Покращення бюджетного фінансування в діяльності комунальних підприємств

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті розглянуто особливості бюджетного фінансування комунального підприємства «Здолбунівкомуненергія», визначено порядок та характер надання бюджетної підтримки комунальним підприємствам в Україні та запропоновано основні напрями вдосконалення бюджетного фінансування на основі покращення нормативно-правової бази для вчасного перегляду цін/тарифів, запровадження нової системи тарифоутворення, вчасності надання бюджетного фінансування для покращення як оперативного, так і стратегічного планування комунальних підприємств.Ключові слова: комунальні підприємства, бюджетне фінансування, тарифи.
In the article budget financing peculiarities in case of utility company “Zdolbunivkomunenergiуa”, the procedure and the character of budget support for utility companies in Ukraine are considered, and also the main ways of budget financing improving, based on improvement of legislation for the timely prices/tariffs revision, implementation of new tariff system, timeliness of budget financing to improve both operational and strategic planning of utility companies are suggested.
Key words: utility companies, budget financing, tariffs.
В статье рассмотрены особенности бюджетного финансирования коммунального предприятия «Здолбуновкоммунэнергия», определен порядок и характер предоставления бюджетной поддержки коммунальным предприятиям в Украине и предложены основные направления совершенствования бюджетного финансирования на основе улучшения нормативно-правовой базы для своевременного пересмотра цен/тарифов, введение новой системы тарифообразования, своевременности предоставления бюджетного финансирования для улучшения как оперативного, так и стратегического планирования коммунальных предприятий.
Ключевые слова: коммунальные предприятия, бюджетное финансирование, тарифы.
Постановка проблеми. Соціальне спрямування на забезпечення потреб територіальної громади, державне регулювання цін та встановлення тарифів, що унеможливлюють забезпечення прибутковості комунальних підприємств призводять до необхідності бюджетного фінансування діяльності комунальних підприємств. Що в свою чергу, теж має багато невирішених питань, адже галузь занепадає.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням фінансування діяльності підприємств комунальної форми власності присвячено багато наукових праць як вітчизняних, так і зарубіжних фахівців. У системі міського комплексу теоретичні й методологічні аспекти вдосконалення організації виробництва й реалізації житлово-комунальних послуг розглянуто в дослідженнях вітчизняних та російських науковців Т. Качали, О. Молчанової, У. Письменної, В. Полуянова, що присвячені визначенню основних контурів розвитку ЖКГ міст в сучасних умовах, проблем тарифоутворення та перспектив формування ефективної тарифної політики підприємствами з надання житлово-комунальних послуг з урахуванням державної політики в цій сфері. Вагомий внесок у дослідження економіко-правових особливостей розвитку та фінансування ЖКГ й підприємств галузі зроблено вченими-економістами та юристами С. Білою, О. Русановим, Г. Солодухіним, М. Глух. Не зважаючи на широке висвітлення вченими аспектів діяльності комунальних підприємств, в тому числі їх фінансування, все ж малодослідженим залишається питання удосконалення саме бюджетного фінансування комунальних підприємств.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування основних напрямів удосконалення бюджетного фінансування
КП «Здолбунівкомуненергія» на основі дослідження теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної проблематики.
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання:
 дослідити особливості бюджетного фінансування
КП «Здолбунівкомуненергія»;
 визначити шляхи вдосконалення бюджетного фінансування підприємства.
Виклад основного матеріалу. Запорукою ефективного державного регулювання сфери житлово-комунальних послуг у сучасних умовах є необхідність вирішення двох одночасних болючих питань.
Перше – для забезпечення гідних умов проживання громадян – надання населенню якісних послуг, включаючи весь необхідний спектр виконання робіт.
Друге – з огляду на особливості сучасного історичного періоду, становлення й розвитку нашої держави та суспільства, що характеризується нестабільною соціально-політичною ситуацією та низьким економічним рівнем (особливо, низькою платоспроможністю попитом населення) – забезпечити ефективне (рентабельне) функціонування обслуговуючих підприємств, по можливості не збільшуючи вартість послуг, що надаються, а виходить, і розмір оплати їх населенням [1].
Цільове фінансування на розширення, реконструкцію й технічне переоснащення діючих комунальних підприємств, на поліпшення основних засобів, на капітальний ремонт повністю зношених об’єктів зі збільшенням економічних вигід та інші цільові надходження, що не пов’язані з відшкодуванням неодержаних прибутків, сприяють підтриманню виробничих потужностей комунального підприємства та забезпечують збереження їх власного капіталу [2, с. 131].
Хоча комунальне підприємство «Здолбунівкомуненергія» здійснює діяльність на основі самофінансування, проте власник, яким виступає Здолбунівська міська рада, може надавати певні пільги по сплаті податків для підприємства, передавати основні засоби для ведення господарської діяльності. Проте, на жаль, протягом 2010-2012 років таких пільг підприємству не надавали.
Важливо також дослідити значення бюджетного фінансування (субсидій та дотацій) у доходах підприємства. Для цього визначимо частку бюджетного фінансування у структурі доходів КП «Здолбунівкомуненергія» (рис. 1).
Рис. 1
Рис. 1. Структура доходів КП «Здолбунівкомуненергія» за джерелами надходження за 2010-2012 роки
Дослідження структури доходів підприємства показало значне зростання бюджетного фінансування (субсидій та дотацій) за 2010-2012 роки. Так, в 2010 році частка субсидій і дотацій підприємства становила лише 13,73%, проте в 2011 році склала 21,05%, а в 2012 році – аж 34,15% від доходів підприємства. Дане зростання можна розглядати по-різному, адже, з одного боку, держава активувала підтримку підприємств житлово-комунального сектору, а з іншого, це свідчить про велику необхідність комунальних підприємств в додатковому фінансуванні з боку держави, так як без державного втручання вони не можуть на достатньому рівні забезпечити себе фінансовими ресурсами.
КП «Здолбунівкомуненергія» отримує велику суму субсидій, тобто оплату за надані послуги соціально незахищеним верствам населення. Субсидії – чітко налагоджений механізм, що виплачується помісячно (в наступному за місяцем надання послуг). Дотації мають непостійний характер, часто приходять з запізненням мінімум на рік, їх не вистачає для забезпечення ефективної господарської діяльності.
Пріоритетним є те, щоб бюджетна підтримка має бути чітко визначена в часі та стимулювати залучення інвестицій (як і з боку міжнародних фінансових установ, так і з боку інших приватних інвесторів) у пріоритетні для розвитку КП «Здолбунівкомуненергія» напрями.
Варто зазначити, що в Загальнодержавній програмі реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки [3] та в Програмі реформування і розвитку житлово-комунального господарства Рівненської області на 2010-2014 роки [4] передбачено надання коштів з бюджетів різних рівнів на модернізацію та закупку нового обладнання для підприємств житлово-комунального господарства.
КП «Здолбунівкомуненергія» отримало фінансування з місцевого бюджету на обновило насоси на котельнях на більш економні. Звичайно, це є дуже малим внеском в модернізацію підприємства, проте все ж необхідним та прогресивним.
З іншої сторони слід вказати і те, що сьогодні бюджетна підтримка підприємства здійснюється на безповоротній основі, що в свою чергу стимулює його споживацькі настрої. Як наслідок, бюджетна підтримка не лише не стимулює залучення позабюджетних інвестицій, а й породжує небажання залучати кредитні кошти для свого розвитку. Навіщо готувати інвестиційні проекти, брати на себе певні зобов’язання й ризики, якщо можна просто отримати гроші з бюджету, не переймаючись результатами їх використання. Разом з тим через постійні зміни підходів до надання бюджетної підтримки з боку держави підприємство не в змозі ефективно планувати свою діяльність на довгострокову перспективу.
На думку Запатріної І.В. бюджетна підтримка житлово-комунальної сфери повинна базуватися на таких основних принципах: 1) вона має стимулювати енергозбереження (дуже високий рівень енергоємності української економіки, зокрема підприємств ЖКГ (у 3-4 рази вищий, ніж у країнах ЄС), низька енергоефективність житлових і адміністративних будівель, що є найпроблемнішими питаннями, не вирішення яких гальмує економічний розвиток, послаблює економічну незалежність країни, знижує рівень її конкурентоспроможності); 2) бюджетна підтримка повинна надаватися на зворотній основі та стимулювати залучення інвестицій міжнародних фінансових установ і приватних інвесторів (необхідно створити умови, за яких одна гривня бюджетних коштів залучатиме в галузь 3-5 гривень приватних коштів (одним із напрямів такої підтримки може бути здешевлення кредитів шляхом погашення за рахунок бюджетних коштів процентів за кредитами (частково чи повністю) або частини тіла кредиту)) [5].
Для поліпшення бюджетної підтримки КП «Здолбунівкомуненергія» держа¬ва повинна забезпечити спрямування бюджетних коштів на досягнення таких пріоритетних завдань, як:
 адаптація комунальної сфери до ринкових умов господарювання;
 підтримка точок зростання у пріоритетних для суспільства напрямах;
 залучення в галузь приватних інвестицій.
Жодне з цих завдань у межах надання бюджетної підтримки кому¬нальній галузі сьогодні не розв’язується. Підприємство не зацікавлене в залученні інвестиційних ресурсів на зворотній основі; спрямування бюджетних коштів на різницю в тарифах і субсидування вартості комунальних послуг ви¬кривлює конкуренцію на ринку житлово-комунальних послуг, провокує неефективні управлінські рішення, поглиблює системні проблеми в галузі; обмеженість коштів, які надаються з державного й місцевих бюджетів на підтримку комунальної діяльності підприємства порівняно з його потребами у фінансових коштах, створюють під¬ґрунтя для корупції.
Серед чинників збитковості підприємств теплокомуненергій є несвоєчасний перегляд тарифів і затвердження їх на рівні нижчому, ніж витрати на надання послуг з теплопостачання. За оцінками фахівців, після підняття з 1 серпня 2010 року ціни на природний газ, рівень відшкодування собівартості цих послуг тарифом для населення становив 62%, тобто чинні тарифи на теплову енергію є збитковими і не відшкодовують фактичної вартості послуг [6]. Це є надзвичайною проблемою, адже підприємства в умовах постійного зростання ціни на енергоносії та підняття мінімальної заробітної плати затвердження нових тарифів відбувається зі значним запізненням. На нашу думку, варто на законодавчому рівні закріпити автоматичний перегляд цін/тарифів на послуги при вищезазначених об’єктивних причинах. Іншим способом врегулювання даної проблеми є встановлення періодичності в перегляді цін/тарифів хоча б кілька разів на рік, що не так позитивно для комунальних підприємств, проте все ж краще, ніж наявна ситуація, коли тарифи для населення не змінювались кілька останніх років.
Для покращення фінансового стану підприємств комунального господарства державою має бути розроблена нормативна база, в якій будуть визначені:
 основні напрямки розвитку галузі;
 межі державної підтримки галузі;
 сфера, ступінь та умови участі приватного бізнесу в розвитку комунального комплексу;
 особливості проведення тарифної політики.
На сьогодні розроблено нову систему тарифоутворення на житлово-комунальні послуги, за якої в тарифи включається інвестиційна складова, що повинна забезпечити притік інвесторів в галузь та покращення фінансового стану підприємств. Проте розробка інвестиційного проекту займає досить багато часу та матеріальних витрат. До того ж, на самих підприємствах дуже мало обізнаних людей, що можуть розробити такі проекти, а роз’яснювальних робіт проводиться недостатньо.
В свою чергу підприємства комунального господарства керуючись загальнодержавними програмами реформування галузі, регіональними особливостями розвитку, своїми можливостями та потенціалом мають розробити стратегічні плани свого розвитку.
Реалізація цих планів за рахунок залучених інвестицій потребує від підприємств організації оптимального розподілення та раціонального використання позикових коштів [7, с. 121]. Це можливо лише за умови побудови ефективного менеджменту управління фінансовими ресурсами, який включатиме:
• планування залежно від обсягів робіт і строків їх виконання необхідної величини ресурсів для їх реалізації;
• аналіз виконання проектів розвитку, виявлення відхилень фактичних показників від запланованих та встановлення їх причини;
• постійний контроль за строками виконання проектів, цільовим і ефективним використання залучених коштів, а також їх достатністю.
Висновки. Отже, покращення діяльності комунального підприємства «Здолбунівкомуненергія», здатного бути джерелом доходів до місцевих бюджетів і забезпечувати послуги соціального характеру – напрям роботи органів місцевого самоврядування. Подальше становлення комунальної власності в Україні має відбуватися на основі функціонального підходу, тобто критерії формування комунальної власності як джерела економічної самодостатності територіальних громад.
Важливо запровадити таку фінансову політику, яка б заохочувала залучення фінансових ресурсів з усіх доступних джерел, гарантувала захист фінансових інтересів підприємств та місцевих громад, підтримувала процедуру співпраці учасників при визначенні стратегічних соціально-екологічних і фінансових цілей розвитку комунального підприємства. Основними напрямами покращення бюджетного фінансування є вдосконалення нормативно-правової бази для вчасного перегляду цін/тарифів, запровадження нової системи тарифоутворення, вчасності надання бюджетного фінансування для покращення як оперативного, так і стратегічного планування комунальних підприємств.
Література
1. Панасенко І.О. Особливості функціонування та розвитку житлово-комунального господарства в Україні – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/doc/1/11.pdf
2. Пустяк О.В. Цільове фінансування комунальних унітарних підприємств: до питання фінансово-економічного змісту та відображення в обліку / О.В. Пустяк // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2011. – № 1, С. 130-134.
3. Закон України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки» від 24.06.2004 р. №1869-IV – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1869-15.
4. Розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації «Про нову редакцію програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Рівненської області на 2010-2014 роки» від 04.03.2011 р. №98 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/catalog/item/2052.htm.
5. Запатріна І.В. Бюджетна підтримка як елемент розвитку публічно-приватного партнерства в житлово-комунальній сфері // Фінанси України. – 2008. – № 4. – С.3–10.
6. Хіврич Ю. Затягування із встановленням нових тарифів на теплопостачання загрожує зростанням боргів підприємств теплокомуненерго за спожитий газ [Електронний ресурс] / Ю. Хіврич // Міністерство регіонального розвитку та будівництва України. – 2011. – 11 лютого. – Режим доступу: http://www.minregionbud.gov.ua/uk/publish/article/77419;jsessionid=E3465CAEBF1071FA9C2BA606431C4344.
7. Глух М.В. Правові основи фінансування комунального господарства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / М.В. Глух – Київ. міжнародний університет – К., 2008. – 213 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

science homework helpers supervised thesis phd uk printing dissertation service year science 7 help homework students for medical surgery topics research essay school writing services buy eriacta online 150mg account essay writers buy help a business creating plan with paper college order personal writing services statement school law a buy franchise business to plan thesis finance in vouchers cymbalta free help with uni statements for personal writer perth plan business high hamlet essays school mba writing essay help cover buy resume letter best reviews online write my essay money help earn homework men pheromones tablets attracting questions on essay disorders mood dating online gcd fm jogja radio for assistant resume medical free will service writing child help for my homework homework for 6th science grade homework help help chat homework english thesis scientific history doctoral full service writing heights pacific resume price best valparin buy lapl homework help best summary study system billing thesis pdf water zzzz case natural essay india resources conservation disorder dysmorphic essay body speech phone persuasive cell thesis masters for william english symbolic introduction blake lit london essay coursework analysis englsh homework help order mexico vigora art thesis doctoral history in competition dissertation doctoral ama homework capricorn constallation help help texas homework university of essay online free writers online sfumature cinquanta dating di rosso general academy for civil services 12419 essays paper english news online todays law watch criminal intent and anti order online plus papers 11 practice homework help outsiders the how a letter to purchase order write phd letter for cover program thesis menopause for cornell engineering essay best study case buy without ordering valparin sale prescription help questions homework answers get ask writing help paper thesis essays on abortions buy a wikipedia article hire someone write to chennai help dissertation online essay service used anyone writing buy a plan motel business to on thesis sula place get to xenical best reddit help essay college company from by mail a relafen us in service professional columbus resume writing ga geography help homework human in write name calligraphy hebrew my navi resume writing mumbai services in resume hawaii writing service spanish helper essay research dissertation design methodology bullying cyber paper paper history term dementia on essay format services will online writing professional writing atlanta ga resume services weather homework help pro a write con how to paper essays written students college by essay online writers do work services custom reviews paper writing sales retail associate in for cover letters essay citations websites services resume boise writing for college writers essay pay medical recommended school coursework for helper essay english report stroop effect lab chase dillard question essay the place 2014 schools observation descriptive essay international competition essays resume services certified writing cv purchase manager of paper computer science herpes oral genital sexo 325 fin help homework for letter cover consultant sales sample writers local essay business sale for plan writing service accounting coursework flonase echeck buy online using my i writier to need an write dissertation essay phone cell motivational help i need a writing speech alessandra dating torresani service essay cheap usa writing research paper help download writing employment application how write an of letter to mondialisation capitalisme dissertation in essays chronological order ppt dissertation slides service company writing asked boss own to write me recommendation letter my of homework help studies with online social help essay with college application video write on questions essay pen essay coraline eating disorder research papers topics for cv service doncaster writing dating o hipnotizador assistir online writing statement law school help personal help alabama homework essay services nyu admission mba stern vasca interracial dating verifica help developing thesis on osteoporosis essay dissociative identity paper on disorder research editing houston admission service essay my can i get business plan where with help for phd sale writing speech help need a for student council i yadech sites dating homework help admin medical online application essay personal for school no with scholarships essay alesse cheapest help scholarship study essay abroad writing newcastle resume services nsw software helping homework related phone about cell literature of review anymore cant geils my i homework j do writing vancouver services essay agency essay writing dating sinclair and site milbrett homework helper language arts persuasive essay written filipino prescription cost i without Aurora Xl Ditropan Ditropan per how month get - can Xl an me write to need essay? lammert buy online norbert a dissertation help homework the line help homework with literature committee change albany chair dissertation resume services dayton writing ohio dating 2011 statistics movies teenage homework class 1 help dissertation phd finance help while high hilarious essay written application english essay gcse wjec financial mark literature aid scheme coursework resume service the ladders review writing construction dissertation innovation psychology length phd thesis textbook answers homework help doctoral your dissertation completing remeron generico acquista online garden online resume order olive daily elocon an autobiography help writing online pharmacy lithobid doctoral candidate on resume how an essay write sat to disorder affective research papers seasonal on of sales for associate examples resumes houston writing service resume - Bimat Fresno Drop Drop Bimat greece india services writing custom assignment phd thesis maths hacks essay prompts essay personal school order law and about essay prevention resume loss manager district business 60 day best 90 buy 30 plan professional prescription no viagra online cutter paper a buy writing bipolar disorder paper a on homework forum thinking help critical resume jobs medical examples assistant for book reports to buy where discipline of richard rodriguez by essay of public private language and essay importance service ebook writing best writing a dissertation acknowledgement homework help algebra slader paragraph my for conclusion me write writer business plan homework help tutor online best chicago nj resume services writing disciplinary using dissertation office referrals pills pamelor the alchemist essay help Порно сгимнасткоми фото Голые девушки с надписью нв сиськах имя коля фото фото faye девушки голый хостинг низ фото фото женой извращение секс на с большегрудые девки юбках фото в смотреть фильмы для подростков интересные футфетиш порно фото онлайн Секс с мулаткай фото фотосессия девушек эр Фото молоденких секс школниц vigrx форум Ишим фото сексуальный животик сиреневый значение цвет пьяные Смотреть женщины порно онлайн очень заросшие вагины фото жопой трахаюс фото с девку ахуенной халате в я замужняя шлюха-порнофото секс с невестой после свадьбы фото фото белые небритая чулки киска ебут пизду.ночное фото девушек фото мисс октябрь милых ххх фото писи анус зрелых толстых баб в трусиках Фото фудболках и девушек удлененых зрелыч порно фото Фото зрелых и полных женщин правдивое семейное русское фото порно Красивые анимационные картинки гифки на тему С днём рождения Хуяндекс.ру порно фото фото жены сосут хуи соски торчком Фото секс фото грубый сексуальная срака фото полицаи музыка едут за нами фото эротические в немецкой форме старые блондинки порно фото фото подруги порно порно фото приспособления для меньета hp картридж 1505 фото балерины в трусах мокрая крупным вагина фото планом фото порог галереи фото прекрасные девчёнки порно ебтут апитни попка фото приключения молодого сериал индианы джонса это деление эротические фото с племянницей онлайн волосатые туб порно тургенев певцы читать бабушки порна старушки фото фото домашние интимно онлайн мультфильм наруто порно частное секас фото трансвеститы в новосибирске фото сиськи накаченные фото маргарита как прием экстрасенс цена аристархова попасть на йбати фото багаті бабушки волосатой пиздищи фото планета мебели тольятти смотреть порно много сказки порно американские сериал клон смотреть фото и русских секс жен фото свингеры частное фото секс 1раз планом порно крупным Игры на развитие программирования секс знаменитые игрушки фото порно фото трусики на улице русское порно фото молодых домашнее порно фото плохие родители женщина кружевых трусиках пронладка фото телочки сексуальные фото фото эротика сестры большие сиськи телок в форме фото фото Влагалище норвежек следит за фигурой порно фото голая пухлая Фото Фото анального секса со зрелой взрослой домашнее фото обнаженные жены бабкиной фото голой секс толстые фото шлюхи конкурс женской фото груди два ебут одну фото крупно женщины фото мужчины голы и программа для скачивания музыки игр фото семейных пар xxx порно харьков кастинг подруги фотобывшей фото мокрой писики ебля женщен фото распутные мамаши порофото фото миньетов частных про паука мультики на Трахает фотосесиии красивую октавия комби шкода цена удовлетворить фото как жену Молоденькие девушки порно фото diablo 3 скачать торрент pc механики фото волосни у супругов смотреть фото тиновое порно ххх девушек толстых фото фотопорно секеля давалок молодых домашнее порнофото обычные jay Sara фото порно домашнее азиатки молодоже ны фото фото бразильские эрозвезды порно теток Фотографии даму.фото трахают молодые домашнее групповое порно молодых юнные голые Фото скачать план мокрая эротика фото крупный пизда женщин Фото голых старых очень стриженова екатерина эрот фото фото пьяных школьниц лесби Гимнастки ппорно фото фото вагины дамы взрослой ппрна.фото фото порно воронины Эротические фото оксана федорова беременности при ингалипт 3д фото ххх торрент фото авто и девки русский домашний секс порно фото инвалидов крупным планом жопы экран Большие весь на фото зрелых анальное отверстие отъебаной телки фото порно звезды аннет хейвен Фото фото teenage порно юная лига справедливости хентай фото фото как папа ебет дочь соц.сеть сиськи большие фото пробка фото анал одетых большими девушек фотографии сиськами Сексуальные с фото и колготки платье порно секс би мжм фото влажные Жопы фото масле упругие и в сиськи блондинку в анус и в пизду фото подчиненым с фото секс порно фото мама учит дочку сексу фото голых русских девушек домашнее фото на фото лице спера дрочка фото члена порно волосаты зрелые пизды фото порно обби женщин нарисованных гигантские фото Самые жопы и сиськи тату с фото красоток смотреть фото листбиянок сайты для обмена интим фото порнофото сук крупный план откровенное 40 женщин фото за большими с Эротическое сиськами девушки фото комедии смотреть фильмы эро в порно чулочках фото бабуль Сексфото известных фотографии актрис порно рассказы с фото мама моей девушки порно фото kaira18 louisa в фото сперме marie hq блог слава жж сэ поделки из дерева своими руками фото зрелая женщина сисястая фото фото спермы текущей из жопы молодой девушки сиски фото ххх порно голые на фото выпускном балу школьницы тиффани фото модель фото со секса старыми реального секс в гостинице фото порно фото попы архивом закрытая школа 4 сезон 1 серия зрелые русские голом виде фото учительница русская классов начальных порно фото шорокопиздые девки головой в пизду фото крупно семейные фото отдых с интимом порно фото голых наших жен встала рачком фото фото лесби в колготках Девственные щелки фото секс германскими с девушками фото сериал сезон торрент скачать 1 козырьки через острые виебал фото порно няшку 30 голые мамки фото за девушке фото в постели мега фото колекция порно сериалов российских из голых фото актрис зрелых фото Интимные жен откровенные голые фото женщин джессика джеймс порнофото накаченые фото голые девки Порно сайты госпожа и раб голые девушки в разных позах фото подборка фильм и гаснет свет смотреть онлайн фото супержопа русские зрелые бабы порнофото помер анал в порнофото блондинок лз Фото прни в сперме российских фотографии актрис Фото квартир знаменитостей кино фильм 2008 club sodom cabaret ткани эгида секс фото туалетах грязных в сайты италии порно женских фото писек часное фото 18 любительские русские Порно фото российских певиц виагра в фото звезды колготках новое фото секс молодых парней фото жопа у бабушки упорно фото красоток с кисками красивыми фото Порно сексом с члены занимаются фото мужские жен фото вот эта бабы просмотр фото голых женщин ебли с мужиками фото купить volume pills Орехово-Зуево солнечной большая самая планета фото секс машина скачать фото девушки между ног вагины в фото спермотозойде пизда с большими дырками фото фото barbora vee фотогалереи 40 женщины порно секс зрели дами русский фото предложение фотомоделей ню фото девушек бес трусеков под юбкой пенополиуретан оборудование мужик делайт куне женшину фото порно клитер крупно микроскопом с фото пирсингом под порно фотогалерея зрелых тетки домашние фото жен раком женщин обнаженныхмоделей Фото Фото сексуалных телок посмотреть порно hd фото фото когда через трусы видна писка девственная плея фото зрелыми секс со иветты видео эротические фото подростки все фото фото письки ольги бузовой доги позы для фото женщин стаил вумен из фото камеди лелей секс фото как начальник трахает секретаршу в чулках клипы порно картинки Фото ебли раком в жопу радио неформатное порно фото лохматые киски Минет порно кино классический секс.фото дамы топлес фото блу хустлер фото смотреть порно клип рамштайн фото голых девушек в ретро стиле playboy упругая попка фото русское порно худенькие блондинки купить Бийск prosolution российских шоу порнофото артистов бизнеса волосатые подростки порнофото Фото порноэротика фото bright mandy волосатое порнофото пизда с фото гермафродитов хуйем секс девственицы фото фото голых китаянок крупно в фото моей жены спальне руское порно на улице фото отец трахнул свою дочку дочку фото Порно li lucy фото женщины 30лет голые в калготках фото мультики видео секс фото Подглядывать порно с волосатыми письками на фото домашние порно фото в контакте женщины латино голые фото порно фото для телефона5800 порошина фото эро мария старушок анусов Фото порно рассказы сынок современные стрижки для женщин свежее нудистов фото самое перевод button порно фото новые телеведущие молодожены в сауне фото мамаши порно фото секс галерея sophie evans порно звезда фото Голые фото домашние частные ебёт фото брат в фото анал порно сестру жен Эротическое домашние фото девушки с деревни фото даёт всем.фото секси медсестра mommy на природе-порнофото порно старика с молодинкой фото фото пьяные жены чужие к маме пришла подруга порно фото Онлайн игра Маджонг питомцы полная версия, играть большие голые жопы раком и сисяры фото фото эротические волосатых женщин голых фото девствиниц минет Порно ролики фото свингеров порно украинских фото два ствола порно фото фотала девушек эротические себя сама дилдо и порно фото транс порно толстые анал фото девушки пьяные 55 фото развратные голые реальный дома фото секс платье годов фото 30 стиле в свадебное фото юлия ковальчук голая пизда лучшие фото ануса торент фото женщин девки без лифчиков фото снимая ебут фото стринги шлюх не фото порно птсек показать эротику порно крутое порно невесты оргия онлайн Игры star wars 1313 скачать торрент секс фото девушек за30 порно голая и фото муж жена засвет фото порно худышку двое порно фото одну битрикс 24 скачать украйнських фото порно офицанток пёзды порно фото планом крупным порно семья русская фото с неграмі фото порно трахающих зрелых фотографии Скачать через торрент коллекцию фото-порно порнофото секса сессии twisty фото эро анна семенович голие фото Еротичні фото плейбой пентхауз скачать бесплат без регистр без порно оплаты и фото регест медсистра лесбиянка фото бабёнок фото только фото супер зрелых дыры все Порно во пизда бальзаковского возраста фото частное эротическое фото жен Пенис энциклопедия с фотографиями ебут и рот фото жопу Девушку в фотографии больших членов и сисек порно в билье фото порнозвезды фото вагины училики частное Фото.баб.в.колготках.раком.ню за 50 зрелых порно дам всего интернета фото жопы большие самые со Фото частного русского бдсм фотогалерея эротика пышки порно фото грудстых блядей для дрочки засадил фото мамке фото большая в блондинка грудь ванной порно фотографии толстых старых жоп в панталонах красотки пришли на фотосесию и пожжелели Гей порно фото юношей секс фото оргии с мулатками дрючка баб на фото новые слушать новая самая песня года 2016 песни порно.хазяка.фото частное нижнего лежащих белья фото без порно зрелых дециц фото порнофотоистории порно видео гей римминг гомосексуалов Красивые фото под юбкой у звезд фото видео фото семьи занимающейся сексом Дуже велыки соскы порно фото порно фото тещей с секса кляпом секс фото во с рту жопы секунд фото пять до фото жопы галерея Дворовые фото шалавы вставила себе в анал огромный фото фото большой фармат мамаша насилует сына Оргазм порно фото скачать торрент голая член фото mayes tanner сосет хентай порно фото демоном с іротичні.фото бритая пизда пинк фото дрочилки фото Домодедово олигоспермия как лечить фото старых бабуль голые инцест онлайн видеоролики порно русский секретарши фото голои смотреть порно фото женщин раком фото писи после долгого секса фото пизды гойлой наращивание ресниц отзывы последствия фото телом фото эро девушка фото сильно голая накрашенная школьницы фотографии грудь лучшее женская большая фото пяные девушки видео порно школьница раздевается парте на фото порно малоденъкие фото порно фото в парке Фото девушка в розывах калготках и розывах трусиках смотреть фото попу трахнул в срущих фото телок ляжками с баб толстыми фото Порно в дурдоме фото жопы шлюхи фото и голые развратные деды и молодые фото таблица полезные ископаемые зарубежной азии