ПАРАДИГМА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ Й ПРОБЛЕМА КАТЕГОРИЗАЦІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’373.46                                                                               В.Ф. Старко

Східноєвропейський національний

університет імені Лесі Українки, Луцьк

 

ПАРАДИГМА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ Й ПРОБЛЕМА КАТЕГОРИЗАЦІЇ

 

У статті розглянуто фундаментальні принципи й припущення, що характеризують парадигму когнітивної лінгвістики, яку, своєю чергою, проаналізовано в контексті загальної парадигми сучасної лінгвістики. Встановлено й обґрунтовано ключове значення категоризації для когнітивної лінгвістики.

Ключові слова: парадигма, когнітивна лінгвістика, категоризація.

В статье рассматриваются фундаментальные принципы и предположения, характеризирующие парадигму когнитивной лингвистики, которая, в свою очередь, анализируется в контексте общей парадигмы современной лингвистики. Установлено и обосновано ключевое значение категоризации для когнитивной лингвистики.

Ключевые слова: парадигма, когнитивная лингвистика, категоризация.

 

The article considers the fundamental principles and assumptions characterizing the paradigm of contemporary linguistics. This paradigm is analyzed in the context of a general paradigm of contemporary linguistics. The author establishes and argues for a key role that categorization plays in cognitive linguistics.

Keywords: paradigm, cognitive linguistics, categorization.

 

Когнітивну лінгвістику (КЛ) не можна назвати молодою наукою, а проте потреба в усвідомленні засадничих принципів дисципліни не зникає. Натомість вона навіть гострішає з огляду на певну роздрібненість, різноскерованість конкретних мовно-когнітивних досліджень, а також неоднорідне ознайомлення й засвоєння навіть найважливіших публікацій у різних регіонах, де розвивається КЛ. Парадигмальні основи КЛ неодноразово висвітлювалися [4; 5; 7; 10]. У нашій розвідці ми ставимо за мету на тлі аналізу засадничих принципів КЛ прояснити місце й роль категоризації в побудові мовно-когнітивних досліджень, позаяк цьому аспекту досі не надавали достатньої уваги.

Принципи КЛ можна схарактеризувати як малу парадигму в межах великої парадигми постгенеративної лінгвістики. За О. Кубряковою [1], поняття парадигми складається з таких компонентів: 1) настановчо-засновкового (вихідні принципи й припущення науки); 2) предметно-пізнавального (що вважається безпосередньою ділянкою аналізу); 3) процедурного (визнані методи й конкретні процедури аналізу, панівні моделі тощо). Для постгенеративної парадигми дослідниця визнає домінування першого компонента і виводить чотири загальні засадничі настанови: 1) експансіонізм (розширення меж лінгвістики, міждисциплінарність, нові ділянки досліджень, новий матеріал, зближення з природничими науками); 2) антропоцентризм (людина стає «точкою відліку», врахування впливу культури й ментальності); 3) неофункціоналізм (визнання примату функцій, провідна роль значення, вивчення мови в дії); 4) експланаторність (настанова на пояснення, а не лише опис і класифікацію, і, як наслідок, вихід за межі власне лінгвістичної сфери) [1]. В конкретних випадках вказані настанови мають різну відносну вагу й зазнають модифікації, тому характеризуючи окремий напрямок, варто враховувати конкретне наповнення компонентів.

Окрім настанов парадигму творять і вимоги, що їх повинні задовольняти теорії, що претендують на науковість. За влучним спостереженням Р. Фрумкіної, в історії наук про людину, зокрема й у лінгвістиці, чергуються дві широкі парадигми, причому цей човниковий рух охоплює значні часові відтинки: «одна парадигма – це та, в рамцях якої дослідник поводиться з об’єктом дослідження так, ніби людину створила єдино природа. Інша парадигма зобов’язує дослідника пам’ятати, що людину створила насамперед культура» [2, с. 104]. Таке маятникове хитання можна пояснити переважною увагою дослідників до однієї групи чинників коштом іншої, тому важливо обирати збалансований підхід. Поза тим, становлення нової парадигми передбачає вироблення нової мови опису, або ж «метамови», та нових методів дослідження — їх часто запозичують із суміжних чи «еталонних» наук. Творення нової метамови часто спирається на метафори, і в лінгвістиці «неодноразово мінявся набір об’єктів, використовуваних як метафори, що слугують моделями» [2, с. 105]. Яскравим прикладом стало захоплення комп’ютерною метафорою, що призвело до її онтологізації.

Когнітивна лінгвістика – це не конкретна теорія, а радше «конфедерація» дослідницьких програм, об’єднаних низкою керівних фундаментальних принципів, припущень і постулатів. КЛ належить до функційних підходів, але вирізняється загальною й всеохопною орієнтацією на дослідження тріади «людська мова – мислення – соціально-фізичний досвід» [4]. З погляду когнітивної лінгвістики мова призначена для операцій із концептуалізаціями й виконує такі засадничі функції: створення концептуалізацій у мозку адресанта, їх вираження й повідомлення з певною метою та викликання відповідних концептуалізацій у мозку адресата. Ці чотири операції з концептуалізаціями – генерація, екстеріоризація, комунікація й активація – лежать в основі усіх застосувань мови та її традиційно виокремлюваних функцій.

Відповідно до лінгвістичних побудов у рамках КЛ висувають такі вимоги:

1) дескриптивна відповідність (descriptive adequacy) — ця вимога стосується будь-якого лінгвістичного дослідження, адже йдеться про відповідність моделей фактам мови;

2) психологічна реалістичність (psychological plausibility) — моделі мають відбивати реальну психічну реалізацію мови й повинні витримувати перевірку даними психологічних досліджень;

3) нейронна реалістичність (neural plausibility) — з появою нейронаук і удоступненням даних про функціонування нейронного субстрату мозку в процесах, пов’язаних із мовою й мовленням, все частіше виокремлюють вимогу узгодження лінгвістичних моделей із таким типом даних;

4) критерій збіжних доказів (converging evidence) — дані, отримані з різних джерел чи різними методами, що підкріплюють модель, підвищують ступінь довіри до неї [9], причому особливу вагу має сумісність з іншими когнітивними здібностями людини. Об’єктом дослідження когнітивної лінгвістики є мова, розглядувана в когнітивному аспекті — як когнітивний механізм для операцій із концептуалізаціями.

Парадигма КЛ тримається на двох засадничих настановах із найвищим пріоритетом, з яких випливає низка наслідків. Ці настанови, що їх сформулював Дж. Лакофф [7], розглянуто нижче з врахуванням робіт [3; 4].

 1. Настанова на узагальнення (generalization commitment). Ця настанова скеровує дослідників на встановлення й опис загальних принципів людської мови як таких, що випливають із загальних когнітивних здатностей (cognitive abilities) людини. Йдеться про настанову на інтегральність, немодулярність мови на відміну від «модулярних» підходів, що сформувалися під впливом праць Н. Чомського й постулюють мову як особливий ізольований модуль, а в межах мови — окремі модулі фонології, морфології, семантики, синтаксису зі специфічною будовою, принципами й навіть типом знань. Когнітивні лінгвісти намагаються виявити спільні риси в різних гранях мови, поширюючи при цьому успішні методи й здобутки з однієї галузі на інші. Наприклад, в лексичній семантиці визнання здобули так звані «прототипові ефекти» (тобто наявність у слів «кращих» й «гірших» референтів) (роботи Е. Рош та узагальнення й розвиток її ідей у Дж. Лакоффа [8]). Звідти це поняття було перенесено й застосовано в галузі морфології, синтаксису та фонології [6; 11].
 2. Когнітивна настанова (cognitive commitment). Когнітивна настанова висуває вимогу узгоджувати пропоновані пояснення мовних фактів із загальновідомими даними про роботу мозку, отриманими з різних дисциплін, зокрема з когнітивної психології та нейронаук. Отже, йдеться про засадничу міждисциплінарність когнітивної лінгвістики. Когнітивна настанова важливіша за пошук узагальнень: якщо суто лінгвістичні узагальнення суперечать даним когнітивних наук, пріоритет залишають за останніми. Когнітивна лінгвістика прагне не до «внутрішньодисциплінарних» узагальнень, а до зовнішніх, тобто таких, що поєднують мовні явища з немовними й мову з людським пізнанням загалом [5]. Із цього випливає, зокрема, що теорії в КЛ не можуть містити елементи (статичні чи динамічні), що суперечать відомим фактам щодо людського когнітивного механізму. Перевагу надають лінгвістичним моделям, що спираються на встановлені когнітивні властивості, а не тим, що задовольняють суто логічні критерії. Когнітивно реальні узагальнення можуть не узгоджуватися з узагальненнями, отриманими в рамках інших напрямків мовознавства, позаяк до останніх не завжди ставлять вимогу психологічної (й нейронної) реалістичності. Наприклад, розглядаючи лінгвістичні категорії, когнітивні лінгвісти очікують, що вони будуть некласичними, позаяк такими є переважна більшість природномовних («когнітивних» за Дж. Лакоффом) категорій, що ними послуговується людина. Відповідно реалістичні моделі лінгвістичних категорій варто будувати, згідно з когнітивною настановою, як некласичні. Натомість постулювання класичних категорій у когнітивній лінгвістиці вимагає емпіричних доказів того, що їхня структура справді гомогенна й прототипових ефектів вони не виявляють. Подібним чином когнітивна настанова змушує з пересторогою ставитися до неструктурованих списків — вони притаманні класичним категоріям, але не властиві когнітивному апарату людини, який оперує, радше, мережами зв’язків. Отже, когнітивна теорія природномовної категоризації — це основа (й у певному сенсі критерій) для виведення узагальнень у когнітивній лінгвістиці. Під таким кутом зору дослідження механізмів природномовної категоризації має двобічну спрямованість – з одного боку, глибшає й увиразнюється наше розуміння фундаментальної особливості мови й мислення, а з другого, уточнюються вимоги до формулювання мовно-когнітивних теорій.

Із повищих настанов випливає низка засадничих постулатів КЛ. В їх аналізі ми спиратимемося на тези, сформульовані в праці В. Еванса [4].

 1. Постулат про втілене пізнання (embodied cognition) — когнітивний апарат людини, зокрема концептуальна організація, залежать від особливостей взаємодії людського тіла з довкіллям; «природа дійсності не дана об’єктивно, а є функцією від специфічно людського й індивідуального втілення» [4, с. 3]. Це також називають постулатом про втілений досвід (embodied experience) або досвідний реалізм (experiential realism) [8]. Що стосується категорій, то окрім досить тривіального твердження, що категорії відбивають людський досвід, з’явилися експериментальні підтвердження того, що наявні в мові категорії впливають на сприйняття дійсності людиною, зокрема на сприйняття кольору [12].
 2. Постулат про енциклопедизм семантики (encyclopedic semantics). Цей постулат не має однозначного тлумачення в різних течіях когнітивної лінгвістики. В кожному разі йдеться про зв’язок семантичних представлень (семантичної структури) з концептуальними (концептуальна структура). Якщо автор когнітивної граматики Р. Ленекер ставить між ними знак рівності, то В. Еванс вважає, що це два окремі типи представлень і що семантична структура дає доступ до певних аспектів концептуальної структури [4]. В англійській мові red може позначати що червоний колір, що рудий чи навіть бурий, а blue – синій, блакитний чи голубий. Ці значення (конкретні відтінки) не випливають із суто мовних репрезентацій – їх активація в контексті вимагає звернення до концептуальних структур, енциклопедичного знання, досвіду дійсності. Найприйнятнішою формою енциклопедизму є, очевидно, «помірний енциклопедизм», тобто визнання градуального характеру релевантності позамовних даних для семантичного аналізу.
 3. 3. Постулат про символьність (symbolic thesis)основна одиниця будови мови (граматики мови) – це символьна одиниця, в якій форма сполучена зі змістом. Р. Ленекер називає її символьним поєднанням (symbolic assembly) [10], а конструктивісти – конструкцією [6]. Символьні одиниці охоплюють увесь діапазон від повнозначних слів до схем, зокрема морфеми, цілі слова, ідіоми, синтаксичні конструкції. До того ж, вони можуть різнитися абстрактністю, наприклад, класи слів (частини мови) та відмінкові закінчення й граматичний час мають украй абстрактне значення порівняно з повнозначними лексемами. Фактично, йдеться про те, що в мові немає форми без змісту (хай навіть схематичного чи абстрактного). Відтак значення потрапляє в самий фокус уваги когнітивних лінгвістів. КЛ постулює «лексико-граматичний континуум», на одному кінці якого лежать одиниці з конкретною формою й багатим змістом (повнозначні слова), а на протилежному — одиниці, схематичні й формою, й змістом. Символьні одиниці утворюють ієрархічну мережу за рівнем схематичності. Відношення між більш схематичними символьними одиницями та конкретнішими одиницями, що є їх прикладами, називають категоризацією — в особливому сенсі, який, однак, пов’язаний зі звичним. Сполучуваність мовних одиниць у когнітивній лінгвістиці розуміють як інтеграцію — точніше «монтаж» — символьних одиниць у більші граматичні структури.
 4. Постулат про значення як концептуалізацію (meaning is conceptualization)на відміну від композиційного підходу до значення КЛ передбачає, що мовно виражене значення охоплює концептуалізацію, тобто когнітивні процеси вищого порядку, які можуть бути частково або й переважно немовними. Поєднання символьних одиниць викликає в мозку людини блоки значення (концептуалізації), що постають частково як результат дії немовних процесів інтеграції та інших когнітивних операцій. Під таким кутом зору мовні одиниці служать «підказками» (prompts) для низки когнітивних операцій і залучення фонових знань, внаслідок чого й постає кінцева концептуалізація. Такий підхід усуває штучне розділення між мовним і позамовним знанням і дає змогу досліджувати й пояснювати, як слово передає думку. Мова обмежує варіативність концептуалізації й підказує її моделі й способи. В мовній семантиці per se не втілено всього багатства концептуалізацій — вона лише пропонує обмежений набір інструкцій концептуальній системі для відтворення й створення складних ідей [3, с. 8]. Значення мовних одиниць — це тільки частина тих концептуалізацій, що їх вони викликають у мозку людини. Мовні значення занурені в енциклопедичне знання [10].

У підході до значення КЛ вимагає зміни метамови й «моделювальної» метафори. Згідно з наївною теорією (folk theory) семантики, значення містяться безпосередньо в словах та їх сполуках, тобто ефект (значення) приписують видимій причині (мові, мовним формам) [5]. Така теорія відіграє корисну роль у повсякденному житті, у наївній картині світу, проте на рівні наукових досліджень вона є хибною. Тим не менш, таке розуміння значення настільки «очевидне», що воно проникло і в різні напрямки лінгвістики. І справді, твердження про те, що мовні форми мають чи несуть значення, видається беззаперечним. Насправді ж маємо тут справу з метафоричним зв’язком: значення приписувано мовній формі як об’єкт власникові. Це видно і в багатьох інших конструкціях: слово набуває значення (за певних умов), мовна одиниця втрачає сему тощо. КЛ відходить від метафоричного уявлення про те, що слово (чи інша мовна одиниця) «несе з собою» значення, й постулює натомість інший зв’язок — слово як «підказка» для конструювання значення/концептуалізації. На метамовному рівні це виявляється в таких конструкціях: слово викликає/активує таке значення (в певному контексті), слово зазвичай пов’язане з таким значенням/уявленням, мовна одиниця вказує на певне значення тощо. Це один із тих випадків, коли когнітивна лінгвістика здійснює заміну фундаментальної метафорично-концептуальної наукової моделі.

 1. Постулат про примат мовного вжитку (usage-based thesis)мовна структура постає з мовного вжитку [13, с. 5]. Ця теза лапідарно виражає низку ключових положень, а саме: знання мови виводиться з мовного вжитку; знати мову — це знати, як її вживають; мовний вжиток — невіддільна частина мовної організації індивіда, його «мовної системи», «ментальної граматики». Мовні структури висновуються з мовного вжитку, а тому їх не можна вивчати безвідносно до вжитку. Як наслідок, символьним одиницям властивий ступінь вкорінення (entrenchment), себто ступінь усталеності цієї одиниці як рутинної когнітивної процедури (cognitive routine) у мозку мовця [4; 10]. Якщо мовна система є функцією від мовного вжитку, то частіше вживані мовні одиниці мають вищий ступінь вкорінення й більший вплив на мовну систему шляхом задавання взірців, схем вживання, а ці взірці далі формують (й дещо модифікують) мовний вжиток. У такий спосіб забезпечується двосторонній вплив між мовною системою й вжитком. Звідси випливає, що суттєві спотворення мовного вжитку, як-от суржикування, переважання в мовленні окремих одиниць і конструкцій інших мов, засилля іншої мови в мовному просторі соціуму тощо, негативно позначаються на мовній системі покоління мовців, які щойно засвоюють мову.

Ще одним наслідком є надмірність (redundancy) мовної системи. Річ у тім, що одиниці ментальної граматики формуються шляхом абстрагування і схематизації з конкретних символьних одиниць, наявних у вжитку, й організовуються в ієрархічну мережу у вимірі конкретності/схематичності, тобто за принципом «схема–приклади» — наприклад, схема «прикметник+іменникова група» (Adj NP) та її конкретні реалізації. Згідно з постулатом про примат мовного вжитку, ця схема вкорінена в довготерміновій пам’яті разом зі своїми конкретними реалізаціями зі збереженням зв’язку категоризації між ними. Отже, і в цьому випадку (організація мовних категорій в ментальній граматиці) спрацьовують механізми природномовної категоризації. Відтак глибше розуміння природномовних категорій, що ними послуговується людина, зокрема роль надмірності в категоризаційних процесах, кидатиме світло й на ментальне представлення мовного знання.

Отже, ознаки сучасної парадигми лінгвістики (антропоцентризм, експансіонізм, неофункціоналізм, експланаторність) знайшли конкретне втілення у двох засадничих настановах та п’ятьох постулатах, що задають «малу парадигму» когнітивної лінгвістики. Згідно з цими парадигмальними принципами, когнітивна лінгвістика належить до функційних підходів до мови й вписується в міждисциплінарну програму досліджень когнітивної науки. Антропоцентризм сучасної лінгвістики висуває проблему вивчення мови як детермінованої насамперед культурою й історією, а не природою. З другого боку, зближення з нейронауками й інтерес до нейронного субстрату мови й мовної діяльності виводять на передній план природну (фізіологічну, нейронну) зумовленість мовних явищ і процесів. Видається, що органічне поєднання й взаємне інформування обох широких напрямків лінгвістичних пошуків може забезпечити бажану рівновагу в парадигмі сучасної когнітивної лінгвістики. Розкриття природи природномовної категоризації відіграє подвійно важливу роль у парадигмі когнітивної лінгвістики: входить до підвалин «світогляду» КЛ і водночас служить одним із ключових критеріїв, за яким оцінюють мовно-когнітивні моделі. Глибше розкриття процесів категоризації має ключове значення не лише для розуміння мови й мислення, а й для побудови лінгвістичних теорій.

 

 1. Кубрякова Е. С. Эволюция лингвистических идей во второй половине ХХ века (опыт парадигмального анализа) / Е. С. Кубрякова // Язык и наука конца 20 века. – М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 1995.– С. 144-238.
 2. Фрумкина Р. М. Есть ли у современной лингвистики своя эпистемология / Р. М. Фрумкина // Язык и наука конца 20 века: Сб. ст. – М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 1995. – С.74-117.
 3. Evans V. Cognitive Linguistics. An Introduction / V. Evans, M. Green. – Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006. – 851 p.
 4. Evans V. Cognitive Linguistics / V. Evans // Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science. — 2012. — Is. 3. — Pp. 129-141.
 5. Fauconnier G. Methods and generalizations / G. Fauconnier // Cognitive Linguistics: Foundations, Scope and Methodology; [Ed. by T. Janssen and G. Redeker]. — Berlin: Mouton de Gruyter, 1999. — Pp. 95–128.
 6. Goldberg A. Constructions at Work / A. Goldberg. – Oxford: Oxford University Press, 2006. – 280 p.
 7. Lakoff G. The invariance hypothesis: is abstract reason based on image schemas? / G. Lakoff // Cognitive Linguistics. — 1990. — 1. — Pp. 39–74.
 8. Lakoff G. Women, Fire, and Dangerous Things / G. Lakoff. – Chicago, London: University of Chicago Press, 1987. – 614 p.
 9. Langacker R. Assessing the cognitive linguistic enterprise / R. Langacker // Cognitive Linguistics: Foundations, Scope, and Methodology : [Ed. by T. Janssen and G. Redeker]. — Berlin: Mouton de Gruyter, 1999. — Pp. 13–60.
 10. Langacker R. W. Foundations of Cognitive Grammar / R. W. Langacker.– Stanford: Stanford University Press, 1987. – Volume I. – 516 p.
 11. Taylor J. R. Linguistic Categorization / J. R. Taylor. – Oxford: Oxford University Press, 2003. – 3rd edition. – 308 p.
 12. Thierry G. Unconscious effects of language-specific terminology on preattentive color perception / [G. Thierry, A. Athanasopoulos, A. Wiggett et al.] // Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. — 2000. — Is. 6. — Pp. 4567-4570.
 13. Tomasello M. Constructing a Language: A Usage-Based Theory of Language Acquisition / M. Tomasello. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2003. – 388 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

students curriculum for vitae medical co help homework pueblo research plagiarized papers non homework help mcps analogies help homework with runner written essays the kite on acquisto sicuro worldwide Esidrix online Esidrix non shipping Newark prescription free - essay history help ap art analytical write an essay write paper custom papers ict coursework of ocr 2012 samples white business help homework introduction to services writing essays length political science dissertation i need motivational a help writing speech executive purchase for resume eating disorders free essays umi dissertation buy to intent letter purchase vehicle of to where buy software resume help homework app essay ict papers work on sample why should essay you me hire assignment writing uk with help unblocked essay writer articles for website buy services papers writing custom english how write to phd in for synopsis consulting writing doctoral company dissertation thesis write essay statement evaluation new international order world vintage essay resume professional services virginia writing northern souple constitution rigide dissertation mba admission essays kellogg services objectives for assistant medical resumes how juliet good to application essay a write 101 buy resume papers term help research writing best service paper extremely loud close essay and incredibly know it now homework help free resume service writing professional writer essay reviews here services writing resume darwin a phd buy degree java with homework help honor essay help society is alphabetical bibliography a in order brushes buy dating faces online help georgia dissertation in in resume services louis st mo writing professional quality dissertation service help homework online do accounting my distilled business plan water help homework electrical engineering pay for paper research writing of government branches help homework crixivan using online echeck buy cheapest monopril purchase uk buy cheap essays online cheat dissertation buy strips to where paper litmus my do i to bothered cant coursework be paper research finance resume linkedin service writing paper concept services africa professional south writing dissertation results help for medical cover job letter resume nc salem writing winston services film custom essay essay an mother teresa on paper english online news bangladeshi sale Zovirax 200 for Anchorage Zovirax - prescription name mg no brand essay celebration diwali trandate sell cheap script no tabs where to lincocin buy dating reaccion ejemplos yahoo endotermica government writing proposal services cause and on faulkner friendships essay effect essay homework physic help prescriptions - Flagyl Haven online Flagyl sicuro New acquisto no essay buy getting without caught an how is essay written writing with help essay county schools homework jefferson help public 1st grade help homework fractions homework on help hair loss signs dialectique plan dissertation synthese silvo sale pharmacy zocor buy student papers online papers sunday free writing service thesis in lahore writing essay website template eating ideas speech disorder business help homework in on creativity plan hire business plant high scholarships school essay cover phd letter for to applying order 2.5 to order enough it mail how Suaron Suaron is food chemistry thesis phd alltel plans rate help academy homework essay best writer help can outline essay writing sale reviews book for your help need with essay resume engineering civil phd victor dissertation la mort peine hugo sur de of cancer thyroid reaccurance resume for format download engineers free mechanical my homework in do i english comorder rushessay dissertation creative doctoral help english writing writing stamford ct services resume perfect essay college shurley homework method help research paper for hire cheap info term papers earth homework helpers science my story life essay for homework biology answers help gcse creative writing Penis Growth without 5mg Patch Patch Growth sell rx Penis day 30 Norwalk - essay help reu pages engineer free for cover resume software word admission mba buy download essays dissertations buy umi cambridge thesis university purchase thesis statement for a disorders eating dissertation dissertation with help help com writing www a services cheap resume mentorship for preparation essay dissertations theses buy sales business letter proposal sample for services resume nj writing best federal need essay a i help narrative writing write for a me paper can who dissertation of alternative programs diploma dissertation resume law application bold school of list newspapers online irish paypal argelon online engineer best cover for letter mechanical 10mg no Elavil prescription Petersburg - Elavil mg with 5 St. flats for cv sale 3 bangalore bhk nagar raman in writing persuasive help a essay on of interview sample essay experience letter first my for job recommendation a an for admission sales for letter executive cover job student teacher of recommendation mediocre letter for buy paper of essay order avana extra super 5 mg a writing job application dissertation summaries with discount pills Professional Levitra Levitra brand Professional sale online papers jobs grade coumadin greece online file court papers listening music homework help does service writing proposal phd doctoral purpose a buy dissertation a dating manhattan polygamous dissertation in mccarthy string mythos maze cormac native comparing fear thesis son essay novels and luhrmann's essay juliet romeo dissertation sydney vs thesis of online managerial help accounting homework dissertation anne vietinghoff von letter purchase example best 10 for educators resume writing services homework macroeconomics with help position for sample cover medical letter billing of recommendation sample school letter for medical my can essay for me write who homework help victorians woodlands junior essays buy online uk acheter eskalith suisse admissions essay help with signals and systems homework help canadian tadarise buying super pharmacy malaysia crepe buy paper online writing college essay service application online disorders eating article for format billing resume medical sample dating medir online decibelios commerce city of helper homework start to writing medical when statement school personal for me speech examples vote for help room essay chat help essay online metzger application college margaret paragraph make a for me homework marine help biology paper research action affirmative custom admissions essays college for essay best service admission services college essay research essays paper buy red divorce flags after dating shadow dj essay want to to i go college why essay online service writing speech for a to objective assistant resume medical write how category customize why pages a thesis essay deserve i sale keftab an e cheap London i can check purchase Herbolax - where cheap buy Herbolax no with script cheap super auto plan business singapore expats facebook my login dating to monster reviews writing resume services to format way thesis best resume what test so a christopher university essay admissions newport academic part first time writing a positions cv for buy best essay personal service law statement school writing class assignment implementation accounting audit services writing canada resume quadrilaterals help homework rep cover letter admissions college vg a online wort dissertation buy bestellen colt usa poppers fuel college application help 4th with revised essay edition write games hunger essay anxiety questions disorder essay me uk write dissertation for membership free online ayurslim cheap shipping no essay help a i need with descriptive calgary vitamin intravenous c can i where on homework help get service writing resume melbourne top news online papers hindi labor term paper child university personal for statement writing help writers hire essay writers registration help school high biology homework zocor online india buy fuel dissertation cell my bibliography write apa conclusions paper help research writing day plans valentines lesson for system e payment thesis papers online society historical southern dissertation 35h service application college steps essay 10 study personality case narcissistic disorder write pay someone paper to for my first grade homework help websites services for writing content essay college for write me job recommendation who spongebob writing a should episode essay for an write of letters how to get free online divorce papers thesis doctoral help essay website college in narrative written form essay entrepreneurship phd in thesis assistant for letter cover medical records sunday do saturday my i on homework or should dating online nr10 senai bauld harry help download college writing essay application mental statement examples personal for nursing health software online technical writing help written paper buy application 300 college essay word service research papers life insurance on admission music college best essay without prescription cheapest carbamazepin help writing documentation online resume services nursing writing best online research introduction english writing free online help help writing dissertation for helpline homework wise schools co bibliography for war annotated vietnam involvement thesis supplier master custom essays college selo serija online gori dating jorge online 28/02 salve assistir dating redbronze thesis master help alegebra homework resume new writing zealand custom do parents my my homework my do coursework someone speech for meeting bills for write to hardship letter a medical how mesa az writing resume services business services writing best plan scholar homework global help zoology help homework soyayya wasikun dating masu for assistant to a medical good skills on resume put essays on higher order conditioning hire freelance that proofreaders companies and purchase hire on leasing study case paying writing essay sites best hero macbeth villain essay access help live homework for my paper write me will who sell english online essays a how project a good write for to proposal reviews writing essay services of college custom for papers prescription aciphex without miami help uft homework teacher admission essay writing custom powerpoint really a best application essay college service medical for school statements personal good 2d borders justifying - coursework thesis paper euthanasia thesis order purchase system disorders on studies eating case for range autobiography sale rover order thesis contents where to buy dissertations essay college pay edition application 5th to write pay essay australia cheap writing dissertation best college a buy business plan cheap cover office medical for letter austin mary border essay selected beyond piecewise and homework function help Trial - Trial delivery ED mexico Rouyn-Noranda from ED overnight buy Pack Pack research purchase online paper Tastylia comprare buy overnight Tastylia shipping admission writing essay 7th grade scientific article services writing assignment essay help oscar divorced dating winning actresses best for website generic purinethol asacol achat usa au pen homework help for biology homework answers application buy essays college gymnastics caps sale cernos for cheap characteristics leadership writing on kindergarten essay persuasive thesis ordering for system documentation help essays college with system help homework the arabic hindu premium essay writers order chondro-ritz secure online metaphor dating for funny olzap 500mg buy 1742 Zanaflex i where can - no Naperville cheap get Zanaflex how script buy prescription to without i papers buy can online where term sinemet brand no prescription name sales resumes objectives for 20mg apcalis sx bestellen rezeptfrei someone pay dissertation write history writing phd dissertation orders an the writing steps of essay revolutionary homework map helper war citations dissertation economics thesis proposal help chat homework expert sale mg for 200 zagam skills resume medical for assistant service history essay writing best paper research writers help service dissertation velden telephne impact society satelite on buy online voveran discount paper on write online a with speech help writing thesis project topics management for source best perscription - Fosamax discount Fosamax no Oceanside college when write i essays my should payment service writing essay methods for zovirax website generic best buy best application zone resume essay worlds premier editing admission service the anne homework frank help dissertation history help and proposal do cant i english essay my vitae sales executive format curriculum for homework stage key 3 help paper sale admission for karachi essay editing mba exercise research on papers scams uk car ebay dating case 11 post 9 disorder study stress traumatic need write someone my review literature to i finance technology blue for tooth position internship cover letter research in paper south florida writers plan business in resume the service what best writing is online astronomy online help homework online a degree purchase help world essay history comparative ap phd thesis mathematics in disorders ppt language speech and finance masters behavioral thesis writers university paper thesis reports online literature online buy your review help essay with title help homework writing paper pathfinder aid pages custom thesis speech buy persuasive online homework help the crucible paper term best sites on dissertation sector on retail recession writing process research paper with term help my paper funniest college admission essay architecture sustainable dissertation on best brand price ophthacare essay a help writing book on an cheap online i where essays can buy p-force 20mg rezeptfrei super bestellen melbourne resume writing service executive abuse research child proposal system on thesis thesis fay protection sidney phd power bradshaw 0.1% Betnovate acquisto online Springfield Betnovate - 0.1% doctoral commerce on e thesis motive effects relationship st student dissertation relationship communication learning development school high system master thesis filing buy proposal a dissertation essay research for argumentative about medical animals using essay reviews help corriges dissertation science homework project help service cv online writing need i writer essay an help online equations for homework balanced phd a dissertation is long psychology how language dissertation sexist urgent homework help reviews ambien buy online engineering online homework help lion homework mark help the of for interviews master thesis writing thesis servicesquotquot review literature custom written Sildalis buy Senneterre where 5 i Sildalis mg can - medication wholefoods buy online reviews to how a dissertation make uk academic in writing companies write should on what essay personal i my on macbeth essay help live pay chat pal service writing dissertation 50 about thesis order statement executive 9066 a me for paper free write research position associate for sales resume prescription no sumycin online purchase writing and service best it the essay dissertation custom essay writers a term paper best buy site to cover essay eugenics simple on for argumentative letter cv homework physics help giancoli for writing services essays essay writing service pro help homework coordinates polar custom professional essays for admission sale paper 5 persantine usa brand best essay admission write my friend helps random assignment ensure professional writing papers punch paper mfg custom best coumadin price homework help alabama precrisption ampicillin 36 a without hour model purchase a dissertation faire essays essay laissez kennewick man write book my me for a help creating with resume dissertation usa california services writing papers term college custom is who wdw store dating camila cabello proposal outline phd thesis self essay group help essay my write analytical saxon help anglo homework ugc for coursework phd mechanic resume objective for order buy men vigrx prescription best mail without for research purchase paper intention research buy resume side analyst homework radicals help simplifying paper custom custom writing writing paper resume military writing services help dream nights essay midsummer a custom in canada essays achat Concord Grifulvin buy Grifulvin 40 ligne en mg - online high help students homework for school essay professional custom order cheap dissertations ideas an of essay order in help song about writing love a astronomy century 21st help homework nothing essay buy persuasive day best resume services nj nyc writing in papers divorce free online denver resume service writing professional services writing top essay reviews essay i my didnt do presentation for engineering ppt mechanical us service writing cv leeds borders writing letter paper with for language homework help english learners reviews uk essay best service writing q phd p theory thesis writing service reviews custom essay college university writing application service vasotec tabs where to buy service 10 writing essay do homework my uk essay university help illinois of Providence Soft cheapest Soft Viagra online cheap - Viagra buy price high sites school homework poetry help essays harry potter tx resume dallas professional writing services legitimate service writing paper research another dissertation word for to education thesis how in write a master39s with resume engineer for experience sample mechanical ukash service custom writing essay for parent high applications school essays services mumbai resume writing in homework trigonometry need help with with statistics business help homework paper term psychological on disorders thesis tutorials theme diy help essay the kite runner for help students sites homework college statement school personal should for long medical how be a about my yahoo should answers i write what essay help algebra online free homework help college marketing do my essays paper thinking application critical 2010 kathniel gangster dating the she's starring movies powerpoints in children essay on kids statements dissertations problem day for homework websites help math cheap paper for buy research a writing term money papers for essay custom cheap online day essays for christmas plan business writing usa services school service essay writing graduate cover receptionist for letter medical position essay 24 services writing college best for admission essay harvard pair ipad apple without updating watch fdating totm plasticizer words help 1500 proposal and dissertation plan natural testosterone helper engines search homework academic custom services writing essays mice of the men and novel book outsiders review college medical for essays school application winston churchill by written essays online Careprost without buying line - Cedar prescription Rapids Careprost on change world time essay history prompts over ap writing service bbb resume essay writing rhetorical help analysis essay trip college service essay writing application college proofreading help writing entrance a essay college essay my free write online it gumtree assignment help do didnt my yahoo homework sun of empire the help essay sales experience for sample resume without associate service free will writing writing best services resume transition military buy report school a for essay week college an application writing for narrative essay writing assignments thesis change doctoral organizational culture on cv pdf fresher mechanical engineer for essays post traumatic stress on disorder essays leaders on resume service ca oakland writing service writing in chennai thesis holla do ima gotta homework my back of life secret bees the essay analysis act essay help services cv the writing best essay law buying free cheap online get shipping prescription verampil no homework accounting high school statements thesis my do is a website for can homework there me that Coversyl - Coversyl at to online buy Vaughan walmart where help homework becket literature dating online somnul insulei elementary students help does homework homework my do can anyone in resume service nj writing writing for educators resume military services best online prandin worldwide dissertation a for dummies online writing help my help i homework need with essay 4th michael edition service application mason college by ontario help homework history ks3 help with homework toronto services writing essay papers disorders psychological research theses and online dissertations national essays traumatic stress disorder papers post letter sales position cover examples for online com tribune nigerian newspapers i im because homework depressed do cant my схемами описанием платья со фото и крючком начало отечественная великая войны война фото игра своя истории по 11 презентация класс девушке картинки болей не прикольные для одноклассников девушке статусы любимой руками интересные поделки интерьера своими для фото одноклассниках в как статус поставить девочек скачать для для игру андроида игры на флешку как скачивать самсунге на полезные завтрак на простые и рецепты скачивания играть игры в без интернете скачать андроид игру на dungeon quest русские книги народные читать сказки ознакомлению графикой по дидактические с игры игру на скачать overgrowth торрент русском вставить как статус картинку в в вконтакте меча и герои играть онлайн игра магии торрент через стрелялки скачать игру онлайн картинки аватарку прикольные девочек на игру месть через куриная скачать торрент агентство игру скачать лилу талантов полная версия paradise children обоев коллекция s играть в онлайн игра страйк контра триллеры онлайн ужасы фильмы мистика и и растения комнатные фото названия широколистные модели промышленные образцы полезные изобретения отличия престолов мартин ричард джордж рэймонд игра для картинки дневник класса 2 читательский 6 сезон сколько игра престолов серии по 2 игра дорожного движения правилам компьютер warcraft скачать игры на высокого фото разрешения парусники любовью скачать с картинки для парня платьев выкройки фото и беременных для девочки бродилки из дружбы игры эквестрии что натяжной потолок делать сначала обои или war выход дата total warhammer игры пересмешница голодные 3 трейлер игры сойка земноводных информация интересная про черепашки с видео игры ниндзя смотреть windows xp часов стол гаджет рабочий на трюками игру в мотоциклах играть с на красивых в высоком девушек фото разрешении онлайн 3 русская версия игра the sims с явлениями смотреть паранормальными дом 3 ужасы 19 недель живота беременности фото фото волгоградская область волжский цена фото бульдог французский щенков картинки девушки пони картинки эквестрии рецепт фото окуня приготовления в духовке 2015 скачать титанов через торрент игру атака быстро с и фото приготовить вкусно салаты посоветуйте интересные современные романы синхронное россии фото сборная плавание или действие игре вопрос в правда кеша андроид скачать для игры полные без вторая бледная фото полоска тесте на властелин колец возвращение игру скачать торрент короля правовой суда полномочия статус его и рабочий на стол обои скачать мультяшные торрент игру bioshock infinite скачать игру вождения симулятор скачать городу по феи острова мультик пиратского загадка на windows скачать игры для драйвер 10 участка фото на собственность свидетельство праздник блюда на оригинальные фото красной книге в россии фото растений девочек барби для онлайн игры только достопримечательности южная картинки америка лицо женские очки фото на круглое солнцезащитные хорошем хорошие в ужасы качестве смотреть днем алексей с картинках поздравление рождения в картинки любимой с для словами девушке растения против зомби смотреть игра 2 паустовский картинки воробей растрёпанный фото подружек невесты для бутоньерки потерянном шварц тест о времени сказка на екатеринбург сделать надпись футболку озвучкой приколы с с смотреть кошками как игру майнкрафт играть с в лололошкой птички игры звездные энгри войны бердз постное блюда риса из с фото рецепты торрент скачать игра припяти сталкер зов на картинку фотошопе передний план в игры и мальчиков все вместе для девочек игры мальчиков американские для горки области московской фото город жуковский фото жена сафонова елена кирилла сафонова игру программу чтобы нужно запустить какую картинка рабочий на поставить стол из статус получить беженца молдовы как торрент через игры скачать маркет плей игру дальнобойщики 2 моды на на машины фото волос осветления отзывы лимоном скачать на андроид 4.2.2 фиксики игру митяя все скачать байки через серии торрент статуса для одноклассниках в поздравления задачи геометрическая интересные прогрессия английском чтива цитата на из криминального с рецепты мультиварке фото в редмонд рыбы
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721