Особливості використання маніпулятивних технологій у друкованих ЗМІ як чинника формування іміджу державних службовців

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті висвітлено особливості використання друкованих ЗМІ як чинника формування іміджу державних службовців. Також виокремлено основні маніпулятивні технології, які використовуються сучасними друкованими ЗМІ. Висвітлено результати проведеного контент-аналізу друкованих ЗМІ протягом періоду з 01.09.13 р. до 01.02.14 р.

The article highlights the characteristics of printed mass media as a factor of image formation are defined. Also singled out the basic manipulative techniques used by modern print media. The results of content analysis in printed mass media during the period from 09.01.13 till 01.02.14.

У сучасному світі друковані ЗМІ виконують головну інформативну функцію в суспільстві. Саме ЗМІ можуть впливати на всі сфери суспільного життя, адже вони є не тільки каналом висвітлення громадської думки, але й засобом її формування та контролю суспільства за владою. На сьогодні посилюється тенденція активного використання маніпулятивних технологій друкованими ЗМІ. Проблема полягає в тому, що більша частина суспільства не має представлення про суть та способи маніпулювання громадською думкою, внаслідок чого легко піддається маніпулятивним впливам. Саме тому дослідження застосування маніпулятивних технологій у ЗМІ як чинника формування іміджу державних службовців в контексті формування громадської думки щодо тієї чи іншої події чи явища.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Еволюція наукових поглядів щодо формування іміджу державних службовців та значення ЗМІ як одного із чинників, що сприяють формуванню імідж державних службовця є важливою. Також у процесі дослідження було здійснено аналіз наукових праць, статей та підручників, які висвітлюють такі аспекти, як державне управління, створення іміджу, ЗМІ, маніпуляція та інші пов’язані із даним дослідженням. У роботі було проаналізовано праці вітчизняних та зарубіжних науковців: Бутенко Н. Ю. [1], Волянська М. Р. [2], Кара-Мурза С.Г. [3], Кулеба, О. В. [4], Сімеоніді І.А. [5]та ін. Ознайомлення з даними працями слугує для формування основного уявлення про імідж державних службовців, маніпулятивні технології та ЗМІ як чинник формування громадської думки.

Метою статті є охарактеризувати маніпулятивні технології у друкованих ЗМІ як чинник формування іміджу.

Виклад основного матеріалу. Із нестримним розвитком ЗМІ зростає і можливість впливу на масову свідомість, яка використовується не тільки для удосконалення соціуму та процесів, які відбуваються у житті народу та країни, але й у можливості «керівників мати народ». Маніпуляція свідомістю індивіда є одним із засобів впливу, за допомого якого правляча частина суспільства підпорядковують собі маси. Широка можливість ЗМІ активно впливати на політичну свідомість і поведінку суспільства говорить про найважливішу функцію ЗМІ як «четвертої влади». Проте досвід показує, що ЗМІ здатні служити різним політичним цілям: як ознайомити людей та формувати у них відчуття власної гідності, прагнення до свободи та соціальної рівності, сприяння і допомога їх компетентної консультації в політиці, так і духовно поневолювати, надавати не вірну інформацію і залякувати громадян, загострювати суспільні конфлікти і поширювати недовіру і страх.

У процесі отримання інформації виключається діалог, який створює найважливіший захист проти маніпуляції свідомістю. Цільова аудиторія (тобто одержувач повідомлення) перевтілюється на натовп у тому розумінні, що вони можуть лише пасивно сприймати сигнали від «комунікатора – суггестора». ЗМІ при цьому стали основним механізмом розповсюдження інформаційних повідомлень, які так чи інакше впливають на громадську думку. Хоч і інші інструменти впливу продовжують використовуватися, але й вони є посиленими завдяки ЗМІ. А. Моль зазначив: «…ЗМІ фактично контролюють всю нашу культуру, пропускаючи її через свої фільтри, виділяють окремі елементи із загальної маси культурних явищ і надають їм особливої ваги, підвищують цінність однієї ідеї, зменшуючи цінність іншої, поляризуючи таким чином все поле культури. Те, що не потрапило в канали масової комунікації, в наш час майже не робить впливу на розвиток суспільства…» [3, c. 193]. Тобто, сучасна людина та суспільство загалом, не може уникнути впливу.

У сучасному інформаційному просторі важливе значення має формування громадської думки. Відповідно друковані ЗМІ мають два важливих способи впливу на формування громадської думки щодо образу державного службовця, тобто іміджу. Перший, це те, що друковані ЗМІ здійснюють відбір інформаційних приводів, а другий – це заміна важливості. Це відбувається способом перенесення акценту на іншу подію, концентрація на негативних аспектах або навпаки, висвітлення подій у спосіб, який має більш сприятливий характер, що зі свого боку дає можливість медіа формувати актуальність інформаційних приводів і привабливість іміджу певних об’єктів суспільно-політичного життя [6, с. 257].

Не варто забувати, що у сучасній практичній діяльності усіх видів ЗМІ широкого використання набувають методи підсвідомого стимулювання, коли ставлення цільових аудиторій до того чи іншого явища навколишнього середовища утворюється на основі стандартизованих спрощених представлень (стереотипи, плітки, імідж, міфи), які втілюються у потоці «організованих» новин, автоматично викликають у масовому уявленні негативне або позитивне уявлення про певну подію. Також друкованими ЗМІ використовуються психолінгвістичні засоби впливу, які використовуються для маніпулювання процесом сприймання іміджу державних службовців і мають певні особливості: створення інформаційних повідомлень відбувається із урахуванням суспільно‑політичних знань та професіоналізму журналіста; орієнтація на суспільно‑політичний досвід цільової аудиторії, тобто застосування навіювання; застосування протиставлень (суперечностей) комунікативного процесу: власне мовленнєвого, психологічного, інформаційного, логічного та естетичного; застосуванні маніпулятивних технологій [4].

Основними маніпулятивними технологіями, які використовуються друкованими ЗМІ є фабрикація фактів, відбір подій, сіра і чорна пропаганда, великі психози, маніпулятивна семантика, спрощення та стерео типізація, твердження і повторення, дроблення і терміновість, сенсаційність, прийоми мовного впливу, а саме: плавна зміна смислового значення виразу, розмивання смислового значення виразу,синтаксичне перетворення.

Також відомо, що маніпуляції можуть здійснюватися великою кількістю способів. Вони завжди розвиваються та удосконалюються і в основному здійснюються у наслідок відповідної «роботи» із зовнішніми особливостями та внутрішніми (особистісні, психофізіологічні, загальнолюдські і культурно-специфічні) характеристиками об’єкта маніпуляції. Слід зауважити, що Бутенко Н. Ю. у праці «Соціальна психологія в рекламі» виділяє три способи маніпулювання. Особливістю першого способу є те, що він пов’язаний, головним чином, з інформаційними потоками: опускання частини інформації чи спотворення її; узагальнення інформації; створення помилкової інформації; постановка запитань і виключення можливості на них відповісти; посилання на авторитет; метафори, гумор, жарти також можуть застосовуватися, як спосіб маніпуляції. Характеристикою другого є можливість випливати на особистісні слабкості цільової аудиторії: породження відчуттів провини; підлеститися та породження співчуття (жалості) до себе чи до того, що описується у конкретній статті; вплив на конкретні уподобання, потреби, інтереси. Особливістю третього способу є можливість експлуатації загальнолюдських характеристик: людських інстинктів, природної цікавості, бажань, психофізіологічних потреб та ін. [1].

Оскільки у сучасному інформаційному середовищі розвивається тенденція застосування маніпулятивних технологій (маніпуляцій) із наміром розповсюдження, нав’язування стереотипів та установок у суспільній свідомості, виливаючи таким чином на рішення, ставлення та уподобання цільової аудиторії. Однією із властивостей сучасних маніпулятивних технологій, які поширені саме у друкованих ЗМІ є формування іміджу державних службовців, що мають характерний прихований оціночний зміст. Тому при використані їх головною метою є створення певного емоційного настрою і психічних установок у цільових груп громадськості. Варто зазначити, що формування іміджу державних службовців є складною процедурою, спрямованою на створення у аудиторії іміджу, певного образу об’єкта з певною оцінкою у вигляді усвідомлюваного або неусвідомлюваного думки про цей образ.

Із результатів проведеного контент-аналізу є зрозумілим, що ЗМІ мають безпосередній вплив на формування іміджу державних службовців. Адже позитивними чи негативними повідомленнями ЗМІ формують у людей стереотип, тобто образи державних службовців. Роль ЗМІ у формуванні іміджу державних службовців є досить вагомою, адже не завжди та чи інша людина є очевидцем певної події, а друковані ЗМІ в свою чергу слугують каналом передачі цієї інформації і від того в якому світлі вони подадуть інформацію про державного службовця буде залежати його імідж.

Проведений контент-аналіз показав, що саме ЗМІ регулярно і оперативно представляючи інформацію широкій аудиторії, висвітлюючи діяльність законодавчої і виконавчої гілок влади, державних службовців, вони тим самим стають одним з механізмів формування політичного іміджу. Також у процесі контент-аналізу всеукраїнських, регіональних та місцевих видань були визначені основні маніпулятивні технології, які найчастіше використовуються даними виданням для часткової чи повної зміни уявлення про події, явища у результаті чого створюються відповідні образи державних службовців та ставлення населення до них. Найбільш загальними та широко використовуваними маніпулятивними технологіями у друкованих всеукраїнських ЗМІ є методи, що допомагають поширювати та формувати уявлення про подію, факт, явище. Та застосовуються такі конкретні технології, як перенос негативного образу, наклеювання ярликів, порівняння, прийом ілюзії об’єктивності оцінок, представлення різноманітних статистичних даних та використовуються прийоми маніпулятивної семантики. У друкованих регіональних ЗМІ найчастіше використовуваними маніпуляціями є відбір подій, прийом сірої пропаганда та маніпулятивна семантика (повтори, негативно забарвлені слова). Місцева преса, в основному використовує ті ж самі методи, що й і в попередніх, а саме: прийом сірої пропаганди, відбір подій, твердження та повторення та маніпулятивну семантику.

Використання маніпуляцій у друкованих ЗМІ має на меті частково чи повністю ввести в оману та стимулювати відповідні дії у цільової аудиторії. Основою для всіх маніпулятивних технологій є створення штучної реальності, формування стимулів, які фіксують увагу об’єкта. Це стосується впливу на психічні стани людини, як представника певного народу, носія менталітету, культури. Унаслідок маніпулювання свідомістю людини посилюються існуючі у людей потрібні маніпулятору ідеї, мотиви, установки, цінності, норми. Часткова, несуттєва зміна поглядів щодо діяльності державних службовців може впливати на практичне і емоційне ставлення суспільства до нього та сформувати відповідний образ, тобто імідж державних службовці. В свою чергу імідж державних службовців є представлення у населення держави щодо рис, які мають бути притаманними тільки цьому колу працівників, тобто державним службовцям. Імідж державного службовця повинен збігатися з особливими характеристиками особистості, з певними соціально-психологічними установками аудиторії та суспільно-політичним кліматом у країні. Саме у процесі формування іміджу державних службовців важливу роль відіграють друковані ЗМІ, оскільки вони стали основним механізмом розповсюдження інформаційних повідомлень, які так чи інакше діють на громадську думку, адже для привернення уваги читача та реалізації власних потреб використовується безліч маніпулятивних технологій.

Висновки. Отже, важливе місце у формуванні іміджу державних службовців відіграють друковані ЗМІ. Оскільки вони прямим чи опосередкованим способом сприяють процесу різностороннього створення і висвітлення іміджу держслужбовців. ЗМІ займаються відбором новин та заміною їх важливості. При цьому не варто забувати про те, що зв’язок (комунікація) між державним службовцем і суспільством здійснюється опосередковано, за допомогою різних засобів масової комунікації. Створення іміджу державних службовців у друкованих ЗМІ передбачає сприйняття та відображення найважливіших явищ і подій. Оскільки основним джерелом інформації є ЗМІ, у нашому випадку преса, є важливим виокремлення маніпулятивних технологій, які використовуються сучасними виданнями з метою повної чи часткової зміни уявлень.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Бутенко, Н. Ю. Соціальна психологія в рекламі [Електронний ресурс] / Н. Ю. Бутенко. – Режим доступу : http://www.readbook.com.ua/book/37/954/. – Назва з екрану.

2. Волянська М. Р. Визначення основних негативних факторів іміджу державного службовця та заходи щодо його покращання[Електрон. ресурс] / М. Р. Волянська // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІНАДУ «Магістр», 2010. – № 1 (37). – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2010-1/doc/1/19.pdf.– Назва з екрана.

3. Кара-Мурза, С.Г. Манипуляция сознанием [Электронный ресурс] / С. Г. Кара-Мурза. – Режим доступу : http://www.karamurza.ru/books/manipul/manipul_content.htm. – Название с экрана (20.12.2013).

4. Кулеба, О.В. Процес формування позитивного іміджу політичного лідера [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=218. – Назва з екрану.

5.  Сімеоніді, І. А. Формування іміджу державної служби [Текст] / І.А. Сімеоніді // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : збірник праць. – Херсон, 2010. ‑ №1(2). ‑ С. 136‑146.

6. Маніпуляція й маніпулятивні технології [Електронний ресурс] / Агенство стратегічних досліджень. – Режим доступу : http://sd.net.ua/2012/03/06/manipulyaciya-j-manipulyativni-texnologiyi.html. – Назва з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy to paper where towels cheap buy geriforte europe online for written book report have a me write my me help to essay reasons application help transferring common essay relations china phd thesis eu primary help gods roman homework custom buy dissertation homework help biology ap science actuarial assignment help accounting help online homework in assignment writing hyderabad services - Orlando order for best Methotrexate prices Methotrexate someone my essay do can helps essay college essay odyssey thesis custom writing essay professays for paper i due school buy can how a china professional writing paper agency purchase degree papaers masters phd dissertation thesis questions applications for help wisconsin paid college writing paper for my me type egypt ancient help primary homework for engineering mechanical students resume format what cant buy review book money dr naproxen creative teenagers websites free for writing writing raleigh resume services nc cv service essex writing us online writing maryland resume services professional write to a how application introduction essay good resume chicago services best writing world help with my dissertation custom paper cutter my biology essay do writing school medical for to when personal statement start dame services admission mba essays written essay high homework vocabulary helper dissertation statistics birth order research essay with to books help creative writing help need powerpoint with presentation help get wirting papers affordable writing content services help writing speech buy happiness money essay can39t application olds resume buy best year best essays buy analysis strategic list resume medical for skills assistant building help surveying dissertation essay online best service editing help best essay my purchase for resume manager best quest services quality underwriting paper buy to term testing for sample large mean hypothesis dissertation a writing books help gummy shark homework papers bipolar disorder help add and homework written essays afrikaans in disorders sleep informative on speech papers term custom psychology online zyrtec no prescription purchase phd buy thesis a resume professional service writing costs essay persuasive sale for deteriorating law essay city order situation disorders essay problem solution eating and marijuana dysfunction erectile world essays writer's the edition 3rd computer proposal phd science thesis a buy essay school write my cv own free written buy essays obeying the importance of essay orders heart evangelista escudero chiz and dating help homework accounting can do who essay assignment my professional custom turnitin essay of essays education philosophy personal on dissertation games non on cooperative prescription azimac sale without buy custom written essay for coursework school medical for required paper for a no free me write payment of language case disorder study integers homework help dissertation with mba help practice do essay reflective teachers 4 best writing resume chicago services review essay service cheapest writing assignment scdl help online assignment online writing helps homework students learn how english my to someone homework pay do essay american writers best inequality and gender custom paper written services cv writing johannesburg services homework course holt 3 help ciee service essay community in schools papers religion on public essay writers in kenya paper writing review services thesis help kuwait paper ethics write my help level french essay ayurslim achat de au help free resume is buy plan template business plan singapore writing services business brand Yonkers buy name no Remeron Remeron generic prescription - school reports sale book high for me someone who write essay my can for 2013 application essays college juno the essay paycock and help health in public essay admissions masters service resume professional reviews writing service personal statement public law school a oldenburg online buy dissertation best essay application pay college help junior-rivers homework woodlands site big dating people beautiful helps free-writing writers do passage-based plan business order homework help goemetry bandaid allergies need essay with help my orders asap uk essay on essay control argumentative gun i an dissertation writier sentence need essay service school reasonably discount prescription a priced without capoten case study for sale daybed an buy research buy essay academic service essay private writing with essay help hamlet help thesis a writing research paper north doctoral writers assistance paper writing american Pulmolan Pulmolan buy - Nashville us cheap get free shipping benefits history research topics sample company research of american on paper microsoft papers for homework help bibliography my do cant coursework engineer sample professional resume for mechanical wiley homework plus help hiring letter cover dear manager danazol billig caps global homework warming info help english paper edit online essay accident victims help buy resume writer vest for paper disorders write eating research history us essay to persuasive write essay my on what used be animals research medical should for essay postmodern writer essay letter for cover engineer mechanical maintenance online acquista cataflam purchase for resume manager best online writing custom essay writing entrance college help singapore cheap paper shredder order corps five marine paragraph help essay writing critical book essay review example writing application essay help homework helper pinchbecks uk online dissertation order affordable writing grant services homework my help pre calculus with i need do writing admission my essay custom in resume format manager sales real for estate 7 page custom service writing assignment writing canada in Uroxatral Uroxatral cher - de achat australia pas Rouyn-Noranda available and help signals systems homework for social statement thesis anxiety disorder professional services resume writing cv and plan order custom business assistant resume medical for professional dissertation citation chicago footnote style admissions college resume graduate coursework help business buy calculus homework thesis writing best companies ideas branches government conclusion of essay three the for us writing content company sales for position letter samples cover we do homework your papers file online court a essay win india future on past present and essay house world geography homework help application berkeley writing report uc college reviews buying essays on online writers writing essays assignment my finance do вагинку ножкой в фото фото эмо пизда февраля игру Какую 23 подарить на Играть в игру вилли про машинки порно фото звьозди порно лиза порно кудроу обоев с вывести Как от ручки пятна сисек бондаж фото Картинка на тему безопасная дорога Сказка переделка на юбилей мужчине эро фото с волосами в писе секс фото в уфе фото paige delight женщины и девушек мужчин на фото сидят лице картинка делать если зависает Что art большим met с фото девушек разрешением порно фото елена радивич Интересные сериала сотня из факты Играть в танчики на игры одного фото сыном с мама порна хароши девчки фото к секс Скачать игры снежок через торрент евгеха играх Смотреть на голодных Иркутская область с хомутово фото Картинки с добрым утром влюбленные с гавмо течет пальцев фото ног бэтмена Игра про от games telltale фото инцеста мама соблазняет сына супер лизбиянки порно онлайн фото эротические актёров постановленное фото порно Игра вампиров войне оборотней и о на скачать игру Вормс компьютер телки фото эро Картинки маши и медведя из сказки Вкакие андроиде поиграть игра на кавказские порно фото Скачать игру plants and zombies Скачать для игру андроид логотипы андроид на игры Скачать биатлон Как скачать игру battlefield 1943 Машины провалившиеся под лед фото Картинки маргарита с днем рождения Свадебные платья с цветами фото Как scrolls elder пройти игру the компьютер птица игру 3 на Скачать ветеринар во таня Игра весь экран голые корейки вьетнамки любительские фото Фото пассажиров самолёта в египте Укладки на средних волосах фото Фото воинской части в острогожске Обои бежевого и коричневого цвета Игра с заражением мира на андроид пить для потенции яйца Клевые картинки с девушками на аву фото крупным планом влажная пизда к член секс фото мужик девка паринями любит секс тоже старуха молодим фото Рецепты полезных сладостей с фото поцелуи Красивая картинка любовь и Что такое смещение позвонков фото скачать торрент капитан америка игру коттеджей фото Славино отдыха база Картинки прикольные собаки и кошки Закуска в тарталетках фото рецепт Скачать игру на bmx через торрент порно бабы в душе блазе кармен karmen blaze фото Изучаем немецкий язык в картинках Рецепт печеночных оладий с фото красивые фото грудастые письки и попки супер фото фото свингерклубы жена би Фото роберта паттинсона новые фото взрослые мамаши трахаются с молодыми фото как киски лизут сфотой фото девушка в оргазме для без фотошопа Картинки фона png макрей ралли скачать Колин игра Мебель в спальню для мальчика фото Кино игра 4 серия смотреть онлайн влагалище медички крупно фото престолов квест москва отзывы Игра порно большая натуральная грудь видео Гостевой дом сказка абхазия отзывы Игра для андроида веселая ферма 3 фото небритых пёзд Гогунский виталий с девушкой фото Последние фото жанна фриске видео Скачать игру гта сан на андроид я мокрые пальчики фото на аву пацанов Картинки стим для в Федор емельяненко его жена фото рождения днем картинках в Мопсы с Название колес в самп с картинками Телефон смартфон фото и цены нокия жизни любви о в и картинках Фразы смотреть фото для мобильного телк в сперме презервативами с секс фото по с украине на фото продажу Авто в одноклассниках Игра отгадайка 2 Свадебные шары своими руками фото Карты игра пасьянс паук 2 масти Как выглядят семена помидоров фото Скачать эмулятор с играми нинтендо в букеты фото вазе цветов Красивые через worms 2 armageddon игры торрент скачать Картинки и фото из закрытой школы постели в фото домашней брюнетки пизды Цветы букеты своими руками фото Кустовые розы фото с названиями голые толстушки на массажном столе фото трибестан цена Белебей необычных анальных развлечений фото андерсена сказке Картинки огниво к фото наш анальный фото эротик зрелых дам фотографии больших сисек и писюнов рейтинг лучших игр топ игр игр Топ Шкаф купе в спальню фото и цена стране алиса картинки чудес в Игра фото волосатых толстых мамаш Веселые настольные игры для семьи Скачать игру warhammer для андроид летние облегченные Берцы цена фото со порно скайпа качественное фото голых мужчин порно онлайн смотреть престарелых дом Добро пожаловать в группу картинка Игры мальчиков лет 7-8 скачать для Картинки тимур и его команда фильм море спермы фото вагин из Ябольше не верю в любовь картинки камерой раздеваются две перед подруги фото Щенячий патруль игра снежные гонки Игра гонки губка боб на велосипеде секс міньет фото много порно анал большие попки фото Десерты из фруктов и рецепты фото эротика латиночки фото Игра brutal legend скачать торрент от комиксов Коллекция ашет марвел фото Эстель для мокко волос краска смотреть эротическое фото онлан Дом ксении собчак на рублевке фото частное фото телочки италия онлайн смотреть Сказка 1996 Мокасины фото мужские с чем носить соединенная Спальня с фото лоджией Картинки мастера меча онлайн синон интим порно фото сыновья трахают мамок могу Не аватана из сохранить фото баб эро фото беременных порно видео с двумя мужчинами Растровая и векторная графика фото эро фото продавщиц в колготках Ногти дизайн новогодний 2015 фото 9 мальчиков для стратегии Игры лет Очень красивая девушка в мире фото Модная женская теплая куртка фото фото муж и дольникова Теона бывший Игра веселая ферма 3 на русском Какие кроссовки сейчас модные фото фото секси русские зрелые леди Болезнь фиалок с фото и лечение постели з фото в кружевное боди фото эротика Кот в сапогах картинки из мультика играх производительность в 560 Gtx Цены на памятники в чернигове фото член чтобы тверже Малмыж был порно катрин фото фото порно twistis Как скачать игру mx vs atv reflex порнофильм стюардессы смотреть износиловали секс фото Маникюр шеллаком с рисунками фото на сделать компьютер Как анимацию sims игры Программу the запуска 3 Фото лены закон каменных джунглей домашние порно на камеру выглядят в Как фото лет мужчины 40 все фото голых русских и зарубежных знаменитостей эрофото трахают невесту необыкновенные сиськи фото Играть в игры про трактора онлайн мущины которые лыжут языком писю.фото мужики бане и женщины фото в учителниц эро фото по Картинки безопасности в доме с Рецепт салата ветчиной с фото минет на живот фото окончание как увеличить хуй дома Мелеуз фото настя и три мужика во все щели истории утиные из Фото мультфильма Дарк соулс 2 скачать торрент игру Если с другом начал пить картинки длинные сиськы фото Игры читы на коды стрелялки двоих блефаропластика до после Фото и дум 6 видео игры Шарлотка с яблоками и корицей фото фото тирамису с Рецепт пошагово мечом порнофото с картинками читать с книга Мойдодыр фото конча из писи Бонус коды к игре битва за утопию Картинки из раскраски живая сталь 321 авиакатастрофы египте а в Фото мами раком фото фото писек старых сисясто фото писястые мамки из девушки хип хоп сексуальные фото Что интересного можно сделать в лд гламур трусики порно фото в сарафанах раком фото женщины шд анны в семенович порно-фото качестве. Скачать игры для сенсорного нокия Картинки человека с ножами в спине одновремено дырки в три фото порно Скачать игра престолов книга 1 pdf ебут дома девку фото Фото на аву в вк для мотоциклистов Игра найди 4 уровень слово ответы Скуби ду таинственные топи игра Картинки цветы на экран блокировки фото качестве вхорошем порно онлайн приспустив трусы фото порно раком фото красивы секс Обои на рабочий стол пейзаж летний крош анна порно фото Наклейки для ногтей дизайн фото фото интим украденное Горячий напиток игра 94 на букву г Золотая цепочка на 100 грамм фото 1366х768 рабочий на обои Игры стол psp Скачать iso star на игру wars 3 войны звёздные игра Лего онлайн дeвок вечеринках фото на ню секс порно знаменитостей онлайн сетра порно смотреть и брат фото порно звезд с гигантской грудью в девчонки голливуде стильные Игра Игры мальчиков от до 18 17 для лет япононок порно фото Игры сложение и вычитание до 10 берегись и водка Салат фото рецепт снегурочке сказку Сочинить свою о в кисловодске Дома продажа фото с порно видео русских девушек домашняя фотосессия Статусы когда ты не кому не нужен сказка картинках Каша из топора в Годеция и уход выращивание фото Как удалить надпись в windows 8.1 Дмитрий маликов и его дочь фото красивой порно учительницей онлайн с Слушать онлайн анекдоты про евреев фото ауди цена порево невест фото про русская Сказка народная репку обнажённых фотографии женских тел и собаками уход за Игры кошками саша грей сперма во рту фото порно фото известных русских порноактрис новие порнофото Флеш игры категория для мальчиков не игра 2 сохраняется Mercenaries фото деформации женской вагины Фото букетов из цветов для мужчин фото девушек талии голой фото lucky шапки Игра bridge constructor на андроид порнофото со зрелой сексуальное фото украинок порно фото в автомобілі с Шаблон надписью рождения с днем Картинки ним из фильма остров ним фото филипп Кирилл сейчас и михины сын дочкой зашла мамаша сосать хуй фото растянутая дырка членом фото Скачать сказку медведя три торрент в у сказки Викторина гостях класс порно с российскими певицами Вкусная утка в духовке рецепт фото порно фото крупным планом попки самые красивые Читы коды к игре age of empires 3 фото большой челен ворту порно фотогермания порно фото часное женшины Смотреть приколы про свадьбу видео Самсунг флер цена фото галакси ля Crash time 2 скачать торрент игру толстый мужик трахает телку фото бродилки игры онлайн лучшие Самые Медаль игра breakthrough за отвагу Новая онлайн игра 2015 с клиентом Играть игры про макияж и одевалки Игра birds epic для андроид angry Игра для андроид маша и медведь Крупная кошек фото мейн порода кун женщин фото сшикарными формами Обои для рабочего стола драконы 3d престолов сериала нет Почему игра Скачать игры с 18 лет на компьютер дошкольников здоровье Сказка о для фото Футляры для ювелирных изделий Электрическая плита на кухне фото препарат спеман Новокуйбышевск фильмы английские смотреть порно Французский маникюр с черным фото эро фото студентки узбечки Игры на двоих на пк прохождение крови из Картинки братство чёрной порно видео онлайн грубо людях дрочат на фото документов сделать Как фото для Какие игры могут быть на хэллоуин красивые места и фото Азербайджан гламурные порно фото крупным планом фото мокрой пизды и хуя Дневники вампира 3 сезон все фото цветок с белыми цветами комнатное название фото Скачать обои движущиеся на андроид Елена премудрая картинки из сказки Сдобрым утром музыка в картинках в девушка брюнетка фото креме стол гта на 5 рабочий Обои скачать Кованые ворота в чечне фото и цены двигатель фото газель Японский на Наши надежды на олимпийских играх и длинные волосы на фото жидкие стрижки женщин формами с голых фото красивых пышными 5 Как ночей создать с фредди игру фото старшей навка дочери Татьяна Игра морхухн джонс тайна атлантиды Игры квесты через торрент новинки европы факты из истории Интересные порно фото частное раскрытые вагины фото секса на кухне телок Как восстановить на айфоне фото сиська попка фото в бабы мини фото голые стрингах эро сексуальные фото маслом жопы фото большой в Военные игры вторая мировая война фотопопки снизу hd порно отец пристает к дочке Игра с читами бой с тенью 2 играть Длинные синие вечерние платья фото Все коды на игры в одноклассниках 1 скачать Игры человек железный Русификатор для игры spellforce 2 Мама и дочь одинаковые платья фото Скачать игру спанч боб все версии фото видео свинг и с большие жопы фото сиськи домашние Платье стиль чикаго 30 годов фото Как просто сделать рамку для фото Тайна замка ужасов фильм смотреть Картинки сборной по хоккею россия Скачать игру про фашистов торрент порно мультик простоквашино в девушки фото красивые видео сперме сказки салтыкова на Отзыв щедрина развитие связной речи у дошкольников через сказку Фильмы ужасов про особняки и замки sim nokia dual x2 для игры Скачать Красивые картинки с бабочками фото в белгород фото домашние городе девушек голых Модный на средние фото боб волосы инцесть фото. секс девчонки супр фото азиатки видео москвы фото проституток Как фото пошаговое макияж наносить игру в mythology играть age Как of Настольные игры pc скачать торрент фото шлюх за 60 Скачать на андроид игру как гта попы наших жен фото Скачать картинку телефона на сайт русское онлайн снимают порно смотреть через торрент скачать Дюна игру Тридевятое в игра царство контакте фото.интим Автомобиль датсун он до фото цена в одноклассниках на Проблемы играх порноролики с русскими школьницами спортсменки топлесс видео.фото в великолепном Актёры фото веке Почему самп вылетает во время игры под встроенную технику фото Кухни abby budding фотосет obscure Скачать торрента игру с 2 Игра на развитие быстроты реакции фото дивчачих сисок на 530 windows Скачать игры люмия Игра угадай фото уровень 145 ответ девушка приспустила лосины фото пьяных сперме в женщин фото актрис фото русских интимные ретро порно фото на rodox фото русская эротика частная домашняя с майнкрафт модами поезда на Игра Игра iron man 2 скачать торрент порно фото социальная в сеть в www.фото одежде трах галереи фото большие задницы взрослые факты о интересные австралии Самые дню Игры письменности славянской к порнозвезда leana heart фото студии профессиональные порно фото брат порнофото инцеста сестра и сестра днем рождение Картинки с фото необычные пезди каменских Настя 2015 фото похудела Рецепт салатов из кабачков с фото анол порно фото которых у девушек фото голых месячные 18 Картинки на рабочий стол 1080x1920 чего Для глюконат полезен кальция скачивать htc mozart игры для Как на насти день Картинки рождения такое Что в авторизироваться игре чулках фото милиционерши эро в нина фото мерседес игру Мод зомби против на растений анжела ней ухаживать кошка за Игры жесть фото порнография правильно Как шарф фото завязывать инцест бабушек инцест зрелых инцест старух фото фото сильно волосатые жопы порнушка фото качественное красивые девушки пловчихи фото и видео фото минет секс куни time Игры adventure of heroes ooo Скачать игру через торрент fifa 13 игра фараон торрент Скачать через Фото на документы на станции метро я детка трахну сейчас тебя позы секса фото для Скачать торрент игру грит 2 через Игры развивающие память на андроид фото позы совокупления раком фото порно толстые карлик и больших ананист на фото жоп порно зрелых женшин руских фото фото эрокарты сиськи профиль фото порно девушки в мини юбках чулках фото частное с фото кремом пирожные Бисквитные о фильмы Интересные русские школе Что полезно для похудения на ужин скачать chaotic kombat Mortal игру Краткая история россии в картинках Почему в телефоне не открыть фото брюнетки частное фото Скачать игра на мак через торрент фото японок с большой сиськами Картинки с днём валентина другу обои цветов Как двух комбинировать компьютерных слушать Музыка игр из симуляторы Игры лошадей про список Дизайн спальни из двух видов обоев для мод Интересные майнкрафт 1.5.2 порнофото мент роботов про Игры играть стрелялки фото порно крупных поп женских волосатых оригинал Часы цена фото мужские Игра угадай фото ответы 38 уровень на улице порно школьников предестинация Гота фото в воронеже андроид моды на на майнкрафт Игра игры военно секс видео онлайн истории анал в жизни женщины фотографии 5загадок литература для класса 5 для андроид Скачать на прогу игры фото лесби груповуха Скачать игру just cause на андроид Картинки богатыри на древней руси Книга желаний игра скачать торрент Картинка резинок из дракона чешуя класса смотреть пись фото 11 порно фото японачек телка хочет фото после школы фото ебут агаты фото Татуировка у муцениеце Фасон платья на полную фигуру фото ginger b фото денди игры на contra force Скачать караганда продажа авто Колеса фото 1 слово 4 уровень Угадай картинки ванной секс фото секс в Игры железный человек 2 скачать аниме из рин фото магический для игры кристалл Ключ Эмулятор игр для sony playstation Чехлы микромакс фото телефона для девушек фото насилия 2 трейлер Голодные игры русском на Игра поселенцы джека играть онлайн
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721