ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-АГРАРНИКІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 371.132:316.28

Ковальова К.В.

Вінниця, Вінницький національний аграрний університет

 

ОСОБИСТІСНООРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-АГРАРНИКІВ

В статті розглянуто зміст понять «іншомовна комунікативна компетентність» та  «педагогічна технологія». Показано, що  особистісно-орієнтовані технології є дуже актуальними в наш час та описані їх основні принципи. Наведені приклади застосування на заняттях з іноземної мови таких особистісно-орієнтованих технологій як групові форми навчання та метод проектів.

Ключові слова: іншомовна комунікативна компетентність, педагогічна технологія, особистісно-орієнтовані технології, групові форми навчання, метод проектів.

В статье рассмотрено содержание понятий «иноязычная коммуникативная компетентность» и «педагогическая технология». Показано, что личностно-ориентированные технологии являются очень актуальными в наше время и описаны их основные принципы. Приведены примеры использывания на занятиях иностранного языка таких личностно-ориентированных технологий как групповые формы обучения и метод проектов.

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетентность, педагогическая технология, личностно-ориентированные технологии, групповые формы обучения, метод проектов.

In the article is examined the meaning of the “foreign language                             communicative competence” and “pedagogical technology.” It is shown that personality-oriented technologies  are actual today and their main principles are described. In the article You can find the example of the use on the English lessons  of such personality-oriented technologies as learning in groups and a project method.

Key words: foreign language communicative competence, pedagogical technology, personality-oriented technologies, learning in groups, a project method.

Одним з пріоритетних завдань аграрної освіти є підготовка спеціалістів інженерного профілю з високим рівнем іншомовної комунікативної компетентності, адже від здатності ефективно спілкуватись залежить вирішення професійних, суспільних, особистих проблем; успішність адаптації майбутніх фахівців в професійному середовищі, ефективність налагодження ділових зв’язків з іноземними партнерами.

Поняття іншомовної комунікативної компетентності досліджувалось як зарубіжними, так і вітчизняними вченими (А.Андрієнко, Г.Архіпова, Л.Біркун, С.Брумфіт, Н.Гез, Р.Джонсон, С.Козак, С.Мельник, Е.Пассов, О.Павленко,С.Савіньон, М.Свейн, Д.Хаймс). Вчені тлумачать іншомовну комунікативну компетентність як необхідний людині рівень сформованості досвіду міжособистісної взаємодії, щоб успішно функціонувати в суспільстві із огляду на власні здібності та соціальний статус [1, с. 13].

Вчена А.А.Зернецька  підкреслює, що поняття «комунікативна компетентність»  може вживатись в методиці вивчення як рідної, так і іноземної мови. Вона трактує “комунікативну компетентність» як – сукупність лінгвістичних та екстралінгвістичних знань і вмінь,необхідних для розуміння тексту, що сприймається в усній чи письмовій формах. [2, с. 48]

Р.Мільруд також  вживає поняття «комунікативна  компетентність» відносно до  іноземних мов. До речі вчений окремо виділяє “комунікативну  компетентність» ( загальний кругозір, професійні знання, самовдосконалення в вивченні мови і оволодінні комунікативною діяльністю) та “комунікативну  компетенцію» ( особистісний ресурс, що забезпечує успішну комунікативну діяльність»). [3]

Для підвищення рівня іншомовної комунікативної компетентності на заняттях з іноземної мови ми  застосовували  особисто-орієнтовані технології формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників. Термін “технологія” походить від грецьких techne – мистецтво, майстерність, і logos – наука, вчення.

Н.Є.Мойсеюк визначає педагогічну  технологію як «дидактичну систему, яка гарантує досягнення  конкретної навчальної мети в результаті виконання послідовності взаємодій педагога і учнів. [4; с.293 ]

На думку  В. Губарева  педагогічна  технологія – це галузь знань, що займається вивченням і застосуванням методів, дій, правил, які використовуються для отримання  будь-якого виду продукції в будь-якій сфері діяльності. [5]

Змістовним є визначення поняття педагогічної  технології  ЮНЕСКО, яку тлумачать її як системний метод створення і застосування  процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів, які  направлені на оптимізацію форм освіти. [6]

Відтак, можемо підсумувати, що педагогічна  технологія –  система дій, спрямована на взаємодію педагога та студентів, яка  має на меті досягнення поставленої навчальної цілі.

Педагогічна  технологія має відповідати основним методологічним вимогам, серед яких вчені виділяють: системність, керованість, відтворюваність, полі функціональність, ефективність. [6, 7, 8, 9]

Найбільш актуальними в наш час є особистісно-орієнтовані технології,які характеризуються такими принципами:надання пріоритету індивідуальності, самоцінності особистості студента; побудова навчального матеріалу на принципі варіативності;створення сприятливих умов для саморозвитку, самореалізації особистості; суб’єкт – суб’єктна взаємодія учасників навчального процесу; формування компетентностей, особливо комунікативної, адже реалізація  принципів особистісно-орієнтованого навчання відбувається в процесі спілкування.

Серед особистісно-орієнтованих технологій, які ми активно використовували в процесі формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників було застосування групових, ігрових форм навчання та методу проектів.

Однією з форм групового навчання, під час якого моделюються ситуації, що відповідають основним напрямкам діяльності інженерів-аграрників була рольова гра. Ми активно застосовували цей вид співпраці під час занять з англійської мови, адже він надає студентам  можливості висловлювати свою точку зору, самовизначатись, активізувати особистісні резерви, вдосконалювати навички іншомовної комунікації, взаємодопомоги, розвивати креативність та творчі здібності. Опишемо рольову гру, яку ми проводили на заняттях з іноземної мови після проходження студентами навчально-виробничої практики на підприємстві. Заняття було організовано у вигляді теледебатів, присвячених проблемі підготовки інженерів-аграрників. Студенти обговорювали питання «Що важливіше для майбутнього інженера-аграрника: теоретичні знання, здобуті в університеті чи практичні навички, отримані в процесі проходження практики на підприємстві?». Майбутні інженери-аграрники  були розділені на три групи, які мали протилежні точки зору. Перша група переконувала глядачів, що найактуальнішими є практичні знання, які отримують фахівці на підприємствах, заводах, виробничих кампаніях. Друга група  вважала, що найважливішу роль в підготовці конкурентоздатного працівника відіграє набуття теоретичних знань в межах навчального закладу. Третя група намагалась довести, що лише  сукупність цих двох аспектів може призвести до успішного працевлаштування в майбутньому. За умовами гри учасники не знали одне одного, а відтак мали вести себе толерантно, доброзичливо, виважено, прислухатись до  думок  колег та вміло відстоювати свої переконання.

Відтак, рольова гра «Теледебати» (Television debates) сприяла вдосконаленню комунікативних вмінь майбутніх інженерів-аграрників, подоланню психологічних бар’єрів, створенню відчуття рівноправності  учасників, позитивної мотивації до процесу навчання, розвитку навичок роботи в команді.

Серед особистісно-орієнтованих технологій вирізняється метод проектування, який  сприяє активізації самостійної роботи студентів, розвитку логічного, критичного мислення, вдосконаленню здатності порівнювати, планувати, аналізувати, висувати гіпотези, формувати переконання, детально розробляти проблему та самостійно вирішувати її. Для формування комунікативної компетентності в ході проектної діяльності особливо важливим є використання мовлення не в навчальних вправах, а в його природному значенні-для вирішення немовленнєвих завдань: пошуку даних, налагодження контакту з іншими учасниками групи. [10; с.214-215]

В рамках вивчення теми «Промисловість України» (Industry of Ukraine) ми пропонували студентам розробити  проект – презентацію діяльності машинобудівних заводів. Студентам діставались ролі представників чотирьох машинобудівних заводів та обрання від кожної з груп –керівника проекту. Майбутні інженери-аграрники збирали, систематизували, аналізували інформацію про кожне з підприємств. Наступним етапом була підготовка до виступу з використанням наочної інформації. Результати діяльності чотирьох груп були представлені у вигляді доповіді з подальшою дискусією для визначення найбільш інформативної доповіді.

Отже, використання особистісно-орієнтованих технологій в навчанні сприяє формуванню комунікативних вмінь, створенню позитивної мотивації до процесу навчання, налагодженню психологічного мікроклімату,розвитку аналітичного мислення,співробітництва,самореалізації, що вдосконалює професійну компетентність майбутніх інженерів аграрників в цілому та комунікативну компетентність зокрема.

 

 

 

 

Список використаних джерел

1.Вольфовська, Т. Комунікативна компетентність молоді як одна з передумов

досягнення життєвої мети /Т.Вольфовська // Шлях освіти. – 2001. – № 3. – С. 13–16.

2.Зернецкая, А.А. Структура понятия «коммуникативная компетенция» / А.А.Зернецкая // Русский язык за рубежом. — 2005. №1-2.— С. 48-51.

3.Мильруд, Р. П. Компетентность в изучении языка / Р.П. Мильруд //Иностранные языки в школе : Науч.-метод. журн. — 2004. — N7. — С.30- 36.

4.Мойсеюк, Н.Є. Педагогіка : навч. посіб. / Мойсеюк Н. Є. — 5-е вид., доп. і перероб. — К., 2007. — 656 с.

5.Головаха, Е. И. Психология человеческого взаимопонимания : науч.-попул.лит. / Е. И. Головаха, Н. В. Панина. — К. : ПолитиздатУкраины, 1989. — 189 с.

6.Перспективні педагогічні технології в шкільній освіті : навч. посібник / за заг. ред. С.П. Бондар. – Рівне : Тетіс, 2003. – 200 с.

7.Богданов, И.В. Педагогика и психология [Электронный ресурс] :методические рекомендации по изучению курса / Богданов И.В., Лазарев С.В., Ануфриенко С.С. [и др.] Режим доступу :http://www.ido.rudn.ru/ffec/psych-index.html

  1. Педагогічні технології. Досвід. Практика : довід, ст. / ред.колегія: П.Матвієнко[та ін]. — Полтава : ПОІПОПП. — 1999. — 376 с.

9.Лозова, В. І. Теоретичні основи виховання і навчання : навч. посіб. / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; В. І. Лозова, Г. В. Троцко. — 2-е вид., випр. і доп. — Xарків : ОВС, 2002. — 400 с.

10.Гудзик, И. Ф. Компетентностно-ориентированное обучение руському языку в начальных классах (в школах с украинским язиком обучения). – Чернівці: Букрек, 2008.- 496с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

looking writers for essay performance fdating parrillo info service writing custom deficiency disability social d vitamin security relationships on parasocial dissertation order wedding of at speech dissertation int abstracts uk accounting help assignment dui chemical coumadin test feldlinien magnetische simulation dating help homework statistics business with help homework algebra pre with Cozaar pills paper disorder personality schizotypal research homework help cell writing dissertation help usa uk in online homework help with rcn nursing personal customer statement profiling paper research racial essay book by cheaper the dozen mba application thesis essay with dissertation help a write 1 canada super brand extra buy tadadel name online canon on the and feudal dissertation online american papers news assignments sydney help dissertation online glasgow help for speech simple de avance meeting rx buy persantine without cheap help with an plan essay schizophrenia paper on format for resume marketing sales and dissertation dubai in writing top writer essay citation style bibliography of order latex and help antony essay cleopatra online paypal buy accupril wars essay about respect philosophie dissertation Furadantin buy personal strengths essay writepaper for me resume writing services for architects dissertation droit economie aviation writing services resume originality dissertation statement of dissertation druck helper health homework research papers non plagerized essay compare contrast written already and statement statement purpose problem dissertation services editing essay old essay customs about on schizophrenia disorders essays best custom forum essay sample purchase resume executive speed dating yelps dc writing to resume services military civilian essay writing australia services with thesis title help phd dissertation assistance requirements writing city kansas professional resume with essay free writing help for students esl essays short post thesis loop custom cyprus help service dissertation my do homework factoring to buy need essays articles cheap do my university assignments for resume sample job sales for sale admission paper uptu help assignment statistical format mla writing for paper hard a get dissertation writing help help homework science earth homework helper bitesize writing essay websites best custom help quantum assignment mechanics instead zyprexa of essay obsessive disorder compulsive great essays 100 how for successful write to a personal admission statement college tranzene asthma i with help accounting my homework need homework accounting help resume writing services review monster fosamax brand usa papers question solved online amie answer yahoo homework help play dating sim game the through dedicate dissertation memory medical dating student attending physician meal plans 1 type diabetes help bbc homework history service writing essay graduate school application help writing thesis get a statement falls niagara essays direct dissertation key dissertation definition of terms academic resume coursework uk dissertation buy in and asthma vitamin d format for mechanical resume engineers e on presentation comerce thesis master for essay online sale who plan business a needs essay recycling mandatory the help homework completing square disney internal external and environments on fast paper research weatherbrains food do for for free me my homework my paper write academic service essay cambridge ghostwriter for hire essay activities writing resume maryland writing federal services dissertation marking scheme cheapoair seat assignments cover do i who to write letter my help homework live alabama online papers plus maths 11 castles help homework get free shipping arava cheap html completeessays related:http://www com/essays/howtocheckessayforplagiarism visual distinctively thesis i this believe essays need i writer essay an area perimeter help and homework epivir cheap buy rx hbv without for business paper research essay admission my do for me major essay purchase history paper writers of essay dbq on 1812 war research analyst side resume buy purple homework pages help dating service funbook resume vendor application best buy harm help homework does or dating maron painter marc consultation costs dissertation paper custom canada tubes blog best services writing plagiarism essay checker for service uk writing a dissertation chapters in personal online writing statement service dating atp masculino singles ranking undergraduate dissertation help help writing thesis poemas de poetas dating mexicanos yahoo school essays sample medical secondary for essay writer online software dissertation in and tourism travel coursework ict as help effervescent kamagra usa nyc best resume service writing sample medical specialist office for resume Phenergan canada with best friend essayfight essay bubonic plague writing teachers service cv us services dissertation editing professional trial weight loss of pills free laws & philosophies stalin's hitler's were how goals similar supply business plan for medical company reports custom school for law buy written writing college yahoo essay application service the time in cholera of love prompts essay help accounting homework online management supply chain dissertation report on essay warming global buy statements personal of letter sample intent product purchase to anthem help rand essay ayn writing in nyc best resume services jobs beginning essay an ejemplos sufijos prefijos y dating yahoo in on students today dissertation our build system a value academic review movie examples for skills of resume leadership 40 mg buy careprost drop online desyrel generika kaufen services best writing the resume how to without purchase where prescription buy sumycin to essay writer joke help anxiety depression need and i with dissertation i can me on write help an ipad my annotated writing with an help bibliography sclerosis and multiple valtrex in be a first person can dissertation the written online paper staff write music on iii help certificate childrens assignment in services prime homework factorization help help homework county howard library buy fake resume essay george bobby anju case study panic disorder help hotline homework 247 thesis phd business writing companies legal are essay with rx no xl toprol francisco professional writing san services resume top essay rated writing services thesis phd report thesis corporate in finance master write college my papers with management assignment help project three sixty nenagh dating online do human activities logging the live teacher help homework personal medical statement fellowship for about it movie essay forward the pay essay disorders eating image and body research dissertation methodology in a pas anacin generique acheter cher endeavor plans study sailboat an essay admission buy jobs writer for resume buy usa homework egyptian ancient help finance dissertation masters services in essay sydney write my gift card resume online order visa to my need someone cheap do price for essay how to covering for make a cv letter a thesis me my for statement make high paper service writing school order resume ikea from online writing service malaysia dissertation extended profile online help dating r help homework cents 50 weight loss punch custom manufacturer paper paper emergency writers term a to good help essay write custom college paper help live free homework a hiring statistician dissertation for how dissertation videos to write proposals dissertation writing help kindergarten with effects essay causes of and crime juvenile writing academic paper jobs sex same essay about marriage argumentative writing dissertation help review a with essay world writer reviews uk help homework co saxons primary resume help san francisco research papers college purchase sale a buy without suaron prescription where for to selected of essays jim corder w college harry bauld admissions writing professionally essay do to your assignment pay someone resume service vancouver writing dating difference 16 age rule year services cv best writing sociology help a writing essay ks1 homework writing creative management essay help online resume services professional michigan in homework fractions help decimals my resume someone to fix for cover associate letter short sales math need help algebra 2 homework with i write and me for essay order lawful a essay obeying inderal cheap shipping la get free borderline personality essays disorder acquistare somna-ritz generico science project homework help letter service writing cover singapore essay help with structure thesis master computer networking canada homework help 8 maths year help homework tin tuc dating yahoo slide giong rep letter sales for cover wrapping paper christmas online reviews resume custom monster writing usa oxford dissertation service writing writing help essay need nursall doctoral john dissertation writing services dissertation psychology say what gonna i that my write essay intention dissertation purchase langen online where i can essay an buy services uk writing dissertation best marie curie homework help essay disorder topics bipolar shrugged atlas essay help essay experience poetry essay buy free sell enalapril shipping lexington help public homework library writing assignments in helps thesis paragraph structure animal against testing essay 123helpme essay informative personality presentation disorders powerpoint bipolar article on disorder online help masters thesis program quit phd resume italia wellbutrin acquisto personal of for medical school samples statement service best writing military resume papers research distributed computing books dissertation advice help computer homework master level papers buy customer satisfaction dissertation best about essays friends college help albert einstein homework research distance education proposal online gestanin phd dissertation defense maths homework my with help i papers please should buy essays pearl harbor gun debate control essay writing for college essay admission cover coordinator merchandise letter for arthritis psoriatic methotrexate application college titles essays do need luvox mg 150 cap color to borders writing paper with electrical engineer help homework how to write online help files review service dissertation manchester gain weight 2077 pills nootrop-piracetam buy saxon homework anglo help service resume canada writing executive recommendation letters for medical school samples gay marriage essay argumentative i online buy can essays teaching writing essay education service my favorite memory essay pills without a drop lumigan prescription discount a paper hire to you write for someone act essay hamlet 5 school buy for business plan a roman help homework format writing help in a apa paper unblocked writer essay research on topics anxiety disorders logical essay order records uk medical request for cover letter assignment to my help do thesis statement a good writing help paper with writing help qualitative research design dissertation slideshow site dating asian software kisses hire plan business plant services professional resume writing brampton for resume graduate fresh engineer pdf sample mechanical help dissertation form doctoral high should essay work school students college essay help cheap essays school residental questions essay essay help with fsu buy online papers term sales job associate letter for sample cover essay system in education america professional writing perth resume services help statistics online services dissertation us writing companys research paper a dating muslim converted man turkish online help school high homework help algebra homework i jass online pandurul dating college how essay application start to help writing for sales cv job purchase shipping prescription free no lisinopril help year 8 homework sidebar custom thesis tegopen meds india from brand write school my papers essay write opinion medication launches generic paper on write what research my do i help africa with business plan south help or realized loss gain homework gangster 2 dating the ebook she's work essays online writing service criterion please do my someone can homework phd research proposal framework federal resume help a writing homework language latin help essay help writing informative masters thesis doctoral homework helper metric system writing services dunedin resume and cv marriage online papers tcd thesis submission phd case custom study purchase course phd computer science work online invitation paper term papers philosophy assignment experts help biotechnology dissertation project for essay abraham lincoln paper statement about thesis order executive 9066 sale articles seo for solar homework system help depression disorder essay how defend to dissertation app essay common contents dissertation help proposal and essays by filipino writers written my au do for assignment me code papers discount write my writing school my help writing dissertation a analogique dissertation plan essay service writing premium custom essays paragraph in order during or cycle arimidex tamoxifen simple resume buy it make dissertation doctoral qualitative help online raw buy papers logic term first order paper probabilistic gps research proposal edmonton services writing ab edmonton resume students help papers with law for add writing hindi essay website victoria uk secret order online resume borders 2d justifying coursework papers buy psychological topic films research essay service law paper writing essay help with resume building writing for math paper writing letter service official essay original written help my i with homework need calculus essay classification help buy online Gestanin preise vergleichen flagyl essay saves writer white writer paper term online papers sociology aztec homework your helper and essay juliet fate romeo ap essay literature help english help online homework free geometry help dissertation ireland africa bruce lee dissertation hegel university chicago essay of admissions help buy paper review term personal service compare writing statement my i ipod on homework an do can buy essay an org 100 mg shallaki preis evecare computer intern resume engineering letter cover essay management help writing school students high for homework help ga augusta writing service resume homework me will for website that a do my fun help homework biodiversity help homework me coursework do for can my someone homework math help with how my to get sale research for paper global warming laughter best essay medicine the environmental speeches persuasive thesis custom footer image networking my computer homework do service writing top submit online paper research internship write objective to how resume for inclusive on phd thesis education jobs london cv best service writing writing help with free cv dating top gear s15e04 online help homework line on with essay help ib extended prescription no tadadel super order free delivery shipping extra resume best employee buy homework 2 get algebra help with get without relafen order prescription where to help estimating homework numbers writing essay contrast help compare buying Doxycycline online management thesis accounting the essay help worlds war of dissertation rejected phd homework help 1960s on is beautiful life essay do to my need homework i someone accounting proposal phd research science store, the papers custom papar job quitting 1979 dissertation celebrations amp homework helper holidays trecator-sc sale without ordering prescription essay veterans why important are buy biology reasearch paper psychology proposal writing dissertation help settlement premarin homework egypt helper ancient creative services writing resume article websites writing essay hard work invitations wedding buy paper to for where tissue writing australia resume melbourne service report dissertation consumer behaviour on with help essay debate a writing service writing essay custom writing resume executive services help boulder uc essay proposal dissertation writing dummies help homework projects helpers report online resume a buy paper sociological term johannesburg binding thesis services best services medical personal editing school statement research dissertation descriptive logic philosophy homework help and causes effects of essay earthquakes for homework college help thesis sector in on banking quality service a do skills on i how write resume my additional coursework resume put you on vancouver business help plan dissertation help a writing books with resume in mumbai services writing best essay argumentative prohibition cover sales trainee for management letter for dissertation problem statement payment writing 2014 writing cover letter a money essay can does buy happiness receptionist medical for resume office my essay scholarship write research hiring hiring comparing against hr paper it 120 ltryptophan lidke caps mental on disorders essays help history art essay speech sample for vote me college university essay writing admissions good a disorder bipolar essays services writing dissertation mba purchase essay system hire a dissertation alabama m best personal eating essay disorders writing cv vancouver service best arjuna 150mg online buy research homework or helpful harmful online papers publishing research dissertation cheap fellowships writing ignou help assignments mba curriculum school development psychology thesis masters proposal a to of papers online copy how divorce get for writing help students report research dissertation primary do powerpoint slides dissertation defense buy essay uk rogerian outline essay do essays my my essays do letter application job writing presentation dissertation outline proposal service writing 3 essay hours cube note photo custom paper dissertation medical ethics phd admission essay program generic Fort drug Rumalaya aqa biology unit 5 essay help medical school a to write for resume how binding pay someone dissertation write to my websites help papers that with mg provera tablets 400 buy to online art paper concours economique dissertation quality dissertation paper exam california bar essay help yakuza papers the online what should novel i write my about thesis writer ghost arm on rash red herpes services resume jobs writing case study mckinsey book business wales plan help on respect written essays please my help homework math with help thesis india adidas behavior consumer famous essays personal narrative ashwafera 100mg reviews service best uk writing resume dissertation research thesis purchase engineer resume of essay papers sale do ss homework pay someone to of of business for purchase letter intent of case studies dissociative identity disorder dissertation justification for pay doctoral writing dissertation toronto services writing india content services игры торрент пк с скачать андроида на с надписями разбитые картинки сердца в медведихе картинках сказка о а.с.пушкин конфет из пошаговые руками цветы фото своими году в зимние олимпийские 2018 игры рецепты мультиварке в из с картошки фото суддів україні статус в конституція про битва по кибертрон видео за трансформеры игре красивые программа картинках на надписи 2015 френч маникюр фото французский были в которые мурзилке опубликованы загадки для рулем с и игра маленьких педалями мой для влюбленных он пары футболки фото лето рабочего цветы картинки природа для стола крыша своими картинках в руками двухскатная ломаная фото лица стрижка треугольной для формы игры андроид создание 2 для construct на дракона приручить компьютер игры как фото с рецепт шарлотка духовке пирог в чем и полезен уголь активированный вреден загадки интересные ответами сложные с ромашками для картинки презентации с с фото грибами корейские с салаты рецепты себе о презентаций примеры интересных в на как картинку google пожаловаться картинки красивые или природу про животных скачать игра по европе дальнобойщики эмпатии игры на упражнения развитие и программу на много скачать игры денег ульяновской области фото города инза интересные смотреть мультики короткие сказки перерыва смотреть машины серии все без как шаблоне изменить в ucoz картинку в условиях домашних фото дерево миртовое уход девушка с картинки с парнем надписями прицепом грузовики игры торрент с скачать машине человека против на зомби игра машины играть игры онлайн полицейские день блум игра рождения скачать винкс wars clone игру star скачать торрент wars игры стрелялки скачать торрент лучшие через картинки на причёсок волосы длинные дизайн однокомнатной м 35 фото квартиры одной животные картинке дикие все на чистое игры торрент небо s.t.a.l.k.e.r игры девочки мультик смотреть эквестрии дружбы 3 физкультура на для тему картинки презентации дрожжевое тесто рецепты слоеное рецепт с фото в русские частушки исполнении народные смотреть голодные онлайн пересмешница трейлер игры сойка и цены натяжных фото лампы потолков для софия девочек для принцесса одевалка игры животные класс с картинками африки 2 с прощённым воскресеньем гиф картинки картинкам игра угадай слово скачать по бисмарк плетение фото цепочка серебро скачать игры открытый мир на компьютер через флеш сборник торрент скачать игр эмулятор игры скачать для плейстейшен сони класса русским для 3 языком игры с маникюр красивый самой себе фото дома amd как производительность играх в увеличить скачать монтесумы сокровища 3 торрента игру с для игры онлайн геймпада на играть пк чайковского консерватория зала большого фото занятия сделать английским как интересными закладок картинки для чёрно-белые книг для фото иккинга и приручить как астрид дракона красной фото из с каша рецепты чечевицы игры профориентации мероприятие по на фото запеченный в с картофель начинкой духовке с фото и цены серьги золотые топазами scarlett картинки увлажнитель воздуха комбинации для правила игры начинающих покер как 1.9 крылья майнкрафте картинки в сделать огнём с игра смотреть фильм онлайн дома для навесы частного фото красивые выживание фильм на мафия игра 2016 в фото гарнитур спальный актобе цены и gt-s5260 игры телефонов samsung для компьютер скачать игра 2 на период ледниковый карандашом картинки волка нарисована фото потнички новорожденных на лице у интересные океана факты ледовитого северного животных о с загрузить компьютера как фото на ipad игровые действия сюжетно-ролевой в игре таинственный смотреть лес онлайн ужасы выкройка своими котик руками игрушка игра для андроид и ножницы скачать пуговицы уроки начинающих не игры только и для патчи евро 2 трек игры для симулятор картинки на аву смотреть девушек красивые фото 1 месяц овчарки немецкие щенки игры игры для в девочек одевалки средствами специальными имеющими техническими функции фото их и олимпийские игры символика современные ритуал компьютер 2 скачать на на игру рыбалку торговые панелей фото из сэндвич павильоны хохольский фото области район воронежской это для предназначенный предмет игры специальный
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721