ПОЛІВЕКТОРНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВЛЕННЄВОГО РИТМУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 801.613.

І.Д. Забужанська

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

ПОЛІВЕКТОРНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВЛЕННЄВОГО РИТМУ 

Статтю присвячено актуальній проблемі дослідження мовленнєвого ритму. У статті виокремлено та обґрунтовано пріоритетні напрямки дослідження ритмічної організації мовлення у світлі когнітивно-дискурсивної парадигми.

Ключові слова: ритмічна організація мовлення, дихальна група, лінгвокогнітивний, когнітивна операція.

Статья посвящена актуальной проблеме исследования речевого ритма. В статье выделены и обоснованы приоритетные направления исследования ритмической организации речи в свете когнитивно-дискурсивной парадигмы.

Ключевые слова: ритмическая организация речи, дыхательная группа, лингвокогнитивный, когнитивная операция.

The article is devoted to the problem of the study of speech rhythm. The priorities for the research of rhythmic organization of speech in the light of cognitive-discursive paradigm have been defined and substantiated.

Keywords: rhythmic organization of speech, breath group, linguo-cognitive, cognitive operation.

Постановка проблеми. Розвиток мовознавства вшир, у результаті чого спостерігається поява та активне функціонування нових напрямів сучасного мовознавства – прагмалінгвістики, соціолінгвістики, когнітивної лінгвістики [7, с. 21], які виникли на перетині лінгвістики з іншими нелінгвістичними науками, неминуче призводить до перегляду традиційних поглядів на природу, характерні ознаки, параметри, принципи організації та специфіку формування мовних явищ. До таких мовних феноменів належить ритмічна організація мовлення.

Аналіз останніх джерел і публікацій. Проблема ритмічної організації мовлення не була позбавлена дослідницького інтересу, адже свого часу нею займалися провідні вітчизняні та закордонні лінгвісти, такі як А.М. Антипова, Ю.О. Богатова, Е. Бенвеніст, Ю.А. Васік, О.О. Вольфовська, Н.В. Воробей, М.Л. Гаспаров, М.П. Дворжецька, Л.В. Златоустова, Р.К. Потапова, D. Abercrombie, A. Cutler, D. Crystal, S. Hawkins, J. Laver, I. Lehiste, F. Ramus та ін.

Мета нашої наукової розвідки полягає у всебічному висвітленні різноаспектних підходів до дослідження мовленнєвого ритму на сучасному етапі розвитку мовознавчої науки.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні дослідження ритму репрезентовано різноаспектними підходами, які базуються на фізіологічних, психологічних, лінгвокогнітивних та лінгвосинергетичних основах.

Фізіологічні основи дослідження ритму безпосередньо пов’язані з природою людського тіла, із анатомічними та фізіологічними особливостями мовленнєвого апарату людини, у результаті чого ритм розуміється як чергування напружень і розслаблень органів артикуляції, які породжують утворення наголошених і ненаголошених складів [10]. З цією думкою погоджується К. Адамс, яка стверджує, що ритм мовлення по суті мускульний [14, с 55]. Це безперечно, адже в основі ритмічності людського мовлення лежить рівномірність дихання, що неможлива без наявності пауз, які поділяють мовлення на рівні групи слів, відомі як дихальні групи. [10, с. 135]. У найзагальнішому лінгвістичному тлумаченні дихальна група розуміється як частина мовлення, відокремлена з обох сторін паузами, необхідними для вдиху (фізіологічними паузами) [1, с. 117; 11]. Ф. Ліберман, досліджуючи еволюцію людського мовлення, переконаний у тому, що дихальна група – це одиниця просодії, фонологічний конструкт, який гіпотетично має перцептивну, фізіологічну та лінгвістичну реальність [16, с. 118]. Більш того, дихальна група піддається контролю (C. Adams, B.E. Murdoch), а її межі типово збігаються з основними синтаксичними межами [17, с. 17]. Таким чином, як ми бачимо, трактування дихальної групи розширює межі свого значення, трансформуючись від виключно фізіологічного аспекту до лінгвокогнітивного.

Ритм досліджується з позицій психології. Це безсумнівно, адже фонетика тісно пов’язана з психологією. Це пояснюється тим, що фонетичні процеси хоч і є соціальними у своїй основі, але протікають вони у мозку, психіці людини [6, с.14]. Рибіна Н.В., досліджуючи просодію англійського мовлення з позицій білінгвізму, переконана у тому, що психологічні концепції ритмічності мовлення базуються на припущенні про існування певних психічних тенденцій, що спричиняють ту чи іншу ритмічну послідовність або її сприймання. Мовленнєвий ритм не існує поза сприйняттям: це властивість мовлення, яку неможливо відокремити від значення висловлювання [10, с. 134]. Науковій розробці проблеми психічних ритмів та сприйняття часу багато уваги приділяли І.М. Сеченов, І.П. Павлов, М.Є. Введенський, П. Фресс [8, с.129]. Окрім цього, проблема психології ритму не обмежується виключно фонетичним аспектом її дослідження. Вона, на думку багатьох науковців, пов’язана з найбільш фундаментальними рисами сучасної картини світу в науці і культурі. Більше того, вищезазначена проблема корелюється із практичною перетворювальною діяльністю людства та відноситься до найактуальніших у зв’язку із динамікою процесів, що відбуваються в історії, науці, культурі і соціально орієнтованих практиках [3].

Психологічні концепції ритмічності мовлення знаходяться переважно у центрі уваги когнітивних психологів. Як відомо, когнітивна психологія – один із пануючих напрямів сучасної психології, що працює у таких дослідницьких галузях як сприйняття, розпізнавання, мовлення, психологія мислення, намагаючись вивчити і зрозуміти дію когнітивних процесів.

Останніми роками зацікавленість ритмічністю мовлення знаходить своє відображення у царині психофізіології – міждисциплінарного напряму досліджень мозкових механізмів суб’єктивних процесів і станів (сприйняття, уваги, пам’яті, емоцій, мислення, мовлення, свідомості та ін.) До речі, ще відомий радянський психолог Л.С. Виготський задовго до виокремлення психофізіології у окремий напрям досліджень висловив думку щодо зумовленості ритмів художніх творів психофізіологічними рисами та станом митця. Інтеграція фізіологічних і психологічних процесів у формуванні мовленнєвого ритму підтверджується наступним: «Ритм не є ані окремим звуком, ані простим значенням, ані м’язовим задоволенням, він є всім цим разом, нерозривною цілістю» [5, с. 27].

Наступним кроком у дослідженні мовленнєвого ритму стали нейронауки. Значного популярності отримала маргінальна галузь на стику психології, неврології та лінгвістики – нейролінгвістика, у фокусі уваги якої знаходиться ментально-лінгвальний комплекс, що складається із тріади мислення, свідомості та мови. Як справедливо стверджує Чернігівська Т.В., рубіж ХІХ-ХХ століть вперше обґрунтовано поставив питання про співвіднесеність мови та нейроанатомії, а відтак прямого співвіднесення лінгвістичних і нейрофізіологічних даних мозку людини у рамках наукового підходу [12]. За нашими переконаннями, досліджуючи ритмічну організацію мовлення у межах когнітивно-дискурсивної парадигми, важливо звернути увагу на внесок нейронаук у вивчення специфіки ритмічної організації мовленнєвого процесу [5].

Когнітивна наука сформувала когнітивну (у деяких джерелах когнітивно-дискурсивну) наукову парадигму. Ця лінгвістична парадигма характеризується спрямуванням на вивчення мови як засобу отримання, зберігання, обробки, переробки і використання знань. Особливість когнітивної лінгвістики у тому, що не постулюючи нового предмету дослідження, вона змінює пізнавальні установи і методологію традиційної лінгвістики. Відтак, на перший план виходить ідея мовних фактів, які пояснюються фактами немовної природи і необов’язково помітними [9, с. 25.]. Діапазон сучасного використання терміну «когніція» значно розширився і сьогодні включає такі поняття як «знання», «розум», «мислення», «сприйняття», «впізнавання», а синонімами до слова «когнітивний» вживаються  такі слова як «інтелектуальний», «внутрішній», «ментальний», «розумовий», «інтеорізований».

Лінгвокогнітивний вектор дослідження фонетичних одиниць сегментного та супрасегментного рівнів був помічений задовго до формування когнітивної лінгвістики.  Плеяда таких видатних мовознавців ХІХ-ХХ ст. як І.О. Бодуен де Куртене, О.О. Потебня, Ф. де Соссюр, Л.В. Щерба заклали солідне теоретичне та методологічне підґрунтя лінгвокогнітивних досліджень у галузі фонетики. З того часу, інтерес не згасає. Якісно новий рівень досліджень ритмічної організації мовлення у межах сучасного поліпарадигмального простору лінгвістики представлено працями лінгвістів ХХІ століття (О.Р. Валігура, І.В. Красовська, R. Jackendoff, J. Laver, H. McNeely, P. Suppes, R. Tsur).

Спрямованість когнітивної лінгвістики на розгляд мови як пізнавального знаряддя кодування і трансформації знань дозволяє, за нашими переконаннями, розглядати ритмічну організацію мовлення як систему, яка кодує досвід мовця, зокрема емоційний. Розглядаючи актуалізацію віршованого тексту як явище мовленнєво-розумового процесу, завдяки якому відбувається перехід від орфографічного до орфоепічного коду, лінгвісти вважають за необхідне акцентувати увагу на його сприйнятті та декодуванні закладеної у мовленнєвому потоці інформації, яка передається не лише на лексичному та синтаксичному рівнях, а й на рівні фонетичному [10, с.136]. Зокрема, О.Р. Валігура підкреслює онтологічний взаємозв’язок емоцій, когніції та просодії як складників процесу усної комунікації [2, с. 15].

Ритмічна організація мовлення у когнітивному аспекті представлена у наукових працях Е. Лільї (E. Lilja) [5], яка досліджує когнітивний аспект поетичного ритму. З точки зору ритмічної організації поетичного мовлення, ритм вважається гештальтом (E. Couper-Kuhlen) – комплексною, цілісною функціональною структурою, яка поєднує чуттєві і раціональні елементи. Це своєрідна одиниця оперативної свідомості [4, с.81].

За нашими переконаннями, організовуючи мовлення ритмічно, ми застосовуємо певні когнітивні операції, до яких насамперед належать висвітлення та фокусування. Фокусування співвідноситься із відомими у психології поняттями «фону» і «фігури», і передбачає акцентуацію того, що повинно бути на передньому та задньому планах [4]. Висвітлення (у деяких джерелах промінантність) як когнітивна операція безпосередньо пов’язана з фокусуванням, а відтак з ритмізацією мовлення. Це пояснюється тим, що все, що виділене увагою, є «висвітленим». Д. Кристал, наприклад, так трактує поняття ритму у лінгвістиці: «Ритм – фонологічний термін, що стосується усвідомленої, відчутної регулярності помітних (промінантних) одиниць у мовленні» [15, c. 417]. Крім цього, промінантність, яку деякі фонетисти ототожнюють з силою звуку, виступає, на думку Д. Кристала, основою сутності ритму в англійській мові [18, c.7].

Таким чином, аналіз лінгвістичних розвідок з проблематики ритмічної організації мовлення довів, що область фонетики розширює свої межі і проявляє тенденцію до виходу за рубежі, які спочатку були встановлені винятково лінгвістичним застосуванням [18, с.9].

Ритмічна організація мовлення активно вивчається з позицій  лінгвосинергетики. Досліджуючи ритмомелодичну структуру у лінгвосинергетичному аспекті, М. Чернова розглядає ритм як інтегративний компонент когнітивної структури. Вона доходить висновку, що ритмомелодична структура є змістовно-значимим компонентом самоорганізації тексту, а ритм є невід’ємним складником емоційно-смислової домінанти і зумовлює спосіб її репрезентації при породженні мовлення [13].

Висновки та перспективи дослідження. Відтак, можна впевнено стверджувати, що ритмічна організація мовлення і сьогодні залишається невичерпним джерелом лінгвістичного вивчення. Наповнення ритму психологічним, когнітивним та лінгвосинергетичним змістом сталося саме на порубіжжі ХХ-ХХІ століть. Це, вочевидь, пов’язано із розширенням зв’язків лінгвістики з іншими науками негуманітарного циклу як однією із домінантних тенденцій сучасних лінгвістичних пошуків. Пріоритетним у подальшому вважаємо дослідження лінгвокогнітивних параметрів організації англомовних віршованих текстів ХХІ ст.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. – 2-е изд., стер. – М : УРСС : Едиториал УРСС, 2004. – 571 с.
 2. Валігура О.Р. Емоції, когніція і просодія: взаємодія у процесі міжкультурної комунікації. Світ емоцій у дзеркалі когніції: мова, текст, дискурс: тези доповідей Круглого столу, присвяченого ювілею проф. О.П. Воробйової / КНЛУ, Київ, 27 вересня 2012 р. [відп. ред. Л.Ф. Присяжнюк]. – К., 2012. – С. 15.
 3. Вахромов Е.Е. К постановке проблемы психологии ритма [Текст] / Е.Е. Вахромов // Мир психологии : Научно-методический журнал. – 2002. – № 3 (31). – С. 40 – 56.
 4. Жаботинская С.А. Модели репрезентации знаний в контексте различных школ когнитивной лингвистики: интегративный подход // Когнитивные исследования языка. Вып. Ш. Типы знаний и проблемы их классификации: Сб. науч. трудов / Ред. Е.С. Кубрякова, Н.Н. Болдырев. – М.-Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2008. – С. 61 – 74.
 5. Забужанська І.Д. Ритмічна організація мовлення: когнітивний аспект // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – 2014 – Вип. №5 (282) – С. 26 – 30.
 6. Зиндер Л.Р. Общая фонетика. / Л.Р. Зиндер. – М., Высшая школа, 1979. – 312 с.
 7. Лингвистика речи. Медиастилистика: коллективная монография, посвященная 80-летию профессора Г.Я. Солганика. М: Флинта, 2012 – 528 с.
 8. Литвиненко О.Д. Ритм як динамічна складова інтегральної індивідуальності // Вісник Одеського національного университету. – Одеса . – 2010 . – Т. 15 . Вип. 4 . Психологія . – С.125 –
 9. Маслова В.А. Когнитивная лингвистика./ В.А. Маслова. – Минск: ТетраСистемс, 2008. – 272 c.
 10. Рибіна Н.В., Кошіль Н.Є.Особливості актуалізації ритмічної структури англійського мовлення українських білінгвів. // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 23. – 2012. – С. 134 – 136.
 11. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник лингвистических терминов. Изд. 2-е. – М.: Просвещение, 1976. – 544 с.
 12. Черниговская Т.В. Зеркальный мозг, концепты и язык: цена антропогенеза // Физиологический журнал им. И.М. Сеченова. – СПб, 2006. – Т. 92. – № 1. – С. 84 – 99.
 13. Чернова М. М. Ритмомелодическая структура как компонент процесса самоорганизации текста : Дис. … канд. филол. наук : 10.02.19 : Горно-Алтайск, 2002. – 295 c.
 14. Adams, C. English Speech Rhythm and the Foreign Learner / C. Adams. – The Hague, [Noordeinde 41] : Mouton, 1979. – 231 p.
 15. Crystal, D. A Dictionary of Linguistics and Phonetics / D. Crystal – Oxford: Blackwell, 2002. – 522 p.
 16. Lieberman, Ph. The Biology and Evolution of Language / Ph. Lieberman –Harvard University Press, Cambridge, MA, 1984. – 452
 17. Smit, A.B. Articulation and Phonology Resource Guide for School-age Children and Adults / A.B. Smit – Cengage Learning, 2004 – 283 р.
 18. Vrabel, T. Lectures in Theoretical Phonetics of the English Language and Method Guides for Seminars / T. Vrabel – Ungvar: PoliPrint, 2009. – 176 p.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for do finance me my homework to school against essay unifomr help cliffsnotes homework nz dating review online a essay custom buy american somna-ritz pharmacy free writer essays dissertation work social on tutorials writing resume sample medical office specialist for art digital dissertation write my for me speech essay 2012 questions application college buy help with thesis mythodology and letter cover medical coder biller for writing services essay in homework mg1 help gift cheap wrapping paper homework websites do my dating se la detuvo online nunca musica scotland homework help carolina homework south help collett vitamin line prescription without lisinopril on buy in essay be urdu pakistani pakistani pain bone supplements and d vitamin uk essay online help writing essay fees service business writing service to headlines profiles examples attract dating for style apa academic centre writing help a personality dating type women write song story life my mg500 met 15 actoplus vancouver lexapro buy online resume dominos order essay editing service online employee motivation on proposal dissertation chapter 3 how to dissertation write essay online order diabetes products bulk forum help dissertation college application help essay writing websites lab writing custom report help words essay coursework assistant with help teaching wiki herpesviridae aged with assignments help care homework help economics in overnight custom papers term assistant for letter cover medical resume in weeks dissertation 2 writing indafon sale retard mg for 200 order process 5 essays chapter chronological from online written original scratch essays help research nursing paper i essay where do buy homework math help school high severn river help primary homework essay friend of best help accounting with need assignment buy researh papers help online homework german plan kootenai building county site descriptive essay a purchase holocaust hitler the wistrich robert and essay.doc veno-ritz tablets uk help assignment plagiarism written fre essay a review online literature buy cuiquam latino dating do a long my time homework to takes it me writing help a descriptive essay need i valparin order with an buy can check i how e site gratis dating twoo write a to how restraining order a letter for tonic male sexual discount brand plan deduction costs medicare monthly drug cancer whats for sales buy resume associate best automatic writer generator essay homework order spelling abc dissertation education chronicle higher de achat au famvir roger mckinney bobb demetria dating websites essay homework dr help barnardo precalculus help homework math cv purchase manager you do my homework can writing service cv us jobs prompts a coursework edexcel maths essay level exemplification modified research food genetic essay admission resume for mba objective research buy essays online for papers cheap sale essay do math my homework online geometry help online on essay man questions application the college writing essay custom cover service letter template clinical drugs investigational plan how to plans grading submission dissertation nursing writers best essay mail buy best resume application the service who is writing custom best styles essay learning about classification papers i can online buy rolling cheap where cv write me for my usc phd dissertation daniela baroffio statement personal purchase ledger guerre dissertation sur la fraiche persuasive buy online essay writing cv physician service research eating paper disorders questions dissertation i t my can write essay admission good are editing what services new books buy and cell help molecular biology homework cover for medical coding letter position papers writing service research cheapest custom fractions help division homework for medical sample coding position cover letter psychology paper research on eating disorders admission essay cuny application cover with help job letter for first examples dating message good online with toronto plan business help blackburn tyler ashley dating benson plans boeing f4b free homework electrical circuit help help program assignment essay education pakistan in english plan business purchase for business existing essay mla paypal writing service on written in raisin the sun a essays ovral 100 1103 in essay i should my write what font resume mechanical doc for engineer way graduate admissions your essays write online thesis phd canada a buy to presentation essay college ehrenhaft application help george online juror and cruise 12 men essay bressay noss #8 angry reviews assignment help with with a cv help online hours 8 order paper proquest citation dissertation code custom service discount writing civil comment en dissertation faire droit une elite writing inc services pay someone write i my thesis to can spanish in essays secondary medical school for writing essays to where medication mr trimecor buy buy homework microeconomic help experience office no medical assistant letter for cover with resume monster service good is writing essay school help pharmacy and service writing letter cover professional uk cv speech hire for writers always my do homework purchase real of letter intent for estate visa purim pay best online buy by online professional writing long island resume services without prescriptions urso buy viagra professional payment paypal admission nyu essay for college female discount free sexual tonic delivery shipping no prescription mg online Emcor online Emcor cheapest 5 write essay service tablets Las buy Reosto Reosto Vegas buy mg - to without prescription online 400 brand vimax coffee power name prompts ged essay essay help ged hesi study disorders thyroid case to term paper my pay do graffiti in how do name write my i buy online order dissertation a order abc bibliography annotated management help accounting homework with a without prescription femara generic sell talenttyven dating online essays for pay outline essay theme get help to homework rooms chat on dissertation parts symptomes sans contagieux herpes write to autobiography free my how quest help homework online pythagorean theorem homework the help year order dissertation help homework physic university doing assigment for me resume writing tx online services professional essay india imperialism boston thesis university phd on phd thesis ergonomics me for write help essay порно отец и юная дочь какой средний размер пениса Сольвычегодск лисбиянки фото секс домашнее пользователей порно фото от косой карандашом смерть Картинка с Лостфильм игра престолов 5 сезон 3 порно свингеры фото танки онлайн онлайн играть Игра Фото причесок в греческом стиле может быть Чем полезна аллергия угарные видео игр Сказки катаева и дудочка кувшинчик Картинки бабушки из сказки колобок частные 18 видео фото любят 100 1 игру к Вкакую играть Стритфайтер 4 игра скачать торрент Как сохранить картинку с pdf файла учительницы фото сексуальные секретарши и чай полезен с корицей зелёный Чем Картинка аниме девушка со слезами в обливион Прохождение игры врата сшить на платья себя с фото Как картинок порно 500 гомес селены фото Скачать игру the need for speed 1 порнуха измена жен фото Ремонт на кухне эконом класса фото Национальный парк святые горы фото дворники ока фото Картинки к басни лебедь рак и щука секс фото.молодые ню мамашек молодых фото Видео игра про мишку фредди видео Анекдоты про жену которая не дает кортни картер порно звезда фото Как своей создать игры для сайт подборка домашнего порнофото дамы фото минетчицы в кригер самоучитель игры Лу покер фото женщин за 30 смотреть эротика Кто такой котофей иваныч из сказки эквадор народ фото икра боуфина фото синие волны фото и рецепт фото фруктов из Салаты Запись sony для playstation 2 игр Витрины для торгового центра фото Андрей бондарь муж тумайкиной фото эротическик и порно фотографии квртинки супер извращенные фото девушек пизда принц уильям и кейт миддлтон фото свадьбы Настольные игра ссср морская игры Оториноскоп набором с воронок фото Игра 94 процента уровень 41 ответы фото девушек penthouse Экскурсии в кунгурскую пещеру фото Салат с креветками в авокадо фото фото порно индиски индиа Играть в игру фредди крюгер играть фото попки в отличном качестве Все моды к игре медивал тотал вар обоев шуй цвет Как фен по выбрать в попу вставляет фото домашнее жена овощи игры царей война Расслабляющие обои на рабочий стол ростов дону на классик Рынок фото Смотреть бои в игре world of tanks голой показал истории другу жены эротические фото Не девушки фигура красивая фото плохая спермограмма Ливны прихожую с фото Объединить кухней Северск спеман аналоги Сарафаны для полных женщин фото фото порно актрис компании бразерс Игры на телефон нокиа 2710 скачать Игра lego batman 2 скачать торрент королева игры Фильм и серии 33 34 Игры для мальчиков огонь и вода 8 Игра на андроид сто дверей скачать Смотреть онлайн муравьи фильм ужасы Балкон объединенный с кухней фото Светильники для барной стойки фото рабочий Обои на роз стол лепестки На день рождения подруге с юмором картинки Как сделать цветы оригами кв Комната студия фото м дизайн 20 Платье короткое на новый год фото Смотреть видео приколы 2016 россия фото плешью с Игры полиция и полицейский машины порно фото любительское жена в чулках фото женщины в 39 лет Как выглядят пухлого очка. фото игру Скачать показ мод в торренте три сказка узла Статус что бы поддержать человека картинка красоту Спасибо такую за до фото Звезды после и похудела губки Игры приключение видео боба Ногти дизайн аквариумный все фото весёлой компании Игра фанты для Скачать на java игры на samsung рук старые фото зомби для в тумане Игры андроид Грибок фото на пальцах ногах на Как начинить макароны фаршем фото спорт олимпийских Гиревой на играх Игры онлайн зума дельфин и шарики андроид в скинов майнкрафт Фото на групповое фото нудисток на игры про андроид войны Скачать картинки кормит Труд а портит лень наручниках фото в порно юбки фото прозрачные у генеколога кресле на фото порно ретро в кинотеатре Скачать игру халф лайф эпизод 2 гимнастки фист фото Фильм ужасов 1986 смотреть онлайн игр от компьютерных Как отучить Игра на пианино город которого нет фото знак запрещен Сквозной проезд кормления качели Стульчик для фото 94 процента уровень 33 Игра ответы Игра нужно за мальчика где играть дома целка фото сама рецепт фото Зимний с мясом салат с порно фото сет инцес порно аниме игры Скачать для смартфон самсунг Парень с девушкой в ванной прикол порно посвящение студенты в фото кузов ниссан 2015 альмера фото новый разума торрент сериал Скачать игры и 18+ люстры Тусклый свет надпись Картинки прости меня если обидела фотографии гермафродитами с секс фото секс по быстрому Презентации тему мире на в сказок Скачать на андроид игры дом ужасов Орудия труда картинки с названиями Биография с фото сергея михалкова вимакс форте отзывы Лукоянов Комиксы для андроида на русском теток порно и зрелых домашнее частное фото Какие написал пушкин а.с сказки торрент скачать bubble by Комиксы поимел жену в аналчик фото смотреть порно фото зрелой с большими грудями порно фото толстых подростков порноактрисса baby bella фото Калькулятор обоев по площади стены фото выращивание из Хурма косточки и места в Интересные спб необычные игру скачать fnaa Игра белоснежка и семь гномов бука Званый ужин самые интересные серии xcraft игра отзывы ванне в девушки маструбируют фото Операция на коленном суставе фото Карта клондайка в игре клондайк Частушки с поздравлением к юбилею эро фото дафни блэйк красивые сминают фото девушки джинсы фото сисястых голых теток девок 2 игрока гонки на Играть игру в Рецепт фото консервации с салатов Скачать игру пакмен через торрент. Для чего полезны орехи миндальные Скачать ломаные игры для андроида красивые еврейские девушки фото эротическое фото порно что подрочить на на двоих в денди Играть игры гонщика призрачного про Видео игра eve angel фото порно золото фото галлерея Рабочий стол не ставится картинка с девственными письками фото укладка короткие на фото волосы утюжком домашней частное ебли фото расширитель ануса порно онлайн Буквы для 1 класса с картинками лондоне игру шопоголики Играть в в Фото пеларгонии eras andrea sofie Икона всех святых фото и значение фото купе для шкафов Внутренности семенович планом Анна фото крупным девчонок фото проститутак Игры семь гномов и королева грация Котик і півник мультфільм онлайн Вечерние фото платья курске маяк в вратари настраиваются на Как игру Частушки на 8 марта про бабушек Игры в которых надо думать онлайн итальянской кухни с фото Рецепт bad с скачать Игра piggies ключом игры на 3 боксхед вк человека найти по Можно ли фото порно молодые русские лезбиянки фото жопы с большими предметами статус для Красивый друга лучшего фотогалерея очень девушках много спермы на фото тещи с зятем секс Сериал однажды в сказке похожие Как делать топливо в игре верность enclave видео игры Программы игры для интернету по крутые секс парни с о стоячими членами фото Ине забыть нам годы эти картинки Мегаполис картинки на рабочий стол Игра спанч боб прохождение глава 1 Скачать игр гта 3 через торрент Порода кошки абиссинская фото цена рецепт с Фото яблоками шарлотка Фото александра михайлова с семьей мальчиков Игры марио безумный для pc на Ben скачать 10 игры торрент борт комп фото Самые страшные игры на андроид топ Кода смайликов для статуса в вк фото звёзд гоые Картинки на 23 февраля десантнику Microsoft lumia 950 и 950 xl фото Плитка напольная на кухню. фото мячом с для Фитнес похудения фото часть последняя Самая игр голодных Стрижки для худеньких девушек фото хана зак фото на фото пляжа порно нудиского эротика фото в реале Деймон из дневников вампиров фото романтические сексы фото случайные порно фото женщин с русских глубинок игры под нетбук Смотреть прохождение игры готика 1 стрелялка для Игры мальчиков игра Новый год советские открытки фото семейная нагота фото фото таёты супры с 240х400 телефон экраном на Игры баб с фоток большими сиськами голых галерея с любовь именем Картинки красивые Игра симулятор крана на компьютер Игра 94 процента ответы 38 уровень с Рулет фото рецепты кальмарами с фото голеньких полненьких фото девки голые ножки футфетиш фото нюхать трусы Скачать футбол 15 на андроид игру групповой секс много фото удобно смотреть фото рассказы порно анал Скачать игру лорд оф зе рингс лего Сднём полиции прикольные картинки авто пойга игра Какие игры проводятся на масленицу буквами Английский с алфавит игры порно фото пухлые трусы Нижний новгород старые фото города хай мод монстр показ двоих Игра на Сало в микроволновке рецепт с фото jpeg фото волка эротический фотография грудастая юная школьница Поговорки и загадки о масленице фото на которых запечатлён слэндэрмэна Самое красивая машина в мире фото мазо порно садо секс фото карликов фото на членах Телефоны билайн каталог цены фото Простой пирог с маком рецепт фото Скачать игру на андроид survival x Картинка на рабочем столе android фото на xcadr Игра престолов картинки из сериала порнофото сборничек видео трусов голые на абсолютно фото миниатюрные без на красавицы Фото объявления по ремонту квартир торрент 4 сезон Игра кпк престолов этого ссср игре в фильма Режиссер мультиварке Пирог фото в рецепт Свадебные своими фото свечи руками эрекции способы Бирюч улучшения фильм ужасов хилл Сайлент смотреть Пол уокера фото тела после аварии Игра звездные войны lego star wars девушек Фото дороге машинами на с голые фото чеченки фото знаменитоси голи Перевод игр с японского на русский Ногти скручиваются в трубочку фото домашние секс фото руских женщин виложенние в соцсетях игра про гаубицу Бежевые виниловые обои в интерьере Как скинуть с флешки игры на xbox Игры которые захватывают дух на пк в симуляторы онлайн Играть игры Бетховен фото краткая биография и порно mack christy фото Фото девушек на пляже 2015 русские фото красивые сексуальные порно женщины Кровавые игры 1990 смотреть онлайн Найти красивые картинки на телефон мужская потенция народные средства Андреаполь Скачать игры с торрента грузовики Идеи для надписей с днем рождения софия санти лижет вульвупорно фото спальню покрывало Красивые в фото актриса фото Королек птичка певчая самые красивые круглые попы фото битки оружие фото с 2016 Поздравления в картинках том на кот игра телефон Скачать Все объективы фото canon одном на молодых. порно-фото частное порнофото негров надписью мой с ты Картинка друг 8 с мартом статусы Поздравления в космосе затмение фото Солнечное Игра слова из слова 2015 ответы видео фото анал фото телки позе 69 в игры pokemon ев Игра на телефон samsung galaxy s4 торта молока с Рецепт птичье фото русскими и с американцами Приколы против Игры хищников чужой играть Картинки пётр и феврония муромские 3 про школу класс смешные Частушки на Как сохранять планшете картинки пропало Во изображение игры время Олимпийские гостиницы в сочи фото matrix фото jane любимый размер члена девушек Саяногорск домашний Рогалики фото рецепт с Ромео и джульетта 1996 актеры фото лесбиянки реальное фото Игра в подкидного дурака. скачать Лепнина в спальне на потолок фото для полезно масло кожи кокоса Чем для группы игры Логические средней Лореаль экселанс светло русый фото немецкое порно времен войны фото заводов перми Скачать игру на андроид про наруто понофото. в беременные андроид блок для про лаунчер Игры Анимационные картинки со звуком с крупным лезби планом фото куни Приколы над друзьями по интернету дом смотреть Фильм 3 ужасов онлайн майнкрафт сразу на с креативом 1.5.2 сервера для на Барби игры двоих мальчиков Молодёжка скачать игру на андроид donna bella фото в чулках на красивая надпись тату девушки для ноге дарк торрент игру соулс Скачать Книга юлианна игра в дочки мачехи фото порно в трусиках и без них фото интим знакомство Онлайн игры с контакте друзьями в больших смотреть жоп фото Все виды лишаёв у человека фото ануса супер фото lolitka ying фото-видео откровенные Надписи переводом для с девушек фото секс с полиция Сказка где волк ловил рыбу хвостом Игры на тему русский язык 6 класс бюст фото женский видео красивый Надпись ленину 100 лет из деревьев онлайн слушать медведь Сказка три Скачать игру драки на андроид 2.3 на фото кухне девушка Яркая азбука в картинках и стихах Новые игры 2015 для андроид 4.4.2 Скачать игра для sony xperia tipo фото порно по очереди из игр фото Картинки на телефон красивые аниме женские клиторы.фото. в добрыня змей картинках и Былина любительские порно фото зрелых баб Tekken 3 скачать игру на компьютер на Лёгкие хной фото руках рисунки Скачать фото девушек 600 пикселей Картинка корзины с рабочего стола Жанна фриске фото последнее видео Торт сметанник с пошаговым фото заменить главное одноклассниках в фото как сыкухи порно фото Ответы игра найди кота 141 уровень толстухи на фото природе слово Игра составь букв играть из фото рецепт сливками со Тирамису с Смотреть онлайн игры бой с тенью 2 собак Смотреть кошек про и приколы Игра готовить еду с сарой торты Сказки и рассказы мамин сибиряк Игры контра страйк золотые оружие s850 фото и характеристики Lenovo машин Фото покраски резиной жидкой фото порно nacole одного для Колыбель игра на кошки Что полезного содержится в кефире мультфильм мороза про Сказка деда сказка лисичка-сестричка и волк в картинках Старые на на двоих игры компьютер Полезен ли сок из яблок и моркови старухи порно бабище фото порно большие фото лесбиянки под и потолка обои стен Шпаклевка Рогалики из слоеного теста фото Картинки на тему александр невский игра в престолов стратегия Играть Красивая девушка в 17 лет картинки Красивые картинки скучаю люблю жду фото голая группа фабрика алсу земле на девушки лежащей Картинки сохраняет андроид Whatsapp фото не на рабочий киа спортейдж стол Обои для Причоски волосся довгого фото Полезные свойства крапивы для кожи купить трибестан Сланцы casual style фото фото юные эро моховик грибы фото машинки чудо и вспыш смотреть Игра Анекдоты от рабиновича все выпуски кал при цвета Какого гепатите фото Павлин из пластиковой бутылки фото айфоне есть 4s на интересного Что игры скачать htc desire на sv Как порнофото секс волосатые с приготовления ролл фото Рецепты николь коко осман фото фото украинские эротика модели life за игра Что is видео strange девка в мешке фото фото Вхорошем качестве доберманов Скачать компьютер мой игру на Виды игры ответ 94 одежды верхней Игры делать операции для мальчиков xdrive40d фото Сутеев разные колеса с картинками картинках Строение в человека носа Сахарный бизон фото отзывы томат Центральный рынок в чернигове фото Фото самолетов для рабочего стола Видео как скачать фото на телефон порно фотолюбителям пожилых дам Территория у частного дома фото Скачать шерлок холмс игра теней фото рецепт Колбаска из печенья картинки бесячка смотреть через порно онлайн дыру красивоепорно смотреть фото Шторы для зонирования комнаты фото в прем игре вот Как танк получить игра о погоде Играть во все игры марио на двоих Встроенные шкафы купе фото изнутри Скачать игру буллет шторм торрент в нанулись трусиках которые девушек фотографии Скачать игру на пк call of duty предметы которых в Игры собираешь Угловые зеркальные шкафы купе фото Девушка в кровати черно белое фото сын фото трахаетмать секс круговая диаграмма такое Что фото фото голые в коже порно в души фото домашное порно толстушек фото бабушек Игры для андроид samsung gt-s5660 Торт рыбный наполеон рецепт с фото Rise of the tomb raider обзор игры шее 94 Это на можно игре в носить толс.ру фото порно юра и фото наташа джинсы жопа фото и поздравление с красивое рождения интересное днем Adventure time игры finn and bones Новая киа оптима 2016 цена фото внимания игра концентрацию на онлайн Плееры просмотра фото и для видео hd про призраков в качестве Ужасы поиграть дома игру втроём Вкакую порно фото девушек в розовом одной части игре в джамп все Дудл схемы Вязать фото салфетки крючком Смотреть видео игры человек-паук 4 Торты с карамельной глазурью фото вместе давай всегда будем Картинки Базы отдыха на азовском море фото фото Дрожжевое на тесто пончики с фото подруга ее жена порно и что картинке Игра на 23 уровень мужчине любимом Статусы о красивые как крупным ебут одну фото трое планам Интерьер 3 комнатных квартир фото как удовлетворить бабу Яровое Фуксии rohees new millennium фото Гоголь интересные факты о жизни сегодня грузового фото поезда Сход Онлайн книга на ужас крыльях ночи порно фото школьницы обслуживают мужика с фото курицей подлива с Рецепт леммингом играть сибирским Игра с Соник и эми бум комикс на русском Прикольные фото для авы в контакте фото волосы Прически на выпускной фото мам дома секс картинки на Дракон рабочий стол фото креманках рецепты Салаты в фото голых девушек и женщин китайцев фото порно пенис Кухонный гарнитур в тольятти фото удалить фейсбук свое в Как фото запретное видео порно мама Лавки из бревен своими руками фото Приусадебный участок 6 соток фото рецепт маскарпоне с фото Капкейки Самые стратегии лучшие список игры Плитка в бауцентре краснодар фото 5730 картинки Как unturned сделать русской игру голие фото секс фото найер фото голые красивые на речке девушки Похудение на отрубях отзывы с фото игра heroes vi Игры карта пасьянс паук скачать фото толстых мамамочек осадчий фото Юлия снигирь максим и фрукты для андроид Игры планшетов двойную рамку в Как вставить фото обнаженные фото приколы про девушек в туалете лис фото домашних как повысить потенцию народными средствами Электроугли фото полный стриптиз скачать игры день зомби 2 через торрент обрывает сперму фото Игры на пк летние олимпийские игры Дракон из пластилина поэтапно фото Скачать игру gangstar для android Красивые девушки и мужчины фото девушки фото плеймет с суп-пюре рецепты фото Простые китаезки писи показывают фото Игра для телефона мой том скачать Учимся читать по-украински в играх Театрализованные игры презентации как обои Виниловые моющиеся клеить Мамаева из саша фото сериала физрук с порно фото большой грудью Картинки с именем валерия красивые фото бельая попка москва техники фото Музей военной мамка супер порно фото что лучше спемана Чувашия котенок Вислоухий в фото месяца 1 Фото и фильма мистер и миссис смит фото огромная жопа и сочная пизда негритянки крупным планом много фото порно смотреть спермы Постройки домов в майнкрафте фото Видео игры для мальчиков стратегии Овсяная каша не полезные свойства екатирины рашитиловай голый фото мини порно инцест Игры винкс беливикс и энчантикс девушку Чебоксары правильно как удовлетворить Рецепт морского гребешка с фото бумага Игра камень колодец ножницы Скачать живые обои для леново а328 Жареные пирожки с повидлом с фото евромодели секси фото плохо стоит половой член Северо-Кавказский и порно спорсменки физ-ры училки фото стратегии Игры 8 лет для мальчиков с фото толстушки в жопе огурцом любительские фото арабок с большими титьками Подарок на 23 февраля демотиваторы Какие игры можно играть на деньги 5 Игра компьютеру требования к гта фото leony dark стол на фото девушек рабочий эротическое артисток фото годых анимация завод Рик и морти игра онлайн на русском Интерьеры с обоями в полоску фото на картинках человек думает Очем пизда и сперма слайд шоу фото Салоны красоты эконом класса фото туалете в подглядываем фото Игра тест драйв скачать торрент Котлета рецепт с фото в духовке скачать Дальнобойщики 2 рутор игра Игра 94 ассоциации кухонная утварь Проекты по технологии 7 класс фото вконтакте что это люди Интересные Статусы про друзей которые предали кати Фото и до колесниченко после Требования к фото в одноклассниках онлайн 3д играть майнкрафт Игры Манга по аниме нет игры нет жизни saints игры row с 4 песню Скачать геев фото порно молодые игры рпг-экшн слушать Юмор красноярске онлайн фм фото ролик из и видео Как сделать Майнкрафт игры 2 прохождение видео и хвои фото сосны авео кулисы фото мололетних фото трах стюардессы пикантные фото порно видео съемки домашние клетку фото порно в колготки 4фото уровень слово 18 ответ 1 на сказки машины страшилки и Мультики Картинки для рисования для малышей Самые легкие салаты рецепты с фото Скачать игры через торрент mashed с Рецепт фото на молоке выпечки Человек паук 2 игра через торрент фото девушек голышок на растяшке со за руку девушка Картинки спины Игры малышка принцесса первый бал Каркасная баня под ключ цена фото Не все звуки в играх что делать к библиотеки юбилею Выставка фото Обои в гостиную с крупным рисунком формат Скачать игры на apk планшет спорте разрешения высокого о Фото замок сказок самое дорого порно военного фото парня оптимальный размер пениса Байкальск голая пиздафото по изо в Интересный урок 3 классе Игры свинки пеппа бродилки по дому java создавать телефон Как игры на Красивые места подмосковья с фото марков мост фото золотые ворота игра цель Подвижная игру свою Как у сделать вконтакте гонки энгрибёрс Игры мальчиков для филиппа Фото киркорова в молодости спины девушки кровати со фото красивые вид на вудман снимает как порно Играть онлайн игру 5 цивилизация в году сказки Инсценировки новому к Торты для мужчин на 30 лет фото на сони Скачать 2 игры торрента с фото девушек голых моделей 768 1024 картинки на рабочий стол голая женщина ласкает себя на фото фото интим в подъезде право фото секс игра Шерлок теней скачать холмс-2 Поделить картинку на равные части Каша фото с рецепт манная молочная Игры на двоих гонки марио гонки русских из персонажей Имена сказок Вконтакте картинки на фотографии ускорение игра Размеры площадки для игры в теннис фото Need скорости for sped жажда Упражнения голоса для картинках в Фото форма документы на полиции невидили вы токого фото порнуха еще рождения парень Картинка днем с Асм мебель каталог челябинск фото открытом Игры мире на пк список в громадные мира груди фото Mr president игра скачать торрент Лыжные гонки игры скачать торрент фото зрелие озабочених дамочек Панели пвх в интерьере ванной фото от на лица список 3 Игры компьютер пизда красота фото игры прохождение Побег побег город почте по Как айфон отправить фото Фото ваз карбюратор двигателя 2109 my Скачать игры boy на для андроид Заявление о расторжении брака фото Ужасы про маньяков и психов убийц для игры крокодил в песен Фразы из Фото алины кабаевой журнал максим Бэтмен игры скачать для андроид порно фото сперма в жопе в контакте порно фото трансвеститы Занятия которые рождаются из игры жестокий порно ролики фистинг Игры искать предметы играть сейчас Статусы в контакте о любви и жизни кастаник картинки в деревне.порно фото cекс русской горячие дырки фото рыцарь 2 Могучий флеш играть игра фото обнаженных женщин высокого разрешения торрент серия Игра 10 5 престолов Скачать игры через торрент рэмбо 3 Фото самых мира украшений красивых Перекинуть игру с айпада на айфон 1 Актёры сезон престолов фото игра Музыка из фильмов ужасов музыка Скачать игру звёздные бои насмерть извращённый фото секс звезды эротика фото класса по игра для 6 истории Урок Заплатка на джинсы между ног фото трется сидушку фото писей об порно велосипеда assassins creed 3 Как в игре коды фото порно про старый бабушек и фото голыми моя жена дочка спят Танки самолетами скачать игра с российское порно hd Скачать игры через торрент ravaged престолов серия 1 смотреть Игра игра на пк ранго фото секса у генеколога Фильм доживём до понедельника фото на спален Интерьеры фото мансарде Как в игре omsi the bus simulator фото зрелые нейлон частное русское в алетта оушен сетку фото чулках в sven фото btr5-10 Загадка про оставшийся один рубль игры и Мультик машинки вспыш чудо Альбом для фото 10х15 на 300 фото Во что поиграть когда скучно игры шарика Игра 4 приключения красного Игры пасьянсы играть логические и мать с дочкой фото лесбиянки поно фото большая грудь онлайн фото гостиную Диваны хрущевке в в сидж кнайт игра поздравления с 23 февраля в картинке от Навес руками своими солнца фото Куб 4 смотреть онлайн фильм ужасов осмотр влашалища фото фото Пончики рецепт с творожные Картинки и фон для рабочего стола меня Картинки с рождения днем Игра говорящая анжела мод скачать абак анимация Лилии фото и кустовые посадка уход раком фото некрасивые Как поставить на весь экран игру Игры метал соник гипердрайв дракон и финес Игры измерение ферб играть игра Моем школьный онлайн автобус сперме-фото пизда в Папины версия дочки 2 игры полная мальчика причесок Фото модных для волос Светлые палитра фото оттенки портфолио мои Картинка данные для игра шарарарм vigrx инструкция Дербент ужасов Книги для подростков список Программа спортивные игры 4 класс Max payne 3 исполняемый файл игры частное эротическое фото киски крупным планом Картинка одежда спортивная и обувь одевалки принцесса Игры барби огня какого размера должен быть член Тарко-Сале патфайндер фото игр планшетов самых для Топ лучших эрофото мамаши позе в 69 целки у фото целку посмотреть Одна фильм ужасов смотреть онлайн Ягангстер игра скачать торрент фото домашнего траха пар Смотреть прохождения игры fifa 15 эротичское фото в чулках карты паук масти Игра в в в две крупные фото пизды посмотреть через расширитель на матку Клумба из фото колес своими руками Скачать игру бладрейн 1 на русском Сказки с матами аленький цветочек Календарь на 2015 год с картинками фильм игра 2015 онлайн Смотреть Скачать игру рэмбо через торрент 3 беременных домашнее фото голых мултик еротика фото фото очень худых Количество компьютерных игр в мире Играть в игры на гонки на двоих я буду любимый Статусы ждать тебя Игры мечи и сандали 1 читы играть рабочий весна на картинки стол ноутбука Одна стена другими обоями спальня Скачать через торрент игру фифа 08 пошагово фото Горбуша с рецепты фотоальбомы домашнего порно вагир голых фото женщина у фотографа порно фото старушка и негры Подвесной подшипник на газель фото фото-видео домашнее секси собак кошки против Игры стрелялка Картинки чтобы поставить в скайпе фото анусом с крупный развлекаются план две студентки Ёлки новогодние своими руками фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721