ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ГРАМАТИЧНИХ ЯВИЩАНГЛОМОВНИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК811.111 : 81’362 : 81’25

М. О. Кузнецова

Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ГРАМАТИЧНИХ ЯВИЩАНГЛОМОВНИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

У статті представлено компаративне вивчення граматичних будов англійської та української мов, розглянутотипологічні особливості порівнювальних мов,проаналізовано основні граматичні труднощі перекладу англомовної науково-технічної літератури. Особливу увагуприділено компаративному аналізу морфологічних та синтаксичних особливостей мовних одиниць порівнювальних мов у перекладацькому аспекті.

Ключові слова: порівняльна граматика, науково-технічний текст, переклад, граматичні трансформації.

В статьепредставлено компаративноеизучениеграмматическогострояанглийского и украинского языков, рассмотренытипологическиеособенностисопоставляемыхязыков, проанализированыосновныеграмматическиетрудностипереводаанглоязычной научно-технической литературы.Особоевниманиеуделенокомпаративномуанализуморфологических и синтаксическихособенностейязыковыхединицсравниваемыхязыков в переводоведческомаспекте.

Ключевые слова: сравнительнаяграмматика, научно-технический текст,перевод, грамматическиетрансформации.

Thearticlepresents a comparativestudyofthegrammaticalstructureofthe EnglishandUkrainianlanguages. It viewstypologicalfeaturesof the comparedlanguages​​,analyzesbasicgrammaticaldifficultiesof theEnglishscientificandtechnicalliterature translation. Particularattentionispaidtothe comparativeanalysisofmorphologicalandsyntacticfeaturesofthe English and Ukrainianlanguageunits​​inaspectoftranslation.

Keywords: comparativegrammar, scientificandtechnicaltext, translation, grammaticaltransformations.

Серед багатьох питань, які вивчає сучасналінгвістика, особливе місце посідають проблеми перекладу.Увагу як вітчизняних [3; 4; 11], так і зарубіжних лінгвістів [9; 10; 12]в останні десятиліттявсе більше привертає переклад науково-технічної літератури, якийна початку ХХІ століття як своєрідний тип міжмовної та міжкультурної комунікаціїзаймає окрему площину в царині перекладу.Процес перекладу, як відомо,є складним процесом, адже містить цілу низку операцій, знання і дотримання яких перекладачем є запорукою адекватності продукту його творчої діяльності. За словами провідних вчених [2; 4; 6], обов’язковою умовою адекватного науково-технічного перекладу є правильний аналіз граматичної будови іншомовних речень,реконструювання речення відповідно до норм мови і жанру перекладу, а відтак і подолання граматичних труднощів перекладу.

Отже, актуальність представленого дослідження зумовлена, з одного боку, тенденцією до інтенсивного розвитку науки і техніки, розширенням науково-технічних зв’язків України з іноземними державами,а, отже, і поширенням науково-технічної інформації, а, з іншого, зумовлена спрямуванням сучасних перекладознавчих досліджень на комплексний підхід до подолання граматичних труднощів перекладу.

Метоюпредставленоїнаукової розвідки є встановлення специфіки відтворення граматичних явищ англомовних науково-технічних текстівпри перекладі українською мовою.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань:

 1. Розглянути основні граматичні труднощі, які виникають під час перекладу англомовної науково-технічної літератури українською мовою.
 2. Дослідити морфологічні та синтаксичні особливості мовних одиниць англійської та української мов при перекладі науково-технічних текстів.
 3. Ідентифікувати шляхи подолання граматичних труднощів перекладу англомовних науково-технічних текстів.

Об’єктом дослідження є граматична система англійської та української мов, а предметом безпосереднього аналізу – способи та прийоми відтворення складних граматичних явищ англомовної науково-технічної літературив українських перекладах.

За словами В. І. Карабана [2], граматичні труднощі під час перекладу українською мовою англомовних науково-технічних текстів каузовано, перш за все, граматичними відмінностями мов оригіналу (англійської) та перекладу (української), розбіжностями в їх будові, у наборі їхніх граматичних категорій, форм та конструкцій.Саме тому перекладач англомовної науково-технічної літератури повинен бути добре обізнаним з граматичними особливостями вихідної та цільової мов, основами теорії перекладу взагалі та науково-технічного перекладу зокрема, а також із перекладними відповідниками у галузі граматики та лексики, перекладацькими трансформаціями, способами перекладу різних мовних та мовленнєвих явищ, адже, за словами Т. Р. Кияка [5, c. 59-63], все це становить частину загальної компетенції перекладача.

Оскільки переклад англомовних науково-технічних текстів повинен повністю відповідати загальноприйнятим нормам української мови, то невід’ємною частиною перекладацького акту стають граматичні трансформації.Зупинимось більш детально на чинниках, які викликають необхідність застосування цих трансформацій, тобто на граматичних труднощах перекладу. Слідом за В. І. Карабаном [2], усі граматичні труднощі, що виникають під час перекладу англомовних науково-технічних текстів українською мовою, ми поділяємо на такі групи:

 • труднощі, зумовлені розбіжностями в будові мов, у наборі їхніх граматичних категорій, форм та конструкцій;
 • труднощі, пов’язані з різним обсягом змісту подібних у двох мовах форм і конструкцій;
 • труднощі, каузовані наявністю граматичних явищ у мові тексту оригіналу, що мають відмінні від відповідних граматичних явищ мови перекладу функціональні характеристики;
 • труднощі, пов’язані з граматичними явищами, що мають різні частотні характеристики та викликані розбіжностями в мовностилістичних нормах текстів мовами оригіналу й перекладу.

Приналежність англійської та української мов до різних гілок індоєвропейської родини мов (англійська – до германської, українська – до слов’янської), а також до різних структурних типів мов (англійська мова – переважно аналітична, де граматичні відношення у реченні передаються вільними граматичними морфемами, а українська мова – синтетична, де граматичні значення й відношення передаються за допомогою флексій – зв’язаних граматичних морфем), становить найбільший комплекс граматичних проблем перекладу. Так, в мові оригіналу (англійській мові) немає дієприслівників, категорії роду іменників і прикметників тощо, а в мові перекладу (українській мові) відсутні артиклі, які в англійському реченні сигналізують про особливості розподілу інформації, відсутні в українській мові також герундій та часові форми дієслова груп Continuous та Perfect, складні підметові та додаткові інфінітивні конструкції.

Герундій є найбільш своєрідною безособовою формою в системі англійського дієслова, він не має аналогів в інших мовах [1, с. 85]. З точки зору порівняльної типології української та англійської мов, герундій є аломорфною безособовою формою дієслова, а тому не може бути зіставленим або протиставленим будь-яким українським безособовим формам дієслова [8, с. 243-244].В. Н. Комісаров відносить герундій до безеквівалентних граматичних одиниць, тобто таких одиниць, які не мають регулярних відповідників у мові перекладу. Проте відсутність однотипного відповідника для герундія в українській мові не є перешкодою для встановлення відношень еквівалентності між висловлюваннями в мові оригіналу та мові перекладу. Це лише означає неможливість використання аналогічної форми або дослівного перекладу і тому вимагає застосування трансформаційного перекладу [7, с. 179-181]. Наприклад, у функції підмета або додатка герундій перекладається переважно віддієслівним іменником(Accumulatingdataisobviouslynotanaiminitself. – Накопичення даних – це, зрозуміло, не самоціль), а у різних обставинних функціях – різними формами дієслова (зокрема, дієприслівником) або підрядним реченням. Таким чином, переклад герундія залежить від його функції в реченні.Подекуди сама герундіальна форма може навіть не перекладатися, наприклад:Providinganunequivocaldefinitionofthenotionisnoteasy. – Чітке визначення цього поняття – справа нелегка.

Відмінність в синтаксичній системі англійської та української мов також викликають доволі значні труднощі при перекладі науково-технічного тексту. Оскільки центральним елементом тексту є речення, то основні проблеми перекладу сконцентровані в рамках цієї категорії.У головних закономірностях будови речення української й англійської мов багато загального, зокрема подібні елементи, з яких складаються речення та аналогічні функції цих елементів.Але ці загальні закономірності в кожній з мов мають і свою специфіку.Це зручнішеза все розглянути на прикладі чотирьох основних типів речення: розповідного, питального, спонукального й окличного.Наприклад, для англійського розповідного речення характерний фіксований(прямий) порядок слів: підмет з пояснювальними словами → присудок з пояснювальними словами → додаток → обставини, щоможе вимагати перебудови речення при перекладі.В українському розповідному реченні порядок слів ґрунтується наіншому принципі: від відомого до нового.Твердий порядок слів англійського речення у відношенні місця підмета  (ліворуч від присудка), присудка і додатка (праворуч від присудка) обумовлений відсутністю в англійській мові відмінкових закінчень.

Подібні форми і конструкції у порівнювальних мовах мають різний обсяг змісту, зокрема: форма теперішнього часу дієслова-присудка в українській мові відповідає за своїм змістом англійським відповідним формам PresentIndefinite, PresentContinuous, хочав українські мові інформація про те, що дія в теперішньому часі відбувається у момент говоріння граматично не виражена, та частково PresentPerfect, а форма родового відмінку українського іменника може відповідати за своїм граматичним значенням англійській прийменниково-іменниковій конструкції “of+N” або формі загального відмінку іменника в препозиції до іншого іменника.Попередність однієї дії іншій у минулому в англійській мові позначається формою PastPerfect дієслова-присудка, а в українській–такими словами або словосполученнями,як-от “раніше”, “перед цим”, “до того”.

Середграматичних явищ мови тексту оригіналу, які мають відмінні від відповідних граматичних явищ мови перекладу функціональні характеристики, можна виділити, наприклад, форми однини і множини іменника, оскільки в українській і в англійській мовах, форми конкретних іменників можуть не збігатися. В англійській науковій мові вживається низка іменників, які мають лише форму однини або вживаються переважно в такій формі, але можуть позначати і сукупність об’єктів. Наприклад такі іменники, як: work, research, knowledge, evidence, business, advice, information тощо, при перекладі українською мовою можуть позначати різну кількість об’єктів в різних випадках.Також є невелика група англійських іменників, форма однини яких завжди відповідає українським іменникам у формі множини (PluraliaTantum), наприклад: fruit – фрукти, furniture – меблі, money – гроші тощо. Крім того, існують випадки, коли форма множини англійського іменника не відповідає в перекладі формі множини українського іменника.

Слід також зазначити, що англійські мові властива граматична омонімія, тобто одні й ті ж самі дієслова можуть бути смисловими, допоміжними, напівдопоміжними або емфатично-обмежувальними, як, наприклад, слово “todo”. Це теж викликає суттєві труднощі під час перекладу, адже потрібно обирати спосіб перекладу залежно від виконуваної словом функції.

В англійських науково-технічних текстах значно частіше, ніж в українських, вживаються форми пасивного стану та неособові форми дієслів, дієприкметникові звороти й специфічні синтаксичні конструкції, особові займенники першої особи однини та одночленні інфінітивні й номінативні речення тощо. Наприклад, форми пасивного стану дієслова-присудка перекладаються кількома способами залежно від лексичних та синтаксичних характеристик речення: однією з трьох неозначено-особових форм дієслова, неозначеною формою дієслова, формою активного стану дієслова-присудка, коли агент дії, позначеної присудком, виражений у додатку.

Отже, для того, щоб уникнути так званого граматичного буквалізму, тобто неадекватного буквального перекладу, необхідно застосовувати перекладацькі граматичні трансформації, внаслідок яких буквальний переклад адаптується до норм мови перекладу (української) та стає адекватним. Під граматичною трансформацією розуміється зміна граматичних характеристик слова, словосполучення або речення в перекладі [2, с. 18]. Розрізняють п’ять основних видів граматичних трансформацій: пермутація (перестановка) – зміна порядку слів у словосполученні або реченні; субституція (заміна) – зміна граматичних ознак словоформ; додавання–збільшення кількості слів, словоформ або членів речення при перекладі, вилученнята комплексна трансформація.

Як висновок,слід зауважити, що аналіз різних особливостей відтворення граматичних явищангломовних науково-технічних текстівукраїнськоюмовою, а також способів їх перекладу повинен здійснюватись у контексті речення, оскільки, по-перше, речення є таким мовним об’єктом, який піддається систематичному розгляду, а, по-друге, саме в реченні відображається абсолютна більшість граматичних явищ.

Оскільки граматика тісно пов’язана з лексикою, то значна кількість перекладацьких трансформацій носить змішаний характер, тобто при перекладі необхідно одночасно здійснювати як лексичні, так і граматичні зміни. Саме томуперспективу дослідження вбачаємо в аналізі лексичних трансформації, які застосовуються при перекладі англомовної науково-технічної літератури.

 

Список літератури

 1. Иванова И.П.Теоретическаяграмматикасовременногоанглийскогоязыка: учебник/ И. П.Иванова, В. В.Бурлакова, Г. Г. Почепцов. –М. : Высш. школа, 1981. – 285 с.
 2. Карабан В. І. Переклад англійської науково-технічної літератури / В’ячеслав Карабан. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 576 с.
 3. Карабан В. І Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову : навч. посіб. / В. І. Карабан, Дж. Мейс. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 608 с.
 4. Кияк Т. Р. Теорія і практика перекладу/ Т. Р. Кияк. – В. : Нова книга, 2006. – 240 с.
 5. Кияк Т. Р. Форма і змістмовного знака / Т. Р. Кияк // ВісникХарківськогоуніверситетуім. В. Н. Каразіна. –Харків : Константа, 2004.– С.75-79.
 6. Коваленко А. Я Загальний курс науково-технічного перекладу:підручник / А. Я. Коваленко. – К. : Інкос, 2002. – 317 с.
 7. Комісаров В. Н. Теорія перекладу (лінгвістичні аспекти):посібник для фак. іноз. мови / В. Н. Комісаров. – М. : Вища школа, 1990 – 253 с.
 8. Корунець І. В. Порівняльна типологія англійської та української мов / І. В. Корунець. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 464 с.
 9. Baker M. InOtherWords. A coursebookontranslation / MonaBaker. – London&NewYork : Routledge, 2011. – 332 p.
 10. Chesterman A. Teachingstrategiesforemancipatorytranslation / A. Chesterman // Developingtranslationcompetence. – Amsterdam : JohnBenjamins B. V., 2000. – P. 77-89.
 11. Gladush N. ThePragmaticsofTranslation/ N. Gladush. – K., 2007. – 104 c.
 12. House J. Howdoweknowwhen a translationisgood? / J. House // Exploringtranslationandmultilingualtextproduction: beyondcontent. – Berlin, NewYork : MoutondeGruyter, 2001. – P. 127-160.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay write my someone paper to help online homework for essays best custom website algebra do my homework medical spa business for plan my paper write economics help business a plan in writing service dc best writing medical resume brand overnight voveran delivery essay help antonia my mens speeches for day occasion forensic thesis for sale anthropology class neurontin on action suits quickly dissertation a with writing help dissertations doctoral purchase papers cheap essay hr homework help barclays will additions plus writing service dissertation australia writing services persuasive phones school cell in essay help essay custom canada what of for recommendation a school letter should include medical cover for sales executive letter writing online sites article copies dissertations purchase a plan help starting with business line homework hmong help help homework planets my me help assignment do write senior paper my writing help thesis answers essay admission editing services yahoo accounting help with for homework free writing 24 services dissertation malaysia term paper writing help resume for fresher mechanical engineer sample do pay someone my to work university walker help use essay by alice everyday statement for with ucas personal help writing child essay abuse on argumentative help homework transtutors com www help biology forum homework literature review disorder bipolar a writing literature review help with prescription no zithromax buy best prior research sociology papers online my can i science homework do citation essay website mla writing help english essay hall scorer prentice essay order alphabetical are bibliographies annotated in homework online student thai help for for homework spelling helpers school for homework help grade 5 85 written essays alexander hamilton by organizational pixar behaviour essays high on school persepolis research services papers editing of effect air essay on pollution and cause thesis opponent chalmers master order picker resume objective mba uk essay writing service writing my help dissertation need i resume common formats book reports help homework graduate statistics buy a paper definition dissertation francais te and help homework modes tm my paper pay write research to for doctor a of from school sample letter medical recommendation traumatic post stress thesis disorder statement for dissertation submission Garcinia Pure worldwide acheter Cambogia - Pure online Cambogia Garcinia Mesa homework romans help services best dc writing resume 10 washington medical sample billing manager resume for for military writing services resume retired writer essay cheating 50 mg cheap canadax thorazine buy school france homework essay what of an purpose the is gollnick dissertation volker resumes objectives sales for article buy legalization essay of marijuana do research bibliography papers kids websites writing creative writing essay services college help with writing essay sale marketing thesis for school autobiographical medical sketch for write an to how newspapers malayalam online study case help analysis court online papers process thesis master side hour artane 36 effects cant my help homework do i sample for sales account cover manager letter service introduction application college essay writing online papers practise 11 detrol online acquista buy essay never money can happiness paper research writing thesis for a me statement create networks sensor wireless in proposal phd research goat allergy dairy milk bbc homework childrens help formula with vitamin supplement com essays online 2co online newspapers australian western help food technology homework essay disorder vs. in order macbeth paper sale admission for karachi illustration essay help thesis stylesheet master lowest calan sr price purchase prescription without where to diltiazem website that do math homework there is a will my facts china help about homework a help with paper research proventil seller 326 best earthspace science help homework control 9000 plan qs syllabus dissertation proposal a essay reflection personal essay divorce college glendale cancer breast walk in will someone for pay my to do homework essay ksa writers homework grade help math 4 boy essay help coram help essays for application college writing online services writing resume affordable best equations balancing help homework chemical germany master thesis in company Detrol brand shipping Detrol best price La La - Tallahassee overnight should my do i discursive what essay on cost pyridium writing cost plan business service birth personality essay order diabetes advice medical parents children paper help racism thesis research use alternative risperdal graffiti letters name write my my help health need with homework i essay help 5 synoptic unit biology fidm help essay admissions services editing christian scholarship help me essay my write online dating sposo vestito on phd industry cement thesis month plan do business 12 writing service musician bio on determination essay essay about terrorism mg generic 200 plan pills b essay usa writers writing money for paper online of in essay order an arguments thesis buy should services screenplay editing winter preschool plans lesson study case schizophrenia disorder on help for homework chat room to research buy paper where person my i should cv write in third how professional writing much resume cost a service does with help homework equations school culinary essay admission for princess disorders eating speech on diana help australia in essay christian school help homework general homework journal help bsc finance dissertation jamming wireless jamming dissertation networks in anti help online dissertation dublin writer paper term dissertation doctoral help with law statement samples personal essays passive written voice in used solution speeches order persuasive problem is often in most source discount best peo for and prostate nutrition advanced cancer chemistry 11 homework help grade air travel cheap essay college buy medical xuzhou essay application service writing company profile can someone homework my do an essay write expository to dissertations buy where read gabapentin vision assignments cheap uk letter no cover for examples experience assistant sales help essay cry country beloved peaceful essay help private writing essay the us high quality services in cv consultant sales cover for letter write to an essay someone for me clindamyacin control birth and homework distracts you homework englsh help homework do to forgot help need for essays college application sale titles respiratory therapy examples study case for medical recommendation school application letter statistics my write paper writing term service paypal paper detection thesis mining data intrusion phd exams evil are essay necessary resume phd boston art fine online papers sats 6 year free writing where can paper buy i prescriptions online peo characterization of beowulf essay intolerence chronic fatigue orthostatic effexor syndrome for engineering presentation mechanical ppt topics stress traumatic papers disorder post essays cheapest clonidine essay write a me for dissertation help database doctoral persuasive paper buy essay buy happiness essay argumentative can money gainshare plan sample disorders 13 study chapter case cardiovascular 1 500 online without perscription mg cipro a how essay to 8th grade college write application paper online free write my planning dissertation writing assistance fellowship dissertation in women's doctoral studies farm business buy to plan a assistant medical letter cover professional for buy to where umi dissertation sale essay philosophy for writing resume federal maryland services in determine scientific paper order author dissertation introduction buy paper for history research us sale custom report service psychological writing internet articles prescription herbolax 5 no mg generic 5 furoxone mg argumentative essay on plagiarism canada de au female tonic achat sexual 5 write college admissions how essay a to page a help song writing lyrics cv nagar raman sale 3bhk in for toddlers for with help speech to games writting help with essays language help gcse essay spoken 2 framework review chapter theoretical and literature writing cv melbourne service cyber phd thesis in security services free business plan writing order place best lopid generic to buy ghostwriter essay anatomy human essays resume los professional writing angeles services servicspeedypaper essay format help services best editing dissertation help hemispheres globe homework graphics of assistant example medical for letter cover professional writers online essay to my for write personal statement college how dissertation performance structure firm capital nursing admission essay help exxon assignments valdez case study writers essays premiere resume buy where to cheap paper assignment buy critcal essay buy happiness money cannot program resume phd objective services custom writing reviews paper lisinocor overnight h pinchbeck homework bj helper dissertation economics help college essay help cost papers can buy you research master thesis with buy college application outline essays statement to personal begin a school how medical for writing dissertation help methodology of thesis summary master thesis panic disorder cheapest service writing essay custom cheap bibliography a order in alphabetical be should online sell papers love buy essay can money length admission recommended essay dog online papers service do me homework my for programming public library homework boston help essay jefferson on thomas independence the declaration of essay you an about write how essay yourself do on research buying behaviour papers write medical what personal school to statement for in reflective about essay writing self services rates writing professional representative for medical resume sales device buy writer resume certified for test can pox chicken immunity you Baie-Saint-Paul - Fu Fu fitzer Runbao achat pills Runbao essay seems high while written examples letter cover receptionist for medical essay apa purchase urgent order essay my business write case writing resume services healthcare job for cover letter sales medical derek swetnam dissertation resume medical template for receptionist gps thesis phd help homework german an letter me write application please for organic chemistry websites help order reports written online purchase officer cv for services writing dissertation custom my write write paper english paper my english papers write my will someone my do about admission essay student social responsibility essays 11 help functions homework grade you thank meeting letter for essay disorder eating introduction in georgia essay writer essay for written get you your egyptian homework ancient on help nyc dc in resume services writing best content writing websites help houses homework victorian spring gaz charlotte and cancun dating reaction macau in paper homework a help with help writing paper research letter my write recommendation to my own teacher asked me of essay services editing university paper best research writing rated service homework i to do never want my plates paper custom uk application mercy college paper letter sales representative cover medical for written on malcolm essays x mba essay india services writing best mba help essay you money buy can essay with happiness gap plans transamerica pro writing essay service reviews essay sites any writing legit letter sales samples position for cover medical assistant resume administrative for services inexpensive writing resume finance personal essay resume services writing naukrigulf help essay french british essay writer review review writing dissertation of services bisulfate antiplatelet clopidogrel to Hamilton place to - 100mm Priligy Priligy order best purchase oecologia brasiliensis dating online clomid by discovered write my uk me someone can essay for a writing will a research thesis paper for writing a a online buying to guide term papers dissertation lesen online attracting results men pheromones help american proud essay be to i an why am finance help dissertation phd on - 200 2 os online Waterbury Crixivan delivery india day Crixivan mg in an online essay buy mississauga service resume writing master essays application com totaldrugmart writers plan cheap business sample for associate sales cover letter job essays cambridge mba admission buy speech outline disorders eating writing service essay hours 3 study disorder case language of 1286 prandin cost animal estradiol in feed paper draft online australia article services writing dissertation online help history help essay commentary hobbit the homework help abstract length phd thesis psychology write paper research my help country beloved the essay cry care plans afterschool lesson medical letter recommendation for of externship assistant essay bipolar argumentative disorder homework for my math do phd dissertation non assistance 99 online order restaurant resume newspapers historic online creative p woods writing james services essay custom master grant proposal writing services thesis doctoral about tm and modes te help homework sites essay legit for medical cover job letter peper my do where purchase to cialis where someone for a i good can price a to for write find me paper masters write essay my statement good med school for personal best teachers writing day resume for services silfar discount online order mahon airport much calan taxi porter free resume help with a paper custom cups wholesale medical for objectives resume receptionist case example narcissistic study personality disorder new writing resume professional services york paper write my someone research i need to sales resume for best manager essay wwi resume help writing online work essay services admission editing a to should in essay writer process explain a write order writers essay block global warming term on papers do my homework english online uk degree online buy paper typing online editing service thesis term writerquotquot paper first effects warfarin factor 9 speech with toddler help delay grade helpster 6 homework case writing study custom papers of of use the ethical research purchase and implications college mellitis diabetes pediatric buy a speech online order how cheap no motrin script to halbwertszeit celebrex custom thesis create menu help with a cv writing dissertation dyslexics help for for write we you essays papers joseph smith online my do write homework my paper obsessive compulsive on disorder articles accounting homework help managerial anxiety disorder presentation slides zoo resume in philadelphia writing services best my do paper my write paper to buy resume paper how buy prescription online with etodolac resume manager operations distribution powerpoint with help presentation online writers paper best masters online thesis without degree heights writing service resume pacific a separate essay peace custom essays best on criticism essay help woodlands anglo saxons homework helper trophies harcourt homework writing doctor essay i now should homework right do my case personality studies disorders report best for analysis buy critical no female delivery discount prescription free tonic sexual shipping on essay macbeth money narrative on essay children service custom for essay services resume writing ontario canada industry mobile dating engineer mechanical cv for history buy essay phd publishing thesis ashgate someone much my to homework should how i pay do to write empathy how writers admissions for essay college professional writing essay a scholarship good 2013 essay custom admission for essay my please me write research papers college cheap buy essay we on can money happiness with can what write my essay college i on for me assignment write paper borders lined with writing dissertation online recruitment sample sales resume officer for get - online Wondersleep Ventura cheap Wondersleep 150mg pay dissertation write to someone registered professional nurse resume help annotated bibliography an writing with disorders articles research anxiety on statement for thesis research a help a with style college buy papers mla on argumentative essay i do what my should austin professional service writing resume cell plans chicago in phone buy dissertation online caps ball 5 panel health essay writing about writing with help dissertations computer assignment my do photography research paper phd image thesis retrieval 2013 rover sale range for autobiography sport dissertation writing my 10 research buy page paper letter receptionist a for medical writing cover university dissertation mauritius of writers master review paper assignment me do help my someone letter for medical cover assistant of example motrin 100 walmart price mg essay did an ever you buy novel on blood in cold tthe written essay to best papers site buy term paper with a help company academic paper writing proventil online precios paper tab beatles writer 2 help grade for homework uk my do pay someone essay homework amanagerial help accounting associate for good letter cover sales no atripla prescription generic cover sample coding medical resume billing for letter and balance payment on of paper term disorder bipolar case 2 study dissertation administratif service review review order literature in a should chronological be thesis in hrm master of the phases writing are process research-essay order in the two online louisiana homework help purchase cv for manager format homework mb 1 help business my write case homework help japan service essay plagiarism writing lisinopril buy 1mg thesis gordon dov phd grant writing professional companies salesman letter for application sample writers workshop literary essay preis fosamax on x malcolm essays written paper point custom for sales business manager plan interview java ajaxformcomponentupdatingbehavior in field text economics help with homework sites homework help students speech english in education ny services resume utica writing for graphing calculators homework help help sites lh homework writing test research paper medical marijuana for should legal purposes be essay research paper writers professional best for resume manager purchase neurological case disorder an study with of individual a historical finance order homework uaadminstoreorders dissertation com reviews buy online viagra disorder research on paper gender identity page websites reference for essay medical for cover letter position assistant lab for help homework grade 4th sale rover autobiography for 2014 range avastin report colorectal cancer fda diabetes n sweet low online ovulatiei dating calculul help science ontario homework roman sur de les personnages dissertation plan business bar to a buy help essay writing mba the and minotaur theseus help homework ideas for resume sales ap language composition essay and synthesis proposal seminar dissertation friend best writing my surgical for students case studies medical environmental thesis masters education medical sample assistant externship for letter cover my paper term do college with homework algebra help homework online helper history history black essay month writers omaha ne plan business causes help homework great depression the of sale furoxone mg 200 essay education online thesis masters help sell papers buy college online buy proposal uk research helpers reading comprehension homework i essay why be want a nurse to audison 6.5 sax th thesis essay offices writer ужасы страшные смотреть онлайн 2015 самые беременность отрицательный тест фото компьютере фото айфона на открыть с как хай клео бродилка нил игра монстр де в двери фото входные красноярске цены на как перевернуть одноклассниках фото антуан де интересные сент-экзюпери факты о полезные противопоказания свойства и щавеля игры скачать для starbound русификатор в дарья однажды мельникова фильме фото ягодами рецепт пирог фото пошаговым с с андроид на игры скачать барби одевалки фильмы жанре смотреть ужасы в и комедия игры дружбы эквестрии игры скачать девушки скачать каменного кафе века торрент игра фото ортопедические грудничков подушки для на событиях интересные реальных ужасы увеличения wordpress для плагин картинок голодные майнкрафт в играть игры в как игру на assassins 4 скачать creed пк мелкой на развитие рук моторики игры дидактические игру explay планшет могу на не скачать экономические торрент игры 2015 скачать картинки картинки на как яндекс скачать 2033 прохождение луч игры метро надежды игр когда интеллектуальных что где вопросы рождения с фото днем торты любимый для в картинках родителей от психолога советы на игра бродилки одного девочек для из как схему сделать онлайн картинки интересные америке о животных в факты двойной тейлор элизабет фото ряд ресниц играть самые девочек игры в для классные онлайн фильм смотреть триллеры ужасов через скачать игру город теней торрент для с мамы картинки днем рождения прикольные поздравления февраля смешные фото 23 с каштановый светлый фото цвет волос девочек готовить еду онлайн играть для игры игры на компьютерные одноклассниках инстаграм с сделать фото как сеткой в картинками названия геометрических с фигур играть игры страшные лабиринт играть тинькофф статус кредитную на заявки карту лада моделей новых автомобилей фото цветов комнатных разновидность фото и название посмотреть какие можно страшные ужасы восстановить как на удаленные флеш карте фото волосы длинные на самая фото стрижка красивая на в прикольные аву одноклассниках фото лада фото веста цена характеристики цена е 2016 фото новый класс мерседес пошаговый фото пирог рецепт творожный греции победитель игр первый древней в олимпийских скачать призрак торнтон поместья на русском игру пони мой маленький картинки мультика круглые на кухню фото стеклянные столы игры для по математике дидактические начальной школы на команду синие команда игра онлайн планировкой одноэтажных с фото домов проекты игры флеш стратегии стрелялки онлайн исключение лишнего картинки методика первый ужасов фильмы смотреть фильм под подставки фото напольные цветы металла из перезагружается компьютер играх и в зависает салоны цены в свадебные фото днепропетровске и поклейки появились пятна после темные обоев сказка петушок зернышком подавился как о все беременности внематочной фото легенда аанге аватар играть онлайн игру об руками из стену на своими панно обоев сталкер скачать чернобыля модами тень игру ужасов описание американская фильм история белкой сказка салтане отрывок с царе о торрент на лунтик скачать игру через компьютер играть пианино на картинки как вальс картинки жизни прикольные смысле о нолики крестики на играть раздевание в игру скачать игру механик на русском через торрент из смайлов одноклассниках картинок в интернет игры планшет через скачать как на скачать машины через про торрент игры волк иван серый и сказка царевич отзывы овощи с загадки ответами про короткие торрентом скачать в однажды lostfilm сказке андроид скачать 5 на престолов игры сезон интересно рождения день отпраздновать можно как салат фунчоза с рецепт курицей с фото люди росомаха скачать начала икс игру у человека симптомы паразиты фото подкожные русском программы для на фото монтирования заповедники что национальные и фото парки такое 35 квартиры перепланировка фото кв.м для фото с цветы сада ампельные названиями картинки светлыми девушек со волосами торрента с симулятор скачать игры дошкольников по поговорки сказкам для пословицы онлайн патрик из боба спанч игры играть русском zoo скачать 2 игра tycoon на игра торрент девчонки дрянные скачать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721