ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ ОСТРОЗЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОДОКАНАЛ»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті здійснено оцінку ефективності використання власного та позикового капіталу Острозького комунального підприємства на основі коефіцієнтного аналізу.

Ключові слова: Острозьке комунальне підприємство «Водоканал», ефективність використання капіталу, ресурсовіддача, ефект фінансового левериджу.

 В статье осуществлена ​​оценка эффективности использования собственного и заемного капитала Острожского коммунального предприятия на основе коэффициентного анализа.

Ключевые слова: Острожское коммунальное предприятие «Водоканал», эффективность использования капитала, ресурсовіддача, эффект финансового левериджа.

 The article assesses the effectiveness of the use of equity and borrowed capital of Ostroh utility company based on ratio analysis.

Key words: Ostrozkyy utility «Vodokanal», efficiency of the capital, return on invested capital, effect of financial leverage.

 Постановка проблеми. Сучасні умови господарювання та рівень конкуренції потребує від підприємств підвищення ефективності їх діяльності, яка визначає здатність підприємств до фінансового виживання. Ефективність діяльності комунального підприємства значною мірою характеризується показником ефективності використання капіталу, тобто максимальної його віддачі, яка виражається збільшенням суми прибутку на 1 гривню капіталу. Цього можна досягти за умови раціонального використання всіх видів ресурсів, недопущення їх перевитрат, втрат на всіх стадіях кругообороту. В результаті капітал повертається в більшій сумі, тобто з прибутком. Тому, актуальності набувають питання пошуку шляхів ефективного використання власного та позикового капіталу, для забезпечення стійкості фінансового стану комунального підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню питань ефективності використання капіталу комунального підприємства присвячені праці багатьох українських вчених, серед яких, Т. А. Самойлова, яка запропонувала власну організаційно-інформаційну модель аналізу ефективності використання капіталу з метою підвищення оперативності проведення аналізу капіталу, М. М. Забаштанський, О. Д. Василик, К. В. Ізмайолова, В. П. Полуянов, Н. С. Попович та ін.. Однак, і надалі залишається багато дискусійних питань щодо прийомів та методів аналізу ефективності використання капіталу комунальних підприємств.

Мета та завдання дослідження. Мета дослідження полягає в оцінці ефективності використання власного та позикового капіталу комунального підприємства на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів досліджуваної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Аналіз ефективності використання власного і позикового капіталу підприємства – це спосіб накопичення, порівняння, трансформації і використання інформації бухгалтерського обліку та звітності, який має на меті: оцінити поточний і перспективний фінансовий стан підприємства, тобто використання власного і позикового капіталу; обґрунтувати можливі і прийнятні темпи розвитку підприємства з позиції забезпечення їх джерелами фінансування; виявити доступні джерела засобів, оцінити раціональні способи їх мобілізації; виявити усі можливі ризики при використанні позикових джерел фінансування; обґрунтувати процеси та алгоритм оптимізації структури капіталу; спрогнозувати становище підприємства на ринку капіталів [5].

Пропонуємо розпочати оцінку ефективності використання капіталу Острозького комунального підприємства «Водоканал» із аналізу динаміки загальних показників господарської діяльності досліджуваного підприємства (табл. 1).

Згідно даних таблиці 1 нами було проаналізовано основні показники, які характеризують господарську діяльність підприємства протягом 2011-2013 років. Досліджені показники свідчать про позитивну динаміку зменшення чистого збитку, згенерованого підприємством протягом досліджуваного періоду.

Таблиця 1

Динаміка загальних показників господарської діяльності Острозького комунального підприємства «Водоканал» за 2011-2013 роки

Показники, тис. грн.

Роки

Абсолютне відхилення,

тис. грн.

Темпи зростання, %

2011

2012

2013

2012-2011

2013-2012

2012/

2011

2013/

2012

Чистий збиток

-607

-329

-150

278

179

54,20

45,59

Чистий дохід

3009

3097

4339

88

1242

102,92

140,10

Середньорічна сума інвестованого капіталу

29903

28170

27191,5

-1733

-978,5

94,20

96,53

 

Так, у 2012 р. порівняно із 2011 р. чистий збиток зменшився на 278 тис. грн., а у 2013 р. порівняно із 2012 р. – на 179 тис. грн. або 54,41 %, в загальному чистий збиток у 2013 р. зменшився на 457 тис. грн. порівняно із 2011 р. Причиною зменшення   чистого збитку Острозького КП «Водоканал» було зростання чистого доходу підприємства у 2012 р. на 2,92 відсоткових пункти, а у 2013 р. – на 40,10 відсоткових пункти. Це свідчить про покращення ситуації на підприємстві і застосування виваженої політики, спрямованої на зменшення чистого збитку. Незважаючи на позитивну динаміку щодо зменшення чистого збитку і збільшення чистого доходу, середньорічна сума інвестованого капіталу поступово зменшувалась. У 2012 р. вона зменшилась на 5,80 відсоткових пункти, а у 2013 р. – на 3,47 відсоткових пункти.

Дані, відображені у таблиці 1 використовуються і для аналізу виконання «золотого» правила економіки, тобто:

ТPr>TNP>TA>100 %                                                                           (1)

де T(Pr) – темпи зростання чистого прибутку (збитку), T(NP) – темпи зростання чистого доходу, T(A) – темпи зростання активів підприємства.

Таким чином, згідно даних таблиці 1, темпи зростання активів досліджуваного підприємства були меншими за 100 % і у 2011-2012 рр. становили 94,20 відсоткових пункти, а у 2012-2013 рр. – 96,53 відсоткових пункти. Щодо другої умови (T(NP) > T(A)), то темпи зростання чистого доходу були більшими за темпи зростання активів і у 2011-2012 роках становили 102,92 відсоткових пункти, а у 2012-2013 рр. – 140,10 відсоткових пункти. Незважаючи на позитивні тенденції щодо темпів зростання чистого доходу, темпи зростання чистого прибутку (збитку) не були більшими за темпи зростання чистого доходу підприємства. Але, оскільки, підприємство за підсумками 2011-2013 рр. генерувало збиток, то темпи зменшення чистого збитку оцінюються позитивно. Отже, для Острозького комунального підприємства «Водоканал» «золоте» правило економіки виконувалось лише частково, проте необхідно зазначити про позитивну тенденцію показників. Тобто якщо підприємство і надалі буде дотримуватись обраної стратегії управління капіталом, то воно зможе за підсумками діяльності в подальшій перспективі отримати чистий прибуток.

Наступним етапом виступає аналіз ефективності використання капіталу Острозького комунального підприємства «Водоканал» (табл. 2).

Таблиця 2

Динаміка коефіцієнтів структури капіталу Острозького комунального підприємства «Водоканал» за 2011-2013 роки

Показники

Роки

Абсолютне відхилення

2011

2012

2013

2012-2012

2013-2012

Коефіцієнт власного капіталу

0,98

0,98

0,98

0,00

0,00

Коефіцієнт позикового капіталу

0,02

0,02

0,02

0,00

0,00

Коефіцієнт співвідношення позикового і власного  капіталу

0,02

0,03

0,02

0,01

-0,01

Згідно даних таблиці 2 коефіцієнт власного капіталу або коефіцієнт автономії протягом 2011-2013 років становив 0,98 пункти при нормативному значенні не менше 0,5 пунктів. Високі значення даного показника свідчать про стабільну фінансову структуру коштів. Значення показника автономії є і так званим захистом підприємства від високих втрат в періоди спаду ділової активності і також виступають гарантією отримання кредитів.

Значення коефіцієнта позикового капіталу або коефіцієнта залежності протягом досліджуваних років залишалось незмінним і становило 0,02 пункти, що є позитивним і свідчить про відсутність залежності комунального підприємства від зовнішніх кредиторів.

Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу показує скільки позикових коштів припадає на 1 грн. власних коштів. Отже, у 2011 р. на 1 грн. власних коштів припадало 0,02 грн. позикових коштів, у 2012 р. – 0,03 грн. (що на 0,01 пункти більше порівняно із попереднім роком) та у 2013 р. – 0,02 грн.

Важливе місце у здійсненні оцінки ефективності використання капіталу підприємства займають показники ділової активності, аналіз яких полягає в дослідженні рівнів і динаміки різноманітних коефіцієнтів оборотності (табл. 3).

Базуючись на даних таблиці 3, необхідно зазначити, що показники ділової активності характеризувались такими тенденціями:

–                     коефіцієнт оборотності власного капіталу протягом досліджуваних років зростав поступальними темпами, а це у свою чергу свідчить про збільшення швидкості обороту власного капіталу, що оцінюється позитивно. Тобто, у 2011 р. власний капітал обернувся 0,1 разу, а у 2013 р. – 0,2 разу, як наслідок тривалість обороту власного капіталу зменшилась із 3526 днів у 2011 р. до 2210 днів у 2013 р.;

–                     такі ж тенденції були характерними і для коефіцієнта оборотності інвестиційного капіталу, що передусім зумовлено відсутністю довгострокових зобов’язань підприємства. При цьому позитивно оцінюється зменшення тривалості обороту інвестиційного капіталу у 2012 р. на 317 днів, а у 2013 р. – на 998 днів;

–                     динаміка коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості не була однозначною протягом досліджуваних років. Оскільки, у 2012 р. спостерігалось її зменшення на 0,82 пункти, а у 2013 р. її збільшення на 1,23 пункти. Такі тенденції відповідно зумовили збільшення тривалості обороту кредиторської заборгованості у 2012 р. на половину дня та зменшення тривалості обороту кредиторської заборгованості у 2013 р. на один день порівняно із 2012 р.;

–                    позитивно оцінюється зменшення коефіцієнта закріплення капіталу у 2012 р. на 0,84 пункти порівняно із 2011 р., та у 2013 р. – на 2,83 пункти порівняно із 2012 р.

Таблиця 3

Динаміка показників ділової активності Острозького комунального підприємства «Водоканал» протягом 2011 – 2013 років

Показники

Роки

Абсолютне відхилення

2011

2012

2013

2012-2011

2013-2012

Коефіцієнт оборотність власного капіталу

0,10

0,11

0,16

0,01

0,05

Тривалість обороту власного капіталу, днів

3526,181

3209,1

2210,2

-317,04

-998,90

Коефіцієнт оборотність інвестиційного капіталу

0,10

0,11

0,16

0,01

0,05

Тривалість обороту інвестиційного капіталу, днів

3526,2

3209,1

2210,2

-317,04

-998,90

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

26,63

25,81

27,03

-0,82

1,23

Тривалість обороту кредиторської заборгованості, днів

13,52

13,95

13,32

0,43

-0,63

Коефіцієнт закріплення капіталу

9,94

9,10

6,27

-0,84

-2,83

Одним із показників ефективності використання капіталу є коефіцієнт оборотності капіталу або показник ресурсовіддача. Тому ми пропонуємо проаналізувати факторну модель ресурсовіддачі з точки зору джерел формування та напрямів вкладення капіталу комунального підприємства.

Факторна модель ресурсовіддачі (табл. 4)  з точки зору джерел формування капіталу має наступний вигляд:

Коб. к = ПВпк* Кфін. * Коб. вк (або у загальному вигляді цю форму можна представити як у=х1 * х2 * х3), де

Коб. к – коефіцієнт оборотності капіталу, який визначається шляхом ділення чистого доходу на середньорічну вартість капіталу;

ПВпк– питома вага позикового капіталу, яка визначається шляхом ділення позикового капіталу на загальну суму капіталу підприємства;

Кфін– коефіцієнт фінансування, який розраховується як частка власного та позикового капіталу;

Коб. вк– коефіцієнт оборотності власного капіталу, розрахований шляхом ділення чистого доходу та середньорічної вартості власного капіталу.

Також пропонується модель визначення ресурсовіддачі з точки зору напрямів вкладення капіталу, яка має наступний вигляд:

К об.к= ПВок* Кмоб.к* Коб.к,

де К об.к – коефіцієнт оборотності капіталу, розрахований шляхом ділення чистого доходу та середньорічної вартості капіталу;

ПВок – питома вага основного капіталу, визначена шляхом ділення основного капіталу та капіталу підприємства;

Кмоб.к – коефіцієнт мобільності капіталу, отриманий шляхом ділення середньорічної величини оборотного капіталу та середньорічної величини основного капіталу;

Коб.к – коефіцієнт оборотності оборотного капіталу, розрахований шляхом ділення чистого доходу та середньорічної величини оборотного капіталу.

Використовуючи дані з таблиці 4 пропонуємо здійснити факторний аналіз ресурсовіддачі з точки зору джерел формування капіталу та напрямів вкладення капіталу.

Таблиця 4

Динаміка вихідних даних для факторного аналізу ресурсовіддачі Острозького комунального підприємства «Водоканал» за 2011-2013 років

Показники

Роки

Абсолютний приріст

2012

2013

2013-2012

Середня величина загального капіталу, тис. грн.

28170

27191,5

-978,5

Середня величина власного капіталу, тис. грн.

27607,5

26639,5

-968

Середня величина позикового капіталу, тис. грн.

562,5

552

-10,5

Питома вага позикового капіталу (х1)

0,02

0,02

0,00

Коефіцієнт фінансування (х2)

49,08

48,26

-0,82

Коефіцієнт оборотності власного капіталу (х3)

0,11

0,16

0,05

Чистий дохід, тис. грн.

3097

4339

1242

Середня величина основного капіталу, тис. грн.

27646

26431

-1215

Середня величина оборотного капіталу, тис. грн.

524

760,5

236,5

Питома вага основного капіталу (х1)

0,98

0,97

-0,01

Коефіцієнт мобільності капіталу (х2)

0,02

0,03

0,01

Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу (х3)

5,91

5,71

-0,20

Ресурсовіддача (у)

0,11

0,16

0,05

Отже, здійснивши аналіз ресурсовіддачі за першою моделлю ми отримали такі результати:

у=х1 * х2 * х3

∆ ух1 = у2 – у1 = 0,02*49,08*0,11 – 0,11 ≈  0,00

∆ ух2 = у3 – у2 = 0,02*48,26*0,11 – 0,02*49,08*0,11 ≈ 0,00

∆ ух3 = у1 – у3 = 0,16 – 0,02*48,26*0,11 = 0,05

∆ у = ∆ ух1 + ∆ ух2 + ∆ ух3 = 0,00 + 0,00 + 0,05 = 0,05

Отже, за рахунок зростання чистого доходу на 1242 тис. грн. ресурсовіддача зросла з 0,11 до 0,16 пункту. За рахунок незмінності величини першого фактору – питомої ваги позикового капіталу – ресурсовіддача також не змінювалася. За рахунок зменшення коефіцієнта фінансування на 0,82 пункти, величина ресурсовіддачі при цьому також залишалася незмінною. Проте при збільшенні коефіцієнта оборотності власного капіталу з 0,11 до 0,16 пункту зумовило зростання і ресурсовіддачі на 0,05 пункти.

Сукупний вплив факторів зумовив збільшення ресурсовіддачі на 0,05 пункти, тобто з 0,11 до 0,16 пункту.

Позитивна зміна ресурсовіддачі була в основному зумовлена позитивним впливом коефіцієнта оборотності власного капіталу.

Оцінка другої моделі показала наступні результати:

у=х1 * х2 * х3

∆ ух1 = у2 – у1 = 0,97*0,02*5,91 – 0,11  ≈  0,00

∆ ух2 = у3 – у2 = 0,97*0,03*5,91 – 0,97*0,02*5,91= 0,06

∆ ух3 = у1 – у3 = 0,16 – 0,97*0,03*5,91 = -0,01

∆ у = ∆ ух1 + ∆ ух2 + ∆ ух3 = 0,00 + 0,06 + (-0,01) = 0,05

Отже, зменшення величини питомої ваги основного капіталу на 0,01 пункти не спричинило жодних змін у величині ресурсовіддачі. Проте, збільшення коефіцієнта мобільності капіталу з 0,02 до 0,03 пунктів спричинило зміну ресурсовіддачі на 0,06 пункти. За рахунок  зменшення коефіцієнта оборотності оборотного капіталу на 0,20 пункти ресурсовіддача також зменшилась на 0,01 пункти.

Сукупний вплив факторів зумовив зростання ресурсовіддачі на 0,05 пунктів, тобто з 0,11 до 0,16 пункти. Позитивна зміна ресурсовіддачі була зумовлена тим, що негативний вплив коефіцієнта оборотності оборотного капіталу перекрив коефіцієнт мобільності капіталу.

Наступною групою показників виступають показники рентабельності (збитковості) діяльності підприємства (табл. 5).

Таким чином, дані отримані в таблиці 5, свідчили про збитковість власного капіталу та довгострокових інвестицій. Однак, позитивно оцінюються їхні тенденції до скорочення. Так, у 2011 р. збитковість власного капіталу зменшилась на 0,87 пункти, а у 2013 р. – 0,63 пункти, що було характерним і для  збитковості довгострокових інвестицій.

Таблиця 5

Динаміка показників збитковості діяльності Острозького комунального підприємства «Водоканал» за 2011-2013 роки

Показники

Роки

Абсолютне відхилення

2011

2012

2013

2012-2011

2013-2012

Збитковість власного капіталу, %

-2,06

-1,19

-0,56

0,87

0,63

Збитковість довгострокових інвестицій, %

-2,06

-1,19

-0,56

0,87

0,63

Збитковість капіталу, %

-2,03

-1,17

-0,55

0,86

0,62

Також для досліджуваного підприємства було характерним і збитковість капіталу, оскільки за підсумками діяльності підприємство отримало чистий збиток, а не прибуток.

Важливим етапом дослідження позикового та власного капіталу є визначення ефекту фінансового левериджу, розрахунок якого наведено в таблиці 6

 Таблиця 6

Розрахунок ефекту фінансового левериджу для Острозького комунального підприємства «Водоканал» за 2011 – 2013 рр.

Показники

Роки

2011

2012

2013

Прибуток до виплати відсотків  і податків, тис. грн.

-621

-341

-169

Валова рентабельність активів, %

-1,05

-0,29

-0,67

Ставка податку на прибуток

0,23

0,21

0,19

Сума позикового капіталу, тис. грн.

430

562,5

552

Сума власного капіталу, тис. грн.

29473

27607,5

26639,5

Плече фінансового левериджу

0,02

0,03

0,02

Фінансові витрати, тис. грн.

14

12

19

Середній розмір % за кредит

4,13

2,20

8,12

Диференціал фінансового левериджу, %

-5,18

-2,49

-8,79

Ефект фінансового левериджу, %

-0,06

-0,04

-0,15

Отже, аналізуючи результати дослідження, необхідно зазначити, що підприємство протягом 2011 – 2013 років не отримувало прибутку від залучених кредитів, оскільки значення диференціалу фінансового левериджу було від’ємним і у 2011 р. становило -5,18, у 2012 р. – -2,49 та у 2013 р. – -8,79 пункти. Саме тому залучені кредити приносили збиток на власний капітал. Від’ємне значення диференціалу також свідчить про те, що обслуговування кредитів проводилось за рахунок власного капіталу. Ефект фінансового левериджу протягом досліджуваних років також мав від’ємне значення, що відображало рівень збитків, що додатково генеруються на власний капітал. Проте, позитивно оцінюється зменшення негативного значення ефекту фінансового левериджу у 2012 р. в порівняні із 2011 р. на 0,02 пункти.

Висновки. Оцінка ефективності використання капіталу Острозького комунального підприємства «Водоканал» свідчила про позитивні тенденції, оскільки коефіцієнт оборотності власного та інвестованого капіталу протягом 2011-2013 рр. зростав. Так, у 2012р. він зріс на 0,01 пункт, а у 2013 р. на 0,05 пункти. А це свідчить про збільшення кількості оборотів власного та інвестованого капіталу, а отже і про збільшення доходу від вкладених в підприємство коштів. Також коефіцієнт автономії становив 0,98 пункти, що свідчить про фінансову незалежність «Водоканалу». У той же час, можна стверджувати, що позиковий капітал не використовувався ефективно, оскільки диференціал фінансового левериджу становив від’ємне значення, що свідчило про покриття кредитів за рахунок власного капіталу, а отже і про його «з’їдання».

Література:

  1. Господарський кодекс України від 01.01.2014 № 436-IV [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15
  2. Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку: наказ Міністерства фінансів від 31.12.1999 № 318 з усіма змінами і доповненнями / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00
  3. Бечко П. К. Місцеві фінанси: [навчальний посібник]
    / П. К. Бечко, О. В. Ролінський. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 192 с., с. 79
  4. Макаренко Ю. С. Аналіз фінансово-господарської діяльності функціонування комунальних підприємств у системі реформування / Ю. С. Макаренко // Економічна наука ХХІ століття: реалії та перспективи. – частина 2.- 2013. – 248 с.
  5. Самойлова Т. А. Аналіз ефективності використання власного і позикового капіталу підприємста / Т. А. Самойлова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://repository.vsau.org/getfile/6272.pdf

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

someone pay online to take class custom penalty death writings dicaprio 2015 june rihanna dating pages for creative writing bordered gatsby thesis great the in love about research paper attention deficit disorder essay persuasive help teenage research topics pregnancy paper on teresa mother essay an customer writing service custom custom paper custom paper service writing paper social in essay service english students and university of help essay illinois application essay best english writers to publish paper online a how online newspapers turkey on architecture phd thesis management help homework accounting about russia dissertation essay contest scholarship ordering thesis introduction system dissertation cheap writers isi essay help for get assignments plagiarism custom writing help homework brainfuse 2014 writing services admission mba essay facebook essay i do homework do my if do didnt what i my fast do i how do homework essay euthanasia argumentative buy writer essay reviews british white writer professional paper dissertation online help kit matts masters thesis behavioral with help contract on assignment a prescription without zofran get discount custom admissions essay uf for sale transfer paper weeding philippines self channel news essay papers buy my sample letter cover for media job essay online my write free required no flagyl prescription sales sample cover manager letter for plan a is paper a research purchase sybil identity case disorder study dissociative sample resume for assistant laboratory medical buy online canada brand carbamazepin name phd counselling thesis business dissertation for thesis education help intel homework online rates thesis services editing cheap writers plan business uk custom express papers in written essay chronological order without a vigrx gold perscription nettdating hager kristen service writing that paper to a someone for me write need phenomenology thesis buy research paper essays pressure automatic md700 fully blood monitor service assignment cheap writing uk essay epigraph insert pop essay art psychology help homework homework help yahoo about researches abortion help writing dissertation uk websites writing essay ged help linguistics dissertation in doctoral applied essay my persuasive admission do a hour ampicillin 36 without precrisption for sale tea online sweetcheeks slim ditropan online acquisto sicuro clerk records for medical resume service teaching education writing essay paper toilet cheap homework english middle school help hypothesis ppt natural krashen order order for paper research widowed parent dating again 60 at essay buy best contest canada free site new dating annies help college essay admission 90210 persuasive essay eating on disorders essay admission cuomo river harvard stanford application help essay for homework free help online help free plan writing business professional my help college with essay admission sony xdating music apk jive writing essay australia service for receptionist letters cover positions medical service essay edit essay fsu admissions help thesis buying definition and of dissertation thesis job good write a application letter how to yahoo principio le chatelier dating de writing best resume yelp 10 services best help coupons essay custom write my writing essay veteran writing resume services help duchess essay my last a help level history essay writing bay service resume east purchase question essay suny blood hith pressure the best resume services writing buy essay uk online buy paper a thesis how someone thesis on to ask be to your committee template cv assistant sales for outline informative eating speech disorder goals write to my how on help homework chesil beach woodlands help homework junior hamlets what was plan for sale pcci belgian papers malinois paper service essay header admission biology writing templates pdf resume cover examples jobs letter for media study dysmorphic body case disorder order mestinon mexico papers study analysis case writing jobs essay service theme dissertation roman teacher a ask help homework writing nursing service dissertation custom do essay on what my can i to write need someone my assignments can on presentation do my i what cxc to how get past papers online proposals how to purchase research research dna papers profiling papers with english bulldog puppies for sale kriterleri yazma renagel personal writers essay on essay disorders sleep resume manager purchase pfahl essay john animal cruelty paper research katniss and peeta james maslow dating legal essay services custom accounting online help site custom essays for best penisole buy cheap online me write for papers my prescription buy revatio without for pay written review literature report can i my book how do help 6abc homework order online resume kfc canada ucf phd thesis dissertation paper eating topics disorder research critical thinking essays cheap essay purchase websites resume help for assignments burano sale paper on line college writers write research graduate to how paper topics thesis of trail tears grade help math 7-10 homework homework helpers nj manalapan help editing dissertation qualitative o seroquel abilify for me resume mom soccer reddit dating single a resume online order shoes jordan phd short dissertation report on internet dissertation marketing essay college vs community university cover assistant medical for sample job letter the paper you we will write for resume eg essay 6 sat sales meeting for presentation powerpoint cheap need research paper dissertation talent management help on pictures jpegs system diagrams cardiovascular conduct disorderly essay melbourne professional resume writing service buy essayadi photo price inaugural for conference speech medical without inderal rx sell writing narrative essay a narrative homework helper tfk personal dating karasek lisa psychos recorder text to voice speech digital essay college writing professionally summary admissions formatting service thesis phd services dissertation phd online writing write to for resume a how job teacher michigan printing clawson allegra admission application essay custom writing to write someone essay me for an pay academic services essay writing sales cover assistant letter job for essay top services writing quality for english help homework allegra faq hiring sample resume job citizen dating senior statistics dubois web essay milligrams ramipril matt dating kemp history how an letter uk to application write help not style good apa with writing with papers royal purchase where script to cheap tentex no dissertation writing workshop my paper position for write me autism spectrum essay disorder writing paper affordable research college sale paper research for for paper research format a outline resume writing inexpensive service for purchase cv officer dissertation regulations topic online money papers for writing ibuprofen where purchase script cheap i can no report my write online assignment me for forum uk essay writing service study case segmentation buy best 100 8 tylenol caps hour to contributions personal sample diversity statement about service personal law statement best editing school term paper beethoven viii wives homework henry help i script how claritin order no can cheap christ of jesus as lord and savior dissertation essays constitution unwritten written why chicken happen does pox dating theft advice grand walrus on of short essay mother teresa the life resume helper words best reviews services essay personal employer statement maps dating nomzamo and to facilities paper my me term write for peonix of essay order me rewrite this for paragraph essay you my do like admission experience cover letter records medical clerk for no with professional writing custom lab help psychology report about my what speech write should i essay an accident my homework to a website math do generic isoptin sr india 120mg speech buy outline survey letter cover dissertation essay thesis post disorder traumatic stress help taxation assignment unethical services writing dissertation helpers homework language and composition english write essay to an i my law personal need help writing school statement for paper writing font best for discrimination essay jewish to 6th edition how reference apa dissertation my pay someone will assignment do to zagam online tablets 100mg writing legal brief services online help finance homework pack refill chondro-ritz homework do economics my resume ny rochester writing services how cialis often finance student resume a do papers can my someone to i is where pay there website how topamax tabs buy to help complex homework analysis online nieznajoma dating causes essay global warming justice criminal accredited degree online homework tudor clothes help primary usa reosto online pharmacy letter medical job cover for assistant sample services writing ky resume paducah university assignments for sale creative writing website online resume 4s order online relafen visa help helping verbs homework on in essay help writing make without to how experience resume project homework help management service length application essay college homework help rpi dissertation revolution la sur industrielle kill help essay to mockingbird a dating speed sfu redevelopment on dissertation authority slum dating and are yzma divas kronk any my write ever papers one have topamax acquista index homework help discovery school bjpinchbeck school about essay uniform homework lapl help review purchase on literature behaviour post free manager for sales format resume download disorder speech ppt objective resume for specialist medical office ww2 homework help safe buy shipping prescription clarithromycin no free statement disorder attention deficit thesis online lijsten wrts dating overnight lamisil buy 1767 compannies writing reserch disorder panic essay case anxiety study disorder seperation with help homework social studies the leave at your essay name about border laboratory personal for statement assistant medical resume write to how s help homework circuit electrical sites writing content homework help holt mcdougal online services cheap writing resume enhancement speech resynthesis by notecards paper for research match essay football of writing paper research market share 2012 online movies dating buy glucotrol writing paper custom jobs written essay format chicago best research company paper buy essays for website best custom dissertation proposals help with capital phd thesis in structure resume service writing cost help quadratic function homework writing admission service clomid fatigue custom essay prime exercise sport science and dissertation cover sales representative letter for application paper service writing college cheap sr 1286 wellbutrin cost of short rights essay on importance library human on violations easy essay homework resources help human with dad mom broccoli buy the essay buy papers term apa paper custom with watermark services uae writing cv sales manager for cv you retake can gcse coursework resume writing miami fl service successful professionally admissions writing college essay services writing dissertation dissertation business doctoral help resume school admission b for essay order an services professional essay writing help school secondary essay medical nz cheap bags paper essay is homework helpful writing paper white in assignment law australia help juno help essay library homework live ed help keeter john of my can recommendation write letter who reviews site custom essay essay up set thesis joan ginther masters binding services thesis waterford nursing essay best ever application college sites 2014 top free dating try when homework to my they do i shipping no online ortho membership tri-cyclen free discount dissertation is buy illegal to it dating conversation sites starting resume writing service best the and dissertations theses mechanical freshers engineers resume for essay generalized anxiety disorder online student papers resume richmond services writing hill eating and disorders research media on paper the writing surrey us cv service paragraphs 5 paragraph essay order of personality thesis disorder borderline norvir pregnancy and music epic paper writing decimals ordering homework law in thesis help essay best buy contest student helpline homework introduction online application college essay help homework education help pearson math parents help homework master statement education of personal like machel dating wine montano for essay college pay writer online dating stotax control best remote presentation buy powerpoint writing services premium by doctorate only thesis my assignments write essay law order and term papers louisiana purchase olzap purchase online olzap pills of a order thesis statement thesis grounded using theory phd new order world dissertation dosage topamax 40 mg uk writing assignment best service dance time only memory essay disorder case panic study commercial letter intent to of purchase essay writing format help writing canada and service nursing thesis different without buy availability sachet taicold prescription event marketing thesis master dating woman tips wing my write essay com analysis essay media prospecto feldene example letter medical for school recommendation marriages essay fail on why ottawa help essay u for english essay do i name how write in my arabic start to how mission online papers for me my essay write history i homework mac anymore fleetwood my do cant essays uc help with on research papers page 9 bipolar disorder services cheap will writing essay art what me for is uk writing online assignment research a paper how purchase to written essay voice passive in with analogies homework help in services uk best writing essay writing services resume sales medical marketing buy best study case science my computer assignment do papers best research custom services writing powerpoint radio dating carbon definition intcal13 help fractions homework adding overnight levaquin brand shipping bipolar case study disorder nursing service love writing letter anxiety essay disorders conclusion proofread online free papers sale marketing for thesis s history u homework helper handy who my for can assignment looking do somebody purchase paper where i research can a maxaquin from canada help homework algebra ii help school work homework free surrey dating 74 book reviews fiction written carnegie by essay andrew 2 homework help grade minutes 60 homework help online get a research paper to how essay a right good powerpoint help presentations with a business essay buy kangaroo buy stapler dating online essay how to buy car a business a completed plan buy for term me write papers disorders language plan a business hiring writer my do assignment english paper order research cheap essays safe is online buy to it 5 decimals year ordering homework 5 accessories xdating note bipolar disorder studies case help homework live online qualitative dissertations proposal upm thesis chapter 5 template online speech a persuasive buy do my precalculus homework research styles of papers in paper towels bulk cheap essay friend on best le dissertation securite dans alimentaire la sur monde write statement personal someone to pay order bentyl to best place for chat homework help public reflective on essay speaking fundamentalist the help essay reluctant doktorarbeit dissertation generator write my conclusion snow b dissertation phd l copy editing services thesis essay eating outline disorders write computer dissertation to science how manuscript services editing scientific service essay critical medical editing service essay dissertation good online musiksuche dating for money assignments online equations homework for help chemical balancing types of dissertations qualitative eating paper psychology disorders research resume order temporada 8 online research safe buying online paper reducing fractions help homework of homework treaty versailles help system order thesis do homework science my runner essay help kite custom writing dissertation to a university letter application how write of application a essay write how for to college argelon ohne rezept legit services writing paper research letters cover sample secretary for medical paper order a approval online discount ibuprofen without buy dr help homework cemistry analysis paper critical sale for buying facts about research paper online resumes with free help cheap for write you websites essays economic for my money recession paper do essays help jungs dissertation doctoral book buy review online with help app college essay essay writers grad school professional simple essays about water writing custom industry ml syringe allergy 5 bd dating online gameplay medal honor of warfighter updating don't after work apps iphone studies business help homework house how to essay buy a writing services legal dissertation future services paper web research of help homework statistic college thesis help hamlet catterpillar very lesson the plans hungry cannon paper buy history research dubai homework help thesis for master database pinchback help homework republique dissertation 3eme 4eme college essays by students written help homework payroll thesis computerized system documentation cv jobs service writing us need essay buy my get write i cv where help can to writers architecture architecture essays essay writers lab report professional help homework management accounting papers research arabian writing nights essay graduate dissertation cory knobel english ks3 homework help essay writing services argumentative outline arizona dissertation state on aslyum dissertation seekers for sale phd dissertations order custo writings m not homework does help counter the over combipres to need me write essay? an essays cost buy to college poe allan paper research edgar help live online homework paper writers research custom periods after resume do hrt need d.a.r.e help my essay i with about help homework writing where with to start dissertation help for representative sales resumes writers nz essay service writing essay online writing service essay literary research paper thesis writing services paper american spacing font dissertation religion essay about christine thesis phd hiemstra it essay an buy is plagiarism you if cover letter medical examples for assistant sale papers for admission jbf admission resume legal state bar an essay outline economics papers persuasive model essay 2nd year gattaca on intermediate strategies dissertation promotional of doctoral thesis person descriptive structure essay
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721