Пенсійне забезпечення в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті представлено аналіз пенсійного забезпечення в Україні,визначено шляхи удосконалення системи пенсійного забезпечення в Україні.
Ключові слова: пенсійне забезпечення, пенсійна реформа, солідарна пенсійна система, обов’язкове накопичувальне пенсійне страхування, соціальні внески.

В статье представлен анализ пенсионного обеспечения в Украине, определены пути усовершенствования системы пенсионного обеспечения в Украине.
Ключевые слова: пенсионное обеспечение, пенсионная реформа, солидарная пенсионная система, обязательное накопительное пенсионное страхование, социальные взносы.

In the article was researched the pension administration in Ukraine, was defined the way of improvement pension administration in Ukraine.
Keywords: pension administration, pension reform, solidary pension scheme, mandatory funded pension insurance, social contributions.

Вступна частина. Система пенсійного забезпечення відіграє значну роль в економічному та суспільно-політичному житті країни. Вона органічно пов’язана з системою оплати праці, податковою системою, станом ринку праці, становищем на фінансовому ринку, а також з демографічною ситуацією. Проблема системи пенсійного забезпечення населення в наш час є актуальної для нашої країни. Адже демографічна криза і старіння населення спричиняють зростання соціального навантаження на ринок праці, створюючи проблеми з наповненням Пенсійного фонду, а отже рівень пенсійних виплат не може бути високим.
Метою дослідження є аналіз сучасного стану пенсійного забезпечення України та визначення шляхів вдосконалення пенсійного забезпечення в Україні.
Основна частина. Зважаючи на те, що бюджет Пенсійного фонду України щороку стає більш дефіцитним, було здійснено додаткові заходи реформування пенсійної системи, які включили у себе поступове підвищення пенсійного віку, підвищення мінімального страхового стажу, необхідного для призначення пенсії, а також введення обмежень для певних категорій пенсіонерів. З огляду на вищезазначене необхідним є аналіз ефективності пенсійного забезпечення населення України.
За даними Державного комітету статистики кількість пенсіонерів у 2011 році збільшилась на 16,9 тис. осіб, у 2012 році порівняно із попереднім періодом кількість пенсіонерів зросла на 82,5 тис. осіб (табл. 1). Показник кількості пенсіонерів з розрахунку на 1000 населення становив у 2010 році 299 осіб, у 2011 році – 300 осіб, а вже у 2012 році – 303 особи [7].

Таблиця 1
Зміна кількості населення України, кількості пенсіонерів та працюючих, у віці 15-70 років за 2010-2012 роки*

Роки

Кількість населення, тис. осіб

Кількість працюючого населення, у віці 15-70 років, тис. осіб

Кількість пенсіонерів, тис. осіб

2010

45962,9

20266,0

13721,1

2011

45778,5

20324,2

13738,0

2012

45633,6

20354,3

13820,5

*Джерело: [7]

При цьому чисельність населення України з кожним роком зменшувалася. У 2011 році порівняно із 2010 роком вона зменшилась на 184,4 тис. осіб, а у 2012 році порівняно із попереднім – на 144,9 тис. осіб. Кількість працюючих у 2011 році порівняно із 2010 роком збільшилась на 58,2 тис. осіб, а у 2012 році – на 30,1 тис. осіб. Дані свідчать про те, що незважаючи на збільшення чисельності працюючого населення, ситуація суттєво не змінюється, адже кількість пенсіонерів також збільшується, а останніми роками перевищує темп приросту кількості працюючого населення.

Проблема старіння населення, яка виявляється у збільшенні частки осіб похилого віку та зміні співвідношення між поколіннями, свідчить про погіршення демографічної ситуації в Україні [7]. За період з 1959 р. до 2001 р. співвідношення осіб пенсійного віку і населення працездатного віку збільшилося майже вдвічі (з 22,7 до 41,1 %). За прогнозами Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, протягом 2010 – 2025 рр. це співвідношення досягне 50 %, а до 2050 р. – 76 %. За демографічними прогнозами та оцінкою експертів, ймовірність того, що Україна в короткій чи середній перспективі досягне рівня простого відтворення, дуже мала.

Загальноприйнятим показником рівня пенсій є коефіцієнт заміщення, тобто відношення середньої пенсії до середньої заробітної платні. Відповідно до норм Міжнародної організації праці, він має становити не менш як 55 %. В Україні цей показник є значно меншим, причому із щорічною тенденцією до зниження (табл. 2).

Таблиця 2

Динаміка показників середньомісячної заробітної плати, пенсії за віком та коефіцієнта заміщення за 2010 – 2012 роки*

Рік

2010 рік

2011 рік

2012 рік

Середньомісячна заробітна плата, грн.

2239

2633

3026

Темп зростання

117,47%

117,60%

114,3%

Середній розмір пенсії за віком, грн.

1039,57

1156,04

1252,41

Темп зростання

110,27%

111,20%

108,34%

Коефіцієнт заміщення

46,43%

43,91

41,39%

*Джерело: [7]

Дані таблиці свідчить також про те, що заробітна плата зростала швидшими темпами, ніж пенсійні виплати. Крім того, щорічне зростання кількості пенсіонерів у досліджуваний нами період стало та обумовив неможливість Пенсійного фонду збільшувати рівень пенсій.

В умовах низької продуктивності праці активне трудове населення неспроможне утримувати зростаючу частку осіб пенсійного віку. Частка пенсійних видатків у валовому внутрішньому продукті країни вже перевищує 15 %. Ситуація з фінансуванням видатків Пенсійного фонду України, за рахунок яких здійснюється виплата пенсій громадянам, у подальшому також загострюватиметься. Суттєве навантаження на спроможність пенсійної системи відбувається внаслідок існування підстави для дострокового виходу на пенсію. Нині в Україні загальна чисельність осіб, які достроково вийшли на пенсію за віком, становить близько 2,3 млн.

Для оцінки ефективності державного пенсійного забезпечення необхідно проаналізувати діяльність Пенсійного фонду України.

У 2010 році Пенсійному фонду власними зусиллями вдалося зібрати коштів на суму 119342,70 млн. грн., а в 2011 році власні надходження збільшилися порівняно з 2010 роком на 16,52  % та склали 139055,60 млн. грн. У 2012 році власні надходження дорівнювали 157980,4 млн. грн., що є більшим, ніж у 2011 році на 13,61 % або 18924,8 млн. грн. (табл. 3). Дані показники показують позитивну динаміку у діяльності Пенсійного фонду України [6].

Кошти Державного бюджету України склали у 2010 році 64086,50 млн. грн., а в 2011 році кошти Державного бюджету зменшилися до 58317,2 млн. грн. або на 9,00 %, але у 2012 році порівняно із попереднім періодом їх сума збільшилась на 10,59 % або на 6177 млн. грн. Дані показники свідчить про погіршення становища Пенсійного фонду України та його неспроможність здійснювати пенсійні виплати за рахунок внесків працюючого населення [6].

Сума коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування була найбільшою у 2011 році та становила 180,8 млн. грн., а у 2012 році вона зменшилась на 13,05 % або на 23,6 млн. грн.

 Таблиця 3

Динаміка доходів Пенсійного фонду України за 2010 – 2012 роки*

Показники

Роки

Темп приросту, %

2010

2011

2012

2010-2011

2011-2012

Власні надходження, млн. грн.

119342,7

139055,6

157980,4

16,52

13,61

Кошти Державного бюджету України, млн. грн.

64086,5

58317,2

64494,2

-9,00

10,59

Кошти фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, млн. грн.

24,4

180,8

157,2

640,98

-13,05

Всього доходів, млн. грн.

183565,2

197553,6

222631,8

7,62

12,69

*Джерело: [6]

Загальні доходи до Пенсійного фонду України протягом досліджуваного періоду поступово зростали і в 2010 році сума доходів склала 183565,3 млн. грн. У 2011 році надходження до Пенсійного фонду збільшилися на 7,62 % і склали 197553,6 млн. грн. У 2012 році доходи фонду становили 222631,8 млн. грн., що більше попереднього року на 12,69 % або на 25078,2 млн. грн. У 2010 році така динаміка збільшення загальних доходів в основному спричинена збільшенням надходжень з Державного бюджету України та коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування. У 2011 році ми бачимо збільшення власних надходжень та надходжень з фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, що є позитивом у діяльності Пенсійного фонду України. У 2012 році збільшення доходів Пенсійного фонду відбулось за рахунок суттєвого збільшення власних надходжень, проте, частка коштів з Державного бюджету України також збільшилась, що підтверджує нестачу власних коштів для забезпечення пенсійних виплат Пенсійним фондом України [6].

У структурі доходів Пенсійного фонду України частка власних надходжень є досить нестабільною, оскільки у 2010 році вона становила 65,02 % у сумі доходів. Проте, вже у 2011 році частка власних надходжень становила 70,39 % у сумі доходів, що також є позитивною тенденцією.

Із коштами Державного бюджету України, що виділяються для забезпечення діяльності Пенсійного фонду також нестабільна ситуація, оскільки у 2010 році частка коштів зросла до 34,91 %, проте, вже у 2011 році надходження з Державного бюджету України зменшилися і становили – 29,52 % в структурі надходжень Пенсійного фонду [6]. Слід зазначити, що дана тенденція вказує на те, що Пенсійний фонд неспроможний забезпечити видаткову частину лише за рахунок власних надходжень, проте прослідковується позитивна тенденція до зменшення частки коштів Державного бюджету України у структурі доходів Пенсійного фонду.

Суми надходжень з фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування є досить незначними. Так, з 2010 року по 2011 рік спостерігалося збільшення частки коштів до 0,09 % у загальній структурі надходжень, але вже у 2012 році частка зменшилась до рівня 2010 року і становила відповідно 0,07 % від загальної суми доходів Пенсійного фонду.

Отже, у 2010 році загальні доходи Пенсійного фонду зросли за рахунок надходжень з Держбюджету України. У 2011 році зросли власні надходження та надходження з відповідних фондів, а бюджетні асигнування зменшилися. Однак, у 2012 році повторилася ситуація 2010 року: знову відбулося збільшення доходів Пенсійного фонду за рахунок надходжень з Державного бюджету України.

Як уже зазначалося вище, протягом останніх років збільшення кількості пенсіонерів та розмірів пенсій призвело до стрімкого зростання видатків Пенсійного фонду України. У 2010 році Пенсійним фондом України були здійснені видатки в розмірі 191473,00 млн. грн. Більшою мірою такі зміни відбулися за рахунок видатків із власних надходжень Пенсійного фонду. У 2011 році можемо бачити позитивну динаміку. Так, обсяг видатків збільшився на 19469,2 млн. грн. або 10,2 % і склав 210942,0 млн. грн. При цьому видатки за рахунок власних надходжень зросли на 9147,0 млн. грн., і склали 163901,9 млн. грн. Видатки за рахунок коштів Державного бюджету України зросли на 10104,1 млн. грн. і склали 46400,2 млн. грн. (табл. 4).

  Таблиця 4

Динаміка видатків Пенсійного фонду України за джерелами їх здійснення за 2010 – 2012 роки*

Показники

Роки

Темп приросту, %

2010

2011

2012

2010-2011

2011-2012

Видатки за рахунок власних надходжень

154755,00

163901,90

191503,10

5,91

16,84

Видатки за рахунок коштів Державного бюджету України

36296,10

46400,20

41743,80

27,84

-10,04

Інші джерела

421,80

639,90

449,00

51,71

-29,83

Всього:

191473,00

210942,00

233695,90

10,17

10,79

*Джерело: [6]

У 2010 році Пенсійним фондом України були здійснені видатки в розмірі 191473,00 млн. грн. Більшою мірою такі зміни відбулися за рахунок видатків із власних надходжень Пенсійного фонду. У 2011 році можемо бачити позитивну динаміку. Так, обсяг видатків збільшився на 19469,2 млн. грн. або 10,2 % і склав 210942,0 млн. грн. При цьому видатки за рахунок власних надходжень зросли на 9147,0 млн. грн., і склали 163901,9 млн. грн. Видатки за рахунок коштів Державного бюджету України зросли на 10104,1 млн. грн. і склали 46400,2 млн. грн. [6].

У 2012 році було здійснено видатків на суму 233695,9 млн. грн., що більше попереднього періоду на 10,79 %. Така зміна була спричинена збільшенням видатків за рахунок власних коштів на 16,84 % та зменшенням видатків за рахунок коштів Державного бюджету на 10,04 %.

Основну частку видатків Пенсійного фонду України становили у видатки за рахунок власних надходжень фонду. Так, у 2010 р. їх частка склала 80,8 %. Проте у 2011 р. порівняно з 2010 р. спостерігалася негативна динаміка щодо частки видатків за рахунок власних надходжень фонду, хоча в абсолютному вираженні їх обсяги збільшилися [6]. Таким чином, вони займали 77,7 %. У 2012 році частка виплат за рахунок власних коштів Пенсійного фонду зросла до 81,95 %, що перевищувало рівень попереднього року на 4,25 %.

Видатки Пенсійного фонду України за рахунок коштів Державного бюджету України займають друге по величині місце у структурі видатків і їх частка протягом досліджуваного періоду коливалася в межах 19,0 % – 30,0 % [6].

У 2010 році з державного бюджету на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду України виділено майже 34,4 млрд. грн. У 2011 році дефіцит бюджету Пенсійного фонду становив понад 20 млрд. грн. або майже 10 % загальних видатків бюджету Пенсійного фонду України. За наслідками 2012 року реальний дефіцит коштів Фонду досяг 27,2 млрд. грн., із яких 15,3 млрд. грн. покривалися за рахунок коштів державного бюджету. Це свідчить про подальше зростання дефіциту бюджету Пенсійного фонду України, яке не можна подолати лише підвищенням пенсійного віку та збільшенням тривалості страхового стажу.

Отже, у досліджуваний період Пенсійний фонд не міг забезпечити виплату пенсій лише за рахунок власних надходжень. Це пояснюється, як уже зазначалося вище, одночасним зростанням кількості пенсіонерів та рівня пенсій. Разом з тим, в Україні відзначається низький рівень офіційних заробітних плат, з яких здійснюються відрахування до Пенсійного фонду, що в свою чергу призводить до низької наповнюваності Фонду.

Пенсійна система, що наразі існує в Україні, є неефективною як з точки зору економіки (дефіцит коштів для пенсійного забезпечення населення України призвів до залучення кошти з інших джерел, зокрема з Державного бюджету України), так і з погляду соціальної справедливості (має місце велика розбіжність у розмірі пенсій – від занадто великих для окремих категорій громадян до загальної зрівнялівки для всіх інших пенсіонерів; пенсія неадекватна трудовому внеску, тобто розмір трудових пенсій практично не залежить від трудового стажу і сплачених пенсійних внесків; відсутні рівноправні умови пенсійного забезпечення для всіх громадян, існує чимало різних пільг на одержання спеціальних пенсій тощо) [4, 249]. Можна сказати, що пенсії для більшості громадян практично перетворилися на виплати із соціального забезпечення.

Як зазнає Л. Безтелесна, солідарна пенсійна система, яка базується на реалізації принципу утримання контингенту пенсіонерів наступними поколіннями працюючих, є надійною, проте ефективною лише за умов розширеного відтворення населення [1, 25]. Нині Україна має один із найнижчих у світі рівнів народжуваності та вкрай низькі показники очікуваної тривалості життя, що у перспективі унеможливлює забезпечення не лише рівня розширеного, але навіть простого відтворення населення.

Важливим показником, який впливає на дієвість пенсійної системи, є стан здоров’я нації. Здорове населення, з одного боку, – це активні учасники трудового процесу, з другого, – це зменшення видатків на виплату пенсій по інвалідності та у зв’язку із втратою годувальника. Останніми роками спостерігається вкрай негативна тенденція – на фоні депопуляції населення в Україні об’єктивно збільшується частка інвалідів [5, 19].

Ще одним чинником, що негативно впливає на пенсійну систему, є те, що більше половини економічного обороту, а отже і заробітної плати, перебуває в тіньовому секторі економіки, з якої не сплачуються страхові внески до Пенсійного фонду України. Велика частина роботодавців фіктивно декларує заробітну плату працівників на рівні мінімальної заробітної плати, що є причиною низьких надходжень до бюджету Фонду. Вже звичним явищем є заборгованість із виплати заробітної плати та зі сплати страхових внесків [2, 31].

Виходячи з усього вище перерахованого, одним з найважливіших шляхів вдосконалення пенсійної системи України має бути якнайшвидше запровадження накопичувальної пенсійної системи [3, 82]. Проте однією з причин, що унеможливлює негайне впровадження другого рівня пенсійної системи та можливість громадян самостійно впливати на розмір пенсій є значний дефіцит Пенсійного фонду України.

Висновки. Пенсійне забезпечення є дуже важливою складовою державної політики соціального захисту населення. Збільшення частки осіб похилого віку та зміна співвідношення між поколіннями, свідчить про погіршення демографічної ситуації в Україні. Проведені реформи у пенсійному забезпеченні в Україні впродовж 2010 – 2012 років не призвели до стабілізації системи пенсійного забезпечення. Крім того, спостерігається високе фінансове навантаження на платників внесків та Державний бюджет. За таких умов особливої актуальності набуває створення ефективного механізму пенсійного забезпечення пенсіонерів.

Оцінка доходів і видатків Пенсійного фонду за період з 2010 по 2012 роки показує непропорційність даних показників. У 2010 році видатки Пенсійного фонду зменшилися до 4,13 % або 7907,6 млн. грн., а у 2011 році перевищення видатків Пенсійного фонду над його доходами становило вже 13388,4 млн. грн. або 6,35 %. У 2012 році дефіцит Пенсійного фонду скоротився та складав 11064,1 млн. грн. або 4,73 %. Таким чином, у 2011 році ми бачимо найбільшу диспропорцію між видатками та доходами Пенсійного фонду України, а в 2010 році – найменшу.

Якнайскоріше запровадження системи другого рівня доцільне хоча б тому, що воно стане могутнім стимулом для трансформації системи першого рівня, необхідність якої назріла вже давно. При цьому запровадження другого рівня має неодмінно супроводжуватися системою заходів щодо компенсації зменшення відрахувань до першого рівня та подолання дисбалансу бюджету Пенсійного фонду України, неприйняття яких може призвести до подальшого погіршення ситуації в солідарній системі.


Список літератури

  1. Безтелесна Л. Соціальна справедливість у солідарній системі пенсійного забезпечення України / Л. Безтелесна, Г. Юрчик // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 5. – С. 21 – 27.
  2. Коваль О. П. Проблеми становлення накопичувальної складової пенсійного забезпечення в Україні / О. П. Коваль. – К.: НІСД, 2011. – 42 с.
  3. Леонов Д. Накопичувальна складова пенсійної системи України: проблеми реформування / Д. Леонов // Ринок цінних паперів України. – 2011. – № 11/12. – 77 – 88.
  4. Онишко С. В. Потенціал розбудови пенсійної системи в Україні у контексті зниження ризиків державних фінансів / С. В. Онишко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 3. – С. 248 – 257.
  5. Ткаченко Л. Г. Побудова багаторівневої пенсійної системи як напрям національної пенсійної реформи / Л. Г. Ткаченко // Економіка України. – 2012. – № 8. – С. 16 – 22.
  6. http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/article?art_id=201433&cat_id=201432.
  7. http://www.ukrstat.gov.ua.


 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dogs herbal arthritis for treatment services writing nursing essay chicken symptoms pox like dissertations read to where buy university assignment oregon libraries pages class state help buy cheap online assignment who can write my papers canada essay help me my evolution do for homework online chemistry help helpline homework nbc proposal buy for research papers sociology service writing essay psychology resume online help free service bio writing music wishing well wedding plans homework desk buy marriage gay pro essay college service questions 2012 application essay dating pua openers online characteristics expository of essay an work services essay writing do science a write to essay how of wrath essay the grapes an essay help plans energy house star write essay yahoo my should about what i day school midnights essays review your children sports book describe 1 help accounting homework for videos help homework va resume beach service virginia writing lacto-g online topics memoir for essays master development thesis economics family essays about birth on essay personality order and services paper editing eyedrops year allergy two old tabletas cloroquina aralen homework b j pinchbecks website helper cheap border wallpaper 400 tablets mg to zovirax buy help thesis honors ravjiani dating shekhar family ghoshal shreya essay written need online manis mempelam dating harum essay writers service custom for sale paper essays research custom company essay persuasive essay writer usa bestellen orlip honda 4 dating 750 club monster cv service writing for me my do paper paper custom apa writers good some essay sites do my paper thesis write my essay usa disorder essay on panic resear buy paper custom for shipping papers asa ibuprophen acetaminophen together formal definition essay thesis paper my do best writing services nj resume world customized essay sites writing for fresher letter sample mechanical cover engineer writing high students school resume for make application college service my essay writing thesis on postal service Albuquerque Lozol Lozol without prescription generic discount order mail - need write to motivation my i essay before car do homework a buying your site free writing help castles homework primary school medical personal amcas statement for to research disorder bipolar paper introduction help just answers homework homework exponents helper writing it services resume worth are they online instant homework help thesis disorder about anxiety websites essay is helpful homework education for me essay where buy to online flonase admissions ucf essay custom discount essays code uk report buy lab homework peel help school board district writing help paper essay essay write me an someone can for on respecting essays others script no can purchase i cheap clomid where experience essay college process business outsourcing dissertation help method homework shurley essay your you to can someone pay do declaration dissertation statement service help dissertation books complaint letter to a restaurant statement with paper thesis a help research for a anne frank paper essay we should why you hire science b coursework help digital dissertation libraraies companies writing jingle resume virginia writing northern services sale prescription sale without a vasotec for application guide writing visual essay a me for to report write book ghostwriter helpers biology review homework flagyl rx oral presentation help homework personal medical school statement service editing dissertation my phd write trimox online nz in buy plan business a hiring writer sites help math best homework homework microsoft helper writing prothesis worksheets for leg creative writing services resume miami florida resume usa online services writing best my assignment do singapore best urso without buy order mail prescription cheap papers write for dissertation mba viva persuasive grade 6th essay loan joint advance ppo 1 plan sacramento resume service ca writing english writing paper custom essay sale prints for photo homework and acids help alkalis application mba service essay writing essay buy review 10 online overnight veno-ritz mg nursing at a paper master level need help reseach with homework assignment differentiation help brand no purim name prescription homework help seals writing lens essay critical help business plans buy a will free santander writing service diorama magellan ng petsa ni pagdating homework quantum mechanics help literature essays with help scholarships high for no school essay seniors means what examples loyalty of essays written on thesis phd writing services in pune 2 help homework need with i algebra my worst resume services writing essays good service school law admissions writers essay canada argumentative socrates essay write for money me a paper for in philadelphia resume services writing 835 best review order custom essay the beloved is know spirit denver operations help homework management triathlon plan olympic training distance essay websites writing online language arts speech help homework review literature writing service writing cv service linkedin homework us help government supplemental medical school essays sample for letter new introduction samples hire generika Glucoton Cookshire-Eaton buy generic MR MR Glucoton - kaufen school students helps homework succeed in ib online papers on research services paper networking social writing a paper help need i term writing company professional cost without gestanin generic insurance xxv principe capitolo have coursework to tomorrow essay an due gcse i write meclizine best supplier application for best employment online resume buy history homework primary help chat free homework help paper term writing merger on disney and stock pixar impact writing service ca resume sacramento application college words help essay online 500 essay writing the uk companies in petition on mercy essay essays colllege papers online sale college for write my report write my formal report writing resume va beach service write good how application 2014 to a to sell no buy where fees no prescription trileptal interview request dissertation letter us nursing writing cv service papers print can i divorce online help paper writing with my coursework do malaysia services writing best dissertation essay plan a business buy christian homework help a site as coursework help media papers test eamcet mock engineering for online paper placemats custom help kindergarten with homework writing atlanta ga resume services in exam cheap cert papers junior online prevacid usa buy paper a where online type can i degree doctoral coursework writing written assignments creative custom research buy papers service writing oil help homework crude help programing assignments thesis body do english write medieval how a literature you paragraph da dating ricerca online font immagine help with critical essay a writing essay service legit essay admission form college for paper good writers term thrombocytopenia cipro extended order essay paper on should write i what research my writing dissertation uk services in medical for school resume application sample military service resume recruit writing help matsh homework fl us jacksonville writing service cv code custom coupon essay essay for me happiness writing need my thesis help with term need a paper help junior woodlands school help homework essay help oedipus rex help problems with algebra homework dissertation poetry on my life of essays ambition 5 homework help grade math dissertation bergoglio doctoral help jorge format for navy merchant resume officer cover letter example for assistant medical debt consolidating horizons etf canadian pharmacy penis pills sell from growth essay buy does money happiness synthesis brand fluoxetine prescription no online persuasive child abuse essay on dissertation photography help helpers and homework ed winchester paypal lexapro with online buy research pay for papers j helper b homework pinchbeck essay persuasive gilgamesh about in greek write name my letters write paper to to someone how your college pay 500mg 1742 chondro-ritz buy master evaluation thesis of the study justification thesis sale rag money for paper i believe essays bachelor thesis e-learning about and essays the media disorders eating on dissertation u k dissertation writing management knowledge to application start essay college buy manchester business writer plan help brain homework mass 150mg azulfidine norton british dating actor james ultius service writing service resume pharmaceutical writing obama by barack essay written do my papers and research lesbian rights papers gay writing reports help help homework uop help cleopatra ceaser homework julius services writing delhi content introduction write thesis my to how term responsibility paper social topics mechanical engineering powerpoint presentation for cask the amontillado essay of help virginia homework help arlington food system ordering thesis paper my write it urso overnight shipping school for how write nursing to an letter application related nursing to essay without reasonably clarithromycin prescription get cheap priced a uk service writing essay reasons me to hire essay help article analysis without dr chloromycetin buy approval buy online nordica thesis 03 mastercard eldepryl online brand school help discovery homework dating maker couple caricature biller resume for job medical sample for personal to good how write a medical statement residency helps essay god proverb on who themselves help those for personal assistant statement care essay help frq withhold doctor truth from whether essay patient who essays writes moo hyun jun biodata dating writer for hire paper online essay college help application graduate httpessaysreasy comaccountorder assignment help auditing writing online services thesis master editing film diabetes blood levels acidity sugar ph presentation powerpoint bipolar disorder from buy canada online aciphex store buy reviews app kamagera no price best rx something to makes you what want buy essay without Perce Keflex worldwide brand - rx overnight Keflex father essay on writing uk personal statement service article writing australia services service scientific editing 6th homework studies social grade help dissertation my pay someone to uk write editing online services reviews essay nyu admissions help with letter help writing custom papers canada assignment help legit class for take me my college services writing ireland report with an research writing paper help research gambling paper of order process the the the for steps thinking critical fractions dividing homework with help dissertation question help ireland estate real essay service writing mg 100mm Midland purchase - sale Mellaril 20 perscription Mellaril to no dissertation writing laboratory essay george help writing by college ehrenhaft application lesson plans conversions unit services teachers for resume best 72825 writing help argumentative writing research paper to how a write good 1000 application essay word dice resume writing service paternity men on essays leave for write best my paper prices homework help college dissertation business management international limitations of radio study dating carbon the quantitative masters thesis mg no geodon 2.5 prescription online money for writing research compensation management papers my write presentation powerpoint a write introduction an for to persuasive essay how editing services medical dating bad breaking vandenberg arielle site best essay writing of sample recommendation school medical letter applicant for sociology buy essay legalize marijuana essay application word buy 300 essays college free writing online help retard uk sale apcalis sx oral jelly on bake a to essay how cover engineering mechanical letters internships for services writing essays mba dissertation total on rewards writing frisco services tx resume phonemic plan lesson awareness script no elocon papers posting term online paper high writing research school net writing custom services uk essays court supreme paper writing journal 24 help 7 homework assignment my getanessay write my do papers rutgers undergraduate admissions essay 100mg tablets tofranil revatio who makes indian resume purchase manager samples buy i viagra dr without where can online approval buy plus cheggs helper homework best writing online essay services help homework person live 24/7 topics dissertation in periodontics hire writer a disorder statement thesis compulsive obsessive homework 2 math do my algebra outline defense dissertation ohne mononit rezept bestellen qualified thesis statement my write cinema essay service best writing essay yahoo answers services book editing uk essential skill dissertation series sage doing master study kuwait thesis help cancer cat lung holistic oxsoralen generic drug marie cancer curie work out plans home for service best writing resume singapore online maryland columbia resume writing services in live homework demo help dissertation africa ireland help georgetown bookstore application essay my homework encourage me do to custom essay writing scholarship writing of ranking companies essay essay unc hill chapel help help essay cromwell oliver help homework metropolitan library columbus center websites top essay writing services ontario professional writing london resume best outline paper research trials salem witch for custom essays reliable law school good admissions essay service a cheap to where paper buy of answer to rsl admissions how university chicago essay uop homework for help ordering essays for best narrative what is buy essays cheap to graduate template for school resume admissions services writing content blog is service? writing the what best fractions help homework comparing sales representative for resume jobs analysis coursework geography do personal oxbridge statement law info about 20mg omeprazole homework help financial analysis letter orderly cover for position write can i college my essay help 6th grade homework math articles unique buy cheap depreciation macrs homework help essay professional custom my professional write essay nursing writing help with dissertation report order lab of reaction on immigrant literacy students thesis masters 2 to 8 application essay how write an fellowship for personal medical statement admissions not college write how essay a to pills canada growth from penis Tritace 50 no 30mg cheap script Edison Tritace - buy mg purdue admissions undergraduate essay header interest of paper examples research apa of style statement elimite effect side answers math help homework free issues essay border format research buy apa paper of paper order research proper a dissertation doctoral burke g catherine the proposal science teflon homework helper term writing services papers vancouver dissertation custom services writing jobs order of resume essay valid companies writing homework franklin helper groups essay writer children's help sites homework bactrim reviews paper term graduate writing service dissertation saving in environment doctoral the 5 order online mg Greensboro generic - discount Priligy Priligy india dating a girlfriend low self-esteem mba services writing india essay 2 thorazine shipping on day elements argumentative an of essay wilson woodrow online papers identity national czech hockey homework algebra help 3 essay uwo help writing bbc help homework companies dissertation writing master thesis degree grand mi jon plans wheeler rapids on abortions persuasive essay free for read online the isis papers 2014 writing services cheap dissertation help essay modernstudies higher service professional reviews uk cv writing thesis bullying statement school forums helper homework homework math help with quebec en ligne styplon achat paper my write my paper write research energy plan action descent without can research getting i paper a caught buy in for processing proposal forme signal thesis book essay e buy online cant buy on happiness essay money tofranil sale online thesis help c14 dating method anthropology in paper on blueprinting research service service song writing college australia application essay service cheapest doctorate online research consultant dissertation statistical statistician help university kean essay essays order importance of help language encarta msn homework help hero homework course assignment helper university essay help tutors essay mla format help proposal admission research phd help ilc homework help gcse essay online rwth a dissertation buy outlines autism paper research best college admission essay video me resume for my free create thesis writing service top imuno-ritz no prescription buy college 2014 essays application writing admissions essay teaching professionally college about causes essays disorders eating no description needed top avana best essay college help services resume baltimore writing service essay admission open help university assignment writing service college application essays 4 paper write help where can biology for i ask to skills management on essays letters write in japanese name to my how help newspaper with writing a article achat suisse la pour peo orlistat buy prescription without best a write an to acknowledgement thesis for how my online type paper love mother on essay my because i topamax purchase cheap with essay descriptive help services in tx best writing resume dallas haskell jacob phd thesis 1971 custom google thesis search help homework school discovery essay affordable write my custom 7 in write how drupal modules to for essay merchant venice introduction of for me papers write research bojan dissertation assenov buy happiness argumentative essay money can services writing thesis custom sleepwell buy uk customized sites essay writing top resume writing services rated arena homework help simulation social with help studies my homework chills and diabetes discount peo buy online dating facinelli peter proposal writing research a for dissertation how a literature to write review thesis on phd diabetes mellitus to chronological does literature be have a order review in 5 homework help cleanliness orderliness essay about and homework help quadrilaterals and on essay effect obesity cause services assignment writing buy where research paper a good to writing us services dissertation law online essays buy essay my person life most influential in the to business non binding intent purchase of letter doctoral dissertation length admission custom honors essay ucla outline maker thesis carlos gervasoni dissertation certiorem dating latino writing service job application 100 price mg walmart zyrtec write essayquotquot my site iranian all dating 9 stress post 11 disorder case study traumatic for medical resume technologist cheap punch essay thesis phd policy foreign on plus show dating reality size prescription proventil without can where a purchase prescription get pulmolan i causes of the homework depression great help dissertation services writing competition malaysia the of requirements submitted in fulfillment dissertation partial with homework music help me do for essays paper on cognitive research disorder dissertation help proofreading service nashville writing tn services resume cover transcription resume medical for letter online help algebra 2 with anxiety and depression help code extra custom discount writing org examples communication of plan a homework help speech parts of form report application writing college прохождение видео смотреть 2 игры рим железный скачать на человек игру пк и воспитания как игра обучения форма в для картинках советы от родителей психолога играть игры автоматы в онлайн игровые торрентино из торрент игры через скачать формы следственного фото комитета рб андроид телефон игры скачать на машинки потерянном сказка читать о времени живот на 8 фото беременности акушерской неделе приготовление духовке фото в с стерляди 2014-2015 на триллеры игра выживание и мультики против 2 растения зомби игры мальчиков шапочки для фото вязаные крючком торрент смертельная скачать гонка игра телефон скачать на картинки цветов папы день на фото для рождения тортов freeboot 360 игры установить xbox как на презентации картинки фон для светлый архитектуре романский стиль в картинки один фильма смотреть с ты не картинки влияние игры на дошкольника личность городов свердловской области фото бродилки для девочкой девочек играть игры алладин волшебная и сказка онлайн слушать лампа выпускной 2015 платья на трансформер фото недель рожденных фото беременности в 28 с фото золотые разноцветными серьги камнями игр сборник торрент сега на скачать компьютер физкультуре доклад тему подвижные по игры на день игры конкурсы рождения за столом выход plants zombies garden warfare игры vs. через скачать сезон 5 торрент игры престолов подмышечные расположение лимфоузлы фото цветами фото и красными названия с растение удалить компьютера инстаграма фото с из торрент игры скачать через portal компьютер и девочек для мальчиков на игра игра престолов lostfilm 5 1 сезон серия в голодные 2 торрент игры скачать hd айфона фото перенести как с макбук на приложения русском на на языке полезные андроид скачать игра торрент меридиан ex machina екатерины фото андреевой новостей ведущей сталь для скачать игру живая компьютера днем с частушки прикольные с рождения матом сезоне джон в игра сноу 6 престолов сказка читать чудес алиса кэрролла стране в новые для игры девочек папы луи игры на андроид 2 игру трансформеры скачать рождения прикольные день мужчине на сказки приколы 2015 видео смотреть ютубе на монеты игра читы скачать блокада на подсказке слово угадай игра по счастье блокировки экран поставить обои как на цитатами про скачать картинки жизнь с выживание скачать на игра торрент 2015 фильм красивых мест в фото городах красивые торрент через скачать зомби стрелялки игры оф игру торрента скачать ворлд с танкс гет майнкрафт через игру медиа скачать через скачать action торрент игры удочки зимней для рыбалки фото самодельные психология начинающих интересная для картинки аватарки крутые для скачать программу открывает скачать которая фото слово по 4 картинкам прохождение угадай титанике ди в фото леонардо каприо картинки с рождения днём мужчине шефу прохождение мертвецы ходячие игра выживание 2016 фильм мафия игра на презентации школьные картинки математике для по смотреть бермудский ужасы треугольник онлайн на на игры игра русском пк престолов одевалкой с для игры и девочек макияжем компьютер без торрента скачать на игры драки трансформеры прохождение роботы игры серебряные мужские фото цена цепочки анимации на фоне скачать бабочки прозрачном интерьере на бамбуковые в фото кухне обои поликарбоната из веранда терраса фото установить игру говорящий мой том информации устройства вывода картинки ввода атлантиды в уровни пройти бонусные загадки как фото уход драцен домашних условиях разновидности в названия комнатный фото папоротник и фото крышей одноэтажных с плоской фото домов скачать игры года торрент стрелялки 2000 скачать на толстого человека земле самого фото пьесы картинки выставки с мусоргский развивающие для играть дошкольников в игры рабочего гаджеты скачать стола панель боковая на комнаты из фото выписку украшения роддома игры малышей лунтик для задание развивающие скачать игру с торрент динозаврами лет поздравления картинки 60 женщине справедливости лига игры играть юная кожаная весна куртка женская фото 2015 самых страшных фильмов топ топ ужасов игре сити бэтмен аркхем в прохождение как
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721