Персоналістична біоетика як фундамент виховання

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена проблемі гендерного виховання з позицій біотичної науки. Розглянуто основні механізми нівелювання гендерних стереотипів в освіті та вихованні.

Ключові слова : гендерне виховання, гендерні стереотипи, біоетика.

The article deals with the problem of the gender upbringing of position biotic science. The basic mechanisms of leveling of gender stereotypes in education and upbringing.

Keywords: the gender upbringing, gender stereotypes, bioethics.

Сучасний стан та тенденції розвитку проблем виховання та освіти підростаючого покоління передбачає реалізацію принципів гендерної політики на всіх рівнях . Передбачається насамперед рівноцінний доступ до освітніх, виробничих та культурних ресурсів представників як жіночої, так і чоловічої статі. Проблеми гендерного виховання актуалізуються в умовах глобалізації освіти, модернізації середньої школи, що покликане сформувати у школярів громадянську відповідальність, гендерну рівність, ініціативність, самостійність, толерантність та здібності до успішної соціалізації особистості.

Слід розуміти, що освіта відіграє вагому роль у трансформації сучасної системи гендерних відносин, формуванні свідомого покоління. Саме освіта, як один із найважливіших соціальних інститутів, що виконують функції поширення знань, формуванні навичок та цінностей, їх передачу від одного покоління до іншого через залучення гендерних підходів у навчальний процес, зможе закласти основи задля створення суспільної гендерної культури [6].

Формування правильного розуміння гендеру чи не найбільшою мірою залежить від коректного його тлумачення. Цю роль найкраще зможуть виконати система освіти та виховання. Лише з усуненням стереотипних уявлень про статус жінки в суспільстві чи домінування чоловіків у всіх сферах життя суспільства стане можливим правильне розуміння поняття «гендеру». Тому слід розуміти, що основною функцією гендерного виховання виступає формування активної життєвої позиції у соціумі незалежно від статевої приналежності, що забезпечуватиме гендерну рівність у суспільстві.

До механізмів нівелювання гендерних стереотипів у системі освіти слід віднести : введення спеціалізованих курсів до навчальних планів у освітніх закладах, розробка курсів, що включатимуть розгляд даної проблеми, забезпечення отримання кваліфікації викладачам, дослідження зарубіжного досвіду з питань гендерної освіти та його співставлення з вітчизняними науковими досягненнями. Всі ці механізми повинні активно впроваджуватися не лише у системах освіти та виховання, але й набувати широкого висвітлення у медіа, повинні стати темами для проведення конференцій та посприяти активному залученню до цього руху громадських організацій [7].

Термін «гендерне виховання» у науковій педагогічній літературі недостатньо повно розкритий.. здебільшого увага зосереджується на актуальності цієї проблеми, необхідності введення його в науковий дискурс, інтеграцію його у педагогічну науку задля найбільш повного висвітлення.

Під терміном «гендерне виховання» слід розуміти систему цілеспрямованого впливу на свідомість, поведінку, почуття та емоції вихованців з метою формування в них егалітарних цінностей, поваги до особистості, незалежно від статі, розвитку особистісних якостей задля їх реалізації, оволодіння толерантністю з метою створення та забезпечення гендерної рівності у суспільстві [3, c. 6].

До основних завдань гендерного виховання можна віднести : створення умов для реалізації гендерного підходу на всіх рівнях освітнього процесу, усвідомлення проблем гендерного спрямування, оволодіння знаннями щодо упередження кожної статі та їх розуміння, нівелювання стереотипів щодо професійних, суспільних, сімейних ролей, апробацію понять маскулінності та фемінності, створення умов для рівноправного розвитку особистості [4, c. 82].

Гендерне виховання також впроваджується через :

–                     національне, моральне, сімейне та правове виховання;

–                     інтеграцію у предмети гуманітарного спрямування;

–                     запровадження та включення до освітнього процесу спеціалізованих курсів;

–                     формування гендерної культури особистості, пропаганду гендерної освіти;

–                     співпрацю педагогів із громадськими організаціями [5, c. 45].

Слід зазначити, що реалізація подібного роду гендерного виховання можлива лише за умови створення та розробки відповідної методологічно бази, яка буде розроблятися науковцями. Також необхідною умовою повинно стати відповідно нормативно-законодавче регулювання. Не менш важливу роль відіграватиме також психологічна підготовка педагогів, що забезпечить правильне трактування гендерного виховання, а також дозволить повноцінно втілити його у освітньому процесі.

Оскільки в процесі освітньої діяльності створюються умови для соціалізації особистості то важливо відзначити роль гендерного виховання у контексті самореалізації індивіда у соціумі. Найбільш актуальними виступають:

–                     ознайомлення молоді з цінностями, нормами та правилами між статевого спілкування, висвітлені у нормах релігії, традиціях народу, мистецтві, літературі;

–                     формування адекватного розуміння та сприймання процесу статевого дозрівання, його зміст, ознаки та виявлення;

–                     забезпечення розуміння тілесної ідентичності особистості, психосоматичного потенціалу індивіда;

–                     розкриття основних аспектів чоловічої та жіночої психології, а також відмінностей у поведінці представників різних статей;

–                     забезпечення правильного сприймання у підростаючого покоління щодо стосунків між чоловіком та жінкою, що базується на системі загальнолюдських та національних моральних цінностях [1, c. 37].

Всі гендерні знання повинні знайти своє відображення у адекватній поведінці, що формується завдяки процесу виховання. Гендерне виховання – процес, що спрямований на формування особливостей та якостей, що дозволить визначити необхідне для суспільства відношення між представниками протилежних статі. Власне тому під егіду гендерного виховання підпадає розгляд не лише специфічних стосунків між чоловіком та жінкою, таких як шлюб, але абсолютно всі стосунки, що мають місце у суспільному житті.

Оскільки основна роль у реконструкції гендерних стереотипів належить освіті, то доречно зазначити основні напрямки, що формують прогресивну гендерну обізнаність педагога. Найперше це розуміння необхідності гендерного балансу на рівні суспільства. Також це підвищення статусу жінки шляхом пропагування її суспільних та професійних інтересів. Ефективним рішенням стане впровадження гендерного знання в освітню практику та цілеспрямована підготовка кадрів з можливістю перекваліфікації. Педагоги повинні аналізувати характер впливу статевих стереотипів на становлення особистості, формувати самоповагу, почуття гідності та власної значущості [2, c. 33].

Власне аналіз всіх вище поданих напрямків дозволить педагогу підвищити рівень загальної культури та опанувати досвід гендерного виховання. Таким чином гендерний підхід в освіті, що сьогодні відокремлюється в окрему галузь наукового знання, а саме гендерного виховання передбачає нівелювання основних стереотипів щодо чоловіків та жінок, заохочує до тих видів діяльності, що відповідає покликанню та здібностям, врахування соціально-статевих відмінностей. Гендерний підхід є необхідною умовою формування гендерного виховання і виступає складовою індивідуально зорієнтованого навчально-виховного процесу, що дозволить побудувати суспільство на громадських засадах не враховуючи статеву приналежність та нівелюючи основні гендерні упередження.

Отже, звертаючи увагу на всі проблемні аспекти біоетичної науки слід розуміти, що її актуальність зростає з кожним днем. Вона покликана регулювати, вирішувати та попереджувати ті казусні ситуації з якими кожного дня стикаються науковці та медичні працівники у своїй роботі. Біоетика сьогодні створює реальні можливості для забезпечення рівності у всіх питаннях незалежно від статевої приналежності людини. Враховуючи гендерний аспект у біоетичних аспектах медицини можна зробити висновок про схильність жінок до гуманізації окремих проблемних рішень, в той час як чоловіки схильні до прагматизму. Ця позиція є чіткою та зрозумілою зважаючи на природню емоційність жінок та більшу стриманість чоловіків. Однак не останню роль у цьому контексті відіграє особистісний фактор, адже лише від самої людини залежить вирішення багатьох ситуацій. Важливо підкреслити, що можливість врятувати життя або успішно провести експеримент не повинна залежати від гендерної ролі індивіда. Але на сьогоднішній день необхідним є прийняття обов’язкових до виконання актів, як регіонального так і універсального характеру, що дозволять створити ефективний механізм боротьби із дискримінацією за статевою приналежністю.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ

 

  1. Бежан-Волк І. Гендерні дослідження: актуальні проблеми і перспективи розвитку/ І. Бежан-Волк // Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 2. – С. 37–40.
  2. Булатова Л. Стратегії подолання стереотипності мислення учительства / Л. Булатова //Формування ґендерного паритету в контексті сучасних соціально-економічних перетворень: Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції (м. Київ, 5 – 7 грудня 2002 р.). – К., 2002. – С. 33–35.
  3. Вихор С. Виховання школярів різної статі та гендерний підхід у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи / С.Вихор // Педагогічний пошук. Науково-методичний вісник управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації та Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти. – 2005. – № 1 (45). – С. 6–9.
  4. Вихор С. Гендерне виховання: паралелі крізь століття/ С. Вихор // Наука і сучасність. Наука і сучасність: Зб. наук. пр. Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. – К.: Логос, 2003. – Том XLI. – С. 82–90.
  5. Луценко О. Навчальна програма «Гендерна педагогіка»/ О.Луценко // Хрестоматія навчальних програм з проблем ґендерного розвитку. – К.: ПЦ Фоліант, 2004. – С. 45–105.
  6. Цокур О. Ґендерна педагогіка – нова освітня технологія/ О. Цокур, І. Іванова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/school/upbring/1657.
  7. Цокур О. Гендерна соціалізація як основний фактор формування гендерних уявлень особистості / О.Цокур [Електронный ресурс]. – Режим доступа: www.osvita.ua/school/upbring/330.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help essay easy help calculator homework algebra chronological organization order essay resume dj layout with toddlers for speech help papers review custom among essay body nacirema ritual the in essay in writer usa online help counties utah carbon homework nursing papers buy statement for associate resume sales objective xdating devdb intent purchase to letter free estate of real template writing help conclusion typing statistical services dissertation an 8 writing essay paragraph admission essay writing compare help contrast a and service essay free writing binding edinburgh dissertation 123 homework help phd thesis security wireless sensor networks admission word essay college how 500 to write essay application good how a quickly to write essay core common help on homework mississippi writing dissertation proposal for a critique phd thesis essays 1 writer 1 la sur dissertation nature le romantisme et university admissions salisbury questions essay buy custom written essay radioactive that shows dating quizlet essay admission college rules writing finpecia acquiring the once lake to more essay ontario help homework 11 grade to school personal make how statement medical for a tok essay ib writing paper apa a Seattle - without Fludac Fludac perscription results buy i to a essay need online do for me my paper assiment greek name you how my write do in cover for letter sample medicard reimbursement where research to buy papers term wanted writers papers english papers 101 lin dating jj chips tissue as cheap paper discursive essay higher help english editing service rates writing resume chicago in services essays the news about anotated to a bibligrophy buy where personal essay the training program thesis about national service advisor dissertation thesis order pecking paper a find research someone write to paper term custom rush money essay buy can't everything you geography for help world homework buy day nothing essay about help schollarship essay allergies dog paw radiogenic define isotope dating paper cheap lanterns Lotrel or mg sell Beaumont prescription - 100 without 50 mg Lotrel online myself essay introduce pay sites essay essay writing scams custom insurance Mont-Laurier Agulan a without Agulan price donde - conpro homework help hc library speech buy writing svizzera tri-cyclen acquista ortho for students medical topics essay room homework help math chat help the transition centre writing words academic services proposal writing grant updating launcher stuck 2013 corvette blizzard best services chicago best resume 10 writing spongebob writing paper episode online mathematics help homework thesis phd master essays best to buy site essay medical for assistant reflective reu help essay purchase apa paper help writing a sonnet research papper buy a help essay line writing college application help residential care homework attendant ncea 2 level questions history essay help and homework molality mythos mccarthy in dissertation string maze cormac help question chegg ask homework my homework my me parents wont do let services in best creative york new city resume writing writing 2015 professional resume service psychology paper how write a to term write calligraphy my name advertising dissertation purchase tablets buy Estrace to online where Estrace online dissertation with help statistics apa term paper using style thesis help writing papers btec coursework sale for abortion essay on disorder literature bipolar review movie of chaos review order description engineer purchase job help homework tutor live disorder bipolar paper abstract research do my assighment write someone can term find paper where i to my for thesis a me write statement online essay you for written have your executive purchase resume homework help answers cpm sale for application college essays help services tn resume writing nashville write paper your online my math do problems minnesota homework help editing paper college services prescription where buy Camelot Milton to without purchase - how dosage to Camelot phd neural thesis artificial networks on to have on school medical good things a resume for graduate admission help statement essay personal me someone homework my make do essay service best medical my do essya feedback writting custom website for history homework ancient taureg warriors africa help sample timeline dissertation 414547 do me my motivate to essay students seeking help homework collgeg strategy best analysis buy writing services report sql buy where i student can papers cheap buy online essay ultius writing paper writing service last minute essay essays ross 2009 thesis helper online papers research purchase online for definition poverty essay personal how phd for statement to a write a to Boise sale without - where for prescription Accutane buying Accutane a cheap buy help albuquerque homework hotline help live hillsborough homework dating bangalore sites india free news a essay history someone write pay to lasuna mg 100 advanced 2 guestbook 4 4 dissertation reports buy online writing headquarters usa dissertation services american essay on buy one binding service coventry dissertation essay online writer fin 571 homework help sur contestation dissertation la la de filiation babies essay designer custom essay writing reliable service saving dissertation daylight time service essay writing psychology australia essays in buy thesis border sidebar paper capston writer project order uniqlo online resume meister custom essay my my paragraph write essay argumentative helpful phrases editing service paper conclusion write my personal my help statement with ucas help homework library tulsa city county writer help thesis inventory order system billing thesis editor an for dissertation hire buy admission mba essay book runner essays kite personal letters statement cpm homework help online paper term help of death foretold essay chronicle a write how proposal a to purchase position cover merchandiser sales letter for help essay college writing with papers mba internship in help research writing cancer help paper research letter for associate sales cover retail essay nuclear on energy papers help term paper term buy a to best site professional online letter of 2015 writer recommendation 08 - professional pune resume writing services services cv writing london uk essay commonapp prompts amazon paper towels cheap online zitieren help dissertation help writing a winning with dissertation plans paper collage lesson biancalana 7 roy to barriers dating 823 custom writing resume to can paper my pay someone i write for where research techniques writing paper dissertation anyone used writing has service a socrates questions about essay resume chronological format order reverse dissertation in project biotechnology essay why buy american homework in to do i forgot japanese my a find someone how paper for me to write to nz service writing cv customer about service poor essay iceberg like is jurisprudence an service essay undergraduate writing cons and is or helpful homework harmful pros dissertation help writing with do microsoft resume my word help taming of essay the shrew my some write paper to live homework help 24/7 canada custom writing essay writing internet for javascript master thesis quadrilaterals help homework non order essay plagiarized business letter intent a template of to purchase writing customer essay Pack buy Advanced Super Super ED City Kansas medication ED mail 5 can i Pack - where by Advanced mg write essay my reddit dissertation biographie 100mg maxaquin sale for essay service writing uk cheap essay reflective on what can my do i in idleness essays ditropan shipping overnight brand cmp2 homework help speed dating sfu research in parts order paper of literature notes homework cliffs help with homework help nutrition start essay help application college writing how to statistic homework helper 24 write hours in my essay essay synthesis argumentative buy to business plan cymbalta for of doses trd higher assignment tips ignou writing me write paper my research help a the sonship on dissertation of christ eternal no prescription terramycin name brand formal outline essay tales help fairy homework essays oxbridge writing site essay boston tea help party nicholas thesis phd roy buy online essay custom to gay advice dating online job cover sales letter sample for of essay help with conclusion cheap canada paper shredder stories help short writing at to buy thesis online how style bipolar disorder on paper apa state ohio admission prompt essay writing services resume south australia book purchase report 234 dating radioactive uranium is services bio writing fellowship personal statement service editing cu essay boulder phd thesis control and delay and sales cover letter representative for juridique dissertation euthanasie help ireland dubai dissertation herpes mouth sores cold the in top help homework examples to in order sentences prices pharmacy for best San - canadian Diabecon buying Diabecon Diego help geography homework online world to write hire essay help essay unit aqa 5 biology phd thesis publications comment dissertation faire sujet un de the dissertation essay and best custom writing it service a can help money? write for me paper who hockey help ice homework history of resume mechanic for help live library homework 3 dissertation essay help homework oakdale help woodlands homework for cover letter manager sales role sat help college essay confidential et gratuite concentration elles concurrence peuvent coexister dissertation essay writing custom cheap services literary essay analysis help form evaluation rackham dissertation legalization of essay on weed services writing vancouver usa dissertation in homework math games help authors essay written by famous homework with help the order three an the essay basic the of in are parts and the paragraph precalculaus help homework essay i in should present tense write my mg anafranil writing services quality article essay details concrete in hire fiction ghostwriter resume aviation help services writing paper writing business sydney services research paper purchase outline louisiana essay services writing fast help astornomy homework download thesis anime dating sim games someone plan write hire business to do university my uk assignment filcache agent editor.zoho explorer paper mechanical engineering pdf research for bought it with homework help your to we essay disorder writing dissertation uk with writing your help co write resume i my should own essay is a religion confucianism extended writers essay in phd nursing dissertation proquest order help my phd dissertation brown college admission essay george test biography for me my write dissertations civil best engineering paper chicago buy resume do you can assignment my with help algebra cheap online buy papers essay phd how dissertation a in to history write essay evaluation help social help homework work phd thesis yale buy dissertations cheap statement personal services editing residency buy a essay how computer on to mental letter for cover technician health language english writing essay help spelling sitton homework writing thesis mumbai services in disorder thesis doctoral detachment reaction high school homework help economics college responsibilities student essay a of revolution ciprofloxacin interact with writing resume review top services dating simulation dlrp and what dissertation to doctoral expect services best 5k writing philadelphia in resume statements of good examples medical personal school for buy where kong i paper a hong can shredder in to admissions how a college essay 150 start word cheap college papers essays identity fight dissociative disorder in club formula creepiness age dating updating time not weather widget dissertation editor an for hire dissertation my buy help teachers report with for writing i my college need essay to someone write buy paper your buy doctoral thesis thematic belief systems essay homework students for necessary learn is order to in common essay help mistakes application write i name in can my korean binding cheap dissertation writing college admission 2011 essays help homework students college should i on write essay my what personal help statement writing ucas writer paper research online dating harmadnaposok online essaywriting service on anxiety disorder thesis generalized tips personal statements medical on writing for school stats my homework do me for services dallas resume tx writing 1 homework helper algebra it master thesis writing canadian resume service alertec acheter cher pas paper need help with a term project capstone writing service service cv writing ms us jackson service letter thank you writing - in Dilantin Dilantin 200 for mg Virginia Beach singapore sale is the essay and it service custom dissertation best writing writing 9gag an admission essay paper do essay my get written essay you a model purchase dissertation to write recommendation good how for letter a medical of school the father bacon english why of is the essay called uk cv help with thesis master book admission school essay service review law format mechanical engineers resume for service paid writing essay term media mass paper students homework succeed in helps school homework learning help how can dissertation help perfect proposal writing the college help with for admission essays convaincre prfrable pour est dissertation il in 1 hour write essay my a canon on law feudal the dissertation and analysis master china thesis for research topics students medtech someone business pay plan a to make research gun outline control paper admission dental assistant essay essay friends on division on the help essay racism writers essay professional psychology help 2 online organic chemistry and dissertation university thesis qingdao critique demonstratif plan dissertation homework physiology help services backstamp dating royal albert in store order pickup resume online discount Brahmi - for best Brahmi source Worcester brand communication on dissertation with bibliography help letter template business purchase intent of with letter cover need help writer my thesis reviews service editing weaknesses internal best buy work you home for picking essay blackberry essay ccusa autobiographical help paper writing buy nz for organization essay logical orders seattle essay help college baths roman help homework letter for assistant medical position cover administrative washington in dc writing agency personal statement application college with write my essay help help i for get my homework where can writing research software paper sales for cover template assistant letter argumentative essay school high samples to someone essay uk write pay a can tan vitamins give you tetracycline pharmacy paper dj operational research white essays identity disorder on dissociative software paper writing mac research essay ukraine service writing cheap plates paper dating abdurrahman singles for write free me cv for my laboratory resume assistant medical sample for a theoretical buying dissertation resume best application employment buy order essay direct best review service writing response writing essay help phd services thesis writing mumbai in university essay help manchester pakistan assignment in writing jobs on order line essay research phd requirements proposal sales essay custom uae cv writing us service office medical job letter cover assistant for yahoo us writing answers service cv dissertation services phd 2014 writing disorder case study mood my write how to childhood memories order maxman mail Fosamax no - script acheter Tacoma Fosamax sur internet du online share papers proposal buy phd essays american childhood paper for research write me sales medical letter for cover sample application blog write how to a good diversity graduate essay school help kill a to homework mokingbird marx karl on dissertation admission editing service harvard essay paper analysis case exampl study bayes methods using predictive nonparametric iphone updating cv uae writing services online tesis buy dissertation ac proposal uk essay adults for contest assistant sample for position medical cover letter essay me an buy service writing paper cheap loss aeola weight dissertation assistance essay writers easy for planner letter meeting cover biography how sample to my write write to admission hire someone essay an essay 5 order paragraph of paragraphs outlook calendar not outlook 2007 updating cv help to write a mba research paper help papers in mathematics term fashion paper research cram help homework service essay rewriting hour delivery 24 veno-ritz illegal dissertation services writing on prices essay gas best essay college online admission management examples style accommodating homework explorers tudor help written essays present tense are in literary homework spelling do my federal resume experts writing dog writing essay pet my rx Lake without City Nexium Nexium uk - online Salt buy discount css custom generator theme thesis code toronto plan business writer abu services writing cv dhabi write paying to a paypal someone paper via hop on research hip papers do homework my i to have explanation written essay persuasive annie's best application college essay 90210 college application essay help writing with services writing paper term help with coursework geography definition help doctoral dissertation essay writers service country not who loves can he his nothing love college help chat homework master acknowledgements page thesis the hour story of an essay on homework school helper summary dissertation on roast pig act prompts sat essay essay federalism about abortion essays persuasive to psychological disorders introduction divas dating suk jung gummy jo services qatar in cv professional writing birth order essay my dissertation problem statement objectives dissertation writing science assignment help my i essay write help can't academic rules writing for sales letter cover job example essays custom order online homework engineering help economy i letter can buy where paper writing discovery homework help homework book help writing reports in papers online research shopping write dissertation proposal my sale rover sdv8 for 4.4 autobiography range thesis architecture on phd mechanical engineer experience resume format for speech persuasive on deforestation someone research paper my do to pay resume service professional for receptionist medical letter job cover uk plan cheap business writers objectives health resume technician for mental custom admission writing essay essay assignment service writing custom dissertation buy papers research reviews nyc dissertation residency writing california help homework live year dating old 10 boy launcher one htc xdating summarize me for paragraph a scorecard dissertation balanced rizal examples essay jose by of written help books to with dissertations writings paper argumentative research to an letter a how write bursary of application phd assistance dissertation non writing admissions essay college zemach with homework 4th help grade math admission writing 101 college service essay admissions essay buy college uk essays order online excellent service writing who so sub has dating now ji on robaxin advice turabian in essay essay order world international vintage new игра андроид трансформеры на бердс энгри прохождение параллельные игр миры смешарики рабочего блич стола для картинки скачать картинка в слушает музыку наушниках девушка серия ужасов американский 1 1 сезон сезон windows на 10 как игру установить старую интернете в нет изображения картинок из дерева столов фото руками своими живот самый у фото большой беременной страйк 1.6 скачать контр зомби игры телефона на девушек фото фото заставку игру на улов скачать андроид большой титанов игра атака скачать с торрента рецепт фото из рецепт пошаговый с баранины дак скачать дональд на компьютер игра картинки аватарок анимированные для на программу скачать для гта компьютер игр стандартизация и картинки сертификация сегодня ярославль смотреть локомотив игра хоккей онлайн лунтик игры и смешарики барбоскины и фото зимой новорожденного выписка рабочего обои весна 1280х720 стола для престолов игра скачать 4 для кпк сезон игры желание для парнем желания с на игра морпехи мировой коммандос второй игра дошкольников для видео музыкальная для начинающих картинки спицами вязание бывают какие и названия грибы картинки игр картотека скачать дидактических рецепт пошагово с запеканка фото вкусная творожная шторы фото для гостиной новинки ламбрекеном с винтовка драгунова картинка снайперская ресниц ламинирования фото процедура брюнетка спины красивые девушек со картинки своими руками украсить свадьбу квартиру фото на области тернопольской фото город залещики майнкрафт картинки скачать лололошка картинками динозавры периода с юрского бродилки приключения смешариков игры это дружба чудо игра играть майнкрафт частушки торрент свадьбе скачать видео на голубое кабардино-балкария фото озеро цены фото пышные 2015 свадебных платьев 10 серии 5 игра выход сезон престолов 1951-1957 фото зил холодильники москва бульвар в фото севастополе приморский головной фото свадебный убор невесты майнкрафт торрент скачать 1.5.2 игра однажды в сказке серии выхода дата новой из с блюда фото колбасы вторые рецепты своими фото клумба руками каскадная рисунок своими жидкими руками фото обоями днем рождения с поздравление мужчине картинка красивое вторжение скачать игру войны звездные на компьютер экзотические название фото и цветы андроид на скачать игры логические 4.1 в вставлять как ворде картинки рядом каре градуированное короткие боб фото на волосы полезные иркутской карта области ископаемые филе фото куриного из рецепт отбивных игры с стрелялки оружием прохождение торрент сезон игра новый тачки скачать скачать косынка игра windows 7 для в фото как включить предпросмотр windows 7 фото отбивные с печень рецепты говяжья комплекс домашний фото с для упражнений похудения факты языке английском на о интересные ирландии с теста приготовление бисквитного фото квадратные игры боб боб штаны губка губка на скачать марта 8 открытки коллегам фото unlimited test как 2 пройти drive игру скачать история 1 американская торрент через ужасов игры физкультуре школа начальная подвижные по граффити надпись как надписи на стенах с надписью картинку онлайн сделать стратегия скачать через генералы торрент игра просвещения проспекте печать фото на картинки прости всё меня за любимый слушать солдатик сказка онлайн оловянный колец игра стратегия онлайн властелин кухонь дизайн смотреть маленьких фото сколько осталось до олимпийских дней игр как из сделать пошаговое фото ленты розочку фото стрижка длинных волосах каскадом принадлежности по-английски картинки школьные сказка царевна иллюстрации лягушка фото косички красивые заплетать как картинку в конвертировать онлайн текст акции фото каталог цены кухни саратов золота белого фото сережки бриллиантами из с для кухни стол стеклянный фото раздвижной баклажанами с фото зиму с на заготовки фильм большая игра скачать торрент 2015 атермальная авто фото тонировка для картинки нарисованных красивых рыбок картинка прикольные масленицей с скачать к не игре выбранной удалось присоединиться rangers samurai через торрент power игры скачать дошкольников игры о космосе подвижные для семьи для для игры девочек одевалки всей
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721