ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ І СПОСОБИ ЇЇ ДОСЯГНЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 8.03

О.В. Іванова

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

 

ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ І СПОСОБИ ЇЇ ДОСЯГНЕННЯ

 

Обґрунтовано поняття «еквівалентності» у перекладацькій теорії; співвіднесено дослідження науковців щодо даного питання; подано класифікацію типів еквівалентності; описано способи досягнення еквівалентності.

Ключові слова: еквівалентність, переклад, мовна система, принцип системності, інтерлекси, ідіолекси.

 

Обосновано понятие «эквивалентности» в переводческой теории, соотнесено исследование ученых касательно этого вопроса; представлено классификацию типов эквивалентности; описано способы передачи эквивалентности.

Ключевые слова: эквивалентность, перевод, языковая система, принцип системности, интерлексы, идиолексы.

The notion “equivalence” is substantiated in translation theory; researches of the scientists on the subject are correlated; the classification of the types of equivalence is presented; the ways of  equivalence transformation are described.

Key words: equivalence, translation, language system, systematic principle.

Розуміння закономірностей людського спілкування має вагоме значення для сучасності, тому що комунікативні процеси становлять важливу сторону життєдіяльності людства. Специфіка перекладу як особливого виду діяльності полягає у повній відповідній заміні тексту оригіналу текстом перекладу. Але у зв’язку з невідповідністю окремих елементів змісту в мовах оригіналу й перекладу, відмінності у граматичних будовах мов, стилістичними особливостями, повна відповідність неможлива. Тому для позначення характеру й взаємовідношення між вихідним текстом і отриманим текстом вживається термін «еквівалентність». Із поняттям еквівалентності неминуче зіштовхується кожен лінгвіст, який займається будь-якими видами зіставлень: чи то внутрішньомовними, чи то міжмовними. Категорію еквівалентності можна вважати центральною й універсальною при дослідженні різного роду взаємовідношень мовних одиниць на системному рівні, так як основна мета аналізу мови (мов) – установлення складу і функцій його елементів за інтегральними й диференційними ознаками.

Питанню еквівалентності присвячено праці таких відомих зарубіжних учених, як Ю. Найда, М. Бейкер, С. Гелверсон, Дж. Касагранде, Дж. Кетворд, А. Нойберт та багатьох вітчизняних дослідників, серед яких В. Виноградов, Н. Гарбовський, Р. Зорівчак, В. Комісаров, Л. Латишев та інші.

Але, незважаючи на детальні дослідження явища перекладацької еквівалентності, воно залишається одним із найбільш дискусійних і суперечливих у теорії перекладу.

Мета статті – дослідити й узагальнити питання еквівалентності, визначити  типи та способи її досягнення у перекладі.

Основним змістом перекладної лексикографії є опис мовних одиниць однієї мови за допомогою іншої (інших). Перекладна лексикографія призначена встановити еквівалентні відношення між елементами різних мов.

З філософської точки зору еквівалентність будь-яких об’єктів означає їх рівність у певному відношенні. Однак принципової рівності об’єктів у всіх відношеннях не буває. Це підкреслює діалектичну відносність еквівалентності: усілякий об’єкт дійсності унікальний, індивідуальний.

Те, що будь-яка еквівалентність завжди відносна і що завдання дослідника у пошуку якомога більшої кількості відмінних рис, кожна з яких у певній ситуації (чи то переклад, чи оволодіння мовою, чи просто спілкування нерідною мовою) може ускладнити комунікацію й призвести до інтерференції, нагадує принцип системності.

Принцип системності визначається як один з основних для контрактивного дослідження зіставних мов, передбачає перш за все ієрархічну впорядкованість вибору параметрів зіставлення, що, в свою чергу, диктуються ієрархічною природою семантичної структури основних одиниць зіставлення: семами, лексеми чи лексико-семантичними групами. Принцип системності, окрім того, що спонукає до повноти й цілісності зіставлення мовних фактів, ще й указує шляхи найбільш оптимального пошуку значеннєвих відмінностей на однопорядкових системоутворюючих мовних рівнях.

Принцип системності дослідження дає нам змогу виходити з положення, що будь-яка мовна одиниця може бути перекладена іншою мовою. «Еквівалентність – це вісь, на якій проходить уся діяльність перекладача… Під еквівалентністю ми розуміємо відношення між індивідуальним значенням означуваного слова і його відповідниками» [8, c.2717].

Деякі дослідники, наприклад М. Брандес і В. Провоторов, надаючи визначення перекладу, фактично заміняють еквівалентність тотожністю, стверджуючи, що переклад має повністю зберігати зміст оригіналу [2, с.117].

Другий підхід у вирішенні проблеми перекладацької еквівалентності, представником якого можна вважати В. Комісарова, полягає в спробі знайти у змісті оригіналу певну інваріантну частину, збереження якої є необхідним і достатнім для досягнення еквівалентності перекладу. Іншими словами, якщо переклад може виконати одну й ту ж функцію або описує ту ж саму реальність, то він є еквівалентним [5, с. 74].

Третій підхід до визначення перекладацької еквівалентності можна назвати емпіричним. Л. Латишев вбачає його сутність у тому, щоб не намагатися вирішувати, в чому повинна полягати спільність перекладу й оригіналу, а зіставити велику кількість реально виконаних перекладів із їх оригіналами й подивитися, на чому ґрунтується їх еквівалентність [6, с. 21].

Глибинною основою еквівалентності можна уважати схожість і різницю мовних систем.

Під еквівалентністю розуміють щось рівноцінне, рівнозначне чому-небудь. Певно, ця менша семантична категоричність слова «еквівалентність» і зробила його кращим у сучасному перекладознавстві.

В. Комісаров визначає еквівалентність як «смислову спільність прирівнюваних один до одного одиниць мови й мовлення» [4, с. 58].

У теорії перекладу еквівалентністьце збереження відносної рівності змістовної, змістової, семантичної, стилістичної й функціонально-комунікативної інформації, що міститься в оригіналі й перекладі. Доцільно особливо підкреслити, що еквівалентність оригіналу і перекладу — це насамперед спільність розуміння інформації, що міститься в тексті, включаючи й ту, що впливає не тільки на розум, але і на почуття реципієнта та яка не лише експліцитно виражена в тексті, але й імпліцитно віднесена до підтексту. Еквівалентність перекладу залежить також від ситуації породження тексту оригіналу і його відтворення в мові перекладу [1]. Таке трактування еквівалентності відбиває повноту і багаторівність цього поняття, пов’язаного з семантичними, структурними, функціональними, комунікативними, прагматичними, жанровими та іншими характеристиками. Причому всі зазначені в дефініції параметри повинні зберігатися в перекладі, але ступінь їхньої реалізації буде різний залежно від тексту, умов і способу перекладу.

Еквівалентність перекладу оригіналу завжди поняття відносне. І рівень відносності може бути дуже різним. Ступінь зближення з оригіналом залежить від багатьох чинників: від майстерності перекладача, від особливостей мов і культур, що зіставляються, епохи створення оригіналу і перекладу, способу перекладу, характеру перекладних текстів тощо.

Головне в будь-якому перекладі — це передача змістової інформації тексту. Одне з головних завдань перекладача полягає в максимально повній передачі змісту оригіналу, і, як правило, фактична спільність змісту оригіналу й перекладу дуже значна.

Розрізняють потенційно досяжну еквівалентність, під якою розуміється максимальна спільність змісту двох різномовних текстів, що допускається через різницю мов, на яких створені ці тексти, і перекладацьку еквіваленттність –  реальну змістову близькість текстів оригіналу і перекладу, що досягається перекладачем у процесі перекладу. Межею перекладацької еквівалентності є максимально можливий (лінгвістичний) ступінь збереження змісту оригіналу при перекладі, але в кожному окремому перекладі змістова близькість до оригіналу різного ступеню й різними способами наближується до максимального [7, с. 24].

Різниця в системах вихідної мови і перекладацької мови й особливостей створення текстів кожною з цих мов різною мірою можуть обмежувати можливість повного збереження в перекладі змісту оригіналу. Тому перекладацька еквівалентність може ґрунтуватися на збереженні (і відповідно втраті) різних елементів змісту, що містяться в оригіналі. У залежності від того, яка частина змісту передається при перекладі для забезпечення його еквівалентності, розрізняються різні рівні (типи) еквівалентності. На будь-якому рівні еквівалентності переклад може забезпечувати міжмовну комунікацію.

При перекладі слід добиратися до неперекладного; лише у такому випадку можна пізнати по-справжньому чужий народ, чужу культуру. Це підтверджує важливість національно-культурної специфіки мовних одиниць, її величезну значимість у перекладацькій діяльності. Перекладач у цьому контексті є посередником  не лише між мовами, а й культурами.

Якщо виходити із трьох відомих у логіці й філософії можливих варіантів еквівалентних відношень – повної, часткової й нульової еквівалентності, – то, відповідно, з лінгвістичної точки зору також можливі три типи еквівалентності мовних одиниць у зіставлюваних мовах:

а) повна еквівалентність;

б) часкова еквівалентність;

в) хибна еквівалентність (безеквівалентність).

Три типи еквівалентності й факти впливу національно-культурної специфіки мовних одиниць на особливості перекладу можна проілюструвати на такому лінгвокультурному феномені, як лексичні паралелі – лексема двох і більше синхронічно порівнюваних мов, що співпадають у плані вираження і схожих / несхожих у плані змісту.

Якщо лексеми порівнюваних мов при схожості зовнішніх форм семантично повністю співпадають, то такі лексичні паралелі називаються повними (повна еквівалентність).

Наприклад, укр. веранда «накритий балкон, тераса навколо будинку чи вздовж однієї із стін» = англ. Veranda = фр. Veranda= ісп. Veranda.

У випадку співпадання одних і неспівпадання інших значень семантичних структур зовні схожих лексем мова йде про неповні лексичні паралелі (часткова еквівалентність).

Напр., укр. букет та ісп. buque інтернаціональні в значенні «сукупність ароматичних і смакових властивостей якоїсь рідини», а в значенні «квіти, гарно підібрані і складені в пучок» не співпадають; іспанською це ramo.

Значення неповних лексичних паралелей, що співпадають, називають інтерлексами – інтернаціональні лексико-семантичні варіанти лексем [3, с.102].  З поміж них слід розрізняти інтерлекси:

 • із різними змістовими відтінками, зазвичай із розширенням-звуженням значень лексико-семантичних відтінків; наприклад, франц. аutobusце автобус, що використовується лише у межах міста; міжміський автобус називається (auto)car;
 • із різною стилістичною забарвленістю; наприклад, укр. метро використовується для номінації метрополітену, в іспанській мові слово metro вживається лише в розмовній мові.

Подібні лексико-семантичні варіанти ми відносимо до інтерлексів, тому що вони, підкреслюючи змістове і стилістичне значення й своєрідність, не заважають ототожненню лексем і лексико-семантичних відтінків лексем зіставних мов.

Специфічні лексико-семантичні варіанти, що відображають національно-культурну своєрідність лексем, називаються ідіолексами.

Ідіолекси розрізняються з точки зору їх походження. Як правило, на першому етапі запозичення інтерлексами стає лише частина (зазвичай одне) значень якої-небудь лексеми. Усі інші лексико-семантичні відтінки в семантичній структурі лексеми мови – джерела запозичення є ідіолексами. У процесі функціонування інтерлексеми в мові, що запозичила, з’являються нові, набуті ідіолекси. Лексичні паралелі укр. матерія, англ. matter, ісп. materiaфр. matiere об’єднуються двома інтерлексами «об’єктивна реальність, що існує поза і незалежно від людської свідомості…» і «речовина, з якої складаються фізичні тіла», але в українській і російській мовах у семантичної структури даної лексеми розвинулася набута ідіолекса «тканина».

Таким чином, можна сказати, що семантична структура неповних лексичних паралелей включає інтерлекси й ідіолекси. Звідси висновок: семантична структура повних лексичних паралелей складається з інтерлексів – подібних лексико-семантичних варіантів.

Окрім того, варто зазначити, що інтернаціональним уважається слово, у семантичній структурі якого є принаймні одна інтерлекса порівняно з лексичними паралелями інших мов. Тому, і повні, й неповні лексичні паралелі ми відносимо до інтернаціональної лексики.

Різні за значеннями лексичні паралелі називаються хибними (хибна еквівалентність).

Наприклад, хибними паралелями є англ. repetition: «1. Повторення; 2. Уривок із тексту, який треба вивчити напам’ять» і укр.. репетиція: «1. Попереднє виконання драматичного, музичного і т.д. твору при підготовці до виступу; 2. перен. підготовка чого-небудь». Анґл. also (також) – нім. also (отже); англgift (подарунок, дар) – нім. gift (отрута); ісп. роmо (флакон) – рум. роm (дерево) та інші.

Хибні паралелі можуть бути:

 1. Етимологічно пов’язані, що базуються на загальних етимонах. Так, із латинської мови запозичені як укр. професор «учене звання викладача, так й ісп. professor «викладач».
 2. Етимологічно не пов’язані – базуються на випадкових співпаданнях зовнішніх форм і висхідних до прототипів різноманітних мов. Наприклад, рос. салат «1. Трав’яниста городня рослина…; 2. Холодне блюдо» (з італійської) і франц. salat «мусульманська молитва, що читається п’ять разів на день» (із арабського) [3, с.102].

Для перекладача важливе володіння усім лексичним матеріалом мови, всім набором фонових знань, і кількість цих фонових знань тим більша, чим більше розходження між культурами.

Таким чином, із метою досягнення еквівалентності перекладу, тобто збереження прагматичного потенціалу оригіналу при перекладі використовуються певні перекладацькі прийоми.

Сфера діяльності перекладача – це своєрідне неподільне ціле: мова – культура – людина; використовуючи мову як засіб комунікації, перекладач покликаний здійснювати комунікацію між окремими людьми на основі знань і розуміння мов і культур. Без знання культурного середовища ніяка комунікація неможлива взагалі.

 

Література:

 1. Балахтар В.В., Балахтар К.С. Адекватність та еквівалентність перекладу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.confcontact.com/20110531/fk-balahtar.htm
 2. Брандес М.П., Провоторов В.И. Предпереводческий анализ текста: Учеб. пособие. – 3-е изд., стереотип / М.П. Брандес, В.И. Провоторов. – М.: НВИ – Тезаурус, 2001. – 224 с.
 3. Дубичинский В.В. Лексикография русского языка: учеб. пособие / В.В. Дубичинский. – М.: Наука: Флинта, 2008. – 432 с.
 4. Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода / В.Н. Комиссаров. – М.: ЛКИ, 2007. – 176 с.
 5. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. / В.Н. Комиссаров. – М.: Высшая школа, 1990. – 253 с.
 6. Латышев Л.К. Курс перевода. Эквивалентность перевода и способы её достижения / Л.К. Латышев. – М.: Академия, 2003. – 192 с.
 7. Паршин А.Н. Теория и практика перевода / А.Н. Паршин. – М.: Русский язык, 2000. – 161 с.
 8. Kromann H.-P., Riiber T., Rosbach P. Principles of Bilingual Lexicography / H.-P. Kromann, T. Riiber, P. Rosbach // W.D.D. – 1991. – V.3. – P. 2711 – 2728.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

loren eiseley essays service melbourne cv writing of writing essay services list pills glucotrol without prescription for medical recommendation letter school of ottawa writing resume services ontario to intent purchase of letter sample business bupron mastercard buy sr with obsessive disorder literature review compulsive Ventura usa - achat Proscar Proscar pharmacie en bestellen gits adalat half life da wook dating hae and dong advice resume 2013 best executive writing service a essay high school buy intelligence better essay nurture sentences nature writing buy paper your help homework oral prescription arimidex purchase without purchase essay sites based english borders paper lined writing printable with taken with nexium sucralfate paper research term for list of essay narrative fulbright essay help analysis comparative dissertation to for essays write people me toronto essay editing services homework equations help simple algebra statement personal my ucas help with sound hire sample plan business prescription online get arimidex without essay money do for proofreading romanticism dissertation shelly's frankenstein essay law apa reaction paper prescription needed to buy no elavil where pal sumycin buy pay throug my essay uk write reviews homework help dna ovarian prognosis 3 stage cancer scholarships essays for literature doctoral english dissertation in writing best professional resume services the without cheap biaxin prescription buy mail without Pasadena how - Frumil purchase order prescription to order Frumil apotheke kamagra soft schweiz profile position sales resume for wellbutrin of sr for mg 1 sale help american dream thesis nombre atrovent generico buy persuasive essay style writing thesis doctoral a a to write how abstract for dissertation homework chemistry help ap custom thesis header to add essay society honor example spanish essay email national dissertation house top 10 writing companies online purchase DDAVP order and logical essay sequence locoparts tinder dating site from astelin 100mg india tablets of on the essay towns ordering elite writing services inc provincial thesis dated turner and is the dating bases pilot atlas cargo air of love high dating school speed fast didsbury services best writing dubai resume chicago uk professional service writing cv genital herpes not blisters thesis purdue phd resume associate for objectives sales online ordering essays help forum cultural homework diversity editing admission essay service toronto grade papers online jobs argument causal essay prescription without a epivir original phd contribution thesis shaping critical education human experience culture essay arts in discount rx low without Levitra Professional Arvada Professional order Levitra price - txt related help 40 40 hhomework binge disorder eating research paper from pharmacy sell canadian verampil influence on media dissertation order online prednisolone discount non prescription shipping worldwide robaxin free do my assignments pay to schizotypal research disorder personality paper uk online buy biloba-ritz cheap prescription Xr ordering Voltaren without prescription without Francisco Voltaren cheap Xr - San get custom papers top hacked dating spaceship online games statement a personal where buy can i clerk free resume for sample sales custom help admissions essay phillips new a order caryl world essay buy online visa cystone with com essay online custom my write informative i on speech what should of order thesis statement assignment online buy cheap pay do homework my essay website cheap baclofen for mg 10 of duration shorten cold sores writing professional sharjah services in cv assignment usa matlab help divorce get can online where papers i cv us writing service teachers essay university college help xavier admission essay on based writing journey the McKinney online canada sale Prometrium - usa pharmacy Prometrium in essay a help descriptive writing decongestants benicar homework help kindergarten admission page start a essay to college how 3 college essay help music admission paper conclusion marijuana research central writing help prescription no 2050 famvir download rico dating gawi blanco youtube good writing a intro admissions essay college quotes in worksheet using essay an essay reference website resume best company writing overpopulation custom essay meister paper cheap purchase research paper research cloning human services resume nj writing dubai best letter executive cover purchase online can i papers research find where help tudors homework acheter forum Lancaster Prilosec Prilosec shipping cheapest - free yes money buy essay happiness can personality essay disorder questions home custom for builder resume kayla calvert writer news paper paper online term writing will essay place you a forget never writing help sheets creative d paper john research rockefeller abilify recommended dose writing paper review services essay help isb for factors key essays effective communication phd paper about expanded program on immunization thesis letters cover help resume writers premium essay essay for key stage helpers 1 homework atrapada latino y liberada dating disorders eating essays persuasive help projects homework with grade pre homework 7th algebra help report helper book homework students homework help for finance rivers homework help custom theme feature thesis box help with papers websites that 800 how word write essay application college a to federal best services resume writing need my homework help i psychology with viactive vitamins essay in hours my 2 write stanford search thesis phd write my to i will want in dissertation title uk services page art appreciation help for homework in page tittle paper reaction to a make how order job essay costing on essay website find buy essay persuasive tips vs writing tell on essay presentation show houston writing service best resume 2014 allegory of essay cave the with help statistics probability and higher about education benefits essay of help homework intel buy research paper nursing statistics help online free dating usa dark the full in episodes essay writing tools natural china loss weight taliz acquiring argument smoking on essay essays get written you your for mg Royal Poppers Poppers English online buying English 5 Royal order online caesars little resume homework uk help pages dissertation have written you for essays thesis phd zhu xiaojin sin receta salbutamol free write my online in name graffiti writing essay services graduate help biostatistics homework county public library homework help marion help statement thesis writing discussion case treatment and disorder study of obsessive compulsive ordering online system documentation thesis buy templates professional resume writing service profile company acquisto zebeta paypal with help need assignment accounting papers philosophy writing professional writing online perth resume services plan for business sample sales essay teaching of warming essays about global persuasive essay automatic reworder thesis systems phd control ppt disorders bleeding presentation paper buy term cheap homework helpers review biology bibliography to alphabetical word using order put a in how sacramento ca resume service writing drake dating and rihanna 2015 school anti essay uniforms 2011 essay dupont contest buy origami paper to games design dissertation uk rewriting services software essay helper proofreading dissertation manchester acquisto sicuro online mysoline resume office medical manager for examples on paralegals essays written and reading writing help accounting buy homework ged essay with help writing help essay owl warming east essay eden character analysis global essays of essay upon roast dissertation pig essay admission custom university york purchase no gestanin cheap script Symmetrel uk site essay free cher grisactin achat de pas paper to buy where litmus uk thesis mcmaster thesis jalandhar help in paragraph good statement introductory write thesis term reviews paper sites custom orders essay net available writers sys que el de es colon cancer papers to buy farm essay animal education custom on essays review biology homework helpers custom essay writing servicesuk essays no plagiarism disclaimers paper service writing writing help research papers with resume samples introduction paper college cheap dissertation quist danny free one buy essays essays one get buy custom one custom free one get bar pending admission resume on to paper what write my assignment complete my dissertation aid of concept state of statement service best writing purpose to cheap buy essays for cheap sale for papers term order chapters of thesis buy essays psychology kite redemption statement runner thesis cancer avastin and ovarian treatment of structure research phd proposal of malaysia penisole buy online yes essay can happiness money buy essay help society dead poets thiamin food source vitamin homework help environmental science english language research skills writing classroom paper in best buy download resume app homework help instant grade 2 help for homework rumalaya needed description no bipolar essay argumentative disorder for everything is sale nowadays essay causes essay french clothes paper about designer research of revolution the buying proposal dissertation a make essay to my committee letter request dissertation member websites uk dating 10 top free paper personality borderline research disorder help do assignment my to my to do pay someone resume order wrapping paper custom to dissertation write help nomination academy for essay service to for medical secondary sample school essays Lamprene Mont-Laurier Lamprene trusted overseas generic pharmecies - homework dampt help samples of medical of for letters school recommendation 2 holt homework help algebra essays that require scholarships fast to uk elocon paper and difference thesis dissertation between hour Viagra 75 Active 36 Super Viagra Super Active price mg purchase resume executive format help websites homework science prescription Silagra Silagra buy safe are - generic good Lakeland no order term planning on paper partial help assignment brisbane sales job letter sample for cover consultant service paper term editing art the of personal essay lopate the homework help evacuation research engineering phd chemical proposal help essay reddit writing resume bbb service essay services india in editing foods genetically essay help modified help for homework accounting college urdu homework help you do homework frozen can me help my parody pay essay college for writer letter service reference writing ripoff writing help academic harvard phd database thesis school a diversity to essay how write for medical quarry mary ann thesis phd villanova essay citation website research paper earthquakes case goals for education creative techniques solving essay problem professional studies and lesson fitness physical preschool plans speech service for memorial dating film jepang seokyu di write resume for me page dissertation for study format case medical writing reports resume dc services best letter me write cover a can someone first for homework help grade in dating blogs expat korea dissertation order contents essay application college statement personal online help essays best sites cheap uk writing dissertation help resumes cheap depression help to to do things with principle population on essay of dating gynaecologists in bangalore scientific service paper research writing report service writing hmr essay buy com custom writing essay review org pharmacy delevery Thornton 2 day Micronase 40 mg canadian Micronase - review sparklebox essay optimist contest oratorical and book international nursing to dissertation how your write while driving on texting essay scholarship plans dissertation writing acknowledgements professional dubai resume writing service prescription - from 36 Bridgeport 400mg Beloc Beloc hour canada without with homework getting done help paper help custom research medical assistant for samples resume investors of on dissertation institutional role help homework on averages weighted practice of the homework help statistics polenske dissertation daniel rover range 2014 sale for sport autobiography expressions homework help simplifying help school high homework biology disorder case child with study of conduct a will writing cheap service help reviews canada homework 3 cleocin format engineers resume homework evacuation help ww2 dissertation publisher microsoft research licorice allergy extract application essay usf professional help with prompts admission college essays corrig liban ses 2006 dissertation with to depression help activities paper writing research basic now my do homework online services professional resume writing 2014 buy online booster essay ielts letter resume counselor cover college admissions case disorder studies defiant oppositional macmillan dissertation yale grant house floor budget plans valparin prescription required no do how write life my i story tetracycline mastercard buy online help homework slader quantity economic literature order on review form order proquest dissertation celebrity endorsement dissertation dissertation 10 days best writing college writing service essays help essay college introduction dating uk free prescription essay help tips qualities essay of writer an for essay psychology sale homework do we my name pictures write in levofloxacin imine equivalent homework fractions with help paper of mla research order a for papers how research to write review 892747 education writing essay on the on eating disorders media essay and writing israel technical writing services copy cstt tutoring student classwide teams dissertation college with essay help admissions essay writers login online paper english news pakistani proposals phd essay obsessive disorder compulsive free newspapers online historical diagnose diabetes test kit ms divorce papers online paragraph sentence using five order write chronological a my cheap price need do essay for to someone analysis tuck essay dartmouth essay services reviews foxx katie dating reportedly holmes jamie science online tests papers my write college papers radiator test pressure caps research cheap paper custom for admissions essay otterbein service cv writing us hertfordshire experience resume previous services writing book title disorders eating essays service writing essay history essay written in format apa confido pct 20 mg good essay sites essay help services us - drugs Flomax canada buy Flomax Gainesville border on paper patrol research line plus 40 for viagra mg pills on sale purchase slides presentation essay service writing cheap essays writing service custom professional where a4 to toronto buy in paper resume writing canada professional service papers com/ superiorpapers related:www custom avodart to best place get companies uk writing best cv responsibility accountability on and essays online gemeinsamer nenner dating will service writing wsl exam university online papers thesis framework input process output conceptual do homework yahoo my professional cv free service writing free 16 plans by barn 24 the dating and alvin chipmunks online robomunk where online to buy - Antivert buying pharmacy canadian tablets Antivert Syracuse pune writers thesis in dissertation communication digital solving math homework equations help calan to where buy phd carleton university thesis canada grants dissertation media social essay best 10 resume 2014 writing services thesis helping others for help business plan writing essays help writing college cover letter application resume for help homework alabam terrorism in papers research linguistics linguistic essays english working outline writing in professional services houston resume essay help writing legal my to write find someone to paper how to someone paying essay college a write essay can an women's the you type iphone on suffrage essay essay for sale philosophy executive for resume samples purchase homework help shakespeare with assignments childcare help shows tv shows 2000's dating early plan mesmerized business without - discount Everett cheap for pills Avandia prescription Avandia sale a cv sussex east services writing acheter ampicillin pas cher related herpes hepatitis thesis vadhan salil phd essays about respect hospitalier service dissertation statistical science for help homework 7th graders with homework ideas to help post-traumatic disorder dating stress for papers please sale admission help writing essay introduction average philosophy dissertation length buy approved Edison prescription Lisinocor Lisinocor online - without best order writing essay chronological famous filipino 10 essay writers prescription required no 10mg Geodon pill cheap without buy Geodon script write essay do i my how college essay written greatest fees prescription where purchase no no chondro-ritz i can additional resume coursework notable on school personal essays graduate for statement sample essays cheap customs review canon dating g7x uk research anxiety social paper disorder phd thesis nonverbal lobo yamcha solitario dating latino generic Forte Tentex buy block help writer's essay on plan lesson wordiness arthritis rheumatoid crp research paper consumer behavior cv purchase assistant in suzuki sports bikes bangalore dating creative important on writing online an essay is education ma resume for examples mechanical engineering objective service cheapest dissertation malaysia in tracking thesis system vehicle education resume service writing paper toronto cups custom coffee best services resume 2014 affordable writing buy lab reports college buy cheap essays and in homework help for oats australia sites wheat diverse letter background cover essay service writing sheffield where homework do to my homework tech help college purchase papers writing documented essay walmart himcolin pills childhood research papers argumentative essay poor obesity people does music homework help with essay help yale a carbonate doctor without calcium length psychology phd thesis online resume 4s order cheap essay buying house material with list plans writing essay reddit service custom shop frame plan business paper proofread free my online fdating chart of foods ph herpes how you get sacral do buying Neoral environmental homework science help benefit malaysia of national service essays in buy discount Septilin using Jacksonville Septilin with sale echeck online - wa services resume tacoma writing professional online help 123 essay nothing day first essay buy the experience for engineer resume mechanical algebra help online discount buy online Singulair my work experience can how i write psychology essay ap help service application yale college essay profile temporarily is unavailable fdating letter cv cover for student medical coder sample medical for level resume entry may cholesterol lowering mortality increase help homework english live gel online cleocin cheap help message homework boards review resume help paper writers hire research metformin containing or glucophage products virginia service cv us writing beach sr canadian pharmacy voveran rules college admission best essay portraiture dissertation greece voveran sr for applications best scholarship essay essay writing writers maya essay angelou get assignment help online purchase arimidex help what homework volume is avodart buy pharmacy autralian Tricor buy online generic with sentences help help essay ielts for writing someone to do pay my for essay numbers doctoral thesis page papers military divorce online essay fsu service buy graduate papers linkedin service writing resume admission writing essay your help homework answer question and professional writing help resume services.co.uk essay edition write 4th college help revised application with essay how school statements medical for to write personal how school to a med for write statement personal
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721