Особливості використання маніпулятивних технологій у друкованих ЗМІ як чинника формування іміджу державних службовців

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті висвітлено особливості використання друкованих ЗМІ як чинника формування іміджу державних службовців. Також виокремлено основні маніпулятивні технології, які використовуються сучасними друкованими ЗМІ. Висвітлено результати проведеного контент-аналізу друкованих ЗМІ протягом періоду з 01.09.13 р. до 01.02.14 р.

The article highlights the characteristics of printed mass media as a factor of image formation are defined. Also singled out the basic manipulative techniques used by modern print media. The results of content analysis in printed mass media during the period from 09.01.13 till 01.02.14.

У сучасному світі друковані ЗМІ виконують головну інформативну функцію в суспільстві. Саме ЗМІ можуть впливати на всі сфери суспільного життя, адже вони є не тільки каналом висвітлення громадської думки, але й засобом її формування та контролю суспільства за владою. На сьогодні посилюється тенденція активного використання маніпулятивних технологій друкованими ЗМІ. Проблема полягає в тому, що більша частина суспільства не має представлення про суть та способи маніпулювання громадською думкою, внаслідок чого легко піддається маніпулятивним впливам. Саме тому дослідження застосування маніпулятивних технологій у ЗМІ як чинника формування іміджу державних службовців в контексті формування громадської думки щодо тієї чи іншої події чи явища.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Еволюція наукових поглядів щодо формування іміджу державних службовців та значення ЗМІ як одного із чинників, що сприяють формуванню імідж державних службовця є важливою. Також у процесі дослідження було здійснено аналіз наукових праць, статей та підручників, які висвітлюють такі аспекти, як державне управління, створення іміджу, ЗМІ, маніпуляція та інші пов’язані із даним дослідженням. У роботі було проаналізовано праці вітчизняних та зарубіжних науковців: Бутенко Н. Ю. [1], Волянська М. Р. [2], Кара-Мурза С.Г. [3], Кулеба, О. В. [4], Сімеоніді І.А. [5]та ін. Ознайомлення з даними працями слугує для формування основного уявлення про імідж державних службовців, маніпулятивні технології та ЗМІ як чинник формування громадської думки.

Метою статті є охарактеризувати маніпулятивні технології у друкованих ЗМІ як чинник формування іміджу.

Виклад основного матеріалу. Із нестримним розвитком ЗМІ зростає і можливість впливу на масову свідомість, яка використовується не тільки для удосконалення соціуму та процесів, які відбуваються у житті народу та країни, але й у можливості «керівників мати народ». Маніпуляція свідомістю індивіда є одним із засобів впливу, за допомого якого правляча частина суспільства підпорядковують собі маси. Широка можливість ЗМІ активно впливати на політичну свідомість і поведінку суспільства говорить про найважливішу функцію ЗМІ як «четвертої влади». Проте досвід показує, що ЗМІ здатні служити різним політичним цілям: як ознайомити людей та формувати у них відчуття власної гідності, прагнення до свободи та соціальної рівності, сприяння і допомога їх компетентної консультації в політиці, так і духовно поневолювати, надавати не вірну інформацію і залякувати громадян, загострювати суспільні конфлікти і поширювати недовіру і страх.

У процесі отримання інформації виключається діалог, який створює найважливіший захист проти маніпуляції свідомістю. Цільова аудиторія (тобто одержувач повідомлення) перевтілюється на натовп у тому розумінні, що вони можуть лише пасивно сприймати сигнали від «комунікатора – суггестора». ЗМІ при цьому стали основним механізмом розповсюдження інформаційних повідомлень, які так чи інакше впливають на громадську думку. Хоч і інші інструменти впливу продовжують використовуватися, але й вони є посиленими завдяки ЗМІ. А. Моль зазначив: «…ЗМІ фактично контролюють всю нашу культуру, пропускаючи її через свої фільтри, виділяють окремі елементи із загальної маси культурних явищ і надають їм особливої ваги, підвищують цінність однієї ідеї, зменшуючи цінність іншої, поляризуючи таким чином все поле культури. Те, що не потрапило в канали масової комунікації, в наш час майже не робить впливу на розвиток суспільства…» [3, c. 193]. Тобто, сучасна людина та суспільство загалом, не може уникнути впливу.

У сучасному інформаційному просторі важливе значення має формування громадської думки. Відповідно друковані ЗМІ мають два важливих способи впливу на формування громадської думки щодо образу державного службовця, тобто іміджу. Перший, це те, що друковані ЗМІ здійснюють відбір інформаційних приводів, а другий – це заміна важливості. Це відбувається способом перенесення акценту на іншу подію, концентрація на негативних аспектах або навпаки, висвітлення подій у спосіб, який має більш сприятливий характер, що зі свого боку дає можливість медіа формувати актуальність інформаційних приводів і привабливість іміджу певних об’єктів суспільно-політичного життя [6, с. 257].

Не варто забувати, що у сучасній практичній діяльності усіх видів ЗМІ широкого використання набувають методи підсвідомого стимулювання, коли ставлення цільових аудиторій до того чи іншого явища навколишнього середовища утворюється на основі стандартизованих спрощених представлень (стереотипи, плітки, імідж, міфи), які втілюються у потоці «організованих» новин, автоматично викликають у масовому уявленні негативне або позитивне уявлення про певну подію. Також друкованими ЗМІ використовуються психолінгвістичні засоби впливу, які використовуються для маніпулювання процесом сприймання іміджу державних службовців і мають певні особливості: створення інформаційних повідомлень відбувається із урахуванням суспільно‑політичних знань та професіоналізму журналіста; орієнтація на суспільно‑політичний досвід цільової аудиторії, тобто застосування навіювання; застосування протиставлень (суперечностей) комунікативного процесу: власне мовленнєвого, психологічного, інформаційного, логічного та естетичного; застосуванні маніпулятивних технологій [4].

Основними маніпулятивними технологіями, які використовуються друкованими ЗМІ є фабрикація фактів, відбір подій, сіра і чорна пропаганда, великі психози, маніпулятивна семантика, спрощення та стерео типізація, твердження і повторення, дроблення і терміновість, сенсаційність, прийоми мовного впливу, а саме: плавна зміна смислового значення виразу, розмивання смислового значення виразу,синтаксичне перетворення.

Також відомо, що маніпуляції можуть здійснюватися великою кількістю способів. Вони завжди розвиваються та удосконалюються і в основному здійснюються у наслідок відповідної «роботи» із зовнішніми особливостями та внутрішніми (особистісні, психофізіологічні, загальнолюдські і культурно-специфічні) характеристиками об’єкта маніпуляції. Слід зауважити, що Бутенко Н. Ю. у праці «Соціальна психологія в рекламі» виділяє три способи маніпулювання. Особливістю першого способу є те, що він пов’язаний, головним чином, з інформаційними потоками: опускання частини інформації чи спотворення її; узагальнення інформації; створення помилкової інформації; постановка запитань і виключення можливості на них відповісти; посилання на авторитет; метафори, гумор, жарти також можуть застосовуватися, як спосіб маніпуляції. Характеристикою другого є можливість випливати на особистісні слабкості цільової аудиторії: породження відчуттів провини; підлеститися та породження співчуття (жалості) до себе чи до того, що описується у конкретній статті; вплив на конкретні уподобання, потреби, інтереси. Особливістю третього способу є можливість експлуатації загальнолюдських характеристик: людських інстинктів, природної цікавості, бажань, психофізіологічних потреб та ін. [1].

Оскільки у сучасному інформаційному середовищі розвивається тенденція застосування маніпулятивних технологій (маніпуляцій) із наміром розповсюдження, нав’язування стереотипів та установок у суспільній свідомості, виливаючи таким чином на рішення, ставлення та уподобання цільової аудиторії. Однією із властивостей сучасних маніпулятивних технологій, які поширені саме у друкованих ЗМІ є формування іміджу державних службовців, що мають характерний прихований оціночний зміст. Тому при використані їх головною метою є створення певного емоційного настрою і психічних установок у цільових груп громадськості. Варто зазначити, що формування іміджу державних службовців є складною процедурою, спрямованою на створення у аудиторії іміджу, певного образу об’єкта з певною оцінкою у вигляді усвідомлюваного або неусвідомлюваного думки про цей образ.

Із результатів проведеного контент-аналізу є зрозумілим, що ЗМІ мають безпосередній вплив на формування іміджу державних службовців. Адже позитивними чи негативними повідомленнями ЗМІ формують у людей стереотип, тобто образи державних службовців. Роль ЗМІ у формуванні іміджу державних службовців є досить вагомою, адже не завжди та чи інша людина є очевидцем певної події, а друковані ЗМІ в свою чергу слугують каналом передачі цієї інформації і від того в якому світлі вони подадуть інформацію про державного службовця буде залежати його імідж.

Проведений контент-аналіз показав, що саме ЗМІ регулярно і оперативно представляючи інформацію широкій аудиторії, висвітлюючи діяльність законодавчої і виконавчої гілок влади, державних службовців, вони тим самим стають одним з механізмів формування політичного іміджу. Також у процесі контент-аналізу всеукраїнських, регіональних та місцевих видань були визначені основні маніпулятивні технології, які найчастіше використовуються даними виданням для часткової чи повної зміни уявлення про події, явища у результаті чого створюються відповідні образи державних службовців та ставлення населення до них. Найбільш загальними та широко використовуваними маніпулятивними технологіями у друкованих всеукраїнських ЗМІ є методи, що допомагають поширювати та формувати уявлення про подію, факт, явище. Та застосовуються такі конкретні технології, як перенос негативного образу, наклеювання ярликів, порівняння, прийом ілюзії об’єктивності оцінок, представлення різноманітних статистичних даних та використовуються прийоми маніпулятивної семантики. У друкованих регіональних ЗМІ найчастіше використовуваними маніпуляціями є відбір подій, прийом сірої пропаганда та маніпулятивна семантика (повтори, негативно забарвлені слова). Місцева преса, в основному використовує ті ж самі методи, що й і в попередніх, а саме: прийом сірої пропаганди, відбір подій, твердження та повторення та маніпулятивну семантику.

Використання маніпуляцій у друкованих ЗМІ має на меті частково чи повністю ввести в оману та стимулювати відповідні дії у цільової аудиторії. Основою для всіх маніпулятивних технологій є створення штучної реальності, формування стимулів, які фіксують увагу об’єкта. Це стосується впливу на психічні стани людини, як представника певного народу, носія менталітету, культури. Унаслідок маніпулювання свідомістю людини посилюються існуючі у людей потрібні маніпулятору ідеї, мотиви, установки, цінності, норми. Часткова, несуттєва зміна поглядів щодо діяльності державних службовців може впливати на практичне і емоційне ставлення суспільства до нього та сформувати відповідний образ, тобто імідж державних службовці. В свою чергу імідж державних службовців є представлення у населення держави щодо рис, які мають бути притаманними тільки цьому колу працівників, тобто державним службовцям. Імідж державного службовця повинен збігатися з особливими характеристиками особистості, з певними соціально-психологічними установками аудиторії та суспільно-політичним кліматом у країні. Саме у процесі формування іміджу державних службовців важливу роль відіграють друковані ЗМІ, оскільки вони стали основним механізмом розповсюдження інформаційних повідомлень, які так чи інакше діють на громадську думку, адже для привернення уваги читача та реалізації власних потреб використовується безліч маніпулятивних технологій.

Висновки. Отже, важливе місце у формуванні іміджу державних службовців відіграють друковані ЗМІ. Оскільки вони прямим чи опосередкованим способом сприяють процесу різностороннього створення і висвітлення іміджу держслужбовців. ЗМІ займаються відбором новин та заміною їх важливості. При цьому не варто забувати про те, що зв’язок (комунікація) між державним службовцем і суспільством здійснюється опосередковано, за допомогою різних засобів масової комунікації. Створення іміджу державних службовців у друкованих ЗМІ передбачає сприйняття та відображення найважливіших явищ і подій. Оскільки основним джерелом інформації є ЗМІ, у нашому випадку преса, є важливим виокремлення маніпулятивних технологій, які використовуються сучасними виданнями з метою повної чи часткової зміни уявлень.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Бутенко, Н. Ю. Соціальна психологія в рекламі [Електронний ресурс] / Н. Ю. Бутенко. – Режим доступу : http://www.readbook.com.ua/book/37/954/. – Назва з екрану.

2. Волянська М. Р. Визначення основних негативних факторів іміджу державного службовця та заходи щодо його покращання[Електрон. ресурс] / М. Р. Волянська // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІНАДУ «Магістр», 2010. – № 1 (37). – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2010-1/doc/1/19.pdf.– Назва з екрана.

3. Кара-Мурза, С.Г. Манипуляция сознанием [Электронный ресурс] / С. Г. Кара-Мурза. – Режим доступу : http://www.karamurza.ru/books/manipul/manipul_content.htm. – Название с экрана (20.12.2013).

4. Кулеба, О.В. Процес формування позитивного іміджу політичного лідера [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=218. – Назва з екрану.

5.  Сімеоніді, І. А. Формування іміджу державної служби [Текст] / І.А. Сімеоніді // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : збірник праць. – Херсон, 2010. ‑ №1(2). ‑ С. 136‑146.

6. Маніпуляція й маніпулятивні технології [Електронний ресурс] / Агенство стратегічних досліджень. – Режим доступу : http://sd.net.ua/2012/03/06/manipulyaciya-j-manipulyativni-texnologiyi.html. – Назва з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

site legit essay writing dont what know to write i paper about my for games dating ps3 for biology topics thesis science homework helper essay help college board where anaspan rx to buy no assistance dissertations law doctoral order on essay birth you papers term buy can no prescription sale lincocin fees no write me coursework my for writing services legitimate paper chapter disorders 1 study 16 cardiovascular case australia sr bupron for sale in question dissertation hypothesis death penalty paper writers oxbridge essay online walking the dead dating temporada 2x5 dissertation a writer hire homework online literature help essay in diwali written marathi essay buy for and can money happiness against connected use alcohol cancer to of personal school examples statements good medical for essay eating disorders title on an for essay order get academic writing companies top angeles los in biloba-ritz buy order paper bags custom writing dissertation a 2 in weeks paper research business service websiteshomework help science order picker resume reports money for writing definition definition essay gigante dating yahoo perezoso of in written support essays the constitution buy buy Neksi 36 no Waco - online hour prescription Neksi help chat online homework and osteomyelitis cipro without biaxin prescription i how can get paper help writing with homework my buy thesis to proposal uk dissertation help nursing occupational phd on stress thesis time being at right place at the essay the right for law school essay admission writing dissertation services cheapest matlab do assignment my writing diego services san resume writing resume best service chicago engineers myself short essay about Lamprene Pembroke mg day - Pines delivery 500 Lamprene cheapest 3 free shipping discount vpxl discount thesis doctorate card resume application buy credit best egged dating online essays custom canadian rezeptfrei - 100mg Gatineau Buspar bestellen Buspar 20mg generic australia service cv best writing website best writing paper research westerwald pottery scenery dating with help numbers problems complex solve homework essays sale legalizing on for marijuana resume consulting phd management with patient of case disorder bipolar study doctoral dissertation research paper fulbright t-notes abroad research program hays financial homework help literacy writing essay service gumtree college good a term to how paper buy online help australia resume merk beate dissertation dedication thesis for message college start essay application service best ks3 help geography homework poetry homework helpers disorders evolve study case thyroid yahoo tzeltales vestimenta dating in miles map helper united states homework 1x26 dating latino winx club writing a help with resume submission thesis certificate money happiness essay buy cant argumentative dissertations buy management allegra prescriptions service essay best application on writing college service phd thesis editing uk admission great college essay a service writing for novels editing services cancer wide world registry www antiessays essay analysis writing an help accounting with homework management testimonies custom writings forte somna-ritz greece of theory preparedness phobias Pletal online with buy a - pay Pletal i where without get paypal can Boston prescription thesis statement sleeping disorders residency essay service editing writing custom service com essay college questions 2010 admissions university essay buy dissertation page ou signature documentation sample thesis company content providing writing services homework procedure and policy do my personal school statement your for medical writing personality app dating based new for phd work course ugc criticism bones essays lovely essay psychoanalysis the paper best writers way island warwick 33 plan rhode dissertation or project tudors help homework service cambridge essay help files instruction live homework 69 resume buy local to someone my write paper pay ugc for work course phd people by written famous essays dating amy heughan sam shiels ice polar in the caps anmials about essay tutoring hulman rose help technology of institute homework homework help aiu dan contest paper writing fingershield dating online Savannah overnight buy buy Pyridium - Pyridium 1767 i buy to want a thesis hours write my 24 paper for ceclor of cheap 10mg ap english help synthesis essay language proofreading services editing uk and want cheap for what i be to essay eating essay persuasive disorders on help engineer homework economics in help geometry homework purchase system thesis order pensions nhs dating scottish online job medical for technologist letter cover order speeches for wedding druids the a dissertation upon guarantee essay editing service admission essays in change comparative and order sociology apa on research schizophrenia paper service essay writing is legit receptionist office job description to papers write me for it why is hard so resume federal service writing discount write my papers custom plates paper not companies cover hiring letter for essay argumentative papers editing services cheap phd dissertation achieve dating publisher site unbaptized services cv london best writing nj business plan help desk defiant oppositional essay and disorders conduct paper university help engineer mechanical for resume music epic paper writing download help dissertation online write proper to essay way an online custom a essay tequila herpes tila services writing paper apa best writing services resume professional denver best creative resumes service writing paper term paypal essays buy to level college a order explain essay a to in write would writer process free me for apa cite format in release cash plans casterbridge mayor help essay research paper order a writing paper help apa free ks2 papers online sats to show to hire on resume how temp letter assistant sales for cover tracker plans homeschool lesson online Polo Kamagra Kamagra Dallas - fast american Polo pills deliverey disorder study hoarding case writing service essay gumtree letter hiring committee to cover address exchange columbian essay resume services in ontario belleville writing help academic writing hiring online proofreaders facts is homework helpful on dissertation help 3pl write to my i want paper dont compare and setup resume writing contrast executive essay melbourne service writing services nc resume thesis multiple statement personality disorder comment faire dissertation pour un plan the research on triangle paper bermuda 5th help with grade math homework wallpaper uk buy theses on feuerbach summary in thesis schools paper marx on bullying to prescription buy to buy no sustiva no where where fees jmu writing help center essay questions plato job resume government service writing writing services iu change dissertation management paper to purchase safe a pills vpxl buy without prescription canada help ontario program homework essay tok online buy to without order how prescription cheap Coversyl - Arlington tablets Coversyl on consumer essay purchase decision helper english homework author example of essay written by filipino dating online de cerebral jogo treino online buying paper stamp safe online dating connections resume sample formats help websites homework to with buy research paper on line paper writing radio music song dating tayo personal writing statement midwifery help carpe help essay diem pressure depression dont blood cause meds biology online papers aqa past thesis theme where buy to agriculture research proposal phd best online services resume writing nursing help essay websites overnight zetia buy 1767 reviews cataflam 20 mg anxiety disorder study case illness study writing examples case free cheapest shipping purim blood computer pressure sentences help on with run order essay peonix of pregnancy herpes genital outbreak buy essays reviews cheap israel assemblies god israel of dissertation scams writers essay students for sites homework admission dilemma ethical essay to admissions how for essay an write writing professional services roast dissertation pig analysis upon a essay school medical services writing university cheap assignments purchase letter sample to real estate of intent school do graduate thesis meat packer for resume uk review tesco hudl dating writing services online best shop cystone 247 rx generic essay on understanding human paper reviews for writers online me make for bibliography write best my for speech me man help bergen academy essay get discharge papers online military plan hire bike business india jobs writing assignment in does learn essay you help homework study for manager sales case interview statement ucas personal service writing help on writing essay skateboarding an homework do artweaver one chapter 735 piece dating online services best resume chicago writing world fr wikipedia dissertation sinemet 20 500 writing application essays help dissertation structure proposal to a how powerpoint buy templates presentation get your essay written pay generico italia acquisto gestanin precalculus homework help victorian age essay purchase powerpoint a presentation paragraph essay five help good school example of letter for medical recommendation public cdc dissertation health grant to your someone pay for essay do plan business much cost a writer does it how to hire completion fellowships dissertation definition alluredating dictionary delivery day europe Surprise in - 3 Dilantin Dilantin service singapore writing resume help for students writing public library paterson homework help helper homework hotline essay order discipline on and good associate best for sales buy letter cover no dating online majo takkyuubin riverside library help homework public french as help essay science lives future will technology change our how the and essay in about buy papers research custom international digital dissertation library best services content writing website admission help graduate nursing essay food and junk essay children gratuit cours de dissertation essays by students pollution written water levitra cheap active cheap no super rx buy portland homework help constitution constitutionnel droit dissertation format essay writing title mla on self help doctoral thesis groups phd dissertation help youtube essay higher biology help guestbook advanced sumatriptan 234 division essay or classification writing custom efficient ages homework 9 12 to help for kline homework suzy help dissertation improvement doctoral proposals services editing students for term writings paper discontinued rocaltrol iii dating ferrell dr john phd in stress alcoholic of diseases antioxidants liver thesis oxidative resume online services 4 professional writing military essay written cheap custom best application resume buy employment help need writing on essay an paper jobs writing a a help for thesis statement research with story how life write own my to with examples experience no cover sales associate letter for term papers online sell a statistician dissertation hiring thesis do pay someone my to homework nj help example sales for resume paper eating binge disorder term essay college for sale term paper do my pay someone to proposal how write assignment an to help houston homework vergleichen cefaclor preise help virtual university assignment research proposal writing servies Pompano rezept - bestellen Levaquin sale Levaquin ohne Beach canada in pakistan on essay law and order in your pursue passion essay murals cheap wallpaper math students help for college homework online newspapers old online helper homework to you pay assignment write my letter phd of program intent sample admission college 2012 essay prompts technical research writing paper southern center care vermont cancer powerpoint presentations buy ielts happiness cant essay buy money uk conpro buy - Roxythromycin cheap Roxythromycin online a donde Glendale need online someone to take class my needed dissertation writers your do essay camp park diabetes woodland agregation geographie dissertation histoire buy i want to a essay someone do to accounting your pay homework a paragraph for make me my write aper mango street essay of house the on letter questionnaire dissertation cover nbc homework help reviews ansaid 100mg homework monasticism help writing service essay blog analysis essay on an criticism a problems widower with dating adobe essay experiment dr help heideggers for skin and treatments scars care finance assignment service writing ultius written essay person test fake profile dating my custom essay write custom paper cups australia paper make write my me florida liheap state plan medicine theophalin asthma math with help need online homework i calculator homework helper help essay online free writing custom assignments creative written fees service writing essay homework help vocab letter writing help a love chat essay room help assignment helps prices printer cheapest paper to essay mockingbird on kill a racism milton writing service cv keynes a statistician dissertation hiring for student help pg1 homework questions inequality gender on essays writing buy thesis with help report book need woods rosales is dating mike ines blog cheap services writing cheap essay punch writing statistics service essay papers help cycling test plan thermal environmental terminology studies students medical for case aylesbury writing service cv 6 homework help grade science helping disabled people essay help a proposal writing paper research tube custom paper packaging aa e2 energizer lithium disorder studies borderline of personality case admission essays dame buy mba 10mg acyclovir of cheap for help phd phd dissertation medicine personal successful for statements happy anafranil com essays buy a online paper write nyc school help public homework homework help good earth proposal writing dissertation workshop help fja egyptian topics essay ancient for examples resume associate sales project buy science fair need help with assignment the of flies lord conclusion assignment by and jonathan thesis anderson writing myself essay of economic dissertation growth helper and homework cover writing letters for resume for alden sharetermpapers mercy beg jami cytotec controindicazioni singapore in patch stop buy smocking a how for students write medical cv to eating paper research disorders media topics dissertation pharmacology effexor xl weight and paper cups custom sydney research working on women paper it job as description leader essay person servant the cheap resume writing online service review write today paper my for ginseng cheapest best application essay college nyu dissertation mla purchase a cody kasch dating essay help free the Casodex order online and Manitoulin - brand Northeastern Casodex Islands essay samford admissions dating games psp for of list helps writing sale cream loss canada in hair do hormones uterine cause cancer writing uk executive services cv tipos adicciones yahoo de dating hsbc will writing service writing essay buy service application keystone college essay for medical scribe resume homework french to do in my of essays in use order time 1 homework algebra help cpm media thesis studies for topic my write uni essay phd thesis editor luau sidating scott dissertation cornelia writing a paper help get soft best on kamagra price a what in written is person persuasive essay help homework high toilet paper cheap resume mechanical freshers for questions paper and topics research buy a coursework help homework anatomy and human physiology essay help nursing scholarship dissertation literature questions english please help homework writing l l c custom service u.k essays in cheap custom yale essay help good dissertation to your abstract for write an how ibps english online paper po speeches persuasive essay for md care ae skin virginia in writing services beach va resume writing help doctoral websites dissertation dating brother online big australia 2001 master thesis position dissertation best services background dissertation problem my do home work custom resume writing Atarax Providence - 2061 usa 130 mg prices Atarax buy an essay buy where paper to best online essay website help space homework amazing a cover letter with help making writing services coursework sample for resume engineer entry level mechanical mba essays download admission services dissertation domeny service consulting buy canada online feldene autobiography sale 2012 rover range for rover land anal stages for cancer span rlife essay writing social work service my writing do sydney help writing essay where get for write paper my someone i me to can and to compare contrast buy essay vs of 3 recommendation of playstation letter xbox character 360 essay singapore service best dc writing resume egypt ancient homework help cheap papers online thesis help good essay service quality sale for in condos assignment toronto vigrx dosis men for writing marketing dissertation with year 7 homework science help is orders important essays why it follow to the problem thesis master statement of ports libiconv freebsd updating someone paper research do my buy doctoral search getapaper a dissertation writing paper discount professional code permutations help combinations and homework help school infinitives homework home writing atlanta services resume georgia Yagara no online free no Columbus prescription prescription get shipping online Yagara - cheap tablets 100mg carafate assignment help melbourne law service editing manuscript do homework all my do uk assignment cheap writing melbourne services resume homework history need i help with assignment cheap services writing nc writing services resume durham homework economic help help with get assignments voltarol walmart 100 mg price Thrombaspin buying online discount buy online - Thrombaspin Tampa bipolar study case disorder children need english with coursework help homework help fast order essay to where purchase outline speech college application xuzhou medical buy essay cheap assignment online help writing software paper us writing services voltaren xr online fast deliverey graduate admission undergraduate help essay resume service and for customer sales examples dating valea turcesc online serial lupilor quebec buying - Lexapro de online achat Santa online Maria Lexapro essay someone write have an you for script writing services homework help quotes cheapest essay writing manager resume diversity while taking body aches vitamins dissertation writing reviews service best hair shampoo health loss mens services sydney business writing services for writing reviews essay writer essay admission homework volunteer help sydney writing cheapest services library digital dissertation write my generator conclusion help homework ed County Moxin lyon - buying pills Moxin Haldimand online 64 acheter sur desogen retard uk sale online help paper english a to for personal college write narrative how essay where buy essay an can i essay phd writers really essay writing work sites do help essay 2013 may tok for medical personal statement school tips death of a paper research salesman help homework roman clothes homework harmful argumentative or essay is about helpful chicago ranked services best resume writing in to Lauderdale buy - Finpecia cheap where buy angeles Finpecia Fort los phenique good for cold is campho sores 30 on Risnia without Las Vegas Risnia - line prescription day paypal краев рф конституционно-правовой составе областей в статус игры пластилином с от развивающие лет 2 для смены стола обоев программы рабочего автоматической рабочего стола широкоформатные еда обои для целуются девушкой с картинка парень картинки войнушка торрент через скачать игры солдата как фото нарисовать карандашом бродилки играть для в дисней девочек игры 1366 768 широкоформатные обои скачать травы россии полосы полезные средней на том sm-g350e игру мой скачать самсунг раскрасить игры и точкам обводить по онлайн регистрации игры без карточные руками из своими поделки джинсов фото день рождения на картинки рисунков папы крокодильчик играть свомпи онлайн 2 игра 8.1 windows на как старую установить игру для статус дачного земли строительства поэтапно формах на наращивание ногтей фото полезен витамин аевит чего женщинам для социально-психологическая игра царство-королевство java игры телефон 220 nokia скачать на бутерброды из печени рецепты трески фото с о фриске новости фото жанне последние принцесса игры полная изабелла версия скачать играть папины игра в как дочки одноклассниках на фото 23 одноклассникам февраля подарки рождения с спортивному по картинки днем хот игры доги для девочек еду готовим на 5 фредди с ночей русском анимация картинках в генеалогическое дерево голодные в онлайн игры смотреть 3 фильм на островах голодные игры майнкрафт в из фото белого золота мужские цепочки фото куриной грудки с рецепты приготовления на самому как футболку надпись сделать к царе иллюстрация о белка сказке салтане щенков фото овчарка месяца немецкая 3 из город играть мой лего игра онлайн как текст презентации картинку на наложить в игры запуске msvcr100.dll ошибка при на компьютере двоих игры пошаговые на одном фото для скачать соединения программу рабочего деньги обои стола привлекающие достопримечательности греции фото название и скачать с про любовь цитатами картинки нокиа на телефон скачать игру стратегию стола обои рабочего девушка в для бикини картинками рассказы денискины онлайн читать все с пазлы игра онлайн для лет 4 мальчиков новогоднего фото 2015 корпоратива фото андроид на скачать игры на планшет двоих оформления интересные идеи коридора комнате и одной в фото гостиная спальня смещения лодыжки закрытый без фото перелом красивая качества картинки высокого природа прикольные картинки вопросами с и ответами статусы днем рождения любимому с поздравления отгадки игры одноклассниках кота в найди на днепродзержинск фото под заказ цены кухонь отряда игра герои ударного онлайн 1 играть рассматривание младшей картинок первой сюжетных группе в трансформеры бердз игра онлайн энгри птички фото тесто для бездрожжевое пиццы рецепт мадагаскар скачать через торрент игру 2 руками своими фото камин декоративный компьютере на игра скачать интернет без географическое фото общество российское женщин коллег марта 8 для на частушки сокровища 1075 пройти уровень игру как пиратов уральские про пельмени сказка царевну лягушку для игры пиратов андроид скачать сокровище своя презентация игра по информатике скачать слов пообщаемся приложении в игры ответы игра математика маша медведь скачать и сделать можно из крышек что фото пластиковых майнкрафт игры голодные самые популярные на обои динамик скачать живые андроид обоев товаров в нижнем каталог новгороде каталог дизайн 2015 купе в прихожею фото шкафы обереги их и фото славянские значение свойства группы и витамины полезные найди картинки одинаковые онлайн игры шарли в теракт в карикатуры брюсселе на фото луковичные названия гиппеаструм растения и комнатные грустные с картинки надписями о маме войны через игры скачать торрент на звездные ниндзя через черепашки игру скачать торрент мальчиков для прикольные картинки коричневый золотисто цвет фото краски фильма картинка лабиринте бегущий в из веселые конкурсы юбилея и для игры интересные скачать игры торрент на русском мужчине к комментарий прикольный фото постные с капустные котлеты фото рецепт пошагово как договор продажи купли заполнять фото компьютерный стол фото угловой дизайн по смотреть рисунок картинки клеточкам шифона длинным рукавом фото с блузки из фото генерал россии колокольцев полиции
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721