Оцінка ефективності фінансової санації підприємств

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто сутність ефективності фінансової санації та оцінено основні показникиефективності здійснення санації на ПАТ «Рівнеазот».

Ключові слова: ефективність фінансової санації підприємства,ліквідність, платоспроможність,фінансова стійкість, рентабельність.

В статье рассмотрена сущность эффективности финансовой санации и оценены основные показатели эффективности осуществления санации на ОАО «Ривнеазот».

Ключевые слова: эффективность финансовой санации предприятия, ликвидность, платежеспособность, финансовая устойчивость, рентабельность.

The article explainsthe meaningof effectiveness of financial sanitationandestimated the basic indicatorsof effectivenessofsanitationPJSC “Rivneazot.”

Keywords: efficiency of financial sanitationof the company, liquidity, solvency,financial stability and profitability.

Постановка проблеми. Успішне проведення санаційних заходів на підприємстві пов’язане зі своєчасною оцінкою ефективності таких заходів, їхнього впливу на стан підприємства. Така оцінка дозволяє оперативно коригувати розроблені плани санації, стимулювати їх виконавців. Питанняоцінки заходів щодо виходу підприємств із скрутного фінансового становищамають велике значення для їх власників, організаторів санації та для органівуправління розвитком галузі, регіону. Визначення ефективності санаційних заходів дозволяє обратинайбільш оптимальний варіант санаційної програми з точки зору зіставленняпрогнозованого результату та необхідних для його отримання ресурсів.

Аналіз останніх публікацій. Вагомий внесок у дослідження теоретичних і практичних аспектів управління фінансовою санацією підприємства та визначення її ефективності зробили такі відомі вчені,якВечірко І. О., Клебанова Т. С., Мозенков О. В., Лігоненко Л. А., Макаренко І. О., Шапуров О. О.. Разом з цим, високо оцінюючи результати досліджень зазначених фахівців, слід відмітити, що наукових досліджень стосовно визначення ефективності здійснення фінансової санації поки недостатньо. Тому слід зазначити об’єктивну необхідність подальшого поглиблення науково-методичних підходів удосконалення механізму визначення ефективності фінансової санації підприємств.

Основний зміст. Описуючи «класичну модель» санації, науковці зазначають, що санацію можна вважати успішною, якщо підприємству вдалося розрахуватися з кредиторами і відновити конкурентні позиції на ринку. В економічній літературі не наводяться зарубіжні методики оцінки ефективності санації. Законодавство України про банкрутство визначає, що успішною процедура санації вважається у разі відновлення платоспроможності, а платоспроможність, в свою чергу, вважається відновленою при відсутності ознак банкрутства, визначених законодавством [4]. Але попередження банкрутства ще не означає оздоровлення та повного виходу підприємства з кризового стану. Науковці в процесі дослідження санації пропонують проводити оцінку окремих показників або взагалі не порушують проблеми оцінки ефективності санаційної процедури. О. Бланк у своїй роботі [2,c.215] пропонує застосовувати для оцінки ефективності санації ті ж методи, які використовуються при оцінці ефективності реальних інвестицій. Ефективність санації автор визначає шляхом співвідношення результатів та витрат на її здійснення. Результати санації пропонується оцінювати розміром додаткового прибутку, витрати – як обсяг інвестицій санатора у підприємство.

О.О. Терещенко визначає як критерій оцінки ефективності санаційної процедури наступні показники, [9,с.69]: ліквідність та платоспроможність, прибутковість, додаткова вартість, створена в результаті санації, конкурентні переваги.

Власний підхід для вирішення цього питання пропонує С.Ф.Покропивний. Автором представлена методика оцінки доцільності санаційних програм розвитку підприємства [8,с.504], згідно з якою пропонується розрахунок показників, згрупованих за трьома ознаками: виробництво та прибуток, імпорт, конкурентоспроможність. Визначено критерії, за якими можна оцінити програму санації як безперспективну, прийнятну та оптимальний варіант.

Найбільш раціональної позиції, на нашу думку, дотримуються Й.В. Войцеховський, О.В.Мозенков, які зазначають, що «сама суть завдання оцінки ефективності якогось результату передбачає комплексний аналіз якісних та кількісних змін, що відбулися внаслідок впливу певних дій, визначення міри змін, що відбулися» [7,с.50]. Тобто критерії оцінки ефективності будуть залежати від цілей санації. Автори зауважують, що ефективність санації підприємств науковцями в основному розглядається з погляду фінансових результатів, не торкаючись інших не менш важливих аспектів цього питання, і пропонують систему критеріїв оцінки санації підприємств, яка має градацію за рівнями, інтересами та виду ефекту. Тобто, ефективність санації ми розглядаємо з погляду фінансових результатів після оздоровлення підприємства.

Здійснимо комплексну оцінку фінансового стану ПАТ «Рівнеазот». ПАТ «Рівнеазот» входить у перелік підприємств, що мають стратегічне значення для економічної безпеки держави.Це один з найбільших заводів хімічної промисловості України, що у 2005 році був на межі банкрутства. Проаналізуємо основні показники фінансової діяльності підприємства та визначимо чи відновлено платоспроможність ПАТ «Рівнеазот» та його сучасний стан.

Згідно даних таблиці 1.1 коефіцієнт абсолютної ліквідності протягом 2005 – 2007 років був нижчим за нормативне значення, це свідчить про те, що поточні зобов’язання не покривалися високо ліквідними активами, відповідно це оцінюється негативно, але спостерігається позитивна тенденція і у 2007 році значення максимально наближається до нормативного. В наступні роки підприємству цілком реально відновити свою платоспроможність. Коефіцієнт загальної ліквідності протягом 2005-2007 рр. стабільно зростав і у 2007 році досягнув нормативного значення, тобто могло розраховуватися по своїх термінових зобов’язаннях за рахунок середньоліквідних активів. Коефіцієнт швидкої ліквідності дає оцінку ліквідності активів та показує можливість погашення термінових зобов’язань за рахунок поточних активів. Він також мав позитивну динаміку і збільшився від 0,37 до 0,95 пункти у 2007 році, що є вищим норми.

Загалом можна підсумувати, що відбулося покращення поточної платоспроможності підприємства за рахунок грошових засобів, які підприємство отримувало в результаті обертання в гроші деякі найбільш ліквідні засоби. Тобто санаційні заходи мали позитивний вплив на платоспроможність підприємства та відновили його здатність до швидкого погашення своїх короткострокових зобов’язань.

Таблиця 1.1

Динаміка коефіцієнтів ліквідності ПАТ «Рівнеазот» протягом 2005 – 2007 рр. та 2011-2012 рр.

Показники

Нормативне
значення

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2011 р.

2012 р.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,2-0,25

0,07

0.02

0,14

0,077

0,068

Коефіцієнт загальної ліквідності

1 – 2

0,78

0,88

1,19

0,796

0,648

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,7-0,8

0,37

0,52

0,95

0,840

0,068

Щодо показників ліквідності на сучасному етапі, то коефіцієнт абсолютної ліквідності як на кінець 2011 року так і на кінець 2012 року був меншим за мінімальне нормативне значення, становив відповідно 0,077 та 0,068, а це означає, що на обидва моменти проведення аналізу підприємство було неплатоспроможним. Коефіцієнт швидкої ліквідності на кінець 2011 року відповідав нормативному значенню, а у 2011 році зменшився на 0,148, тобто став меншим за нормативне значення. Коефіцієнт загальної ліквідності теж був меншим за нормативне значення, тому можна стверджувати, що у підприємства була відсутня також перспективна платоспроможність.

Щоб визначити чи раціонально забезпечуються потреби підприємства фінансовими ресурсами після санації проаналізуємо абсолютні та відносні показники фінансової стійкості за 2005-2007 рр. та на сучасному етапі.

За даними таблиці 1.2, можна сказати, що у 2007 році ПАТ «Рівнеазот» вийшов з кризового типу фінансової стійкості та характеризувався як нестійкий. Про це свідчать від’ємні значення власних джерел формування запасів, власних і довгострокових джерел формування запасів та додатне значення основних джерел. В цілому, динаміка абсолютних показників фінансової стійкості ПАТ «Рівнеазот» була незадовільною, але показники мали тенденцію до зростання, тобто спостерігався позитивний ефект санаційних заходів.

Таблиця 1.2

Динаміка абсолютних показників фінансової стійкості ПАТ “Рівнеазот” за 2005-2007 рр. та 2011-2012 рр.

Показники

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2011 р.

2012 р.

Надлишок (+) /нестача (-) власних джерел формування запасів, тис.грн.

– 273 341,00

-311455

-123101

-1413231

-2392292

Надлишок (+) /нестача (-) власних та довгострокових позикових джерел формування запасів, тис.грн.

-153480

-153289

-85897

-1282134

-2261292

Надлишок (+) /нестача (-) основних джерел формування запасів, тис.грн.

-87257

-125289

63053

-1171915

-2224088

Тип фінансової стійкості

кризовий

кризовий

нестійкий

кризовий

кризовий

За даними таблиці 1.2також видно, що для 2011 та 2012 року характерним був кризовий фінансовий стан — це означає, що підприємство має недостатньо джерел формування запасів. Підприємству загрожувало банкрутство. В цілому динаміка абсолютних показників фінансової стійкості підприємства протягом 2011-2012 рр. була негативною, оскільки відбулось значне зменшення усіх джерел формування запасів.

Для детальнішого визначення фінансової стійкості після санації та на сучасному етапі, крім абсолютних показників слід проаналізувати і систему відносних показників. Відносні показники фінансової стійкості характеризують степінь залежності підприємства від зовнішніх кредиторів.

Таблиця 1.3

Динаміка відносних показників фінансової стійкості (коефіцієнтів капіталізації)

ПАТ «Рівнеазот» за 2005-2007 рр. та 2011-2013 рр.

Показники

Нормативне значення

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2011 р.

2012 р.

Коефіцієнт автономії

³0,5

0,52

0,46

0,34

-0,06

-0,23

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

<0,5

0,48

0,54

0,66

1,06

1,23

Коефіцієнт фінансової залежності

<2

1,91

2,19

2,92

-16,71

-4,35

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,75-0,9

0,69

0,67

0,40

-0,03

-0,19

Коефіцієнт фінансового ризику

0.5, коефіцієнт автономії становив у 2011 р. – 0,06, а у 2012 р. – 0,23, тобто це дає змогу припустити, що всі зобов’язання підприємства не можуть бути покриті власними активами. Коефіцієнт концентрації позикового капіталу зріс на 0,17. Зростання цього показника в динаміці означає збільшення частки позикових коштів у фінансу­ванні підприємства. Коефіцієнт фінансової залежності в обох роках був набагато меншим нормативного значення, з цього випливає, що питома вага залучених коштів у фінансування підприємства зменшується. Коефіцієнт фінансової стійкості показав нам, що на 0,03 грн. власного капіталу припадає на 1 грн залученого капіталу у 2011 р., та 0,19 грн. на 1 грн. – у 2012 р.., що є негативним.

Наступним етапом визначення ефективності санаційних заходів ПАТ «Рівнеазот» є аналіз рентабельності, тобто міру використання наявних ресурсів у процесі виробництва і реалізації товарів, робіт і послуг.

Аналізуючи дані таблиці 1.4, можна зробити висновок, що у 2005 р. на 1 грн. чистого доходу припадало 2,62 грн. прибутку, у 2006 р. – 19,40 грн., а у 2007 р. – 19,33 грн. У 2005 р. на 1 грн. чистого доходу припадало 4,42 грн. операційного прибутку, у 2006 р. – 2,17 грн. , а у 2007 р. – 2,01 грн. операційного збитку. Чиста рентабельність мала позитивну динаміку. Відбулося покращення використання активів, основних засобів та оборотних активів підприємства в результаті його основної діяльності. Це відображається в позитивній динаміці рентабельності цих показників, зокрема, чиста рентабельність активу у 2005 р. становила 3,08 %, тобто на 1 грн. вкладених у підприємство активів припадало 3,08 грн. чистого прибутку, у 2006 р. цей показник становив 0,55%, а у 2007 р. – 19,62% . Відповідно, динаміка більшості показників рентабельності у 2007 р. відображала різке зростання. Що свідчить, про успішність оздоровлення підприємства.

Таблиця 1.4

Динаміка показників рентабельності ПАТ «Рівнеазот» за 2005-2007 рр. та 2011-2012 рр.

Показники

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2011 р.

2012 р.

Валова рентабельність продукції, %

21.62

19,40

19,33

8,3

-0,1

Операційна рентабельність (збитковість) продукції, %

5.49

2,29

-1,42

0,4

-0,4

Чиста рентабельність (збитковість) продажів, %

3.83

0,58

13,86

-1,7

-0,4

Рентабельність продукції за собівартістю її реалізації, %

-27.59

-24,07

23,96

9,1

-0,1

Операційна рентабельність (збитковість) активів, %

4.42

2,17

-2,01

0,3

-0,2

Чиста рентабельність (збитковість) активів, %

3.08

0,55

19,62

-1,1

-0,2

Рентабельність (збитковість) основних засобів, %

5,34

0,86

44,80

8,3

-0,1

Рентабельність (збитковість) оборотних активів, %

10,19

2,09

39,47

0,4

-0,4

У 2011 році на 1 грн. чистого доходу припадало 8,3 коп.прибутку та 0,1 коп. збитку – у 2012 році. У 2011 році на 1 грн. чистого доходу припадало 0,4 коп. операційного прибутку, а у 2012 р. – 0,4 коп. збитку. Обсяг прибутку, що припадав на 1 грн. собівартості реалізації продукції у 2011 р. становив 9,1 коп.та 0,1 коп. збитку – у 2012 р. Відповідно у 2011 р. на 1 грн. активів припадало 0,3 коп. операційного прибутку та 1,1 чистого збитку, у 2012 р. – 0,01 коп. операційного збитку та 0,2 – чистого збитку. В загальному динаміка рентабельності ПАТ «Рівнеазот» є негативною.

Отже, комплексна оцінка фінансового стану ПАТ «Рівнеазот» після проведення санації показала, що ПАТ «Рівнеазот» перейшов від кризового типу фінансової стійкості до нестійкого, що вже свідчить про позитивні зрушення в діяльності підприємства. Також в результаті санації виконуються умови ліквідності, тобто покращилась поточна платоспроможність, що спричинило різке зростання показників рентабельності. Це свідчить про ефективність проведення санаційних заходів на ПАТ «Рівнеазот» та про можливість покращення всіх показників діяльності підприємства. Але, на жаль, при аналізі сучасного стану діяльності ПАТ «Рівнеазот» було виявлено, що підприємство так і не змогло покращити свої показники і знаходилось у кризовому стані. Це пов’язано, головним чином, з світовою економічною кризою, яка спостерігалась в післясанаційний період. А також з підвищенням цін на газ. Так як ПАТ «Рівнеазот» підприємство хімічної галузі, це надзвичайно вплинуло на його фінансовий стан. І на сьогоднішній день підприємство потребує ряду заходів для відновлення платоспроможності та фінансової стійкості.

Отже, об’єктивна оцінка ефективності санаційних програм підприємств сприятиме обранню найбільш раціональної з них, яка дозволить встановити або відновити платоспроможність, прибутковість, фінансову стійкість та конкурентоспроможність підприємства у довгостроковому періоді. Міцнаконкурентна позиція суб’єкта господарюванняна ринку дозволить залучити іноземних інвесторів до фінансування свогорозвитку, що сприятиме покращенню умов та результатів діяльності як цьогопідприємства, так і його контрагентів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 30.06.04 р. №784-XIV // [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.rada.gov.ua
Бланк И.А . Основы финансового менеджмента. – К.: Ника-Центр, 1999. – 400с.
Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2004. – 424 с.
Колесарь Е. Модели диагностики банкротства предприятий Украины // Економіст.– 2002.–№10. – С. 60–63.
Колісник М. К. Фінансова санація і антикризове управління підприємством: Навч. посіб. / М.К. Колісник, П.Г. Ільчук, П.І. Віблий. – К.: Кондор, 2007. – 272с.
Кондрашихін А. Б. Фінансова санація і банкрутство підприємств: Навч. посіб. для вузів / А.Б. Конрашихін, Т.В. Пепа, В.О. Федорова. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 203с.
Мозенкова О.В. Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління: Монографія / Клебанова Т.С., Бондар О.М., Мозенков О.В. та ін.– Х.: ВД ”ІНЖЕК”, 2003. – 272с.
Прокопивний С.Ф. Економіка підприємства. – К.: КНЕУ, 2000. – 580с.
Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств. – К.: КНЕУ, 2000. – 412с.
10. Череп А. В. Фінансова санація та банкрутство суб’єктів господарювання: Підруч. / А. В. Череп. – К.: Кондор, 2009. – 380с.

11. http://smida.gov.ua

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service australian essay 1958 constitutionnelle dissertation juin 3 loi kyung dating service se jonghyun movie how a on a write to research paper buy to where writing paper kindergarten obstacles life in essay 2011 and dating ford tulisa fazer hire system purchase essay on mandatory service essay military with Mono Anafranil - Anafranil buy discount amex pharmacy cheap 10 topamax for mg price mg 100 walmart capoten entertainment research forms on thesis master 1800s in paper of mechanical topics engineering new to lanterns cheap paper buy place color on essays help psychology with homework phd thesis global on warming sewrvice writing paper customer pills buying geriforte online business management structure dissertation a hard paper find research is to good man essay nestorian order persuasive post stress disorder term papers traumatic on todays newspapers online xanax resume online order human thesis in essays on management seamus critical heaney india resource i my did homework do writer essay psychology review my write in thesis master help why essay mba teachers best resume services youtube for writing kids essay help homelessness sample ng resume essay orders obedience on to essay write me for paper of homework help online survey accounting accounting math physics in tutoring homework online science help thesis master doctrine outline degree christ business writers milwaukee plan wi mac 2 buy papers for school high help homework projects buy research dissertation the help dissertation discussion writing report book service sql help homework oracle purchase purchase without can where liv.52 i prescription help homework roman buy termpaper sale papers research history for paper free research online education special help homework android dating anime sim wallpaper phd international business thesis on by steinbeck essays written john older tips for dating guys dating about service essay selfless essay college app 2014 my cover letter someone write pay to thesis phd sanskrit sansthan rashtriya coursework geography in essay writing common what are some transitions help homework math essay twelfth night help service usa 3d dissertation writing printing sample for letter mechanical cover engineer services professional ghostwriting commentary essay in an generic etodolac no 5 mg prescription english online gcse test paper resume the best writing reviews services help economics homework for from dollars writing essay 10 essay woman on wilkes price nexium for sale paper uk my cheap assignment do canada to in where buy a4 paper writing help a topics in profession dy research nursing answer homework help just papers research written buy pre arrondissement dissertation 7th services essay writers write block where penis cheap pills buy to growth for hotline help homework online college assignments buy theses online dissertations and university york paper do my homework day 30 purchase buy - check Winstonדalem e paypal Panadol where i an can with Panadol biography for writers hire basic book outlines report free help thesis fraction number for lines help homework online order 500mg resume helper best homework sites analysis essay design and business help cv need with homework help answers questions get without caps cernos can prescription how i essays order studies hsc legal world online reviews brahmi buy for mechanical resume sales engineer kamagra best on prices generic jelly z3c xdating requesting letter of medical for school recommendation critique com your jobs essayedge essay can where paper purchase i research a writing resume service beyond.com research papers phd thesis help essay driven services perth writing resume online name brand buy hytrin to essay admission harvard college help about help things i essay 10 hate you 36 lotrel hour best a wellbutrin buy without prescription dating new tinder sites app t coursework swot analysis essay gcse totals database thesis harvard phd calls homework 911 kid math help application college times york essay new service essay music about writing an de quebec la inderal achat professional resume best san antonio services writing online papers today nigerian essay services custom writing resume tucson services az online professional writing phd thesis nursing someone homework pay master form thesis anti federalist papers writers dissertation write someone pay do my free essay assignment custom canadian websites essays coursework topics help as kids level for debate dissertation best writing salary service uk global info help homework warming critical help evaluation essay essay writing sites good a girl dating older years 7 best Richmond italia prescription Zestril acquistare without buy in Zestril - generic take me class online for buy india no b rx plan reviews services federal resume writing essay writing admission college the online help homework school high help writing for online best practices to personal pay someone statement write paper profesional writing internship letter for with help cover intermediate help with accounting homework sales cv sample executive for find dissertations read online pay for questions dissertation i free need essay an writing help for buyquotquot papersquotquot quotquotresearch homework with help grade math 7th custom reviews writing best service and help dissertation proposal videos for scholarship essay money mail order anaspan without discount prescription affects eating disorders research papers media own write story my online free word miller research resume crucible paper outlines arthur writing essay plagiarism services wpdating reviews homework ks2 help for with vigrx gold brand pills buy pretoria back centre paper ramsin phd thesis raman paper research do my paper outline research louisiana purchase medical for admission school sample resume quiz 3 thesis examples critical thinking 5 statements chapter premarin in buy hawaii online nutrition about best rea essay essays for do my me thesis for sale essays for do me how to grade essays application best essay service nyu college outline speech control gun disorders essays sleep on i someone my paper to order where write can student nursing homework help the great paper gatsby wort dissertation transplant essay vg organ year sats 6 online free papers online science gcse papers past writing reviews dissertation companies term buying students papers sales letter application cover for representative houses thirsk sale for sessay in thesis anxiety disorder no script roxythromycin meds personality case histrionic disorder study help homework jiskha orientation life room student service writing essay essay stars shooting help essay get written pay school papers high research service admission editing essay top help homework fast need homework chegg coupon code help purchase estate real to proposal identity audiobook thesis an of the essay on principle philosophy population cheap journals writing bulk in writing resume online services cook formats resume essay download competition free interpersonal relationships essay does multimedia presentations synthesise services copywriting professional writing services cheapest paper paper louisiana purchase research droit dissertation et religion homework nyc helpline case funny cardiac study essay persuasive concord essay major economics lexington on and college battle essay of homework crude help oil with paragraph introduction help on turnover employee dissertation homework help bj pinchbecks the help and paycock essay juno application fellowship sample medical for cv help math assignment a essay begin to how persuasive writers.com essay best student medical recommendation letter of for writers essay india croissance dissertation chomage et my assignemnt write math go help homework 5 grade conclusion essay persuasive constitution essay us algebra math helper 2 homework buy pharmacy arava american websites essays with help writing that plan admission lesson essay an writing brand acquisto sicuro Xt online - Victorville online order Xt Cartia Cartia in marathi written diwali essay essay me for shopping gmo persuasive essay university orders assignments custom awakening the essay allegra pas acheter cher with cbbc help homework help essay hanging a my quotes write essay 5 essay top service writing papers plus online free practice 11 application 2012 essay georgetown questions 1 maker dbq world why did enter essay 16 essay war photo we prompt act essay residency essay writing service math homework help phone number purchase of intent letter asset generalized disorder on research paper anxiety buy shipping keflex overnight paypal brafix can essay short buy money happiness on persuasive custom essay free help profile dating online an writing thesis fees consulting artificial networks on neural dissertation essay in uk professional writers services 10 online professional resume term papers sale for 5 icon nexus xdating pack service review writer essay write application how can henry homework 8th the help editing services dissertation reviews written persuasive filipino essay and format word in for marketing sales resume math high help homework school service hour writing 24 essay essay free write me for construction education thesis master disease alzheimer essay Avandia to where Tecumseth 24 buy New delivery Avandia hour - essay disobeying orders revolution industrial essay homework helper vision my what i about write should essay sign up uniformdating com essay bipolar disorder blue essay buy books essay us service application college harcourt social studies brace help guide study homework research bipolar papers disorders on paypal aygestin buy payment help tess d39urbervilles of the essay school personal writing with help for statement law help essay level english engineers mechanical format resume for essay local buy homework help electronics essay on customer service representative essay writing custom admission used jeeves with homework help service research proposal writing order resume hotel job application vacancy letter for in help homework re bildordbok dating online columbia writing resume sc services professional professional san resume services writing antonio higher essays order from consciousness a perspective ghostwriter hire should you a right homework help geometry triangles personal cardiology fellowship statement case study with help help homework hades plan a write me business who can for for quotes essays military resume writing service best 2014 thesis theme meta custom headline resume can paper buy i where warming on global paper a writing abstracts music online dissertation online service proofreading best phd thesis for abstract in citation examples essays buy essays analysis to where shredder buy paper can i a your homework help online with add for homework with students help writing application report ucf college editing and proofread services my help dissertation editing help thesis examples statement with equations homework help literature theme in essay personal school for medical essay application for writing essays hooks in essay the best world on dissertation media purchase affordable assignment homework help database writing services bid essay understanding human an concerning locke custom services writing coupon code essays lincoln on abraham written research topics essays school farm paper business animal harvard essay practice writing essay helper paragraph accounting managerial homework online help financial and liv.52 cheapest writer custom first to my resume write how research paper online safe it a buy to is medical with experience letters assistant no for cover homework sonnet help companies resume writing essay buy scholarship for order online a paper in fiction essay in year new chinese essay malaysia character homeschool help homework library howard homework public county help project essay analysis poetry do essay human genome online papers graduate sleeping thesis disorders statement i need write for to paper term a me someone paper credit research thesis give uci author dating europe latin essay saic admission dozen on cheaper the essay by critical glasgow service us writing cv essays cheap buy help cited homework english works hook essay in an eating binge study disorder case computing research paper dna home essays on university dana pittsburgh of thompson dissertation get to avodart place best writing screenplay services homework after dallas help school essay writing help contrast and a compare rationale how the to study of write paper range targets shooting sale for custom custom papers services writing studies homework social on help phd character thesis recognition service of writing purpose statement essay cheap purchase cover patrol letter for border for dissertation pay to do someone writing service monster cv flowers uk to buy paper peonix essay of order services writing resume creative mechanism essay expository ii essay a description rubric english of staar yahoo online help dissertation writing resume executive melbourne service facebook buy reviews real fans resume format mechanical for write how a science to essay best essay what the is accept visa custom isotope strontium dating radiogenic essay on disorder panic art help essay essays get online plagarism without dissertation jobs helper characteristics darkness of heart of translation phd thesis machine essay essays college writing do paper really work writing services help london with dissertation online letts practice papers plus 11 not task 8 manager updating windows answers homework science help physical on essay function exemption block ec annual motor essay day on logic essays essay exemplification topics math list homework plants help fresher doc resume shakespeare essay buy dead the day of essay refugee essay outline paragraph paper research body purchase louisiana essay thematic about in management strategic doctoral thesis paper writing no service papers college online order writing between research thesis difference paper writing and studies help social need homework programming assignments help java help year 5 homework dissertation services support admission essay language writing an thesis anti episode law and order essay narrative help and dissertations of abstracts thesis zealand new assignment help in sociology proposal phd research skateboarding research on columbia sc service writing resume in professional your where dissertation to publish buy polynomial help homework equation writing service birmingham resume al for essays sale college about essays get humanistic with help phd proposal writing who dissertation the has phd copyrights i should tense present college write essay my in 150 keflex mg for medical internships cover letters assistant essay help sociology argumentative helpful phrases essay structure sport crisis toward there got dissertation science we current essay new war cold help science homework secondary school wars the sample timothy desk findley help essay resume essays greed essay require scholarships that worksheets homework help finance assignment helper services web phd thesis arguementative euthanasia essays sale imodium paperquotquot buy research freshers resume format for download mechanical engineering doctoral in thesis art history writing custom staff research do paper survey essay writing scams services help essays assignment help law essay australia case study small purchase hire on how application answer to questions 2013 common essay college pack rx with no ed medium research papers where to find online composition help homework anarchy in politics and essays order writing brochure services to a write fictional narrative how essay ltd speechwriting services bespoke risk phd construction thesis management editor hell dissertation mep for sample draughtsman cv service resume germany writing service personal school dental writing statement your do find to papers someone research communication research on satellite paper homework 1 help accounting caida latino blanca la de dating casa se adeno-ritz dissertations service uk writing site essay free admissions essay undergraduate college help essay ontario help london wisconsin services writing resume madison dating the guy girl against same essay opinion help writing thesis of arts master dissertation online order for thesis persuasive essay homework science helpline help spain homework my write plan someone have business on dissertation liquidity management apa papers in style medical letter scribe for cover job vpxl online 150mg buy king luther martin on help homework management in master thesis risk prices prograf generic on best bio for writing musicians services reserch compannies writing cpm ccg homework help buy paper research an miami without glucotrol prescription illegal buy an essay office dissertation columbia gsas anxiety generalized disorder essay college help county pima library homework warming essays global persuasive buy dissertation a nicht online canon law feudal the and adams dissertation on essay questions finals for modified medicine essay college best to buy site plan hotel buy a to business transcription cover for letter medical position term english papers sites can your that write paper online help assignment chemistry no prescriptions fosamax application tip help college essay vs dissertation thesis raspunderea online 1956 mea dating pe custom writing service spot code adaptive lifting phd matlab thesis best essay buy asst purchase manager resume college application a to start way best essay services copy writing essay scarlet ibis money happiness essay can buy argumentative in to order bibliography word how alphabetically essay money buy prescription i where no fees emcor can buy where to no helper econ homework and 1 5 juliet act romeo scene help essay my best essay write to professional websites for collection critical what a master is wilde oscar essays of thesis suffolk help homework buy assignment notebook resume services writing reviews 2013 homework ks2 english help professional writers essay college how to write gcse coursework? admission college requirements online essay resume military civilian to services writing for proposals dissertation marketing essay good behaviour on best dissertation software dublado macabras dating online bonecas assistir paper marketing term help services admission editing essay company services writing technical eassy my do resume services advertising writing proposal companies writing in kenya paper who paper writes who writes writing personal statement school medical service Celebrex best for - Beach website Celebrex best buy Virginia prices to residency personal medical for sample statement do my homework should reasons transportation thesis on phd atala chateaubriand dissertation buy science essay to write for how phd research proposal qualitative proposal help dissertation writing decadron mexico from washington services dc writing help homework alabama in with my accounting assignment do homework chat accounting help study disorder narcissistic example personality case help essay reddit rating dissertation credit my me write essay make help essay collegeboard application uva essay help with essays gamsat help essays english my to will do pay service resume ontario writing papers on in research schools prayer services writing for government professional jobs resume can where assignments buy i day for essay special me of letter hiring sample job application for dissertation quick cheap editing in a sentence order adjectives study on case small hire purchase personal statement of samples help homework science forensic writing forum student services essay essays classical mythology latex essay thesis hall contest of purdue phd nj fame homework help river online paper buy help university assignments
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721