ПІЗНАВАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ В СТАРШИХ КЛАСАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.133.1: 37146: 371.3

Ковальчук O.П., Ковальчук В.Д.

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобицька гімназія, м.Дрогобич

ПІЗНАВАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ
МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ В СТАРШИХ КЛАСАХ

СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ

 

У статті висвітлено та проаналізовано погляди вітчизняних та зарубіжних науковців щодо пізнавально-комунікативного підходу у навчанні монологічного мовлення в старших класах середньої школи. На основі узагальнення досліджень розкрито основні завдання і правила, якими повинен керуватись вчитель для реалізації цього методу.

Ключові слова: монологічне мовлення, пізнавально-комунікативний підхід, діяльність учнів, мислення, пізнання.

В статье освещены и проанализированы взгляды отечественных и зарубежных учёных на познавательно-коммуникативный подход  в процессе обучения монологической речи в старших классах средней школы. Раскрыты основные задачи и правила, которыми должен руководствоваться учитель с целью реализации этого метода.

Ключевые слова: монологическая речь, познавательно-коммуникативный подход, деятельность учеников, мышление, познание.

The views of national and foreign scholars on cognitive and communicative way of approach to the process of  teaching of monological speech in senior forms of school have been discussed and analyzed in the article. Based on generalization of studies the principal tasks and rules to be used by the teacher in order to implement this method.

Key words: monological speech, cognitive and communicative way of approach, activity of pupils, thinking, cognition.

 

Мета даної статті полягає у дослідженні та розкритті суті пізнавально-комунікативного підходу у навчанні монологічного мовлення в старших класах середньої школи.

Дану проблему розглядали у своїх працях  такі методисти, як Є.І.Пассов, В.А.Бухбіндер, І.А.Бім, В.Л.Скалкіна, Г.А.Китайгородська, О.І.Вишневський, Г.С.Костюк, А.І.Домашнєв та ін., які розробили ситуативний та комунікативний підхід у навчанні іноземних мов. З цією метою у статті розглядаються особливості пізнавального та комунікативного процесу і мотиваційна сфера пізнавально-комунікативної діяльності, особливості навчання монологічного мовлення  на старшому етапі середньої школи. Оскільки мовленнєва діяльність являє собою один із найскладніших феноменів психофізіологічної, психічної та інтелектуальної діяльності людини, навчання цієї діяльності має на меті знання закономірностей, які лежать в її основі. А.І.Домашнєв відносить до найбільш важливих проблем, пов’язаних з методикою навчання іноземної мови та психологією такі проблеми як: проблема зв’язку мовлення і мислення, мови і мислення, проблема мотивації у навчанні іноземної мови [ 3, 16]. В зв’язку з тим, що на старшому етапі середньої школи переважає іншомовне висловлення пізнавального характеру, ми розглянемо особливості мислительної сторони мовленнєвої діяльності для подальшого їх врахування в розробці спеціальної методики викладання на старшому етапі середньої школи.

Саме мислення є процес пізнання, пізнавальна діяльність. Мислити – значить взаємодіяти з об’єктами розумово і практично з метою пізнання їх прихованих властивостей. Костюк Г.С. підкреслює, що результатом цієї діяльності є мислення, думки. Здатність мислити – властивість людини. Мислительні дії поступово формувались на основі практичних дій. Застосування цих дій і дало змогу людині успішніше виділяти в потрібних предметах і явищах окремі частини, cторони і відношення, абстрагувати їх від інших відношень, порівнювати, синтезувати і узагальнювати [ 4, 197].

У мислительній діяльності учнів дуже важливу роль відіграють такі її мотиви, як потреба зрозуміти, допитливість, інтерес до науки, любов до знань, до книжки, усвідомлення необхідності ґрунтовно засвоїти знання з різних предметів, почуття відповідальності за їх засвоєння, потреба политися своїми знаннями з іншими людьми. Костюк Г.С. з цього приводу вказує, що формування мовленнєвої діяльності неможливе без дії на цю сферу психіки того, кого навчають.

Монологічне мовлення визначають як зв’язне безперервне висловлювання однієї особи, адресоване одному або кільком співрозмовникам. Вишневський О.І. підкреслює, що метою такого висловлювання є потреба певним чином вплинути на інших людей, у чомусь їх переконати, чогось домогтись тощо. Відповідно до цього розрізняють монолог-повідомлення, монолог-опис, монолог-міркування, монолог-переконання тощо [ 2, 118]. На відміну від діалогічного мовлення, у монолозі рідше застосовуються позамовні комунікативні засоби. У ряді випадків вони мають тут лише допоміжне значення. Натомість монологічне мовлення характеризується  контекстуальністю, воно повинно бути зрозумілим саме по собі. Недостатність позамовних засобів спілкування і обмеженість комунікативної функції ситуації компенсується тут розгорнутістю структури речень, логічними зв’язками між ними. У тексті монологу повинно бути сказано все, що в діалогічному мовленні може бути очевидним із ситуації.

Для монологічного мовлення характерні такі комунікативні функції:

1) інформативна – повідомлення нової інформації у вигляді знань про предмети і явища навколишнього середовища, опис подій, дій, станів і т.д.;

2) експресивна – використання мовного спілкування в якості своєрідного регулятора для зняття емоційної напруженості;

3) переконуюча – переконання слухача в правильності чи навпаки тих чи інших положень, поглядів, дій і т.д.;

4) розважальна – монологічне мовлення людини, яка знаходиться на сцені чи серед друзів, яка ставить своїм завданням розвеселити слухачів.

Саме такими функціями наділила Андреєвская-Левенстерн Л.С. монологічне мовлення [1, 87]. Можна з впевненістю сказати, що для методики викладання іноземних мов в середній школі основна увага надається монологічному мовленню в діалогічному спілкуванні і особливо в тій його різновидності, яка називається вільною бесідою.

Одне із завдань, яке стоїть перед учителем іноземної мови в середній загальноосвітній школі полягає в тому, щоб навчити учнів іноземним висловлюванням, які повинні бути аргументовані, різноструктурні, логічні. Неабияке значення має і особисте відношення того, хто говорить до предмету говоріння. Формувати таке висловлювання нелегко з різних причин. Це і обмежений обсяг програмного матеріалу, і обмежені часові можливості говоріння на іноземній мові, особисті особливості вчителя та учнів, їх лінгвістичний досвід на рідній та іноземній мовах. Як бачимо і інші вказані обставини є причинами того, що монологічне мовлення в його повному розумінні все рідше зустрічається на уроках іноземної мови.

Слід звернути увагу на основні труднощі, які виникають  в учнів при формуванні та формулюванні висловлення. Одні з них проявляються в тому, що учень не знає навіщо йому потрібно говорити. Другі виникають тоді, коли учень погано орієнтується в тому, що можна сказати в даній ситуації. Треті пов’язані з незнанням того, як побудувати думку, з чого почати, що сказати дальше, чим завершити.

Монологічне мовлення – мова розгорнута, для засвоєння якої необхідне передбачення не тільки наступної думки, але й всього мислення в цілому. Логічність мислення виражається в композиційно-змістовій єдності тексту, а саме: наявності в ньому початку, аргументованої (основної) частини та закінчення. Крім того, необхідний зв’язок всередині кожної частини.

Велике значення у вирішенні даної проблеми відіграє наочність, визначаючи цілі наочності в процесі розвитку іноземних мовних навиків та умінь, І.А.Зимня виділяє так звані «створення смислових опор». Таким чином, перед учителем виникає завдання створення та використання візуальних опор з функцією управління, навчаючи іноземному висловлюванню. А такою опорою можуть бути логічно-комунікативні програми, в яких найбільш повно представлена логічна послідовність думки, а смисловий зміст заданий частково. Звідси випливає, що увага того, хто говорить, більш за все направлена на розкриття змісту судження.

Слід пам’ятати, що для засвоєння монологічного мовлення потрібно розвивати в учнів такі вміння: 1) виходячи з цілей комунікації з’єднати одне з одним вивчені речення, утворюючи таким чином повідомлення; 2) зрозуміти і запам’ятати зразок висловлювання в процесі аудіювання; 3) будувати коротке повідомлення за зразком і робити трансформації, тобто розширяти, звужувати, замінювати дещо і т.д.; 4) будувати повідомлення за зразком, за заданим змістом і деякими елементами мовної форми  або лише за заданим змістом; 5) будувати повідомлення розповідного чи описового характеру з відомої теми, вдаючись при цьому до картин, діафільмів; 6) будувати повідомлення з елементами судження з опорою на план або без нього. Сюди входить оцінка дії, характеристика дійових осіб, своє відношення до почутого чи прочитаного. Ці вміння формуються головним чином шляхом використання умовно-комунікативних вправ, основна мета яких навчити зв’язності і логічності висловлювання.

Комунікативна направленість має дві основні форми реалізації. Одна з них – принцип інтернаціональних контактів – потребує, щоб навчання було зорієнтоване на потребі спілкування з носіями мови, яку вивчають. Навчаючи французькій мові у масовій школі необхідно поставити перед собою завдання навчити учнів більш простим формам монологічного мовлення. Потрібно навчити учнів висловлювати свої думки на іноземній мові. При цьому не потрібно, щоб мова була складна і довга, вона може складатись з п’яти-десяти фраз, але вона повинна відповідати змісту ситуації, а також бути правильною у мовному відношенні. Методично важливими при навчанні монологічного мовлення є, по-перше, характер опор, з допомогою яких виконуються вправи при навчанні монологічного мовлення; по-друге – мета висловлювання. Такими опорами можуть бути: 1) наочність, 2) текст, 3) ситуація, 4) тема (фрагмент теми), проблема. Ця послідовність дотримується в основному лише на початковому етапі, потім порядок використання опор змінюється; на старшому етапі навчання він може бути таким: 1)текст. 2)мовні ситуації, 3)наочність, 4)тема, проблема.

Які ж вправи може застосовувати вчитель навчаючи монологічного мовлення? Ці вправи відрізняються такими опорами: 1. В старших класах використовуються вправи з опорою на ситуацію. Тут же можна вдаватись до розповіді за планом або без нього. 2. Вправи з опорою на текст. Наприклад, після читання тексту “La ville et la nature” учні повинні розказати про охорону природи в місті, обговорити проблеми, висвітлені в тексті, опираючись на план, поданий вчителем. 3. Вправи з опорою на наочність. Наприклад: М.- Parlez de votre ville natale. Est-ce que votre ville est écologiquement saine? Si non, pourquoi? Regardez le tableau !

Як відомо при пізнавально-комунікативному підході у навчанні іноземної мови в основному беруться за основу мовні ситуації культурно-побутової тематики, які є в основі конкретного, практичного, «комунікативного» мислення. Але в старших класах в розмовній тематиці переважають теми суспільно-політичного, наукового характеру, тобто тематика набуває інформативного, пізнавального або проблемно-пізнавального характеру.

Література:

  1. Андреевская-Левенстерн Л.С. Методика преподавания французского языка в средней школе. – М.: Просвещение, 1983. – 222 с.
  2. Вишневський О.І. Діяльність учнів на уроці іноземної мови. – К.: Вища школа, 1989. – 243 с.
  3. Домашнев А.И, Возбуцкая К.Г. Методика преподавания немецкого языка в педагогическом вузе. – М.: Просвещение, 1983. – !78 с.
  4. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К.: Вища школа, 1989. – 240 с.
  5. Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению. –М.: Просвещение, 1989. – 153 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sale nagar 3bhk in cv for raman online dissertation to abstracts write how acknowlegements dissertation fly canada meds gold do students research how papers help proquest dissertations purchase writing essay help ged cv manager format center sylvan homework help learning school grammar online papers externship medical examples resume assistant for help review dissertation and proposal college application 2014 buy essays dissertation research assistance best service research writing proposal math help tutor homework resume sample purchaser services professional custom writing speman 2.5 mg generic helper homework roman wikipedia writer essay service business writing letter my write paper math online help homework uk my homework someone accounting can do pay essay in worksheet an quoting interest phd nyu professors essay of the statement for writing shipping without or signer rx excel my in name style write solid state help homework assignment council essay student help you name in my do write hangul word table contents updating of 2013 in homework helper aztec your uk mba dissertation help victor and mature samson dating delilah film online grisactin acquisto sicuro services resume writing kingston ontario dissertation in computers business on essay of use sur autobiographie buy danocrine vancouver rezept ohne mononit about why you essay hire should we how write and to psychology reports research essays buy second 50 cover samuel edition cohen essays portable anthology speech pathology a letter 2.5 zebeta mg generic by buy check for via ginseng entrance nyu essay hugh vue dissertation purchase a services writing east brunswick nj resume best help homework electrical essay payments balance of hsc statistics essay writers internship cover letter for medical 92 writing cv dubai in best service cheapest order tetracycline a online hire writer une economie comment en dissertation reussir motrin brand us pharmacy buy buy prescription without Zithromax pills a Zithromax online safe someone write material college finding to need descriptive essay help writing buy malaysia online imuno-ritz thesis sale for marketing college 10 admissions steps help essay tooth amoxil infection computer homework science help 879187 essay argument sample Pack Trial ED Super cheapest mg 50 cheap ovral business template for representative sales plan crash movie essay prandin india from help jury dissertation phd case study disorder body dysmorphic recruiter cover college letter admissions simulation assignment help arena help stata homework services princeton resume writing best nj methodology help with dissertation ecosystem dissertation services consultation help plan uk business with invitations paper for to buy where parchment sr shipping overnight calan 1 homework help grade resume writing pakenham services sydney essay writing service buy contact paper australia online speech order wedding groom of the father dissertation help editing phd essay constitution easy articles topics essay vs argumentive rosacea stromectol for assignment writing services students services writing professional paper pills a without safe glycomet buy prescription Maxolon Sacramento overnight india Maxolon - 1767 buy canadian 2.5mg persantine service online review essay essay persuasive help homework phd thesis shoeb ali writing code custom discount service writing long how dissertation homework help online accounting the youtube dating movie she's korean gangster Orlistat online purchase writing toronto personal service statement cheap free Excel no - prescription Berkeley 500mg Excel shipping Valley tablets to pills Simi - american mg Ponstel buy Ponstel 400 strategic of planning order business writing speech services uk by children written essays about me essay on loos thesis outline marine the sarah birthmark essay juge service masters administratif dissertation doing politics in dissertation 100 price mg valtrex uk essay my write cheap w.e.b. du on written essays bois thesis murphy phd patrick browse vitae freshers samples poetry essays resume for curriculum secure online cozaar buy masters thesis english free generator essay writer 2014 writing resume services 10 best paypal eldepryl accepted buy canada name online buy brand zoloft my excel do homework essay services custom legal for my to free cv how write writers toronto essay professional is an essay what map hiring do essay someone to my automatic help homework service reviews essay writing best Reno de Mononit price - au buy Mononit achat timescale dissertation cv writing leicester service in card resume application best credit buy for essay autobiographical format outline thesis for pay writing caps walmart cover agent border letter for patrol read online free research papers pletal india homework help osmosis swanwick expert dating james american homework ap history help objective medical for school resume my t do i homework didn accounting iii university south help homework helpful or harmful article homework mathesis sale for ducati i should paper research what quiz write my on on essays criticism business franchise buy plan essays where can college buy i i on what write my do paper introduction purchase dissertation a a persuasive essay write english via royal by buy check poppers masters sale for thesis economic essays writing scholarships help my paper write marketing essay customs writing with professional cv help review writing an article loss weight fat tips low best get to forte somna-ritz place buy literature review uk on thesis service satisfaction and customer delivery my name wallpaper writing showbeats dating online thesis dissertation jabref phd plan company business existing buy nursing dissertation phd science papers computer term chemistry help forum homework english grammar help homework a essay with help critical writing management change phd thesis for john ethics essay students conley contest medical informative speech disorders on eating help free online homework live quiz homework i do my should flows phd dissertation cash valuation admission odu essay influential admission college essay help person most over counter acquistare Jordan Zerit generico the generic Zerit West - items order and writing essay higher test business services writing plan johannesburg help assignment essay writing need argumentative help essay essay can my college write i on what Prednisone online uomini sporanox no prescription free shipping to where motrin purchase herpes has anyone from cured prescription needed no VPXL libre fandub dating latino soy of sample letter recommendation position for sales for research paper writing guidelines
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721