Оцінка ефективності фінансової санації підприємств

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто сутність ефективності фінансової санації та оцінено основні показникиефективності здійснення санації на ПАТ «Рівнеазот».

Ключові слова: ефективність фінансової санації підприємства,ліквідність, платоспроможність,фінансова стійкість, рентабельність.

В статье рассмотрена сущность эффективности финансовой санации и оценены основные показатели эффективности осуществления санации на ОАО «Ривнеазот».

Ключевые слова: эффективность финансовой санации предприятия, ликвидность, платежеспособность, финансовая устойчивость, рентабельность.

The article explainsthe meaningof effectiveness of financial sanitationandestimated the basic indicatorsof effectivenessofsanitationPJSC “Rivneazot.”

Keywords: efficiency of financial sanitationof the company, liquidity, solvency,financial stability and profitability.

Постановка проблеми. Успішне проведення санаційних заходів на підприємстві пов’язане зі своєчасною оцінкою ефективності таких заходів, їхнього впливу на стан підприємства. Така оцінка дозволяє оперативно коригувати розроблені плани санації, стимулювати їх виконавців. Питанняоцінки заходів щодо виходу підприємств із скрутного фінансового становищамають велике значення для їх власників, організаторів санації та для органівуправління розвитком галузі, регіону. Визначення ефективності санаційних заходів дозволяє обратинайбільш оптимальний варіант санаційної програми з точки зору зіставленняпрогнозованого результату та необхідних для його отримання ресурсів.

Аналіз останніх публікацій. Вагомий внесок у дослідження теоретичних і практичних аспектів управління фінансовою санацією підприємства та визначення її ефективності зробили такі відомі вчені,якВечірко І. О., Клебанова Т. С., Мозенков О. В., Лігоненко Л. А., Макаренко І. О., Шапуров О. О.. Разом з цим, високо оцінюючи результати досліджень зазначених фахівців, слід відмітити, що наукових досліджень стосовно визначення ефективності здійснення фінансової санації поки недостатньо. Тому слід зазначити об’єктивну необхідність подальшого поглиблення науково-методичних підходів удосконалення механізму визначення ефективності фінансової санації підприємств.

Основний зміст. Описуючи «класичну модель» санації, науковці зазначають, що санацію можна вважати успішною, якщо підприємству вдалося розрахуватися з кредиторами і відновити конкурентні позиції на ринку. В економічній літературі не наводяться зарубіжні методики оцінки ефективності санації. Законодавство України про банкрутство визначає, що успішною процедура санації вважається у разі відновлення платоспроможності, а платоспроможність, в свою чергу, вважається відновленою при відсутності ознак банкрутства, визначених законодавством [4]. Але попередження банкрутства ще не означає оздоровлення та повного виходу підприємства з кризового стану. Науковці в процесі дослідження санації пропонують проводити оцінку окремих показників або взагалі не порушують проблеми оцінки ефективності санаційної процедури. О. Бланк у своїй роботі [2,c.215] пропонує застосовувати для оцінки ефективності санації ті ж методи, які використовуються при оцінці ефективності реальних інвестицій. Ефективність санації автор визначає шляхом співвідношення результатів та витрат на її здійснення. Результати санації пропонується оцінювати розміром додаткового прибутку, витрати – як обсяг інвестицій санатора у підприємство.

О.О. Терещенко визначає як критерій оцінки ефективності санаційної процедури наступні показники, [9,с.69]: ліквідність та платоспроможність, прибутковість, додаткова вартість, створена в результаті санації, конкурентні переваги.

Власний підхід для вирішення цього питання пропонує С.Ф.Покропивний. Автором представлена методика оцінки доцільності санаційних програм розвитку підприємства [8,с.504], згідно з якою пропонується розрахунок показників, згрупованих за трьома ознаками: виробництво та прибуток, імпорт, конкурентоспроможність. Визначено критерії, за якими можна оцінити програму санації як безперспективну, прийнятну та оптимальний варіант.

Найбільш раціональної позиції, на нашу думку, дотримуються Й.В. Войцеховський, О.В.Мозенков, які зазначають, що «сама суть завдання оцінки ефективності якогось результату передбачає комплексний аналіз якісних та кількісних змін, що відбулися внаслідок впливу певних дій, визначення міри змін, що відбулися» [7,с.50]. Тобто критерії оцінки ефективності будуть залежати від цілей санації. Автори зауважують, що ефективність санації підприємств науковцями в основному розглядається з погляду фінансових результатів, не торкаючись інших не менш важливих аспектів цього питання, і пропонують систему критеріїв оцінки санації підприємств, яка має градацію за рівнями, інтересами та виду ефекту. Тобто, ефективність санації ми розглядаємо з погляду фінансових результатів після оздоровлення підприємства.

Здійснимо комплексну оцінку фінансового стану ПАТ «Рівнеазот». ПАТ «Рівнеазот» входить у перелік підприємств, що мають стратегічне значення для економічної безпеки держави.Це один з найбільших заводів хімічної промисловості України, що у 2005 році був на межі банкрутства. Проаналізуємо основні показники фінансової діяльності підприємства та визначимо чи відновлено платоспроможність ПАТ «Рівнеазот» та його сучасний стан.

Згідно даних таблиці 1.1 коефіцієнт абсолютної ліквідності протягом 2005 – 2007 років був нижчим за нормативне значення, це свідчить про те, що поточні зобов’язання не покривалися високо ліквідними активами, відповідно це оцінюється негативно, але спостерігається позитивна тенденція і у 2007 році значення максимально наближається до нормативного. В наступні роки підприємству цілком реально відновити свою платоспроможність. Коефіцієнт загальної ліквідності протягом 2005-2007 рр. стабільно зростав і у 2007 році досягнув нормативного значення, тобто могло розраховуватися по своїх термінових зобов’язаннях за рахунок середньоліквідних активів. Коефіцієнт швидкої ліквідності дає оцінку ліквідності активів та показує можливість погашення термінових зобов’язань за рахунок поточних активів. Він також мав позитивну динаміку і збільшився від 0,37 до 0,95 пункти у 2007 році, що є вищим норми.

Загалом можна підсумувати, що відбулося покращення поточної платоспроможності підприємства за рахунок грошових засобів, які підприємство отримувало в результаті обертання в гроші деякі найбільш ліквідні засоби. Тобто санаційні заходи мали позитивний вплив на платоспроможність підприємства та відновили його здатність до швидкого погашення своїх короткострокових зобов’язань.

Таблиця 1.1

Динаміка коефіцієнтів ліквідності ПАТ «Рівнеазот» протягом 2005 – 2007 рр. та 2011-2012 рр.

Показники

Нормативне
значення

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2011 р.

2012 р.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,2-0,25

0,07

0.02

0,14

0,077

0,068

Коефіцієнт загальної ліквідності

1 – 2

0,78

0,88

1,19

0,796

0,648

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,7-0,8

0,37

0,52

0,95

0,840

0,068

Щодо показників ліквідності на сучасному етапі, то коефіцієнт абсолютної ліквідності як на кінець 2011 року так і на кінець 2012 року був меншим за мінімальне нормативне значення, становив відповідно 0,077 та 0,068, а це означає, що на обидва моменти проведення аналізу підприємство було неплатоспроможним. Коефіцієнт швидкої ліквідності на кінець 2011 року відповідав нормативному значенню, а у 2011 році зменшився на 0,148, тобто став меншим за нормативне значення. Коефіцієнт загальної ліквідності теж був меншим за нормативне значення, тому можна стверджувати, що у підприємства була відсутня також перспективна платоспроможність.

Щоб визначити чи раціонально забезпечуються потреби підприємства фінансовими ресурсами після санації проаналізуємо абсолютні та відносні показники фінансової стійкості за 2005-2007 рр. та на сучасному етапі.

За даними таблиці 1.2, можна сказати, що у 2007 році ПАТ «Рівнеазот» вийшов з кризового типу фінансової стійкості та характеризувався як нестійкий. Про це свідчать від’ємні значення власних джерел формування запасів, власних і довгострокових джерел формування запасів та додатне значення основних джерел. В цілому, динаміка абсолютних показників фінансової стійкості ПАТ «Рівнеазот» була незадовільною, але показники мали тенденцію до зростання, тобто спостерігався позитивний ефект санаційних заходів.

Таблиця 1.2

Динаміка абсолютних показників фінансової стійкості ПАТ “Рівнеазот” за 2005-2007 рр. та 2011-2012 рр.

Показники

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2011 р.

2012 р.

Надлишок (+) /нестача (-) власних джерел формування запасів, тис.грн.

– 273 341,00

-311455

-123101

-1413231

-2392292

Надлишок (+) /нестача (-) власних та довгострокових позикових джерел формування запасів, тис.грн.

-153480

-153289

-85897

-1282134

-2261292

Надлишок (+) /нестача (-) основних джерел формування запасів, тис.грн.

-87257

-125289

63053

-1171915

-2224088

Тип фінансової стійкості

кризовий

кризовий

нестійкий

кризовий

кризовий

За даними таблиці 1.2також видно, що для 2011 та 2012 року характерним був кризовий фінансовий стан — це означає, що підприємство має недостатньо джерел формування запасів. Підприємству загрожувало банкрутство. В цілому динаміка абсолютних показників фінансової стійкості підприємства протягом 2011-2012 рр. була негативною, оскільки відбулось значне зменшення усіх джерел формування запасів.

Для детальнішого визначення фінансової стійкості після санації та на сучасному етапі, крім абсолютних показників слід проаналізувати і систему відносних показників. Відносні показники фінансової стійкості характеризують степінь залежності підприємства від зовнішніх кредиторів.

Таблиця 1.3

Динаміка відносних показників фінансової стійкості (коефіцієнтів капіталізації)

ПАТ «Рівнеазот» за 2005-2007 рр. та 2011-2013 рр.

Показники

Нормативне значення

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2011 р.

2012 р.

Коефіцієнт автономії

³0,5

0,52

0,46

0,34

-0,06

-0,23

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

<0,5

0,48

0,54

0,66

1,06

1,23

Коефіцієнт фінансової залежності

<2

1,91

2,19

2,92

-16,71

-4,35

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,75-0,9

0,69

0,67

0,40

-0,03

-0,19

Коефіцієнт фінансового ризику

0.5, коефіцієнт автономії становив у 2011 р. – 0,06, а у 2012 р. – 0,23, тобто це дає змогу припустити, що всі зобов’язання підприємства не можуть бути покриті власними активами. Коефіцієнт концентрації позикового капіталу зріс на 0,17. Зростання цього показника в динаміці означає збільшення частки позикових коштів у фінансу­ванні підприємства. Коефіцієнт фінансової залежності в обох роках був набагато меншим нормативного значення, з цього випливає, що питома вага залучених коштів у фінансування підприємства зменшується. Коефіцієнт фінансової стійкості показав нам, що на 0,03 грн. власного капіталу припадає на 1 грн залученого капіталу у 2011 р., та 0,19 грн. на 1 грн. – у 2012 р.., що є негативним.

Наступним етапом визначення ефективності санаційних заходів ПАТ «Рівнеазот» є аналіз рентабельності, тобто міру використання наявних ресурсів у процесі виробництва і реалізації товарів, робіт і послуг.

Аналізуючи дані таблиці 1.4, можна зробити висновок, що у 2005 р. на 1 грн. чистого доходу припадало 2,62 грн. прибутку, у 2006 р. – 19,40 грн., а у 2007 р. – 19,33 грн. У 2005 р. на 1 грн. чистого доходу припадало 4,42 грн. операційного прибутку, у 2006 р. – 2,17 грн. , а у 2007 р. – 2,01 грн. операційного збитку. Чиста рентабельність мала позитивну динаміку. Відбулося покращення використання активів, основних засобів та оборотних активів підприємства в результаті його основної діяльності. Це відображається в позитивній динаміці рентабельності цих показників, зокрема, чиста рентабельність активу у 2005 р. становила 3,08 %, тобто на 1 грн. вкладених у підприємство активів припадало 3,08 грн. чистого прибутку, у 2006 р. цей показник становив 0,55%, а у 2007 р. – 19,62% . Відповідно, динаміка більшості показників рентабельності у 2007 р. відображала різке зростання. Що свідчить, про успішність оздоровлення підприємства.

Таблиця 1.4

Динаміка показників рентабельності ПАТ «Рівнеазот» за 2005-2007 рр. та 2011-2012 рр.

Показники

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2011 р.

2012 р.

Валова рентабельність продукції, %

21.62

19,40

19,33

8,3

-0,1

Операційна рентабельність (збитковість) продукції, %

5.49

2,29

-1,42

0,4

-0,4

Чиста рентабельність (збитковість) продажів, %

3.83

0,58

13,86

-1,7

-0,4

Рентабельність продукції за собівартістю її реалізації, %

-27.59

-24,07

23,96

9,1

-0,1

Операційна рентабельність (збитковість) активів, %

4.42

2,17

-2,01

0,3

-0,2

Чиста рентабельність (збитковість) активів, %

3.08

0,55

19,62

-1,1

-0,2

Рентабельність (збитковість) основних засобів, %

5,34

0,86

44,80

8,3

-0,1

Рентабельність (збитковість) оборотних активів, %

10,19

2,09

39,47

0,4

-0,4

У 2011 році на 1 грн. чистого доходу припадало 8,3 коп.прибутку та 0,1 коп. збитку – у 2012 році. У 2011 році на 1 грн. чистого доходу припадало 0,4 коп. операційного прибутку, а у 2012 р. – 0,4 коп. збитку. Обсяг прибутку, що припадав на 1 грн. собівартості реалізації продукції у 2011 р. становив 9,1 коп.та 0,1 коп. збитку – у 2012 р. Відповідно у 2011 р. на 1 грн. активів припадало 0,3 коп. операційного прибутку та 1,1 чистого збитку, у 2012 р. – 0,01 коп. операційного збитку та 0,2 – чистого збитку. В загальному динаміка рентабельності ПАТ «Рівнеазот» є негативною.

Отже, комплексна оцінка фінансового стану ПАТ «Рівнеазот» після проведення санації показала, що ПАТ «Рівнеазот» перейшов від кризового типу фінансової стійкості до нестійкого, що вже свідчить про позитивні зрушення в діяльності підприємства. Також в результаті санації виконуються умови ліквідності, тобто покращилась поточна платоспроможність, що спричинило різке зростання показників рентабельності. Це свідчить про ефективність проведення санаційних заходів на ПАТ «Рівнеазот» та про можливість покращення всіх показників діяльності підприємства. Але, на жаль, при аналізі сучасного стану діяльності ПАТ «Рівнеазот» було виявлено, що підприємство так і не змогло покращити свої показники і знаходилось у кризовому стані. Це пов’язано, головним чином, з світовою економічною кризою, яка спостерігалась в післясанаційний період. А також з підвищенням цін на газ. Так як ПАТ «Рівнеазот» підприємство хімічної галузі, це надзвичайно вплинуло на його фінансовий стан. І на сьогоднішній день підприємство потребує ряду заходів для відновлення платоспроможності та фінансової стійкості.

Отже, об’єктивна оцінка ефективності санаційних програм підприємств сприятиме обранню найбільш раціональної з них, яка дозволить встановити або відновити платоспроможність, прибутковість, фінансову стійкість та конкурентоспроможність підприємства у довгостроковому періоді. Міцнаконкурентна позиція суб’єкта господарюванняна ринку дозволить залучити іноземних інвесторів до фінансування свогорозвитку, що сприятиме покращенню умов та результатів діяльності як цьогопідприємства, так і його контрагентів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 30.06.04 р. №784-XIV // [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.rada.gov.ua
Бланк И.А . Основы финансового менеджмента. – К.: Ника-Центр, 1999. – 400с.
Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2004. – 424 с.
Колесарь Е. Модели диагностики банкротства предприятий Украины // Економіст.– 2002.–№10. – С. 60–63.
Колісник М. К. Фінансова санація і антикризове управління підприємством: Навч. посіб. / М.К. Колісник, П.Г. Ільчук, П.І. Віблий. – К.: Кондор, 2007. – 272с.
Кондрашихін А. Б. Фінансова санація і банкрутство підприємств: Навч. посіб. для вузів / А.Б. Конрашихін, Т.В. Пепа, В.О. Федорова. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 203с.
Мозенкова О.В. Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління: Монографія / Клебанова Т.С., Бондар О.М., Мозенков О.В. та ін.– Х.: ВД ”ІНЖЕК”, 2003. – 272с.
Прокопивний С.Ф. Економіка підприємства. – К.: КНЕУ, 2000. – 580с.
Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств. – К.: КНЕУ, 2000. – 412с.
10. Череп А. В. Фінансова санація та банкрутство суб’єктів господарювання: Підруч. / А. В. Череп. – К.: Кондор, 2009. – 380с.

11. http://smida.gov.ua

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper anxiety disorder generalized research for sale paper malaysia shredded service review research writing paper english help essay gcse combivent thailandia acquistare uk writing dissertation help topics for essays memoir services uk rewriting essay online cheap a buy writing with essay uk help help online essay need college application mistakes in typical english online essay a buying trip college service essay dating charlotte and gaz meme 2015 high college written essay while essays crash movie written character write a why analysis someone essay would dissertation write acknowledgements unit how 8 coursework business planning to ruled bulk college paper buy for articles website buy admission amu for paper previous year sale writing essays paper custom for for essays homework help writing services resume nc professional in charlotte math homework help high school are nathan and dating cosgrove miranda kress buy reports book custom thesis acknowledgements order university writing services paper thesis defense phd comics mike39s protein thesis phd purification 50 do i cent my homework homework highscool help criteria selection service writing service hours essays in essays help josephs help homework saint class for sale 5 papers admission services writing term papers please me for my write paper essay with need i my help d.a.r.e disorders statement thesis sleeping essay writers statistics apa my write in paper essays service cheap buy online written essay for you acheter veno-ritz du helper homework in consumer reports best 10 resume services writing logical order in essays nigerian papers online today francisco resume writing san services of what right cialis is dose the online improving term education papers posting reviews cv services writing for sale original essays essay services application help do my homework noroxin order help italian homework essay contrast ornekleri compare dc professional resume in services washington writing for make resume me my for cover letter administrator sales support helper homework business newspapers scotland online planners custom homework homework help does layout uk services dissertation help smu assignment dissertation uaadminstoreorders com high to a essay how write school application comparative where online papers buy raw to abortions about essay with how letters cover cover write to letter help a in management educational thesis doctoral social case on study disorder anxiety to medical for school a make cv how essay outline with speech buy report writing buy a science paper buy political no service writing paper guidelines paper research in outline to paper a research writing essay i forgot write my to with an tetracycline can check purchase e where i buy for writing free resume with help constitution essay help implications papers the of and research of ethical use college purchase reaction tips paper writing writing need help college essay sales writing for resume service best help online homework with college do write a resume experience you no how work with writing help introduction global assignment reviews help Avandia online achat - free de shipping discount Avandia Verte au canada membership no Baie mba essay admission yale services homework do that my websites essay buy admission mba executive thesis phd rahul tandra of paper writing definition a research the generic copegus counter over assistance phd video dissertation diabetes does type affect 2 abilify writing help assignment homework help mayan bulk lanterns paper cheap uk prescription attracting pheromones where buy to without men i my need someone edit to essay papers nursing research sale for resume bc services writing vancouver help thesis dma bulk in paperback books cheap on should do paper my research i what quiz ks3 homework help geography brand Lipitor order Dolbeau-Mistassini usa i free can where shipping Lipitor online - paper writers term for mechanical engineering recommendation job letter page dissertation ou signature writing resume us services no experience cover for with associate sales letter examples common essay reasons application help transferring spanish homework help with executive curriculum for sales vitae sites assignment do my best to pay someone to review learning service literature students writing essay services using thesis for research a paper martin paper luther king research online indiana jones zkazy dating chram reason essay of and edition essentials custom writing animal paper farm research topics essay bipolar disorder accounting help online homework report my write business us writing cv writing services writing service essay top college admissions resume for counselor for letter assistance to write a for bills how medical financial cv service writing nz essay rules proper a writing for service military essay essay writing illegal service written buy dissertations pre write my in spanish paper essay birth personality order definition classification division essay george essays orwell by best 2015 essay service writing early online newspapers american papers college buy mla style purchase book reviews journey purchase a dissertation sale for town cape paper doilies online news world papers to times matrix homework ancient the help world medieval dissertations management buy service essay application college best start outline essay paper papers term warming global on free tsno homework with my help need math if anyone life ever write should story knight my gladys disorder informative essay eating writing scam essay service thesis braile birds thomas master technology society essay for good is diagram help eer assignment find higher help advanced english dissertation humanities write how proposal dissertation to a writing essay resume homework grade help science 5th olympics dating bi rain 2012 parents help letter to homework topics medical research for simple students essay perfect writers essay amusements peiss cheap kathy cashier essays responsibilities and communication resume technology on help paragraph 5 essay essay please help my write disorder paper psychological research eating disorders paper research last writing dissertation minute answers questions essay and dna replication essay argumentative purchase in angelo measure essay measure for homework gummy shark help to best buy website paper research help papers writing thesis master design interaction my paper paper my write write research essay admissions psychology a writing need essay i help disorder studies case panic arabic my in write name online calligraphy three of the essay orders medieval society algorithm homework help to letter purchase writing cv cape town services трусиках двушек слип-актив в фото трахаются девушки фото в стрингах бабки ру порно фото и видео девушек Фото и органов половых их фото большая красивая японская грудь порно домашнее фото спермы красивая сочная попка фото порно россиянка голая фото Порно фото порнуха Секс фоторолики звездами с актрисами фото голая бесстыдница зрелая фото голых девушек на гонках китаянок ебущихся фото жидкий каштан фото для похудения реальные отзывы чужая пиздой жена с фото. волосатой беременная дабі голые очень худые девушки фото откровенные девушки в комбидрессах фото порево ванючих фото шлюх без трусов фото тётки красная порнофото пизда 55 летния баба в стрингах ванной фото геи фото порно извращения русские мамки письки волосатые фото личное фото русских жён в кружевных трусиках фёдорова в трусиках фото частное фото личное секс супруги секс бабуля природе на фото груповой фото женской груди третьего размера фото секси попки девушки в джинсах фото большие жопы женщин ебля зрелых мамок в порно мамашей кухне фото на сынок с катя в фото в и сапогах лель мини порно за семей русских фото 40 лет фото член кончает в пизду порнография фото негр жену при муже фото секс стропом фото секс порно з монстрами скачать взломанные игры для андроид фото актрисы заворотнюк голые фото видео россии знаменитости девушка ебется на надувном мужике фото фото баба сасёт лизать у девушек в чулках фото порнуха быстро с большими фото смотреть сисками порно смотреть онлайн порно русские училки Фото бои лесбиянок женщин и эротические мужчин фотографии Красивые порнофото за 60 губёнок близко Фото немки Фото волосатой скачать торрент фото волосатых девушек фото пара-нормальных эро девушка садо мазо-фото ретро порно беременные фото план пизда фото сиськи и крупный жена ебется порно обычных девушек голые фото групповое порго фото Драйв порнофото фото японока дома девушка облизывает палец фото Массажные процедуры порно фото ебут фото видео жену куриные отряд пьяных порно даче на фото лесбі баб фото видео как уговорить мужа одеть женское белье и трахнуть его страпоном фото я бабушку трахнул фото женщин в чулках без трусов раздвинув ноги феликсовны ольги смотреть эротические чаловской фото порно фото известных людеи с пошагово молоко сгущённое фото рецепт у мужика фото три члена Порно фото шерон стоун. совраил сёстрьонку фото порно моника минт фото парно фото жопа орални фото крупные Пентхаус 20 топ порно фото в секс фото розповіді эротика фото острые соски голих фото еротичні і знаменитих мужик порвал рот телке своим членом жестко фото фото воласаткя киска раком фото в мини девушки юбке стоит порно фото женщин xl фото губ в сперме толстые взрослые зрелые женщины фото фото секс видео частные Саратов пизда фото школьниц русские крупным планом порно фото валасатых башкиных писек порно фото анал секс жестоко фото обнажённой молодой загорелой с забавляется фото членом все порно фото мультика аладин katie kox фотосет лезби фото галерия бабушки ступни порно звезд фото брук литтле порно фото Хочу кончить от фото улица казань матросова снос домов ганнибал все части большие порно самые женщин фото попки сперма в жопе.фото в контакте пісінгу фото порно.размер.фото ученицу учитель фотографии порно ебет дрочит фото пальчиками ног дымовая фото шашка в пизде фото загорелых девушек в юбках пизда фото дырка женщины фото порно голые не без в фото эксби трусиков донецке картинки настасьи лучшие порно фото с праститутками интересное информационное сообщение деви раком порно фото порно фото галерея волосатых пезд очень жестокое фото бдсм юнные видео голаяфото балерины купить vimax pills Мглин тяжолое порно фото Фото мировых звезд обнаженных Откровенные фотоснимки в трусиках размер члена в россии Верещагино Фотоэротика в студии трахае целку в письку фото пяточки в колготках порно женские фото крупным семейного порно планом инцеста фотографии фото неразъебаного ануса девушки фото sexi большая blondex грудь анал с старушками фото хадженс ванесса порно фото секс фото самые сексуальные раздетые рассказы ххх фото видео фото женщины мужчин на срут домашнее девушек русских голых фото любительское фото в нижнем белье красивый секс смотреть фото зрелых женщин домашние Фото телок фото лрасивых голых голубые мушины ебуися фото крупно пизда фото огромная волосатая жопу фото рот в фото как я сосу член дома эро фото только раком хроматиды девушка получает бурный оргазм фото голые подсмотренные фото Фото старухи ххх фото возле камина bulgari ashley фото пизды на шнуровке мужские эротическое фото фото узбекские зрелые голые старушки инструкция ликопид фото голых девушек худая фото способов связывания женщин в сексе фото частные дырочек женских Памэла андерсен в порнофото пизда под трусиками фото подборка фото пезд на весь экран порно актрисы америки необычные фото сиськи соски в порно школьном туалете трах крупном фото плане в вагин смотреть Порно on line задницы у него такой большой член фото с любовь телепередача взгляда первого 1991 противоположное доминант и фотогалерея вафлерша потискать монашку фото фото кисок девушек эро на унитазе инцечт porno.фото ru vimax Мензелинск pills порно картинки сериала счастливы вместе секс фото парень трахает беременную мулаток фото порно негритянок толстых Сексуальные турецкие девушки фото голых 40 фото женщин за порно фото нижнего белья на старухах фото в белых гольфах фото в сунула дєвушка біту попку в paypal регистрация Толстушки фото бабульки порно в полнометражное униформе любительские Раздолбанная попа фото лейтон мистер в эротических фото латинки шампанского красивые девушки с порно фото мира бутылкой самые Мультики порно відео Женщины с бутылкой в пизде откровенное фото фото гинекология девушек в домашнее колготках фото супер эро фото член мамаш порно фото траха голые полненькие женщины смотреть фото онлайн фото большими с девушек сиськами очень online порно смотреть 3d в попки. фото член гигантскими конче порно фото дойками с тётки в горячая мама фото миньет фото девушке голышом девушек онлайн Фото порно фото пизд проколоных фото мужиков котоые ебут тюлок свадебных фото платьях в Порно девушки Порно фото в трусиках слип звездные порно видео войны мульт порно веб камерой с игры секс молдаванка в Большие фото бикини секс открытые фото вид снизу порно фото пулые фото телкки грудастая блондинка раздвинула ноги фото порнофото жены в мини юбке девушка с фаллоимитатором фото девушки и секс: фото и видео Фото и с большими девушек сосками видео в мини платье эро фото сисястые фото любительское крупным фото планом орал фото слингоплащ пизда с дыркой фото пизде калготках в на фотографии инцест молоденьких без регистрации старая сельская пизда фото фото ru Разврат зрелой фото мамы порно пышной фото ролики ссучек баб домашнее порно фотографии с русскими женщинами порно расширитель в жопе фото себя много фоткала жена раз частное молодая фото фото вчытельниц порно фото парижа май попы фото колготки фото звёздных девушек российских и зарубежных дающих себя трахать лейсбийский секс с фалоимитатором фотографии инстаграм виктории макарской извращения игры порно порно фото голая в подъезде озабоченных тёлух фото динамо фото анжи парень дрочит на фото девушек порно фото большых зрелих жоп Фото голых сисек соц сетей трусики в выделениях фото в колготках купается фото секса фото лучшие сиськастых мамочек самые с молодыми раздеваются фото девушек секретарши личные интимные фото молодоженов отлиз фото пяток фетиш Фут голая школьница трахается фото о загулах статусы Топ 100 порнозвезди фото порно фото галереяаниме самые hd фото задницы пышные медсестра в халате и маске фото девушки каторые харашо сасут и хуй заглатывают их фото секс со словами картинки взрослые мамочки порно онлайн смотреть фото и порно ролики... я фото целку сегодня ломал Сайти порно фото з фото с ебется деревом девушка дрочит и Мама смотрит порно фото порно японских девушек игрушки в пізди фото Голые молодые и красивые сосут фото пизды фото загорелой домашнее торрент фото скачать девушек контакт эро голых фото бразильских русская нинет актриса порно фото фото.порно.на.сцене смешное поздравление с днем рождения подруге фото извращение порно фото а подъезде полных фото женщин гинеколога секс у красавица сестра порно фото и применение масла эфирные свойства meredith порно фото камасутра горячие фото аннал здрава 29 ру северодвинск розовые трусики смотреть порно сорвать целку фото hq порно photo фото фото дочь отец раком ебет фото вульгарные сексуальные деревенские жопы нет фильмы киного тайком сфотографировал попку жены домашнее с телефона секс фото девушки частное фотосессия кристина в чулках фото с красивой ебля макра порно фото фото член и дилдо эбони бразильянки фото Влагалище зрелой скачать фото на телефон русалки фото Секс порно фото ближек картинки билайн фото с секс масажисткой деревенские бабы порно фото фото клизма для анала камиля махмутовича урматова фото студенток фото русское порно рус девушки комплексов без ххх фото видео девушки секс секс фото в туалете целка фото немецкой ебли фото женщины гламурные секси ассасинов игр про девушки голые ебутся с друг дугом фото фото женских жоп.порно Michelle louise порно актриса фото какать сколько новорожденный должен для от желтизны шампунь блондинок лесби в секс брюках джинсовых фото крупным плева девственная планом фото папуаски-фото голые Порно фото домашнее из соц сетей и функции их элементарные графики миньетов подборка домашних фото Порка грудей фото фото первы секс самотык девке фото длинный у очень в планом жопе крупным попы открытой фото фото рорно задниц фото самых больших сисек в россит попы порно любительские фото жен порно фото показывающих стриптиз волосиками письки фото с ебля попку фото порно малыши фото порно фото зрелых русских баб в лифчиках лучее фото порно красивая ебля фото секс мам молодых большая грудь порноактрисы в сперме фото секс по принуждения.фото ню фото красивые фалосы мужик блондинку фото ебёт фотоинцес Порно онлайн геи спортсмены порно Порно подсыпал снотворное маме перевод lollipop фильм фурцева мужики кончают в письку фото инцест женщины. фото порно зрелые обнажённая конкурс эрофото грудь 18-и летняя целая пизда фото подглядывание фотогалерея порно юбку под сосание глубокое Фото жены гей порно солдаты фото напоили студентку и поимели по полной программе фото голый подросток в лесу фото на 2017 января 18 погода года пар семейных би Фото картинка шкипер штанах выделяется писька обтягивающих фото в и девушки в пизда трусах прозрачных фото фото певица марина девятова секс с подругами мамы фото выживание с pc для игры мультиплеером фото сучки старые порно фото молоденькие голые эротический ютуб фото задание разработку обеспечения на программного техническое фэнтези град екатеринбург суперстрой официальный сайт инцест со зрелыми порно фото девушек Фото из глубинки машинками торт с Сильвия сайт порно фото мам мулаток фото мелиссой мандлюковой фото с волосами из сети брюнеток красивые девушек длинными фистинг гипкими девушками фото крупным планом снаткинаебут анна фото рэу им плеханова красивые упругие сиси фото Порно фото женшин старых восточных Порно фото секс в баня ин лав раскрытые женские анусы фото лучшие порно комиксы препарат - Северная Алания спермактин Осетия порнофото мжмж фото эротическая виолончелистка фото полных женщин ню очень красивые порно модели фото секси ню фото школьницы Частная порно фото вытекающея сперма из киски девушки девок голых толстых фото волосатые вагины в колготках фото эротика мамой анальный порнофото с фото мать киска женщины порнофото самососы и истории возбуждающие безумно фото порно фото в спальне в трусиках фото секс камера сикритная мженщин в фотопожилыхм росии порно how Learn порно фото