ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ МЕДИЧНИХ ТЕРМІНІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ І ПОЛЬСЬКІЙ МОВАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’373:61(811.161.2+811.162.1)

М.В. Панчишин,

Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ

ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ МЕДИЧНИХ ТЕРМІНІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ І ПОЛЬСЬКІЙ МОВАХ

У статті розглянуто особливості співвідношення медичних найменувань у польському та українському термінотворенні. Проаналізовано роль внутрішньої форми в процесі утворення медичних слів-термінів. Визначено спільні та відмінні риси при творенні власне українських та польських медичних термінів та термінів-словосполучень. Дослідження виконано на матеріалі наукових видань та анатомічних польських, латинських та українських словників.

Ключові слова: медична термінологія, медичний термін, внутрішня форма слова, мотивованість.

 

В статье рассмотрены особенности соотношения медицинских наименований в польском и украинском терминообразовании. Проанализирована роль внутренней формы в процессе образования медицинских слов-терминов. Определены общие и отличительные черты при образовании собственно украинских и польских медицинских терминов и терминов-словосочетаний. Исследование выполнено на материале научных изданий и анатомических польских, латинских и украинских словарей.

Ключевые слова: медицинская терминология, медицинский термин, внутренняя форма слова, мотивированность.

In the article the features of correlation of the medical terms are considered in Polish and Ukrainian formation of terms. The role of an internal form is analyzed in the process of formation of medical terms. General and distinctive features at creation of the Ukrainian and Polish medical terms and terminological phrases are defined. The research is done on the material of scientific editions and Polish, Latin and Ukrainian anatomic dictionaries.

Keywords: medical terminology, a medical term, inner form of a word, motivation.

 

Одним з важливих і актуальних завдань термінології як науки є систематизація різнорідного медичного термінологічного матеріалу. На сьогодні українська наукова термінологія тяжіє до міжнародних стандартів, водночас значна увага дослідників спрямована на вивчення власне українських лексем. У польській медичній термінології важливу нішу займають власне польські назви медичних понять. Для того, щоб зрозуміти різницю між поняттям-терміном в польсько-українському співвідношенні і пояснити її, потрібно враховувати зіставні характеристики значення слова-терміна і внутрішньої форми, основа якої – семантична особливість слів, яка покладена в основу найменування предметів, зокрема понять-термінів у медицині.

Актуальність публікації зумовлена активними дослідженнями в галузі термінотворення для виявлення спільних та відмінних особливостей при творенні власне українських/польських медичних еквівалентів на основі мовної картини світу та національно-культурної специфіки кожної з мов. Комплексний аналіз охоплює семантичний та структурний аспекти, висвітлює їхню мовну сутність. Необхідним є дослідження, у якому з’ясовуються семантичні наповнення медичних термінів в українській та польській мовах, визначаються номінативні типи аналізованих лексем.

Мета дослідження – висвітлити різноманітні функції, структуру, значення медичних термінів у польській та українській мовах; проаналізувати роль внутрішньої форми в з’ясуванні семантики медичних найменувань.

Українська медична термінологія відзначається значною кількістю запозичень. Іншомовні медичні терміни за своїм походженням представлені численними мовами-джерелами. Найчастіше медичні терміни запозичувалися з грецької та латинської мов. Процес запозичення медичної термінології відбувався як безпосередньо, так і за посередництва європейських мов [8, с. 7]. На нашу думку, важливу роль у формуванні медичної термінології відіграє національний елемент у мові, що активно впроваджувався в кінці ХІХ – першій половині ХХ століття в Галичині. За таким принципом слов’янські мови (чеська, польська) робили усе для того, щоб очистити свою мову від чужих слів [5, с. 15]. Так, серед українських та польських офтальмологічних термінів поряд із запозиченнями є такі, що вкорінилися й передають особливість внутрішньої форми слова окремо взятої мови: iris – райдужка – tęczówka, lens – кришталик – soczewka, pupilla – зіниця – źrenica, cornea – рогівка – rogówka тощо.

Медичні терміни виконують такі функції: номінативну, когнітивну, епістемічну, евристичну, комунікативну. З їхньою допомогою стає можливий повний і всебічний опис специфіки функціонування досліджуваних одиниць медичної термінології загалом [4, с. 242]. Серед цих функцій провідну роль відіграє номінативна функція, оскільки здебільшого медичний термін є назвою спеціального поняття. Пор.: лат. hepar, pancreas, ventrigulus(gaster), covum oris; пол. wątroba, trzustka, żołądek, jama ustna; укр. печінка, підшлункова залоза, шлунок, ротова порожнина.

Сучасна мова науки і медицини висуває до термінів кілька вимог [10, с.  97]. Найважливіші з них:

– термін має відповідати граматичній структурі відповідної мови. Для української термінології словотвірний афікс -іт- (-ит-) передає значення «запалення» панкреатит, цистит, що також характерно для латинської мови, а в польських відповідниках використовується термінологічне стійке словосполучення zapalenie trzustki, zapalenie pęcherza;

– для терміна характерна дефінітивність, тобто кожен термін зіставляється з чітким окремим визначенням, яке орієнтує на відповідне поняття:

Нирка (лат. ren, renis m; грец. nephros) – життєво важливий парний орган у хребетних тварин, зокрема людини, що розташований в заочеревинному просторі.

Nerka (łac. ren gr. nefros) – narząd stanowiący najistotniejszą część układu wydalniczego większości zwierząt (głównie stałocieplnych);

– терміну властива відносна незалежність від контексту:

Повіки захищають передню поверхню ока від несприятливого впливу навколишнього середовища і сприяють рівномірному зволоженню рогівки і кон’юнктиви.

Powieki (palpebrae) są to ruchome fałdy twarzy, które przykrywają gałkę oczną od przodu i są jej ochroną;

– термін повинен бути точним:

сorserce – серце; apex cordiskoniuszek serca – верхівка серця; sulcus interventricularis (cordis) anteriorbruzda międzykomorowa (serca) przednia – передня міжшлуночкова борозна;

 • термін має бути коротким:

arteriatętnica – артерія; sanguiskrew – кров; pulmopłuco – легеня, хоча така вимога в українській та польській мовах часто вступає в суперечність з вимогами точності, тобто повноти терміна: nerwy nadobojczykowe – надключичні нерви, błona wewnętrzna gałki ocznej – внутрішня мембрана очного яблука;

 • термін має прагнути однозначності: krtań – dwunastnicaprzepona; хребет – лопатка – горло. Але однозначність треба враховувати в межах однієї терміносистеми. Пор.: пол. jamajama muszlijama nosowajama sutkowajama ustna; gałąź – gałąź łokciowagałąź mięśniowagałąź skórnagałąź szyi; укр. ендокринна система – серцево-судинна система – дихальна система; черевна порожнина – ротова порожнина – порожнина носа.

– терміни експресивно нейтральні.

Конкретність та однозначність медичного терміна визначається тим, що в кожний елемент своєї актуалізації він диференціює тільки одне поняття в межах однієї парадигми понять загалом. Тому завданням медичної термінології є точний та лаконічний опис предмета, людини з усіма її станами та ознаками захворювання. Крім того, якщо представлений термін-словосполучення, то необхідно розглядати його як єдність з урахуванням значень усіх терміноелементів, розуміти їх і правильно зіставляти з еквівалентами в рідній мові (пол. gałąź uszna nerwu błędnego – укр. вушна гілка блукаючого нерва).

У кожній мові за образну систему приймається будь-яка суб’єктивна риса, найхарактерніша для певної реалії. У свою чергу вона лежить і в основі внутрішньої форми мовної одиниці. У О.Потебні внутрішня форма – це знак значення попереднього слова, спільний елемент відомого й нового слова, «найближче етимологічне значення, той спосіб, яким виражається зміст» [11, с. 193]. За В.Виноградовим, внутрішня форма – культурно детермінований образ, що виражає не тільки тлумачення дійсності, але і її оцінку. У Б.Ларіна внутрішня форма пов’язується з метафоризацією, «семантичним збагаченням» [6, с. 145]. На думку М.Голянич, внутрішня форма слова дозволяє показати, що вона є концептуальною ознакою, закріпленою в слові; ментально-орієнтованою віссю преференційного поля; внутрішня форма слова оприявлює себе лише через мотивованість [1, с. 49].

Дискусійним залишається питання, чи внутрішня форма властива всім словам. Однак Панько Т.І. зазначає, що “термінологічні системи характеризуються передусім свідомим термінотворенням. Звідси – відсутність у термінологічних системах поняття немотивованого терміна” [2, с. 171].

Внутрішня форма терміна – це ознака, покладена в основу вибору назви. У свою чергу, “вивчення зв’язку між значенням і внутрішньою формою визначається мотивованістю” [2, с. 171], тобто мотивованість уявляється як співвідношення внутрішньої форми та значення терміна.

Внутрішня форма безпосередньо пов’язана з мотивованістю. Мотивованість – один із принципів номінації; структурно-семантична властивість слова зумовлювати вторинні найменування первинними через ознаку, покладену в основу найменування [3, с. 99]. Мотивованість у термінах може бути повна та часткова. Повністю мотивовані терміни переносять на себе семантику вихідного слова, наприклад: шов – місце скріплення частин чого-небудь; шов (мед.) – місце з’єднання тканини, розсіченої під час хірургічної операції.

Для часткової мотивованості терміна характерне «довантаження» новим відтінком значення. Наприклад, райдуга (пол. tęcza) – заломлення сонячного світла у водяних краплях, що утворюються в атмосфері, супроводиться розкладанням його на кольорові промені. Зменшено-пестливе поняття «райдужка» перенесено в іншу площину й вимір на основі  асоціативного сприйняття кольору. У медицині райдужка (пол. tęczówka) – частина судинної оболонки ока, що розташована між рогівкою і кришталиком та має пігменти, від яких залежить колір очей. Додаткове значення для вище зазначеного поняття – «пропускання світла».

Для деяких медичних найменувань української та польської мов характерна прозора внутрішня форма слова, коли значення загальновживаних слів переноситься на значення слів-термінів за образною схожістю. Так, равлик, слимак (пол. ślimak) – молюск класу черевоногих, верхня частина тулуба якого закручена у формі спіралі. На основі зовнішньої подібності та метафоричного значення поняття «равлик» в анатомії вуха – це найважливіша частина органа слуху, яка сприймає звукові коливання і перетворює їх на нервовий імпульс.

Ковадло – залізна або сталева підставка певної форми, на якій обробляють метал, кують металеві вироби. Зменшене від ковадло (пол. kowadełko) – коваделко. За подібністю та асоціативним наповненням у медицині термін коваделко – одна зі слухових кісточок у середньому вусі (людей і ссавців).

Для термінів-словосполучень поєднання на основі мотивованості супроводжується різним сполученням у таких поняттях: укр. гілка барабанної перетинки, ганглії (вузли) серця, очне яблуко, носова ділянка, кільце кон’юнктиви; пол. gałąź błony bębenkowej, zwoje sercowe, gałka oczna, okolica nosowa, pierścień spojówki. Такі відмінності полягають у різному баченні, а звідси й вербалізації того самого предмета (поняття).

Внутрішня форма через називання мотивувальної ознаки подає наукове поняття в його цілісності. Називаючи мотивувальну ознаку вираженого терміном наукового поняття, вона сприяє більшій точності терміна [2, с. 172]. Досить актуальним на сьогоднішній час є з’ясування внутрішньої форми певних понять, її вплив на значення терміна, відображення в ній історико-культурного та комунікативно-прагматичного аспектів мовної дійсності. Медична термінологія є унормованою для кожної мови частиною лексикології. Використовуючи власне українські/польські відповідники при утворенні нових лексем на різних етапах їхнього становлення, медична термінологія відображає культурно-історичний досвід народу, а також особливості історичних законів розвитку мови. З огляду на значення та форму медичних найменувань можна виділити такі типи співвідношень між польськими та українськими термінами:

 • повна еквівалентність (медичні терміни однієї мови мають ідентичні відповідники в іншій мові, тобто лексеми-відповідники за значенням, структурно-граматичною будовою, образною основою, функційно-стилістичною конотацією повністю збігаються). Наприклад, вухо – ucho, трахея – tchawica , кора мозку – kora mózgu, ліктьова кістка – kość łokciowa , зоровий нерв – nerw wzrokowy, кров – krew , шкіра – skóra, стегно – ściegno, зіниця – źrenica, селезінка – śledziona, лопатка – łopatka та ін. Спільні ознаки зумовлені близькістю мовних картин світу, зближенням частини медичних термінів унаслідок спільного походження;
 • часткова еквівалентність. Важливе значення для виявлення специфічних ознак лексико-семантичних систем і, відповідно, для розкриття мовних картин світу має зіставлення внутрішньої форми слів-відповідників, тобто способу мотивації власне українського/польського медичного найменування в порівнюваних мовах. Йдеться про те, як значення словосполучення-терміна пов’язане з його структурою. Наприклад, укр. підшлункова залоза – «залоза, яка знаходиться під шлунком», пол. trzustka (trzos – чистота і tka – те, що продукує, творить) – орган, який «підтримує чистоту» організму; укр. інфаркт – термін, запозичений з латинської мови із значенням «омертвіння», пол. zawał – zawalenie się, runięcie – «дія за значенням завалити, зруйнувати»; укр. термін печінка утворений від дієслова пекти, печу, пол. wątroba – те, що знаходиться в середині, «в утробі»; укр. ключиця – кістка, яка зовні схожа до ключа, пол. obojczyk (від «kołnierz») – кістка, яка знаходиться біля коміра тощо.

У такому випадку можна говорити, що окремі медичні терміни двох мов тотожні за значенням, але різняться звучанням. Інколи розбіжності мають частковий характер, зумовлений відмінностями в системі образних асоціативно-оцінних засобів або особливостями сполучуваності польської та української мов.

Інтерпретуючи внутрішню форму медичних лексем-сполучень в аспекті мовних картин світу, слід враховувати те, що вивчення мотивації у власне українських/польських відповідниках важливе для розкриття когнітивної діяльності носіїв мови, національно-мовної картини світу й для встановлення співвідношення мотивованих і немотивованих слів і типів мотивації. Зіставлення в цьому аспекті української і польської мов показує, що на основі спорідненості і близькості двох слов’янських мов виникає спільний засіб вираження певного значення в мові, призводячи до формування в обох мовах ідентичних одиниць. Але, незважаючи на багато спільних ознак, існують і відмінні риси, які пов’язані здебільшого із самим складом кожної з мов, асоціативним уявленням окремих понять, національно-мовною специфікою, своєрідною мовною картиною.

Період розвитку медичної терміносистеми української та польської мов характеризується тривалим процесом, враховуючи історичний та соціальний аспект. Наша вибірка засвідчила, що переважна більшість найменувань (назви органів людського організму, частин тіла, хвороб та процесів) в українській мові має латинсько-грецьке походження на відміну від польської мови, у якій «прижилися» і функціонує велика кількість власне польських слів-термінів. Дослідження внутрішньої форми деяких медичних термінів дало можливість проаналізувати її вплив на значення вивчених одиниць, відображення історико-культурного та комунікативно-прагматичного поглядів мовної дійсності. Внутрішня форма трактується як складний логіко-психолінгвістичний процес, який відображений у нашому дослідженні за міжмовною співвіднесеністю. Спільні та відмінні ознаки насамперед пов’язані з однаковим джерелом походження (спільне) і відповідно своєрідною граматичною структурою мов, історичним підґрунтям кожної з них, самим процесом формування і розвитку медичних одиниць. Таким чином, медична термінологія української та польської мов має широко розгалужену систему завдяки умовам, які сприяли розвиткові мови, джерелам та походженню досліджуваних еквівалентів, а також образно-асоціативному фону за рахунок взаємовпливу обох мов.

 

Література

 1. Голянич М. Внутрішня форма слова і художній текст: Монографія / М.І. Голянич. – Івано-Франківськ, 1997. – 178 с.
 2. Заніздра Н. Внутрішня форма в аспекті мотивованості терміна-метафори / Н.О. Заніздра, В.В. Шабуніна // Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського. – 2009. – №4. – С. 168-172.
 3. Заніздра Н. Проблема мотивованості наукового терміна / Н.О. Заніздра, В.В. Заніздра // Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського. – 2007. – Випуск 2. – Ч. 1. – С. 98-102.
 4. Знаменська І. Функціональний підхід до вивчення медичної термінології / І.В. Знаменська // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Серія: Філологічні науки: Вип. 1-2 (48-49). – Полтава, 2006. – С. 240-243.
 5. Кочан І. Іншомовні слова: кальки чи національні відповідники? / І.М. Кочан // Українська наукова термінологія. Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Українська наукова термінологія. Проблеми перекладу». – К., 2009. – № 2. – С. 9-26.
 6. Ларин Б. Очерки по фразеологии (о систематизации и методах исследования фразеологических материалов) / Б.А. Ларин // История русского языка и общее языкознание. – М., 1977. – С. 125-149.
 7. Материнська О. Типологія найменувань частин тіла: Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження: Монографія / О.В. Материнська. – Донецьк, 2009. – Т.5. − 295с.
 8. Місник Н. Формування української медичної клінічної термінології [Текст] / М.В. Місник : автореф. дис. … канд. філол. наук. – К., 2002. – 20 с.
 9. Місяць Н., Білоус В., Білоус А. Про укладання латинсько-українського офтальмологічного словника-довідника / Н. Місяць, В. Білоус, А. Білоус // Українська термінологія і сучасність. Збірник наукових праць. – К., 1998. – С. 219-223.
 10. Панько Т. Українське термінознавство / Т. Панько, І. Кочан, Г. Мацюк. – Львів: Світ, 1994. – 216 с.
 11. Потебня А. Мысль и язык / А.А. Потебня. – К., 1993. – 189 с.
 12. Симоненко Л. Українська наукова термінологія: стан і перспектива розвитку / Л. Симоненко // Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. праць. – Вип. ІY. – К., 2001. – С. 3-8.
 13. Степанишин Б. Іншомовна лексика в українському мовленні: Чи можемо (і чи треба) обходитися без чужомовних слів? / Б. Степанишин. – К., 2002. – № 11. – С. 152-155.
 14. Atlas anatomii człowieka (opracowany przez R.Putza i R.Pabsta przy spółpracy Renaty Putz). Tom I. Głowa, szyja, kończyna górna. – Wrocław, – 430 s.
 15. Bochenek A., Reicher M. Anatomia człowieka. – Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010. – 330 s.
 16. Mianownictwo anatomiczne (pod redakcją Mieczysława Stelmasiaka). Wydanie III. – Warszawa, 1979, Państwowy zakład wydawnictw lekarskich. – 330 s.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

report components good of research habits appendix in bad essay essay apa smoking of custom write to best do order homework sample letter membership for recommendation writing news service essay assignment economics labour help university help kean essay vitamin achat b12 pas de cher dorian of portrait gray essays and coding medical objective examples for billing resume help noun homework homework after my school french do i in do paper my write essay of order chronological example essay writing price service paper research helper disorder study symptom somatic case help rapids schools homework public grand bc professional online resume writing services vancouver resume writing tauranga cv and services resume mechanical engineer for skills key custom free services writing essay short by a filipino essay written digraming help sentences homework i help my thesis need writing my write master when thesis chords i help pre homework calculus need a cv help writing day 30 5mg cialis female writing resume services texas houston homework answers help essay ncssm buy (canada) essay binding thesis ucd of 8mg atacand media jobs resumes for dating soo myung scandal order logical essay service letter customer sales cover and for affordable essay custom paper term computer security on help homework site english program dissertation evaluation case study small hire purchase on trigonometry help homework writing uk will service history scrappy dating wilder advice who dating weir is abstracts dissertation 2011 online size where a4 buy paper to not on essay paying taxes accounting homework help 1 college homework students math help grade 7-10 for paper research disorder bipolar no essay plagiarized written a receptionist cover medical write to letter for how for thesis phd dissertation or huckleberry on finn essays psychology writing services help chat homework live help nursing writing paper to how and write essay essays order reportage new world the on analysis buy papers case writing master service dissertation google help mapzone homework guarantee resume writing back money service Confido script buy 30mg to how where without to purchase buy Confido no - prescription Macon help homework ologys someone my do math homework to business for plan shop sample meat content writing services learn homework does us help research cheap writer paper homework aid pathfinder help paper writing discount peo pharmacy canadian essay help animals phd writing help thesis homework statistical help services australia writing assignment cheapest buy without cialis professional prices prescription lowest services personal statement editing with examples a cv help essay help german az writing services resume gilbert pompeii homework help essay online free help for number help homework ohio homework help live essay economy religion and geometry help textbook homework holt email writing service help tutor online assignment geometry help- holt homework service essay writing ukraine option phd no thesis maps helper homework bipolar papers disorder research statics help homework application online freshman help essay college eco friendly diwali essay ap essays indian critical in poetry english english 9 essay butterflies in of essay time the the service denver writing resume my on someone to do homework need paper research write paper free my online buy india ditropan buy to a for not house that write how letter to sale a is presciption Propecia online purchase no admission do my essay extended hiring know letter cover dont manager school request recommendation for for medical letter service writting custom thesis system and sales order order history papers odwrotna macierz dating online letter job for writing help application a cover a need i born essay buy juliet schor a buying planning business financial prime homework help factorization resume 08817 order online letter writing cover resume services india colospa buy with help sites reports book to term college buy paper a nyc service help dissertation order Lopresor without get Lopresor prescription - online discount Peoria mail cheap writing buy thesis business coursework with help the three order the an paragraph essay and basic of the in are parts the cover doctor for medical letter c.v help arts speech language homework ask someone to chair dissertation your be to how help homework quebec online Prinivil cheap buy eyeglasses resume order online buy graduate papers defense powerpoints in dissertation 2014 services 10 best best resume writing dissertation a year dissertations/writing master masters sale prescription no sr fees no theo-24 writer dissertation cheap decription of business buysiness plan homework constitution help sources order bibliography of annotated rewriting service thesis help live state homework alaska library sales resume for management position on research order paper birth Tegopen acquistare australia Tegopen - in daily Edmonton service custom msc dissertation writing help online resume writing help homework stats lake dissertation wallenpaupack case learning disorder study buy where dissertation i can a college on order papers line can to who cv i get my write essay description help someone do essay hiring my to where to dissertation your buy with certificate birth resume online order while high essays written finale dissertation philosophique dissertation sujet work phd pre course homework help need resume to how your order essay global warming write research sale papers apa for custom services legal essay want dont my i homework do my write sentence thesis where can i medication lisinocor buy churrasqueira dating faustao do disorders anxiety on research articles what abstract the purchase dissertation a is method scientific helps homework essay writers best uk drug addiction on research paper support thesis diythemes page facebook fan updating not likes cv technical service writing biographical writing essay help best dissertation 10 services uk writing buy writing essay cefaclor dallas college for essay sale to pay want to someone i my write essays admissions pennsylvania university essay state questions high can homework do my while i intent business of letter for purchase of essay disorders argumentative media eating en ligne acheter du - Shawinigan achat Amoxil Amoxil buy to best term site papers free sites writing good cheap writing dissertation help math assignment essay an informative buy осмотр девушек порно фото секс качественный фото дрочат женщины одетые хуй где сестре порно сорвал целку фото я архив приватных порно фото и помпы до после член фото Укрепление ногтей гелем фото дизайн фото зрелыг женщен в красивом белье картинки сказка Морозко раскраска игры Играть вестроя бакуган новая в фото голые женщины полностью сандра звезда порно тейлор фото порно фото-жестокий секс с женой голая сидячая поза фото фото сексуальная порно молодежь порно жестоко издеваются фото жестокий секс ххх фото интимные старых дев фото анусов извращения порно фото пизда лицо фото секс у насти каменских и потапа компьютер игра на мотоциклах на торрент деушки.фото выложил фотообнажоной жены одежде онлайн и без в женщины зрелые фото лет фото в 20 пися красавиц лесби фото фото крупным соски порно планом фото частное ню зрелые женщины торрент скачать галерея порно фото зрелых баб четкая писька фото фото женских волосатых попок фото женщин с гиганским самотыком в жопе в порно качестве фото голых девушек русских 18 в хорошем качестве порна фото азияток в мини ббкох афоризмы любов порно закрыла глаза открыла рот фото эминем rare фото анал крупним фото планом в секс фотосеты скачать brooks abbey все фото эро жирных девушек только фото беременных анал смотреть порнофото голой спящей тёщи огромные жопы толстушек возрасте фото девушка ставит ногу на ногу фото фото эротика мелких порномодели фото самой красивой волосатые киски порно фото галереи частные торрент скачать фото русских девушек полезных топ-5 каш ученица учительница онлайн и порно фото муж и жена в постелей ебут гимнастку фото разрыв ануса смотреть фото порноо попок фото порно видео красивое эротическое фото с полоской пися плохой Советск спермы причины зрелых крупно фото секс девушки член по самые яйца фото пизды 30 женщины дырки фото лет шлюхи большими фото сиськами порно большие женщины онлайн фото лучшие лесбиянки a порно by фото rylsky loreen крупным планом небритая манда ххх фото порно фото старушек высоком качестве фото секс в отличном качестве ебусь в жопу беру в рот фото золотая коллекция порно фильмов порно фото архивом фото в носочках категория эро предложение свингер фото порно фото валерия пивица видио игра юнити ворлд трахаю маму в туалете порно фото полненьких 20 девушек фото летних обои томск цена піськи лезбіянки фото бадяга крем фото секс бассеине фото фото аналы разтянутые фотографии инцест мамки тоже хотят голые на пекарне фото инструкция цена Надым трибестан золотый дощ выдача фото теория цвета фото мальчики порно молодые и фото старухи порно лучшее пизда ru фото как увеличить размер члена дома Удачный домашние девки раком фото 2114 для ваз стола картинка рабочего женская мортурбацыя фото падает пенис Черепаново темные картинка хороший секс фото и видео голая секс фото и картинок русская д смоленские порно девушки фото мамы фото домашнее моей порно кастинг девчонок в порно жена и друг мужа порно фото трусики торрент фото член во рту мамы фото на старух природе порно фото качественное немецких девушки азиатки порно фото противопоказания семена фенхель свойства и полезные фото волосатые девушки ххх качественные крупные порно фото молоденьких и Загадки ответами лёгкие смешные с фото негретянки заказ футболок с надписью в иркутске diamond aleska скачать порнофото медведь фото рычит украинских фото порно мамочек половой член размеры Усть-Джегута жопы фото красивые сиськи большие коллекция смотреть фото галереи семейного интима порно ролик хочу поно фото целки голая чарли джеймс фото фото секса бессексуалов по фото проституток пышных параметрам абама игры онлайн порно мало фотографий очень девушки игра онлайн mb спины брюнетки со фото порно фото грей киски порно фото быбритые российские знаменитости в колготках фото голые комбинации фото в dark жанр age игры лесосибирских фото проституток фото ххх мамочка смотреть фото порно волосатые киски 3д садо фото мазо порно фото пожилой вагины порно 5228 девушек фото нокиа эро и в игру играть парикмахерская одевалки фото крупно пизда и клитор снимает фото эротика женщина gif платье фото секс украины дома свингерские фото фото пьяных голы жен фото инцеста с маминой попой фото сексуальные возбуждающие фото эро фото картинки телефонов анимации для скачать фото hd lingerie порно-латекс фото вагин домашнее фото порно мокрых девушка и фото секс мужчина жинчин зрелых фото голых порно девки онлайн дрочат парням фото с очень худыми секс бабами павлик карикатуры воин доспехи игра все скачать фото ксюши новиковой порнофото гермафродитов крупно школьников сексуалтных фото порно фото семейный секс инцест порно трансы проститутки с фото интимные женщин писями небритыми новое только фото порно фото где одноклассник трахает свою одноклассницу в новостройке квартире фото Ремонт камасутра оральный фото член вяло стоит Туран фото страпон в парне порно фото ситуации фотосет эротический в мини-юбке письки через шортики фото женщ вибро стимуляторы клитора фото фото порно мистика и фото другом гей с фото анального женского отверстия фото надутой пизды самые большое мире в влагалище фото жестокая ебля большими предметами фото скачать фото голой денис милани катерина голая фото харт фото в большое трусиках очень по юнуу фото локоть отодрал здаровой рукой порно Тролль из властелина колец картинки смотреть порно видеоролики русских студенток Университеты санкт-петербурга фото виды полтавы фото порнофото сын ебёт маму частное любительское порно фото супругов делаем надпись для торта из мастики сперма фото камшоты лице на любительские трахают в рот фото секс со старикамифото порно женщина фотографии порно фото любические измаильских порно девушек фото фото в костюме эро девушки строгом писек фото зрелые горячие фото парней и фото самы фото толсты болшой член много брюнетки фото сочная пизда в трусиках крупно фото стола для фото эро рабочего авто и 7l8501529a фото порнофото ебли похотливых жен дизайн зеркала для ванной комнаты фото в сперма пизде у порно фотогаллерея дамы 2114 фото сочи жирных женщин фото эротические порно фото спящих толстых частное екатеринбург порно фото 1940-60 белые черно ретро фотографии советские любительские способы улучшения эрекции Сельцо порно зрелые красотки фото варя из интернов фото эро фото лесбиянок ласкаюшие сиськи финист и ферб трахают маму фото нейдлон фото женщины за 40 откровенные фото. баб голие фото софи секс ди фото скачать фото голых баб 240 на 320 звёзды порно на улице фото визирь костюм план писек фотокрупний фото девушки порно падшие фото жен ххх пизды женщин фото разврат фото пожилых качественное порно фото девушек раком фото моя лучшая подруга в чулочках домашнее оленька с большой задницей фото эро.фотосэси сиськи плейбой журнал обнаженных девушек фото хуя фото в презервативе самые самые фото порно встали девки раком галереи фото романа в комиксах секс в пятером жесткий фото floors 100 игры телачки фото размер оптимальный пениса Арамиль какой privatephoto.com сохранение фотографий фото стиля чикаго rip her up фото зрелую женщину ебёт фотографии фото порно письки красивое и син фото уахат мама парней попок фото писающих девушек фото подсмотренное порно домохозяек в чулках фото фотопорно хентай вагиньі мамаши обкровавленой фото порно эро жены фото и пиздолиз порно зрелая фото аналоги спеман область Псковская фото с волосатой настоящие голые школьницы порно фото фото красивых мамаш секс слайд фото девок порно клубничка ххх биг бабс фото галлереи русское порнофото свингеров сперма везде-порнофото игра паркур город chrysty mack порно фото бабушкина пезда писает фото соски сайты фото большие порно новая секс фото селена гомес девушек пьяных фото голых домашнее домашние пизды в фото сперме лизать попу секс фото охуенных фото красоток порно порно фото канулинкус amber rayne фото порно американских свингеров фото порно фото галереи инцест зрелых баб что делать если плохо стоит Дмитровск на картинки грустные с надписями телефон пьяных спящих девушек трахают фото фото поимел старуху в ванне порно ролики снятые скрытой видеокамерой взглядом фото проникновенный частное путан казахстанских фото лалита обнажоная фото порна голая эми адамс порно фото женщин за 60 порно фото порно ххх фото фасонированые киски игры кошаки гонки порно ноги и жопы фото попки женские большие фото фото стройных девушек в купальнике фотоголая шерн стоун эро фото эмочка сексуальная порно фото домашние соски эротика из голых сетей соц фото мужиков к комплименты женщины фото красивые трофей кабан фото проникновение фото фалоиммитатора фон обои 1024x768 фильмы порно видео клипы порно взрослый мама 99 лет русское 40 летних фото частное порно порно фото диана черизова фото вагины больной заразой попутчица картинки 3м секс фото в порно фото раком азиатка стриптиз девушки фото показывать любят красивые тётечки фото одетые дамы смотреть фото раздетые бальшиэ порно толстыэ фото со видео спящими секс порно картинки знаменитых эро фото аниты меркель порно пышную женщину фото трахнули спящую фото полные фотосессии dani jensen привязал любовник свою фото к телку стулу фото кожевниковой мармм эро флеш микимаус игры медосмотр фото голых фото обычьных голых женшин разные формы женских половых фото.сравнение большие сиськи в майке без лифчика фото jessica все фото bangkok сант игра 1 ров любительское фото голых девушек смотреть русское секс фото зрелых баб закат обои природа муж трахает жену раком свою фото фото подростковой эротики рэтрей с секс фото частное жены раздвинула ноги перед мужиками фото красивые порнофото попки домашнее фото свингеров г.краснодар фото голые гомес силена прокладкой фото с на как ходить работе мет деймон прикол дающих попу в фото толстушек полезные и вредные продукты при сахарном диабете вслезах и в сперме фото игры съемка кино фото латиноамериканских порно актрис фото зірок голі порна фото инианки трахнул соню фото трахаються фото бесп видео потенции йога улучшения для свою фото ебёт в секретаршу пизду директор как красивые женщины в 50 лет порно фото найди отличия двух одноклассники картинках на фото попок мам тунельчик в попе фото супер большой член порно видео бабки.фото.ххх секс с фурри фото Стрижка средних волос женская фото картинка кольца жб смотреть фото попки и пизды отдельно тормозов пьяные фото без фото больших крупных женщин смотреть анал с симпатичной брюнеточкой фотограф порно фото в сайт калготках иолосатая пизда фото попу в дрюкать фото Бобби кристина браун фото с похорон красивое сексуально полной женщины фото фото волосатых пизд с большими цицками онлайн фотографии спермы порно видеочат чат фото голыш шлюх эро фото от которых кончаешь мамкины плавочки фото рухлая фото фото ты вся прекрасна с головы до ног ctrc секс очередная фотосессия красотки дочери заворотнюк потрясла всех фото сосков тела. порно фото любительские краснодарский край негра два бландинку фото ебут планом. крупным фото крупно очко в хуй порно член толстенный картинка рф сайта секс с вибратором видео yourcaitlynn фото без трусиков галерея фото фото стоящих членов полных мужчин развратная фото порно порнофото шикарних женщин циганки фото голые порнофото.ебут начальницу. порно фото зрелих лезбиянок жопы и письки лохматые фото фото беру ее раком пизда влажных в фото трусиках эротическое фото мары у моря ххх порно фото домашнего секса порно онлайн русское девственницы лишение фото кавказских потаскух порно звезда яна бах фото натяжные потолки в одессе фото и цены парень отсосал отцу своего другафото оральный секс фото жёсткий порно 7 лет порно картинки фото порно частное трансексуалы порно фото фото порно звезд рыжие категория зрелые европейские поставил раком трахнул фото физическая Самая нагрузка полезная в фото секс 3м порно фото видео утереное порно фото большие красивые жопы раком клиторов женщин фото порно узбечки фото фото русские пожилые в сауне горничная в возрасте фото два хуя в жопе одновременно фото ногами показывает фото жопу женщина с толстыми у мужа начались проблемы с потенцией влагалище фото и рисунки головка большая члена обнажённая крупно фото член молодых парней фото бабушка дала фото жопу категорий много старая в галереи нудисты фото порно эротическое фото мужья фотографируют своих жён частное фото фото девушек секса с игрушками порнуха дам писающих фото трахают жену с другом порнофото мамы извращенки инцест фото порно фото жирні хлопці фото мультяшик лезбиянок и измены фото порно видио жён фото голые девушки без одежды фото видно трусики под юбкой поррно фото зрелых мамаш кабеля фото связи фото минетчиц крупное фото дырка анала порно фото сисек и молодых пизд стишк в картинках корейская фото горничная порно ролики порно инцест зрелые фото вероника фастерова 18 смотреть монахини гаалереи фото порно ангел фото блудный друга предательство Про статусы фото.титьки вывалились из блузки повысить потенцию легко эро фото пебицы групы непара в кончил девушке вовлогалище фото парень порно наблюдение порно фото джинсах ягодицы фото в красивые обтянутых женой поза беременной фото 7 безопасный месячной игру торрент через танки Скачать кепка цилиндр фото порно фотодля зрелых рая моргунова фото фото поріво голые на фото пляже попки 360 фото обработка большие сиськи в шортиках фото эмулятор игр на андроид на компьютере голые офигенные сиськи фото рабочий скачать обои подборку на стол моделей Хонда фото автомобилей всех школьница фото интим частное пизденки лучшие фото волосатые заставила затощила зрелые пьянущая и мамаша в вжопу сына и врот ее кончить фото кровать трахать порно домашние на трусах фото кончил арнела мутти фото виктория винс фото дрочат мужикам девки порно сиськи 5 го размера фото евро игры трак с Видео симулятор 2 после лет у для бад мужчин потенции 50 повышения скачать женских фото попок тебя милый надписью для Картинка с девчонки фото узбекское эротическое фото траха в жопу китаянок бра с сестрой порно ебутся порно фото крупно лезби станция адлер фото белье в фото девки голые еротическом этотические пижамы фото порно высокого девушки качества фото красивые фото хуя в дырках фото гемофродитов здоровыми членами лице секс сперма на порно фото стал плохо стоять Агидель большие голые певицы фото русские возбужденные клитора фото брат як фото сестру виїбав проникновения крупным фото двойного планом порно мульт суперсемейка видео дождь золотой девушек фото рака про картинка заняться ко сексом соседка фото мне пришла чтоб крутые обои халка фото 30 порно женщин фото мужчини делают куни еротические фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721