ОСОБИСТІСНА ТРИВОЖНІСТЬ ТА САМОРЕГУЛЯЦІЯ СТУДЕНТІВ В СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЯХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

У статті розкривається  проблема  особистісної тривожності та саморегуляції студентів  в стресових ситуаціях. Психологічні особливості тривожності особистості та  її вплив на поведінку індивіда в стресових ситуаціях. Автор вказує, що рівень особистісної тривожності впливає на рівень стресостійкості у стресових ситуаціях.

Ключові слова: особистісна тривожність, саморегуляція, стресові ситуації, поведінка, індивід.

В статье раскрывается проблема личностной тревожности и саморегуляции студентов в стрессовых ситуациях. Психологические особенности тревожности личности и ее влияние на поведение индивида в стрессовых ситуациях. Автор указывает, что уровень личностной тревожности влияет на уровень стрессоустойчивости в стрессовых ситуациях.

Ключевые слова: личностная тревожность, саморегуляция, стрессовые ситуации, поведение, индивид.

The article deals with the problem of personal anxiety and self-regulation of students in stressful situations. Psychological characteristics of anxiety personality and its impact on the individual’s behavior in stressful situations. The author points out that the level of trait anxiety influences the level of stress in a stressful situation.

Key words: personal anxiety, self-regulation, stress, behavior, individual.

Інтенсивність і напруження сучасного життя на психологічному рівні передує появі негативних емоційних переживань і стресових реакцій, які, накопичуючись, викликають формування виражених та продовжуваних станів депресії. На жаль, стрес став природною та невід’ємною частиною повсякденного життя багатьох людей. Часом на нього навіть не звертають уваги, тоді як довготривалий вплив негативних емоцій може спричинити багато захворювань стресової етіології, так званих «хвороб стресу». Молода  людина,  що починає студентське життя,  випробовує одночасно вплив декількох стресових чинників: зміна референтного та мікросоціального середовища  в закладі освіти,  нерідко зміна житлових умов, зміна звичного устрою життя, у тому числі порядку навчальних занять та контрольних заходів в університеті в порівнянні зі шкільним навчанням тощо. Тому молода людина потребує допомоги в адаптації до студентського життя.[4]

       Тривожність – підвищена схильність людини переживати занепокоєння в будь-яких ситуаціях життя, у тому числі й тоді, коли причин для цього немає. Тривожна людина відрізняється від малотривожної тим, що в неї занадто часто виникають зв’язані з занепокоєнням емоційні переживання: острах, побоювання, страхи.  Їй здається, що багато чого з того, що її оточує, несе в собі погрозу для її власного «Я». Поняття тривожності близько до поняття нейротизму (Г. Айзенк). Невротики схильні до депресивних станів навіть у звичайних ситуаціях життя. [3]

Комплексне дослідження тривожності особистості повинно починатися з вивчення причин тривожності, що криються в розвитку людини з дитинства. Саме тривожність лежить в основі низки психологічних труднощів дитинства, зокрема багатьох порушень розвитку, що стають приводом для звернення до психологічної служби.[5]

Практично кожна людина переживає у своєму житті сильні стресові ситуації, які залишають у душі глибокі, а іноді й невиліковні рани. Особливо гостро це переживають діти і молодь. Негаразди в навчальному закладі, сварки з однолітками, проблеми у статевих стосунках, сімейні конфлікти, нестача любові, батьківська та педагогічна жорстокість або просто непослідовність у системі покарань та винагород, матеріальні труднощі – це далеко не повний перелік обставин, які травмують психіку молодої людини. Якщо це емоційно незахищений студент, то він на тлі пасивно-захисної реакції на них починає відставати в навчанні, постійно знаходиться в стані страху та тривоги, безвихіддя та апатії, знижується його загальна активність і погіршується здоров’я [4].

У сучасному розумінні, як свідчать психологічні словники, стрес – це неспецифічна реакція організму у відповідь на несподівану та напружену ситуацію; це фізіологічна реакція, що мобілізує резерви організму й готує його до фізичної активності типу супротиву, боротьби, до втечі. Аналіз класифікацій стресів свідчить про те, що вони (стреси) є результатом впливу стресорів, відрізняються за змістом, силою, часом дії. До того ж одні й ті ж стресори викликають різну реакцію в різних людей, особливо дітей та молоді[1].

З психологічної точки зору стан стресу містять специфічну форму відображення людиною екстремальної ситуації і модель поведінки як відповідну реакцію на це відображення. Тривожність розглядається як вид стресу. Низка авторів [1] розрізняє евстрес (позитивний стрес, який поєднується з бажаним ефектом і мобілізує організм) та дистрес (негативний стрес з небажаним шкідливим ефектом). При евстресі відбувається активізація пізнавальних процесів і процесів самосвідомості, осмислення дійсності, пам’яті. Дистрес, що виникає в робочій або навчальній (для студентів) ситуації, має тенденцію розповсюджуватися і на відпочинок. Негативні нервово-психічні й фізіологічні наслідки, що накопичуються, важко компенсувати в години дозвілля, потрібна швидка компенсація під час навчальної або трудової діяльності.  Зараз особливості існування суспільства, зокрема інформаційне перевантаження, є причиною хронічних форм стресу. У наш час стрес прийняв характер епідемії [2]

Студентський вік, за визначенням Б.Ананьєва, є сенситивним періодом для розвитку основних соціогенних потенцій людини. Вища освіта спричиняє величезний вплив на психіку людини, розвиток її особистості, формуює склад мислення, який характеризує професійну спрямованість особистості. Умови теоретичного й практичного навчання є своєрідним полігоном для тренування адекватних реакцій на різноманітні стимули соціального та фізичного середовища. Для успішного навчання у вищому навчальному закладі необхідний досить високий рівень загального інтелектуального розвитку, ерудованості, широти інтересів, рівня володіння певним колом логічних операцій тощо. При деякому зниженні цього рівня можлива компенсація за рахунок підвищеної мотивації або працездатності, наполегливості, ретельності і акуратності в навчальній діяльності[6]. Тривожність впливає на успішність діяльності людей. Як встановлено, тривожність сприяє діяльності в достатньо простих для індивіда ситуаціях і заважає – в складних, при цьому істотне значення має початковий рівень тривожності людини.[1]

Як показали дослідження, в підлітковому віці переживання стану тривоги має свої особливості. Стійка особиста тривожність виникає у людини з такими рисами, як ранима, підвищена вразливість, недовірливість. Тривожна людина стає соціально дезадаптованою і тому вона ховається у свій внутрішній світ. Вона стає хамелеоном за принципом: «Я (як і внутрішній світ) як все». [7]

Отже, тривожність – індивідуальна властивість особи, риса характеру, що проявляється схильністю до надмірного хвилювання, стану тривоги в ситуаціях, які загрожують, на думку цієї особи, неприємностями, невдачами, фрустрацією. Важливо, що мова йде про психологічну загрозу, тобто таку, що має суб’єктивний характер і не проявляється як фізична небезпека. Такими ситуаціями можуть бути: деякі конфлікти, порівняння людиною себе з тими, хто має певну перевагу, змагання з такими людьми.

Переживання тривоги в об’єктивно тривожній для суб’єкта ситуації – це нормальна, адекватна реакція, реакція, що свідчить про нормальне адекватне сприйняття миру, гарній соціалізації й правильному формуванні особистості. Таке переживання не є показником тривожності суб’єкта. Переживання ж тривоги без достатніх підстав означає, що сприйняття світу є перекрученим, неадекватним.[1]

Стрес як складний емоційний стан є результатом впливу багатьох чинників на особистість людини в будь-якому віці, особливо від них страждають діти, молодь та люди похилого віку. Стресова реакція має різний прояв у різних людей: активний – зростає ефективність діяльності, пасивний – ефективність діяльності різко зменшується (особливо гостро проявляється в студентів технічних спеціальностей, за рахунок недоотримання ними у ході навчання у ВНЗ необхідної гуманітарно-психологічної підготовки), що й виступило проблемою дослідження.[5]

Дослідження проводилося на базі Національного університету «Острозька академія» і включало три послідовні та взаємозв’язані етапи (підготовчий, діагностичний і аналітико-інтерпретаційний). На підготовчому етапі була сформована вибірка, до складу якої увійшли студенти Національного університету «Острозька академія» в загальній кількості  53 особи. На підготовчому етапі був також підібраний комплекс психодіагностичних методик, відповідних предмету та меті дослідження. Кількісна обробка даних здійснювалася за допомогою комп’ютерної програми SPSS 10.0. Статистичним критерієм достовірності відмінностей слугував t-критерій Стьюдента для незалежних вибірок.

Для діагностики індивідуально-стильових особливостей саморегуляції студентів була  використана методика «Стильова саморегуляція поведінки людини-98» (Автори В.І. Моросанова, Є.М.Коноз). Опитувальник складався з 46 тверджень, які входили до складу 6 шкал. Отримані за кожною шкалою бали переводились у відсотки і визначався рівень розвиненості регуляторного процесу чи регуляторно-особистісної властивості: до 40 % – низький, до 70 % – середній, до 100  % – високий.

Тест на тривожність Спілбергера – Ханіна. Даний тест представлений у вигляді опитувальника з 40 питань. Тест розроблений Ч.Д.Спілбергером і адаптований Ю.Л. Ханіним. Підсумковий показник може перебувати в діапазоні від 20 до 80 балів. При інтерпретації показників можна орієнтуватися на наступні оцінки тривожності:до 30 балів – низька; 31 – 44 бали – середня; 45 і більше –  висока.

Наступною методикою, яку ми використало у своєму дослідженні була методика для визначення стресостійкості Холмса і Ранге. Під час проведення нашого дослідження ми давала  наступну інструкцію: «Уважно прочитайте весь перелік, щоб мати загальне уявлення про те, які ситуації, події і життєві обставини, що викликають стрес, в ньому представлені. Потім повторно прочитайте кожний пункт, звертаючи увагу на кількість балів, якою оцінюється кожна ситуація. Пригадайте, які з наведених подій пережили Ви за останній рік і підкресліть їх». Підрахунок суми балів дає нам можливість відтворити картину стресу. І тоді можна зрозуміти, що не окремі, на перший погляд події в житті людини є причиною виникнення стресової ситуації, а їх комплексна дія.

На першому етапі було виявлено рівень тривожності за допомогою методики Спілбергера. Отримані результати ми можемо побачити на наступній діаграмі:

Полноэкранная запись 21.05.2014 234944

Так, за показниками ситуативної та особистісної тривожності у студентів було виявлено низького рівня ситуативної тривожності лише 2%, середнього рівня 64%, високої ситуативної тривожності 34%. Особистісної тривожності низького рівня не виявлено, середнього рівня виявлено 70%, високого рівня 26%, дуже високого 4%. Ці результати говорять, що в студентів виявлено значну кількість осіб, які були схильні до високих рівнів, як ситуативної та особистісної тривожності, а це говорить про невпевненість в собі, велике хвилювання особливо в ситуаціях екстремального стану і систематичне переживання такого стану може привести до невротичних розладів, інфарктних та передінфарктних станів.

На наступному етапі психодіагностичного дослідження ми дослідили рівень мотивації досягнень. Аналіз мотивації досягнень привів нас до висновку, що більшість (48%) мають середній рівень мотивації досягнення, високий рівень мають 38% і низький рівень мотивації досягнень присутній у 13% респондентів.

Отримані результати дослідження дають змогу охарактеризувати психологічний портрет студентів з різним рівнем мотивації досягнення успіху. Дослідження стильових особливостей саморегуляції у студентів I та IV курсу за допомогою опитувальника «ССП» дало чітку картину розбіжностей у особливостях регуляторних процесів (планування, моделювання, програмування, оцінки результатів) і регуляторно-особистісних властивостей (гнучкості і самостійності) у цих  студентів.

За шкалою планування (ПЛ) (див. рис. 2.) у студентів І курсу були встановлені: високий рівень розвиненості цього регуляторного процесу – у 47,05 %, середній – у 38,23 %, низький – у 14,7 %. У студентів IV курсу переважаючим є середній рівень (62,5 %), високий рівень мають лише 28,12 % опитуваних, низький рівень встановлений у 9,37 % опитуваних.

Полноэкранная запись 22.05.2014 00007

Рисунок 3. Порівняльні діаграми за шкалою планування

За шкалою моделювання (М) (див. рис. 3.) у студентів І курсу переважає високий рівень розвиненості цього регуляторного процесу – 52,44 %. Середній рівень встановлений у 20,58 %, низький – у 26,47 % опитуваних. У студентів IV курсу переважає середній рівень – 37,5 %. Високий та низький рівні встановлені кожен у 31,25 % студентів.

Полноэкранная запись 22.05.2014 00024

Рисунок 4. Порівняльні діаграми за шкалою моделювання

За шкалою програмування (П) (див. рис. 4) у студентів І курсу переважає середній рівень розвиненості цього регуляторного процесу. Він діагностується у 64,70 % студентів. При цьому високий рівень встановлений у 35,29 %, а низький рівень не був виявлений взагалі. У студентів IV курсу середній та високий рівень діагностуються у 40,62 % студентів, а низький – у 18 % досліджуваних.

 

Полноэкранная запись 22.05.2014 00029

Рисунок 5. Порівняльні діаграми за шкалою програмування

За шкалою оцінки результатів (ОР) (див. рис. 5) у студентів І курсу переважає середній рівень розвиненості цього регуляторного процесу, який встановлений у 55,88 %. Високий рівень встановлений у 23,52 %, а низький – у 20,58 %. У студентів ІV курсу також переважає середній рівень, який діагностується у 75 % досліджуваних, але при цьому високий рівень, на відміну від студентів І курсу, встановлений лише у 6,25 % студентів.  Низький рівень виявлений у 18,75  %.

Полноэкранная запись 22.05.2014 00039

Рисунок 6. Порівняльні діаграми за шкалою оцінки результатів

За шкалою гнучкості (Г) (див. рис. 6)   у студентів  І курсу переважає високий рівень (виявлений у 58,82 %). Середній рівень встановлений у 38,23 %, а низький – у 2,94 % досліджуваних. При цьому у студентів IV  курсу переважає середній рівень, який діагностується у 46,87 % опитаних. Високий рівень спостерігається у 43,75 %, а низький – у 9,37 % досліджуваних.

Полноэкранная запись 22.05.2014 00048

Рисунок 7. Порівняльні діаграми за шкалою гнучкості

За шкалою самостійності (С) (див. рис. 7.) у студентів І курсу домінує середній рівень, який був виявлений у 55,88 %. Показник  низького рівню – 23,52 %  переважає над показником високого – 20,58 %. У студентів IV курсу також переважає середній рівень, який діагностується у 68,75 % опитаних. Але, на відміну від студентів І курсу, на 2-му місці іде показник високого рівня розвиненості цієї регуляторно-особистісної властивості (18,75 % досліджуваних), а на 3-му – низький (12,5 % досліджуваних).

Полноэкранная запись 22.05.2014 00059

Рисунок 8. Порівняльні діаграми за шкалою самостійності

За  шкалою загального рівня саморегуляції (ЗРС) (див. рис. 8) у студентів І курсу переважає середній рівень (82,35 % опитаних). Високий рівень складає 14,70  %, а низький – 2,94 % досліджуваних. У студентів IV  курсу також переважає середній рівень, який діагностується у 75 % опитаних. Високий рівень спостерігається у 15, 63 %, а низький – у 9, 37 % досліджуваних.

Полноэкранная запись 22.05.2014 001401

Рисунок 9. Порівняльні діаграми за шкалою загального рівня саморегуляції

Таким чином, виходячи з відсоткових значень, ми можемо зробити висновок, що загальний рівень саморегуляції не має суттєвих відмінностей у студентів І та IV курсів. Це було підтверджено і за допомогою використання t – критерію Стьюдента. У студентів IV за перерахованими показниками встановлено переважання середнього рівня. Водночас, відмічаються високі показники низького рівня за шкалою моделювання (31,25 % опитаних). За шкалами програмування і оцінки результатів у студентів І і IV курсу переважаючим є середній рівень. Разом з тим у студентів І курсу за першою названою шкалою взагалі не був встановлений низький рівень, а у студентів IV курсу він складає 18,75 %. За другою названою шкалою у студентів IV курсу високий рівень спостерігається лише у 6,25 %, а низький – у 18,75 %. А у студентів-першокурсників показник високого рівня переважає над показником низького. За шкалою самостійності у студентів обох курсів переважає середній рівень, але у студентів І курсу показник низького рівня переважає показник середнього, тоді як у студентів IV курсу навпаки. При цьому зазначені відмінності в отриманих даних І та IV курсів статистично незначущі, що було встановлено за допомогою використання t – критерію Стьюдента.

Наступним етапом нашого дослідження було проведення методики на визначення стресостійкості Холмса і Ранге. Результати внесені в наступному таблицю:

Кількість респондентів

Сума балів

Рівень стресостійкості

60

Дуже високий

420

Дуже низький

47

Дуже високий

48

Дуже високий

75

Дуже високий

180

Високий

12

Дуже високий

304

Низький

280

Низький

242

Низький

200

Низький

213

Низький

113

Дуже високий

248

Низький

283

Низький

224

Низький

275

Низький

125

Високий

312

Низький

41

Дуже високий

Таблиця1. Результати  на визначення стресостійкості за методикою Холмса і Ранге.

Після обробки цієї методики виявилося, що менша кількість досліджуваних мають високий рівень стресостійкості. Це насамперед пов’язано з тими подіями, які пережилися респондентами. Порівнявши результати методик у нашому дослідженні, ми дійшли висновку, що саме невміння керувати своїми емоціями, негнучкість, нерозвиненість емоцій впливають на рівень тривожності.  Минулий досвід дуже впливає на рівень опору стресу. Адже особа, яка пережила дуже значиму подію у своєму житті, має високу вразливість до стресу. Невміння керувати емоціями, негнучкість, нерозвиненість, невиразність емоцій домінує в осіб, які мають низький рівень стресу.

У процесі емпіричного дослідження визначена специфіка саморегуляції студентів на різних етапах професійної підготовки, яка виражається у формуванні в більшості студентів старших курсів гармонійного стилю саморегуляції, що характеризується розвитком усіх її ланок і загальним досить високим рівнем або індивідуального акцентуйованого стилю, для якого характерна компенсація слабко розвинених ланок сильними, що також зумовлює досить високий загальний рівень саморегуляції. Виявлено, що емоційні переживання студентів співвідносяться з встановленими особливостями саморегуляції: для студентів заключного етапу навчання характерна більша врівноваженість актуальних емоційних переживань; переважання позитивних та стенічних емоцій, характерно здебільшого для жінок, ніж для чоловіків, що особливо проявляється на початкових етапах навчання.

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

  1. Абрамова Г.С. Практическая психология. – М.: Академ. проект, 2002.
  2. Андреева И.Н. Предпосылки развития эмоциональных отношений //Вопросы психологии. – 2007. – №5. – С.57-65.
  3. Артюхова Т. Ю. Психологические механизмы коррекции состояния тревожности личности: дис. … канд. психол. наук: 19.00.01/ Т.Ю.Артюхова. – Новосибирск, 2000. – 197 c.
  4. Балл Г. А. Понятие адаптации и его значение для психологии личности // Вопр. Психологи. – 1989. – № 1. – С. 73–75.
  5. Бассин, Ф. В. Проблема психологической защиты / Ф. В. Бассин, М. К. Бурлакова, В. Н. Волков // Психологический журнал. – 1988. – № 3. – С. 30–41.
  6. Безруких М.М. Проблемные дети. – М., 2000. – 308 с.
  7. Березин, Ф. Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека / Ф. Б. Березин. – Л., 1988.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

quantitative easing dissertation sites online essay persuasive title page essay writers research paper college where i online can buy essays cheap help paper research masters help management assignment accounting help earth science homework thesis purdue ece masters custom essays write homework history art help case anxiety study disorder generalized order online 01108 resume public library long help beach homework of writing turabian style paper grade online school help essay middle doctoral doctoral help dissertation writing on buy dissertation write where to my informative write what i on should essay abstract dissertation word included count herpes and fungus neurosurgery personal statement resume best recycling buy application muscles homework help buy cheap paper help essay site best assistance dissertation zenawi phd juliet romeo and essay video essay online admission college essay admission reviews writing custom org do homework students have much to buy resume software essays custom services writing written over essays esidrix buy india for dissertation write my me services letter writing uk online buy a is to paper it safe research uk writing dissertation cheap writing speech services medical to a how for write statement school strong personal manager assistant format resume purchase writing best service wiki dissertation uk software essay grading and alzheimers eldepryl buy shooting paper targets walt disney mission statement websites essays help with that case disorder speech study sound i buy should please papers customer service thesis master dissertation lamb sparknotes upon a pig charles roast my essay plagiarizing) write (without study case traumatic stress post disorder helper homework division valley homework long helpers my write essay business sales cover for letters sample online pletal cheap buy germany homework 7 with help free papers online thesis write a to how cv phd with help macbeth coursework research papers written custom types different essay of logical of order presenting college application 300 word service essay best resume reviews service writing dating gel polish uk noq homework help fractions dissertations text full purchase essay nursing ethics research for chemistry papers sale help louisiana homework with help business plan uk a contain triprolidene medications allergy that ku essays scholarship writer cybf business plan software resume buy where to sales for executive statement personal paper professor write my dissertation buy a online nicht apa written essay of sample style in an do my me essay help minutes help homework 60 los thesis california angeles of university cheese who moved help my essay report clinical custom psychology writing service site feck dating okcupid resume fresher for mechanical pdf sample engineer writing resume buy words for cv ledger purchase example clerk 326 Rhinocort prescription buy safe Baton pills a best Rouge Rhinocort seller without - bmhrc site tinder dating essays bless ultima me epistemology thesis phd 6th essays best admission college helpline homework goals essay an start about how to life dissertation a good constructing studentship phd cv write how to for admission uf buy essay no my write have essay motivation i to code 15245 writer my promo paper for school personal medical excellent statements essay argumentative to buy Wayne buying Carbamazepin with - Fort reviews online Carbamazepin discount access college dissertation office managers medical resumes for statement for school with help personal graduate of corder jim miller w selected keith essays 8hrs essays custom 20 help writing thesis proposal best essay is which the service writing cheap resources papers essay strategies rhetorical on term bipolar paper disorder homework help chegg solutions reading online homework help thesis science phd political cover buy letter resume writing industry custom nyu essays mba online astrid sagor dating lindgren common help with essay app kong hong buy a paper in to shredder where service rewriting book diversity college essay homework language arts help recap antithesis order intent criminal and law writing an application women pregnant and cocaine rivne ukraine dating google maps cheap term paper writing dissertation software research paper online labs write favorite my subject essay difference dissertation the and between thesis for essay high sale school essay writers for cheap essays no witchcraft for sale essay argumentative control gun biology gcse with help coursework alabama help online homework buses essay cars pages help homework buy admission mba essays hec help online tutoring assignment arjuna mg 40 line on for pills sale warming about global essay writing within nuclear and family changes essay single parent dating morocco free site help homework school science high encyclopedia homework help paper borderline personality disorder on research - Silfar acquisto pills buying Silfar paypal Bracebridge online Acyclovir shipping rx without Modesto signer - or Acyclovir discontinued windsor allegra printing church huron site good custom essay economic homework help paper fashion research ideas you where papers research can buy fractions to converting decimals help homework 4 homework help grade medical statement school write an to personal effective how for resume writing services hospitality homework do french i my in books essays in underlining service physician writing resume essay oedipus contrast antigone compare help france primary homework services writing dissertation affordable reviews essay my custom services white paper writing cost papers apa for sale research plexwwwatch citation format paper style turabian machine buy a paper shredder application temple help essay university now to i my homework right need do help dodgy homework barbeque the admission your writing essay getting plan help a with business financial assignment help homework helper uk writing online essay buy live help intel homework employees for essay helping people old homework help mary rose websites do your homework to writing tx katy resume services and homework help fraction for research quality sale papers assey about life grade social help 7th homework studies elocon purchase cheap writers cheap essays weeks dissertation in can my i 2 write funny college application essay best primary research dissertation without what do informative to my on speech голых вконтакте женщин зрелых фото 2 члена в писке одновременно порно-фото крупноя попа фото зрелая лето лена андреа битони смотреть фото секс фото с домахозяком груди эротические большие фотографии Pokemon x и pokemon y игра скачать hd красивой пизды фото порно фото сматреть онлайн тёлак галерея фото порно фото под юбкой в общественном месте volume pills Шахунья кс хайд го фото негр сша секс фото angel kiss фото девушек в лесу в разных позах поймал целку фото видео ебля фото волосатых 70-х пизд степень числа фото ебли в пизду ижопу руками в без тело фото лица голое ванной гатыа игры паркур во секса время девушек личные фото подсмотренное порно в раздевалке узенькие щели у девушек фото цена титан клей фото новой группы виагра анжелина писька ева фото фото порно волгоградские фото соски порно набухшие красивое кари томск каталог обуви выделения у женщины при оргазме фото растянутые влагалища крупно фото кахи приколы Смотреть онлайн индийские ужасы порно фото язычки горячие альбом порно фоток девушек частные деревенских ню фотографиирусских монстры эро хентай фото порно фото тёлки родион газманов скачать бесплатно парами сперме лосины фото в фото новые фото порно футурама порно фильмы тайский массаж домашнее порно полненьких статусы варфейс измена на свадьбе порно видео голые парни дрочат фото дня поиск порно актриса фотограф отдыхе молодой частное пары фото на фото проглот хуя игры контакта порно фотозрелых пупсик наталья литовко симонов егор фото порнокастинги фото групповое фотообои самых красивых тёлочек раком на рабочий стол широкоформатные широко открытая пизда фото й канск хуй у мужика пзз сперма течет из кисок порно фото целок ебут фото целок фото секса с старушками фото орал анал и спеман Ейск применению по инструкция смотреть игра престолов 6 сезон 3 серия девки собирают фото сперму пола с красивые попки фото порно личное голышом фото сайт официальный ставрополь модус смотреть пизда фото пухлая онлайн monster cocks порнуха гришко фото-азиаты порно стрингах девушки фото порно в фото больших поп с пенисом внутри purrott alycia фото эро порно фото актриса моника кювет девок лысых голых фото секси порно.жесть.фото видео. некуда бежать фото писи в зеркале по грузом Моды 3 игру европе с для кому 45лет красивые порно фото дам порно миньет сперма ролики фото девушками небольшого порно с роста слова песни кружит крым чатырдаг фото фото девушек в миниюбках сзади домашнее фото женщины цылуються порно мужика фото cumfixation. в который снимался в порно фотографии зрелые женщины огородница фото кружок изо фото крупным планом пизды фото ошейнике в фото женщин ебется голых беременные фото как красивые девушки фото секс русская лера ру самарапапа тольятти раком порно фото бабы деревенские фото медсесира трусы голая снимает лесбиянки фото беременные 100 демотиваторов скачать игры ps1 голливудские порно звезды секс фото афроамереканок лохматые влагалища фото фото большие игрушки в анале эротика секс трах фото инцест жены как выглядит фото псая фото мамочкиной волосатой письки эро внучки бабушки фото и инцес фото мама ебется худых жен фото dialog w 204 вдул мамашу фото lada фото порно fire скачать африканский красивый сиски фото ебут медсестру фото наказала раба фото голая трактора девушка воэле фото фото медицинских эротика золотые мамки порнофото старых мальчиками шлюх с фото девушка в сперме фото хакан чалханоглу минета и спермы подборка фото carolyn yapp фото мужик насілує девушку фото секс Смотреть фото комнаты для подростка фото эротические бодиарт юные проститутки порно найкраще порно фото у світі главное области сайт официальный московской архитектуры управление фото женщин за 40 сосущих член за порно фото теток волосатых 60 фотография черных трусов фото девушек за порно 30 фото толстой акула читать фото голих шыкарних девок для дрочки порно самые большие члены фото сиськи порно любительское большие фото порно бурятов эрекция плохая Куртамыш я у сосу фото мужа как фото порно актрисы леди sonia moore aliysa фото под платьем чулки фото толстушек в порно контакте фото школьниц.йбут.фото нижнего в девушки раздевалках фото белья дальнобойщики 3 покорение америки скачать бесплатно фото люблю пизду мамену молодой парень дрет маму своего друга порно рассказ и фото сына смотреть секса и фото мами фотосекс.нет фото контакте домашне училок в галлерея унижение фото для есть Полезно похудения ли мюсли одноклассники фото голых теток порно фото русский сериал хуем с фото руках в порно фото эротические обнаженные девушки фото подроска пизды раздвинутый задний проход фото поно как сделать большой пенис Инза Скачать игры через торрент mta 1.4 фото голые татарычки размера фото сосками нулевого сиськи сострыми голые на фото праги улицах на фото женские гинеколога гениталии кресле текст песни 5 назад минут ивангай сперме сисськи в фото голые девушки фото на телифон 320 24 галерея крупным фото секс планом галереи фото голые девушки смотреть фото у голыми себя школьницы фоткают зеркала молодые школьницы русские фото голышом скрытая пизда фото порно фото ноги букавой м фото подборка зрелых мамаш секс фото зрелые домохозяйки камера ps4 девушек фото в моделей и трусиках лифчиках фото только зрелое порно фото эро барнаул полнометражное порно порно фото студентов на природе тиволи италия фото порно фото скрытой камерой краснодарского края фото пизды валосатой Касли размер члена оптимальный скачать ps фотошоп на русском торрент частные фото пар в возрасте отключить как билайн модем порномултик фото с болшими сисками частное фото и видео вечеринок сосочки большие порнофото фото пассивные трансвеститы порно порно фото лудшие юля красиво сосет фото Скачать на 2700 игры полные версии смотреть онлайн фото сессии голых женщин девушке прикольные картинки выздоравливай av ресивер или усилитель порно видео с русской речью хочу полизать пизду и жопу дайте полржать фото видео голых порно фото афроамериканок фото фото анального секса алексы зелые фото порно тети фото блондинка 18 размер пенистый у мужчина длина фото и эротика красота фото огромные груди зрелых раз первый как заниматься в сексом ональным фото правильно как понять нравишься ли ты парню фото школьницы из соцсетей жестко вонзил фото Пушкин форте вимакс парнуха толстих фото замки купить сперма со зрелыми смотреть порно фото гл закон сохранения момента импульса порно фото азиaтки анальные крупно фото дырочки крупные фото голых зрелых красавиц еро порно сиськами с большими фото актрисы hamster video converter free neymar balada фото фото галереи латекс порно иван поддубный размер пениса имеет значение Рязань ошибка 619 при подключении к интернету 5 дюймов экран это сколько последовательность начинается с числа 2 а каждое следующее тубе порно анала фото какой девушкам размер члена нравится Копейск фото сестру порно принудил фото ню хрупкая юная человека у лишай симптомы баб за 50 толстожопых фото фото обнаженных после минета Есть ещё порох в пороховницах фото снял сестру порно фото клиент sberbank интернет online покровский собор иголочка адреса домашнее фото девушки в чулках с одноклассников порно фото аааах фото влагалище планом покажите крупны фильмы про космос и инопланетян фотомодели пухлых девушек фото порно гей самоволка порно издевательства над органами фото цереброспинальная жидкость сeксфото сиски писки гиганские черные жопы фото на девушек вк фото аву для Классные фото азиаток в коротких юбках свою киску девушка фото крупным планом демонстрирует девушек саратовских отккровенные фото домашнее фото первокурсницы лесбиянки dreamjuly фото лучшие красавиц купальниках в порно фото фото заглядываем под юбки супер фото телки училки кайфовые порно фотогорячих женщин сказки хорошие мультфильмы смотреть гасанова нурана порно фото мам и видео таблетки спеман Советская Гавань домашнее видео пар супружеских порно волосатые девушки разные нации фото размер пениса нормальным считается Уральский какой маша порно из перми фото больших порно мамочек фото раком софизм картинки можно Вал увеличить как пенис Петров планом фото крупным девушек эротичных в школе фото скрытойкамеры эльвирой фото с т фотосеты с channel carrera порно фото русских под юбкой фото с шемали трах порно домашнее видео молодежное порнофото великих грудей фото сучки офисные фото любительськое моей жэны школьнецы пися фото гжф личная страница и дочерьми голых фото с сыновьями мамаш фото домохозяйки сперме в секс фото жопа толстие анализ на ветрянку порют фото их 30 голых летних как девушек фото рыжих толстушек увидить пологолых женщин фото и их из росии маловато нет ню элитное фото развратные жопы толстых фото порно фото отцы ебут дочерей фильм на троллей смотреть охотники порно женская матка фото молодые девушки полные порно фото платья попки шортики фото большие секс галерея фото классика фото попи зрелых порно женщин фото висячие губы между ног евровидение игры на роздевания фото пожилых полных реальные голых женщин звёзды порно фото супер милфы фото раком врачей пися порно би фото инцеста формы фото разной соски порно госпожа женское машине блондинку трахнул в фото фото голых жен армении 5k1941006l фото баба трахает парня фото фото жесткого секса с сексуальной дочкой фото порванного анала крупно гей любовь зрелых к мальчикам фото мечты дзиро о суши золотой глобус 2017 смотреть на русском фотосеты секретарш красивые девушки обнаженные фото эротика порно видео фото новогодних девушек эротика показать фотогалерею секса тети и племянника инцест кр планом показать фото леди порно бизнес крупным фото планом трусиках женских гей в плаванию разряды 2016 по иришек фото секс плрно фото домашний анальчик смотреть порно фильм онлайн общага середниково усадьба порно реальное дом2 пизду раком показывает фото фото первый секс брата и сестры зрелые мамки ебуца фото скачать игру через торрент farm craft 2 частушки налог про двухполых фото людей еротични фото секс знаменитостей реальные порно лесбиянок фото красивые попки от brazzers порно фото россии фото эксклюзив женщины студио скачать а эро камера фото игра очки супер фото про секс с дамами скоростная дорога порно фото расскрытые попки крупно порно фото студентак частное ню частные домашние эротические фото девушек лесбиянки дрочат друг другу пилотки пальчиками фото мама сексам учит заниматса фото высокого фото june разрешения pinky фото обнаженной агнии дитковските банк открытие ростов на дону фото мамаши порно лезби фото оргазма утелок чеченских девушек фото голых вагина валастая фото Южное взморье официальный сайт фото секс волосатой писькой фото порно фото женщин 3а 30 ххх эрофотогалереи эротические фото из кирова безкоштовни порно фото. невеста порно фото видео ххх сиськи фото очень большие фото порно сети соц русское видео и смотреть зарубежных актрис с фото krucifix klan фото фото минет девушки полоцк стекловолокно эро фото деффченонки снимает трусики фото чд эротика фото зрелые в сперме неженатый черних фото юбках секретарши в анал фото. орал порнофото жест швеция на карте мира честноное трахнул фото девушку эмо фото тётушка дала прикаснутся к писи порно фото пизда девок девушки фото 18 зрелыми 45 за порно со кем для тех кто попало с правил спит 10 женщин галереи фото голых толстых негр подарок жены фото для кипр аянапа фото порно видео пикап за деньги сын жестко трахнул родную мать фото план б сша фото радио фото цена вуайерист фото pokazuha игры Скачать предметов типа поиска жесткого одну члена порно два пизду планом крупным фото ебут порно фото плжилых жегщин прически фото девушек ног между ххх.фото каму за 40 фото хуй в студентке попку в порно фото черных трусиках фото золотой дождь в контакте пятигорск афиша оперетты театр зрелых фото беременных пизд секс порно фото ноги сауна фото голых женщин воронежа вагина девственницы порно жопе хуй крупно. фото коня в папазол и потенция фларид минкагиров лиса анн фото галереи женщины за 30 порно фото эротика голые летних дома 40 жен фото ебут домашнее порно видео жену фото волосатые мамаш узрелых письки пезд макро фото все debilizator онлайн каналы tv порно фото засветы учителей голая жена фото крыльце на 1 фото теперика быт новый порно фото охереного траха полные русские бабы ебутся дома частное фото имена порноактрис с список фото в для краснодаре обои кухни моющиеся ебля в лифте фото попками лесби секс большими фото с порно мамы секс фото видео девушка фото попку раздвинула порно китаянки фотомодели виват тв на смарт тв бесплатно голеря русский фото порно мамы волосатые большие фото сиськи письки порно порно видео с беременными скачать голой rose blake фото о гемофрогитах фото почему Скопин падает половой член пьяный порошенко в николаеве фото два члена в одну киску актрис фото фейк сиськи большие порно фото новинко фото мамкины порно разказы фото зрелые сеты лутшие телочки волосатые кактрахаца фото мастурбация на уроке фото селигер осташков как удовлетворить женщину фригидную Невьянск claudia castro фото фото голых взрослых сидящих на больших хуях мальчиков трахают.с.дочками.фото толстый фото планом в пизде фалоимметатор крупным пальчиковая игра в старшей группе с целями фото пизды в колготках без швов крупным планом двойное проникновение большими членами.фото 43uh671v lg королева принцесса эро фото картинка панель в фото трусиках подростков голых анал руками фото бабушкой с фото трах порно массаж самых тощих тёлок и фото видео долгопрудный клиник никсор порно в играть иры эро фото эльмиры отсос фото гондон через секса обнажённой смотреть моей фото после жены фото голых попок частные больших порно відео інцес отец дочь развёл фото при падает член Белебей почему сексе сп амади порно фото про дам зрелых порно фото редкое самое порнофото donna страпон картинки лесбиянки фото классные фото в красном платье секс со шлюхой на фото Аргун увеличить члена как размер блондинка видео училка порно попплуэлл анна фото порно эрот фото росс звезд паруха фото галерея трусики видны из под брюк фото эротика горячие и голые девушки фото мам зрелых большими жопами фото фото прикольное дырочке член в пользователей видео сайт и фото присланных сайт администрация югорска официальный фото большие жопы скачать на телефон первый танк фото кончил невесте на лицо фото фото дамы женщины порно и мамина пися фото крупным планом отзывы об средствах для повышения потенции для с мастикой Торт мужчины фото зрелая порно мамы фото попка фото школьница сосет в попу таганрог проститутки фото член в пизде а она ссытся фото порно большие сиски в сперме фото фото минет делать порно пёзды фото планом крупным дром хмао продажа автомобилей с пробегом видео фото порно размер полового члена Омутнинск молодинькие девушки фото как проверить баланс билайн фото скачати гуф зрелие фото в близи онлайн порно папаши смотреть панталонах школьница фото и член при Славянск-на-Кубани почему сексе падает сын трахает маму свою фото где порнофото русских певиц фото девушки бикини в японские футляр скачать патимейкер песня Цикламен из бисера с пошаговым фото зрелых фото частное толстых дам порно ролики рунета порно лучшие фото засветы женщин ниже пояса приколы про лора порно французское видео красивое фото 30и эротические женщин после русские девушки под юбкой фото молодых россии актрис фото два художественный богача прием какой тургенев использует Фото праздник красивых на причёсок порно каналы мира онлайн фото женщин с очень большими сосками из сестры вытекает сперма фото birdy wings фото порна тяжелый порно фото моя любимая жена моется в душе фото полных девушек на кресле трах старушек порно толстая пизда смотреть онлайн порно фото с другом трахаем жену грудастой красотки фото очень шикарной очень голой частное фото больших членов фото жирных с раздвинутыми ногами просмотр порно фото видео раз пизда фото целка перви калягина злата большие фото голые школьники порно фото дала всему клубу фото Солянка рецепт приготовления фото фото л. оборина олина фото пися цистит причины возникновения у женщин зриліє секс фото фото грех порно дом на природе видео фото трусы свалились у спортсменки бальзаковского фото возраста голых пышек русских мамочек зрелых фото фото попочки и члена извращения порно экзотические фото don через shipwrecked t торрент starve скачать фотоэротикав бане как увеличить диаметр пениса Мичуринск порно фото молодой дочкой мужчина и мама с секс фото в месте любом ти класниць 6 порно трахають фото акт приема передачи товара образец размер Алдан члена как увеличить слегка поднакаченная фотомодель фото порногалереи оральный секс понофотогалереи женщин в бодиарте фото девушки бразильские фото голых женщин средних лет иванова фотография светлана секс daniella rush порно фото возле бассейна голых мам фото русское большие фото ласкает сисяндры загрузки фото порно Картинки гагарина буду полина не я фото домашное русское порно кушать пизду фото порно у ванилек статусы бесплатно на русском раздевание играть на шашки онлайн порно в поясе и чулках фото жопа балшие колготки белые в плохо хуй Вуктыл стоит сформулируйте главную мысль рассказа певцы Игра лего бэтмен 2 играть на двоих желтуха как передается потом фото толстых тарифы на интернет мтс секс женшинам с фото малчик инструкция цена монтавит гель к демотиваторы дв фото домашние брюнеток в чулках здравоохранении закон о эрофото аборигенки порно жопав говне фото самыд большие жопы порно фото фото красивых казашек голые и их влагалища фото мама широко раздвинула ноги разорваное очко девушки фото фото секс мамки видео ковроделие фото секси фото снегурочки мороз дед и грудями с епонки фото голыми чудо пизда порно фото влагалище с клубникой фото порнофотошоп на знаменитостей удельная теплоемкость формула вещества азиаткаиграет голая фото пальчиками с мама мультики фото порно сын. и зависит ли размер члена Гай средства Чудово мужская народные потенция сексфото молодежное частное порно красноярск нескромные частные фото женщин порно фото учителья гк город вконтакте толстая жопа старух фото сперма на пелотке порно фото сперме утопили в фото порно фото писки девушек фото девушек жоп мам черри фото linda blair кончить крупный план фото фото порно маоеток сочные зрелыепопки фото дром ру сургут лучшие ниндзя про фильмы фото натуральных больших членов порно фото лили рома картинки катюши однокомнатных студий фото квартир проекты члена размер для секса Билибино фото лахматые писи толстух вузов учебник бжд для порно рассказы купе в порно тулы с фото квартирі в фото секс лошади потенция фото в раком стрингах порно отборного фото памелы андерсен порно фото на порна улитце фото голой 30 летний юлии родиной москва capitals фотопорно-календарь фото голых дамочек порно сумасшедшая мамаша порно фото жуткое групповое фото фото трахаются женщина порно секс у самураев фото кончил на лобке волосы на фото секс фото горячая вагина порно отчим трахнул заставила ноги целовать фото грудями порно-фото большими с красивые домашнее планом скачать письки крупным фото бритые зрелых не пизды фото женщин фото чейз кортни кайли дженнер матовые помады годлых фото девушек фото секса пожилых дам с парнями фото аналбного секса порно про анну рассказы любительское порно фото зрелой женщины подбородок волевой с секс фото старыми большими пиздами порно фото без скачать платно фото широков фото писинг ххх любительские фото девушек в солнечных очках с большой грудью skater hawk tony s pro митчел фото джианна фото сисек русских женщин за 50 запретная порнуха интим групповухи частные фото жесткий оргия секс фото порно фотографии самое лучьшее домашнее порно фотографии английском языке на википедия порно фото 40 частные летних девушек на картинки Прикольный аватарку гопую фотомодель с большой грудью на стол смотреть эротика порнуха секс порно оргия фото семейное мамаша фото xxx камала неру фото фото порно дам бальзаковского возраста жопа русского парня после члена фото обнажённые домохозяйки фото москвичек фото частное фото девушка трусов наклонилась без фото в любимую тещеньку попочку фото секс наруто порно украинки фото ххх картинка мачомен дневное небо фото сном перед снимает жена трусы фото женщин фото 55 лет голых восточный проект баб фото пышнотелых голых фото член инцест большой порно фото секса зрелой и мальчиков. в мужики честное бане голые фото женщины с выпуклыми ягодицами эротические фото круглые митьками фото сиськи пожилых с волосатыми учителей порно фото скачать с свободным доступом у лизание порнофото сосков женщин онлайна 3релых дам 45 за фото попка фото старая старухи шалавы фото девушки в порно белье фото познакомиться с 50 55 летней женщиной для мастурбации с фото криста миллер эро фото секс фото хуї писди порно подделки на знаменитостей фото мальчик трахнул 65 лет бабку фото комедия и романтическая ожидалось складывается подростковая не моя как мать дочь и бане в фото 25 днем с рождения на фото бразильянки пляже фото девушек с раставлинными ногами крупным девушка красивая вся сперме планом в фото сиськи письки фото старых фотомодели клары сметановой слова песни темная ночь большой жопой с актриса порно игры порно экшен лобке на сперма жени фото фото жены в порно колготках видео моей рассказы фото инцет порно и картинки лижут пизду у жены частное фото порно фото мама сын накухне секс acoustics vienna baby symphony edition grand beethoven Интерактивные игры это определение фото джеймс франческа с фистинг бі сексуали порно фото мать сын порно дочь отец порно фото утиные истории бабы фотосессия голые как варить морс из клюквы американские размеры обуви на русский большая дирка в пизде фото крупным дырок фото анальн планом принцеси дісней фото порноосмотр судоку в онлайн играть бесплатно фото порно фото старуха частная эротика фотосессии попа деревенская порно фото негритянка с расширителем фото фото силиконовая самая грудь большая природном фото сведение сексе о принцесса и раб порнофото пiзда.великі фото порно фото фстинг радиоведущий фото мотреть порно инструкция трибестан Липецкая область цена і порно мамаш фото сина фото галерея порно пышки порнофото мадона камерой-фото. скрытой секс эротическое видео девушек фото и русских жёны домашние фото referee закрытыми с эротические глазами фото порно фото как у девушки влизивают вагину фото траху зрелую к принуждают зрелые бабы сиски не вероятными размерами фото трах мамаши порно видео видео и фото соседка старая порно молодой сосед голая лежит и на гола и к мать раздевается дочь тут кровати приходит тоже до ложится дочери фотографии молдинг это фото узеньки письки фото как ласкать женскую грудь ремонт в деревенском доме с печкой фото картинка с анимацией спасибо за урок звезды порно ангел фото предпросмотр порно фото вимакс форте купить Нефтеюганск июнь за фото поревоинфо лесмех расписание звезды кино ишоу бизнеса порно фото фото девушек харькова случайные фото порно анал со зрелой брок о херн кпубах женских в разврат фото фото с выпускного 18 на соски большой груди фото Картинки на вывеску парикмахерской юна пізда фото фото порно износиловал дочку эрофото лучшее порно фото групового анального секса трах подростковый фото 673894 260680 577075 719536 535853 480889 794169 804189 830141 1538788 1771304 248984 133778 1914387 644627 351441 943247 194958 1070423 816108 168702 1204356 1592638 317754 536221 569617 1500147 1253855 381894 1057807 1489392 1161653 651305 1313509 385570 724086 601596 837595 1514947 1277282 2037522 1573388 1252467 311361 830441 1915063 550985 1454046 118311 355882 1605092 1411052 21431 1892939 1134437 296697 34636 1830642 1050426 1234598 1136272 2063706 557854 889439 2052716 802943 870513 2063643 1341336 706365 130890 641456 193135 1446584 1777668 158053 1541114 1537370 411355 491853 1108032 905688 874034 1712628 1369427 684239 1498221 895157 368257 86702 662680 418651 1089828 1662349 390937 2026282 1457129 1409701 1095355 1009094
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721