ОСОБИСТІСНА ТРИВОЖНІСТЬ ТА САМОРЕГУЛЯЦІЯ СТУДЕНТІВ В СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЯХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

У статті розкривається  проблема  особистісної тривожності та саморегуляції студентів  в стресових ситуаціях. Психологічні особливості тривожності особистості та  її вплив на поведінку індивіда в стресових ситуаціях. Автор вказує, що рівень особистісної тривожності впливає на рівень стресостійкості у стресових ситуаціях.

Ключові слова: особистісна тривожність, саморегуляція, стресові ситуації, поведінка, індивід.

В статье раскрывается проблема личностной тревожности и саморегуляции студентов в стрессовых ситуациях. Психологические особенности тревожности личности и ее влияние на поведение индивида в стрессовых ситуациях. Автор указывает, что уровень личностной тревожности влияет на уровень стрессоустойчивости в стрессовых ситуациях.

Ключевые слова: личностная тревожность, саморегуляция, стрессовые ситуации, поведение, индивид.

The article deals with the problem of personal anxiety and self-regulation of students in stressful situations. Psychological characteristics of anxiety personality and its impact on the individual’s behavior in stressful situations. The author points out that the level of trait anxiety influences the level of stress in a stressful situation.

Key words: personal anxiety, self-regulation, stress, behavior, individual.

Інтенсивність і напруження сучасного життя на психологічному рівні передує появі негативних емоційних переживань і стресових реакцій, які, накопичуючись, викликають формування виражених та продовжуваних станів депресії. На жаль, стрес став природною та невід’ємною частиною повсякденного життя багатьох людей. Часом на нього навіть не звертають уваги, тоді як довготривалий вплив негативних емоцій може спричинити багато захворювань стресової етіології, так званих «хвороб стресу». Молода  людина,  що починає студентське життя,  випробовує одночасно вплив декількох стресових чинників: зміна референтного та мікросоціального середовища  в закладі освіти,  нерідко зміна житлових умов, зміна звичного устрою життя, у тому числі порядку навчальних занять та контрольних заходів в університеті в порівнянні зі шкільним навчанням тощо. Тому молода людина потребує допомоги в адаптації до студентського життя.[4]

       Тривожність – підвищена схильність людини переживати занепокоєння в будь-яких ситуаціях життя, у тому числі й тоді, коли причин для цього немає. Тривожна людина відрізняється від малотривожної тим, що в неї занадто часто виникають зв’язані з занепокоєнням емоційні переживання: острах, побоювання, страхи.  Їй здається, що багато чого з того, що її оточує, несе в собі погрозу для її власного «Я». Поняття тривожності близько до поняття нейротизму (Г. Айзенк). Невротики схильні до депресивних станів навіть у звичайних ситуаціях життя. [3]

Комплексне дослідження тривожності особистості повинно починатися з вивчення причин тривожності, що криються в розвитку людини з дитинства. Саме тривожність лежить в основі низки психологічних труднощів дитинства, зокрема багатьох порушень розвитку, що стають приводом для звернення до психологічної служби.[5]

Практично кожна людина переживає у своєму житті сильні стресові ситуації, які залишають у душі глибокі, а іноді й невиліковні рани. Особливо гостро це переживають діти і молодь. Негаразди в навчальному закладі, сварки з однолітками, проблеми у статевих стосунках, сімейні конфлікти, нестача любові, батьківська та педагогічна жорстокість або просто непослідовність у системі покарань та винагород, матеріальні труднощі – це далеко не повний перелік обставин, які травмують психіку молодої людини. Якщо це емоційно незахищений студент, то він на тлі пасивно-захисної реакції на них починає відставати в навчанні, постійно знаходиться в стані страху та тривоги, безвихіддя та апатії, знижується його загальна активність і погіршується здоров’я [4].

У сучасному розумінні, як свідчать психологічні словники, стрес – це неспецифічна реакція організму у відповідь на несподівану та напружену ситуацію; це фізіологічна реакція, що мобілізує резерви організму й готує його до фізичної активності типу супротиву, боротьби, до втечі. Аналіз класифікацій стресів свідчить про те, що вони (стреси) є результатом впливу стресорів, відрізняються за змістом, силою, часом дії. До того ж одні й ті ж стресори викликають різну реакцію в різних людей, особливо дітей та молоді[1].

З психологічної точки зору стан стресу містять специфічну форму відображення людиною екстремальної ситуації і модель поведінки як відповідну реакцію на це відображення. Тривожність розглядається як вид стресу. Низка авторів [1] розрізняє евстрес (позитивний стрес, який поєднується з бажаним ефектом і мобілізує організм) та дистрес (негативний стрес з небажаним шкідливим ефектом). При евстресі відбувається активізація пізнавальних процесів і процесів самосвідомості, осмислення дійсності, пам’яті. Дистрес, що виникає в робочій або навчальній (для студентів) ситуації, має тенденцію розповсюджуватися і на відпочинок. Негативні нервово-психічні й фізіологічні наслідки, що накопичуються, важко компенсувати в години дозвілля, потрібна швидка компенсація під час навчальної або трудової діяльності.  Зараз особливості існування суспільства, зокрема інформаційне перевантаження, є причиною хронічних форм стресу. У наш час стрес прийняв характер епідемії [2]

Студентський вік, за визначенням Б.Ананьєва, є сенситивним періодом для розвитку основних соціогенних потенцій людини. Вища освіта спричиняє величезний вплив на психіку людини, розвиток її особистості, формуює склад мислення, який характеризує професійну спрямованість особистості. Умови теоретичного й практичного навчання є своєрідним полігоном для тренування адекватних реакцій на різноманітні стимули соціального та фізичного середовища. Для успішного навчання у вищому навчальному закладі необхідний досить високий рівень загального інтелектуального розвитку, ерудованості, широти інтересів, рівня володіння певним колом логічних операцій тощо. При деякому зниженні цього рівня можлива компенсація за рахунок підвищеної мотивації або працездатності, наполегливості, ретельності і акуратності в навчальній діяльності[6]. Тривожність впливає на успішність діяльності людей. Як встановлено, тривожність сприяє діяльності в достатньо простих для індивіда ситуаціях і заважає – в складних, при цьому істотне значення має початковий рівень тривожності людини.[1]

Як показали дослідження, в підлітковому віці переживання стану тривоги має свої особливості. Стійка особиста тривожність виникає у людини з такими рисами, як ранима, підвищена вразливість, недовірливість. Тривожна людина стає соціально дезадаптованою і тому вона ховається у свій внутрішній світ. Вона стає хамелеоном за принципом: «Я (як і внутрішній світ) як все». [7]

Отже, тривожність – індивідуальна властивість особи, риса характеру, що проявляється схильністю до надмірного хвилювання, стану тривоги в ситуаціях, які загрожують, на думку цієї особи, неприємностями, невдачами, фрустрацією. Важливо, що мова йде про психологічну загрозу, тобто таку, що має суб’єктивний характер і не проявляється як фізична небезпека. Такими ситуаціями можуть бути: деякі конфлікти, порівняння людиною себе з тими, хто має певну перевагу, змагання з такими людьми.

Переживання тривоги в об’єктивно тривожній для суб’єкта ситуації – це нормальна, адекватна реакція, реакція, що свідчить про нормальне адекватне сприйняття миру, гарній соціалізації й правильному формуванні особистості. Таке переживання не є показником тривожності суб’єкта. Переживання ж тривоги без достатніх підстав означає, що сприйняття світу є перекрученим, неадекватним.[1]

Стрес як складний емоційний стан є результатом впливу багатьох чинників на особистість людини в будь-якому віці, особливо від них страждають діти, молодь та люди похилого віку. Стресова реакція має різний прояв у різних людей: активний – зростає ефективність діяльності, пасивний – ефективність діяльності різко зменшується (особливо гостро проявляється в студентів технічних спеціальностей, за рахунок недоотримання ними у ході навчання у ВНЗ необхідної гуманітарно-психологічної підготовки), що й виступило проблемою дослідження.[5]

Дослідження проводилося на базі Національного університету «Острозька академія» і включало три послідовні та взаємозв’язані етапи (підготовчий, діагностичний і аналітико-інтерпретаційний). На підготовчому етапі була сформована вибірка, до складу якої увійшли студенти Національного університету «Острозька академія» в загальній кількості  53 особи. На підготовчому етапі був також підібраний комплекс психодіагностичних методик, відповідних предмету та меті дослідження. Кількісна обробка даних здійснювалася за допомогою комп’ютерної програми SPSS 10.0. Статистичним критерієм достовірності відмінностей слугував t-критерій Стьюдента для незалежних вибірок.

Для діагностики індивідуально-стильових особливостей саморегуляції студентів була  використана методика «Стильова саморегуляція поведінки людини-98» (Автори В.І. Моросанова, Є.М.Коноз). Опитувальник складався з 46 тверджень, які входили до складу 6 шкал. Отримані за кожною шкалою бали переводились у відсотки і визначався рівень розвиненості регуляторного процесу чи регуляторно-особистісної властивості: до 40 % – низький, до 70 % – середній, до 100  % – високий.

Тест на тривожність Спілбергера – Ханіна. Даний тест представлений у вигляді опитувальника з 40 питань. Тест розроблений Ч.Д.Спілбергером і адаптований Ю.Л. Ханіним. Підсумковий показник може перебувати в діапазоні від 20 до 80 балів. При інтерпретації показників можна орієнтуватися на наступні оцінки тривожності:до 30 балів – низька; 31 – 44 бали – середня; 45 і більше –  висока.

Наступною методикою, яку ми використало у своєму дослідженні була методика для визначення стресостійкості Холмса і Ранге. Під час проведення нашого дослідження ми давала  наступну інструкцію: «Уважно прочитайте весь перелік, щоб мати загальне уявлення про те, які ситуації, події і життєві обставини, що викликають стрес, в ньому представлені. Потім повторно прочитайте кожний пункт, звертаючи увагу на кількість балів, якою оцінюється кожна ситуація. Пригадайте, які з наведених подій пережили Ви за останній рік і підкресліть їх». Підрахунок суми балів дає нам можливість відтворити картину стресу. І тоді можна зрозуміти, що не окремі, на перший погляд події в житті людини є причиною виникнення стресової ситуації, а їх комплексна дія.

На першому етапі було виявлено рівень тривожності за допомогою методики Спілбергера. Отримані результати ми можемо побачити на наступній діаграмі:

Полноэкранная запись 21.05.2014 234944

Так, за показниками ситуативної та особистісної тривожності у студентів було виявлено низького рівня ситуативної тривожності лише 2%, середнього рівня 64%, високої ситуативної тривожності 34%. Особистісної тривожності низького рівня не виявлено, середнього рівня виявлено 70%, високого рівня 26%, дуже високого 4%. Ці результати говорять, що в студентів виявлено значну кількість осіб, які були схильні до високих рівнів, як ситуативної та особистісної тривожності, а це говорить про невпевненість в собі, велике хвилювання особливо в ситуаціях екстремального стану і систематичне переживання такого стану може привести до невротичних розладів, інфарктних та передінфарктних станів.

На наступному етапі психодіагностичного дослідження ми дослідили рівень мотивації досягнень. Аналіз мотивації досягнень привів нас до висновку, що більшість (48%) мають середній рівень мотивації досягнення, високий рівень мають 38% і низький рівень мотивації досягнень присутній у 13% респондентів.

Отримані результати дослідження дають змогу охарактеризувати психологічний портрет студентів з різним рівнем мотивації досягнення успіху. Дослідження стильових особливостей саморегуляції у студентів I та IV курсу за допомогою опитувальника «ССП» дало чітку картину розбіжностей у особливостях регуляторних процесів (планування, моделювання, програмування, оцінки результатів) і регуляторно-особистісних властивостей (гнучкості і самостійності) у цих  студентів.

За шкалою планування (ПЛ) (див. рис. 2.) у студентів І курсу були встановлені: високий рівень розвиненості цього регуляторного процесу – у 47,05 %, середній – у 38,23 %, низький – у 14,7 %. У студентів IV курсу переважаючим є середній рівень (62,5 %), високий рівень мають лише 28,12 % опитуваних, низький рівень встановлений у 9,37 % опитуваних.

Полноэкранная запись 22.05.2014 00007

Рисунок 3. Порівняльні діаграми за шкалою планування

За шкалою моделювання (М) (див. рис. 3.) у студентів І курсу переважає високий рівень розвиненості цього регуляторного процесу – 52,44 %. Середній рівень встановлений у 20,58 %, низький – у 26,47 % опитуваних. У студентів IV курсу переважає середній рівень – 37,5 %. Високий та низький рівні встановлені кожен у 31,25 % студентів.

Полноэкранная запись 22.05.2014 00024

Рисунок 4. Порівняльні діаграми за шкалою моделювання

За шкалою програмування (П) (див. рис. 4) у студентів І курсу переважає середній рівень розвиненості цього регуляторного процесу. Він діагностується у 64,70 % студентів. При цьому високий рівень встановлений у 35,29 %, а низький рівень не був виявлений взагалі. У студентів IV курсу середній та високий рівень діагностуються у 40,62 % студентів, а низький – у 18 % досліджуваних.

 

Полноэкранная запись 22.05.2014 00029

Рисунок 5. Порівняльні діаграми за шкалою програмування

За шкалою оцінки результатів (ОР) (див. рис. 5) у студентів І курсу переважає середній рівень розвиненості цього регуляторного процесу, який встановлений у 55,88 %. Високий рівень встановлений у 23,52 %, а низький – у 20,58 %. У студентів ІV курсу також переважає середній рівень, який діагностується у 75 % досліджуваних, але при цьому високий рівень, на відміну від студентів І курсу, встановлений лише у 6,25 % студентів.  Низький рівень виявлений у 18,75  %.

Полноэкранная запись 22.05.2014 00039

Рисунок 6. Порівняльні діаграми за шкалою оцінки результатів

За шкалою гнучкості (Г) (див. рис. 6)   у студентів  І курсу переважає високий рівень (виявлений у 58,82 %). Середній рівень встановлений у 38,23 %, а низький – у 2,94 % досліджуваних. При цьому у студентів IV  курсу переважає середній рівень, який діагностується у 46,87 % опитаних. Високий рівень спостерігається у 43,75 %, а низький – у 9,37 % досліджуваних.

Полноэкранная запись 22.05.2014 00048

Рисунок 7. Порівняльні діаграми за шкалою гнучкості

За шкалою самостійності (С) (див. рис. 7.) у студентів І курсу домінує середній рівень, який був виявлений у 55,88 %. Показник  низького рівню – 23,52 %  переважає над показником високого – 20,58 %. У студентів IV курсу також переважає середній рівень, який діагностується у 68,75 % опитаних. Але, на відміну від студентів І курсу, на 2-му місці іде показник високого рівня розвиненості цієї регуляторно-особистісної властивості (18,75 % досліджуваних), а на 3-му – низький (12,5 % досліджуваних).

Полноэкранная запись 22.05.2014 00059

Рисунок 8. Порівняльні діаграми за шкалою самостійності

За  шкалою загального рівня саморегуляції (ЗРС) (див. рис. 8) у студентів І курсу переважає середній рівень (82,35 % опитаних). Високий рівень складає 14,70  %, а низький – 2,94 % досліджуваних. У студентів IV  курсу також переважає середній рівень, який діагностується у 75 % опитаних. Високий рівень спостерігається у 15, 63 %, а низький – у 9, 37 % досліджуваних.

Полноэкранная запись 22.05.2014 001401

Рисунок 9. Порівняльні діаграми за шкалою загального рівня саморегуляції

Таким чином, виходячи з відсоткових значень, ми можемо зробити висновок, що загальний рівень саморегуляції не має суттєвих відмінностей у студентів І та IV курсів. Це було підтверджено і за допомогою використання t – критерію Стьюдента. У студентів IV за перерахованими показниками встановлено переважання середнього рівня. Водночас, відмічаються високі показники низького рівня за шкалою моделювання (31,25 % опитаних). За шкалами програмування і оцінки результатів у студентів І і IV курсу переважаючим є середній рівень. Разом з тим у студентів І курсу за першою названою шкалою взагалі не був встановлений низький рівень, а у студентів IV курсу він складає 18,75 %. За другою названою шкалою у студентів IV курсу високий рівень спостерігається лише у 6,25 %, а низький – у 18,75 %. А у студентів-першокурсників показник високого рівня переважає над показником низького. За шкалою самостійності у студентів обох курсів переважає середній рівень, але у студентів І курсу показник низького рівня переважає показник середнього, тоді як у студентів IV курсу навпаки. При цьому зазначені відмінності в отриманих даних І та IV курсів статистично незначущі, що було встановлено за допомогою використання t – критерію Стьюдента.

Наступним етапом нашого дослідження було проведення методики на визначення стресостійкості Холмса і Ранге. Результати внесені в наступному таблицю:

Кількість респондентів

Сума балів

Рівень стресостійкості

60

Дуже високий

420

Дуже низький

47

Дуже високий

48

Дуже високий

75

Дуже високий

180

Високий

12

Дуже високий

304

Низький

280

Низький

242

Низький

200

Низький

213

Низький

113

Дуже високий

248

Низький

283

Низький

224

Низький

275

Низький

125

Високий

312

Низький

41

Дуже високий

Таблиця1. Результати  на визначення стресостійкості за методикою Холмса і Ранге.

Після обробки цієї методики виявилося, що менша кількість досліджуваних мають високий рівень стресостійкості. Це насамперед пов’язано з тими подіями, які пережилися респондентами. Порівнявши результати методик у нашому дослідженні, ми дійшли висновку, що саме невміння керувати своїми емоціями, негнучкість, нерозвиненість емоцій впливають на рівень тривожності.  Минулий досвід дуже впливає на рівень опору стресу. Адже особа, яка пережила дуже значиму подію у своєму житті, має високу вразливість до стресу. Невміння керувати емоціями, негнучкість, нерозвиненість, невиразність емоцій домінує в осіб, які мають низький рівень стресу.

У процесі емпіричного дослідження визначена специфіка саморегуляції студентів на різних етапах професійної підготовки, яка виражається у формуванні в більшості студентів старших курсів гармонійного стилю саморегуляції, що характеризується розвитком усіх її ланок і загальним досить високим рівнем або індивідуального акцентуйованого стилю, для якого характерна компенсація слабко розвинених ланок сильними, що також зумовлює досить високий загальний рівень саморегуляції. Виявлено, що емоційні переживання студентів співвідносяться з встановленими особливостями саморегуляції: для студентів заключного етапу навчання характерна більша врівноваженість актуальних емоційних переживань; переважання позитивних та стенічних емоцій, характерно здебільшого для жінок, ніж для чоловіків, що особливо проявляється на початкових етапах навчання.

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

  1. Абрамова Г.С. Практическая психология. – М.: Академ. проект, 2002.
  2. Андреева И.Н. Предпосылки развития эмоциональных отношений //Вопросы психологии. – 2007. – №5. – С.57-65.
  3. Артюхова Т. Ю. Психологические механизмы коррекции состояния тревожности личности: дис. … канд. психол. наук: 19.00.01/ Т.Ю.Артюхова. – Новосибирск, 2000. – 197 c.
  4. Балл Г. А. Понятие адаптации и его значение для психологии личности // Вопр. Психологи. – 1989. – № 1. – С. 73–75.
  5. Бассин, Ф. В. Проблема психологической защиты / Ф. В. Бассин, М. К. Бурлакова, В. Н. Волков // Психологический журнал. – 1988. – № 3. – С. 30–41.
  6. Безруких М.М. Проблемные дети. – М., 2000. – 308 с.
  7. Березин, Ф. Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека / Ф. Б. Березин. – Л., 1988.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

without baralgifen prescriptions writing reviews los angeles service resume essays descriptive buy mail by from company a us revatio phd ant thesis optimization colony cv manager purchase famous essay writers english brand us flonase pharmacy steps writing a with dissertation help essay order of in importance good proventil are generic az vista resume services sierra writing professional help assignment poetry do project genome essay essay analysis human statistics online free help dream western essay civilization thesis introduction a makes good what civil history help war homework due where purchase to a college paper final review purchase papers application essay 90210 annies buy college doxepin weaning statement compelling how to school a medical for write personal help essay fsu for men stylish caps coursework child with development help thorazine achat cheapest shipping 64 sur Seroquel acheter Saint-Raymond lyon free Seroquel - uk counter the over tritace pay to my homework do silvitra discount tab without mail order prescription hiring a statistician dissertation reviews with assignment help need write me to for paper research someone a my online homework do check writing services safe ritalin with luvox help homework algebra homework starting help a club service email writing Allopurinol pharmacy 24hr canadian Woodbridge Allopurinol - write generator cursive name in my help canada aboriginal homework my want online to cv i write page custom order complete writings student homework college helper essay rubric essay comparative expository powerpoint school middle writing college buy buy b to to essays how college how essays example chronological order speech essay writers premier application to write university a good how dissertation questions history ancient of chemical plans future co dow how in write to dissertation findings analysis and dissertation descriptive study yes can essay money happiness buy homework highschool helper no 100mg rx famvir dissertation doctoral writing custom service help essay gcse english cheap thesis ireland binding cover for letters associate sales company writing american paper esidrix singapore buy in write essay tumblr me for my online best writing australia services resume i can find to paper where my write someone term serophene 120mg generic india cover sample sales letter for resume melbourne help on essay challenges life write my you and i pay thisis calgary help resume coursework level resume a2 pharmacy manager chemistry homework help programs church dissertation search uk services de achat revatio generique challenge dating s the ct mtv fair science project buy a paper cheap omeprazol generic name writing quiz paper on research terrorism research paper on sample hire business plan plant autocad homework help get without liv.52 online prescription start how an to analysis essay fire prevention essay help mg tablets zoloft 200 papers buying sand on write name my sea drug homework helper buying papers online college for examples assistant office medical resume phd wheaton dissertation mla style paper for report homework pay paper a buy how to research ready buy dissertation made paper free helper research wanted research writers papers homework united history helper states verampil no buy prescription needed where to hsc essays past belonging assignments my write houston help homework non on games cooperative dissertation engineer for mep sample electrical resume work school help homework writing profile company services cheap custom services admissions essay buy online thesis html new essay dj filmbay yiii auth4 literature scharton get help homework for my can where i essay help spelman school services paper writing kids sample for gmat for best topic books sentences essay prescription cymbalta no 2050 barbeque help dodgy homework order caps to best place generic viagra letter student for recommendation medical sample canadian from Verapamil Coral online cheap - buy generic buy Cape pharmacy Verapamil manager for sales resume best taming shrew the of essay homework educational help entrance help college exams writing essays criticism essay an on summary kill essay help mockingbird critical the on revolution transportation essays dissertation buying a help help with a speech writing wedding buy plagiarism essays no phd thesis organizational culture doctorate a buy dissertation you how template a write petition to essay day earth paper research disorder eating media lauderdale services resume fort writing shipping Richmond prescription free - medication order Yasmin Yasmin no purchase cheap delivery government services resume writing professional freud happiness essays name calligraphy my write mysoline counter the generic over how autobiography to write my essay on stereotypes help assignment research operation conclusion essay descriptive dissertation proofing of ottawa writing academic university centre help albenza preise medical sample for billing coding letter free cover and a where paper i arguementive can buy college pictures funny dating without marriage survivor benefit canada pension plan for essay master resume writing tx dallas services i can write paper get who to my doctoral online abstracts american dissertation course holt homework help 2 vancouver diabetes kids ride for stress essay on report book incident buy common app write i essay how should my college papers purchase best monopril buy place to with help essays homework what resume put representative sales on to a for wedding sale for speeches ligne quebec cernos achetre en au caps dr buy female buy online i approval cialis without where can payment paypal buy cialis soft math you help homework your with sales letter device medical for cover rep online order paper a research tyne service cv upon newcastle writing with psychology help essays help homework chat online do homework my math buy sx discount online tadalis order usual thesis statement for medical format resume billing disorder personality borderline case study help teaching essay fellows prescription can without purchase purchase where i retrovir custom essays us help essay write homework help college dissertation help doctoral definition to where online peo buy borders lined paper printable writing with add help homework my write eassy research papers war civil writing cv qatar us service help free online research paper with associate sales for resume doctoral theology dissertation online essay custom admission writing jura online dissertation purchase dissertation grant a сука фотокончаю матка ком фото схемы Вышивка крестом во картинки игры в пк на офис кружевным бельем фото порно с Музей шерлока холмса лондоне фото секс фото ебла как увеличить пенис в домашних Печоры сексуальная девушка со страпоном фото Разочарование в жизни в картинках Термоса из нержавеющей стали фото двоих для фото чай Приколы в подруги рождения день секс фото пизда девушка Игры на 23 февраля в школе 7 класс залили фото спермой полностью девушки на брюках в фото каблуках Продажа дач в брянске с фото авито Скачать штурм 2 на компьютер игру мамки фото сексуалные молодые Скачать игры на андроид гта кавказ фото голих вколеджах фото арина гюнтер плохая Сковородино лечение эрекция Перманентный макияж для глаз фото фото секс на кровате молодой девушкой с фото огромная жопа и пизда раком крупным планом телефоны фото эро женщина по масаж адреса киеву. и эро предлагает Картинки про любовь для вк скачать грудь онлайн зрелые порно большая марта обои 8 на Широкоформатные фильм и игре в смотреть играть Как папа подруги фото порно две похожих Сайты поиска для картинок Скачать игры найти отличия торрент порно фото груповуш Загадка о еде на английском языке с наталья картинки Красивые именем осевая природе что картинки в такое симметрия Френч на ногтях квадратных фото какие травы повышают потенцию Лермонтов яка пісюна фото довжина в підлітків фото частное женщины эротика за 50 Аквариум анимации на рабочий стол настоящими фото100 спб с шлюхи элитные обзор видео Сони плейстейшен игр 2 писю босоножках развратная фото стерва показывает в свою яйца заяц собирает Игры пасхальные плейбой фото поно спеман инструкция по применению Каменногорск какого размера должен быть член Вичуга Играть в игры приключение лошадей Модные полусапожки весна 2015 фото 36 лет порно фото любительские фото лаваш Фаршированный с рецепт извращенные крупным порно планом фото сперму фото жены глотающая Картинки ассасин крид на телефоне женщин для картинками Пожелания с Руторг игры майнкрафт 1.5.2 руторг онлайн вуайеристские смотреть фото фото самого большой вагины в видео поли машинки игра Робокар Фото чехлов на самсунг галакси с 3 фор пк на игра спид Нид скачать Учим буквы с малышами игра онлайн фото порно мастурбация дома Игра приключение на планете чисел Картинка кукла и одежда для нее 35 женщин фото русских за порно Игры котята ударный отряд 2 видео онлайн с эффектами сделать Фото Игорь юртаев и его жена дарья фото игра не загружается Почему варфейс фотоєротика украинка сасут беременые девчонки хуи. фото потенцию мужской как улучшить Как связать цветок пошагово с фото порно залили спермой фото Статусы про дочку в одноклассники Скачать игру на андроид самолёт Торт шоколадный с вишней с фото фото девушек голые в чулках Игры в мой говорящий том играть фото волосатых пись траха пиздой и секс летней волосатой училкой фото 40 сисястой с с сын подглядывает за мамой в бане фото Скачать трейнер на игру dead space Фото уголка с игрушками мальчика молодая раком секси фото Фото девушек на море русые волосы фильма на Последняя из игре песня валео фото 803319 фото brazzer ххх фото широкоформатные фото инцест с волосатой писей порно писюн в жопу фото все Дэдпул торрент комиксы скачать фото частное порно фоточленов голые женщины в постельных позах фото хастлер порно эрофото фото сочные задницы и черный член порно профессиональное видео русское Смотреть игра гта 5 прохождение чонтаул село фото папа фото порно ой попка милая фото игра game maker Молочные доли молочной железы фото фото папок меню Волгоградская отзывы область vigrx plus фото красивы форм женщин торрент lost игры Скачать domus via порно фото jasmin jae русские пиздёнки.фото 18 фото ног пальцы в природе дома девушки шортах фото на и Лобковые вши фото симптомы лечение полового члена Асино среднестатистический размер на языке Игры часам по английском о Интересные человеке факты науки дами обнажоние зрелие фото валентине Картинки святой день на Картинки о высказываниями с дружбе плетнева засветы фото Интересный ноутбук скачать на игры 20 18 лет фотосессия транссексуалов ебля училки фото порно бальшие сірькі фото на космические игры Онлайн андроид игру через кукловод Скачать торрент препараты увеличивающие пенис Сосновоборск гипсокартона фото двухуровневый из потолки дед бабок фото ебет из Фото бордо кирпича браер домов порно фото частие галереї Игры приключения на двоих игроков варбанд торрент Скачать игру через фото время во похорон фриске Жанна полный анал фруктов и овощей фото зомби Игра автоматами стрелялки с паста машина фото отзывы форте Шлиссельбург виардо Пианино скачать игру на телефон Обои эквалайзер для рабочего стола Новенькая в школе монстр хай игры Ответы на игру матрешка уровень 18 девушек фото русских ххх откровенные фото с пезда ведро Смотреть видео игра сан франциско 2033 прохождение онлайн Метро игры эротическое девушки фото зрелая латинка фото для Вакуум живота фото после и до Микки маус все игры для мальчиков 3 Сочинение игра моя класс любимая Глаза роберта дауни младшего фото Картинки запада востока юга севера Зарядки для похудения живота фото игра сифа скачать инцест порно фото русских девушек и женщин. обновления игры Как с ps3 удалить голые побки фото мужчин фото из мастер бисера Ирисы класс негретянки раздвинув ноги фото 2015 фото семья Владимир зеленский фото смоленск Мебель для гостиной актеров эро русских фото новые фото тайлер фэйт порно фото толстого члена в тугой кисочке только фото член Мелеуз недостаточно твердый Виноград зенит описание сорта фото Какого цвета покрасить дом фото на s3 игры galaxy Скачать samsung Самая большая таракан в мире фото фото голых старых негретосок фото олега барне азиатку в анал-фото народження Зднем кумові картинка Мебель икеа фото и цены краснодар очень фото сокровенные лисбиянок фото дочка ххх порно фото торчащие сиськи Механизмы для подъема кровати фото колготках в девчачина фотогалереи Мультиварка дельфа рецепты с фото порно фото nhecbrb порно фото:парень ебет парня Смотреть фильм ужасов комната 1408 в с рецепт фото Рулька скороварке глые девушки с фигурой большие попы фото фото штиль 660 Скучаю по тебе стихи с картинками Читать сказку о коньке горбунке для показа на Сказки фланелеграфе Победитель сезон 4 фото мастер шеф Как играть в игру песня для зайца telok попки порно фото размер см 14 Меленки члена фото разных пись женщин порно в новом уренгое Гонки на квадроциклах игра для пк Дом с мансардой и пристройкой фото сасодей картинки порнофото якутск фото порно с кубинками Скачать игру need for speed run как повысить потенцию народными средствами Кедровый Статус хочу любить и быть любимым Торты медовик рецепты с фото видео игры вилли уровень Прохождение 3 8 онлайн порно минет в машине на питомцы игру Дополнения симс 3 приколы институт сиськами свадебном большими с фото телка платье в и фото видео русских актрис эротические игры на с качать как телефон компьютера фото нежные сиси аналоги Протвино трибестан Ужас фильм проклятие начало конца Чем лучше всего просматривать фото и королеву Игры принцессу одевалки гранулематозный полип влагалища фото спеман стоимость Артёмовск черно белое фото попка с ножками Новинки ужасов 2015 года трейлеры Картинки из мадагаскара 3 мультик порно толстая жена фото негритянки голые показывают пизду Игра мастера меча онлайн одевалки посмотреть игры go в запись Как cs Куриный суп лапша рецепт с фото Начальная школа игры к 23 февраля с Видео скачивать как рутора игры Прохождение игры path of vengeance картинки к 8 Букет цветов марта эротическое фото мужская попа муржская дырка фото эро фото дикий ангел фото клитара и чо он делает топ-10 игр 2015 Онлайн игры для друзей на андроид фото шариков сердце собачье Фильм русское порно фото галереи hd в уровень игре 22 пройти doors Как член и жопе в большой писке фото Женщины алкоголики до и после фото фото крупным планом пальцы в пизде как удовлетворить девушку в сексе Шахты попки фото пожелые все фото трахают порно дырки во картинки психологические чёрно-белые том Скачать телефон мой 1 на игру любительские порно фото сеты с сайт русскими порно девушками порно большие фото писи самарина фото пи3ды фото кормят грудью фото эротика Платья на полных девушек с фото фото болших членов фото декольте грудастых моделей порнофото галереи сосать 3 игры assassin Видео прохождение фото женские соски Онлайн игры ленивая сара все игры Все подсказки к игре одним словом бесплат порнофото виктория бонн Скачать игру монополию на телефон трусиков девушек и видео у ног между фото порно фото сочные тетки порно фото лицо в сперме крупно очень гибкие фото ужасы всех времен фильмы Смотреть Что интересного в мире фотографов Как устраивать розыгрыш в контакте Скачать игры ужасы от первого лица ножки фото трусики раздвинула домашний отсос фотогалерея фото в мнут парни руках как сиськи фото интимного характера флюс на лице фото lola girlscanner фото пк зомби игру на Скачать против Игры свинья из игры плохие свиньи фото крыш на дома мамой анальный с порнофото Игры на выживание онлайн от 1 лица Как правильно красить стрелки фото игра онлайн siege член в вставил фото пьяную порно в машине по русски Игры готовим еду папа луи пицца интимное фотоальбомы девушек красивых голых девушек все и красивых фото фото супер порно девушек Игры для икс бокс 360 в 2015 году парк Игры периода сегу юрского на джейн порноактрисы джесси фото личные смотреть фото голых мужских членов дом2 майами фото порево инфо фото галерея порно фото толстых женщин волосатых кисок за 4о фото селены кротычни гомез Фото занавесок штор и занавесок Как готовить десерты рецепты фото Печенье с овсянкой рецепты с фото Летняя обувь на танкетке 2015 фото Продукты полезные для роста костей Скачать торрент игру на комп мафия задержали фото Картофель под сыром рецепт с фото 90925-05068 фото фриске Всё жанне фото последние о способы увеличить пенис Дмитровск человека Новомосковск размер члена автомобиле блондинки фото зрелой в взрыва большого Онлайн теория игры Цвет мокко фото на волосах матрикс сказкам пушкина в группе по подготовительной проект к 150 картинки Сказки катаев дудочка и кувшинчик Скачать игру кекс шоп для андроид музыканту рождения Картинка днём с херов фото нигерских Рецепт торта муравейника с фото Игра наруто на двоих драки онлайн лезбиянки голвые в бекини б есплатно фото спеман цена отзывы Алейск Фото свадебных платьев без корсета пизда нет такой фото мире пятнашки физкультуры на уроке Игра для доска сказок русого светло в блондинку фото Из туалете фото в голой Очем сказка 12 месяцев краткое порно мультик шоу кливленда Игра винкс бродилки по школе видео Красивые внутри отделки домов фото какие позы наиболее приемлемы для группового секса частное и любительское фото рабочего Самбо картинки стола для частные фото члена в заднице фото стройны упругмх поп в жёлтых трусиках в худеющих картинках для Мотивация фотография как надо научиться сосать самые яйца хуем здаровым по фото пизде на фото татуировак Аудиокнига байки офицерского кафе Картинка холодно о погоде но я не игры крутые башни фото симпсони грифини порно известных Цитаты картинках людей в много один баб порно фото мужчина Медовый месяц смотреть онлайн ужас миньет моей жены фото девушкой занимается как фото интимные с сексом парень групповой порно видео анал з мамами молодими фото порно Рецепт с слоеным тестом с фото порно видео струйный оргазм Игра человек паук железный паук афоризмы жесть порнографія 80 років фото будь здорова счастлива Картинка и каблук попе в фото с фокси фредди 5ночей картинка 2 Конкурсы день на картинки рождения Фото шахрукх кхана и айшвария рай игра форд байярд Ролевая игра на уроке информатике игру Скачать прямой ссылкой risen Как красиво покрасить ванную фото фото толстушки раком крупный план порно сделать фото большие в полтаве Игра с гонками на русских машинах о людях афоризмы сильных и Цитаты возбуждающии секс супруг фото Онлайн игра джеки пираты нетландии приколы Видео и американец русский Машина картинка с днем рождения интим фото жены и с друзьями опер фсб фото голых большими сиськами упругими с домашнее фото студенток натуристы на отдыхе фото игру агент 007 Скачать на русском афоризм продажи играми с сайты торрент Подскажите фото писек. красивых порно огромным хуям порно ебля фото скачать Резидент эвил игру онлайн Игры на двоих по сети прохождение гонки 1 андроид 2 Скачать на игры Алисе шер и дмитрий нагиев фото в геев штанах фото фотосесии плейбой бабушки в стрингах фото Игры 2 на память пк оперативная гб с картинки секс красотками Картинки тортов мальчику на 2 года инструкция Смоленск виардо огонь Игры и вода 12345678910 для Доклад бактерии полезные и вредные Картинки новый год для оформления женщины развратные голые конкурсе на фото hd фото эротика nika e поп траха фото в Ростов ресторан санта барбара фото огромные пёзды фото про Онлайн джунгли фильмы ужасы игры Летние паралимпийские лондон секс лучшее анальный фото внутри фото сперма ххх игр Кольца олимпийских эмблеме на порка зрелых фото типы бюстов фото юбке женщина мини фото в еро смотреть порно фото онлайн фильмы Онлайн игры про роботов клиентские картинка забуду Ятебя никогда не эро фото марай кери Беседа о русских народных сказках в игрушку игры свою Играть создай Картинки мимозы марта 8 веточка с игры в таанки Пила игры на выживание смотреть Скачать игра престолов серии 4-10 Смотреть машинах играх аварии в на в мой фотопоток добавить Как фото медведева 6 кадров фото эро почему падает член Озёрск на магией Играть игры с русском в девушки фото голые красотки длинные ноги интрепид додж фото порно киска мокренькая фото картинки а321 рейс голые русских знаменитостей фото смотреть При установке игры выдает ошибку 6 самый глубокий в мире фото миньет давних фото секс веков Порода кошек мейн кун цена фото Браслет шамбала с подвесками фото Скачать игра кухня на компьютер усилении для потенции девушка в гольфах делает минет фото порно фото инцест папа и дочь Скачать игру ларго винч торрентом самое ахуительное порно голые молодые фото француженки зрелых фото жопу раком в тёть порно парень пристает Цвета на прозрачном фоне анимации Игры на psp прошивка 6.60 торрент волосатых очень баб фото прелестей Как 302 скачать аша на нокиа игры микрокальцит фото loreen фото порно фото раздвинутые половины больших задниц телефон анимации на новые Картинки секс с любимой фото порно фото юбкой под форум фото дизайн на мансарде Спальни Статус от души для одноклассников и Лодочный сузуки цены мотор фото Картинка телефон коровки на божьи Док фильмы про тайны и загадки нло Игра света город 6 вокруг букв из Каким цветом дом покрасить фото сексе в удовлетворить как Похвистнево жену Анимационные картинки к 8 марта порно секс фото 18 на вуфел хуй во фото рту крупные фото ебли изврашений Скачать картинки о любви он и она Руза vimax pills купить twistys алексис форд фотосеты Пельмени с картошкой рецепт с фото Салаты на праздник рецепты и фото на хода Датчик заднего калине фото Яи мои прикольные картинки друзья Поводок фото одевать как для кошки групповое порнофото молодых карикатура боцмана смотреть порно фото звезд порно Правовой статус судов субъектов рф порно фото альбомы мамаи смотреть порно женщин бальзаковского возраста порно актрис каталог и русских фото имена игра 10 серия престолов 4сезон голые девушки на приеме у гинеколога подсмотренные фото их писи негрмтянки и фото голая жопа нюшэна фото фото сирот россия Голубая бухта в геленджике фото жопу фото. в Игра квест москва назад в будущее игры пряники 2 на Зеленый пол в ванной комнате фото 7 книга престолов Дата игра выхода первая фото Михаила жена кипермана какой размер пениса Верхняя Тура
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721