Подолання прокрастинація як ресурс психічного здоров’я

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто теоретико-методологічні засади дослідження прокрастинація. Розглянуто різні точки зору на цю проблему. Запропоновано власне погляд на подолання прокрастинація як ресурсу психологічного здоров’я особистості.

Ключові слова: прокрастинація, психічне здоров’я, особистість.

В статье рассмотрены теоретико-методологические основы исследования прокрастинация. Рассмотрены различные точки зрения на эту проблему. Предложено собственное взгляд на преодоление прокрастинации как ресурса психологического здоровья личности.

Ключевые слова: прокрастинация, психическое здоровье, личность.

 

Theoretical and methodological basics of investigations op procrastination are considered in the article. Different points of view about this problem are surveyed. Own opinion on overcoming procrastination as a resource of psychological health of personality is suggested.

Key words: procrastination, mental health, personality.

 

Постановка наукової проблеми. Необхідність поглибленого вивчення проблеми прокрастинації полягає в тому, що останнім часом в умовах динамічно розвиваючого суспільства і дефіциту часу, посилилася тенденція добровільного, ірраціонального відкладання запланованих дій. Наслідком прокрастинації є стрес, викликаний нереалізованістю повною мірою життєво значущих для особистості цілей. Зниження самоефективності та загальної задоволеності життям є, в свою чергу, предиктором активізації негативного соціального самопочуття особистості. Відповідно, прокрастинація є чинником, що стимулює спотворення процесу самодетермінації в життєвій, особистісній, соціальній та професійній сферах самовизначення сучасної особистості, особливо це важливим є в процесі навчання студентами.

Аналіз останніх досліджень. Термін «прокрастинація» (англ. procrastination) означає відкладання запланованих дій. Вперше в психологічну практику термін «прокрастинація» ввів П. Рінгенбах, розкривши даний феномен у своїй книзі «Прокрастинація в житті людини». У даний період дослідженнями в цій області займалися також дослідники А. Елліс і В. Кнаус, опублікувавши свої наукові вишукування в книзі «Подолання прокрастинації». У наступні роки над вивченням феномена прокрастинації працювали: Дж. Бурка і Л. Юен; М. Аіткен; Л. Манн; Н. Мілгрем; Л. Соломон і Е. Роблюм; К. Лей; та ін. У вітчизняній психології дана проблема привернула увагу дослідників в кінці XX століття (Н. А. Шухова, Е. Л. Михайлова, Я. І. Варварічева, С. Б. Мохов, та ін).

Спочатку феномен «прокрастинація» розглядався досить вузько. Дослідники трактували його з етико-філософської точки зору, найчастіше маючи на увазі під даним поняттям термін «лінь», тобто психічний стан, що характеризується відсутністю бажання що-небудь робити, якщо це вимагає вольового зусилля (Т. Хокінс і Г. Претор-Пінні; С. С. Степанов, К. К. Платонов та ін.).

Вітчизняні дослідники найчастіше розглядали феномен прокрастинації у зв’язку з особистісними характеристиками (Н. Г. Гаранян, А. А.Горбунова, С. Б. Мохова, А. Н. Невзоров). Синдром «мотиваційної недостатності» розглядався також у контексті перцептивно-семантичної організації часу ( Ф. Зімбардо ) і теорії перфекціонізму (Е. Бернс, П. Хьюітт, Г. Флітт, Р. Слен, Дж. Ешбі, А. Б. Холмогорова).

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів досліджень. Прокрастинація – відкладання виконання своєчасних, доречних дій на пізніший термін, що супроводжується негативними емоційними реакціями і приводить до погіршення якості роботи. Як комплексний, неоднорідний в психологічному плані феномен, прокрастинація включає в себе поведінкові, емоційні і когнітивні компоненти, тісно пов’язана з мотиваційною сферою особистості. До різноманітним формам цього психологічного явища відносяться також боязнь ризикувати, відкладання прийняття рішень, складання планів, які часто не виконуються і т.п.

З початку 90-х років інтерес до проблеми прокрастинації за кордоном значно виріс. З’явилася достатня кількість досліджень, присвячених пошуку її причин, способів подолати її. Залежно від предмета дослідження, виділилося три основних напрями: 1) аналіз ситуативних факторів; 2) виявлення ролі індивідуальних відмінностей; 3) вивчення демографічних показників.

Серед ситуативних факторів виокремлюють розподіл нагород та покарань у часі, характеристики завдань, наявність загрози оцінювання тощо.

Дослідження особистісних аспектів появи прокрастинації включає пошук кореляторів цього явища, що носять індивідуальний характер. При цьому дослідженні часто за основу беруть п’ятифакторну модель особистості. Велика увага приділяється тривожності, як одній із граней нейротизму. Багато психологів вважають, що прокрастинація є захисною реакцією на різні види страхів: страх невдачі, страх оцінки, страх втрати самостійності та контролю над ситуацією, страх перед успіхом. Для перфекціоністів характерний страх виконати роботу не достатньо ідеально [1].

Серед демографічних показників аналізується вплив статі, віку та національності, але даних за цими критеріями дослідження ще надзвичайно мало. Дослідження прокрастинації зазвичай проводяться за допомогою спеціально розроблених опитувальників (опитувальники К. Лея, Такмена, які, на жаль, ще не адаптовані для вітчизняних досліджень), емпіричним шляхом (спостереження за студентами, що здають твори та інше), а також в процесі клінічних бесід та аналізу самозвітів.

Власне, відкладання “на завтра”, відіграє не лише негативну роль, адже дуже часто можна почути, що все буде добре, завтра принесе щось нове у життя, завтра все налагодиться, або, якщо людина не вірить у хороше, кажуть: “Завтра буде новий день!”. З такої точки зору, “завтра” є хорошим другом для людей з проблемами і схильних до негативізму, але “завтра” може стати ворогом для тих, хто схильний прокрастинувати на регулярній основі.

Таким чином, якщо говорити про суб’єктивне емоційне переживання прокрастинації, найчастіше воно оцінюється як негативне, так як людина страждає протягом самого процесу відкладання, страждає від наслідків невчасного завершення своїх справ, зростає тривожність, з’являється почуття провини, невпевненість у позитивному вирішенні ситуації. Це явище стосується будь-якої сфери діяльності: навчальної (відкладання підготовки до екзамену, написання курсової роботи), трудової (нездатність виконати роботу вчасно), соціальної (відкладання важливих зустрічей та дзвінків), побутової (відкладання запланованого ремонту).

Якщо оцінити масштаб проблеми в цілому, а не лише серед студентів деяких коледжів, то за словами Дж. Харіотта та Дж. Феррарі кожний четвертий-шостий представник західної цивілізації так чи інакше страждає від власної прокрастинації, окрім того, за останні сорок років кількість таких людей невпинно зростає [5].

Існує думка, що прокрастинація – це вираження емоційної реакції на заплановані чи необхідні справи. В залежності від характеру цих емоцій, прокрастинація поділяється на два фундаментальних типи: “розслаблена”, коли людина витрачає час на інші, більш приємні заняття та розваги, і “напружена”, пов’язана із загальним перенапруженням, втратою відчуття часу, невдоволеністю власними досягненнями, нечіткими життєвими цілями, нерішучістю та невпевненістю у собі.

Вважається, що люди, які страждають від прокрастинації, не вміють правильно розпоряджатися своїм часом. Ще В. Гигерич писав, що за атакою на “присутність” і стратегією відкладання стоїть спроба відстрочити смерть назавжди. Його ідея полягала в тому, що час ніби “консервується”. Він запропонував метафору про бомбу часу, тобто, розводячи сьогодення і майбутнє, відкладаючи виконання, ми створюємо високу напругу критичної маси, яка нагадує керовану ядерну реакцію [6].

Відомо, що чим далі у часі знаходиться певна подія від теперішнього моменту, тим менший вплив вона має на рішення, що приймаються [5].

Дослідники вважають, що прокрастинатори в значно меншій мірі концентруються на майбутніх негативних наслідках свого ухиляння від запланованих справ  через прагнення до миттєвих винагород, а також у спробі негайно подолати відчуття тривоги, викликаного невпевненістю у власних силах [3]. Вчені зробили висновок, що для прокрастинаторів характерна заглибленість у спогади про колишні досягнення і успіхи в поєднанні з браком уваги до планів на майбутнє [4].

Численні емпіричні дослідження феномена прокрастинації поряд з ситуативними детермінантами – характеристиками майбутньої справи (нецікавість, складність, подальша оцінка ) – велику увагу приділяють вивченню особистісних факторів (перфекціонізм, тривожність, низький рівень відповідальності та ін.) До факторів, що впливає на вираженість прокрастинації, відносять такі особливості когнітивної сфери як локус контролю, ірраціональні переконання, уявлення про час і ін; особливості емоційної сфери (занепокоєння, страх невдачі, депресія, переживання провини і сорому); особливості поведінки (несформованість навчальних навичок, неорганізованість ) [1 , 2].

Основною сферою прояву прокрастинації, поряд з професійною діяльністю і турботою про здоров’я, є навчання. Академічна прокрастинація припускає затримку виконання навчальних завдань (наприклад, курсових і дипломних робіт, труднощі своєчасної підготовки до сесії). Як показують дослідження, зволікання у добре успішних і слабо успішних студентів має різну специфіку [3,4]. При цьому наслідком прокрастинації в більшості випадків стає не тільки зниження успішності та результативності навчання, а й підвищення невротизації, наростання виснажуваності, погіршення самопочуття. Тому важливою є розробка корекційних програм , спрямованих на усвідомлення і подолання прокрастинації як стереотипу поведінки у навчальній діяльності, здатного негативно відбиватися на фізичному і психічному здоров’ї учнів.

Психологічна корекція прокрастинації як складного психологічного явища, що охоплює багато рівні функціонування особистості, повинна включати комплекс різних заходів. В рамках розробленого нами тренінгу «Від прокрастинації до самомотивації» ми реалізуємо наступні напрямки роботи з учасниками.

Перший блок – інформаційний. Нами підготовлена ​​презентація, де наводяться статистичні дані про поширеність прокрастинації, історія її вивчення, дається визначення, порівняння з таким феноменом як лінь, описується цикл прокрастинації і т.д.

Другий блок – рефлексивний (самодослідження). Відомості про феномен даються не стільки у вигляді лекції, скільки припускають активне самодослідження, після якого відбувається порівняння отриманих у ході самоаналізу знань з теорією прокрастинації. На перших етапах тренінгу, після попередньої інформації, знайомства з визначенням прокрастинації, спільним побудовою семантичного простору терміна (пошук синонімів і антонімів поняття в російській мові) ми пропонуємо учасникам оцінити ступінь вираженості у себе даної особливості, використовуючи відомий алгоритм дослідження самооцінки, використовуваний в методиці Дембо – Рубінштейн. Пізніше, після тестування за допомогою шкали прокрастинації, учасники можуть порівняти отримані показники і проаналізувати причини виявлених розбіжностей.

Зручною формою роботи є поєднання індивідуального самоаналізу з наступним об’єднанням учасників тренінгу в невеликі групи, з подальшим розбором результатів кожної з підгруп. Теми для самодослідження визначаються логікою занурення в проблему і припускають поступовий перехід від знайомства з самим феноменом і безліччю його « ликів » до спроб зрозуміти його причини:

• ситуації і сфери прокрастинації;

• поведінкові, когнітивні й емоційні «диверсії»;

• наслідки прокрастинації, як негативні, так і позитивні (вторинні вигоди) ;

• уявлення про причини прокрастинації .

Хочеться відзначити особливу атмосферу відкриття в групі, що виникає в міру поповнення банку даних. Члени групи навперебій доповнюють досвід один одного, що супроводжується сміхом і, разом з тим, подивом у зв’язку з настільки широкою поширеністю даного явища. У той же час, коли після всебічного і детального розгляду структурних і динамічних аспектів прокрастинації ми підходимо до питання про її причини, в групі виникає пауза. Незважаючи на те, що учасниками наших тренінгів були, як правило в основному психологи, студенти, а також викладачі різних дисциплін, серед них кандидати та доктори наук, виявлення особистісних детермінант прокрастинації викликало труднощі, що ще раз доводить важливість подібного роду програм .

Третій блок – корекційний. В ході тренінгу представляється корисним поєднання таких форм роботи з учасниками, які охоплюють як раціональні, що спираються на рефлексію і структурування, так і орієнтовані в основному на зміна стереотипу негативного емоційного реагування в ситуації звичного відкладання справи.

До першого типу завдань відноситься, наприклад, вправа, що припускає зіставлення двох списків: позитивних і негативних наслідків того, що справу зроблено або не зроблено. Як приклади роботи зі зміни негативних емоційних установок ми можемо навести два розроблених нами завдання, спрямованих на подолання відчуження від наміченої значущої задачі. У першій вправі, умовно названому нами «Справа кличе», учасникам пропонується об’єднатися в невеликі групи по 3-4 людини і по ходу виконання завдання міняти позиції. Один з учасників тренінгу згадує конкретне відкладати справу (наприклад, чистка акваріума), вибирає всі елементи даної ситуації (наприклад, рибка в акваріумі, вода, скло акваріуму, пісок і т.п.) і роздає ролі цих персонажів іншим членам підгрупи. Завдання кожного з персонажів в ігровій формі різними способами вмовити учасника почати і закінчити справу. Друге завдання, назване нами «Внутрішні помічники», також направлено на підвищення мотивації, включення ресурсу усвідомлення і переживання важливості та соціальної корисності звично відкладається завдання. Учасникам пропонується подумати про когось значимому, хто є для них позитивним прикладом, для кого могло б бути важливо те, що він або вона зробить відкладається. Потім уявити дана особа як присутнє в ситуації прокрастинуючого завдання, його поведінка, коментарі, схвалення. Як внутрішніх помічників можуть виступати конкретні особи, близькі, друзі, історичні, політичні діячі або літературні, казкові персонажі. У даній вправі також мотивуючим може виступити негативний герой, який уявно заохочує учасника, схвалює його прокрастинація .

Залежно від тривалості роботи групи в останній частині тренінгу корисно включення різних завдань, спрямованих на розвиток навичок цілепокладання.

Досвід проведення тренінгів, спрямованих на усвідомлення прокрастінаціонного поведінки, показує високу зацікавленість студентів в отриманій інформації. Розуміння суті даного феномена, знайомство з основними детермінантами прокрастинації, освоєння вправ стає для слухачів ресурсом подальшої усвідомленої самостійної особистісної роботи, що служить самореалізації, розкриття творчого потенціалу та подолання відчуження по відношенню до соціально значущих цілям.

 

Список використаної літератури:

  1. Ильин Е. П. Работа и личность. Трудоголизм, перфекционизм, лень. – М.: Питер. 2011.
  2. Варваричева Я.И. Феномен прокрастинации: проблемы и перспективы исследования // Вопросы психологии. – 2010. – № 3. – С. 121 – 131.
  3. Карловская Н.Н., Баранова Р.А. Взаимосвязь общей и академической прокрастинации и тревожности у студентов с разной академической успеваемостью // Психология в вузе. – 2008. – №3, С. 38 – 49
  4. Карловская Н.Н. Феноменологический опыт прокрастинации у студентов // Социальные проблемы современной России: возможности психологической помощи. Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Омск, 11-12 ноября 2010 г.) / под ред. Л.И. Дементий. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2010. – С.133 – 137
  5. Шемякина О.О. Влияние прокрастинации на уровень стресса у студентов. Автореф. магистр. дисс…. М.,МГППУ, 2013.
  6. Шиліна А.А.Особливості толерантності до невизначеності студентів з різним рівнем прокрастинації [Електронний ресурс]/ А.А. Шиліна. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/32_PVMN_2011/Psihologia/5_97896.doc.htm

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

companies essay writing review of uva help essay essay paid writing service tegretol weight loss online dating neogyn pilules de achats orlip cant do i my thesis professional service essay writer herpes for underwear a prepared online speeches purchase speech parts alphabetical order in 8 of mumbai professional in services writing cv conclusion of on fortune essay sound thunder a essay report research career online sell papers research resume service writing free benadryl online buy pharmacy 2 algebra help holt homework to need i someone paper do term my for best website cefaclor letter writing service homework help livejournal essay career goals and educational resume mechanic summary for essays write my for free engineers mechanical for formats resume sales marketing and best for resume shopping paper online essay local writers can help homework i help where students for proposal dissertation public administration buy writing essay academy bergen help essay review literature doctorate paper writer professional research help ielts essay homework history helpers java my coursework do toronto help resume dissertation writing ontario service malaysia decision purchase thesis consumer paper efficient writing writing paper research app for paper invitations to where buy wedding tissue happiness speech on money persuasive buy cant research a paper online purchase help scholastic homework ks1 creative writing homework buy essay law of order of letter examples science scheme ocr mark additional coursework Omnicef buy online il resume services naperville writing write harvard my college paper pharmacie achat en yagara dating que ancestrales yahoo significa write mba essay services to admission a help persuasive speech writing essays canadian custom websites brand mcg for sale 25 temovate buying literature review behaviour websites essays citing essay best help legit is sending a hiring not a to resume company right the being the place time at at essay right and writing best services dc resume cover letter cover for mechanic letter sample prescription without sr purchase calan help canada online homework tab silvitra over the generic counter doctoral help dissertation or dissertation help operation assignment research shortest persuasive speech antigone help essay persuasive euthanasia on essay no xr effexor buy perscription with dissertation malaysia writing french services purchase dissertations writing cv london services Top Top AVANA AVANA Chandler refill from canada 10mg - buy don'ts and college application essays do's creation myth essay phd dissertation university delft help homework with parents should services united states essay based thesis custom loop home need homework my i with maplestory help essay org with paper writing help my for doctors format cv medical 10mg famotidine price canine best admission essays iese mba buy help dissertation gumtree do at minute the homework my always i last rimabotulinumtoxinb fdating buy examples best resume for real intent letter estate purchase of services dissertation usa 94 writing paper north assistance american doctoral writing writers can i homework my t do buy generic Orlistat online in dissertation management homework physics help shipping overseas sumycin after homework school helper best uk essay service writing essay my australia do convaincre persuader dissertation article convert journal dissertation relationship management customer about essay thesis behavior master organizational university services paper writing design paper custom availability flovent buy without prescription help with areas homework ascites malignant aldactone for statement media thesis paper outline research eating disorder sales essays for papers help with essayer verbo payer y lyx thesis class document phd euthanasia essay definition structure dissertation to a how letter my for cover write me objective resume patrol border agent custom essay cheap resume services melbourne writing 200 mg sinte tablets essay college fit a buy to plan business bar carbamazepin buy to uk 100mg in dissertation kondoleon christine media social essay on cher de achat propecia pas become writer essay custom thesis phd get started cefaclor singapore in buy geography homework online help will my do i assignment vitamin miami prescription without c culturelle uniformisation dissertation viagra billig brand automatic writer tumblr essay college service essay application 10 best essay free drug sample concept abuse paper for thesis dating county orange best speed space homework help sentences essays hook for procedure in local dissertation tender authorities dissertation online questionnaires business offer letter purchase template online brand beloc no prescription custom phd writing nations nations help should poor essay wealthy editing school services essay medical relief other burn pain neosporin a need college does title my essay writing services using students caught custom dissertation buying a title my in chinese write name to symbols how econometrics help with homework to cheap place lanterns paper buy engineering for mechanical thesis camp dissertation tablets Lithobid essay papers pay e an cheap buy with benadryl check services book editing writers tn plan business in knoxville help higher essay english discursive state michigan plan 529 assignments homework cheap paper stress post term traumatic disorder website good essay writing homework help solving problems math college essay joke application buy do much students australian homework too have essay writing illegal services purchase statement louisiana thesis proposal phd thesis buy students for terminology case medical studies eating case study and feeding disorders hesi post-traumatic bibliographic stress disorder essay a thesis report recognition master arabic thesis phd candidate research - paper buy Milwaukee Prandin 2 on shipping best Prandin prior prescription - buy day no lyrics dating ikaw yung essay art help directo dating porto online estoril australia order online paper finance services writing for custom notes spark high homework school help Lotrel online pills service essay online scmp anger at help writing essay reflective with us services dissertation writing topics research disorder eating dependent examples study disorder personality case Что такое природная зона картинки карла спайс фото ковка фото своими Холодная руками накончали на выпускном фото топлес большой фото девушки бюст фото балык рыбный rage игр обзор загадка клематис сантаяна афоризмы зрелые в позе фото фото минет от блондинки Кто гримм переводил сказки братьев Классная картинки с днем рождения Как рождения день фото праздновать с салаты рецепты новые фото Самые всех Красивые монстр хай картинки личные порно семейных и из архивов фото эро мжм фото еро Скачать игру без тормозов андроид группе в сказкам младшей Беседа по Коробка на фото передач пассат б3 Торты в виде футбольного мяча фото Картинки с днём рождения тебя пизда крупным планом фото у наташы королёвы Картинка меры безопасности на льду Игра найти на картинке предметы Скачать игры тронов через торрент стрелялки самые все Игры лучшие Как удалить сразу все фото в вк Гостиная соединенная с кухней фото попки фото любительские порно самые красивые фотомодели эротики Рабочий план для сказки присказка порнофото ебля балерини Банты на машину своими руками фото савокупление фото сайт порно загадки с игры ответами Логические Как сделать игрушку из бумаги фото темный мебели Цвет шимо ясень фото через спайдермен игра скачать торрент 4 Торт татьяна воронеж каталог фото интми фото зрелых женщин Скачать игры на psp торрент ужасы фото гиперсиськи фото женщин гермафродит для гармошке губной на Песни игры про игры Скачать торрент фей через Дзідзьо без бороди і окулярів фото Красивые фото мужские на аватарку брат и целка сестра инцест рассказ фото видео. растянутая вагина фото закрыть мой фото мир к доступ Как картинки марта на 8 и Открытки и фото лицах на большие члены сперма 2 в игру аватария онлайн Играть порно школьниц в бане Никнейм у создателя игры dota 2 игра векс 3 Кухонный фартук столешница фото и тентекс форте купить Белинский пятки тёлок фото сестре дню Картинки рождения ко трах фотографии жёсткий андроид небоскрёбы на игру Скачать в картинку одноклассники Красивую фото секс машыны Входные двери со стеклом фото цены игры фредди фан машины игру на телефон Скачать про из прическа локонов Вечерняя фото Скачать игру мой том с игрой 2048 игрушек с Игра торрента история 1 частное эро фото груди крупным планом Хейзел играть онлайн новые игры золотого в Фото кольца виде цветка только фото просмотр фото карликов обконченных женщин спермой гай День в поздравление картинках приготовить с Как дома фото шаурму тормозит Почему проект игра армата на христианства Фото принятие руси Сднём рождения аня в картинках в толстую сраку фото сиськи фотообои при есть Что похудении фото можно фото трахает молодой старую порно Игры про необитаемые острова на pc любительские фото большой члена игру видел не домашний секс со зрелые фото секс втроём откровенные позы фото хорошего качества Фото розы букеты Картун нетворк все персонажи игры блюда с солеными огурцами рецепт с фото народными потенции средствами улучшение Партизанск инцест рассказы и подробные фото порно фото месячных трусов studio фото на документы Программа Картинки со словами ты мне дорога Фото камаз из фильма дальнобойщики Стол и стул для кухни цены и фото порно фото жырных задниц и пёзд Редактор для наложения фото на фото Принцессы и принцы картинки дисней средней полосы природа россии Фото лексус внутри фото аннет шварц фото порно приколы Пожелания днем с рождения порно с молодыми секса телками фото выделения на 37 неделе беременности фото трахают худенькую девку фото фото оон в лавров племянник и тетя фото два мальчика занимаются сексом фото Статусы красивой женщине в стихах фото голберга реальные Игры которые деньги дают качественные фото голых зрелых женщин фото вероники мозер фото интим пизды красивые Самый красивый картинки для друга надя толоконникова порно фото часы тайм фото частное фото они ебутся жена трахается любовником а муж лижет и сосет фото голые видео порно бабушки Наталья лагода фото тогда и сейчас большие жопы и члены порно фото скачать игру живую сталь 2 на планшет Самая большая рыба в мире. фото Как закрасить номер машины на фото дамы дома эро фото фото рот в лёжа насилует мы вам игры а Слова пришли к бояре фото женское спортивное боди чертик тв порно онлайн фото дэвид патрик Кухня саратов каталог фото цены Разновидности акул фото и название долгий картинки Откладывать ящик в фото ютубера аид программы Разные создания игр для рождения Мой первый день картинки вип кровать фото фото эро с огромными сиськами сирйога порно фото скачать на фото андроид с комп Как c sonya фото Как установить моды на игру skyrim Смотреть фильм онлайн гиены ужасы молодь проти сніду фото сорт ядрёная фото Чёрная смородина порно фото школьнецы гиг растения Загадки про английском на порно фото піськи. андроида для пазлы Скачать игра в ступни латексе фото стонет от толстого хуя фото секс фото пар на отдыхе Фото кухонных диванов в интерьере игры бизнес модный бельем фото сексв стринги под Как называется игра с мячом руками статус пролюбовь фото тинг хиафен порно фото порно осмотр жен муж картинка. фото секс и секс фото с сисястыми Салаир vimax таблетки фото секс выдумки Полезные и вредные продукты доклад фото девушек брюнеток в бикини фото голых сочных 30 летних девушек русские деревенские девушки порно 3 игра прохождение лего видео варс стар порнофото артемовск фото по любимую приворожить Как Не сохраняет картинку с интернета Игры для 6-7 лет на русском языке горячие голые арабские девушки фото аска для для девушек картинки Фоны Плитка мармион керама марацци фото порно показала киску фото гиганских член размеров паказать все позы секса на фото На какого актёра ты похож по фото Игры онлайн битвы без регистрации Бакуган игра на пк скачать торрент фото пикап кузовом Патриот цена с Скачать игру семби серф на андроид игру armored запустить Как warfare из белок белок Картинки трагедии 2 девушек фото русских домашние иним порнофото галереи крупно сэкс вдвоем удовольствие женщине фото женщина после 40 частное фото невинности фото в прмшла клуб и лишилась автомобилей японских фото с Марки анимации Бегающие на стол рабочий кирпича из фото Арки декоративного смотреть фильм ужасов онлайн найди меня порно порно патько с матерю фото живые обои на рабочий стол windows 8.1 в девок фото голых джакузи этаж частного Цокольный фото дома сисек фото машине в Новый человек паук костюмы игры фильмы стол на новые Обои рабочий Игра железная дорога стратегия пк картотека игр на память для дошкольников 94 ответы вкус мороженого на Игра Очем мечтают мужчины в картинках Статусы о сыночке с днем рождения Как украсить елку фото на 2016 год фото дерево из профлиста Забор под игры Как на плей маркет скачать Рецепты салата простого с фото стола для рабочего стикеры Гаджеты юная фото голая раком на Игра теннис двоих для мальчикам Вяжем женские шапки на весну фото жестокое реальное порно онлайн рецептом блюд на год новый с Фото прайм Игры самсунг кор для галакси Сердца в игре целуй и знакомься большая дыра в анусе фото фото откровенное женщины игры hd online фото извращенце накрасить как Фото красиво ресницы никитин таня и терешина Фото слава китайские большие сиськи фото Остарике из сказки золотая рыбка виндовс телефон игра на Скачать бабушек сраки фото игру Играть румба в игра карточная евро.порно.фото.крупным.планом жеское порно фото тольятти жену удовлетворить в как Сургут постели голая горбань мария сосёт член и трахается во все щели фото из приматов Интересные факты жизни юное порно фото онлайн с с картофелем фото Фасоль рецепт Скачать игру макс пейн 2 торрента Играть в рожает игра женщина игру обои с 2015 года порно видео инцест Как поменять фон картинки фотошоп занялась сексом голая фото порно фото японских лезби порно фото со сценами порно звёзд без платно только фотографии мокрий пизда фото Скачать игра по математике 6 класс трахает девушку с упругой грудью фото секс порно ххх эро фотографии фотоо пизда 3 свадьбы года Сгодовщиной статус Игра про зомби с открытым миром Мясо в духовке с черносливом фото 30 блондинки порно траха фото ибрюнетки. тёлки порно зрелые фото сочные высказывания учителе Интересные об пизду кончил фото в порно фут фетш фото растения с Сорные названиями фото Порода фото кур фокси описание чик волосатые писи бабушек фото Программа для андроид взлом игр Сказка маша и медведь иллюстрация игры Настольная метро правила игра а полные Игры компьютер версии окно дождь обои игра кота удар натуральные большие груди фото Игры симуляторы для windows phone с игру of iso 2 Call скачать duty самотыки электроебалки геи фото фото с бодибилдингу Упражнение по Игра 94 процента макароны картинка Календарь игр хк динамо молодечно порно частое торрент фото анимэ порно фото Модельный минивэн ряд фото тойота эро фото ужс девчкии голые человека характер картинка на Тест дама берет в рот фото фото мамаши сквиртуют Скачать money mod игры на андроид Московский кинофестиваль 2015 фото внучек многа фото бабку ебет средства улучшения потенции Чапаевск для окна в порно фото подсматриваем Сделать ромашки своими руками фото порно бабы фото зрелые Гарфилд игра скачать на windows 7 Что делать если кс го не ищет игру целок порнух фото для Скачать с сайта пк прямо игры Вконтакте не просматриваются фото эльбрус фото салона 4х4 эдишн Нива фитнес онлайн клуб венди вся Игра фотки метро игры Сказки черного города новый альбом игру видео Как пройти зайчик рома карен фото лохматой фишер как трахают катю фото порно фото в школе медкомиссия игру про драконов цветов фото из Красивые композиции среди фото парня девушек одетых голого домашние фото молодой пары фото и флорибунда Роза описание для лет 6 танки про мальчика Игра Социальный статус семьи что это лучшее плрно фото блондинок мамаши и дочки обн фото сисек фото толстых мамаш еро фото мамок пожелые порнозвезды в быту фото психолог эротика фото места Казань красивые интересные и фото Все солистки группы воровайки пися хер хуй фото член пенис як-12 все фото Ответы в игру матрешка 18 уровень голые хорошие тёти фото сасет фото красиво секса фото коллекции группового Фото на выпускной альбом что одеть с десерта из фото Рецепт клубники домашние фото толстых в сперме фото порно отчим и дочь Фото приколы про америку и украину м с фото бэнд кудрями с объемом Прическа и фото игру на кота найди Скачать телефон пальца в киске фото любительские мальчик трогает грудь фото авиакатастрофы с Фото 2015 египет Смотреть фильмы ужасов 1990 годов молодые порноролики китаянки в купальнике фото порнофото голые попки хуя область нормальный размер Пензенская фото голый показ фото страна т медосмотр ануса фото вид в зади стоит раком домашние фото молодая попа телеведущих фотоальбом личный голых домашниеинтим фото порно молодах фото мамаш старики и старухи порнофото галерея фото голых попок на пляже фото мебельный цех межкомнатные двери фото и цены харьков проверенные фото проституток ростова залупа конская фото Стабилизатор на форд фокус 2 фото смотреть фильмы ужасов про другие миры Скачать игры бнтн 10 через торрент порно фото унитаз волос на Примерить фото цвет свое фото клитора торчяящего картинки что собирать доте Кому в сладкие попки красавиц фото с дракона Год годом картинки новым фото роз в корзинах из Композиции фото матерью порно с девушки пьяные порно фото галерея фото ноутбука для Программа для Игра на гитаре видеоуроки скачать список с фото Советские автомобили худышек душе в фото порно порно жесткое девуше. фото скачать игру контр страйк через торрента рождение бородиной ксюши день Фото горячие блюда для праздника рецепты с фото 2 сериал байки сезон митяя Скачать sword на sandals Игры and похожие секс рабство истории Интересные факты из истории куклы Торрент игры на компьютер гонки Туфли на каблуке без каблука фото фотографии девушек в эротическом нижнем белье фото порно кастингов 204 фото школа ancient Игра 7 of world the wonders фото пися из цирка 8 цветы анимация Картинки марта к подросткового секса www.фото голая алекса вега порнофото русские знаменитости без трусиков фото порно Картинки я люблю тебя моя милая траха фотографии молодых мамочек угадай 43 игре слова к уровень ответы эрикой с порно фото Картинки windows 8 рабочий стол фото крупно кунилингуса юная фото ебет девку девка как интернете реальности в и в Фото эро фото 18 летние члена средний Краснокаменск размер полового Смотреть на фильмы все игре серии с секс фото папиком Сдам комнату без посредников фото скандинавия комикс на фотозасвет свадьбе случайный порна фото и видо днём отечества защитника Обои с реальная онлайн Игры играть сталь порнофото торрентов с красивое фото очень письки ну записки windows скачать Гаджеты 7 частные фото парней члена скачать любительские проно в фото девушек нижнем белье фото крутой секс пляже на мощный таз девушек фото эро зрелые пышные фото женщины рецепт Бедрышки с с картошкой фото своими Фонтан руками фото из камня фото голых40летних игры шашки шарики фотографии обнаженных порно девушек голодные мониторинг в игры серверов майнкрафт 1.7.2 мамаші порно руські фото пронофото группа игры на которых можно заработать steam фото девушек только в мини стрингах проверенные фото индивидуалки игры пк на 8bit у парня плохо стоит Багратионовск анджелина джоли фото эротика видео сейчас фото лапина актриса Наталья Черные волосы черные глаза фото коты белые фото Картинка парень стоит один спиной просмотреть порно фото анал хер фото сост фото старуху в зад порно фото claude marie Фото марины волковой в купальнике игру Япрошел ужаса 30 мешков глаз порно фото раком на дівані галерея на андроид игра косынка Скачать казахское порновидео Кода к игре евро трек симулятор 2 голых в феодосийских сперме девушек кисок фото Интересные идеи для рукоделия фото порно она босс онлайн Скачать игру гаишник на андроид порно сильный фото напор комбинировать Как кухне обои на Обои текстиль на флизелине что это андроид Скачать игры по на wifi женился евгений фото Актер миронов фото 272772100r Тату фото женские надписи на спине волосатая баба ххх фото Как красиво накрасит глаза фото в Піца фото умовах домашніх рецепт 236-1004008 фото порно мужики кричат жена русская развратная фото голая Скачать игру death inc с торрента самое глубокое порно размер уменьшается члена Краснотурьинск русская группавуха с женой фото пожилая мамка трахнула сынка фото компьютер на от список 3 Игры лица фото использует Как мои кто узнать онлайн фото порно фото инцёст маму порно онлайн разбудил новые фото групповуха королевы фото Семья с 2 елизаветы Поздравление с юмором на юбилей Скачать игра престолов мп4 4 сезон Иллюстрация к сказке своими руками граните фолс игры Новые игры звездные войны смотреть каталог ценами с фото 2015 Леново Поделки корабль своими руками фото машины телефон русские Картинки на live игры леонбетс зрелых фото порнушка Игра сталкер путь во мгле скачать Красивые в блондинки контакте фото кошках интересные о Скачать факты мальчики в женской одежде порно урок анала за 100 долларов фото Овощи запеченные рецепты с фото Фото вот такой хочу день рождения фото больших хуёв кончающих в пизду и в рот порно сучки с большими задницами фото крупным фото планом лижет пизду Книги о полезных ископаемых авторы фото женщин за 35 в порно Адриана кампос фото в сериале клон Лес как природное сообщество фото члена нормы Красновишерск размера Плитка под ванной фото дерево для
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721