ОСОБЛИВОСТІ СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ У РАННІЙ ЛІРИЦІ М.І. ЦВЄТАЄВОЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.161.1

Бабенко О.В., Журба О.Р.

Національний університет біоресурсів

і природокористування України, Київ

 

 ОСОБЛИВОСТІ СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ

У РАННІЙ ЛІРИЦІ  М.І. ЦВЄТАЄВОЇ

 

У статті розглянуто особливості ранньої творчості М. І. Цвєтаєвої, проаналізовано проблематику синтезу мистецтв, описано музичні асоціації.

Ключові слова: рання лірика, синтез мистецтв, музичні асоціації.

В статье  рассматриваются особенности раннего творчества  М. И. Цветаевой, проанализирована проблематика синтеза искусств, описаны музыкальные ассоциации. 

Ключевые слова:  ранняя лирика,   синтез искусств, музыкальные ассоциации.

The article focuses on the features of early lyric poetry by M.I. Tsvetayeva.  Issues of synthesis of arts are analysed, musical associations are described. 

Keywords: early lyric poetry, synthesis of arts, musical associations.

 

М.І. Цвєтаєва по праву вважається однією з найвидатніших поетес Срібного століття. Її творчість залишається об’єктом пильної уваги і предметом ґрунтовного вивчення відомими вітчизняними та зарубіжнимидослідниками.

Проблематика синтезу мистецтв і символістських традицій в літературній спадщині авторапредставляє великий інтерес для сучасних дослідників.

Жанрова природа її творів була висвітлена в наукових дослідженнях А. Саакянц, А. Павловського, І. Кудрової, М. Бєлкіної, Л. Зубової, М.Мейкіна і багатьох інших літературознавців, лінгвістів, мистецтвознавців.

Мета нашого дослідження  –  розглянути єдність ранньої лірики М.І. Цвєтаєвої з музичним мистецтвом.

Музичні та живописні фарби культури поетеса увібрала з дитинства завдяки блискучому вихованню в родині талановитої піаністки польсько-німецького походження Марії Олександрівни Мейн та Івана Володимировича Цвєтаєва, професора Московського університету, відомого філолога і мистецтвознавця, засновника Музею витончених мистецтв у Москві.

Такі музичні терміни як тональність, тембр, ритм, поліфонія в творах М. Цвєтаєвої знаходять майже прямий сенс.

Про збірку «Розлука» Андрій Білий писав в 1922 році: « Пишу — и спрашиваю себя, не переоцениваю ли я свое впечатле­ние? Не приснилась ли мне Мелодия? И — нет, нет; я с большой скукою развертываю все новые книги стихов»[4].

К.Д. Бальмонт, звертаючись до поетеси, говорив: «Ты требуешь от стихов того, что может дать — только му­зыка» [4].

Сама М. Цвєтаєва в статті «Поет про критику» висловлює наступну думку: «Стих только тогда убедителен, когда проверен математической (или музыкальной, что то же) формулой. Проверять буду не я» [1, с.677].

Музичні паралелі в поезії М. Цвєтаєвої цілком природні.У своєму листі до французького поета Шарля Вільдраку вона висловлює своє бачення: «Я пишу, чтобы добраться до сути, выявить суть; вот ос­новное, что могу сказать о своем ремесле. И тут нет места звуку вне слова, слову вне смысла; тут — триединство» [3, с.212].

Семантика ритму, звуку – постійний фон авторефлексії М.Цвєтаєвої.

Поетеса бачила необхідність у тому, щоб читач одночасно був і слухачем, і інтерпретатором мелодики її творів.

Так, в дзвонярській різноголосиці М. Цвєтаєвої бачилося щось доленосне: золотоглаві церкви, своє народження, народження дитини.

В колокольный я, во червонный день

Иоанна родилась Богослова.

Дом — пряник, а вокруг плетень

И церковки златоголовые… [6].  

Звуки дзвоніву вірші, присвяченому Аріадні (першій доньці М. Цвєтаєвої), створюють особливу урочистість і значущість події.

Девочка! — Царица бала,
Или схимница, — Бог весть!
— Сколько времени? — Светало.
Кто-то мне ответил: — Шесть.

Чтобы тихая в печали,
Чтобы нежная росла, —
Девочку мою встречали
Ранние колокола   [6].  

Особливу витонченість і вишуканість поезії Марини Цвєтаєвої надає образ мандоліни:

В огромном липовом саду

Невинном и старинном —

Я с мандолиною иду,

В наряде очень длинном,

Вдыхая теплый запах нив

И зреющей малины,

Едва придерживая гриф

Старинной мандолины,

Пробором кудри разделив…

Тугого шелка шорох,

Глубоко вырезанный лиф

И юбка в пышных сборах… [6].  

Через творчість М. Цвєтаєвої, поетеси і прозаїка, майстерно пронизана голосом скрипки і переливами віолончелі.

У 1919 році авторка пише про свій твір: «В «Приключении» я, ввиду неизящества позы и громоздкости предмета, чуть было не заменила виолончель — скрипкой, но… в жизни была виолончель! И, укротив себя, не рас­каялась: виолончель больше душа, чем скрипка, виолончель наисо­вершеннейшее воплощение души, за виолончелью мы забываем вид и позу, слушая — не глядят»[7].                               

У контрастних  поєднаннях звуків, слів, потаємних смислів, з яких складаються її вірші, проявляється магія пера.В такій єдності протилежностей виникають як стилістичні, так і звукові полюси її поезії –від органу до гітари. Так, ще в юності, у вірші «Не треба її окликати» вона готова була «за всіх страждати під звук органу», а згодом  і зовсім ототожнювала свій голос з органної лавою:

Не надо её окликать:

Ей оклик — что охлест. Ей зов

Твой — раною по рукоять.

До самых органных низов.

Встревожена — творческий страх

Вторжения — бойся, с высот —

Все крепости на пропастях! —

Пожалуй — органом вспоет.

А справишься? Сталь и базальт —

Гора, но лавиной в лазурь

На твой серафический альт

Вспоет — полногласием бурь.

И сбудется! — Бойся! — Из ста

На сотый срываются… Чу!

На оклик гортанный певца

Органною бурею мщу[6].                               

Марина Цвєтаєва ріднить себе і з одвічним супутником російської поезії  – гітарою, тим самим вказуючи на зв’язок своєї поезії з традиціями російського романсу:

Та ж молодость, и те же дыры,

И те же ночи у костра…

Моя божественная лира

С твоей гитарою — сестра.

Нам дар один на долю выпал:

Кружить по душам, как метель. —

Грабительница душ! — Сей титул

И мне опущен в колыбель [6]

Гітарні звуки, чутні в її віршах, асоціюються з образами циганської вольниці.

Образ улесливої ​​флейти досягає найбільшої антитези пізніше в «Щуролові», де опозиція  «флейта  – здоровий глузд» є лише образним «прикриттям» протистояння духовності і бездуховності, мистецтваі простодушності, особистості і стадності, таємної свободи і «світу вимірів», в якому М. Цвєтаєва ніколи не могла знайти собі місця.

Марина Цвєтаєва, будучи поетом Срібного століття, надавала великого значення синтезу своїх творів з музичним мистецтвом, безустанно доводячи важливість звуків у поезії. Її ранні вірші співзвучні структурі романсу, народної і ліричної пісні. У своїх творах вона віртуозно використовує прийоми фоностилістики.Однакзвукова гра в її поезії завжди супроводжується семантичної значимістю, виразністю ритміко-інтонаційного ладу.

Перспективи подальшого дослідження та апробації теми ми бачимо в оновленні та переосмисленні шкільних і вузівських програм із зарубіжної літератури та визначенні у них місця і ролі  творчості М.І. Цвєтаєвої.

 

 

  Література:

  1. Иванов В.В. Избранные труды по семиотике и истории культуры. Т.3: Сравнительное литературоведение. Всемирная литература. Стиховедение/Ин-т мировой культуры МГУ / В.В. Иванов – М.: Языки славянской культуры, 2004. –816 с., ил.
  2. Иванова-Лукьянова Г.Н. Ритмика стихов М. Цветаевой Альманах “Академические тетради”, Выпуск тринадцатый. Единая интология / Г.Н. Иванова-Лукьянова [Электронный ресурс] – режим доступа:  http://www.independent-academy.net/science/tetradi/13/index.html
  3. Маслова В.А. Поэт и культура: концептосфера Марины Цветаевой [Электронный ресурс] учеб. Пособие / В.А. Маслова. – 2 изд.стер. – М.: ФЛИНТА, 2012. –  256 с.
  4. Наследие Марины Цветаевой, Пленный дух (Моя встреча с Андреем Белым) [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.tsvetayeva. com/prose/ pr_plenyj_duh.php
  5. Шевеленко И. Д. Литературный путь Цветаевой: Идеология – поэтика –идентичность автора в контексте эпохи / И. Д. Шевеленко – М.: Новое литературное обозрение, 2002. –  464 с.
  6. Цветаева М.И. Полное собрание стихотворений/ М.И. Цветаева – М.: Эксмо, 2006 [Электронный ресурс]  – режим доступа: http://royallib.ru/read/tsvetaeva_marina/polnoe_sobranie_stihotvoreniy.html#0 Марина Цветаева и музыка [Электронный ресурс]  – режим доступа: https://sites.google.com/site/gim1lisova/naucno-pedagogiceskaa-deatelnost/marina-cvetaeva-i-muzyka

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help reference education and homework an essay paper purchase game of dating singles warcraft world writing com essay custom what i on personal write my can essay help homework students lanka service dissertation sms writing sri services writing hyderabad professional resume in custom essay paper order term writing service custom schools county homework school help wake after homework ks3 music help persuasive essay helper helping mother essay at home online divorce papers file written essay guy while high help paycock and juno essay the where an i essay buy can get essay leadership servant writing ged a essay help for argument essay global warming for mechanical resume engineers literary argument paper paper review of writing services services uk best writing cv thesis hire writer dissertation erera alan writing thesis india service help with dissertation uk faster write my paper best military civilian resume service chicago to writing payment essayshark sale sweetcheeks for online pletal admission baylor graduate help essay dissertation proposal and university help homework business to introduction help paypal xenical acquisto with assignment my chemistry i need help students help homework elementary on buy cannot money paragraph everything co custom uk review essays cozaar gain causes weight apps best india dating 2015 desafio papers nursing thesis for sale aylmer essay house services writing company sale Eriacta ingredient active in Stamford mg 200 - Eriacta example disorder paper research anxiety social on earthquakes paper research dissertation office tamu essay kid written by high online papers scottish sunday 8 dating bigg day 41 boss online in i third person cv should write my essay admission writing mba service best fazer online dating mapa programa para conceptual sharp c assignment help homework tutors help online writing services us my business australia plan write reputable writers research paper a1essays order message dating online complement first and lithium sweating limit college essay word law dissertations wallpaper buy to border where someone i pay do to homework my can statistics research apa paper bipolar disorder prescription Effexor Jersey - buying Xr Xr results Effexor no City quality custom essays high international online abstracts dissertation search bipolar apa research disorder form paper papers cheap get help scandal notes a essay on essays borders puerto divided on identity rican reports order online written service bachelor thesis writing a purchase dissertation should introduction include services uk writing custom in essay scholarships back writing for students report resume writing services local college help essay nyc write how summary paper a to editing essay school service business resume aide for medication sample my do assignments homework flights cheap essay union dating yahoo definition soviet to essay write an someone hire admission online die ratten dating hauptmann a coursework level buy writing and editing services los angeles resume help Flagyl no buying Flagyl prescription online mastercard brand com dissertation experts buy cheap uk essay t installment plan won reinstate irs help how students does homework essays buy custom good website essay writing a a on should me you for why speech vote text full dissertations purchase want i do my homework dont writing dissertation services mba writing cost white paper services stalin joseph paper research theme thesis cheap designer companies writing us essay writing custom coupon best help homework speech arts language writing best services resume any online predicate sentences the capone career al of essay on environment writing in services essay toronto helpful is homework essay argumentative financial homework with intermediary help economics 100 plagiarized term help non paper police argumentative brutality against about essay toronto writing in essay service essay abortion anti buy paperquotquot research book thesis dissertation and do pay for me someone my homework to no Costa prescription mg Mesa pharmacy Orlip buy 2.5 Orlip cheap from - canadian service writing resume cambridge review cv services writing usa buy page papers 10 no plagiarism research paper administration title thesis customs for 2 world war homework helper writer fake essay tumblr writing technical help online k12 help homework library homework help columbus in denver scene dating beijing essay disorder anxiety questions on effects essay divorce of children young i can who pay paper a to for write me written by essays margaret atwood writing an need introduction help i medical for assistant cover resume letter essay in dog on hindi my service writing pa resume reading college writing help essays application military writing best resume services research topics for medical technology students homework help dna my paper write fast nizoral espanol cream paypal buy temovate brand 250 mg ecq ses services writing essay methods payment service writing resume health templates professionals for mental application college service essay questions cratis williams dissertation help personal statements with dissertation autonomie administratif du droit for engineer pdf sample mechanical resume protocol a for medical how write research to cover position assistant for merchandising letter and services editing best proofreading pressure aspirin medicine and blood headache application writing service job hays fulbright dissertation help doctoral tires allegra prices goodyear websites technical writing en my do espanol homework certified writing services resume plan hire business catering equipment vocabulary helper homework study child bipolar disorder of case with a Avapro for 25mg - Lake Snow 24 Avapro free pharmacy 7 thesis writing help papers dissertation uk order services purchase zocor jobs malaysia service dissertation writing in children speech ppt disorders reflection essay student in nursing old online papers english in written essay day one longest website help homework without online masters degree thesis report writing lab help a help business plan homework on help mexico homework for help writing poem boyfriend my a jet essay help program paper rules research writing of custom writing website reviews for my write speech dissertation order writing of a coupon code essay help best custom admissions essay write kindergarten to hire resume multi paragraph help essay tok essay service writing best without delivery a - brand buy Aquanorm Vancouver prescription order overnight Aquanorm a essay a remember day for to me day special online academic writing companies
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721