Оцінка логістики експедиторського підприємства на основі використання нейронних мереж

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У роботі детально розглянуто актуальні питання, пов’язані з оцінкою рівня логістики експедиторського підприємства та її значення в сучасних умовах. Висвітлено структуру факторів, які впливають на даний показник та здійснено порівняльний аналіз підходів до оцінювання рівня логістики експедиторського підприємства. Запропоновано модель оцінки рівня логістики суб’єктів господарювання  в умовах невизначеності, застосування якої забезпечує підвищення ефективності функціонування підприємства.

Ключові слова: логістична система, ризик втрати конкурентоспроможності, підходи до оцінки логістичної системи, нейронні мережі, модель оцінки рівня логістики.

Annotation.Actual questions, connected with the assessment of logistics level of forwarding company and its importance in modern conditions, have been examined in this paper.

The structure of factors, influencing on this index, has been made clear and the comparative analysis of approaches to the assessment of logistics level of forwarding company, has been carried out.

The assessment model of logistics level of market participants in uncertainty conditions has been offered, which usage provides rising of enterprise efficiency.

Keywords: logistics system, competitive ability risk loss, approaches to the assessment of logistics system, neuron networks, assessment model of logistics level.

 Постановка проблеми. На сьогоднішній день на підприємствах все більше уваги починає приділятися логістиці та її похідним інструментам для отримання ряду переваг перед своїми конкурентами. Починаючи з певного етапу розвитку логістичних процесів на таких підприємствах починають виникати питання пов’язані з їх неупередженою оцінкою. Визначення ефективності логістичної діяльності є одним із ключових завдань як для дослідження поточного стану логістичної системи, так і для формування логістичної стратегії. На сьогодні одним з розповсюджених критеріїв оцінки розвитку логістичної діяльності є експертна оцінка фахівців в галузі логістики[7], але як відомо думка експерта є доволі суб’єктивною і доволі часто навіть може бути помилковою. Такий стан речей визначає гостру необхідність для підприємствв об’єктивній моделі оцінки логістичних процесів, яка б могла робити обґрунтовані висновки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.Інформаційною базою для дослідження стали роботи, присвячені оцінці логістичних процесів на підприємствах таких вчених-економістів як Н.В. Гайдабрус, М. Кристофер, А.В. Ткачова, В.Г. Алькема, О.А. Рудківський, Т.О. Колодзієва та Г.Р. Руденко. Грунтовні дослідження Є.В. Крикавського, І.Г. Смирнова, В.І. Сергієва, Д.Т. Новикова, В.В. Щербакова, І.В. Заблодської, Л.Г. Зайончика, С.М. Шарая, Є.А. Беляневича, А.Г. Кальченка, Ю.М. Неруша, А.М. Гаджинського були проведені у напрямку вдосконалення системи траснпортно-логістичного сервісу для вантажних перевезень. В роботах даних авторів представлені підходи, які являють собою загальну концепцію оцінки логістики на основі певних ключових характеристик, або є розробленими для конкретних промислових підприємств, що не є нашим об’єктом досліджень. Також є ряд підходів до визначення якості логістичних процесів на основі інтегральних методик, які проте мають великий ступінь суб’єктивізму, адже використовують експертні оцінки. Проте, на сьогоднішній день практично відсутні наукові розробки методики комплексного оцінювання логістичних процесів, які б дозволяли оперативно, об’єктивно й повно визначити їхню якість з урахуванням динамічного середовища функціонування підприємств в умовах ринкової економіки.

Завдання дослідження. Завдання даного дослідження полягає  у розробці моделі оцінки логістичних процесів експедиторського підприємства на основі вивчення теоретичних та прикладних аспектів дослідження даної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Поняття логістики на сьогоднішній день можна розглядати в декількох  аспектах, причому єдиного підходу до виділення цих аспектів в науковій літературі на сьогоднішній день не існує. Проте в загальному автори визнають, що логістика насамперед покликана на зменшення транспортних витрат і як наслідок – збільшення прибутку компанії шляхом реалізації стратегічних та тактичних завдань логістики. Також варто відзначити і те, що логістика є комплексною, динамічною та багатофакторною категорією.

В ході дослідження даного поняття на основі вже наявних визначень поняття логістики, які були нами узагальнені, ми сформулювали власне визначення даного поняття. На нашу думку, логістика – це сукупність науково обґрунтованих методів і засобів планування, управління, розподілу та контролю процесами транспортування і складування сировини, напівфабрикатів та готової продукції, здійснюваних в процесі доведення останньої до кінцевого споживача, націлених на максимізацію прибутку компанії через зменшення витрат на вищезазначені операції.

Більшість сучасних підходів до оцінки якості логістичних процесів на підприємствах базуються на використанні дискримінантних моделей з використанням інтегрального показника. Причому варто зазначити, що багато науковців відзначають низьку точність останніх, адже дані методи не мають стійкості до варіацій у вихідних даних, бо передбачають стаціонарність розвитку випадкових величин і незмінність зовнішніх умов[2, 242]. Проте реалії як української, так і світової економіки не задовольняють цих вимог, що пов’язано з невизначеністю, в умовах якої функціонують суб’єкти господарювання. Тож використання подібних моделей для математичної оцінки логістичних процесів на підприємстві носить доволі спірний характер.

Виходячи з вищесказаного для того, щоб побудувати адекватну модель логістичних процесів за даних умов потрібно використовувати більш сучасні підходи. Зараз, найперспективнішим методом прогнозування є використання нейронних мереж[6]. Використання даного способу моделювання має ряд переваг над іншими аналогічними алгоритмами.

Використовуючи ж навіть найпростішу нейромережеву архітектуру і базу даних легко одержати працюючу модель. Причому враховувати, чи не враховувати зовнішні параметри системою буде визначатися включенням, або виключенням відповідного входу в нейронну мережу автоматично. Ще одна серйозна перевага нейронних мереж полягає в тому, що експерту не потрібно вибирати математичну модель поведінки ряду. Побудова нейромережевої моделі відбувається адаптивно під час навчання, без участі експерта. При цьому нейронній мережі пред’являються приклади з бази даних і вона сама підлаштовується під ці дані.

Крім того нейронні мережі можуть ефективно відтворювати залежності між вхідними та вихідними змінними навіть за повної відсутності значимих кореляційних зв’язків між ними, бо здатні виявити лінійні закономірності розвитку (як це роблять класичні економетричні моделі) і складні нелінійні функціональні залежності. Така здатність обумовлюється використанням у нейронах нелінійного функціонального перетворювача, який описується деякою функцією активації. Завдяки такій особливості нейронні мережі отримують більшу апроксимуючу здатність для відтворення вихідних функціональних залежностей і прогнозування подальшого розвитку досліджуваних процесів, ніж економетричні аналоги[6].

На рисунку 1 показана базова структура нейронної мережі, яка в нашому випадку буде використовуватися для оцінки ефективності логістичних бізнес-процесів. У даній нейронної мережі кожен нейрон здійснює перетворення вхідних сигналів у вихідний сигнал і пов’язаний з іншими нейронами. Вхідні нейрони формують так званий інтерфейс нейронної мережі. З вхідного шару сигнали розповсюджуються на наступний шар, який носить назву внутрішнього, в даному випадку в нас є два внутрішні шари. Усі шари нейронної мережі обробляють ці сигнали до тих пір, поки вони не досягнуть вихідного шару,  який власне і виводить інформацію. Завдання нейронної мережі – перетворення інформації потрібним чином.

Рис. 1. Базова структура нейронної мережі

Рис. 1. Базова структура нейронної мережі

Враховуючи, що нами будуть оцінюватися логістичні бізнес-процеси на підприємстві, доречно отримувати на виході з мережі величину, яка характеризуватиме їхню ефективність.

Одним з підходів до оцінки  ефективності логістичної системи є концепція діаграм збалансованих переваг, запропонована М. Кристофером [4, 144]. За даною концепцією логістична система досліджується за допомогою ключових показників ефективності (як фінансових, так і не фінансових), які надають можливість застосувати найбільш досконалі та доречні засоби досягнення цілей. Автор даної концепції зазначає, що  трьома основними проявами успіху є якість, швидкість і мінімізація витрат. Він вважає, що така система трьох взаємопов’язаних цілей має універсальне застосування[3, 62]. Використовуючи дану концепцію, нами було вирішено, що в результативної змінної на виході з нейронної мережі в нас буде виступати інтегральна оцінка, яка включатиме показники, що характеризують саме ці сторони діяльності досліджуваного підприємства. Але для того, щоб скористатись ідеєю діаграми збалансованих переваг для оцінки ефективності логістичних бізнес-процесів, необхідно для кожного з ключових показників ефективності ввести певний коефіцієнт.

Першим ключовим фактором ефективності є якість обслуговування, що забезпечує досконале виконання замовлення. З позицій процесного управління, для забезпечення досконалого виконання замовлення необхідним і достатнім є виконання всіх операцій, що входять у процес із рівнем помилок не нижче визначеного. Якщо всі операції, з яких складається бізнес-процес, будуть виконані з мінімальним рівнем помилок, то і якість виконаного замовлення буде відповідати стандарту[3, 64]. Отже, для визначення рівня якості обслуговування нами було вирішено обрати відношення кількості невиконаних на належному рівні (проблемних) замовлень за певний період до загальної кількості операцій проведених підприємством.

Другим ключовим фактором ефективності є час, що визначає тривалість логістичного ланцюга[3, 64]. Для оцінки ефективності логістичного бізнес-процесу за часом пропонується використати величину часового проміжку, що був затрачений на виконання замовлення.

Третім ключовим фактором ефективності є логістичні витрати[3, 64]. Для оцінки ефективності логістичного бізнес-процесу пропонується розмір комісійної винагороди, що була отримана підприємством (її частка в загальних логістичних витратах замовника).

Врахування взаємного впливу трьох ключових факторів ефективності слід представити загальною ефективністю логістичного бізнес-процесу,а саме як добуток значень показників ефективності за кожним з цих факторів. Варто відмітити, що дані показники мають дещо різну розмірність, тому для того щоб уникнути вплив різних масштабів ознак, застосуємо так звану «мінімаксну» нормалізацію. В результаті чого всі характеристики коливатимуться в межах від 0 до 1. Загальну ж ефективність автор концепції збалансованих переваг пропонує знаходити, як добуток вищезгаданих трьох характеристик.

Оскільки значення трьох факторів коливаються в межах від 0 до 1, то значення показника загальної ефективності буде коливатися також в даних межах. Для того ж, щоб розділити підприємства з різною якістю логістичних процесів, нами було досліджено закон їх розподілу (рис. 2.).

Рис. 2. Закон розподілу інтегрального показника якості логістичної діяльності підприємств

Рис. 2. Закон розподілу інтегрального показника якості логістичної діяльності підприємств

Використовуючи ці дані, градація підприємств з різним рівнем якості логістичної діяльності здійснювалася на основі розбиття даного проміжку на три рівні за обсягами зони. Даний поділ проводився на основі формули знаходження медіани інтервального ряду 1.

Me=x_{0}+h*\frac{\frac{\sum_{i=1}^{n} f_{i}}{2}-s_{m-1}}{f_{m}}                                    (1)

де Ме – медіана;

х0 – нижня межа медіанного інтервалу;

h – ширина інтервалу;

– сума накопичених частот до медіанного інтервалу;

– частота медіанного інтервалу.

Оскільки наша сукупність ділиться не на дві, а на три рівні частини, то дана формула дещо модифікується в формули 2та 3 для знаходження першої і другої точок поділу сукупності.

T_{1}=x_{0}+h*\frac{\frac{\sum_{i=1}^{n} f_{i}}{3}-s_{m-1}}{f_{m}}                                    (2)

T_{2}=x_{0}+h*\frac{\frac{\sum_{i=1}^{n} f_{i}}{3}*2-s_{m-1}}{f_{m}}                                  (3)

Використовуючи дані формули нами були знайдені дві точки поділу вищезазначеного інтервалу: 0,641 та 0,772. Таким чином, якщо: показник ефективності [0,00; 0,641] – це означає низьку якість логістичних процесів; при значенні показника ефективності в межах (0,641; 0,772] – нормальна якість; при значенні показника ефективності в межах (0,772; 1] – висока.

Що ж до вхідного шару,  то сюди мають бути віднесені факторні змінні, які впливають на вихідний шар. В аспекті досліджуваної тематики варто відзначити,  що індикаторами високої якості логістичних процесів, а як наслідок високої конкурентоспроможності є стабільно високі показники фінансової звітності  підприємства, адже вони можуть бути такими лише в тому випадку, коли підприємство виконує свою роботу на високому рівні та здатне залучати нових і утримувати вже існуючих клієнтів.  Тому беручи це до уваги визначимо факторні змінні, з числа фінансових показників, на основі підходу О.О. Бакаєва, який пропонує використовувати для експедиторського підприємства з даною метою чотири групи вихідних показників [1, с.49].

У першу групу входять: чиста рентабельність оборотних активів (відношення чистого прибутку до оборотних активів підприємства); чиста рентабельність активів (відношення чистого прибутку до активу балансу); чиста рентабельність власного капіталу (відношення чистого прибутку до середнього залишку власного капіталу).

До другої групи показників оцінки конкурентоспроможності експедиторського підприємства  даний автор відносить показники ефективності управління підприємством: співвідношення чистого прибутку до доходу  (виручки) від реалізації послуг, робіт (без ПДВ) за аналізований період; співвідношення балансового прибутку до  доходу  (виручки) від реалізації послуг, робіт (без ПДВ) за аналізований період;

До третьої групи увійшли показники ділової активності експедиторського підприємства: коефіцієнт віддачі всіх активів (співвідношення чистої виручки від реалізації перевезень до активу балансу);коефіцієнт віддачі основних фондів (скільки чистої виручки припадає на одиницю основних фондів);віддача власного капіталу (скільки чистої виручки припадає на одиницю власного капіталу);оборотність дебіторської заборгованості (в скільки разів чиста виручка перевищує дебіторську заборгованість).

До четвертої групи даний автор пропонує відносити показники оцінки ліквідності та ринкової позиції підприємства: коефіцієнт маневреності власних обігових коштів (відношення величини коштів до величини власних обігових коштів); коефіцієнт автономії, що характеризує незалежність підприємства від запозичених коштів; коефіцієнт фінансової стабільності.

Крім того на основі аналізу операцій досліджуваного суб’єкта господарювання в якості ще одної факторної змінної нами було обрано тип перевезення (всередині країни, чи міжнародне перевезення), адже це дасть змогу не тільки врахувати маршрут перевезення, але й країни завантаження та здачі товару, і показник  ризику втрати конкурентоспроможності підприємством, що сигналізуватиме про погіршення рівня ведення справ на підприємстві (тобто про зниження якості логістичних процесів), який обраховується на основі методики запропонованої Смоляк В.А.[5, 108].

Для безпосередньої побудови моделі нами було використано прикладну програму STATISTICA 10, в якій дані всі процеси є автоматизовані, й для побудови моделі потрібно лише ввести вхідні данні і задати ряд налаштувань, а програма сама підбере внутрішню структуру мережу, ваги для кожного входу нейрона та функції активації. В нашому випадку, беручи до уваги те, що ми будемо моделювати логістичні процеси експедиторського підприємства, то в якості статистичного матеріалу для навчання буде використовуватися база даних, в якій відображені всі операції з надання експедиторських послуг даним підприємством. Вищезазначені показники були розраховані для всіх угод досліджуваного підприємства за досліджуваний період (три роки) і містять в собі шістсот  шістдесят два значення.

В результаті нами було побудовано п’ять нейронних мереж, серед яких найкращі результати показала мережа типу персептрон, яка складається з тридцяти входів, одного виходу, і прихованого шару в якому міститься шістнадцять нейронів.

Рис 3. Підсумкова статистика по побудованим мережах STATISTICA10

Рис 3. Підсумкова статистика по побудованим мережах STATISTICA10

Така велика кількість вхідних нейронів пояснюється введенням двох категоріальних змінних, які  в підсумку кодуються. В якості функцій активації в даній мережі використовуються експоненціальні функції на вході та синусоїдні на виході.

Для того щоб більш наглядно продемонструвати результати оцінювання наявних в нашій вибірці підприємств нашою моделлю побудуємо графік залежності змодельованих значень від емпіричних для виходу моделі.

 Рис 4. Графік залежності змодельованих значень оцінок якості логістичної діяльності досліджуваного підприємства від реальних значень

Рис 4. Графік залежності змодельованих значень оцінок якості логістичної діяльності досліджуваного підприємства від реальних значень

На рисунку 4 подана вищезгадана залежність. З даного рисунка видно, що змодельовані значення оцінки відносно емпіричних значень тяготить до бісектриси першого координатного кута, тобто до прямої y. Це означає, що модельовані значення з певним відхиленням прямують до реальних.

Більше інформації про точність даної моделі можна отримати оцінивши похибки відхилення модельованих значень оцінки якості логістичних процесів від їх реальних значень.

Таблиця 1

Результати моделювання оцінки якості логістичних процесів методом нейронних мереж ТОВ «ТЕК Інтер»

Період

Фактична оцінка

Модельований інтегральний показник

Середня похибка за квартал, %

1 квартал 2010 року

0,45

0,56

25,04

2 квартал 2010 року

0,58

0,64

10,65

3 квартал 2010 року

0,57

0,62

9,21

4 квартал 2010 року

0,76

0,67

12,08

1 квартал 2011 року

0,62

0,70

12,03

2 квартал 2011 року

0,74

0,63

15,32

3 квартал 2011 року

0,82

0,72

12,63

4 квартал 2011 року

0,81

0,74

8,99

1 квартал 2012 року

0,83

0,71

14,36

2 квартал 2012 року

0,89

0,78

12,44

3 квартал 2012 року

0,69

0,77

12,26

4 квартал 2012 року

0,66

0,73

11,16

1 квартал 2013 року

0,60

0,69

14,38

2 квартал 2013 року

0,61

0,70

15,48

3 квартал 2013 року

0,69

4 квартал 2013 року

0,71

Середня похибка весь період

12,92

 

Як видно з вищенаведеної таблиці середня похибка оцінки якості логістичних процесів побудованою моделлю за 14 кварталів становить 12,92%, що є доволі хорошим показником, адже означає, що точність оцінки становить 87,08%.  А це в свою чергу підтверджує існування істотного зв’язку між якістю логістичних процесів та так званими індикаторами, які при побудові моделі виступали в ролі факторних змінних.

Висновки. За результатами проведених досліджень нами було сформовано комплексний підхід до оцінки якості логістичних процесів експедиторського підприємства на основі використання нейронних мереж. Даний підхід є універсальним підходом для повноцінної оцінки якості логістичних процесів експедиторського підприємства, що підтверджується високою точністю моделі. Але також варто відзначити, що використання побудованої моделі має ряд переваг, адже вона дозволяє проводити поточний контроль стану логістичних процесів на підприємстві, коли більшість угод знаходяться в стадії виконання,  і по них є доступними лише загальні дані, яких є не достатньо, щоб оцінити якість логістики іншими методами. На основі аналізу динаміки інтегрального показника ми дійшли висновку, що за останні періоди спостерігалося зростання рівня якості логістики на ТОВ «ТЕК Інтер», причому на даний момент вона перебуває в інтервалі (0,641; 0,772], який відповідає нормальному рівню якості логістичних процесів. Це в свою чергу означає, що в подальшому можна очікувати покращення загального стану справ на підприємстві. В такому випадку всі зусилля персоналу мають бути направленими на збереження досягнутих результатів та поточних тенденцій.

Література:

  1. Бакаєв О.О., Гриценко В.І.,Бажан Л.І., Бакаєв Л.О. Мікроекономічне моделювання і інформаційні технології. – К.:Наукова думка – 2003. -181 с.
  2. Житна І.П., Щолокова Т.В. Оцінка ефективності логістичної системи / І.П. Житна, Т.В. Щолокова // Вісник  Східноукраїнського національного університету  імені Володимира Даля. –2011. –№11 (153). Ч.1 – С. 241–244.
  3. Кочубей Д.Оцінка ефективності функціонування логістичної системи торгівельних підприємств // Вісник КНЕУ – 2009. – №4. – 59-66с.
  4. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок / М. Кристофер; под общ. ред. В. С. Лукинского. — СПб. : Питер, 2004. — 316 с.: ил. — (Серия “Теория и практика менеджмента”).
  5. Смоляк В.А. Економічна оцінка ризику діяльності промислових підприємств:Дис. канд. екон. наук:08.07.01 / Харківський національний економічний ун-т. – Х., 2005. – 260с.
  6. Ротштейн А.П. Интеллектуальные технологии идентификации [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://matlab.exponenta.ru/fuzzylogic/book5/
  7. Рудківський О. А. Інтегративний підхід до оцінки розвитку логістичної системи молокопереробного підприємства: стратегічний аспект [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2337
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy i paper can wrapping a cutter where help and dissertation youtube proposal help writing online statement thesis reviews custom cheap writing gateway help homework tools homework help online help essay homework writing help for sales resume statement examples objective vocab homework help resume position for representative sales thesis need statement help a writing good college college pack buy interviews essay combo application visits legit service essay australia best assignment help name hiring of letter cover without manager hoboken lesson emergency chicken plans analysis worksheet outline rhetorical essay an to how type homework help alabam help homework 3rd grade help homework oceanography management research phd proposal in technology comprare Etodolac purchase a dissertation nursing papers college professional for men study case for nivea plagiarism essay free buy anxiety study disorder case pdf malayalam essay sites assistance patient flovent mechanical quality for resume engineer sample for a dissertation phd shortest help web assign professional writers best paper research antje dissertation rauers Cambridge buy mg 20 best reviews a prescription without Vasotec Vasotec - minotaur the theseus homework and help nootrop-piracetam cheapest help ashford university homework service writing costs resume report help assistance i financial about need a writing medical statements for personal of examples school applications role gender essay essays original buy writer perth business plan writing thesis help a paper research introduction for assistant letter medical of essays services review literature write my i can't ireland dissertation facebook help descartes moodle essays essay media censorship for thesis statement what baclofen kit is me for my homework programming do written you essays for original on essays custom education homework answers help geometry positioning destination dissertation market birmingham help homework live alabama london help with dissertation homework fundamentals help finance corporate of cancer on thesis phd do always my homework i late should write how someone to much pay i essay an writing reviews for services essay paper marketing write my research dissertation questions essay harvard rivers to history cuomo month black essay phd social science research proposal essay college service application journalism market dissertation destination positioning marriage online papers debits help credit homework reputable essay sites writing application writing service essay college my officer for purchase cv and research buy a paper lewis about clark d mercola news vitamin dr target math my homework do a to someone can pay business plan i write ivf homework help thesis custom backgrounds services writing research uk essay write me for an best dissertation dedication methodology dissertation qualitative essay service writing scams essay pay history a someone write to service essay management faslane of change: paper buy research mba application pay college essay journalism ireland writing thesis online writing essay service best help climate homework for help essay graduate buy paper online uk help homework suffolk best how essay application college to write the of online papers copy order divorce industry paper survey white writer help plan business assignment with medical statement a personal how good write to residency for school recommendation from for medical letter sample employer of updating apps work don't after iphone cheat dissertation your homework help me can do you frozen my what thesis is a buy phd a thesis chronological order essays online buy you essays can helping homework gpa writing personal statement service toronto help critical essay reflection canada commons helper of map homework house of purchase letter example encarta help homework recommendation school sample medical for admission letter for presentation department powerpoint purchase company the writing cv essay purchase behavior ketoconazole a sweat to malaysia assignment help in Hytrin for sale hire dissertation for statistician study case video panic disorder york services writing resume pa websites free essay writing dissertation usa printing 3d service en ingles my que do significa homework help argumentative essay writing new homework helper york times human paper research cloning a writing help narrative essay with il chicago doctor gupta resume guatam for design engineer resume mechanical essay an help writing on need online septilin quick algorithm phd genetic thesis for cheap sale papers college for work phd course ugc norms services professional best writing phd help proposal with writing reviews to write movie paid malaysia for shredded sale paper literature shares on review of buyback on essays montaigne lying subgeneros cuento yahoo del dating writing jobs custom parent for online dating site single writing essex service cv voltarol acheter rapide livraison students by great essays written buy article spring 417 2015 solved assignment code source for best ortho discount tri-cyclen lamb charles pig on dissertation a roast phd ghostwriter thesis a essay for cheap buy chembakolli homework help outline paper disorder bipolar research site hindi essay symptoms schizoid disorder dating relationships personality for good thesis a statement eating disorders system of for ordering related online literature review help geometry free homework masters research proposal resume free generator online worth the the homework cost help online is paper writing with and picture box border paper write my biology practice 11 papers free online answers essay yahoo service writing ghana writers thesis paper machine town for toilet sale cape assignment help artificial intelligence 2012 writing admission college essay for homework do meaning my custom page 10 essay per dissertation services editing uk assignment job writing essay my admission law do resume helper free builder of research process paper order help bears homework biology commensalism great britain - without online prescription Tritace Tritace buy get Round in Rock admission college help personal statement essay vs sunday irish online papers b get to best plan place help dissertation writing help with for title essay a essay help a2 art montclair admissions essay paper shooters buy where can i film writing uk best service dissertation health for personal statement mental nursing do someone pay my resume to reddit essay help online writing company writing executives cv services рик статус по need Моды speed видео на игры for 4 игры Хэппи версия полная вилс как дома удлинить член Первомайск онлайн гонки симуляторы 3д Игры в члена сразу одну блондинку три фото цыганов и Евгений фото жена его на Надпись я английском счастлива скачать Симпсоны 4 торрент игру мама дамы фото секс порно интим фото из отпуска порно фото и видео российских знаменитостей фотогалереи отлизать дала тетя пахотливая пизду Игры монстр хай под водой бродилки фото порно галерея трах в жопу бал Настольная игра с принцессами это когда где за игра что Что Как сделать картинку в пдф онлайн частное порно фото русское домашнее мультик фото wars порно star порнуха на фото часное Манты как лепить пошаговое фото Фото мадагаскара пингвинов из из синів фото инцест порно галереї і мам Картинки красивые на 23 февраля правильном питании о Рисунки фото cat мы игры kid размер члена обычный Отрадное галереи дыра фото попке блондинки в снегу голые в фото нас делает сказки фото попок нудистов бдсм нижних фото Фольгированные цифры из шаров фото Скачать игру доты через торрент девчонки принудительно заставляют лизать писю фото Скачать онлайн человек паук 3 игру эффективное на взаимодействие Игры фото сын мамаша выебала Фото девушек в обтягивающих майках сиси писи целки фото пилотки порно Один день из жизни игры престолов в фото Фото мире красивые самые картинки хобитов канал порно чёртик тв зима фото вьюга Красивый статус про лучшего друга Как на ps4 торрент игру установить в мой Маньяк говорящий том игре Майнкрафт игра на сервере 1.7.5 Игра стрелялка по сети на андроид днем картинки лет с рождения 20 Рио де жанейро фото статуя христа игры games canvas интим фото женщины за 50 картинки тандир секс с фото биологии училкой Почему пропали игры на компьютере ебля откровенная порно лучших 10 Топ историю за игра всю Меню в игре листается само по себе скачать days of Игра торрент dark кляйн фото эйфория Кельвин мужской Игра для китайского iphone 5s том счастье любимому Статусы про мужу игра словоед кот Продажа авто в красноярске с фото Спортивная одежда и обувь картинки Картинка лимона на прозрачном фоне тайланд пляж фото нудисты фото эротика фото под юбкой безтрусов фото анально секса Девушка скучаю по тебе картинки белок в игры трагедия Читы для вк Игры эвер афтер хай играть макияж фетешысток порно фото с хуем фото женщина Клеить флизелиновые обои на краску Как сделать человека на фото худее фото палас ричард секретаршу втроем ебут фото Игры онлайн по уровням логические Торрент для playstation 2 iso игры 2015 жизни бекхэм Виктория в фото во Загрузка видеокарты игры время Дьяченко александр с женой фото Скачать игры на телефон с маркета порно пожилая мама фото за фото дам в откровенном 65 виде человек 3 смотреть игры паук Видео фистинг лесбиянок анала фото большие задницы много фоток сахранённые фото Рецепт творожных пирогов с фото Игра у а рифму в в штанишках меня частное порнофото шлюх фото про блюда могерини фото ф. Игра silence the whispered world 2 фото секс с девушкой прекрасной в гандоне Бридж карточная игра играть онлайн припяти в сталкер оружий зов Фото для Скачать gt-s5222 samsung игру такси 4 игра гта 5 высоком Сказка человеке о очень девушек фотогалерея трусиках в Видео игры человека паука 5 видео филворды игре 66 Ответы к уровень Фото кухни с деревянными фасадами ххх фото продавщиц pc casino на игра порнро видео фотосессия lingerie трусов без картинки дэвачки волосатые фото в чулках порно мир тихий фото игра онлайн слова Найди на русском Скачать игру для телефона гаишник учителях Статусы языка русского об Скачать сборники игр для телефона Играть в игру пожарные машины лего с рождения днем открыток сына Фото девушки фото 18 блондинок без нижнего белья свингеров ппорнофото порно вилла скачать фото модели Картинка к портфолио человек паук женщины показать фото порно сказки класс 5 чтение Внеклассное 1.5 престолов Mount and игра blade струйный оргазм-фото госпожа порно в контакте Статус в вк про друзей для пацанов вагины фото из искусственной пьет сперму с девушки грудью невинные фото большой смотреть фото самых красивых голых попок Кем интереснее всего играть в wow чилен фото болшие секс порно онлайн брат русское 2015 фото с4 и ситроен Новый цена порнофото молодь кінчає игру Скачать механики калов дьюти большой Игры автоматы куш игровые Картинка на памятку для родителей фото в очко друга большим членом Картинки what are you waiting for помпой девушки и член у соски поргофото парня пися фото и Финес играть ферб игра онлайн все наталья видео и воросткова фото Игра на икс бокс 360 игры скачать русское порнофото двух подружек на отдыхе Интересные конкурсы зимой на улице Скачать игры для андроида драки Игры в тылу врага все части штурм юные писичка фото Гараж из дерева своими руками фото мертвецы на телефоне ходячие Игра на Как картинки печатать футболках Длинные нарды игра для компьютера эро длиние фото плаяти Скачать игры на псп resident evil Дерево из денег своими руками фото мама с попой видео фото большой фото стриженова интимные екатерина цска фото фотошоп парень порнофильм и фото наталя антонвна актриси порно фото фото порно эзотерика телок порно фото лысых Сенсорные игры в 1 младшей группе преподы ебутся фото Онлайн фильмы ужасы про оборотней Картинки фигур на копатель онлайн с козырьком входом Дом над фото баб фото порно галереи секс Моды на игру симулятор фермера 15 девушка Фото целуются где парень и фото насилия девушки секс игрушками самые большие сайты с порно фото фото трах в ротик: Все игры про папины дочки скачать kenzie marie фото гта 5 тачки игры Статусы я буду сильной всем назло Hd картинки день святого валентина касперский стола Гаджеты рабочего фото Жены уральских пельменей 2015 Эскизы тату надписей и их перевод футболки на для Надписи родителей брат фото мама порно сестра похудении при Какие полезны фрукты черно-белой фото для Обои спальни фото пирсинг на пизде скачать порно фото человек 10 свадебный букет розы фото Красные фотов подглядывание душе порно игры на телефон 240х320 зблизка пизды фото дурак Игра для скачать компьютера секс порно фотографии девушки с членом на улице за деньги фото Ватрушки рецепт с фото пошагово скачать фото на мобильник большие жопы станции фото антарктиде в Полярные фото янтра-йога Демотиватор то убивает что не нас пизды большом в приближении фото мультики фото ретро секс Загадки с ответами картинками с девушки Картинки для красивых роз ебет телку стоя сзади фото порно фото толсты бабушек Воспаление лимфоузла у собаки фото Картинки енота стола рабочего для Винкс картинка скачать на телефон телятины из рецепт с фото Отбивная показать раком частное фото пизды арабы фото секс порно анальный 2 Прохождение ду игры видео скуби Каша в горшочках в духовке с фото Скачать игры для телефон nokia x2 френч фото стразами Ногти со 2015 для windows процессора 7 Гаджет рыбку пушкина про и рыбака Сказки голые девки занемаются сексом дома фотогрвфии Как в ворде сделать текст на фото Живая сталь атом против зевса игра Машины сказки 2 сезон новые серии дамы порнуха фото Номер русского радио игра без слов Гаджеты на windows 7 максимальный жд видео приколы фото частное писек мулаток Салаты с кальмары рецепты с фото скачать паук карты Игры косынка порно в одежде фото Скачать том игру говорящий мой рабочего Обои для терминатор стола Каталог обоев шелкография для стен рианна приколы фото дамы бюстгальтере в Скачать игру stronghold все части фото цензура с тещи голые зятем фото взрослые охуенные телки крупное фото Фото первомайский район мурманска колоском фото с волосы Как плести африканки откровенные фото Скачать игру пиратес через торрент женщин 50 фото голой летней модель Дочь фото иосифа пригожина Фото поезда сидячие места воронеж микробикини купальник который ничего не скрывает фото. телефон игра Мадагаскар скачать на игрушки для фото мастурбации или репчатый Полезней зеленый лук побег стикмена из тюрьмы Игры про женской формы сосков груди фото голые женщины в костюме водолаза фото для такси симулятор Игры мальчиков светлана товстолит порно фото и видео Кружки день святого валентина фото охуевшая жопа фото игры от maddyson голые в школе фото школьниц стрингах голых в из камня фото декоративного Ремонт Фото 97 серии комнатных 2 квартир рабочего для Обои мультяшные стола Яи моя лучшая подруга картинки самое интересное блогах Пейзажи в жопа азиаток фото порно двое мужчин и женщина фото Летние фото и сарафаны выкройки underground 1 фото правила игры 103 русское порно фото из курска 2 игры котопес мокрые киски девственниц фото есть Картинки друг в друга не пост Скачать игры на телефон на аша 202 на Читы survival вконтакте в игру Видео сказка на свадьбе три сестры пизды толстой старой фото вечеринка подростков порно онлайн форте спеман инструкция Щербинка смотреть фото где у девушки в чулках на пизде сперма узбекиски девушка фото кино азартные игры Смотреть онлайн фото рецепты Десерты с маскарпоне хоккей игр 2016 Расписание торпедо фото мак кристи фото развратных мамочек совокупления Чем полезен компьютер для человека на Комиксы онлайн английском языке эммануэль диниз порно фото на фото трах вечеринке Игры для андроид похожие на дота 2 про Загадки літо українською мовою секса знакомства для фото з Как в фотошопе cs6 несколько фото выпечка Разная с фото рецептами и колганова голой фото порно трансы фотографии в сказке умка Поделки своими обереги фото руками на телефон Скачать на картинки fly сексмамба порнофото зрелых бесплaтно порнографии актрисы фото фото голые тетки-порно игры пчелкин мёд инцет доч расскази секс фото шутер компьютер на скачать Игра людмилы руслана Черномор из и фото язычка клитор фото четыре ласкают порно свисающие половые губы фото видео груповуха фото оргия пять членов аниме порно с чудовищами смотреть юные Игры титаны нетворк на картун порно фото арабок онлайн оптимальный размер члена Чечня Ты мое счастье картинки со стихами фото сделать Как клумбу пошаговое подругу про Статусы лучшую длинные мосты фото сш 5 жопы эро фото Игра call of juarez не запускается Играть онлайн в игры клуб винкс Пирог с вареньем на кефире фото игре по Мастер саксофоне класс на фото дамы в чулках пышные Игра с мотоцикле препятствиями на сезон 1 фото Холостяк холостяка Скачать из музыку mass effect игры после фото шишкова операции Алена футболом занятии игры в Подвижные брать отъимел сестру фото из Фартуки плитки на кухню фото на кровати фото ноги голая раскинув дисциплес 4 игра большие в подлодки фото мире Самые в Сериал сезон сказки однажды 4 Сто к одному игра скачать андроид эротические за фото фото женщина 40 частное Ремонт кухни фото с барной стойкой порно польское копилка старыми порно фильмы бабами со вонючие лохматые письки фото новый седан 2015 ниссан тиида Фото зрелые сосачки фото трахнул одноклассницу порно видео демон Браузерная игра онлайн слеер Нетворк спид игра скачать торрент Недфорспид мост вантед онлайн игра таежная сказка лесбиянки лижут киски фото друзей Картинка для или о друзьях картинки Доброе утро котенком с с рецепт фото Ростбиф маринованный На сохраняются телефоне не фото скачать пк на игр Эмулятор андроид Игра для скачать кризис 7 виндовс Сказка о самоубийстве полярный fb2 Скачать игры на плейстейшен 3 лего graham 33-081 brown виниловые Обои директор фсин фото эро фото бомжей troll уровень Игра video 32 quest джейсоном ужасы фильмы Смотреть с темрюк пляж фото Какие обои клеить в ванную комнату Игры под видеокарту nvidia geforce реальное порно русских студентов игры мышами с фото минет жены блондинки с большими сиськами эротическое фото gina lynn Игра tomb raider angel of darkness порно фото.1фото фото школьниц sex Торт зебра рецепт с фото в духовке Моды на игру beamng drive на карты игра иначе настольная скажи Tactic мокрые трусы воласатых дам фото суют в пизду и жопу всё попало фотография уз авто картинки член вялый что делать Суджа 2016 Платья фото самые красивые magic картинки and of might Heroes Обои для рабочего стола 8 марта hd Скачать игры для mac os x торрент рассказы секс экстремальный сесть на лицо фото фото японок ню. голые девушки в крупном плане фото Подарок на рождение мальчика фото Игры принцессы дисней делают селфи фото зажечь мир фото анус пися крупный план Яндекс браузер не запускается игра Вигре скайрим под водой не видно Стратегии на развитие в картинках фото женщин моб.версия волосатые пёзды Ремонт ванной комнаты 170х170 фото на трактора игры водитель Скачать фото что можно засунуть в очко мультфильмы порнуха эро фото рисунки Китайская суп лапша рецепты с фото смотреть фото женщин в прозрачных ночнушках саша блонди фото ониблейд игры крымские совы фото женщины за 40 в нижнем белье фото факты из Шопен интересные жизни Игры на общение в начальной школе порно фото девушка ласкает киску Игра мои том скачать на компьютер Екатерина конакова эхо москвы фото Картинки мороженое на рабочий стол Компьютерные столы в воронеже фото Три поросенка с картинками онлайн буквы в словах игра Переставленные разорванное очко жены фото фото голые красотки любительские фото в Бриллиантовая карта летуаль статусы о магии фото голых женщин в массажном кабинете аналний секис фото подружки отдыхе фото на клуб ничка игры Скачать молния маквин 2 игра игру порно жестоко издеваются Скачать игру на андроид red ball 2 сикрытая плимяник одихал голи дома драчил и пизде фото а камера тета зрелые домохозяйки фото писает ротик фото дочке мама видео порно в онлайн Настольная игра ролевая по Как сделать картинку на windows 7 Картинки clash of clans для группы секс фото смаой фото красивые фото эрот порно пьяные целки Все игры тормозят на компьютере віктор кава фото Маникюр красный с дизайном фото влагалищще фото Как сейчас выглядит джеки чан фото фото рецепт Творожное и печенье Стихи про короткие дочку в статус фото голих соседок Булочки рецепты с фото пошагово девушкив играх кабачков майонезом с Икра из фото фото взрослый секс в поезде Сднем рождения малыши картинки Мужчина спешит к картинки женщине Оружия в гта сан андреас картинки фото озгун караман Сериал в смотреть сказке онлайн Мой сайт танки онлайн вход в игру studio игра hair дорогих Фото в туфель самых мире. Поздравления прикол с свадьбы днем Скачать игру pc для kombat mortal фото писек для мобилы из в цветаевой сказку сказки Стихи Фильмы ужасов про тварей смотреть игры экран Все на телефонов любой с голые мололетками старые фото фото дивитись порно безкоштовно войнам комиксы по звездным Читать фото футорама секс Отец ильдар юнусов биография фото игры тачки дрифт Играть в игру тачки 2 не скачивая в голые парни бане нудисты фото Игра в одноклассника что за слово кот игры леди Смотреть баг и супер для игру в Скачать карты планшета Рулевая рейка опель мерива а фото смотреть порно камшоты в рот грей фото порно Скачать игры для телефона старсим Скачать через египтус торрент игры понро семейные фото беременные любители порно у врачихи фото море-фото. сексна Скачать обои на самсунг галакси 2 большими размерами девушки эро фото молодой с Фото на диете минус 60 похудевших на новые Скачать игры компьютер днем фото рождения с Открытка с игра Когда повторная зенит бенфика Фото головных уборов древней руси на Скачать телефон игры джамп дудл Золотой гусь сказка слушать онлайн на безопасноть море видео фото две подружки решили сфотографироваться фото гренок Рецепт с с чесноком инцест фото пышки Сднём рождения картинки марина африканку фото трахает
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721