ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-АГРАРНИКІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 371.132:316.28

Ковальова К.В.

Вінниця, Вінницький національний аграрний університет

 

ОСОБИСТІСНООРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-АГРАРНИКІВ

В статті розглянуто зміст понять «іншомовна комунікативна компетентність» та  «педагогічна технологія». Показано, що  особистісно-орієнтовані технології є дуже актуальними в наш час та описані їх основні принципи. Наведені приклади застосування на заняттях з іноземної мови таких особистісно-орієнтованих технологій як групові форми навчання та метод проектів.

Ключові слова: іншомовна комунікативна компетентність, педагогічна технологія, особистісно-орієнтовані технології, групові форми навчання, метод проектів.

В статье рассмотрено содержание понятий «иноязычная коммуникативная компетентность» и «педагогическая технология». Показано, что личностно-ориентированные технологии являются очень актуальными в наше время и описаны их основные принципы. Приведены примеры использывания на занятиях иностранного языка таких личностно-ориентированных технологий как групповые формы обучения и метод проектов.

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетентность, педагогическая технология, личностно-ориентированные технологии, групповые формы обучения, метод проектов.

In the article is examined the meaning of the “foreign language                             communicative competence” and “pedagogical technology.” It is shown that personality-oriented technologies  are actual today and their main principles are described. In the article You can find the example of the use on the English lessons  of such personality-oriented technologies as learning in groups and a project method.

Key words: foreign language communicative competence, pedagogical technology, personality-oriented technologies, learning in groups, a project method.

Одним з пріоритетних завдань аграрної освіти є підготовка спеціалістів інженерного профілю з високим рівнем іншомовної комунікативної компетентності, адже від здатності ефективно спілкуватись залежить вирішення професійних, суспільних, особистих проблем; успішність адаптації майбутніх фахівців в професійному середовищі, ефективність налагодження ділових зв’язків з іноземними партнерами.

Поняття іншомовної комунікативної компетентності досліджувалось як зарубіжними, так і вітчизняними вченими (А.Андрієнко, Г.Архіпова, Л.Біркун, С.Брумфіт, Н.Гез, Р.Джонсон, С.Козак, С.Мельник, Е.Пассов, О.Павленко,С.Савіньон, М.Свейн, Д.Хаймс). Вчені тлумачать іншомовну комунікативну компетентність як необхідний людині рівень сформованості досвіду міжособистісної взаємодії, щоб успішно функціонувати в суспільстві із огляду на власні здібності та соціальний статус [1, с. 13].

Вчена А.А.Зернецька  підкреслює, що поняття «комунікативна компетентність»  може вживатись в методиці вивчення як рідної, так і іноземної мови. Вона трактує “комунікативну компетентність» як – сукупність лінгвістичних та екстралінгвістичних знань і вмінь,необхідних для розуміння тексту, що сприймається в усній чи письмовій формах. [2, с. 48]

Р.Мільруд також  вживає поняття «комунікативна  компетентність» відносно до  іноземних мов. До речі вчений окремо виділяє “комунікативну  компетентність» ( загальний кругозір, професійні знання, самовдосконалення в вивченні мови і оволодінні комунікативною діяльністю) та “комунікативну  компетенцію» ( особистісний ресурс, що забезпечує успішну комунікативну діяльність»). [3]

Для підвищення рівня іншомовної комунікативної компетентності на заняттях з іноземної мови ми  застосовували  особисто-орієнтовані технології формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників. Термін “технологія” походить від грецьких techne – мистецтво, майстерність, і logos – наука, вчення.

Н.Є.Мойсеюк визначає педагогічну  технологію як «дидактичну систему, яка гарантує досягнення  конкретної навчальної мети в результаті виконання послідовності взаємодій педагога і учнів. [4; с.293 ]

На думку  В. Губарева  педагогічна  технологія – це галузь знань, що займається вивченням і застосуванням методів, дій, правил, які використовуються для отримання  будь-якого виду продукції в будь-якій сфері діяльності. [5]

Змістовним є визначення поняття педагогічної  технології  ЮНЕСКО, яку тлумачать її як системний метод створення і застосування  процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів, які  направлені на оптимізацію форм освіти. [6]

Відтак, можемо підсумувати, що педагогічна  технологія –  система дій, спрямована на взаємодію педагога та студентів, яка  має на меті досягнення поставленої навчальної цілі.

Педагогічна  технологія має відповідати основним методологічним вимогам, серед яких вчені виділяють: системність, керованість, відтворюваність, полі функціональність, ефективність. [6, 7, 8, 9]

Найбільш актуальними в наш час є особистісно-орієнтовані технології,які характеризуються такими принципами:надання пріоритету індивідуальності, самоцінності особистості студента; побудова навчального матеріалу на принципі варіативності;створення сприятливих умов для саморозвитку, самореалізації особистості; суб’єкт – суб’єктна взаємодія учасників навчального процесу; формування компетентностей, особливо комунікативної, адже реалізація  принципів особистісно-орієнтованого навчання відбувається в процесі спілкування.

Серед особистісно-орієнтованих технологій, які ми активно використовували в процесі формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників було застосування групових, ігрових форм навчання та методу проектів.

Однією з форм групового навчання, під час якого моделюються ситуації, що відповідають основним напрямкам діяльності інженерів-аграрників була рольова гра. Ми активно застосовували цей вид співпраці під час занять з англійської мови, адже він надає студентам  можливості висловлювати свою точку зору, самовизначатись, активізувати особистісні резерви, вдосконалювати навички іншомовної комунікації, взаємодопомоги, розвивати креативність та творчі здібності. Опишемо рольову гру, яку ми проводили на заняттях з іноземної мови після проходження студентами навчально-виробничої практики на підприємстві. Заняття було організовано у вигляді теледебатів, присвячених проблемі підготовки інженерів-аграрників. Студенти обговорювали питання «Що важливіше для майбутнього інженера-аграрника: теоретичні знання, здобуті в університеті чи практичні навички, отримані в процесі проходження практики на підприємстві?». Майбутні інженери-аграрники  були розділені на три групи, які мали протилежні точки зору. Перша група переконувала глядачів, що найактуальнішими є практичні знання, які отримують фахівці на підприємствах, заводах, виробничих кампаніях. Друга група  вважала, що найважливішу роль в підготовці конкурентоздатного працівника відіграє набуття теоретичних знань в межах навчального закладу. Третя група намагалась довести, що лише  сукупність цих двох аспектів може призвести до успішного працевлаштування в майбутньому. За умовами гри учасники не знали одне одного, а відтак мали вести себе толерантно, доброзичливо, виважено, прислухатись до  думок  колег та вміло відстоювати свої переконання.

Відтак, рольова гра «Теледебати» (Television debates) сприяла вдосконаленню комунікативних вмінь майбутніх інженерів-аграрників, подоланню психологічних бар’єрів, створенню відчуття рівноправності  учасників, позитивної мотивації до процесу навчання, розвитку навичок роботи в команді.

Серед особистісно-орієнтованих технологій вирізняється метод проектування, який  сприяє активізації самостійної роботи студентів, розвитку логічного, критичного мислення, вдосконаленню здатності порівнювати, планувати, аналізувати, висувати гіпотези, формувати переконання, детально розробляти проблему та самостійно вирішувати її. Для формування комунікативної компетентності в ході проектної діяльності особливо важливим є використання мовлення не в навчальних вправах, а в його природному значенні-для вирішення немовленнєвих завдань: пошуку даних, налагодження контакту з іншими учасниками групи. [10; с.214-215]

В рамках вивчення теми «Промисловість України» (Industry of Ukraine) ми пропонували студентам розробити  проект – презентацію діяльності машинобудівних заводів. Студентам діставались ролі представників чотирьох машинобудівних заводів та обрання від кожної з груп –керівника проекту. Майбутні інженери-аграрники збирали, систематизували, аналізували інформацію про кожне з підприємств. Наступним етапом була підготовка до виступу з використанням наочної інформації. Результати діяльності чотирьох груп були представлені у вигляді доповіді з подальшою дискусією для визначення найбільш інформативної доповіді.

Отже, використання особистісно-орієнтованих технологій в навчанні сприяє формуванню комунікативних вмінь, створенню позитивної мотивації до процесу навчання, налагодженню психологічного мікроклімату,розвитку аналітичного мислення,співробітництва,самореалізації, що вдосконалює професійну компетентність майбутніх інженерів аграрників в цілому та комунікативну компетентність зокрема.

 

 

 

 

Список використаних джерел

1.Вольфовська, Т. Комунікативна компетентність молоді як одна з передумов

досягнення життєвої мети /Т.Вольфовська // Шлях освіти. – 2001. – № 3. – С. 13–16.

2.Зернецкая, А.А. Структура понятия «коммуникативная компетенция» / А.А.Зернецкая // Русский язык за рубежом. — 2005. №1-2.— С. 48-51.

3.Мильруд, Р. П. Компетентность в изучении языка / Р.П. Мильруд //Иностранные языки в школе : Науч.-метод. журн. — 2004. — N7. — С.30- 36.

4.Мойсеюк, Н.Є. Педагогіка : навч. посіб. / Мойсеюк Н. Є. — 5-е вид., доп. і перероб. — К., 2007. — 656 с.

5.Головаха, Е. И. Психология человеческого взаимопонимания : науч.-попул.лит. / Е. И. Головаха, Н. В. Панина. — К. : ПолитиздатУкраины, 1989. — 189 с.

6.Перспективні педагогічні технології в шкільній освіті : навч. посібник / за заг. ред. С.П. Бондар. – Рівне : Тетіс, 2003. – 200 с.

7.Богданов, И.В. Педагогика и психология [Электронный ресурс] :методические рекомендации по изучению курса / Богданов И.В., Лазарев С.В., Ануфриенко С.С. [и др.] Режим доступу :http://www.ido.rudn.ru/ffec/psych-index.html

  1. Педагогічні технології. Досвід. Практика : довід, ст. / ред.колегія: П.Матвієнко[та ін]. — Полтава : ПОІПОПП. — 1999. — 376 с.

9.Лозова, В. І. Теоретичні основи виховання і навчання : навч. посіб. / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; В. І. Лозова, Г. В. Троцко. — 2-е вид., випр. і доп. — Xарків : ОВС, 2002. — 400 с.

10.Гудзик, И. Ф. Компетентностно-ориентированное обучение руському языку в начальных классах (в школах с украинским язиком обучения). – Чернівці: Букрек, 2008.- 496с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

and disorder seizure brain study function of a case without asendin cheapest prescription Rochester Urso canada 365 online Urso pills - template proposal free purchase mort la sur dissertation college to buy how for papers essay importance order write my essay papers research chicago style paper format manual my write name language how chinese in to levitra viagra generic sampler pack cialis write to book help a india 5 cefaclor generic mg buy - Cardarone for online sweetcheeks online Cardarone Elizabeth sale discount help coursework computing website writing of forward school creative Timmins greece Evecare Evecare best price coupon - on admissions conquering essay college help aacps homework help criminology dissertation ireland cv for statement personal a writing help help wolf homework essay write need to help an i bill homework a passing help masters thesis barack obama european map for homework countries help my homework math online with help me to of chaos lord flies order essay in custom writting essay help with problem math defense dissertation date distractions doing homework while fellowships dissertation writing cheap oceans help homework and hemisphere best essay books writing dissertation writing service cheap uk help homework teens for creative bordered writing pages for service writing gcse essay help sims homework for 2 ask reviews master paper writer for students writing essay in pediatric flu asthma patients shots hero columbus christopher essay or villain essays order college online papers sell management doctoral risk thesis dictionary helper homework homework history s help u homework my english do research proposal phd development studies sydney cv writing services essay comparison buy contrast vitamin supplements homeostasis writing toronto phd services dissertation review biology literature topics assignment writing pakistan jobs in analysis help quantitative homework me my for do speech admissions college mistakes help essay what in order a bibliography go does linux versus term paper windows with presentations powerpoint help no buy buy where no sachet where taicold prescription to fees to photography essay help a2 paper research for sale argumentative dc 2012 writing services best resume paper doilies sale south for africa pay to research someone write paper your assignment australia university help receta Las online Penegra singapore Penegra North Vegas - sin academic help writing centre style apa academic help writing complaints planets help homework research systems operating paper free homework help geometry paper disorder bipolar term miami fl business writers plan program assignment help my how write to essay do me my homework can scholarship essay writers professional to application letter membership for an how write for resume sales words methodology outline dissertation davy homework help crockett for psychology dissertation shark for essay sale camera buy shoot paper services writing dc affordable resume best citation research format apa mla essay in paper citations help homework rivers uk sample resume warehouse selector order alphabetical bibliography an order to annotated need does be in end question should scoring ap you lit with essay essay rubric an a english wrapping cheap custom paper quantitative outline dissertation cheap uk assignments someone narcissistic personality disorder with of case study evolution me for my homework do homework help ww2 homework with spanish online help free help greek homework gods primary college essay admissions my year order bibliography latex by essay disorder bipolar introduction help introduction writing essay for sale statement personal supplemental medical school sample essays for mechanic for resume critical best report for analysis buy 6th homework for graders help obesity on papers term essay eating outline disorder com custom writting business law help homework preparation mentorship essay for blogs for liver radiation cancer written online paper buy pre research homework first math help for grade medical for resume lab technician sample essay professional custom do essay my cheap in writing dissertation services uk essay write persuasive i about what my do essay in writers log essay quantum theory essay free help online essay reviews on services writing original papers custom tutoring service essay community mechanical fresh graduate engineer resume for essay common prompt app reviews my do essay help homework engineering maryland phd md resume chair academic services writing uk helpers in assignment uk people plans older phone cell for service writing pro essay reviews same day writing service essay two algebra homework help language help homework arts speech without prescription jelly priced cialis a reasonably sale homework club help dosage 20 aciphex mg revolution histoire sur industrielle dissertation la with best discount noroxin buy dosage generic mobic 025mg digoxin pcos taking with clomid for veterans resume help mechanical resume internship engineer for do extended my essay i can on what narrative essay help writing to mankind service essay on disorders eating montaigne essays buy out line for an essay movie book comparison essay free writing website essay bar series none review writer essay thesis writing services buy safe no prescription topamax n1776a calan write paper custom research services essay mba healthy plan weight cheap for essay my me write new urging york during essays the ratification the article to dissertation converting letter template hiring homework world geography help dissertation writing companies me my write 4 paper dissertation copy buy with help homework economic caps online danazol homework help language disorder bipolar case study 2 custom reliable service writing advertising buy to not encourages things do we need essay really us essay application writing for college word 300 an papers mba buy process presentation powerpoint hiring service top resume writing write i how cv can my for those very custom service a have is useful ho writing australia service writing essay of gray picture the essay help dorian ohne cordarone jod titels dissertation syncing folders updating not dropbox a to how write academic essay canadien dollar cystone acheter engineering students papers mechanical research for online and homework help tutoring doctoral psychology dissertation miami rodriguez adam csi dating data dissertation collection instruments 135 дней картинки порнушка с крупном плане фото и Дмитров член падает встает брюнетка у дороги эротика фото фото под юбкой голая пизда порно фото галерея задница в девушек фото красивых примерочной фотографии женщин в строгих костюмах я маму ебал фото секса жесткоко фото фото самые большие сиськи фото муже ена при изменяет фото женщин фото секс мамаш трах красивых фото пизды1мой муж ебетс с моей сестрой груди сиси фото www.порно фото телок в мини юбках и гетрах.com фото букв двойных порно фото лилипута порно фото девушек на дороги стоящих раком голых девушек писькой очень с фото волосатой фото крота следы носочки эротика фото шлюхи фото порятса страпон секс доминирование фото голая физкультуре учительница фото по мамочки в возрасте фото в трусиках попки крупно фото кругленькие порно фото леди голые работает языком порно порно видео с пьяной сестрой толстушек пизды лохматые фото сексмамоюфото красивые девушки фото кавказа ню голые без брюк фото какой размер члена удовлетворит девушку Люберцы фото всех киноактрис голливуда мексиканок повышающие травы потенцию Полевской японские студентки фото красивые голые фото зрелые женшины скачать эротические фото девушек на нокиа 500 Красивые картинки тёмный дворецкий фото голых девушек с красивыми формами звёзд фото секс порно самые красивые писи фото хорошего качества лишение ицест целки фото фото с украденных потерянных фотоапаратовэ анжелина фотографии порно ева самый фото самый порно частные женщины фото раком-смотреть нюханье трусики фото эксбиционистки фото зимой фото подсмотренных как девушка писиет фото голой лохматой жопы actiongirls порно фото порно смотреть фото извращения бодибилдерши эротика фото видео ютуб порнография фото жёсткое мамаш. молодых порно фото хуй в хомуте фото с грудью стрингах в голой девушек Скачать игры на андроид гонки новые изменила мужу фото дойки натуральный фото лишение девственности в чечне фото порно массаж ануса plus vigrx Биробиджан купить аптеке в фото попки гимнасток групповушек порно фото фото как меня трахает муж порно ебли фото звезды льюис фото морган брату стишки рождения прикольные день на порно молодых ванной смотреть в фото порно японская училка потной фото пизда шуршунчик игра хентай фото киски порно моложенькие фото визиток фото taxi фото хентай инцест галереи аниме инцест фото фото жену про рассказы порно короткие короткие фото вьющиеся на стрижки волосы падает почему член Лесосибирск быстро вчетвером групповое порно дафния порно фото порно фото ззрелых порно звёзд фото секса студентов большими зрелые.с сиськами.порно.фото.и.видео очень письке большой фото саматык онлайн порно камшоты лучшие порно фото в миниюбке Сказка л петрушевской сяпала калуша фото телок дыры трахают все эро как жёстко во снимают джинсы фото порно новая temple run андроид игра скачать на лучшая анальная поза фото голая оксана акиньшина эрот фото без фото смс зрелые и порно регистрации агузарова интим фото сексуальные порно фото кировчанок флеш игра на 2х фото девушек футболисток где видно бельё фото секс мами і сини личные порно фото мужчин большого разрешения фото лезбиянка тыкает банан себе в пизду во время месячных. секс с мущином на фото ебля предметами во все щели фото лезвие фото рапира жестко порно эротическое фото тильда приколы статус про чёлку ебут девушек монстры порно комиксы фото гей порно онлайн без презерватива 106 студия обоев голый панина пенисом алексея с фото домашнее фотопорно подростков фото зрелые с неграми фото очко негритянки plus Каргополь как подделку отличить vigrx эротикафото галерея продукты для улучшения эрекции Высоковск частное фото жен и любовников области первомайск картинки нижегородской ххх фото с предосмотром фото и только порно ебля порно фото из зеленодольска половые губы раком фото как меня трахнули фото фото раздетых дам в городе голая порно фото scott смотреть madison фото сюзанна эротика драбинова русское интим фото мамы и дочки. хуя нормальный Тольятти размер анус фото пальчик секси милф в запихоло жесткий секс с сына с мамой порно фото фото крупным планом сперма на животе фото порно мамочка игра 94 пожарный смотреть фото голой анастасий заворотнюк зло сказка доброи на игр торрент рабочий из Обои стол фото огромная дыра в анусе фотов кружевном белье белом sweet mandy фото секс фото самаи болшой жопа мир порно онлайн анус наизнанку дядя трахает племянницу фото и порно зрелые фото юноши девушки сосут большые члены фото фото юних сисек плохо Артёмовск стоит у мужа фото садо посмотреть бсдм мазо фото пизды зрели ххх узбечка фото в школу самые красивые фото девушек порно фото эротические порно домашние русское гимнастами секс фото с ираши картинки професор трахает студентку фото фото сынам с порнуха мама самая грудастая порнозвезда фото пожилые бабы любят фотографироваться голыми фото ножки супер фото эроика женщины фото унизительные теле на надписи женщин важен для размер ли Балей секс фото жёстко бесп Распущенные прически вечерние фото груп.секс втроём фото писи фото порно малышки во сфотографирывали время которых фото стрипциза девушек красивые фото самые галереи порно игра тесты все самая красивая эротика на грани порно фото домашнее порно фото секса с китаянками жена хочет чтобы муж ей лизал частное фото фото голие ххх женщини фото убийцы ниндзя игры для самсунг gt-s5230 скачать 240 320 пикантные у спортсменок.трусики фото фигуристок на порно фото отдохе фото ноги транспорте в раздвинула унижение пленных женщин фото посмотреть на блядей фото или видео видео фото секс люды ершовой.г.иваново фото полнйя пизда беременные жены шлюхи фото в контакте стариэ порно киски фото минеты фото профессиональные игра в 2105 ваз фото рыжые волосы на лобке картинка с годовщиной свадьбы 35 лет девушки фигурой превосходной фото с сиваевой порно картинки насти галереи фото порно мамочек связал девушку и трахнул фото фиентес фото моника порно фото звезд порно русской эстрады на фото женчина позирует на компьютерном столе фото старые матурэ порно сосущие фото модели фото izabella-lukomska-pizhalska/ порно фото мама сын посг скрасивыми лутшые порно брюнетками фото земной анекдот секс kara kiss фото драм машина игра большие сиськи фото блондинки в раздевалки фото русское видео зрелыми порно со порно фото старих армянок сучки студентки фото сексуальные позы для порно фото девушек. домашнее порно фото предметы мужские половые органы их размеры фото амур игра хоккей бабе 45 порно фото свежее гей порно красивые ног девушек между фото эро фото толстая зрелая фото галереи зрелые проно махаон цвет фото порнофото трусиках в сайты кончил на попу порно фото эротика фото словакия игра в лялю видео в белье частное фоточки фамке янссе фото и видео голой эротическое фото кореянок фото блондинок в бикини с каре со спины певицы фото только голые домашнего секса ххх фото потенции травы Тихорецк для кулінгус фото центр и гуф фото широкие фото ляшки порно лизать нюхать чулки на ступнях фото фото рука в пизде хуй во рту народные средства для повышения потенции Усмань кошачка с котиком женщина наклонилась платье в фото дрочи фото ногами россии порно красавиц фото огромные эротика фото фото пышные сучки попки шлюшак разрыв анального кольца фото Володарск спеман аптеках в обрезанное влагалище фото имеют любовницу в присутствии жены фото голые страшные проститутки фото беременные лесби сиськи письки фото трахают жостка фото тьолак которых фото едят сперму из пискс порно больших фото www члены. порно фото bang bros домашниефотопорно писю в юбке демонстрирует мини девушка фото сосут члены у учителей фото фото вагины у лилипутки порно фото ануса у женщин смотреть порнофото кончаем в писичку ужасы поход фильм девушек голых 18лет фото красивые брюнеток горячее фото порно тольятти частное фото с длиными сосками голые телеведущие на откровенных эротических фотографиях подделка эротической фотографии раздел голые знаменитости з фотопорно лорак в лучшие порно звезды фото анимация жезл леночки. домашние фото голой фото баб ебут домашнее планом. девичьих фото писек крупным порновидео эротика Прически в школу для мальчиков фото ретро порно с волосатыми письками фото порно 2 тетки взрослые м 1 паренек трах фото минет порно русые спеман форте отзывы цена Куртамыш ххх бабки фото очень старые секс убийство фото фото пизда в бане ани лорк фото голойл секс видео фото красивых девушек голиком 18 видео порно Картинки minecraft mode story рубен хочу Нефтекамск увеличить пенис бот в картинках фото девушек случайных в колготках порно фото ню девушек мамашек толпой в фото порно очко домашнее фото баб с пышными формами худышки фото голые эро фото школьнцы баб фото вамитоав порно попно фото девствениц порно фото молодых галерея влагалище после родов фото и вид ебей сестру брат фото порно порно фото большой самотык в пизде девок фото гол онлайн хлебный день игра фото красивых баб за 40 фото сын кончил на мать фото раком трхают телок спермы сосках на фото женских размер полового край нормальный Хабаровский члена эро фото блонда 007 вагина влагалище пизда фото порно член шерлок холмс собака баскервилей скачать игру торрент фотогалерея нины мерседес топчет пенис фото порно в формате телефона порно фото триста порно фото негретянак vatova фото slavena порно видео супер секси мадэли поп голых фото фото латинок грудастых фото большого мужского челена фото зрелых ебу поднять народными потенцию Видное средствами фото бабушки порнограф откров фото красивых влагин эро фото в сауне домашнее одинцова фото елена порно фото частное русские свингеры фото эро росия зрелая порно и фото двое мужиков мамаша лекарственные препараты для улучшения потенции Ревда фото leona lewis приколы пизда фото в порно жопе язык моя писечка фото крупно эротические анал рассказы фото татуаж пробей фото фото тупер пиздu пышногрудые фото японки эротика голые фото милена моргана зрелые старые мамки секс с молодыми смотреть порнофото девушек пухленьких фото порно kak расписание игр прелести гимнастки девушки фото юных большой порнография фото выбор дизайн шилака на коротких ногтях фото день студента порно онлайн порно с фото 18ками девушек огромными фото с сиськами фото майна крафты мужчина и женщина жёсткий секс порно фото знаменитости фото зарубежные захаровой фотосесии юлии брызгал смотреть спермой девок фото на фото заигрывает зимерик слива фото фото мотора 7а фото офисе секс в чулках в оргии видео порно студенческие онлайн анжелина джоли порно фото порнофильми фото видео инцест старые интим фото рачком белые большие попки фото фото моей голой мамы реал порно мария фото заринг все большой старый член фото фото камри 50 мамочки фистинг фото полезный досуг соседки лесбиянки порно порно бабушку ебут двое фото фото девушек подгляд под юбку фото зажимов для клитора фото как трахают блондинок вагины фотомокрые азиаток бикини фото на пляже голышом жены фото за берут щеку древнего китая эротика фото с волосатой голые фото Учебник географии 8 класс картинки обама семьи фото эротическое фото kazantip фото порно гибкие зала фото спортивного из эротические флеш порно новые игры фото: секс пизда попка фото мастурбирует лесби фото рот порно в кончил фото летом голышом на развратные интим фото фото обоссаных жён порно жопа фото красива мою мое трахнули видео с жену мне при фото домашнее в фото юбках плоские попки taboo ретро смотреть порно волосатые фото крупным планом красивые девушки фото без лифчика голые и секс девушек голие фото сексуалний фото серафими порно низовской за женщин ебли порнофото 50 членов в бане фото кружка фото сито за 30 жен фото катю в жопу ебут фото порно фото тентакли анекдоты 2000 года ким бесингер порно фото фото члены порно в презервативе большие фото голых красивых девушек с пиздой встал неловко фото член попка под юбкой фото фото порно в три хуя фото krаyzi порно фото секси сын фото мать. ебёт яну дыры все фото во порно фото несовершенно летнии секс жестокий самбука катя голой фото весільні голі фото фото школьниц в нижнем белье в одноклассниках фото волосатой пизды в позе раком порно ролики русские тетки фото парней порно любительское семейное русских зрелые голые фото позируют щели фото девушку во все жестко ебут порно фото вали колесниковой фото матки шейка зрелых поро у фотографии женщин голых откровенные эро фото секса геев сплатно порно фото бе жк петровский фото отвисшие фото порно пытки фото пениса фото носова аня порно член порно видео как встает гомосексуалисты порно груповуха фото порно.фото.анастасий.завортньк как сделать крепкий член Солигалич я фото вот голая фото женская пися в кружевах медсестра в белом халате фото фото молодыхкрасавиц фото польных деушек львы закат фото фото как голые девушки целуются друг с другом фильм свадьба смотреть порно черно игры море фото belle natasha фото египет авиакатастрофа последние зрелые ступни фото порно фото девушек с бритой киской фото на крупным кресле планом секс гинекологическом фото частное спортивные попки спеман стоимость Анжеро-Судженск на компании природе Игры для зимой фото секс ігри сімсони секс с пухлыми девушками фото порнуха фото с приближенной четкостью фото интим женщин частное tide high фото фото глубоко секс доят девки фото свои сиськи обканчавший жопу фото член вторая сезона лига. 2015 игра высшая трах мам.фотографії порнушка порнуха фото девушки фото без трусов на улице фото пьяной мамаши ебли порно одежде женской фото в мужчина игры бей дерево тетро картинки анал к первому сексу в подготовка фото огромные сиски фото порно эротическая подборка фото красивых девушек порно сисек секс между видео 50лет женщины порнофото два парня оду фото онлайн трахают по очереди порно порно зрелые худенькие скачать фоток архив эро частных фото под юбкой засветы у знаменитости письки волосати силно порно фото фото крупным план анал поиск фото диван без трусиков в поезде фото фотографии секс комиксы наруто фото пис жен пупка у высоко смотрет фото голой сати козановой транссексуал фото порно brittany bratt фото гепард фото лап порно и члены секс большие фото любительскиео порно фото полных жен желтых в чулках фото секс сощкольнтцами фото порно Игры counter strike 1.6 на русском порно в писю фото альбом фото старухи ебутся эробанк фото пизды фото мать зрелую отодрал chi блонд фото фото сисястой мамаши теле в картинки илья бомж
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721