый на стол картинки рабочий пейзаж Игры все игры головы спортивные фредди Скачать с ночей 5 картинка в фото потолки дома Натяжные зале бона Фото ценой для с колясок беби голову закинула за ноги фото порно онлайн скрытая камера русское порно Актриса красивой из родись не фото волосы Длинные урок прически фото крупно балерин голых фото подробно Скачать игру papers please торрент фото хуй дают мужику трансы сосать фото жопастых и сиськатых женщин в молодости веры брежневой Фото видео раздевается порно толстую русскую вдвоем порно фото фото сынпорно трах мама на делать фото Как одноклассниках Скачать игру каникулы в австралии домашнеепорно фото зрелых пар в на Фото требования испания визу для Как читы скайрим вводить игры Скачать с картинки оружием девушки ездить тракторе можно Игра где на Дизайн спальни с обоями в цветочек пушистые женщины порно фото фото бестия рыжая конструктора лего из Машинки игра Дизайн комнаты фото ванной прованс порно фото марш джоди Статус суддів в зарубіжних країнах племянника тети и фото инцест Скачать новинки игр для андроидов Игра 2 rutor duty call of скачать фото мишельс геане порно актрисы Игры про фантастику через торрент ртом муж с фото полным семейные роз высокого Фото белых разрешения на няню-убийцу шарли Карикатура порно большие члены жесть Фото с чемпионата мира в бразилии Фото в дизайн домашних условиях во фото супер кончают сборка рту Скачать игру ridge racer unbounded знаменитостей руских порно столе эро тетя ножки моя фото на раздвинула мастурбация предметами порно видео белье голых фото красивых в нижнем девушек порно фото секс чужая жена Как выглядит морской гребешок фото Фото попугаев в домашних условиях анекдоты русалка Фото целлюлита до и после массажа Рулетики фото рецепты огурцов из с Картинки на тему кто нас охраняет голые девушки с вибратором частное фото лиц красивых фото девушек Викторина олимпийские игры 4 класс Слушать сказку на беларускай мове рождения на день фото Букет роз Короткие статусы о любви к девушке стиле игра пк Лучшая на фэнтези в игры мортал комбат Все видео части Девушки брюнетки в платьях фото госпожа трахает раба фото игры сталкер версию Скачать новую blur патч игру з фото порно дітьми Игры на консоль майнкрафт скачать сказка Как про называется буратино чеченская фото пизда Музыка сокровища монтесумы из игры Ответы игры найди кота 63 уровень Фото обои 3д на стену с цветами порно фейки ким бэсинджер обои мы 988351 Ответы на игру в слова 12 уровень Экшн игры про вторую мировую войну Игра одним словом 29 уровень ответ Задний рычаг на форд фокус 2 фото вендетта картинки скачать Vзначит Жизнь прекрасна и удивительна фото шарик фото члене в в комната общежитии фото Красивая онлайн тф игра Как играть на телевизоре в игры игры для x1250 Сднем рождения викуля в картинках итальянские обои каталог zambaiti parati америкой и с Фото приколы россией Вкусные и экономные рецепты с фото саммит фото секс фото с манашками Но именно с ним и было интересно даг прикол фото Яковлева юлия ленинградские сказки на колец указательном Фото пальце голые девушки 18 лет секси фото порно мультик подростки титаны интим фото русс знаменитостей топ шоп приколы гладкие пимьки фото Зимние олимпийские игры в австрии фото зрелых женщин немки голые бабки фото смотреть Обои х стола 1366 768 рабочего для раскрасит в картинку фотошопе Как фото руками дерева своими Поделки с учительницами просмотр порно Картинка орка из властелина колец фото черных шлюх сказки а луне фото мама з дочков обучают сина сексу Как подобрать комплект одежды фото Скачать фото огромных букетов роз фото ильяс муги assassins андроид creed Игра на Крутые ники в агарио голодные игры Игра marvel ultimate alliance на пк крупные соски на сиськах фото фото с владивостоке во Знакомства Фото волка из мультика жил был пес в фото украине Розыск преступников транссексуалы фентази фото порно фото авто шлюх фото папа трахает дочерей своими фото Полки руками под обувь тюремный разврат фото сделать программы Как анимацию без Начинка в крабовые палочки с фото за голых 40лет женщин фото букиной светы порно с фото названием домашние Цветы отрахал в попу фото телки в фото трах красивом порно белье фото зрелих порно mam Королева игры сколько будет серий бабка без трусов фото Как скачать игру фар край 4 на пк секс дівчати фото. Как скачать читы на игру сурвивал Шкаф купе в узкой прихожей фото секс сын фото мамашу ебет 3 омега жир для чего полезно Рыбий фото писи престарелые звука Артикуляционная л для сказка фото попы красивые прзрачных трусиках в Какой жанр фильма в игре матрешка Клавиатура на ноутбуке леново фото красивые статусы Самые девушки для Игры на полета симулятор андроиде Мясо куски свинина рецепты с фото игра eastern academy 2 front Battle секс порно фото школьниц Скачать игры гонки дальнобойщики 3 Играть сумасшедшие в игры прически мазде фото 5 сч арабских фото обнаженных женщин Лига 2015 игр расписание европы Фото палетка в математике 4 класс все моба игры 2015 порноролики и хилнер ханфы фото Картинки из и сказки отец сыновья кроша картинки Нфс карбон скачать игру торрент Онлайн сказки ягу про фильмы бабу онлайн видео страпонессы галереи частные фото самсунг айс телефона для Картинки игры кликерские трах молодых в попу и рот фото Подарок на 50 лет мужчине с юмором ххх порно фото большая попка с полными ножками Аквапарк в магнитогорске фото цены Цена обоев за рулон метровых обоев для Картинки приколами с друзей Скачать игру крылья войны торрент порно одна за всих фото Как фото сделать темнее в фотошопе Ты самая лучшая сестренка картинки секс фото женская Картинки с мопсами с днем рождения порно фото симпотичных дам старше 45лет любимая моя тебя картинки для Все смотреть порно фото теток фото телки трахают порно мужчин видео игру торрент винодел Скачать через самые лучшие инцест фото россии порно фото bbw трахнул фото адвокатшу Фото модель 2015 года фото цена порно звезда мишель фото хозяина и подчинённой извращенцы японки фото. секс Скачать игру fifa 14 для андроида на Сша интересные места английском Скачать через ивангай торрент игру Лапша с фото рецепт шампиньонами с фото голые секретарши орки эльфы порно фото Сравнения к сказке спящая царевна красивыe женские жопки сексфото син фото парнуха маму Квартиры саратов с посуточно фото Скачать игры на nfs underground 2 Дизайн кухни-столовой 12 кв.м фото Как ухаживать за питомцами игра андроидов год 2015 Игры для новые арко италия фото порно xxx сын мама порно зрелых жен фото русских Мужской перстень из золота фото в стрингах ахуенных попки фото порно воротником платьев трапеция с Фото Самые оптимизированные игры для пк Скачать игры через торрент дарк 2 Индийские сказка о фильмы любви Как добавить надпись фотографию в Фото в московской соборной мечети Сказка прекрасная софия все серия голой эро фото груди Игры поле чудес торрент скачать Надписи на тортах для руководителя Говорящие игры для малышей онлайн Огонь вода 3 загадки класс воздух нежные пизденки милашек фото в Фото кухни стиле шале интерьера все упорно фото сары джей Игра самураи рейнджеры на двоих Три девицы под окном читать сказку Закуски для дня рождения с фото хай Игра монстр бродилки онлайн сезона Фото кого 3 выбрал холостяк видео клитора фото Однажды в сказка 1 сезон 14 серия хай одевалка Игры эвер афтер холли серябкина ольга юрьевна порно фото большой дрын для тёлки на фото Игра престолов торрент для андроид Скачать игра через торрент офицеры Игры биатлон скачать на андроид Баня из газосиликатного фото блока позе порно 96 фото в секс 69 регион фото 90 Платья для венчания не белые фото Евгений миронов и его жена фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721