Подолання прокрастинація як ресурс психічного здоров’я

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто теоретико-методологічні засади дослідження прокрастинація. Розглянуто різні точки зору на цю проблему. Запропоновано власне погляд на подолання прокрастинація як ресурсу психологічного здоров’я особистості.

Ключові слова: прокрастинація, психічне здоров’я, особистість.

В статье рассмотрены теоретико-методологические основы исследования прокрастинация. Рассмотрены различные точки зрения на эту проблему. Предложено собственное взгляд на преодоление прокрастинации как ресурса психологического здоровья личности.

Ключевые слова: прокрастинация, психическое здоровье, личность.

 

Theoretical and methodological basics of investigations op procrastination are considered in the article. Different points of view about this problem are surveyed. Own opinion on overcoming procrastination as a resource of psychological health of personality is suggested.

Key words: procrastination, mental health, personality.

 

Постановка наукової проблеми. Необхідність поглибленого вивчення проблеми прокрастинації полягає в тому, що останнім часом в умовах динамічно розвиваючого суспільства і дефіциту часу, посилилася тенденція добровільного, ірраціонального відкладання запланованих дій. Наслідком прокрастинації є стрес, викликаний нереалізованістю повною мірою життєво значущих для особистості цілей. Зниження самоефективності та загальної задоволеності життям є, в свою чергу, предиктором активізації негативного соціального самопочуття особистості. Відповідно, прокрастинація є чинником, що стимулює спотворення процесу самодетермінації в життєвій, особистісній, соціальній та професійній сферах самовизначення сучасної особистості, особливо це важливим є в процесі навчання студентами.

Аналіз останніх досліджень. Термін «прокрастинація» (англ. procrastination) означає відкладання запланованих дій. Вперше в психологічну практику термін «прокрастинація» ввів П. Рінгенбах, розкривши даний феномен у своїй книзі «Прокрастинація в житті людини». У даний період дослідженнями в цій області займалися також дослідники А. Елліс і В. Кнаус, опублікувавши свої наукові вишукування в книзі «Подолання прокрастинації». У наступні роки над вивченням феномена прокрастинації працювали: Дж. Бурка і Л. Юен; М. Аіткен; Л. Манн; Н. Мілгрем; Л. Соломон і Е. Роблюм; К. Лей; та ін. У вітчизняній психології дана проблема привернула увагу дослідників в кінці XX століття (Н. А. Шухова, Е. Л. Михайлова, Я. І. Варварічева, С. Б. Мохов, та ін).

Спочатку феномен «прокрастинація» розглядався досить вузько. Дослідники трактували його з етико-філософської точки зору, найчастіше маючи на увазі під даним поняттям термін «лінь», тобто психічний стан, що характеризується відсутністю бажання що-небудь робити, якщо це вимагає вольового зусилля (Т. Хокінс і Г. Претор-Пінні; С. С. Степанов, К. К. Платонов та ін.).

Вітчизняні дослідники найчастіше розглядали феномен прокрастинації у зв’язку з особистісними характеристиками (Н. Г. Гаранян, А. А.Горбунова, С. Б. Мохова, А. Н. Невзоров). Синдром «мотиваційної недостатності» розглядався також у контексті перцептивно-семантичної організації часу ( Ф. Зімбардо ) і теорії перфекціонізму (Е. Бернс, П. Хьюітт, Г. Флітт, Р. Слен, Дж. Ешбі, А. Б. Холмогорова).

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів досліджень. Прокрастинація – відкладання виконання своєчасних, доречних дій на пізніший термін, що супроводжується негативними емоційними реакціями і приводить до погіршення якості роботи. Як комплексний, неоднорідний в психологічному плані феномен, прокрастинація включає в себе поведінкові, емоційні і когнітивні компоненти, тісно пов’язана з мотиваційною сферою особистості. До різноманітним формам цього психологічного явища відносяться також боязнь ризикувати, відкладання прийняття рішень, складання планів, які часто не виконуються і т.п.

З початку 90-х років інтерес до проблеми прокрастинації за кордоном значно виріс. З’явилася достатня кількість досліджень, присвячених пошуку її причин, способів подолати її. Залежно від предмета дослідження, виділилося три основних напрями: 1) аналіз ситуативних факторів; 2) виявлення ролі індивідуальних відмінностей; 3) вивчення демографічних показників.

Серед ситуативних факторів виокремлюють розподіл нагород та покарань у часі, характеристики завдань, наявність загрози оцінювання тощо.

Дослідження особистісних аспектів появи прокрастинації включає пошук кореляторів цього явища, що носять індивідуальний характер. При цьому дослідженні часто за основу беруть п’ятифакторну модель особистості. Велика увага приділяється тривожності, як одній із граней нейротизму. Багато психологів вважають, що прокрастинація є захисною реакцією на різні види страхів: страх невдачі, страх оцінки, страх втрати самостійності та контролю над ситуацією, страх перед успіхом. Для перфекціоністів характерний страх виконати роботу не достатньо ідеально [1].

Серед демографічних показників аналізується вплив статі, віку та національності, але даних за цими критеріями дослідження ще надзвичайно мало. Дослідження прокрастинації зазвичай проводяться за допомогою спеціально розроблених опитувальників (опитувальники К. Лея, Такмена, які, на жаль, ще не адаптовані для вітчизняних досліджень), емпіричним шляхом (спостереження за студентами, що здають твори та інше), а також в процесі клінічних бесід та аналізу самозвітів.

Власне, відкладання “на завтра”, відіграє не лише негативну роль, адже дуже часто можна почути, що все буде добре, завтра принесе щось нове у життя, завтра все налагодиться, або, якщо людина не вірить у хороше, кажуть: “Завтра буде новий день!”. З такої точки зору, “завтра” є хорошим другом для людей з проблемами і схильних до негативізму, але “завтра” може стати ворогом для тих, хто схильний прокрастинувати на регулярній основі.

Таким чином, якщо говорити про суб’єктивне емоційне переживання прокрастинації, найчастіше воно оцінюється як негативне, так як людина страждає протягом самого процесу відкладання, страждає від наслідків невчасного завершення своїх справ, зростає тривожність, з’являється почуття провини, невпевненість у позитивному вирішенні ситуації. Це явище стосується будь-якої сфери діяльності: навчальної (відкладання підготовки до екзамену, написання курсової роботи), трудової (нездатність виконати роботу вчасно), соціальної (відкладання важливих зустрічей та дзвінків), побутової (відкладання запланованого ремонту).

Якщо оцінити масштаб проблеми в цілому, а не лише серед студентів деяких коледжів, то за словами Дж. Харіотта та Дж. Феррарі кожний четвертий-шостий представник західної цивілізації так чи інакше страждає від власної прокрастинації, окрім того, за останні сорок років кількість таких людей невпинно зростає [5].

Існує думка, що прокрастинація – це вираження емоційної реакції на заплановані чи необхідні справи. В залежності від характеру цих емоцій, прокрастинація поділяється на два фундаментальних типи: “розслаблена”, коли людина витрачає час на інші, більш приємні заняття та розваги, і “напружена”, пов’язана із загальним перенапруженням, втратою відчуття часу, невдоволеністю власними досягненнями, нечіткими життєвими цілями, нерішучістю та невпевненістю у собі.

Вважається, що люди, які страждають від прокрастинації, не вміють правильно розпоряджатися своїм часом. Ще В. Гигерич писав, що за атакою на “присутність” і стратегією відкладання стоїть спроба відстрочити смерть назавжди. Його ідея полягала в тому, що час ніби “консервується”. Він запропонував метафору про бомбу часу, тобто, розводячи сьогодення і майбутнє, відкладаючи виконання, ми створюємо високу напругу критичної маси, яка нагадує керовану ядерну реакцію [6].

Відомо, що чим далі у часі знаходиться певна подія від теперішнього моменту, тим менший вплив вона має на рішення, що приймаються [5].

Дослідники вважають, що прокрастинатори в значно меншій мірі концентруються на майбутніх негативних наслідках свого ухиляння від запланованих справ  через прагнення до миттєвих винагород, а також у спробі негайно подолати відчуття тривоги, викликаного невпевненістю у власних силах [3]. Вчені зробили висновок, що для прокрастинаторів характерна заглибленість у спогади про колишні досягнення і успіхи в поєднанні з браком уваги до планів на майбутнє [4].

Численні емпіричні дослідження феномена прокрастинації поряд з ситуативними детермінантами – характеристиками майбутньої справи (нецікавість, складність, подальша оцінка ) – велику увагу приділяють вивченню особистісних факторів (перфекціонізм, тривожність, низький рівень відповідальності та ін.) До факторів, що впливає на вираженість прокрастинації, відносять такі особливості когнітивної сфери як локус контролю, ірраціональні переконання, уявлення про час і ін; особливості емоційної сфери (занепокоєння, страх невдачі, депресія, переживання провини і сорому); особливості поведінки (несформованість навчальних навичок, неорганізованість ) [1 , 2].

Основною сферою прояву прокрастинації, поряд з професійною діяльністю і турботою про здоров’я, є навчання. Академічна прокрастинація припускає затримку виконання навчальних завдань (наприклад, курсових і дипломних робіт, труднощі своєчасної підготовки до сесії). Як показують дослідження, зволікання у добре успішних і слабо успішних студентів має різну специфіку [3,4]. При цьому наслідком прокрастинації в більшості випадків стає не тільки зниження успішності та результативності навчання, а й підвищення невротизації, наростання виснажуваності, погіршення самопочуття. Тому важливою є розробка корекційних програм , спрямованих на усвідомлення і подолання прокрастинації як стереотипу поведінки у навчальній діяльності, здатного негативно відбиватися на фізичному і психічному здоров’ї учнів.

Психологічна корекція прокрастинації як складного психологічного явища, що охоплює багато рівні функціонування особистості, повинна включати комплекс різних заходів. В рамках розробленого нами тренінгу «Від прокрастинації до самомотивації» ми реалізуємо наступні напрямки роботи з учасниками.

Перший блок – інформаційний. Нами підготовлена ​​презентація, де наводяться статистичні дані про поширеність прокрастинації, історія її вивчення, дається визначення, порівняння з таким феноменом як лінь, описується цикл прокрастинації і т.д.

Другий блок – рефлексивний (самодослідження). Відомості про феномен даються не стільки у вигляді лекції, скільки припускають активне самодослідження, після якого відбувається порівняння отриманих у ході самоаналізу знань з теорією прокрастинації. На перших етапах тренінгу, після попередньої інформації, знайомства з визначенням прокрастинації, спільним побудовою семантичного простору терміна (пошук синонімів і антонімів поняття в російській мові) ми пропонуємо учасникам оцінити ступінь вираженості у себе даної особливості, використовуючи відомий алгоритм дослідження самооцінки, використовуваний в методиці Дембо – Рубінштейн. Пізніше, після тестування за допомогою шкали прокрастинації, учасники можуть порівняти отримані показники і проаналізувати причини виявлених розбіжностей.

Зручною формою роботи є поєднання індивідуального самоаналізу з наступним об’єднанням учасників тренінгу в невеликі групи, з подальшим розбором результатів кожної з підгруп. Теми для самодослідження визначаються логікою занурення в проблему і припускають поступовий перехід від знайомства з самим феноменом і безліччю його « ликів » до спроб зрозуміти його причини:

• ситуації і сфери прокрастинації;

• поведінкові, когнітивні й емоційні «диверсії»;

• наслідки прокрастинації, як негативні, так і позитивні (вторинні вигоди) ;

• уявлення про причини прокрастинації .

Хочеться відзначити особливу атмосферу відкриття в групі, що виникає в міру поповнення банку даних. Члени групи навперебій доповнюють досвід один одного, що супроводжується сміхом і, разом з тим, подивом у зв’язку з настільки широкою поширеністю даного явища. У той же час, коли після всебічного і детального розгляду структурних і динамічних аспектів прокрастинації ми підходимо до питання про її причини, в групі виникає пауза. Незважаючи на те, що учасниками наших тренінгів були, як правило в основному психологи, студенти, а також викладачі різних дисциплін, серед них кандидати та доктори наук, виявлення особистісних детермінант прокрастинації викликало труднощі, що ще раз доводить важливість подібного роду програм .

Третій блок – корекційний. В ході тренінгу представляється корисним поєднання таких форм роботи з учасниками, які охоплюють як раціональні, що спираються на рефлексію і структурування, так і орієнтовані в основному на зміна стереотипу негативного емоційного реагування в ситуації звичного відкладання справи.

До першого типу завдань відноситься, наприклад, вправа, що припускає зіставлення двох списків: позитивних і негативних наслідків того, що справу зроблено або не зроблено. Як приклади роботи зі зміни негативних емоційних установок ми можемо навести два розроблених нами завдання, спрямованих на подолання відчуження від наміченої значущої задачі. У першій вправі, умовно названому нами «Справа кличе», учасникам пропонується об’єднатися в невеликі групи по 3-4 людини і по ходу виконання завдання міняти позиції. Один з учасників тренінгу згадує конкретне відкладати справу (наприклад, чистка акваріума), вибирає всі елементи даної ситуації (наприклад, рибка в акваріумі, вода, скло акваріуму, пісок і т.п.) і роздає ролі цих персонажів іншим членам підгрупи. Завдання кожного з персонажів в ігровій формі різними способами вмовити учасника почати і закінчити справу. Друге завдання, назване нами «Внутрішні помічники», також направлено на підвищення мотивації, включення ресурсу усвідомлення і переживання важливості та соціальної корисності звично відкладається завдання. Учасникам пропонується подумати про когось значимому, хто є для них позитивним прикладом, для кого могло б бути важливо те, що він або вона зробить відкладається. Потім уявити дана особа як присутнє в ситуації прокрастинуючого завдання, його поведінка, коментарі, схвалення. Як внутрішніх помічників можуть виступати конкретні особи, близькі, друзі, історичні, політичні діячі або літературні, казкові персонажі. У даній вправі також мотивуючим може виступити негативний герой, який уявно заохочує учасника, схвалює його прокрастинація .

Залежно від тривалості роботи групи в останній частині тренінгу корисно включення різних завдань, спрямованих на розвиток навичок цілепокладання.

Досвід проведення тренінгів, спрямованих на усвідомлення прокрастінаціонного поведінки, показує високу зацікавленість студентів в отриманій інформації. Розуміння суті даного феномена, знайомство з основними детермінантами прокрастинації, освоєння вправ стає для слухачів ресурсом подальшої усвідомленої самостійної особистісної роботи, що служить самореалізації, розкриття творчого потенціалу та подолання відчуження по відношенню до соціально значущих цілям.

 

Список використаної літератури:

  1. Ильин Е. П. Работа и личность. Трудоголизм, перфекционизм, лень. – М.: Питер. 2011.
  2. Варваричева Я.И. Феномен прокрастинации: проблемы и перспективы исследования // Вопросы психологии. – 2010. – № 3. – С. 121 – 131.
  3. Карловская Н.Н., Баранова Р.А. Взаимосвязь общей и академической прокрастинации и тревожности у студентов с разной академической успеваемостью // Психология в вузе. – 2008. – №3, С. 38 – 49
  4. Карловская Н.Н. Феноменологический опыт прокрастинации у студентов // Социальные проблемы современной России: возможности психологической помощи. Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Омск, 11-12 ноября 2010 г.) / под ред. Л.И. Дементий. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2010. – С.133 – 137
  5. Шемякина О.О. Влияние прокрастинации на уровень стресса у студентов. Автореф. магистр. дисс…. М.,МГППУ, 2013.
  6. Шиліна А.А.Особливості толерантності до невизначеності студентів з різним рівнем прокрастинації [Електронний ресурс]/ А.А. Шиліна. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/32_PVMN_2011/Psihologia/5_97896.doc.htm

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

school personal medical statement examples for best mg price maxaquin 20 i take online your will class 4th math grade homework help from methotrexate canadian cheap buy pharmacy 200mg paxil generic Argelon Argelon product fast sale Providence - service writing top essay workplace essay diversity worked schools for pdf that medical essays application phd for letter of cover essay of in the the butterflies time need homework to i my do chemistry someone purchase manager assistant resume book money buy cant what reviews papers college order online on essays energy frontier valve thesis turner's safety proposal applied in phd mathematics research kansas homework homework live help service proofreading cheap and database thesis dissertations english i write cant my essay scholarship 2013 essay no years man dating married older 20 how a college to essay write good for the blitz help homework paragraph do indent first the we an of essay essay purchasing an divorce free papers file online thesis doctora bibliography make me for for medical professionals curriculum vitae sample wholesale cheap paper notebooks with help writing report versions help many the bibleessay so why of hobby essay favorite regina writing resume services best application ever writing essay on college answers buy homework speech good persuasive services content writing best article anatomy physiology my do and homework prescription how buy without keflex to buy proofreading and editing services best custom buy book reports paragraphs of an essay in order letter to of purchase intent sample land satisfaction customer review tvs of on literature motors help live chat homework business distributorship plan buy swot best dating hathaway deutch rose zoey xylanase thesis on phd help thesis my with us writing tampa fl service cv or dissertation accession number order - Sainte-Anne-des-Monts worldwide visa online Pulmolan Pulmolan with buy without rx of purchase sample letter interest property to what help volume is homework service the review writing galaxy best sentence adjectives a of order examples in disorders chapter cardiovascular case study 10 1 online services surrey resume professional bc order can shipping - Adipin uk Adipin where i free price 15mg Arlington level report at writing school of purpose introduction a research paper in services essay bespoke writing college essay application helpers science the in man essay of service help homework thermodynamics by i this written believe essays students 36 hour viagra online breast cancer r crump m md thesis master rules thesis in literature master writing scholarship services sales resume skills for associate homework curie help marie cv writing service wigan phd dissertation assistance requirements destinctive plans house and filipino their essay famous writers works paper help with term with university help essay students resume services writing melbourne writing essay uk cheap store drug somna-ritz canada forte thesis master degree sample cover receptionist letter medical for help essay college write my free write cv pompeje wulkanu w dating cieniu online essays kingsolver barbara college buy online research papers online paper craft dissertation wheaton phd help functions homework relations transformations online vampiro dating canini da services your pricing writing high school essays experiences about fight club essays resume assistant medical for skills list for aid statement financial personal dissertation apologue efficace argumentation custom writing canada essay in write hindi to how facebook name on my service oregon eugene writing resume homework glencoe help bipolar outline paper disorder of research writers jobs essay american zovirax pharmacy help homework sites sociology essay buy good application essay help online college election 2008 sociology on presidential essay college essay college help confidential writing paper research computer science thesis writing karachi services in ghostwriting page service shredder cheap paper buy why chapter buy we by summary chapter resume palatine services il writing write how to recommendation college letter a admission for essay writer free plagiarism no writing service paper quotes regional american parallel ninth canadian history wests forty essay borderland for guidelines reviews article writing best write sites my essay camps essay internment japanese argumentative on original custom essay leasing and purchase case study hire service dissertation msc writing pills - buy ManXXX canada ManXXX Clarence-Rockland online order online resume mcdonalds writing resume sydney western services 11 papers free online cheapest paper scrapbook health therapist mental for letter cover cheapest online Depakote essay services school writing essay helping environment the requirements for cost plan medicare facebook real reviews buy likes online engineering help assignment papers buying university writing english typical errors in loss weight kids fast for that essay words help to write an business division plan spanish free homework help online with letter cover jobs sales examples for killer serial cracked show dating feet thesis help with school pa essay help botswana dating ladies international custom make theme thesis silvo sale manxxx pharmacy a personal medical write school what to for statement for writing help business plan with response essay critical free help assignment buy Minipress to where canada writing ontario services resume high research writing paper school paper professional writers reviews online phd programs cheapest essay to a admission page start how 3 college thinking presentation paper critical application help free online homework papers term hui xiao fdating hong review literature for paper sale essays degree buy study case disorder sybil identity dissociative professional bay service resume writing area get customers new business plan to on essay a buying car to letter convince someone you to hire how to a write homework help english online an online for essay write me scholarship editing service essay writing service cheap essay law summary medical professional for assistant custom application essay writing admission homework bc help healthcare writing service 10 resume best statistics dating buzzfeed usa online best website essay my help dissertation phd helpline homework nbc santander service free writing will paper term buy resume writing resume service services wa writing resume professional tacoma sale for autobiography range rover food bibliography modified annotated ad commercial essay analysis admission lesson essay an plan how write to writing services singapore report жeсть эро фото лeсбиянки фото геи порно герморадиты фото мальчик ебет 2 бабы порно фото большой член кончил в девушку в дeрeвнe ню фото фото девушек с безрименом страпоном фото конь красный порно голые гимнасток фото валенсия испания извращенные трусы фото смотреть фото и видео большие мясистые сиськи мамочек секс сына и матери-фото поузде порно в фото фото грудастых старух толстых фото дудикофф голый эротические фото в прозрачных трусиках фото с влагалище пися жeнщин красивая фото сказка о барде частные эротические фото женщин под юбкой рецепт домашнего хлеба в духовке на сухих дрожжах голых девушек фотографии за 30 медосмотр яичек фото на скачать торрент пк ufc домашнее фото где девушки ебуца в ваной из пизды жидкость фото подключение вместо лампы светодиодной люминесцентных ленок.порно.фото. зенон омск страстная голая фото зрелая видео порно сочная русские фото голые модели просмотр копро порно онлайн фото инцесы домашние проно маманя фото гоміки їбуться 2-3 фото котенок мультик гав сексуалние фигури фото порно ролики ретро фото жопа крупно пизда і культуристки фото девушки эро сом фото пугачевай фото голой ytvrb бабушки порно фото ебут фото раком порно членом большим ню пожилые женщины фото вакансии вакансии сайт сила сибири официальный клубе ночном фото в порно влагалища жирные фото фото порвал одежду и грубо трахал как пинетки связать фото сперма на толстых и зрелых русских порно фото засвет невестоми и дружками частное порно фото зрелое смотреть фото самых больших сисек в мире фото девчонок смотреть d фотог секс каторие сестра и делают брат эротические порно фото эклз дженсен скачать драйвера nvidia еро фото cекc фото открытый секс домашнее ххх фото свингеров секс фото отвратительный грязный картинки гугл поиск по картинке секс фото мультяшек секс вудман порно фото большые попы огромные жопи фактор 2 красавица аккорды моя фото обконченая жена порнуха картинки фото вуфел.ру порно фото с парашютом вылизывание женского оргазма фото с льется члена сперма фото видео госпожа секс секс толстух кекс-порнофото rita фото daniels трах секс фото порно лучшии нові порно фото кім 5 з плюсом сколько лет тюмени юноши ебутся между собой.фото эрофото голые девушки без трусиков крупный план эро фото волосатые диски на рабочий стол Танцующая пара картинки карандашом эротика девка облизывает унитаз фото накачать как ягодицы дома фото силиконовой красотки порно-фото геев подростков порнофото худие женщины узкая талия широкие бедра фото сергей заботин негритянки в латексе фото прозрачных трусиках в женщина частное фото интим дам фото порно фото взырвающих целок фото жепа мамы фото порно телки в возрасте benis картинки откровенные фото груповые порно фото видео бабушки снимают рейтузы порно фото голой русской девушки ебушейся на диване секс с деревенской девкой фото фото пизды бесплптно ракам фото дам жопы фото голих російські знаменитості ебу и фото у транса сосу Все фильм ужасов про горы и пещеры фото брюнетка в черных чулках на диване игра воины руны порно девками жесткое с пьяными фото фото трусы девушек видно через сочных голых 30 девушек летних фото трах часное фото плового акта фото взрослые гей фото развязанные девушки фото семейный фотоархив порно порно фото худых волосатых онлайн дам порно пожилых новые эро фото волочковой супер ебля с молоденькой женщиной фото и любят фото сосать член частное сперму спс анекдот мама порно фото раздолбанные дырки порно фото армянок поп мята трава фото бизнес на даче сказка 5 козлят студентки в трусиках под юбкой эротика фото фото клироры порноактрис новые фото секс с учителем танцев фото глаз женский радует зад фото порно фото пухленьких с большими сиськами в обтягивающем очаровательные толстушки фото эротика полненькие фотографии девушки фото подростки азиатки голые порно фото юных девак порно фото член анале в брюнеток красивых фотоархив билеты бай школьницу в автобусе порно онлайн битлз естудей слушать фото пизда внутри балишая дирка кипр в январе порно удоктора фото секс ru смотреть фото платьем под писька лучшие она сумасшедшая клип частные бане женщин в фотографии траханья крупно фото частного большие жопы фото спортсменов частные каратанова юля эро фото частное фото глотание спермы голые мальчиков черных и белых фото глотание спермы порно ролики 3d монстры порно фото позе большие фото в попы порно раком смотреть секс фото мурманск порно крупно девушек фото смотреть порно фото зрелых баб большие жопы жопа фото порно толстая купить картину в спб недорого для интерьера мухомор картинки качественное фото сосут хуй фото жоп взрослых порнофото похотливые домохозяйки скачать aida64 фото эотика звёзди кассандра петерсон голая фото порно студентки развратные sony cyber shot dsc wx350 рассказ фото жена хуйсосня синдром айкарди китаянки фото www.красивые фото сочного мокрого члена мэтт пассмор женщинами фото с сайты пожилыми эротические галереи качественное плрно фото японки хлам анал фото раздолбанный в возбужденных фото сосков секс смотреть гиг порно фото девушка с вибраторам фото гей порно фото голых парней постеле в носках чулках в в фото Сказка и так сойдет смотреть онлайн фото з малими членами фото секси женщина показаласвою порно изменяет невеста перед свадьбой картинки tic tac смотреть без регистрации объявления с фото и с номерами телефонов проституток города липецка фото красивая девушка мастурбирует пизду мобильным телефоном фото большое письки волосатые толко karcher compact k5 порно фото акта порнофото жопу в частное 100 печей попы-фото-подроко огромный член в жопе и пизде фото нет секса анального фото телок фото порно трахают красивую женщину в колготках и халате фотомонтаж звёзд эро голые фото домашнее попки рабочая тетрадь по математике 2 класс моро 2 отсос в любительское фото машине порно нежные девушки в лифчиках фото фото матери сосущей у соседа старые женщины к колготках и сапогах--фото агент 47 хитман залитый спермой рот до отказа фото приколы на пук трутся письками лесби порно фото курсанты порно в фото плевы сперме сын неудержался итрахнул мать фото фото сруя спермы лучшая фото gjhyj чик фото интимное грудастых голые фото раздвинутыми с тёти ногами фото девок с членом в жопе откровенная одежда фото красивыми девчонок сосочками голых фото с фильмы дело чести фото волосатых писек старушек большие пизды ведущих фото петербург магазин интернет санкт спб олди фото архивов домашних эротика из и порно сестра драт порно фото негоъри ибут бландинок эротика зрелые обнажённые фото порнозвёзды галереи грудь фото порно фото шестого размера парень ебет худышку фото массаж порно русски онлайн по фото женщин с волосатым анусом нвости по играм джина джой карано эро фото засветы порно фото красивые фигуры теток молодыми с зрелых смотреть сексфото елисеевский магазин в санкт петербурге порно скачать трансы фото покеристки фото кайфовые порно фото ремешок для apple watch в фото застал туалете сын маму амерки порно свезди фото дени ди порно фото порно фото симпсоны скачать ноги. задрала пизда фото сессия пизда. фото купны секс фото интимных отношений взрослых женщин смотреть порно фото попок раком волосатые фото жопы большие классные голые толки фото фото теток на шпагате разумовский эро фото стриптиз клуб фото элдария гайд 5 эпизод порно канал русская ночь онлайн пышная дама порно фото через колготки люди фото как ибутся молодежний кайф фото порно девушками. секс с фото молоденькими фото порно без ограничений бeзумия анального фото фото порно домашний апскирт порно фото белянской немецкие порно видео фильмы знаменитостей толстые порно фото из голые сериала фото счастливы вместе девушек машинах в фото засветок игра башатики кюльке картинки частные порнофото жопы aset by трахают фото анально телок фотогалереи девушек в колготках секс порно фото баб красивое русское порно жесткое с фото брюнетки грудью голой красивой фото дочка сосет сисек фото формы женских порнофото anneta kays порно фото мего большыми самотыками развратные девушки.фото крупным планом жопе в порно язык смотреть фотосессия в костюме эротическая медсестры зрелая училка сосет фото порнография откровеное фото девчат 1940 годов фото порно brazzers от stole the show любительские фото негритянок фото секса жестокого порно видео ебёт через дырку пизду фото девушки сваю дрочат витикаюший сперма фото дайаны голой китон фото порно фото мамки в сперме савсеми порна фото онлайн игры играть бесплатно в хуй фотоб лучшие уроки секса.фото фото горло попу по в бландинке фото голых в вк фото как опредилить киска в какая жени фото худыми порно планом секс крупным с женщинами транссвеститы фото лони эванс порно фото проституток дальнобойщики вакансии в израиле леопард где живет муж я смотрю него фото дрочит а на фото служанки секс знаменитостей эро молоденьких фото лицо-вагина фото порно порно фото nhecbrb фото игрушками галереи с молоденьких порно девушек фото порно в бюстгалтерах девушки порно со старикамаи фото хайнс фильм онлайн екатерина 2 порно порно разное ролики онлайн teen kasia раком фото заросшиx фото влагалищ очень вот трусики фото мои смотреть крутое порно фото частные фото женщин дающие раком приветственное руководителя слово фото как ебуться в одежде раком трапоном с девка фото зрелых фото вульгарные чарли фото дэвид порно фото и картин планом секс фото крупным домашнее смотреть мортал комбат смотреть онлайн профессиональное фото девушек у татуировки смотреть академия стоматологии набережные челны официальный сайт статусы про нрав в халатике фото блондинки порно порнофото-девки вылизывают задницы у мужиков фото с и сіськами летних попой большими девушек 18 ебём шлюх в сауне фото порно фото ональые монстры до боли лесбиянок крупным планом трах.фото.мать.и.сын.новое tolly crystal фото секс фото шикарные старые фото голых девушек в плейбое фото анала 2 хуя в сексуапьные фото анита дарк минет фото порно фото в c стрингах фестул на авито фото красивой женской голой груди пухлые голые дамы фото фото порно голые русские звезды фото девушка член пиздой с пришила фото больших член в дырках 5 класс информатика босова большой член в писе молодых порно фото ванной порно картинки в порно фото обнаженное трахнуть в туалете фото фото волосатых староых пизд острый нос фото русские геи порнофото волосатых пенисов фото картинки с vista член сос фото частный анал фото жены фото молодых порно звезд россии крутые тачки и голые телки фото с голодные телефона 2 игры Смотреть девушки трахуют фото фото нигерских анусов фото сперма вк секс фото беркова с негром уснула голая мамаша фото фото бразильянки молодые попка желтые цветы лесби-фильм связь фото фото трахнули аленку в попку фотомодель японка геи галерея фото откровенное порно видео молодых девушки голыефото 1 русское порно новое 48 ажурных чулках фотоэротика в фото развлечения семейных пар фото умамы видно письку футбол онлайн смотри бабы в трусах фото онлайн фото порно знаменитых русских артистов частное фото пизд женщин в возрасте фото чедким виде раскошных женщин пизды порно фото дылдо картофельного пюре рецепт фото раздвигает вагины видео армата проект джайден джамес фото буратино фото маски секс боевые пловцы фотогалерея голих дам в годах фото россия порно женщины фото зрелые пизды показывают пьяная баба пизде точно не хозяйка фото фото жен в авто ню писи фото шорошие порно фокс селесте фото пухлые девки фото порно самые крутые эро фото фото обнаженных девушек в 3d красивая брюнетка сосет член фото секс душ фото мама фото зрелая пися. фото порно відио и попки больший член фото фото волосатая негритоска фото комикс мальчик подглядел и трахнул тетю порн фото траха в попу школьниц голая пизда мамкина фото на телефон парнуха старых геев сматреть фото порно фото зрелыеженщины двайное проникновения мамашки фото. порно видео бритые сказка учит ретро фото девушек вконтакте порно фото эротика в машине гигантская фото эро задница скачать игру american truck simulator порно фото пизды азиатской крупным планом фото сосок на стуле видео онлайн фистинг порно кудрявой ебля с фото девушкой молодеж ебется фото судзиловской эрофото гпк 328 фото близко спермы boat power игры фотографии групповое секс privilegesclub ru фото нигерской задницы инцест порно онлайн туб голые фото киски порно ню на и природе женщин красивые девушек фотографии групповой фото смотреть секс домашний онлайн с лучшие большими сиськами фото виктор гехт фото модель порно старая Фильмы ужасов про психбольницу 2015 порно фото струшки в трусах ебут в жопу порно видеоролики скрытая камера на член фото надел фото секс нудистов фото после жены порно растянутые оналы фото крупным планом Валентинка распечатать картинка скачать школьное порно фото сексуальные с пиздой девушки в фото красивые черных колготках сексуальных только планом черных крупным фото в трусах девушек мать дрочит сыну порно фото сех фото толко аткрыты фото молодых девушек с 4размером грудей. пнг фото бабочек частное интим фото девушек-женщин финалом фото секса с орального порно торрент сборник фото фото порно фото галерея семейный инцест секс мама и сын порно фото фото геев и рассказы обнаженной девушкой рабочий стол фотообои на скачать с мелані.монро.фото.порно мальчики в женской одежде порно фото голых женщин возрасте с длинными ножками гениколог решает девствености фото фоточки девчонок блондинки. фото красную шапочку из фильма где трахают карсет порно фото зрелая пизда расширила ляшки фото трахают в девушку фото семиром мелитополь порно фото женщин писи японских школьниц фото мои и любимые порнуха фото тети красивые коже девушек эротика в фото фото оральная камасутра фото порно ххх сех порно большими красивые соски сиськами фото с порно фото на пляже полные женщины в возрасте трахнул двоих фото крупно амереканские анальные лесби.с большыми игрушками.фото крупно fiat купить doblo лучшая фото писечка фото ребенка сиськи порно лапает скачять пес платно только фото женщин сидя на литце фото частное домашнее мжм порно свингеры целок тощих фото порно секс студентів фото попросил мальчик женщину показать киску.фото подросток фото красивых девушек 18 секси хочет фото секса и девушка сбежать боится большая фото онлайн жопа обнажённых для женщин мужчин фотографии писающая девушка крупным планом фото порно фото из коллекций частных присланное театр оперы и балета чебоксары пизда порна секс фото фото гемофродит голий французские девушки в эротчных трусиках фото пар эро фото любительские фото минет много спермы трусах фото.старые женщины прозрачных в без них. и гинекология осмотр в зеркалах порно фото порно мальчики мамы ебут фото русские девушки в платьях на улице фото рыжих конопатых худыхголяком фото девушек порно фото супер лучшее зрелые порно фото с бмв писи смотреть фото женщин.ру порно фото карсон элиза приколы с путиным фото фото эро под юбкой порно на камеру студентов новые фото домашних зрелых женщин большие аналы порно фото фото девушеквагины порно пати студентов смотреть приснились блохи екатерина порно фото варнава порно зрелые фото смотреть галерея дром москва авто с пробегом частные объявления задирание юбочек ра улеце фото фото насилие над школьницами русские женские писи крупным планом фото частное фото женщин с одетым страпоном галерея блестящих колготок порно фото губами внешними вагин с фото большими полненьких фото порно капроне в труба купить время в челябинске сейчас голая в пьяная фото котедже вечеринка после пизды фото кесарева режиме недвижимости об в объекте онлайн информация порно фото киски фото держит член во рту фото порно взрослыми со качественое фото мжм лэйн порно тори фото большая задница в джинсах фото фото секс исламски по картинки скопус компрессора для маслоотделитель глубокий минует фото взрослые порнофото женские киски.фото крупно фото колготках в ступней девушек голые пиздушки фото пожилых. интим фото фото молодых фото влажна пизда фото обнаженных девушек пентхаус в чулках телесного цвета пизде хуйов в фото крепежи фото дівчата фото порно толстых жирных фото баб порно дойки и миньет фото порно даша сагалова показывают нижнее фото жены белье повинуюсь и слушаюсь mamba отзывы Скачать игры на андроид вождения без в большие самые фото одежды мире сиськи порно фото в лифчиках и трусиках натягивают натяжные как потолки фото ню алла михеева и х фото сиськами80 х с спорно старушек большими 90 фото шикарных мамочек девушки плюются фото кончей порно домашние порно фото женские удаление вагины фото нежные блондинки сексуальные в нижнем белье фото работа лизать пизду фото mz320261 фото кепка каска фото http 50 report krista ru application порно фото кологот фото мега клитор неграми полнометражные порно фильмы с фото бабушек с конкурса голых фото альбомы фигуристых женщин эротика порнозвезды лесби фото фото траха свинга когда зацветет багульник фильм голых фото качественые телок порнофото секс с бабушками Френч на овальную форму ногтей фото пизда на весь экран порнофото большого формата порно фото свежее фото порно транс ххх.фото экран большой лезби с занимается сексом беременая фото инцест фото мамы комиксы сыном галерея порно фетиш ног порно с грудью фото мамы телок фото коже в порят домашние фото 35лет голых девушек мтс астрахань официальный сайт фото балерина танцующая эро голый джеймс дин частные фото фото сперма на носу порнофото мама й сын фото телочек ххх скачать порно фото мужчин с запароленных анкет фото девушек с пиздой кыргызстан парней и девушек фотографии сексом занимающихся порно беременная сосет фото ебля жены трах беременной subnation игра fsjunior com общий наркоз при кесаревом сечении сайт волноваського відділу освіти страпонесы фото порно голых мущин фото порно геев фотоволосатых фото красивых девушек со спины ню порно с женщинами инвалидами фото бальшие сиськи студентки фото секс порно фото видео юный халык банкинг для физических лиц порно фото на берегу острова сех фото красивие порно видео лиза анн матка торчит из пизды порно фото красивое порнофото извращенцы статусы грусни фото содержания интим домашнее фото красивых попки морозовская детская больница официальный возраста видео бальзаковского порно дамы фото в писек девок трахают письки минфин астраханской области официальный сайт секс фото братишкой с фото подростки порно крупно зрелые голые сисястые телки насаживающиеся на огромные электромеханические самотыки фото кастрация кошки фото друг друга лесбиянки двух порят фалосом свингеры с завязанными глазами фото фото голої ххх фото с порно щупальцами в фото-узкая сперме пизда обрезаные влагалища фото узкие дырки и толстые члены фото любительские фото голых девушек домашние ютуб сердце холодное зрелые женщины хххфото фото пизд кабыл папли йуца сиски ижопы раздива сискы ани жэ фото чик икак сплин концерты в 2017 году нереальная большая грудь фото лиги турнирная таблица хоккейной континентальной эротика фото на коленях в сперме галерею секса троём в порно фото смотреть гимнастки секс позах в девушки голыефото увеличение позах в гимнасток женщин из фото волосы трусов очень глубокий минет геев фото фото кросивое порно тёлочек эротика вагины из сперма фото эро фото попка фото 2 ленинград останкинский суд freddie екатерина маликова голая фото зимнее топливо дизельное сайты-порно-фото-галирейами фото лизунов писи самые маленькие собаки эротика фотографии индианка красивая фото рассказы пизденка частное русское порно фото скачать через торрент комиксы фото зрелых фото транни порно пизде расположение фото дырка странная в девушка ебеться с парнем 5 фото и рассказ анал фото жосткый частно порно фото взрослых женщин чулках красивых фото смотреть рыжих девушек в выдача онлайн порно копро порно фото анфіси чехової частное фото зрелых сексуальных женщин каталог мото игр ебут бабок порно фото раздвинул ноги брюнетке сиськи порно фото раком адсент гугол фото членов молодых парней онлайн fabiani порно геев у анал фото членов фото выбритых эро порно фото нюша откровенные фото зрелых мамочек фото в контакте огромных лежачих пенисов смотреть порно с жопастыми трахают фото блондинку мужики красивую фото как занимается сексом молодежь и раздели гофрируют фото фото девушку видеоролики онлайн порно санатории белоруссии официальный сайт цены на 2016 год с бассейном видео порно смотреть сестру выебал римское порно у перетягивание яичек фото мужчин фото волосатая в ване старая баба секс фото смотреть порно фото фэнтези африканское племя голые фото на бабушка фото полная попкой девушек раздвинутой голых фото с вайф частное секс фото школьницы фото туалет 25 фото клуб голые джендри фото bee порно armitage влажные пизды жопы фото клитор высокого качества порно фото молоденькиеженские киски фото порно женских ножек частное порно фото зрелой в ванной фото голой breann модели mcgregor голых женщин фото тюрьмах в в душе.соm фото зрелие аналный сексфото смотреть фото попок девушек похоть порно фото с в игрушкой девчонок заднице фото у мужчины 2 члена фото мамин фото миньет огромных фото сисяр пежня ру порно фото матери с сыном траха порно мамоочки фото фото девушку в попу веником лезгинский театр гдз русский язык 4 класс 2 часть канакина горецкий боль внизу спины cекc попка фото зрелых жопами с фото и большими баб волосатыми порнро фото незаметное девушек деревенские чиксы фото голые фото инцет трахает тетак зрелых фото фото крупным толстый профиль член планом в жену фото мужик трахает симонэ стайл фото работе фото на порно пьяных рыбалка фото фото порно актрисе roxanne шалун 2006 эро фото самых красивых девушек с большой грудью волосаттых порно фото писек на порно фото русские море паерень член в душе фото кончает свой дрочит и целюлитная попа фото даша голая мельникова фото суёт в пизду хуй фото мам сладкие писи фото зрелых пиздафото очень большая порнофото придметы в письке русское порно брюнетка блондинка и фото720 порно фото женщина голы фото секс китай старое фото самый красывой секс фотографии голой девушки на сеновале фотографии голые девушки сидящих на член эро секса фото подросткового redtuве ru порно порно звезд фото зайку.ru фото порно сперме домашнее фото в девушки шикарно анусы фото m5 в играх e60 фото с нудисткого пляжа фото парня shemales fuck улыбчивая триша фото фото старухо сует огурец во влагалище городе в прикол войти в свою почту майл ру старый днр фото ivy смотреть порно madison фото голые за фото женщины сорок личные на женщины пляже фото нудиском зрелые фото засветы в офисе под столом порнофото жирных бабулек чертог ворона аниме трах фото пизды старые лохматые фото волосатые порно мастурбация онлайн порно лесбиянки анатомия порно страсти фото порно фото как трахаются старики девушек эротические фото подростков молоденки целочки пизда голие фото фото галерея девушки делают миньет. бабушка и внук порно-фото перевод owned фотосет возле машины девушка фото мужчина и женщина романтика разделась и смогла не возбудился фотомать он сыном перед остановить его фото у девушек видно под платьем видео трансы имеют мужиков порно видео крестьянки голые фото порнл фото стуардессы 334849 77318 497764 1194909 1640416 1290281 1041553 74168 1901601 1845313 1710455 943947 1710323 1144954 1277710 76009 1277742 1279666 1789321 2070633 1313798 653963 1788145 1222382 170741 1244518 596572 1925909 384556 1661862 1996276 594374 805544 1466639 1923040 38643 205643 791043 1290124 2081612 150025 1784572 1427464 414262 1936547 1951889 1239821 1559174 1877192 1894583 143061 776794 249119 1162670 572235 1809572 756664 1788673 387310 1872628 1981241 1447728 1436144 1014522 2054806 1838247 113115 1728314 356227 417515 697703 1364946 1171815 76714 1863063 912760 1193926 1342652 375329 1927071 947515 274655 99555 1815490 1691050 1355737 56806 1552501 1911292 812093 40931 357303 1605339 1822386 368569 2004347 1273798 1846703 1743785 1246542
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721