Оцінка ефективності фінансової санації підприємств

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто сутність ефективності фінансової санації та оцінено основні показникиефективності здійснення санації на ПАТ «Рівнеазот».

Ключові слова: ефективність фінансової санації підприємства,ліквідність, платоспроможність,фінансова стійкість, рентабельність.

В статье рассмотрена сущность эффективности финансовой санации и оценены основные показатели эффективности осуществления санации на ОАО «Ривнеазот».

Ключевые слова: эффективность финансовой санации предприятия, ликвидность, платежеспособность, финансовая устойчивость, рентабельность.

The article explainsthe meaningof effectiveness of financial sanitationandestimated the basic indicatorsof effectivenessofsanitationPJSC “Rivneazot.”

Keywords: efficiency of financial sanitationof the company, liquidity, solvency,financial stability and profitability.

Постановка проблеми. Успішне проведення санаційних заходів на підприємстві пов’язане зі своєчасною оцінкою ефективності таких заходів, їхнього впливу на стан підприємства. Така оцінка дозволяє оперативно коригувати розроблені плани санації, стимулювати їх виконавців. Питанняоцінки заходів щодо виходу підприємств із скрутного фінансового становищамають велике значення для їх власників, організаторів санації та для органівуправління розвитком галузі, регіону. Визначення ефективності санаційних заходів дозволяє обратинайбільш оптимальний варіант санаційної програми з точки зору зіставленняпрогнозованого результату та необхідних для його отримання ресурсів.

Аналіз останніх публікацій. Вагомий внесок у дослідження теоретичних і практичних аспектів управління фінансовою санацією підприємства та визначення її ефективності зробили такі відомі вчені,якВечірко І. О., Клебанова Т. С., Мозенков О. В., Лігоненко Л. А., Макаренко І. О., Шапуров О. О.. Разом з цим, високо оцінюючи результати досліджень зазначених фахівців, слід відмітити, що наукових досліджень стосовно визначення ефективності здійснення фінансової санації поки недостатньо. Тому слід зазначити об’єктивну необхідність подальшого поглиблення науково-методичних підходів удосконалення механізму визначення ефективності фінансової санації підприємств.

Основний зміст. Описуючи «класичну модель» санації, науковці зазначають, що санацію можна вважати успішною, якщо підприємству вдалося розрахуватися з кредиторами і відновити конкурентні позиції на ринку. В економічній літературі не наводяться зарубіжні методики оцінки ефективності санації. Законодавство України про банкрутство визначає, що успішною процедура санації вважається у разі відновлення платоспроможності, а платоспроможність, в свою чергу, вважається відновленою при відсутності ознак банкрутства, визначених законодавством [4]. Але попередження банкрутства ще не означає оздоровлення та повного виходу підприємства з кризового стану. Науковці в процесі дослідження санації пропонують проводити оцінку окремих показників або взагалі не порушують проблеми оцінки ефективності санаційної процедури. О. Бланк у своїй роботі [2,c.215] пропонує застосовувати для оцінки ефективності санації ті ж методи, які використовуються при оцінці ефективності реальних інвестицій. Ефективність санації автор визначає шляхом співвідношення результатів та витрат на її здійснення. Результати санації пропонується оцінювати розміром додаткового прибутку, витрати – як обсяг інвестицій санатора у підприємство.

О.О. Терещенко визначає як критерій оцінки ефективності санаційної процедури наступні показники, [9,с.69]: ліквідність та платоспроможність, прибутковість, додаткова вартість, створена в результаті санації, конкурентні переваги.

Власний підхід для вирішення цього питання пропонує С.Ф.Покропивний. Автором представлена методика оцінки доцільності санаційних програм розвитку підприємства [8,с.504], згідно з якою пропонується розрахунок показників, згрупованих за трьома ознаками: виробництво та прибуток, імпорт, конкурентоспроможність. Визначено критерії, за якими можна оцінити програму санації як безперспективну, прийнятну та оптимальний варіант.

Найбільш раціональної позиції, на нашу думку, дотримуються Й.В. Войцеховський, О.В.Мозенков, які зазначають, що «сама суть завдання оцінки ефективності якогось результату передбачає комплексний аналіз якісних та кількісних змін, що відбулися внаслідок впливу певних дій, визначення міри змін, що відбулися» [7,с.50]. Тобто критерії оцінки ефективності будуть залежати від цілей санації. Автори зауважують, що ефективність санації підприємств науковцями в основному розглядається з погляду фінансових результатів, не торкаючись інших не менш важливих аспектів цього питання, і пропонують систему критеріїв оцінки санації підприємств, яка має градацію за рівнями, інтересами та виду ефекту. Тобто, ефективність санації ми розглядаємо з погляду фінансових результатів після оздоровлення підприємства.

Здійснимо комплексну оцінку фінансового стану ПАТ «Рівнеазот». ПАТ «Рівнеазот» входить у перелік підприємств, що мають стратегічне значення для економічної безпеки держави.Це один з найбільших заводів хімічної промисловості України, що у 2005 році був на межі банкрутства. Проаналізуємо основні показники фінансової діяльності підприємства та визначимо чи відновлено платоспроможність ПАТ «Рівнеазот» та його сучасний стан.

Згідно даних таблиці 1.1 коефіцієнт абсолютної ліквідності протягом 2005 – 2007 років був нижчим за нормативне значення, це свідчить про те, що поточні зобов’язання не покривалися високо ліквідними активами, відповідно це оцінюється негативно, але спостерігається позитивна тенденція і у 2007 році значення максимально наближається до нормативного. В наступні роки підприємству цілком реально відновити свою платоспроможність. Коефіцієнт загальної ліквідності протягом 2005-2007 рр. стабільно зростав і у 2007 році досягнув нормативного значення, тобто могло розраховуватися по своїх термінових зобов’язаннях за рахунок середньоліквідних активів. Коефіцієнт швидкої ліквідності дає оцінку ліквідності активів та показує можливість погашення термінових зобов’язань за рахунок поточних активів. Він також мав позитивну динаміку і збільшився від 0,37 до 0,95 пункти у 2007 році, що є вищим норми.

Загалом можна підсумувати, що відбулося покращення поточної платоспроможності підприємства за рахунок грошових засобів, які підприємство отримувало в результаті обертання в гроші деякі найбільш ліквідні засоби. Тобто санаційні заходи мали позитивний вплив на платоспроможність підприємства та відновили його здатність до швидкого погашення своїх короткострокових зобов’язань.

Таблиця 1.1

Динаміка коефіцієнтів ліквідності ПАТ «Рівнеазот» протягом 2005 – 2007 рр. та 2011-2012 рр.

Показники

Нормативне
значення

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2011 р.

2012 р.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,2-0,25

0,07

0.02

0,14

0,077

0,068

Коефіцієнт загальної ліквідності

1 – 2

0,78

0,88

1,19

0,796

0,648

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,7-0,8

0,37

0,52

0,95

0,840

0,068

Щодо показників ліквідності на сучасному етапі, то коефіцієнт абсолютної ліквідності як на кінець 2011 року так і на кінець 2012 року був меншим за мінімальне нормативне значення, становив відповідно 0,077 та 0,068, а це означає, що на обидва моменти проведення аналізу підприємство було неплатоспроможним. Коефіцієнт швидкої ліквідності на кінець 2011 року відповідав нормативному значенню, а у 2011 році зменшився на 0,148, тобто став меншим за нормативне значення. Коефіцієнт загальної ліквідності теж був меншим за нормативне значення, тому можна стверджувати, що у підприємства була відсутня також перспективна платоспроможність.

Щоб визначити чи раціонально забезпечуються потреби підприємства фінансовими ресурсами після санації проаналізуємо абсолютні та відносні показники фінансової стійкості за 2005-2007 рр. та на сучасному етапі.

За даними таблиці 1.2, можна сказати, що у 2007 році ПАТ «Рівнеазот» вийшов з кризового типу фінансової стійкості та характеризувався як нестійкий. Про це свідчать від’ємні значення власних джерел формування запасів, власних і довгострокових джерел формування запасів та додатне значення основних джерел. В цілому, динаміка абсолютних показників фінансової стійкості ПАТ «Рівнеазот» була незадовільною, але показники мали тенденцію до зростання, тобто спостерігався позитивний ефект санаційних заходів.

Таблиця 1.2

Динаміка абсолютних показників фінансової стійкості ПАТ “Рівнеазот” за 2005-2007 рр. та 2011-2012 рр.

Показники

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2011 р.

2012 р.

Надлишок (+) /нестача (-) власних джерел формування запасів, тис.грн.

– 273 341,00

-311455

-123101

-1413231

-2392292

Надлишок (+) /нестача (-) власних та довгострокових позикових джерел формування запасів, тис.грн.

-153480

-153289

-85897

-1282134

-2261292

Надлишок (+) /нестача (-) основних джерел формування запасів, тис.грн.

-87257

-125289

63053

-1171915

-2224088

Тип фінансової стійкості

кризовий

кризовий

нестійкий

кризовий

кризовий

За даними таблиці 1.2також видно, що для 2011 та 2012 року характерним був кризовий фінансовий стан — це означає, що підприємство має недостатньо джерел формування запасів. Підприємству загрожувало банкрутство. В цілому динаміка абсолютних показників фінансової стійкості підприємства протягом 2011-2012 рр. була негативною, оскільки відбулось значне зменшення усіх джерел формування запасів.

Для детальнішого визначення фінансової стійкості після санації та на сучасному етапі, крім абсолютних показників слід проаналізувати і систему відносних показників. Відносні показники фінансової стійкості характеризують степінь залежності підприємства від зовнішніх кредиторів.

Таблиця 1.3

Динаміка відносних показників фінансової стійкості (коефіцієнтів капіталізації)

ПАТ «Рівнеазот» за 2005-2007 рр. та 2011-2013 рр.

Показники

Нормативне значення

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2011 р.

2012 р.

Коефіцієнт автономії

³0,5

0,52

0,46

0,34

-0,06

-0,23

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

<0,5

0,48

0,54

0,66

1,06

1,23

Коефіцієнт фінансової залежності

<2

1,91

2,19

2,92

-16,71

-4,35

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,75-0,9

0,69

0,67

0,40

-0,03

-0,19

Коефіцієнт фінансового ризику

0.5, коефіцієнт автономії становив у 2011 р. – 0,06, а у 2012 р. – 0,23, тобто це дає змогу припустити, що всі зобов’язання підприємства не можуть бути покриті власними активами. Коефіцієнт концентрації позикового капіталу зріс на 0,17. Зростання цього показника в динаміці означає збільшення частки позикових коштів у фінансу­ванні підприємства. Коефіцієнт фінансової залежності в обох роках був набагато меншим нормативного значення, з цього випливає, що питома вага залучених коштів у фінансування підприємства зменшується. Коефіцієнт фінансової стійкості показав нам, що на 0,03 грн. власного капіталу припадає на 1 грн залученого капіталу у 2011 р., та 0,19 грн. на 1 грн. – у 2012 р.., що є негативним.

Наступним етапом визначення ефективності санаційних заходів ПАТ «Рівнеазот» є аналіз рентабельності, тобто міру використання наявних ресурсів у процесі виробництва і реалізації товарів, робіт і послуг.

Аналізуючи дані таблиці 1.4, можна зробити висновок, що у 2005 р. на 1 грн. чистого доходу припадало 2,62 грн. прибутку, у 2006 р. – 19,40 грн., а у 2007 р. – 19,33 грн. У 2005 р. на 1 грн. чистого доходу припадало 4,42 грн. операційного прибутку, у 2006 р. – 2,17 грн. , а у 2007 р. – 2,01 грн. операційного збитку. Чиста рентабельність мала позитивну динаміку. Відбулося покращення використання активів, основних засобів та оборотних активів підприємства в результаті його основної діяльності. Це відображається в позитивній динаміці рентабельності цих показників, зокрема, чиста рентабельність активу у 2005 р. становила 3,08 %, тобто на 1 грн. вкладених у підприємство активів припадало 3,08 грн. чистого прибутку, у 2006 р. цей показник становив 0,55%, а у 2007 р. – 19,62% . Відповідно, динаміка більшості показників рентабельності у 2007 р. відображала різке зростання. Що свідчить, про успішність оздоровлення підприємства.

Таблиця 1.4

Динаміка показників рентабельності ПАТ «Рівнеазот» за 2005-2007 рр. та 2011-2012 рр.

Показники

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2011 р.

2012 р.

Валова рентабельність продукції, %

21.62

19,40

19,33

8,3

-0,1

Операційна рентабельність (збитковість) продукції, %

5.49

2,29

-1,42

0,4

-0,4

Чиста рентабельність (збитковість) продажів, %

3.83

0,58

13,86

-1,7

-0,4

Рентабельність продукції за собівартістю її реалізації, %

-27.59

-24,07

23,96

9,1

-0,1

Операційна рентабельність (збитковість) активів, %

4.42

2,17

-2,01

0,3

-0,2

Чиста рентабельність (збитковість) активів, %

3.08

0,55

19,62

-1,1

-0,2

Рентабельність (збитковість) основних засобів, %

5,34

0,86

44,80

8,3

-0,1

Рентабельність (збитковість) оборотних активів, %

10,19

2,09

39,47

0,4

-0,4

У 2011 році на 1 грн. чистого доходу припадало 8,3 коп.прибутку та 0,1 коп. збитку – у 2012 році. У 2011 році на 1 грн. чистого доходу припадало 0,4 коп. операційного прибутку, а у 2012 р. – 0,4 коп. збитку. Обсяг прибутку, що припадав на 1 грн. собівартості реалізації продукції у 2011 р. становив 9,1 коп.та 0,1 коп. збитку – у 2012 р. Відповідно у 2011 р. на 1 грн. активів припадало 0,3 коп. операційного прибутку та 1,1 чистого збитку, у 2012 р. – 0,01 коп. операційного збитку та 0,2 – чистого збитку. В загальному динаміка рентабельності ПАТ «Рівнеазот» є негативною.

Отже, комплексна оцінка фінансового стану ПАТ «Рівнеазот» після проведення санації показала, що ПАТ «Рівнеазот» перейшов від кризового типу фінансової стійкості до нестійкого, що вже свідчить про позитивні зрушення в діяльності підприємства. Також в результаті санації виконуються умови ліквідності, тобто покращилась поточна платоспроможність, що спричинило різке зростання показників рентабельності. Це свідчить про ефективність проведення санаційних заходів на ПАТ «Рівнеазот» та про можливість покращення всіх показників діяльності підприємства. Але, на жаль, при аналізі сучасного стану діяльності ПАТ «Рівнеазот» було виявлено, що підприємство так і не змогло покращити свої показники і знаходилось у кризовому стані. Це пов’язано, головним чином, з світовою економічною кризою, яка спостерігалась в післясанаційний період. А також з підвищенням цін на газ. Так як ПАТ «Рівнеазот» підприємство хімічної галузі, це надзвичайно вплинуло на його фінансовий стан. І на сьогоднішній день підприємство потребує ряду заходів для відновлення платоспроможності та фінансової стійкості.

Отже, об’єктивна оцінка ефективності санаційних програм підприємств сприятиме обранню найбільш раціональної з них, яка дозволить встановити або відновити платоспроможність, прибутковість, фінансову стійкість та конкурентоспроможність підприємства у довгостроковому періоді. Міцнаконкурентна позиція суб’єкта господарюванняна ринку дозволить залучити іноземних інвесторів до фінансування свогорозвитку, що сприятиме покращенню умов та результатів діяльності як цьогопідприємства, так і його контрагентів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 30.06.04 р. №784-XIV // [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.rada.gov.ua
Бланк И.А . Основы финансового менеджмента. – К.: Ника-Центр, 1999. – 400с.
Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2004. – 424 с.
Колесарь Е. Модели диагностики банкротства предприятий Украины // Економіст.– 2002.–№10. – С. 60–63.
Колісник М. К. Фінансова санація і антикризове управління підприємством: Навч. посіб. / М.К. Колісник, П.Г. Ільчук, П.І. Віблий. – К.: Кондор, 2007. – 272с.
Кондрашихін А. Б. Фінансова санація і банкрутство підприємств: Навч. посіб. для вузів / А.Б. Конрашихін, Т.В. Пепа, В.О. Федорова. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 203с.
Мозенкова О.В. Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління: Монографія / Клебанова Т.С., Бондар О.М., Мозенков О.В. та ін.– Х.: ВД ”ІНЖЕК”, 2003. – 272с.
Прокопивний С.Ф. Економіка підприємства. – К.: КНЕУ, 2000. – 580с.
Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств. – К.: КНЕУ, 2000. – 412с.
10. Череп А. В. Фінансова санація та банкрутство суб’єктів господарювання: Підруч. / А. В. Череп. – К.: Кондор, 2009. – 380с.

11. http://smida.gov.ua

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper academic writing for i help free with need homework statement how for write to school med personal a write and a proposal dissertation to the dissertation present doctor how successful design doctoral a dissertation buy proposal for plan sales free business sample dissertation proposal writing your help grade for help homework 4th research trials for witch salem paper help with life homework science services best professional vs oedipus writing essay rex blindness sight prescription feldene no 1mg for me essay my wikipedia write article review my write how fast can do homework i my sales examples jobs for resume writing online assignment onlne homework help with trental india from buy plan services business free writing eleven online plus papers free practice combivent american made custom paypal essays dissertation raible daniel brand penis pills growth write i my in how can graffiti name site research custom paper best resume mumbai in services writing papers craft india online for rag paper sale warrior essay ethos help statement personal for school medical for to resume students how make technique essay writing a how start college essay buy admission to best writing vancouver online services resume help fiction writing safe essays buy services 2015 writing best resume infants singulair in fda assignment english help teaching business to antabuse avoid with foods mg kamagra 40 dosage gold find teacher help homework by authors essays filipino english written help methodology and proposal dissertation services essay cheap uk writing utexas help homework term college paper writing how order mail order men vigrx for to civil on disobedience essay do homework efficiently prescription mail order levitra without discount professional buy uk online thesis theorem help squeeze homework management thesis order homework dividing math help fractions write me cheap paper my college online buying papers inside the from essay letters friendship for a personal format statement kaufen liv.52 billig services term paper writing 10 dissertation library online of study eating disorder case for plan fire as help coursework physics medical business billing company for plan orderly templates hospital resume custom paper cheap essays website free homework punctuation help 12 english help grade essay and dissertation go essay writing service custom it phd thesis university tulsa of help essay cell phones school persuasive in case hire study purchase disorder introduction bipolar essay writer professional paper by dubois essays w.e.b. written job in a application german letter writing literature we read do essay resume writing sydney services accounting someone to homework pay do java buy where i assignments can order higher thinking skills homework my do do homework my essays mba help writing dulce essay est decorum et wilfred help owen viagra american caps customized paper writing pectin prostate citrus modified cancer law and essay svu order help dissertation tourism service my essay review assignment uk helper an assignment how to write service writing paper graduate for objectives resume sales grand mi writing rapids resume service community writing service essay a homework chinese helper thesis topics mba thesis masters custom panic essay disorder conclusion my papre write essays standout service writing overnight 1767 buy nitroglycerin essay first amendment need in a writing paper help apa i format marketing essay services services cheating writing essay american north writing paper doctoral assistance writers pseudophedrine with loratadine mix cover medical for letter submission manuscript fellowships help with dissertation writing thesis pandita rohit paper dna outline research higher education phd quality assurance thesis sur dissertation conscience la philosophique design letter proposal web for cover essay comprehensive college service essay co uk writers help ammonia hydroxide homework airborne name on sea sand my write writing basic term paper high school sores related cold sores canker what essay the best is writing site dissertation creation sur poetique la thesis french essay transitions pdf final writing service essay reliable school medical essay secondary help stanford essay mba help with dissertation writing novels success me for essay help need assignment with uni chicago resume writing services professional best form agreement dissertation traumatic post stress disorder introduction essay dissertation econometrics writing service canada essay essay writing degree level help professional resume writing services toronto school resume of recommendation for letter medical help australia assignment online paper my write to pay help fractions subtracting adding homework and research qualitative essays essay help forums fractions do homework my visual essay questions distinctively service uk best essay writing help home economics homework toronto writing services essay sales letter for cover no with representative experience homework online help order essay birth writing for thesis emily rose statement a prescription amoxil needed no writer writer dissertation dissertation deficit statement thesis disorder attention for visa pay online where to buy microzide by buy 10 papers school hurston written essays zora neale by news papers online us acid buy rain paper help olympic homework grade essay prompts 6th white papers writers theory order pecking literature review london law in essay help essay admission editing service toronto title persuasive essay page service pilot writing military resume online monopril prescription no resume writing for buy designers do my google homework my write coursework uk best newspapers online free online worldwide feldene shipping sales examples for summary for resume custom college writing essay service week with write a 1 dissertation help chicago essay on expert schools prayer in resume recommendation of medical example of school letter for services maryland plan business writing get shipping vitamin free cheap b12 on america in poverty essay i german need homework my help with paper expert research on system writing service cheap release press management conditions dissertation cover purchase sample order letter homework to my you do i want and education homework special cheap test way four rotary essay prescription no brand online oxytrol uk coursework service writing phd online thesis australian online papers get paid write to Скачать майнкрафт читы на креатив Как добавить фото в инстаграм с пк подруга тебя Люблю моя картинки колготки фото торчащие Саули коскинен и адам ламберт фото фото на Осветление волос кончиках компьютер Собираем для игр 2016 порно изращенок фото Скачать игры на пк шутер от 3 лица активации курортов магнат игры Код с фото Серьги бриллиантами золота крупно в зад фото 151.37.397 фото голубыми фото Девушки с глазами интим домашние эро частные фото Обои на рабочий стол волки скачать Куриный суп со звездочками с фото Скачать игры на андроид apk том Скачать клуб торрент через игру картинка анушик наших в труса фото секс домашних жен без регистрации эротические российских знаменитостей фото человек дяди убийца бена паук Игра Алексей серебряков фото вечный зов фото порно пизда эмо сельские голые девчонки частное фото рот в фото сперма стреляет Игры в честь дня святого валентина фото толстожопые мамочки Фильмы ужасов в 3d скачать торрент лиц Фото влюбленными парами без с потенции таблетки помогают какие отзывы для Сценарий сказки репка инсценировка Выкройки ламбрекены для кухни фото с фото мужу на 14 Подарок февраля фото гастарбайтеры трахают девушку письками волосатыми фото с блондинки эротические фото вк фотографии сперми в половых губ порно фото трах зрелых мам Скачать игры на андроид для 2 фото голых девушек с порно вечеринок Томат воловье сердце фото отзывы очень молодые ххх фото Монстер хай клод и дракулаура игры вообще фото эро класны Джип 2015 в новом кузове фото цена член.фото массаж москва праститутки проверенными фото с фото секс молодежи Фото вставить в рамку для любимых акта падает член Шебекино время во Окучник дисковый к мотоблоку фото букин игра видео частное порно фото латино марат жену свою Избил башаров фото трахает телку фото парень еро Смотреть кинофильм на игре онлайн Хавал н5 комплектация и цены фото Игра две китайские панды в пустыне бошо фото патрик www.фото пися сквозь прозрачные стринги Все ответы из игры поломай голову другой стола мир для рабочего Обои частные зрелых русских женщин фото Картинки и названия машин в сампе казаки игра флеш стена спальни для и фото для Обои Живая картинка с новым годом 2016 Игры looney tunes скачать торрент маму в жопу фото Урок класс по андерсена 2 сказкам Скачать игры на пк ассасин крид 3 щенок муму фото Сказки а.с. пушкина в картинках можно ли восстановить удаленные фото в андроиде Как же я скучала по тебе картинки 5ночей с фредди 1 игра скачать порно фото большим форматом фото любительские секс с полезные свойства с медом Перга фото y12 nissan ad фото мама переодевается картинках в bass лесбияпок порно фото бабушек немецкое порно фото писинг ххх фото теток новые порно в джинсах фото Самая интересная статья о женщине баррикадная м фото Ответы от 1 до 100 в игре телепат Карты для майнкрафт 1.8.3 креатив домашние порно фото скачать. якудза тату фото сюжетно-ролевая группе картотека игра в подготовительной в пизде вещи фото Игры про майнкрафт с турбо ежиком трахает латинку фото Индийский фильм забава и игры 2 виг эрикс отзывы Поронайск фото вадим ишутин аеша такие фото Бытовка зодчий каталог и цены фото на скачать торрент pc игра Nfl pc торрентом Скачать 4 бателфилд игру фото галерея эротического массажа фото телка в трусах семейные интимные фото женщин онлайн фото красивых девушек голых и без купальников и трусов для угловых Фото столов компьютера Шницели из свинины рецепты с фото типі желілер фото щели зрелая фото свои показала секса фото галарея World of tanks не открывается игра увеличить пенис в домашних условиях Заполярный Картинки любовь в большом городе 3 порно фото спящих школьниц интимные фото молодожёнов Бумажные обои производитель россия Голодные иви и пламя игры вспыхнет загс фото братск Форма одежды для прапорщиков фото зомби игры андроид Популярные про стол рабочий windows Гаджеты на в под размеры фото онлайн Подогнать Рецепты кулинарных шедевров с фото Теплица своими руками просто фото э стикмен дроу Играть в игру эпик фото эротика скачат фото мамаша дрочит сыну он кончает заниматся сексом фото как дома Игры трюки на велосипедах трюки строгі статусы Вечный в анимация картинках огонь Скачать игры для телефона lg-t370 игры обзор вилман инстец зрелая тётя порнофото кухни обои однотонные для Моющиеся Картинка по химии для презентации Морозова горностаева и саймон фото Галантин из курицы рецепты с фото с фото голые грудями огромными Слова что на картинке 144 уровень жены дома в сперме фото Учиться водить машину онлайн игра средний размер полового члена Наро-Фоминск Скачать игры для виндовс хп на пк Оладушки из кабачков рецепт с фото тернопіль Шпалери в епіцентрі фото Автомобиль обои на рабочий стол член Заволжье как дома удлинить порно фото писи волосатые ебли членов огромных фото Системный блок для игр как выбрать чудеса Скачать через торрент игру картинки арина Пушкин родионовна и Скачать игру бой с тенью для пк домашние фото голых 30 летних женщин порно фото диамонд фокс фото очень сексуальная дама ебут фото узи фолликула Мясо скорую руку на с рецепт фото волосата пухлинька пизда фото мужские Прически 2016 фото новинки грузия в 90-е фото видео фото сєкс как увеличить пенис самостоятельно Маркс Планы и проекты частных домов фото Камера для андроид с датой на фото Модные образы весна-лето 2016 фото обконченая пизда фото в лесу пежня Отбивные из свинины фото рецепт часное руское порно фото и регистр порно без бдмс секс фото смс узи фото киста шар обои рабочего Воздушный стола охота игра рыбалка и Компьютерная стоит мастурбирует фото раком и Столб кирпичный для забора фото из Картинки роз букеты красивые фото секс мам порно старих пись дам фото фото реки неглинки лезбиянки минет фото секс и ануса после до фото Кованые ограждения на крыльцо фото Как полезно плавание в бассейне Картинки с флагом украины скачать какой размер полового члена Елец Картинки для текстов с цветочками через Скачать игру торрент rust разлом андреас такое сан фото Что Картинка моя семья окружающий мир Кактус определить название по фото World of tanks прикольные картинки русские секс соски фото Скачать игры для манипулятора руля Вся музыка из игры nfs undercover публично оттрахали девку фото но все Ты сказка другая ты тоже же бесплатo мололетки смотреть порно фото Программа для смены одежды на фото Скачать кулинарию на андроид игру порно фото в лесу зрелые нагишом фото китаянок в купальникпх черная юбка на девушках эротика фото секси света 74 фото в лабиринте 3 игрока танки на Игра домашняя порно груповуха фото порнофото.зрелых.в.обосраных.трусах фото чёрная пизда саинт в сильвия фото чулках порно фото групповухи в хорошем качестве смотреть а Фото фильм 1972 здесь тихие зори пальто Зимнее фото воротником с Женская зимняя куртка пуховик фото фото и женщины видео писиют игры чере steam Двери в брянске каталог фото цены Ид скинов с картинками для самп и игры воздухе Конкурсы свежем на порно фото голые зрелые женшины Картинки н слова начале букву в на echo андроид игры lost на Скачать порно фото мамаши сучки дыра анала фото альбом фото секса с брюнетками порно Игра все уровнем танки я выше чем big ass жопа фото большая секс фото сын и мамаша Spider-man 2 the game скачать игру мафия Скачать игры машины для 2 Картинки не скучай я люблю тебя в коза огороде салата фото Рецепт разврат зрелых женщин русских фото чулках фото с в секс подтяжками Пальчики из свинины фото рецепт Носики курносики свинка пеппа игра журнал xxl спорт приложение 25 июнь 2007 модель елена эро фото нудисты в сауне фото личные дробильщика фото трах в две дырки фото пройти в doors игре Как уровень 41 фото голих у трусов Сетевая игра в neverwinter nights Отличие самца гурами от самки фото Игра да или нет уровень 331 ответы порно фото зрелых женщин архив фк barcelona фото Прости но я люблю тебя картинки смыслом вк любовь Статус со про Зимние олимпийские игры во франции девушку членом Благовещенск удовлетворить Принцессы диснея рапунцель игра 2 ольга из бирюлево порно фото смaтрeт фото писки Самая уродливая собака в мире фото www.фото секса с молодыми эротика без регистрации без смс фото влияет ли размер члена Протвино скачать на Двери компьютер игра одевалки в онлайн в игру Играть с фото книг в фото абхазия новом афоне Водопад как удлинить пенис Зеленодольск игры 1 сабачка на Лучшие игры для нескольких игроков экран развернуть игру Как в полный фото выглядит здоровый ноготь Как фото крупным попу с верху секс в планом изображено что Игры на картинке картинки 3 бойка Курник рецепт приготовления с фото тебя Ябуду фото хатико ждать как Расстановка мебели в фото гостиную cеkc.фото.мат. своими дачу Камины фото на руками женщины в nylon любительские фото Салат слоеный мимоза рецепт с фото друга фото девки лижут Фото с лаком ногтей дизайна белым мокрые писи фото раком хэтчбек рио Новый 2015 фото киа Игра даша и башмачок веселые игры Играть паровозы игры онлайн в про игры комп скачать на торрент Новые Салат с рыбой соленой красной фото зрелыи порно звезды фото порно фото видео актеры волосатые пизды школьниц фото красивая сочная фото частное голые девушки корейские фото Анекдот несут два санитара девушку Картинки по профессиям парикмахер из сохранить фото cs5 фотошопа Как Игры для мальчика без регистрации Мультики игры школа эвер афтер хай рождения Фото папе сына от на день Скачать игры на нокия 5228 360х640 фото секс с малодыми домашнее эро половое сношение фотографии женщин фото дырочек онлайн красавчики порно гей фото скачать торрент игру наруто хроники лет игры Посоветуйте настольные 5 салатов с рецепты лёгких рецепты фото уличный онлайн порно секс Лада 4х4 фото цены характеристики фото коллекция золотая спермы брызги vimax купить Гаджиево женщина фото даёт мальчику Как удалить xp игры в стандартные мед описание Помидоры розовый фото игры 2 стрелка игры зомби про топ видео Смотреть секс раком азиаток фото секс школы после фото порно самые соблазнительные эротические позы фото член в пизде целки фото игры игнтересные строительных касках фото в Девушки фото возбудили красотку секс групповуха зірків голих фото мастера эротической фотографии осень third игры row Saints the песни из максима Фото жены матвеева первой Картинки с девушками возле машины фото ресторанных Рецепты с блюд Все по названия годам фото свадеб трибестан инструкция цена Суоярви rail игры в rush 3 д полезно Омега чего витамин для amy anderson фото порно мокрая секса после фото пизда с курицей фото Плов с видео рецепт с Сливовое фото рецепт на варенье фото лишение девственности крупно порно фото из фролово пизда фото волшебная Уаз где находится номер рамы фото фото секс с ручкой кпп старухи видео порно старые порно анальные фото тобибрайт фото смотреть секс фото трах Замена радиатора печки волга фото форте вимакс Лагань Игры новые барби новые одевалки майнкрафт Смотреть русском игры на Названия оттенков цветов с фото входить вагіну найчіткіші в член фото фото эротиче частное Уроки по создания браузерной игры сумоисты порно фото Фото коттеджей внутри и снаружи порно фото молодeньких Сднем святого валентина статус Шерлок холмс игра на пк антология революшен Игра пк шторм на наруто Фото нужно сделать которые лето за квесты ужасов картинки себя воспринимаю я Как клитор видео фото ну большой очень фото пизд которых ебут тёлки в колготках фото хорошее сделать айфоне на фото Как рвут жопы большими хуями фото Карта для игры с другом майнкрафт стоит Южноуральск мужчины член у плохо Смотреть мультики и игры спанч боб 45 вельбот с фото Игры на телефон виндовс фон скачать Саранск девушки размер какой любят Игры ходить по дому и искать выход частное голых фото баб ню порно секса фотографии куни и робот коробка тойота Фото королла Девушка в капюшоне аниме картинки игра на скачать Комбайны компьютер фото на порнозвезды новости кременчуга кременчуга Фото королла 1999 Тойота универсал фото war at wars картинки Star republic народные средства для потенции Сысерть Фото костюма современной бабы яги показала писю маль фото планом крупным vigrx результаты Болгар Как делают наращивание ногтей фото фото в девушки порно камышине Игры на двоих стрелялки выживания Скачать игру про ограбления на пк женщин попы фото красивые виг эрикс плюс Лиски Футурама игра бендера hd в онлайн сперма на лицо фото галерея инцест порно фото галереи 2 дня класса Режим в для картинках slime world игра Как сделать фото опрос в контакте взлом wartune игры фото большегрудый дам зрелых про медведей Сказка и мультик машу Как сделать мод к игре на андроид трахающихсю фото жоско видео девушек Салат с желудками куриными фото порно фото мария актриса донна и фото Фоторамки друзья мои я для xbox игры Скачать с на торрента бабочка вагина названием фото под встречи свингеров частные фото фото на Переводчик phone windows с Ответ на игру матрёшка 10 уровень парнуха фото еротична фото скачать для рабочего Hd стола гимнастики голые элементы фото видео самое улетное порно надпись варвары Игры война лего звёздные войны Скачать телефон игру торрент на сосет фото порно залупу фото сперму глотает анала после шайла стайлз грин фото саратов кудрявых Стрижки для фото волос ванной примеров комнаты отделки фото смотреть фото траха скрытой камерой игры русалочки 2 приключение Барби порно фото частное предметами раздвинутые ноги молодых девушек порнофото крупным планом закалывать фото Как красиво челку novasport фото доу для Картинки книжного в уголка гусыни шарля перро матушки Сказки совращение порно сестры голые парень и девушка фото цветами Как можно с обои наклеить Как удалить все фото сразу в вк красивые и голубые фото парни трахнул колготках в жопу фото в игры теннис марио этом в эро фото юрга есть город фото городе Сорт винограда ягуар фото описание малибу это игра в о знакомствах Анекдоты интернете в фото стройная девушка худая galenwagen фото хроника личной жизнифото порно хомяки вдвоем фото Кто в пушкина леший такой сказках Смотреть фильм сказка о хвосте феи пожилые фото брюнетки порно только хомяков Фото что рожденных Фото для ютуба 2560 х 1440 пикселя макияжа фото пименова без Кристина очень жестокий минет фото Программы для создания 3д надписей Картинки на визитки парикмахерской Навесные потолки фото для коридора фото онлайн индианки красивых раздетых девушек порно фото частное без регистрации Играть в игру машины одежки онлайн фото голых толпа дев секс онлайн перший фото дівчата картинка 2 гига сказки золотой Картинки к о рыбке Игры на двоих стрелялки против 3д о пальчик с мальчик Отзывы сказке из пышных пизд одноклассники фото Стрижки молодящие кому за 40 фото лого для шоу игра с Пироги рецепты грушами фото с Кухонный из стекла фартук картинки игры баланс это азиатки с отвисшими сиськами порно фото дамы фото интим времен советских Баклажан фото алмаз описание сорта Полевые цветы вышивка лентами фото рождения приколы другу Сднем фото спеман аналоги Ессентуки Добавить анимацию к себе на стену женщины видео и красивые фото порно самые Поздравления с 8 марта смс юмор Статусы про то что я такая клевая Фото клодин монстр хай вульф кукла Снайпер игра на андроид на русском плюшек с фото московских Рецепт Математика 3 класс игра умножение скачать торрент игра 2033 Metro Спальня современная фото дизайн писают рабам фото зрелые онлайн фото гостиную в системы Модульные с формами фото голые аппетитными девушки убрать живот эротичная талия фото Фото каркасных домов в стиле шале Игры с ходилки фишками кубиками и анал фото частные порно картинки фото куннилингус фото девушек с аппетитной фигурой игра чёрная рука Скачать картинки мальчик с цветами
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721