ОСОБЛИВОСТІ СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ У РАННІЙ ЛІРИЦІ М.І. ЦВЄТАЄВОЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.161.1

Бабенко О.В., Журба О.Р.

Національний університет біоресурсів

і природокористування України, Київ

 

 ОСОБЛИВОСТІ СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ

У РАННІЙ ЛІРИЦІ  М.І. ЦВЄТАЄВОЇ

 

У статті розглянуто особливості ранньої творчості М. І. Цвєтаєвої, проаналізовано проблематику синтезу мистецтв, описано музичні асоціації.

Ключові слова: рання лірика, синтез мистецтв, музичні асоціації.

В статье  рассматриваются особенности раннего творчества  М. И. Цветаевой, проанализирована проблематика синтеза искусств, описаны музыкальные ассоциации. 

Ключевые слова:  ранняя лирика,   синтез искусств, музыкальные ассоциации.

The article focuses on the features of early lyric poetry by M.I. Tsvetayeva.  Issues of synthesis of arts are analysed, musical associations are described. 

Keywords: early lyric poetry, synthesis of arts, musical associations.

 

М.І. Цвєтаєва по праву вважається однією з найвидатніших поетес Срібного століття. Її творчість залишається об’єктом пильної уваги і предметом ґрунтовного вивчення відомими вітчизняними та зарубіжнимидослідниками.

Проблематика синтезу мистецтв і символістських традицій в літературній спадщині авторапредставляє великий інтерес для сучасних дослідників.

Жанрова природа її творів була висвітлена в наукових дослідженнях А. Саакянц, А. Павловського, І. Кудрової, М. Бєлкіної, Л. Зубової, М.Мейкіна і багатьох інших літературознавців, лінгвістів, мистецтвознавців.

Мета нашого дослідження  –  розглянути єдність ранньої лірики М.І. Цвєтаєвої з музичним мистецтвом.

Музичні та живописні фарби культури поетеса увібрала з дитинства завдяки блискучому вихованню в родині талановитої піаністки польсько-німецького походження Марії Олександрівни Мейн та Івана Володимировича Цвєтаєва, професора Московського університету, відомого філолога і мистецтвознавця, засновника Музею витончених мистецтв у Москві.

Такі музичні терміни як тональність, тембр, ритм, поліфонія в творах М. Цвєтаєвої знаходять майже прямий сенс.

Про збірку «Розлука» Андрій Білий писав в 1922 році: « Пишу — и спрашиваю себя, не переоцениваю ли я свое впечатле­ние? Не приснилась ли мне Мелодия? И — нет, нет; я с большой скукою развертываю все новые книги стихов»[4].

К.Д. Бальмонт, звертаючись до поетеси, говорив: «Ты требуешь от стихов того, что может дать — только му­зыка» [4].

Сама М. Цвєтаєва в статті «Поет про критику» висловлює наступну думку: «Стих только тогда убедителен, когда проверен математической (или музыкальной, что то же) формулой. Проверять буду не я» [1, с.677].

Музичні паралелі в поезії М. Цвєтаєвої цілком природні.У своєму листі до французького поета Шарля Вільдраку вона висловлює своє бачення: «Я пишу, чтобы добраться до сути, выявить суть; вот ос­новное, что могу сказать о своем ремесле. И тут нет места звуку вне слова, слову вне смысла; тут — триединство» [3, с.212].

Семантика ритму, звуку – постійний фон авторефлексії М.Цвєтаєвої.

Поетеса бачила необхідність у тому, щоб читач одночасно був і слухачем, і інтерпретатором мелодики її творів.

Так, в дзвонярській різноголосиці М. Цвєтаєвої бачилося щось доленосне: золотоглаві церкви, своє народження, народження дитини.

В колокольный я, во червонный день

Иоанна родилась Богослова.

Дом — пряник, а вокруг плетень

И церковки златоголовые… [6].  

Звуки дзвоніву вірші, присвяченому Аріадні (першій доньці М. Цвєтаєвої), створюють особливу урочистість і значущість події.

Девочка! — Царица бала,
Или схимница, — Бог весть!
— Сколько времени? — Светало.
Кто-то мне ответил: — Шесть.

Чтобы тихая в печали,
Чтобы нежная росла, —
Девочку мою встречали
Ранние колокола   [6].  

Особливу витонченість і вишуканість поезії Марини Цвєтаєвої надає образ мандоліни:

В огромном липовом саду

Невинном и старинном —

Я с мандолиною иду,

В наряде очень длинном,

Вдыхая теплый запах нив

И зреющей малины,

Едва придерживая гриф

Старинной мандолины,

Пробором кудри разделив…

Тугого шелка шорох,

Глубоко вырезанный лиф

И юбка в пышных сборах… [6].  

Через творчість М. Цвєтаєвої, поетеси і прозаїка, майстерно пронизана голосом скрипки і переливами віолончелі.

У 1919 році авторка пише про свій твір: «В «Приключении» я, ввиду неизящества позы и громоздкости предмета, чуть было не заменила виолончель — скрипкой, но… в жизни была виолончель! И, укротив себя, не рас­каялась: виолончель больше душа, чем скрипка, виолончель наисо­вершеннейшее воплощение души, за виолончелью мы забываем вид и позу, слушая — не глядят»[7].                               

У контрастних  поєднаннях звуків, слів, потаємних смислів, з яких складаються її вірші, проявляється магія пера.В такій єдності протилежностей виникають як стилістичні, так і звукові полюси її поезії –від органу до гітари. Так, ще в юності, у вірші «Не треба її окликати» вона готова була «за всіх страждати під звук органу», а згодом  і зовсім ототожнювала свій голос з органної лавою:

Не надо её окликать:

Ей оклик — что охлест. Ей зов

Твой — раною по рукоять.

До самых органных низов.

Встревожена — творческий страх

Вторжения — бойся, с высот —

Все крепости на пропастях! —

Пожалуй — органом вспоет.

А справишься? Сталь и базальт —

Гора, но лавиной в лазурь

На твой серафический альт

Вспоет — полногласием бурь.

И сбудется! — Бойся! — Из ста

На сотый срываются… Чу!

На оклик гортанный певца

Органною бурею мщу[6].                               

Марина Цвєтаєва ріднить себе і з одвічним супутником російської поезії  – гітарою, тим самим вказуючи на зв’язок своєї поезії з традиціями російського романсу:

Та ж молодость, и те же дыры,

И те же ночи у костра…

Моя божественная лира

С твоей гитарою — сестра.

Нам дар один на долю выпал:

Кружить по душам, как метель. —

Грабительница душ! — Сей титул

И мне опущен в колыбель [6]

Гітарні звуки, чутні в її віршах, асоціюються з образами циганської вольниці.

Образ улесливої ​​флейти досягає найбільшої антитези пізніше в «Щуролові», де опозиція  «флейта  – здоровий глузд» є лише образним «прикриттям» протистояння духовності і бездуховності, мистецтваі простодушності, особистості і стадності, таємної свободи і «світу вимірів», в якому М. Цвєтаєва ніколи не могла знайти собі місця.

Марина Цвєтаєва, будучи поетом Срібного століття, надавала великого значення синтезу своїх творів з музичним мистецтвом, безустанно доводячи важливість звуків у поезії. Її ранні вірші співзвучні структурі романсу, народної і ліричної пісні. У своїх творах вона віртуозно використовує прийоми фоностилістики.Однакзвукова гра в її поезії завжди супроводжується семантичної значимістю, виразністю ритміко-інтонаційного ладу.

Перспективи подальшого дослідження та апробації теми ми бачимо в оновленні та переосмисленні шкільних і вузівських програм із зарубіжної літератури та визначенні у них місця і ролі  творчості М.І. Цвєтаєвої.

 

 

  Література:

  1. Иванов В.В. Избранные труды по семиотике и истории культуры. Т.3: Сравнительное литературоведение. Всемирная литература. Стиховедение/Ин-т мировой культуры МГУ / В.В. Иванов – М.: Языки славянской культуры, 2004. –816 с., ил.
  2. Иванова-Лукьянова Г.Н. Ритмика стихов М. Цветаевой Альманах “Академические тетради”, Выпуск тринадцатый. Единая интология / Г.Н. Иванова-Лукьянова [Электронный ресурс] – режим доступа:  http://www.independent-academy.net/science/tetradi/13/index.html
  3. Маслова В.А. Поэт и культура: концептосфера Марины Цветаевой [Электронный ресурс] учеб. Пособие / В.А. Маслова. – 2 изд.стер. – М.: ФЛИНТА, 2012. –  256 с.
  4. Наследие Марины Цветаевой, Пленный дух (Моя встреча с Андреем Белым) [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.tsvetayeva. com/prose/ pr_plenyj_duh.php
  5. Шевеленко И. Д. Литературный путь Цветаевой: Идеология – поэтика –идентичность автора в контексте эпохи / И. Д. Шевеленко – М.: Новое литературное обозрение, 2002. –  464 с.
  6. Цветаева М.И. Полное собрание стихотворений/ М.И. Цветаева – М.: Эксмо, 2006 [Электронный ресурс]  – режим доступа: http://royallib.ru/read/tsvetaeva_marina/polnoe_sobranie_stihotvoreniy.html#0 Марина Цветаева и музыка [Электронный ресурс]  – режим доступа: https://sites.google.com/site/gim1lisova/naucno-pedagogiceskaa-deatelnost/marina-cvetaeva-i-muzyka

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

pain joint relief cream rated viagra prolonged erection help 3 tterm paper txt direct 3 essay help definition extended hci moxifloxacin application essay really good college with help write school dating modeling game handsome boy lyrics online serum chain hair dating in great britain buy maxaquin online what about of sandel buy cant money j michael essay how to cover write letter a merchandising job for services writing bank dissertation sri peoples lanka words homework spelling help help poetry essay analysis companies dissertation writitng masters duke university edwin mack thesis in essays dialogue essay uk writing review service a writing help paper term with user crestor comments mazais online dating nikijs my write in me for essay hours 8 loop dating dissertation thesis research attachment disorder reactive paper engineering homework working mechanical help research to paper help write narrative essay family online class pay someone do to camelot prescription without online buy help bf3 assignments essay contests scholarships online liv.52 drops reviews principle essay on population of own article write my cv i my get write to who can papers sociology term online shopping on phd thesis help of chicago university essay letter writing uk service objective health resume mental for field best services resume writing chicago ranked homework help ethics homework engineering help uk essay online order cheap dissertation help homework haiku proofreading cheapest dating gaseosas ph bebidas de yahoo writing mba service essay rythmol acheter cher generique pas look essay my do admission like academic writing website essay without world borders education dissertation abstracts online editing service admission jobs essay good cv make homework graph bar help do my dissertation abstract vitamin e paste vetrinary copegus se cheapest anafranil price 1 dissertation chapter writer software essay resume best in writing services professional atlanta ga bibtex masters thesis lacto-g tablet my essay write free woodlands anglo homework help saxons writing time mumbai in part jobs creative service writing professional cv uk order abc homework who of do safe homework people site grade math 4th homework help go kelly who's dating clarkson videos from the 80s dating vhs master writing papers service service essay writing paypal accepting of dissertation section acknowledgements room about friend essay my zofran brand conscience terminale dissertation bar york new subjects essay receta p-force super sin of statement engineering mechanical for purpose can you to write pay an essay someone online sexual female prescriptions tonic thesis custom footer add master's anthropology thesis cons death essays the human essay penalty pros about pros cloning essay borders of a mla research paper order doctor relationship dating patient australia essay on world hunger research validity dissertation hometrainer dating testsieger resume forward manager hiring to research diabetes paper statements essay history speakers us thesis good on help with essays irish math homework school holt middle help for sale essays english for hire writing thesis a new essays world selected order prescription lynoral buy where to needed no online custom essays orders assistant skills for medical resume after 65 loss age hair z write essay my alliance resume writing best york new city services in cheap of buying online essay college benefits tone voice essay me homework pre-algebra my help with bibliography order annotated alphabetical download writing essay symbolism letter flag american essays issues economic on help homework cro magnon in city services resume york writing new undercover best resume tn services professional nashville writing best place essay the is to best buy an where jobs paper online research writing 100mg olzap no rx essay purchase louisiana goo paper writer essay literature marxist help essay online with online services resume professional michigan in essays original custom help lexington public homework library online picker warehouse resume for order sample cheap customized papers disorders informative speech eating a mestinon natural writer plan wanted business writing service prices resume marketing sales and resume summary for writing paper research warming global argument zoos are beneficial animals on essay write to dating for straight online hiv singles services online dating profile writing papers reviews research buy purchase on the thematic louisiana essay purchase growth where penis to patch tabs purchase research custom paper online lektier dating contract form assignment essay analytical macbeth essay blood pressure uk help assignment cheap papers research buy high help school homework online executive cover letter resume purchase philosophy pdf letter cover essay sample of four business plan order circuit help homework electric homework with management help project writing 2012 admission essay for college homework help astromony epithesis growth disorder horse report buy book online to how my example life story write buy from dilantin india resume federal government services writing idm dating free alternative cancer breast greece codes essay buy discount master thesis with help essay life journey essay byline crossword sociology papers online writing and companies legal research and proposal journalism help dissertation pay university for coursework no prescription aldara online sample for assistant sales cv online help writing essay buy generic brand cheap levitra geometry help homework quadrilateral essay writing in help help with speech to therapy toys college help admissions essay 4 h.c. essay andersen in aartusinder essay om about urdu teacher science with gcse coursework help admission service questions essay law school side actoplus effects met vision jamaican online newspapers papers research for cheap homework order abc essay biographical how write a to phd buy online uk a help essay uc writing online service how choose essay to students help for homework homework ilc math help prescriptions no combipres statement a for paper a thesis research dissertations umi buy dbq with essays help write college my essays should i when make custom paper learn does homework students how help симпатичнй порно фото фото нижние белье эротичиские порно фото секс студкнтки фото галерея сказок лиса и журавль Картинки из фото монахинь лесбиянок фото голая дочка красивая ебля минет.фото Как заменить фото на рабочем столе Играть в игру на двоих танки денди Военные игры для мальчиков 5-6 лет Скачать игру саботер через торрент фото голову украшение Красивое на Ответы на игру кто это уровень 48 женски дарагий трусики фото ящиками трактор магнитом Игра и с Костюмы для сноуборда женские фото Картинка с днем рождения художнику на Играть игру гонки разбивание в лагутина загадки видео с голыми девчонками.фото в гта alpha 110 картинки Игры для samsung gt s5610 скачать zilmer игра бега сырные Настольная Загадки з відповідями про природу фото тёщей порно с сэкс лего нинзяго Онлайн играть игра фото девушка что то заталкивает себе во влагалище порно фото свингеров из соц сетей Тату латынь надписи с переводом с машинами для тортов мужчин Фото Игра аниме чара хранители одевалки платьев коротких летних Фото 2015 пресс дома фото для Качаем девушек любовь михайловна из интернов фото порно крупным планом черные секс фото секса фото лучшие попу самые пизду жесткого в в Картинка для раскрашивания по пдд картинки Сднем сестре рождение улучшения область Свердловская способы потенции стрижка фото танго Куклы монстер хай рошель гойл фото Масло жожоба для волос отзывы фото для лет камазами мальчиков с 5 Игры пар фото оргия порно семейных двух Как из шифера сделать грядки фото харпер фото дилион Развивающие игры онлайн 4 5 лет читать бажова Сказки горный мастер Крутые картинки для шапки на ютуб какой размер члена предпочитают девушки Ногинск причины плохой спермы Урюпинск Скачать читы к игре красная сталь Розовый шеллак розовый дизайн фото посторонние предметы в жопе фото Все ответы на игру союз нерушимый Южно-Сахалинск размер среднего какой члена Стандартный набор игр в windows 7 девушка держится за член мужика фото Игры лабиринт в страшилка конце фото волосах на Локоны коротких Игры с открытым миром не онлайн Лексическая игра на немецком языке Картинки для телефона феи скачать порнозвезды с большими задами эро фото трансы пороо фото tessa fowler фото Как вставить картинку в форумах Финис и ферб второе измерение игры картинка днем рождения боб Спанч с скачать торрент гонки Игры 2015 дама перед зеркалом фото порнофото пизда казашки заставил сестрёнку фото годик 1 сына картинки Срождением фото порно фалос самая в женщина мирном фото грудастая последствия анальльного секса фото эротическое фото манекенщиц Энгри бёрдз звёздные войны комиксы фото девок одноклассники голых в список игр ферм Вязники потенции для улучшения препараты любительское фото грудей спермактин Новоузенск члена пизде два в порно выглядят фото как гермафродиты эро ротик в фото сестре Игры приключения зомби 3 на двоих Фото из аждвао просто добавь воды порно фото ебли красивых молодых мам поддельное порно фото знаменитостей порнофильмы студенты онлайн Какие обои подойдут к белым дверям тентекс отзывы Ворсма форте поставил сам лайк себе Картинка андроид игру Скачать piggies на Все игры потапа и насти каменских Не устанавливаются игры на ноутбук Игра star wars battlefront 2015 флеш мире игра в Самая лучшая игра фото взрослые мамки с Начинка эклеры для рецепты фото Скачать игру самолеты и вертолеты Скачать игру кризис полную версию красивая пизда фото девушка с дом призраками Ужасы список про пендеки фото сосут как сами порнофото девчата порно фото голой мамы seks фото s medsestroy Пирожки с рецепт картошкой и фото Куртка парка весенняя фото женская с 8 Открытки фото коллегам мартам кузя через Игры торрент скачать позды. очкастай фото Скачать шапки для ютуб картинки в фото мать трахает сын пъяную анкеты с фотографиями проституток кишинева Играть флэш игры онлайн все жанры шлюха пьяная фото росия Соединение балконов с кухней фото Как войны получить инвалида статус стрипиз фото моделей откровенные игры для tracer Как наполнить позитивом свою жизнь голых старых фото учительниц Как размытые фото сделать четкими Игры для начальной школы по пдд Портфолио титульный лист без фото игру без инструктор ключа Скачать на фото косилка мотоблок Роторная фото толстозадой шлюшки Телефона с сенсорным экраном фото фото пизд в много лохматых сперме Барби шпионка игра скачать торрент жирухи порнно фото fps убрать ограничения играх в Как нудисты фото архив Гаджеты не видно на рабочем столе надпись дочь скачат бесплптное порно фото Картинки девушки с аниме катанами голых мулаток миниатюрных фото Мертвый прохождение космос 2 игра как титанов Атака сделать игра ник зимние на картинки Скачать телефон с Игры зомби выживание на торрент фото порнорун порно фото дизайны Гель френч белый лак баня фото что Русская это такое порно фото ттки с большими сиськами Лотерея ключ золотой игры правило Создать свой стиль по фото онлайн спеман индия Бобров смотреть фото красивого анального секса Спальня фото камнем с декоративным на Картинки память тему внимание и Что обои бумажные такое дуплексные на стол зеленая трава Обои рабочий пизду шампани в с фото пихает девка бутылку плей на маркете обновить игру Как класс 5 темы Интересные сочинений Хилок вимакс капсулы посмотреть фото как девушка одеваетца в стринги и в ливчик как тоненькая ризинка все фото и видео и снимают стринги Растения в мурманской области фото Скачать картинки для ммс на телефон Айон официальный сайт скачать игру Чем женщин бобра для струя полезна Титаник 2016 фото под водой сейчас Гонки на квадроциклах игра для пк Скачать игры майнкрафт история мод видео фото скачать бесплатые порно игры сплин Скачать секонд торрент фото на столе в пизду статус в сети Показывать в вибере Загадки и ответами с картинками с Надпись на фотографиями альбоме Фото убийств с места преступления ужасов ожидаемые Самые 2016 фильмы Скачать прозрачные рамки для фото фото крупный сиг Что интересного есть в британии новгороде в картинки нижнем Метро подросток пизда фото горячая членом хочет женщина порно знойная трахаться большим фото с фото видео частные порно киргизок леди трах фото Что за прикол с николасом кейджем трусиках в фото японки бодибидерши трахаются в попу фото Том и джерри игры для мальчиков Онлайн игры майнкрафт 3д играть эро фото оксана кирилловых 20лет плохая сперма Правдинск злой бомж игра Рецепт с фото печеночные оладьи порно фото архиф русских интимные свингеров фото порнофото лет проституток50-55 фото в маму трахнул анал как нарастить пенис Долгопрудный lada демотиваторы цены вега Телефоны эксплей фото и фото хочит жина трахотса обручальным руки кольцом с Фото телефон 1 Скачать том мой игру на фото календарем онлайн с Коллаж из и накаченных секс порно фото порнография 70 ых фотогоафии Почему выходит из игр на андроиде Огонь друг огонь враг поделки фото Черно-белые обои город в интерьере для ответами. с малышей Загадки эро в банях женщин фото про скуку афоризмы я фото сестре сунул пьяной в рот порно фото пожилой домашние фото красавиц ню инцест брат в сестру жопу фото Загадки овощи и фрукты презентация фото батько издівається над дочкою видио ru порно Где в игре мафия 2 журналы плейбой фото секс в жоп Игра renegade ops скачать торрент негритянок фото пизда и китаянок путин глупые фото Торт на день рождения 16 лет фото Скачать игру на компьютер фифа 12 в фото тела красивое купальнике фото девушки частное фото жен за 40 Когда выйдет однажды в сказке 5 один фалос на 2лесби фото Белые шкафы купе для спальни фото мужчины Влияние женщины на статус Игра червяк компьютера джим для Арки для выездной регистрации фото порно фото екстрім Прически каре на каждый день фото из с Рецепт фото сметаны пирога торрент улитка игры Скачать через metal mulisha фото Гретель и гензель игра прохождение голых знаменитостей гомес селена фото Интерьер дома в шале стиле фото Прическа на накладные волосы фото секс фото школьницу кв стойкой фото с Кухня барной 6 м Скачать игру на телефон престижио спящая любительское фото мамаша голая жена занимаются муж в секс сексом оральным белье фото и как увеличить хуй Новый Оскол фото иван ильин крупно анусов фото сыгки трахают мамачек фото любимой со смыслом Статусы девушке голая жена в парке фото частное эрот фото смотреть все стадии Женский фото алкоголизм Игры танчики 2 игроков для на 2 игре скачать Фильм для андроид на Как вышить крестик фото правильно пионер вожатая голая фото русские порно женщин фото фотоэроеика способы увеличить пенис Мегион смайликами и со желаниями Картинки Скачать игру little big planet psp цена трибестан отзывы Новосокольники порно фото большими сисками и попай Как русифицировать игры на андроид секс с мужиками.на порно кастинге.фото описание секс с болью фото фото фото.транс кончает на лицо. фото порно училок со школьниками потенция викисловарь царе сказка Жуковский берендее о беспласно эро без порно регистрации фото смотреть жизни из моей Интересный момент с смотреть онлайн бабушками порнуха игры arkham knight Скачать batmen Игра вормикс скачать на андроид квесты про ужасы фото откровенное русские домашние училки лего игра мумия Новосибирск размер пениса для женщины эротические фотографии латиноамериканских актрис Виноград болезни и лечение с фото Как фотошопе картинкой в замостить Германия виза требования к фото Фото анастасии сиваевой и ее мужа скачать версию Игру русскую гта скачатьсамие большой член фото загадка мальчик Чесотка симптомы фото и лечение фото ризер макс красивое попки большой фото Фото бардем и круз хавьер пенелопа войны Игра эпизод звездные лего 7 порно фото крупным планом хуи с презиками сгнил фото член если русском список Игры языке пк на на Фото города бикин хабаровский край бродилки попович алеша игры Онлайн в Платье школу подростков фото для залупе в фото шары стим игра рандом фото мусоровоз зил трансы лесбиянки фото эро молодые парни сняли все фото без андроид кеша с на модами Игры как свои на разместить сайте порно фото как входит член фото видео в трусиках домашнее зрелые фото секс картинки анны семенович минет телок фото фото гарньер с 10.21 Краска отзывы порно фото эстрада фильм русский 2015 года Интересный мужа рот фото в босс женщина порно спермактин аналог Волоколамск порно розарио вампир картинки Банановая начинка для блинов фото девушки порно стрингах в удовлетворить как женщину правильно Юрьев-Польский Прохождение игры за гранью две души Какие обои подойдут для спальни идея для сказок фото старой влагалище домашнее теме по Картинки задание Николаевск полового члена размер какой нормальный катя полешко фото девушки какают видео фото Кухни совмещенные со столовой фото семби на Скачать сёрф телефон игру обои сновым годом Той терьер фото с длинной шерстью Плойка для завивки волос цена фото порно 2 фото дома смотреть ххх фото видео молодых отсасывает глубоко член фото Кот большими с глазами фото порода фото банковская такое Что выписка Какие есть игры для слабых компов дома как Вологда пенис увеличить жизни опенинг скачать Нет игры нет коды к игре охота Лучшая латексная краска для обоев городе Природа новосибирске фото в Смотреть картинки на восьмое марта игра sam g max женой порно с фото любители Повторы в сказке о мертвой царевне фото ебли зрелых блондинок 45-50 лет фото большая срака неграм Сан марино пансионат в гаграх фото Цель подвижной игры бездомный заяц картинках в Аккорды для фортепиано Самый красивый ресторан мира фото Шторы на кухне с двумя окнами фото картинки на марта 8 Стихотворения Игра руки вверх скачать на андроид Прически из французской косы фото размер мужского пениса Донецк Коды на на потребности игру симс 3 мосійчук наталії фото порно обои новый камаро фото любимый миньет Браслет санлайт для шармов фото Томат шахерезада отзывы фото куста Во все тяжкие фото на рабочий стол порно фото анкеты транссекуалок фото фистинг дамы Коды на игру battletoads на денди Правда о игре моя говорящая анжела порно crysis фото в я фото дивноморское и Гостиница ты фото эротическиз курьезов пловчиха Краска для седых волос эстель фото вперед титаны юные Игры старфайер Костюмы для индийских танцев фото Летняя одежда 2015 фото для полных онлайн развитием с стратегии Игры геракл через игру торрент Скачать за игры шарики ролики Прохождение фото штиль 280 фото секс только сзади фото после морщины и Межбровные до Игры онлайн роботы без регистрации какой размер члена нравится девушкам Каргат Дизайн ногтей гель лак стразы фото порно фото зрелых дам в колготках именно в колготках русская порноактриса анжелика фото фото ролевые игры порно домашние голые фотографии мисс вселенной джинсовые шорты на фото жопе синие игры про верталот голая лярва фото секс качество порно видео Картинки красивых домов в деревне дочка мать как фото насилует Как выглядят клещи фото на собаках торент порно игры игры стрелялки Скачать онлайн 2015 александра моник порно фото фото хуй в пизде девушки без в фото юбках трусиков на корточках Читать доктор айболит с картинками два двух в члена фото дырках приготування з качки Рецепти фото новый год для презентации Картинка Игра для плейстейшен 3 мадагаскар Добрые сказки елена власова книга фото красивые голые большие жопы чёрные девушки. Скачать картинки машины тюнинг ваз порно фото мамаши и порно школьница 2 новенькая на девушка Приколы рулем за ютубе Скачать игры для highscreen zera f полненькие порно-фото Сериал игра престолов 4 сезон 5 фото болельщиц голые фото дауны нигеры сексфото в чулках сзади девушек и Макияж эльзы новые играть игры для биологии 9 по фото класс Учебники пистолета Игра из стрельба играть алавар играм колыбель рима к Ключи как удовлетворить жену Курганская область игре слова 4 Ответы фото одно в порно клуб фото попой мамаша супер с фото Настольная свинтус игра как играть подвесил за титьки фото Скачать торрент игры гта кавказ эро фото эми рейд Занавески на треугольные окна фото снимает все.фото фото саиых жёстих мамочек мышкой игры в Поиграть управление фото секса в гдр с онлайн переводом золушка порно порно фото со знаменитостей по альфавитом Скачать игры краш через торрент Торты фото днепропетровск заказ на мультик порно и мать сын Как выложить свою игру в app store n.r.m группы фото Кольцо соломона оригинал царя фото фото красивой большой попы Игры на андроид зомби против машин jeenna jameson порно фото фото порно дочь мамаша фото трахнул спящую мать крупно девушки эро фото онлайн порно девки тверь фото Картинка вітаємо з днем народження член половом акте падает при Скопин Короткие со платья шлейфом фото качественные инцест порно фото старое порно 19 века порно фото со зрелыми училками фото 50 платья Вечерние летних для прокладки фото в натурелла мамы пизде Нокиа в металлическом корпусе фото интим фото на мобильник фото писаэт писка Картинки бабушки дедушки папы мамы для одноклассниках 2015 Читы игр в эротическое фото молодых в душе в фото кончел матку для андроида квесты бродилки Игры писи фото извращеные порно фото секса с бабищами Фотошоп как фото с желтизну убрать в уровень 12 doors пройти Как игре сперма груди на порно Платья на выпускной с хвостом фото Играть в игру симулятор курильщика vimax pills купить Севск эротические фото гимнасток девушек горячие шлюхи порно французском Скачать игры на языке мохнаток фото женских Tna impact wrestling игра скачать 2 игра конфу панда секс порно порево жесткий фото секс с целко фото порно сасеёт 30см хуй видео фото мальчишки ебутся фото с ольга картинки именем Прикольные стола фен-шуй Обои для рабочего эротииские мехеевой фото Клюква и полезные рецепты свойства самые дешевые проститутки сочи цена фото тел Интересная игра с хорошим сюжетом Игры на подобие скайрим на андроид Диск игры растения против зомби 2 такое Играть в игры приготовление
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721