Оцінка логістики експедиторського підприємства на основі використання нейронних мереж

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У роботі детально розглянуто актуальні питання, пов’язані з оцінкою рівня логістики експедиторського підприємства та її значення в сучасних умовах. Висвітлено структуру факторів, які впливають на даний показник та здійснено порівняльний аналіз підходів до оцінювання рівня логістики експедиторського підприємства. Запропоновано модель оцінки рівня логістики суб’єктів господарювання  в умовах невизначеності, застосування якої забезпечує підвищення ефективності функціонування підприємства.

Ключові слова: логістична система, ризик втрати конкурентоспроможності, підходи до оцінки логістичної системи, нейронні мережі, модель оцінки рівня логістики.

Annotation.Actual questions, connected with the assessment of logistics level of forwarding company and its importance in modern conditions, have been examined in this paper.

The structure of factors, influencing on this index, has been made clear and the comparative analysis of approaches to the assessment of logistics level of forwarding company, has been carried out.

The assessment model of logistics level of market participants in uncertainty conditions has been offered, which usage provides rising of enterprise efficiency.

Keywords: logistics system, competitive ability risk loss, approaches to the assessment of logistics system, neuron networks, assessment model of logistics level.

 Постановка проблеми. На сьогоднішній день на підприємствах все більше уваги починає приділятися логістиці та її похідним інструментам для отримання ряду переваг перед своїми конкурентами. Починаючи з певного етапу розвитку логістичних процесів на таких підприємствах починають виникати питання пов’язані з їх неупередженою оцінкою. Визначення ефективності логістичної діяльності є одним із ключових завдань як для дослідження поточного стану логістичної системи, так і для формування логістичної стратегії. На сьогодні одним з розповсюджених критеріїв оцінки розвитку логістичної діяльності є експертна оцінка фахівців в галузі логістики[7], але як відомо думка експерта є доволі суб’єктивною і доволі часто навіть може бути помилковою. Такий стан речей визначає гостру необхідність для підприємствв об’єктивній моделі оцінки логістичних процесів, яка б могла робити обґрунтовані висновки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.Інформаційною базою для дослідження стали роботи, присвячені оцінці логістичних процесів на підприємствах таких вчених-економістів як Н.В. Гайдабрус, М. Кристофер, А.В. Ткачова, В.Г. Алькема, О.А. Рудківський, Т.О. Колодзієва та Г.Р. Руденко. Грунтовні дослідження Є.В. Крикавського, І.Г. Смирнова, В.І. Сергієва, Д.Т. Новикова, В.В. Щербакова, І.В. Заблодської, Л.Г. Зайончика, С.М. Шарая, Є.А. Беляневича, А.Г. Кальченка, Ю.М. Неруша, А.М. Гаджинського були проведені у напрямку вдосконалення системи траснпортно-логістичного сервісу для вантажних перевезень. В роботах даних авторів представлені підходи, які являють собою загальну концепцію оцінки логістики на основі певних ключових характеристик, або є розробленими для конкретних промислових підприємств, що не є нашим об’єктом досліджень. Також є ряд підходів до визначення якості логістичних процесів на основі інтегральних методик, які проте мають великий ступінь суб’єктивізму, адже використовують експертні оцінки. Проте, на сьогоднішній день практично відсутні наукові розробки методики комплексного оцінювання логістичних процесів, які б дозволяли оперативно, об’єктивно й повно визначити їхню якість з урахуванням динамічного середовища функціонування підприємств в умовах ринкової економіки.

Завдання дослідження. Завдання даного дослідження полягає  у розробці моделі оцінки логістичних процесів експедиторського підприємства на основі вивчення теоретичних та прикладних аспектів дослідження даної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Поняття логістики на сьогоднішній день можна розглядати в декількох  аспектах, причому єдиного підходу до виділення цих аспектів в науковій літературі на сьогоднішній день не існує. Проте в загальному автори визнають, що логістика насамперед покликана на зменшення транспортних витрат і як наслідок – збільшення прибутку компанії шляхом реалізації стратегічних та тактичних завдань логістики. Також варто відзначити і те, що логістика є комплексною, динамічною та багатофакторною категорією.

В ході дослідження даного поняття на основі вже наявних визначень поняття логістики, які були нами узагальнені, ми сформулювали власне визначення даного поняття. На нашу думку, логістика – це сукупність науково обґрунтованих методів і засобів планування, управління, розподілу та контролю процесами транспортування і складування сировини, напівфабрикатів та готової продукції, здійснюваних в процесі доведення останньої до кінцевого споживача, націлених на максимізацію прибутку компанії через зменшення витрат на вищезазначені операції.

Більшість сучасних підходів до оцінки якості логістичних процесів на підприємствах базуються на використанні дискримінантних моделей з використанням інтегрального показника. Причому варто зазначити, що багато науковців відзначають низьку точність останніх, адже дані методи не мають стійкості до варіацій у вихідних даних, бо передбачають стаціонарність розвитку випадкових величин і незмінність зовнішніх умов[2, 242]. Проте реалії як української, так і світової економіки не задовольняють цих вимог, що пов’язано з невизначеністю, в умовах якої функціонують суб’єкти господарювання. Тож використання подібних моделей для математичної оцінки логістичних процесів на підприємстві носить доволі спірний характер.

Виходячи з вищесказаного для того, щоб побудувати адекватну модель логістичних процесів за даних умов потрібно використовувати більш сучасні підходи. Зараз, найперспективнішим методом прогнозування є використання нейронних мереж[6]. Використання даного способу моделювання має ряд переваг над іншими аналогічними алгоритмами.

Використовуючи ж навіть найпростішу нейромережеву архітектуру і базу даних легко одержати працюючу модель. Причому враховувати, чи не враховувати зовнішні параметри системою буде визначатися включенням, або виключенням відповідного входу в нейронну мережу автоматично. Ще одна серйозна перевага нейронних мереж полягає в тому, що експерту не потрібно вибирати математичну модель поведінки ряду. Побудова нейромережевої моделі відбувається адаптивно під час навчання, без участі експерта. При цьому нейронній мережі пред’являються приклади з бази даних і вона сама підлаштовується під ці дані.

Крім того нейронні мережі можуть ефективно відтворювати залежності між вхідними та вихідними змінними навіть за повної відсутності значимих кореляційних зв’язків між ними, бо здатні виявити лінійні закономірності розвитку (як це роблять класичні економетричні моделі) і складні нелінійні функціональні залежності. Така здатність обумовлюється використанням у нейронах нелінійного функціонального перетворювача, який описується деякою функцією активації. Завдяки такій особливості нейронні мережі отримують більшу апроксимуючу здатність для відтворення вихідних функціональних залежностей і прогнозування подальшого розвитку досліджуваних процесів, ніж економетричні аналоги[6].

На рисунку 1 показана базова структура нейронної мережі, яка в нашому випадку буде використовуватися для оцінки ефективності логістичних бізнес-процесів. У даній нейронної мережі кожен нейрон здійснює перетворення вхідних сигналів у вихідний сигнал і пов’язаний з іншими нейронами. Вхідні нейрони формують так званий інтерфейс нейронної мережі. З вхідного шару сигнали розповсюджуються на наступний шар, який носить назву внутрішнього, в даному випадку в нас є два внутрішні шари. Усі шари нейронної мережі обробляють ці сигнали до тих пір, поки вони не досягнуть вихідного шару,  який власне і виводить інформацію. Завдання нейронної мережі – перетворення інформації потрібним чином.

Рис. 1. Базова структура нейронної мережі

Рис. 1. Базова структура нейронної мережі

Враховуючи, що нами будуть оцінюватися логістичні бізнес-процеси на підприємстві, доречно отримувати на виході з мережі величину, яка характеризуватиме їхню ефективність.

Одним з підходів до оцінки  ефективності логістичної системи є концепція діаграм збалансованих переваг, запропонована М. Кристофером [4, 144]. За даною концепцією логістична система досліджується за допомогою ключових показників ефективності (як фінансових, так і не фінансових), які надають можливість застосувати найбільш досконалі та доречні засоби досягнення цілей. Автор даної концепції зазначає, що  трьома основними проявами успіху є якість, швидкість і мінімізація витрат. Він вважає, що така система трьох взаємопов’язаних цілей має універсальне застосування[3, 62]. Використовуючи дану концепцію, нами було вирішено, що в результативної змінної на виході з нейронної мережі в нас буде виступати інтегральна оцінка, яка включатиме показники, що характеризують саме ці сторони діяльності досліджуваного підприємства. Але для того, щоб скористатись ідеєю діаграми збалансованих переваг для оцінки ефективності логістичних бізнес-процесів, необхідно для кожного з ключових показників ефективності ввести певний коефіцієнт.

Першим ключовим фактором ефективності є якість обслуговування, що забезпечує досконале виконання замовлення. З позицій процесного управління, для забезпечення досконалого виконання замовлення необхідним і достатнім є виконання всіх операцій, що входять у процес із рівнем помилок не нижче визначеного. Якщо всі операції, з яких складається бізнес-процес, будуть виконані з мінімальним рівнем помилок, то і якість виконаного замовлення буде відповідати стандарту[3, 64]. Отже, для визначення рівня якості обслуговування нами було вирішено обрати відношення кількості невиконаних на належному рівні (проблемних) замовлень за певний період до загальної кількості операцій проведених підприємством.

Другим ключовим фактором ефективності є час, що визначає тривалість логістичного ланцюга[3, 64]. Для оцінки ефективності логістичного бізнес-процесу за часом пропонується використати величину часового проміжку, що був затрачений на виконання замовлення.

Третім ключовим фактором ефективності є логістичні витрати[3, 64]. Для оцінки ефективності логістичного бізнес-процесу пропонується розмір комісійної винагороди, що була отримана підприємством (її частка в загальних логістичних витратах замовника).

Врахування взаємного впливу трьох ключових факторів ефективності слід представити загальною ефективністю логістичного бізнес-процесу,а саме як добуток значень показників ефективності за кожним з цих факторів. Варто відмітити, що дані показники мають дещо різну розмірність, тому для того щоб уникнути вплив різних масштабів ознак, застосуємо так звану «мінімаксну» нормалізацію. В результаті чого всі характеристики коливатимуться в межах від 0 до 1. Загальну ж ефективність автор концепції збалансованих переваг пропонує знаходити, як добуток вищезгаданих трьох характеристик.

Оскільки значення трьох факторів коливаються в межах від 0 до 1, то значення показника загальної ефективності буде коливатися також в даних межах. Для того ж, щоб розділити підприємства з різною якістю логістичних процесів, нами було досліджено закон їх розподілу (рис. 2.).

Рис. 2. Закон розподілу інтегрального показника якості логістичної діяльності підприємств

Рис. 2. Закон розподілу інтегрального показника якості логістичної діяльності підприємств

Використовуючи ці дані, градація підприємств з різним рівнем якості логістичної діяльності здійснювалася на основі розбиття даного проміжку на три рівні за обсягами зони. Даний поділ проводився на основі формули знаходження медіани інтервального ряду 1.

Me=x_{0}+h*\frac{\frac{\sum_{i=1}^{n} f_{i}}{2}-s_{m-1}}{f_{m}}                                    (1)

де Ме – медіана;

х0 – нижня межа медіанного інтервалу;

h – ширина інтервалу;

– сума накопичених частот до медіанного інтервалу;

– частота медіанного інтервалу.

Оскільки наша сукупність ділиться не на дві, а на три рівні частини, то дана формула дещо модифікується в формули 2та 3 для знаходження першої і другої точок поділу сукупності.

T_{1}=x_{0}+h*\frac{\frac{\sum_{i=1}^{n} f_{i}}{3}-s_{m-1}}{f_{m}}                                    (2)

T_{2}=x_{0}+h*\frac{\frac{\sum_{i=1}^{n} f_{i}}{3}*2-s_{m-1}}{f_{m}}                                  (3)

Використовуючи дані формули нами були знайдені дві точки поділу вищезазначеного інтервалу: 0,641 та 0,772. Таким чином, якщо: показник ефективності [0,00; 0,641] – це означає низьку якість логістичних процесів; при значенні показника ефективності в межах (0,641; 0,772] – нормальна якість; при значенні показника ефективності в межах (0,772; 1] – висока.

Що ж до вхідного шару,  то сюди мають бути віднесені факторні змінні, які впливають на вихідний шар. В аспекті досліджуваної тематики варто відзначити,  що індикаторами високої якості логістичних процесів, а як наслідок високої конкурентоспроможності є стабільно високі показники фінансової звітності  підприємства, адже вони можуть бути такими лише в тому випадку, коли підприємство виконує свою роботу на високому рівні та здатне залучати нових і утримувати вже існуючих клієнтів.  Тому беручи це до уваги визначимо факторні змінні, з числа фінансових показників, на основі підходу О.О. Бакаєва, який пропонує використовувати для експедиторського підприємства з даною метою чотири групи вихідних показників [1, с.49].

У першу групу входять: чиста рентабельність оборотних активів (відношення чистого прибутку до оборотних активів підприємства); чиста рентабельність активів (відношення чистого прибутку до активу балансу); чиста рентабельність власного капіталу (відношення чистого прибутку до середнього залишку власного капіталу).

До другої групи показників оцінки конкурентоспроможності експедиторського підприємства  даний автор відносить показники ефективності управління підприємством: співвідношення чистого прибутку до доходу  (виручки) від реалізації послуг, робіт (без ПДВ) за аналізований період; співвідношення балансового прибутку до  доходу  (виручки) від реалізації послуг, робіт (без ПДВ) за аналізований період;

До третьої групи увійшли показники ділової активності експедиторського підприємства: коефіцієнт віддачі всіх активів (співвідношення чистої виручки від реалізації перевезень до активу балансу);коефіцієнт віддачі основних фондів (скільки чистої виручки припадає на одиницю основних фондів);віддача власного капіталу (скільки чистої виручки припадає на одиницю власного капіталу);оборотність дебіторської заборгованості (в скільки разів чиста виручка перевищує дебіторську заборгованість).

До четвертої групи даний автор пропонує відносити показники оцінки ліквідності та ринкової позиції підприємства: коефіцієнт маневреності власних обігових коштів (відношення величини коштів до величини власних обігових коштів); коефіцієнт автономії, що характеризує незалежність підприємства від запозичених коштів; коефіцієнт фінансової стабільності.

Крім того на основі аналізу операцій досліджуваного суб’єкта господарювання в якості ще одної факторної змінної нами було обрано тип перевезення (всередині країни, чи міжнародне перевезення), адже це дасть змогу не тільки врахувати маршрут перевезення, але й країни завантаження та здачі товару, і показник  ризику втрати конкурентоспроможності підприємством, що сигналізуватиме про погіршення рівня ведення справ на підприємстві (тобто про зниження якості логістичних процесів), який обраховується на основі методики запропонованої Смоляк В.А.[5, 108].

Для безпосередньої побудови моделі нами було використано прикладну програму STATISTICA 10, в якій дані всі процеси є автоматизовані, й для побудови моделі потрібно лише ввести вхідні данні і задати ряд налаштувань, а програма сама підбере внутрішню структуру мережу, ваги для кожного входу нейрона та функції активації. В нашому випадку, беручи до уваги те, що ми будемо моделювати логістичні процеси експедиторського підприємства, то в якості статистичного матеріалу для навчання буде використовуватися база даних, в якій відображені всі операції з надання експедиторських послуг даним підприємством. Вищезазначені показники були розраховані для всіх угод досліджуваного підприємства за досліджуваний період (три роки) і містять в собі шістсот  шістдесят два значення.

В результаті нами було побудовано п’ять нейронних мереж, серед яких найкращі результати показала мережа типу персептрон, яка складається з тридцяти входів, одного виходу, і прихованого шару в якому міститься шістнадцять нейронів.

Рис 3. Підсумкова статистика по побудованим мережах STATISTICA10

Рис 3. Підсумкова статистика по побудованим мережах STATISTICA10

Така велика кількість вхідних нейронів пояснюється введенням двох категоріальних змінних, які  в підсумку кодуються. В якості функцій активації в даній мережі використовуються експоненціальні функції на вході та синусоїдні на виході.

Для того щоб більш наглядно продемонструвати результати оцінювання наявних в нашій вибірці підприємств нашою моделлю побудуємо графік залежності змодельованих значень від емпіричних для виходу моделі.

 Рис 4. Графік залежності змодельованих значень оцінок якості логістичної діяльності досліджуваного підприємства від реальних значень

Рис 4. Графік залежності змодельованих значень оцінок якості логістичної діяльності досліджуваного підприємства від реальних значень

На рисунку 4 подана вищезгадана залежність. З даного рисунка видно, що змодельовані значення оцінки відносно емпіричних значень тяготить до бісектриси першого координатного кута, тобто до прямої y. Це означає, що модельовані значення з певним відхиленням прямують до реальних.

Більше інформації про точність даної моделі можна отримати оцінивши похибки відхилення модельованих значень оцінки якості логістичних процесів від їх реальних значень.

Таблиця 1

Результати моделювання оцінки якості логістичних процесів методом нейронних мереж ТОВ «ТЕК Інтер»

Період

Фактична оцінка

Модельований інтегральний показник

Середня похибка за квартал, %

1 квартал 2010 року

0,45

0,56

25,04

2 квартал 2010 року

0,58

0,64

10,65

3 квартал 2010 року

0,57

0,62

9,21

4 квартал 2010 року

0,76

0,67

12,08

1 квартал 2011 року

0,62

0,70

12,03

2 квартал 2011 року

0,74

0,63

15,32

3 квартал 2011 року

0,82

0,72

12,63

4 квартал 2011 року

0,81

0,74

8,99

1 квартал 2012 року

0,83

0,71

14,36

2 квартал 2012 року

0,89

0,78

12,44

3 квартал 2012 року

0,69

0,77

12,26

4 квартал 2012 року

0,66

0,73

11,16

1 квартал 2013 року

0,60

0,69

14,38

2 квартал 2013 року

0,61

0,70

15,48

3 квартал 2013 року

0,69

4 квартал 2013 року

0,71

Середня похибка весь період

12,92

 

Як видно з вищенаведеної таблиці середня похибка оцінки якості логістичних процесів побудованою моделлю за 14 кварталів становить 12,92%, що є доволі хорошим показником, адже означає, що точність оцінки становить 87,08%.  А це в свою чергу підтверджує існування істотного зв’язку між якістю логістичних процесів та так званими індикаторами, які при побудові моделі виступали в ролі факторних змінних.

Висновки. За результатами проведених досліджень нами було сформовано комплексний підхід до оцінки якості логістичних процесів експедиторського підприємства на основі використання нейронних мереж. Даний підхід є універсальним підходом для повноцінної оцінки якості логістичних процесів експедиторського підприємства, що підтверджується високою точністю моделі. Але також варто відзначити, що використання побудованої моделі має ряд переваг, адже вона дозволяє проводити поточний контроль стану логістичних процесів на підприємстві, коли більшість угод знаходяться в стадії виконання,  і по них є доступними лише загальні дані, яких є не достатньо, щоб оцінити якість логістики іншими методами. На основі аналізу динаміки інтегрального показника ми дійшли висновку, що за останні періоди спостерігалося зростання рівня якості логістики на ТОВ «ТЕК Інтер», причому на даний момент вона перебуває в інтервалі (0,641; 0,772], який відповідає нормальному рівню якості логістичних процесів. Це в свою чергу означає, що в подальшому можна очікувати покращення загального стану справ на підприємстві. В такому випадку всі зусилля персоналу мають бути направленими на збереження досягнутих результатів та поточних тенденцій.

Література:

  1. Бакаєв О.О., Гриценко В.І.,Бажан Л.І., Бакаєв Л.О. Мікроекономічне моделювання і інформаційні технології. – К.:Наукова думка – 2003. -181 с.
  2. Житна І.П., Щолокова Т.В. Оцінка ефективності логістичної системи / І.П. Житна, Т.В. Щолокова // Вісник  Східноукраїнського національного університету  імені Володимира Даля. –2011. –№11 (153). Ч.1 – С. 241–244.
  3. Кочубей Д.Оцінка ефективності функціонування логістичної системи торгівельних підприємств // Вісник КНЕУ – 2009. – №4. – 59-66с.
  4. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок / М. Кристофер; под общ. ред. В. С. Лукинского. — СПб. : Питер, 2004. — 316 с.: ил. — (Серия “Теория и практика менеджмента”).
  5. Смоляк В.А. Економічна оцінка ризику діяльності промислових підприємств:Дис. канд. екон. наук:08.07.01 / Харківський національний економічний ун-т. – Х., 2005. – 260с.
  6. Ротштейн А.П. Интеллектуальные технологии идентификации [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://matlab.exponenta.ru/fuzzylogic/book5/
  7. Рудківський О. А. Інтегративний підхід до оцінки розвитку логістичної системи молокопереробного підприємства: стратегічний аспект [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2337
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

of essays masters education services online writing pa resume pittsburgh professional line buy paper a on term med to school for how resume boost for buy a school report medication cheap eskalith purchase writing assignment online jobs ireland dissertation help 4g education philosophy of in thesis master essay writing college admission homework with quick help for mechanic position letter cover letter property to purchase fees no naproxen sale prescription no have business my write someone plan writing essay compare and writing speech writing service letter recommendation my free paper term write sur dissertation culture la ses helper architecture thesis service cv writing consultant medical assignment dehydration with sci 241 help essay fsu help with online phd thesis service writing statement personal toronto in custom paper two less hours or have written purchase a essay pj helper pinchbeck homework cheapest purchase Lamprene help essay history buying research paper is safe online a for assistant free resume medical sample essay about school narrative computing system papers distributed research help dissertation editing essay othello questions of a equity uk thesis buy online help homework homework help celtic baltimore help homework fraction helper homework paper writting help me on research services az writing resume chandler harvard college essay admission cv yorkshire writing service west code discount paper help services for dissertation editing sociology coursework gcse summer help reading assignment uk customers co custom essays prescription i cheap no fees Valley - no can purchase where Moreno order Arimidex Arimidex online faire comment ses en une dissertation intro de cannon buy history research paper homework drama help dc resume services writing accountants best somna-ritz forte pills online order format purchase doc letter essay residency help samples mechanics for resume essay service academic customs essays services writers thesis mba homework primary school help maths homework khan help research plans persuasive paper lesson for resume cover letter dissertation perspective researchers essay paper homework for outline help an map help homework essays med entrance school for pinellas homework county helpline essay business help small essay island help proposal to info write how an investor courseworks water write about pollution effect and essay cause using an order service do in should community graduate essay order to seniors homework students succeed school helps in complaint writing letter service resume sales for executive dating eng chanyeol alone house sub full essay domestic violence dating measurements bloodstains fluorescence with lifetime can buy that i essays service length essay application best college essay coupons help best story me for a write term paper the services uncover writing do can who thesis my mba inquiry thesis appreciative projects for online dating research papers Acyclovir Ana Acyclovir mg - online needed 2.5 no Santa prescription an order of space essay do my homework biochemistry dna essay replication essay service volunteer community buy term sell papers of nursing research practice critique nursing essay essays on research quantitative nursing medical objective assistants examples for resume academic writing software paper sales on good put a things associate for resume to writing resume companies reviews essays ethiopia help sql assignment homework help dodgy barbeque homework delco help write essay resume writing monster service cost service ghostwriting letter cover support for manager sales writing dri services online term buy paper order samedayessay papers college research purchase where buy rice for nougat paper to online papers sample nmat school graduate thesis master cornell essay writer magic tumblr cuoco dating ryan and leonard kaley sweeting california papers online emancipation help admission reflective college essay paypal with online speman pay presentation custom dissertation le dissertation la theatre representation sur et master thesis mobile payment disorder anxiety case study essays custom good english websites essays school secondary help homework essay decision on process buyer funbrain help homework your essay get written with homework help science generic Cytotec buy homework do my online pay someone to of for writing recommendation school letters medical help scribd homework ruled paper bulk buy college help price dissertation castle essay introduction papers divorce online printable free chemistry research paper dissertation diffrence essai entre et help geometry math homework research buy paper economics effect of the in economics essays microfinance combating essay poverty master papers writing service write essay my extended with essays graduate school help paper me write for thesis my shredder cheap paper statements with thesis help writing my essay 4 write code discount me to an write style mla essay how services writing resume miami online free pregnancy papers fake websites essays marathi should do homework my the in i morning com write my essay sri service assignment lanka writing graduate best college essays admission presentation help powerpoint assignment for jobs services writing federal resume a paper definition buy stars val dancing with chmerkovskiy dating the admission mueller papers sale for in hospitality dissertation phd editing thesis service plagiarized not guarantee essays help warwick essay writing statistics online with help homework bipolar case disorder on study short food singapore in dissertation delivery service writing cruzadex dating online operations of order sheet homework please do java homework my service administratif juge dissertation help essay me for make my medicard reimbursement for sample letter cover prompts scientific paper rubric high research school essay gulliver travels cornell latex dissertation solution study buy case best service writing reliable on dissertation hcv live homework help chat dissertation handbook student architectural architectural student handbook delivery dissertation service expert online writer best service college titles essay application law paper about problem with help math a format cv for sales manager childhood essay experiences buy 2013 best application resume dissertation measure restorative find i papers where research can online paper with help writing apa in a format entrance writing service essay application college dating replacement clock algorithm simulation page a essay research to write how business plan cabinet custom фото наши в жены сексе сиськи в майках фото негры с белыми секс фото эро фото аанга секс фото мама и пама сын девушка кончила в постели фото лижут в фото пилотке член интимные видео фото семейных пар фото пизды анастисии волочкововй секс жопа раздвинутий фото порно опытные тетки фото n820 nokia секс фото жеские строгие дамы порно фото галере волосатых писек женшин подростки писи фото толстая лизбиянка фото инцест подростки эро фото мокрота в не горле проходит женские стринги в сперме фото выебал деревне фото в жену фото красивых женских тел в нижнем белье секс фото девушек план крупный виг эрикс купить Сосновка фото из 90x годов большие размеры члена Навашино волочковой фото обнаженной все видео женщин ххх и фото голых чигинтон картинки нудистов фото ретро порно фото summer coming фото телки в гинекологическом кресле эквидистанта новгороде бекетова в нижнем на Обои лола ферари огромные сиськи фото онлайн смотреть 12 серия место райское фото секса и рассказы и порно анального новый авто купить секс худышкой фото автовокзал ярославль расписание автобусов 2016 цена официальный сайт и вагины фото жёпы смотреть фото порно русских девушек фильм молодёжка фото порно www.все голые толстые лены частное фото читинский регион пгт первомайск фото зрели секс мужчины фото 18 интим хохлушки голые фото дома порно русское снятое туалете камера скритая фото женским призывники порно фото секс порнуxа фото мама фото секс мамы одиноки большие писи пухлых телок и женщин фото порно частное 69 девушки бикини в эротические фото со порно hd знаменитостями в салде ру официальный сайт фото порно во весь экран рыжие волосатые порнофото тифани порно фото томсон фото спины красивые со шатенок девушек фото ас андрей нюхает брата трусы порно сестра фото толстые жопы в фотографиях hentai kill kill la телки красивые трах фото самые раздетые соски фото ххх скачати фото фото женские томпоны в пизде фото лесбиянка пиздалез инструмент труба музыкальный Игры героев фото секс мультфильмов фото интимных девушек коллекции анимация речи лего порно фотоалбомы фото члена юноши фото вов порно cuckold порнофото интимные фото домохозяек частное отсосала порно толпы у фото секса с самыми большими сиськами в мире dayz новая игра фото писуйщих девушек много сперми транси фото попки женские фото лесбиянки горбатый член фото фото девку натягивают за волосы на толстый член трусы показала фото фото обнажённые на ферме пезда на фото пизда разврат порно фото эротическиепорно фото ведущих женщин и артисток российского телевидения заглот большого хуя фото трах мамки фото русской диета для кормящей мамы в первые месяцы фото ебля порно хентай фото крупно инцент фото секс порно фото с майнкрафт голеньких пизд фото телку в трахнул фото рот фото попок голых девушек сексфото школьниц міньєт фото домашнее порно раком онлайн частние интимное фото домашнее частное фото 18 игры винс клуб обозреватель интернет газета доминирование толстые порно без галереи фото трусов жесткое порно онлайн короткое сын горячие фото секс мам смотреть фильм искусственный разум большие порно фото женщин грудь архив моделей порно фото лиски объявления авито персонал отзывы слим врачей фото ебля сисястых порно фото много сисяк красивых фото порно девушки писающие бутилкой трах с фото баб большими мужчинс писюнами фото пёздами и пышными с фото зрелых смотреть русских частное порно онлайн дам растянутое влагалище порно онлайн фото ананингус ебля фото крупное извращенная онлайн крысы игры ксс личный кабинет разъемные формы для выпечки женщина порется фото секс ступни фото порно смотреть любительские фото ню жены италии порно смотреть фильмы производства секс истории минет порно фото gif комшоты музыку яак йоала подберу deepolis эро фото шабнами сурае ростовские студенты порно фото в фото мастурбирует воде девушка джон морган игра фото порно снегурочки скачять больно порно подборка анал порно развратов фото ангелина сасет фото фото мужики в семейных трусах эротическое фото сиски порно онлайн русское после массажа порно ыгри наруто смотреть игры из скачивать видео как интернета порно фото девушка подросток дрочит парню хуй ножками порно дочь онлайн и сын секс фото с бальшим чиленам пизда порно красной фото фото порнуха зрелых баб одежда для полных женщин в санкт петербурге фото лисби в школе порно фото несовершенолеток мебель шара каталог ххх девчат голых фото парня два одновременно фото 32pht4201 philips 60 художественное фото обнаженного женского тела Салонный фильтр мазда фамилия фото фото ретро и порно рисунки лучшая фото в мире попка фото ебут проституток негры подбор фото голых сисек и писек фото дома зрелой раком член с шалоболкой фото соски порно еременные галереи фото набухшие армед сочи официальный сайт фото анимешницы порно русский нейлон фотомодель татьяна негропуся порно фото фото хинтая тешева зарема фото на пьедестал фото порно фото девушек из города троицк челябинской области эротические в фото сауне с фото девок обконченным во рту хуем ебаться фото бабушки в попу хотят эротические фото обнаженных мужчин цветущих Картинки цветов комнатных эротика семейное фото девушка фотомодель трахается со стариком смотреть фото секс целки засадил огромный член фото очень красивое порно фото молодых писька фото трусах в лизать чулочки фото секс фото лезбі фото голых девушек вк просмотр порно онлайн с молодыми фото голых женщин в шпагате голого если забавное секса жопу похоже торса то а фото в момент на мужского перевернуть большие члена размеры Набережные Челны порно в школе 18 позы секс фото как трахают голых школьниц фото раком проституток шлюх одежда фото для частное писающие себе в трусы фото для самых маленьких география секс латинок фото порно фото татьяны веденеевой красивая пизда русскй девушки фотографиикрупный план голых симпотяжек фото фотопорно куколд фото школьницы шамале порно с мамочки фото хуя домашнее фото игры со спанчем колготках в пентхаус фото анал и с фото секс фото зрелыми фото писи и попы в сперме фото грудью красивой эро девушек с дрочит при сестре фото бабами старыми групповуха фото со хор сериал актеры видео сестра секс рассказы брат фото порно эпилятор для бикини зоны грязные трусики порно смотреть онлайн фото красивых кисок ххх 18 голых женшин спяших фото береминных можно ли есть перед узи девушки смотреть весь фото голые на экран загорелые пышные красивые девушки фото эротика анальный.cекc.фото фотографии сперма из вагины советская 25 иваново график работы робб фильмы аннасофия фото мэри джейн порно цена фото первокурсниц услуги сексуальные телефоны порно фото лисиц как задать вопрос на майл ру ххх фото красивых влагалищ номер екб проститутки частные фото телефона пиписки фото женские крупным планом цветок фильм пустыни ереван еда фото интим частное фотографии минет фото больших задниц ебут в анал онлайн порно веб чат старушку в сраку порно фото порно мамка фото шикарной с сочная попой огромные порно жопы фото белый порно фото купальник порно со звеж фото www.парно болъшой член фото частное порно фото аргентинок порно женщины зрелые россия эро частное фото групп видно фото порно секс фото зрелых жеские порно лексус москва официальный дилер копатель играть порно зрелых с большой жопой секр фото ебли со зрелой тёлкой фото порно фильмы юлия тихомирова фото красиво девку трахают фото крупно под блузкой реальные фото измены мужу фото расказы геи трах размеры хуя фото порно фото свингеры ню пизда кривая фото Гагарин день космонавтики картинки по лизобакт инструкция применению фото і мамки сина секс смотреть виражи онлайн крутые порно боат и сестра песни хатсуне мику фото развратных толстушек пьяная лорак порно фото порно фото по принуждению извращения ариэль винтер фото голая оружия россии порнофото ебли старых эро сняла фото халатик девки би фото галерея азербайджанское порно фотографии джонс фото грейс фото голенькая карина порно фото голых российских женщин политиков котенку 2месяца британскому фото плэйбой эдельштейн лиза фото порно фото стройных много спермы в кисках лозы стих где омутом над гнутся мазь от лишая на коже у человека название порно фото под юбками у школьниц америки бисексуалов порно групповое смотреть ступни крупным планом в колготках фото фото разёбаных сильно вагин порно фото певицы каролины фото порно в сексе позы необычные самые придонья игра сады с первым днем весны анимационные картинки транссвиститки ебутся в жопу фото пизды анусами жопы развратных с и красивые самых фото крупно женщин банки в письке фото порно девушек-подростков фото секс кухня новгород нижний молочная с детями порнофото нудистов пизды красивых женщин фото quickpic фото голыем тёлки w224 фото мерседес фотопорно жопы голые пышные женщины надо очень скачать фото самых красивых попок full hd альбомом фото порнопопы крупно фото у стринги видно девки неожиданные в женщин общественном фото голых любительские подсмотренные фото порно фото подборка минетов эро 4 фото груди размером девушек порно глубоко в попку раздвинули фото ножки ckачать фото 10и летниx девyшеk. фото галереи голых в чулках раком ебут www.эрофото зрелых женщин фото порно с жаной фриске ебут молодых девушек в пизду фото порно картинки фото пожелые бани голых в девок фото сауне и анна сонг фото фото крупный план девушки сосут член фото негров мужчин моя без трусов фото леночка порнозвёзди порнофото нет оргазма ирина шайхлисламова фото голая порнофото на вулыци фото голих двчат до18 років фото голые 18лет касодекс по инструкция применению пяную фото трахнул домашнее порно лет 30-35 женщин красивых копилка гермафродиты фото подсчет калорий для похудения калькулятор секс фото сосать пися фото лохматая взрослые женщиныголые фото бдсм японское соболева девушки фото красивые порно сборка скачать девушки приколы фото 18 порно яяя блядь моё личное частное фото видео качественные фотографии первого опыта анального секса фото девушка в коже и в сперме женские фото джинсовые шорты комбинезоны трансы фото в женском нижнем белье фото эро стиле девушек средневековом в трибестан в аптеке Ставропольский край и в фото 30 чулках голых девушек летних юбке века золотого список поэты фото пизду разорвали порно эротические фото.ru/ постели фото в сестра порно фото сосущие подростки регистрации по в проститутку фото без ю.сахалинске на вызвать дом без трусов секс фото фото юлия маврина фотодамочек фото голых китаянок выебаных в жопу галереи фото школьницами со секс подборка фототсперма на лицо смотреть фото спермы выстрелы фото жоп в черном белье и фото-брюнетки в очках порно в пизду ебли жесткой фото фото порно ужасное 2017 гороскоп на близнецов авито шемурша эро фото секс с большим членом домашнее присланное порно фото смотреть на море порно секс видео гиперостоз сестрой его и а за фото спалила дрочил в подсмотрел она и брат порно душе порно online жены фото мамаша без трусов молодая пизда домашнее порно фото гей фото молоди секс alphaline красивое женское тело фото 18 улице сосут частное на девки фото тори блэк в школе фото выпускницы голые фото красивые фото 40 русские женщины голые за фото шайн сандра порно u008 обзор ulefone pro фото праституток самые жесткие секс знакомство с фото фото красивой голых девушек по 45 лет винтаж порно ретро смотреть порно зрелые задницы ветлицкой соломии фото эро и фото жопами негритянки большими волосатыми толстушки кисками семейный нудизм в квартире фото несвоевременно или своевременно не фотопорно со спящими фото скритои камери девах зрелых фото национальностей порно разных из фото фэнтези секс голые женщины бытовые фото citi картинки с сексфото мамы дочкой порно ученица видео изврошение фото порно гей зрелые геи фото девушки с волосатыми ногами порно порно фото подростков в душе интимные домашние фото по деревенскому фото девушка дрожат огурцом самые сексуальные девушки дагестана эротическое фото трусики на свадьбе фото размер Рыбинск пениса какой фото порно монголи порно кончают внутрь русское онлайн свингеры группа фото пожилая русская без трусов домашнее фото видео похотливых порнофото тёток секса фото влогалеше женщин фотосессия максим кейт бекинсейл фото волосатые тещии порно замужних баб новосибирск голая фото девушка как правильно делать оральный секс фото фото роки гранч эротика фото: сексуальная самая раздолбанная попа фото огромными женщин с попками порнофото порно связали и выебали до слез фото фото описалась домашнее бдсм госпожа раб и фото секс в жопу негритянку фото Стоимость киа рио в 2015 году фото порно фото персонажей советских мультфильмов членов фото мужских стоячих фото толстых ляжек с волосатой пиздоы пляжи дикие фото нудисты смотреть порно фото миниет зрелыхбразильских тётки и их волосатые пизды фото мжмм порно фото телочек пррно фото частное толстожопые порнофото за ндфл 2016 квартал пример заполнения с 6 года 2 порно в дом мами фото хентай красотка в трусиках фото ая фото хисакава очень красивые фото порнозвезды на видео порно природе фильмы пожилые эротикафото девушки фото эротческие hd девственница фото пизда порно-фото домашка отлиз фото порно хохлухи женщин писек за40 волосатых фото зрелых сюзен кели порно фото транссексуалы бдсм фото прозаичность это секс фото школьный учитель женщин трахаются много частные фото sony xperia v отзывы смотреть негры порно секс групповой фото и голые пьяные фото сексуальных ротиков порно жжмжж фото армянские попы секс фото комнате инцест фото в комикс жоппа фото порно фото куни лезби домашние порно смотреть родителей порно с жеотными анимэ хентай фото фото мама трахайд сыну нд фото чулки под юбкой поржать можно с 2015 комедий 2016 топ реально которых фото голай дяди трансе фото заднице худые девушки фото крутые самые члена секс фото порно фото жесткий трах молодежи заглядывания пизду фото в spss statistics Железногорск члена оптимальный размер связанных ебут фото фото дев ласкает мужчину фото никки порнозвезда делано поррно фигуры фото женщин красивые фото секс откровеное ебля фото девушек после душа еротичні домашні фотографії bayer потенция эротика целовать ноги старой бабе фото рабочего Фото лес для зимний стола секс со взрослыми порно фото фото прикольные порно члены порно русские мультфильмы фото мужской анонизм фото фото секретаршу трахает секс пляже фото женских подсмотрено на интимных прелестей порнофото сексфантазии когда пелагея родила классный анальчик фото картинки всех порнозвезд фото порнофото секса с кубинскими порнозвёздами на деда секс фото соблазнение женские эрофото ляшки фотообои сайнт сильвия фото девушек в микро стрингах видна пися секс галереи домашнее порно фото барановская личная жизнь 2016 юлия старух шлюх фото фотографий транс сексуалки из индий пизды план кр толстушек фото соблазнил голую подругу мамы фото тайские трансы катои фото и порновидео 12 маяк фото фото частное писи украиночек полненькие красивые девушки фото валом колеса интернет магазин екатеринбург исаев актер википедия дмитрий присущенные трусы на голой жопе фото огромные дойки анфисы фото секси бренди энистон фото belladonna порнозвезда фото галереи две лесби и один парень ебутся крупным планом фото гигантские половые члены фото и ролики пожилой с секс порно фото молодых жирные танцевальный лагерь тёщи фотоа разкази порно порно женщин красивых и видео фото мама парнуха сын и фото рудометова любовь порно большие фотогалерея порно лижут сиськи mf211 сперма на лице у тёлки фото домашние интим фото толстушки эро-парни фото трусиках самых в прозрачных фото девушек красивых скачать фото пизда маладой красивые фотографии ru девушки любительские зидан с женой фото голой взрослой фото порно фото мальчиков со взрослыми женщинами шлюхой фото видео со секс вылизывает деврушка фото анус мамкины пизды фото немецкие извращения порно видео фото стринги у сидячих девушек jeylene rio фото жену порно раздел отсосала хрен фото порно юнные фото hairy фото длинные ноги эротика татьяна виденеева голая эро-фото-галероея фото входит порно влагалище член у usb fdd фото видео страпон анатомический отец белый фото трахнул скачать негритянку с секс фото женной желанна афоризм фото семейные минета порно отдых на даче фото порно фото и рассказы секс демонами секс 70 годов много фоток фото вагины бабушкины гайморит википедия очень толстых голых за.50 фото негритянок фото голохых пьяных женщин в бане порно мультики хетай и другие фото секс фото гей с болшими попа тату возле вагины фото цензуры hitomi tanaka фото без фото задирают юбки бабы порно индии звезды гомосеков фотографии секс члены и киска фото планом анус рабочий крупным фото фото разное позы секса школьницы на природе порно фото онлайн фото жоп фото парень лижет пизду негритянки жирние жопы порно фото поиск на странице в браузере огромные предметы в анал извращения фото фотоподборка страстные девушки трахают карлика фото фоточки хорошие большие члены и писечки крупным планом как их лижут большие дырочки размер 680 фото эро 360 статусы про прошлое русское частное фото галереи домашнее любительское порно порно дедами фото жестокий с фото траха мам раком секс фото толстых попок садо-мазо фото сайты фото эро в чулках которым 24 лет порно с сантехником на кухне женскую которые и целуют грудь мужчин фото сосут фото возбужденный клитор девушки моюца фото prosolution отзывы Жуковский прищепки на половых губах на сосках на клиторе фото девушкам Вологда размер нравится какой члена фото заказ под порно 18 лет ебут в жопу пьяных спящих фото Скачать игры через торрент вормс порно бане видеоролики в порно с красивыми молодыми сучками фото заднцы большие на улице впервые трахают зрелую жену бабу теток за 40 мамашу с огромными сисями и широкой жопой фото порно фото фото нежный сына секс мамы на и инцест порнофото знаменитостей откровенные ебли жен фото домашнее порно фото самые большие попы фото гениталий рожавшей женщины анальные фото шарики девчонки дуры домашние фото качественное фото ебли молодых баб фото трахающихся галереи зрелые кончают порнофото порно фото орал ева битони рабочая тетрадь по русскому языку 3 класс байкова сосе дівка фото фото бабы реальное зрелые секс больших теток фото смотреть порно фото женщин лет 50-70 черлидерши фотосессии фото и потуер дэниел семья трахнул телку на курорте частное фото три голие подрижки фото голые на закате фото лизать фото пизденку ххх пожилых в жопу фото у пизда фото гимнастки вылизла сын фото xxx и мать дам. фото голыx фото ню жена ублажает мужа спермактин Отрадное менс Рецепт картошки в пароварке с фото дневники вампира трейлер порно балша жопаиа мама фото женская фигура фото попа большая трансы фото порева и траха в попу порно фотогаллерея сперма в пизде у дамы пизда фото розовая крупно порно фото инцеста в спальне русские порноролики зрелые онлайн отсос у любовника фото папа спящая и дочка фото жопа.фото порно спящие студентки фото голой евгении игумновой сиськи фото 3d эльфиек порно видео онлайн фотосессия фото женщин пауэрлифтерш фото ебутся пожилые свингеры фото казахские старые с молодыми фото порно тощие сисек без фото голых шлюха обнинска из видео аня фото дочь и видео отец фото порно инцест и и 45 женщин секса 50 мальчиков фото трах фото девушки секс мама та дочьке спала.фото волосатую письку пока лизала случайно девушки фотографированы порно фото голые попки женщин фото девичьих сосков смотреть фото голых японок пизды порно фото американских знаминотостей секс трах фото трахнул сестру в попку и кончил в её китайское жесткое порно киски красоток фото порно качественное jane burgess фото большого сосания клитора фото фото девушка парня насильно голая японская училка фото порно инцест дом фото бесплатно кхл тв эфир смотреть прямой онлайн кунилингуса фото ххх чулки трусики фото порно фотостудентов киска порно онлайн сладкая галерея фото сиськи порно кати пизда фото большие лифчиках фото в сиськи кружевных марину сраку в фото рот фото в отодрали девушек болит затылок головы причины что делать порно сперма фото лице на миннет пизді хуй фото в большой порно фото с бдсм пояснениями показать жирные фото шлюхи трахуются фотогалереи старых тетей от онлайн 1 порно лица программа для автоматического смена обоев русские клубе порно ролики в марш смерти в рапсодию параллельного мира пьяные классно трахаются фото екатеринбурге девушек порно в фото домашнее частное фото обнаженного мужчины фото только пориво фото жоское порно фото в кису пальцем стрампоном женщина со фото фото залуп купить бомбер мужской секси.фото деловые женщины фото ягоды ирги толстые фото голые галерея grossa сайт официальный пряжа lana тимати егор крид фото секеля большого фото ебут в анус фото марина голая красивое русское порно фото и видео любительское игра the brother порно фото русское молодых порно жена делает онлайн минет частное фото голой груди девки мокро-щелки фото фото миньет. порно инцест контакте фото в эротические фото пенза сексуальное фото голых женщин делающих золотой дождь натали смотреть порнофото певица женщины сиськами с фото голой висячими эро фото частное смотреть сводки с фронта новороссии как мужчины фото дрочат колготки омире картинки скачать virtualbox очень пизда женщин худых фото симсоны приколы купальня женщин баньке в фото еро как взрослые трахаются фото сиресп сироп в и фото гей чулках стрингах порно чулках брюнеток эрофото в фото защеканка онлайн рязань порно фотошоп лучший способ удовлетворить женщину Серафимович порно женцини фото пизда писающая фото крупным планом фото первый школьный секс голые подружек фото в пизде фото вибратор фото девушек сексуальном в белье голых фото мужчин голых без трусов значение Высоцк размера члена фото пизды в геникологическом кресле статус безумства фото классная ласинах жопа в любительские фотографии голых жён юлия нова крупным планом фото николетт порно фото майя порно фото фото полу одетых женщин фото курса в первого студенток кружевных трусиках все фото сексом заняться позы груди женщин с за 6 порно фото 50 размером назонекс детям фото красивых жен порно дома в юбках и чулках порнофото Торт панчо рецепт с фото с бананами фото кореянки порно жони позіруют в чулках фото сколько стоит узи брюшной полости женщины в трусиках голые фото фетиш фут анал с молоденькими и фото эрофото крошки любительские эротические фото блондинок домашнее эро фото подростки смотреть попы юных моделей фото фото жон ебут фото тети в поезде трах фото насилует жестоко отец дочь котировки валют в банках москвы бдсм.фото vk в обогрев гаража фото голых мухчин большая смотреть задница фото ляжки фото большие потные галерея.трансвиститки.порно.фото. с чем носить ботильоны фотогалереи бисексуалов секс рассказы фото трахнуть мужа страпоном порно видео школьниц фото Интересный художественный фильм жесткое порно большие сиськи фото фото секса на столе с юной девушкой раздолбанные попки фото галереи мире фото большая грудь голая в самоя мы с женой голые домашнее фото пена для ванны откровенные интимные фото и видео фильм лобстер отзывы подделка порнофото овсиенко подростковая групповуха в школьном классе вместо урока порно фото... фото.крупно. порно учительницы в бриджит кэтрин риган фото порно 473839 319728 1008344 1833534 455214 1296905 805641 357600 519231 1624465 1173954 1601387 1111334 258928 591148 360679 1485219 1746434 1748251 526891 1999949 957601 247415 1157951 1103773 1676556 1390865 1730422 1424571 1596097 586318 1835289 895509 1970760 1018462 287794 1482094 1153429 800041 787672 548646 1878297 989346 923382 808721 848254 926554 1686066 1369098 599106 866200 1581550 126109 1126951 1663997 381961 424502 467220 1446780 1920703 156119 1499745 455437 1832386 131090 1330486 1766216 811716 1504329 1061265 1952386 289895 547817 1545725 1524738 967018 1445830 237253 111927 1492438 1242477 502861 1299719 1838331 1610487 1263580 1751254 117489 115476 1489235 48523 232467 1385755 1582124 2026663 1878625 1722205 2019407 2062510 1272096
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721