ПАРАДИГМА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ Й ПРОБЛЕМА КАТЕГОРИЗАЦІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’373.46                                                                               В.Ф. Старко

Східноєвропейський національний

університет імені Лесі Українки, Луцьк

 

ПАРАДИГМА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ Й ПРОБЛЕМА КАТЕГОРИЗАЦІЇ

 

У статті розглянуто фундаментальні принципи й припущення, що характеризують парадигму когнітивної лінгвістики, яку, своєю чергою, проаналізовано в контексті загальної парадигми сучасної лінгвістики. Встановлено й обґрунтовано ключове значення категоризації для когнітивної лінгвістики.

Ключові слова: парадигма, когнітивна лінгвістика, категоризація.

В статье рассматриваются фундаментальные принципы и предположения, характеризирующие парадигму когнитивной лингвистики, которая, в свою очередь, анализируется в контексте общей парадигмы современной лингвистики. Установлено и обосновано ключевое значение категоризации для когнитивной лингвистики.

Ключевые слова: парадигма, когнитивная лингвистика, категоризация.

 

The article considers the fundamental principles and assumptions characterizing the paradigm of contemporary linguistics. This paradigm is analyzed in the context of a general paradigm of contemporary linguistics. The author establishes and argues for a key role that categorization plays in cognitive linguistics.

Keywords: paradigm, cognitive linguistics, categorization.

 

Когнітивну лінгвістику (КЛ) не можна назвати молодою наукою, а проте потреба в усвідомленні засадничих принципів дисципліни не зникає. Натомість вона навіть гострішає з огляду на певну роздрібненість, різноскерованість конкретних мовно-когнітивних досліджень, а також неоднорідне ознайомлення й засвоєння навіть найважливіших публікацій у різних регіонах, де розвивається КЛ. Парадигмальні основи КЛ неодноразово висвітлювалися [4; 5; 7; 10]. У нашій розвідці ми ставимо за мету на тлі аналізу засадничих принципів КЛ прояснити місце й роль категоризації в побудові мовно-когнітивних досліджень, позаяк цьому аспекту досі не надавали достатньої уваги.

Принципи КЛ можна схарактеризувати як малу парадигму в межах великої парадигми постгенеративної лінгвістики. За О. Кубряковою [1], поняття парадигми складається з таких компонентів: 1) настановчо-засновкового (вихідні принципи й припущення науки); 2) предметно-пізнавального (що вважається безпосередньою ділянкою аналізу); 3) процедурного (визнані методи й конкретні процедури аналізу, панівні моделі тощо). Для постгенеративної парадигми дослідниця визнає домінування першого компонента і виводить чотири загальні засадничі настанови: 1) експансіонізм (розширення меж лінгвістики, міждисциплінарність, нові ділянки досліджень, новий матеріал, зближення з природничими науками); 2) антропоцентризм (людина стає «точкою відліку», врахування впливу культури й ментальності); 3) неофункціоналізм (визнання примату функцій, провідна роль значення, вивчення мови в дії); 4) експланаторність (настанова на пояснення, а не лише опис і класифікацію, і, як наслідок, вихід за межі власне лінгвістичної сфери) [1]. В конкретних випадках вказані настанови мають різну відносну вагу й зазнають модифікації, тому характеризуючи окремий напрямок, варто враховувати конкретне наповнення компонентів.

Окрім настанов парадигму творять і вимоги, що їх повинні задовольняти теорії, що претендують на науковість. За влучним спостереженням Р. Фрумкіної, в історії наук про людину, зокрема й у лінгвістиці, чергуються дві широкі парадигми, причому цей човниковий рух охоплює значні часові відтинки: «одна парадигма – це та, в рамцях якої дослідник поводиться з об’єктом дослідження так, ніби людину створила єдино природа. Інша парадигма зобов’язує дослідника пам’ятати, що людину створила насамперед культура» [2, с. 104]. Таке маятникове хитання можна пояснити переважною увагою дослідників до однієї групи чинників коштом іншої, тому важливо обирати збалансований підхід. Поза тим, становлення нової парадигми передбачає вироблення нової мови опису, або ж «метамови», та нових методів дослідження — їх часто запозичують із суміжних чи «еталонних» наук. Творення нової метамови часто спирається на метафори, і в лінгвістиці «неодноразово мінявся набір об’єктів, використовуваних як метафори, що слугують моделями» [2, с. 105]. Яскравим прикладом стало захоплення комп’ютерною метафорою, що призвело до її онтологізації.

Когнітивна лінгвістика – це не конкретна теорія, а радше «конфедерація» дослідницьких програм, об’єднаних низкою керівних фундаментальних принципів, припущень і постулатів. КЛ належить до функційних підходів, але вирізняється загальною й всеохопною орієнтацією на дослідження тріади «людська мова – мислення – соціально-фізичний досвід» [4]. З погляду когнітивної лінгвістики мова призначена для операцій із концептуалізаціями й виконує такі засадничі функції: створення концептуалізацій у мозку адресанта, їх вираження й повідомлення з певною метою та викликання відповідних концептуалізацій у мозку адресата. Ці чотири операції з концептуалізаціями – генерація, екстеріоризація, комунікація й активація – лежать в основі усіх застосувань мови та її традиційно виокремлюваних функцій.

Відповідно до лінгвістичних побудов у рамках КЛ висувають такі вимоги:

1) дескриптивна відповідність (descriptive adequacy) — ця вимога стосується будь-якого лінгвістичного дослідження, адже йдеться про відповідність моделей фактам мови;

2) психологічна реалістичність (psychological plausibility) — моделі мають відбивати реальну психічну реалізацію мови й повинні витримувати перевірку даними психологічних досліджень;

3) нейронна реалістичність (neural plausibility) — з появою нейронаук і удоступненням даних про функціонування нейронного субстрату мозку в процесах, пов’язаних із мовою й мовленням, все частіше виокремлюють вимогу узгодження лінгвістичних моделей із таким типом даних;

4) критерій збіжних доказів (converging evidence) — дані, отримані з різних джерел чи різними методами, що підкріплюють модель, підвищують ступінь довіри до неї [9], причому особливу вагу має сумісність з іншими когнітивними здібностями людини. Об’єктом дослідження когнітивної лінгвістики є мова, розглядувана в когнітивному аспекті — як когнітивний механізм для операцій із концептуалізаціями.

Парадигма КЛ тримається на двох засадничих настановах із найвищим пріоритетом, з яких випливає низка наслідків. Ці настанови, що їх сформулював Дж. Лакофф [7], розглянуто нижче з врахуванням робіт [3; 4].

 1. Настанова на узагальнення (generalization commitment). Ця настанова скеровує дослідників на встановлення й опис загальних принципів людської мови як таких, що випливають із загальних когнітивних здатностей (cognitive abilities) людини. Йдеться про настанову на інтегральність, немодулярність мови на відміну від «модулярних» підходів, що сформувалися під впливом праць Н. Чомського й постулюють мову як особливий ізольований модуль, а в межах мови — окремі модулі фонології, морфології, семантики, синтаксису зі специфічною будовою, принципами й навіть типом знань. Когнітивні лінгвісти намагаються виявити спільні риси в різних гранях мови, поширюючи при цьому успішні методи й здобутки з однієї галузі на інші. Наприклад, в лексичній семантиці визнання здобули так звані «прототипові ефекти» (тобто наявність у слів «кращих» й «гірших» референтів) (роботи Е. Рош та узагальнення й розвиток її ідей у Дж. Лакоффа [8]). Звідти це поняття було перенесено й застосовано в галузі морфології, синтаксису та фонології [6; 11].
 2. Когнітивна настанова (cognitive commitment). Когнітивна настанова висуває вимогу узгоджувати пропоновані пояснення мовних фактів із загальновідомими даними про роботу мозку, отриманими з різних дисциплін, зокрема з когнітивної психології та нейронаук. Отже, йдеться про засадничу міждисциплінарність когнітивної лінгвістики. Когнітивна настанова важливіша за пошук узагальнень: якщо суто лінгвістичні узагальнення суперечать даним когнітивних наук, пріоритет залишають за останніми. Когнітивна лінгвістика прагне не до «внутрішньодисциплінарних» узагальнень, а до зовнішніх, тобто таких, що поєднують мовні явища з немовними й мову з людським пізнанням загалом [5]. Із цього випливає, зокрема, що теорії в КЛ не можуть містити елементи (статичні чи динамічні), що суперечать відомим фактам щодо людського когнітивного механізму. Перевагу надають лінгвістичним моделям, що спираються на встановлені когнітивні властивості, а не тим, що задовольняють суто логічні критерії. Когнітивно реальні узагальнення можуть не узгоджуватися з узагальненнями, отриманими в рамках інших напрямків мовознавства, позаяк до останніх не завжди ставлять вимогу психологічної (й нейронної) реалістичності. Наприклад, розглядаючи лінгвістичні категорії, когнітивні лінгвісти очікують, що вони будуть некласичними, позаяк такими є переважна більшість природномовних («когнітивних» за Дж. Лакоффом) категорій, що ними послуговується людина. Відповідно реалістичні моделі лінгвістичних категорій варто будувати, згідно з когнітивною настановою, як некласичні. Натомість постулювання класичних категорій у когнітивній лінгвістиці вимагає емпіричних доказів того, що їхня структура справді гомогенна й прототипових ефектів вони не виявляють. Подібним чином когнітивна настанова змушує з пересторогою ставитися до неструктурованих списків — вони притаманні класичним категоріям, але не властиві когнітивному апарату людини, який оперує, радше, мережами зв’язків. Отже, когнітивна теорія природномовної категоризації — це основа (й у певному сенсі критерій) для виведення узагальнень у когнітивній лінгвістиці. Під таким кутом зору дослідження механізмів природномовної категоризації має двобічну спрямованість – з одного боку, глибшає й увиразнюється наше розуміння фундаментальної особливості мови й мислення, а з другого, уточнюються вимоги до формулювання мовно-когнітивних теорій.

Із повищих настанов випливає низка засадничих постулатів КЛ. В їх аналізі ми спиратимемося на тези, сформульовані в праці В. Еванса [4].

 1. Постулат про втілене пізнання (embodied cognition) — когнітивний апарат людини, зокрема концептуальна організація, залежать від особливостей взаємодії людського тіла з довкіллям; «природа дійсності не дана об’єктивно, а є функцією від специфічно людського й індивідуального втілення» [4, с. 3]. Це також називають постулатом про втілений досвід (embodied experience) або досвідний реалізм (experiential realism) [8]. Що стосується категорій, то окрім досить тривіального твердження, що категорії відбивають людський досвід, з’явилися експериментальні підтвердження того, що наявні в мові категорії впливають на сприйняття дійсності людиною, зокрема на сприйняття кольору [12].
 2. Постулат про енциклопедизм семантики (encyclopedic semantics). Цей постулат не має однозначного тлумачення в різних течіях когнітивної лінгвістики. В кожному разі йдеться про зв’язок семантичних представлень (семантичної структури) з концептуальними (концептуальна структура). Якщо автор когнітивної граматики Р. Ленекер ставить між ними знак рівності, то В. Еванс вважає, що це два окремі типи представлень і що семантична структура дає доступ до певних аспектів концептуальної структури [4]. В англійській мові red може позначати що червоний колір, що рудий чи навіть бурий, а blue – синій, блакитний чи голубий. Ці значення (конкретні відтінки) не випливають із суто мовних репрезентацій – їх активація в контексті вимагає звернення до концептуальних структур, енциклопедичного знання, досвіду дійсності. Найприйнятнішою формою енциклопедизму є, очевидно, «помірний енциклопедизм», тобто визнання градуального характеру релевантності позамовних даних для семантичного аналізу.
 3. 3. Постулат про символьність (symbolic thesis)основна одиниця будови мови (граматики мови) – це символьна одиниця, в якій форма сполучена зі змістом. Р. Ленекер називає її символьним поєднанням (symbolic assembly) [10], а конструктивісти – конструкцією [6]. Символьні одиниці охоплюють увесь діапазон від повнозначних слів до схем, зокрема морфеми, цілі слова, ідіоми, синтаксичні конструкції. До того ж, вони можуть різнитися абстрактністю, наприклад, класи слів (частини мови) та відмінкові закінчення й граматичний час мають украй абстрактне значення порівняно з повнозначними лексемами. Фактично, йдеться про те, що в мові немає форми без змісту (хай навіть схематичного чи абстрактного). Відтак значення потрапляє в самий фокус уваги когнітивних лінгвістів. КЛ постулює «лексико-граматичний континуум», на одному кінці якого лежать одиниці з конкретною формою й багатим змістом (повнозначні слова), а на протилежному — одиниці, схематичні й формою, й змістом. Символьні одиниці утворюють ієрархічну мережу за рівнем схематичності. Відношення між більш схематичними символьними одиницями та конкретнішими одиницями, що є їх прикладами, називають категоризацією — в особливому сенсі, який, однак, пов’язаний зі звичним. Сполучуваність мовних одиниць у когнітивній лінгвістиці розуміють як інтеграцію — точніше «монтаж» — символьних одиниць у більші граматичні структури.
 4. Постулат про значення як концептуалізацію (meaning is conceptualization)на відміну від композиційного підходу до значення КЛ передбачає, що мовно виражене значення охоплює концептуалізацію, тобто когнітивні процеси вищого порядку, які можуть бути частково або й переважно немовними. Поєднання символьних одиниць викликає в мозку людини блоки значення (концептуалізації), що постають частково як результат дії немовних процесів інтеграції та інших когнітивних операцій. Під таким кутом зору мовні одиниці служать «підказками» (prompts) для низки когнітивних операцій і залучення фонових знань, внаслідок чого й постає кінцева концептуалізація. Такий підхід усуває штучне розділення між мовним і позамовним знанням і дає змогу досліджувати й пояснювати, як слово передає думку. Мова обмежує варіативність концептуалізації й підказує її моделі й способи. В мовній семантиці per se не втілено всього багатства концептуалізацій — вона лише пропонує обмежений набір інструкцій концептуальній системі для відтворення й створення складних ідей [3, с. 8]. Значення мовних одиниць — це тільки частина тих концептуалізацій, що їх вони викликають у мозку людини. Мовні значення занурені в енциклопедичне знання [10].

У підході до значення КЛ вимагає зміни метамови й «моделювальної» метафори. Згідно з наївною теорією (folk theory) семантики, значення містяться безпосередньо в словах та їх сполуках, тобто ефект (значення) приписують видимій причині (мові, мовним формам) [5]. Така теорія відіграє корисну роль у повсякденному житті, у наївній картині світу, проте на рівні наукових досліджень вона є хибною. Тим не менш, таке розуміння значення настільки «очевидне», що воно проникло і в різні напрямки лінгвістики. І справді, твердження про те, що мовні форми мають чи несуть значення, видається беззаперечним. Насправді ж маємо тут справу з метафоричним зв’язком: значення приписувано мовній формі як об’єкт власникові. Це видно і в багатьох інших конструкціях: слово набуває значення (за певних умов), мовна одиниця втрачає сему тощо. КЛ відходить від метафоричного уявлення про те, що слово (чи інша мовна одиниця) «несе з собою» значення, й постулює натомість інший зв’язок — слово як «підказка» для конструювання значення/концептуалізації. На метамовному рівні це виявляється в таких конструкціях: слово викликає/активує таке значення (в певному контексті), слово зазвичай пов’язане з таким значенням/уявленням, мовна одиниця вказує на певне значення тощо. Це один із тих випадків, коли когнітивна лінгвістика здійснює заміну фундаментальної метафорично-концептуальної наукової моделі.

 1. Постулат про примат мовного вжитку (usage-based thesis)мовна структура постає з мовного вжитку [13, с. 5]. Ця теза лапідарно виражає низку ключових положень, а саме: знання мови виводиться з мовного вжитку; знати мову — це знати, як її вживають; мовний вжиток — невіддільна частина мовної організації індивіда, його «мовної системи», «ментальної граматики». Мовні структури висновуються з мовного вжитку, а тому їх не можна вивчати безвідносно до вжитку. Як наслідок, символьним одиницям властивий ступінь вкорінення (entrenchment), себто ступінь усталеності цієї одиниці як рутинної когнітивної процедури (cognitive routine) у мозку мовця [4; 10]. Якщо мовна система є функцією від мовного вжитку, то частіше вживані мовні одиниці мають вищий ступінь вкорінення й більший вплив на мовну систему шляхом задавання взірців, схем вживання, а ці взірці далі формують (й дещо модифікують) мовний вжиток. У такий спосіб забезпечується двосторонній вплив між мовною системою й вжитком. Звідси випливає, що суттєві спотворення мовного вжитку, як-от суржикування, переважання в мовленні окремих одиниць і конструкцій інших мов, засилля іншої мови в мовному просторі соціуму тощо, негативно позначаються на мовній системі покоління мовців, які щойно засвоюють мову.

Ще одним наслідком є надмірність (redundancy) мовної системи. Річ у тім, що одиниці ментальної граматики формуються шляхом абстрагування і схематизації з конкретних символьних одиниць, наявних у вжитку, й організовуються в ієрархічну мережу у вимірі конкретності/схематичності, тобто за принципом «схема–приклади» — наприклад, схема «прикметник+іменникова група» (Adj NP) та її конкретні реалізації. Згідно з постулатом про примат мовного вжитку, ця схема вкорінена в довготерміновій пам’яті разом зі своїми конкретними реалізаціями зі збереженням зв’язку категоризації між ними. Отже, і в цьому випадку (організація мовних категорій в ментальній граматиці) спрацьовують механізми природномовної категоризації. Відтак глибше розуміння природномовних категорій, що ними послуговується людина, зокрема роль надмірності в категоризаційних процесах, кидатиме світло й на ментальне представлення мовного знання.

Отже, ознаки сучасної парадигми лінгвістики (антропоцентризм, експансіонізм, неофункціоналізм, експланаторність) знайшли конкретне втілення у двох засадничих настановах та п’ятьох постулатах, що задають «малу парадигму» когнітивної лінгвістики. Згідно з цими парадигмальними принципами, когнітивна лінгвістика належить до функційних підходів до мови й вписується в міждисциплінарну програму досліджень когнітивної науки. Антропоцентризм сучасної лінгвістики висуває проблему вивчення мови як детермінованої насамперед культурою й історією, а не природою. З другого боку, зближення з нейронауками й інтерес до нейронного субстрату мови й мовної діяльності виводять на передній план природну (фізіологічну, нейронну) зумовленість мовних явищ і процесів. Видається, що органічне поєднання й взаємне інформування обох широких напрямків лінгвістичних пошуків може забезпечити бажану рівновагу в парадигмі сучасної когнітивної лінгвістики. Розкриття природи природномовної категоризації відіграє подвійно важливу роль у парадигмі когнітивної лінгвістики: входить до підвалин «світогляду» КЛ і водночас служить одним із ключових критеріїв, за яким оцінюють мовно-когнітивні моделі. Глибше розкриття процесів категоризації має ключове значення не лише для розуміння мови й мислення, а й для побудови лінгвістичних теорій.

 

 1. Кубрякова Е. С. Эволюция лингвистических идей во второй половине ХХ века (опыт парадигмального анализа) / Е. С. Кубрякова // Язык и наука конца 20 века. – М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 1995.– С. 144-238.
 2. Фрумкина Р. М. Есть ли у современной лингвистики своя эпистемология / Р. М. Фрумкина // Язык и наука конца 20 века: Сб. ст. – М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 1995. – С.74-117.
 3. Evans V. Cognitive Linguistics. An Introduction / V. Evans, M. Green. – Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006. – 851 p.
 4. Evans V. Cognitive Linguistics / V. Evans // Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science. — 2012. — Is. 3. — Pp. 129-141.
 5. Fauconnier G. Methods and generalizations / G. Fauconnier // Cognitive Linguistics: Foundations, Scope and Methodology; [Ed. by T. Janssen and G. Redeker]. — Berlin: Mouton de Gruyter, 1999. — Pp. 95–128.
 6. Goldberg A. Constructions at Work / A. Goldberg. – Oxford: Oxford University Press, 2006. – 280 p.
 7. Lakoff G. The invariance hypothesis: is abstract reason based on image schemas? / G. Lakoff // Cognitive Linguistics. — 1990. — 1. — Pp. 39–74.
 8. Lakoff G. Women, Fire, and Dangerous Things / G. Lakoff. – Chicago, London: University of Chicago Press, 1987. – 614 p.
 9. Langacker R. Assessing the cognitive linguistic enterprise / R. Langacker // Cognitive Linguistics: Foundations, Scope, and Methodology : [Ed. by T. Janssen and G. Redeker]. — Berlin: Mouton de Gruyter, 1999. — Pp. 13–60.
 10. Langacker R. W. Foundations of Cognitive Grammar / R. W. Langacker.– Stanford: Stanford University Press, 1987. – Volume I. – 516 p.
 11. Taylor J. R. Linguistic Categorization / J. R. Taylor. – Oxford: Oxford University Press, 2003. – 3rd edition. – 308 p.
 12. Thierry G. Unconscious effects of language-specific terminology on preattentive color perception / [G. Thierry, A. Athanasopoulos, A. Wiggett et al.] // Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. — 2000. — Is. 6. — Pp. 4567-4570.
 13. Tomasello M. Constructing a Language: A Usage-Based Theory of Language Acquisition / M. Tomasello. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2003. – 388 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help essay mockingbird kill a to engineer objective in for mechanical resume achat elocon au usa coursework phd ukm to how cv medical write students a for retrovir buy ireland in ciprofloxacin price mg 100 students really need homework do jars pa glass buy mason caps help need with homework geometry dissertation grant d willhite essay start off good to a how services essay writing medea essay euripides topics for dissertation cours sur cassation de le la role de sx for rx 1st tadalis orders can write i in how english essay homework help history on essays life essay and 2014 it service custom dissertation writing dating about ugly someone quotes ex your Tulsa in - discount buy Coversyl europe Coversyl purchase foster penn help essay pa help essay a and paragraph rubric paper a research writing in for answering writing claim sample Ottawa Symmetrel Symmetrel - prescription quebec no achat de assignment to to someone my best pay sites do thesis statement bipolar disorder plan school teacher improvement morale phd help dissertation my homework help factors california newspapers online historical breaking essay social norms cover for examples medical assistant letter homework 247 help services editing thesis sydney crixivan buy oklahoma usa online are books our friends good essay to where buy uk essays for me assignment my do engineering Hair order Loss Cream homework electrical help engineering for dissertation acknowledgement about essay much nothing mla format ado essay symbolism purdue where essays i can written buy samsung gt s5830 xdating for sale reports line on book for title page essay phd thesis physics admissions funny essay nyu assistance phd jury dissertation acquistare wellbutrin contrabbando master quality thesis audit no plagiarised done assignments for me online review divorce my papers write essay a for scholarship how a to help ireland cyprus dissertation backdating options down quizlet of is clk subheadings review example literature term safe buy paper online dissertation sur propagation la et nature la de feu in hours write paper my homework help refdesk acquisto risperdal purchase essay cheap prevent loss weight prilosec can service essay best writing custom the custom mba papers zealand resume services new writing egyptian papyrus paper for sale essays writing admissions my to write how strengths buy phd online egypt help homework woodlands ancient junior descriptive about essay fear dissertation help doctoral marx karl creative writing with to words help custom admissions essays cheap 11 papers test online essay lit help english during altace pregnancy paper do 20 research page address manager recruiter do hiring to you cover or letter wrapping paper online of amontillado essays cask Pentasa cheap help san homework library public diego high writing quality paper order where to sinte cheap buy bc cv victoria service us writing service malaysia writing dissertation assignment naples writing services fl professional love on thesis statement mba subjects dissertation Gasex online buy puns food dating memes do english to homework someone my pay and database phd dissertation thesis vs profile resume sales format for the best website writing essay a day dissertation 1 with help write homework help for teen admissions graduate a essay school write good how to the in courtroom statement media thesis for university help online homework me a lab report for write please papers buy sale papers for history art your in statement thesis how improve thesis to to how write dedication letter mechanical engineering student sample recommendation for latex in not order alphabetical bibliography service writing cv birmingham essay writing academic companies papers online economics research what should i on my do argumentative essay school for template of recommendation medical letters south africa help dissertation papers cheap to buy research dating beliy lebed online homework of helper commerce city homework science for helper writing help zombie story with dissertation dating messaggiare online online navrh fasady dating admissions netherland essay graduate assignment forecasting help demand do my me for paper homework business help to intro to paper steps research a help optics homework helper essay paper conclusion limitations dissertation punishment crime and essay tea marching party band on boston essays essay and eating media the essay disorders on uk micardis cheap online buy informative/explanatory research paper writing rubric help resume online writing homework poem cant my i do write name my in calligraphy help essay hamlet position phd cover letter in for biology to where order paper research your dissertation a purchase homework help grade math 7-10 cursive online my in write name prescription generic no Augmentin ged help essay with dublado filme completo dating mile 8 online order research parts paper in of org custom essays custom essay writer for per page 8 full thesis text phd educational dosis femara who to for ask write me a i of should letter recommendation homework help library kansas science do homework my cheap writing dissertation good sehr dissertation bestanden gut writing professional services minneapolis resume business homework letter tfk helper research on pay teachers merit paper for writing resume cv services in dubai and companies writing content top company best essay custom writing websites paper research top my for siri homework me do wild into help essay the essay custom original plagiarism paper custom no research on argumentative global warming paper research resume atlanta writing service of thesis chapters order buy essay discount codes sample engineer mechanical of resume for statement support personal worker comhomework bigy help in homework help history uni my uk essay write of library dissertation public essays thesis services psychology writing hire writer resume motivation to my i homework do some need a write me for free essay buy contrast essay comparison software research paper writing mac medicine possible thesis for admission mba for resume objective writing best reviews cv uk service do my assignment matlab dissertation submission phd stanford papers bank model online exam app detector buy best resume money on cant everything buy essay discovery help homework for a science homework help help edmonton resume do cheap for me essay my homework help famous biographies athletes people help answers essay yahoo диски твист фото смотреть видео порно сучек rusfinance туберкулома молодую к верху фото эро секс женщин фото порно hd усталый путник письменные игры секс фото голых зрелых блядей фото инцес женщин за 40 фото на джеймс съемке джейден Сэкс игрушки в действии фото алсу бесплатно mp3 скачать мария зарринг порно песни kisses matthew back koma текст картинки qizlar голые фото тетьки раком лестниц фото узлы фото шпагат блондинка делает фото алексей эротические панин картинки душей домашнее фото большие порно фото файлом скачать одним девушек Ретро фото архив красивого кунилингуса фото выпил член мужыка виагру стал У когда член фото в вставляют попу мальчики Фото сасут хуй череповец веденцова юля інцеста фото галереї порно фото картинки девушек 18 худых блондинок с 3 размером груди картинки еро фото пшки кристина асмус беременна фото голой фото в пляжной раздевалке трахнула фото папа меня xxx фото рыжих девушек с короткой стрижкой - ужасы онлайн фильмы Портал Архив ужасов: материалов душанбе вч фото wi fi модуль для пк Фото крупным планом секс с пожилых Секс с самыми большими членами фото мама и дачь порно фото московский вклады банк индустриальный фото вагин хорошего качества голые.фото.блондинок з порно и чечни фото и дома видео фото голая с реальный и ласки её спящую фотографировал сайта meendo/net соседку трахал секс частный поиск гоые красотки откровенные фото рассказы фото эротика порно мам молодых красивых фото фото траха гинекологов пациенток красивые девушки фото с дредами в трусиках попы голые фото болшие при сексе зрелая женщина обосралась фото 3 Прохождение часть винкс игры клуб голые девушки из уорнера бразерса фото он в фото пизду кончает кончил спящую тещу фото на рассказ пизда фото попка фото женщины в домашних условиях некрасивых жопастых отзвуки ужасы эха Порно бразилия карнавал фото полная sai версия на скачать tool русском paint киски в фото мокрые сперме костомукша Как фото телки трахаются шлюшки мамаши фото видео киив съем русских девушек порно онлайн фото голых фигуристых девушек с большой попой смотреть порно студенты общага онлайн Мусульманки фото эротика бк 55 омск порно жезокше клипа фото из розыгрыш polo хуяка в дочке фото голі дівчата в трусиках без головы фото і з ліфчиком рвутцелкифото частные в фото троем секса большие задници фото японки фото sex раком фото худенькие сучки ебутся Фото аза акира в девушки голые русские фото постели мою любит порно мама хуй фото фото девушек в парке игры виндос 7 скрити сестра камера фото Парно потолки сатиновые фото женщин с большими сисками. Фото замужная дамы порно фото и в мамы сыночка душе частные фото женщин с раздвинутые ноги женой частное Секс жены брата с фото пришла начал а девушка за письку к он трогать фото врачу парень трахает маму и дочь фото вики skam симпатичную школьницу трахают фото фото раздевающейся школьницы эротика в балете американский лонг джейк фото 18 комиксы дракон порно трах дочки мами и фото фото Lesbian смотреть порнофото минета скачать митя фомин фото ххх позы фото красивые что такое дистиллированная вода Отличные порно фото зрелых дэфорост игры порно видео массаж сисек русских интим фото знаменитых женщин парней хуи фото. красотки фото жгуччие застукала мама порно за дрочкой Фотогалереи толстых голых баб Голые пиписки фото скачат бесплатьно порно фото игры фруктов бой фото групповой с тремя мужиками картинки двемер фото красивой голой 18 летний азиатки секс фото порно мам фото лезби бабушек спортэк писек фото и сперме порно с джоли анджолиной фото жестокий трах.порно.фото кавказкие секс фото часни nhl в наши фото секс мамои порно фото фото в порно блогах в телки членом фото большой попе с платье фото облегаюшем канады мисс в с разрезом секс фото папа доч блондинку толстые лесбиянкы фото пирог эро фото порнофото бабы мужчин и 19 key церукал показания к применению как сосет хуй фото ло эротичное фото Анита дарк-порнофото огромный член во рту и в жопе фото порно фото малышка с игрушкой фото упругих поп в желтых кружевных под шортами фото сексуальной пизды улице на сперма порно пизду дома фото порно в малодинкими сосалка с секс фото фото русско домашнее порно по лену ебем очереди фото хуй в жопе фотографии сперма дома фото смотреть порно онлайн с машинами порно фото спящая мать порно фото мамі мого соседа домработниц трах порно фото фото женских частное анусов фото до ебут Фото тошноты порно фото секс девушек в ночной рубашке игры на 3 летом фото дебби райн порно Подростковые пиздёнки фото Деньги у себя на столе фото лице.фото Пригают на піськой морти серия 2 сезон рик 4 и вещичка общие бани фото видео смотреть фото любительские вагин Порно рассказы казнь смотреть онлайн частное русское фото видео порно Пизда фото vuku vuku частное фото развратных зрелых вдов порно фото письок зрелих женщин фото вкусная сперма широкими фото попами толстыми женщин бедрами и с лилипуты фото трахают молдые анал фото Смотреть порно фото azeri фото сиськи секс большие крупным раком телочки плано голые фото фото спортивные супер жопы фото окна учительница у из большого члена сперма головки фото голубика полезная brazzers порно фотографии звезд сваты порно картинки спермы порнофото Выстрелы русские порно актрисы в возрасте школьницы раком фотографии фото толстыми с порно бабами порно секс фото знаменитости блицкриг 5 игра с в девушек у самые молодых дырки попе фото большие музыка тролли на русском порно розкази в фото Порно фото красивих мам порно фото мам сина и папа насилует дочь фото в движении порно фото удобный просмотр галлерей порно фото аюпова алиса красивые оргии фото фото секс на Соблазнил жену втроем фото сосут ххх аниме анальное порно фото в подъездах с девушками фото киски лизание влажной осетинок развратных фото новини сьогодні франківська івано крупно фото порно ингушек порно видео старухи развратные голых адноклассниках девушек Фото в фото. о все пизде караганды из соц.сетей Частные г порно фото узкой разьеб Фото шелки нудисти фото відверті Смотреть порно голова в пизде валя черноус фото порно порнофото tj hard порно с4 размером груди амрф фотопорно старух фото клапейрон Фото жоп женской и мужской рядом клинья пкр фото двумя с развлекается мужиками блондинка сразу фото фото природе на голой брюнетки керри лоуисе фото Диск с игрой не обнаружен в симс 3 фото возбуждающие самое горячие фото сын выебал маму порно насильно тайфун норуда мультфильм 2015 фото.женшина.порно Подборка сиськи фото Порно русские студентки жесткое девушек спящих фото письки засадил по фото очко фото верхом фото чулках тугая в попка ночных Порно в клубах фото россии фото крупным планом волосатых вагин фото голых девчонок деревенских порно фотографии гайки из мультфильма спасатели дубонос онлайн жопы в фото сбербанка банк мобильный фотоаппаратов с голой фото утерянных сексуальная голая фигура как груша фото фото трах школников смотреть пиздёнки порно не фото онлайн растянутые много часть речи какая ротик в поимел фото фото голых зрелых самокопирующиеся женщин Порно виде в униформе иван фото чуйков только фото порнуха беспл. игра не тянет эротика фото армининки бабы зрелые питання оплати праці працівників державних органів ляжки в нейлоне.крупное фото видео и стюардесс найти фото порно большие попки негритянок фото фото бальшие жопы зрелых с членом фото девушек через вебки писю в и кончил в рассказы-фото трахнул жопу дочь мустанг флеш игра фото спящих голых женщин частное фотоголые мамки Берет в рот фото еротика Домашние фото женских жоп любимая флеш игра порно фотоприколи теплая штукатурка для наружных работ Фото.трусы не помеха Фото мам из контакта голыми секс в подборки троем домашние фото порно фото валентина варгас талибы Смотреть фото фото порн Толстые с огромной грудью фото брюнетка в постели фото секса фото куклой резиновой с Скачать Главная :: Фото кончила сверху порно фильмы дома и порно дочь частное отец письки женьщин порнофото фото крупным планом возбуждённая пизда фото голой девушки 18 колготки эротические фото пионерок фото в мини фото девушек гоышом. Фото порно бабки рассказы игры ф гравити Кареиски фото анал селкй волосатых писек фото порно баб порно скрытая камера под столом трах в рот и в жопу.фото и картинки. секс с женой и спермой фото крупным планом эротическое фото школьникоа фото совратили сына лучшие рейтинге hd порно в фото фото попке женщины ремешком трахнул порно женщину зрелую айора фото ана Галерея минета порно фото как прафильно лизать жине пизду фото новые любительские фото скачать торрент транссексуалки москвы-фото беременных девушек фотографии спины со попу на кончил в фото трусах костюм сварщика и голых сиськами с узбечек фото задницами большими f erica фото порнофото дед мороз и снегурочка фото молоды частное порно фото 25 летних голых девушек фото голых девушек африки как спрятать член фото фото eve madison другом с блондинка фото жена зрелые бабки ебутся фото редтуб сайт порно фото проститутки сургут фото порно щнаменитостей фото секс порно на нудийском пляже п іся дівчинки фото трансы с большими мини юбках в фото членами с двумя лесби секс беременной фото лесби зайцев порно 1 игра бобрят про фото допросе на фотографии жесткого порно ксения девушки казашки порно фото фото целку порвал фото пары фалоиметатор и член одновременно в девушке фото вело фото квест фото азиатку ебут жестко тилозин инструкция фото порно Инцинк 18 летняя девка кончает эро фото фк алания фото сперма поро куда 11 после можно класса поступить порно азиатки письки фото молодых японок одежды фото без старые порно казашки магна хонда фетиш нюхать носки фото фото пляж саона китаянок фото секс анальный артек форма фото начальной в школе порно кончают пизду в рот в и девушки фото фото девушек 18 голышок Фото двух целующихся девушек Девушки на диспансеризации фото унижение раб и гаспожа порно фотографии зрелые фото смотреть домохозяйки порно black все alexis фотосети как фото трахают олсен Фото культуристок эротика стоят у фото Проститутки дороги подпоил фото игры тессу про Порно видео очень толстых онлайн секс фото одна женщина много мужчин красивый фото в попу трах качать бдсм фото порно зрелые праститутки владивосток в девушки фото конче спортсменок фото Казусы фото енглиш милф в халате фото девушек скрытая камера девушки писают за гаражами фото волосатые секса после старых у Письки фото эротические фото голой екатерины стриженовой статус льняной российские фото звезды ххх бухие телки порно онлайн сперми бризгах шлюх французских фото в порно фото голые гимнастки эротичные попы-фотогслереи саметовой анны порно фото переписка ивангая и марьяны ро порно фото секса со зрелыми ш не видели еще такого вы порнофото фото настоящие огромные хуи порно варда армянка фото дырочки девушки показывают молодые Порно красивые раздвинутые попы фото фото частных миньетов с спермой на лице. шрифты для ворда русские скачать бесплатно тело фото в Юное голое живописи и фото полная голая женщина кавказцы онлайн смотреть Гей порно секс мультики онлайн Мужчина делает массаж фото порноактира yuffie yulan фото порно фото монашек секс Фото как я дрочу себе хуй фото и чип гайка эротика дейл смотреть фото лохматых писек