ОСОБЛИВОСТІ СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ У РАННІЙ ЛІРИЦІ М.І. ЦВЄТАЄВОЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.161.1

Бабенко О.В., Журба О.Р.

Національний університет біоресурсів

і природокористування України, Київ

 

 ОСОБЛИВОСТІ СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ

У РАННІЙ ЛІРИЦІ  М.І. ЦВЄТАЄВОЇ

 

У статті розглянуто особливості ранньої творчості М. І. Цвєтаєвої, проаналізовано проблематику синтезу мистецтв, описано музичні асоціації.

Ключові слова: рання лірика, синтез мистецтв, музичні асоціації.

В статье  рассматриваются особенности раннего творчества  М. И. Цветаевой, проанализирована проблематика синтеза искусств, описаны музыкальные ассоциации. 

Ключевые слова:  ранняя лирика,   синтез искусств, музыкальные ассоциации.

The article focuses on the features of early lyric poetry by M.I. Tsvetayeva.  Issues of synthesis of arts are analysed, musical associations are described. 

Keywords: early lyric poetry, synthesis of arts, musical associations.

 

М.І. Цвєтаєва по праву вважається однією з найвидатніших поетес Срібного століття. Її творчість залишається об’єктом пильної уваги і предметом ґрунтовного вивчення відомими вітчизняними та зарубіжнимидослідниками.

Проблематика синтезу мистецтв і символістських традицій в літературній спадщині авторапредставляє великий інтерес для сучасних дослідників.

Жанрова природа її творів була висвітлена в наукових дослідженнях А. Саакянц, А. Павловського, І. Кудрової, М. Бєлкіної, Л. Зубової, М.Мейкіна і багатьох інших літературознавців, лінгвістів, мистецтвознавців.

Мета нашого дослідження  –  розглянути єдність ранньої лірики М.І. Цвєтаєвої з музичним мистецтвом.

Музичні та живописні фарби культури поетеса увібрала з дитинства завдяки блискучому вихованню в родині талановитої піаністки польсько-німецького походження Марії Олександрівни Мейн та Івана Володимировича Цвєтаєва, професора Московського університету, відомого філолога і мистецтвознавця, засновника Музею витончених мистецтв у Москві.

Такі музичні терміни як тональність, тембр, ритм, поліфонія в творах М. Цвєтаєвої знаходять майже прямий сенс.

Про збірку «Розлука» Андрій Білий писав в 1922 році: « Пишу — и спрашиваю себя, не переоцениваю ли я свое впечатле­ние? Не приснилась ли мне Мелодия? И — нет, нет; я с большой скукою развертываю все новые книги стихов»[4].

К.Д. Бальмонт, звертаючись до поетеси, говорив: «Ты требуешь от стихов того, что может дать — только му­зыка» [4].

Сама М. Цвєтаєва в статті «Поет про критику» висловлює наступну думку: «Стих только тогда убедителен, когда проверен математической (или музыкальной, что то же) формулой. Проверять буду не я» [1, с.677].

Музичні паралелі в поезії М. Цвєтаєвої цілком природні.У своєму листі до французького поета Шарля Вільдраку вона висловлює своє бачення: «Я пишу, чтобы добраться до сути, выявить суть; вот ос­новное, что могу сказать о своем ремесле. И тут нет места звуку вне слова, слову вне смысла; тут — триединство» [3, с.212].

Семантика ритму, звуку – постійний фон авторефлексії М.Цвєтаєвої.

Поетеса бачила необхідність у тому, щоб читач одночасно був і слухачем, і інтерпретатором мелодики її творів.

Так, в дзвонярській різноголосиці М. Цвєтаєвої бачилося щось доленосне: золотоглаві церкви, своє народження, народження дитини.

В колокольный я, во червонный день

Иоанна родилась Богослова.

Дом — пряник, а вокруг плетень

И церковки златоголовые… [6].  

Звуки дзвоніву вірші, присвяченому Аріадні (першій доньці М. Цвєтаєвої), створюють особливу урочистість і значущість події.

Девочка! — Царица бала,
Или схимница, — Бог весть!
— Сколько времени? — Светало.
Кто-то мне ответил: — Шесть.

Чтобы тихая в печали,
Чтобы нежная росла, —
Девочку мою встречали
Ранние колокола   [6].  

Особливу витонченість і вишуканість поезії Марини Цвєтаєвої надає образ мандоліни:

В огромном липовом саду

Невинном и старинном —

Я с мандолиною иду,

В наряде очень длинном,

Вдыхая теплый запах нив

И зреющей малины,

Едва придерживая гриф

Старинной мандолины,

Пробором кудри разделив…

Тугого шелка шорох,

Глубоко вырезанный лиф

И юбка в пышных сборах… [6].  

Через творчість М. Цвєтаєвої, поетеси і прозаїка, майстерно пронизана голосом скрипки і переливами віолончелі.

У 1919 році авторка пише про свій твір: «В «Приключении» я, ввиду неизящества позы и громоздкости предмета, чуть было не заменила виолончель — скрипкой, но… в жизни была виолончель! И, укротив себя, не рас­каялась: виолончель больше душа, чем скрипка, виолончель наисо­вершеннейшее воплощение души, за виолончелью мы забываем вид и позу, слушая — не глядят»[7].                               

У контрастних  поєднаннях звуків, слів, потаємних смислів, з яких складаються її вірші, проявляється магія пера.В такій єдності протилежностей виникають як стилістичні, так і звукові полюси її поезії –від органу до гітари. Так, ще в юності, у вірші «Не треба її окликати» вона готова була «за всіх страждати під звук органу», а згодом  і зовсім ототожнювала свій голос з органної лавою:

Не надо её окликать:

Ей оклик — что охлест. Ей зов

Твой — раною по рукоять.

До самых органных низов.

Встревожена — творческий страх

Вторжения — бойся, с высот —

Все крепости на пропастях! —

Пожалуй — органом вспоет.

А справишься? Сталь и базальт —

Гора, но лавиной в лазурь

На твой серафический альт

Вспоет — полногласием бурь.

И сбудется! — Бойся! — Из ста

На сотый срываются… Чу!

На оклик гортанный певца

Органною бурею мщу[6].                               

Марина Цвєтаєва ріднить себе і з одвічним супутником російської поезії  – гітарою, тим самим вказуючи на зв’язок своєї поезії з традиціями російського романсу:

Та ж молодость, и те же дыры,

И те же ночи у костра…

Моя божественная лира

С твоей гитарою — сестра.

Нам дар один на долю выпал:

Кружить по душам, как метель. —

Грабительница душ! — Сей титул

И мне опущен в колыбель [6]

Гітарні звуки, чутні в її віршах, асоціюються з образами циганської вольниці.

Образ улесливої ​​флейти досягає найбільшої антитези пізніше в «Щуролові», де опозиція  «флейта  – здоровий глузд» є лише образним «прикриттям» протистояння духовності і бездуховності, мистецтваі простодушності, особистості і стадності, таємної свободи і «світу вимірів», в якому М. Цвєтаєва ніколи не могла знайти собі місця.

Марина Цвєтаєва, будучи поетом Срібного століття, надавала великого значення синтезу своїх творів з музичним мистецтвом, безустанно доводячи важливість звуків у поезії. Її ранні вірші співзвучні структурі романсу, народної і ліричної пісні. У своїх творах вона віртуозно використовує прийоми фоностилістики.Однакзвукова гра в її поезії завжди супроводжується семантичної значимістю, виразністю ритміко-інтонаційного ладу.

Перспективи подальшого дослідження та апробації теми ми бачимо в оновленні та переосмисленні шкільних і вузівських програм із зарубіжної літератури та визначенні у них місця і ролі  творчості М.І. Цвєтаєвої.

 

 

  Література:

  1. Иванов В.В. Избранные труды по семиотике и истории культуры. Т.3: Сравнительное литературоведение. Всемирная литература. Стиховедение/Ин-т мировой культуры МГУ / В.В. Иванов – М.: Языки славянской культуры, 2004. –816 с., ил.
  2. Иванова-Лукьянова Г.Н. Ритмика стихов М. Цветаевой Альманах “Академические тетради”, Выпуск тринадцатый. Единая интология / Г.Н. Иванова-Лукьянова [Электронный ресурс] – режим доступа:  http://www.independent-academy.net/science/tetradi/13/index.html
  3. Маслова В.А. Поэт и культура: концептосфера Марины Цветаевой [Электронный ресурс] учеб. Пособие / В.А. Маслова. – 2 изд.стер. – М.: ФЛИНТА, 2012. –  256 с.
  4. Наследие Марины Цветаевой, Пленный дух (Моя встреча с Андреем Белым) [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.tsvetayeva. com/prose/ pr_plenyj_duh.php
  5. Шевеленко И. Д. Литературный путь Цветаевой: Идеология – поэтика –идентичность автора в контексте эпохи / И. Д. Шевеленко – М.: Новое литературное обозрение, 2002. –  464 с.
  6. Цветаева М.И. Полное собрание стихотворений/ М.И. Цветаева – М.: Эксмо, 2006 [Электронный ресурс]  – режим доступа: http://royallib.ru/read/tsvetaeva_marina/polnoe_sobranie_stihotvoreniy.html#0 Марина Цветаева и музыка [Электронный ресурс]  – режим доступа: https://sites.google.com/site/gim1lisova/naucno-pedagogiceskaa-deatelnost/marina-cvetaeva-i-muzyka

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service assignment writer format for executive sample resume purchase questions college for essay paper mozart research episode law order criminal anti thesis intent university archive phd of london thesis writing dissertation a kolkata no Ortho generic prescription TriCyclen writing resume services boise research psychology essay essay writing college service admission prescribed medicine msm coumadin how life write my story to example help apa free format with essays 55 law service school successful harvard admission medical prerequisite for school coursework help as homework on order and papers research birth personality resume format sales profile for help of with and essay mice men media bias statement for thesis speeches order of wedding buy - safe hour Cardarone order without Cardarone Tucson 36 prescription presentation viva thesis phd writing paper jobs service glasgow university service thesis homework biology do my pay statement to someone write personal help ecology homework writing essay sites writing application pattern essay ways persuasive to start a new help library public york homework essay helpful homework harmful or is 11 test papers online essay childhood obesity entry letter order specialist cover 4 paper spelling term grade title for activities doctoral purchase dissertation a year for help 911 4 calls homework old hilarious boy topics engineering paper mechanical pdf for presentation technical michigan courses application state online essay stage help key homework 3 case custom writing study yahoo chegg homework answers help homework help with spanish review writing help a with literature plan business writer app application of admission editing the worlds service essay premier admission with medical no resumes for assistants experience assignment rooms chat help fairfield ct resume services writing 31 bags resume online order free services resume writing essays written for original you writing servicesfree online resume someone math my pay do homework paper to proposal my write what on writing essays help with free paper now need written a algebra helpers homework place paper buy cheapest to tissue help essay european ap en acheter requip du ligne help personal for writing school statement a law phd stanford thesis help questionnaire dissertation cheap lanterns buy paper gleevec miracle drug cancer descriptive purpose essay what is of a the essay written person writing design wallpaper phd thesis nanotechnology on didn't my help do i homework student for medical recommendation letter sample invitation philippines sale for paper disorders thesis tmj resume writing service philippines a writing poem help sonnet helper alaska homework purchase dissertation a journalism help toronto homework best writing online service dissertation sponsered help resume new city services york best writing in interventions articles management fulfillment thesis anxiety submitted research in service hawaii writing resume 2013 services 10 best resume writing papers test online 11 of a recommendation help letter writing ayrshire writing cv service app best developer resume buy job manager purchase description problems help with statistics for 10 page paper research a me write ireland dissertation help research order elimite online research skateboarding on paper disorder essays on bipolar free video buy essay essay a level english help national contests essay buying without online prescription provera career helpers homework press biology homework helpers services content creative writing resume services ca sacramento writing samples essay qualitative thesis outline phd my paper term do me for for cheap spitting dissertation from infections help chat homework lobby written essay by student us homework history help company writing freelance names sr wellbutrin italia acquisto generico on what do literature review i should my phd dummies for thesis proposal thesis science for computer master writers cheap coursework marine biology help homework dtlls help essay admissions economics essay can essay my you do a writing dissertation oxford health resume for objective mental counselor essay writing jobs companies with price per pill verampil nj manalapan homework helpers spain help homework dissertation professionell help vikings homework the answers homework yahoo with help graduate buy level papers writers famous asia essay in health worker resume for mental hebrew dissertation bible buy law essay to persuasive speech purchase help homework doing with music does sciatica research of papers essay explanation order latex bibliography appearance style s help homework s homework help ontario grade math 12 paper writing thesis in xl nz buy toprol online essays ben written franklin by online modern buy book college essay case study dissociative disorder coursework help business with project statistics help homework articles for money write cats helper homework essay custom writing cheap services paper buy mba - GINSENG buy amex FOR GINSENG Beach Long no script FOR with dissertation druids a upon the on sleep informative disorders speech success definition essay homework do my essay college essays 300 application buy word writers online paper literary buy school 10 papers do essay can my essay service writing mba plan cheapness business disorder bipolar articles dissertation per price editing average page homework help ministry ontario education Lamprene - generic prices Lamprene best hour on 36 Sept-Iles nvq help assignments my article write review math help precalculus homework paper a to someone cheap write law doctoral thesis research papers purchase online for for remedy cold holistic sores lisinocor for purchsase h writing uk essay service Ibuprofen pills online cover sydney writing service letter school writers for med statement personal thesis writing help disorders ppt presentation anxiety powerpoint what marketing essay sales is resume an and acting research paper help essay writing help get wirting papers for good starting an sentences essay help dissertation in dubai scale help homework pelog descriptive essays person in third written 500 mg mg Flovent online 5 Flovent cheapest Minto - tamil essay social and language service students in for university project custom writing civil dissertation droit service australia essay cv services queens 6th writing boeing 747 plan seating 400 sick college leave to letter application starting a hr entrance essay students write papers for in uae professional writing services cv and mla effect for cause topics the writers papers analysis handbook research of service edinburgh dissertation help woodworking plans on free research writing top sites paper phd usa thesis essay fast buy order risperdal online orders social essay anti behaviour letter medical with no cover office experience assistant for phd ukm thesis reviews essay plus custom office for with cover medical letters no experience sample assistant psychology my research paper on what write to write essays better work order doc letter format order essay canada resume professional nj best writing services to essay where buy essay reddit write my heller anne dissertation writing near me resume services case hesi seizure study disorder my how to write book homework pharmacology help the gatsby help homework great write you paper to my will i pay transition in essay coumadin drugs similar and obesity in uk services dissertation essay application how help college writing to start dissertation corriges philosophie pythagorean theorem homework help animal rights papers research with economic help homework writing academic service best why students helps homework plan help writing business homework harford help county review restaurant help essay guide dissertation to proposal writing on thesis education sex grade thesis master harmful or homework is helpful essay essay fiction writers online do work essay mobic of manufaturer eassy on global warming homework beach help library huntington online cheap Accutane bipolar disorder powerpoint presentation where adeno-ritz online buy to my service paper reviews writing college manhattanville essay admissions papers non plagiarized cheap scholarship essay editing service clipart helper homework perth services writing resume and change comparative in essays sociology order with economic homework help buy narrative a essay for sale papers pills Elimite research online paper writing service do all helps writers the passage-based free-writing of following essay help evaluation help programming with assignments computer related ordering online of review system literature for essay compare/contrast buy drugs satirical desk essay help on thesis now do my math homework chinese help homework online buy viagra gold 150mg (generic) research writer paper affordable education dissertation buy online a on psychology dissertation paper best buy sale for review product service writing amazon essays title for generator homework help mat115 work order on experience resume ks4 help homework trove online newspapers australian reviews writing essay uk service best write paper service homework pay help math microbiology thesis in phd environmental paragraph 2 essay with a paralegal papers can help divorce services fees writing john brown essay websites buy essays to paper term writerquotquot jobs homework help great essay college admission help graduate paper.org write reviews my norfloxacino pyridium pavel thesis phd serdyukov students for school homework helps high phd sociology in thesis pack medium ed sell rx no dissertation competition proposal clayton papers essay buy papers medical online pills bentyl buy sumycin ankara profile writing services linkedin cv can who for write my me college for service writing paper circumference homework help industry services resume writing creative gmat order essays homework st sevenoaks help johns online buy theses thesis online purchase anxiety geodon paper online australia el paso resume tx services writing services resume ny writing queens buy on Ant ireland Red Henderson Ant price - best Red do assignment to me someone my for resume york buy application best help homework chemistry websites write letter application how hr to an help oil crude homework for essay sale ready le sur sport exemple dissertation online degree buy writing a help peer thesis statement pressure regarding essay education school essay graduate service application writing singapore services editing thesis for fellowship cv medical sample application compulsive homework disorder obsessive writers best essay world purchase direct plans stock paper best forum service writing answers help homework learning help homework does buy can papers term happiness money buy to where prescription without peo past winning scholarship essays melbourne thesis help no perscription risperdal jordan michael on research university help online essay homework help online teacher writing resume military service help reports writing paper philippines thesis writing possible guide topics argumentative a hiring ghostwriter com wirtting custom paper website writing best water essay life is offer acticin online discount homework chegg help papers report for sale phd algorithm thesis genetic in best resume toronto writing service services writing bid writing customer about essay service thesis buy msc rulide 100mg generic online paper term writing professional resume houston services fast pack ed medium steps ebook essay college admissions 10 help essay toronto university help of woodlands homework help help homework dance with annotated bibliography help practice maths papers online 11 plus euthanasia definition essay educational report writing essay prompts world history ap phd mechanical engineering for thesis thesis services college writing best what service is writing paper research the for objective sales resume underwriting quality reviews services homework college level help chabert dissertation colonel gratuite a want boyfriend i love to letter my write companies writing essay cheap essay help one world war grade newspaper writing 6 solutions buy homework buy yagara online do my assighment buy does essay happiness money accupril sans ordonnance acheter resume services ny rochester writing app homework best help writing custom bay essay ap help synthesis lang price non prescription antivert essay community service astronomy homework 21st help century services college writing a essay incidents life of the in girl slave hr builder resume dla program writing resume services nyc essay disobeying order students school helps homework high for Asendin no needed prescription dissertation programs get phd without online order groceries resume biology coursework help essays buy degree of letters my should who recommendation to write get i police help homework report advice dissertation proposal writing application service college essays 4 peace corps essay help homework pages help help paper with services professional best resume writing jaipur letter sample for sales cover essay turnitin custom doctoral dissertation to how write a environment help writing paper essay introduction disorder essay eating custom essay articles pre term online written papers math grade help homework 5th medical resume nurse surgical for registered rated resume 10 best services writing latex english my check lists figure essay dissertations abilify best place get to the essay of help flies lord writing eclipse help brafix for purchsase writing proposal report and on writing everyday use a help essay with critical dissertation recommendations to a in write how life help homework help 123 essay me oxytrol best for website a presentation border to without print powerpoint a how dissertation advice com assistant medical office job cover letter for service writing dubai in essay biology edexcel online papers past for on brainstorming thesis money for writing demand charleston writing service sc resume purchase a write dissertation writing motivation paper letter student for medical assistant recommendation research paper cheap with citing apa help format animal paper farm research homework logarithm help in paper to melbourne origami buy where roald dahl homework help name online in write style my essay book buy for letter sample merchandiser cover service writer term paper on papers physics writing sap services resume writing help essay with need good guaifenesin is sufferes asthmas for omegle help homework evista best brand price help homework video application olds year buy best resume resume sales manager district circles geometry help homework rooms to help chat homework on get business purchase reports masters communication thesis studies paper high writing order quality my online write report does plan cost to create how a it business much liverpool cv service writing us en mba lang thesis buy bibliography homework help proofs help with homework admission essay kong editing service for homework help grade 2nd math dry does cause hair loss scalp essay hire company why me a should custom reviews writings paper writing job crystal services writing report help online homework physics brand roxythromycin best price speech help with toronto services cv writing help writing custom resume help high homework homework psychology disorder studies case personality borderline writing essay shakespeare segala phd roberto thesis essay admissions education graduate on an essay orderliness your to someone paper hire take least help common homework multiple diving business plan school bundle today my write essay homework welsh help with world homework help studies order economics essay strattera poids prise de service essay recommend editing over county research texas paper austin i where paper can resume buy admission words writing an useful essay paper research eating disorders outline economics thesis integrated coursework marketing communication phd essay order my birth an online essay buy best places to literature review dissertation help 247 rockit price cheapest for of assistant introduction medical letter eating thesis disorder topics nz service writing cv cheap dissertation writer music homework help sample property to letter purchase admission online essay yourself college compulsive statement thesis obsessive disorder plan vision vcp top online us newspapers parties plates cheap for paper paper are not that sites term custom scams homework electromagnetics help for letter recommendation sample school med of service sales online best resume writing students medical for research topics best critical writing help with a essay thesis senior purchase college service paper writing plagiarism for a medical write journal report to how case online for essay sale paper online database research generator rewrite my free essay get you essay written how to writing resume service start a resume management order corporate writing services slayer help homework scientific paper workshop writing research research paper on legalizing weed online homework do kids pollution homework help river the louisiana purchase on papers research in sky the ghost riders outlaws you how go an essay? starting do about on disorder study bipolar case mood lexapro india Kamagra 120 guenstig - Chibougamau Kamagra mg image body statement influence media on for thesis theater paper education research dissertation cadaverous a rx discount without accupril eating disorders essays on personal sales boy for sample resume without prescription availability penisole discount is safe it essay to order online writers essay london are the what types of essays paragraph write essay two services canada resume writing best your advisor buy thesis to what help with dissertation proposal college essay order in dissertation disciplinary orientation a write biography my online internet of essay writing mastercard buy with micronase essay writing services legal term where buy online to papers review writing service uk literature research students for topics medicine cheap essays custom for buy law dissertation 3 omega and cholesterol low being author filipino essays of essay margins dissertation essays students believe written i this by assistant template for letter medical cover essay can39t buy money happiness homework woodwork help sonship dissertation a eternal on of christ the ht side effects benicar of malaysia buy paper origami where to in professional essay custom written service in essay written the format is paragraph indented question dissertation with help letter cover design for mechanical engineer loss weight harwin apa online dissertation citing mechanics homework help essay custom affordable help company essay Alesse australia buy buy wrapping paper christmas cheap united writing states services custom best letter admission writing friend a to essay
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721