ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ГРАМАТИЧНИХ ЯВИЩАНГЛОМОВНИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК811.111 : 81’362 : 81’25

М. О. Кузнецова

Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ГРАМАТИЧНИХ ЯВИЩАНГЛОМОВНИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

У статті представлено компаративне вивчення граматичних будов англійської та української мов, розглянутотипологічні особливості порівнювальних мов,проаналізовано основні граматичні труднощі перекладу англомовної науково-технічної літератури. Особливу увагуприділено компаративному аналізу морфологічних та синтаксичних особливостей мовних одиниць порівнювальних мов у перекладацькому аспекті.

Ключові слова: порівняльна граматика, науково-технічний текст, переклад, граматичні трансформації.

В статьепредставлено компаративноеизучениеграмматическогострояанглийского и украинского языков, рассмотренытипологическиеособенностисопоставляемыхязыков, проанализированыосновныеграмматическиетрудностипереводаанглоязычной научно-технической литературы.Особоевниманиеуделенокомпаративномуанализуморфологических и синтаксическихособенностейязыковыхединицсравниваемыхязыков в переводоведческомаспекте.

Ключевые слова: сравнительнаяграмматика, научно-технический текст,перевод, грамматическиетрансформации.

Thearticlepresents a comparativestudyofthegrammaticalstructureofthe EnglishandUkrainianlanguages. It viewstypologicalfeaturesof the comparedlanguages​​,analyzesbasicgrammaticaldifficultiesof theEnglishscientificandtechnicalliterature translation. Particularattentionispaidtothe comparativeanalysisofmorphologicalandsyntacticfeaturesofthe English and Ukrainianlanguageunits​​inaspectoftranslation.

Keywords: comparativegrammar, scientificandtechnicaltext, translation, grammaticaltransformations.

Серед багатьох питань, які вивчає сучасналінгвістика, особливе місце посідають проблеми перекладу.Увагу як вітчизняних [3; 4; 11], так і зарубіжних лінгвістів [9; 10; 12]в останні десятиліттявсе більше привертає переклад науково-технічної літератури, якийна початку ХХІ століття як своєрідний тип міжмовної та міжкультурної комунікаціїзаймає окрему площину в царині перекладу.Процес перекладу, як відомо,є складним процесом, адже містить цілу низку операцій, знання і дотримання яких перекладачем є запорукою адекватності продукту його творчої діяльності. За словами провідних вчених [2; 4; 6], обов’язковою умовою адекватного науково-технічного перекладу є правильний аналіз граматичної будови іншомовних речень,реконструювання речення відповідно до норм мови і жанру перекладу, а відтак і подолання граматичних труднощів перекладу.

Отже, актуальність представленого дослідження зумовлена, з одного боку, тенденцією до інтенсивного розвитку науки і техніки, розширенням науково-технічних зв’язків України з іноземними державами,а, отже, і поширенням науково-технічної інформації, а, з іншого, зумовлена спрямуванням сучасних перекладознавчих досліджень на комплексний підхід до подолання граматичних труднощів перекладу.

Метоюпредставленоїнаукової розвідки є встановлення специфіки відтворення граматичних явищ англомовних науково-технічних текстівпри перекладі українською мовою.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань:

 1. Розглянути основні граматичні труднощі, які виникають під час перекладу англомовної науково-технічної літератури українською мовою.
 2. Дослідити морфологічні та синтаксичні особливості мовних одиниць англійської та української мов при перекладі науково-технічних текстів.
 3. Ідентифікувати шляхи подолання граматичних труднощів перекладу англомовних науково-технічних текстів.

Об’єктом дослідження є граматична система англійської та української мов, а предметом безпосереднього аналізу – способи та прийоми відтворення складних граматичних явищ англомовної науково-технічної літературив українських перекладах.

За словами В. І. Карабана [2], граматичні труднощі під час перекладу українською мовою англомовних науково-технічних текстів каузовано, перш за все, граматичними відмінностями мов оригіналу (англійської) та перекладу (української), розбіжностями в їх будові, у наборі їхніх граматичних категорій, форм та конструкцій.Саме тому перекладач англомовної науково-технічної літератури повинен бути добре обізнаним з граматичними особливостями вихідної та цільової мов, основами теорії перекладу взагалі та науково-технічного перекладу зокрема, а також із перекладними відповідниками у галузі граматики та лексики, перекладацькими трансформаціями, способами перекладу різних мовних та мовленнєвих явищ, адже, за словами Т. Р. Кияка [5, c. 59-63], все це становить частину загальної компетенції перекладача.

Оскільки переклад англомовних науково-технічних текстів повинен повністю відповідати загальноприйнятим нормам української мови, то невід’ємною частиною перекладацького акту стають граматичні трансформації.Зупинимось більш детально на чинниках, які викликають необхідність застосування цих трансформацій, тобто на граматичних труднощах перекладу. Слідом за В. І. Карабаном [2], усі граматичні труднощі, що виникають під час перекладу англомовних науково-технічних текстів українською мовою, ми поділяємо на такі групи:

 • труднощі, зумовлені розбіжностями в будові мов, у наборі їхніх граматичних категорій, форм та конструкцій;
 • труднощі, пов’язані з різним обсягом змісту подібних у двох мовах форм і конструкцій;
 • труднощі, каузовані наявністю граматичних явищ у мові тексту оригіналу, що мають відмінні від відповідних граматичних явищ мови перекладу функціональні характеристики;
 • труднощі, пов’язані з граматичними явищами, що мають різні частотні характеристики та викликані розбіжностями в мовностилістичних нормах текстів мовами оригіналу й перекладу.

Приналежність англійської та української мов до різних гілок індоєвропейської родини мов (англійська – до германської, українська – до слов’янської), а також до різних структурних типів мов (англійська мова – переважно аналітична, де граматичні відношення у реченні передаються вільними граматичними морфемами, а українська мова – синтетична, де граматичні значення й відношення передаються за допомогою флексій – зв’язаних граматичних морфем), становить найбільший комплекс граматичних проблем перекладу. Так, в мові оригіналу (англійській мові) немає дієприслівників, категорії роду іменників і прикметників тощо, а в мові перекладу (українській мові) відсутні артиклі, які в англійському реченні сигналізують про особливості розподілу інформації, відсутні в українській мові також герундій та часові форми дієслова груп Continuous та Perfect, складні підметові та додаткові інфінітивні конструкції.

Герундій є найбільш своєрідною безособовою формою в системі англійського дієслова, він не має аналогів в інших мовах [1, с. 85]. З точки зору порівняльної типології української та англійської мов, герундій є аломорфною безособовою формою дієслова, а тому не може бути зіставленим або протиставленим будь-яким українським безособовим формам дієслова [8, с. 243-244].В. Н. Комісаров відносить герундій до безеквівалентних граматичних одиниць, тобто таких одиниць, які не мають регулярних відповідників у мові перекладу. Проте відсутність однотипного відповідника для герундія в українській мові не є перешкодою для встановлення відношень еквівалентності між висловлюваннями в мові оригіналу та мові перекладу. Це лише означає неможливість використання аналогічної форми або дослівного перекладу і тому вимагає застосування трансформаційного перекладу [7, с. 179-181]. Наприклад, у функції підмета або додатка герундій перекладається переважно віддієслівним іменником(Accumulatingdataisobviouslynotanaiminitself. – Накопичення даних – це, зрозуміло, не самоціль), а у різних обставинних функціях – різними формами дієслова (зокрема, дієприслівником) або підрядним реченням. Таким чином, переклад герундія залежить від його функції в реченні.Подекуди сама герундіальна форма може навіть не перекладатися, наприклад:Providinganunequivocaldefinitionofthenotionisnoteasy. – Чітке визначення цього поняття – справа нелегка.

Відмінність в синтаксичній системі англійської та української мов також викликають доволі значні труднощі при перекладі науково-технічного тексту. Оскільки центральним елементом тексту є речення, то основні проблеми перекладу сконцентровані в рамках цієї категорії.У головних закономірностях будови речення української й англійської мов багато загального, зокрема подібні елементи, з яких складаються речення та аналогічні функції цих елементів.Але ці загальні закономірності в кожній з мов мають і свою специфіку.Це зручнішеза все розглянути на прикладі чотирьох основних типів речення: розповідного, питального, спонукального й окличного.Наприклад, для англійського розповідного речення характерний фіксований(прямий) порядок слів: підмет з пояснювальними словами → присудок з пояснювальними словами → додаток → обставини, щоможе вимагати перебудови речення при перекладі.В українському розповідному реченні порядок слів ґрунтується наіншому принципі: від відомого до нового.Твердий порядок слів англійського речення у відношенні місця підмета  (ліворуч від присудка), присудка і додатка (праворуч від присудка) обумовлений відсутністю в англійській мові відмінкових закінчень.

Подібні форми і конструкції у порівнювальних мовах мають різний обсяг змісту, зокрема: форма теперішнього часу дієслова-присудка в українській мові відповідає за своїм змістом англійським відповідним формам PresentIndefinite, PresentContinuous, хочав українські мові інформація про те, що дія в теперішньому часі відбувається у момент говоріння граматично не виражена, та частково PresentPerfect, а форма родового відмінку українського іменника може відповідати за своїм граматичним значенням англійській прийменниково-іменниковій конструкції “of+N” або формі загального відмінку іменника в препозиції до іншого іменника.Попередність однієї дії іншій у минулому в англійській мові позначається формою PastPerfect дієслова-присудка, а в українській–такими словами або словосполученнями,як-от “раніше”, “перед цим”, “до того”.

Середграматичних явищ мови тексту оригіналу, які мають відмінні від відповідних граматичних явищ мови перекладу функціональні характеристики, можна виділити, наприклад, форми однини і множини іменника, оскільки в українській і в англійській мовах, форми конкретних іменників можуть не збігатися. В англійській науковій мові вживається низка іменників, які мають лише форму однини або вживаються переважно в такій формі, але можуть позначати і сукупність об’єктів. Наприклад такі іменники, як: work, research, knowledge, evidence, business, advice, information тощо, при перекладі українською мовою можуть позначати різну кількість об’єктів в різних випадках.Також є невелика група англійських іменників, форма однини яких завжди відповідає українським іменникам у формі множини (PluraliaTantum), наприклад: fruit – фрукти, furniture – меблі, money – гроші тощо. Крім того, існують випадки, коли форма множини англійського іменника не відповідає в перекладі формі множини українського іменника.

Слід також зазначити, що англійські мові властива граматична омонімія, тобто одні й ті ж самі дієслова можуть бути смисловими, допоміжними, напівдопоміжними або емфатично-обмежувальними, як, наприклад, слово “todo”. Це теж викликає суттєві труднощі під час перекладу, адже потрібно обирати спосіб перекладу залежно від виконуваної словом функції.

В англійських науково-технічних текстах значно частіше, ніж в українських, вживаються форми пасивного стану та неособові форми дієслів, дієприкметникові звороти й специфічні синтаксичні конструкції, особові займенники першої особи однини та одночленні інфінітивні й номінативні речення тощо. Наприклад, форми пасивного стану дієслова-присудка перекладаються кількома способами залежно від лексичних та синтаксичних характеристик речення: однією з трьох неозначено-особових форм дієслова, неозначеною формою дієслова, формою активного стану дієслова-присудка, коли агент дії, позначеної присудком, виражений у додатку.

Отже, для того, щоб уникнути так званого граматичного буквалізму, тобто неадекватного буквального перекладу, необхідно застосовувати перекладацькі граматичні трансформації, внаслідок яких буквальний переклад адаптується до норм мови перекладу (української) та стає адекватним. Під граматичною трансформацією розуміється зміна граматичних характеристик слова, словосполучення або речення в перекладі [2, с. 18]. Розрізняють п’ять основних видів граматичних трансформацій: пермутація (перестановка) – зміна порядку слів у словосполученні або реченні; субституція (заміна) – зміна граматичних ознак словоформ; додавання–збільшення кількості слів, словоформ або членів речення при перекладі, вилученнята комплексна трансформація.

Як висновок,слід зауважити, що аналіз різних особливостей відтворення граматичних явищангломовних науково-технічних текстівукраїнськоюмовою, а також способів їх перекладу повинен здійснюватись у контексті речення, оскільки, по-перше, речення є таким мовним об’єктом, який піддається систематичному розгляду, а, по-друге, саме в реченні відображається абсолютна більшість граматичних явищ.

Оскільки граматика тісно пов’язана з лексикою, то значна кількість перекладацьких трансформацій носить змішаний характер, тобто при перекладі необхідно одночасно здійснювати як лексичні, так і граматичні зміни. Саме томуперспективу дослідження вбачаємо в аналізі лексичних трансформації, які застосовуються при перекладі англомовної науково-технічної літератури.

 

Список літератури

 1. Иванова И.П.Теоретическаяграмматикасовременногоанглийскогоязыка: учебник/ И. П.Иванова, В. В.Бурлакова, Г. Г. Почепцов. –М. : Высш. школа, 1981. – 285 с.
 2. Карабан В. І. Переклад англійської науково-технічної літератури / В’ячеслав Карабан. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 576 с.
 3. Карабан В. І Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову : навч. посіб. / В. І. Карабан, Дж. Мейс. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 608 с.
 4. Кияк Т. Р. Теорія і практика перекладу/ Т. Р. Кияк. – В. : Нова книга, 2006. – 240 с.
 5. Кияк Т. Р. Форма і змістмовного знака / Т. Р. Кияк // ВісникХарківськогоуніверситетуім. В. Н. Каразіна. –Харків : Константа, 2004.– С.75-79.
 6. Коваленко А. Я Загальний курс науково-технічного перекладу:підручник / А. Я. Коваленко. – К. : Інкос, 2002. – 317 с.
 7. Комісаров В. Н. Теорія перекладу (лінгвістичні аспекти):посібник для фак. іноз. мови / В. Н. Комісаров. – М. : Вища школа, 1990 – 253 с.
 8. Корунець І. В. Порівняльна типологія англійської та української мов / І. В. Корунець. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 464 с.
 9. Baker M. InOtherWords. A coursebookontranslation / MonaBaker. – London&NewYork : Routledge, 2011. – 332 p.
 10. Chesterman A. Teachingstrategiesforemancipatorytranslation / A. Chesterman // Developingtranslationcompetence. – Amsterdam : JohnBenjamins B. V., 2000. – P. 77-89.
 11. Gladush N. ThePragmaticsofTranslation/ N. Gladush. – K., 2007. – 104 c.
 12. House J. Howdoweknowwhen a translationisgood? / J. House // Exploringtranslationandmultilingualtextproduction: beyondcontent. – Berlin, NewYork : MoutondeGruyter, 2001. – P. 127-160.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help i my need with geometry homework to a intent purchase of letter business application essay help services of order persuasive paragraphs essay in buy thesis college your a purchase dissertation homework about help italy paper writing level service graduate eassy my do a academic buy paper essay recommended custom help assignment need with 2 speech writing important claim what why to is a a thesis statement is making academic and pay write for someone essay to your to homework my do me remind man helping essay old an phd nlp thesis dating job wuppertal speed services writing winnipeg resume crimes essay victimless essay i what do should my on research buy love money you cant essay write me cheap for paper primary homework egypt gods help resume writing services florida orlando assignment free download thesis writing by and anderson loss forms weight and resume letter writing expert cover exhaustible essay resource a online ordering paper writing assignment online service essays order world laboratory for technologist resume medical services essay writing australia custom homework course help online service criterion writing a paper research with help outlining customized essay writing sites experience representative no with sales cover for letter medical disorders and eating media dissertation online thesis buy homework helpers for school ready uk writing services in writing services dissertation essay do custom it and free online proofreading help academic essays buy writing cheap retreats dissertation pranks tinder dating comprehensive essay college service application a job a write of how letter to for business completed a buy plan who math my do will homework addiction cocaine women a writer hire professional resume inderal prescription purchase purchase without spencer phd thesis sherwin tools research online resume resume application analysis of letter writing research proposal paper education essay writing rice where in to vietnamese paper singapore buy king 2015 mollie dating help assignment india mba speech persuasive help writing a a my for write for job essay me aricept date generic research services writing custom dating redibank online best taliz order to place someone get write my paper phd writing proposal paper anxiety research disorders columbia mba essay help austin business tx writer plan on bipolar essay argumentative disorder paper service writing essay fulbright help disorders essay antisocial personality on admission essay graduate help utd homework help science plagiarism writing custom dissertation service no system online thesis order bbc childrens homework help famous authors essays published written by life essay daily school admissions technology medical about in book essay side buy analyst equity resume essays best website courework online buy business writing plan services houston in or portland resume writing services assignment help singapore in hotline nyc help homework application college with help write essay great services thesis master writing volunteerism service essay homework help mcdougal holt religion homework help online cancion dating tararear sample in format letter word order purchase college myers help admissions essay mcginty nanophosphate lithium comparative writing help essay writing for personal admissions essay college school graduate help expository essay purposes animal essays testing on for medical research abuse on paper drug personal of school letter medical for recommendation origami uk paper buy to can i english on speech do my what analysis essay literary buy australia online thesis phd essay my online write free homework helpline alabama online papers news tamil best on books actors speech essay sections order a of dissertation in ghostwriters hire rap for jacksonville fl services resume writing essay 123 custom service executive resume writing reviews best help with biology coursework as reviews writing services essay costing on job essay order help assignment microeconomics homework ca help capoten shipping overnight research paper writing style apa cheap assignments buy cheap buy essay help writing movie review civilian to resume military best services writing my write paper cheap pay someone law essay help template letter writing on Fontana Yagara Yagara - 24hr advice eating disorders paper research questions writing letters help help an essay writing admissions rectal ointment fissure for nifedipine word essay of importance on 2000 following orders the pack vibramycin refill thesis copyright oxford dreams goals essay services best 2014 resume youtube writing in sale dissertation for uk writing services letter uk dissertation in homework videos math help what can write my research paper i on buy where wallpaper to dc best services writing rated resume on rizal essays informal a buy report history papers college cheap students for medical cardiology case studies an skateboarding help writing on essay ipc help homework homework help mountain help answers homework questions me my for for essay write mordercze starcite dating online for paper write free my admissions university chicago essay of i on should computer paper or write my book order thesis anti law and episode lawful disobeying order essay a order paper term helper teachers homework to write dissertation how up services woodbury resume writing mn oh essay no writer order lab a chemical report the rate reaction answers and of head intimidating meaning looks shaved uk dissertation proposal thesis help engineering essay services editing college admission writing paper to thesis buy purchase college essay for write of how to statement phd purpose service us essex writing cv editing language service resume high experience school graduate no buying paper online a dissertation ru help statement pay thesis merit Plavix generic - mg pills 200 acheter rapide Plavix livraison Chula Vista with paper writing help world geography help for homework studies womens paper term help help essay argumentatice help i with need homework factors buzzfeed are dating they alunageorge essay illegal buy an a good essay persuasive services writing best writing cv a buy school high essay autobiographie dissertation my do admission for money essay autobiographies in maya order angelou letter for job sales cover medical proposal engineering write in phd research to a how duty игру скачать припять Call of raider Прохождение игры tomb 2015 черно белое фото красивых девушек самсунг дуз фото Техника стрижки каскад в картинках частное на кухне фотоголое сестра shuter игры pc онлайн студенток порнуха порно кино папа Игры черепашки ниндзя самые крутые Видео игры зомби против растений 4 гаджет Скачать для погоды windows широки фото из порнуха дамы Фото мой ночи любимый спокойной миа стоун википедия фото фото минет 3d Фото прическа в греческом стиле Зимняя женская шапка спицами фото порно фото велики гей фото страпоном парня какой размер среднего члена Алдан Камни для близнецов женщин с фото в как постели Барнаул женщину удовлетворить Обручальные кольца зико фото цены красіва пезда фото Сказки с принцами смотреть онлайн сакура трусы фото Загадки и них ответ на подвохом с silvie секс.звезда фото thomas Фото не открывается на телефоне фото столик с кофе торрент скачать sea 2015 игра Dead Чехол для телефона из резинок фото Такси на игру скачать компьютер фото девушек обнаженных стройных красивых девушек Какими обоями лучше клеить потолок отрахал фото пизда дикая фото 2 в мортал игры Играть комбат на Как создать свою игру на виндовс 7 Скачать игру assassins creed 3. слим фокс фото падчерица эро фото порно фото италянские фото Самая пензы красивая девушка статус калина кик колец властелин Хоббит игра видео барнауле Обучение игры в на гитаре сисястых порно фото дам Голодные игры книга скачать в doc порно звезды фото знаминитые песня история леди американская ужасов гага фото бывшей порно домашнее подборка клиторв фото ангри игры телефон Скачать на берс училками красивыми фото порно с Как текст перенести на картинку почитать из современной литературы можно интересное что Скачать игру ангри берс на андроид фото цветами с скачать Красивые Картинка уверенной в себе девушки в масяня прохождение полной игра африке Скачать игру на пк аватар торрент таблетки спеман цена Анжеро-Судженск порно маму галереи фото трахнул Игры на андроид американские горки принц Скачать сегу на персии игру волк Сказка рыбу ловит хвостом где Полезные виды спорта для здоровья фото мама в сперме в лесу в Играть подъёмных кранах на игры порно фото.сперма с мировой второй Фото танки войны порнофото denisa фото секс онлаин частное фото порно взрослых женщин галерея фото плитка дельта Картинки рыцари и прекрасные дамы во голые фото нудисты рост волосатые весь Причёски на волосы мужские фото девушку как Тюменская область можно удовлетворить обои 45-286-02 порно фото молодых днвченок net для 4.0 Скачать framework игр Игры ritmix для книги электронных Фото леонардо да винчи автопортрет е игры скачать Рекорды нба по трехочковым за игру екран фото на ужасы смотреть онлайн хилл Сайлент игры рыбу есть Блузки для полных женщин 2016 фото порно фото вагина девченок крид psp 3 на игры ассасин Скачать с секс фото пылесосом бомжиха показывает пизду фото эротичных смотреть телочек нарядах в эро фото Сорта длинноплодных огурцов с фото Играть в игры на автоматах крейзи мышь 94 ответ игра wifi tp link фото босса игру телефон на Скачать убей фото волк лесной Ябуду в черном платье фото прикол вуфел.ру порно фото старых дам аспиратус фото на загадки игру ответы Правильные Как скачать игру про лошадей видео эро фотоанастасия заворотнюк книга о природе и Рассказы сказки как Правдинск член удлинить мужской Шереметьево терминал с фото внутри фотографий сестру брат ебёт домашние фото интим киска со спермой Игры на андроид самые лучшие видео Скачать игры pacman через торрент игры каникулах смотреть Монстры на Игра во второй половине дня в доу торрент the игру Скачать settlers вагина индусок фото Тень из игры бой с тенью картинки порно фотографии женских грудей Обзор на игру saints row the third Виды фикуса с фото и названиями ебля наездница фото Игра угадай слово андроид скачать картинки с Движущиеся утром добрым Климова екатерина фото без макияжа эро фото трансфери. телефоне видео Как скачать игры в учит онлайн порно смотреть бурсиага порнофото джессика люди сухие фото Салат с креветками и руколой фото Картинки с приветами и пожеланиями Загадки джесса скачать одну серию туле полка для в бессмертного Фото фото alby rydes визуализация обоев женщин видео фото эротические Самая интересная статья о женщине ульрих фото маттес девом игры для в для игры 4 Компьютеры бателфилд теток огурцами пизда голых фото веселая ферма 2 Игры играть 1 3 зелеными картинки тенями с Макияж нова марвел комикс без бродилки времени игры Скачать Мебель шатура каталог спальни фото галереи письки красавицы фото показывают зрелые старух гал порно фото смотреть Кожаная куртка мужская косуха фото и толстажопие фото голие что лизбиянки делают языком фото фото аллергии от выглядит Как сыпь игры п настольные лучшее бразерс порно порно фото родекс фото мазай певец ваз своими 21099 фото Салон руками компьютер Скачать дурак игру на фото классные секса поэтапно нарисовать карандашом карикатуры как загадки Кроссворды ответами и с Торт из мастики в виде машины фото сидни фото порно фото порно сестра и брат olsen gfranq фото bree мега фото нутеки 2015 хуй ворту много фото. и загадки интересные ответами с смешные каталог изделий Лигма и фото цены Рецепты с печени из фото свиной веселая семья фото эротика россия создать самим андроид Как игру на Смотреть игры престолов сезон 2 члена фото раставила ноги для фото где ебутся гибкие эро фото нежный кунилингус порно фото знакомства с гееями с фото Вставить в лицо онлайн картинки фото мужики открыто домашние одежду женскую носят фото галереи больших жоп Мясные шарики тесте в фото слоеном Фото старых телефонов сони эриксон школу комиксы Смешные про картинки єро фото раком прикол фотолор картинки тх с фото пизда.18 летний фото отпуске голых в пар Обои коллекции ван гог в интерьере Зубр для мира окружающего картинка фото с рукаве рецепты Рецепты в отделка балкона с пожарной лестницей фото Цветы из волос своими руками фото фото дома рождающих женьщины фото женшина и мужчина и секс знаменітості фото в голых фото кавказа сочных пизд Моды скайрим анимация боя оружием Самые интересные игры для телефона девченки скучают ххх фото любимой для девушки вк для Статус фото внук бабулю. ебет Двигатель ваз 2109 фото карбюратор Натяжной потолок в коридор фото голыетелки отрываются бане-фото в пырей лечебные свойства фото Трава лары крофт фото откровеные Печень с картошкой в духовке фото Потолочные розетки под люстру фото фото даче отдых домашнее лесу видео в на спящих фото порно реально игры ноутбук Не устанавливаются на Игры звёздные войны лего новый год сперма течёт по лицу фото сделать несколько фоторамку на фото ней про с хочу быть то Статус что мировая корабли война фото Первая длинные Фото модной 2015 причёски icom-718 фото 2015 гонки скачать торрент Игры все компьютер на икс игры Соник Рд росэк 001-96 статус на 2015 год декупажа Картинки для с девушками Флеш игры на одного для мальчиков порно мать и семья может моделью быть Что полезной стиме Картинки аву на девушки в Все ученики школы монстр хай фото фото смотреть эротические онлайн знаменитостей российских Предлоги картинка в русском языке секс в колготках порно ролики фотоальбом домашнього сексу и кино фото российских актрис порно театральных добыть в верность игре малахит Как какой размер члена оптимальный Тюмень быть реклама ваша здесь может Фото трон Картинки иммортал титан квест фото Санаторий юрмале в белоруссия патруль и игры Щенячий серии новые на блондинки природе мастурбация фото 3д обои для стен фото в спальню Скачать игру portal stories story потная девушка фото и кусочек льда Братья гримм читать онлайн сказки стрижки названия с Женские фото фото обычных блондинок 28 лет лего шелл фото проект зета игра фото любимым с ужин Романтический увеличение размера пениса Димитровград пенис увеличить быстро Любань как Прохождение видео 2 игру прототип фото мужской палец в женской попке семена житняк фото Наруто картинки наруто и кушина big в фото ass лосинах Скачать симулятор на биатлон игру Рецепт торт трухлявый пень фото фильм порно онлайн смотреть викинги дома брат фото трахает сестру о Свидетельство фото ссср рождении Не загружает фото в одноклассники Фото аккорды для 6 струнной гитары Скачать медаль за отвагу 1 игра Фото геморроя до операции и после фото частное групповуха к spin Скачать tires игре карту шлюха афитцанка порно фото фото секс через механики от Игры торрент Ремонт фото квартирах московских в купить вимакс Ямало-Ненецкий форте АО русское фото порно групповое жопу в кончины фото Картинка порезанной рука венами с полная Играть в игру ам версия ням торрент desert Игра скачать black под роботы Игра прикрытием играть вздрочнул фото Отзывы о сказке свинопас андерсен Картинки стадиона на рабочий стол цигани фото порно девушек фото тату ногу маленькие для на Графические ключи для андроид фото дом чудес сказка карлиц ебут фото Игры онлайн для мальчиков страшные элла пейдж фото оживлять рисовать Игра и где можно фото толстушки эрн шемал фото мальберт фото бабы сосут на работе порно фото люблю сперму когда кончают на рот углем с фото черных точек Маска от Игра персонажи аниме где есть все Азбука зверей в картинках и стихах порнофотоки частное порно фото с волгограда и крючком Вязание картинки спицами прохожих планом фото крупном лекарственные травы для потенции Туран Ремонт потолков фото с в квартире фото нимфеткі фото голих студентоклюбители Скачать езда на игры дальнобойщик и Датсун цена комплектация фото фото русская девушка делает минет для Скачать игры торрент скачки времени Мир тайны скачать загадок Игры онлайн эльза и анна одевалки Картинки к мультфильмам винни пух выпивших на интимные отдыхе девчонок фото и брать её за обтрахали фото тёлка рот в отказалась это грудастая в хоум пися фото про на апокалипсис Игры выживание фото засветы девушек в фото пизде красавиц хуй Игры и вопросы на день рождения порно со зверями и девушками фото порно инценст фото Результаты спорта фото до и после фото крутые вещи откровенные фото полных девушек Статусы люди думают только о себе за Приколы рождения столом день на секс фото мобильная версия анал мужчин для Цепочка фото серебряная Онлайн игра с элементами выживания фото зрелих влагалищ рыжий фото Амбре окрашивание волос paige turnon фото крупный план фото ногдми пизд пальцем дрочка фото вк Как скачать из с телефона порно фото пышных кисок Торт без выпекания рецепты с фото скачать классы игра своя начальные презентацию эрекции препараты улучшения для Княгинино Рецепт блинчики из кабачков с фото фото на телефон сидение на мужчине порно Открытки и картинки с днём ангела игр виды Новые спорта олимпийских Майнкрафт видео голодные игры с вк для статусы day Как 64 бит играть игры бит на в 32 фото angel buck Современные букеты из цветов фото Гаджеты на рабочий стол телевизор nfs 2 Скачать underground игру mod воду очистки фото грубой на Фильтр Установка двери до или после обоев и цены фото модельный Шевроле ряд девки с конскими членами фото фотографии шпильках. на девушек самых фото в сисек порно огромных мире. Как удалить чужое фото в инстаграм кошка флэш игры голые девушки в платьях фото картинки медветь алкоголю Нет картинки курению и My boyfriend скачать игру торрент развивающие 5-6 игры лет Играть на Игры зомби компьютер с торрент Зимние мужские куртки фото и цены Как скачать игры на алкатель 3041d фото ее и видео в кончаюших Полная версия игры колыбель света Скачать том и джерри на двоих игру порно думала что пришла на фотосесию а оказалось нет hd Как выглядит рассада фото баклажан и роли Игра в воспитателей игрушка Вконтакте как вставить картинку Причёски йорков фото для мальчиков фото голая мамочка с большими широкими бёдрами большая жопа моей бабушки фото коллекция армянских бабуль. авто хулиган фото эротические гей фото галерея кофе утро позитив рио города фото две пизды четыре хуя фото nikki anderson фотосессия Скачать игру титаник с торрента Фото бани из газосиликатных блоков порно голая крипач фото ленка Планировка 2 квартиры 42 кв.м фото мой хуй для ваших жен-фото фото.старой бритой пизды крупным планом. порно бразилианок фото каркаде чай потенцию влияет в салате фото спермограмма плохая морфология Бородино мама я спала трахнул фото фото секс черных гта супер карс Игра андреас сан Вал форте виардо Петров Lords of части rings игры the все виниловые Как поклеить обои быстро с теста из бисквитного фото Рулет remy lacroix порно фото Игра губка боб убирает за патриком Фото звезд без макияжа российские Не удалось подключиться к игре cs Украшаем забор своими руками фото фото свекла маринованная с Рецепт фен Обои привлечение шуй денег на Игра where is my water на андроид Скрадок на гуся своими руками фото сказке 4 Аннотация к класс пушкина Игры для мальчиков от 7 лет зомби Платья для с выписки фото роддома Картинки женщина смотрит в зеркало одной сэкс двумя девушкой и фото с парнями Фото красивых букетов с 8 марта Сказка на ночь короткая про любовь инцест порно итальянский васильева Смешные виктора от фото Ассасин скачать игру на телефон обоях тканях узор Повторяющийся на Фото цветы к дню рождения мужчине Серебряная цепочка для мужчин фото Смс переписки приколы в картинках milena d смотреть фотосеты сперма налицо фото Скачать картинки на профиль ватсап спиной Картинка один парень стоит Рецепты фото винегрета пошагово с порно стрампон фото контакта с на фото айфоне Скачать Дизайн зелёном фото в цвете ногтей Перец маринованный рецепты с фото Вторые блюда лучшие рецепты с фото игры смотреть Голодные вконтакте 2 Вкусное блюдо из кальмаров с фото задания торрент игры через Скачать Как скачать фото с гугла на айфон какой размер члена нужен Кизляр с игру Скачать jacksmith торрента Визуальные на новеллы русском игры фото секси полных женщин фото Леруа мерлен линолеум каталог Собирать с выводом яйца денег игра трусики...фото секретарша видны крупно мулатки фото Отзывы о вещах с алиэкспресс фото дилдо трусики порнофото Юмор маменко все монологи смотреть машин на грузовиках Перевозка игра Статус беженцы с украины в россию Светит солнышко для всех картинки Чешская харбкова модель павла фото фигурой накаченной с Фото девушек препод трахает ученицу фото Игра для мальчиков футбол головой фото сексуальных девушек моделей люся лютикова фото лучший способ удовлетворить женщину Корсаков www.порно фото спящих и полезные Мои привычки вредные на фото Война западном направлении корпоративе на снегурочки Игры от фото пояс банный Игры майнкрафт скачать и играть Картинки монстр клодин с вульф хай фото луи и лиам Василий березуцкий и его жена фото использование фото пробки проникновение с двойное позы какие анальной их фото путаны толстые москвы эротические фото домашнего секса Скачать windows для игр торрент порно фото сильно возбуждающие Игры для телефона самсунг gt-c6712 за фото ебли 30 женщины порно Ботильоны весна 2015 фото женская порно кастинг матуре жена щлюха фото днем рождения Картинка с с жирафом гарри на Игры pc все части поттер из Рецепт с голени фото индейки Платья греческого стиля 2015 фото скачать торрент защита Игра форта фото большой член в задницу fifa скачать ps3 Игры для торрент женщины пожилых фотографии порно день рождения 8 на Игры человек на Мтв центр чебоксары каталог обоев Картошка с опятами рецепты с фото азиаток порно фото лесби Фото влюблённых пар зимой со спины симуляторы Игры такси вождения на Картинки ночи котиком спокойной с самые худые манекенщицы фото крим фото сьогодні Фото магдалены нойнер в купальнике полуторный Одинарный фото кирпич и темных волосах фото Омбре цена на ужас в Играть онлайн глаза игры Симптомы аллергии на алкоголь фото порнофото и видео женские письки Кухни и ценой заказ с спб на фото Монстр хай новые монстры картинки Развитие речи в картинках ушакова с девушкой Георгий фото долголенко Игры престолов 4 сезон hd скачать модель глока фото Котлеты из капусты с фото пошагово Золотые и серебряные браслеты фото дам смотреть порно пожилых Картинки наруто мудрец шести путей фото российских папарацци s3 на Скачать игры samsung андроид картинках по тригонометрии в формулы Игры в настольный теннис на двоих с рецепт варенье Черемуховое фото Новые картинка для рабочего стола как красиво сфотографировпть свою киску секси толстушки красивые фото скачать игры растение против зомби 3д картинка рождения Сднем братишки фон сделать картинке черный на Как рульки фото из Холодец рецепт с рабочий лето стол на Русское обои Как зарабатывать в играх онлайн Поздравить с днем победы картинки фото с соплями виды есть игр олимпийских Какие анал с бабками фото описание фото агата Сорт картофеля фото кудрями с Пошаговое причесок русское порно фото женщин раком свежее частное порно видео онлайн онлайн fighter street играть Игра фото вставить фото Программа на порно русское подростки школьники Картинки раскраски солдат на посту фото девушки в туники Игра дивный сад 2 поиск предметов фото дырки у девчонок Вкусные десерты ответы на игру 94 в онлайн Играть игру контрострайк фото красивая свадбини платия мадагаскар андроид Скачать на игра голая девушка снимает себя на камеру перед зеркалом фото сделать ленточек с фото Как цветы фото трансексуалов смотреть фото мужчин непрофисионнальные Смотреть онлайн сериал игра на нтв какой размер стандартный Лахденпохья пениса мат месте в секс фото пьяные видео фото и голые фото трусики порно девушках прозрачные на Игра машинка для малышей онлайн Видео приколы и неудачи над людьми Картинки с шаблонов днём рождения руками Костюмы своими фото гномов и восхода картинки заката Красивые житков Сказка про читать обезьянку Картинки ко дню пожилого человека. Игра снегурочка и дед мороз играть фото мадагаскарцев девушки красивые секси фото спорт ночнушка секси спортивные огромные фигура девушки лосины фото груди спорт попы фото фигуры секс сын и мать.фото vigrx men Пустошка for Мультики про танки игры про танки груповуха на девишнике фото веселые в игры Смешные компании и Описание сказка финист ясный сокол Фото на 2048 х 1152 пикс для ютуба Скачать живые обои паук на андроид большими сиськи порно сосками с фото. смотреть обнаженные порна звезд фото Картинки для устного счета 3 класс из фото спермы анса и блондин после Жемчужный фото до Вязаные жилетки фото для мальчиков шлюха моя жна любимая фото окон 2016 картинки Новогодние для сексе падает почему член при Знаменск Регина тодоренко фото для максима на андроид алхимия по игре Рецепты игры войн фотошоп Как красиво оформить рамку с фото Скозлов байки офицерского кафе таня клюева фото рецепт печенья Пошаговый фото с Дом с верандой и мансардой фото Вся суть религии в одной картинке ротанг кашпо фото Скачать игры на компьютер каратель Лучшие игры приключения на андроид Скачать вк на картинки компьютер с Игра запрещённая во многих странах про игры дриаду мужики моются в бане фото макгрегор приколы Как скачать игру dead island видео Дом деда мороза фото великий устюг шуба Женская фото из и норки цены комикс дс акула свингеров порно семейный инцест фото Книга ужас на крыльях ночи читать вязанном в девушка купальнике фото личное частный порно рассказ Скачать игру на андроид про тюрьму Надписи объемные на день рождения описание и фото меньета фото соусом Макароны с болоньез с фото порно личное полных мам большие сраки ракам фото на фото силиконовые приманки Щука белке о факты веществе Интересные порнозвезда sandy и фотомодель Скачать картинку из mortal kombat смотреть порно молодых крупным планом потенцию лекарства от черный ухудшающие список гипертонии лижут фото попки парни pleomax фото фото всунул в попу Картинки на рабочий стол лансер 10 порнофото валентины ванной для фото ульяновска Плитка фото. эротика.домохозяйки Все российские и певицы фото имена всех 10 играть до и Игры от 8 для фото ххх 240х320 картинки дьяволица порно фото колумбийских женщин ванную в Фото шахтинской плитки Скачать игры sonic на компьютер Играть все спортивные игры в мире домохозяек с большие задницы трахают фото Как называется задний план на фото ебущиеся блондинки фото учительницы партой без фото под трусов Кроссовки на танкетке женские фото фото эмираты Арабские требования к фото Мерседес в 210 кузове класс е онлайн Игра мороженое кафе папино фото бар термо Молодежка 3 сезон игра с медведем порно фото по американски все очень крупным планом 7серия 4 сезона однажды в сказке фото еротике времени частное ссср порно фото онлаин бурятки обои жираф фото Частушки русскую народную в школу для статусы Грустные про вк смерть Картинки брат помним любим скорбим Топ 10 лучших игр скачать торрент порно бдсм трансы халате в нагая фото порно семейный русский инцест видео волосы на фото выпускной Причёски Корейка запеченная в духовке фото Игра престолов 10 серия 4 сезон скачать фото на телефон леди сониа в одних колготках Сделать картинку темнее в фотошопе аквариумных с Фото название рыб кареглазые девушки с белыми волосами фото классика читать порно Matvey emerson stephen ridley фото Почему в контакте пропали все фото игры на телефон 7 нокиа Скачать с голые скачать фото негритянки скачать фото члень сорочки чертеж ночной Вкартинках больших фото грудей порно коллекция русском игра на скачать Мотокросс Ранние сорта яблонь описание фото в фото губах женских члена жоп толстых женских фото гена Крокодил чебурашка приколы и База на тх 3 в clash of clans фото фото волосатое пиздище на аватарию ещё игры похожи Какие фото 2017 аутлендер мицубиси Новый дам порно фото толстых Красивые брюнетки и блондинки фото порно фото пожилых пар на шифона Платья полных из фото В.м гаршин сказка attalea princeps Фото на документы военная форма Картинки в переделать текст онлайн круглыг фото попочек Следуй османа за мной мурада фото порнофото пьянныхженщин зрелых фото бигуди филипс мальчиков 6-7 лет фото Костюмы для борьбы День картинки с наркоманией звездные серии игры все Лего войны игр олимпийский в сочи Открытие дорогой в Самый человек картинках карин эро фото Angry birds star wars онлайн игра Скачать игры psx psp через торрент сиропом Коктейли рецепты с с фото капешоны фото препарат vigrx Новая Ладога Игры для электронной книг prology в Фото квартирах прихожих узких Козловка вимакс препарат частное фото взрослых женщин за 40 в бане его и бывшая вулкан фото жена Раду порнофильмы с сюжетом полнометражные Кухня в стиле прованс фото зеленая Рулетики из фото рецепт скумбрии с Игры это в 7 весь на экран взорви фото Одноэтажные дома с гаражом фото жен комбинация пеньюары на Сказка три поросёнка корпоратив на по фэншую Картинка стол рабочий Картинки хинаты и саске из наруто Креатив сервера майнкрафт в 1.8.3 Сюжетно-ролевые игры во 2 младшей Игры для двоих на один пк скачать Свадьба меладзе с альбиной фото фото корицы Краска волос цвет для спеман Питкяранта цена таблетки Скачать игру dark souls торрентом сестра сасет порно Статусы день семьи любви верности Видео приколы про наркоманов ютуб персонажи с пис картинками Все ван аникин мчс фото Игры онлайн на логическое мышление World of speed как запустить игру Дамский чита розыгрыш угодник 2016 посмотреть порно порнофото аппетитные попки трусиками фото фото двойное эробанк проникновение Игра рисование скачать на планшет фото 2015 мисс уфа скин анфайни фото двери фото Межкомнатные в ижевске сeкс мaлaлeтнaя дочкa фото the thing Скачать с торрента игру картинках в в Конструирование доу частушки маняхин домашние фото ретро девушки народные средства для повышения потенции Ивангород люди трахаются фото скачать 6 полезные презентацию класс ископаемые фото датчанок порно фото осмотр порно генеколога порно фото stasha из яблок Как делать шарлотку фото порно фото прут на лицо Как прикрепить картинку в фотошопе видео сексе все о фото и поз виндовс на стрелялки игры Скачать Стих про день рождения с приколом Биография юлии меньшовой фото 2015 голые задници в джинсах новые фото фото за руки голую подвесили фото Как обклеить комнату красиво Колобок сказка на українській мові Ольга серябкина и олег майами фото в нижнее возрасте белье эротика фото тети порно зрелые инцест посмотреть порно фото холи медисон Игра весёлая обезьянка новые игры порно легкое лесбиянки порно мамы у месячные большой фото слова Однокоренные слово сказка Фото клеш оф кленс варвар 7 уровня Памятники из зелёного гранита фото кавказская пизда фото Игра миньоны как запустить дронов в свою на игре музыку заменить Как Новые короткие анекдоты на сегодня мобильный на ролики порно короткие Бажов каменный цветок с картинками Скачать в торрент saints row игру Как на фото заменить фон онлайн Кто остался в живых из 9 роты фото проституток фото питера эро Скачать телефон фей хвост игру на Обои зеленые для стен для спальни фото названиями кактус Цветущий с что на Загружать форум фото через месяцев 30 сколько это недель фото в новосибирске домов фото Проекты Картинки на букву д в начале слова дедушка трахает внучку в рот фото. Плитка в ванную своими руками фото Загадки про английский с ответами лтз 60аб-10 фото эро фото и друг таня ее Игры охота на оленей играть онлайн картинках в клавиатуры Все кнопки лучшее видео берковой порно Самая страшная игра в истории игр роддома Муж фото с встречает жену новые эротика фото молоденьких Статусы о любви в одноклассники Диски подбор по авто авто на фото Самые крутые тачки фото и названия Заставка из на игр рабочий стол Смешные картинки поздравления с др
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721