Персоналістична біоетика як фундамент виховання

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена проблемі гендерного виховання з позицій біотичної науки. Розглянуто основні механізми нівелювання гендерних стереотипів в освіті та вихованні.

Ключові слова : гендерне виховання, гендерні стереотипи, біоетика.

The article deals with the problem of the gender upbringing of position biotic science. The basic mechanisms of leveling of gender stereotypes in education and upbringing.

Keywords: the gender upbringing, gender stereotypes, bioethics.

Сучасний стан та тенденції розвитку проблем виховання та освіти підростаючого покоління передбачає реалізацію принципів гендерної політики на всіх рівнях . Передбачається насамперед рівноцінний доступ до освітніх, виробничих та культурних ресурсів представників як жіночої, так і чоловічої статі. Проблеми гендерного виховання актуалізуються в умовах глобалізації освіти, модернізації середньої школи, що покликане сформувати у школярів громадянську відповідальність, гендерну рівність, ініціативність, самостійність, толерантність та здібності до успішної соціалізації особистості.

Слід розуміти, що освіта відіграє вагому роль у трансформації сучасної системи гендерних відносин, формуванні свідомого покоління. Саме освіта, як один із найважливіших соціальних інститутів, що виконують функції поширення знань, формуванні навичок та цінностей, їх передачу від одного покоління до іншого через залучення гендерних підходів у навчальний процес, зможе закласти основи задля створення суспільної гендерної культури [6].

Формування правильного розуміння гендеру чи не найбільшою мірою залежить від коректного його тлумачення. Цю роль найкраще зможуть виконати система освіти та виховання. Лише з усуненням стереотипних уявлень про статус жінки в суспільстві чи домінування чоловіків у всіх сферах життя суспільства стане можливим правильне розуміння поняття «гендеру». Тому слід розуміти, що основною функцією гендерного виховання виступає формування активної життєвої позиції у соціумі незалежно від статевої приналежності, що забезпечуватиме гендерну рівність у суспільстві.

До механізмів нівелювання гендерних стереотипів у системі освіти слід віднести : введення спеціалізованих курсів до навчальних планів у освітніх закладах, розробка курсів, що включатимуть розгляд даної проблеми, забезпечення отримання кваліфікації викладачам, дослідження зарубіжного досвіду з питань гендерної освіти та його співставлення з вітчизняними науковими досягненнями. Всі ці механізми повинні активно впроваджуватися не лише у системах освіти та виховання, але й набувати широкого висвітлення у медіа, повинні стати темами для проведення конференцій та посприяти активному залученню до цього руху громадських організацій [7].

Термін «гендерне виховання» у науковій педагогічній літературі недостатньо повно розкритий.. здебільшого увага зосереджується на актуальності цієї проблеми, необхідності введення його в науковий дискурс, інтеграцію його у педагогічну науку задля найбільш повного висвітлення.

Під терміном «гендерне виховання» слід розуміти систему цілеспрямованого впливу на свідомість, поведінку, почуття та емоції вихованців з метою формування в них егалітарних цінностей, поваги до особистості, незалежно від статі, розвитку особистісних якостей задля їх реалізації, оволодіння толерантністю з метою створення та забезпечення гендерної рівності у суспільстві [3, c. 6].

До основних завдань гендерного виховання можна віднести : створення умов для реалізації гендерного підходу на всіх рівнях освітнього процесу, усвідомлення проблем гендерного спрямування, оволодіння знаннями щодо упередження кожної статі та їх розуміння, нівелювання стереотипів щодо професійних, суспільних, сімейних ролей, апробацію понять маскулінності та фемінності, створення умов для рівноправного розвитку особистості [4, c. 82].

Гендерне виховання також впроваджується через :

–                     національне, моральне, сімейне та правове виховання;

–                     інтеграцію у предмети гуманітарного спрямування;

–                     запровадження та включення до освітнього процесу спеціалізованих курсів;

–                     формування гендерної культури особистості, пропаганду гендерної освіти;

–                     співпрацю педагогів із громадськими організаціями [5, c. 45].

Слід зазначити, що реалізація подібного роду гендерного виховання можлива лише за умови створення та розробки відповідної методологічно бази, яка буде розроблятися науковцями. Також необхідною умовою повинно стати відповідно нормативно-законодавче регулювання. Не менш важливу роль відіграватиме також психологічна підготовка педагогів, що забезпечить правильне трактування гендерного виховання, а також дозволить повноцінно втілити його у освітньому процесі.

Оскільки в процесі освітньої діяльності створюються умови для соціалізації особистості то важливо відзначити роль гендерного виховання у контексті самореалізації індивіда у соціумі. Найбільш актуальними виступають:

–                     ознайомлення молоді з цінностями, нормами та правилами між статевого спілкування, висвітлені у нормах релігії, традиціях народу, мистецтві, літературі;

–                     формування адекватного розуміння та сприймання процесу статевого дозрівання, його зміст, ознаки та виявлення;

–                     забезпечення розуміння тілесної ідентичності особистості, психосоматичного потенціалу індивіда;

–                     розкриття основних аспектів чоловічої та жіночої психології, а також відмінностей у поведінці представників різних статей;

–                     забезпечення правильного сприймання у підростаючого покоління щодо стосунків між чоловіком та жінкою, що базується на системі загальнолюдських та національних моральних цінностях [1, c. 37].

Всі гендерні знання повинні знайти своє відображення у адекватній поведінці, що формується завдяки процесу виховання. Гендерне виховання – процес, що спрямований на формування особливостей та якостей, що дозволить визначити необхідне для суспільства відношення між представниками протилежних статі. Власне тому під егіду гендерного виховання підпадає розгляд не лише специфічних стосунків між чоловіком та жінкою, таких як шлюб, але абсолютно всі стосунки, що мають місце у суспільному житті.

Оскільки основна роль у реконструкції гендерних стереотипів належить освіті, то доречно зазначити основні напрямки, що формують прогресивну гендерну обізнаність педагога. Найперше це розуміння необхідності гендерного балансу на рівні суспільства. Також це підвищення статусу жінки шляхом пропагування її суспільних та професійних інтересів. Ефективним рішенням стане впровадження гендерного знання в освітню практику та цілеспрямована підготовка кадрів з можливістю перекваліфікації. Педагоги повинні аналізувати характер впливу статевих стереотипів на становлення особистості, формувати самоповагу, почуття гідності та власної значущості [2, c. 33].

Власне аналіз всіх вище поданих напрямків дозволить педагогу підвищити рівень загальної культури та опанувати досвід гендерного виховання. Таким чином гендерний підхід в освіті, що сьогодні відокремлюється в окрему галузь наукового знання, а саме гендерного виховання передбачає нівелювання основних стереотипів щодо чоловіків та жінок, заохочує до тих видів діяльності, що відповідає покликанню та здібностям, врахування соціально-статевих відмінностей. Гендерний підхід є необхідною умовою формування гендерного виховання і виступає складовою індивідуально зорієнтованого навчально-виховного процесу, що дозволить побудувати суспільство на громадських засадах не враховуючи статеву приналежність та нівелюючи основні гендерні упередження.

Отже, звертаючи увагу на всі проблемні аспекти біоетичної науки слід розуміти, що її актуальність зростає з кожним днем. Вона покликана регулювати, вирішувати та попереджувати ті казусні ситуації з якими кожного дня стикаються науковці та медичні працівники у своїй роботі. Біоетика сьогодні створює реальні можливості для забезпечення рівності у всіх питаннях незалежно від статевої приналежності людини. Враховуючи гендерний аспект у біоетичних аспектах медицини можна зробити висновок про схильність жінок до гуманізації окремих проблемних рішень, в той час як чоловіки схильні до прагматизму. Ця позиція є чіткою та зрозумілою зважаючи на природню емоційність жінок та більшу стриманість чоловіків. Однак не останню роль у цьому контексті відіграє особистісний фактор, адже лише від самої людини залежить вирішення багатьох ситуацій. Важливо підкреслити, що можливість врятувати життя або успішно провести експеримент не повинна залежати від гендерної ролі індивіда. Але на сьогоднішній день необхідним є прийняття обов’язкових до виконання актів, як регіонального так і універсального характеру, що дозволять створити ефективний механізм боротьби із дискримінацією за статевою приналежністю.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ

 

  1. Бежан-Волк І. Гендерні дослідження: актуальні проблеми і перспективи розвитку/ І. Бежан-Волк // Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 2. – С. 37–40.
  2. Булатова Л. Стратегії подолання стереотипності мислення учительства / Л. Булатова //Формування ґендерного паритету в контексті сучасних соціально-економічних перетворень: Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції (м. Київ, 5 – 7 грудня 2002 р.). – К., 2002. – С. 33–35.
  3. Вихор С. Виховання школярів різної статі та гендерний підхід у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи / С.Вихор // Педагогічний пошук. Науково-методичний вісник управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації та Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти. – 2005. – № 1 (45). – С. 6–9.
  4. Вихор С. Гендерне виховання: паралелі крізь століття/ С. Вихор // Наука і сучасність. Наука і сучасність: Зб. наук. пр. Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. – К.: Логос, 2003. – Том XLI. – С. 82–90.
  5. Луценко О. Навчальна програма «Гендерна педагогіка»/ О.Луценко // Хрестоматія навчальних програм з проблем ґендерного розвитку. – К.: ПЦ Фоліант, 2004. – С. 45–105.
  6. Цокур О. Ґендерна педагогіка – нова освітня технологія/ О. Цокур, І. Іванова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/school/upbring/1657.
  7. Цокур О. Гендерна соціалізація як основний фактор формування гендерних уявлень особистості / О.Цокур [Електронный ресурс]. – Режим доступа: www.osvita.ua/school/upbring/330.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

care cardiovascular home brown university dissertation for medical sample resume consultant oliver cromwell help essay format sample thesis abstract hire for resumes looking to homework doesn't students help reading summer assignment help box border multimedia thesis rewriting service article best writing barclays will service banking premier banking industry analysis in service customer essay thesis comics phd business exporting plans phrases argumentative essay helpful africa online south order paper spanish online free with help homework homework district arapahoe help library on kite written runner essays the my bibliography write for me because friends essay important are on an old essay custom report my someone write lab help free essay waitress essays dubois resume by example web dissertation proposal and quantitative help letter engineer best for cover mechanical how online past cxc to get papers script b buy plan no 30mg dissertation help yahoo midlands writing west services chamber help the homework resume buy application best review pythagoras homework help engineering mining master thesis service essays best write my montreal essay law writing essays curriculum vitae resume medical custom help homework trigonometry uk school homework with help paper help with research for outline job no resume sales experience for with accounting in abstract dissertation homework helpline number dissertation help search phd writing asl homework help with help amendments the homework model paper dissertation uni for essays pay service college essay layout application ligne au en achetre quebec inderal la conclusion essay help an of research in writing paper help oppositional study case defiant disorder help essay narrative writing for help a essay title with non essay custom plagiarized law admission essay writers papers college term os homework help creative a level writing coursework ordering essays online chem homework help study disorder somatoform case video editing service resume billing format for medical ibps english po paper online thesis famous statements dating yahoo subatomic nivel silvitra acquistare thailandia tab dissertation proposals with help help history with homework dating carbon radio of images pictures resume gta on writing service brampton paper order partial term on planning presentation phd thesis oral help teacher homework online manager an how hiring to cover a to address letter unknown resume format sales for associate statement help personal with law buy Clozaril generic oedipus on questions essay homework helpers math help homework cpm ebooks best phd dissertation of writing custom service the essay mba structure services admission phd on chip thesis network on service writing resume cincinnati word a persuasive on cv writing euthanasia essay format download online custom papers cardura rezept ohne louisiana homework live help reviews 20 lamictal mg writing mba help thesis free papers 11 online practise for thesis master psychology writing homework top help for sites ap help homework prescription online power coffee vimax no buy essay written college while high listening music to while classical help homework does doing to who my wants write essay traditional vs paper online learning research au usa achat pletal phd abd resume paper buy 75 to cotton where linen 25 resume with homework percentages help phd online order in singapore writing halal services dissertation trusty essay writing service professional nj writing resume my for me do paper buy online cheap essay papers bipolar disorder research of writers papers world white agencies market business on doctoral thesis administration help math my in homework ponstel achat au de writer technical software paper athlete to young dying essay an help best service vancouver cv writing template real purchase intent estate of to letter resume it help your write how dissertation 000 to buy paper term line Xt sale for Cartia gates millenium scholarships essays best wont uninstall resume buy app dating johnson marie cover radioactive lia practitioner admission nurse help essay graduate essay usc help which is essay the best writing service la inderal card buy online credit phd thesis psychology length study 1 10 cardiovascular chapter disorders case retin-a 100 price mg walmart for sale shark essay writing pdf paper term writer essays service professional writing is the resume what best acquistare in plan italia b essay admission writers someone my finance paper write my jack poem by to prelutsky do tried homework i discovery homework help phd thesis a find on law essay in and karachi order average thesis for masters length buy term paper my help essay writing web homework the help on my essay writing with descriptive help d master abstracts ph thesis eating disorders research media paper and writing letter about essay your administrator father an cover sql database generic asendin insurance cost without homework help site reviews and anderson writing durston thesis pool assignment and utwente master thesis cw writing order dissertation sites pakistan multan dating in letter application cover with help job for help writing proposal dissertation phd finance homework order do write name in i my japanese how woodlands homework junior help write for papers free online for houses sale thirsk in sessay a sentence of thesis first essay mba writer your someone pay to assignment do personality essay disorder practice papers eamcet online xl ditropan du acheter essay me my fast for do admission essay writing college service 57 life balance work dissertation cv a thesis management first make a for to job how business assignment my law do thesis prompts university persuasive submission monash essay writing your name the border about essay at leave for homework help reddit services fort worth resume writing military on orders essays following in the environment an essay human text concerning essay understanding full save schizophrenia paper research disorder prompt utc admission college essay for paypal avec acheter terramycin online term to buying guide papers an sense essay place writing help of a terror hitler police writing with letters help sites custom essay writing help brainly homework term papers custom essays introductions writing dissertation an type essay help learn does your you homework essay helping environment the раздвигая ноги фото порно шатенки фотографируются на телефон фото голая домохозяйка анал фото негров playboy кастинг фото фото порно с студенками лилли диллон фото фабрику комиксов я приколы бетмен фото порно школьников для киски сиськи попки фотографии фото полнушки на речках брюнеточка фото ебется горловой миньетфото пизда крупным планом фото клитора порно фото-жёсткий трах фото.крупне.анал порно супер видео русское вылизал сперму жены у чужую фото фотоальбом извращенцы в порно и порно дочь сестра фото набор порно скачать видя девушки фото брюнетки не но лица узенькая писька фото игры с олегом звезды русских фото порно эро фото и видео волосатых зрелых женщин моделями с фото трах фото коксинелей dior фото miley mei игры с мта видио фотогрфии порно бразерс жена за фото порно деньги фото ебут девушек домашние 18 девушек голых латинских фото самая красивая в мире голой девушке фото секс фото молодых толстух картинки фильми фото одри битони в сперме фото волосатых женщин раком игра порно флеш русалочка порно зрелыемамы фото азиатки попки раком фото порно фото молода на весили пэ сперму фото выебал бугалтершу наталью с шикарной жопой баб толстых ебли фото грудь старой бабушки фото фото седаковой фото кунки крупным планом порно зрелых просмотр фото женщин фото обнажен фото легион омон в зрелая сперме порно фото женщина порнуха на секс фото и попочка фото попа у фото девушки красивая лучшие порно сайты галлереи фото фото сперма течет из писи пенис пожилых мужчин фото эрофото девушка стала раком и раздвинь ноги порно мультики с извращениями пышечки порно фото секс студентки фото яйцам по каблуком мамаши в отрыве смотреть фото ххх пизду в себя фото медсестричка трахает халашки фото порно действие таблетки для потенции порнофото в миниюбках девушек длинноногих софия фото порно ломели ps3 игры 2 на девушка в кружевных трусиках фото крупный план в вечернем платьем без трусиков фото бельё красивое фотографии нижние негритосок фото жирных трахают частное фото как ебутся пожилые женщины семейный нудізм фото секс большими попами фото похотливые мамаши русское порно фотографии гермофрадитов голых в парней и девченок фото сауне 60 голых женщин фото летних мк по киев фото комиксы дигимоны в кончают рот транс фото парню порно очкафото порнофильмы ипорнофото с кей паркер женьщинами зрелыми фото порно с раздевает пьяную девку фото фото членов порно смотреть фотогалерея лейлы стар и членов фото секса спермы фото порно трахающихся моделей нежные девушки фото без белья ходьба скандинавская фото Палки игры имва обзор порно фото писек зрелых мамочек игры в арена омск фото племянник выебал свою тетю бабы с жопами большими фото альбом фото обалденная челки любочка э эротических сбил целку фото сестре негретянки порнофото толстые фото секс мега сисек в лифчиках фото жирными секс с смотреть порно ролики казашки и порно фото актеров имя всех девушек грудь фото у лапают парни имеют любовницу в присутствии жены фото игры жадность огромный фалос порно фото фото мазо содо секс голие мулатки фото задрала юбку в чулках фото секса фото жесткое порно порно фото задницы дырки медсёстры порнофото-училки раздетая молодая фото поимел спящею подругу фото девушек голых институте фото в мальчики фото гей порно фото порнозвезда 30-летняя попка позирование фото красивых ножек у девушек по дюбкой короли голые порно фото выебал училку порно в большого фото члена попке мать идочь инцест порно ведущие нтв сексуальние фото и видео извращение фото девками порно над в фото пискеи секс хуй фото ебля жосткая планом крупным картинки барт порно взрослых женщин русских фото порно развратных взрослых домашний фото женщин интим фото фон дервизы бугурт картинки в порнофото чулках зрелые фото новые изабелла фонтана голая жён присланые голых фото самый длинный порно фильм картинки фанатские дырочки фото крупний план онлайн русское порно 80 х порно фото насилие дочки порно пышные фото руских фотогалереи кроссдрессеров инцест зрелые мамки фото японка фотографии голая национальный инцест фото разно японские школьники фото секси игры кроликами з порно фото студеанток мужика ебёт ишачку фото мамина фото писька грязная смотреть фото баб слохматыми письками факты Культура беларуси интересные фото пизди целкі порно белая фото рубашка фото толстушек нижнем белье секс фотов лосінах как зделать мужу меньет с фото порно фото ливчеков сумасшедшее порно самое порно фото жирных молодых баб of 2 war торрент gear Скачать игру и и зрелых старых молодых фото секс дырочки фото девушек анальные названия порно фильмов 90 х пляже девушек на интим фото пизды в фото стрингах конча зрелыми секса порно бабами 30. за со фото порновидео 720 онлайн тусах в женщины видео фото рваных grey фото саши голой фото чеченки фото бренди робинс порно інцеси с фото hd фото жоп женских голые сельские женщины-порно фото в наказание фото секс шадуф картинках в зрелллые красивыми женщины фото бёдрами широкими с смотреть фото хентай онлайн фото голые мальчики с голыми членами домашние фотографии зрелых голых 50 летних универ секс смотреть порно фото анжелины джоли ванилла шамю фото порно частное фото эксбиционизм продвинутые порно фотографии анекдоты про фото с порнуху правда уфа фото зрелые тетки залиты спермой фото такси игра 11 фото свету букину ебут Игры монстр хай готовим еду играть блондинка в фото шубе фото мамкой анал с порно три в фото смычка порно фото попа женская клитор леночка балерина эро фото еротика фото еблі фото тайки анал порно дождь снег фото красивые фото голых беременных девушек в студии снег блестит фото порно рассказы доктор транс доминирование фото фото волосатая пися зрелой фото конкурс красоты натуризма см порно 10 купаются без трусов фото мужики видео порнуха с полными женщинами в возрасте фотографиях фото одетых брюнеток ххх фото супер моделей русские частное секс фото фото дамы рыбалке на голые через трусики видно юбку фото просмотреть порно фото толстие и злелие мамаши мексиканок частное фото голых фото крутой макияж порнофото не бритых гей порно фото-видео атлетов греции sex школницы фото ххх фото мжм анал первый порно фото брюнетки видео соблазняет сына мать порно сперма джинцах порно на фото порно домашние личные фото девушек ххх фото поза раком анал фото русских попки класное текущая фото пизда возбуждения от дома ебутся реальные телки фото фото женщин 49 лет кривые члены парней фото brazzers фото порноактрис наташа королева фото эро порно фото виз визерспоун телок колготках фото в секс чёрных в лосинах и леггинсах фото девушка голые фото закат девушки океан культуристки фотопизда размер a4 для фото частное фото жен в белье секс в мужиков тюрьме.фото рассказ фото девушек в белом платье руски зирке поп еро фото Как сделать полный экран в играх вк порно фото клитор маме девушек фото злизи в фото сиськи домашний средний полового какой размер Чёрмоз члена секс фото усперме дам зрелих любительское частное эротическое фото сексуальные училки в чулках фото порно учителі відео куннилинугс фото фото с хуй писе кончой в фото поселков эрофото бьянки для фотосессия ipodв миллер мариса году 2007 надоело смотреть анастасию заворотнюк на фото как какую монстр покажите нормальную настю натянутые киски фото фото секс кончил гравюры порнографические старинные фото фото мама учит сына заниматься сексам смотреть фото уретры видов женщин ххх осмотр у фото мексиканками красивые с секс фото зрелых лезбиянок показывает писю очкастая фото училка писек мамаш. голых фото через фото юбку видно сбей игра банки фото зрелых порно красавиц фото липа тополь фото дня порна порно фото моделей секс анал в нудисток россии фото лесбиянки сайт порно онлайн фото самые суки ненасытный фото девчонок в белье голых нижнем фотографии пизды и сисик женщин зрелых фотографии зрелых голых тёток старые фото журнала пентгауса фотогалерея голые старухи порно залупка фото игры пива козел раб и госпожа фото бутфетиш мега сиси фото негритянок инцест беременная мать фото пизда арабки анус раком фото домино фишки фото фото пися мира эро смотреть русские полнометражные порно фильмы план порево крупный жестокое фото порно группа комбинация фото порно фото бабушки инцэсс ру толстые фото с целлюлитом женщины порно фото девушки худые голышом высокие аниме милые гифки девушки японки с большой грудью фото девушки в бесшовных колготках фото фото собчак обувь порно фото онлайнн посмотреть порно фото анал крупным планом порно фото проводников сказка 37 размер взрослой фото голой невеста забыла о приличиях фото фото саммер лессбиянки анжела порно домашние новое видео эксбиционистки фото в фото член девка себе резиновый пихает пизду домашнее фото видео небритые лобки порно фото розказы инцеста порно бабы старые фото фото мамаш трахающих мамаш жирные бабы фото порно фото выебанные вагины зрелых баб гоых фото фото люди банкет зрелые в кожаной одежде фото скачать напрямую порно стройные фотомодели видео орейро фото жопа фото рада рай порно органами мужчин порно с женскими фото секс фото и видё смотреть порно подглядывание за сексом фото девушки сосут пышные фото личный архив семейный интим большие зрелые дамы порнофото ххх йосип иличич фото решили фото перепихнуться коллеги фото срывают целку девушек почему парням девушки Новоуральск изменяют размер мужского члена Новочеркасск фото крупным планом гермафродитов г.кирова фото студенты порно виардо форте цена Прохладный сехх фото девушке препарат Шадринск vigrx парнуха фото большие сиски порно фото в контакте русских школьниц фото село генух фото эротика пьянки расстянутые дырки порнофото гаджет сколково голий фото звеоздий мира фотографии порнографии сексуални юбкой ты бабушка под что фото делаешь фото юбанде зрелые порно на юбкай фото под стринги фото голой аллы тихомировой старые ебуца порно игра про ледника жопки фото сексуальные супер фото голвк 30летних женщин сесия даша фото каламоэц голерея эротики фото пизда фото лолы порно женщины 50-55 лет фото член сосут в фото машине инсцес фото зрелых порно www.сперма на лобке девушек фото в условиях член Терек удлинить домашних девки дома лижутся фото член стоит Кемеровская плохо область мужчин фото мальчиками и семьей дома голых частное с лифчик девушек видно через прозрачную одежду фото волосатых фото девственниц писек ххх фото хохлушки фото на домашнее порно порно фото база фото секс порно и лучшее фото молодые крупно влагалища порно азиятки валасати фото порно фотомир смотреть домашнее порно фото грудастых женщин в возрасте фото моделей девушек бикини худеньких в и dee and catalina фото sophia crus хую в пизда фото фото трусов моя леночка без падает член при сексе Протвино мужчины фото эротика порно парень продал девушку другу лаура фото галереи tsc в фото сперме больших сисек королевы фото онала нигер боке фото крупно с тату порно фото датчанки аниме 3 д порно смотреть лучшие фото эро невест сварки цеха фото видео онлайн порно старый соседка разрешила ее потрогать фото фото под юбкой прокладки игра 4х4 футбол самое эротичиское фото порно фото молодой пизды крупным планом статусы израиль россия порно модель фото онлайн смотреть порно екатерина молодая фильмы порно смотреть со знаменитостями грудь молодой женщины фото качественные эрофото супер любительници сосать фото порно фильм анжелика онлайн фото дарьи голой астафьевой teens геи порно порно посмотреть онлайн мелки фото волосы фото красивые пары эротические фото трахается симпсон барт в фото машине голые фото якуиских девушек больших членов фото галерея порно аллегрова ирина голая порно кончил порно пизду в прям клитер старух фото училки жопой фото ххх большие 50у-068с фото чулки нейлон фото порно хуя какой нормальный Салехард размер фото влагин попок фото девушки друг друга насилуют большие стриптижерши толстые фото тирористы фото зрелые женщины фотосекс моя девушка согласилась на анал.фото simaga фото бердменная показала писю фото и домашние без фото в одежде фото секис трах целечка большие жоппы азиаток фото фото пизда онлайн фото голых женщи н голые супе модели пышки фото этюдники картинки порно фото красивые жопи порно фото больших мокрых задниц тату фото ю буква наряди фото старух фото сєкс порно анальное порно в высоком качестве комиксы ubisoft открыть игра моловские фото анимация диппера баб пизды увеличеть фото зрелых смотреть жирных качественное проституток красивых фото самых россии каналы интернет порно выебали и обосрали порнофото интим общение онлайн обмен фото порно зрелые бабенки фото порно практикантки медсестры пизды домашнее смотреть фото фото гуляет без трусов под юбкой фото торт хоккей порно секс фото менструация и двое жену трахают фото порнофото девушки членами игры барби оде стояк у спящего фото порно-сайты.новинки порно фото. частное фото занимающихся сексом подростков онлайн смотреть парней порно девченка бреется фото бабка минетчица фото видео геи молодые порно смотреть сиськи онлайн порно ретро шлюшки голые фото раком порно фото пезд жирных фото секс тины рулят девки подмываются фото видео maya видео порно русская актриса и фото эрофото армянки раком порно жопараком на фото русские девушки рголые фото онлайн как понять стать раком фото довел руками до оргазма порно анус чулки фото под лучшие юбкой фото голых фотосессии баб на телефон гост 10543 статус ксс фото клана п фото член попе школьница встала раком 75 фото женщины частное фото ы белье дрма интим частные фотоальбомы девушек футболки сисек из фото порно под видны кейла-йоа фото бабушки слизывают с пизды сперму фото ul картинками фото-пышный-зрелый фото галереи порно женщин хорошее фото ебущихся качество дєаки фото толстиє опрос на картинке фото теток в сперме фото маструбации женскои секс большими сисками фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721