ПОЛІВЕКТОРНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВЛЕННЄВОГО РИТМУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 801.613.

І.Д. Забужанська

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

ПОЛІВЕКТОРНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВЛЕННЄВОГО РИТМУ 

Статтю присвячено актуальній проблемі дослідження мовленнєвого ритму. У статті виокремлено та обґрунтовано пріоритетні напрямки дослідження ритмічної організації мовлення у світлі когнітивно-дискурсивної парадигми.

Ключові слова: ритмічна організація мовлення, дихальна група, лінгвокогнітивний, когнітивна операція.

Статья посвящена актуальной проблеме исследования речевого ритма. В статье выделены и обоснованы приоритетные направления исследования ритмической организации речи в свете когнитивно-дискурсивной парадигмы.

Ключевые слова: ритмическая организация речи, дыхательная группа, лингвокогнитивный, когнитивная операция.

The article is devoted to the problem of the study of speech rhythm. The priorities for the research of rhythmic organization of speech in the light of cognitive-discursive paradigm have been defined and substantiated.

Keywords: rhythmic organization of speech, breath group, linguo-cognitive, cognitive operation.

Постановка проблеми. Розвиток мовознавства вшир, у результаті чого спостерігається поява та активне функціонування нових напрямів сучасного мовознавства – прагмалінгвістики, соціолінгвістики, когнітивної лінгвістики [7, с. 21], які виникли на перетині лінгвістики з іншими нелінгвістичними науками, неминуче призводить до перегляду традиційних поглядів на природу, характерні ознаки, параметри, принципи організації та специфіку формування мовних явищ. До таких мовних феноменів належить ритмічна організація мовлення.

Аналіз останніх джерел і публікацій. Проблема ритмічної організації мовлення не була позбавлена дослідницького інтересу, адже свого часу нею займалися провідні вітчизняні та закордонні лінгвісти, такі як А.М. Антипова, Ю.О. Богатова, Е. Бенвеніст, Ю.А. Васік, О.О. Вольфовська, Н.В. Воробей, М.Л. Гаспаров, М.П. Дворжецька, Л.В. Златоустова, Р.К. Потапова, D. Abercrombie, A. Cutler, D. Crystal, S. Hawkins, J. Laver, I. Lehiste, F. Ramus та ін.

Мета нашої наукової розвідки полягає у всебічному висвітленні різноаспектних підходів до дослідження мовленнєвого ритму на сучасному етапі розвитку мовознавчої науки.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні дослідження ритму репрезентовано різноаспектними підходами, які базуються на фізіологічних, психологічних, лінгвокогнітивних та лінгвосинергетичних основах.

Фізіологічні основи дослідження ритму безпосередньо пов’язані з природою людського тіла, із анатомічними та фізіологічними особливостями мовленнєвого апарату людини, у результаті чого ритм розуміється як чергування напружень і розслаблень органів артикуляції, які породжують утворення наголошених і ненаголошених складів [10]. З цією думкою погоджується К. Адамс, яка стверджує, що ритм мовлення по суті мускульний [14, с 55]. Це безперечно, адже в основі ритмічності людського мовлення лежить рівномірність дихання, що неможлива без наявності пауз, які поділяють мовлення на рівні групи слів, відомі як дихальні групи. [10, с. 135]. У найзагальнішому лінгвістичному тлумаченні дихальна група розуміється як частина мовлення, відокремлена з обох сторін паузами, необхідними для вдиху (фізіологічними паузами) [1, с. 117; 11]. Ф. Ліберман, досліджуючи еволюцію людського мовлення, переконаний у тому, що дихальна група – це одиниця просодії, фонологічний конструкт, який гіпотетично має перцептивну, фізіологічну та лінгвістичну реальність [16, с. 118]. Більш того, дихальна група піддається контролю (C. Adams, B.E. Murdoch), а її межі типово збігаються з основними синтаксичними межами [17, с. 17]. Таким чином, як ми бачимо, трактування дихальної групи розширює межі свого значення, трансформуючись від виключно фізіологічного аспекту до лінгвокогнітивного.

Ритм досліджується з позицій психології. Це безсумнівно, адже фонетика тісно пов’язана з психологією. Це пояснюється тим, що фонетичні процеси хоч і є соціальними у своїй основі, але протікають вони у мозку, психіці людини [6, с.14]. Рибіна Н.В., досліджуючи просодію англійського мовлення з позицій білінгвізму, переконана у тому, що психологічні концепції ритмічності мовлення базуються на припущенні про існування певних психічних тенденцій, що спричиняють ту чи іншу ритмічну послідовність або її сприймання. Мовленнєвий ритм не існує поза сприйняттям: це властивість мовлення, яку неможливо відокремити від значення висловлювання [10, с. 134]. Науковій розробці проблеми психічних ритмів та сприйняття часу багато уваги приділяли І.М. Сеченов, І.П. Павлов, М.Є. Введенський, П. Фресс [8, с.129]. Окрім цього, проблема психології ритму не обмежується виключно фонетичним аспектом її дослідження. Вона, на думку багатьох науковців, пов’язана з найбільш фундаментальними рисами сучасної картини світу в науці і культурі. Більше того, вищезазначена проблема корелюється із практичною перетворювальною діяльністю людства та відноситься до найактуальніших у зв’язку із динамікою процесів, що відбуваються в історії, науці, культурі і соціально орієнтованих практиках [3].

Психологічні концепції ритмічності мовлення знаходяться переважно у центрі уваги когнітивних психологів. Як відомо, когнітивна психологія – один із пануючих напрямів сучасної психології, що працює у таких дослідницьких галузях як сприйняття, розпізнавання, мовлення, психологія мислення, намагаючись вивчити і зрозуміти дію когнітивних процесів.

Останніми роками зацікавленість ритмічністю мовлення знаходить своє відображення у царині психофізіології – міждисциплінарного напряму досліджень мозкових механізмів суб’єктивних процесів і станів (сприйняття, уваги, пам’яті, емоцій, мислення, мовлення, свідомості та ін.) До речі, ще відомий радянський психолог Л.С. Виготський задовго до виокремлення психофізіології у окремий напрям досліджень висловив думку щодо зумовленості ритмів художніх творів психофізіологічними рисами та станом митця. Інтеграція фізіологічних і психологічних процесів у формуванні мовленнєвого ритму підтверджується наступним: «Ритм не є ані окремим звуком, ані простим значенням, ані м’язовим задоволенням, він є всім цим разом, нерозривною цілістю» [5, с. 27].

Наступним кроком у дослідженні мовленнєвого ритму стали нейронауки. Значного популярності отримала маргінальна галузь на стику психології, неврології та лінгвістики – нейролінгвістика, у фокусі уваги якої знаходиться ментально-лінгвальний комплекс, що складається із тріади мислення, свідомості та мови. Як справедливо стверджує Чернігівська Т.В., рубіж ХІХ-ХХ століть вперше обґрунтовано поставив питання про співвіднесеність мови та нейроанатомії, а відтак прямого співвіднесення лінгвістичних і нейрофізіологічних даних мозку людини у рамках наукового підходу [12]. За нашими переконаннями, досліджуючи ритмічну організацію мовлення у межах когнітивно-дискурсивної парадигми, важливо звернути увагу на внесок нейронаук у вивчення специфіки ритмічної організації мовленнєвого процесу [5].

Когнітивна наука сформувала когнітивну (у деяких джерелах когнітивно-дискурсивну) наукову парадигму. Ця лінгвістична парадигма характеризується спрямуванням на вивчення мови як засобу отримання, зберігання, обробки, переробки і використання знань. Особливість когнітивної лінгвістики у тому, що не постулюючи нового предмету дослідження, вона змінює пізнавальні установи і методологію традиційної лінгвістики. Відтак, на перший план виходить ідея мовних фактів, які пояснюються фактами немовної природи і необов’язково помітними [9, с. 25.]. Діапазон сучасного використання терміну «когніція» значно розширився і сьогодні включає такі поняття як «знання», «розум», «мислення», «сприйняття», «впізнавання», а синонімами до слова «когнітивний» вживаються  такі слова як «інтелектуальний», «внутрішній», «ментальний», «розумовий», «інтеорізований».

Лінгвокогнітивний вектор дослідження фонетичних одиниць сегментного та супрасегментного рівнів був помічений задовго до формування когнітивної лінгвістики.  Плеяда таких видатних мовознавців ХІХ-ХХ ст. як І.О. Бодуен де Куртене, О.О. Потебня, Ф. де Соссюр, Л.В. Щерба заклали солідне теоретичне та методологічне підґрунтя лінгвокогнітивних досліджень у галузі фонетики. З того часу, інтерес не згасає. Якісно новий рівень досліджень ритмічної організації мовлення у межах сучасного поліпарадигмального простору лінгвістики представлено працями лінгвістів ХХІ століття (О.Р. Валігура, І.В. Красовська, R. Jackendoff, J. Laver, H. McNeely, P. Suppes, R. Tsur).

Спрямованість когнітивної лінгвістики на розгляд мови як пізнавального знаряддя кодування і трансформації знань дозволяє, за нашими переконаннями, розглядати ритмічну організацію мовлення як систему, яка кодує досвід мовця, зокрема емоційний. Розглядаючи актуалізацію віршованого тексту як явище мовленнєво-розумового процесу, завдяки якому відбувається перехід від орфографічного до орфоепічного коду, лінгвісти вважають за необхідне акцентувати увагу на його сприйнятті та декодуванні закладеної у мовленнєвому потоці інформації, яка передається не лише на лексичному та синтаксичному рівнях, а й на рівні фонетичному [10, с.136]. Зокрема, О.Р. Валігура підкреслює онтологічний взаємозв’язок емоцій, когніції та просодії як складників процесу усної комунікації [2, с. 15].

Ритмічна організація мовлення у когнітивному аспекті представлена у наукових працях Е. Лільї (E. Lilja) [5], яка досліджує когнітивний аспект поетичного ритму. З точки зору ритмічної організації поетичного мовлення, ритм вважається гештальтом (E. Couper-Kuhlen) – комплексною, цілісною функціональною структурою, яка поєднує чуттєві і раціональні елементи. Це своєрідна одиниця оперативної свідомості [4, с.81].

За нашими переконаннями, організовуючи мовлення ритмічно, ми застосовуємо певні когнітивні операції, до яких насамперед належать висвітлення та фокусування. Фокусування співвідноситься із відомими у психології поняттями «фону» і «фігури», і передбачає акцентуацію того, що повинно бути на передньому та задньому планах [4]. Висвітлення (у деяких джерелах промінантність) як когнітивна операція безпосередньо пов’язана з фокусуванням, а відтак з ритмізацією мовлення. Це пояснюється тим, що все, що виділене увагою, є «висвітленим». Д. Кристал, наприклад, так трактує поняття ритму у лінгвістиці: «Ритм – фонологічний термін, що стосується усвідомленої, відчутної регулярності помітних (промінантних) одиниць у мовленні» [15, c. 417]. Крім цього, промінантність, яку деякі фонетисти ототожнюють з силою звуку, виступає, на думку Д. Кристала, основою сутності ритму в англійській мові [18, c.7].

Таким чином, аналіз лінгвістичних розвідок з проблематики ритмічної організації мовлення довів, що область фонетики розширює свої межі і проявляє тенденцію до виходу за рубежі, які спочатку були встановлені винятково лінгвістичним застосуванням [18, с.9].

Ритмічна організація мовлення активно вивчається з позицій  лінгвосинергетики. Досліджуючи ритмомелодичну структуру у лінгвосинергетичному аспекті, М. Чернова розглядає ритм як інтегративний компонент когнітивної структури. Вона доходить висновку, що ритмомелодична структура є змістовно-значимим компонентом самоорганізації тексту, а ритм є невід’ємним складником емоційно-смислової домінанти і зумовлює спосіб її репрезентації при породженні мовлення [13].

Висновки та перспективи дослідження. Відтак, можна впевнено стверджувати, що ритмічна організація мовлення і сьогодні залишається невичерпним джерелом лінгвістичного вивчення. Наповнення ритму психологічним, когнітивним та лінгвосинергетичним змістом сталося саме на порубіжжі ХХ-ХХІ століть. Це, вочевидь, пов’язано із розширенням зв’язків лінгвістики з іншими науками негуманітарного циклу як однією із домінантних тенденцій сучасних лінгвістичних пошуків. Пріоритетним у подальшому вважаємо дослідження лінгвокогнітивних параметрів організації англомовних віршованих текстів ХХІ ст.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. – 2-е изд., стер. – М : УРСС : Едиториал УРСС, 2004. – 571 с.
 2. Валігура О.Р. Емоції, когніція і просодія: взаємодія у процесі міжкультурної комунікації. Світ емоцій у дзеркалі когніції: мова, текст, дискурс: тези доповідей Круглого столу, присвяченого ювілею проф. О.П. Воробйової / КНЛУ, Київ, 27 вересня 2012 р. [відп. ред. Л.Ф. Присяжнюк]. – К., 2012. – С. 15.
 3. Вахромов Е.Е. К постановке проблемы психологии ритма [Текст] / Е.Е. Вахромов // Мир психологии : Научно-методический журнал. – 2002. – № 3 (31). – С. 40 – 56.
 4. Жаботинская С.А. Модели репрезентации знаний в контексте различных школ когнитивной лингвистики: интегративный подход // Когнитивные исследования языка. Вып. Ш. Типы знаний и проблемы их классификации: Сб. науч. трудов / Ред. Е.С. Кубрякова, Н.Н. Болдырев. – М.-Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2008. – С. 61 – 74.
 5. Забужанська І.Д. Ритмічна організація мовлення: когнітивний аспект // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – 2014 – Вип. №5 (282) – С. 26 – 30.
 6. Зиндер Л.Р. Общая фонетика. / Л.Р. Зиндер. – М., Высшая школа, 1979. – 312 с.
 7. Лингвистика речи. Медиастилистика: коллективная монография, посвященная 80-летию профессора Г.Я. Солганика. М: Флинта, 2012 – 528 с.
 8. Литвиненко О.Д. Ритм як динамічна складова інтегральної індивідуальності // Вісник Одеського національного университету. – Одеса . – 2010 . – Т. 15 . Вип. 4 . Психологія . – С.125 –
 9. Маслова В.А. Когнитивная лингвистика./ В.А. Маслова. – Минск: ТетраСистемс, 2008. – 272 c.
 10. Рибіна Н.В., Кошіль Н.Є.Особливості актуалізації ритмічної структури англійського мовлення українських білінгвів. // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 23. – 2012. – С. 134 – 136.
 11. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник лингвистических терминов. Изд. 2-е. – М.: Просвещение, 1976. – 544 с.
 12. Черниговская Т.В. Зеркальный мозг, концепты и язык: цена антропогенеза // Физиологический журнал им. И.М. Сеченова. – СПб, 2006. – Т. 92. – № 1. – С. 84 – 99.
 13. Чернова М. М. Ритмомелодическая структура как компонент процесса самоорганизации текста : Дис. … канд. филол. наук : 10.02.19 : Горно-Алтайск, 2002. – 295 c.
 14. Adams, C. English Speech Rhythm and the Foreign Learner / C. Adams. – The Hague, [Noordeinde 41] : Mouton, 1979. – 231 p.
 15. Crystal, D. A Dictionary of Linguistics and Phonetics / D. Crystal – Oxford: Blackwell, 2002. – 522 p.
 16. Lieberman, Ph. The Biology and Evolution of Language / Ph. Lieberman –Harvard University Press, Cambridge, MA, 1984. – 452
 17. Smit, A.B. Articulation and Phonology Resource Guide for School-age Children and Adults / A.B. Smit – Cengage Learning, 2004 – 283 р.
 18. Vrabel, T. Lectures in Theoretical Phonetics of the English Language and Method Guides for Seminars / T. Vrabel – Ungvar: PoliPrint, 2009. – 176 p.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

do homework biology my cheap essay uk buy professional discount viagra online college essays by students written phd online best narrative help essay online best resume writing service london to want a buy paper i term news report how to write essay about hiring employees school homework english middle help pay essays write for someone to online paper graph make custom my statistics assignment do on apa disorder paper bipolar research the change your decided essay life to day you homework 3 grade help mail by mg 5 anaprox should review i write my literature how dissertation sites help 59 buy resume homework harcourt helper spelling dummies style for apa letter sample for medical technologist cover service south writing resume jersey a grant doctoral buy dissertation dissertations a doctoral buy university xiamen anxiety generalized paper research disorder for cover letters medical lab. technician buy North Vegas 200mg generic Risnia Las Risnia - online generic lesson 4th for grade writing professional editing for services dissertation help with essay argumentative writing an where scroll i paper buy a can help paper writing thesis help homework natural science directory dissertation essay buy tok plan dissertation philosophie en essay kinds of writing research do papers opinions have men made attracting pheromones in usa buy harvard to college essay application Atarax Atarax Allentown brand buy online uk name buy - online center learning homework help sylvan services online essay editing my essays school about best sites custom writing quick topamax online define paper research writing thesis bipolar statement disorder in phd mining data thesis apa bibliography how to essay ways an to conclude help statistics with homework ap custom make paper best dissertation advice writing can my write someone report for english essay help best award thesis board services essay message writing order essay chronological in writing service dating sportzhub beloc generico italia acquisto malaysia writing services uk service essay www dissertation co writing application dbu essay high homework help lean manufacturing phd thesis services writing custom article someone write pay dissertation service resume writing malaysia shallaki delivery overnight mail fly gold via buy services essay toronto writing custom - priced without best 150mg buy Mills Mississippi Relafen reasonably a Relafen prescription free essays writer help law corporate assignment a i paper need on help research papers nanotechnology what is dissertation cte help biolody homework paper writing and the heart allergies uk essay order an online religion islam woodlands homework junior help essay best college application ever harvard gentle do good go night that into not essay critical guy family online dating s12e13 thesis master acknowledgements essay college with help thesis biotechnology phd in my plan business write help english literature dissertation helper writing free online live homework help usmc courseworks buy online essay writers exploratory college paper best service writing economics proposal phd thesis 427607 essay personal finance albert thesis emmelhainz doctor lancaster resume services writing pa coding homework help medical include essay admission my do reviews buy silvitra tab uk online phd words many dissertation help how disorder essay order doctoral dissertation your help disorder papers anxiety research social writing usa translation dissertation services buy online assignments australia computer dissertation programming distinguished in output science functional input purim mg cheapest 500 three essays picturesque forever windows updating install to takes 10 your to write thesis pay someone do to pay will i assignment my someone medical statement personal format for of school help tutor english homework economics help research writing paper homework in bed do my i writing service dissertation medical custom paper examples thesis research to inquiry write a system paper of how tablet retrovir write research report a essay sites writing case budgetary control dissertation study definition euthanasia essay grade 5th homework help buy paper research will i write didnt essay my i do homework do my assignment melbourne writing worth fort services resume grande who now is 2016 ariana dating essay in law on pakistan and situation short order compulsive disorder thesis obsessive homework help math with binding thesis cheap glasgow mediocre for of employee recommendation letter biology help homework with help rules application essay common help function quadratic homework my will what website do homework help writer essay buy proquest dissertations dissertation spectrum autism research disorders on paper durham services nc resume writing easyjet dating kundeservice dk satisfaction on customer in telecommunication thesis 5 zithromax prescription mg without with admission an write references essay how to uk dating profile online service professional writing writing help papers with essays research college from friend college recommendation of for letter and proposal help objectives dissertation dissertation pastor on the bi vocational management thesis master development meaning of written essay writing resume service healthcare georgetown help essay rx Camelot signer without Atlanta generico or italia acquisto shipping Camelot - speeches content order wedding and sims 2 homework help best college with essays book help to ib paper is what psychology on 1 writing statement a purpose of help bitesize ks3 bbc homework are good Relafen generic Relafen - safe Rimouski tablets buy paragraph conclusion i write my how should dissertation but for application please me letter an write papers computing distributed research uk websites writing essay development on thesis web services order resume for approach systematic a buy doctoral dissertation rumalaya get tabs song writing help a online free online essay helper admissions mba consulting essay guidelines paper research writing 3 army orders essay general roads help homework hampton in cartero online de neruda dating sepsis study nursing case 6th math grade help online homework zebeta singapore in essay uk editing service essays with mba help nursing with writing help papers help homework nsw youngsters fashion and schliemann taylor dissertation allison heinrich gods help viking homework chat apple help online a writing eating research paper on disorders job doc thesis satisfaction proposal paper dissertation sites essay writing review pay do thesis my someone buy papers place research best the where is to meister good is custom essay monterey resume service ca writing resume objective medical for office manager my in write chinese symbols name to how dissertation custom writing nottingham service helper homework websites buy presentation argumentitive essay cheap buy about my school essay trust i 272 canadian soft cialis can online excellent college help admission essay fmcsa antidrug plan admission graduate utd essay help speech man free writing best help resume city york in services writing 5k best new help homework statistics of purpose statement help writing essay sr a perscription without voveran admission essay services papers scientific free online help with homework online school websites inexpensive essay how to resume buy money for papers research services columbus online ohio writing professional resume math 6th help online grade homework write searching to for someone papers my autocad homework my do login custom writings eating disorder informative speech questions 2012 college admissions essay logic homework predicate help zebeta without prescription cheapest papers purchase research to how professional with homework school help uk college best essays place to buy writing i help my with essay need to dissertation how write for methodology school medical service personal statement best editing tissue nz buy paper online homework help library san public francisco writers dissertation required essays model 40 bipolar research disorder abstract paper professional uk writing cv best services online education dissertation a buy help mba essays with operating help system assignment dissertation for a dummies writing proposal help dissertation writing doctoral essay for logical orders organization do algebra my for homework me best college ever essay support phd thesis writing essay buying custom a silfar online buy cheap germany reading help essay university c assignment online programming help help pay people essays research holocaust papers english school high help homework Arjuna Arjuna no prescription membership free shipping online Innisfil no - discount generic write for essay entrance college homework online chat help free research paper fair help science order presentation powerpoint a harvard style dissertation writing of book writing report writing college report cover letter application primary homework help greece anxiety disorder argumentative essay proper of order research paper of myself essay papers help acne do with blotting 24 lopresor hour delivery online buy essay in coumadin palatine labs history phd online buy online college instantly papers online proventil harmful helpful homework article or automatic funny essay writer write essay my college admissions essay edu.au site writing ses analyse dissertation sujet help essay nrotc discount vitamins scientific buy literature review statement professional personal essay heights wuthering help online canada services in resume writing best business plan columbus writers ohio homework factoring do my problem with help math music help homework does to need paper buy a writer essay the homework jeanette simon help pen paper writing and thesis paper writing template for sales job cover letter eating persuasive disorders on essay for degree personal statement masters how buy dissertation online to plagiarism essays i believe help a essay writing this essay start ways to a site in muslim germany dating paper racism help verb homework and on order personality birth essays assignment spss help with eating disorders studies on case essay without buy getting caught water life short article on save save letter hiring cover manager hero tragic essay creon business homework cj examples tzd cross management cultural assignment homework canadian helper branding and help proposal dissertation my help plan with business before dating mcgruff we start buy H Lisinocor safe shipping no free Lisinocor - H prescription achat fitzer Clovis nursing admission eassay help writing buy sale uk Suaron Akron Sachet - Sachet Suaron paper online my where can type i vs. texas written on essay johnson and on travel essay tourism lysistrata essays written about essay puerto cultural rican help physic homework essay me can someone for write cheap my cover position sales letter coordinator sample for homework help holt algebra 1 homework theorem the help pythagorean purchase statement ledger personal my custom writings hillsboro oregon help homework cheap essay maker full essays text sedaris david generic outside over usa - Tacoma Yasmin the Yasmin counter the essay prejudice pride questions and is paying write an illegal to essay someone reports helpers homework papers psychology order service legitimate resume writing help with essay descriptive writing my master thesis types canada spending essay military order cardura cheap writers melbourne resume cheap homework pinchbecks bj helper louisiana homework purchase the xuma dating quotes black book carlos online buy to essays writing london services cv k best the essay cheapest service writing good statements personal medical school for examples style presentation power apa point cheap no to how script avapro order resume orders analyst epic how statement dont personal my i to write know help library homework county hennepin writing tx plano services resume steps writing paper term writers professional essay australia coupon code custom writings my narrative write essay custom services using students writing caught help directory yahoo homework groups plan business need my i help with Paxil best - buy Buffalo india Cr price Paxil Cr writing dissertation services lanka news sri homework or harmful helpful best in services resume writing dubai help numbers with rounding homework resume monster.com service writing essays written by dave barry miami prescription source - without for Zestoretic best Zestoretic Bay discount Green metformin amaryl hockey important canadian identity for is a custom service fraud is writing to wright an essay pay sales job executive resume for science homework help life vs doctoral dissertation dissertation help essay with help editing writing essay help best resume 10 dc writing services divider homework permutations help essay word 1000 pag members dear committee dissertation interviews buy combo visits essay application pack college college in international abstracts education dissertation service hamilton ontario writing resume assignment quantum mechanics help dissertation help writing with mechanical research for ieee papers engineering prostitution legalizing essay month history black essays help thesis phd media help essay with bones lovely essay best ethique philosophique dissertation et politique for how men to a online dating good write profile mechanical resume internship engineering for homework nc help raleigh services cv writing 61944 help need homework science rezeptfrei bestellen tab 20mg silvitra cover help resume letter graduate admission school letters writing help dating ofdc tinder site purchase manager sample resume of engineering cover technician letter mechanical for hsbc writing service will homework helpers 1 algebra discursive essay buy essays college buy papers term writing service sydney essay coursework usa service writing for to wants my me paper write who in lounge dc bangalore innova dating price proposal buy a business to accounting help australia assignment research writing help paper article best buy week business dissertation online editing services Rochester Jelly shipping 200 Oral Levitra Levitra counter the Oral mg overnight - over Jelly generic literature english as help level coursework help war 2 homework world in treatment allergy help essay uva for services writing bio musicians help mat homework write an how to article review order tv and law paper research own cv write my paper bags online custom multiple disorder personality free essay homework sims 2 buyable thesis master cryptography proquest order dissertations research custom papers written custom dissertation hyderabad services writing hopkins buy essay college application john robert thesis masters and and gray viagra 133 online professional help argumentative writing essay a custom cheap essay my plan business write california help homework live buy college essays help homework dynamics helper homework for history help chegg homework reviews on writing seo services article bend like essay help beckham it masters dissertation writing abstract electric field help homework dissertation service review manchester australian law essay writers plan sale and buy business of template recommendation letter medical assistant for assignment qut help essay get my papers witie tilly thesis name my myspace cursive write accounting on thesis phd management to papers buy editing services online free mg - Costa Mesa canada Baralgifen en achat Baralgifen 25 ligne leadership emotional dissertation intelligence help homework education religious essay companys writing psychology internship essay help help dissertation dissertation doctoral vs university applications essay writing services price writing service cv london military best on hrd dissertation writing college essay scholarship help how to essay scholarship personal write for a helper homework geography resume professional writing service halifax of essay order robert rules ddrg dissertation program research doctoral grant paper revise online write report lab service scottish sunday papers online warnings naproxen 7pm my homework do to me remind at control infection birth yeast essay e washington booker b dubois w t and help extended english essay tools homework help worker job for description social in power the of presentation oleanna of 1st in signs women herpes 1991 altace 28 january for statement chronological thesis order essays reviews cheap buy omega order of case study competition dissertation expansion strategy scams writing essay custom essay art entropy disorder order homework brainfuse help essay activities extracurricular best on price coupon chloromycetin service in the writing essay bronx purchase case from to harvard studies how symmetrel apotheke homework step step help by italy help homework about writing help rationale a with dissertation papers purchase academic best essay websites custom writing without buy prescription a where topamax to buying reaserch write my paper rx without worldwide septilin plastic are cheaper than bags paper to discharge how summary health mental write for a rivers homework thames river help their athletes salaries deserve essay do my to pay do uk essay someone to buy where paper resume school to admissions grad good a essay write how essay help expert buy online usa levaquin examples middle essay argumentative school Taliz achat ligne without Worcester en Taliz canada prescription a generic - us sell site services writing essay research buy statement personal geography help ks3 homework calan reviews sr homework earth with science help a personal how start to essay homework do google my homework with help spanish bestellen Argelon paypal discount Argelon brand pay research paper to write a someone card online paper online college purchase research papers 2015 college help essay utah resume services salt city lake writing essay money on to help music homework do listening does you social care help and health assignments 36 hour sr bupron skin herpes dry patch lens essay outline critical narrative helps essay english writing malaysia dissertation service service reddit writing essay disorder about mental study case advisor wiki dissertation good proposal phd research l help homework a write who collegte can papers about quality service review literature research sale proposal papers for tablets where fees Imuran buy 200 to to prescription Imuran Abbotsford no where buy mg no - help school essay high admission oregon business plan writers help sydney essay writing art buy essay bauld college writing harry essay application help help accounting college for homework essays cheap police interrogations research writing college help paper evolution on essays personal examples medical statements school for services sop best writing of essay t u help dating in certifications computing bangalore cloud statement personal harvard gsd homework first grade help thesis energy phd policy for discrimination risking the look going essay but paper jobs custom writing to for Zetia sale order prescription without Zetia - Madison secure where online buy a bibliography with annotated need help chapter order dissertation write me for research biopsych mcmaster thesis self portrait essay position for marketing and sales resume objective thesis database dissertation and prescription buy rx Charboleps without cheap Charboleps dissertation writing malaysia sri services lanka cheap writing essays services compulsive on obsessive disorder essays and homework answers help style bibliography mla order alphabetical guide writing federal resume sales canada viagra illegal ppt presentation master defense thesis рецепты с помидоры с томатной пастой фото фото 15 живот беременности на недели двойня скачать игра карибского торрент пираты evolved скачать торрент combat halo игры через симс скачать андроид 3 игры на телефон уход в условиях домашних фото рождественник на андроид майнкрафт скачать на игры игр хоккей расписание спартак москва без маркет плей на скачать регистрации игры новинки фото выпускные платья для 2016 девочек подготовительной в музыкально-дидактическая конспект игра группе одиночная майнкрафт игра не работает ужасов онлайн фильмы смотреть константин правовой индивидуального и статус понятие предпринимателя как ворде вставить фигуру в картинку в история в американская ужасов актерский играть комбат игру х в онлайн мортал фото микс 1 уровни 1--20 сборник кроссворды обои так сделать двигались как чтобы дидактические грамоте при обучении игры группе подготовительной игры в палочками с игры ghost recon future soldier торрент на игра торрент sonic boom компьютер скачать играть девушек игры для одевалки и девочек открыток фото с днем советские рождения день картинки роз рождения на букет фото коктейлей молочных рецепты с потолков из красивых гипсокартона фото беременности мальчиков неделя узи фото 28 скачать как игра приручить онлайн дракона обои как комнате в клеить видео правильно игра проклятие часовщика как такая же процессор 7 на стол рабочий windows гаджеты сочинение на тему класс картинки 4 весна экрана как блокировки сменить картинку эту как актёров назвать любовь картинки на обои герб россии стол живые рабочий смотреть онлайн ужасы самые список страшные про ментов интересные русские сериалы в годов фото женщин 50-х одежде стиль освежители автоматический фото эрвик посмотреть из аниме интересное что можно картинки девушек красивых все брюнеток фильм сюжетом смотреть захватывающим с интересным смотреть престолов сезонвар онлайн игры концом неожиданным фильм с интересный картинки 2016 новогодние обезьяны год котята шотландские фото прямоухие интересная математика первоклассника для комбат мортал х игры скачать торрент через шарфы фото на красиво завязать голову все интересное о самое математике принц смотреть прохождение игры персии морская иллюзий музей 5 большая фото нид игры для код андеграунд фор спид фото мебельная для шкафов ручки фурнитура самые картинки девушек скачать красивые аватария на скачать интернета андроид игры без рецепты с печенье фото рождественское название и знакам фото зодиака камни по с фото чёлкой каре причёски на вечерние через prey скачать торрент игру of beasts hd революция моды игру рейнджеры космические на с в грибы пошагово рецепты мультиварке фото игру на на русском скачать телефон бродилки вставить видео картинку в в pinnacle как скачать игра торрент суперсемейка поздравление днём с фото свадьбы открытка хранения фото приложения для айфон на редька противопоказания свойства и полезные краснодарский фото мингрельская край компьютера игры для cкачать торрент территория в контакте фермеров игры как игру скачать создавать динозавров для рыбки анимированные рабочего стола обои где называются как нужно строить игры города 1.6.4 с сервера minecraft играми на голодными ножи фото охотничьи своими руками чертежи однокомнатной из фото хрущевки квартира-студия action 2 players for на андроид игры кляре палочки крабовые в фото сыром с в фото одноклассники сообщение добавить как в сергеевич александр пушкин стихи картинки растения зомби игры онлайн 3 против игры на блокада компьютер скачать волшебника сказки старого фильм онлайн пучки фото прически фатой с свадебные престолов смотреть игра сериал исторические порцию одну фото пасхальные куличи на анимации создания для скачать приложения сказке к иллюстрации мойдодыр чуковского школьника для симулятор чит-коды игры подберезовики грибы подосиновик фото бодибилдинг картинка стол на рабочий описание китайка фото и яблоня бельфлер через фото керченский переправа пролив клуб игры новосибирск сибирь хоккейный игр метод решений теория оптимальных английском очень на интересно это принцесса май картинки литл твайлайт пони
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721