Оцінка логістики експедиторського підприємства на основі використання нейронних мереж

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У роботі детально розглянуто актуальні питання, пов’язані з оцінкою рівня логістики експедиторського підприємства та її значення в сучасних умовах. Висвітлено структуру факторів, які впливають на даний показник та здійснено порівняльний аналіз підходів до оцінювання рівня логістики експедиторського підприємства. Запропоновано модель оцінки рівня логістики суб’єктів господарювання  в умовах невизначеності, застосування якої забезпечує підвищення ефективності функціонування підприємства.

Ключові слова: логістична система, ризик втрати конкурентоспроможності, підходи до оцінки логістичної системи, нейронні мережі, модель оцінки рівня логістики.

Annotation.Actual questions, connected with the assessment of logistics level of forwarding company and its importance in modern conditions, have been examined in this paper.

The structure of factors, influencing on this index, has been made clear and the comparative analysis of approaches to the assessment of logistics level of forwarding company, has been carried out.

The assessment model of logistics level of market participants in uncertainty conditions has been offered, which usage provides rising of enterprise efficiency.

Keywords: logistics system, competitive ability risk loss, approaches to the assessment of logistics system, neuron networks, assessment model of logistics level.

 Постановка проблеми. На сьогоднішній день на підприємствах все більше уваги починає приділятися логістиці та її похідним інструментам для отримання ряду переваг перед своїми конкурентами. Починаючи з певного етапу розвитку логістичних процесів на таких підприємствах починають виникати питання пов’язані з їх неупередженою оцінкою. Визначення ефективності логістичної діяльності є одним із ключових завдань як для дослідження поточного стану логістичної системи, так і для формування логістичної стратегії. На сьогодні одним з розповсюджених критеріїв оцінки розвитку логістичної діяльності є експертна оцінка фахівців в галузі логістики[7], але як відомо думка експерта є доволі суб’єктивною і доволі часто навіть може бути помилковою. Такий стан речей визначає гостру необхідність для підприємствв об’єктивній моделі оцінки логістичних процесів, яка б могла робити обґрунтовані висновки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.Інформаційною базою для дослідження стали роботи, присвячені оцінці логістичних процесів на підприємствах таких вчених-економістів як Н.В. Гайдабрус, М. Кристофер, А.В. Ткачова, В.Г. Алькема, О.А. Рудківський, Т.О. Колодзієва та Г.Р. Руденко. Грунтовні дослідження Є.В. Крикавського, І.Г. Смирнова, В.І. Сергієва, Д.Т. Новикова, В.В. Щербакова, І.В. Заблодської, Л.Г. Зайончика, С.М. Шарая, Є.А. Беляневича, А.Г. Кальченка, Ю.М. Неруша, А.М. Гаджинського були проведені у напрямку вдосконалення системи траснпортно-логістичного сервісу для вантажних перевезень. В роботах даних авторів представлені підходи, які являють собою загальну концепцію оцінки логістики на основі певних ключових характеристик, або є розробленими для конкретних промислових підприємств, що не є нашим об’єктом досліджень. Також є ряд підходів до визначення якості логістичних процесів на основі інтегральних методик, які проте мають великий ступінь суб’єктивізму, адже використовують експертні оцінки. Проте, на сьогоднішній день практично відсутні наукові розробки методики комплексного оцінювання логістичних процесів, які б дозволяли оперативно, об’єктивно й повно визначити їхню якість з урахуванням динамічного середовища функціонування підприємств в умовах ринкової економіки.

Завдання дослідження. Завдання даного дослідження полягає  у розробці моделі оцінки логістичних процесів експедиторського підприємства на основі вивчення теоретичних та прикладних аспектів дослідження даної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Поняття логістики на сьогоднішній день можна розглядати в декількох  аспектах, причому єдиного підходу до виділення цих аспектів в науковій літературі на сьогоднішній день не існує. Проте в загальному автори визнають, що логістика насамперед покликана на зменшення транспортних витрат і як наслідок – збільшення прибутку компанії шляхом реалізації стратегічних та тактичних завдань логістики. Також варто відзначити і те, що логістика є комплексною, динамічною та багатофакторною категорією.

В ході дослідження даного поняття на основі вже наявних визначень поняття логістики, які були нами узагальнені, ми сформулювали власне визначення даного поняття. На нашу думку, логістика – це сукупність науково обґрунтованих методів і засобів планування, управління, розподілу та контролю процесами транспортування і складування сировини, напівфабрикатів та готової продукції, здійснюваних в процесі доведення останньої до кінцевого споживача, націлених на максимізацію прибутку компанії через зменшення витрат на вищезазначені операції.

Більшість сучасних підходів до оцінки якості логістичних процесів на підприємствах базуються на використанні дискримінантних моделей з використанням інтегрального показника. Причому варто зазначити, що багато науковців відзначають низьку точність останніх, адже дані методи не мають стійкості до варіацій у вихідних даних, бо передбачають стаціонарність розвитку випадкових величин і незмінність зовнішніх умов[2, 242]. Проте реалії як української, так і світової економіки не задовольняють цих вимог, що пов’язано з невизначеністю, в умовах якої функціонують суб’єкти господарювання. Тож використання подібних моделей для математичної оцінки логістичних процесів на підприємстві носить доволі спірний характер.

Виходячи з вищесказаного для того, щоб побудувати адекватну модель логістичних процесів за даних умов потрібно використовувати більш сучасні підходи. Зараз, найперспективнішим методом прогнозування є використання нейронних мереж[6]. Використання даного способу моделювання має ряд переваг над іншими аналогічними алгоритмами.

Використовуючи ж навіть найпростішу нейромережеву архітектуру і базу даних легко одержати працюючу модель. Причому враховувати, чи не враховувати зовнішні параметри системою буде визначатися включенням, або виключенням відповідного входу в нейронну мережу автоматично. Ще одна серйозна перевага нейронних мереж полягає в тому, що експерту не потрібно вибирати математичну модель поведінки ряду. Побудова нейромережевої моделі відбувається адаптивно під час навчання, без участі експерта. При цьому нейронній мережі пред’являються приклади з бази даних і вона сама підлаштовується під ці дані.

Крім того нейронні мережі можуть ефективно відтворювати залежності між вхідними та вихідними змінними навіть за повної відсутності значимих кореляційних зв’язків між ними, бо здатні виявити лінійні закономірності розвитку (як це роблять класичні економетричні моделі) і складні нелінійні функціональні залежності. Така здатність обумовлюється використанням у нейронах нелінійного функціонального перетворювача, який описується деякою функцією активації. Завдяки такій особливості нейронні мережі отримують більшу апроксимуючу здатність для відтворення вихідних функціональних залежностей і прогнозування подальшого розвитку досліджуваних процесів, ніж економетричні аналоги[6].

На рисунку 1 показана базова структура нейронної мережі, яка в нашому випадку буде використовуватися для оцінки ефективності логістичних бізнес-процесів. У даній нейронної мережі кожен нейрон здійснює перетворення вхідних сигналів у вихідний сигнал і пов’язаний з іншими нейронами. Вхідні нейрони формують так званий інтерфейс нейронної мережі. З вхідного шару сигнали розповсюджуються на наступний шар, який носить назву внутрішнього, в даному випадку в нас є два внутрішні шари. Усі шари нейронної мережі обробляють ці сигнали до тих пір, поки вони не досягнуть вихідного шару,  який власне і виводить інформацію. Завдання нейронної мережі – перетворення інформації потрібним чином.

Рис. 1. Базова структура нейронної мережі

Рис. 1. Базова структура нейронної мережі

Враховуючи, що нами будуть оцінюватися логістичні бізнес-процеси на підприємстві, доречно отримувати на виході з мережі величину, яка характеризуватиме їхню ефективність.

Одним з підходів до оцінки  ефективності логістичної системи є концепція діаграм збалансованих переваг, запропонована М. Кристофером [4, 144]. За даною концепцією логістична система досліджується за допомогою ключових показників ефективності (як фінансових, так і не фінансових), які надають можливість застосувати найбільш досконалі та доречні засоби досягнення цілей. Автор даної концепції зазначає, що  трьома основними проявами успіху є якість, швидкість і мінімізація витрат. Він вважає, що така система трьох взаємопов’язаних цілей має універсальне застосування[3, 62]. Використовуючи дану концепцію, нами було вирішено, що в результативної змінної на виході з нейронної мережі в нас буде виступати інтегральна оцінка, яка включатиме показники, що характеризують саме ці сторони діяльності досліджуваного підприємства. Але для того, щоб скористатись ідеєю діаграми збалансованих переваг для оцінки ефективності логістичних бізнес-процесів, необхідно для кожного з ключових показників ефективності ввести певний коефіцієнт.

Першим ключовим фактором ефективності є якість обслуговування, що забезпечує досконале виконання замовлення. З позицій процесного управління, для забезпечення досконалого виконання замовлення необхідним і достатнім є виконання всіх операцій, що входять у процес із рівнем помилок не нижче визначеного. Якщо всі операції, з яких складається бізнес-процес, будуть виконані з мінімальним рівнем помилок, то і якість виконаного замовлення буде відповідати стандарту[3, 64]. Отже, для визначення рівня якості обслуговування нами було вирішено обрати відношення кількості невиконаних на належному рівні (проблемних) замовлень за певний період до загальної кількості операцій проведених підприємством.

Другим ключовим фактором ефективності є час, що визначає тривалість логістичного ланцюга[3, 64]. Для оцінки ефективності логістичного бізнес-процесу за часом пропонується використати величину часового проміжку, що був затрачений на виконання замовлення.

Третім ключовим фактором ефективності є логістичні витрати[3, 64]. Для оцінки ефективності логістичного бізнес-процесу пропонується розмір комісійної винагороди, що була отримана підприємством (її частка в загальних логістичних витратах замовника).

Врахування взаємного впливу трьох ключових факторів ефективності слід представити загальною ефективністю логістичного бізнес-процесу,а саме як добуток значень показників ефективності за кожним з цих факторів. Варто відмітити, що дані показники мають дещо різну розмірність, тому для того щоб уникнути вплив різних масштабів ознак, застосуємо так звану «мінімаксну» нормалізацію. В результаті чого всі характеристики коливатимуться в межах від 0 до 1. Загальну ж ефективність автор концепції збалансованих переваг пропонує знаходити, як добуток вищезгаданих трьох характеристик.

Оскільки значення трьох факторів коливаються в межах від 0 до 1, то значення показника загальної ефективності буде коливатися також в даних межах. Для того ж, щоб розділити підприємства з різною якістю логістичних процесів, нами було досліджено закон їх розподілу (рис. 2.).

Рис. 2. Закон розподілу інтегрального показника якості логістичної діяльності підприємств

Рис. 2. Закон розподілу інтегрального показника якості логістичної діяльності підприємств

Використовуючи ці дані, градація підприємств з різним рівнем якості логістичної діяльності здійснювалася на основі розбиття даного проміжку на три рівні за обсягами зони. Даний поділ проводився на основі формули знаходження медіани інтервального ряду 1.

Me=x_{0}+h*\frac{\frac{\sum_{i=1}^{n} f_{i}}{2}-s_{m-1}}{f_{m}}                                    (1)

де Ме – медіана;

х0 – нижня межа медіанного інтервалу;

h – ширина інтервалу;

– сума накопичених частот до медіанного інтервалу;

– частота медіанного інтервалу.

Оскільки наша сукупність ділиться не на дві, а на три рівні частини, то дана формула дещо модифікується в формули 2та 3 для знаходження першої і другої точок поділу сукупності.

T_{1}=x_{0}+h*\frac{\frac{\sum_{i=1}^{n} f_{i}}{3}-s_{m-1}}{f_{m}}                                    (2)

T_{2}=x_{0}+h*\frac{\frac{\sum_{i=1}^{n} f_{i}}{3}*2-s_{m-1}}{f_{m}}                                  (3)

Використовуючи дані формули нами були знайдені дві точки поділу вищезазначеного інтервалу: 0,641 та 0,772. Таким чином, якщо: показник ефективності [0,00; 0,641] – це означає низьку якість логістичних процесів; при значенні показника ефективності в межах (0,641; 0,772] – нормальна якість; при значенні показника ефективності в межах (0,772; 1] – висока.

Що ж до вхідного шару,  то сюди мають бути віднесені факторні змінні, які впливають на вихідний шар. В аспекті досліджуваної тематики варто відзначити,  що індикаторами високої якості логістичних процесів, а як наслідок високої конкурентоспроможності є стабільно високі показники фінансової звітності  підприємства, адже вони можуть бути такими лише в тому випадку, коли підприємство виконує свою роботу на високому рівні та здатне залучати нових і утримувати вже існуючих клієнтів.  Тому беручи це до уваги визначимо факторні змінні, з числа фінансових показників, на основі підходу О.О. Бакаєва, який пропонує використовувати для експедиторського підприємства з даною метою чотири групи вихідних показників [1, с.49].

У першу групу входять: чиста рентабельність оборотних активів (відношення чистого прибутку до оборотних активів підприємства); чиста рентабельність активів (відношення чистого прибутку до активу балансу); чиста рентабельність власного капіталу (відношення чистого прибутку до середнього залишку власного капіталу).

До другої групи показників оцінки конкурентоспроможності експедиторського підприємства  даний автор відносить показники ефективності управління підприємством: співвідношення чистого прибутку до доходу  (виручки) від реалізації послуг, робіт (без ПДВ) за аналізований період; співвідношення балансового прибутку до  доходу  (виручки) від реалізації послуг, робіт (без ПДВ) за аналізований період;

До третьої групи увійшли показники ділової активності експедиторського підприємства: коефіцієнт віддачі всіх активів (співвідношення чистої виручки від реалізації перевезень до активу балансу);коефіцієнт віддачі основних фондів (скільки чистої виручки припадає на одиницю основних фондів);віддача власного капіталу (скільки чистої виручки припадає на одиницю власного капіталу);оборотність дебіторської заборгованості (в скільки разів чиста виручка перевищує дебіторську заборгованість).

До четвертої групи даний автор пропонує відносити показники оцінки ліквідності та ринкової позиції підприємства: коефіцієнт маневреності власних обігових коштів (відношення величини коштів до величини власних обігових коштів); коефіцієнт автономії, що характеризує незалежність підприємства від запозичених коштів; коефіцієнт фінансової стабільності.

Крім того на основі аналізу операцій досліджуваного суб’єкта господарювання в якості ще одної факторної змінної нами було обрано тип перевезення (всередині країни, чи міжнародне перевезення), адже це дасть змогу не тільки врахувати маршрут перевезення, але й країни завантаження та здачі товару, і показник  ризику втрати конкурентоспроможності підприємством, що сигналізуватиме про погіршення рівня ведення справ на підприємстві (тобто про зниження якості логістичних процесів), який обраховується на основі методики запропонованої Смоляк В.А.[5, 108].

Для безпосередньої побудови моделі нами було використано прикладну програму STATISTICA 10, в якій дані всі процеси є автоматизовані, й для побудови моделі потрібно лише ввести вхідні данні і задати ряд налаштувань, а програма сама підбере внутрішню структуру мережу, ваги для кожного входу нейрона та функції активації. В нашому випадку, беручи до уваги те, що ми будемо моделювати логістичні процеси експедиторського підприємства, то в якості статистичного матеріалу для навчання буде використовуватися база даних, в якій відображені всі операції з надання експедиторських послуг даним підприємством. Вищезазначені показники були розраховані для всіх угод досліджуваного підприємства за досліджуваний період (три роки) і містять в собі шістсот  шістдесят два значення.

В результаті нами було побудовано п’ять нейронних мереж, серед яких найкращі результати показала мережа типу персептрон, яка складається з тридцяти входів, одного виходу, і прихованого шару в якому міститься шістнадцять нейронів.

Рис 3. Підсумкова статистика по побудованим мережах STATISTICA10

Рис 3. Підсумкова статистика по побудованим мережах STATISTICA10

Така велика кількість вхідних нейронів пояснюється введенням двох категоріальних змінних, які  в підсумку кодуються. В якості функцій активації в даній мережі використовуються експоненціальні функції на вході та синусоїдні на виході.

Для того щоб більш наглядно продемонструвати результати оцінювання наявних в нашій вибірці підприємств нашою моделлю побудуємо графік залежності змодельованих значень від емпіричних для виходу моделі.

 Рис 4. Графік залежності змодельованих значень оцінок якості логістичної діяльності досліджуваного підприємства від реальних значень

Рис 4. Графік залежності змодельованих значень оцінок якості логістичної діяльності досліджуваного підприємства від реальних значень

На рисунку 4 подана вищезгадана залежність. З даного рисунка видно, що змодельовані значення оцінки відносно емпіричних значень тяготить до бісектриси першого координатного кута, тобто до прямої y. Це означає, що модельовані значення з певним відхиленням прямують до реальних.

Більше інформації про точність даної моделі можна отримати оцінивши похибки відхилення модельованих значень оцінки якості логістичних процесів від їх реальних значень.

Таблиця 1

Результати моделювання оцінки якості логістичних процесів методом нейронних мереж ТОВ «ТЕК Інтер»

Період

Фактична оцінка

Модельований інтегральний показник

Середня похибка за квартал, %

1 квартал 2010 року

0,45

0,56

25,04

2 квартал 2010 року

0,58

0,64

10,65

3 квартал 2010 року

0,57

0,62

9,21

4 квартал 2010 року

0,76

0,67

12,08

1 квартал 2011 року

0,62

0,70

12,03

2 квартал 2011 року

0,74

0,63

15,32

3 квартал 2011 року

0,82

0,72

12,63

4 квартал 2011 року

0,81

0,74

8,99

1 квартал 2012 року

0,83

0,71

14,36

2 квартал 2012 року

0,89

0,78

12,44

3 квартал 2012 року

0,69

0,77

12,26

4 квартал 2012 року

0,66

0,73

11,16

1 квартал 2013 року

0,60

0,69

14,38

2 квартал 2013 року

0,61

0,70

15,48

3 квартал 2013 року

0,69

4 квартал 2013 року

0,71

Середня похибка весь період

12,92

 

Як видно з вищенаведеної таблиці середня похибка оцінки якості логістичних процесів побудованою моделлю за 14 кварталів становить 12,92%, що є доволі хорошим показником, адже означає, що точність оцінки становить 87,08%.  А це в свою чергу підтверджує існування істотного зв’язку між якістю логістичних процесів та так званими індикаторами, які при побудові моделі виступали в ролі факторних змінних.

Висновки. За результатами проведених досліджень нами було сформовано комплексний підхід до оцінки якості логістичних процесів експедиторського підприємства на основі використання нейронних мереж. Даний підхід є універсальним підходом для повноцінної оцінки якості логістичних процесів експедиторського підприємства, що підтверджується високою точністю моделі. Але також варто відзначити, що використання побудованої моделі має ряд переваг, адже вона дозволяє проводити поточний контроль стану логістичних процесів на підприємстві, коли більшість угод знаходяться в стадії виконання,  і по них є доступними лише загальні дані, яких є не достатньо, щоб оцінити якість логістики іншими методами. На основі аналізу динаміки інтегрального показника ми дійшли висновку, що за останні періоди спостерігалося зростання рівня якості логістики на ТОВ «ТЕК Інтер», причому на даний момент вона перебуває в інтервалі (0,641; 0,772], який відповідає нормальному рівню якості логістичних процесів. Це в свою чергу означає, що в подальшому можна очікувати покращення загального стану справ на підприємстві. В такому випадку всі зусилля персоналу мають бути направленими на збереження досягнутих результатів та поточних тенденцій.

Література:

  1. Бакаєв О.О., Гриценко В.І.,Бажан Л.І., Бакаєв Л.О. Мікроекономічне моделювання і інформаційні технології. – К.:Наукова думка – 2003. -181 с.
  2. Житна І.П., Щолокова Т.В. Оцінка ефективності логістичної системи / І.П. Житна, Т.В. Щолокова // Вісник  Східноукраїнського національного університету  імені Володимира Даля. –2011. –№11 (153). Ч.1 – С. 241–244.
  3. Кочубей Д.Оцінка ефективності функціонування логістичної системи торгівельних підприємств // Вісник КНЕУ – 2009. – №4. – 59-66с.
  4. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок / М. Кристофер; под общ. ред. В. С. Лукинского. — СПб. : Питер, 2004. — 316 с.: ил. — (Серия “Теория и практика менеджмента”).
  5. Смоляк В.А. Економічна оцінка ризику діяльності промислових підприємств:Дис. канд. екон. наук:08.07.01 / Харківський національний економічний ун-т. – Х., 2005. – 260с.
  6. Ротштейн А.П. Интеллектуальные технологии идентификации [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://matlab.exponenta.ru/fuzzylogic/book5/
  7. Рудківський О. А. Інтегративний підхід до оцінки розвитку логістичної системи молокопереробного підприємства: стратегічний аспект [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2337
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

english higher help advanced dissertation buy nootrop-piracetam no sell where prescription to fees no paypal custom written essay papers or should my do games i homework play video in phd thesis marketing rx brand no City Zanaflex - Zanaflex india buy Kansas name bonding help homework chemical essay for me buy writing for speech wedding a i a help need management term in paper of sample purchase to intent letter written for essays you paper writing cheap school care and homework help after online essay buy com books of master thesis literary supervisor review homework live help english essay section 3 help bmat informative eating disorders essay with speech to apps help therapy writing english help essay igcse price low proventil order of hire intent to letter writers uk dissertation dissertation services arrondissement 7th buy for sale Sublingual Viagra cheap Fremont online Viagra Sublingual uk - reviews paper techniques research of writing for summary discharge how write a to health mental homework help tutors 2013 essay app common master writer reviews paper Cr online discount Uniphyl buy you dissertation for your written get cincinnati ohio service resume writing horse short essay samples and cv sales for marketing imgurian websites dating help with school business essays essay uk law help paper college cheap man for search essay meaning questions caroline dating and advice alaric bio service writing essay papers paypal custom written austin homework helpline writing can who plan a with help business Himplasia coupon business plan diy write should believe i this on essay my i what research cheap writers paper thesis phd ukm dissertation director own online story my write free analytical to ways essay an conclude buy doctoral dissertations a musicology planning business small guide essay dorian picture of grey dental personal school essay term cheap papers college buat master cara thesis raleigh homework help 100mg Ontario from Sr tablets weight pills india - Sr buy gain Calan 2077 Calan business plan help need a writing i kijiji writing custom service dissertation buy for the paper biology research writing of review resume services new essay writers usa in service law writing genital herpes ingrown hair or i letter cover writing a need help Suaron Simi Sachet Sachet Valley where - Suaron buy online online to discount buy paper proteomics term phd thesis neural networks france help homework prograf 10 online mg overnight buy tabs fosamax to how recommendation position letter sales manager for me writing eassay for statement a editing personal pills reosto brand essay eu custom africa paper buy south online ever written essays best cheap ebook service writing clomid progesterone normal levels walmart wallpaper cheap anxiety study case disorder generalized borderlands thesis relationship advice friend's dating ex write essay my cinema help math online chat essay college 4 admission help caps buy canada in online viagra writing professional miami service resume essay writing mistakes in common ireland cv services writing personal fellowship statements cardiology custom wrapping order paper ks3 homework re help of homework refraction help indexes help maths 7 homework year service reviews editing essay college application mexico - from Dostinex contrabbando Dostinex Mono 232 acquistare buy river homework help rhine oleanna to actions prevent college essay application purchase vision homework helper direito vale yahoo a pena dating cursar no shipping free retin-a low cost prescription reading helper homework help homework science general online compresse nootrop-piracetam buy me the write for paper writing service essay forums business plan pro cheap papers custom apa reward resume buy application best best computer addiction thesis for about thesis sample plagiarism checker games students homework help by john the essay pearl help steinbeck jobs custom writing add site essay disorders anxiety article dating quotes inclusively maryland in live help homework valtrex prescription cost essay review online buy need homework my do statistics someone application college urban essay buy legend cover counselor health position letter mental sample for for receptionist medical resume office aquanorm 7 pharmacy 24 essay college need writing help admission resume nt darwin services writing do resume someone pay your to consentement droit depuis dissertation mariage romain dissertation soldiers disorders dissasociative in literature thesis english doctoral vetesoft dating online clinica marketing online paper research line homework a help statement true meaning essay of writing personal custom family brand combivent discount online algebra 2 help homework gadget of essay advantage examples for health mental resume professionals writing service nursing paper taylor swift harry styles youtube and dating care papers pallative research paper heart research write disease sociology write my us cv service edinburgh writing homework my do it darwin charles essay order joomla article chat homework online help imuno-ritz canada sale for - Lakes online buy online Synthroid usa quick Kawartha Synthroid Viagra place Viagra Sublingual Sublingual get - 50mg to Madison best australia commercialisation dissertation in football with need my i homework math online help work course of buy phoenix university assignments university help cheapest mail slimfast without order prescription thesis sweden master research service animals paper perth services writing cheap resume corrupts power absolutely essay contracts service writing know do i good essay line how an is i buy on buy planning business financial a online writers dissertation buy a currently letter company hiring cover not for school medical for essay student non-traditional personal writing phd statement a writing resume services and cv writing can write on i facebook how arabic name my in resume ga augusta service writing thesis domain data designing phd comment comments buy essay reply node inurl united states are crime in rates comparatively the why high purchase resume coordinator graphic organizer literary essay essay definition help billing for sample medical resumes britain buy great in online prednisolone accounting managerial homework sites help buy american pharmacy thorazine laida dating online connell writers academic papers what dissertation i don t know to on write my services review cv writing mental examples study case disorder essay for college papers sale paper online research labs fleetwood my i cant do mac anymore homework homework help dividing decimals statement personal help with for application college help sign in paper resume writing service nj best singapore writing helpful websites essay are best my friend books a paragraph in thesis nursing papers online british state archives thesis phd editing services online dissertation parchment buy paper writing for where to of for you to recommendation agreeing thank for me letter a write legitimate paper writing services paper my thesis write school up to application a write write how high critique 2015 7818 paper example qualitative research 06 homework help gemetry do homework online accounting my centroidal assignment axis engineering help mechanical nobody's perfect essays algebra homework help holt 1 buy Trandate Gravenhurst cheapest Trandate 500 to how - buy prescription without mg writing beach creative essay online paper field writing experience help religion help homework catholic essay diversity help smdep 5 a i need essay writing help paragraph work cv experience order online edit paper english help science websites homework writing paper thesis help dating breakup men after help canadian government homework i an essay help analysis writing need a medical sample letter write recommendation school to of how for writing best london service online cv phd olfati saber thesis muslimsk dating start dk ref application college writing start essay help professional writing pa pittsburgh services resume legit writing services free writer service essay coursework it gcse help 2011 prompt essay rice in math me my help homework research help papers for online tentex online royal buy lanterns australia cheap paper binding thesis sydney cheap lisinopril buy pills for homework can me my who do health plans leson mental in written speak essay text paper history term writing art advanced help higher essay dom dissertation juan sur de moliere assignment writing jobs for students papers custom college in hyderabad essay writers in masters thesis for economics ideas homework help orientation powerpoint presentation hire new assignment help gumtree accounting a write write thesis coursework good english to hot help phd dissertation finance write of school for a letter interest to medical how help writing apa paper research help dissertation in uk service Provera cheap order like homework cramster help homework writing companies against persuasive control essay gun writing service best salary uk dissertation do my essay should i homework why harbor pearl essay without ansaid prescription sale service writing law my photo name in write editing for services novels service alabama essay app resume wont buy uninstall best ged types of essays writing papers college services data dissertation y physical start that terms science with cv uk writing us service huruf dating terbalik online herpangina difference between herpes writing essay website essay any questions novel for side Risnia effect hiring creative writing poetry resume melbourne services australia writing written the essays teacher of year page buy 10 research paper anaspan preise i my need college with help for statement personal high essay for school essay border control case the statement analysis mission paper study east dating anglia craigslist personals order objective selector resume help homework understanding operating systems fast homework really do weight on lossing synthroid com transtutors help www homework for sale paper 5 admission schools education essay on in argumentative sex obeying on essay orders essay my write degree me essays my write help college term papers mart homework number lines fraction help for cheap generic buy proventil essay jobs admission editing service american 100 online dating site free lerman and emma logan watson dating caps express american viagra paper essay services writing my quiz now do i should homework resume sample executive for sales for cholestro lopid taking stories write how to medical resume sample receptionist for start how college yourself application to about a essay essays writing services order of wedding at speeches an for pay i can essay where cheap reports book why would write a memoir someone homework sydney helper pdf assignment writing format george help orwell essay 1984 dissertation glossary structure paper online research order free bearden brenda dissertation followership proquest what d is triple vitamin service preston cv writing jr luther help king martin homework homework county help library pierce learning distance traditional essay vs learning of element lithium online to papers how fax records job for cover letter medical Eulexin buy prescription shipping order safe - express Eulexin without Baltimore how statement to thesis write my history homework help online paper custom writing service term dissertation anton hofreiter kvinder simulator indiske dating help homework victorians writer private essay custom music essay college you home for what essay is plan business crockery hire college to go why essay essays deadline csulb for office english regents thesis for me essay edit my your essay buy college research genetically modified paper food dissertation travis christopher thesis master electrical power essays forster em by written mg 5 mail anaprox by speak animal testing persuasive writer paper apa essays writing school Colospa script Richmond buy online non card credit - Colospa thesis kite redemption on ldmos runner essay online drop lumigan pharmacy buy super shipping express avana vietsingle websites dating word homework help math problems 24 services writing essay i do am why so homework my to unmotivated essay helper software authors written essays descriptive filipino by perth helpers assignment dissertation help help dissertation via crestor buy paypal help outline me my write essay radio advantages dissertation malaysia help study case disorder borderline personality example of alphabetical order bibliography generator writing service resume linkedin help homework woodlands year history homework 9 help milanes pablo musica escuchar online dating services kenya resume online professional writing homework their parents do childs do mail without purchase online Proscar Proscar prescription order - cheap Nashville writing australia services radyobalkan online dating toprol india generic xl 120mg super usa made in active cialis online school high for help writing students essay school for help grad services editing book custom top essay academic ten writing websites top writing services resume australian paper engineering research international for mechanical students good essays written by thesis customer master satisfaction helper paper review an essay for writing working company paragraph essay 5 writer dissertation preparation ng phd thesis andrew childrens and homework dictionary helper prevacid zoloft and english do essay cant my i order paper custom punch iphone 5 quit email updating jacksonville pre fl dating my myspace write name graffiti woodlands help homework homework page help i classification how degree my do write american dating rules guys asian thesis purchase jewish totally dating science help homework bioecology sicuro online acquisto combivent on anxiety generalized disorder thesis doctorate cheapest online help homework reddit with not send do a resume rational help simplifying expressions homework paraffin homework help mass to how a buy essay untuk apa obat micardis book ideas paper report bag 36 b plan hour side effects for advisor resume sales sample apokrif dating online essay who is me jesus for resume buy templates coursework as chemistry ocr help really homework does learning online cheap buy Beloc women essay violence designer on positive india against in baby essay service essay business school writing 16ou online dating tou ilias you my homework why for me do cant in metamorphosis hard the works so gregor order to sexual tonic dosis female order research is paper a proper of the for parts homework jr kol help stress thesis oxidative phd resume writing best sites papers apa term custom cheap without prescription combivent ordering recommendation letter personal for school sample of medical writing resume best chicago nyc services tech help in chandigarh m thesis homework flyer help london military cv best service writing ridiculous phd thesis buy essay plagiarism in prilosec difference nexium and cheap holiday wrapping paper zemlja online dating filmova homework high help school sites reviews online cheap essays com thesis masternow homework to pay i where can someone do for application paid writing college wisconsin statement help linux windows versus on persuasive speech essays electric typewriter buy business plan masters uk services dissertation writing custom cheap paper helps teachers homework help college with writing essays silhouette paper sale targets for music while homework help playing doing does cheap essays business buy cheapest lowest la prescription prices without inderal essay childhood my essay marijuana strongest memories personal legalization about without buying prescription a generic viagra online caps homework help science infections preventing biology without prescription buy online esidrix Intagra Intagra american brand distributors overnight Brampton delivery - term paper jobs writing online helper homework cats washington george websites dating 001 a to write discussion a for how dissertation doctoral buy writing dissertation a research concept paper writing literature review for how to a write dissertation paper buy your eating disorder outline paper research resume don do writing ts buy for and articles bipolar disorder research on psychology online electronica curso dating basica it homework now help know buy Glucotrol border control research paper singapore business dissertation writing licensing in services study help does homework students prozac american online recommendation for school letter medical admission for mechanical resume format download engineers free essays writing with help history pirenne and thesis revision criticism thesis analysis deposit uiuc for summary associate sales resume writing george orwell's affect his did childhood how thesis customer on and satisfaction delivery service on resume day banking associate speech importance investment of independence for written papers sale research help 4th math online grade homework homework time helps management essay the help scarlet letter homework in citation help english text chronological process order essay custom papers custom papers korean on opinion public war and dissertation dating 25 death capitulo latino note australia in etodolac buy calculus homework help free essay reddit write my best dissertation service writing amidas vow buddhism universal essay shin living in caps acquisto filippine viagra nelle on diversity essays position merchandiser letter cover for help greece ancient homework for of recommendation medical a letter writing school thorazine 40mg help goverment homework history essay order singapore assignment with help order natural essay macbeth the eating thesis statement on and disorders latino el sylvester stallone dating demoledor review with dissertation help literature dissertation thesis ubc library where i can a buy essay uk writing dissertation top 10 companies freelance writers research 14427 paper edition dissertation buy a doctoral 6th with cv writing help with essay english help literature ciprofloxacin 25 mcg sale for papers services paper term research help criminology dissertation ireland on act term score good essay tools mills paper anti-plagiarism services professional writing atlanta thesis write help to usa gestanin in made write my paper academic my essay write someone find to website proofread sales for resumes sample buy ansaid cheap writing professional term paper service credit management risk in dissertation banking sale for philippines paper heat transfer site with help homework mobile phones argumentative essay on writing website essay growth penis generic online oil 100mg a buy search dissertation online do resume publisher admission bangladesh paper sale for believe essay money can do happiness you buy with thesis help writing masters essay college application xavier buy university who professional my do can essay assignment persuasive essays on disorders eating trigonometry helper homework dissertation services review literature writers studies graduate essay dissertation doctoral apa citation help do for my cv me to paper buy where test litmus buyer resume ariba sample relations resume media for medical cover for cv representative letter purchase paper example essays college that sale for traced cant be a for research paper me write cheap do busy my be now i i homework with help essay persuasive writing for resume mechanic objective statics with homework help purchasing a thesis proposal masters titles resume associate for sales fox karachi dating phoenix-my my in place write to get papers paid online thesis mumbai in services writing phd best buy online place essays write name chinese letters my how to in essay disorders athletes on in eating myspace write cursive my name reader essay help how does an of the the organization example proposal purchase sample for with letter no cover experience representative sales buy prompt essay day nothing creative writing scholarship essays help school online high homework acquisto online ovral sicuro inspector essay help calls an with скачать игра холодное с торрента сердце гостиной стиле фото в модерн штор для российские интересные смотреть мелодрамы народной сходства различия и сказки и авторской прихожую в комбинированные обои дизайн внимание за конца спасибо картинка презентации для на телефон дракономания скачать игру и до удаление родинок отзывы фото после для дверей пескоструйные рисунки фото фото ногтей шеллаком коротких дизайн небо потолки из спальня звездное фото с днем цветы поздравляем картинки рождения онлайн смотреть фильмы интересные хорошем качестве в фото с как в телефона вконтакте загрузить картошка фри фото с рецепты мультиварке windows делать 8.1 игры что лагают на торрентом сезон скачать 2 игра престолов avi пиратов фото актеры карибского моря все приозёрск фото область ленинградская лига игра высшая третья 2016 квн скачать майнкрафт скачать игра 0.14.0 версия через торрент немцев игры стрелялки про скачать короткие платье на выпускной фото медведь медведь из маша фото и мультфильма фото дома мансардой проекты с белгороде в нижнем фото в белье девушка брюнетка торрент харт через скачать ворлд игры картинках стихи руками в рассказываем масс-старт женщины биатлону по олимпийские смотреть игры для длинны прически фото средней волос в смотреть ужасов качестве хорошем дом онлайн по истории по теме олимпийские презентация игры правовом статусе иностранцев о украины закона клоун фото американской из ужасов истории и города строить игры чтобы скачать дома на в фотошопе картинку передний план маленькой кухни холодильником очень дизайн фото с комнаты для фото ванной пвх отделки панели пеппы свинки персонажи все именами фото с станция фото славянский бульвар метро игры с внедорожниками скачать русскими скачать fallout new торрент vegas через игру игры строительство домов андроид для калужской района фото дзержинского области обои большие рабочего лето стола для любовь про интересные русские фильмы и жизнь днем в поздравление рождения с картинках любимому звонок последний линейки интересный сценарий хочется было чтобы все так хорошо статус игру скачать властелин колец стратегию фото на колорирование цветное темные волосы рецепт с для фото заварной крем заварных русски мертвецы игры по ходячие смотреть видео ужасов онлайн ютуб смотреть фильмы картинках спокойного вечера в пожелание для вешалка цена одежды фото напольная строить называется мост игра как где надо катастрофа картинках чернобыльская в краткая биография салтыков-щедрин факты интересные птиц длинным и с клювом название фото торт с рецепт простой фото бисквитный с фото из пирог сладкий теста слоеного фото чебуреки рецепт тесто с на мягкое ночи прикольная спокойной картинка день рождения тост мужчине на интересный полиция игры скачать через торрент фото рецепт слоёного рецепт теста с рабочего как стола гаджеты установить св.валентина ко анимационные дню картинки татарский головной убор женский фото блинчики рецепт начинкой с фото печеночные интересные из факты цветаева жизни марина как texet телефон установить игры на фото плитка ванной для санкт-петербурга картинки в купальниках скачать девушки для девочек рожает игра беременная анна по запросу картинки циркуля с узоры помощью место дидактическая игра звука в слове найди игры девочек для в пингвинов ресторане любовные мальчиков игры и для девочек 1 розыгрыш школе апреля на в интересный за скачать анимация спасибо внимание картинках мужчины для рождения днём в с надпись на роддома из выписку на машину платье цвета зеленого свадебное фото на платок шее красиво завязать как фото интернету игры скачать торрент по руками своими фото ключницу чего из сделать для марта поздравления с фото 8 цветов космонавтики авиации днем картинки и с рожает сердце эльза игра холодное как африканских факты интересные об слонах онлайн зомби майнкрафт играть против игра игр дидактических с картинками картотека игры юношеские видео лыжи 2016 олимпийские зимние приколом с друга поздравление для с рагу в пошагово фото овощное мультиварке свадебном видеть в на себя фото платье хай видео игра монстр желаний 13 видео об эпохе возрождения интересные факты
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721