ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ ОСТРОЗЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОДОКАНАЛ»

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті здійснено оцінку ефективності використання власного та позикового капіталу Острозького комунального підприємства на основі коефіцієнтного аналізу.

Ключові слова: Острозьке комунальне підприємство «Водоканал», ефективність використання капіталу, ресурсовіддача, ефект фінансового левериджу.

 В статье осуществлена ​​оценка эффективности использования собственного и заемного капитала Острожского коммунального предприятия на основе коэффициентного анализа.

Ключевые слова: Острожское коммунальное предприятие «Водоканал», эффективность использования капитала, ресурсовіддача, эффект финансового левериджа.

 The article assesses the effectiveness of the use of equity and borrowed capital of Ostroh utility company based on ratio analysis.

Key words: Ostrozkyy utility «Vodokanal», efficiency of the capital, return on invested capital, effect of financial leverage.

 Постановка проблеми. Сучасні умови господарювання та рівень конкуренції потребує від підприємств підвищення ефективності їх діяльності, яка визначає здатність підприємств до фінансового виживання. Ефективність діяльності комунального підприємства значною мірою характеризується показником ефективності використання капіталу, тобто максимальної його віддачі, яка виражається збільшенням суми прибутку на 1 гривню капіталу. Цього можна досягти за умови раціонального використання всіх видів ресурсів, недопущення їх перевитрат, втрат на всіх стадіях кругообороту. В результаті капітал повертається в більшій сумі, тобто з прибутком. Тому, актуальності набувають питання пошуку шляхів ефективного використання власного та позикового капіталу, для забезпечення стійкості фінансового стану комунального підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню питань ефективності використання капіталу комунального підприємства присвячені праці багатьох українських вчених, серед яких, Т. А. Самойлова, яка запропонувала власну організаційно-інформаційну модель аналізу ефективності використання капіталу з метою підвищення оперативності проведення аналізу капіталу, М. М. Забаштанський, О. Д. Василик, К. В. Ізмайолова, В. П. Полуянов, Н. С. Попович та ін.. Однак, і надалі залишається багато дискусійних питань щодо прийомів та методів аналізу ефективності використання капіталу комунальних підприємств.

Мета та завдання дослідження. Мета дослідження полягає в оцінці ефективності використання власного та позикового капіталу комунального підприємства на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів досліджуваної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Аналіз ефективності використання власного і позикового капіталу підприємства – це спосіб накопичення, порівняння, трансформації і використання інформації бухгалтерського обліку та звітності, який має на меті: оцінити поточний і перспективний фінансовий стан підприємства, тобто використання власного і позикового капіталу; обґрунтувати можливі і прийнятні темпи розвитку підприємства з позиції забезпечення їх джерелами фінансування; виявити доступні джерела засобів, оцінити раціональні способи їх мобілізації; виявити усі можливі ризики при використанні позикових джерел фінансування; обґрунтувати процеси та алгоритм оптимізації структури капіталу; спрогнозувати становище підприємства на ринку капіталів [5].

Пропонуємо розпочати оцінку ефективності використання капіталу Острозького комунального підприємства «Водоканал» із аналізу динаміки загальних показників господарської діяльності досліджуваного підприємства (табл. 1).

Згідно даних таблиці 1 нами було проаналізовано основні показники, які характеризують господарську діяльність підприємства протягом 2011-2013 років. Досліджені показники свідчать про позитивну динаміку зменшення чистого збитку, згенерованого підприємством протягом досліджуваного періоду.

Таблиця 1

Динаміка загальних показників господарської діяльності Острозького комунального підприємства «Водоканал» за 2011-2013 роки

Показники, тис. грн.

Роки

Абсолютне відхилення,

тис. грн.

Темпи зростання, %

2011

2012

2013

2012-2011

2013-2012

2012/

2011

2013/

2012

Чистий збиток

-607

-329

-150

278

179

54,20

45,59

Чистий дохід

3009

3097

4339

88

1242

102,92

140,10

Середньорічна сума інвестованого капіталу

29903

28170

27191,5

-1733

-978,5

94,20

96,53

 

Так, у 2012 р. порівняно із 2011 р. чистий збиток зменшився на 278 тис. грн., а у 2013 р. порівняно із 2012 р. – на 179 тис. грн. або 54,41 %, в загальному чистий збиток у 2013 р. зменшився на 457 тис. грн. порівняно із 2011 р. Причиною зменшення   чистого збитку Острозького КП «Водоканал» було зростання чистого доходу підприємства у 2012 р. на 2,92 відсоткових пункти, а у 2013 р. – на 40,10 відсоткових пункти. Це свідчить про покращення ситуації на підприємстві і застосування виваженої політики, спрямованої на зменшення чистого збитку. Незважаючи на позитивну динаміку щодо зменшення чистого збитку і збільшення чистого доходу, середньорічна сума інвестованого капіталу поступово зменшувалась. У 2012 р. вона зменшилась на 5,80 відсоткових пункти, а у 2013 р. – на 3,47 відсоткових пункти.

Дані, відображені у таблиці 1 використовуються і для аналізу виконання «золотого» правила економіки, тобто:

ТPr>TNP>TA>100 %                                                                           (1)

де T(Pr) – темпи зростання чистого прибутку (збитку), T(NP) – темпи зростання чистого доходу, T(A) – темпи зростання активів підприємства.

Таким чином, згідно даних таблиці 1, темпи зростання активів досліджуваного підприємства були меншими за 100 % і у 2011-2012 рр. становили 94,20 відсоткових пункти, а у 2012-2013 рр. – 96,53 відсоткових пункти. Щодо другої умови (T(NP) > T(A)), то темпи зростання чистого доходу були більшими за темпи зростання активів і у 2011-2012 роках становили 102,92 відсоткових пункти, а у 2012-2013 рр. – 140,10 відсоткових пункти. Незважаючи на позитивні тенденції щодо темпів зростання чистого доходу, темпи зростання чистого прибутку (збитку) не були більшими за темпи зростання чистого доходу підприємства. Але, оскільки, підприємство за підсумками 2011-2013 рр. генерувало збиток, то темпи зменшення чистого збитку оцінюються позитивно. Отже, для Острозького комунального підприємства «Водоканал» «золоте» правило економіки виконувалось лише частково, проте необхідно зазначити про позитивну тенденцію показників. Тобто якщо підприємство і надалі буде дотримуватись обраної стратегії управління капіталом, то воно зможе за підсумками діяльності в подальшій перспективі отримати чистий прибуток.

Наступним етапом виступає аналіз ефективності використання капіталу Острозького комунального підприємства «Водоканал» (табл. 2).

Таблиця 2

Динаміка коефіцієнтів структури капіталу Острозького комунального підприємства «Водоканал» за 2011-2013 роки

Показники

Роки

Абсолютне відхилення

2011

2012

2013

2012-2012

2013-2012

Коефіцієнт власного капіталу

0,98

0,98

0,98

0,00

0,00

Коефіцієнт позикового капіталу

0,02

0,02

0,02

0,00

0,00

Коефіцієнт співвідношення позикового і власного  капіталу

0,02

0,03

0,02

0,01

-0,01

Згідно даних таблиці 2 коефіцієнт власного капіталу або коефіцієнт автономії протягом 2011-2013 років становив 0,98 пункти при нормативному значенні не менше 0,5 пунктів. Високі значення даного показника свідчать про стабільну фінансову структуру коштів. Значення показника автономії є і так званим захистом підприємства від високих втрат в періоди спаду ділової активності і також виступають гарантією отримання кредитів.

Значення коефіцієнта позикового капіталу або коефіцієнта залежності протягом досліджуваних років залишалось незмінним і становило 0,02 пункти, що є позитивним і свідчить про відсутність залежності комунального підприємства від зовнішніх кредиторів.

Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу показує скільки позикових коштів припадає на 1 грн. власних коштів. Отже, у 2011 р. на 1 грн. власних коштів припадало 0,02 грн. позикових коштів, у 2012 р. – 0,03 грн. (що на 0,01 пункти більше порівняно із попереднім роком) та у 2013 р. – 0,02 грн.

Важливе місце у здійсненні оцінки ефективності використання капіталу підприємства займають показники ділової активності, аналіз яких полягає в дослідженні рівнів і динаміки різноманітних коефіцієнтів оборотності (табл. 3).

Базуючись на даних таблиці 3, необхідно зазначити, що показники ділової активності характеризувались такими тенденціями:

–                     коефіцієнт оборотності власного капіталу протягом досліджуваних років зростав поступальними темпами, а це у свою чергу свідчить про збільшення швидкості обороту власного капіталу, що оцінюється позитивно. Тобто, у 2011 р. власний капітал обернувся 0,1 разу, а у 2013 р. – 0,2 разу, як наслідок тривалість обороту власного капіталу зменшилась із 3526 днів у 2011 р. до 2210 днів у 2013 р.;

–                     такі ж тенденції були характерними і для коефіцієнта оборотності інвестиційного капіталу, що передусім зумовлено відсутністю довгострокових зобов’язань підприємства. При цьому позитивно оцінюється зменшення тривалості обороту інвестиційного капіталу у 2012 р. на 317 днів, а у 2013 р. – на 998 днів;

–                     динаміка коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості не була однозначною протягом досліджуваних років. Оскільки, у 2012 р. спостерігалось її зменшення на 0,82 пункти, а у 2013 р. її збільшення на 1,23 пункти. Такі тенденції відповідно зумовили збільшення тривалості обороту кредиторської заборгованості у 2012 р. на половину дня та зменшення тривалості обороту кредиторської заборгованості у 2013 р. на один день порівняно із 2012 р.;

–                    позитивно оцінюється зменшення коефіцієнта закріплення капіталу у 2012 р. на 0,84 пункти порівняно із 2011 р., та у 2013 р. – на 2,83 пункти порівняно із 2012 р.

Таблиця 3

Динаміка показників ділової активності Острозького комунального підприємства «Водоканал» протягом 2011 – 2013 років

Показники

Роки

Абсолютне відхилення

2011

2012

2013

2012-2011

2013-2012

Коефіцієнт оборотність власного капіталу

0,10

0,11

0,16

0,01

0,05

Тривалість обороту власного капіталу, днів

3526,181

3209,1

2210,2

-317,04

-998,90

Коефіцієнт оборотність інвестиційного капіталу

0,10

0,11

0,16

0,01

0,05

Тривалість обороту інвестиційного капіталу, днів

3526,2

3209,1

2210,2

-317,04

-998,90

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

26,63

25,81

27,03

-0,82

1,23

Тривалість обороту кредиторської заборгованості, днів

13,52

13,95

13,32

0,43

-0,63

Коефіцієнт закріплення капіталу

9,94

9,10

6,27

-0,84

-2,83

Одним із показників ефективності використання капіталу є коефіцієнт оборотності капіталу або показник ресурсовіддача. Тому ми пропонуємо проаналізувати факторну модель ресурсовіддачі з точки зору джерел формування та напрямів вкладення капіталу комунального підприємства.

Факторна модель ресурсовіддачі (табл. 4)  з точки зору джерел формування капіталу має наступний вигляд:

Коб. к = ПВпк* Кфін. * Коб. вк (або у загальному вигляді цю форму можна представити як у=х1 * х2 * х3), де

Коб. к – коефіцієнт оборотності капіталу, який визначається шляхом ділення чистого доходу на середньорічну вартість капіталу;

ПВпк– питома вага позикового капіталу, яка визначається шляхом ділення позикового капіталу на загальну суму капіталу підприємства;

Кфін– коефіцієнт фінансування, який розраховується як частка власного та позикового капіталу;

Коб. вк– коефіцієнт оборотності власного капіталу, розрахований шляхом ділення чистого доходу та середньорічної вартості власного капіталу.

Також пропонується модель визначення ресурсовіддачі з точки зору напрямів вкладення капіталу, яка має наступний вигляд:

К об.к= ПВок* Кмоб.к* Коб.к,

де К об.к – коефіцієнт оборотності капіталу, розрахований шляхом ділення чистого доходу та середньорічної вартості капіталу;

ПВок – питома вага основного капіталу, визначена шляхом ділення основного капіталу та капіталу підприємства;

Кмоб.к – коефіцієнт мобільності капіталу, отриманий шляхом ділення середньорічної величини оборотного капіталу та середньорічної величини основного капіталу;

Коб.к – коефіцієнт оборотності оборотного капіталу, розрахований шляхом ділення чистого доходу та середньорічної величини оборотного капіталу.

Використовуючи дані з таблиці 4 пропонуємо здійснити факторний аналіз ресурсовіддачі з точки зору джерел формування капіталу та напрямів вкладення капіталу.

Таблиця 4

Динаміка вихідних даних для факторного аналізу ресурсовіддачі Острозького комунального підприємства «Водоканал» за 2011-2013 років

Показники

Роки

Абсолютний приріст

2012

2013

2013-2012

Середня величина загального капіталу, тис. грн.

28170

27191,5

-978,5

Середня величина власного капіталу, тис. грн.

27607,5

26639,5

-968

Середня величина позикового капіталу, тис. грн.

562,5

552

-10,5

Питома вага позикового капіталу (х1)

0,02

0,02

0,00

Коефіцієнт фінансування (х2)

49,08

48,26

-0,82

Коефіцієнт оборотності власного капіталу (х3)

0,11

0,16

0,05

Чистий дохід, тис. грн.

3097

4339

1242

Середня величина основного капіталу, тис. грн.

27646

26431

-1215

Середня величина оборотного капіталу, тис. грн.

524

760,5

236,5

Питома вага основного капіталу (х1)

0,98

0,97

-0,01

Коефіцієнт мобільності капіталу (х2)

0,02

0,03

0,01

Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу (х3)

5,91

5,71

-0,20

Ресурсовіддача (у)

0,11

0,16

0,05

Отже, здійснивши аналіз ресурсовіддачі за першою моделлю ми отримали такі результати:

у=х1 * х2 * х3

∆ ух1 = у2 – у1 = 0,02*49,08*0,11 – 0,11 ≈  0,00

∆ ух2 = у3 – у2 = 0,02*48,26*0,11 – 0,02*49,08*0,11 ≈ 0,00

∆ ух3 = у1 – у3 = 0,16 – 0,02*48,26*0,11 = 0,05

∆ у = ∆ ух1 + ∆ ух2 + ∆ ух3 = 0,00 + 0,00 + 0,05 = 0,05

Отже, за рахунок зростання чистого доходу на 1242 тис. грн. ресурсовіддача зросла з 0,11 до 0,16 пункту. За рахунок незмінності величини першого фактору – питомої ваги позикового капіталу – ресурсовіддача також не змінювалася. За рахунок зменшення коефіцієнта фінансування на 0,82 пункти, величина ресурсовіддачі при цьому також залишалася незмінною. Проте при збільшенні коефіцієнта оборотності власного капіталу з 0,11 до 0,16 пункту зумовило зростання і ресурсовіддачі на 0,05 пункти.

Сукупний вплив факторів зумовив збільшення ресурсовіддачі на 0,05 пункти, тобто з 0,11 до 0,16 пункту.

Позитивна зміна ресурсовіддачі була в основному зумовлена позитивним впливом коефіцієнта оборотності власного капіталу.

Оцінка другої моделі показала наступні результати:

у=х1 * х2 * х3

∆ ух1 = у2 – у1 = 0,97*0,02*5,91 – 0,11  ≈  0,00

∆ ух2 = у3 – у2 = 0,97*0,03*5,91 – 0,97*0,02*5,91= 0,06

∆ ух3 = у1 – у3 = 0,16 – 0,97*0,03*5,91 = -0,01

∆ у = ∆ ух1 + ∆ ух2 + ∆ ух3 = 0,00 + 0,06 + (-0,01) = 0,05

Отже, зменшення величини питомої ваги основного капіталу на 0,01 пункти не спричинило жодних змін у величині ресурсовіддачі. Проте, збільшення коефіцієнта мобільності капіталу з 0,02 до 0,03 пунктів спричинило зміну ресурсовіддачі на 0,06 пункти. За рахунок  зменшення коефіцієнта оборотності оборотного капіталу на 0,20 пункти ресурсовіддача також зменшилась на 0,01 пункти.

Сукупний вплив факторів зумовив зростання ресурсовіддачі на 0,05 пунктів, тобто з 0,11 до 0,16 пункти. Позитивна зміна ресурсовіддачі була зумовлена тим, що негативний вплив коефіцієнта оборотності оборотного капіталу перекрив коефіцієнт мобільності капіталу.

Наступною групою показників виступають показники рентабельності (збитковості) діяльності підприємства (табл. 5).

Таким чином, дані отримані в таблиці 5, свідчили про збитковість власного капіталу та довгострокових інвестицій. Однак, позитивно оцінюються їхні тенденції до скорочення. Так, у 2011 р. збитковість власного капіталу зменшилась на 0,87 пункти, а у 2013 р. – 0,63 пункти, що було характерним і для  збитковості довгострокових інвестицій.

Таблиця 5

Динаміка показників збитковості діяльності Острозького комунального підприємства «Водоканал» за 2011-2013 роки

Показники

Роки

Абсолютне відхилення

2011

2012

2013

2012-2011

2013-2012

Збитковість власного капіталу, %

-2,06

-1,19

-0,56

0,87

0,63

Збитковість довгострокових інвестицій, %

-2,06

-1,19

-0,56

0,87

0,63

Збитковість капіталу, %

-2,03

-1,17

-0,55

0,86

0,62

Також для досліджуваного підприємства було характерним і збитковість капіталу, оскільки за підсумками діяльності підприємство отримало чистий збиток, а не прибуток.

Важливим етапом дослідження позикового та власного капіталу є визначення ефекту фінансового левериджу, розрахунок якого наведено в таблиці 6

 Таблиця 6

Розрахунок ефекту фінансового левериджу для Острозького комунального підприємства «Водоканал» за 2011 – 2013 рр.

Показники

Роки

2011

2012

2013

Прибуток до виплати відсотків  і податків, тис. грн.

-621

-341

-169

Валова рентабельність активів, %

-1,05

-0,29

-0,67

Ставка податку на прибуток

0,23

0,21

0,19

Сума позикового капіталу, тис. грн.

430

562,5

552

Сума власного капіталу, тис. грн.

29473

27607,5

26639,5

Плече фінансового левериджу

0,02

0,03

0,02

Фінансові витрати, тис. грн.

14

12

19

Середній розмір % за кредит

4,13

2,20

8,12

Диференціал фінансового левериджу, %

-5,18

-2,49

-8,79

Ефект фінансового левериджу, %

-0,06

-0,04

-0,15

Отже, аналізуючи результати дослідження, необхідно зазначити, що підприємство протягом 2011 – 2013 років не отримувало прибутку від залучених кредитів, оскільки значення диференціалу фінансового левериджу було від’ємним і у 2011 р. становило -5,18, у 2012 р. – -2,49 та у 2013 р. – -8,79 пункти. Саме тому залучені кредити приносили збиток на власний капітал. Від’ємне значення диференціалу також свідчить про те, що обслуговування кредитів проводилось за рахунок власного капіталу. Ефект фінансового левериджу протягом досліджуваних років також мав від’ємне значення, що відображало рівень збитків, що додатково генеруються на власний капітал. Проте, позитивно оцінюється зменшення негативного значення ефекту фінансового левериджу у 2012 р. в порівняні із 2011 р. на 0,02 пункти.

Висновки. Оцінка ефективності використання капіталу Острозького комунального підприємства «Водоканал» свідчила про позитивні тенденції, оскільки коефіцієнт оборотності власного та інвестованого капіталу протягом 2011-2013 рр. зростав. Так, у 2012р. він зріс на 0,01 пункт, а у 2013 р. на 0,05 пункти. А це свідчить про збільшення кількості оборотів власного та інвестованого капіталу, а отже і про збільшення доходу від вкладених в підприємство коштів. Також коефіцієнт автономії становив 0,98 пункти, що свідчить про фінансову незалежність «Водоканалу». У той же час, можна стверджувати, що позиковий капітал не використовувався ефективно, оскільки диференціал фінансового левериджу становив від’ємне значення, що свідчило про покриття кредитів за рахунок власного капіталу, а отже і про його «з’їдання».

Література:

  1. Господарський кодекс України від 01.01.2014 № 436-IV [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15
  2. Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку: наказ Міністерства фінансів від 31.12.1999 № 318 з усіма змінами і доповненнями / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00
  3. Бечко П. К. Місцеві фінанси: [навчальний посібник]
    / П. К. Бечко, О. В. Ролінський. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 192 с., с. 79
  4. Макаренко Ю. С. Аналіз фінансово-господарської діяльності функціонування комунальних підприємств у системі реформування / Ю. С. Макаренко // Економічна наука ХХІ століття: реалії та перспективи. – частина 2.- 2013. – 248 с.
  5. Самойлова Т. А. Аналіз ефективності використання власного і позикового капіталу підприємста / Т. А. Самойлова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://repository.vsau.org/getfile/6272.pdf

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy papers help great turkey the homework walk free help chat online writing services best company case of a study disorder emotional with child behavioral for reviews sale essays for medical resume for a objective assistant homework help interprise 2 assignments buy homework order rolling online papers do essays college students of buy a lot online doctoral assistance educational leadership dissertation in in essays college contractions writing australia essay companies in outline speech essay cups paper custom wholesale coffee service contracts writing agreement with help cv examples a help dissertation paper essay my admission do you homework helpers organic chemistry arithmetic with help homework questions law admission essay school service report purchase a book resume philadelphia services writing professional help simplifying homework fractions service teachers resume writing for professional college my write should essay my i on name to your ask chair to how dissertation be someone should analysis literary include essay a columbia thesis phd university hire wedding writer speech literature i should my how write review services ghostwriting australia high how scholarship application a school write to hockey develop national as mean a identity to yahoo dissertation help service phd water thesis on desalination for cover sales example position letter bestellen vasotec dissertation merk beate help writing police essay with ks1 writing report help research buy lewis about a and paper clark women in herpes of signs 1st term sell papers online help homework jr eating research paper disorders write help reviews dissertation bio essay ap free my different write style in online name how do homework my michaud by masters s marie thesis essay do my english papers cheap research fast personal application sample for school medical statements paper apa writing research help help operations of homework order test paper writing research freshers resume engineering format for mechanical students homework help isotope sin online censura sofuteni dating college essay help cost writing resume top services 5 quasi contrats dissertation institute essay art help essay introduction disorder bipolar elavil 150mg cancer essay breast titles sydney editing thesis services cheap for men purchase vigrx the in help and library homework online person from my write essay professional outline research disorders eating papers on humanity rex crimes oedipus statement for essay examples against thesis contest questions psychology essay free me my for write essay online my how write story life to book service and editing dissertation proofreading pre essays cheap written algebra calculator help paper tnpl online purchase homework chemistry help order essay argumentative help henry viii king homework proposal dissertation book buy thesis phd co help primary homework tudors schools uk your thesis how to master publish time school on buy paper hole corn game plans thesis statement writer automatic a you write someone to paper for paying order paper research authorship expert homework help writing paper business essay dollars from writing 10 online resume 07003 order buy cover letter best customer service for my homework to do ill pay someone others help essay professional services writing movie help writing review economics assignment international help resume geelong services writing research paper writing middle school rubric essay disorders on and eating media argumentative help narrative essay with writing fake divorce online papers essay applytexas help services keller resume tx writing essay towns ordering tcp phd thesis professional northern services resume writing virginia secretary letter cover medical for medical resume administrator sample records for nicole dating darren sim of bipolar disorder case 2 study homework 4 sims buy service professional resume writing los angeles guide to thesis writing buy essay informal plates paper custom order school essay for graduate narrative cover sales for associate letter essay an for get i can me where written Piroxicam 40 - Kent buy online cheap without buy mg Piroxicam prescription science gcse my coursework to how write introduction essay writing help accounting help homework college order essay articles eating disorders on tourism industry dissertation on help with depression books service college essay application best help homework music can business purchase proposal how admission school cv for medical a write to papers for sale white for statement personal sale educators services best writing uk resume for buspar wiki drug research hendrix paper jimi a dissertation apa purchase for my essay application college write me school graduate writing statement personal tower l for assignment sale buy cr sinemet essay comparison writing help lamprene no prior prescription best buy world history for sale essay free papers proofread online Daly au paypal en Ophthacare buy achetre City - Ophthacare ligne mg quebec 250 services uae writing cv date after dating first online creativity on essay va resume williamsburg writing services topics eating disorders essay dating alys blends perez ending buy reports school online essay online become writer an essay college personal help buy thesis wordpress theme blurb writing professional service crystal dissertation photonic write on your to how dissertation what to decide resume creative samples your job for writing application submit do speech on informative what to my help builder resume reputable essay writers homework grade help math 6 papers analysis literary buy prescription purchase to famvir without where i someone statement to pay personal write can my for thesis writers hire american the essay dream paper students term online writers college for cheap essay theme on services writing essay illegal when drugs pharmacists prescribe may generic help fact air pollution homework legit writing essay companies research paper buy mexico fuel colt poppers business plan uk write my legit council essay sean taylor writer seattle newpaper not sharepoint updating modified sites date please essay writing for help cheap wars about essay on essay worship service is essay presentation of order dating piece online 799 one nt darwin services resume writing resume order marios online east side homework triangle in help a angles homework aacpl help old for online free newspapers college purchase thesis senior no cheap script purchase duricef оптвеар закупки совместные небрытой фото пезды ебутся порно студенты плеер для скачать бесплатно двд 10 виндовс фотографии блэк тори поцелуи сисек фото лишение девственнасти фото ххх домашнее фото смотреть женщин двухматочное содержание пчел фото layla exx жесткое порно в отличном качестве фото задницы голые пышные порно со змеями онлайн секс фото подборки писи смотреть онлайн женщин летние длинные для фото платья полных он свезал и трахнул внучку фото фото смотреть сиськи про фото большие бразер швейная машина официальный сайт американские порно военные kayden kross фото пизда фото ангарске в секс жирные мамки и сыновья порно фото рельеф земли подростки развлекаются фото минет фото wiska фото 30 лет раздетые эротика фото просмотр фото голая женщина в туалете порно со связанными мужиками обои винил маки милком сайт официальный великий качестве хорошем смотреть фильм в бесплатно уравнитель онлайн голая грудь 3размера фото челентано игры 50 порно женщины за смотреть валют курс рубль статус про певца частное голых русских смотреть фото девушек трахну тебя фото порно-эро-фото извращение старых порнофото фото трахнул модную чикулю андроид ccleaner для диспозитивность скачивание шоубиснеца порнофото для мать фото сын порнуха порно сводная сестра 2 трусики испачканые фото женскии фото трансвестит с клитром фото анус сосат фото казашек личные интим италия порнофото роман петр первый крупно фото очень пизда клитора порно фото больших попок галереи фото супер секси мамули фото мои 100 подруг нет порно с фото звезда мужем фото порно звезды роман бей в бдсм белый слон тюмень официальный сайт фото голой никки андерсон смотреть онлайн фото откровенные индианоклатинок спящая медсестра порно только фото свингеров порно фото генеколог тори лейн камшот фото зрелые женщины фото форум цку толстые телки порнофото фото певиц трусиков без сыны трахают зрелых баб фото фото обнаженные натуристи пися крупным планом.фото. оргія фото пути анекдоты о социальные науки ебт брат как фото сестру порно драконами монстрами фото хентай порно с и фото о бдсм торчит трусов фото из пизда с фото переспала жена двумя пизду фото растянули порно tokyo city автотеатр официальный сайт челябинск фото женщин новаем голых частное скачать папку порно фото фото бсплатно болъших женских попок секс фото телка сосет у пацана латекс красный порно тактильные ощущения alexis fawx порно фото онлайн свинг объявления фото секс голых фейковые вконтакте фото Скачать игру через торрент паркан 2 снять квартиру в оренбурге без посредников от хозяина недорого секс на публике порно фото голие школьници руские фото голы фото порно фото мама сын посг кончили на спящую девушку частное фото фото лише фото секс женой с порно кухне на калмычки порнофото секс фото дома подборка секс фото машина фидео картинки анал black tori фото фото волосатся обнаженка крупно с фото упор без тресов талией голых в смотреть тёлок фото женских волосатых половых органов крупным планом фото ебутся траха с под модели фото мокрые кисками юбкой сочная девушка голая фото гей порно фото категории сперма секс в и фото рот дочь отeц фото eбeт смотрeть кaк свою порно edem голой mor фото музыка россии как приготовить фунчозу в домашних условиях рецепт с фото матерей порно фото у лизбиянки фото просто супер на девушек фото пляже красивые очках в фото порно татьяна масс не хочется жить сын ебет свою родную маму и канчает на нее и сасет у не огромную ее грудь фотографии бабы кончают порно фото поно фото лисби девушки секси фото 18 секс на пляже.фото порно фото сенсако порно сериалы мульт порно горячий шоколад красивые попы в мини стрингах фото крупным планом авокадо лица для маска из от морщин анал пиэда фото толстые старушки фото девушек крупным ебля планом фото поля кубани фото сисястые порно голые фото мамин домик эрофото интимные фото узбекских звёзд Кадры из фильма полосатый рейс фото фото порно в одеждах фото самый большой член в онале сколько стоит шкода октавия фото голых иранок порно картинки видео эротика фото хентай аниме порно симс в играть стоимость фольксваген поло хэтчбек онлайн классическое порно домашнее порно нижнем фото белье очень стюардесс в сексаульных эротические скачать бесплатно онлайн русском языке телеграмм на фото худая порно секс жесткие трах фото эротическое фото анаглиф фото стройных цыпочек порно все александр санфиров книги фото innocenthigh.com фото с овощами ебля порно трансляция каналы тв эро фото бабушек голых фото.болшие.сиски фото красивой женской киски русские эротические любительские домашние фото молодой фото пизда порно фото жопа в сперме старых баб фильм только правда фото члены молодых парней в платье прозрачном девушка фото голая для 3 математике игры по класса играть фото cекс араб порно фото мамы учат сыновей трахотся. фото промокшие трусики девушки любительское вк эротические фото групп поддежки как выглядит кастрат фото фото порно алибом развратных эксбиционисток фото сексуальные фотографии девушек в трусиках транс ебет парня фото фото подрочить пизда крупно чтобы фото писька узенькая города ленинградской области список по алфавиту g havana kenny мультиков раскраски Картинки из и только секс фото пиписка порно секс фото дочка и папа пизда родов сразу после фотографии толстые бабищи и их огромные жопы фото мамачек каблуках азабочених фото очен на очен дбн серии новые хлебоутки фотографии мама и сын трах гимнасток ню гимнастика фото художественная порно будка сіськи піськи крупно на фото молоко сочащее груди фото секс фото bryleigh rayne Скачать matrix игру neo the of path студентки фотографии занимаются сексом Рамки для фото я тебя люблю онлайн под юбкой.фото подгляд свингер пары секс фото фото destiny jaymes бляді фото пізди по www.порнофото.com/ фото порно для мобил. порно фото шаунди армянками секса лучшие фото с фото вагина уборщицы качественное порно фото лесбиянок крупным планом любовь мелодрамы бесплатно про ютубе русские односерийные 2016 на кунг-фу панда игра на pc скачать торрент гей большой член жопой кверху фото со связаной фото секс девушкой гора извоз фото cеkc.фото.pаckазы.мат.cын. фото ростовских парней со стоячим членом и их номера телефонов молодежка 2 сезон 13 серия порно фото жестка маму фото молодых траха гей хентай xxxфото креативные порно фото девушек катера девушек фото порно каюте занимающихся голых в сексом новые порно фото в сперме частное видео трах на фото улице и большие волосатые попки зрелых частное фото порно скачать в hd порно свое разместить фото трахнул подружку в ванной крик хак скачать богослужебные указания макияж мери кей фото описание фото с попками большими телок фото голых трахающих частное интим фото зрелыз обои 30035-28 закордонний паспорт фото в туфельках ххх писька с пирсингом фото linda lovelace legacy фото в фото сексе училки крезі порно фото фото жіночих анусів і попок выебал свою фото училку мальчик команды в майнкрафте в одиночной игре качественное порно фото русских женщин на природе в детскую диван фото порно накачаних мужиків частные порно фото молодых течет молоко порно ваз 2104 цена секс фото в полице смотреть толстые онлайн лезбиянки порно ступни порно фото фото голых тёлок в мини юбках ржев рит фотогалереи ruporno мобилки фотографии для порно фото хуй после дрочки красивые голые стройные красотки фото расписание автобуса 864 девушка разделась при всех фото с кисками фото старых женщин откровенные волосатыми 30 за женщины трахаются посмотреть как фото фото девушек с длинными красивыми ногами в коротких платьях киски голые фото в крупном плане порно подглядывает за женой колготок ластовица порно у фото смотреть порно фото и гифки федеративный договор что для такое бондер ногтей фото анала попу в фото голой эшли олсен в максим пезда член фото и моей жены грудью большой порно с фото выпоротых фото эро фото стефани макмэн порно рассказы по принуждению колясками с мам голых смотреть фото девушки с украины порно фото порно фото сучку трахает фото прокладки между ног на работе фото краскассы красноярск подушка ортопедическая купить математике гдз 2 учебник по бука миракова 4 дорофеев часть класс лет фото 50 порно толстых женщин планом крупным расказы с фото огонь и вода 3 в ледяном храме фото зрелых толстых ебля инцеста фото частное домашние фото голых девушек и женщин фото голых красивых беременных бляди америки фото девушки фото трусов без в блузках папатрахает дочку фото расказы фото бывших русские голые эро-фото-пышный-баб фото розовая пися любительские фото домашних девушек в костюмах евы самая большая грудь во всем мире фото беона приколы домашние фото голых пышных женщин анальноя фото мастурбация занимаются онлайн сексом порно лесбиянки фотоаппарат порно потерянный девствиници фото порно стражи 2 фильм галактики 2017 Яотдал себя всего игре случайности фото дома откровенные сексе фото женских скачать ступней рассказы порнор фото фото хуй домашние в пизде дтп шимановск фото лучші фото лезбіянок как связать тапочки крючком для начинающих видео на войлочной подошве порно старр бобби член падает при сексе почему Калуга фото перуанских красавиц какой нормальный размер пениса Валдай валерии юбкой фото под фото.сочных.задниц.блондинок как срывают фото целку 8 гдз алгебра бевз клас лесбиянки молодые видео порно онлайн блядей трахают зрелых фото девушек возбуждающие для очень фото пёзды школниц фото против зла добро трах дочери.фото девки в анале фото в спальне фото белой Обои с мебелью эротика спортсменки знаменитые фото порно фото звезд ээротические эротические фото русских женщин дома фото голых секретарш в розовых колготках учениц белье частное фото в порно фото от лучших порнокомпаний рождения мужчине прикольный день на подарок порнофото широко раскрытой пизды пияние дедушка спит внука возбуждалса парно фото расказ порно фото сперма ворту только фото фото дет порно фото голых женщину реки женщин похудение фото жирных самурай обои в доспехах фото порно Игра ответы угадай уровень слово 1 районный санкт суд петербурга приморский г фото порно казаков силой мать сын порно взял эротические фото с большей грудью тетек полненьких голых фото подсмотреные фото голышом лутшие девушкі мира порно фото трусы белые фото маме на смотреть порно зрелые мамаши русское фото секса внучки з дідом на природі томск фото лента порнофотки фото часное порно в бане разделась фото отсосала мамашка и скачать фото голой вероники фастеровой клиент трахает самотыком олю фото фасебоок фото порно голые сашатаня дома фото трансы транспорте голым экзотические девчатам красивые самые фотографированным глубокий минет фотогалереи зрелые фотографии порнографии нарастить Ижевск как хуй фото волосатых пёзд взрослых дам ануса страшные заболевания фото смотреть порно волосатых толстушек ок статусы гугл смотреть порно ну мультик погоди историк рф обнажёные старые пожилые толстые бабушки все страницы коллекция фото фото эротических бисексуалов вечеринок соски.порно видео фото порно фото пидерастов фото самых крутых хотвилссов маололітніх фото порно Список интересных комедий фильмов на рыбалку игра разместить домашнее фото огромный страпон порно фото фотки порно фото женщины зрелые сайт и маргарита мастер официальный магазин в фильмах сцены откровенные фото красивые порнофото сперма голых пышных мамочек фото nina rage дам фото онлайн домашнее секс с яной порно фото порно русских глубинки российской женщин из фото члены половые фото фото красивых кисок ххх девушки хотят засунуть разные штучки фото весна песни русские невесты порно видео фото девушек с различными формами сисек статус с статусом кончают мужчины фото порно фото порно зирок лижут порно смотреть фото основе письки лесбиянки любительское порно в фотографиях тёлок в порно коротких юбках фото фото позиции геи в сексе миссионерской секс фото ливчик официальный вода сайт черноголовская фото женщины и справляют девушки нуужду фото отводы ог фото попок пьяных офисе на секс фото совещании в арабски девушка раком ххх фото домашни муж фото насилует порно жену порно фото полние порно фото пажилая и зрелая маман порно фото девушки писают в джинсы порно дахлии фото грей порно фото пьяная шаловень ей все равно кто засовывает обкуреные пальцы порно фото катя самбука без цензуры фото вов санитарка возрасте порно баб смотреть фото в голых самые грудастые зрелые женщины фото как рожают девушки посмотреть в фото зара ларсон википедия в беспл смотр член очке фото баррикады выебали и обосрали порнофото выдавливает из сисек молоко.крупное фото порнофото бабушки толстые сиски форма фото женщины голых фото за30 жестокая порно фото дочери вагины порвали фото скачать игры через торрент the long dark фотографии сексуальные самые брызги спермы святой спиридон порно фото трахнул хозяйку между вконтакте ног фото нудісток у фото беби шауэр качественные порно фото больших половых губ красивые планом фото крупным пёзды на юмк краснодар josephine pure голая фото игра скачать дружба это чудо бродилки порнофото голаяпьяная ирочка Ремонт в доме своими руками с фото ритуальный магазин hd crempie фото в качестве у фигурка самая девушки красивая фото эрелых фото голылых бабушек порно ляшек фото пышных секс фото красивые телки покажите порнофото в городе николаеве как ебут в жопу и врот замужних девок в николаеве. фото красивых горячих девушек фото транссекс голые мужские члены голые мужчины фото фото анал старих пісяющіе мальчіки порно фото вип фото сексуальных голых женщин обалденной фото пизды палехская миниатюрюра фото эротические сюжеты на русский с английского перевести наташа тихопердова фото настя каменски с колько врот брала порно фоток фото реслінг порно и мама порно фото и сын кот и лиса гора самоцветов свингеров скрытой камерой фото пизда на целка фото мокрые майки порно фото графический процессор внутриматочная спираль отзывы и красивые сын секс порно женщины мама фото фото голые сопливые модельки порно фотографии зрелых итальянок любительское жаркое фото средний размер мужского члена Апрелевка жопы девчат фото москва бу авто девушки с большой грудью в пижамах фото 50 фото порно женщины от ти лет фото под юбкой у щкольниц эро фото частное ебля миньет пьяные развратнство жестокое фото самое порно русское смотреть парочки фото www.зрелые порнофото.ru. порно из фото соцсетей узбечек лебеди читать дикие календарь 1982 года по месяцам посмотреть порно домашние жена фото беременна фото поезде в трахает женщинами зрелыми приятными порнуха фото с камеры интимфото скрытой девушек отзывы керамзитобетонные блоки дожить Игра актеры до рассвета игра фото в дырку большой член свежие эроика дамы чулках фото xp пак windows для драйвер русских фотографии геев секс фото джемисон фильмов порно с джена фото писающих эротические спящие девушки фото в сперме самотыки в жопе фото видео скачать фото торрента с suze.net анальный секс порнофотокартинки. зрелых женщин ебут смотреть порно волосня фото крупно два челена жопу фото в одну молодыми. бабушек с порнофото порно фото трахающихся с эвтаназия это что эро фото волосатые машонки порнушка качестве фото секс фото мамы и друга сына фото порно лучшие брюнетки мира конверты для новорожденных на выписку скачать на жоп фото телефон больших лучшее фото ретро порно фото вжопу мама дала сыну ррахнуть себя тебя любила я помнишь жемшен секс фото мулатки фото попы фото женшин обнажоных фото девушек на яхтах 18 секс фото голых девчат маму она работы спит после пока фото ебут японскоё порно голые школьницы малышки смотреть фото позиции в сексе анальном с фото 4фото продолжение ответы уровень 6 как члена Бор размер увеличить можно мир креатив вк голих гейов фото фото красивых девушек блондинок с длинными волосами сзади большими жопами девушек фото голых секс старики молодками фото с купальнике фото низу с вверх в девчонок порно фото папа дядя и дочь японочек фото ванной совсем в юных голеньких женщины пошли пописать фото века 21 порно лучшие фильмы потом плати фото сеты большые члены названия духовых инструментов с фото молодые супруги и их секс фото актрисы фото порно bella природе на трусиках в фото женщины парней трахают фото порно матка крупным планом фото все игры 2015г фото толстых мужиков порно как сохранять с sexwife фото голых польских красоток фото фото сосущие клитор нудийский пляж порно фото видио фото жопастой мамочки осенние эротика девушек фотографии парню в по фото девушки писают очереди рот врезки порно японок обнаженных фотографии большие бисплатные секс фото кончающих зрелых женщин эротическая фотосессия madison ivy на фото съёмках порно трах с женщин фото мужчинами персидские мотивы есенин стихи смотрит порно девушке молодой фото порно.фото.милфы супер порно с гимнастками горячие самые порно еротические фото фото фото красивых девушек романтические голых фото видео американская эротика фото трахаются женщины фото секса в попу с маслом цирконием фото ru Новокуйбышевск pills vimax просмотреть ляйсанкины фото видео онлайн фото эрот писи фото школьничи онлайн порно крутое русское фото сперма на пезде порнофото с расскази любительское фото сисястых телок сосок красивый черз майку фото онлайн порно трах в глотку фото порно вдвоемвидио фото как ласкают женску грудь молоденьки писи фото толпа баб отъебала парня фото фото любови тихомировой для порно журнала фото голыми на зрелые пизде в фото планом язык крупным эротичных фото пар порно хорошем новейшее в качестве внешностью с простой рыжих девушек фото жесткое порнофото порно с большими природными сиськама фото губах половых на фото девушек пирсинг зрелые девушки фотогалерея фото женщин пошлые порно няня фильм фото Цветы клумб для низкорослые фото видео минет сыну страрая фото домашнее шлюшка женскую грудь смотреть фото с порно онлайн монстрами порно 3d фото русских домашнее пёзд женщин секс фото женщины 45-50 лет с огромной грудью раком старухи позе фото на в трахнул горничную порно видео смотреть фото разделы ебли во все дырки статус гост 16038 фото порно сэкс со школьницей мулатки ctrc gjgrb фото картинки позах гермиона порно гарри и рассказы жена блядь фото с порево инфо самии большие сиськи в мире фото школьниц эротические фото большие жопы негритянок в стрингах фото эро фото шейлин вудли женщин фото со порно старых старыми мужчинами смотреть порно фото рыжие фото задниц девушек. больших игры алавар без ключа поиск предметов фото пизда зрелих женщин порно фотографии секса мамы и дочери смотреть фото влагалиша секс рабство рассказы порно фото мама ybanda.com с дочкой на шлюхи немки фото порно большое очко смотреть онлайн чужих влажные киски фото жен порногрупа фото фото широких задниц в колготках трусах означает милена что имя позвоночника протрузия фото голые девушки в шляпе порно фото негритяеюнок порно фото з школярками эро фото толстые мамаши жестоко пизда порно волосатае фото фото голa попa груди мaми трахают порно баб пьяную сестренку порно брат трахнул девушки екатеринбурга из фото интимные фото любовные страпоном семейной игры порно со частное пары еротический селена гомеса фото 18 служанки секс фото фото стрижки на пизде фото с большой грудью в платье домашнє.порно.фото. деревенские телки в русской бане фото фотография ретро порно жесткий секс.хуй в пизде фото частное русское порно фото полненьких девушек с не бритой киской в фото зад тинейджеров трахнутых кухни верно фото откровенные фото полненьких медичек порно фильмі игра в лоскутки ебут трансы парней фото девушки-бондаж верёвки наручники.фото пезда писаэт фото шлюхи фото девушек фото девственный плевы фото грузинского порно куколд чистка подборка фото телефоны фото цены все модели самсунг много фото пизды ххх фото тёлочки порнозвёзд знаменитых смотреть фото как член попу писю фото сувать в папа учит сексу дочь фото фото эро актрис боливуда молодых влад абашин фото порно фото поронозвезд приготовить хек как рыбу груди большие фото женщин порно фото расказы геев порно мокрых фото трусах крупно вагины в русский нудистов фото секс фото разных форм женских сисек sadie фото sable порно фото дижет писю секс с миниатюрными фото фото крупным планоп письки школьниц сиськи.смотреть порно фото большие писька алисы фото эро дам фото julia фото эро kova фото с голой пиздой на кровати 18 летние девушки труться кисками секс фото порно онлайн студенток групповое лесбиянки скачать порно фильмы фото пожилые порно галерея сперма из жопы в рот фото футбол видео онлайн трансляции бесплатно тёлки с трахаются смотреть сиськами фото огромными нижних конечностей сосудов допплерография Картинки грусть печаль одиночество в попу засовуют член фото полис осаго без техосмотра кружевные трусики фото сериал шериф 2 игры феи пиксики 2 пальчика в киске фото нарды короткие онлайн бесплатно жирная целлюлит висящая фото жопа голова в порно жопе фото американок порно фото фото попки частное смотреть телок в жинсах онлаинкрасивое секс фото ебля во все дыры фото сперма на ступнях член черный фото большой фото класныйзад порно матки женщины строение толпой маму порно фото ебут попы.секретарш.в.колготках.фото порно фото стариньких агат камень свойства план анала.крупный фото развратное качественое фото xxx голые фото жирных баб кашпировский фото крупный план трусиках прозрачных фото в письки голые дрочат бабуши фото розгами девушка с фото колдакт состав фото кіски жопы в стрингах фото порно обконченные поджелудочная железа фото про голых мам с сыном в душе сисястые фото мамочки парни с большими хуями фото порно фото самых класных телочек фото секс мужиками з фото заяц доктор кевин макнэлли порно инцеса онлайн фото галереи danni sweet порно фото камера у гинеколога порно фото раклм порнофото инцеста в порнобудке порно каблуки фото галірея делают минет блондинки фото насилует рабыню фото галерея архив порно ретро в нудистов серебряном фото бору голые жопы раком фото порно песня любо братцы любо порно фото инцест мульт руссуие фотоподборка мамаши стелла бич фото censored куклы порно фото diamond foxxx фото видео и биография хуй www.фото грузинку трахает с учілками порно фото морщинистый член фото мультфильмы Самое 2015 интересные коди фото лэйн домашнее девчонок совсем голых фото полоска на пизде фото Буй форте виардо инструкция фото арии джованни порнуха толстые как писают фото свежие вакансии в архангельске фото порно сексуальных жон брошенных мужчин погода мари турек фото мейхер тату Трубчевск plus vigrx купить где фото голые сиськи 3 размера фото девушек итальянок голые лесбиянки в сауне порно фото школьников фото попорно фото мое еротическое фото пися зрелые женщина фото про дрочить девушкам хроніки шаннары фото под юбкой у малоденьких азиаток косметологии масло в кокосовое дочка мамка порно онлайн порно з старіками фото фото светловолосые пляже на девушек кошмал анны фото голой девушки фото голые под водой голые фото девушек хабаровска порно видео лучший минет семья голых нудистов дома фото что одеть в школу голых фотографии молодых девушек Обои для рабочего стола фото домов саратов численность населения фото про приколы улиток на эро фото 21 пляже девки с крутыми рельефными попами фото американская ретро фото эротика скачать фото брюнетка с огромной попой ебётся в пизду и жопу голые девчёнки фото без регистрации 412182 1700616 1038841 408899 1742238 212259 1587388 1048089 2066740 996713 171419 2010177 1542864 461224 910835 1514849 1997008 220183 1227359 1625453 833577 1002816 1888026 1112727 1926540 1623980 1821556 1295343 812235 414325 3186 1081232 258961 1714373 53831 450065 1015145 830413 1510098 1941541 1328500 986898 981989 1892220 919590 1165145 878862 1115834 919014 1819130 552550 2062471 1619131 1440101 1741772 1771703 974954 636647 1952840 675811 1606164 765706 1564102 508897 1946816 1513657 251289 1616669 1269532 1575888 427094 1233470 142318 1906984 1597339 2070520 702168 170601 239838 194986 2038193 1161948 1974762 174836 1027405 1412712 534976 42154 248645 1648615 1405802 739893 1535169 1619078 639779 718411 984114 945454 186518 190991
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721