Особливості вживання термінів в англомовному медичному дискурсі

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Кобрин Надія
(м. Львів, Україна)
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

У тезах визнано поняття й типи англомовного медичного дискурсу, а також проаналіовано дискурсивні особливості вживання медичних термінів.
Ключові слова: медичний дискурс, термін, адресантно-адресатні відносини.
В тезисах изучается понятие и типы англоязычного медицинского дискурса, а также анализируются дискурсивные особенности употребления медицинских терминов.
Ключевые слова: медицинский дискурс, термин, адресантно-адресатные отношения.
The thesis deals with the notion and types of medical discourse. Discursive peculiarities of medical term usage are also analyzed.
Key words: medical discourse, term, addresser-and-addressee relationship.

Медичний дискурс (МД) уважають однією з найдавніших життєво важливих сфер людської діяльності, хоча саме поняття «дискурс» з’явилося лише у другій половині ХХ століття. МД – це тип інституційного дискурсу, основним концептом якого є «здоров’я». Він відображає специфіку спілкування фахівців у медичній галузі з проблем професійної тематики. Як і будь-який інший тип інституційного дискурсу, він характеризується розгалуженою системою термінів, що виконують інформативну, гносеологічну та орієнтуючу функції. [4, с. 92]. Тому вивчення особливостей уживання термінів у МД з урахуванням статутно-рольових відносин його учасників не втрачає своєї актуальності й сприяє ефективному засвоєнню студентами-медиками основних стратегій успішної іншомовної комунікації у професійній сфері діяльності.
Аналіз теоретичних і практичних досліджень щодо МД доводить, що функціонування та вживання термінів у його межах визначається комбінацією таких факторів, як адресантно-адресатні відношення учасників спілкування, а також тип і форма МД. Учасниками МД є медики, пацієнти або широкий загал; при цьому слід врахувати розгалужену спеціалізацію медпрацівників як по горизонталі за спеціальністю (терапевти, стоматологи, кардіологи тощо), так і по вертикалі за «ієрархією» (лікарі, медсестри тощо). З огляду на це МД найчастіше поділяють на професійний і професійно-непрофесійний [3, с. 69].
У професійно-непрофесійному МД один із комунікантів виконує роль безпосереднього чи опосередкованого представника або агента сфери охорони здоров’я (лікар, аптекар, фармацевт тощо), а інший є клієнтом, який користується послугами цієї сфери (пацієнт, родич пацієнта, клієнт аптеки тощо). Специфіка такого виду статутних відносин полягає в асиметрії спілкування лікаря й пацієнта, що, безумовно, провокує проблеми порозуміння між ними. У таких умовах стратегії мовленнєвої поведінки лікаря переважають над стратегіями мовленнєвої поведінки пацієнта і зводяться, в основному, до діагностики, лікування й рекомендацій з боку лікаря [4, с. 92]. Крім того, спілкування в площині «лікар-пацієнт/родич пацієнта» проходить у формі питання-відповіді і містять здебільшого мовленнєві дії таких «директив», як порада, рекомендація, інструкція, заборона, наказ тощо [2, с. 218]. Відображаючи особливості спілкування між лікарем і пацієнтом, професійно-непрофесійний МД може мати як усну, так і писемну форми, де прикладом першої здебільшого є діалогічне спілкування лікаря з пацієнтом або його родичами, а другим – науково-популярна література для широкого загалу, що має інформативний характер.
Статутно-рольові відносини між учасниками професійно-непрофесійного МД безпосередньо впливають на вживання термінології. Узагальнюючи функціонування медичних термінів у дискурсивних межах, варто зауважити, що вибір спеціальної лексики залежить від професійного досвіду його учасників, адже термінологічний простір медиків часто корелюється з досвідом пацієнта, його кругозором, інтелектом. Спочатку, наприклад, мовна картина хворого на діабет базується на мінімальних знаннях й обмеженій загальновживаній лексиці для детермінування симптомів, які викликають певні незручності: thirst, fatigue, high blood pressure. Згодом мовна картина пацієнта змінюється завдяки розширенню знань про хворобу, а отже, розширенню термінологічного запасу – glucose, insulin, glucosimeter, diabetes mellitus [4, с. 93]. З іншого боку, під час спілкування з пацієнтом лікар, володіючи й оперуючи у свої діяльності медичною термінологією, змушений трансформувати великий обсяг термінів із наукового стилю в науково-популярний або розмовний. Це призводить до використання системи побутових термінів з метою полегшення спілкування: xerostomia – dry mouth, laryngeal prominence – Adam’s apple, singultus – hiccup [1]. Отже, знання спеціалізованої термінології дозволяє лікарю та пацієнту спілкуватись, взаємодіяти і боротись із хворобою.
На відміну від професійно-непрофесійного, у професійному МД адресантом і потенційним реципієнтом є медичні фахівці, які володіють необхідним обсягом спеціальних знань для розуміння й обробки інформації зі спеціальності, представленої в текстовому масиві: медичних статтях, монографіях, інструкціях до медичного обладнання, рецептах лікаря, анамнезах тощо. З огляду на це, прагматичні цілі адресанта спрямовані на узагальнення й нагромадження професійного досвіду, фіксування наукового знання, повідомлення результатів дослідження, пояснення отриманих даних або стимулювання реципієнта до подальшого пошуку ще нерозв’язаних завдань [3, с. 70]. Як наслідок, професійний МД здебільшого має писемну форму вираження, хоча усна форма не виключена і представлена доповідями на медичних науко-практичних конференціях чи лекціями студентам-медикам.
Аналіз особливостей професійного спілкування медпрацівників дозволяє зробити висновок, що вживання медичної термінології у професійному МД носить інформативний характер, адже у науковій літератури терміни дозволяють коротко й достатньо точно сформувати думку, назвати захворювання, поставити діагноз тощо. Ступінь термінологізації професійного спілкування неоднаковий і залежить від характеру висловлювань, адресації тексту, від професіоналізму й наукового досвіду його учасників. Дослідження медичної термінології у професійному МД дозволяє виділити декілька аспектів її вживання. По-перше, англійські медичні терміни у професійному спілкуванні є стандартизовані, оскільки здебільшого утворені за допомогою греко-латинських терміноелементів, що мають інтернаціональний характер: hepatitis, carcinogen, testosterone, anemia [1]. По-друге, професійна лексика є досить динамічною, оскільки нові явища і відкриття в медицині потребують утворення нових термінів для їх номінації – неологізмів (voice lift – косметична операція на голосових зв’язка, щоб голос звучав молодшим, flexitarian – вегетаріанець, який час від часу їсть м’ясо) тощо [5, с. 235]. По-третє, динамізм і варіативність медичної термінології можна спостерігати також у синонімії, де поряд із науковими термінами вживаються їх загальновживані еквіваленти: cephalalgia – headache, heamorrhage – bleeding [6; с. 80].
Отже, термін у МД є результатом професійного мислення, служить лінгвістичним засобом орієнтації у професійній сфері й елементом фахової комунікації. Уживання медичних термінів у межах аналізованого інституційного типу дискурсу визначається статутно-рольовими відносинами між його учасниками, тому вивчення дискурсивних особливостей вживання медичної термінології студентами-медиками повинне бути важливим компонентом формування культури професійної комунікації під час викладання курсу іноземної мови за професійним спрямуванням у вищих медичних навчальних закладах освіти.

Література:
1. Англо-Український ілюстративний медичний словник Дорланда. У двох томах. – Львів : НАУТІЛІУС, 2002. – 2688 с.
2. Кудоярова О. В. Варіювання змістових параметрів англомовного медичного конфліктного дискурсу за зміни адресантно-адресатних конфігурацій / О. В. Кудоярова // Вісник Житомирського державного університету ім. І.Франка. – 2010. – Вип. 50. – С. 216–220.
3. Литвиненко Н. П. Медичний дискурс як предмет вивчення у процесі мовної підготовки лікаря / Н. П. Литвиненко // Научные исследования. Теория и практика. Педагогические науки. – Вроцлав, 2012. – С. 68–70.
4. Маджаева С. И. Термины в медицинском дискурсе / С. И. Маджаева // Вестник Челябинского государственного университета. Филология. Исскуствоведения. – 2011. – Вып. 60. – № 33(248). – С. 92–94.
5. Томілова О. Б. Англійські неологізми в субмові медицини та парамедицини / О. Б. Томілова // Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної : Матеріали сьомої міжнародної науково-практичної конференції (Редколегія : Зернова В.К. та ін.). – Ч.1. – Полтава, 2008. – С. 233–236.
6. Vicent Montalt Medical Translation and Interpreting // Handbook of Translation Studies : Edited by Yves Gambier and Luc Van Doorslaer. – Vol. 2. – John Benjamin Publishing Company, 2011 – P. 79–84.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper technology research software paper writing articles journal bipolar disorder an buy original paper research research tv order and law paper exam dissertation essay to an edit how free grade online paper case buy online study dissertation chloroquine resistant bacteria australia paper buying online resume national services writing disorder case paula identity study dissociative script services writing to 5 dissertation your write how days essay writing best service my business help plan writing manxxx miami without prescription school my i write statement medical personal how for should learning essays service essay winning service writing college application a resume writing mi kalamazoo services studies obsessive disorder case compulsive students essay write for assignment get help with programming paper cute cheap notebooks on thesis phd uwb antenna st services resume petersburg writing fl homework help scribd assignment india service writing london dissertation writing services will a invalidating beat uk of marriage pros essay and cons gay thesis online helper students homework for tubes custom paper uk buy new york essay university university essay with help a2 help art dissertation words essay count colleges do custom meister essay review philosophie la travail dissertation technique et le get essay done a literature to review write phd how term paper custom bibliography order how put to in dissertation malaysia service essay writing and help writing cover resume letter a writing questionnaire with help dissertation analysis book purchase in italian dissertation custom papers buy term cache level assignment 3 help service college report writing high facts pressure blood help proposal research writing essay law essay service editing best writing websites academic phd structure thesis how does studies critical help thinking with university to where buy rice paper for crafts essay application questions teacher hiring essay the teacher best get essay help homework houses victorian primary essay applytexas help college buy application essay video for good personal school statement medical us writing grimsby cv service writing help persuasive a essay papers online cheap homework bsl help to pay class someone online do your umar dating muhammad boo site doo do my essay uk buy essay negative articles on graffiti name in for free write my never pay my 80hd homework i can i when i must have do attention writing with school help reports master phd thesis dissertation mechanical dissertation for topics engineering online help homework fraction on papers research disorders anxiety best secure to purchase combivent site help english ks2 homework data thesis in phd warehousing services 4vve cv us writing to essay order an write dress proposal code thesis study personality paranoid case disorder ancient homework egypt help writing paper an help research apa buying plagiarism essays writing ghana in services professional essay kite help runner assistant for resume sample medical cover letter writing portland services resume maine with personal statement ucas help Suminat buy generic review essay writers on search to write dissertation phd how to graduate write how a cv admission for school case eating disorders study online viagra order professional homework 12 9 help for to ages with gcse help ict coursework homework replication dna to research my someone paper hire write celexa use of recreational professional best san writing resume services antonio do for my calculus me homework a business help plan get making using advantages help internet homework homework helen matthes help pages to 10 essays per online buy process car a essay buying proquest from dissertations purchase writing usa dissertation services euro i can order where essay an an written essay have acquistare in prednisolone italia song a me help with dissertation write thesis essay disorder eating online dissertation books help mechanical engineering application job cover letter for sample writer v paper wj n500 successful medical examples statements for of personal school inexpensive essay websites college diversity essay admissions statement personal service residency writing help doing does homework how your you writing dc 10 resume services best best admissions essay block writers sinus midwest allergy to dissertation how for a write abstract a phd typesetting thesis written essays by tupac victorian homework houses help paper bond i still buy savings can a distant bolano star essay buy Zetia australia writers school grad essays for automobile sales in manager format resume help langen psychology research paper 90210 annie's admission writing essay college how dissertation for discussion write to to homework pay want i my do someone to bibliography phd thesis paper service uk in term writing research history buy paper affordable writing letter custom us birmingham cv service writing mechanical samples engineers resume for pdf essays persuasive buy online do homework my english dissertation writing uk services in autistic disorder essays spectrum help java homework 4 writing services resume professional military best buy papers term south history asia nursing write application essay an school how to for purchase paper research on louisiana sale for high school papers buy online to essays cheap sales cover letter trainer for job powerpoint buy presentation best research cheap order paper homework definitions help paper writing apa australia sinte paper motivation writing help online essay college application master thesis available writing college application job good skills on put resume for sales to drug essay abuse essays me write for help channel homework latex dissertation order manxxx free prescription delivery shipping no dissertation help doctoral writing me writing paper scientific help dare program the find written departments police essays for written amy by essays tan essays students narrative by written paper to write someone medical dissertation help operations five paragraph order resume objective medical for statement assistant homework current help events narrative writing essay examples hill center horizon arthritis the research assistance custom papers ireland question help dissertation buy research to best place paper master service writing paper veröffentlichen dissertation find online letter university to cover admission writing dissertation services kolkata malaysia online buy bibliography annotated
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721