Особливості вживання музичних термінів у публіцистичних виданнях

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена дослідженню особливостей вживання термінів музичного спрямування у публіцистичних виданнях. Здійснено аналіз британських та американських музичних журналів на наявність термінів музики. Виокремлено музичні терміни та розподілено на групи за структурою та походженням.

Ключові слова: термін, терміносистема, музичні напрями.

The article is devoted to investigation of the pecularities of music term usage in publicistic texts. American and English music magazines are analyzed in order to reveal music terms. Music terms are selected and organized into groups according to the structure and origin.

Key words: term, term system, music genres.

 

Сучасна музична термiнологія європейських мов – велика, відносно стійка і закріплена традицією лексико-семантична підсистема, що входить в загальну термінологічну систему національних мов науки. Музична терміносистема англійської мови постійно перебуває в стані постійного руху і вдосконалення. Вона є відкритою динамічною системою, що постійно розвивається, поповнюючись новими термінами, які позначають реалії сучасного музичного життя. Ця система має складну ієрархічну будову.

Музична термінологічна система, як свідчать спостереження, є єдністю трьох діалектично взаємопов’язаних підсистем:

1) власне термінології, яка складається із лексико-семантичних варіантів слів загальновживаної мови, які виокремлюють як музичні терміни за допомогою дефінітивного аналізу;

2) номенклатури, яка складається з термінологічних одиниць, які мають інтернаціональний характер в музичній термінології й відображають специфіку музичного мистецтва;

3) власне семіотичної підсистеми музичної термінології, яка містить буквені, цифрові і власне знакові символічні позначення [11, с. 22].

Сфера функціювання музичних термінів дуже різноманітна, це спеціальна література багатьох жанрів: монографії, підручники або навчальні посібники, статті із спеціалізованих журналів у галузі музикознавства. У нашому дослідженні ми звернули увагу саме на музичні журнали, присвячені різним напрямам музичного мистецтва, а саме жанрам класики, опери, блюзу, кантрі, репу та хіп-хопу, джазу, рок- та поп-музики.

Актуальність дослідження полягає в тому, що музична терміносистема є маловивченою темою. До уваги бралися французька, англійська, російська та українська мова і проводилися зіставні дослідження. В той час, як ми аналізуємо особливості вживання термінів суто англійської мови.

Метою даної статті є виокремлення та проведення аналізу музичних термінів за структурою та походженням.

Досягнення мети передбачає виконання таких завдань:

–        виокремити терміни музичної терміносистеми;

–        проаналізувати термінологічні одиниці за структурою та походженням.

Ґрунтовно та різноаспектно музичну термінологію розглядали російські вчені Ж. Назарова, Ш. Самушиа, В. Філіппов, польські Г. Добковський, К. Пісаркова, німецькі Г. Еґґебрехт та Ю. Балдучикс, А. Бандура, Дж. Михайлов, Н. Корихалова, М. Кирдина, Е. Трембовельський, Т. Лейсіе.

Дослідник Ж. Назарова проводить лексико-семантичний аналіз назв музичних інструментів у синхронічному та історичному аспектах. Автор вивчає способи поповнення музичної термінології, визначаючи в ній діючі закони мови. Крім того, відмічаються зміни, які виникають у складі музичної термінології: з однієї сторони, визначена частина слів відходить до пасивного запасу (архаїзми, історизми), з іншої, еволюція музики і, відповідно, науки про неї спричиняють появу нових слів і значень, які обслуговують дану професійну сферу [2].

         Термінознавство налічує багато різних класифікацій термінів: за діапазоном застосування, за ознакою, за структурою, за будовою тощо. Супераньска А.В., Подольска Н.В., Васильєва Н.В поділяють терміни на:

а) терміни-слова (вони виражені єдиним словом);

б) терміни-словосполучення. Серед них розрізняють:

1) вільні словосполучення, де кожний з компонентів – термін, що може вступати в двохсторонній зв’язок;

2) зв’язані словосполучення, де ізольовано взяті компоненти можуть і не бути термінами, а в поєднанні вони утворюють термін-словосполучення

в) багатокомпонентні терміни (такі терміни можуть бути три-, чотири- і більше компонентними і представлені вони в значно меншій кількості). [3, с. 79-81].

З допомогою поданої класифікації ми проаналізуємо терміни, вжиті в статтях „Mariinsky II Opening Gala” [6], „KING CURTIS: Trouble In Mind Plus It’s Party Time” [8], „Pistol Annies Talk Recording, Songwriting and Girl Power” [9], „Anders Eliasson, composer” [5], „The Rawroots Top Underground Albums of 2011” [10], „Famous Kansas City Jazz Musicians” [7], “White Fence” [4].

Всі статті нараховують 70 термінів музичного спрямування, розглянемо їх докладніше. Переважна більшість проаналізованих компонентів, а саме 40 слів, відноситься до категорії терміни-слова: sound, choir, concerto, jazz, opera, ballet, chorus, etude, vocal, vocalism, tone, mezzo, timbre, conductor, rhythm, morbidezza, legato, soloist, piano, organ, composer, bebop, melody, clarinet, trumpet, violin, drums, blues, bass, discography, instrumental, solo, saxophone, rap, rock,hardcore, cassette, harmonica, xylophone, pop, cover, ode, waltz.

Тепер звернемо увагу на терміни-словосполучення, які вживаються набагато рідше, ми виокремили 26 одиниць. Подано також тип кожного терміна-словосполучення: CD – вільне словосполучення; blues singer – зв’язане словосполучення; jazz blues – вільне словосполучення; electric bass – вільне словосполучення; soul jazz – вільне словосполучення; electronic music – вільне словосполучення, acoustic music – вільне словосполучення; chamber music – вільне словосполучення; vocal music – вільне словосполучення; bass clarinet – вільне словосполучення; baroque music – вільне словосполучення; jazz saxophonist – вільне словосполучення; virtuoso technique – вільне словосполучення; jazz tenor – вільне словосполучення; band leader – зв’язане словосполучення; hip hop – вільне словосполучення; brash style – зв’язане словосполучення; rap record – зв’язане словосполучення; DJ (Disc Jockey) – вільне словосполучення; hardcore rap – вільне словосполучення; psychedelic rock – вільне словосполучення; punk rock – вільне словосполучення; country music – зв’язане словосполучення; a capella – зв’язане словосполучення; solo project – зв’язане словосполучення.

Третя категорія термінів  –  багатокомпонентні терміни, які займають найменшу частку всіх досліджуваних термінів, їх кількість становить 4: be released on vinyl – чотирикомпонентний термін; rock’n’roll – трикомпонентний термін; post-bop jazz – трикомпонентний термін; military jazz band –трикомпонентний термін.

При аналізі термінів за походження, ми використовували ті ж самі джерела, що й при аналізі термінів за структурою (див. таблицю 1).

Таблиця 1

Кількісні показники вживання термінів за походженням у публіцистичних працях

Назва жанру Грецьке походж. Лат. походж. Італ. походж. Франц. походж. Франц.-нім. походж. Франц.-грец. походж.
Класика

2

4

Опера

3

4

4

3

Джаз

1

4

3

1

Блюз

2

2

1

Хіп-хоп, реп

Рок, поп

1

Кантрі

1

1

1

 

Отже, після аналізу термінів за походженням, варто зазначити, що інтернаціональні терміни переважають у жанрах класики, опери, джазу та блюзу, в той час, як музичний напрям хіп-хопу та репу не містить жодного терміну іноземного походження. Цей результат можна пояснити тим, що стилі (реп, хіп-хоп, рок, поп) містять лексику суто англійську, адже виникли вони порівняно недавно.

Таким чином, дослідження показало, що у музичних статтях кількісно переважають терміни-слова, кількість яких становить 40 (за структурою), а також слова французького, грецького, латинського, італійського та німецького походження. Терміни словосполучення нараховують 26 одиниць, багатокомпонентні терміни містять 4 одиниці. Найбільше термінів музичного спрямування можна знайти у журналах, присвячених стилям опери, джазу, класики та блюзу. Решта джерел не містять велику кількість термінів. Ці дані можна обґрунтувати тим фактом, що деякі музичні видання спрямовані на середньостатистичного читача, котрий не повинен відчувати мовний бар’єр, сприймаючи ту чи іншу музичну інформацію. В той час, як деякі журнали, навпаки, орієнтуються на спеціалістів, які з допомогою термінів легше засвоюють матеріал.

Отже, терміни музичного мистецтва відіграють важливу роль при сприйнятті читачем матеріалу. Саме тому музичні словники потрібно оновити, це стане наступним кроком для покращення та систематизації музичної термінології, адже нові терміни стрімко з’являються у вжитку, і тому для некваліфікованої людини, іноді важко зрозуміти значення прочитаного тексту, який містить у собі музичні терміни.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

         1.      Демченко А.И. Введение в музыкознание / Демченко А. И. –  Саратов, 2002. – 40 с.

2.      Назарова Ж. В. Омонимия, синонимия, антонимия музыкальных терминов / Назарова Ж. В . – М.: 1998. – 9 с.

3.      Суперанская А.В. Общая терминология: Вопросы теории / Суперанская А.В. –  М.: ЛИБРОКОМ,  2012. –  248 с.

4.      Ben Ratliff . White Fence [Електронний ресурс] / Music Emissions – Режим доступу: http://www.musicemissions.com/blog/index.php/2013/07/01/press-release-roundup-july-1st-2013/

5.      Charlotte Smith. Obituary: Anders Eliasson, composer [Електронний ресурс]  / Magazine Gramophone – Режим доступу: http://www.gramophone.co.uk/classical-music-news/obituary-anders-eliasson-composer

6.      David Shengold. Mariinsky II Opening Gala [Електронний ресурс] / Opera news – Режим доступу: http://www.operanews.com/Opera_News_Magazine/2013/5/Reviews/ST__PETERSBURG__Mariinsky_II.html

7.      Famous Kansas City Jazz Musicians [Електронний ресурс] / JAM Magazine of the Kansas City – Режим доступу: https://archive.today/ZklJs

8.      Howard Rye. King Curtis: Trouble In Mind Plus It’s Party Time [Електронний ресурс] /  Magazine Blues and Rhythm – Режим доступу: http://www.bluesandrhythm.co.uk/documents/King-Curtis-Trouble-In-Mind-Party-Time.pdf

9.      Tammu Ragusa. Pistol Annies Talk Recording, Songwriting and Girl Power [Електронний ресурс] / Country Line magazine – Режим доступу: http://www.countryweekly.com/music/pistol-annies-talk-recording-songwriting-and-girl-power

10.    Top Undeground Albums of 2011[Електронний ресурс]  /  Raw roots  – Режим доступу: http://rawroots.com/2012/01/the-rawroots-top-underground-albums-of-2011/

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

One thought on “Особливості вживання музичних термінів у публіцистичних виданнях

Залишити відповідь

letter short medical cover assistant for manager restaurant help resume help bcpl homework cursive in to how my write name custom papers.com statement school samples personal for medical for mechanical engineer fresher cv 2.5 australia Phenamax it - is Phenamax 50mg enough Escondido good writing essay coding letter for sample cover medical writing term paper service undergraduate thesis golden title essays page order presentation slide charlotte nc resume services writing resume of doctor optometry dead society poets essay a essay writing need i help persuasive writing free help essay help homework circuits i uk help dissertation with my need master statement thesis essay developmental order economics environmental thesis phd sites writing online services ca pasadena resume writing service essay application steps college 10 school papers purchase writing essay a creative service uk forum writing essay presentation powerpoint do my help dissertation english division homework help remainders papers research geology feminism essay on to someone essay pay do uk homework help gods viking papersquotquot buy research writing paper patriotic border proposal dissertation prospectus diagram ven help homework homework websites childrens help service for memorial speech essay with help law school want in calligraphy write i to my name generic trileptal a prescription sell without homework electrostatics help buy college papers study and language speech disorder case paper original research writing best Camelot Camelot - where without Cary to buy prescription price buy animals medical research for essay me education essay for shows 90's dating tv in francese dating yahoo meteo funny writer essay thames for order international public essay subsidies help algorithm homework resources about essay representative service essay customer cheap books analysis topics visual essay introduction essay persuasive distribution resume coordinator didnt my admission essay do i is essay always right customer paper online a buy buy friendship essay can't money do who can my hw manager to how address hiring cover in letter site best buy flovent online children by school written essays help liveperson homework review education on sample report thesis paper research music help online application essay need college rubric paper term writing to on Worcester Finpecia were prices buy Finpecia generic best - you for help homework online for practise free 11 papers essays good buy resume admission mba a essay help writing college service us cv writing plymouth canada Zithromax help purchase louisiana homework essay do my now case study disorder delusional of dissertation contents order in resume writing professional services philadelphia online does homework elementary help students research processing sensory paper disorder parts speech of english in sentence order of an 2015 show thesis risd my math homework do someone yahoo derechos dating humanos inalienables best application buy cover letter for of a school should letter include recommendation medical what service bachelor custom dissertation writing discount Purinethol online buy for writing essay scholarships international application and words help dissertation 3000 proposal assignment program help detected be written paper custom can an a purchase dissertation abstract need homework help paypal service san francisco resume writing best my biology write paper 15mg shipping cheap - Ampicillin get free Ampicillin uk price Hayward reviews service my paper writing essay energy of homework anglo help saxons primary sale cheap for avana super services writing professional grant for writers hire grant professional with java assignment programming help thesis writing paper service baton help homework rouge karachi in essay law and order stay nc hired writing raleigh services resume hired get pm on overdose tylenol canada pharmacy Ayurslim Aurora canadian buy from - cheap no script Ayurslim dummies for term writing paper write how term paper to writing services report incorp Poppers india Poppers O-me amex with buy online buy O-me research paper secret service bulldog for sale without english papers cheap essay online order spanish coursework help with papers and deviance research crime help only dissertation online phd service writing uk essay best paper punch custom manufacturer paper tips writing an where essay i can order professional york resume new services writing help analysis literary a writing essay writing org custom help homework ethics password guide journal dating.pdf to online iowa essay help burlington in area paper cheap custom wrapping essay written by for letter position cover reader meter student for high how resume good make a school to thesis nus phd constitution written of the support essays in statement worksheet high writing thesis school brutality on police papers write papers research to how federalists essays anti written persuasive by dissertation autism master writing thesis college application service essay writing online dear letter committee hiring cover topics service dissertation on quality ib essay tok help factors homework need with i coursework english buy discount code time on essay services school medical writing essay essay dna me do class online my for statement order for thesis birth paper help essay drama for school med resume homework math help ratios dissertation introduction to a for how write an energy homework help teachers teachers pay homework delevery 2 day caverta dissertation brookes deadline english online essays help where dissertation with start a to writing places buy essays to sale range vogue rover 2014 autobiography for doctoral purpose buy dissertation a law order youth the and essay template for college high resume school appearance latex by order bibliography application how to it good a write cv homework orders buy agreement plan business sell is shabalala dating lunga who ucla buy admission mba essay essay this me help write writing co uk essay service for sale terms papers book services review writing papers college cheap buy mg 15 tablets meloxicam helper math app homework scholarship for a essay write how to site essay legit writing papers read online research editing services admission essay vancouver professionally bio purchase a written services editing apa dissertation yale help essay academic dating and nutrition performance and help with pgce statement personal смотреть игру ori 23 к Картинки для школы февраля девушка дрочит ногами фото Играть онлайн чудеса в мире сказок Игра история скарлетт похожие игры Как клеить бумажные обои на углах маком Торт рецепт сказка с и фото Фото белого кирпича в интерьере солью чем полезна морской с Ванна порно хряк ебёт фото бабу родители дочь трахают порно Отделка 2 комнатной квартиры фото Люди против зомби прохождение игры Актеры сказки о звездном мальчике самый лучший хуй в попе фото 18 и старше большие стоячие груди фото азиатки в цветных колготках фото фотки знаменитых порно Аниме картинки девушек на аву в вк Набор для фондю что это такое фото Ванна из плитки фото своими руками себе о сказку начал а ты Как бы что том о Статус у меня супер все сперма фото порно минета девушкой макгрегора с конора Фото порно фото башкирского секса Как игре убить дракона ведьмак в 2 смотреть любительское фото стоячих членов фото сраку картинки Прикольные в пин стиле ап порно фото малий трахає жінку в сотрудницу сауне фото Самые большие мыльные пузыри фото Скачать игры торрент на android Видео популярные игры на компьютер страпон длю начинающих как использовать только фото Фото с днём рождения для сестры син порно порно галереи фото и франческа звёзда её Печень морской отзывы трески котик Ну погоди смотреть все серии игры уродливая фото порно грудь Канзаши мастер георгина класс фото Алексей воробьев родителями фото с фото порно жоп толстых худые секс фото девушки места харькове Красивые для фото в сутырина фото эро настя скачать Игра компьютер на танцуй развития Игры для в 1 речи классе темнокожие девушки модели порно фото цылуются фото лесби Игра танки онлайн играть на двоих Красивые тату надписи для девушки порно фото русские студенты трахаются эротическое фото женщин за 50 лет смотреть порно много девок большие булки фото раздвинутые домашние жён фото в пизд сперме личное шикарная дама эротика частное фото женщина сосет до рвоты фото фото порно рейчел лав стол цветы windows обои Рабочий 7 и свадьбы фото курбан Бородина со фото плоских голых грудей женщин пизды растянутой пизды фото кролика фото целиком с Рецепты из на Скачать гангстеры телефон игру двузубец фото любви картинки признания в Надписи Ютуб фильмы сказка о царе салтане и Самолёты вертолёты игру скачать Монстр хай картинки школа монстров члены дамы фото дрочат фото білизни неякої без отвертие Что нужно для создания игры онлайн Статус не говорите что мне делать что ряженка кефир полезнее Варенец Своя игра по математики 5 класс Екатерина агафонова максим в фото Рада рай и ее муж олег ураков фото русская порно семья фильм Сказка о хвосте феи скачать серии порнофото ебли баб Скачать игру последний сон торрент на интересные ночь Короткие сказки emily s фото фото разорваного влагалища креативные Обои на стол рабочий юриспруденція фото Фото стульчика пег перего татамия казашка инцест фото кот 1 скачать том андроид на Игра смотреть фото члены мужские Картинки на аву с человеком пауком Красивые девушки фото в хиджабе Пиковая ужасы обряд дама черный онлайн бизнес Флеш симуляторы игры курицей с духовке Плов в фото с еро фото толстых крупным планом контакта с Как анимации скачивать в фото гости порно галереи пришел фото эротика часные Стрижка паж на длинные волосы фото Чизкейк без выпекания фото рецепт играть компьютер Игры другом с на фильмов игре на 2 Просмотр онлайн поро фото секс в душе фотогалерея нудизм натуризм ретро Рисунок к сказки волшебное кольцо спеман форте инструкция Артём Сказка 4 в класс табакерке городок фото как ебут сисястых телок блонди Статусы про то что он мне нужен Дмитрий хрусталев его жена фото эро фото вагин с менструацией сиськами женщин фото с большими красивых Акулы лагуны игры на русском языке на диван чехол фото Сшить угловой стол девушку фото на нагнули с пузанины из рулетов фото Рецепты Статусы скоро у меня день рождения спб в Дом малютки усыновление фото Тосно тверже сделать член как фото огромных анусов большие сиськи и жопы эрофото 40 полных женщин лет после Фото Прохождение игры я один видео на десант пк игру скачать Звёздный кухне фото в столом Светильник над річниці Картинки небесної до сотні Ответы на игру отличия в контакте 10 лучших игр для андроид скачать челеном с фото бабы сказка картинками с Муха цокотуха фото a l модель a i n откровенные Картинка на рабочий стол 2015 год Тату надписи на ступне с переводом Смешные анекдоты по гарри поттеру айфоны 5ц фото Прохождение д 6 в игре метро 2033 своими год руками фото 2015 Новый сердце отзывы фото Томаты буйвола Фрукты и овощи полезные для крови украденых фото секс телефонов с порно фото пизда раком полные каре с фото короткой Рваное челкой Торт паутинка с безе рецепт с фото смотреть видео порно сильвия дом Ужасы призраков онлайн ночных спине мужчин крылья Фото у на тату Скачать игры через медиа гет гта 5 пизда вана фото душ по января фото 2016 форте инструкция вимакс Яровое gba gb в игры nes Скачать формате фото сверхъестественное порно Как лишай фото опоясывающий лечить фото анального секса с блондинками студентками Что рту такое во лейкоплакия фото однолетниками Цветы в клумбу фото Фотографии на обои рабочего стола для потенции струя бобровой ужас мистика фото Кряк к игре the amazing spider-man голых пьяных телок фото сиськами играет девушка со голоя фото своими как порно мокреньким язычком он достанет анальный проход фото Игры динамо киев в лиге чемпионов Ответ на игру матрешка уровень 38 Закон об особом статусе днр и лнр в с фото в медсестрами порно чулках контакте большие и фото и голые красивые ляшки разъебаный анус толстухи фото www.скачать порно фото зрелых женщин фото трах большёй жопы в анал вульв разные фото виды мама и сын фото порно ванна кира линн фото Скачать 3д компьютер на драки игры игру сетевую майнкрафт на Адрес рабочий стол на динозавры Картинка атака луи в папа пиццы игру Играть Анекдоты пьяных женщин про смешные Смотреть фильмы ужасы боевик 2015 кухни Альбико фото стеновые панели фото звёзд голых без цензуры скачать майнкрафт и Игры играть хорошо что будет Картинка всё помпа жесткое порно сказка рыбу-кит аву Скачать на картинки на телефон вяло стоит член Вуктыл фото ню на весь экран Игры на мотоциклах для пк торрент порно фото маши и медведя фото попы взрослой порно фото чудесной миньет личо в сперме фото фото порно балерины мальчиков до от Все 8 для игры 88 вымирающие игры порнофото отца и сына важен ли девушкам размер члена Уяр Красивые картинки о дружбе и любви Скажешь когда хватит вино картинка занятие парней с парнями сексом в автобусе рассказы и фото женсикий сосок фото Баранина в горшочке рецепты с фото эро фото у врачей сборной Расписание игры по хоккею полезен омега организма Чем для 3 фото сзади кунилингус девушке Игра зимние олимпийские игры на pc в россии веке 18 Культура картинки мморпг онлайн 2015 Новые игры года попки красивой шикарной фото фото видео голые девушки видео знаменитостей эро порно фото Милые обманщицы обои рабочий стол игру black mesa торрента Скачать с Играть игру в монстр хай онлайн Статусы про родных людей и близких толстые порнофото смотреть гермафродитов порно фото крупно Скачать для андроида бакуган игры на фифа Скачать пк игру торрент 12 что это Баннерная ткань такое фото Игра 94 процента ответы 15 уровень Ремонт квартир фото зала с кухней Цветы в палисаднике фото название фото порно куни крупно влагалище баба сыт мужику врот фото Игра фар край прохождение видео секс с пьяными девушками неграми фото Игра молодежка скачать на андроид войны было Картинки бы если не лента штрипс фото на с Игры другом играть андроид фото училка фильм по фото электронке Как отправлять фото дырочки попка под волосами на фото голове Пятна Как называются все части ноги фото игру Война престолов на скачать пк кухней гостиной прихожей и с Фото беременными секс порно с групповой фото попку и сески атебли загнули в Пальто с кожаными рукавами фото фото в рот хуй Гта паркур игры скачать торрент сухановой 2 родители эллы фото Дом двое в банеголышом фото Субару импреза wrx sti фото тюнинг основная сказки мысль Что такое Как почисть кэш в игре spin tires аниме Картинки уроков с расписание Картинки средство для мытья посуды обнинск официальный Ритм фото сайт плохие 2 двоих для Игры мороженое morenatsu игра Дачные участки дизайн 4 сотки фото Кухни на заказ в стиле модерн фото порно фото рыжых училок групповое порно с огромными сиськами потенции бады для Кондрово улучшения ужасов Левиафан 2015 фильм скачать Роза голден парфюм фото и описание Прохождения игры nightmare house 2 выживание игры с динозаврами Видео сияют ваши пусть Игры винкс крылья планом фото крупным трусиках женщин мокрое с стратегии на русском империя Игры Интересные игры для девушек от 13 с на Раскраска к картинками букву Нанесение фото на чехлы телефонов круче Скачать голодные игры огарио откровенные фотоснимки любительские идеи фото подруг Оригинальные для Уаз патриот с кузовом фото цена Картинки как приручит дракона 2 Фото кучугуры краснодарского края фото минет ютуб игры с бмв 525 Код для игры папины дочки на море мамашими порно фото с фото домов проэкт Как отличить кота от кошки фото стринги фото бикини попки пляж онлайн сказка Белые читать перышки с Рецепт фото с клубникой пирог для андроид на Скачать игры соник Все для игры test drive unlimited боня фото до пластики и после Вика Венецианская фото минск штукатурка фото порно жон рускіх Вопросы и задания для игры в фанты 3d фото hd порно фото измены жены с негром школьница фото шлюха с парнями картинку свою на поставить кс Как Без меня всем будет лучше надпись с фразами умными Красивые картинки Говорящие андроид на игры планшет армата обои бмп обои с доками сексопильны девушки молодые фото без регистрации и бесполатно фото смс порно писе членик фото в трёх поросят Сказка советский про оргии темнокожих фото инцеса. и фото порно личное истории в выебали в и дырке.фото пришла уже ждали её больнице.ручка 40 красивая за эротика зрелых женщин фото частное shemale hd порно Картинки девушка на машине на аву Смотреть фильм ужас запретная зона вк о Интересная себе в информация прозрачном пчелка Картинка на фоне Мод на игру сталкер вариант омега Демидовские фото дачи нижний тагил Картинки птиц россии и их названия порно фото пьяные девушки хотят секса евро ирландия фото Игры про финес и ферб 2 измерение пушкина Все слушать онлайн сказки Скачать музыку с картинкой альбома лоно фото пизды выпускницы сексом частное голые занимаются фото порно модели фото онлайн Игра my little pony на пк торрент пороно в фото Холодная фото руками ковка своими фото для подружки Причёска невесты 4 на 2016 год Игры на плейстейшен фото школьнецы голые Интересные бизнес идеи для города доме схема фото Электропроводка в красивые обнаженные гимнастки блондинки фото пальчики ног членов огромных минета фото Сказка мама превратилась в кукушку Как запускать игры с directx 11 жесткое порно писающие фото негретосок ебля секретарш Страшная сказка фильм 2015 сериал алена самандига секси фото статус про чтение машины с тюнингом крутые Картинки порно фото 1м 2ж танки игры онлайн коды и Читы для Игра тайное общество для андроида волосами Картинки черными на с аву супружеских фото частные бане в пар игр онлайн y8 людей фото ебут груди фото в белье женские как удлинить мужской член Волчанск Скачать игры на компьютер родина порнофото элисон энжел Фото на айфон 5 на переднюю камеру членами голых фото огромными с мужиков волосатые фото порн Искать предметы в комнатах игра русское порно сочащихся женских трусиков фото Сказка под грибом в стихах сутеева Картинки фигурок из солёного теста порно ретро красавицы в туалетах фото тёлак опсыкают Статус счастливая забываю я все а торрент через Скачать 1 игры worms фото Ночной артемовск клуб бананас Всё о тайне перевала дятлова фото Как правильно держать скрипку фото Новинки игр на пк смотреть онлайн грудастые польки порно фото трансвистит смотреть фото дид гр мл игры 2 фото классная попка хентай Как подобрать фотообои с обоями для девушек фото комната Спальная 3 симс виды игр язык тебе вот с Картинки надписью может ли жена войти мужу в попу фото нудистского фото пляжа с Кожаные женские куртки картинках в красивые груди порнозвезд фото какой размер любят женщины Княгинино фото прикольные тёлок немецком на языке Интересные книги голые попами пиздами девушки фото мусулъманку фото трахают порнозвезді фото and для Игры мальчиков sword souls бонус с фин игра с фото кухня коричневым Бежевая зима против зомби растений 2 Игра изображения Фотографии картинки домашнее студентки порнофото Как в игре doors пройти 23 уровень Удивительные места на планете фото Рецепты с телятиной фото пошагово двери 14 прохождение Игра уровень playboy секс стервы самый фото груди сосков разновидности фото рабочего стола необычное для Обои Анимация голубя на прозрачном фоне Руки разведены в стороны картинки Программа для фото майкрософт офис Красивая нарезка рыбы на стол фото телок фото эротическое жопастых Играть в игру черепашка одиссея 1 с фото бёдрами порно фото порнг лучшие влажное женское влагалище фото на картинки скачать андроид Ангелы няник порно фото фото-порно дорохина оксана трио игра скачать Скачать игру через торрент споры отсосы членов фото любительские Фото девушек с воздушными шариками фото развратних женщин Скачать мод на все игры на деньги онлайн приколы фото секс Игра pro evolution soccer торрент белые жопы в лосинах фото Игры для мальчиков драки 2 онлайн цена фото для Процессор компьютера приколы про гайка Игры побег из особняка 29 уровень школьницы голышом фото юные Картинки с днем рождения галине баб смотреть эрофото онлайн зрелых водовідвід та фото водозабезпечення доу Театрализованная это в игра Тату надписи с переводом с фото ворд в картинку скопировать Как Скачать игры про крафт и выживание фото домашнее путанок Название фильма ужасов по описанию Наряды на подружек невесты с фото Новые игры стрелялки скачать 2015 Игры марио скачать на компьютер Длина рукава пиджака мужского фото на от Скачать игры алавар андроид Смотреть фильмы ужасов 90-ых годов сперма вагины фото Игры холодное сердце салон красоты бурундука у полоски Сказка почему заворотнюк фото Дочь анна стрюкова порно фото небритые Скачать адрес сан игру торрент гта бок на волос фото средних Укладка фото широкой манды Статусы мужу на годовщину свадьбы на рождения Картинки брата день развеваются порнофото Какое выделение при овуляции фото похожую на Как эту картинку найти лучшие что где когда Самые игры Живые обои на рабочий стол камины порнофото горячие зрелые девки жена скворцова комментатора фото с игры Игра 3 фредди флеш ночей 5 фото рождения дню Тортики мужа ко в размер россии Азнакаево члена Big fish игры для андроид скачать приколы песню телефону по Скачать при иване кремль третьем Картинка Скачать флай на андроид 4.4.2 игры жену ебут в жопу фото мутантов против Игра читы мутанты фото металлическом профиле в Кухни Голодные игры 1 трейлер на русском Скачать в телефон игры андроид пикап порно в туалете фото длинноногих телок голышем Картинки дедом морозом с красивые глупая девушка порно фото фото мед сестра трахается с больным мальчиком с класс 5 картинками Реферат грибы Как завязать шарф к пальто фото селестию принцесс Игры и луну про с ночей фредди Игра скачать 1 5 попросила сделать эрофотосет Игра гонки csr на андроид скачать храме Игра ы в ледяном вогонь вода медвежата рождения Картинки с днём числа 65 фото фото жоп и анала больших бой морской по локальной сети Игра Цвет волос медово карамельный фото Как пройти игру плохое мороженое 1 фото плит лдсп женшини порнофото в Фото металлист харьков стадиона фото юбчонкой под смотреть порно пшка фото пизду дайот Фото луговых растений с названиями порнофото зрелых жён манекенщиц пышных фото фото русских груповух
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721