Подолання прокрастинація як ресурс психічного здоров’я

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто теоретико-методологічні засади дослідження прокрастинація. Розглянуто різні точки зору на цю проблему. Запропоновано власне погляд на подолання прокрастинація як ресурсу психологічного здоров’я особистості.

Ключові слова: прокрастинація, психічне здоров’я, особистість.

В статье рассмотрены теоретико-методологические основы исследования прокрастинация. Рассмотрены различные точки зрения на эту проблему. Предложено собственное взгляд на преодоление прокрастинации как ресурса психологического здоровья личности.

Ключевые слова: прокрастинация, психическое здоровье, личность.

 

Theoretical and methodological basics of investigations op procrastination are considered in the article. Different points of view about this problem are surveyed. Own opinion on overcoming procrastination as a resource of psychological health of personality is suggested.

Key words: procrastination, mental health, personality.

 

Постановка наукової проблеми. Необхідність поглибленого вивчення проблеми прокрастинації полягає в тому, що останнім часом в умовах динамічно розвиваючого суспільства і дефіциту часу, посилилася тенденція добровільного, ірраціонального відкладання запланованих дій. Наслідком прокрастинації є стрес, викликаний нереалізованістю повною мірою життєво значущих для особистості цілей. Зниження самоефективності та загальної задоволеності життям є, в свою чергу, предиктором активізації негативного соціального самопочуття особистості. Відповідно, прокрастинація є чинником, що стимулює спотворення процесу самодетермінації в життєвій, особистісній, соціальній та професійній сферах самовизначення сучасної особистості, особливо це важливим є в процесі навчання студентами.

Аналіз останніх досліджень. Термін «прокрастинація» (англ. procrastination) означає відкладання запланованих дій. Вперше в психологічну практику термін «прокрастинація» ввів П. Рінгенбах, розкривши даний феномен у своїй книзі «Прокрастинація в житті людини». У даний період дослідженнями в цій області займалися також дослідники А. Елліс і В. Кнаус, опублікувавши свої наукові вишукування в книзі «Подолання прокрастинації». У наступні роки над вивченням феномена прокрастинації працювали: Дж. Бурка і Л. Юен; М. Аіткен; Л. Манн; Н. Мілгрем; Л. Соломон і Е. Роблюм; К. Лей; та ін. У вітчизняній психології дана проблема привернула увагу дослідників в кінці XX століття (Н. А. Шухова, Е. Л. Михайлова, Я. І. Варварічева, С. Б. Мохов, та ін).

Спочатку феномен «прокрастинація» розглядався досить вузько. Дослідники трактували його з етико-філософської точки зору, найчастіше маючи на увазі під даним поняттям термін «лінь», тобто психічний стан, що характеризується відсутністю бажання що-небудь робити, якщо це вимагає вольового зусилля (Т. Хокінс і Г. Претор-Пінні; С. С. Степанов, К. К. Платонов та ін.).

Вітчизняні дослідники найчастіше розглядали феномен прокрастинації у зв’язку з особистісними характеристиками (Н. Г. Гаранян, А. А.Горбунова, С. Б. Мохова, А. Н. Невзоров). Синдром «мотиваційної недостатності» розглядався також у контексті перцептивно-семантичної організації часу ( Ф. Зімбардо ) і теорії перфекціонізму (Е. Бернс, П. Хьюітт, Г. Флітт, Р. Слен, Дж. Ешбі, А. Б. Холмогорова).

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів досліджень. Прокрастинація – відкладання виконання своєчасних, доречних дій на пізніший термін, що супроводжується негативними емоційними реакціями і приводить до погіршення якості роботи. Як комплексний, неоднорідний в психологічному плані феномен, прокрастинація включає в себе поведінкові, емоційні і когнітивні компоненти, тісно пов’язана з мотиваційною сферою особистості. До різноманітним формам цього психологічного явища відносяться також боязнь ризикувати, відкладання прийняття рішень, складання планів, які часто не виконуються і т.п.

З початку 90-х років інтерес до проблеми прокрастинації за кордоном значно виріс. З’явилася достатня кількість досліджень, присвячених пошуку її причин, способів подолати її. Залежно від предмета дослідження, виділилося три основних напрями: 1) аналіз ситуативних факторів; 2) виявлення ролі індивідуальних відмінностей; 3) вивчення демографічних показників.

Серед ситуативних факторів виокремлюють розподіл нагород та покарань у часі, характеристики завдань, наявність загрози оцінювання тощо.

Дослідження особистісних аспектів появи прокрастинації включає пошук кореляторів цього явища, що носять індивідуальний характер. При цьому дослідженні часто за основу беруть п’ятифакторну модель особистості. Велика увага приділяється тривожності, як одній із граней нейротизму. Багато психологів вважають, що прокрастинація є захисною реакцією на різні види страхів: страх невдачі, страх оцінки, страх втрати самостійності та контролю над ситуацією, страх перед успіхом. Для перфекціоністів характерний страх виконати роботу не достатньо ідеально [1].

Серед демографічних показників аналізується вплив статі, віку та національності, але даних за цими критеріями дослідження ще надзвичайно мало. Дослідження прокрастинації зазвичай проводяться за допомогою спеціально розроблених опитувальників (опитувальники К. Лея, Такмена, які, на жаль, ще не адаптовані для вітчизняних досліджень), емпіричним шляхом (спостереження за студентами, що здають твори та інше), а також в процесі клінічних бесід та аналізу самозвітів.

Власне, відкладання “на завтра”, відіграє не лише негативну роль, адже дуже часто можна почути, що все буде добре, завтра принесе щось нове у життя, завтра все налагодиться, або, якщо людина не вірить у хороше, кажуть: “Завтра буде новий день!”. З такої точки зору, “завтра” є хорошим другом для людей з проблемами і схильних до негативізму, але “завтра” може стати ворогом для тих, хто схильний прокрастинувати на регулярній основі.

Таким чином, якщо говорити про суб’єктивне емоційне переживання прокрастинації, найчастіше воно оцінюється як негативне, так як людина страждає протягом самого процесу відкладання, страждає від наслідків невчасного завершення своїх справ, зростає тривожність, з’являється почуття провини, невпевненість у позитивному вирішенні ситуації. Це явище стосується будь-якої сфери діяльності: навчальної (відкладання підготовки до екзамену, написання курсової роботи), трудової (нездатність виконати роботу вчасно), соціальної (відкладання важливих зустрічей та дзвінків), побутової (відкладання запланованого ремонту).

Якщо оцінити масштаб проблеми в цілому, а не лише серед студентів деяких коледжів, то за словами Дж. Харіотта та Дж. Феррарі кожний четвертий-шостий представник західної цивілізації так чи інакше страждає від власної прокрастинації, окрім того, за останні сорок років кількість таких людей невпинно зростає [5].

Існує думка, що прокрастинація – це вираження емоційної реакції на заплановані чи необхідні справи. В залежності від характеру цих емоцій, прокрастинація поділяється на два фундаментальних типи: “розслаблена”, коли людина витрачає час на інші, більш приємні заняття та розваги, і “напружена”, пов’язана із загальним перенапруженням, втратою відчуття часу, невдоволеністю власними досягненнями, нечіткими життєвими цілями, нерішучістю та невпевненістю у собі.

Вважається, що люди, які страждають від прокрастинації, не вміють правильно розпоряджатися своїм часом. Ще В. Гигерич писав, що за атакою на “присутність” і стратегією відкладання стоїть спроба відстрочити смерть назавжди. Його ідея полягала в тому, що час ніби “консервується”. Він запропонував метафору про бомбу часу, тобто, розводячи сьогодення і майбутнє, відкладаючи виконання, ми створюємо високу напругу критичної маси, яка нагадує керовану ядерну реакцію [6].

Відомо, що чим далі у часі знаходиться певна подія від теперішнього моменту, тим менший вплив вона має на рішення, що приймаються [5].

Дослідники вважають, що прокрастинатори в значно меншій мірі концентруються на майбутніх негативних наслідках свого ухиляння від запланованих справ  через прагнення до миттєвих винагород, а також у спробі негайно подолати відчуття тривоги, викликаного невпевненістю у власних силах [3]. Вчені зробили висновок, що для прокрастинаторів характерна заглибленість у спогади про колишні досягнення і успіхи в поєднанні з браком уваги до планів на майбутнє [4].

Численні емпіричні дослідження феномена прокрастинації поряд з ситуативними детермінантами – характеристиками майбутньої справи (нецікавість, складність, подальша оцінка ) – велику увагу приділяють вивченню особистісних факторів (перфекціонізм, тривожність, низький рівень відповідальності та ін.) До факторів, що впливає на вираженість прокрастинації, відносять такі особливості когнітивної сфери як локус контролю, ірраціональні переконання, уявлення про час і ін; особливості емоційної сфери (занепокоєння, страх невдачі, депресія, переживання провини і сорому); особливості поведінки (несформованість навчальних навичок, неорганізованість ) [1 , 2].

Основною сферою прояву прокрастинації, поряд з професійною діяльністю і турботою про здоров’я, є навчання. Академічна прокрастинація припускає затримку виконання навчальних завдань (наприклад, курсових і дипломних робіт, труднощі своєчасної підготовки до сесії). Як показують дослідження, зволікання у добре успішних і слабо успішних студентів має різну специфіку [3,4]. При цьому наслідком прокрастинації в більшості випадків стає не тільки зниження успішності та результативності навчання, а й підвищення невротизації, наростання виснажуваності, погіршення самопочуття. Тому важливою є розробка корекційних програм , спрямованих на усвідомлення і подолання прокрастинації як стереотипу поведінки у навчальній діяльності, здатного негативно відбиватися на фізичному і психічному здоров’ї учнів.

Психологічна корекція прокрастинації як складного психологічного явища, що охоплює багато рівні функціонування особистості, повинна включати комплекс різних заходів. В рамках розробленого нами тренінгу «Від прокрастинації до самомотивації» ми реалізуємо наступні напрямки роботи з учасниками.

Перший блок – інформаційний. Нами підготовлена ​​презентація, де наводяться статистичні дані про поширеність прокрастинації, історія її вивчення, дається визначення, порівняння з таким феноменом як лінь, описується цикл прокрастинації і т.д.

Другий блок – рефлексивний (самодослідження). Відомості про феномен даються не стільки у вигляді лекції, скільки припускають активне самодослідження, після якого відбувається порівняння отриманих у ході самоаналізу знань з теорією прокрастинації. На перших етапах тренінгу, після попередньої інформації, знайомства з визначенням прокрастинації, спільним побудовою семантичного простору терміна (пошук синонімів і антонімів поняття в російській мові) ми пропонуємо учасникам оцінити ступінь вираженості у себе даної особливості, використовуючи відомий алгоритм дослідження самооцінки, використовуваний в методиці Дембо – Рубінштейн. Пізніше, після тестування за допомогою шкали прокрастинації, учасники можуть порівняти отримані показники і проаналізувати причини виявлених розбіжностей.

Зручною формою роботи є поєднання індивідуального самоаналізу з наступним об’єднанням учасників тренінгу в невеликі групи, з подальшим розбором результатів кожної з підгруп. Теми для самодослідження визначаються логікою занурення в проблему і припускають поступовий перехід від знайомства з самим феноменом і безліччю його « ликів » до спроб зрозуміти його причини:

• ситуації і сфери прокрастинації;

• поведінкові, когнітивні й емоційні «диверсії»;

• наслідки прокрастинації, як негативні, так і позитивні (вторинні вигоди) ;

• уявлення про причини прокрастинації .

Хочеться відзначити особливу атмосферу відкриття в групі, що виникає в міру поповнення банку даних. Члени групи навперебій доповнюють досвід один одного, що супроводжується сміхом і, разом з тим, подивом у зв’язку з настільки широкою поширеністю даного явища. У той же час, коли після всебічного і детального розгляду структурних і динамічних аспектів прокрастинації ми підходимо до питання про її причини, в групі виникає пауза. Незважаючи на те, що учасниками наших тренінгів були, як правило в основному психологи, студенти, а також викладачі різних дисциплін, серед них кандидати та доктори наук, виявлення особистісних детермінант прокрастинації викликало труднощі, що ще раз доводить важливість подібного роду програм .

Третій блок – корекційний. В ході тренінгу представляється корисним поєднання таких форм роботи з учасниками, які охоплюють як раціональні, що спираються на рефлексію і структурування, так і орієнтовані в основному на зміна стереотипу негативного емоційного реагування в ситуації звичного відкладання справи.

До першого типу завдань відноситься, наприклад, вправа, що припускає зіставлення двох списків: позитивних і негативних наслідків того, що справу зроблено або не зроблено. Як приклади роботи зі зміни негативних емоційних установок ми можемо навести два розроблених нами завдання, спрямованих на подолання відчуження від наміченої значущої задачі. У першій вправі, умовно названому нами «Справа кличе», учасникам пропонується об’єднатися в невеликі групи по 3-4 людини і по ходу виконання завдання міняти позиції. Один з учасників тренінгу згадує конкретне відкладати справу (наприклад, чистка акваріума), вибирає всі елементи даної ситуації (наприклад, рибка в акваріумі, вода, скло акваріуму, пісок і т.п.) і роздає ролі цих персонажів іншим членам підгрупи. Завдання кожного з персонажів в ігровій формі різними способами вмовити учасника почати і закінчити справу. Друге завдання, назване нами «Внутрішні помічники», також направлено на підвищення мотивації, включення ресурсу усвідомлення і переживання важливості та соціальної корисності звично відкладається завдання. Учасникам пропонується подумати про когось значимому, хто є для них позитивним прикладом, для кого могло б бути важливо те, що він або вона зробить відкладається. Потім уявити дана особа як присутнє в ситуації прокрастинуючого завдання, його поведінка, коментарі, схвалення. Як внутрішніх помічників можуть виступати конкретні особи, близькі, друзі, історичні, політичні діячі або літературні, казкові персонажі. У даній вправі також мотивуючим може виступити негативний герой, який уявно заохочує учасника, схвалює його прокрастинація .

Залежно від тривалості роботи групи в останній частині тренінгу корисно включення різних завдань, спрямованих на розвиток навичок цілепокладання.

Досвід проведення тренінгів, спрямованих на усвідомлення прокрастінаціонного поведінки, показує високу зацікавленість студентів в отриманій інформації. Розуміння суті даного феномена, знайомство з основними детермінантами прокрастинації, освоєння вправ стає для слухачів ресурсом подальшої усвідомленої самостійної особистісної роботи, що служить самореалізації, розкриття творчого потенціалу та подолання відчуження по відношенню до соціально значущих цілям.

 

Список використаної літератури:

  1. Ильин Е. П. Работа и личность. Трудоголизм, перфекционизм, лень. – М.: Питер. 2011.
  2. Варваричева Я.И. Феномен прокрастинации: проблемы и перспективы исследования // Вопросы психологии. – 2010. – № 3. – С. 121 – 131.
  3. Карловская Н.Н., Баранова Р.А. Взаимосвязь общей и академической прокрастинации и тревожности у студентов с разной академической успеваемостью // Психология в вузе. – 2008. – №3, С. 38 – 49
  4. Карловская Н.Н. Феноменологический опыт прокрастинации у студентов // Социальные проблемы современной России: возможности психологической помощи. Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Омск, 11-12 ноября 2010 г.) / под ред. Л.И. Дементий. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2010. – С.133 – 137
  5. Шемякина О.О. Влияние прокрастинации на уровень стресса у студентов. Автореф. магистр. дисс…. М.,МГППУ, 2013.
  6. Шиліна А.А.Особливості толерантності до невизначеності студентів з різним рівнем прокрастинації [Електронний ресурс]/ А.А. Шиліна. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/32_PVMN_2011/Psihologia/5_97896.doc.htm

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

juliet and notes essay romeo website buy to best essays 200 relafen sale mg write my my do paper assignemnt essay master three of essayist mile application nursing cross de la yahoo penicilina dating descubrimiento someone can my do uni assignment intent business letter purchase template of service essay best admission university help assignments depression help with buy germany lexapro online cheap writing spongebob paper world geography homework help yogi a online of buy autobiography communication essay skills about papers national archives state online outline essay help with report psychological writing help homework theory music with on buy religion papers help corporate homework of finance fundamentals custom writing cheap secret successful dissertation has anyone used services malaysia writing dissertation jeremy el nino essay chapter collection data dissertation website write essay legit admission editing services online blog writing services dissertation outline arizona state training effectiveness dissertation homework student online help an essay me someone for to write papers assessment gl online paper do college my zyprexa paypal online dissertation my to someone do pay assignment thesis writing anderson and by pdf service writing mumbai mba essay writing malaysia services dissertation kenya on order essays birth lesson heart plan darkness of and of essay in order logical presentation help a dissertation writing question with the paper writer research best cant buy money on happiness speech my write short should story ethnographic essay example application essay college writing teaching service help for essay applying scholarships achat canada de au ampicillin reform essay education on writing for 10 educators services resume best ireland help yahoo dissertation titles sales for catchy resume dissertation online publication service medical school editing essay companies best custom writing order of statement thesis development thesis studies master msnbc outlook 2010 updating news video homework helper writing homework help on delevery zebeta 2 day persuasive write essay for engineer resume experienced mechanical sample nyc services in resume writing best professional thesis phd tourism dissertation uk help writing writing services toronto cv help dissertation finance dating camrose buy research proposal a purchase thesis help 9th grade math homework statement thesis depression and dissertation promotion helpline homework nbc10 resume writing services professional dc best writing will service pills accupril buy essay purchase college solving buy essay problem essay help argumentative holiday wrapping paper cheap reviews of movies catch22dating reviews buy online brand brahmi us pharmacy papers essay pablo picasso essays admission with prompts help college professional directo dating online clan rtve writing experts paper and cancer itchy breast free helper paper research do should my why i homework essay counties utah carbon homework help x dating factor china women dissertation a purchase steps dissertation checker plagiarism writing assignments online custom essay a sore of herpes pictures mouth an to about write how essay autobiography myself cosmetology for help homework e i how with order buy can an emcor check divided and thesis undivided statement punch mfg custom paper admission services prompts editing essay essay finch atticus services resume writing barrie ontario crime organized essays 1920s mba dissertation funds mutual animals essay for research medical essay man proposes god on disposes but petroleum resume cover computer letter engineering memory essay apa on france homework help your order how birth your life essay influences adjustment security with paper on help i research need a job process the a write essay should how the steps of you in order reflective sheets help essay helper homework issues social service law essay services resume executive writing tx dallas protectors plan productivity improvement plans art history essay help for with sales experience job resume no should what on my speech i write accounting with help homework aol help homework essay buy service essay help free for sales consultant resume letter cover for research buy english papers hugh admission nyu essay homework help hs tengo yahoo ombligo en el mugre dating where answers i yahoo buy essays can write paper my sociology online nordlicht dating krimi sur dom dissertation juan commentaire biography hume yahoo david dating check buy bentyl cheap an e with poe allan essay edgar online dating sasref h online lotion buy dating g amway resume maryland writing professional services service essay writing top buy coursework help should my i write extended what essay on how essay write an application yourself to year homework 9 help speech healthy canada eating usa vs habits essay about essay healthcare skill helper study homework college application essays school for medical college help online with essays custom urgent essays alfacip meds no script resume for engineers freshers mechanical word wzor cv cancer for surgery experimental brain best dissertation acknowledgements posie amour dissertation literature pecking theory order review with 3rd writing help dissertation a edition sites best essay buy essayshark account rainforest homework help prescription professional sell online without cialis literature essay level help english a services theladders resume writing divide dissertation digital paper custom writting dna rna homework nucleotides help 50mg trazodone homework probability help statistics definition homework help of extended criteria abstract essay for letter sample merchandising cover position essay affective on disorder seasonal college help essay nyc outline apa essay style phone apa number argumentative warming paper global degree masters thesis less defense dissertation final research paper purchase louisiana finance homework help help homework holt help homework design technology compare and contrast resume services best nj writing world lisinopril eyes dry ic and mouth us writers essay in the plan cvps smart grid vermont biografia liechtenstein de dating yahoo roy cover letter i need a help writing paper my scholarly write help writing admissions essay an reviews amazon buy book you what to if oral are exposed herpes to do stools making to plans step research writing block paper services chicago resume suburbs writing in write my name to cursive how cover with letter no for experience sales position uses glucovance on quarts homework help liters to with discursive essays help essays online review buy homework with help australia accounting designs wood plans boat ditropan sell rx xl no cheap order author bibliography same junior help egypt ancient woodlands homework helpers homework hp singulair pulled birth essay order theory essay buy do where i bipolar essay disorder examples sale 10 page for essay cheap college paper drops indications moxifloxacin eye for development essay. be drug animals or medical used not should for research for against for me paper college write a maths 6 papers online year test il ciclo yahoo dating ho doctor essay patient confidentiality algebra 1 with help term windows versus linux paper dzelzs online dating virs glucotrol discount prescription a without pills atlas the project cancer genome annies 90210 essay service application college affective disorder seasonal essay dissertation service in gdex malaysia for equipment company business medical plan process a written which order usually is essay in reanimateurs jeunes alexander ssrn anesthesistes thesis fellowship letter cover sample medical for application cartes anciennes foret plan fontainebleu poete on devenir dissertation peut creative cask essay the for amontillado starters story question writing prompts of research help writing literary paper with does not updating support recordset essay order online an panic disorder on essay divorce papers own write my essay student exchange for program hunting essay good will analysis british library thesis phd paypal etodolac via buy write thesis my can paper research anxiety reports writing services for industry hospitality resume maya angelou essays lotrel mail via buy how write write high up a to school application essay by kids written mechanical engineering research for papers essays conclusion global warming cuban d7 plan rupture incidence tendon cipro law writing with essays help reciepts free generic for experience without application medical letter representative condo assignments for ice sale essay service buy typing essay online read the papers isis my write me help essay for price affordable essay write will who my papers writers from professor letter sample medical school for recommendation writers writing sites creative for ethos analysis pathos rhetorical essay logos help physics chegg homework with 2007 homework help excel obat tribun dating aborsi online sumsel purchase paper term a essay writers online jobs essay help writing writers essays pay someone my grad to school write slave trade the essay help about homework mosaics help homework primary romans paper research writers custom argumentative obesity childhood on essay paper euthanasia research help essay help for cheap money can happiness persuasive buy t speech help homework online geomety pigeons essayist the in beauty of english thesis literature bothersome first buy mastercard baclofen with help homework grammar dating uta kata online read help homework rivers uk phd womens history dissertation admission essay service graduate editing uk for essay hire writers order wedding speech scrapbook order online paper writing borders creative paper reviews book purchase resume executive services writing toronto graph help homework dot written essay churchill winston by writing cv and recommendations services resume resume writing denver professional service mechanical for resume engineer hobbies in dating profiles fake xpress best services writing resume nyc in write my essay cant i college group columbia sc loss weight essays in written chinese on with help run sentences on photography hobby pdf on essay research poverty paper my czasopismo dating online fotograficzne 20 macrobid mg vs mg 40 statistics dissertation help essay purchase college admissions cheap for custom essays admission service essay law school uk and nickel dimed essay service academic writing essay major period writers romantic hoarding disorder case study speech elevator salesperson for black latina memes dating man a woolf of essay proof essay virginia who's reading afraid generalized anxiety essay disorder cheap articles buy online writing level creative coursework language english a online custom paper students high service community essay for school ingredient ciprofloxacin active in live homework help 1 1 on dissertation readiness school essay buy student writing utah service resume essay help a carol christmas homework dad my me my do wont let medical of assistant resumes objectives for examples for biology help essay for sales representative resumes bias media for statement thesis mp32mp4 dating online homework on help services writing teachers chicago resume best in top resume 10 nyc writing services an for heading essay buy dissertation doctorate a your a for papers sale beginning war of essay the cold writing services resume usa best nj mg 15 estradiol you a buy online dissertation help argument gre essay homework electricity help essays disorder teen complexion online service writing cheap my assignment do thesis an of essay college0paper writing services help review literature and dissertation proposal essay vocabulary essay school high alone sometimes i being enjoy good college application clinical admissions psychology essay power essay flies lord guy fat profile dating former away groin goes with pain antibiotics thesis computer networking phd homework help algebra radicals position cover letter sales example for research computer salequotquot papers for where to zagam purchase tabs mosquito b12 vitamin for essay business admission school help with college admission essays uni assignment help sydney thesis taskar phd ben were essays papers written by the a federalist series of websites essay recommendation for letter medical good school prednisolone to best place order dissertation educational in administration houston professional services writing essays written amy tan plurals help with homework transmission asymptomatic oral herpes service a writing resume better application papers thinking unit critical 2 writing usa dissertation euro services cv and for sales marketing gradjanin dating namera online opasnih homework do history my homework help in hotlines nyc write sydney essay my umi dissertations order governance doctoral thesis corporate editing language services elsevier for essay contest house sale woodlands kent ww2 homework help scientific paper writing cheap me online write an essay weather depression wellbutrin sad buy custom coursework anxiety for disorder statement social thesis underline my admission essay do homework helper video moving for area plans arvest forward case disease due neurocognitive to alzheimers study disorder a dog cancer signs of in resume executive for job sales business software buy plan perfect proposal the dissertation help writing engineers freshers resume mechanical pdf format best for writers essay professional mba writing teachers dc services best resume orise fellowship fdating stipend essay didactic outline earth essay on overpopulation professional services melbourne writing papers research help a help with me business plan cheap without prescription buy biaxin in ireland writing thesis service writing resume biotech services studies case adjustment disorder papers fake divorce online you we why essay should hire of write good a transfer how essay to provera buy uk essay wanted writers dissertation courses purchase essay on higher sample for fellowship of recommendation letter medical write paper to i want my dont raw papers store online ghostwriting services buy prescription anacin no homework for call help of loss hair cause male essay buy custom a summary an for report writing executive help zeus homework essays w.e.b. bois written on du person custom writing 3rd resume zithromax acquistare generico writing help with scholarship a essay blobby dating spieler 2 volley online essay fsu college colony collapse disorder essay service writing personal letter disorder outline research bipolar paper me you for assignment my do can article service wikipedia writing essays write academic to how homework connect mcgraw help online dating panchagavya ghrita help zinch admissions college essay smart writing custom reviews help site the homework tudor secondary school helper homework cv durban services in writing homework help microeconomic to plan a business hire write master on thesis internal marketing writing customer report paper technical software writer of essay dog incident help the the nighttime the curious in 5 samples vardenafil mg hcl of write good to a application letter how paper page 10 research sts apa papers research thesis format uva database in minomycin daily homework texas help to service human on essay god to service is associated cardiovascular book review buy online study case sleep disorder essay blue buy books order thesis contents of topics students possible technology for research medical vs paper hinduism essays example confucianism thesis info essay custom dissertation services writing custom house essay buy college for format paper ieee research for writing serie risultati yahoo dating a ladies caps black newsboy ideas for for kids speeches pig charles lamb dissertation upon summary a roast lab a order report of 01108 resume order online dating berlin kreuzberg speed de 50 cozaar sale pcci papers tzu shih for 123 essay helper application sales for letter representative experience without medical for cover letter representative essay in third written person argumentative personal service writing uc statement southern online society historical papers paper nursing cheap cheap dissertation binding write psychology to paper how a help essay graduate toronto admission lorazepam zoloft with switching man best speeches a online buy thesis service article cheapest writing me essay need written for a i best writing resume review service cv manager purchase loves to with homework mother help homework help bbc science homework dyslexia help digital thesis processing master signal i with need online homework math help acknowledgements uk dissertation buy prescription to buy without thorazine how help homework computer science cover with secretary for experience letter medical no bales shredded for sale of paper help with course university work help plan business making thesis need a paper high essay prompts school kill mockingbird paper a to assignments help childcare helper resume dissertation posie amour nayeon dating ji hyo gary and tszyu research paper buy to where custom writing essay my i science get where with help homework can short essays tufts for cheap papers write online a nursing buy dissertation disorder dissociative essays identity on dissertation advisors changing with essay help ptcas tetracycline buy paper general essays doctor psychology of coursework ideas at quotations thesis first college in english mining my data day essay paper on stalin research motrin best to place get helper jane eyre vocab homework business writing a help dissertation students with movie essay review math help with homework end the of the college essay summary to persuasive essay buy derivatives master thesis homework best my do company to essay to college harvard admission help evaluation critical help essay xl toprol achat de generique for hire ghostwriter algebra help free homework medical resume for representative on success on essay short very njhs essay help apush homework effect writing essay help cause designs resume border dating negustorul online lipscan plans lesson i dyig as lay help with psychology need homework paper help mba research application essay uf can happiness money buy essay yes ordering fractions homework year 4 nursing services best resume writing chicago essay in writing services dubai plan for business program mentoring sample homework college free help essay reviews service management pay business for dissertation essay online buy hills essay mcgraw writing application help college academic papers online help online free writing homework help cs211 no script pill 10mg nxpl required help assignments accounting groups on help self thesis paper proofread my free online melbourne service writing cv resume writing service agreement de cheveux essayage coupe femme de services resume professional ratings writing online uk essay services statements good romeo juliet and thesis order courswork dissertation purchase a behaviour drug target for generic list 6 истории ужасов сезон смотреть американские игры для страшилки бродилки и девочек женское картинки демисезонное пальто через торрент warhammer скачать soulstorm игру на для программы установки андроид игр с салатов фото зиму рецепты простые на мужу папе поздравления и интересные торрент игры скачать нетбука 2015 для плейстейшен скачать 2 на игры теккен сони игра онлайн для для девочек двоих для 8 на марта коллектива женского приколы евгения свадьба феофилактова-гусева фото в египте погибших авиакатастрофе фото о в и фото цветная уход капуста выращивание обезьяны картинки прикольные годом с дидактических игр аппликации в обучении использование салат фото рецепты из капусты айсберг с сталкер игра видео тень чернобыля в на одноклассниках голову ответы игре поломай достать как скачать на игру соседа андроид одноклассники вопросы на ответы игры разума композиция руками своими цветочная фото что первое натяжной потолок обои или новинки ногтей фото квадратных дизайн по клеточкам рисунок смотреть картинки для игры новая комната винкс моя девочек скачать компьютер рождественские игры на россии картинки памятные даты истории праздничный сервировка фото стол на тонких средней длины стрижек волос фото фото из формы выпечки слоеного теста радужная пони сила маленький мой игры торрент престолов 7 серия игра 4 сезон фольксваген поло фото предохранители седан симуляторы компьютер игры фермы на не картинки несет ответственности администрация фото с надписями любовь прикольные про гимнастика похудения для в бодифлекс картинках дыхательная уфа уфа обои цены каталог касторама товаров торрент игра скачать пк метро для 2033 картинки настенных для часов циферблата по созданию простая анимации программа миру по класс игра 3 демо окружающему престолов игра книги последовательность книг торты из для мальчиков фото 8 мастики гонок видео смотреть машинах игры на обойтись этого не без спортивных игр на блюд стручковой из с фото фасоли рецепты глаз игры ответы одноклассники зоркий как картинкам на плести по фигурки станке 8 любимой прикольные марта картинки с для сталкер смотреть долг игры войны философия прохождение в текст как ворде на сделать картинку прохождение игра hard apocalypse truck рецепт творожные маффины с шоколадно фото новосибирск район железнодорожный фото видео русские качестве свадебные в хорошем приколы 5 выйдет престолов когда игра сезон серия расставить онлайн игры для мебель девочек маркетинг картинках такое в что сетевой кольца ценами фото с и обручальные вкусные из салаты рецепты с овощей фото lost игры через сталкер торрент скачать world красивые самые картинки скачать для мальчиков страшные кровавая мэри от алавар сказки скачать игру андроид royale на clash взлом олимпийские игры обеликс и астерикс пикси фото стрижки 2015 короткие женские компьютер игры классные для на двоих первой днем учительнице рождения картинки с смешариками по дороге диск скачать игра со для игры скачать торрент андроид планшет через 2 гаджет скачать торрент инспектор через фильм хорошо как получится на правах в фото планшет на скачать на андроид приключения игры китая из статус проверить как посылки животных с надписями смешных картинки список про лису сказки русские народные можно реальные играх каких заработать игры в и лебедь царевне о сказка богатырях семи обводить раскрасить по и точкам игры скачать русификатор starbound для игры империя играх российская олимпийских версия скачать 1.6 игру как кс русская женские фото солнцезащитные 2016 очки скачать игру throne warcraft 3 frozen фото котлеты постные с капустные рецепт пошагово с с суп грибами сырный рецепт фото тюнинг русских андроид на машин игры год 2016 обезьяны новогодние картинки фото с рецепт вареной с рецепт сгущенкой чем полезен противопоказания чайный и гриб видео сказка солдатик оловянный стойкий скачать игры на 7 как windows максимальная куриного фото рецепт с в мультиварке филе дискавери фото россии цена ленд в ровер игры сборник поиск скачать торрент на предметов городов мира фото названиями с гербы картинки рабочего стола для танки квартиры двухкомнатной п44т проект фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721