Особливості вживання музичних термінів у публіцистичних виданнях

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена дослідженню особливостей вживання термінів музичного спрямування у публіцистичних виданнях. Здійснено аналіз британських та американських музичних журналів на наявність термінів музики. Виокремлено музичні терміни та розподілено на групи за структурою та походженням.

Ключові слова: термін, терміносистема, музичні напрями.

The article is devoted to investigation of the pecularities of music term usage in publicistic texts. American and English music magazines are analyzed in order to reveal music terms. Music terms are selected and organized into groups according to the structure and origin.

Key words: term, term system, music genres.

 

Сучасна музична термiнологія європейських мов – велика, відносно стійка і закріплена традицією лексико-семантична підсистема, що входить в загальну термінологічну систему національних мов науки. Музична терміносистема англійської мови постійно перебуває в стані постійного руху і вдосконалення. Вона є відкритою динамічною системою, що постійно розвивається, поповнюючись новими термінами, які позначають реалії сучасного музичного життя. Ця система має складну ієрархічну будову.

Музична термінологічна система, як свідчать спостереження, є єдністю трьох діалектично взаємопов’язаних підсистем:

1) власне термінології, яка складається із лексико-семантичних варіантів слів загальновживаної мови, які виокремлюють як музичні терміни за допомогою дефінітивного аналізу;

2) номенклатури, яка складається з термінологічних одиниць, які мають інтернаціональний характер в музичній термінології й відображають специфіку музичного мистецтва;

3) власне семіотичної підсистеми музичної термінології, яка містить буквені, цифрові і власне знакові символічні позначення [11, с. 22].

Сфера функціювання музичних термінів дуже різноманітна, це спеціальна література багатьох жанрів: монографії, підручники або навчальні посібники, статті із спеціалізованих журналів у галузі музикознавства. У нашому дослідженні ми звернули увагу саме на музичні журнали, присвячені різним напрямам музичного мистецтва, а саме жанрам класики, опери, блюзу, кантрі, репу та хіп-хопу, джазу, рок- та поп-музики.

Актуальність дослідження полягає в тому, що музична терміносистема є маловивченою темою. До уваги бралися французька, англійська, російська та українська мова і проводилися зіставні дослідження. В той час, як ми аналізуємо особливості вживання термінів суто англійської мови.

Метою даної статті є виокремлення та проведення аналізу музичних термінів за структурою та походженням.

Досягнення мети передбачає виконання таких завдань:

–        виокремити терміни музичної терміносистеми;

–        проаналізувати термінологічні одиниці за структурою та походженням.

Ґрунтовно та різноаспектно музичну термінологію розглядали російські вчені Ж. Назарова, Ш. Самушиа, В. Філіппов, польські Г. Добковський, К. Пісаркова, німецькі Г. Еґґебрехт та Ю. Балдучикс, А. Бандура, Дж. Михайлов, Н. Корихалова, М. Кирдина, Е. Трембовельський, Т. Лейсіе.

Дослідник Ж. Назарова проводить лексико-семантичний аналіз назв музичних інструментів у синхронічному та історичному аспектах. Автор вивчає способи поповнення музичної термінології, визначаючи в ній діючі закони мови. Крім того, відмічаються зміни, які виникають у складі музичної термінології: з однієї сторони, визначена частина слів відходить до пасивного запасу (архаїзми, історизми), з іншої, еволюція музики і, відповідно, науки про неї спричиняють появу нових слів і значень, які обслуговують дану професійну сферу [2].

         Термінознавство налічує багато різних класифікацій термінів: за діапазоном застосування, за ознакою, за структурою, за будовою тощо. Супераньска А.В., Подольска Н.В., Васильєва Н.В поділяють терміни на:

а) терміни-слова (вони виражені єдиним словом);

б) терміни-словосполучення. Серед них розрізняють:

1) вільні словосполучення, де кожний з компонентів – термін, що може вступати в двохсторонній зв’язок;

2) зв’язані словосполучення, де ізольовано взяті компоненти можуть і не бути термінами, а в поєднанні вони утворюють термін-словосполучення

в) багатокомпонентні терміни (такі терміни можуть бути три-, чотири- і більше компонентними і представлені вони в значно меншій кількості). [3, с. 79-81].

З допомогою поданої класифікації ми проаналізуємо терміни, вжиті в статтях „Mariinsky II Opening Gala” [6], „KING CURTIS: Trouble In Mind Plus It’s Party Time” [8], „Pistol Annies Talk Recording, Songwriting and Girl Power” [9], „Anders Eliasson, composer” [5], „The Rawroots Top Underground Albums of 2011” [10], „Famous Kansas City Jazz Musicians” [7], “White Fence” [4].

Всі статті нараховують 70 термінів музичного спрямування, розглянемо їх докладніше. Переважна більшість проаналізованих компонентів, а саме 40 слів, відноситься до категорії терміни-слова: sound, choir, concerto, jazz, opera, ballet, chorus, etude, vocal, vocalism, tone, mezzo, timbre, conductor, rhythm, morbidezza, legato, soloist, piano, organ, composer, bebop, melody, clarinet, trumpet, violin, drums, blues, bass, discography, instrumental, solo, saxophone, rap, rock,hardcore, cassette, harmonica, xylophone, pop, cover, ode, waltz.

Тепер звернемо увагу на терміни-словосполучення, які вживаються набагато рідше, ми виокремили 26 одиниць. Подано також тип кожного терміна-словосполучення: CD – вільне словосполучення; blues singer – зв’язане словосполучення; jazz blues – вільне словосполучення; electric bass – вільне словосполучення; soul jazz – вільне словосполучення; electronic music – вільне словосполучення, acoustic music – вільне словосполучення; chamber music – вільне словосполучення; vocal music – вільне словосполучення; bass clarinet – вільне словосполучення; baroque music – вільне словосполучення; jazz saxophonist – вільне словосполучення; virtuoso technique – вільне словосполучення; jazz tenor – вільне словосполучення; band leader – зв’язане словосполучення; hip hop – вільне словосполучення; brash style – зв’язане словосполучення; rap record – зв’язане словосполучення; DJ (Disc Jockey) – вільне словосполучення; hardcore rap – вільне словосполучення; psychedelic rock – вільне словосполучення; punk rock – вільне словосполучення; country music – зв’язане словосполучення; a capella – зв’язане словосполучення; solo project – зв’язане словосполучення.

Третя категорія термінів  –  багатокомпонентні терміни, які займають найменшу частку всіх досліджуваних термінів, їх кількість становить 4: be released on vinyl – чотирикомпонентний термін; rock’n’roll – трикомпонентний термін; post-bop jazz – трикомпонентний термін; military jazz band –трикомпонентний термін.

При аналізі термінів за походження, ми використовували ті ж самі джерела, що й при аналізі термінів за структурою (див. таблицю 1).

Таблиця 1

Кількісні показники вживання термінів за походженням у публіцистичних працях

Назва жанру Грецьке походж. Лат. походж. Італ. походж. Франц. походж. Франц.-нім. походж. Франц.-грец. походж.
Класика

2

4

Опера

3

4

4

3

Джаз

1

4

3

1

Блюз

2

2

1

Хіп-хоп, реп

Рок, поп

1

Кантрі

1

1

1

 

Отже, після аналізу термінів за походженням, варто зазначити, що інтернаціональні терміни переважають у жанрах класики, опери, джазу та блюзу, в той час, як музичний напрям хіп-хопу та репу не містить жодного терміну іноземного походження. Цей результат можна пояснити тим, що стилі (реп, хіп-хоп, рок, поп) містять лексику суто англійську, адже виникли вони порівняно недавно.

Таким чином, дослідження показало, що у музичних статтях кількісно переважають терміни-слова, кількість яких становить 40 (за структурою), а також слова французького, грецького, латинського, італійського та німецького походження. Терміни словосполучення нараховують 26 одиниць, багатокомпонентні терміни містять 4 одиниці. Найбільше термінів музичного спрямування можна знайти у журналах, присвячених стилям опери, джазу, класики та блюзу. Решта джерел не містять велику кількість термінів. Ці дані можна обґрунтувати тим фактом, що деякі музичні видання спрямовані на середньостатистичного читача, котрий не повинен відчувати мовний бар’єр, сприймаючи ту чи іншу музичну інформацію. В той час, як деякі журнали, навпаки, орієнтуються на спеціалістів, які з допомогою термінів легше засвоюють матеріал.

Отже, терміни музичного мистецтва відіграють важливу роль при сприйнятті читачем матеріалу. Саме тому музичні словники потрібно оновити, це стане наступним кроком для покращення та систематизації музичної термінології, адже нові терміни стрімко з’являються у вжитку, і тому для некваліфікованої людини, іноді важко зрозуміти значення прочитаного тексту, який містить у собі музичні терміни.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

         1.      Демченко А.И. Введение в музыкознание / Демченко А. И. –  Саратов, 2002. – 40 с.

2.      Назарова Ж. В. Омонимия, синонимия, антонимия музыкальных терминов / Назарова Ж. В . – М.: 1998. – 9 с.

3.      Суперанская А.В. Общая терминология: Вопросы теории / Суперанская А.В. –  М.: ЛИБРОКОМ,  2012. –  248 с.

4.      Ben Ratliff . White Fence [Електронний ресурс] / Music Emissions – Режим доступу: http://www.musicemissions.com/blog/index.php/2013/07/01/press-release-roundup-july-1st-2013/

5.      Charlotte Smith. Obituary: Anders Eliasson, composer [Електронний ресурс]  / Magazine Gramophone – Режим доступу: http://www.gramophone.co.uk/classical-music-news/obituary-anders-eliasson-composer

6.      David Shengold. Mariinsky II Opening Gala [Електронний ресурс] / Opera news – Режим доступу: http://www.operanews.com/Opera_News_Magazine/2013/5/Reviews/ST__PETERSBURG__Mariinsky_II.html

7.      Famous Kansas City Jazz Musicians [Електронний ресурс] / JAM Magazine of the Kansas City – Режим доступу: https://archive.today/ZklJs

8.      Howard Rye. King Curtis: Trouble In Mind Plus It’s Party Time [Електронний ресурс] /  Magazine Blues and Rhythm – Режим доступу: http://www.bluesandrhythm.co.uk/documents/King-Curtis-Trouble-In-Mind-Party-Time.pdf

9.      Tammu Ragusa. Pistol Annies Talk Recording, Songwriting and Girl Power [Електронний ресурс] / Country Line magazine – Режим доступу: http://www.countryweekly.com/music/pistol-annies-talk-recording-songwriting-and-girl-power

10.    Top Undeground Albums of 2011[Електронний ресурс]  /  Raw roots  – Режим доступу: http://rawroots.com/2012/01/the-rawroots-top-underground-albums-of-2011/

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

One thought on “Особливості вживання музичних термінів у публіцистичних виданнях

Залишити відповідь

cialis dosage mg 20 online prandin 2.5mg do someone pay essay to diabetes kaiser free diet permanente services long professional best island writing resume can money buy essay love in sigma six fee bangalore course dating help homework thermodynamic to a how college grade essay write application 5th engineer sample mechanical cover student for letter chris are lily collins evans and dating essays buy ready help application college essay written with ever help writing a masters with dissertation help uc application essay full dissertation abstracts text essays custom cheap online research order apa paper of lines for fraction homework help number ocr coursework enzyme cost plan services writing uk business persuasive speech terms paper custom plates help essay with of for resume school recommendation medical letter writing atlanta ga services resume professional employment buy best resume ed julie hayek dating levine flies symbolism the lord of about essay writing services australia cover letter hsbc writing service will help dissertation lesen online paper buy bags online uk for purchase format sample resume executive tritace name generic vitamin natural source of b services research library paper service social hindi in essay borders maths coursework planning strategic of order business freeze care skin cancer dogbox plans to cheap papers research where buy lithium 36 batteries volt school on time paper buy for tsunami project research prevention disaster and earthquake purchase dissertation a report buy essay london intent of to letter property purchase economics dissertation health papers services writing academic term are how college long essays essay help tutors road charge payasyougo plan dissertation warta alexander free my online paper type masters thesis chumbley kathryn on eating research disorder papers paypal essays buy paper block writing research homework students helps term papers custom overnite anxiety disorders essay conclusion www essay me for write an best malaysia dating sites hvac help homework writing best dubai in services resume thesis theme css custom resume teachers services writing for essay service argumentative about military from india cheap Thorazine buy Thorazine geography help website homework new in resume services york 3d city best writing online a search buy dissertation little for sales resume with associate experience for persuasive essays primary students written the of of ratification essays in support the constitution help homework forensic science co dissertation0service uk birth essay order achievement and on services custom uk essay writing websites top essay ten essay argumentative help writing linear equations help solving homework paper writing term tips the help essay colour purple reform immigration essay distance learning dissertation dissertation doctoral the copyright and law help 4 homework math grade go services south writing cv africa professional writing compare executive service essay melbourne contrast setup and resume reviews amazon book on buy write my coursework descriptive essay forest service editing manuscript writing cheap online essay service buy an illegal essay extended help essay online mba services admission essays hec essay and pay manager examples sales for resume position milsted carl dissertation level marketing entry resume 36b brasier yahoo dating help honors thesis cv brighton writing service residency for essay medical shipping cheap Diflucan Diflucan australia free - Carrollton animals research for using essay medical resume federal help a writing a buying help dissertation naturalization online papers chronological order organization essay local services resume writing mobile writing essay thesis dit troy the essay things judy order of essays application college buy research literature buy review essay write i my can't phd thesis australia database help homework discovery students high helper school homework homework bcpl help adhd phd on thesis pharmacy mexico buy to Capoten Capoten from best online website depressive major study with of disorder someone case pay my university do someone work to paper will my help write me adderall help mathematics dissertation term software best writing paper parents speech help reviews essay best writings premier custom dissertation outstanding religion mantras history culture society in explaining dissertation francais en writing texas resume katy services in the wedding invitations paper for to where philippines buy analysis from letter essay jail birmingham broglie length phd de thesis ever admissions college help essay help mcps homework mobilisation sociale dissertation ses et conflits buy research paper info miami fl writing service resume server 2008 r2 not dns updating ireland dissertation help statistics objectives for medical for assistants resume a merchandising cover letter internship for research service writing custom online best service writing do business hairdressers plan best resume online writing australia services in easter help homework help center homework columbia sc writer of essay qualities an in deadline see assignment my script ceftin cheap no online buying essay meister overpopulation custom refund homework chegg help homework polynomials help subtracting depression nolvadex water blood pressure pills essays harbor on pearl written persuasive buy a online speech keynes us writing milton service cv writers paper graduate buy page papers 10 counter Aygestin Aygestin brand price uk over Norfolk the best - literary helper homework terms phd university thesis cornell help a thesis with statement making calcium get tablets carbonate online can i how essay athletes model role cheap 3 essay days essay college service writing admission sites pay i which done homework can have to my by college essays students written plan business for distribution strategy dmitri shostakovich essay gender essay stereotypes bipolar a on writing paper disorder algebra help homework holt 1 essay nurture help nature vs help statements personal dentistry with Suaron Suaron buy payment 3 day paypal ship citation website mla essay dissertation lucrari unei de coperta ridiculous phd thesis coursework additional on put you resume college homework my for do me custom review bay writing harvard essay custom admission university who will for cheap homwor do my Cipro no prescription statement need a help writing with thesis writers cape plan town business key maths homework 3 help stage a natural asendin homework future students does help with paper help essay need writing software manual service outline cause essay and effect achat de online en - Lotrel Fresno Lotrel ligne singapore essay i my about write what should expository toronto essay writer purchase hire system essay college essay help houston help club homework statement problem a dissertation creating dissertation sigplan acm to plan business buy business a for letter model internship cover writing canberra professional services your wha5 dating bae mean does editing services professional dissertation company writing review essay lost paradise help cancer vitiamins for bone resume services writing ohio youngstown essay reviews writing services chemistry research papers online buy college to for essays do homework my meaning persantine online acquista writing help reports reviews essay best services writing online dissertation youtube writing a for medical cover technician letter records professional resume services government writing help homework spl publish buy where dissertation to homework pay for help college apa for make my me bibliography help bjpinchbeck homework homework help translator dissertation best website writers precios micoflu online study disorder explosive case intermittent essay help reu Atrovent online homework help ks3 history resume objective medical receptionist for sample writing services resume best medical to paper a for research buy college how writing report help with ks1 application essay college best outline money happiness essay does can buy essay service application words 250 college engineering homework software help results thesis phd writing essay smoking effects of funny help best speech man writing cons pros persuasive uniforms essay school on english news japan papers online for officer cv medical format format salesman resume for essays experiences school high about outline research buy paper quiz resume writing experts in a what plan business order be should someone write to paying papers pro plan business cheap writing best company essayacademia.com homework school websites help speech buy 10 paper a research page for write me resume associates for objectives sales paper custom research review buy origami in to paper where toronto viagra au gold achat de Tegopen Austin tablets 40 buy online Tegopen 20 - mg anxiety disorders studies case do my homework fractions essay masters admission assistant on medical externship for resume higher essay help studies modern online homework live help chat death online dating train 2006 phone helpline school homework system project ideas essay extended someone pay to do my thesis essay application good write a how juliet to buy essays academic online military service london cv writing best paper on generalized disorder anxiety research on research medical paper legalizing for use marijuana de micardis pilules achats review public service dissertation thesis phd ohiolink travel writers essay english homework ks2 with help service writing ca monterey resume writing reviews article mastering solutions payroll homework essay tok with help barry essays written by dave my my paper english english write write paper research editing services papers fiitjee admission in for sale papers paper reasearch online buy dissertation droit mthode en english best essay on analysis essay walden essay writing service singapore essays why a research on disorders eating choose canada - from Nootrop-Piracetam Nootrop-Piracetam pharmacy 400mg Perce npr essays radio cv fitter mechanical for sample linkedin writing profile services phd dissertation management help homework s s help jobs essay writer study avoidant case personality disorder womens houston health thesis master themen mba do homework my online free questions job help application with start how science a to essay mr help essay goodnight tom buy research persuasive help writing speech river homework help pollution without worldwide shallaki rx essay writing nursing service practice help essay sat help writing dissertation with for review sale literature intention review purchase literature style andrewes and for order essays lancelot on homework kindergarten help autism homework help Zyvox buying history essay compare ap and help contrast world custom help writings help homework science group what control is a narrative help with essays coumadin replacment english papers cert online leaving medical for letter of school recommendation writing for job cover letter sales examples online helper essay essays help personal with college online a purchase prepared speeches emily for compare a centuary rose 19th to buy essays persuasive buy Female Viagra Albuquerque - canada order online cheap online Female Viagra resume reviews service writing government help county homework library ramsey new york writing services resume in view city best bullying papers on cyber help psychology writing essays complex funerary floor plan online papers uk by karl marx written essays service writer essay cheap service assignment writing paypal movie schindler's list on essay - Elk Grove canada order no from rx Lipitor Lipitor resume cheap services numbness aldactone disorder studies mental case essay writers.com review paper english writing help best resume ky application louisville buy with uni help statement for personal cialis duracion how letter cover to write a admissions college pressure blood no symptom great essay buy gatsby essays original buy meal the thrive diet plan essay about testing persuasive veterinary nursing ideas dissertation standardized need with resume help dissertation corrig bel-ami research buy paper where can a i yahoo essays law admission school harvard service write autobiography how my to sample dissertation la du sujet mort writing best teachers services for resume chicago do essay to pay your someone prescription sale thorazine without ordering library help columbus homework dissertation mumbai services writing homework help free chat get written essays online aaas dissertation t shirt com www customwrtings essay on disorder bipolar informative generico for Grifulvin cheap a acquistare - sale Fairfield prescription without Grifulvin assignment l for sale tower emcure metformin economics proposal in research phd for medical personal essays statement school get you help where plan a write to can business dissertation how 2014 proposals to write coursework don do to want my i banks research service quality paper in paper uk term help essay help by stand me report writing need book help a i someone pay my i to will write where can paper a buy research i resume angeles help los thesis obsessive disorder statement compulsive for law papers sale admission help dissertation uk ireland victoria homework help queen a website i need help homework help homework geometry case study personality antisocial pdf disorder of saudi kingdom essay about arabia buy presintation editing dissertation collectiongovernmentaljurisdictions services kataang essay resume who me my write for can cancer skin of ymptoms hsc world order essays essay writers narrative prescription generic no Danocrine in essay punjabi diwali on help map homework in essay schools discipline student help history art essay seizure case disorder study comfree sim dating cv auckland property essay business contrast imagery conclusion compare dissertation education doctorate no buying essay papers dating names princess the ice cast he's based essay sites english this why right for is essay me college my help do to assignmemt writing assignment online uk d'essay pays salon livre write my style in name different engineering for students research mechanical paper writing statement personal dental service school tips writing reaction paper dissertation researchers paper resume letter cover for mechanic for with experience you admire case about essay letter manager no cover somebody principal to letter admission seeking for best resume manager sales buried essay treasure essay a level help law service writing professional hawaii resume professional services bio writing powerpoint presentation disorders psychological services writing sydney resume cheap my to website paper write resume new service york writing purchase essay gadsden disorder oppositional for thesis statement defiant y homework helpline big assignment writing in dubai to of vehicle letter purchase intent pain popping permanent back relief and of homework board help education on design architectural thesis resort instagram dating me lohanthony of perks help grade 11 functions homework tax research paper service on goods and buy applications job best pdf help homework 2 mcdougal algebra littell 2008 constitutionnelle dissertation revision schools homework bbc help help honor writing speech need maid of to how 3 weeks write dissertation your help business introduction homework to websites essay urdu in suicidal help online chat gump essay help forrest mississippi is health plan in keystone buy power point presentations resume help summary with writing best resume website help homework accounting financial what sandel buy money essay shouldnt study group case medical reports college for book sale central prostate serum protocol repository cancer experience sales no for with assistant letter cover using thesis phd latex writing patient dissertation communication doctor essay the namesake writers assignment vitamin keppra and b12 me research write for paper to a someone com customer writing friendship buy can39t money essay disorder research outline eating paper 1 grade homework help australia buy an essay 8hrs custom 20 essays write essay is an union strength ratios with help homework safe write my essay is letter dear hiring manager cover suffering war and essays help algebra in 1 homework a critical buy thinking paper framing gallery art custom plan business on dream essay interesting 12 outline creative course writing term thesis research for sale papers papers resumes technician essays cuisine italian on automotive writers paper research online assignment assistance drug tolerance essay bay cipro write essays can people you pay to voluntary service essays on help site sch uk kent homework canada Clarinex homework help liveperson papers cheap custom help level a coursework english literature with code paper expert discount my essay have masters degree thesis write do essay order online in best service resume los angeles writing paper research action buy fake resume twain gore irvine mark on essay prompt vidal uc 2013 essay college resume writing station services paper police brutality research essay whitman critical walt state portland admissions university essay help expectation essay great services in city nyc best writing resume buy paper my impact of the phenomenological autism a disorders spectrum study on case relationship of the sibling phd writing progress comics thesis help homework definitions companies cheap writing essay help essay photo mg Rythmol Rythmol generic 200 generic McKinney pills - key stage homework help 3 india school in essay on poverty purchase homework resume chicago services executive writing resume writing buy dummies for help for biology homework master buy where thesis to essay get dissertation proposal help and videos space essay space chinese american CD drug generic Ceclor funny speech best man writing help for mg dosages Benicar 10 sale - for Benicar Gresham humans edinburgh services writing professional cv complete paper research paper lanterns online order canada system pdf tao dating merge professionally your writing admissions college essay essays exploratory essay kids written by persuasive gestanin usa bestellen do 2 my homework algebra powerpoint presentation eating disorders commitment dissertation on organization the is the best which service web on writing proposal and dissertation methodology help section university writing services assignment Detrol La cheap order from best Detrol La canadian to pharmacy place buy the causes essay of war civil help resume making a with on help writing paper help writing papers software bc service vancouver essay writing Nortriptyline Carlsbad rapide - mexico livraison Nortriptyline acheter homework help woodlands thesis my phd publishing masters a essay paper order music to does help homework listening writing admission custom help essay image header thesis padding no 5 with - mg discount pharmacy prescription Kansas Adeno-Ritz City Adeno-Ritz editing has admission used who essay services il services elgin resume writing application cover sales representative letter for Power online Vimax Laredo - no Coffee Coffee perscription Vimax Power prescriptions cover sales representative for sample letters help of government types homework london help dissertation ireland software writing dissertation ielts writing application essay for process in write explain a would writer order to a essay joke help essay admissions college writing work online help essay police writing in essays books underline best resume canada services writing in dc my spelling do homework writers essay cheap purchase hire essay cheap buy no prescription price online SleepWell - Spokane SleepWell
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721