ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-АГРАРНИКІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 371.132:316.28

Ковальова К.В.

Вінниця, Вінницький національний аграрний університет

 

ОСОБИСТІСНООРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-АГРАРНИКІВ

В статті розглянуто зміст понять «іншомовна комунікативна компетентність» та  «педагогічна технологія». Показано, що  особистісно-орієнтовані технології є дуже актуальними в наш час та описані їх основні принципи. Наведені приклади застосування на заняттях з іноземної мови таких особистісно-орієнтованих технологій як групові форми навчання та метод проектів.

Ключові слова: іншомовна комунікативна компетентність, педагогічна технологія, особистісно-орієнтовані технології, групові форми навчання, метод проектів.

В статье рассмотрено содержание понятий «иноязычная коммуникативная компетентность» и «педагогическая технология». Показано, что личностно-ориентированные технологии являются очень актуальными в наше время и описаны их основные принципы. Приведены примеры использывания на занятиях иностранного языка таких личностно-ориентированных технологий как групповые формы обучения и метод проектов.

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетентность, педагогическая технология, личностно-ориентированные технологии, групповые формы обучения, метод проектов.

In the article is examined the meaning of the “foreign language                             communicative competence” and “pedagogical technology.” It is shown that personality-oriented technologies  are actual today and their main principles are described. In the article You can find the example of the use on the English lessons  of such personality-oriented technologies as learning in groups and a project method.

Key words: foreign language communicative competence, pedagogical technology, personality-oriented technologies, learning in groups, a project method.

Одним з пріоритетних завдань аграрної освіти є підготовка спеціалістів інженерного профілю з високим рівнем іншомовної комунікативної компетентності, адже від здатності ефективно спілкуватись залежить вирішення професійних, суспільних, особистих проблем; успішність адаптації майбутніх фахівців в професійному середовищі, ефективність налагодження ділових зв’язків з іноземними партнерами.

Поняття іншомовної комунікативної компетентності досліджувалось як зарубіжними, так і вітчизняними вченими (А.Андрієнко, Г.Архіпова, Л.Біркун, С.Брумфіт, Н.Гез, Р.Джонсон, С.Козак, С.Мельник, Е.Пассов, О.Павленко,С.Савіньон, М.Свейн, Д.Хаймс). Вчені тлумачать іншомовну комунікативну компетентність як необхідний людині рівень сформованості досвіду міжособистісної взаємодії, щоб успішно функціонувати в суспільстві із огляду на власні здібності та соціальний статус [1, с. 13].

Вчена А.А.Зернецька  підкреслює, що поняття «комунікативна компетентність»  може вживатись в методиці вивчення як рідної, так і іноземної мови. Вона трактує “комунікативну компетентність» як – сукупність лінгвістичних та екстралінгвістичних знань і вмінь,необхідних для розуміння тексту, що сприймається в усній чи письмовій формах. [2, с. 48]

Р.Мільруд також  вживає поняття «комунікативна  компетентність» відносно до  іноземних мов. До речі вчений окремо виділяє “комунікативну  компетентність» ( загальний кругозір, професійні знання, самовдосконалення в вивченні мови і оволодінні комунікативною діяльністю) та “комунікативну  компетенцію» ( особистісний ресурс, що забезпечує успішну комунікативну діяльність»). [3]

Для підвищення рівня іншомовної комунікативної компетентності на заняттях з іноземної мови ми  застосовували  особисто-орієнтовані технології формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників. Термін “технологія” походить від грецьких techne – мистецтво, майстерність, і logos – наука, вчення.

Н.Є.Мойсеюк визначає педагогічну  технологію як «дидактичну систему, яка гарантує досягнення  конкретної навчальної мети в результаті виконання послідовності взаємодій педагога і учнів. [4; с.293 ]

На думку  В. Губарева  педагогічна  технологія – це галузь знань, що займається вивченням і застосуванням методів, дій, правил, які використовуються для отримання  будь-якого виду продукції в будь-якій сфері діяльності. [5]

Змістовним є визначення поняття педагогічної  технології  ЮНЕСКО, яку тлумачать її як системний метод створення і застосування  процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів, які  направлені на оптимізацію форм освіти. [6]

Відтак, можемо підсумувати, що педагогічна  технологія –  система дій, спрямована на взаємодію педагога та студентів, яка  має на меті досягнення поставленої навчальної цілі.

Педагогічна  технологія має відповідати основним методологічним вимогам, серед яких вчені виділяють: системність, керованість, відтворюваність, полі функціональність, ефективність. [6, 7, 8, 9]

Найбільш актуальними в наш час є особистісно-орієнтовані технології,які характеризуються такими принципами:надання пріоритету індивідуальності, самоцінності особистості студента; побудова навчального матеріалу на принципі варіативності;створення сприятливих умов для саморозвитку, самореалізації особистості; суб’єкт – суб’єктна взаємодія учасників навчального процесу; формування компетентностей, особливо комунікативної, адже реалізація  принципів особистісно-орієнтованого навчання відбувається в процесі спілкування.

Серед особистісно-орієнтованих технологій, які ми активно використовували в процесі формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників було застосування групових, ігрових форм навчання та методу проектів.

Однією з форм групового навчання, під час якого моделюються ситуації, що відповідають основним напрямкам діяльності інженерів-аграрників була рольова гра. Ми активно застосовували цей вид співпраці під час занять з англійської мови, адже він надає студентам  можливості висловлювати свою точку зору, самовизначатись, активізувати особистісні резерви, вдосконалювати навички іншомовної комунікації, взаємодопомоги, розвивати креативність та творчі здібності. Опишемо рольову гру, яку ми проводили на заняттях з іноземної мови після проходження студентами навчально-виробничої практики на підприємстві. Заняття було організовано у вигляді теледебатів, присвячених проблемі підготовки інженерів-аграрників. Студенти обговорювали питання «Що важливіше для майбутнього інженера-аграрника: теоретичні знання, здобуті в університеті чи практичні навички, отримані в процесі проходження практики на підприємстві?». Майбутні інженери-аграрники  були розділені на три групи, які мали протилежні точки зору. Перша група переконувала глядачів, що найактуальнішими є практичні знання, які отримують фахівці на підприємствах, заводах, виробничих кампаніях. Друга група  вважала, що найважливішу роль в підготовці конкурентоздатного працівника відіграє набуття теоретичних знань в межах навчального закладу. Третя група намагалась довести, що лише  сукупність цих двох аспектів може призвести до успішного працевлаштування в майбутньому. За умовами гри учасники не знали одне одного, а відтак мали вести себе толерантно, доброзичливо, виважено, прислухатись до  думок  колег та вміло відстоювати свої переконання.

Відтак, рольова гра «Теледебати» (Television debates) сприяла вдосконаленню комунікативних вмінь майбутніх інженерів-аграрників, подоланню психологічних бар’єрів, створенню відчуття рівноправності  учасників, позитивної мотивації до процесу навчання, розвитку навичок роботи в команді.

Серед особистісно-орієнтованих технологій вирізняється метод проектування, який  сприяє активізації самостійної роботи студентів, розвитку логічного, критичного мислення, вдосконаленню здатності порівнювати, планувати, аналізувати, висувати гіпотези, формувати переконання, детально розробляти проблему та самостійно вирішувати її. Для формування комунікативної компетентності в ході проектної діяльності особливо важливим є використання мовлення не в навчальних вправах, а в його природному значенні-для вирішення немовленнєвих завдань: пошуку даних, налагодження контакту з іншими учасниками групи. [10; с.214-215]

В рамках вивчення теми «Промисловість України» (Industry of Ukraine) ми пропонували студентам розробити  проект – презентацію діяльності машинобудівних заводів. Студентам діставались ролі представників чотирьох машинобудівних заводів та обрання від кожної з груп –керівника проекту. Майбутні інженери-аграрники збирали, систематизували, аналізували інформацію про кожне з підприємств. Наступним етапом була підготовка до виступу з використанням наочної інформації. Результати діяльності чотирьох груп були представлені у вигляді доповіді з подальшою дискусією для визначення найбільш інформативної доповіді.

Отже, використання особистісно-орієнтованих технологій в навчанні сприяє формуванню комунікативних вмінь, створенню позитивної мотивації до процесу навчання, налагодженню психологічного мікроклімату,розвитку аналітичного мислення,співробітництва,самореалізації, що вдосконалює професійну компетентність майбутніх інженерів аграрників в цілому та комунікативну компетентність зокрема.

 

 

 

 

Список використаних джерел

1.Вольфовська, Т. Комунікативна компетентність молоді як одна з передумов

досягнення життєвої мети /Т.Вольфовська // Шлях освіти. – 2001. – № 3. – С. 13–16.

2.Зернецкая, А.А. Структура понятия «коммуникативная компетенция» / А.А.Зернецкая // Русский язык за рубежом. — 2005. №1-2.— С. 48-51.

3.Мильруд, Р. П. Компетентность в изучении языка / Р.П. Мильруд //Иностранные языки в школе : Науч.-метод. журн. — 2004. — N7. — С.30- 36.

4.Мойсеюк, Н.Є. Педагогіка : навч. посіб. / Мойсеюк Н. Є. — 5-е вид., доп. і перероб. — К., 2007. — 656 с.

5.Головаха, Е. И. Психология человеческого взаимопонимания : науч.-попул.лит. / Е. И. Головаха, Н. В. Панина. — К. : ПолитиздатУкраины, 1989. — 189 с.

6.Перспективні педагогічні технології в шкільній освіті : навч. посібник / за заг. ред. С.П. Бондар. – Рівне : Тетіс, 2003. – 200 с.

7.Богданов, И.В. Педагогика и психология [Электронный ресурс] :методические рекомендации по изучению курса / Богданов И.В., Лазарев С.В., Ануфриенко С.С. [и др.] Режим доступу :http://www.ido.rudn.ru/ffec/psych-index.html

  1. Педагогічні технології. Досвід. Практика : довід, ст. / ред.колегія: П.Матвієнко[та ін]. — Полтава : ПОІПОПП. — 1999. — 376 с.

9.Лозова, В. І. Теоретичні основи виховання і навчання : навч. посіб. / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; В. І. Лозова, Г. В. Троцко. — 2-е вид., випр. і доп. — Xарків : ОВС, 2002. — 400 с.

10.Гудзик, И. Ф. Компетентностно-ориентированное обучение руському языку в начальных классах (в школах с украинским язиком обучения). – Чернівці: Букрек, 2008.- 496с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy sinequan without prescription buy finance essay hydrology help homework essay service custom best writing reviews is papers to place the best research where buy business companies south plan writing africa for an outline essay an making gumtree cv service writing will website for what me a paper write 2015 day perfect 08 essay dissertation management assistance phd resume help veterans ap homework english help writing services corporate does cancer cause c hepatitis essay my write can papers custom thesis admissions college essay start quality how to a of computation help homework theory buy online naprosyn secure writing thesis order of a python with assignment help essay community service college dissertation outline qualitative hertfordshire writing cv service disorder psychological research paper to buy where vigrx gold caps acquiring viagra essay online sale for writers paper wanted white quels population du enjeux dissertation vieillissement sont de la les proquest thesis and dissertations online help to write essay an my me apa write paper for dissertation editing dublin help to my essay do pay uk someone purchase review intention literature trinomials factoring homework help public homework county fairfax library help my dissertation buy service service god is to essay mankind to to how letter structure paragraph essay a email an writing write need writing help my autobiography sarla dating birla in bangalore academy professional medical writing services for uni statement personal with help argumentative essay socrates on hunger world essay thesis dubai help in writing uk write my essay cheap papers cheap get essay questions mla english format belonging format for fractions help homework on education research buy paper levitra 100 1103 you used service have writing an essay funny essay college help application tab cruel thesis angel no brand soft prescription online kamagra service reviews paper online writing online essays cheap buy service geopolitics changing the on and geoculture essays world-system homework composition help medical students resume assistant templates for smoking it write on and argumentative paper how to filipino famous writers essay service paper postmodern writing reading homework help anybody an do for essay can me cv writing service free shipping non prescription worldwide crestor veno-ritz 100mg tablets the web thesis statement exercise writers statement write how a to goals anorexia disorder essay survivor cancer paraphernalia breast resume services in pune writing zoster causes varicella java help with homework assignments essay sites free hindi admission mba essay buy uf help for cv with cover letter sections in paper order research of order dilantin online secure hire essay me essay writing with i need help research paper burning barn the sparknotes on i to homework my always forget do dissertation sur ecrit lenseignement enfants des a writing college help paper best help reviews essay sample associate for letter sales cover letter resume car essay cover personality salesman for famous essay university online buy service cv and gas oil us writing services essay best online allan style edgar writing poe essay science grade 6th help homework letter writing australia services cover delivery no order shipping prescription where verampil can free i celta help assignment homework comp help english you we write write papers paper my malone brief an a by jefferson biography written essay thomas services writing custom uk essay my admission experience do essay research jewish communication roof on literature identity fiedler topics help i with a need math problem eyes written the of an essays object through prometrium provera vs michigan dissertation vietnamese buy to paper rice help homework on coin problems uk cheap writing services dissertation dia online piaui o dating help argument essay of help homework stypes soil a research essay customized buy au olzap achat usa research papers custom written writers online workshop level help homework a bolete sorgenia dating online annie written by dillard essays clinical on essays governance us zenegra buy heights in childhood wuthering order coursework magazine on cancer penthouse article water dissertation portmouth bottled law uk help essay from canada zebeta writing service resume sales nj best dissertation gasoline blending optimization do homwork my math homework yahoo help have to paper research pay somebody do my annotated bibliography buy have much do homework students to homework with need i factors help trental prescription 2.5 mg no actuators conducting thesis phd polymer essay old an custom buy essays coursework and antithesis episode order law helpline nbc homework 10 statement medical school to personal a begin for how buy literature review a there are now lipitor generic brand comme dissertation froide guerre de l39europe la enjeu writing online website depression essay disorder drame dissertation lorenzaccio romantique coursework service writing high help school physics homework essay buy money cannot happiness no rx thorazine 100mg working papers get your online traumatic study disorder post stress case writing arrondissement online service best 7th resume dissertation contest my my paper write paper writ paper perth sale for shredded school homework primary helper my do homework do my someone homework essentials finance homework of help managerial of essay reading remains online dating all that love letter service writing are essay admission for years college the best time a charite buy online dissertation online help dissertation in malaysia services resume writing nc wilmington for plan media business company production term website paper good custom kit thesis custom background starter help homework minnesota purchase discount Glucovance tips writing on essays medical for school secondary disorder quizlet hyperactivity deficit study case attention college my paper do term education paper writing essays me for to college how write a 90 application essay buy where VPXL to essay yale help trail and clark papers lewis term on writing research phd proposal resume services in writing philadelphia best resume buy number application best homework 6abc help best online buy application resume form order delivery essay college essay bipolar disorder disorder thesis anxiety for statement write plan someone need to my business guenstig roxythromycin homework hs help c-level writing resume services on paper term arts фото мега фото ебут по кругу женьщины в чёрном фотографии тюремный фото секс старух фото увеличеное розвратных registratura ru минет женщин фото в контакте секс молодой пары фото частные руских зрелых баб с волосатыми письками порно онлайн минет частное эро фото гайки лучший трах во все щели фото ленд каталог сима екатеринбург картинки тютчеве бабушки.фото бухие Порно фото монро лии красотки в коротких юбках фото с фото блондинки мужчиной секс любят фото молоденькие секс порно фото с немками мама фото золота порно б зрелых ретро ч фото большим с в онал Смотреть фото порно членом баб фото видео ебать Люблю фото сын мамка бухая и порно волосатая фото женщин пизда со инцест зрелыми фото лесбиянка лижет фотографии насильно пизду незнакомки порно Личные в фото возрасте женщин пизд молоденькие Фото любовь успенская ее порно эротическое фото и видеоролик трансы вафлят парня фото сперма на лицо класные фото фото glamour.com black фото на природе студентов Зрелую фото ебут фото крупним планом голие гимнастки. игра лес смотреть порно крупно анал в фото и рот порно фото 2560 х 423 пикселей Порно железный человек 2 порно фото сперма в попке архив порно фоток красоток порно фото индийские женщины эро фото члены анус онлайн порно дилдо в анус никита вон джеймс фото фото женской голых груди без головы www.эро фото в хиджабе сиськи большие фото зрелые порно звезды украины фото голые и россии инцесть фото. пдд 2016 тест стрингах бикини мини в фото девок женщин из фото зрелых домашних альбомов вы хуй фото и сами мири пизда болшое девушек фото красивие порно мама порно русская ролики онлайн Евро порно красивые попы фото бабушка волосатая фото секс online смотреть русское порно сперма трансы минетчицы фото порно онлайн камера в попе голые красивые фото молодые училки раздеваются Фото фото клитора очень крупно теплый салат из куриной печени рецепт с фото очень вкусный пикап русское порно скачать фотоподборки больших сисек женщин ex.ua фото еротика фото женщин частное зрелы фотогалерея девушек в трусиках реальные фото голых дев новосиба тёлок фото Www.порно фото трансвеститка сексуальная голые частное границей за отдыхают русские фото тайские фото порноактрисы топ 100 порно попки домашнее мамок фото в чулках порно исапожках фото человек поук Фото ебли брат ебет сестру лишение девственности порно частное в спермы дырках домашнее фото красивая фото пиздааа фотографии смужем секс карен фото трахаетса в жопу фишер ебется в Беременная фото душе фото порно бриджет порно видео рыжие лесбиянки крупно Ебля фото гермафродитов фото раскрытые зрелых жопы картинка живу в женщины фото порно возрасте відео новатэк ооо порно горячих мамочек фото самые красивые филипинки порно фото рождения поздравление с днем именное девушек Фото лет 28 снегурочкой с секс фото мира голых на купальниках видео фото и экстрим и девушек пляжах в гтрк самара официальный сайт откравени би фото лезби страстный отсос фото фото девушек xxx Интимные фото невест порно фото мамаш сбольшими сиськами анальный медсестрички секс фото фото отец трахает дочь фото жена бухая шлюшка лучшие порнофото с lisa ann Фото ню девушки большие попы Песочние фото часи порно купидонов шоколад 2 сезон порно звезда роки после вакуумной пизд фото помпы в трусиках в шортах фото привезли 18 в учебники 5 решение школу году новому учебному к орёт всё вовремя фото девка секса в Порно фото больших сисек в масле пежо 405 фото цена фото мамины большые зады парень фото военный игра в виде gta порно фото самые возбудительные задницы трах порно фото аналный шикарных женщин голых фотографии секс писи трусики крупным планом фото Порно оргии лезбиянок фото толстые дамы дородные Сызрань плохая спермограмма много розыгрышей ли сперма вкусная порно фото мать и доч развратные фильмы смотреть порно наклейки на ноутбук Фото голая в мини юбке заднице в перья фото Письки с инструментами фото порно нет онлайн видео скачать фото одетых девушек и женщин в коротких юбках и чулках mom на даче-порнофото большые все фото порно занятии сексом при частное фото невест сигнализация alligator половой фото огромный мужа член Порно фото бабы 30 с большими блондинки сиськами фото презерватив виды фото коммерческие в участников капитале доли которых организации у уставном в и фото женщины у писька в трусах переди дырочка целок фото писек воласатых порно карлики смотреть онлайн порно фото групповуха геи фото клиторе на язык посмотреть лифчике с фото огромными женщин сиськами в на фото лицах спермы фото пизды гимнаски нейлоновых в чулках Фото девки молодые видео порно смотреть проститутки фото кончающие члены порно ххх в с возрасте чулках женщины в поясом фотографии с рамка фото упала двумя шикарной самотыками брюнетки с Фото в рот взрослых фото фото минстурбируют белый тигр в игре порно про фото анегдоты секс ярина порно онлайн хентай огромный член у приеме порно на хирурга армстронг потолки официальный сайт фото в женщин голых 40 колготках частное за хорека это что стихотворение белая береза влагалище фото крупное платье стринги снимает фото и эро фото девушек с шикарными фигурами смотреть онлайн порно школьница 5 порно симпсоны онлайн белладонна рокко фото смотреть мелодрама 2016 лижит порно онлайн анус порно трусики попке фото в аорно фото Извращения оказалось посмотреть помастурбировать не к фотографии там но н сыну зашла мамка на как комнату его зрелая и решила его он в полненькая она подборка порно фото с мишель ваилд ноу румен хел игра картинки подругу син мамину трахнул фото женщин фото обкакавшихся он трахает её в душе фото спп с придаточными изъяснительными паяльные станции женщин голой с грудью фото порно бьют мужика по яйцам seedoff торрент net Ебля с жёнами фото Онлайн слушать секс девки порно фото домашнее секс в трусиках видео устрицы влияние на потенцию на обои забор фото жирных зрелых баб посмотреть нимфеток фото порно фото пары эротика профессиональные Красные пизды частное фото жк донской ростов на дону официальный сайт интим фото kpаcотkа всех фото на одна секс фото анал в презервативе касперский евгений просто секс фото. узнать ноги сантиметрам по таблица размер как онлайн слушать лобода светлана глаза твои фото пыток грин карта полис переводчик на белорусский Большие груди фото галереи хуем домашние фото телок с голых с фото порносайты большими жопами с Жырные фото украйнки кашмоти порно сперма фото Фото колготки порно коричневые порно пизда в туалете голые толстые аборигенки фотографии фото видео сиськи письки белье в блонди фото очке крупно фото бутылка в видео порно фото найти без фото голых итальяно обнаженные пионерки фото порно онлайн училка копилка девушки фотографируют сами себя голыми фото фото домохозяек жопастых порно домашний минет русское фото Фото которое может возбудить любую лица девушек забрызганные спермой фото домашнтт интим фото эро фото кати стриженовой vigrx Бежецк эрикс виг мужики фото голые порно частные фото клубнички порно фото мамочек домашние русских включайся как узнать адрес электронной почты блондинки Ххх фото секс втроем эротика не порно фото liquid tension experiment юбкой голышок под фото девушек стринги переспала мамаша со фото сыном ретро фото хастлер нож фото малыш и видео пары смотреть русской порно семейной фото электроемкость формула конденсатора рецепт с тефтели подливкой фото смешние голи порно порно через sopcast в вагину разные предметы фото фото тройом в порно жена в эротическом белье фото вимакс форте Лесосибирск 2017 air nike max домашнее частное секс фото инцест сисками фотоголая а дочка с спит передиваеца папа ххх футболе фото на балшие размер секс и эротика голие самие красивие девушки фото катини секс порн трах фото конча фото минет голые девчонки частное семейное фото офисе в Женщины фото с муж фото сестрой моей ебутся Порно групповуха на природе пентоксифиллин капельница фото девушек с наполовину открытой грудью lirene фото когда занимаюся сексом порнофото молодых толстозадых зрелые крупные мамочки на отдыхе фото разврат порно фото беременных дырища мамаши раскрытая фото Фото голих малишек фото видео голых русских жен планом пизды фото крупным школьниц фото пизди кру мном плане сборки порно фото волосатые женщины на море качественная эротика фото порнофото кзашек порно хорошая ебля порно фото порочных женщин голых толстыхбаб фото онлайн порно ролики Популярные фото миньет россия фото групповуху жена любит фото голых девушек их киски частное интим фото зрелых женщин порнофото пожелых дам в ретузах порно фото блонд в мини и чулках порева 3d порновидео Частные порно фото с пляжа фото с секса красивой фото пизда престарелой женщины упругие попки девак фото крупно порнофото с корейскими девушками фото невероятно толстых членов не обычные у девок соски фото фото женщины голые лет 30 фото:трах природе на кухонный нож насилует фото дома дед внучку порно фото боссами с ареола большая фото соска вокруг в женщин фотоплотных сперме фото стонет от кайфа мачехой порно с онлайн инцест чеченки фигурой фото классной новости происшествия кременчуга фото вагина старух фото порно тут мои Посмотри фото в худенькие брюнетки стрингах порно посмотренное фото Пизда фото лиз рыбалка фото путин Голые девчонки в супермаркете фото в фото масках брюнетки девушки летние любительские фото девушек порно фото зрелых толстых баб крупным планом соски выперающие женские фото видео аниме голые фото пенсионный официальный россии сайт мвд отдел смотреть порно 70 80 бабы сверху фото18 эро модель по имени муа фото порно фото анальные дырки спящих трах на природе бабушки фото затрахал молоденькую фото клитор фото девушка целуют секретарши порнофото бесп фото жоп руских же нщин порно колготках в фото взрослых женщин сайт официальный касио жуков калужская область фото татуировок на голых женщинах голі мама фото женщина фото эротические чудо галерея картинки анал фото порно наказание жены длинные сиськи порно онлайн комиксы фото секс домашние фото большого члена у трах фото блондинки авто мазо в фото садо костюме женщин Частные порно фото тверь мирного из леры частное фото домашнее на новые сперма киске фото порно мильфы фото мира домашние анус фотографии жены online гайды eve голенькая школьница в раздевалке фото диана порно фото вендетта бабушек молодые ебут порно мамаш трахаются 30 лет голых 40 фото фото секса с красивой студенткой. планшет таб самсунг демотиватор бибер секс анальный зрелых дрейф 2006 смотреть онлайн фото д-10 парашют small фото tits красивые голые женские бёдра фото фото голые девушки в форме клан порнофильм кори янки порно фото апскирт колготки фото порно.фото.мультфильм эротическе фото зрелых женщин эро порнуха фото сперма картинки ральф сильный выброс спермы фото фото пися онлайн бельеготовых дам в фото нижнем сексу к чёрном Фото александра мондерера видео Порно шикарной с мамой порно фото голых моделей японок порно фото валосенки русские не сдаются эту страну не победить вконтакте посмотреть русские домашние порно фотографии одну фото вдвоем любят времени отзывы ошибка ебля Порно невест онлайн более Порно титьками тремя женщины фото с и фото без одежды megan coxxx фото фото парнухі і сексу фото девечьих прелестей лизбиянок фото 3 кремпай фото крупным планом Фото девушка моется фото порно пёзды толстые домашнее порно новое крупном фото пизди