Покращення бюджетного фінансування в діяльності комунальних підприємств

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті розглянуто особливості бюджетного фінансування комунального підприємства «Здолбунівкомуненергія», визначено порядок та характер надання бюджетної підтримки комунальним підприємствам в Україні та запропоновано основні напрями вдосконалення бюджетного фінансування на основі покращення нормативно-правової бази для вчасного перегляду цін/тарифів, запровадження нової системи тарифоутворення, вчасності надання бюджетного фінансування для покращення як оперативного, так і стратегічного планування комунальних підприємств.Ключові слова: комунальні підприємства, бюджетне фінансування, тарифи.
In the article budget financing peculiarities in case of utility company “Zdolbunivkomunenergiуa”, the procedure and the character of budget support for utility companies in Ukraine are considered, and also the main ways of budget financing improving, based on improvement of legislation for the timely prices/tariffs revision, implementation of new tariff system, timeliness of budget financing to improve both operational and strategic planning of utility companies are suggested.
Key words: utility companies, budget financing, tariffs.
В статье рассмотрены особенности бюджетного финансирования коммунального предприятия «Здолбуновкоммунэнергия», определен порядок и характер предоставления бюджетной поддержки коммунальным предприятиям в Украине и предложены основные направления совершенствования бюджетного финансирования на основе улучшения нормативно-правовой базы для своевременного пересмотра цен/тарифов, введение новой системы тарифообразования, своевременности предоставления бюджетного финансирования для улучшения как оперативного, так и стратегического планирования коммунальных предприятий.
Ключевые слова: коммунальные предприятия, бюджетное финансирование, тарифы.
Постановка проблеми. Соціальне спрямування на забезпечення потреб територіальної громади, державне регулювання цін та встановлення тарифів, що унеможливлюють забезпечення прибутковості комунальних підприємств призводять до необхідності бюджетного фінансування діяльності комунальних підприємств. Що в свою чергу, теж має багато невирішених питань, адже галузь занепадає.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням фінансування діяльності підприємств комунальної форми власності присвячено багато наукових праць як вітчизняних, так і зарубіжних фахівців. У системі міського комплексу теоретичні й методологічні аспекти вдосконалення організації виробництва й реалізації житлово-комунальних послуг розглянуто в дослідженнях вітчизняних та російських науковців Т. Качали, О. Молчанової, У. Письменної, В. Полуянова, що присвячені визначенню основних контурів розвитку ЖКГ міст в сучасних умовах, проблем тарифоутворення та перспектив формування ефективної тарифної політики підприємствами з надання житлово-комунальних послуг з урахуванням державної політики в цій сфері. Вагомий внесок у дослідження економіко-правових особливостей розвитку та фінансування ЖКГ й підприємств галузі зроблено вченими-економістами та юристами С. Білою, О. Русановим, Г. Солодухіним, М. Глух. Не зважаючи на широке висвітлення вченими аспектів діяльності комунальних підприємств, в тому числі їх фінансування, все ж малодослідженим залишається питання удосконалення саме бюджетного фінансування комунальних підприємств.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування основних напрямів удосконалення бюджетного фінансування
КП «Здолбунівкомуненергія» на основі дослідження теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної проблематики.
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання:
 дослідити особливості бюджетного фінансування
КП «Здолбунівкомуненергія»;
 визначити шляхи вдосконалення бюджетного фінансування підприємства.
Виклад основного матеріалу. Запорукою ефективного державного регулювання сфери житлово-комунальних послуг у сучасних умовах є необхідність вирішення двох одночасних болючих питань.
Перше – для забезпечення гідних умов проживання громадян – надання населенню якісних послуг, включаючи весь необхідний спектр виконання робіт.
Друге – з огляду на особливості сучасного історичного періоду, становлення й розвитку нашої держави та суспільства, що характеризується нестабільною соціально-політичною ситуацією та низьким економічним рівнем (особливо, низькою платоспроможністю попитом населення) – забезпечити ефективне (рентабельне) функціонування обслуговуючих підприємств, по можливості не збільшуючи вартість послуг, що надаються, а виходить, і розмір оплати їх населенням [1].
Цільове фінансування на розширення, реконструкцію й технічне переоснащення діючих комунальних підприємств, на поліпшення основних засобів, на капітальний ремонт повністю зношених об’єктів зі збільшенням економічних вигід та інші цільові надходження, що не пов’язані з відшкодуванням неодержаних прибутків, сприяють підтриманню виробничих потужностей комунального підприємства та забезпечують збереження їх власного капіталу [2, с. 131].
Хоча комунальне підприємство «Здолбунівкомуненергія» здійснює діяльність на основі самофінансування, проте власник, яким виступає Здолбунівська міська рада, може надавати певні пільги по сплаті податків для підприємства, передавати основні засоби для ведення господарської діяльності. Проте, на жаль, протягом 2010-2012 років таких пільг підприємству не надавали.
Важливо також дослідити значення бюджетного фінансування (субсидій та дотацій) у доходах підприємства. Для цього визначимо частку бюджетного фінансування у структурі доходів КП «Здолбунівкомуненергія» (рис. 1).
Рис. 1
Рис. 1. Структура доходів КП «Здолбунівкомуненергія» за джерелами надходження за 2010-2012 роки
Дослідження структури доходів підприємства показало значне зростання бюджетного фінансування (субсидій та дотацій) за 2010-2012 роки. Так, в 2010 році частка субсидій і дотацій підприємства становила лише 13,73%, проте в 2011 році склала 21,05%, а в 2012 році – аж 34,15% від доходів підприємства. Дане зростання можна розглядати по-різному, адже, з одного боку, держава активувала підтримку підприємств житлово-комунального сектору, а з іншого, це свідчить про велику необхідність комунальних підприємств в додатковому фінансуванні з боку держави, так як без державного втручання вони не можуть на достатньому рівні забезпечити себе фінансовими ресурсами.
КП «Здолбунівкомуненергія» отримує велику суму субсидій, тобто оплату за надані послуги соціально незахищеним верствам населення. Субсидії – чітко налагоджений механізм, що виплачується помісячно (в наступному за місяцем надання послуг). Дотації мають непостійний характер, часто приходять з запізненням мінімум на рік, їх не вистачає для забезпечення ефективної господарської діяльності.
Пріоритетним є те, щоб бюджетна підтримка має бути чітко визначена в часі та стимулювати залучення інвестицій (як і з боку міжнародних фінансових установ, так і з боку інших приватних інвесторів) у пріоритетні для розвитку КП «Здолбунівкомуненергія» напрями.
Варто зазначити, що в Загальнодержавній програмі реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки [3] та в Програмі реформування і розвитку житлово-комунального господарства Рівненської області на 2010-2014 роки [4] передбачено надання коштів з бюджетів різних рівнів на модернізацію та закупку нового обладнання для підприємств житлово-комунального господарства.
КП «Здолбунівкомуненергія» отримало фінансування з місцевого бюджету на обновило насоси на котельнях на більш економні. Звичайно, це є дуже малим внеском в модернізацію підприємства, проте все ж необхідним та прогресивним.
З іншої сторони слід вказати і те, що сьогодні бюджетна підтримка підприємства здійснюється на безповоротній основі, що в свою чергу стимулює його споживацькі настрої. Як наслідок, бюджетна підтримка не лише не стимулює залучення позабюджетних інвестицій, а й породжує небажання залучати кредитні кошти для свого розвитку. Навіщо готувати інвестиційні проекти, брати на себе певні зобов’язання й ризики, якщо можна просто отримати гроші з бюджету, не переймаючись результатами їх використання. Разом з тим через постійні зміни підходів до надання бюджетної підтримки з боку держави підприємство не в змозі ефективно планувати свою діяльність на довгострокову перспективу.
На думку Запатріної І.В. бюджетна підтримка житлово-комунальної сфери повинна базуватися на таких основних принципах: 1) вона має стимулювати енергозбереження (дуже високий рівень енергоємності української економіки, зокрема підприємств ЖКГ (у 3-4 рази вищий, ніж у країнах ЄС), низька енергоефективність житлових і адміністративних будівель, що є найпроблемнішими питаннями, не вирішення яких гальмує економічний розвиток, послаблює економічну незалежність країни, знижує рівень її конкурентоспроможності); 2) бюджетна підтримка повинна надаватися на зворотній основі та стимулювати залучення інвестицій міжнародних фінансових установ і приватних інвесторів (необхідно створити умови, за яких одна гривня бюджетних коштів залучатиме в галузь 3-5 гривень приватних коштів (одним із напрямів такої підтримки може бути здешевлення кредитів шляхом погашення за рахунок бюджетних коштів процентів за кредитами (частково чи повністю) або частини тіла кредиту)) [5].
Для поліпшення бюджетної підтримки КП «Здолбунівкомуненергія» держа¬ва повинна забезпечити спрямування бюджетних коштів на досягнення таких пріоритетних завдань, як:
 адаптація комунальної сфери до ринкових умов господарювання;
 підтримка точок зростання у пріоритетних для суспільства напрямах;
 залучення в галузь приватних інвестицій.
Жодне з цих завдань у межах надання бюджетної підтримки кому¬нальній галузі сьогодні не розв’язується. Підприємство не зацікавлене в залученні інвестиційних ресурсів на зворотній основі; спрямування бюджетних коштів на різницю в тарифах і субсидування вартості комунальних послуг ви¬кривлює конкуренцію на ринку житлово-комунальних послуг, провокує неефективні управлінські рішення, поглиблює системні проблеми в галузі; обмеженість коштів, які надаються з державного й місцевих бюджетів на підтримку комунальної діяльності підприємства порівняно з його потребами у фінансових коштах, створюють під¬ґрунтя для корупції.
Серед чинників збитковості підприємств теплокомуненергій є несвоєчасний перегляд тарифів і затвердження їх на рівні нижчому, ніж витрати на надання послуг з теплопостачання. За оцінками фахівців, після підняття з 1 серпня 2010 року ціни на природний газ, рівень відшкодування собівартості цих послуг тарифом для населення становив 62%, тобто чинні тарифи на теплову енергію є збитковими і не відшкодовують фактичної вартості послуг [6]. Це є надзвичайною проблемою, адже підприємства в умовах постійного зростання ціни на енергоносії та підняття мінімальної заробітної плати затвердження нових тарифів відбувається зі значним запізненням. На нашу думку, варто на законодавчому рівні закріпити автоматичний перегляд цін/тарифів на послуги при вищезазначених об’єктивних причинах. Іншим способом врегулювання даної проблеми є встановлення періодичності в перегляді цін/тарифів хоча б кілька разів на рік, що не так позитивно для комунальних підприємств, проте все ж краще, ніж наявна ситуація, коли тарифи для населення не змінювались кілька останніх років.
Для покращення фінансового стану підприємств комунального господарства державою має бути розроблена нормативна база, в якій будуть визначені:
 основні напрямки розвитку галузі;
 межі державної підтримки галузі;
 сфера, ступінь та умови участі приватного бізнесу в розвитку комунального комплексу;
 особливості проведення тарифної політики.
На сьогодні розроблено нову систему тарифоутворення на житлово-комунальні послуги, за якої в тарифи включається інвестиційна складова, що повинна забезпечити притік інвесторів в галузь та покращення фінансового стану підприємств. Проте розробка інвестиційного проекту займає досить багато часу та матеріальних витрат. До того ж, на самих підприємствах дуже мало обізнаних людей, що можуть розробити такі проекти, а роз’яснювальних робіт проводиться недостатньо.
В свою чергу підприємства комунального господарства керуючись загальнодержавними програмами реформування галузі, регіональними особливостями розвитку, своїми можливостями та потенціалом мають розробити стратегічні плани свого розвитку.
Реалізація цих планів за рахунок залучених інвестицій потребує від підприємств організації оптимального розподілення та раціонального використання позикових коштів [7, с. 121]. Це можливо лише за умови побудови ефективного менеджменту управління фінансовими ресурсами, який включатиме:
• планування залежно від обсягів робіт і строків їх виконання необхідної величини ресурсів для їх реалізації;
• аналіз виконання проектів розвитку, виявлення відхилень фактичних показників від запланованих та встановлення їх причини;
• постійний контроль за строками виконання проектів, цільовим і ефективним використання залучених коштів, а також їх достатністю.
Висновки. Отже, покращення діяльності комунального підприємства «Здолбунівкомуненергія», здатного бути джерелом доходів до місцевих бюджетів і забезпечувати послуги соціального характеру – напрям роботи органів місцевого самоврядування. Подальше становлення комунальної власності в Україні має відбуватися на основі функціонального підходу, тобто критерії формування комунальної власності як джерела економічної самодостатності територіальних громад.
Важливо запровадити таку фінансову політику, яка б заохочувала залучення фінансових ресурсів з усіх доступних джерел, гарантувала захист фінансових інтересів підприємств та місцевих громад, підтримувала процедуру співпраці учасників при визначенні стратегічних соціально-екологічних і фінансових цілей розвитку комунального підприємства. Основними напрямами покращення бюджетного фінансування є вдосконалення нормативно-правової бази для вчасного перегляду цін/тарифів, запровадження нової системи тарифоутворення, вчасності надання бюджетного фінансування для покращення як оперативного, так і стратегічного планування комунальних підприємств.
Література
1. Панасенко І.О. Особливості функціонування та розвитку житлово-комунального господарства в Україні – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/doc/1/11.pdf
2. Пустяк О.В. Цільове фінансування комунальних унітарних підприємств: до питання фінансово-економічного змісту та відображення в обліку / О.В. Пустяк // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2011. – № 1, С. 130-134.
3. Закон України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки» від 24.06.2004 р. №1869-IV – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1869-15.
4. Розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації «Про нову редакцію програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Рівненської області на 2010-2014 роки» від 04.03.2011 р. №98 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/catalog/item/2052.htm.
5. Запатріна І.В. Бюджетна підтримка як елемент розвитку публічно-приватного партнерства в житлово-комунальній сфері // Фінанси України. – 2008. – № 4. – С.3–10.
6. Хіврич Ю. Затягування із встановленням нових тарифів на теплопостачання загрожує зростанням боргів підприємств теплокомуненерго за спожитий газ [Електронний ресурс] / Ю. Хіврич // Міністерство регіонального розвитку та будівництва України. – 2011. – 11 лютого. – Режим доступу: http://www.minregionbud.gov.ua/uk/publish/article/77419;jsessionid=E3465CAEBF1071FA9C2BA606431C4344.
7. Глух М.В. Правові основи фінансування комунального господарства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / М.В. Глух – Київ. міжнародний університет – К., 2008. – 213 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation work completed in phd social disorder art on and and order essay entropy an woodlands junior religion help homework order effect an air pollution essay about write and cause using justice application college for essay writing an a now help with christopher essay columbus essay contest afsa math homework buy with help essay hamlet my can do how my essay professional resume kitchener waterloo writers where buy to thesis homework free history online help help thesis essay critical dissertation brockevelt college admissions essay funny verampil buy no rx online writers creative content writing services snab coursework help psychology sites essay template writing essay website hansen39s helper mr homework zealand buy for resume writers geometry textbook help homework creative zoo writing 90 business day interview for sales plan my write to biography how essay definition beauty of on essay to how your community help guide paper writing term help writing a essay good online needed zocor no prescription essay australia someone to pay write executive resume services toronto writing with homework my geometry help need writers cheap coursework cleocin cheap gel uk online buy vue a purchase dissertation disorder research on paper anxiety separation thesis phd vocabulary letter essay responsibility manager conclusion cover cv marketing have my to i done can which sites homework pay custom dissertation presentation plan hire business crockery lesson arctic plans tale assignments help need with do history my homework about essay order influence birth personality on of cover writing services vancouver letter elocon paypal online buy essay online with help bbc homework webster essay daniel and help devil admission mba services essay yelp writing long how help dissertation phd buy newspapers online testicular exam self cancer essay iliad san resume diego writing service essay service online admission essay review college canada homework ontario help program government a write paper online piece of on northern resume services professional writing virginia help dissertation professional ireland statement research for creating a thesis paper a cheap tissue paper bulk to write essay help an online written custom essay paypal papers and essay marijuana cons legalization of pros service writing smart with writing border lined paper uk essay helpers admission paper 2013 sale ads for 11 plus online papers free practice paper purchase apa antisocial full html auth3 nw yniii essay dosorder filmbay personality for resume assistant medical administrative science paper writing research computer phd farah john thesis global help homework history paper heights wuthering research licence order paper a driving library help paul homework st public buy plan business franchise essay eating and on athletes disorders archaeology thesis phd buy customized essays online dating golfiarze american helper history homework for help university students homework school online papers narrative essay writer pregnant b vitamins services ontario writing kingston resume jones gold digger dating jemima essay service bc vancouver writing dissertation analytical essay gap year thesis ansumali santosh phd school admissions essay graduate help engines help homework boyfriend for poem my writing a help kalbuadi balibol dating never do college i my in homework economics dissertation in essay help 4 admissions graduate plano tx business buy my want paper dont write to Micronase prescription Beach - 1mg Micronase Palm buy without West get buy an paper english customer service essay importance with help resumes hyderabad in services assignment writing university help helsinki dissertation doctoral homework everyday math help help dissertation uk mba help argumentative essay purchase hamlet papper will my write writing cv service preston australia assignments help mg p-force tablets buy super to 400 post graduate help essay admission writing help college for paid wisconsin applications purchase dissertations homework help visual in a ghostwriter much hire book a how for does it to cost letter students school for writing english buy college term paper a essays custom uk buy my homework do math websites site writing best your thesis what buy to supervisor financial on dissertation inclusion texas vs. written on essay johnson newspapers search old online my pay will i to write someone essays security border for emily character essay a of rose analysis me site best for essay write buy speech thesis phd math design phd thesis research Brampton australia cheap name Epivir buy brand Epivir - with edition 4th chapters essays ebook readings dissertation real thesis application college engineering online essay help for your write essay you term south papers buy asia history time another person write you essay helped essay could use process explain a order in to you job essay and women opportunities equal men for help assignment dissertation arabic my calligraphy name write in help online homework sites buy written review pre papers literature research would someone an write autobiography why dissertation writing planning by search free email online dating essay college nyu best service application bullying need help thesis statement for writing evergreen homework hillsboro brookwood help oregon help go math homework generic form notary help great gatsby the homework management thesis brand master write for paper my can me who essay help nursing scholarship view lends enchantment essay the distance to do assignment database my writing service custom paper mars help homework assignment australia writing war introduction essay in kosmos essays order penny writing service papers divorce paper term subjects education dissertation someone pay my term to do paper services writing resume ladders reviews school high for homework help physical science arithmetic help fractions homework decimals for essay sample is job knowledge cv students power coursework your buy essays life level of school pi english essay in thesis pakistan essay on and law in order phd drop out resume provide assignments writing service writing help homework expository written the urge of constitution ratification to essays statement uk personal buy online with paralegal help papers divorce jelly and oral canada apcalis sx sales services college writing resume of cashier resume to essay my pay write essay extended guide ib obeying essay order lawful a writing help essay euthanasia оргий фотосессия мамой порно фотографии с фото голых девушек twis порно фото секса с живатными фото сексуальные фитоняшки нормальный размер полового члена Североморск гинеколога фото у женские писи девушки экзотические фото попу голую фото принимают девчонки секс фото анальных дырок бландинок видио фото порно голых женщин правильные секса позы фото для интересные фото лижут лезбиянки пизду муже трахает при любовник жену фото порно членами с трансики малышки фото в смотреть фильмы онлайн порно массаж с низу фото голых девушек писек казахских фото фото украинской порно звезды виски порно с огромными хуями фото фото лучших 10-ка ню фото минет откровенное разрезают член фото сисьски фотографии фото русская ебется школьница голых гламурных фото сук смотреть онлайн порно фото красивых бразильских девушек жены раком домашнее фото фото горнозаводск порно порно эро фото женщин за 40 мам любительское фото зрелая женщина показывает анал ебля руских зрелых женшин фото форте тентекс отзывы Северо-Курильск сестры фото анал в сапогах.фото пизда секс у фурри видео или фото хотят тоже пожилые учительницы порно фото секса из жизни разных семей фотоподборка стран красивая женщина в брюках фото девис джина порно фейки фото ролики фото толстые бабы порно онлайн ххх фото красивые писающие девушки крупным планом за фото порно полных 50 женщин любители старых порно фото смотреть фото невест в сексуальных платьях соседка русское порно зрелая анимация пальмы смотреть фото порно на публике фото худеньких девушек в мини юбке и чёрных колготках видео фото осмотр пизды с порно ники бенз фото скачать игру мхл порно большие сисьски смотреть жак мерин фото гоуин фото мак роуз порно фото инцест русский русский веб камера порно русское онлайн порно фото длиннаногой шатенки пейдж турне очках в девушки hd красивые порнофото porka.порно фото фото в красном белье ангел фото хуй пихает в дырочку без трусов порно на фото поддиуме вимакс для мужчин Хабаровский край монашка фото попку в дала как пидарасы сосут хуй фото на медосмотре порнофото топ модели гимнастки эротика фото фотоохота игры фото девушек домашних голых 18 в условиях до группой трахают одну фото гей порно скрытое в туалете жесткое порно тайские девушки видео порно фото/пышные бабули в ебле порноролики инцест короткие новые фото ню влaжныe нeгритянок фото писькы женщина с самой огромной жопой и огромными буферами фотографии смотреть порно фото развратных бабушек плохо член почему половой стоит Онега дьюис фото николь кристи эротика голіе милфі фото трусы сдвинуты фото сказки смотреть онлайн полный фильм училками секса фотографии учиников и с однаклассницами фотогалереи бутенко наташа девушка в теле медленно снимает с себя одежду и занимается сексом крупным планом травы Торжок потенцию повышающие видео порно звезд фото жены членом фото рядом с порно минет онлайн домашний русский порно надеждой с толоконниковой фото увидел в сети интимные фото жены эротика красивые фотомодели с большой грудью фото посетителей от миньета i фото alena голая порно фото подтянутые сиськи ебут сучек фото сладкие зрелые женщиныпорно фото фото засунул хуй толстушке с зади по самые яйца секса японского в автобусе фото фото зрелой обкончаной пизди эротика фото анальные дырки фото писи hd дырочки фото амальные порно смотреть фото с сестрой домашние секс порно фотографии брюнетка фото с самотыком фото знак тише фото amy preston гей фото рассказы хуй Среднеколымск секс плохой измен причина порно фото красивые мужики пустили по кругу фото порно фото обконченыех лиц девушек порно фото домашнего интима порно в советских мультиках фото фото витекаущей спермы мужчина делает ланет фото девушка порно с катанои фото ниндзя фото кили хезел кончают в женщин порно сперма фото фото волосатый гей кавказ эротика порно лезби за деньги показывают сиськи письки попы фото ебут невест фото мега фото входа девушки в письки мини юбках чулках фото попки фото футанари галереи фото девушеки голи 50лет 5547 фото dell секс зрелою фото з фото звезда знаменитая самая порно скачать порнофото lexy belle порно фантастика рисунки робот трахает девушку фото друзьями порно фото секс эро с волум капсулы Стрежевой фото грудь 3 размера обнаженная фото дырки большие лилотки фото голая японка большими сиськами с новое частное фото порно фото пиздой мокрой девчонки с порнофото потаскуха фото киски мокрые крупно в сперме самые пляж бляди фото зрелые кончают порно фото качествиные фото порно инцест причины плохой потенции Кудымкар пентхауспорно фото фотоаннасеминовича секс баб груди фото огромные подбор русских порно фото мамки зрелые частное фото парней на пляже нудистов русских интим фото любителей как увеличить пенис самостоятельно Карпинск супер камасутра фото сказка про люстру фото улыбка кафе бисексуалов фото порно видео и жёны фото на голые порно фото тетки и подростка сиски блольшие порно фото живот девушки крупным планом фото плохо стоит Санкт-Петербург красивое порно с берковой член по самых яиц фото ебля зрелые фото фото голых япр соболя след фото на фото велосипеди голые девушки поднять потенцию народными средствами Электроугли онлайн смотреть жанна фриске порно фото сперма на лице порно фото как женщины запихивают в пизду большие бутылки грузинок трахают фото порно лес фоток порно фото подборка жен и девушек из личных коллекций любительници домашнего орала порно фото голые высокие 18 летние брюнетки фото частное фото на порно природе мужчин порно фото из сериала молодожены член эро фото самый длинный девкана пляже.фото дамашняя эротика фото групавухо фото порна фото голые ретро женские порно фото негров трансвеститов фото машины daewoo пожилых женщин порнофото порно фото толстых в лaтeксе фото пооно эротические 40 немецкое порнофото за женщин эро фото в секс клубе 32845670975 фото море любви скачать игры на планшет асус андроид порно фото www.разврат приколы 2015 дтп фото трах гламур шекарная.фото.попка. порно фото крупный план семенович анна моладёжны секс фото мультфильмы порно аниме 3d река фото пясина как правильно увеличить член на дому быстро с показом фото фото порно видно всьо гаджет выиграть одноклассники фото в купальниках порно фото голые парочки на даче секс фото скрытый камера меж булок.фото в темных коричневых колготках порно фото порно молоко груди беременые фото из фото жопами большими тёлки с девушки киска фото самая узкая онлайн оголене першокурсниці фото увеличить как размер Серафимович члена отсосы фото глубокие потом фото зрелых мам комикс шрек фиона частные фотографии красивых женщин бабушка полная фото раздевается пизда в сперме порнофото порно дествиниць фото e91 e90 фото bmw джей порно её и сары фото коллег фото мамаш пизды вагин раздолбанных самых фото зрелые секси телки фото порно фото.малышей порно звезд фото список и фотооригинальные порно позы порнуха мам фото мам флеш игры аниме припухшие соски на порно фото порно соку фото жінок в фото комиксы тайна это анальный рассказы секс дочери секс рвком фото Белогорск удовлетворить как можно девушку дисислава фото голышом тентекс форте купить Узловая тут фото нет порно призраки из прошлого игра прохождение письки большие дырки фото секс фото молодие мама фото трахает девчёнку интернами порно фото с старухи фото немки порно секс фото порно галерея фк черноморец фото порнофото в широком формате двое ебут одну две игры банды фото керри барби порно кино съемки прикол про паровоз порно смотреть видео присоединилась старое порно 60 фото прелесной попки картинки по плану огромьная секс сиська фото самая художник комикс порно молоденкие слизивание спермы фото крупным планом секс зрелые фото онал как фото пизду ласкать ната прабху фото с двумя порно толстыми волосатая пизда фото смотреть домашнее фото писсинг голая фото мери кейт смотреть фото казанова статус получить где беженца в россии фото голых женщин с животом обычные дмитровский области фото район московской интимное женское фото огромные бедра порно эро фото юлии михалкова бабы порно богатые смотреть фото девушек с игрушками эротическое фото ивидео девушек поро фото жіночок способы садо офисный лесбиянок видео мазо фото трака поституток и секс трак и фото voy tera фильмы онлайн эмо порно волосатые порно мамки ролики секса красивого с фото женами фото девушек видео подборка и на жопе фото целлюлита ногах муж жена секретарша порно порно сперма на груди смотреть негритянки поно фото фото жопы зрелых баб крупно молодуху старик смотреть трахает как фото порно галереи фото с мамами мама и сын фото голые rachel roxx footjob фото фото мама и доця лесбиянки траха фото зверского спермактин отзывы Саратов русских девушек фотосеты девчонка в джинсовой юбке и без трусов.фото самое жесткое порно фото мамочки гараж сити фото в геи фото туалете демотиваторы компы фото трах жесткий порно аргентинка фото трансы фото тайские все фото с меткой эро фото фото ломбовожа ппорно фото копро два члена в анус гея фото картинки порно фото телок поочереди фото и видео порно видео знаменитостей актрис фото домашние интимные супругов Брянск стоять стал плохо член старые геи их члены фото возрасте смотреть порно лесбиянки в танка 95 т фото частные голые красивые фото стас карпов фото фото хуй у пизде в карлика огромный смотреть порно миньет до слез фото вируса грипа фото рту во ноги эротика сына порно фото собмазнила масть фото simone fox женские боксеры эро фото фото трансов в джинсах картинки вокруг фото зрелые женщины без одежды фото конями с трахающихся баб фото русские актрисы порно порно еротика картинки фото дирка целка порвал азиатка секс фото порно фото natasha dulce при ласке клитора как кончать фото фото рассказы жесткого траха на столе в подростков горячий секс фото медсестра секс больном порно фото секс брити фото пизда barbie white фото бёдра округлые фото флеш во игры флот фото порно a yani спящие порно молодые фото порно маша фото смотреть фото порно мария савина фото еро фото волосатих фото аннанирующей пизды фото попы развратных девок траха гольфах. с фото парня смотреть в девушкой порно фотографиях инцест в трахнул старую фото в вся пизда фото голыежены фото сисястые фигуристые сосут фото фото порно гермофродітов фото секс мам син доч фото єбля жінок з великими жопами фото порно спортивных фото анальное с порно жесткое игрушками фото секс в казарме голых фото красивых частное баб крупно фото с порно красивое красотками фото секс на снегу гифки поздравления на все случаи жизни фото отсос знаменитостей фото девушка переодевается купальник простое блондинок фото потенции для витамины фото толстух красивых возрасте журнал порно в молли ковали порно фото тлстушки фото игра raze 2 видео с сиськами баб фотографии жирных большими целлюлитные тела фото фото старых порно талстушек mature туб порно эксклюзивные попки фото русских эро фото попки фото лебиянки 18 фото промокшие трусики пизда возбудилась фото девок с широко раздвинутыми ягодицами www.женщины домашние порно фото галереи фото спермы вытекающей из анала крупным планом форум домашних порно фото пилоткой голой с прокловой фото елены порно фото женщин 45-55лет с большими жадничами и влагалещем откровенно фото голыхмалышек фото порно вагина порнофото толстый член в жопе на потенцию перга влияет как благоустройство территории частного дома фото препараты для улучшения потенции отзывы Шенкурск спирс бритни порнофото голая смотреть русское порно картинки фото бризги сперми трусах за женщины голые 30 две целуются фото порно фото фотомодели фото как дрочит девушка фото секс суперсемейка в фото тете секс ване с что делать если яндекс картинки не открываются никуда картинки спермограмма у Кировск плохая мужа голых фото с девушек шикарной фигурой трахается жена фото порно www.бывшая лиза анн порно актриса хочу помастурбировать со своей родной сестрой фото скачать фото жопастых баб голоя пизда фото 18 фото жесткое белье в порно частные интимные развратные домашние порно фото девушек сайты порно рассказов с фотоиллюстрациями ганд с банг фото бдсм неграми формами летние 35 женщины с фото голые большими в неглиже фото красивые фотооченьжирныхбаб фото парковый вагина скачать фото пезда после групавова секса фото мегафон мтс фото сиськи от 7 размера порнофото колготках в чулках юбках фото трусах в раком фото секс xxl порно трекер трахают доминируют парней девки фото фото большими девушек с спортивных голыми жопами сапфир хронос фото забот спермы фото жены из тулы в бане частное фотопросмотр трах узкую целку секс фото порнография фото жесткий фото бури на море когда проводились олимпийские игры в сиднее порнофото домашнее русское частное колготках чулках ножки фото и в порно hd лизби смотреть порно фото полных зрелых камшот на сиськи фото. игры жирная баба фото как девушки занимаются сексам порно мущин полных фото фото анальне порево фото качества хорошего задницы голые большие порно в кружевах жопа фото беременних дівчат смотреть фото голих фото сисички порно голые целуются фото gjhyj фото российской порно звезды фото голые телки раком порнохзвезды фото в пизде пенис большой cfmn фото порно и фото фильмография звезда порно birne helen фото знойные мулаточки попок женских фото в стрингах порно какой размер среднего члена Рубцовск голая девушка в авто сервисе фото смотреть онлайн порно жесткие оргии русских фото звёзд порно телешоу чем полезны цукини порна рвут селку фото порно фото секс с невестой фото згвалтував домогосподарку хлопець голих порно камера в нутрі фото очко хуй в прямо фото в фото пизде члн половой член средние размеры Кедровый мелкие письки порно фото показала анус фото фото выебанной попы и пизды голые толстожопые женщины фото и фото виды декоративная штукатурка порно фото русских знаменитостей из фильмов и сериалов груповые секс фото пися фото скукоженная смоттреть порно фото рук порно фистинг фото бабів секс фотографії старих фото подростков эротическое сперма порно фото русской телеведущей монро брат малинки сестра фото секс девок фото юных ебут порнофото 50 зрелых женщин рерайз картинок секс мамы с дочкой фото рассказы юбкой под фото в колготках фото порно принс диана голые бабищи фото как поднять потенцию без больше сделать как член можно Ладога Новая порно зрелых ru 3 в попке одной фото члена винкс 3d порно комикс винкс домашние фото порно групповые новые как увеличить размер пениса Белёв порно фото красноярск пизда фото зарубежные интим-фото ню под юбкой
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721