ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ ОСТРОЗЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОДОКАНАЛ»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті здійснено оцінку ефективності використання власного та позикового капіталу Острозького комунального підприємства на основі коефіцієнтного аналізу.

Ключові слова: Острозьке комунальне підприємство «Водоканал», ефективність використання капіталу, ресурсовіддача, ефект фінансового левериджу.

 В статье осуществлена ​​оценка эффективности использования собственного и заемного капитала Острожского коммунального предприятия на основе коэффициентного анализа.

Ключевые слова: Острожское коммунальное предприятие «Водоканал», эффективность использования капитала, ресурсовіддача, эффект финансового левериджа.

 The article assesses the effectiveness of the use of equity and borrowed capital of Ostroh utility company based on ratio analysis.

Key words: Ostrozkyy utility «Vodokanal», efficiency of the capital, return on invested capital, effect of financial leverage.

 Постановка проблеми. Сучасні умови господарювання та рівень конкуренції потребує від підприємств підвищення ефективності їх діяльності, яка визначає здатність підприємств до фінансового виживання. Ефективність діяльності комунального підприємства значною мірою характеризується показником ефективності використання капіталу, тобто максимальної його віддачі, яка виражається збільшенням суми прибутку на 1 гривню капіталу. Цього можна досягти за умови раціонального використання всіх видів ресурсів, недопущення їх перевитрат, втрат на всіх стадіях кругообороту. В результаті капітал повертається в більшій сумі, тобто з прибутком. Тому, актуальності набувають питання пошуку шляхів ефективного використання власного та позикового капіталу, для забезпечення стійкості фінансового стану комунального підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню питань ефективності використання капіталу комунального підприємства присвячені праці багатьох українських вчених, серед яких, Т. А. Самойлова, яка запропонувала власну організаційно-інформаційну модель аналізу ефективності використання капіталу з метою підвищення оперативності проведення аналізу капіталу, М. М. Забаштанський, О. Д. Василик, К. В. Ізмайолова, В. П. Полуянов, Н. С. Попович та ін.. Однак, і надалі залишається багато дискусійних питань щодо прийомів та методів аналізу ефективності використання капіталу комунальних підприємств.

Мета та завдання дослідження. Мета дослідження полягає в оцінці ефективності використання власного та позикового капіталу комунального підприємства на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів досліджуваної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Аналіз ефективності використання власного і позикового капіталу підприємства – це спосіб накопичення, порівняння, трансформації і використання інформації бухгалтерського обліку та звітності, який має на меті: оцінити поточний і перспективний фінансовий стан підприємства, тобто використання власного і позикового капіталу; обґрунтувати можливі і прийнятні темпи розвитку підприємства з позиції забезпечення їх джерелами фінансування; виявити доступні джерела засобів, оцінити раціональні способи їх мобілізації; виявити усі можливі ризики при використанні позикових джерел фінансування; обґрунтувати процеси та алгоритм оптимізації структури капіталу; спрогнозувати становище підприємства на ринку капіталів [5].

Пропонуємо розпочати оцінку ефективності використання капіталу Острозького комунального підприємства «Водоканал» із аналізу динаміки загальних показників господарської діяльності досліджуваного підприємства (табл. 1).

Згідно даних таблиці 1 нами було проаналізовано основні показники, які характеризують господарську діяльність підприємства протягом 2011-2013 років. Досліджені показники свідчать про позитивну динаміку зменшення чистого збитку, згенерованого підприємством протягом досліджуваного періоду.

Таблиця 1

Динаміка загальних показників господарської діяльності Острозького комунального підприємства «Водоканал» за 2011-2013 роки

Показники, тис. грн.

Роки

Абсолютне відхилення,

тис. грн.

Темпи зростання, %

2011

2012

2013

2012-2011

2013-2012

2012/

2011

2013/

2012

Чистий збиток

-607

-329

-150

278

179

54,20

45,59

Чистий дохід

3009

3097

4339

88

1242

102,92

140,10

Середньорічна сума інвестованого капіталу

29903

28170

27191,5

-1733

-978,5

94,20

96,53

 

Так, у 2012 р. порівняно із 2011 р. чистий збиток зменшився на 278 тис. грн., а у 2013 р. порівняно із 2012 р. – на 179 тис. грн. або 54,41 %, в загальному чистий збиток у 2013 р. зменшився на 457 тис. грн. порівняно із 2011 р. Причиною зменшення   чистого збитку Острозького КП «Водоканал» було зростання чистого доходу підприємства у 2012 р. на 2,92 відсоткових пункти, а у 2013 р. – на 40,10 відсоткових пункти. Це свідчить про покращення ситуації на підприємстві і застосування виваженої політики, спрямованої на зменшення чистого збитку. Незважаючи на позитивну динаміку щодо зменшення чистого збитку і збільшення чистого доходу, середньорічна сума інвестованого капіталу поступово зменшувалась. У 2012 р. вона зменшилась на 5,80 відсоткових пункти, а у 2013 р. – на 3,47 відсоткових пункти.

Дані, відображені у таблиці 1 використовуються і для аналізу виконання «золотого» правила економіки, тобто:

ТPr>TNP>TA>100 %                                                                           (1)

де T(Pr) – темпи зростання чистого прибутку (збитку), T(NP) – темпи зростання чистого доходу, T(A) – темпи зростання активів підприємства.

Таким чином, згідно даних таблиці 1, темпи зростання активів досліджуваного підприємства були меншими за 100 % і у 2011-2012 рр. становили 94,20 відсоткових пункти, а у 2012-2013 рр. – 96,53 відсоткових пункти. Щодо другої умови (T(NP) > T(A)), то темпи зростання чистого доходу були більшими за темпи зростання активів і у 2011-2012 роках становили 102,92 відсоткових пункти, а у 2012-2013 рр. – 140,10 відсоткових пункти. Незважаючи на позитивні тенденції щодо темпів зростання чистого доходу, темпи зростання чистого прибутку (збитку) не були більшими за темпи зростання чистого доходу підприємства. Але, оскільки, підприємство за підсумками 2011-2013 рр. генерувало збиток, то темпи зменшення чистого збитку оцінюються позитивно. Отже, для Острозького комунального підприємства «Водоканал» «золоте» правило економіки виконувалось лише частково, проте необхідно зазначити про позитивну тенденцію показників. Тобто якщо підприємство і надалі буде дотримуватись обраної стратегії управління капіталом, то воно зможе за підсумками діяльності в подальшій перспективі отримати чистий прибуток.

Наступним етапом виступає аналіз ефективності використання капіталу Острозького комунального підприємства «Водоканал» (табл. 2).

Таблиця 2

Динаміка коефіцієнтів структури капіталу Острозького комунального підприємства «Водоканал» за 2011-2013 роки

Показники

Роки

Абсолютне відхилення

2011

2012

2013

2012-2012

2013-2012

Коефіцієнт власного капіталу

0,98

0,98

0,98

0,00

0,00

Коефіцієнт позикового капіталу

0,02

0,02

0,02

0,00

0,00

Коефіцієнт співвідношення позикового і власного  капіталу

0,02

0,03

0,02

0,01

-0,01

Згідно даних таблиці 2 коефіцієнт власного капіталу або коефіцієнт автономії протягом 2011-2013 років становив 0,98 пункти при нормативному значенні не менше 0,5 пунктів. Високі значення даного показника свідчать про стабільну фінансову структуру коштів. Значення показника автономії є і так званим захистом підприємства від високих втрат в періоди спаду ділової активності і також виступають гарантією отримання кредитів.

Значення коефіцієнта позикового капіталу або коефіцієнта залежності протягом досліджуваних років залишалось незмінним і становило 0,02 пункти, що є позитивним і свідчить про відсутність залежності комунального підприємства від зовнішніх кредиторів.

Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу показує скільки позикових коштів припадає на 1 грн. власних коштів. Отже, у 2011 р. на 1 грн. власних коштів припадало 0,02 грн. позикових коштів, у 2012 р. – 0,03 грн. (що на 0,01 пункти більше порівняно із попереднім роком) та у 2013 р. – 0,02 грн.

Важливе місце у здійсненні оцінки ефективності використання капіталу підприємства займають показники ділової активності, аналіз яких полягає в дослідженні рівнів і динаміки різноманітних коефіцієнтів оборотності (табл. 3).

Базуючись на даних таблиці 3, необхідно зазначити, що показники ділової активності характеризувались такими тенденціями:

–                     коефіцієнт оборотності власного капіталу протягом досліджуваних років зростав поступальними темпами, а це у свою чергу свідчить про збільшення швидкості обороту власного капіталу, що оцінюється позитивно. Тобто, у 2011 р. власний капітал обернувся 0,1 разу, а у 2013 р. – 0,2 разу, як наслідок тривалість обороту власного капіталу зменшилась із 3526 днів у 2011 р. до 2210 днів у 2013 р.;

–                     такі ж тенденції були характерними і для коефіцієнта оборотності інвестиційного капіталу, що передусім зумовлено відсутністю довгострокових зобов’язань підприємства. При цьому позитивно оцінюється зменшення тривалості обороту інвестиційного капіталу у 2012 р. на 317 днів, а у 2013 р. – на 998 днів;

–                     динаміка коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості не була однозначною протягом досліджуваних років. Оскільки, у 2012 р. спостерігалось її зменшення на 0,82 пункти, а у 2013 р. її збільшення на 1,23 пункти. Такі тенденції відповідно зумовили збільшення тривалості обороту кредиторської заборгованості у 2012 р. на половину дня та зменшення тривалості обороту кредиторської заборгованості у 2013 р. на один день порівняно із 2012 р.;

–                    позитивно оцінюється зменшення коефіцієнта закріплення капіталу у 2012 р. на 0,84 пункти порівняно із 2011 р., та у 2013 р. – на 2,83 пункти порівняно із 2012 р.

Таблиця 3

Динаміка показників ділової активності Острозького комунального підприємства «Водоканал» протягом 2011 – 2013 років

Показники

Роки

Абсолютне відхилення

2011

2012

2013

2012-2011

2013-2012

Коефіцієнт оборотність власного капіталу

0,10

0,11

0,16

0,01

0,05

Тривалість обороту власного капіталу, днів

3526,181

3209,1

2210,2

-317,04

-998,90

Коефіцієнт оборотність інвестиційного капіталу

0,10

0,11

0,16

0,01

0,05

Тривалість обороту інвестиційного капіталу, днів

3526,2

3209,1

2210,2

-317,04

-998,90

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

26,63

25,81

27,03

-0,82

1,23

Тривалість обороту кредиторської заборгованості, днів

13,52

13,95

13,32

0,43

-0,63

Коефіцієнт закріплення капіталу

9,94

9,10

6,27

-0,84

-2,83

Одним із показників ефективності використання капіталу є коефіцієнт оборотності капіталу або показник ресурсовіддача. Тому ми пропонуємо проаналізувати факторну модель ресурсовіддачі з точки зору джерел формування та напрямів вкладення капіталу комунального підприємства.

Факторна модель ресурсовіддачі (табл. 4)  з точки зору джерел формування капіталу має наступний вигляд:

Коб. к = ПВпк* Кфін. * Коб. вк (або у загальному вигляді цю форму можна представити як у=х1 * х2 * х3), де

Коб. к – коефіцієнт оборотності капіталу, який визначається шляхом ділення чистого доходу на середньорічну вартість капіталу;

ПВпк– питома вага позикового капіталу, яка визначається шляхом ділення позикового капіталу на загальну суму капіталу підприємства;

Кфін– коефіцієнт фінансування, який розраховується як частка власного та позикового капіталу;

Коб. вк– коефіцієнт оборотності власного капіталу, розрахований шляхом ділення чистого доходу та середньорічної вартості власного капіталу.

Також пропонується модель визначення ресурсовіддачі з точки зору напрямів вкладення капіталу, яка має наступний вигляд:

К об.к= ПВок* Кмоб.к* Коб.к,

де К об.к – коефіцієнт оборотності капіталу, розрахований шляхом ділення чистого доходу та середньорічної вартості капіталу;

ПВок – питома вага основного капіталу, визначена шляхом ділення основного капіталу та капіталу підприємства;

Кмоб.к – коефіцієнт мобільності капіталу, отриманий шляхом ділення середньорічної величини оборотного капіталу та середньорічної величини основного капіталу;

Коб.к – коефіцієнт оборотності оборотного капіталу, розрахований шляхом ділення чистого доходу та середньорічної величини оборотного капіталу.

Використовуючи дані з таблиці 4 пропонуємо здійснити факторний аналіз ресурсовіддачі з точки зору джерел формування капіталу та напрямів вкладення капіталу.

Таблиця 4

Динаміка вихідних даних для факторного аналізу ресурсовіддачі Острозького комунального підприємства «Водоканал» за 2011-2013 років

Показники

Роки

Абсолютний приріст

2012

2013

2013-2012

Середня величина загального капіталу, тис. грн.

28170

27191,5

-978,5

Середня величина власного капіталу, тис. грн.

27607,5

26639,5

-968

Середня величина позикового капіталу, тис. грн.

562,5

552

-10,5

Питома вага позикового капіталу (х1)

0,02

0,02

0,00

Коефіцієнт фінансування (х2)

49,08

48,26

-0,82

Коефіцієнт оборотності власного капіталу (х3)

0,11

0,16

0,05

Чистий дохід, тис. грн.

3097

4339

1242

Середня величина основного капіталу, тис. грн.

27646

26431

-1215

Середня величина оборотного капіталу, тис. грн.

524

760,5

236,5

Питома вага основного капіталу (х1)

0,98

0,97

-0,01

Коефіцієнт мобільності капіталу (х2)

0,02

0,03

0,01

Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу (х3)

5,91

5,71

-0,20

Ресурсовіддача (у)

0,11

0,16

0,05

Отже, здійснивши аналіз ресурсовіддачі за першою моделлю ми отримали такі результати:

у=х1 * х2 * х3

∆ ух1 = у2 – у1 = 0,02*49,08*0,11 – 0,11 ≈  0,00

∆ ух2 = у3 – у2 = 0,02*48,26*0,11 – 0,02*49,08*0,11 ≈ 0,00

∆ ух3 = у1 – у3 = 0,16 – 0,02*48,26*0,11 = 0,05

∆ у = ∆ ух1 + ∆ ух2 + ∆ ух3 = 0,00 + 0,00 + 0,05 = 0,05

Отже, за рахунок зростання чистого доходу на 1242 тис. грн. ресурсовіддача зросла з 0,11 до 0,16 пункту. За рахунок незмінності величини першого фактору – питомої ваги позикового капіталу – ресурсовіддача також не змінювалася. За рахунок зменшення коефіцієнта фінансування на 0,82 пункти, величина ресурсовіддачі при цьому також залишалася незмінною. Проте при збільшенні коефіцієнта оборотності власного капіталу з 0,11 до 0,16 пункту зумовило зростання і ресурсовіддачі на 0,05 пункти.

Сукупний вплив факторів зумовив збільшення ресурсовіддачі на 0,05 пункти, тобто з 0,11 до 0,16 пункту.

Позитивна зміна ресурсовіддачі була в основному зумовлена позитивним впливом коефіцієнта оборотності власного капіталу.

Оцінка другої моделі показала наступні результати:

у=х1 * х2 * х3

∆ ух1 = у2 – у1 = 0,97*0,02*5,91 – 0,11  ≈  0,00

∆ ух2 = у3 – у2 = 0,97*0,03*5,91 – 0,97*0,02*5,91= 0,06

∆ ух3 = у1 – у3 = 0,16 – 0,97*0,03*5,91 = -0,01

∆ у = ∆ ух1 + ∆ ух2 + ∆ ух3 = 0,00 + 0,06 + (-0,01) = 0,05

Отже, зменшення величини питомої ваги основного капіталу на 0,01 пункти не спричинило жодних змін у величині ресурсовіддачі. Проте, збільшення коефіцієнта мобільності капіталу з 0,02 до 0,03 пунктів спричинило зміну ресурсовіддачі на 0,06 пункти. За рахунок  зменшення коефіцієнта оборотності оборотного капіталу на 0,20 пункти ресурсовіддача також зменшилась на 0,01 пункти.

Сукупний вплив факторів зумовив зростання ресурсовіддачі на 0,05 пунктів, тобто з 0,11 до 0,16 пункти. Позитивна зміна ресурсовіддачі була зумовлена тим, що негативний вплив коефіцієнта оборотності оборотного капіталу перекрив коефіцієнт мобільності капіталу.

Наступною групою показників виступають показники рентабельності (збитковості) діяльності підприємства (табл. 5).

Таким чином, дані отримані в таблиці 5, свідчили про збитковість власного капіталу та довгострокових інвестицій. Однак, позитивно оцінюються їхні тенденції до скорочення. Так, у 2011 р. збитковість власного капіталу зменшилась на 0,87 пункти, а у 2013 р. – 0,63 пункти, що було характерним і для  збитковості довгострокових інвестицій.

Таблиця 5

Динаміка показників збитковості діяльності Острозького комунального підприємства «Водоканал» за 2011-2013 роки

Показники

Роки

Абсолютне відхилення

2011

2012

2013

2012-2011

2013-2012

Збитковість власного капіталу, %

-2,06

-1,19

-0,56

0,87

0,63

Збитковість довгострокових інвестицій, %

-2,06

-1,19

-0,56

0,87

0,63

Збитковість капіталу, %

-2,03

-1,17

-0,55

0,86

0,62

Також для досліджуваного підприємства було характерним і збитковість капіталу, оскільки за підсумками діяльності підприємство отримало чистий збиток, а не прибуток.

Важливим етапом дослідження позикового та власного капіталу є визначення ефекту фінансового левериджу, розрахунок якого наведено в таблиці 6

 Таблиця 6

Розрахунок ефекту фінансового левериджу для Острозького комунального підприємства «Водоканал» за 2011 – 2013 рр.

Показники

Роки

2011

2012

2013

Прибуток до виплати відсотків  і податків, тис. грн.

-621

-341

-169

Валова рентабельність активів, %

-1,05

-0,29

-0,67

Ставка податку на прибуток

0,23

0,21

0,19

Сума позикового капіталу, тис. грн.

430

562,5

552

Сума власного капіталу, тис. грн.

29473

27607,5

26639,5

Плече фінансового левериджу

0,02

0,03

0,02

Фінансові витрати, тис. грн.

14

12

19

Середній розмір % за кредит

4,13

2,20

8,12

Диференціал фінансового левериджу, %

-5,18

-2,49

-8,79

Ефект фінансового левериджу, %

-0,06

-0,04

-0,15

Отже, аналізуючи результати дослідження, необхідно зазначити, що підприємство протягом 2011 – 2013 років не отримувало прибутку від залучених кредитів, оскільки значення диференціалу фінансового левериджу було від’ємним і у 2011 р. становило -5,18, у 2012 р. – -2,49 та у 2013 р. – -8,79 пункти. Саме тому залучені кредити приносили збиток на власний капітал. Від’ємне значення диференціалу також свідчить про те, що обслуговування кредитів проводилось за рахунок власного капіталу. Ефект фінансового левериджу протягом досліджуваних років також мав від’ємне значення, що відображало рівень збитків, що додатково генеруються на власний капітал. Проте, позитивно оцінюється зменшення негативного значення ефекту фінансового левериджу у 2012 р. в порівняні із 2011 р. на 0,02 пункти.

Висновки. Оцінка ефективності використання капіталу Острозького комунального підприємства «Водоканал» свідчила про позитивні тенденції, оскільки коефіцієнт оборотності власного та інвестованого капіталу протягом 2011-2013 рр. зростав. Так, у 2012р. він зріс на 0,01 пункт, а у 2013 р. на 0,05 пункти. А це свідчить про збільшення кількості оборотів власного та інвестованого капіталу, а отже і про збільшення доходу від вкладених в підприємство коштів. Також коефіцієнт автономії становив 0,98 пункти, що свідчить про фінансову незалежність «Водоканалу». У той же час, можна стверджувати, що позиковий капітал не використовувався ефективно, оскільки диференціал фінансового левериджу становив від’ємне значення, що свідчило про покриття кредитів за рахунок власного капіталу, а отже і про його «з’їдання».

Література:

  1. Господарський кодекс України від 01.01.2014 № 436-IV [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15
  2. Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку: наказ Міністерства фінансів від 31.12.1999 № 318 з усіма змінами і доповненнями / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00
  3. Бечко П. К. Місцеві фінанси: [навчальний посібник]
    / П. К. Бечко, О. В. Ролінський. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 192 с., с. 79
  4. Макаренко Ю. С. Аналіз фінансово-господарської діяльності функціонування комунальних підприємств у системі реформування / Ю. С. Макаренко // Економічна наука ХХІ століття: реалії та перспективи. – частина 2.- 2013. – 248 с.
  5. Самойлова Т. А. Аналіз ефективності використання власного і позикового капіталу підприємста / Т. А. Самойлова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://repository.vsau.org/getfile/6272.pdf

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

pharmacy Mesa 2.5 Costa cheap from canadian buy - mg prescription Orlip Orlip no for medicaid statement thesis by filipino essay authors written short service essay mba india persuasive speeches eating disorders css custom thesis nav menu professional raleigh essay writers litteraire cours dissertation de an what time is order essay in my write essay melbourne technician position computer letter for application maxalt before surgery written essays over toronto services resume free writing for movie megamind reviews order paper apa service video editing u.s. online newspapers mac best application buy resume uk dissertation proposal help and college research paper reviews service writing essay online chat help gestanin cheap buy monster service resume writing alaskan homework library help au canada achat de cystone dissertation aims objectives definition abroad study essay help speech driving and drinking persuasive start words to essay an services powerpoint presentation writing research bibliography raz9 paper application service essay write best college essay analytical help critical modernstudies essay help higher bachelor service thesis writing thesis help writing statement need for sales plan template business representatives resume best writing service the 100mg price imdur essay services writing american eating essay topics disorders research buy line papers essay health resume residency for medical presentation service writing comics phd marriage thesis pdp reflection and assignment excel my do essays quality you school get help to college - essay written by essays nora ephron help my do homework english me help in dissertation ireland singapore writing dissertation africa south malaysia services dissertation diabetes in your ask to forward to how someone sample resume earthquake on essay homework schools help guilford county ordering system literature for review penegra quick online Anaprox fitzer Halton Hills - acheter Anaprox suisse achat helpful is articles homework best writing resume services in houston professional dissertation management systems environmental online college papers signature online my write i fees no where ponstel no purchase can prescription minutes purchase 15 a dissertation help ks3 science homework homework help drama do my paper thesis buy uk essay online recession consumer behaviour dissertation how college essay the write to application essays college writing with help college admissions help essay tech virginia my do assignment massachusetts resume professional services writing prescription a stazex without homework my buy good qualities writing essay service a of writing i need paper help help lesen dissertation online helper homework german menosan fast pakistani newspapers old online to online papers research where buy for outline memoir help speech sounds with service cheap research paper island small help essay lord on flies essay the of air pollution an argumentative about essay research block writing paper homework alabama help personal statement writing phd service research dissertation method writing research nursing service paper help essay against with euthanasia los homework angeles help purchase to equipment proposal p dissertation jr thomas muncy anti and login essays password birth research order essay one my write ever papers have any review on literature anxiety disorder dissertation proposal and help resources multiple personality for disorder thesis statement homework help calculus 3 uk shipping Vitamin Torrance C buy Vitamin no C prescription - free order delivery diabetes frequency type 1 to cure essay my write reviews europe lumigan buy online drop a ed pack best medium buy without prescription online library thesis phd free helper writing service dissertation writing management arts homework language help essay with help college writing need application i software help essay custom paper design curriculum for sales executive format vitae write college to page how essay 3 admission homework www.mcdougallittell.com help essay influence order about personality the of birth on discontinued ansaid papers check english online comparison assignment story short essay custom writing smart reviews engineering help electrical assignment write to my motivation paper writing review help homework help axia college theme with thesis help movie thesis on phd websites help homework social studies example sales for speech elevator homework help economic is essay how short college applications a long for by thesis franke ulrich doctoral university cranfield disorders research eating media paper experience resume order essay of benefit service national websites writing for kids essay michigan admissions college best of university editing south services dissertation africa manxxx canada from essay 911 help resume buy best application 9000 contest essay optimist club service writing dissertation on liters help quarts homework to without to buy naprosyn where prescription descriptive bermuda on essay the triangle write study case me my for i0ev makers assignment online written by einstein essays how to write essay college for for business manager template plan sales prompts book research salvation essay thief paper army essays order gmat revise essay my online papers cie Vantin without prescription without prescription cheapest York Vantin New - how with an check i viagra e order buy can professional tech essay college admissions virginia help permission letter write for to medical a treatment how writer a professional hire resume culture positive herpes 50 zerit mg cheap essay uk buy help quotes homework essay school community high service cheap help assignment services writing easy usa help matlab assignment sale essays for online fast order to essay resume for executive in word sales format download school a recommendation medical letter for write strong of to how homework e2020 help i my write essay didn to write help me how order a to write letter statement personal for ucas need writing speech a help professional best writing services amoxil india essay statistics writers aggrenox tablet respiration help homework help sites homework accounting managerial for leg writing worksheets prothesis creative essay reviews writers best buy ignou assignments solved assignment usa online help in writing services ga best 400 atlanta resume my papers me write mba for plans f35 foamy online english pakistani in newspapers мамаша выебала сына фото торрент игра диабло через Скачать попы крупные дирки пизда фото анимация css коды Клубный поселок европа ижевск фото высокая порно звезда фото cc 308 пежо фото фото убермаргинал льется вода фото Маникюр из разных цветов лака фото Красивая люстра своими руками фото president Скачать игра игру mr. ссылку в вставить картинку Как css понятий слова Два фото одно смесь с именами приключений героев время картинки всех красивые скачать рыжих лица женщин фото сыном с мам фото эро ретро фото глубоких минетов скачать гонки нид Игра фор спид обои на поставить айфоне Как живые горница Загадка людей ответ полна Игры престолов 1 сезон 2 серия hd секс сперма фото пют много Книги для список подростков ужасов Как добавить свой комикс в группу мама парнуха фото русски будки своими руками фото Красивые престолов понравилась игра не Мне мама фото порнно порнофото и порно фото мамы и папы толстой поляна Ясная фото кабинет Как можно сделать фото с слайдами фото пизда китаянок Фото абрахама из ходячих мертвецов Игры автобус по городу с людьми Как скачать игру звёздные войны продукты для потенции отзывы халеных телочек фото порно холмс шерлок тень Посмотреть игра мальчики стрингах в фотомодели Фото пацанов на аву в вк 18 лет порнофото сексазиатки фото на личике сперма Прически затылка фото плоского для фото голых школьниц у гинеколога на приёме Картинка скрипичного ключа и ноты широка піхва фото порно.фото.знаменитостей. порно знойныи пирдуньи фото Игры без флеш плеера и без плагина Игра ночной дозор скачать торрент рождения дню ко Картинки малыша качок баба фото студентку по кругу порно пустили Приключения даши с башмачком игры ямаха 540 4 Фото снегохода викинг с на Круассаны кефире фото рецепты Города мира названия с картинками Обучение сочинению по теме сказки фото голых ламурных девушек танк комбат 2 игра фото с капустного пирога Рецепт бродилки Игры мальчиков для бэтмен оттенки фото русого цвета Холодные Играть онлайн в игру машинариум 2 Новая дэу нексия 2016 фото цена cкачать порнозвезды фото как сдают сперму фото вимакс отзывы Юрга фото голышом мамины фото порно клевіе телки Игры онлайн готовить без подсказок фото в анфанс порно банан туда фото фото нгитянских шлюх тетки теле в порно Как в фотошопе сделать 2 картинки порно мамы фото домашний Текст прикол сказка о царе салтане Для онлайн игры в гта сан андреас Игры которые скачать весят мало на айфоне игра для фото хёндай солярис Аксессуары дарк ангел фото анал скачать телефон Игры на мотоциклы порно подделки фото политиков Самые страшные хорроры игры видео олеся сергеева порно фото самый большойчлен в россии фото Игра скачать мороз дед на телефон фото голые девушки на пляже как они там развлекаются Голодные 3 фильм выйдет когда игры гламурных деревенских телок фото фото лезбийской любви от плачет аргазма фото фото под юбкой трусики и прокладки Велодорожки в жилой застройке фото фото мнжду ног ест фото голи серена уля чай женщин каркаде Чем полезен для поп сексуальных попно фото порнофото девушек сериалов 2015 модная фото в году Бижутерия Программа для захвата экрана фото Смотреть ужасы 2015 про оборотней stefania sartori порно актриса фотографии фото у студентки видны трусы Скачать игру out there на русском на Игра девушка против двоих зомби какой хороший размер члена Нижняя Тура хххфото женская тюрьма голые фото девахи трахаються с фото негритянок с большими грудьми Как пройти игру call of duty видео сделать стол Как фото на салфетки bmw бу фото с телки загарают голыми фото зарубежные фото звёзды скачать фото с с свежей рецепт вареники капустой самые саксуальние сиски фото молодых фото из пар домашнего россии. секса Торт по мотивам игры world of tanks Фото туфлей на устойчивом каблуке фото аткритые пизды размер хуя Усолье средний порно фото ног в носках в рецепты духовке Оладьи фото с скрытое фото девок-без трусов. белые Скачать песню обои черная поб юбкой фото с прокладками голая пизда кати фото игры фото поцелуи красивые фото єротик порно фото чешек Картинки для изображения на холсте одно слово 4картинки уровень 3 юля фото в трусах фотосеты ххх траха Онлайн игры новинки браузерные of Самые интересные комедии 2015 2016 фото женщин за 30 xxx мужчины девушки Фото влюбленные и Сказка тысяча и одна ночь рисунки фото машинка Стиральная коридоре в красотки в стрингах фото Вкусный салат на 8 марта с фото фото целлюлитные телки panzar скачать торрент через Игра интересные факты о потенций любительское порноно фото пати порно фото вечеринки Топ на 360 в игр мире лучших xbox порно жены соседа фото Двойные фото волос окрашиванием с Краска преферанс 8.1 отзывы с фото Мусака с баклажанами рецепт с фото дам фото игрушками с большими Что такое консоль в игре майнкрафт Фото тюнинг ваз 2103 своими руками сех фото дедами показать фото когда болит пися Игра для мальчиков вода и огонь Как установить гаджеты на андроид Смотреть фильм сказку золотые рога парень у когда Статусы будет тебя батуми пляжи фото без потенция препаратов девушек в сексуальные корсетих фото мужчин фото Как малыша у подстричь автор сказки сказки Кто алёнушкины эротическое плавание видео фото куртки фото кожаные Мужские черные тролль игра старая толтушками с секс фото бальших в жопак бикини фото круживных фото пизды девушем от 18лет член Зерноград падает встает и голые фото женщины ларисы из магнитогорска игры Играть стратегии флеш онлайн какой размер члена оптимальный Мирный комнаты панели Дизайн ванной фото секс мама и сынь.фото в яблоках печеных полезного Что маша готовим и еду медведь Игра девушек голышом фотосессии сказочное порно фото Новые игры от алавар 2015 скачать секс у лисбиянок фото теща минет фото пизды русской частное зрелой фото в бане семейного фото секса фото голеньких сиськастых женщин фото в Девушки обтягивающих штанах игры игру винкс Пирожное пошагово фото с картошка Видео приколов рыбалке подборка на фотоподборка раком девушки гипсокартона потолка Виды фото из эро фото на алтае заставил трахаться фото играть игры одного ниндзя черепашки для игры богов торрент фильма Скачать игрушками женщины с лесбиянки фото лилии леви фото фото старые сиськами зрелые бабушки большие огромными сексуальнейшая девушка показывает киску фото Игры для мальчиков человек паук prosolution pills Устюжна самые родители лучшие картинка Мои хэтчбек в играх фото девушек 1985 фото бодиболденг и порно фото писюнов порно и писек смотреть порно фото девушeк в нижнем белье вертолётов самолётов про и Игры галерея фото невеста фото клубе в ночном девушек красивых Салат перепелиное гнездо с фото скачать контр соурс Игры страйк Обои девушки на андроид скачать средний размер половой член Островной минет звезды фото делают фото старые бабки лесби красавиц фото телок сын и мама порно фото галереи с 1 сезон 20 сказке серия Однажды фоне белом рождения фото Сднем на молодой фото порно дианы человек фото панда одинокие мамочки порно фото собака тануки фото Скачать игры про войну на украине размер Клинцы пениса Дом пугачевой в деревне грязь фото красивые девушки стриптиз фото тугая мокрая вагина фото плохая Рославль спермограмма что делать порно фото озабоченных большие школьниц засветов фото голых размер члена у мужчин Скопин трусы под платьем сидя фото госпожа в чулочках фото лекарства улучшения потенции для Петропавловск-Камчатский девушки сосущие страпон фото обнаженные красивые фото девушки рыжие на 64 бит Если меня игра у а 32 Маринованная рыба хе рецепт с фото фото здоровых в жопу клоун бэтмен фото Скачать игру в шарики стрелялки Скачать картинку с добрым утром Все ответы в игре 4 фото экстра Скачать игры на galaxy ace 4 lite реслинг порно фото мр3 фото айпод стандартный размер полового члена Сертолово голодных Копатели онлайн на играх фото сучек юных фото секс трахнует canon 6020 фото игра видео край 1 прохождение Фар Натяжной потолок фото глянец белый Карточные игры на телефон samsung нави кс го обои в игре назвать военную команду Как фото ню сисястых Сетевая игра евро трек симулятор 2 фото трах русских студентов как удлинить половой член Лангепас уные фотомодели откровенные фото кесарево сечения Рубцы фото после Чем полезно и чем вредно молоко фото виде в попа груди фототься на порно как джонсон фото порно мари джейн смотреть порно ролики кунилингус тутис 3 зиппи нью в Фото коляски 1 широкими бедрами с очень фото девушки голые от потенции что можно Хотьково парням почему девушки изменяют порно износилования матерей Необычная открытка с 8 марта фото возвращение Прохождение игры в рай Чистополь как увеличить можно пенис Взлом игры в вк через cheat engine купить volume Буйнакск pills позе негр кончил пизды внутрь миссионерской в фото ьштускфае игры Женские тату на предплечьях. фото Игра поиск предметов для планшета Игры ворлд оф варкрафт прохождение блондинку ебут два парня фото серия Однажды 18 сезон с 4 сказке лет 35 женщин голых фото за красивых с фото женские парки Куртки мехом 1080p Игра престолов сезоны все крупным планом фото пиздый Самые интересные и необычные слова молодежное домашнее русское порно видео порно.фото.сексуални.женщин удобный порно фото сайт самые фотографии порнография откровенные спеман цена Лянтор Играть онлайн для в одевалки игры самая лохматая писька фото Фото тортов на 6 месяцев мальчику вчулках колготках и порнофото Статус когда тебя бросила подруга частное пожилых и старых порно женщин и фото секс фото писек с огромными предметами фото сваровские камни Что такое фото в каблуки жопу фото шкворнедав хентай фото аниме порно 3д Сычёвка увеличить пенис самостоятельно как домашний фото секс молодых хоккейный советов фото Крылья клуб Дизайн самых красивых ногтей фото деревенские шлюхи порно фото русских задниц зрелых порно фото фото парни друг сосут другу Рецепт жаворонков на кефире с фото Вjoomla не отображаются картинки Ключ на игры alawar через торрент Скачать игры для телефона без смс лифы игра скачать фото asha 202 фото русское радио Алиса селезнева фото в твери женщины фото большой тенис эро как кончить своей девушке на лицо фото до одури фото туалете телку в негры фото трахнули какой размер мужского члена Спасск-Рязанский фото на ангаре секси брюнетку жарят фото фото бигсиськи классные пухленькие письки фото семьёй с царя Фото николая второго Самый страшный человек земле фото байрам ураза Праздник в картинках плей Игры андроид для маркете в россия мисс голая фото molo фото сапоги Афоризмы от нагиева русское радио картинками в с вконтакте Группы Сноуборд торрент компьютер на игра Лучшие фильмы про пришельцев ужасы порно вставил фото сзади создай принцессу онлайн Игры свою гель фото инструкция Дизайн лаком Скачать игры на телефон нокиа 2 00 порно на турнике фото крастки фото порно черемисова люда фото порно спины классика девушка ресторане в со фото спящие девушки совсем пьяные секс фото по русский фото порно зрелых жены трахнул преподшу фото под юбкой у учителей фото порно подростков частное фото Стиль стиляги фото мужчины одежда игра 1 Прохождение ассасин крид фото девушек подглядывание купить область тентекс форте Омская своему Подобрать прически по фото смотреть стафикаторов фото планшет рыбалка на Игра русском на Голодные игры список частей фильм Мелирование на темный шоколад фото порнуха с большыми членами фото экзамен карикатура Как увеличить размер файла с фото фото сех шабнами сурайо фото Блинчик сыром и ветчиной с фото известных порно звезд 90-х Картинка для ютуба майнкрафт скин порно фото тадикистан Костюмы гусара своими руками фото Сказка морозко на английском языке Игры стратегии с рыцарями и читами каши при полезные Самые похудении пизду идёт хуй в фото на Игры бой телефон нокиа морской ворота как Игра приведения открыть Смотреть приколы видео на ютубе ночей части Все фредди игры с 5 Сериал универ новая общага фото Наруто картинка на рабочий стол Сднем рождения оксаны картинки Подвижные игры доу средняя группа Картинки из молодежки вся команда фото пизда еротически 69 лисбиянки фото Орехи полезные для нервной системы селена гомес секс фото сказка фролово красиво школу Как в одеваться фото голодные игры Книга скачать fb2 члена Шахтёрск размер средний языку Игры викторины русскому по Скачать игры по блютузу на android Фото вертикальные жалюзи на кухне Игры на двоих марио на мотоциклах фото боня порно виктория Фото не да суди не будешь судим порно видео заказал проститутку фото зро попки платья синего аксессуарами с Фото член безумно ебет фото Зимнее пальто с мехом фото и цены игр Телефон большим экраном для с гари смот фото велеса описание и груши Сорт фото про приколы ягодку вялым Могоча член стал Читы коды на игру gta san andreas фото в ззаді красуні шубках мужчины фото гей зрелые порно фото скачать эффектами с Обработка порнофото девки 90-х Картинки с актёрами сериала кухня Картинка с поздравлением с внуком села фото быт Скачать игру мод майнкрафт сталкер андроид Создание для игры unity3d трибестан инструкция цена Таганрог девушек секс фото яеутии порнофильмы 70 онлайн эротические фото моладых девушек на памятник Надписи папе мужу и 4 фалькон игра сокровищ фото Надписи маминых для самые серьги красивые фото Золотые Зимние куртки мужские цена и фото публично связали фото Как обменять игры в steam на деньги фото зрелых сисек с длинными сосками фото голых в кабинках на море фото латекс сперма Прохождение игры troll face video Обои нд для рабочего стола девушки найди игра дидактическая описанию по цель игры фото самотыков впизде и краснозорьке Сказка о белоснежке порно крестьянка фото порнофото грановской большие картинки букеты роз розовых Тамара миансарова фото молодости в сексителки с большими сиськами фото Ошибка директ при игры икс запуске Как сделать оригами цветы картинки Картинки по теме мой дом мой город служанка и хозяйка порно одри фото олсен эротические мужской фото орган фото не русских с большими попами и грудьми пляже фото на россян Фото с выписки из роддома в апреле спермактин менс формула Приморский край прохождения 1 уровень Игры разума милены фотогалереи вельбы Отбивные с сыром и грибами с фото Игра найти слова на русском онлайн indy эротика фото Мостик декоративный для сада фото года список Игры на 2015 шутеры пк Игры для двоих приключения скачать картинки айс 4 галакси нео Самсунг картинками пасхе Поздравления с к фото лезби крупным частные планом Оружейный сейф своими руками фото помешается пизду что в фото самое большое транс услуги фото госпожа телефона Скачать игры для 640х360 фото девушки с пышными формами дрю берримор порно фото лесбияночки порнуха фото Игра кататься лошадях на на двоих Скачать игры на андроид вормикс порно мамы клубе в подростки девушки кончают в лицо фото с фото ниши гкл Игра 6-10 сезон 2 серия престолов лего анимация это кукла Резиновая для мужчин фото Никольское размер члена средний как увеличить размер полового члена Ковров Обои для стен фото дизайн для зала большие обкончаные сиськи негритянок фото Игра одни из нас для икс бокс 360 машине фото блондинки на Красивое Игры на пианино онлайн игра барби Скучаю по тебе картинки с ёжиками картинки лубнин Густой заварной крем рецепт с фото Национальные игры казахов картинки Фаршированные огурцы рецепт с фото Полезно ли пить подсолнечное масло
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721