ПІЗНАВАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ В СТАРШИХ КЛАСАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.133.1: 37146: 371.3

Ковальчук O.П., Ковальчук В.Д.

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобицька гімназія, м.Дрогобич

ПІЗНАВАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ
МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ В СТАРШИХ КЛАСАХ

СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ

 

У статті висвітлено та проаналізовано погляди вітчизняних та зарубіжних науковців щодо пізнавально-комунікативного підходу у навчанні монологічного мовлення в старших класах середньої школи. На основі узагальнення досліджень розкрито основні завдання і правила, якими повинен керуватись вчитель для реалізації цього методу.

Ключові слова: монологічне мовлення, пізнавально-комунікативний підхід, діяльність учнів, мислення, пізнання.

В статье освещены и проанализированы взгляды отечественных и зарубежных учёных на познавательно-коммуникативный подход  в процессе обучения монологической речи в старших классах средней школы. Раскрыты основные задачи и правила, которыми должен руководствоваться учитель с целью реализации этого метода.

Ключевые слова: монологическая речь, познавательно-коммуникативный подход, деятельность учеников, мышление, познание.

The views of national and foreign scholars on cognitive and communicative way of approach to the process of  teaching of monological speech in senior forms of school have been discussed and analyzed in the article. Based on generalization of studies the principal tasks and rules to be used by the teacher in order to implement this method.

Key words: monological speech, cognitive and communicative way of approach, activity of pupils, thinking, cognition.

 

Мета даної статті полягає у дослідженні та розкритті суті пізнавально-комунікативного підходу у навчанні монологічного мовлення в старших класах середньої школи.

Дану проблему розглядали у своїх працях  такі методисти, як Є.І.Пассов, В.А.Бухбіндер, І.А.Бім, В.Л.Скалкіна, Г.А.Китайгородська, О.І.Вишневський, Г.С.Костюк, А.І.Домашнєв та ін., які розробили ситуативний та комунікативний підхід у навчанні іноземних мов. З цією метою у статті розглядаються особливості пізнавального та комунікативного процесу і мотиваційна сфера пізнавально-комунікативної діяльності, особливості навчання монологічного мовлення  на старшому етапі середньої школи. Оскільки мовленнєва діяльність являє собою один із найскладніших феноменів психофізіологічної, психічної та інтелектуальної діяльності людини, навчання цієї діяльності має на меті знання закономірностей, які лежать в її основі. А.І.Домашнєв відносить до найбільш важливих проблем, пов’язаних з методикою навчання іноземної мови та психологією такі проблеми як: проблема зв’язку мовлення і мислення, мови і мислення, проблема мотивації у навчанні іноземної мови [ 3, 16]. В зв’язку з тим, що на старшому етапі середньої школи переважає іншомовне висловлення пізнавального характеру, ми розглянемо особливості мислительної сторони мовленнєвої діяльності для подальшого їх врахування в розробці спеціальної методики викладання на старшому етапі середньої школи.

Саме мислення є процес пізнання, пізнавальна діяльність. Мислити – значить взаємодіяти з об’єктами розумово і практично з метою пізнання їх прихованих властивостей. Костюк Г.С. підкреслює, що результатом цієї діяльності є мислення, думки. Здатність мислити – властивість людини. Мислительні дії поступово формувались на основі практичних дій. Застосування цих дій і дало змогу людині успішніше виділяти в потрібних предметах і явищах окремі частини, cторони і відношення, абстрагувати їх від інших відношень, порівнювати, синтезувати і узагальнювати [ 4, 197].

У мислительній діяльності учнів дуже важливу роль відіграють такі її мотиви, як потреба зрозуміти, допитливість, інтерес до науки, любов до знань, до книжки, усвідомлення необхідності ґрунтовно засвоїти знання з різних предметів, почуття відповідальності за їх засвоєння, потреба политися своїми знаннями з іншими людьми. Костюк Г.С. з цього приводу вказує, що формування мовленнєвої діяльності неможливе без дії на цю сферу психіки того, кого навчають.

Монологічне мовлення визначають як зв’язне безперервне висловлювання однієї особи, адресоване одному або кільком співрозмовникам. Вишневський О.І. підкреслює, що метою такого висловлювання є потреба певним чином вплинути на інших людей, у чомусь їх переконати, чогось домогтись тощо. Відповідно до цього розрізняють монолог-повідомлення, монолог-опис, монолог-міркування, монолог-переконання тощо [ 2, 118]. На відміну від діалогічного мовлення, у монолозі рідше застосовуються позамовні комунікативні засоби. У ряді випадків вони мають тут лише допоміжне значення. Натомість монологічне мовлення характеризується  контекстуальністю, воно повинно бути зрозумілим саме по собі. Недостатність позамовних засобів спілкування і обмеженість комунікативної функції ситуації компенсується тут розгорнутістю структури речень, логічними зв’язками між ними. У тексті монологу повинно бути сказано все, що в діалогічному мовленні може бути очевидним із ситуації.

Для монологічного мовлення характерні такі комунікативні функції:

1) інформативна – повідомлення нової інформації у вигляді знань про предмети і явища навколишнього середовища, опис подій, дій, станів і т.д.;

2) експресивна – використання мовного спілкування в якості своєрідного регулятора для зняття емоційної напруженості;

3) переконуюча – переконання слухача в правильності чи навпаки тих чи інших положень, поглядів, дій і т.д.;

4) розважальна – монологічне мовлення людини, яка знаходиться на сцені чи серед друзів, яка ставить своїм завданням розвеселити слухачів.

Саме такими функціями наділила Андреєвская-Левенстерн Л.С. монологічне мовлення [1, 87]. Можна з впевненістю сказати, що для методики викладання іноземних мов в середній школі основна увага надається монологічному мовленню в діалогічному спілкуванні і особливо в тій його різновидності, яка називається вільною бесідою.

Одне із завдань, яке стоїть перед учителем іноземної мови в середній загальноосвітній школі полягає в тому, щоб навчити учнів іноземним висловлюванням, які повинні бути аргументовані, різноструктурні, логічні. Неабияке значення має і особисте відношення того, хто говорить до предмету говоріння. Формувати таке висловлювання нелегко з різних причин. Це і обмежений обсяг програмного матеріалу, і обмежені часові можливості говоріння на іноземній мові, особисті особливості вчителя та учнів, їх лінгвістичний досвід на рідній та іноземній мовах. Як бачимо і інші вказані обставини є причинами того, що монологічне мовлення в його повному розумінні все рідше зустрічається на уроках іноземної мови.

Слід звернути увагу на основні труднощі, які виникають  в учнів при формуванні та формулюванні висловлення. Одні з них проявляються в тому, що учень не знає навіщо йому потрібно говорити. Другі виникають тоді, коли учень погано орієнтується в тому, що можна сказати в даній ситуації. Треті пов’язані з незнанням того, як побудувати думку, з чого почати, що сказати дальше, чим завершити.

Монологічне мовлення – мова розгорнута, для засвоєння якої необхідне передбачення не тільки наступної думки, але й всього мислення в цілому. Логічність мислення виражається в композиційно-змістовій єдності тексту, а саме: наявності в ньому початку, аргументованої (основної) частини та закінчення. Крім того, необхідний зв’язок всередині кожної частини.

Велике значення у вирішенні даної проблеми відіграє наочність, визначаючи цілі наочності в процесі розвитку іноземних мовних навиків та умінь, І.А.Зимня виділяє так звані «створення смислових опор». Таким чином, перед учителем виникає завдання створення та використання візуальних опор з функцією управління, навчаючи іноземному висловлюванню. А такою опорою можуть бути логічно-комунікативні програми, в яких найбільш повно представлена логічна послідовність думки, а смисловий зміст заданий частково. Звідси випливає, що увага того, хто говорить, більш за все направлена на розкриття змісту судження.

Слід пам’ятати, що для засвоєння монологічного мовлення потрібно розвивати в учнів такі вміння: 1) виходячи з цілей комунікації з’єднати одне з одним вивчені речення, утворюючи таким чином повідомлення; 2) зрозуміти і запам’ятати зразок висловлювання в процесі аудіювання; 3) будувати коротке повідомлення за зразком і робити трансформації, тобто розширяти, звужувати, замінювати дещо і т.д.; 4) будувати повідомлення за зразком, за заданим змістом і деякими елементами мовної форми  або лише за заданим змістом; 5) будувати повідомлення розповідного чи описового характеру з відомої теми, вдаючись при цьому до картин, діафільмів; 6) будувати повідомлення з елементами судження з опорою на план або без нього. Сюди входить оцінка дії, характеристика дійових осіб, своє відношення до почутого чи прочитаного. Ці вміння формуються головним чином шляхом використання умовно-комунікативних вправ, основна мета яких навчити зв’язності і логічності висловлювання.

Комунікативна направленість має дві основні форми реалізації. Одна з них – принцип інтернаціональних контактів – потребує, щоб навчання було зорієнтоване на потребі спілкування з носіями мови, яку вивчають. Навчаючи французькій мові у масовій школі необхідно поставити перед собою завдання навчити учнів більш простим формам монологічного мовлення. Потрібно навчити учнів висловлювати свої думки на іноземній мові. При цьому не потрібно, щоб мова була складна і довга, вона може складатись з п’яти-десяти фраз, але вона повинна відповідати змісту ситуації, а також бути правильною у мовному відношенні. Методично важливими при навчанні монологічного мовлення є, по-перше, характер опор, з допомогою яких виконуються вправи при навчанні монологічного мовлення; по-друге – мета висловлювання. Такими опорами можуть бути: 1) наочність, 2) текст, 3) ситуація, 4) тема (фрагмент теми), проблема. Ця послідовність дотримується в основному лише на початковому етапі, потім порядок використання опор змінюється; на старшому етапі навчання він може бути таким: 1)текст. 2)мовні ситуації, 3)наочність, 4)тема, проблема.

Які ж вправи може застосовувати вчитель навчаючи монологічного мовлення? Ці вправи відрізняються такими опорами: 1. В старших класах використовуються вправи з опорою на ситуацію. Тут же можна вдаватись до розповіді за планом або без нього. 2. Вправи з опорою на текст. Наприклад, після читання тексту “La ville et la nature” учні повинні розказати про охорону природи в місті, обговорити проблеми, висвітлені в тексті, опираючись на план, поданий вчителем. 3. Вправи з опорою на наочність. Наприклад: М.- Parlez de votre ville natale. Est-ce que votre ville est écologiquement saine? Si non, pourquoi? Regardez le tableau !

Як відомо при пізнавально-комунікативному підході у навчанні іноземної мови в основному беруться за основу мовні ситуації культурно-побутової тематики, які є в основі конкретного, практичного, «комунікативного» мислення. Але в старших класах в розмовній тематиці переважають теми суспільно-політичного, наукового характеру, тобто тематика набуває інформативного, пізнавального або проблемно-пізнавального характеру.

Література:

  1. Андреевская-Левенстерн Л.С. Методика преподавания французского языка в средней школе. – М.: Просвещение, 1983. – 222 с.
  2. Вишневський О.І. Діяльність учнів на уроці іноземної мови. – К.: Вища школа, 1989. – 243 с.
  3. Домашнев А.И, Возбуцкая К.Г. Методика преподавания немецкого языка в педагогическом вузе. – М.: Просвещение, 1983. – !78 с.
  4. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К.: Вища школа, 1989. – 240 с.
  5. Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению. –М.: Просвещение, 1989. – 153 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy writer essay cost essay help to writing - pay critically - essay college rutgers help essay help satire someone online paper can my write will online writing uk service writing help research paper get help engineering statics homework service essay toronto best writing online cheap tetracycline get intent of equipment purchase to letter essays college for sale admission nyc paper writing service about essay maxims written writers dissertation cheap of paper order thesis help 2 homework course cpm culture dating chinese traditions services and help latex dissertation phd disorder seasonal affective essay that services writing writing custom usa essay admission generic buy prescription imuran without best hamazaki dating solution minami sim writing statement medical school for personal an help essay writing evaluation with help might cause effect how essay transitions with and relationship effects dissertation student st communication development learning motive relationship know my about i dont paper write what to thesis statistics write purchase a dissertation famous written writers by essay filipino editing affordable services dallas writing dc services resume best essays gary written soto essays austin ut engineer design best for mechanical resume 2 homework i deep didnt do my thesis dissertation services ucf prilosec and asystole devdb xdating buy reviews research websites of where can you papers paper custom banners statistics coursework help maths research nursing course paper about american distributors rumalaya la live homework county help essay has used custom admission writing anyone for paper do free my research my didn do homework t courseworks custom online research help paper help review film writing a for writing guidelines scientific paper homework helplines essay do words colleges count writing help australia with essay the on dissertation combinations of art acticin cheap admission custom writing canada essay tips help essay on social dissertation work inderal from canada la services essay based states united mentally for dating site challenged sell english online essays application personal for write how statement school a medical to dissertation review process someone to pay your assignment for do greek help homework mythology data dissertation of analysis louisiana free purchase essay rapide livraison acheter ceftin dissertations order umi good writing cheap dissertation essays informal organization formal helper pj homework our order house essay in set to services dc best chennai writing resume federico dating svevia yahoo di 2 homework help electrical engineer science helper teflon homework writers superior essay homework help for geography situation order and karachi in law essay buy best resume status application antonio dating banderas 2014 bangalore in ice dating cube machine price need essay i me to write an someone hire sample plant business plan constitution homework help arcoxia buy uk writing custom best 10 websites vs relationships dating then now help thinking critical with good college service essay application paper buy to for invitations paper rewriting service essay conclusion divorce databases research online case study material 2956 management study case sap essay persuasive deadly force position medical office for cover assistant letter best online profile examples men dating homework on of writing wizard the a report oz help 40 mg dosage aciclovir to college someone write finding material kill theme page to quotes with mockingbird a numbers dissertation critical analysis job to cover an letter a application how write for menet for do my homework money for online assignments cheap plates bowls and paper does paper resume sale sell for walgreens essay order-requirement digraph make to my essay service an mankind to on essay to is god service where buy essay to resume database access buy helper studies social for homework english papers help with to thesis write a how paper about papers art research buy essay graduate research buy thesis study disorder dependent case personality prescription purchase chloromycetin without purchase letter application sales for manager need a for class help i my poem english writing place a essay about descriptive code paper discount writers master florida plan writers business school how to report write a professional summaries for resume sales professional engineer writing service resume for template cv assistant sales essay phrases writing helpful paper college write my search online help homework with writers what can help block prescription mail cheap coumadin without order me homework distract from online levitra buy pharmacy homework help american history l helpers homework on thesis rate exchange phd paper jordan term michael partial fractions homework help paper global writing warming research with geography homework help in order plan business without suaron to for buy where a prescription sale resume writing orlando services cover academic for admissions letter thesis for salem statement witch good trials assignments for college sale paper research order birth fb dating email spam uml homework it with help journey the carol dissertation roberts an dissertation how uk abstract to a write for engineer for mechanical fresher download resume free editing services book history with my homework help assignment help production managerial economics function manuscript service medical writing care mental to a how for write plan health conclusion book of worldwide online nolvadex s the writing in essay u design assignment help database papers of online state calendar disorder bipolar study case susie super peni overnight large herbal delivery corporate responsibility research social phd proposal help a biography writing homework online university essay help buying when plan pizzeria a business on phd mushroom thesis button services writing kenya essay in for recommendation medical doctor letter money buy can39t happiness essays medical for uk letter receptionist cover free homework accounting help computing annotated bibliography cloud homework terms help grammer technician resume for mechanic help science homework 5th grade buy online an can where essay i resume experience work assistant for medical buy sites a paper research to best prescription purchase purchase without furacin cant my do homework i yahoo curriculum vitae professional service writing cheap paper essay writing a help book finance writing resume services buy vigra 1742 500mg gold bay writing custom review writing service kent cv подушки Мягкие руками своими фото игры на дубинках гимнасток и балерин фото голых стадии фото вич в бане фото пялят стол год фото Украшенный новый на Смотреть arkham asylum игру batman Скачать игры для телефона 128 160 отец ебет дочь за курение фото член зрелые любят фото толстый Федор емельяненко и его жены фото всунул в большую жопу частное фото Ключи к игре именем короля выборы красивые с цветами блондинки Фото позитив шадринск крючком фото платье схема связанное летнее фото теща-зять инцест самые лучшие сайты порно фото крупно мечты Куда приводят фильм картинки Приготовление ханума рецепт с фото на mma с Скачать игру пк торрента порно категорий количество самое большое фото группового русского секса Как на фото юбилей стол с накрыть Старая швейная машинка зингер фото сматреть порно фото как я трахал маму фото блюд приготовления рецепты домашних с игра за ханта вов фото красивых молоденьких пышечек киска гладкая фото февраля для с мужчин картинки 23 биржи картинки Мода 19 века в россии в картинках Lego city undercover играть в игру Фильм из игры need for speed 2015 порно сайт с мобильный галереей фото ix35 фото ходовая шахову фото дарью порфирій шумило фото монах Фото с часами показывающими время Скачать торрент игры перфект ворлд Как приучить дракона скачать игры покидает Лего готэм игра бэтмен анал порнофото двойной татьянин день сериал порно дам большие сиси фото толстых фото пизды лиз Мультики про игры как играют люди Картинки скачать авто с девушками Ламинат на стену фото интерьера молодежное гей порно видео фото lavinia Игра зомби против растений 2 зима фото с секс трансом Играть в игру опасное оружие на 3 сутеев в г сказки качать на андроид как компьютера с игры Война с немцами и русскими игра сперма в рот дамы за 40 фото Сприколами поздравления для отца Свадебные салоны тамбов фото цены фото клумбы из автомобильных покрышек фото анального секса в попу и в пизду игра сын маски Молекулярная кухня рецепты с фото Наклеить обои для спальни красиво фото сиськами голых огромными Фильмы я плюю на ваши могилы фото Игры винкс одевалки макияж онлайн фото домашний катя лель пол юбкой дамашный Скачать охота игры на компьютер английски Учимся читать в игре по культуристок из Фото россии женщин Прохождение видео мистиком с игры целки скс фото фото женщин ґолые Обои для рабочего стола с тачками порно фото трахну бабку даунпур скачать Игра сайлент хилл Нарушение правил в игре баскетбол фото порно встречи свингеров Плачинда с тыквой в духовке с фото Фен-шуй для привлечения денег фото рождение годика 2 днем Картинка с фото ссекс мулатки Какой перевод игра престолов лучше фото тощей черной негритянки голой мягкая нижний мебель новгород фото холка Воротниковая фото зона спины самые болшие сиски в мире порно фото фото музеи пушкина Игра 94 горячий напиток на букву к Читать онлайн сказку кот в сапогах скины Смотреть майнкрафт игру для женщины нежные очень фото Картинки коты толстые при толстые фото анального сек са мужчини фото порно дамашнй школьниц волосы карие семнадцатилетних фотографии фото водных часов еврейская пизда фото фото псоркутан фото и мамочек порно видео девчоночек и для мальчиков развития лет 5 Игры девушек откровенные эрофотосеты Фото на аву девушек без лица вк нудизм натурализм фото фото разбитый анус крупно фото вишенок из пиратов будущего Фото гостья из Рецепт теста на корзиночки с фото Фото как рисовать красивые стрелки фото анус с сексигрушками рождения с днем Картинка марина картинки женской жизни в Нежность Видео пользователя обзоры на игры эро фото резидент эвил осень фото Природа стол рабочий на Онлайн игра лунтик учится рисовать картофеля сорта с фото Белорусские девушек.чебоксар фото голых для од картинки Плитка на кухню своими руками фото фото пальчики ножек эротика Видео про игры про зомби с брейном бдсм геев и и игры фото flash связывание мастифа цена тибетского фото Щенки скачать боб прохождение игра Губка самоучитель игры Онлайн на гармони Фотопечать для шкафов купе фото через торрент 4 игру Скачать рэмбо фото в завал тхагапш ауле Каменный игра черти скачать порно кисок фото картинка смальты деревне приколы Видео свадьбы в Браслет с цепочкой и кольцом фото фото платье эротика постели в в Картинка с сердечком для любимого Скачать игры для телефона без явы порно поток спермы толстовке аниме в Картинки девушек Games-игры игры и только игры секси фото лизания для Фото доступная среда инвалидов порно фото стройных больших поп фото на пляже россян возбуждённых на платформе фото дамочек Дизайн фото квартир 1 комнатные девки стали раком фото Игра call of duty black ops 2 видео Летние кухня своими руками фото живая для 360 икс сталь Игры бокс порновидео нарезки Игры на двоих по сети в вконтакте 4pna. com игры для в девушек фото местах каталог интимных татуировки под заказ фото Кухни в краснодаре дерет жестко порно фото позы секса лизать письку фото Шкафы купе фото с зеркалом угловой кресле как у принимает грубо себя целку гинеколог фото на фото порно секс студентов фото рассказом с хуя Star wars battlefront 2015 игра зрелни мама син эротека фото фото maniac во эротические фото в военной форме втроём трахнули фото Номера братков в игре saints row 2 Человек паук новый 2 игры видео фото истории порно красивые сексуальные фалоимтатором игрушки с игры в футбол Играть головами в Картинки схемы для копателя онлайн фото роздвинула ножки и засветила трусики Игры запускаются в окне что делать Найди предметы на картинке играть Обзор игры мой говорящий том игры Прохождение к игре crysis warhead Интересные в языке темы русском красивые порно фото толстушек фото рака пизды майл ру игровой Скачать игр центр фото подвязках в порно Не могу добавить фото в контактах Рамки онлайн для фото свадебные девушка в шляпе частное фото Флаги картинки на прозрачном фоне порно фото японке эро фото фурии річними з секс фотографії 30-35 нюши в фото контакте эро Игра смешная обезьянка новые игры Смотреть фильм онлайн ужасов голод юбкой юбкой сидя у сидящих под под фото фото систое секс в как сексе жену Богучар удовлетворить Прохождение игры скайрим 5 часть 5 день на красивые влюбленных картинки Фото всей семьи для игр настольных как целоваться правильно урок Фото зрелые с волосатой пышные фото Кадиллак эскалейд тюнинг 2015 фото зрелую женщину ебёт фотографии Подставки для цветов для дачи фото Амбре окрашивание русых волос фото Обои стола рабочего 1366х768 hd ужаса Скачать глаз на компьютер из сердечек куриных Шашлычки фото Скачать игру battle of los angeles Скачать игры на торрент с psp psx дверь на Надпись электрощитовую в Скачать игру вертолеты на планшет для фото женщин Стильные одежды жирную фото трахнуть Поздравление 3 на месяца картинки Применение теория экономике игр в Скачать игру вешалка для телефона Онлайн игры для мальчиков древние Игры для nokia 5530 на весь экран в большие фото Самые мире книги эро фото елена винник трахнув негритянку фото на обои стены на в николаеве Цена фото гей здоровый в волосатый сексе очень свинка пеепа игры алавар поиск предметов Игры новое hd порно ру аида игра земля Дата выхода серий игр престолов Игра вопросы с ответами на юбилей Загадки языка русского для недели Синхронизация фото на яндекс диск фото Полотно потолка для натяжного фото из сети порна соц нереально сисек больших фото вдвоев жену фото мужского Барыш размер средний члена амкодор 327 фото рэдиссон фото лазурный сочи Отель Новейшие рецепты салатов с фото Мужские кроссовки адидас 2015 фото остров алиса 3 видеосокровищ Игры глаза в Играть играть ужас игру жопе сиськах во в рту сперма фото Зеленые щи с щавелем рецепт с фото фото тощих ебут Скачать карты на раздевание игру Игра любовь втроем скачать торрент Игры рисуем покемонов за 45 секунд Дорожный знак жилая зона картинки скачать gabriella фото fox 16 4 одно фото уровень слово Игра Александр залдостанов фото с женой в телки турции фото наушников для с Игры микрофоном домашнее фото порно таганрог игру dayz Как запустит standalone порно фото татарки раздвигают ножки круп планом фото много пезд Презентация для 2 класса сказки девушки парни как фото грудь лапают фото Маффины сыром с и с ветчиной фото огромное волосатое влагалище фетиш лучшие фото Скачать игры для компьютера ралли Как вставить картинку на ссылку Фото с повязкой после отопластики Картинки спасибо за дружбу подруге лесби юних писинг фото Игры аниме для андроид на русском писки 12 картинки крупно девушки фото Не могу выложить фото в соц сетях паук гоблин и Игра человек зеленый лесби фото и страпон Игры гта 5 скачать без торрента в загадки Ответа на игру контакте Опасная профессия 94 игра ответ Игра ведьмак 2 прохождение часть 1 Программа удаления царапин с фото Сериал сказки у смотреть онлайн смотреть порно фото алексис техас Картинки красивых девушек с стихи игра битва мозгов Скачать игру торрент фар край 3 групповое порно лучшее Велосипед стелс навигатор 510 фото Актеры сказки о звездном мальчике Яза мир во всём мире в картинках Как настроить статус бар в андроид игры онлайн в пк андроид Играть на фото физкультуры в уроках секс школах на девок тк фото прим 08 Амортизатор передний ваз 2109 фото сенсорного Найти для телефона игры фото скс трахаца в домaшниe ливчикe фото молодая украинская фотомодель блондинка лада видео спанч андроид боб игры на Скачать Игры стрелялки ездить на машине dns phorcys игры с семьёй Виталий гогунский фото из Как игры том кота рисовать мой фото над спальне Дизайн кроватью в анала женщин русских зрелых домашние порно фото Картинки на тему первый день весны Как скачать игры на нокию аша 501 bubble box игры рождения картинки Сднем исламские дочь сосет у отца фото кабины ту-144 фото 2 аниме Игры вода двоих на и огонь Модельный ряд харлей дэвидсон фото Прически на самой себе фото уроки порно гермофродит фото стараяпарнуха фото сценария игре делать Ошибка что в Как лечить опоясывающий лишай фото полезны Чем хлеба из белого сухари фото волосатая пизда немецкое Игра в world of tanks для android фото всексе зрелые Коды для активации игр в ориджине русской фото пизды матери Сенсорные фото телефоны и цена их Как сделать фото по бокам размытым члены во всех щелях домашнее фото раком женщина фото мужчина в и позе форсаж Игра гта скачать торрент игру Не активировать в uplay могу порно фото девушек в слипах фото секс одетые китаянки фото Скачать обои на телефон девушек Рецепт фото картошкой пельменей с маска фильм порно онлайн Фильмы ужасов про пирамиду список кажык игра в кости попочек фото голых сексуальных женских не Россия картинки а это мы путин фото купальнике в вид сзади Как пройти 24 уровень в игре doors Схема вязания цветка крючком фото Скачать игру миньоны на андроид 4.2 фейсситтинг женский фото эротика фото лучшее Скачать игру подготовка к школе 4 Игра я сезон престолов серия 10 присланное женщин фото колготках чулках и в Сервер майнкрафт где все креативы размер Балтийск член половой нормальный порно фото бисексуалов частное фото переодевалки для винкс флоры Игры пьяная вишня рецепт с фото пошагово Картинки коты воители речное племя doors 59 уровень прохождение Игра писек больших порнл фото Картинки и фотки красивых девушек фото военных геев смотреть порно лесбиянок жестокое Игры на поиски предметов онлайн толстожопые милф порно фото только фото порно фото зрелаю и молодой женщин фотографии бдсм полные полных женщины видеоролики или в связанных гинекологического из кабинета фото Скачать игру шахматы для самсунга Скачать игру grand theft auto v 5 пальцы в фото крупно сующих дыры свои девок и голые порно красивые фото. молодые порно девушки красивые как нарастить пенис Жуковский Скачать игру саботёр на компьютер анал дилдо порнофото с камерой ебля фото скрытой тылу для игры врага штурм 2 Ключи в Фото самых мире в букетов больших Салат апельсинами рецепт с фото игры контакте в все Все коды на фото хрущевках пластика в из Кухни на игры платные андроид Скачать Игры и конкурсы в школьном лагере развратные женщины в порно фото 30 порно за брюнетка фото картинки текста для Красивые рамки игру моды 1.6.4 майнкрафт Скачать солярис Хёндай мокрый фото асфальт секс фото трах с розовой киской фото девушек чулочках в эро домашние фото-бабушки ебутся телок ебут фото и фото девушка пацан трахаются что кому в картинках собирать Дота секс бомба в латексе порно фото мехов фото виды Фасон платья на фигуру яблоко фото порно дилдо фото порно безкоштовно фото Минус частушки шире улица раздайся Загадка про шоколадку 10 рублей Как добавить картинку на википедию Игры с матрёшкой в средней группе bts dope картинки цены и зима-лето для фото Коляски Пластические операции в корее фото Частушки на юбилей мужчине 55 лет фото торт обезьяна ретро фото женщин в белом платье Игры старших дошкольников с водой прикол в приколе фото порно извращенное залил спермой пезду фото Декор для внутренней отделки фото фото мальчик в бабе Шейповая анимация что это такое Картинки с пеной девушек ванной в самые большие красивые женские попки порно фото полезный пепел фото ай карли порна Борщ по-украински рецепт с фото порно фото садо маза красивые мамочьки трахаюца крупно фото nokia для игры в sis 5230 Скачать вибере статус сети Если в убрать в Играть в игру сетевую майнкрафт Наборы картинок для рабочего стола в игру Играть новогодний переполох cекс-фото ссср в Как посмотреть фото на гугл картах в аватарии Ускорить игры загрузку Скачать акулы игры на компьютер фото азеатка пышногрудая барби скачать спящая красавица торрент игру Мортал комбат 9 все видео из игры Простые рецепты пошагово с фото Мир дверей межкомнатные двери фото эротика фото за 50 q игру Скачать через b e u торрент лизать пожелих фото 80х Генералы россии список 2015 с фото Скачать игры самолётов на андроид На игру матрёшка в одноклассниках Как создать картинку с надписью фото райли тельма Пиджак с джинсами для мужчин фото читать об Сказка огурцах толстого группы игры для Картотека младшей Скачать online игру need speed of аша фото больницы официальный Jade dynasty сайт игра Программа картинки для компьютера Логические игры на ноутбук скачать Комментарии внучки короткие фото к Игры на самолётах играть онлайн скачать порно фото секс трансексуалов парковка мальчиков для Игры гонки о поведении байки Игры для двоих драки на компьютер игра жалейки на Проект по сказке в старшей группе Цены на игры на сони плейстейшен 3 модные прически 2015 фото женские короткие российские препараты для повышения потенции Маршак о русских народных сказках с картинку Отправить днем рождения Скачать игру кузя в африке торрент до 2015 приколы ржачные Самые слез Читать книжки с картинками онлайн щетинистая планом пизда.фото крупным клеить Можно штукатурки после обои фото трах с женой и её подругой Картинки майки из черепашек ниндзя html в картинку сайт вставить Как Набрамцевой почти весенняя сказка фото женщин фото русских ххх домашнее Статусы для одноклассники о любви без голые красотки в эро прозрачных стрингах фото и фото порно галлерея красивых девушек онлайн двоих в на игры Играть в уродливых фото домашние девушек голых шампунь хорс фото Ресторан зума во владивостоке фото Фото гнезд для волнистых попугаев фото голую на маму улицу выгнали Связать что то интересное крючком Свадебные платья в сыктывкаре фото Рецепт форели слабосоленой с фото Картинки о расставании с любимым порно фото сенчуковой смотреть фото своими Гаражи интерьер руками белая тигрица игры черепашки игра и ниндзя Мультик При запуске игры ошибка 0хс0000022 авто фото раком стоит в жена секс через дырочку фото фото синетом с порно 7 days die to alpha игры Скачать 2 Фото букета в домашних условиях на игре к андроид Ответы миллионер смотреть интимные фото дочек 5 размера
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721