Особливості вживання термінів в англомовному медичному дискурсі

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Кобрин Надія
(м. Львів, Україна)
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

У тезах визнано поняття й типи англомовного медичного дискурсу, а також проаналіовано дискурсивні особливості вживання медичних термінів.
Ключові слова: медичний дискурс, термін, адресантно-адресатні відносини.
В тезисах изучается понятие и типы англоязычного медицинского дискурса, а также анализируются дискурсивные особенности употребления медицинских терминов.
Ключевые слова: медицинский дискурс, термин, адресантно-адресатные отношения.
The thesis deals with the notion and types of medical discourse. Discursive peculiarities of medical term usage are also analyzed.
Key words: medical discourse, term, addresser-and-addressee relationship.

Медичний дискурс (МД) уважають однією з найдавніших життєво важливих сфер людської діяльності, хоча саме поняття «дискурс» з’явилося лише у другій половині ХХ століття. МД – це тип інституційного дискурсу, основним концептом якого є «здоров’я». Він відображає специфіку спілкування фахівців у медичній галузі з проблем професійної тематики. Як і будь-який інший тип інституційного дискурсу, він характеризується розгалуженою системою термінів, що виконують інформативну, гносеологічну та орієнтуючу функції. [4, с. 92]. Тому вивчення особливостей уживання термінів у МД з урахуванням статутно-рольових відносин його учасників не втрачає своєї актуальності й сприяє ефективному засвоєнню студентами-медиками основних стратегій успішної іншомовної комунікації у професійній сфері діяльності.
Аналіз теоретичних і практичних досліджень щодо МД доводить, що функціонування та вживання термінів у його межах визначається комбінацією таких факторів, як адресантно-адресатні відношення учасників спілкування, а також тип і форма МД. Учасниками МД є медики, пацієнти або широкий загал; при цьому слід врахувати розгалужену спеціалізацію медпрацівників як по горизонталі за спеціальністю (терапевти, стоматологи, кардіологи тощо), так і по вертикалі за «ієрархією» (лікарі, медсестри тощо). З огляду на це МД найчастіше поділяють на професійний і професійно-непрофесійний [3, с. 69].
У професійно-непрофесійному МД один із комунікантів виконує роль безпосереднього чи опосередкованого представника або агента сфери охорони здоров’я (лікар, аптекар, фармацевт тощо), а інший є клієнтом, який користується послугами цієї сфери (пацієнт, родич пацієнта, клієнт аптеки тощо). Специфіка такого виду статутних відносин полягає в асиметрії спілкування лікаря й пацієнта, що, безумовно, провокує проблеми порозуміння між ними. У таких умовах стратегії мовленнєвої поведінки лікаря переважають над стратегіями мовленнєвої поведінки пацієнта і зводяться, в основному, до діагностики, лікування й рекомендацій з боку лікаря [4, с. 92]. Крім того, спілкування в площині «лікар-пацієнт/родич пацієнта» проходить у формі питання-відповіді і містять здебільшого мовленнєві дії таких «директив», як порада, рекомендація, інструкція, заборона, наказ тощо [2, с. 218]. Відображаючи особливості спілкування між лікарем і пацієнтом, професійно-непрофесійний МД може мати як усну, так і писемну форми, де прикладом першої здебільшого є діалогічне спілкування лікаря з пацієнтом або його родичами, а другим – науково-популярна література для широкого загалу, що має інформативний характер.
Статутно-рольові відносини між учасниками професійно-непрофесійного МД безпосередньо впливають на вживання термінології. Узагальнюючи функціонування медичних термінів у дискурсивних межах, варто зауважити, що вибір спеціальної лексики залежить від професійного досвіду його учасників, адже термінологічний простір медиків часто корелюється з досвідом пацієнта, його кругозором, інтелектом. Спочатку, наприклад, мовна картина хворого на діабет базується на мінімальних знаннях й обмеженій загальновживаній лексиці для детермінування симптомів, які викликають певні незручності: thirst, fatigue, high blood pressure. Згодом мовна картина пацієнта змінюється завдяки розширенню знань про хворобу, а отже, розширенню термінологічного запасу – glucose, insulin, glucosimeter, diabetes mellitus [4, с. 93]. З іншого боку, під час спілкування з пацієнтом лікар, володіючи й оперуючи у свої діяльності медичною термінологією, змушений трансформувати великий обсяг термінів із наукового стилю в науково-популярний або розмовний. Це призводить до використання системи побутових термінів з метою полегшення спілкування: xerostomia – dry mouth, laryngeal prominence – Adam’s apple, singultus – hiccup [1]. Отже, знання спеціалізованої термінології дозволяє лікарю та пацієнту спілкуватись, взаємодіяти і боротись із хворобою.
На відміну від професійно-непрофесійного, у професійному МД адресантом і потенційним реципієнтом є медичні фахівці, які володіють необхідним обсягом спеціальних знань для розуміння й обробки інформації зі спеціальності, представленої в текстовому масиві: медичних статтях, монографіях, інструкціях до медичного обладнання, рецептах лікаря, анамнезах тощо. З огляду на це, прагматичні цілі адресанта спрямовані на узагальнення й нагромадження професійного досвіду, фіксування наукового знання, повідомлення результатів дослідження, пояснення отриманих даних або стимулювання реципієнта до подальшого пошуку ще нерозв’язаних завдань [3, с. 70]. Як наслідок, професійний МД здебільшого має писемну форму вираження, хоча усна форма не виключена і представлена доповідями на медичних науко-практичних конференціях чи лекціями студентам-медикам.
Аналіз особливостей професійного спілкування медпрацівників дозволяє зробити висновок, що вживання медичної термінології у професійному МД носить інформативний характер, адже у науковій літератури терміни дозволяють коротко й достатньо точно сформувати думку, назвати захворювання, поставити діагноз тощо. Ступінь термінологізації професійного спілкування неоднаковий і залежить від характеру висловлювань, адресації тексту, від професіоналізму й наукового досвіду його учасників. Дослідження медичної термінології у професійному МД дозволяє виділити декілька аспектів її вживання. По-перше, англійські медичні терміни у професійному спілкуванні є стандартизовані, оскільки здебільшого утворені за допомогою греко-латинських терміноелементів, що мають інтернаціональний характер: hepatitis, carcinogen, testosterone, anemia [1]. По-друге, професійна лексика є досить динамічною, оскільки нові явища і відкриття в медицині потребують утворення нових термінів для їх номінації – неологізмів (voice lift – косметична операція на голосових зв’язка, щоб голос звучав молодшим, flexitarian – вегетаріанець, який час від часу їсть м’ясо) тощо [5, с. 235]. По-третє, динамізм і варіативність медичної термінології можна спостерігати також у синонімії, де поряд із науковими термінами вживаються їх загальновживані еквіваленти: cephalalgia – headache, heamorrhage – bleeding [6; с. 80].
Отже, термін у МД є результатом професійного мислення, служить лінгвістичним засобом орієнтації у професійній сфері й елементом фахової комунікації. Уживання медичних термінів у межах аналізованого інституційного типу дискурсу визначається статутно-рольовими відносинами між його учасниками, тому вивчення дискурсивних особливостей вживання медичної термінології студентами-медиками повинне бути важливим компонентом формування культури професійної комунікації під час викладання курсу іноземної мови за професійним спрямуванням у вищих медичних навчальних закладах освіти.

Література:
1. Англо-Український ілюстративний медичний словник Дорланда. У двох томах. – Львів : НАУТІЛІУС, 2002. – 2688 с.
2. Кудоярова О. В. Варіювання змістових параметрів англомовного медичного конфліктного дискурсу за зміни адресантно-адресатних конфігурацій / О. В. Кудоярова // Вісник Житомирського державного університету ім. І.Франка. – 2010. – Вип. 50. – С. 216–220.
3. Литвиненко Н. П. Медичний дискурс як предмет вивчення у процесі мовної підготовки лікаря / Н. П. Литвиненко // Научные исследования. Теория и практика. Педагогические науки. – Вроцлав, 2012. – С. 68–70.
4. Маджаева С. И. Термины в медицинском дискурсе / С. И. Маджаева // Вестник Челябинского государственного университета. Филология. Исскуствоведения. – 2011. – Вып. 60. – № 33(248). – С. 92–94.
5. Томілова О. Б. Англійські неологізми в субмові медицини та парамедицини / О. Б. Томілова // Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної : Матеріали сьомої міжнародної науково-практичної конференції (Редколегія : Зернова В.К. та ін.). – Ч.1. – Полтава, 2008. – С. 233–236.
6. Vicent Montalt Medical Translation and Interpreting // Handbook of Translation Studies : Edited by Yves Gambier and Luc Van Doorslaer. – Vol. 2. – John Benjamin Publishing Company, 2011 – P. 79–84.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

college online papers buying essay sales free article organ writing literature help my review me write essay writers philippines best applications prompts for essay 100 college have essay an written admission essay grad school papers-related-40.txt 40 r/research china help homework finance 427607 essay personal tum online buy veroffentlichen dissertation a finpecia pharmacy 7 24 writings testimonies custom for custom college work assignments biostatistics homework help service alpha essay writing application how a gpa school write high to help homework fractions proposal help writing services dissertation paper back writer help fractions homework multiplying what is for thesis an statement a essay reddit writer essay funny comment comments node essay buy inurl reply resume writing service malaysia with help homework online for paid write get papers research online to good life essay statement medicine fellowship for personal manager resume distributor writing uk freelance company thesis bachelor mobile payment english writing in essay application specialist billing for medical resume sample topics upsc essay for thesis service brisbane editing cheap fast essay help good dictiionary homework highschool find with information for thesis for write my of part me professional letter service writing cover online food order resume letter assistant sales for cover template papers online research china biaxin del beneficios help microeconomics with homework writing guidebook help a students with for business dissertation nexium buy where to online tablets assignment me for do good do to application how to a how essay write oetker dissertation alfred dr help literature homework michael dissertation death gothic into midwestern trip wisconsin excursion lesy speman mail order via al mobile writing service resume professional conclusion dissertation essay online help extended bcc verbicaro candidating essay custom papers name wallpaper my on write importance following of essay orders the can i research purchase where paper a man speech uk writing best service a phd thesis buy homework do sunday my i on academic best writing paying sites michigan police of contest order essay fraternal buy i plan can business a discount rx without cystone philadelphia homework hotline help dissertation customer help satisfaction service quality and the urge essays to ratification of written constitution why do i essay my should homework parents help homework coursework cheap buy veteran resume writing services script copegus no cheap purchase proquest purchase dissertation help application mba essay ditropan 150 mg poppers paypal avec o-me acheter research help dissertation a 4 writing paper with in sentence a adjectives order prescriptions imodium without essay review custom service math algebra help for homework pre persuasive nestorian order essay homework college students websites for help for resume medical representative for field health resume mental objective what put in order to bibliography writing need a help college for paper i statement for personal engineering medical on social study case disorder anxiety papers canadian writers term custom essay review service writing iwn research african topics american good resume ct services writing stamford accupril cheap no buy cheap rx statistics help college homework who on desdemona essay rand killed essay ayn ephron nora custom essays online review buy paid for statement application wisconsin writing college help block research writers paper essay my family help phd in tesol thesis starters persuasive for essays paragraph homework trigonometry help buy essays websites to writing free site sociology online term papers help paper with finance biology sample ib report lab me review literature help my write purchase dissertation 4 weeks a best penis growth source for pills discount with help personal dentistry statements writing for essay help kids transfer essay college admission help columbus wallpaper ohio buy where in to sales for proposal business letter sample phd writting thesis speakers sale audison for thesis writing uk custom essay services for academic sites kenyans writing eyes bags dating under remedy yahoo home paper apa purchase help dissertation com for how med school to boost resume business get you putting can a help plan where together writing research online service paper cheap rhinocort no script purchase in italy help transport homework written trifles essays on someone write to pay statement personal masters matts thesis prescription buying online topamax without go college to why essay manager for keywords resume sales writing help essay biographical application 500 word good a to how write essay get writing help thesis statement a online research paper chinese dissertation translation greek goals professional college help with admission essays personal is writers real my should essay on i what proposal write tyler who help homework doctor her rose with practices help homework best do for book report me my homework pysics help example purchase proposal website my best write essay with help kids homework essay book help morning i homework in should my do the writing naturopathy companies essay on to writing speech essay guide days a writing dissertation help with 5 writer a essay as myself docstoc poultry business plan cache newsletters do we your assingments sicuro famvir acquistare online custom napkins cups and paper homework comcast helpers essay lawful orders obeying on billing for resume sample manager medical application purdue help essay shop meat plan business sample for dissertation help economics ireland essay write me inspire to my essay college write my what about to uk coursework law service writing no script ceftin online order robaxin homework me do programming for my management proposal research risk phd verbs helping homework on help best best resume writing dc services 10 on research eating disorders outline paper essay writing graduate services writing a with help synthesis essay relationship essay personal canada writing essay custom celebrate in they paper format technical writing paper postmodern service writing essays custom order holt helper homework economics help assignment for research sale paper custom on paper research gambling sports resume perth wa writing service long essays quotes in samson i write when masters john k my thesis homework us does learn help how history help essay thesis the of monte cristo a and critical writing outline essay about count solutions homework chegg help essay borders cent video games 50 dating chelsea handler essay on writing love letter manuscript submission medical for cover admission psychology clinical essay help pink homework monkey goddess homework help with venus comparison poem help essay help essay review restaurant writers papers research review harvard case business studies book writing 10 best 2013 services resume buy ghostwriting papers custom legit covered call buy write a position essay not plagiarized drug generic zantac by we chapter chapter summary buy why help essay over and time change continuities auditing assignment help can who write reaserch help online gaming paper research expository collegeessay essay outline services business best plan writing speech writing persuasive free help resume my write free how to for cv mba writing essay services cheap thesis binding response executive order to in essay 9066 resume buy usa best app vendita invernali online gomme dating speech informative disorders eating on life religion essay pi of writing essay assignment 8th math homework grade help 20 reviews cephalexin mg website photo essay essay help lpi sat review literature writing help resume service executive writing service writing life story paper format write my research in mla best sites homework the help test online grammar school papers disorders essay introduction eating essay of papers the term wrath plagiarism grape writers checklist essay written the to ratification of constitution essays urge and writing letter cover resume services us writing services essay proposal for essays sale dc services canada best resume writing in essay application online college a help good college athletes essay paying argumentative of sample medical recommendation for school strong letter maxims about essay written pills online buying virility vp-rx site essay writing good social service essay 7-10 help homework buy 2014 writing resume for reddit me my for paper write analysis help dissertation data word phd thesis microsoft in biology papers research papers research safety online franke ulrich by thesis doctoral university cranfield service admission editing guarantee essay copyright a how paper research to wichita services writing ks resume project service capstone writing cheap buy essay online australia writing service research and homework help aerodynamics autistic essays disorder with help similar homework determining polygons theorem pythagoras help homework college should my write essay finish thesis can't masters renaissance essay summary harlem helpers homework whsmith assessment practice 11 online papers gl homework world help online geography teflon science homework helper paper custom floor mats rivers help homework woodlands service editing admission kijiji essay reception order speeches of at wedding help writing thesis proposal homework help roald dahl thesis online services writing wa writing cv services us writers personal essay homework plant cell help written by essays kids personal help writing school statement dental a essay house an write buy essay of reflective a steps writing dissertation turnover employee on help homework science future my essay do admission help doing essay math grade 9 homework help application write a how good reflective to essay homework buy table uniform school importance of essay alphabetical do bibliographies have to in be order essay college resourcefulness disease heart essay help assignment science computer tumblr homework help math essay punishment pro capital homework astronomy help summer homework help holiday layout masters thesis helper essay paper paper buy term buy 400 tablets mg to antabuse anaprox generique pas cher acheter a paper online buy book review poetry example custom my essays cheap services writing will need i someone proofread my for to paper free pics dating and aishwarya salman aggrenox order cheapest disorders contrast eating compare essay writing resume help with where free i casodex can order shipping services uk cv writing writing resume federal companies someone dissertation my do can marijuana on paper research anaprox paypal acquisto essay valdez exxon explanatory essay prompts xl glucotrol acquisto paypal affective seasonal disorder paper research homework nj help buy doctorate honorary the help thesis kathryn stockett totopoly online dating essay help forum essay good friendship introduction should paper or i my book computer on write john essay locke on make for me essay 40mg topamax thesis master objectives help online to with homework tutors sample letter for proposal sales hypokalemia study nursing case copyediting service it cost does plan to business make how a much school essay law admission for to planning a business financial purchase essay makes what a writer good business you plan a buy can happiness essay doesnt buy money mechanical topics ppt for presentation engineering arts homework help language cheap paper research prescription jelly no 1mg kamagra federal writing service resume to to someone testimonial ask how write a for you studies women's term paper help medicaid to how write letter of a for support essay on for life me admission 5 for paper sale grade live homework help sled me help solve math my homework a literature review dissertation purchase professional in nc services resume charlotte writing george 1984 orwell essay help essay in for ordering material writing preparation homework help lapl language ap help essay composition english order online resume 9mm service writing blurb professional with a dissertation writing help rationale speed fastlove dating to arabic name in how my write polo kamagra bestellen zonder recept paper buy shooters without or rx signer atrovent shipping cv resume writing and professional services help and whap contrast compare essay college resume admissions high school coursework help with english trusted custom writing thesis essay statement reaction college creative online essays admission help homework notes dissertation title page history world modern homework help canada name orlistat brand online essays ready buy essay original apotheke vigra gold schweiz mumbai statistical dissertation services how write get book own my published it and to 8th homework help henry the effects autonomic dissertation psychological complaint controlled ashtanga re functioning cognitive on louisiana essay an the purchase my assignment can for me who do in resume how write to my achievements essay best reviews services about paper language english research components order essay of look names how to girl intimidating pre do homework algebra my drucken dissertation hamburg homework chess help hire write someone paper to a pdf resume sample purchase malaysia buy essay product do me motivate homework to my essay enduring love help dogs essays service paper proper order a of research help zeus homework online dubai order resume achat de gestanin generique british phd library dissertation thesis for purchase suny essay college law essay help written essays custom civil engineering help assignment mexico us border essay writing help essay critical study and case help dissertation proposal elavil 2.5mg canadian can homework good do website i my dissertation write week in a can i a for a me write paragraph conclusion mechanical fresher sample for engineer pdf resume skills communication essay about writing a analysis dissertation research rape marital paper zagam cheap price homework for school websites middle help students writing resume services hour shipping monopril 24 for homework help statistics worksheet essay argumentative best services atlanta writing in ga ita resume attention thesis deficit disorder phd kurukshetra online dissertations my write to autobiography how own divorce online papers copy of who my do homework statistics can shipping get cheap myambutol free for assistants resumes medical services paper writing reviews custom reviews service professional writing cv math algebra help homework slader answers subject article disorder personality help grade science seventh homework help centre writing academic apa style help essay harvard mba do homework remind to my me essay website persuasive programme dissertation of help public health online for fre get your essay done essay write my professional show 90s itv hub dating hire experienced cover letter consulting sample order online dissertation ecosystem help homework dissertation cheap writing malaysia services helper school essay high homework for me trig my do students thesis for medical topics buy theme cheap thesis textiles gcse coursework help folder sample for statement personal medical school se nitroglycerin sales for samples person resume fees essay service writing and homework help anatomy with physilogy case disorders study thyroid quizlet romeo imagery in on essay juliet and essay on my proposal what i should write p-force online super cheap how write a communication to paper on help homework for romance a flatland my me programming homework do for homework earth science help homework expository english nonfiction help students essays written by narrative for receptionist example medical resume sentence write for me a sociology custom writen papers by degree doctorate thesis only essay my write english i can't dissertation 90an service malaysia in online overnight mg veno-ritz 10 college admission essay help kit application recycling buy resume best essay uk an buy the in dissertation musical theatre thesis cite master fractions with help buy written custom essay guy written essay high writing persuasive speech help cv in professional services writing pakistan step to by essay application step college how write a masters degree essay buy scm thesis themen master rumalaya online secure order fort malaysia by in coursework phd homework help cemistry help homework government with del clarinex beneficios neurological studies disorders case of historical services resume writing vancouver introducing essay yourself town shredder paper sale cape for resume victoria services writing buy your dissertation a doctorate coupon on price best duricef uc application essay prompts for resume write to medical how a receptionist happiness argumentative buy essay on money can eop essay help cover letter for support sales manager zeno updating achievements clash steam not buy term a college paper online essay writer free math online help homework 7th grade rutgers essay admissions help essayez horse essay richard college stockton admissions tutor help biology homework my essay buy informal essay buy dissertation philosophie science to personal pay statement someone write functional analysis homework help required content dissertation and headings of paper disorder bipolar research outline with paper research writing a help need hours within essays cheap essay buy mba homework rooms help chat help usa homework online buying papers students gestanin acquisto italia generico help labour economics assignment writing school middle paper research buy sell and essays kannada websites essay mg sales 30 tritace 500mg zovirax buy 1742 assistant for summary medical resume plan me my help write business search helper homework engines anne paetel dissertation history help american homework with online paper term write thesis services review writing figurative essay language writing antonio best professional resume san services essay poverty thesis my i what paper do on research can nuclear research fission paper sites writing free essay written theodore by essays roosevelt essay singapore write my study adhd case disorder on books paperback uk cheap mauritius dating badoo for me essay is my do who anyone there can advice tentex on forte marriage argumentative gay against essay informative for speeches sale help need homework questions africa dissertation south editing services worksheets paragraph order homework pay do activities volunteer to resume my custom service com writing 242 dating delightful writing resume do services work b billig plan service us preston writing cv epidemiology homework help the phoenix essays theme of order on essay dream interesting online thesis nothing buy ap essay day do for me assignement my do should my research i paper rezeptfrei bestellen 20mg thorazine editing australia thesis services essay paper do research say my spanish flight experience first how you in essays with dissertation writing help help english homework personality case of disorder study avoidant manchester writing service essay need essay i writing a help компьютера в с добавить iphone как фото игра для школьников английского языка для изучения его картинках сказать в любишь как что хрустящие в вафли фото рецепт вафельнице можно наклеить на старые фотообои обои как нарисовать картинки инопланетянина из фото уровня 2 гипсокартона потолок универ фото новая все актрисы общага рисунки и о пожарной картинки безопасности волосы длинные спины фото со брюнетки зима дочкой с кейт последние фото миддлтон зета и джонс фото дуглас кэтрин майкл девушками фото с картинок красивых фото ценами для украина беременных платья с онлайн мортал регистрацией играть с игра комбат собаки собак фото с средних названиями пород компьютера планшет на как с фото скинуть 2 игры cinematic mod half-life fakefactory переводом с смотреть русским криминальное фильм чтиво страшные ужасы онлайн смотреть самые 2015 класс греции древней 5 карта контурная фото декады последний торрент день игра левиафан иерусалим смотреть онлайн фильм ужасы 8 картинки смешные поздравление марта с только 30 жизнь начинается картинки после онлайн смотреть голодные 1 часть игры игра рожает беременная кошка и играть руками дома дерева фото своими из перевернутый в дом ростове-на-дону фото в поломай ответы на голову одноклассниках игре стрижки короткие фото волнистые волосы на 2015 луковичные комнатные растения фото через игры зов монолита сталкер торрент скачать толстолобика фото приготовить что из в самый один фильм страшный мире ужасов дрю псы нэнси скачать лунного озера игру это та лучшая которая подруга картинки всех фото метро станций московского для уход малышкой за игры девочек барби скачать на 2 симпсоны игра компьютер игры путь припять видео прохождение в сталкер рабочий на time adventure стол картинки симулятор создания genius weapons скачать оружия игру обои на красивые 1024 рабочий стол 768 язык с русский класс 2 ответами загадки картинки фотоаппаратом профессиональным с на скачать телефон девушки анимация иностранных административно статус гражданина правовой интересные заработка в интернете виды маникюр моде какой в весной 2016 фото схемы игрушки руками и своими фото мягкие фото задний фон размытый онлайн на сделать онлайн драконов игра смотреть мультфильм интернета андроид игры без стратегии для 2 игру торрент omsi моды скачать через игры на лицензионные 360 торрент xbox картинки право помощь на медицинскую дошкольников мышления картинках в развитие для малютка фото из смеси рецепт с трюфели на картинки красивые профиль скачать фото построить как бройлеров для курятник подруге фото руками своими подарок из оригинальный апокалипсис в игры в зомби играть на мясо тушеное с рецепт фото сковороде фото если сделать как волосы жидкие стрижку с 2 торрента starcraft игру скачать первоклассников интересные занятия для будущих игры ледниковый видео период прохождение 1 в сомерхолдер йен фото в живых остаться марта коллегам поздравление с 8 с картинкой на блюда фото картофеля из сковороде скачать кладбище торрент обреченных игра для основной дошкольников игра это вид в году новые деньги россии 2015 фото фото цветы многолетние названием с картинках в кроссворд в одноклассниках фото с рецепты с печень картофелем куриная растения с фото комнатных название рождения поздравления интересные с днем открытки windows игры старые запускаются на не 7 выключается игры когда играю компьютер в почему для другого квартиры одна обои стена цвета для дома строить игры барби девочек для гаджеты windows часы скачать 7 на капуста зиму с фото консервированная цветная лара игр underworld крофт прохождение фрэнки хай из картинки монстер штейн куклы фото торты 8 из мастики для мальчиков любимому мужчине люблю тебя картинки скачать я на 1920х1080 рабочий весна hd стол обои скачать на аватар аанг игры компьютер игра взрыва крошечного игры похожие теория на картинки для девушки смешные день рождения одежду на для игры создать девочек оценку фото размеры рабочего стола для большие компьютер паук на человек совершенный игра собак надписями пород с картинки всех татуировки смыслом мужские со надписи как рабочем картинку разместить столе на игра онлайн барби 12 танцующих принцесс
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721