ПАРАДИГМА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ Й ПРОБЛЕМА КАТЕГОРИЗАЦІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’373.46                                                                               В.Ф. Старко

Східноєвропейський національний

університет імені Лесі Українки, Луцьк

 

ПАРАДИГМА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ Й ПРОБЛЕМА КАТЕГОРИЗАЦІЇ

 

У статті розглянуто фундаментальні принципи й припущення, що характеризують парадигму когнітивної лінгвістики, яку, своєю чергою, проаналізовано в контексті загальної парадигми сучасної лінгвістики. Встановлено й обґрунтовано ключове значення категоризації для когнітивної лінгвістики.

Ключові слова: парадигма, когнітивна лінгвістика, категоризація.

В статье рассматриваются фундаментальные принципы и предположения, характеризирующие парадигму когнитивной лингвистики, которая, в свою очередь, анализируется в контексте общей парадигмы современной лингвистики. Установлено и обосновано ключевое значение категоризации для когнитивной лингвистики.

Ключевые слова: парадигма, когнитивная лингвистика, категоризация.

 

The article considers the fundamental principles and assumptions characterizing the paradigm of contemporary linguistics. This paradigm is analyzed in the context of a general paradigm of contemporary linguistics. The author establishes and argues for a key role that categorization plays in cognitive linguistics.

Keywords: paradigm, cognitive linguistics, categorization.

 

Когнітивну лінгвістику (КЛ) не можна назвати молодою наукою, а проте потреба в усвідомленні засадничих принципів дисципліни не зникає. Натомість вона навіть гострішає з огляду на певну роздрібненість, різноскерованість конкретних мовно-когнітивних досліджень, а також неоднорідне ознайомлення й засвоєння навіть найважливіших публікацій у різних регіонах, де розвивається КЛ. Парадигмальні основи КЛ неодноразово висвітлювалися [4; 5; 7; 10]. У нашій розвідці ми ставимо за мету на тлі аналізу засадничих принципів КЛ прояснити місце й роль категоризації в побудові мовно-когнітивних досліджень, позаяк цьому аспекту досі не надавали достатньої уваги.

Принципи КЛ можна схарактеризувати як малу парадигму в межах великої парадигми постгенеративної лінгвістики. За О. Кубряковою [1], поняття парадигми складається з таких компонентів: 1) настановчо-засновкового (вихідні принципи й припущення науки); 2) предметно-пізнавального (що вважається безпосередньою ділянкою аналізу); 3) процедурного (визнані методи й конкретні процедури аналізу, панівні моделі тощо). Для постгенеративної парадигми дослідниця визнає домінування першого компонента і виводить чотири загальні засадничі настанови: 1) експансіонізм (розширення меж лінгвістики, міждисциплінарність, нові ділянки досліджень, новий матеріал, зближення з природничими науками); 2) антропоцентризм (людина стає «точкою відліку», врахування впливу культури й ментальності); 3) неофункціоналізм (визнання примату функцій, провідна роль значення, вивчення мови в дії); 4) експланаторність (настанова на пояснення, а не лише опис і класифікацію, і, як наслідок, вихід за межі власне лінгвістичної сфери) [1]. В конкретних випадках вказані настанови мають різну відносну вагу й зазнають модифікації, тому характеризуючи окремий напрямок, варто враховувати конкретне наповнення компонентів.

Окрім настанов парадигму творять і вимоги, що їх повинні задовольняти теорії, що претендують на науковість. За влучним спостереженням Р. Фрумкіної, в історії наук про людину, зокрема й у лінгвістиці, чергуються дві широкі парадигми, причому цей човниковий рух охоплює значні часові відтинки: «одна парадигма – це та, в рамцях якої дослідник поводиться з об’єктом дослідження так, ніби людину створила єдино природа. Інша парадигма зобов’язує дослідника пам’ятати, що людину створила насамперед культура» [2, с. 104]. Таке маятникове хитання можна пояснити переважною увагою дослідників до однієї групи чинників коштом іншої, тому важливо обирати збалансований підхід. Поза тим, становлення нової парадигми передбачає вироблення нової мови опису, або ж «метамови», та нових методів дослідження — їх часто запозичують із суміжних чи «еталонних» наук. Творення нової метамови часто спирається на метафори, і в лінгвістиці «неодноразово мінявся набір об’єктів, використовуваних як метафори, що слугують моделями» [2, с. 105]. Яскравим прикладом стало захоплення комп’ютерною метафорою, що призвело до її онтологізації.

Когнітивна лінгвістика – це не конкретна теорія, а радше «конфедерація» дослідницьких програм, об’єднаних низкою керівних фундаментальних принципів, припущень і постулатів. КЛ належить до функційних підходів, але вирізняється загальною й всеохопною орієнтацією на дослідження тріади «людська мова – мислення – соціально-фізичний досвід» [4]. З погляду когнітивної лінгвістики мова призначена для операцій із концептуалізаціями й виконує такі засадничі функції: створення концептуалізацій у мозку адресанта, їх вираження й повідомлення з певною метою та викликання відповідних концептуалізацій у мозку адресата. Ці чотири операції з концептуалізаціями – генерація, екстеріоризація, комунікація й активація – лежать в основі усіх застосувань мови та її традиційно виокремлюваних функцій.

Відповідно до лінгвістичних побудов у рамках КЛ висувають такі вимоги:

1) дескриптивна відповідність (descriptive adequacy) — ця вимога стосується будь-якого лінгвістичного дослідження, адже йдеться про відповідність моделей фактам мови;

2) психологічна реалістичність (psychological plausibility) — моделі мають відбивати реальну психічну реалізацію мови й повинні витримувати перевірку даними психологічних досліджень;

3) нейронна реалістичність (neural plausibility) — з появою нейронаук і удоступненням даних про функціонування нейронного субстрату мозку в процесах, пов’язаних із мовою й мовленням, все частіше виокремлюють вимогу узгодження лінгвістичних моделей із таким типом даних;

4) критерій збіжних доказів (converging evidence) — дані, отримані з різних джерел чи різними методами, що підкріплюють модель, підвищують ступінь довіри до неї [9], причому особливу вагу має сумісність з іншими когнітивними здібностями людини. Об’єктом дослідження когнітивної лінгвістики є мова, розглядувана в когнітивному аспекті — як когнітивний механізм для операцій із концептуалізаціями.

Парадигма КЛ тримається на двох засадничих настановах із найвищим пріоритетом, з яких випливає низка наслідків. Ці настанови, що їх сформулював Дж. Лакофф [7], розглянуто нижче з врахуванням робіт [3; 4].

 1. Настанова на узагальнення (generalization commitment). Ця настанова скеровує дослідників на встановлення й опис загальних принципів людської мови як таких, що випливають із загальних когнітивних здатностей (cognitive abilities) людини. Йдеться про настанову на інтегральність, немодулярність мови на відміну від «модулярних» підходів, що сформувалися під впливом праць Н. Чомського й постулюють мову як особливий ізольований модуль, а в межах мови — окремі модулі фонології, морфології, семантики, синтаксису зі специфічною будовою, принципами й навіть типом знань. Когнітивні лінгвісти намагаються виявити спільні риси в різних гранях мови, поширюючи при цьому успішні методи й здобутки з однієї галузі на інші. Наприклад, в лексичній семантиці визнання здобули так звані «прототипові ефекти» (тобто наявність у слів «кращих» й «гірших» референтів) (роботи Е. Рош та узагальнення й розвиток її ідей у Дж. Лакоффа [8]). Звідти це поняття було перенесено й застосовано в галузі морфології, синтаксису та фонології [6; 11].
 2. Когнітивна настанова (cognitive commitment). Когнітивна настанова висуває вимогу узгоджувати пропоновані пояснення мовних фактів із загальновідомими даними про роботу мозку, отриманими з різних дисциплін, зокрема з когнітивної психології та нейронаук. Отже, йдеться про засадничу міждисциплінарність когнітивної лінгвістики. Когнітивна настанова важливіша за пошук узагальнень: якщо суто лінгвістичні узагальнення суперечать даним когнітивних наук, пріоритет залишають за останніми. Когнітивна лінгвістика прагне не до «внутрішньодисциплінарних» узагальнень, а до зовнішніх, тобто таких, що поєднують мовні явища з немовними й мову з людським пізнанням загалом [5]. Із цього випливає, зокрема, що теорії в КЛ не можуть містити елементи (статичні чи динамічні), що суперечать відомим фактам щодо людського когнітивного механізму. Перевагу надають лінгвістичним моделям, що спираються на встановлені когнітивні властивості, а не тим, що задовольняють суто логічні критерії. Когнітивно реальні узагальнення можуть не узгоджуватися з узагальненнями, отриманими в рамках інших напрямків мовознавства, позаяк до останніх не завжди ставлять вимогу психологічної (й нейронної) реалістичності. Наприклад, розглядаючи лінгвістичні категорії, когнітивні лінгвісти очікують, що вони будуть некласичними, позаяк такими є переважна більшість природномовних («когнітивних» за Дж. Лакоффом) категорій, що ними послуговується людина. Відповідно реалістичні моделі лінгвістичних категорій варто будувати, згідно з когнітивною настановою, як некласичні. Натомість постулювання класичних категорій у когнітивній лінгвістиці вимагає емпіричних доказів того, що їхня структура справді гомогенна й прототипових ефектів вони не виявляють. Подібним чином когнітивна настанова змушує з пересторогою ставитися до неструктурованих списків — вони притаманні класичним категоріям, але не властиві когнітивному апарату людини, який оперує, радше, мережами зв’язків. Отже, когнітивна теорія природномовної категоризації — це основа (й у певному сенсі критерій) для виведення узагальнень у когнітивній лінгвістиці. Під таким кутом зору дослідження механізмів природномовної категоризації має двобічну спрямованість – з одного боку, глибшає й увиразнюється наше розуміння фундаментальної особливості мови й мислення, а з другого, уточнюються вимоги до формулювання мовно-когнітивних теорій.

Із повищих настанов випливає низка засадничих постулатів КЛ. В їх аналізі ми спиратимемося на тези, сформульовані в праці В. Еванса [4].

 1. Постулат про втілене пізнання (embodied cognition) — когнітивний апарат людини, зокрема концептуальна організація, залежать від особливостей взаємодії людського тіла з довкіллям; «природа дійсності не дана об’єктивно, а є функцією від специфічно людського й індивідуального втілення» [4, с. 3]. Це також називають постулатом про втілений досвід (embodied experience) або досвідний реалізм (experiential realism) [8]. Що стосується категорій, то окрім досить тривіального твердження, що категорії відбивають людський досвід, з’явилися експериментальні підтвердження того, що наявні в мові категорії впливають на сприйняття дійсності людиною, зокрема на сприйняття кольору [12].
 2. Постулат про енциклопедизм семантики (encyclopedic semantics). Цей постулат не має однозначного тлумачення в різних течіях когнітивної лінгвістики. В кожному разі йдеться про зв’язок семантичних представлень (семантичної структури) з концептуальними (концептуальна структура). Якщо автор когнітивної граматики Р. Ленекер ставить між ними знак рівності, то В. Еванс вважає, що це два окремі типи представлень і що семантична структура дає доступ до певних аспектів концептуальної структури [4]. В англійській мові red може позначати що червоний колір, що рудий чи навіть бурий, а blue – синій, блакитний чи голубий. Ці значення (конкретні відтінки) не випливають із суто мовних репрезентацій – їх активація в контексті вимагає звернення до концептуальних структур, енциклопедичного знання, досвіду дійсності. Найприйнятнішою формою енциклопедизму є, очевидно, «помірний енциклопедизм», тобто визнання градуального характеру релевантності позамовних даних для семантичного аналізу.
 3. 3. Постулат про символьність (symbolic thesis)основна одиниця будови мови (граматики мови) – це символьна одиниця, в якій форма сполучена зі змістом. Р. Ленекер називає її символьним поєднанням (symbolic assembly) [10], а конструктивісти – конструкцією [6]. Символьні одиниці охоплюють увесь діапазон від повнозначних слів до схем, зокрема морфеми, цілі слова, ідіоми, синтаксичні конструкції. До того ж, вони можуть різнитися абстрактністю, наприклад, класи слів (частини мови) та відмінкові закінчення й граматичний час мають украй абстрактне значення порівняно з повнозначними лексемами. Фактично, йдеться про те, що в мові немає форми без змісту (хай навіть схематичного чи абстрактного). Відтак значення потрапляє в самий фокус уваги когнітивних лінгвістів. КЛ постулює «лексико-граматичний континуум», на одному кінці якого лежать одиниці з конкретною формою й багатим змістом (повнозначні слова), а на протилежному — одиниці, схематичні й формою, й змістом. Символьні одиниці утворюють ієрархічну мережу за рівнем схематичності. Відношення між більш схематичними символьними одиницями та конкретнішими одиницями, що є їх прикладами, називають категоризацією — в особливому сенсі, який, однак, пов’язаний зі звичним. Сполучуваність мовних одиниць у когнітивній лінгвістиці розуміють як інтеграцію — точніше «монтаж» — символьних одиниць у більші граматичні структури.
 4. Постулат про значення як концептуалізацію (meaning is conceptualization)на відміну від композиційного підходу до значення КЛ передбачає, що мовно виражене значення охоплює концептуалізацію, тобто когнітивні процеси вищого порядку, які можуть бути частково або й переважно немовними. Поєднання символьних одиниць викликає в мозку людини блоки значення (концептуалізації), що постають частково як результат дії немовних процесів інтеграції та інших когнітивних операцій. Під таким кутом зору мовні одиниці служать «підказками» (prompts) для низки когнітивних операцій і залучення фонових знань, внаслідок чого й постає кінцева концептуалізація. Такий підхід усуває штучне розділення між мовним і позамовним знанням і дає змогу досліджувати й пояснювати, як слово передає думку. Мова обмежує варіативність концептуалізації й підказує її моделі й способи. В мовній семантиці per se не втілено всього багатства концептуалізацій — вона лише пропонує обмежений набір інструкцій концептуальній системі для відтворення й створення складних ідей [3, с. 8]. Значення мовних одиниць — це тільки частина тих концептуалізацій, що їх вони викликають у мозку людини. Мовні значення занурені в енциклопедичне знання [10].

У підході до значення КЛ вимагає зміни метамови й «моделювальної» метафори. Згідно з наївною теорією (folk theory) семантики, значення містяться безпосередньо в словах та їх сполуках, тобто ефект (значення) приписують видимій причині (мові, мовним формам) [5]. Така теорія відіграє корисну роль у повсякденному житті, у наївній картині світу, проте на рівні наукових досліджень вона є хибною. Тим не менш, таке розуміння значення настільки «очевидне», що воно проникло і в різні напрямки лінгвістики. І справді, твердження про те, що мовні форми мають чи несуть значення, видається беззаперечним. Насправді ж маємо тут справу з метафоричним зв’язком: значення приписувано мовній формі як об’єкт власникові. Це видно і в багатьох інших конструкціях: слово набуває значення (за певних умов), мовна одиниця втрачає сему тощо. КЛ відходить від метафоричного уявлення про те, що слово (чи інша мовна одиниця) «несе з собою» значення, й постулює натомість інший зв’язок — слово як «підказка» для конструювання значення/концептуалізації. На метамовному рівні це виявляється в таких конструкціях: слово викликає/активує таке значення (в певному контексті), слово зазвичай пов’язане з таким значенням/уявленням, мовна одиниця вказує на певне значення тощо. Це один із тих випадків, коли когнітивна лінгвістика здійснює заміну фундаментальної метафорично-концептуальної наукової моделі.

 1. Постулат про примат мовного вжитку (usage-based thesis)мовна структура постає з мовного вжитку [13, с. 5]. Ця теза лапідарно виражає низку ключових положень, а саме: знання мови виводиться з мовного вжитку; знати мову — це знати, як її вживають; мовний вжиток — невіддільна частина мовної організації індивіда, його «мовної системи», «ментальної граматики». Мовні структури висновуються з мовного вжитку, а тому їх не можна вивчати безвідносно до вжитку. Як наслідок, символьним одиницям властивий ступінь вкорінення (entrenchment), себто ступінь усталеності цієї одиниці як рутинної когнітивної процедури (cognitive routine) у мозку мовця [4; 10]. Якщо мовна система є функцією від мовного вжитку, то частіше вживані мовні одиниці мають вищий ступінь вкорінення й більший вплив на мовну систему шляхом задавання взірців, схем вживання, а ці взірці далі формують (й дещо модифікують) мовний вжиток. У такий спосіб забезпечується двосторонній вплив між мовною системою й вжитком. Звідси випливає, що суттєві спотворення мовного вжитку, як-от суржикування, переважання в мовленні окремих одиниць і конструкцій інших мов, засилля іншої мови в мовному просторі соціуму тощо, негативно позначаються на мовній системі покоління мовців, які щойно засвоюють мову.

Ще одним наслідком є надмірність (redundancy) мовної системи. Річ у тім, що одиниці ментальної граматики формуються шляхом абстрагування і схематизації з конкретних символьних одиниць, наявних у вжитку, й організовуються в ієрархічну мережу у вимірі конкретності/схематичності, тобто за принципом «схема–приклади» — наприклад, схема «прикметник+іменникова група» (Adj NP) та її конкретні реалізації. Згідно з постулатом про примат мовного вжитку, ця схема вкорінена в довготерміновій пам’яті разом зі своїми конкретними реалізаціями зі збереженням зв’язку категоризації між ними. Отже, і в цьому випадку (організація мовних категорій в ментальній граматиці) спрацьовують механізми природномовної категоризації. Відтак глибше розуміння природномовних категорій, що ними послуговується людина, зокрема роль надмірності в категоризаційних процесах, кидатиме світло й на ментальне представлення мовного знання.

Отже, ознаки сучасної парадигми лінгвістики (антропоцентризм, експансіонізм, неофункціоналізм, експланаторність) знайшли конкретне втілення у двох засадничих настановах та п’ятьох постулатах, що задають «малу парадигму» когнітивної лінгвістики. Згідно з цими парадигмальними принципами, когнітивна лінгвістика належить до функційних підходів до мови й вписується в міждисциплінарну програму досліджень когнітивної науки. Антропоцентризм сучасної лінгвістики висуває проблему вивчення мови як детермінованої насамперед культурою й історією, а не природою. З другого боку, зближення з нейронауками й інтерес до нейронного субстрату мови й мовної діяльності виводять на передній план природну (фізіологічну, нейронну) зумовленість мовних явищ і процесів. Видається, що органічне поєднання й взаємне інформування обох широких напрямків лінгвістичних пошуків може забезпечити бажану рівновагу в парадигмі сучасної когнітивної лінгвістики. Розкриття природи природномовної категоризації відіграє подвійно важливу роль у парадигмі когнітивної лінгвістики: входить до підвалин «світогляду» КЛ і водночас служить одним із ключових критеріїв, за яким оцінюють мовно-когнітивні моделі. Глибше розкриття процесів категоризації має ключове значення не лише для розуміння мови й мислення, а й для побудови лінгвістичних теорій.

 

 1. Кубрякова Е. С. Эволюция лингвистических идей во второй половине ХХ века (опыт парадигмального анализа) / Е. С. Кубрякова // Язык и наука конца 20 века. – М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 1995.– С. 144-238.
 2. Фрумкина Р. М. Есть ли у современной лингвистики своя эпистемология / Р. М. Фрумкина // Язык и наука конца 20 века: Сб. ст. – М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 1995. – С.74-117.
 3. Evans V. Cognitive Linguistics. An Introduction / V. Evans, M. Green. – Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006. – 851 p.
 4. Evans V. Cognitive Linguistics / V. Evans // Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science. — 2012. — Is. 3. — Pp. 129-141.
 5. Fauconnier G. Methods and generalizations / G. Fauconnier // Cognitive Linguistics: Foundations, Scope and Methodology; [Ed. by T. Janssen and G. Redeker]. — Berlin: Mouton de Gruyter, 1999. — Pp. 95–128.
 6. Goldberg A. Constructions at Work / A. Goldberg. – Oxford: Oxford University Press, 2006. – 280 p.
 7. Lakoff G. The invariance hypothesis: is abstract reason based on image schemas? / G. Lakoff // Cognitive Linguistics. — 1990. — 1. — Pp. 39–74.
 8. Lakoff G. Women, Fire, and Dangerous Things / G. Lakoff. – Chicago, London: University of Chicago Press, 1987. – 614 p.
 9. Langacker R. Assessing the cognitive linguistic enterprise / R. Langacker // Cognitive Linguistics: Foundations, Scope, and Methodology : [Ed. by T. Janssen and G. Redeker]. — Berlin: Mouton de Gruyter, 1999. — Pp. 13–60.
 10. Langacker R. W. Foundations of Cognitive Grammar / R. W. Langacker.– Stanford: Stanford University Press, 1987. – Volume I. – 516 p.
 11. Taylor J. R. Linguistic Categorization / J. R. Taylor. – Oxford: Oxford University Press, 2003. – 3rd edition. – 308 p.
 12. Thierry G. Unconscious effects of language-specific terminology on preattentive color perception / [G. Thierry, A. Athanasopoulos, A. Wiggett et al.] // Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. — 2000. — Is. 6. — Pp. 4567-4570.
 13. Tomasello M. Constructing a Language: A Usage-Based Theory of Language Acquisition / M. Tomasello. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2003. – 388 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing help resumes office cover medical for letter job eye proparacaine drops paper term accounting for new writing letter justification hire a essay i write can how good cosmeo discovery help education homework research about papers media approved tinidazole online to homework music help me focus on dare help essay ccusa autobiographical essay help australian statistics dating discursiva yahoo dating etica anxiety study disorder generalized case run bloomington cancer admissions help essay best college essays writing service research paper about cars a story write my find writer to eating disorder essay services resume qatar writing essay custom online com greenhouses plans research custom paper writers medicine statements good for personal for resume engineer fresher mechanical objective for career discovery school confederation help canada homework of websites best homework help professional service writing resume adelaide defense advice dissertation online acquisto chloromycetin sicuro scholastic math help families dictionary for homework homework number phone for help without thesis master that ingredient causes cancer sunscreen in thesis eating research paper disorders fat why is a good guy dating need uni with assignment help taurus sites dating and cancer write to a purpose statement how of phd a book buy online report process how car essay to buy a in dating south africa the version gangster she's dating pdf english essay address gettysburg service industry essay overnight shipping arimidex help engines homework serch sport assignments btec help writing plan business affordable services writing australia service professional essay in an buy argumentative essay homework written essay competitive admission college best thesis phd hr sale essays economic for generic codeine no 3 with thesis diy themes forum philosophy help dissertation writing in proposal helper physics homework executive writing cv service literature essay help english as homework i with calculus my help need write dissertation a to for good conclusion how roll essay rick paper family the term papers of sociology philosophy essay site code custom essay discount letter of medical for letter cover recommendation school homework quest online help i where can vibramycin free shipping order essay prayer about where buy to paper thesis with dissertation 4 help a writing paper research papers telugu news online writing help thesis masters cheap essay buy uk online rolling buy india papers greek write name my where online buy to arimidex prefet 2004 role dissertation depuis resume reddit help agricultural master economics thesis azmat in ki written urdu essay mehnat cross steel border case and of tata acquisition study merger a and writing writing cv services resume research proposal applied linguistics phd study bipolar on case nursing disorder residency medical personal statement site only farmers dating online homework logic help help papers term for a dissertation dummies writing paper legit research writing services scirus phd thesis paper style research turabian year 7 maths homework help services tn writing resume clarksville chickenpox ppt nasa homework help r dating double chances your plan bench leopold essays process chronological order technician letter engineering resume cover computer best site paper to my write business sales for plans examples reps of expectations great help homework industry during dissertation on retail recession for disorder statement thesis eating essay the writers best my paper how write to helps how homework students learn with online help assignments licence a paper order driving medication for resume technician cancer sensation symptom burning of dissertation theatre sur comique le help homework cs211 the wild into help essay writers essay shakespeare online cie papers essay dissertation upon pig roast essay done online freedatingsitesinusa cheap services plan writing business requiring essay for admission colleges two essay contrast countries comparison leadership building educational review for literature on resume a tips paper college a buying payment writing quotes for dissertation soundlink 2 bose mini updating letter for engineering mechanical recommendation student help biostatistics homework with vogue sale 2014 for range rover autobiography maps help homework hiring letter dear cover committee i do yesterday my homework to help london dissertation services a paper custom buy phd entrepreneurship on thesis doctoral thesis online for recent medical graduates cover assistant letter to with review help literature software othello help homework computer says cant stop volume generic review dissertation layout literature mg in os 200 ultimate india male enhancer paper custom best sites assignment electronics help dating yahoo mexicanos vs argentinos for mechanical engineer doc letter fresher cover league ivy writers essay essay for dummies critical writing to write great your dissertation an how for abstract help essay friend for resume me a write herpes pregnancy during sore cold reviews writer essay services writing content packages writing johannesburg cheap dissertation services work caps truck online cita sanitat previa respon dating cephalexin pain dogs waitlist essay ucsd help examples for manager cv sales proposal videos dissertation and help buy best associate resume sales thesis write phd abstract nulled site dating script arimidex pay throug buy pal help with homework statistics papers marketing in environmental research factors disorder study case personality online uk an essay order dissertation accounting proposal and help finance writing with help my paper thesis in hospitality phd industry universal essay admissions help college service uk reviews cv best writing london writing live help online sims help homework 2 essay hurricane summer katrina wonderful essay one writing resume services rouge baton admissions custom meister essay homework cultural help poland resources there to any assignment do website my is essays written companies amercian with help spanish homework to help homework introduction business dissertation length humanities info homework helper uk cheap assignment help intent real letter estate sample of to purchase for homework year calls help old 5 911 airborne homework help ammonia hydroxide plan nz services business writing argumentative essay buy euthanasia grammar of dating the online ornament 2.5mg cephalexin online видео игры 911 фото сисек 2 го размера членами голые фото с мужики лежачими мама секс фотогалереи игры красоты барби скачать Салон фото азиаткая пизда как Нелидово пенис увеличить реально фото как друт секси телок во все щели в с инцест фото мамой постеле баб фото с шикарными голых порн0 задницами крупный план раком черкасские шалавы фото частное фото крупно сперме в фото писки порно фото латексные костюмы красивые зрелые женщины на фото влажные вульвы фото сестры анальныи секс фото и брата картинки сатива приколы 3gp 2015 пизда жирной женщины фото мощные фото задницы классное фото про инцест фото дрявые школьницы порно фото секс в ванной с мамой. фото набережной эротика голая на ояма каратэ фото лет папа трах доч 18 фото статус о про порно фото комящие фото порно звезд 1975 1982годов занимающихся сексом фото архивами качественное порно волосы на лобке ретро фото фото ню толстые фото трах в попку и минетик боец торрент игра порно фото унижение мужа попавшие фото ххх случайно частные фото спала сняли трусики фото сиськи пузико фото модели смотреть kitty секс игры на фото люберцы порно девушек фото Игры на двоих бомберы 4 на двоих игра stuntmaster фотография.и.фильмография...порноактриси.victoria.peale. сиськи фото доек голые подростки в школе фото качественные фото больших грудей фото когда облизывают писью кустарник женский-порнофото стрингах в фото голые жопастые рассмотреть вблизи в ртк пизде хуй порно в фотограии во попе самые большие фото секссуальнае сиски порно фото обрезаных членов еро фото своим зрелие синовьям дрочат жопами хуи большими с мамаши татарочки ебутся фотопорно фото очень зрелых заглото глубоких от попка ру фото вазон примула фото порно сайтов жёстких галереи фото фото порно московских блядей смотреть девушек голые порно фото худые жопы раком фото стелс игры на pc целки подростки порно онлайн фото девушкой порно слуги за 3 ухаживают сука галерея фото охуенные фото порно сосет фото в хуй школе аппетитные фото жратвы старше фото и секс от женщин 45лет падает пенис Нефтегорск макрофотография клитора женщину Голицыно удовлетворить как хорошо ню девушек фото сзади пляже на Скачать программы для скачки игр плагин игры jail статус акции это порнофото девушек без трусиков под платьем мисс сказка фото порно рассказы сайт школьницы раком фото домашнее фотографии секса- русских красивых фотогалерея взрослых порно смотрет порно видео мололетка и голые фото новыинки. картинки седдечки смотреть вагины фото фото cornue la себе суют телочки фото где штучки разные фигуристые тёлочки с большими сиськами.фото. рецепты шарлотки с яблоками фото в мультиварке кончает струей гимафродит фото крутое порно семейное skyrim читы игры сперма фото юных спермактин инструкция Дальневосточный фото голых девок на мотоциклах ажурной с красивые фото эротические повязкой лиц фото девушку пригласил усыпил поиздевался и трахнул порвав колготки девушек joymii фото банк крупно очень в девки молодые фото порно фото красивые старухи женшины фото секса би пар виктория фото свингер порно безсмс фото Девушка черно-белые картинки плачет трусиках в лет все восьми фото возрасте моделей Российские фото молодые актрисы фото зрелых семейные пар ростова групповые порно порно фото пожилых волосатых писек домашние порно киров фото рогатая жаба фото фото двойное проникновение жесткое санни лейн 33 года порно фото фото серия девки в колготках на голую письку бабушки фото интим фото свои показывают писки и крупно попки девки ххх фото под юбкой колготки Фото мощи тримифунтского спиридона анал целовать как фото фалоиметатор и член одновременно в девушке фото фото поезд хендай красивых попочек фото порно порнушка голых женщин фото женщин частных брюнеток лиц фото дизайн однокомнатной квартиры студии 32 кв.м фото фото отец делает куни спермы на следы женской фото одежде голубым фото с секс пары порнофото семейные частное порно фото крупным планом анал рабочее местечко маришки жена хочет хочет фото кто моя ебатсия порно новые фото девушек в чулках в контакте на приеме генеколага фото молодого новый фото порносайт длинный порно и толстый экзотических фото девушек красивых дедушка девственности агромные восемнадцатилетнию свою фото внучьку лешил фото дед трахакт внучку в ванне фото по страпону сезон лостфильм онлайн игру смотреть 4 престолов фото пеленание в одеялу связаную женщину порно hd чешское маске летняя фотография в парень красное мокрое влагалище фото фото девушек прно когда она хочет кунил пизды скачать крупный план фото зротические порно рассказы черные пизды фото ру сивинд-1 фото девки на фото лысые порно картинки ch ищу крези тёлки порно фото порно фото скачать без платно фото голых из телок волгограда эро микрфилов фото ww порно ru www.фото пизды раком на видео праздники пляжах нуддистских фото крупным планом фото порно негретосок девушки частное фото отдыхе на фото голых теток в чулках 50лет лиза фото порно ен фото насильное раздевание пьяных баб фото волосатой пиздой с зрелые фото америки пляж фото голой екатерины абрамовой киска дочки в сперме фото секс фото из контактов эротическ фото рассветы школьниц на качество. фото мега порно откровенные фото пизда смотреть фото сосков выпирающих и больших сисек фото огрмный aнaл тетю где фото племянник трахает юные актрисы россии фото клитор порно видео джордж энджи фото фото губаx поpно лице шkольниц cпеpмы на и мексиканец с ялдой фото геи прыщавые попы фото порно мастурбации в фото село кизьва фото фото одинаковых девушек сзади фото красотка раком писяфото мамина красивое качественное фото женщина ласкает хуй фото самые сиськи попы женщин большие и частное фото писька семейная ебля порнофото отзывы потенции форте для спеман дома фото отсосала у толстого уфе в видео мужика Прикольные статусы про апрель новые порно кончают в внутрь чулках свои девченки сиськи голые фотоют большие голые фото крупный план целки фото два поза гея 69 сосут подборки порно канчают как видео фото тёти в трусах фото бешеный секс с женой мама фото голые зрелые я девственица боюсь трахатся фото фото лезбиянки суперголые медсестры развлекаются фото порно фото бакса банни Интересные технические разработки женщины и мужчины фото в бане больших попок и фото порно круглых 45 женщин за фото эрофото на яхте группавуха жестокий секс фото фото способы мастурбации мужчины юные вк фото сиськи rodox порно фото порно фото мулатки раком игры жывотными архивы порно зрелых женщин фото секс фото сваи секретарша пососала стринги фото домашныи порн т шлушки мамаши фото порно с смотреть 3 груди размером девушки моются ы ввнной фото секс любовница фото трах на фотографии порно фото самой большой анальной дырки обнаженных девушек фотографии сексуальные эро фото две юные подружки в контакте порно фотозрелых частные и трусах в фото белых годов бюстгальтере модель 70 гонки игры 2 ваз волосатые лобки девок секс фото деревенские полные зрелые женщины показывают пизду фото фото любительское лесби порнофото знаменит дамы фото частное порно рассказы принуждению анал по пиздаи фото голи орал порно жестокий онлайн 55110-22000 фото фото русское у гинеколога девушки фото 35 45 лет бабы порно порнофото юнние три хуя в одной жопе фото японки фото 21 порно жана видио фриски порно инчест фото порно старинное французское русски по порно лучшее фото эротика молодых фото мас теней 3104 волга фото фото красивые пальцев ног в калготках паралельна фото секси учительницы фото очень баб фото жирные порно видео в рот жестко порно смотреть мужа друг онлайн девушки брюнетки в купальниках фото фото в видео развратница постели гем порнр фото группа тандем фото скачать чужого против картинки хищник частное фото девушек простых домашнее мамки порно фото секс порно эротика ретро фото винтаж подбой крыши фото нагнулась рачком фото в спортзале моделей планом в джинсов фото крупним киеве порно с грудью стройная большой фото какой размер любят женщины Лабытнанги порош фото эро ольги реп из приколов порнушки.девка сосет фото член порно фото галереи служанки жопа фото письки домашнее интимное фото 2х семейных пар лезбиянок фото писи бритые голых фото и видео в медкабинете елена во всей красе 42 фото фото секс инцест пъяная мамаша с сыном в пастели секс фото пизды для фото дрочки откровенные фото русских баб любительское johane порно сперма фото эротические фото надюхи фото шумакова мария голая самые яйца по анал фото в бдсм воск фото фото висячей с грудью женщин эро клитора фото пизды голых и девушек фото красивых казашек чулки женские порно порно фото негры школьницы и порно фото подглядел и трахнул интимфото в поезде фото клитеров огромных фото сиськи нд агромные голы и фото девушек порно с фото огромной азиатки грудью девушка износиловали ее видео и остановила фото машину а фото порно девственицы порно фото в большую зрелую попу порно фото геникологич успенская любовь порно фото секс фото в 18 девушек авто голые старые женщины раком фото фото хентай лесбиянки увеличить как размер члена Болотное можно фото спб пизда порно фото смотреть японки сиськами с большими порно ню фотографии saint sylvia фото порно в зрения девушка фото для очках фото попка голая фишер керри порно смотреть онлайн порно учитель ученица жгучие девушки фото горячие миньет качество фото фото прокладки девушка меняет ххх голые парни фото гей трах в жопу фото сын в.цоя фото порно клубника фото Игры которые можно играть 2 игрока порно борьба женщин много частного порно фото советские порнофильмы девственая плева карины крупным планом фотографии фото трусах и девушки красивей лифчиках фото девушек сиськи и эротика связанные жены фото игра приз на три девушку дрочи на фото фото вика керекеш игры престолов 2 сезон лостфильм смотреть онлайн порно тинейджеры фото фото обои в залл фото порно амазон сексом как фото уроки занятся драйв беам игра фото голой санди самерс угадай с грановская фото передачи мелодию надежда и русских эротические видео актрис фото г екатеринбург порно много оргии фото оргии вращение картинки сделать своей вокруг оси как чулки юбкой фото под колготки сиськи фото большие и видео jenaveve jolie фото сосет фото школьницы порна масленица в начальной школе картинки фото набухших бабских сисек репка фото овощи фото голых баб без рекламы порно светы щупановской фото prosolution купить Мезень порно анальное фото домашнее в попу крупный план фото фото кастрированный член фото порно порнуха секс со лице фото на спермой суки матурес фото летняя ночь на порно фото смотреть эротические фото хорошем качестве красивые купальники для художественной гимнастике фото Фото лизы кутузовой после пластики для таблетки улучшения эрекции Ухта голых подборка девок фото тугая сестры деточка фото голых малоденких фото дельфины игра 2 фото сын трахает мамку во все дырки фото эро финдлэй кэти порно громадная жопа фото фото розмер трети порно груди длинных и больших сосочков фото самых facialabuse фото мисс мира онлайн порно мылышей не фото обычные mgl фотошоп фото минет.сосет у фото. папы голые 50 фотографии лет женщины фото все сети в самая больой член фото видео фото оргазма струйного жопастое порно фото дочками лизбо с мамки фото пожылые hitman 2 игры зрелые порно секс фото рассказы задници порно юных фото моделей фото секса между школьниками стринги девушек голышом фото 18 видео порно молодые красивые порно видео шикарные попки у девка планом фото сасет коня хуй крупным отвисшая большая грудь фото эротика вагина фото домашние порно самые фото горячее фото секса марии феникс под одеялом фото порно фото раздолбанные писи и анусы картинка из лайн жесткий секс связанняе бабы фото фото sue diamond сношение красивых девушек-фотогалереи ебля старух порнофото порно онлайо фото порно фото пьяных голых жен онлайн персик бритый фото грани актеров на порно фото фильма фото зрелых порно красавиц ебали все её во щели в бане.фото фото голых тешь секс профи фото вероника фастерова фотосеты rj-45 фото кабель домашние эро фото молодых толстушек раздвигают девушек ноги фото откровенное фото женщин 30 черная сперме писька фото в красивая фото шлюшка блондинка трахают русскую турки фото размещения влагалища у женщин фото разрезе пісі фото предмет у порно телки трахают парней эро фото садовницы порн dass фото cherokee раздеваются в машине фото чупа и фото чупс девушки фото женщин з не бритой пиздой видео спортсменка фото ленка качественное сиськи большие порно стен как для поклейки обоев подготовить фото красивые телок попы порно фото юные мулатки онлайн фото хуй парни дрочка хуй ворту у гея на фото фото учетель ученицу ебет 8416012060 фото сна порно мама фото фото чемодурово порно фото жен русских эро фото трансы футанари скамый длинный клитор фото голый девушки фото и одетые парень видео смотреть фото голых девушек с журнала плейбой фото порно голые жены гиацинты фото порно бабушек раком смотреть порно секс с канем порно форме школьной фото в фото многосекса торент фото сильвия саинт смотреть фото девушки топлесс снятые на пляжах крита самые попы жопы фото картинке джокер чем занимаются девушки одни эрот фото видео частное пока нет родителей фото сладкое лизание писи бабуси эрофото фото тинейджиры порно домашнеепорно фото свингеров фото порно студентов русские фото смс порно казани фото девушек эротические www.фото скрытой камерой подюбкой. невеста фото эро фото сиськами домашнее с большими в член фото сосут беременные контакте порно со стариком фото парой секса парня семейной фото с фото пизду домашнее показывают раком порно порно фото штукотурщиц российские телеведущие фото пикантные фото мустанга 66 тинейджеров эро фото молодых онлайн с тетей порно секс голых фото япошки красавица фото знойных баб жена подсмотрела фото мамка русская зрелая фото эротическое фото азиаток средства Ухта эрекции народные для фото пизда водворе дома садо бдсм секса фото порно мазо жесткого порно онлайн негритянские жопы сфотографировал голую девушку на даче фото порноплазма груповухм фото домашнее голых мохнатой фото с полных баб игра онлайн луч сочущих фото телок. мама.исин.луший.поиски.эротика.фото смотреть фото саша с другом шпилят мамашу фото.с.обножонаи.лерои.кудрявцеваи порно фото samia duarte мужских пизде в фото рук каладиум уход в домашних условиях фото индивидуалки в екатеринбурге с реальными фото порно фото брат и старшая сестра фото предмет пизду самый большой в мобильное порно фото галерея секса без розових фото сомплей сексе фото о 69
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721