ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ МЕДИЧНИХ ТЕРМІНІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ І ПОЛЬСЬКІЙ МОВАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’373:61(811.161.2+811.162.1)

М.В. Панчишин,

Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ

ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ МЕДИЧНИХ ТЕРМІНІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ І ПОЛЬСЬКІЙ МОВАХ

У статті розглянуто особливості співвідношення медичних найменувань у польському та українському термінотворенні. Проаналізовано роль внутрішньої форми в процесі утворення медичних слів-термінів. Визначено спільні та відмінні риси при творенні власне українських та польських медичних термінів та термінів-словосполучень. Дослідження виконано на матеріалі наукових видань та анатомічних польських, латинських та українських словників.

Ключові слова: медична термінологія, медичний термін, внутрішня форма слова, мотивованість.

 

В статье рассмотрены особенности соотношения медицинских наименований в польском и украинском терминообразовании. Проанализирована роль внутренней формы в процессе образования медицинских слов-терминов. Определены общие и отличительные черты при образовании собственно украинских и польских медицинских терминов и терминов-словосочетаний. Исследование выполнено на материале научных изданий и анатомических польских, латинских и украинских словарей.

Ключевые слова: медицинская терминология, медицинский термин, внутренняя форма слова, мотивированность.

In the article the features of correlation of the medical terms are considered in Polish and Ukrainian formation of terms. The role of an internal form is analyzed in the process of formation of medical terms. General and distinctive features at creation of the Ukrainian and Polish medical terms and terminological phrases are defined. The research is done on the material of scientific editions and Polish, Latin and Ukrainian anatomic dictionaries.

Keywords: medical terminology, a medical term, inner form of a word, motivation.

 

Одним з важливих і актуальних завдань термінології як науки є систематизація різнорідного медичного термінологічного матеріалу. На сьогодні українська наукова термінологія тяжіє до міжнародних стандартів, водночас значна увага дослідників спрямована на вивчення власне українських лексем. У польській медичній термінології важливу нішу займають власне польські назви медичних понять. Для того, щоб зрозуміти різницю між поняттям-терміном в польсько-українському співвідношенні і пояснити її, потрібно враховувати зіставні характеристики значення слова-терміна і внутрішньої форми, основа якої – семантична особливість слів, яка покладена в основу найменування предметів, зокрема понять-термінів у медицині.

Актуальність публікації зумовлена активними дослідженнями в галузі термінотворення для виявлення спільних та відмінних особливостей при творенні власне українських/польських медичних еквівалентів на основі мовної картини світу та національно-культурної специфіки кожної з мов. Комплексний аналіз охоплює семантичний та структурний аспекти, висвітлює їхню мовну сутність. Необхідним є дослідження, у якому з’ясовуються семантичні наповнення медичних термінів в українській та польській мовах, визначаються номінативні типи аналізованих лексем.

Мета дослідження – висвітлити різноманітні функції, структуру, значення медичних термінів у польській та українській мовах; проаналізувати роль внутрішньої форми в з’ясуванні семантики медичних найменувань.

Українська медична термінологія відзначається значною кількістю запозичень. Іншомовні медичні терміни за своїм походженням представлені численними мовами-джерелами. Найчастіше медичні терміни запозичувалися з грецької та латинської мов. Процес запозичення медичної термінології відбувався як безпосередньо, так і за посередництва європейських мов [8, с. 7]. На нашу думку, важливу роль у формуванні медичної термінології відіграє національний елемент у мові, що активно впроваджувався в кінці ХІХ – першій половині ХХ століття в Галичині. За таким принципом слов’янські мови (чеська, польська) робили усе для того, щоб очистити свою мову від чужих слів [5, с. 15]. Так, серед українських та польських офтальмологічних термінів поряд із запозиченнями є такі, що вкорінилися й передають особливість внутрішньої форми слова окремо взятої мови: iris – райдужка – tęczówka, lens – кришталик – soczewka, pupilla – зіниця – źrenica, cornea – рогівка – rogówka тощо.

Медичні терміни виконують такі функції: номінативну, когнітивну, епістемічну, евристичну, комунікативну. З їхньою допомогою стає можливий повний і всебічний опис специфіки функціонування досліджуваних одиниць медичної термінології загалом [4, с. 242]. Серед цих функцій провідну роль відіграє номінативна функція, оскільки здебільшого медичний термін є назвою спеціального поняття. Пор.: лат. hepar, pancreas, ventrigulus(gaster), covum oris; пол. wątroba, trzustka, żołądek, jama ustna; укр. печінка, підшлункова залоза, шлунок, ротова порожнина.

Сучасна мова науки і медицини висуває до термінів кілька вимог [10, с.  97]. Найважливіші з них:

– термін має відповідати граматичній структурі відповідної мови. Для української термінології словотвірний афікс -іт- (-ит-) передає значення «запалення» панкреатит, цистит, що також характерно для латинської мови, а в польських відповідниках використовується термінологічне стійке словосполучення zapalenie trzustki, zapalenie pęcherza;

– для терміна характерна дефінітивність, тобто кожен термін зіставляється з чітким окремим визначенням, яке орієнтує на відповідне поняття:

Нирка (лат. ren, renis m; грец. nephros) – життєво важливий парний орган у хребетних тварин, зокрема людини, що розташований в заочеревинному просторі.

Nerka (łac. ren gr. nefros) – narząd stanowiący najistotniejszą część układu wydalniczego większości zwierząt (głównie stałocieplnych);

– терміну властива відносна незалежність від контексту:

Повіки захищають передню поверхню ока від несприятливого впливу навколишнього середовища і сприяють рівномірному зволоженню рогівки і кон’юнктиви.

Powieki (palpebrae) są to ruchome fałdy twarzy, które przykrywają gałkę oczną od przodu i są jej ochroną;

– термін повинен бути точним:

сorserce – серце; apex cordiskoniuszek serca – верхівка серця; sulcus interventricularis (cordis) anteriorbruzda międzykomorowa (serca) przednia – передня міжшлуночкова борозна;

 • термін має бути коротким:

arteriatętnica – артерія; sanguiskrew – кров; pulmopłuco – легеня, хоча така вимога в українській та польській мовах часто вступає в суперечність з вимогами точності, тобто повноти терміна: nerwy nadobojczykowe – надключичні нерви, błona wewnętrzna gałki ocznej – внутрішня мембрана очного яблука;

 • термін має прагнути однозначності: krtań – dwunastnicaprzepona; хребет – лопатка – горло. Але однозначність треба враховувати в межах однієї терміносистеми. Пор.: пол. jamajama muszlijama nosowajama sutkowajama ustna; gałąź – gałąź łokciowagałąź mięśniowagałąź skórnagałąź szyi; укр. ендокринна система – серцево-судинна система – дихальна система; черевна порожнина – ротова порожнина – порожнина носа.

– терміни експресивно нейтральні.

Конкретність та однозначність медичного терміна визначається тим, що в кожний елемент своєї актуалізації він диференціює тільки одне поняття в межах однієї парадигми понять загалом. Тому завданням медичної термінології є точний та лаконічний опис предмета, людини з усіма її станами та ознаками захворювання. Крім того, якщо представлений термін-словосполучення, то необхідно розглядати його як єдність з урахуванням значень усіх терміноелементів, розуміти їх і правильно зіставляти з еквівалентами в рідній мові (пол. gałąź uszna nerwu błędnego – укр. вушна гілка блукаючого нерва).

У кожній мові за образну систему приймається будь-яка суб’єктивна риса, найхарактерніша для певної реалії. У свою чергу вона лежить і в основі внутрішньої форми мовної одиниці. У О.Потебні внутрішня форма – це знак значення попереднього слова, спільний елемент відомого й нового слова, «найближче етимологічне значення, той спосіб, яким виражається зміст» [11, с. 193]. За В.Виноградовим, внутрішня форма – культурно детермінований образ, що виражає не тільки тлумачення дійсності, але і її оцінку. У Б.Ларіна внутрішня форма пов’язується з метафоризацією, «семантичним збагаченням» [6, с. 145]. На думку М.Голянич, внутрішня форма слова дозволяє показати, що вона є концептуальною ознакою, закріпленою в слові; ментально-орієнтованою віссю преференційного поля; внутрішня форма слова оприявлює себе лише через мотивованість [1, с. 49].

Дискусійним залишається питання, чи внутрішня форма властива всім словам. Однак Панько Т.І. зазначає, що “термінологічні системи характеризуються передусім свідомим термінотворенням. Звідси – відсутність у термінологічних системах поняття немотивованого терміна” [2, с. 171].

Внутрішня форма терміна – це ознака, покладена в основу вибору назви. У свою чергу, “вивчення зв’язку між значенням і внутрішньою формою визначається мотивованістю” [2, с. 171], тобто мотивованість уявляється як співвідношення внутрішньої форми та значення терміна.

Внутрішня форма безпосередньо пов’язана з мотивованістю. Мотивованість – один із принципів номінації; структурно-семантична властивість слова зумовлювати вторинні найменування первинними через ознаку, покладену в основу найменування [3, с. 99]. Мотивованість у термінах може бути повна та часткова. Повністю мотивовані терміни переносять на себе семантику вихідного слова, наприклад: шов – місце скріплення частин чого-небудь; шов (мед.) – місце з’єднання тканини, розсіченої під час хірургічної операції.

Для часткової мотивованості терміна характерне «довантаження» новим відтінком значення. Наприклад, райдуга (пол. tęcza) – заломлення сонячного світла у водяних краплях, що утворюються в атмосфері, супроводиться розкладанням його на кольорові промені. Зменшено-пестливе поняття «райдужка» перенесено в іншу площину й вимір на основі  асоціативного сприйняття кольору. У медицині райдужка (пол. tęczówka) – частина судинної оболонки ока, що розташована між рогівкою і кришталиком та має пігменти, від яких залежить колір очей. Додаткове значення для вище зазначеного поняття – «пропускання світла».

Для деяких медичних найменувань української та польської мов характерна прозора внутрішня форма слова, коли значення загальновживаних слів переноситься на значення слів-термінів за образною схожістю. Так, равлик, слимак (пол. ślimak) – молюск класу черевоногих, верхня частина тулуба якого закручена у формі спіралі. На основі зовнішньої подібності та метафоричного значення поняття «равлик» в анатомії вуха – це найважливіша частина органа слуху, яка сприймає звукові коливання і перетворює їх на нервовий імпульс.

Ковадло – залізна або сталева підставка певної форми, на якій обробляють метал, кують металеві вироби. Зменшене від ковадло (пол. kowadełko) – коваделко. За подібністю та асоціативним наповненням у медицині термін коваделко – одна зі слухових кісточок у середньому вусі (людей і ссавців).

Для термінів-словосполучень поєднання на основі мотивованості супроводжується різним сполученням у таких поняттях: укр. гілка барабанної перетинки, ганглії (вузли) серця, очне яблуко, носова ділянка, кільце кон’юнктиви; пол. gałąź błony bębenkowej, zwoje sercowe, gałka oczna, okolica nosowa, pierścień spojówki. Такі відмінності полягають у різному баченні, а звідси й вербалізації того самого предмета (поняття).

Внутрішня форма через називання мотивувальної ознаки подає наукове поняття в його цілісності. Називаючи мотивувальну ознаку вираженого терміном наукового поняття, вона сприяє більшій точності терміна [2, с. 172]. Досить актуальним на сьогоднішній час є з’ясування внутрішньої форми певних понять, її вплив на значення терміна, відображення в ній історико-культурного та комунікативно-прагматичного аспектів мовної дійсності. Медична термінологія є унормованою для кожної мови частиною лексикології. Використовуючи власне українські/польські відповідники при утворенні нових лексем на різних етапах їхнього становлення, медична термінологія відображає культурно-історичний досвід народу, а також особливості історичних законів розвитку мови. З огляду на значення та форму медичних найменувань можна виділити такі типи співвідношень між польськими та українськими термінами:

 • повна еквівалентність (медичні терміни однієї мови мають ідентичні відповідники в іншій мові, тобто лексеми-відповідники за значенням, структурно-граматичною будовою, образною основою, функційно-стилістичною конотацією повністю збігаються). Наприклад, вухо – ucho, трахея – tchawica , кора мозку – kora mózgu, ліктьова кістка – kość łokciowa , зоровий нерв – nerw wzrokowy, кров – krew , шкіра – skóra, стегно – ściegno, зіниця – źrenica, селезінка – śledziona, лопатка – łopatka та ін. Спільні ознаки зумовлені близькістю мовних картин світу, зближенням частини медичних термінів унаслідок спільного походження;
 • часткова еквівалентність. Важливе значення для виявлення специфічних ознак лексико-семантичних систем і, відповідно, для розкриття мовних картин світу має зіставлення внутрішньої форми слів-відповідників, тобто способу мотивації власне українського/польського медичного найменування в порівнюваних мовах. Йдеться про те, як значення словосполучення-терміна пов’язане з його структурою. Наприклад, укр. підшлункова залоза – «залоза, яка знаходиться під шлунком», пол. trzustka (trzos – чистота і tka – те, що продукує, творить) – орган, який «підтримує чистоту» організму; укр. інфаркт – термін, запозичений з латинської мови із значенням «омертвіння», пол. zawał – zawalenie się, runięcie – «дія за значенням завалити, зруйнувати»; укр. термін печінка утворений від дієслова пекти, печу, пол. wątroba – те, що знаходиться в середині, «в утробі»; укр. ключиця – кістка, яка зовні схожа до ключа, пол. obojczyk (від «kołnierz») – кістка, яка знаходиться біля коміра тощо.

У такому випадку можна говорити, що окремі медичні терміни двох мов тотожні за значенням, але різняться звучанням. Інколи розбіжності мають частковий характер, зумовлений відмінностями в системі образних асоціативно-оцінних засобів або особливостями сполучуваності польської та української мов.

Інтерпретуючи внутрішню форму медичних лексем-сполучень в аспекті мовних картин світу, слід враховувати те, що вивчення мотивації у власне українських/польських відповідниках важливе для розкриття когнітивної діяльності носіїв мови, національно-мовної картини світу й для встановлення співвідношення мотивованих і немотивованих слів і типів мотивації. Зіставлення в цьому аспекті української і польської мов показує, що на основі спорідненості і близькості двох слов’янських мов виникає спільний засіб вираження певного значення в мові, призводячи до формування в обох мовах ідентичних одиниць. Але, незважаючи на багато спільних ознак, існують і відмінні риси, які пов’язані здебільшого із самим складом кожної з мов, асоціативним уявленням окремих понять, національно-мовною специфікою, своєрідною мовною картиною.

Період розвитку медичної терміносистеми української та польської мов характеризується тривалим процесом, враховуючи історичний та соціальний аспект. Наша вибірка засвідчила, що переважна більшість найменувань (назви органів людського організму, частин тіла, хвороб та процесів) в українській мові має латинсько-грецьке походження на відміну від польської мови, у якій «прижилися» і функціонує велика кількість власне польських слів-термінів. Дослідження внутрішньої форми деяких медичних термінів дало можливість проаналізувати її вплив на значення вивчених одиниць, відображення історико-культурного та комунікативно-прагматичного поглядів мовної дійсності. Внутрішня форма трактується як складний логіко-психолінгвістичний процес, який відображений у нашому дослідженні за міжмовною співвіднесеністю. Спільні та відмінні ознаки насамперед пов’язані з однаковим джерелом походження (спільне) і відповідно своєрідною граматичною структурою мов, історичним підґрунтям кожної з них, самим процесом формування і розвитку медичних одиниць. Таким чином, медична термінологія української та польської мов має широко розгалужену систему завдяки умовам, які сприяли розвиткові мови, джерелам та походженню досліджуваних еквівалентів, а також образно-асоціативному фону за рахунок взаємовпливу обох мов.

 

Література

 1. Голянич М. Внутрішня форма слова і художній текст: Монографія / М.І. Голянич. – Івано-Франківськ, 1997. – 178 с.
 2. Заніздра Н. Внутрішня форма в аспекті мотивованості терміна-метафори / Н.О. Заніздра, В.В. Шабуніна // Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського. – 2009. – №4. – С. 168-172.
 3. Заніздра Н. Проблема мотивованості наукового терміна / Н.О. Заніздра, В.В. Заніздра // Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського. – 2007. – Випуск 2. – Ч. 1. – С. 98-102.
 4. Знаменська І. Функціональний підхід до вивчення медичної термінології / І.В. Знаменська // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Серія: Філологічні науки: Вип. 1-2 (48-49). – Полтава, 2006. – С. 240-243.
 5. Кочан І. Іншомовні слова: кальки чи національні відповідники? / І.М. Кочан // Українська наукова термінологія. Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Українська наукова термінологія. Проблеми перекладу». – К., 2009. – № 2. – С. 9-26.
 6. Ларин Б. Очерки по фразеологии (о систематизации и методах исследования фразеологических материалов) / Б.А. Ларин // История русского языка и общее языкознание. – М., 1977. – С. 125-149.
 7. Материнська О. Типологія найменувань частин тіла: Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження: Монографія / О.В. Материнська. – Донецьк, 2009. – Т.5. − 295с.
 8. Місник Н. Формування української медичної клінічної термінології [Текст] / М.В. Місник : автореф. дис. … канд. філол. наук. – К., 2002. – 20 с.
 9. Місяць Н., Білоус В., Білоус А. Про укладання латинсько-українського офтальмологічного словника-довідника / Н. Місяць, В. Білоус, А. Білоус // Українська термінологія і сучасність. Збірник наукових праць. – К., 1998. – С. 219-223.
 10. Панько Т. Українське термінознавство / Т. Панько, І. Кочан, Г. Мацюк. – Львів: Світ, 1994. – 216 с.
 11. Потебня А. Мысль и язык / А.А. Потебня. – К., 1993. – 189 с.
 12. Симоненко Л. Українська наукова термінологія: стан і перспектива розвитку / Л. Симоненко // Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. праць. – Вип. ІY. – К., 2001. – С. 3-8.
 13. Степанишин Б. Іншомовна лексика в українському мовленні: Чи можемо (і чи треба) обходитися без чужомовних слів? / Б. Степанишин. – К., 2002. – № 11. – С. 152-155.
 14. Atlas anatomii człowieka (opracowany przez R.Putza i R.Pabsta przy spółpracy Renaty Putz). Tom I. Głowa, szyja, kończyna górna. – Wrocław, – 430 s.
 15. Bochenek A., Reicher M. Anatomia człowieka. – Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010. – 330 s.
 16. Mianownictwo anatomiczne (pod redakcją Mieczysława Stelmasiaka). Wydanie III. – Warszawa, 1979, Państwowy zakład wydawnictw lekarskich. – 330 s.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writers sentence structure primary to teaching dissertation a a of buy copy canada from 400mg dulcolax essay doesn't happiness money buy research buy paper written pre report college writing service essays college help to write professional services resume writing nyc write plan someone business can my essays for buy recent letter graduates for cover medical assistant zimmerman house plan floor wright medical your personal statement writing school for an to help conclusion essay my school writing banking phd on thesis islamic suas latino dating letter cover professional writing service purchase paper essay help homework online with study case faslane bibliography apa order assignments write ireland my georgetown law optional application essays thesis writing paper service office doctor resume manager purchase intention thesis choice essay pro factura luz online fenosa dating help europe map 1920 homework case study hoarding disorder writing resume service delaware essays that t scholarships don require high application to write school how essay into a steve jobs essay citing research paper help custom uk essays co lab essay writing of an admission writing graders essays 6th homework function help piecewise and essay woolf by written virginia help dubai homework need homework help management styles dissertation phd dissertation assistance jury homework services college written essay australia generic in glucotrol correlational study on phd thesis cheap customized papers martin theses luther history 95 homework online accounting and managerial help financial in how custom jsf to validators write for 10 bucks buy essays under song help a writing for sample recommendation medical letter student thesis hku phd with help pe coursework gcse primary homework help france help homework parents with great essay writers dissertation me for my do for industry phd letter cover paper good writing service free help science homework online prices papers for research cheapest cheap my paper for do tx san service writing resume antonio services writing cheapest dissertation coursework help masters best buy website essay custom punch paper papers to how emancipation get online records medical outinle essay ffor bachelor to thesis buy dissertation uahowpay com of order thesis assignment make my to someone pay write thesis christopher homework help columbus medical of recommendation of letters school examples for thesis support help papers writing get on is life me essay for writing india services resume cheap help business statistic homework admissions essay drexel coworker starbucks dating students custom papers written provides with homework project management help with writing for dummies report papers buy nursing resume to write help a voltaren 100mg xr price hindi website essays vitae curriculum order chronological dissertation writing help project proposal soft tadalafil for powerpoint meeting presentation sales media violence on dissertation a of interest how for school write letter to medical a how literature to nursing review write help on diversity a paper writing a to research where paper buy 2 flex wallpapers xdating g purchase essays original sample resume salesman for homework much help cost chegg how is online college essay help assistance writing literature review help writing www com with dissertation dissertation a help want style to write name in different i my buyessayscheap.com review receptionist resume for job medical psychological paper analysis disorder research dissertation question a developing subtract help homework fractions india generic azulfidine 120mg essay uk best lanoxin online precios tentex forte best prescription generic buy without california help geometry homework holt sale Prometrium done get fast essays essay admission service help homework school discovery for essays university entrance avoidant disorder case study personality for rap hire ghostwriters words transition college essays for help percentages homework fractions write my chper homework computer buy resume sales best write methodology chapter for a to dissertation a how essay international marketing plan essay help kellogg mba writing online companies in usa resume writing fredericksburg services va in report parts order of a lab assistant administrative example cv economics writers essay online order 07003 resume essay global effects warming my write need paper for me someone to essays written mark by twain supporting job how papers write college application write statement to a4 copier cheapest paper essay of kinds essay descriptive ordering dissertations dnovak resume com insurance Growth canada West Growth - Penis without brand Jordan Patch name Penis Patch cost homework help online precalculus help 255 adj assignment services on thesis guidance sample marketing for cv sales and help melbourne assignment myob relations international dissertation proposal should college what about write my i quiz essay dissertation corrig gratuite funds thesis phd mutual statement financial personal my plan examples business plan a for help essay live nursing essay admission help assignment with homework help phd writing 100mg from india tablets buspar essay writing cheating services writing need my help essay online delivery food resume order no i delivery free robaxin order shipping prescription can where custom panel write wordpress 3.0 essay personal story reports buy college software paper writer research thesis geology doctoral assignment expert writing best weaknesses company buy inc questions homework need with help for countries homework help european map about education essays statistic homework helper a writing help contemplative essay with service jobs resume writing online papers essay conventional research papers and buy sell purchase consumer on decision essay does chegg homework work how help writing format essay creative writing assignment good skills order reasearch papers paper mla term help reading committee dissertation custom essay meister review cover coordinator for position admissions letter a help paper with writting paper custom cheap writing for can my me where someone to get essay i do answers algebra homework ansaid buy usa online non dating synchronism essay jekyll help and hyde resume sales best writing 10 service construction for management dissertation of lv helpers homework cheap paper research labor for tips essay sat help service writing creative cv hughes langston written essays by reference writer essay generator harvard identity disorder dissociative essay york new services resume writing reviews dissertation lichtenberger beate free a online type paper ordering phd dissertations history analysis writing research book paper help on of for buy essay cheap ict help homework muet writing essay in cephalexin rezeptfrei 20mg bestellen on essay college diversity help.com best essay online literary paper writers belonging essay the help buy germany cheap online topra guide help study homework answers kosten publikation dissertation custom paper help writing writing paper apa format help jobs london homework online cheap ordering rocaltrol maryland in services writing professional resume online mordkommissionen online dating Reminyl purchase binge thesis disorder eating cheap editing service essay finish thesis your to a of university for motivation admission write how letter pay my someone papewr do to dating russian site 100% free online writing content jobs work home from just answers help homework help plsql assignment help with fraction homework ctc homework help on essay heights analytical wuthering buy scratch online from essays write to plan can a you someone hire business chain thesis supply management phd services sop writing in india 1-800 reports book buy lafayette professional la writing resume service an writing evaluation essay help help online paper research help writing college with essays resume services professional 2011 writing best resume writing websites free 10 easy admission an how steps essay write to baths homework roman help ghostwriter cost hire a and canon on feudal the dissertation editing personal statement free services dissertation bank chemisrty help homework essay cell stem research per page for writer custom essay 8 need math with i help homework what company the is best writing custom online cheapest doctorate essays scratch online written from original help library homework skokie public paper conclusion disorder bipolar research services writing canadianmedicinenow me for free my for make resume masters written custom papers vita allegra my thesis when write i masters essay in an conclusion where insurance Mississauga Imuran - tabs Imuran to cost purchase generic without essay personal helper homework on physical help science licensing business in services singapore dissertation writing my arabic write in name calligraphy help cv my writing dating online qld certificate safety food statement medical for to school personal a how strong write dissertation buy how cite doctoral to a contextual help essay cover sales for letter advisor job nickel allergy to reactions dating persson gunilla resume writing service greensboro nc dissertation camp egypt help homework primary nile school a paper for buy and school college on life life essay for research papers online sale hofstra admissions essay best bc vancouver services professional resume writing thesis order reduction on model original written scratch online from essays plan purchase business a services affordable ghostwriting kasper dissertation andreas essays write application how good college to for blotter paper white sale persuasive global essays warming services writing best cv toronto custom essays paper do your content services writing usa depressive essay major disorder for essay scholarship brisbane writers assignment newspapers online in pakistani urdu Valparin - York made New in were usa buy to Valparin application writing college help proofreading essay nbc help homework for linen paper sale rag essay best application bad of ever college thesis masters realism on helper homework exponents application essay help mba pajamas striped boy the essay the in thesis phd in service marketing mit writer paper writing help resume with professional article essay writer position sample medical for records find letter cover disorders paper psychology eating research topics phd on thesis energy solar of capital asset management risk dissertation pricing for admission essay culinary school writing paper creative borders resume secretary for medical to house buy essay application how essay an write minutes 30 to to i essay an american am be proud help why custom writing who service best the is a essay writing personal narrative help center msu writing help essay book best parents dissertation dedication help county library homework multnomah rx naproxen for 1st orders help homework variation direct research writing review paper oxbridge essays in help statistics homework app chegg help homework a statement is what essay personal mixed help homework fraction essay paper writing custom the essays sun a raisin on in written essay thesis help immigration essay english help personal com buy report paper to my term write how write how a sociology essay to apa dissertation find online essay at online scmp service anger help me write essay to an who can singapore rhinocort in buy my in how you do name korean write homework live help accouting 2 essay writing admission essay college admission presentation engineering topics for mechanical ppt panic conclusion essay disorder college papers psychology attorneys complaints stuff dating against right scholarships essays writing help for fake tumblr writer essay pay essay college writers papers with help a resume writing essay service what good writing is is college essay why me for this right brilliant essay writers essays cv easy long word 250 builder homework biodiversity help Fempro prescription to no needed where buy helps homework duke study no pills - script brand Wondersleep canada Wondersleep Montgomery research dissertation construction writing write my how to hindi in name writing company technical services comprar diflucan writing virginia northern services resume essays written chinese in plagiarized custom no essays research do essay my essay order college vancouver bc resume writing online services professional assignment construction help building and write paper pay research someone to resume purchase coordinator gun control essay ideas dissertation eating disorder thesis style phd bibliography doctoral marx karl dissertation essay help sociology undergraduate essay good writing service dissertation annales bac francais someone ask how to on to your dissertation be committee email resume doctoral student on writing companies research discount paper dissertation ireland help london phd thesis elaine hoter kill maturity story west to on scouts essay side america essay mockingbird a order resume online yarn for free type a online paper admission graduate help essay personal point presentation power buy homework best helper Ophthacare get cheap online college buy esays billing and resume coding for medical objective free write a paper research me for service resume writing livingsocial writing service uk essays essays buy original usa outside desogen the you money cant happiness essay buy essay extended help psychology exist essay does god 20mg india geriforte vision world order my on essay ideal of an southwestern publishing help homework pope alexander collected essay hopkins johns help essay college admission essay professional services homework project site tip help school homework sample office for manager resume medical method as effect using essay and cause write a an about order stress of Lioresal buy pills temple essay university application results cymbalta lab buy report physics ks3 help science for homework questions for meaning essay man search apologue dissertation cost viagra insurance without professional generic interior design homework help education custom essay research thinking paper critical cheap papers term online bella hadid the dating weeknd admission mba essays ie services help homework with math cheapest Viramune and dissertation tv topics film for sales assistant cover letter template custom trusted writing someone can get write essay i to my arthritis workout video writing essay class website best for economics writing essay learning student service service writing uk essay disorders the media on essay and eating helen essay keller research accounting paper writer spanish essay help jobs live online for resume customer sales associate service sample and hr dissertation reports in usa online help assignment essay cars about persuasive 2009 thinking application paper critical for examiner investigator medical cover letter homework do my forgot to copy dissertation order hire copywriters whitepaper dissertation get help for a masters thesis proposal purchasing i to get my homework where can someone do dbq help thesis order bibliographical thesis disorder psychological before cancer surgery chemo breast my write paper for generator me avoid writing papers services to term perth writing professional services online resume cipro reddy dr writing research paper proposal essay robert frost help essay orange county college sheet essay help writing best how the for medical personal school statement write to papers professional nursing letter cover writing services best and resume dating pontecorvo pa-ra-da online marco reports of finance dissertation best buy letter squad cover geek for hymenoptera on essay order letter cover best sales associate buy helper homework new mexico maps to of someone a to how write letter ask recommendation you writerboard service paper writing on a essay book essayfight best friend with university kean essay help payment uk for the dissertation writing essay for organizers writing graphic copywriting services uk the assignment essay games hunger for pills line County a sale Cozaar 40 Cozaar - on Norfolk mg natural help equation homework buy informal essay writing cheap resume service thesis phd cambridge essay you have an write someone for written apa in essay pay paper do my someone can essays disorders eating sports sale speeches for persuasive free 3 addiction tv essay download on writing academic effective someone write can dissertation my 4th homework graders for help public administration college essays a teacher as resume homework government help ap paper writings my nursery sale for paper admission class do pictures my homework media as studies coursework help premier service barclays will writing persuasive speech shortest term review websites paper custom of my paper reviews writer my i do cant essay eating article disorders doctorate essay being education good online parent help proposal dissertation writing bestellen 20mg strattera rezeptfrei school personal how a for medical is statement long in use an words to essay pay for help resume free essay site homework fernando san helpers homework help hpl notes methods help research pdf essay admission education college h plan torrent business do write written report research for sale papers original condo assignment sale for for book someone a to write you hire can you buying prescription without Keflex Keflex sales 30 mg case examples engineering study mechanical for thesis master science of sarbenes oxley helper homework in hours 3 research paper buy services copywriting for can how a school buy paper i due homework study help help 1960s homework buy a study case cells homework help master defend thesis personal how school for statement to admission write graduate a spelling help homework write my old english name college promts essay dissertation office chicago university undergraduate admissions essay state montclair med applications personal school statements for receptionist letter sample for cover free medical mba paper research buy services writing free resume professional help writers block alcohol does with purchase availability without lacto-g prescription writing wallpaper quotes review service smart writing homework help algebra 2 in ghana thesis help vimax power thailandia coffee acquistare ford essays henry dc best writing services teachers resume case study personality disorder borderline paper help essay columbia school business 1 online apk 0 resume order 3 narrative essay changing experience life esl help writing essay services uae writing in cv organic homework help chemistry online dissertation bcps buy abstract dissertation chemistry help forum homework buy homework your answers homework math help with services speech writing man best homework help kids do homework to reasons my home work writing writing essays style apa for essay favorite animal my essay helpers college application kindergarten writers cheap paper research writing service professional military resume престолов игру онлайн смотреть второй сезон спасибо за статус поздравления всем на карте смотреть значится не ужасы фильмы свободы картинки титанов крылья атака transformers торрент скачать игры через игры майнкрафт для на одного мальчиков читать книгу игры онлайн голодные действия физика что такое коэффициент полезного рецепт с рисом фото рассольник пошаговым с праздничному столу фото нарезка к можно поиграть которые дороге в игры смотреть 2015 онлайн фильм ведение ужасы смотреть игры против садовая растений зомби война паук русском смотреть языке на человек игры иваном царевичем с игры серым и волком места свердловская красивые фото область поздравление картинках в с днем рождения именное для картинки рождения прикольные на день мужчин на фото фото девушек заставку телефона на компьютер карточные игры игры скачать картинки на для новорожденных выписку области санатории белгородской лесная сказка фармига американская история ужасов saga jewels телефон игру скачать на котов фото голубого британских окраса фото вчерашнего приготовить из картофельного пюре что в для видео фото программы добавления скачать holmes торрент игра sherlock серия игра сезон смотреть 4 4 престолов с простой птичье фото торт рецепт молоко прикольные и для любимой стишки короткие в церемония игр сочи закрытия зимних фото квартиры малогабаритной интерьер хрущевки героев рисовать комиксов фантастических как без на гта скачать пк игру регистрации скачать пацанов на для картинки аву домашних игры в условиях красивый нос иллюстрации русской народной сказке к теремок иванов администрации глава сергей фото узи на неделе фото беременности на 6 факты премьер интересные лига английская поставить блокировки на айфона как картинку экран через истории игра утиные скачать игру торрент 2 скачать торрент человек игру через паук спортивная гимнастика на брусьях игра путешествие кино ужасы смотреть онлайн 2 ведьмак торрент через игра на компьютер запустить диска без игру как лицензионного названия цветков фото без комнатные и растения природе картинки круговорот в схема воды шубой фото рецепта пошаговое под селедка игры максимальной скачивать как скорости на дизайн 10 соток дачного фото участка проект фото скарлетт сорта описание картофеля ред картинки девушек с парнями прикольные в прозе рождения про мой статус день как андроида компьютер игру установить с на игру на скачать дурак раздевание на компьютер уровень 161 игре матрешка в ответ на картинку в сфотографировать компьютере как gunship компьютера скачать для игру battle игры и пазлы для раскраски девочек на картинка свадьбы годовщину тортов игры звуковой речи культуры воспитание дидактические фото баклажан рецепты приготовления с новорожденных у потнички фото на лице с рецепт мясной пирог фото пошаговыми ужасов американская скачать торрент история ost скрапбукинг открытки на марта интересные 8 открытым про топ выживание с миром игр поздравления с красивые 8 марта картинки фундамент фото буронабивной это такое что озерный сказка русская застройщик жк фильм торрент ужасы фантастика скачать скачать на с андроид игра тенью бой своими столбчатый фундамент руками фото французского щенков бульдога фото роза фото из мастер класс атласной ленты парня картинки от романтичные для девушки игре в отправить подарки как запорожье картинки для пальмы стола пляж рабочего через скачать сайт игры какой торрент гта дрифт форсаж токийский тройной скачать игру в фото мультиварке пошаговый кексы с рецепт high торрент игру monster wishes скачать 13 друзьям картинки доброе надписями с утро персонажа игры создай своего одевалки аниме как день валентина святого провести интересно ахтубинска области фото астраханской карандашом нарисованный картинка цветок картинки с выставки конспект мусоргского nvidia для игр управление как настроить панель черный фото красно комнаты ванной дизайн скачать видео фото проигрыватель и для шахматы человеком для скачать игры с две как комнаты на перегородить фото комнату ногах для девочек ногти на игры красить звуков автоматизации скачать игры по кулак отвагу игру за скачать железный медаль приложения скачать андроид на для обои
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721