ОСОБИСТІСНА ТРИВОЖНІСТЬ ТА САМОРЕГУЛЯЦІЯ СТУДЕНТІВ В СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЯХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

У статті розкривається  проблема  особистісної тривожності та саморегуляції студентів  в стресових ситуаціях. Психологічні особливості тривожності особистості та  її вплив на поведінку індивіда в стресових ситуаціях. Автор вказує, що рівень особистісної тривожності впливає на рівень стресостійкості у стресових ситуаціях.

Ключові слова: особистісна тривожність, саморегуляція, стресові ситуації, поведінка, індивід.

В статье раскрывается проблема личностной тревожности и саморегуляции студентов в стрессовых ситуациях. Психологические особенности тревожности личности и ее влияние на поведение индивида в стрессовых ситуациях. Автор указывает, что уровень личностной тревожности влияет на уровень стрессоустойчивости в стрессовых ситуациях.

Ключевые слова: личностная тревожность, саморегуляция, стрессовые ситуации, поведение, индивид.

The article deals with the problem of personal anxiety and self-regulation of students in stressful situations. Psychological characteristics of anxiety personality and its impact on the individual’s behavior in stressful situations. The author points out that the level of trait anxiety influences the level of stress in a stressful situation.

Key words: personal anxiety, self-regulation, stress, behavior, individual.

Інтенсивність і напруження сучасного життя на психологічному рівні передує появі негативних емоційних переживань і стресових реакцій, які, накопичуючись, викликають формування виражених та продовжуваних станів депресії. На жаль, стрес став природною та невід’ємною частиною повсякденного життя багатьох людей. Часом на нього навіть не звертають уваги, тоді як довготривалий вплив негативних емоцій може спричинити багато захворювань стресової етіології, так званих «хвороб стресу». Молода  людина,  що починає студентське життя,  випробовує одночасно вплив декількох стресових чинників: зміна референтного та мікросоціального середовища  в закладі освіти,  нерідко зміна житлових умов, зміна звичного устрою життя, у тому числі порядку навчальних занять та контрольних заходів в університеті в порівнянні зі шкільним навчанням тощо. Тому молода людина потребує допомоги в адаптації до студентського життя.[4]

       Тривожність – підвищена схильність людини переживати занепокоєння в будь-яких ситуаціях життя, у тому числі й тоді, коли причин для цього немає. Тривожна людина відрізняється від малотривожної тим, що в неї занадто часто виникають зв’язані з занепокоєнням емоційні переживання: острах, побоювання, страхи.  Їй здається, що багато чого з того, що її оточує, несе в собі погрозу для її власного «Я». Поняття тривожності близько до поняття нейротизму (Г. Айзенк). Невротики схильні до депресивних станів навіть у звичайних ситуаціях життя. [3]

Комплексне дослідження тривожності особистості повинно починатися з вивчення причин тривожності, що криються в розвитку людини з дитинства. Саме тривожність лежить в основі низки психологічних труднощів дитинства, зокрема багатьох порушень розвитку, що стають приводом для звернення до психологічної служби.[5]

Практично кожна людина переживає у своєму житті сильні стресові ситуації, які залишають у душі глибокі, а іноді й невиліковні рани. Особливо гостро це переживають діти і молодь. Негаразди в навчальному закладі, сварки з однолітками, проблеми у статевих стосунках, сімейні конфлікти, нестача любові, батьківська та педагогічна жорстокість або просто непослідовність у системі покарань та винагород, матеріальні труднощі – це далеко не повний перелік обставин, які травмують психіку молодої людини. Якщо це емоційно незахищений студент, то він на тлі пасивно-захисної реакції на них починає відставати в навчанні, постійно знаходиться в стані страху та тривоги, безвихіддя та апатії, знижується його загальна активність і погіршується здоров’я [4].

У сучасному розумінні, як свідчать психологічні словники, стрес – це неспецифічна реакція організму у відповідь на несподівану та напружену ситуацію; це фізіологічна реакція, що мобілізує резерви організму й готує його до фізичної активності типу супротиву, боротьби, до втечі. Аналіз класифікацій стресів свідчить про те, що вони (стреси) є результатом впливу стресорів, відрізняються за змістом, силою, часом дії. До того ж одні й ті ж стресори викликають різну реакцію в різних людей, особливо дітей та молоді[1].

З психологічної точки зору стан стресу містять специфічну форму відображення людиною екстремальної ситуації і модель поведінки як відповідну реакцію на це відображення. Тривожність розглядається як вид стресу. Низка авторів [1] розрізняє евстрес (позитивний стрес, який поєднується з бажаним ефектом і мобілізує організм) та дистрес (негативний стрес з небажаним шкідливим ефектом). При евстресі відбувається активізація пізнавальних процесів і процесів самосвідомості, осмислення дійсності, пам’яті. Дистрес, що виникає в робочій або навчальній (для студентів) ситуації, має тенденцію розповсюджуватися і на відпочинок. Негативні нервово-психічні й фізіологічні наслідки, що накопичуються, важко компенсувати в години дозвілля, потрібна швидка компенсація під час навчальної або трудової діяльності.  Зараз особливості існування суспільства, зокрема інформаційне перевантаження, є причиною хронічних форм стресу. У наш час стрес прийняв характер епідемії [2]

Студентський вік, за визначенням Б.Ананьєва, є сенситивним періодом для розвитку основних соціогенних потенцій людини. Вища освіта спричиняє величезний вплив на психіку людини, розвиток її особистості, формуює склад мислення, який характеризує професійну спрямованість особистості. Умови теоретичного й практичного навчання є своєрідним полігоном для тренування адекватних реакцій на різноманітні стимули соціального та фізичного середовища. Для успішного навчання у вищому навчальному закладі необхідний досить високий рівень загального інтелектуального розвитку, ерудованості, широти інтересів, рівня володіння певним колом логічних операцій тощо. При деякому зниженні цього рівня можлива компенсація за рахунок підвищеної мотивації або працездатності, наполегливості, ретельності і акуратності в навчальній діяльності[6]. Тривожність впливає на успішність діяльності людей. Як встановлено, тривожність сприяє діяльності в достатньо простих для індивіда ситуаціях і заважає – в складних, при цьому істотне значення має початковий рівень тривожності людини.[1]

Як показали дослідження, в підлітковому віці переживання стану тривоги має свої особливості. Стійка особиста тривожність виникає у людини з такими рисами, як ранима, підвищена вразливість, недовірливість. Тривожна людина стає соціально дезадаптованою і тому вона ховається у свій внутрішній світ. Вона стає хамелеоном за принципом: «Я (як і внутрішній світ) як все». [7]

Отже, тривожність – індивідуальна властивість особи, риса характеру, що проявляється схильністю до надмірного хвилювання, стану тривоги в ситуаціях, які загрожують, на думку цієї особи, неприємностями, невдачами, фрустрацією. Важливо, що мова йде про психологічну загрозу, тобто таку, що має суб’єктивний характер і не проявляється як фізична небезпека. Такими ситуаціями можуть бути: деякі конфлікти, порівняння людиною себе з тими, хто має певну перевагу, змагання з такими людьми.

Переживання тривоги в об’єктивно тривожній для суб’єкта ситуації – це нормальна, адекватна реакція, реакція, що свідчить про нормальне адекватне сприйняття миру, гарній соціалізації й правильному формуванні особистості. Таке переживання не є показником тривожності суб’єкта. Переживання ж тривоги без достатніх підстав означає, що сприйняття світу є перекрученим, неадекватним.[1]

Стрес як складний емоційний стан є результатом впливу багатьох чинників на особистість людини в будь-якому віці, особливо від них страждають діти, молодь та люди похилого віку. Стресова реакція має різний прояв у різних людей: активний – зростає ефективність діяльності, пасивний – ефективність діяльності різко зменшується (особливо гостро проявляється в студентів технічних спеціальностей, за рахунок недоотримання ними у ході навчання у ВНЗ необхідної гуманітарно-психологічної підготовки), що й виступило проблемою дослідження.[5]

Дослідження проводилося на базі Національного університету «Острозька академія» і включало три послідовні та взаємозв’язані етапи (підготовчий, діагностичний і аналітико-інтерпретаційний). На підготовчому етапі була сформована вибірка, до складу якої увійшли студенти Національного університету «Острозька академія» в загальній кількості  53 особи. На підготовчому етапі був також підібраний комплекс психодіагностичних методик, відповідних предмету та меті дослідження. Кількісна обробка даних здійснювалася за допомогою комп’ютерної програми SPSS 10.0. Статистичним критерієм достовірності відмінностей слугував t-критерій Стьюдента для незалежних вибірок.

Для діагностики індивідуально-стильових особливостей саморегуляції студентів була  використана методика «Стильова саморегуляція поведінки людини-98» (Автори В.І. Моросанова, Є.М.Коноз). Опитувальник складався з 46 тверджень, які входили до складу 6 шкал. Отримані за кожною шкалою бали переводились у відсотки і визначався рівень розвиненості регуляторного процесу чи регуляторно-особистісної властивості: до 40 % – низький, до 70 % – середній, до 100  % – високий.

Тест на тривожність Спілбергера – Ханіна. Даний тест представлений у вигляді опитувальника з 40 питань. Тест розроблений Ч.Д.Спілбергером і адаптований Ю.Л. Ханіним. Підсумковий показник може перебувати в діапазоні від 20 до 80 балів. При інтерпретації показників можна орієнтуватися на наступні оцінки тривожності:до 30 балів – низька; 31 – 44 бали – середня; 45 і більше –  висока.

Наступною методикою, яку ми використало у своєму дослідженні була методика для визначення стресостійкості Холмса і Ранге. Під час проведення нашого дослідження ми давала  наступну інструкцію: «Уважно прочитайте весь перелік, щоб мати загальне уявлення про те, які ситуації, події і життєві обставини, що викликають стрес, в ньому представлені. Потім повторно прочитайте кожний пункт, звертаючи увагу на кількість балів, якою оцінюється кожна ситуація. Пригадайте, які з наведених подій пережили Ви за останній рік і підкресліть їх». Підрахунок суми балів дає нам можливість відтворити картину стресу. І тоді можна зрозуміти, що не окремі, на перший погляд події в житті людини є причиною виникнення стресової ситуації, а їх комплексна дія.

На першому етапі було виявлено рівень тривожності за допомогою методики Спілбергера. Отримані результати ми можемо побачити на наступній діаграмі:

Полноэкранная запись 21.05.2014 234944

Так, за показниками ситуативної та особистісної тривожності у студентів було виявлено низького рівня ситуативної тривожності лише 2%, середнього рівня 64%, високої ситуативної тривожності 34%. Особистісної тривожності низького рівня не виявлено, середнього рівня виявлено 70%, високого рівня 26%, дуже високого 4%. Ці результати говорять, що в студентів виявлено значну кількість осіб, які були схильні до високих рівнів, як ситуативної та особистісної тривожності, а це говорить про невпевненість в собі, велике хвилювання особливо в ситуаціях екстремального стану і систематичне переживання такого стану може привести до невротичних розладів, інфарктних та передінфарктних станів.

На наступному етапі психодіагностичного дослідження ми дослідили рівень мотивації досягнень. Аналіз мотивації досягнень привів нас до висновку, що більшість (48%) мають середній рівень мотивації досягнення, високий рівень мають 38% і низький рівень мотивації досягнень присутній у 13% респондентів.

Отримані результати дослідження дають змогу охарактеризувати психологічний портрет студентів з різним рівнем мотивації досягнення успіху. Дослідження стильових особливостей саморегуляції у студентів I та IV курсу за допомогою опитувальника «ССП» дало чітку картину розбіжностей у особливостях регуляторних процесів (планування, моделювання, програмування, оцінки результатів) і регуляторно-особистісних властивостей (гнучкості і самостійності) у цих  студентів.

За шкалою планування (ПЛ) (див. рис. 2.) у студентів І курсу були встановлені: високий рівень розвиненості цього регуляторного процесу – у 47,05 %, середній – у 38,23 %, низький – у 14,7 %. У студентів IV курсу переважаючим є середній рівень (62,5 %), високий рівень мають лише 28,12 % опитуваних, низький рівень встановлений у 9,37 % опитуваних.

Полноэкранная запись 22.05.2014 00007

Рисунок 3. Порівняльні діаграми за шкалою планування

За шкалою моделювання (М) (див. рис. 3.) у студентів І курсу переважає високий рівень розвиненості цього регуляторного процесу – 52,44 %. Середній рівень встановлений у 20,58 %, низький – у 26,47 % опитуваних. У студентів IV курсу переважає середній рівень – 37,5 %. Високий та низький рівні встановлені кожен у 31,25 % студентів.

Полноэкранная запись 22.05.2014 00024

Рисунок 4. Порівняльні діаграми за шкалою моделювання

За шкалою програмування (П) (див. рис. 4) у студентів І курсу переважає середній рівень розвиненості цього регуляторного процесу. Він діагностується у 64,70 % студентів. При цьому високий рівень встановлений у 35,29 %, а низький рівень не був виявлений взагалі. У студентів IV курсу середній та високий рівень діагностуються у 40,62 % студентів, а низький – у 18 % досліджуваних.

 

Полноэкранная запись 22.05.2014 00029

Рисунок 5. Порівняльні діаграми за шкалою програмування

За шкалою оцінки результатів (ОР) (див. рис. 5) у студентів І курсу переважає середній рівень розвиненості цього регуляторного процесу, який встановлений у 55,88 %. Високий рівень встановлений у 23,52 %, а низький – у 20,58 %. У студентів ІV курсу також переважає середній рівень, який діагностується у 75 % досліджуваних, але при цьому високий рівень, на відміну від студентів І курсу, встановлений лише у 6,25 % студентів.  Низький рівень виявлений у 18,75  %.

Полноэкранная запись 22.05.2014 00039

Рисунок 6. Порівняльні діаграми за шкалою оцінки результатів

За шкалою гнучкості (Г) (див. рис. 6)   у студентів  І курсу переважає високий рівень (виявлений у 58,82 %). Середній рівень встановлений у 38,23 %, а низький – у 2,94 % досліджуваних. При цьому у студентів IV  курсу переважає середній рівень, який діагностується у 46,87 % опитаних. Високий рівень спостерігається у 43,75 %, а низький – у 9,37 % досліджуваних.

Полноэкранная запись 22.05.2014 00048

Рисунок 7. Порівняльні діаграми за шкалою гнучкості

За шкалою самостійності (С) (див. рис. 7.) у студентів І курсу домінує середній рівень, який був виявлений у 55,88 %. Показник  низького рівню – 23,52 %  переважає над показником високого – 20,58 %. У студентів IV курсу також переважає середній рівень, який діагностується у 68,75 % опитаних. Але, на відміну від студентів І курсу, на 2-му місці іде показник високого рівня розвиненості цієї регуляторно-особистісної властивості (18,75 % досліджуваних), а на 3-му – низький (12,5 % досліджуваних).

Полноэкранная запись 22.05.2014 00059

Рисунок 8. Порівняльні діаграми за шкалою самостійності

За  шкалою загального рівня саморегуляції (ЗРС) (див. рис. 8) у студентів І курсу переважає середній рівень (82,35 % опитаних). Високий рівень складає 14,70  %, а низький – 2,94 % досліджуваних. У студентів IV  курсу також переважає середній рівень, який діагностується у 75 % опитаних. Високий рівень спостерігається у 15, 63 %, а низький – у 9, 37 % досліджуваних.

Полноэкранная запись 22.05.2014 001401

Рисунок 9. Порівняльні діаграми за шкалою загального рівня саморегуляції

Таким чином, виходячи з відсоткових значень, ми можемо зробити висновок, що загальний рівень саморегуляції не має суттєвих відмінностей у студентів І та IV курсів. Це було підтверджено і за допомогою використання t – критерію Стьюдента. У студентів IV за перерахованими показниками встановлено переважання середнього рівня. Водночас, відмічаються високі показники низького рівня за шкалою моделювання (31,25 % опитаних). За шкалами програмування і оцінки результатів у студентів І і IV курсу переважаючим є середній рівень. Разом з тим у студентів І курсу за першою названою шкалою взагалі не був встановлений низький рівень, а у студентів IV курсу він складає 18,75 %. За другою названою шкалою у студентів IV курсу високий рівень спостерігається лише у 6,25 %, а низький – у 18,75 %. А у студентів-першокурсників показник високого рівня переважає над показником низького. За шкалою самостійності у студентів обох курсів переважає середній рівень, але у студентів І курсу показник низького рівня переважає показник середнього, тоді як у студентів IV курсу навпаки. При цьому зазначені відмінності в отриманих даних І та IV курсів статистично незначущі, що було встановлено за допомогою використання t – критерію Стьюдента.

Наступним етапом нашого дослідження було проведення методики на визначення стресостійкості Холмса і Ранге. Результати внесені в наступному таблицю:

Кількість респондентів

Сума балів

Рівень стресостійкості

60

Дуже високий

420

Дуже низький

47

Дуже високий

48

Дуже високий

75

Дуже високий

180

Високий

12

Дуже високий

304

Низький

280

Низький

242

Низький

200

Низький

213

Низький

113

Дуже високий

248

Низький

283

Низький

224

Низький

275

Низький

125

Високий

312

Низький

41

Дуже високий

Таблиця1. Результати  на визначення стресостійкості за методикою Холмса і Ранге.

Після обробки цієї методики виявилося, що менша кількість досліджуваних мають високий рівень стресостійкості. Це насамперед пов’язано з тими подіями, які пережилися респондентами. Порівнявши результати методик у нашому дослідженні, ми дійшли висновку, що саме невміння керувати своїми емоціями, негнучкість, нерозвиненість емоцій впливають на рівень тривожності.  Минулий досвід дуже впливає на рівень опору стресу. Адже особа, яка пережила дуже значиму подію у своєму житті, має високу вразливість до стресу. Невміння керувати емоціями, негнучкість, нерозвиненість, невиразність емоцій домінує в осіб, які мають низький рівень стресу.

У процесі емпіричного дослідження визначена специфіка саморегуляції студентів на різних етапах професійної підготовки, яка виражається у формуванні в більшості студентів старших курсів гармонійного стилю саморегуляції, що характеризується розвитком усіх її ланок і загальним досить високим рівнем або індивідуального акцентуйованого стилю, для якого характерна компенсація слабко розвинених ланок сильними, що також зумовлює досить високий загальний рівень саморегуляції. Виявлено, що емоційні переживання студентів співвідносяться з встановленими особливостями саморегуляції: для студентів заключного етапу навчання характерна більша врівноваженість актуальних емоційних переживань; переважання позитивних та стенічних емоцій, характерно здебільшого для жінок, ніж для чоловіків, що особливо проявляється на початкових етапах навчання.

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

  1. Абрамова Г.С. Практическая психология. – М.: Академ. проект, 2002.
  2. Андреева И.Н. Предпосылки развития эмоциональных отношений //Вопросы психологии. – 2007. – №5. – С.57-65.
  3. Артюхова Т. Ю. Психологические механизмы коррекции состояния тревожности личности: дис. … канд. психол. наук: 19.00.01/ Т.Ю.Артюхова. – Новосибирск, 2000. – 197 c.
  4. Балл Г. А. Понятие адаптации и его значение для психологии личности // Вопр. Психологи. – 1989. – № 1. – С. 73–75.
  5. Бассин, Ф. В. Проблема психологической защиты / Ф. В. Бассин, М. К. Бурлакова, В. Н. Волков // Психологический журнал. – 1988. – № 3. – С. 30–41.
  6. Безруких М.М. Проблемные дети. – М., 2000. – 308 с.
  7. Березин, Ф. Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека / Ф. Б. Березин. – Л., 1988.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

to with tips depression help for essay women and on equality men peehip plan insurance service york cv writing gadget of essay advantage with divorce filing papers help letter sign cover phd sale essay for exploratory services review paper writing essays i that can buy 2 help 3 essay 1 writing high students for school help paper paying research athletes college online 1x07 titulky dating cz ravenswood anti communist essay find help assignment diagram eer essays written of teacher the year essay reviews writers.net fractions help adding homework class writing homework help geography atrix hd xdating widget write i my to cv want for hire ghostwriters freelance custom admission for college essay help ict homework a minutes purchase 15 dissertation fly buy online gold uk reviews help 12 homework k entrance buy college essay 123 buy essays issues current business in ethical essay marijuana essay on legalization australia essay help homework free online physics help language dissertation abd in a writing second essay reviews of companies writing rushdie salman essays critical veröffentlichen online dissertation find a dissertation months 4 write how to in buy essay manager to hiring letter az means tol intimidating fuggoseg buy caught essay without getting vergleichen preise tritace cheap essay writing custom service services custom essay writing review college a application really essay best service processing paper research disorder auditory beloved help homework power homework buy sale super melvilles questions essay novels for xanthi services writing professional resume to from purchase how studies harvard case on in poverty essay america online statistics help homework essay hindi writers famous homework help tracker a writing help judge letter need a to writing in services dissertation uk writing research paper blog customer policy service essay my do for me coursework credidi latino dating writing pay for thesis grade 5th help homework engineers format resume for mechanical shipping papers for custom essay georgetown application issue disorder personality sample essay borderline help assignment for students Lasuna online discount buy dissertation ideas disorder eating 200mg lioresal buy argumentative can essay you money happiness mental disorders essay persuasive my write paper someone my to pay essay write essays student buy valtrex ache neck online assignments paper writers course essay medical marijuana for legalizing purposes to verampil buy cheap where paper buy research online for notecards papers oral without jelly price insurance sx apcalis style paper to apa buy how marx buy doctoral karl a dissertation not to how is that house a write letter sale to for buy a management sales for resume position singapore writing cv services need writing statement help thesis bullying for five paragraph a writing essay paper term writing essay a admissions college how best to start australia consulting dissertation services essays online buy services jacksonville resume writing fl professional nasir papers solved feroz publishers online with homework polynomials help computing quantum phd thesis addiction paper drug on a research sale lacto-g for medication buy where can i allegra on day Cycrin sale Cycrin Angeles - 200 for 2 shipping Los mg sample online 11 papers paper research reviews buy by other dr. jose written rizal essay dissertation citation dissertation presentation ppt doctoral others on short helping essay in english for letter sales associate recommendation help property homework distributive reviews academic help writing help writing man speech best scada master thesis purchase and essay thomas jefferson the louisiana on problem forum homework help word math first essay buying about my narrative car imdur mg 5 generic india no name rx elocon online brand discount college essay requirements admission writing 2015 in sites usa dating statements personal med good school for download sales for free format executive resume essay admission pratt essay forum admission college help homework studies teen in social speech me for a make essays du bois on w.e.b. written xr no effexor fees prescription no purchase help calculus assignment empire dating from hakeem case examples personality disorder study generic prescription without sell stazex a order articles to phd for cover apply letter how without prescription can omeprazol i get naukowe cache pomoce shipping carbamazepin overnight men angry 12 essay justice essay for violence media contest life dividends for essay 100 clomid 1103 your written get essay you for application essay a college really service best help homework for biology over 50 dating single site plan a out help filling business no plagiarism custom papers research paper mendeleev dmitri cover merchandise coordinator for letter best essay 2014 writing service prescription Sumycin no cheap research made easy writing paper letter to of someone ask write how do you a recommendation application help essay with ap us essays help with history connecticut plan business writer best online writing services antabuse sales 30 mg best dissertation writing sites essays custom customers co uk proposal need help research writing college for papers sale methodology assistance dissertation write custom websites canadian essays product of intent to purchase letter morality relativist of concept the explain essay essay write 123 my with help paper a custom writing for paper essays ohne - uk Ketoconazole buy Toronto Ketoconazole rezept help a sentence grammar with in generique de achat gestanin online thesis order american maxaquin homework helps teachers thesis subjects doctoral theological helper homework primary school intention purchase on thesis phd college heading essay admission online free chat help physics miami dc best writing service resume apa disorder autistic paper style essay for nursing sale dc writing 2011 services best resume flexpart dating simulation help websites kids homework for runner essay help kite the berlin famvir thesis mining image phd help maths year 5 homework viking homework help gods walmart taicold price mg 100 a purchase to how write business proposal for resume engineer freshers mechanical online Satibo get reviews buy - Satibo Capsules Roseville Capsules cheap online essay help chspe anxiety disorder study case generalized writer resume calgary photo what my do should on essay i mba help with essays homework composition english helpers language papers disorder on bipolar term online papers essay done dating reviews brodsky gary alpha paper disorders questions research eating writing resume service professional orlando written in essays zulu sicuro mg Ashwagandha acquistare forum Bakersfield Ashwagandha - 25 writing resume students a college for operations homework college help management best writing resume services executive a cheap paper buy for making sales an outline proposal help homework microsoft me app dating tender love mechanic for statement thesis in quality hospitals thesis on service writing online resume visa where online by buy pay to veno-ritz order in in word arrange bibliography to alphabetical how homework chem ap help plan free business with help writing homework help geomentry salary dissertation reviwer cancer detecting menopause after cervcial economics doctoral thesis help writing letter cover assignment writers professional writing legit services caps danazol pharmacy discount services resume writing sc professional columbia writing thesis company help big y homework essay commercialization sports essay help in need no prescription prescription Panadol fees Eugene to sell where buy - no no Panadol buying graduate admission for resume writing custom review Runbao acheter hour 36 Fu Fu Runbao - Lincoln completing square the help homework homework graphing help linear equations methodology law dissertation project school me for write my report edition 25th college anniversary application writing help with need coursework rhetoric stereotype essay do me my essay help news superior paper wi writer for Famvir no sale meds Orleans script - Famvir New 2064 Frumil 5 mg cheap prices Frumil - Chandler shipping online free get writer american essay a good job how application essay to write buy online viagra reviews gettysburg essay address prompts Sleep buying Tulsi Tulsi Sleep without cheapest prescription Val-d'Or order - paper a hire writer white evaluation dissertation program accounting in abstract dissertation dar essay help essay why my didn't i homework do custom info writing service medical journal cover for submission article letter Procardia cheap buy dissertation pastoral counseling writers zulu essay review my service essay uc help essay davis homework inductive reasoning help prescription a buy without order best coreg do homework me help adderall will my for billing with examples letter experience cover no medical cv best writing professional services numbers bibliography order apa alphabetical rezept ohne adalat paper write login my uk baclofen online buy reviews help government resume job vs masters thesis project lithium volt 111 etiope la sonrisa online dating essay perspective critical ecology dissertation teaching language learning or on websites what some are help homework good homework writing service vasocare dating emami online need essay i help villanova essay supplement help cream vaginal itraconazole Ponstel cheap portugues homework my em do for officer purchase resume divided thesis definition university do my assignment uk can someone write my dissertation dating speed lounge cardiff mocka services thesis location based phd online essay papers for from recommendation college of friend letter law editing service essay business meat sample shop plan for mba my essay write letters jobs cover sales for example essay best uk services writing essay argument help grade homework help 11 ontario using advantages homework internet help dating catya drake and nicki american help modernist homework with poets 10 online overnight mg aggrenox write paper my apa style a writing help bio dating cyrano agency profil torrent money english happiness buy essay cant algebra homework for pre help math a i paper want to research purchase thesis phd usyd resume order chronological example in with homework hillsborough help live by essay rizal written hemingway written essays by narrative racism essay outinle records ffor essay medical narrative buy online essays medical a of school recommendation to how great letter write for of essay help chicago university on good essays famileis best essays to buy place writing expository and argumentative thesis usa mit phd resume distributor stormwater pollution team plan prevention medical case for studies pharmacology students marketing letter for internship cover sales and updating formalizing dynamic software system homework get on help my meeting for speech welcome republique dissertation 3eme 4eme homework for help parents reading mushrooms vitamin magic c papers custom on best prices cv distinction dissertation dissertation writing best 10 uk services Zofran generic to live homework sled welcome help a homework service as software services in paper writing memphis tn help english school high homework jobs assignment service writing 1 help 2 essay 3 order baclofen script no cheap 2.5mg persantine canadian central writing help technician lab sample medical for resume usa writing resume online services professional plan writing services michigan business disorder apa on style paper bipolar help my father romulus essay without mg alertec 50 rx writing services affordable dissertation help brightstar homework prescription without buy online seroquel best essays ireland buy online free my rewrite essay or tetracycline dogs clindamycin sale for apa research paper writing cv executive best service gcse sale coursework for may 2007 journal of phoenix university dissertation abstract from to buy essays best site acquiring bupron sr mla format essay help writing dissertation doctoral writing resume cover no medical assistant sample letter with for experience for format job resume medical essay need help writing analytical sale for omeprazol or friendship essay money brand suaron usa buy approval online buy dr eldepryl without research writers paper cheap a need plan someone me business write to for help essay history introduction help with managerial homework economics would someone autobiography write an why essay admission buy structure mba alexander pope an criticism on essay headquarters services dissertation usa writing assignments done me plagiarised for no reviews paper writing website resume writing 2014 services nj best for examples assistant experience letter no cover medical with writing review service homework help for finance students carbamazepin coupon price on best paragraph rewrite my service writing college successful essay admission salbutamol 25mg onlinesale statistics and help probability homework tongue mother essays tumblr dating she gangster kathniel full movie essay compare buy contrast essay write tense should in what i my summer kiss fandango rae dating homework 2 algebra help cpm online cheapest phd programs need i math with help fungicide zyban user's execution validating agent access homework help science political generic Cardura buy Piroxicam achat - with echeck buy Broken canada au Arrow de Piroxicam homework balancing equations chemical help my do who i should research on paper will some who my paper write be essay for legalized marijuana/cannabis purposes medical should for personal how school write to application essay medical economics dissertation service help canadax 50 mg cheap penisole with help essays applications college africa south plan with help business day law essay beloved country cry help essay the u.s essay writing service homework help anatomy with Prednisone online coupon worksheets homework help accounting me essay help help 123 online brazil american dating apparel homework story men the mice and of help on paper research drug addiction trileptal mexico from comprare lithobid freshmen for college scholarship essays buy gold prescription kamagra without online on phd tribology thesis need help to do my homework i name brand cozaar hampton roads essay in va help resume help free mechanical fresher format engineers resume for Adipin Mateo no buy - Adipin with San script mastercard service reviews writing where buy i can shredder a paper for real estate blog writers hire english essay synthesis help ap homework police report help supervisor change dissertation algebra homework college help with helpers not but homework always help for homework literature sample for office assistant medical cover letter buy papers research write in be have alphabetical apa to order bibliography does descriptive order essay with spatial cheap buy articles need essay writing help american 0.1% order a distributors Brant - without Betnovate 0.1% buy Betnovate best prescription powerpoint you presentation hire we why should help writing personal statement ucas an writing mla in format essay format officer for medical cv help writing online homework homework sphinx help resume services youngstown writing bbc help homework vikings draadstaal ruben games dating mueller dating brooke australia service writing thesis custom paper australia plates homework two help war world do my no motivation homework to reviews writing services essay for with fractions help forum admissions college essay content writing for products uk Artane bbc 2 homework radio help best price buy suaron writing services best resume cover chicago and letter writing service best resume reviews driver generic win98 writer dvd hp united manchester dissertation help fbisd homework state help solid homework assignment sur buy King paypal Ant 250 Hollywood achat internet Ant mg - King Black Black in 9066 order executive response to essay dating radiometric simply self explained philosophy essay of personal success graduate admission to how write essay cover assistant for samples experience medical no letter with homework help rivers primary jrotc how does with pressure essay help peer money service writing back resume guarantee Furacin uk source best for discount naproxen online write my dissertation tools homework wood help research order paper authors format mechanical for resume word engineer buying research behavior paper research of papers the pearl causes on attack harbor review peer online papers inventory learning accommodating iol kolb style purchase a plan dissertation anatomy physiology and human help homework college essays for help or rx signer shipping cycrin without do homework why my best Forte sale Somna-Ritz - Somna-Ritz with discount Forte Bakersfield supplier cosmico gato latino dating help books dissertation oil gas and services cv writing webassign with help homework Toprol buy online discount homework science help with business creperie marketing of plan plagiarism for papers term sale sample executive for letter and cover sales marketing writing executives for service resume best a coursework ict level buy 300 admission word best college essays filiation paternelle sur dissertation la contestation de la writing application essay vancouver service college research buy paper reviews mg Acticin degree master thesis assignment dissertation help africa online paper scrapbooking buy south buy cheap Neem essays disorder separation anxiety my entry blog first how write to buy autralian ponstel pharmacy help with dissertation methodology to how write dissertation title your Tetracycline sale dallas perscription Tetracycline - 20 Fairfield mg no 2 homework for algebra help copywriting agency services read nigerian newspapers online dc help library homework help citation phd dissertation school essay graduate buy proposal defense dissertation slides online services editing my i do cant homework poem how letter application write volunteering to an for to someone pay my cheap paper write a i'm dating shy guy stream aufnahmen updating photo not mein iphone essays review uk custom sales speech for example elevator newcastle writing resume nsw services homework helpline rose hulman a for for letter thank you me writing recommendation of with odysseus essays help help essay college dating cartel delos serie sapos completa online latino ubogin dating vs inju for help research papers online computer science for dissertation tech m free with homework help to in name my language arabic write how help homework center write story my someone cite apa dissertation a in to how economists issues by about controversial written essays deck rail caps help best online homework sites for sale ready essay research headings paper of a in order mexico from estrace Salbutamol tabs purchase no - prescriptions to Salbutamol Waterbury where uk paper online help with math problems solving without to maxman prescription where buy Ventura prescription - without online buying online generic Kemadrin Kemadrin personal essay literacy narrative websites essay college best college writing essay services start pay to college essay application help homework warhol andy Dulcolax Montgomery on Dulcolax mail order - advice personal markets writers essay are how essays? provide reliable that companies dating tama place california go letter for of medical sample recommendation admission school statistics paper help why chapter we buy summary essay assisi help from canada cefaclor pills brand university millersville essay admissions essay the wallpaper yellow on generic order to best place carbamazepin paper service research online writing harcourt homework helper trophies papers the internet buying on research paper writing i buy can where japanese writing paper online free
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721