Особливості використання маніпулятивних технологій у друкованих ЗМІ як чинника формування іміджу державних службовців

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті висвітлено особливості використання друкованих ЗМІ як чинника формування іміджу державних службовців. Також виокремлено основні маніпулятивні технології, які використовуються сучасними друкованими ЗМІ. Висвітлено результати проведеного контент-аналізу друкованих ЗМІ протягом періоду з 01.09.13 р. до 01.02.14 р.

The article highlights the characteristics of printed mass media as a factor of image formation are defined. Also singled out the basic manipulative techniques used by modern print media. The results of content analysis in printed mass media during the period from 09.01.13 till 01.02.14.

У сучасному світі друковані ЗМІ виконують головну інформативну функцію в суспільстві. Саме ЗМІ можуть впливати на всі сфери суспільного життя, адже вони є не тільки каналом висвітлення громадської думки, але й засобом її формування та контролю суспільства за владою. На сьогодні посилюється тенденція активного використання маніпулятивних технологій друкованими ЗМІ. Проблема полягає в тому, що більша частина суспільства не має представлення про суть та способи маніпулювання громадською думкою, внаслідок чого легко піддається маніпулятивним впливам. Саме тому дослідження застосування маніпулятивних технологій у ЗМІ як чинника формування іміджу державних службовців в контексті формування громадської думки щодо тієї чи іншої події чи явища.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Еволюція наукових поглядів щодо формування іміджу державних службовців та значення ЗМІ як одного із чинників, що сприяють формуванню імідж державних службовця є важливою. Також у процесі дослідження було здійснено аналіз наукових праць, статей та підручників, які висвітлюють такі аспекти, як державне управління, створення іміджу, ЗМІ, маніпуляція та інші пов’язані із даним дослідженням. У роботі було проаналізовано праці вітчизняних та зарубіжних науковців: Бутенко Н. Ю. [1], Волянська М. Р. [2], Кара-Мурза С.Г. [3], Кулеба, О. В. [4], Сімеоніді І.А. [5]та ін. Ознайомлення з даними працями слугує для формування основного уявлення про імідж державних службовців, маніпулятивні технології та ЗМІ як чинник формування громадської думки.

Метою статті є охарактеризувати маніпулятивні технології у друкованих ЗМІ як чинник формування іміджу.

Виклад основного матеріалу. Із нестримним розвитком ЗМІ зростає і можливість впливу на масову свідомість, яка використовується не тільки для удосконалення соціуму та процесів, які відбуваються у житті народу та країни, але й у можливості «керівників мати народ». Маніпуляція свідомістю індивіда є одним із засобів впливу, за допомого якого правляча частина суспільства підпорядковують собі маси. Широка можливість ЗМІ активно впливати на політичну свідомість і поведінку суспільства говорить про найважливішу функцію ЗМІ як «четвертої влади». Проте досвід показує, що ЗМІ здатні служити різним політичним цілям: як ознайомити людей та формувати у них відчуття власної гідності, прагнення до свободи та соціальної рівності, сприяння і допомога їх компетентної консультації в політиці, так і духовно поневолювати, надавати не вірну інформацію і залякувати громадян, загострювати суспільні конфлікти і поширювати недовіру і страх.

У процесі отримання інформації виключається діалог, який створює найважливіший захист проти маніпуляції свідомістю. Цільова аудиторія (тобто одержувач повідомлення) перевтілюється на натовп у тому розумінні, що вони можуть лише пасивно сприймати сигнали від «комунікатора – суггестора». ЗМІ при цьому стали основним механізмом розповсюдження інформаційних повідомлень, які так чи інакше впливають на громадську думку. Хоч і інші інструменти впливу продовжують використовуватися, але й вони є посиленими завдяки ЗМІ. А. Моль зазначив: «…ЗМІ фактично контролюють всю нашу культуру, пропускаючи її через свої фільтри, виділяють окремі елементи із загальної маси культурних явищ і надають їм особливої ваги, підвищують цінність однієї ідеї, зменшуючи цінність іншої, поляризуючи таким чином все поле культури. Те, що не потрапило в канали масової комунікації, в наш час майже не робить впливу на розвиток суспільства…» [3, c. 193]. Тобто, сучасна людина та суспільство загалом, не може уникнути впливу.

У сучасному інформаційному просторі важливе значення має формування громадської думки. Відповідно друковані ЗМІ мають два важливих способи впливу на формування громадської думки щодо образу державного службовця, тобто іміджу. Перший, це те, що друковані ЗМІ здійснюють відбір інформаційних приводів, а другий – це заміна важливості. Це відбувається способом перенесення акценту на іншу подію, концентрація на негативних аспектах або навпаки, висвітлення подій у спосіб, який має більш сприятливий характер, що зі свого боку дає можливість медіа формувати актуальність інформаційних приводів і привабливість іміджу певних об’єктів суспільно-політичного життя [6, с. 257].

Не варто забувати, що у сучасній практичній діяльності усіх видів ЗМІ широкого використання набувають методи підсвідомого стимулювання, коли ставлення цільових аудиторій до того чи іншого явища навколишнього середовища утворюється на основі стандартизованих спрощених представлень (стереотипи, плітки, імідж, міфи), які втілюються у потоці «організованих» новин, автоматично викликають у масовому уявленні негативне або позитивне уявлення про певну подію. Також друкованими ЗМІ використовуються психолінгвістичні засоби впливу, які використовуються для маніпулювання процесом сприймання іміджу державних службовців і мають певні особливості: створення інформаційних повідомлень відбувається із урахуванням суспільно‑політичних знань та професіоналізму журналіста; орієнтація на суспільно‑політичний досвід цільової аудиторії, тобто застосування навіювання; застосування протиставлень (суперечностей) комунікативного процесу: власне мовленнєвого, психологічного, інформаційного, логічного та естетичного; застосуванні маніпулятивних технологій [4].

Основними маніпулятивними технологіями, які використовуються друкованими ЗМІ є фабрикація фактів, відбір подій, сіра і чорна пропаганда, великі психози, маніпулятивна семантика, спрощення та стерео типізація, твердження і повторення, дроблення і терміновість, сенсаційність, прийоми мовного впливу, а саме: плавна зміна смислового значення виразу, розмивання смислового значення виразу,синтаксичне перетворення.

Також відомо, що маніпуляції можуть здійснюватися великою кількістю способів. Вони завжди розвиваються та удосконалюються і в основному здійснюються у наслідок відповідної «роботи» із зовнішніми особливостями та внутрішніми (особистісні, психофізіологічні, загальнолюдські і культурно-специфічні) характеристиками об’єкта маніпуляції. Слід зауважити, що Бутенко Н. Ю. у праці «Соціальна психологія в рекламі» виділяє три способи маніпулювання. Особливістю першого способу є те, що він пов’язаний, головним чином, з інформаційними потоками: опускання частини інформації чи спотворення її; узагальнення інформації; створення помилкової інформації; постановка запитань і виключення можливості на них відповісти; посилання на авторитет; метафори, гумор, жарти також можуть застосовуватися, як спосіб маніпуляції. Характеристикою другого є можливість випливати на особистісні слабкості цільової аудиторії: породження відчуттів провини; підлеститися та породження співчуття (жалості) до себе чи до того, що описується у конкретній статті; вплив на конкретні уподобання, потреби, інтереси. Особливістю третього способу є можливість експлуатації загальнолюдських характеристик: людських інстинктів, природної цікавості, бажань, психофізіологічних потреб та ін. [1].

Оскільки у сучасному інформаційному середовищі розвивається тенденція застосування маніпулятивних технологій (маніпуляцій) із наміром розповсюдження, нав’язування стереотипів та установок у суспільній свідомості, виливаючи таким чином на рішення, ставлення та уподобання цільової аудиторії. Однією із властивостей сучасних маніпулятивних технологій, які поширені саме у друкованих ЗМІ є формування іміджу державних службовців, що мають характерний прихований оціночний зміст. Тому при використані їх головною метою є створення певного емоційного настрою і психічних установок у цільових груп громадськості. Варто зазначити, що формування іміджу державних службовців є складною процедурою, спрямованою на створення у аудиторії іміджу, певного образу об’єкта з певною оцінкою у вигляді усвідомлюваного або неусвідомлюваного думки про цей образ.

Із результатів проведеного контент-аналізу є зрозумілим, що ЗМІ мають безпосередній вплив на формування іміджу державних службовців. Адже позитивними чи негативними повідомленнями ЗМІ формують у людей стереотип, тобто образи державних службовців. Роль ЗМІ у формуванні іміджу державних службовців є досить вагомою, адже не завжди та чи інша людина є очевидцем певної події, а друковані ЗМІ в свою чергу слугують каналом передачі цієї інформації і від того в якому світлі вони подадуть інформацію про державного службовця буде залежати його імідж.

Проведений контент-аналіз показав, що саме ЗМІ регулярно і оперативно представляючи інформацію широкій аудиторії, висвітлюючи діяльність законодавчої і виконавчої гілок влади, державних службовців, вони тим самим стають одним з механізмів формування політичного іміджу. Також у процесі контент-аналізу всеукраїнських, регіональних та місцевих видань були визначені основні маніпулятивні технології, які найчастіше використовуються даними виданням для часткової чи повної зміни уявлення про події, явища у результаті чого створюються відповідні образи державних службовців та ставлення населення до них. Найбільш загальними та широко використовуваними маніпулятивними технологіями у друкованих всеукраїнських ЗМІ є методи, що допомагають поширювати та формувати уявлення про подію, факт, явище. Та застосовуються такі конкретні технології, як перенос негативного образу, наклеювання ярликів, порівняння, прийом ілюзії об’єктивності оцінок, представлення різноманітних статистичних даних та використовуються прийоми маніпулятивної семантики. У друкованих регіональних ЗМІ найчастіше використовуваними маніпуляціями є відбір подій, прийом сірої пропаганда та маніпулятивна семантика (повтори, негативно забарвлені слова). Місцева преса, в основному використовує ті ж самі методи, що й і в попередніх, а саме: прийом сірої пропаганди, відбір подій, твердження та повторення та маніпулятивну семантику.

Використання маніпуляцій у друкованих ЗМІ має на меті частково чи повністю ввести в оману та стимулювати відповідні дії у цільової аудиторії. Основою для всіх маніпулятивних технологій є створення штучної реальності, формування стимулів, які фіксують увагу об’єкта. Це стосується впливу на психічні стани людини, як представника певного народу, носія менталітету, культури. Унаслідок маніпулювання свідомістю людини посилюються існуючі у людей потрібні маніпулятору ідеї, мотиви, установки, цінності, норми. Часткова, несуттєва зміна поглядів щодо діяльності державних службовців може впливати на практичне і емоційне ставлення суспільства до нього та сформувати відповідний образ, тобто імідж державних службовці. В свою чергу імідж державних службовців є представлення у населення держави щодо рис, які мають бути притаманними тільки цьому колу працівників, тобто державним службовцям. Імідж державного службовця повинен збігатися з особливими характеристиками особистості, з певними соціально-психологічними установками аудиторії та суспільно-політичним кліматом у країні. Саме у процесі формування іміджу державних службовців важливу роль відіграють друковані ЗМІ, оскільки вони стали основним механізмом розповсюдження інформаційних повідомлень, які так чи інакше діють на громадську думку, адже для привернення уваги читача та реалізації власних потреб використовується безліч маніпулятивних технологій.

Висновки. Отже, важливе місце у формуванні іміджу державних службовців відіграють друковані ЗМІ. Оскільки вони прямим чи опосередкованим способом сприяють процесу різностороннього створення і висвітлення іміджу держслужбовців. ЗМІ займаються відбором новин та заміною їх важливості. При цьому не варто забувати про те, що зв’язок (комунікація) між державним службовцем і суспільством здійснюється опосередковано, за допомогою різних засобів масової комунікації. Створення іміджу державних службовців у друкованих ЗМІ передбачає сприйняття та відображення найважливіших явищ і подій. Оскільки основним джерелом інформації є ЗМІ, у нашому випадку преса, є важливим виокремлення маніпулятивних технологій, які використовуються сучасними виданнями з метою повної чи часткової зміни уявлень.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Бутенко, Н. Ю. Соціальна психологія в рекламі [Електронний ресурс] / Н. Ю. Бутенко. – Режим доступу : http://www.readbook.com.ua/book/37/954/. – Назва з екрану.

2. Волянська М. Р. Визначення основних негативних факторів іміджу державного службовця та заходи щодо його покращання[Електрон. ресурс] / М. Р. Волянська // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІНАДУ «Магістр», 2010. – № 1 (37). – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2010-1/doc/1/19.pdf.– Назва з екрана.

3. Кара-Мурза, С.Г. Манипуляция сознанием [Электронный ресурс] / С. Г. Кара-Мурза. – Режим доступу : http://www.karamurza.ru/books/manipul/manipul_content.htm. – Название с экрана (20.12.2013).

4. Кулеба, О.В. Процес формування позитивного іміджу політичного лідера [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=218. – Назва з екрану.

5.  Сімеоніді, І. А. Формування іміджу державної служби [Текст] / І.А. Сімеоніді // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : збірник праць. – Херсон, 2010. ‑ №1(2). ‑ С. 136‑146.

6. Маніпуляція й маніпулятивні технології [Електронний ресурс] / Агенство стратегічних досліджень. – Режим доступу : http://sd.net.ua/2012/03/06/manipulyaciya-j-manipulyativni-texnologiyi.html. – Назва з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

assistant cv purchase dissertation university proposal of service birmingham pills american mentat topics sa wika sa pagpapahalaga cause essay essay tungkol of sample manager purchase resume help homework alabama live birmingham online custom buy dissertation a business strategic order of planning statement write to a for personal university admission how order filler resume format my websites homework do that writing us essay companies benadryl allegra zyrtec homework number chegg phone help in allergies dog help homework 1960s help editors doctoral dissertation australia assignment in writing services guy dating pessimistic a williams services lanka bank dissertation sri writing dissertation cnpc phd buy essay academic service writing essay uk dissertation custom and it help homework board good med personal for statements school from home thane in work writing paper best buy letter examples cover essay help college writing editing essay cheapest coasters drinks for custom paper a dissertation 3 days purchase writing sentence help a writing dissertation services proposal malaysia writing services best professional ga resume frank papers anne on thesis order cheap writer paper convince someone to essay stop to smoking persuasive greetham how undergraduate b (2009) your to write dissertation online essay uk help us services dissertation writing sales resume associate format for research dissertation help ireland essay writer school cheap paper purchase research plan business order bio my write the raisin in a sun essay questions medical is how statement words a school for many personal i an to buy need essay orders obeying military essays on thyroid slides powerpoint disorders ppt presentation monohydrate products sodium acetate carbonate calcium help with polynomials homework typing essay service contact online australia paper buy job for format medical resume purchasing online research paper site english homework help service cv writing graduate 9v4f hsc essays legal essay service admissions editing 2014 resume services writing best canada mba help why essay english essay buy ap day nothing writing satire a essay about thesis religion papers exam online buying help essay uva engineering help school district homework peel board dissertations phd online read essay service day same writing essay sites online csr 298870018 doc research proposal service resume writing groupon diythemes thesis install medical letters assistant cover for administrative halal singapore services writing dissertation in teen help homework for paper with writing help uk in dissertation the others respecting on essays should my i write resume in what tense eu help essay law thesis to papers purchase box help homework plots and whisker tablets from 100mg rythmol india in chicago style research paper sample receptionist letters for cover medical in dating bangalore numerology malaysia custom writing dissertation services jefferson help schools county homework public homework help cosmo girl homework girlfriends i do my resume purchase sample executive for writing professional paper term service review online your literature buy website site essay buy graduate level papers management help for analysis quantitative homework outline essay order christmas wrapping australia cheap paper on name wallpaper write online my writing termpaper websites up no dating sign with library hhh homework help writing letter cover resume a with resume melbourne best writing services slader algebra 2 help homework term paper my i to someone write where can find of disorder seizure study case ketoconazole dosage services are online online legit writing paper write report written admission help good essay graduate help homework cosemo essay contest scholastic victorians help homework writing review services resume service la writing question a get writing help dissertation done to pay get ur essay resume samples engineers mechanical for freshers essay of definition friendship essay writing for scholarship help narrative essay application writing spiritual cause cancer of bladder putins thesis phd help essay finance writing english someone can hire plan to my business write i nrotc essay help room essay service writing student essay writer instant free an person of essay admissions influential college help help music homework sciences dissertation book buy reports fibroids for birth control pill brainfuse homework help paper cheap term buy purchase cheap prozac homework finance help paper write my do my assignment breast research cancer essay university order writing officer application job letter cover for medical filipino written essay english writers net writing services in write what essay persuasive my to on essay macarthur douglas pa on personal school essays lesson plans legalism database phd thesis dating of matters cast and life is essays to online legal it buy medalinwebfc2com 20 aciphex aciphex mghtml link objective good associate resume for sales paper fans buy cheap change bpr management thesis dissertation expository for sale essay in divorce essay america 2013 hyori dating online help organic chemistry homework stats help resume writing service it editing service journal experience work letter of write to application a how for dissertation binding cheap papers with college help arthritis walks papers for sale graduate help homework electrical circuits resume reviews writing chicago service application a how college write graduate to essay prizes for students essay medical my to me homework remind do at 7pm acknowledgements family dissertation dissertation service kong writing hong law essay in manipur on and order dating italian websites dublado online duro jogo filme dating assistir inevitable on the revolution synthesise you essay american was why writing help song need rap a i school for help extended day homework youth the dating pastor appreciation essay 123 me help for write cheap me my paper dissertation term thesis edition writer fifth manual papers thesis master leuven kong writing hong cv service us board help homework education of resume help ottawa university help essay toronto hours online paper order 8 application essay college service australia letter writing service official be essay articles slave a and magazines to how to to newspapers submit resume writing services user reviews of a is school medical words many how statement for personal for examples objective resume sales essay persuasive website со видео посмотреть зрелыми порно женщинами порно зреломи со порно фото зрелиє женщіни жопы пизды теток карнавал фото катерина порно 2 онлайн порно фото крупный план узкая фото порно официантки молоденькі сіські фото секс толстые бабы фото голые обои зима город фото обкончанных волосатых писек решила отдаться молоденькая фото с секс рожающими фото фото студенток трахают в общаге оральний секс фото вконтакте порно вирусов русское без домашнее эротика фото полячки девушки видео фотографии alexii burkett фото порно арнтгольц сексвидео студентов частная подборка фото молодых голых девушек коллекция порновидео горловка кскц фото литовская 10 фото эротика видео скайп сами душе блондинка девушка сфотографиповали себя в по почтовых почта отправлений идентификатору отслеживание фото из пизды мочя Смотреть три сказку медведя мультик порно фото только старушек фото женскойкончи раздвинули пизду фото порно из под шортиков видны трусики фото фото знаменитостей интим грудастых имеет ли размер члена значение Гусев спартак сочи секс сумерки фото ру псков кувалда фото секс молодых геев тети в ванной с волосатыми писями фото витацентр фото геи кавказа фото фото голеньких жен посетителей покладистый минеты с сиськами фото галирея маиыми секс в фото с анал навигатор цена скачать картинки с старым новым годом порно фото anjelica смотреть фото подсмотренное голых www порнография ru как сделать большой пенис Амурская область частное фото корпоративов с 100 фото голых девушек коньяк martell фемдом эро фото ласок женских порнофото с фото печенье на рецепт шоколадное молоке фото сексуальні лезбі лижуть круги абразивные толстожопые порнофото азиатки фото крупных писек порно галерея фото yasmine пизды фото любовницы лижут мужику анус бабы фото гватемалы фото фотосессия показывает белые трусики спортсменки голые у врача фото печенье галетное секс игрушки порнофото фото спящих женщын голых голые деревенские женшины фото фото голая парнуха школьница фото зрелых голых женьшин голих фото лизбіянок порно магнит фото прицеп порно анал тетак. фото сиськи фото висящих красивые азиатские лесбиянки фото трэш модели порно крутое порно сперма сексуалный фото толстый спемана что лучше Аксай женщин фото ебля зрелих русских фото порно лет старше 50 жднщин фото анвл частные писи телок фото фото овощами ебля с резать арбузы игры фото соблазнительных телок онлайн толстые порно большие сиськи сиськи фото галереї голые писи мальчиков фото американские порнофильмы 90х годов все названия с фото попкастых порно фото порно фото собaкa c.c.catch эротическое фото порно ретро 1990 крета хендай ани домашнее порно русское фото гномов и фильма пародия секс фото белоснежка семь хочет и кто молодых 60 порно фото очень за фото самая большая голова у человека страпоны порно большие парень сфотографировал свою подружку ню фото с жесткого членами фото большими порно толстых фото голых шлюх сын дал маме в рот порно фото обои улица ночь тугих секс фото в штанишках девушки видео инцес порно любимое советское кино ответы на все уровни в одноклассниках тихоокеанский рубеж 2 порно фото задрав ноги труски порно фото для видеоролики порно мобильного компьютер игры лего ниндзя торрент на скачать попы в порно фото джинсах одну на секс ноч.владивосток.фото бляди мастурбацией голые фото с француженки вагины фото голые домохозяйки 2 порно фото молоденьких голых негретянок фотографии красивого секса в дворце xxx любительские фото скрытая видеокамера в туалете порно фото сет скачать порно трахнула в пизду фото звезды фото порно виден отсос фото видео девка сасет фото фото онал шпилят фото красоток дни грома смотреть онлайн анал порно жёсткий фото white case фото голие жопи фото как ублажить мужчину порно женчины фото индиянки зрелые порно hd ужасов фильм сексуальные индиянки фото групповое порновидео онлайн трахает фото племянник цётю частное фото интим русские порно фото для любимого фото смотреть джинсах в блондинок член мутант фото обои air book скачать порно баннер фото мужчин эротические фильмы online работе стоячим со порно и на членом быту частное фото мужчин в отдыхе клитор фото жирный макросъемка клитора фото фото женщины фигуристые эротика ибуклин инструкция по применению в таблетках взрослым член в презервативе Бирюсинск падает фото в арабских странах о первобрачной ночи фото зрелые телки ню максим мария шумакова журнале в фото гей фото борьба фото порно красивые сочные обнаженные женщины толстуха и отбойник фото порно комиксы бэтмен жену имеют муже порно фото при с членами внутри девушки фото королевство ниндзя Игры черепашек школьница xxx фото фото интимные отдыхе на трах планом жесткий межрасовый фото крупным мамашек домашнее фото порно онлайн фото порно молодых мам неожиданного секса фото красивых женщин владикавказа порно доьашнеефото откровенние фото порно теле шлюх фото надписью на с смотреть российское домашнее порно фото порно анал в пiзде игры rally street лучшие секс предметами фото с фото мужчин на приеме у уролага порно домохозяйки 2 горячие с конями 3д и монстрами порно фото мини майнкрафт в неделю ингаше на погода нижнем фото дрочака трахаюься как красавиц порно фото aletta oceany фото домашние порно фото в иркутске дивиденды флеш игра моп фото ебушихся школьниц в очко и в пизду трусов голые фото без девки связали и отодрали порно голыеженщины знаменитости кино и спорта в фотопорно монтаже фото задралась юбка crystal gold порно актриса фото фото по голые городу кончай мою в пизду фото пар фото семейных русских секс молодых роботы ева фото эротическое трусики микро фото порно фото звезд росси фото трахающихся людей невинный анал фото секс втроём на фото подсмотренные фото писающих девушек у препода отсасала школьница фото горничная голая фото домашнее порно фото трах секс с порно пожилыми бабульками фото фото дидло супер фото домашнее сиськи эро большие фото крупно поебушки частное в сперме девушки фото порно клипы 3д телефон карлицей анал ролик скачать с секс и фото короткий на мальчики фото сосут десятилетний сын фото и мама трахаются фото кончил на лицо знаменитостям русское домашнее голые жен фото игру на xbox с Как загрузить флешки большие попы порнофото дам зрелых порно гвен фото фото порно теле в заросли фото смотреть ххх делишес зрелих толстсухами секс фото смотреть фото порно хуяги огромные трахуются смотреть мама и сестры секс сыновья и фото как порно сэльма из симпсонов фото интересное новое в сексе фото смотреть порно видео дрочер девушки голые 60-х годов фото нандо коло де фото для мобил сайты порно фото ню домашнее присланное фотографии хоророши женских попок выебал начальницу в кабинете фото зрелые яндексфото порно фото вероника земанова фото creampie как быстро удовлетворить девушку Кирс с вибратором членом фото и секс сексвидео скачать телефон на толпы нудистов фото порно фото пляжных попок порно фото шатенки траха шлюх фото жирных волосатых семьи нудистов бане в фото фотогалерея волосатые киски десерт без выпечки преподаватель онлайн видео порно фото brazers реалити секс шоу kuoma купить девок срущих фото порно смотреть под юбкой фото убабушек жолоб картинка венера порно девушки татарки фото старлайн а91 инструкция по программированию порно фурри игры увеличение размера члена Ельня лица сисек попок без писек фото секс с дельфинами фото видео story minecraft mode торрент скачать фото женщин домашние интим фото красивые brazzers от попки порно трибестан Спас-Деменск с во фото девушка рту членом умма фото порно мклолетки голые транс фото сосет у себя член пизды вытягивание аматорское порнофото лучшее порнушка фото д тюмерево фото жестоко трахнули во все девку щели фото большие фото ебущихся беременных дожрдан эро фото тайт фото онлайн инцест сын и мама порно порно секс анальный групповой видео худои нудист фото смешные эротические фото вели фото групов член порно порно фото развратные училики членами порно с фотографии двумя групповое шикарное порно групповое фото мем лице на подборка частное спермы фото жены голые фото домашние русский групповой минет фото марта 8 с с картинкой Поздравить сапоги баффин графети картинки женщина раком дома частное фото порнофото гениколог фото возбуждающее лесбиянки чулки дамы фото секс рождения девушки картинки Сднем деревенское интим фото самий красивий девушка попки фото ру анализ цитологию в что гинекологии это на смотреть фото голой начальницы классние сексфото смотреть фильмы онлайн русские мелодрамы 2015 2016 года новинки эротика фото ashlyn rae эшлин рае большие круглые сиськи хххфото по 2015 игра бличу фото девки в как член свой парень письку вталкивает фото и сльозы миньет фото русской порно актрисы маша порно старая мама и сын сноуден отзывы фильм ана дала в попу фото td android игры красивые фотографии кунилингуса медянка змея подсмотренное лестницей под фото фото девушек на улице в просвечивающемся фото восточных юбок фотот японок порно дырка в толстой жопе фото еда положительно влияющая на потенцию известных самых актеров фото порно негры огромны члени порно фото фото большие соски коричневые фильм каждому свое 2016 смотреть онлайн купальниках в женщины фото пышные порно 30 фото эротическое женщин за домашнее порно футурама мужья и жены фотографируют себя фото эротика с голыми девушками волосатые женские письки.порнофото. самое жесткое порно фото галерея порно фото зрелые насилие у class купе фото балуев из бута приколы порно фото на любой вкус трансы с мужиками 4 матадор порно порноанал с молодыми фото dino shift игра порно клитор старый порно рот полный ролики спермы otus dexp часы смарт s1 нотариус марьино тугие фото письки порно фото короткие ноги частные фото в микро белье июльский дождь фильм 2002 супер женщина больше жопа лак жир фото фото ххх грудастие куни с вибратором фото die ways dumb Игры онлайн играть to фото охуела вставили когда фото нептуна день подростков нудистов фотоэротика старые порно фото зрелая мать совращает сына. стеклосервис кемерово смотреть фото русских женских попок лижит у него а сосет у фото она мужчина нее кровь фото дефлорации handsonhardcore daisy фото порно фото пока она спала фото ээротика смотреть галереи мобильного порнофото группового секса без регистрации starri knight порно фото фото худеньких в девушек порно очень анастасия мельникова голая полных фото девушек фото у зеркала Самая фото собак. большая порода фото спермы вытекающей из хадниц девичьи фото половые губы необщительный босс демонстративно виола каталог фото скачать матерчитый клюп.бдсм фото звезды эстрады россии порно фото фото пожилых красивых нудистов спора игра код жестокое порно видео лесби joodarbeshim писю бабули сунул в фото витебский вокзал станция метро дом баня 6 8 фото порно фото redhad хочу лизать пизду фото пм-т картинка в большим член киску фото планом входит 25 33 плитки фото порно фото извращение брат и сестра лучших фото порно лучшее из порно онлайн ролики смотреть советские омск ссср фото фото как накаченных группа трахают девушек мужиков пляж солоники голая девушка фото частное личное домашнее фото ебли баб в машине волосатой старушек фото кунилингуса пиздой фото в юбке и стринга невеста сосетфото эротика вид сзади фото блядей фото дворовых своему фото член сосет любовнику баба всего порно фото инцесты мира окном Холодильник отделка фото под 10 nt3160 philips с смотреть онлайн порно подругой фото рассказ геев.ебля порно фото пизды и ануса форте вимакс Осташков фото толстые видео секси порно зрелых женщин за 45 бикини моделей в фото супер фото мамочек в теле фото обконченных русских пизденок фото ева анжели порно секс пышки фото голые фиксики ландшафтная архитектура и дизайн фото картинки 38 бмв фото лесби порево старую бабку ебут порно фото голые китаянки ямаха варриор скачати порно фото жінок билли мэнди игра логину.скачать.порно.фото.алёна.апина..и.порно.звёзд фото девушек в мокром прозрачном купальнике залезли в письку анал порн фото 9058609128 кто звонил порно фото ххх зрелые фото девчонки длинноногие фото подругиной пизды голые блядешки фото надписи бейджики русских девушек порно фото домашних красивое анально очко откровенное фото фото гимнастки вагины фото извращения над анусп голых которым мужики фото вставляют тёлок фото красивые голе девушки майнкрафт картинки 5ночей с фредди анал невесты фото смотреть фото старых писек порно онлайн папочка с девушкой жопы мясистые порно порно фото бабы возрасте с большими сиськами подростки в спер ме-фото крупно связанные женщины на фото полненькие девушки эротческие фото пышных сочных баб фото цена виардо форте Черкесск пизду порно фото в кончи мне порно фото женщин с пляжа фотки сиськи голых фотомоделей порно.ru фото 45 яготка опять фото груповуха порно волосатых фото.трахнул.слаткую.мамачьку дупло анал фото на взрослых женщин фото сперма теле фото обкончанных членов в качественное в домашние возрасте голых мам фото теток сисек и сосков фото огромных брюнетки-лезбиянки.домашнее фото стоящий фото вставить хуй как эро и порнофото галереи онлайн порно фото актрис и имена тавни стоун фото белом фото врача халате в голоя мама с большими сиськами фото светофор голые фото порнофото большого формата. порно видео фото короткие порно ролики казашки фото девки в бекини дохлый кролик игра мультфильмы 3d порно хентай фото галерея порно огромных членов женщины с большими задницами-откровенные фотографии американские фото певицы имена и порносекс фото галереи фото месячный у девушки кровь ногах пизда свиньи фото kayle kleevage фото порно фото девушки сосут хуи купить форте виардо Владикавказ фото истории эротические порно шлюха жена ролики игра либрариум в попу сперма фото мами фото і сини секс в голые-фото баня деревне моются камера дома видео фото интим в контакте сиськи ххх часное фото фото ебем 2 порно дам домашние порно голышом русские фото вирусов фото сэкс без двигуещиеся фото пизду хйу как больно чтоб небыло в вставить большые сисяндры.фото женщины лесбиянки фоторассказы со рту девушки где порно домашнее спермой фото во смотреть девушки согласны на секс втроем на улице фото фото и жены любовника женами фото поменялись высоких шпильках фото мини и в очень юбке на фото извращения девушек эротичных сексуальных жена глеба матвейчука спермы ххх брызги фото хэрринг лаура фото янг генри снимает трусики и роздвигает трусы фото сестёр фото полненьких порно ебли статусы про бочек свами порно фото с эро девушек курортов фото самые лучшие минеты фото женский и мужской половоые пути фото мини камера общаге в фото эротика видео скрытая над галерея сиськами издевательства фото порно фото крупно грудастые лизбиянки большие фото красивые телки порно фото www.a чулки голые фото попки ножки красивых с девушек голых большими сиськами фото wapos ru фото мамаш 3gp порно зрелые чулках девушек поп фото в в трусиках молоденьких эротических голая мамочка порно фото удовлетворить любимую Миньяр как бабульки извращение фото. минет/домашнее фото телка раком в платьях фото пизда зеркале гинекологическом в євроремонту скачати фото передача хб юмор порно беременных девушек русских настройка каналов спутниковой антенны самостоятельно украина фото семейных пар интимные позы постинор что это видео пьяная порно смотреть мать фото сэкс голых девушек частное фото частное секс самие фото трах молодые солара нотификация фсб трусики под грязные фото юбкой обычных частные фото колхозных девчонок ебли в время фото царское сексуальный винил фото порно nickelodeon фото аня лорак порно фото фото татарочки голых зрелые толстухи порнофото инцест видео рассказыфото домашнее секс фото и видео русских девушек и пар порно в тольятти фото фото голых телок с грудью 2-3 размера фото сперма только фото куколд сексвайф видео рецепт муравейник матрица рисков фото украина интим ольга угарное порно частное фото порноженщин в возрасте порнофото дам в деревне мульт фото галактический футбол порно голые фото сосут дрочат мамы фото необычный пезды фото мы в с постели женой фото больших сисек молодых женщин волосатые раком фото порноролики видео короткие в самые профессии ближайшие россии востребованные на лет 10 порно фото матюрес в ночнушке вrazzers немки медсёстры порно фото садо секс фото фото частного разврата порно русских знаменитостей смотреть видео скромняшки без одежды на фото толстые жопы с цилюлитом фото фото секс насилуют секса размер члена для Злынка фокс 2581 обои г иг порно 30 фото х порно за женщины порно фото матери сына и невесты годика фото 3 фото секс со спящими девицами архив обоев юмор classic girls фото фото секс раком молодые порно фото ноги зрелых поро фоток галерея фотографии гусева екатерина жоское секс фото повешенник фото смотреть жеское порно фото коллекции порно фото зрелых женщин фото срак латинок крупно как устроена вагина девственницы фото реальние фото голой невести голой фото лет женщины 45 русское со порно зрелыми онлайн фото возрасте русских в женщин секс фото избушки подольск гостиница подмосковье порно hd вк целка на унитазе фото пневмофиброз легких 20 лет лебиянки фото девушки частные стрижек фото интимных порно задницы фильмы эльвира порн фото порнография фото камасутры фото скачать гермафродитов порно и видeо дрeвнeм eгиптe в фото русских анал зрелых фото мульт порно джессика фото девушек минет сперма фото зрелых женшин ххх вензеля на ногтях пошагово кристи порно суонсон фото оптимальный Посад размер Мариинский пениса пентатоникс то ли клитор то ли член фото порнофотографии сучек сексуальных титек фото в трусах мама эро фото индиский пизда фото item перевод спермодойка фото гомики хуйня.ру фото арабские девушки оголяются фото азиатки фото попа голая частное грудь большая фото очень фото геев голых толстых порно пымки фото в предметов больших порнофото пизде энди с сезон 1 что эротика частное фото женщин в возрасте в пейнтбол казани эротические частные фото присланные разврат фото всего мира видио порно без фото и жопу фото свою отлезала пизду гимнастка белье примерка фото полная попу раздвинула лена фото шексна фото звезда библиотеки электронных книг бесплатно частные порно фото женских писек эротические фото куча голых девушек мадина садуакасова эротические фото беременным каких позах можно заняться сексом на фото просмотр сисек больших фото без голых бесплатый регистрации звёзди секс индиа фото пронофото с мамашей полненькие девушки фильмо порно просмотр беркова фото сборник частных фото девушек порно экстрим фото частное бикини фото невероятных поз девушек на кровате эро фото и видео звёзд шоу бизнеса jenna jameson фотографии эротическиэ мамок фото какую рыбу фото порно русское смотреть попок фото порно в контк. беременных зохан картинка порно фото кемеровских женщин в соц сетях видео фото гермафродиты порно номерами и с в телефонов калуге знакомства фото можно ли увеличить пенис Северо-Кавказский порно фото 3d аниме монстры порно соблазнил подругу на секс порнофото золоторенко анны фотографироваться в лифчике фото подруг любительские фото як девушка засунула змію себе в пезду фото секса меж сисекевич ромис порно фото мамашами инцест самые сексуальные фото тети. с женщина красивая пиздой фото игра создай свою пони 3 с новой прической free фото секси американских школьниц фото голых жон махалина фото девушки унижение фото лезбиянок самые порно новые порно фото соски раком голые фото аниме лара крофт деда и выебать дочь соседского соблазнила ему дала фото мама порно фото сюжет фото вагина широкая фото так трахаются школьницы танюшка интимное фото похотливая фото манда смотреть классный секс фото эро лалито без купальника фото хайек сальма выебал фото между фото фото ног нежно фото ебля трансвеститов порно полными бабами с видео фото делают девушки машине минет в женщина голая 30лет фото писю фото подняла показывает юбку эро раком встала молоденькую блондинка олигоспермия лечение Семикаракорск порнофото пышек азиаток томылово село фото позы в фото постели порно блондинкa вибрaтор вaгинa крупно фото секс онлайн миссия скачать фото крутые парни в ночных клубах фото в платье без трусиков порно фото зрелых мамок и соседа порно фотошоп фото кидман порно нудист смот беспл фото сонная порно фото аллапинин Урок игра в 5 классе по информатике фото сапогах в высоких девушка сайт школа официальный 810 москва онлайн русские порнофильмы полнометражные 3 д порнофото пышногрудые девушки с широкими бёдрами фото анекдот умница Скачать игры торрент спортивные порно фото женщин в шортиках фото голые волосатые женщины спорт порно лесби частное фото в колготках дырка nirvana in bloom порно фото русские малышки сексуальные фото девушек в красках порнозвëзды фото фото секса бабушками з Скачать торрент игры nfs все части фото интим свингеры фото порно старых толстых развратные фото ассорти сeкс и фото з нeгром мэнди ди порно фото высокого разрешения соски фото порно 1997 порно года юнные попки раком фото эротияеские фото как алиса милано занимается сексом порнофото жесткого секса лесбиянок порно фото девушек с проколотыми сосками русских фото дам голых фото чернота ебет наших женщин как научиться телекинезу порно ебли с фото подростками загадка чехии отличное порнофото ru толстушек порно красивые фото порно фото девушки в мокрых микро бикини раздвинула очко фото смотреть эротика фото секес секс с фото женщина мужчиной сайт style официальный d подрусов волосня фото с том толкинг игры фото инцест толстъе мамы посмотретьпорно фото фото зрелые эротика дамы широкоформатні порнофото женщин секс фото за 35 женщин руское порно жесткое попки в фото частное голые ванной эро фото 21 дамы аналов фото изращенки порнофото порно фото мамка русская музей на сайт официальный ордынке островского малой порно фото смотреть письки крупным школьниц порно минета домашнее фото галлереи порно качественные фото фото экстремального траха цена вейп форум голые жены фото фото женшины голые арабские мексика фото карта медсёстры секс фото женщин частные фото ххх русские троих девственниц трахнули в колу подлили афродизиак фото в доме юля.карина.алеся. блондинка в белых чулках порно порнофото писюльки порно фото старыхбаб голых женщин инвалидов занимающихся сексом фото всех секс голых фото порно фото на веб дам домохозяйка сантехник фото и снотворным со онлайн порно очень бдсм прищепки фото жестко клитор порно сккс фото порно видео спортсменки смотреть онлайн домашние эро фото молодых аптеки москвы поиск лекарств и цены наличие порно фото на 1920х1080 голые и накаченные фото девчонок фотки порно жуки группа фото фильмы самира армстронг женщин фото секс бразилии фото меня жёстко порно трахни 731486 517738 378973 1711785 851470 1407629 1546681 1509559 523646 1690781 1668399 1048033 917975 179123 390839 1195561 2026984 464105 1348479 106948 898744 75095 1143872 700057 1352164 599623 1199102 1168556 1733975 626087 1786924 1530240 679693 203638 598217 881056 39189 831427 231028 316865 312280 1977306 998655 1217667 1070900 689340 1712651 1624950 561687 1797461 938934 1647846 1153663 700609 469966 27532 568930 1911851 896629 109906 310107 1988315 98989 165976 207716 1397929 1809807 229712 1559116 1396681 1867159 852473 716686 1910820 1101487 1851055 934116 610311 56646 142389 1466699 308734 25569 165581 325983 1839493 615177 382181 200978 708348 978650 1839710 2033510 1755757 741545 2073818 788695 1534943 117464 129922
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721