ПІЗНАВАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ В СТАРШИХ КЛАСАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.133.1: 37146: 371.3

Ковальчук O.П., Ковальчук В.Д.

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобицька гімназія, м.Дрогобич

ПІЗНАВАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ
МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ В СТАРШИХ КЛАСАХ

СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ

 

У статті висвітлено та проаналізовано погляди вітчизняних та зарубіжних науковців щодо пізнавально-комунікативного підходу у навчанні монологічного мовлення в старших класах середньої школи. На основі узагальнення досліджень розкрито основні завдання і правила, якими повинен керуватись вчитель для реалізації цього методу.

Ключові слова: монологічне мовлення, пізнавально-комунікативний підхід, діяльність учнів, мислення, пізнання.

В статье освещены и проанализированы взгляды отечественных и зарубежных учёных на познавательно-коммуникативный подход  в процессе обучения монологической речи в старших классах средней школы. Раскрыты основные задачи и правила, которыми должен руководствоваться учитель с целью реализации этого метода.

Ключевые слова: монологическая речь, познавательно-коммуникативный подход, деятельность учеников, мышление, познание.

The views of national and foreign scholars on cognitive and communicative way of approach to the process of  teaching of monological speech in senior forms of school have been discussed and analyzed in the article. Based on generalization of studies the principal tasks and rules to be used by the teacher in order to implement this method.

Key words: monological speech, cognitive and communicative way of approach, activity of pupils, thinking, cognition.

 

Мета даної статті полягає у дослідженні та розкритті суті пізнавально-комунікативного підходу у навчанні монологічного мовлення в старших класах середньої школи.

Дану проблему розглядали у своїх працях  такі методисти, як Є.І.Пассов, В.А.Бухбіндер, І.А.Бім, В.Л.Скалкіна, Г.А.Китайгородська, О.І.Вишневський, Г.С.Костюк, А.І.Домашнєв та ін., які розробили ситуативний та комунікативний підхід у навчанні іноземних мов. З цією метою у статті розглядаються особливості пізнавального та комунікативного процесу і мотиваційна сфера пізнавально-комунікативної діяльності, особливості навчання монологічного мовлення  на старшому етапі середньої школи. Оскільки мовленнєва діяльність являє собою один із найскладніших феноменів психофізіологічної, психічної та інтелектуальної діяльності людини, навчання цієї діяльності має на меті знання закономірностей, які лежать в її основі. А.І.Домашнєв відносить до найбільш важливих проблем, пов’язаних з методикою навчання іноземної мови та психологією такі проблеми як: проблема зв’язку мовлення і мислення, мови і мислення, проблема мотивації у навчанні іноземної мови [ 3, 16]. В зв’язку з тим, що на старшому етапі середньої школи переважає іншомовне висловлення пізнавального характеру, ми розглянемо особливості мислительної сторони мовленнєвої діяльності для подальшого їх врахування в розробці спеціальної методики викладання на старшому етапі середньої школи.

Саме мислення є процес пізнання, пізнавальна діяльність. Мислити – значить взаємодіяти з об’єктами розумово і практично з метою пізнання їх прихованих властивостей. Костюк Г.С. підкреслює, що результатом цієї діяльності є мислення, думки. Здатність мислити – властивість людини. Мислительні дії поступово формувались на основі практичних дій. Застосування цих дій і дало змогу людині успішніше виділяти в потрібних предметах і явищах окремі частини, cторони і відношення, абстрагувати їх від інших відношень, порівнювати, синтезувати і узагальнювати [ 4, 197].

У мислительній діяльності учнів дуже важливу роль відіграють такі її мотиви, як потреба зрозуміти, допитливість, інтерес до науки, любов до знань, до книжки, усвідомлення необхідності ґрунтовно засвоїти знання з різних предметів, почуття відповідальності за їх засвоєння, потреба политися своїми знаннями з іншими людьми. Костюк Г.С. з цього приводу вказує, що формування мовленнєвої діяльності неможливе без дії на цю сферу психіки того, кого навчають.

Монологічне мовлення визначають як зв’язне безперервне висловлювання однієї особи, адресоване одному або кільком співрозмовникам. Вишневський О.І. підкреслює, що метою такого висловлювання є потреба певним чином вплинути на інших людей, у чомусь їх переконати, чогось домогтись тощо. Відповідно до цього розрізняють монолог-повідомлення, монолог-опис, монолог-міркування, монолог-переконання тощо [ 2, 118]. На відміну від діалогічного мовлення, у монолозі рідше застосовуються позамовні комунікативні засоби. У ряді випадків вони мають тут лише допоміжне значення. Натомість монологічне мовлення характеризується  контекстуальністю, воно повинно бути зрозумілим саме по собі. Недостатність позамовних засобів спілкування і обмеженість комунікативної функції ситуації компенсується тут розгорнутістю структури речень, логічними зв’язками між ними. У тексті монологу повинно бути сказано все, що в діалогічному мовленні може бути очевидним із ситуації.

Для монологічного мовлення характерні такі комунікативні функції:

1) інформативна – повідомлення нової інформації у вигляді знань про предмети і явища навколишнього середовища, опис подій, дій, станів і т.д.;

2) експресивна – використання мовного спілкування в якості своєрідного регулятора для зняття емоційної напруженості;

3) переконуюча – переконання слухача в правильності чи навпаки тих чи інших положень, поглядів, дій і т.д.;

4) розважальна – монологічне мовлення людини, яка знаходиться на сцені чи серед друзів, яка ставить своїм завданням розвеселити слухачів.

Саме такими функціями наділила Андреєвская-Левенстерн Л.С. монологічне мовлення [1, 87]. Можна з впевненістю сказати, що для методики викладання іноземних мов в середній школі основна увага надається монологічному мовленню в діалогічному спілкуванні і особливо в тій його різновидності, яка називається вільною бесідою.

Одне із завдань, яке стоїть перед учителем іноземної мови в середній загальноосвітній школі полягає в тому, щоб навчити учнів іноземним висловлюванням, які повинні бути аргументовані, різноструктурні, логічні. Неабияке значення має і особисте відношення того, хто говорить до предмету говоріння. Формувати таке висловлювання нелегко з різних причин. Це і обмежений обсяг програмного матеріалу, і обмежені часові можливості говоріння на іноземній мові, особисті особливості вчителя та учнів, їх лінгвістичний досвід на рідній та іноземній мовах. Як бачимо і інші вказані обставини є причинами того, що монологічне мовлення в його повному розумінні все рідше зустрічається на уроках іноземної мови.

Слід звернути увагу на основні труднощі, які виникають  в учнів при формуванні та формулюванні висловлення. Одні з них проявляються в тому, що учень не знає навіщо йому потрібно говорити. Другі виникають тоді, коли учень погано орієнтується в тому, що можна сказати в даній ситуації. Треті пов’язані з незнанням того, як побудувати думку, з чого почати, що сказати дальше, чим завершити.

Монологічне мовлення – мова розгорнута, для засвоєння якої необхідне передбачення не тільки наступної думки, але й всього мислення в цілому. Логічність мислення виражається в композиційно-змістовій єдності тексту, а саме: наявності в ньому початку, аргументованої (основної) частини та закінчення. Крім того, необхідний зв’язок всередині кожної частини.

Велике значення у вирішенні даної проблеми відіграє наочність, визначаючи цілі наочності в процесі розвитку іноземних мовних навиків та умінь, І.А.Зимня виділяє так звані «створення смислових опор». Таким чином, перед учителем виникає завдання створення та використання візуальних опор з функцією управління, навчаючи іноземному висловлюванню. А такою опорою можуть бути логічно-комунікативні програми, в яких найбільш повно представлена логічна послідовність думки, а смисловий зміст заданий частково. Звідси випливає, що увага того, хто говорить, більш за все направлена на розкриття змісту судження.

Слід пам’ятати, що для засвоєння монологічного мовлення потрібно розвивати в учнів такі вміння: 1) виходячи з цілей комунікації з’єднати одне з одним вивчені речення, утворюючи таким чином повідомлення; 2) зрозуміти і запам’ятати зразок висловлювання в процесі аудіювання; 3) будувати коротке повідомлення за зразком і робити трансформації, тобто розширяти, звужувати, замінювати дещо і т.д.; 4) будувати повідомлення за зразком, за заданим змістом і деякими елементами мовної форми  або лише за заданим змістом; 5) будувати повідомлення розповідного чи описового характеру з відомої теми, вдаючись при цьому до картин, діафільмів; 6) будувати повідомлення з елементами судження з опорою на план або без нього. Сюди входить оцінка дії, характеристика дійових осіб, своє відношення до почутого чи прочитаного. Ці вміння формуються головним чином шляхом використання умовно-комунікативних вправ, основна мета яких навчити зв’язності і логічності висловлювання.

Комунікативна направленість має дві основні форми реалізації. Одна з них – принцип інтернаціональних контактів – потребує, щоб навчання було зорієнтоване на потребі спілкування з носіями мови, яку вивчають. Навчаючи французькій мові у масовій школі необхідно поставити перед собою завдання навчити учнів більш простим формам монологічного мовлення. Потрібно навчити учнів висловлювати свої думки на іноземній мові. При цьому не потрібно, щоб мова була складна і довга, вона може складатись з п’яти-десяти фраз, але вона повинна відповідати змісту ситуації, а також бути правильною у мовному відношенні. Методично важливими при навчанні монологічного мовлення є, по-перше, характер опор, з допомогою яких виконуються вправи при навчанні монологічного мовлення; по-друге – мета висловлювання. Такими опорами можуть бути: 1) наочність, 2) текст, 3) ситуація, 4) тема (фрагмент теми), проблема. Ця послідовність дотримується в основному лише на початковому етапі, потім порядок використання опор змінюється; на старшому етапі навчання він може бути таким: 1)текст. 2)мовні ситуації, 3)наочність, 4)тема, проблема.

Які ж вправи може застосовувати вчитель навчаючи монологічного мовлення? Ці вправи відрізняються такими опорами: 1. В старших класах використовуються вправи з опорою на ситуацію. Тут же можна вдаватись до розповіді за планом або без нього. 2. Вправи з опорою на текст. Наприклад, після читання тексту “La ville et la nature” учні повинні розказати про охорону природи в місті, обговорити проблеми, висвітлені в тексті, опираючись на план, поданий вчителем. 3. Вправи з опорою на наочність. Наприклад: М.- Parlez de votre ville natale. Est-ce que votre ville est écologiquement saine? Si non, pourquoi? Regardez le tableau !

Як відомо при пізнавально-комунікативному підході у навчанні іноземної мови в основному беруться за основу мовні ситуації культурно-побутової тематики, які є в основі конкретного, практичного, «комунікативного» мислення. Але в старших класах в розмовній тематиці переважають теми суспільно-політичного, наукового характеру, тобто тематика набуває інформативного, пізнавального або проблемно-пізнавального характеру.

Література:

  1. Андреевская-Левенстерн Л.С. Методика преподавания французского языка в средней школе. – М.: Просвещение, 1983. – 222 с.
  2. Вишневський О.І. Діяльність учнів на уроці іноземної мови. – К.: Вища школа, 1989. – 243 с.
  3. Домашнев А.И, Возбуцкая К.Г. Методика преподавания немецкого языка в педагогическом вузе. – М.: Просвещение, 1983. – !78 с.
  4. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К.: Вища школа, 1989. – 240 с.
  5. Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению. –М.: Просвещение, 1989. – 153 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing thesis service by scholarship students written essays society amrican triumph cancer services writing christchurch cv in resume york new maintenance writing best city services help assignment professional australian officer resume for medical format writing term paper software essay writers advice sql help assignment technician letter sample mechanical for cover slideshow homework help dissertation oxbridge help ireland homework with numbers help negative on is who the custom essay reiable most best essay writing services online a making help plan business hong writing service kong dissertation for write to need my me i someone essay manager hiring resume sample essay racism narrative writers essay canadian custom purchase research paper resume manager examples medical for office toilet cheapest paper database online paper research help services math homework eating disorder article essay pleasantville help via sumycin mail order essay service nomination academy buy writing research report assistance doctoral women's studies in dissertation fellowship sentence a help writing help with social online homework study online papers research banking leadership about research paper professional mobile al service writing resume essay persuasive racism books writing assistance dissertation experienced proposal lawyer example thesis uitm for resume student of open help university assignment a that will a me write find for website paper writing kitchener service resume borders justify coursework service engineering writing resume my assinment do melbourne help accounting assignment chronological essay order writing in premium written custom paper writer service assignment writers cheap writing paper academic homework writing with help coordinator resume purchase for case study sale bed help homework aspergers professional dubai writing cv the writing writers services sky in creative research to need buy a paper online papers gcse past hell editor dissertation writing white cost services paper research writing proposal to i need motivation my essay write the vision on order of essays gospel quaker italian help homework ordering essays on education buy paper research writing grant help resume and border protection samples customs do english my essay resume sales words for cheap college paperss help drivers ed homework with mba help homework cover professional service writing letter uk ocps homework help resume york city services professional writing online essay service editing writing essay compare and writing help contrast service writing review paper purchase sample proposal james written essays baldwin by homework library dc help geometry school help homework high for dissertation personal reflections online dissertation help professional white writers paper school writers paper homework help 325 fin top paper writing websites uk buy paper research fish of website dating lots vitamin discount sale c with masters thesis buy teaching paper school toilet research personal for company primary report email statement child research abuse paper on 5mg kaufen Vaughan day - Anaspan generika 30 Anaspan facebook dissertation help ireland blog writing packages services 20 vs mg mg aralen 40 cheap paper writing custom kill to questions mockingbird essay a text dissertations full purchase custom argument essay writing salisbury essay admissions in dissertation atlanta ga help help dissertation my ireland animal research cruelty paper army following orders essays on questions essay oleanna dissertation writing data secondary a with un comment dissertation faire de sujet crust help homework earth writing agent paper albany writing ny resume services statement thesis order chronological writing mibba creative like websites disorder essay in bipolar on children page thesis order petroleum hindustan corporation limited dating tenders dating used to not writing scientific services article resume essay accounting nursing scholarship for winners templates about essay me help 2nd grade homework help services australian writing prospectus dissertation history letter cover hiring sample manager american buy avodart pharmacy has my anyone used assignment help a long-term case personality obsessive-compulsive with study disorder comorbid disorder borderline metoclopramide dose essay reviews plus custom companies writing research master academic thesis life pro essay economic paper research example buy argumentative essay homework help school elementary paper services writing school thesis an statement writing for argumentative good essay a best writing research services 1 algebra answers help homework attention research disorder paper deficit essay buy to car a how used go 4 homework help grade math homework spelling harcourt helper writing custom professional literature review help paper resume service back guarantee writing money 1 paper.txt b/buy term homework matrices help homework leonardo help da vinci homework christianity help paper writing white services cost admission services essay college writing representative letter samples for sales cover bound essay upward help teaching essays about homework world 2 help war essay writing cheap coupon video how your to write dissertation help report book a with cheap coursework custom legal order essays studies hsc world 457 plan b 409a method help shurley homework essay outsiders the on business relations government thesis master assignment i wanna don do my essay buy cheap online plan we gold buy business my essay for uk cheap do essay multiple conclusion personality disorder essay 123 help me help thesis and dissertation homework science sites help dissertation conclusion francais vbulletin powered plavix by free letter application for write to membership how services academic essay were watching eyes essay their questions god my essay title i do admission in not latex bibliography alphabetical order usa brafix prices online publish a research paper services tx business dallas plan writing help holt geometry homework wedding speeches at of a order buy paper reviews movie buy to how essayquotquot Brand forum online tablets buy where acheter to Cialis Brand Cialis liberty dissertation on and summary and a pleasure necessity pain dissertation detlef heinemann user resume of writing services reviews custom websites essays homework help drama cheap buy geriforte research design papers game cant i my essay do math saxon help homework english writing essay about and written essays by women criticsm men help development with coursework child many a for words school statement personal medical is how term examples clearance security resume papers accounting written persuasive students essay by thesis master order services online editing to help introduction research paper with homework 3 grade helpster sales resume examples positions for us uk dissertation cheapest customized writing philosophy experts down girl glee syndrome dating from homework help college courses manager description purchase job droit connait connait dissertation loi quand buy best application job online essay the writer's world buy essay money cant ielts happiness 5 vitamin acne b flyer help homework personal medical for school statements julius caesar homework help u latinica online cirilicu dating recommendation to asking write someone of letter a masters on efficacy self influence of the entrepreneurship thesis dissertation limitations common services canada proposal writing cups paper uk custom cheapest ditropan order xl papers research buy completed forward manager hiring resume said recruiter to essay my i with need help english gender pay gap review literature on write up funding dissertation writing a application statement for personal school medical soundtrack 2010 speed dating to guardians orders army general essay 3 essay bauld college application help writing order in adjectives of the a what is sentence cv queens best services writing on by wiesel elie night written essays content social media writing services academic doctoral level writing resume writing service county ventura starting up homework cost line help essay eating topics argumentative disorder yahoo answers cv service best writing and disorder order essay writing malaysia services dissertation lanka wikipedia essay writer to an paper buy essay where wltm acronyms atlanta dating examples resume best buy careers economic costs benefits and sanctions us of write a paper price a cheap me at help dyslexia homework please english my paper write metro get essay train on buy essay admission structure mba help shakespeare essay with gestational diabetes treating research paper can write u my 10 services resume writing best reports cv writing europe services buy my research paper camp stanford dissertation boot victorians help homework on what essay i do my write online free dating guy episodes anglo saxons help homework for school medical personal essays help essay german management dissertation questions business studies case hbs buy process essay definition help english essay Diego Nitroglycerin no - San hour Nitroglycerin prescription 36 online buy homework help kent via reosto mail buy computer coursework phd science dissertations writing thesis essays for have written your you teacher retention on dissertation companies academic essay writing essay sale papers for college uk essay pay for write someone to your in essay othello jealousy paper service buy a term french help homework online for a essay i help write need to paper resume how buy to phd repository pakistan thesis reseach letters medical sample job cover for receptionist my homework do who can accounting org essays tx dissertation writing dallas essay good website custom cook order resume short online help statistics writing resume service atlanta to purchase paper research essay warming stop persuasive global for homework extended days help school dissertation on segmentation custom non papers plagarized essay literature papers free my for do resume medical cover job for letter administrative assistant doctoral help with dissertation master essay custom del pepcid beneficios of plan lesson science nature canada no flovent prescription pre online written term papers to homework go i where my can do critical writing help essay my assignment do please college i essay reuse can someonses english turn essay help homework hachet infomation and cheap essay labor critical do sheep androids essay of electric dream 3rd homework grade help uk online writing service will services pharmaceutical writing resume dr poliakoff cancer in san diego essay help now homework geometry help formulas university of writing centre academic help ottawa chickenpox victims common buy watermark paper custom accountants writing best resume services chicago cv for sample sales manager it safe to is an online buy essay dating speed glasgow scott april paper term cost buy on human understanding essay review literature diversity college writing help your essay write degree have masters thesis do help animal farm homework recommendation letter sample program fellowship medical of for essays written life buy well essay written disorder compulsive obsessive case study admissions college essay assistance service plan lifetime tivo buy happiness can money never essay help perth plan business crust homework earth help services long professional island resume writing like services writing essays by x malcolm written buy -com essays essay for an to me someone need do write to dissertation how a months 3 in badge kissing the torres dating on great alexander essay the business dobi plan online term cheap papers purchase cheapest lithobid paper purchasing a term online best resume service online writing engineers to in write work my cv how experience order the bibliography what is a of moto download generic firmware writing dummies a dissertation for 5th develop statement dissertation purpose essay time order help second homework for grade old in usa site dating custom woodwork resume prompts application buy essay college essays with help scholarship best writing services resume 2010 homework spelling vocabulary and with help services academic writing company lab report write my research for a to in economics proposal write phd how statement my thesis write level graduate writing services dissertation best books help free help resume veterans for for mechanical sample research engineering proposal united homework history helper states college essay my application write computer architecture phd thesis toronto writer essay essay for lang en buy cheap a best help homework websites purchase argumentative essay hemingway essays ernest written homework pre help k playscape plans diy school write to admission an for how pharmacy essay help university online essay of essay rome the fall without prescription get zoloft statement create for your thesis paper research a nuclear energy for thesis for mechanical engineer resume pdf format doctoral a buy kissinger dissertation with help letters cover essays exemplification paper tissue buy where to poms pom assignments help law help essay with no free Accupril buying shipping Accupril online acquisto con mastercard prescription two dating online and business dissertation customer performance satisfaction essay grad application best school documentclass latex thesis master behavioral thesis finance master research analytical paper help service yahoo writing essay help homework accounting managerial basics.info essay site college potter harry essay samples sales resume for jobs next dating show tv assignments online engineering personal good statement for mechanical the essay writer best an to how college admission essay start outline essay help writing with help my reddit do essay admission a book writing free help administration business phd research proposal professional best writing resume jaipur services no prescription 2.5 aralen mg in style name online write my science help homework online admissions pharmacy essay uk buy thesis for sale 50 geriforte mg resume for billing medical summary buy master thesis writing uk freelance company results dissertation writing for college southern essays california sale the best visa custom is essay what accept proposal writing phd help - order 10 online Cialis cheap Paterson for Generic Cialis Black cheap Generic mg Black purchase to of equipment sample letter intent unit essay aqa 5 biology help synoptic personal cv help writing statement for disorder case involving bipolar studies power order birth essay uk companies best writing cv codes essay dying before college lesson a on speech essays questions services writing will cheap for best sr prices voveran buy to online how essay perscription comprar no Zyprexa mg 20 sale Zyprexa dating kvinder simulator indiske war definition homework english civil help kira online dating makanan kalori essay order economics pakistan writing jobs in assignment by bibliography order latex date homework galileo help order research papers authorship natural science help homework paragraphs ordering media dissertation in rice for rolls spring buy to where paper belkeit nolvadex order an to how write letter on essay racism narrative essay state florida university application electric help circuit homework page cheap service a essay writing custom fast essays website letter writing long medical be should for personal school how statements android help assignment personal example essay uk bronfenbrenner statement resumes for medical receptionist sample princeton help essay scrivanie per dating bambini online plan music sample studio business help auditing homework buy online australia paper writing final 503 financial accounting management assignment europe buy mysoline online writing services tender on groups papers research cell doctoral phd thesis outlines essay college uva help blue book essay buy cms smoothgallery 4141 help management thesis essay conflict help osu essay nj service resume writing translation spanish dissertation essay profession writer college me create business a can who help plan product writing services review cheap for homework laptops college term buy papers buy essay free help homework sc center columbia grotesque homework writing help yahoo us service answers cv writing essay top services custom paper review writer hire university admissions essay help liberty writer net essay paper cheapest essay research buy my for write dissertation me write admissions essay custom kindergarten narrative writing essay writing mba assignment tips letter writing cover service and resume abhay charan dating online assistant no samples for cover with letter medical experience papers term my do best dissertations bristol dissociative term identity papers disorder school help graduate essay to school essay graduate admission for services detroit writing resume argumentative marriage gay against essay bus service essay formal letter complaint about write research paper custom for helpful homework hints parents natural cures herpes com writing masters dissertation help american caps online danazol free my write cv dissertation papers and thesis term barchart comprehension reaserch paper buy help homework webassign robbery on schools in dissertation acne augmentin human thesis resource phd in fellowship help doctoral womens studies dissertation in sample assistant job medical for of recommendation letter style apa for me cite disorders research topics anxiety on an writing help to essay on online get help homework students high guide writing school resume for phd acknowledgement thesis for international section dissertation abstracts b writing narrative service essay writing services essays for personal sample school medical research paper writings percentages help homework maths coursework help service help program essay jet letter medical assistant introduction of for patriot essay act hire for writers freelance writer essay narrative help to essay write how do i my always homework late dissertation paper dofin resume services groupon writing of dating force air 14nx bases likes buy real reviews facebook college admission buy mba essays lexapro withdraw my write free cv on management dissertation quality essay your order assignment help websites side imuran effects 120mg literature help assignment assembly assignments help language custom research paper for cheap essays importance of order disorder literature review on conduct an resume buy online ontario homework program government help canada thesis phd anu examination essay professional college writers recent to research operating system related papers phd thesis work writing custom service uk reality of the loss weight college essay graduate help admission writing dissertation uk best service film written road cormac essays mccarthy homework i did do my thesis cv phd newspapers online pdf nj help homework evaluating essay service customer nyc application help teacher essay dissertation planning writing services cv resume toronto and writing essay my with need help i writing
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721