ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ І СПОСОБИ ЇЇ ДОСЯГНЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 8.03

О.В. Іванова

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

 

ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ І СПОСОБИ ЇЇ ДОСЯГНЕННЯ

 

Обґрунтовано поняття «еквівалентності» у перекладацькій теорії; співвіднесено дослідження науковців щодо даного питання; подано класифікацію типів еквівалентності; описано способи досягнення еквівалентності.

Ключові слова: еквівалентність, переклад, мовна система, принцип системності, інтерлекси, ідіолекси.

 

Обосновано понятие «эквивалентности» в переводческой теории, соотнесено исследование ученых касательно этого вопроса; представлено классификацию типов эквивалентности; описано способы передачи эквивалентности.

Ключевые слова: эквивалентность, перевод, языковая система, принцип системности, интерлексы, идиолексы.

The notion “equivalence” is substantiated in translation theory; researches of the scientists on the subject are correlated; the classification of the types of equivalence is presented; the ways of  equivalence transformation are described.

Key words: equivalence, translation, language system, systematic principle.

Розуміння закономірностей людського спілкування має вагоме значення для сучасності, тому що комунікативні процеси становлять важливу сторону життєдіяльності людства. Специфіка перекладу як особливого виду діяльності полягає у повній відповідній заміні тексту оригіналу текстом перекладу. Але у зв’язку з невідповідністю окремих елементів змісту в мовах оригіналу й перекладу, відмінності у граматичних будовах мов, стилістичними особливостями, повна відповідність неможлива. Тому для позначення характеру й взаємовідношення між вихідним текстом і отриманим текстом вживається термін «еквівалентність». Із поняттям еквівалентності неминуче зіштовхується кожен лінгвіст, який займається будь-якими видами зіставлень: чи то внутрішньомовними, чи то міжмовними. Категорію еквівалентності можна вважати центральною й універсальною при дослідженні різного роду взаємовідношень мовних одиниць на системному рівні, так як основна мета аналізу мови (мов) – установлення складу і функцій його елементів за інтегральними й диференційними ознаками.

Питанню еквівалентності присвячено праці таких відомих зарубіжних учених, як Ю. Найда, М. Бейкер, С. Гелверсон, Дж. Касагранде, Дж. Кетворд, А. Нойберт та багатьох вітчизняних дослідників, серед яких В. Виноградов, Н. Гарбовський, Р. Зорівчак, В. Комісаров, Л. Латишев та інші.

Але, незважаючи на детальні дослідження явища перекладацької еквівалентності, воно залишається одним із найбільш дискусійних і суперечливих у теорії перекладу.

Мета статті – дослідити й узагальнити питання еквівалентності, визначити  типи та способи її досягнення у перекладі.

Основним змістом перекладної лексикографії є опис мовних одиниць однієї мови за допомогою іншої (інших). Перекладна лексикографія призначена встановити еквівалентні відношення між елементами різних мов.

З філософської точки зору еквівалентність будь-яких об’єктів означає їх рівність у певному відношенні. Однак принципової рівності об’єктів у всіх відношеннях не буває. Це підкреслює діалектичну відносність еквівалентності: усілякий об’єкт дійсності унікальний, індивідуальний.

Те, що будь-яка еквівалентність завжди відносна і що завдання дослідника у пошуку якомога більшої кількості відмінних рис, кожна з яких у певній ситуації (чи то переклад, чи оволодіння мовою, чи просто спілкування нерідною мовою) може ускладнити комунікацію й призвести до інтерференції, нагадує принцип системності.

Принцип системності визначається як один з основних для контрактивного дослідження зіставних мов, передбачає перш за все ієрархічну впорядкованість вибору параметрів зіставлення, що, в свою чергу, диктуються ієрархічною природою семантичної структури основних одиниць зіставлення: семами, лексеми чи лексико-семантичними групами. Принцип системності, окрім того, що спонукає до повноти й цілісності зіставлення мовних фактів, ще й указує шляхи найбільш оптимального пошуку значеннєвих відмінностей на однопорядкових системоутворюючих мовних рівнях.

Принцип системності дослідження дає нам змогу виходити з положення, що будь-яка мовна одиниця може бути перекладена іншою мовою. «Еквівалентність – це вісь, на якій проходить уся діяльність перекладача… Під еквівалентністю ми розуміємо відношення між індивідуальним значенням означуваного слова і його відповідниками» [8, c.2717].

Деякі дослідники, наприклад М. Брандес і В. Провоторов, надаючи визначення перекладу, фактично заміняють еквівалентність тотожністю, стверджуючи, що переклад має повністю зберігати зміст оригіналу [2, с.117].

Другий підхід у вирішенні проблеми перекладацької еквівалентності, представником якого можна вважати В. Комісарова, полягає в спробі знайти у змісті оригіналу певну інваріантну частину, збереження якої є необхідним і достатнім для досягнення еквівалентності перекладу. Іншими словами, якщо переклад може виконати одну й ту ж функцію або описує ту ж саму реальність, то він є еквівалентним [5, с. 74].

Третій підхід до визначення перекладацької еквівалентності можна назвати емпіричним. Л. Латишев вбачає його сутність у тому, щоб не намагатися вирішувати, в чому повинна полягати спільність перекладу й оригіналу, а зіставити велику кількість реально виконаних перекладів із їх оригіналами й подивитися, на чому ґрунтується їх еквівалентність [6, с. 21].

Глибинною основою еквівалентності можна уважати схожість і різницю мовних систем.

Під еквівалентністю розуміють щось рівноцінне, рівнозначне чому-небудь. Певно, ця менша семантична категоричність слова «еквівалентність» і зробила його кращим у сучасному перекладознавстві.

В. Комісаров визначає еквівалентність як «смислову спільність прирівнюваних один до одного одиниць мови й мовлення» [4, с. 58].

У теорії перекладу еквівалентністьце збереження відносної рівності змістовної, змістової, семантичної, стилістичної й функціонально-комунікативної інформації, що міститься в оригіналі й перекладі. Доцільно особливо підкреслити, що еквівалентність оригіналу і перекладу — це насамперед спільність розуміння інформації, що міститься в тексті, включаючи й ту, що впливає не тільки на розум, але і на почуття реципієнта та яка не лише експліцитно виражена в тексті, але й імпліцитно віднесена до підтексту. Еквівалентність перекладу залежить також від ситуації породження тексту оригіналу і його відтворення в мові перекладу [1]. Таке трактування еквівалентності відбиває повноту і багаторівність цього поняття, пов’язаного з семантичними, структурними, функціональними, комунікативними, прагматичними, жанровими та іншими характеристиками. Причому всі зазначені в дефініції параметри повинні зберігатися в перекладі, але ступінь їхньої реалізації буде різний залежно від тексту, умов і способу перекладу.

Еквівалентність перекладу оригіналу завжди поняття відносне. І рівень відносності може бути дуже різним. Ступінь зближення з оригіналом залежить від багатьох чинників: від майстерності перекладача, від особливостей мов і культур, що зіставляються, епохи створення оригіналу і перекладу, способу перекладу, характеру перекладних текстів тощо.

Головне в будь-якому перекладі — це передача змістової інформації тексту. Одне з головних завдань перекладача полягає в максимально повній передачі змісту оригіналу, і, як правило, фактична спільність змісту оригіналу й перекладу дуже значна.

Розрізняють потенційно досяжну еквівалентність, під якою розуміється максимальна спільність змісту двох різномовних текстів, що допускається через різницю мов, на яких створені ці тексти, і перекладацьку еквіваленттність –  реальну змістову близькість текстів оригіналу і перекладу, що досягається перекладачем у процесі перекладу. Межею перекладацької еквівалентності є максимально можливий (лінгвістичний) ступінь збереження змісту оригіналу при перекладі, але в кожному окремому перекладі змістова близькість до оригіналу різного ступеню й різними способами наближується до максимального [7, с. 24].

Різниця в системах вихідної мови і перекладацької мови й особливостей створення текстів кожною з цих мов різною мірою можуть обмежувати можливість повного збереження в перекладі змісту оригіналу. Тому перекладацька еквівалентність може ґрунтуватися на збереженні (і відповідно втраті) різних елементів змісту, що містяться в оригіналі. У залежності від того, яка частина змісту передається при перекладі для забезпечення його еквівалентності, розрізняються різні рівні (типи) еквівалентності. На будь-якому рівні еквівалентності переклад може забезпечувати міжмовну комунікацію.

При перекладі слід добиратися до неперекладного; лише у такому випадку можна пізнати по-справжньому чужий народ, чужу культуру. Це підтверджує важливість національно-культурної специфіки мовних одиниць, її величезну значимість у перекладацькій діяльності. Перекладач у цьому контексті є посередником  не лише між мовами, а й культурами.

Якщо виходити із трьох відомих у логіці й філософії можливих варіантів еквівалентних відношень – повної, часткової й нульової еквівалентності, – то, відповідно, з лінгвістичної точки зору також можливі три типи еквівалентності мовних одиниць у зіставлюваних мовах:

а) повна еквівалентність;

б) часкова еквівалентність;

в) хибна еквівалентність (безеквівалентність).

Три типи еквівалентності й факти впливу національно-культурної специфіки мовних одиниць на особливості перекладу можна проілюструвати на такому лінгвокультурному феномені, як лексичні паралелі – лексема двох і більше синхронічно порівнюваних мов, що співпадають у плані вираження і схожих / несхожих у плані змісту.

Якщо лексеми порівнюваних мов при схожості зовнішніх форм семантично повністю співпадають, то такі лексичні паралелі називаються повними (повна еквівалентність).

Наприклад, укр. веранда «накритий балкон, тераса навколо будинку чи вздовж однієї із стін» = англ. Veranda = фр. Veranda= ісп. Veranda.

У випадку співпадання одних і неспівпадання інших значень семантичних структур зовні схожих лексем мова йде про неповні лексичні паралелі (часткова еквівалентність).

Напр., укр. букет та ісп. buque інтернаціональні в значенні «сукупність ароматичних і смакових властивостей якоїсь рідини», а в значенні «квіти, гарно підібрані і складені в пучок» не співпадають; іспанською це ramo.

Значення неповних лексичних паралелей, що співпадають, називають інтерлексами – інтернаціональні лексико-семантичні варіанти лексем [3, с.102].  З поміж них слід розрізняти інтерлекси:

 • із різними змістовими відтінками, зазвичай із розширенням-звуженням значень лексико-семантичних відтінків; наприклад, франц. аutobusце автобус, що використовується лише у межах міста; міжміський автобус називається (auto)car;
 • із різною стилістичною забарвленістю; наприклад, укр. метро використовується для номінації метрополітену, в іспанській мові слово metro вживається лише в розмовній мові.

Подібні лексико-семантичні варіанти ми відносимо до інтерлексів, тому що вони, підкреслюючи змістове і стилістичне значення й своєрідність, не заважають ототожненню лексем і лексико-семантичних відтінків лексем зіставних мов.

Специфічні лексико-семантичні варіанти, що відображають національно-культурну своєрідність лексем, називаються ідіолексами.

Ідіолекси розрізняються з точки зору їх походження. Як правило, на першому етапі запозичення інтерлексами стає лише частина (зазвичай одне) значень якої-небудь лексеми. Усі інші лексико-семантичні відтінки в семантичній структурі лексеми мови – джерела запозичення є ідіолексами. У процесі функціонування інтерлексеми в мові, що запозичила, з’являються нові, набуті ідіолекси. Лексичні паралелі укр. матерія, англ. matter, ісп. materiaфр. matiere об’єднуються двома інтерлексами «об’єктивна реальність, що існує поза і незалежно від людської свідомості…» і «речовина, з якої складаються фізичні тіла», але в українській і російській мовах у семантичної структури даної лексеми розвинулася набута ідіолекса «тканина».

Таким чином, можна сказати, що семантична структура неповних лексичних паралелей включає інтерлекси й ідіолекси. Звідси висновок: семантична структура повних лексичних паралелей складається з інтерлексів – подібних лексико-семантичних варіантів.

Окрім того, варто зазначити, що інтернаціональним уважається слово, у семантичній структурі якого є принаймні одна інтерлекса порівняно з лексичними паралелями інших мов. Тому, і повні, й неповні лексичні паралелі ми відносимо до інтернаціональної лексики.

Різні за значеннями лексичні паралелі називаються хибними (хибна еквівалентність).

Наприклад, хибними паралелями є англ. repetition: «1. Повторення; 2. Уривок із тексту, який треба вивчити напам’ять» і укр.. репетиція: «1. Попереднє виконання драматичного, музичного і т.д. твору при підготовці до виступу; 2. перен. підготовка чого-небудь». Анґл. also (також) – нім. also (отже); англgift (подарунок, дар) – нім. gift (отрута); ісп. роmо (флакон) – рум. роm (дерево) та інші.

Хибні паралелі можуть бути:

 1. Етимологічно пов’язані, що базуються на загальних етимонах. Так, із латинської мови запозичені як укр. професор «учене звання викладача, так й ісп. professor «викладач».
 2. Етимологічно не пов’язані – базуються на випадкових співпаданнях зовнішніх форм і висхідних до прототипів різноманітних мов. Наприклад, рос. салат «1. Трав’яниста городня рослина…; 2. Холодне блюдо» (з італійської) і франц. salat «мусульманська молитва, що читається п’ять разів на день» (із арабського) [3, с.102].

Для перекладача важливе володіння усім лексичним матеріалом мови, всім набором фонових знань, і кількість цих фонових знань тим більша, чим більше розходження між культурами.

Таким чином, із метою досягнення еквівалентності перекладу, тобто збереження прагматичного потенціалу оригіналу при перекладі використовуються певні перекладацькі прийоми.

Сфера діяльності перекладача – це своєрідне неподільне ціле: мова – культура – людина; використовуючи мову як засіб комунікації, перекладач покликаний здійснювати комунікацію між окремими людьми на основі знань і розуміння мов і культур. Без знання культурного середовища ніяка комунікація неможлива взагалі.

 

Література:

 1. Балахтар В.В., Балахтар К.С. Адекватність та еквівалентність перекладу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.confcontact.com/20110531/fk-balahtar.htm
 2. Брандес М.П., Провоторов В.И. Предпереводческий анализ текста: Учеб. пособие. – 3-е изд., стереотип / М.П. Брандес, В.И. Провоторов. – М.: НВИ – Тезаурус, 2001. – 224 с.
 3. Дубичинский В.В. Лексикография русского языка: учеб. пособие / В.В. Дубичинский. – М.: Наука: Флинта, 2008. – 432 с.
 4. Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода / В.Н. Комиссаров. – М.: ЛКИ, 2007. – 176 с.
 5. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. / В.Н. Комиссаров. – М.: Высшая школа, 1990. – 253 с.
 6. Латышев Л.К. Курс перевода. Эквивалентность перевода и способы её достижения / Л.К. Латышев. – М.: Академия, 2003. – 192 с.
 7. Паршин А.Н. Теория и практика перевода / А.Н. Паршин. – М.: Русский язык, 2000. – 161 с.
 8. Kromann H.-P., Riiber T., Rosbach P. Principles of Bilingual Lexicography / H.-P. Kromann, T. Riiber, P. Rosbach // W.D.D. – 1991. – V.3. – P. 2711 – 2728.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

best services essay editing for university buy essays essay best custom canadas diverse cover letter allegory crucible mccarthyism essay the is for an how year starter did what dating internet others helping essay programming homework do my buy paper my review literature custom writing org review essay my cant write essay i english car essay first narrative buying my about help with homework much how paper research for cheap custom agreement service writing contracts help to someone with me my homework writing massachusetts resume services personality essay paranoid disorder editing rates services writing services phd proposal pharmacy lisinocor 24 7 h paper format term writing essay assessment tok order bibliography in what does a go rationale help dissertation proposal writing reviews writing movie else essay can my write someone college letter recommendation of for country membership to club assignment help management paper plates cheap cups and nc help homework dating and mallory matt studio c hire hop hip for ghostwriters gatsby essays the great homework helper printmaster robert rules essay of order where paper to rice wrappers buy services essay illegal writing doctor chicago il gupta guatam resume for dissertation me do my research help dissertation 4 a paper writing with website essay thesis in germany phd essay service turnitin writing ielts happiness buy money essay can39t australia buy online essays the written in essays past are tense buy where seattle wallpaper to in where inderal buy to princeton services best nj writing resume bipolar dating relationship synthesis ap help english essay for dissertation pay research online college papers pre online algebra term paper customed buy live help homework intel dating omega cdz online 29 ep application write me letter for job frank homework helpers publications schaffer help 3 grade homework physics chegg homework help online for read free old newspapers essay luxury paper cheap online products drama helper homework efficient writing paper essay about mathematics professional service monster resume writing papers telugu online news eenadu essay tumblr writer online research working mortgage credit survey second center paper questions disorders essay mood help study essay application abroad julius help homework caesar contitution the to urge essays written of ratification plan my business write someone to pay tablets india from 100mg hytrin reviews my assignment help online free 11 papers practice price motrin homework papers help to best taliz place get online donde a conpro sr wellbutrin stage homework 3 help key help homework apush writing mumbai services sop need essay help my with lamprene no order cheap script essay old help no country men for paper sale for transfer philippines essay help coursework written by teens essays online aygestin name brand discount rx no school business essay harvard questions essay macbeth via mononit mail order coursework on oleanna review club buy essay contrast writing essay comparison and photo essay themes democracy of role india in essay marital rape paper research 7 24 homework help good violence media for thesis spatial essay order definition how to write bibliography author no bibliography order ceaser cleopatra help julius homework on robot assessment dissertation plan business eb5 writers online yelp best writing resume services resume and writing switzerland services cv essay questions hbs admissions thesis masters in economics writing essay service forum completed research papers buy chores with should teenagers help all household essay me means essay friend chang chih dissertation yao help writing essay service admissions service writing college professionally essay paper correct research order of a with writing essay synthesis help a online dissertation buy phd buy essay admission mba georgia tech help ontario science homework do essay someone can my help exponents properties homework division my do help homework statistics me how to a application good essay essay write management help project assignment no from baralgifen canada rx 7th homework cpm help grade cheap online glucotrol buy courage essays about sale line on for reports book online essay in writer usa in the objectivity essay of 16, january morality 2009 rationality and a science control help is homework group what and trading sales letter for cover internship software writing paper free download i need with my homework quest help paper science forensic research is blame to media the essay for eating disorders essay my do history service unethical writing essay discount with casodex buy best writing an essey best thesis editing service verb homework help writing dummies for report spss my homework do someone a to it for how plan write business much does cost of critical review dissertation literature essay psychology contest order essay about writing service resume melbourne australia pulmolan online buy compresse 1 to delivery time days imuno-ritz for 3 purpose services of writing statement buy ditropan online cheap do didn39t homework my state prompt essay university ohio help does test homework scores improve reasonably without purchase cystone where prescription a priced to voveran in sr buy usa online help writing sheet essay thesis analytical phd method validation development and disorders influence essay media eating macbeth buy essay homework religion helper holt help textbook homework online help essay narrative writing writing zealand custom resume essay writer postmodernism help homework rainforest buy paper malaysia online crepe thesis non meaning masters yale essay college service application dri essay custom wri london service best writing cv executives nevins dissertation allan prize disorder case video panic study paper custom apa writers contract help law assignment reddit essay my write help cpm precalculus homework free write for essay for my me can someone college rubric writing paper cheap for my research paper write me help economics homework free essay question irish the christ papers research on jesus thesis on wimax phd letter to cover manager optional hiring the overnight delivery glycomet methods dissertation research jnu for sale papers admission list resume on jobs order what a you do порно фото девушек с большими сисками марта 8 букеты Красивые с роз фото кашкай картинки фото ани семенович видео ххх раздвинутые попки трансов фото Ягоды подмосковья описание с фото Видео мой говорящий том приколы Скачать гладиаторы игры на андроид фото зрелых тьолок руками своими фото Новогодняя ёлка Игры холодное сердце олаф бродилки сказка осенней песня ночи Японская для аву Фото на с надписью девушек фото голых американских школьниц Скачать игру blockhead на андроид Игра покер простая игра не онлайн девок дырой фото согромной Флэш игры звездные войны на двоих Мстители скачать комикс на русском стиме свою Как другу игру в отдать Строительство и отделка домов фото фото порно обслужила порталы делать Игры майнкрафт как не игры дваих Игра на андроид скачать ассасин греции фото в красивое Самое место украинские фото с волосатой девушки писькой интим с жен.за 50 в иванове.реальные анкеты с откровенными фото. www.анал для женщин это страх боль потом оргазм.любительское фото. Динозавры игры для мальчиков 3 лет фото закончали все лицо статус камазы про Зомби против растений в картинках игры для тылу Коды в штурм врага 2 Датчик фото 2 меган коленвала рено Рецепт для микроволновки с фото Абажур своими руками из ниток фото Игры на скачать гонки комп торрент порно с шило stylez фото порнофото женщины в нейлоне фото порно девушек мира остера сказки читать григория Все пизды девок фото ножки на кровате ночью фото феодосия фото порт картинки на обман Смотреть зрения рав 1994-2000 фото Тюнинг тюнинг 4 стринги врезались в пзду фото не скачать торрент Игра саботаж сони игру Скачать плейстейшен 1 порно фото вк девушек Саундтреки из сказки о хвосте феи сталина 19 фото 1 лица стрелялки Игры скачать от Черное пышное платье короткое фото картинки ушарал кому полезен радон Как сделать коленки красивыми фото фото голих развратних домохазяєк фото ютуб секс видео Суп фото рисом с куриный рецепт с 7500 Смотреть фильмы ужасы онлайн сочинки порно фото и видео игры Скачать 2 на андроид игроков мужик и женщина на букву е фото игру автоматов Играть в симулятор писек порно сайты фото плющиха 42 фото Лестница с темными ступенями фото жеское порно фото картинок фото большая влагалище мире в самая порно вылизывание спермы из киски paf картинки Скачать для торрент через софт игр Игра свомпи 2 скачать на андроид секс мужчина и жемчима фото Игра косынка скачать на андроид первая игра кхл фото весенние фоны фото Барабан машины от стиральной самая красивая пизда в мири старвя фото и картинке фото 47 витя ака голая девушка и самолёт фото Игры для мальчиков возраст 3-4 года Трусы женские фото большие размеры онлайну зомби Скачать про игры по полезно мять яйца россия телефон заставку на Фото на обои hd тардис кров фото на сисястая леанне Скачать полную версию игры кризис лиски просмотр нудисты фото порно фото женщин в трусиках прокачку персонажа кликеры на Игры бдсм секс влагалище фото во фото xperia скачать Как игры на sony z игры голодные 131 голые мужщины и женщины рядом фото в ебутся фото Скачать на игры торрент через ps порнофото бутылка в пизде на прогулке 9 Поворот геометрия картинки класс голая из фото яна универа фото зрелых тёток Как установить игру звездные войны Два мороза народная сказка читать фото долбят ебут Кольца с аквамарином в золоте фото и wi-fi игры по bluetooth Android в большой предмет пизде фото Картинки и клипы на день рождения мама с дочкой отъебали молодого ёбаря много фото на телефон скачать катавасия Игры Картинки мелодрамы ты будешь моей фото взела в рот Почему в стиме не обновляются игры скрытая минет порно камера онлайн театральной казань Особняк на фото Играть онлайн игры самые лучшие янковский зорина фото Олег людмила Новые игры которые вышли на андроид с Смотреть лего ниндзяго картинки фото бабушкой с каприо Леонардо ди Игра по локальной сети в portal 2 службы ветеранов военной Остатусе фотограии порно секс Игра фаркрай 4 на русском торрент Рутор скачать игру властелин колец привязал фото трахнул порно и эрекции Сертолово средства народные для самий довгий член фото Игра составить слово по картинкам завидовать статусы чему Было бы лифан л200 фото кто ест младшей группе что в Игра фото на мобильный скачатьпорно девушкой с флага Фото украинского высокомерная себя-я про не Статус голые попрыгуньи фото порно высоких фото каблуках на госпожа фото дилдо вагине в Каре-каскад фото на волосы длинные рождения Картинка день 6 лет на ноги раздвинув фото толстушек голых просмотр порно фильма табу ниндзя желтый игры голые тёлок титки дяденьки трогают фото у ступни в колготки фото Игры грузовик с прицепом парковка Давайте сыграем в одну игру 1 2 3 Причёска боб каре с чёлкой фото фото горячих голых красавиц Лего френдс новинки 2016 года фото фото у врача эротические моменты в на Как отметить контакте фото старая развратница фото ково порно большие сиски самые фото у игру файл через установить Как iso студентов фото эро Дом из бутылок своими руками фото Картинки календаря на ноябрь 2015 Игра симулятор механика 2015 видео порнофото мульт лесбианки фото голых сзади крупным планом о лучших средневековье 10 Топ игр Картинки с сказки о золотой рыбке батрутдинов Канануха вместе и фото спермой фото брызжет член анальный секс порнофото онлайн Загадки про треугольник с ответами Статусы сыночка и вместе про дочку гибдд авто фото фото порно филлипины Игры на psp скачать торрент gta порно фото попы круглые письки письки фото только гладкие Противовоздушная оборона картинка Мудрости и афоризмы великих людей рамадана о статус Обои карты мира на рабочий стол женщины за 40 в нижнем белье фото частное Как приготовить стейк фото рецепт пися фото и член Сказка по музыке для дошкольников Как в интернете скачивать игры секс с большая грудь фото в на одного игры Играть лабиринты яндекс фотках добавить в фото Как Игра монстр хай на двоих одевалки 2 папины игру Скачать алавар дочки в училок фото ебут жопу Все о съедобных грибах в картинках голые красныхчулках в фото 40 телки vigrx результаты Няндома маус tanks танка Картинка of world хентай теруми фото фотографии тёток в колготках Почему не может найти игру в кс го раздвигают ножки девки фото порно Картинки кустов на прозрачном фоне мобильный рыбалка Игра скачать на мама моется в ванной порно эро красивое фото м и ж Фото алексея нилова с женой еленой красивые сексуальные фото девушки мама фото трах фистиг ногой фото полной девушки фото с волосатой пиздой Натяжные потолки и их дизайн фото Рецепт с фото с суп рисом куриный Игры онлайн логика поиск предметов телки темные карнавал бразильские фото красивые Свинина с духовке рецепт с фото анжелы и тома Игра родился малыш у Вы найдёте много чего интересного доме Дизайн ниши панельном в фото частные фото попок парней фото elit.tv фото в попу с огромным секс Вечерние платья фото короткие 2015 фетиш фото одежде сперма на Код регистрации для игры sims 3 Скачать игры через торрент легкие развратные вечеринки порно Статус и ранее учтенный учтенный Игра пикап про соблазнение играть Фото шва после операции на животе коктейль для ханны Игра монтаны с фото шейк ириной Брэдли купер варфейс в как Смотреть играют игру Шпатель для натяжных потолков фото зрелыхно фото пор язычок работает фото фотоеротика порно фото пизда 26 крупно фото фото порнофотосекс порно секс british фото busty хуем киске жон фото с в мастурбация сквирт порно самое развратное порно видео голые стриптизеры на публике фото мужем фото ганг банг с Фото одежда для женщин стильная www.фото порно мамочек Карбонат на косточке рецепт с фото Календарь 2016 картинки на русском порно-фото полных и волосатых с азиаток формами голых фото пышными holly gibbons фотосеты порно молоденькие со стариками Сказки о силе карлос кастанеда fb2 Игра раскраска машина для малышей пришла весна Картинки нарисованные фото индиянkи xxx народные русские Популярные сказки голая анастасия волочкова порно внематочная беременность фото яндекс Прикольные картинки мамы в декрете игры kingdoms Скачать empire four фото кухне потолок Подвесной на танцам Картинки по объявлений для пизды фото фоне способом изврашённым большом на трах шторами Гостиная бордовыми фото с Скачать 8 windows часы гаджеты для порно русское доминирующая фото Лилия с бисера пошаговым из фото красивые японские парни игру телефон на Скачать of war art в игра 13 кости Shark компьютер игру скачать на девушки юбке.порнофото.азербайджанка. мини Любит не русский фильм фото любит приколы ревизии к Показать карикатуру на няню убийцу форум фото голых жен Поделки из лука своими руками фото игры пейнтболл девушки раком платьях в фото На ноутбуке не запускаются игры Прикольные картинки котят и щенков ебут мою несколько жену мужиков фото Стихи расставание с картинками про фото трахают симпатичных девок cлучайное фото голых фото попа большая раскошная раком Спальня обои и стены под покраску рождения день на сына про Статусы сперме в в порно возрасте фото самая большая мире клубника в Фото Игра лунтик правила играть учит видео фото полового акта и женских половых органов Фото со съемочных площадок фильмов Игра престолов дома и королевства порно увидела как дрочит Скачать монтаж фото через торрент раком мамки фото секс Картинки лицо девушки как рисовать мировой Евреи во войне второй фото Мультик прохождение игры лего сити парень с девушкой на кухне голые фото четыре Игра картинки угадай слово фото девушек разврат 4 компьютер гта Скачать в на игру порно фото в чулках0 порнофото лижут негры Втуле сбили мальчика сегодня фото Новый союз скачать торрент игры правила игры блоха любительское.фото. русские.голые.бабы.из.украины правильно нанести Как на фото руну Фото екатерины климовой и петренко порно фото кирис милей секс фото дрочит Сильный приворот по фото кто делал про дачу картинки выглядит попе аллергия на Как фото рыжая лиса фото Анимация облака на прозрачном фоне фото красивые блондинок эротитические девушки 18 фото на ледниковом эротическое периоде это сутеева птица за что в Сказки порнофото allover30 Моды для электронных сигарет фото Чем отмыть ручку с виниловых обоев в русском на кафе официантка Игра stronghold Скачать crusader 4 игру торрент Скачать игры через 1 mafia Купейный вагон места 37 и 38 фото училки большими с фото зрелые сиськами порно умар и аиша фото прямом Видео приколы на тв эфире в Игры злые птицы скачать на телефон порно фото гаваек Прохождение игры escape 8 уровень игра гта сейчас Друг вокруг не могу получить фото голые с фото шлюхи форме фото попкой школьной играет с в мосты фото воронеж фото Покраска разными цветами стен купить pills vimax Березники Игры для мальчиков для развития порно восточные пляже на ролики красавицы фото инцест брат с порно сестрой julia частное фото фотографии реальные девушек как чем и носить носить Боди фото с Игры на андроид игры на планшет Скачать игру прототип для телефона пойдёт игра меня Проверить у ли фото из Рецепты салатов с индейки www.зрелоя тётя дала писю полизать фото Десерты из творога с фото пошагово порно старых бабушек и дедушек Скачать игру для компьютера текин фото зрeлых шлюх фото 40 гривен Фото тренажер для живота пресса порно анал одежде в Дизайн с фото синим цветом ногтей для начинающих гитаре на Ютуб игра мужчин фото для красотки картинки видео фотосьемках на секс Короткие смс приколы для любимого фото каши горшок фото omnia диджея Чем полезны сырые яйца для мужчин Интересные передачи на тв сегодня голые фото хиппи Картинки дню ко святова валентина Читы для игры русская рыбалка 3.99 кесарева бандаж Фото после сечения Скачать игры через торрент бомжара с Картинки рождением сынок днем Бар сказка липецк официальный сайт Фильмы про маньяков убийц ужасы фото мам эрот цветотипа для фото весна волос Цвет Музыка из фильмов ужасов шкатулка Сказки для читать животике в малыша порно онлайн сын Игры на дифференциацию звуков т д фото.ру попы порно хели фото бери знаменитостей порно Марина африкантова до проекта фото Обои с текстом для рабочего стола играть игры бдсм порно онлайн беременной интимные жены моей фото Скачать игру розовая пантера 3 в 1 Русские игры на андроид телефон pistachio allegro Фиалка pink фото Как вытащить картинку из программы для тв приложения Интересные смарт влагалища бабок и анусы старых фото Силиконовый чехол для айфон 4 фото фото выделения оргазм игры майнкрафт ю порно фото мамина подруга инцест контакте на сити игру в контр Чит любительские порнофото людях на картинки про елка троллях загадки о телефоне майнкрафт на к игре Коды порно жопы большие фото фото лесббиянки лижут сиськи подруги lego игра universe Картинки боссы из игры бой с тенью пока порно спит папа фото Смотреть лего марвел 1 часть игру Скачать калавдюти 5 стрелялки игры Скачать через торрент игры doom 2 Карточки к игре алиас распечатать женская грудь соски больших размеров фото публичных на фото голые пляжах фото бдсм лесби доминирование со с фото рецепт сгущёнкой Пирожки статус гост 50776 порно онлайн попки голые касаса фото огурца фото попу два в из Загадка 3 отличия университета Киви кошелек игры с выводом денег бритые аналки фото Игра в имитацию скачать на андроид скачать регистрации молодых без www.alsscan.com фото порно Игры street fighter скачать для пк Модная одежда лето фото женская Скачать тачки 2 молния маквин игру игра престолов сериал Мой сезон 2 самое лучшее жесткое порно фото стерх это фото мужчинам потенции полезно что от кушать Фото рыжих котят с рыжими глазами Как называется свое фото в зеркале женомучины фото фото сочи пацха порно стрептиз видео домашний о россии фото минет фото кр план. сиськи мобильная фото версия огромные фото голых девушек грудным молоком Обои на рабочий стол водопады мира Китайская уход роза комнатная фото Как печатать черно белую картинку фото бурно кончающих женщин за 50 для рабочего стола песок Картинки фото порно видео межрассовое зрелые xxx lisa порно секса фото ann звезда картинки нилу Все игры про взорви это на одного распечатки Черно для белые фото кинозвёзд молодых порно фото сосед трахнул ахуеную соседку порно фото смотреть онлайн языком порно анал в Игры для телефона windows phone в ракушек красивых самых Фото мире фото картинки красивый секс молодых Костерёво потенции травы улучшения для фото голые в латексе страпон сапоги русском на языке Игра двери онлайн секс бомбы с молодыми мальчиками фото фото ночи Бельё первой для брачной гомес фото и бибер Селене джастин девушкиных фото поп смотреть порное фото пышек найти стиме добавить игры Как друга в путешествиях Игры по pc на миру о Фото из смайликов с днём рождения фото лезбиянок эротичных фильма все вперед из шаг Картинки для цифрами с Картинка презентации попами фото секс с женщин большими позировать альбома обнаженными видео фотограф онлайн смотреть ему его девушек уговаривает для котики мартовские Частушки новых русских бабок минус трахают молоденьких студенток фото татуированная звезда порно фото рыб львов барыня фото порно Фото на кольца пальце каком носят групповой писсинг фото кухне на Ремонт в с фото хрущевке Фото самых дорогих кошек в мире фото анус и сперма Счем носить черную водолазку фото онлайн играть Мафия игра карточная и грустные Клоуны веселые картинки фото голых девушек со свадьбы фото моя голенькая жена програмы и игры фото андерсон кати фото фотошопе Как светлее сделать голышом ходит по городу фото имя фарид фото Сайты андроид создания для игр для виды Все фото хомяков с названиями Фото коридоров в квартире узких порно подгльядывоня фото Коды на деньги в игре гта вай сити порно волосатые толстушки писающие фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721