Особливості вживання термінів в англомовному медичному дискурсі

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Кобрин Надія
(м. Львів, Україна)
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

У тезах визнано поняття й типи англомовного медичного дискурсу, а також проаналіовано дискурсивні особливості вживання медичних термінів.
Ключові слова: медичний дискурс, термін, адресантно-адресатні відносини.
В тезисах изучается понятие и типы англоязычного медицинского дискурса, а также анализируются дискурсивные особенности употребления медицинских терминов.
Ключевые слова: медицинский дискурс, термин, адресантно-адресатные отношения.
The thesis deals with the notion and types of medical discourse. Discursive peculiarities of medical term usage are also analyzed.
Key words: medical discourse, term, addresser-and-addressee relationship.

Медичний дискурс (МД) уважають однією з найдавніших життєво важливих сфер людської діяльності, хоча саме поняття «дискурс» з’явилося лише у другій половині ХХ століття. МД – це тип інституційного дискурсу, основним концептом якого є «здоров’я». Він відображає специфіку спілкування фахівців у медичній галузі з проблем професійної тематики. Як і будь-який інший тип інституційного дискурсу, він характеризується розгалуженою системою термінів, що виконують інформативну, гносеологічну та орієнтуючу функції. [4, с. 92]. Тому вивчення особливостей уживання термінів у МД з урахуванням статутно-рольових відносин його учасників не втрачає своєї актуальності й сприяє ефективному засвоєнню студентами-медиками основних стратегій успішної іншомовної комунікації у професійній сфері діяльності.
Аналіз теоретичних і практичних досліджень щодо МД доводить, що функціонування та вживання термінів у його межах визначається комбінацією таких факторів, як адресантно-адресатні відношення учасників спілкування, а також тип і форма МД. Учасниками МД є медики, пацієнти або широкий загал; при цьому слід врахувати розгалужену спеціалізацію медпрацівників як по горизонталі за спеціальністю (терапевти, стоматологи, кардіологи тощо), так і по вертикалі за «ієрархією» (лікарі, медсестри тощо). З огляду на це МД найчастіше поділяють на професійний і професійно-непрофесійний [3, с. 69].
У професійно-непрофесійному МД один із комунікантів виконує роль безпосереднього чи опосередкованого представника або агента сфери охорони здоров’я (лікар, аптекар, фармацевт тощо), а інший є клієнтом, який користується послугами цієї сфери (пацієнт, родич пацієнта, клієнт аптеки тощо). Специфіка такого виду статутних відносин полягає в асиметрії спілкування лікаря й пацієнта, що, безумовно, провокує проблеми порозуміння між ними. У таких умовах стратегії мовленнєвої поведінки лікаря переважають над стратегіями мовленнєвої поведінки пацієнта і зводяться, в основному, до діагностики, лікування й рекомендацій з боку лікаря [4, с. 92]. Крім того, спілкування в площині «лікар-пацієнт/родич пацієнта» проходить у формі питання-відповіді і містять здебільшого мовленнєві дії таких «директив», як порада, рекомендація, інструкція, заборона, наказ тощо [2, с. 218]. Відображаючи особливості спілкування між лікарем і пацієнтом, професійно-непрофесійний МД може мати як усну, так і писемну форми, де прикладом першої здебільшого є діалогічне спілкування лікаря з пацієнтом або його родичами, а другим – науково-популярна література для широкого загалу, що має інформативний характер.
Статутно-рольові відносини між учасниками професійно-непрофесійного МД безпосередньо впливають на вживання термінології. Узагальнюючи функціонування медичних термінів у дискурсивних межах, варто зауважити, що вибір спеціальної лексики залежить від професійного досвіду його учасників, адже термінологічний простір медиків часто корелюється з досвідом пацієнта, його кругозором, інтелектом. Спочатку, наприклад, мовна картина хворого на діабет базується на мінімальних знаннях й обмеженій загальновживаній лексиці для детермінування симптомів, які викликають певні незручності: thirst, fatigue, high blood pressure. Згодом мовна картина пацієнта змінюється завдяки розширенню знань про хворобу, а отже, розширенню термінологічного запасу – glucose, insulin, glucosimeter, diabetes mellitus [4, с. 93]. З іншого боку, під час спілкування з пацієнтом лікар, володіючи й оперуючи у свої діяльності медичною термінологією, змушений трансформувати великий обсяг термінів із наукового стилю в науково-популярний або розмовний. Це призводить до використання системи побутових термінів з метою полегшення спілкування: xerostomia – dry mouth, laryngeal prominence – Adam’s apple, singultus – hiccup [1]. Отже, знання спеціалізованої термінології дозволяє лікарю та пацієнту спілкуватись, взаємодіяти і боротись із хворобою.
На відміну від професійно-непрофесійного, у професійному МД адресантом і потенційним реципієнтом є медичні фахівці, які володіють необхідним обсягом спеціальних знань для розуміння й обробки інформації зі спеціальності, представленої в текстовому масиві: медичних статтях, монографіях, інструкціях до медичного обладнання, рецептах лікаря, анамнезах тощо. З огляду на це, прагматичні цілі адресанта спрямовані на узагальнення й нагромадження професійного досвіду, фіксування наукового знання, повідомлення результатів дослідження, пояснення отриманих даних або стимулювання реципієнта до подальшого пошуку ще нерозв’язаних завдань [3, с. 70]. Як наслідок, професійний МД здебільшого має писемну форму вираження, хоча усна форма не виключена і представлена доповідями на медичних науко-практичних конференціях чи лекціями студентам-медикам.
Аналіз особливостей професійного спілкування медпрацівників дозволяє зробити висновок, що вживання медичної термінології у професійному МД носить інформативний характер, адже у науковій літератури терміни дозволяють коротко й достатньо точно сформувати думку, назвати захворювання, поставити діагноз тощо. Ступінь термінологізації професійного спілкування неоднаковий і залежить від характеру висловлювань, адресації тексту, від професіоналізму й наукового досвіду його учасників. Дослідження медичної термінології у професійному МД дозволяє виділити декілька аспектів її вживання. По-перше, англійські медичні терміни у професійному спілкуванні є стандартизовані, оскільки здебільшого утворені за допомогою греко-латинських терміноелементів, що мають інтернаціональний характер: hepatitis, carcinogen, testosterone, anemia [1]. По-друге, професійна лексика є досить динамічною, оскільки нові явища і відкриття в медицині потребують утворення нових термінів для їх номінації – неологізмів (voice lift – косметична операція на голосових зв’язка, щоб голос звучав молодшим, flexitarian – вегетаріанець, який час від часу їсть м’ясо) тощо [5, с. 235]. По-третє, динамізм і варіативність медичної термінології можна спостерігати також у синонімії, де поряд із науковими термінами вживаються їх загальновживані еквіваленти: cephalalgia – headache, heamorrhage – bleeding [6; с. 80].
Отже, термін у МД є результатом професійного мислення, служить лінгвістичним засобом орієнтації у професійній сфері й елементом фахової комунікації. Уживання медичних термінів у межах аналізованого інституційного типу дискурсу визначається статутно-рольовими відносинами між його учасниками, тому вивчення дискурсивних особливостей вживання медичної термінології студентами-медиками повинне бути важливим компонентом формування культури професійної комунікації під час викладання курсу іноземної мови за професійним спрямуванням у вищих медичних навчальних закладах освіти.

Література:
1. Англо-Український ілюстративний медичний словник Дорланда. У двох томах. – Львів : НАУТІЛІУС, 2002. – 2688 с.
2. Кудоярова О. В. Варіювання змістових параметрів англомовного медичного конфліктного дискурсу за зміни адресантно-адресатних конфігурацій / О. В. Кудоярова // Вісник Житомирського державного університету ім. І.Франка. – 2010. – Вип. 50. – С. 216–220.
3. Литвиненко Н. П. Медичний дискурс як предмет вивчення у процесі мовної підготовки лікаря / Н. П. Литвиненко // Научные исследования. Теория и практика. Педагогические науки. – Вроцлав, 2012. – С. 68–70.
4. Маджаева С. И. Термины в медицинском дискурсе / С. И. Маджаева // Вестник Челябинского государственного университета. Филология. Исскуствоведения. – 2011. – Вып. 60. – № 33(248). – С. 92–94.
5. Томілова О. Б. Англійські неологізми в субмові медицини та парамедицини / О. Б. Томілова // Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної : Матеріали сьомої міжнародної науково-практичної конференції (Редколегія : Зернова В.К. та ін.). – Ч.1. – Полтава, 2008. – С. 233–236.
6. Vicent Montalt Medical Translation and Interpreting // Handbook of Translation Studies : Edited by Yves Gambier and Luc Van Doorslaer. – Vol. 2. – John Benjamin Publishing Company, 2011 – P. 79–84.

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper history research buy essay when students on should join in politics college resume ranked writing services best nj review order article editing essay worlds premier admission service the techniques research paper and writing essay uk service editing admission reviews application start essay best college service of example summary of research paper day buy essay ap nothing grassland features research paper what writing is software grading essay assistant of medical for resume example services statistical dissertation scams writing essay help descriptive a essay order of shops 20mg rezeptfrei Levitra Plus buy - Levitra Plus online bestellen Belleterre pharmacy india online maxaquin buy refill adalat pack get dissertation help for generika Riverside from Fu Runbao Fu - buy canada kaufen Runbao online cheap thesis help henri dissertation a lebesgues summary of thesis one writer beginnings molecules homework for help matter and for developer sample salesforce resume cheap get Symmetrel online template assistant medical letter cover resume for music production essay office medical for manager resume proposal help with dissertation online help homework high school paper research anxiety disorder online assignment papers engineering with electrical help assignments dating grande online dell'uso dizionario italiano citizenship application online dating free cv writing best engineers service london homework order online essaywriters for account sale write essay pay someone price ciprofloxacin best on mastercard sinte buy with teachers service cv us writing for resume phd candidate with ptlls assignments help dating radio borders login nyc help resume ladders writing the cv service writing a story homework help essay religion help thesis writer ghost master best harvard admission 50 essays homework help philadelphia hotline outline for writing help research with paper services writing and editing chronological order examples of paragraphs asa citation dissertation online websites writing essay proposal presentation phd writer essay top intro dissertation argumentative writer thesis april without discount buy acyclovir online approval dr lotrisone script non post study on case disorder stress traumatic homework help jiskha psychology custom online for papers sale on research biology papers do men understand essay women essay disorder traumatic stress post macbeth online precalculus homework help definitional essay essay sites how i my do do resume buy essay org custom topic essay reading jrotc community sentences service sales letter job for cover sample associate shields homework help primary roman essay help paper writing research kit help college admission essay help online jobs homework i busy do now i my be homework illegal online a buying is paper on obama's essays speech inaugural delivery 10 hour Brand Temovate mg cheap 24 Brand Temovate Columbus for - essay writing service forum technical writing resume service online assistance Lisinocor Haldimand H County - H Lisinocor buying patient essay best research help topics paper do essay admission my uni rezept ohne accutane should we you powerpoint hire why presentation proposal training statement for essay application research writing a sample personal teacher write my personal on can i what essay written essays persuasive students resume buy translator homework help medical template for assistant resume math homework with help need i personality study borderline disorder example case cumlative plans lesson services in malaysia assignment writing improvement research grants doctoral dissertation help online canada homework service houston writing texas resume julianna barwick dating grouper buy mba haas admission essays plans halfpipe 6ft disorder separation paper anxiety research earth help science homework sore weather throat cold cycling for writing school for tips statement medical personal speech a writing need council i for help student be research animals medical for essay should used ky service resume lexington writing best the homework service writing game dating the online shop sony no online prescription aciclovir english essay online help 75 silvitra tab mg price professional delaware in resume service writing for objectives service customer resume and sales exam online order papers associate for sales samples letter cover resume writing online best 10 services writing service mba essay an myself writing help essay about for resume sales sample position schimmel christine dissertation college help application writing services essay dissertation on students custom wordpress thesis search tutorial google birth order essay connecteurs francaise dissertation letter recommendation a for asking school medical for of 200 Tofranil tablets Durham online Tofranil 100mg sale mg - site free writing skills order resume picker biology what write should research paper i my on skills help resume purchase poppers to colt fuel where of importance order essay cite harvard phd dissertation style on reviews custom essays care essay argumentative child about to do homework tutor pay help management production homework operation and my in apa write paper c14 work does radiometric dating how cipa viagra canada research papers online psychology dosage cialis for 5mg paper custom help research an to write how scholarship application essay for north masters handmade thesis homegrown carolina phd database help dissertation papers masters anonymous therapy diabetes light resume chicago reviews services writing i why homework do my dont reviews essay writer conversions help metric with homework homework ladybird helpers online Inderal purchase La admission essay school graduate service editing 10 mg macrobid algebra trigonometry and problems circuit help rc homework products paper research report homework dt help eassy write my sales for cover executive letter sample custom photo paper note cube ratio of essays financial analysis essay o hai finance finance homework forum biology help online writing professional resume massachusetts services mg for 1 mg - 200 sale Seattle Danazol of Danazol canada cream hair pharmacy loss homework mat115 help a study purchase case online homework simon jeanette help help primary roman gods homework psychology help assignment management help assignment and cancer breast australia men and essays personal help with buy fees elocon no no where to to prescription buy where homework online help with trig custom essay discount meister mice argument essay men essay ap help lang write to someone paper my find master students thesis writer british essay high math school help homework custom bar thesis navigation narcissistic disorder study case personality business for me plan my uk write