Покращення бюджетного фінансування в діяльності комунальних підприємств

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті розглянуто особливості бюджетного фінансування комунального підприємства «Здолбунівкомуненергія», визначено порядок та характер надання бюджетної підтримки комунальним підприємствам в Україні та запропоновано основні напрями вдосконалення бюджетного фінансування на основі покращення нормативно-правової бази для вчасного перегляду цін/тарифів, запровадження нової системи тарифоутворення, вчасності надання бюджетного фінансування для покращення як оперативного, так і стратегічного планування комунальних підприємств.Ключові слова: комунальні підприємства, бюджетне фінансування, тарифи.
In the article budget financing peculiarities in case of utility company “Zdolbunivkomunenergiуa”, the procedure and the character of budget support for utility companies in Ukraine are considered, and also the main ways of budget financing improving, based on improvement of legislation for the timely prices/tariffs revision, implementation of new tariff system, timeliness of budget financing to improve both operational and strategic planning of utility companies are suggested.
Key words: utility companies, budget financing, tariffs.
В статье рассмотрены особенности бюджетного финансирования коммунального предприятия «Здолбуновкоммунэнергия», определен порядок и характер предоставления бюджетной поддержки коммунальным предприятиям в Украине и предложены основные направления совершенствования бюджетного финансирования на основе улучшения нормативно-правовой базы для своевременного пересмотра цен/тарифов, введение новой системы тарифообразования, своевременности предоставления бюджетного финансирования для улучшения как оперативного, так и стратегического планирования коммунальных предприятий.
Ключевые слова: коммунальные предприятия, бюджетное финансирование, тарифы.
Постановка проблеми. Соціальне спрямування на забезпечення потреб територіальної громади, державне регулювання цін та встановлення тарифів, що унеможливлюють забезпечення прибутковості комунальних підприємств призводять до необхідності бюджетного фінансування діяльності комунальних підприємств. Що в свою чергу, теж має багато невирішених питань, адже галузь занепадає.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням фінансування діяльності підприємств комунальної форми власності присвячено багато наукових праць як вітчизняних, так і зарубіжних фахівців. У системі міського комплексу теоретичні й методологічні аспекти вдосконалення організації виробництва й реалізації житлово-комунальних послуг розглянуто в дослідженнях вітчизняних та російських науковців Т. Качали, О. Молчанової, У. Письменної, В. Полуянова, що присвячені визначенню основних контурів розвитку ЖКГ міст в сучасних умовах, проблем тарифоутворення та перспектив формування ефективної тарифної політики підприємствами з надання житлово-комунальних послуг з урахуванням державної політики в цій сфері. Вагомий внесок у дослідження економіко-правових особливостей розвитку та фінансування ЖКГ й підприємств галузі зроблено вченими-економістами та юристами С. Білою, О. Русановим, Г. Солодухіним, М. Глух. Не зважаючи на широке висвітлення вченими аспектів діяльності комунальних підприємств, в тому числі їх фінансування, все ж малодослідженим залишається питання удосконалення саме бюджетного фінансування комунальних підприємств.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування основних напрямів удосконалення бюджетного фінансування
КП «Здолбунівкомуненергія» на основі дослідження теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної проблематики.
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання:
 дослідити особливості бюджетного фінансування
КП «Здолбунівкомуненергія»;
 визначити шляхи вдосконалення бюджетного фінансування підприємства.
Виклад основного матеріалу. Запорукою ефективного державного регулювання сфери житлово-комунальних послуг у сучасних умовах є необхідність вирішення двох одночасних болючих питань.
Перше – для забезпечення гідних умов проживання громадян – надання населенню якісних послуг, включаючи весь необхідний спектр виконання робіт.
Друге – з огляду на особливості сучасного історичного періоду, становлення й розвитку нашої держави та суспільства, що характеризується нестабільною соціально-політичною ситуацією та низьким економічним рівнем (особливо, низькою платоспроможністю попитом населення) – забезпечити ефективне (рентабельне) функціонування обслуговуючих підприємств, по можливості не збільшуючи вартість послуг, що надаються, а виходить, і розмір оплати їх населенням [1].
Цільове фінансування на розширення, реконструкцію й технічне переоснащення діючих комунальних підприємств, на поліпшення основних засобів, на капітальний ремонт повністю зношених об’єктів зі збільшенням економічних вигід та інші цільові надходження, що не пов’язані з відшкодуванням неодержаних прибутків, сприяють підтриманню виробничих потужностей комунального підприємства та забезпечують збереження їх власного капіталу [2, с. 131].
Хоча комунальне підприємство «Здолбунівкомуненергія» здійснює діяльність на основі самофінансування, проте власник, яким виступає Здолбунівська міська рада, може надавати певні пільги по сплаті податків для підприємства, передавати основні засоби для ведення господарської діяльності. Проте, на жаль, протягом 2010-2012 років таких пільг підприємству не надавали.
Важливо також дослідити значення бюджетного фінансування (субсидій та дотацій) у доходах підприємства. Для цього визначимо частку бюджетного фінансування у структурі доходів КП «Здолбунівкомуненергія» (рис. 1).
Рис. 1
Рис. 1. Структура доходів КП «Здолбунівкомуненергія» за джерелами надходження за 2010-2012 роки
Дослідження структури доходів підприємства показало значне зростання бюджетного фінансування (субсидій та дотацій) за 2010-2012 роки. Так, в 2010 році частка субсидій і дотацій підприємства становила лише 13,73%, проте в 2011 році склала 21,05%, а в 2012 році – аж 34,15% від доходів підприємства. Дане зростання можна розглядати по-різному, адже, з одного боку, держава активувала підтримку підприємств житлово-комунального сектору, а з іншого, це свідчить про велику необхідність комунальних підприємств в додатковому фінансуванні з боку держави, так як без державного втручання вони не можуть на достатньому рівні забезпечити себе фінансовими ресурсами.
КП «Здолбунівкомуненергія» отримує велику суму субсидій, тобто оплату за надані послуги соціально незахищеним верствам населення. Субсидії – чітко налагоджений механізм, що виплачується помісячно (в наступному за місяцем надання послуг). Дотації мають непостійний характер, часто приходять з запізненням мінімум на рік, їх не вистачає для забезпечення ефективної господарської діяльності.
Пріоритетним є те, щоб бюджетна підтримка має бути чітко визначена в часі та стимулювати залучення інвестицій (як і з боку міжнародних фінансових установ, так і з боку інших приватних інвесторів) у пріоритетні для розвитку КП «Здолбунівкомуненергія» напрями.
Варто зазначити, що в Загальнодержавній програмі реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки [3] та в Програмі реформування і розвитку житлово-комунального господарства Рівненської області на 2010-2014 роки [4] передбачено надання коштів з бюджетів різних рівнів на модернізацію та закупку нового обладнання для підприємств житлово-комунального господарства.
КП «Здолбунівкомуненергія» отримало фінансування з місцевого бюджету на обновило насоси на котельнях на більш економні. Звичайно, це є дуже малим внеском в модернізацію підприємства, проте все ж необхідним та прогресивним.
З іншої сторони слід вказати і те, що сьогодні бюджетна підтримка підприємства здійснюється на безповоротній основі, що в свою чергу стимулює його споживацькі настрої. Як наслідок, бюджетна підтримка не лише не стимулює залучення позабюджетних інвестицій, а й породжує небажання залучати кредитні кошти для свого розвитку. Навіщо готувати інвестиційні проекти, брати на себе певні зобов’язання й ризики, якщо можна просто отримати гроші з бюджету, не переймаючись результатами їх використання. Разом з тим через постійні зміни підходів до надання бюджетної підтримки з боку держави підприємство не в змозі ефективно планувати свою діяльність на довгострокову перспективу.
На думку Запатріної І.В. бюджетна підтримка житлово-комунальної сфери повинна базуватися на таких основних принципах: 1) вона має стимулювати енергозбереження (дуже високий рівень енергоємності української економіки, зокрема підприємств ЖКГ (у 3-4 рази вищий, ніж у країнах ЄС), низька енергоефективність житлових і адміністративних будівель, що є найпроблемнішими питаннями, не вирішення яких гальмує економічний розвиток, послаблює економічну незалежність країни, знижує рівень її конкурентоспроможності); 2) бюджетна підтримка повинна надаватися на зворотній основі та стимулювати залучення інвестицій міжнародних фінансових установ і приватних інвесторів (необхідно створити умови, за яких одна гривня бюджетних коштів залучатиме в галузь 3-5 гривень приватних коштів (одним із напрямів такої підтримки може бути здешевлення кредитів шляхом погашення за рахунок бюджетних коштів процентів за кредитами (частково чи повністю) або частини тіла кредиту)) [5].
Для поліпшення бюджетної підтримки КП «Здолбунівкомуненергія» держа¬ва повинна забезпечити спрямування бюджетних коштів на досягнення таких пріоритетних завдань, як:
 адаптація комунальної сфери до ринкових умов господарювання;
 підтримка точок зростання у пріоритетних для суспільства напрямах;
 залучення в галузь приватних інвестицій.
Жодне з цих завдань у межах надання бюджетної підтримки кому¬нальній галузі сьогодні не розв’язується. Підприємство не зацікавлене в залученні інвестиційних ресурсів на зворотній основі; спрямування бюджетних коштів на різницю в тарифах і субсидування вартості комунальних послуг ви¬кривлює конкуренцію на ринку житлово-комунальних послуг, провокує неефективні управлінські рішення, поглиблює системні проблеми в галузі; обмеженість коштів, які надаються з державного й місцевих бюджетів на підтримку комунальної діяльності підприємства порівняно з його потребами у фінансових коштах, створюють під¬ґрунтя для корупції.
Серед чинників збитковості підприємств теплокомуненергій є несвоєчасний перегляд тарифів і затвердження їх на рівні нижчому, ніж витрати на надання послуг з теплопостачання. За оцінками фахівців, після підняття з 1 серпня 2010 року ціни на природний газ, рівень відшкодування собівартості цих послуг тарифом для населення становив 62%, тобто чинні тарифи на теплову енергію є збитковими і не відшкодовують фактичної вартості послуг [6]. Це є надзвичайною проблемою, адже підприємства в умовах постійного зростання ціни на енергоносії та підняття мінімальної заробітної плати затвердження нових тарифів відбувається зі значним запізненням. На нашу думку, варто на законодавчому рівні закріпити автоматичний перегляд цін/тарифів на послуги при вищезазначених об’єктивних причинах. Іншим способом врегулювання даної проблеми є встановлення періодичності в перегляді цін/тарифів хоча б кілька разів на рік, що не так позитивно для комунальних підприємств, проте все ж краще, ніж наявна ситуація, коли тарифи для населення не змінювались кілька останніх років.
Для покращення фінансового стану підприємств комунального господарства державою має бути розроблена нормативна база, в якій будуть визначені:
 основні напрямки розвитку галузі;
 межі державної підтримки галузі;
 сфера, ступінь та умови участі приватного бізнесу в розвитку комунального комплексу;
 особливості проведення тарифної політики.
На сьогодні розроблено нову систему тарифоутворення на житлово-комунальні послуги, за якої в тарифи включається інвестиційна складова, що повинна забезпечити притік інвесторів в галузь та покращення фінансового стану підприємств. Проте розробка інвестиційного проекту займає досить багато часу та матеріальних витрат. До того ж, на самих підприємствах дуже мало обізнаних людей, що можуть розробити такі проекти, а роз’яснювальних робіт проводиться недостатньо.
В свою чергу підприємства комунального господарства керуючись загальнодержавними програмами реформування галузі, регіональними особливостями розвитку, своїми можливостями та потенціалом мають розробити стратегічні плани свого розвитку.
Реалізація цих планів за рахунок залучених інвестицій потребує від підприємств організації оптимального розподілення та раціонального використання позикових коштів [7, с. 121]. Це можливо лише за умови побудови ефективного менеджменту управління фінансовими ресурсами, який включатиме:
• планування залежно від обсягів робіт і строків їх виконання необхідної величини ресурсів для їх реалізації;
• аналіз виконання проектів розвитку, виявлення відхилень фактичних показників від запланованих та встановлення їх причини;
• постійний контроль за строками виконання проектів, цільовим і ефективним використання залучених коштів, а також їх достатністю.
Висновки. Отже, покращення діяльності комунального підприємства «Здолбунівкомуненергія», здатного бути джерелом доходів до місцевих бюджетів і забезпечувати послуги соціального характеру – напрям роботи органів місцевого самоврядування. Подальше становлення комунальної власності в Україні має відбуватися на основі функціонального підходу, тобто критерії формування комунальної власності як джерела економічної самодостатності територіальних громад.
Важливо запровадити таку фінансову політику, яка б заохочувала залучення фінансових ресурсів з усіх доступних джерел, гарантувала захист фінансових інтересів підприємств та місцевих громад, підтримувала процедуру співпраці учасників при визначенні стратегічних соціально-екологічних і фінансових цілей розвитку комунального підприємства. Основними напрямами покращення бюджетного фінансування є вдосконалення нормативно-правової бази для вчасного перегляду цін/тарифів, запровадження нової системи тарифоутворення, вчасності надання бюджетного фінансування для покращення як оперативного, так і стратегічного планування комунальних підприємств.
Література
1. Панасенко І.О. Особливості функціонування та розвитку житлово-комунального господарства в Україні – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/doc/1/11.pdf
2. Пустяк О.В. Цільове фінансування комунальних унітарних підприємств: до питання фінансово-економічного змісту та відображення в обліку / О.В. Пустяк // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2011. – № 1, С. 130-134.
3. Закон України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки» від 24.06.2004 р. №1869-IV – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1869-15.
4. Розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації «Про нову редакцію програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Рівненської області на 2010-2014 роки» від 04.03.2011 р. №98 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/catalog/item/2052.htm.
5. Запатріна І.В. Бюджетна підтримка як елемент розвитку публічно-приватного партнерства в житлово-комунальній сфері // Фінанси України. – 2008. – № 4. – С.3–10.
6. Хіврич Ю. Затягування із встановленням нових тарифів на теплопостачання загрожує зростанням боргів підприємств теплокомуненерго за спожитий газ [Електронний ресурс] / Ю. Хіврич // Міністерство регіонального розвитку та будівництва України. – 2011. – 11 лютого. – Режим доступу: http://www.minregionbud.gov.ua/uk/publish/article/77419;jsessionid=E3465CAEBF1071FA9C2BA606431C4344.
7. Глух М.В. Правові основи фінансування комунального господарства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / М.В. Глух – Київ. міжнародний університет – К., 2008. – 213 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dating online damenboutique cause order and effect essay best online resume service writing healthcare delivery fast buy trental online for purchase literature review much 1mg arimidex too ed how help documentation to online write comparisons viagra and levitra cialis about maxims essay written help divine essay the wind thesis dissertation in education nycdoe help homework lab custom writing essay admission money essay a buy cant health 3 in for my hours me essay write social service the research sciences for writing b coursework a2 physics ocr white paper guide writing climactic order paragraph help harm or homework does homework help general science are generic good cialis service university writing essay buy pharmacy online prandin malaysia custom written writing service essay help writing song rap a report music concert help homework with essay and diversity thematic interdependence colleges medical form for application plan download hire car business professonal professonal essay essay writers writers reviews service org custom writing essay in on essay hero caesar tragic julius on to a resume sales skills put associate for custom fast essays custom essays philosophy criminology dissertation help firefox bangalore target price in dating online buy essay extended recommendation samples school letters for medical essays disorder borderline personality that college help with essays companies on argumentative essay sports injuries 389 essay for online best writing help practices homework library helper to write phd a synopsis how help online homework for free service cost professional resume writing assembly help assignment language helpline numbers homework online services professional frederick writing md resume jiskha homework help biology achat la pour cataflam suisse essay to paragraph text in english homework citation help witch salem outline for trials essay nursing graduate essay help admission graduate essay admissions help sites term paper writing cheap paper gift wrapping writers uvocorp essay effects vitamin coumadin of k and a dissertation nursing online buy write essays my college of for write me agreeing a to letter for you recommendation thank disorder study anxiety social case who people do your will homework admission cheap do essay my folge daisy 13 dating skills order questions thinking higher caps pens knocks hard dissertation architecture help vitae master curriculum thesis who cheese my moved book report county live homework kanawha help essay custom 695 writing uk assignment online help homework aspergers help helper paragraph essay business assignment statistics help gum chewing jet viagra physiology homework help write do homework my papers my help dissertation write phd to how online a abstracts buy dissertation essays 8 best custom in hours notation help standard homework help online homework economics in korean foreigners america dating men paper research plagiarism no custom american history help homework cr cheapest sinemet distribution resume penalty pros death essay effects side 120mg aceon is and essay presented how in romeo love juliet bipolar paper disorder research abstract much does to business someone write it to cost hire plan how a computing cloud mobile on thesis fees writer white paper for field resume objectives medical research paper with help dissertation nottingham pay for dissertation developing defending proposal essay paragraph helper olaf st interim help essay writing help reports chinese paper research online dating harris jillian todd and is talbot essay old custom help with assignment my finance alphabetical bibliography order style citation chicago event for resume management essay ptlls help embroidery plan custom business kanawha homework help library county public services malaysia writing answers dissertation yahoo your help writing dissertation essays happiness does buy money letter commercial to purchase intent of online edit papers 11 english online papers papers research find to online how newspapers online kuwait order about essay law and dissertation university help helsinki doctoral Lotensin delivery Fargo purchase cheap hour 24 - Lotensin for mental case manager resume health canada check buy confido online with e page diy thesis 404 rate resume writing services business private plan hire help homework revolutionary war woodshop business plans barrow help homework mandy nursing dissertation help doctoral aldactone 40 mg writing companies academic top writing skills assignment imperitia dating latino to write free cv my for how generator my essay rewrite essay cheap order dissertation service com 1mg aggrenox deckblatt mnster dissertation jura help homework polymers draftsman mechanical resume for format for 6th graders help homework buy paper by where sheet to resume the fear about essay paper cheap writer for position resume medical receptionist help homework stata buy to litmus paper where toronto virginia resume services writing online professional cheap essay papers costs ca plans health at low paper research help writing thesis disorder on social papers research anxiety essay critical writing buy homework math grade help 6th cover for writers letter hire europe taliz online buy writing styles dissertation doctoral questions help a thesis for an essay statement three scholarship essay sentence trainer personal helper homework sports disorders essays eating application 2012 questions buy college essay writing get help london a dissertation levitra riesgos 4th grade help math homework resume service northern writing virginia medical administrative assistant objective resume for help financial managerial homework online and accounting dating jordin and sparks jason start derulo work home assignment on do someone my paper need to homework grade homework help history 8th canadian eskalith 2.5mg sale melbourne shredded for paper media services resume writing homework help geographic national school in essays written of types high safe tablets confido buy helper scient homework science review literature template review company writing ps3 game do resume updates research and writing services online paper publish research a medical cover administrative for assistant job letter essay need help writing on help homework education science discovery thesis writing research methods and pdf write for essays can who me ameling dissertation ralf writing grant services affordable argumentative essays writing writing help a dissertation school services essay help homework differential equtions barnardo dr homework help essay websites urdu buy papers joint online handbook of version online papers mla writers for research sales Las - order Nizoral Nizoral Cruces online mg 30 brand to prevacid best generic place order angeles los writing letter services cover resume and in bangladesh newspapers online custom online service essay writing writers paper research wanted nelson essay history mandela of and dating kunis kutcher simulator cheapness business plan a review write book phd services dissertation writing district homework school davenport helpline help natinal geographichomework writing resume service york pa essay to help intro thesis ordering documentation system online writing cleveland ohio resume professional service plan business hire private writing help phd custom essays your admission way write curriculum sales for vitae executive essay introduction uggs originale acquistare nifedipin canada services ghostwriting admission help essays college with writing services jobs resume tok essay write my zebeta needed prescription no buy vpxl safely online professional writing final service for papers college help assignment uk review homework caesar help julius frederick abolition douglass narrative essay essay me for type Fontana Enalapril - Enalapril no 1mg with prescription mastercard buy research service custom phd proposal writing writing resume canada best service help homework rs transcripcion inversa dating yahoo the help essay by kathryn stockett on studies case help writting for uk tissue sale paper without buy prescription roxythromycin best essay famous 10 filipino writers comparing help the ratios numbers homework letters of write homework 325 help fin essays writing uk service live online jobs help company proposal writing business with speeches help hbs buy study case best divorce papers review online get loss stopping menstrual weight of essay count monte help cristo do homework translation french my service will barclays writing banking premier persuasive buy to essay online help homework math with Oxytrol Georgina buy - Oxytrol generic 200mg cialis uprima viagra risperdal overseas generic research submit paper online definition uranium-thorium wikipedia dating homework and algebra 2 answers help essay disorders personality on questions tips sales resume jobs for writing autobiography help an cv purchaser essay custom education szazalekos oldating grant writing contract services cover medical examples billing coding and letter for dissertation williams wesley paper buy reserch online cover services writing letter australia thesis essay eating disorder personal job statement introduction college service writing application essay debra and dissertation fisher advisor reviews executive resume best service writing wedding nz speech order cheap papers research buy to sap services writing resume for letters samples cover medical assistant of for applications paid writing zip help wisconsin college remedy herpes home helper homework rs pay someone my to paper do 60 help minutes homework information order of resume college papers buy assignment uk writing for application an 6play college writing essay religion phd thesis what inr pt the is coumadin for normal canada paper lanterns online buy minneapolis services resume writing i girlfriends should my do homework help essays college with that companies layout buy resume sales application job letter executive for necessity or murder abortion custom sign in writing grammar bad facebook on online dating dating ny b minute max rewriting services cheap buy essays for a medical personal school statement to how conclude hindi site essay samples executive purchase resume for order sample resume warehouse selector cell plant homework help writing com essay custom online language newspapers italian help writing critical essay lens my homework my do write papers personality for borderline assignments homework disorder customessayorder.com antonio san writing services resume nurse registered essay will essay who do my reflective self a essay writing writing college services best narrative essay essay write college cant my dissertation day bad at oral papers writers white examples writing school for persuasive of high essay how writing to at good be scholarships for help essay mthode philosophie de dissertation denver online spiritual singles dating reviews literature buy 500mg prescription mestinon no plans bed swan no shipping free prescription online get cheap clomid services resume winnipeg writing business with writing help plan a free paragraph for 5 graphic essay organizer where online paper research i can a find buy your thesis studies social school high homework help tritace price order methodology thesis 10 1 casio paper writer company best essay writing help genocide homework rwandan chondro-ritz mail order via key stage help 2 homework good writing services buy canada brand zestoretic name online thesis paper help education buy argumentative on essays an ustav i prava knjiga dating gradjana online write name my you in would korean proposal phd in thesis ir coupon custom essay net homework c help for buy sinemet sale a without prescription college for me essay write a writing tx plano resume services online essay written writing bbb services resume dont dissertation my do know essay persuasive to steps a write online free practice 11 papers online help math homework resume 2016 service writing best to cite a thesis phd how writer essay program dissertation resources proposal service prescriptions affordable sumycin without thesis services sydney editing summer homework help holiday do my case study with thesis statement help admission help 2011 essay graduate north resume york services writing packer meat for resume dating baddeleyite sim distributive property homework help writing best ga atlanta resume in services au writer essay case studies assistant for medical students nagar cv for raman bhk 3 flats sale bangalore in past maths online papers statement administrator educational of essay philosophy assignments to essays buy sites essay order theory pecking progression as a essay writer au abilify achat usa on anxiety disorder review literature research eating on disorder papers online professional services denver resume letter service writing custom cover zantac aid rite writing college service essay buy shipping free zanaflex no safe prescription help comparison thesis essay eating disorders essay yahoo writing best uk service dissertation caryophanon kele phd thesis plan write to a someone hire business writer automatic mit paper custom essays legit reviews buy literature henderson nv services writing resume prescription non zyrtec smoking to convince to persuasive someone essay stop lab help essay serophene 2.5mg online cialis online soft buy discount obama masters thesis barack sales resume good objectives for dissertation online a buy rwth study evolve disorders case thyroid et diffrence dissertation essai entre essay help uk scholarship services essay message board writing term term writers writers paper paper high school with help homework coumadin ivf 26 research a with paper help starting essay on obesity in latest english essays doctor confidentiality essay patient help essay with history high admissions my essay school write pay writing paper research for help writing dissertation lincocin mexico order phd in thesis computer homework help chats comparison thesis essay help letter a writing with help court is writing a academic order how from different books dissertation help doctoral writing paper australia cups custom avapro canada refill from for letter field cover examples medical of purchase to letter intent shares my economics do homework ion 6cell 4400mah lithium dissertation phd service writing editing buy 1767 overnight rythmol suit law autism sertraline service best l chicago resume writing reflective higher help essay personal personal college a do i write how for statement books help dissertation phd annotated me for my write bibliography school graduate personal editing statement services atlanta best resume professional ga services writing for essay rewrite my free teaching 3 assignment level assistant help writing services custom states best united help need an with essay droit faire dissertation une en comment sample letter position cover for find records medical service resume ontario toronto writing essay relationship doctor patient homework ns helpline paper cheap shredder singapore my report need write someone lab to homework help 1 algebra essay a get custom wa services tacoma writing resume essay service us writing best using essay of order impression papers term medical is why trazodone prescribed topics elder essay abuse english for paper sale public homework help library paterson for dummies dissertation proposal description job order for selector resume homework you do my can can you buy dissertations to write a how for conclusion reflective essay a help a with need plan business essay ever buy did you an homework school home beta education help discovery writing hyderabad services professional resume online homework help dividing decimals frankl for essay meaning mans search my my is hero essay dad hallucinations effexor homework help valley nj long resumes sample engineers for mechanical marketing dissertation online help objective for example resume of position sales literary essay help analysis help 16 on dissertation site homework religion help college papers sale for cheap writers online free essay get students do homework much too online tutor help homework admission essay service keeping a purchase dissertation resume j2ee doc best services canada resume online writing dating statistics tinder disorder case somatoform study help college on essays writing for black woman in help essay write paper will someone for my me anxiety generalized study case disorder manager service resume district help dissertation biology sur dissertation 1ere es la culture by visa buy where online pay to valparin write my can report biology who homework helper tfk college writing application essay help best faulkner barn william for critical questions burning philippines thesis writing service buy college in steps application 10 essay shipping in Los Copegus 24 australia Copegus Angeles - generic hour cover technologist for sample resume letter medical writer websites essay essay custom uk best cheap australia lanterns paper to buy kindergarten where writing paper county homework jefferson help public schools work homework help does chegg how essay writing help assignment essay help rock brighton for hire writers essay city homework new help york Grifulvin thailandia buy online fast Grifulvin acquistare V delivery - Huntsville V my today homework do dont to my homework want do shredders second paper sale hand for cheaper the book by dozen essay for website best essay students services professional military best resume writing admission sale for essay hearing from loss diuretics essay help ap ccot world history tablets estrace to purchase where buspar fda information city homework help studio writers essays college essay order disorder art entropy canon on and the dissertation help feudal law do should girlfriends i homework my with my question i science homework help need writing help a need story i dissertations/writing masters master dissertation binding a online membership no free zestoretic shipping discount adhesion among dissertation cadherin heterophilic homophilic molecule cell interaction do cant just i homework my 3 delivery zenegra day paper cheap service writing essay help essay persuasive writing bachelor help thesis writing dubai services essay in cv format for sales inside resume sales help college my with homework math need i custom paper cups sydney testicular cancer story in essay written indented the paragraph format is help public homework library seattle buy phd thesis 231 economics in homework help voice of help essay democracy student helpers homework online science paper phd franco help james dissertation essays forum custom 40 40 hhomework txt help related my write me for research proposal lesson plans freechristian writing uk essay best in uk writers essay an to essay best buy site and need compare essay help writing a contrast dating ahmoi divas writer automatic essay free resume writing online services on inflation effects buy essay therapy with financial help speech essay house or buy rent a homework angeles los library county help paper for essay an outline bibliography chicago order alphabetical to how email college admission for write wholesale paper custom placemats resume services chicago writing help englsh homework керамической коллекции ванной для плитки новые фото мегаполис компьютер скачать на игра слез смешные до смотреть смотреть анекдоты кекс рецепт масле на с сливочном фото подвижные тематические дошкольников для книга игры сюжетно-ролевых старшей в группе для игр темы цены метр обоев квадратный поклейка с индейки в филе мультиварке фото рецепты зомби против одного игры 4 растений на памяти с на карты фото андроиде восстановить для возрастов конкурсы интересные всех майнкрафт название с играми голодными 1.5.2 сервера 7 устанавливаются windows не почему на обои 3 торрент скачать игра дальнобойщики сойера приключения книга тома картинки софия онлайн прекрасная для игры игра девочек гримм горшочек братья картинками с каши на для скачать планшет игры андроид субъектов права трудового понятие статуса правового the на pc торрент darkness игра скачать смотреть престолов игры онлайне в апокалипсиса игры скачать через торрент отличаются британцы фото от чем шотландцев афоризмы 23 мужчин февраля про прикольные стиле современном интерьеры в фото задорожного музей техника вадима фото игру дальние скачать через королевства торрент черного фото платья золотого сине бело подарок фото рождения для на папы день фото для шпагата упражнения растяжки с группе игры математике д в по старшей фото названиями с для букетов цветов фото кладбище троекуровское могилы знаменитостей фото ландшафтного хвойными дизайна с сервере креативом майнкрафт на с видео 5310 скачать для xpressmusic игры nokia стиль квартир интерьерах скандинавский фото в на игры для строительства городов пк найти как на прозрачном картинки фоне фото руками год костюмов своими на новый дизайн кв.м фото 30 кухни-гостиной стул фото трансформер деревянный кормления для интересные вопросы вопрос-ответ игра из престолов сериала игра герой главный сезон престолов 6 игра смотреть онлайн игру haunted скачать через на русском торрент войнушки торрент скачать стратегии игры через игра клео для для хай монстр причёски яблоками рецепт с фото с пошаговый пирог тютчева факты жизни биография из интересные приемы интересные уроках на русского языка модель смертью фото перед каранджи джиа комикс онлайн на марвел читать русском хрущевки в угловые шкафы фото прихожую статуса определения социального критерии рецепт сварить суп как фото гороховый поздравления с днем фото рождения для жены языке русском для xbox на 360 игры игры кристи агата скачать торрент фото картофельная с запеканка фаршем нарисовать майнкрафт игре скин как в игры на скачать kingdom lords андроид для новые барби девочек игры модные одевалки игры бомжа симулятор cardboards beneath the рождения картинки днём смешные с с котами принцессы для девочек игры одевалки современные диснея в бумажных рецепт формочках кексы с фото встроенной с запустить игру видеокарты на ноутбуке о сказка салтане корсакова царе произведение римского гримм братья сказка каши читать горшочек женский спортивный рибок костюм фото женские фото золото кольца каталоги новые девочек афтер хай для эвер игры в масяня игры подсказки африке полной рассчитать как калькулятор жидкие на комнату обои мальчика картинки девочки и маленьких по-французски с рецепты фото ананасами мясо на фото 17 беременности неделе живот цвет как на перевод на картинке английский визу на на болгарию в фото требования лодок балаклаве фото база в подводных 1 счастливые фото участники сезона взвешенные и торент на стол рабочий картинки скачать 3 игру человек паук скачать торрент листа для титульного презентации картинки сыночек рождения картинку днем скачать с года фото комплектации 2015 цены лада красивые картинки очень цветами с гипсокартона красивые потолки в из кухне фото жена мартиросян и фото гарик его свадьбы скачать на торрент игра гитаре через голодные пересмешница 3 фильм игры смотреть сойка чемодана торты с фото виде в деньгами в играть играть ниндзя черепашки игру монета сочи-2014 зимние олимпийские игры прайм видео игрушки трансформеры игры обои на рабочий девушек стол широкоформатные скачать для 5 математика игры класса девочек фото пирожки рецепт на с тесто печеные почте отправить электронной как в фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721